Page 1

http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ပဵုႏြိပးမြတးတမး့ စာမူချငးံ်ပဳခ္ကးအမြတး - ၂ွှွ၄၅ွ၃ွ၅ မ္ကးႏြာဖဵု့ ချငးံ်ပဳခ္ကးအမြတး - ၂၅ှဿ၂ွွ၃ှွ ပဵုႏြိပး်ခငး့ ပထမအၾကိမး - ှ၆၃၀ ခုႏြစး၇ ်မစာေပ ဒုတိယအၾကိမး - ှ၆၃၂ ခုႏြစး၇ ်မစာေပ တတိယအၾကိမး - ှ၆၃၅ ခုႏြစး၇ ်မစာေပ စတုတၳအၾကိမး - ှ၆၄ွ ခုႏြစး၇ နွရတးစာေပ ပဥၥမအၾကိမး - ှ၆၄၀ ခုႏြစး၇ ပနး့စာေပ ဆဌမအၾကိမး - ှ၆၆၄ ခုႏြစး၇ ်မွတီစာေပ သတၱမအၾကိမး - ေမလ၇ ဿွွ၄ ခုႏြစး၇ ကဵေကားွတးရညးစာေပ အုပးေရ - ၂ွွ မ္ကးႏြာဖဵု့ပဵုႏြိပးသူ ဦ့တို့ွငး့၇ ေနလေရာငးပဵုႏြိပးတိုကး၇ ၆၃/ခ ၇ ှှ လမး့၇ လမး့မေတား ၇ ရနးကုနး်မိဳ႔၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 1


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

်မနးမာ အီ့ဘုတးခး အ်ဖစး ပထမ အႀကိမး အတျငး့ပဵုႏြိပးသူ - ေရႊ်ခေသၤံပဵုႏြိပးတိုကး၇ အမြတး ှဿ၇ ေစာရနးပိုငး

ဖနးတီ့ချငး႓ ရေသာ http://www.shwezinu.com ၌ အမြာစာ

အေနာကးရပးကျကး၇ သရဖီလမး့၇ အလဵု်မိဳ႔နယး၇ ရနးကုနး်မိဳ႔၈ ထုတးေွသူ - ေဒ၍မို့ေကခိုငး၇ ခ္ိဳေတ့သဵစာေပ၇ ေရႊနဵ႓သာေက့္ရျာ၇ ပုလဲ်မိဳ႔

ဆရာႀကီ့ တက၎သိုလးဘုနး့ႏိုငး ၌ စာေပဂုဏးေက့္ဇူ့အာ့ အမြတးရ စျာ်ဖငးံ က္ေနား အႀကိဳကးဆဵု့ တအုပး ်ဖစးတဲံ စိမး့ေနဦ့မညံး က္ေတာံေ်မ ဝတၳဳ အာ့ ်မနးမာအီ့ဘုတးခး အ်ဖစး ဖနးတီ့ပါသညး၈ စာအုပးေလ့ ၿပီ့ဆဵု့သျာ့ေအာငး စာရုိကး ေပ့တဲံ သမီ့မ္ာ့ ကို လညး့

(၀)၇ မဂၤလာဒဵု၇ ရနးကုနး်မိဳ႔၈ မ္ကးႏြာဖဵု့ပနး့ခ္ီ - ်မငးံေမာငးေက္ား၈ တနးဖို့ - ှ၃ွွ က္ပး

ေက့္ဇူ့ တငး ပါတယး၈ အခုလို အီ့ဘုတးခး လုပး်ဖစးသျာ့ေအာငး အကူအညီေပ့တဲံ စကာ့ဝါေ်မ အျနးလိုငး့

စာၾကညးတ ံ ိုကး

http://www.sagarwarmyae.org

အာ့လညး့

ေက့္ဇူ့တငးပါတယး၈

This eBook is not for sale and use of anyone anywhere at no cost.

ေလ့စာ့စျာ်ဖငး႓ ေရႊစငးဦ့ http://www.shwezinu.com

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Commercial use of this book will be at your OWN RISK!

Page 2


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ

ကၽျနးေတား၌ လကးယာ ေတာငးဆီမြာမူ လယးေတာသညး အဆုဵ့သတး မြရြိေလ၌ ေလာဟု အဵံၾသ ေလာကးေအာငး ်ပနး႔ေ်ပာ ေနသညး၈ အလျနးေွ့

အပိုငး့ (ှ)

ရာဆီ၉သာ သစးအုပးစုစု ႏြငးံ ရျာပုပုတို႔ကို ်မစိမး့ ပငးလယး ထကး ခပးက္ဲက္ဲ ေပါေလာေပ၍ေနေသာကၽျနး့ညိဳညိဳတို႔အလာ့လြမး့ေမြ္ား်မငးရသညး၈

ကၽျနးေတားံမိခငးေ်မ

ဤသညးမြာ ေခ္ာငး့ေခါငး့ရျာ၇ ထိုသညးကာ့ ဥသြ္စးပငး၇ ဟိုမြာလြ္ငး ကဵမႀကီ့ ဟု ကၽျနးေတားံစိတးတျငးရျာတို႔၌ အမညးမ္ာ့ကို မြတးထငးေရရျတးမိေန၌၈

ေတာငးက္ေရတို့သ်ဖငးံ ေရေအာငး

ရေသာ

ေခ္ာငး့အသျယးသျယးတို႔

လယးေတာ

ေလအေွြ႔တျငး

လိႈငး့ဆငး့သညးသို႔၇

နိမးံရိႈငး့သျာ့တု၇ဵ

်မငးံေမာကးတုဵ၊

တစးချငွ း ယး

စပါ့ညျနး႔်မလျငးလျငးမ္ာ့

ေပ္ာငး့အိလႈပးရြာ့

မဟီနနး့ဘုဵ

်ပညးံၿဖိဳ့ေလသမြ္

ဤေ်မခုဵ၉

ကတိမး့ကပါ့

ႏြငးံ

မုတးသုဵေတ့တျငး

ကႀကိဳ့ယဥးသညးံ ွါွငး့ၿပီ့စ သမယတညး့…၈

စပါ့ညျနး႔

်မပငးလယး

ေကာကးမြညးံ

ေရႊေရာငး

ေရ်ပငးဖုဵ့၊

ႏြလုဵ့ၾကညးႏူ့ဖျယး ရြိစျတကာ့…၈

တစးွိုကးမြာ ကၽျနးေတား၌ ခ္စးလြစျာေသာ မိခငးေ်မ်ဖစးပါ၌၈ ဤသညး တစးွိုကးမြာ ရုနး့ကနးရာ၇

မ္ကးရညးက္ရာ၇

သျယးသျယး ကို ်မငးရသညး၈ ကၽျနးေတား၌ ဇာတိခ္ကး်မႇဳပး 'ေရႊဂ'ူ ရျာသညး ရို့ကေလ့၌ ်မလႊာရိပးတျငး

ကၽျနးေတား ယခု တစးနာရီေက္ားေက္ား

ေရာကးရြိ ေနေလ ရာမြ

ေလြ္ာကးေပဦ့မညး၈

သညး

သို႔ရာတျငး

ရျာအေရာကး

ကၽျနးေတားံအတျကး

ေလာဖျယးရာ အေၾကာငး့မရြိ၈ ရျာ၉လညး့ ကၽျနးေတားံကို ဆီ့ႀကိဳ ေမြ္ားေစာငးံ

ဤသညးတစးွိုကး မြာ ကၽျနးေတား၌ ေမျ့ရပး ဌာေန်ဖစးပါ၌၈ ဤသညး ကၽျနးေတားံ ဘို့ဘျာ့မိဘ၇ ဦ့ရီ့၇

လႊမး့သ်ဖငးံ မႈနး်ပာ်ပာ မိႈငး့ရီေွ ေသာ ရို့ကေလ့ ဟု ေခ၍သညးံ ေတာငးတနး့

ဆိတးဆိတး ၿငိမးၿငိမး ရြိေန ေပလိမးံမညး၈

ပတးွနး့က္ငးမြာ ေမြ္ားေခ္လြ္ငးမဆုဵ့၇ ေရြ႔ေနာကး ွဲယာ ေတာငးေ်မာကး ပတးသကုဵ့၇

ကၽျနးေတားတစးဦ့တညး့ ေရြ႔ရႈေလြ္ာကးေနရာ အေရြ႔ဆီတျငး မို့်မဴပါ့ပါ့

ဆရာသမာ့တို႔၌ ေမျ့ဖျာ့ရာ ရြငးသနးရာ၇ ေခါငး့ခ္ရာ၇

ထာွစဥးစိမး့လနး့၊

ထာွစဥး

ေနေလမညးံ သူ တစးဦ့မြ္မရြိ၈ ေခ္ာငး့ေရနဵ႔၇ လယးရနဵ႔ႏြငးံ သစးစိမး့နဵ႔တို႔ကို ရြဴရိႈကးရငး့ လယးကနးသငး့ တစးေလြ္ာကး ေအ့ေအ့ ေဆ့ေဆ့ ေလြ္ာကးရ်ခငး့ သညးမူ ကၽျနးေတားံရငးသညး ထူ့်ခာ့ဆနး့သစးေန၌၈ ေ်ခလမး့ေဘ့ ကနးသငး့ စပးတျငး့ွမြ လယးပုစျနးလုဵ့တို႔ကာ့ ပါ့စပး၉

မပ္ကးမကျကး ွမး့စာကို ရငးမြ ထျကးသညးံ ႏို႔ခ္ိဳပမာ ေပ့ေလပါေသာ ေက့္ဇူ့ရြငး

အ်မႇဳပးတစီစီ်ဖငးံ

မ္ကးလုဵ့ကို

မိခငးေ်မ်မတး ေလာကဓာတး ်ဖစးပါ၌၈

စူ့စမး့သေယာငး

ၾကညးံေနၾကသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ေထာငးေအာငး

်မဴ့လ္ကး

ကနးသငး့ထကး

ကၽျနးေတားံအာ့

လႊမး့လ္ကး

ရြိသညးံ Page 3


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

်မကးဖုတးေပ၍မြ

ေရေႁမျ်မကးေလြ္ာသညးလညး့

ဖာ့ေပါငးစငး့ကို

လိုကးရာမြ

ရပးတနး႔ၿငိမးသကးလ္ကး ကၽျနးေတားံ အာ့ အကဲခတးေနဟနးတူသညး၈ ပုစျနးလုဵ့ ႏြငးံ ေရေႁမျတို႔ ကၽျနးေတားံအာ့ မြတးမိၾကေတာံမညးမဟုတး မြတးမိၾကလြ္ငးမူ ဤသို႔ ၿငိမးေနၾကမညးံ အစာ့ လျတးရာသို႔ ေ်ပ့ၾကမညးမြာ ေသခ္ာေပသညး၈ သို႔ရာတျငး စငးစစးမူ လယးပုစျနးလုဵ့ ကို ်မငးလြ္ငး ေရေႁမျဆိုလြ္ငး

အေပ္ားတမး့

မီ့ဖုတးစာ့ ရနး လိုကး ဖမး့တတး၊

လိုကးလဵထုရိုကး

သတးတတးေသာ

အရျယးႏြငးံ

အခ္ိနးကာလ မ္ာ့ကိုကၽျနးေတား်ဖတး ေက္ားလာခဲံရၿပီ့သညးမြာၾကာေမာလြေပၿပီ၈ အမြတးမထငး ပငးလြ္ငး ကၽျနးေတားသညးံ ကၽျနးေတားံကိုယး၉ အမ္ိဳ့အမညး မသိေသာ အၿပဳဵ့ကို ၿပဳဵ့ လုိကး မိသညး၈ လယးကနးသငး့ရို့ထကး

လျနးဆနးလ္ကး အစစေရြ့နညး့တူ ဟု ကၽျနးေတားံကိုယးကၽျနးေတား လြညးံစာ့လိုပါ၈ တတးႏိုငးလြ္ငးမူ

အစစ

ေရြ့နညး့

အတူသာလြ္ငး

်ဖစးေနပါေစဟု

ကၽျနးေတား ယူဆခ္ငးပါသညး၈ ဤဆုသာ်ပညးံလြ္ငးမူ အထူ့ ပိုမို မေပ္ားရႊငး ေလသညးံတိုငးေစ အသညး့ႏြလုဵ့

ရရြိခဲံမိေသာ

သညးလညး့

ဒဏးရာ

အစစ

ဒဏးခ္ကးႏြငးံ

ေရြ့နညး့အတူ

ကငး့၊

်ပနးလညး

ကၽျနးေတားံ ်ဖစးေနတနး

ေကာငး့ပါ၌၈ ကၽျနးေတားံရျာငယးသညး အစစ ေရြ့နညး့အတူ မ်ဖစးႏိုငးေတာံပါေလ၈ မ်ဖစးႏိုငးေတာံပါေလ…၈

ေလြ္ာကးေနစဥး

ကၽျနးေတားံကိုယးကိုလညး့

ကၽျနးေတား ်ပနး၊ ရႈ႔မိသညး၈ ကၽျနးေတားံကိုယးတျငး

မတညးၿမဲေသာ ဤေလာက၌ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ ဓမၼနိယာမ သေဘာကို

ကၽျနးေတားံရျာမြာ ရြိခဲံဖူ့သညးံ ကၽျနးေတားံအေဖသညး လညး့ေကာငး့၇ ကၽျနးေတားံ

အစိမး့ရငးံေရာငးွတးစုဵကို

ဆငး်မနး့ထာ့ပါ၌၈

ဆရာသညးလညး့ေကာငး့၇

လညး့ေကာငး့၇

ထို႔ေနာကး

ထိ႔ု ေနာကး

ကၽျနးေတားံ

ဘေထျ့ေလ့

အမ္ာ့ေသာ

ရျာသာ့

သညး ရျာသူ

ကၽျနးေတားံ ပခုဵ့တစးဖကးစီ ထကးွယးမ… ူ ၇ ေရႊသေ်ပရျကးတနး့ ႏြငးံ ေရႊခေရ

မ္ာ့နညး့တူ…. ကၽျနးေတားံကို အသညး့မဟီနနး့တျငး တစးႀကိမးသာတငးံဆနး့၊

တစးပျငးံ သညး ွငးံႂကျာ့တငးံတယးစျာရြိေနသညး၈

တစးဘွတျငး

ယခုမူ ကၽျနးေတားသညး တပးမေတား ၌ 'သူရ' ဘျဲ႔ခဵ ဗိုလးမြဴ့တစးဦ့ တညး့၈ ရာထူ့၇ ဘျဲ႔ထူ့၇ ဂုဏးထူ့ အေဆာငးအေယာငး အခမး့အနာ့ႏြငးံ တစးမူ ထူ့်ခာ့ခဲံၿပီ့်ဖစးေသာ ကၽျနးေတာံး အာ့ ကၽျနးေတာံး ရျာငယးသညး မညးသ႓က ို ဆီ့ႀကိဳေလမညးနညး့၈

ေရြ့စဥးအခါႏြငးံ

တစးဘာသာ

်ခာ့ေလၿပီ

်ဖစးေသာ

တစးခါသာ

ဟုတငးစာ့ေခ၍ဆိုခဲံရသညးံ

ပျငးံလနး့ေလ

သညး်ဖစးသ်ဖငးံ

ကၽျနးေတားံအခ္စးဦ့

'မယဥးႏျယ'း

'သညး့ဦ့ပနး့' တစးေယာကး

သညးလညး့ေကာငး့ ေရြ့ႏြငးံမတူႏိုငးၿပီ….၇ မတူႏိုငးၿပီ…၈ ကၽျနးေတား ကိုယး၉ပငး ေရြ့ႏြငးံမတူ တစးမူထူ့်ခာ့၊ ဟိုကာလသာ့မ္ာ့၌ အ်မငးႏြငးံရႈဘိမူ တစး်ပညးသာ့ ပမာ ်ဖစးေနပါမညးေလာ မေ်ပာတတး၇ ကၽျနးေတား မေ်ပာတတး….၈

ကၽျနးေတားံ ရျာငယးကိုလညး့ ကၽျနးေတားမညးသို႔ ရငးဆိုငးရေလမညးနညး့…၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 4


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတားံပတးွနး့က္ငး၇

ကၽျနးေတားံမ္ကးစိတစးဆုဵ့

်မငးသမြ္မြ

ကၽျနးေတားံမိခငးေ်မသညးသာ မေ်ပာငး့လဲ၇ ေရြ့နညး့ အတူရြိေနပါ၌၈ ွမး့စာကို

ဤဇာတးလမး့၉လျမး့ေငျ႔ေွေသား…

ကၽျနးေတားံအာ့

ချငးံလႊတး

ႏိုငးၾကပါေစ

သတညး့၈

ေပ့သကဲံသို႔ ရငးႏြလုဵ့ကို ေအ့ေစေသာ ကၽျနးေတားံ မိခငးေ်မသညး စိမး့ေနပါ၌၈ အတီေတ… အတိတးကာလဟု မြနးကနးစျာ သုဵ့ႏႈနး့ႏိုငးေသာ ေရြ့ပေွသဏီ… ကၽျနးေတားံ

ဘို့ဘျာ့ဘီဘငး

ေက့္ဇူ့ရြငးမ္ာ့

လကးထကးကတညး့မြ

ကၽျနးေတားံေ်မသညး စိမး့လနး့သာယာခဲံ၌၈ ယခု လညး့စိမး့လနး့သာယာေနပါ၌၈ ေနာငး-ေနာငး၉လညး့စိမး့လနး့သာယာ ေနေပမညး၈ ထာွစဥး စိမး့ေလဦ့မညးံ ကၽျနးေတားံမိခငး ေ်မနနး့မဟီတညး့၈ ဤမိခငးေ်မ ၌ ဇာတးလမး့ ကိုပငး ကၽျနးေတား ်ပနးေ်ပာရပါမညး၈ ကၽျနးေတားံမိခငးေ်မ၌ ဇာတးလမး့ဆိုသညးမြာလညး့ ကၽျနးေတား႓ ရျာ၌ ဇာတးလမး့်ဖစးပါသညး၈ ကၽျနးေတား႓ ရျာမြာ ကၽျနးေတားံအေဖ၇ ကၽျနးေတားံဆရာ ႏြငးံ ကၽျနးေတားံ ဘေထျ့ေလ့ တို႔၌ ဇာတးလမး့်ဖစးပါ၌၈ ကၽျနးေတား ႏြငးံ ကၽျနးေတားံ အခ္စးဦ့ မယဥးႏယ ျ းတို႔၌ ဇာတးလမး့်ဖစးေနပါ၌၈ ကၽျနး့်ပနး သူပုနးႀကီ့၌ ဂုဏွ း ငးံေသာ သာ့တစးဦ့ႏြငးံ မ္ကးလုဵ့်ပာွယး ကရုဏာ တရာ့သာ ်ပတတး ေလေသာ ေတာသူႀကီ့ သမီ့တစးေယာကး၌ ဇာတးလမး့မြာ ကၽျနးေတား ယခုေရြ့ရႈေလြ္ာကးေနေသာ ရို့ကေလ့ ၌ ေတာငးယဵစျာ မြာ စခဲံပါသညး၈ ်မဴဆိုငး့ပ္

မိႈငး့ရိပးဆငးေသာ

ဤေတာငးစျယးမြ

ဇာတးလမး့ခရီ့

ေနာကးေၾကာငး့ ်ပနးရာ၉ ႏြစးလ ရာသီ အလီလီ ်ဖငးံ ဖီလာ်ခာ့ခဲံၿပီ်ဖစးေသာ အခ္ိနးသငးတိုငး့ကို မ္ကးရညးွိုငး့လ္ကး ေက္ား်ဖတး ရမညး ်ဖစးေသာ ေၾကာငးံ

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 5


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

သူႀကီ့သမီ့ႏြငးံ ရနးသူ၌သာ့ ထိုစဥးက

"ေအ့ဟယး… အမယးေလ့… အႀကီ့ႀကီ့ေတျ၇ ထဟယး နငးကလညး့

ေ်မလတးေဆာငး့၌

တစးေန႔ခငး့်ဖစး၊

ပတးွနး့က္ငးမြာ

ၾကညးလငး သာယာသညး၈

"ေ်မႀကီ့ပဲ၇ ဘာ ရျဵ႔စရာရြိလ… ဲ "

မယဥးႏျယးႏြငးံ ကၽျနးေတား အေ်ပ့အလႊာ့ လာခဲံၾကရာ 'ထိုေနရာေလ့' ေရာကးမြ

ရပးလိုကးၾကသညး၈

ထို

ေနရာေလ့

ဆိုသညးမြာ

ေနာငးအခါ

မယဥးႏျယးႏြငးံ ကၽျနးေတား ဆိုစမြတး်ပဳသညးံ ေတာငးစျယးေ်မ်ပနး႔မြ ဆီ့ေတား ပငးႀကီ့ တစးပငးသာ်ဖစးပါသညး၈ မယဥးႏျယးက

ေက္ာကးေဆာငးတစးခုကိုမြီ၊

ေ်ခဆငး့ထိုငးလိုကးၿပီ့

တစးထညးႏြငးံ ယပးခပးေန၌၈

မလိုေတာံပါဘူ့၇ ကဲပါ…ထပါ" ကၽျနးေတား

ဖုတးဖတးခါ၊

ေနရာမြထသညး၈

ထစဥး

ကၽျနးေတားံ

ကၽျနးေတားက ဆီ့သီ့မ္ာ့ကို ေကာကး၊ ေပကပးေနေသာ ဖုနး့မ္ာ့ စငးေအာငး ပုဆို့ ႏြငးံ သုတးၿပီ့ တစးလုဵ့ကိုစာ့ၾကညးံသညး၈ "ခ္ိဳတယးေဟံ၇ ေရာံ နငးစာ့ၾကညးံစမး့"

"ေမာလိုကးတာ သနး႔ဇငးရာ၇ နငးက နီ့နီ့ေလ့ဆိုလို႔ ဟျနး့" က

"ေပကုနးမြာ ေ်ပာတာ…၇ အငး့ေလ နငးံအက္ႌေတျက ထပးေပစရာလညး့

မ္ကးလုဵ့မ္ာ့က ေ်မ်ပငးမြ ဆီ့သီ့မြညးံ နီနီ ႏြစးလုဵ့ ဆီ ေရာကးသျာ့သညး၈

ဟူ့ကနဲ သကး်ပငး့ မႈတးရငး့ ကိုယးကို လကးကိုငး ပုွါပနး့ေရာငး လြလြေလ့

မယဥးႏျယး

မရျဵ႔မရြာ ေ်မႀကီ့ေပ၍ လြဲအိပး ေနလိုကးတာ…."

ညညး့ရငး့

အ်ပစးတငးသညးကို

ဘာမြ်ပနးမေ်ဖဘဲ

ကၽျနးေတားက ်မကးခငး့ေပ၍ ပကးလကး လြနးလဲြ ၊ အေမာေ်ဖသညး၈ "ငါကေတာံ ေဟာဒါေတျ ေတျ႔ရငး အေမာေ်ပသျာ့တာပဲ" "ဘယးဟာေတျလညး့" "ဟိုမြာေလ အေပ၍မြာၾကညး"ံ မယဥးႏျယး က ေမာံၾကညးံရာ အပငးေပ၍မြ ွငး့မြညးံေနေသာ ဆီ့ေတားသီ့ မ္ာ့ကို ေတျ႔သျာ့သညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

မယဥးႏျယး သညး ကၽျနးေတားေပ့ေသာ ဆီ့သီ့ကိုမယူဘဲ ေခါငး့ခါသညး၈ "ယူပါဟ…စာ့ၾကညးံစမး့…သိပးခ္ိဳတယး" မယဥးႏျယး ၌ မ္ကးႏြာ၉

ဘာေၾကာငးံမြနး့မသိ အၿပဳဵ့ေပ၍လာရသညး၈

ဆီ့သီ့ ကိုမူမယူ၈ "နငးပဲစာ့ပါ၇ ငါက အပငးေပ၍က လတးလတးဆတးဆတး မြ စာ့ခ္ငးတာ၇ ကဲ.. တို႔ဘယးလို ခူ့ၾကမလဲ ငါ တုတး ရြာေပ့မယး၇ နငးပစးခ္ေပ့မလာ့" "ဘာလိ႔ု ပစးခ္မလဲ၇ ငါအပငးေပ၍ တကးလႈပးခ္ေပ့မြာေပါံ" "ဘာ… အပငးေပ၍တကးမလိ႔ု …" Page 6


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"ေအ့ေပါံဟ…. ငါသစးပငး ေကာငး့ေကာငး့တကးတတးပါတယး"

ကၽျနးေတားက အာ့ရေအာငးလႈပးေပ့ၿပီ့မြ ဆငး့လာခဲံသညး၈ ထိ႔ု ေနာကး အငးဖကးတစးရျကးခူ့ကာ

"နငးတကးတတးမြနး့ ငါသိသာ့ပဲ၇ ဒါေပမယး… ံ "

ေဘ့ပတးလညးကို လိုကးၾကညးံသညး၈

ေကာကးၿပီ့ေသာအခါ

မယဥးႏျယးက

ဆီ့သီ့တစးလုဵ့ကို

"ငါလာ့… ဦ့ေလ့ပုႀကီ့နဲ႔ လိုကးလာလို႔သိတာ"

"ဒါ်ဖငးံ နငးပါလိုကးတကးခဲံပါလာ့"

"ဘာ…. အရူ့ႀကီ့ကိုပုနဲ႔"

သစးပငးတကးရငး

နတးတျနး့ခ္မြာေပါံ"

ေအာကးမြာလညး့ေၾကာကး

"နငးံမလဲ

အေပ၍မြာလညး့ေၾကာကး၇

ေနခဲံပါ… ဘာမြ ေၾကာကးစရာ မရြိဘူ့၇ ငါ… ဒီေနရာ ခဏခဏ ေရာကးဖူ့ပါတယး" ေ်ပာေ်ပာဆိုဆိုႏြငးံ ကၽျနးေတားက မယဥးႏျယးမယူေသာ ဆီ့သီ့တစးလုဵ့ကို ခါ့ေတာငး့က္ိဳကးၿပီ့

အပငးေပ၍တကးခဲံသညး၈

ချဆုဵ

တစးေနရာ ၉ ရပးကာ သစးကိုငး့ကို ညျတးေအာငး နငး့၊ လႈပခ း ါ ေပ့ေသား မြညွ းံ ငး့စ ဆီ့ေတားသီ့တို႔ တသဲသဲ တေဖာကးေဖာကး ေႂကျက္ၾကသညး၈

အေ်ပ့အလႊာ့

ကုနးေအာငး

"သိပးခ္ိဳတာပဲဟယး… နငးဒီဆီ့သီ့ပငး ဒီမြာရြိတာ ဘယးလိုသိလ"ဲ

"ငါတစးေယာကး တညး့ ေအာကးမြာ မေနခဲံရဲဘူ့"

ေၾကာကးရနး

မယဥးႏျယးအာ့

စာ့သညး၈

မယဥးႏျယး၌ မ္ကးႏြာေလ့၉ စို့၄ိမးမႈမ္ာ့ေပ၍ေနသညး၈

ပါ့စပးအတျငး့ပစးထညးံ၇

ဆီ့သီ့ထညးံရနး

သူ႔လကးကိုငးပွ ု ါေလ့ႏြငးံသုတး၊ ကၽျနးေတားံ အာ့ ေပ့သညး၈ သူလညး့ တစးလုဵ့

"နငးဘာၾကညးံတာလဲ"

ေၾကာကးေနတာခ္ညး့ပဲ၇

ထုိ့ၿပီ့

လြမး့ေပ့သညး၈ ဆီ့သီ့လညး့ ကူေကာကးေပ့၌၈

မယဥးႏျယး သညး စကာ့ဆကးမေ်ပာဘဲ သူ႔မ္ကးလုဵ့ွနး့ွနး့မ္ာ့ႏြငးံ

"အိ… ု .မိနး့ကေလ့

ကေတာံ

ေမံသျာ့ဟနးတူသူ

လိုကးေကာကးေနသညး၈

မယဥးႏျယးက ေကာကးရငး့လညး့

ဆီ့သီ့မ္ာ့ကို "ေႂကျတယးဟ

ေႂကျတယး၇ သနး႔ဇငးေရ…လႈပးေပ့လႈပးေပ့…" ႏြငးံ ေအားေန၌၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

"ဦ့ေလ့ ပုႀကီ့ က အရူ့မဟုတးပါဘူ့ဟ၇ လူေတျကသာ ထငးေနၾကတာ" "တစးရျာလုဵ့ ရူ့ေနတယးလို႔ ေ်ပာေနတာ၇ နငးကမရူ့ဘူ့ လုပးေန်ပနးၿပီ၇ ရူ့လို႔သာ ဒီေနရာေတျ လာ ေနတာေပါံ" "ဒီေနရာလာတာနဲ႔

ရူ့တာနဲ႔ဘာဆိုငးလို႔လဲ၇

ဒီေနရာေတာံ

ငါံအေဖ

လညး့ လာတာပဲ" “ ဒါေၾကာငးံလညး့ နငးံအေဖကိုလညး့ ေ်ပာေနၾကတာပါ" "ငါံအေဖကို ဘာေ်ပာၾကလဲ" "နငးံအေဖဒီလာၿပီ့ ဥစၥာေစာငးံနဲ႔ေတျ႔တယးတ"ဲံ

Page 7


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"ဥစၥာေစာငးံေတျ… ေတာကးတီ့ေတာကးတဲံ၇ ဒီမြာ ဘာမြမရြိဘူ့" "နငးဘယးလိုလုပးသိလ"ဲ "သိတာေပါံ၇ ငါခဏခဏ လာတာပဲ၇ ငါေဟာဟိုေပ၍ထိေရာကးဖူ့တယး" "ဘုရာ့ေရ ဟိုအေပ၍အထိ နငးမေၾကာကးဘူ့လာ့၇ ေအ့ေလ နငးေၾကာကး မြာ မဟုတးဘူ့၇ နငးက ကၽျနး့်ပနး လူမိုကးႀကီ့ ရဲ႔သာ့ကို့…." "ငါံအေဖက လူမိုကးႀကီ့မဟုတးဘူ့ မ္ိဳ့ခ္စးႀကီ့ပါ" "ဘာရယး…" "မ္ိဳ့ခ္စးႀကီ့…." "မ္ိဳ့ခ္စးႀကီ့ဆိုတာ ဘာလဲ" "အဲဒါေတာံ ငါမသိဘူ့၇ ဆရာကိုအုနး့ေဖက ေ်ပာတာပဲ၇ ငါံအေဖက မ္ိဳ့ခ္စးႀကီ့တဲ… ံ " "ဆရာကိုအုနး့ေဖက တကယးံကို အဲသလိုေ်ပာတယး…" "တကယးေ်ပာတာေပါံ…၇နငးံကို ငါက ဘာေၾကာငးံလိမးရမြာလဲ.." မယဥးႏျယး သညး ကၽျနးေတား အနညး့ငယး စိတးဆို့ သျာ့မြနး့သိ၊ သူ႔သျာ့ ်ဖဴ်ဖဴညီညီ ကေလ့မ္ာ့ ေပ၍သညး အထိ ၿပဳဵ့၊်ပနးေခ္ာံသညး၈

"သနး႔ဇငး

ကလညး့ဟယး…

ငါနငးံကို

က္ီစာ့တာပါ၇

တကတညး့

ေဒါသႀကီ့ပဲ၇ ကဲပါ ဆကးေ်ပာပါဦ့၇ နငး အဲဒီအေပ၍ ေရာကးဖူ့တယးဆိုေတာံ အဲဒီမြာ သိုကးတျငး့ ေတျဘာေတျ ရြိတယးဆိုတာ တကယးလာ့…" "တကယးရြိတာေပါံ၇

အလကာ့

ပါဟာ…

သိုကးတျငး့

သာဆိုတာ

ေက္ာကးေရ တျငး့ ႀကီ့ပါ" "ေက္ာကးေရတျငး့ႀကီ့… အနကးႀကီ့လာ့" "သိပးနကးတယးလို႔ ေ်ပာတယး၇ အပးခ္ညး တစးလုဵ့

တစးလုဵ့ဆုဵ့

တာေတာငး ေအာကး မထိဘူ့လို႔ ငါၾကာ့ တာပဲ ၿပီ့ေတာံ ငါေ်ပာဦ့မယး၇ အဲဒီေရတျငး့ ထဲဆငး့ဖို႔ အဲဒီေရတျငး့နဵရဵ မြာ ေလြကာ့ ထစးေတျနဲ႔…" "ေလြကာ့ထစး ေတျက ဘာလုပးဖို႔လဲ…" "ေအ့ေလ ဒါေၾကာငးံမို႔ သိုကးတျငး့လို႔ေခ၍တာေပါံ သိုကးတူ့တုနး့က ဆငး့ဖို႔တကးဖိဳ႔ လုပးထာ့တာေပါံ…" မယဥးႏျယးသညး ေမ့ေလ့ ကို လညး့ပငး့ ၉ အပး၊ ပခုဵ့ႀကဳဵ႔၊… "ေအာငးမယးေလ့ ငါၾကကးသီ့ေတျထလိုကးတာ"ဟု ေ်ပာသညး၈ ကၽျနးေတားက ရယးသညး၈ မယဥးႏျယသ း ညး အာ့တိုငး့ ေၾကာကးေၾကာကး ေန တတးသညး၈ "နငးက အလကာ့ေၾကာကးေန၇ အဲဒီ နငးတစးခါေလာကး ေရာကးဖူ့ရငး ခဏခဏ နငးသျာ့ခ္ငးမယး…"

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 8


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"ဘာ်ဖစး လို႔ သျာ့ခ္ငးရမြာလဲ" "သိပးဆနး့တယးဟ၇ ေတာငးထိပး တညးံတညးံမြာ ေရတျငး့ အနကးႀကီ့ ်ဖစးေနတာ နငးဘယးမြာ ေတျ႔ဖူ့ သလဲ၇ ၿပီ့ေတာံ ေရတျငး့ ဟာ ဂူႀကီ့ထဲမြာ…" "ဂူႀကီ့ထဲမြာ၇ ဂူႀကီ့က အႀကီ့ႀကီ့ပဲလာ့…" "ေအ့…ႀကီ့တယး၇

တို႔ေက္ာငး့က

ဘုရာ့ခနး့

ႏြစးဆ

သုဵ့ဆ

ေလာကးရြိတယး" မယဥးႏျယး လညး့ မယုဵၾကညးဟနး ကၽျနးေတားံအာ့ၾကညးံသညး၈ စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (ဿ)

"သနး႔ဇငး နငး တကယးေ်ပာေနတာလာ့၇ ငါံကိုၿဖီ့ေနတာလာ့" ဤတစးခ္ီတျငးမူ

ကၽျနးေတား

အေတားေဒါပျသညး၈

မယဥးႏယ ျ းသညး

ကၽျနးေတားံ သတၱိကို ေစားကာ့ေနသညး၈

"ကဲ…နငးဒီေလာကးမယုဵရငး ငါသျာ့်ပမယး" ေ်ပာေ်ပာဆိုဆိုႏြငးံ ကၽျနးေတား သိုကးတျငး့ ရြိရာ ေတာငးထပးဆီသို႔ ေ်ပ့တကးခဲံသညး၈ "သနး႔ဇငး …. သနး႔ဇငး ….. ်ပနးလာခဲံပါဟ" ကၽျနးေတား လြညမ းံ ၾကညးံဘဲ ဆကး တကးၿမဲ တကးသညး၈ ေနာကးတစးႀကိမး ေအားေခ၍ ေသာ မယဥးႏျယး ၌ အသဵမ္ာ့ ၉ ငိုသဵပါေနသညး၈ "သနး႔ဇငး်ပနးလာေတာံ ….. ၇ ငါဒီမြာ တစးေယာကးတညး့ မေနရဲဘူ့" ကၽျနးေတား က ေအာငး်မငးစျာ်ဖငးံ လြညးံၾကညးံသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 9


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"နငးတစးေယာကးတညး့ မေနရဲရငး နငးငါံေနာကးလိုကးခ"ဲံ

"အေမံ" ဟု ေခ၍ ၊ မယဥးႏျယး က ကၽျနးေတားံကို လြမး့ဖကးသညး၈

"ဟငးံအငး့ ……. နငးဆငး့ခဲံပါ……."

ခ္ဳဵဆီသို႔ ကၽျနးေတား လြမး့ၾကညးံ လိုကးေသာအခါ နကးေ်ပာငးေသာ အႀကီ့ခဵျတို႔ႏြငးံ လြ္ာတစးလစး-တစးလစး ထုတး်ပ ေနေသာ သတၱွါတစးေကာငး ကို

"မဆငး့ေလ့ ရယးတဲံမဆငး့"

်မငးရသညး၈

ကၽျနးေတားက မယဥးႏျယးကို ေက္ာခိုငး့၊ ေတာငးထျတးဆီ ဆကးတကး သညး၈ ဤတစးႀကိမးတျငး မယဥးႏျယးက အရႈဵ့ ေပ့သညး၈

အလ္ငး မ္ိဳ ထာ့လိုကး၇ အဲဒါေတာံ မြတးထာ့….၇ ကငး့လိပးေခ္ာေတျ႔ရငး ကိုယးက

"သနး႔ဇငး ….. ေစာငးံဦ့၇ ငါလိုကးခဲံမယး" ဤသို႔ဆို်ပနးေသား

ကၽျနးေတား

တဵေတျ့ဦ့ေအား မ္ိဳရတယး"

ေစာငးံရသညး၈

မယဥးႏျယး

သညး

ကၽျနးေတား ရြိရာသို႔ အေ်ပ့ ကေလ့ တကး လာ ခဲံသညး၈

ေကာကးကာ

….. ငါေတာငးပို႔ ႀကီ့ တစးခု ေတျ႔ ထာ့တယး၇ ်ခသဵ ရြိတယးနဲ႔တူတယး"

ဂျီကနဲေနေအာငး

ကငး့လိပးေခ္ာကို

လြမး့ပစးလိုကးသညး၈

ကၽျနးေတားက

အာ့ရ

"ခ္ီ့ေ်ခာကးစာ့တဲံ

ကငး့လိပးေခ္ာကို

ဘယးေတာံမြ

မေၾကာကး

နဲ႔၇

သငး့ေချခ္ပးေတာငး မေၾကာကးနဲ႔၇ သူက နာမညး ေခ၍ရငး ကိုယးက မထူ့နဲ႔"

"နငးဒါေတျကို နာ့မလညးပါဘူ့၇ ေအ့ေအ့ ေဆ့ေဆ့သာ လိုကးခစ ဲံ မး့" ကၽျနးေတားက ေရြ႔ဆကးတကးသ်ဖငးံ မယဥးႏျယးက ကၽျနးေတားံ ပုဆုိ့စ

အတကးရ

တဵေတျ့ကို

ကိုယးကသာ တဵေတျ့ ဦ့ေအာငး မ္ိဳထာ့…ၿပီ့တာပဲ၇ ကငး့လိပးေခ္ာမေ်ပာနဲ႔…

"်ခသဵ ဆိုတာ ဘာလဲ…"

ပတးတကးေသာလမး့်ဖစး၌၈

ကၽျနးေတားက

ေက္နပးစျာ ၿပဳဵ့ရငး့ မယဥးႏျယးအာ့ ဆကးလကးပညာေပ့ရသညး၈

"ေအ့ေပါံဟ ….. မေၾကာကးပါနဲ႔၇ နငးဟိုက္ရငး ငါေ်ပာတာယုဵမြာ ၿပီ့ေတာံ

တျနး႔ဆုတးတျနး႔ဆုတး

ေ်ပာေ်ပာဆိုဆို

မ္ိဳခ္လိုကးသညး၈ ထိုအခါမြ ကၽျနးေတားသညး လမး့ေဘ့ မြ ေက္ာကးခဲ တစးလုဵ့

"သနး႔ဇငး ….. နငးတကယး အဲဒီေရာကးသျာ့မလို႔လာ့….."

ဆျဲရငး့

"အလကာ့ပါဟာ ခ္ီ့ေ်ခာကးစာ့တဲံ ကငး့လိပးေခ္ာပါ…၇ နငးတဵေတျ့သာ

်ဖငးံ

လိုကးလာ

က္ဥး့သညး၈

သညး၈

ေက္ာကးေတာငး

ေတာငးကို

ေကျ႔

ေက္ာကးခဲထူ၊

ခကးသညး၈ ေရြ႔သို႔မဲတကးေနခိုကး ေဘ့ခ္ဳဵေတာမ္ာ့ဆီမြ တရြဲရြဲ

ကၽျနးေတားက ေရြ႔သို႔ခ္ီတကးရငး့ ေ်ပာေနသညးကို ကၽျနးေတာံး ပုဆို့စ ကိုငးလုိကးရငး့ ေမာေမာ ပနး့ပနး့ ၾကာ့ မြ မယဥးႏျယး က ေမ့သညး၈ "ဒီေတာထဲမြာ သငး့ေချခ္ပးရြိလာ့……" "ေအ့ …… ရြိတယး"

အသဵၾကာ့ရ၌၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 10


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

မယဥးႏျယး သညး ကၽျနးေတားံပုဆို့စ ကို လႊတးကာ ကၽျနးေတားံလကးေမာငး့

"နငးေသေသခ္ာခ္ာၾကညးံပါလာ့၇အဲေလာကးႀကီ့တဲံ ေသေသခ္ာခ္ာ

ၾကညးံစမး့

ထိပး

ကို ကိုငး၊ ဆကးလိုကး ေတာံသညး၈ "နငးကလဲ အာ့ရငးေၾကာကးေနတာပဲ၇

်မငးဖူ့လာ့၇

သငး့ေချခ္ပးက ေၾကာကးစရာ မေကာငး့ပါဘူ့ဟ၇ တို႔ပုတးသငးညိဳ အပ္ိဳ လိုခ္ငး

အဲဒါတကးေတျ၇ ေဟာဟိုဘကးနိမးံသျာ့တာက အၿမီ့၇ အဲဒီအထဲမြာ နဂါ့ ေနတယး

ေခါငး့ညိတး ေအားတဲံ ပုတးသငးညိဳက ေၾကာကးဖို႔အေကာငး့ဆုဵ့"

တဲံ …… "

"နငးတကယးေ်ပာတာလာ့"

မယဥးႏျယး မ္ကးလုဵ့်ပဴ့ သျာ့်ပနးတယး၈

"နငးံကိုငါက ဘာလို႔လိမးရမြာလဲ မယဥးႏျယ.း .၇ ပုတးသငးညိဳလညးပငး့ေတျ

"နငးတကယးေ်ပာတာလာ့"

ဆူ့ေတာငးေတျ်မငးလာ့၇ အဲဒီ ဆူ့ေတာငး ေတျ က အဆိပးခ္ညး့ပဲ"

"်ခသဵ လိုခ္ငးတယးလို႔ နငးံကို ငါေ်ပာဖူ့သာ့ပဲ"

ပုတးသငးညိဳက သာ ေၾကာကးစရာ ေကာငး့ေသ့တယး" တရာ့ေၾကာငးံ

"နဂါ့ႀကီ့ထျကးလိုကးေတာံ ဘယးံနဲ႔လုပးမလဲ…"

ဥစၥာေစာငးံမ္ာ့ကိုလညး့

"နဂါ့ ဆိုတာ ကို ေပါကးက္ိဳငး့က ႏိုငးတယးဟ"

ေမံသျာ့ဟနး တူသညး၈ ကၽျနးေတား ေခ၍ရာ ေနာကး တေကာကးေကာကး ပါလာ၌၈ ဤသို႔်ဖငးံ သိက ု းတျငး့ ရြိသညးဆိုေသာ ဂူေရြ႔သို႔ ကၽျနးေတားတို႔ ေရာကး ခဲံသညး၈

"နငးက နငးံကိုယးနငး ေပါကးက္ိဳငး့ထငးလ႔ို လာ့"

"အဲဒီဂူလာ့ ….. နငးခုနေ်ပာတာ"

"ေပါကးက္ိဳငး့က

သညး

"အေမံ"ဟု

ငါံထကးပိုေတားလို႔လာ့၇

ေပါကးက္ိဳငး့

ဆိုတာ

စာမတတးဘူ့၇ ငါက ပရိတးႀကီ့ေရာ နမကာယ ေရာ ကုနးလို႔ သၿဂိဳလးစ,

"ေအ့ ….. ဒါေပမယးံ ….. ဟိုမြာၾကညးံစမး့" မယဥးႏျယး

နဲ႔၇

"နငး က ဘာလို႔ၿဖိဳမြာလဲ"

"ေရာ…ခကးပါၿပီ၇ နငးံကိုငါက ဘာလို႔လိမးရမြာလဲ၇ အနီ နဲ႔ အ်ပာစပး တဲံ

ပုတးသငးညိဳ

အတျနး႔အတျနး႔

"အဲဒါေတာံ ငါလညး့မသိဘူ့၇ ဒါေပမယးံ ငါ အဲဒီ ေတာငးပို႔ႀကီ့ကို ၿဖိဳမလိ႓"ု

"နငး တကယးေ်ပာတာလာ့"

ကၽျနးေတားံ

က

်ခေတာငးပို႔

ထိတးလနး႔ေအားလိုကးၿပီ့

တကးေနၿပီ" မယဥးႏျယးသညး ဘာမြ်ပနးမေ်ပာ ကၽျနးေတားေ်ပာသမြ္ ခဵရမညးံဘွတျငး

ကၽျနးေတား်ပရာ်မငးေသား "နငးက လညး့ အလနး႔တၾကာ့.. ဘာမ္ာ့ ေအာကးေမံ လို႔ ်ခေတာငးပို႔ႀကီ့ …. အဲဒါဘာ်ဖစးလ"ဲ

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ရြိေန၌၈

Page 11


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"ကဲပါ လာလာ သိုကးတျငး့ သျာ့ၾကညးံရေအာငး"

ရြငးဘုရငး ဦ့ပျာ့ သညး ငြကးဖ္ာ့မိ၊ ဤေတာငးေပ၍တျငး ေသသျာ့ သညးဆို၌၈

ဤ တစးႀကိမး တျငး မူ မယဥးႏျယးသညး ေနရာမြမေရျ႔ဘဲ ရပးေန၌၈

ဤေတာငး၌ အေရြ႔နဵရဵ၉ သပိတးလုဵ့အရျယး ရြိေသာ လိုဏးေပါကးတစးခု

"ဟငးံအငး့ အဲဒီဂူထဲေတာံ ငါမလိုကးရဲဘူ့…"

ရြိသညး၈

"ဒါ်ဖငး႓ နငးေနရစးေပါံ ငါွငးသျာ့မယး" ေ်ပာေ်ပာဆိုဆို

ကၽျနးေတားက

မုဆို့တစးဦ့

အမဲလိုကးရငး့

ဤလိုဏးအတျငး့သို႔

ွငးသျာ့ေသာအခါ ေရႊရကးကနး့ ကို ရကးေနေသာ '်မစိနး့ရြင'း မငး့သမီ့ ကို

ဂူတျငး့သို႔ွငးသညး၈

ဤတစးႀကိမးတျငးမူ

မယဥးႏျယးသညး ကၽျနးေတားံ ေနာကးမလိုကး၈

ေတျ႔ဖူ့ ခဲံ ရသညးဆို၌၈ ဤအေၾကာငး့တို႔ေၾကာငးံ ဂူတျငး့ေရာကးေသား ကၽျနးေတားံသတၱိ တို႔

သူရဲေကာငး့ႀကီ့ ွငးသကဲံသို႔ ွငးသာွငးခဲံရေသားလညး့ ကၽျနးေတား ကိုယ၉ း ပငး သိပးမရဲလြ၈ ဤသိုကးတျငး့ကို 'ဦ့ပျာ့သိုကးတျငး့' ဟုေခ၍သညး၈

ေပ္ာကးကုနးသညး၈

ကၽျနးေတားသညး

ေနာကး

သို႔

်ပနးဆုတးထျကးလာစဥး

"သနး႔ဇငး…သနး႔ဇငး…"ဟု မယဥးႏျယး၌ ေခ၍သဵကို ၾကာ့ရသညး၈ ကၽျနးေတား ဂူ်ပငးသို႔ ေရာကးလာသညး၈ တုနးရီေခ္ာကးခ္ာ့ေနေသာ မယဥးႏျယးကို ကၽျနးေတား

ဦ့ပျာ့ ဆိုသညးမြာ ရြငးဘုရငး တစးေယာကးဟု ကၽျနးေတား ကၽျနးေတား ၾကာ့ဖူ့သညး၈ ဦ့ပျာ့သညး သိုကးတေဘာငး အရ ဤ ေတာငးထိပး ၉း သိုကးလာ တူ့သညးဆို၌၈

အာ့ေပ့ ရသညး၈ "ငါေရြ႔ဆကးသျာ့မလိ႔ု နငးတစးေယာကးတညး့ ေၾကာကးေနမြာ စို့တာနဲ႔ ်ပနးထျကးလာတယး"

ေတာငးတျငး့၉ စၾကာမငး့်ဖစးမညးံသူ ွတးဆငးရမညးံ မငး့ေ်မႇာကးတနးဆာ (၂)ပါ့ ရြိသညးဆို၌၈ မငး့ေ်မာကး တနးဆာ (၂) ပါ့ သညး ပထွီ ေ်မလႊာ (၃)ထပးသို႔ေရာကးသညး၈ ေနာကးဆုဵ့အလႊာ၉ ေက္ာကးဖ္ာ ႀကီ့ ခဵေန ၊ ဦ့ပျာ့ ဆကးမတူ့ႏုိငး၈

"လာပါသနး႔ဇငးရယး၇ တို႔်ပနးၾကရေအာငး" ကၽျနးေတားဂူတျငး့သို႔

်ပနးၾကညးံသညး၈

အရူ့ႀကီ့ကိုပု

ႏြငးံအတူ

ဤဂူတျငး့သို႔ ကၽျနးေတား ေရာကးဖူ့သညးမြာ အမြနး်ဖစးသညး၈ လူႀကီ့ပါစဥးက

စိတးပ္ကးအာ့ငယးစျာ်ဖငးံ ဦ့ပျာ့သညး လကးေလြ္ာံလ္ကး ေတာငးထိပး၉ ေစတီတစးဆူတညးရငး့

တစးႀကိမးက

်ပနးရနး

်ပငးသညး၈

ေစတီၿပီ့ခါနီ့

ေစတီ၌

မေၾကာကးေသား လညး့ ယခုမူ အတနးငယးလနး႔ေနသညး၈ "ေအ့ပါဟယး နငးေၾကာကးရငး ငါ်ပနးပါံမယး"

ငြကး်မတးနာ့ထကး ငြကးဆို့တစးေကာငး လာနာ့သညးဆို၌၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 12


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဤအခိုကးတျငးပငး ေပ၍လာ၌၈ ရုတး်ခညး့

ဂူအတျငး့ဆီမြ

တေွါေွါ

တွုနး့ွုနး့အသဵႀကီ့

မယဥးႏျယး စိတးသကးသာပုဵရသညး၈ အေၾကာကးမူ ေ်ပဟနး မေပ၍ေသ့၇

်ပနး တိတး သျာ့သညး၈ ေၾကာကးအာ့လနး႔အာ့ႏြငးံ

ကၽျနးေတားက မယဥးႏျယး၌ ေ်ခမမြ ဒဏးရာ ကို ဖုနးဆကးသိပးေပ့သညး၈ ထိုအခါ

မယဥးႏျယး သညး ကၽျနးေတားက ံ ို တျနး့ခဲံတာ ေတာငးေ်ခ ဆငးေ်ခေလြ္ာ အတိုငး့ ဆငး့ေ်ပ့သညး၈

မယဥးႏျယး

"မယဥးႏျယး ……….. မယဥးႏျယ… း ……" တေၾကားေၾကားေအားရငး့ မယဥးႏျယးက

အထူ့အဆနး့ကို ကၽျနးေတာတး ေတျ႔ရသညးတကာ့၈

ကၽျနးေတား

ေက္ာကးေဆာငး

တစးခု

ေ်ခေထာကးကေလ့မ္ာ့သညး

အလျနးလြသညး၈

ဤေ်ခေထာကးကေလ့ မ္ာ့သညး ကၽျနးေတားံ ၌ မ္ကးႏြာထကး ပို၊ ်ဖဴစငး

ေနာကးမြေ်ပ့လိုကးသညး၈ ႏြငးံ

တိုကးမိ၊

ထိုစဥး

ဒလိမးံေခါကးေကျ့

က္သျာ့သညး၈

ေဖျ့ႏုသညး၈

ကၽျနးေတားံမ္ကးလုဵ့မ္ာ့က မယဥးႏျယး၌ မ္ကးႏြာႏြငးံ

လညးပငး့

မ္ာ့ဆီသို႔ ေရာကးသျာ့သညး၈ မ္ကးႏြာ ႏြငးံ လညးပငး့မ္ာ့၉ စိမး့စိမး့်မေသာ အေၾကာေလ့မ္ာ့တို႔

ကၽျနးေတားအနီ့သို႔

ေရာကးေသာအခါ

မယဥးႏျယးသညး

ေ်မ်ပငး၉

ပကးလကးကေလ့ လဲကာ ရြိသညး၈ မယဥးႏျယး၌ ေ်ခမမြ ေသျ့တို႔ စီ့က္ေနသညး၈ "ဟာ …… နငးံေ်ခေထာကး မြာ ေသျ့ေတျ နဲ႔ နငးက အရမး့ေ်ပ့တာကို့"

ယြကးသနး့ေနသညး၈ အမ ေ်ပာဖူ့ေသာ လြပေသာ မိနး့မတစးေယာကး အေၾကာငး့ ကၽျနးေတားၾကာ့ဖူ့သညး၈ ထိုမိနး့မသညး

မညးမြ္

အသာ့အေရလြသနညး့ဆိုေသား ေရေသာကး

ေသာအခါ ၾကညးလငးေသာ လညးေခ္ာငး့ ကို ချဲ၊ အတိုငး့သာ့ ်မငးရသညးဆို၌၈

ကၽျနးေတားသညး မယဥးႏျယး၌ ေ်ခမေလ့ကိုကိုငးလ္ကး "ဥဳဵဖ… ျ ဖျ…"

မယဥးႏျယးသညး ေရေသာကးသညးကို ကၽျနးေတားမ်မငးဘူ့၇ သို႔ရာတျငး မယဥးႏျယး

ဟုမနး့ရငး့ ေ်မမုႈနး႔ႏြငးံသိပးေပ့သညး၈ မ္ကးေတာငးေကာံ မ္ာ့ ရဵအပးေနေသာ

ေရေသာကးလြ္ငး အစးမ ေ်ပာသကဲံ သို႔ လညးေခ္ာငး့ တစးေလြ္ာကး ေရဆငး့

မယဥးႏယ ျ း၌

သျာ့သညးကို အတိုငး့သာ့ ်မငးရမညးဟု ကၽျနးေတား ယုဵၾကညး ၌၈

မ္ကးလုဵ့မ္ာ့၉

ထိတးလနး႔စို့ရျ႔ဵမႈမ္ာ့တို႔

သနာ့ဖျယး

်ဖစးေပ၍

ေနသညး၈ "မယဥးႏျယးရယး အဲဒီအသဵႀကီ့ကို မေၾကာကးပါနဲ႔၇ ဂူထဲမြာ စမး့ေခ္ာငး့ တစးခုရြိတယး၇ အဲဒီ စမး့ေခ္ာငး့ ထဲ က သိုကးတျငး့ထဲကို က္တယး၇ ကနးေရ ်ပညးံ လို႔ရြိရငး သိုကးတျငး့ထဲေရက္ေတာံ အဲဒီ အသဵ ေပ၍လာ တယး"

ကံၽျနးေတားက သတိလစး၊ ေင့ငိုငးေနခိုကး မယဥးႏျယးက ေမ့သညး၈ "သနး႔ဇငး …….. နငးငါံကို ဘာလို႔ၾကညးံေနတာလဲ" "မယဥးႏျယး သညး ၿပဳဵ့သညး၈ ၿပဵဳ့ေသား နီရဲေသာ ပါ့ကေလ့ထကး ပါ့ချကးကေလ့ မ္ာ့ ေပ၍လာသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 13


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"ငါ တကယးလြလာ့" "နငးံကို ငါဘာလို႔ လိမးရမြာလဲ" မယဥးႏျယး

သညး

ေက္နပးစျာ

ၿပဳဵ့၊

ကၽျနးေတာံးအာ့

ၾကညံးသညး

ထုိစဥးွယး မေမြ္ားလငးံေသာ အသဵႀကီ့ တစးခု ေပ၍လာသညး၈

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (၀)

"ွါ့… ဟာ့… ဟာ့… ေဟ့… ေဟ့… ေဟ့…" မယဥးႏျယးသညး သမငးမငယး သို႔ ထ၊ ဆငး့ေ်ပ့သညး၈ ကၽျနးေတား က ရုတးတရကး ေတာံ ေၾကာငး သျာ့သညး၈ ထို႔ေနာကး မြ သတိရ ၊ ေ်ခဖွါ့မြ ဖုနးမႈနး႔ကို နဖူ့သုတး ၊ ေဘ့၉ ေတျ႔သမြ္ ေက္ာကးခဲေတျျကို ေကာကးကာ က္ဳဵ့၊ ပစးေပါကး၌၈ မညးံသညးံ ရနးသူမြ ေပ၍မလာေသာအခါ မယဥးႏျယး ေနာကးသိဳ႔ ေ်ခကုနးသုတး ၊ တစးခ္ိဳ့တညး့ လိုကးခဲံသညး၈ "မယဥးႏျယး ……. မယဥးႏျယး ……"

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 14


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

မယဥးႏျယးသညး

လြညးံမၾကညး၈ံ

ဆကးသာေ်ပ့သညး၈

ေစာေစာက

ကၽျနးေတား

က

ကိုယးံစကာ့ကိုယး

မဆုဵ့ခငးပငး

အထုပးတျငး့မြ

ကၽျနးေတားတို႔ ေရာကးခဲံသညးံ ဆီ့ပငး ကိုပငး ေက္ားလ္ကး မယဥးႏျယးသညး

ဆီ့သီ့တစးလုဵ့ကိုႏႈိကး၊ ပုဆုိ့ႏြငးံ သုတးကာ မယဥးႏျယး ၌ ပါ့စပးဆီသို႔ ချဵ႔သညး၈

ေတာငးေ်ခေ်မ်ပနး႔သို႔ ဆကးေ်ပ့သညး၈

ဤတစးႀကိမးတျငးမူ မယဥးႏျယးသညး မ်ငငး့ေတာံဘဲ ဆီ့သီ့ ကို စာ့သညး၈

ဆီ့ပငးရငး့၉ ကၽျနးေတားံ ေနာကးလိုကးစဥးက မယဥးႏျယး ထာ့ခဲံေသာ ဆီ့သီ့ထုပး ကို ေကာကး၊ မယဥးႏျယး ကို ကၽျနးေတား မီြလာသညး၈ "မယဥးႏျယး ….. နငးကအရမး့ေ်ပ့တာကို့ ….. ေရာ႓ ဒီမြာ ဆီ့သီ့ထုပ… း " မယဥးႏျယးသညး ဆီ့သီ့ထုပး ကို လြမး့ယူ၊ ေမ့၌၈ "ခုနရယးသဵႀကီ့က ဘာသဵလ"ဲ "ငါလညး့ မသိဘူ့… ဦ့ေလ့ပုႀကီ့ အသဵေတာံ ထငးတာပဲ၇ ေက္ာကးခဲ ေတျနဲ႔ေတာံ ေကာကးေဆားခဲံတယး" "နငးေသခ္ာရဲ႔လာ့" "ေသခ္ာပါတယး ….. ဦ့ေလ့ပုႀကီ့ အာ့ရငး ဒီေတာငးေပ၍ေတျ တကးၿပီ့ ဥသြ္စးသီ့ေတျ လုိကးခူ့တယး" မယဥးႏျယး သညး သကး်ပငး့ကေလ့ ရိႈကးလိုကး၊ ပထမဦ့စျာအ်ဖစး စိတးသကးသာေသာ အၿပဳဵ့ကို ၿပဳဵ့သညး၈ "ေမာလိုကးတာ သနး႔ဇငးရာ" "ေမာရငး ဆီ့သီ့စာ့ေပါံ … ေရငတးေ်ပတယး"

စာ့ရငး့လညး့ မြတးခ္ကးခ္သညး၈ "သနး႔ဇငး…နငးသိပးညစးပတးတယး" "ငါဘာညစးပတးလို႔လဲ" "စာ့စရာ ကို ပုဆုိ့နဲ႔သုတးရသလာ့" "ပုဆို့ ဆိုတာ ထဘီမြ မဟုတးဘဲ ….. မညစးပတးပါဘူ့" မယဥးႏျယး

ဘာမြဆကးမ်ငငး့

ဘဲ

ဆီ့သီ့တစးလုဵ့ကို

ႏႈိကးယူ၊

သူ႔ခါ့ၾကာ့ မြညႇပးထာ့ေသာ လကးကိုငးပွါ ကေလ့ ်ဖငးံ သုတး၊ ကၽျနးေတားံအာ့ ချဵ႔သညး၈ "ဟယး…အဲဒါေတာံ ငါမစာ့ခ္ငးဘူ့၇ ဘုနး့နိမးံကုနးလိမးံမယး" "နငးံပုဆို့နဲ႔သုတးတာေတာံ ငါစာ့ရတယး..နငးသိပးႀကီ့က္ယးတာပဲ" "ေအ့ပါဟာ…ေပ့ေပ့ ငါစာ့ပါံမယး" ကၽျနးေတားက မယဥးႏျယး ချဵ႔ေသာ ဆီ့သီ့ကို ကိုကွ း ါ့ စာ့လိုကးသညး၈ အလျနးခ္ိဳ ေသာ ဆီ့သီ့ေပတညး့၈ ကၽျနးေတား တို႔ကေတာံ ၾကညးႏူ့ေနသညး၈ ၾကညးႏူ့သ်ဖငးံ ပတးွနး့ က္ငးကို ေမံေနသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 15


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတားတို႔အိပးမကးအာ့

တခၽျငခ း ၽျငး်မညးေသာ

ႏျာ့်ခဴသဵတို႔က

ဖ္ကးဆီ့ပစးလိုကးသညး၈ ထိတးလနး႔တၾကာ့ ေမားၾကညးံလိုကးေသာ မယဥးႏျယးႏြငးံ ကၽျနးေတားသညး

လြညး့ယာဥးထကး၉

ႏြစးလုဵ့်ပဴ့

ကိုငး

တပညးံကိုယးရဵေတား

ေစာငးံေရြာကးအပးေသာ စာဥေ်ပာကး ပို့ပုွါ ေခါငး့ေပါငး့ႏြငးံ ခနး႔ညာ့ လြပါေသာ ကၽျနးေတား တို႔ရျာ၌ ဘုရငး်ဖစးေသာ၇ မယဥးႏျယး၌ အေဖ်ဖစးေသာ သူႀကီ့မငး့ ဦ့သာဇဵ ကို ႏႈတးခမး့ေမျ့ တကာ့ကာ့ ႏြငး႓ မာနးဖီအပးေသာ က္ာ့ႀကီ့ပမာ ရငးဆိုငး ေနရေပၿပီ၈

သူ႔ခႏၶာကိုယး

ေၾကာငးံ

ေ်မ်ပငးသို႔

ွကးပမာ

က္လာ၌၈

သူႀကီ့မငး့သညး ေ်မ်ပငးမြ ဖုတးဖကးခါထခ္ိနး၉ အ်ခာ့ လြညး့ တစးစီ့ ကလညး့ ဆိုကးလာသညး၈

ဤလြညး့ထကး၉

ေရာငးတေစာငး့ႏြငးံ

လြညး့ေမာငး့သူ

ရို့်ပတးအ်ပညးံ သညး

တငးလာသညးံ

ကၽျနးေတားတို႔အာ့

ပါ့စပး

အေဟာငး့သာ့ ႏြငးံ ထိတးလနး႔တၾကာ့ ၾကညံးေနသညး၈ သူႀကီ့မငး့ သညး ွကးစျယးႏြငးံ

"ဆီ့သီ့ လာေကာကးတာ" သူႀကီ့မငး့၌

တူေသာ

ႏႈတးခမး့ေမျ့မ္ာ့

ေထာငးေအာငး

ေဒါသတႀကီ့ႏြငးံ

ကၽျနးေတား တို႔ေရြ႔၉ လာရပးသညး၈ "ေချ့ရို့မသာ့ေလ့ …… နငးက ငါံသမီ့ကို ဘာလာလုပးတာလဲ" "ဦ့ႀကီ့သမီ့ ကၽျနးေတားဘာမြမလုပးပါဘူ့၇ မယုဵ မယဥးႏျယးေမ့ၾကညး႔ပါ၇ မယဥးႏျယး နငးံ ငါဘာလုပး လို႔လဲ" မယဥးႏျယးဆီမြ ေ်ဖသဵမၾကာ့ရ၇ သူႀကီ့မငး့ကသာ သူ႔သမီ့ ဘကး လြညးံသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

မ္ကးလုဵ့မ္ာ့သညး

မယဥးႏျယး၌ရငးမြ

အငးဖကး

ႏြငးံ

ထုပးထာ့ ေသာ ဆီ့သီ့ကို်မငး၌၈ သူႀကီ့မငး့ သညး ဆီ့သီ့ထုပးကို ဆျဲယူကာ ေ်မ်ပငးသို႔ ေပါကးခ္ လႊငးံပစးလုိကးသညး၈

ဦ့သာဇဵသညး လြညး့ထကးမြ က္ာ့ပမာ ခုနးဆငး့လိုကးသညး၈ သို႔ေသား ေလလဵေသာ

"နငး …. ဒီမ္ိဳ့မစစးေလ့ နဲ႔ ဘာလာလုပးတာလဲ"

ဤမြ္ႏြငးံ

မေက္နပး၇ အ်ပစးမဲံေသာ အသကးမဲံေသာ

ဆီ့သီ့မ္ာ့ကို ေ်ခေထာကးႏြငးံ လိုကးနငး့သညး၈ "ေချ့ကေမျ့တဲံသမီ့ …. သျာ့လြညး့ေပ၍တကး၇ ေဟံေကာငး ေအာငးဘု ရျာ်ပနးေမာငး့၇ ရျာ ဆိုတာ … ဆရာေတား ေက္ာငး့ ေရာကးေအာငးေမာငး့" သူႀကီ့သညး ေဒါသတႀကီ့ႏြငးံ ကၽျနးေတားံအာ့ ရငးဆိုငးသညး၈ "ေချ့သူခို့

ေသခ္ငး့ဆို့ေလ့

နငးံဖငးပုပးေတားံမယး၇

နငးံဆရာေတား

ငါေလြ္ာကးမယး ……. သိလာ့" ကၽျနးေတား သညး သူႀကီ့အာ့ ေတာငး့ပနးသညး၈ "ဦ့ႀကီ့ရာ ဆရာေတားကို မေလြ္ာကးပါနဲ႔၇ ဦ့ႀကီ့သမီ့ ကၽျနးေတားဘာမြ မလုပးပါဘူ့…" "ငါံသမီ့

နငးဘာလုပးလုပး

မလုပးလုပး

နငးံကိုေတာံ

ဆရာေတား

လုပးေစရမယး နာ့လညးလာ့…"

Page 16


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

သူႀကီ့မငး့သညး ေလသညးကိုပငး

အာ့ရပါ့ရႀကိမး့ၿပီ့

အမြတးမ်ပဳႏိုငးဘဲ

ႏျာ့ေခ့္ပုဵတစးခု

လြညး့ယာဥးေပ၍သို႔

တကး၊

နငး့မိ ထျကးချာ

သျာ့ေလသညး၈ ကၽျနးေတားသညး ထျကးသျာ့ေသာ လြညး့ယာဥးထကးမြ မယဥးႏျယးအာ့ မ္ကးစိတဆုဵ့ ွမး့နညး့စျာ လြမး့ၾကညးံ သညး၈ ထို႔ေနာကး ေၾကကျဲေလ့ပငးစျာႏြငးံ သူႀကီ့လႊငး႔ ပစးေသာ ဆီ့သီ့မ္ာ့ကို လိုကး၊ ေကာကးသညး၈ ဆီ့သီ့မ္ာ့ ေကာကးၿပီ့ေသာအခါ

ယခုတိုငး

ကၽျနးေတားံအာ့

ေၾကာငးၾကညးံ

ေနေသာ

ေကာကးရို့ လြညး့ ထကး မြ ေရာငးတေစာငး့ ႏြငးံလူဆီ ေလြ္ာကးခဲံသညး၈ ကၽျနးေတား သညး ထိုသူ႔နဵေဘ့သို႔ ခုနးတကး ွငးထိုငး၌၈

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (၁)

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 17


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ညညး့ညဴသဵေပ၍သညး၈ ဤလြညး့အီသဵသို႓ သူက ဗ္စးေတာကးဗ္စးေတာကးႏြငံး ဆုိလာသညး၈

“ကဲ .... ဘေထျ့ေလ့ ေမာငး့ဗ္ာ…”

“ငယးေလ့ရာ.... ငါံလူရာ ရာဇွတးအို့မြ မငး့က တုတးနဲ႓ထုိ့ပေလကျာ၈”

“ေဟံ.... ငါဘယးေမာငး့ရမလဲ....၈”

“ဘေထျ့ေရႊလျနး့ ကလညး့ .... က္ဳပးကဘယးအို့ကို တုတးနဲ႓ထို့လို႓လဲ၈

“ဆရာေတာံးေက္ာငး့ေပါံဗ္၈”

“ဟ..... နငံးေကာငးမေလ့ ေရႊအို့ေပါံ ငါံလူရာ... လုပးမြလုပးပရဲ႔ကျာ..၈”

ဘေထျ့ က ကၽျနးေတားံအာ့ မ္ကးလဵု့်ပဴ့ၾကညးံသညး၈

“က္ဳပး ဒီေကာငးမေလ့ ကို တုတးနဲ႓မထို့ပါဘူ့၇ ဆီ့သီ့သျာ့ေကာကးတာ၈”

“ဆရာေတာံးေက္ာငး့ေရာကးရငး မငး့ဖငးပုပးမြာေပါံ၈” “ဆရာေတားရိုကးတိုငး့

ဖငးပုပးရရငး

က္ဳပးအခုလို

ထိုငးေတာငး

မထိုငးႏိုငးဘူ့၇ ေမာငး့စမး့ပါဗ္ာ၇ ေသာကးေရ့ထဲ ခငးဗ္ာ့ က ွငးပူေန်ပနး်ပီ၈”

“မလိုကးရငး ခငးဗ္ာ့ သူ႓်မငးရမလာ့ဗ္” “ေအ့...... ေကာငး့ပ၈ ငါံလူရာ၇ ေကာငး့ပ၇ ေကာငး့ပ၈” ဘေထျ့ေရႊလျနး့ႏြငံး ကၽျနးေတားသညး စကာ့မေ်ပာဘဲ

ေရာငးတေစာငး့ႏြငံးလူက မ္ကးလဵု့်ပဴ့၊ ၾကညးံသညး၈

ဆကးလာခဲံၾကသညး၈ အတနးၾကာမြ ဘေထျ့သညး ဘာကို ေတျ့မိသညးမသိ၇

“ငါံလူရာ မငး့ေယာက၏မ ကိုေတာံ မဆဲဘဲနဲ႓ ငါံကိုဘာလို႓ ဆဲေနရတာလဲ၇ ေမာငး့ဆိုေမာငး့ပါံမယးကျာ၇ ဟဲံေကာငး ေချ့မသာ့ ငနီနဲ႓ ငညိဳ၇ ေချ့လိုေ်ပ့စမး့ ေချ့လိုေ်ပ့စမး့...၈”

ဟီ့....ဟီ့ ဟုရယးသညး၈ “ငါံလ.ူ ....မငး့

ေကာငးမေလ့ကို

တကယး

ဆီ့သီ့

ေကာကး

လငးမယာ့

လုပးတမး့

ေခ၍သျာ့တာလာ့”

သူက ေအားရငး့ဟစးရငး့ ဤေလာကွယး ႏြစးေကာငးတညး့ သူ႓အမိနး႓ကုိ နာခဵဟနးရြိသညံး ႏျာ့ႏြစးေကာငးကို သဵဆူ့တပးၾကိမး ႏြငံး ဘယး်ပနးညာ်ပနးတုိ႓၊ အေ်ပ့ေမာငး့သညး၈ သူ႓

“ေကာငးမေလ့ က မငး့နဲ႔ ဆီ့သီ့ေကာကးလိုကးတယး”

ႏျာ့မ္ာ့က

ေရရြညးမေ်ပ့ႏိုငး၇

ွါ့ႏြစး်ပနးေလာကး

ေရာကးေသား်ပနးေႏြ့သျာ့ၾကသညး၈ ဆီကငး့ေသာ လြညး့ွငးရို့ မြာ တအီအီ

“ဆီ့သီ့

ေကာကးမသျာ့လို႓

က္ဳပးတို႓က

ကစာ့မြာလာ့” “တယး.... ခ္ီ့ ငါံလူက အို့မလဵု အဵုပျငးံေန်ပနး်ပီ” “ဘေထျ့ေလ့က က္ဳပးကိုမယဵုဘူ့လာ့၇ က္ဳပးေကာငးမေလ့ကုိ ဘာမြ မလုပးပါဘူ့ဗ္”

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 18


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဘေထျ့ေရႊလျနး့ သညး မ္ကးလဵု့မ္ာ့မြိတးေအာငး တဟဲဟဲရယးသညး၈

“တုပ.း ..တုပ.း ..တုပ.း ..်ဗဳနး့...”

“မငး့မလုပးရငးေတာံ... ညဵံတာေပါံ ငါံလူရာ”

ေရတျငး့ၾကိဳ့ဆျဲေနေသာ

“သနး႓ဇငးေက္ာ ၾကီ့ တွုနး့ွုနး့.....”

“မငး့.... ေကာငးမေလ့ပါ့ ကို ဖကးမနမး့ခဲံဘူ့လာ့” “ပါ့ကိုဘာလုန ိ႓ မး့ရမြာလဲဗ္၇ က္ဳပးသူ႔ေ်ခေထာကးေတာံ ကိုငးခဲံတယး” ငါံလူက

ဒီလုိေတာံ

အဟုတးသာ့၇

မငး့ေ်ခေထာကးကိုငး်ပီ့ ဘာဆကးလုပးသလဲ”

ဤသညးကာ့

ေရခပးတညး့၈

ေက္ာငး့အတျငး့ရြိ

ပနး့မနး

မ္ာ့ကို

ခူ့၊

ဘုရာ့ေရြ႔ေမြာကး၉

ကၽျနးေတာံးတို႓အာ့လဵု့စု၊

ပနး့ကပးၾကရသညး၈ နကးေက္ာသညး ငယးသဵ ပါေအာငး ေအားေပ့သညး၈ ေအ့ေလ....မငး့ေတာံ

ဖငးပုပးမြာပဲ

သနာ့လုိကးပါရဲ႔ကျာ...”

အရဟတၱာရိ၇ ဂုဏးေတားတို႓ႏြငံး၇

နွဂုေနဟိ၇

သမၸႏ႕ာဂတဵ၇

အရဟဵအစိရြိေသာ

်ပညံးစဵုေတား

မူေသာ၇

နာထဵ၇

ကို့ပါ့ေသာ လူနတးတို႓၌

ကို့ကျယးရာ်ဖစးေတားမူေသည ဗုဒဵၶ၇ သကးေတားထငးရြာ့ သဗၺညဳ်မတးစျာဘုရာ့ ကို၇

ဤသို႓်ဖငံး ကၽျနးေတားသညး ကို့ေဆာငးတျဲေက္ာငး့သို႓ ေရာကးလာ၌၈ ေက္ာငး့ွငး့အတျငး့၉ ေက္ာငး့သာ့ႏြငံး ကိုရငးတို႓သညး ေရခပးပနး့ခူ့ ေက္ာငး့ွငး့

ေသာကးေရအို့မ္ာ့ႏြငံး ဘုနး့ၾကီ့ ခ္ိဳ့ေရအို့ မြနးသမြ္ ကၽျနးေတားတို႓ ်ဖညံးရသညး၈

ေရခပးပနး့ခူ့အ်ပီ့၉

ဘေထျ့ေရႊလျနး့သညး ေခါငး့ကိုခါသညး၈

လုပးေနၾကသညး၈

ေရခပးပနး့ခူ့ ဆိုေသာ စကာ့ကို ကၽျနးေတားရြငး့လိုသညး၈ ေက္ာငး့ရြိ

ေညာငးေရအို့တု႓ိ၉ ထို့ရသညး၈ ဤသညးကာ့ ပနး့ခူ့တညး့၈

“ဖုနးသိပးေပ့တာေပါံဗ္”

“မငး့သိပးေရြားတဲံေကာငးကျာ၇

ႏြငံး

က္နးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က သဵ်ပိဳငးလိုကး၌၈

“က္ုဳပးက မယဥးႏျယးကုိ ဘာလုပးရမြာလဲ”

“ဟာ.....ဟာ...ေဟံေဟ၇

ေက္ာငး့သာ့နကးေက္ာ

အတျငး့

ေက္ာငး့သူေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ အရိပးအေရာငးကို

ေလာကဓာတးေက္ာငး့မြ

မ်မငးရသ်ဖငံး

ေလာကဓာတး

ေက္ာငး့ လညး့ တကးခဲံ်ပီ့်ဖစးေၾကာငး့ ကၽျနးေတားရိပးမိသညး၈ ကၽျနးေတားက ေရတျငး့ ဆီသို႓ ေလြ္ာကး လာခဲံ၌၈ ဧကသီ ကုိ လညးပငး့၉ပတးထာ့ေသာ ကိုရငးသာေချ့က တိုငးေပ့သညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ဥဒိၵႆ၇ ရညးမြနး့၊......၈ ဘုရာ့သို႓ေရ၇ ပနး့ကပးအ်ပီ့၉ ဆရာေတား၌ လကးေထာကး ဦ့ပဥၥငး့ ဦ့ေကာွိဒသညး

ေမတၱာတရာ့

်ပညံွ း စျာ

ၾကိမးတုတးကိုကိုငးလ္ကး

သပၸာယးၾကညးညိဳဖျယးရာ ၾကျေရာကးေတား မူလာ၌၈ ေက္ာငး့သာ့

မ္ာ့

အာ့လဵု့

်ငိမးေနခိုကး

ဦ့ဇငး့၌

တငး့မာေသာ

စူ့ရြေသာအသဵ ထျကးလာသညး၈ Page 19


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

“ငသနး႓ဇငး.....” “ဘုရာ့.......” “ေရြ႔ထျကးခ”ဲံ ကၽျနးေတားသညး

ေရြ႔ထျကး၊

ဦ့ဇငး့အာ့

ဦ့ခ္၊

ၾကမး့်ပငး၉

ေမြာကးေပ့ရသညး၈ ဦ့ဇငး့ ၌ ၾကိမးစၾကာသညး ကၽျနးေတာံးတငးပါ့သို႓ ်မစးရို့တစးေလြ္ာကး (ကၽျဲၾကီ့ကၽျဲကေလ့) စကးေသနတး ပစးသညံးံ ႏြယး ဆကးတိုကးက္ လာသညး၈ ေၾသား

မယဥးႏျယး

အတျကး

ကၽျနးေတား

ပထမဆဵု့ရခဲံေသာ

ဒဏးရာဦ့

ဆုလာဘးတညး့....၈ ေနာကးတစးေန႓ နဵနကး ကို့နာရီခနး႓ ဆျမး့ဟငး့ချကးခ္ရနး ကၽျနးေတား ထျကးလာေသာခါ တငးပါ့တို႓မြာ လမး့ ေလြ္ာကးတိုငး့ နာေန၌၈ မညးမြ္ နာေစ ွတၱရာ့ ပ္ကး၊မ်ဖစး၈ ကၽျနးေတားတို႓ရျာ၌ ကို့ေဆာငးတျဲ ေက္ာငး့ ဆျမး့၇ဆျမး့ဟငး့ခဵသညးမြာ တစးမ္ိဳ့်ဖစးသညး၈ ဆရာေတား သူၾကီ့တူ၇

အမြဴ့်ပဳ၊

မယဥးႏယ ျ း၌

ကိုရငးက္ပးခို့စျဲ

တို႓သညး

ဦ့ပဥၥငး့

အစးကွ ို မး့ကျဲ ရျာတစးေလ္ြာကး

ဦ့ေကာွိဒ

၌တူ

ကိုရငးသာေချ့

ကိုရငးေလာစဵ၇

ႏြငံး

ဆျမး့ကုိသာခဵသညး၈

ေနာကးဆဵု့မြ ဆျမး့ဟငး့

အတျကးမူ ေၾကျေရသုတး သဵပနး့ကနးကေလ့တုိ႓်ဖငးံ အိမးေပါကးေစံ လြညးံလညး ေွငြ၊ ကၽျနးေတားတု႓ိ ဘုနး့ၾကီ့ ေက္ာငး့သာ့ မ္ာ့က တာွနးယူရ၌၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 20


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတား

တု႓ိ

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က

ဆျမး့ဟငး့အတျကး

သီ့သနး႓

ထျကးသညး၈ ဆျမး့အတျကး ဘုနး့ၾကီ့တို႓က သီ့်ခာ့ ခဵယူသညး၈ ဆရာေတား အမြဴ့်ပဳေသာ သဵဃာမ္ာ့သညး သကၤနး့ရဵုလ္ကး ရျာလယးလမး့မတစးေလ္ြာကး ၾကျသျာ့ၾက

သညးကို

ေခ္ာငး့ဦ့တဵတာ့

ဆျမး့ဟငး့ချကး

ထကးမြ

ဗနး့အာ့ေခါငး့ရျကးရငး့

လြမး့်မငးရသညး၈

ေနာကးဆဵု့မြ

ကၽျနးေတား လိုကးရသူ

ကိုိရငးက္ပးခို့စျဲသညး ကၽျနးေတာံးအာ့ မ္ကးစိတစးဖကး မြိတး်ပ၊ လကးသဵု့ေခ္ာငး့ ေထာငး်ပသညး၈

ဤေနရာ၉

ကိုရငးက္ပးခို့စျဲ၌

ဘျဲ႔ေတားကို

ကၽျနးေတား

ရြငး့ထိုကးသညးဟု ထငးသညး၈ ကိုရငး၉

သူ၌သီ့်ခာ့ဘျဲ႔ရြိသညး၈

သို႓ေသား

ကိုရငးသညး

ေဆ့လိပးအလျနးၾကိဳကး၌၈ ေဆ့လိပး မညးမြ္ ေသာကးသနညး့ ဆိုေသား ႏြာေခါငး့ က္ပးစျဲေအာငး ေသာကးသညးဟု ဆိုၾကသညး၈ ထိုေၾကာငံး ကိုရငးံကို ကိုရငးက္ပးခို့စျဲ

အရီ့ေလ့ ရႊနး့မႈနး က ဗိုငး့ငငးေနရာမြ လြမး့ေမ့သညး၈ “ေအ့ဗ္… မကုနးလို႓ ခငးဗ္ာ့ဆီ ႏြစးချကးလာပို႓တယး ….” ငယးေလ့ ေရ ….. တို႓အိမးဒီေန႓ ေတာံ ဆူ့ပုပးၾကီ့ဟငး့ ပဲ ခ္ကးတယး၈ “ဟာ ဟိုအိမးကလညး့ ဆူ့ပုပးၾကီ့ဟငး့ ဒီအိမးကလညး့ ဆူ့ပုပးၾကီ့ဟငး့၇ အရီ့ေလ့တိ႓က ု လညး့ တစးခါ တေလ ွကးသာ့ဟငး့ေလ့ ဘာေလ့ခ္ကးဦ့ဗ္ာ… ဗနး့ထဲ ဆူ့ပုပးၾကီ့ဟငး့ ခ္ညး့ပဲဆိုရငး က္ဳပး မ္ကးႏြာငယး တယးဗ္” အရီ့ေလ့သညး

သကး်ပငး့ရႈိကး၊

ကၽျနးေတာံးအာ့

ရနးေတျ႓သညး၈ “ွတးသာ့ ဘီ့စပတးတဵု့ၾကီ့ ေန႓တိုငး့ေလာငး့ခ္ငးတာေပါံ ငယးေလ့၇

ဟု ေခ၍ၾကသညး၈ လကးသဵု့ေခ္ာငး့ေထာငး်ပသညံး အဓိပၸါယးမြာ ေဆ့ေပါံလိပး

ဒါေပမယး

သဵု့လိပး အရ ရြာရမညး၈ မရြာမ်ဖစးေသာ အေၾကာငး့လညး့ရြိသညး၈

ဟငး့ချကးခ္ပါလာ့၇ ွတးသာ့ဟငး့ မြနးမြနး ရမြာေပါံ”

ကၽျနးေတားသညး ရျာရို့ေလြ္ာကး၊ အိမးေပါကးေစံ ဆျမး့ဟငး့ချကးစုသညး၈ သဵု့အိမးတျငး ႏြစးအိမးက ကနးေတာံဆျမး့ လုပးၾကသညး၈ အိမးၾကီ့ အိမးေကာငး့ မ္ာ့က ကနးေတာံဆျမး့ပို၊ လုပးၾကသညး၈ ကၽျနးေတား တာွနးက္ေသာအပိုငး့မြာ အိမးေစံွငး်ပီ့ေသာအခါ ကၽျနးေတားံ လငးပနး့ထဲ၉

ဆျမး့ဟငး့ချကး

ေလ့ချကး

က္နးေနေသ့သညး၈

ထဵု့စဵအတိုငး့

ကၽျနးေတားသညး ကၽျနးေတားႏိုငးေသာ ဘေထျ့ေလ့ တို႓အိမး အရငး ွငးခဲံသညး၈ “ဟဲံ ……….. ငယးေလ့၇ နငံးဆျမး့ဟငး့ချကးေတျ မကုနးေသ့ပါလာ့”

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ခါ့ေထာကးရငး့

……

ငါတို႓က

သူၾကီ့မဟုတးဘူ့၇

နငံး

ေယာကၼမ

အိမးသျာ့်ပီ့

ကၽျနးေတား သညး အရီ့ေလ့အာ့ မ္ကးေမြာငးၾကဳတးၾကညံးသညး၈ “ခငးဗ္ာ့ၾကီ့ က ဘာလု႓ိ သူၾကီ့ကုိ က္ဳပးေယာကၼမလို႓ ေခ၍ရတာလဲ” “သိပါဘူ့ေတား…မငး့ဘေထျ့က

မေန႓ကေ်ပာတာပဲ၇

မငး့မေန႓က

ေကာငးမေလ့ကုိ ေတာထဲေခ၍သျာ့ တယး ဆိ”ု “ေတားစမး့ပါ အရီ့ေလ့ရာ …… ဘေထျ့ေလ့ သာ သူၾကီ့ကိုသျာ့်ပီ့ ႏျာ့လြညး့အလကာ့ေမာငး့ေပ့၇ က္ဳပး က သူ႓သမီ့ ကို

အလကာ့ေပ့ေတာငး

မယူဘူ့“ Page 21


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

အရီ့ေလ့ သညး သေဘာက္စျာ ရယးသညး၈ ထို႓ေနာကး ကၽျနးေတားကို ေနာကးသညး၈ “ေသာကးေ်ပာ ဘယးံႏြယး ေရ့ပါံမယး၇ ေသာကး ေရ့ ေသာကး၇ ေ်ပာ ေရ့ ေ်ပာ ေသာကးနဲ႓ေ်ပာနဲ႓ ေပါငး့ ငသနး႓ဇငး“ ကၽျနးေတားသညး ေဒါပျ ၊ လငးပနး့ကို ေခါငး့ေပ၍်ပနးရျကးသညး၈ “ေတား်ပီဗ္ာ ခငးဗ္ာ့တို႓အိမး ကၽျနးေတား ဘယးေတာံမြ ဟငး့ချကး လာမခ္ ေတာံဘူ့“ ဤသို႓ဆို်ပနးေသား အရီ့ေလ့ သညး ကၽျနးေတားံအာ့ ေပျ႓ဖကးေခ္ာံေမာံသညး၈ “ငယးေလ့ ကလညး့ ေဒါသခ္ညံပ း ဲ၇ ကဲပါ ဟငး့ချကးေပ့ခဲံပါ၈ ဒါပဲေနား.. ဆူ့ပုပးဟငး့တစးချကးပဲ ရြိတယး“ “တစးချကးတညး့ ရြိလညး့ တစးချကးထဲေပါံဗ္ာ၇ က္နးတဲံတစးချကးထဲေတာံ ထနး့လ္ကးထညံး လိုကးေနား၇ အခ္ိဳပျဲ အတျကး ရတာေပါံ“ ဤသို႓ဆို၊ ကၽျနးေတားသညး က္နးေသာ ႏြစးချကးႏြငံးအတူ ကၽျနးေတားံ အိမးဘကးထျကးလာခဲံသညး၈ ကၽျႏးေတာံး ကို ်မငးေသား ကၽျနးေတာံး အစးမ(အေမ) သညး ႏျာ့စာအတျကး ေကာကးရို့ႏြငံး ႏြမး့ဖတးနယးေနရာမြထ်ပီ့ ၾကိဳဆို လာ၌၈ “ငယးေလ့ ဒီေန႓ အစးမ ၾကကးသာ့ဟငး့ ခ္ကးထာ့တယး၇ မငး့ဟငး့ချကး ႏြစးခုလဵု့ အစးမ ၾကကးသာ့ဟငး့ ထညံး ေပ့လိုကးမယး“

ကၽျနးေတားသညး

ွါ့ေလြကာ့မြ

အိမးေပ၍သို႓

တကးခသ ဲံ ညး၈

ကၽျနးေတားတို႓အိမးမြာ ေ်ခတဵရြညး်ဖစး၊ ေအာကး၉ ႏျာ့ထာ့်ပီ့ အေပ၍၉ လူေန၌၈ ေမာေမာ ေရသဵု့ချကးဆငံး၊

ႏြငံး

ကၽျနးေတားသညး

ေသာကးခ္

ဘုရာ့စငးအနီ့

ပစးလိုကးသညး၈

ထို႓ေနာကး

ေသာကးေရအို့မြ ကၽျနးေတားသညး

အိမးခါ့ပနး့ ကိုခု၊ ၾကမး့ေပ၍ထိုငးသညး၈ သို႓ေသား တငးပါ့မြ ဒဏးတို႓ေၾကာငးံ မခ္ိမဆနး႓ နာက္ငးသ်ဖငံး ဆတးခနဲ ်ပနးထမိသညး၈ ဤသညး ကို ေနာကးမြလိုကးတကးလာခဲံေသာ အစးမ်မငးသျာ့သညး၈ “ငယးေလ့ …… ဘာ်ဖစးတာလဲ” ကၽျနးေတားသညး

တငး့ဆညးထာ့သမြ္

တာရို့က္ိဳ့၊

အစးမရငးချငး၉

မ္ကးႏြာအပးကာ အာ့ရပါ့ရ ငိုေၾကျ့ မိသညး၈ “သာ့ ….. ငယးေလ့ ဘာ်ဖစးသလဲ ဆရာေတားရိုကးသလာ့“ “ဆရာေတား က က္ဳပးကို အရမး့မရိုကးပါဘူ့ အစးမရယး၇ ဦ့ဇငး့က ရိုကးတာပါ၈ သူၾကီ့ေလြ္ာကးတာနဲ႓ က္ဳပးကို ရိုကးတာ“ အစးမသညး မေန႓က ကၽျနးေတားဘာ်ဖစးခဲံသညးကို သိ်ပီ့်ဖစးဟနးတူသညး၈ ထိုိ႓ေၾကာငံး

ဘာမြ္ဆကးမေမ့၈

မ္ကးလဵု့မ္ာ့

မ္ကးရညးွဲေနေသားလညး့

တညး်ငိမးစျာ ဆဵု့မသညး၈ “ဦ့ဇငး့

က

ငယးေလ့ကိုရိုကးတာာ

ငယးေလ့လိမၼာေအာငးေပါံ၇

ငယးေလ့က လညး့ ဆို့တာကို့၇ ေနာကးမဆုိ့ နဲ႓ ၾကာ့လာ့၇ ကဲ …… ကဲ ……. အစးမလကးေဆ့်ပီ့ ဆျမး့ဟငး့ ခပးလိုကးဦ့မယး၇ မငး့အဘလညး့ ်ပနးလာခါနီ့်ပီ” ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 22


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

အစးမ

ဆျမး့ဟငး့ခပးရနး ထသျာ့ခ္ိနး၉

ကၽျနးေတားသညး ၾကမး့်ပငး၉

ၾကိဳ့စာ့ထိုငးရငး့ အေတျ့နယးခ္ဲ႔ ေနမိ၌၈ အဘ

သညး

အစက

ဤရျာ၌သူၾကီ့ဟု

ကၽျနးေတားသိရသညး၈

မယဥးႏျယး၌အေဖ ဦသာဇဵ ႏြငံး အဘသညး ဘုို့ဘျာ့မ္ာ့ လကးထကး ကတညး့က သူၾကီ့ရာထူ့်ပိဳငးဖကး မတညံးသူမ္ာ့တညး့၈ သာယာွတီ

သူပုနးၾကီ့ထစဥး

အဘသညး

ဆရာစဵ၌ဂိုဏး့ွငးလ္ကး

ဤ်ပငးခရိုငးတျငးကုလာ့်ဖဴမ္ာ့ကို တိုကးခိုကးခဲံသညး ဆို၌၈ အဘ သူပန ု း ်ဖစးေသား ဦ့သာဇဵ သူၾကီ့်ဖစးလာသညး၈ ကၽျနးေတား သညး လူမြနး့သိတတးစ ေလ့ႏြစးသာ့အရျယး၉ အဘကို သူတို႓ဖမး့သျာ့သညး၈

ထုိအခ္ိနးမြာ

အဘ

တို႓

ေခါငး့ေဆာငး

ဆရာစဵကို

ၾကိဳ့ေပ့သတး်ပီ့ တစးႏြစးေက္ား ၾကာခဲံ်ပီဆိုသညး၈ အစးမ၇ ဘေထျ့ေလ့တုိ႓ႏြငံးအတူ ကၽျနးေတား ်မိဳ႔တကး ၊ စကးရြငးရဵု့သိ႓ ု ခဏခဏ ေရာကးခဲံဖူ့သညး ကို မြတးမိ ၌၈ စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (၂)

အက္ီၤလကး်ပတးႏြငံး လကးထိပး သဵေ်ခက္ငး့ ခတးထာ့ေသာ အဘကို ကာကီေရာငး

ေဗာငး့

ဦ့ထုပးခၽျနး့နီနီ

ႏြငံး

ကုလာ့

ပုလိပး

မ္ာ့

ေသနတးထမး့်ခဵရဵလ္ကး ရဵု့ထုတးလာသညးကို ကၽျနးေတား ယခုတိုငး ်မငးေယာငး ေနေသ့ သညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 23


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

အဘကို ထုေခ္ကာကျယးေပ့သူမြာ ရနးကုနးမြာလာသညံး ဘိလပး်ပနး ွတးလဵုေတားရၾကီ့ ေက့္ဇူ့ေၾကာငံး

တစးဦ့

ဟု

ေသဒဏးမခဵရဘဲ

မြတးမိ

သညး၈

ထိွ ု တးလဵုေတားရၾကီ့

တစးသကးတစးကၽျနး့

က္သညး၈

အစးမ၉း

ဂ္ပနးွငး်ပီ့ေနာကး

ၾက်ခငး့

ဆိုသညး၈

ဤသညးကို ကၽျနးေတားနာ့ မလညး၈ အဘ ကို တစးကၽျနး့ပို႓ခဲံသညးမြာ ယခု ဂ္ပနးတို႓ႏြငံး စစး်ဖစးေနေသာ

အဘကုိ တစးကၽျနး့ ပို႓မညးံေန႓ ရနးကုနးဆိပးကမး့ သေဘၤာဆီ အစးမႏြငံး သျာ့ႏႈတးဆကး

ေ်ခခ္ဳပးမဟုတးေတာံ

ဂါတးသို႓လညး့ လကးမြတးသျာ့မထို့ရေတာံ၈ သို႓ရာတျငး အဘသူၾကီ့်ပနးမ်ဖစး၈

ရြိပစၥညး့ တို႓လညး့ ေ်ပာငးသညးဆို၌၈

ကၽျနးေတား

အဘသညး

ကိုလညး့

မေမံေသ့၈

အဂၤလပ ိ းကုလာ့်ဖဴမ္ာ့

်ဖစးသညး၈

ကုလာ့်ဖဴ

ေတျ

ထျကးေ်ပ့ရေပမယးံ

အစးမမြာ

ကုလာ့်ဖဴလကးထကးက သူၾကီ့ဦ့သာဇဵ သညးသူၾကီ့ပငး ဆကး်ဖစး ေနသညး၈

ငိုလိုကးသညံး်ဖစး်ခငး့ အစးမငိုေတာံ ကၽျနးေတားလညး့ ငိုခဲံသညး၈ အဘလညး့

ဒါတျငးမက ကုလာ့်ဖဴလကးထကးက ပုလိပးဌာနပိုငးၾကီ့ နြငံးတုိကးပိုငးၾကီ့တို႓လညး့

မ္ကးရညး က္၌၈

ဤအတိုငး့

အဘကို ကၽျနးေတားတို႓ တစးသကး်ပနးမေတျ႓ရဟု ထငးခဲံသညး သို႓ရာတျငး ႏြစးအတနးၾကာ ေသား အဘ ်ပနးေရာကး လာ၌၈ ေဂ္ာံဘုရငးၾကီ့ နတးရျာစဵ၊ သူ႓သာ့ၾကီ့

ေနာကး

သမီ့ႏြစးေယာကးႏြငံး

သာ့ငယး

ေဂ္ာံဘုရငး

ကေလ့

ဂါတး၉လကးမြတး ထုိ့ရသညး၈ တစးရျာ တစးေက့္ လညး့ သျာ့ချငံးမရြိ၈ ထိအ ု ခါ အဘ၉ ဘျဲ႔တစးခု တို့လာသညး၈ ေ်ခခ္ဳပးၾကီ့ ဟူသတညး့၈ ေ်ခခ္ဳပးၾကီ့ ဆိုသညးမြာ ဧရာမလူဆို့ၾကီ့ဟု ကၽျနးေတား နာ့လညးထာ့ သညး၈ အမ္ာ့ကလညး့ ဤအတိုငး့ ေ်ပာၾကသညး၈ အဘကို လူဆို့ၾကီ့မဟုတး၇ မ္ိဳ့ခ္စးၾကီ့ဟု ေခ၍သူတစးဦ့ရြိသညး၈ ထိုသူမြာ မယဥးႏျယး တို႓ ေလာကဓာတး ေက္ာငး့အုပးၾကီ့ ဆရာကိုအုနး့ေဖ ပငး ်ဖစးသညး၈

ပငး

ရြိၾကသညး၈

ဘာေၾကာငံးနညး့၈

အေ်ဖကို

ကၽျနးေတားမသိ၈ ကၽျနးေတားသိသညးမြာ အဘ သာ သူၾကီ့်ဖစးေနလ္ြငး ကၽျနးေတား ဤမြ္ တငးစုတး ေအာငး အရိုကးခဵရမညးမဟုတး၇ ်ပီ့ေတာံ …. မယဥးႏျယးကဲံသို႓ပငး ေလာကဓာတး ေက္ာငး့၉ အရုပးလြလြပါေသာ စာအုပးေလ့ ေတျကိုငး၊ ေနရမညး၈

နနး့တကးေသာ အခါ မဲေပါကးသ်ဖငံး အဘ လျတးလာခဲံသညးးဆို၌၈ လျတးလာခဲံသညးဆိုေတာံလညး့အဘသညးခုႏြစးရကးတစးခါ်မိဳ႔တကး၊

ဤအတိုငး့

မၾကာမီပငး အဘ်ပနးလာသညး၈ အဘသညး လကးတျငး့မြ ကုလာ့ပဲ ညျနး႓မ္ာ့ကို အစးမအာ့ ေအာကးမြလြမး့ေခ၍ေပ့လိုကး်ပီ့ အိမးေပ၍မတကးေသ့ဘဲ ေ်ခလကး

ေဆ့ေၾကာသညး၈

အဘအေပ၍ထပးသို႓

်ပနးတကးခဲံေသာအခါ

ကၽျနးေတားက အဘကို မ်မငးခ္ငး ဟနးေဆာငး၊ တစးဖကးသို႓ မ္ကးႏြာလႊဲေန၌၈ အဘက

သူ႓ေ်ခေထာကး

ႏြငံး

ကၽျနးေတာံးေပါငးကို

အသာတို႓ခတး

က္ီ့စာ့

ႏႈတးဆကးသညး၈ "ေချ့ငသနး႓ဇငး တိရစာၦနး၇ ကၽျမး့်ပနး ကိုလညး့(န)သတးမညး" အဘသညး

စ,ေနက္

စကာ့်ဖငးံ

ကၽျနးေတားံအာ့

လြမး့ေနာကး

ေနေသားလညး့ ကၽျနးေတားက မ္ကးႏြာစူစူ ထာ့၊ တညးတညးႀကီ့ ေနလိုကးသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 24


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

အဘက

ေရအို့စငးမြ

ေရသဵု့မႈတးခနး႓

ဆကးတိုကးေသာကးခ္လိုကးၿပီ့

ကၽျနးေတားံအနာ့ ွငးထုိငးသညး၈

"အဘ မ်ဖစးခ္ငးေပမယးံ က္ဳပး်ဖစးခ္ငးတယးဗ္"

"ဘာစူေနတာလဲ ငယးေလ့ …၇ ဦ့ဇငး့ က ေဆားပေလားတီ့လာ့၇ ဟုတးလာ့ …"

အဘသညး

ကၽျနးေတားံအာ့

ဆတးခနဲ

ေမာံၾကညးသ ံ ညး၈

အဘ၌

တငး့မာေသာ မ္ကးႏြာ၉ ၿပဵဳ့ရိပး မသိမသာ ေပ၍လာ သညး၈

ကၽျနးေတား က မေ်ဖ၇ အဵႀကိတး၊သာ ေနသညး၈ ဤသညးကို အဘက သူ႓ဘာသာသူ ဘာသေဘာ က္သညး မသိ၇ တဟာ့ဟာ့ ရယးလိုကးသညး၈ ထုိ႓ေနာကး အဘပါ့စပးမြ ကၽျနးေတားၾကာ့ေနက္စကာ့ ၾကာ့ရ်ပနးသညး၈ "တုတး နဲ႓ အေဆားခဵရတာမ္ာ့ ဒီေလာကး်ဖစးေနသလာ့ ဟာ့ … ဟာ့ … ငါံသာ့တဲံကျာ၇ မငး့ မရြကးဘူ့လာ့ … တုတး ဆိုတာ အလကာ့ပါကျ၇ ဓာ့ ဆိုတာ ရယးစရာ …၇ ငယးေလ့ က ေပ္ာံေသ့တာကို့ …"

"မငး့ကို ဘယးသူေ်မႇာကးေပ့လို႓ အရူ့ထရတာလဲ" "က္ဳပး အရူ့ထေနေသာ မဟုတးဘူ့၇ တကယးေ်ပာေနတာ" "မငး့ က ဘာလို႓ သူႀကီ့ ်ဖစးခ္ငးရတာလဲ" "အေဖႀကီ့

(အဘို့)

ကလညး့

သူႀကီ့ပဲ၇

အဘ

လညး့

သူႀကီ့်ဖစးခဲံဖူ့တာပဲ၇ အခု သူႀကီ့ ဦ့သာဇဵႀကီ့မြာ သာ့မြ မရြိဘဲ၇ သူေသရငး က္ဳပး

"က္ဳပး တုတးနဲ႓ အေဆားခဵရတာ အမႈမထာ့ပါဘူ့ …၇ အဘကို အရာ ေရာကးတာ တစးခု ေ်ပာခ္ငးလ"ို႓

သူႀကီ့ လုပးမယး" အဘ၌

အဘ သညး ကၽျနးေတား၌ ႀကီ့က္ယးေသာ စကာ့ေၾကာငးံ မ္ကးလဵု့ႀကီ့ ်ပဴ့ၿပီ့ ၾကညးံသညး၈

တငး့မာေသာ

မ္ကးႏြာသညး

အနညး့ငယးေလ္ာံသျာ့၊

သကး်ပငး့ရိႈကးသညး၈ ထုိ႓ေနာကး ေလသဵ ေပ္ာံ လ္ကး ဆိုသညး၈ "ေအ့ေလ … သူႀကီ့်ဖစးခ္ငးရငး ႀကိဳ့စာ့ေပါံ"

"ဟ … က္ယးလိုကးတာ ငါံေကာငးရ၇ အိမး့ … အိမး့ … အမိနး႓ ရြစ ိ မး့ပါ …" "အဘ သူႀကီ့ ဘယးေတာံ်ပနး်ဖစးမလဲ" ကၽျနးေတား

"ဘယးေတာံမြ ်ပနးမ်ဖစးဘူ့ … ်ဖစးလညး့ မလုပးဘူ့"

မေမြ္ားလငံးေသာ

စကာ့ေၾကာငးံ

"က္ဳပး ႀကိဳ့စာ့ ပါတယး၇ ဒါေပမယးံ ဒီဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့ က္ဳပးမေနခ္ငးဘူ့" "ဘာေ်ပာတယး ငယးေလ့"

အဘသညး

ေခတၱ

ငိုငးသျာ့သညး၈ ခဏ၉ မ္ကးႏြာသညး တငး့မာ ၊ သျာ့သညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

"က္ဳပး ေလာကဓာတးေက္ာငး့ တကးခ္ငးတယးဗ္ာ"

Page 25


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

အဘ

ငိုငးသျာ့်ပနးသညး၈

ေခါကးတဵု႓ေခါကး်ပနး

အဘသညး

လမး့ေလြ္ာကးသညး၈

အဘ

ေနရာမြထ၊ ဤသို႓

ၾကမး့်ပငး၉

လမး့ေလြ္ာကးလြ္ငး

စိတးထိခုိကး၊်ဖစးေၾကာငး့ ကၽျနးေတား နာ့လညးသညး၈ ထုိ႓ေၾကာငးံ ကၽျနးေတား သညး ေနရာမြထလိုကးလ္ကး အဘေရြ႔ တျငး ရိုေသစျာ ေတာငး့ပနးသညး၈

က္ဳပးသိပါ

တယး၇

က္ဳပး

ဒီေႏျ

ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့

က

ထျကးၿပီ့

အလုပးလုပးခ္ငးတယး"

ေက္ာငး့ထာ့မြာေပါံ၇

ငယးေလ့

အလုပးလုပးဖို႓

သျာ့ေတာံ …"

ဟငး့ချကးမ္ာ့ကို

ဟငး့ချကးမ္ာ့

လငးပနး့တျငး

ယူလာၿပီ့်ဖစးသ်ဖငးံ

ထညးံရျကး

လ္ကး

ကၽျနးေတားသညး

ရျာစဥးတစးေလြ္ာကး

လာလမး့အတုိငး့ ်ပနးထျကးခဲံသညး၈ ဟငး့ချကးအာ့လဵု့ ်ပနးသိမး့ၿပီ့ေသား ကၽျနးေတားသညး ေက္ာငး့ဆီသို႓

အဘ သညး စူ့ရြစျာ ကၽျနးေတားံအာ့ တစးခ္ကး လြညးံၾကညးံသညး၈ "ဘာကျ … မငး့က အလုပး … လုပးမယး" "ဟုတးတယး

အဘ

မလိုပါဘူ့၇ ဒီတစးေႏျၿပီ့ ရငး အဘ ေငျစ ေခ္ာငးမြာပါ၇ ၾကာ့လာ့ … ကဲ သျာ့ေတာံ

အစးမကလညး့

"က္ဳပး မသိသာ့ ဆို့ွါ့တာ မဟုတးပါဘူ့ အဘရယး၇ အဘတို႓မြာ ေငျစ ရြာ့တာ

"ငယးေလ့ကို

က္ဳပး

အလုပးလုပးမယး၇ ၿမိဳ႔က

အ်မနး်ပနးခဲံသညး၈ ဆျမး့စာ့ခ္ိနး က္လြ္ငး ကၽျနးေတားတို႓ေက္ာငး့မြ ေၾက့စညးႏြငံး သာ့ေရ

ကိုညႊနး႓ေမာငးႀကီ့

တို႓ဆိုငးအတျကး က္ဳပးအထညးေကာကး ေပ့မယး၇ အလကပၸစကးႀကီ့လညး့ က္ဳပး

စညးႀကီ့အသဵ သညး ေနာငးဒို့သဵ ်မညးဟိမး့ ၊ တစးရျာလဵု့ ၾကာ့ႏိုငးသညး၈ ဆျမး့စာ့ စညးသဵထကး ေနာကးက္မြ

စပါ့တိုကးေပ့မယး၇ က္ဳပး ေငျစ ရရငး က္ဳပးေက္ာငး့တကးမယး" အဘ သညး

ႀကိမးစၾကာသညး

လမး့ေလြ္ာကးရာမြ ရပးလုိကးသညး၈ အဘက ကၽျနးေတားံအာ့ ၿငိမး၊ စူ့စိုကး

အ်မနးဆဵု့ သုတးလာခဲံသညး၈

ၾကညးေံနသ်ဖငးံ နာ့ရငး့ အတီ့ခဵ ရေတာံမညးေလာ … ဟု ကၽျနးေတား ထိတးလနး႓ သျာ့သညး၈ သို႓ရာတျငး အဘ၌ လကးႏြစးဖကးသညး ကၽျနးေတားံလကးေမာငး့မ္ာ့ဆီသို႓ ယုယစျာ ဆုပးကိုငး လာသညး၈ အၿပဵဳ့ ႏြငးံ အမဲံ ေရာေသာ အဘ၌ မ္ကးႏြာႀကီ့ သညး ကၽျနးေတားံအတျကး စိတးထိခုိကးဖျယး ်ဖစးေန၌၈

အဆငးသငံး

အေရြ႔ဘကး

သို႓

ေစာငးံ

ေက္ာငး့်ပနးေရာကးသူအတျကး

ေနတတး၌၈

မ္ကးႏြာမူေသာ

ထုိ႓ေၾကာငးံ

က္ယးွနး့သညးံ

ကၽျနးေတား

ကၽျနးေတားတုိ႓၌

ကို့ေဆာငးတျဲ ေက္ာငး့ွငး့အတါငး့၉ လကးယာဘကး တျငး သျပးမို့ပ္ဥးေထာငးႏြငးံ ဆရာကိုအုနး့ေဖ၌ ေလာကဓာတးေက္ာငး့ ရြိသညး၈ ကၽျနးေတား သညး ဗနး့ကိုရျကး ၊ ခပးသုတးသုတး ေက္ာငး့ွငး့အတျငး့သို႓ ွငးလာစဥး ေလာကဓာတး ေက္ာငး့ ေနာကးေဖ့ ေစာငး့်ခမး့ပငး အကျယး မြ အသဵတစးသဵ ၾကာ့ရ၌၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 26


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"သနး႓ဇငး …" ကၽျနးေတား

"မဟုတးပါဘူ့ မယဥးႏျယးရယး …၇ ၿပီ့ေတာံ တုိ႓ဘုနး့ႀကီ့ ေက္ာငး့သာ့ လြညးံၾကညးံ

ေသာအခါ

ေစာငး့်ခမး့

ပငးအကျယမ း ြ

ေတျအတျကး အရိုကးခဵ ရတာ အဆနး့ မဟုတးပါဘူ့"

ခုိ့ေၾကာငးခုိ့ွြကး ႏြငးံ ကၽျနးေတားံ အာ့ လြမး့ေခ၍ ေနရြာ ေသာ မယဥးႏျယးကို ေတျ႔ရသညး၈ ကၽျနးေတား

မယဥးႏျယးသညး

ေနာကးသ႓ို

တစးခ္ကးလြညးံၾကညးံ၊

ကၽျနးေတားံ

ဘကး်ပနးလြညးံကာ ခ္စးစဖျယးၿပဵဳ့သညး၈ သညး

ေဘ့ပတးွနး့က္ငးကို

က္ီ့ကနး့

ေတာငး့ေမြာကး

ပ္ာပ္ာသလဲ စုဵစမး့ၾကညးံၿပီ့ မယဥးႏျယး အနီ့ သို႓ ကပးလုိကး၌၈ ေစာငး်ခမး့ပငး်ခာ့ ေသာ ဟိုမြာဘကးမြ မယဥးႏျယး၌ မ္ကးသာ့်ပာေသာ

"သနး႓ဇငး၇

"ဘာလုပးဖို႓ရမလဲ … နငး ငါံေၾကာငးံ မေန႓က အရုိကးခဵရတယးဆ"ို

မသိဘူ့၇

ဒါေပမယးံ

ေဟာဒီမြာ

မီ့ပူတိုကးၿပီ့ အသစးစကးစကး၇ ေရာံ … ယူ" ကၽျနးေတား က လကးကိုငး ပွါကေလ့ကို လြမး့ယူလိုကးသညး၈

"သနး႓ဇငး … ငါ အိမးသာ ထျကခ း ္ငးေယာငးေဆာငးၿပီ့ နငံးကို ေစာငးံေနတာ"

မယဥးႏျယး ၌ မ္ကးလဵု့ထဲတျငး မ္ကးရညးွဲသျာ့သညး၈

ဘာေပ့ရမြနး့

လကးကိုငးပွါကေလ့ တစးထညး ယူလာ ခဲံတယး၇ ငါံခါ့ၾကာ့ မညႇပးရေသ့ပါဘူ့၇

မ္ကးလဵု့ွိုငး့ွိုငး့ ကေလ့ကို ရငးဆိုငး ရသညး၈

"ငါံ ကို ေစာငးံေနတယး … ဘာလုပးဖို႓လ"ဲ

နငးံကိုငါ

ပိတးသာ့်ဖဴ်ဖဴွယး အ်ပာေရာငး ႏႈတးခမး့သပးထာ့၊ ေထာငးံတစးေထာငးံ ၉ လကးပနး့ထုိ့ ထာ့ေသာ အစိမး့ေရာငး ပနး့ပျငးံ ႏြငးံ အွါေရာငးလိပး်ပာကေလ့ ပါသညး၈ ကၽျနးေတား

သညး

လြပေသာ

လကးကိုငးပွါကေလ့ကို

ၾကညးံရငး့

ရို့သာ့စျာ ်ပနးေမ့မိ သညး၈

"နငးံေၾကာငးံ မဟုတးပါဘူ့ဟယး …၇ ငါ ေရခပး ပနး့ခူ့ ေနာကးက္လို႓ပါ"

"ငါ အဲဒီ လကးကိုငးပွါ ကို ဘာလုပးရမြာလဲ"

"ေအ့ေလ .. ငါံေၾကာငးလ ံ ဲ နငးေနာကးက္တာ မဟုတးလာ့"

မယဥးႏျယး သညး မ္ကးလဵု့ကေလ့်ပဴ့၊ ကၽျနးေတာံအာ့ ၾကညးံသညး၈

ကၽျနးေတား မေ်ဖႏိုငး …၇ ကၽျနးေတားေၾကာငးံ မယဥးႏျယးလညး့ စိတးမ ေကာငး့ မ်ဖစးေစလို၈

ထုိ႓ေနာကး အမ္ိဳ့မညး မသိေသာ အၿပဵဳ့ ကေလ့ တစးရပး ေပ၍လာသညး၈ "ဘာလုပးရမယးဆုိတာ

နငးမသိဘူ့လာ့၇

ေနာကးတစးခါ

ႏြပးညႇစးရငး

ပုဆို့နဲ႓မသုတးနဲ႓၇ အဲဒီ လကးကိုငးပွါနဲ႓ … သုတး၇ သိလာ့"

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 27


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတား က လကးကိုငးပွါကေလ့ကို ေသခ္ာစျာ ်ပနးၾကညးံသညး၈ ထု႓ေ ိ နာကး ရငးတျငး့ ရိသ ြ မြ္ အမြနး ေ်ပာသညး၈

ဤပါ့ကေလ့မ္ာ့အာ့ နမး့လိုကးရလြ္ငး အလျနး ေကာငး့လိမးံမညး ဟု ကၽျနးေတား စဥး့စာ့မိသညး၈

"နငးံလကးကိုငး ပွါကေလ့ ကို ငါ ႏြပးမညႇစးရကးပါဘူ့ မယဥးႏျယးရာ၇ ငါံအိတးထဲမြာ ထညးံသိမး့ထာ့ပါံမယး"

ဤသို႓ ၾကညးႏူ့စျာ်ဖငးံ ကၽျနးေတားႏြငးံ မယဥးႏျယးသးည တစးဦ့မ္ကးႏြာ တစးဦ့ၾကညးံေနခုိကး မယဥးႏျယး၌ မ္ကးလဵု့ကေလ့ မ္ာ့ ်ပဴ့က္ယးသျာ့သညး၈

ကၽျနးေတား သညး လကးကိုငးပွါကေလ့ကို အက္ႌအိတးအတျငး့ ထညးံရာ

"ေဟာ ဟိုမြာ …"

အက္ႌအိတး အတျငး့၉ ခုိ့လို့ခုလု အရာ မ္ာ့ ကို စမး့မိသညး၈ ထုိအခါမြ ကၽျနးေတား ွမး့သာအာ့ရ ထုတးယူမိသညး၈

ေ်ပာေ်ပာဆိုဆို

ပစးထာ့ခဲံရတယး၇ အေတားပဲ ငါံအိတးထဲ မြာ သဵု့လဵု့က္နးေသ့တယး၇ ေရာံ … ေရာံ … နငးစာ့ဖိ"ု႓ ကၽျနးေတား သညး လြမး့ေပ့ေနရာမြ သတိရလ္ကး လကး်ပနးဆုတးကာ ဆီ့သီ့မ္ာ့ကို မယဥးႏျယးေပ့ေသာ လကးကိုငးပွါေလ့ ႏြငးံ ပျတးသုတးလိုကးသညး၈ "ေရာံ … အငးံ … စာ့ေတာံ"

ပါ့ချကးကေလ့ေပ၍ ေအာငးၿပဵဳ့ရငး့ … ကၽျနးေတားံ အာ့ စိုကးၾကညးံေနသညး၈ ကၽျနးေတားကလညး့ ်ပနးစုိကးၾကညးံ ေနမိသညး၈ ပါ့ေၾကာ

သို႔

ငုဵ႓လြ္ိဳ့၊

ေနာကး သို႓ ကၽျနးေတားလြညးံလိုကးေသာအခါ ဆျမး့ခဵမြ ်ပနးလာေသာ ဆရာေတား အမြဴ့်ပဳ သညးံ ေက္ာငး့ရြိ ဦ့ဇငး့ကိုရငး မ္ာ့ကို ်မငးရသညး၈ ဆရာေတား

ႏြငံး

ဦ့ဇငး့မ္ာ့မူ

ဆျမး့ခဵၾကျလြ္ငး

ေဘ့ဘီႏြငးံ

ေရြ႔သို႓

သဵု့ေတာငးခနး႓ ပို႓မၾကညးံ သ်ဖငးံ ကၽျနးေတားတို႓အာ့ ်မငးဟနးမတူ၈ သို႓ရာတျငး ေလာစဵ၇

သာေချ့၇

က္ပးခုိ့စျဲတညး့

ဟူေသာ

သဵု့ပါ့ေသာ

ကိုရငး

တို႓၌

ေ်ပာငးလကးေသာ ဦ့်ပညး့မ္ာ့သညး ဆရာခုိႀကီ့၌ ရုပးေသ့စငးမြ သမငးေခါငး့မ္ာ့

မယဥးႏျယး ဆီ့သီ့မ္ာ့ကို ပါ့စပးတျငး့ ထညးံထာ့သညး၈ စာ့ရငး့လညး့

ေနာကးဖကး

ထျကးေ်ပ့သျာ့သညး၈

"မယဥးႏျယး မေန႓က နငးံအေဖႀကီ့ ၿဂိဳဟးေႏြာကးလို႓ နငးံ ဆီ့သီ့ေတျ

မယဥးႏျယး

မယဥးႏျယးသညး

ကေလ့မ္ာ့

သဖျယး ်ပနးလညး၊ ကၽျနးေတားံ အာ့ ၾကညးံသျာ့ၾကသညး၈ ကၽျနးေတားသညး သကး်ပငး့ရိႈကး၊ ေက္ာငး့ဆီသို႓ ကိုရငးတို႓ေနာကးပါ့မြ ကုပးကုပးသုတးသုတး ်ပနးလိုကးခဲံ၌၈

စိမး့ေနရုဵမက

ပါ့မုိ႓ကေလ့

ကၽျနးေတား တုိ႓ ေက္ာငး့ႀကီ့သညး ်မငးံမာ့ေသာ ကၽျနး့တိုငးႀကီ့မ္ာ့်ဖငးံ

မ္ာ့ကလညး့ နီေနသညး၈ ပထမဦ့စျာအ်ဖစး ဘေထျ့ေရႊလျနး့ ေ်ပာသကဲံသို႓

ေ်မမြ ဆငးတစးရပးစာ ်မႇငံးေဆာကး ထာ့သညး၈ ကို့ေဆာငးတျဲေက္ာငး့ဟူေသာ အမညးပီပီ

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

အေဆာငးကို့ေဆာငး

ရြိသညး၈

လကးွဲဘကး

(ေ်မာကးဘကး) Page 28


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

အစျနး့ဆဵု့အေဆာငးသညး ဆျမး့စာ့ေဆာငး ်ဖစး သညး၈ ဆျမး့စာ့ေဆာငးေအာကး၉ ကပၸိယ

ကိုစဵကျနး႓

အပိုငးစာ့ေသာ

မီ့ဖိုေခ္ာငး

ရြိသညး၈

ဆျမး့စာ့ေဆာငး၌

အေနာကးဘကးေထာငးံမြ တဵတာ့သဖျယး သျယးတနး့ လ္ကး ရြိေသာ စႀကၤ ဵသညး ကိုကင း ါ့ဆယးခနး႓ရြိ ဘုနး့ႀကီ့ကုဋီမ္ာ့ဆီသို႓ ဦ့တညးေ်ပ့ေနသညး၈ ဆျမး့စာ့ေဆာငး၉ ကၽျနးေတား၇ နကးေက္ာ၇

ေသာငး့ဟနး၇ ေဂျ့က္ာ့၇

ပါစိေနာငး၇ တိမးတစးလဵု့၇ ၾကကးရို့၇ ပနး့နာေခ္ာကးေစာငး့၇ ငထစး အမြဴ့်ပဳေသာ ဆျမး့ဟငး့ချကးတာွနးခဵ ဘုနး့ႀကီ့ ေက္ာငး့သာ့တို႓ ေဆာငးံေၾကာငးံ ထုိငးလ္ကး လကးအပ ု းခ္ီရငး့ တနး့စီရသညး၈

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (၃)

စာ့ပျွ ဲ ိုငး့ေလ့ မ္ာ့ ထကး ကၽျနးေတား တုိ႓ သယးေဆာငးလာေသာ ဆျမး့ဟငး့ချကးမ္ာ့ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

အဆငးသငးံရြိေနသညး၈

ကိုရငးေလာစဵ

အမြဴ့်ပဳေသာ Page 29


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကိုရငးမ္ာ့က ဟငး့ေကာငး့ချကး တုိ႓ကို ေရျ့ခ္ယး၊ ဆရာေတားႏြငံး ဦ့ဇငး့တိွ ု႓ ိုငး့

အချဵမညး့ ေနေသာ ရခိုငးငြကးေပ္ာသီ့၇ အေစံမာေသာ မာလကာသီ့၇

ပို႓ရသညး၈ ွတးသာ့၇ ၾကကး၇ ဘဲ၇ အမဲ စေသာ ဟငး့ေကာငး့ ဟငး့လ္ာတို႓သညး

ဆီ့ခ္ဥးသီ့တို႓မြာ ကၽျနးေတားတုိ႓ ဘုနး့ၾကီ့ ေက္ာငး့သာ့ အခ္ိဳပျဲေွပဵုက္အတျကး

ဆရာေတားႏြငံး ဦ့ဇငး့ စာ့ပျဲ ေရာကးသညး၈ ငါ့၇ ပုစျနး၈ ဖာ့ကငး၇ ၾကျကးေၾကား၇

သစၥာရြိစျာ ေရာကးလာမညးမြာ လညး့အလျနးေသခ္ာသညး၈

ပုတတးသာ့၇ ဘဲဥ၇ ခ္ညးရညးတု႓ိသညး ကိုရငးတု႓ိစာ့ပျဲ၉ က္နးရစး ၌၈ ပဲၾကီ့ႏြငံးဆူ့ပုပးၾကီ့ဟငး့၇

ဆူ့ပုပးကေလ့ဟငး့ခ္ိဳ၇

ဤသို႓လြ္ငး

အစာ့အေသာကး

ကို

တရာ့

မြ္တစျာ

ကိုရငးတို႓က

ကငး့မဵုသီ့ဟငး့၇

ချဲေွ်ပီ့ေသာအခါ ၉ ဆရာေတား သညး ၾကျလာ ၊ ွိုငး့ရြိ အေကာငး့ဆဵု့ေသာ

ခရမး့သီ့အို့ကပး ဤသညးတုိ႓က ကိုရငးစာ့ပျဲ ႏြငံး ဆရာေတားစာ့ပျဲဆီ တစးွကးစီ

ဟငး့လ္ာခ္ိဳခ္ဥး တို႓ိကို ေရျ့ႏႈတး်ပီ့ ေ်ပာငးလကးေအာငး တိိုကး ထာ့ေသာ ေၾက့

ေရာကးသျာ့သညး၈ မညးသို႓ေရာကးေရာကး အ်ပီ့သတး က္လ္ြငး ဆူ့ပုပး၇ ပဲၾကီ့၇

လငးပနး့ ထကး ထညံးကာ ဘုရာ့ဆျမး့ေတားပျဲကို ကိုယးတိုငး်ပငးသညး၈

ခရမး့သီ့အမြဴ့်ပဴေသာ ဤဟငး့တို႓သညး ကၽျနးေတားတို႓ ဘုနး့ၾကီ့ ေက္ာငး့သာ့ စာ့ပျဲ

သို႓

ေရာကးလာမညးမြာ

ဆျမး့စာ့အ်ပီ့

ေၾက့စညးတီ့လြ္ငး

ရနးလဵု

အမြဴ့်ပဳေသာ ေချ့တို႔ အူ မညး ေသခ္ာ သညံး နညး့တူ ကၽျနးေတားတို႓ အတျကး

ကၽျနးေတား

တို႓

ေက္ာငး့သာ့

မ္ာ့က

ဤဆျမး့ေတားပျဲကိုယူ၊

ေ်မာကးဘကး အေဆာငး ရြိ ဆငး့တုေတား ကို ကပးၾက ရသညး၈ ‘အရဟတၱာရိ နွဂုေဏဟိ အစရြိေသာ………… ၈

ေသခ္ာေနသညး၈ ကၽျနးေတားတို႓ ခဵ ခဲံေသာ ဆျမး့ဟငး့ ချကးမ္ာ့တျငး ဟငး့တို႓အ်ပငး အခ္ိဳပျဲ

ဤသို႓

အစခ္ီ၊

ဟစးသက ူ ဟစးသညး၈

အတျကး အစာ့မ္ာ့လညး့ ပါ၌၈ ဤ အခ္ိဳပျဲ မ္ာ့တျငး ရာသီအလိုကးေပ၍ေသာ

တစးေယာကးဆိတး၊၇

သစးသီ့သစးေကာငး့မ္ာ့၇ နႏျငး့မကာငး့၇ ဟလဘွါ၇ ထို့မုနး႓ ကဲံသို႓ မုန႓းေကာငး့

ေက္ာငး့သာ့ မ္ာ့လညး့ရြိ၌၈ ဤဆျမး့ကပးပျဲကို ကိုရငး တစးဦ့ ၾကီ့ၾကပး ရသညး၈

မ္ာ့၇

ယေန႓ ဆျမး့ကပးပျဲ ၉ ကိုရငးက္ပးခို့စျဲ အၾကီ့အမြဴ့်ပဴ၌၈

ထနး့လ္ကး

ေပါကးေပါကးဆုပး

ကဲံသို႓

အခ္ိနးမေရျ့

ရႏိုငး

ေသာ

ခ္ိဳခ္ဥးခဲဖျယးမ္ာ့၇ ရခိုငး ငြကးေပ္ာသီ့၇ မာလာကာ သီ့မြညံး၇ ဆီ့ခ္ိဳဆီ့ခ္ဥး စေသာ အေပါစာ့ သစးသီ့ မ္ာ့ တို႓လညး့ ပါ၌၈

တစးေယာကး

ဆျမး့ကပး်ပီ့ေသာ

ကုပးပို့

တစးေယာကး

တစးေယာကးဖငး

ဘုရာ့ဆျမး့ေတားတငး

လငးပနး့

အုပး

ကို

ေနသူ

အေ်ပ့လု

ယကးၾကသညး၈ သို႓ေသား ဤလငးပနး့ ကုိ မညးသူ႓ စျန႓းရမညး မြာ ယေန႓ ငြကးေပ္ာေ်ခာကး၇ နႏျငး့မကငး့၇

ကိုရငးက္ပးခို့စျဲ ဆဵု့်ဖတးးရမညး၈ အခ္ိနး့အခ္ကး ရြိသညံးအတိုငး့ ကိုရငးက္ပးခို့စျဲ

ဟာလွါထို့မုနး႓ စသညးတို႓သညးက ဆရာေတား တို႓ ွိုငး့ သို႓ သမွါယမစနစး ႏြငံး

သညး လငးပနး့ ကို ကၽျနးေတာံး အာ့ေပ့သညး၈ က္နးေက္ာငး့သာ့ မ္ာ့က

ညီမြ္စျာ ေရာကးသျာ့သညး၈

ေၾက့စညးႏြငံး သာ့ေရစညး ဆီသို႓ ေ်ပ့၊ လုၾက ်ပနးသညး၈

နဵသာပု

ငြကးေပ္ာသီ့၇ သရကး်ပငး၇

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 30


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ေၾက့စညး မြာ အွိုငး့ ်ဖစး၊ ငရုပးက္ညးေပျ႓ တုတးတို ႏြငံး ထုရသညး၈

ဆရာေတားသညး

တစးလဵခန႓းရြညးေသာ စညးၾကီ့ကိုမူ ထိပး ၉ ဖုထဵု့ပါေသာ သကၤနး့စုတးႏြငံး လႊဲ၊

ထဵု့စဵမရြိသ်ဖငံး

လႊဲ၊ထုရသညး၈

အခ္ိနးအတနး

ေၾက့စညး ထုသမာ့က ေနာငး …. ေနာငး …. ေနာငး….

ဟု သဵု့ခ္ကး

အလျနးေပ္ားသညး၈

ထို႓ေၾကာငးံ

ေၾက့စညးထုက္ညးေပျ႓ႏြငံး

စညးတီ့သကၤနး့

ကၽျနးေတားသညး

ေနာငး…ဒိုငး့

ထို႓ေၾကာငံး

ဘုနး့ၾကီ့

ေပ့ရို့

ဆျမး့စာ့ခ္ိနး

သညး

ကိုရငးက္ပးခို့စျဲ

ကၽျနးေတားံအာ့

ခါ့ၾကာ့မြ

ဗန႓းေပျ့ဖကး

ေဆ့လိပးသဵု့လိပး

ကို

ထုတးယူသညး၈ “ကိုရငး ႏြစးလိပး ယူေပါံဗ္ာ၇ က္နးတစးလိပးကေတာံ က္ဳပးဖ”ို႓

စကိုလုၾကရသညး၈ ယေန႓တျငးမူ

ကျာလြမး့သညး၈

ခ္ိနးႏြငံး

ဆျမး့ဘုနး့

“ေဟံေကာငးသနး႓ဇငး …. ငါမြာလိုကးတာေကာ ….. ၈”

အသဵတို႓သညး တစးရျာလဵု့

ၾကာ့ၾကသညး၈ ဤအသဵမ္ာ့ကို ်ပဳရ်ခငး့ကို ကၽျနးေတားတို႓ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့

ဆျမး့ေတားပျဲက္

ပျဲမက္မီ

လာေတျ႔ သညး၈

ထုသညး၈ စညးတီ့သမာ့က သကၤနး့ဖုထဵု့ကိုလႊဲကာ စညး့ခ္ကးအလိုကး ဒိုငး့ ကနဲထုသညး၈ ထိုအခါ ေနာငး…ဒိုငး့ ဟူေသာ

ဘုရာ့ဆျမး့ေတား

ကၽျနးေတားသညး

ထုရနးအမႈ

ဘုရာ့ဆျမး့ေတားတငး

မထာ့ေတာံဘဲ

မီ့ဖိုေခ္ာငး

ဆီ

အမြနး

လငးပနး့ရခဲံ၊ ဆငး့ခဲံသညး၈

ေဆ့လိပး

ကို

ကို

ရို့သာ့စျာွနးခဵရလ္ြငး

ႏြာေခါငး့

မြ

အေငျ႓

ထျကးရဵု

ကၽျနးေတားသညး

ေသာကးတတး

အဆုတးေရာကးေအာငး

ကၽျနးေတား

မကေသ့၇ ကျမး့ရာေဆ့ၾကီ့ ကိုလညး့ ပါ့ေစာငးႏြငံးသျာ့ၾကာ့ညြပးကာ ငဵုတတးခဲံ

ဆျမး့ေတားပျဲမြ

ၾကကးသာ့၇

ွကးသာ့ဟငး့

တို႓ကုိ

ထမငး့ႏြငံးနယး၊ ်မိနးေရရြကးေရ စာ့သညး၈ ဟလွါ ႏြငံး နႏျငး့မကငး့ တုိ႓ကိုလညး့ အသငးံယူ လာေသာ အငးဖကးႏြငံးထုပး၊ အိတးထဲ ထညံးသညး၈ ဘုရာ့ဆျမး့ေတားတငး

စာ့လ္ြငး

ယဵုၾကညးသညး၈

သ်ဂိၤဳလးတတးေသာ

ဗုဒၶဘုရာ့ရြငးထကး

်မငံး်မတးသူသညး

ဤေလာက၉မရြိ၇

ဤတျငးေလာ

်ပီ့၈ ကိုရငးက္ပးခို့စျဲ ေအ့ပါ ….. ေအ့ပါကျာ၈ ဟုဆုိရငး့ ်ဖဴဖတး်ဖဴေရား

ဥာဏးထင ုိ း့ဆျဵ႔အတတးသညးဟု

စာမတတးသူတို႓က

ေသာကးတတးေန်ပီ၈

သညးမက

ရနးလဵုႏြငံးေအာငးနကး အမြဴ့်ပဳေသာ ေချ့တို႓သျာ့ေရ တ်မာ့်မာ့ ၾကညံးေနခိုကး သညး

ရႈိကး၊ရႈိကး၊

ထိုအခ္ိနးကစ၊

ကၽျနးေတားတို႓ကမူ ထို႓ေၾကာငံး

ဘုရာ့

ဆျမး့ေတားတငး စာစာ့၊ ဘုနး့မနိမးံသညံးအ်ပငး ဘုနး့ပိုၾကီ့မညးဟု ယထာဘူတ က္စျာ ယဵုၾကညး ၌၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ရြိအပးသညံး ဗျန႓းေပျ့ဖကးႏြစးလိပး ကုိ လြမး့ယူ သညး၈ ထို႓ေနာကး ေလသဵတုိ့တုိ့်ဖငံး ကၽျနးေတာံးအာ့ လြ္ိဳ႔ွြကးသတငး့ေပ့သညး၈ “မငး့ မနကးက မယဥးႏျယး နဲ႓ စကာ့ေ်ပာတာ ေလာစဵေရာ၇ သာေချ့ေရာ၇ ငါေရာ ်မငးတယး၇ အဲဒါ သာ့ေချ့က သူ႓ ႏြမ နဲ႓ စကာ့ ေ်ပာရမလာ့ ဆို်ပီ့ မငး့ကို ဓာ့ၾကိမး့ၾကိမး့ ေနတယး၈”

Page 31


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

“သာ့ေချ့ကုိ က္ဳပးမမႈပါဘူ့ဗ္ာ….၈”

ဦ့ေလ့ပု ၌ ရြညးလ္ာ့ေသာ ကတဵု့ဆဵေတာကး တနးဆာဆငးသညံး

“ေအ့ေလ ငါကသတိေပ့တာပါ၈ မငး့ မမႈတာေတာံ ငါအသိသာ့ေပါံ၈” ကိုရငးက္ပးခို့စျဲ

သညး

ဤမ္ြလာေ်ပာ၊ ဆျမး့စာ့ရနး

အေပ၍ထပးသို႓

တကးသျာ့သညး၈

ေက္ာငး့ေ်မာကးဘကး သရကးေတာ ဆီ သို႓ ထျကးခဲံ၌၈ ဤ သရကးေတာ အရိပး ၉ ဘယးေခတးက ေဆာကးလာခဲံသညးမသိ၇ ်ပိဳခ္ငးတိုငး့်ပိဳ၊ ပ္ကးခ္ငးတိုငး့ ပ္ကး ေနေသာ ေက္ာငး့အိုၾကီ့ တစးခု ရြိသညး၈ ခမး့နာ့စုတး်ပတး

လြစျာေသာ

ရိပးသာၾကီ့အာ့

ကၽျနးေတား၌

ခ္စးလြစျာေသာ ဦ့ေလ့ပု(ွါ) အရူ့ၾကီ့ ကိုပု စဵရာ နနး့မဟာၾကီ့တညး့၈ ေလြကာ့ထစး

သဵု့ထစး်ပဳတးေနေသာ

ေဆျ့်မညးံသညံးေလြကာ့မြ

ဆငးအပးေသာ ေသတၱာတစးခုေဘ့ ၉ ဦ့ေလ့ပုသညး သူ အႏြစးသကးဆဵု့ ေသာ အာဟာရတုိ႓အာ့ မြွ ီ ဲသဵု့ေဆာငးေန၌၈

ကၽျနးေတားံကို်မငးေသား ဟု

ေနသညး၈

နဖူ့ေထာငံး၉လညး့

ေသျ့ေ်ခာကးဥေသာ ဒဏးရာတစးခုရြိသညး၈ ကၽျနးေတားသညး စို့ရိမပ း ူပနး စျာ်ဖငံး ေမ့သညး၈

လကးတျငး့၉ ဦ့ေလ့ပု

တစးရျာလဵု့က

“အို …… ဦ့ေလ့ပုမြာ ….. ဒဏးရာ ေတျနဲ႓ ဘယး က ရ လာတာလဲ…” ဦ့ေလ့ပု သညး ကၽျနးေတာံးအာ့ မ္ကးေစာငး့ထုိ့ၾကညးံသညး၈ “နငး ေက္ာကးခဲနဲ႓ေဆားသျာ့လို႓ ရခဲံတဲံ ဒဏးရာေတျေပါံ၈ ငါက နငးတို႓ကို အေကာငး့ႏႈတးဆကးတာ၈”

ကၽျနးေတားၾကာ့ခဲံေသာအသဵ မြာ ဦ့ေလ့ပု ၌ အသဵသာတညး့၈ “ဒါ်ဖငံး မေန႓ က မယဥးႏျယး နဲ႓ ကၽျနးေတား ကို လြနး႓တာ ဦ့ေလ့ ပု အသဵေပါံ၈” ဦ့ေလ့ပုသညး အေစ့ထူ အပူ်ပငး့ေသာ ဥသ္ြစးေစံမ္ာ့ကုိ စိတးရြညး

မမြညံးတမြညံး သညး

ဥသြြ္စးသီ့တစးလဵု့ရြိသညး၈

ွမး့သာ

အာ့ရ

ဆီ့ၾကိဳ၌၈

ဆီ့ၾကိဳ်ပဵဳ့ေသာ ဦ့ေလ့ပု ၌ သျာ့မ္ာ့သညး ်ဖဴွငး့လကးေနသညး၈ ဦ့ေလ့ပုကုိ ရူ့သညး

ေ်ခာကးကပး

ဤ အခါ မြ ကၽျနးေတားသေဘာေပါကးသညး၈ မေန႓က မယဥးႏျယးႏြငံး

ကၽျနးေတားတကးခဲံသညး၈ အေရာငးအေသျ့ မေပ၍ဘဲ ်ခကိုကးရာ ကႏုတးပနး့

ဦ့ေလ့ပု၌

ေသျ့ညိဳညိဳတို႓

ဦ့ေလ့ပု ဆျမး့စာ့ခ္ိနးမလာလို႓ ကၽျနးေတားပူလို႓ လိုကးလာတာ၇

ဘုရာ့ ဆျမး့ေတားတငးပဲျ ကို အွ အုပးခဲံ၊ ွမး့်ပညံးေန်ပီ့်ဖစးသ်ဖငံး

ေနာကးေစံ၉

ေခ၍ေသားလညး့

ဦ့ေလ့ပုသညး

တမာရို့်ဖငံး

သူ႓သျာ့မ္ာ့ကို ထမငး့အို့ တစးတညး ခနး႓ တိုကးသညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

လကးရြညး ဖယးရြာ့ ေနရာ မြ ကၽျနးေတာံး အာ့ ေမာံၾကညံးသညး၈ မေန႓ က အခ္ိနးမေရာကးမီမြဲ႓တဲံ ဥသ္ြစးသီ့ႏြစးလဵု့ ငါရထာ့တယး၇ နငးနဲ႓ နငးံေသာကးေကာငးမေလ့ ေတျ႓ေတာံ ငါက ဥသ္ြစးသီ့ေပ့မလုိ႓ ႏႈတးဆကးတာ၇ နငးက ငါံကိုခဲနဲ႓ ထုသျာ့တယး၈

Page 32


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဦ့ေလ့ပုသညး ဘာမြ္ဆကးမေ်ပာဘဲ မုတးဆိတးေမျ့မ္ာ့ ်ခဵရဵအပးေသာ သူ႓ပါ့စပးတျငး့သို႓ ဥသ္ြစးအဆဵမြညံး မ္ာ့ကို တစးဆနး်ပီ့ တစးဆနး သျငး့ေနသညး၈ “ဦ့ေလ့ပုက အလနး႓တၾကာ့ လုပးတာကို၇ ကၽျနးေတားမေၾကာကးေပမယံး မယဥးႏျယးက ေၾကာကးတတးတယးဗ္၈”

ႏြစးလဵု့ကို

ပစးေပ့

လိုကးသညး၈ တစးလဵု့မငး့စာ့၇

တစးလဵု့ကို

မငး့ေကာငးမေလ့ကိုေပ့လုိကး၇

ငါတုိ႓မငး့သာ့ သူယိုလိုကးတဲံခ္ီ့

ကေလ့ က

ကေတာံ

ေနာကးဆဵု့မြ

ဘုရငးမငး့တရာ့ၾကီ့

်ပိဳငးသတဲံကျ၇ ရဲ႔

သရဖူက

ေရျႊထကးေတာငး ွငး့်ပီ့ မြညံးေနတာတဲံ၇ မငး့သာ့ေလ့ ်ပိဳငးပျဲ ႏိုငတ း ာ ေပါံကျာ၇ ဒီေတာံ ဥသ္ြစးသီ့ စာ့လကျာ၇ မငး့ေကာငးမေလ့ကိုလညး့ တစးခုေပ့လိုကး၇

“ဦ့ေလ့ပု က္ဳပးကို ဗိုလးစာသငးေပ့မလာ့”

သုိ႓ေသား ဦ့ေလ့ပု မေက္နပး၇ သူေ်ပာခ္ငးတာသာ စျတးေ်ပာေန၌၈ “ဟို့ေရြ့ေရြ့တုနး့က ဘယးတိုငး့်ပညးလဲေတာံ မသိဘူ့၇ အဲဒီတိုငး့်ပညးမြာ က္ငး့ပတယး၇

ကၽျနးေတားသညး ဦ့ေလ့ပုေပ့ေသာ ဥသ္ြစးသီ့ႏြစးလုဵ့ကို ကိုငးလ္ကး၇ ဘာ်ပနး ေ်ပာရမြနး့မသိ၇ ထိုေနာကးမြ သတိရ ၊ ေမ့ရသညး၈

“က္ဴပး မြတးမိပါတယးဗ္”

ွတးသာ့တို႓

ခ္ီ့ပါ်ပတာေပါံ၇

ငါေ်ပာတဲံပဵုကိုလညး့ သူ႓ ေ်ပာလိုကးဦ့၈”

မငး့ကို ငါေ်ပာတဲံပဵု မြတးမိလာ့”

ခ္ီ့အလြ်ပိဳငးပျဲ

အာ့ရပါ့ရ

ဘဲတို႓ ွကး တို႓ ဆိုတာ အပုပးေတျပဲကျ အ”

ဒါေပမယးံ ဥသ္ြစးသီ့

သူေဌ့သာ့

ေသာကးက္ိဳ့နညး့ကျာ ပုပးလိုကးတဲံခ္ီ့၇ အေရာငးကလညး့ မညး့ေနတယး၇ ငံါလချီ့

“အဲ

“ဘယးသိမလဲဗ္” သူ႓ေသတၱာတျငး့မြ

အဲဒီေတာံ

ဆကး်ပနး၌၈

“:မငး့ေကာငးမေလ့က ဥသ္ြစးသီ့စာ့ဖူ့သလာ့”

“ငါံလူ

လုပးေနတယး၇

ဦ့ေလ့ပုသညး သူ႓ဥသ္ြစးသီ့ကို တစးေကားႏႈိကးစာ့၌၈ ေနာကးမြသူ႓ပဵုကို

ဦ့ေလ့ပု သညး ဖ္တးခနဲေမာံၾကညံး၊ ေမ့၌၈

ဦ့ေလ့ပုသညး

လယးကျငး့ထဲမြာ မ႑ပးထုိ့်ပီ့ ရြငးဘုရငး ကိုယးတိုငး ဆိုးငး့ေတားေတျနဲ႓ ေဗထိေဗထိ

အဲဒီေတာံ

ဘဲသာ့တို႓ဆိုတဲဵံ

သူေဌ့သာ့က

ခ္ီ့လြေအာငးဆို်ပီ့

အပုပးစာေတျခ္ညး့ပဲ

စာ့သျာ့တယး၇

ဇာတးလိုကးမငး့သာ့ ကေလ့ကေတာံ ဆငး့ရဲသာ့ကို့၇ သူကဘာမြ္ မစာ့ႏိုငးဘူ့၇

ဦ့ေလ့ပုသညး

မ္ကးေမြာငးၾကဳတး၊

ကၽျနးေတာံးအာ့

ၾကညံးသညး၈

ထိုေနာကး ခနး႓ညာ့တညး ၾကညး စျာေမ့သညး၈ “မငး့တကယးသငးခ္ငးလို႓လာ့” “တကယးသငးခ္ငးတာေပါံဗ္ာ”

အဲဒီေတာံ …… သူတတးႏိုငးတဲံ ဥသ္ြစးသီ့ေတျပဲ စာ့သျာ့တာေပါံ၇ မငး့ယဵုသလာ့၇ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 33


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဦ့ေလ့ပုသညး

အ်ခာ့ေသာ

်ခစာ့ထာ့သညံး

ေသတၱာၾကီ့ဆီ

“အဲဒါၾကီ့က ဘာလဲ အငးပါယာ ဆိုတာ……”

ေ်ပ့သျာ့သညး၈ ထိုေနာကး ေဟာငး့ႏျမး့ ေနေသာ အဂၤလိမးသတငး့စာႏြစးေစာငး ထုတယ း ူလာခဲံသညး၈

ထိုေနာကး

ကၽျနးေတားံအာ့

ေသေသ

ခ္ာခ္ာ

တရာ့ေဟာေတာံ၌၈ “မငး့တို႓က လိုိ႓ေခ၍တယး၇

အဂၤလိပးလို႓သာေခ၍ေနတာ၇

ဗ္စးတစးရြပး

မငး့နာ့လညးလာ့၇ ကမာၻၾကီ့ဆိုတာ

အငးပါယာက

ေအ့ေလ

ေနမွငးဘူ့၇

မငး့နာ့လညးမြာ

လဵု့လဵု့ၾကီ့၇

ဘယးကထျကးမြနး့မသိဘူ့၇ ဘဲဥ

အမြနးက

ဗ္စးတစးရြပး

ေနမွငးတယးဆုိတာ

မဟုတးပါဘူ့၇

ေနဆိုတာလညး့

မြတးထာ့ကျ၇

ဘယးကစွငး်ပီ့

အစရြာအေတျ႓သလိုေပါံကျာ၇ မငး့ေချ့မသာ့

ဂ္ပနးေတျက ခ္ီ့အုိ့ေသ့အို့နဲ႓ ထမငး့ထညံးစာ့တဲံ အေကာငး ေတျ၇ ဒီအေကာငး ေတျ ဗ္စးတစးရြပး အငးပါယာၾကီ့ကို ဘယးေတာံမြ မႏိုငးဘူ့” ဦ့ေလ့ပု သညး ရုတး်ခညး့ သတိရလာဟနး ေလသဵ တို့သျာ့သညး၈ “ေဟံေကာငးေလ့ ဂ္ပနးကငးေပတိုငးက

မငး့ငါအခုေ်ပာတာေတျ

ငါံလကးသညး့

ချာ်ပီ့်ပီ၇

ေလြ္ာကးေတာံမေ်ပာနဲ႓၇

ဒီေတာံ

မငး့မြတးထာ့ဖို႓က

ဗ္စးတစးရြပး အငးပါယာ ဆိုတာက အၾကီ့ၾကီ့ နာ့လညးလာ့” ကၽျနးေတား သညး ဦ့ေလ့ပုအာ့ အကယးပငး နာ့မလညးစျာ ၾကညံးသညး၈ ဦ့ေလ့ပုေ်ပာ၊ ်ဗိတိသ္ြဆိုတာ အဂၤလိပး ဟု နာ့လညးသညး၈ အငးပါယာ ဆိုတာက ဘာနညး့၈ “်ဗိတိသြ္ဆိုတာက ကုလာ့်ဖဴပဲ၇ က္ဳပးနာ့လညး်ပီ၈” “အငးၾကငး့ ….. အဲေလ … အငး့ဘာ” ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 34


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ယခု

ဦ့ေလ့ပုသညး

ေက္ာငး့ပ္ကးၾကီ့

ကို

ေအ့ခ္မး့စျာ

အပိုငးစာ့ေန၌၈ ဦ့ေလ့ပု၉ အလျနးေက္ပျနးေသာ ွတၱရာ့ တစးခု ရြိခဲံဖူ့သညး၈ ကၽျနးေတားတို႓ရျာႏြငံး

ေပါငး့တလညး်မိဳ႔သညး

(၄)မိုငးေက္ားေွ့သညး၈

ဤခရီ့ကို ဦ့ေလ့ပုသညး ေန႓စဥးမြနးစျာ အသျာ့ အ်ပနး ေလ္ြာကးေလံ ရြိသညး၈ ေပါငး့တလညး်မိဳ႔၌ ၾကဵသကာႏြငံး ေဖ္ားေသာ လကးဖကးရညးဆိုငး တို႔ တျငး ထိုငးရငး့ သူ႓သတငး့စာေဟာငး့ မ္ာ့ ကို ထုတးဖတးကာ ်ဗိတိသြ္အငးပါယာၾကီ့ ၾကီ့က္ယးေၾကာငး့ ေအားက္ယး ေအားက္ယး ေ်ပာေလံရြိ၌၈ အ်မတးကာ့ …. ဂ္ပနးကငးေပတိုငးတုိ႓ ဦ့ေလ့ပုအာ့ ဖမး့၊ အခ္ဳပးတျငး့ ၉ (၄) ရကးထာ့သညး၈ ရျာသို႓ ဦ့ေလ့ပု ်ပနးလာေသာ အခါ ေ်ခသညး့လကးသညး့ တို႓

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (၄)

မပါေတာံ..၈

သူ႓်ဗိတိသြ္အငးပါယာၾကီ့

အေၾကာငး့လညး့

မေ်ပာေတာံ၈

ဤသညးတို႓ အစာ့ ေတာေ်မာငးေခ္ာကးၾကာ့ တို႓ကုိ လညးပတး၊ ဥသ္ြစးသီ့ကိုသာ ရြာေတာံ သညး၈

အငးပါယာ ဆိုတာ ….. အဲ …..အငးပါယာေပါံကျ ဦ့ေလ့ပု

သညး

သူ႓အေ်ဖကိုသူ

လဵုေလာကးသညး

ဦ့ေလ့ပု ဥသြ္စးသီ့ကိုလညး့ ကၽျနးေတား စာ့ပါံမယး၇ မယဥးႏျယး ကိုလညး့ ထငးဟနးရြိ၌၈

ၾကမး့၉ေဆာငံး၊ ကျဲအကး ခဲံသညံး ဥသ္ြစးသီ့ အချဵ မ္ာ့ ကိုသာ တစးခု်ပီ့တစးခု ချာေနသညး၈ ဆကး၊မေ်ဖ၈ ဦ့ေလ့ပု သညး တစးၾကိမးက ကၽျနးေတားတို႓နယး၉ သစးေတာ ဒီွီဇဵမ္ာ့ကို ၾကညံးရႈရေသာ နယးေတာအုပးၾကီ့ ်ဖစးခဲံဖူ့၌၈ ဦ့ေလ့ပုသညး ဗိုလးေက္ာငး့မြ (ှွ) တနး့ေအာငးသညးဆို၌၈ ကၽျနးေတားတို႓ နယးတျငး ေတာအုပးၾကီ့ လုပးရငး့ ေတာလန႓း ၊ ရူ့သျာ့သညး ဆိုၾကသညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ေပ့ပါံမယး၇ ကၽျနးေတားကိုလညး့ ဗိုလးစာ သငးေပ့ဦ့ေပါံဗ္ာ၈ “မငး့က ဘာလို႓ ဗိုလးစာသငးခ္ငးရတာလဲ၈” “က္ဳပး သူၾကီ့်ဖစးခ္ငးလို႓ဗ္ ……. ” “သူၾကီ့်ဖစးခ္ငးရငး….

သူၾကီ့သမီ့ယူေပါံကျ၇ ဟာ့

……

ဟာ့…….

မငး့်ဗိတိသြ္အငးပါယာ အေၾကာငး့ သူတကာ ေလ္ြာကးမေ်ပာရငး ေတာံ ငါဗိုလးစာ သငးေပ့ မယးေပါံကျာ”

Page 35


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဤသို႓်ဖငံး ဦ့ေလ့ပုႏြငံး ကၽျနးေတားသညး နာ့လညးမႈယူကာ သူပိုငးရာ ေက္ာငး့ပ္ကး

မြ

ဆငး့ခဲံသညး၈

ခ္ရြိခို့၊ နာ့ေထာငးရသညး၈ ဦ့ဇငး့က စိတးရြညး လကးရြညး ေရ့ထာ့ေသာစာ ကို

ကၽျနးေတားသညး

သဵုၾကိမးတိတိ ခ္ေပ့ သညး၈ ကၽျနးေတားတုိ႓က လကးအုပးခ္ီရငး့ လုိကး အဵရသညး၈

ပထမဦ့ဆဵု့ ေတျ႓ရေသာ ခ္ဳဵပုတးမ္ာ့ အတျငး့သို႓ ဥသ္ြစးသီ့မ္ာ့ကို လႊငံးပစးသညး၈

မြနးမြနးကနးကနး မအဵႏိုငးေသား ဦ့ဇငး့သညး ဖေနာငံး ႏြငံး ေပါကးတတး၌၈ ဦ့ဇငး့

က္ိက္ိခၽျဲခၽျဲ ေ်ပာငးေ်ပာငး လကးလကး အေစ့တို႓်ဖငံး ်ပဴ့ေၾကာငးေၾကာငးအေစံတို႓

ေက္နပးမြ ကၽျနးေတားတို႓ အာ့လဵု့ အေပ၍ထပးသို႓ တကး၊ ၾကမး့်ပငး တျငး

ရြိအပးေသာ ဤပူ်ပငး့ သညးံ ဥသ္ြစးသီ့ကို ကၽျနးေတား မမကးေမာ၈ ကၽျနးေတား

သငးပုနး့မ္ာ့

မမကးေမာလ္ြငး မယဥးႏျယး အတျကး မကးရနး သာ၊ေွ့သညး၈

ေက္ေအာငး အဵၾကရသညး၈

ေက္ာငး့ပ္ကးမြ

ဥသ္ြစးသီ့

ႏြစးလဵု့ကို

ေတားေတားေွ့ေွ့

ကိုငး၊

ကၽျနးေတား

ဦ့ဇငး့ ေရ့ေပ့်ပီ့ေသာ အခါ ကၽျနးေတားတို႓က ဦ့ဇငး့ကို ဦ့သဵု့ၾကိမး

ေရာကးေသာအခါ

ဆျမး့စာ့ ်ပီ့ခ္ိန း၉ တစးနာရီခန႓း ကၽျနးေတားတို႓အာ့သညး၈

ဦ့ဇငး့သညး

ကၽျနးေတားတို႓ ေက္ာငး့သငးရို့အရ နဵနကးပိုငး့၉ မဂၤလသုတး၇ အတျငး့ ေအာငး်ခငး့၇ အ်ပငးေအာငး်ခငး့၇ နာမကာယ၇ ပရိတၾး ကီ့စသညးတို႓ကို သငးသညး၈ ေန႓ခငး့ တစးနာရီေက္ား မြစ၊ ေလာကီစာ်ဖစးသညး၈ လကးေရ့လြ စာသငးရ၌၈ လကးေရ့ လြသညးမြာ ေလာကီစာ်ဖစး သညး၈ လကးေရ့လြလြ်ဖငံး လုိကးကူ့ရ၌၈ ဦ့ေလ့ပု

ထဵမြ

ကၽျနးေတား

်ပနးလာေသာအခါ

စကးနာရီ

ကိုခ္လ္ကး

(ှ)နာရီ

ထို့ေနသညး၈ ထို႓ေၾကာငံး က္က္နန ေခ္်ပီ့ေသာ ကၽျနးေတာံးသငးပုနး့ ကိုယူလ္ကး ေတာငးေက္ာငး့ေလ့ ေအာကးထပးသို႓ ကၽျနးေတား ထျကးခဲံသညး၈ ေက္ာငး့သာ့ အာ့လဵု့ လညး့ စဵုေန်ပီ၈ ဦ့ဇငး့ ဦ့ေကာွိဒသညး ကၽျနးေတားတို႓ သငးပုနး့မ္ာ့ ထကး၉ အလျနးလြေသာ လကးေရ့မ္ာ့်ဖငံး ကဵံကူဆဵ ကိုသဵု့ကာ ေရ့ေပ့သညး၈ သူ ဘာစာေရ့ေပ့သညး မြာ ကၽျနးေတားတို႓၌ ပညာအဆငံးအတနး့အလိုကး ်ဖစးသညး၈

ပုဆစးတုပး

ထုိအခါမ္ိဳ့၉

ေမြာကးွပးရငး့

ပကးလကး

အသဵကုနး်ဖဲ၊

ကုလာ့ထိုငး

စာကို

တစးလဵု့ထကး

လဲေလ္ာငး့ကာ ၾကိမးလဵု့တစးလဵု့ကို လကးလြမး့ တစးမီ၉ထာ့၊ ဒဂုနးမဂၐဇငး့ အေဟာငး့ၾကီ့တစးခုကို ဖတးရငး့စဵပယးေနတတး၌၈ ေက္ာငး့သာ့ မ္ာ့က တစးေယာကး တစးေပါကးႏြငံး ကိုယးစာ ကိုယး ဆျဲဆျဲငငးငငး

အဵၾကရသညး၈ ထမငး့စာ့်ပီ့စ ်ဖစး၊

အာ့လဵု့ က အိပးခ္ငး

ေနၾကသညး၈ အိပးခ္ငးေသားလညး့ ဦ့ဇငး့ ၾကိမးတုတး ကိုေၾကာကး၊ ငိုကးငိုကး ညညး့ညညး့ ်ဖငံး အဵေတာံ အဵၾကရသညး၈ ကၽျနးေတားံလကးယာဘကး

အိပးခ္ငးမူ့တူ့ႏြငံး

နကးေက္ာသညး

စာကိုကုနး့ ၊ အဵေနသညး၈ ''ပါ့စပး က ွငးသျာ့မိလြ္ငး ကိုယးတျငး့ေဘ့ၾကီ့ရ'' သူ႓ေဘ့မြ ေသာငး့ဟနးၾကီ့သညး သူ႓အတျကးစာကို သူရျကး၌၈ ''ရျကးရငံးေၾကျေ်ပာငး့ တေပါငး့တနးခူ့ ရႊျငး်မဴ့ပစၥဳနး လကဆုနးေနတဵုမဇိၥဳမ .... ''

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 36


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

သူ႓ေဘ့ မြ

တိမးတစးလဵု့ သညး

တစးခုတညး့သာ အသဵု့၊ရေသာ

မ္ကးလဵု့ကိုေမြ့ လ္ကး သူ႓အပိုကး သူ ရျတးသညး၈

ကၽျနးေတား

သူတို႓ ရျတးေနသညးကို သာမနး လူတို႓ေတာံ နာ့မလညးႏိုငး၈ အမြနးကာ့ နဂါ့ေခါငး့လြညံး်ခငး့ လကၤာကို ရျတး ေနၾက်ခငး့ေပတညး့၈ ်မငံးေသာ

ကၽျနးေတားကမူ

ဆရာေတား

ဦ့ဗုဓး၌

ဓိသပုဂၐလ သညး ပဥၥငါ့ေယာကးေနရြငံး၇ ထူ့တစးေထျရညးမြတးသာ့၇ ၾသဓိသ မြာ၇ ပုဂၐလာသညး၇ မြနးစျာ (၄)ပါ့တညး့.... ''

ႏြငံး

ကၽျနးေတားတုိ႓က အိပိငိုကးရငး့

ပို့နကး

စျန႓းစာ့ခနး့မ္ာ့ကို

်မိနးေရရြကးေရ ဖတးေနေသာ ဦ့ဇငး့သညး သူ႓ဟာသူ မိနး့ေမာေန၌၈ ထိုအခါ ကၽျနးေတားတို႓ ကလညး့ ငိုကးၾကသညး၈ ကၽျနးေတား

တို႓

မြ

ေနာကးတစးေန႓နဵနကး

သညး

သငးပုနး့ကို

ပျတးတိုကးေလသညး၈

သငးပုနး့စငး

သငးပုနး့ထကးတငး၊

ထငး့မီ့ေသျ့်ဖငံး

ေရႏြငံးပကး၊

သျာ့ေသာ

အခါ

ထပးတိုကးရ၌၈

ထငး့မီ့ေသျ့်ဖငံး

ထမငး့ေပ္ာံေပ္ာံ

ကို

သငးပုနး့ညကးေက္မြ

ကၽျနးေတား သငးပန ု း့ေခ္ဆဲ ကိုရငးသာေချ့သညး ဆိုကးေရာကးလာ၌၈ ''ေဟံေကာငး သန႓းဇငး မနကး က မငး့ငံါႏြမ မယဥးႏျယး နဲ႓ ဘာစကာ့ ေ်ပာတာလဲ''

ဤသို႓လ္ြငး တစးေယာကးတစးေပါကးႏြငံး ေမြားဆရာမြတးတမး့

သငးပုနး့ကိုေခ္်ပီ့ပါ

ေ်ခာကးရနး ေနရာ၉ လြနး့ရသညး၈

ငါ့ရာႏြစးဆယးံ ရြစးသျယး ေမတၱာယူနညး့မြာ မူက္မး့လာ လို႓မြတးေလ၇ အေနာ

ရျတးၾကသညး၈

အတျငး့

ေလာကုတၱရာ စာကူ့ ရနး အစစ အဆငးသငးံ ေနမညး၈

''ေဗ့ဒငး စကာ့ နတးနဂါ့ ေခါငး့ထာ့မြတးကုနးၾက''

သူတို႓ထကး

ဤတစးနာရီ

အသဵမ္ာ့က္ဲ၊

ေွါေွါွဵုွဵု

်မညးသဵစဵုေသာအခါ

ဦ့ဇငး့သညး ဒဂုနးမဂၐဇငး့ကို ေဘ့ခ္၊ အနီ့မြ ၾကိမးလဵု့ ်ဖငံး ၾကမး့်ပငးကို တ်ဖနး့်ဖနး့ ခ္ခဵရစဥး အဵႏိုငးသူတို႓ ေပ္ားတ်ပဵဳ့်ပဵဳ့ ်ဖငံး

သငးပုနး့ကိုပိုကးကာ

မီ့ဖိုေခ္ာငး ကို ထျကးလာခဲံၾကသညး၈ အေၾကာငး့မြာ ေနာကးတစးနာရီၾကာလြ္ငး မပ္ကးေသာ ွတၱရာ့်ဖစးသညံး ေရခပး ပနး့ခူ့သညး လာလိမးံဦ့မညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

''ကိုရငးႏြမ နဲ႓ က္ဳပးနဲ႓ စကာ့ ေ်ပာတာ ကိုရငး နဲ႓ ဘာဆိုငးလို႓လ'ဲ ' ဤသညးကို

ကိုရငးသာေချ့ႏြငံး

အတူပါလာေသာ

ကိုရငးေလာစဵက

တကးခုပး လကးွါ့ တီ့၊ ရယးသညး၈ ''ဟာ့....

ဟာ့...

သာေချ့ရာ နငံးႏြမနဲ႓

သူနဲ႓စကာ့ေ်ပာတာ နငးနဲ႓

မဆိုငးဘူ့တဲံ ... ဟာ..ဟ'' ဤ

သေရားခ္ကးေၾကာငံး

ေဒါထျကးခဲံေသာ

ကိုရငးသာေချ့သညး

သူ၌သငး့ပုိငးၾကာ့မြာ ဓာ့ေ်မြာငး ကို ဆျဲထုတး ၊ ကၽျနးေတာံးအာ့ခ္ိနးသညး၈ ''ေချ့မသာ့ေလ့ နငံးကိုငါသတးမယး'' ကိုရငးသာေချ့ သညး ေရြ႔သို႓တို့လာ၌၈ ကၽျနးေတားက ေတာငး့ပနးသညး၈ Page 37


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

''ကိုရငး ကၽျနးေတားံမြာ ဘာအ်ပစး မြ မရြိဘူ့.... '' သို႓ေသား...

ကိုရငးသညး

''နငးလာ့

အ်ပစးမရြိတာ''

''ငသနး႓ဇငး နငးကိုရငံးကို ဘာေၾကာငံးရိုကးရသလဲ'' ဟုဆိုရငး့

ကၽျနးေတားံအာ့ ဓာ့ေ်မြာငး်ဖငံး လြမး့ထို့သညး၈ ေၾကာကးလနး႓ တၾကာ့်ဖငံး

ကၽျနးေတားသညး ်ပညံွ း ငး့ေသာ ဆရာေတား၌မ္ကးႏြာသို႓ ေမားၾကညးံ သညး၈ ဆရာေတားကို ကၽျနးေတား မလိမးရ.ဲ ....၈

ကၽျနးေတားသညး ေဘ့သို႓ေရြာငးလိုကး်ပီ့

သငးပုနး့ႏြငံးလညး့ ကိုရငံးေခါငး့ဆီသို႓ ရိုကးခ္ လိုကးမိသညး၈

''တပညံးေတား မြာ့ပါတယးဘုရာ့ ... အရြငးဘုရာ့ဆဵု့မသမြ္ ခဵပါံမယး'' ဆရာေတားဘုရာ့

ကိုရငးသာေချ့ေခါငး့၉ ေသျ့ တုိ႓ ခ္ငး့ခ္ငး့ နီရဲ ၊ ေ်မသို႓ ေချလဲက္ သျာ့၌၈ ကၽျနးေတား ေၾကာငးေနခိုကး ကိုရငးေလာစဵသညး အ်ပငးဘကး ထျကးေ်ပ့၊ ဟစးသညး၈

ငိုငးသျာ့သညး၈

မညးသို႓မ္ြ

သညး

ကၽျနးေတာံးအာ့

စကာ့ဆကး

မဆိုေတာံဘဲ

တစးခ္ကးၾကညး၊ ၾကိမးတုတးကို

လႊဲ၊

ဘုရာ့ခနး့ဆီ ၾကျသျာ့ေတားမူသညး၈ ဆရာေတား ခ္သျာ့ေသာ ၾကိမးတုတးကို ဦ့ဇငး့က ေကာကးကိုငးသညး၈

''ဆရာေတားဘုရာ့... ဆရာေတားဘုရာ့၇ သန႓းဇငး ပုနးကနးေနပါသညး ဘုရာ့၇ ကိုရငံး ကို သငးပန ု း့နဲ႓ ရိုကးပါသညး ဘုရာ့''

ေက္ာငး့သာ့ႏြငံး ကိုရငးတုိ႓က ကၽျနးေတာံး အာ့ ဖိထာ့ခိုကး၇ ဦ့ဇငး့ သညး အာ့ကုနးလႊဲ၊ ၾကိမး်ဖငံး ကၽျနးေတားံတငးပါ့ကို ခ္သညး၈

ဤအခါမြ ကၽျနးေတားသညး မညးမြ္ၾကီ့က္ယးေသာ အမႈကို ်ပဳလုပးမိမြနး့ သိရေတာံသညး၈

''တစးခ္ကး-ႏြစးခ္ကး-သဵု့ခ္ကး-ေလ့ခ္ကး-ငါ့ခ္ကး-ေ်ခာကးခ္ကး.... '' ၾကိမးခ္ကးမ္ာ့

ဘုရာ့အေရ

ေတားွတး

ကုိရငးကို

လကးထိလကးေရာကး ေစားကာ့

မိခဲံေလ်ပီတညး့ .... ၈

မညးမြ္က္သညးကို

ကၽျနးေတားမသိ၈

နာက္ငး၊

လူ့လိြမးံေနရေသာ ကိုယးသညး မလႈပးႏိုငးေအာငး ်ဖစးေနသညး၈ မ္ကးလဵု့မ္ာ့လညး့ ်ပာလာ၌၈ ခဏ၉ပငး တစးေလာကလဵု့သညး ေမြာငးအတိ က္သျာ့ ေတာံသညး၈

ကၽျနးေတား သညး ကိုရငးအာ့ ဦ့သဵု့ၾကိမးခ္သညး၈ ထိုအခိုကးတျငးပငး

မညးမ္ြအခ္ိနးၾကာၾကာ

ေမံသျာ့သညးကို

ကၽျနးေတားမသိ၈

ကၽျနးေတား

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က ကၽျနးေတားအေပ၍ ခုနးစီ့ ၊ ဖမး့ခ္ဳပးၾကသညး၈ ေက္ာငး့ွငး့

သတိရ၊ မ္ကးလဵု့ ဖျငံးၾကညံးေသာအခါ ကၽျနးေတာံး ပါ့စပးအတျငး့သုိ႓ ေရစကးတို႓

တစးခုလဵု့၉ လညး့ ကမာၻပ္ကးတာမြ္ ဆူညဵသျာ့သညး၈ ေက္ာငး့သာ့ ႏြငးံ ကိုရငးကို

က္ေနသညး၈

ရီေွေသာ

ွိုငး့ခ္ဳပးအပးေသာ

ႏႈတးခမး့ေမျ့၇

မႈတးဆိတးေမျ့တုိ႓်ဖငံး

ကၽျနးေတားသညး

ဆရာေတား၌

ေရြ႔ေမြာကးသို႓

ေရာကးခဲံ

ကၽျနးေတားံမ္ကးလဵု့မ္ာ့ တနးဆာ

လငး့လ္ြငး ဆငးအပးေသာ

လငး့်ခငး့ ဦ့ေလ့ပု၌

ရသညး၈ ဆရာေတား သညး ၾကိမးတုတးကိုငး၊ ကၽျနးေတားံအာ့ၾကညးံသညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 38


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

မ္ကးႏြာၾကီ့ ကၽျနးေတား်မငးရသညး၈ ဦ့ေလ့ပု သညး ကၽျနးေတားံ ပါ့စပးအတျငး့သို႓ ေရစကးမ္ာ့ ခ္ေပ့ေနသညး၈

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (၅)

ကၽျနးေတားံအေပ၍ ကၽျနးေတား်မငးရသညး၈

စီ့မို့၊

ရပးေနသူ၌

ဤအခိုကးအတျငးပငး

ကၽျနးေတားံ

မ္ကးႏြာကိုလညး့ မ္ကးႏြာထကးသို႓ အခနး့ (၁)

ေအ့်မေသာ ေရစကးတို႓က္လာ၌၈ ဤေရစကးတို႓သညး ကၽျနးေတာံး ပါ့စပးထဲ သို႓ မက္ဘဲ အဘယးေၾကာငံး ပါ့ထကးသို႓ က္ရသနညး့၈

မုနး့သူေဟာငး့ႏြငံး ခ္စးသူသစး

သတိေကာငး့စျာ လညးခဲံ်ပီ့်ဖစးေသာ ကၽျနးေတားသညး ဤေရစကးတုိ႓ က္ရာဆီသို႓ ေမာံၾကညံးမိသညး၈ မ္ကးေတာငးေကာံ

တိွ ု႓ ယး

ထျကးခဲံရသညး၈ မ္ကးရညးမ္ာ့

ခိုတျဲလ္ကး

်ဖဴွငး့ေသာ

ကၽျနးေတားထငးခဲံေသာ

ေရစကးတို႓သညး

ကို့ေဆာငးတျဲ

ထျကးခဲံရသကဲံသို႓ ေလာကဓာတး

ေက္ာငး့

မြ

မေမြ္ားလငးံေသာနညး့်ဖငံး

ေက္ာငး့သို႓ မေမြ္ားလငးံ ေသာ နညး့ ်ဖငံး

တကးခဲံရ်ပနးသညး၈

မယဥးႏျယး၌ မ္ကးႏြာေလ့ ကကၽျနးေတာံးကို ငဵု႓ၾကညးံ ေနသညး၈ ေၾသား....

ဤသို႓လြ္ငး မေမ္ြားလငံးေသာနညး့်ဖငံး ကို့ေဆာငး တျဲ ဘုနး့ၾကီ့ေက္ာငး့မြ

မ္ကးရညး

ကၽျနးေတား

သတိလစးေမံေ်မာ

သညံးတိုငး

အရိုကးခဵရေသာအခါ

သာတညး့....၈ ဤမ္ကးရညးတို႓ သညး အေနာတကး ေရစငး သို႓ပမာ ေအ့ခ္မး့

ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ေခါင့းငဵု႓သညး့ခဵ ခ္ိဳ့ႏြိမး ထာ့အပး သညံး အဘ ၌ ေဒါမာနးတ႓ ုိ

ေပသညးတကာ့....၈

်ပနးေပ၍လာသညး၈ ကၽျနးေတား အိပးရာထကးမြ မထႏိုငးေသာ ရကးမ္ာ့ အတျငး့ ပါ့ေၾကာမ္ာ့ တငး့လ္ကး ခကးမာေသာ မ္ကးႏြာ်ဖငံး အဘသညး သူ႓ငြကးၾကီ့ ေတာငး ဓာ့ၾကီ့ကို ဆကာ ဆကာ ၾကညးံေနသညးဆို၌၈ အစးမသညး အဘ လူသတးလိမးံဦ့

ေတာံမညးဟု

ေတျ့ေတာ

ထိတးလန႓း

ေနခဲံသညး၈

အဘ

တစးဦ့တညး့ေသာ သေဘာ အရဆိုလြ္ငး အစးမထငးသညံးအတိုငး့ လူသတးခ္ငး သတး မိ ေပလိမံးမညး၈ ေခ္ာငး၉ပိတးမိေနေသာ က္ာ့သညး မိမိအာ့ ညြငး့ဆဲ ပုတးခတး

သညးကို

သညး့ခဵႏိုငးေကာငး့

ခဵႏိုငးမညး

်ဖစးလငံး

ကစာ့

ရငးေသျ့သာ့ကိုထိလြ္ငး မိရာကို အေသခဲမညးမြာ ဓမၼတာတညး့၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 39


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

အဘ

စိတးထိခိုကးမညး

ဆိုလ္ြငးလညး့

စိတးထိခိုကးေလာကးသညး၈

သတိ်ပနးလညးလာ်ပီ့ ေနာကး အရျယး ႏြငံး မလိုကးေအာငး ်ပငး့ထနးစျာ ခဵခဲံရေသာ ၾကိမးဒဏးေၾကာငံး ကၽျနးေတား အ်ပငး့ဖ္ာ့ခဲံသညး၈

ေၾကာကးမကးဖျယး ေအားဟစး ၾကိမး့ွါ့သဵ ကို ကၽျနးေတားၾကာ့ရသညး၈ ၊

ကၽျနးေတားအနညး့ငယး

အဘသညး ကၽျနးေတားံအနီ့ ထိုငးလ္ကး ဤ

ေအာကးဘကးမြ

က္ာ့ဟိနး့သဵက

လနး့ဆနး့ေန၈

တစးေႏျကုနး ၊

မို့က္ေသား

အေမ၌

တာ့်မစးေတာငး့ပနးသဵ

ၾကာ့ရသညး၈

ကၽျနးေတားက

လြမး့ေခ၍သညး၈

အဘသညး

ကၽျနးေတာံးေခ၍သဵကိုၾကာ့ဟနး မတူ၈ မယဥးႏျယး ကို သာ ဆကးၾကိမး့သညး၈ ''နငးံအေဖ

ကၽျနးေတာံအာ့ ေလာကဓတး ေက္ာငး့ထာ့မညးဟု အာ့ေပ့ ေခ္ာံေမာံ ေနသညး၈ ဤသညးအခိုကး

အဘ၌

လႊမး့ပစးလိုကးသညး၈

''အဘ....အဘ''

အဖ္ာ့ ေသျ့ ႏြငံး သတိလစးရာ မြ ရဵဖနးရဵခါ လန႓းႏို့လာခိုကး အဘ ၌

အဖ္ာ့က္

ကၽျနးေတား၌ေခ၍သဵကို

''ေချ့တိရစာၦနးမေလ့.... နငး ဘာလာ်ဂိဳဟးေမႊ ်ပနးတာလဲ''

''ငါံသာ့ ေသရငး တစးရျာလဵု့ ခုတးသတးမယး''

တစးေန႓၉

သို႓ေသား

က

ငါံအရာလုတယး၇ နငးက

ငါံသာ့

ကို

ေသေအာငး

်ဂိဳဟးေမႊတယးေပါံ.... ဟုတးလာ့၇ ငါံအိမးေပ၍ ကို အမ္ိဳ့ယုတး ေတျ မတကးရဘူ့၇ ဆငး့..... အခုဆငး့'' မယဥးႏျယးသညး

အဘဓာ့ကိုတစးလြညံး၇

အဘမ္ကးႏြာကို

တစးလြညၾံး ကညံးသညး၈ ထိုေနာကး အ်ပစးကငး့၊ ေအ့ခ္မး့လြေသာ အ်ပဵဳ့်ဖငံး အဘကို စကာ့ဆိုရနး ေမာံၾကညံးသညး၈

''ဟဲ.ံ ...သမီ့..

မတကးနဲ႓ကျယး၇

အစးမစကာ့

နာ့ေထာငးစမး့ပါ၇

်ပနးပါငယးေလ့ရယး.. ်ပနးပါ၈

''အဘရိုကးရငး

ကၽျနးမခဵပါံမယး၇ ဒါေပမယံး သနး႔ဇငးကို ကၽျနးမ စကာ့

ေ်ပာပါရေစ''

သို႓ရာတျငး အိမးေလြကာ့မြ တေကၽျ႔ေကၽျ႔်မညးသဵ်ဖငံး တစးစဵုတစးေယာကး

ကၽျနးေတားသညး အိပးရာမြ လူ့လဲထ၌၈ အဘယးဆီကအာ့တုိ႓ ကၽျနးေတားံ

တကးလာေၾကာငး့ ကၽျနးေတား သိသညး၈ အဘ သညး ရုတးတရကး ထိုငးရာမြ

ကိုယးတျငး့သို႓ ွငးလာမြနး့မသိ၈ အဘ ႏြငံး မယဥးႏျယးၾကာ့သို႓ မညးသို႓မညးပဵု

ထလိုကးသညး၈ ထစဥး ငြကးၾကီ့ေတာငးဓါ့ ကိုလညး့ ဆျဲယူ်ပီ့်ဖစးေနသညး၈

ေရာကးသျာ့မြနး့မသိ၈

ဤမြ္

ခကးထနးးေသာ

ေယာက္းာ့ၾကီ့အာ့

ေလြကာ့ထိပ၉ း

ရပးရငး့

ရငးဆိုငးေနသူမြာ ႏုနယးငယးရျယးသူ မိနး့ကေလ့ တစးဦ့သာတညး့......၈

မယဥးႏျယး ေရြ႔မြ ကာဆီ့ရငး့ အဘကို ကၽျနးေတား ေတာငး့ပနးရနး ၾကိဳ့စာ့သညး၈ သို႓ေသား... အာ့နညး့လျနး့ သ်ဖငံး ကၽျနးေတား ေချက္သျာ့၌၈

''မယဥးႏျယ.း ... မယဥးႏျယ.း ... ၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 40


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

မယဥးႏျယးသညး

ကၽျနးေတားံအာ့

လြမး့၊ေပျ႔လိုကး်ပီ့၇

အဘကို

အသနာ့ခဵစျာ ေမာံၾကညံးသညး၈ အဘ

ကၽျနးေတားသညး နာ့မလညးစျာ မယဥးႏျယးအာ့ ေမာံၾကညံး၌၈

တငး့မာေသာ

မ္ကးႏြာသညး

ေလ္ာံက္သျာ့၌၈

လကးမြဓာ့ကိုလညး့ လႊတးခ္လိုကး သညး၈ ထို႓ေနာကး ကၽျနးေတားံကို ေပျ႔ခ္ီလ္ကး

မယဥးႏျယးသညး

သကး်ပငး့ေလ့ခ္၊

ကၽျနးေတာံးအာ့

လကးေမာငး့တုိ႓ကို ဆုပးလ္ကး အ်ပဵဳ့ ႏြငံး အမဲံ ေရာေသာ မ္ကးႏြာေလ့ ႏြငံး

ငါဟာ နငံးအတျကး ်ဂိဳဟးေကာငးမေလ့ပါဟာ''

မဟုတးပါဘူ့၇ ်ဖစး်ခငး့်ဖစး ငါကသာ နငံးအတျကး ်ဂိဳဟးေကာငး်ဖစးမယး''

''သနး႓ဇငး …….. နငးသိပးနာေနသလာ့'' ကၽျနးေတား က မနာဘူ့ဟု ေ်ဖခ္ငးသညး၈ သို႓ေသား ဤသို႓ေ်ဖလြ္ငး ကၽျနးေတား ညာရာက္ေပ လိမးံမညး၈ ထို႓ေၾကာငးံ ဘာမြ်ပနးမေ်ဖဘဲ ်ငိမးေနရသညး၈ ်ငိမးေနစဥးလညး့ ဘာေၾကာငံးမသိ၈ ကၽျနးေတားံမ္ကးလဵု့တုိ႓၉ မ္ကးရညး မ္ာ့သညး အလိုလို်ပညံးလာသညး၈ ထို႓ေနာကးမြ အာ့တငး့၊ မယုတးမလျနး ေ်ဖရသညး၈ ''နာေတာ႓ နာတာေပါံ မယဥးႏျယး၇ ဒါေပမယးံ …သိပးေတာံမနာလြပါဘူ့'' မယဥးႏျယးသညး သူ႓မ္ကးႏြာကို အ်ပဵဳ့မပ္ကးေစဘဲ ဆကး၊ ေ်ပာသညး၈ မပ္ကးေသားလညး့

မ္ကးရညး

တို႓က

က္ေနသညး၈

ဤမ္ကးရညးွိုငး့ေသာ အ်ပဵဳ့ကိုၾကညံးရငး့ ကၽျနးေတားသညး မယဥးႏျယးကို ေင့ငိုငး ၾကညံးမိသညး၈

အခုေတာံ ကုိရငးသာေချ့ ေၾကာငံး နငး ခဵရ်ပနး်ပီ၇ နငံးအဘေ်ပာတာ မြနးတယး၇

''မယဥးႏျယး ဘာေတျ ေလြ္ာကးေ်ပာေနတာလဲ၇ နငး ်ဂိဳဟးေကာငးမေလ့

စကာ့ဆိုသညး၈

အ်ပဵဳ့သာ

''နငးံကို ငါဘာလို႓စိတးနာရမြာလဲ မယဥးႏျယ'း ' ''နငး ငါံကို ဘာလို႓စိတမ း နာဘူ့လာ့၇ ဟိုတခါ ငံါေၾကာငံးမို႓ နငးအရိုကးခဵရ်ပီ၇

အိပးရာေပ၍်ပနးခ္ေပ့်ပီ့ အိမးေပ၍မြ ဆငး့သျာ့သညး၈ ထိုအခါ

''သနး႓ဇငး …. နငးငါံကို စိတးမနာဘူ့လာ့''

မယဥးႏျယး၌

အ်ပဵဳ့သညး

ကၽျနးေတားံ

''သနး႓ဇငးရာ

….

နငးဒီလိုမေ်ပာနဲ႓၇

ေအ့ေလ

တို႓ႏြစးေယာကးစလဵု့

ဘယးသူမြ ်ဂိဳဟးေကာငးမဟုတးပါဘူ့၇ နငံးအေဖၾကီ့နဲ႔ ငါံအေဖၾကီ့ေတျသာ ်ဂိဳဟး ေတျပါဟာ'' ''မယဥးႏျယး

အဲသလိုမေ်ပာရဘူ့၇

ေတားေတားၾကာ

နငးေရာ

ငါေရာ

ပိတုဂါရကဵ ထိုကးေနဦ့မယး'' မယဥးႏျယး သညး ငိုငးသျာ့သညး၈ ထို႓ေနာကး ေတျ့ေတျ့ ေခ၍ေခ၍်ဖငံး ေမ့သညး၈ ''နငးံအေဖနဲ႓ ငါံအေဖဟာ ဘာေၾကာငံး ဒါေလာကးမုနး့ၾကတာလဲ''

မိခငးအ်ပဵဳ့ႏြငံး

တူလြေလစျတကာ့၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 41


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတားသညး

ဘာေ်ဖရမုနး့မသိ၈

သို႓ေသား

….

တစးခုခုေ်ဖရနး

သို႓ေသား

….

ၾကိဳ့စာ့သညး၈ ကၽျနးေတားေ်ဖရနးမလို၈ အေ်ဖ သညး သူ႓အလိုလို ေပ၍လာ၌၈

တစးစဵုတစးေယာကးက

အေၾကာငး့မြာ ေအာကးထပးမြ ဆူညဵဆူညဵအသဵမ္ာ့ ေပ၍လာသညး၈

ေရြ႔သို႓ေပ၍လာသူမြာ

မယဥးႏျယး သညး ကၽျနးေတားေဘ့မြ အေ်ပ့ကေလ့ထ၊ ငဵု႓ၾကညးံသညး၈ ထိုေနာကး ကၽျနးေတားအနီ့သို႓ ်ပနးေ်ပ့ ၊ ထိတးလနး႔တၾကာ့ဆိုသညး၈ ''သနး႓ဇငး …

ငါအဘလိုကးလာ်ပီ၇ ေရာံ

….

ေရာံ

ဆိုဆိုလြ္ငး

ကၽျနးေတားလကးတျငး့၉မူ

မယဥးႏျယး

ေရႊသမြညံးသီ့

ဖမး့ခ္ဳပး်ပီ့

အဘေရာ

သူၾကီ့ပါ

အလျနး

ဆရာကိုအုနး့ေဖ၌ နာ့ထငးမြ ေမ့ရို့အထိ အရို့သညး တညံးတညံးၾကီ့ က္ဆငး့ေန၌၈ ပါ့ႏြငံးေမ့ႏြငံး ၾကျကးသာ့ မ္ာ့ေပ၍ထငးေန၊ အ်မဲအဵၾကိတးေနသညး

ေ်ပ့ဆငး့

ေပ္ာကးသျာ့သညး၈

ဆျဲၾကိဳ့ေလ့

ဆယးအိမးေခါငး့

သူၾကီ့လကးကို

တစးမိုကးခနး႓ ပို၊ ရြညးသညး၈ ကၽျနးေတားဆရာကိုအုနး့ေဖကုိ မၾကာခဏ ေတျ႔

အဲဒါေလ့

က္နးေနခဲံသညး၈

တဵခါ့်ပငး သို႓ ေလ့ဖကးေထာကး ထျကး၊ လြမး့ငဵု႓ၾကညးံသညး၈ သူၾကီ့ဦ့သာဇဵသညး

ကိုအုနး့ေဖ်ဖစးသညး၈

မေရာကး၈

အရပး်မငးံသညး၈ သို႓ေသာ ဆရာကိုအုနး့ေဖ သညး သူၾကီ့ႏြငံး အဘကးထကး

ထငးရ၌၈ နဖူ့ကက္ယးသညး၈ မ္ကးခဵု့ကပါ့၌၈ ေမြ့ေသာ မ္ကးလဵု့ မ္ာ့သညး အစဥးအေရာငးေတာကးပ စူ့ရြေနသညး၈

ကၽျနးေတားသညး ဆျဲၾကိဳ့ ကို ေခါင့းအဵု့စျပး ေအာကးထညံးလိုကး်ပီ့ အိမးေရြ႔

်ခဵွ၉

လြမး့ဆျဲလိုကးသညး၈

မယဥးႏျယးဆီ

သညး၈ ေတျ႔ေလတိုငး့ ဆရာ ကိုအုနး့ေဖ ်ပဵဳ့သညး ကို တစးခါမြ မ်မငးစဖူ့၈

ယူထာ့လိုကး၇ နငးတို႓ ေလာက ဓာတးေက္ာငး့တကး'' ေ်ပာေ်ပာ

သူၾကီ့၌လကးသညး

ဦ့ခ္စးတီ့ႏြငံး

ဤအရပးအေမာငး့ ွါ့လဵု့်ပတး

အတူ

ရပးေနသညး၈ ခ္စးတီ့က သူၾကီ့၌ ႏြစးလဵု့်ပဴ့ၾကီ့ ကို ပခဵု့ထကးထမး့ထာ့သညး၈

သူၾကီ့ၾကာ့

ခပးကုပးကုပးေလ့ ွငးသျာ့သညး၈

ဦ့သာဇဵသညး မယဥးႏျယး၌ ကုပးပို့ဆီ လကးလႊဲ၊ ရိုကးလိုကး၌၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ႏြစးလဵု့်ပဴ့

ရပးသညး၈

ကို

ပထမဦ့စျာ

ဆရာကိုအုနး့ေဖသညး ကိုယးရဵေတား

ပါေသာ

ဆရာကုိအုနး့ေဖ

သညး

''ေဟံေကာငး ခ္စးတီ့၇ မငး့ေသနတးၾကီ့ ငါံလကးထဲေပ့စမး့''

ကၽျနးေတားံအဘ ်ဖစးသညး၈ ဤကမာၻ႔ရနးသူၾကီ့ ႏြစးဦ့ၾကာ့သုိ႓ မယဥးႏျယးသညး

''ေသာကးကနး့ မေလ့ …. ငံါေသာကးရြကးချဲတဲံ ေသာကးကနး့မေလ့''

မာ့မာ့ၾကီ့

အဘႏြငံး

ဤရညးတို႓်ဖငံး

ဆယးအိမးေခါငး့ ကို ခ္စးတီ့အာ့ အမိနး႓ေပ့သညး၈

ဤသူႏြစးဦ့ကို ရငးဆိုငးေနသူမြာ ွါ့လဵု့်ပတး တစးေခ္ာငး့ ကို ကိုငးထာ့ေသာ

ဦ့သာဇဵ ၌ ေဒါသ သညး အဘထဵမြ မယဥးႏယ ျ းထဵသို႓ ေ်ပာငး့သျာ့၌၈

ကိုကင ို းကာ

ဤရုပး

စပါ့ၾကီ့ေ်မျ အညြဳိ႔ခဵရေသာ လူတစးဦ့ကဲံသို႓ ေၾကာငးေၾကာငး ငိုငးငိုငး်ဖငံး ကိုခ္စးတီ့သညး ႏြစးလဵု့်ပဴ့ကို ဆရာ ကိုအုနး့ေဖ လကးသို႓ ထညံးလိုကးသညး၈ ဆရာ

ကိုအုနး့ေဖသညး ႏြစးလဵု့်ပဴ့ကုိယူ၊ ေမာငး့တငးကာ ကၽျနးေတား ၌

်ခဵွငး့ေထာငံး

မနးက္ညး့ပငးေပ၍သို႓

ႏြစးေတာငံးဆငံး၊

ပစးလုိကး၌၈

မနးက္ညး့ရျမး့်ပငး့မ္ာ့ တဖျဲဖျဲ ေၾကျက္ လာသညး၈ ထိုအခါက္မြ ဆရာ ကုိအုနး့ေဖ သညး ႏြလဵု့်ပဴ့ကို ကိုခ္စးတီ့အာ့ ်ပနးေပ့သညး၈ Page 42


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

''ႏြစးလဵု့်ပဴ့ဆိုတာ မနးက္ညး့သီ့မြညံးေခၽျဖို႓ပဲ သူၾကီ့... ခငးဗ္ာ့တို႓

ခငးဗ္ာ့်ပနးဗ္ာ၇

ဦ့ေလ့ကလညး့

လူၾကီ့လုပးေန်ပီ့

ေမျ့ကငး့စ

ေကာငး့တယး၇ အဲဒီေတာံ

ခငးဗ္ာ့တုတးၾကီ့ ကေလ့ေတျ

အရငးက

်ဖစးခ္ငးလျနး့လြေသားလညး့

တကယး်ဖစးလာေသား မသကးသာ၇ ဆရာကိုအုနး့ေဖ၌ ေလာကဓာတးေက္ာငး့မြာ

ေလာကးေတာငး

တစးတနး့မြာ ခုႏြစးတနး့အထိ သငးသညး၈ ကၽျနးေတား ေဒါငး့ဖတးစာႏြငံး ဗုဒၶဘာသာ သငးခနး့စာမ္ာ့ကို ေကာငး့စျာ လိုကးႏိုငးေသားလညး့၇ ဂဏနး့သခ္ၤာႏြငးံ၇ ပထွီ ကို

ဆရာကိုအုနး့ေဖသညး မယဥးႏျယး

ဘကးလြညံး၊

အမိနး႓

ေပ့သညး၈ ''မယဥးႏျယး ငါံအိမးမြာ သျာ့ေစာငံးေန၇ နငံးအေဖအိမးမ်ပနးနဲ႓ ၾကာ့ရဲ႔လာ့၇ ကဲ... သူၾကီ့ ကလညး့်ပနးေလဗ္ာ''

က္ညးမရြိေသာ

သညးလညး့ေကာငး့၇ ေအာငး်မငးစျာ

ႏြလဵု့်ပဴ့

အာ့ထမး့လ္ကး

ကိုခ္စးတီ့

ဆုတးချာသျာ့ၾကသညး၈ ထုိအခါမြ အဘ

သညးလညး့ ွါ့လဵု့်ပတးကို လႊငံးပစးလိုကးသညး၈ ဆရာက အဘအာ့ တညး်ငိမးစျာ ဆိုသညး၈ ''ကဲ...ဦ့ေလ့၇

လဵု့ွနာ့မလညး၈

ထို႔ေၾကာငံးဆရာ

ကိုအုနး့ေဖက

ကၽျနးေတာံးကို

ေလ့တနး့၉ထာ့သညး၈ မယဥးႏျယး ကမူ ေ်ခာကးတနး့၉ တကးေနသညး၈ 'ေနာဧကေနာ'ကုိ က္ကးခဲံဖူ့ေသာ ကၽျနးေတားသညး တစးတစးလီတစးမြစ၊ ်ပနးက္ကးသညး၈ အၾကီ့ဆဵု့ေသာ ကုနး့ပိုငး့ကို တိုးကးဟုေခ၍သညး၈ ေရပတးလညး ွိုးငး့လ္ကးရြိေသာ ကုနး့ေ်မကို ကၽျနး့ဟုေခ၍သညး၈ ….. စေသာ ပထွီွငးကိုလညး့

မယဥးႏျယးသညး ေရြ႔က သျကးသျကးေလ့ ထျကးသျာ့သညး၈ သူၾကီ့သညး လညး့ေကာငး့၇

ေက္ာငး့သာ့

လႊငံးပစးဗ္ာ၇

အသဵု့မက္ဘူ့.....၈ ထို႓ေနာကး

ေလာကဓာတး

သငးရသညး၈ သငးသညးဆိုသညးမြာ ေက္ာငး့၉မဟုတး၇ အိမး၉်ဖစးသညး၈ ဤစကာ့ ကုိ ကၽျနးေတားရြငး့ရပါမညး၈ ကၽျနးေတား၌ အသကးအရျယး၇ အသိဥာဏး၇ ပါ႒ိ်မနးမာစာေပ ႏိုငးနငး့မႈ၇ ဤအခ္ကး မ္ာ့ေၾကာငံးသာ ဆရာကုိအုနး့ေဖသညး စတုထၳတနး့၉ ထာ့ေသား လညး့ သခ္ၤာႏြငံး ပထွီ တို႓တျငး ကၽျနးေတားသညး သူငယးတနး့အဆငးံ၉ ရြိသညး၈

ကေလ့ကို

က္နး့မာေအာငး်ပဳစု၇

ေနေကာငး့ရငး

ဂဏနး့သခ္ၤာ၉

စတုထၳတနး့သာ့

မ္ာ့သညး

ကၽျနးေတားမေတျ႔ဖူ့ေသာ

ကၽျနးေတားံေက္ာငး့လႊတး၇ ကၽျနးေတား တာွနးခဵ်ပီ့ ကေလ့ကို စာသငးေပ့မယး၇

အပိုငး့ဂဏနး့မ္ာ့ႏြငံး

နာ့လညးလာ့၈

မဆိုထာ့ႏြငံး အေ်မြာကးအစာ့ကို ကၽျနးေတား သေဘာမေပါကးေသ့၈

ဆရာကိုအုနး့ေဖ သညး အဘထဵမြ အေ်ဖမေစာငံးဘဲ မာ့မာ့၇ မာ့မာ့ႏြငံး

ေလ့တနး့

က္ပး-ပဲ-ွိုငး

ပထွီွငးတျငး

ကိုေတာံ

နာ့မလညး၈

အိႏိၵယ်ပညးအေၾကာငး့

အပိုငး့ဂဏနး့

သငးေနသညး၈

ထျကးချာ သျာ့သညး၈ဤသို႓်ဖငံး ကၽျနးေတား ေနေကာငး့ေသာအခါ ေလာကဓာတး

ကၽျနးေတာံး အတျကးမြာ ်မနးမာ်ပညးေ်မပဵုႏြငံး ကမာၻလဵု့ဆိတ ု ာၾကီ့ကို ဤေလာက

ေက္ာငး့သာ့ၾကီ့ ်ဖစးေနသညး၈

ဓာတးေက္ာငး့

ေရာကးမြ

်မငးဖူ့သညး၈

ကၽျနးေတားထကး

တစးဆငံးနိမံးေသာ

သဵု့တနး့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က လတီၱတျဒး၇ ေလာငးဂ္ီတျဒး၇ အီေကျတာ၇ ဒကိ၏ဏ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 43


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ယဥးစျနး့တနး့၇

ဥတၱရယဥး

စျနး့တနး့

အစရြိသညးတို႓ကို

ေရေရလညးလညး

ကၽျနးေတား

ေ်ပာေနၾကခ္ိနး၉ ကၽျနးေတားက ေ်မာကးအေမရိကတိုကး၇ ေတာငးအေမရိကတိုကး၇

သိရသညး)

ၾသစေၾတ့လ္ာ့တိုကး စသညးတို႓ကို လြ္ာတယာ့ယာ့ တသညး့တယာ့ယာ့ ်ဖငံး

ထိုစာအုပးအမညးမြာ "နဂါ့နီ ဂ္ာ နယး" ဟုေခ၍သညး၈

က္ကးေနရတုနး့ ပငး ်ဖစးေတာံသညး၈

မခငးသိနး့တို႓အိမးတျငး

ကုိအုနး့ေမာငးမယာ့်ဖစး၊

ေနသညး၈

ဆရာံမရီ့်ဖစးသညး၈

မခငးသိနး့သညး

ကိအ ု ုနး့ေမာငး၌

အလုပးမြာ

်မိဳ႔တကး အထညးကုနးကူ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ကၽျနးေတားသညး

ဤအိမး၉

လာေနရသညး၈

ေက္ာငး့မတကးခငး

ွတၱရာ့မ္ာ့ကုိ ေဆာငးရျကးရသညး၈

ဒုိ႓ဗမာ

အစညး့အရဵု့ွငး

အလယးတနး့

ေက္ာငး့အုပး

်ဖစးေသာေၾကာငံး

သငးေပ့သညး၈

ဦ့ေလ့

်ဖစးးေသားလညး့

အာ့လပးသညးမရြိ၇

ည၉အိမး၉

ကုိအုနး့ေမာငး

သငးေပ့သညးကို

နာ့မလညးေသာအခါ မယဥးႏျယးကုိ ေမ့ရသညး၈ ဤအခါကာလမ္ာ့သညး အခ္ိနးကာလမ္ာ့ ေတာငးေ်ခမြ မယဥးႏျယးအာ့

အနီရိြေသာ

စကာ့ကို

(ေနာငးအခါ

ဂ္ာနယးဟု

စာအုပးတစးအုပး

နာ့လညးေသားလညး့

်ဖစးသညး၈

ဂ္ာနယးဆိုေသာ

စကာ့ကို နာ့မလညး၈ သို႔ရာတျငး နဂါ့နီဂ္ာနယးကို ေလြ္ာကးဖတးမိ၌၈ ကၽျနးေတား စဖတးမိေသာ စာမ္ကးႏြာ၉ လြပေသာ မိနး့မႀကီ့တစးဦ့အာ့ ကုလာ့ႀကီ့ေလ ပထနးႀကီ့ေလာ မသိေသာ လူႀကီ့တစး ေကာငးက ႀကာပျတးႀကီ့ တစးေခ္ာငး့်ဖငးံ

"ေဟားနနး့ေပ္ား သူလြ္ိဳမိဖုရာ့"ဟူ သတညး့၈ တူရကီ်ပညးံရြငး မိဖုရာ့ လုပးငနး့ ဂ္ာမဏီ်ပညး၌ သူလြ္ိဳလုပးေနသူ မိနး့မ အေႀကာငး့ ေရ့ထာ့ သညး်ဖစး၊ အလျနးဖတး ေကာငး့သညး၈ ဖတးေကာငး့

အိပးခဲသညး၈ ကၽျနးေတားံကို ဦ့ေလ့ကိုအုနး့ေမာငးက ညအခါမ္ာ့တျငး သခ္ၤာႏြငံး ပထွီကုိ

စာအုပး

ရိုကးေနေသာ ပနး့ခ္ီပါသညး၈ ထိုပနး့ခ္ီႏြငးံအတူ ေခါငး့စဥးစာလုဵ့မ္ာ့ ပါ၌၈

ဆရာံအခနး့ကို တဵ်မကးလြညး့်ခငး့၇ မခငးသိနး့ႏြငံး မီ့ဖိုေခ္ာငး ကူလုပး်ခငး့စေသာ

ဆရာကိုအုနး့ေဖသညး

စိတွ း ငးစာ့ေသာ

မြာနဂါ့ေခါငး့

နဂါ့နီဆိုေသာ

ဆရာကိုအုနး့ေဖ သညး လူပ္ဳိၾကီ့်ဖစးသညး၈ ဆရာသညး သူ႓အစးကို ကုိအုနး့ေမာငးႏြငံး

ပထမဆုဵ့

ေႀကာကးစရာ

အလျနးေကာငး့သညး၈

သနာ့စရာ

လညး့

အလျနးေကာငး့ သညး၈ ထိုအခါမြစ၊ ဆရာံစာ့ပျဲမြ စာအုပးမ္ာ့ကို ဖတးတတးေသာ အက္ငးံ ကၽျနးေတားရသညး၈ ဤစာအုပးမ္ာ့

ကၽျနးေတား

ဖတးေႀကာငး့

သိေသား

ဦ့ေလ့

ကိုအုနး့ေမာငးသညး လညး့ေကာငး့၇ ဆရာကိုအုနး့ေဖ သညး လညး့ေကာငး့

ကၽျနးေတားံအတျကး

ေပ္ားဖယ ျ းေကာငး့ေသာ

ခ္ီ့မျမး့အာ့ေပ့ႀကသညး၈ ရြငး့လငး့ ်ပႀက ေသ့၌၈

်ဖစး၌၈

မယဥးႏျယးကို

ကၽျနးေတား

ေန႔တိုငး့ေတျ႔ႏိုငး၌

ဆီ့ပငးႀကီ့၉

ဆီ့သီ့တို႔

မတုဵ့မခ္ငး့

ဆီ့ေတားသီ့မ္ာ့ကို

သညး၈

ဆရာကိုအုနး့ေဖ၌

ေန႔တိုငး့မြနးမြနးေပ့ႏိုငး

သညးဆိုသညးမြာ

အာ့ေပ့ရုဵတျငးမက

ကၽျနးေတားမသိသညး

မ္ာ့ကို

စာႀကညံးစာ့ပျဲ၉ ထူ့ထူ့ဆနး့ဆနး့ စာအုပးမ္ာ့ကို ကၽျနးေတာံေတျ႔ခဲရ ံ သညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 44


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဆရာကိုအုနး့ေဖအိမး

ေရာကး၊

တစးလႀကာေသာအခါ

ပထွီွငးကို

ကၽျနးေတားမသိေသား လညး့ အလျနး စိတွ း ငးစာ့ ဖျယးေကာငး့ေသာ စာအုပး ကို

လညး့အဂၤလိပးကို ခဵတိုကးခဲံသညး၈ ေႀသား..... မ္ိဳ့ခ္စးႀကီ့ မ္ာ့ဆိုသညး မြာ အဂၤလိပးႀကီ့မ္ာ့ကို ခဵတိုကးခဲံသူမ္ာ့ပါတကာ့၈

အစအဆုဵ့ ဖတး်ပီ့်ပီ....၈ စာအုပးနာ မညးမြာ "မိုကက း ယးေကာလငး့" ေခ၍သညး၈ ဘိုစာအုပး

စစးဗိုလးကကးဦ့ထုပး

မ္ကးႏြာဖုဵ့မြာ ေဆာငး့လ္ကး

အွါေရာငး်ဖစးသညး၈ ေပါငး၉ကာ့

မ္ကးႏြာဖုဵ့ေပ၍၉

ေ်ခသလုဵ့ရြဴ့ေသာ

ေဘာငး့ဘီကို ွတးထာ့သညးံ လူတစး ေယာကးက ရပးေနသညး၈ သူ႔ရငးဘတး ဆီသို႔ ေသနတးေလ့ငါ့လကးက ခ္ိနးထာ့သညး၈ ဤစာအုပး ပါသမြ္ ကၽျနးေတား အကုနးနာ့မလညး၈ သို႔ေသား ကၽျနးေတား ေသေသခ္ာခ္ာ နာ့လညးသညးမြာ တစးခု ရိြသညး၈ မိုကးကယးေကာလငး့ သညး အိုငးယာလနး ်ပညးမသာ့ ဟု ကၽျနးေတား သိသညး၈ (အိုငးယာလနး မြာ ဘယးမြာ ရိသ ြ ညး ကို ကၽျနးေတားမသိေသ့) အိုငးယာလနး

်ပညးကို

အဂၤလိပးမ္ကးႏြာ်ဖဴ

တို႔

ကၽျနး

လုပးထာ့သညး၈

မိုကးကယးေကာလငး့ သညး ထုိအဂၤလိပးတို႔ကို ခဵတိုကးခဲံ သညး၈ မိုကးကယးေကာလငး့

အေႀကာငး့

ကၽျနးေတား

ေမ့ေသာအခါ

ဆရာကိုအုနး့ေဖ သညး ်ပဳဵ့်ပဳဵ့ ႀကီ့ ေ်ဖလိုကး သညး၈ "မိုကးကယးေကာလငး့ ဆိုတာက မငး့အခုႀကာ့ဖူ့တဲံ သခငးေအာငးဆနး့ ဆိုတဲံ ဗိုလးေတဇ လိုေပါံ၈ သူတို႔ႏြစးေယာကးလုဵ့က ကုလာ့်ဖဴကို ခဵခ္ခဲံတယး၇ မ္ိဳ့ခ္စးႀကီ့ေတျကျ မြတးထာ့" ထိုအခါ

မြ

ကၽျနးေတားေခါငး့၉

ဥာဏးသညး

ွငး့ခနဲလကးလာ၌၈

မိုကးကယးေကာလငး့သညး အဂၤလိပးကို ခဵတိုကး ခဲံသညး၈ ကၽျနးေတားံအဘသညး ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 45


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (၆) အပိုငး့ (ဿ) ေသျ့လြဴပျဲ၌ နိဒါနး့တစးပုဒး

(၂) အယဥးႏြငံးအရိုငး့ မယဥးႏျယး

၂၈

အယဥးႏြငံးအရိုငး့

၃၈

ႏျာ့တစးေကာငးႏြငံး လူတစးေယာကး

၄၈

ညဥးံဦ့ယဵ လူရိုကးပျဲ

၅၈

ေနမ္ိဳ့သူရိနး ဗိုလးေက္ားရြိနး

၆၈

သညး့ဦ့ပနး့ ႏြငံး မုိ့မႈိပျငံး

ှှ၈

ေသျ့လြဴပျဲ ၌ နိဒါနး့

ႏြငံး

အတူ

တစးေက္ာငး့တညး့အတူ

တကးရ်ခငး့သညး

ေပ္ားရႊငးဖျယး ေကာငး့သညံး နညး့တူ ေက္ာငး့ အာ့ရကး မ္ာ့ တျငး ကၽျနးေတာံး အတျကး အ်ခာ့ေပ္ားရႊငးဖျယးမ္ာ့ သဵု့ရပးရြိေသ့သညး၈ တစးရပး

မြာ

ဦ့ေလ့ပုၾကီ့ြႏြငံး

ေ်ခဦ့တညံးရာ

သျာ့ၾကရ်ခငး့်ဖစး

လျယးအိတးၾကီ့

တစးလဵု့လျယး၊

ကၽျနးေတား

က

သညး၈

တစးေတာွငး

တစးေတာထျကး

ဦ့ေလ့ပု

သူ႓ထဵု့စဵအတိုငး့

ဥသ္ြစးသီ့မြညံး

တူ့ရျငး့တစးလကးထမး့ရငး့

က

လိုကးလဵစုေဆာငး့သညး၈

လမး့၉ေတျ႓သမြ္

်ခေတာငးပို႓

တုိ႓ကိုတူ့သညး၈ ကၽျနးေတားၾကာ့ဖူ့သညး မြာ ကဵေကာငး့ေထာကးမ ပါက ်ခေတာငးပို႓တျငး့ ၉ သပိတးလဵု့ခနး႓ရြိ ်ခသဵကို ေတျ႔ရ တတးသညး ဆိုသညး၈ ်ခသဵရေသား တုတး်ပီ့၇ ဓာ့်ပီ့ ေသနတး်ပီ့ ၊ ရြိနး့ဆာယာပုိေမာကးကာ ကိုယးလညး့ ေပ္ာကးႏိုငး သညး ဆိုသညး၈ ်ခသဵေတျ႓ ၊ ကၽျနးေတားသာ ကိုယးေပ္ာကးခဲံေသား ကၽျနးေတားလညး့ လူစျမး့ ေကာငး မ္ိဳ့ခ္စးၾကီ့ ်ဖစးရမညးတညး့၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 46


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

အ်ခာ့တစးရပးမြာ ႏြငး့မႈွိုငး့စ ေဆာငး့ ညေန ညိဳရီရီတျငး ဘေထျ့ေလ့ ေရႊလျနး့ႏြငံး

ေတာလညး

ရ်ခငး့

်ဖစးသညး၈

ေတာလညးသညးဆိုသညးမြာ

သာ့ေကာငး ၾကီ့ၾကီ့ကို လိုကး်ခငး့ေတာံမဟုတ၈း

ခါမအယဥးကေလ့ ကို သစးကိုငး့ သစးရျကး မ္ာ့ ဖဵု့အုပးေသာ ေထာငးေခ္ာကးတျငး့ ထု႓ိေနာကး

ႏျာ့ပျဲလညး့

ရြိသ်ဖငံး

ဘေထျ့ႏြငံးအတူ

ကၽျနးေတား

်မိဳ႔တကးခဲံသညး၈ ေပါငး့တလညး ်မိဳ႔ႏြငံး ကၽျနးေတား တို႓ရျာမြာ (၄)မိုငးခနး႓ေွ့သညး၈

သဲေခ္ာငး့မ္ာ့တစးေလ္ြာကး ဖျတး၇ ပုတကး လိုကးတနးလက ို း၇ ပ္ာ့ဖျပး တနးဖျပး

်ဖစးရာ ကၽျနးေတားက လြညး့ေပ၍ တျငး ဇိမးႏြငံး ထိုငးလိုကးခဲံသညး၈ စပါ့ၾကိတး

အလ္ဥး့သငံး သလို လုပးၾကသညး၈

ေနစဥးအတျငး့ ဘေထျ့က ႏျာ့ေကာငး့ ေကာငး့လညး့ ရြာလိုသညး၈

စိမးေသာကးရနး်ဖစးသညး၈

သညး

ကၽျနးေတားက

က

မီ့ေတာကး

ပ္ာ့သလကး

ေရခနး့

မေတျ႔ရ ေလေတာံ၈ ဘေထျ့ မြာ စကး၉ ဆနးၾကိတး ရနးရြိသ်ဖငံး စပါ့လြညး့ႏြငံး ထျကးလာခဲံ်ခငး့

ဘေထျ့

ႏြစးေယာကး

သို႓ေသား ဂ္ပနးအဖမး့ခဵရ၊ ်ပနးလျတးလာကတညး့က ဦ့ေလ့ပု ်မိဳ႔တကးသညးကို

ေသာ

ပ္ာ့ရညးရေသား

ကၽျနးေတားတုိ႓

တျငး

ယခငး ဤခရီ့ကို ဦ့ေလ့ပုၾကီ့သညး ေန႓စဥး မြနးမန ြ း ေလြ္ာကး ေနက္်ဖစး၌၈

ဘေထျ့ေရႊလျနး့ သညး ခါတညးအလျနးေကာငး့၌၈ သူေမျ့ထာ့ေသာ ထာ့သညး၈

တစးေန႓

ခ္ကးအရကးႏြငံး ကို

ပိုမကးသညး၈

ကၽျနးေတားႏြငံးအတူ

ခ္ညးၾကမး့လဵုခ္ညး

ဆပးအုပးခနး႓ပါလာခဲံ၌၈

ဤခ္ညးၾကမး့လဵုခ္ညး တို႓မြာ ဦ့ေလ့ ကုိအုနး့ေမာငး က မသနး့ရြငးတို႓ဆိုငးသို႓

ပ္ာ့ေကာငးေပါကး ်ဖဴ်ဖဴကေလ့ မ္ာ့ ႏြငံး ်ပညံးေနေသာ ပ္ာ့သလကး ကို

ပို႓ခိုငး့လိုကး်ခငး့

ေချ့ေတာကးရျကး ႏြငံး ဟငး့ခ္ိဳ က္ဳိေသာကး ရလြ္ငး အရသာအလျနး ရြိသညး၈

မရီ့ေလာငး့၇ တစးနညး့အာ့်ဖငံး ကၽျနးေတာံးဆရာ ဦ့အုနး့ေဖ၌

ဤသို႓ ဖျတး၇ ပုတကးလိုကးရငး့၇ ပ္ာ့ဖျပးရငး့၇ အခ္ိနးတစးနာရီ ခန႓း ်ဖဳနး့်ပီ့ ေထာငးေခ္ာကးးရြိရာခ္ဵဳသု႓ိ ်ပနးလာလ္ြငး ခါမ တျနးသဵ ေၾကာငံး ေဇာကပးတုိ့ွငးသူ

်ဖစးေလသညး၈

မသနး့ရြငး

သညး

ဦ့ေလ့ကိုအုနး့ေမာငး၌ ဇနီ့ ေလာငး့

်ဖစးသညး၈ ကၽျနးေတားတို႓လာခဲံၾကစဥး

မလြမး့မကမး့

ကနးသငး့ရို့မ္ာ့အထကး

ခါ့ထီ့ တစးေကာငးေလာကး မိေနတတး၌၈ ခါထီ့ ကို ယဥးေအာငး သငးေပ့ ၊

ေၾကာံေမာံႏုပ္ိဳ ေသာ စာဥေ်ပာကး ႏျာ့ေလ့တစးေကာငး ကို ဆျဲရငး့ ်မိဳ႔ဆီသို႓

အချတး ေကာငး့ေသား ခါခ္ငး့ ခ္ိနး့တိုကး ရလြ္ငး အလျနး ေပ္ားသညး၈ အ်ခာ့

သျာ့ေနေသာ လူတစးဦ့ကိုေတျ႓သညး၈

ကၽျနးေတားေပ္ားေသာ

လုပးငနး့တစးရပးမြာ

်မိဳ႔တကး

ရ်ခငး့်ဖစးသညး၈

်မိဳ႔သို႓အေၾကာငး့ အာ့ေလ္ားစျာ ကၽျနးေတား သညး တစးလ သဵု့ေလ့ေခါကး ေရာကးသညး၈

်မိဳ႔တရုတးဆိုငးမြာ

ေခါကးဆျဲ်ပဳတးကို

ကၽျနးေတား

အလျနး

ၾကိဳကးသညး၈ ်မိဳ႔ကတၱရာလမး့ေဘ့ ကျမး့ယာဆိင ု း မြ ကျမး့ယာေမႊ့ေမႊ့ သညး အိမးမြာ အစးမ ယာေပ့ေသာ ကျမး့ယာ ထကး ပိုအရသာရြိသညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

''ေဟံ- ကိုဘုိ့ဒနး၇ ဒီေကာငးေလ့ ထုတးေတာံမလုိ႓လာ့'' ''ေအ့ေလ မငး့ နဲ႓ မတနးလို႓ မငး့မရတာ.... '' ကၽျနးေတားတို႓လြညး့က

ေရြ႔သို႓ေက္ားတကးခဲံသညး၈

ကၽျနးေတားသညး

ကုိဘုိ့ဒနး၌ ႏျာ့ေလ့အာ့ မ္ကးစိတဆဵု့ ၾကညံးမိ သညး၈ Page 47


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

''ေတာကး ေၾကာံလိုကးတဲံ ႏျာ့ေလ့ဗ္ာ၈ က္ဳပးလိုခ္ငးလိုကးတာ'' ''ငါလညး့လိုခ္ငးတာေပါံငယးေလ့ရာ၇ ဒါ ေပ မယံး

စာေရ့်ခငး့ကို

သူက ေစ့္သိပး

ကိုငးတယး၇ ႏျာ့ကလညး့ ငယးေသ့တယး''

ကၽျနးေတားက

ပခဵု့ထကး

ထမး့

လာေသာ

အထညးထုပး ကို ခ္ရငး့ ွငးထုိငး၌၈ 'ဦ့ေလ့ ကုိအုနး့ေမာငးက အထညး (ဿွ)ေပ့လိုကးတယး''

စကာ့ တေ်ပာေ်ပာ ်ဖငံး ကၽျနးေတားတို႓သညး ဆကးလာခဲံၾကရာ ်မိဳ႔ကို စွငးမိသညး၈

''ေအ့...... ေအ့ .... ်ပီ့ေတာံေကာ'' ''်ပီ့ေတာံ ဆရာက မမရြငးကုိ စာေပ့လိုကးေသ့တယး.... ''

်မိဳ႔ထိပး၉ သစးစကးႏြငးံ

ရပးလိုကးသညး၈

ေခါငး့တုိငွ း ယး

ဆနးစကးတျဲ

မီ့ခို့တလူလူ်ဖငံး

ထာ့ေသာ

စကး်ဖစး၌၈

အလကပၸစကးရြိသညး၈ ဆနးၾကိတး

ရနးရြိေသာ

ဘေထျ့ေလ့ က ဤစကး၉ ေနရစးသညး၈ ကၽျနးေတားက ပုဆို့ထုပး မ္ာ့ထမး့၊ ်မိဳ႔တျငး့ွငးခဲံသညး၈ ရဲဌာနွငး့ကုိေက္ား၊ အတနးၾကာေလြ္ာကးမိေသား မသနး့ရြငး

မသနး့ရြငး ၌ မ္ကးႏြာ ၉ ရြကးေသျ့ မသိမသာ ရဲသျာ့သညး၈ ကၽျနးေတား လြမး့ေပ့

ေသာစာကုိ

လြမး့ယူရငး့

ေပါငး့တလညး ေပါကးေခါငး့ ကတၱရာလမး့အတိုငး့ တစးဖကးတစးခ္ကး၉ ႏြစးထပးအိမးမ္ာ့ ရြိသညံးအနကး မသနး့ရြငး တု႓ိ အိမး မြာ တစးထပးတညး့သာရြိ၊

''မငး့ဆရာ

မမရြငက း လညး့

ဆရာံကို

ကေလ့ေလ့

မြတးလို႓ လာတိင ု း့ ဒီလိုပဲေမ့တာလာ့'' မသနး့ရြငး သညး ကၽျနးေတားံအာ့မေ်ဖဘဲ ဆရာံစာကို ဖတးေနသညး၈

အနညး့ငယး သိမင း ယးသေယာငး ရြိ၌၈ မသနး့ရြငးအေမမြာ မုဆို့မ ်ဖစး ၊ မုဆုိ့မ

ကၽျနးေတားကသာ

အိမးသညး သိမးငယးရို့ ပငးတညး့၈

စူ့စုိကးၾကညံးမိသညး၈

မသနး့ရြငးတို႓ အိမးေရြ႔ခနး့တစး်ခမး့မြာ ၾကမး့အ်မငံးႏြငံး အထညးဆိုငးလညး့

သေဘာ်ဖငံး

ေနေကာငး့ရဲ႔လာ့'' ဟုေမ့သညး၈ ''ဆရာေနေကာငး့ပါတယး၇

တုိ႓ အိမး ေရာကးသညး၈

အရြကးေ်ပ

်မိဳ႔သူႏြငံး

စာငဵု႓ဖတးေနေသာ

ရညး့စာ့်ဖစးရေသာ

ဆရာသညး

ေတာသာ့ပီပီ

အလျနးကဵေကာငး့သညး၈

အေၾကာငး့မြာ

ေပါငး့တလညး်မိဳ႔၉ အထညးေရာငး့ ေကာငး့၌၈

ေနေသာေၾကာငံးတညး့၈ မသနး့ရြငး၌ အသာ့အေရမ္ာ့က ွငး့ွငး့ွါွါ ်ဖစးသညး၈

သညး

အထညးပဵုအနီ့

ထိုငးရငး့

စာရငး့ေရ့ေန၌၈

ကၽျနးေတားကို်မငးေသား ်ပဵဳ့ရႊငးစျာ ်ဖငံး ''လာ-ငယးေလ့ ထိုင'း ' ဟုဖိတးေခ၍ရငး့

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

မ္ကးစိထဲ၉

ကို

်ဖစးသညး၈ ထုိစဥးက ေအာကး်ပညး ေအာကးရျာ မြ အႏုတးအသိမး့မ္ာ့သ်ဖငံး

မသနး့ရြငး

ကၽျနးေတားံ

မသနး့ရြငး

မသနး့ရြငးသညး

အလျနးလြ

ေတာ၉ မယဥးႏျယးသာ ွတးသညး ေတျ႓ဖူ့ေသာ ပဒုမၼာ်ဖဴ်ဖဴပါ့ပါ့ကေလ့ကို ွတးထာ့ရာ

မသနး့ရြငးသညး

အလျနးက္ကးသေရရြိ

ေန၌၈

မသနး့ရြငး၌

မ္ကးလဵု့မ္ာ့မြာ ၾကညး၊၇ မ္ကးေတာငးတို႓မြာ ေကာံသညး၈ ဤ မ္ကးေတာငး Page 48


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ေကာံတု႓ိသညး မီ့်ခစးဆဵတစးေခ္ငး့ကို ေကာငး့ေကာငး့တငးထာ့ႏိုငးလိမးံမညး ဟု ကၽျနးေတားထငး

မိ၌၈

မသနး့ရြငး

စကာ့ေ်ပာလ္ြငး

်ပဵဳ့၊ေ်ပာတတးသညး၈

်ပဵဳ့လိုကးလ္ြငး သျာ့်ဖဴ်ဖဴၾကညးၾကညး တို႓မြာလညး့ လကးခနဲ လကးခနဲရြိ၌၈ ဆရာံ စာကုိ ကိုငးဖတးေနေသာ မသနး့ရြငး၌ လကးေခ္ာငး့သျယးသျယး ်ပညံး်ပညံး တို႓မြာ ဖေယာငး့တိုငးေလ့မ္ာ့

သဖျယး

ေခ္ာမျတးေန၊

ေမျ့ညငး့ကေလ့မ္ာ့

လႊမး့ေနသညး၈ သူတ႓်ို မိဳ႔သူ မ္ာ့သညး ေ်ခေမျ့မီ့မေလာငး လကးေမျ့မီ့မေလာငး ေနရသညးႏြငံး တူသညး၈

ကၽျနးေတားသညး ထရနး်ပငးသညး၈ ထိုအခါက္မြ မသနး့ရြငးသညး တစးစဵုတစးခု သတိရဟနး... ေၾသား... ငယးေလ့ ခဏေနဦ့'' ဟုဆို၌၈ မသနး့ရြငး သညး အဵဆျဲတစးခု ဖျငးံ၊ ဂ္ပနးေငျ က္ပးတနးတစးရျကး ထုတး်ပီ့ ကၽျနးေတာံးအာ့ေပ့ သညး၈ ကၽျနးေတား သညး မဆိုငး့မတျ လြမး့ယူလိုကးသညး၈ ေန႓တျကးစီခဲံသ်ဖငံး ေပါံပါ့ရႊငးလနး့စျာ ်ဖငံး အိမးမြ ထျကးခဲံ သညး၈ ်မိဳ႔ေရာကးေသား ွတၱရာ့အရ ကၽျနးေတားွငးေနက္ အ်ခာ့အိမးႏြစးအိမး ရြိေသ့သညး၈ တစးအိမးမြာ

မသနး့ရြငးအာ့ စူ့စမး့ စိုကးၾကညးံရငး့ မယဥးႏျယးၾကီ့လာလြ္ငး ဤအတိုငး့ ်မိဳ႔သူကဲံသုိ႓လမ ြ ညးဟု ကၽျနးေတား စဥး့စာ့ မိသညး၈ စာဆဵု့သျာ့ေသာအခါ

မသနး့ရြငးက

မသနး့ရြငးတို႓ အိမး ႏြငံး မ္ကးေစာငး့ထို့ လမး့တစးဖကးမြ ဘၾကီ့ေဇယ္ဓမၼဦ့တငး ်ဖစးသညး၈ အ်ခာ့ တစးအိမး ကာ့ မသနး့ရြငး တို႓ အိမး ႏြငံး ေလ့အိမးေက္ားမြ

ကၽျနးေတာံးအာ့

ေမာံၾကညံး၊

ေမ့သညး၈

ဘၾကီ့ဦ့ဘို့ခတို႓အိမး ်ဖစးသညး၈ ယေန႓....

''မငး့ဆရာ

သိပးေနႏိုငး

တယးကျယး၇

တစးလ

တစးေခါကးေတာငး

်မိဳ႔မတကးႏိုငးဘူ့... အလုပးမ္ာ့ လို႓တဲံ၇ သူ.. ဘာေတျ အလုပးမ္ာ့ေနလဲ'' ''မသိဘူ့ဗ္ာ.... လုပးရတာေတျ

''ဟုတးက.ဲံ ... ဒါထကး ကို်မငံဥ း ီ့ေရာ'' ''ဟုိေရြ႔က အသငး့တိုကးမြာ''

စာသငးရတာနဲ႓ သူ...

်ဖစးမြာေပါံ''

မသနး့ရြငး

သညး

သခငးအစညး့ အရဵု့အတျကး ငိုငးငိုငးေလ့

်ဖစးသျာ့သညး၈

ထို႓ေနာကးမြ သကး်ပငး့းရႈိကးရငး့ ေမ့သညး၈ ''ငယးေလ့.... ဘယးခ္ိနး်ပနးမလဲ'' ''ဘေထျ့ဆနးၾကိတး်ပီ့မြ ်ပနးမယး...ညေနေပံါ''

ကၽျနးေတားက

ဘၾကီ့ေဇယ္ဓမၼဦ့တငးတို႓အိမး

ွငးသညး၈

အိမးေပ၍ေရာကးေသား ၾကီ့ေတားက ႏႈတးဆကး သညး၈ ''ဟဲံ ...သန႓းဇငး၇ နငးကအခု ေလာကဓာတးေက္ာငး့သာ့ ်ဖစးေန်ပီဆို၇ ပ္ာ့ေတျ ဘာေတျ ဖျပးတုနး့ပဲလာ့'' ''တစးခါ တေလေတာံ ဖျပးတာေပါံ ၾကီ့ေတားရာ....၇ က္ဳပးအ်မဲမဖျပးပါဘူ့'' စာဖတးေနရာ မြ ဘၾကီ့ဦ့တငးသညး ေမားၾကညံး၊ ..... ''ပ္ာ့ဖျပး

သာ့ထို့....

မယာ့ခို့....၇

အ်ပစး

သိပးၾကီ့

တယးကျ၇

တစးခါတေလ လညး့ မလုပးရဘူ့'' ဟုဆိုသညး၈

''ဒါ်ဖငံး ငယးေလ့ မ်ပနးခငး ွငးခဲံဦ့ေနား'' ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 49


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဘၾကီ့ႏြငံး ၾကီ့ေတားသညး ထဵု့စဵအတိုငး့ ဆဵုမစကာ့ဆိုရာ ကၽျနးေတားက ဘာမြ်ပနးမေ်ပာဘဲ အိမးေနာကးေဖ့ သို႓ ထျကးခဲံသညး၈်ခဵ တျငး စဵပယးပငးမ္ာ့ အနီ့၉ဘၾကီ့ဦ့တငး၌ သမီ့မ်မၾကညး ကို ေတျ႔သညး၈

''မသနး့ရြငး ကို ငါသနာ့တယးဟယး ... ဂ္ပနးစစးဗိုလးက ရနးရြာေနတယး''

''ပါ..... ပါတယးဗ္ာ၇ က္ဳပးကမေမံတတးပါဘူ့'' မယဥးႏျယးကဲံသို႓

အလျနးဆီ့သီ့ၾကိဳကးသညး၈

ကၽျနးေတားက

ကေတားသာ့ပဲ၇

ငါက

နငံးဆရာကေတား

သာ

နငး

''ခငးဗ္ာ့ၾကီ့က ေ်ပာေရာံမယး၇ က္ဳပးဆရာကေတား မဟုတးေသ့ပါဘူ့ဗ္၇

သညး

ကၽျနးေတားက

မ်မၾကညးသညး ဘာမြ္မေ်ပာဘဲ ရယး၊သာေနသညး၈ ကၽျနးေတားသညး ေခတၱမ္ြ စကာ့စ်မညး ဆကးေ်ပာေန်ပီ့ေနာကး မ်မၾကညးတုိ႓ အိမးေခါငး့ရငး့ရြိ အာရြလူငယး

သူတို႓ညာ့မြမညာ့ ေသ့ဘဲ''

ွါ့ေနသညး၈

ဒါေၾကာငံး ငါေတာငး လငး ယူေတာံ မလိ'ု႓ ' ''လုပး်ပီ့ခငးဗ္ာ့ၾကီ့က ... ခငးဗ္ာ့တကယး လငးယူေတာံ မလို႓လာ့''

သတိရတယးမြတးလ'ို႓ '

မ်မၾကညး

''ဂ္ပနးစစးဗိုလးက ဘာလု႓ိ ရနးရြာရတာလဲ'' ''ဂ္ပနးစစးဗိုလးဆုိတာ အပ္ိဳေခ္ာေခ္ာ ဆို ရနးရြာတာပဲ၇ နငးမသိဘူ့လာ့၇

အဆငးသငံးယူလာ ေသာ ဆီ့သီ့ထုပး ကို မ်မၾကညးအာ့ ေပ့သညး၈ ''ငယးေလ့

''ခငးဗ္ာ့က ဘာပူတာလဲ'' မ်မၾကညး ၌ ေလသဵမြာ တို့၊ေလ့နကးစျာဆိုသညး၈

''ဟဲ.ံ ... ငသနး႓ဇငး .... ငါမြာလိုကးတာပါလာ့''

မ်မၾကညးလညး့

''မသိရငးေန... ငါကပူလို႓ေ်ပာတာ''

ရယးေမာရငး့ ထဵု့စဵအတိုငး့

ကၽျနးေတားေပ့ေသာ မ်မၾကညး

ကို

ဆီ့သီ့ကုိ စူ့စူ့စိုကးစိုကး

အသငး့တိုကး ဆီ ထျကးခဲံသညး၈ အသငး့တိုကး

အတျငး့

မသနး့ရြငး၌ေမာငး

ကို်မငံးဦ့သညး

မသနး့ရြငး

သဵ်ပာ့အွိုငး့ၾကီ့ကိုမ၊ ေရြ႔မြ လူငယး သဵု့ေလ့ဦ့ အာ့ ရြငး့်ပေနသညး၈ ကို်မငးံဦ့

သျယးသျယးေပ္ာငး့ေပ္ာငး့ ႏြငံး လြသကဲံသို႓ မ်မၾကညး သညး ်ပညံး်ပညံး တငး့တငး့

သညး ကာယဗလမြဴ့ ဆို၌၈ ကို်မငံးဦ့ သညး ကၽျနးေတာံးကို်မငးေသား စကာ့ရပး၊

လြသညး၈ မသနး့ရြငးက ရြကးတကး၊ စကာ့ကုိ တို့တို့ေ်ပာတတး်ပီ့၇ မ်မၾကညးက

ေလ္ြာကးလာခဲံသညး၈

ၾကညံးမိ်ပနးသညး၈

သူတို႓်မိဳ႔သူတိုငး့

လြသညးဟု

ထငး၌၈

ရဲတငး့ ၊ ေဟာေဟာဒိုငး့ဒိုငး့ ေ်ပာတတးသညး၈ ''ဒါထကး နငးံဆရာ တုိ႓ ဘယးေတာံ လကးထပးၾကမလဲ''

''ေမာငးသနး႓ဇငး အိမးွငးခဲံ်ပီ့ပလာ့ေဟံ'' ''ွငးခဲံ်ပီ့်ပီ၇ ခငးဗ္ာ့ကလညး့ ရျကးဘကးကိုမလာဘူ့''

''ဒါ...က္ဳပးအပူ မြ မဟုတးဘဲ၇ ဘယးသိမလဲဗ္'' ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 50


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကို်မငံးဦ့ မ္ကးႏြာ သညး တညးၾကညး သျာ့သညး၈ ''လာခ္ငးတာ ေပါံကျာ၇ …. လာလို႓ မ်ဖစးေသ့လု'႓ိ ' ''ဘာလုိ႓ မ်ဖစးတာလဲ'' ကို်မငံးဦ့မ္ကးႏြာမြာ

တစးစဵုတစးခုေၾကာငံး

မခဵခ္ငးဟနး်ပ၊

တငး့မာသျာ့သညး၈ ''ဒါေတျ မငး့မသိပါဘူ့ကျာ ဒါထကး ….. မငး့ထမငး့ဘယးမြာစာ့မြာလဲ'' ''က္ဳပးမမရြငးဆီက

ေငျတစးက္ပးရခဲံတယး၇

ထမငး့မစာ့ေတာံဘူ့၇

ေခါကးဆျဲ်ပဳတး ွယးေသာကး မလို႓၇ ဒါေပမယးံ က္ဳပး ခငးဗ္ာ့ တို႓ အသငး့က လိုခ္ငးတာ တစးခုရြိတယး'' ကၽျနးေတား ၌ ထူ့ထူ့ဆနး့ဆနး့ စကာ့ေၾကာငံး အဵံၾသဟနး ကို်မငံးဦ့သညး စူ့စိုကးၾကညံးသညး၈

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (ှဝ)

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 51


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတား၌ ထူ့ထူ့ဆနး့ဆနး့ စကာ့ေၾကာငံး အဵံၾသဟနး ကို်မငံးဦ့သညး

“အိမး မြာ အလုပးမ္ာ့ေနတယး''

စူ့စိုကးၾကညံးသညး၈ ေယာက္းာ့ထဲတျငး ကၽျနးေတာံး ဆရာကလျဲလြ္ငး ကို်မငးံဦ့ကို

''ဘာေတျ အလုပးမ္ာ့သလဲ''

ကၽျနးေတား သေဘာက္ဆဵု့ ်ဖစး၌၈ ကို်မငံးဦ့၌ ရငးချငးၾကီ့ သညး က္ယး၊

''မငး့သျာ့ၾကညံး ေပါံ သိလိမးံမယး၇ မငး့လိခ ု ္ငးတဲံ စာအုပးလညး့ သူ႓ဆီ

လကးေမာငး့ၾကီ့မ္ာ့မြာ ၾကျကးသာ့အ ်ပိဳငး့်ပိဳငး့ႏြငံး ခဵံညာ့သညး၈ ဤၾကျကးသာ့ တို႓ကုိ သူရသညးမြာ ေစာေစာက သဵ်ပာ့ွိုငး့ၾကီ့ မ္ာ့ကို မ၊ဟုသိရသညး၈

ေတာငး့ယူေပါံ'' ကိုညီေလ့၌ နာမညးရငး့မြာ ကုိသိနး့ညႊနး႓ ်ဖစး၊ အာရြလူငယးအသငး့၌

''ဆိုပါဦ့ဟ …. ငါံတုိ႓အသငး့က မငး့က ဘာမ္ာ့လုိခ္ငးလို႓လ'ဲ ' ''ခငးဗ္ာ့

တုိ႓

အသငး့

မြာ

စာအုပးေတျ

အမ္ာ့ၾကီ့ရြိတယးလုိ႓

ဆရာကေ်ပာတယး၇ က္ဳပးသူပုနး အေၾကာငး့ စာအုပး ဖတးခ္ငးလို႓ဗ္၇ ဟို …. အိုငးယာလနး သူပုနးအေၾကာငး့ေတျ ဆိုတာေပါံ''

အတျငး့ေရ့မြဴ့ဆို သညး၈ သူ႓ အစးကို မ္ာ့ က ညီေလ့ ညီေလ့ဟုေခ၍ေနရာမြ အာ့လဵု့က ညီေလ့ဟု ေခ၍ေနၾကသညး၈ ကုိညီေလ့၌ အစးကို တစးဦ့ မြာ ကိုရႈ႔ေမာငး ်ဖစး၊ ကၽျနးေတား တစးခါေတျ႓ ဖူ့သညး၈ တစးၾကိမး က သူသညး ေမားေတားကာ့ အနကး ကေလ့ ်ဖငံး ဖခငး်ဖစးသူ ဘဘၾကီ့ ဦ့ဘို့ခ ထဵ

ကို်မငံးဦ့ ၌ မ္ကးလဵု့မ္ာ့ ်ပဴ့က္ယး သျာ့်ပီ့ေနာကး သေဘာက္စျာ တဟာ့ဟာ့

တစးေခါကး်ပနးလာဖူ့သညး၈ သူ႓အရပးၾကီ့ သညး ရြညးရြညးၾကီ့ ်ဖစး၊ သူ႓ခါ့ မြ

ရယးသညး၈

ဓာ့ၾကီ့ သညးလညး့ ရြညးရြညး ႏြငံး ခန႓းခနး႓ၾကီ့ပငး်ဖစး၌၈ စစးွတးစဵု စိမး့စိမး့သညး

''ဟ လုပးလြခ္ီလာ့ငါံလူရ၇ သူပုနးအေၾကာငး့ဖတး်ပီ့ မငး့ဘာလုပးမလို႓လ'ဲ ' ''က္ုပး သူပုနး သိပးထခ္ငးတယး ဗ္ာ၇ သူပုနးထရတာ ေပ္ားစရာၾကီ့ပဲ'' ကို်မငးံဦ့ သညး ကၽျနးေတားံပခဵု့အာ့ ေက္နပးစျာ ပတးသညး၈ ''ေအ့ ေအ့ ေကာငး့တယး၇ မငး့သူပန ု းထခ္ငးရငး ငါေနာကးမြေအ့ေအ့ ေဆ့ေဆ့ေ်ပာ ်ပဦ့မယး၇ မငး့လုိခ္ငး တဲံ စာအုပးကေတာံ စာၾကညံးတိုကမ း ြဴ့မရြိလို႓၇ ညီေလ့ပဲ ေသာံကိုငးတယး၇ သူလညး့ အခုမရြိဘူ့'' ''သူက ဘယးသျာ့လို႓လ'ဲ '

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

သူ

ွါွငး့ေသာ

အသာ့မြာအလျနးလက ို းသညး၈

ကတဵု့ႏြငံး

်ဖစးသ်ဖငံး

ေ်ဖာငံးတနး့ ခိုငးမာေသာ ေမ့ရို့ၾကီ့ ေပ၍လျငး ၊ သူ႓ မ္ကးႏြာသညး အလျနး တညးၾကညးသညး၈ သူ

ေရာကးလာစဥးက

ဘဘ

ဦ့ဘိုခ

အိမးေပ၍၉

လာေရာကး

စကာ့ေ်ပာေနေသာ ဂ္ပနးစစးဗိုလးသဵု့ဦ့ရြိ၌၈ သူ ွငးလာေသာ အခါ ဂ္ပနးစစးဗိုလး သဵု့ဦ့က ထ၊ အေလ့်ပဳရသညး၈ ထိုစဥးက ကၽျနးေတား အလျနး ေက္နပး သျာ့မိသညး၈ ဂ္ပနး ကို မာစတာ ေခ၍၊ လူတိုငး့ က အေလ့်ပဳရသညး၈ ယခု ဗိုလးေနွငး့ ကိုကာ့ ဤ ဂ္ပနး ေကာငး ေတျ အေလ့်ပဳရသညး မဟုတးပါေလာ၈ ထို႓ေၾကာငံး အလျနးေက္နပးမိ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈

Page 52


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတားသညး ကို်မငးံဦ့အာ့ ႏႈတးဆကးလ္ကး ဘဘၾကီ့ ဦ့ဘုိ့ခတုိြ႓

ကၽျနးေတားပုိ၊

အဵံၾသသျာ့မိသညး၈

ထို႓ေနာကးမြ

ွမး့လညး့သာသျာ့သညး၈

အိမးဘကးသို႓ ထျကးခဲံသညး၈ ဘဘ ဦ့ဘို့ခ သညး အိမးေရြ႔ က ခဵုတနး့ရြညး

ရျာ်ပနးေရာကးလ္ြငး ဆရာတို႓၇ အဘ တို႓အာ့ ဤသတငး့ထူ့ ဦ့ဦ့ ဖ္ာ့ဖ္ာ့

တစးခုေပ၍ ၉ တငးပ္ဥးေချ ၊ ထဵု့စဵအတိုငး့ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ ထိုငးေနသညး၈

ေပ့ရမညး၈ ထုိအခိုကး တျငး ကိုညီေလ့က မေမြ္ားလငးံေသာ ေမ့ချနး့ကုိ ေမ့သညး၈

“ကိုညီေလ့ေရာ ဘ”

‘ဒါနဲ႓ မငး့ဆရာတု႓ိေကာ ဘယးေတာံေလာကး လကးထပးမလဲ‘

“အေပ၍မြာကျဲ႔၇ မငး့လူအလုပးမ္ာ့ေနတယး၇ သျာ့ၾကညံးပါဦ့” ကၽျနးေတားသညး

အိမးေပ၍ထပးသို႓

တကးလာခဲံသညး၈

ေရာ …… ခကးေခ္်ပီ၇ မ်မၾကညးကလညး့ ဒီေမ့ချနး့ေမ့ခဲံသညး၈ အိမးေပ၍မြာ

ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့ မျမး့မဵ်ပငးဆငးထာ့သညး၈ ကုတငးအသစး ကိုလညး့ ေတျ႓သညး၈ ေမျ႔ရာအသစးကိုလညး့ ေတျ႓သညး၈ ကၽျနးေတား အ႓ဵၾသ သျာ့၌၈ကိုညီေလ့ သညး သူ႓သူငယးခ္ငး့တစးသိုကးႏြငံး အလုပးရႈပးေနသညး၈ ကၽျနးေတာံးကို်မငးေသား လြမး့ ႏႈတးဆကး သညး၈ “ဟ ….. ေကာငး သနး႓ဇငး အေတားပဲ၇ မငး့ဘာလကးဖျ႓ဲမလဲ” ကၽျနးေတား ေၾကာငးသျာ့၌၈ “က္ဳပးက ဘယးသူ႓လကးဖျဲ႔ရမြာလဲဗ္…” “ငါ ……. မဂၤလာေဆာငး မလုိ႓ကျ၇ မငး့မသိေသ့ဘူ့လာ့” “မဂၤလာေဆာငး မလုိ႓ ….ဘယးသူနဲ႓လ”ဲ “မငး့မမ ်မၾကညး နဲ႓ေလ…”

‘ကၽျနးေတားမသိဘူ့ဗ္၇ ဘာ်ဖစးလု႓ိ အဲဒီလို ခဏခဏ ေမ့ၾကရတာလဲ‘ ‘မငး့ကုိ ဘယးသူ က အဲဒီလုိေမ့လိ႓လ ု ‘ ဲ ‘မမ်မၾကညးကလညး့ ေမ့တတာပဲ‘ ကိုညီေလ့သညး

ေနရာမြ

ထ၊

ေလ့နကးေသာအသဵ်ဖငံး

ကၽျနးေတားံအာ့

မြာၾကာ့သညး၈ ‘မငး့ဆရာ ကုိ ေ်ပာလိုကးကျာ …၈ ်မိဳ႔ေပ၍မြာ ဂ္ပနးေတျ သိမးမ္ာ့တယး၇ မသနး့ရြငးကိုလညး့ မုဆို့မသမီ့ဆို်ပီ့ ဂ္ပနးက ရနးရြာ်ပီ့ သိမး့ပိုကးခ္ငးပဵုရတယး၇ တို႓ကေတာံ

တတးႏိုငသ း မြ္

ပိုေစာငးံေရြာကးႏိုငးတယး‘

ေစာငံးေရြာကးေနတာပဲ၇

ဒါေပမယး

မငး့ဆရာက

ကၽျနးေတာံးစိတးမြာ အေတား ပငးပနး့ သျာ့သညး၈

ဆရာက သူ႓ကုိယးသူ သခငး ဟုေခ၍သညး၈ တုိ႓ဗမာဟူသညး သခငးဟု ဆရာက ေ်ပာဖူ့သညး၈

လကးေတျ႓အာ့်ဖငံး

ကၽျနးေတားတို႓က

သခငးေလာ

ဂ္ပနးက

သခငးေလာ၈ ကၽျနးေတားသညး မေက္နပးစျာ်ဖငံး ကိုညီေလ့အာ့ ်ပနးေမ့မိသညး၈ ‘ကိုညီေလ့ရာ

ဒီဂ္ပနးေကာငးေတျ

ထငးတိုငး့လုပးေနတာကို

ဗိုလးေတဇတို႓၇ ဗိုလးေနွငး့ တို႓က ဒီတိုငး့ ၾကညံးေန ၾကေတာံမလာ့၇ ဦ့ေလ့ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 53


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဦ့ရႈ႔ေမာငး

ကုိ

ဂ္ပနးအရိုအေသ

ေပ့တာကို

ကၽျနးေတားေတျ႔ဖူ့တယး၇

ဦ့ေလ့ဦ့ရႈ႔ေမာငး တို႓က ဒီဂ္ပနးေတျကို ဆဵု့မ မေပ့ႏိင ု းေတာံ ဘူ့လာ့၈ ကိုညီေလ့

သညး

ပါ့စပးေဟာငး့သာ့ႏြငံး

ညႊနး႔ေမာငးႀကီ့

ကၽျနးေတာံးအာ့

ၾကညံးေနေတာံသညး၈ ခဏၾကာမြ အစးကိုရငး့ သဖျယး ကၽျနးေတာံး အာ့ ေပျ႔ဖကး သတိေပ့ရငး့ ဆိုသညး၈

နငးတစးခုတညး့မြတးထာ့၇

အစးကုိရႈေမာငး

ေရာ၇

ဗိုလးေတဇ

ေရာ

ဒုိ႔ဗမာေတျ အာ့လုဵ့ကုိ သိပးခ္စးတယး၇ တုိ႓တေတျ ေကာငး့ေအာငး တစးေန႓ သူတုိ႓ လုပးေပ့လိမံးမယး၇ မငး့ဘာေတျမြ ေတာ႔ ေတျ႔ကရာေတျ ေလြ္ာကးေ်ပာ မေနနဲ႓ ၾကာ့လာ့‘ ကုိညီေလ့တုိ႓အိမးမြ

်ပနးလာေသာအခါ

လမး့၉

ေတျ႔ေသာ ဂ္ပနးမြနးသမြ္ကုိ သတးခ္ငး ေနသညး၈ သငး့တုိ႓ ေနႏြငဥ းံ ီ့၇ ်ခသဵ ေတျ႔ခါမြ တစးေယာကးမက္နး ဓာ့ႏြငးံခုတးသတးမညး၈

သညး

ညႊန႔း ေမာငးႀကီ့အာ့

ကေလ့မဟုတး၇

ေပါခ္ာခ္ာ

သျာ့ရြာသညး၈

သတၱွါႀကီ့တညး့၈

ကၽျနးေတားံကုိ်မငးေသား ညႊနး႔ေမာငးႀကီ့ သညး ွမး့သာအာ့ရ ဆီ့ႀကဳိသညး၈ ‘ဟဲ႔ေကာငး

ဖုိ့သနး႓ဇငး၇

မငး့ငါံကုိ

ေခါကးဆဲျ်ပဳတးတုိကးမလာ့၇

ငါ

ကၽျနးေတား သညး ညႊနး႔ေမာငးႀကီ့အာ့ သနာ့သျာ့သညး၈ ညႊနး႔ေမာငးႀကီ့သညး

ပါ့ေဖာငး့၊

ႏႈတးခမး့စူသညး၈

ပါ့ေဖာငး့ေသာ

သတၱွါမ္ာ့ သညး မုိကးလုဵ့ႀကီ့သညးဟု ဆရာေတား ေ်ပာသညးကုိ ၾကာ့ဖူ့သညး၈ ညႊနး႔ေမာငးႀကီ့ မုိကးလုဵ့ႀကီ့ မၾကီ့ေတာံ ဆရာေတားမသိ၇ ဒီေကာငးႀကီ့ သညး

သညး၈

ထုိ

လကးဖကးရညးဆုိငး

သညးဆုိသညးမြာ

ေတျေထာငးထာ့သညး၈

ေခ္ာေသာ

ကဲၽျေကား်ပာ့

ကေလ့ မဟုတး လူႀကီ့မဟုတး ေပါတိ ေပါခ္ာႀကီ့ ်ဖစးသညး၈ ညႊနး႔ေမာငးႀကီ့တုိ႓လညး့ အထညးကုနးကူ့သညး၈ ယခငးက သူ႓ကုိ ကူညီ၊ အထညးေကာကး

ဂါတးတွ ဲ ငး့ ႏြငးံ မ္ကးႏြငးခ္ငး့ဆုိငး လမး့တစးဖကး၉ လကးဖကးရညးဆုိငး တုိငးေတာကး

ကၽျနးေတားသညး

အလျနးသေဘာေကာငး့သညး၈ ရျယးတူမ္ာ့ႏြငးံ မေပါငး့ဘဲ၇ ကေလ့ေတျနဲ႓ ေပါငး့၊

ကၽျနးေတားသညး

တစးဆုိငးရြိ

တုိငးေတာကး လုိ႓ ရြိတဲ႓ ပုိကးဆဵ ကုနးၿပီ‘

‘သနး႔ဇငး နငးကေလ့ရြိေသ့တယး၇ ဒါေတျကို နငးနာ့မလညးေသ့ဘူ့၇ ဒီေတာံ

ဤဆုိငး

တုိငးေတာကးခုဵရြိသညး၈

ပ္ဥးခုဵထကး၉

ႏြစး်ပာ့အသုဵ့်ပဳ

တုိငးကေလ့ တုိငးကေလ့

ေတျကုိလဲေအာငး ေတာကးရသညး၈ တုိငးအနကးႏြငးံ အ်ဖဴ ရြိသညး၈ ရနးသူ တုိငး ကုိ ကုနးေအာငးကုိယးက အရငးထုိ့ႏုိငးေသား ကုိယးကႏုိငးသညး၈ တုိငးေတာကးခုဵရြိေသာ ဤဆုိငွ း ယး ေပါငး့တလညးၿမဳိ႔တျငး ရြိသမြ္ ကာလသာ့မ္ာ့ စုေွ့သညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ေပ့ဖူ့သညး၈

ညႊနး႔ေမာငးႀကီ့

သညး

ေခါကးဆဲျ်ပဳတး

အလျနးႀကဳိကးသညး၈ အထညးလႈိငးလႈိငး ေကာကးရ၊ သူ႓အစးမ မုနး႓ဖုိ့ ေပ့ေသာ အခါ ၉ လညး့ေကာငး့၇ တုိငးေတာကး၊ ႏုိငးေသာအခါ မ္ာ့၉လညး့ေကာငး့ ညႊနး႔ေမာငးႀကီ့သညး ကၽျနးေတားံ အာ့ ေခါကးဆဲျ်ပဳတးေကၽျ့်မဲ်ဖစးသညး၈ ‘လာပါဗ္ာ... ေခါကးဆဲျၿပဳတး

က္ဳပး

မမရြငးဆီက

သျာ့ေသာကးရေအာငး‘

ေငျတစးက္ပး...

ရထာ့တယး၇

ေပါငး့တလညး

ဂါတးတွ ဲ ငး့

လကးွဲဘကးေဘ့၉ တရုတး ေခါကးဆဲျဆင ုိ း ရြိသညး၈ ွကးသာ့ ေခါကးဆဲျ်ပဳတး တစးလုဵ့ ကုိ ဆငးံငါ့ဆယး ေပ့ရသညး၈ ကၽျနးေတားႏြငးံ ညႊနး႔ေမာငးႀကီ့သညး Page 54


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ေခါကးဆဲျ်ပဳတး

တစးေယာကး

တစးလုဵ့

ဆငးံငါ့ဆယး

ဖုိ့

စီ

စာ့ေသာကး

လုိကးသညး၈ ထုိ႓ေနာကး အလကပၸဆနးစကး သုိ႓ သျာ့၊ ဘေထျ့ေလ့ ကုိ

မဆုိငး၈

ကၽျနးေတားတုိ႓ႏြစးေယာကးသညး

ဂါတးတဲ

ွငး့

ေ်မာကးဘကး

မနီ့မေွ့

ရြိ

ကေစားဆုိငး သုိ႓ ဘေထျ့ေလ့ သျာ့ရြာသညး၈ မေတျ႔၈ ညႊနး႔ေမာငးႀကီ့ ႏြငးံ ကၽျနးေတားသညး ၿမဳိ႔အေနာကးဘကးသုိ႓ ထျကးခဲ႓၌၈ ႏျာ့ပဲျအတျငး့၉

ဘေထျ့ေလ့ကုိ

မယာ့ယူ

မြာ့သညးထကး

ဆုိ့သညး၈

ထုိအခါ

ႏျာ့အေၾကာငး့ အခ္ဳိရညး ေသာကးထာ့ေသာ့ ႏျာ့ပဲျစာ့ တုွ ိ႓ ငးလာ၌၈

ရြာသညး၈ ဘေထျ့ေလ့ဆနးက ႀကိတးဆဲ၇ ဘေထျ့ေလ့ကုိကာ့ မေတျ႔၈ သုိ႓ေသား ဘေထျ့ေလ့ကုိ ဘယးမြာရြာရမညးကုိ ကၽျနးေတားႏြငးံ ညႊနး႔ေမာငးႀကီ့ သိသညး၈

ႏျာ့ွယးမြာ့လြ္ငး

ႏျာ့ပဲျစာ့သညး စာတတးရသညး၈ ႏျာ့၌ ချာအေၾကာငး့၇ မ္ဳိ့အေၾကာငး့၇ သျာ့အေၾကာငး့၇ အေမျ့ အေၾကာငး့၇ ေဗျ အေၾကာငး့ အကုနး သိရသညး၈ ကုနးကုနးဆလ ုိ ြ္ငး ႏျာ့ေခ့္ပါက ႏျာ့၉ ဘာေရာဂါရြိသညးအထိ သိရသညး၈ သိသညး ဆုိရာ ၉လညး့ သာမနးသိရုဵမက စာတုိေပစလညး့ ရျတး်ပႏုိငးရမညး၈ ႏျာ့ပဲျစာ့ သညး အ်ခာ့ေသာ ပဲျစာ့ မ္ာ့နညး့တူ ႏြစးဖကးလႊမ္ာ့်ဖစးသညး၈ တစးခါတရဵ

ရြာသညး၈

ဘေထျ့ေလ့

ႏျာ့ေရာငး့သူဘကးက

ွယးလုိသူ

က္ေအာငး

ေ်ပာေပ့ညး၈

တစးခါတရဵ

အရိပးအေရာငးကုိ မေတျ႔၈ ဘေထျ့ေလ့အစာ့ သူ႓စာဥေ်ပာကး ႏျာ့ေလ့ကုိ

ႏျာ့ေရာငး့သူဘကးက ွယးလုိသူက္ေအာငး ေ်ပာေပ့ ရသညး၈ တစးနညး့ဆုိေသား

ေၾကာံေၾကာံေမာံေမာံ ေ်ပ့ေစ၊ ဟနးေရ့်ပ ေနေသာ ကုိဘုိ့ဒနး ကုိ ေတျ႔ရသညး၈

ႏျာ့ပဲျစာ့ သညး အခရာ်ဖစးသညး၈

ကၽျနးေတား တုိ႓ ရပးၾကညံးေနခုိကး ႏျာ့ပဲျစာ့တုိ႓ ကုိဘုိ့ဒနးအာ့ ွုိငး့ေနသညး၈ ဤေနရာ၉ ႏျာ့ပဲျအေၾကာငး့ အနညး့ငယး ရြငး့်ပလုိသညး၈ ႏျာ့ပဲျဆုိသညး ႏျာ့အေရာငး့ လညး့လာၾက၌ ေရာငး့လုိသူပါ

အွယးလုပးေသာ ႏျာ့ေရာငး့ သာမနး

ေစ့္တစးခု်ဖစးသညး၈

သူတုိ႓လညး့

လယးသမာ့မ္ာ့

လာၾက၌၈ ်ဖစးၾကသညး၈

ႏျာ့ွယးသူတုိ႓

ကုိဘုိ့ဒနး၌ စာဥေ်ပာကးႏျာ့ေလ့ကုိ ွုိငး့ေနကတညး့က အရျယးမတုိငးမီ လပုိ႓ေထာငးေသာ

ေစ့္အနညး့ဆုဵ့ႏြငးံ ႏျာ့အေကာငး့ဆုဵ့ ရလုိ၌၈ ေရာငး့လုသ ိ ူက ေစ့္အမ္ာ့ဆုဵ့ႏြငးံ ႏျာ့ပ္ကးကုိပငး ႏျာ့ေကာငး့အ်ဖစး ေရာငး့လုိသညး၈ သုိ႓ေသား... ႏျာ့အေၾကာငး့ ဆုိသညးမြာမိနး့မ တစးေယာကး အေၾကာငး့ သိရနးထကး ပုိခကး ဘိ်ခငး့၈ လယးသမာ့သညး ႏျာ့ႏြငးံအတူ ဖကးရုနး့ ရသူ်ဖစးသညး၈ ႏျာ့ႏြငးံဖကးရုနး့

လူႀကဳိကးမ္ာ့ေနသညးမြာ

ထငးရြာ့၌၈

လူႀကဳိကးမ္ာ့ေသား ေစ့္ေကာငး့ ေကာငး့ရမညး၈

ွယးလုိသူေရာ၇ ွယးလုိသူက

ဤႏျာ့ေလ့ကုိ

ဤႏျာ့ကေလ့

ကုိ

ကၽျနးေတားအလျနးႀကဳိကးသညး၈

ဤႏျျာ့ေလ့

သူမ္ာ့လကးေရာကးမညးကုိ ကၽျနးေတား မရႈစိမးံ၇ မရႈစိမးံေသားလညး့

ကၽျနးေတား

မွယးႏုိငးသညးံ အတူတူ သူမ္ာ့ယူမညး ကုိ မ္ကးွါ့ထငးထငး မၾကညးံခ္ငး ၊ ႏျာ့ပဲျမြ ကၽျနးေတားတုိ႓ ထျကးခဲ႓သညး၈ဘေထျ့ေလ့ကုိ ရြာရနး ေနာကးဆုဵ့တစးေနရာ ရြိသညး၈

ေပါငး့တလညးၿမဳိ႔

အိမးတနး့မ္ာ့ၾကာ့၉

အေနာကးဖ္ာ့

ခါလာႀကီ့တုိ႔၌

ဖဲွုိငး့ေထာငးစာ့ေသာ

အိမးႀကီ့

အမဲေစ့္သညး တစးအိမးရြိသညး၈

ဤအိမးဆီသုိ႓ ကၽျနးေတား ႏြငးံ ညႊနး႔ေမာငးႀကီ့တုိ႓ ထျကးလာခဲ႓သညး၈

ရသညးက တက႑၇ ႏျာ့အေၾကာငး့ နာ့လညး သညးက တစးက႑၈ မညးသို႓ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 55


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ေမြ္ားလငးံထာ့သညးံအတုိငး့

ဖဲွုိငး့၉

ဘေထျ့ေလ့ကုိ

ေတျ႔ရသညး၈

ဘေထျ့ေလ့ကုိ သာမက ေက္ာကး်ဖဳနး့ ေရႊနီကုိပါ ေတျ႔ရသညး၈

‘ေရႊနီက ဘာလုိ႓ ေသာငး့က္နး့တာလဲ‘‘

ေရႊနီကုိ ေက္ာကး်ဖဳနး့ ဘဲျ႔တပးရသညးမြာ မ္ကးနာ၉ ေက္ာကးေပါကးမ မ္ာ့ရြိသညး၈ ပုလိပးလူထျကး၊ အလျနး လညး၌၈ သူႀကီ့ဦ့သဵဇဵ၌ လကးစဲျေတား ်ဖစးသကဲ႓ တုိကးပုိငးႀကီ့ ကုိဆဵနီ၌ လကးသုဵ့ေတားႀကီ့လညး့်ဖစးသညး၈ ကၽျနးေတားတုိ႓

ေရာကးရြိခ္ိနး၉

ဖဲွုိငး့သညး

ဆူဆူညဵညဵ

ေသာေသာ

ညဵညဵ်ဖစးေနခုိကး

ဖဲဒုိငးကုိ

်ဖစးေန၌၈

ငြကးရုိ့ႏြငးံ

ပုလိပး

ကုိသနး့ေမာငးတုိ႓ ွငးလာသညး၈ ဘေထျ့ေလ့ သညး လူအုပးၾကာ့မြ တုိ့ထျကးခဲ႓ရာ

ရႈဵ့သျာ့တယး၇

အဲဒါ

သူကုိယးတုိငး

ေ်ပာတယး၇ သူ႓အိတးထဲမြာလညး့ ပုိကးဆဵတစး်ပာ့ မြ

မရြိဘူ့၇

စကာ့

တေ်ပာေ်ပာႏြငးံ

ကၽျနးေတားတုိ႓

ၿမဳိ႔လယးသုိ႓

ေရာကးခဲ႓၌၈

ထုိအခါက္မြ ဘေထျ့သညး ကၽျနးေတားံအာ့ အမိနး႓ ေပ့သညး၈ “ငါံဆနးေတျက္လုၿပီ၇

စကးကဆနးယူၿပီ့

မငး့လြညး့နဲ႓

ဒီ်ပနးခဲ႓ကျာ၇

‘ဘေထျ့ ခငးဗ္ာ့ ေသာကးရမး့ေတာ႔ မေသာကးနဲ႓ဗ္ာ၇ အရီ့က က္ဳပးကုိ

‘ဘေထျ့ေလ့ ဘာ်ဖစးတာလဲ‘ ‘ေရႊနီ ဖဲရႈဵ့လုိ႓ ကျ၇ လာကျာ ်မနး်မနးလာ ေတားေတားၾကာ ရနးပဲျ်ဖစးလုိ႓

အေသအခ္ာမြာ လုိကးတယး‘‘ ‘ေအ့ပါကျာ နညး့နညး့ပါ့ပါ့၇ သျာ့မြာသျာ့စမး့‘

တုိ႓ပါ အမႈပတးေနလိမးံမယး „„ ဘေထျ့သညး ေ်ပာက္ေနေသာ သူ႓ေသြ္ာငးထုဵ့ကုိထုဵ့ရငး့ ဒေရာေသာပါ့

ခါတုိကး၇

ပုလိပးေၾကာကး

ၾကကးတုိကး

တတးသညး၈

ကၽျနးေတားသညး ညႊနး႔ေမာငးႀကီ့ႏြငးံခဲျ၊ အလကပၸဆနးစကးသ႓ ုိ ထျကးခဲ႓သညး၈ ဆနးအကုနး မက္ေသ့၊ အလကပၸ ဆနးစကးသုိ႓ ထျကးခဲ႓သညး၈ ဆနးအကုနး

ထျကးခဲ႔၊ ကၽျနးေတားတုိ႓ပါ ေရာငးေယာငးလုိကးခဲ႓ရသညး၈

အကုနးလုပးေသားလညး့

ဒုိငးလုပးမယး

တစးေထာငးေက္ား

ငါဘုဵဆုိငးက ေစာငးံေနမယး „„

ကၽျနးေတားတုိ႓ႏြငးံ ရငးဆုိငးေတျ႔သညး၈

ကၽျနးေတားံဘေထျ့ေလ့သညး

‘ေရႊနီက

ဖဲသမာ့အခ္ငး့ခ္ငး့ ဒါေလာကးေတာံ ပါ့တာေပါံကျာ၇ ဘယးခဵၾကမလဲ‘

ေရႊနီသညး မတးတပးရပးလ္ကး ဖဲထုပးကုိ ၾကမး့်ပငးေပ၍ ေပါကးခ္သညး၈ ဤသုိ႓ ဖဲသမာ့မ္ာ့

အရငး့တုိငး့ပါပဲကျာ၈ ဖဲထတုနး့ရြိေသ့တယး၈ ေရႊနီေသာငး့က္နး့လုိ႓ ... „

မဟုတးတာ

ကၽျနးေတားံ

အဘ

တစးကၽျနး့က္ ကတညး့က ရုဵ့တကးရမညးဆုိ လြ္ငး သာ၊ ေၾကာကးသညး၈

မက္ေသ့၊

တစးနာရီခနး႔

ေစာငးံရသညး၈

ဆနးရေသား...

ကၽျနးေတားသညး

လြညး့ကုိ ၿမဳိ႔တျငး့်ပနးေမာငး့ခဲ႔၊ မသနး့ရြငးတုိ႓ အိမးသွ ုိ႓ ငးသညး၈ မသနး့ရြငးက ကၽျနးေတားံအာ့ စာတစးေစာငးေပ့သညး၈

‘ဘေထျ့ ခငးဗ္ာ့ႏုိငးလာ့... „„ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 56


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတားသညး ဘေထျ့ေလ့

သညး

လြညး့ကို

ကေစားဆိုငးသို႓

အေပါငး့အေဖားႏြငံး

ဆကးေမာငး့ခဲံသညး၈

ဆနးနီရညး

ေသာကးရငး့

ေပ္ားေကာငး့တုနး့ ်ဖစး၌၈ ''ဘေထျ့်ပနးမယးဗ္ာ၇ ေနေစာငး့်ပီ'' ဘေထျ့သညး

နီရဲေသာ

မ္ကးလဵု့မ္ာ့ႏြငံး

ကၽျနးေတားံအာ့ေမားၾကညးံရငး့

အဓိပါယးမရြိ ရယးသညး၈ ''ငါံလူကလညး့ ေနေစာငး့ရဵုမကလို႓ မို့ခ္ဳပးေတာံ ဘာ်ဖစး လဲ၇ ငါံလူက လမး့မြာသရဲ ေ်ခာကးမြာ ေၾကာကး လို႓လာ့'' ဤသညးမြာ ဘေထျ့ ကၽျနးေတားံအာ့ ေစားကာ့်ခငး့်ဖစး၌၈ ထု႓ိေၾကာငံး ကၽျနးေတားက ်ပနးဘုေ်ပာသညး၈ ''ဘေထျ့ ခငးဗ္ာ့ အရကးေတျမ္ိဳ်ပီ့ ေသာကးစကာ့ေတျ သိပးမေ်ပာနဲ႓၇ ခငးဗ္ာ့မလုိကးရငး က္ဳပး တစးေယာကး တညး့ ်ပနးမယး'' ဤသညးမြာ

ဘေထျ့သညး

ဆနးနီရညးပုလငး့

ခါ့ထို့၊

ထျကလ း ိုကး

လာသညး၈ ကၽျနးေတားတို႓ ်မိဳ႔မြ ထျကးေသာ အခါ နီရဲေသာ ေနလဵု့သညး ေ်မ်ပငးသို႓ စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (ှှ)

ငုပးလြ္ိဳ့စ်ပဳသညး၈

ေပါငး့တလညး်မိဳ႔ တစးွိုကးထနး့ေတာမ္ာ့ဆီ၉

ႏြငး့်မဴ တို႓ မႈနးတေွေွ ရြိေန၌၈ အခ္ိနးေႏြာငး့၊ လမး့၉ လူသူ်ပတးေနသညး၈ ကၽျနးေတားက စိတးတိုတိုႏြငံး

''ငယးေလ့ ဒီစာ နငံးဆရာကိုေပ့လုိက'း '

ႏျာ့မ္ာ့ကို

ဖိရိုကးေမာငး့လာခိုကး၇

ဘေထျ့

သညး

ပကးလကးလြနးလ္ကး

ဆနးနီရညးေမာံရငး့ ေပ္ားေပ္ား ရႊငးရႊငးလိုကးလာသညး၈

ေ်ပာရငး့ဆိုရငး့ မသနး့ရြငးမ္ကးႏြာ၉ ရြကးေသျ့ရဲေနသညး၈ မညႊနး႓ရြငးသညး အာ့တိုငး့ရြကး တတးေသာ မိနး့မ တစးေယာကး ်ဖစးေလသညတကာ့၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 57


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ေခ္ာငး့ေခါငး့ရျာ သခ္ၤိဳငး့ကုနး့သို႓ ေရာကးေသာအခါ လူသဵု့ေယာကးကို ေတျ႓ရသညး၈

တစးဦ့မြာ

ကိုဘုိ့ဒနး

်ဖစး၊

အ်ခာ့တစးဦ့မြာ

ေက္ာကး်ဖဳနး့

ေရႊနီ်ဖစး၌၈ တ်ခာ့တစးဦ့ကာ့ ကၽျနးေတားမသိ၈ သူတလ ို႓ ညး့ ထနး့ေတာ မြ မူ့်ပနးလာဟနး ရြိသညး၈

အာ့

ကုိဘို့ဒနး၌

သတိရမိ

သညး၈

စာဥေ်ပာကးႏျာ့ေလ့ကို ထို႓ေနာကး

ပျဲစာ့မ္ာ့

ေက္ကး်ဖဳနး့ေရႊျနီ

ဖဲရႈဵ့

ေနသညးကိုလညး့ အမြတးရမိ၌၈

အာ့်မငးေသား အရီ့လ့သညး ရနးေတျ႓ေတာံသညး၈

တူတယး'' ဘေထျ့ ထၾကညံးသညး၈ ထိုစဥး ကိုဘုိ့ဒနးက လြမး့ေအားသညး၈

အ်ခာ့လူတို႓က

်မငး့်ဖဴစီ့

်ပနးလာခဲံတယးေပါံ၇

အရီ့ေလ့သညး ဘေထျ့၌အိတးကို ႏႈိကးရြာသညး၈ ဘေထျ့၌အိတး၉ ေသ့သညး၈

သို႓ရာတျငး

အရီ့ေလ့သညး

ေငျမ္ာ့ကို

ေရတျကး်ပီ့ေနာကး ဘေထျ့ေသ္ြာငးကုိ ဆျဲကာခ္ေတာံ၌၈ ''ႏျာ့လုိခ္ငး တယးဆိုလို႓ ေငျသဵု့ရာေပ့လိုကးတယး၇ အခုတစးရာဘယးမလဲ၇ ႏျာ့မရရငး

နငးပဲႏျာ့လုပးဟဲံ

ေရႊလျနး့ ရဲ႔၇ နငံးကို နဖာ့ထို့်ပီ့ ငါ ကိုယးတိုငး ေမာငး့မယး''

''ေဟံေကာငး ေရႊျလျနး့ မငး့လြညး့ နဲ႓ ငါတို႓ပါလိုကးမယး'' ႏြငံး

ႏျာ့ွယးခဲံမယးဆိုတာ၇

တယးေကာငး့၇ ေငျေတျေကာ ပါေသ့ ရဲ႔လာ့''

ေငျမ္ာ့ပါေတာံပါ

''ဘေထျ့ ထၾကညံးစမး့၇ ကိုဘို့ဒနးနဲ႓ ကိုေရႊနီ ထနး့ရညးမူ့လာၾကတယးနဲ႓

ကိုေရႊနီ

လြညး့ဆိုကးမိေသာ အခါ အရီ့ေလ့ ထျကးလာ၌၈ အရကးမူ့လာေသာ ဘေထျ့

''ဘယးမလဲ

ကၽျနးေတားသညး ွိုငး့ေနသညး

ရျာသို႓ ကၽျနးေတားေရာကးေသာအခါ မို့စုပးစုပးခ္ဳပး်ပီ့ ဘေထျ့ေလ့်ခဵွ၉

ကိုဘို့ဒနးကိုဆျဲသညး၈

ဆျဲရငး့လညး့

ကိုဘို့ဒနးက လြမး့ေအားသညး၈

တစးေန႓လဵု့ ပငးပနး့ခဲံသ်ဖငံး အရီ့ေလ့ႏြငံး ဘေထျ့တို႓၌ နပနး့ပျဲကို မၾကညံးလိုေတာံေသာ ကၽျနးေတားကသာ အိမးသို႓ အ်မနးဆဵု့ ေ်ပ့ထျကးခဲံသညး၈

''မလိုကးဘူ့ေဟံ ထနး့ေရမူ့ေပမယးံ ကုနး့ေၾကာငး့ ေလ္ြာကး ႏိုငးတယး၇ သျာ့ႏြငၾံး က သျာ့ႏြငံးၾက'' ပထမေသား

ကၽျနးေတားသညး

လြညး့ရပးေပ့မညး

ၾကဵ၌၈

သို႓ေသား

လြညး့ေပ၍၉ ဘေထျ့ အပါွငး အမူ့သမာ့ ေလ့ဦ့ ပါခဲံေသားခကးမညး၈ ထို႓ေၾကာငံး လြညး့ကိုရပးမေပ့ဘဲ ဆကးေမာငး့လာခဲံသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 58


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

အခနး့ (၃) ႏျာ့တစးေကာငး ႏြငးံ လူတစးသကး

ေနာကးတစးေန႓ ေရာကးခဲံ်ပနးသညး၈

နဵနကး၉

ကၽျနးေတားသညး

နဖာ့ထို့ခဵလ္ကးသာ့ႏြငံး

အရီ့ေလ့တို႓အိမးသို႓

ွကးထရိမး့

ဟုေအားရငး့

ႏျာ့လုိရုနး့ေနမညံး ဘေထျ့ေလ့အာ့ ေတျ႓ရမညးေလာ ထငးခဲံသညး၈ သုိ႓ရာတျငး ကၽျနးေတားံ

အထငးမြာ

တကးတကးစငးစငးေအာငး

လျဲေနသညး၈

အိမးေရြ႔မနးက္ညး့ပငးၾကီ့ေအာကး၉ ဘေထျ့ သညး သူ႓ဆဵပငးကို ဖာ့လ္ာ့ခ္ရငး့ ထိုငးေနသညး၈ အရီ့ေလ့က တရုတး ဘီ့စိပးတစးေခ္ာငး့်ဖငံး သနး့ခ္ေပ့ ေနသညး၈ ''လာေဟံ

ငယးေလ့

အၾကမး့ေသာကးေဟံ''

ကၽျနးေတားံကို

်မငးလ္ြငး်မငး်ခငး့ ဘေထျ့ လြမး့ဖိတးသ်ဖငံး ကၽျနးေတား က ွငးထိုငးကာ သူ႓တု႓ိေရြ႔ရြိ လကးဖကးေ်ခာကးဆီ တကး တကးေနေသာ မႈိငး့က္ပးခို့ထူလပ္စးႏြငံး ေ်မကရာ့ထဲ မြ လကးဖကးရညးၾကမး့ ခါ့ခါ့တစးချကးကို ငြဲ႓ေသာကး၌၈ မေန႓ညေန က အရီ့ေလ့သညး ၾကညးလငးသမြ္ အသဵလညး့ခ္ဳိေနသညး၈ ''ငယးေလ့

မငး့ဘေထျ့

မေန႓က

ဆနးနီရညး

ဘယးႏြစးပုလငး့

ေသာကးခဲံသလဲ'' ''ဒါေတာံ

က္ဳပးဘယးသိမလဲ

လြညး့ေပ၍အထိေတာံ

ပုလငး့တစးလဵု့

ေမာံလိုကးလာတာပဲ'' ဘေထျ့သညး ရယး၊ ကၽျနးေတာံးအာ့ ကနး႓ကျကးသညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 59


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

''ငယးေလ့ ကလညး့ နငံးအရီ့ေလ့ အၾကိဳကးၾကီ့ပဲ လိုကးေ်ပာေနတာပဲ၇ ငါသိပးမြမေသာကးပ'ဲ '

ဘေထျ့ေလ့ ၌

အရီ့ေလ့ သညး ဘေထျ့အာ့ မ္ကးေစာငး့ထို့လ္ကး ... ''သိပးမေသာကးလို႓

တနးေတာံတယး၇

အိမးေအာကးထပး၉

ဟဲ.ံ ..

ထနး့လကးႏျာ့တစးရြဥး့ ဘေထျ့သာ့

ကိုယးစီႏြငံး

အငယးဆဵု့က

ဘေထျ့၌

ထျနး့ေရ့ငငး ႏျာ့စာချကးအနီ့

ငယးေလ့နငးံဘေထျ့

သာ့ၾကီ့ႏြစးေကာငးသညး တမး့

ကစာ့ေနၾက၌၈

ကမာၻဦ့်ဗဟၼာၾကီ့မ္ာ့

သဖျယးေဆာငးံေၾကာငံးထိုငးလ္ကး ေ်မသငး့ခဲကို ကိုကွ း ါ့စာ့ပျဲ

ထိုငးေနသညး၈

အရီ့ေလ့သညး သာ့ငယး ဆီထသျာ့လ္ကး တငးပါ့ ကို သဵု့ေလ့ခ္ကးခ္ လိုကး်ပီ့

ခငး်မိဳငးသညး

အိမးေပ၍မြ

ဆငး့လာ၊

ကေလ့ကိုေခ၍သျာ့သညး၈ အရီ့ေလ့

ကၽျနးေတားတို႓ထဵ

အခုထိ်ပနးမလာဘူ့၇ မေန႓က ေတားလညး့ ်မိဳ႔တကးတယးၾကာ့လို႓ လာသတငး့ စဵုစမး့တာ'' ကၽျနးေတား သညး ဘေထျ့မေ်ဖမီ ွငးေ်ပာသညး၈ ''က္ဳပးလညး့ မေန႓က ်မိဳ႔တကးတယးဗ္၇ ကိုဘို့ဒနးကို အသျာ့တုနး့က လမး့မြာလညး့ ေတျ႓တယး၇ သူ႓ႏျာ့ေလ့ ကို ပျဲစာ့ေတျ ွိုငး့ေနတာပဲဗ္ာ..၈

''ငယးေလ့ ကိုဘို့ဒနးကုိ ႏျာ့ပဲမြာေတျ႔တယး၇ သူ႓ႏျာ့ေရာငး့ရလာ့''

''ခငး်မိဳငး...ဟဲ.ံ ...ခငး်မိဳငး၇ လာစမး့ကေလ့ကိုေခ၍စမး့'' အၾကီ့ဆဵု့သမီ့

''မေန႓မနကးကတညး့က ဟုိစာဥေ်ပာကးကေလ့နဲ႓ ႏျာ့ပျဲထျကးသျာ့တာ

မလြေမသညး စိတွ း ငးစာ့စျာ်ဖငံး ကၽျနးေတာံးအာ့ ်ပနးေမ့သညး၈

အိမးေပ၍သို႓ လြမး့ေခ၍သညး၈

ဘေထျ့၌

မ္ကးလဵု့်ပဴ့သျာ့လ္ကး ကၽျနးေတားံအာ့ လြမး့ၾကညးံသညး၈

မလြေမကသာ ဆကး၊ ေ်ပာသညး၈

မမူ့တယးမူ့တယး၇ ဆျမး့ခဵခ္ိနးက္မြ အိပးရာက ထႏိုငးတယး'' ဟုဆိုသညး၈ ဘေထျ့တို႓

''ဒါထကး ကိုေရႊျလျနး့၇ ညက ကိုဘို့ဒနး ်ပနးမလာဘူ့ေတာံ''

“အဲဒါေတာံ က္ဳပးမသိဘူ့ဗ္” ကၽျနးေတား႓ စကာ့မဆဵု့မီ ဘေထျ့ေလ့က ွငး်ဖတးေ်ပာသညး၈

်ပနးလာခိုကး

်ခဵေပါကးွ၉

ကိုဘို့ဒနး၌

မယာ့မလြေမ ေရာကးလာသညး၈ ''လာေဟံ ရြငးလြေမ မလာစဖူ့ အလာထူ့လြေခ္လာ့''

''ႏျာ့ေရာငး့ရတယး မေရာငး့ရတယးဆိုတာ ဒီကေလ့ ဘယးသိမလဲဗ္၇ ခငးဗ္ာ့ေယာက္းာ့က ဘယးေခ္ာငး ွငးမူ့ ေနမြနး့မြ မသိဘဲ၇ ငယးေလ့သျာ့စမး့ အိမးေပ၍မြာ ငါ့ရဵ႔ေ်ခာကး သျာ့ဖုတးေခ္၇ လကးဖကးရညးၾကမး့နဲ႔ ေသာကးရေအာငး''

အရီ့ေလ့ က ဖိတးေခ၍စဥး မလြေမသညး မသာမယာေသာ မ္ကးႏြာႏြငံး ွငးထိုငးလိုကးသညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 60


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတားံစကာ့ ကုိ ဘေထျ့ေလ့ ဘာေၾကာငံး ွငးဟနး႓သညး ကၽျနးေတားမသိ၈

မရမး့သီ့မ္ာ့ ေချ့ႏို႔စို႔သကဲံသို႔ တ်ပျတး်ပျတး သီ့ေန၌၈ ကၽျနးေတာံေခါငး့တျငး့၉

သို႓ရာတျငး ဘေထျ့ေလ့ မ္ကးႏြာထာ့ ေၾကာငံး စကာ့ဆကးမေ်ပာဘဲ အိမးေပ၍သို႓

အႀကဵ တစးခု ေပ၍လာသညးံနညး့တူ လြ္ာ၉လညး့ သျာ့ရညးယိုလာသညး၈

တကးခဲံ၊ ငါ့ေ်ခာကးဖုတးသညး၈

"ဘေထျ့ မရမး့သီ့ေတျေတာငး အေတားႀကီ့်ပီ"

ငါ့ေ်ခာကးဖုတး်ပီ့ မလြေမ်ပနးသျာ့်ပီ

ကၽျနးေတား

ဘေထျ့သညး

်ပနးဆငး့လာေသာအခါ၉

ကၽျနးေတာံးအာ့

မ္ကးေစာငး့

ထို့၊

''ငယးေလ့ကေလ့ပီပီ ေနစမး့၇ လူၾကီ့ေတျထဲ ဟုွ ိ ငးေ်ပာ ဒီွငးေ်ပာမလုပးန'ဲ႓ ' ''က္ဳပး

ဘာစကာ့မြာ့လိို႓လဲ

ဘေထျ့ရ၇

်မငးခဲံတာ

်မငးတဲံအတိုငး့

ေ်ပာတဲံဟာ....”

"ဘာ်ဖစးရမလဲ......... အခု ်ပာသိုမဟုတးလာ့ဗ္.....ေတာငးညိဳ ေပါကး်ပီ" ထိုအခါမြ ဘေထျ့ သညး သတိရဟနး မ္ကးလုဵ့၉ အေရာငးေတာကးလာသညး၈ "ေအ့ဟာ.....

"ငယးေလ့က ်မငးတာေတျ ေလြ္ာကးေ်ပာလို႓ ဘယး်ဖစးမလဲ၇ နငးဘို့ဒနး အေႀကာငး့ေရာ၇ ေရႊနီ႔အေႀကာငး့ေရာ သိသာ့ပဲ၇ ဘယးရျာကဘယးကစာ့ွိုငး့ေတျ ဆကးလိုကး ေနမြနး့မြမသိ ဘဲ" "အငး့ေလဗ္ာ၇

ညေနက

ကိုဘို့ဒနးနဲ႔

ကိုေရႊနီနဲ႔

မူ့ေနႀကတာ

"အဲဒါေ်ပာတာေပါံ... သူတို႔ဘာသာသူတို႔ ဘယးသျာ့သျာ့ ဘာ်ဖစး်ဖစး၇ ဘုနး့ႀကီ့ကမႈ႔ ရျာမပတးခ္ငးစမး့ပါနဲ႔၇ ဘို့ဒနး်ပနးလာလို႔ လငးမယာ့ရနး်ဖစးေတာံ တို႔ကတိုကးတယး ်ဖစးေန ပါဦ့မယး"

သတိရတယး၇

ဒါ်ဖငးံ

မငး့ဒီညေန

အာ့လာ့" "က္ဳပးဆရာံအိမးမြာ နညး့နညး့ ရြငး့ေပ့စရာ ရိြတယး၇ ညေနက္ရငးေတာံ

်ပနးမေ်ပာဘဲ အေွ့ ဆီသို႔သာ ေမြ္ားႀကညံး မိသညး၈ ကၽျနးေတားံမ္ကးလုဵ့မ္ာ့သညး ဘကး

"ဒါ်ဖငးံ ငါမရမး့သီ့ဆျတး ေရစိမးထာ့လိုကးမယး၇ မငး့ညေနက္လာခဲ"ံ ကၽျနးေတားသညး ဘေထျ့တို႔အိမးမြ ်ပနးလာခဲံ၊ အိမး်ပနးေရာကးေသာ ဆရာံအခနး့ႏြငးံ စာ့ပျဲကို ရြငး့ေပ့သညး၈ ေရတျငး့မြေရခပး၊ ေသာကးေရအို့ ်ဖညးံသညး၈ ထငး့ေပါကး်ခမး့မ္ာ့ ကို မိ့ဖိုတျငး်ဖညးံသညး၈ ဤ ကိစၥမ္ာ့်ပီ့ေသား ညေနခ္မး့၉ ဘေထျ့ထဵသို႔ ထျကးခဲံေတာံ သညး၈

ဘေထျ့ ေ်ပာသညးမြာ လမး့က္သညးဟုထငး၊ ကၽျနးေတားသညးဘာမြ အေနာကး

ငယးေလ့ေ်ပာမြ

အာ့မြာပဲ"

ေတျ႔ခဲံသာ့ပဲ"

ဘေထျ့တို႔်ခဵ၌

"ေအ့ေလကျာ..... အဲဒါဘာ်ဖစးသလဲ"

မရနးပငးႀကီ့ဆီသို႔

ေရာကးသျာ့၌၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ဘေထျ့၌ အိမးမြတစးဆငးံ ဘေထျ့ႏြငးံ ကၽျနးေတားသညး ရို့်ပတးဖုဵ့ေသာ လယးကျငး့တို႔ကို ်ဖတး၊ ေတာငးေ်ခဘကး သို႔ ထျကးခဲံသညး၈ ဘေထျ့က သီ့ခ္ငး့တေႀကားေႀကား်ဖငးံ ေရြ႔မြ သျာ့ခိုကး ေပါကး်ပာ့ တစးလကး ကို ထမး့ရမး့ Page 61


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတားက ဂရုတစိုကး

ေနာကးမြလိုကးသညး၈ ႀကညံးမိႀကသညး၈

သျာ့လာႀက

လငး်ပငး၉

ရငး့လညး့

လယး်ပငးသို႔

ႏျာ့ေခ့္ေ်ခာကးအရာေတျ႔

လြ္ငး

ကၽျနးေတားတို႔က ရပးႀကသညး၈ ဤေနရာ၉

နဵနကးက

ဘေထျ့ႏြငံး

ကၽျနးေတားတို႔ေ်ပာခဲံေသာ

်ပာသို ဆိုလြ္ငး ဒီပို့တို႔ ေတာငးညိဳေပါကး်ပီ၈ ဒီပို့ေတာငးညိဳေပါကး ေသား မရမး့သီ့ကေလ့ ်ဖငးံ အုပးခ္ကး စာ့လြ္ငး အလျနးအရသာရိြ၌၈

ႏျာ့ေခ့္က္ေသားပို့ တျယးသညး၈ ပို့ေကာငးမႀကီ့ သေႏၶတညး်ပီ့ေသား ေ်ပ့လြ္ိဳ့၌၈ ဘယးအခ္ိနးက စလြ္ိဳ့သညး ကိုေတာံ ကၽျနးေတားမသိ၈ လူမိနး့မ တို႔ ကို့လလျယး ဆယးလဖျာ့ဟနးမ္ိဳ့ေတာံ မတူ၈ ေပါကး်ပာ့ႏြငးံ

ရြပးတူ့ေသာ

ပကးႀကာ့အကးသဏၭာနး ဟကျဲေန ေသာေ်မကို ေတျ႔မညး၈ ဤေ်မကျဲအတိုငး့ အလိုကးသငးံလိုကးက ေ်မအတျငး့ အေတားနကး နကး၉ အုနး့သီ့ တစးလုဵ့ထကး လုိဏးဂူတစးခုေတျ႔မညး၈ ေ်မႀကီ့လုဵ့

ရိြ၌၈

ယခုလို်ပာသိုသဆိုလၽြ္ငး

အေတာငးညိဳတို႔

မရမး့သီ့ေလ့ ်ဖငးံအုပး၊ ခ္ကးစာ့ေသား ထူ့ကဲေသာ အရသာ အာ့ ်မိဳ႔သာ့တို႔ ခဵစာ့ဖူ့ႀကလိမးံမညး မဟုတး၈ ဘေထျ့ႏြငးံ

ကၽျနးေတားတို႔သညး

ဒီပို့တျငး့

သုဵ့တျငး့ခနး႔ေတျ႔သ်ဖငးံ

ဒီပို့အေကာငး ႏြစးဆယးခနး႔ရသညး၈ ေတားေလာကး ေပ်ပီ၈ ထို႔ေႀကာငးံ ဘေထျ့ႏြငးံ ထုဵ့စဵအတိုငး့

သဲေခ္ာငး့တစးေလြ္ာကး

ပ္ာ့ဖျပထ း ျကး

ႀက်ပနး၌၈ ေဆာငး့ညေန၌

ေနေရာငးသညး

ေဖ္ာံေဖ္ာံသာရိြေလသညး၈

်မဴႏြငး့တို႔ေွေန၌၈ အငးတိုငး့ ကို ်ဖတးတိုကး လာေသာ ေ်မာကးေလသညး ေအ့ခ္မး့သညး၈

ႏျာ့ေခ့္ရာရြိေသာေ်မကို

သဏၭာနးတူေသာ

ေရႊေရာငးတွငး့ွငး့

ကၽျနးေတားတို႔သညး

ဒီပို့ ဆိုသညးမြာ ႏျာ့ေခ့္ပို့ထို့အေကာငးေပါကး ်ဖစး၌၈ လယးကျငး့၉

ေသာ

မြာ

ေပါကးစ်ပဳလာ်ပီ၈ ်ပာသို ၌ ေရႊေရာငးွငး့ေသာ အေတာငးညိဳေပါကး ဒီပို့ကို

စကာ့တို႔အနကးမြ မရမး့်ပာ သို ေတာငးညိဳေပါကး စ သညးတို႔ကို ရြငး့်ပလိုသညး၈

က္ယး

ဒီပို့၌သဏၭာနးမြာ ႏျာ့ေခ့္ပို့ႏြငး ထပးတူညီမၽြ်ဖစး၌၈ သို႔ရာတျငး အေရာငးအဆငး့

(၄)လုဵ့

ဤလိုဏးအတျငး့၉

သီ့သီ့လုဵ့ႏြငးံ

မြ

ေတျ႔ရသညး၈

(ှွ)လုဵ့အထိ

ဤေ်မာကးေလကို အနဵခဵႀကညံးလြ္ငး ပ္ာ့အုဵ

ဘယးအနာ့

၉ရိြသညး

ကိုေတာံ ဘေထျ့ ေရာ ကၽျနးေတား ပါသိသညး၈ သဲေခ္ာငး့တစးေလြ္ာကး အကိုငး့တစးခုထကး

ႀကာႀကာမေလြ္ာကးႀကပါ၈

ပ္ာ့အုဵတစးအုဵကို

ေတျ႔ရသညး၈

ေပါကးပငးပ္ိဳ

ပ္ာ့အုဵဆိုေသာလညး့

ဤေ်မႀကီ့လုဵ့အေပ၍၉ တက္ညးက္ညး ေအားေနေသာ ႏျာ့ေခ့္ပို့ထို့မႀကီ့ ကို

ယငး့ပ္ာ့အုဵ်ဖစး၊ သိပးေတာံ မႀကီ့လြ၈ ယငး့ပ္ာ့ဖျပးရသညးမြာလညး့ အလျနး

ေတျ႔ရမညး၈

လျယးသညး၈

ေ်မႀကီ့လုဵ့

တစးလုဵ့ကိုယူ၊

ချဲလိုကးပါ

ကတၱီပါေဘာလုဵ့တစးလုဵ့ကို

ချဲလိုကးသကဲံသို႔ အတျငး့၉ အေခါငး့ ရိြသညး၈ အေခါငး့တျငး့၉ ဒီပို့ကိုေတျ႔ရမညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ဘေထျ့သညး ေဆ့်ပငး့လိပးကို

သစးပငး

မီ့ညိႇ

ချဆုဵသို႔တကး၊

သညး၈

ထို႔ေနာကး

အဆငးသငးံ

ပါလာေသာ

ပုဆို့

ေခါငး့်မီ့်ခဵဳ၊ Page 62


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ေဆ့်ပငး့လိပးေငျ႔်ဖငးံ ပ္ာ့အုဵကိုမႈတးသညး၈ ေဆ့်ပငး့ လိပးေငျ႔ေႀကာငးံ ပ္ာ့တို႔

ဘေထျ့က

ပ္ဵေ်ပ့ေသား သစးကိုငး့ကို ဓာ့မႏြငးံခ္ိဳငး၊ ပ္ာ့အုဵကို အာကးသို႔ ခ္ေပ့သညး၈

ေချ့ေတာကးရျကး

ကၽျနးေတားက မိေအာငးဖမး့ရ၌၈

ငယးထူသညး၈

ဘေထျ့သညး

ွိုငး့အုဵလာေသာ

မႈတးရငး့ပုဆို့ကိုလညး့

ပ္ာ့တို႔အာ့

ေခါငး့်မီ့်ခဵဳလ္ကး

ေဆ့်ပငး့လိပးေငျ႔်ဖငးံ

သူ႔ဖငးေ်ပာငးႀကီ့

အေပ၍သာ့်ဖငးံ

သစးပငးေပ၍မြ ဒေရာေသာပါ့ ဆငး့ရသညး၈ ေအာကး၉

ကၽျနးေတာံးတျငးလညး့

ရနးမကငး့၇

တပးစုချဲ၊ တိုကးစစးဆငး လာေသာ ပ္ာ့တို႔ကို အဆငးသငးံ မီ့ညိႇထာ့်ပီ့ေသာ ခုခဵရ၌၈

ကၽျနးေတားႏြငးံ

ဘေထျ့ေလ့

တျငး

လျယးအိတးတစးလုဵ့ပါသညး၈

ေွ့ရာေရာကးေသား

ပ္ာ့ရညးတို႔ကိုထညးံသညး၈ တို႔သမေအာငး ဘေထျ့ႏြငးံ

အရကး

ပုလငး့ထဲ

ပ္ာ့ရညးတို႔ကို

ပုလငး့လႈပးေပ့ရ၌၈

ေသာအခါပူရိြနး့ရိြနး့

ခ္ိဳ်မ်မ်ဖငးံ

သို႔

ပ္ာ့လပို႔ညႇစး၊

ညႇစး်ပီ့ေသာ

တစးေယာကးတစးက္ိဳကး

အလျနး

အရသာရိြ၌၈

ကၽျနးေတားတို႔်ပနးလာခဲံသညး၈

အခါပ္ာ့ရညး ဆီေမာံႀကညံး

ေခ္ာငး့ရို့

တစးေနရာ၉

အတိုငး့ ဆီ့ခ္ဳဵကို

ေချ့ေတာကးရျကးခူ့ရနး

ဆီ့ခ္ဳဵရိြရာမြာ

ေတားအနညး့

သျာ့ေသားလညး့

ခ္ဳဵႀကာ့၉

ကၽျနးေတား အတပးမကးဆုဵ့ေသာ အရာတစးခု ကို ေတျ႔ရသညး၈ ်ခေတာငးပို႔ တစးခု ၌ အစျနး့အစတညး့၈ ေပါကးတူ့သညး အဆငးသငးံ ခ္ဳဵအတျငး့

ေတာငးပို႔ေဘ့၉

အရာတစးခုေႀကာငးံ

ကၽျနးေတားသညး

ထိတး

လနး႔တႀကာ့ ေအားလုမတကး ်ဖစး သျာ့၌၈ လညးပငး့်ပတးလု

ဓာ့ဒဏးရာႏြငးံ

ဘေထျ့၇

ပ္ာ့သလကးနဲ႔ခ္ကးဖို႔

"ဘေထျ့လာဗ္.......

မရႈမလြေသေနေသာ

ေချ့ေတာကးရျကးကို

က္ဳပးသျာ့ခူ့ဦ့မယး"

လာဗ္၇

အေလာငး့ႀကီ့....

အေလာငး့ႀကီ့၇

ကို့ဘို့ဒနး အေလာငး့ႀကီ့ဗ္" ကၽျနးေတား၌ ဘေထျ့သညး

ထိတးလနး႔တႀကာ့

အေ်ပ့အလႊာ့

ေအားသဵေႀကာငးံ

ေရာကးလာသညး၈

ပ္ာ့ဖျပးေနရာမြ

သူ႔ေနာကးကလညး့

ပ္ာ့တို႔သညး တိုကးေလယာဥး တိ႔ု သဖျယး ထို့ဆငး့လိုကးလာ၌၈ ပ္ာ့သုဵ့ေလ့ေကာငး

ႏျယးတကးေနေသာ ေချ့ေတာကးရျကး မ္ာ့ကို ေတျ႔ရသညး၈ "အေတားပဲ

မူလက

ထျကးလာသညး၈

ကၽျနးေတားက

အေလာငး့တစးေလာငး့တညး့၈

လျယးအိတး အတျငး့၉ မီ့ေတာကး ခ္ကးအရကးတစးလုဵ့ ပါလာသညး၈ ပ္ာ့တို႔ႏြငးံ

ခူ့ရနး

သျာ့သညး၈

ပါသ်ဖငးံ ်ခေတာငးပို႔ကို်ဖိဳရနးကၽျနးေတားလညး့ ခ္ဳဵကိုတို့၊ ွငး၌၈ သို႔ရာတျငး

ပ္ာ့အုဵကိုငးထာ့ေသာ

ေဆ့်ပငး့လိပးတစးလိပး်ဖငးံ

ပ္ာ့အုဵရိြရာသစးပငးဆီသို႔

အမြတးမ်ပဳႏိုငးဘဲ

ဘေထျ့

ကၽျနးေတားတို႔လညးကုပးကို ႏြငးံ

ကၽျနးေတား

သညး

ေရြ႔မြ

တုပးသညးကိုပငး အေလာငး့ကို

မ္ကးလုဵ့အ်ပဴ့သာ့ႏြငးံ ႀကညံးေနႀက၌၈

"ခူ့လကျာ.... အေတားပဲ ငါလညး့ ပ္ာ့တစးအုဵ ဟိုမြာေတျ႔်ပနး်ပီ" ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 63


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ေႀကာငးေနရာမြ ဘေထျ့သညး သတိရလ္ကးသူ႔ဖေနာငးံမြ ေ်ခမႈန႔း ကို နဖူ့တျငးသုတးသညး၈ သုတးစဥး

ပါ့စပးမြလညး့

ဖျ-ဖျဟု

ေအားသညး၈

ကၽျနးေတားကလညး့

ဘေထျ့လုပးသညးံ အတိုငး့လိုကးလုပး၌၈ ဘေထျ့

ႏြငးံ

ကၽျနးေတားသညး

ခ္ဳဵအ်ပငးသို႔

အလ္ငးအ်မနး

ထျကးလိုကးႀကသညး၈ အမြနွ း နးခဵရ လြ္ငး ကၽျနးေတား အနညး့ငယး ေႀကာကးေန သညး၈ သတၱိခဲ ကၽျနးေတားဘေထျ့၌ မ္ကးႏြာ၉မႈ ေသျ့မရိြေတာံ....၈ "ကဲ....ဘေထျ့....သူႀကီ့အိမး ေ်ပ့တိုငးရေအာငး" "ဘယး်ဖစးမလဲ.. ဘယး်ဖစးမလဲ" ဘေထျ့ကတုနးရီစျာ ်ငငး့သညး၈ စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (ှဿ)

"ဘာလို႔မ်ဖစးရမလဲဗ္" "ဘယး်ဖစးမလဲ ေတားႀကာ တို႔ကို အမႈပတးေနဦ့မယး"

ကိုဘို့ဒနး မေန႔မနကးက စာဥေ်ပာကးႏျာ့ကေလ့ႏြငးံ ေမားမဆုဵ့ေသာ ကိုဘို့ဒနး... ၈ မေန႔ည က ေက္ာကး်ဖဳဵ့ေရႊနီႏြငးံ အေပ္ားက္ဴ့ေနေသာ ကိုဘုိ့ဒနး၇ ယခုမႈ အသကးမရိြ်ပီ၈ အသကး မရိြ ေတာံေသာ ကိုဘို့ဒနး၌ အေလာငး့မြ ဒဏးရာမ္ာ့ ေပ၍တျငး ယငးမမဲရိုငး့မ္ာ့ အုဵေန၌၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

"ဘေထျ့ ကလဲ အေလာငး့ေတျ႔လို႔တိုငးတာ၇ ဘာလို႔အမႈပတးရမြာလဲ၇ ထိနးခ္နးထာ့မြ တကယးအမႈပတးမြာ" ဤသို႔ဆို်ပနးသား ဘေထျ့၌မ္ကးလုဵ့မ္ာ့မြ ပို၊်ပဴ့လာသညး၈ "ေအ့... ဟုတးတယး၇ ထိနးခ္နးမႈ်ဖစးေနဦ့မယး၇ ဒါ်ဖငးံဘာလုပးမလဲ" "ဘာလုပး ရမယးဆိုတာ က္ဳပးေ်ပာ်ပီ့ပါပေကာ၇ သူႀကီ့တိုငးရမြာေပါံ" Page 64


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ထိုအခါမြ ဘေထျ့သညး သတိရဟနး ေခါငး့ညိတးသညး၈ အေရ့တႀကီ့ သတိလညး့ေပ့ သညး၈

ကၽျနးေတား တူွရိီ့ႏြစးေယာကး

"ေအ့..တို႔ သူႀကီ့ေတာံ တိုငးမယး၇ ဒါေပမယးံ မေန႔ကညေနေနာကးဆုဵ့ သူ႔ကိုေရႊနီနဲ႔ ဘာနဲ႔ ေတျ႔ခဲံ တာေတျ မငး့ေလြ္ာကးေလရြညးမေနနဲ႔ဦ့"

ကလညး့ ခ္ကးအရကးကို

တစးက္ိဳကးေမာံသညး၈ တစးေယာကး

ဤသို႔်ဖငးံ

တစးက္ိဳကး

စီ

အႀကိမးႀကိမးေမာံ်ပီ့ေနာကး ရဲေဆ့ွငးလာေသာအခါ ရျာဆီသို႔ သုတးေ်ခတငး ဒုနး့စိုငး့ခဲံ ေလ သတညး့၈

"ဘာ်ပဳလို႔....." "တယး....လရြီ့၇ တယးအေမ့အ်မနးထူ့တဲံ အေကာငးကို့၇ ေတားေတားႀကာ ရုဵ့တက သကးေသ ေတျဘာေတျ ခဵေန ရဦ့မယး" ရုဵ့တကး သကးေသခဵရမညးကိုေတာံ ကၽျနးေတားလညး့ ေႀကာကးသညး၇ ရုဵ့ဆိုတာကပငး ေႀကာကးစရာ ေကာငး့သညး၈ ကၽျနးေတားေႀကာကးသျာ့မြနး့သိ၊ ဘေထျ့က ဆကး၊ေ်ခာကး သညး၈ "်ပီ့ေတာံ ေရႊနီက တိုကးပိုငးႀကီ့ဦ့ဆဵနီရဲ႔ လူကျ၇ ေတားေတားႀကာ သူႀကိဳ့ မက္ဘဲ လျတးလာ ေတာံတို႔ကို ်ပနး ရနးရြာ ေနဦ့မယး၇ ဒီေတာံ..... မငး့ဘာမြ သူႀကီ့ဆီမြာ ေသာကးစကာ့ေတျ မမ္ာ့နဲ႔" "ေအ့ပါဗ္ာ...... က္ဳပးနာ့လညးပါ်ပီ....လာပါဗ္ာ ်မနး်မနး်ပနးႀကရေအာငး၇ ကိုဘို့ဒနး အပမြီ်ပီ့ က္ဳပးတို႔ကို စီ့ေန ဦ့မယး" ဘေထျ့အႀကီ့အက္ယး သူသညး

ပ္ာ့ရညး

တုနးလႈပးေခ္ာကးခ္ာ့သျာ့သညး၈

ေရာထာ့ေသာ

ခ္ကးအရကး

ကို

ထို႔ေႀကာငးံ

ထုတးကာေမာံသညး၈

ထို႔ေနာကး ကၽျနးေတားံအာ့ ပုလငး့ ကိုလြမး့ေပ့သညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

အခနး့ (၄)

Page 65


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ညဥး႓ဦ့ယဵလူရိုကပ း ျဲ

တိုကးပိုငးၾကီ့

ေနာကးတစးေန႓ တျငး ကိုဘို့ဒနး လူသတးမႈႏြငး ပတးသကး၊ တိုကးပိုငးၾကီ့ ကိုဆဵနီ ေခါငး့ေဆာငးေသာ ပုလိမးမ္ာ့ ရျာသို႓ ေရာကးလာသညး၈ သူတုိ႓အာ့လဵု့ သူၾကီ့အိမး၉ တညး့ၾကသညး၈ ပုလိပး

ဆိုေသာ

သတၱွါမ္ာ့သညး

အလျနးရျဵစရာ

ေကာငး့ေသာ

ၾကကး ကို ခ္ကးေကၽျ့ရသညး၈ မီ့ေတာကး အရကး (သုိ႓မဟုတ)း ပုစျနးဆိတး ဆတးဆတး တုနးေသာ ထနး့ရညး ေကာငး့ေကာင့း ရြာေပ့ရသညး၈ တို႓

အရကးမူ့သူကိုဖမး့ေသာ

ငယးထိပးမြာ

ဌာနပိုငးၾကီ့ဦ့ထျနး့မြာ

ဆဵပငးမေပါကးဘဲ

အရပးပု၊

ေ်ပာငးစ်ပဳေနသညး၈

ဤဌာနပိုငးၾကီ့သညး ပုလိပးတစးမ္ိဳ့်ဖစး၌၈ အရကးမေသာကး၈ စကာ့ေ်ပာလြ္ငး ်ပဵဳ့်ပဵဳ့

ႏြငံး

ေပ္ာံေ်ပာငး့သညး၈

ေတားရြဵတနးရဵုအမႈ

သူ႓ဂါတးေလာကးလ္ြငး

်ဖနးေ်ပေက္ေအ့၊ ်ငိမး့ေစသညး၈ သူ႓ကိုမူ ကၽျနးေတားတုိ႓ ရျာသူ ရျာသာ့မ္ာ့

သတၱွါမ္ာ့အ်ဖစး နာ့လညး၌၈ သူတို႓ ရျာ ေရာကးလာလ္ြငး အိမး၉ေမျ့ထာ့ေသာ

ကၽျနးေတား

ဗိုကးတျဲသညး၈

ကိုဆဵနီ၌အဖျဲ႔၉

ရျာသာ့မ္ာ့ ပုလိပးတို႓

ရျာ

မညးသို႓်ဖစးေစ တုိကးပိုငးၾကီ့ကိုဆဵနီ အမြဴ့်ပဳေသာ အရကးႏြငးံ ထနး့ရညး ၾကိဳကးတတးေသာ ၾကကးသာ့ လညး့လြီ့ ကို ၾကိဳကးတတးေသာ ရျာ၉ အေကာငး့ ဟူသမြ္ ၾကိဳကးတတးေသာ ပုလိပး အဖျဲ႔ ေရာကးလာ်ခငး့မြာ ကၽျနးေတားတုိ႓ရျာကို

အရကးမူ့လြ္ငး

ပုလိပးကဖမး့တတး၌၈

သုႆနးတစ ကဲံ သို႓ ေ်ခာကးေသျ႓ေစခဲံ သညး၈ ပုလိပး မငး့မ္ာ့ ေရာကးဆဲ်ဖစး၊

ေရာကးလ္ြငး

မူ့ေအာငးေသာကးရနး

ကာလသာ့ တို႓ပငး ရျာလမး့၉ ထျကးမေလြ္ာကးရဲ၈

အရကးရြာခိုငး့သညး အလျနးဆို့ရျာ့ေသာ သတၱွါမ္ာ့ဟူ၊တညး့၈

ထိုညေန

တိုကးပိုငးၾကီ့ ကိုဆဵနီသညး ်ပညးခရိုငး ၉ အေနၾကာခဲံ်ပီ့ တစးခရိုငးလဵု့ သူ႓ကိုသိ၊ ေၾကာကးလညး့ ေၾကာကးၾက သညး၈

သူက ဤသို႓ၾကဵဳ့ွါ့ေလံရြိသညး၈

မယဥးႏျယးသညး

ကၽျနးေတားံအာ့

ေက္ာငး့တစးေထာငံး၉ တို့တို့ တိတးတိတး သတငး့ေမ့သညး၈

''ေအ့ေလ …ဒါေၾကာငံး နငံးအဘကို ငါတို႓လာတိုငးတာေပါံ'' ''နငး လူေသအေလာငး့ၾကီ့ ေတျ႔ေတာံ မေၾကာကးဘူ့လာ့''

ထို႓ေၾကာငံး လညး့ ရျာသာ့မ္ာ့ တိုကးပိုငးၾကီ့ကို ေၾကာကးၾကသညး၈ လူသတးမႈ

ေက္ာငး့ဆငး့

''သနး႓ဇငး နငး ဟုိေန႓က လူေသေလာငး့ၾကီ့ ေတျ႓တယးဆ'ို '

''ဆဵနီတဲံကျ ၇ ပုလိပးလုပးရငး့ လူသတးလာတာ သဵု့ေယာကးေလာကးရြိ်ပီ''

ေၾသား...ပုလိပးဆိုသညးမြာ

ခ္စးၾကသညး၈ ''ကယးဆယးေရ့ဆရာၾကီ့'' ဟုေခ၍ၾက၌၈

တရာ့ခဵကို

ဖမး့သူမ္ာ့

်ဖစးေသားလညး့ သူတို႓မူ လူကုိလျတးလပးစျာ သတး ႏိုငးချငံး ရြိဟနးတူစျတကာ့၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

''ငါက

လူအရြငးေတာငး

မေၾကာကးတာ

မလႈပးႏိုငးတဲံလူေသကို

ဘာလို႓ေၾကာကးရမလဲ'' ''နငး သိပးသတၱိေကာငး့တာပဲဟယး'' Page 66


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

မယဥးႏျယးသညး စူ့စိုကးၾကညံးရငး့

ကၽျနးေတာံးအာ့

ေ်ပာသညး၈

ခ္ီ့မျမး့ေသာ

ကၽျနးေတားက

မ္ကးလဵု့မ္ာ့်ဖငံး

မယဥးႏျယးကို

အထူ့တလညး

စူ့စူ့စိုကးစုိကး ၾကညံးမိသညး၈

မသနး့ရြငး၌

မ္ကးေတာငးမ္ာ့ထကး

မီ့်ခစးဆဵတစးေခ္ာငး့

တငးႏိုငးေသား၇ မယဥးႏျယး၌ မ္ကးေတာငးမ္ာ့ထကး ေဆ့ေပါံလိပး တစး ကို တငးႏိုငးမညးထငးသညး၈

မယဥးႏျယး၌

မ္ကးေတာငးေကာံၾကီ့မ္ာ့ခကးပဵုမြာ

ယခု်ပာသုိလ ချာညိဳပနး့ ထကး ွတးရညးစုပး ေသာ လိပး်ပာေတာငးၾကီ့မ္ာ့ ပ္ဵေနသညးႏြငံး တူသညးဟု ကၽျနးေတားႏႈိငး့ယြဥးမိသညး၈

နငးက

လူသတးဖူ့ တယးဆ'ို ' ''ေအ့ဟ ငါလညး့ ၾကာ့ဖူ့တာ၇ သူ႓နာမညးက ဦ့ဆဵနီတဲံ၇ သူ႓မ္ကးဆနးၾကီ့ ကလညး့ အ်မဲနီေနတာပဲ''

မ္ကးဆနးနီ

သိပးလြတယးဟာ၇

ဒါေၾကာငံး

နငံးကို

မ္ကးဆနးနီတဲံ

တဲံေကာငးဟာ

သတၱွါဆို

တစးေကာငးမြ

အမူ့သမာ့ဟ၇

မေၾကာကးဘူ့၇

အမူ့သမာ့ဆိုတာ

အရႈ့ပဲ၇

အရႈ့ကိုဘာလို႓ လူေကာငး့က ေၾကာကးရမြာလဲ'' ''ေအ့ပါဟယး နငးသတၱိေကာငး့တာ ငါသိပါတယး၇ ဒီညသူငယးအိပးဆိတး

ငါကၾကညံးတာ''

ၾကကးတျနးရငး

''ငါတကယးလြလာ့''

လုပးေန်ပနး်ပီ၇ နငးတကယး လြပါတယး ဟာ ဖ္ာ့စူ့ရပါေစရဲ႔'' လြတယး၇

တို႓်ခဵေထာငံး

နငးလာေပါံ၇

သရကးကိုငး့မြာ

ငါၾကိဳ့ခ္ညး်ပီ့

်ခဵအ်ပငးဘကး ခ္ထာ့ေပ့မယး၇ နငးတျယးတကးခဲံေပါံ''

''ေရာ ခကးပါ်ပီ၇ ထနး့ပငးေပ၍က လိးမးံက္ပါတယးဆိုမြ အေပါကးကေလ့ နဲ႔

''ငါတကယး

''ၾကညံးခ္ငးတာေပါံ မယဥးႏျယးရာ၇ နငးတို႓ အိမးေရာကးေနတဲံ တိုကးပိုငးက

''ငါေတာံ

''သနး႓ဇငး နငး ငါံကို ဘာစို႓ စိုကးၾကညံးေနတာလဲ'' ''မယဥးႏျယး

တို့တို့ ေ်ပာသညး၈ ''သနး႓ဇငး … ဒီည တုိ႓်ခဵထဲမြာ အမႈစစးမလို႓ အဲဒါ နငံးၾကညံးခ္ငးသလာ့''

မယဥးႏျယး၌ မ္ကးေတာငးမ္ာ့သညး မသနး့ရြငး၌ မ္ကးေတာငးမ္ာ့ထကး ပိုေကာံသညး၈

မယဥးႏျယး သညး ေက္နပး ႏြစး်ခိဳကးစျာ်ပဵဳ့၊ ကၽျနးေတားံနာ့ကပးကာ

နငံးဆရာရညး့စာ့

မသနး့ရြငး

နဲ႓

ငါနဲ႓

ဘယးသူပိုလြလ'ဲ ' ''မမရြငးလညး့ လြတာပဲ၇ ဒါေပမယးံ ငါေတာံ နငးပိုလြတယး ထငးတာပဲ''

ကၽျနးေတား သညး အလျနွ း မး့သာသျာ့သညး၈ ''နငး ၾကိဳ့ေတာငး ခ္ေပ့ဖို႓ မလိုပါဘူ့ဟာ နငးတုိ႓်ခဵထဲေလာကးေတာံ ငါွငးႏိုငးပါတယး၇ ထာ့ပါေတာံေလ… ငါလာခဲံ ပါံမယး၇ နငး ငါံေစာငံး ေနမလာ့'' မယဥးႏျယး သညး ကၽျနးေတားံအာ့ မ္ကးေစာငး့ထို့သညး၈ ကၽျနးေတားံကို အစးမလညး့ မ္ကးေစာငး့ထို့ဖူ့သညး၈ အရီ့ေလ့လညး့ မ္ကးေစာငး့ ထို့ဖူ့သညး၈ အစးမႏြငံး အရီ့ေလ့ မ္ကးေစာငး့ထို့ေသား ကၽျနးေတား အလျနး စိတးဆို့သညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 67


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

မယဥးႏျယး မ္ကးေစာငး့ထို့ပဵုမြာ တစးမ္ိဳ့်ဖစးသညး၈ မ္ကးနကးကေလ့ အေပ၍လြနး၊

ထိုည၉ လမငး့သညး ထိနးထိနးသာေန၌၈ ်ပာသိုလ မို့ေကာငး့ကငး၉

မ္ကးေတာငး ကေလ့ စငး့ကာ ေစျေစျေလ့ ထို့လိုကးေသားလညး့ အေၾကာငး့စိမး့

တိမးၾကကးတစးွပးရြိ ေသား စစးမကးေရ့ရာ ထူေ်ပာသညးဟု ကၽျနးေတားၾကာ့ဖူ့၌၈

ကေလ့မ္ာ့ ေပ၍ေနေသာ သူ႔မ္ကးႏြာ ၉ ပါ့ချကး ကေလ့မ္ာ့ ေပ၍ေအာငး

မို့ေကာငး့ကငး၉

်ပဵဳ့လ္ကးရြိေန၌၈

ွပးစာထကးမ္ာ့ေနသညး၈ ဤသညးကိုပငး ေက့္ဇူ့တငးမိသညး၈ လေရာငးမြိနးေလ

''နငး

ေတားေတားွိတယး

သန႓းဇငး၇

ေစာငံးေနပါမယးဆိုမြ

ငါက

ေစာငံးမေနရမြာလာ့ဟငး….''

ကိုယးေဖ္ာကး

စာဖျဲ႓လုိ႓ဟာ၇

မယူခဲံႏိုငးဘူ့လာ့၇

ေအ့ေလ

ဒါေလာကးေတာံ

ငါရြာႏိုငးပါတယး၇

ေသာ

''နငး…ဒါနာ့မလညးပါလူ့ မယဥးႏျယး ရာ'' ကုိအုနး့ေဖ

အလျနးဂတိတညးသညး၈

စစးမ်ဖစးမီက

ရဲေခါငး

ေ်ခလြမး့ေလ့ငါ့လြမး့

ကၽျနးေတား

သညးကိုယ.း .

သရကးပငးကိုငး့ကိုေက္ား၊

ခ္စးေဆျၾကီ့

ဆုတးကာ

ေပါငး့တလညး်မိဳ႔ နညး့တူ၇

ဓာတးရြငးရဵုၾကီ့၉

ၾကိဳ့ကိုဆျဲ၊

်ခဵစညး့ရို့အာ့လႊာ့ကနဲ

ေနာကးသို႓

ေက္ားလိုကးသညး၈

ကၽျနးေတားံမြာ ေ်မ်ပငးသို႓ ဖဵု့ကနဲက္သျာ့သညး၈ ဖုတးဖကးခါ

''နငး…်ခသဵ အေၾကာငး့ေ်ပာတာ ႏြစးခါရြို်ပီ၇ ်ခသဵ ဆိုတာ ဘာလဲ''

ဆရာ

ယေန႓ည

အေကာငးတစးရာ

ွါ့ဖ္ာ့ အခၽျနးတပး ်ခဵစညး့ရို့ႏႈတးခမး့ႏြငံး ကၽျနးေတာံးတငးပါ့အေတျ႔၇ ပူကနဲ်ဖစးကာ

ငါမရြာႏုိငးတာက ်ခသဵပါ..''

ကၽျနးေတားံ

က

ကၽျနးေတားသညး ၾကညံးဖူ့

နငးေပ့ခ္ငးရငးေတာံ ရြာႏိုငးမြာပါပဲ'' ''မရမး့ခ္ိဳသီ့မ္ာ့

ေကာငး့ေလ၇

ဆငးမ

်ခဵ်ပငးသို႓ ၾကိဳ့တစးေခ္ငး့ က္ေနသညး၈

လို႓ရြိရငး ဆီ့သီ့ထုပး တစးထပး ယူခဲံမယး'' မရမး့ခ္ိဳသီ့

ၾကကးမတစးွပးစာမက

ေဖ္ာကးသျာ့ရမညး မဟုတးပါေလာ၈

''အလကာ့ က လူတာပါ မယဥးႏျယးရယး၇ နငးေစာငံးေနေနား၇ ငါညလာ

မယူခဲံနဲ႓ဟ၇

ဖို႓

မယဥးႏျယး

ဒီေတာံမြ ကၽျနးေတားက ်ပနးေခ္ာံရသညး၈

''ဆီ့သီ့

တိမးတို႓

ေလြ္ာကးလာသညးကို

ထ်ပီ့ေသာခ္ိနး

ကၽျနးေတားသညး

ရဲေခါငးခ္စးေဆျၾကီ့၌

နညး့ကို ရို့သာ့စျာ စျနး႓လႊတးလိုကးသညး၈ ၾကိဳ့ ကို ေ်ခႏြစးဖကး လကးႏြစးဖကးႏြငံး ကပးတျယး၊၇

ေမ္ာကးတစး

ေကာငး၌

လ္ငး်မနး်ခငး့်ဖငံး

ကၽျနးေတားသညး

သရကးပငးကိုငး့ ေပ၍ ေရာကးသျာ့၌း၈ ေတျ႓သ်ဖငံး

မယဥးႏျယးႏြငံး ကၽျနးေတားသညး ကပ္ာကယာ လူခ္ငး့ချဲ လိုကးရသညး၈

သရကးပငးကိုငး့မြ

ၾကိဳ့အတိုငး့

ေလြ္ာကးခ္လိုကးသညး၈

အရြိနးမသကးႏိုငးသ်ဖငံး ကၽျနးေတားသညး ေ်မ်ပငးသို႓ စကးသီ့ မြ ေရပဵု့က္သညးံႏြယး တစးရြိနးထို့ က္သျာ့သညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 68


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

မခ္ိမဆဵံ ခဵရေသာ ဒဏးၾကာငံး ကၽျနးေတား ေအာငံးေနခိုကး လကးကေလ့ ႏြစးဖကးက ကၽျနးေတာံး အာ့ ေပျ႓ထူ လိုကးသညး၈

ကိုယးေလ့မြာ

သနပးခါ့နဵ႓ေမႊ့ေသာ

မယဥးႏျယး၌

နာ့ကေလ့

နာ့ကပးကာ

ကၽျနးေတားက

''နငံးကိုယးေတျတုနးေနတယး၇ ေၾကာကးသလာ့ မယဥးႏျယ'း '

ကၽျနးေတားက ရုတးတရကး ်ပနးမထူ့ႏိုငး၈

''ေအ့ … ငါေၾကာကးတယး''

''သနး႓ဇငး၇ နငးငါေခ၍တာၾကာ့လာ့၇ နငးမေသေသ့ဘူ့ေနား…'' ကၽျနးေတားသညး ေဒါသအလျနးထျကးသျာ့သညး၈ သစးပငးေပ၍မြက္ရဵုႏြငံး လူေသရမညးေလာ''

''နငးဘာကိုေၾကာကးတာလဲ'' ''ငါသရဲလညး့

မယဥးႏျယးသညး ကၽျနးေတားံကိုယးမြ လကးကေလ့မ္ာ့ရုတး၊ ေနာကးသို႓ ကၽျနးေတား

က

ေၾကာကးတယး၇

အဘကိုလညး့

ေၾကာကးတယး၇

ပုလိပးကိုလညး့ ေၾကာကးတယး….''

''ငါမေသပါဘူ့ ဟ၇ ေသလို႓အပမြီေရာ၇ နငးသိမြာမုိ႓လာ့….''

ဤေတားံကိုယးမြ

တဆကးဆကးတုနးေနသညး၈

တုိ့တုိ့ေမ့သညး၈

''သနး႓ဇငး သနး႓ဇငး''

ဆုတးသျာ့သညး၈

မယဥးႏျယး၌

ကပ္ာကသီထ၊

သူ႓ေနာကးလိုကးမိသညး၈

''မေၾကာကးပါနဲ႓ မယဥးႏျယးရယး ငါပါပါတယး'' သုိ႓်ဖငံး

ကၽျနးေတားႏြငံး

မယဥးႏျယးသညး

ဇလပးခ္ဵဳၾကီ့တစးခုအနီ့သို႓

ေရာကးလာခဲံ၌၈ အိမးေနာကးေဖ့ မီ့ေရာငး မ္ာ့က ကၽျနးေတားတုိ႓ဆီ လာေနသညး၈ ေအာကးလငး့ဓာတးမီ့

''နငးကလညး့ အာ့ရငးေၾကာကးတာပဲ၇ ငါက္ီစာ့တာပါဟ''

ကၽျနးေတားသညး

ေရာငး်ဖစးသ်ဖငံး ဇလပးပငးရငး့၉

အလျနးထိနးသညး၈

မယဥးႏျယး

ွပးလိုကးၾကသညး၈

ႏြငံး

ွပးရငး့လညး့

တစးေယာကးကို တစးေယာကး ဖကးထာ့ ၾကသညး၈ ထိအ ု ခါက္မြ

မယဥးႏျယးသညး

သကး်ပငး့ခ္၊

ကၽျနးေတား

အလျနး

်မတးႏို့ေသာ မ္ကးေစာငး့ကို ထို့သညး၈ မယဥးႏျယးႏြငံး

ကၽျနးေတားသညး

တစးဦ့

လကးတစးဦ့

ဆုပး၊

လေရာငးွို့ွါ့တျငး ခ္ဵဳၾကိဳခ္ဵဳၾကာ့ တို့ကာ အိမးၾကီ့ ဆီ ကပးလာၾကသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

်ပာသုိလ်ဖစးေသားလညး့ မယဥးႏျယး၌ ကိုယးကေလ့မြာ ေႏျ့ေနသညး၈ သူတုိ႓မိနး့မကုိယး

ကေလ့သညး

ေႏျ့ရသညံးအထဲ

သနပးခါ့နဵ႔ကလညး့

ေရာကးေနေသာ

အခ္ိနးမေရျ့

ေႏျ့ေနဟနးရြိ၌၈

ေမႊ့ေန်ပနးေတာံ

ေနရာကိုလညး့ေကာငး့၇

ကိုယးက

ကၽျနးေတားသညး

တိုကးပိုငးၾကီ့

ကိုဆဵနီ

ကိုေသားလညး့ေကာငး့၇ ပုလိပး မ္ာ့ ကိုလညး့ေကာငး့ အာ့လဵု့ေမံသျာ့သညး၈ Page 69


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

''ပဋိသခါၤေယာနိေသာ အပ္ိဳ်မငး ငါံကိုေ်ပာ''

အနီ့ရြိ ပျတးတုိငး ေ်ခေထာကးႏြငးံ စာ့ပဲျတစးလုဵ့ ထကးွယး အရကးပုလငး့

ကၽျနးေတား ဘုနး့ၾကီ့ေက္ာငး့သာ့ဘွက ဤသုိ႓ခဏခဏ ေအားဖူ့သညး၈ ယခုအပ္ိဳကို

်မငးရဵုတငးမက

ဖကးေနရ

သညး၈

ဤသုိ႓ဖကးေနရကာမြ

အဘယးံေၾကာငံး ေက္ာငး့သာ့ၾကီ့ တု႓ိသညး 'အပ္ိဳ်မငး ငါံကိုေ်ပာ' ဟု ေၾကျ့ေၾကား ရသနညး့ဟု ကၽျနးေတားသေဘာေပါကးသျာ့ သညး၈ မယဥးႏျယး

ကိုယးသညး်ပာသုိလ၉ပငး

ကၽျနးေတားငိုငးခိုကး

အလျနးေႏျ့ေနပါ၌၈

မယဥးႏျယးက

ကၽျနးေတာံးကုိ

လကးတုိ႓သညး၈

အိမးေနာကးေဖ့၉

ွါ့ပုိ့တုိငးထူ၊

သကးငယးမုိ့ႏြငးံ

ဤအမုိ့ေအာကး ကၽျနးေတားတုိ႓ဘကး ေက္ာေပ့ရငး့ ေဆာငးံေၾကာငးံ

ထုိငးေနေသာ လူဆယးဦ့ခနး႓ကုိ ်မငးရ၌၈ သူတုိ႓၌ ထိပးႏစ ြ းဖကးႏြငးံ အေနာကးတျငး ေသနတးကုိငးပုလိပးသုဵ့ဦ့ ေစာငးံေန၌၈ တုိငးပုိငးႀကီ့ ကုလာ့ထုိငးႀကီ့ထကး၉

ကုိဆဵနီႏြငးံ

ဌာနပုိငးႀကီ့သညး

ွငးထုိငးလုိကးၾကသညး၈

ပုလိပးမ္ာ့ကုိ

ဆကးရသညး၈

ဌာနပုိငးႀကီ့

ကုိထျနး့ကမူ အရကးမေသာကး၈ ႏြစးဦ့အာ့

ေသေသခ္ာခ္ာ

်မငးမိေသာအခါ

ကၽျနးေတားသညး အေတားအဵံၾသသျာ့မိ၌၈ တစးဦ့မြာ

ကၽျနးေတားံဘေထျ့ေလ့

ေရႊလျနး့်ဖစး၊

က္နးတစးဦ့မြာ

ေက္ာကး်ဖဳနး့ ေရႊနီ ်ဖစးသညး၈ ဆာ့ပုလငး့ႏြစးေကာငး

ရြိသညး၈

(ဆာ့ပုလငး့

ဆုိသညးမြာ အမႈစစး ရဲၾကပးႀကီ့ဟု ေနာငးမြ ကၽျနးေတား သိရသညး၈)

မ႑ပးသဖျယး အေဆာကးအဦ တစးခုရြိသညး၈ ေအာကးလငး့ မီ့အိမးအေရာငး ေၾကာငးံ

တုိငးပုိငးႀကီ့ႏြငးံ

တုိငးပုိငးႀကီ့တုိ႓ေရြ႔၉

‘ေဟာ ေဟာ တုိကးပုိငးႀကီ့ ထျကးလာၿပီ‘‘ မယဥးႏျယးတုိ႓၌

အရကးငြဲ႔ေပ့၊

အရကးငြ႔ဲေပ့သူ

မိနး့မတိုငး့၌ ကုိယးသညး မယဥးႏျယးကဲံသို႓ ေႏျ့မေႏျ့ ကၽျနးေတားမသိ'' ဤစဥး့စာ့ခနး့်ဖငံး

မ္ာ့ႏြငးံ ဖနးသာ့ချကး မ္ာ့ရြိသညး၈ လူႏြစးဦ့ က ဖနးသာ့ချကးမ္ာ့အတျငး့သုိ႓

အဆငးသငးံရြိေသာ

သူႀကီ့

ဦ့သာဇဵသညး

တုိငးပုိငးႀကီ့၌ ကုလာ့ထုိငး အနီ့ရြိ ဖ္ာထကး၉ က္ဳိ႔က္ဳိ႔ရုိ႔ရုိ႔ ွငးထုိငးသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ဆာ့ပုလငး့ ႏြစးေကာငးအနီ့၉ တုတးတုိတုတးရြညးမ္ာ့အ်ပငး ေၾက့စညး ထုေသာ ဘုႏြငးံ တူသညးံ တငး့ပုတးႏြစးခုရြိသညး၈ ''မယဥးႏျယး အဲဒီတုတးေတျ နဲ႓ ေၾက့စညးဘုက ဘာလုပးဖုိ႔လ'' ''အဲ႓ဒါေတျ အမႈစစးရငး သူတုိ႓သုဵ့တယး နငးေစာငးံၾကညး႓' ကၽျနးေတား ၾကာၾကာမေစာငးံၾကညးံရ၈ ေရြ႔၉ ေဆာငးံေၾကာငးံထုိငးေနသူ တစးဦ့ၿပီ့တစးဦ့

ေခ၍ထုတး၊

ဆာ့ပုလငး့ႏြစးေကာငးသညး

တုတးႏြငးံလညး့

ရုိကးသညး၇ တငး့ပုတးႏြငးံလညး့ ထုသညး၈ တစးခ္ီတစးခ္ီတျငး တုိငးပုိငးႀကီ့ ဦ့ဆဵနီက ရြဴ့ဖိနပးႏြငးံ မ္ကးနာသုိ႓ ထ၊ထ၊ ကနး ေသ့သညး၈

Page 70


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကနးလုိကးရုိကးလုိကးႏြငးံ တရာ့ခဵကုိ ေမ့ချနး့လညး့ ထုတးေသ့သညး၈ အေမ့ႏြငးံအေ်ဖတု႓က ိ ုိ

ဌာနပုိငးႀကီ့

ဦ့ထျနး့က

စာရျကးတစးရျကး်ဖငးံ

လုိကးမြတးသညး၈ လူတစးဦ့ၿပီ့

မယဥးႏျယး စကာ့မဆဵု့ခငး ေရြ႔မြရႈခငး့သညး ထူ့်ခာ့ေ်ပာငး့လျဲသျာ့၌၈ ေဆာငးံေၾကာငံး

ထိုငးေနသူ

တစးဦ့အာ့

ဆာ့ပုလငး့

တစးေကာငးက

တိုကးပိုငးၾကီ့ေရြ႔သို႓ ေခ၍ထုတးသညး၈ ထိုသူသညး တိုကးပိုငးၾကီ့ ေရြ႔သို႓ မသျာ့ တစးဦ့

အရုိကးအထု

အကနးခဵရသညး၈

မခ္ိမဆဵ

ေအားသူလညး့ ေအားၾက သညး၈ သတိေမ႔ေ်မာသျာ့ၾကသညး၈ စစးေမ့ေသာ ေမ့ချနး့မ္ာ့မြာ ထူ့မ်ခာ့နာ့မ္ာ့သာ ်ဖစးသညး၈

ေနာကးသို႓ဆုတး၊ မာ့မာ့ၾကီ့ရပးလိုကး၌၈ မယဥးႏျယး သညး ထိတးလနး႓တၾကာ့ ကၽျနးေတာံးအာ့ဖကးရငး့ ေ်ပာသညး၈ ''သနး႓ဇငး … အဲဒါ နငံးအဘ''

''ဘုိ့ဒနးကုိ ႏျာ့ပဲျမြာ ေတျ႔တယးမဟုတးလာ့'' ''ဘုိ့ဒနးနဲ႓မငး့ ရနး်ဖစးဖူ့တယး မဟုတးလာ့'' ''ဘုိ့ဒနးကုိ မငး့သတးတယး မဟုတးလာ့'' ဤေမ့ချနး့

ဤအရုကး

ဤအထုတုိ႓်ဖငးံ

အမႈစစး်ခငး့သညး

ၿမဳိငးၿမဳိငး

ဆုိငးဆုိငး ႀကီ့ ဆကးလကးသျာ့ေန၌၈ ကၽျနးေတားသညး မယဥးႏျယး၌ နာ့သို႔ကပး၊ တုိ့တုိ့ေမ့မိသညး၈ ''အဲ႓ဒီလူေတျအာ့လုဵ့က အကုိဘုိ့ဒနး ကုိ သတးတ႓လ ဲ ူေတျ ဟုတးပါံမလာ့'' ဘယးေတာံ်ဖစးးႏုိငးမလဲ

ဒါေပမဲ႔

လူတစးေယာကးကုိ

တုိကးဒုိငးႀကီ့က

ငါ့ဆယးရတယး‘‘ ''ဘာ လူတစးေယာကးကုိ ငါ့ဆယးရတယး ''

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (ှ၀)

''သန႓းဇငး နငးဒါေတျ နာ့မလညးေသ့ဘူ့၇ ပုလိပး မသကၤာရငး အခ္ဳပး ခဵရတယး၇ အခ္ဳပးမခဵခ္ငးရငး ေငျငါ့ဆယး ရြာေပ့လိုကးရငး ်ပီ့တာပဲ'' ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 71


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

မယဥးႏျယး ေ်ပာသညး မြနး၌၈ ကၽျနးေတားံအဘသညး မာ့မာ့ၾကီ့ရပးရငး့ တိုကးပိုငးၾကီ့ကို

စူ့စူ့စိုကးစိုကး

ၾကညံးေန၌၈

ဤသညးကို

မေက္နပးေသာ

ဆာ့ပုလငး့တစးေကာငး က အဘ အာ့ တုတးႏြငွ ံး ငးရိုကးသညး၈ အဘသညး ရိုကးေသာလကးအာ့ ဆီ့ခဵုအာ့

သူ႓ဘယးလကး်ဖငံး

ေပါကးခ္

ဆီ့ဖမး့၊

သညး၈

ေချ့နာတစးေကာငးလုိေအား၊

သူ႓ညာေ်ခေထာကးႏြငံး

ဆာ့ပုလငး့ေကာငး

ေ်မေပ၍ပဵုက္သျာ့သညး၈

သညး

ရုတးတရကးေသား

အာ့လဵု့ေၾကာငး ေနၾကသညး၈ ထို႓ိေနာကးမြ ပုလိပးသဵု့ေကာငးက အဘခါ့ကို ေသနတးမ္ာ့်ဖငံး

ေတံခ္ိနး၊

လကးေ်မြာကး

ေစသညး၈

အဘသညး

လကးေ်မြာကးလိုကး၌၈ ထိုအခါက္မြ တိုကးပိုငးၾကီ့ ဦ့ဆဵနီသညး တဟဲဟဲ ရယး၊ တငး့ပုတးၾကီ့ကို ကိုငးရငး့ အဘေရြ႓၉ ရပးသညး၈ ေနာကးတစးစက၎နး႓ဆိုလြ္ငး

ဘာ်ဖစးမညး

ကၽျနးေတားမသိ၈

သို႓ေသား

ကၽျနးေတားသညး မယဥးႏျယး ဆျဲရငး့ တနး့လနး့ က ခ္ဵဳကျယးမြ သူတို႓ရြိရာ ေ်ပ့ထျကးခဲံသညး၈ ကၽျနးေတာံးေနာကး ပါ့မြ မယဥးႏျယးကပးပါလာ၌၈ မေမြ္ားလငံးဘဲ

ကၽျနးေတာံးတို႓

ကေလ့ႏြစးဦ့

ေပ၍လာသ်ဖငံး

အာ့လဵု့ေၾကာငးၾကညံးေနသညး၈ ကၽျနးေတားႏြငးံ မယဥးႏျယး သညး

အဘႏြငံး

တိုကးပိုငးၾကီ့ၾကာ့ ရပးလိုကးၾကသညး၈ ''တိုကးပိုငးၾကီ့

ခငးဗ္ာ့မတရာ့မလုပးနဲ႓၇

ကၽျနးေတားက အဘအာ့ ်ပနးေအားသညး၈ ''က္ဳပးက ဘာလုိ႓်ပနးရမြာလဲဗ္၇ ကိုဘို့ဒနး သတးတဲံ လူ က္ဳပးသိတယး'' တိုကးပိုငးၾကီ့ကိုဆဵနီသညး

ကိဘ ု ုိ့ဒနးကို

မသတးဘူ့ဗ္'' အဘသညး သတိွငးလာဟနး ႏြငံး ကၽျနးေတာံးအာ့ လြမး့ေအားသညး၈

မ္ကးလဵု့မ္ာ့်ဖငံး

ကၽျနးေတာံးအနာ့ ကပးလာသညး၈ ကၽျနးေတား သညး ေနာကးဆုတး၊ အသငးံရြိေသာ အရကးပုလငး့တစးလဵု့ကို ဆျဲကိုငးသညး၈ ''တိုကးပိုငးၾကီ့ က္ဳပးရိုကးချဲမယး၇

က္ဳပးနာ့

်ပီ့ေတာံ

ခငးဗ္ာ့မကပးနဲ႓ဗ္ာ၇

က္ဳပးဆရာကို တိုငးမယး၇

ခငးဗ္ာ့ေခါငး့ကို

ကိုညီေလ့ကိုတိုငးမယး၇

ဗိုလးေနွငး့ ကို တိင ု းမယး'' ကၽျနးေတားံစကာ့ ကၽျနးေတားံဆရာကို

အနကး

ေၾကာကး၊

ကၽျနးေတာံးပုလငး့ကို

ေၾကာကး၊ေလာ၇

ေလာ၇ကိုညီေလ့ကို

ေၾကာကး၊ေလာ၇

ဗိုလးေနွငး့ကို ေၾကာကး၊ေလာမသိ တိုကးပိုငးၾကီ့ ရပးသျာ့သညး၈ ထုိအခါ သူၾကီ့ဦ့သာဇဵ သညး ွုနး့ခနဲထ၊ ေအားသညး၈ ''ေသာကးကနး့မေလ့ … ဒီမ္ိဳ့မစစးကေလ့နဲ႓ ဘယးကေတျ႔လာလဲ'' ဦ့သာဇဵ

က္ဳပးအဘ

မီ့ေတာကးေသာ

သညး

ေဒါသတၾကီ့ႏြငံး

ကၽျနးေတာံးအနီ့ရြိ

မယဥးႏျယးဆီ

ေ်ပ့လြမး့လာ၌၈ ''ဒီမြာသူၾကီ့၇

ခငးဗ္ာ့

မယဥးႏျယးထိရငး

ခငးဗ္ာ့ေခါငး့

လညး့

က္ဳပးရိုကးချဲမယး''

''ဟဲံ ငယးေလ့ နငးဘယးကလာသလဲ၇ သျာ့စမး့ ်ပနး'' ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 72


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

သတၱိတစး်ပာ့သာ့ မြ မရိြေသာ သူႀကီ့သညး

ေနာကးဆုတးသျာ့သညး၈

မယဥးႏျယးလညး့ ေရာေယာငး၊ အရကးပုလငး့ တစးလုဵ့ ကို ဆျဲထာ့သညး၈ အာ့လုဵ့ ကၽျနးေတားတို႔ေႀကာငးံ ေႀကာငးေန ခိုကး၇ ဌာနပိုငးႀကီ့ ဦ့ထျနး့ သညး ေနရာမြထသညး၈ သူကေအ့ခ္မး့စျာ်ဖငးံ ကၽျနးေတားံအာ့ လြမး့ေ်ပာ သညး၈ "ငယးေလ့ခုနက ကိုဘို့ဒနးကိုသတးတဲံလူ သိတယးလို႔ေ်ပာတယး၇ သူ ဘယးသူလ"ဲ

က္ဳပးတရာ့ခဵ

အစစး

မိထာ့်ပီ၇

ဒီကေလ့ေ်ပာတာ

မြနးတယး၇

က္ဳပးသတငး့ရ်ပီ့်ပီ၇ ဘို့ဒနးႏျာ့ ေစ့္ ေကာငး့ေကာငး့ရတယး၇ ေရႊနီဖရ ဲ ႈဵ့တယး၇ ငယးေလ့ မငး့က ဘို့ဒနးကို ေရႊနီသတးတယးလို႔ ဘာေႀကာငးံ ေ်ပာလဲ"

"ဌာနပိုငးႀကီ့၇ ကိုဘို့ဒနးရဲ႔ စာဥေ်ပာကးႏျာ့ေလ့ ပျဲစာ့ေတျွိုငး့ေနတာ

"ကိဘ ု ို့ဒနး သတးတာ ေက္ာကး်ဖဳနး့ေရႊနီ၇ ဒါကိုဘေထျ့ ေလ့လညး့ သူသညးက္ာ့သဖျယး

်ပနးေ်ဖ၌၈

ကၽျနးေတား သညး အလျနးအာ့ရိြသျာ့၌၈ ထို႔ေႀကာငးံ သိသမြ္, ေ်ပာသညး၈

ကၽျနးေတားသညး ကိုေရႊနီဘကးသို႔ လြညးံလိုကးသညး၈

သိတယးမႈတးဖူ့လာ့

ဌာနပိုငးႀကီ့သညး ေ်ခာကးလုဵ့်ပဴ့ကို လကးကမခ္ဘဲ တညး်ငိမးစျာ်ဖငးံ

ဘေထျ့

ေလ့"

ကၽျနးေတာံးအေပ၍

ကိုေရႊနီ

သညး

ခုနးအုပးလိုကး

အလျနးလ္ငး်မနး၌၈ သညး၈

သုိ႔ရာတျငး

သူ႔ထကး ဌာနပိုငးႀကီ့က ပုိလ္ငးသညး၈ ကိုေရႊနီ ၌ လကးမ္ာ့ ကၽျနးေတားံလညး့ပငး့ ေရာကးခ္ိနး၉ ဌာနပိင ု းႀကီ့၌ ေ်ခာကးလုဵ့်ပဴ့သညး ကိုေရႊနီ၌ နာ့ထငး ၉ ေတံ်ပီ့်ဖစးေနသညး၈

ကၽျနးေတားေတျ႔ ခဲံရတယး၇ စာသငး ကိုသနး့ေမာငး ရဲ႔ညီ ညျနး႔ေမာငးႀကီ့နဲ႔ ကၽျနးေတားနဲ႔

ေက္ာကး်ဖဳနး့ေရႊနီ

ဖဲရႈဵ့တာလညး့

ေတျ႔ခဲံတယ၇း

ညေန

ရျာ်ပနးလာေတာံ ကိုဘို့ဒနးနဲ႔ ေရႊနီနဲ႔တျဲ်ပီ့ ေခ္ာငး့ေခါငး့သခ္ႌဳငး့ မြာ ထနး့ေရ မူ့ေနတာလညး့ ေတျ႔ခဲံတယး" ဌာနပိုငးၾကီ့

သညး

ေက္နပးစျာ်ပဵဳ့ရင့း

ေခါငး့တညိတးညိတး်ဖငံး

ဆကးေမ့၌၈

"ေရႊနီ မငး့ကေလ့ကိုလႊတးလိုကး၇ ငါေ်ပာတာႀကာ့လာ့"

''ဘို့ဒနးနဲ႓ ေရႊနီ အရကးမူ့တာ ငယးေလ့ အ်ပငး ဘယးသူ်မငးေသ့သလဲ''

ဤသို႔ဆို်ပနးေသား ကိုေရႊနီသညး အမိနးကိုနာခဵေသာ အမဲလိုကးေချ့ပမာ

''က္ဳပး ေရာ ဘေထျ့ေလ့ေရာ ်မငးတယး''

ကၽျနးေတာံးကိုယး ေပ၍မြ ချာ၊ တစးေနရာ ၉ လကးအုပးခ္ီ ေဆာငးံေႀကာငးံထိုငးသညး၈ ဤအခ္ိနးအထိ ်ငိမးေနေသာ တိုကးပိုငးႀကီ့သညး လႈပးရြာ့လာ၌၈ "ေဟံလူကိုထျနး့ ခငးဗ္ာ့ဘာလုပးတာလဲ"

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ဌာနပိုငးၾကီ့က

ဘေထျ့

ကိုၾကညံးတယး၈

ဘေထျ့က

ပါ့စပး

အေဟာငး့သာ့ ႏြငံး ကၽျနးေတားံကို ၾကညံးသညး၈ ကၽျနးေတား က ဘေထျ့ကို အာ့ေပ့သညး၈

Page 73


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

''မေၾကာကးပါ

နဲ႓

ဘေထျ့ရယး၇

ခငးဗ္ာ့က

သကးေသလိုကးရမြာ

ေၾကာကးတာနဲ႔ က္ဳပးပါ့စပး ပိတးထာ့တယး၇ အမႈ ထိမးခ္နး ရငး အ်ပစးၾကီ့တယးလို႓၇ ဌာနာပိုငးၾကီ့ က္ဳပးအမႈမထိမးခ္နး ဘူ့ဗ္၇ က္ဳပးအမြနးေတျ ေ်ပာေနတာ'' ဌာနပိုငးၾကီ့သညး

ကၽျနးေတာံးအာ့

မညးသုိ႓မြ္

်ပနးမေ်ပာေတာံဘဲ

ဘေထျ့ သညး မ္ကးလဵု့်ပဴ့သာ့ႏြငံး ကၽျနးေတာံးအာ့ လြမး့ၾကညံးသညး၈ ''ငယးေလ့ရာ ငံါလူရာ မငး့နဲ႓ငါ ရနး်ငိဳ့မရြိပါဘူ့ကျာ၇ မငး့သိသာ့ပဲကျာ၇ မငး့က

ငံါကို

အခုအက္ဥး့က္ေအာငး

မညးသို႓မြ္

မိနး႓်မျကးေတားမမူဘဲ

ရြဴ့ဖိနပးသဵ

အဘႏြငံး တကျ ဖမး့ထာ့ေသာ လူအာ့လဵု့ လႊတးသညး၈ အာ့လဵု့်ပနးခါနီ့ ကၽျနးေတားက ဌာနာပိုငးၾကီ့ကို မြာၾကာ့သညး၈ ''ဌာနာပိုငးၾကီ့ ရာ၇ ခငးဗ္ာ့က ကယးဆယးေရ့ ဆရာၾကီ့ပါ၇ ခငးဗ္ာ့ကို က္ဳပးအေဖလို ရြိခို့ပါတယးဗ္ာ၇ အဲဒီေတာံ က္ဳပးကို ခငးဗ္ာ့တစးခုကူညီပါ''

လုပး်ပီေပါံကျာ'' ကၽျနးေတားသညး

''ကဲ အစးကိုၾကီ့၇ အမႈေပ၍်ပီ ဆိုငးရာတရာ့ခဵကို ဖမး့ခ္ဳပးရဵုပ'ဲ '

တေဂါကးေဂါကး်ဖငံး အိမးဆီ ထျကးရငး့ မ္ကးႏြာ လႊျဲေတား၌၈

''ေဟံ ေရႊနီ ကိုခ္ဳပး၇ ေရႊျလျနး့ ကိုလညး့ ခ္ဳပးကျာ''

ဘာမြမလုပးပါဘူ့ကျာ၇

ဌာနပိုငးၾကီ့ သညး တိုကးပိုငးၾကီ့ဘကးသို႓ လြညံးသညး၈

တုိကးပိုငးၾကီ့သညး

ပုလိပးမ္ာ့အာ့ အမိနး႓ေပ့သညး၈

ငါမဟုတးတာ

''လုပး လုပး လုပးပါံမယးခငးဗ္''

ဘေထျ့အာ့

အလျနးသနာ့သျာ့၌၈

ရငး၉

လညး့

ဆို႓သျာ့၌၈ ထို႓ေၾကာငးံ ဌာနပိုငးၾကီ့အာ့ ေမတၱာ ရပးခဵသညး၈ ''ဌာနာပိုငးၾကီ့ရာ၇ က္ဳပးဘေထျ့ မြာ အ်ပစးမရြိပါဘူ့'' ဌာနာပိုငးၾကီ့သ ညး ဘေထျ့အာ့ ေစံေစံၾကညံး၊ ေမ့သညး၈ ''ဖို့ေရႊလျနး့ ငယးေလ့ေ်ပာတာေတျ အမြနးလာ့'' ''မြနး မြနး မြနးပါတယးဗ္'' ''မငး့ အစို့ရသကးေသ လုပးမလာ့''

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ဌာနာပိုငးၾကီ့ သညး ်ပဵဳ့ရႊငးစျာ်ဖငံး ကၽျနးေတားံပခဵု့အာ့ပုတးရငး့…၈ ''ေ်ပာပါငယးေလ့ရာ၇ ဦ့ေလ့ ဘာကူညီ ေပ့ရမလဲ'' ကၽျနးေတား သညး သူၾကီ့ဦ့သာဇဵအာ့ လကးညြိဳ့ထို့်ပသညး၈ ''ေဟာဒီလူၾကီ့က

အလျနးအရိုကး

ပကးစကးတယး၇

မယဥးႏျယးကို

မရိုကးပါေစနဲ႓ဗ္ာ၇ မယဥးႏျယးကို သူရိုကးရငး သူ႓ကို တစးကၽျနး့ခ္ ေပ့ပါဗ္ာ'' ဌာနာပိုငးၾကီ့မ္ကးႏြာ၉

ရယး်ခငး့ကို

ထိနး့သိမး့ဟနး

ေပ၍လာသညး၈

ထို႓ေနာကး သူၾကီ့ဘကးလြညံး၊ ေ်ပာသညး၈

Page 74


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

''ကဲဗ္ာ သူၾကီ့ ၇ ဒီေကာငးေလ့ စိတးေက္နပးေအာငး ကတိေပ့လိုကးဗ္ာ၇ ေကာငးေလ့ေၾကာငံး အမႈမြနး ေပ၍တာ ကုိလညး့ သတိထာ့ေနား၇ ခငးဗ္ာ့သမီ့ ခငး့ဗ္ာ့ရိုကး မြာလာ့'' ''ဌာနာပိုငးၾကီ့ရာ ကၽျနးေတားံသမီ့ ကၽျနးေတားမရိုကးပါဘူ့'' မေက္နပးေသာ

ကၽျနးေတားက

ေရြ႔သို႓ထျကးသညး၈

ဌာနာပိုငးၾကီ့

အာ့ကို့ႏြငံး သူၾကီ့ကို က္ိခိုငး့သညး၈ ''သူၾကီ့ ခငးဗ္ာ့ဘုရာ့စူ့'' ''ဖ္ာ့စူ့…'' ''မို့ၾကိဳ့ပစး…'' ''မို့ၾကိဳ့ပစး…'' ေ်မျေပျ့ကိုက… း '' ''ေ်မျေပျ့ကိုက… း '' ''ကာလနာတိုက… း '' ''တိုက… း '' ကၽျနးေတားသညး မယဥးႏျယးအာ့ အာ့ေပ့်ပဵဳ့်ပ်ပီ့ သူၾကီ့အိမးေရြ႔ေပါကးမြ ထျကးခဲံသညး၈

မယဥးႏျယးကို

ရိုကးလြ္ငး

သူၾကီ့

ကာလနာတိုကးေသမညးမြာ

အလျနးေသခ္ာသညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 75


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဤသို႓်ဖစးလာခဲံသညံးအတျကး ေက့္ဇူ့ တငးရမညးံ သူ မြာ ရျာေတာငးဖ္ာ့ မြ မုဆို့မသာ့ ကိုေက္ားရြိနး်ဖစးသညး၈ ကၽျနးေတားတု႓ိရျာ၌

သစးပငးမ္ာ့ႏြငံး

ဇရပးမ္ာ့တျငး

ယခုတေလာ

စက၎ဴရျကးၾကီ့မ္ာ့ ကပးထာ့သညးကို ေတျ႓ရ၌၈ စက၎ဴရျကးထိပး၉ 'ေဟဟို့တပး သိွ ု႓ ငးၾကေလာံ' ဟု ဧရာမစာ လဵု့ၾကီ့မ္ာ့်ဖငံး ေရ့ထာ့သညး၈ စာလဵု့ မ္ာ့ ေအာကး၉ ဂ္ပနးစစးွတးစဵု ွတးလ္ကး ရိုငးဖယးေသနတး ေ်မြာကး်ပေနေသာ လူတစးေယာကးပဵုကို ဆျဲထာ့သညး၈

အခနး့ (၅)

ေဟ့ဟုိ့တပး ဆိုေသာ စကာ့ကို ကၽျနးေတား နာ့မလညး၈ တပးဆိုသ်ဖငံး

ေနမ္ိဳ့သူရး ဗိုလးေက္ားရြိနး

စစးတပးပဲ်ဖစးရမညး၈ ပဵုထဲက အရုပး သညးလညး့ ေသနတးကို ်ပထာ့သညး မဟုတးပါေလာ၈ ဗမာေတျကို ွငးခိုငး့ပဵု ေထာကး၊ ဂ္ပနးတပး ေတာံ မ်ဖစးတနးရာ၈

ဤသို႓်ဖငံး ရဵု့်ပငးကနာ့တကးရနး အလျနးေၾကာကးေသာ ဘေထျ့ေလ့ သညး

အစို့ရ

သကးေသအ်ဖစး

ရဵု့မြနးမြနး

တကး

ေနရ်ပနးသညး၈

ရဵု့တကးဂါတးတကးရမညးေၾကာကး၊ ပုလိပးလာလြ္ငး မြနးမြနးရြိခို့လ္ကး သူၾကီ့အိမး၉ ကိုယးံထမငး့

ကိုယးစာ့ရငး့

မြနးမြနးကၽျနးခဵ

ေလေသာ

ဘေထျ့ခမ္ာ

ဤသို႓်ဖစးရသညးကို ကၽျနးေတားစိတးမေကာငး့၈ သို႓ေသား မတတးႏိုငး၈

မေပ၍ေပါကး

ေသာ

အခါ

တစးနညး့အာ့်ဖငးံ

ပ္ငး့ေ်ခာကးေ်ခာကးေတာံ ႏိုငးသညး၈ သို႓ရာတျငး မၾကာမီအတျငး့ မေမြ္ားလငံးဘဲ ကၽျနးေတားတို႓ရျာသညး

ပျဲလမး့သဘငးႏြငံး

စညးစညးပငးပငး

ကၽျနးေတားတုိ႓

တစးရျာလဵု့မြ

ကုိေက္ားရြိနး

တစးေယာကးသာ

ေဟ့ဟို့တပးသို႓ ွငးသညး၈ မုဆို့မသာ့ ကိုေက္ားရြိနးမြာ ယခငးက ရျာ၉ ထငးရြာ့လြသညး မဟုတး၇ သူတို႓ လူၾကီ့မ္ာ့က ငေက္ားရြိနးဟု ေခ၍သညး၈ ကၽျနးေတားတု႓ိ ကေလ့မ္ာ့က

ကိုဘို့ဒနးသတးမႈၾကီ့ ်ပီ့ဆဵု့်ပီ့ေနာကး ရျာ၉ အထူ့အေထျ မေပ၍ေပါကးခဲံ၈ အထူ့အေထျ

ဗိုလးေတဇ၇ ဗိုလးေနွငး့တုိ႓၌ ဗမာံတပးမေတားပဲ ်ဖစးရမညး၈

်ဖစးခဲံ၌၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ကိုငေက္ားရန ြိ းဟု ေခ၍သညး၈ ကုိငေက္ားရြိနး

မြာ

လူလဵူ့လူဖနး

ေသ့ေသ့ေလ့

်ဖစးသညး၈

အသာ့ကလညး့ မညး့ေသ့သညး၈ မဆို့မ သာ့ လညး့ ်ဖစးေသ့သညး၈ သူ႓ကို ရျာမြအပ္ိဳမ္ာ့က မညးသူမြ္ ဂရိုမစိုကးၾက၈ သုိ႓ရာတျငး ကိုငေက္ားရြိနး ေဟ့ဟုိ့တပး

Page 76


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

သို႓ ွငးသညးႏြငံးတစး်ပိဳငးနကး ေန႓ခ္ငး့ညခ္ငး့ သူရဲေကာငး့ၾကီ့ ်ဖစးလာသညး၈ ကိုငေက္ားရြိနး သူရဲေကာငး့ၾကီ့ ်ဖစးထိုကးေသာ အေၾကာငး့လညး့ ရြိသညး၈ သူၾကီ့သညး

ရျာသာ့မ္ာ့အာ့

ေမာငး့ထုေခ၍၊

ကၽျနးေတားတို႓

မၾကာ့ဖူ့ေသာ ထူ့ထူ့ဆနး့ဆနး့ ပျဲတစးခု လုပးမညးံအေၾကာငး့ ရြငး့်ပသညး၈ ဤပျဲမြာ

ႏြယးႏြယးရရပျဲမ္ာ့

မဟုတး၈

ဂ္ပနးစစးဗိုလးၾကီ့

နာကာမူရာႏြငံး

ေပါကးေခါငး့်မိဳ႔ ပိုငးမငး့ ဦ့ေအ့ခနး႓အမိနးႏြငံး လုပးေသာ မငး့ပျဲစို့ပျဲလညး့ ်ဖစးသညး ဆို၌၈ ပျဲအမညးမြာ ဂုဏး်ပဳပျဲ ဟု ေခ၍သညး၈ ကိုငေက္ားရြိနးကို ဂုဏး်ပဳမညးံပျဲဟု သိရသညး၈ ဤပျဲသို႓ ဂ္ပနးစစးဗိုလးၾကီ့ေရာ လာမညး၈ မာလာေသာငး့အ်ငိမးံ လညး့ ပါမညးဟုဆိုသညး၈ ကၽျနးေတားတု႓ိတစးရျာလဵု့ ေပ္ားးရႊျငးၾကသညး၈ ရျာသညး ပျဲငတးေနသညးမြာ ၾကာ်ပီ၈ ဂ္ပနးွငးကလညး့က ေငျစ ရြာ့သ်ဖငံး အလြဴနးအတနး့မ္ာ့လညး့ မရြိ၈ အလႊဲမေရြာငးလုပးရမညံး ဘုနး့ၾကီ့ပ္ဵပျဲလုပးရနးလညး့ ရျာနီ့ခ္ဳပးစပး မြ ဘုနး့ၾကီ့ မ္ာ့ သညး တစးပါ့မြ္ ပ္ဵလျနးေတား မမူၾက၈

လာမညးံလမး့

ရာဇမတးကာၾကသညး၈

ရျာရြိ

ကိုလညး့

မ္ာ့ကလညး့ ပဵ္လျနးေတား မမူ ၾကသ်ဖငံး ဆရာေလ့ လကးစျမး့ မ်ပရသညးမြာ အေတားၾကာလြေပ်ပီ၇ ယခု ေမာငးမငး့ၾကီ့သာ့ ကုိငေက္ားရြိနး မြ စ၊ ဆရာေလ့ လကးစျမး့်ပရနး သုတိၾသဘာ မဂၤလလာ အခါေတား ေရာကးခဲံ်ပီမဟုတးလာ့၈ ထို႓ေၾကာငးံ

ဆရာေလ့

ဂုဏး်ပဳပျဲေန႓တျငး

ကိုၾကငးခဲ

အလျနးေပ္ားရႊငးေန်ခငး့

ဆရာေလ့စပးထာ့ေသာ

'မဲဇာေတာငးေ်ခ'

်ဖစးသညး၈ အလိက ု း

'ွဲယာေအာငးေ်မ' ခ္ီရတုပိုဒးစဵုကို ကျမး့ေတာငးကိုငး တရုတးမ ေခ၍မ်ငိမး့သာ ေခါငး့ေဆာငးေသာ

အပ္ဳိတစးသိုကးက

ရျတးဆိုၾကရမညး၈

ဆရာေလ့သညး

မေမာႏုိငးမပနး့ႏိုငး အပ္ိဳမ္ာ့ကို ရတုခ္ ေပ့ေနသညး၈ ဆရာေလ့နညး့တူ

ရျာဆဵပငးညြပးဆိုငးမြ

ဘငးဂ္ိဳစိမး့ေမာငး့ႏြငံး

သဵပတၱလာ့ဆရာ ပနး့ပဲကို မြတးကယးတို႓ ေခါငး့ေဆာငး ေသာ ကာလသာ့ တီ့ွိုငး့အဖျဲ႔လညး့ အလုပးရႈပး ေနၾကသညး၈ ထို႓ေန႓ၾကီ့ေန႓ေကာငး့ကာ့ စကတညး့က ေပ္ားစရာၾကီ့ ်ဖစးေန၌၈

ရျာလယး၉ မ႑ပးၾကီ့ ဟိနး့ေအာငးထို့ၾကသညး၈ ဂ္ပနးစစးဗိုလးၾကီ့ႏြငးံ ်မိဳ႔ပိုငးၾကီ့

ရြငးလညး့မ်ပဳၾက၇ မဂၤလာလညး့ မေဆာငးၾကသညံး်ပငး၇ ဘုနး့ေတားၾကီ့

ငြကးေပ္ာပငးစိုကး

အပ္ိဳတစးသိုကးမြာမူ

သဲ်ဖဴ့ခငး့

ကၽျနးေတားတုိ႓ေက္ာငး့က

သဵု့တနး့်ပ ဆရာေလ့ ကိုၾကငးခဲ ႏြငံး အလုပးရႈပး ေနၾကသညး၈ ဆရာေလ့ ကိုၾကငးခဲ လညး့ အလျနးေပ္ားရျငးေနသညး၈ ဆရာေလ့သညး ရျာ၉ ရြငး်ပဳပျဲရြိလြ္ငး သြ္ိဳ့လုိကးရတု ကို အ်မဲ စပးေပ့သညး၈ ဘုနး့ၾကီ့ပ္ဵရြိလ္ြငး သဵေွဂသဵေပါကးမ္ာ့ ႏြင႓း ဧယငးက္ဴ့ ရနးစာမ္ာ့ကို ဒိုငးခဵ ေရ့ေပ့ သညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

်မိဳ႔ပိုငးမငး့ႏြငံး ဂ္ပနးစစးဗိုလးၾကီ့သညး သဲ်ဖဴခငး့လမး့မြ ၾကျလာသညးႏြငံး တစး်ပိဳငးနကး ကာလသာ့ တီ့ွိုငး့က ်မိဳငး်မိဳငး ဆိုငးဆိုငး စ၊စ၊ တီ့ေတာံသညး၈ ''ဘရဏီရႈဵု့ေအာငး

်ပဵဳ့လုိကးရငး

တဲံတယးနယးတဲံ

တယးတဲံနယး၇

ပါ့ခ္ိဳငးံကေလ့ ခ္စးစရာ လြထိပးေခါငးတငး'' သူတုိ႓သီခ္ငး့က အလျနး နာ့ေထာငးေကာငး့သညး၈ သူၾကီ့တူ ေရႊျသျာ့ႏြငံး ကိုဟနးစိနးကလညး့ အလျနး အဆို ေကာငး့သညး.

Page 77


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ခကးသညးမြာ ်မိဳ႔ပိုငးမငး့မ္ကးႏြာ၉ ပါ့ခ္ိဳငံးမရြ၇ိ ဂ္ပနးစစးဗိုလးၾကီ့ကလညး့ ဘရဏီရႈဵ့ေအာငး မ်ပဵဳ့၈ စစးဗိုလးၾကီ့မ္ကးႏြာမြာ တငး့တငး့ၾကီ့်ဖစးသညး၈ လူပုလြ္ငး စိတးတိုသညးဟု ၾကာ့ဖူ့သညး၈ ဂ္ပနးတိုငး့သညး အရပးပု၊ အာ့တိုငး့လညး့ စိတးတိုေနၾကဟနးတူသညး၈ မ႑ပးသဵဃာစငးလိုအ်မငံး၉ ဂ္ပနးစစးဗိုလးၾကီ့၇ ်မိဳ႔ပိုငးၾကီ့၇ တိုကးပိုငးၾကီ့ ဌာနာပိုငးၾကီ့ မဟာဗမာအဖျဲ႔ ဥက၎ဌ၇ သူၾကီ့၇ ကၽျနးေတားံဆရာ ကိုအုနး့ေဖ၇ ကို့ေဆာငးတျဲေက္ာငး့

ဆရာေတား

ဦ့ပ႑ိစေသာ

လူၾကီ့လူေကာငး့

သူေတားေကာငး့ သူ်မတးေလာငး့တို႓ ထိုငးၾကသညး၈ စငးေအာကးမ႑ပးအလယး၉

လကးတနး့ပါေသာ

ကၽျနး့ကုလာ့ထိုငး

ထကးတျငး ကိုငေက္ားရြိနး သညး လကး်ပငးကုနး့ ကေလ့်ဖငးံ ထိုငးေနသညး၈ အခမး့အနာ့မြဴ့ အ်ဖစး ဆရာေလ့ကိုၾကငးခဲ က ေဆာငးရျကး၌၈

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (ှ၁)

ပထမအေန

ႏြငံး

်မိဳ႔ပိုငးၾကီ့က

မိနး႓ခနး့ေ်ပာသညး၈

သူေ်ပာသမြ္မြာ

ေပါကးေခါငး့တစးနယးလဵု့ ကၽျနးေတားတို႓ ရျာ မြသာ သူရဲေကာငး့ထျကးေၾကာငး့၇ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 78


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဤအတျကး သူဂုဏးယူေၾကာငး့၇ နိပျနးစစးဗိုလးၾကီ့ကလညး့ အလျနး ွမး့သာ

တပညံး

ေၾကာငး့၇ ေဟ့ဟို့တပး ဆိုသညးမြာ အလျနးေကာငး့ေၾကာငး့၇ ေနာငးကိုလညး့

တပးွငးလြ္ငး တပညံး ေကာငး့ေကာငး့ ်ဖစးႏိုငးေၾကာငး့၇ နပျနး၌ ေခါငး့ေဆာငးမႈ

ရျာမြလူငယးတို႓ ွငးေစ လိုေၾကာငး့... စသညး မ္ာ့ ်ဖစး၌၈

ေအာကးတျငး ်မနးမာေတျ လိမးလိမး မာမာ ်ဖငံး တပညံးေကာငး့ ပီပီေနၾကလြ္ငး

်မိဳ႔ပိုငးၾကီ့ေနာကး မဟာဗမာ ဥက၎ဌၾကီ့က စကာ့ေ်ပာသညး၈ သူက...၇ သူသညး

အဓိပတိ

ကုိယးစာ့

စကာ့နာ့ေထာငးမြ ၾကီ့ပျာ့ေၾကာငး့၇ ေဟ့ဟို့

မဟာအာရြတိုကးၾကီ့ ေပ၍ေပါကးလာမညး်ဖစးေၾကာငး့ စသညး တို႔ ်ဖစးသတညး့၈

စကာ့ေ်ပာေၾကာငး့၈

နီပျနးစစးဗိုလးၾကီ့ စကာ့ ်ပီ့ဆဵု့သျာ့ေသာအခါ ကာလသာ့တီ့ွိုငး့က

အဓိပတိၾကီ့သညး ေတာငးသူ လယးသမာ့ ဆငး့ရဲသာ့မ္ာ့ကို အလျနး သနာ့

ေခတၱဘို့ဘို့ ေအာငးသီခ္ငး့်ဖငံး ေဖ္ားေ်ဖ သညး၈ ၁ငး့ေနာကး ကိုငေက္ားရြိနးအာ့

ေၾကာငး့၇

ခ္ီ့က္ဴ့ခနး့ စဖျငံးေတာံ၌၈ စဖျငံးသူမြာ အခမး့အနာ့မြဴ့ ဆရာကိုၾကငးခဲ ်ဖစးသညး၈

ထို႓ေၾကာငံး

အရြငးမငး့ၾကီ့

ဆိုသညးမြာ ဆရာံ

ဆငး့ရဲသာ့ပါတီကို

သူအရငးေထာငး

ခဲံေၾကာငး့၇

ဆငး့ရဲသာ့မ္ာ့ကို အလျနး ေကာငး့စာ့ ေစလိုေၾကာငး့၇ ထို႓ေၾကာငံး ေဟ့ဟို့တပး သို႓ ဗမာလူငယးတိုငး့ွငး၊ နိပျနးမ္ာ့ႏြငံး လကးတျဲ ေဆာငးရျကး ေစလုိေၾကာငး့.... စသညး်ဖငံး ေဟာၾကာ့သညး၈ ေနာကးးဆဵု့အေနႏြငံး

ကၽျနးေတားံတို႓

ေတာငံးတ

ေနေသာ

ဂ္ပနး

စစးဗိုလးၾကီ့က စကာ့ေ်ပာသညး၈ စစးဗိုလးၾကီ့ သညး သူ႓ဓာ့ၾကီ့ ကို ဆုပးကာ ဆုပးကာ်ဖငံး ေဒါသတၾကီ့ ရြႈ့ရြႈ့ ရြာ့ရြာ့ ရႊတးရႊျတးရြကးရြကး ကိျကျိကျကျ ႏြငံး ကၽျနးေတား တို႓ နာ့မလညးေသာ စကာ့တို႓ကို အသဵကုနးေအားဟစးေ်ပာသညး၈ သူရပးလိုကးလ္ြငး စကာ့်ပနး လုပးသူက ်မနးမာလို ်ပနးေ်ပာသညး၈ ဂ္ပနး

စစးဗိုလးၾကီ့

ေ်ပာသညးမြာ

နိပျနး

ဆရာကိုၾကငးခဲ ေ်ပာေသာ စကာ့ကိုမူ ကၽျနးေတားတုိ႓အာ့လဵု့ နာ့လညး ၾကသညး၈ ''်မနးမာ အစ တေကာငး့က'' ဟူသကဲံသုိ႓ ်မနးမာသညး သာက္သာကီွငး မငး့မ္ိဳ့်ဖစးသညး၈

်မနးမာ

ေသေသားငရဲမလာ့

တပးမေတားၾကီ့သညး

ေမာငးတငံးတယး

တငးရမညး်ဖစး

ဟူေသာ

စကာ့ႏြငံးအညီ

ကယးခဲံသညံး

ေစာငံးေရြာကးလိမးံမညး၈

ေက့္ဇူ့

ဓာ့က္ိဳ့၇

အလျယးတကူ

မေသႏိုငး၇

သူရဲေကာငး့ က္နးစစးသာ့အာ့ အေနားရထာဘုရငး လြဵ်ဖငံးထို့စဥး က မငး့မဟာဂီရိ

်မနးမာ

နိပျနးတုိ႓ကို

ဓာ့ႏြငံးထို့

အာဇာနညးမ္ာ့ ရြိခဲံသညး၈ ေယာက္းာ့ေကာငး့ အာဇာနညးဆိုလြ္ငး ရဲေသားမေသ-

ကိုငေက္ားရြိနး

သညး

တုိ႓အနကး

်မ်မြပး၊လညး့ မေသ၇ ေရ၉နစး၊လညး့ မေသေသာ ဘို့ဘို့ေအာငး ကဲံသို႓ေသာ

အဂၤလိပးမိစာၦ တို႓အာ့ ်မနးမာ်ပညး မြ ေမာငး့ထုတး ေပ့ခဲံေၾကာငး့၇ ထို႓ေၾကာငံး တိုငး့

သူရဲေကာငး့

ေၾကာငး့၇

နိပျနးဘုရငးမငး့်မတး သညး ေနမ္ိဳ့ႏျယး်ဖစးေၾကာငး့၇ ထို႓ေၾကာငးံ အလျနးဘုနး့ၾကီ့ ေၾကာင့း၇ နိပျနးႏြငံး်မနးမာကို ညီအစးကိုဟု ေ်ပာေနၾကေၾကာငး့၇ ထိုစကာ့သညး မြာ့ေၾကာငး့၇ အမြနးမြာနိပျနးသညး ဆရာ်ဖစး၊ ်မနးမာသညး တပညံး်ဖစးေၾကာငး့၇ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ကိုလညး့

သကးေသရြိသညး၈

သာသနာ

ေစာငံး

ဤရျာ၌

သူရဲေကာငး့

နတးမငး့ၾကီ့

ေလ့ပါ့

ဆရာေလ့ကိုၾကငးခဲ၌ ဤရဲရဲေတာကး စကာ့တို႓ကို ႏြစးသကးလျနး့သ်ဖငးံ မ႑ပးတျငး့ရြိ လူကုနးသညး လကးခုပးတီ့ ၾသဘာေပ့သညး၈ လကးခုပးၾသဘာသဵ ဆဵု့ေသာအခါ ဆရာေလ့ကိုၾကငးခဲက စကာ့ဆကးသညး၈ Page 79


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

''ၾကျေရာကးလာေသာ

သပၸဳရိသ

သူေတားေကာငး့

အေပါငး့ခငးဗ္ာ့၇

ေနာကးစာပိုဒးမ္ာ့ကို

ကၽျနးေတား

ဤေနရာမြ သူရဲေကာငး့ ကိုေက္ားရြိနးအာ့ ေနမ္ိဳ့သူရြိနး ဗိုလးေက္ားရြိနး ဟု

အလျနးရြညးသညး၇

သူၾကီ့မငး့ကိုယးစာ့ ကၽျနးေတားက ကငးပျနး့တပးပါသညး''

ကိုငေက္ားရြိနးကို ခ္ီ့က္ဴ့ထာ့သညး၈

ထိုအခါ

ကၽျနးေတားတု႓ိ

ေနာကးအစီအစဥးအရ

အာ့လဵု့က

ကျမး့ေတာငးကိုငး

လကးခုပးတီ့

မ်ငိမး့သာ

ရ်ပနးသညး၈

ေခါငး့ေဆာငးေသာ

အပ္ဳိးေခ္ာမ္ာ့က တစးေယာကးလြ္ငး ပနး့ကဵု့တစးကဵု့က္ ကိုငေက္ားရြိနး ေခါငး့၉ စျပးေပ့ၾကသညး၈ ထို႓ေနာကး ကိုငေက္ားရြိနး ကို ွိုငး့၊ စာရျကးကိုယးစီကိုငးကာ ွတးရျတးသကဲံသို႓ ညီညီညာညာ သဵ်ပိဳငး..... ဆရာေလ့ ကိုၾကငးခဲ၌ ရတုကို ရျတးၾကသညး၈ ''ွဲယာေအာငးေ်မ.... ၾကီ့သေရရြငံး ေခ္ာငး့ေငျသဲ်ဖဴ ပတးွိုငး့မူသာ့ ေရႊဂူဂါမာ ်မတးရျာဇာတိ ဘုနး့ရြိရလ ြိ ြ္ငး''

ကၽျနးေတား

မမြတးမိေတာံ၈

ေသေသခ္ာခ္ာ

သဵု့ပုဒးရြိသညး၈

မြတးမိေသာအပိုဒးမြာ

''ေနမ္ိဳ့သူရြိန.း .... ဗိုလးေက္ားရြိနးသညး လြ္ဵထိနွ း ငး့ပ ဗႏၶဳလသို႓ သူရအေခါငး သတၱိေ်ပာငးဘိ ရနးေရြာငးပယးကငး့ ေစာထီ့မငး့သျင… း . ကၽျနးေတားသညး ဗိုလးကိုငေက္ားရြိနးကို

ဗႏၶဳလသို႔

သတၱိေ်ပာငးေနေသာ

လြမး့ၾကညး႔မိသညး၈

ထိုခဏ

ေနမ္ဳိ့သူရိနး

ဗိုလးငေက္ားရြိနးကို

ကၽျနးေတား အလျနး သနာ့သျာ့သညး၈ ယခငးက ကိုငေက္ားရြိနး သညး မြနးမြနး မလြပးႏိုငးေသာ ဗိုလးေကရြညး ရြညး ႏြငး႓ ်ဖစး၊ စုတးခၽျနး့ခၽျနး့ ညြငး့ဆို့ဆို့ ႏိုငးသညး၈ ယခုမူ တပးသာ့သူရဲေကာငး့ ပီပီ ကတဵု့်ဖငး႓

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ဆို်ပနးေသား

ေ်ပာငးေခ္ားေခ္ား

ေၾကာငးစီစီေလ့

်ဖစးေနသညး၈

Page 80


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ရြပးတကးတို အ်ဖဴ ေရႊေတာငးလဵုခ္ညး အနီ ဝတးထာ့ရာ လညးပငး့မြ ပနး့ကဵု့

မဖိတးသ်ဖငး႓ ေနာကးက္ ေရာကးလာဟနး တူေသာ ပုဂၐိဳလးႀကီ့ တစးဦ့အာ့

တို႔ႏြငး႓ ဆိုေသား အလကပၸ ခ္စးတီ့ ႏြငး႓ တူသလို ်ဖစးေနသညး၈

ေတျ႔ရသညး၈

သနာ့စရာ

အေကာငး့ဆဵု့

မြာ

သူ႔မ္ကးႏြာေလ့

်ဖစးသညး၈

ဦ့ေလ့ပု(ဝါ) အရူ့ႀကီ့ ကိုပုတညး့၈

သူ႔မ္ကးႏြာေလ့ သညး ဆီ့ေစ႓မြ္ ငယးေနသညး၈ မႀကဵဳစဖူ့ အပ္ဳိ ခုႏြစးဦ့ ဝိုငး့၊ ကမၼဝါ ညြပးသကဲ႓သို႔ ရတု ဆိုေနၾကသ်ဖငး႓ သူ႔မ္ကးလဵု့သညး ေ်မႀကီ့မြ မချာရဲ ဘဲ ရြိရြာသညး၈ သူကသာ

ဦ့ေလ့ပု ၉ အက္ငး႓ တစးခုရြိသညး၈ သူ႔၉ ဘာမြ လုပးစရာမရြိေသား တဵေတျ့ကို ဟိုေထာငး႓သညးေထာငး႓ မနာ့တမး့ ေထျ့တတးသညး၈ ေက္ာငး့ ၉ ဥပုသးေန႔မ္ာ့တျငး ေထျ့ခဵမ္ာ့ခ္ထာ့ေသာ အခါ… ဦ့ေလ့ပုသညး ေထျ့ခဵတစးခု

မညးသူ႔မြ္

မၾကညး႔ရဲေသားလညး့

မ႑ပးတျငး့ရြိမ္ကးလဵု့

မြ္

မက္နးေအာငး

သကးေစ႓လိုကး

တဵေတျ့ေထျ့

ေလ႔ရြိသညး၈

ယခုလညး့

အာ့လဵု့မြာ သူ႔ဆီရြိေနမြနး့ သူ ရိပးမိပဵု ေပ၍သညး၈ ထို႔ေၾကာငး႓ သူ႔ကိုယး

မငး့ခမး့မငး့နာ့ အ်ဖစး စိုကးထာ့ေသာ ငြကးေပ္ာပငး တို႔ေစ႓ေအာငး လိုကးလဵ

ကုပးကုပးကေလ့မြာ

တဵေတျ့ ေထျ့ေနသညး၈

ဆတးဆတးတုနး

ေနရြာသညး၈

သူ႔ၾကညး႔

ရသညးမြာ

ကို့ေဆာငး တျဲေက္ာငး့ မြ တစးဝါတျငး့ ၉ ကိုရငးက္ပးခို့စျဲ ဥပုဒးသညးတို႔အာ့ ပထမဆဵု့ သီလေပ့စဥးကႏြငး႓ တူေနသညး၈ လူအာ့လဵု့ မ္ကးစိမြိတး ရြစးခို့သီလ ယူေနခိုကး ကိုရငးသညး အသဵေရာလူေရာ တုနးေနရြာသညး၈ သီလေပ့ အလယး ၉ က္ကးထာ့ေသာ ပါ႒ိတို႔ေမ႔၊ သရဏဂဵု သဵု့ပါ့ တိုငးေပ့ၿပီ့လြ္ငး ေပ့ၿပီ့်ခငး့၈ သာဓုဂဵကထျာ

အပၸမာေဒန

သမၸာေဒထ..

ဦ့ဇငး့ဆီ

ဆကးသီလ

ယူၾကေတာ႓ ဒါယိကာ ဒါယိကာမႀကီ့တိ… ု႓ ဆို၊ ထေ်ပ့သညး၈ ကိုေက္ားရြိနးမြာ

ကိုရငး႓ထကး

ကဵဆို့ရြာသညး၈

ကိုရငးက

ထေ်ပ့

ႏိုငးေသ့သညး၈ ဂ္ပနးစစးဗိုလး ႀကီ့ ၿမိဳ႔ပိုငးႀကီ့ တိုကးပိုငးႀကီ့ ဌာနပိုငးႀကီ့ တို႔ႏြငး႓ တကျ ဝိုငး့ဝိုငး့ လညးေနေသာ ဤပရိသတးႀကီ့ေရြ႔မြ ဘယးနညး့ ႏြငး႓မြ္ မေ်ပ့ႏိုင.း . ဝဍးရြိသမြ္ ခဵရေလရြာဦ့မညး၈ ဗိုလးငေက္ားရြိနး အာ့မၾကညး႔ရကး သ်ဖငး႓ ကၽျနးေတား႓ မ္ကးလဵု့ မ္ာ့သညး မ႑ပးေရြ႔သို႔ လျဲၾကညး႔လိုကးသညး၈ ထိုအခါက္မြ ဤပျဲသို႔

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 81


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (ှ၂)

ဦ့ေလ့ပုကိုး ကၽျနးေတားအလျနးစို့ရိမးသျာ့သညး၈ မရိုမေသ တဵေတျ့ေထျ့ ေနသညးကို ဂ္ပနး စစးဗိုလးၾကီ့မ္ာ့ ေတျ႓ သျာ့လြ္ငး ဦ့ေလ့ပု၌ ်ပနးေပါကးစ ေ်ခသညးလကးသညး့မ္ာ့ကို ်ပနးအချာခဵေနရေပလိမးံဦ့မညး၈ ကၽျနးေတားက

စို့ရိမးတၾကီ့်ဖငံး

ၾကညံးေနမိစဥး

ကၽျနးေတားံအာ့

ဦ့ေလ့ပုက ်မငးသျာ့သညး၈ ထိုအခါ သူက မ္ကးစ ပစးလိုကး၇ ေခါငး့ညိတးလိုကး၇ မ္ကးစိမြိတး လိုကး၇ ႏႈတးခမး့လႈပး်ပလုိကးႏြငံး အမ္ဳိ့မ္ိဳ့လုပး်ပေနသညး၈ မေနႏိုငး ေတာံေသာ ကၽျနးေတားက အရဲစျန႓း ၊ ပရိသတးၾကာ့မြ တို့ထျကးခဲံရသညး၈ အ်ပငးေရာကး ေသား ဦ့ေလ့ပု ကို တကးတို႓၊ ခပးလြမး့လြမး့သို႓ ေခ၍ခဲံရသညး၈ ''ဦ့ေလ့ပု.... ခငးဗ္ာ့ ဘာလာလုပးတာလဲ'' ဦ့ေလ့ပု

သညး

အလျနးအေရ့

ၾကီ့ေသာ

စကာ့ေ်ပာလိုဟနး

ကၽျနးေတာံးနာ့နာ့ ကပး၊ ဆိုသညး၈ ''လူတစးေယာကး က မငး့ကိုေတျ႔ခ္ငးလို႓တ'ဲံ ' ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 82


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

''ဘယးသူလ'ဲ '

ယခုလညး့ သူအလျနးေၾကာကး သမြ္ မုနး့ေသာ ဂ္ပနးမ္ာ့ရြိလ္ကး ဤမ႑ပး

''ဟ ... အဲဒါ...ငါဘယးသိမလဲ၇ လူတစးေယာကးက ေတျ႔ခ္ငးတယးဆိုတာ ေချ့တစးေကာငး

က

ေတျ႓ခ္ငးတာ

မဟုတးဘူ့လု႓ိ

ငါဆိုလိုတာ

မဟုတးဘူ့၇

သူ႓နာမညး ငါမသိလို႓ လူတစးေယာကး ကေတျ႔ခ္ငးတာလို႓ ငါေ်ပာတာ''

''သူ႓ ကိုယး က ညြီေစားမနဵဘူ့လာ့''

''ဗိုလးေက နဲ႓....ရြပးအက္ီၤန.ဲ႓ ... '' ဗိုလးေကနဲ႓

ရြပးအက္ီၤက

''ဟာ.... အဲဒါေတာံ မနဵဘူ့ကျ'' ဆနး့တာလိုကးလ.ို႓ ...

သူ႔ရုပးက

ဘယးလိုေနလဲ'' ''သူ႓ရုပး

ကုိ

ငါမဖမး့ႏိုငးဘူ့ကျ၇

သူ႓မ္ကးႏြာက

သဖနး့သီ့ေတျလို

ကိုယးပ္ကးေသာသူ က ေခ၍ခိုငး့ သညးကို လာေခ၍ရသနညး့.... '' ကနး့မြနး့

မသိဘဲနဲ႓

ခငးဗ္ာ့ၾကီ့က

က္ဳပးကို

ေနာကး်ပီ့ ဘာတဲ.ံ ...မငး့

သိခ္ငးတဲံ သူပုနးထနညး့လညး့ ေ်ပာ်ပမယး တဲံ၇

ဒါထကးငါံလ.ူ .. မငး့ တကယးသူပုနးထ မလို႓လာ့'' ဘာလုိ႓

လာေခ၍ရတာလဲ''

''ေတားစမး့ပါဗ္ာ

...ေတာကးတီ့ေတာကးတဲံေတျ၇

အဲဒီလူ

ဘယးမလဲ၇

လာ.... သျာ့ ၾကရေအာငး''

ဦ့ေလ့ပုသညး ဘာမြ္မေ်ဖဘဲ ေခ့္အထပးထပးရြိေသာ သူ႓အက္ီၤအတးထဲမြ စီ့ကရကး

''်ပီ့ေတာံေလ ကျာ မငး့နာမညးကို သူကတိတိက္က္ေ်ပာတာ၇ မငး့ကို သူ က(ငယးေလ့) လို႓ေခ၍တယးတဲံ၇ မငး့နာမညး သန႓းဇငး ဆိုတာ လညး့ေ်ပာတယး၇

ကၽျနးေတားသညး ၾကကးသီ့ထသျာ့သညး၈ ဦ့ေလ့ပုသညး ဘာေၾကာငံး

ကို့ွါ

မနဵဘူ့သာဆိုသညး ဦ့ေလ့ပုသညး သျာ့ၾကာမြ တဵေတျ့ကုိ 'က္စး'ခနဲ ေထျ့လိုကးသညး၈ ထို႓ေနာကးမြ ဆငးေ်ခ ဆကး ေပ့သညး၈

အဖုအထစးေတျနဲ႓ ကိုယးပ္ကးေနသလာ့ မသိဘူ့''

''အမြနး့

''အဲဒီလူက တကယးကိုယးပ္ကးေနလာ့'' ''ငါ... ဘယးလိုလုပးသိမလဲ''

''အဲဒီလူ က ဘယးလိုေနလဲ''

''ဟာ..

ဆီလာ်ခငး့ မြာ စီ့ကရကးတနးခို့ ်ဖစးရေပ လိမးံမညး၈

တစးဘူ့

ထုတး်ပသညး၈

စီ့ကရကးဘူ့ကို်မငးသညးႏြငံး

ကၽျနးေတားက ေရြ႔မြထျကးခဲံသညး၈ ဦ့ေလ့ပုသညး ငြကးေပ္ာပငးမြနးသမြ္ တဵေတျ့ႏြငံး ေထျ့လိုကး၇ ေ်ပာလိုကး ႏြငံး ရျာအစျနးသခ္ဳိၤငး့အနီ့ ဘုရာ့ပ္ကးၾကီ့ဆီ

တစး်ပိဳငးနကး ကၽျနးေတား သေဘာေပါကးသျာ့သညး၈ ဦ့ေလ့ပု သညး အလျနး

ေရာကးလာသညး၈

စီ့ကရကးၾကိဳကးတတးသညး၈ စီကရကး ရလြ္ငး ဘာမဆိုလုပးမညးမြာ ေသခ္ာ၌၈

ေခါငး့တစးလဵု့

ဂူပ္ကးအွ၉

ဦ့ေလ့ပုက

်ပဴထျကးလာသညး၈

အသဵေပ့လိုကး

ရုတးတရကးေသား

ေၾကာငးးသျာ့သညး၈ အေၾကာငး့ မြာ ဦ့ေလ့ပုေ်ပာသကဲံ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ေသာ

အခါ

ကၽျနးေတားံမြာ သို႓သူ႓မ္ကးႏြာမြာ Page 83


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

သဖနး့သီ့ကဲံသို႓ အဖုအထစး တို႓ ထျကးေနသညး၈ ထိုသူ႓ မ္ကးႏြာ ကို အတနးၾကာ

ခပးတညးတညးပငး မသနး့ရြငး အာ့ လကးထပးရနး လာေတာငး့သညး၈ ကုိ်မငံးဦ့

စိုကၾး ကညံးသညး၈ ခဏ ၉ ကၽျနးေတားသညး ထိတးလနး႓တၾကာ့ ေအားမိသညး၈

တို႓က်ငငး့ပယး

သတိထာ့မိသညးမြာ

ၾကိဳငးခ္ငးတိုငး့

ၾကိဳငး၊

ကၽျနးေတား လႈိငးခ္ငးတိုငး့

ပထမဆဵု့ လႈိငးေနေသာ

ဥသြ္စးသီ့ နဵ႓ မ္ာ့တညး့၈ ကို်မငးံဦ့ေဘ့၉ စာ့လကးစ ဥသ္ြစးသီ့တစးလဵု့ရြိသညး၈ အ်ခာ့ ဥသ္ြစးသီ့ ႏြစးလဵု့ ကလညး့ အဆငးသငံး ေစာငံးေနသညး၈

ေန်ပီ့ေနာကး ်ပနးေ်ဖသညး၈

ဂ္ပနး

ကို်မငံးဦ့ကလညး့ ပရိယာယး ဆငး၊ ထျကးေ်ပ့လာခဲံသညး၈

ကို်မငံးဦ့ ၌ စကာ့ တုိ႓ကုိ စိတးမခ္မး့ေ်မ႔်ခငး့ၾကီ့စျာ်ဖငံး နာ့ေထာငး ေနရာမြ ကၽျနးေတားသညး စို့ရိမးတၾကီ့ ေမ့မိ၌၈

ကို်မငးံဦ့ သညး ေတျေတျငိုငးငိုငးၾကီ့ ်ဖစးသျာ့သညး၈

''ဗ္ာ....ဂ္ပနးကငးေပတိုငး အခ္ဳပး က.... ''

်မိဳ႔ေပ၍တျငး

ကယးတငးရြငး ဟနး်ဖငံး ကို်မငးံဦ့ ကို ကယးေပတိုငးအခ္ဳပးမြ လာထုတးသညး၈

''ဒါထကး...... မမရြငးတို႓ေကာ..... ''

''ငါ.... ဂ္ပနးကငးေပတိုငး အခ္ဳပး က ထျကးေ်ပ့လာတာ..... ''

ေပါငး့တလညး

ဂ္ပနးငရဲ၉ မရႈမလြခဵရ်ပီ့ေသာ နဵနကးွယး အီမူရာသညး မ္ကးႏြာခ္ိဳေသျ့၊

မငး့တု႓ိရျာ အေမႊခဵ ရမြာစို့လိ.ု႓ ... ''

ကို်မငံးဦ့ သညး ေမ့ရို့မ္ာ့ တငး့ေအာငး အဵၾကိးတးလ္ကး ေခတၱ်ငိမး

သူ်ဖစးခဲံသမြ္

အဖုအထစးတုိ႓မြာ ဂ္ပနးလကးရာမ္ာ့တညး့၈

''အဲဒါ ငါ... ရျာထဲ မွငးရဲေတာံဘူ့ကျာ၇ မေတားတဆ ငါံကို်မငးသျာ့ရငး

''ကုိ်မငးံဦ့ ... ခငးဗ္ာ့ ဘာ်ဖစးလာတာလဲ.... ''

ကို်မငံးဦ့သညး

မြ

ေတ႓ျသညးဆို၊ တစးေန႓ႏြငးံတစးည ညြငး့ဆဲ ႏြိပးစကး ၾကသညး၈ ကုိ်မငံးဦ့မ္ကးႏြာမြ

ကၽျနးေတား ႏြငံး ဦ့ေလ့ပုသညး ဂူတျငး့ွငး၊ ကို်မငံးဦ့နာ့ထိုငးသညး၈ ေရာကး်ခငး့

ေပါငး့တလညး်မိဳ႔

အဖျဲ႔က ကို်မငးံဦ့ အာ့ ဖမး့သညး၈ ကုိ်မငံးဦ့အိမး၉ မသကၤာဖျယး စာအုပးမ္ာ့

မြနးသညး ၈ကို်မငံးဦ့မြ... ကို်မငံးဦ့အစစး်ဖစးသညး၈

ေရာကးလ္ြငး

ေနာကးတစးေန႓နဵနကး၉

အတနးေွ့ ေသာ ဘုရာ့ၾကီ့ ေက္ာကးတိုကး၉ စခနး့ခ္ထာ့သညံး ပငးေပတုိငး

''ကို်မငးံဦ့... ၇ ခငးဗ္ာ့...ကုိ်မငးံဦ့မဟုတးလာ့...... ''

ဂူတျငး့

လိုကးသညး၈

ကၽျနးေတာံးအာ့ ေမားေတားကာ့

ေ်ပာ်ပသညးမ္ာ တပးၾကီ့

ရြိသညး၈

''အဲဒါ

...

ငါမသိဘူ့၇

ဘဘၾကီ့

ဦ့ဘို့ခနဲ႓

ကိုညီေလ့တို႓ေတာံ

ေစာငံးေရြာကး ေပ့လိမးံမယး ထငးတာပဲ''

ထိုေမားေတားကာ့တပးမြ ဗိုလးတစးဦ့်ဖစးသူ အီမူရာသညး မသနး့ရြငးကို မ္ကးေစံ က္၊

အပိုငးသိမး့ရနး

အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ရနးရြာသညး၈

တစးေန႓တျငး

အီမူရာသညး

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 84


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကို်မငးဦ့ ေရာ ကၽျနးေတားပါ ငိုငးေနၾကသညး၈ ဦ့ေလ့ပု ကမူ ဥသ္ြစးသီ့ တစးလဵု့ကိုချာ၊

ဆိတးစာ့

သကဲံသို႓

တ်မဵဳ႔်မဵဳ႔

စာ့ရငး့

မ္ကးေတာငးပု၌

ခတးပုတးခတး ႏြငးံ ကၽျနးေတားတု႓ိအာ့ ၾကညံးေနသညး၈

''ငါ ရနးကုနးေ်ပ့ခ္ငးတယး... ပိုကးဆဵလညး့မရြိဘူ့၇ ထမငး့လညး့ မစာ့ရ ေသ့ဘူ့၇ ေဟာဒီလူၾကီ့က ဥသ္ြစးသီ့ ေကၽျ့ထာ့လု'႓ိ '

တစးလဵု့ကိုယူ၊

သညး

်ပဵဳ့၊

''ေရာံအငးံ

ေခါငး့ညိတး်ပ်ပီ့ က္နးေနေသာ စာ့ဦ့့၇

အာ့မနာနဲ႓၇

ဥသ္ြစးသီ့

ဥသ္ြစးသီ့

ေတာံ

လိခ ု ္ငးသေလာကး ငါေပ့ႏိုငးမယး၇ ငါံေက္ာငး့မြာ တစးအိတးၾကီ့က္နးေသ့တယး၇ ေရာံ စာ့ေလ'' ဟုတိုကးတျနး့ရငး့ ကို်မငးံဦ့အာ့ေပ့သညး၈

ဦ့ေလ့ပု သညး မေက္မခ္မး့်ဖငံး တဵေထျ့ကို 'က္စး'ခနဲ ေထျ့လိုကးသညး၈

အငးပါယာ

ၾကီ့အေၾကာငး့ေ်ပာေတာံ

လူေတျက

ရယးၾကတယး၇ ်ဗိတိသြ္ က လကးသညး့ ေ်ခသညး့ ဘယးေတာံမြ မချာဘူ့ ဒီေချ့မသာ့ မိနး႓ေတား

ဂ္ပနးေတျ မူတယး၇

တစးေန႓

ေချ့ေ်ပ့ေ်ပ့ရမယး၇

ေက့္ေတားမ္ိဳ့

ပုတး်ပရငး့ ဆိုသညး၈ ''မငး့ ေလနတးသာ့်မငးဖူ့လာ့၇ ငံါအိမးမြာ ရြိတယး'' ကၽျနးေတား သညး အရူ့ၾကီ့ကိုပု ေဖာကးလာ်ပီထငးသညး၈ သုိ႓ရာတျငး သူက အက္ီၤအိတးကို ႏႈိကးေသာအခါတျငး စိတွ း ငးစာ့စျာ

ေဂ္ာံဘုရငးမငး့်မတးက

ကၽျနးေတားမ္ိဳ့

ကို

ဦ့ေလ့ပုသညး

အ်မနးဆဵု့

ကယးတငးေတာံတ.ဲံ .. မငး့တု႓ိမယဵုဘူ့လာ့'' ''ခငးဗ္ာ့ ေဂ္ာံဘုရငးစကာ့ ကုိ ဘယးလိုလုပးၾကာ့လဲ'' ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ဆျဲထုတး

လိုကးသညး

မြာ

ညိဳွါေသာ

စက၎ဴစုတးတစးစုတးသာ ်ဖစးေနသညး၈ ကၽျနးေတားႏြငံး ကို်မငံးဦ့က သူ႓စာရျကးကို ၾကညံးလိုကးေသာ အခါ ်ပိဳငးတူ မ္ကးလဵု့်ပဴ့သျာ့ ၾကသညး၈ စာရျကးေပ၍၉

ေနာကးဥသ္ြစးသီ့ကို က္စးက္စး ပါေအာငး ဆုပးရငး့ ေ်ပာေတာံ၌၈ ်ဗိတိသြ္

ဦ့ေလ့ပုသညး ေက္နပးစျာရယး၌၈ ထို႓ေနာကး သူ႓ရငးပတးကို ဂုဏွ း ငံးစျာ

ၾကညံးမိသညး၈

''ဦ့ေလ့ပုကလညး့ အေရ့ထဲ ဥသ္ြစးသီ့ေႏြာကးေန်ပနး်ပီ၇ ေနစမး့ဗ္ာ''

''ငါက

''ငံါကိ(ု ေလနတးသာ့) ကေ်ပာတယး'' ''ဗ္ာ... ေလနတးသာ့''

''ဒါ်ဖငံ.း .. ခငးဗ္ာ့ဘာလုပးမလဲ''

ဦ့ေလ့ပု

ဦ့ေလ့ပု သညး ေလသဵကိုတို့၊ အေရ့တၾကီ့ ေ်ပာသညး၈

သၾကဵဳလိုလို

ေလ့နတးသာ့ဟု

နတးတစးပါ့ပုဵ

လညး့ပါ၌၈

ရိုကးထာ့သညး၈ စာမ္ာ့

ကို

မာတလိ

လိုလို

ဖတးၾကညံးေသာအခါ

ဦ့ေလ့ပုေ်ပာသညးမြာ မြနးသညး၈ ေဂ္ာံဘုရငးသညး ်မနးမာ်ပညးအာ့ ်ပနးလညး ကယးတငးမညး ဟု ကတိ ေပ့ထာ့သညး၈ ''ဦ့ေလ့ပု ခငးဗ္ာ့ဒီစာရျကး ဘယးကရသလဲ'' ''ေလယာဥးပ္ဵသဵၾကာ့ရငး

မငး့တု႓ိက

ထျကးေ်ပ့တယး၇

ငါကထျကး

ၾကညးံတယး၇ ဟုိတစးေန႓က ထနး့ေတာထဲ ေလယာဥးပ္ဵ နိမးံနိမံးေလ့ ပ္ဵလာတုနး့က Page 85


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

အဲဒီအထုပးေတျ ခ္သျာ့တယးေမာငး၇ ငါခုေကာကးထာ့တာ တစးပိႆ ေလာကး ရြိတယး၇

လူေတျကို

ေလြ္ာကးေ်ပာရငး

ဂ္ပနးက

ေ်ခသညး့လကးသညး့

ချာမြာေၾကာကးလို႓ ငါက ်ငိမးေနတာ၇ ငါံေက္ာငး့မြာ ရြိတယး မငး့ၾကညံး မလာ့''

ေနသညး၈ ဘယးေတာံမြ

ေနမွငးဘူ့၇

မငး့ကုိ

ငါတစးခါက ေ်ပာဖူ့တယး မဟုတးလာ့၇ ဂ္ပနးအလဵ က ေနဆိုတာ ထျကးေန

''်ဗိတိသ္ြ ေတျ ်ပနးလာလိမးံမယး၇ ်ပနးလာရငး ဒီဂ္ပနးေကာငးေတျကို မုဒိမး့မႈနဲ႓ေရာ၇ လူသတးမႈ နဲ႔ေရာ၇ ဓာ့်ပ မႈနဲ႓ေရာ၇ အေရ့ပိုငး ကို ငါကိုယးတိုငး ေလြ္ာကးမယး၈ မငး့ပုဒးမ (၀ွဿ) (၀ွ၀) (၀ွ၁) (၀ွ၂)(၀ွ၃) အဲဒါေတျ

ကၽျနးေတားတု႓ိ

ဆကးတိုငးပငးသညး၈

ကို်မငံးဦ့ သညး ေခတၱစဥး့စာ့၊ ဆိုသညး၈ ''မငး့ဆရာ ကို ေ်ပာကျာ၇ ေနွငးရငး ဒီမြာလာေတျ႔ပါလု႓ိ၇ သူနဲ႓ငါတိုငးပငး်ပီ့ လုပးမယး၇ ရျာထဲေတာံ ငါမွငး ခ္ငးဘူ့''

''ငယးေလ့... ဆရာလာရငး ထမငး့နဲ႓ဟငး့ပါ ယူခဲံလု႓ိ ေ်ပာလိုကးၾကာ့ လာ့၇ အခကးအခဲရြိရငး ေတာံ မယူခဲံၾကနဲ႓၇ လူ်မငး လုိ႓ မသကၤာရငး ငါ့ပါ့ ေမြာကးကုနးၾကမယး'' ကၽျနးေတား

ၾကာ့ဖူ့လာ့''

ႏြငံး

ဦ့ေလ့ပုသညး

ဘုရာ့ဂူပ္ကးတျငး့မြ

ထျကးခဲံသညး၈

ချဲရခါနီ့၉ ဦ့ေလ့ပုသညး ေလ့ေလ့ နကးနကး မြာသညး၈

''အဲဒီပုဒးမ ေတျက ဘာလဲ'' ''အဲ...ဒါေၾကာငံးေ်ပာတာေပါံ၇ မငး့တု႓ိက ငါံအရူ့ထငးေနတယး ပုဒးမဆိုတာ ဥပေဒကျ၇ ဥပေဒဆိုတာ ေထာငးခ္ လို႓ရတယး၇ ၾကိဳ့စငးတငးလို႓ရတယး.... '' ဆကးလကး

ကို်မငးံဦ့ႏြငံး

မြာသညး၈

ထို႓ေနာကး ဦ့ေလ့ပု သညး ေလသဵ ကို အထူ့ႏြိမး႓ ၊ ေ်ပာသညး၈

သညး

ပမာမ်ပဳေတာံဘဲ

ကၽျနးေတားသညး ေခါငး့ညိတး၊ ်ပနးရနး်ပငးသညး၈ ကို်မငံးဦ့က သတိရဟနး

ခၽျတးကရာ့ေလ့ပါ၈ ်ဗိတသြ္အငးပါယာၾကီ့ ကမြ တကယးံေနၾကီ့ကျ''

ဦ့ေလ့ပု

ကို

''ဒါ်ဖငံး ကၽျနးေတားဘာလုပးေပ့ရမလဲ''

ကၽျနးေတား တို႓က ဘာ်ပနးေ်ပာရမြနး့မသိ၈ ဦ့ေလ့ပု ကသာ ဆကးမႈတး

''်ဗိတိသြ္အငးပါယာၾကီ့ ဆိုတာ

ဦ့ေလ့ပု

မိနး႓်မျကး

ေတားမမူေတာံ

''ငယးေလ့.... မငး့ ထမငး့ခ္ိဳငံး အရမး့မယူနဲ႔ လူ်မငးလုိ႓မသကၤာရငး သူေ်ပာသလုိ

ငါ့ပါ့ေမြာကးကုနးၾကဦ့မယး၇

သူ

မဆာေအာငး

ငါဥသ္ြစးသီ့

တစးအိတး ပို႓ေပ့ ထာ့မယး၇ စိတးခ္ကျယး သိလာ့၇ ေအ့... ဒါထကး ငါံအိတးထဲမြာ ဘဲ

ေလနတးသာ့ ရြိ တဲံ အေၾကာငး့ ေသာကးရမး့ ေလြ္ာကးေ်ပာမေနနဲ'႓ '

သူ႓ဥသ္ြစးသီ့ကိုသာ ဂ္ပနးအမြတး်ဖငံး တဂျပးဂျပးထု၊ ွါ့စာ့ ေနေတာံသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 86


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (ှ၃)

သညး့ဦ့ပနး့ႏြငးံ မုိ့မႈိပျငးံ ကုိ်မငးံဦ့ႏြငံး

ဆရာကုိအုနး့ေဖတုိ႓

ထုိည၉

ေတျ႔ၾကသညး၈

ဆရာ

ကုိအုနး့ေဖသညး ကုိ်မငးံဦ့ကုိ ေပါကးေခါငး့မြ တစးဆငးံ ရုိ့ႀကီ့(ပဲခူ့ရုိ့မ)ကုိ ်ဖတး၊ ေတာငးငူဘကးသုိ႓

သျာ့ရနး

စီစဥးေပ့သညး၈

ေတာငးငူမြ

တစးဆငးံ

ရနးကုနး

အေရာကး သကးဆုိငးရာ အာရြလူငယးအဖဲျ႔မ္ာ့၌ အကူအညီယူ၊ ကုိ်မငးံဦ့သညး သျာ့ရနး်ဖစးသညး၈ ေနာကးတစးေန႔

နဵနကးေစာေစာ၉

ကုိ်မငးံဦ့သညး

ကၽျနးေတားတုိ႓

အာ့လုဵ့အာ့ ႏႈတးဆကး၊ ဆရာတပညးံ မုဆုိ့ ႏြစးဦ့ ႏြငးံအတူေတာငးႏြငးံ ေတာဆီ ထျကးသျာ့သညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 87


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ထုိေန႓ေန႓ခငး့၉ ဆရာသညး ၿမဳိ႔တကး၊ မသနး့ရြငးကုိ ရျာသုိ႓ေခ၍လာခဲ႓၌၈ မသနး့ရြငးမြာ

ဦ့်မငးံဦ့

ေမြ္ားလငးံထာ့သညးံအတုိငး့

ေပါငး့တလညးၿမဳိ႔မြ

‘မသနး့ရြင… း နကး်ဖနးက္ အက္ဥး့ခ္ဳဵ့ၿပီ့ က္ဳပးတုိ႓ လကးထပးၾကမယး … နာ့လညးလာ့‘‘

လူႀကီ့တုိ႓က ေစာငးံေရြာကးထာ့ သ်ဖငးံ ဂ္ပနးရနးမြ ယာယီ လျတးခဲ႓သညး ဆုိ၌၈ ထုိေန႓ညက ရႈခငး့ကုိ ကၽျနးေတား မေမံ

မသနး့ရြငးသညး ေမားၾကညးံသညး၈

မသနး့ရြငး သညး ခါတုိငး့ထကး ပုိလြသညးဟု ကၽျနးေတားထငးသညး၈ ခါတုိငး့ထကးလညး့ ပုိရြကးေနသညး ထငး၌၈

စငး့၊မ္ကးလႊာခ္နငး့

ေမ့ေၾကာမ္ာ့ေထာငးေအာငး

အဵႀကိတးရငး့

အခနး့တျငး့၉ ေခါကးတုဵ႔ ေခါကး်ပနး ေလြ္ာကးေနသညး၈ ကၽျနးေတားက ၿငိမးၿငိမးကုပးကုပး

ထုိငး

ဆရာံကုိၾကညးံလုိကး၇ ေနသညး၈

မသနး့ရြငးကုိ

မသနး့ရြငးက

ၾကညးံလုိကးႏြငးံ

တစးခ္ီတစးခ္ီ

ကၽျနးေတားံ

ဘကးလြညး့ရငး့ ေအ့ခ္မး့စျာ ်ပဳဵ့်ပ်ခငး့ကုိ မႈ ်ပဳသညး၈ အတနးၾကာမြ ဆရာသညး မသနး့ရြငးေရြ႔၉ မာ့မာ့ႀကီ့ ရပးေလသညး၈ ဆရာံအမူအရာမြာ ရညး့စာ့ ေရြ႔၉ ရပးေသာ ခ္စးသူႏြငးံမတူ၈ တပညးံမတစးဦ့ကုိ စီရငးခ္ကးခ္မညးံ ေက္ာငး့အုပးႀကီ့ႏြငးံ တူေနသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

မ္ကးလုဵ့မ္ာ့သညး

သညး

မသနး့ရြငးအာ့

စူ့စုိကးၾကညးံသညး၈

ကၽျနးေတားက

သူတုိ႓မ္ကးလုဵ့ႏြစးစုဵ ကုိ ေခါကးတုဵ႔လာ့လာ စုဵစမး့ ၾကညးံမိသညး၈

သူ႓လကးေခ္ာငး့ ွါွါ ွငး့ွငး့ကေလ့ မ္ာ့်ဖငးံ ၾကမး့်ပငး ကုိ ပျတးေနသညး၈ ကၽျနးေတားံဆရာကမႈ

မသနး့ရြငး၌

‘‘ဆရာ တကယးေ်ပာတာလာ့ဟငး‘‘ ဆရာ

သူ႔မ္ကးေတာငးေကာံမ္ာ့ကုိ

လြပေသာ

ၾကာ့ရသ်ဖငးံ

ေမ့်ပနးေမ့သညး၈

တစးေကာငးသာ ရြိသညး၈ သညး

ခဏ၉

စကာ့ကုိ

ွမး့သာ်ခငး့်ဖငးံ ွငး့လကးလာ၌၈ နီရဲေသာ ပါ့ ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံ ဆရာံကုိ မရဲတရဲ

အိမးံေရြ႔ဧညးံခနး့ ၉ ဆရာ၇ မသနး့ရြငး ႏြငးံ အလုိကးမသိေသာ ကၽျနးေတား

မသနး့ရြငး

မေမြ္ားလငးံေသာ

မသနး့ရြငး၌ မ္ကးလုဵ့မ္ာ့၉ မ္ကးရညးမ္ာ့ ွဲေနသညး၈ မ္ကးလုဵ့ကမူ ၿပဳဵ့ရႊငးေနပါ၌၈

ေၾသား

သူတို႓

မိနး့မ

တုိ႓သညး၈

ၿပဳဵ့ရငး့လညး့

မ္ကးရညးွဲတတးေလသညး တကာ့၈ ဆရာ၌ ဆရာ၌

တငး့မာေသာ

မ္ကးႏြာသညး

မ္ကးႏြာႀကီ့မြာလညး့

ကၽျနးေတား

မြတးမိသမြ္

ေလ္ာံက္သျာ့သညး၈

အ်မဲတငး့မာ

ေလသညး၈

ထုိေန႓မြာကဲ႓သုိ႓ တငး့မာ်ခငး့ေလ္ာံေသာ မ္ကးႏြာကုိ တစးခါမြ မေတျ႔ဖူ့၈ ယခုကဲ႓သုိ႓ မ္ကးႏြာထာ့

ေလ္ာံေသာအခါ

ကၽျနးေတားံဆရာ

သညး

ခဵံညာ့သညး

အလျနးေခ္ာေမာေလေၾကာငး့ ကၽျနးေတား သတိထာ့မိသညး၈ ဆရာသညး ႏူ့ညဵံစျာ ၿပဳဵ့၊ ၾကငးနာစျာဆုိသညး၈

Page 88


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

‘‘က္ဳပးတကယးေ်ပာတာပါ မသနး့ရြငးရယး၇ မနကး်ဖနးက္ လကးထပး ၾကမယး‘‘

ေရြ႔ရြဳလာသညး၈ ဘေထျ့သညး အာ့လပးတုိငး့ သူႀကီ့၌ အလုပးကုိ ေစတနာံ ွနးထမး့ လုပးေပ့ေလ႓ရြိေၾကာငး့ ကၽျနးေတား အစီရငးခဵခဲ႓ၿပီ၈

မသနး့ရြငးက ဆရာံ ေ်ခေထာကး ကုိဖကး၊ မ္ကးႏြာအပးကာ ဘာေၾကာငံး မသိ ရႈိကးငုိ ေၾကျ့သညး၈

သူ႓လကးွါ့ႀကီ့်ဖငးံ အသာအယာ ပျတးသပး ေန၌၈

ဘေထျ့ထဵမြ

အကူအညီ

ေတာငး့မညးဟု

အိမးေပ၍မြ ေယာငးတိ ေယာငးခ္ာႏြငးံ ဆငး့ ထျကးခဲ႓ရ၌၈

သညးဆုိရာ၉ ႀကီ့ႀကီ့ က္ယးက္ယး မဟုတး၈ ရျာရြိ သကးႀကီ့ ွါႀကီ့မ္ာ့ ကုိဖိတး၊ ကနးေတာံကာ သူတုိ႓ ႏြစးဦ့အာ့ ပုဆုိ့တနး့တငး အၾကငးလငးမယာ့ အ်ဖစး အသိမြတး်ပဳရနး ေတာငး့်ပနး်ခငး့်ဖစး သညး၈ ထုိည၉ ကၽျနးေတား အလျနးေပ္ားသညး၈ ကၽျနးေတား၌ ခ္စးလြစျာေသာ ေၾကာငးံ

ကၽျနးေတား

ေပ္ားရသညးကုိ

တစးစုဵတစးေယာကးအာ့ အာ့ရပါ့ရေ်ပာ ်ပခ္ငးသညး၈ ထုိတစးစုဵ တစးေယာကး မြာ အ်ခာ့ မဟုတး၈ မယဥးႏျယးသာ ်ဖစးပါသညး၈ ကၽျနးေတားသညး

မယဥးႏျယးတုိ႓

ကၽျနးေတားသညး ဘေထျ့ကုိ အသဵမ်ပဳဘဲ သစးပငးတစးပငးႏြငးံ ကျယးေနလုိကး၌၈ သညး

ဘေထျ့၌

လြညး့ေပ၍

ေအာကး၉

်ခဵတစးေထာငးံ၉ ဘေထျ့က ေကာကးရုိ့မ္ာ့ကုိ လြညး့ေပ၍မြ ဆဲျခ္ကာ ပုဵသညး၈ ‘‘ဘေထျ့…‘‘ ‘‘ေအာငးမေလ့

ေသာကး

.ပလုပးတုပး၇

ဟာ…ဟယး၇

လရြီ့

မငး့ဘယးက ပါလာတာလဲ‘‘ ‘‘တုိ့တုိ့ဗ္ာ ဘေထျ့

က္ဳပး

မယဥးႏျယးနဲ႓ ေတျ႔ခ္ငးလုိ႓ ခငးဗ္ာ့

ေခ၍ေပ့စမး့ပါ‘‘ အိမးေရြ႔၉

ေယာငးေပေယာငးေပ

‘‘လျနးလြခ္ီလာ့ ကုိယးံလူရာ၇ သူႀကီ့သမီ့ကုိ မငး့ကအခ္ိနးမေတား ေတျ႔ခ္ငးတယး၇

ပုလငး့ႏြငးံ

တုနးနဲ႓ထုိ့ခ္ငးတဲ႓အေကာငး‘‘

်ပဳလုပးခဲ႓ေသာ

ေကာကးရုိ့မ္ာ့

ဘေထျ့သညး သူႀကီ့ၿခဵတျငး့သုိ႓ အေႏြာကးအယြကးမရြိဘဲ ွငးခဲ႓သညး၈

လုပးသညး၈ မယဥးႏျယး၌ အရိပးအေယာငး ကုိမြ္ မေတျ႔ရ၈ တုိကးပုိငးႀကီ့ကုိ ရုိကးမညးဟူ၊

အသာခုိတကး၊

ကုိယးကုိလြ္ဳိ့ခါ ပုနး့ကျယးေနလုိကးသညး၈

ေနာကးတစးေန႓ ၉ ဆရာႏြငးံ မသနး့ရြငးတုိ႓ လကးထပးၾကသညး၈ လကးထပး

လကးထပး်ခငး့

ကၽျနးေတား ဘာ အကူအညီမြ္ မရရြိႏုိငး ေၾကာငး့ သတိရမိသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ ဘေထျ့၌ လြညး့ က ကၽျနးေတားံကုိ လျနးသျာ့သညး၈ ထုိအခါက္မြ ကၽျနးေတား

ထုိအခါ က္မြ အလုိကးမသိေသာ ကၽျနးေတားသညး ဆုိငး့မဆနး ဗုဵမပါဘဲ

မမရြငးတုိ႓

ကၽျနးေတားသညး

စဥး့စာ့မိသညး၈ သုိ႓ေသား ခ္ကးခ္ငး့ပငး သူႀကီ့ ေၾကာကးေသာ ဘေထျ့ထဵမြ

ဆရာ သညး ဖခငးတစးဦ့၌ ၾကငးနာမႈ်ဖငးံ မသနး့ရြငး၌ ေခါငး့ကေလ့ကုိ

ဆရာႏြငးံ

ပထမ

ညေနမြ

စ၊

သူႀကီ့အိမးေရြ႔သုိ႓

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ေသာကးက္ဳိ့နဲကျာ

မငး့က

အငးမတနး

ရာဇွတးအုိ့

Page 89


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

‘‘ဘေထျ့

မေခ၍ေပ့ခ္ငးေနေလ၇

က္ဳပးဘာက္ဳပးေခ၍မယး

တစး…ႏြစ… း သုဵ့….မ‘‘ ဘေထျ့သညး ်ပဴ့်ပဴ့်ပာ်ပာ်ဖငးံ ကၽျနးေတားံပါ့စပးကုိ လြမး့ပိတးသညး၈ ''ရြိၾကီ့ခို့ပါရဲ႔ ငါံလူရာ၇ သူၾကီ့ၾကာ့ရငး ငါနာ့ရငး့အုပးခဵရလိမးံမယး'' ''ဒါ်ဖငံး ခငးဗ္ာ့ မယဥးႏျယးကို ေခ၍ေပ့မလာ့'' ''ငယးေလ့ရာ...မငး့ငါံကို မသနာ့ဘူ့လာ့'' ''ခငးဗ္ာ့ၾကီ့ေရာ...က္ဳပးကိုမသနာ့ဘူ့လာ့" ဘေထျ့သညး သကး်ပငး့ရႈိကး၊ ကၽျနးေတားံကို အရဵႈ့ေပ့သညး၈ "ေကာငး့ပါၿပီ ေက့္ဇူ့ရြငးရာ ေကာကးရို့ ပဵုေအာကးထဲ ၿငိမးၿငိမးေနခဲံ၇ ငါေခ၍ေပ့ပါံမယး၇ ေအာငးမယး ေလ့ ကေလ့ ေရႊနီရာ၇ ဘို့ဒနး အစာ့ နငး ငါံကိုသတးရငး သိပးေကာငး့မယး" ကၽျနးေတားသညး ဘေထျ့ကို သနာ့သျာ့မိသညး၈ "ဘေထျ့ရာ... ဒီေလာကးေတာံ မညညး့ပါနဲ႔ဗ္ာ၇ ခငးဗ္ာ့ ဒီေလာကး ေၾကာကးရငး မေခ၍ပါနဲ႔ ေတာံဗ္ာ၇ က္ဳပး်ပနးမယး..." ဤသို႔ဆို်ပနးေသား ဘေထျ့သညး ကၽျနးေတားံအာ့ ေမတၱာအ်ပညးံ်ဖငးံ ်ပနးၾကညးံသညး၈

"ငယးေလ့ရာ...မငး့ သိပးတတးႏိုငး တဲံေကာငးကျာ၇ ကဲပါ ေကာကးရို့ ပဵုထဲပုနး့ေန၇ မငး့ ေကာငးမေလ့ ငါေခ၍ ခဲံမယး" ဘေထျ့က ထျကးသျာ့သညး၈ ကၽျနးေတားက ေကာကးရို့ပဵုထဲ ်ပနးွပးေန၌၈ ွပးေနစဥး စိတး ကူ့ေပါကးတိုငး့ ထငးတာ လုပးခဲံ မိေသားလညး့ ေၾကာကးစိတးမ္ာ့ ွငးလာသညး၈ ေကာကးရို့ပဵုထဲ၉

ေစာငးံေနရသညးမြာ

ကၽျနးေတားံစိတးအထငး

အလျနးၾကာသညး၈ ထို႔ေနာကး ခို့ေၾကာငး ခို့ွြကး ေဖာံနငး့ လာေသာေ်ခသဵကို ၾကာ့ရသညး၈

ကၽျနးေတားက

ေကာကးရို့မ္ာ့

ကိုၿဖဲ၊

ၾကညးံမိ

သညး၈

ေခါငး့်ပဳ၊်ပရငး့

တို့တို့

မယဥးႏျယးသညး ဟိုဟိုသညးသညး ရြာေနပဵုရ၌၈ "မယဥးႏျယ.း ..ငါ ဒီမြာ" ကၽျနးေတားသညး

ေကာကးရို့ပဵုေအာကးမြ

အသဵ်ပဳသညး၈ မယဥးႏျယး က လြညးံၾကညးံသညး၈ ပထမေသား မ္ကးလဵု့ေလ့ မ္ာ့်ပဴ့၊

အဵံၾသေနသညး၈

ထို႔ေနာကး

ခ္စးစဖျယးၿပဵဳ့၊

ကၽျနးေတားံ

နာ့ကပးလာသညး၈ "သနး႔ဇငး...နငး

ဘယးလိုလုပး

ွငးလာတာလဲ၇

နငး

သိပး

သတၱိ

ေကာငး့တာပဲ" "လျယးလျယးေလ့ ပါဟာ၇ ေကာကးရို့လြညး့ထဲ ွငးအိပးလိုကးခဲံတာ" မယဥးႏျယး က ၿပဵဳ့လိုကး်ပနးသညး၈ "နငး ဉာဏးလညး့ သိပးေကာငး့တာပဲ"

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 90


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဤသို႔ ကၽျနးေတားတို႔ ၾကညးႏူ့ေနခိုကး က္ယးစျာက္ယးစျာ်ဖငးံ သူႀကီ့ အသဵကို ၾကာ့ရသညး၈

"အခု ဂ္ပနးေတျက ႏျာ့ေတျ လိုကးသိမး့ေနတယး၇ ဟိုဘကးရျာေတျေတာံ ႏျာ့ေတျဖမး့ၿပီ့ သူႀကီ့အိမးမြာ စုတယး ၾကာ့တယး...၇ ၿပီ့ေတာံ... ဂါတးတဲထဲ ေမာငး့သျာ့ၾကတယးတ"ဲံ

"ေဟံေကာငးေရႊလျနး့၇ မငး့ မို့ခ္ဳပးလြခ္ညးလာ့" သူႀကီ့အသဵ သညး ေကာကးရို့ပဵုအေနာကးမြ ေပ၍လာ၌၈

"အဲဒါ ဘာ်ဖစးလ"ဲ "တကယးလို႔ ကၽျနးေတားံႏျာ့သိမး့ရငး သူႀကီ့က လႊတးေပ့ပါ"

"မြနးပါသူႀကီ့မငး့၇ ေဟာဒီႏျာ့ တစးေကာငးက ဂ္ိဳထို့ေနလို႔ တယး... ေ်ပာရငး့ဆုိရငး့

ေကာကး

ရုိ့ေတျ

ဆျဲစာ့ေန်ပနးၿပီ၇

ဒီေလာကးငတးတဲံ ႏျာ့၇

ေကာကးရို့ပဵုထွ ဲ ငးဟာ... ွငးဟာ... ၿပီ့ေတာံ စာ့ပို့နငးံေအာငးစာ့" ကၽျနးေတားသညး ဘေထျ့ ဆိုလိုသညးကိုသိ၊ မယဥးႏျယး၌ လကးကေလ့ ကို ဖမး့ဆျဲကာ ေကာကးရို့ပဵုထဲ သျငး့သညး၈ ႏြစဥ း ီ့သာ့ တစးဦ့ကိုတစးဦ့ဖကး၊ ေကာကးရို့ပဵုမ္ာ့ေအာကး၉ ၿငိမးေနၾကသညး၈ သူႀကီ့သညး ေကာကးရို့ပဵုကို လြညးံပတးၾကညးံသညး၈ "ေဟံေကာငးေရႊလျနး့

မငး့ေကာကးရို့တိုကးတာ

သိပးေႏြ့တယးကျာ...၇

နကး်ဖနးကစၿပီ့... တစးေန႔ ငါ့စီ့ က္ေအာငး တိုကး ၾကာ့လာ့" "ဟုတ.း .. ဟုတးကဲံ၇ ဒါေပမယးံ သူႀကီ့မငး့...ဒါေပမဲ"ံ "ဘာလဲကျ ဒါေပမယး"ံ

သူႀကီ့သညး တဟဲဟဲရယးသညး၈ "ေရႊလျနး့..." "ခငးဗ္ာ..." "ငါ တပညးံ သာ့ေ်မ့ကို ေစာငးံေရြာကးတယး ဆိုတာ မငး့သိတယး မဟုတးလာ့" "မြနးပါတယး ခငးဗ္ာ..." "ေအ့... ငါံစကာ့သာ နာ့ေထာငး၇ ငါခိုငး့တာသာလုပး၇ မငး့ႏျာ့လညး့ ဂ္ပနးမဆျဲေစရဘူ့၇ မငး့ ကိုလဲ ေခၽျ့တပး မဆျဲေစဘူ့ ၾကာ့လာ့" "ၾကာ့ပါတယးခငးဗ္ာ... သူႀကီ့ခိုငး့တာ ကၽျနးေတား အၿမဲ လုပးခဲံတယး မြတး လာ့၇ သူႀကီ့ကို ကၽျနးေတား ဆညး့ကပး ပါတယး" "ေအ့... ငါသိပါတယး၇ ဒါေပမယးံ မငး့တူ ဟိုေသခ္ငး့ဆို့ေလ့ ကို ဆဵု့မထာ့၇

ေနာကးကို

ဒီ

ကာလနာေလ့...

ငါံသမီ့နဲ႔

ရႈပးရႈပးလုပးတာ

ငါမၾကညးံခ္ငးဘူ့၇ ၾကာ့လာ့..." ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 91


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"စိတးခ္ပါ သူႀကီ့ရယး၇ ဒီႏျာ့နာေလ့ ခငးဗ္ာ့ သမီ့နာ့ အခုကပးရဲ ကပးစမး့ပါေစ၇ ကၽျနးေတား ကိုယးတိုငး ဖေနာငးံ နဲ႔ေပါကးစမး့ပါံမယး"

"ဆရာ မိနး့မယူသျာ့ၿပီ...ဘယးသူနဲ႔လဲ..."

"ဒီလိုမြေပါံကျဲ႔၇ တပညးံဆိုတာ... ဆရာံအေပ၍ သစၥာရြိရတယး၇ ကဲ ကဲ မငး့လညး့်ပနးဦ့၇

သတိနဲ႔

လညး့

ေနေပါံကျာ၇

တုိငး့်ပညးႀကီ့

ကလညး့

သူႀကီ့ ထျကးချာသဵ ၾကာ့ရသညး၈ ဘေထျ့သညး သူ႔ႏျာ့မ္ာ့ကို ေမာငး့၊ ထျကးသညး၈ ထျကး ရငး့လညး့ သတိေပ့ သျာ့၌၈ ႏျာ့နာ

သူႀကီ့ႀကိမး့

သျာ့တာ

ၾကာ့လာ့၇

နငးံေၾကာငးံ

ငါ

အိမးကို ေ်ဖာငးံေ်ဖာငးံ်ပနး သျာ့စမး့... သျာ့စမး့ ..." ဘေထျ့ေရႊလျနး့ ၌ လြညး့ထျကး သျာ့သဵ ၾကာ့ရသညး၈ တစးေလာကလဵု့ မယဥးႏျယးႏြငးံ

ကၽျနးေတား

"ေအ့ေလ...နငးံကို ငါတစးခါေ်ပာဖူ့သာ့ပဲ..." "မသနး့ရြငးဟာ သိပးလြတယးမဟုတးလာ့"

ေနာကးက္တာ၇ နငးေကာကးရို့ ဆျဲ ဆျဲစာ့ေနလို႔ ေနာကးက္တာ၇ အခုလညး့

ၿငိမးသျာ့ပါမြ

"မသနး့ရြငးနဲ႔..." "မသနး့ရြငးနဲ႔..."

သိပးမေကာငး့ဘူ့ေဟံ"

"ဟဲံ

"ဒီေန႔ တို႔ဆရာ မိနး့မယူသျာ့ၿပီဟ"

သညး

ေကာကးရို့ပဵုအတျငး့မြ

ထျကးခဲံၾကသညး၈ လဆနး့စ်ဖစး၊ မို့်ပာ်ပာ၉ လေကျ့ေကျ့သညး ထျကးေန၌၈ လေရာငး မြိနးသ်ဖငးံ ၾကယးတို႔ က တူၿပိဳငး ေတာကးေ်ပာငး ေနသညး၈ "သနး႔ဇငး နငးဘာလာလုပးတာလဲ" "နငးံကို ွမး့သာစရာ ေ်ပာခ္ငးလို႔ပါဟ" "ဘာွမး့သာစရာလဲ..."

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

"လြပါတယးဆိုဟာ...ဒါေပမယးံ

နငးံကို

မမီပါဘူ့လို႔

ငါဘယးႏြစးခါ

ေ်ပာရမလဲ" "သနး႔ဇငး နငးညာတာလာ့၇ တကယးေ်ပာေနတာလာ့..." "မယဥးႏျယးရယး...

ငါ

တစးသကးလဵု့

မညာဘူ့၇

နငးံကို

ငါသာ

မညာေသ့တယး..." မယဥးႏျယးသညး မယဥးႏျယး၌

အသာ့

ၿပဵဳ့ရငး့

ကၽျနးေတားံကိုၾကညးံသညး၈

ကေလ့မ္ာ့သညး

လကးေနသညး

ဟု

လေရာငး၉ ထငးရ၌၈

အသာ့်ဖဴေသာသူမ္ာ့သညး ေန႔ခငး့၉ လညး့ေကာငး့၇ လေရာငး၉ လညး့ေကာငး့ လြၾကသညးထငး၌၈

မယဥးႏျယး၌

မ္ကးလဵု့မ္ာ့မြာ

လညး့

မို့ေပ၍က

ၾကယးကေလ့မ္ာ့ ထကးပငး လြသညးဟု ကၽျနးေတားထငးသညး၈ "နငး ငါံကို တစးသကးလဵု့ မညာဘဲေနမလာ့..."

Page 92


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"မညာပါဘူ့ မယဥးႏျယးရာ၇ ငါံဆရာလညး့ မမရြငးကို

ဘယးေတာံမြ

မညာဘူ့၇ ငါလညး့ နငးံကို ဘယးေတာံမြ မညာဘူ့" "နငး ဘာစကာ့ေ်ပာတာလဲ သနး႓ဇငး၇ နငးံဆရာနဲ႓ မမရြငးက ရညး့စာ့ပဲ၇ နငးနဲ႓ငါနဲ႓က သူငယးခ္ငး့ပဲဥစၥာ"

"မေ်ပာခ္ငးေနဟာ ...

ဒါေပမယးံ နငးံအဘလညး့ ငါံကို မုနး့တယး

မဟုတးလာ့" ကၽျနးေတားမေ်ဖႏိုငး၈ မယဥးႏျယးႏြငးံ ကၽျနးေတားသညး တစးဦ့ကို တစးဦ့ စကာ့မေ်ပာႏိုငးဘဲ ထုိငးငိုငးေန၌၈ အတနးၾကာမြ မယဥးႏျယးက စ၊ ေ်ပာသညး၈

"ေအ့ေလ ႀကီ့လာရငး နငးနဲ႓ငါနဲ႓ ရညး့စာ့်ဖစးရငး ်ဖစးၾကမြာေပါံ ... "

"ငါသိပးစိတးညစးတာပဲ သနး႓ဇငးရာ ..."

"သနး႓ဇငး ... နငး ရြကးစရာေတျ မေ်ပာနဲ"႓

ကၽျနးေတား

"ငါေတာံ မရြကးပါဘူ့ဟာ တကယးေ်ပာတာ၇ ငါႀကီ့လာရငး နငးံကိုပဲ ရညး့စာ့ထာ့မြာပဲ" မယဥးႏျယးလညး့ ခစးခနဲရယးသညး၈ "နငး ဘာရယးတာလဲ" "နငးေ်ပာတာ ရယးစရာေကာငး့တယးဟာ၇ ခုနငးက ငါံအဘေ်ပာတာ နငးၾကာ့လာ့၇ ငါံနာ့ နငးမကပးေစ ရဘူ့တဲ"ံ "ေအ့ ... ငါၾကာ့တယး ... ငါံအဘကလညး့ ေ်ပာတယး" "နငးံအဘ ဘာေ်ပာလဲ" ကၽျနးေတားသညး ငိုငးသျာ့မိသညး၈ အဘက ကၽျနးေတားံကို ေ်ပာဖူ့သညး၈ ေနာငးအခါ မယဥးႏျယးႏြငးံ ပတးသကး လာလြ္ငး ဓာ့ႏြငးံခုတးသတးမညးဟူသတညး့၈ "ငါံအဘေ်ပာတာ နငးမၾကာ့ခ္ငးပါနဲ႓ဟာ"

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

စိတးထိခုိကးသျာ့သညး၈

ဒါေပမယးံ

စိတးမညစးေစလို၈ မယဥးႏျယး စိတးခ္မး့သာ ေအာငး

မယဥးႏျယးကိုေတာံ

မညးသို႓ ်ပဳရမညးနညး့၈

ခ္ကးခ္ငး့ပငး ကၽျနးေတားံေခါငး့ ၉ အႀကဵတစးခုရသညး၈ တစးေန႓ကပျဲၸ ဘနးေကာကး လဵုခ္ညး ွတး၊ ခါ့၉ ေ်ခာကးလဵု့်ပဴ့ထာ့ထာ့ ေသာ ၿမိဳ႔ပိုငးႀကီ့ဦ့ေအ့ခနး႓ကို သတိရ မိသညး၈ "ငါအႀကဵ

ရၿပီ

စိတးမညစးနဲ႓

မယဥးႏျယး၇

ဆရာက

ငါံကို

ဥာဏးေကာငး့တယး လို႓ ေ်ပာတယး၇ ၿပီ့ေတာံ ငါတစးခု ေ်ပာမယး၇ နငး ဘယးသူ႓ကိုမြ ေလြ္ာကးမေ်ပာနဲ"႓ "ငါ ဘယးသူ႓ မြ ေလြ္ာကးမေ်ပာပါဘူ့" "ဦ့ေလ့တကးပု ႀကီ့က ေ်ပာတယး၇ ေဂ္ာံဘုရငး ်ပနးလာမယးတဲံ၇ ၿပီ့ေတာံ ဦ့ေလ့ပုက ငါံကို ဗုိလးစာ သငးေပ့မယးလညး့ ေ်ပာတယး၇ ေဂ္ာံဘုရငး ်ပနးလာလို႓ ဗိုလးေက္ာငး့ေတျဖျငးံရငး ငါဗိုလးေက္ာငး့

တကးမယး၇

ငါဗိုလးတတးရငး ၿမိဳ႔ပိုငး

်ဖစးမြာပဲ၇ ငါၿမိဳ႔ပိုငး်ဖစးေတာံ နငးံအဘ ငါံကို ဘာေ်ပာရဲမလဲ"

Page 93


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

မယဥးႏျယးသညး ကၽျနးေတာံးလကးအာ့ ဆုပးကိုငးသညး၈ အလျနးလညး့ အာ့ရြိသျာ့ပဵုရသညး၈ ကၽျနးေတားသညး ညေနက မသနး့ရြငးေခါငး့ကို ဆရာပျတး၊ ေခ္ာံသကဲံသို႓ ေခ္ာံခ္ငးသညး၈

သို႓ရာတျငး မယဥးႏျယးႀကိဳကးမြနး့ မႀကိဳကးမြနး့မသိ၊ ၿငိမး၊

ေနလိုကးရသညး၈လသညးတမ ိ းမ္ာ့ၾကာ့

ွငးသျာ့ေသာ

အခါ

မယဥးႏျယး

ကို

ႏႈတးဆကး၊ ကၽျနးေတားသညး ေချ့တို့ေပါကးမလ ြ ြ္ိဳ၊ ၿခဵ်ပငး ဘကး ထျကးလာသညး၈

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (ှ၄)

ၿမိဳ႔ပုိငး်ဖစးရနး စိတးကူ့ယဥး၊ လာခဲံေသာ ကၽျနးေတားသညး ရျာလမး့ အတိုငး့ ေလြ္ာကးခဲံစဥး ေလယာဥးပ္ဵသဵ ၾကာ့ရသညး၈ ခါတိုငး့ ဆိုလြ္ငး ကၽျနးေတား ထျကးေ်ပ့မညး ်ဖစးသညး၈ သို႓ရာတျငး ဦ့ေလ့တကးပုႀကီ့ ၌ စကာ့ ကို အမြတးရ ၊ ရျာ်ပငးထျကးကာ ၾကညးံမိသညး၈ ေလယာဥးပ္ဵသညး

ပတးခါပတးခါ

နဵနကး အတနး်မငံးမြ ကၽျနးေတား အိပးရာမြႏို့ေတာံသညး၈ ညကေတျ႓ခဲံေသာ ွဲေနသညး၈

မၾကာခငးမြာပငး

ေလယာဥးပ္ဵေပ၍မြ ်ဖဴ်ဖဴ အရာ တစးခု က္လာသညး၈ ၾကညံးရငး့ၾကညးံရငး့ႏြငးံပငး ထုိ်ဖဴ်ဖဴသညး မိႈပျငးံႀကီ့ကဲံသို႓ ေအာကးသို႓ နိမးက္လာသညး၈

်ပနးေ်ပ့လာကာ

ဦ့ေလ့ပုအာ့

သျာ့ေ်ပာ်ပ

ခ္ငးေသားလညး့

ေက္ာငး့တကး

စရာရြိသ်ဖငံး သျာ့မေ်ပာ်ဖစးခဲံ၈ နဵနကးစာ

ထမငး့စာ့ရသညးမြာ

အလျနးအရသာရြိသညး၈

အေၾကာငး့မြာ ကၽျနးေတာံ ဆရာကေတား အသစး စကးစကး မမရြင၌ း ပထမဆဵု့ လကးရာ ်ဖစးေသာေၾကာငံး တညး့....၈ မမရြငး ၌ လကးရာသညး မခငးသိနး့ ထကး

မ်ဖစးႏိုငး၈ ၿမိဳ႔၉ ႀကဲသညး ဆိုေသာ ဗဵု့မ္ာ့ ်ဖစးေနသလာ့ မသိ၈ ရျာတျငး့သို႓

မႈိပျငံးၾကီ့ကို

ယေန႓

ေလနတးသာ့ သညး စက၎ဴ်ဖစးသ်ဖငးံ ဤမိႈပျငးံႀကီ့သညး ေလနတးသာ့

ကၽျနးေတားသညး

ေသျ့လြဴပျဲ၌နိဒါနး့

အိမးေပ၍တကး၊

ဆိတးဆိတးၿငိမးၿငိမး အိပးပစးလိုကး၌၈

အစပးတညးံခါ ထမငး့ပျဲ်ပငးပဵုကိုက ်မိဳငး်မိဳငးဆိုငးဆိုငးရြိသညး၈ မမရြငးသညး ထညံးေပ့သညး၈

သူက ထမငး့စာ့သညး မရြိလြ၈ ဆရာံကို အရို့ႏႊငး

ေကာငး့ႏို့

ရာရာဟငး့ဖတးကို

ယပးေတာငး တစးေခ္ာငး့ႏြငံးလညး့ ယငးမနာ့ေအာငး

ဆယး

ထညံးေပ့သညး၈

ခပးေပ့သညး၈ ဆရာက

ရြကးသလိုိ သေဘာက္ သလို်ပဵဳ့ရငး့ ထမငး့ကို ်မိနးရညးရြကးရညးစာ့သညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 94


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ထမငး့စာ့်ပီ့ေသာ

လကးေဆ့ေရဇလဵု

ေက္ာငး့

အဆငးသငံးရြိသညး၈ ဆရာဆပး်ပာ တိုကး်ပီ့ေသာအခါ မမရြငးက ေရဖလာ့ ႏြငံး

ေကာငး့ေၾကာငး့၇

ဆရာံလကးေပ၍သို႓

ေသာကးေၾကာငး့ စသညးတို႓ကို ေ်ပာမိေသ့သညး၈

ေနရာမြမထရ၈

အခါမ္ာ့

လညး့

ဆပး်ပာခဲႏြငံး

ေလာငး့ခ္ေပ့သညး၈

မမရြငး

က

ဆရာသညး

ေငျဖလာ့တစးလဵု့ႏြငံး

ေရေသာကးရနးပငး

ေရခပး၊

လကးဖကးရညး

ပနး့ကနး်ပာ့တျငး ဖလာ့ကိုတငးကာ ဆရာံကို ေပ့သညး၈ ကၽျနးေတားသညး

ဒုတိယအၾကိမး

က

မယဥးႏျယးကိုေတျ႔၊

ေသာကးေရဖလာ့ကို

အာ့ရငး

နငံးဆရာ

ဆရာကေတား

ဟငး့ခ္ကး

ပနးကနး်ပာ့

ကေတားပဲ

တျငးထညံး၊

ၾကဵဖနးခ္ီ့မျမး့

ေနတာပဲ၇

အဲဒါေတျဟာ အဆနး့မြတးလို႓လာ့''

မြတးခ္ကးခ္မိသညး၈

ဆရာသညး

်မိဳ႔သူရသညးမြာ ကဵေကာငး့ ေလစျ တကာ့...၈ အလျနး ကဵေကာငး့ ေလစျ

''ဘာ... မဆနး့ဘူ့'' ''ဘာလုိ႓ဆနး့ရမြာလဲ...၇ တုိ႓အိမးလညး့ ဒီလုိပဲ စာ့တာပဲဥစၥာ၇ ထမငး့စာ့

တကာ့....၈ ကိုအုနး့ေမာငးႏြငံး ကိုအုနး့ေမာငး

ခ္ညး့ပဲ

တ်ခာ့စီ်ဖစးသညး၈ ထခူ့ရသညး၈

စာ့ၾက

ယခငးက

ထမငး့စာ့လြ္ငး

ေသာကးၾက်ပနးေတာံလညး့

ကိုယံးထမငး့ ကိုယးဟငး့ ထညံးစာ့၊ ယငးေကာငး မလာရနး လကးေညာငး့ခဵ၊ မညးသူမြ္

''နငး

မေမာငး့၈

ဆီထသျာ့၊

စာ့်ပီ့လြ္ငး

ကိုယးံဟာကိုယး

ကိုအုနး့ေမာငးသညး

လကးေဆ့

အိမးေရြ႔ရြိ

ပလုပးက္ငး့ရသညး၈

ဘဲဥအို့

တစးခါတရဵ

ေသာကးေရအို့ ဆီသို႓ပငး မလာေတာံဘဲ ပလုပးက္ငး့ေရကိုပငး မ္ိဳခ္ ေသာကး လိုကးသညး၈ လကးသုတးပွ ု ါလညး့ အထူ့ရြာမေနေတာံဘဲ မိမိပုဆို့ကို်ဖညး၊ လကးကိုလညး့ သုတး၇ ပါ့စပးကိုလညး့ သုတးေသား ကိစၥ်ငိမး့၌၈ ယခုမူ လကးသုတး ပွါကအစ လကးကိုငးပွါ လိုေခါကး၊ ပနး့ကနး်ပာ့ ကေလ့်ဖငံး စာ့ပျဲေပ၍တျငး အဆငးသငံး ရြိသညး၈ မြနးပါသညး၈ ်မိဳ႔သူရေသာ ကၽျနးေတားံဆရာ အလျနးကဵေကာငး့သညး၈ ေန႓ခငး့စာစာ့်ပီ့ ဆရာေရာ ကၽျနးေတားပါ ေက္ာငး့်ပနးတကးၾကသညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

်ပီ့ရငး ဆပး်ပာေမႊ့နဲ႓ ေတာငး တု႓ိက လကးေဆ့တာ၇ ကာလေကာငး့တုနး့ကဆိုရငး ထမငး့စာ့်ပီ့်ပီ့ခ္ငး့ အ်မြဳပးထျကးတဲံ ေဆ့နဲ႓ သျာ့တိုကးပစး ေသ့တာ'' "နငး တကယးေ်ပာတာလာ့" "ေရာ ….. ခကးပါၿပီ၇ ထနး့ပငးေပ၍က က္တယးဆိုကာမြ အေပါကး ကေလ့ နဲ႔ လာ့ လုပးေန်ပနး ၿပီ" ကၽျနးေတား က မယဵုသ်ဖငးံ "ဒါ်ဖငးံ နငးံ လကးေပ့စမး့ ငါနမး့ၾကညးံမယး"ဟု စမး့သညး၈ မယဥးႏျယးက

သူ႔လကးကေလ့

ကို

ကမး့ေပ့၊

ကၽျနးေတားက

နမး့ၾကညးံသညး၈ ဟုတးသညး၈ မယဥးႏျယး၌ လကးသညး ကၽျနးေတားံလကးကဲံသို႔ ဟငး့ေစားမနဵ၇ ဆပး်ပာေမႊ့နဲ႔ သငး့ေန၌၈ ကၽျနးေတား အလျနး ေက္နပး သျာ့သညး၈ ဆရာသညးသာ ကဵေကာငး့သညးမဟုတး၇ ကၽျနးေတားလညး့ ကဵေကာငး့ မညးထငးသညး၈ ထို ညေန ကၽျနးေတား ေက္ာငး့ဆငး့ ၊

အိမး၉ စာအုပး Page 95


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

လျယးအိတးကို ထာ့ၿပီ့ေသာအခါ ဦ့ေလ့ပု ထဵ သျာ့မညးႀကဵ၌၈ ဧညးံခနး့၉ ဆရာ သညး မမရြငး အဆငးသငးံခ္ေပ့ေသာ အခ္ိဳပျဲကို လကးဖကးရညးၾကမး့ ႏြငးံ်မညး့ရငး့ ကုလာ့ထိုငး တစးလဵု့ေပ၍ ထိုငးလ္ကး သတငး့စာေဟာငး့ တစးခုကို ဖတးေနသညး၈ မမရြငးသညး ဆရာႏြငးံ မလြမး့မကမး့ ၾကမး့်ပငး ၉ ႀကဵဳ႔ႀကဵဳ႔ကေလ့ ထိုငးရငး့ သူတို႔ၿမိဳ႔သူေတျ

လုပးေလံလုပးထရြိေသာ

သဵေခ္ာငး့ရြညးရြညး

တစးခု

ႏြငးံ

ေနရာေပ့သညး၈ ရာဇွတးအုပးသညး မိတးဖျဲ႔ ေပ့သညး၈ "ကိုအုနး့ေဖ

ဒီဗိုလးႀကီ့က

အီမူရာ

ေခ၍တယး၇

ခငးဗ္ာ့တို႔ကို

နညး့နညး့ပါ့ပါ့ စစးခ္ငးလို႔ တဲ"ံ "စစးပါေလ က္ဳပးဟာ နိပျနးတို႔ရဲ႔မိတးေဆျ၇ တို႔ဗမာအစညး့အရဵု့ ဥက၎ဌ

ဇာပနး့ထို့ ေနသညး၈ ကၽျနးေတားက

ဦ့ေလ့ပုႀကီ့ထဵ

အ်မနးသျာ့ႏုိငးရနး

အတျငး့ဘကးရြိ

ထိုအခိုကးတျငးပငး

အိမးေရြ႔၉

မြနးကာ့ဆိုကးလာသညး၈

မြနးကာ့

်မငးကတညး့ က ကၽျနးေတား မ္ကးလဵု့်ပဴ့ သျာ့မိသညး၈ ကာလပ္ကး ၿပီ့ေနာကး သူေဌ့တို႔မြနးကာ့မ္ာ့ ရျာမ္ာ့တျငး လာေရာကး ွြကးထာ့သညး၈ ကာ့ မ္ာ့ကိုရြာေဖျ၊ ဂ္ပနးစစးဗိုလး မ္ာ့က သိမး့ယူသညး၈ ထို႔ေနာကး လြညး့လမး့ေၾကာငး့ပါ မေရြာငး လိုကးေမာငး့ေနသညး၈ ဤ ကာ့သညး

ဂ္ပနးစစးဗိုလး သညး ေခါငး့ညိတးသညး၈ ဂ္ပနးကလညး့ ေခါငး့ညိတး၊ အဂၤလိပး စကာ့ ႏြငးံ ်ပနးေ်ပာသညး၈ ရာဇွတးအုပးက ဘာသာ်ပနးသညး၈ "မသနး့ရြငး

ေမာငး

ကို်မငးံဦ့ကို

ကငးေပတိုငးကဖမး့ထာ့တာ၇

ဒီက

ဗိုလးႀကီ့က ကယးထုတးခဲံ တယး၇ အဲဒါ ဗိုလးႀကီ့ လကးထဲကေန ထျကးေ်ပ့ သျာ့တယး၇ အခု သူ ဘယးမြာလဲ" "က္ဳပးလညး့ မသနး့ရြငး ေရာကးမြ ဒီသတငး့ၾကာ့ တာပဲ၇ သူ ဘယးမြာ

ဂ္ပနးစစးဗိုလးကာ့ပငး ်ဖစးရမညး၈ ေမြ္ားလငးံသညးံအတိုငး့

တစးဦ့ပဲ" ရာဇွတးအုပး က ဂ္ပနးကို အဂၤလိပးစကာ့်ဖငးံ ဘာေ်ပာသညးမသိ၈

ဆရာံစာၾကညးံခနး့ကို အ်မနးဆဵု့ရြငး့လငး့ တဵ်မကးစညး့ လြဲေနသညး၈

ကၽျနးေတား

ဂ္ပနးစစးဗိုလးႏြငးံ ရာဇွတးအုပးကို ဆရာသညး တညးၿငိမးစျာပငး ဆီ့ႀကိဳ

ကာ့ေပ၍မြ

ဂ္ပနးစစးဗိုလးတစးဦ့

ရြိတယးဆိုတာ က္ဳပး မသိဘူ့"

ဆငး့လာသညး၈ ကာ့ အေနာကးမြ ဂ္ပနးစစးသာ့ တစးဦ့ႏြငးံ ်မနးမာရာဇွတးအုပး

ရာဇွတးအုပး က ဂ္ပနးကို တစးဆငးံဘာသာ်ပနး ေ်ပာသညး၈ ဂ္ပနးသညး

တစးဦ့လညး့ ဆငး့လာသညး၈ ကာ့ေရြ႔ခနး့ရြိ ဒရိုငးဘာ ဂ္ပနးတစးဦ့ က္နးရစး၌၈

မ္ကးေမြာငးကုတး သျာ့၊ မသနး့ရြငး ကို လကးၫႈိ့ထို့ကာ ွူ့ွူ့ ွါ့ွါ့ႏြငးံ

ဂ္ပနးစစးဗိုလးႏြငးံ ရာဇွတးအုပးသညး အိမး ေပ၍သို႔ တကးလာခိုကး ဂ္ပနးစစးသာ့

ေ်ပာသညး၈

က ်ခဵွ၉ေစာငးံရသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 96


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ရာဇွတးအုပးက

"ဗိုလးႀကီ့ကေ်ပာတယး၇

မသနး့ရြငး

ဒီဘယးလုိ

ေရာကးလာ သလဲ၇ သူ႔ ေမာငးမရြိရငး မသနး့ရြငး ကိုစစးဖို႔ ထညးံလိုကးပါတဲ"ံ ဟု ဆို၌၈

"ရြငးံစစးဗိုလး ကို ေ်ပာပါ ကၽျနးမေယာက္းာ့ ကို မဖမး့ပါနဲ႔ ကၽျနးမ လိုကးခဲံပါံမယးလို႔" မသနး့ရြငး၌ စကာ့ ကို ရာဇွတးအုပးမြတစးဆငးံ သိရေသား ဂ္ပနးစစးဗိုလး

မသနး့ရြငးသညး ဆရာံမ္ကးႏြာမြာ

ထိတးလနး႔တၾကာ့

လညး့

သိသိသာသာႀကီ့

ဆရာံကို ပ္ကး

လြမး့ၾကညးံသညး၈

သျာ့သညး၈

သို႔ရာတျငး

ဆရာသညး တညးၿငိမးစျာ်ပနးေ်ပာ၌၈

ထိုအခိုကး ေ်ခာကးလုဵ့်ပဴ့ကို

"နိပျနးစစးဗိုလးကို ေ်ပာလိုကးပါ၇ မသနး့ရြငးနဲ႔ က္ဳပးနဲ႔ ေမတၱာရြိတာၾကာၿပီ၇ မေန႔က က္ဳပး တို႔ လကးထပး ၿပီ့ၿပီ၇ သူ႔ေမာငး ်ဖစးခဲံတာ နဲ႔ က္ဳပးတို႔နဲ႔ မဆိုငးဘူ့ ထငးပါတယး"

တျငးပငး

လ္ငး်မနးေသာ

ပုတးခ္လိုကးရာ

အခနး့ေထာငးံ

ဆရာံလကးတစးဖကးသညး သု႓ိ

လျငံးသျာ့သညး၈

မေရြ့မေႏြာငး့ပငး ဆရာ၌ လကးသီ့တစးလဵု့သညး ဂ္ပနး၌ မ္ကးႏြာဆီသုိ႓ ်ပငး့ထနး စျာ က္ေရာကးသျာ့သညး၈ ဂ္ပနးသညး ၾကမး့်ပငးေပ၍ လဲက္သျာ့ရာ ဆရာသညး လ္ငး်မနးစျာ်ဖငံး

ရာဇွတးအုပးသညး

ဤစကာ့ကို

ဂ္ပနးအာ့

်ပနးေ်ပာေသာခဏ၉

ဂ္ပနးသညး က္ာ့ကဲံသို႔ ေဒါသတႀကီ့ ခုနးထ သညး၈ သူသညး ဆရာံေရြ႔၉ရပးကာ ဆရာံပါ့ အာ့ ဘယး်ပနးညာ်ပနး တီ့ေတာံသညး၈ ဆရာသညး အဵႀကိတး ၊ ေခါငး့ငဵု႔ခဵသညး၈ ဂ္ပနးစစးဗိုလး ကသာ ေဒါသမေ်ပ ႏိုငးဘဲ ခါ့မြ ေ်ခာကးလဵု့်ပဴ့ ကိုထုတး၊ မသနး့ရြငး ႏြငးံ ဆရာံ ကို တစးလြညးံစီခ္ိနးရငး့ ရာဇွတး အုပးကိုလညး့

ဂ္ပနး႓ခါ့မြ ဓာ့ရြညးၾကီ့ကို ဆျဲထုတး ယူလက ို း သညး၈ ်ခဵွမြ စစးသာ့ေလ့ သညး ွူ့ွူ့ွါ့ွါ့ေအား၊ လြဵစျပးတပးေသနတးႏြငံး ေ်ပ့ထျကးလာသညး၈ ကၽျနးေတား သညး မ္ကးလဵု့်ပာသျာ့၌၈ အေၾကာငး့မြာ ဆရာသညး ဓာ့်ဖငးံ ်ပနးလညးခုခဵရနး ်ပငးခိုကး ေၾကာငးေနရာ မြ သတိရေသာ ရာဇွတးအုပးသညး

စကာ့ေ်ပာ၌၈ "ဗိုလးႀကီ့က

သညး ေက္နပးစျာ ၿပဵဳ့၊ သူ႔ေ်ခာကးလဵု့်ပဴ့ ကို အိတးတျငး့်ပနးသျငး့ရနး ်ပငးသညး၈

ေ်ပာတယး၇

ခငးဗ္ာ့တို႔

ႏြစးေယာကးစလဵု့ကို

အခု

သူဖမး့ခ္ငးတယး၇ ဒီေတာံ လိုကးခဲံၾကဗ္ာ" ဆရာသညး ဘာ်ပနးေ်ပာရမညး မသိ၈ ရာဇွတးအုပးကိုသာ စိုကးၾကညးံ ေန၌၈ ထိုစဥး မသနး့ရြငးက ေနရာမြ ထသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ဆရာံကို ေနာကးမြ ွငးဖမး့ခ္ဳပး လိုကးေသာေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ဂ္ပနးစစးသာ့သညး ဆရာံရငးဘတးကို လြဵစျပး်ဖငးံ ေထာကးထာ့သညး၈ ဆရာက လကးမြဓာ့ ကို လႊတးခ္ လိုကးရ၌၈ "ဒိုငး့"

Page 97


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

မေမြ္ားလငးံဘဲ

ေသနတးသဵတစးခ္ကး ေပ၍ထျကးလာသညးံ တစးခဏ၉

ဆရာံရငးဘတးကို လြဵ စျပးႏြငးံေထာကးထာ့ေသာ ဂ္ပနးစစးသာ့သညး ေပ္ာံေချလဲ က္သျာ့၌၈

အခနး့တစးေထာငးံ တျငးမူ

ေစာေစာက

ဆရာပုတးခ္လိုကးေသာ

ေ်ခာကးလဵု့်ပဴ့ကို ကိုငးရငး့ မသနး့ရြငးသညး မိမိ ကိုယးမိမိ ဘာလုပးမိသညး မသိသူတစးဦ့ကဲံသို႔

ရပးေနသညး၈

ေ်ခာကးလဵု့်ပဴ့ေ်ပာငး့မြ

အေငျ႔တလူလူ

လ္ငး်မနးေသာ ဆရာသညး သူ႔ေနာကးမြ ခ္ဳပးထာ့ေသာ ရာဇွတးအုပးကို ကိုငးေပါကးခ္လိုကး သညး၈ ရာဇွတးအုပး၌ ခႏၶာကိယ ု းႀကီ့ ၾကမး့်ပငးေပ၍သို႔ က္သျာ့လြ္ငးက္သျာ့ရငး့ ေအာကး ေ်ပ့တကးလာ၌၈

၉က္နးရစးေသာ ဂ္ပနး

ဆရာသညး

ဒရိုငးဘာ

ဂ္ပနးဓာ့ရြညးကို

သညး

ေကာကးယူ၊

ေနာကးတပးတကးလာေသာ ဂ္ပနးစစးသာ့ ဆီ လြဵပစးသကဲံသို႔ ဂ္ပနးဓာ့ရြညး ႀကီ့သညး စစးသာ့၌ ရငးဘတးဆီ တညးံတညးံႀကီ့ွငးစိုကး ထုတးခ္ငး့ေဖာကး သျာ့သညး၈ အေ်ခအေန လဵု့ွေ်ပာငး့လဲသျာ့သညး၈ ဂ္ပနးစစးသာ့ႏြစးဦ့ ေသခဲံ၊ မြာ

သတိ

လစးေမံေနသညး၈

ၾကမး့်ပငးမြ

ကုနး့ထေသာ

ရာဇွတးအုပးကို ဆရာသညး ဓာ့ေႏြာငးံ ႏြငးံ ေနာကးေစံကို ရိုကးခ္လိုကးရာ သူပါ ၿငိမးသျာ့သညး၈ ထိုအခ္ိနးထိ ကိုအုနး့ေမာငးႏြငးံ

ကၽျနးေတားသညး မခငးသိနး့တို႔

က

စာၾကညးံခနး့တျငး့၉ ဘယးက

ရြိသညး၈

ေပ၍လာသညး

မသိ၈

မ္ကးလဵု့အ်ပဴ့သာ့ ႏြငးံ အိမးေပ၍ေရာကးလာၾကသညး၈ ထိုအခါမြ ကၽျနးေတားလညး့ အခနး့တျငး့ မြ ထျကးခဲံမိသညး၈ ဆရာသညး ရာဇွတးအုပးခါ့မြ ေ်ခာကးလဵု့်ပဴ့ကိုပါ ယူလိုကး၊

ေမ့သညး၈ "ငါံညီ ဘာေတျ်ဖစးေနတာလဲ" "ဘာေတျ်ဖစးတာ ေမ့မေနနဲ႔၇ က္ဳပးတို႔အာ့လဵု့ ဒီေနရာက ေ်ပ့ရမယး၇ မခငးသိနး့နဲ႔ မသနး့ရြငး ေရႊတိုေငျစ ေတျ အ်မနးဆဵု့သိမး့"

ထျကးေနသညး၈

ဂ္ပနးစစးဗိုလး

ကိုအုနး့ေမာငးသို႔ေပ့ သညး၈ ထိုအခါက္မြ ကိုအုနး့ေမာငးသညး သတိွငးလာဟနး

မခငးသိနး့ကို

ဖယးႏြစလ း ကးရသညး၈

လြမး့ေပ့သညး၈

တစးလကးကို

ဂ္ပနးစစးသာ့ႏြစးဦ့ဆီမြ

သူလျယးလိုကး၊

တစးလကး

ရိုငး

အေ်ခအေနကိုရိပးမိေသာ မခငးသိနး့ႏြငးံ မသနး့ရြငးတို႔ အခနး့တျငး့သို႔ ေ်ပ့ွငးသျာ့ၾက သညး၈ ဂ္ပနးစစးဗိုလး လႈပးရြာ့လာ သ်ဖငးံ ဆရာသညး မ္ကးႏြာကို ဖေနာငးံႏြငးံ သဵု့ခ္ကးဆငးံ ေပါကး လိုကးသညး၈ ဂ္ပနး ၿငိမးသျာ့ သညး၈ "ကဲ ငယးေလ့ တို႔ေတျ အာ့လဵု့သျာ့ရမယး၇ မငး့ လူမ်မငးေအာငး ေနာကးေဖ့ ေပါကးက တိတးတိတးေ်ပ့ ေပေတာံ" "အို …. ကၽျနးေတားလညး့ ဆရာနဲ႔လိုကးမြာေပါံ" ဆရာသညး စိတးထိခိုကး သျာ့ဟနး ်ပသညး၈ ထို႔ေနာကး ေခါငး့ကို ခါသညး၈ "ငါံတပညးံ

အသကးငယးေသ့တယး၇ ဆရာတို႔နဲ႔

လိုကးလို႔မ်ဖစးဘူ့၇

ဒီေတာံ ငယးေလ့ ကို အမႈမပတးေအာငး လူ မ်မငးခငး ်မနး်မနး ေ်ပ့ေပေတာံ၇ ဆရာံစကာ့ကို နာ့ေထာငး" ကၽျနးေတားသညး

ဆရာံစကာ့ကို

မပယးလြနးရဲသ်ဖငးံ

အိပးေနာကး

ေဖ့ေပါကးမြ ေကျ႔ပတး ထျကးေ်ပ့ၿပီ့ ရျာထိပး မြ ရျာတျငး့်ပနးွငးခဲံသညး၈

ကို

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 98


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတား

ရျာတျငး့

ေရာကးေသာအခါ

ဆရာတို႔်ခဵွ၉

လူအေတား

လိုကးၾကသညး၈ ဆရာသညး လူအုပးကို တညးၿငိမးစျာၾကညးံ၊ "ရျာသူရျာသာ့

စညးေနၿပီ၈ လူၾကာ့ထဲ၉ ႏြစးလဵု့်ပဴ့ ထမး့ထာ့ ေသာ ဆယးအိမးေခါငး့ကိုလညး့

အာ့လဵု့ကို ကၽျနးေတားေ်ပာခ္ငးတယး၇ ကၽျနးေတားတို႔ကေတာံ ဒီရျာေနလို႔မ်ဖစးဘူ့

ေတျ႔ရသညး၈ ကၽျနးေတားက သူတို႔ အနီ့ တမငးတို့ွငးသျာ့၊ ေမ့သညး၈

သျာ့ေတာံမယး၇ ဒီ ေတာံ မၾကာခငး ရျာကို ဂ္ပနးေတျ လာေမႊမြာပဲ၇ အဖို့တနး ပစၥညး့ေတျနဲ႔

"သူႀကီ့ က္ဳပးဆရာ ဘာ်ဖစးလို႔လဲဗ္" သူႀကီ့က

မ္ကးေစာငး့ထို့၊

တ်ခာ့ရျာ

ေရႊ႔ထာ့ၾက၇

ၿပီ့ေတာံ

အစစ

သတိွီရိယနဲ႔ ေနၾက၇ တစးခုေတာံ က္ဳပးမြာခဲံမယး၇ ဒီဂ္ပနးေကာငး ေတျကို

်ပနးမေ်ဖ၈

ဆယးအိမးေခါငး့ကသာ

ရြငး့်ပသညး၈

တစးေန႔ ဗမာတစးမ္ိဳ့လဵု့ ခဵခ္လိမးံမယး၇ အဲဒီအခ္ိနးမတုိငးမီ လိမးလိမး မာမာ စညး့စညး့ရဵု့ရဵု့ ေနၾက၇ က္ဳပးလညး့ တစးေန႔်ပနးလာခဲံမယး ဒါပဲ" ေနာကးဆဵု့စကာ့

"ေချ့မသာ့ေလ့၇

နငး

ဘယးေလြ္ာကးသျာ့ေနတာလဲ

နငးံဆရာ

လူသတးလို႔"

မ္ာ့ကိမ ု ူ ဆရာသညး ဆို႔နငးံစျာေ်ပာ၊ လူအုပးၾကာ့သို႔ဆငး့ကာ မာ့မာ့ ႀကီ့ ထျကးချာသျာ့သညး၈ သူ႔ေနာကးမြ မခငးသိနး့၇ မသနး့ရြငး၇

ကိုအုနး့ေမာငးတို႔

လိုကးပါ သျာ့ၾကသညး၈ ဆရာတို႔ ေတားေတားေွ့ေွ့ ေရာကးကာမြ သူႀကီ့သညး

"ဗ္ာ လူသတးလို႔၇ မ်ဖစးႏိုငးတာဗ္ာ"

ရျာသာ့မ္ာ့ အကူ အညီ်ဖငးံ အေလာငး့တို႔ကို ေကာကးယူသညး၈ ႏြစးလဵု့်ပဴ့ႀကီ့

ကၽျနးေတားသညး ဟနးေဆာငး၊ ေရြ႔သို႔တို့ရနး်ပငးသညး၈ သို႔ရာတျငး အနီ့၉ရြိေသာ ဘေထျ့ေလ့ က ကၽျနးေတားံလကးေမာငး့ကို လြမး့ဆျဲသညး၈ "ငါံလူရ

သမီ့ပ္ိဳေတျကို

ၿငိမးၿငိမးေနစမး့ပါ၇

နငးံပါ

အမႈပတးေနဦ့မယး၇

ကၽျနးေတားႏြငးံ

နငးံဆရာ

လူသတးတာ လူမဟုတးဘူ့၇ ဂ္ပနး ဘာမြတးလို႔လဲ"

ဆယးအိမးေခါငး့သညး

ႏြစးလဵု့ၿပဴ့ႀကီ့ႏြငးံ

ဆယးအိမးေခါငး့သညး

ေနာကးဆုတး၊

်ဖစး လူအုပးၾကာ့၉

သညး

ရညးရျယးခ္ကးမဲံစျာ်ဖငးံ

ေဆာငး့ေနသညး

ငုပးလြ္ိဳ့စ်ဖစး၌၈

ကၽျနးေတားတို႔

မို့ေလ့သညး မႈနးမႈိငး့စျာရြိေန၌၈ ေရြ႔တို့သညး၈

မခငးသိနး့ႏြငးံ မသနး့ရြငးက ေ်ခာကး လဵု့်ပဴ့ကိုယးစီႏြငးံ ်ဖစးသကဲံသို႔ ဆရာတို႔ ရိုငးဖယးကိုယးစီႏြငးံ

သဵု့ေလ့ဦ့

ရျာ်ပငးတစးွိုကးရြိ လယး ကျငး့မ္ာ့ကိုလျနး၊ ေမြ္ားၾကညးံေသား အေရြ႔ဘကး၉

သို႔ရာတျငး အိမးေပ၍မြ ထျကးလာသူမ္ာ့ ်မငးသညး တစးခဏ၉ တနး႔သျာ့ၾက၌၈ ညီအစးကိုကလညး့

ရျာသာ့

ဆရာတို႔သျာ့ရာဘကး ထျကးခဲံၾကသညး၈ အက္်မနးေသာ

ကၽျနးေတား သညး အသာၿငိမးေနလိုကးသညး၈ သူႀကီ့ႏြငးံ

တကာ့ကာ့ႏြငးံ ဟိုအမိနး႔ ေပ့ ဒီအမိနး႔ေပ့ ်ပဳလုပးသညး၈

သညး၈

သူႀကီ့ႏြငးံ

ၿငိမးၿငိမးေလ့

ရို့ေလ့

ေတာငးေ်ခရြိ

်မဴဆိုငး့စ

အငးတိုငး့ေတာအတျငး့

တို့ွငး

ေပ္ာကးကျယးသျာ့ ေသာ ဆရာ တို႔တစးသိုကး ကို အေွ့မြ ကၽျနးေတားတို႔ လြမး့်မငးရသညး၈

ေန

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 99


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတားံဆရာကို

ဘယးေသာအခါမြ

်ပနးလညးေတျ႔ရပါမညးနညး့၈

ဤအေတျ့ ွငးလာမိ သညးႏြငးံ တစးၿပိဳငးနကး လယးေ်မ်ပငးတျငး ဒူ့ေထာကးရငး့ ကၽျနးေတားသညး မ္ကးႏြာကို လကး ွါ့ႏြငးံအုပး၊ ခ္ဵဳ့ပျဲခ္ ငိုေၾကျ့ မိပါသတညး့၈

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (ှ၅)

(ှှ) အရူ့၌သစၥာ ဆရာတို႔သျာ့ေလရာကိုၾကညးံရငး့

ကၽျနးေတားတစးေယာကး

ငိုခဲံပါ၌၈

သို႔ရာတျငး ေနာကး တစးေန႔၉ ကၽျနးေတား တို႔တစးရျာလဵု့ ငိုပျဲဆငးၾကရသညး၈ ဆရာ၌ အမြာစကာ့ အတုိငး့ ရျာရြိအပ္ိဳ အာ့လဵု့ ကနးမႀကီ့၇ ဥသြ္စးပငး စေသာ တစးပါ့ရျာမ္ာ့ ကို ညတျငး့ခ္ငး့ ေရြာငးရြာ့ ကုနးၾကသညး၈ ေၾက့ေရတတး တို႔လညး့ တစးအိမးေထာငးလဵု့ လို လို လြညး့ကိုယးစီ်ဖငးံ ေ်ပ့ၾက သညး၈ မေ်ပ့ႏိင ု းမေ်ပ့သာ

သူတို႔သာဒုက၏ၾကမၼာကို

ေရာကးလာမညးမြနး့

သိလ္ကး ပငးံသကး ရြဴ အဵ ႀကိတးရငး့ ေစာငးံေမြ္ားေနၾကရသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 100


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ေစာငးံေမြ္ားေနၾကသညးံ

အတုိငး့လညး့

ေနာကးတစးေန႔

ဆျမး့ခဵခ္ိနး၉

တစးရာခနး႔ရြိေသာ ဂ္ပနးစစးတပးသညး ကၽျနးေတား တို႔ရျာကို ွိုငး့ေတာံသညး၈ ်မငးသမြ္ လူ ကို ရိုကးသညး၈ ေတျ႔သမြ္လူကို စစးသညး၈ ရြိသမြ္အိမးကို ရြာသညး၈သူတို႔ေမႊလို႔အာ့ရမြ နီပျနးတပးမေတားကို အာဏာဖီဆနးေသာရျာအာ့ ထိုကးထိုကးတနးတနး ဆဵု့မ ေတာံသညး၈

ေလာကဓာတးေက္ာငး့

ကိုလညး့

မီ့တငးရြိဳ႔ရာ

တစး်ခမး့ပါ ပါသျာ့ေတာံသညး၈ ရျာရြိလူကုနးသညး

မီ့ေလာငး်ပငးကိုၾကညးံ၊

ငိုသူငို၇ အဵႀကိတးသူ ႀကိတးႏြငးံ ်ဖစးေနၾက သညး၈ ငိုသူေရာ အဵႀကိတးသူေရာ အာ့လဵု့၌နာ့ ၉ ဆရာကိုအုနး့ေဖ ေ်ပာခဲံေသာ စကာ့သညး ပဲံတငးထပး ေန၌၈ က္ဳပးမြာခဲံမယး၇

ဒီဂ္ပနးေကာငးေတျကို

တစးေန႔

ဗမာတစးမ္ိဳ့သာ့လဵု့ ခဵခ္လိမးံ မယး၇ အဲဒီ အခ္ိနး မတိုငးခငး လိမးလိမးမာမာ

ကၽျနးေတားံအဘသညး

မီ့ေလာငး်ပငးကိုၾကညးံရငး့

အဵႀကိတးေနသညး၈

သူႀကီ့ကမူ ေပ၍မလာ၈ ရျာသူရျာသာ့ အာ့လဵု့က မ္ကးႏြာငယးမ္ာ့်ဖငးံ အဘထဵ အဘ

ဟုတးတယးမဟုတးလာ့" ရျာသူရျာသာ့မ္ာ့က ၿဖိဳငးၿဖိဳငးညီညီ လကးသီ့ လကးေမာငး့ တနး့၊

အဘသညး ေၾကကျဲမႈႏြငးံ ေဒါသေရာေသာ သူတို႔အသဵမ္ာ့ ၿငိမးသညး အထိ ေစာငးံၿပီ့မြ စကာ့ ဆကးေ်ပာ သညး၈

ရျာေတာံ ရိြေသ့တယး" တကးၾကျ ေနေသာ ရျာသူရျာသာ့မ္ာ့က သဵၿပိဳငးေအားၾကသညး၈ "ရြိေနေသ့တယး …. ရြိေနေသ့တယး" အဘ သညး ရျာသူရျာသာ့ မ္ာ့အာ့ စူ့စိုကးၾကညးံရငး့ အဓိပၸာယးရြိရြိ ဆိုသညး၈

စညး့စညး့ရဵု့ရဵု့ေနၾက"

ွိုငး့လာၾကသညး၈

တစးခ္ိနးတုနး့က က္ဳပး တို႔ရျာကို ကုလာ့်ဖဴေတျက ဒီလိုပဲ မီ့တငးရြိဳ႔ခဲံဖူ့တယး၇

"က္ဳပးတို႔ရျာ မီ့ရြိဳ႔ခဲံတဲံ ကုလာ့်ဖဴေတျ ဒီေန႔မရြိေတာံဘူ့၇ က္ဳပးတို႔

်ပနးေသာအခါ

"တစးခုေတာံ

အာ့လညး့မငယးၾကနဲ႔၇

"ဟုတးတယး .. ဟုတးတယး …. ဟုတးတယး"

ကၽျနးေတားတို႔ေက္ာငး့တျငး မက သိမးတစးခု ႏြငးံ ဦ့ေလ့ပုႀကီ့ ၌ ေက္ာငး့ပ္ကး

ဂ္ပနးတို႔

ွမး့လညးမနညး့ၾကနဲ႔၇

ေအားၾကသညး၈

ဂ္ပနးတို႔သညး ရျာကိုမီ့တငးရြိဳ႔သညး၈ ရျာတစးွကးေ်ပာငး၌၈ ကၽျနးေတားတို႔၌

"ရျာသူရျာသာ့တို႔

သညး

ဆို႔နငးံေသာရငးကို

မ္ိဳသိပး၊

သူတို႔အာ့

စကာ့ေ်ပာသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

"ဒီေတာံ

….

က္ဳပးတို႔

တစးခုေ်ပာမယး၇

သဘကးခါမြာ

ဒီမီ့

ေလာငး်ပငးေပ၍မြာ အိမးေတျ်ပနး ေဆာကးရမယး၇ ဒါပဲ" အဘ သညး စကာ့တိတ ု ို ်ဖတး ၊ လူအုပးၾကာ့ ထဲမြ ထို့ထျကး သျာ့သညး၈ Page 101


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

အဘစကာ့ကို လြညး့ရြိသူတို႔က

လူတိုငး့လိုကးနာၾကသညး၈

လြညး့ေပ့ၾကသညး၈

လြညး့

ေနာကးတစးေန႔နဵနကး၉ မရြိသူတို႔က

လုပးအာ့

ႏိုငးေသာ

မ္ာ့

ေထာကးပဵံၾကသညး၈

သူႀကီ့ဦ့သာဇဵႀကီ့

ပငး

မေနရဲ၇

ကၽျနးေတားတို႔ တစးရျာလဵု့ ရို့ေလ့ တျငွ း ငး၊ သစးခုတး သူကခုတး၇ ွါ့ခုတးသူက ခုတး၇ အငးဖကးခူ့ သူကခူ့၇ ကိုယးတာွနး ကိုယးေက္ပျနးစျာ လုပးၾက၌၈

ဤေက္ာငး့ပ္ကးႀကီ့အေပ၍၉

တစး်ခမး့မီ့ေလာငး

ထာ့သ်ဖငးံ

ဦ့ေလ့ပု

အလျနးသဵေယာဇဥးႀကီ့၌၈

အေၾကာငး့မြာ ဤရျာ၉ ဦ့ေလ့ပု ေသာငးတငး ကတညး့က ဤေက္ာငး့ပ္ကးႀကီ့ သညး ဦ့ေလ့ပုတစးဦ့တညး့ အပိုငးစာ့ေသာ ေရႊနနး့ေတားႀကီ့ ်ဖစးခဲံသညး၈ ဤေရႊနနး့ေတားႀကီ့

မီ့ရြိဳ႔သူတို႔ ရြိဳ႔ၾကပါေစ၇ သို႔ရာတျငး ဤေတာဤေတာငး ဤေ်မရြိသမြ္

ရြိေသ့သညး၈ယခုမူ

ရုပးပ္ကးဆငး့ပ္ကး ်ဖစးေနသညး၈

စိုကးၾကသညး၈ လုပးအာ့ မစိုကးႏိုငးေသာ ေၾက့ေရတတးတို႔က ေငျေၾက့ႏြငးံ ထမငး့ထုပး

ပဵုသဏၭာနး၉

မီ့ခခ္ိနး၉

ဦ့ေလ့ပု

တစး

ေလာငးေနမညးေလာ မေ်ပာတတး၈ သို႔ရာတျငး

ေယာကး

ေသာကမီ့

ေက္ာငး့ေပ၍သို႔ ကၽျနးေတား

အိမးဆိုတာလညး့ ်ဖစးရမညး၈ အဘ ေ်ပာသကဲံ သို႔ ကၽျနးေတားတို႔ရျာသညး

ေရာကးေသာအခါ ကၽျနးေတာံးအေတျ့တို႔သညး တကးတကးစငး မြာ့ေၾကာငး့ သိရ

ရြိရမညး၈

သညး၈ အဘ

သတးမြတးခဲံသညးံ

အတိုငး့

တစးရကးေက္ားေသာအခါ

်ခကိုကးေနေသာ

ေသတၱာအပ္ကးႀကီ့ေဘ့၉

ကုပးကုပးကုပးကုပးႏြငးံ

မီ့ေလာငး်ပငး၉ အိမးအသီ့သီ့ ်ပနးေပ၍ခဲံသညး၈ ကၽျနးေတား ွမး့နညး့ဆဵု့မြာ သျပးမို့

ဦ့ေလ့ပုသညး အလုပး ရႈပးေန၌၈ မညးမြ္ အလုပးရႈပး သနညး့ဆိုေသား ကၽျနးေတား

ကၽျနး့ကာ ႏြငးံ ကၽျနးေတားတို႔၌ ေက္ာငး့ ႀကီ့ကို ်ပနးမေဆာကး ႏိုငးေတာံ်ခငး့

တကးလာသညးကိုပငး သူသတိ မမူမိ၈

ပငး်ဖစးသညး၈ ေက္ာငး့ကို ်ပနးေဆာကး၊လညး့ မထူ့ ေတာံ၈ ကၽျနးေတားတို႔တစးေက္ာငး့လုဵ့၉ ဆရာကိုအုနး့ေဖႏြငးံ မရိြသညးံေနာကး

ဆရာႏြစးဦ့သာ

ဆရာကိုႀကငးခဲသာ

ဆရာကိုႀကငးခဲသညး

ဦ့ေလ့ပုသညး

်ဖစးသညး၈

ဤေက္ာငး့ကို

ဂဵုနီအိတးႀကီ့တစးခုတျငး့သို႔

ပစၥညး့မ္ာ့

ထို့သျငး့

ရိြခဲံဖူ့သညး၈

ထညးံေနသညး၈ ခါတိုငး့ကဲံ သို႔ ဥသြ္စးသီ့ မ္ာ့ ခ္ညး့မဟုတး၇ ဥသြ္စးသီ့မ္ာ့လညး့

ဆရာကိုအုနး့ေဖ

ပါသညး၈ ငြကးေပ္ာဖီ့မ္ာ့လညး့ ပါ သညး၈ ငါ့ရဵ႔ေ်ခာကးမ္ာ့လညး့ ပါသညး၈

မညးသညးံနညး့ႏြငးံမြ္

အမဲေ်ခာကးမ္ာ့လညး့

ပါသညး၈

ကၽျနးေတားကပး

သျာ့ခ္ိနး၉

ဦ့ေလ့ပုသညး

ဆကးလကး မေထာငးႏိုငး၇ တစးေခ္ာငးေခ္ာငးတျငးမိႈငး့ ရငး့ ရျာပ္ကးရတုပိုဒးစႀုဵ ကီ့

ဆနးတစး်ပညးခနး႔ကို ဂဵုအိတး တျငး့ သို႔ေလာငး့ထညးံရနး ႀကိဳ့စာ့ ေနသညး၈

တစးပုဒးမ္ာ့ စပးေနမညးလာ့ မေ်ပာတတး၈

အေရ့ထဲ ဂဵုအိတးက အစႏြစးခုပူ့ေန၊ ဦ့ေလ့ပု ၉ အခကးအခဲ ေတျ႔ေန၌၈

ဤသို႔်ဖစးပ္ကးၿပီ့ သဵု့ရကးခနး႔အၾကာ၉ ကၽျနးေတားသညး ဦ့ေလ့ပုႀကီ့ ေနေသာ

ေက္ာငး့

ပ္ကးႀကီ့ဆီ

ထျကးခဲံ

သညး၈ယခငးက

"ဦ့ေလ့ပု ဘာလုပးေနတာလဲ"

ဦ့ေလ့ပု၌

ေက္ာငး့ႀကီ့သညး ယိုငးေနယျငး့ေန ေဆျ့ေနပါ၌၈ သို႔ရာတျငး ေက္ာငး့ဟူ၊ မြတးမိ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 102


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဦ့ေလ့ပုသညး

ထိတးလနး႔တၾကာ့ ကၽျနးေတားံအာ့

်ပနးၾကညးံသညး၈

မညးသို႔မြ္ေတာံ စကာ့မ်ပနးႏိုငး၈ ကၽျနးေတား က ဂုဵနီအိတးအစႏြစးခု ၿဖဲေပ့သညး၈ ဦ့ေလ့ပုက ဂဵုအိတးတျငး့ သို႔ ဆနးတစး်ပညး ေလာငး့ ထညးံသညး၈ ထို႔ေနာကး ေက္ာငး့ေထာငးံတစးေနရာသို႔သျာ့၊ က္စးကနဲ က္စးကနဲ အာ့ရပါ့ရ တဵေတျ့

က

ွမး့နညး့ပနး့နညး့်ဖငးံ

ေမ့မိသညး၈

ဦ့ေလ့ပုက

တကယးစပိုငး လုပး တယး" "မငး့ က ဘာလုိ႓ စပိုငးလုပးခ္ငးတာလဲ"

ကၽျနးေတားံအနီ့ ်ပနးကပးလာသညး၈ ထို႔ေနာကး မႈနးကုပးကုပး ႏြငးံ ဆိုသညး၈ "ငါက ရျာက ဘာေၾကာငးံ သျာ့ရမြာလဲ သျာ့ရငး ငါ စပိုငး်ဖစးသျာ့မြာေပါံ"

"က္ဳပးဆရာလညး့ ေ်ပ့ရ်ပီ က္ဳပးရျာကိုလညး့ မီ့ရိႈ႔သျာ့တယး၇ က္ဳပးဒီ ဂ္ပနးေကာငး

"ခငးဗ္ာ့က ဘာေၾကာငးံ စပိုငး်ဖစးရမြာလဲ ဦ့ေလ့ပုရ"

ေတျကို

သူ႔ေသတၱာႀကီ့

"ေအ့ေလ ဒါ်ဖငးံ မငး့က ဘာေၾကာငးံ ငါ ရျာကထျကးသျာ့မယးလို႔ ေ်ပာရတာလဲ"

စိတးပ္ကးလကးပ္ကး

ဦ့ေလ့ပု၌မ္ကးလဵု့မ္ာ့ အေရာငးေတာကးလာသညး၈

"က္ဳပး တကယးေ်ပာတာဗ္ ဦ့ေလ့ပုလို ဗိုလးစကာ့ တတးရငး က္ဳပး

"ဦ့ေလ့ပု ခငးဗ္ာ့ က္ဳပးတို႔ရျာက သျာ့ေတာံမလိ႔ု လာ့"

ကၽျနးေတား

ဗဵု့က္ၿပီ့ေသေအာငး က္ဳပး သိပးၿပီ့ စပိုငး လုပးခ္ငးတယး"

"ငယးေလ့ မငး့ တကယးေ်ပာတာလာ့"

ေထျ့ေနေတာံသညး၈

ကၽျနးေတား

"ဒီေချ့တိရစၦာနးဂ္ပနးေတျ လကးသညး့ချာစမး့ပါေစ ဒီေကာငး ေတျ ေပ၍

တိုကးခ္ငး

ဖျငးံသညး၈

တယး"

ဦ့ေလ့ပုသညး

ေသတၱာတျငး့မြ

အဂၤလိပး

ဘာမြ္မေ်ပာဘဲ သတငး့စာ

အေဟာငး့မ္ာ့ကို ထုတးယူသညး၈ ထို႔ေနာကး ဟိုလြနးဒီလြနးႏြငးံ ဘာရြာသညးမသိ ရြာေန၌၈ အတနးႀကာမြ ဓာတးပုဵ တစးပုဵကို ေထာကး်ပသညး၈

သညး

ဦ့ေလ့ပုအာ့

ထိုငးေနသညး၈

ဆကးစကာ့

ထိုအခါက္မြ

မေ်ပာလို၊

ဦ့ေလ့ပု

သညး

ကၽျနးေတားံအနာ့ သို႔ ကပးလာသညး၈ "ငယးေလ့ စပိုငးလုပးရမြာ သိပးေၾကာကးဖို႔ ေကာငး့တယး၇ စပိုငးဆိုရငး ဂ္ပနးက ေ်ခသညး့ လကးသညး့ ချာ တယးက"ျ အေရ့ထဲ ဦ့ေလ့ပုသညး ဘာေတျလာ ေ်ပာေနသနညး့၈ ကၽျနးေတားက စိတးတိုစျာ ်ပနးေအားသညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

"ေဟာဒီမြာေတျ႔လာ့ မငး့ ေသေသခ္ာခ္ာႀကညး"ံ ဦ့ေလ့ပု ်ပေသာ ဓာတးပုဵမြာ ကုလာ့်ဖဴတစးေကာငး၌၈ ဓာတးပုဵ်ဖစးသညး၈ သူ႔ေခါငး့ထကး၉ ထူ့ထူ့ ဆနး့ဆနး့ ဦ့ထုပးတစးမ္ိဳ့ ေဆာငး့ထာ့သညး၈ "အဲဒါဘယးသူလဲဗ္" "ကငး့ေဂ္ာံ ႆီစစး" "အဲဒါ ဘာလဲဗ္" Page 103


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"ကျာ မငး့ကလညး့ ဟို ေ်ခာကးခ… ု အဲ…အဲ ေဂ္ာံဘုရငး" "ခငးဗ္ာ့ဘုရငး

ကို

က္ဳပးကဘာလုပးရမြာလဲ"

"ဟာ ဦ့ေလ့ပုသညး

ကုပးကုပးကုပးကုပးႏြငးံ ထျကးသျာ့်ပနးသညး၈ ေႀက့ဆငး့တုေတားတစးခုကို တျနးမ၊

သုဵ့ေလ့ညက

"နငး အဲဒါေတျ အေႀကာငး့ ဘယးသူ႔ေလြ္ာကးေ်ပာသလဲ" "်ပညးေရႊဆဵေတား စူ့ရပါေစရဲ႔ဗ္ာ က္ဳပးဘယးသူ႔မြ မေ်ပာရပါဘူ့"

ဦ့ေလ့ပုသညး ေလသဵႏြိမးံ ၊ ဖတး်ပေတာံသညး၈

ဦ့ေလ့ပုသညး သူ႔ေလနတးသာ့ႏြငးံ သတငး့စာမ္ာ့ကို ်ပနးသိမး့သညး၈

"ေဂ္ာံဘုရငးမငး့်မတးမိနး႔ေတားမူသညး တဲံ၇ ်မနးမာ်ပညးသူ ်ပညးသာ့မ္ာ့

။ေနာကး အလျနးလြ္ိဳ႔ွြကးေသာ အမူအရာ်ဖငးံ ေမ့သညး၈

တဲံ၇ ဂ္ပနးကို မကူညီႀက နဲ႔ တဲ"ံ

"ငယးေလ့ မငး့ဂ္ပနးကို တကယး ေသာကး်မငးကပးသလာ့"

ကၽျနးေတားသညးပို၊ စိတးတိုလာ၌၈ ထို႔ေႀကာငးံ ဘု်ပနးေ်ပာသညး၈

"ဂ္ပနး ကို က္ဳပးေသာကး်မငးကပးတာမဟုတးဘူ့၇ သတးခ္ငးေနတာ"

"ခငးဗ္ာ့ေဂ္ာံဘုရငး က စ်ဖီ့ပါဗ္ာ၇ ဂ္ပနးေတျက က္ဳပးတို႔ကို ဒီေလာကး ႏြိပးစကးေနေသာ ခငးဗ္ာ့ မ်မငးဘူ့လာ့၇ ဘယးမြာလဲ ခငးဗ္ာ့ ်ဗိတိသြ္စစးတပးေတျ" တဟဲဟဲရယးသညး၈

ထို႔ေနာကး

သိပးညဵံတာပဲ၇

မငး့ေလယာဥးပ္ဵသဵေတျ

ဦ့ေလ့ပု

သညး

ဘာမြ္မေ်ပာေတာံဘဲ

သူ႔ဂုဵနီအိတးႀကီ့ကို

ထမး့၊

ကၽျနးေတာံအာ့ ေခ၍ သညး၈

တဵေတျ့ကို

သုဵ့ေလ့ခ္ကး ဆကးေတျ့လိုကး ်ပီ့ဆကးေ်ပာ၌၈ "ငါံလူက

လျနးခဲံတဲံ

ေပ၍က မိႈပျငးံႀကီ့လို အပျငးံႀကီ့တစးခုက္ လာတယး၇ အဲဒါဘာႀကီ့လဲ"

"အဲဒါ ေလနတးသာ့ေတျကျ ငါစုထာ့တာ၇ ငါဖတး်ပမယး၇ မငး့နာ့ေထာငး"

သညး

က္ဳပးသတိရ်ပီ၇

ေလယာဥးပ္ဵသဵႀကာ့ ေတာံ က္ဳပးထျကးမေ်ပ့ပဲ ေစာငးံႀကညံး တယး၇ ေလယာဥးပ္ဵ

ဆငး့တုေတား အေခါငး့တျငး့မြ စက၎ဴထုပးမ္ာ့ ယူလာသညး၈

ဦ့ေလ့ပု

ဦ့ေလ့ပု

"မငး့ဂ္ပနးသတးခ္ငးရငး ငါနဲ႔လိုကးခဲံ၇ ဘာမြေတာံ စကာ့ ဆကးရည ြ း မေနနဲ႔"

မႀကာ့ဘူ့လာ့၇

အဲဒီ်ဗိတိသြ္တပးေတား ေတျေပါံက"ျ ဦ့ေလ့ပု က ဤသို႔ေ်ပာမြ ကၽျနးေတားသညး သတိရမိေတာံသညး၈

ဦ့ေလ့ပုက ေနာကးမြလိုကးသညး၈

ဂုဵနီအိတးႀကီ့ထမး့၊ ဦ့ေလ့ပုသညး

ရျာမြ

ေရြ႔မြသျာ့သညး၈ ထျကး

ကၽျနးေတားက

ရို့ကေလ့

ဆီသို႔

ေရြ႔ရႈသျာ့သညး၈ "ဦ့ေလ့ပု ခငးဗ္ာ့ဘယးလ"ဲ ဦ့ေလ့ပုက လြညံးႀကညးံ၊ ေ်ပာသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 104


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"မငး့ခါတိုငး့လိုကးရငး ဘယးလဲလို႔ မေမ့ဖူ့ပါဘူ့" ဦ့ေလ့ပုေ်ပာသညးမြာ

မြနး၌၈

ကၽျနးေတားသညး စိတးပ္ကးလကးပ္ကး ဦ့ေလ့ပု ဥသြ္စးသီ့စာ့ေနသညးကို

ထို႔ေႀကာငးံ

ကၽျနးေတားသညး

ဆကးလကးမေမ့ ေတာံဘဲ သစၥာရိြစျာ်ဖငးံ ေနာကးမြ လိုကးခဲံသညး၈ ဦ့ေလ့ပုသညး ဦ့ပျာ့သိုကးတျငး့မ္ာ့ဆီ ကၽျနးေတားံအာ့ ေခ၍ခဲံသညး၈ သိုကးတျငး့မ္ာ့ကို ေက္ား၊ တစးဖကးလြ္ိဳတျငး့ထဲသို႔ ဆငး့သညး၈ ထို႔ေနာကး စမး့ေခ္ာငး့ကေလ့ တစးခုအတိုငး့ ဆကးေလြ္ာကးသညး၈ ဂ္ဳဵ့ဂ္ဳဵ့က္ေရတဵချနးနာ့ ေရာကးေသာအခါ ဦ့ေလ့ပုသညး

ရပးလိုကး၌၈

သူရပးသ်ဖငးံ

ကၽျနးေတားလညး့

ေက္ကးေဆာငးတစးခုထကးတကး၊

ရပးရသညး၈

သူ႔ပါ့စပးေပါကး

ကို

လကးွါ့ႏြစးခုႏြငးံ ကာလြ္ကး အသဵ ကုနး ဟစးသညး၈

ႀကညံးေနဆဲ

သ်ဖငးံ

လြညးံမိသညး၈

ေတာငးကမး့ပါ့ေတာပငးမ္ာ့ကို လူႀကီ့တစးဦ့

ရပးေန

ွတးထာ့သညး၈

သညး၈

ေက္ာခိုငး့လ္ကး

သူ႔ကိုယး၉

မ်ဖီ့ဘဲထာ့သညးံ

ထျာ့ႀကိဳငး့ေသာ

အစိမး့ေရာငး

ဆဵပငးမ္ာ့

စစးွတးစုဵ

ပျေနသကဲံသို႔

ကို

မုတးဆိတး

ပါ့သိုငး့ေမျ့ မ္ာ့ လညး့ရြညးေနသညး၈ သူ႔လကးတျငး့၉ တစးေထာငးသာသာ ခနး႔ရိြေသနတးတစးမ္ိဳ့ကို ကိုငးထာ့သညး၈ ဤေသနတးေ်ပာငး့ွက ကၽျနးေတားတို႔ ႏြစးဦ့အာ့ ခ္ိနးထာ့သညး၈

ထုိသူအာ့ ေအ့ခ္မး့ စျာဆိုသညး၈ "မစို့ရိမးပါနဲ႔ ဆရာႀကီ့ ဒါ ငယးေလ့က္ဳပး တူကေလ့ပါ" ဦ့ေလ့ပုသညး

ေက္ာကးေဆာငးေပ၍၉

ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ ထိုငး ၊ဂုဵနီအိတး ကို ဖျငးံလ္ကး ဥသြ္စးသီ့တစးလုဵ့ထုတးကာ ်ငိမး့ခ္မး့စျာ စာ့ေနေတာံ၌၈

သို႔ရာတျငး ထုိသူက မညးသို႔မြ္ စကာ့မေ်ပာဘဲ လကးဟနးေ်ခဟနး ႏြငးံသာ ကၽျနးေတားတို႔ ႏြစးဦ့ကို မတးတတးရပး ရနး ေ်ပာသညး၈ ကၽျနးေတားက မတးတတးရပးလိုကး၌၈ ဦ့ေလ့ပုက လညး့ သူ႔အိတးႀကီ့ ကို ထမး့၊ မတးတတးရပး

ကၽျနးေတား သညး ဦ့ေလ့ပုအာ့ စိတးပ္ကးလကးပ္ကး ႀကညံးမိသညး၈ ဦ့ေလ့ပုႀကီ့ အရူ့ေဖာကး ်ပီေလာ၈ ဦ့ေလပု

ႀကာ့

ေတျ႔လိုကးရသညးံသဏၭာနးမြာ ေႀကာကးစရာ်ဖစး၌၈

"ေအာကးအီ့ အီ့ အျတ"း

သို႔ရာတျငး

ေ်ခသဵလိုလို

ကၽျနးေတား က တုနးလႈပး ေနသမြ္ ဦ့ေလ့ပုသညး ဥသြ္စးသီ့စာ့ မပ္ကးဘဲ

"ေအာကးအီ့ အီ့ အျတ"း

ဤသို႔ေအား်ပီ့ေသာအခါ

ေနာကးမြ

သညး၈ ရပးသညး၈

ဥသြ္စးသီ့စာ့ေနသညးမြာ

ခါတိုငး့လိုပငး

ဣေ်ႏၵရရ်ဖစးသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ထုိသူက

လကးရပးေခ၍သ်ဖငံး

ကျ္နးေတားတုိ႔ႏြစးဦ့

သူ႔ဆီသျာ့သညး၈ အနီ့ေရာကးေသား သူက ကျ္နးေတား တုိ႔ အာ့ ေရြ႔ဆကးသျာ့ ခုိငး့သညး၈ သူက ကျ္နးေတားတုိ႔ေနာကးမြ ေသနတးႏြငံးခ္ိနးရငး့ လုိကးလာသညး၈

Page 105


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကျ္နးေတားတုိ႔သညး ေရာကးလာ၌၈

ဤေနရာ

ရပးချငံးေပ့သညး၈

အလျနး

ေခ္ာငး

ေရာကးမြာ

ကျ္နးေတားသညး

က္

ေသာ

ထုိသူက

ဂူတစးခုေရြ႔

ကျ္နးေတား

ဘာလုပးရမညးမသိ

တုိ႔အာ့

ဂ္ပနးေတျက ႏြိပးစကးလ႓ ို က္ဳပးတုိ႔လညး့ ထျကးေ်ပ့ရ်ပီ့၇ က္ဳပးတုိ႔ ရျာလညး့ မီ့ရႈိ႔သျာ့်ပီ့၇ က္ဳပးကုိခငးဗ္ာ့လကးထဲက ေသနတးမ္ဳိ့ တစးလကးေပ့စမး့ပါ၈

ေၾကာငးေနခိုကး

"က္ဳပး ဂ္ပနးေတျကုိ အကုနးပစးသတးမယး"

ဦ့ေလပုသညး အိတးၾကီ့ကုိဖျငးံ၊ တစးစုဵတစးခု ႏိႈးကးမညး်ပဳသညး၈ သို႔ရာ တျငး ထုိသူသညး ေသနတး

လ္ငး်မနးစျာ်ဖငံး အိတးၾကီ့ကုိ ေ်ပာငးွကုိ

ထုိသူသညး မယုဵတစးွကး ယုဵတစးွကးႏြငံး ဦ့ေလ့ပုအာ့ လြမး့ေမ့သညး၈

ဦ့ေလ့ပု လကးမြ ဆဲျယူသညး၈

ကျ္နးေတားတုိ႔ဘကးခ္ိနး့ထာ့ရငး့

လကးတစးဖကး်ဖငံး

"ဒီကေလ့ေ်ပာတာ အမြနးေတျပဲလာ့"၈

အိတးတျငး့ မြ အရာတုိ႔ကုိ သျနး့ၾကညးံ၌၈ အိတးတျငး့မြ ဥသြ္စးသီ့၇ ငြကးေပ္ာသီ့၇ ငါ့ေ်ခာကးစသညးံတုိ႔

က္လာမြ

ထုိသူသညး

ေက္နပးဟနး

ဦ့ေလ့ပုိသညး ေခါငး့ကုိ တဆကးဆကးညိတး၊ ႏႈတးမြလညး့ တဖျဖျ

သူ႔ေသနတးကုိ

ေ်ပာသညး၈

ပခုဵ့၉လျယး်ပီ့ ကျ္နးေတားတို႔အာ့ စကာ့ေ်ပာသညး၈

"အမြနး ပါပဲ အမြနးပါပဲ၇ ဒီကေလ့ မညာတတးဘူ့၇ ဟုတးဖူ့လာ့၇ ငါံလူရာ၇

"ဒီကေလ့ ဘယးကလဲ"

ငါံလူ ဘယးတုနး့ က ညာဖူ့လို႔လဲ"

"က္ဳပးတူေလ့ပါ ဆရာၾကီ့ရာ"

ကျ္နးေတား

"ခငး့ဗ္ာ့ ဘာေၾကာငးံ ဒီကေလ့ ကုိေခ၍လာရသလဲ"၈ ဦ့ေလ့ပုသညး ထုိသူကုိ

တစးလြညံး

ရုတးတရကး

မေ်ဖႏိုိငးဘဲ

စကာ့ေထာကး

ကျ္နးေတားံကုိတစးလြညံး

သနာ့ဖျယးၾကညးံေန၌ မေနႏုိငး

ေသာ

ကျ္နးေတားက

ခဵေၾကာငး့

ဟတးဟကးပကးပကး

"စိတးမရြိပါနဲ႔ ဆရာၾကီ့ရာ၇ က္ဳပးက

ဂ္ပနးဆုိ

သိပးသတးခ္ငးတယး၈

ဦ့ေလပုက ဒီလိုကးလာ ရငး ဂ္ပနး သတးရမယး ဆုိတာနဲ႔ က္ဳပးလိုကးလာတာ" ထုိသူသညး

စူ့စမး့စျာ်ဖငံး

ဆကးေတာငး့

ကျ္နးေတားမ္ကးႏြာအာ့

ပနးသညး၈

"က္ဳပးစကာ့ကုိ

ၾကညံးသညး၈

ယုဵပါဆရာၾကီ့ရာ၇

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ထုိသူ႔မ္ကးႏြာထာ့ၾကညံး၊

ဦ့ေလပု

ေခါငး့ညိတး်ပမိသညး၈မေမြ္ားလငးံဘဲ

ရယးေမာသညး၈

ကျ္နးေတားက

သူသညး

လိုကးရဲေသား

လညး့

ဦ့ေလ့ပုက သူ႔မ္ကးလုဵ့မ္ာ့ မပျငံးေအာငး ထုိသူႏြငးံအတူ လိုကးရယးသညး၈ ထုိသူ အရယးရပးသညးအထိ

ွငးေ်ပာရသညး၈

ကျ္နးေတားက

ကလညး့

ဦ့ေလ့ပုက

မ္ကးႏြာပုိ့သတး၊ ဦ့ေလ့ပု ထုိအခါ

ဦ့ေလ့ပုသညး

အာ့

ရယးတန ု း့ရြိေသ့သညး၈

ထုိသူက

တညးၾကညးစျာ စူူ့စိုကးၾကညံးလုိကးသညး၈

မ္ကးႏြာကုိ

ခ္ကးခ္ငး့အရိတး

အုပးလုိကး်ပီ့

မ္ကးေတာငးပုတးခတးပုတခ း ကး ႏြငံး ဟုိၾကညးံ ဒီၾကညံးၾကညံး၌ ကဵအာ့ေလ္ားးစျာ အနီ့၉

ဥသြ္စးသီ့တစးလုဵ့ေတျ႔သ်ဖငံး ဆျဲယူလိုကး်ပီ့

အချဵချာကာ

မ္ကးလႊာ

ေလ့ခ္၊ ်ငိမး်ငိမးဆိတးဆိတး စာ့ေနေတာံ၌၈

Page 106


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ထုိသူက လ္ငး်မနးစျာ ထလိုးကး်ပနး၊

ဦ့ေလ့ပုႏြငံး ကျ္နးေတားတို႔

ကုိယးတို႔အာ့ လိုကးစမး့ သညး၈ ဘာမြ္ မေတျ႔ေသား သူက သူ႔ေသနတးေ်ပာငး့ ကုိ ကျ္နးေတားတို႔ရငးဘကး၉ ေတံ လိုကး်ပီ့ ခကးထနးစျာေ်ပာသညး၈ "ေဟံ မငး့ ရီ့တိီ့ရာ့တာ့ မလုပးနဲ႔၇ ေသသျာ့မယး၈ နာ့လညးလာ့၇ ငါေမ့တာေ်ဖစမး့"

ကျ္နးေတားသညး

ထုိသူ႔မ္ကးႏြာကုိ

သူ႔မ္ကးႏြာၾကီ့က

သူေ်ပာသညးံအတုိငး့

တကယးလုပးမညးံ

ၾကညးံမိသညး၈ ဟနး

ခကးထနး

ေနသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ သူ႔အေမ့ကုိ လ္ငးလ္ငး်မနး်မနး ေ်ဖလိုကးရသညး၈ "ေ်ဖ … ေ်ဖပံါမယးဗ္ာ၈ က္ဳပးကုိေတာံ မသတးပါနဲ႔"

"ကျ္နးေတား ဆရာက ဂ္ပနးကုိသတးလို႔" "မငး့ဆရာ ….. ဘာလို႔ ဂ္ပနးသတးတာလဲ" "မငး့ဘာလို႔ ဒီလိုကးလာလဲ" "က္ဳပး ဂ္ပနးကို ်ပနးသတး ခ္ငးတယး...၇ ဦ့ေလ့ပုၾကီ့က သူ႔ေနာကး လုိကးခဲံရငး ဂ္ပနး ကုိသတးရမယးလုိ႔ ေ်ပာတယး" "ငါဒီမြာရြိမြနး့ မငး့သိလာ့" "ဟငး့အငး့......... မသိဘူ့၇ ေနဦ့ဗ္....က္ဳပးသတိရ်ပီ့"

"မငး့နာမညး ဘယးသူလ.ဲ .. "

ထုိသူသညး မ္ကးႏြာၾကီ့ၾကဳတး၊ ကျ္နးေတားအာ့ၾကညံးသညး၈

"သနး႔ဇငး..... "

"မငး့ဘာ သတိရ တာလဲ"

"ေရႊဂ.ူ .. "

"က္ဳပး

…..

တစးညက

မိႈပျငံးလို႔ဟာၾကီ့

က္တာေတျ႔ရတယး၈ အဲဒါ ခငးဗ္ာ့ မဟုတးလာ့၈

"မငး့ ဂ္ပနး ေတျ႔ဖူ့လာ့.... " "ေတျ႔ဖူ့တယး.... "

"ဘာကျ"

"ဘယးမြာေတျ႔ဖူ့သလဲ"

"ဟုတးပါတယး... ခငးဗ္ာ့ပဲ်ဖစးရမြာပဲ"

"်မိဳ႔မြာလညး့

ေတျ႔ဖူ့တယး၇

ေလယာဥးပ္ဵေပ၍က

တစးေန႔က

ရျာလာ

မီ့ရႈိ႔ေတာံလည့း

ေတျ႔ဖူ့တယး" "ရျာ ဘာလို႔မီ့ရိႈ႔လဲ... "

"က္ဳပး ဘယးသူ႔မြ ေလြ္ာကးမေ်ပာဘူ့.... ခငးဗ္ာ့ စပုိငးမဟုတးလာ့၇ က္ဳပး စပုိငးနဲ႔သိပး ေတျ႔ခ္ငးေနတယးဗ္" ထုိသူသညး

ရုတးတရကး

ေၾကာငးသျာ့၌၈

ကျ္နးေတားအာ့

ေမ့ချနး့

ဆကးမထုတးႏုိငး၇ ကျ္နးေတားကသာ ဆကးေ်ပာသညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 107


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"ခငးဗ္ာ့ စပုိငးဆုိရငး... က္ဳပးကုိ ေသနတးနဲ႔ မပစးပါနဲ႔ဗ္ာ၇ ခငးဗ္ာ့မြ ဓာတးချကးမပါဘုူ့လာ့၇ ဓာတးချကးပါရငး ေလယဥးပ္ဵေတျေခ၍်ပီ့ ဂ္ပနးေတျအေပ၍ ဗုဵ့ၾကဲခုိငး့စမး့ပါဗ္ာ၇

ခငးဗ္ာ့မေ်ပာခ္ငးေနပါ၈

က္ဳပးကုိ

ဓာတးချကး

ေပ့၄ငး...

ခငးဗ္ာ့တုိ႔ ေဂ္ာံဘုရငးဆီ က္ဳပးကုိယးတုိငး လြမး့အေၾကာငး့ၾကာ့ပါံမယးဗ္ာ"

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (ှ၆)

ဤအၾကိမးတျငးမူ

ထုိသူသညး

ကျ္နးေတားံရငးဘကးမြ

ေသနတးချာ၊

လႈိကးလိႈကးလြဲလြဲ ရယးသညး၈ သူ ရယး ေသား ဦ့ေလ့ပုသညး လုိကးရယးသညး၈ ထုိ႔ေနာကးမြ

သူ႔ဘာသာသူ႔

ဥသြ္စးသီ့်ပနးစာ့သညး၈

သတိရဟနး

ခ္ကးးခ္ငး့

ထုိသူကသာ အေတားမသတး

အရယး

ရပး

ရယးေမာ်ပီ့ေနာကး

ကျ္နးေတားံ ပခုဵ့အာ့ ပုတး၊ ခ္ဳိသာ စျာ ေ်ပာသညး၈ "ၾကိဳကးသေဟံ ငါံလူ အဲ မငး့နာမညးဘယးသ"ူ "သနး႔ဇငး"

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 108


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"ေအ့...

ေမာငးသနး႔ဇငး

မငး့ဂ္ပနးကုိသတးခ္ငးရငး

သတးရမယး၈

ဦ့ေလ့ပု

သညး

သူ႔ဥသြ္စးသီ့အာ့ေဘ့ခ္၊ ကၽျနးေတားံလကးတျငး့မြ

အမ္ာ့ၾကီ့ သတးရမယး .... ၇ ဒါေပမယးံ ငါဒီမြာ ရြိတဲံ အေၾကာငး့ ေလြ္ာကး

ေခ္ာကလကးကို

မေ်ပာရဘူ့ေနား"

ွတးဖ္နးေ်ဖေပ့်ပီ့ ဂူတျငး့သို႔ ်ပနးွငးလ္ကး ဦ့ေလ့ပု အတျကး ေခ္ာကလကး

သညး

ဂူတျငး့သို႔ွငးသျာ့၊

တစးစုဵတစးခုကို

ယူလာကာ

"ငယးေလ့ မငး့ကို ငါမေ်ပာဘူ့လာ့၇ ်ဗိတိသြ္အငးပါယာႀကီ့၇ ဆိုတာ ်ဗိတိသြ္ေတျရိြတုနး့ က တစးက္ပးဖို့ ွယးစာ့ရငး ေခ္ာံကလကး ေတျ အမ္ာ့ႀကီ့စာ့

"ေရာံ.. ကေလ့စာ့၇ မငး့ဒါစာ့ဖူ့လာ့" သညး

ေသနတးႏြငးံလူႀကီ့က

စာ့ရငး့ လညး့ ကၽျနးေတားံ အာ့ ေ်ပာသညး၈

ကၽျနးေတားံအာ့ေပ့ သညး၈

ကၽျနးေတား

ေစာေစာက

တစးထုပး ယူလာ ေပ့သညး၈ ဦ့ေလ့ပုသညး ေခ္ာကလကးကို အငမး့မရစာ့သညး၈

"စိတးခ္ပါဗ္... က္ဳပးမေ်ပာပါဘူ့" ထိုသူ

လြမး့လုသညး၈

ေငျေရာငးပတးထာ့ေသာ

ရတယး၇ ်ပီ့ေတာံ မငး့ ငါ့ေသတၱာ စာ့ဖူ့လာ့၇ သိပးေကာငး့ေမာငး အရို့ပါ မညး့မညး့အရာတို႔ကို

စာ့ႀကညးံသညး၈ အလျနးေမႊ့ႀကိဳငး၊ ခ္ိဳဆိမးံ သညး၈

ွါ့စာ့လို႔ရတယး" ကၽျနးေတားသညး ေသနတး ႏြငးံလူႀကီ့အာ့ လြမး့ေမ့သညး၈

"ကေလ့ မငး့ဒါစာ့ဖူ့လာ့"

"သူေ်ပာတာ တကယးလာ့ဗ္"

"ဟငးံအငး့"

ထိုသူႀကီ့က ေခါငး့ညိတး်ပသညး၈ ထိအ ု ခါမြ ကၽျနးေတားသညး သတိရ၊

"ႀကိဳကးေကာႀကိဳကးကဲံလာ့" "သိပးႀကိဳကးတယးဗ္" ဤသို႔ကၽျနးေတားတို႔ အခ္ီအခ္ ေ်ပာေနခိုကး ဦ့ေလ့ပုသညး လြမး့ႀကညံး သညး၈ ထို႔ေနာကး အလျနးအဵံႀသဟနး ဆိုသညး၈ "အဵမယး အဵမယး ေခ္ာကလကး ေတျပါလာ့၇ ငယးေလ့ ငါံနညး့နညး့ ေပ့စမး့"

ေမ့သညး၈ "အ်မႇဳပးထျကး တဲံ သျာ့တိုကးေဆ့ ဆိုတာေကာ ရိြလာ့" "ေအ့ ရိြတယးက"ျ ထိုခဏတျငးပငး ကၽျနးေတားသညး မယဥးႏျယးကို သတိရ၌၈ ပထမ ေသား မယဥးႏျယး အတျကး ပါ ေခ္ာကလကးတစးထုပးေတာငး့ မညးႀကဵသညး၈ သို႔ရာတျငး ထိုသူႀကီ့ သဒၶါ

ပ္ကးသျာ့မညးကို စို့ရိမးသညး၈

ထို႔ေႀကာငးံ ထပးမေတာငး့ ေတာံ ဘဲ ကၽျနးေတားံ ေခ္ာကလကး ေခၽျ စာ့သညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 109


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

။်ပငး အဂၤလိပး လကးထကးမြ ပစၥညး့မ္ာ့ေတျ႔ လြ္ငး ဂ္ပနးအဖမး့ခဵရေႀကာငး့

ရျာလိုကးလာတယး၇ အဲဒါကစ်ပီ့ ဂ္ပနးကိုသတး ်ပီ့ က္ဳပးဆရာနဲ႔ ဆရာကေတား

ကၽျနးေတား

ေကာ သူ႔အစးကိုနဲ႔ သူ႔မိနး့မေရာ ေတာထဲ ထျကးသျာ့ႀကတာပဲ"

ႀကာ့ဖူ့သညး၈

ေခ္ာံကလကး်မငးလြ္ငး အဂၤလိပးလူ

ႏြငးံဆကးမြနး့

ကၽျနးေတားံကို သိသျာ့မညး၈

ငိုငးေနေသာ

လြ္ိဳ႔ွြကးေသာ ဤလူႀကီ့ကလညး့ ေခ္ာံကလကးကို ကၽျနးေတားတို႔ရျာသို႔ ်ပနးယူသျာ့ချငးံ ေပ့ခ္ငးမြ ေပ့မညး၈ ထို႔ေႀကာငးံ ေခ္ာကလကးကို ေခၽျစာ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ကၽျနးေတားသညး ေခ္ာကလကးွြကးရနး အႀကဵယူရငး့ ထိုလူႀကီ့ အာ့ ဆကးေမ့သညး၈

မ္ကးႏြာသညး

ငိုငးက္သျာ့သညး၈

လႈပးရြာ့သျာ့၌၈

သူ႔မ္ကးႏြာႀကီ့မြာ

်ပနးေမ့ေသာ

သူ႔အသဵသညး

ရနးရြာတယးလို႔ ဟုတးလာ့"

မသနး့ရြငး

ယခုအဘယးေႀကာငးံ

မ္ကးရညးက္ေနရ သနညး့၈ ခငးဗ္ာ့ငိုေနသလာ့၇

ဘာ်ဖစးလုိ႔လဲ၇

က္ဳပးဆရာနဲ႔

ေတာကး" လူႀကီ့ သညး ေတာကးေခါကး ၊ အဵႀကိတးကာ ေခါကးတုဵ႔ေခါကး်ပနးလမး့ ေလြ္ာကးေန၌၈

"ကေလ့ က ခုနငးက ေ်ပာတယး၇ မငး့ဆရာကေတား ကို ဂ္ပနးက

ဒါေႀကာငးံ

ခကးထနးေသာလူႀကီ့သညး

ငါံႏြမ ကိုေတာံ ဂ္ပနးေတျက သိမး့သျာ့တာ၇ ငါံအေဖ ကုိလညး့ သတးသျာ့တယး၇

တုနးယငးေန၌၈

"ဟုတးတယးဗ္

က

"မငး့ဆရာ နဲ႔ ဆရာကေတားက ကဵေကာငး့ပါေသ့တယးကျာ၇ ငါံမိနး့မ နဲ႔

"ခငးဗ္ာ့ က ဘာလို႔ ဂ္ပနးသတးခ္ငးတာလဲ"

အလျနးစိတးထိခိုကးဟနး

ေစာေစာ

သူသညး မ္ကးရညးမ္ာ့သုတး၊ ကၽျနးေတားံကို ေမားႀကညံးသညး၈

"ငါလညး့ မငး့လိုပဲ ဂ္ပနးသတးခ္ငးလို႔ေပါံက"ျ

မ္ကးရညးမ္ာ့က္လာသညး၈

ဆရာကေတား ကို သနာ့ လို႔လာ့"

ထိုသူက်ပဳဵ့သညး၈

ထိုလူႀကီ့

မ္ကးလုဵ့မ္ာ့မြ

ကၽျနးေတားအဵံႀသသျာ့၌၈

"ဆရာႀကီ့

"ခငးဗ္ာ့ ဘာလို႔ ဒီေရာကးေနတာလဲ"

ထိုသူ၌

"ွမး့မနညး့ပါနဲ႔ ဆရာႀကီ့ရာ၇ ဒီဂ္ပနးေကာငး ေတျက ႏျာ့သို့ေတျပဲ၇

က္ဳပးဆရာနဲ႔မရခငး ေ်ပ့လာ်ပီ့

ကၽျနးေတား သညး သူ႔အနာ့ကပးသျာ့၊ လိႈကးလြဲစျာေ်ပာမိသညး၈

အပ္ိဳ

က္ဳပးဆရာ

ကတညး့က နဲ႔

ယူေတာံ

ရနးရြာတာ၇

မိနးမကေလ့ေတျ ဆိုေလြ္ာကး ဖ္ကးဆီ့ ေနတာ၇ ဒါေႀကာငးံလညး့ က္ဳပးဆရာက

ဂ္ပနးက

ေ်ပာသျာ့တယး၇ တစးေန႔မြာ ်မနးမာ တစးမ္ိဳ့သာ့ လုဵ့ က ဒီဂ္ပနး ေကာငး ေတျ ကို ထခ္မယးတဲံ၇ က္ဳပးတို႔အာ့လုဵ့ လိမးလိမးမာမာ စညး့စညး့ရုဵ့ရုဵ့ လုပးႀကတဲ"ံ

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 110


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"မငး့ ဆရာ က ဒီအတိုငး့ ေ်ပာသျာ့လာ့... "

"က္ဳပးဆရာ"

"ဟုတးတယး...၇

"မငး့ဆရာ ဘယးမြာလဲ"

စညး့စညး့ရဵု့ရဵု့

ဒါေၾကာငးံလညး့

လိမးလိမးမာမာနဲ႔

က္ဳပးတို႔တစးရျာလဵု့ကလညး့

ေစာငးံေနၾကတာ၇

ဂ္ပနးကိုခ္ခ္ငးလို႔

ကၽျနးေတားသညး ေခါငး့ကုတးမိ၌၈

လကးယာ့ေနၿပီ ခကးတာက က္ဳပးတို႔မြာ လကးနကးမရြိေသ့ဘူ ဗ္၇ ခငးဗ္ာ့

"အဲဒါခကးတာပဲဗ္ာ...

က္ဳပးတို႔ ကို လကးနကးေပ့ႏုိငးလာ့" လူႀကီ့က ၿပဵဳ့လိုကးသညး၈ ထို႔ေနာကး ကၽျနးေတားအ ံ ာ့ေခ၍၊

ဂူတျငး့သို႔ွငးခဲံသညး၈

ဂူတျငး့တစးေန

ရာ၉

အလျနွ း မး့သာသျာ့၌၈

ထို႔ေၾကာငးံ

"မငး့ဆရာကို မရြာႏုိငးဘူလာ့ကျာ" လူႀကီ့၌

လကးေမာငး့ကို ကိုငး၊ေ်ပာသညး၈ က္ဳပး

ရျာကိုမ်ပနးေတာံ

က္ဳပးမသိဘူ့၇

ထိုသူကလညး့ စိတးပ္ကးသျာ့ပဵုရသညး၈

"အဲဒါ လကးနကးေတျပဲ မငး့တို႔ခဵခ္ခ္ငးရငး ငါ ဒါေတျေပ့မယး"

"ဒီလိုဆို

ဘယးမြာမြနး့

ဂ္ပနးသတးၿပီ့ ေတာထဲ ွငးသျာ့တာ ပဲ"

နာနတးသီ့သ႑ာနး အလဵု့ကေလ့မ္ာ့ ေတျ႔ရ၌၈

ကၽျနးေတားသညး

က္ဳပးဆရာ

ကၽျနးေတာ အတနးၾကာစဥး့စာ့သညး၈ ခ္ကးခ္ငး့ပငး အသိဥာဏးးတစးခု ေခါငး့ထဲွငးလာ၌၈

ဘူ့ဗ္ာ၇

ခငးဗ္ာ့နဲ႔ပဲေနမယး၇

အဲဒီလကးနကးေတျ ပစးနညး့ က္ဳပးကို သငးေပ့ မလာ့" လူႀကီ့က ရယးသညး၈ "ကေလ့ရာ မငး့သတၱိကို ငါသိပးႀကိဳကးတယး၇ ဒါေပမယး.ံ .. မငး့ဟာ ငယးေသ့တယး၇ လူႀကီ့ေတျ လုပးမြ်ဖစးတာ" ကၽျနးေတား ခ္ကးခ္ငး့သတိရ၌၈ "ဒီလိုဆိုရငး က္ဳပးသတိရၿပီ၇ လူႀကီေတျရြိတယးဗ္" "ဘယးသူေတျလ"ဲ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

"ဟာ... ရြိရမယး၇

က္ဳပးအႀကဵရၿပီ၇

ဦ့ေလ့ပုႀကီ့က

က္ဳပးဆရာက

ေတာကၽျမး့က္ငး

ဒီေတာတျငး့တစးွိုကးမြာပဲ တယး၇

သူ႔ကိုရြာခိုငး့မယး၇

ဘယံးႏြယးလ"ဲ သူက သေဘာတူသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ ခဏခ္ငး့ပငး သူ၇ ကၽျနးေတားႏြငးံ ဦ့ေလ့ပုတို႔သညး

ဂူွ၉

အစညး့အေွ့

လုပးၾကသညး၈

အစညး့အေွ့၉

ဆရာတို႔အာ့ရြာရနး ဥိ့ေလ့ပုကို ကၽျနးေတားတို႔က တာွနးေပ့သညး၈ ဥိ့ေလ့ပုက မ်ငငး့ဘဲ လကးခဵသညး၈ အစညး့အေွ့ အၿပီ့၉ ထိုလူႀကီ့က ကၽျနးေတားတို႔ ႏြစးေယာကးလဵု့အာ့ ဂူတျငး့ သို႔ေခ၍သျာ့၊ ထူ့ထူ့ဆနး့ဆနး့ အရာတစးခုကို

်ပ်ပနးသညး.

ေလ့ေထာငးံရြညးရြညး

အရာတစးခု

်ဖစးသညး၈ Page 111


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

မြနးတပး်ပတငး့ေပါကး

ကေလ့မ္ာ့လညး့ပါ

၌၈

်ပတငး့ေပါကးေအာကး၉

ဦ့ေလ့ပုက

ဥသြ္စးသီ့ေတျ်ပရငး့

အိတးတျငး့သို႔

ဆကးထညးံသညး၈

်မြာ့ကေလ့ မ္ာ့လညး့ ပါ၌၈ ကၽျဲေကားလို မညး့နကးေသာ အွိုငး့ကေလ့

ကၽျနးေတားကလညး့ အလစး တျငး ေခ္ာကလကး တစးပိုငး့တစးစကို အိတးထဲ

မ္ာ့လညး့ ပါသညး၈

ထညးံလိုကးသညး၈

"ကေလ့... မငး့တို႔ရျာက

မငး့

ခုနငးကေ်ပာတဲံ

ဂ္ပနးတိုကးခ္ငးရငး

ဓါတးချကးဆိုတာ

ေနာကးထပး

ဒါပဲ၇

ဒီေတာံ

လကးနကး

ေတျ

အမ္ာ့ႀကီ့ငါ့ေပ့မယး၇ ဒါေပမယးံ ... ငါံကို သစၥာေဖာကးရငး မငး့တို႔တစးရျာလဵု့ စကးေသနတး နဲ႔ပစးၿပီ့ မီ့ေလာငးတိုကးသျငး့ဖို႔ ေလယာဥးပ္ဵေတျ မြာလိုကးမယး... ၾကာလာ့" ကၽျနးေတား တို႔သညး ဂူ်ပငးသို႔ ်ပနးထျကးခဲံသညး၈ ဦ့ေလ့ပုသညး ယခုပငး ဆရာတို႔အာ့ ရြာပဵုေတား ထျကးရနး ်ပငးသညး၈

ဥသြ္စးသီ့မ္ာ့ ကို ေရျ့၊ ထညးံသညး၈

အခ္ိဳ႔မြာ

"က္ဳပးး

ဆရာကိုအုနး့ေဖကိုေတျ႔ရငး

ဘယးသူက

ရြာခိုငး့တယးလို႔

ေ်ပာရမြာလဲ ဆရာႀကီ့" လူႀကီ့ က ငိုငးသျာ့၌၈ အတနးၾကာမြေ်ဖသညး၈

်ပနးေရာကးလာတဲံ ဗမာ ရဲေဘားတစးဦ့ လို႔ ေ်ပာပါ၇ ကိုပု ၾကာ့လာ့" ဦ့ေလ့ပုသညး ေခါငး့ညိတးလ္ကး ထျကးသျာ့ေတာံ၌၈

လူႀကီ့က သူ႔အိတးတင ျ း့မြႏိႈကး၊ ပိုကးဆဵစက၎ဴမ္ာ့်ပ၌၈ ပိုကးဆဵအခ္ိဳ႔မြာ ်ဖစး၊

ဦ့ေလ့ပုက ေမ့သညး၈

"ဗိုလးေစာလငး့ က လို႔ေ်ပာပါ၈ ဂ္ပနးေတားလြနးေရ့ အတျကး အိႏၵိယက

သူယူခဲံေသာ အိတးႀကီ့အတျငး့သိ႔ု သူယူခဲံသညးံ ပစၥညး့မ္ာအနကးမြ

ဂ္ပနးစက၎ဴမ္ာ့

ဦ့ေလ့ပုကို ကၽျနးေတားတို႔က လြ္ိဳွအထိလိုကးပို႔သညး၈ ချဲချာခါနီ့ ၉

ကၽျနးေတား

ေရ့ေရ့

မြတးမိေသာ

အဂၤလိပးပိုကးဆဵမ္ာ့ ်ဖစး၌၈ "ခငးဗ္ာ့ ႀကိဳကးတဲံပိုကးဆဵယူသျာ့" ဦ့ေလ့ပုသညး ေခါငး့ခါ၌၈ "က္ဳပး... ဒါေတျမလိုပါဘူ့ ဆရာႀကီ့ရာ၇ ေဟာဒါေတျပါရငး...ၿပီ့တယး"

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ေနေစာငး့ၿပီ့

်မဴွိုငး့ေသာ

ေတာတို႔ထူသညးံ

လြ္ိဳေ်မာငးအတျငး့သို႔

ဥသြ္စးသီ့အိတးႀကီ့ထမး့ရငး့ စိုကးစိုကး စိုကးစိုကး ႏြငးံ တို့ွငး ေပ္ာကးကျယး သျာ့သညံး ဦ့ေလ့ပုအာ့ ေင့ၾကညံးမိစဥး ကၽျနးေတာံးရငး၉ ဆို႔တကး လာသညး၈ ဤေတာအတျငး့ သို႔ပငး ကၽျနးေတား၌ ခ္စးလြစျာေသာ ဆရာသညး တို့ွငး ေပ္ာကးကျယးသျာ့သညး၈ ယခုလညး့ ဆရာမြလျဲလြ္ငး ထိုရျာ၉ ကၽျနးေတားံ အခ္စးဆဵု့်ဖစးေသာ ဦ့ေလ့ပုႀကီ့လညး့ ဂဵုနီအိတး ထမး့လ္ကး တို့ွငးေပ္ာကး ကျယးသျာ့်ပနးပါ၌၈

Page 112


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတားသညး တရႈပးရႈပး ငိုေႀကျ့မိသညး၈ ဗိုလးေစာလငး့က ကၽျနးေတာံး ေခါငး့အာ့ ယုယစျာပျတး သပးရငး့ ေခ္ာံေမာံ စျာ ဆို၌၈ "မငိုပါနဲ႔ကေလ့ရယး... သူတို႔အာ့လဵု့တစးေန႔ ်ပနးလာပါလိမးံမယး... "

(ှဿ)

မြညွ းံ ငး့ေနေသာဥသြ္စးသီ့တစးလဵု့ ကၽျနးေတား ရျာသို႔်ပနးေရာကးခ္ိနး၉ ေနွငးစ်ပဳၿပီ၈ အေနာကးမို့်ပငးတျငး ရဲရဲနီ၊ စိတးေခ္ာကးခ္ာ့ဖျယး ရြိ၌၈ ကၽျနးေတာ႓း ရငးထဲ၉ လညး့ ဟာေနသညး၈ ယခုအခ္ိနး၉ မယဥးႏျယးကို ေတျ႔ရလြ္ငး စိတးေ်ပတနးး ေကာငး့ပါ၌၈ ကၽျနးေတား သညး အိမးသို႔မ်ပနးဘဲ ကၽျနးေတားတို႔ေက္ာငး့ေနရာသို႔ အမြတးတမဲံ ေလြ္ာကးလာခဲံသညး၈ ဤ ေက္ာငး့ေနရာ ကို်မငးမြ ရငးပိုဆို႔သညး၈ တစးႀကိမးက ကၽျနးေတားတို႔ ေပ္ားေပ္ားရႊငးရႊငး

စာေပသငး

ၾကာ့

ေဆာံကစာ့

ခဲံရာ

ေက္ာငး့ႀကီ့ကို

မ်မငးရေတာံၿပီ၈ ေက္ာငး့အစာ့ မီ့ကၽျမး့တိုငးငုတး ႏြငးံ ်ပာပဵုသာရြိေတာံ၌၈ တစးႀကိမးက

ေလာကဓာတး

ေက္ာငး့သာ့

ကၽျနးေတား

အလျနး

်ဖစးခ္ငးခဲံသညး၈ အခကးအခဲၾကာ့မြ ်ဖစးလာရ်ပနးေတာံ လညး့ ယခု... ေက္ာငး့က မရြိၿပီ၈ ဤအေတျ့တို႔ေၾကာငးံ ပတးွနးက္ငးကို သတိမ်ပဳမိေသာ ကၽျနးေတား ၌ နာ့တျငး

ရႈိကးဖိုငိုသဵ

ၾကာ့ရသညး၈

ကၽျနးေတားသညး

အံဵၾသစျာ

လြမး့

ၾကညံးလိုကးေသာအခါ မီ့ကၽျမး့ တိုငးငုတးကေလ့ တစးခုအနီ့၉ ထိုငးငိုေနေသာ

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 113


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

မယဥးႏျယးကို ေတျ႔ရ သညး၈ ကၽျနးေတားသညး ကပ္ာကယာ မယဥးႏျယးအနာ့သို႔ အေ်ပ့ကေလ့ ကပးသျာ့မိသညး၈

"နငးလာ့

မယဥးႏျယး သညး မ္ကးရညးလညးရျဲႏြငးံ ကၽျနးေတားံအာ့ ေမာံၾကညံးသညး၈ ဘာမြေတာံ မေ်ဖ၈ ေ်ဖစရာ လညး့ လိုအပး ေတာံမညး မထငး၈ ဆရာကို ကၽျနးေတားခ္စးသမြ္ မယဥးႏျယးကလညး့ ခ္စးသညး၈ ဤေက္ာငး့ႀကီ့ကို ကၽျနးေတား မယဥးႏျယးသညး

ဤေက္ာငး့၉

ပိုသဵေယာဇဥး

ကၽျနးေတားထကးအေနၾကာ

ႀကီ့မညး၈

ထို႔ေၾကာငးံပငး

ေသာ

မယဥးႏျယး

နငးက

ဘာ်ဖစးလို႔

သတၱရြိတာ၇

ငါသာေယာက္ာၤဆို

ဟိုေန႔က

ဂ္ပနးေတျ

တို႔ေက္ာငး့မီရႈိ႔ေတာံ ဒီေကာငးေတျကို ဆရာံလိုပဲ ေသနတးနဲ႔ ပစးသတးလိုကးမြာ" "မယဥးႏျယးရာ ဒီရျာကလူႀကီ့ေတျေတာငး ၿငိမးခဵေနရတယး မဟုတးလာ့၇ ဒီေတာံ ငါသတၱိေတာံရြိ တယး၇ မိုကးရူ့ရဲ ေတာံ မလုပးခ္ငးဘူ့" "ဘာေ်ပာတယး မုိကးရူ့ရဲဟုတးလာ့" "နငး ဒီစကာ့ကို နာလညးမြာမဟုတးဘူ့ မယဥးႏျယး၇ ငါံကို ဆရာက

ငိုသညး်ဖစးရမညး၈ ကၽျနးေတားကိုယး၉က ငိုခ္ငးသ်ဖငးံ မယဥးႏျယးကို အာ့ေပ့ ေခ္ာံေမာံ်ခငး့ မ်ပဳမိဘဲ ငိုငးေနမိ၌၈ အာ့ရေအာငး ငိုၿပီ့ မြ မယဥးႏျယးက အဵကေလ့ႀကိတး၊ ဆိုသညး၈

ေသေသခ္ာခ္ာ သငးဖူတယး၇ သတၱိရြိတာ က တ်ခာ့ မိုကးရူ့ရဲတာကတ်ခာ့" "ဘယးလိုတ်ခာ့လဲ" "ဆရာံ

"သနး႔ဇငး... နငးံလို ငါ ေယာက္ာၤေလ့်ဖစးရငး သိပးေကာငး့မယး" ထူဆနး့ေသာ မယဥးႏျယး၌ စကာ့ ေၾကာငးံ ကၽျနးေတား ေၾကာငးသျာ့၌၈

မ္ကးရညးၾကာ့မြ

လိုေတာံ

်ပနးမေ်ပာတတးးဘူ့၇

ဒါေပမယးံ

ငါရြငး့်ပမယး၇

သတၱိရြိတဲံလူက ဥာဏး ရြိတယး၇ မိုကးရူ့ရဲ တာ က ေကာကးရို့မီ့ တဲံ၇ နငး နာ့လညးလာ့" မယဥးႏျယးက ေခါငး့ခါသညး၈ ေက္နပးပဵုလညး့မရ၈

"မယဥးႏျယး နငးဘာေ်ပာတာလဲ" မယဥးႏျယးက

ငါသတၱိရြိပါတယးဟ၇

ငါကိုအလကာ့ပဲ ေ်ပာရတာလဲ"

"မယဥးႏျယ.း .. နငး ဘာ်ဖစးလို႔ငိုေနရတာလဲ"

သဵေယာဇဥးႀကီ့သညးထကး

"မယဥးႏျယးရယး၇

ေဒါသထျကးေသာ

မ္ကးႏြာေပ့်ဖငးံ

အေ်ခာကး တိုကး ရနးေတျ႔သညး၈ "သနး႔ဇငး နငးံကို ငါက အစက သိပးသတၱိေကာငး့တယး ထငးတယး၈

"ဒါ နငးံဆငးေ်ခေတျပါ... " ကၽျနးေတား အလျနးစိတးထိခိုကးသျာ့သညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ ွမး့နညး့ွမး့နညး့ ေ်ပာမိသညး၈

အခုေတာံ နငးအလကာ့ပဲ" ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 114


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"မယဥးႏျယး ငါသိပးစိတးညစးေနတယး၇ ဘုရာ့စူ့ပါေစရဲ႔၇ နငးကိုေတျ႔ရငး ငါစိတးခ္မး့သာမယး ေအာကးေမံ ေနတာ၇ နငးကပါ ငါံကိုႏြိပးစကးေန်ပနးၿပီ၇ ကဲပါေလ ငါမိုကးရူ့ရဲပဲ ရဲပါေတာံမယး၇ ဒီဂ္ပနးေတျကို ငါပစးသတးမယး၇ ဒါေပမယးံ ငါံမြာ ေသနတးမရြိဘူ့၇ နငးံအေဖႏြစးလဵု့်ပဴ့ႀကီ့ ငါံကိုခို့ ေပ့မလာ့"

ကို သူ႔လကးကေလ့်ဖငးံ ဆျဲကိုငး လိုကးသညး၈

်မိဳ႔ပိုငး

ကို

အစီရငးခဵေနရတယးတဲံ

သူ႔ႏြစးလုဵ့်ပဴ့ ႀကီ့ က္နးေနခဲံတယး၇ အဲဒါငါခို့ ေပ့မယး၇ ်ပီ့ေတာံနငးနဲ႔ငါ ဆရာ တို႔ ေနာကး လိုကးရေအာငး"

စကာ့်ပနးမရေသာ အခါ မယဥးႏျယး က ကၽျနးေတာံး ကို တျနး့ပစးလိုကးသညး၈

အလျနးမခဵခ္ငး်ဖစးသျာ့သညး၈

ထို႔ေႀကာငးံ

မယဥးႏျယးကို

တညးတညးႀကညံ၊ း ေမ့သညး၈

"မယဥးႏျယ.း ......၇ နငးကေလ့ပဲရိြေသ့တယး၇ နငးဒါေတျနာ့မလညးႏုိငးဘူ့၇ အက္ယးေတျ

စီစဥး

ထာ့တယး၇

နငးံအေဖႏြစးလုဵ့်ပဴ့ႀကီ့လညး့

ငါမလိုခ္ငးဘူ့၇ ႏြစးလုဵ့်ပဴ့ဆို တာ(ဆရာေ်ပာသလိုပ)ဲ မနး့က္ညး့သီ့ မြညးံ ေ်ခႊဖို႔ပဲ ေကာငး့တယး ၇ ငါအဲဒီထကးေကာငး့ တဲံလကးနကးလိုခ္ငးတယး" ကၽျနးေတား၌၈ ဟနးပနး အမူအရာေႀကာငးံ မယဥးႏျယး ်ငိမးက္သျာ့သညး၈

"ဒါေႀကာငးန ံ ငးံကိုငါေ်ပာတယး၇ သတၱိရိြတဲံလူဟာ ဥာဏးရိြရတယးလို႔....၇ ငါတကယးေကာငး့ တဲံ လကးနကး ရမယး၇ မယုဵရငးႀကညံးစမး့ဒီမြာ" အိတးတျငး့မြ

မယဥးႏျယးအတျကး

တမငးခ္နးခဲံေသာ

ေခ္ာကလကး တစးွကး ကိုထုတး်ပ၌

"ငါ အစိမး့လိုကး ွါ့စာ့ခ္ငးတယး" အစိမး့

"ႏြစးလုဵ့်ပဴ့ထကးေကာငး့တဲံလကးနကး.... နငးဘယးကရမြာလဲ"

ကၽျနးေတားသညး

"နငး တကယး ဂ္ပနးကိုသတးခ္ငးသလာ့"

ကို

ကၽျနးေတားံ

ကၽျနးေတားသညး မယဥးႏျယးနာ့ ထုိငးလိုကး၌၈

"ငါမေ်ပာဘူ့လာ့ နငးအလကာ့ပါလို႔"

"ဒီေကာငးေတျ

ထို႔ေနာကး

ထို႔ေနာကး ေလသဵ ေလြ္ာံ၊ ေမ့ သညး၈

ဤတစးႀကိမးတျငးမူ ကၽျနးေတားဘာ်ပနးေ်ပာရမြနး့မသိ၇ ကၽျနးေတားံဆီက

ကၽျနးေတား

ေနရာမြထလိုကးသညး၈

ဆရာဟနးအတိုငး့ မ္ကးလုဵ့ ကို ေမြ့ လကးကို ပိုကးရငး့ မယဥးႏျယးကို အလျနး

ငါအႀကီ့

"နငး... တကယးေ်ပာတာလာ့ သနး႔ဇငး၇ အိမးမြာအခုငါံအဘ မရိြဘူ့၇ ်မိဳ႔တကး်ပီ့

ကၽျနးေတားသညး တညး်ငိမးစျာ ေ်ပာရ၌၈

မယဥးႏျယး မ္ကးလဵု့ကေလ့မ္ာ့ အေရာငးေတာကးလာ၊ ကၽျနးေတားပခဵု့

ဆရာတို႔်ဖစးတဲံကိစၥနဲ႔

"ဘာေ်ပာတယး သနး႔ဇငး"

မယဥးႏျယး မ္ကးလုဵ့်ပဴ့သျာ့သညး၈ ထို႔ေနာကး ထိတးလနး႔တႀကာ့ေမ့၌၈ လိုကွ း ါ့စာ့ဖို႔

မလိုဘူ့၇

ဘျဲ႔်ဖဴ

လကးနကးမြနးသလို ငါမီ့ေလာငး တိုကးသျငး့်ပမယး" ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

"သနး႔ဇငး ဒီဥစၥာ ေခ္ာကလကး၇ နငးဒါဘယးကရလဲဟငး" Page 115


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"ေအ့ပါဟ

ေခ္ာကလကးမြနး့

ငါသိပါတယး၇

နငးစာ့ေစခ္ငးလို႔

ငါတမငးယူလာတာ၇ ေရာံဟာ..... စာ့စမး့ပါ" ကၽျနးေတားမ္ာ့မ္ာ့ မတိုကးတျနး့ရ၈ မယဥးႏျယးသညး ေခ္ာကလကးကို ႏြစး်ခိဳကးေက္နပး စျာစာ့သညး၈ စာ့ရငး့ လညး့ ေမ့သညး၈

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (ဿဝ)

"နငးအဲဒါ ဘယးကရလဲဟငး" "ေမ့မေနပါနဲ႔ဟာ.......စာမြာစာ့စမး့ပါ" မယဥးႏျယးသညး ဆကးမစာ့ဘဲ ေခ္ာကလကးကို ကၽျနးေတားံပါ့စပးဆီ ်ပနးချဵ႔သညး၈ "ေရာံေလ...... နငးလညး့စာ့ဦ့" "ငါစာ့်ပီ့ပါ်ပီဟာ.......နငးသာစာ့စမး့ပါ" ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 116


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

သို႔ရာတျငး မယဥးႏျယးက မေလြ္ာံ၈

"ဘယးသူ႔ကိုမြ မေ်ပာပါဘူ့ဘုရာ့"

"နငး နညး့နညး့ေလ့်ဖစး်ဖစး ကိုကးဟာ၇ ႏို႔မို႔်ဖငးံ ငါမစာ့ဘူ့"

"ဘယးသူ႔ကိုမြ မေ်ပာပါဘူ့ဘုရာ့"

ကၽျနးေတား

က

မယဥးႏျယးအာ့

စူ့စိုကးႀကညံးမိသညး၈

ထိုခဏ၉

ကၽျနးေတားံေခါငး့တျငး အႀကဵတစးခု ေပ၍လာ၌၈ ထို႔ေႀကာငးံ ေခ္ာကလကးကို လြမး့ယူလိုကးသညး၈ "ေပ့စမး့....

်ပီ့ေတာံ

နငးံလကးကေလ့နဲ႔လညး့

ကိုငးထာ့၇

ကၽျနးေတားခိုငး့

သညးံအတိုငး့

ေခ္ာကလကးကို

ကိုငးသညး၈

"ဤေခ္ာကလကးသညး ေသျ့ပျကးပျကး အဵပါေစသာ့"

"နငးံက္ိနးစာႀကီ့ကလညး့ ေႀကာကးစရာႀကီ့ဟာ" "နငးဘာလဲ......... ငါံကိုမယုဵဘူ့လာ့"

"ငါ... ဘာက္ိနးရမြာလဲ"

"ယုဵပါတယးဟာ"

"ငါ တိုငးေပ့မယး.....နငးလုိကးဆိုေပါံဟ" မယဥးႏျယး

"ေ်ပာလြ္ငး"

မယဥးႏျယးသညး ကၽျနးေတာံးအာ့ ်ပနးႀကညံးသညး၈

ငါလညး့ကိုငးထာ့မယး၇ ်ပီ့ေတာံ ငါက္ိနးခိုငး့သလို လိုကးက္ိန"း မယဥးႏျယးသညး

"ေ်ပာလြ္ငး"

က

ေခါငး့ကေလ့

ညိတးေသာအခါ

"ယုဵရငး .......... ်ပီ့ေတာံ ဂ္ပနးကို သတးခ္ငးရငး ငါက္ိနးခိုငး့သလို ... ကၽျနးေတားက

တိုငးေပ့သညး၈ "ဒီေန႔..." "ဒီေန႔....." "သနး႔ဇငးေ်ပာတာေတျက"ို "သနး႔ဇငးေ်ပာတာေတျက"ို ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

လုိကးက္ိန"း မယဥးႏျယးသညး

ကၽျနးေတာံးအာ့

မ္ကးေစာငး့ထို့သညး၈

အေရ့ထဲ

ကၽျနးေတာံမြာ သာယာ လုိကးရေသ့သညး၈ "ေအ့ပါဟယး.....က္ိနးပါံမယး၇ ဘာတဲံနငးေ်ပာတာ၇ အဲအ.ဲ ... အမြတးရ်ပီ၇ ဤေခ္ာကလကး သညး ေသျ့ပျကးပျကးအနးပါေစသတညး့" က္ိနးၿပီ့ေသာအခါ ကၽျနးေတားတို႔ႏြစးဦ့က ေခ္ာကလကးကို တစးေယာကး တစးကိုကး စာ့ လိုကးၾက၌၈ Page 117


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"ကဲ ေ်ပာေလ"

"နငး... တကယးေ်ပာေနတာလာ့... "

ေ်ပာပါဆို်ပနးေတာံ ကၽျနးေတားမြာ ရုတးတရကး ငိုငးမိ်ပနးသညး၈

"ငါတကယးေ်ပာလို႔

ဘယးကစေ်ပာရမြနး့လညး့ မသိ၈ အတနးၾကာ စဥး့စာ့ၿပီ့မြ ်ဖညး့်ဖညး့ ရြငး့မြရသညး၈ "မယဥးႏျယး၇

နငးတို႔

ငါတို႔

ေခ္ာကလကးေကၽျ့ႏိုငးတာေပါံ၇ မ်မငးဖူ့

တဲံ

သူ႔မြာ

ေသနတးေတျေရာ၇

တ်ခာ့လကးနကးေတျပါ ပါတယး၇ အဲဒါ ဆရာံကို ေတျ႔ရငး ဒီလကးနကးေတျနဲ႔ လူ စုေွ့ၿပီ့ ဂ္ပနး ကို ခ္ဖို႔ပဲ"

နငး

ဆရာေ်ပာသျာ့တဲံစကာ့

မြတးမိလာ့၇

တစးေန႔

်မနးမာေတျအာ့လဵု့က ဂ္ပနးကို ထ ခ္မယး ဆိုတာ... "

ငါေမံသျာ့တယး...

မ္ကးလဵု့ကေလ့အ်ပဴ့သာ့်ဖငးံ

ကၽျနးေတားအာ့

ကၽျနးေတားကသာ ဆကးေ်ပာ သညး၈ ဆရာ

ရျာကထျကးသျာ့ခါနီမြာ

ေ်ပာတဲံစကာ့ပဲ၇ ဒီတုနး့က နငးမြမလာ့ဘဲ"

"သူ႔မြာ ဓာတးချကးလညး့ပါတယး၇ ငါကိုယးတိုငး ်မငးခဲံတယး၇ သူေခ၍ရငး ေလယာဥးပ္ဵေတျ ေရာကးလာမြာ"

"ထာ့ပါေတာံဟာ... ဆရာေ်ပာတဲံစကာ့ ဆိုရငး ငါယဵုပါတယး" "ေအ့... ယဵုပါဟာ၇ ဒီညေန ဆရာံကိုရြာဖို႔ ဦ့ေလ့ပုႀကီ့ကို ငါတို႔ လႊတးလိုကးတယး"

မယဥးႏျယးသညး ပါ့စပးကေလ့ အေဟာငး့သာ့ ႏြငးံ နာ့ေထာငးေနသညး၈ ထို႔ေနာကး အာရ ွမး့သာေမ့သညး၈ "သနး႔ဇငး... ဒီအေၾကာငး့ ငါ ဘယးသူ႔မြမေ်ပာပါဘူ့၇ စိတးခ္"

"ငါတို႔ ဆိုေတာံ... နငးနဲ႔ဘယးသူေတျနဲ႔လဲ"

"အဲဒါ... ငါ နငးနဲ႔ တိုငးပငးမလို႔ပဲ၇ လူႀကီ့ေတျနဲ႔ေတာံ မေ်ပာရဲဘူ့ဟ၇ ဗိုလးေစာလငး့ စာ့ဖို႔ ေသာကးဖို႔ ဆနး တို႔၇ ငါ့ေ်ခာကး တို႔၇ ဆီ တို႔လိုတယး၈

"ငါံနဲ႔ ဗိုလးေစာလငး့နဲ႔... "

သူက ငါံကို ပိုကးဆဵေတျေတံာ ေပ့တယး၇ ဒါေပမယးံ ငါေလြ္ာကးွယး ရငး ငါံကို

"ဗိုလးေစာလငး့ဆိုတာ ဘယးသူလ.ဲ .. " "ဗိုလးေစာလငး့ဆိုတာ

မယဥးႏျယးသညး

ၾကညးံေန၌၈ သူ႔လကး တျငး့မြ ေခ္ာကလကး်ပာ့ေလ့ ကိုလညး့ စူ့စိုကးၾကညးံ၌၈

"ဟငးအငး့... ငါမၾကာ့ဖူ့ဘူ့" "ေအ့ေလ၇

ေခ္ာကလကးအ်ပငး

နငးံကို

ေလယာဥးပ္ဵေပ၍က

လူေတျ မသကၤာ်ဖစးကုနးမယး" ခုနးဆငး့ခဲံတဲံဗိုလးႀကီ့၇

"ဟုတးတယး၇ မသကၤာ်ဖစးမြာပဲ"

ဗိုလးႀကီ့ဆိုတာ အဂၤလိပး မဟုတးဘူ့ ဗမာပဲ၇ စစးဗိုလးလို႔ ငါေ်ပာတာ" ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 118


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"ဒီေတာံ... ငါႀကဵထာ့တယး၇ ဆနးေတာံ ငါံအစးမအိမးက ခို့မယး၇ ဆီေတာံ အရီ့ေလ့တို႔

အိမးက

ခို့မယး၇

ငါ့ေ်ခာကးတို႔၇

အမဲေ်ခာကးတို႔ေတာံ

ကၽျနးေတားက

တို႔အိမးမြာ

အလျနးေက္နပးစျာ

ငါ့ေ်ခာကးေကာ၇

ၿပဵဳ့လိုကးသညး၈

အမဲေ်ခာကးေကာ၇

"ငါ

"ေအ့ဟဲ.ံ ..

သၾကာ့ေရာ၇

ဆာ့ေရာ၇

မယဥးႏျယး၌

စကာ့ကို

်ပနးေခ္သ်ဖငးံ

မယဥးႏျယးက ႏႈတးခမး့မစူ တစူ်ဖငးံ ကၽျနးေတား ကို မ္ကးေစာငး့ထို့သညး၈

တို႔အိမးေတျမြာ သိပးမရြိဘူ့၇ နငးတို႔အိမးေတာံ ရြိမြာပဲ၇ အဲဒါေတျ နငးခို့ေပ့" မယဥးႏျယးသညး

ေစာေစာက

စိတးမေကာငး့တုနး့

ေ်ပာတဲံစကာ့ကို

နငးက

အက္ေကာကး

ထာ့တာကို့ဟ၇ နငး သတၱိ ေကာငး့ပါတယး ဟယး... ငါသိပါတယး ဟငး့၇ကဲ ေက္နပးေတားမူပလာ့"

ဤသိ႔ု ဆို်ပနးေသား

ကၽျနးေတားက

ေက္နပးေတား

အမ္ာ့ႀကီ့ရြိတယး၇ ငါခို့ေပ့မယး၇ ဒါေပမယးံ အဲဒါေတျကို ဘယးလိုလုပးနငးံလကးထဲ

မူ်ပနးသညး၈ ထိုစဥး ကၽျနးေတားတို႔ဆီသို႔ ေရြ့ရႈ ေလြ္ာကး လာေသာ မယဥးႏျယး၌

ေရာကး ေအာငး ငါ့ေပ့ရမလဲ"

အေမ ေဒ၍မို့ႀကီ့ကို ေတျ႔သ်ဖငးံ ကၽျနးေတားသညး မယဥးႏျယးကို ထပးမြာသညး၈

ကၽျနးေတား

တို႔ႏြစးဦ့စလဵု့

ငိုငးသျာ့သညး၈

ေက္ာငး့မရြိေတာံ၊

"ငါေ်ပာတာ

မြတးထာ့ေနား...၇

ဒီည

ငါ

ေချ့တို့ေပါကးလာခ္ဲ႔မယး၇

မယဥးႏျယးႏြငးံ ကၽျနးေတား ေရြ႔ဆကးေတျ႔ရနး မလျယး၇ သို႔ရာတျငး ခ္ကးခ္ငး့ပငး

နကး်ဖနးကစၿပီ့ နငးေပ့မယးံဟာေတျကို အဲဒီ အေပါကး ထဲ ထညံးထာ့ၿပီ့ေတာံ

ကၽျနးေတားအႀကဵရသညး၈

သဲနဲ႔်ပနးအုပးထာ့ ၾကာ့လာ့၇ ကဲ... ငါသျာ့ၿပီ... "

"မယဥးႏျယ.း .. အဲဒီေနရာကို

ငါ

တစးေန႔က ညက္

ငါထျကးတဲံ

တူ့ရျငး့နဲ႔ရြပးၿပီ့

ေချ့တို့ေပါကး နကးေအာငး

မြတးမိလာ့၇

ကၽျနးေတား

တူ့ထာ့မယး၇

ေအာငး်မငးခဲံသညး၈

လူတစးေယာကး ွငးသာရဵုေပါံ၇ ၿပီ့ေတာံ ငါသဲ်ဖညးံၿပီ့ သစးကိုငး့ေ်ခာကး ေတျနဲ႔ အုပးထာ့မယး"

"သနး႔ဇငး... နငး သိပးဥာဏးေကာငး့တာပဲဟယး" "ငါ

ဥာဏးေကာငး့တာ

မဟုတးပါဘူ့ဟာ...

မယဥးႏျယး၌

အစီအစဥးသညး

ေကာငး့ေကာငး့

ဆနး၇ ဆီ၇ ငါ့ေ်ခာကး၇ အမဲေ်ခာကး စသညးတုိ႓အာ့ ကၽျနးေတားက မြနးမြနး စုေဆာငး့သညး၈

မယဥးႏျယးသညး ွမး့သာအာ့ရ ကၽျနးေတားကိုးယးကို ကိုငးလႈပးသညး၈

ႏြငံး

တစးပတး်ပညံးေသား

ေတာငးေပ၍တကး၊

ဗုလ ိ းေစာလငး့ထဵ

ပုိ႓သညး၈ ဗုိလးေစာလငး့သညး ေတျ႔စက ကၽျနးေတာံးအေပ၍ ၾကမး့တမး့ ေသားလညး့

သတၱိ

လညး့

ေကာငး့ပါတယး"

ယခုမူ အလျနး ႏူ့ညဵံ ယဥးေက့္သူ ်ဖစးေၾကာငး့ ေတျ႔ရ၌၈ ဗုိလးေစာလငး့ ကၽျနးေတာံးအာ့ ေ်ပာ်ပေသာ ဇာတးလမး့မြာ အသညး့ နငံးဖျယးေကာငး့သမြ္ မခဵခ္ငးစရာ လညး့ ်ဖစးသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 119


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဗုိလးေစာလငး့သညး တစးႀကိမးက ေကာလိပး ေက္ာငး့သာ့ ်ဖစးသညး ဆုိ၌၈ သူသညး သပိတးေမြာကး ဖူ့သညးလညး့ ဆုိ၌၈ အဂၤလိပးကုိတုိကးရနး ဂ္ပနးႏြငံး အဆကးအသျယး ယူဖူ့ သညးလညး့ဆုိ၌၈ ဗုိလးေစာလငး့သညး ထာ့ွယးကုိ

သိမး့ၿပီ့ေသာ

ထာ့ွယးသာ့ဟု

သိရသညး၈

အခါ

်မနးမာ

ဂ္ပနးသညး

ကုိ

ဂ္ပနးတပးမ္ာ့ ညာေၾကာငး့

ႀကဵၾကသညး၈ ဤအႀကဵကုိ ဂ္ပနးသိသ်ဖငံး ဗုိလးေစာလငး့ကုိ လုိကးဖမး့ရာ မမိေသား သူ႓အေဖကုိသတး၊ သူ၌ ရစ မိနး့မ ႏြငံး ႏြမ ကုိလညး့ ဂ္ပနးသိမး့သျာ့ ထုိအခါ

အိႏၵိယဟုေခ၍

ေသာ

ဗုိလးေစာလငး့သညး

ေတာ

ကုလာ့်ပညးအထိ

ေတာငး

ကုနး့ေၾကာငး့

တုိ႓ကုိ

်ဖတး၊

ေလြ္ာကးေ်ပ့

ခဲံသညးဆုိသညး၈ ဤဇာတးလမး့

ကုိ

ေ်ပာတုိငး့

ေပါငး့ေနတယး၇ သူတုိ႓နဲ႓ မေပါငး့ေကာ တုိ႓ ဘယး က လကးနကး ရမလဲ" ကၽျနးေတာံး ဦ့ေႏြာကး ပတးခ္ာလညးသျာ့သညး၈ သုိ႓ရာတျငး ဗုိလးေစာလငး့

သူသိခဲံရသညးဟုလညး့ ဆုိ၌၈ ထုအ ိ ခါ သူႏြငံး လူ ငယးအခ္ိဳ႔သညး ဂ္ပနးတုိကးရနး

သညးဆုိ၌၈

" ငါ အဂၤလိပးလူမဟုတးဘူ့၇ ဒါေပမယံး ဂ္ပနးကုိ ခ္ခ္ငးလုိ႓ သူတုိ႓နဲ႓

ဗုိလးေစာလငး့

မ္ကးရညးက္သညး၈

ကၽျနးေတားက ဗုိလးေစာလငး့ အာ့ ေမ့မိသညး၈ " ခငးဗ္ာ့အခု အဂၤလိပးစစးတပးက အဂၤလိပးကေကာ ေကာငး့သလာ့ " ဗုိလးေစာလငး့ သညး ေခါငး့ကုိခါသညး၈ " အဂၤလိပး လညး့ မေကာငး့ဘူ့၇ ဂ္ပနးလညး့ မေကာငး့ဘူ့၇ တုိ႓်မနးမာ ေပ၍ တုိ႓်မနးမာပဲ ေကာငး့ႏုိငးတယး " " ႏုိ႓ ... ဘာ်ဖစးလုိ႓ ခငးဗ္ာ့ အဂၤလိပးလူ်ဖစးလဲ "

ကုိမူ ကၽျနးေတား ၾကညးညိဳခဲံၿပီ၈ ထုိ႓ေၾကာငံးလညး့ အဂၤလိပး ကုိ ခဵခ္ခဲံေသာ ကၽျနးေတာံး အဘအေၾကာငး့ ေ်ပာမိ သညး၈ ဗုိလးေစာလငး့ သညး အလျနးအဵံၾသသျာ့သညး၈ "

ငါံညီရာ

ငါံကုိငါ

သူပုနးလုိ႓

ထငးတယး၇

မငး့က

ငါံထကးပုိၿပီ့

သူပုနးစစးတယးက"ျ " က္ဳပး တကယး သူပုနး်ဖစးေနပလာ့ " "်မနးမာေတျ

အေနေတာံ

မငး့ဟာ

သူပုနးမဟုတးဘူ့

ေပါံကျာ၇

မ္ိဳ့ခ္စးႀကီ့ေပါံ ... ဒါေပမယံး ဂ္ပနးအ်မငးေတာံ မငး့ဟာ သူပုနးေပါံ " ကၽျနးေတား

အလျနး

ေက္နပး

သျာ့သညး၈

လကးစသတးေတာံ

ကၽျနးေတားသညး သူပုနးႀကီ့ပါ တကာ့၈ ၿပီ့ေတာံ မ္ိဳ့ခ္စးႀကီ့ ပါကလာ့၈ ထုိေန႓မြစ၊ ခငးမငးခဲံၾကသညး၈

ဗုလ ိ းေစာလငး့ႏြငံး ဗုိလးေစာလငး့

သညး

ကၽျနးေတားသညး ကၽျနးေတား

ပုိမုိ

ရငး့ႏြီ့

အလျနးတတးခ္ငးေသာ

ေသနတးပစးနညး့မ္ာ့လညး့ သငးေပ့သညး၈ ကၽျနးေတားႏြငံး ဗုိလးေစာလငး့သညး ကၽျနးေတားတုိ႓အေၾကာငး့ အဘကုိ ဖျငံးေ်ပာသငံးမေ်ပာသငံး ေဆျ့ေႏျ့ၾကသညး၈ ဗုိလးေစာလငး့က အခ္ိနးမတနးခငး

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 120


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

သတငး့ပျ၊ လူတကာသိမညး စုိ့ေသာေၾကာငံး မေ်ပာ ရနး တာ့်မစးသညး၈ ကၽျနးေတားကလညး့ သေဘာတူလုိကး၌၈ ဤသုိ႓်ဖငံး ဗုိလးေစာလငး့ကုိ

တစးေႏျကုနး႐ဵုမက တစးမုိ့က္သညးအထိ ကၽျနးေတားသညး မယဥးႏျယး

အကူအညီ

ႏြငံး

ရိက၏ာ

တစးပတးတစးခါ

မြနးမြနးပုိ႓ခဲံသညး၈ လုိလုိမညးမညး ဗိုလးေစာလငး့ အသဵု့်ပဳရနး ခ္ညးၾကမး့လဵုခ္ညး၇ ခ္ညးၾကမး့ အက္ႌ စသညးတုိ႓ကိုလညး့ ညျနး႓ေမာငးႀကီ့ထဵမြ လြညံးပတးေတာငး့၊ ကၽျနးေတား ေပ့ခဲံသညး၈ မုိ့တျငး့တစးေန႓၉

ဗုိလးေစာလငး့၌ဂူသုိ႓

ရိက၏ာပုိ႓ရနး

ကၽျနးေတား

ေရာကးသျာ့သညး၈ ခါတုိငး့ ဆုိလြ္ငး ဗုိလးေစာလငး့ သညး ဂူွမြေွ့ရာ ကၽျနးေတား မေမြ္ားလငံးေသာ

တစးေနရာမြ

ေ်ပ့လာခဲံသညး၈

ဂူတျငး့၉

ဆီ့ႀကိဳ

အသဵ်ပဳၿမဲ်ဖစးသညး၈

လူသူမ႐ြိေတာံ၈

ဂူဆီ

ေခ္ာကလကးထုပး

သုိ႓

မ္ာ့ကုိမူ

ေတျ႔ရသညး၈ ေခ္ာံကလကး ထုပးေပ၍ ၉ စာကေလ့တစးေစာငး ေတျ႔ရ၌၈ " ငါတုိ႓်ပနးလာမယး ..... " ဒါပဲ်ဖစးသညး၈

ထုိ႓ထကး

ေလ့နကးေသာ

အဓိပၸာယးေပ့

သညံး

အရာွတၳဳတစးခုကုိ ကၽျနးေတား ေတျ႔ရသညး၈ မြညွ ံး ငး့ ေနေသာ ဥသြ္စးသီ့တစးလဵု့၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 121


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (ဿှ)

အဘ တုိ႓က ပုစျနးလဵု့ေပါကးစေလ့ မ္ာ့ ပ္ိဳ့ပငးပ္ိဳ တုိ႓ကုိ လကးမ ယာ့၊ ကုိကး်ဖတးၾကသညးကုိ လုိကးလဵ ႏြိမးနငး့ ခုိကး ကၽျနးေတား တုိ႔က ပုစျနးလဵု့ႀကီ့ မ္ာ့

(ှ၀)

ဖမး့ၾကသညး၈ ပုစျနးလဵု့ ဖမး့ရသညးမြာ နညး့မသိလြ္ငး မလျယးပါ၈ တျငး့မြ ေွ့သျာ့ေသာ

ဗုိလးေက္ား႐ြိနး်ပနးလာၿပီ

ပုစျနးလဵု့

မုိ့က္ေသာအခါ အဘႏြငံးတကျ ႐ျာသာ့အာ့လဵု့ လယးထျနး ၾက်ပနးသညး၈ ခါတုိငး့ ၉ မုိ့က္ေသာအခါသညး အလျနး ေပ္ားစရာေကာငး့သညး၈ ပကးၾကာ့အကးေသာ လယးတုိ႓၉ ေရွါွါတုိ႓ ထငးေနသညး၈ ဖာ့လတကး မ္ာ့ကလညး့ ေအား ၾကသညး၈ ေငျဗ္ိဳငး့်ဖဴ တုိ႓လညး့ ပ္ဵလာၾက၌၈ စိမး့ႏုေသာ

်မကးခငး့တုိ႓

လယးကနးသငး့မ္ာ့ထကး၉

လယးကျငး့တုိ႓

ကၽျနးေတားံ႐ျာပတးွနး့က္ငးမြာ

စိမး့စုိသကဲံသုိ႓

အငးတုိငး့ေတာ

သညးလညး့

ေနာကးေက္ာဘကးမြ

အလျနးမိလျယးသညး၈ လကးသညး့

ကုိ

ဖဵု့လႊမး့သညံး

စိမး့စုိေနသညး၈ စိမး့စုိသညး၈

ဤအစိမး့တုိ႓ထကး ပုိ၊ မိႈငး့ကာ ႐ုိ့ကေလ့သညး လညး့ နကးနကးစိမး့ေန၌၈ မုိ့က္ေသား ကၽျနးေတာံးေ်မသညး အလျနးစိမး့ပါသညး၈ ပ္ိဳ့ပငး တုိ႓ကုိ ႏႈတး၊ ေကာကးစုိကးၿပီ့စ အခ္ိနး၉ လယးေတာ တျငး ပုစျနးလဵု့ တုိ႓လညး့ အေတား ႀကီ့ကုနးၾကၿပီ၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

မိေသာ

ခ္ိဳ့၊

ပုစျနး

လကးညိဴ့၇ လဵု့၌

လကးမႀကီ့ၾကာ့

သုိ႓

လကးမချ၊

ဖမး့ေသား

လကးေခ္ာငး့အေသ့တစးခုမြ စုိကးလုိကးပါ၈

ဤသညးကုိ

လကးထိပးခတးသညးဟု ကၽျနးေတားတုိ႓ ေခ၍ၾကသညး၈ အေၾကာငး့မြာ လကးမႀကီ့ အလုပးမလုပးႏုိငးေသာေၾကာငံး ်ဖစး၌၈ တျငး့ွ

နညး့တူ ပ္ိဳ့ခငး့၉ စပါ့ပငး စီစီရီရီ ညီညီ ညာညာ ်မကမၺလာ ခငး့သညးသုိ႓ ႐ြိေန၌၈ ထုိအခါမ္ိဳ့တျငး

ကုိ

တျငး

တစးလစးလုပးေနေသာ

ပုစျနးလဵု့ကုိဖမး့ရနးမူ

ွါ့်ခမး့်ပာ့တစးခု လုိသညး၈ တျငး့ွ၉ ပုစျနးလဵု့ ေတျ႔သညးႏြငံး တစးၿပိဳငးနကး ွါ့်ခမး့်ပာ့ ကုိ တျငး့ေအာကးခပးနကးနကး ၉ ်ဖစးေစေအာငး ေဘ့မြထို့ရသညး၈ လူ်မငး ၊

ပုစျနးလဵု့ တျငး့ထဲသုိ႓ ဆငး့ေ်ပ့ေသာအခါ လမး့၉ ွါ့်ခမး့်ပာ့

ကနး႓လနး႓ခဵေန၊ ပုစျနးလဵု့ ခရီ့မဆကး ႏုိငးေတာံ၈ ထုိအခါ ပုစျနးလဵု့ ကၽျနးေတား တုိ႓ လကးထဲေရာကးသညး၈ ပုစျနးလဵု့ ကုိ မီ့ဖုတးလြ္ငးလညး့ အရသာ႐ြိသညး၈ င႐ုတး၇ ၾကကးသျနး ႏြငံးလူ့၊ ဆီ်ပနးခ္ကးစာ့ လြ္ငးလညး့ ေကာငး့သညး၈ ပုစျနးလဵု့ အ်ပငး အလျနး အခုနးအပ္ဵေကာငး့ေသာ

စာ့ဖာ့တုိ႓လညး့

မုိ့၉ေပ၍၌၈

စာ့ဖာ့အစိမး့

ကုိ

ေမႊစာ့လြ္ငး ငါ့ဖတးေမႊ ကဲံသို႓ အရသာ႐ြိသညး၈ ကငးၿပီ့ မြ ခ္ကးစာ့ေသား ႂကျကးကငး၇ ပုတကးကငးကဲံသုိ႓ပငး အရသာ ႐ြိသညး၈

Page 122


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတား

တုိ႓

ကေလ့တစးသုိကးမြာ

ပုစျနးလဵု့႐ုိကး၇

ဖာ့႐ုိကးႏြငံး

ေပ္ားၿမဲေပ္ားၾကသညး၈ သုိ႓ရာတျငး လူႀကီ့မ္ာ့ မြာမူ ရနးမေအ့၈ ဂ္ပနး

သညး

ႏျာ့ကုိပငးမေ႐ြာငး၈

အခ္ိနးမေ႐ျ့

ထုိအခါ

လာ၊

ႏျာ့သိမး့သညး၈

ဂ္ပနးဟုၾကာ့လြ္ငး

ႏျာ့

တုိ႓ကုိ

ကၽျနးေတား

ေနာကးတစးခါ

ဂ္ပနးလာသညးၾကာ့လြ္ငး

လယးထျနးဆဲ ထျနးမြ်ဖဳတး၊

တျငး

ဂ္ပနးလာၿပီ့ေနာကး

ကၽျနးေတားသညး

အဘႏြငံးအတူ

ကုိငး့်မကး

တုိ႓လညး့

႐ြညးေနသညး၈

ကုိငး့်မကးထူေသား က္ာ့ လာတတး၌၈ တထိတးထိတးႏြငံး

အဘကုိလမး့ခဲျ၊

ကၽျနးေတားသညး

ေမ္ာကးႀကီ့က

စကာ့စေ်ပာသညး၈

စကာ့ေ်ပာ႐ဵုမက

ကၽျနးေတာံး

နာမညးကပ ုိ ါ သိေနပါ ပေကာ၈ ကၽျနးေတား ၌ ထိတးလနး႓်ခငး့မြာ ပုိခဲံသညး၈ ဧကႏၱ ေမ္ာကးမဟုတး၇ တေစၦေ်ခာကး်ခငး့ ်ဖစးရမညး၈ " အဘေရ .... ်မနး်မနးလာပါ .... ေမ္ာကးမဟုတးဘူ့၇ တေစၦဗ္၇ တေစၦ .." ကၽျနးေတား သညး တေစၦကုိပစးရနး ခဲလုိကး႐ြာသညး၈ ကုိငး့ေတာထဲ၉ ခဲမ႐ြိ၈ ထုိစဥး ... သူက သနာ့စဖျယး ေတာငး့ပနး၌၈ " ငယးေလ့ရာ ေသေသခ္ာခ္ာၾကညံးပါဦ့၇ တေစၦမဟုတးပါဘူ့၇ ငါပါ ..... "

အငးတုိငး့စပး

" ဘယးက ငါလဲ ..... "

ကုိငး့ေတာၾကာ့မြ လႈပး လႈပးလႈပးလပ ႈ း သတၱွါ တစးေကာငးကုိ ်မငးရသညး၈ ပထမေသား က္ာ့မြတး၊ ကၽျနးေတား လနး႓ဖ္ပးသျာ့၌၈ သုိ႓ရာတျငး က္ာ့ ဆုိသညး

" ငါပါကျ ..... ေက္ား႐ြိနးပါ ..... "

မြာ လူကၿငိမး လြ္ငး မကုိကဟ း ု ၾကာ့သ်ဖငံး ကၽျနးေတား မလႈပးဘဲရပးေနသညး၈

" ေက္ား႐ြိနး " ကၽျနးေတား ပါ့စပးအေဟာငး့သာ့်ဖစးသျာ့၌၈

ကုိငး့ေတာ ထဲက ထျကးလာေသာ သတၱွါမြာ က္ာ့မဟုတး ေမ္ာကးႀကီ့

ထုိအခုိကး တျငးပငး အဘလညး့ အနီ့ ေရာကးခဲံသ်ဖငံး သူက ဆကး႐ြငး့

တစးေကာငး ်ဖစးသညး၈ လူေလာကးႀကီ့ ေသာ ေမ္ာကးႀကီ့တညး့၈ " အဘေရ ... လာပါဗ္၈ ေဟာဒီမြာ ေမ္ာကးႀကီ့ ... "

သူသညး

" ငယးေလ့ရာ ... ငါပါကျ၇ ေမ္ာကးမဟုတးပါဘူ့ "

ႏျာ့တုိ႓၌ အရိပးအေယာငးမေတျ႔၈ မုိ့က္

ပုိထိတးလနး႓ သျာ့ဟနး ႐ြိသညး၈

သုိ႓ရာတျငး

ရသညး မသိ ရပးလုိကးၿပီ့ ကၽျနးေတာံးကုိ စကာ့ေ်ပာ သညး၈

ေတာတျငး့လႊတးထာ့ေသာ ႏျာ့တုိ႓ကုိ လုိကး႐ြာ ၌၈ အတနးၾကာ႐ြာမိသညးအထိ

အငးတုိငး့တျငး့ ၉

ေအားသညး၈

ကုိငး့ေတာတျငး့ လြညံး ်ပနးမညး လုပး၌၈ သုိ႓ရာတျငး ခ္ကးခ္ငး့ပငး ဘာစိတးကူ့

ႏျာ့တု႓က ိ ုိ

ေတာတျငး့ေမာငး့ထုတး ရ်ပနးသညး၈ ထုိ႓ေနာကး ်ပနး႐ြာ ၊ ထျနးၾကရ်ပနးသညး၈ တစးေန႓

ထိတးလနး႓တၾကာ့

ကၽျနးေတာံးထကး ေမ္ာကးႀကီ့က

ေတာအတျငး့ သုိ႓ ေမာငး့ပုိ႓ၾကရသညး၈ ဂ္ပနး်ပနးမြ ႏျာ့တုိ႓ကုိ ်ပနး႐ြာ၊ ထျနးၾက ရ်ပနးသညး၈

က

သညး၈ " ကၽျနးေတားပါ ဦ့ေလ့ရာ ... ေက္ား႐ြိနးပါ၇ ငယးေလ့က လနး႓ေအားတာပါ"

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 123


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

အဘ က သူ႓ကုိ ေသေသခ္ာခ္ာ ၾကညံးသညး၈

အဘ သညး ထမငး့တစးထုပး ်ဖညးေကၽျ့ေသာ အခါ ကုိငေက္ား႐ြိနးသညး ပလုတးပေလာငး့ အငမး့မရ စာ့ ေတာံသညး၈ သူစာ့ေနသညးကုိ ၾကညံးၿပီ့

" ဟ ..... ေအ့ ..... ငေက္ား႐ြိနး နငးဘယးလုိ်ဖစးလာတာလဲ "

အတနးၾကာမြ အဘကေမ့သညး၈

ထုိအခါက္မြ ကုိေက္ား႐ြိနးသညး စိတးေအ့ဟနး ေ႐ြ႔တုိ့ထျကးလာခဲံ၌၈ ကၽျနးေတား သညး သူ႓ကုိၾကညံးရငး့ ရယးခ္ငးငုိခ္ငး ်ဖစးမိသညး၈

" သဵ်ဖဴဇရပး က "

ကုိေက္ား႐ြိနး ..... ေနမ္ိဳ့သူရိနး ...... ကုိဗုိလးငေက္ား႐ြိနး၈ ႐ျာမြ အႀကီ့ အက္ယး ဂုဏး်ပဳလႊတး လုိကးေသာ သူရဲေကာငး့ႀကီ့ ဗုိလးငေက္ား႐ြိနး ..... ယခုမူ ၾကညံးပါဦ့၈

" ဘာ ... ၇ သဵ်ဖဴဇရပး " " ဟုတးတယး၇ ယုိ့ဒယာ့နယးစပးက "

သူ႓မ္ကးႏြာ ႏြငံး ကုိယးမြာ ေဖာသျပးသျပး ေဖာငး့ပျပျ ်ဖစးေန၌၈ ဤ ကိုးယးခႏၶာအထကးပုိငး့၉

အက္ႌမ႐ြိ

အစုတးတစးေတာငး ခနး႓

ပတးထာ့သညး၈ တစးကုိယးလဵု့အႏြဵ႔ ွဲစဲျထာ့သ်ဖငံး

ဗလာ၈

ေအာကးပင ုိ း့

ကုိ

ဂုနးနီအိတး

အကျကးကျကး ်ဖစးေနသညး၈

" နငး ..... အဲဒီဘာသျာ့လုပးၿပီ့ အခု ဘာ်ဖစးလာတာလဲ " ကုိငေက္ား႐ြိနးသညး ကၽျနးေတားက

လြမး့ေပ့

ထမငး့နငးေန၊ လုိကးေသာ

႐ုတးတရကး

က္ညးေတာကး

်ပနးမေ်ဖႏိုငး၈

ထဲမြ

ေရ

ကုိ

ေမာံေသာကးၿပီ့မြ စကာ့ဆုိႏိုငး႐ြာ၌၈

အသာ့ေတျမြာွါ၊ ေခါငး့၉ က္ိဳ့က္ိဳ့ က္ဲက္ဲ ဆဵပငး တစးပငးႏြစးပငး သာ႐ြိေတာံ၌၈

" ကၽျနးေတား ွငးသျာ့တဲံ ဟဲဟုိ့တပး ဆုိတာ ..... ၇ စစးတပးမဟုတးဘူ့ဗ္ ကူလီတပး "

" ေနစမး့ပါဦ့ ေက္ား႐ြိနး ရာ ..... နငး ဘယးလုိ်ဖစးလာတာလဲ " " ေ်ပာပါမယးဗ္ာ၇ ကၽျနးေတား ထမငး့မစာ့ရတာ ၾကာလြၿပီ၇ ထမငး့ပါရငး ေကၽျ့ၾကပါဦ့ ..... " ႏျာ့႐ြာ

" နငး အခု ဘယးကလာတာလဲ "

ရသညးမြာ

''ေဟ..... '' ''တစး်ပညးလဵု့

ေလြ္ာကးအလုပးလုပး

ရတာပဲဗ္ာ...၇

ငတးက

လညး့

ငတးေသ့တယး၇ ပါ့ရိုကးလညး့ ခဵရေသ့ တယး'' တစးခါတရဵ

တစးေနကုနးသ်ဖငံး

ကၽျနးေတားတုိ႓၉

ထမငး့ထုပးမ္ာ့ အဆငး သငံးပါလာသညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ကိုငေက္ားရြိနး သညး ေ်ပာရငး့ ထပးဆာ လာဟနး ထမငး့ ကို ကုနး့ေလျ့ ေန်ပနးသညး၈ Page 124


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

''ေနာကးေတာံ အဲဒီသဵ်ဖဴဇရပး ေရာကးတာပဲ'' ''အဲဒီမြာ ဘာလုပးရလဲ''

ကုိငေက္ားရြိနး သညး ဘာမြ္်ပနးမေ်ဖဘဲ သူ႓ကိုယးသူ ငုဵ႓ၾကညံးသညး၈

''မီ့ရထာ့လမး့ ေဖာကးရတယး၇ ငြကးေတာ

ေချ့ေတာၾကီ့ဗ္ာ၇ ေသလိုကးတာ အေလာငး့ခ္ငး့ ထပးေနတာပဲ၇ ငြကးနဲ႓ေရာ၇ ွမး့နဲ႓ေရာ၇ ဂ္ပနးသတးလု႓ိေရာ... ''

ွငးေနသညး၈

ရတုရျတး ဂုဏး်ပဳလႊတး လိုကးသညး၈ ယခု ဂုနးနီအိတး ပတး၊ ွဲစျဲေသာကိုယးႏြငးံ ကိုငေက္ားရြိနး အဘယံးႏြယး ရျာတျငး့ွငးွဵံရြာမညးနညး့၈

''ငေက္ားရြိနး ဒီလိုဆိုရငးေတာံ ဒုက၏ပဲ၇ အခု ဂ္ပနးက ပိုကးဆဵေပ့်ပီ့ အလုပးသမာ့ ေတျ လိုကးေခ၍ေနတာ၇ လယးမလုပးခ္ငး တဲံ ေကာငးေတျ ေတားေတား မ္ာ့မ္ာ့ လိုကးၾကတယး၇ တု႓ိရျာကေတာငး သဵု့ေယာကး ပါသျာ့ ေလရဲ႔''

ေတာထဲပစးထာ့တာ၇

ႏျာ့ဆကးရြာသညး၈

ကၽျနးေတားက

ရျာ်ပနးအွတးအစာ့ယူ၊ ကိုငေက္ားရြိနး ကို ေပ့ရ သညး၈

သတငး့ေၾကာငံး ဂ္ပနး အလုပးသမာ့ လာစု လြ္ငး လုိကးရဲသူမရြိၾက၈ ကိုငေက္ားရြိနး ေ်ပာသကဲံသို႓ ယခငးက လိုကးသျာ့သူမ္ာ့လညး့ မ်ပနးလမး့ သျာ့သညံး ႏြယး

''ဒါနဲ႓ ဆကးပါဦ့... မငး့ဘယးလို်ပနးလာရလဲ'' သတိလစးေနတုနး့

အဘက

ရျာ၉ အေ်ခအေနေတျမြာ ၾကာေလဆို့ေလ ်ဖစးခဲံသညး၈ ကုိငေက္ားရြိနး

ကိုေက္ားရြိနး က ေခါငး့ခါရငး့ဆိုသညး၈

လို႓

ထုိ႓ေၾကာငံး

သညံးတိုငးေအာငး ေနွငး မြ ကိုငေက္ားရြိနး ရျာတျငး့ ွငးွဵံသတညး့၈

''အဲဒီလူေတျ မ်ပနးလမး့ သျာ့တာပဲ''

တ်ခာ့အေလာငး့ေတျနဲ႓

''ဒီရုပးဒီရည းနဲ႓ ကၽျနးေတား ရျာထဲဘယးွငးရဲမလဲ'' မြနးသညး၈ သျာ့စဥးက သူရဲေကာငး့ၾကီ့အ်ဖစး ရျာအပ္ိဳ ေခ္ာ ေတျ ွိုငး့၊

အဘ သညး ငိုငးသျာ့၌၈ စကာ့ေ်ပာေသာအခါ အဘအသဵ၉ စုိ့ရိမးမႈတို႓

''ကၽျနးေတားဖ္ာ့

အတနးၾကာမြ သနာ့ဖျယးဆို၌၈

တစးဦ့မြ မေပ၍လာေတာံ၈ ေသ်ပီဆို်ပီ့ သတိရေတာံ

သူတုိ႓က ကုနး့ထ်ပီ့

ရျာစဥးတစးေလ္ြာကး ေတာငး့စာ့ ်ပနးလာခဲံတာ'' အဘ သညး သကး်ပငး့ရႈိကး၊ ေခါငး့ခါသညး၈ ''မငး့ဘာလုိ႓ ရျာထဲမွငးတာလဲ''

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ေတာငးရျာ ေ်မာကးရျာ တု႓ိ၉ တစးခါတရဵ ်ပနးလာၾကသူမ္ာ့ ရြိၾကသညး၈ သူတို႓အာ့လဵု့မြာ ကိုငက္ားရြိနး ကဲံသုိ႓ပငး ဗိုကးစူနဵကာ့ အသာ့ွါွဲစျဲ ႏြငံး ခ္ညး့ ်ဖစးသညး၈ ပိုကးဆဵေပ့ ေခ၍၊ မရေသာအခါ ဂ္ပနးသညး စစးတပးႏြငံး ရျာွိုငး့၊ ေခၽျ့တပး ဆဲျေတာံသညး၈

Page 125


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

တစးရျာလဵု့ မြာ ဘယးအခ္ိနး ဂ္ပနးႏျာ့ လာဆျဲ၊ ဘယးအခ္ိနး လူလာ ဆျဲမညးကို အစဥးေၾကာကးရ႔ျဵ ေနရသညး၈ ကၽျနးေတား

တို႓

ကေလ့ေတျက

ဂ္ပနး အရိတးအေယာငး ်မငးေသား ကၽျဲခ္ဳိမႈတး အခ္ကးေပ့ၾကသညး၈ လူႏြငးံႏျာ့မ္ာ့က ကိုငး့ေတာထဲ ွငးပုနး့ ၾကရ၌၈ ဂ္ပနးတို႓ ရျာေရာကးေသား

ႏျာ့ေက္ာငး့ရငး့၇

်မကးရိတးရငး့၇

မ္ကးစိရြငးရြငး ထာ့ၾကသညး၈

ေယာကးကး္ာ့ တစးေယာကးမြ္ မရြိေတာံ၈ ထုိအခါ ဂ္ပနးက စနစးတစးမ္ဳိ့ ေ်ပာငး့သညး၈ သူၾကီ့မြ တစးဆငးံ ရျာရြိ လူကုနးစာရငး့ ေကာကးယူသညး၈ ထို႓ေနာကး အလြညး႓က္ တစးရျာဘယးႏြစးေယာကး လူ ေပ့ရမညးဟု ဆငးံဆိုသညး၈ အမိနး႓မနာခဵေသား ရျာကို မီ့ႏြငးံ တိုကးမညး၈ မေရြာငးလႊဲႏုိငးေတာံသ်ဖငးံ ရျာသူရျာသာ့မ္ာ့ ေငျေၾက့စု၊ ရဲရငးံသူမ္ာ့ကို ငြာ့ရမး့ ထညးံေပ့ရသညး၈ သူတို႓ ေလယာဥးပ္ဵ

ေပ့ေသာ

သငးတနး့တို႓ကာ့...

စကးေသနတး

ပစးေသား

မီ့ရထာ့ေပ၍မြ

မပုနး့

ဘဲ

ဂ္ပနး

ခုနးခ္နညး့၇ အလစး

ထျကးေ်ပ့နညး့၇ေမားလ်မိဳငး၇ စစးေတာငး့၇ ရနးကုနးမြ ရျာအေရာကးး ်ပနးလာနညး့၈ အလုပးစခနး့ ၉ ကီျႏုိငးေဆ့်ပာ့ မစာ့ဘဲ စုတာ့၊ စရိတးရရနး ေရာငး့ခ္နညး့၇ စဵုလညး့စဵုလြသညး၈ ၾကာေသား

...

ရျာႏြငးံ

တစးွိုကးတျငး

ေခၽျ့တပးလိုကးစာ့ေသာ

လူစာ့တစးမ္ဳိ့ေပ၍လာသညး၈ သူတို႓က ေခၽျ့တပး လာဆျဲလြ္ငး ရျာစုေပ့ေသာ ေငျကိုယူ၊ နာမညးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ ေ်ပာငး့ကာ ဒိုငးခဵ လိုကးေပ့သညး၈ တစးလ ႏြစးလ ၾကာလြ္ငး ်ပနးလစး လာၾက်ပနးသညး၈ စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (ဿဿ)

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ဤသို႓ စိတးမခ္မး့သာဖျယး အခ္ိနးတျငးမြ ကၽျနးေတားံအတျကး သတငး့ တစးရပး အရီ့ေလ့ထဵမြ ၾကာ့ရသညး၈

Page 126


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတားံ

အစးမ

ကၽျနးေတားံအရငး

ကိုယွ း နးရြိေန်ပီ

ကေလ့ႏြစးဦ့၇

ဟူသတညး့၈

ကၽျနးေတားံေနာကး

ေမျ့ဖျာ့ဖူ့ေသားလညး့ တစးေယာကးမြ္

အဖတးမတငးခဲံ၈

အစးမသညး

ကေလ့တစးဦ့

ယခု

အစးမကေလ့

ဆို့ွါ့ေသာ

ဤဂ္ပနးမ္ာ့

ေတျ႔်ပီ့ေနာကး

ဆရာ

ဆရာေ်ပာသကဲံသို႓

ကို

်မနးမာတစး်ပညး

သညး

ဘယးအခါ၉

ဆို့ွါ့ေသာ

လဵု့က ရျာသို႔

ဤဂ္ပနးမ္ာ့ကို

ဗိုလးေစာလငး့ႏြငးံ ်ပနးလာမညးနညး့၈

်မနးမာတစး်ပညးလဵု့

က

ရေတာံမညးး ဆို်ပနးရာ... ညီ... သို႓မဟုတး ညီမတစးဦ့ ရေတာ႓မညး်ဖစးသ်ဖငးံ

ဘယးအခ္ိနး ထခ္ၾက မညး နညး့၈ ဤသို႓ထခ္ရနး ဗိုလးေစာလငး့ႏြငးံ ဗိုလးေနွငး့

ကၽျနးေတား အလျနးေပ္ားမိသညး၈

တို႓သညး ဘာေၾကာငးံ အမိနး႓မေပ့ ၾကသနညး့၈

အစးမ မြာ နဂိုကတညး့က ပိနးပိနးေသ့ေသ့ ်ဖဴ်ဖဴပါ့ပါ့်ဖစးရာ ယခု

ကၽျနးေတားံ

ေခါငး့ထဲတျငး

အစးမၾကညးံရသညးမြာ ပို၊ ႏျမး့နယး ပငးပနး့ ေနပဵုရသညး၈ ကိုယွ း နးရငးံ လာေသာ

ကၽျနးေတားံေမ့ချနး့တို႓ကို

အခါ အသကးအရျယးေၾကာငးံ ရြကးပဵုလညး့ရသညး၈

ေပ၍လာသညး၈

အဘ က ပို၊ အလုပးလုပးသညး၈ ေက္ာငး့မတကးရေသာ ကၽျနးေတားက

ေ်ဖႏုိငးမညး႓

ႏြငး့မႈနးေွ၊ တစးေန႓လယးတျငး

ႏျာ့စာစဥး့၇ ထငး့ေချ စသညးတို႓ကိုလညး့ လုပးရသညး၈ မညးမြ္ ပငးပနး့ေသားလညး့

ရညးရျယးခ္ကးမဲံေင့ေနမိ၌၈

လယးတစးဖကးက

လုပးရငး

ဤ်ခဵေ်မ

ကိုလညး့

လုပးရသညး၈

မညးမြ္ပငးပနး့ ေသားလညး့ ကၽျနးေတားံမြာ့ ေပ္ားရႊငးေနမိေသ့သညး၈ ဒီႏြစး

ေငျစ,

ေခ္ာငးမညးံမြာေသခ္ာသညး၈

ယခငးက

ေလာကဓာတး

ယခု ေငျစ, ေခ္ာငးလမး့ ်မငး့ေသာအခါ ေရြ႔ဆကး ပညာသငးလမး့ မ်မငးေတာံ၈

်ဖစးမိသညး၈အခု

မ်မငးေလ... ဆရာ

ကၽျနးေတားသညး

မေမြ္ားလငးံဘဲ

တနးေဆာငးမြနး့ေနာကးပိုငး့

လယးေတာစပး

ွါ့ရုဵရိပးတျငးရပးရငး့

ေက္ဇူ့ရြငး

ဘယးဆီမြာ

ဆရာံကို

ရြိေလသနညး့၈

အႏြဵတို႓ေၾကာငး စပါ့ပငးတို႓ ေ်မဆီ ညျတးေန်ပီ၈ စပါ့နဵ႓ တို႓က သငး့ေန. ၾကိဳငးေန.. လႈိငးေန၌၈ သငး့ၾကိဳငးလိႈငးေသာ ဤရနဵ႓သညး ကၽျနးေတားံ ရငးကို ေအ့ခ္မး့ ေစလြသညး၈

ေက္ာငး့ တကးႏုိငးရနး ေငျစ,ေခ္ာငးမညးံ အေရ့ အၾကိမးၾကိမးဆုေတာငး့ခဲံ ရသညး၈

ပညာလမး့

တစးေန႓သ၉

ေပ၍ေနသညး၈

မို့စဥးက စိမး့ေသာလယးေတာ ၉ ယခုေရႊေရာငးဖဵု့ေန်ပီ့၇ မြညွ းံ ငး့ေသာ

ကၽျနးေတားတို႓ အိမးေနာကးေဖ့၉ အဘပိုငး ်ခဵေ်မ (၃) ဧက ရိြသညး၈ အဘသညး

သူသညး

ေနေရာငးေဖ္ာံေသာ

အဘ အလုပးကိုလညး့ ကူလုပးသညး၈ ခါတိုငး့ အစးမလုပးေသာ ေရခပး၇ ေရသယး၇ ကၽျနးေတားမြာ ေပ္ားရႊငးေနမိ ေသ့သညး၈

ေမ့ချနး့တို႓မဆဵု့ႏိုငးေအာငး

ပိုသတိရေလ

အေွ့လယးေတာ

ဟိုမ.ြ ..

သညးမြသညး

စာေ်ခာကးသဵမ္ာ့လညး့

တစးခ္ီတစးခ္ီ ေပ၍တတးသညး၈ "ေွ့...ေဟ့...ေဟ့... ေွ့..."

ဆရာေ်ပာသကဲံသို႓

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 127


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

စာႏြငးံ ေက့္တို႓အုပးစုဖဲျ႓ လနးပ္ဵသညးကို ်မငးရသညး၈ က္ယးွနး့ေသာ လယးေတာ၉

တစးေနရာမြ

ေ်ခာကးေသား

တစးေန႓ရာ၉

သူတို႓က္်ပနးသညး၈

ထုိအခါ... လယးေတာ၉ စပါ့မြညး႓ေတ့သညး တပးေပ၍လာ ်ပနး၌၈ ကၽျနးေတားသညး

ွါ့ရဵုမ္ာ့ကို

တစးစတစးစႏြငံး

အကာအကျယးယူ၊

ထိသ ု ူမ္ာ့

ရျာနာ့ေရာကးလာၾကသညး၈

လူသူကို

တစးဦ့မြာ ဌာနပိုငးၾကီ့်ဖစးသညး၈ ဌာနာပိုငးၾကီ့သညး ရျာမြ ဂ္ပနးႏျာ့ အနညး့ငယး

အဘကို

ၾကိဳတငး

စိတးေအ့သျာ့သညး၈

သတိေပ့

သူအသဵကို လညး့ ကၽျနးေတား ေကာငး့ေကာငး့မြတးမိသညး၈ ခဏ၉ပငး သူ၌ရုပးကိုလညး့ ဖမး့မိ၌၈

သဲသဲကျဲကျဲ ်မငးရေသာအခါ ကၽျနးေတား အဵံၾသသျာ့သညး၈

ဆျဲမညးဆိုလြ္ငး

ပီပီသသ ်မနးမာလိုေခ၍၊ ရငး့ရငး့ႏြီ့ႏြီ့ ႏႈတးဆကး ေနေလ်ပီေကာ၈ ''ငယးေလ့သနး႓ဇငး …. ငါပါကျ''

လာရာဘကးသို႓ တိတးတိတ္းသျာ့ ေစာငးံသညး၈ သူတို႓သညး

ကၽျနးေတား အဵံၾသ်ခငး့ကို မေဖား်ပႏိုငးေတာံ၈ စစးဗိုလးက ကၽျနးေတားံကို

တတးသူ်ဖစး၊

အ်ခာ့တစးဦ့မြာ

ကၽျနးေတား

ကၽျနးေတား

နာမညး

မသိေသားလညး့ အာရြလူငယးအဖျဲ႔မြ ေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့်ဖစးသညး၈ က္နးလူမ္ာ့ မြာ ပိုအဵံၾသဖျယးေကာငး့၌၈

''ဘုရာ့ေရ … ကို်မငးံဦ့ခငးဗ္ာ့ ကို်မငးံဦ့'' ကၽျနးေတား

က

သူ႓ဆီေ်ပ့ဖကး၌၈

သူကလညး့

ကၽျနးေတာံးကုိ

ဆီ့ေပျ႔ၾကဳိသညး၈ ''ကို်မငံးဦ့…ခငးဗ္ာ့ ဘာ်ဖစးလာတာလဲ၇ ေသာကးက္ိဳ့နညး့ အဲဒါၾကီ့ ေတျနဲ႓ဆိုေတာံ က္ဳပးက ဂ္ပနးစစးဗိုလး ေအာကးေမံ လိ'ု႓ ' ကို်မငံးဦ့ က ကၽျနးေတား ေ်ပာသညးကို သေဘာက္ဟနး အတနးၾကာ ရယးေနသညး၈

တစးဦ့ မြာ ဂ္ပနးစစးဗိုလးကဲံသို႓ ွတးထာ့၊ ဓာ့ရြညးၾကီ့ႏြငံး ်ဖစးသညး၈ သူႏြငံးအတူ ေသနတးကိုငး စစးသာ့ ႏြစဥ း ီ့ သညး ပါေသ့သညး၈ ဌာနာပိုငးၾကီ့ပါသ်ဖငံး ွါ့ရဵုရိပးမြထျကး၊

သူတို႓ဆီ

မေၾကာကးေတာံဘဲ ေလြ္ာကးသျာ့သညး၈

''မငး့ တကယး ငါဘာ်ဖစးလာတယးဆိုတာ မသိဘူ့လာ့'' ''အခုေတာံ

ကၽျနးေတားသညး

ကၽျနးေတားံ

ကို်မငးေသား

စစးဗိုလးက လြမး့ႏႈတးဆကးသညး၈

သိပါ်ပီ၈

ခငးဗ္ာ့

စစးဗလ ို း်ဖစးလာ်ပီ

မဟုတးလာ့၈

ဗိုလးေတဇတို႓ ဗိုလးေနွငး့ တုိ႓တပးက ဗိုလး၇ ဟုတးတယး မဟုတးလာ့'' ကို်မငံးဦ့ က ်ပဵဳ့်ပဵဳ့ၾကီ့ ေခါငး့ညိတး သညး၈ ဌာနာပိုငးၾကီ့ႏြငံး က္နးလူမ္ာ့ က ရယးေန၌၈

''ေဟ့ …… ငယးေလ့'' ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 128


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတား က သူ႓ဓာ့ၾကီ့ကို ကိုငးၾကညံးသညး၈ ခါ့၉လညး့ ေ်ခာကးလဵု့်ပဴ့ ႏြငံးပါတကာ့၈

လူတိုငး့ ကို မသိေစခ္ငးဘူ့၇ မငး့နာ့လညးလာ့''

ကၽျနးေတားက အာ့ရစျာေမ့မိသညး၈ ''ကို်မငးံဦ့ ခငးဗ္ာ့ကို

''ေအ့ဗ္ာ က္ဳပးနာ့လညး်ပီ''

ဂ္ပနးေကာငးေတျကို

ဆဵု့မဖို႓ ဗိုလးေတဇတို႓

ဗိုလးေနွငး့တို႓က လႊတးလိုကးသလာ့… ဟုတးလာ့''

ကၽျနးေတားသညး

''က္ဳပးသိပါတယးဗ္ာ၇ ဆရာကလညး့ ေ်ပာသျာ့တယး၇ တစးေန႓က္ဳပးတုိ႓ အာ့လဵု့ ဂ္ပနးေကာငးေတျကို ခဵခ္မယးတဲံ၇ ဒါထကး ခငးဗ္ာ့ ဆရာတုိ႓ အေၾကာငး့ ကို ၾကာ့ပလာ့''

ေဘ့ရနးမရြိေၾကာငး့

ကၽျဲခ္ဳိသဵု့ခါမႈတး

အခ္ကးေပ့လိုကး်ပီ့ ကို်မငံးဦ့တို႓ႏြငံးအတူ ရျာတျငး့ ွငးခဲံသညး၈ ခါတိုငး့ ဌာနာပိုငးၾကီ့လာလြ္ငး သူၾကီ့အိမး၉တညး့သညး၈ ယခုမူမညးသညံး အိမးမြ္မတညး့ဘဲ ဆရာေတား ေက္ာငး့ ၉သာ တညး့သညး၈

ကို်မငံးဦ့ မ္ကးႏြာသညး တညးၾကညးသျာ့၌၈

်မနးမာစစးဗိုလးႏြငံး

''ငယးေလ့ ငါေ်ပာမယး နာ့ေထာငးစမး့၇ မမရြငး နဲ႓ ဆရာံအေၾကာငး့ ငါအကုနးၾကာ့်ပီ့်ပီ၇ မငး့ဂ္ပနးကို ခ္ခ္ငး တာလညး့ ငါသိတယး၇ မငး့ခ္ခ္ငးသလိုကို ခ္လညး့ခ္ရမြာပဲ၇ ဒါေပမယးံ ငါတစးခု သတိေပ့မယး'' က

တငး့မာေသာ

မ္ကးႏြာၾကီ့ႏြငံးဆိုရာ

ကၽျနးေတား

ဂ္ပနးခ္မယးံ

အေၾကာငး့

နာကးဘကးေတာံမြ

အရမး့မေ်ပာနဲ႓၇ ်ပီ့ေတာံ ငံါနာမညး ်မငံးဦ့ မဟုတးေတာံဘူ့၇ ဗိုလးစုိ့်မတး တဲံ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

လာသညးဆို၊

ွိုငး့ၾကညံးရနး

လာသူမ္ာ့မြာ ကို်မငံးဦ့က ရဲေဘား ဟု ေခ၍ေသာ စစးသာ့မ္ာ့ ႏြငံးသာ အနီ့ကပး စကာ့ေ်ပာရသညး၈ ကို်မငံးဦ့ကိုမူ အေွ့မြသာ ်မငးၾကရ၌၈

သို႓ရာတျငး

စစးွတးစဵုႏြငံး

အသာ့ညိဳေနေသာ

''ေ်ပာပါဗ္ာခငးဗ္ာ့ေ်ပာစကာ့ က္ဳပး ဘယးတုနး့က နာ့မေထာငးဖူ့လို႓လ'ဲ ' ဒီေတာံ

်မနးမာစစးသာ့

လာေရာကးၾကညံးရႈသူတုိ႓အနကး

သူ႓ကိုအလိုလို ေလ့စာ့သျာ့သညး၈

''ဟုတး်ပီ

''ကဲ လာ သျာ့ၾကမယး၇ မငး့ကငါနဲ႓ ခုမြသိတဲံလူေယာငးေဆာငး ၾကာ့လာ့'' ''ေကာငး့်ပီဗ္၇ ေနဦ့၇ က္ဳပး အခ္ကးေပ့လိုကးဦ့မယး''

''ဟေကာငး ငယးေလ့ ဘာေတျ ေလြ္ာကးေ်ပာေနတာလဲ''

ကို်မငံးဦ့

ၾကာ့လာ့၇ ငါရျာထဲက လူတိုငး့နဲ႓လညး့ မေတျ႓ခ္ငးဘူ့၇ ငါဘယးသူ ဆိုတာလညး့

တစးဖဵု်ခာ့

ကို်မငံးဦ့အာ့

ကို်မငံးဦ့ကိုသိသူမ္ာ့ ေနသညံး်ပငး

မြတးမိၾကပဵုမရ၈

ပါၾကသညး၈

ကတဵု့တဵု့ထာ့လြြ္ကး

ဗိုလးစို့်မတး

အ်ဖစးသာ

လကးခဵၾကသညး၈ ကို်မငံးဦ့ေရာ ရဲေဘားမ္ာ့ပါ ရျာတျငး့သို႓ မထျကးၾက၈ ကို်မငးံဦ့သညး ေရာကးကတညး့က

ဆရာေတားႏြငံး

စကာ့ေ်ပာ

ေဆျ့ေႏျ့ေနသညး၈

ဆရာေတားံအနာ့ ်ဖစးေသာေၾကာငးံလညး့ မညးသူမြ္မကပးရဲ၈ Page 129


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဌာနာပိုငးၾကီ့

ႏြငံး

အာရြလူငယး

ေခါငး့ေဆာငးသညးသာ

ရျာတျငး့ထျကးၾကသညး၈ ေနွငးမြ သူတို႓ ေက္ာငး့သို႓ ်ပနးလာၾကသညး၈ ်မနးမာစစးဗိုလး

ႏြငံး

စစးသာ့ကို

လာၾကညံးသူမ္ာ့

မီ့ေရာငးေၾကာငံး ရပးသျာ့သညး၈ ရုတးတရကး ေမြ္ားလငံးခ္ကး ွမး့သာ်ခငး့တုိ႓်ဖငံး

တ်ဖညး့်ဖညး့

်ပနးကုနးၾကသညး၈ မ်ပနးဘဲ က္နးေနသူ မ္ာ့မြာလညး့ ဦ့ဇငး့က 'ဆငး့' ၾကိမးေမာငး့ သ်ဖငံး ထျကးသျာ့ၾကရ၌၈ ကၽျနးေတားတစးေယာကးသာ ေပကပး၊ ရဲေဘားမ္ာ့ အနီ့၉ က္နးရစးသညး၈ ကို်မငံးဦ့ကုိ

ကၽျနးေတား

သူက

အၾကီ့အက္ယး

မေက္နပး

်ဖစးေနမိသညး၈

ကၽျနးေတာံးကို

အဖကးမလုပးဘဲ

ဆရာေတားႏြငံးသာ

ကၽျနးေတားသညး အ ၾကဵရ၊ အိမး်ပနးကာ တရိုတေသွြကးထာ့သညးံ

ဆီ့မီ့ချကးငယးတစးခု၌

အေရာငးမြိနမ း ြိနးတျငး

ဦ့ေလ့ပုသညး ကုပးကုပးကုပးကုပး ႏြငံး အလုပးရႈပး ေန၌၈

ဦ့ေလ့ပု ၾကာခဲံ်ပီ၈

''နငးတစးေယာကးတညး့လာ့'' ''က္ဳပးတစးေယာကး တညး့ပါ၇ ဒီအခ္ိနး မယဥးႏျယး ဘယးံႏြယံးလုပးပါမလဲ''

လကးတျငး့မြ

ေက္ာငး့ွငး့အတျငး့ ကၽျနးေတား်ပနးေရာကးခ္ိနး၉ ေမြာငးေန်ပီ၈ ကၽျနးေတားသညး

ွငးွပးလိုကး၊ ''ေဟံ… ဘယးသူလ'ဲ ' ဟုေမ့သညး၈

ထိုအခါမြ ဦ့ေလ့ပုသညး ေသတၱာၾကီ့ေဘ့မြ ထလိုကး၌၈ ထလိုကးစဥး

ပစၥညး့ တစးခုကို ယူခဲံသညး၈

မေရာကးသညးမြာ

ေက္ာငး့ပ္ကးေပ၍၉

''က္ဳပးပါဗ္ ဦ့ေလ့ပုရ …. သနး႓ဇငးပါ''

စကာ့မဆဵု့ ရြိေန၌၈

ၾကညံးမိသညး၈

ကၽျနးေတား ေက္ာငး့ပ္ကးဆီ ေ်ပ့ခဲံ၌၈

ကၽျနးေတားံေ်ခသဵၾကာ့ေသား ဦ့ေလ့ပုသညး ေသတၱာၾကီ့တစးခု ေဘ့တျငး

ကၽျနးေတား သူ႓ကို အေရ့တၾကီ့ ေ်ပာစရာမ္ာ့ ရြိေနသညး၈ ယခု

ကၽျနးေတာံး အေတျ့သညး ေက္ာငး့ပ္ကးေပ၍မြ တလကးလကး်မငးရေသာ

ဦ့ေလ့ပုၾကီ့ေနေသာ မရြိကတညး့က ယခုအခါ

ဦ့ေလ့ပုကို

အက္ၤီေအာကး

ရငးဘတးအတျငး့

ထို့ထညံးလိုကးသညးကို ်မငးရသညး၈

ေက္ာငး့ပ္ကးၾကီ့ကို

ဤေက္ာငး့

မညး့မညး့အရာတစးခုကို

ပ္ကးၾကီ့ဆီ

အထူ့သတိရမိသညး၈

ဦ့ေလ့ပု သညး ်ပနးေရာကးေနလ္ြင၈း

''ဦ့ေလ့ပု ဘယးတုနး့က ်ပနးေရာကးေနလဲ'' ''ငါ်ပနးေရာကးတာ သဵု့ရကးရြိ်ပီ'' ''ဘာ်ပဳလုိ႓ ခငးဗ္ာ့ၾကီ့က က္ဳပးကို လာမေတျ႔တာလဲ'' ''မငး့ကေကာ ဘာလုိ႓ ဒီဆီကိုမလာလဲ''

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 130


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဟုတးေပသညး၈ အဘ ကို ကူညီလုပးကိုငးေပ့ေနရသ်ဖငံး ဤဘကးသို႓ ကၽျနးေတားမေရာကးသညးမြာ ၾကာ်ပီ၈

'' ဦ့ေလ့ပု ေသာကးေရ့ထဲ ခငးဗ္ာ့က ေၾကာငးမေနစမး့နဲ႓ဗ္ာ၇ အခု သိပးအေရ့ ၾကီ့ေနတယး''

''ထာ့ပါေလဗ္ာ ဒါထကး ဆရာတုိ႓ေကာ….''

ဦ့ေလ့ပု သညး ေခါငး့တဆတးဆတး ညိတးသညး၈

''ေမ့မေနပါနဲ႓ကျာငါဂူထဲမြာ ဥသ္ြစးသီ့ထာ့ခဲံတာ မငး့နာ့မလညးဘူ့လာ့''

'' အငး့ အငး့ ဟုတးတယး၇ သိပးအေရ့ၾကီ့ေနတယး''

''က္ဳပးနာ့လညးပါတယးဗ္ာ

စိတးမရြညးေတာံသ်ဖငံး ကၽျနးေတားက ဦ့ေလ့ပုကို ဆျဲလႈပးသညး၈

ဒါေၾကာငံးေမ့ေနတာေပါံ၇

အခုဆရာတုိ႓

ဘယးမြာလဲ ်ပီ့ေတာံ ဗိုလးေစာလငး့ ေရာ''

''က္ဳပးေ်ပာတာ ေသေသခ္ာခ္ာ နာ့ေထာငးစမး့၇ အခုကို်မငံးဦ့ ်ပနးေရာကး

ဦ့ေလ့ပုသညး မ္ကးေတာငး ပုတးခတးပုတးခတးႏြငံး လုပးေန၌၈

လာ်ပီ၇ ဗမာစစးဗိုလအ း ်ဖစးနဲ႓ ...ၾကာ့ရဲ႔ လာ့''

''ေ်ဖေလဗ္ာ သူတို႓ဘယးမြာလဲ''

ဦ့ေလ့ပု မ္ကးလဵု့်ပဴ့သျာ့သညး၈

ဦ့ေလ့ပု သညး မ္ကးေတာငးကို ပုတးခတးပုတးခတး ထပးလုပး၊ေ်ဖသညး၈

''ေဟ.... ်မငံးဦ့ ်ပနးေရာကးလာ်ပီ''

'' ရြိတယးေလကျာ၇ ရြိတယး….ရြိတယး''

''ဟုတးတယး.... အခု ဆရာတုိ႓ ဘယးမလဲ၇ ်မနး်မနးေ်ပာစမး့''

'' ရြိရငး ဘယးမြာလဲ''

ဦ့ေလ့ပုသညး ငိုငးသျာ့်ပနး၌၈ ထို႓ေနာကးမြေ်ဖသညး၈

ဦ့ေလ့ပု

သညး

ကၽျနးေတာံးအာ့

စူ့စိုကးၾကညးံသညး၈

ကၽျနးေတားကသူေ်ဖေတာံမညး ထငးသညး၈

''ဒါ်ဖငံးရငးသျာ့ေခ၍...်မနး်မနးသျာ့ဗ္ာ''

'' အငး့ …..အငး့ ….ရြိတယးေလကျ၇ ရြိတယး…ရြိတယး'' ဦ့ေလ့ပုအတျကး

ဤအေ်ဖသညး

''ဘယးမြာရမြာလဲ... ဟုိမြာေပါံက'ျ '

လဵုေလာကးသညး

''မငး့ တကယးေ်ပာေနတာလာ့...... '' ထငးဟနးတူ၌၈

ကၽျနးေတားကမူ ေဒါသ ထျကးလာ၊ ဘုေ်ပာ သညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

''က္ဳပး တကယးေ်ပာေနတာဗ္ာ... ခငးဗ္ာသျာ့မလာ့ မသျာ့ဘူ့လာ့၈ ခငးဗ္ာ့မသျာ့ရငး က္ဳပးသျာ့မယး''

Page 131


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

''ေအ့ပါကျာ... ငါသျာ့ပါံမယး၇ ်ပီ့ေတာံ ငါဘာေ်ပာရမလဲ'' ''ကို်မငံးဦ့

်ပနးေရာကးေန်ပီလို႓

...

အခုစစးဗိုလးလုိ႓၇

ဦ့ေလ့ပုသညး ကၽျနးေတားံအာ့ ေသနတးကိုေပ့သညး၈ ကၽျနးေတားက သူကလညး့

ေသနတးႏြငံး ဦ့ေလ့ပုအာ့ ခ္ိနးလိုကး သညး၈

ဂ္ပနးခ္မြာပဲလ.ို႓ .. နာ့လညးလာ့''

''ကဲ. … ဦ့ေလ့ပု ခငးဗ္ာ့ အ်မနးသျာ့မလာ့၇ မသျာ့ဘူ့လာ့''

''ေအ့ ... ေအ့ ..ဒါ်ဖငံး ငါသျာ့ေတာံမယး ဟုတးလာ့''

''ဟေကာငးရ ေသာကးရမး့ ေတျ ေလြ္ာကး မလုပး နဲ.႓ .... ႏြိပး်ပီ့ ငါမာလကစ္ာနးၾကျသျာ့ဦ့မယး''

''ခဏ ...ေနဦ့ဗ္''

ဦ့ေလ့ပု သညး လကးေ်မြာကးရငး့ မ္ကးလဵု့အ်ပဴ့သာ့ႏြငံး စို့ရိမးတၾကီ့

''မငး့ဥစၥာ ဘာလဲက'ျ '

ဆိုသညး၈

''ခငးဗ္ာ့....ခုတငးက အက္ၤီေအာကးထညံးလိုကးတာ ဘာလဲ''

''က္ဳပး ခလုတးကို ဘယးေတာံမြ မြာ့မႏြိပးဘူ့... ဗိုလးေစာလငး့က က္ဳပးကို

''မငး့်မငးလို႓လာ့''

ေသနတးကိုငးနညး့

''ခငးဗ္ာ့ကို ေသနတးလို႓ ဘယးသူကေ်ပာလုိ႓လ.ဲ ..

ေသနတးဆလ ို ညး့

ထုတးဗ္ာ'' သကး်ပငး့ရႈိတး၊

သငး်ပေပ့

်ပီ့်ပီဗ္၇

ဒီေတာံ....

မြာ့ေတာံမႏြိပးဘူ့.....

ခငးဗ္ာ့မသျာ့ရငးေတာံ ပစးထညံးလိုကးမယး''

''မငး့က အဲဒါကို ေသနတးမြတးလို႓လာ့''

ဦ့ေလ့ပုသညး

. ခလုတးမြာ့

အက္ီၤေအာကးမြ

ေသနတးကို

ထုတး်ပသညး၈ ''အဲဒီေသနတး က္ဳပးနဲ႓ထာ့ခဲံဗ္ာ''

''ေကာငး့ပ

ေကာငး့ပ၇

သျာ့ဆိုသျာ့ပါံမယး......

မငး့ေသနတး ကို ေသာကးရမး့ေတာံ ေလြ္ာကးပစး မေနနဲ႓ေနား'' ဦ့ေလ့ပုသညး

အတနး

ဆုတးရျဵ႔ဆုတးရျဵ႔

်ပဳ်ပီ့မြ

ေက္ာငး့ေပ၍က

ဆငး့ေ်ပ့ သညး၈ ကၽျနးေတားသညး ေသနတး၉ က္ညးဆဵအ်ပညံးရြိမရြိ စစးေဆ့်ပီ့ေနာကး ေက္နပးမြ အက္ၤီေအာကးထို့သျငး့၊ အ်ပငးသုိ႓ ထျကးခဲံသညး၈

''ဟာ.... ဘယး... ဘယး်ဖစးမလဲ'' ''်ဖစးပါတယးဗ္... မြနးစမး့ ဦ့ေလ့ပု ေသနတး''

ငယးေလ့ရာ....

ေက္ာငး့ွငး့အတျငး့သို႓ တစးေယာကးစ ႏြစးေယာကးစ တုိ့တို့တိတးတိတး ွငးလာၾကေသာ ရျာမြလူၾကီ့မ္ာ့ကို ေတျ႔ရသညး၈ ကၽျနးေတာံး အဘ လညး့ ပါသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 132


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတား

ေက္ာငး့ေလြကာ့သုိ႓

ေရာကးေသာအခါ

ေသနတးကိုငး

ရဲေဘားႏြစးဦ့က ဆီ့တာ့သညး၈ ''ရဲေဘားတို႓ရာ...

က္ဳပးအေပ၍မတကးပါဘူ့၈၇

ကို်မငံးဦ့

ကို

ေခ၍ေပ့စမး့ပါ... သိပးအေရ့ၾကီ့တယးဗ္'' ''ရဲေဘားႏြစးဦ့

သညး

ေခတၱစဥး့စာ့သညး၈

ထို႓နာကး

တစးဦ့က

အေပ၍ထပးသို႓ တကးသျာ့သညး၈ မၾကာမီ ကို်မငံးဦ့ ဆငး့လာသညး၈ ''ငယးေလ့

မငး့ဘာလာရႈပးတာလဲကျ၇

တု.ိ႓ ....

ဒီမြာ

သိပးအေရ့

ၾကီ့ေနတယး'' ''ခငးဗ္ာ့ထကး အေရ့ၾကီ့တာ က္ဳပးက ေ်ပာစရာရြိတယး'' ကၽျနးေတားသညး

ေ်ပာေ်ပာဆိုဆို

အိမးမြ်ပနးယူခဲံေသာ

ပစၥညး့ကို

ကုိ်မငံးဦ့အာ့ ်ပသညး၈ ကို်မငံးဦ့ မ္ကးလဵု့်ပဴ့သျာ့သညး၈ ''ဟေကာငး ငယးေလ့..... ဒါေခ္ာကလကး၇ မငး့...ဘယးကရသလဲ'' ''ဗိုလးေစာလငး့ ဆီက..... '' ''ဗိုလးေစာလငး့ ဆိုတာ ဘယးသူလ'ဲ ' စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (ဿ၀)

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတား က အာ့ရပါ့ရ ်ပဵဳ့လိုကးသညး၈

Page 133


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

''က္ဳပး အေစာကတညး့က ဒါေတျေ်ပာမလို႓၇ ခငးဗ္ာ့က ဟနးၾကီ့ပနးၾကီ့ လုပးေနတာကို့... ''

ကၽျနးေတားံကို

''မငး့ သိပးေစ့္ကိုငး တာပဲကျာ..... ''

သို႔ရာတျငး

ကို်မငံးဦ့၌

''ရျာလူၾကီ့မ္ာ့ခငးဗ္ာ့၇ ကၽျနးေတားတုိ႔ ဗမာံတပးမေတားၾကီ့ဟာ ဖကးဆစး ဂ္ပနးေတျကို

ေတားလြနး

တိုကးခိုကး

ဖို႔

ဆဵု့်ဖတး်ပီ့စီ့

ေၾကာငး့ကို

ေ်ပာ်ပခ္ငးပါတယး''

''ကဲကျာ.... ငါကတိေပ့တယး၇ ေ်ပာစမး့'' ထိုအခါမြ ကၽျနးေတားသညး ဗိုလးေစာလငး့ ႏြငံး ေတျ႔ရပဵု၇ ဦ့ေလ့ပုၾကီ့ကို ဆရာတို႓ေနာကး လိုကးခိုငး့ပဵု၇ ဦ့ေလ့ပု ႏြငံး ်ပနးေတျ႓ပဵုတုိ႓ကို ေ်ပာ်ပသညး၈ သျာ့ေခ၍တယး၇

သညး၈

ကို်မငံးဦ့ သညး သူ႓ဓာ့ၾကီ့ေပ၍၉ လကးတငး၊ စတငးစကာ့ေ်ပာသညး၈

''က္ဳပးေ်ပာ ရငး ခငးဗ္ာ့နဲ႔အတူ ေက္ာငး့ေပ၍တကးလိုကးခဲံရမလာ့''

ဆရာတုိ႓ကို

ၾကညံးၾက

ကသာ ''ကဲ...ေမာငး်မငံးဦ့ လူစဵု်ပီ၇ ေ်ပာစရာ ရြိတာေ်ပာ'' ဟုမိနး႓သညး၈

''ကဲပါကျာ.... ငယးေလ့ရာ ေ်ပာစမး့ပါ''

အခုဦ့ေလ့ပု

တအဵံတၾသ

တညးၾကညးေသာ မ္ကးႏြာေၾကာငံး မညးသူမြ္ ေမ့ချနး့မထုတးၾက၈ ဆရာေတား

ကို်မငးံဦ့ ၌ မ္ကးႏြာသညး ေပ္ာံေပ္ာငး့သျာ့သညး၈

''အဲဒါ

ကၽျနးေတားတို႓ ွငးလာေသာအခါ ဌာနာပိုငးၾကီ့ႏြငံး အဘမြစ၊ အာ့လဵု့

ေတားေတားၾကာ

သူတုိ႓ေရာကးလာၾက လိမးံမယး'' ကို်မငံဥ း ီ့ သညး ကၽျနးေတာံးကို ယဵုၾကညးစိတးခ္သျာ့ပဵုရသညး၈ ''ေကာငး့်ပီငယးေလ့ အေပ၍လိုကးခ.ဲံ ... '' ကို်မငးံဦ့ သညး သူ႓ရဲေဘားမ္ာ့အာ့ အက္ိဳ့အေၾကာငး့ ရြငး့်ပမြာထာ့၊ ကၽျနးေတားႏြငံး ေက္ာငး့ေပ၍သို႓ တကးခဲံ သညး၈ ဆရာေတား က္ိနး့စကးေသာ အခနး့၉ ရျာမြလူၾကီ့ႏြစးဆယးခန႓း စုေွ့ ေရာကးေနသညး၈ သူၾကီ့ေတာံမပါ၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

နိဒါနး့မပ္ိဳ့ဘဲ တဲံတို့ေ်ပာခ္လိုကးေသာ ကို်မငံဥ း ီ့၌စကာ့ေၾကာငံး လူၾကီ့ အာ့လဵု့မြာ

မ္ကးလဵု့်ပဴ့

သျာ့ၾက

သညး၈

ကို်မငံးဦ့ကသာ

တညး်ငိမးစျာ

ဆကးေ်ပာသညး၈ ''ကၽျနးေတားတို႓ဟာ ဘာေၾကာငံး ဂ္ပနးကိုခ္မယးဆိုတာ အထူ့ရြငး့ေနဖို႓ မလုိဘူ့၇ ဂ္ပနး ရကးစကးယုတးမာ သမြ္ ကို ခငးဗ္ာ့တို႓အာ့လဵု့ သိ်ပီ့်ဖစးတယး၇ ကၽျနးေတား အခုေ်ပာခ္ငးတာက ခ္ပဵုခ္နညး့ကိုပဲ ်ဖစးတယး'' ကၽျနးေတားက

ဓာ့ၾကီ့ေပ၍လကးတငး၊

ေ်ပာေနေသာ

ကို်မငံးဦ့ကို

အာ့ရစျာ ၾကညံးေနမိသညး၈ ဤစကာ့မ္ာ့ ကို ကၽျနးေတား ၾကာ့ခ္ငးသညးမြာ ၾကာလြ်ပီ၈ ယခုၾကာ့ရေလ်ပီတကာ့....၈ ''ခ္ပဵုခ္နညး့

ကလညး့

တစးခါ

ခငးဗ္ာ့တုိ႓အတျကး

မဆနး့ပါဘူ့ဗ္ာ၇

ကၽျနးေတားတို႓ တပးမေတားနဲ႓ ခငးဗ္ာ့တုိ႓ တိုငး့သူ်ပညးသာ့ ေတျဟာ လကးတျဲ်ပီ့

Page 134


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

အဂၤလိပးကို ခ္ခဲံဖူ့ၾကသာ့ ပဲ၇ အခုလညး့ ဒီနညး့အတိုငး့ပဲ၇ ခငးဗ္ာ့တုိ႓ နာ့လညး တယး မဟုတးလာ့... '' အခနး့တျငးရြိ

ကိုလညး့ တို႓ယဵုၾကညးတယး၇ ဒါေပမယးံ ငါတစးခုေမ့ခ္ငးတယး၇ မင့းသိတဲံအတိုငး့ပဲ၇ သူၾကီ့မ္ာ့က

သေဘာေပါကးသျာ့ၾကသညး၈

ကၽျနးေတားံအဘက အာ့လဵု့ ကိုယးစာ့ေ်ပာ၌၈

အတိအက္ တုိ႓ကုိ ဘာလုပး ေပ့ေစခ္ငး သလဲ၇ ဒါပဲေ်ပာ.... ''

သတိၾကီ့စျာႏြငံး ဆိုသညး၈

အတိအက္

ကၽျနးေတား

အတိအက္

ဘာမြမေ်ပာႏိုငးဘူ့၇

ေ်ပာႏိုငးတယး၇ ကၽျနးေတာံးစကာ့က

ကၽျနးေတားတုိ႓တပးမေတားက ဂ္ပနးကိုခ္မယး၇

ေ်ပာႏိုငးတယး၇

ဘယးေန႓

အဲဒါ

ဘယးအခ္ိနးခ္မယးဆိုတာ

ကၽျနးေတားမသိဘူ့၇ တစးခါ ခငးဗ္ာ့တု႓ိ ဘကး က အလ္ဥး့သငးံသလို လူသူရိက၏ာ စသညး တို႔ စုေဆာငး့ထာ့ပါ၇ အစစ အဆငးသငံး ်ဖစးေနပါေစ၇ ဒီထကးပို်ပီ့ တိတိက္က္

ခဵခ္ဖူ့တယး၇

ဂ္ပနးကို

ခ္ခ္ငး

လို႔လညး့

လကးယာ့ေနတာပဲ၇ ခကးတာကတို႓မြာ လကးနကးမရြိဘူ့၇ မငး့တို႓လူငယးေတျက မြနးတယး၇ ဒါေပမယံး တရာ့ကုနး မမြနး ဘူ့ကျ၇ ဒီစကာ့ဟာ ဒီေတာံ မငး့တုိ႓တပးက

ဤအၾကိမးတျငးမူ ကို်မငံးဦ့သညး အလျနးအတနးၾကာစျာ ငိုငးက္သျာ့၌၈ ကၽျနးေတားကမူ ကို်မငံးဦ့အစာ့ အဘ တို႓အာ့ ေ်ပာၾကာ့ခ္ငးလျနး့၊ ပါ့စပးယာ့

တစးနညး့အာ့်ဖငးံ ကၽျနးေတားအတိအက္ ချငးံလႊတးပါ၇

အဂၤလိပးကို

တို႓အာ့လဵု့ ထခ္မယးဆိုရငး လကးနကးဘယးေလာကး ေပ့ႏိုငးမလဲ''

ကို်မငးံဦ့ ရုတးတရကး စဥး့စာ့သေယာငး ငိုငးသျာ့သညး၈ အတနးၾကာမြ

ရႈပးေထျ့ရငး

ငါလညး့တစးခ္ိနးက

ေ်ပာမယး၇ စညး့လဵု့မႈ ဟာ လကးနကးလို႔၇ ဒီစကာ့ဟာ မြနးသငံးသေလာကးေတာံ

''ဒါေလာကးဆို ငါတို႓နာ့လညးပါ်ပီ ေမာငး်မငံးဦ့ရာ၇ မငး့တုိ႔တပးမေတားက

''တစးနညး့အာ့်ဖငံး

''တို႓အာ့လဵု့ နာ့လညး်ပီ၇ တို႓ဘကးကေတာံ စိတးခ္၇ မငး့တို႓တစးမေတား

ကၽျနးေတားမေ်ပာတတးဘူ့၇

အဲ...

အတိအက္ဆဵု့

ကၽျနးေတား

ေ်ပာခ္ငးတာ ရြိတယး၇ လူတိုငး့ ဟာ အမိႏိုငးငဵ ကို သစၥာရြိၾကပါ၈ လြ္ိဳ႔ွြကးစျာ စညး့ရဵု့ၾကပါ၈ ႏႈတးလဵုၾကပါ၇ ဒါပါပဲဗ္ာ၈ ဗိုလး်မငံးဦ့က စကာ့ကို ဤမြ္ႏြငံးရပး၊ ထိုငးသညး၈ ရျာသူၾကီ့မ္ာ့သညး အတနးၾကာေခါငး့ခ္ငး့ဆိုငး တိုငးပငးၾက၌၈ ထို႓ေနာကး ကၽျနးေတားံအဘ ကကိုယးစာ့ေ်ပာရ်ပနး၌၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ေနသညး၈ သို႓ရာတျငး အခ္ကးမက္ေသ့၊ ်ငိမးေနရသညး၈ ကို်မငံးဦ့က သကး်ပငး့ရႈိကး၊ ေလေအ့ႏြငးံ စကာ့ဆိုသညး၈ ''အမြနွ း နးခဵရရငး သိပးမေကာငး့လြဘူ့၇

ကၽျနးေတားတို႓

ဗမာံတပးမေတားမြာ

ခငးဗ္ာ့တို႓သိတဲံအတိုငး့ပဲ၇

ဂ္ပနးက

လကးနကးေတာံ ကၽျနးေတားတို႓ကို

မယဵုေတာံ ဘာမြပဵုအပးမထာ့ဘူ့၇ တစးခုေတာံရြိတယး၇ ကမာၻ႓ အေ်ခအေန အရ ကၽျနးေတားတို႓မြာ လကးနကးမဲံေတာံ မဟုတးဘူ့၇ ကုနးကုနး ေ်ပာမယး ဗ္ာ..... တကယးတနး့

ထခ္ၾကရငး

ွါ့ရဵုေတာေတျက

ထငး့ခုတးဓာ့မေတျက လကးနကး ်ဖစးေနမယး၇ တ်ခာ့ဆကးသျယးမႈေတျ ရြိတယး၇

အဲဒါေတာံ

လကးနကး်ဖစးရမယး၇

်ပီ့ေတာံ...

ကၽျနးေတားတို႓မြာ

ငယးေလ့က

ေ်ပာ်ပလိမ.းံ ....၇

ေဟံေကာငးငယးေလ့ ... မငး့ေခ္ာကလကး ထုတး်ပလိုကးကျာ'' ထိုအခါက္မြ

ဆရာေတားကစ၊

လူအာ့လဵု့တုိ႓သညး ကၽျနးေတားံအာ့

ေလ့ေလ့စာ့စာ့ လြမး့ၾကညံးၾကသညး၈ ကၽျနးေတားံ စိတးထဲ ၉ ကို်မငံးဦ့ကို Page 135


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

အနညး့ငယးေအာငံးမိသညး၈

ကၽျနးေတားံ၉

သူကေခ္ာကလကး

သာ

ရြိသညး

ထငးသညး၈

မ္ကးလဵု့မ္ာ့သညး

ကၽျနးေတားသညး

ကၽျနးေတားမစာ့ရကး

မေသာကးရကး

စုထာ့ေသာ

ေခ္ာကလကးကို အဘလကးတျငး့ သို႓ ေပ့လိုကး သညး၈ ေခ္ာကလကး ကို ေခ္ာကလကးမြနး့ သိေသာအခါ အာ့လဵု့ မ္ကးလဵု့ေ်ပဴ့သျာ့ၾကသညး၈ ထိုအခါ ကၽျနးေတားသညး

ပရိသတးေရြ႔

မာ့မာ့ရပး၊

အက္ီၤေအာကးတျငး့၉

ွြကးယူလာေသာ ေမာငး့်ပနး ေသနတး ကို ဆျဲထုတး်ပလိုကးသညး၈ ဤအၾကိမး

တျငးမူ

လူၾကီ့အာ့လဵု့

တျငးမက

ဗိုလး်မငံးဦ့ပါ

မဟုတးဘူ့ဗ္၈

က္ဳပးဆျဲပစးလိုကးရငး

ပရိသတး အာ့လဵု့ ကၽျနးေတာံးအာ့ မယဵုရခကး ယဵုရခကးဟနး်ဖငံး ပါ့စပး်ပဲ ယဵုေအာငး်ပရမညး

အမ္ိဳ့မိ္ဳ့ ်ပေနသညး၈ ကၽျနးေတားသညး

မသိ၈

အလျနွ း မး့သာသျာ့၌၈

ေသနတးထဲရြိ

လညး့

ထို႓ေၾကာငံးလညး့

အာ့ရပါ့ရလြမး့ေခ၍သညး၈

ၿပီ့ေတာံ.... ဗိုလးေစာလငး့ေကာ'' အေမ့မဆဵု့၇

ဆရာံေနာကးမြ

ကၽျနးေတားက

ဦ့ေလ့ပုေနာကးမြ မမရြငး

ဆရာံကို

ကၽျနးေတားံဆရာသညး

ေပ၍လာသညး၈

မမရြငးေနာကးမြ

သူတုိ႔ကို

မညးသို႓

ကုနးေအာငးပစး်ပလိုကးလြ္ငးလညး့

ရျာလန႓းဦ့မညး၈

ေ်ပ့၊ဖကးသညး၈

ထို႓ေနာကး

မမရြငး

ကိုဖကးသညး၈ မမရြငး၌ ွတးစာ့ထာ့ပဵုမြာ ၾကမး့တမး့သညး၈ မိနး့မေခ္ာတနးမဲံ ေသနတးလျယးထာ့သညးမြာ

ကိုယးတိုငး

အခနး့ေပါကး၉

တစးေတာငးေက္ားေက္ား ေသနတးတို ကေလ့မ္ာ့ကို လျယးထာ့ၾကသညး၈

တစးဒါဇငးေက္ား ထျကးတယးဗ္''

ကၽျနးေတား

ေရာကးသျာ့၌၈

ကၽျနးေတားံ

ကိုအုနး့ေမာငးနြငံး မခငးသိနး့၈ သူတုိ႓အာ့လဵု့၌ ပခဵု့၉ ကၽျနးေတား ေတျ႔ဖူ့ ေသာ

''လူကေလ့ ... မငး့ဒီေ်ခာကးလဵု့်ပဴ့ ဘယးကရသလဲ'' ဟုေမ့သညး၈ ေ်ခာကးလဵု့်ပဴ့

ၾကညံးေနေသာ

ဦ့ေလ့ပုသညး မ္ကးစိမတ ြိ းကာ ေခါငး့ညိတးကာ နြငံး ကၽျနးေတားံအာ့ အခ္ကး

ေပ၍လာသညး၈

ဤသို႓ ဗိုလး်မငံးဦ့က ေမ့သကဲံသို႓ အဘကလညး့....

ၾကညံးေနၾကသညး၈

အခနး့ေပါကးဆီသို႓

ကၽျနးေတား

''ဟေကာငး...ငယးေလ့၇ နငးဒါဘယးကရသလဲ..... ''

အဲဒါ

ဟိုၾကညံးသညးၾကညးံ

''ဦ့ေလ့ပု..... ပုတးသငးညိဳလို ေခါငး့ညိတး်ပမေနနဲ႓၇ ဆရာတို႓ဘယးမလဲ၇

မ္ကးလဵု့်ပဴ့သျာ့သညး၈

''အဘ

ၾကဵရာမရသ်ဖငံး

ေခါငး့ကိုပျတးေသာ

ခကးတေရားေန၌၈

မမရြငး၌လကးမြာ

ကၽျနးေတားံကိုေ်ပာေသာ

မမရြငး၌

သို႓ရာတျငး

ခါတိုငး့ကဲံသို႓ပငး အသဵမြာလညး့

ကၽျနးေတားံ ႏူ့ညဵံေပသညး၈

ခါတိုငး့ကဲံသို႔ပငး

ႏူ့ညဵံေနပါသညး၈ ''ငယးေလ့ရယး.... တုိ႓်ပနးလာပါ်ပီ၇ မမရြငးတုိ႓ ်ပနးလာပါ်ပီ၇ ဒီတစးခါေတာံ ဆရာန႓ဲ မမရြငး ငယးေလ့နဲ႓ ငယးေလ့တုိ႓ရျာကို ဘယးေတာံးမြ စျန႓းမသျာ့ေတာံဘူ့''

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 136


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကို်မငံးဦ့သညး ကၽျနးေတားံထဵခ္ဥး့ကပးကာ ဆရာကလညး့ ကၽျနးေတားံကို ယုယေပျ႓သညး၈ မညးသူမြ္ စကာ့မဆိုႏိုငး၇ အတနးၾကာမြ ကၽျနးေတားံဆရာက ထိုစဥးအခ္ိနး၉ ကၽျနးေတားနာ့မလညးခဲံေသာ စကာ့တစးရပးကို ဆိုေလသညး၈ ''သန႓းဇငး... ငါတပညံး ... မငး့က ေတားလြနးေရ့ သမာ့ၾကီ့ ်ဖစးေနပါ်ပီ ေကာ'' ေတားလြနးေရ့.... ေတားလြနးေရ့.... ဤစကာ့အဓိပၸာယးကို အတိ အက္ ကၽျနးေတား

မသိ၈

မညးသို႓်ဖစးေစ၈ ကၽျနးေတားဆရာသညး မြနးေသာစကာ့ကို

(ှ၁)

အစဥးဆိုတတးသညး၈ ယခုလညး့ မြနးရမညး၈ ဤသို႓ဆို်ပနးးေသား .. ကၽျနးေတားသညး ေတားလြနးေရ့သမာ့ၾကီ့ပါတကာ့၈

ေတားလြနးေရ့

ဆရာေ်ပာေသာ

ေတားလြနးေရ့ဆိုသညးံစကာ့ကို

ထိုစဥးေႏျဦ့၉

ကၽျနးေတား တစးသကးမေမံ ႏိုငးေအာငး နာ့လညးခဲံရသညး၈ ဤမေမံႏိုငးေသာ ေတားလြနးေရ့ကာလ တစးေႏျဦ့၌ ဇာတး လမး့ကို ကၽျနးေတား အေ်ပာ်ပခ္ငးဆဵု့ ်ဖစးသညး၈ ကၽျနးေတားအေ်ပာ်ပခ္ငးဆဵု့ ဤဇာတးလမး့ သညးပငး ကၽျနးေတားံရငးကို ယခုတိုငး နာက္ငးေစသညး၈ ထိုတစးည အလုပးမ္ာ့ၾကသညး၈ သိုသသ ို ိပးသိပး တလငး့အ်မနးနယး၊

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

အစညး့အေွ့ အလုပးမ္ာ့

ကၽျနးေတားတို႔ရျာမြာ

ၾကသညးဆိုရာတျငး

ဆိတးဆိတးၿငိမးၿငိမး စပါ့တို႔ကို

ၿပီ့ေနာကး

်ခပုရျကးမ္ာ့ကဲံသို႔

အလုပးမ္ာ့ၾက

က္ီ၉်ဖညးံၾကသညး၈

ဆီ၇

်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဆာ့၇

ငရုတး၇

Page 137


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ၾကကးသျနးစသညးံ

အ်ခာ့ရိက၏ာမ္ာ့ကိုလညး့

စုၾကသညး၈

ငါ့ပိငါ့ေ်ခာကး၇

အမဲေ်ခာကးတို႔ကို လညး့ တတးႏိုငး သမြ္ ေလြာငးၾကသညး၈ တစးဖကး၉လညး့ ႏြစးဖကးခၽျနး၇ ွါ့ခၽျနး၇ ဒူ့ေလ့၇ ဆိတးလူ့်မာ့စေသာ အိမးတျငး့်ဖစး လကးနကးမ္ာ့ကို လူတိုငး့ကိုယးစီကိုယးငြ လုပးၾကသညး၈ ငါ့ကပး၇ သဲအိတး၇ ေရပဵု့ဟူသညးံ မီ့ေဘ့ကာကျယးေရ့ ပစၥညး့မ္ာ့ ကိုလညး့ အဆငးသငးံ လဵုေလာကးေနၾကသညး၈ ႏျာ့စညး့ ရို့ကိုလညး့ အခိုငးအမာရြိေအာငး ်ပငးဆငးၾက၊ ရျာ်ပငး စညး့ရို့တစးေလြ္ာကး ဆူ့ခကးမ္ာ့ခ္ ၿပီ့ ေညြာငးံမ္ာ့ေထာငးၾကသညး၈ လြ္ိဳ႔ွြကးေသာ မလျယးေပါကးမ္ာ့မြလျဲ၊ ရျာွငးရျာထျကး တဵခါ့ႏြစးခုသာ ထာ့သညး၈

ဤတဵခါ့မြာလညး့

လူငါ့ေယာကးႏြငးံ

ဖျငးံမ-ြ ပိတးမြရသညးံ

ေလ့လဵခိုငးမာေသာ တဵခါ့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ ဆရာႏြငးံ မမရြငးသညး ထိုညၿပီ့ေနာကး ်ပနးေပ္ာကး သျာ့ၾက်ပနး သညး၈ ဦ့ေလ့ပုႀကီ့သညး

သူတို႓ႏြငးံပါသျာ့၌၈

ဗိုလး်မငးံဦ့ႏြငးံ

ရျာလူႀကီ့မ္ာ့သာ

အစစ

ရဲေဘား

မ္ာ့လညး့

်ပနးသျာ့ၾကသညး၈ အဘႏြငးံ သူတို႓သညး

ရျာ၉သာ

အလုပးမ္ာ့

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (ဿ၁)

ဦ့စီ့လုပးကိုငးေနၾကသညး၈

ၾကသညးမဟုတး၈

ၿမဳိ႔ရြိဌာနာပိုငးႀကီ့ႏြငးံ

အာရြလူငယး ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ထဵလညး့ မၾကာခဏ သျာ့ၾကသညး၈ အနီ့အနာ့ရြိ ရျာမ္ာ့ဆီသို႓လညး့ ညဥးံအိပးညဥးံေန လြညးံလညးသျာ့ၾကသညး၈

အဘ အိမးမကပးႏိုငးေသာ အခါ ကၽျနးေတားပို၊ အလုပးမ္ာ့သညး၈ အမကိုယွ း နးမြာ အစးမက္နး့မာေရ့မြာ

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ေန႓လေစံ၊

ေမျ့ဖျာ့ခ္ိနးနီ့်ပီ၇

ခၽျတးယျငး့လာသညး၈

ထို႓ေၾကာငံး

ေမျ့ဖျာ့ခ္ိနးနီ့သမြ္ အိမးတာွနးမ္ာ့ကို

Page 138


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတားသညး အရီ့ေလ့ႏြငံး ဘေထျ့တုိ႓ အကူအညီ်ဖငံး အစစ ထမး့ေဆာငး ရ၌၈

"ဘယးလို သျာ့ေတျ႔ေတျ႔ အေရ့မႀကီ့ပါဘူ့၇ ဒါေပမယးံ ဘေထျ့ကို က္ဳပးတစးခု ေတာငး့ပနး ခ္ငးတယး"

ဘေထျ့

အ်ဖစးမြာလညး့

သနာ့စရာ်ဖစးသညး၈

သူ႔အိမး

တာွနး

မ္ာ့ကိုလညး့ ထမး့ရသညး၈ ကၽျနးေတား တို႔အိမးကိုလညး့ ကူညီရသညး၈ သူႀကီ့ အလုပးေတျကိုလညး့ သျာ့လုပးေပ့ ရေသ့သညး၈ ကၽျနးေတား သညး ယခုတေလာ အလုပးရႈပးေနသ်ဖငးံ မယဥးႏျယးႏြငးံ မေတျ႔အာ့ခဲံ၈ တစးေန႔ ခငး့တျငး ဘေထျ့သူႀကီ့ အိမးမြာ ်ပနးလာေသာအခါ

"ဘေထျ့ ဒီညေန သူႀကီ့အိမးေရာကးဦ့မလာ့" "ေရာကးမြာေပါံကျာ.... ငါလူဘာလုပးဦ့မလို႔လဲ" "ဘာမြ

မလုပးပါဘူ့၇

မယဥးႏျယးကို

ေ်ပာေပ့ပါလာ့.......သူ႔ကို

က္ဳပးလာေတျ႔မယးလို႔"

အမြာစကာ့ပါလာသညး၈

"အလိုေလ့

"ငယးေလ့ မယဥးႏျယး က မြာလိုကးတယး"

"အဲဒါ

"ဘာရယးေတာံ မဟုတးပါဘူ့....ငါံလူဘယးေပ္ာကးေနလဲတ"ဲံ "ဟုတးတယးဗ္ာ.......

က္ုဳပးမယဥးႏျယးနဲ႔ေတာငး

မေတျ႔အာ့ဘူ့၇

တကယးသျာ့ေတျ႔မယး၇

အေရ့မႀကီ့ပါဘူ့လို႔

က္ဳပးေ်ပာ်ပီ့

ပါေရာလာ့၇

က္ဳပးလာ

ဘေထျ့သညး ေခါငး့ကိုစိတးပ္ကးစျာ ခါသညး၈ "ဘယးလိုလ.ဲ ... ေ်ပာမေပ့ဘူ့လာ့ ဘေထျ့"

ဘေထျ့ မ္ကးလုဵ့်ပဴ့သျာ့သညး၈ "ဘာရယး.... ငါံလူက သျာ့ေတျ႔မယး၇ ႀကီ့က္ယးလြခ္ညးံလာ့ကျာ...." က္ဳပးသျာ့

ငါံလူက

ေတျ႔မယး ဆိုတာသာ ေ်ပာေပ့ပါ၇ ဟုတးလာ့ ဘေထျ့"

ကိစၥမရိြပါဘူ့၇ က္ဳပးသျာ့ ေတျ႔လိုကး ပါဦ့မယး"

ကို

်မတးစျာဘုရာ့၇

ဘယးလိုးလုပးေတျ႔ မြာလဲ"

"ဟုတးလာ့....မယဥးႏျယးက ဘာမြာလိုကးလ"ဲ

"မယဥးႏျယး

"ဘာလဲက"ျ

ေတျ႔မယးဆိုတာ......

ဘာမ္ာ့

ႀကီ့က္ယးလို႔လဲ"

"ငါံလူရာ....ေ်ပာေပ့တာွနးမေလ့ပါဘူ့၇ ဘာလို႔သျာ့ေတျ႔ တာလဲ ကျာ" ဤတစးႀကိမးတျငးမူ

ကၽျနးေတားသညး

ေလေပ္ာံႏြငးံ

ဘေထျ့ကို

ေခ္ာံရသညး၈

"ဟာ..... ႀကီ့က္ယးတာေပါံ၈ ငါံလူက ဘယးလိးုသျာ့ေတျ႔မြာလဲ" ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 139


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"ဘာလို႔ေတျ႔ခ္ငးတယး ဒါေပမယး.ံ .

မယဥးႏျယးဟာ

ဆိုတာ......က္ဳပးလညး့မသိဘူ့ က္ဳပးသူငယးခ္ငး့ပဲ၇

သူႀကီ့

ဘေထျ့ ေႀကာငးံသာ

တ်ခာ့သူငယးခ္ငး့ ေတျလို လျတးလျတးလပးလပး မေတျ႓ရတာ၇ က္ဳပးတို႔ခ္ငး့

သေဘာေကာငး့၊

စိတးေပ္ာံသူ်ဖစးသညး၈

သူသညး

မညးသူခိုငး့ခိုငး့ ်ငငး့ဆနး ရဲသူမဟုတး၈ ကၽျနးေတားံ အသနာ့ခဵခ္ကး ကို လညး့

မဟုတးပါဘူ့ဟာ......

အစးမက

ေမျ့ခါနီ့ဖျာ့ခါနီ့

မဟုတးလာ့၇ ဒီေတာံ... အိမးအလုပးေတျ ကူညီ လုပးကိုငး ေပ့ ေနရတာေပါံ" "ေတားပါ

သနး႔ဇငးရာ၇

နငးတကယး

ဘေတျလုပးေနတယးဆိုတာ

ငါရိပးမိပါတယး"

မ်ငငး့ႏိုငး၈ "ေအ့ပါကျာ

ငါံလူရာ၇

မငး့က

တယးတတးႏိုငးတဲံေကာငး၇

ငါံက.ို ...

ေ်ခာကးလိုကး ေခ္ာံလိုကးနဲ႔ လုပးလိုကးေပါံ ငါံလူရာ... ေကာငး့တယးထငးသလို လုပးတာေပါံ"

"ငါံလူခိုငး့တာ..... ဘယးတုနး့ကမ္ာ့ ငါမလုပးလို႔လဲ ငယးေလ့ရာ.... က္ပးပါဘိ၇ ငါေ်ပာတယး မဟုတးလာ့..... ေကာငး့တယး ထငးသလို လုပ.း .....တဲ.ံ ." ေနွငးခ္ိနး၉

ကၽျနးေတားေရာကးခဲံ်ပနး

သညး၈

ွငးေနက္အေပါကးမွ ြ ငး၊ ဘေထျ့

ကတိတညး

"ငါ ဘာေတျလုပးေနလို႔လဲ...." "နငးတို႔ ဂ္ပနးကို ်ပနးခ္ေတာံမယး မဟုတးလာ့" ကၽျနးေတား မ္ကးလုဵ့်ပဴ့သျာ့သညး၈

"ဒါ်ဖငး.ံ ......ဘေထျ့က္ဳပးကို ေ်ပာမေပ့ဘူ့လာ့"

ထိုည

"နငး ဘာေတျအလုပးမ္ာ့ေနလဲ" "ဘာရယးလို႔

သိပးခငးတယး၇ ဒါကို ဘေထျ့ မသနာ့ဘူ့လာ့" ဘေထျ့သညး

"ရိြပါတယးဟာ....ရျာမြပါပဲ၇ ငါ...နညး့နညး့ အလုပးမ္ာ့ေနလို႔ပါ"

သူႀကီ့်ခဵတျငး့သို႔ စျာ

ေ်ပာထာ့သ်ဖငးံ

်ခဵစပးအေမြာငးရိပး၉ မယဥးႏျယး အဆငးသငးံ ေစာငးံေနရြာသညး၈ ကၽျနးေတား တို႔ ႏြစးဦ့သညး အကာအကျယး အေကာငး့ဆုဵ့ေပ့ႏိင ု းသညးံ ေကာကးရို့ပုဵႀကီ့ ေဘ့၉ပငး ထုိငးႀက သညး၈ "သနး႔ဇငး..... ခုတေလာ နငးဘယးေပ္ာကးေနတာလဲ" ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

"နငးံ ဘယးသူေ်ပာလဲ မယဥးႏျယ.း ..." "ဘယးသူ မြ ေတာံ မေ်ပာပါဘူ့.... ဒါေပမယးံ ငါရိပးမိတာေပါံ" ကၽျနးေတား

က

ငိုငးေနမိသညး၈

မယဥးႏျယးက

အာ့မရဟနး

ကၽျနးေတာံလကးေမာငး့ ကိုဆုပး ကာေမ့သညး၈ "သနး႔ဇငး...... ငါနငးံဆီ သစၥာက္ိနးဆိုထာ့တာ ေမံသျာ့်ပီ့လာ့၇ နငးငါံကို မယုဵေတာံဘူ့ေပါံ" မယဥးႏျယး၌

အသဵ၉ငိုသဵပါသညး၈

မ္ကးႏြာေလ့ကလညး့

မဲံလာ၌၈

ကၽျနးေတား မခဵႏင ို း ေတာံ၈ Page 140


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"ယုဵပါတယးဟယး၇ ကဲပါ

ငါေ်ပာ်ပမယး၇

တို႔ေတျ

ဂ္ပနးကို

ခဵခ္ႀက

"ေနပါဦ့.... သူတို႔ ဘာေ်ပာႀကသလဲ"

ေတာံမယး"

"သူတို႔က ေ်ပာတယး၇ ်မိဳ႔ေပ၍မြာ ဂ္ပနးေတျဂနာမ်ငိမး ်ဖစးေနတယးတဲံ၇

"ဘယးေတာံလ"ဲ

်မစးႀကီ့နာ့ဆို

အဲဒီဘကးက

အဂၤလိပးတပးေတျ

ဆငး့လာ်ပီတဲံ၇

်မနးမာေတျကလညး့ ဂ္ပနးကို ေန႔လာ့ ညလာ့ခ္ႀကေတာံမြာပဲ..... တဲံ၇ ်မနးမာ

"အဲဒါေတာံ ငါမသိဘူ့၇ လူႀကီ့ေတျလုပးေနႀကတာ"

ေတျ

မယဥးႏျယး သညး သကး်ပငး့ေလ့ရိႈကး၊ တို့တို့ေ်ပာသလညး၈ "သနး႔ဇငး.... နငးံကို ငါမြာလိုကးတာ ဘာေႀကာငးံလဲ သိလာ့"

ထခ္

၄ငး

တိုကးပိုငးႀကီ့နဲ႔

အဘက

သူတို႔ကိုပါ

သတးမြာေႀကာကး

ေနႀကတယး" ကၽျနးေတား ရုတးတရကး ဘာမြ္်ပနးမေ်ပာႏိုငး၈ ကၽျနးေတားံစိတးတျငး့၉မူ ဗမာေတျ ဂ္ပနးကို ထခ္လြ္ငး တိုကးပိုငးႀကီ့ ႏြငးံ သူႀကီ့ကိုပါ သတးထိုကးသညး

"ဟငးံအငး့"

ထငးေနသညး၈ သုိ႔ရာတျငး သူႀကီ့သညး မယဥးႏျယး ၌ အေဖ်ဖစးေနသညး၈

"ငါေႀကာကးလို႔ဟယး...."

ကၽျနးေတားက

"အိ.ု .... နငးေႀကာကးလို႔၇ နငးဘာကိုေႀကာကးတာလဲ"

တိုကးပိုငးႀကီ့လညး့ သိပးေႀကာကး ေနတယး"

အခုေတာငး

်ဖစးေနေသာအခါ

မယဥးႏျယးသညး

"သနး႔ဇငး.....ငါံကို

အမြနးေ်ဖစမး့ဟာ၇

နငးတို႔ေတျ

ဂ္ပနးကိုခ္ရငး

ငါံအဘကိုေကာ သတး ႀကမြာလာ့"

"သူတို႔ကေကာ ဘာေတျ ေႀကာကးေနႀကတာလဲ...." ေ်ပာေနတာပဲ၇

မလႈပးမယြကး

ပိုမိုပူပနးဟနး ထပးေမ့သညး၈

"ဘာ ကို ေႀကာကးမြနး့ မသိဘူ့၇ ငါံအဘလညး့ သိပးေႀကာကးေနတယး၇

"သူတို႔က

လာ့...

အဘရယး

ဤအေ်ဖကို တိုကးပိုငးႀကီ့နဲ႔

တို့တို့က္ိတး တိုငပ း ငး ေနတုနး့ ငါ လစးခဲံတာ" "ဒီေချ့ေကာငးႀကီ့ ေရာကးေန်ပနးပလာ့...." "တို့တို့ဟယး၇ ေအ့.....ေရာကးေနတယး၇ ဒီလုိပဲ ခဏခဏလာတာပဲ"

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတားအဘႏြငးံ အသိဥာဏးွငးလာ၊

ကၽျနးေတားမသိ၈ ကို်မငးံဦ့တို႔

ဤအေ်ဖကို

သာ်ဖစးမညး၈

ယုဵႀကညးမႈတစးခုလညး့

ေ်ဖႏိုငးသူမြာ

ခ္ကးခ္ငး့ပငး

ကၽျနးေတား၉

ေပ၍လာသညး၈

ထို႔ေႀကာငးံ

မယဥးႏျယး ကို အာ့ေပ့စကာ့ ေ်ပာႏိုငး၌၈ "နငးံအဘ ကို သူတို႔ မသတးႀကပါဘူ့ဟာ" "နငးတကယးေ်ပာတာလာ့" Page 141


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"ငါယုဵတာ ငါေ်ပာတာေလ"

"သူတို႔ ဒီရျာမြာမရိြေတာံဘူ့၇ အနီ့အနာ့မြာေတာံ ရိြတယး.... ေနာကး်ပီ့ နငးနဲ႔ငါ ရိက၏ာေပ့ ခဲံတဲံ ဗိုလးေစာလငး့ လညး့ ရိြေသ့တယး မဟုတးလာ့၇

"နငးက ..... ဘာယုဵတာလဲ"

ဒီေတာံ... နငးံအဘအတျကး မပူပါနဲ႔ ဟာ"

"ဒီမြာ မယဥးႏျယး၇ ငါေ်ပာတာ ေသေသခ္ာခ္ာ နာ့ေထာငး့စမး့" ကၽျနးေတား

အသဵက

ေလ့နကးလာသ်ဖငးံ

မယဥးႏျယးသညး

မ္ကးေတာငးေကာံ မ္ာ့လြနး၊ ကေလ့ပမာ ဆိတး်ငိမးစျာ နာ့ေထာငးသညး၈ "ငါံအဘဟာ မဟုတးမခဵေမမယးံ လူတစးဖကးသာ့ကို မႏြိပးစကးတတးဘူ့၇ ကို်မငးံဦ့က

လညး့ေ်ပာဖူ့တယး၇

်မနးမာအခ္ငး့ခ္ငး့

မညႇငး့ဆဲရဘူ့တဲံ၇

်ပီ့ေတာံ........ အခုလုပးေနႀက တာမြာ ဆရာလညး့ ေခါငး့ေဆာငး တစးဦ့ ပဲ၇ ဆရာကငါံကိုလညး့ခ္စးတယး၇ နငးံကိုလညး့ ခ္စးတယး၇ ဒီေတာံ..... နငးံအဘကို ရြနးရြာမြ မဟုတးပါဘူ့" ဆရာံကို

ေဖား်ပေ်ပာဆိုသဵႀကာ့ေသား မယဥးႏျယး၌

မ္ကးႏြာေလ့မြာ

စိတးခ္မး့သာ

သျာ့ဟနး

ယေန႔ညအတျကး

ပထမဦ့စျာအ်ဖစး ်ပဳဵ့သညး၈ "သနး႔ဇငး

ရယး......

နငးနဲ႔ေတျ႔ေတာံမြပဲ

စိတးခ္မး့သာေတာံတယး၇

ဒါေပမယး.ံ ......" မယဥးႏျယးသညး စကာ့မဆကးဘဲ ရပးထာ့သညး၈ "ဒါေပမယးံ .... ဘာ်ဖစးလဲ မယဥးႏျယ.း .."

က္ငးံသာ့ရေသာ

ႀကယးေရာငးမ္ာ့က

မ္ကးလုဵ့

မ္ာ့ေႀကာငးံ

ထျနး့လကးေနသညး၈ ကၽျနးေတားတို႔

အေမြာငး၉

တစးဦ့ကိုတစးဦ့

သဲကျဲေအာငး ်မငးေနႀကရာ မယဥးႏျယး၌ မ္ကးလုဵ့မ္ာ့ ေတာကးေ်ပာငး အေရာငး လကးေနသညး အာ့ သတိထာ့ မိသညး၈

"ဆရာ်ပနးလာ်ပီလာ့" ဆရာေရာ၇

သညး

လေရာငးမရိြ

အာ့တကးရႊငးလနး့ သျာ့သညး၈

"ေအ့....

မယဥးႏျယး

မမရြငးေရာ

်ပနးလာ်ပီ၇

ကိုအုနး့ေမာငးနဲ႔

မခငးသိနး့လညး့ ပါလာ ႀကတယး" "သနး႔ဇငး..... နငးတကယးေ်ပာတာလာ့၇ အခုသူတို႔ဘယးမြာလဲ"

"ေ်ပာေလမယဥးႏျယး ဘာ်ဖစသလဲ...." မယဥးႏျယးက သဲံသဲံရိႈကးသညး၈ မယဥးႏါယး ငိုေနေလသညးတကာ့၈ "အိ.ု .....

မယဥးႏျယ.း ...

နငးငိုေနတယး"

ကၽျနးေတားေ်ပာခါ

မြ

မယဥးႏျယးသညး မထိနး့ႏိုငးဘဲ ငိုသညး၈ ကၽျနးေတားံကို ဖကးငိုသညး၈ ကၽျနးေတားက သူ႔ကိုယးေလ့ ကို ေပျ႔ဖကးပျတးသပး ေခ္ာံမိသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 142


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"တိတးပါ

မယဥးႏယ ျ းရယးတိတးပါ

ဘာ်ဖစးလို႔

ငိုရတာလဲ...

ငါေ်ပာ

ပါပေကာ၇ နငးံအဘကို တို႔ရနးမရြာဘူ့လို႔"

ကၽျနးေတား ေရြ့ဦ့စျာ နမး့မိခ္ိနးကတညး့က မယဥးႏျယး၌ ပါ့ႏုႏုထကး

မယဥးႏျယး သညး အတနးႀကာ ဆကးငိုသညး၈ ငို၊အာ့ရမြ စကာ့ဆိုသညး၈ "ငါငိုတာ က အဘေႀကာငးံ မဟုတးပါဘူ့ သနး႔ဇငး၇ နကး်ဖနးဆိုငါတို႔ ဒီရျာက ေ်ပာငး့သျာ့ ေတာံမယး"

ေဆာကးထာ့

ေရျ႔သျာ့ႀကေတာံမယး၇

အဘက

တဲံ

ဒီရျာမြာမေနရဲဘူ့၇

ေက္ာငး့ရိြတယး၇

ဟိုမြာေတာံ

အဲဒီကို

တို႔ဆရာေတားက

်ပညးကနိဗိၺႏၵေခ္ာငးမြာ တို႔တစးအိမးသာ့လုဵ့ ႀသဇာရိြတယး၇

တို႔

ကၽျနးေတား ဘာမြ္မေ်ဖႏိုငး၈ မေ်ဖႏိုငးရုဵမက မယဥးႏျယးႏြငးံ ေရာငိုမိသညး၈ သူႏြငးံ

ချဲချာရ်ခငး့သညး

ဒုက၏ဟူ၊

စမၼစႀကာသငးရစဥးက

ကၽျနးေတားက မြတးမိ ဖူ့သညး၈ ဤဒုက၏၌ အနကး အဓိပၸာယး အစစး ကို ဆရာႏြငးံ မမရြငးတို႔ႏြငးံ ချဲရစဥးက ေရ့ေရ့ သေဘာေပါကးမိဖူ့သညး၈ ယခု မယဥးႏျယး ႏြငးံ လညး့

ချဲရေတာံမညး၈

ထိုအခါ

ဤဒုက၏၌ဒဏး

ကို်ပညံး်ပညးွ ံ ွ

ေလ်ပငး့သဵ

တို႔ႏြငးံအတူ

ေလယာဥးပ္ဵမ္ာ့

သညး၈

ေနေရာညပါ ဆူညဵတတး သညး၈

ေဘ့ကငး့ ႏိုငးတယး"

ခ္စးေသာ

ထိုႏြစးေႏျသညး ခပးႀကမး့ႀကမး့ ဆိုကးေရာကးလာသညး၈ ေတာငးေလသညး

ရျကွ း ါေႀကျသဵ

"ဘာေ်ပာတယး မယဥးႏျယ.း ... နငးတို႔ ဒီရျာက သျာ့ေတာံမယး"

အဘ

မ္ကးရညးဥမ္ာ့ ႏြငးံ သာတကာ့........၈

ေစာေစာ ဆိုကးေရာကး၊ ရျကွ း ါ တို႔ကို တေသာေသာ ေႀကျေလသညး၈

ႀကာ့ရေသာ စကာ့ေႀကာငးံ ကၽျနးေတားငိုငသ း ျာ့မိ၌၈

"ဟုတးတယး......

လြပေသာ မယဥးႏျယး၌ ႏူ့ညဵံေသာ ပါ့ကေလ့မ္ာ့ကို နမး့မိသညး၈

ခဵစာ့နာ့

လညးမိသညး၈ ထုိညက မယဥးႏျယး ႏြငးံချဲစဥး ကၽျနးေတား မကးမကး ေမာမာ ေတာငးံတ မိေသာ အရာတစး ခုကို ်ပဳမိသညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ေပါငး့တလညး ေပါကးေခါငး့ လမး့တစးေလြ္ာကး အေနာကးမြ အေရြ႔ဆီ ဦ့တညးေမာငး့ႏြငး ဆုတးချာလ္ကး ရိြေသာ ဂ္ပနးကာ့တနး့ မ္ာ့ကို ်မငးရသညး၈ ၊ကာ့တနး့တို႔ ေနာကးမြ ေလယာဥးပ္ဵတို႔သညး စကးေသနတး တရစပးပစး ၊ ပါလာစ်မဲ ်ဖစး၌၈ မယဥးႏျယးတို႔ တစးအိမးသာ့လုဵ့ ရျာမြေ်ပာငး့သျာ့်ပီ သုဵ့ရကးေလာကး ႀကာ၉ကို်မငးံဦ့ႏြငးံ သူ႔ရဲေဘားမ္ာ့ ်ပနးေရာကးလာႀကသညး၈ ဤအႀကိမး၉

သူတို႔သညး

စစးွတးတနးဆာ

မွတး၇

သူတို႔ကိုယး၉

အမ္ာ့ရျာသာ့တို႔ နညး့တူ ဆယးယငး ထာ့သညး၈ သူတို႔လကးေမာငး့မ္ာ့၉ အနီခဵတျငး

ႀကယး်ဖဴတစးပျငးံပါေသာ

လကးပတးမ္ာ့

စညး့ထာ့သညးသာ

ထူ့်ခာ့၌၈ ကို်မငးံဦ့ ေွပုဵခ္ချဲထာ့သညး၈

သညး ရဲေဘားသညး

ရဲေဘားမ္ာ့ကို ထငး့ချဲ၇

တစးအိမးတစးေယာကး ေရခပး၇

ေမာငး့ေထာငး့၇ Page 143


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဆနးဖျပးအလုပးမ္ာ့ကို လုပးေပ့ရသညး၈ ထမငး့ကိုမူ ရျာခဵအိမး ရြငးက တာွနး ယူရ၌၈ ကၽျနးေတားတို႔ရျာႏြငးံ တကျ

အနီ့တစးွိုကး

သစးပငးမ္ာ့၉

ေႀကား်ငာ

စာရျကးႀကီ့မ္ာ့ ကပးထာ့ သညးကို ်မငးႏိုငးသညး၈ "ဖကးဆစးဂ္ပနးကို ဗမာံတပးမေတားက ေတားလြနး်ပီ" "ဗမာတစးမ္ိဳ့သာ့ လုဵ့ တပးမေတားႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ႀကေလာံ" ဤစာမ္ိဳ့တို႔ကို ေနရာအႏြဵ႔အ်ပာ့ေတျ႔ရ သညး၈ လကးနကးကိုငး ဓာ့်ပလူဆို့တို႔ပငး တပးမေတားသို႔ လကးနကးခ္၊ သူတို႔ ကိုယးကို ဂ္ပနး တိုကးရနး လာအပးႀကသညး၈ ်ခဵစညး့ရို့ကို ပိုမိုလုဵ်ခဵဳေအာငး ကာႀကသညး၈ ရျာတဵခါ့မ္ာ့ကို ေန႔ကငး့ ညကငး့ခ္၊ ေစာငံး ႀကသညး၈ ကၽျနးေတား ႏြငးံ သူငယးခ္ငး့ေဟာငး့ မ္ာ့ ်ဖစးႀကသညးံ နကးေက္ာ၇ ေသာငး့ဟနး၇ ပါစိေနာငး၇ တိမးတစးလုဵ့၇ ေဂျ့က္ာ့၇ ငထစးတို႔က ေန႔အခါ၉ ကၽျဲႏျာ့ေက္ာငး့ရငး့ ရျာ်ပငးတျငး မ္ကးစိရြငး ရြငးေနႀကရသညး၈ သစးပငးမ္ာ့ ေပ၍ မြ လညး့ေကာငး့၇ သခႋ္ဳငး့ဂူပ္ကးမ္ာ့မြလညး့ေကာငး့၇ ေခ္ာငး့ေကျ႔ ကိုငး့စပး တို႔မြ လညး့ေကာငး့၇ ေစာငးံ၊ ဂ္ပနးအရိပးအေယာငး ်မငးေသား ကၽျဲခ္ိဳ မႈတးတနးမႈတး၇

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (ဿ၂)

ပေလျသဵေပ့တနးေပ့ႏြငးံ ကငး့ေထာကး အခ္ကး ်ပႀကရ၌၈ ကၽျနးေတားံဆရာ ႏြငးံမမရြငး၇ ဗိလ ု းေစာလငး့ စသညးတို႔သညး ရျာသို႔ ေ်ပာငးေ်ပာငး ထငးထငး ွငးထျကး သျာ့ လာ ႏိုငး ႀက်ပီ၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 144


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

တိုကးေရ့ခိုကးေရ့

ကိစၥမ္ာ့တျငး

ကို်မငးံဦ့ႏြငးံ

ဗိုလးေစာလငး့တို႔က

တာွနးယူ ခနး႔ချဲသညး၈ အေထျေထျ အုပးခ္ဳပးေရ့ ႏြငးံ စညး့ရုဵ့ေရ့တျငး ဆရာႏြငးံ အဘက ေခါငး့ေဆာငး ်ဖစးႀကသညး၈

်ဖစးေႀကာငး့၇ ကၽျနးေတား ပငးတ်ဖညး့်ဖညး့ သေဘာေပါကးလာသညး၈ ဆုတးလာေသာ

ဂ္ပနးတပးမ္ာ့သညး

ပနး့ေတာငး့မြ

ေပါကးေခါငး့ မြ ပဲခူ့ရို့မကို ေက္ား၊ အေရြ႔ဘကးသ႔ို ဆကးသျာ့ႏိုငးသညး၈ အစေသား ဂ္ပနးတို႔သညး ကာ့လမး့အတိုငး့ ဆုတးႀကသညး၈ ကာ့လမး့၉ ေသာအခါ

ေတာရိပး

ေတာငးရိပး

ခို၊

ရျာမ္ာ့အနီ့မြ်ဖတးကာ

ဆုတးႀကသညး၈ ဆုတးရငး့ငတး ေသားရျာတို႔ကို ွငးေမႊတတး၌၈

ဂ္ပနး

တပးမ္ာ့

ရို့မဆီ

ေရြ႔ရႈဆုတးချာ

ရျာဆီခ္ီလာသညးအာ့ ကၽျနးေတား ႏြငးံ ေပစိေနာငး သညး ရျာအလျနးသခ္ႋဳငး့ဇရပး မြ လြမး့်မငးရသညး၈ ကၽျနးေတားတို႔သညး ဣေ်ႏၵမပ္ကး ဇရပးမြ ဆငး့ကာ ေခ္ာငး့ရို့အတိုငး့ ပုနး့ကျယး ေ်ပ့လာ ႀက၊ ရျာထိပးမြ ကငး့ ကို အခ္ကးေပ့သညး၈ ခ္ကးခ္ငး့ပငး ကို်မငးံဦ့ေရာကးလာ၊ မနးက္ညး့ပငး တစးပငးေပ၍ရိြ လငးံစငးမြ ေမြ္ားႀကညံး သညး၈

ေ်မာကးဘကး ွကးထီ့ကနးနယး တစးေလြ္ာကး၉လညး့ အထကးဘကးမြ ဆငး့လာေသာ

သူတို႔တပး ႀကီ့မ္ာ့ မ်ဖတးမီ အေသခဵ တပးချဲ မ္ာ့်ဖငးံ ရျာတို႔အာ့ ွငးေရာကး ေမႊေနာကးရြာေဖျ ႀကသညး၈ တစးေန႔တျငး လကးနကးအ်ပညံးႏြငးံ ဂ္ပနးငါ့ဆယးခနး႔

်ပညးသို႔ကူ့သညး၈ ်ပညးမြ ေပါငး့တညး ်ဖတး၊ ေပါကးေခါငး့ဆီ ေ်ပ့သညး၈

ေဘ့မကငး့

ေရာဂါဘယ ေႀကာငးံလညး့ ေကာငး့ ဂ္ပနးတို႔ ေသရမညး၈ ေတားလြနးေရ့သမာ့၌ ပရိယာယးကို ရိပးမိသျာ့ေသာ ဂ္ပနးတို႔သညး

ကၽျနးေတား တိ႔ု နယးတစးွိုကးမြာ စစးေရ့စစးရာအရ အခ္ကးက္သညး

ရခိုငးဘကးမြ

လကးခ္ကး်ဖငးံ မေသလြ္ငးလညး့ ေတာတျငး့၉ ရိက၏ာ်ပတး၊ လညး့ေကာငး့၇

ေနႀကေႀကာငး

သတငး့ရႀကသညး၈

လငးံစငးေအာကး

်ပနးေရာကးေရာကးခ္ငး့

ကို်မငးံဦ့သညး

အ်မနးဆုဵ့

စီမဵခနး႔ချဲသညး၈ ဆကးသာ့ အခ္ိဳ႔ ကို အနီ့အပါ့ရျာမ္ာ့ဆီ ေစလႊတးအေႀကာငး့ႀကာ့

ကို်မငးံဦ့ တို႔၌ စစးပရိယာယးမြာ ဂ္ပနးအနညး့ အက္ဥး့ ဆိုလြ္ငး ွိုငး့ွနး့ တိုကးခိုကး ေခ္မႈနး့ သညး၈ တစးခါတရဵ ရျာတျငး့ အွငးခဵ ၊ အစာ့အစာ ေကၽျ့ေမျ့်ပီ့ အလစး တျငး သုတးသငးပစး ႀက၌၈

ခိုငး့သညး၈ ဗိုလးေစာလငး့ႏြငးံ

ဆရာေခါငး့ေဆာငးေသာ

ေတားလြနးေရ့

သမာ့

အခ္ိဳ႔ကို အငးတိုငး့ႏြငးံ ရို့ကေလ့ဆုဵမြ တပး်ဖနး႔ ပုနး့ေစာငးံေနႀကသညး၈

ဂ္ပနးတပးအာ့ႀကီ့ လြ္ငး အေႏြာငးံအယြကး မေပ့ဘဲ သျာ့ေစသညး၈ ရို့မတျငး့ွငးမိမြ

ွိုငး့

ွနး့တိုကးခိုကး

ႀကသညး၈

ေတားလြနးေရ့

သမာ့တို႔

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 145


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကို်မငးံဦ့၇ ေနရစးသညး၈

အဘႏြငးံ

ကၽျနးေတား

ရဲေဘားအခ္ိဳ႔က

ရျာတျငး့၉ပငး

ကိုယးေဖ္ာကး

ႏြငးံပါစိေနာငးက

အိမးေထာငးံ၇

က္ီေထာငးံ၇

စပါ့ပုုတးေထာငးံတို႔မြ ေခ္ာငး့ေ်မာငး့ ႀကရ၌၈ ရျာတျငး့

ွငးလာေသာ

ရျာကို

ဂ္ပနးမ္ာ့အနကး

ဤနယးကိုကၽျမး့က္ငးေသာ

တပး်ဖနး႔စျဲလိုကး်ပီ့

ေခါငး့ေဆာငး

ဗိုလးတို႔က

တစးဦ့မြ္...... မေတျ႔၈

လကးလႊတး၊

အစးမထဵေ်ပ့မညးလုပးရာ

ပါစီေနာကးက ဆျဲဟနး႓သတိ ေပ့သညး၈ လာ.. တုိ႓ ဦ့ႀကီ့ဆီ အေၾကာငး့

ၾကာ့ရေအာငး

လုိကးရြာသညး၈ အဘႏြငးံ ကို်မငးံဦ့ကို ကုိ့ေဆာငးတျဲေက္ာငး့ွငး့ ေစာငး်ခမး့ပငးမ္ာ့ၾကာ့၉ သျာ့ေတျ႓၌၈

ထိုအခါ ဂ္ပနးတို႔သညး ရျာရိြမိနး့မမ္ာ့ကို ဖမး့ေတာံ၌၈

အဘ

ဂ္ပနး တို႔အနကး ဤရျာအေႀကာငး့ ေကာငး့ေကာငး့ သိသူ ပါရမညး၈

ေခ၍သျာ့ပါသညး၈

ကၽျနးေတားတို႔

အိမးေရြ႔

ေရာကးေသာ

..အစးမ

မိနး့မေတျကးုိ

ဂ္ပနးက

ဖမး့ထာ့ၿပီ၇

အစးမကို

ႏြိပးစကးေနတယး..်မနး်မနး

အေႀကာငး့မြာ ဖမး့မိေသာ မိနး့မမ္ာ့ကို စုေမာငး့၊ ကၽျနးေတား တို႔ အခါ

ရပးလိုကးႀက၌၈

အဘ သညး သူ႓ေသနတးကုိ ေမာငး့တငး၊ ခ္ကးခ္ငး့ လိုကးဟနး်ပငးသညး၈ သို႓ရတျငး ကို်မငးံဦ့က တာ့်မစး၌၈ အရမး့လုပးလမ ို႓ ်ဖစးဘူ့ဦ့ေလ့၇ မိနး့မေတျ ေသရုဵမက ရျာပါေၾကသျာ့မယး

ကၽျနးေတား

မြာ

မ္ကးလုဵ့်ပဴ့

သျာ့သညး၈

ရငးႏြလုဵ့သညးလညး့

လညးေခ္ာငး့ဆီ ခုနးတကးလာ သညးဟု ေအာကးေမံ မိသညး၈ အစးမ

သတိ

ကၽျနးေတား တို႓ သညး အိမးႀကိဳအိမးၾကာ့မြ ပုွမး့ေ်ပ့၊ အဘတို႓ကို

သူႀကီ့အိမးသို႔ သျာ့သညး၈ သူႀကီ့.....မရိြ၈ ရပးရျာ လူႀကီ့ မ္ာ့ကို ရြာသညး၈

အိမးဆီ

က

သနး႓ဇငး...အရမး့မလုပးနဲ႓၇ လာ...

ေပါငး့လတညးမြ ဂ္ပနးမ္ာ့ ပါသညး၈ သူတို႔သညး

ကၽျနးေတား

သညး

အိမွ း မြ

ဂ္ပနးတို႓အာ့

မ္ကးလုဵ့

ကုိ်မငးံဦ့

သတိေပ့ခ္ကးအရ

အဘသညး

်ငိမးက္သျာ့သညး၈

မခဵရပးႏုိငးေသာ ကၽျနးေတား ကသာ ွငးေ်ပာမိ၌၈ အ်ပဴ့သာ့ႏြငးံ

ၾကညးံေနရြာသညး၈ လူစိတးကငး့မဲံေသာ တိရစာၦနးေကာငး တုိ႓သညး အစးမ အာ့ ၾကမး့တမး့စျာ ဖမး့ဆီ့လ္ကး ေ်မ၉လဲြကာ ကနးေက္ာကးၾကသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ခငးဗ္ာ့က အရမး့မလုပးနဲ႓ ေ်ပာေန.... ဟိုမြာ က္ဳပးအစးမေသေတာံမယး ကို်မငးံဦ့သညး ေထာကးထာ့ညြာတာစျာ ၿပဳဵ့လုိကးမိသညး၈

Page 146


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"ေတားလန ြ းေရ့မြာ...

လူတစးေယာကးေသတာ

အေရ့မဟုတးဘူ့

ငယးေလ့၇ မေသထုိကး သူေတျ မေသ ေအာငး ငါၾကညးံစီစဥးေပ့မယး ဟုတးပလာ့" ကုိ်မငးံဦ့သညး

ကၽျနးေတားံအာ့

ဤမြ္သာေ်ဖရြငး့၊

သူလုိခ္ငးေသာ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ဆကးေမ့သညး၈ "ငယးေလ့.... ်မနး်မနးနဲ႓ မြနးမြနးေ်ဖစမး့၇ အခု မိနး့မေတျကို ွိုငး့ဖမး့

"ကဲ ..... လာသျာ့ၾကရေအာငး" ေက္ာကးေ်မာငး့ ဘကး၉ အုပးေကာငး့ေသာ သရကးေတာရြိသညး၈ သရကးေတာတျငး့ ေရာကးေသာအခါ ဒူ့ေလ့သမာ့ငါ့ဦ့ႏြငံး ေတျ႓သညး၈ ကို်မငံးဦ့က သူ႓ရညးရျယးခ္ကးကို အတိုဆဵု့ရြငး့်ပသညး၈

ထာ့တာ ဂ္ပနးဘယးႏြစး ေယာကးလ"ဲ

"မိနး့မေတျဟာ

"ဆယးေယာကး... "

အဵံအာ့ သငံးေစဖို႓ပဲ၇ လာ..သျာ့မယး"

"ရျာွ၇ ရျာလယး အခ္ကးေနရာေတျမြာ သုဵ့ဆယးေလာကး ်ဖနး႓ရြိတယး" ေသာငး့ဟနး

လာစမး့၇...ရျာ်ပငးမြာ

သူတို႓လကးထဲမြာ ဓာ့စာခဵလိုရြိေနေတာံ မလျယးဘူ့၇

အရမး့ွငးတုိကးရငး ေသကုနးမယး၇ ကၽျနးေတားတု႓ိႏိုငးခ္ကးက ရနးသူကို အငိုငးမိ

"ရျာထဲမြာ အာ့လုဵ့ ဘယးႏြစးေယာကး ေနာကးထပးရြိေသ့လဲ"

"ေကာငး့ၿပီ...၇

"အဆငးသငံးပ.ဲ .... ေဟာဟုိ သရကးေတာထဲမြာ"

မငး့ဘယး

ႏြစးေယာကးေလာကး ေတျ႓ခဲံလ"ဲ

ကို်မငံးဦ့ေရြ႓ေဆာငး၊

ကၽျနးေတားတုိ႓သညး

သတိၾကီ့စျာႏြငံး

အိမးေနာကးဘကး မရမး့ေတာဆီ ွပးတျာ့ လာခဲၾံ ကသညး၈ ွါ့ရဵုႏြငံး ဆူ့ရစးပငးတုိ႓၌ ေက့္ဇူ့ေၾကာငံး အကာအကျယး ေကာငး့ေကာငး့

"ႏြစးဆယးေလာကးရြိမယး"

ရကာ ကၽျနးေတား တုိ႓အိမးေနာကးေဖ့ သုိ႓ ေရာကးလာသညး၈

ကို်မငးံဦ့သညး ေခတၱသာ စဥး့စာ့သညး၈ ်ပီ့ေနာကး အမိနး႓ဆငံးကာ ေပ့သညး၈

ကၽျနးေတားတုိ႓ႏြငံး

ကိုကးသဵု့ဆယးခန႓း

အကျာမြ

်မငးကျငး့သညး

ရႈရကးစရာမရြိ၈

"ဆကးသာ့တစးေယာကး.....ဗိုလးေစာလငး့တို႓ဆီ

ေရာကးေအာငးသျာ့၇

အစးမ ႏြငံး မိနး့မသဵု့ဦ့ကုိ ဂ္ပနးအခ္ိဳ႔က ပုဆစးတုပးထိုငးေစ၊ ဆဵပငးကို

ရျာဆီအေရာကးွငးခဲံ လို႓ ....၇ က္နးတဲံ ရဲေဘား ေတျက ရျာထဲကဂ္ပနးေတျဆီ

ေနာကးမြဆျဲလ္ကး ေခါငး့ကိုေမာံ ရငးကိုေကာံ ထာ့ေစသညး၈ ေကာံထာ့ေသာ

တတးႏိုငးသမြ္ အနီ့ကပးပစး၇ ပစး...

ရငးတို႓ထကး

ဆိုတာက ငံါဆီက

ေသနတးသၾဵ ကာ့မြ

....ၾကာ့လာ့၇ ကိင ု း့.... ဦ့ေလ့ ဒူ့ေလ့သမာ့ေတျ ဘယးမြာလဲ" ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

က္နးဂ္ပနးမ္ာ့က

လြဵစျပးႏြငးံေထာကး၊

စစးေဆ့

ေန၌၈

သူတု႓ိႏြငးံပါလာေသာ စကာ့်ပနးလုပးသူမ္ာ့က ေအားဟစးေမ့ေနသညး၈ Page 147


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"ကိုအုနး့ေဖ ဘယးမြာလဲ"

"ဒူ့ေလ့သမာ့ေတျ အရငးမိနး့မေတျကို လြဵစျပးေတံထာ့တဲံ ေကာငးေတျ အရငးပစး၇ မလျတးေစနဲ႓ ပစး.... "

"ဦ့ရနးရြငး့ ဘယးမြာလဲ"

ဒူ့ေလ့်မာ့ ထဵတု႓ိ ေလကိုချငး့၊ ဆငံးကာဆငံးကာ ပ္ဵသျာ့ၾကသညး၈

"်မနးမာစစးဗိုလး .... ရြိသလာ့"

လညးပငး့ႏြငံး

"်မနးမာစစးသာ့.... ရြိသလာ့"

ထုိ႓ေနာကး လြဵစျပးေထာကး၊ ေမ့်ပနးသညး၈

ကို်မငံးဦ့ႏြငံး

အဘသညး

ၾကကးေသေသေနေသာ

ဂ္ပနးမ္ာ့ဆီ စကးေသနတး မ္ာ့်ဖငံး ေမႊ႔၌၈ မေရြ့မေႏြာငး့ပငး အိမးေရြ႔လမး့ တစးဖကးဆီမြ ေသနတးသဵမ္ာ့ ေပ၍လာ၌၈

"ဦ့ရနးရြငး့...ဘယးမြာလဲ၇ ်မနးမာစစးသာ့ရြိသလာ့"

မိနး့မမ္ာ့

ကို်မငံးဦ့သညး အဵၾကိတး၊ တို့တို့ဆိုသညး၈ "အဲဒီမုတးဆိတးနဲ႓ဗိုလးဟာ ကငးေပတုိငးဗိုလးပဲ၇

ဒီေကာငးေတျ

ရျာေတျ စနစးတက္ လိုကးပိုကးစိပးတုိကး ရြာပဵု ရတယး"

အနီ့ရြိ

ဗိုလးမုတးဆိတးႏြငံး

ဂ္ပနးမ္ာ့မြာ

ဒူ့ေလ့ႏြငံး

စကးေသနတးဒဏးေၾကာငံး အတဵု့အရဵု့ က္ဆဵု့ ကုနးသညး၈ ရျာလမး့မြ ဂ္ပနးမ္ာ့သညးသာ ခဵပစးရငး့ ရျာတျငး့မြ ထျကးေ်ပ့သညး၈ ရျာ်ပငးမြ ေသနတးသဵအမ္ာ့လညး့ ေပ၍ထျကးလာ၌၈

"ကဲ..... "

ကိုအဆငးသငံး်ပဳသ်ဖငံး

လကးနကးသညး ဂ္ပနးတုိ႓ကုိ အငိုငးမိေၾကာငး ကုနးေစသညး၈ ထိုအခိုကးတျငးပငး

"ကိုအုနး့ေဖ.... ရြိသလာ့"

ကို်မငံးဦ့သညး

အသဵနကးၾကီ့မ္ာ့်ဖငံး

ကို်မငံးဦ့ တျကးကိနး့မြနးသညး၈ အသဵလာရာ မသိေစေသာ ဒူ့ေလ့

ဂ္ပနး တုိ႓က ပါ့ကိုရိုက-း ေ်ခေထာကးႏြငံးေက္ာကး လုပးၾက်ပနးသညး၈

ဘုရာ့ၾကီ့က

ဂ္ပနးတို႓

ေအားရငး့ က္ကုနးသညး၈

အစးမႏြငံး မိနး့မမ္ာ့ ေခါငး့တျငးတျငးခါၾကသညး၈

ကၽျနးေတားံဖမး့ႏြိပးစကးခဲံတဲံ

ရငးအဵုခ္ညး့မြနးသ်ဖငံး

သူ႓စကးေသနတးအငယးစာ့ အဘကလညး့

သူ႓ေသနတး

(ေတားမီဂနး့) ကို

ဂ္ပနးမ္ာ့ဆီ

ခ္ိနးရျယးထာ့၌၈

ထိုေန႓၉ ကၽျနးေတားတို႓ရျာအတျကး အၾကီ့ဆဵု့ေအာငးပက ျဲ ို ရလုိကးသညး၈ ဂ္ပနးငါ့ဆယးအနကး ဆယံးငါ့ဦ့သာ လျတး သျာ့သညး၈ သဵု့ဆယံးငါ့ဦ့ မြာ အေလာငး့အ်ဖစး ေနရစးသညး၈ ကၽျနးေတား ႏြငံး အဘအတျကးမြာမူ...

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 148


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတား သညး ယခငးက ဆရာႏြငံး မမရြငးေၾကာငံး ဂ္ပနးကိုမုနး့သညး၈ ယခုမူ ချငံးမလႊတးႏိုငးေအာငး မုနး့သညး၈ ကၽျနးေတား ေသသညးအထိ ချငံးမလႊတးႏိုငးေအာငး မုနး့သညး၈ အေၾကာငး့ အရငံးအမာကို

မြာ

ဂ္ပနး

တစးရျာလဵု့ေအာငးပျဲခဵေသာ ကနးေက္ာကးေသာဒဏး

ႏြငံး

ထိုည၉

ကိုယွ း နး

အစးမ

ေသဆဵု့

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (ဿ၃)

ခဲံရေသာေၾကာငးံတညး့၈ အခနး့ (ှ၂)

အစးမ ကို အက္ဥး့ခ္ဵဳ့ သ်ဂးဵဳလး်ပီ့ေသာအခါ အဘသညး ကၽျနးေတားံ အာ့ ဘေထျ့ေလ့တုိ႓ႏြငးံ အပးကာ ဂ္ပနးကို ေတျ႓ရာ သခ္ၤဳိငး့ ဓာ့မဆိုငး့ သတးရနး ရျာမြ ထျကးချာသျာ့သညး၈ ကၽျနးေတားံ

အတျကး

ဘာမြ္မဆနး့...၇

အဘသညး

တစးၾကိမးက

ဤနညး့တူ အစးမႏြငံး ကၽျနးေတာံးကိုစျန႓းကာ တစးကၽျနး့ သုိ႓ပငး သျာ့ခဲံဖူ့်ပီ၈ အဘဂ္ပနး ဖကးဆစး မ္ာ့မ္ာ့ သတးႏိုငးပါ ေစဟုပငး ဆုေတာငး့ေနမိသညး၈ ဆရာက

ကၽျနးေတာံးကုိ

ေတားလြနးေရ့သမာ့ၾကီ့ဟု

ေခ၍ခဲံဖူ့သညး၈

ထုိစဥးက ေတားလြနးေရ့ ဆိုေသာ စကာ့ ကုိ ကၽျနးေတားနာ့မလညးခဲံ၈ ယခုမူ ရငး ၉ နာက္ငးေအာငး နာ့လညးခဲံ်ပီ၈ ေတားလြနးေရ့ ဆိုသညးမြာ... အသကးႏြငံး ရငး့ရပါတကာ့၈ ေသျ့ကို စေတ့ရပါတကာ့...၇ ခ္စး်မတးႏိုး့သူတို႓ႏြငံး ေကျကျငး့်ခငး့ ကို ဆုလာဘးအ်ဖစး ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 149


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ပနးဆငးးရေလပါ်ပီတကာ့...၇

မ္ကးရညးတုိ႓ႏြငံး

အနကးအဓိပၸာယး

ေဖားယူေလ

ရသညး တကာ့...၈

ေႏျဦ့ကုနးလာသညး၈

ရျကွ း ါတို႓လညး့

မငိုႏိုငး၈ ငို၊လညး့ မညးသမြ္ ကၽျနးေတားံကုိ ေခ္ာံအာ့သညး မဟုတး၈

ေသ်ခငး့မဆနး့ေတာံ၈ ေသ်ခငး့

အတျကး

မတိတးတမး့ငုိေၾကျ့ဆိုလြ္ငး

ရျာတိုငး့၉ ငိုသဵစဲေလမညး မဟုတး၈ ထုိ႓ေၾကာငံး

ကၽျနးေတားသညး

တိုကးပျဲမ္ာ့လညး့ စဲသျာ့သညး၈ ်မိဳ႔၉ဂ္ပနးတစးေကာငးမ္ြ မက္နးေတာံ ေၾကာငး့ ၾကာ့ၾကရသညး၈

ေတားလန ြ းေရ့၌ ေသျ့လြဴပျဲကို ကၽျနးေတားတုိ႓ရျာႏြငံး အနီ့ တစးွိုကးရျာမ္ာ့

တစးညေန

တျငး

ေတားလြနးေရ့စကတညး့မြ

ရျာသို႓မေပ၍လာေသာ

ဌာနာပိုငးၾကီ့ဦ့ထျနး့ ဆိုကးေရာကး လာသညး၈ သူႏြငံးအတူ မ္ကးမြနးထူထူႏြငံး လူတစးဦ့ပါလာ၌၈ သခငးသိနး့ဟု ေခ၍သညး၈

ပါစိေနာငးတုိ႓ႏြငံးအတူ

ကငး့ေထာကး်မဲ

သခငးသိနး့၇

ဦ့ထျနး့ႏြငံး

ဗိုလး်မငံးဦ့တို႓သညး

ေထာကးရသညး၈ တစးခါတရဵ ဗိုလး်မငံးဦ့ တု႓ိ တိုကးပျဲ်ဖစးလြ္ငး ေရြ႔တနး့အေရာကး

တိုငးပငးၾကသညး၈

က္ညးဆနးလိုကးပို႓ေပ့သညး၈

ွတးထီ့ကနး အထိ ေရာကးေန်ပီ်ဖစး ေၾကာငး့ၾကာ့ သိရသညး၈

တစးရျာမြတစးရျာ

ဆကးသာ့

အ်ဖစး

လညး့

သျာ့ေပ့သညး၈

ဦ့ထျနး့ေ်ပာ်ပခ္ကးအရ

အေရ့တၾကီ့

အဂၤလိပးတပးမ္ာ့

ေ်မာကးဘကး

အစေသား... ဦ့ထျနး့၌စကာ့ကို ယဵုရခကးမယဵုရခကး ်ဖစးေနၾကသညး၈

မညးသညး ကို လုပးေနသညး်ဖစးေစ ကၽျနးေတားရငးမြာ အ်မဲဟာေန၌၈ ေလာကၾကီ့မြာလညး့

က္ယးွနး့

လျနး့

ကၽျနးေတားံကိုယးမြာလညး့

ေသ့ငယးလျနး့သညး ထငးမိ၌၈ တစးနညး့ ဆိုေသား အာ့ငယးစိတးကို ကၽျနးေတား ပထမဆဵု့ သတိ်ပဳမိ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈

မမရြငးႏြငံး ေန႓စဥးေတျ႓ေနရက မေထာငး့တာ...၇ မမရြငးႏြငံး မေတျ႓ရသညးထာ့၇ ၾကဵဳသမ္ြကိုေ်ပာႏိုငးလ္ြငး

သို႓ရာတျငး ထိုညေနမွငးမီပငး ေ်မာကးဘကး ဆီ မြ

တွုနး့ွုနး့တအိမးံအိမးံ

်မညးဟညး့ေပါကးကျဲေသာ အေ်မာကးသဵၾကီ့မ္ာ့ ၾကာ့ရသညး၈ ဂ္ပနး တို႓မြာ ေတာရိပးခုိ၊ ဆုတးဆဲ်ဖစးသညး၈ ယခုအဂၤလိပးတပးမ္ာ့ ွငးလာ်ပီ ေတားလြနးေရ့ သမာ့မ္ာ့ ဘာလုပးၾက မညးနညး့၈

အစးမရြိစဥးကမူ တစးခါမြ္ ဤသို႓အာ့မငယးဖူ့၈ အစးမ မရြိသညံးတိုငး မယဥးႏျယးႏြငံးဆဵု၊

ေၾကျစဥး်ပီ့

ပိေတာကးတို႓လညး့ ထိနးခဲံသညး၈ ရျကးသစးတို႓ပငး ရငံးစ်ပဳ၌၈

အစးမအတျကး သဵု့ရကးဆကး၊ ကၽျနးေတားငိုေၾကျ့ခဲံသညး၈ ဤထကးပို၊

တျငး

ဤသို႓်ဖငံး

အတူ

ငိုၾက

ရသညး

်ဖစးေစ၇

ကၽျနးေတားေနသာေပမညး၈ ယခုမူ ရျာ၉ မယဥးႏျယးလညး့ မရြိ်ပီ၈

ထုိညေနွငးရီသေရာ

ကို်မငံးဦ့၇

သခငးသိနး့ႏြငံး

ဦ့ထျနး့တို႓သညး

သိုကးတျငး့မ္ာ့ရြိရာ ထျကးခဲံၾကသ်ဖငံး ကၽျနးေတား ပါ လိုကးခဲံသညး၈ ေတာငးထိပးမြ ကငး့ရဲေဘားတစးဦ့က ဆီ့တာ့သညး၈ ကၽျနးေတားတုိ႓မြနး့ သိ၊ ေတာငးစျယး တစးခုဆီ ေခ၍သျာ့ သညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 150


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ေတာငးစျယးအစျနး့

မြ

အဘ၇

ဆရာ

ဗိုလးေစာလငး့တို႓သညး

မြနးေ်ပာငး့တစးခုႏြငံး တစးစဵုတရာ ကို စိတွ း ငးစာ့စျာ စူ့စိုကးၾကညံးေနၾကသညး၈ မမရြငးတုိ႓မူ မေတျ႓ရ၈

ရြငး့်ပ၌၈ ''ဒီေလာကးၾကီ့ တဲံတပးၾကီ့နဲ႓ ွငးေမႊရငး ရျာေတျေၾကကုနးတာ ၾကာ်ပီ၇

''ဘာေတျ႓ရလို႓လဲ ဆရာ'' ဗိုလး်မငံးဦ့ကေမ့မြ

ဗိုလး်မငံးဦ့သညး အတနးၾကာခ္ငံးခ္ိနးေန်ပီ့မြ ေလ့ပငးစျာ သူ႓အ်မငးကို

ဆရာသညး

ဘာမြ ဒုက၏မေပ့ဘဲ လာၾကပဵု ေထာကးေတာံ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ ဆုတးလာ လြညံးၾကညံးသညး၈

ဘာမ္ြမေ်ဖဘဲ

ဗိုလး်မငံးဦ့ကို မြနးေ်ပာငး့ သာ လြမး့ေပ့ သညး၈ အတနးၾကာၾကာ ၾကညံး်ပီ့ေသာ ဗိုလး်မငံးဦ့ လႈပးရြာ့လာသညး၈ ''ဂ္ပနး ေတျ ပဲ နညး့တဲံတပးၾကီ့ေတာံ မဟုတးဘူ့'' ''အဲဒါ စဥး့စာ့ေနတာေပါံ၇ ဒီေလာကးၾကီ့တဲံ တပးၾကီ့ဟာ ဒီနာ့အထိ ေရာကးလာတာ ဘာမြ သတငး့ အစအန မရဘူ့၇ ဘာသေဘာလဲ.... '' ဆရာ က စဥး့စဥး့စာ့စာ့ေမ့သညး၈ ဗိုလးေစာလငး့ မြနးေ်ပာငး့ ကို ယူ၊ ေသေသခ္ာခ္ာ ၾကညံး်ပနးသညး၈ ''သူတုိ႓က သဲေခ္ာငး့အတုိငး့ လာေနၾကတယး၇ အလို ... ်ဖဴ်ဖဴေတျလဲ ေတျ႓တယး.... '' ''ဘာေတျလဲ အဲဒါေတျ'' ''မသိဘူ့၇ အလငး့ေရာငး ကလဲ သိပးမရြိေတာံဘူ့'' အာ့လုဵ့်ငိမးေနၾက်ပီ့မြ ''ဘယးလိုလုပးၾကမလဲ'' ဟုအဘက ေမ့၌၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

တဲံတပးပဲနဲ႓ တူတယး၇ အခုလညး့ ရျာေတျဘကးမသျာ့ဘူ့၇ ေခ္ာငး့အတိုငး့ ရို့မ ဆီ သျာ့ၾကပဵုရတယး'' ဤထငး်မငးခ္ကး ကို အာ့လဵု့သေဘာတူၾကသညး၈ ဗိုလး်မငံးဦ့သညး

ရဲေဘားတစးေယာကးကို

ေခ၍၊

ေပါကးေခါငး့ဘကးရြိ

ရျာမ္ာ့ကို သတငး့ပို႓ရနး ဆကးသာ့ အ်မနး လႊတးသညး၈ ေတာငးေပ၍ရြိသမြ္ လူအာ့လုဵ့ကမူ အကာ ကျယးယူ၊ ေခ္ာငး့ကမး့ပါ့ ေတာခ္ဳဵမ္ာ့ အတျငး့ မြ အေ်ခအေန ကုိ အကဲခတးၾကသညး၈ ေနမြာ အာ့လုဵ့ွငးသျာ့၊ လေရာငးမြိနးမြိနးသာ ရြိသညး၈ တ်ဖညး့်ဖညး့ႏြငးံ ဂ္ပနးတပးႀကီ့ သညး နီ့ကပးလာ၊ ကၽျနးေတား တုိ႓ ေခ္ာငး့ေနရာ ေအာကးမြ ်ဖတးသျာ့ၾကသညး၈ သဲေခ္ာငး့ႀကီ့မြာ က္ယး၊ ကမး့ပါ့ႏြစးဖကး၉ သစးွါ့ခ္ဳဵႏျယး ထပးသညး၈ ဤေခ္ာငး့ရိပးကုိခုိ၊

ဂ္ပနးတုိ႓

ဆုတးချာလာဟနးတူသညး၈

လြညး့မ္ာ့လညး့

ပါသညး၈ အခ္ဳိ႔ႏျာ့ဆဲျ၊ အခ္ဳိ႔ကုိ ဂ္ပနးမ္ာ့ကုိယးတုိငးဆဲျၾကသညး၈ ထူ့ထူ့ဆနး့ဆနး့ ကေလ့ငုိသဵမ္ာ့လညး့ ၾကာ့ရ၌၈ လေရာငးေၾကာငး့ သူတုိ႓ကုိကၽျနးေတားတုိ႓ အေပ၍မြစီ့၊ သဲကျဲစျာ ်မငးရသညး၈ ထုိအခါမြ ေစာေစာက

Page 151


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဗုိလးေစာလငး့ေ်ပာေသာ ်ဖဴ်ဖဴအရာမ္ာ့ကုိ ဘာမြနး့ သိၾကရသညး၈ ဂါွနးဝတး ဂ္ပနးမမ္ာ့ တညး့၈

''ဒါေပမယးံ ဟုိနယးဘကးမြာ ွငးေမႊရငးေကာ''

အခ္ဳိ႔ဂ္ပနးမမ္ာ့မြာ ကေလ့ခ္ီလ္ကး အခ္ဳိ႔မြာ ကုိယွ း နးမ္ာ့ႏြငးံ အခ္ဳိ႔မြာ လမး့ပငးေကာငး့ ေကာငး့ မေလြ္ာကးႏုိးငးၾကေတာံ၈

တစးႀကိမး က ်မနးမာံေ်မေပ၍တျငး ဗုိလးက္ အႏုိငးက္ငးံ ရကးစကးသူ အရြငးသခငးမ္ာ့ …၈ ယခု ်မငးရသညး မြာ သနာ့စဖျငးပငး ်ဖစးသညး၈ လကးနကး လျယးထာ့ ေသားလညး့ စစးသာ့တုိ႓မြာ ေခါငး့ငုိကးစုိကး ႏြငးံ ေ်ခလြမး့မ္ာ့ ေလ့ကနးလြသညး၈ ေထာံနငး့ေထာံနငး့ႏြငးံ ကုိယးံကုိယးကုိ အႏုိငးႏုိငး သယးရသူ မ္ာ့လညး့ ပါသညး၈ အာ့လုဵ့ေပါင့း သုဵ့ရာခနး႓ ရြမ ိ ညးထငးသညး၈ သူတုိ႓်ဖတးသျာ့၊

ွငးေမႊမယး မထငးဘူ့၇ ကၽျနးေတားတုိ႓ လုိကးတုိကးမြ ်ဖနး႓ကဲျၿပီ့ ရမး့ေမႊမယးံ ေဘ့ရြိတယး၇ သူတုိ႓ဘာသာ သူတုိ႓ ရုိ့မထဲ ွငးသျာ့ပါေစ၇ ေပါကးေခါငး့ဘကးလညး့

သူတုိ႓ကုိ ၾကညးံရငး့ ကၽျနးေတာံးရငး၉ ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့ေွဒနာ ခဵစာ့ရသညး၈

တေရျ႔ေရျ႔တအိိအိႏြငးံ

အဘက မေက္နပး၈

ဆတးသာ့လႊတးထာ့

ၿပီ့ၿပီပဲ၇

ဒီေတာ႔

ခု

ကၽျနးေတားတုိ႓

တာွနး

က

သူတုိ႓ေနာကးလုိကးဖုိ႓ မဟုတးဘူ့၇ ေနာကးထပး ေရာကးလာတဲ႓ ရနးသူသစးကုိ ဘယးလုိ ရငးဆုိငး ရမလဲ ဒါပဲ်ဖစးတယး'' ''ဘယးလုိ ရနးသူသစး ဟုတးလာ့'' ဆရာက နာ့မလညးသေယာငး ေမ့သညး၈ ဗိုလး်မငံးဦ့သညး ဗိုလးေစာလငး့အာ့ တစးခ္ကးအာ့နာသေယာငး ၾကညံး၊ ဆိုသညး၈

မ္ကးစိတစးဆုဵ့၉

ေပ္ာကးကျယးသျာ့ သညးအထိ ကၽျနးေတားတုိ႓ ၿငိမးေန ၾကသညး၈ အဘက စ စကာ့ေ်ပာသညး၈ ''ဒုိ႔လူစုၿပီ့ ေနာကးကလုိကးၾကမလာ့ '' ဗုိလး်မငးံဦ့ က ေခါငး့ခါသညး၈ ''ေနပါေစ၇ သျာ့ၾကပါေစ၇ ဒါေနာကးဆုဵ့တပး ်ဖစးပုဵရတယး၇ ဒီအတုိငး့ဆုိရငး ကၽျနးေတားတုိ႓ နယးမြာ ဂ္ပနးကုနးၿပီ'' ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

''အဂၤလိပးတပးေတျ

ွကးထီ့ကနး

ေရာကးေန်ပီ၇

အေ်မာကးသဵေတျ

ၾကာ့ၾကတယး မဟုတး လာ့၇ ဗိုလးေစာလငး့ ကိုေတာံ အာ့နာပါတယး၇ ဒါေပမယးံ ဒီတပးေတျကို ဘယးလုိသေဘာ ထာ့ရမြနး့ အတိအက္မသိခငး ရနးသူ လိုပဲ သတးမြတးထာ့ရမြာ'' ဗိုလးေစာလငး့မြာ အေနရအထိုငးရၾကပးပဵု ေပ၍သျာ့သညး၈ မ္ကးႏြာ၉လညး့ စိတထ း ိခိုကးသျာ့ ဟနး်ပ၌၈ သုိ႓ရာ တျငး စကာ့ကိုမူ တညး်ငိမးစျာ ေ်ပာသညး၈ ''က္ဳပးသူတို႓ ဗိုလးေဟာငး့

ေလထီ့တပးက

တစးဦ့ပဲ၇

က္ဳပး

သစၥာခဵ

ဟုတးတယး၇ ထာ့တာက

ဒါေပမယံး

ဘီအိုငးေအ

ေဂ္ာံဘုရငးမဟုတးဘူ့၇ Page 152


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

်မနးမာ်ပညးနဲ႓ ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ပဲ၇ ်ပီ့ေတာံ ခငးဗ္ာ့တုိ႓နဲ႓ က္ဳပးမချဲဘူ့၇ ခငးဗ္ာ့ တို႓ အမ္ာ့ သေဘာတူတာ ဆဵု့်ဖတးၾကပါ၈ က္ဳပးလိုကးနာမယး'' ဗိုလး်မငံးဦ့

သညး

စိတးထိခိုကးသျာ့၊

ဗိုလးေစာလငး့အာ့

လကးကို

အခု ဦ့ထျနး့နဲ႓ သခငးသိနး့က အေရ့ၾကီ့တဲံသတငး့ ယူလာတယး၇ သခငးသိနး့က ဒီတိုငး့ရဲ႔ ႏိုငးငဵေရ့ တာွနးခဵ ကိုယးစာ့ လာတာပဲ၇ အဲဒါေတျ ေဆျ့ေႏျ့ၾကရေအာငး ေတာငးေပ၍်ပနးသျာ့ မယး'' ဂူမြာ

ဆရာတုိ႓၌

ယာယီစခနး့်ဖစးသညး၈

ဂူတျငး့

ေဆျ့ေႏျ့ၾကသညး၈

အလုပးကို

မရ၈

လူၾကီ့မ္ာ့လညး့

မပါ၈

ယခုမူ

မလြမး့မကမး့

လကးနကးအ်ပညံးအစဵုႏြငံး ကၽျနးေတားအာ့ အကို့ဆဵု့ လူၾကီ့မ္ာ့ ရြိေနသညး မဟုတးပါေလာ...၈ ကၽျနးေတားက ်ခေတာငးပို႓ၾကီ့ကို ခါ့လယးမြ်ဖတး၊ အာ့ရပါ့ရ်ဖိဳသညး၈ လႈပးရြာ့ေန၌၈ အလယးပိုငး့

ႏြငံး

အ်မီ့ပိုငး့ကို်ဖိဳ်ပီ့

ေ်မ၉အတနးနကးေအာငး

တူ့မိသညးအထိ ကၽျနးေတားလိုခ္ငးသညးကို မေတျ႓၈

သူတုိ႓ ေဆျ့သညံး စကာ့မ္ာ့ကို ကၽျနးေတား ေကာငး့စျာနာ့မလညး၈ ကၽျနးေတားမၾကာ့ဖူ့ေသာ

နာမညးမ္ာ့ႏြငံး

အသစး

အဆနး့

်ဖစးေသာ

အသဵု့အႏႈနး့မ္ာ့ ပါ၌၈

ေနာကးဆဵု့

တျငး

ထုထညးအၾကီ့ဆဵု့ႏြငံး

အခကးအခဲဆဵု့်ဖစးေသာ

ေခါငး့ပိုငး့ကိုတူ့သညး၈ ထိုအခ္ိနး ၉ ်ခ်ဖဴ်ဖဴတုိ႓ မျမျၾကဲေန်ပီ ေဘ့အႏၱရယး ေရာကးမြနး့သိေသာ

ခ္ငးလာေသာ

ကၽျနးေတား၌

မ္ကးလဵု့မ္ာ့သညး

ဂူတစးေထာငံးဆီ သုိ႓ ေရာကးသျာ့ရာ မ္ကးလဵု့က္ယး သျာ့သညး၈ ဂူေထာငံး ၉ ကၽျနးေတားသညး ေပါကး်ပာ့ကိဆ ု ျဲကာ ဂူ်ပငး ထျကး ခဲံသညး၈ တုိ႓

ေတာငံးတခဲံေသာ

ေတာငးပို႓တျငး့၉ ညအခ္ိနးအထိ အလုပး မ္ာ့ ဟနးတူသူ ်ခ်ဖဴ်ဖဴတုိ႓ အရျျရျ

တစးေနရာ တျငး ဖိုထာ့ေသာ မီ့ပဵုေဘ့၉ ဆရာ တုိ႓ အာ့လဵု့ ွိုငး့ထိုငး၊

လူၾကီ့

အလလ

ယခငးက ဤ်ခေတာငးပို႓ၾကီ့ကို ်ဖိဳလိုေသားလညး့ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ အချငံးအေရ့

''ကၽျနးေတား စကာ့ေ်ပာမြာ့သျာ့တယး ဗိုလးေစာလငး့၇ ချငံးလႊတးပါ၇ ကဲ....

ငိုကး်မညး့

အႏြစးႏြစး

လုပးရေတာံမညး၈

ဆျဲဆုပးကာ ေတာငး့ပနးသညး၈

သိုကးတျငး့ရြိရာ

ကၽျနးေတား

အလစး၉

်ခေတာငးပုိ႓ၾကီ့သညး အခၽျနးအတကးတုိ႓ ႏြငံး

ဤသတၱွါတုိ႓က ကၽျနးေတားံ ေ်ခေထာကးမ္ာ့ ကို ကိုကးၾကသညး၈ အခ္ိဳ႔က ေ်ခေထာကးမြသညး တစးကိုယးလဵု့ႏြဵ႔ေအာငး တကးၾကသညး၈ လကးအဵ

ေသလာခိုကး

ေပါကး်ပာ့သျာ့သညး

မာေက္ာေသာ

အရာတစးခုကို ခိုကးမိ၌၈

တကယးံနဂါ့ၾကီ့ပမာ ရြိေနသညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 153


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတားရငး မြာ တဒိုငး့ဒိုငး့ လႈပးရြာ့လာသညး၈ အာ့လညး့တကး၊ လကးလညး့သျကး လာခဲံသညး၈

''ငယးေလ့ရ... ဘာေအာငးတာလဲက'ျ '

ေ်မမ္ာ့ကို သတိၾကီ့စျာဖယးရငး့ ငဵု႓ၾကညံးလိုကးေသာအခါ ကၽျနးေတားမြာ ကိုယးံမ္ကးလဵု့ ကိုပငး ကိုယးမယဵုမ.ိ ..၈ ကၽျနးေတား တူ့ထာ့၊ ေလ့ေပခန႓း ေ်မအနကး၉ မာမာလဵု့လဵု့အရာၾကီ့

်ခသဵေအာငး်ပီ

ထို႓ေၾကာငံး

''နာ့မလညးလညး့

လူၾကီ့မ္ာ့ ေနာကးကလိုကးလာသညး၈

ွမး့သာေဇာ်ဖငံး ကၽျနးေတားသညး အဘကိုလြမး့ေခ၍သညး၈ ်မနး်မနးလာပါ၈

စိတးမရြညးေတာံ၈

ေနၾကဗ္ာ.... '' ဟုဆုိ်ပီ့ မီ့ေရာငးရြိရာ ဂူတျငး့ သို႓ အလဵု့ၾကီ့ထမး့်ပီ့ ေ်ပ့ခဲံရာ

်ခသဵ....၈ အႏြစးႏြစးအလလ ကၽျနးေတားရြာခဲံေသာ ...်ခသဵ၈

''ေနပါဦ့...သန႓းဇငးရ ...ဘာေတျ ေတာကးတီ့ေတာကးတဲံ ေ်ပာေနတာလဲ၇ ကၽျနးေတား

ေအာငး်ပီဗ္''

ဘာလဲ... ်ခသဵ'' ဆရာ ကပါ ွငးေမ့သ်ဖငံး ကၽျနးေတားက အလဵု့ၾကီ့၉ ကပးလ္ကးရြိေသာ

ပါ့စပးက ေအားရငး့ အလဵု့ၾကီ့ကိုမသညး၇ အလဵု့ၾကီ့သညး ကၽျနးေတား ထငးသညးထကး ေလ့သညး၈ ကၽျနးေတားအသဵေၾကာငံး

''်ခသဵဗ္....်ခသဵေလ''

ကၽျနးေတားသညး

ကၽျနးေတား ၌ ွမး့သာ်ခငး့ကာ့ မဆဵု့ႏိုငး်ပီ၈

လာပါ....

ကို်မငံးဦ့က ေမ့သညး၈

''ဘာလဲ ်ခသဵေလ''

တစးခုသညး ငုတးတုတးၾကီ့ ေပ၍ေန ၌၈

''အဘေရ....

လူၾကီ့ေတျ အာ့လဵု့ ကၽျနးေတာံးစကာ့ နာ့မလညးၾက၈

ေ်မ့ေစ့မ္ာ့ကိုချာ ရငး့ရြငး့်ပရသညး၈ ''်ခသဵဆိုတာ...

လူၾကီ့မ္ာ့

ေ်ပ့ထျကးလာေသာအခါ

ကၽျနးေတားသညး အလဵု့ကို ထမး့မိ်ပီ့်ဖစးသညး၈ ''ေဟံေကာငး ... လူကေလ့ ဘာ်ဖစးတာလဲ အလန႓းတၾကာ့'' ''အလနး႓တၾကာ့မဟုတးဘူ့.... က္ဳပးေအာငး်ပီဗ္''

တုတး်ပီ့

ဓာ့်ပီ့...

ေသနတး်ပီ့....

ကိုယးေရာငး

ေဖ္ာကးလုိ႓ရတဲံ .... သဵ'' လူၾကီ့မ္ာ့သညး

ယဵုရခကး၇

မယဵုရခကးႏြငံး

ကၽျနးေတားလုပးသမြ္

ၾကညံးေနသညး၈ အေပ၍ယဵ ကပးေနေသာ ေ်မေစ့မ္ာ့ကျာ၊ အတျငး့မြအရာ ေပ၍လာေသာ အခါ ကို်မငံးဦ့သညး တဟာ့ဟာ့ရယးသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 154


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

''ဘယးမြာလဲသနး႓ဇငးရ.... မငး့်ခသဵက စဥးံအို့ၾကီ့၇ ဟာ့.. ဟာ့... ဟာ့..'' ကၽျနးေတားံ

ွမး့သာမႈ

တုိ႓

ေပ္ာကးကုနးသညး၈

ယူက္ဵဳ့မရလညး့

အဘ လကးတျငး့၉ ေရႊေတာငးံေရႊခဲႏြငံး အ်ခာ့ လကးွတး ရတနာ ပစၥညး့မ္ာ့......၈

်ဖစးလာသညး၈ ကၽျနးေတားံ ေရြ႔ မြ အရာသညး ကုိ်မငံးဦ့ေ်ပာသကဲံသုိ႓ စဥးံအို့ တစးလဵု့ သာပါတကာ့၈

မညးသူမြ္ စကာ့မေ်ပာႏိုငးၾက၈ အိပးမကးမကးေနသညး ထငးၾကလာ့မသိ၈ မ္ကးစိမ္ာ့ ပျတးၾကညံးၾက၌၈

ကၽျနးေတား စိတးပ္ကး လကးပ္ကး ငိုငးၾကညံးေနခိုကး အဘသညး လႈပးရြာ့ လာသညး၈

''က္ဳပး ဒါကို်ပနးရြာ ေနတာၾကာ်ပီ၇ အခုေတာံ ကဵမြနးလုိ႓ က္ဳပးသာ့က ၾကဵၾကဵဖနးဖနးေတျ႔ တာပဲ''

''ဖယးစမး့.... ဖယးစမး့.... ငယးေလ့..... '' အဘသညး

စဥးံအို့ကို

ဆရာ ကိုအုနး့ေဖ သညး ပထမဦ့စျာ ေမ့သညး၈

ေသခ္ာစျာစစးေဆ့သညး၈

ထုိ႓ေနာကး

''ဒါေတျ ဘယးက ပစၥညး့ေတျလဲ ဦ့ေလ့''

စဥးံအို့ဖငးပိုငး့ကို လြနးၾကညံးသညး၈ စဥးံအို့ဖငး၉ ၾကကးေ်ခခတး အမြတးအသာ့

အဘသညး ပစၥညး့မ္ာ့ကို အို့တျငး့်ပနးထညံး၊ ရြငး့်ပသညး၈

တစးခုပါသညး၈

''ဘယးက ပစၥညး့လဲ ဆိုေတာံ.... က္ဳပးရဲ႔ပစၥညး့ ေတျပဲ၇ က္ဳပးဆရာစဵ

''ဟုတး်ပီ... ဟုတး်ပီ..... ''

ဆီသျာ့ေပါငး့ေတာံ .. က္ဳပးတုိ႓ ဘို့ဘျာ့ အဆကးဆကး က စုေဆာငး့ခဲံတဲံ

အဘ သညး တုနးယငးေသာ အသဵႏြငံး ေအားသညး၈

ေရႊျႏြစးပိႆာ နဲ႓ လကးွတးလကးစာ့ ေတျပါ ယူသျာ့ခဲံတယး၇ တိုကးၾက ခိုကးၾက ရငး့

က္နးလူအာ့လဵု့က မ္ကးလဵု့်ပဴ့သျာ့ၾကသညး၈ အဘကသာ ဖယးသညး၈

မညးသူ႓ကိုမြ္

ဂရိုမစိုကးဘဲ

ေ်မမ္ာ့ကုနးသျာ့ေသားလညး့

အွမြာ

စစးစရိတး

အ်ဖစး

ေရႊတစးပိႆေက္ား

ကုနးသျာ့တာေပါံ၇

ေနာကး....

က္ဳပးတုိ႓က အေရ့ေတားပဵု ရႈဵ့ တဲံ အခ္ိနး က္ဳပးဒီနယး်ပနးလာတယး၇ ကုလာ့တပး စဥးံအို့ထိပးမြ

ေ်မမ္ာ့ကို

အေသပိတး

ထာ့သညး၈

အဘက ဓာ့ေႏြာငံးႏြငးံ ေဆာငံးခ္လိုကးရာ အဖဵု့ပျငံးသျာ့၌၈ စဥးံအို့တျငး့ လကးႏႈိကး ၊ အဘထုတးယူလိုကးေသာ ပစၥညး့မ္ာ့ကို ်မငးေသား အာ့လဵု့၌ ပါ့စပးမြ ''ဟယး..... '' ကနဲ ်ပိဳငးတူေအားမိၾကသညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ေတျကလညး့.... ေနာကးက ထကးၾကပးေပါံ'' အဘ သညး စဥးံအို့ကိုပျတးရငး့ ေရြ့အခါက ရနးသူေဘ့မြ ေ်ပ့ရေသာ သူ႓ဘွကုိ အမြတးရေနဟနးတူသညး၈ ''ကုလာ့ ေတျကလညး့ ေနာကးကလိုကး၇ က္ဳပးေနာကးပါ လူေတျကလညး့ စိတးဓာတးပ္ကးနဲ႓ ဆုိေတာံ....က္နးတဲံ ေရႊတစးပိႆကို တစးညသနး့ေခါငးေက္ားမြာ Page 155


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကတုိကးကရိုကး နဲ႓ ဒီေတာငးေပ၍မြာ ်မြဳပးထာ့ ရတယး၇ အထူ့အမြတးအသာ့ေတျ ဘာေတျ လုပးခ္ိနးလညး့ မရဘူ့၇ သိုကးတျငး့ အေနာကးဘကး ေလာကး သာ အမြတး်ပဳ ခဲံရတယး'' စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (ဿ၄)

အဘ သညး ေခတၱနာ့သညး၈ သူ႓သ႑ာနးမြာ ရငးနာဖျယးတစးစဵု တစးခုကို အမြတးရေနဟနးတူ သညး၈ ''က္ဳပး

မူလစိတးကူ့

တာက

က္ဳပးက

ေသလူဆိုေတာံ

မထူ့ဘူ့၇

ရာဇွတးေဘ့က လျတးေအာငး ေ်ပ့ေတာံ မယး၇ လူကေလ့ အေမ ပနး့ွါကိုသာ ဒီပစၥညး့ေတျ

ထာ့ခဲံတဲံေနရာ

ေ်ပာ်ပီ့

က္ဳပးရြမး့်ပညး

နယး

ဘကး

ေရြာငးသျာ့မယးၾကဵတာေပါံ၇ ဒါေပမယံး က္ဳပးရျာမေရာကး ပါဘူ့၇ က္ဳပးထကးပါ့ တဲံ ကုလာ့ေတျ က ရျာ ွိုငး့ထာ့ေတာံ ပကးပငး့ပါတုိ့်ပီ့ က္ဳပးတုိ႓ ကစဥးံကလ္ာ့ ေ်ပ့ရတာေပါံ၈ အဘ၌ အသဵမြာ တုနးယငးလာ၌၈ “က္ဳပး ွရမး့ေ်ပ့အ်ဖစး ႏြစးႏြစးေနခဲံရ်ပီ ကုလာ့ အမိခဵရတယး၇ ပနး့ွါကို က္ဳပးကၽျနး့မက္ခငး ပစၥညး့ေနရာ ေ်ပာခဲံ ေသ့တယး၇ ႏြစးကလညး့ၾကာ၇ မိနး့မသာ့ ဆိုေတာံလညး့ ထိထိေရာကးေရာကး မရြာတတး၇ ငေရႊလျနး့ ကလညး့ အသဵု့မက္၇ ေနာကးဆဵု့ က္ဳပးကၽျနး့ က်ပနးလာေတာံမြ ဆကးရြာတယး၇ ေ်မအေနအထာ့ ကလညး့

ေ်ပာငး့၇

သစးပငးခ္ဵဳႏျယးေတျ

ကတညး့ဖဵု့ဆိုေတာံ

မေတျ႓ဘူ့၇

ဇျဲမေလြ္ာံဘဲ က္ဳပးအၾကဵနဲ႓ က္ဳပး ဆကးရြာ တာပဲ၇ ဒီေတာံ လူေတျကေတာငး က္ဳပးကို ေတာထဲသျာ့ဥစၥာေစာငံးေတျ နဲ႓ ညာ့ေနတယးလို႓ ေ်ပာကုနးၾက တယး၇ တစးနညး့အာ့်ဖငံး ဒီလိုေ်ပာၾကတာ က္ဳပးအၾကဵ လူမရိပးမိေတာံ ေကာငး့တာ ေပါံေလ၇ဒါေပမယံးပစၥညး့ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

လညး့

မေတျ႓ဘူ့၇

ဒီ်ခေတာငးပို႓ၾကီ့

ေအာကး Page 156


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ေရာကးေနမယး ဆိုတာလညး့ မစဥး့စာ့မိဘူ့၇ ပနး့ွါ လညး့ ဆငး့ဆငး့ရဲရဲနဲ႓ ဆဵု့သျာ့ရ်ပီ...၈”

ေ်ပာ်ပခဲၿ႓ ပီ့ၿပီ၇ အဂၤလိပးေတျဟာ ဆုိဗီယကး ရဲ႔ မဟာမိတးပဲ ….၇ ဆုိဗီယကးရဲ႔

အဘ ၌ မ္ကးလဵု့မ္ာ့၉ မ္ကးရညးွဲေနသညး၈ ကၽျနးေတားပါ ငိုခ္ငးလာ၌၈ “အခုေတာံ ကဵတိုကး လို႓ လူကေလ့က ၾကဵၾကဵဖနးဖနး ်ပနးေတျ႓ခဲံ်ပီ၇ ဒီေတာံ

ဒီပစၥညး့ေတျဟာ

ဒီေချ့ကုလာ့်ဖဴေတျ

လူကေလ့

်ပနးလာရငး

က္ဳပး

အတျကး

ပဲ၇

်ပနးေ်ခခ္ဳပး်ဖစးဦ့

က္ဳပးကေတာံ မြာပဲ၇

ေ်ခခ္ဳပး

အ်ဖစးေတာံ မခဵဘူ့”

လျတးလပးေရ့

ေတားလြနးေရ့စကာ့ေတျ

သဵု့ၾကတယး...

သခငးသိနး့ေ်ပာတဲ႓ မဟာမိတး ဆုိတဲ႓ ေချ့ေကာငး အဂၤလိပးေတျကုိ မယုဵဘူ့၇ မငး့တုိ႓ ဆရာႀကီ့ ေတျဆုိတဲ႓ သခငးသနး့ထျနး့တုိ႓ သခငးစုိ့တုိ႓ ဆုိတာေတျလညး့ သိေတာငး

မြလညး့

မငး့တုိ႓

ဆရာႀကီ့ေတျ

ေ်ပာသလုိ

အဂၤလိပးေကာငးေတျဆီ လကးနကးခ္ၿပီ့ ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကး ရမယးဆုိရငး မငး့တုိ႓ ဆရာႀကီ့ေတျကို

ငါေတျ႔ရာမြာ

သတးမယး၇

ေမာငး်မငးံဦ့လုိပဲ

ငါကေတာ႔

အဂၤလိပးေကာငး ေတျကုိ ဆကးခ္မယး ”

အဘဘာစကာ့ေတျ

ကုိ သစၥာေဖာကးတဲ႓သူေတျပ”ဲ ကုိ်မငးံဦ့ သညး ွုနး့ကနဲ ေနရာမြထသညး၈ သူသညးလညး့ ေဒါသေၾကာငးံ တုနးယငးေနသညး၈

ကုိ်မငးံဦ့ သညး သခငးသိနး့နာ့ ကပးသျာ့သညး၈ သုိ႓ရာတျငး ဆရာက ွငးတာ့သညး၈ ‘‘ေမာငး်မငးံဦ့

ေ်ပာ

ေနသနညး့၈

ကၽျနးေတား

ေတာငးပုိ႓ၿဖဳိေနခုိကး ဘာေတျ်ဖစးခဲ႓ၾက သနညး့၈ မ္ကးမြနးထူထူႏြငးံ သခငးသိနး့ဆုိသူက စ၊ စကာ့်ပနးသညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

မငး့အရမး့ေတျမလုပးနဲ႓၇

သခငးသိနး့ေ်ပာတာ

လမး့က္တယး‘‘ ‘‘ဘာ… လမး့က္တယး‘‘‘ဟုတးတယး မငး့ရယး ဦ့ေလ့ရယး ၿပီ့ေတာ႔ မငး့တုိ႓ ဗိုလးေအာငးဆနး့ရယး အာ့လုဵ့ဟာ မ္ကးကနး့ မ္ဳိ့ခ္စး ေတျပဲ၇ ေတားလြနးေရ့

ကၽျနးေတား သညး ဘာမြ္ နာ့မလညးသ်ဖငးံ ပါ့စပးအေဟာငး့သာ့ႏြငးံ ၾကညးံေနမိသညး၈

မဟာမိတးေတျကုိ ဆကးလကး ေတားလြနးရငး ေတားလြနးသူဟာ ဗမာံေတားလြနးေရ့

သနး့ထျနး့ နဲ႓ သခငးစုိ့ ကလာ့‘‘

ငါနာ့လညးတာကေတာံ သူ႓ကၽျနးမခဵဘူ့၇ ဘယးသူ႓ကၽျနမ း ြ မခဵဘူ့၇ ေမာငးအုနး့ေဖနဲ႔

ငါမသိဘူ့၇

မဟာမိတးပဲ၇ ဆုိဗီယကး ရဲ႔ မဟာမိတးက ကၽျနးေတားတုိ႓ရဲ မဟာမိတးပဲ်ဖစးရမယး ၇

‘‘ဘယးသူလဲ က္ဳပး တုိ႓ကုိ သစၥာေဖာကးလုိ႓ေ်ပာတာ၇ ခငးဗ္ာ့ဆရာႀကီ့

အဘသညး ေ်ပာရငး့ ေဒါသၾကီ့လာသညး၈ ''မငး့တို႓က

“ယကးရြရြာ့တပးနီေတားရဲ႔ ေအာငး်မငးခ္ကး ေတျကုိ ကၽျနးေတားတစးညလုဵ့

ဆုိတာဟာ

မငး့တုိ႓လုိ

ေသရဲသတးရဲရုဵနဲ႔

လုပးလုိ႓

မရဘူ့

နာ့လညးလာ့‘‘ ကုိ်မငးံဦ့ ၌ မ္ကးလုဵ့မ္ာ့၉ မီ့ွငး့ွငး့ေတာကးသျာ့သညး၈ သူသညး လ္ငး်မနးစျာ သူ႓ေသနတးကုိ ေကာကးကုိငး လုိကး၌၈ ဆရာကလညး့ သူ႓ေသနတး ကုိ ေမာငး့တငးလုိကး သညး၈ Page 157


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

သမီ့ေယာကးဖ ႏြစးဦ့ သညး က္ာ့ႏြငးံ ်ခေသၤံပမာ တစးဦ့ကုိတစးဦ့ ေစာငးရပးေနၾကသညး၈ ေနာကး တစးကစက၎နး႓ ဆုိလြ္ငး ဘာ်ဖစးမညးမသိ…၈ ကၽျနးေတား

သညး

ထိတးလနး႓

တၾကာ့ထ၊

စကာ့ွုိငး့မြာ ်ပတးသျာ့သညး၈ သုိ႓ရာတျငး ကၽျနးေတား မြ တစးပါ့ မညးသူမြ္ အိပးပုဵမေပ၍၈

သူတုိ႓ႏြစးဦ့ၾကာ့

ွငးရပးလက ုိ းသညး၈

ေမံကနဲ

ကၽျနးေတားံမြာ

ေလယာဥးပ္ဵသဵေၾကာငးံ

ႏို့လာသညး၈

‘‘ကုိ်မငးံဦ့ ဆရာံ ကုိ ဘာလုိ႓ ေသနတးနဲ႓ခ္ိနးရတာလဲ၇ ဆရာကေကာ

ဂူ်ပငး သုိ႓ ကၽျနးေတားထျကးလာခဲ႓ေသာအခါ မုိ့စငးစငးလငး့ေနၿပီ၈

ဘာလုိ႓ ကုိ်မငးံဦ့ကုိ သတးရမြာလဲ‘‘

လူႀကီ့တစးသုိကး သညး ေတာငးစျယးမြ ေမြ္ားၾကညးံေနသညး၈

ကုိ်မငးံဦ့ ႏြငးံ ဆရာ၌ မ္ကးလုဵ့မ္ာ့သညး ထိတးလနး႓်ခငး့ႏြငးံ ွမး့နညး့ မႈေရာေသာ မ္ကးနာေပ၍ ေရာကးလာ ၾကသညး၈ ေနာကး … သူတုိ႓ ေသနတးမ္ာ့ကုိ ်ပနးခ္ၾကသညး၈

ခငးဗ္ာ့တုိ႓ေတျ သေဘာကဲျလဲျတာ

ေလယာဥးပ္ဵႏြစးစငး့သညး

ကၽျနးေတားတုိ႓

ရျကးတစးွုိကွ း ဲကာွဲကာ

ပ္ဵေန၌၈ ‘‘ဒီေလယာဥးပ္ဵေတျလာတာ သုဵ့ခါရြိၿပီ „„

ထုိအခါက္မြ ဌာနပုိငးႀကီ့က ွငး်ဖနးေ်ဖသညး၈ ‘‘ဟုတးတယးဗ္ာ…

အိပးေပ္ားသျာ့ေသာ

ေစာလျနး့

ေသ့တယး ထငးတယး၇ အခ္ိနးယူၾကပါဦ့၇ ဘယးံႏြယးံ လဲ ဗုိလးေစာလငး့‘‘

အဘ က မြတးခ္ကးခ္သညး၈ ‘‘ဒီတစးခါ သူတုိ႓ မ်ပနးေတာံပါဘူ့‘‘

ဗုိလးေစာလငး့ သညး ဌာနပုိငးႀကီ့ကုိ ေထာကးခဵသညး၈

ဗုိလးေစာလငး့က ထပးမြတးခ္ကးခ္သညး၈

‘‘ဟုတးတယးဗ္ာ ေစာလျနး့တယး ဒီလလ ုိ ုပးပါ ေဆျ့ေႏျ့ၾကတာေပါံ၇

‘‘ဘာ်ဖစးလ… ုိ႓ .„„

ေဆျ့ေႏျ့တဲ႓ေနရာမြာ စကာ့ေ်ပာ ဆငး်ခငး ေစခ္ငးတယး …၇ ကုိအုနး့ေဖ နဲ႓ သခငးသိနး့ကလညး့ ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ ကုိ မပုတးခတးနဲ႓ဗ္ာ ကုိ်မငးံဦ့ နဲ႓ ဦ့ေလ့ ကလညး့ သခငးသနး့ထျနး့ တုိ႓ကုိ မထိနဲ႓၇ ကၽျနးေတားတုိ႓ တေရ့တေမာ အိပးၾကရေအာငး …. „„

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

‘‘်ပနးဖုိ႓မလုိဘူ့ေလ ေစာငးံၾကညံးေပါံ‘‘ ဗုိလးေစာလငး့

ေ်ပာသညးမြာ

မြနးသညး၈

ေလယာဥးႏြစးစီ့

သညး

မ်ပနးရုဵမက ေနာကးထပး ေလ့စီ့ ထပး ေရာကးလာ သညး၈

Page 158


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

နာရီွကးခနး႓ၾကာေသာအခါ ေတာႏြငးံေတာငးတုိ႓ကုိ ပဲံတငးဟညး့ေစေသာ အသဵႀကီ့မ္ာ့ ေပ၍လာ၌၈ ကၽျနးေတားတုိ႓အာ့လုဵ့

တစးခုရြိေနသညး၈ ေတာတနး့

ထိိတးထိတး

ပ္ာပ္ာ်ဖငးံ

အသဵမ္ာ့လာရာ

''ကၽျနးေတားလညး့ သျာ့မယး.... ကၽျနးေတားံအေန က မသျာ့ လုိ႓ မ်ဖစး ဘူ့၇ ဗိုလးေစာလငး့ေကာ...... ''

ကနး႓လနး႓်ဖတးလ္ကး ေလ့၌

ွဲယာ

ဆီမြ

ေတာတနး့ေလ့ တစးခဲနကးခ္ီလာေသာ

မဲမဲရြညးရြညး အရာၾကီ့မ္ာ့ (ေနာကးမြ တငးံကာ့ဟု သိရသညး) ကိုေတျ႓ရသညး၈ တစး်ပိဳငးနကး မြာပငး ေပါငး့တလညး ေပါကးေခါငး့ကာ့လမမး့ထကး၉ အ်ပငး့ေမာငး့

ကၽျနးေတား

ဘယးေခ္ာငး ေတျ အိပးေပ္ားေနရာမြ ထလာသညးမသိ၈ ဦ့ေလ့ပုၾကီ့

ဗိုလးေစာလငး့ကို

စိုကးၾကညံးသညး၈

ကို်မငံးဦ့သညး ဆရာံကို တညးံတညးံစိုကးၾကညံး်ပီ့ စကာ့်ပနး၌၈

က္ုပးမလိုကးဘူ့.. '' သညးလညး့

ကို်မငံးဦ့ႏြငံးအတူ

ရငးေပါငးတနး့

ရပးလုိကးသညး၈

''်ဗိတိသ္ြေတျ ်ပနးလာ်ပီ.... ်ဗိတိသြ္ေတျ ်ပနးလာ်ပီ'' ေတာငးေ်ခသို႓

အာ့လုဵ့က

ဗိုလးေစာလငး့က ကို်မငးံဦ့ကို တစးဆငံး ်ပနးၾကညံးသညး၈

ဗိုလးေစာလငး့

လညး့ ေပ၍လာခဲံ၌၈

ဦ့ေလ့ပုသညး

တုိ႓

''က္ဳပးမလိုကးဘူ့....... က္ဳပး ဗိုလးခ္ဳပးဆီက အတိအက္ အမိနး႓မရမခ္ငး့

လာေသာ အစိမး့ေရာငး ေမားေတားကာ့ၾကီ့ မ္ာ့ကို ်မငးရသညး၈

ဤသုိ႓ေၾကျ့ေၾကားရငး့

ဆရာကပးလိုကးသညး၈ ဌာနာပိုငးၾကီ့သညး ကၽျနးေတားတုိ႓

အာ့လဵု့ဘကး လြညံးေ်ပာ၌၈

လြမး့ၾကညးံမိၾကသညး၈ အေွ့လယးကျငး့မ္ာ့ကုိ

သူအ ႓ နီ့သို႓

အေ်ပ့အလႊာ့

ဆငး့သျာ့၌၈ က္နးလူမ္ာ့ အာ့လဵု့်ငိမးေနၾကသညး၈ အတနးၾကာ မြ သခငးသိနး့က စဆိုသညး၈ ''ကဲ ... က္ဳပးတု႓ိရျာ်ပနးမယး၇ ဘယးသူလိုကးမလဲ''

''က္ဳပး လညး့ မလိုကးဘူ့....... '' အဘ ကမူ မညးသူ႓ကိုမ္ြ အဖကးလုပးမေ်ဖ၇ သူ႓ေသနတးကိုလျယးကာ ဂူတျငး့ ွငးသျာ့သညး၈ ကၽျနးေတားက ကုိ်မငံးဦ့တုိ႓ႏြငံးအတူ ရပးလိုကး၊ ေအားေေ်ပာသညး၈ ''က္ုဳပးလညး့မလိုကးဘူ့ဗ္....... '' ဆရာ၇

သခငးသိနး့

ႏြငံး

ဌာနာပိုငးၾကီ့တုိ႓သညး

ကၽျနးေတားတု႓ိအာ့

ေက္ာခိုငး့၊ ရျာဆီ်ပနးသျာ့ ၾကသညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 159


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

မညးသူမြ္

စကာ့မဆုိႏိုင.း .၇

အာ့လဵု့

စိတးထိခိုကးေနပဵုရသညး၈

ကၽျနးေတားံအတျကးမူ စိတးအထိခိုကးဆဵု့ ်ဖစးသညး၈ ကၽျနးေတား ဤအို့သညး

ပငးပငးပနး့ပနး့

တူ့ခဲံရေသာ

ေရႊထညံးေသာအို့မဟုတးဘဲ၇

်ခသဵ

စဥးံအို့ကို

ၾကညံးမိသညး၈

အစစးသာ

်ဖစးပါေစ၈

ဤကုလာ့်ဖဴ တပးမ္ာ့ကို ကၽျနးေတားတစးေယာကးတညး့ ေခ္မႈနး့်ပပါမညး၈ စငးစစးမူ ကၽျနးေတား၌ ကေလ့ဆနးေသာ အေတျ့အေခ၍ ်ဖစးပါသညး၈ ဤအေတျ့အေခ၍

သညးပငး

ကၽျနးတာံး

အတျကး

ေနာကးဆဵု့

်ဖစးသညးံ

ကေလ့အေတျ့ အေခ၍ ်ဖစးခဲံရပါသတညး့...၈

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (ဿ၅)

ှ၃. ်ပနးလညးေတျ႓ဆဵုေသား ှ၄. ၾကယးေတျ လေတျ စဵုေသာညွယး ှ၅.ေနာကးဆဵု့အိပးမကး

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 160


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ှ၆. မုနး့မိသဲတိုငး ဿွ. ေတာပုနး့ၾကီ့ခဵုလဵု ဿှ. သဵသာေလကမး့တိုငး

ဂ္ပနးေတားလြနးေရ့ၾကီ့သညး ၾကီ့်ဖစး၊

ေတားလြနးေရ့

ၾကီ့

်မနးမာံသမိုငး့တျငး

ေနာကးပိုငး့

တျငး

အဓိက

မြတးတုိငး

်မနးမာ်ပညး၉

ရာဇွငး

ေ်ပာငးေ်မာကးေသာ ေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ ဆငံးကာ ေပ၍ခဲံသညး၈ ထိုနညး့တူ

စျာပငး

ကၽျနးေတားကိုယးတုိငး

အတျကးပငး

ေတားလြနးေရ့အ်ပီ့၉ ထူ့်ခာ့ေသာ

ကၽျနးေတားံရျာႏြငံး

ေ်ပာငး့လဲမႈ

မ္ာ့

ကို

ၾကဵဳေတျ႓သညး၈ ေတားလြနးေရ့ၾကီ့အ်ပီ့၉ ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့၌ အမညးႏြငံး ဖ-ဆ-ပ-လ အဖျဲ႔ၾကီ့၌ ဂုဏးသတငး့သညး တစး်ပညးလဵု့ တျငး ထငးရြာ့ေရပနး့စာ့သကဲံသို႓ ကၽျနးေတားံရျာတျငးလညး့

ထငးရြာ့

ေရပနး့စာ့

သညး၈

ကၽျနး်မဴနစး

ႏြငံး

ဆိုရြယးလစးပါတီ တု႓ိကို လညး့ေကာငး့၇ ထိုပါတီ၌ ွါဒေရ့ရာတုိ႓ကိုလညး့ေကာငး့၇ ကၽျနးေတားတို႓

ရျာ

သညး

သိခဲံ်ပနးသညး၈

လယးသမာ့ သမဂၐႏြငံး ဆိုရြယးလစး ဦ့စီ့

ကျနး်မဴနစးဦ့စီ့ေသာ ေသာ

ေတာငးသူ

ေတာငးသူ လယးသမာ့

အစညး့အရဵု့ တု႓ိသညး ကၽျနးေတားတုိ႓ရျာ၉ စငး်ပိဳငးလူစု စညး့ရဵု့်ခငး့ မ္ာ့်ပဳသညး၈ အဘ

သညး

သျာ့လကးမြတးမထုိ့၇ အခနး့ (ှ၃) ်ပနးလညးေတျ႓ဆဵုေသား

သူ႓သႏၷိ႒ာနး

အတိုငး့

လကးမြတးမထို့သညံးအ်ပငး

ရဲဌာန၉ ်မိဳ႔နယး

ေ်ခခ္ဳပးအ်ဖစး ဖ-ဆ-ပ-လ

လူၾကီ့အ်ဖစး ႏိုငင း ဵေရ့ ကို ေ်ပာငးေ်ပာငး ထငးထငးလုပးသညး၈ ်မိဳ႔နယး ေတာငးသူ လယးသမာ့ အစညး့အရဵု့ ဥက၎႒အ်ဖစး ၾသဇာလညး့ ၾကီ့လာသညး၈ ကၽျနးေတား စိတးမခ္မး့သာဆဵု့မြာ အဘႏြငံး ဆရာတုိ႓ တစးဦ့ႏြငံး တစးဦ့ ရနးသူပမာ ဆကးဆဵ လာၾက်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ရနးသူပမာ ်ဖစးလာရ သညးမြာ လညး့မဆနး့၈ ဆရာသညး အဘတု႓ိႏြငံး ်ပိဳငးဘကး်ဖစးေသာ ်မိဳ႔နယး ေတာငးသူ လယးသမာ့ သမဂၐ၌ အတျငး့ေရ့မြဴ့ ်ဖစးေနသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 161


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကို်မငံးဦ့ကမူ

ရနးကုနးဆငး့သျာ့်ပီ့

တစး်ပညးလဵု့သိၾကေသာ ကႏီၷစာခ္ဳပးအ်ပီ့

်ပနးမလာေတာံ၈

ထပး

ဖျဲ႓စညး့သညံး

ထိုစဥးက စစးတပးတျငး့

ွငးသျာ့သညးၾကာ့ရ၌၈ ကၽျနးေတားံဘွ

သညးလညး့

မေမြ္ာလငံးေသာနညး့ႏြငံး

ေ်ပာငး့လဲ

ေက္ာငး့ၾကီ့မြာ ်ပနးဖျငံးရနး ်ပငးေနသညး၈ ေက္ာငး့ွငးမညံး

ဌာနာပိုငးၾကီ့

ဦ့ထျနး့

သညး

အဂၤလိပး

်ပနးွငးလာေသာအခါ

အသစးထျငးေသာ ရာထူ့်ဖစးသညံး ''ဌာနာ - အငးစပကးေတား'' ရာထူ့ ႏြငံး ေပါငး့တလညးတျငး

ေခတၱေနရသညး၈

သို႓ရာတျငး

်မိဳ႔နယးရြိ

ေတားလြနးေရ့

သမာ့ေဟာငး့၇ ႏိုငးငဵေရ့လုပးသူတို႓ႏြငံး သငံးတငံးေသာ ်ပစးမႈေၾကာငံး မၾကာမီပငး ေပါငး့တညး

်မိဳ႔သုိ႓

သာမနး

ရာဇွတးအုပး

ကေလ့

အ်ဖစးေရႊ႔ေ်ပာငး့ ခဵရသညး၈ အဘ သညး ကၽျနးေတာံးကို စာသငးရနး ဌာနာပိုငးၾကီ့ထဵအပး၊ ေပါငး့တညး သို႓ ထညံးလိုကးသညး၈

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၉

ေက္ာငး့ထျကး

လကးမြတးမ္ာ့

မရြိၾက၈ အ်ခာ့ ဘာအေထာကးအထာ့မြလညး့ မရြိ၈ ထိုအခါ စမး့သပးစာေမ့ပျဲမ္ာ့ က္ငး့ပရနး ေၾကညာသညး၈ ဦ့ေလ့ထျနး့ အဂၤလိပးစာ

ႏြငံး

(ဌာနာပိုငးၾကီ့) သခ္ၤာသငး

သညး

ေပ့သညး၈

ကၽျနးေတားံကို

ထို႓ေနာကး

်ဖတးလမး့မြ

ဆ႒မတနး့အတျကး

စမး့သပးေသာ စာေမ့ပျဲကို ွငးေ်ဖရသညး၈ ကၽျနးေတားပငး ေတား၊ေလာ....၇ သဵု့ႏြစးသဵု့မို့ ပညာသငးပ္ကးခဲံေသာ ကေလ့တုိ႓ကို စာစစးဆရာတို႓က ညြာ၊ ေလာ မသိ၇ ကၽျနးေတား စာေမ့ပျဲေအာငး၊ ဆ႒မတနး့သို႓ တကးချငံးရသညး၈

ဤသို႓်ဖငံး ခ္စးစျာေသာ ေရႊဂူရျာႏြငံး ချဲ၊လာခဲံရသညး၈ ေရႊဂူရျာႏြငံးအတူ မယဥးႏျယးႏြငံးလညး့ ချဲချာခဲံရသညး၈ ကၽျနးေတား အထူ့ စိတးမေကာငး့ သညးမြာ ေပါငး့တညး်မိဳ႔သို႓

ပုွါေလ့ ေတာံ ကၽျနးေတာံးထဵ ပါခဲံသညး၈ ကၽျနးေတား ေပါငး့တညးေရာကးခ္ိနး၉ ေပါငး့တညး်မိဳ႔ ႏိုငးငဵေတားမူလတနး့

ခဲံရသညး၈

ရာထူ့ေလ္ာံ၊

မယဥးႏျယး ကိုယးစာ့ သူ႓သေ်ပမြညံးသီ့ ဆျဲၾကိဳ့ေလ့ႏြငးံ လကးကိုငး

ကၽျနးေတား

ထျကးလာစဥးအထိ

မေရာကးေသ့၈

သူၾကီ့ဦ့သာဇဵမြာ

ေက့္ရျာတစးွိုကး

အေ်ခအေန

သူၾကီ့အ်ဖစး

မ်ုငိမးသကး

ေသ့၊

မယဥးႏျယး

ရျာ်ပနး

ရျာ်ပနးေရာကးေန်ပီ၇ ေဒ၍မို့ႏြငံး

မယဥးႏျယး

ကို်ပနး၊ထာ့ခဲံသညးဟု ၾကာ့ရ၌၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတားသညး ေရႊဂူရျာကိုခ္စးသကဲံသို႓ ေပါငး့တညး်မိဳ႔ကို ခ္စးသညး၈ အထူ့သ်ဖငံး ဤေပါငး့တညး

ေပါငး့တညး

ေက္ာငး့ၾကီ့ကို

ေက္ာငး့ၾကီ့ႏြငံး

ေက္ာငး့မြ

ခ္စးသညး၈ ဆရာဆရာမ

အေၾကာငး့မြာ မ္ာ့သညး

ကၽျနးေတာံးဘွ ကို အေရာငးထျကးေအာငး အမႊမး့တငးေပ့ လိုကးေသာေၾကာငံး ်ဖစးပါသညး၈

Page 162


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကာလပ္ကး်ပီ့စ... အစစပ္ကးေနေသာ လူငယးတို႓ကို ်ပဳ်ပငးယူသညးမြာ

သူ႓ကိုခ္စးၾကသမြ္

စညး့ကမး့ထိနး့သိမး့

ရာတျငး

သူ႓လကးွါ့

ေဖာငး့ေဖာငး့

မလျယး၈ အထူ့သ်ဖငံး ေခါငး့ထဲ၉ ဘာစာမ္ြမကုနးေအာငး အေ်ခခဵနညး့သူတု႓ိအာ့

်ပညးံ်ပညံးၾကီ့ မ္ာ့်ဖငံး နာ့ရငး့တီ့သညးအထိ တငး့က္ပးေသာ ေၾကာငံးေၾကာကး

ေ်မေတာငးေ်မြာကး ေပ့ရ်ခငး့ကာ့...... ခကးလြစျာ၌၈

လညး့ ေၾကာက းသညး၈

ေက္ာငး့အုပးဆရာၾကီ့၌

နာမညးမြာ

တနးဖို့သိနး့ဟု

ေခ၍သညး၈

ကၽျနးေတားံမြာ အဂၤလိပးစာႏြငံး သခ္ာၤ ညဵံတဵု့ပငး်ဖစးသညး၈ အ်ခာ့ဘာသာ

ဆရာၾကီ့တနးဖို့သိနး့သညး အသကးအရျယး အုိမငး့်ပီ်ဖစး၊ ေခတၱသာလုပး်ပီ့

အနာ့ယူသျာ့ေသာအခါ ဆရာၾကီ့ဦ့ထူ့ေရႊ ေ်ပာငး့လာသညး၈

ဆရာစဵုစမး့သညး၈ ကၽျနးေတာံးပညာေရ့ အ်ခခဵမႈမြနးသရုပးကို နာ့လညး သညး ႏြငံး

ကၽျနးေတားံတုိ႓အတနး့၉ ်ဖစးပါ၌၈

အဂၤလိပးစာ၇

ဆရာၾကငးသညး

အဂၤလိပးစာ

်မနးမာစာ်ပသူမြာ

ဆရာၾကငး

အလျနးအ်ပေကာငး့သညး၈

အ်ပေကာငး့ရဵုမက အေ်ပာလညး့ အလျနးေကာငး့သညး၈ ေ်ခာကးတနး့တျငး တကး ေနေသားလညး့ အဂၤလိပးစာ ဘာမြ္မတတးေသာ ကၽျနးေတားတုိ႓ကို အေ်ခခဵမြ စသငးေပ့ရေသားလညး့ မညညး့ မညဴ၈ အလျနးစိတးရြညးသညး၈

်ဖစးသညး၈ ဆရာဦ့ခငးေမာငးက သခ္ာၤ၇ ပထွီွငးႏြငးံ အေထျေထျသိပဵၸ်ပသညး၈ ကၽျနးေတားတို႓ အတနး့ပိုငးဆရာလညး့ ်ဖစးသညး၈ ဆရာဦ့ခငးေမာငး

ဘာေၾကာငံးမသိ

ကၽျနးေတာံးဘွတျငး

အလုပးမြ

ေက္ာငး့သူမ္ာ့

်ဖဴ်ဖဳဴွငး့ွငး့

စာသငးရငး့

ႏြငံး

ဆရာကိုအုနး့ေဖကဲံသုိ႓

ခနး႓သမြ္ေခ္ာသညး၈

မပ္ငး့ေအာငး

ရယးေမာဖျယးရာ

အေၾကာငး့

စေန၇ တနဂၤေႏျေန႓ မ္ာ့တျငး ဆရာံအိမး၉ ေွယ္ာွစၥ ွိုငး့ကူလုပးေပ့ရငး့၇ ကၽျနးေတားသညး အခမဲံ က္ဴရြငး ယူရသညး၈ ဆရာံတစးအိမးလဵု့မြာ

စာအုပးတုိ႓်ဖငံး

်ပညံးေနသညး၈

သာ့မယာ့

အစဥးဘိုငးက္ေနတတး၌၈ သူွယးသမြ္ စာအုပးမ္ာ့မြာ ပညာေရ့ႏြငးံ ပတးသကး သမြ္ခ္ညး့ ်ဖစးသညး၈

ေက္ာငး့သာ့ ေ်ပာတတး၊

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

စာဖတးရတာကျ၇

မဖတးရငး

တဵု့သျာ့မယး၇

အခ္ဳိ႔ဆရာေတျက ဓာ့ေသျ့ေက္ာကးနဲ႓ အလျနး တူတယး၇ မငး့တုိ႓ေက္ာငး့သာ့ ေလ့ေတျက

မေမံႏိုငးသူ ဆရာတစးဦ့်ဖစးသညး၈ ကၽျနးေတာံး ေပ၍လညး့ ေက့္ဇူ့ၾကီ့လြသညး၈ ဆရာသညး

ကၽျနးေတားညဵံရေသာ

တစး်ပိဳငးနကး ဆရာသညး အ်ပစးတငးရိုကးႏြကး်ခငး့ မ်ပဳဘဲ စာဖိသငးေပ့သညး၈

''ဆရာဆိုတာ...

ထျကးသျာ့သညး၈ သူ႓ေနရာသို႓ ဆရာ ဦ့စိနးထျနး့ ေရာကးရြိလာသညး၈ ဆရာဦ့စိနးထျနး့ကာ့....

ဤႏြစးဘာသာ၉

မရြိေသ့ေသာ ဆရာသညး သူရသမြ္လခကို စာအုပးဖို့ အ်ဖစး အကုနးအသဵု့်ပဳ၊

ဆရာၾကငး စိတးရြညးသကဲံသို႓ သေဘာေကာငး့သူမြာ ဆရာဦ့ခငးေမာငး

ႏြစးတစးွကးတျငး

ထူ့ခၽျနးသမြ္

သဵမဏိဓာ့ေလ့

ေတျေပါံ၇

ဓာ့ေလ့ေတျကေတာံ

ထကးထကး

သျာ့တယး၇ ေက္ာကးတဵု့ၾကီ့ကေတာံ ပျနး့ပျနး့်ပီ့ ပါ့ပါ့က္နးရစးတယး၇ ငါကေတာံ အပျနး့အပါ့ မခဵဘူ့၇ ဘာ်ပဳလို႓လဲဆိုဆိုေတာံ ငါကိုယး၉က ဆရာမဟုတးဘူ့ ထာွရ ေက္ာငး့သာ့ ၾကီ့ကျ၇ ငံါကိုယးငါလညး့ အ်မဲ ေသျ့ ေနတာပဲ'' ဤသညးမြာ ဆရာေ်ပာေလံရြိေသာ စကာ့်ဖစးသညး၈ Page 163


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဆရာသညး

ကၽျနးေတားံအာ့

သငးရို့သခ္ၤာ၉

ေက္ေအာငးမသငးေပ၈

သခ္ၤာဆိုေသာ သိပၸဵ ပညာ၉ စိတွ း ငးစာ့ ေအာငး သာ သငးေပ့သညး၈ "သခ္ၤာဆိုတာ ေလာကႀကီ့မြာ

ဘာမြ

ေ်ဖရြငး့လို႓

မဟုတးဘူ့ကျ၈

မရတဲံ

်ပႆနာ

်ပႆနာေတျ

ေ်ဖရြငး့တာ၇

အမ္ာ့ႀကီ့

ရြိတယး၈

အေရ့ မႀကီ့ဘူ့၈ စနစးတက္ ေတျ့ေခ၍တတးဖို႓က အေရ့ႀကီ့တယး"

ဤအေ်ဖ ဘယးကဲံသို႓ ရလာသညး ကို စစးစစးေပါကးေပါကး ေမ့တတးသညး၈ အေ်ဖအစာ့ အ်ခာ့အေ်ဖ ရႏိုငးမရႏိုငး၈ ပုစၦာ ေပ့ထာ့ခ္ကး ကို

မညးသို႓မညးပဵု်ပငးလြ္ငး မညးသို႓ အေ်ဖထျကး လာမညး စသညးကိုသာ ေဆျ့ေႏျ့ အဂၤလိပးစာ သငးရာ၉လညး့ ်မနးမာအဂၤလပး အဘိဓာနးကို မကိုငးခုိငး့၈ အဂၤလိပး

အဘိဓာနး

အလျယးစာ့ကို

ကိုငးခုိငး့သညး၈

အဂၤလိပးကဗ္ာမ္ာ့ကို အသဵေန အသဵထာ့ မြနးကနးစျာ်ဖငးံ ႏႈတးတကးရေအာငး မဂၐဇငး့မ္ာ့ကို

အပး၊

အနာ့မေပ့ဘဲ

စာဆကး

ကၽျနးေတားံအေနႏြငးံမူ

ရျာကို

်ပနးခ္ငးလျနး့၊

တစးပိုငး့ေသေနသညး၈

ရျာမြထျကလ း ာစဥး မေတျ႔ခဲံရေသာ မယဥးႏျယးကိုလညး့ ေအာကးေမံလြသညး၈ စိတးကစာ့တတးေသာ လူပ္ိဳေပါကးအရျယး ေရာကးခဲံသ်ဖငးံ မယဥးႏျယးကို စိမးံကနဲေအ့ကနဲ ်ဖစးလာ သညး၈ ေပါငး့တညး ေက္ာငး့၉ ကၽျနးေတားံအခ္စးဆဵု့ သူငယးခ္ငး့ ခုႏြစးဦ့ ရြိသညး၈ ေမာငးစနး့၇ အုနး့ေက္ား၇ တငး်မငံး၇ ခငးလိႈငး၇ ခငးေရႊ၇ ထျနး့်မငံး၇ တငးညႊနးတို႓တညး့၈ ကၽျနးေတားတို႓ အာ့လဵု့ ေဘာလဵု့ကနးၾကသညး၈ ေဘာလဵု့ ကနးၾက သညး

ညႊနး်ပ တတး၌၈

က္ကးခုိငး့

ဆရာံထဵ၉

သတိရတုိငး့ ရငး၉ ခုနးမိသညး၈ ႏြလဵု့ေသျ့သညး ဒိုငး့ခနဲဒိုငး့ခနဲ ေဆာငးံ၊ ဘွငးမြာ

ဆရာ ကၽျနးေတားံကို သခ္ၤာ်ပေပ့တိုငး့ အေ်ဖဘယးေလာကးလဲဟု မေမ့၈

အဂၤလိပး၇

ရျာမ်ပနးေစဘဲ

သငးေစသညး၈

အေ်ဖထုတးလုိ႓ မရတဲံ သခ္ၤာေတျလညး့ အမ္ာ့ႀကီ့ ရြိတယး၈ သခ္ၤာမြာ အေ်ဖရဖို႓

ရရြိေသာ

ကၽျနးေတားံကို

သညး၈

အဂၤလိပးဘာသာႏြငးံ

မဖတးမေနရ

ခုိငး့သညး၈

ထုတးေွသညးံ ကၽျနးေတားံ

ကို

သတငး့စာႏြငးံ စကာ့ေ်ပာလြ္ငး

အဂၤလိပးလိုသာေ်ပာ၊ ကၽျနးေတားကလညး့ ပီပီ ... မပီပီ ... မြနးမြနး ... မမြနးမြနး အဂၤလိပး ဘသာႏြငးံပငး ်ပနးေ်ပာရ၌၈ ဆရာံေက့္ဇူ့ေၾကာငးံ ကၽျနးေတား ေ်ခာကးတနး့စာေမ့ပျကို အခကးအခဲမရြိ ေအာငး်မငးသညး၈ ေႏျေက္ာငး့ပိတးရကး၉ ဦ့ေလ့ထျနး့က အဘႏြငးံ တုိငးပငး၊

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ဆုိသညးမြာ ... မနကး မေရြာငး၇ ေန႓လညး မေရြာငး၇ ညေနမေရြာငး၇ ေႏျေရာ ... မုိ့ေရာ ... ေဆာငး့ေရာ တကယးကနး ၾက်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ မို့အခါဆိုလြ္ငး

်မကးခငး့စိမး့စိမး့ႏြငးံ

ကၽျနးေတားတို႓၌

ေဘာလဵု့

ကျငး့ႀကီ့သညး အလျနး သာယာ၌၈ အေရြ႔ဘကး ပဲခူ့ရို့မႀကီ့ကို မုိ့်မဴတုိ႓အၾကာ့၉ လျမး့ဆျတးဖျယး ်မငးႏိုငးသညး၈ ေဘာလဵု့ကနးၿပီ့လြ္ငး

ညေနေစာငး့ေသားလညး့

မ်ပနးၾကေသ့၌၈

်မကးခငး့ေပ၍၉ ွိုငး့ထုိင၊ း ေတျ႔ကရာ ရြစးေသာငး့ ေ်ပာၾကေလံရြိသညး၈ အမ္ာ့ဆဵု့ေ်ပာၾကသညးမြာ ေကာငးမေလ့မ္ာ့အေၾကာငး့ ်ဖစးသညး၈

Page 164


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတားတုိ႓အာ့လဵု့မြာ "ႏႈတးခမး့ေမႊ့ေလ့ ေပါကးစ စုတး်ပတး်ပတးနဲ႓ လူကေလ့ေတျက ငယးေတာံ ...၇ စိတးကမ္ာ့ၾကတယး" ဟု ဆရာ ဦ့စိနးထျနး့ သမုတးေလံရြိသညးံအတုိငး့ ... ႀကီ့ေကာငးွငးစ စိတးမ္ာ့ ေကာငး့တုနး့ အရျယး

သူငယးခ္ငး့အာ့လဵု့၉ ထာ့ခ္ငးေနၾကသညး၈

ရညး့စာ့မရြိေသ့၈

ေမာငးစနး့မြာ

ေပါငး့တညးၿမိဳ႔၌

အလြထိပးတငး

ပို့တုနး့်ဖစးသညး၈

ခငးလိႈငးက

တငး်မငးံ

ရညး့စာ့ေတာံ ႏြမ

တစးဦ့်ဖစးေသာ

အလျနး

ေရႊကုနးသညးသမီ့ ၾကညးၾကညးေလ့ကို

ကၽျနးေတားတို႓ေက္ာငး့မြ

အလြဆဵု့

်ဖစး၊

"ၾကဴၾကဴွငး့" ဘျဲ႔ရ မလြၿမိဳငးကို ရူ့မေလာကး တစးဖကးသတး ႀကိဳကးေကာငး့တုနး့ က္နးလူမ္ာ့မြာ

လနး့လနး့လနး့လနး့

ႏြငးံ

လကးကိုငးမရြိေသ့၈ ဟိုတျယးခ္ငး၇

မုိ့ဦ့က

ကၽျတးမ္ာ့

သညးတျယးခ္ငး

သို႓

တကယးပငး

ေသာကမ္ာ့ဆဲ ်ဖစးသညး၈ ဤအသိုကးထဲတျငး မယဥးႏျယး၌ပါ့ကို နမး့ဖူ့ေသာ ကၽျနးေတားသညး ွါအရငးံဆဵု့ ်ဖစးေန၌၈

မ္ာ့ကုိ တအဵံတၾသ နာ့ေထာငးေလံ ရြိၾကသညး၈ ထုိထကး ... မယဥးႏျယးႏြငးံ ခ္ိနး့ေတျ႔ခနး့မ္ာ့ကို

ကၽျနးေတားမေ်ဖရမီ ခငးေရႊက အ တီ့ အ တ ၾကာ့ွငးေမ့သညး၈ "ကိုယးသငး့နဵ႓ဆိုတာ ... ဘာလဲ ..." အုနး့ေက္ားသညး ကိုယးသငး့နဵ႓အေၾကာငး့ကို သူစာ၉ ေတျ႔သမြ္ ရြငး့်ပ၌၈ လိုအပးလြ္ငး ခငးလိႈငးက ွငးွငးေထာကးေပ့သညး၈ (အုနး့ေက္ားကာ့

ယခု

်မွတီေမာငးေက္ားသာ၇

ခငးလိႈငက း ာ့

ယခု

စာေရ့ဆရာ ေကာကးလိႈငး့၈) အုနး့ေက္ားႏြငးံ

ခငးလိႈငးေက့္ဇူ့ေၾကာငးံ

ကိုယးသငး့နဵ႓အေၾကာငး့

က္နးလူမ္ာ့ သေဘာ အလျနးေပါကး သျာ့ၾကသညး၈ ထျနး့်မငးံ ကသာ ကကးသီ့ ကတးသတး ွငးကျနး႓၌၈

သူတို႓အာ့လဵု့သညး ေတားလြနးေရ့်ဖစးစဥးက ကၽျနးေတား၌ စျနး႓စာ့်ခငး့ ကၽျနးေတား

အုနး့ေက္ား က စဥး့စဥး့စာ့စာ့်ဖငးံ တစးမ္ိဳ့ေမ့သညး၈ "မငး့ ... ဟို ... ကိုယးသငး့နဵ႓ေလ့ မရဘူ့လာ့ ..."

်ဖစးသညး၈

်ဖစးသညး၈

"ငါက ငယးေသ့ေတာံ သိပးမမြတးမိဘူ့၇ ေကာငး့ေတာံ ေကာငး့တာပဲ"

သျာ့ရညးတမ္ာ့မ္ာ့

နာ့ေထာငးရငး့

ပို

စိတွ း ငးစာ့ၾကသညး၈ "မငး့ ... ေကာငးမေလ့ ပါ့နမး့ရတာ ဘယးႏြယးေနလဲကျ ဟီ့ ... ဟီ့ ..." တငးညျနး႓သညး ႏြစးၿခိဳကးပီတိ်ဖစး်ခငး့ကို မထိနး့ႏိုငး မသိမး့ႏိုငးဘဲ ေမ့သညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

"မငး့တို႓ေ်ပာတဲံ ကိုယးသငး့နဵ႓ဆိုတာ ... ေခၽျ့နဵ႓်ဖစးမြာပါကျာ" ထုိအခါ တငး်မငံးက ထျနး့်မငးက ံ ို ေထာကးခဵသညး၈ "ဟုတးတယး ... ေခၽျ့နဲ႓ သနပးခါ့နဵ႓ ေရာေနတာပဲ ်ဖစးရမယး" ဤသညးကို ခငးလိႈငး က မေက္မနပးႏြငးံ ကနး႓ကျကး၌၈

Page 165


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"ေခၽျ့နဲ႓

သနပးခါ့နဵ႓ေတာံ

ဘယးမိနး့ကေလ့

နာ့ကပးကပး

ရတာပဲ၈

ကိုယးသငး့နဵ႓ ဆိုတာက သကးသကး" ၿငိမးေနရာမြ ေမာငးစနး့သညး ခငးလႈိငးံဘကးမြ ွငးေ်ပာသညး၈ "ခငးလႈင ိ းေ်ပာတာ မြနးတယး၈ ကိုယးသငး့နဵ႓ဆိုတာ သကးသကး ်ဖစးရမယး၇ သကးသကး မဟုတးရငး ကဗ္ာဆရာ ေတျက စာဖျဲ႔ခဲံပါံမလာ့" အုနး့ေက္ား က ွငးအဆဵု့အ်ဖတးေပ့၌၈

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (ဿ၆)

"ဒီလို ရြိတယးကျ ... မိနး့မ်မတးနဲ႓ မိနး့မယုတး ဆိုတာ ရြိတယး၈ မိနး့မယုတး ကေတာံ အာ့ရငး နဵေနမြာပဲ၇ မိနး့မ်မတး ဆိုတာက ထူ့ရမယး၈ ၾကညးံပါလာ့ ... မိနး့မ်မတး က ေႏျက္ရငး ေအ့တယး၇ ေဆာငး့က္ရငး ေႏျ့ တယး တဲံ ... ေဟံေကာငး ခငးလိႈငး ဟိုစာဟာကျာ"

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 166


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ခငးလိႈငး သညး ရြစးတနး့မြ်ဖစး၊ ကၽျနးေတားတို႓အာ့လဵု့ထကး အတနး့ ႀကီ့ ၿပီ့ စာစျဲသညး၈ ထုိ႓ေၾကာငးံ ခငးလိႈငးက သူရေသာ စာအပိုဒး ကို ရျတး်ပသညး၈ "ေႏျဂိမာနး

ေဟမႏၱေ်ပာငး့လာ

အေငျ႔ခဵလြ္ငး....

ေဆာငး့အခါ

ေရ႔သဏၭာနး

ကိုယးေႏျ့

သို႔ရာ တျငး ထိုႏြစးေႏျ၉ ကၽျနးေတားသညး ရျာမ်ပနးရ၈ ဆရာံအိမးသို႔ ေန႔စဥးသျာ့၊ သခၤ္ာႏြငးံ အဂၤလိပးစာ ကို ဖိသငး ရသညး၈

ခ္မး့်မလို႔ေအ့၇

ေက္ာငး့်ပနးဖျငးံ ၊ ခုႏြစးတနး့သို႔ တကးရခ္ိနး၉ ကၽျနးေတားသညး သခၤ္ာႏြငးံ

ေကာငး့သမာ့

အဂၤလပး ဘာသာ တျငး အထူ့ခၽျနးဆုဵ့ ေက္ာငး့သာ့ ်ဖစးေနသညး၈ အ်ခာ့ဘာသာ

တဲ.ံ ..၇

ဂုဏးသူေဌ့ဟာမို႔... ႀကဳဵေသ့က်မတးရနး...."

မ္ာ့ကို ႏိုငးနငး့်ပီ့်ဖစး သ်ဖငးံ ပထမအစမး့ စာေမ့ပျဲ မြ ေနာကးဆုဵ့ အတနး့တငး

အုနး့ေက္ား က "ေအ့....ေအ့ ေတား်ပီ၇ မိနး့မ်မတး ဆိုတာ ထူ့ရမြာပဲ၇ ကိယ ု းသငး့နဵ႔ဆိုတာ ေခၽျ့နဵ႔်ဖစးဦ့ေတာံ မိနး့မ်မတး ရဲ႔ေခၽျ့ က ေမႊ့ရမယး၇ ဘယးံႏြယးလ"ဲ ဟု ဆိုသညး.

စာ့ေမ့ပျဲႀကီ့ အထိ ကၽျနးေတား သညး အ်မဲ ပထမ ရခဲံ၌၈ ကၽျနးေတား

ခုႏြစးတနး့ရိြစဥး

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သမဂၐတျငး

အမႈေဆာငး

ရာထူ့တစးေနရာ ေရျ့ခ္ယး ခနး႔အပး်ခငး့ ခဵ ရသညး၈ ထိုႏြစးတျငး အေထျေထျ

အုနး့ေက္ား ေ်ပာသညး မြာ ယုတၱိရိြသ်ဖငးံ အာ့လုဵ့ လကးခဵ သေဘာတူ ႀကသညး၈

သပိတးႀကီ့ေပ၍ရာ ကၽျနးေတားတို႔ ေက္ာငး့သညး သပိတးေမြာကးသညး၈ ပုလိပး မ္ာ့လညး့

သပိတးေမြာကး၌၈

ေနာကး

ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့

အစို့ရ

တကးလာသညး၈ သပိတးမလြနးမီ ရနးကုနး်မိဳ႔ ၉ က္ငး့ပေသာ ဗ-က-သ ညီလာခဵ

"ကဲေဟံ.... သနး႔ဇငး မငး့အေႀကာငး့ ဆကးေ်ပာ" ဤသို႔်ဖငးံ

ကၽျနးေတားက

သို႔ ကိုယးစာ့လြယးတစးဦ့အ်ဖစး ကၽျနးေတားတကးခဲံသညး၈

ကၽျနးေတာံးအေႀကာငး့

ဆကးေ်ပာ

ရ်ပနးသညး၈

ေပါငး့တညးမြ

တစးႀကိမး ငယးစဥး က....ႀကီ့လာလြ္ငး မယဥးႏျယးကို ခ္စးသူ လုပးရ ေကာငး့မညးဟု မယဥးႏျယးသညး

ေရ့ေရ့

ေတျ့ထငး

ကၽျနးေတားရငး၉

မိဖူ့သညး၈

ေမံေဖ္ာကး

ယခုကဲံသို႔ မရေသာ

ေွ့ေနမြ.....

ခ္စးသူ

အစစး

ပါတကာ့...... ဟုသေဘာေပါကးမိသညး၈ ရျာသို႔လညး့ အ်မနး်ပနး ေ်ပ့ခ္ငးသညး၈ အုနး့ေက္ားနငးံ

ခုႏြစးတနး့ ေ်ဖ်ပီ့ ေသာ ေႏျက္ခါမြ ကၽျနးေတား ရျာ်ပနးခဲံရသညး၈

ခငးလႈိငး

ေ်ပာဖူ့ေသာ

ကိုယးသငး့နဵ႔ကိုလညး့

လကးေတျ႔

စမး့သပးႀကညံးခ္ငးသညး၈

်ပညး၇

်ပညးမြ

ေပါငး့တလညးအထိ

ကာ့ႀကဳဵႏြငးံ

လိုကးခဲံရသညး၈ ေပါငး့တလညး အေရာကး ႏျာ့ပျဲ ႏြငးံ တိုကးဆိုငးသ်ဖငးံ ရျာသို႔ လြညး့ႀကဵဳေတျ႔၊ ကၽျနးေတား ေ်ခက္ငးမေလြ္ာကးေတာံ၈ ေပါငး့တလညး ်မိဳ႔ အေရြ႔ဖ္ာ့ရိြ အလကပၸ ခ္စးတီ့ယာ့ ၌ စကးသညး ေခါငး့တိုကး၉ အေငျ႔ တလူလူ်ဖငးံ ေနာကးွယး ေွ့၊ေွ့၊ က္နးရစးသညး၈ ေလပူပူေမႊ႔တိုငး့ ရို့်ပတးနဵ႔ က သငး့ေနရသညး၈ ထနး့ပငးထနး့လကး တို႔ကလညး့ ယိမး့ယိုငး လႈပးရြာ့ေန၌၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 167


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ရဲရဲနီ ေနေသာ ေနလုဵ့သညး အေနာကးဘကး၉ ငုပးလြ္ိဳ့စ ်ပဳေသာ အခါ ်မဴ တို႔သညး ပိုမိုမႈိငး့ လာသညး၈

ေရႊလျနး့၇ ဘေထျ့ေရႊလျနး့ေလာ.....

ကၽျနးေတား သညး ဥႀသငြကးသဵကိုနာ့ခဵရငး့ လြညး့ေပ၍၉ အိပးရာလိပးကို ေခါငး့အုဵ့ကာ ပကးလကးလြနး လ္ကး လိုကးပါ လာသညး၈

်မငးထငးလာသညး၈ အထူ့ သ်ဖငးံ ေခ္ာငး့ေခါငး့ ရျာ သခ္ႋဳငး့ကုနး့ ကို ်ဖစးစဥး ပို

လြညး့ေပ၍မြထ,

ထိုငးကာ

အသဵရြငးကို

စူ့စမး့

ဘေထျ့ ေရႊလျနး့မြ ဘေထျ့ေရႊလျနး့အစစး ်ဖစးသညး၈ ေရာငးက တေစာငး့ ထုဵ့လ္ကး ပုဆို့ကိုမ.ူ ..... ကျငး့သိုငး့ထာ့သညး၈

သတိရသညး၈ ကိုဘုိ့ဒနးႏြငးံ

ေက္ာကး်ဖဳနး့ေရႊနီတို႔ကို

ေတျ႔ခဲံရသညး၈

ေနာကး ကိုဘို့ဒနး၌ အေလာငး့ႀကီ့၇ စီကာ စဥးကာ ႏြငးံ ေရြ့်ဖစးေဟာငး့မ္ာ့၇ ကၽျနးေတား၌ ေခါငး့တျငး အဆကး မ်ပတးေပ၍လာေန၌၈ လြညး့သမာ့

ကၽျနးေတားသညး ႀကညံးမိသညး၈

လျနးခဲံေသာ သုဵ့ႏြစးခနး႔ က ဤခရီ့ကိုလညး့ စိတး ၉ တေရ့ေရ့

ဤေနရာ၉

အေဖားမ္ာ့ က ညာသဵေပ့ရာ.......ကၽျနးေတား မ္ကးလုဵ့်ပဴ့သျာ့သညး၈

မြာ

ကၽျနးေတားတို႔ရျာမြ မဟုတး၈

ကၽျနးေတား အဵံအာ့ သငးံႀကညံး ေနခိုက.း ...... ဘေထျ့က သီ့ခ္ငး့ ဆကးဆိုသညး၈ "ဒီရာသီ.....ဘာဟီကျဲ႔အေ်ပာငး့၇

ကၽျနးေတားတို႔ရျာကို

်ဖစးသျာ့ရမညး ်ဖစး ေသာေႀကာငးံသာ ကၽျနးေတား လိုကးလာခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ လူခ္ငး့ကလညး့ မကၽျမး့၇ သူကလညး့ စကာ့နညး့သ်ဖငးံ ကၽျနးေတား ေအ့ေအ့ လူလူ ေတျ့ရငး့ လိုကးပါ ႏိုငးခဲံသညး၈ ရျာမေရာကးခငး တစးမိုငးအလိုခနး႔ ၉ လူတစးသိုကးကို ေတျ႔ရသညး၈ အာ့လုဵ့ ထနး့ရညးမူ့ ေနႀကသညး၈ "တပို႔တျ.ဲ .... ေပါကးလဲရယး တဲ.ံ ..... ငုဵစီစ.ီ ....၇ ဖူ့...တနးက ခ္ီ" ထနး့ရညးမူ့ တို႔ အနကး လူတစးဦ့က အသဵွါွါႀကီ့်ဖငးံ ဟစးဆိုသညး၈ "ဘာတဲ.ံ .ဘာတဲ.ံ .... ကိုေရႊလျနး့ေရ....၇ ႀကိတးေပ့......ႀကိတးေပ့" ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

မဘို႔မယး

ႏျဲ႔ႏျဲ႔ေႏြာငး့ရယး

ကျယ.း .......၇ လျ.ဲ ...ရ.. တစးေဆာငး့..၇ ငယးကၽျနးႀကီ့ မ္ာ့...." "ဘုရာ့....." "မဘို႔မယး နဲ႔ လျဲရတာမ္ာ့ စာဖျဲ႔ရသတဲံကျာ၇ ဟာ့......ဟာ့၇ ငါက အိမးကေကာငးမႀကီ့ နဲ႔ လျဲရငး တစးေဆာငး့ မဟုတးဘူ့၇ ဆယးဘွ ဆယးဘွ" အမူ့သမ္ာ့ က ေဟ့ေလ့ွါ့ေလ့ ႀသဘာေပ့ႀကသညး၈ ကၽျနးေတား

မေနႏိုငးေတာံ၇

လြညး့ေပ၍မြဆငး့၊

သူတို႔ဆီ

ခ္ဥး့ကပးသျာ့သညး၈ "ဘေထျ့" Page 168


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

အမူ့သမာ့မ္ာ့ က ေခတၱ်ငိမးသျာ့်ပီ...... တစးေယာကး တစးေပါကး ေမ့သညး၈

လြညး့ေပ၍ တငးေခ၍ သျာ့ခ္ငးတယး"

"ဘယးသူ႔ကိုလဲက.ျ ......ဘေထျ့ဆိုတာ......" "ကၽျနးေတာံး

"ဒီမြာ ..... ဆရာႀကီ့၇ အဲဒါ...ကၽျနးေတားဘေထျ့ပဲ၇ သိပးမူ့ေနပုဵ ရတယး၇

ဘေထျ့

ကၽျနးေတားေခ၍တာပါဗ္ာ၇

ကၽျနးေတား မေမြ္ားလငးံစျာ လြညး့ဆရာ က ခါ့ခါ့သီ့သီ့ ်ငငး့သညး၈ ဘေထျ့ေရႊ့လျနး့ကိ၇ု

ဘေထျ့ေရႊလျနး့" ဘေထျ့သညး

"ေရႊလျနး့လာ့ ...... ေရႊလျနး့ဆိုမတငးဘူ့၇ ေမာငးရငးပါ ဆငး့ေနခဲ"ံ "ေနပါဦ့ဗ္ာ.... ဘာ်ဖစးလို႔လဲ"

မပျငးံႏိုငးေအာငး

ေမြ့ေသာ

မ္ကးလုဵ့မ္ာ့ကိုဖျငးံ၊

အာ့ေလ့လြ္ာေလ့ႏြငးံ ေမ့သညး၈ "ဘယးသူလဲက.ျ ...ငါံကိုေခ၍တာ ေဟ......" "ကၽျနးေတား ပါ.....ဘေထျ့၇ ငယးေလ့ရယးပါ" "ဘယးက ငယးေလ့ လဲ.....ငါမသိဘူ့...." "ဘေထျ့.... သနး႔ဇငး ပါ၇ ဘေထျ့သိပးမူ့ေနသလာ့" "ဘယးက သနး႔ဇငး လဲ.....လရြီ့၇ ေစားေစားကာ့ကာ့၇ ငါံကို သိပးမူ့ ေနတယးတဲံ၇ ဖယးစမး့... ေဆားရေအာငး" ဘေထျ့ သညး ကၽျနးေတားံ ကို ရိုကးရနး ထျကးလာသညး၈ သူ႔အေဖား မ္ာ့က ွိုငး့ဆျဲထာ့သညး၈ ကၽျနးေတားံရငးထဲ၉ ဆို႔သျာ့သညး၈ ေဒါသလညး့ ထျကးမိ၌၈ ကၽျနးေတား က လြညး့ဆရာထဵ်ပနးလာ၊ ေတာငး့ပနးသညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ဘေထျ့ တိ႔ု အသိုကး က လြညး့နာ့ကပးလာသ်ဖငးံ လြညး့ဆရာ သညး ႏျာ့မ္ာ့ကို ႀကိမးႏြကး၊ အေ်ပ့ ေမာငး့ထျကး သညး၈ ကၽျနးေတား က ေနာကးမြေ်ပ့လိုကးရငး့ ေမ့မိသညး၈ "ေနပါဦ့ဗ္....ဘယးလိုလ"ဲ လြညး့ဆရာသညး ရပးမေပ့၈ "ေဟံ.......သူငယး၇

မလိုကးခ္ငးရငး

အထုပးေတျ

ပစးခ္ခဲံမယး......

စကာ့ရြညးမေနနဲ႔" ရျာေရာကး ရနး က လုိေသ့သညး၈ အိပးရာလိပးႏြငးံ ေသတၱာမ္ာ့ကို သယးရနးမလျယး၈ ကၽျနးေတား က မေက္မခ္မး့ ေမ့မိသညး၈ "ေရႊလျနး့ကို ဘာေၾကာငးံ ငါံလြညး့ေပ၍ မတငးခ္ငးတာ မငး့ရျာေရာကးမြ မငး့ဘာသာ ေမ့ၾကညးံေပါံ" Page 169


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

လြညး့ဆရာ၌ အေ်ဖက ်ပတးေတာငး့ေန၌၈

ထုစ ိ ဥး အိမးေအာကးထပး စာ့ပျဲတစးခု၉ စုေွ့ ေနထုိငးၾကသူမ္ာ့ အနကး

ကၽျနးေတား သညး ဘာမြ္ဆကးမေမ့ေတာံဘဲ ဆိတးၿငိမးစျာ လုိကးခဲံသညး၈ ရငးထဲ၉ေတာံ မခ္မး့သာလြ၈

"လူကေလ့ ... လူကေလ့ သာ့ ်ပနးလာၿပီ"

လြညး့ဆရာ သညး ရျာတျငး့ ွငး၊ ကၽျနးေတားံ ကို အိမးေရြ႔ ၉ ခ္ေပ့ၿပီ့ ဆကးထျကးသျာ့သညး၈ အိပးရာလိပး

လူႀကီ့တစးဦ့သညး ေ်ပ့ထျကး ႀကိဳဆို ေလသညး၈

ကၽျနးေတား က လကးကမး့ႀကိဳဆိုလာေသာ အဘ၌ရငးချငးဆီ ေ်ပ့ွငး မိသညး၈ ေ်ပ့ွငးမိစဥး ကၽျနးေတားံ ဘွအမြနး ကိုလညး့ သတိ်ပဳမိသညး၈

တစးဖကး

...

သာ့ေရေသတၱာတစးဖကး

ကိုငးရငး့

ကၽျနးေတားက ၿခဵွမြ ေနအိမးကို ၾကညးံမိသညး၈

ေ်ခခ္ဳပးႀကီ့ မဟုတး၈

ကၽျနးေတား တို႓ အိမးမြာ ်ပငးေဆာကးထာ့၊ သစးလျငးခဵံညာ့ေနသညး၈

ယခု

ယခငး ကကဲံသို႓ ွါ့ထရဵကာ သကးငယးမုိ့မဟုတး၈ ပ္ဥးကာ သျပးမို့ႏြငးံ ်ဖစးသညး၈ အိမးေအာကးထပး

ကၽျနးေတား ယခု်ပနးလာသညး မြာ ယခငး ကကဲံ သို႓ မ္ကးႏြာငယး

ကၽျနးေတားံ

ကိုဆီ့ႀကိဳသူမြာလညး့

ကၽျနး့်ပနး

သူပုနးႀကီ့

မဟုတးေတာံ၈ ကၽျနးေတားသညး ၿမိဳ႔နယး ဖ-ဆ-ပ-လ ွငး၇ ဗ-တ-လ-စ ဥက၎႒ႀကီ့်ဖစးသူ

ရုဵ့တစးခု

ပမာ

စာ့ပျဲကုလာ့ထုိငး

မ္ာ့

ကို

ေတျ႔ရသညး၈ အိမးအလယးဆငးံ၉ ခဵံထညးေသာ ဆုိငး့ဘုတးႀကီ့ႏြစးခု ရြိေန၌၈

အဘ ၌ ရငးချငး ၉ ... ဤသညးတို႓ကို အစစ သတိ်ပဳမိသညး၈ အဘ ကို ်ပနးေတျ႔သ်ဖငးံ ွမး့သာမိသညး၈ အစးမ ကို မ်မငး်ပနး၊ မ္ကးရညးက္မိေလပါသညး တကာ့ ...၈

တစးခုက "ဖ-ဆ-ပ-လ ... အဖျဲ႔" က္နးတစးခုက "ဗ-တ-လ-စ ... အဖျဲ႔" ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 170


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (၀ဝ)

(ှ၄) ၾကယးေတျလေတျ စုဵေသာညွယး

ထိုညက ခရီ့ပမး့လာသ်ဖငံး ကၽျနးေတားသညး ဘယးမြ ထျကးမလညး ဘဲ ေစာေစာွငး အိပးသညး၈ နဵနကး၉လညး့ ေနအေတား်မငးံ မြ အိပးရာက ႏို့သညး၈ အဘတပညးံမ္ာ့ ေကၽျ့ေသာ ပဲ်ပဳတးဆီဆမး့ႏြငးံ လကးဖကးရညး ၾကမး့ ေသာကးၿပီ့ေနာကး အွတးအစာ့လဲ၊ ရျာတျငး့ သို႓ ထျကးခဲံသညး၈ ရျာခဵ

လူမ္ာ့သညး

အိမးေပါကးေစံ

ထျကးၾက၊

ကၽျနးေတားံကို

ႏႈတးဆကးသညး၈ "ဟဲံ ... ငယးေလ့ ... အမယးေလ့ လူပ္ိဳႀကီ့ ်ဖစးလုိ႓ပါလာ့"

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 171


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"အဵမယး ... သနး႓ဇငးက ၿမိဳ႔သာ့ႀကီ့်ဖစးလို႓ ေခ္ာလာတယးေဟံ" "ေဟံ

...

အဂၤလိပး

ေက္ာငး့သာ့ႀကီ့၇ တို႓အိမးလညး့ ွငး

"ငယးေလ့ရယး ... အမယးေလ့ ေနႏိုငးလုိကးတာ ... ညကတညး့က အဖနး

ေသာကးပါဦ့ဟ "

"ညက ခရီ့ပနး့တာ နဲ႓ ေစာေစာအိပးတယး အရီ့ေလ့၇ ညက အရီ့ေလ့

ဤသို႓ တစးေယာကးတစးချနး့ ႏႈတးဆကးၾကသညးကို တုနး႓်ပနး ႏႈတးဆကး၊ ကၽျနးေတားသညး တစးအိမး ေခတၱ ွငးထုိငး ရသညး၈ ရြိသမြ္ ေကၽျ့သညးကို စာ့၊ ၿမိဳ႔အေၾကာငး့ ေမ့သမြ္ကို ေ်ဖရသညး၈

မနးက္ညး့ပငး

ေအာကး

ဘေထျ့သညး

လကးဖကးရညးၾကမး့

ရုတးတရကး ႏႈတးမဆကးေသ့ ဘဲ အကဲခတး ၾကညးံေနသညး၈ လြမး့်မငးေသား

ဘေထျ့ မ္ကးလဵု့ ်ပဴ့သျာ့သညး၈

"ဟုတးတယး ကၽျနးေတားက ႏႈတးဆကးေတာံ လိုကးရိုကးမယး လုပးေသ့

ထုိငးေသာကး ေန၌၈ ညေနက ဘေထျ့၌ အ်ပဳအမူ ေၾကာငးံ ကၽျနးေတားသညး

ကို

ဆီ မေရာကးေပမယးံ လမး့မြာ ဘေထျ့ နဲ႓ ကၽျနးေတား ေတျ႔ပါေသ့တယး"

"ေဟ ... ညက မငး့နဲ႓ငါနဲ႓ ေတျ႔တယး"

ဘေထျ့ တို႓ အိမး ေရာကးခ္ိနး၉ ေနအတနး်မငံးေနၿပီ၈

ကၽျနးေတားံ

ေရာကးတယးဆို ... အခုမြ ေပ၍လာသတဲံေတား ..."

ဘေထျ့

ပါ့စပးႀကီ့

ၿပဲသျာ့သညး၈

ထုိေနာကး ေနရာမြထ၊ အာ့ရပါ့ရ လြမး့ ေခ၍သညး၈ "ဟ ငယးေလ့ ...၇ အာ့ပါ့ ငါံလူလာဟ ...၇ နညး့တဲံေကာငးႀကီ့လာ့ကျာ၇ ၿငိမး့မယးေရ ... ငယးေလ့ဟ" ဤသို႓ ဆို်ပနးေသား ဘေထျ့ မြာ ေရြ့ယခငး အတုိငး့ အမူအရာ မေ်ပာငး့ပါ တကာ့၈ သစးပငးေအာကး ၉ ကၽျနးေတား ွငးထုိငးမိေသား အရီ့ေလ့လညး့ ေအားႀကီ့ ဟစးက္ယး ႏြငးံ အိမးေပ၍မြ ဆငး့ လာ၌၈

တယး၇ ဘေထျ့က အလျနးအကၽျဵ မူ့ ေနတာကို့" ဘေထျ့ သညး သူ႓ကိုယးသူ မယဵုႏိုငးေအာငး ေခါငး့ခါေနသညး၈ "အဲဒါပဲၾကညးံေတာံ မေကာငး့ေတာံဘူ့၇

ငယးေလ့ရာ

အရကးကို

...

ေန႓ေသာကး

နငးံဘေထျ့ ညေသာကး၇

အရငးကလို သူႀကီ့က

ေ်မႇာကးေပ့တုိငး့ မာနေတျတကး၇ လူတကာနဲ႓ ရနး်ဖစး၇ ငါံကိုလညး့ ႏြိပးစကး ..." "တနးစမး့ပါ ၿငိမး့မယး ရာ၇ ဒီမြာ ငယးေလ့ ... နငး ေက္ာကး်ဖဳနး့ေရႊနီ ကို မြတးမိလာ့" "မြတးမိတယး အရီ့ေလ့ ..." "ေအ့ နငးံဘေထျ့လညး့ ေရႊနီ႓လမး့စဥး လိုကးေနတယး၇ ဘယးေန႓ ေရႊနီ လို ႀကိဳ့ က္မလဲ မသိဘူ့" ဘေထျ့ ၌ မ္ကးႏြာမူ ခကးထနးသျာ့၊ အရီ့ေလ့ကို ေဟာကး၌၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 172


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"ေတားစမး့ ဒီမိနး့မ ဘာေတျေလြ္ာကးေ်ပာေနတာလဲ" ကၽျနးေတားသညး သတိရသညး၈

ဤအတိုငး့

ညေနက ဆိုလြ္ငး

အရီ့ေလ့ ထျကးသျာ့ေသာအခါ ကၽျနးေတားက သတိရ၊ ေမ့သညး၈

လြညး့ဆရာေ်ပာေသာ ဘေထျ့

သညး

စကာ့မ္ာ့ကို

တကယးလူဆုိ့ႀကီ့

်ဖစးေနၿပီေလာ ..."

မ္ကးႏြာ်ပငးလိုကး ၿပီ့ "ကဲ ၿငိမး့မယးရာ ... ငယးေလ့ အၾကမး့ နဲ႓ ေသာကးဖို႓ တစးခုခုသျာ့လုပးဟာ" ဟု ဆိုသညး၈ "ေနပါေစ အရီ့ေလ့ရယး၇ ကၽျနးေတား လမး့ကအိမး ွငးစာ့ခဲံ၊ ဗိုကး်ပညးံ ေနပါၿပီ ..." အရီ့ေလ့ သညးလညး့ မ္ကးႏြာေ်ပာငး့သျာ့သညး၈ မ္ကးႏြာေ်ပာငး့ ရာမြ

"ဟာ ... ဟာံ၇ ကိုေရႊလျနး့ ေတားံတူစကာ့ ေ်ပာေတာ နာ့ေထာငးစမး့၇

ထုိအခါက္ မြ ကၽျနးေတားကလညး့ ကိုယးံကိုယးကို သတိ်ပနးမူသညး၈ ကိုေရာ

အဘကိုပါ

ကၽျနးေတား

က

က္ဳပးႏြငံး

စကာ့ေ်ပာသညး၈ ယခု ကၽျနးေတား်ဖစးေနရာ ဤသညးကို အရီ့ေလ့က သတိ်ပဳ မြတးခ္ကး

ခ္်ခငး့

်ဖစးသညး၈

"ေအ့ပါေတား

လညး့

သကးသာတာေပါံ၇

အငယးေကာငး

"ႏြမေကာ ..." "ခငးၿမိဳငး က မငး့ မယဥးႏျယး တို႓ အိမးမြာ ွိုငး့ကူွိုငး့စာ့ သျာ့ေနတယး၇ ဒါထကး မငး့ ... မငးံေကာငးမေလ့ မယဥးႏျယး နဲ႓ ေတျ႔ၿပီ့ၿပီလာ့" ကၽျနးေတား အနညး့ငယးေတာံ ရြကးသလို ်ဖစးသျာ့မိသညး၈ ေကာငးမေလ့

မဟုတးပါဘူ့

ဘေထျ့ရယး၇

ကၽျနးေတားံ

သူငယးခ္ငး့ပါ ..." ဘေထျ့ က သေဘာက္၊ တဟဲဟဲ ရယးသညး၈

ၿမိဳ႔သာ့်ဖစးလို႓ ေလသဵ ေတျ ဘာေတျ တစးမ္ိဳ့ ေတာံ"

ဘေထျ့

အိတးစရိတး

ကေတာံ ေလြ္ာကးေဆာံေနတယး"

"ကၽျနးေတားံ

ကၽျနးေတားံစကာ့ ၾကာ့ေသား ၿပဵဳ့ခ္ိဳသျာ့၌၈

...

"အႀကီ့ေကာငးေတာံ ေက္ာငး့ပို႓ထာ့ၿပီကျာ ... ဘယးႏြယးံလုပးမလဲ၇ ဒါမြ စာလညး့တတးမယး၇

ကၽျနးေတား စိတးမေကာငး့ ်ဖစးသျာ့သညးကို ရိပးမဟ ိ နးႏြငံး ဘေထျ့သညး

ယခငးက

"ဒါထကး ကေလ့ေတျေကာ ... မ်မငးပါလာ့"

...

ေလသဵသာေ်ပာငး့ပါ၇

စိတးထာ့ေတာံ မေ်ပာငး့ပါနဲ႓၇ ဗိုကး်ပညးံ်ပညးံ မ်ပညးံ်ပညးံ စာ့ေတာံ စာ့ဦ့၇ အရီ့ေလ့ ဆတးသာ့ေ်ခာကး မီ့ဖုတးလိုကးဦ့မယး ..."

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

"ေအ့ပါ ... ငါံလူရာ ... မငး့သူငယးခ္ငး့ပဲ ထာ့ပါေတာံ၇ မယဥးႏျယးက မငး့အေၾကာငး့ ခဏခဏ ေမ့တယး" "မယဥးႏျယး က ကၽျနးေတားံကို တကယးေမ့သလာ့" "ေမ့ပါတယးဆိုမြကျာ၇ ဒါထကး ငါံလူ ... မငး့ မယဥးႏျယးကို အခု ေတျ႔ရငး ေသာကးရမး့ပစး ႀကိဳကးမြာပဲ၇ မယဥးႏျယး က အခု သိပးလြေနတယး"

Page 173


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"မယဥးႏျယး အစကတညး့က မယဥးႏျယးကို ႀကိဳကးတယးေပါံ ဟုတးလာ့၇

"ေဟ ... မြနးတယး ..."

ဟာ့ ... ဟာ့ ..."

"မြနးတယး၇ ဘေထျ့လညး့ သိသာ့ပဲ၇ ကၽျဲနဲ႓ႏျာ့နဲ႓ ရုနး့ၿပီ့ လုပးရေတာံ

"ဘေထျ့ကလညး့

ရြိေသ့တာ၇

လယးသမာ့ေတျပဲ၇ သီ့စာ့ခတစးမ္ိဳ့၇ စပါ့ေပ့ က တစးဖုဵနဲ႓ စပါ့လညး့ေပ၍ေရာ

ဘယးႀကိဳကးတာ ဟုတးမလဲ၇ ဒါေပမယးံ ကၽျနးေတားံ မယဥးႏျယးကိုေတာံ တစးေန႓မြ

သူႀကီ့လို ေ်မပိုငးရြငး ေတျက္ီထဲ ေရာကးကုနးေရာ၇ ဒီေတာံ တစးခါ စပါ့ေပ့၈

မေမံပါဘူ့ဗ္ာ ..."

ေငျ်ပနးေခ့္၇ လယးသမာ့ေတျ ဒီဒုက၏သဵသရာက ဘယးလိုလျတးမလဲ ..."

ဘေထျ့

ဒီတုနး့က

ကၽျနးေတား

မ္ကးႏြာမြာ

ကေလ့ပဲ

တညးသျာ့သညး၈

အတနးၾကာမြ

ညညး့ညညး့ညဴညဴ ဆို၌၈

ကၽျနးေတားံ စကာ့ေၾကာငးံ ဘေထျ့ မ္ကးလဵု့်ပဴ့သျာ့သညး၈ သို႓ရာတျငး သူ မေက္နပး၈

"မငး့ ... မယဥးႏျယးကို မႀကိဳကးေသ့ရငးလညး့ မႀကိဳကးနဲ႓ေတာံကျာ ...၇ ဒါမြေအ့မြာ ..."

မဟုတးလာ့၇ မငး့အဘ တို႓ မငး့ဆရာ တို႓ ေဟာသလို သူ႓ၿမီ်ပနးမဆပးတမး့ဆိုလြ္ငး ေနာကးဘွ အေၾကျ့ မေက္ေ်မဆိုေတာံ ... သျာ့ေ်မခဵရၿပီ့၇

"ဘာ်ပဳလို႓လဲ ဘေထျ့ ..." "ဘာ်ပဳလို႓ရမလဲ

...၇

ၿမီရြငးအိမး မြာ

ေချ့ေတျႏျာ့ေတျ ်ဖစးမကုနးဘူ့ လာ့ ..." ငါံလူအဘနဲ႓

သူႀကီ့နဲ႓က

အစကတညး့က

မတညးံတာ၇ အခုေတာံ ကမၻာရနးေတျ ပို်ဖစးကုနး တာေပါံ"

ဒီအယူအဆေတျဟာ

ေခတးကုနးပါၿပီ၇

ကမၻာဦ့အစ

မတျကးပါနဲ႓ေလ ... ဒီရျာတစးွိုကးက ေ်မေတျဟာ ဓာ့မဦ့က္ေ်မေတျ မဟုတးလာ့၇

"မငး့အဘကလညး့ကျာ ဆိုရြညးလစး ဆိုလာ့ ဘာလာ့၇ အဲဒွ ီ ါဒီေတျ ကို လယးသမာ့ေတျကို

"ဘေထျ့ရာ

ပေဒသာပငးေခတးမြာ ... ဘယးမြာ ေ်မမဲံ ေ်မပိုငးရြငး ရြိလို႓လဲ၇ ကမၻာဦ့ေတာငး

"ဗ္ာ ... ဘာ်ဖစးလုိ႓ ..."

တရာ့ေဟာ၇

"ဟုတးေတာံ ဟုတးတာေပါံ ငါံလူရာ၇ ဒါေပမယးံ သူ႓လယးသူ႓ေ်မ ... သူ႓ေငျ

သီ့စာ့ခ

ေဟာလိုေဟာ၇ သူႀကီ့နဲ႓ ပုလိပးေတျ က

စပါ့

မေပ့ေအာငး

တရာ့

သူတို႓လကးထဲ

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

မတရာ့ေသျ့စုတး

"ဒါေတာံ ... ငါံလူရ တို႓ကလညး့ ေငျေခ့္တယး မဟုတးလာ့"

လယးသမာ့ ေတျက သူတို႓အလဵႀကီ့ ေတျထူၿပီ့ တာ့လိုတာ့ နဲ႓ ေသာကးက္ိဳ့နဲ

"အဘ လုပးတာ မြနးတာေပါံ ဘေထျ့ရာ ..."

သူတို႓

လူလညးလုပးသိမး့ယူလို႓ မဟုတးလာ့"

စပါ့လိုကးသိမး့ေတာံ မငး့အဘနဲ႓

မငး့အဘပါပဲကျာ ..."

ေရာကးသျာ့တာက

"ဟုတးတယး ... ဒါေပမယးံ ဘာလို႓ေငျေခ့္လဲ ... မို့ဖ္ကးပို့ဖ္ကးလို႓ စပါ့မေအာငးဘူ့၇ စပါ့ ေအာငးေတာငး ေပါကးေစ့္ မကိုကးဘူ့၇ ေစ့္ဆိုတာလညး့ သူတို႓နဲ႓

ခ္စးတီ့ေတျနဲ႓

...

ေနာကး

ဘေထျ့သိမြာ

မဟုတးဘူ့၇

အဂၤလိပး Page 174


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကုနးသညးႀကီ့ေတျ ကစာ့ယူတာပါပဲ၇ ဒီေတာံ ဘေထျ့တို႓မြာ ရို့ရုိ့သာ့သာ့ လုပးရငး့က ... ေၾကျ့ မေပ့ႏိုငး၇ ေၾကျ့မေပ့ႏိုငးေတာံ အတို့တကး၇ အတို့တကး ေတာံ ွမး့စာစပါ့ေတာငး မခ္နးဘဲ သိမး့၇ ငတးလို႓လဲ ေသခ္ငးေသ ေပံါ၇ ဒီေတာံ ဘယးသူက အကုသိုလး လုပးတာလဲ" ဘေထျ့သညး

ပါ့စပးအေဟာငး့သာ့ႏြငးံ

ကၽျနးေတားေ်ပာသညးကို

နာ့ေထာငးေနရာမြ ေခါငး့ခါသညး၈ သူေခါငး့ခါ ပဵုမြာ စိတးပ္ကး၊ ခါေသာပဵု

"အဵမယး ... ငေက္ားရြိနးက အခုမြ ဗိုလးေက္ားရြိနးအစစး ငါံလူ၇ သူက ... ်ပညးံသူ႓ရဲေဘား ေခါငး့ေဆာငးေလ" ဤတစးႀကိမး စိတးပ္ကးေခါငး့ခါမိသူမြာ ကၽျနးေတား ်ဖစးသညး၈ အရီ့ေလသညး

သဵပုရာေရ

ဆမး့ထာ့ေသာ

ဆတးသာ့ေ်ခာကးကငး

လာခ္ေပ့သညး၈

်ဖစးသညး၈ "ငယးေလ့ရာ ... ငါံလူက အေဖံသာ့ပဲ၇ မငး့အေဖလညး့ ဒီစကာ့

"ဒုက၏ရြာလို႓ အရီ့ေလ့ရာ၇ ရြိတာနဲ႓ပဲ စာ့ၾကတာေပါံ"

"ဒါထကး ... ဆရာေကာ" ...

အဲဒါ

ေ်ပာမလို႓ပဲ၇

"ငယးေလ့ အဖနးေသာကးႏြငးံဦ့၇ မနကးစာလညး့ တုိ႓နဲ႓စာ့ရမယးေနား၇ အရီ့ေလ့ ဟငး့ရြာ ထျကးလိုကးဦ့မယး"

ေ်ပာတယး၇ မငး့ဆရာ လညး့ ဒီစကာ့ ေ်ပာတယး"

"ေအ့

"ဗ္ာ ... ကိုငေက္ားရြိနး တို႓တပး၇ ကိုငေက္ားရြိနး က ဘာလဲ"

မငး့အဘနဲ႓

...

မငး့ဆရာကလညး့

တစးေမြာငးံပဲ ကိုယးံလူ ... မတညးံၾကဘူ့၇ မငး့ဆရာ ွါဒ က သာၾကမး့ေသ့တယး၇ ဘာတဲံ ရုပွ း ါဒဆိုလာ့၇ ေနာကးဘွ လညး့ မရြိဘူ့ ေ်ပာတယး၇ ဘုရာ့ ရြိခို့ တာလညး့ ... အဲ ... ဘိနး့စာ့အလုပး တဲံ အဵံေရာကျာ ငြကးဂိုဏး့ ထကးေတာငး ဆို့ေသ့တယး" "ဆရာ အခုဘယးမြာလဲ ... ရျာမြာပဲလာ့" "ဟငးံအငး့ကျ၇ မငး့ဆရာ ဒီနယးမြာ မငး့အဘ ေလာကး မစျဵဘူ့၇ သူက ၿမိဳ႔ေပ၍မြာပဲ ေနတယး၇ ဒီေနလညး့ ... မငး့ အဘတပး နဲ႔ ေက္ားရြိနး တို႓ တပးက ေဆားမြာပဲ"

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

"ဒုက၏ မဟုတးပါဘူ့ဟာ ... ေရာကးတုနး့ ေကၽျ့ရတာ၇ ၿပီ့ေတာံ ငါ မယဥးႏျယး တို႓အိမး ွငးခဲံဦ့ မယး" အရီ့ေလ့သညး အဓိပၸာယးပါပါေ်ပာ၊ ထျကးသျာ့၌၈ "ဒါထကး

ဘေထျ့ေလ့က

ဘာလို႓

လျနးလျနးက္ဴ့က္ဴ့

ေသာကးစာ့

ေနရတာလဲ ဘေထျ့ရာ" ဘေထျ့ ငိုငးက္သျာ့သညး၈ ကၽျနးေတား၌အေမ့ ကို ရုတးတရကး မေ်ဖႏိုငး၈ "ေ်ဖပါဦ့ ဘေထျ့" ဘေထျ့က သကး်ပငး့ရိႈကး၌၈ Page 175


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"စိတးညစးလို႓ ေပါံ ငယးေလ့ရာ"

ဘေထျ့ သညး သူ႓ဘွသူစိတးနာဟနး ထျီခနဲ တဵေတျ့ ေထျ့လိုကး သညး၈

"ဘေထျ့ ဘာေတျစိတးညစးလ"ဲ

"ၿပီ့ေတာံ ... ႏျာ့ေတျလညး့ ဂ္ပနးဆျဲထာ့ေတာံ မုိ့က္ႏျာ့လညး့ မရြိ၇ ွမး့စာမေ်ပာနဲ႓

ဘေထျ့ သညး ဒုတိယမၸိ သကး်ပငး့ခ္်ပနးသညး၈

...

ပ္ိဳ့စပါ့ေတာငးမက္နး၇

မို့တျငး့စရိတးဆို

ေွ့ေရာ၇

ဒါနဲ႓

အလကပၸက ေငျထုတးေခ့္တယး၇ အခုေတာံ ... တို႓လယးေတျ အလကပၸလယး

"ငါံလူက ကဵေကာငး့ၿပီ့ ၿမိဳ႔တကးသျာ့ရတာကို ... ရျာမြာ ဘာေတျ ်ဖစးတယး ဆိုတာ ငါံလူမြ မသိတာဘဲ"

ေတျ ်ဖစးကုနးၿပီကျာ" ေႏျနဵနကးသညး

"သိသငံး သေလာကးေတာံ သိတာ ေပါံ ဘေထျ့ရယး ... ဆိုပါဦ့ ဘာေတျ်ဖစးလ"ဲ

ရငးံလာသ်ဖငံး

ပူ်ပငး့လာ၌၈

ဘေထျ့စကာ့ေၾကာငးံ

ကၽျနးေတာံးမြာ စိတးအုိကးလူအိုကး ်ဖစးလာ သညး၈ "ငါံအစးကို ... မငး့အဘ ကေတာံ ေ်ပာမြာပဲ၇ လယးယာတိုကးပျဲတို႓

"ဘာေတျ်ဖစးရမလဲ၇

အဂၤလိပးေတျ

ေနာကးၿပီ့ ... ဘာ ... အဲ ... ေ်မရြငး ပေဒသရာဇး ေတားလြနးေရ့တုိ႓၇ ခကးတာက

ရျာမြာရြိတာ

လကးငငး့ လယးဘယးလိုလုပးရ မလဲ၇ ဒုက၏ေရာကးကုနးတဲံ လူေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ေပံါ၇

အကုနွ း ယးတာပဲ၇ ဆီေရာ ... ပဲေရာ ... စပါ့ေရာ၇ အထညးေရာ၇ ေထာငးမလဲ

ငါေတာငး အေတားခဵလိုကးရတယး၇ သူႀကီ့ တယးေပလို႓သာကျာ ... ႏို႓်ဖစးရငး ...

သဲေကားေတျ ေစ့္ေတာငး့သေလာကး ေပ့တယး၇ တုိ႓လညး့ ေစ့္ေကာငး့တယးဆို

ဟငး့ ဦ့သာဇဵႀကီ့ က မငး့အဘထငးသေလာကး မဆို့ ပါဘူ့"

ွငးလာေတာံ

ၿမိဳ႔က

ငတးေပါကးေတျ

ကုနးသညးေတျ

တကး

တို့တာေပါံကျ၇ လိုကးတာကျာ၇

ေရာငး့လုိကးၾကတာ ... ေထာငးမလဲ သဲေကားေတျ ဂုဵနီအိတး နဲ႓ ထညးံထာ့ရတယး၇ ေနာကး ... တို႓ၿမိဳ႔တကးွယးေတာံ အဂၤလိပးေငျ တစးက္ပး ကို ဂ္ပနးေငျ တစးရာနဲ႓ လဲရတယး၇ ေနာကးေတာံ ဂ္ပနးေငျဆို လဵု့ွလကးမဵေတာံဘူ့၇ မငး့ၾကညးံ မလာ့ ... အိမးေပ၍မြ ဂ္ပနးေငျ ဂုဵနီအိတးနဲ႓အ်ပညးံ ႏြစးအတ ိ က း ္နးေသ့တယး" "ေတားပါၿပီ ဘထျ့ရာ ... မၾကညးံခ္ငးေတာံပါဘူ့" "ေအ့ ... မၾကညးံတာပဲ ေကာငး့တယး၇ တို႓မြာ ွမး့စာစပါ့လညး့ မရြိဘူ့၇ ဆီဆာ့ေတာငး မွယးႏိုငးဘူ့၇ ဒီေတာံ ... အၾကာ့ရႈပးတို႓၇ အငျနးတ၇ို႓ ကိုဟနးမဒါ့

"ဦ့သာဇဵက ဘယးလိုမဆို့တာလဲ" "ဟ ... ငါ အခု လယးလုပႏ း ိုးငးတာ သူ႓ေက့္ဇူ့ေပါံ၇ ေအ့ ... သူလညး့ မသကးသာပါဘူ့ကျာ၇ မငး့အဘ ေကာငး့မႈ ေၾကာငးံ သီ့စာ့ခဵေတျေရာ စပါ့ေပ့ ေတျပါမရလုိ႓ အရငးကေလာကး ေငျစ မေတာငးံေတာံဘူ့" ကၽျနးေတားသညး ဘာ်ပနးေ်ပာရမညး မသိ၈ သို႓ရာတျငး ခ္ကးခ္ငး့ပငး တစးစုဵတစးခုကို သတိရ သညး၈

တို႓ဆီက စပါ့ေပ့နဲ႓ ေၾကျ့ယူ ရတာေပါံ" ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 176


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"ေနဦ့ဗ္၇

ကၽျနးေတား

ေ်ပာ်ပမယး၇

အခု

ဗိုလးခ္ဳပးအာငးဆနး့ကို

ဘုရငးခဵကေခ၍ၿပီ့ အစို့ရ အဖျဲ႔ ခုိငး့ထာ့တယး၇ ဘေထျ့တိ႓ဆ ု ီ ေရာကးလာ့ေတာံ မသိဘူ့၇ ေပါငး့တညးမြာေတာံ ဘုိငးစကုတးရုဵႀကီ့ထဲမြာ တစးခါ ...၇ ကၽျနးေတားတို႓ ေက္ာငး့ေဘာလဵု့ကျငး့ႀကီ့ထဲမြာ လယးလုပးသူတိုငး့

လယးပိုငး

တစးခါ၇ ရမယးတဲံ၇

ဗိုလးခ္ဳပးက ေၾကျၿမီ့ေတျ

ေ်ပာသျာ့တယး၇ ေလြ္ားပစး

မယးတဲံ၇

အမေတားေၾက့ ေတျ ထုတးေပ့မယးတဲံ၇ အဲ ... ဒါေတျ လုပးႏိုငးဖို႓ လျတးလပးေရ့ ရေအာငး လုပးရမယးတ"ဲံ

ဘေထျ့ ကလညး့ စကာ့ကို ေ်ပာငး့သညး၈ "ဒါထကးငယးေလ့ ... တို႓ဒီညေန ပ္ာ့လိုကးဖျပးၾကဦ့မလာ့၇ ခါလညး့ တညးၾကရေအာငး"

"ဒါေပမယးံ ... ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့နဲ႓ ေဒါကးတာဘေမားက တ်ခာ့စီပဲဗ္" ေဒါကးတာဘေမားလညး့

အလကာ့ပဲ ၇ ေအ့ မငးံမယဥးႏျယးအဘ ဦ့သာဇဵကေတာံ ငါံအေပ၍ ေကာငး့တယး၇ မငး့အဘ ငါံအစးကိုထကး ေကာငး့တယး ..." ေရြ႔ဆကးစကာ့ေ်ပာ၊

ပ္ာ့ဖျပး်ခငး့ႏြငးံ

ခါတညး်ခငး့ကို

လိုကးရ၌၈ အရီ့ေလ့

ဒီလိုေ်ပာခဲံတာပဲ ..."

ငါနာ့မလညးဘူ့၇

ကၽျနးေတားသညး

စိတးမွငးစာ့ လြေတာံ၇ သို႓ေသား ဘေထျ့ စိတးေက္နပးေအာငး ေခါငး့ညိတး

"ေတားစမး့ပါ ငါံလူရာ ...၇ ဓာ့မေခတးတုနး့က ေဒါကးတာဘေမားလညး့

ကၽျနးေတားတို႓တွ ူ ရီ့

ဟငး့ခ္ကးသညး၈

အမြနးဆိုရလြ္ငး

ကၽျနးေတားံစကာ့သညး ဘေထျ့အတျကး မစူ့ေရာကး၈

"ငါံလူဗိုလးခ္ဳပးလညး့

အရီ့ေလ့ သညး ဤမြ္သာ ေ်ပာ၊ အိမးေပ၍တကးကာ ၾကကးသာ့

ထျကးခဲံသညး၈

ဟငး့ခ္ကးစဥး

ရျာသူရျာသာ့မ္ာ့ႏြငးံ

ကၽျနးေတားသညး

ရျာတျငး့

တစးခါ်ပနး

စကာ့ေ်ပာၾကညးံေသာအခါ တကးတကး

ၾကျၾကျ လုပးခဲံသညး၈ ေတားလြနးေရ့ၿပီ့လြ္ငး လျတးလပးေရ့၇ လျတးလပးေရ့ရလြ္ငး တစးမ္ိဳ့သာ့လဵု့ ခ္မး့သာေရ့ ...၈ ယခု

လျတးလပးေရ့

လညး့

မရေသ့၈

ခ္မး့သာေရ့ကာ့

ေွ့စျ၈

အိမးတုိငး့ရြိ ရကးကနး့စငးမ္ာ့ အာ့လဵု့ ရပးထာ့ရသညး၈ ွါေတျရြိေသားလညး့ ရေတာံမညး

မဟုတး၈

ရကးလုပး၊ အက္ိဳ့မရြိ၈ ရျာမြ်ဖစးေသာ ခ္ညးၾကမး့ထညးထကး အဂၤလိပး ႏြငးံ အတူ

ကဵအာ့ေလ္ားစျာ အရီ့ေလ့သညး ပဵံသကူၾကကးတစးေကာငးႏြငးံ ်ပနး ေရာကး

ပါလာေသာ

စကးရကး

စကးရုိကး

အဆငးအေသျ့

အသာ့ေခ္ာသာေသာ

လာ၌၈

အထညးတို႓က ေစ့္၉ ပိုမို မ္ကးႏြာပျငးံ ေနသညး မဟုတးပါေလာ ...၈ "ငယးေလ့ ငါ မယဥးႏျယးကို ွငးေ်ပာခဲံတယး"

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 177


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (၀ှ)

ကၽျနးေတား သညး ကို့ေဆာငးတျဲေက္ာငး့ဘကး ဆကးေလြ္ာကး ခဲံ သညး၈ ကၽျနးေတားသညး

ေလာကဓာတး

ေက္ာငး့ေနရာ၉

ေက္ာငး့သစး

်ပနးမေပ၍ေသ့၈ ကို့ေဆာငး့တျဲ ေက္ာငး့ွငး့အတျငး့ ေရာကးေသာအခါမြ အစစ မေ်ပာငး့ လဲသညး ကို ေတျ႔ရသညး၈ ေ်ခတဵရြညး ေက္ာငး့သစးမြ ေလာကုတၱရာစာ သငးတနး့ၿပီ့စီ့ခ္ိနး်ဖစး၊ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ သငးပုနး့ကိုယးစီႏြငးံ ဆငး့လာၾကသညး၈ သူတို႓ အာ့လဵု့ ဆျမး့ဟငး့ခဵထျကးရနး အလ္ငးအ်မနး ်ပငးဆငးေနၾက၌၈ ဦ့ပဥၥငး့

ဦ့ေကာွိဒသညး

စာသငးေက္ာငး့ထကးမြ

ဆငး့လာသ်ဖငံး

ကၽျနးေတားက လမး့ေဘ့ တျငး ဒူ့တုပး ဦ့ခ္ သညး၈ "ဟေကာငး ငသနး႓ဇငးပါလာ့ ...၇ အဵမယး ငါ လူေတျဘာေတျ မြာ့လို႓၇ နငး ဥပဓိရုပး သိပးေကာငး့ လာသဟ"

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 178


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဤသို႓

အစခ္ီ၊

ဦ့ပဥၥငး့သညး

ကၽျနးေတားႏြငးံ

စကာ့အတနးၾကာ

ဆရာေတား သညး စိတးမခ္မး့ေ်မံစျာႏြငးံ ရျာအေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပသညး၈

ဆိုေတားမူသညး၈

ရျာတစးွိုကး၉ ခို့သာ့ဓာ့်ပ ထူေၾကာငး့၇ ႏျာ့ခို့မႈ အလျနးမ္ာ့ေၾကာငး့၇

"ကဲ ... ကဲ ... ဆရာေတားကို သျာ့ကနးေတာံဦ့၇ သနး႓ဇငးေရ ်ပနးေတျ႔

ေသရညးေသရကး ေသာကးစာ့သူ ေပါလာေၾကာငး့ စသညး ်ဖစးသညး၈

ရတာ ွမး့သာသကဲျ႔ ..."

ဆရာကိုအုနး့ေဖ အေၾကာငး့ ေ်ပာေသာအခါ၉ ဆရာေတား၌ အသဵမြာ

ဦ့ပဥၥငး့၌ မ္ကးႏြာေတားမြာ သိက၏ာပိုမို်ပညးံေနသညး၈ အသဵေတား ၉

အနညး့ငယး တုနးယငးေနသညး၈

လညး့ ၾကငးနာေအ့ခ္မး့ မႈ ်ပညးံေန၌၈

"မငး့ဆရာ ငအုနး့ေဖ ကေတာံ သိပးမုိကးသကျယး ...၇ ငါ သူ႓ကို စာသငး

ကၽျနးေတား သညး ေက္ာငး့ထကးတကးခဲံကာ ဆရာေတားကို ွတး်ပဳ ၌၈ ဆရာေတားကလညး့ ွမး့သာစျာ ကၽျနးေတားံ အာ့ လကးခဵစကာ့ေ်ပာ သညး၈

ေပ့ၿပီ့ ၿမိဳ႔ရျာ ေကားမတီေတျဆီ ေမတၱာ ရပးခဵၿပီ့ ေလာကဓာတး စာသငးေစသကဲျ႔၇ ၿပီ့ေတား

ဆရာ်ဖစးသငး

ငါံေက္ာငး့ွငး့

"ငသနး႓ဇငး နငး ငါံလာကနး႓ေတာံတာ ွမး့သာတယးေဟံ"

ထဲ

ေအာငးေအာငးလညး့

ေလာကဓာတးေက္ာငး့

ငါပဲ

ႀကဵေဆာငး

်ဖစးေအာငးလညး့

ေပ့သကျဲ႔၇ ငါစျမး့ေဆာငး

ေပ့သကျဲ႔၇ ဒါေပမယးံ အငး့ အခုေတာံ ဘာသာေရ့ဆိုတာ ဘိနး့တဲံ၇ ဗုဒၶဘုရာ့

"တငးပါံ၇ အရြငးဘုရာ့ရဲ႔ ဂုဏးေက့္ဇူ့ကို ႀကီ့မြ တပညးံေတား ပိုသိပါတယး ဘုရာ့ ..."

ရြငးဟာ

လူညာႀကီ့တဲံ၇

အသညး့လညး့

နာသကျာ၇

အိမး့

...

မငး့လညး့

ေလာကဓာတးစာ သငးၿပီ့ ရတနာသဵု့ပါ့ေတာံ မ်ပစးမြာ့နဲ႓ ၾကာ့လာ့"

"အိမး့ ေက့္ဇူ့မေမံသူ ႀကီ့ပျာ့တယးကျဲ႔၇ မြတးထာ့၇ ဒါထကး ငါံတပညးံ ဘယးအတနး့ ေရာကးေနၿပီလ"ဲ

ဆရာေတား သညး စိတးရြိသမြ္ ်မျကးၾကာ့ၿပီ့ ဆျမး့ခဵခ္ိနးေရာကးသ်ဖငးံ သကၤနး့ရုဵရနး အတျငး့ ခနး့သို႓ ၾကျေတား မူသညး၈

"တပညးံေတား ခုႏြစးတနး့ ေ်ဖခဲံပါတယးဘုရာ့"

ကၽျနးေတားသညး ဆရာေတားကို ဦ့ခ္ၿပီ့ ရျာတျငး့်ပနးထျကးခဲံသညး၈

"ေကာငး့တယး ... ေကာငး့တယး၇ ဘာသာမ္ိဳ့်ခာ့ စာစကာ့၇ မြတးသာ့

ေက္ာငး့မြအထျကး၉ ဦ့ေလ့ပုႀကီ့၌ ေနရာဆီ ွငးၾကညးံခဲံေသ့သညး၈

တတးကုနးၾကတဲံ၇

ပညာဆိုတာ

ဘယးပညာမဆို

ေကာငး့တယး၇

မြတးထာ့

ဦ့ေလ့ပုႀကီ့ မေတျ႔ ...၈ ေနာငးမြ ဦ့ေလ့ပုကို ဦ့ေလ့ပုညီ ... ပုလိပွ း နးေထာကး

ေအ့ကျာ ... ငါလညး့ ေလာက ဓာတးေက္ာငး့ ်ပနးေထာငးေပ့ဖို႓ ႀကိဳ့စာ့တာပဲ၇

ဦ့ေမာငးေလ့က လာေခ၍သျာ့သ်ဖငးံ ေအာကး်ပညး သဵလ္ငးၿမိဳ႔သို႓ ေရာကးေန

ခုထိ မေအာငး်မငးေသ့ဘူ့ကျ၇ ကာလႀကီ့ လညး့ မေကာငး့ပါဘူ့ကျာ"

ေၾကာငး့ ၾကာ့သိရသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 179


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

(ဦ့ေလ့ပုသညး ယခုတုိငး ရနးကုနး်မိဳ႔၉ အသကးရြငးလ္ကး ရြိေသ့သညး၈ သူကုိ

ရနးကုနး်ပညး

သူ႓ေဆ့ရဵုၾကီ့ႏြငံး

ဒါံဖရငးေဆ့ရဵု

အမႈထမး့

အာ့လဵု့

သိၾကသညး၈ ဦ့ေလ့ပု၉ ဦ့ေလ့ဦ့ေမာငးေလ့ အ်ပငး ေဒါကးတာသိနး့ေခ၍ ညီ တစးေယာကး ရြိေသ့ေသာေၾကာငံးတညး့)၈

်ပီ့ေနာကး

ဘေထျ့

ခါတညးရနး

်ပငးဆငးေနသညးကို

ေဘ့မြၾကညံးေနမိ၌၈ ပနး့ကနးချကးေယာကးမ္ာ့

ပါတယးေတား" အရီ့ေလ့က လြမး့အသဵ်ပဳသ်ဖငံး မယဥးႏျယး ေ်ခလြမး့တုဵ႔သျာ့ သညး၈ ေခတၱေသား မယဥးႏျယးသညး ေရြ႔ဆကးရ ေကာငး့ႏို့..်ခဵတျငး့ ွငးရေကာငး့ႏို့ ႏြငံး

ကၽျနးေတားသညး ထိုေန႓နဵနကးစာကုိ ဘေထျ့ေလ့တုိ႓အိမး၉ စာ့သညး၈ ထမငး့စာ့

"ေဟ့... မယဥးႏျယး ....ဘယးလဲ၇ အရီ့ေလ့တုိ႓အိမးလညး့.... ွငးေကာငး့

ခ္ီတဵုခ္တဵု ်ဖစးေန၌၈ အလုိကးသိေသာ

အရီ့ေလ့က

်ခဵ်ပငးထျကးကာ

မယဥးႏျယးကို

ဆျဲေခ၍ခဲံသညး၈ ေဆ့ေၾကာ်ပီ့ေသာ

အရီ့ေလ့သညး

်ခဵွထျကး၊ တစးစဵုတစး ေယာကးကို ေမြ္ားေနသညး၈ မၾကာမီ အရီ့ေလ့ ကၽျနးေတားံထဵေ်ပ့လာသညး၈ "ဟဲံ .... ေကာငး ငယးေလ့၇ ဟုိမြာနငးံအဆကး လာေန်ပီ" ကၽျနးေတာံး အသညး့ႏြလဵု့ သညး လညးေခ္ာငး့ွအထိ ခုနးတကး လာေလ သညးေလာ မြတးရေလာကးေအာငး ေဆာငံးတုနး သျာ့သညး၈ ်ခဵ်ပငးရျာလမး့၉ ေၾကာံရြငး့ေသာ မိနး့မပ္ဳိတစးဦ့သညး ေလြ္ာကးလာေန၌၈ မယဥးႏျယ.း .. မယဥးႏျယး၈ ကၽျနးေတာံးရငးမ္ာ့ ပုိခုနးလာ၌၈ မယဥးႏျယး သညး က၎ဳေ်ႏၵမပ္ကး အိမးဘကးလြညံးမၾကညံးဘဲ ေ်ခလြမး့ မြနးမြနး ေလ္ြာကးလာေန သညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

်ခဵတျငး့ေရာကး မြ အရီ့ေလ့က ေလသဵတို့တို့်ဖငံး ဆိုသညး၈ "မယဥးႏျယ.း .. ဟုိမြာသနး႓ဇငး...ငယးေလ့ မယဥးႏျယ"း ကၽျနးေတားတုိ႓ႏြစးဦ့သညး

တစးဦ့ကိုတစးဦ့

တုနးရီေခ္ာကးခ္ာ့စျာ

ရပးၾကညးံေနမိသညး၈ ယခု ေတ႓ျၾက်ပနးေတာံလညး့ ဘယးကစ ႏႈတးဆကးရမညး မသိ၈ မယဥးႏျယးႏြငံး

ကၽျနးေတားချဲရစဥးက

ဆဵေတာကးပ္ဳိ့စ

...ယခုမူ

ဆဵေတာကးသိမး့၊ အုပးလဵု့သျငး့စ၈ အုပးလဵု့မမီေသ့ေသာ

ဆဵယဥးစမ္ာ့က

နဖူ့ႏြငံး

နာ့သယးတျငး

ေချေချႏျယးႏျယး က္ဆငး့ေနသညး၈ ်ဖဴ်ဖဴစငးစငး အ်ဖစး ကၽျနးေတာံးအာရဵုတျငး ထငးေလေသာ မယဥးႏျယးသညး ယခုအခါ ်ဖဴစငးရဵုမက... ွါွငး့ တငံးရႊနး့ ေန၌၈ Page 180


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

အတနးၾကာမြ

ကၽျနးေတားက

အာ့တငး့၊ေခ၍သညး၈

ၾကိဳ့စာ့၊

အသဵက္ယးက္ယး ေခ၍လိုကးေသားလညး့ လညးေခ္ာငး့ မြ ေလသဵသာထျကးလာ၌၈ "မယဥးႏျယ.း .... "

ဖိတးေခ၍ရသညး၈ "လာပါဟ... မယဥးႏျယး ...တုိ႓ ေအ့ေအ့ ေဆ့ေဆ့ စကာ့ ေ်ပာၾက

မယဥးႏျယး ရုတးတရကး မထူ့၈ ပါ့မုိ႓မို႓မ္ာ့ထကး ရြကးေသ့နီရဲေနသညးကို ်မငးရ၌၈ မ္ကးလဵု့်ပာမ္ာ့က ကၽျနးေတာံးကို ကျကးခနဲၾကညံးသညး၈ ထုိ႓ေနာကး ေ်မသုိ႓စိုကးေလ်ပီ့မြ တစးခါ ကၽျနးေတာံးကို ၾကညံး်ပနးသညး၈ "မယဥးႏျယး .... "

ရေအာငး" မယဥးႏျယး

သညး

မ္ကးေတာငးေကာံ

မ္ာ့လြနး၊

ကၽျနးေတားက ံ ို

တစးခ္ကးၾကညံးသညး၈ ်ငငး့ေတာံမ်ငငး့၈ ကၽျနးေတား ေရြ႔မြေန၊ အိမးေပ၍တကးခဲံသညး၈ မယဥးႏျယးက အရီ့ေလ့

ကၽျနးေတားက ထပးေခ၍မိသညး၈ မယဥးႏျယး ၌ ပါ့ထကး ရြကးေသျ့မေပ္ာကး၈ သုိ႓ရာတျငး ပါ့ချကမ း ္ာ့ ေပ၍ေအာငး ်ပဵဳ့သညး၈ ်ပဵဳ့ရငး့လညး့ ထူ့သညး၈

ႏြငးံ အတူ ေနာကးမြလိုကးလာသညး၈ အိမးေပ၍တျငး

ထိုငးမိၾကေသာအခါ

အရီ့ေလ့က

မီ့ဖိုေခ္ာငးဘကးဆီ

ထျကးသျာ့၌၈ အရီ့ေလ့တု႓ိ

"သနး႓ဇငး...... " ကၽျနးေတားက

သတိၱမသိမသာ ်ပနးွငးလာေသာ ကၽျနးေတားက ေရြ့ဦ့စျာ ရဲရဲတငး့တငး့

အပ၍ထပး

ၾကမး့ခငး့ထာ့သညးမြာ

ႏြစးဆငံး်ဖစးသညး၈

ေအာကးဆငံးမြာ ဖိနပးခၽျတး်ဖစး၊ အေပ၍ဆငံး မြာ ဖိနပးခၽျတးထကး တစးေတာငးခနး႓ ဘာစကာ့

ဆကးေ်ပာရမြနး့မသိ၈ မယဥးႏျယးကလညး့

မ္ကးလႊာကေလ့ခ္ ကာေနသညး၈ ကၽျနးေတားတု႓ိ အခကးအခဲကို ရိပးမိဟနး အရီ့ေလ့က ွငးကူ၌၈ "လာၾကဟယး... နငံးတုိ႓က မတးတတးၾကီ့၇ လာ...လာ.... အေပ၍ထပးက"ို ကၽျနးေတားက အလိုကးသိေသာ အရီ့ေလ့ကို ေက့္ဇူ့တငးမိသညး၈

်မငံးသညး၈ မယဥးႏျယးသညး အေပ၍ဆငံး၉ထိုငးရငး့ ေ်ခေတာကးမ္ာ့ကို ဖိနပးခၽျတးသို႓ ခ္ထာ့သညး ်ဖစးရာ ေရႊေ်ခက္ငး့ မ္ာ့ ေပ၍ေအာငး ်မငးရသညး၈ မယဥးႏျယးက

မ္ကးလႊာခ္ထာ့သ်ဖငံး

ကၽျနးေတားက

မယဥးႏျယး၌

ေ်ခေထာကးကေလ့မ္ာ့ ကို စူ့စုိကး ၾကညံးေနမိသညး၈

မယဥးႏျယးက အနညး့ငယး တျနး႓ဆိုငး့ေန၌၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 181


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ွါွငး့ေသာ ေ်ခေထာကး ကေလ့မ္ာ့က ေရႊေ်ခက္ငး့ႏြငးံ လိုကးဖကး တငးံရႊနး့ေနသညး၈

ေ်ခသညး့ေလ့မ္ာ့မြ

ပနး့ႏုေရာငး

ေ်ပ့၊

ေ်ခဖမို့ထကး

အေၾကာစိမး့ေလ့မ္ာ့ကို ထငးရြာ့စျာ ေတျ႔်မငးႏိုငးသညး၈ ဤေ်ခေထာကး ဖဵုသိပးခဲံသညးကို

ေလ့

သတိရမိ၌၈

မ္ာ့ကို

တစးႀကိမးက

ယခုအခါ

ထုိစဥးက

"အဲဒီသပိတးႀကီ့ဆိုတာ ဘာလဲ" "သပိတး

ေမြာကးတယးဆိုတာ

...

အစို့ရကို

အာဏာဖီဆနးတာ

တစးမ္ိဳ့ေပါံ၇ ဒီတစးခါ ... ပုလိပးေတျကပါ သပိတးေမြာကး လို႓ အဂၤလိပးဘုရငးခဵ ရဲရဲတငး့တငး့ကိုငး၊ ရဲတငး့ေသာသတၱိမ္ာ့

အရႈဵ့ေပ့ၿပီ့

စကာ့မရြိ စကာ့ရြာႀကဵ ဆို၌၈ "သနး႓ဇငး ... နငး ဘယးတုနး့က ်ပနးေရာကးသလဲဟငး" "ငါ မေန႓ညက ေရာကးတယး"

မယဥးႏျယးသညး

ရြိတယး၈ အဲဒါေတာငး လူေတျ သျာ့ေန ၾကတာပဲ" "နငး ရနးကုနး ေရာကးဖူ့တယး"

ခုိငး့ရတယး၇

တို႓

...

ကၽျနးေတားံအာ့

တအဵံတၾသ

ေမာံၾကညံးသညး၈

မတူ၇ သုိ႓ရာတျငး မယဥးႏျယး၌ မ္ကးလဵု့မ္ာ့က ကၽျနးေတာံးကို အထငးၾကီ့ ခ္ီ့က္ဴ့ သညးံ အတျငး့စိတးထာ့ကို ေဖားေနသညး၈ "သနး႓ဇငး.....

နငးခုထိ

ဒါေတျလုပးတုနး့ပဲ

ေနား....

နငးသိပးသတိၱ

ေကာငး့တာပဲ" အရီ့ေလ့ သညး လကးဖကးသုတးႏြငံး အၾကမး့အုိး့လာခ္ေပ့သညး၈

"သိပးမေွ့ပါဘူ့ ... မုိငးေ်ခာကးဆယးေလာကးပဲ ရြိမယး"

"မေွ့ပါဘူ့ မယဥးႏျယးရယး ... ရနးကနုးဆိုရငး ဒီကေန မိုငးႏြစးရာေလာကး

အစုိ့ရအဖျဲ႔

ကၽျနးေတားေ်ပာေသာ စကာ့မ္ာ့ကုိ မယဥးႏျယး အာ့လဵု့ကုနး နာ့လညးဟနးေတာံ

"ေပါငး့တညးနဲ႓ ဒီက အေွ့ႀကီ့လာ့"

"မိုငးေ်ခာကးဆယးဆိုတာ အေွ့ႀကီ့ေပါံ"

ကို

လျတးလပးေရ့ ရခါနီ့ၿပီ့ မယဥးႏျယ"း

ဘယးဆီေရာကးေနပါသနညး့၈ ဘယးဆီ ေရာကးေနပါသနညး့ ...၈ ကၽျနးေတား က ၿငိမးလျနး့ သ်ဖငံး မယဥးႏျယးသညး အေနအထိုငးက္ပးဟနး

ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့

"စာ့ေသာကးရငး့ စကာ့ ေ်ပာၾကဦ့၇ အရီ့ေလ့ ေသာကးေရ ငငးလိုကး ဦ့မယး" အရီ့ေလ့သညး

တမငးေရြာငးထျကး

သျာ့မြနး့

ကၽျနးေတားရိပးမိသညး၈

မယဥးႏျယးလညး့ ရိပးမိေပလိမးံမညး ထငးသညး၈ သို႓ရာတျငး စကာ့ အတနးေ်ပာမိ ၾက်ပီ်ဖစး၊ မယဥးႏျယးေရာ ကၽျနးေတားပါ ေတျ႓စကေလာကး တစးဦ့ ကို တစးဦ့ မရြကးၾကေတာံ၈

"ေရာကးဖူ့တယး မယဥးႏျယး ... ဟိတ ု ေလာက အေထျေထျ သပိတးႀကီ့ မလြနးခငး တို႓ေက္ာငး့က သမဂၐ ကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစးနဲ႓ ငါသျာ့ရတယး" ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 182


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"နငးမႏြစးေႏျက ဘာလို႓ ်ပနးမလာလဲသန႓းဇငး၇ အရီ့ေလ့တုိ႓ေ်ပာလုိ႓ ငါက နငး်ပနးဦ့မလာ့လိ"ု႓ "ငါလညး့

မယဥးႏျယး ၌ မ္ကးႏြာ၉ ကၽျနးေတားအမ္ိဳ့ အမညးမသိေသာ အ်ပဵဳ့ ်ပနးလာခ္ငးလို႓

တစးပိုငး့ကိုေသေနတာပဲ

မယဥးႏျယး၇

ေက္ာငး့ပိတးတုနး့ စာၾကဳိ့စာ့စရာရြိေနလု"႓ိ မယဥးႏျယး ၌ မ္ကးႏြာ၉ ကၽျနးေတားအမ္ိဳ့အမညးမသိေသာ အ်ပဵဳ့ကေလ့ တစးခု ေပ၍လာသညး၈

ကေလ့တစးခု ေပ၍လာသညး၈ "နငးဘာ်ပဵဳ့တာ လဲ မယဥးႏျယ"း "ေၾသား.....

်မိဳ႔မြာေနရတဲံလူက

ေတာကို်ပနးခ္ငးလို႓

တစးပိုငး့ေသ

ေနတယး ဆုိလို႓ပါ" "နငး...ငါေ်ပာတာ ကို မယဵုဘူ့လာ့" "ငါမယဵုဘူ့ လုိ႓ မေ်ပာပါဘူ့" ကၽျနးေတားက မယဥးႏျယး၌အေ်ဖကုိ မေက္နပး၈ ထုိ႓ေၾကာငံး အိတးတျငး့ ၉ သျာ့ေလရာ ပါေသာပစၥညး့မ္ာ့ကို ထုတး်ပသညး၈ "ဒီမြာၾကညးံစမး့ မယဥးႏျယး နငးံဆျဲၾကိဳ့ေလ့နဲ႓ လကးကိုငးပွ ု ါေလ့ ေလ" မေမ္ြားလငံး သညးတုိ႓ကို ေတျ႓ရသ်ဖငံး ပထမေသား မယဥးႏျယး အဵံအာ့ သငံးသျာ့သညး၈ ခဏ၉ မူမ္ကးႏြာ ေဖျ့ေဖျ့ေလ့ ၉ ရြကးေသျ့မ္ာ့ ်ပနးဖ္နး့ လာသညး၈ "နငး ဒါကို အခုထိ သိမး့တာ့တုနး့ပဲလာ့ သနး႓ဇငး" "သိမး့ထာ့ ရတာေပါံ မယဥးႏျယး ဒါေတျဟာ နငံးကိုယးစာ့ ေတျပ.ဲ ... စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (၀ဿ)

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

နငံးကိုလညး့ ငါတစးေန႓ မြမေမံဘူ့"

Page 183


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

မယဥးႏျယး က မ္ကးလႊာခ္ထာ့ရာမြ မ္ကးေတာငးမ္ာ့ပငံး၊ ကၽျနးေတာံကို သိမးေမျ႔ႏူ့ညဵံစျာ

စိုကးၾကညံးသညး၈

ကၽျနးေတား

ကလညး့

မယဥးႏျယး၌

မ္ကးလဵု့မ္ာ့ကို ်ပနးေင့စိုကးၾကညံးေန မိသညး၈ တစးသကးွယး

ေ်ပာရငး့ ကၽျနးေတား သညး အမြနးတကယး ွမး့နညး့လာသညး၈ "အေမ မရြိ တဲံ ရျာ ကို ်ပနးလာရတဲံ သာ့တစးေယာကးရဲ႔ ဒုက၏ကို နငးနာ့လညးမြာ မဟုတးလူ့ မယဥးႏျယး၇ ေရာကးစဥး က ငါ... ငိုမိေသ့တယး"

လူခ္ငး့မ္ကးလဵု့ခ္ငး့ဆိုငး၊

ကၽျနးေတားမၾကာခဏ

မယဥးႏျယး က လညး့ မ္ကးရညးွဲလာသညး၈

ၾကညံးဖူ့သညး၈ သုိ႓ရာတျငး ယခု မယဥးႏျယး ႏြငံး မ္ကးလဵု့ခ္ငး့ဆိုငးမိစဥးရငး၉

"ငါနာ့လညး ပါတယး သနး႓ဇငး၇ ေဒ၍ေလ့ပနး့ွါ အတျကးေကာ နငံးအတျကး

ခဵစာ့ရေသာ ေွဒနာမ္ိဳ့ကို တစးၾကိမးမြ္ မခဵစာ့ဖူ့" ရငး၉စိမးံ်ခငး့၇ ေအ့်ခငး့၇ ေႏျ့်ခငး့၇ ဟာ်ခငး့၇ ဖို်ခငး့တုိ႓သညး တစးလြညံးစီ လႈပးရြာ့ေနသညး၈

ၾကာၾကာ

ၾကညံးမိ်ပနးေတာံ

ရြကးသလို

ေကာ ငါလညး့ငိုမိ ပါတယး၇ ေအ့ေလ နငံးစကာ့ ဆကးပါဦ့" "ငါဆကးမယးံ စကာ့ ကို ၾကာ့ရငး နငးစိတးဆို့မလာ့ မယဥးႏျယ"း

သနာ့သလို

ဘာလိုလို်ဖစးမိသညး၈ သုိ႓ရာတျငး မ္ကးလဵု့မ္ာ့ကိုမူ လျဲဖယး၊မရ၈ ရငးမြ ေွဒနာ သဵသရာ မြာလညး့ ထပးကာလညးလ္ကး ရြိသညး၈

မယဥးႏျယး သညး စိတးတျငး့ ်ဖဴစငးသညံး ကေလ့ငယးပမာ ကၽျနးေတားံကို ေမာံၾကညံးရငး့ ေ်ဖသညး၈

ဆိုငးမိေနၾကေသာ မ္ကးလဵု့မ္ာ့ကို လႊဲဖယးမိၾကသညး၈ ေနာကးရငးမြာ

"ငါက နငံးကို ဘာ်ဖစးလို႓ စိတးဆို့ရမြာလဲ သနး႓ဇငး"

တဒိုငး့ဒိုငး့ခုနး၊ ေမာေနသညး၈ လညးေခ္ာငး့ ၉ လညး့ ဆို႓နငံး်ပညံးက္ပးေန၌၈

"နငးစိတးမဆို့ရငး ငါေ်ပာ်ပပါမယး၇ ဒီရျာကို ငါ်ပနးလာတာ နငံးကို ေတျ႓ခ္ငး

ကိုယးလကးမ္ာ့ တုနးယငးကာ ေခၽျ့ေစ့မ္ာ့လညး့ ်ပနးလာ၌၈ မယဥးႏျယး

မို႓ေမာကးေသာရငးမ္ာ့ ်မငံးခ္ီနိမးံခ္ီ

လႈပးရြာ့ေနသညး

လျနး့လို႔ပဲ" မယဥးႏျယးက မ္ကးလုဵ့တျငး မ္ကးရညးွုိငး့ရငး့... ေတာကးပစျာ ်ပဳဵ့လ္ကး

ကိုလညး့ ကၽျနးေတားသတိ ်ပဳမိသညး၈ ်ဖဴွငး့ သနး႓စငးေသာ မယဥးႏျယး၌ လညးတိုငး အေ်ခ၉ တဆကးဆကး ေသျ့တို့ခုနးလႈပးေန်ခငး့ကိုလညး့ ်မငးမိ သညး၈ အတနးၾကာမြ

ေ်ခာကးကပးေနေသာ

လညးေခ္ာငး့ကို

ကၽျနးေတားက

ႏို႓မို႓ရငး

်ပနးခ္ငးစရာ

''နငး တကယး ေ်ပာတာလာ့ သနး႔ဇငး၇ ငါံကိုနငးတကယးေတျ႔ခ္ငးတယး ဟုတးလာ့''

တဵေတျ့မ္ိဳ ၊ စုိေစ်ပီ့ စကာ့ၾကိဳ့စာ့ ေ်ပာရ၌၈ "ရျာကိ.ု ...

ေမ့၌၈

အေၾကာငး့မရြိပါဘူ့

မယဥးႏျယး၇

''နငးံကို ဘာလို႓ ငါညာ ရမြာလဲ မယဥးႏျယ'း '

ရျာ်ပနးေရာကးရငး... ၾကိဳမယးံ ငါံအစးမ မရြိ ေတာံဘူ့ မဟုတးလာ့" ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 184


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ပထမ ဦ့စျာ မယဥးႏျယး၌မ္ကးႏြာ၉ ကေလ့ဘွကဲံသို႓ လျပးလပး ရႊငးလနး့ ေသာ အ်ပဳဵ့ကို ကၽျနးေတားး ်မငးရသညး၈

''ဘယးသူမ

မ်မငးပါဘူ့

မယဥးႏျယ.း ...၇

ငါေမ့တာေ်ဖရငး

လကးကိုလႊတးမယး''

''သနး႓ဇငး... နငးဒီစကာ့ကို ခဏခဏေ်ပာတယး''

''ေ်ဖပါံမယး...လႊတးပါ၇ အိ.ု .. လႊတးပါဆိုမ'ြ '

''ဒီစကာ့ အ်ပငး အရငးေ်ပာခဲံတဲံ စကာ့ေတျကို နငးမြတးမိေသ့သလာ့

''ငါေမ့တာေ်ဖရငး လႊတးမယးလို႓ ေ်ပာတယးမဟုတးလာ့''

ဟငး... မယဥးႏျယ'း '

''လႊတးပါဟာ ေ်ဖပါံမယး၇ နငးက ေမ့လညး့မေမ့ဘဲန'ဲ႓ '

''နငးက အမ္ာ့ၾကီ့ေ်ပာခဲံတာပဲ၇ ငါဘယးလိုလုပး မြတးမလဲ'' ''အမ္ာ့ၾကီ့ ေ်ပာခဲံတာေတာံ ဟုတးတယး၇ ဒါေပမယးံ တစးခုေတာံ ငါ ေသေသခ္ာခ္ာ ေ်ပာခဲံ တယး''

မယဥးႏျယး

တစးကယ ို းလုဵ့မြာဆတးဆတးတုနးေနသညး၈ မ္ကးလုဵ့၉

မ္ကးရညးမ္ာ့ ်ပညးံလြ္ဵေန၌၈ ကၽျနးေတား က မယဥးႏျယး၌ လကးကေလ့ကို လႊတးလိုကးသညး၈

''ဘယးဟာလဲ''

မယဥးႏျယးက ကၽျနးေတားႏြငးံေွ့ေအာငး အနညး့ငယး ေရႊ႔ထိုငးသညး၈

''တို႓ၾကီ့ လာရငး ဆရာနဲ႓ မမရြငးလို ခ္စးသူေတျ်ဖစးၾကမယး ဆိုတာေလ'' ''အိ'ု '

မ္ကးႏြာကေလ့ ကိုလညး့ အနညး့ငယး စူထာ့သညး၈ ''ကဲ.. ငါမေ်ပာဘူ့လာ့ ၇နငးစိတးဆို့မြာလို႔''

ဤအၾကိမးတျငး

မယဥးႏျယးမြာ

ပါ့တျငးမက

တစးမ္ကးႏြာလုဵ့

နီရဲသျာ့သညး၈ ''ဒါံေၾကာငး.ံ .. ငါ အစကတညး့က စကာ့ ခဵ ခဲံတယး၇ ဒီစကာ့ ၾကာ့ရငးနငးစိတဆ း ို့မယးလို႓၇ ငါံကို နငး အခု စိတးဆို့သျာ့်ပီလာ့'' မယဥးႏျယးသညး မေ်ဖ၇ ေခါငး့ကို ငုဵ႓တာ့ေသားလညး့ စိတးဆို့ဟနးမ်ပ၈ ကၽျနးေတားက

နငးံ

အရဲစျနး႓၊

မယဥးႏျယး

လကးကေလ့ကိုြဆျဲယူသညး၈

မယဥးႏျယးက မရုနး့...၇ ႏႈတးမြမူ တို့တို့ေတာငး့ပနး ရြာသညး၈

မယဥးႏျယး က ကၽျနးေတားံကို မ္ကးေစာငး့ေလ့ထို့သညး၈ ''နငးေတားေတား ွိတယး သနးံဇငး၇ နငးံကို ဘယးသူက စိတးဆို့လို႓လ'ဲ ' ''စိတးသာ မဆို့၇ဘာလို႓မ္ကးေစာငး့ထိးု့လဲ'' မယဥးႏျယး က ထပးမ္ကးေစာငး့ထို့်ပနးသညး၈ ''မုနး့လိ.ု႓ .. ကဲ''

''သနး႓ဇငး...၇ရြိခို့ပါရဲ႔ ဟယး၇ လူေတျ်မငးကုနးပါံမယး... ငါံလကးကိုလႊတးပါ'' ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 185


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

မုနး့သညးဆိုေသားလညး့

မယဥးႏျယး၌မ္ကးႏြာ၉

အရြကးႏြငးံ

အ်ပဳဵ့

ရာေနသညး၈

သူ႔မ္ကးႏြာေလ့ကို ေင့စိုကး ၾကညးံေန မိသညး၈

ဘာလို႔အက္ပးကိုငးခ္ငးရတာလဲ

သနး႔ဇငး၇

နငးေမ့ခ္ငး

''အခုမေပ့ႏိုငးဘူ့ မယဥးႏျယး၇ တို႔ေပ့ေနက္ေနရာမြာမြ ေပ့မယး'' မယဥးႏျယးက ေခါငး့ကို တျငးတျငးခါသညး၈

''ကဲ...ေမ့မယးဆို ေမ့ေလ၇ ဒီက ်ပနးရဦ့မယး၇ ေတားေတားၾကာ ၾကာလို႓ အစးမ လိုကးလာ ဦ့မယး''

''ရြကးစရာၾကီ့

သနး႔ဇငးရယး၇

လူေတျမိကုနးလို႔

ေက္ားမေကာငး့

ၾကာ့မေကာငး့''

ကၽျနးေတား က မေမ့၈ ကၽျနးေတားံ ေခါငး့တျငး့၉ဥာဏးနီဥာဏးနကးတို႔ ွငးလာေသာ ေၾကာငးံတညး့၈

ကၽျနးေတား က ဇျတးေတာငး့ဆိုသညး၈ မယဥးႏျယးက အေၾကာကး အကနး ်ငငး့ဆိုသညး၈

''ငါ အခု မေမ့ေတာံဘူ့ ၇ ညက္မြေမ့မယး''

ထိုအခိုကးတျငး ပငး

''အိ.ု ..ညက္မြ''

အရီ့ေလ့က

ေရအို့ရျကး၊

်ခဵွ၉

်ပနးေရာကး

လာသညး၈

မယဥးႏျယး အၾကီ့အက္ယး ထိတးလနး႓သျာ့သညး၈

''သနး႓ဇငး

မယဥးႏျယး၇

နငးံကို

အထိမး့အမြတး

အရီ့ေလ့

်ပနးေရာကးလာ်ပီ၇

ငါလညး့

်ပနးေတာံမယး၇

နငးံပစၥညး့ေတျ ေနာကးမြေပ့ေပါံ ဟုတးလာ့''

ကၽျနးေတားက မ္ကးႏြာပို့သတး၊ တညးၾကညးစျာ ဆိုရသညး၈ အ်ဖစး

ေပ့ခ္ငးလျနး့လို႔ ငါ်မိဳ႔ကပစၥညး့ေတျ ယူလာတယး၇ ငါံမုနး႓ဖို့ထဲက အငတးခဵ်ပီ့ ွယးလာတဲံ ပစၥညး့ေတျ'' မယဥးႏျယး၌

ငါံကို

အခုေပ့ပါလာ့''

ကၽျနးေတားကသာ စကာ့မဆိုႏိုးငးဘဲ ပါ့ေၾကာစိမး့စိမး့ႏြငးံ ရိြနး့်မ ေနေသာ

''နာ့ေထာငးစမး့

''နငး

မယဥးႏျယးက ်ပဳဵ့ရငး့ ေခ္ာံေမာံေသာေလသဵႏြငးံ ဆိုသညး၈ ကၽျနးေတားက ေနာကးးဆုဵ့ႏိုငးခ္ကးးကို ကိုငးသညး၈ ''ေကာငး့ပါ်ပီ မယဥးႏျယး၇ နငးံသေဘာပါပဲ၇ ဒါေပမဲံ နငးဆငး့လာလာ

ထိတးလနး႓ေသာ

မ္ကးႏြာေလ့မြာ

ေၾကကျဲညိႈ့ႏျမး့လာ

သညး၈

မလာလာ ငါေတာံ သနး့ေခါငးတးိတိမြာ ်ခဵထဲလာခဲံမယး၇ နငးဆငး့မလာလညး့ ငါံပစၥညး့ေတျ ငါယူ်ပီ့ ်မိဳ႔်ပနး သျာ့ေတာံမယး၇ ဒီရျာကိုလညး့ ငါံတစးသကး ်ပနးမလာဘူ့၇ ငါံမ္ကးႏြာကိုလညး့ နငးတစးသကး မ်မငးေစရဘူ့''

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 186


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

မိနး့ကေလ့တို႔၌စိတးသညး ႏူ့ညဵံလျနး့သညး၈ မိနး့မမာယာ သဲကို့်ဖာဟု မတရာ့

ဆိုစကာ့

ရိြေသားလညး့ စငးစစး

မာယာမ္ာ့သူမြာ

ကၽျနးေတားတို႔

ေယာကး္ာ့မ္ာ့သာတကာ့၈ ယုဵလြ္ငး ပုဵမိတတး၊ ပုဵမိေအာငးလညး့ ယဵုတတး ၾကေသာ မိနး့မသာ့တို႓၌ ပငးကိုယးရို့သာ့ စိတးကို စာဆိုပညာရြိတို႔ ဘာေၾကာငးံ အသိအမြတး မ်ပဳခဲံ သနညး့၈ ကၽျနးေတားသဵု့လိုကးေသာ လကးနကးသညး မယဥးႏျယး၌ မသညး့ႏြလုဵ့ကို

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (၀၀)

စူ့ေဖာကး ထိေရာကးသျာ့ဟနး တူသညး၈ မ္ကးႏြာေလ့ ညိႈ့ငယးသျာ့၊ သနာ့စဖျယး ေမ့သညး၈ မယဥးႏျယး

''သနး႓ဇငး နငး တကယးေ်ပာတာလာ့'' ကၽျနးေတားက

စိတးကိုတုဵ့တဵု့ခ္ထာ့ေသာ

သညး

အိမးဆလ ီ ာေနေသာ

အရီ့ေလ့ကို

တစးခ္ကး

လြမး့ၾကညံး်ပီ့ ကတုိကးကရိုကး တို့တို့ ဆိုသညး၈ သူရဲေကာငး့ၾကီ့၌

်ပတးသာ့ေသာ ဟနးပနးႏြငးံ ေ်ဖသညး၈ ''နငံးကိုငါဘယးတုနး့က လိမးဖူ့လုိ႓လဲ မယဥးႏျယ'း '

''သန႓းဇငး ... နငးအရငးွငးတဲံ ေချ့တို့ေပါကးမရြိေတာံဘူ့၇ ဘယးံႏြယးံ လုပးမလဲ'' ''ကိစၥမရြိဘူ့၇ အရငးသရကးပငးၾကီ့ ရြိေသ့လာ့'' ''ရြိေသ့တယး'' ''သနး့ေခါငးေလာကးက္ နငးေစာငံးေန၇ ငါၾကိဳ့ယူခဲံမယး သစးကင ို း့ ကို ေက္ား်ပီ့ ငါၾကိဳ့ပစးမယး၇ နငးက အထဲက သစးပငးတစးပငး မြာ ခ္ညးထာ့'' အရီ့ေလ့ သညး အိမးေပ၍ေရာကးလာ ၊ မခ္ိဳမခ္ဥး မ္ကးႏြာထာ့်ဖငးံ ကၽျနးေတားံတု႓ိအာ့ ၾကညံးသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 187


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

မယဥးႏျယး

သညး

ရြကးကို့ရြကးကနး့်ဖငံး

''အရီ့ေလ့

ကၽျနးမ

်ပနးေတာံမယး'' ဟု မေသမသပး ႏႈကးဆကးကာ အိမးေပ၍ မြ ဆငး့ေ်ပ့သညး၈ အရီ့ေလ့

က

သူခ္ေပ့ခဲံေသာ

လကးဖကးချကးကို

ၾကညံးသညး၈

လကးဖကးေတာငး အရာ မယျမး့ဘူ့၇ လကးဖကးထကး

ကလညး့

ေတာကးတီ့ေတာကးတဲံေတျ

ေ်ပာေန်ပနး်ပီ၇

ကၽျနးေတာံးတို႓ စကာ့ေကာငး့ေနလို႓ပါ''

တစးခုမြ သီခ္ငး့ႏြငံး ကၽျနးေတားံကို ခနဲ႓သညး၈

လူတျငးက္ယးလုပးကာ

ကိုဗိုလးေက္ားရြိနး မြာ ်ပညးသူ႓ရဲေဘား ယူနီေဖာငး့၇ ဘယးက ရထာ့မြနး့ သူက

တစးညဦ့လဵု့

သူတတးသမြ္ မြတးသမြ္ စစးပညာ တိ႓ုကို ကၽျနးေတားတု႓ိအာ့ ်မိနးေရရြကးေရ ရြငး့်ပ ေနသညး၈ မီေခ္ငး့တျာ့

တကးနညး့၇

ဘဲံနကးထို့နညး့၇

ညတိုကးပျဲအေၾကာငး့၇

်မိဳ႔တျငးတိုကးပျဲ အေၾကာငး့၇ ေပ္ာကးက္ာ့ စနစး စဵလြသညး၈ သူ႓စစးပညာ မ္ာ့

်မိဳ႔မ်ငိမး့ေရ့သကဲံသုိ႓

ထိနးထိနးသာေန၌၈

ေ်ပာသညး၈

ကၽျနးေတားံအတျကးေတာံ အပ္ငး့ေ်ပခဲံသညး၈

အရီ့ေလ့ ဆုိသကဲံသို႓ ထုိည၉ စကာ့လကးဆဵု ေ်ပာ၊မကုနးႏိုငးခ.ဲံ ... မြ

စာ့်ပီ့

''ဘယးေတာငးပဵတကး၇ ကာကျယးပစး''

''စကာ့လကးဆဵု၇ ေ်ပာလုိ႓မကုနး ခ္စး်ခငး့ပီယ ေလာကဤလူ႓ဘ'ဵု '

ညက္

အာ့ရေအာငး

အေၾကာငး့ ေ်ပာရာမြ အခ္ကးက္လ္ြငး အာ့ရပါ့ရ ဟစးေအားအမိနး႓ေပ့ ရြငး့လငး့

အရီ့ေလ့ သညး ေမ့ေငံါမ္ကးႏြာမဲံ၊ သူၾကာ့ဖူ့ေသာ ေရြ့ဓာတးရြငး

ခ္ိနး့သညံး

ညစာကို

မသိေသာ ဂ္ပနးဓာ့ရြညးၾကီ့ ႏြငံး အလျနး ခဵံညာ့ ေန၌၈

ေကာငး့တာ ေတျ႓ေနၾကတယး ဟုတးလာ့'' ''အရီ့ေလ့

ခ္ဥးေရဟငး့တု႓ိ်ဖငံး

ကိုဗိုလးေက္ားရြိနး တုိ႓၌ ်ပညးသူ႓ရဲေဘားတပးဖျဲ႔ရြဵ့၉ သျာ့အခ္ိနး်ဖနး့သညး၈

လကးဖကးချကးက အရာမယျငး့၈ ''ၾကညံးစမး့

ဆီ့သီ့မြညံးေ်ခာကး

ေငျလေရာငးသညး

သစးပငးရိပး

ကိုသာ

အာ့ကို့်ပဳထာ့ရေတာံမညး ်ဖစး၌၈ ကၽျနးေတားက ဘေထျ့ ႏြငံး အတူ ဘေထျ့စိတးေက္နပးေအာငး ညေန၉ အတူ ပ္ာ့လိုကးဖျပးသညး၈ အရကး ေတာံမူ ဘေထျ့ တိုကးတျနး့သညံးၾကာ့မြ မေသာကးေတာံ.....၈ ဘေထျ့ ကိုယးတိုငး ခ္ကးေကၽျ့ေသာ ယုနးသာ့ဆီ်ပနး ႏြငံး

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ကိုဗိုလးငေက္ားရြိနး

သညး

သူေ်ပာသမြ္ကို

အာ့ရပါ့ရ

ေ်ပာၿပီ့မြ

ကၽျနးေတားံအေၾကာငး့ ေမ့သညး၈ ''ငယးေလ့ မငး့ဘာ်ပနးလာလုပးတာလဲ'' ''ရျာလျမး့ လုိ႓ေပါံဗ္ာ'' ''တနးစမး့ပါ၇ မငး့ မငးံေကာငးမေလ့လျမး့ လို႓ မဟုတးလာ့'' ''ဟာဗ္ာ ... ခငးဗ္ာ့ႀကီ့ကလဲ'' Page 188


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကိုဗိုလးေက္ားရြိနး သညး အာ့ရပါ့ရ တဟာ့ဟာ့ ရယးသညး၈

"ကၽျနးေတား ေတာငး့ပနးပါတယးဗ္ာ၇ ႏို႓ ဘယးလိုေခ၍ရမလဲ"

''ငယးေလ့ေရ ... နငးံေကာငးမေလ့ က တကယးေခ္ာတာ ...၇ နငးံ

"ငါံနာမညး

အဲဒါေလ့ ကို လကးလျတး မခဵနဲ႓ ... ၾကာ့လာ့ ..."

အခု

ဗိုလးေက္ားရြိနး ကျ၇

မငး့ကေတာံ ဗိုလးထညးံ

မေခ၍ရငးေနကျာ၇ ကိုေက္ားရြိနးဆို ေတားပါၿပီ"

ကၽျနးေတား က မေ်ဖဘဲ ၿပဵဳ့ေနသညး၈

"ေအ့ဗ္ာ

"ေအ့ ... မငး့က ၿပဵဳ့ေန၇ ေတားေတားၾကာ ဟိုေချ့မသာ့ႀကီ့လကး ပါသျာ့ဦ့မယး"

...

ကိုေက္ားရြိနး၇

ဒါထကး

ခုနငးက

ခငးဗ္ာ့ေ်ပာတာ

တကယးလာ့" "တကယး ေ်ပာတာေပါံ ငယးေလ့ရာ၇ မငး့ ... ဒီပုလိပးဆိုတဲံ ေကာငးေတျ ဘယးတုနး့က ေကာငး့ဖူ့လို႓လ"ဲ

"ဘယး ေချ့မသာ့ႀကီ့ လဲ" "ဘယးေချ့မသာ့ႀကီ့ ရမလဲ၇ ဦ့ဆဵနီေပါံ၇ အခု သူက ွနးေထာကးေတျ ဘာေတျေတာငး ်ဖစးေန ၿပီ၇ သူႀကီ့ အိမးလညး့ ခဏခဏလာတယး"

"ဟေကာငးရ ...၇ ရို့ရို့လာတာလို႓ ငါမထငးဘူ့၇ အခု သူ႓မိနး့မကလညး့ ေသသျာ့ၿပီ၇ မုဆို့ဖို၇ မယဥးႏျယးကို လာခ္ိနး ေနတာေပါံ"

တစးစုဵတစးခုကို

"ေအ့ေလ

ထာ့ပါေတာံ၇

ဒီ

ဆဵနီ

ဆိုတဲံေကာငးက

ဘယးတုနး့က

ဒါေတာံ မြနးသညး၈ "ဒီေတာံ ... ငါေ်ပာမယး၇ ေကာငးမေလ့ကို လကးလျတးမခဵနဲ႓၇ မငး့ အကူ အညီလုိရငး ငံါကိုေ်ပာ၇ ဒီနယးမြာ နငးံအဘကလျဲၿပီ့ ငါံဆို အကုနးမီ့ေသတယး"

ကၽျနးေတားံရငးထဲ ထိတးခနဲ ်ဖစးသျာ့သညး၈ သညး

"ဦ့ေလ့ထျနး့တို႓လို ပုလိပးေကာငး့ေတျလညး့ ရြိပါတယးဗ္ာ ..."

ေကာငး့ဖူ့လို႓လ"ဲ

"သူ႓ဘာသာ သူလာတာ ဘာ်ဖစးသလဲ"

ကိုဗိုလးငေက္ားရြိနး

က

မေက္နပးသညးံဟနး

မ္ကးႏြာရႈဵ႔တျသျာ့ၿပီ့ ေ်ပာ၌၈

ကၽျနးေတားသညး ကိုေက္ားရြိနးကုိ ေက့္ဇူ့တငးမိသျာ့သညး၈ ကၽျနးေတားံ အတျကး ရျာ၉ ယဵုၾကညး အာ့ကို့စရာ လူတစးေယာကး လုိေနသညး၈ ကိုေက္ားရြိနး သညး အနညး့ငယးေပါေသားလညး့ ရုိ့သာ့၊ သစၥာရြသ ိ ညး၈

"ငယးေလ့ ... မငး့ ငါံနာမညးႀကီ့ မေခ၍နဲ႓ေတာံကျာ" ကၽျနးေတားကလညး့ ယခုမြသတိရကာ အာ့နာပါ့နာ ်ဖစးသျာ့သညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 189


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတားက

ကိုေက္ားရြိနးကို

မယဥးႏျယးႏြငးံ

ကၽျနးေတားံအေၾကာငး့

အက္ဥး့ခ္ဵဳ့ ေ်ပာ်ပသညး၈ ယေန႓ည သူႀကီ့ အိမးွငး့ သို႓ ကၽျနးေတားွငးမညးံ အေၾကာငး့လညး့ ဖျငးံဟ ွနးခဵသညး၈ ဤွနးခဵခ္ကးေၾကာငးံ

က

အစစ

အဆငးေ်ပသျာ့သညး၈

အဆငးသငံးယူလာေသာ

သူႀကီ့ၿခဵွငး့သို႓

ႀကိဳ့ထိပး

မယဥးႏျယး

အဆငးသငံး

ခဲလဵု့ခ္ညး၊

ေစာငးံေန

မြနး့

သိသာသညး၈ ကိုေက္ားရြိနးက "အစစ စိတးခ္ပါကျာ" ဟု ဆိုဟနး ေခါငး့ညိတး်ပသ်ဖငးံ ကၽျနးေတားက

ႀကိဳ့စကို

ဆျဲကာ

သရကးကိုငး့

ေပ၍

တျယးတကးခဲံသညး၈

သရကးကိုငး့ေပ၍မြ ငုဵ႓ၾကညးံေသာအခါ ကိုေက္ားရြိနးသညး တာွနး ေက္စျာ ႀကိဳ့စကို ၿခဵ်ပငး ရြိ သစး်မစးတစးခုေပ၍၉ ခ္ညးေန၌၈

ၿခဵတျငး့ဆငး့ခဲံသညး၈ ၉

လေရာငးေၾကာငးံ

"သနး႓ဇငး ... နငးေပ့စရာ ရြိတာ ေပ့ေလ၇ ၿပီ့ေတာံ ... ်ပနးေတာံ" ကၽျနးေတား သညး မယဥးႏျယးကို သနာ့သျာ့သညး၈ ထုိ႓ေၾကာငးံ ေရြ႔မတို့ေတာံဘဲ အဆငးသငံးပါ လာေသာ စက၎ဴေသတၱာေလ့ ကို လြမး့ေပ့သညး၈ "အဲဒါ ... ဘာေတျလ"ဲ "ဖျငးံၾကညံးေလ မယဥးႏျယ"း မယဥးႏျယး

က

ေခတၱေတျေွ

ေနၿပီ့ေနာကး

ေသတၱာေလ့ကို

ဖျငးံၾကညးံသညး၈

ကိုေက္ားရြိနးလကး်ပ မြ ကၽျနးေတားက တစးဖကးႀကိဳ့ အတုိငး့ ေလြ္ာခ္ကာ

ၿခဵတျငး့

ကၽျနးေတား က ေလသဵ်ဖငံး ေမ့ရငး့ မယဥးႏျယးအပါ့သို႓ ကပးသျာ့သညး၈ မယဥးႏျယးက ေ်ခတစးလြမး့ ဆုတးသျာ့၌၈

သရကးကိုငး့ ကိုေက္ားပစးၿပီ့ ႀကိဳ့ကို ေလြ္ာေအာငး ေလြ္ာံခ္ေပ့သညး၈ တစးဖကးမြ ႀကိဳ့စတငး့သျာ့သညးေထာကး၊

ဆတးဆတးတုနးေန ရြာသညး၈ "မယဥးႏျယး ေၾကာကးေနသလာ့"

ကၽျနးေတားကပးေသာအခါ ကိုေက္ားရြိနး ကိယ ု းတိုငး အေဖား လုပးလာသညး၈ ကၽျနးေတား

မယဥးႏျယးက မထူ့၈ ကၽျနးေတား အနာ့ကပးသျာ့ေသာအခါ ကိုယးေလ့မြာ

ထိနးေန၌၈

သရကးပငးေအာကးတျငးမူ

အရိပးေကာငး့၊ ေမြာငးေနသညး၈ အေမြာငး ၉ ေဖျ့ေဖျ့်ဖဴေသာ သ႑ာနးေလ့ကို ေတျ႔ရသညး၈ "မယဥးႏျယး ..." ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

"ဘာေတျလဲ ... ငါမ်မငးရဘူ့" "နညး့နညး့ လေရာငးေအာကး ထျကးၿပီ့ ၾကညးံပါလာ့" မယဥးႏျယးသညး

လူမထျကးဘဲ

ေသတၱာေလ့ကိုသာ

လေရာငး၉

ဖျငးံၾကညးံသညး၈ "ဟယး ... လကးကင ို းပွ ု ါေလ့ေတျပါလာ့"

Page 190


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"ဟုတးတယး မယဥးႏျယး၇ အေရာငးစုဵပဲ၇ တစးဒါဇငး ငါွယးလာခဲံတယး"

တငး့ၾကပးစျာ ေပျ႓ထာ့လ္ကး ရြိသညး၈ မယဥးႏျယးကလညး့ မရြနး့၇ မရြနး့သူကိုမြ

"တစးဒါဇငးေတာငး ...၇ မမ္ာ့ဘူ့လာ့ ..."

ပိုတငး့ေအာငး

"မမ္ာ့ပါဘူ့ မယဥးႏျယး၇ သဵု့ထညးကို နငးံလကးနဲ႓ နငးံနာမညးပနး့ထုိ့ၿပီ့ ငါံကို်ပနးေပ့ေပါံ ... ဟုတးလာ့၇ ေနဦ့ အထဲမြာ ... ေသေသခ္ာခ္ာ ၾကညးံစမး့" မယဥးႏျယက း ေသတၱာတျငး့ ေသေသခ္ာခ္ာၾကညံးသညး၈

သူ႓ဘာသာသူေ်ဖ၊

တယုတယ

လေရာငး၉

ၾကညံးေနသညး၈

မယဥးႏျယးသညး

ေက္ာကးစိမး့

ငံါကိုယးစာ့

ကလညး့

ေရာေနပါ၌၈ စပါ့ၾကီ့ေ်မျ အညြိဳဵ႔ခဵရသူ၌ အေၾကာငး့ကို ကၽျနးေတား ၾကာ့ဖူ့သညး၈ တျငး့မြ

ေမာံေမာံ

ေကာံေကာံ

ရြိေနရြာသူ

မယဥးႏျယးမြာ

ကၽျနးေတားပါ မရုနး့ႏိုငး မေရြာငးႏိုင… း .၈

ွငး့ွငး့လကးေနေသာ က

ရငးထုိ့ေလ့ကို

ရငးထို့ေလ့ကို

မယဥးႏျယး

မိနး့ကေလ့တစး ေယာကးအတျကး မညးသို႓ ရြိမညးကို မေတျ့ေခ၍မိ၈ မယဥးႏျယးသညး

လွနး့ လညး့ ေစာငး့သ်ဖငံး သရကးပငးရိပးလညး့ ေ်ပာငး့ခဲံသညး၈ ကၽျနးေတား

ႏြငံး

မယဥးႏျယးက

စဵပယးရဵုၾကီ့တစးခုေဘ့

ေရာကး

ေနၾကသညး၈ စဵပယးပနး့တုိ႓သညး လေရာငး ႏြငံး်ပိဳငး ေဖျ့ေဖျ့်ဖဴေန၌၈ ရနဵ႓တို႓လညး့

ကၽျနးေတား ထိုစဥး၉ အမြတးမထငး ်ပဳမိ်ခငး့်ဖစးသညး၈ အစိမး့သကးသကး

ေမာံၾကညံးလိုကးေသာအခါ

သမုဒယ အဆိပး ဟုနး်ပငး့သညံး ခ္စး်ခငး့ ေ်မျစပါ့ၾကီ့၌ အညြိ႔ွ ု ယး မတိမး့ ဖယးႏိုငးေအာငး အမိခဵေနရသညးံ သာ့ေကာငးမ္ာ့သာတညး့၈

လကးမြယူ်ပီ့ သူ႓လကးွဲ ရငးအွ ဵု ယး ကိုငးထုိ့ေပ့သညး၈

ကၽျနးေတား

ရြဴ်ခငး့

အမြနးမြာ မယဥးႏျယးေရာ ကၽျနးေတားပါ သဵု့ေတာငးွတး စကးအကုနးႏြငံး

ငံါဆီမြာရြိတယးေလ၇

ကၽျနးေတား

အသကး

သညးသာ မလႈပးသာမရုနး့သာရြိသညး ၾကာ့ဖူ့သညး၈ ယခုမူ မယဥးႏျယးသာမက

ဒီရငးထို့ေလ့ ကို နငးယူထာ့ ေစခ္ငးလို႓ ငါလုပးခဲံတာ…..‟‟ မယဥးႏျယးသညး

ရငးခ္ငး့အပးမိ၊

စပါ့ၾကီ့ေ်မျ အညြိဵဳ႔ခဵရသညံးပမာ တူေနသညး၈ စပါ့ၾကီ့ေ်မျညြဳိ႔ရာ၉ သာ့ေကာငး

ရငးထုိ့ေလ့ကို ွမး့သာအာ့ရ ၾကညံးေန သညး၈ ’’မယဥးႏျယးံဆျဲၾကိဳ့ေလ့

ေပျ႓ထာ့မိ၌၈

ကၽျနးေတားံရငးချငး

’’ေဟာဒါဘာေလ့လဲဟငး၇ ရငးထို့ေလ့’’ သူ႓ဘာသူေမ့

ကၽျနးေတား ေလာက ကို သတိ်ပဳမိခ္ိနး၉ မယဥးႏျယးကို ကၽျနးေတားံရငးချငး၉

ေမႊ့ေမႊ့ၾကဴေနသညး၈လေရာငးွယး

ရႊနး့လကးေအ့ၾကညးေသာ

မယဥးႏျယး၌

ပါ့ႏုႏုမြ စဵပယးပနး့ ထကးေမႊ့ေသာ ကိုယးသငး့နဵ႓ကို ကၽျနးေတား နမး့ရြဴခဲံရပါ၌၈ အသကးရြဴ

စကာ့လကးဆဵု ေ်ပာ၊လညး့ မကုနးပါ၈ တစးနညး့အာ့်ဖငံး မကုနးေသာ

ရပးလ္ကး ကၽျနးေတားံကို ေင့ၾကညံး ေနရြာသညး၈ကၽျနးေတား ကိုယးတုိငး ကလညး့

စကာ့တို႓ကို

အသကးရြဴရပးသျာ့မိသညး၈ မညးမြ္ၾကာၾကာ အသကးရြဴရပး ေနမြနး့မသိ၈

ေရာကးရြိခဲံရပါသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ေ်ပာဖျယးမလိုသညံး

ကမာၻဦ့

ဘဵုသစး

သို႓

ကၽျနးေတားတို႓

Page 191


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

မဟာကပးကမာၻဦ့၉ ်ဗဟၺာတစး်ဖစးလဲ လူသာ့တု႓ိ ရြိခဲံဖူ့သညး ဆိုၾက၌၈ ၾကယးေရာငးလ

ေရာငးစဵုေသာ

ထငးရြာ့ေလေသား…

တစးညွယး

ကမာၻဦ့သူ

က၎တၳိပုရိသ

လူသာ့တုိ႓ကို

အဂၤါလက၏ဏာတုိ႓

မတူ

်ခာ့ေလေသာ

ဤေ်မေနရာ၉

မယဥးႏျယးႏြငံး

ဇာတးသေဘာွ သညး မညးမြ္ဖမး့စာ့ေလသညးမသိ၈ ေရြ့ယခငးက ကၽျနးေတားအၾကိမးၾကိမး

ဤရျာ၇

ဤ်ခဵ

ေတျ႔ခဲံဖူ့သညး၈

ထိုစဥးက

ဘွမာၻဦ့

မို့ေသာကးစ

ႏြငး့မႈနးမႈနးေၾကာငံး ဘာသညးမြ္ မသဲကျဲ၇ ဘာကိုမ္ြ သတိမ်ပဳမိ၈ သဲကျဲ၊ သတိမူမိေသာ ၾကယးေတျ လေတျစဵုသညံး ဤေႏျညက္ခါမြ မတူေသာ ဇာတးသေဘာွသညး မယဥးႏျယး ႏြင႓း ကၽျနးေတားံ ကို ေၾကာကးမကးဖျယး ဖမး့ထာ့ပါ၌၈ လျမး့ဆျတးဖျယး ဖမး့စာ့ပါ၌၈ေၾကာကးမကး လျမး့ဆျတးဖျယးေသာ ဤဖမး့စာ့မႈသညးပငး မယဥးႏျယးႏြငံး ကၽျနးေတာံးကို ကမာၻဦ့ ဘဵုသစးဆီ ပို႓ေဆာငး ခဲံသညး၈ ေၾကာကးမကးလျမး့ဆျတးဖျယး ပို႓ေဆာငးခဲံပါ၌၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 192


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (၀၁)

ေဒါသႏြငံး

ေသာကတို႓်ငိမးေသား...ခိုငးမာေသာ

သိႏိၷဌာနးတနးခုိ့သညး

အစစအရာရာကို လႊမး့မို့ ပစးလိုကး သညး၈ ဤသႏိၷဌာနးတနးခုိ့်ဖငံး တစး်ပညးလဵု့

အခနး့ (ှ၅)

လျတးလပးေရ့ မုခးဦ့ဆီ တညီတညျတးတညး့ ခ္ီတကးၾကသညး၈

ေနာကးဆဵု့အိပးမကး

ကၽျနးေတားသညး

ေက္ာငး့သာ့သမဂၐ

ဒုတိယဥက၎ဌ

လုပးရငး့

်ပညးသူပလႈပးရြာ့မႈ၉လညး့ ပါွငးသညး၈ စာကိုလညး့ တစးဖကးက ဖိၾကိဳ့စာ့သညး၈ ေႏျကုနး၊ ေပါငး့တညးေက္ာငး့ ်ပနးေရာကးေသာအခါ ကၽျနးေတားသညး စာကို ခါတိုငး့ထကး ပိုဖိၾကိဳ့စာ့သညး၈

သနာ့ဖျယး ေကာငး့သညးမြာ ဦ့ေလ့ထျနး့်ဖစးသညး၈ ေတားလြနးေရ့စဥးက ေဆာငးရျကးမႈ တုိ႓ေၾကာငံး ရာထူ့ ေလ္ြာခ္ခဵရသညး၈ ယခု သူ႓ေမျ့စာ့သာ့ပမာ

ရငးတျငး့၉မူ လျမး့ေငျ႓ႏြငးံအတူ တစးစဵုတစးခုကို သိွ ု ြကးထာ့ရပါသညး၈

်ဖစးေနေသာ

တူလြပါ၌၈

်ဗိတိသြ္အငးပါယာ

သစၥာေတားခဵ

်ပနးတမး့ွငး

ရာဇာွတးွနး ၌ ဖိႏြိပးမႈကို ပမာမ်ပဳဘဲ ကၽျနးေတား လုပးသမ္ြကို အာ့ေပ့သညး၈

အဖို့တနးရတနာ တစးခု ကို မေပ္ာကးမပ္ကးရနး အေွ့တစးေနရာ၉ ်မြဳပးကျယးထိနး့သိမး့ ထာ့ရေသာ သူတစးဦ့ ၌ ခဵစာ့မႈႏြငံး ကၽျနးေတားံခဵစာ့မႈသညး

ကၽျနးေတားက

အမြနးစစးစစး

ထိုအခ္ိနးက

ကၽျနးေတားတို႓

လႈပးရြာ့သညးမြာ

မေ်ပာပေလာကး၇ တာ့မႏိုငး ဆီ့မႏိုငး တကးလာေသာ ဒီေရဦ့ ၉ အလိုကးသငးံ ေမ္ာခိုစီ့လာသညံး ေဗဒါပနး့တုိ႓သဖျယးသာ ်ဖစးသညး၈ ကိုလိုနီ ဆနး႓က္ငးေရ့၇

အေွ့ွယး မေပ္ာကးမပ္ကးရနး ကၽျနးေတား သုွ ိ ြကး်မြဳပးကျယး ထိနး့သိမး့

လျတးလပးေရ့၇

်ပညးသူပလႈပးရြာ့မႈ

ဒီေရသညး

အ်မငးဆဵု့

အ်ပငး့ဆဵု့

ထာ့ရသညံး ရတနာမြာ မယဥးႏျယး အတျကး ထာ့ရြိသညံး ကၽျနးေတားံအခ္စးပငး

စဵခ္ိနးေရာကးေနသ်ဖငံး၇ ေဂ္ာံဘုရငး ၌ မွငးဘူ့ဆိုေသာ ေနလဵု့မြာ ငုပးလုဆဲဆဲ

်ဖစးပါ၌၈ ကၽျနးေတားံအခ္စး ဆိုသညးမြာလညး့ ်ဖဴွငး့ဖနး႓၊ ေၾကာငံးရြငး့သနး႓ ေသာ

တညး့၈

မယဥးႏျယးပငး တစးဖနး်ဖစးေနပါ၌၈

ရြစးတနး့ ၉ ပထမအပတးစာ့ေမ့ပျဲတျငး ကၽျနးေတားသညး ပထမရသညံး်ပငး

ကၽျနးေတား ရြစးတနး့၉သငးေနဆဲ ဇူလိုငးလွယး ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ ႏြငံး အေပါငး့ပါ

ေခါငး့ေဆာငးၾကီ့မ္ာ့

လုပးၾကဵခဵ

ရသ်ဖငံး

တစး်ပညးလဵု့

သိမးံသိမးံတုနးခဲံသညး၈ ေဒါသႏြငံး ေသာကေရာကး၊ လူတိုငး့ ေဆာကးတညး မရ ်ဖစးခဲံသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

ဘာသာစဵု

ထူ့ခၽျနးေသာေၾကာငံး

ကို့တနး့တငး

ေပ့်ခငး့

ခဵရသညး၈

ကို့တနး့စာေမ့ပျဲမြာ အစို့ရစစး ်ဖစးသညံး်ပငး ေက္ာကးထျကး လကးမြတး လညး့ ရမညး်ဖစးသ်ဖငံး ကၽျနးေတားသညး စာကို အေသအလဲ ၾကိဳ့စာ့ရ်ပနးသညး၈ ထုိအတျငး့ ်မနးမာ်ပညး လျတးလပးေရ့ ရခဲံသညး၈ Page 193


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

လျတးလပးေရ့ ပျဲေတားၾကီ့အ်ပီ့၉ ဆရာဦ့စိနးထျနး့သညး ကၽျနးေတားံအာ့ ေခ၍ေတျ႔၊

ေကာလိပးသုိ႓သျာ့လု-ိ မသျာ့လို၇

သျာ့ရနး

တတးႏိုငးမတတးႏိုငးကို

စဵုစမး့ေမ့်မနး့သညး၈ ကၽျနးေတားက သျာ့လိုေၾကာငး့၇ သျာ့ရနး တတးႏိုငးေၾကာငး့ ေ်ဖေသာအခါ

ဆရာသညး

ကၽျနးေတားံးကို

မကးထရစးစာေမ့ပျဲ

အတျကးပါ

်ပငးဆငးခိုးငး့ သညး၈ မကးထရစးႏြငံး

ကို့တနး့စာေမ့ပျဲမြာ

အဂၤလိပးစာ၇

်မနးမာစာႏြငံး

ကၽျနးေတားသညး ေန႓၉ ေက္ာငး့တျငး ကို့တနး့အတျကး သငးၾကာ့ရသညး၈ ည၉ ဆရာံအိမးတျငး မကးထရစး အတျကး အပို သငးတနး့ ယူရသညး၈ ကို့တနး့စာေမ့ပျဲ ႏြငံး ေပါငး့တညးတျငးေ်ဖ်ပီ့ မကးထရစးကို သူငယးခ္ငး့

ေက္ားလြတုိ႓အစးမအိမး၉ တညးခုိ့ရနး

စာက္ကးေနစဥး

သတငး့စာတိုကမ း ္ာ့ ရိုကးခ္ိဳ့ခဵရေသာ ကိစၥ ႏြငံး ပတးသကး၊ တစး်မိဳ႔လဵု့ဆူဆူ

မခကးလြ၇

ရာဇွငးမြာမူ

ကို့တနး့၉

ကမာၻ႔ရာဇွငးသငးရ၊

မကးထရစး၉

လူပငးပနး့ေသားလညး့ စာေမ့ပျဲကို ေကာငး့စျာ ေ်ဖဆုိႏိုငးခဲံသညး၈ စာေမ့ပျဲအ်ပီ့၉

ကၽျနးေတားတုိ႓ မကးထရစးစာေမ့ပျဲ ေ်ဖရေသ့မီပငး ကျနး်မဴနစးပါတီသညး

တာ့်မစး

သညံးၾကာ့မြ

်မိဳ႔တျငးမေနဘဲ

ကၽျနးေတားရျာ်ပနးခဲံ၌၈ ကၽျနးေတားံရျာမြာ တစးမ္ိဳ့တစးဖဵု ေ်ပာငး့လဲေန်ပနးေပ်ပီ၈

သု႓ိရာတျငး ယခု ကၽျနးေတားံရျာ၌ ေ်ပာငး့လဲပဵု ၉ စိတးခ္မး့သာဖျယးတစးကျကးမ္ြမရြိ၈ ရျာအနီ့ ကပးမိကတညး့က အစစးအေဆ့ထူေသာ လကးနကးကိုငး မ္ာ့ကို

တစးရျာလဵု့

်ပညးသူရဲေဘားမ္ာ့အ်ပငး

ေတာခိုသျာ့၌၈ ဆရာံကို

သျာ့သတိရမိသညး၈

ယခုအခ္ိနးဆိုလြ္ငး

ဆရာလညး့ ေတာတျငး့ ေရာကးေန ေပမညး၈ ကျနး်မဴနစး မ္ာ့ သညး ဖဆပလကို ဦ့တညးတိုကးခိုကးသညးဆိုရာ

အဘ

ေတျ႔ရသညး၈ ရျာ်ပငးႏြငံး ရျာတျငး့ ၉ လညး့ ခဵကတုပးက္ငး့မ္ာ့အႏြဵ႓ရြိေန၌၈

ညဵညဵ်ဖစးေနသညးႏြငံး ၾကဵဳရ၌၈

ကၽျနးေတားက

ကၽျနးေတား က စာကိုသာ ဖိက္ကးသညး၈ အဂၤလပးစာႏြငံး ်မနးမာစာမြာ

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့မညးသညး အေကာငး့အတျကး ်ဖစးပါက ွမး့သာရေပမညး၈

ေက္ားလြႏြငံးအတူ ရနးကုနး စာစစးဌာန တျငး ဆငး့ေ်ဖသညး၈ တျငး

ကၽျနးေတားံလို လူငယးခ္ာတိတး တစးေကာကး က ဘာမ္ာ့တတးႏိုငးပါမညးနညး့၈

်ဗိတိသြ္ရာဇွငး ်ဖစးေနေသာေၾကာငံး အထူ့ပိုဂရုစိုကး ေလံလာရသညး၈

ရာဇွငးတို႓၉သာ ကျာသညး၈ က္နးဘာသာတုိ႓၉ မကျာလြ၈

ရနးကုနး

စိတးမခ္မး့သာ ေသားလညး့ တစး်ပညးလဵု့ ႏြငံးခ္ီ ်ဖစးသညံးကိစၥၾကီ့ကို

ဖဆပလ

ေခါငး့ေဆာငး်ဖစးေသာ

အဘ

ႏြငံး

လညး့

အဘႏြငံး

သူၾကီ့၌

ကိုေက္ားရြိနးတုိ႓၌ လကးနကးကိုငး လကးနကးကိုငး

ကာကျယးေရ့

အဖျဲ႔သာ့မ္ာ့ႏြငံး ်ပညံးေနသညး၈ တစးခ္ီတစးခ္ီတျငး ွနးေထာကးၾကီ့ ဦ့ဆဵနီႏြငံး ရဲအဖျဲ႔သာ့ တုိ႓ကလညး့ ေရာကးလာသညး၈ ရျာေရာကးမဆိုကးတျငး စိတးထိခိုကးဖျယး သတငး့ဆို့ကို ၾကာ့ရသညး၈

ဆရာတို႓လညး့ တိုကးေနေပေတာံမညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 194


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ရျာ၉

ကၽျနးေတားံဘေထျ့ေရႊလျနး့

မရြိေတာံ၇

မရြိေတာံဆိုသညးမြာ

ရို့ရို့မရြိေတာံ်ခငး့ မဟုတး၈

သူ႓ကမာၻရနး်ဖစးေသာ

ဦ့သာဇဵ

ကို

သူၾကီ့ရာထူ့မြ

အသာ်ဖဳတးပစးႏိုငးေသားလညး့ မ်ဖဳတး၇ ်ဖဳတးရနး လညး့ မလို၈ သူၾကီ့တျငး မက ရဲွနးေတာကးၾကီ့ ပငး အဘကို ရုိေသခနး႓ညာ့ ေနရသညးဆို၌၈

ဘေထျ့ သညး ွရမး့ေ်ပာၾကီ့အ်ဖစး ရျာ၉မရြိေတာံ်ခငး့ ်ဖစး၌၈ ၾကာ့စကမယဵုမိ၇

အဘက

တစးရျာလဵု့က

ေ်ပာ်ပနးေတာံလညး့

မယဵုခ္ငးေသာ

ဇာတးလမး့အစဵုကို မၾကာ့ခ္ငးလ္ကး နာ့ဆငး ရ်ပနးသညး၈ ဘေထျ့

တု႓ိက

ေခ္ာငး့ေခါငး့ရျာ

သူေဌ့တစးအိမးကို

ဓာ့်ပတိုကး

သညးဆို၌၈ အိမးရြငးက ဘေထျ့ကို မြတးမိရာ ဘေထျ့ တုိ႓က အမႈမေပ၍ရနး အိမးရြငးကို ရျာ်ပနးထုတး၊ သတးရနးၾကိဳ့စာ့ခိုကး ရျာသာ့မ္ာ့ ထျကးလာသညး၈ ဘေထျ့တုိ႓

အိမးရြငးကို

ေသနတးႏြငံးပစးခဲံ်ပီ့

ထျကးေ်ပ့သညး၈

အိမးရြငးသညး

ရဲဌာနာ၉ ဘေထျ့နာမညးကို ေ်ပာသျာ့ခဲံရာ ဘေထျ့အဖမး့ခဵရသညး၈ အဖမး့ခဵရ်ပီ့ ဘေထျ့ကို ွနးေထာကးၾကီ့ကိုယးတုိငး စစးေဆ့ေနရာမြ အခ္ဳပး ကို ေဖာကးလ္ကး ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကးသျာ့၌၈ ထုိ႓ေၾကာငံးယခု အခါ ွရမး့ေ်ပ့ၾကီ့်ဖစးေန်ပီ၈ အရီ့ေလ့

တုိ႓လညး့

ရျာ၉မရြိေတာံ၇

လုပးကိုငးေကၽျ့ေမျ့မညးံသူ ကငး့ေတာံရာ ွကးထီ့ကနးနယး

ကျငး့ၾကီ့ရျာသို႓

အရီ့ေလ့

်ပနးသျာ့

ဘေထျ့မရြိသညံးေနာကး သညး

သူ႓မိဘမ္ာ့ရြိရာ

ၾကရြာသညး၈ဘေထျ့

အတျကး

စိတးမခ္မး့သာရသညံး အထဲတျငး အဘအတျကး စိတးဆငး့ရဲရ်ပနးသညး၈း အဘ

သညး

ယခုအခါ

တစးနယးလဵု့၉

အာဏာရြငး

သဖျယး

တနးခို့ၾကီ့ေနသညး၈ အဘတုိ႓ေခါငး့ေဆာငး ခရိုငးဥက၎ဌ မြာ အမတးတျငးမက ပါလီမနးအတျငး့ွနး ်ဖစးေနေသာ ေၾကာငံးအဘ တနးခို့ၾကီ့မညးဆို ၾကီ့ထိုကး ေနသညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 195


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကၽျနးေတားံမိေထျ့ မိေထျ့သာတညး့ ...၈

မလြယဥးမြာ

စငးစစး

ကၽျနးေတားံ၌

အဘ၌နဵပါတးႏြစး၇ နဵပါတးသဵု့

မယာ့ငယး

နဵပါတးတစး မ္ာ့ကိုပါ

ထညံးတျကးလ္ြငး ကၽျနးေတာံး၉ စုစုေပါငး့ မိေထျ့ သဵု့ေလ့ေယာကး ရြိေနေလ်ပီ တကာ့....၈ ကၽျနးေတားရျာေရာကး်ပီ့

သဵု့ရကးေ်မာကး၉

ဤကိစၥႏြငံးပတးသကး၊

သာ့အဖ ရနး်ဖစးၾကသညး၈ ရနး်ဖစးၾကသညး ဆိုေသားလညး့ ငယးေၾကာကး မို႓ အဘကို မလျနးဆနးသာ၈ ကၽျနးေတားပငး အရႈဵ့ေပ့ခဲံရ၌၈ စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (၀၂)

''ငါံဖာသာငါ... ဘာလုပးလုပး၇ မငး့ကေွဖနးေနဖို႓မလိုဘူ့၇ ငါကအေဖ၇ မငး့ကသာ့၇ အေဖတစးေယာကးအေနနဲ႓ မငး့အေပ၍ ငါတာွနးေက္ရငး ်ပီ့တာပဲ၇

ကၽျနးေတား အဘအိမး ေရာကးေသာ အခါ အဘႏြငံးအတူ ကၽျနးေတားံ မိေထျ့ ကို ေတျ႔ရသညး၈

ငါေပ့မယး၇ ငါလုပးတာေတျကို ဘာမြွငးမေ်ပာနဲ႓၇ ငါလုပးတာေတျကို မၾကညံးခ္ငးရငး မငး့.... ရျာ်ပနး မလာနဲ႔''

ထိုအခါက္မြ အဘသညး ဘာေၾကာငံး ကၽျနးေတာံး ကို ရျာမ်ပနးခိုငး့ဘဲ ်မိဳ႔တျငးသာ ဆကးေနခိုငး့ေၾကာငး့ သေဘာ ေပါကးမိသညး၈

တစးပငးထူသညးံ

ဓမၼတာမို႓

အဘ၌ စကာ့ေၾကာငံး ရျာမြ ကၽျနးေတား ခ္ကးခ္ငး့ ်ပနးေ်ပ့လိုသညး၈ သို႓ရာတျငး

ကၽျနးေတာံမိေထျ့ မြာ ကၽျနးေတားႏြငံး ရျယးတူခန႓းသာ ်ဖစးပါ၌၈ တစးပငးလဲမူ

မငး့တာွနး က ပညာသာ ဆကးသငးခ္ငးသမြ္သငး၇ ကုနးခ္ငး သေလာကး ကုနး

အဘကို

မေ်ပ့ႏိုငးခဲံ၈

မယဥးႏျယး

တစးေယာကး

ရြိေလေသ့ေသာေၾကာငံး

ကၽျနးေတား မေ်ပ့ႏိုငးခ.ဲံ ....၈ ကၽျနးေတား

အ်ပစးမတငးလို၈ သို႓ရာတျငး သမီ့အရျယးကို မယာ့ လုပးထာ့သညံး အတျကးမူ အဘ အစာ့ ကၽျနးေတားရြကးမိသညး၈ ရြကးရာ မြ တစးဖနး ကိုေက္ားရြိနးဆီမြ အဘ၌အေၾကာငး့စဵု သိရေသာ အခါ ကၽျနးေတားသညး မခဵမရႏိုငးေအာငး ေဒါသထျကးမိသညး၈ ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

မယဥးႏျယး

ကို

ယခငးကလို

ကၽျနးေတား

ခို့ေၾကာငးခုိ့ွြကး

ေတျ႓ရနးမလိုေတာံ.....၈ အဘ

က

ဤနယးတျငး

အစုိ့ရအဖျဲ႔၌

ပါတီကို

ကိုယးစာ့်ပဳေသာ

ေခါငး့ေဆာငးၾကီ့ ်ဖစးသညး၈ သူၾကီ့က အစုိ့ရ အမိနး႓ ကို ဦ့ထိပးပနးဆငးရသူ ်ဖစး၌၈ သူၾကီ့လိုပငး ွနးေထာကးၾကီ့က လညး့အစို့ရဘကးသာ့ ်ဖစးပါ၌၈ အဘ၇ Page 196


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

သူၾကီ့၇

ွနးေထာကးၾကီ့

တု႓ိပူ့ေပါငး့၊

ဆရာ

သူပုနးအဖျဲ႔ကိုလကးတျဲ

ႏြိမးနငး့ေနၾက သညး၈ ကၽျနးေတားံ ဦ့ေႏြာကး ခ္ာခ္ာလညးခဲံရသညး၈ အဘ ႏြငံး ေတားလြနးေရ့တျငး လကးတျဲေဆာငးရျကးခဲံေသာ ဆရာ သညး

နာ့ခဵရငး့ တစးဦ့မ္ကးႏြာ တစးဦ့ ရႈမွေအာငး ်ဖစးခဲံရသညး၈ ေငျလေရာငးသာလြ္ငး စဵပယးရုဵေဘ့၉ သူ႓ကုိယးေလ့ကို ပိုကးေထျ့ရငး့ မဆဵု့ႏိုငးသညံး ခ္စးေတ့ကိုလညး့ ဖျဲ႔ခဲံရသညး၈

ယခုရနးသူၾကီ့မ္ာ့ ်ဖစးေနၾကသညး၈ ဆရာစဵ ေတားလြနးေရ့ မြ ဂ္ပနးေတားလြနးေရ့

ခ္စးသူရယး

်ဖစးလာ်ပနးေတာံ

ထငးသညး၈

''နငး''

ငါအသဵု့အႏႈနး့ကို

တစးၾကိမးမြ္ မရြိခဲံေသာ ွနးေထာကးၾကီ့ႏြငံး သူၾကီ့က ယခု အဘ၌ မဟာမိတးၾကီ့

်မိဳ႔ဓေလံအတိုငး့ ကၽျနးေတားက ကၽျနးေတာံးကို ''ေမာငး''

မ္ာ့ ်ဖစးေန ေလ်ပီ၈

ေခ၍ခိုငး့သညး၈ သူ႔ကိုလညး့ ခ္စးစႏို့မို႓ 'ႏျယ'း ဟုသာ အဖ္ာ့ဆျတးေခ၍မိသညး၈

်မိဳ႔သာ့်ဖစးခဲံ၊

ဟု

မယဥးႏျယးကို

'ေမာငး' ဟုေခ၍ရမညးကို မယဥးႏျယး က ရြကးေန်ပနးသညး၈

မိသညး၈ သူ႓တုိ႓၌ ႏိုငးငဵေရ့ွါဒ မ္ာ့ ကိုလညး့ စကးဆုပးမိ၌၈

''မေခ၍ခ္ငးပါဘူ့ကျယးရယး၇

မညးသို႓်ဖစးေစ မယဥးႏျယး ကို ကၽျနးေတား ခို့ေၾကာငးခို့ွြကး မေတျ႔

ကၽျနးေတား

စရိုကးအတုိငး့

အထိ အဘအေပ၍ ဘယးတုနး့ ကမြ မေကာငး့ခဲံသလို ်ပညးသူ ဘကးတျငး

ကၽျနးေတား သညး အဘကိုလညး့ ရျဵမုနး့မိသညး၈ ဆရာံကိုလညး့ နာက္ညး့

မဆီေလ္ားဟု

ငယးစဥးက

ေမာငးဆိုတာ

ဓာတးရြငးထဲက

မငး့သမီ့

မငး့သာ့ ေတျသဵု့တာ.. ၇ ရြကးစရာၾကီ့''

ရေတာံ၈

''ဘာေၾကာငံး ရြကးရမလဲ...မယဥးႏျယးရယး၇ ေမာငးနဲ႓ ႏျယးမြာ ထူ့ ရြကးစရာ အဘ ကို ေလ့စာ့ ၊ေလာ၇ေခတးပညာတတး်ဖစးခဲံေသာ ကၽျနးေတားံ ကို

က္နးေသ့လုလ ႓ိ ာ့''

ႏြစးသကး၊ေလာ၈ သို႓မဟုတ.း ... ႏြစးခ္ကး စလဵု့ ေၾကာငံးေလာ မသိ၈

''အိ.ု .. သနး႓ဇငး ...ဘာေတျေလြ္ာကးေ်ပာေနတာလဲ''

သူၾကီ့ ႏြငံး သူၾကီ့ကေတား ေဒ၍မို့သညး ကၽျနးေတာံးကို သူတု႓ိအိမးသုိ႓ ထျကွ း ငးချငးံေပ့သညး၈ မယဥးႏျယး ႏြငံး လညး့ လျတးလပးစျာ ဆကးဆဵချငံးရ၌၈

မယဥးႏျယး

ေလြ္ာကးခဲံၾကသညး၈

ရျာ်ပငးွါ့ရဵုရိပးမ္ာ့၉

လကးဖွါ့ႏုႏု

ကေလ့မ္ာ့်ဖငးံ

''ဒါ်ဖငံး .... ကိုယးံခ္စးသူကို တစးသကးလဵု့ နငးနဲ႓ငါေ်ပာေတာံမလာ့ ဟငး ႏျယ'း '

ညေနခ္မး့ မီ့တေငျ႓ေငျ႔လူေသာ ရို့ကေလ့ကို မ္ကးႏြာမူ၊ ကၽျနးေတားတုိ႓ လမး့အတူ

ကၽျနးေတားံပါ့စပးကို

ပိတးသညး၈ မ္ကးႏြာလညး့ ရြကးေသျ့ ေၾကာငံး ရဲေန၌၈

သဲကႏာၱရ ပမာ်ဖစးေနေသာ ဤရျာတျငး မယဥးႏျယးသညးသာ ကၽျနးေတားံ အတျကး ေအ့်မ ခ္မး့သာေသာ အိုေအစစး ်ဖစးခဲံပါ၌၈

က

ထိုငးလ္ကးဥၾသသဵကို

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

''အိ.ု ...ဒီလိုေတာံလဲ မေ်ပာခ္ငးပါဘူ့ရြင.း ..၇ ငရဲၾကီ့မြာေပါံ''

Page 197


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

''ႏိ.ု႓ .. ဘယးလုိေ်ပာမလဲ''

ပ္ိဳ့ႏုတုိ႓အသျငး

မေ်ဖတတးေသာ မယဥးႏျယးက ကေလ့ငယးလိုသာ ကၽျနးေတားံ ရငးချငး က္၉

မ္ကးႏြာ

အပးထာ့သညး၈

အဆဵု့မေတာံ

ထဵုစဵအတိုငး့

ကၽျနးေတားပငး

အႏိုငးရခဲံသညး၈ သူ႓ နီေထျ့ေသာ ႏႈတးခမး့ကေလ့မ္ာ့်ဖငံး မရဲတရဲေခ၍သညး၈

ဤ မရဲတရဲေခ၍သဵ သညးပငး ကၽျနးေတားံနာ့၉ ခ္ိဳခဲံရသညးတကာ့၈ မတးထရစး ေအာငးစာရငး့ ၉ ကၽျနးေတားံခဵုပါတးႏြငံး နာမညး ပါလာ သညး၈ ေကာလိပးတကးရနး

ရျာမြချာခါနီ့

မယဥးႏျယးႏြငံး

ကၽျနးေတားသညး

ေတာငးစျယး ေ်မ်ပနး႓ ဆီ့ေတားပငးၾကီ့၉ ႏြစးဦ့တညး့ ရြိေနခဲံၾကသညး၈

မဟာသမယေန႓

ေတာငးေပ၍ေတာရ

ေက္ာငး့ရြိသညး၈

နယုနးလ်ပညံး

်ဖစးေသာေၾကာငံး ေတာရေက္ာငး့ ၉ လူၾကီ့တု႓ိ ဥပုသးေစာငံး

ရသမြ္အခ္ိနးသညး

အဖို့မ်ဖတးႏိုငးေသာ

မယဥးႏျယးႏြငံး

ကၽျနးေတားက ေတာရေက္ာငး့မြထျကးကာ ကၽျနးေတား တုိ႓ သမုဒယ ဇာတးအိမး မ႑ိဳငးစတညးရာ ဤဆီ့ေတားပငးၾကီ့ဆီ ေရာကးလာခဲံၾကသညး၈ မို့ဦ့ က္ခဲံ်ပီ့်ဖစးသ်ဖငံး ဖဵု့ေနသညး၈

အေွ့သို႓ေင့လ္ကး ကၽျနးေတား အေတျ့နကး ေနမိ၌၈ ဤသညးတစးွိုကးတျငး မယဥးႏျယးႏြငံး ကၽျနးေတား အတူၾကီ့်ပငး့ခဲံသညး၈ ဤသညးတစးွိုကး

တျငးပငး

မယဥးႏျယး

ႏြငံး

ကၽျနးေတား

ခ္စးၾကိဳ့ေချ၊

ေရွါွါထကး

ေတာငးေ်ခေ်မ်ပနး႓ လယးကျငး့မ္ာ့၉ ေရွါတို႓

အညႊနး႓

တလူလူ

်ဖငံး

ပ္ဳိ့ႏုတုိ႓

ဤသညး တစးွိုကး ကၽျနးေတားံေ်မသညး ေရယဥးွနး့ကာ့ ်မေရာကး လႊမး့၊ စိမး့လနး့ေနပါ၌၈ သို႓ရာတျငး ကၽျနးေတားံေ်မသညး

အဘယးမြ္ဆကး၊ စိမး့လနး့ ႏိုငးပါ

မညးနညး့....၇ ေၾကာကးမကးဖျယးေသာ ်ပညးတျငး့စစးသညး ဘယးအခ္ိနး စိမး့လနး့ သညံးေ်မကို ေသျ့ေရာငး ႏြငံးဖဵု့လႊမး့ေလမညးနညး့....၈

တရာ့နာသညး၈ ချဲချာခါနီ့မို႓

ရငးမြာပိုကးေထျ့ရငး့

ခ္စးမို့ေစျခဲံရသညး၈

'' ေမာငး..... ''

ရို့ေလ့ေပ၍

ရႊနး့သစးပ္ိဳမ္စးသညးံ ငယးခ္စးကို

်မစိမး့ေရာငး

လျငးေနသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

''ေမာငး... ဘာေတျေတျ့ေနတာလဲ'' မယဥးႏျယး သညး ရငးချငးတျငး့မြ ေမာံၾကညံးရငး့ေမ့သညး၈ ''ေမာငးေတျ့ ေနတာက ေမာငံးအဘရယး၇ ေမာငးံဆရာရယး...၇ ႏျယးံအဘနဲ႓ တ်ခာ့လူၾကီ့

လူမိုကးေတျဟာ

ဘယးေလာကးထိ

ဆကးမိုကး

တျငး့နကး

ၾကအဵု့မလဲလ.ို႓ .. '' ''အိ.ု ... လူၾကီ့ေတျကို ဒီလိုမေ်ပာနဲ႓ေလ ...ေမာငး ငရဲၾကီ့ေနဦ့မယး.... '' ကၽျနးေတားသညး

ရို့သာ့်ဖဴစငးေသာ

မယဥးႏျယး၌

မ္ကးႏြာေလ့ကို

ငဵု႓ၾကညံးမိသညး၈

Page 198


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

''ေမာငး ငရဲမၾကီ့ပါဘူ့ ႏျယး၇ ဒီလူၾကီ့မ္ိဳ့ေတျကို ်ပစးမြာ့လု႓ိ ငရဲၾကီ့ မယးဆိုရငး အဲဒီငရဲကို ေမာငးမယဵုဘူ့၇ ေၾကာကးလဲမေၾကာကးဘူ့''

မယဥးႏျယးသညး ကၽျနးေတားရငးချငးမြထထိုငး၊ ်ပဵဳ့မူမူႏြငံး ဟနး႓ထာ့သညး၈ မယဥးႏယ ျ းကို

သနာ့သျာ့သညး၈

အလိုကးမသိေသာ

ကုိယးံကိုယးကိုလညး့ အ်ပစးတငးမိသညး၈

ကၽျနးေတားက ဘာစကာ့ေတျ ေ်ပာေန မိပါသနညး့....၈

ေ်ပာတာပါႏျယး၇

သူတိ႓ုဘာ

ကဲ...ေမာငးတု႓ိ

အဂၤလိပးတကး်ပိ့

ဟုိတုနး့ကေတာံ ဟုတးတယးေလ၇ ခုေတာံ တမ္ိဳ့ပဲ'' ''ဘယးလုိတစးမ္ိဳ့လဲ'' စကာ့ရြာဟနး စဥး့စာ့ေနသညး၈ မ္ကးသာ့်ပာေသာ

မ္ကးလဵု့ မ္ာ့၉လညး့ မ္ကးရညးမ္ာ့ွဲေန၌၈ ''ေ်ပာေလ.....ဘယးလိုတစးမ္ိဳ့လဲ''

ကၽျနးေတား သညး မ္ကးႏြာထာ့်ပငး၊ ်ပဵဳ့ရသညး၈ စိတးရြိလို႓

ႏျယးရဲ႔၇

လုိပဲဟာ... ''

မယဥးႏျယးသညး

ချဲချာခါနီ့ ခ္စးသူသညး ေမတၱာဘျဲ႔စကာ့ ကိုသာ ၾကာ့ခ္ငးရြာမညး၈ ယခု

''အလကာ့

မဟုတးလာ့

ကျဲသျာ့ၾကတာ ်ပနးစဥး့စာ့စမး့၇ သဵု့ႏြစး ေတာငး မဟုတးလာ့၇ ဒါေပမယးံ ခဏေလ့

''ေဟာ .... ေ်ပာရငး့ဆိုရငး့ ေမာငး စကာ့ေတျလျနးလာ်ပီ.... ''

ကၽျနးေတားက

''ခဏေလ့

မယဥးႏျယးက သကး်ပငး့ေလ့ရႈိကးသညး၈ လုပးၾကၾကေပါံ၇

ေမာငးက ဘျဲ႔ရေအာငး ်မနး်မနး ၾကိဳ့စာ့မယး၇ ေမာငး်မနး်မနး ဘျဲ႔ရ မြႏျယးနဲ႓ ်မနး်မနး လကးထပးရမယး'' ''ေမာငး ဘျဲ႔ရေအာငး ဘယးေလာကးၾကာမလဲ'' ''ေလ့ႏြစးထဲပါႏျယး ... ေလ့ႏြစးဆိုတာဟာလညး့ ခဏေလ့ပါ'' ''ေလ့ႏြစး ကို ခဏေလ့လို႓ ေမာငးကေ်ပာတယး'' မယဥးႏျယး က မ္ကးႏြာေလ့ကိည ု ြိဳ့၊ တို့တို့ေမ့၌၈

''ဟိုတုနး့ကေတာံ

တစးမ္ိဳ့မို႓လာ့၇

ဒါေပမယံ.း ..

မႏြစးက

ေမာငး်ပနး

သျာ့ေတာံ တစးႏြစးထဲဟာ. ႏျယးံစိတးထဲမြာ အၾကာၾကီ့ပဲ'' ကၽျနးေတား

က

မယဥးႏျယး၌

ပခဵု့ေလ့ကို

ဆုပးကိုငးရငး့

တစးႏြစးလဵု့

မချဲရပါဘူ့ႏျယး၇

အာ့ေပ့

ႏြစးသိပးံရ၌၈ ''ဒီတစးခါေတာံ

တစးႏြစးမြာ

သဵု့ခါ

ေမာငး်ပနးလာခဲံမယး'' ''အိ.ု ... သဵု့ခါ... တကယးေ်ပာတာလာ့'' ''တကယးေ်ပာတာႏျယး၇ သီတငး့ကၽျတးက္ရငး တစးခါ၇ ဒီဇငးဘာလက္ရငး တစးခါ၇ ေႏျေက္ာငး့ၾကီ့ပိတးေတာံ တစးခါ... ''

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 199


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

မယဥးႏျယး၌

မ္ကးလဵု့မ္ာ့၉

မ္ကးရညး

ွဲမေပ္ာကး၈

ညြဳိ့ေသာ

မ္ကးႏြာေလ့ မူ အနညး့ငယး်ပနးရႊငးလာသညး၈ ''ေမာငး ်ပနးလာရငးေလ... အရငးတစးခါလိုပဲ ႏျယးံဖို႓

လကးေဆာငးေတျ

ွယးခဲံဦ့မယး'' ''ေတားပါ... အဲဒီလကးေဆာငးေတျနဲ႓ လူက.ို ... ဟျနး့...မုနး့ပါတယး'' မယဥးႏျယးက မ္ကးေစာငး့ေလ့ထို့၊ ကၽျနးေတားံရငးကို

မနာေအာငး

အသာထုသညး၈ မယဥးႏျယးႏြငးံ

ကၽျနးေတား

ဆီ့ေတားပငးၾကီ့ေအာကးမြ

်ပနးၾကခ္ိနး၉

အေနာကးမို့်ပငး၉ ေနငုပးလြ္ိဳ့စ်ပဳ၊ ရဲရဲနီ ေနသညး၈ မုိ့်ပငးမြ

အေရာငးနီရဲရဲ

တုိ႓

လယးေရ်ပငးမြာ

ဟပးေသာအခါ

စိမး့ေသာလယးကျငး့ တို႓၉ ေခ္ာကးခ္ာ့ဖျယး ေသျ့ေရာငး ရိပးရိပး

လႊမး့ေန

သတညး့၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 200


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

စိမး့ေနဦ့မညး႓ ကၽျနးေတား႓ေ်မ အပိုငး့ (၀၃)

ကဵအာ့ေလ္ားစျာပငး အငးစပကးေတား အ်ဖစး

အခနး့(ှ၆)

ဦ့ေလ့ထျနး့ႏြငံး

ေဒ၍ေဒ၍ၾကငးတို႓

ရာထူ့တကး၊ အငး့စိနး

သို႓

စဵုေထာကး

ေ်ပာငး့လာၾကသ်ဖငံး

ကၽျနးေတားံမြာ ခိုလႈဵဖျယး ေမတၱာရိပး်မဵဳ တစးရပး်ပနးရေသာေၾကာငံး ွမး့သာ ရသညး၈

မုနး့မိသဲတိုငး

်မနးမာံႏိုငးငဵေရ့ ကာ့ မေအ့၈ ကျနး်မဴနစး ဆူပူေသာငး့က္နး့မႈၾကာ့တျငး ်ပညးသူ႓ရဲေဘားႏြငံး ဖဆပလ လညး့ ကျဲၾကမညံး အရိပးအေယာငး ေတျ ်ပေန၌၈

ကၽျနးေတားသညး ရနးကုနးတက၎သိုလး၉ လျတးလပးေသာ ်မနးမာ်ပညး၌ ပထမဆဵု့ ေက္ာငး့သာ့သစး မ္ာ့ အနကး တစးဦ့အ်ဖစး တကးခဲံ၌၈

ေက္ာငး့သာ့၇ ကျနး်မဴနစး ေက္ာငးသာ့ ဟု အကျဲကျဲအ်ပဲ်ပဲ ေ်ခရႈပးေနၾကသညး၈

ထိုႏြစး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့စုမြာ ဆရာွနး ႏြငံး အငးဂ္ငးနီယာ သငးတနး့ သို႓ တကးႏိုငးသညံး ဘာသာတျဲတုိ႓ကို ယူၾက သညး၈

မယဥးႏျယး ႏြငံး လပိုငး့ခနး႓ ချဲရသညး ကိုပငး ႏြစးႏြငံးခ္ီချဲရသကဲံသို႓ လျမး့ရလြ်ပီ၈ တက၎ေဗဒ၇

သခ္ာၤႏြငံး

ေဘာဂေဗဒယူ၊

အိုငးေအ

တနး့တကး သညး၈ အိုငးေအ တနး့သာ့ အမ္ာ့စု မြာ ဗဟုိေက္ာငး့ေဆာငးမ္ာ့၉ ေနၾက ေသားလညး့ ကၽျနးေတားသညး တစးနယးတညး့သာ့ သူငယးခ္ငး့ တငးေမာငး လတး ႏြငံး အေဖားရ၊ ်ပညးေက္ာငး့ေဆာငး၉ ေန၌၈ ေက္ာငး့ေရာကးစ၇ ်ဖဴႏုစငးက္ယးေသာ

ပထမေသား

ေက္ာငး့သူေလ့

်မငးတင ို း့

်ဖစးမိသညး၈

ရျာ၉က္နးရစးသညံး

မယဥးႏျယးကို ပိုသတိရသညး၈

်ဖစးသညး၈

ဆိုရြယးလစးႏြငံး

ကျနး်မဴနစး

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က ဆိုရြယးလစး၇ ကျနး်မဴနစးဟု ေ်ပာအမညးမခဵ၈ မညးသူ သညး ဆုိရြယးလစး်ဖစး၊

မညးသူသညး

ကျနး်မဴနစး်ဖစးမြနး့

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့

သိေတာံသိၾကသညး၈ ်မစးွကၽျနး့ေပ၍ဘကး မြ ကရငးတုိ႓၌ ဆူူပူသဵေတျလညး့ ၾကာ့ရသညး၈ ေကအငးဒီအိုအဖျဲ႓ ႏြငံး ေစာဘဦ့ၾကီ့ နာမညး သညးလညး့ ၾကီ့လာ၌၈ ထိုအတျငး့

မေနတတးမထိုငးတကး မ္ာ့ကို

သနး႓ရြငး့ေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က သူတုိ႓သညး ပါတီမွ ဲံ ါဒမဲံဟု ဆိုသညး၈ သူတို႓အာ့အေကာငး့ဆဵု့လညး့

ကၽျနးေတားမြာ ဆရာွနး်ဖစးခ္ငးသညး၈ သု႓ိရာတျငး ႏြစးရြညးမြနး့သိ၊ မယူရဲ၈

ကၽျနးေတားက

တက၎သလ ုိ းနယးေ်မ ၉လညး့ သနး႓ရြငး့ေသာ ေက္ာငး့သာ့၇ ဆိုရြယးလစး

ႏုမူ

(ှ၁)ခ္ကး

ႏြငံး

ရဲေဘားမူ

(ှ၂)ခ္ကး

ဆိုသညး

ေပ၍လာ်ပီ့ေနာကး ရဲေဘား်ဖဴ ရဲေဘားွါ ဟု ကဲျသျာ့ ၾက်ပနးသညး၈ ်ပငးပႏိုငးငဵေရ့ဂယကး

သညး

ကၽျနးေတားတု႓ိး

တက၎သိုလန း ယးေ်မကို

်ပငး့ထနးစျာ ရိုကးခတးသညး၈ ထုိအခ္ိနးက ႏိုငးငဵေရ့သမာ့ ဆိုလြ္ငး ရျဵရြာေနေသာ ကၽျနးေတားက မညးသညးံေက္ာငး့သာ့ အဖျဲ႓အစညး့တျငးမြ မပါ၈ ေတားလြနးေရ့ ဆိုသညး ကို အ်မီ့ဖ္ာ့ ေခါငး့ဖ္ာ့ ေလာကးပငး မ်မငးဖူ့ဘဲ စာအုပးထူထူကိုငးကာ

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 201


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ေတားလြနးေရ့

အေၾကာငး့

အာေဘာငးနီ

ႏြငံး

ေအားေနၾကေသာ

သတၱွါ

ကေလ့မ္ာ့ကိုလညး့ ႏြလဵု့နာသညး၈

ကၽျနးေတား က သဵၾကိဳ့စာကို ထုတး်ပသညး၈ အဘ၌မ္ကးႏြာၾကီ့မြာ ခကးတေရားသျာ့၌၈

အတနး့မြနးမြနး တကး ၊ စာကိုသာၾကိဳ့စာ့သညး၈ မယဥးႏျယးထဵကို လညး့ တစးပတးတစးခါ မြနးမြနး စာေရ့ သညး၈ ပထမေသား မယဥးႏျယးထဵ မြ စာမြနးမြနး်ပနးလာသညး၈ သို႓ရာတျငး ရုတး်ခငး့ စာမ္ာ့ ေပ၍မလာ ေတာံ၈ ကၽျနးေတား ေခါငး့မီ့ေတာကးေနစဥး ဇူလိုငးလ ေနာကးဆဵု့ပတးတစးရကး၉

''ေက္ားရြိနး က ဘာလို႓ ဒီသဵၾကိဳ့ကို ရုိကးရတာလဲ'' အဘ ေဒါသၾကီ့ေနခိုကး ကိုေက္ားရြိနးသညး ဣေ်ႏၵရစျာ်ဖငံး အိမးတျငး့ ွငးလာသညး၈ ''ေဟံေကာငး ေက္ားရြိနး ဒီသၾဵ ကိဳ့ မငး့ရိုကးတာလာ့'' ''ဟုတးတယး ဦ့ေလ့ ကၽျနးေတားရိုကးတယး''

မေမ္ြားလငးံေသာ ေၾက့နနး့ စာ တစးေစာငး ရသညး၈ ''မယဥးႏျယး လကးထပးမညး....၇ အ်မနးလာ...အေရ့ၾကီ့ ေက္ားရြိန.း ..... ''

ကိုေက္ားရြိနး က ေအ့ေဆ့စျာ ေ်ဖသညး၈

ေခါငး့မီ့ေတာကးရဵု

''မငး့က ဘာလု႓ိရိုကးသလဲ''

တျငးမက

ငယးထိပးေ်မျေပါကးခဵရသကဲံသို႓လညး့

်ဖစးမိသညး၈ ကိုယးံမ္ကးစိ ကိုယးမယဵုဘဲ သဵၾကိဳ့စာ ကုိ ထပးတလဲလဲ ဖတးမိသညး၈ ေနာကးဆဵု့ ၉ မူ မယဵုေသားလညး့ အသညး့မီ့ေလာငး၊ ရျာသို႓ အ်မနးဆဵု့ ်ပနးေ်ပ့ခဲံသညး၈ ရျာေရာကးေသား

''ရိုကးသငံးတယးထငးလို႓ ရိုကးတာပဲဦ့ေလ့... '' ''ဘာကျ...၇

ရိုကးသငံးလို႓၇

မငး့ကငါံသာ့

ပညာသငးပ္ကးေအာငး

လုပးရသလာ့'' ....

အဘသညး

ကၽျနးေတာံးအာ့

အဵံအာ့သငံးစျာ

ၾကညံးသညး၈ မ္ကးႏြာသညး မႈနးမႈိငး့ သျာ့်ပီ့ေနာကး ်ပတးေတာငး့စျာ ေမ့သညး၈ ''ေက္ာငး့မပိတး ဘဲ မငး့ဘာလို႓်ပနးလာရသလဲ'' ''ကၽျနးေတား ေက္ာငး့ထကး အေရ့ၾကီ့တာရြိလို႓ ်ပနးလာတာ''

အဘက စာ့ပျဲေပ၍ရြိ ေသနတးကို လြမး့ဆျဲယူသညး၈ ကိုိေက္ားရြိနးကလညး့ သူ႓ေဘာငး့ဘီအိတးတျငးမြ လြ္ဳိ႔ွြကး ယူလာေသာ ေ်ခာကးလဵု့်ပဴ့ ကို ထုတးယူ၌၈ ႏြစးဦ့စလဵု့ တစးဦ့ကိုတစးဦ့ ခကးထနးစျာ ၾကညးံေနၾကသညး၈ ကုိေက္ားရြိနး က ဦ့စျာ သူ႓ေ်ခာကးလဵု့်ပဴ့ကုိ ်ပနးသိမး့ သညး၈

'' ဘာကျ... '' ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

Page 202


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

''ဦ့ေလ့အ်ပစးတငးရငး ခဵပါံမယး၇ ဦ့ေလ့ နဲ႓ ကၽျနးေတားသေဘာ ကျဲလျဲတာ ကို ေဘ့ခ္ိတး၇ ဒီကိစၥမြာ ငယးေလ့ ကိုေရာ မယဥးႏျယးကိုပါ ကၽျနးေတားခ္စးလို႓ ေမတၱာရငး့ခဵ်ပီ့ ကိုယးေရ့ကိုယးတာကိစၥအေနနဲ႔ လုပးတာ၇ ဒါပါပဲ'' အဘ ငိုငး က္သျာ့သညး၈ သူတို႓ အခ္ီအခ္ ေ်ပာေနသညးကို ၾကကးေသ

''အမြနးမဟုတးဘဲ မငး့ဆီငါဘာလို႓ လိမးရိုးကးရမလဲ ...ငယးေလ့ရာ.... ''ဗ္ာ... အမြနး၇ ဒါ်ဖငံး မယဥးႏျယး ဘယးသူနဲ႓ လကးထပးမြာလဲ''

''လူကေလ့ အဘေ်ပာတာ နာ့ေထာငးစမး့၇ လူကေလ့တို႓ လူငယးခ္ငး့ ခ္စးေနလု႓ိသာ

အဘက

မကျနး႓ကျကး

သာဇဵသမီ့

န႓႓ဲ

ငါံသာ့

ကို

''ဗ္ာ ... အဘတို႓ခ္ငး့မုနး့တာ နဲ႓ ကၽျနးေတားနဲ႓ မယဥးႏျယးက ကျဲၾကရ

ွနးေထာကးနဲ႓ေပါံ၇

မငး့ကို

ငါသတိေပ့ဖူ့သာ့ပဲ''

မြာလာ့ ...ဟုတးလာ့'' ''လူေလ့ရယး.....

အဘေ်ပာတာ

နာ့ေထာငးစမး့၇

အဘသာဇဵကို

မုနး့ေပမယးံ လူကေလ့တုိ႓ ခ္စး်ခငး့ကိုချငး့ဖုိ႓ အဘ မၾကဵခဲံဘူ့၇ လူကေလ့နဲ႓

''ဗ္ာ ..ဦ့ဆဵနီန.ဲ႓ .... '' ကၽျနးေတားမယဵုမိ၈

ခဲံတာ၇

ဘယးတုနး့ကမြ အဘသေဘာ မတူဘူ့''

ကိုေက္ားရြိနး မ္ကးႏြာၾကီ့မြာ တငး့မာသျာ့သညး၈

ကၽျနးေတားံနာ့

ကၽျနးေတားံအသဵမြာ ေဒါသႏြငံး ွမး့နညး့မႈတု႓ိေၾကာငံး တုနးေန၌၈

စိတးထိခိုကးမႈ ၾကီ့စျာ ်ပေန၌၈

''ေနပါဦ့ ကိုေက္ားရြိနး၇ ဒီသဵၾကိဳ့စာထဲပါတာ အမြနးလာ့''

ဟုိေချ့မသာ့

''ဟငး ....မြနးတယး ၇ မြနးရငး ခငးဗ္ာ့ဘာလို႓ လကးပိုကး ၾကညံး ေန သလဲ''

အဘ၌မ္ကးလုဵ့ တို႓၉ မ္ညးရညးမ္ာ့ွဲေနသညး၈ အဘမ္ကးႏြာ၉ လညး့

ေသ ၾကညံးေနမိရာမြ ကၽျနးေတားက ွငးေမ့ရ၌၈

''ဘယးသူရမလဲ၇

''လူေလ့ .....ေက္ားရြိနးေ်ပာတာ မြနးတယး''

မိယဥးႏျယးမ္ကးႏြာကို ေထာကး်ပီ့ မ်ဖစးႏိုင.း ...၇

လဵု့ွမ်ဖစးႏိုငး၈

ကၽျနးေတားသညး အရူ့သဖျယး အဘနာ့ ကပးသျာ့ သညး၈ ''အဘ... ဒါမ်ဖစးႏိုငးဘူ့၇ မ်ဖစးႏိုငးဘူ့၇ အဘေ်ဖစမး့ပါ၈ မ်ဖစးႏိုငးဘူ့ မဟုတးလာ့'' အဘ၌ ခကးထနးမႈ႔ မ္ာ့ မ္ကးႏြာ၉ ကျယးေပ္ာကးကုနးသညး၈

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

မ်ဖဳတးခဲံဘူ့၇

အခု

သာဇဵ

အဘႏိုငးငဵေရ့အရ

ဒါကိုအချငံးေကာငး့ယူ်ပီ့

သာဇဵက

ကို

အဘ်ဖဳတးႏိုငးေပမယးံ အဘ

ေဘ့က္ပးနဵက္ပး

လကးစာ့ေခ္

တယး၇

်ဖစးေနတယး၇

ငံါကိုတစးသကးလဵု့

မႏြိမးႏိုငးေတာံ ငါံသာ့ ရငးကို ကျဲေစ်ပီ့ လကးစာ့ေခ္တယး'' ကၽျနးေတား

သညး

အဘ၌

စကာ့ကို

ဆဵု့ေအာငးနာ့မေထာငး၇

အဘေ်ပာေသာ စကာ့ေတျကုိလညး့ မယဵု၇ အိမးမြာ ေ်ပ့ဆငး့၊ သူၾကီ့အိမးကို ေ်ပ့ထျကးခဲံသညး၈ Page 203


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

သူၾကီ့ေရာ

ေဒ၍မို့ပါ

ကၽျနးေတားံကို

မ္ကးလဵု့ၾကီ့်ပဴ့၊

စိက ု ၾး ကညံး

ေနၾကသညး၈ ေဒ၍မို့ က အရငးသတိွငး၊ ထိတးလနး႓ တၾကာ့ ေမ့၌၈

''မယဥးႏျယး ကို ဦ့တုိ႓ ွနးေထာကးၾကီ့နဲ႓ လကးထပးေပ့ေတာံမယး ဆိုတာ

''ဟဲံငယးေလ့.... မငး့ကဘယးတုနး့က ်ပနးေရာကးလာသလဲ''

ဟုတးသလာ့.... ''

''ေဒ၍ၾကီ့ ရယး ကၽျနးေတားံကို ဒါေတျ ေမ့မေနပါနဲ႓ေတာံ၇ မယဥးႏျယး ဘယးမြာလဲ'' ေဒ၍မို့

သူၾကီ့၌ အမူအရာမြာ တညးတညး်ငိမး်ငိမးပငး...

သူၾကီ့ရုတးတရကး အသကးမရြဴဘဲ

က

မေ်ဖႏိုငး၇

သူၾကီ့ကိုသာ

လြမး့ၾကညံးသညး၈

သူၾကီ့က

ကၽျနးေတားံကို တညး်ငိမစ း ျာဆိုသညး၈ ''ေနပါဦ့

ေမာငးသနး႓ဇငး...

မ်ဖႏိုငး၇

ရပးေစာငံးမိ၌၈

ကၽျနးေတားကသာ

ဘာေၾကာငံးမသိ

သူ႓အေ်ဖကို

သူၾကီ့၌မ္ကးႏြာသညး

အနညး့ငယး ညိဳမိႈငး့သျာ့ သညး၈ အတနးၾကာမြ ေလ့ပငးစျာေ်ဖသညး၈ ''မြနးတယး၇ ဦ့တို႓ဒီအတိုငး့ စီစဥးထာ့်ပီ့်ပီ.... ''

ေဒါသၾကီ့လြခ္ညးံလာ့၇

ထိုငးပါဦ့ကျဲ႔၇

အက္ိဳ့အေၾကာငး့ကို ေ်ပာဦ့မြေပါံ''

ကၽျနးေတားသညး

ပါ့စပးအေဟာငး့သာ့ႏြငံး

သူၾကီ့ကို

ေင့ၾကညံး

ေနမိသညး၈ ရုတးတရကးမို႓ ဘာစကာ့မြ မ်ပနးႏိုငး၈

ကၽျနးေတား သညး စိတးကို အႏိုငးႏိုငးထိနး့၊ သူၾကီ့အနီ့သို႓ ွငးထိုငး သညး၈

အတနးၾကာမြ ေတာငး့ပနးွပးလ္ြိဴ့မိသညး၈ ''ဦ့ေလ့ရယး...မယဥးႏျယးဟာ ....ကၽျနးေတာံးအခ္စးဆဵု့ မိနး့က ေလ့ ပါ၈

''ေမာငးသနး႓ဇငး ... ဘာေၾကာငံး်ပနးလာတာလဲ''

မယဥးႏျယးကလညး့ ကၽျနးေတားံကို ခ္စးပါတယး၇ ဦ့ေလ့တုိ႓ ဒါကိုသိပါတယး''

သူၾကီ့ က အလျနးဟနးေဆာငးေကာငး့သူ ်ဖစးသညး၈ ကၽျနးေတားသညး

ခဵစာ့ရမႈမြနးသမြ္ကို

''ဒါကို ဦ့သိပါတယး''

ခ္ိဳ့ႏြိမး၊

တတးႏိုငးသမြ္

ေတာငး့ပနးေ်ပာ၌၈ ''ဦ့ေလ့ရယး...၇

''သိရငးလညး့ ဦ့ရယး ... ကၽျနးေတားတုိ႓ခ္စး်ခငး့ကို မချငး့ပါနဲ'႓ ' သူၾကီ့ က မေ်ဖ၈ ေခါငး့သာခါေန၌၈

ကၽျနးေတား

ဘာေၾကာငံး

်ပနးလာတယးဆိုတာ

ဦ့ေလ့သိပါတယး၇ ကၽျနးေတားေမ့တာကိုသာ အမြနးေ်ဖပါ'' ''ေမ့ပါေလ... ဦ့ေလ့ေ်ဖပါံမယး'' ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဥးတငးဆကးသညး၈

''ကၽျနးေတားဟာ ွနးေထာကးမဟုတးေသ့ပါဘူ့၇ ဒါေပမယးံ

ေကာလိပး

ေက္ာငး့ တကးေနပါ်ပီ ဦ့ေလ့ရယး.... ကၽျနးေတား ၾကိဳ့စာ့ သမ္ြဟာ မယဥးႏျယး အတျကးပါ'' Page 204


http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

''ဒါေတျေ်ပာမေနပါနဲ႓ေတာံ

ေမာငးသန႓းဇငး၇

ဦ့တုိ႓

အာ့လဵု့

အကုနး

စီစဥး်ပီ့ေန်ပီပဲ၇ ဒီေတာံ မငး့ႏြမ မယဥးႏျယး လညး့ ေကာငး့စာ့မညံး ကိစၥဟာ ငါံတူ ေအ့ေအ့ခ္မး့ခ္မး့ ်ပနးသျာ့ေစခ္ငး တယး'' ''မယဥးႏျယး ေကာငး့စာ့မယးဆိုတာ ဦ့ေလ့ဘာကိုဆိုလိုသလဲ၇ မခ္စးမႏြစးသကးတဲံလူကို ယူရမြာဟာ

ေကာငး့စာ့

တာလာ့....ဟငး''

ွိုငး့ခ္ဳပးၾက၌၈သဵု့ေယာကး

ႏြငံး

တစးေယာကး်ဖစးသ်ဖငံး

ကၽျနးေတားံမြာ မရုနး့သာ၈ သူတို႓လကးတျငး၉ အမိခဵလိုကးရသညး၈ ွနးေထာကးၾကီ့သညး လဲေနရာမြထသညး၈ ပထမ သူက သူ႓ခါ့ၾကာ့မြ ေ်ခာကးလဵု့်ပဴ့ကို

ကိုငးသညး၈

ထို႓ေနာကး

မြ

ဘာအၾကဵရသညး

မသိ၈

စဥး့လဲစျာ်ပဵဳ့၊ ေ်ခာကးလဵု့်ပဴ့ကုိ လႊတးလိုကးသညး၈သူ႓ပါ့စပး မြ စီ့က္လာေသာ

သူၾကီ့မေ်ဖႏိုငး၈ ထိုစဥး သူၾကီ့အစာ့ ေ်ဖသဵတစးရပး ေပ၍လာသညး၈

ေသျ့မ္ာ့ကို

လကးွါ့ႏြငံး

သုတး၊

ၾကညးံလိုကး်ပီ့ေသား..

ွနးေထာကးၾကီ့၌

မ္ကးလဵု့ မ္ာ့မြာ မီ့ွငး့ွငး့ေတာကးလာသညး၈

''မယဥးႏျယးကလညး့ သေဘာတူ ်ပီ့ပါ်ပီကျာ.... '' ဤအသဵမြာ အိမးေပ၍ထပးမြဆငး့လာသညးံ ေလြကာ့ထိပးမြ ေပ၍လာ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈

သူတပညံး မ္ာ့က ကၽျနးေတားံကို မလႈပးႏိုငးေအာငး ခ္ဳပးထာ့ဆဲ ်ဖစးသညး၈ ွနးေထာကးၾကီ့ သညးလကးသီ့ ကို က္စးက္စး ပါေအာငး ဆုပး၊ ကၽျနးေတားံနာ့ ခ္ဥး့ကပးလာသညး၈

ေလြကာ့ထိပး ၉ ွနးေထာကးၾကီ့သညး ခဵံညာ့စျာ ရပးေန၌၈

ထိုအခိုကး အိမးေရြ႔ မြ ွုနး့ွုနး့ဒိုငး့ဒိုငး့ အသဵ ၾကာ့ရသညး၈

ကၽျနးေတား က သူ႓ကုိ မုနးတီ့ရျဵရြာစျာ ၾကညးံေနဆဲ သူက စစးေအာငးေသာ ဗိုလးတစးဦ့ပမာ ေလြကာ့မြ ဆငး့လာသညး၈ သူ႓ေနာကးမြလညး့ ရဲသာ့သဵု့ဦ့ ပါလာ၌၈

''ေချ့မ္ိဳ့ေတျ၇ မေသခ္ငးရငး ငါံသာ့ကိုလႊတးလိုက'း ' အိမးေပါကးွ၉

ဦ့ဆဵန.ီ .. ကၽျနးေတားငယးစဥးမြစ၊ မ္ကးမုနး့က္ိဳ့ခဲံေသာ ဦ့ဆဵန.ီ ...၈ ကၽျနးေတားံမ္ကးလဵု့မ္ာ့ ႏိုငးေတာံဘဲ

ကၽျနးေတားံကို

ေရြ႔သို႓

်ပာသျာ့သညး၈

တဟုနးထို့ေ်ပ့ကာ

ကိုယးံကိုယးကို

သူ႓မ္ကးႏြာ

ကို

မခ္ဳပးတီ့ လကးသီ့်ဖငးံ

ဆငးံကာဆငးံကာ ထုိ့မိသညး၈ွနးေထာကးၾကီ့ မြာ ၾကမး့်ပငးေပ၍ လဲက္သျာ့သညး၈ ကၽျနးေတားက သူ႓အေပ၍ က္ာ့အုပးသကဲံသို႓ ခုနးအုပးစဥး သူ႓တပညံးရဲသာ့ မ္ာ့က

အဘသညး

ကာဘိုငး

စကးေသနတးကိုကိုငးရငး့

က္ာ့ဟိနး့သကဲံသို႓ ေအား၊ ေပ၍လာသညး၈ အဘ ေနာကး၉လညး့ ေသနတးကိုငး ်ပညးသူ႓ရဲမ္ာ့ႏြငံး ကိ