Page 1

mmcybermedia.

com

pum;Bu;D q,r f s Kd ; - yy kH rmumwGef; OD;azodef;


mmcybermedia.

com

ပံုႏွိပ္ျခင္း စာမူခြင့္ျပဳခ်က္Aမွတ္

- ၃၀၀၄၄၄၀၉၁၀

မ်က္ႏွာဖံုးခြင့္ျပဳခ်က္Aမွတ္

- ၃၁၀၅၂၆၁၀၁၀ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ။

Aုပ္ေရ

- ၅၀၀

မ်က္ႏွာဖံုးသ႐ုပ္ေဖာ္

- ကာတြန္းေဖသိန္း

မ်က္ႏွာဖံုးပံုႏွိပ္

- ေတာက္ေတာက္ဝင္းပံုႏွိပ္တုိက္

Aတြင္းပံုႏွိပ္

- ေတာက္ေတာက္ဝင္းပံုႏွိပ္တုိက္

ထုတ္ေဝသူ

- ေဒၚခင္ေလးႏြယ္ ယာယီ မွတ္ပံုတင္Aမွတ္ (၁၃၄၄) ၅၆၈၊ မာလကာၿခံ၊ ၁၀ ရပ္ကြက္ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ဖုန္း

- ၅၃၄၀၂၁

တန္ဖုိး

- ၅၀၀ က်ပ္

typing & pdf - lucky82

1


mmcybermedia.

com

စကားႀကီးဆယ္မ်ဳိး လူမႈဆက္ဆံေရး ကိစၥAရပ္ရပ္တြင္ စကားေျပာဆုိျခင္းသည္ Aေရးပါ Aရာေရာက္လွေပ၏။ စကားကို

စနစ္တက်

ေျပာဆုိတတ္လွ်င္

ကိစၥႀကီးငယ္

ေပၚေပါက္လာပါက

Aလြယ္တကူ

ၿပီးေျမာက္ေAာင္ျမင္ႏုိင္ေလသည္။ တစ္Uီးခ်င္း ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဖ႔ျဲြ ခင္း ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံAခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳၾကရာ၌ စကားေျပာဆုိျခင္းႏွင့္

မကင္းေပ။

စကားေျပာဆုိမႈ

ကၽြမ္းက်င္လွ်င္

လုိAပ္ေသာကိစၥ

ၿပီးေျမာက္ႏုိင္ေပသည္။ မကၽြမ္းက်င္လွ်င္ လုိAပ္ေသာကိစၥ မၿပီးေျမာက္ဘဲ မလုိလားAပ္ေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ားပင္ ေပၚေပါက္လာတတ္ေပသည္။ စကားႀကီးဆယ္မ်ဳိးသည္

ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္၌

Aေရးပါလွေသာ

စကားေျပာဆုိနည္းမ်ား

ျဖစ္ေလသည္။ ၎ဆယ္မ်ဳိးမွာ... ၁။

ေရကူးညာတင္၊ ကၽြမ္းထုိးသင္

၂။

ေကာက္ပင္ရိတ္လွီး၊ Uဗ်ဳိင္းနည္း

၃။

ေရစီးေဖာင္ဆန္၊ Aမတ္ဉာဏ္

၄။

Aုိးတန္ဆန္ခတ္၊ သုဝဏၰသွ်ံဇာတ္

၅။

ဆီပြတ္က်ည္ေပြ႔၊ ပိႏၷဲေတြ႔

၆။

ဆင္ေဝွ႔ရန္ေရွာင္၊ ေရႊေက်ာင္းေဆာင္

၇။

ေတာင္သူယာလုပ္၊ ဓားမ, ဓားမ,ခုတ္

၈။

ၾကက္ဆုတ္ခြပ္ပစ္၊ Aမတ္ႏွစ္

၉။

ေရစစ္ကရား၊ ယံုတမ္းစကား

၁၀။

ခက္တင္ေမာင္းနင္း၊ ရဟန္းမင္း စကားUပမာတင္စား၍ ေျပာဆုိႏုိင္ၾကပါေစ။

ကာတြန္း ေဖသိန္း

typing & pdf - lucky82

2


mmcybermedia.

com

ေရကူး ညာတင္ ေျပာနည္း ျမန္မာစကား AသံုးAႏႈန္းတြင္ 'Aညာ' Aေၾက ဟူ၍ ရွိ၏။ Aညာဟူသည္မွာ Aထက္ဘက္Aရပ္ ျဖစ္သည္။ Aေၾကဟူသည္မွာ ေAာက္ဘက္Aရပ္ ျဖစ္သည္။ ျမစ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ားသည္ Aထက္ဘက္မွ ေAာက္ဘက္သို႔ စီးဆင္းၿမဲ ျဖစ္၏။ ျမစ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ားကို တစ္ဘက္ကမ္းမွ Aျခားတစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ကူးေရာက္လုိသူသည္ မိမိ ေရာက္ရွိလိုသည့္ေနရာသို႔

တည့္တည့္ႀကီး

ကူးသြား၍

မရေပ။

ေရစီးျဖင့္

ေမ်ာပါသြားၿပီး

Aျခားတစ္ေနရာသို႔ ဆုိက္ေရာက္သာြ းေပလိမ့္မည္။ မိမိေရာက္ရွိလုိသည့္ေနရာႏွင့္ ကူးခတ္ရေလသည္။

Aထက္Aညာဘက္က်က်ေနရာမွ

သို႔မွသာလွ်င္

ေရစီးAရွိန္ႏွင့္

မွန္းဆၿပီး

မိမိကူးခတ္သည့္Aရွိန္

စတင္

ဟန္ခ်က္ညီကာ

လုိရာAရပ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ေပသည္။ ထုိနည္းတူ စကားေျပာရာ၌ မိမိလိုAပ္ေနသည့္ Aဆင့္၊ မိမိလိုAပ္ေနသည့္ AေျခAေနကို တစ္ႀကိမ္တည္း တုိက္႐ုိက္မေျပာဘဲ AပိုAသာ ႀကိဳတင္ၿပီး ေျပာျခင္းသည္ ေရကူးညာတင္

စကားေျပာနည္း မည္၏။ Uပမာ ပံုစံကား -

ေရကူးညာတင္၊ ကၽြမ္းထုိးသင္

typing & pdf - lucky82

3


mmcybermedia.

com

typing & pdf - lucky82

4


mmcybermedia.

com

typing & pdf - lucky82

5


mmcybermedia.

com

ေကာက္ပင္ရိတ္လွီး ေျပာနည္း ေကာက္ပင္ႏွင့္ စပါးပင္သည္ Aတူျဖစ္၏။ ေကာက္ရိတ္ျခင္းဟူသည္မွာ စပါးရိတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ရိတ္ျခင္း၊ လွီးျခင္း၊ ျဖတ္ျခင္း ဟူေသာ AသံုးAႏႈန္း ေဝါဟာရမ်ားသည္ တစ္သေဘာတည္း Aက်ဳံးဝင္ေလ၏။ ေကာက္ရိတ္ေသာသူသည္

လက္တစ္ဘက္က

ေကာက္ပင္ကို

မိမိရရ

ဆုပ္ကိုင္ၿပီး

Aျခား

လက္တစ္ဘက္က တံစU္ျဖင့္ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏုိင္ ရိတ္လွီးရ၏။ သို႔မွသာ ေကာက္ပင္မွ ေကာက္စာႏွံမ်ား ေဘးသို႔ စU္ထက ြ ္မသြားဘဲ တစ္လံုးတစ္စည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရရွိႏုိင္ေလသည္။ ထုိနည္းAတူ

စကားေျပာရာ၌

မွတ္သားထားရ၏။ စကားေထာက္ မျငင္းသာဘဲ

တစ္ဖက္က

ထုိAခ်က္Aလက္မ်ား

စကားခ်ည္း

ေျပာေပးရ၏။

ဝန္ခံလုိက္နာရေAာင္

ေျပာသူ၏

စကားထဲမွ

တစ္ဖန္ေျပာင္းလဲသြားျခင္း ေနာက္ဆံုးတြင္

Aပိုင္Aႏုိင္

Aခ်က္Aလက္မ်ားကို မျပဳႏုိင္ရန္

တစ္ဘက္မွ

ေျပာဆုိျခင္းသည္

မိမိက

စကားေျပာသူ

ေကာက္ပင္

ရိတ္လွီး

စကားေျပာနည္း မည္၏။ Uပမာ ပံုစံကား-

ေကာက္ပင္ရိတ္လွီး၊ Uဗ်ဳိင္းနည္း

typing & pdf - lucky82

6


mmcybermedia.

com

typing & pdf - lucky82

7


mmcybermedia.

com

typing & pdf - lucky82

8


mmcybermedia.

com

ေရစီး ေဖာင္ဆန္ ေျပာနည္း ေAာက္Aရပ္မွ Aထက္Aရပ္သုိ႔ ေရလမ္းခရီးျဖင့္ သြားေရာက္လိုသူသည္ ေဖာင္ႀကီးေပၚ၌ မိမိ Aလိုရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကို တင္ေဆာင္လ်က္ ေလွာ္ခတ္သြားရ၏။ ေရစီးေရလာ Aေကြ႔Aဝိုက္ကို ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္၍ လမ္းသင့္ေAာင္ ထိန္းပဲ့ၿပီး ေလွာ္ခတ္သြားရ၏။ သို႔မွာသာ မိမိေရာက္လုိရာ Aရပ္သို႔

ဆုိက္ေရာက္ကာ

ပါလာသည့္

ပစၥည္းမ်ားကို

Aသံုးျပဳျခင္း၊

ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္

Aက်ဳိးၿပီးေျမာက္မည္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိနည္းAတူ

စကားေျပာရာ၌

Uပေမယ်ႏွင့္တကြ

စကားသြား

ေျခသိမ္းေခါင္းပိုက္ စကားလာကို

မိမိလုိရာသို႔

ဆုိက္ေAာင္

ဆင္ျခင္၍ေျပာျခင္းသည္

Uပမာ

ေရစီးေဖာင္ဆန္

စကားေျပာနည္း မည္၏။ Uပမာ ပံုစံကား-

ေရစီးေဖာင္ဆန္၊ Aမတ္ဉာဏ္

typing & pdf - lucky82

9


mmcybermedia.

com

typing & pdf - lucky82

10


mmcybermedia.

com

typing & pdf - lucky82

11


mmcybermedia.

com

Aုိးတန္ ဆန္ခတ္ ေျပာနည္း ေရွးေခတ္ျမန္မာတုိ႔သည္ ထမင္းခ်က္ရာ၌ ျပည္ဝင္Aုိး၊ ခြက္ဝင္Aုိး၊ စလယ္ဝင္Aုိးစသည္ျဖင့္ Aုိးႀကီး၊ Aုိးငယ္ ခြျဲ ခားလ်က္ရွိေလသည္။ Aုိးေသးေသး၌

ဆန္မ်ားမ်ားထည့္၍

ခ်က္လွ်င္

ေပ်ာ့စိစိ

မႏူးမနပ္ျဖစ္ကာ

ထမင္း

ပ်က္စီးသြားတတ္သည္။ Aုိးႀကီးႀကီး၌

ဆန္Aနည္းငယ္မွ်သာ

ထည့္၍

ခ်က္လွ်င္လည္း

ထမင္းAုိးတြင္ကပ္ၿပီး

တူးျခစ္သာြ းတတ္သည္။ ထမင္းေကာင္းကို မရႏုိင္ေပ။ Aုိးႀကီး၊ Aုိးငယ္ႏွင့္ လုိက္ဖက္ေသာ ဆန္Aနည္းAမ်ားကို ခ်င့္ခ်ိန္ထည့္ၿပီး ခ်က္မွသာလွ်င္ ထမင္းေကာင္းေကာင္း ျဖစ္လာႏုိင္ေပသည္။ Aုိးႏွင့္ဆန္ တန္႐ံုဟူေသာ ဆုိ႐ုိးစကား ရွိေလသည္။ ထုိနည္းAတူ စကားေျပာရာ၌ ျဖစ္ေပၚလာသည့္Aေၾကာင္းကိစၥႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေAာင္ မယုတ္မလြန္ စကားေျပာျခင္းသည္ Aုိးတန္ဆန္ခတ္ စကားေျပာနည္း မည္၏။ Uပမာ ပံုစံကား-

Aုိးတန္ဆန္ခတ္၊ သုဝဏၰသွ်ံဇာတ္

typing & pdf - lucky82

12


mmcybermedia.

com

typing & pdf - lucky82

13


mmcybermedia.

com

typing & pdf - lucky82

14


mmcybermedia.

com

ဆီပြတ္ က်ည္ေပြ႔ ေျပာနည္း ေရွးAခါက စားသံုးရန္ ဆီကို သစ္သားဆံုျဖင့္ ပြတ္ႀကိတ္ၿပီး ယူၾကရသည္။ ဆီပြတ္ရာ၌ ႏြား၊ ကၽြဲမ်ားကို Aသံုးျပဳသည္။ တစ္ႀကိမ္ဆီပြတ္လွ်င္ တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာၿပီး ဆီႏွစ္ပိႆာခန္႔ ရရွိသည္။ ဆီဆံုခြက္ထတ ဲ ြင္ ေျမပဲဆန္ သို႔မဟုတ္ ႏွမ္းကို Aခ်ဳိးက်ထည့္ၿပီး က်ည္ေပြ႔ျဖင့္ Aထပ္ထပ္Aခါခါ လွည့္ပတ္ပတ ြ ္ႀကိတ္လွ်င္ ဆီေကာင္းဆီသန္႔ကို ရရွိေလသည္။ ထုိနည္းAတူ

စကားေျပာရာ၌

မိမိလိုAပ္သည္ကို

ရရွိရန္

Aႀကိမ္ႀကိမ္

Aထပ္ထပ္

ြ ္က်ည္ေပြ႔ စကားေျပာနည္း မည္၏။ သိမ္းသြင္းေျပာဆုိျခင္းသည္ ဆီပတ Uပမာ ပံုစံကား-

ဆီပြတ္က်ည္ေပြ႔၊ ပိႏၷဲေတြ႔

typing & pdf - lucky82

15


mmcybermedia.

com

typing & pdf - lucky82

16


mmcybermedia.

com

typing & pdf - lucky82

17


mmcybermedia.

com

ဆင္ေဝွ႔ ရန္ေရွာင္ ေျပာနည္း ဆင္သည္

ခြန္Aားႀကီးမားေသာ

Aေကာင္ႀကီးျဖစ္ရာ

၎၏

AထုိးAေဝွ႔ကို

ခံရလွ်င္

Aသက္ေသသည္Aထိ ေဘးသင့္ႏုိင္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆင္က ထုိးလာေဝွ႔လာလွ်င္ Aရဲစန ြ ္႔ၿပီး ရပ္တန္႔မေနသင့္ေပ။ သြက္လက္ကၽြမ္းက်င္ေသာ Aခုန္Aလႊား ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ တိမ္းဖယ္ၿပီး ဆင္၏ရန္ကုိ ေရွာင္ရွားသင့္ေပသည္။ ထုိနည္းAတူ

စကားေျပာရာ၌

မိမိထံသုိ႔

ႀကီးမားေသာ

Aျပစ္ဒဏ္က်ေရာက္လာမည္ကို

မာန္သြင္းဟန္တင္းကာ ဖက္ၿပိဳင္ျခင္းမျပဳဘဲ ထုိက္ေလ်ာက္ေAာင္ လႊဲဖယ္၍ ေျပာဆုိျခင္းသည္

ဆင္ေဝွ႔ရန္ေရွာင္ စကားေျပာနည္း မည္၏။ Uပမာ ပံုစံကား-

ဆင္ေဝွ႔ရန္ေရွာင္၊ ေရႊေက်ာင္းေဆာင္

typing & pdf - lucky82

18


mmcybermedia.

com

typing & pdf - lucky82

19


mmcybermedia.

com

typing & pdf - lucky82

20


mmcybermedia.

com

ေတာင္သူ ယာလုပ္ ေျပာနည္း လယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ ေတာင္သူတုိ႔သည္ ယာကြက္၊ လယ္ကြက္ျပဳလုပ္ရန္ ေျမေနရာ ရွင္းလင္းရာ၌ သစ္ပင္ငယ္မ်ား ခ်ဳံဖုတ္မ်ားကို ေရွးUီးစြာ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းပစ္၏။ ထုိ႔ေနာက္မွ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားကို ခုတ္လွဲရွင္းလင္းပစ္ၾကသည္။ ထုိသို႔ AေသးAငယ္မ်ားကို ရွင္းလင္းၿပီးမွ AႀကီးAမားမ်ားကို ခုတ္လွဲရွင္းလင္းျခင္းျဖင့္ ယာကြက္ လယ္ကြက္မ်ားကို စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္ယူၾကသည္။ ထုိနည္းAတူ စကားေျပာရာ၌ ေရွးUီးစြာ ေသးငယ္ေသာ Aခ်က္Aလက္ ႏႈိင္းယွU္ခ်က္မ်ားကို Aဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပၿပီးလွ်င္ ႀကီးမားေလးနက္ေသာ Aခ်က္Aလက္ ႏႈိင္းယွU္ခ်က္ျဖင့္ သိမ္းခ်ဳပ္၍ ေျပာျခင္းမ်ဳိးသည္ ေတာင္သူယာလုပ္ စကားေျပာနည္း မည္၏။ Uပမာ ပံုစံကား-

ေတာင္သူ သယ ူ ာလုပ္၊ ဓားမခုတ္

typing & pdf - lucky82

21


mmcybermedia.

com

typing & pdf - lucky82

22


mmcybermedia.

com

typing & pdf - lucky82

23


mmcybermedia.

com

ၾကက္ဆုတ္ ခြပ္ပစ္ ေျပာနည္း ၾကက္မ်ားသည္ Aရွိန္ျဖင့္

တစ္ေကာင္ႏွင့္တစ္ေကာင္

ေရွ႕သို႔တုိးကာ

ကၽြမ္းက်င္ေသာ ခြပ္လုိက္သည့္Aခါ

ပစ္ခပ ြ ္

ခြပ္ျခင္းဟူေသာ

တုိက္ၾကက္မ်ားသည္ မိမိက

A႐ႈံးAႏုိင္

Aလုိက္သင့္

ခြပ္ရာ၌

ေနာက္သို႔

နည္းပရိယာယ္ကို

ဆုတ္ေပးျခင္း၊

Aသံုးျပဳေလ့ရွိ၏။

တစ္ဘက္မွ

ရန္သူၾကက္

Aရွိန္ျဖင့္

ထုိး၍

ေနာက္သို႔

ဆုတ္ေပးၿပီး

တစ္ဘက္မွ

ၾကက္

Aရွိန္ပ်က္သာြ းေAာင္ ပစ္၍ ခြပ္ျခင္းျဖင့္ Aႏုိင္ယူေလ့ရွိ၏။ ထုိနည္းAတူ စကားေျပာရာ၌ တစ္ဘက္က ေျပာဆုိခ်က္မ်ားကို မဆန္႔က်င္ဘဲ ထုိက္သင့္သလုိ လုိက္ေလ်ာကာ မိမိလိုAပ္သည့္ Aကြက္ဆုိက္လာမွ တင္စီးၿပီး Aပိုင္Aႏုိင္ ေျပာျခင္းမ်ဳိးသည္

ၾကက္ဆုတ္ခပ ြ ္ပစ္ စကားေျပာနည္း မည္၏။ Uပမာ ပံုစံကား-

ၾကက္ဆုတ္ခြပ္ပစ္၊ Aမတ္ႏွစ္

typing & pdf - lucky82

24


mmcybermedia.

com

typing & pdf - lucky82

25


mmcybermedia.

com

typing & pdf - lucky82

26


mmcybermedia.

com

ေရစစ္ကရား ေျပာနည္း ေရစစ္ကရားဆုိသည္မွာ ေရစစ္ခက ြ ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဒန္၊ ေၾကး၊ ႏွီးယြန္းစသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ထုိခြက္ငယ္ကို မ်က္ႏွာစာဘက္၌ Aဝတ္စAုပ္၍ ခ်ဳပ္ထားသည္။ ေနာက္ဘက္ပုိင္း၌ ေလဝင္ေပါက္ ခပ္က်U္းက်U္း ပါရွိသည္။ ထုိေရစစ္ခက ြ ္ကို

ေလဝင္ေပါက္ဖြင့္ထားၿပီး

ေရထဲႏွစ္လုိက္လွ်င္

ခြက္ထဲသို႔

ေရဝင္လာသည္။

ေရျပည့္ေသာAခါ ေလဝင္ေပါက္ကို လက္မျဖင့္ ပိတ္၍ မယူလုိက္လွ်င္ ေရမဖိတ္ မယုိဘဲ ပါရွိလာသည္။ တစ္ဖန္ ထုိေရကို မိမိထည့္လုိရာ ခြက္ထဲသို႔ ထည့္ရာ၌ ေလဝင္ေပါက္ကို ဖြင့္လုိက္႐ံုသာရွိသည္။ (ပိုးမႊား Aမႈိက္သ႐ုိက္ မပါေသာ ေရသန္႔ကို ရရွိရန္ ေရစစ္ကိရိယာတစ္မ်ဳိးျဖစ္၏။) ထုိနည္းAတူ စကားေျပာရာ၌ တစ္ဖက္က ေျပာဆုိခ်က္မ်ားကို မွတ္သားၿပီး ထုိAခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲ ျငင္းပယ္ျခင္း မျပဳႏုိင္ေAာင္ မိမိက Aပိုင္Aႏုိင္ ေျပာျခင္း၊ မိမိလိုရာသို႔ တစ္ဖက္က ဝန္ခံလုိက္ပါလာေAာင္ ေျပာျခင္းသည္ ေရစစ္ကရား စကားေျပာနည္း မည္၏။ Uပမာ ပံုစံကား-

ေရစစ္ကရား၊ ယံုတမ္းစကား

typing & pdf - lucky82

27


mmcybermedia.

com

typing & pdf - lucky82

28


mmcybermedia.

com

typing & pdf - lucky82

29


mmcybermedia.

com

ခတ္တင္ ေမာင္းနင္း ေျပာနည္း ခတ္တင္သည္ တစ္ခု၊ ေမာင္းနင္းသည္ တစ္ခုဟူ၍ ပညာရွင္တုိ႔ AဆုိAမိန္႔ရွိေလသည္။ ခက္ဆုိသည္မွာ

ပုခက္က့သ ဲ ို႔

ေAာက္မွAေပၚသို႔

Aခက္Aလက္

တင္ရာ၌

ႀကိဳးျဖင့္

AျပားAခ်ပ္ကို

ဆြဲငင္ရေလသည္။

ဆုိလုိသည္။ ထုိသို႔

၎တုိ႔ကို

Aေပၚသို႔တင္ရာ၌

ပုခက္စသည္တုိ႔ လမ္းခုလတ္မွ ရွိေနစU္ Aေပၚတက္မည္ ေAာက္ဆင္းမည္ဟု AတိAက် မေျပာႏိုင္ေပ။ ႀကိဳးဆြဲသူက ေလွ်ာ့ေပးလွ်င္ ေAာက္သို႔ ဆင္းလာမည္။ ႀကိဳးဆြဲသူက တင္းေAာင္ ဆြဲယူလွ်င္ Aေပၚသို႔ တက္သာြ းမည္။ ေမာင္းဆုိသည္မွာ ဆန္ဖပ ြ ္သည့္ေမာင္း၊ ေရယူသည့္ေမာင္းစသည္ျဖင့္ Aမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိ၏။ ဆန္ဖြပ္သည့္ ေမာင္းကို

ၾကည့္ပါ။

ေမာင္း၏

ေရွ႕ပိုင္းသည္

လမ္းခုလတ္၌ရွိေနစU္

ေAာက္က်မည္

Aေပၚတက္မည္ဟု AတိAက် မေျပာႏုိင္ေပ။ ေမာင္းနင္းသူက နင္းခ်လွ်င္ Aေပၚတက္သြားမည္။ ေမာင္းနင္းသူက ေျခေထာက္လႊတ္ေပးလွ်င္ ေAာက္က်သြားမည္။ ထုိနည္းAတူ စကားေျပာရာ၌ တစ္ဖက္က ေျပာလာမည့္စကားကို ဟုတ္သည္လည္း မေျပာ၊ မဟုတ္ဘူးလည္း မေျပာဘဲ မတင္မက် ေျပာျခင္းျဖင့္ လုိရာၿပီးေျမာက္ေစျခင္းသည္ ခတ္တင္ တင္

ေမာင္းနင္း စကားေျပာနည္း မည္၏။ Uပမာ ပံုစံကား-

ခက္တင္ေမာင္းနင္း၊ ရဟန္းမင္း

typing & pdf - lucky82

30


mmcybermedia.

com

typing & pdf - lucky82

31


mmcybermedia.

com

typing & pdf - lucky82

32


mmcybermedia.

com

NyD;ygNyD/

typing & pdf - lucky82

33

စကားႀကီးဆယ္မ်ဳိး ပံုပမာ ေဖသိန္း  
စကားႀကီးဆယ္မ်ဳိး ပံုပမာ ေဖသိန္း