Page 1

Kimse Yok Mu Derneði hakkýnda suç duyurusu

‘Tek suçlarý gerçeði yazmak’ DÝCLE Üniversitesi'nde DÝHA Muhabirleri Salman Çiçek ve Þerife Oruç'a haber takibi yaptýklarý sýrada bazý öðrenciler tarafýndan yapýlan saldýrý Ýnsan Haklarý Derneði'nde yapýlan açýklama ile kýnandý. ÝHD Þube Baþkaný Raci Bilici, “Þuan cezaevinde sadece gerçekleri yazdýðý için tutuklu bulunan onlarca gazeteci var. Onlarýn tek suçu gerçekleri halkla paylaþmak” dedi. Haber 8-9’da

3 MAYIS 2014 CUMARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

Diyarbakýr Stadyumu sorunu çözüldü Spor 15

D

ÝYARBAKIR'da bir yurttaþ, Kimse Yok Mu Derneði Diyarbakýr Þubesi'nin hayali yardým skandallarýnýn ortaya çýkmasýnýn ardýndan dernek hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Savcýlýkça yapýlacak incelemenin ardýndan soruþturma baþlatýlmasý halinde dernekle ilgili "kapatma" istemiyle dava açýlabilecek. 3’te

www.diyarbakiryenigun.com

Vergi borcu olanlara müjdeli haber 13’te

Silvan’da 180 köy korucusu alýnacak Gündem 04

Diyarbakýr’da ‘Ýdam’ protestosu DÝYARBAKIR'da Ýslami görüþlü sivil toplum kuruluþlarý, Mýsýr'da 529 kiþiden sonra 683 kiþi hakkýnda da idam kararý verilmesini, Þeyh Said'in idam edildiði Daðkapý Meydaný’nda sembolik dar aðacý kurarak protesto etti. 10’da

Halime ninenin hayat mücadelesi DÝYARBAKIR'da 75 yaþýndaki Halime Oktay, kimsesi olmadýðý için Yasin-i Þerif okuyarak kazandýðý paralarla hayata tutunmaya çalýþtýðýný söyledi. Yaþam 11

Kadýnlardan ‘özgürlük’ hamlesi DÖKH aktivistleri tarafýndan “Öcalan'a özgürlük” kampanyasý kapsamýnda geçtiðimiz günlerde basýna deklare edilen “Kadýnlar önderliði ve özgürlüðü için eylemde” kampanyasý kapsamýnda etkinlikler gerçekleþtirilecek. 10’da 8’de

Dersimin ruhani önderi Pir Seyit Rýzayý anlatabilmek… Mehmet KIZILKAYA

C

M

Y

K

Universitede polis kabul edilemez... ‘Üniversitede polisin olmasý çeliþkidir’ DÝCLE Üniversitesi'nde gerginliðe yol açan polis ablukasýndan akademisyenler de þikayetçi. Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim Özmen, yol açýlan gerginliklerin, öðrenciler ve öðretim görevlileri üzerinde polis baskýsýný meþrulaþtýrma giriþimi olduðunu belirtirken, Doç. Dr. Vahap Coþkun da üniversitede polis bulunmasýnýn ciddi sýkýntý olduðunu kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Naciye Yýldýz ise, bilim üreten bir kurum olan bir üniversite ile þiddetle bütünleþen polisin bir arada bulunmasýnýn bir çeliþki olduðunu söyledi. 8-9’da

Öðrencilerden Rojava’ya destek DÝCLE Üniversitesi öðrencileri Ofis Kafeler sokaðýnda Rojava Devrimi'ne destek amacýyla basýn açýklamasý yaptý. Zübey’de Sarý 12


2

SAÐLIK

3 Mayýs 2014 Cumartesi

Hamileler bilinçlendiriliyor Keyifli, heyecanlý ve stresli geçebilen hamilelik döneminin baþýndayken merak edilen konular için Memorial Diyarbakýr Hastanesi'nde doðuma hazýrlýk kursu baþlatýlýyor Bebek sahibi olacak çiftlerin kurs ile birlikte uzman doktorlardan öðrenecekleri bilgiler ýþýðýnda bilinçli bir hamilelik dönemi yaþamalarýnýn amaçlandýðý bildirildi.

Her hafta baþka program

FOTO: ARÞÝV

DÝYARBAKIR - Bilinçli bir hamilelik, konforlu bir doðum ve lohusalýk süreci yaþanmasý için bebeðin bakýmýna dair pek çok sorunun yanýtýnýn bulunacaðý 'Memorial Doðuma Hazýrlýk Kursu'nun 3 Mayýs tarihinde baþlayacaðý

bildirildi. 40 hafta süren hamilelik yolculuðunda, anne adaylarýnýn bilinçli hamilelik dönemi geçirmeleri için düzenlenen kursun, tüm anne ve baba adaylarýna açýk ve ücretsiz olarak gerçekleþtirileceði belirtildi.

Memorial Diyarbakýr Hastanesi'nde baþlatýlacak olan kursta her hafta baþka bir program ile hamilelerin bilinçlendirileceði açýklandý. Kursun birinci haftasýnda gebelik oluþumu, gebelik süresince anne adaylarýnda meydana gelen fizyolojik deðiþiklikler, gebelik süresince risk oluþturabilecek durumlarýn ele alýnacaðý ve ayrýca, anne adaylarýnýn gebelik süresince dengeli ve yeterli beslenme hakkýnda beslen-

me ve diyet uzmanlarý tarafýndan bilgilendirileceði dile getirildi. Kursun ikinci haftasýnda ideal doðum yöntemleri kadýn hastalýklarý ve doðum uzmanlarý tarafýndan anne ve baba adaylarýna aktarýlacaðý bildirildi. Gebelik boyunca ortaya çýkabilecek duruþ ve yürüyüþ bozukluklarýný önlemek ve rahat bir doðum süreci geçirmek amacýyla uygulamalý gebelik egzersizler anlatýlarak, anestezi doktorunun doðum aðrýsýný azaltýcý yöntemler hakkýnda bilgi verecek.

Doðum sonrasý süreç… Kursun üçüncü haftasýnda; bebek bakýmý ile ilgili; bebeðin banyosu, göbek bakýmý ve masaj gibi pratik bilgiler veriliyor. Saðlýklý

Unutkanlýðý önlemek için neler yapmalý? Yoðun ve stresli yaþam ile birlikte ortaya çýkan unutkanlýðýn ciddi rahatsýzlýklara dönüþmemesi için hafýzanýn güçlendirilmesi gerektiði belirtildi DÝYARBAKIR - Son yýllarda "Bu aralar sýk sýk unutuyorum" ya da "Unutmuþum" sözleri ile daha çok karþýlaþýlmaya baþlandý. Özellikle yoðun ve stresli bir yaþamý olanlar ve birçok iþi bir arada gerçekleþtirmeye çalýþanlar gün içerisinde birçok þeyi unutabiliyor. Ancak iþleri düzenli bir þekilde gerçekleþtirebilmek ve ileride demans gibi ciddi rahatsýzlýklarla karþýlaþmamak için hafýzayý güçlendirmek gerekiyor. Çocuklarýn, yetiþkinlerin, hatta yaþlýlarýn bile hafýzalarýný kuvvetlendirmesinin mümkün olduðunu belirten Nöroloji Uzm. Dr. Emel Bilgin, "Stresli ve yoðun geçen günlerde sýk sýk bir þeyler unutulur ve gözden kaçabilir. Kiþiler genellikle kapýyý kilitleyip kilitlemediklerini, ocaðýn altýný kapatýp kapatmadýklarýný ya da toplantý zamanlamalarýný unuturlar. Tiroit hastalýklarýnda ve B12 vitamin eksikliklerinde de unutkanlýk þikayetleri ortaya çýkabilir. Ancak unutkanlýðýn önüne geçmek için bir takým önlemler alýnabilir" dedi. Hafýzayý güçlendirmek için tavsiyelerde bulunan Dr. Bilgin, "Birçok araþtýrma sigara-

giden oksijen miktarýndaki artýþtýr. Ayrýca egzersiz sýrasýnda salgýlanan hormonlar yeni beyin hücreleri yapýlmasýný da tetikler" diye konuþtu.

“Klasik müzik dinleyin”

nýn hafýza ve genel biliþsel yeteneklerde azalmaya neden olduðunu gösteriyor. Sigara kullanýmý ayný zamanda akciðer rahatsýzlýklarýndan, kalp damar hastalýklarýna kadar birçok hastalýða da neden olur. Bu nedenle sigara kullanýlýyorsa býrakýlmalý, içilen ortamlardan uzak durulmalýdýr. Eðer beslenmenizi kýsýtlarsanýz, beyin gücünüzde de azalma olur. Aç ya da aþýrý yorgun olduðunuzda, yoðun ve belirsiz duygular hissedersiniz. Bu nedenle saðlýklý ve doyurucu bir þekilde beslenmeye özen gösterilmelidir. Düzenli egzersiz saðlýklý bir yaþamýn olmazsa olmazlarý arasýnda yer alýyor. Bunun nedeni egzersiz esnasýnda beyne

Hafýzayý güçlendirmek için klasik müzik dinlenmesini öneren Dr. Bilgin, þu uyarýlarda bulundu: " Araþtýrmalar müzik eðitimi alan 6-8 yaþ arasýndaki çocuklarýn IQ'sunun yaþýtlarýna göre 2-3 puan arttýðýný gösteriyor. Ayrýca düzenli olarak klasik müzik dinleyen kiþilerin, diðer çeþit müzik dinleyenlere göre hafýza testlerinde daha baþarýlý olduklarý gözlemleniyor. Stresin saðlýk üzerinde birçok olumsuz etkisi olduðu biliniyor. Yapýlan araþtýrmalar, stresli olaylarýn hafýzayý bastýrdýðýný da gösteriyor. Beyin geliþiminize yardým etmek için beyninizi çalýþtýrmalýsýnýz. Beyin egzersizi için yapabileceðiniz birçok þey var. Bunlardan bazýlarý; sosyal hayattan kopmamak, bulmaca çözmek, satranç oynamak ve kitap okumaktýr. Yeni bir dil öðrenmek veya yeni bir hobiye baþlamak gibi yeni þeyler de faydalýdýr. Burada önemli olan bunlarý düzenli olarak yapmaktýr." (ÝHA)

bir gebelik için burun solunumunun önemi de kursta anlatýlan konular arasýnda yer alýyor. Eðitimin son haftalarýnda gebelik süresince oluþabilecek cilt sorunlarý ve tedavi yöntemleri de bu eðitimlerde anlatýlan konular arasýnda yer alýyor. Ayrýca gebeliðin ardýndan bebek doðduktan sonraki süreçle ilgili bebeðin beslenmesi, anne sütü ve emzirmenin önemi, bebeklik ve çocukluk dönemi aþýlarý anlatýlýyor. Kursa katýlmak isteyen anne ve baba adaylarýnýn Memorial Diyarbakýr Hastanesi'ne müracaat etmeleri gerektiði belirtildi. Kursun Memorial Diyarbakýr Hastanesi Toplantý Salonu'nda düzenleneceði açýklandý. (Haber Merkezi)

Bir kez daha düþünün DÝYARBAKIR - Kahve kafeinli içecekler arasýnda en sýk tüketilenlerden biridir. Yalnýz kahveyi yemekten hemen sonra tüketmek demir emilimini olumsuz yönde etkiliyor. Obezite ile ilgili çalýþmalar yapan Dr.Fevzi Özgönül konu ile ilgili bilgiler verdi. Demir insan vücudunda toplam 4-5 gr bulunduðu halde çok önemli bir elementtir. Demir baðýþýklýk sisteminin güçlenmesi, sinir iletimi, dokulara oksijen taþýnmasýndan, DNA, RNA ve protein sentezi gibi bir çok yaþam için önemli olan enzimin yapým aþamasýnda görev almaktadýr. Özellikle yiyeceklerin demir içeriðinin az olmasý ve demirin baðýrsaklardan emilmesinin çok güç olmasý sebebi ile demir eksikliði sýk görülmektedir. Vücudumuzun demir ihtiyacýný karþýlamada kullanýlan en önemli kaynaklar sýrasýyla, et, karaciðer, yumurta, pekmez, kuru meyveler ve yeþil yapraklý sebzelerdir. Demir ihtiyacýný en iyi seviyede karþýlayacak olan besin karaciðerdir. Yemeklerde içilen çay besinden alýnan demirin emilimini azaltýr. Çay, kahve ve kakao içerisinde bulunan bazý maddeler, demir emilimini yarý yarýya azaltýr. Bu nedenle yemelerin hemen üzerine içilen çay ve kahveden vazgeçmemiz gerekir. Tabii ki demirin faydalarý olduðu gibi fazlalýðýnýn da zararlarý vardýr. Bünyeye fazla miktarda demir almak damar sertliðine, hücrelerin yaðlanmasýna ve erken yaþlanmasýna da sebep olur. Demir fazlalýðý kanser riskini de arttýrdýðý gibi siroz, þeker hastalýðý, halsizlik, iþtahsýzlýk, kalp büyümesi, bulantý, kusma, nefes darlýðý gibi rahatsýzlýklara da sebebiyet vermektedir. (ÝHA)


3

GÜNCEL

3 Mayýs 2014 Cumartesi

Kimse Yok mu Derneði hakkýnda suç duyurusu Diyarbakýr’da bir yurttaþ, Kimse Yok Mu Derneði Diyarbakýr Þubesi’nin hayali yardým skandallarýnýn ortaya çýkmasýnýn ardýndan dernek hakkýnda suç duyurusunda bulunudu. Savcýlýðýn yapýlacak incelemenin ardýndan soruþturma baþlatmasý halinde dernekle ilgili “kapatma” istemiyle dava açýlabilecek Hayri DEMÝR - DÝHA

terk etmesinin ardýndan 5 çocuðu ile ortada kalan F.V, yaklaþýk 2 yýlý aþkýn süre önce yardýmcý olmalarý için skandallarýn adresi olan Kimse Yok Mu Derneði'ne baþvurmuþ ve ardýndan bir takým yardýmlar almýþtý. Dernek yöneticileri daha anne F.V'ye "Kardeþlik köprüsü" adý altýnda yürütülen kampanya kapsamýnda ev almasý için adýna 39 bin TL yardým toplandýðý iletmiþ ancak aradan geçen bunca zamana raðmen kendisine ev alýnmayan F.V. için toplanan bu paranýn ise nereye gittiði ortaya çýkmamýþtý.

FOTO: ARÞÝV

DÝYARBAKIR'DA bir yurttaþ, hayali yardým skandallarýyla gündeme gelen Kimse Yok Mu Derneði Diyarbakýr Þubesi hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Geçtiðimiz aylarda Dicle Haber Ajansý'nýn derneðin kayýt belgelerine dayandýrarak ortaya çýkardýðý hayali yardým skandalýna iliþkin 30 Nisan'da Diyarbakýr Adliyesi'ne giden ve ismini güvenlik nedeniyle açýklamayan bir yurttaþ, yaptýðý baþvuruda dernek tarafýndan yapýlan yardýmlarýn yüzde 70'inin hayali olduðunu belirterek, dernek yöneticilerinin insanlara yardým yapýlmýþ þekilde kayýt tutarak kendilerine çýkar saðladýklarýndan dolayý haklarýnda þikayetçi oldu. Savcýlýða baþvurusunun ardýndan ifadesi de alýnan yurttaþ, söz konusu hayali yardým skandallarýna iliþkin savcýlýða ifade verdi. Savcýlýðýn yapýlacak incelemenin ardýndan önümüzdeki günlerde dernek hakkýnda soruþturma açmasý bekleniyor. Açýlacak olan soruþturmanýn ardýndan gerekli görüldüðü takdirde dernek hakkýnda "kapatma" istemiyle dava açýlabilecek. DÝHA, geçtiðimiz aylarda derneðin faaliyetleri ile ilgili olarak tutulan "Sosyal Ýncelemesi

Dernekte cinsel istismar iddiasý!

Belirsiz 1" ve "K.Y.D ADRES ve MAÐDUR-1" isimli bilgisayar ortamýndaki kayýtlar üzerindeki araþtýrmada "baðýþ" adý altýnda toplanan ve ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasý beklenen kimi yardýmlarýn kayýtlarda yardým yapýlmýþ gibi gösterilen yurttaþlara verilmediði ortaya çýkarmýþtý. Söz konusu haberde derneðe yakýn bir kaynaklardan elde edilen bilgiler ýþýðýnda gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmayan yardýmlarýn belirli iþ yerlerine satýldýðý ve derneðin yaptýðý yardým-

larýn büyük bir bölümünde böyle bir sahtekârlýðýn olduðu ortaya çýkmýþtý.

Dernekte skandallar diz boyu!

Skandallara iliþkin DÝHA'ya konuþan ve kayýtlarda yardým almýþ gibi gösterilen yurttaþlar ise, kendilerine yardým verilmediðine dikkat çekti. Hayali yardým skandalýyla faaliyet gösteren derneðin bir diðer skandalý ise yine maðdur bir aileye ev almak için baþlatýlan kampanya çerçevesinde toplanan 39 bin TL'nin aileye verilmesi olmuþtu. Eþinin evi

Dernek hakkýndaki skandal sadece hayali olarak yapýlan ve gerçek sahiplerine ulaþtýrýlmayan yardýmlarla kalmýyor. Derneðe iliþkin skandallardan birisi de daha önceki dönemlerde Þube Baþkanlýðý görevinde olan A.Ü. isimli kiþinin, yardým almak için derneðe gelen bir kadýna yönelik cinsel istismarda bulunmasý oldu. Yardým verme vaadi karþýlýðýnda birlikte olduðu kadýnla dernek binasýnda uygunsuz yakalandýðý ileri sürülen A.Ü'nün daha sonra cemaatin kentteki üst düzey yöneticisi olduðu belirtilen "Ýhsan" isimli kiþi tarafýndan görevinden alýndýðý belirtilmiþti.

PTT’yi soyan þahýs serbest býrakýldý

FOTO: ARÞÝV

DÝYARBAKIR'da PTT þubesi soyan silahlý bir kiþi polis ekiplerinin çalýþmasý

sonucu yakalandý. Emniyette ifadesi alýnan zanlý sevk edildiði mahkemece serbest

býrakýldý. Edinilen bilgilere olay, geçtiðimiz ay Kayapýnar ilçesi Diclekent Bulvarý Yýlmaz Güney Caddesi üzerinde bulunan PTT þubesinde meydana geldi. PTT þubesindeki görevli personellere silah doðrultan zanlý, kasada bulunan paralarý alarak kayýplara karýþtý. Polis olayýn ardýndan görgü tanýklarýnýn ifadelerini alarak, güvenlik kameralarýný inceledi. Yaklaþýk bir ay boyunca soyguncuyu yakalamak için çalýþan polis ekipleri, zanlýyý yakaladý. Gözaltýna alýnan zanlý, emniyetteki ifadesinin ardýndan çýkarýldýðý adli mercilerce tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. (ÝHA)

Kulp’ta trafik kazasý: 1 ölü DÝYARBAKIR - Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Kulp ilçesi Hamzalý Mahallesi Camii Sokak'ta meydana geldi. Yoldan karþýya geçmeye çalýþan S.B.'ye seyir halinde olan A.T. idaresindeki 21 SB 359 plakalý minibüs çarptý. Yaralýnýn yardýmýna koþan vatandaþlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri tarafýndan yapýlan tüm müdahalelere raðmen S.B. kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldýran S.B.'nin cenazesi yapýlan incelemenin ardýndan ailesine teslim edilirken, araç sürücüsü A.T. gözaltýna alýndý. Kaza ile ilgili soruþturmanýn devam ettiði belirtildi. (ÝHA)


4

Mehmet KIZILKAYA

Dersimin ruhani önderi Pir Seyit Rýzayý anlatabilmek…

memoeemuh@gmail.com

GÜNDEM Dersim, Doðu Anadolu Bölgesinde yer alan Tunceli ilinin, doðusunda Bingöl, batýsýnda Malatya,kuzeyde Erzincan ve güneyinde de Elazýð olan illerle çepeçevre kuþatýlmýþ bir ilimizdir.Tarihimiz de bu bölgemiz Dersim adýyla anýlmaktadýr. Dersim, Munzur (Mercan) daðlarý Dersim'in kuzeyini bir set þeklinde kaplamýþtýr. Bu Munzur daðý çoðu kez karla kaplýdýr. Dersim de Küçükgöl (Bobyezbaba daðý), Koçkerekbaba Daðý dizisinde kuzey tarafý Dersim'in en sarp bölgesidr. Buralarda binlerce kiþiyi barýndýrabilecek maðaralar mevcuttur. Siyasi arenada sürüp giden Dersim kavgasýnda kimler ne diyor, ne demiyor, doðru mu söylüyor, yanlýþ mý, yalan mý söylüyor sorularýna yanýtlar aranmamalýdýr. Dersim'de mutlak devlet hakimiyetini saðlamak için Türk Silahlý Kuvvetleri tarafýndan geniþ çaplý hareketler düzenlendi. Türk Silahlý Kuvvetleri yüzünden bölgede yaþayan 15.000'ne yakýn insan ile yüzlerce asker öldü. Bunun yaný sýra on binlerce insanýmýz zorunlu göçe tabi tutuldular. Önceliklen "Dersim"isyanýný ve onun öncüsü olan "Seyit Rýza"yý anlamak ve tanýmak gerekir. Onu anlamaya çalýþmak ve amaçlarýný bilmek lazým.

3 Mayýs 2014 Cumartesi

Pir Seyit Rýza, Türkiye'nin ilk dönemlerinde rejime karþý çýkarýlan isyanlardan biri olan Dersin Ýsyaný'nýn liderlerindendir. Seyid Rýza bu baþkaldýrýþtan dolayý Alevi-Zaza aþiret lideri idam edilmiþtir. Tarihe kara bir leke olarak girilmiþtir. Pir Seyit Rýza, ne devletin deyimiylen isyancý, ne derebeyi, ne de toprak aðasýydý. O kýrmanciye'nin ruhani önderiydi. Dersimin 38'in sembolüydü. ... Seyit Rýza düþmanlarýna boyun eðmedi, daraðacýna giderken bile ipini kendisi çekti. Düþmanlarý bile ölümü karþýsýnda utandýlar. Tüm zalimlerin, üçkâðýtçýlarýn, þerefsizlerin, hainlerin ve düzenbazlarýn yalanýný yüzlerine çaldý ve asla teslim olmadý. Pir Seyit Rýza,1924 yýlýnda Hozat'ý iþgal etmiþ olup, çevredeki cumhuriyet yanlýsý aþiretlere baský uygulamýþ olup, devlet içinde devlet gibi olmuþtur.1937 yýlýnýn nevruzunda devlet güçlerine karþý ayaklanma baþlatmýþtýr. Seyit Rýza, idam edilmeden önce boþ meydanda sanki insan doluymuþ gibi hitap etmeye baþladý. Evladý Kerbelayime, be gunayime, Ayývo zulimo, Cinayeto,(Evladý Kerbelayýh. Bi hatayýh. Ayýptýr. Zulümdür.

Cinayettir) dedi. Seyit Rýza'nýn kabul edilmeyen son isteði vardý. Seyit Rýza'yý yasalara uydurup idam etmek için 78 yaþýndan 54'e indirilerek 17 yaþýndaki oðlu Hüseyin'in yaþý da 21'e çýkartýlarak idam ettiler. Ýdamdan önce Seyit Rýza "benim kýrk liram var ve saatim var."oðluma verirsiniz der.Ama ne yazýk ki o vicdansýzlar "Oðlunu da asacaðýz "derler. Daha öncesinde de bir çocuðunu çatýþmalarda kaybeden Seyit Rýza, der ki "beni oðlumdan önce asýn" der. Ve bu son isteði de kabul edilmez ve Resik Hüseyin, babasýnýn gözü önünde daraðacýnda idam ediliyor. Böyle devlet olmaz olsun! Kendi halkýna bu kadar zulüm yapmak,kendi halkýný köleleþtirmek,kendi halkýný idam sehpalarýna götürmek hangi kitapta yazar. Hangi din dil ýrk kabul eder! Pir Seyit Riza,"Ben sizi yalan ve hilelerinizle baþ edemedim bu bana dert oldu ama ben de sizin önünüzde eðilmeden bu da size dert olsun"… Selam olsun ! Dersime, Dersim halkýna, Dersim yoldaþlarýna… Selam olsun ! Yüreði zengin olan Dersimlilere… Pir Seyit Rýza Mekanýnýz Cennet olsun…

Silvan’da 180 köy korucusu alýnacak

FOTO: ARÞÝV

Silvan ilçesinde yapýmlarý devam eden Silvan Barajý, Babakaya Tüneli ve Ýletim Kanalý inþaatýnda görevlendirilmek üzere 180 köy korucusu alýnacak

DÝYARBAKIR Silvan Kaymakamlýðý'nýn resmi internet sitesinde yayýmlanan bilgilere göre, Silvan ilçesinde yapýmlarý devam eden Silvan Barajý, Babakaya (Þevlera) Tüneli ve Ýletim Kanalý inþaatýnda görevlendirilmek üzere 180 köy korucusu alýnacak. Yayýnlanan ilanda ilçeye baðlý Çardak (Þifket) 25, Boyunlu (Boþat) 50, Keklikdere (Tewerz) 15, Görentepe (Helda) 10, Onbaþýlar (Baqûz) 20, Taþpýnar (Taxik) 30 ve Arý (Herþen) köyüne 10 olmak üzere toplamda 180 geçici köy korucusu alýnacaðý belirtildi. (DÝHA)

‘Fen ve Mühendislikte Kaos ve Karmaþýklýk’ DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafýndan "Fen ve Mühendislikte Kaos ve Karmaþýklýk" konulu konferans düzenlendi. Mühendislik Fakültesi konferans salonunda gerçekleþen konferansa öðretim görevlileri ve öðrenciler ilgi gösterdi. Doç. Dr. Kemal Akkýlýç öncülüðünde, Elektrik-Elektronik Bölümü Robot Topluluðu tarafýndan organize edilen konferans, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektronik-Elektronik Mühendisliði bölümünden Prof. Dr. Erol Kurt tarafýndan verildi. Kaos ve doðrusal olmayan sistemlerin özelliklerine deðinen Kurt, mühendislikte bu sistemlerin kaotik incelemelerinin önemini vurguladý. Kurt, mühendislik sistemlerinin pek çoðunun bazý ihmaller yapýlarak modellenebildiðine dikkat çekerek, ihmallerin doðrusal olmayan elemanlar içeren sistemlere uygulanmasýnýn yanlýþ sonuçlar vereceðini belirtti. Konuþmasýnda farklý elektronik devrelere örnekler veren Kurt, felsefi açýdan kaosun önemine ve baþlangýç þartlarýnýn etkisinden de bilgiler verdi. (Haber Merkezi)


3 Mayýs 2014 Cumartesi

5

GÜNDEM

2 asker serbest býrakýldý DÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesinde yapýmý süren Abalý Karakolu'na karþý yapýlan protesto eylemleri sýrasýnda alýkonulan 2 uzman çavuþ, aralarýnda HDP Grup Baþkanvekilleri Pervin Buldan ve Ýdris Baluken ile HDP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder ve BDP Diyarbakýr Ýl EÞ Baþkaný Zübeyde Zümrüt'ün olduðu heyete teslim edildi.

Adliye’ye çýkarýldýlar

Lice ilçesinin Abalý köyünde yapýlan karakol-kalekol yapýmýný protesto eden yurttaþlar tarafýndan 26 Nisan günü alýkonulan 2 uzman çavuþ HDP'liler tarafýndan teslim alýndý. Kaymakamlýða teslim edilen askerler dün sabah Diyarbakýr Adliyesi'ne getirilerek ifadeleri alýndý

‘Lice’de tarih yazýlýyor’

2 askeri teslim alan heyet, daha sonra Lice Kaymakamlýðý'na geçti. Kaymakamlýk çevresinde yoðun önlemler alýnýrken, HDP heyeti, 2 uzman çavuþu Lice Kaymakamý Tunahan Efendioðlu ile askeri yetkililere

lan'la müzakere yürüten heyet olarak bu sorumluluðu kolektif olarak diðer bütün siyasi arkadaþlarýmýzla beraber üzerimize aldýk. Onun karþýlýðýnda bu iki askeri alarak ilgili yerlere teslim ettik. Bu teslim ettiðimiz gerek kurumlar açýsýndan, gerekse bizler açýsýndan büyük bir sorumluluk doðuran bir iþti. Biz seve seve bu sorumluluðu üzerimize aldýk ve gereðini de yapacaðýz" dedi.

‘Bu gün Lice’de bir tarih yazýlýyor’

DÝYARBAKIR - Lice'nin Diyarbakýr-Bingöl karayolu üzerinde yapýmýna baþlanan Abalý Karakolu'na karþý halkýn baþlatmýþ olduðu çadýr eylemi devam ediyor. Alýkonulanlarý teslim almak için bölgede bulunan HDP ve BDP heyeti, direniþ çadýrýnda bulunan halký ziyaret etti. HDP ve BDP heyeti çadýrda "Bijî Serok Apo" sloganlarý eþliðinde karþýlanýrken, çadýr alanýnda açýklama yapan HDP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, halkýn karakollara karþý baþlatmýþ olduðu direniþi selamlarken, siyaset kurumu olarak halkýn direniþinden önemli dersler çýkardýklarýný belirtti.

‘Gereðini yapacaðýz’ Askerleri alýkoyan ve yanlarýnda bulunduran gençlere karakollarý durduracaklarýný sözü verdiklerini ifade eden Önder, "Bu bölge, zulümlerin, katliamlarýn, bü-

yük acýlarýn tanýðý olmuþ bir bölge. Bunun yarattýðý tarihsel sorumluluktan kaynaklý bilinç, buralarda gerçekleþtirilecek olan barýþý ve demokratik çözümü sabote edecek olan her türlü þeye karþý büyük bir duyarlýlýk sergiliyor. Bunun Sayýn Öcalan'da çok farkýnda. Görüþmelerimizde de bu direniþinize, farkýndalýðýnýza selamlarýný iletti. Aslýnda bütün arkadaþlarýmýzla birlikte bu konuda her düzeyde bir mücadele vermemize raðmen, bunu daha da arttýrmamýz gerektiðini ve bizzat daha baþlangýç aþamasýnda müdahil olmamýz gerektiði sonucunu çýkardýk. Bu sorumluluðu artýk arttýrarak üzerimize aldýðýmýzý bilmenizi istiyoruz. Ýki tane askeri elinde tutan insanlarla yaptýðýmýz görüþmeler sonucu onlara bu sözü vererek, burada bu karakola bir daha bir çivi çakýlmayacak þekilde yaptýrtmayacaðýz sözünü vererek, Sayýn Öca-

Ardýndan konuþan HDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan, halkýn direniþini selamlayarak, "Özellikle analarýmýzýn savaþý durdurmak için, ölümleri durdurmak için, akan gözyaþlarýný durdurmak için yüzyýllardýr vermiþ olduðu mücadeleyi biliyoruz. Halkýmýz zaman zaman kendilerini siper ettiler ölümlerin önüne geçtiler, halkýmýz zaman zaman çocuklarýn ölmemesi için ve analarýn aðlamamasý için kendi bedenlerini ölüme yatýrdýlar. Belki bu gün burada bir tarih daha yazýlýyor. Bugün aslýnda Lice tarihe hep zulümlerle geçmiþ, hep gözyaþý ve ölümlerle geçmiþ olan bir ilçemizdir. Bugün burada yapýlmak istenen karakolda çocuklarýmýzýn geleceðinde acýlarýn yaþanacaðýna tanýklýk edeceði bir durumdur. Ama biz halk olarak bundan sonra ne ölümleri, ne acýlarý nede gözyaþlarýný görmek istemiyoruz. Bu gün içerisinde bulunduðumuz süreçte buna vesile olacaktýr. Bu karakollarýn yapýmýna artýk ihtiyaç duyulmayacaktýr. Bu karakollarýn yapýmýný durduran asýl güç sizlersiniz. Takdire þayan bir direniþ sergilediniz. Eðer bir barýþ sürecinden bahis ediyorsak,

teslim etti. Kaymakamlýða teslim edilen askerler dün sabah saatlerinde Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü'ne geldi. Askerlere, sistemde kayýtlý olan örgüt mensuplarýnýn fotoðraflarý gösterilip, teþhis etmeleri istendi. Buradaki iþlemlerin ardýndan askerler, Diyarbakýr Adliyesi'ne getirilerek ifadeleri alýndý.

Olayýn geçmiþi 26 Nisan Cumartesi günü Abalý bölgesinin Bingöl-Lice yol güzergahýnda polis ve askerlerin karakol-kalekol yapýmýna karþýn çadýr eylemi gerçekleþtiren halka müdahale etmesinin ardýndan halkýn yolu trafiðe kapatmasý ile 2 uzman çavuþ halk tarafýndan alýkonulmuþtu. (Ajanslar)

artýk analarýmýzýn aðlamamasýný istiyorsak kalekol yapmak yerine bu halkla kucaklaþmak, bu halka gönül açmak, bu halký yüreðine sindirmek gerekiyor. Bu ülkeyi yürütenlerinde bunu bilmesi gerekiyor. Bu ülkeyi yönetenler þunu bilmeli ki; bu halk yeri geldi canýný feda etti, yeri geldi cezaevine girdi, yeri geldi sürgünlere gitti. Ama bu halk hiç bir zaman ilkelerinden taviz vermedi" ifadesinde bulundu.

Baluken: Söze gerek yok HDP Grup Baþkanvekili Ýdris Baluken ise, halkýn direniþi ile karakollarýn Türkiye'nin gündemine tekrardan soktuðunu dile getirerek, "Aslýnda söze gerek yok. Söylenmesi gereken sözü, ortaya konmasý gereken mücadeleyi siz zaten bütün ülke gündemine koymayý baþardýnýz" dedi. Hükümete çaðrýda da bulunan Baluken, "Yüz yýllýk bir meseleyi, Kürt sorunun demokratikleþme sorununu yüzlerce karakol yaparak asla çözemezsiniz. Yapmanýz gereken þey bir kaç maddelik yasal düzenleme ve anayasal düzenleme ile müzakere sürecini büyük demokratik sürece evirilmesini saðlamaktýr" diye ifade etti.

‘Karakollar yýkýlmadan vazgeçmeyeceðiz’ BDP Diyarbakýr ÝL Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt ise "Bugün eðer bu karakollar Türkiye'nin gündemine girmiþse bu halkýn direniþi ile olmuþtur. Bu direniþin bir örnek olmasýný temenni ediyoruz. Tüm halkýmýzýn bundan sonra karakollara karþý direniþe geçmesi gerekir. Bizler bundan sonra bu karakollar yýkýlmayana kadar mücadelemizi sürdüreceðiz" ifadelerini kullandý. (DÝHA)


6

HABER

3 Mayýs 2014 Cumartesi

‘Universitede polis kabul edilemez’ Dicle Üniversitesi'nde gerginliðe yol açan polis ablukasýndan akademisyenler de þikayetçi. Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim Özmen, yol açýlan gerginliklerin, öðrenciler ve öðretim görevlileri üzerinde polis baskýsýný meþrulaþtýrma giriþimi olduðunu belirtirken, Doç. Dr. Vahap Coþkun da üniversitede polis bulunmasýnýn ciddi sýkýntý olduðunu kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Naciye Yýldýz ise, bilim üreten bir kurum olan bir üniversite ile þiddetle bütünleþen polisin bir arada bulunmasýnýn bir çeliþki olduðunu söyledi

Abdurrahim Özmen

Þerife Oruç Selman Çiçek / DÝHA DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) öðrencilere karþý geliþtirilen sistematik baský gün geçtikçe artýyor. Üniversitedeki polis ablukasý haftalardýr sürerken, öðrenci olmayan gruplar da rektörlük izni ile üniversite kampüsünde dolaþabiliyor. Yurtsever öðrencilerin 15 Nisan'da Rojava sýnýrýna KDP tarafýndan kazýlan hendeklere karþý yapýlan protesto gösterisine polis müdahalesiyle baþlayan, öðrencilerin darp edilmesi ve 65 öðrencinin de gözaltýna alýnmasýyla süren olaylarda, son olarak önceki gün Bilge Gençlik Kulübü üyelerinin saldýrýsý sonucu DÝHA'nýn iki muhabiri de polis gözetiminde darp edildi ve kameralarý gasp edildi. Üniversitede yaþanan polis ablukasý ve ve bu ablukanýn yol açtýðý gerginlikten üniversitede görevli akademisyenler de þikayetçi.

‘Yeni bir durum deðil’ Edebiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim

Özmen, üniversitelerde polisin öðrencilere yönelik baskýsýnýn yeni bir durum olmadýðýný belirterek, üniversitelerde yaratýlan baskýnýn her yeni dönemde görmenin mümkün olduðunu ifade etti. Son dönemlerde artan þiddet olayýný polisin üniversitedeki varlýðýna meþruiyet kazandýrmak için gerekçe olarak gördüðünü vurgulayan Özmen, "Üniversitelerde yaratýlan bu þiddetin öðrencilerin baðlý olduðu siyasal pozisyonlara özgü yapýsal bir þey deðildir. Bu yaratýlan bir giriþimdir. Üniversite öðrencisi ve öðretim görevlisi üzerine polis baskýsýný meþrulaþtýrmak için yapýlan bir giriþimdir" dedi. Özgür düþüncenin üretildiði merkezler olduðu umulan ve idealize edilen üniversitelerin polis gölgesi altýnda eðitim yapmasýnýn mümkün olmadýðýna kaydeden Özmen, "Çünkü derslerde siz özgür eðitimden söz ederken, özgür düþünceden söz ederken, kapýlarda, koridorlarda ve dýþarýda sürekli polisle karþý karþýya olmak üniversitenin doðasýyla uyuþan bir þey deðildir" diye belirtti.

‘Sanki askeri garnizondayýz’ Özmen, Dicle Üniversitesinde polisin eskiden beri fakültelerde, yerleþkeler içerisinde var olduðuna dikkat çekerek, bir kaç yýl öncesine kadar üniversite yerleþkesi içerisinde polis karakolunun bulunduðunu hatýrlattý. Bu abluka altýnda

eðitimin yapýlamayacaðýný söyleyen Özmen, "Özellikle son zamanlarda üniversiteye girdiðimizde sanki askeri garnizona girmiþiz gibi kendimizi hissediyoruz. Yada emniyet müdürlüðüne geldik hissine kapýlýyoruz. Kampüslerde ilk karþýlaþtýðýmýz görüntüler akrep, TOMA gibi zýrhlý araçlar oluyor. Bu tablo hem öðretim üyeleri hem de öðrenciler için doðal karþýlanacak bir durum deðil. Bu þartlarda nitelikli bir eðitimin verilmesi mümkün deðildir" dedi. Üniversitede artan þiddeti gerekçe göstererek üniversiteye yerleþen polisin bu durumu meþrulaþtýrmanýn kabul edilebilir bir tarafý olmadýðýný da belirten Özmen, "Üniversitenin sürekli þiddet ile anýlmasý ve tabi ki bu þiddete karþý olduðunu söyleyen polisin üniversitede olmasýný meþrulaþtýran bir yapý olarak üniversiteyi düþünmek kabul edilemez. Tüm öðretim görevlilerinin de buna açýk bir þekilde bunda pozisyonlarýný belirlemeleri gerekiyor" diye konuþtu.

‘Ciddi bir rahatsýzlýk yaratýyor’ Ýlkesel olarak polisin üniversitelerde bulunmamasý gerektiðine inandýðýný söyleyen Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Vahap Coþkun ise, bütün eðitim-öðretim faaliyetlerinin serbest ve rahat bir ortamda yapýlmasý gerektiðini kaydetti. Üniversitenin özgür bir eðitim

Vahap Coskun

ile ancak anlamýný bulabileceðini ifade eden Coþkun, "Ýki hafta önce üniversitede belli olaylar yaþandý. Ben o tarihlerde yurtdýþýndaydým. Olaylarý çok yakýndan takip edemedim. Bugün itibari ile baktýðýmýzda üniversitede gerginlik, öðrenciler ve gruplar arasýna herhangi bir tartýþmanýn söz konusu olmadýðýný görüyoruz. Dolayýsýyla bugün üniversitede polisin bulunmasý ciddi bir rahatsýzlýk yaratýyor. Birincisi, üniversite ile polis panzerlerin bir arada görünmesi ciddi bir sýkýntý verdiðini söyleyebiliriz. Öðrencilerin eðitim ve öðretim hüviyetlerini rahat bir þekilde yerine getirmeleri noktasýnda ciddi bir sýkýntý teþkil ediyor" dedi. Coþkun, üniversitede huzurlu bir ortamýn saðlanmasýnda üniversite yönetiminin de sorumlu olduðunu belirterek, üniversite yönetiminin, üniversitelerde bulunan gruplarýn kendi düþüncelerini rahat bir þekilde sergileyebilecekleri, etkinlik düzenleyebilecekleri, bütün tedbirleri almakla yükümlü olduðunu vurguladý. Coþkun, üniversite öðrencilerine yönelik polisin sözlü taciz etmesi, tehdit etmesi, silah göstermesi ve ajanlýk dayatýlmasýna iliþkin ise, "Üniversite'nin çok geniþ bir arazisi var ve ayný zamanda nüfusu yoðun olan bir yerdir. Öðrencilere yönelik polisin baskýsý iddiasý kabul edilemez. Bu sorunlarýn giderilmesi gerekiyor. Bu konuda hem üniversite yönetiminin hem de emniyetin hassasiyet göstermesi gerekiyor" diye konuþtu.

‘Üniversite polisin olmasý çeliþkidir’ Bilim üreten bir kurum olan bir üniversite ile þiddetle bütünleþen polisin bir arada bulunmasýnýn bir çeliþki olduðuna vurgulayan Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Naciye Yýldýz ise, "Evrenselliði, özgür ve sýnýrsýz düþünmenin, bu düþünceye dayalý olarak bilim üretmenin olanaklý olmasý gereken bir kurum olarak üniversite ile devletin meþru þiddet tekelinin uygulayýcýsý bir kurum olarak güvenlik ve saldýrý simgeleriyle donatýlmýþ bir unsurun beraber ve birlikte iç içe durmasý büyük bir çeliþki" diye ifade etti.


7

HABER

3 Mayýs 2014 Cumartesi

Diyarbakýr’da ‘idam’

PROTESTOSU Sembolik daraðacý

DÝYARBAKIR'ýn merkez Sur Ýlçesi'ndeki tarihi Ulu Camii önünde Cuma namazýndan sonra, Ýslami görüþlü 72 sivil toplum kuruluþunun çaðrýsý üzerine bir araya gelen ve aralarýnda kadýnlarýnda bulunduðu yaklaþýk 2 bin kiþi, Mýsýr'da 529 kiþiden sonra 683 kiþi hakkýnda da idam kararý verilmesini protesto

etti. DHA'Nýn haberine göre, ellerinde, 'Darbeci Tiran ve iþbirlikçileriyle, uluslararasý destekçileri döktükleri kanda boðulacaktýr', 'Þeyh Said'in torunlarýndan Mýsýr'ýn kutlu direniþine selam olsun' pankartlarý ile 'Þeyh Said'in torunlarýndan Ýhvan'a bin selam' dövizleri taþýyan protestocular camii önünden

1925 yýlýndaki Kürt isyanýnýn lideri Þeyh Said'ýn 46 arkadaþý ile birlikte asýldýðý yer olduðu için 'Þeyh Said Meydaný' diye adlandýrýlan Atatürk Anýtý'nýn bulunduðu Daðkapý Meydaný'na kadar Türkçe ve Kürtçe Mýsýr'ý protesto eden sloganlar atarak yürüdü.

Burada üzerinde kefeni simgeleyen beyaz bezle kurulan sembolik daraðacýndaki ipi boynuna geçirerek 72 sivil toplum örgütü adýna Mehmet Duyu, açýklamada yaptý. Duyu, Mýsýr'da zulüm piramitlerinin inþasýna devam edildiðini, hukuk denen kavramýn insaný yutan bir girdaba döndüðü ülkede 529 Müslüman hakkýnda verilen idam cezasýndan sonra sözde mahkemeler tarafýndan 683 Müslüman'a daha idam cezasýnýn verildiðini belirterek þunlarý söyledi: "Bugün Mýsýr özelinde gördüklerimiz, aslýnda geçmiþ tarihlerde yaþadýklarýmýz ve yabancýsý olmadýðýmýz acý dolu sahnelerin tekerrürüdür. Filmin hep baþa sarmýþ halidir. Bizler de topraklarý idam sehpasý ve daraðaçlarýyla hemhal olmuþ bir coðrafyanýn çocuklarýyýz. Yaþadýðýmýz toplum, Ýstiklal Mahkemelerinin verdiði kararlarýn, yaþattýðý zulümlerin hala travmalarýný yaþýyor. Þeyh

Öðrenciler Mardin’i gezdi DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Medeniyet ve Kültür Topluluðu öðrencileri binlerce yýllýk yerleþim merkezleri olan Mardin, Dara Antik Kenti, Nusaybin ve Midyat'a bir kültürel gezi gerçekleþtirdi. Öðrenciler ilk önce sabah erken saatlerde Diyarbakýr'dan yola çýkýp Mardin'e vardýlar, burada tarihi cami, kilise, Mardin evleri ve çarþýsý baþta olmak üzere incelemelerde bulunduktan sonra Dara Antik Kentine geçtiler. Burada bulunan antik zamanlardan kalma yerleþim yerlerinin kalýntýlarýný inceleyen öðrenciler, binlerce yýl öncesinden kalma kalýntýlarý

yerinde görüp inceleme fýrsatýný bulduklarý için çok heyecanlandýklarýný belirtti. Ardýndan Nusaybin, Be-

yaz Su ve Midyat'a geçen öðrenciler buralarda da çok sayýda tarihi eseri yerinde görüp inceleme fýrsatý buldu. Gezi sýrasýnda bol bol fotoðraf çekip eðlenceli vakit geçiren öðrenciler, Dicle Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Medeniyet ve Kültür Topluluðu gibi bir topluluk olduðu için çok memnun olduklarýný, benzeri topluluklarýn daha çok olmasýný arzu ettiklerini ifade ettiler. Medeniyet ve Kültür Topluluðu Yönetim Kurulu Üyesi M. Akif Yýldýrým, tarihi ve kültürel faaliyetlerinin devam edeceðini belirterek geziye katýlan tüm öðrenci arkadaþlarýna teþekkür etti. (Haber Merkezi)

Diyarbakýr'da Ýs lami görüþlü sivil toplum kuruluþlarý, Mýsýr'da 529 kiþiden son ra 683 kiþi hakkýnda da idam kararý verilmesini, Þeyh Said'in idam edildiði Daðkapý Meyda ný'nda sembolik dar aðacý kurarak protesto ett i Said ve Kürdistan'ýn izzetli evlatlarýnýn daraðaçlarýnda nasýl da asýldýklarýný, Ýskilipli Atýf Hoca'yý, Þeyh Esad Erbilli ve ömrü sürgünlerde geçen üstat Saidi Nursi hazretlerini unutabilirmiyiz? Hayýr unutmadýk. Bu zulüm silsilesi daha fazla yaygýnlaþmadan Ýslam dünyasýnýn tüm kurum ve kuruluþlarý daha etkin, caydýrýcý ve engelleyici tepkiler vermek zorundadýr. Türkiye'deki Twitter yasaðýna tepki verip de darbeler, katliamlar ve idam fermanlarýna karþý sessiz kalanlar gelecek nesilleri için büyük bir utanç kaynaðý, alýnlarýnda kara bir leke ve elbetteki travmaya sebep olacaktýr."

Ergani’de ulaþým sistemi toplantýsý

D

ÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesinde Büyükþehir yasasý ile birlik te toplu taþýma yönetmeliðine iliþkin bilgilend irme toplantýsý yapýldý. Ergani'de Diyar bakýr Büyükþehi r belediyesi ulaþ ým daire baþkan lýðý bünyesinde topl u taþýma yönetm eliðine iliþkin bilgile ndirme toplantýs ý yapýldý. Ergani be lediyesi konfer ans Salonu'nda yapýla n toplantýda, Büy ükþehir yasasýyla bi rlikte ulaþým si st em inde gerçekleþen deðiþiklikler ha kk ýn bilgi verildi. To da plantýda konuþa n Diyarbakýr Büyük þehir belediyesi ulaþým daire Baþkaný H ikmet Altuð, ya sa ile birlikte ulaþýmda yapýlan çalýþmal arý anlattý. Toplu ta þýma araçlarýnd a insan onuruna yakýþý r bir ulaþým sist em iyle hareket edilmes i gerektiðini sö yleyen Altuð, her pers onelin bu halkýn hizmetkarý olacak þekilde hareket et mesi gerektiðini kayd etti. (Haber Mer kezi)


8

HABER

3 Mayýs 2014 Cumartesi

‘Tek suçlarý gerçe

Dicle Üniversitesi’nde haber takibi yaptýklarý sýrada DÝHA Muhabirleri Salman Çiçek ve Þerife Oruç'a, bazý öðrenciler tarafýndan yapýlan saldýrý Ýnsan Haklarý Derneði'nde yapýlan açýklama ile kýnandý. ÝHD Þube Baþkaný Raci Bilici, tutuklamalarla özgür gazetecileri yýldýramayan devletin bu tarz kirli ittifaklar içine girmeye baþladýðýný belirterek, “Þuan cezaevinde sadece gerçekleri yazdýðý için tutuklu bulunan onlarca gazeteci var. Onlarýn tek suçu gerçekleri halkla paylaþmak” dedi

FOTO:ARÞÝV

Diyarbakýr’da 112 ekibine saldýrý

DÝYARBAKIR'da bir hastayý almaya giden 112 acil servis ekipleri hasta yakýnlarýnýn saldýrýsýna uðradý. Edinilen bilgilere göre olay, Sur ilçesi Melikahmet Caddesi Balýkçýlarbaþý semtinde meydana geldi. Bir hastayý almaya giden 112 acil servis ekipleri, olay yerine geldiði sýrada burada bulunan ve hasta yakýný olduðu iddia edilen þahýslar tarafýndan saldýrýya uðradý. Saðlýk ekipleri, aldýklarý darbeler nedeniyle ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Darp edilen 112 saðlýk ekiplerinin saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saðlýk çalýþanlarýný darp eden kiþileri yakalamak için çalýþma baþlattý. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi'nde 30 Nisan'da haber takibi yaptýklarý sýrada, Hür Bilge Gençlik Kulübü üye olan öðrencilerin saldýrýsýna uðrayan ve kameralarý gasp edilen DÝHA muhabirleri Selman Çiçek ile Þerife Oruç'e yönelik saldýrýya iliþkin ÝHD Diyarbakýr Þubesi'nde basýn toplantýsý gerçekleþtirdi. Toplantýya saldýrýya uðrayan Selman Çiçek ve Þerife Oruç'un yaný sýra, Özgür Gazeteciler Cemiyeti Yöneticisi Ozan Kýlýç, ÝHD Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Raci Bilici, Jin Haber Ajansý'ndan Derya Ceylan katýldý.

‘Özgür basýnýn yanýndayýz’ Toplantýda konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, sistem tarafýndan geçmiþten bu yana bu tarz saldýrýlarýn

gerçekleþtirildiðini ifade etti. Devletin gerçekleri gün yüzüne çýkartmaya çalýþan gazetecilere yönelik benzer saldýrýlarýný hatýrlatan Bilici, son yýllarda da gazetecilerin tutuklandýðýný aktardý. Bilici, "Þuan cezaevinde sadece gerçekleri yazdýðý için tutuklu bulunan onlarca gazeteci var. Onlarýn tek suçu gerçekleri halkla paylaþmak. Benzer durumlar insan haklarý savunucularý için de geçerli oluyor. Devlet bu tutuklamalarla da özgür gazetecileri yýldýramadýðýný fark edince bu tarz kirli ittifaklar içine girmeye baþladý" dedi. Bilici, tüm bu saldýrýlara karþý özgür basýnýn yanýnda yer alacaklarýný söyledi.

‘Sopalarla vurmaya baþladýlar’ Bilici'nin ardýndan konuþan


HABER

3 Mayýs 2014 Cumartesi

eði yazmak’

saldýrýya uðrayan DÝHA muhabiri Selman Çiçek de olay günü haber takibi yapmak için üniversiteye gittiklerini ifade ederek, bir grubun Mýsýr'daki idamlarý protesto etmek amacýyla basýn açýklamasý yapacaklarýný ancak onlarla yurtsever öðrenciler arasýnda tartýþma yaþandýðýný, Hür Dava Partisi üyelerinin Kürt öðrencilerine yönelik hakarette bulunmasý üzerine iki grup arasýnda çatýþma çýktýðýný ifade etti. Yaþanan çatýþmanýn ardýndan polisin yurtsever öðrencilerin önüne barikat çektiðini ve kendilerinin de barikatýn ardýndan çe-

kim yaptýklarýný söyleyen Çiçek, "Hür Dava Partisi'ne baðlý grup ile aramýzda 20-25 metrelik bir mesafe vardý. Bizimle onlarýn arasýnda da ise polis bulunuyordu. Grup bize taþ atmaya baþladý. Tam bu esnada polis bizimle onlarýn arasýndaki barikatý bilinçli olarak açtý. Elimdeki kamerayý istediler, vermeyince sopalarla vurmaya baþladýlar. Çok iyi tanýdýðým uzun boylu, uzun saçlý sivil bir polis elime tekme atarak, kamerayý elimden uzaklaþtýrdý. Kameranýn yere düþmesi ile birlikte Hür Dava Partisi grubundan bir kiþi kameramý aldý. Polis gruba 'buradan bir an önce uzaklaþýn' dedi. Kameramý almak istediðimde ise polisler, 'Siz hak ettiniz. Ýyi yaptýlar' dediler" þeklinde yaþadýklarýný anlattý.

‘Polis çemberi içinde gazeteciler darp edildi’ Bu saldýrý biçiminin Ali Ýsmail Korkmaz'ýn Gezi olaylarý sýrasýnda darp edilerek katledilmesini hatýrlattýðýný Çiçek, Korkmaz'ýn da polisle birlikte sivil sopalý bir grup tarafýndan saldýrýya uðradýðýný ve polisin son dönemde bu tarz saldýrýlara baþvurduðunu vurguladý. Saldýrýya uðrayan diðer DÝHA muhabiri Þerife Oruç ise, saldýran gruptan birilerinin saçýndan tutarak kendisini yere attýðýný ve tekmelerle darp ettiðini ifade etti. Kendisi darp edilirken po-

‘Kayýtlarýn silmesine soruþturma’

lisin etrafýnda bir çember oluþturduðunu vurgulayan Oruç, "Bu sýrada polis saldýranlara müdahale etmedi ve onlar beni darp ettikten sonra çemberi açarak saldýrganlarýn olay yerinden ellerini kollarýný sallayarak gitmelerini izledi" dedi. Yaþanan saldýrýnýn kendi þahýslarýna yapýlmadýðýný söyleyen Oruç, "Bu saldýrý sadece bize yönelik bir saldýrý deðil, tüm özgür basýna yapýlmýþ bir saldýrýdýr. Biz bu anlamda gerçeklerden asla taviz vermeyeceðiz ve gerçekleri halkla paylaþmaya devam edeceðiz" diye belirtti. '90'larda katlettiler þimdi de tutuklayýp saldýrýyorlar' Gazetecilere yönelik her dönem bu tarz saldýrýlarýn olduðunu söyleyen Özgür Gazeteciler Cemiyeti Yöneticisi Ozan Kýlýç da, özellikle 1990'lý yýllarda özgür basýn çalýþanlarýnýn katledildiðini þimdi ise gözaltý, tutuklama ve saldýrýlarla susturulmaya çalýþýldýðýný söyledi. Kýlýç, cemiyet olarak bu tarz saldýrýlar karþýsýnda durmaya devem edeceklerini ve hem hukuki olarak hem de meslektaþlarý olarak saldýrýya uðrayan arkadaþlarýnýn yanýnda olacaklarýný ifade etti. Yapýlan açýklamanýn ardýndan Çiçek ve Oruç, Diyarbakýr Adliyesi'ne giderek, sorumlular hakkýnda savcýlýða suç duyurusunda bulundu. (Haber Merkezi)

DÝYARBAKIR Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz, dinleme kayýtlarýnýn izinsiz silinmesi iddialarýyla ilgili soruþturma baþlatýldýðýný açýkladý. Baþsavcý Solmaz'ýn yazýlý açýklamasý þöyle: "Cumhuriyet Baþsavcýlýðýmýzca yürütülmekte olan bir soruþturma kapsamýnda; bir kýsým ses, faks, sms, ses detayý, tape satýr kayýtlarýnýn soruþturmayý yürüten Cumhuriyet Savcýsýnýn bilgisi olmadan imha edilmiþ olduðu iddiasýyla ilgili kolluk görevlileri hakkýnda soruþturma baþlatýldýðý ve soruþturmanýn devam ettiði, safahatýndan ve sonucundan kamuoyuna bilgi verileceði hususu kamuoyuna saygýyla duyurulur." (Haber Merkezi)

9 Ýstismara karþý yürüyecekler Silvan’da, çocuk istismarýna karþý BDP ve MEYA Kadýn Merkezi öncülüðünde bugün yürüyüþ düzenlenecek DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde, BDP Ýlçe Örgütü ve MEYA Kadýn Merkezi öncülüðünde çocuk istismarýna karþý bugün yürüyüþ düzenlenecek. Yapýlacak yürüyüþe katýlým için ilçe merkezinde aralarýnda Silvan Belediyesi Eþ Baþkaný Yüksel Bodakçý, Belediye Meclis üyeleri ve BDP'li yöneticilerin de bulunduðu kalabalýk bir grup, bildiri daðýtýlarak, yurttaþlarý yapýlacak yürüyüþe davet etti. Yürüyüþün 15.00'de MEYA Kadýn Merkezi önünden baþlanarak, Silvan Belediyesi önünde son bulacaðý belirtildi. (DÝHA)

Silvan MYO öðrencilerinden temizlik çalýþmasý DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Silvan Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi Bölümü öðrencileri, ilçe belediyesinin desteðiyle Baðlar Mahallesi'nde bir sokakta temizlik ve boyama etkinliði düzenledi. Dicle Üniversitesi Silvan Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi Bölümü öðrencilerinin baþlatmýþ olduðu temiz çevre çalýþmalarý kapsamýnda Baðlar Mahallesi 830'uncu Sokak'ta küçük çocuklarla birlikte sokak temizleme, aðaç dikimi, kaldýrým, çöp konteynýrlarý ve duvar boyama etkinliði yapýldý. Silvan MYO Çocuk Geliþimi Bölümü öðrencilerinin düzenlediði etkinliðe, MYO öðrencileri, MYO öðretmenleri ve Belediye Eþbaþkaný Melikþah Teke'de katýldý. Öðrencilerin çalýþmalarýný önemli bulduðunu ve bu etkinliðin örnek olduðunu ifade eden Eþbaþkaný Teke öðrencilere baþarýlar diledi. MYO öðrencileri ise çocuklarla birlikte temizlikle ilgili þarkýlar eþliðinde sokakta bir etkinlik düzenlediklerini, bu etkinlik kapsamýnda sokakta bulunan kaldýrýmlarý ve çöp kutularýný rengarenk boyadýklarýný ve duvarlara resimler çizdiklerini, sokak içerisinde bazý yerlerde aðaç diktiklerini söyledi. (ÝHA)


10

KADIN ve YAÞAM

3 Mayýs 2014 Cumartesi

Kadýnlardan ‘özgürlük’ hamlesi duklarýný kaydeden Sungur, "Kampanya komisyonlarýmýz da, kampanyanýn içeriðine dönük kendi içinde kapsamlý tartýþmalarý yürüterek bir bütün olarak önümüzdeki süreçte önderliðimizin özgürlüðünü esas alacak biçimde demokratik eylem ve etkinlikleri ortaya koyacak" dedi. Kalýcý bir barýþýn ancak ve ancak Öcalan'ýn özgürlüðünden geçtiðinin vurgusunu yapan Sungur, "Kalýcý bir barýþtan bahsediliyorsa, her þeyden önce bu süreci artýk uzatmanýn oyalamanýn bir anlamý yok. Tamamen bir müzakere sürecine evirilmesi ve önderliðin bir an önce özgürlüðüne kavuþmasý gerekiyor" ifadelerini kullandý.

DÖKH aktivistleri tarafýndan "Öcalan'a özgürlük" kampanyasý kapsamýnda geçtiðimiz günlerde basýna deklare edilen "Kadýnlar önderliði ve özgürlüðü için eylemde" kampanyasý kapsamýnda miting, yürüyüþlerden, sokak tiyatrolarý ve çocuk festivallerine kadar bir dizi eylem ile etkinlikler gerçekleþtirilecek. Komisyonlarýn kurulduðu kampanya çerçevesinde Van, Doðubayazýt, Diyarbakýr, Þýrnak, Mardin baþta olmak üzere bütün il ve ilçelerde yürüyüþler, çadýr eylemleri ve mahalle toplantýlarý da yapýlacak DÝYARBAKIR - Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) bileþenleri, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ýn özgürlüðü için baþlatýlan "Öcalan'a özgürlük" kampanyasýnýn aktif yürütücüsü olmak için "Kadýnlar önderliði ve özgürlüðü için eylemde" þiarýyla yeni bir kampanya baþlattýklarýný geçtiðimiz günlerde basýna deklare etti. Kampanyanýn içeriðine ve planlamasýna iliþkin bilgi veren DÖKH aktivisti Mahsume Sungur, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ýn baþlatmýþ olduðu süreçten ciddi umut duyduklarýný ve beklentilerinin olduðunu belirtti. Öcalan'ýn halen tecrit altýnda tutulduðunu ve avukatlarý ile görüþmelerin dahi gerçekleþmediðini ifade eden Sungur, sürecin halen bir müzakereye evirilmemiþ olmasýnýn kendilerini ciddi anlamda kaygýlandýrdýðýný dile getirdi.

'Koþullarýnýn bir an önce düzeltilmesi gerekiyor' "Ortada var olan sürecin eðer barýþa evirilmesi ve hizmet etmesi isteniyorsa, önderliðimizin koþullarýnýn bir an önce düzeltilmesi gerekiyor" diyen Sungur, koþullarýn düzeltilmesi derken yeni bir alanýn açýlmasýndan bahsetmediklerini Öcalan'ýn özgürlüðe kavuþmasý anlamýnda adýmlarýn atýlmasý gerektiðini belirtti. Hükümet tarafýndan henüz bir adýmýn atýlmamýþ olmasýnýn

toplumu ciddi anlamda kaygýlandýrdýðýný vurgulayan Sungur þöyle devam etti: "Dolayýsýyla bu kaygýlarýmýzýn bir an önce giderilmesi ve önderliðimiz ile yapýlan görüþmelerin bir müzakere sürecine evirilmesi gerekiyor. Kalýcý bir barýþ ancak önderliðimizin özgürlüðü ile mümkün olacaktýr. Bu çerçevede biz kadýn hareketi olarak 'Kadýnlar önderliði ve özgürlüðü için eylemde' kampanyasýný baþlattýk." Baþlatýlan kampanyanýn oldukça kapsamlý ve köklü bir kampanya olduðunu ifade eden Sungur, "Öcalan'a Özgürlük" kampanyasýnýn var olduðunu ancak bu kampanya kapsamýnda kadýnlar olarak daha fazla yer almak için yeni bir kampanya baþlatma kararý aldýklarýný belirtti. Kampanyanýn tek baþýna bir imza kampanyasý olmadýðýný ve oldukça kapsamlý olduðunu da vurgulayan Sungur, "Bu kampanya çok yönlüdür. Örgütlenmeden tutalým, toplumun inþasýndan, önderliðimizin özgürlüðüne ve ayný zamanda bu süreci bir müzakere sürecine dönüþtürebilecek bir kampanya aralýðýndadýr" dedi.

'Süreci uzatmanýn, oyalamanýn bir anlamý yok' Kampanyanýn basýna deklare edilmesinin hemen ardýndan birçok il ve ilçede kampanya komisyonlarýný oluþtur-

'Halkýmýz ile beraber önderliðimizi sahipleneceðiz' Sungur, kampanyanýn nasýl yürütüleceði hakkýnda da bilgi verdi. Birçok yerde eylem, etkinlik, mahalle toplantýlarý, sokak toplantýlarý, köylerden mezralardan, illerden, ilçelere kadar bölgenin ve Türkiye'nin her yerinde kampanyanýn yaþam bulacaðýný söyleyen Sungur, þöyle devam etti: "Halkýmýz ile beraber önderliðimizi sahipleneceðiz ve kalýcý bir barýþýn saðlanmasý için mücadele vereceðiz. Bu da oldukça önemlidir. Toplumsallaþmasý gereken, toplumun bir bütün olarak sahip çýkmasý gereken bir kampanya olduðunu tekrardan vurgulamak istiyoruz."

Haziran’dan itibaren eylemselliklere baþlayacaðýz Sungur, bu coðrafyada yaþayan tüm halklarýn kadýn, erkek, genç ve yaþlý, yediden yetmiþe herkesin kampanya çalýþ-

masýna dahil olmasý gerektiðini de sözlerine ekledi. Haziran ayýndan itibaren birçok il ve ilçelerde mitingler düzenleyeceklerini aktaran Sungur, "Baþta Van, Doðubeyazýt, Amed, Þýrnak, Mardin olmak üzere bütün il ve ilçelerde yürüyüþler ve ayný zamanda demokratik eylemsellikler gerçekleþtirilecek. Bu eylemselliklerin içersinde çadýrlardan tutalým, mahalle toplantýlarýna kadar bütünlüklü olarak ele aldýðýmýz ve deðerlendirdiðimiz bir süreç olacak" diye belirtti. Kampanyanýn merkezi komisyonunda baþta HDP Diyarbakýr Milletvekili Emine Ayna olmak üzere, TUHAD-FED Baþkaný Zübeyde Teker, DÖKH aktivistleri, DTK Kadýn Komisyonu, HDP ve diðer kuruluþlardan kadýnlarýn yer aldýðýný ifade eden Sungur, diðer illerde de bu eksen çerçevesinde komisyonlar kurulduðunu söyledi. Etkinliklerin tek baþýna yürüyüþ, miting, meþaleli yürüyüþ ile sýnýrlý kalmayacaðýný, bütünlüklü olarak çok kapsamlý bir çalýþma yürütüleceðini belirten Sungur, "Bu çerçevede kültürel etkinlikler planlýyoruz. Sokak tiyatrolarýndan tutalým, çocuk festivallerine kadar, bununla birlikte sokak sinemalarýna kadar birçok þey kültürel anlamda gerçekleþecek. Tüm bunlar önderliðimizin özgürlüðü ekseninde olacaktýr. Baþlattýðýmýz kampanya içersinde imza kampanyasýný daha da derinleþtirerek zirveleþtireceðiz" dedi. (DÝHA)

Dicleli kadýnlar Eðil gezdi DÝYARBAKIR'ýn Dicle ilçesinde girdikleri bir yarýþmaya katýlan 20 kadýn Eðil gezisi ile ödüllendirildi. Dicle Ýlçe Kaymakamlýðý bünyesinde düzenlenen yemek yarýþmasýna katýlan 20 yarýþmacý, Eðil gezisine

katýlma hakký kazandý. Eðil'in tarihi mekanlarýný gezen kadýnlar, etkinlikten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, organizasyonu düzenleyenlere teþekkür etti. (ÝHA)


3 Mayýs 2014 Cumartesi

11

KADIN ve YAÞAM

75 yaþýndaki kadýnýn HAYAT MUCADELESi Diyarbakýr'da 75 yaþýndaki Halime Oktay, kimsesi olmadýðý için Yasin-i Þerif okuyarak kazandýðý paralarla hayata tutunmaya çalýþtýðýný söyledi

D

ÝYARBAKIR Sur ilçesi Mardin Kapý semtinde oturan 75 yaþýndaki Halime Oktay, her perþembe ve cuma sabahý saat yedi ile sekiz arasý Diyarbakýr Sur ilçesinde bulunan Hz. Süleyman Camii'ne gelerek yasin okuduðunu belirtti. Oktay, 3 yaþýnda iken anne ve babasýný, 27 yýl önce eþini ve gebelik döneminde ise iki çocuðunu kaybettiðini dile getirdi. Hayatta kendisinde baþka hiç kimsesinin olmadýðýný anlatan Oktay, kendisinin halasý tarafýndan büyütüldüðünü, halasýnýn ve eniþtesinin isteði doðrultusunda tek gözlü biriyle evlendirildiðini söyledi.

“Gerçek yaþýmý bile bilmiyorum” Oktay, "Yetim ve öksüzdüm, bu hayatta hiç kimsem yoktu. Sahip olduðum bir nüfus cüzdaný bile yoktu, bu yüzden gerçek yaþýmý bile bilmiyorum. Evlendikten sonra eþim nüfuz cüzdanýmý çýkarttý. Aðabeylerim vardý daha önce benim onlarla birlikte yaþamamý istiyorlardý ama ben kabul etmedim. Çünkü yeðenlerim için ben pek bir anlam ifade etmiyorum. Onlar beni sevmediklerinden yalnýz baþýma surlarýn altýnda bulunan bir gecekonduda yaþýyorum. Ýkamet ettiðim semtte hýrsýzlýk, uyuþturucu gibi olaylar çok oluyor ve bir kadýn için yalnýz baþýna yaþamak biraz riskli. Eþim, vefat etmeden, amelelik yaparak geçimimizi saðlýyordu. Onu 27 yýl önce tansiyon hastalýðýndan kaybettikten sonra sokakta çekirdek satarak geçimimi saðladým. Daha sonra türbeye sýklýkla gidip geliyordum. Burada yasin ve mevlit okuyan kadýnlarý görünce, çekirdek satmak yerine yasin okumaya karar verdim. 5 yýldan beri yasin okuyarak mutfak masrafýmý çýkartýyorum. Ben sekiz yaþýnda iken halam bana Kuran-ý Kerim'i öðretmiþti, bir gün yasin okuyarak para kazanacaðýmý bilmezdim. Evde izleyebileceðim bir televizyonum bile yok. Caným da sýkýlýyor yapabileceðim tek iþ yasin okumak'' dedi.

Yetkililerden yardým istedi Daha önce Sosyal Dayanýþma ve Yardýmlaþma Vakfý'nýn kendisine aþ yardýmýný yaptýðýný aktaran Oktay, kendisine ait bir emeklilik ve dul maaþýnýn olmadýðýný söyleyerek yetkililerden yardým istedi. (ÝHA)


12

HABER

3 Mayýs 2014 Cumartesi

Öðrencilerden Rojava’ya destek Zübeyde SARI

Dicle Üniversitesi öðrencileri Ofis Kafeler sokaðýnda Rojava Devrimi'ne destek amacýyla basýn açýklamasý yaptý. Burada konuþan BDP Diyarbakýr il eþbaþkaný Zübeyde Zümrüt, 6 Mayýs'ta Baðlar 5 Nisan Mahallesi’nde öðrencilerle eþ zamanlý saat 14:00'da yürüyüþ düzenleyeceklerini söyledi

DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi öðrencileri Rojava Devrimi'ne destek amacýyla Ofis Kafeler sokaðýnda, kýsa süreli bir yürüyüþün ardýndan basýn açýklamasý yaptý. Basýn açýklamasýnda Rojava'ya uygulanan ambargo ve Güney Hükümetinin kazdýðý hendekler karþý eylemsellik geliþtireceklerini belirterek, ayrýca Dicle Üniversitesinde yaþanan olaylarý ve polis baskýný protesto ettiler. Öðrenciler, "AKP ve KDP'nin ortak politikasý sonucunda kazýlan hendekler Rojava Devrimini boðmaya yöneliktir" diyerek, 6 Mayýs'ta bu durumu protesto etmek için Dicle Üniversitesinde yürüyüþ yapacaklarýný duyurdu. BDP Diyarbakýr il eþbaþkaný Zübeyde Zümrüt ise, öðrencilere yönelik polis baskýsýný hatýrlatarak, "bundan sonra buna izin vermeyeceðiz. Dicle üniversitedi öðrencileri yanlýz deðildir" dedi. Zümrüt ayrýca, 6 Mayýs'ta Baðlar 5 Nisan mahallesinde öðrencilerle eþ zamanlý saat 14:00'da yürüyüþ düzenleyeceklerini söyledi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan öðrenciler sloganlar atarak olaysýz bir þekilde daðýldý.

‘Çözüm Süreci ileri taþýnmalý’

Öðrencilerden anlamlý kampanya DÝYARBAKIR - Ýstanbul Ticaret Üniversitesi öðrencileri, Diyarbakýr'ýn Kulp ilçe merkeze baðlý Çok Programlý Kulp Lisesi kütüphanesine yüzlerce kitap baðýþýnda bulundu.Ýstanbul Ticaret Üniversitesi öðrencileri 'Kitap okuma' sloganý ile sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda okul öðrencilerine kütüphane kazandýrmak amacýyla kitap toplama kampanyasý baþlatýlmasýyla birlikte Çok Programlý Kulp Lisesi kütüphanesine çok sayýda kitap hediye edildi. Açýlýþ kurdelesini Kulp Kaymakamý Mehmet Maraþlý, Kulp Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fesih Yener, Çok Programlý Kulp Lisesi Müdürü Mehmet Çemþi ve Ýstanbul Ticaret Üniversitesi öðrencileri beraber kesti. Açýlýþta bir konuþma yapan Kulp Kaymakamý Mehmet Maraþlý, "Ýstanbul Ticaret Üniversitesi öðrencilerine, deðerli sponsorlarýna yeni lisemizin ilk kütüphanesinde katkýda bulunanlara teþekkür ederim. Ýstanbul'dan Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesine gelip hem bizi mutlu etmeleri hemde öðrencilerimizin okuma alýþkanlýklarýnýn geliþtirmesinde, cahilliðin ününe geçmesinde kitabýn ne kadar önemli bir þeyin olduðunun bilinciyle beraber, bu geleceðin deðerli mühendislerine, deðerli bilim adamlarýna þimdiden teþekkür ediyorum. Kütüphanemizin de tüm öðrencilerimize hayýrlý olmasýný diliyorum" þeklinde konuþtu.Program daðýtýlan ikramlarla son buldu. (ÝHA)

Diyarbakýr Ýþ Konseyi, olaðan aylýk toplantýsýný Diyarbakýr Ticaret Ve Sanayi Odasý'nda gerçekleþtirdi. Çözüm süreci ile ilgili olarak son dönemlerdeki geliþmelerin deðerlendirildiði toplantýda, çözüm sürecini ileriye taþýmasý gerektiði belirtildi DÝYARBAKIR'daki 17 sivil toplum kuruluþundan oluþan Diyarbakýr Ýþ Konseyi, olaðan aylýk toplantýsýný Diyarbakýr Ticaret Ve Sanayi Odasý'nda(DTSO) gerçekleþtirdi. Toplantýda, Ýþ Konseyi'nin daha etkin çalýþmasý için çalýþma sistemi ve yapýsýyla ilgili kararlar alýnarak, kentin gündemlerine göre, gerektiðinde kentteki kamu yöneticilerinin de bazý toplantýlara

davet edilerek bire bir muhatap olan yetkililere bazý gündemlerin taþýnmasý kararlaþtýrýldý.

‘Saðduyulu davranýlmalý’ Toplantýda ayrýca; kentin ekonomik faaliyetlerini ilgilendiren sýnýr kapýlarý, uluslararasý uçuþlar, Tekstil Kent Ýhtisas Osb ve Lojistik Üs Merkezi projeleri ile ilgili gelinen aþama ve daha yapýlmasý gerekenler-

le ilgili görüþüldü. Çözüm süreci ile ilgili olarak ta, son dönemlerdeki geliþmelerin deðerlendirildiði toplantýda, oluþan bazý kaygýlarýn bir bütün olarak ortadan kaldýrýlmasý için taraflarýn saðduyulu davranarak çözüm sürecini ileriye taþýmasý gerektiði dile getirilerek, gerekirse Ýþ Konseyi'nin de bu konuda bazý çalýþmalar yapabileceði konuþuldu. (Haber Merkezi)


$ €

ekonomi

DOLAR: 2,1081 EURO: 2,9278 ALTIN: 87,02 BÝST: 73.872

13 3 Mayýs 2014 Cumartesi

Vergi borcu olanlara müjde Maliye Bakanlýðý 48. madde kapsamýndaki borçlarýn taksitini 24 aydan 36 aya çýkardý

DÝYARBAKIR - Çeþitli sebeplerle ekonomik güçlüðe girerek, devlete olan vergi yükümlülüklerini yerine getiremeyen mükelleflere yönelik uygulanan ödeme kolaylýðý ve taksitlendirme iþlemlerinin bazý koþullarý, Maliye Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan bir iç genelge ile mükellef lehine deðiþtirildi. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Maliye Bakanlýðý bir süre önce yayýnladýðý bir iç genelge ile mali yönden zor durumda bulunan

borçlu mükellefl erin Amme Alacaklarý Hakkýnda Kanun'un 48'inci maddesi kapsamýnda, borçlarýnýn taksite baðlanmasýna iliþkin esaslara açýklýk getirdi. Borçlarýn taksitlendirilmesine iliþkin süre 24 aydan 36 aya çýkarýlýrken, vergi dairelerine tanýnan tecil ve taksitlendirme yetkisi tutarlarý yüzde 50 oranýnda artýrýldý. 6183 Sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsili Hakkýnda Kanun'un 48'inci maddesi, borcun zamanýnda ödenmesi veya haciz yapýlmasý halinde zor duruma düþeceði tespit edilen mükellefl erin borçlarýnýn 36 aya kadar taksitlendirilebileceðini öngörüyor. Madde uyarýnca tecil iþlemine tabi tutulacak borcun 50 bin liraya kadar olan kýsmý için teminat þartý aranmýyor, borcun 50 bin lirayý aþan kýsmý için ise borç tutarýnýn yarýsý kadar teminat isteniyor. Madde Bakanlar Kurulu'na bu tutarý on katýna kadar artýrmaya, yarýsýna kadar indirme yetkisi de veriyor. Önceki uygulamada taksit 24 ay ile sýnýrlýydý Bir mükellefin zor durumda olduðuna iliþkin tespit ise varlýklarýn borçlara bölünmesiyle bulunacak likidite oranýna göre yapýlýyor. Tecil ve taksitlendirme uygulamasýndan, likidite oraný 1'in altýnda olan mükellefler

yararlanabiliyor. 6183 sayýlý yasanýn 48'inci maddesi borçlarýn 36 aya kadar taksitlendirilebileceðini hükme baðlarken, Maliye Bakanlýðý bugüne kadar taksit sayýsýný 24 ay ile sýnýrlý tutuyordu. Yeni yayýnlanan iç genelge ile 24 aylýk sýnýrlama 36 aya yükseltildi.

Taksitlendirme yetkisi tutarlarý yüzde 50 artýrýldý Genelge ile vergi dairesi baþkanlýklarý, defterdarlýklar, vergi dairesi müdürlüklerine tanýnan tecil ve taksitlendirme yetkisi tutarlarý da yüzde 50 oranýnda artýrýldý. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baþkanlýðý'nýn yetkisinde olan tutar 2 milyon liradan 3 milyon liraya yükseltildi. Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir Vergi Dairesi Baþkanlýklarý için bu tutar 1.5 milyon liradan 2 milyon 250 bin liraya çýkarýldý. Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Konya Vergi Dairesi Baþkanlýklarýnýn yetki sýnýrlarý 1 milyon liradan 1.5 milyon liraya, diðer vergi dairesi baþkanlýklarýnýn sýnýrlarý da 750 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çýkarýldý. Borcu yoktur yazýsý yüzde 10 ödendikten sonra yürürlükteki mevzuat uyarýnca vergi daireleri, tecil edilen borç tutarýnýn yüzde 10'u ödenmeden mükellefe borcu

SATILIK ARABA

SATILIK EV

SAHÝBÝNDEN SATILIK TEMÝZ ARABA

SAHÝBÝNDEN SATILIK EV

Fýat Albea 1.3 Multijet Full 2005 Model 130.000 KM. Dizel 2 Parçada Boya Var Deðiþeni Yok

120 m2 3+1 Ön cephe Alay Karþýsý Alipýnar Taziye Evi Bitiþiðinde Pýnar Apt. 4.Kat

Ýletiþim için

Müracaat

0507 471 84 14

0536 955 69 64

yoktur yazýsý vermiyor. Tecil ve taksitlendirme iþlemine tabi tutulan mükellefl erden de bu durumun kabul edildiðine dair imza alýnmadan iþlem baþlatýlmýyor.

MTV ve trafik cezalarýnda sýnýr yok Düzenleme kapsamýnda tecil edilemeyecek alacaklar ise þöyle sýralandý: Katma deðer vergisi, geçici vergi, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletiþim vergisi, harçlar (ikmalen tarhiyata dayanan tapu harçlarý hariç), fonlar, paylar (eðitime katký payý ve buna ait gecikme zammý dahil), haklar, ecrimisil, ek vergiler. Motorlu taþýtlar vergisi ve gecikme cezalarý, trafik cezalarý ve faizleri, Kaçak geçiþ cezalarý ile kredi ve harç borçlarý, tutarlarýna bakýlmaksýzýn ilgili vergi dairelerince sonuçlandýrýlacak. 6183 sayýlý Kanunun 48. maddesine istinaden borçlarýnýn tecil ve taksitlendirilmesini talep edenlerin, Gelir Ýdaresi internet sitesindeki "Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu" ile baþvuracaklar. Genelge kapsamýndaki kurumlar tecil sürelerini tespit ederken þu hususlara dikkat edecekler: Borçlunun öteden beri borç ödemede iyi niyetli olup olmadýðý, borç tutarýnýn az veya çok oluþu, daha önce tecil edilen borçlarýný tecil þartlarýna uygun ödeyip ödemediði ve ödeme gücü.


14 Okullararasý Yelken yarýþmasý sona erdi

SPOR

3 Mayýs 2014 Cumartesi

Stadyum s

VAN Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan yapýlan 'Okullar arasý Yelken Yarýþmasý' sona erdi. 2013-2014 yýlý okul sporlarý faaliyetleri kapsamýnda düzenlenen Okullar arasý Yelken Optimist Yarýþmasý, Edremit-Gebze Su Sporlarý Merkezi'nde yapýldý. Toplamda 15 öðrencinin katýldýðý yarýþmada erkekler kategorisinde Turizm Otelcilik Lisesi öðrencisi Eren Gülengül birinci olurken, Yavuz Selim Ýlköðretim Okulu öðrencisi Umutcan Kancura ikinci oldu. Kýzlar kategorisinde ise Zeynep Akbulut derece elde eden sporcu oldu. Van'da ilk defa düzenlenen Okullar Arasý Optimist Yarýþmasý'na katýlýmýn beklentilerinden fazla olduðunu belirten yelken antrenörü Ýsmet Akbulut , "Tüm su sporlarýnýn yapýlacaðý güzel bir göl olmasýndan dolayý bizlerde her yýl yeni bir sporla Van Gölü'nde gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Yarýþlara katýlan tüm sporcularýmýzý kutluyorum" dedi. Edremit-Gebze Su Sporlarý Merkezi'nin su sporlarýnýn yapýlmasý için güzel bir ortam olduðunu söyleyen Van Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürü Mustafa Iðdýr ise, "Su sporlarý merkezimizde her yýl kurumlar arasý dragon yarýþlarý düzenliyoruz. Su sporlarý þenlikleri kapsamýnda ise plaj voleybolu, plaj futbolu, kano, dragon yarýþlarý düzenlenen bir merkeziz. Yaz boyunca yelken, kano, yüzme ve dalgýçlýk kurslarý verilen bu merkezimizde sporcu yetiþtiriyoruz. Bu kurslarýmýza katýlan öðrencilerimiz arasýnda Okullar arasý Yelken Yarýþmasý düzenledik. Oldukça keyifli yarýþ oldu. Derece elde eden okullarýmýzý ve sporcularýmýzý tebrik ediyor, su sporu yapmak isteyen gençlerimizi de Edremit-Gebze Su Sporlarý Merkezimize bekliyoruz" diye konuþtu. (ÝHA)

T

OKÝ ile Diyarbakýr Merkez Kayapýnar Belediyesi arasýnda Stadyum nedeniyle yaþanan kriz geniþ katýlýmlý bir toplantý ile aþýldý

Ahmet KAYA

DÝYARBAKIR - Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) tarafýndan Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesinde stadyum yapýmýna karar verilmesinin ardýndan Kayapýnar Belediyesi'nin açtýðý arazi davasýndan dolayý stadyum yapýmý konusunda yaþanan kriz aþýldý. Yaþanan stat krizini aþmak amacýyla düzenlenen toplantýya Diyarbakýr Büyükþehir Belediye eþ Baþkanlarý, Kayapýnar Belediye Baþkaný, Ýmar Dairesi Baþkanlarý Valilik, Yatýrýmlardan sorumlu Gençlik spor Genel Müdür Yardýmcýsý Dursun Türk, Yýldýzlar Ýnþaat

Yönetim Kurulu Baþkaný Edip Eren katýldý. Toplantý sonrasý açýklamalarda bulunan Spor Genel Müdür Yardýmcýsý Dursun Türk, itilaflý parselin hemen yanýnda bir parsel tahsis edilerek, Stadyumun önündeki engellerin kalktýðýný belirterek, "Gerek Belediye yetkilileri gerekse Valiliðin saðduyulu ve iyi niyetli giriþimleri sonucu sorun çözüldü. Bu anlamda emeði geçenlere teþekkür ediyorum. Ýhale Süreci tamamlanmýþ ve en kýsa sürede gerekli imar tadilatýyla ihaleyi alan firma stad inþaatýna baþlayacaktýr" dedi. (Spor Servisi)


15

SPOR

3 Mayýs 2014 Cumartesi

sorunu çözüldü DÜ’lü öðrenciler göz doldurdu

T

ürkiye Üniversite Sporlarý Federasyonunun düzenlediði 2014 Üniversiteler Arasý Türk Halk Oyunlarý Yarýþmasý’nda Diyarbakýr’ý temsil eden Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Türk Halk Oyunlarý Bölümü öðrencileri, kendi grubunu Grup 1.si, klasmanda ise 17 üniversite arasýndan Klasman 2.si olarak tamamlayarak, Gaziantep'te düzenlenecek olan Türkiye Finaline katýlmaya hak kazandý

Ýdris BOZKUÞ DÝYARBAKIR - Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonunun düzenlediði 2014 Üniversiteler Arasý Türk Halk Oyunlarý Yarýþmasý gerçekleþti. Edirne Trakya Üniversitesinin ev sahipliðinde yapýlan Horon ve Diðer Grup yarýþmalarý artistik (otantik) dal ve stilize (sahne düzenlemeli) dal olmak üzere 2 farklý dalda yapýldý. Artistik Dalda Türkiye'nin farklý üniversitelerinden olmak üzere 15 ekip, Stilize Dalda ise 21 ekip olmak üzere toplam 36 ekip katýlarak yarýþtý.

Grup 1’incisi oldular 22 Nisan 2014 Salý günü yapýlan Halay Grubu Artistik Dal yarýþmasýna Diyarbakýr'ý temsilen Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Türk Halk Oyunlarý Bölümü öðrencilerinden oluþan ekip, yarýþmaya Diyarbakýr Yöresi Halk Oyunlarý ile katýldý. Her biri iddialý ve güçlü olan 8 rakibi ile yarýþan Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarý ekibi, kendi grubunu Grup 1.si, klasmanda ise 17 üniversite arasýndan Klasman 2.si olarak Gaziantep'te düzenlenecek olan

Türkiye Finaline katýlmaya hak kazandý. 23 Nisan 2014 Çarþamba günü yapýlan Halay Grubu Stilize Dal yarýþmasýnda ise ekip, Diyarbakýr Yöresi Halk Oyunlarý ile yarýþmaya katýldý. Her biri iddialý ve güçlü olan 5 rakibi ile yarýþan konservatuar öðrencileri, 92 puanla hem kendi grubunda Grup 1.si, hem de 14 üniversite arasýnda Klasman 1.si oldu.

Büyük bir baþarý elde etti 25-26 Nisan 2014 tarihleri

arasý Gaziantep Üniversitesinde yapýlan final yarýþmalarýna da katýlan grup, toplam 10 gurubun katýldýðý Artistik dalda Türkiye üçüncülüðü ve stilize dalda da toplam 13 gurubun katýldýðý yarýþmalarda Türkiye 5.liðini elde etti. Toplamda 55 üniversite ekibinin katýldýðý yarýþmalarda Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarý öðrencileri 3 tane 1.lik, bir tane 2.lik ve bir üçüncülük derecesi alarak büyük bir baþarý elde etti.

Yeni Malatyaspor, Play-Off’u garantilemek istiyor MALATYA - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor, Ýstanbul temsilcisi Kartalspor ile oynayacaðý karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Grup'ta Play-off'u garantilemek isteyen Yeni Malatyaspor, Kartalspor ile kritik bir mücadeleye çýkacak. Sarý-kýrmýzýlý takým, Kartalspor maçýnýn hazýrlýklarýný Malatya Ýnönü Stadý'nda yaptýðý çalýþmayla sürdürdü. Teknik direktör Cafer Aydýn yönetimindeki antrenman, düz koþu ve ýsýnma hareketleriyle baþladý. Dar alanda kýsa pas ve top kapma çalýþmasýyla devam eden antrenman, çift

kale maçla devam etti. Çalýþma, þut ve orta çalýþmasýyla sona erdi.

Bayan ve çocuk taraftarlar izleyecek Yeni Malatyaspor ile Çankýrýspor arasýnda Pazar günü Malatya Ýnönü Stadý'nda oynanacak olan karþýlaþmayý bayan ve çocuk taraftarlar izleyebilecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafýndan seyircisiz oynama cezasý alan Yeni Malatyaspor, Kartalspor maçýnda da taraftarlarýndan yoksun mücadele edecek. Sarý-kýrmýzýlý takýmý kadýn ve çocuk taraftarlar destekleyebilecek. (ÝHA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

3 MAYIS 2014 CUMARTESÝ Yýl: 7 - Sayý : 2270 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Pdf şablon  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you