Page 1

‘Kentsel dönüþüm Baðlar ve Sur için çok önemli’

Geri dönmek istiyorlar

bakýr Ýmsak : 03:11 Diyar tar Öðlen : 12:32 f için i Ýkindi : 16:22 vakti

DÝYARBAKIR'ýn Kulp ilçesinde 23 yýl önce köyleri yakýlan köylüler, dönüþ için hükümetin adým atmasýný bekliyor. Kýsmi dönüþlerin yaþandýðý Alacaköy köyüne baðlý Aktulum mezrasýnda elektrik, su ve yol sorunu çözüm bekliyor. GÜNDEM 4-5

Akþam : 19:52 Yatsý : 21:30

Orucun ve Ramazan ayýnýn faziletleri 19’da

ÇEVRE ve Þehircilik Ýl Müdürü Mustafa Temel, Sur ve Baðlar için kentsel dönüþümün çok önemli olduðunu belirterek, Sur ilçesindeki kentsel dönüþümle tarihi mekanlarý kurtarmak ve bölgeyi turizme açmak istediklerini söyledi. 10’da

‘Kürt medyasý Kürtlerin onurudur’

10 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA FÝYATI: 25 KRÞ.

Kayýnpedere müebbet hapis istemi

03

www.diyarbakiryenigun.com

Kadýnlardan anadil için çaðrý

07

KURDÝ-DER Genel Merkezi, Roj, Nûçe ve MMC televizyonlarýnýn lisanslarýnýn iptal edilmesine iliþkin dernek binasý önünde basýn açýklamasý yaptý. Karara tepki gösteren KURDÝ-DER Genel Baþkaný Sebahattin Gültekin, alýnan kararý kýnadýklarýný belirterek,”Kürt medyasý Kürtlerin onurudur” dedi. HABER 12

Suçlular sadece Diyarbakýr’da mý? Diyarbakýr’a çifte standart uygulamaya devam ediliyor. Türkiye genelinde GBT uygulamasý sadece Diyarbakýr Havaalaný'nda yapýlýyor. Bu duruma tepki gösteren turizm odaklý sivil toplum örgütleri ve yurttaþlar: Bu uygulama ya tüm havaalanlarýnda yapýlmalý ya da sadece Diyarbakýr havaalanýnda yapýlmamalý. Çünkü sadece burada yapýlmasý akýllara 'Suçlular sadece Diyarbakýr'da mý var' sorusunu getiriyor…

TMMOB: Polis orantýsýz müdahaleyi rutinleþtirdi MÝMARLAR Odasý Diyarbakýr Þubesi'nce, önceki gün gerçekleþen Gezi Parký eylemlerinde 60 kiþinin gözaltýna alýnmasýna iliþkin basýn açýklamasý yapýldý. Açýklamada, gözaltýna alýnanlarýn serbest býrakýlmasý istenirken, demokratik ve barýþçýl gösterilere polisin orantýsýz müdahalesinin artýk rutin bir hal aldýðýna dikkat çekildi. Mehmet Piþkin’in 11’de

Tepkilere neden oluyor TÜRKÝYE genelindeki havaalanlarý arasýnda sadece Diyarbakýr Havaalaný'nda giden yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamasý yapýlmasý, "Çözüm Süreci" ile birlikte turizm açýsýndan olumlu bir atmosfer yakalayan kentin imajýný olumsuz yönde etkiliyor. Uygulamanýn suçlularý yakalamak için yapýldýðý ve bu yolla 89 uyuþturucu suçlusunun yakalandýðý belirtilirken, sadece Diyarbakýr'da yapýlmasý ise tepkilere neden oluyor.

Tuðluk: Hükümet acilen harekete geçmeli

Eþitlik ilkesine aykýrý MEZOPOTAMYA Genç Turizmciler Derneði Baþkaný Serkan Barut, bunun sadece Diyarbakýr'da yapýlmasýnýn çifte standart olduðuna dikkat çekerek, anayasanýn eþitlik ilkesine, seyahat özgürlüðüne ve uluslar arasý insan haklarý kurallarýna aykýrý olan bu ilkel uygulamanýn sadece Diyarbakýr'da yapýlmasýnýn turizm açýsýndan olumsuzluk yarattýðýný iþaret etti. Halim Göletli adlý yurttaþ ise, "Suçlular sadece Diyarbakýr'da mý var. Bu uygulama neden sadece Diyarbakýr'da yapýlýyor?" diye sordu. . Mehmet PÝÞKÝN’in haberi 13’te C

M

Y

K

MERYEM iCiN

yardým bekliyorlar ANKARA Ýbni Sina Týp Fakültesi Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi gören lösemi hastasý (Kan kanseri) olan Meryem Gergen için ameliyat parasý bulamayan baba Ýbrahim Gergen, duyarlý insanlardan yardým bekliyor. GÜNDEM 06

DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, Abdullah Öcalan'ýn saðlýk sorununa iliþkin yaptýðý açýklamada, AKP hükümeti ve Adalet Bakanlýðý'ný acilen harekete geçmeye çaðýrarak, "Tarihsel bir kiþilik olan Sayýn Öcalan'ýn saðlýðýnýn salt basit týbbi bir anlamýnýn olmadýðý ortadadýr. Bir an önce Ýmralý'ya baðýmsýz bir doktor heyeti götürülmelidir" dedi. BÖLGE 17

KCK Ceylanpýnar davasýnda 13 kiþiye ceza 2'si tutuklu 14 kiþinin yargýlandýðý "KCK" Ceylanpýnar davasýnýn karar duruþmasý 5 Temmuz'da Diyarbakýr 9. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruþmada, bir kiþi beraat ederken, 13 kiþiye 6'þar yýl 3'er ay hapis cezasý verildi. 14’te


2

SAÐLIK

10 Temmuz 2013 Çarþamba

Protein tok tutuyor Uzmanlar protein içeriði yüksek besinlerin tok tuttuðunu belirterek sahurda bu tür beslenmeye aðýrlýk verilmesini öneriyor

DÝYARBAKIR - Uzmanlar protein içeriði yüksek besinlerin tok tuttuðunu belirterek, sahurda bu tür beslenmeye aðýrlýk verilmesini öneriyor. Ramazanda beslenmenin 2 ana öðüne düþtüðüne dikkati çeken uzmanlar uzun süreli açlýðýn iftar ve sonrasýnda yüksek kalorili besinlere eðilimi artýrdýðýný, beslenme þekillerindeki bu deðiþimin ise mide ve baðýrsak sorunlarýna neden olabildiðini belirtiyor. Memorial Diyarbakýr Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nde diyetisyen Ceren Aktaþ, yaptýðý yazýlý açýklamada, dengeli bir beslenme planý oluþturulmasý ve iftar sonrasýnda kýsa süreli egzersiz yapýlmasý halinde ramazanýn saðlýklý bir þekilde geçirilebilmesinin mümkün olduðunu bildirdi. Aktaþ, sahurda tuz ve baharat yerine proteinden zengin besinler tüketilmesini önererek, ramazanda en önemli öðün olan sahurun kesinlikle atlanmamasý ge-

rektiðini vurguladý. Sahura kalkmamanýn hem metabolizmayý zayýflattýðýný hem de gün içinde daha çok acýkmaya neden olduðuna dikkati çeken Aktaþ, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Sahurda çok baharatlý ve tuzlu yiyecekler tüketmek gün içinde daha çok su ihtiyacýna neden olur. Sahurda süt, yumurta, peynir çeþitleri gibi uzun süreli tokluk saðlayacak protein içeriði yüksek besinler tercih edilebilir. Bu besinleri tüketemeyecek kiþiler; meyveli yoðurt veya bir su bardaðý yarým yaðlý süt ile hazýrlanmýþ 5-6 yemek kaþýðý mýsýr gevreði tercih etmelidir. Tüketilen besinlerin piþirilme yöntemleri de önemli. Kýzartma yerine ýzgarada, fýrýnda, haþlayarak, buðulayarak piþirilmiþ yiyecekleri tercih etmek mide kramplarýna, reflüye, mide yanmasýna ve hazýmsýzlýða karþý koruyucudur. Uzun süren açlýðýn ardýndan iftarda aðýr ve enerji deðeri çok yüksek olan be-

Termal stres, psikolojiyi bozuyor

ÝSTANBUL - Sýcak havalar ve yüksek nemin termal stres yarattýðýný, bunun da tahammülsüzlük,

çabuk sinirlenme, dikkat eksikliði gibi sorunlarla kendini gösterdiðini belirten Psikolog Ayþe Yanýk Knudsen, termal stresin yoðun zihinsel yorgunluk, kolay yorulma, çabuk sinirlenme, baþ dönmesi, baþ aðrýsý gibi þikayetlere de yol açtýðýný söyledi. Termal stresin özellikle anksiyete, bipolar bozukluk, depresyon gibi sorunlarý olanlarý daha fazla etkilediðini söyleyen Knud-

sinlerin bir anda tüketimi, kan þekerinin yükselmesine neden olur. Oruç, hurma ve kuru kayýsý gibi meyvelerle açýlmalý sonrasýnda bir kase çorba ve salata ile devam edilip ana yemeðe 1520 dakika sonra geçilmelidir. Ana yemekte de bir miktar etli sebze yemeði, ýzgara et, zeytinyaðlý sebze yemeði, yoðurt ve ayran gibi besinler tercih edilebilir."

Ýftarda egzersiz önerisi

Aktaþ, iftarla sahur arasýnda en az 2 ara öðün tüketilmesi gerektiðini, bu kapsamda yemeðin ardýndan yaz meyvesi olarak bilinen kavun, karpuz veya az þekerli yada þekersiz olarak hazýrlanan komposto tüketilebileceðini belirtti. Yemekten bir saat sonra küçük bir porsiyon sütlü tatlýnýn da tercih edilebileceðine dikkati çeken Aktaþ, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Ýftardan ortalama 1,5-2 saat sonra ise yapýlacak hafif tempolu yürüyüþ, besinlerin sindirimine yardýmcý olacak ve zayýflayan metasen, "Söz konusu kiþiler; psikiyatrik tedavilerini ve ilaçlarýný aksatmadýklarý takdirde termal stresten en az ölçüde etkileneceklerdir. Hiçbir psikolojik sorunu olmayanlarý da etkisi altýna alan bu yoðun stres durumunu; sosyal aktivitelerde bulunmak, sývý kaybýnýn neden olduðu bedensel ve zihinsel yorgunluða karþý bol su içmek, düzenli egzersiz veya yürüyüþ yapmak gibi önlemlerle kontrol altýnda tutmak mümkün" dedi.

bolizmayý hýzlandýracaktýr. Uzun süre açlýk ramazanda kabýzlýk sorununun da artmasýna sebep olabilir. Baðýrsaklarýn tembelleþmemesi için iftardan sonra ara ara kurutulmuþ meyveler atýþtýrýlabilir. Ayrýca kabýzlýk sorunu yaþamamak için su tüketimi de son derece önemli. Su tüketimi özellikle sýcak havalarda daha da önem kazanýyor. Vücudun günlük su ihtiyacý 1,5-2 litreyken, yaz aylarýnda bu gereksinim 2,5-3 litreye kadar çýkýyor. Ramazanýn yaza denk gelmesi sebebiyle belirtilen sývý ihtiyacýnýn mutlaka karþýlanmasý gerekir. Tansiyon, þeker ve kolesterol hastalarý oruç tutup tutamayacaklarýna, doktorlarýna danýþarak karar vermelidir. Oruç tutmasý sakýncalý olan hasta gruplarý, doktorlarýnýn önerilerine uygun hareket etmelidir. Hamileler ve emziren anneler de iftar sofralarýnýn cazibesine kapýlmadan yeterli miktarlarda besin tüketmelidir."

Ramazanda beslenme sýklýðý 4 öðün olmalý

MARMARA Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Funda Elmacýoðlu, ramazan ayýnda oruç tutan insanlarýn çeþitli saðlýk sorunlarý ve hava sýcaklýðýna baðlý gýda zehirlenmeleri ile karþýlaþmamak için aldýklarý ve tüketecekleri gýdalara dikkat etmesi gerektiðini vurgulayan Elmacýoðlu, þöyle konuþtu: "Ramazan ayýnda beslenme sýklýðý 4 öðün olmalýdýr. Oruç tutanlar beslenmelerini iftar açýlýþý,

Tahammülsüzlük uyku kaçýrýyor

Uyku kalitesinin yaz sýcaklarýyla birlikte düþmesiyle termal stresin etkisini arttýrdýðýný ifade eden Psikolog Ayþe Yanýk Knudsen, sözlerini þu þekilde sürdürdü: "Uykuya dalamamak, kiþinin ertesi günkü enerjisini ve psikolojik durumunu olumsuz etkiler, zihinsel yorgunluk ve tahammülsüz duygu durumlarýný da beraberinde getirir. Vücudun dinlenebilmesi ve uykudan en yüksek verimi alabilmesi

iftar yemeði, gece yatmadan önce bir ara öðün ve sahur yemeði þeklinde programlamalýdýr. Vücudun yaklaþýk 17 saat susuz kalacaðý dikkate alýnarak gerekli sývý ihtiyacý da mutlaka karþýlanmalýdýr."

Hýzlý yemek organizmayý etkiliyor

Ýftarda hýzlý yemenin organizma üzerinde olumsuz etkiler yapacaðýný anlatan Elmacýoðlu, bu durumun insülin salýnýmýný ve kan þekerini yükselttiðini, bunun da yorgunluk, uyku hali ve çarpýntý gibi rahatsýzlýklara yol açabileceðini vurguladý. Elmacýoðlu, iftarda ezanýn okunmasýnýn ardýndan hafif yiyeceklerle azar azar yenilerek orucun açýlmasý gerektiðini belirterek, sözlerini þöyle sürdürdü: "Ýftarýn açýlmasýnýn ardýndan esas yemeðe yaklaþýk 1-1,5 saat sonra geçilmeli. Esas yemek, mevsim salatasý, 1-2 dilim ekmek, bir kase çorba, küçük bir kase yoðurt veya bir bardak ayran olarak seçilmeli. Bunlar vücudun sývý, vitamin, mineral ihtiyacýný ve lif gereksinimini saðlar. Yemeklerde baharat fazla olmamalý, gereksiz ekmek veya hamur iþi tüketilmemeli. Ramazanýn karbonhidrat kaynaðý pidenin tüketiminde de aþýrýya kaçýlmamalý. Sütlü tatlýlar tercih edilmeli." Sahura kalkmanýn saðlýk açýsýndan önemli olduðuna deðinen Elmacýoðlu, "Yemek yiyerek yatmak yerine sahura kalkýp yemek daha doðrudur" dedi. için, yükselen beden ýsýsýný azaltmaya çalýþmak gerekir. Bu anlamda yatmadan önce alýnacak bir duþ, uyku öncesi aþýrý efor sarf etmekten kaçýnmak faydalý olacaktýr. Oda sýcaklýðýnýn yatmadan önce klima ve benzeri cihazlarla düþürülmeye çalýþmak, uyku için ýþýk almayan bir oda tercih etmek, yatmadan önce atýþtýrmamak ve akþam yemeklerinde hafif yiyecekler yemek de yaz sýcaklarýnýn neden olduðu uyku sorunlarýný giderme konusunda yardýmcý olur."


3

GÜNCEL

10 Temmuz 2013 Çarþamba

Kayýnpeder’e müebbet hapis istemi

FOTO: ARÞÝV

Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde, baþka bir kiþiye kaçmak isteyen bir çocuk annesi gelinini ve kaçmak istediði kiþiyi silahla öldüren R.Ö. hakkýnda 2 kez müebbet hapis cezasý istemiyle dava açýldý

DÝYARBAKIR - Bismil ilçesinde 4 ay önce uzun namlulu silahla bir çocuk annesi gelinini ve gelininin birlikte kaçmak istediði kiþiyi öldüren R.Ö. hakkýnda 2 kez müebbet hapis cezasý istemiyle dava açýldý. Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca hazýrlanan iddianame, Diyarbakýr 1. Aðýr Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ýddianamede, öldürülen Meltem Ö'nün, Ankara'da çalýþan eþi M.C.Ö. tarafýndan Adana'ya götürüldüðü ve ailesine yakýn bir yerde kendisine ev tutularak bir süre burada oturduðu ve bu dönemde Meltem Ö'nün komþusu Mehmet Iþýk ile kaçtýðý belirtildi. Bunun üzerine M.C.Ö. ile babasý R.Ö'nün olayý araþtýrmak için Adana'ya gittikleri ve burada 18 yaþlarýnda iki kiþinin ka-

yýnpeder R.Ö'nün yanýna gelerek "Gelininin nerede olduðunu biliyoruz, seni onun yanýna götürüceðiz" deyip götürdükleri yerde darp ederek bacaðýndan sakatladýklarý belirtilen iddianamede, bu nedenle R.Ö'nün çalýþtýðý fabrikadaki iþini býrakmak zorunda kaldýðý ifade edildi. Ýddianamede, sanýk ve oðlunun olayýn peþini býraktýklarý sýrada gelin Meltem Ö'nün gizli numaradan kayýnpederini arayarak aðladýðý ve "baba ben kendi isteðimle gitmedim. Bana birþeyler içirdiler. Dengem yerinde deðil. Gelirsem bana birþey yapacaðýnýzdan korkuyorum" demesi üzerine kayýnpeder R.Ö'nün, oðlunun da rýzasý üzerine gelinini kabul ettiði belirtilerek þöyle denildi: "Aradan 3 gün geçtikten sonra oðlunun gelini ile barýþtýðýný duyduðu

Otomobil aydýnlatma direðine çarptý DÝYARBAKIR-Bismil'de virajý alamayan araç aydýnlatma direðine çarptý. Ölen yada yaralananýn olmadýðý kazada maddi hasar meydana geldi. Kaza akþam 20.50'de meydana geldi. Diyarbakýr yönünden gelen 06 M 2297 plakalý ve Abdulkadir Kýzýl (32) yönetimdeki araç ilçe giriþindeki virajý alamayarak aydýnlatma dileðine çarptý. Kazada can kaybý yaþanmazken araçta maddi ha-

sar meydana geldi. Kazadan sonra olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline yakýn oturan vatandaþlar, söz konusu virajda her gece kazalarýn meydana geldiðini ve virajýn olduðu yerin hatalý yapýldýðýný söylediler. Geceleri kazalar nedeniyle uyuyamadýklarýný ifade eden vatandaþlar, Karayollarýn söz konusu yerde çalýþmalar yapmasý gerektiðini belirttiler.

için sanýk R.Ö, Ýstanbul'a giderek ikisini de tatile götürdü. Daha sonra ise geliniyle birlikte Bismil'e döndü. Oðlu M.C.Ö. ise daha önce eþi hakkýnda açtýðý boþanma davasýný geri çekti. Sanýk anlatýmýna göre, olay tarihinden yaklaþýk 3 gün önce gelinin evin saklý yerlerinde sürekli telefonla konuþtuðunu görüyor. Bu durumu sormasý üzerine ise ailesiyle görüþtüðü cevabýný alýyor. Olay gecesi ise R.Ö. kaldýðý odaya gelininin birkaç kez gelip kendisine baktýðýný görerek bu durumdan þüpheleniyor. Daha sonra kapý sesinin geldiðini duyunca da uzun namlulu silahýný alýp dýþarý çýkýyor. Evinin önünde bir aracýn durduðunu fark ediyor. Bu araca doðru gelininin yaklaþtýðýný ve araca binmeye çalýþtýðýný görüyor. Sanýk, gelininin tekrardan kaçabileceðini düþündüðü için seri bir þekilde sürücü koltuðunda bulunan kiþiye ateþ ediyor. Sanýk, aracýn yanýnda gelinini göremeyince araca yaklaþýyor. Aracýn sürücü koltuðunda vurulmuþ halde bulunan kiþinin daha önce gelininin kaçtýðý Mehmet Iþýk olduðunu tespit ediyor. Bunun üzerine 2 el daha ateþ ederken gelininin eve doðru kaçtýðýný görüyor. Gelinine de ateþ eden R.Ö, daha sonra polisi

arayarak kolluk kuvvetlerini evinin önüne çaðýrýyor. Yapýlan araþtýrmalar sonucu olayýn yaþandýðý araç ve bölgede toplam 21 kovan ile 1 adet fiþek bulunuyor." Ýddianamede, sanýðýn alýnan savunmasýnda üzerine atýlý suçlarý iþlediðini itiraf etmesi nedeniyle iki kiþiye karþý "kasten adam öldürmek" ve "ruhsatsýz ateþli silah taþýma" suçlarýný iþlediði için TCK'nýn 81/1 ile 6136 sayýlý yasanýn 13/2 maddeleri gereði 2 kez müebbet ile 3 yýl hapis cezasýna çarptýrýlmasý istendi. Sanýðýn yargýlanmasýna önümüzdeki günlerde baþlanacak. Bismil'de 18 Þubat 2013 tarihinde Meltem Ö. (22) ile yanýnda bulunan Mehmet Iþýk (34) otomobilin içinde uzun namlulu silahla saldýrýya uðramýþtý. Olaydan sonra gözaltýna alýnan ve suçunu itiraf eden Meltem Ö'nün kayýnpederi R.Ö. tutuklanmýþtý. Cenazesi ailesi tarafýndan alýnmayan Meltem Ö'nün cenazesini, Diyarbakýr'daki kadýn dernekleri sahiplenmiþti. Cenaze, kadýnlar tarafýndan yýkanarak Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ve 5 belediye çalýþanýnýn katýlýmýyla Yeniköy Mezarlýðý'nda defnedilmiþti. (AA)

Ilýsu Barajý’nda bir kiþi boðularak yaþamýný yitirdi ÞIRNAK'ýn Güçlükonak ilçesinde Ilýsu Barajý'na serinlemek için giren Yeni Þýrnak Spor Kulübü Baþkaný Bayram Ýlhan boðularak yaþamýný yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Güçlükonak ilçesi Koçtepe köyü mevkisinde Ilýsu Baraj gölünde arkadaþlarýyla birlikte balýk tutmaya giden Ýlhan, serinlemek için baraj gölüne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Ýlhan'ýn arkadaþlarý askerlerden yardým istedi. Ardýndan Diyarbakýr'dan gelen su altý dalgýç ekiplerinin gerçekleþtirdiði yoðun çalýþma sonucunda Ýlhan'ýn cenazesine ulaþýldý. Ýlhan'ýn cenazesinin Þýrnak merkezde topraða verileceði belirtildi. (DÝHA)

Gazeteciye 1 yýl hapis cezasý

HAKKARÝ'de görev yapan gazeteci Hamdiye Çiftçi'ye, "görev yapan kamu görevlisinin kimliðini basýn yoluyla açýklamak" suçundan 1 yýl hapis cezasý verildi. Van 5. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, TMK kapsamýnda "görev yapan kamu görevlisinin kimliðini basýn yoluyla açýklamak" suçundan dolayý Çiftçi'ye 1 yýl daha hapis cezasý verildi. Gazeteci Hamdiye Çiftçi, bu cezayý hak etmediðini belirterek Van 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne baþvuruda bulunduðunu söyledi. Çiftçi, "Mahkeme kararý usul ve yasaya aykýrýdýr. Üzerime atýlý suçlamalar suç olmaktan çýkmýþtýr. Son dönemde çýkan 3 ve 4. yargý paketleriyle birlikte kanunlarda yapýlan deðiþikliklerle lehime olacak þekilde deðiþiklikler yapýlmýþtýr" dedi. Hazýrlanan iddianamede, Çiftçi'nin 4 doktor raporuyla kolu kýrýlmadýðý tespit edilen bir kiþinin kolunun kýrýldýðýný yazarak yalan haber yaptýðý ve bu haberlerin ulusal basýnda yayýnlanmasýyla terör örgütü propagandasý yaptýðý iddia ediliyor. (ÝHA)


4

GÜNDEM

10 Temmuz 2013 Çarþamba

GERi DONME Kulp ilçesinde 23 yýl önce köyleri yakýlan ve o günü unutamayan köylüler, dönüþ için hükümetin adým atmasýný bekliyor. Kýsmi dönüþlerin olduðu Alacaköy’e baðlý Aktulum mezrasýnda elektrik, su ve yol sorunu çözüm bekliyor

DÝYARBAKIR - Baþlatýlan çözüm sürecinde, en çok gündeme gelen ve tartýþýlan konulardan biri de köye dönüþ projeleri iken, hükümet köye dönüþler konusunda somut adým atmýyor. 1993 tarihinde yakýlan Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesi Alacaköy köyüne baðlý Aktulum mezrasý sakinleri, köye dönüþler için hükümetin adým atmasýný istedi. Mezralarýnda 1993'te 32 hane olduðunu belirten köylüler, þu anda 6 hanenin Alacaköy'e dönüþ yaptýðýný, fakat ekonomik, ulaþým, su ve elektrik gibi imkânlarýnýn olmayýþý nedeniyle sýkýntý yaþadýklarýný söyledi. Kendi imkânlarý ile bazý temel ihtiyaçlarýný gidermeye çalýþtýklarýný dile getiren köylüler, defalarca elektrik, yol ve su için Valilik ve Kaymakamlýk yetkililerine baþvuru yapmalarýna raðmen bir sonuç alamadýklarýný ifade etti. Köylüler, geçtiðimiz sene bin kiþinin Kulp Kaymakamlýðý'na, bu sene ise 600 kiþinin Ýçiþleri Bakanlýðý'na baþvuruda bulunduðunu kaydetti. Kendi imkânlarýyla köye geri dönüþü saðlayan köylülerin ortak temennisi: Köylerine geri dönerek, kendi topraklarýnda savaþsýz bir þekilde yaþamak. Köylüler köye dönüþ için baþvuruda bulunmayý sürdüreceklerini söyledi.

‘Göç etmek zorunda kaldýk’

Köylerinin yakýlma sürecini anlatan Kemal Baþer (63), daha önce köylülerin birçoðunun hayvancýlýkla uðraþtýklarýný ve köylülerin köy yakýlmadan önceki ekonomik durumlarýnýn iyi olduðunu belirtti. Köy yakýlmadan önce köyde, yayla, bað, bahçe ve ceviz aðaçlarýnýn olduðunu kaydeden Baþer, "1992'de birden baþlayan askeri operasyonlarýn sürmesi ile birlikte çok fazla sýkýntýlar yaþadýk. Askerler bize sürekli koruculuðu dayatýyorlardý. Biz korucu olmayý kabul etmediðimiz için baskýlar daha da artýnca 1992 yýlýnýn Ekim ayýnda 30 hane Diyarbakýr'a göç etmek zorunda kaldýk" dedi.

‘Tüm aðaçlarýmýz kurudu’

1993 tarihinde köylerinin de içinde bulunduðu 32 haneli mezranýn askerlerce basýlarak, yakýldýðýný kaydeden Baþer, "Askerler köyü bastýk-

larýnda bize, 'Çýkýn biz evleri yakýyoruz' dedi. Bazý evlerden eþyalar çýkartarak, bazýlarýndan eþyalarýn çýkartýlmasýna izin verilmeden yaktýlar. Ceviz aðaçlarýmýz, baðýmýz bahçemiz yakýlalý yaklaþýk 23 sene oldu ve kullanýlmaz hale geldi" diye konuþtu. Askerlerin köylerini yakmadan önce her tarafta ceviz ve meyve aðaçlarý olduðunu ve kendi evlerinin ceviz aðaçlarýndan görünmediðini aktaran Baþer, "Askerlerin kullandýðý kimyasal silahlar nedeniyle tüm aðaçlarýmýz kurudu. Ceviz aðaçlarýmýzýn içi kurudu ve çürüdü. 20 yýldýr aðaçlarýmýz doðru düzgün meyve vermeyi býrakýn, yeþillenmiyor bile" diye belirtti.

‘Derme çatma evler yaptýk’

Köyün yakýlmasýyla birlikte, köylülerin Diyarbakýr, Mersin, Bismil, Adana, Muþ ve Ýstanbul'a kadar göç etmek zorunda kaldýðýný belirten Baþer, göç eden insanlarýn birçoðunun köye dönmek istediðini ancak, bunu karþýlayacak ekonomilerinin olmadýðýný kaydetti. Köy yakýl-

malarý ile ilgili Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne dava açtýklarýný ve devletin kendilerine "Biz sizi memnun edelim" diyerek davadan vazgeçirdiðini aktaran Baþer, "Devlet bize bir kira parasý miktarýnda para ödedi. Bu alýnan paralarla hiçbir þekilde geçim saðlayamadý insanlar ve alýnan paralarýn çoðu da göç maðduru ailelerin kira parasýný dahi karþýlamadý" dedi. Þu anda köye dönüþ projesi olduðunu söyleyen Baþer, köylerine 2, 3 sene önce geldiklerini ve kendi imkanlarýyla derme çatma evler yaptýklarýný ifade etti. Köylerinde elektrik, yol ve su olmadýðýný dile getiren Baþer, "Ulaþým imkanlarý yok, çoðu araç köye dahi giremiyor. Bu konuda devletten yardým talebinde bulunduk fakat sonuç alamadýk" dedi.

‘Köye dönüþ projesi gündemde yok’

Köylerinde su þebekesi olmadýðýný kaydeden Muhsin Baþer, köyün su sorunun çözülmesi için Diyarbakýr Vali-

liði ve Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi'ne defalarca baþvuruda bulunduklarýný fakat bir sonuç alamadýklarýný söyledi. Baþer, elektrik, yol ve su imkanlarýnýn saðlanmasý için geçen seneden bu yana Kulp Kaymakamlýðý, Valilik, Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi'ne yaptýklarý baþvurularda yetkililerin kendilerine, "Köye dönüþ projesi gündemimizde yok" dediklerini aktardý. Baþlatýlan yeni sürece dikkat çeken Baþer, "Eðer hükümet bu konuda gerçekten samimi ise, köye dönüþler konusunda pratik sergilemelidir" dedi. Köye 600 metre uzaklýkta baraj yapýldýðýný, bu kadar yakýn mesafeye raðmen elektrik verilmediði gibi, barajýn köyün doðasýný olumsuz etkilediðini kaydeden Baþer, nehirdeki balýklarýn barajdan olumsuz etkilendiðini ve baraj nedeniyle köyün yakýnýndaki nehrin de eskisi gibi akmadýðýný belirtti.

‘Köy yolu tehlikeli’

Köylülerden Özcan Kaba, köyde su olmamasý nedeniyle aðaçlarý sulayamadýklarý-


10 Temmuz 2013 Çarþamba

5

GÜNDEM

K iSTiYORLAR latan bazý göstergeler halen mevcut, yanýk odun parçalarý 23 yýldýr halen bozulmamýþ bir biçimde duruyor. Evin kalýntýlarýnda vahþet izleri halen duruyor" diye konuþtu. Baþer, evlerinin yakýnda bulunan caminin de askerlerce yakýldýðýný, engellemek isteyen köylülerin askerlerce dövüldüðünü belirterek, "Camiyi ateþe verdiklerinde babamlar engel olmak istemiþ, imam da Kur'an-ý Kerim'i dýþarý çýkarmak istemiþ ama askerler býrakmamýþ. Kur'an-ý çýkarmak isteyen imamý tekmelerle dövüp aþaðýya atmýþlar. Camiden geriye bu yýkýntý kaldý" diye konuþtu.

‘Köye dönüþ istiyoruz’

ný ve sulanmayan aðaçlardaki meyvelerin geliþmeyerek küçük kaldýðýný belirtti. Asfalt olmayan, toprak ve taþlarla dolu köy yolunun biran önce düzeltilmesi gerektiðini kaydeden köylülerden Ýrfan Kaba ise, köy yollarýnda can güvenliði olmadýðýný, virajlý ve yüksekliði fazla olan köy yolunun hem sürücüler hem de yayalar için tehlike oluþturduðunu kaydetti.

‘1993'te tüm bu deðerler yakýldý’

1993 yýlýnda yakýlan evlerinin önünde konuþan Hilmi Baþer, askerlerin köyü yaktýklarýnda birçok insanýn köyden baþka þehir ve ilçe merkezlerine göç etmek zorunda kaldýðýný ve göçle birlikte ekonomik sýkýntýlarýn baþ gösterdiðini kaydetti. Daha önce köyde 24 hane olduðunu belirten Baþer, köy yakýlmadan önce köyde ceviz, meyve aðaçlarý, bað ve bahçelerin bulunduðunu söyledi. Köylülerin 1993'te köylülerin gelirlerini bahçelerinden ve tarlalarýndan saðladýðýný kaydeden Baþer,

"Þuan köyde böyle bir durum söz konusu deðil. Su, elektrik, yol imkânlarý yok" dedi. Köye geri dönmek istediklerini ve köylerinin ekonomik anlamda deðerli olduðunu söyleyen Baþer, "Geri dönüþ yapabilmemiz için imkanlar saðlanmasýný istiyoruz" diye belirtti. Evin yýkýntýlarýný gösteren Baþer, "Burada gördüðünüz her bir taþ parçasýný babalarýmýz kilometrelerce uzaklýktan sýrtýnda taþýyarak getirmiþ. Yani buranýn ekonomik deðeri para ile ölçülmez. Babalarýmýz buraya canýný terini koyarak yapmýþlar, ama 1993'te tüm bu deðerler yakýldý" dedi.

‘Hatýralarýmýz yýkýldý’

Evi yakýlan bir baþka köylü Muhsin Baþer, 1993'te köyün askerlerce yakýlmadan önce evlerinin 2 katlý olduðunu, þuanda evden geriye kalan kalýntýlarýn taþ yýðýný olarak göründüðünü kaydetti. Evlerinin yakýlmasý ile birlikte birçok hatýranýn da yakýldýðýný dile getiren Baþer, "Doðduðum oda karþýmda duruyor. Evin yandýðýný an-

Evi yakýlan bir diðer köylü 69 yaþýndaki Saniye Kaba, evlerinin yakýldýðý günü halen unutamadýðýný ve etkisinden kurtulamadýðýný belirtti. Kaba, 1993'te askerlerce köyün yakýldýðý gün askerlerin kendilerine eþyalarýnýn dýþarý çýkarýlmasý için 5 dakika dahi müsaade etmediðini, evin erkeklerinin ellerinin arkadan halat iplikleri ile baðlanarak dýþarý çýkarýldýðýný söyledi. Kaba, evlerinin yakýldýðý günü anlatýrken, adeta o günleri tekrar yaþadý. Köylerine geri dönmek istediklerini fakat köyün mevcut koþullarýnýn yaþamý zorlaþtýrdýðýný belirten Kaba, köylerine yol, su ve elektrik istediklerini fakat her þeyden önce barýþ istediklerini ve koruculuk sisteminin kaldýrýlmasýný istedi. Kaba, köye dönüþler için bugüne kadar herhangi somut bir adým adýmladýðýný belirterek, 2003 tarihinde köyde elektrik olmadýðý için eþi Hasan Kaba'ný gece abdest almak için dýþarý çýktýðýnda evin yanýndaki uçurumdan yuvarlanarak yaþamýný yitirdiðini ifade etti. Kaba, elektrik olmadýðýndan eþinin cenazesine ancak sabah ulaþabildiklerini belirterek, daha fazla kiþi yaþamýný yitirmeden köye biran önce ulaþým, su ve elektrik saðlanmasý gerektiðini vurguladý. Köyleri yakýldýðý için göçebe bir þekilde yaþadýklarýný kaydeden Yenice Baþer, evleri yakýldýðýndan bu yana göçebe bir yaþam tarzý sürdüklerini aktardý. (DÝHA)

Tatil yapmak yerine çalýþýyorlar DÝYARBAKIR - Ergani'de Ahmetli Ýlköðretim Okulu öðretmenleri, yeni eðitim dönemine hazýrlamak için okullarýnýn bahçesine kilitli parke taþý döþeyerek, çevre düzenlemesi çalýþmasý yapýyor. Ýlk ve ortaöðretim kurumlarýnda öðrenim gören öðrenciler için eðitim yýlýnýn sona ermesiyle yaz tatili baþladý. Ancak Ergani ilçesindeki Ahmetli Ýlköðretim Okulunda görevli idareciler ve öðretmenler için tatil henüz baþlamadý. Ahmetli Ýlköðretim Okulu öðretmenleri, yaz tatilini evlerinde deðil, okulda geçiriyor. Fedakar öðretmenler, okulun bahçesine kilitli parke taþý döþeyip çevre düzenlemesi çalýþmalarý yapýyor.

‘Gönüllü yapýyoruz’

Ahmetli Ýlköðretim Okulu Müdür Yardýmcýsý Sami Özen, yaptýðý açýklamada, eðitim yýlýnýn sonuna gelinmesine raðmen öðretmenlerinin gönüllü olarak mesai yapmaya devam ettiðini belirterek, "Öðretmenlerimiz okul

bahçesinde yürütülen bu çalýþmaya gönüllü olarak katýlýyor. Kendilerinin talebiyle baþkasýna ücretli olarak yaptýracaðýmýz bu iþi kendimiz yapýyoruz. Okul bahçesindeki kilitli parke taþý döþeme çalýþmasý için idareci ve öðretmenlerimizle el ele verdik" diye konuþtu. Ýþleri ve görevleri olmamasýna raðmen örnek bir çalýþmanýn içerisine giren fedakar öðretmenlerin zamanlarýný okula ayýrdýðýný kaydeden Özen, öðretmenlerin el arabasý kullanarak malzeme taþýdýðýný, parke taþý döþediðini belirtti. Okuldaki öðrencilere en iyi þekilde hizmet etmek istediklerini anlatan Özen, þöyle dedi: "Hem öðrencilerimizin hem öðretmenlerimizin daha kaliteli ve iyi bir eðitim ortamýnda olmalarý için çalýþýyoruz. Onlara güzel ve saðlýklý bir ortamda eðitim sunmak için çabalýyoruz. Özverili ve fedakar bir þekilde çalýþan öðretmen arkadaþlarýma teþekkür ediyorum."

Mýsýr’da ölenler için gýyabi cenaze namazý kýlýndý DÝYARBAKIR - Mýsýr'da askeri darbe yapan güçler tarafýnda sabah namazýný kýlan halka yapýlan silahlý saldýrýda hayatýný kaybedenler için ÖzgürDer Diyarbakýr Þubesi üyelerince gýyabi cenaze namazý kýlýndý. Diyarbakýr Yeniþehir ilçesi Ofis Camisi'nde bir araya gelen Özgür Düþünce ve Eðitim Haklarý Derneði Diyarbakýr Þubesi üyeleri Mýsýr'da bu sabah namaz kýldýklarý esnada darbe yapan güçler tarafýndan silahlý saldýrýda ölenler için gýyabi cenaze namazý kýldý. Özgür-Der üyeleri Sanat Sokaðýnda yürüyüþ yaparak Mýsýr Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi lehine Kürtçe ve Türkçe sloganlar attý. Özgür-Der Diyarbakýr Þube Sekreteri Mehmet De-

niz, darbe maðduru Mýsýr halkýnýn yanýnda olduklarýný söyleyerek, "Kahire'de Ýhvan kitlesine karþý gerçekleþtirilen ve en 50 kardeþimizin þehit olmasýna yol açan katliam uluslararasý toplumun gözü önünde Ýhvan'a yani meþru halk hareketine karþý giriþilen çirkin savaþýn son örneðidir. Ayný zamanda bu son katliam Ýhvan'a karþý baþlatýlan sürek avýnýn daha nerelere varabileceðini göstermesi açýsýndan da kaygý vericidir. Bizler Diyarbakýrlý Müslümanlar olarak Ýhvan'a karþý gerçekleþtirilen bu haksýz, hukuksuz ve alçak katliamý þiddetle kýnýyor ve Mýsýr'da askeri cuntanýn karþýsýnda kardeþlerimizin yanýnda olduðumuzu bir kez daha haykýrýyoruz" dedi. (ÝHA)


6

GÜNDEM

10 Temmuz 2013 Çarþamba

Meryem için yardým bekliyorlar DÝYARBAKIR - Ankara Ýbni Sina Týp Fakültesi Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi gören lösemi hastasý (Kan kanseri) olan Meryem Gergen için ameliyat parasý bulamayan baba Ýbrahim Gergen, duyarlý insanlardan yardým bekliyor. 2002 yýlýnda kýzýnýn lösemi hastalýðýna yakalandýðýný, ancak kendilerinin bir yýl sonra Karabük Devlet Hastanesi'ne götürdükleri sýrada teþhis edildiðini belirten Gergen, "2003'de Karabük Devlet Hastanesi'ne kaldýrdýk. Orada bu teþhisi koydular ve acil olarak Ankara'ya sevk ettiler" dedi.

‘Donör bulundu param yok’

Aslen Diyarbakýrlý olan ve Ankara'da yaþayan baba Gergen, "Ben epilepsi hastasýyým. Ýlaç al-

madýðým günler üç-dört kez kriz geçiriyorum. Maddi durumum iyi deðil, bir baba olarak zor durumdayým. Kirasý 200 TL olan bir evde oturuyoruz. Eþim baþka evlere giderek geçimimizi saðlamaya çalýþýyor. Kýzýmýn tedavisi için gerekli olan donör bulundu; ancak ameliyat için gerekli olan 4 bin 750 TL'yi bulamadýðým için kýzým ameliyat olamýyor" diye konuþtu.

Epilepsi ve lösemi hastasý olan çocuðunun 11 yýldýr ameliyat parasý nedeniyle tedavi olamadýðýný belirten baba Ýbrahim Gergen, duyarlý insanlardan yardým bekliyor

‘Kapý kapý dolaþýyorum’

Ameliyat parasý bulabilmek için Diyarbakýr'a geldiðini belirten baba Gergen, "Tek isteðim kýzýmýn biran önce saðlýðýna kavuþmasý. Bunun için kapý kapý dolaþýyorum ve duyarlý insanlarýn yardýmlarýný bekliyorum" dedi. (DÝHA)

Kaldýrýmlara ‘Ramazan’ iþgali Esnafýn daha çok satýþ yapabilmek için sattýklarý ürünleri kaldýrýmlarda sergileyerek yayalarýn geçiþini zorlaþtýrmasýSur Belediye'sine baðlý zabýta ekiplerini harekete geçirdi. Sur Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Altýnkaynak, kaldýrým iþgalinin yayalarýn hakkýna tecavüz olduðunu söyledi na tecavüz olduðunu belirten Altýnkaynak þöyle dedi: "Bu bir hak ihlalidir. Ancak, yoksulluk ve iþsizlik oranýnýn yüzde 80'lerde olduðu ilçemizde denetimleri ne kadar sýký yapsak da, bu iþgallerle yüzde yüz baþedemiyoruz. Bu, kolay bir iþ deðildir. Bu hizmeti vermeye çalýþýrken bazen farklý dirençlerle karþýlaþýyoruz. Bazen zabýtalarýmýzýn kafalarý ve kollarý bile kýrýlýyor. Bazen de mücadele edildiðinde, 'Yazýk deðil mi, insanlarýn ekmeðiyle niye oynuyorsunuz' gibi halk tepki gösteriyor. Ancak þiddet ve duygusal tepkileþmeler, yayalarýn hakký olan kaldýrýmlarýn iþgaline müsaade etmemizin bahanesi olamaz."

‘El ele vermeliyiz’

DÝYARBAKIR - Kentin en eski ticaret merkezi olmasý özelliði taþýyan merkez Sur Ýlçesi'nde, Ramazan ayýna girilmesiyle birlikte esnafýn, ürünlerini kaldýrýmlarda teþhir etmeye baþlamasý, yayalarýn geçiþini büyük oranda güçleþtirdi. Bunun üzerine, esnaf ve iþporcýlarýn daha çok kaldýrýmda tezgah açtýðý Mardinkapý, Melikahmet ile Daðkapý

semtlerinde, Sur Belediyesi'ne baðlý zabýta ekipleri tarafýndan uygulama baþlatýldý.

‘Yaya hakkýna tecavüz’

Sur Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Altýnkaynak, insanlarýn kullanýmýna açýlan kaldýrýmlarda, esnaf ve seyyar satýcýlarýn tezgah açmasýnýn kabul edilecek bir durum olmadýðýný söyledi. Kaldýrým iþgalinin yayalarýn hakký-

Diyarbakýr'ýn tarihi ve turistik önemine de deðinen Altýnkaynak, "Medeniyetler beþiði olan kentimize her yýl yüzbinlerce yerli ve yabancý misafir geliyor. Bu iþgaller tabii ki olumsuz yönde görüntüler sergiliyor. Biz belediye olarak halkýmýzdan ve esnafýmýzdan kentin düzeni, temizliði ve prestiji açýsýndan katký sunmalarýný bekliyoruz. Esnafýmýz ve halkýmýzla el ele vererek bu sorunu aþabileceðimize inanýyoruz" diye konuþtu.

Ýçten’den Ramazan mesajý DÝYARBAKIR - AKP Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, bugün baþlayan 11 ayýn sultaný Ramazan ayý için bir mesaj yayýmladý. Ramazan ayýnýn gelmesiyle toplumsal hayatta paylaþmanýn, dayanýþmanýn, yardýmlaþmanýn, barýþýn ve kardeþliðin tesis yolunda tüm iyi niyetlerin arttýðýný söyleyen Ýçten; Ýslam aleminin en kutsal ayý olan Ramazan ile birlikte yardýmlaþma ve dayanýþma, birlik ve beraberlik, komþuluk ve kardeþlik, merhamet ve hoþgörü duygularýnýn en güzel þekilde yaþandýðýný dile getirdi. Ýslam dünyasýnýn acýlý ve ciddi bir süreçten geçtiðine dikkat çeken Ýçten; "Komþumuz Suriye yangýn yeri. Geçen Ramazan'dan bu yana diktatör Esed, kadýn, çoluk, çocuk, genç, yaþlý demeden binlerce kiþiyi öldürttü ve neredeyse bir milyondan fazla insan ne yazýk ki Muhacir durumunda. Yine Ýslam dünyasý için çok önemli olan Mýsýr'da bir yýl önce baský, dikta rejimine karþý halk ihtilali gerçekleþti. Ýlk defa demokratik bir seçimle islami hassasiyetlerle baþa gelen iktidarý siyonist, emperyalist ve haçlý zihniyetine sahip olanlar askeri darbe ile hançerlediler. Avrupa ise bu olanlarý, görmezden geldiði gibi "Darbe" lafýný bile kullanmayarak kendiyle çeliþti ve ahlaki deðerlerini ayaklar altýna aldý. Bunlar ne yazýk ki bize yabancý manzaralar deðil. Ayný filmin benzeri hatta daha kötüsü Arakan'da sahnelendi. Ötekileþtirmenin, katliamýn, cinayetlerin ve kanýn oluk oluk aktýðý bu coðrafyada batý her zamanki gibi sessiz kaldý. Ama bilinsin ki gören gözler bunu unutmadý. Tarih de unutmayacak ve bu Haçlý zihniyetinde olanlarý ve yandaþlarýný da hiçbir zaman affetmeyecek" dedi. Mübarek Ramazan ayý boyunca kazanýlacak yüksek dindarlýk seviyesinin, Kur'an-ý Kerim ile bilgilenme gayretini, paylaþma duyarlýlýðýný, bütün güzel hasletleri ve iyi niyetleri yýlýn diðer günlerinde de sürdürebilmenin son derece önemli olduðunu kaydeden Ýçten, "Ramazan, dargýnlarýn barýþmasý, ötekileþtirmeden kucaklaþmanýn yaþanmasý, tüm insanlarýn birbirini anlamasý için iyi bir fýrsattýr. Öfkenin azaldýðý, sevginin çoðaldýðý bu kutsal günlerin ülkemize ve tüm Müslüman dünyasýna hayýrlar getirmesini diliyorum. Dualarýnýzý bizden esirgemeyin" diye konuþtu.


10 Temmuz 2013 Çarþamba

Kadýn ve Yaþam

7

Kadýnlardan anadil için çaðrý

Kardelen Kadýn Evi bünyesinde açýlan Kürtçe dil kursunun birinci aþamasý tamamlandý. Kursiyerler, anadillerini öðrenmenin mutluluðunu yaþadýklarýný ifade ederek, herkesi anadiline sahip çýkmaya çaðýrdý

DÝYARBAKIR - Baðlar Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kardelen Kadýn Evi desteði ile gerçekleþtirilen ve 20 kadýn kursiyerin eðitim gördüðü Kürtçe dil kursunun ilk aþamasý tamamlandý. Kardelen Kadýn Evi, kurslarýna katýlan ve eðitimlerini tamamlayan kadýnlara sertifikalarýný takdim etti. Kursa katýlan kadýn kursiyerlerden zorunlu göç nedeniyle Ýstanbul'a yerleþen Þükran Ateþ, Diyarbakýr'a geldikten sonra anadi-

lin önemini daha iyi kavradýðýný belirterek, "Burada herkes Kürtçe konuþuyor; ancak ben Kürtçe anadilimi bilmediðim için Türkçe konuþmak zorunda kalýyordum. Ailemle birbirimizi anlamakta zorluk çekiyorduk. Ben Ýstanbul'da büyüdüm. Metropollerde anadilimizle hiç konuþamýyorduk. Anadilimizi bilmiyorduk. Ben gelin olarak Diyarbakýr'a geldim. Daha sonra Kardelen Kadýn Evi'nde Kürtçe anadil kursunun verildiðini öðrendim ve

kaydýmý yaptým. Kardelen Kadýn Evi'nde çok þey öðrendim. Baþta anadilimi öðrendim, kültürümü ve tarihimi öðrendim" dedi.

“Kurs sayesinde artýk Kürtçe okuyabiliyorum”

Þimdi çok daha mutlu olduðunu ve anadil kursunun sona ereceði için üzgün olduðunu da ifade eden Ateþ, "Kursumuz yakýn zamanda bitecek. Bu konuda da üzüntülüyüm. Bütün kadýn arkadaþlarýma seslenmek istiyorum. Bilmeyenler

sonra birkaç gün içinde eþinin kendisin dövmeye baþladýðýný söyledi. Evliliðin ilk gününden anarak devam ederken, Van'da týrm e tikç geç gün det þid elik Kadýna yön bu güne geçen 16 yýllýk zorla evlendirilen 4 yle eni kuz ük büy yaþ 15 en ind süreç içinde eþinin yaþayan ve kendis uyguine sürekli hakaret ederek þiddet dis ken nin eþi , E.A esi ann sinirlendiði veya alkol uk çoc du vur baþ i'ne clis Me aldýðý zamanlarda kenladýðýný belirtti. E.A, BDP Kadýn gel eve im biz a unc duy disine sürekli sözlü þiddet uyguladýðýný bir la zor i ben k ere hakarette bulunduðu ve iddia ederek, eþinin a Ban . attý kap ya oda dövdüðünü belirten kendisine karþý aya olm ip sah la zor E.A, artýk yaþadýklarý uyguladýklarý rüze am ýrm Bað . ýþtý çal karþýsýnda dayanacak karþýnsýnda çocuký. akt býr i ben ine gücünün olmadýðýný larýndan kaynaklý ekli sür i ben a ýnd ras Son söyledi. Evi terk edip bir þey yaparek ede dit teh ak yar ara madýðýný söyledi. gittiði zamanlarýn baþka biriyle r 'eðe n ‘Zorla evlenmek evlenirsen sana öyle bir olduðunu da belirte ine dis ken in eþin , E.A zorunda iftira atarým ki, baban çocuklarýný vermediðini býrakýldým’ seni öldürmek zorunda ve kendisine bir daha 16 yýldýr evli kalýr' diyerek, beni ekle tehdit olan E.A, ailenin en onunla evlenmek zorun- göstermem etmesinde kaynaklý da býraktý" dedi. Eþi FOTO: ARÞiV büyük çocuðu yine çocuklarý için olduðunu, feodal tarafýndan sürekli de mecburiyetten kaynaklý için bir aile yapýsý tehdit ve aile içinde VAN - Kadýna yöneeve dönmek zorunda büyüdüðünü belironursuzlaþtýrma benzlik þiddet, gerek devlet nun uðu çoc kaldýðýný ifade etti. amca eri yönelimlerde politikalarý gerek erkek tirken; ini dis ken Þu an bile eþinin baþkalarýnýn bulunulduðunu belirten egemen zihniyetin det uygusý ma isteyeceðini duy E.A, tüm aile çevresinin kendisine þid tahakkümcü yakettiðini dit am teh lamaya dev üzerine gelip kendisini tecrit ettiðini laþýmýndan kaynaklý la zor adýkyaþ ine , belirten E.A ederek kendis ve sonrasýnda istemeyvarlýðýný sürdürmeye ý ðýn ýþtý P çal BD sahip olmaya larý karþýsýnda erek zoraki bir þekilde devam ediyor. Van'da la i'ne etti. Zor Van Kadýn Meclis evlenmek zorunda yaþayan ve kendisinden iddia irten bel ini dið iril i. ird end get evl dile ýný baþvurduðunu ve ca dýð kal 15 yaþ büyük am yani eþim i ank "Þu , E.A en iril kendilerinden yardým çocuðuyla evlend ‘Artýk dayanacak i ben u oðl ýn cam am , E.A talep ettiðini dile getir4 çocuk annesi gücüm yok’ nu uðu old n leri yen iste i ekl sür di. (DÝHA) eþinin kendisine E.A, evlendikten ki fizi hakaret ederek

Kadýna þiddet devam ediyor

gelsin anadilini öðrensin ve herkesin Kürtçe konuþmasýný istiyorum. Kimse anadilini unutmasýn. Çünkü dilimiz onurumuzdur" diye kaydetti. Kursiyerlerinden Ruken Güneþ ise, Kürtçe bilmesine raðmen okuma-yazma konusunda ciddi sýkýntýlar yaþadýðýný dile getirerek, "Kürtçe bilsek de okuma yazmam yoktu. Bu kurs sayesinde Kürtçe hem okuyabiliyorum hem de yazabiliyorum. Güzel bir ortam ve ortaklaþmayý, paylaþmayý öðrendim. Þu anda ilk kademe dil kursu eðitimini aldýk. Daha sonra da ikinci kademe dil kursuna geçeceðiz. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi. 'Kürtçe öðrenmek sevindirici' Kardelen Kadýn Evi'nde daha önce bilgisayar ve muhasebe eðitimini aldýðýný söyleyen kursiyer Necla Avcý ise, anadilini bilmediði için Kürtçe dil kursuna katýldýðýný belirterek, ailesinin kendisine Kürtçe öðretemediðini ifade etti. Avcý, "Kürtçe anadilimi öðrenmek, konuþmak, yazmak çok sevindirici benim için. Bu fýrsatý bana veren Kardelen Kadýn Evi'ne teþekkür ederim" diye konuþtu. (DÝHA)

Hamile kadýn dayaktan öldü iddiasý

AFYONKARAHÝSAR'da, 5 çocuk annesi hamile kadýnýn kocasýndan yediði dayak sonucu öldüðü öne sürüldü. Ýddiaya göre, Çiçektepe Beldesi'nde yaþayan 39 yaþýndaki 2 aylýk hamile Ayþe Ç., kocasý Yusuf Ç.'den dayak yedi. Kanamasý baþlayan kadýn iki gün boyunca hastaneye götürülmedi. Durumu aðýrlaþýnca kocasýnýn hastaneye götürmeye karar verdiði kadýn yolda yaþamýný yitirdi. Ailenin þikayeti üzerine cenaze otopsi yapýlmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Þikayetler üzerine gözaltýna alýnan koca Yusuf Ç. ise ifadesinin ardýndan serbest býrakýldý.


8

POLÝTÝKA

10 Temmuz 2013 Çarþamba

‘Hakimler tahliye kararý verebilir’ Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç, uzun tutukluluk süresinin iptaline iliþkin karar çýktýktan sonra gelinen noktayý deðerlendirdi. Kýlýç, “Hakimlerin bir yýl beklemesine gerek yok. Bu karar dikkate alýnarak tahliye kararý verilebilir” dedi

Bozdað: Tutuklama mahkemelerin takdirinde

ANKARA - Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç, uzun tutukluluklar konusunda verdikleri kararla ilgili, ''Mahkeme, 10 yýllýk sürenin anayasaya aykýrý olduðuna oy birliðiyle karar verdi. Hakimler, gereðini yapar; onlarýn takdiri'' ifadesini kullandý. Hükmün, Anayasa'nýn 13. maddesi olan, ''ölçülülük" ilkesi gereði iptal edildiðini söyleyen Kýlýç, "Gerekçeli karar yazýldýðýnda bu daha

iyi anlaþýlacaktýr" diye konuþtu. Kýlýç, kararýn cezaevinde 5 yýlýný dolduran tutuklulara tahliye yolu açabileceðini kaydetti. Milliyet gazetesine konuþan Anayasa Mahkemesi Baþkaný, ''Hakimler, isterlerse bu kararý dikkate alarak ve diðer þartlarý da gözeterek tahliye edebilirler. 10 yýl kuralý, bir yýl daha yürürlükte olmakla birlikte, hakimler tahliye kararý verebilir" deðerlendirmesinde bulundu.

“Ramazan Suriye’ye barýþ getirsin”

ANKARA - Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Suriye Muhalifler ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Baþkaný Ahmed Asi el Carba ve beraberindeki heyeti Dýþiþleri Bakanlýðý Konutu'nda kabul etti. Carba'yý yeni görevinden ötürü tebrik eden Davutoðlu, Suriye'nin belki de tarihinin en kritik aþamasýndan geçtiðine iþaret ederek, bu dönemde en önemli hususun, Suriye halkýnýn temsilcilerinin birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri ve aralarýndaki ihtilaf-

larý gidererek bir an önce Suriye'nin geleceði konusunda gerekli adýmlarý atmalarý olduðunu kaydetti. Davutoðlu, ramazan ayýnýn, Suriyelilerin çektiði acýlara son vermesi ve Suriye'ye barýþ getirmesi temennisinde bulunarak, þöyle konuþtu: "Ramazanýn ilk gününde ben de ilk iftarýmý inþallah ailemle birlikte Nizip'te mülteci kardeþlerimizle açacaðým. Ýnþallah bu ramazan, Suriyeli kardeþlerimizin acý ve ýstýrap çektiði son ramazan olur. Ýnþallah en kýsa zamanda ramazanýn da

bereketiyle Suriyeli kardeþlerimiz arasýnda birlik, beraberlik hakim olur ve halkýn talepleri, sizlerin talepleri doðrultusunda gerekli siyasi deðiþim gerçekleþir, bütün Suriye'de barýþ hakim olur." Davutoðlu, Þam ve Halep'te, özellikle de son günlerde Humus'ta yaþananlardan duyduðu üzüntüyü de dile getirerek, "Ümit ederiz ki bu ramazan ayýnda en azýndan bir þekilde bu silahlar ve kan akmasý durur ve kalýcý bir barýþý tesis etmek için bütün taraflar harekete geçer" dedi.

ANKARA- Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nebil Maruf'u kabulünün ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Anayasa Mahkemesinin tutukluluk süresine yönelik kararla ilgili soru üzerine Bozdað, þunlarý söyledi: "Bildiðiniz gibi tutuklama bizim hukukumuzda bir tedbirdir. Zorunlu bir uygulama deðildir. Yani CMK yürürlüðe girmeden önce tutuklamayla ilgili bir üst sýnýr yoktu. Dolayýsýyla hakim veya mahkeme tutuklama kararý verdiði zaman bu uzunca bir zaman devam edebiliyordu. Yapýlan bir düzenlemeyle biz bunu bazý suçlar için 2 yýl, bazý suçlar için 5 yýl, örgütlü suçlar bakýmýndan, terör suçlarý bakýmýndan da azami 10 yýlla sýnýrladýk. Yani mahkemenin takdirine baðlý bir olaydýr bu. Ama mahkeme bunu ilanihaye sürdüremez, sürdürmemesi lazým. Onun için de bir azami sýnýr koyduk. Esasýnda mahkemeler bu azami sýnýra uymadan da tutuklama kararlarýný gözden geçirip, tahliye kararlarý her zaman verebilirler. Çünkü bunu tutuklamaya mahkemeyi mecbur kýlan bir düzenleme hukukumuzda olmadýðý gibi tahliyeye mecbur kýlan bir düzenleme de yoktur. Bu tamamýyla mahkemenin takdirindedir. Sadece on yýllýk o üst sýnýr, tutukluluðun uzun sürmemesi için konulmuþ zorunlu süredir. O süre dolduðu zaman mahkeme artýk bu konuda ayrý bir deðerlendirme yapmayacaktýr. Tutukluluk haline bu azami süre dolduðu için son vermek durumunda kalacaktýr. Esasýnda bu on yýllýk süre bir iyileþtirme olarak getirilmiþ bir adýmdýr." Hemen tutuklama kararý verilmemesi için getirdikleri adli kontrol mekanizmasýna iliþkin de bilgi veren Bozdað, "Biz bu alanda mahkeme ve hakimlerin elindeki enstrümanlarý çoðaltan adýmlar attýk" diye konuþtu. Tutuklamayý objektif nedenlere baðlayan baþka düzenlemeler ve pekçok iyileþtirmeler yaptýklarýný ifade eden Bozdað, Anayasa Mahkemesinin aldýðý kararla 10 yýllýk azami süreyi iptal ettiðini hatýrlattý. Bozdað, þunlarý kaydetti: "Ancak bunun yürürlüðe girmesi için bir yýllýk süre öngörmüþtür yasama organýna. Yasama organý bu bir yýllýk süre içinde yeni bir yasal düzenleme yapma ihtiyacý duyarsa onu yapacaktýr. Eðer yeni bir yasal düzenleme yapma ihtiyacý duymazsa herhangi bir düzenleme yapmayacaktýr. Bu takdirde de bir yýl sonra on yýllýk azami süre uygulamasý kendiliðinden ortadan kalkacak, onun yerine 5 yýllýk azami süre uygulamasý gelecektir." Konuyla ilgili detaylarýn gerekçeli kararýn yayýmlanmasýyla ortaya çýkacaðýný dile getiren Bozdað, "Tutuklama, Anayasa Mahkemesinin bu kararý olsa da olmasa da eski düzenleme yürürlükte olsa da olmasa da tamamen mahkemelerin takdirinde olan bir konudur. Mahkemeler takdir içinde olan bu konuda dosya ve delil durumuna göre kendi deðerlendirmeleri sonucunda karar alma yetkisine her zaman sahiptir" dedi.


9

POLÝTÝKA

10 Temmuz 2013 Çarþamba

CHP’nin meclise taþýdýðý þok iddia:

Burada okuyanlar eþcinsel CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Umut Oran, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'a, Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu için müracaatta bulunan adaylarýn evlerine, bu okullarda okuyan öðrencilerin “ahlaksýz” ve “eþcinsel” olduðu yönünde bir takým ifadeler içeren CD'ler gönderildiði yönündeki iddialarý sordu

ANKARA - Konuya iliþkin açýklama yapan CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Umut Oran , Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesini yetiþtiren ve dünyada da kendi alanýnda lider durumda olan harp okullarý ve askeri liseleri geliþtirmenin herkesin görevi olduðunu belirterek, "Bugüne kadar her zaman onur duyduðumuz subaylar yetiþtiren bu okullarda son zamanlarda yaþanan bazý

geliþmeler ise hepimizi kaygýlandýrýyor" dedi. Özellikle TSK'nýn yapýsýnýn deðiþtirilmesi için bazý adýmlar atýldýðý, bu kurumlarýn da yoðun bir baský altýnda olduðu yönündeki iddialarýn giderek yoðunlaþtýðýný ifade eden Oran, "Harp okullarýnda ve askeri liselerde neler oluyor? Baþta hükümet olmak üzere herkesi bu kurumlarý korumaya ve bu kurumlarýn dengesiyle oynamamaya çaðýrý-

yorum. Kimse askeri okullarý kendi ideolojisi ve talepleri doðrultusunda dizayn etmeye kalkýþmamalý, bu hareketlerin sonu ülkemiz için gerçekten vahim olur" diye konuþtu. Konuyu TBMM gündemine de taþýyan Oran, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'ýn yazýlý yanýtlamasý istemiyle þu sorularý yöneltti: "Harp okullarýnda eðitim almakta olan askeri lise çýkýþlý öðrenciler, sivil liselerden gelen öðrencilere göre neden daha fazla devre kaybediyor? Askeri lise çýkýþlý öðrencileri bir yýldýrma politikasý mý uygulanýyor? Neden askeri liselerden gelen ve FYO (Fakülte Yüksekokulda okuma) hakký kazanan öðrencilere mülakat sýnavlarýnda "þuradaki daðýn ismi nedir" gibi alakasýz sorular soruluyor? Bu mülakatlarý yapan

Çiçek liderler turunda TBMM Baþkaný Çiçek, yeni anayasa çalýþmalarýnda gelinen son aþamayý iletmek üzere muhalefet liderleriyle bir araya geldi

komutanlarýn kimlikleri neden saklanýyor? Mülakattan elenip de Kara Harp Okulu (KHO) intibak kampýna katýlan kaç öðrenci halen KHO'na devam etmektedir? Son 10 yýlda Harp Okullarýndan toplam 1764 öðrenci ayrýlýrken, sadece 2007'den sonra ayrýlanlarýn sayýsý 1439. 10 yýlda Harp Okullarýndan ayrýlanlarýn yüzde 81,5'i 2007'den sonra ayrýlmýþ. Medyaya yansýyan haberlerde de askeri lise çýkýþlý öðrencileri yýldýrmak için "þok mangalarý" kurulduðu, bu öðrenciler eliyle bazý komutanlarýn askeri lise çýkýþlý öðrencilere mobbing yaptýðý iddia ediliyor. Bu okullarda mobbing ve insanlýk dýþý muamele ile öðrencilerin okuldan ayrýlmaya zorlandýðý doðru mu? 2010 yýlýnda Deniz Harp Okulu'nda eðitim görmekte olan bazý Deniz Lisesi mezunu öðrencile-

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baþkaný Cemil Çiçek, yeni anayasa çalýþmalarýna iliþkin muhalefet liderleriyle bir araya geldi. Çiçek, bu kapsamda ilk olarak MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli ile görüþtü. Bahçeli'nin, TBMM'deki makamýnda gerçekleþen görüþme yaklaþýk 50 sürdü. Görüþmeye, MHP Grup Baþkanvekilleri Mehmet Þandýr ve Oktay Vural, TBMM Anayasa Uzlaþma Komisyonu'nun MHP'li üyesi Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ile Aydýn Milletvekili Ali Uzunýrmak katýldý. Çiçek, Bahçeli'nin ardýndan BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ile biraraya geldi. Demirtaþ'ýn TBMM'deki makamýnda gerçekleþen görüþme, saat 15.00'de baþladý. Görüþmede, BDP Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak ve BDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan da yer aldý. Çiçek, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ile bir araya geldi.

Baþbakan Erdoðan ile bugün görüþecek

Çiçek, TBMM'de grubu bulunan siyasi parti liderleriyle yaptýðý görüþmeleri AKP Genel Baþkaný ve Baþbakan Erdoðan ile tamamlayacak. Görüþme, bugün saat 13.30'da Baþbakanlýk Resmi Konutu'nda gerçekleþecek.

re yönelik iftiralar atýlmýþ, bazý internet sitelerinde de eþcinsel olduklarý iddia edilmiþtir. Söz konusu öðrencilere iftira atýldýðý ortaya çýkmýþtýr, bu iddialarý ortaya atan gazeteler ve yayýn kuruluþlarýna karþý hangi hukuki iþlem yapýlmýþtýr? Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu için müracaatta bulunan adaylarýn evlerine, bu okullarda okuyan öðrencilerin 'ahlaksýz' ve 'eþcinsel' olduðu yönünde bir takým ifadeler içeren CD'ler gönderildiði iddia edilmektedir. Müracaatta bulunan adaylarýn adreslerini kim almýþtýr, Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesi'ne yönelen bu saldýrýnýn sorumlularý neden ortaya çýkartýlmamýþtýr? 2006-2013 yýllarý arasýnda harp okullarýndan kaç askeri lise kaynaklý öðrenci ve kaç sivil lise kaynaklý öðrenci mezun olmuþtur?"

Bahçeli: Kesip atmak çözüm deðil ANKARA - MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Meclis Baþkaný Çiçek'le yaptýðý görüþmenin ardýndan açýklamalarda bulundu. Çiçek, "Sayýn Çiçek, Anayasa Uzlaþma Komisyonu çalýþmalarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi verdiler. Bu çalýþmalarýn çok hayýrlý dolduðunu söyledik. Çalýþmanýn devam etmesinin yolu sürekli görüþmektir. Kesip atmak çözüm deðildir. MHP komisyonda çekilmeyecektir. Komisyondan çekilmek isteyen parti varsa o partinin bileceði iþtir" dedi.


10

HABER

10 Temmuz 2013 Çarþamba

‘Kentsel dönüþüm Baðlar ve Sur için çok önemli’ Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Mustafa Temel, Diyarbakýr’da Sur ve Baðlar için kentsel dönüþümün çok önemli olduðunu belirterek, “Ýnsan hayatýyla ilgili bir iþ yapýyoruz. Bundan daha önemli bir iþ olamaz” dedi

HAKAN POLAT

DÝYARBAKIR - Ýnþaat Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þube Baþkaný Turan Kapan ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) Baþkanlýðý'na seçilen Ahmet Sayar ile Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Mustafa Temel'i ziyaret etti. ÝMO Þube Baþkaný Turan Kapan, yönetim kurulu üyeleri Þahin Kaya, Sinan Tarý, Yusuf Yeþil, Ferhat Demir ile Þube Sekreteri Barýþ Çetinkaya, ilk olarak yeni seçilen Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ahmet Sayar ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. DTSO binasýndaki ziyarette ÝMO Þube Baþkaný Kapan, Sayar'a yeni görevinde baþarýlar diledi.

“Biz kapýlarý çalacaðýz”

DTSO seçimlerinde Diyarbakýr halkýnýn talebi olan genç ve dinamik bir kadronun kazandýðýný hatýrlatan Kapan, Diyarbakýr'ýn bir özgünlüðünün olduðunu, bu yönetimin de bir fýrsat olduðunu ifade etti. Sanayinin ve kenttin toplumsal yönünün düþünülmesi gerektiðini belirten Kapan, ellerinden gelen katkýyý kentte ve DTSO'ya sunacaklarýný söyledi. DTSO'nun yeni yönetiminin Diyarbakýr ekonomisine katký sunacaðýndan ve geliþtireceðinden umutlu olduklarýný kaydeden Kapan, çalýþmalarda katýlýmcýlýðýn önemine dikkat çekti. Meslek örgütleri ve sivil toplum

Her 4 kiþiden biri rüþvet veriyor

örgütleriyle danýþýlarak ve paylaþýlarak birlikte hareket edilmesi gerektiðine iþaret eden Kapan, barýþ süreciyle birlikte ekonomik kalkýnmanýn da önem arz ettiðini ifade etti. Sayar ise, kurtuluþlarýnýn birlik ve birliktelikten geçtiðini vurgulayarak, kolektif çalýþma tarzýný esas aldýklarýný ve kalkýnmayý böyle saðlayabileceklerini söyledi. Sayan, "Biz kapýlarý çalacaðýz" dedi.

“Mesleðimize zarar veriliyor”

ÝMO yönetim kurulu üyeleri daha sonra, Diyarbakýr Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Mustafa Temel'i makamýnda ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Ziyarette konuþan ÝMO Þube Baþkaný Kapan, "Kurumlarla nasýl çalýþabiliriz, nasýl daha iyi sonuçlar alabiliriz"in çabasý içinde oldukla-

DÝYARBABKIR - Uluslararasý Þeffaflýk Örgütü'nün hazýrladýðý küresel yolsuzluk araþtýrmasýna göre her dört kiþiden biri son bir yýl içerisinde rüþvet verdi. 107 ülkede 114 bin kiþi ile yapýlan araþtýrmada yalnýzca 11 ülkede yolsuzluk probleminin azaldýðýna dikkat çekiliyor. Türkiye'nin de içinde bulunduðu araþtýrmaya göre rüþvetin geçtiðimiz yýla göre yükselme gösterdiðini düþünenlerin sayýsý çoðunlukta. Araþtýrmaya katýlanlar yolsuzluðun kendi toplumlarýnda büyük bir sorun teþkil ettiðini

rýný ifade ederek, meslek birikimlerini deprem zararlarýný en aza indirmek için kullanmak istediklerini söyledi. Birçok üniversitede alt yapýsý olmadan açýlan mühendislik bölümlerinin mesleklerine zarar verdiðini kaydeden Kapan, yapý denetimin Türkiye için Diyarbakýr'ýn bir uygulama alaný olduðuna iþaret etti.

“Acýlar yaþamak istemiyoruz”

Kapan, "Yapý denetim alanýnda sorunlar yaþanýyor. Bu sorunlarýn çözümü için çaba sarf edeceðiz. Biz sizinle ve üniversiteyle depremle ilgili bir çalýþma yürütmek istiyoruz. Kentteki yapý stokunu belirlemek istiyoruz. Ekim ayýnýn baþýnda Yapý Denetimi Sempozyumu düzenliyoruz. Sizim ve meslektaþlarýmýzýn sempozyuma katýlmasýný istiyoruz. Sempozyumda, sorunla-

düþünüyor. Rapora göre insanlar yolsuzluk hakkýnda daha çok endiþe duyarken, politikacýlara duyulan güven de azalýyor. Araþtýrmada çýkan sonuçlara göre siyasi partiler yolsuzluða en çok baþvuran kurumlar olarak görülüyor. Araþtýrmaya göre, rüþvette siyasi partileri polis, yargý, meclis ve kamu hizmet görevlileri izliyor.

Türkiye’nin durumu

Türkiye'de yolsuzlukla mücadelede halkýn bir farklýlýk yaratabileceðini düþünenler araþtýrmaya katýlanlarýn yarýsýndan

rýmýzý tartýþýp doðru çözümleri bulmak istiyoruz. Biz artýk acýlar yaþamak istemiyoruz. Onun için önlemlerimizi önceden almamýz gerekiyor" dedi. Kentsel dönüþüm konusunda yerinde dönüþümlerden yana olduklarýný vurgulayan Kapan, yurttaþlarýn maðdur edilmemesi ve yeni sýnýflarýn yaratýlmamasý gerektiðine dikkat çekti.

“Kentsel dönüþüm çok önemli”

Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Mustafa Temel ise, Diyarbakýr'da Sur ve Baðlar için kentsel dönüþümün çok önemli olduðunu belirterek, "Ýnsan hayatýyla ilgili bir iþ yapýyoruz. Bundan daha önemli bir iþ olamaz" dedi. Temel, Sur ilçesindeki kentsel dönüþümle tarihi mekanlarý kurtarmak ve bölgeyi turizme açmak istediklerini kaydetti.

fazlasýný oluþturuyor. Devletin birkaç büyük çýkar üzerinde yönetildiðini düþünenler ise halkýn yüzde 49'unu oluþturuyor. Türkler daha fazla para harcamayý ise yolsuzluk ile mücadele için en büyük çare olarak görüyor. Türkiye'de yolsuzluðun yer almadýðýný bildiði bir þirketten daha fazla para harcayarak alýþveriþ yapmayý tercih edenler, imza toplamayý tercih edenlerden fazla görünüyor. Küresel rapor konu üzerine dünya genelinde yapýlan en büyük kamuoyu araþtýrmasý olmasý açýsýndan önem taþýyor.


11

HABER

10 Temmuz 2013 Çarþamba

TMMOB: ‘Polis orantýsýz müdahaleyi rutinleþtirdi’ Mimarlar Odasý Diyarbakýr Þubesi'nce, önceki gün gerçekleþen Gezi Parký eylemlerinde 60 kiþinin gözaltýna alýnmasýna iliþkin basýn açýklamasý yapýldý. Açýklamada, gözaltýna alýnanlarýn serbest býrakýlmasý istenirken, demokratik ve barýþçýl gösterilere polisin orantýsýz müdahalesinin artýk rutin bir hal aldýðýna dikkat çekildi Mehmet PÝÞKÝN

DÝYARBAKIR - Mimarlar Odasý Diyarbakýr Þubesi'nce, Ýstanbul'daki "Gezi Parký" eylemlerinde, aralarýnda TMMOB yöneticilerinin de bulunduðu 60 kiþinin gözaltýna alýnmasýna iliþkin basýn açýklamasý yapýldý.

“Üzülerek izliyoruz”

Açýklamayý okuyan Þube Baþkaný Necati Pirinççioðlu, Taksim Gezi Parký'nda uygulanmak istenen rant projelerine karþý barýþçýl gösteri hakkýný kullanan Taksim Dayanýþmasý'na ve kitlelere yönelik polis þiddetinin hala devam ettiðini üzülerek izlediklerine dikkat çekerek, þunlarý kaydetti: "Bugüne kadar sadece Kürt illerinde ve Kürtlere dönük bir yöntem olarak uygulanan bütün barýþçýl ve demokratik gösterileri terörize etme ve þiddet yöntemiyle bastýrma anlayýþý ve yaklaþýmý, bugün Gezi protestolarýnýn yapýldýðý bütün

illerde ve özellikle Ýstanbul'da kendini göstermektedir. Demokratik ve barýþçýl gösterilere polisin orantýsýz müdahalesi ve gözaltýlarý geliþtirmesi artýk rutin bir hal almýþtýr. En son vali tarafýndan yapýlan açýklamada parkýn halka açýldýðý belirtilmiþ, ama yine vali tarafýndan halkýn parka giriþine izin verilmeyeceði ilan edilmiþ, böylece de halk arasýnda bir ayrýmcýlýk ve ötekileþtirme yaklaþýmý itiraf edilmiþtir. Önceki gün yaþanan olaylarda, herhangi bir izne tabi olmadan gösteri yapma hakkýný kullanmak ve 'halka açýlan' parka gitmek isteyen Taksim Dayanýþmasýna karþý, bir kez daha ölçüsüz ve orantýsýz polis þiddeti ve gözaltý uygulamasý geliþtirilmiþtir."

“Kaygýlarýmýz artýyor”

"Polis saldýrýlarýnda Taksim Dayanýþmasý'nýn diðer bileþenleriyle beraber, tak-

‘Bol su tükettin’

menüleri ile ilgili Ramazan ayýnýn gelmesiyle sahur ve iftar Hastanesi'nde bilgi veren Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma lara bol su tükegörevli diyetisyen Þenay Genç, oruç tutan bulundu timi ve iftardan sonra yürüyüþ önerisinde

DÝYARBAKIR Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde görevli diyetisyen Þenay Genç, Ramazan ayýný saðlýklý bir þekilde geçir-

mek isteyenlere önemli uyarýlarda bulundu. Genç, Ramazan ayý boyunca formda kalmak için sahura kalkmanýn önemine dikkat

sim dayanýþmasý bileþeni temsilcisi olan arkadaþlarýmýz TMMOB Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz, Elektrik Mühendisleri Odasý (EMO) Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Beyza Metin, Mimarlar Odasý Ýstanbul Þubesi Ýkinci Baþkaný Sabri Orcan, Þehir Plancýlarý Odasý Ýstanbul Þube Sekreteri Akif Burak Atlar, Sekreter Yardýmcýsý Sezi Toprakçý, Mimar Mücella Yapýcý Gezi Parký'na ulaþmaya çalýþýrken gözaltýna alýnmýþtýr" diyen Pirinççioðlu, sözlerini þöyle çekti. Ramazan'da özellikle kýzartmalardan, hamur iþlerinden, aþýrý þeker ve yað içeren besinlerden, þerbetli tatlýlardan, çok tuzlu veya yemeklerden baharatlý ý gerektiðine lmas uzak duru ç, "SahurGen n çeke dikkat ir, yupeyn rt, yoðu da süt, oluden nler besi gibi ta mur þan hafif bir kahvaltý yapýlmalý ya da çorba, sebze ve zeytinyaðlý yemeklerden oluþan bir öðün tercih edilmelidir. Sahur öðününde kýzartmalardan, hamur iþlerinden, tuzlu, aðýr ve kýzarmýþ yemeklerden kaçýnýlmalý, özellikle iftarda ýzgara, haþlama ve fýrýnda yapýlan yemekler tercih edilmeli. Ayrýca iftarlarda aþýrý þerbetli, yaðlý tatlýlar yerine sütlü tatlýlar veya meyve tatlýlarý tercih edilmelidir" dedi.

sürdürdü: "Halklarýn taleplerine gözünü ve kulaðýný kapatan bir iktidarýn ancak otoriterleþmeye yol açacaðý, demokratik bir düzenin tesisini saðlamaktan uzak duracaðý açýktýr. Gezi parkýnda yaþanan saldýrý ve gözaltýlarýn demokratik tepkilere gösterilen tahammülsüzlükten ileri geldiði göz önüne alýndýðýnda, bu yaklaþýmýn sahiplerinin Kürt sorununun demokratik çözümünde adým atmayacaðýna dair kaygýlarýmýz artmaktadýr. Biz bu vesileyle, öncelikli olarak gözaltýna alýnan

‘Gazlý içeceklerden uzak durun’

"Ramazan'da sadece iftar ve sahura yüklenmek yerine az az sýk sýk beslenmeye çalýþmalýyýz" diyen Genç, "Ýftarla sahur arasýnda en az 2 ara öðün tüketmeye gayret edilmelidir. Ýþlenmiþ ekmek olan beyaz ekmek tüketmek yerine daha doðal olan tam buðday, çavdar ve ya kepek ekmeði tüketilmelidir. Bu sene çok sýcak geçen Ramazan'da gün içinde kaybettiðimiz suyu geri yerine koyabilmek için iftardan sahura kadar olan sürede ortalama 1.5-2 litre su tüketmeliyiz. Su tüketiminin yaný sýra, taze sýkýlmýþ meyve sularý, az þekerli veya þekersiz meyve kompostolarý, maden suyu, kavun karpuz gibi sulu meyveler tüketile-

bütün arkadaþlarýmýzýn serbest býrakýlmasýný, halkýn demokratik hak arama süreçlerine dair tahammülsüz yaklaþýmlardan uzak durulmasýný, her alanda halkýn beklentilerini dikkate alan bir anlayýþla Türkiye'nin demokratikleþmesi yönünde atýlmasý gereken bütün adýmlarýn bir an önce atýlmasýný beklediðimizi; halklarýmýza ve basýn aracýlýðýyla hükümete bildirmek, yaþanan olumsuzluklarý protesto ettiðimizi ve sürecin takipçisi olacaðýmýzý kamuoyuyla paylaþmak istiyoruz." rek sývý ihtiyacýnýn karþýlanmasý mümkündür. Soframýzdaki tuzu azaltmalý, ramazan ayýnda çay, kahve ve kolalý içeceklerin tüketiminde aþýrýya kaçýlmamalýdýr. Gazlý içeceklerden uzak durulmalýdýr. Aldýðýmýz kalorileri azaltabilmek için baþlangýç noktasý olarak çaya ve kahveye attýðýmýz þekeri býrakmalýyýz. Özellikle Ramazan ayýnda öðün sayýsý azaldýðý için ve hareketsiz bir yaþam sürdüðümüz için metabolizmamýz yavaþlar bu da kilo artýþýna neden olur. Ramazan ayý boyunca kilo almamak, formda kalmak ve saðlýklý beslenmek için mutlaka sahura kalkýn, iftardan sonra mutlaka hareketliliðinizi arttýrýn" diye konuþtu.


12

HABER

10 Temmuz 2013 Çarþamba

‘Kürt medyasý Kürtlerin onurudur’ KURDÝ-DER, Danimarka Eyalet Mahkemesi'nin Roj, Nûçe ve MMC televizyonlarýnýn lisanslarýný iptal etme kararýný kýnadý. KURDÝ-DER Genel Baþkaný Sebahattin Gültekin, alýnan kararý kýnadýklarýný belirterek, “Kürt medyasý Kürtlerin onurudur” dedi

DÝYARBAKIR - KURDÝ-DER Genel Merkezi, Roj, Nûçe ve MMC televizyonlarýnýn lisanslarýnýn iptal edilmesine iliþkin dernek binasý önünde basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya KURDÝ-DER yöneticilerinin yaný sýra Azadiya Welat gazetesi çalýþanlarý ve çok sayýda yurttaþ katýldý. KURDÝ-DER Genel Baþkaný Sebahattin Gültekin yaptýðý açýklamada, Kürt televizyonlarý Roj, Nûçe ve MMC'nin yayýn lisanslarýnýn Danimarka Eyalet Mahkemesi tarafýndan iptal edilmesini kýnayarak, þunlarý ifade etti: "Ne yazýk ki bu vahþi uygulamalar bütün dünyanýn gözleri önünde gerçekleþtirilmektedir. Kürtler benzersiz bir mücadele sergileyerek, direniþlerini geliþtirmiþ ve bu uðurda büyük bedeller ödemiþlerdir. Bu süreçte Kürtler varlýklarýný, dil ve kültürlerini bütün sömürgeci güçlere kabul ettirmiþ bulunuyor. Avrupa devletleri Kürtler söz konusu olduðunda bütün insaný deðerlerini unutmakta ve kendi demokratik deðerlerini ayaklar altýna almaktadýr. Ekonomik çýkarlarý için Kürt halkýna yönelik sürdürülen zulüm ve baskýlara sessiz kalmaktadýrlar." "Kürt medyasý Kürtlerin onurudur" diyen Gültekin, "Kürt basýný, Kürtlerin duyan kulaðý ve gören gözüdür. Yapýlan bu saldýrýyý þiddetle kýnýyoruz" dedi.

‘Kul hakký’ Cami kapattýrdý Diyarbakýr’ýn Baðlar ilçesinde 23 yýl önce camiye dönüþtürülen bir apartmanýn sýðýnaðý bina sakinlerinin rýzasý olmadýðý için Diyanet tarafýndan “Kul hakký yenildiði” gerekçesiyle kapatýldý kinlerinin þikayeti üzerine müftülük, bilirkiþi olarak din heyeti oluþturdu. Üç kiþiden oluþan heyet, cami olarak kullanýlan sýðýnaðýn müftülüðe satýlmasýný istedi.

‘Camiye kilit vuruldu’

DÝYARBAKIR'ýn Baðlar ilçesinde 23 yýl önce yapýlan Güneydoðu Kooperatif evleri sakinleri, ramazan ayý geldiðinden ve yakýnlarýnda cami olmadýðý için, apartman giriþindeki sýðýnýðý mescide dönüþtürdü. Ramazan ayý sonrasý kapatýlmak istendi, ancak çevredekilerin de isteðiyle kapýsýna kilit vurulmadý. Çevrede oturan vatandaþ ve esnaflar da orada namaz kýlmaya baþlayýnca kooperatifi yapan Celal Çetin ve Þadi Eren, sýðýnaðý Diyarbakýr Müftülüðü'ne tapu devir iþlemi yapmadan 1990'da tahsis etti.

‘Kul hakký yeniliyor’

Müftülük mescide cami beratý verip, kadrolu imam atadý ve Güneydoðu Camisi adý verildi. Aradan geçen süreçte 12 dairenin 8'i el deðiþtirdi. Cami imamý Þahin Elhaman, caminin çevreden su almasý üzerine cemaatin desteði ile 2 ay önce inþaat çalýþmasý baþlattý. Öðretmen olan bina yöneticisi Ýbrahim Alp ve 11 bina sakini ise kendi rýzalarý olmadýðý için buna karþý çýktý. Sýðýnaðýn bina malý olduðunu söyleyen ev sahipleri, 'kul hakký yeniliyor' diyerek caminin kapatýlmasý için Baðlar Ýlçe Müftülüðü'ne baþvurdu. Bina sa-

Ancak, bina sakinleri satmaya yanaþmadý. Bina sakinleri, caminin kapatýlmasý ve geçmiþe dönük elektrik, su ve emlak paralarýnýn yatýrýlmasý için Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Hukuk Müþavirliði'ne noter aracýlýðýyla ihtarname çekti. Konuyu dini ve hukuki açýdan detaylý inceleyen Diyanet, 12 mülk sahibini haklý bularak caminin tahliyesine karar verdi. Caminin kapýsýna kilit vurulduktan sonra imam ise, baþka bir camiye gönderildi. Apartman sakinlerinden Hasan Özer, "Ben buraya sonradan taþýndým. Namaz kýlacaktým ancak bina sakinleri bana 'Komþu burada kul hakký yeniyor namaz kabul olmaz" dediler. Bunun üzerine 5 vakit namazýmý evde veya baþka camide kýlmaya baþladým" dedi. Kaynak: http://www.sabah.com.tr/


13

HABER

10 Temmuz 2013 Çarþamba

Diyarbakýr’a çifte standart MEHMET PÝÞKÝN

DÝYARBAKIR Havaalaný'nda çifte standart uygulanýyor. Türkiye'de sadece Diyarbakýr Havaalaný'nda Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamasý yapýlýrken, bu durum "Çözüm Süreci" ile birlikte turizm açýsýndan olumlu bir atmosfer yakalayan kenttin imajýný olumsuz yönde etkiliyor. Edinilen bilgilere göre, uygulamanýn suçlularý yakalamak amacýyla yapýldýðý belirtiliyor ve bu çerçevede 89 uyuþturucu suçlusunun yakalandýðýna dikkat çekiliyor. Ancak uygulamanýn sadece Diyarbakýr'da yapýlmasý, "Suçlular sadece burada mý var?" sorusunu akýllara getiriyor. Bu uygulama, hem yurttaþlarýn hem de turizm odaklý sivil toplum örgütlerinin tepkilerine neden oluyor. Mezopotamya Genç Turizmciler Derneði Baþkaný Serkan Barut, bölgede ve Diyarbakýr'da turizm faaliyetlerinin en önemli belirleyicisi olan insanlarýn en temel ihtiyaçlarýnýn baþýnda güvenlik gereksiniminin geldiðini belirterek, "Bu yüzden havaalanýnda farklý bir uygulamaya geçilmiþtir. GBT'de sadece suç kayýtlarý bulunur. Herhangi bir otele gittiðiniz de veya tesiste konakladýðýnýzda sizden nüfus cüzdaný istenir. Bunun sebebi nüfus cüzdanýnýzýn GBT'ye alýnacak olmasýdýr. Emniyet bu yolla fiþlediði insanlarý zaten kontrol altýnda tutmaktadýr. Bu nedenle Diyarbakýr'a gelen ziyaretçiler ve giden kiþilerin her zaman suçlu arar gibi kendilerinin GBT'sine bakýlmasýný doðru karþýlamayacaktýr. Tabi ki GBT uygulamasý neye istinaden çýktýðýný az çok bilmekteyiz. 10 Nisan 2007'de uyuþturucu ticareti nedeniyle iki yýl aranan M.G. adlý hava korsanýnýn Diyarbakýr-Ýstanbul seferini yapan bir uçaðý kaçýrmasýndan ders çýkartýlarak bu sisteme geçildi. Ancak bu uygulamanýn sadece Diyarbakýr'da yapýl-

Türkiye'de sadece Diyarbakýr Havaalaný'nda yapýlan GBT uygulamasý, “Çözüm Süreci” ile birlikte imajý düzeltilmeye çalýþýlan kentte, tepkilere neden oluyor. GBT uygulamasýnýn suçlularý yakalamak için yapýldýðý ve bu yolla yaklaþýk 89 uyuþturucu suçlusunun yakalandýðý belirtilirken, uygulamanýn sadece Diyarbakýr’da yapýlmasý “suçlular sadece burada mý var?” sorusunu akýllara getiriyor. Yurttaþlar ve turizm odaklý sivil toplum örgütleri tepkilerini þöyle dile getiriyor: “Bu uygulama ya tüm havaalanlarýnda yapýlmalý ya da sadece Diyarbakýr havaalanýnda yapýlmamalý. Çünkü sadece burada yapýlmasý akýllara soru iþaretleri getiriyor…” masý çifte standart olmaktadýr" dedi. Dünyada GBT tarzý uygulamalarýn kamuoyu tarafýndan þiddetle reddedildiði bir dönemde böyle bir uygulamanýn gereksiz olduðuna iþaret eden Barut, sözlerini þöyle sürdürdü: "Eski bakan Abdüllatif Þener'in ve hemen hemen bütün anayasa hukuku profesörlerinin ifade ettiði gibi 'Hukuk devletinde GBT diye bir þey olamaz…' Türkiye Cumhuriyeti olarak eðer bizde kendimize hukuk devletiyiz diyorsak bir an evvel bunun gereðini yapýp bu ayýptan kurtulmalýyýz. Düþünebiliyor musunuz, kendi ülkenizde seyahat ediyorsunuz ve uçaða binebilmek için 'aranmadýðýnýzý' kanýtlamak zorundasýnýz. Bu uygulama anayasanýn eþitlik ilkesine ve seyahat özgürlüðüne aykýrý olduðu gibi uluslararasý insan haklarýna da aykýrý bir durumdur. Turistik faaliyetler için de kötü bir uygulamadýr. Emniyet Genel Müdürlüðü hangi gerekçelerle bu ilkel kararý aldý ve uyguluyor bunu hemen açýklamak zorunda. GBT adý verilen ve vatandaþlarý aranmadýðý konusunda ispata davet eden

bu uygulama ayný zamanda devletin de aczidir. En ileri teknolojileri kullanarak suçluyu arama ve bulma konusunda artýk uzmanlaþtýðýný sandýðýmýz Emniyet Genel Müdürlüðü meðer böyle tesadüf yöntemleriyle suçlu arýyormuþ, ortaya bu çýkýyor. Hem gelen ziyaretçileri hem insaný kendi memleketinden soðutmaya kimsenin hakký olamaz."

‘Çifte standart’

Sürekli uçuþ yaptýðýný ancak GBT uygulamasýna sadece Diyarbakýr'da rastladýðýný belirten yolculardan Mehmet Þahin Taþ, "Ýstanbul'dan ailemi ziyaret etmek için Diyarbakýr'a geldim. Sabiha Gökçen Havaalaný'ndan Diyarbakýr'a uçtum. Orada böyle bir uygulamaya rastlamadým. Ancak geri dönüþ için Diyarbakýr Havaalaný'na geldiðimde GBT uygulamasý yapmalarý dikkatimi çekti. Bu çifte standarttan baþka bir þey deðildir" dedi.

‘Her kentte suçlu var’

Havayoluyla sürekli Ankara ve Ýzmir'e gidip geldiðine dikkat çeken Halim Göletli ise, "Ne Ýzmir ne de Ankara'da böyle bir uygulama yok. Diyarbakýr'da da daha önce bu uygulamaya rastlamamýþ-

tým. Ancak süreç ile birlikte daha duyarlý olunmasý gereken bir dönemde böyle bir uygulama yapýlmasý manidardýr. Bu durum kente ilk defa gelmiþ olanlarýn da dikkatini çekiyordur ve olumsuz bir düþünce yaratýyordur. Bu

uygulama eðer suçlularý yakalamak için yapýlýyorsa tüm havaalanlarýnda yapýlmalý. Ya da diðer illerde olduðu gibi Diyarbakýr'da da yapýlmamalý. Suçlu sadece Diyarbakýr'da yok. Her kentte suçlu var" diye konuþtu.

Demir döverek oruç tutuyor DÝYARBAKIR - Kavurucu sýcaklarýn yaþandýðý Diyarbakýr'da Ramazan ayýnýn gelmesiyle bazý meslek çalýþanlarý zor koþullara raðmen oruç tutarak iþini yapýyor. Demirci ustasý Mehmet Deniz, iþimizin zorluðuna raðmen orucunu aksatmadýðýný söyledi. Ramazan ayýnýn baþlamasýyla birlikte sýcaklarýn etkisiyle zor þartlar altýnda oruç tutan demirci ustasý Mehmet Deniz, 25 yýldýr bu iþi yaptýðýný bu yýl Ramazan ayýný iþinin tüm zorluklarýna raðmen aksatmayacaðýný dile getirdi. 45 dereceye varan sýcaklarýn yaþandýðý Diyarbakýr'da demir döverek geçimini saðlayan Deniz, iþlerinin eskisi gibi olmamasýndan da yakýndý. (ÝHA)


14

BÖLGE

10 Temmuz 2013 Çarþamba

‘KCK’ Ceylanpýnar’da ceza “KCK” Ceylanpýnar davasý olarak bilinen, 2’si tutuklu 14 kiþinin yargýlandýðý davanýn karar duruþmasýnda, bir kiþi beraat ederken, 13 kiþiye 6’þar yýl 3’er ay hapis cezasý verildi DÝYARBAKIR - 2'si tutuklu 14 kiþinin yargýlandýðý "KCK" Ceylanpýnar davasýnýn karar duruþmasý 5 Temmuz'da Diyarbakýr 9. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruþmaya tutuklu yakýnlarý ve avukatlar katýldý. Duruþmada, avukat ve tutuklu sanýklarýn yaptýðý savunmalarýn ardýndan tüm sanýklar için beraat talep edildi. Kararýný açýklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanýklarýn tutukluluk halinin devamýna karar vererek, tutuklu yargýlanan BDP

Kýzýltepe’de “damda uyuma” sezonu baþladý

Ceylanpýnar Ýlçe yöneticileri Cemil Tuncer ve Abdulbaki Can ile tutuksuz yargýlanan eski belediye baþkan yardýmcýsý Ahmet Daðtekin, belediye meclis üyeleri Adile Deniz Sürer, Abdulhalim Dayan, M. Emin Polat, Hasan Karaoðlan ile MEYADER Ýlçe temsilcileri Ýbrahim Avcý, Ecevit Yavuz, il genel meclis üyeleri Ýbrahim Oður, Abdurrahim Demir, eski ilçe yöneticileri Suphi Zengin ve Nurullah Akan'a "örgüt üyesi olduklarý" iddiasýyla 6'þar yýl 3'er ay

hapis cezasý verildi. BDP Ceylanpýnar Ýlçe yöneticisi Halil Þahin hakkýnda ise beraat kararý verildi.

“Hukuk demokratikleþmelidir”

Tutuksuz yargýlanýp 6 yýl 3 ay hapis cezasý alan belediye meclis üyesi Hasan Karaoðlan karara tepki göstererek, kararýn tamamen siyasi olduðunu söyledi. Karaoðlan, "Bütün KCK davalarýnda olduðu gibi bu davada da verilen karar siyasidir. Ýddianamede yer alan bütün iddialar legal parti

çalýþma ve faaliyetleri ile belediye çalýþmalarýndan ibarettir. Bu kararýn üst mahkeme tarafýndan düzeltileceðine inanmak istiyoruz. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaðýz. Sürecin demokratikleþmeye ve barýþa doðru evirileceðine olan inancýmýzla bütün bu siyasi kararlarýn düzeltileceðine, 12 Eylül gibi bu davalarýn da tarihin yüz karasý olmamasý için tek yapýlacak olan hukukun demokratikleþtirilmesidir" dedi. (DÝHA)

Belediye Katremas Deresi için harekete geçti HAKKARÝ Belediye Baþkanlýðý, atýklarýn atýldýðý Katremas Deresi'nin ýslah edilmesi için harekete geçti. Otluca köyünden Hakkari'ye akmakta olan ve hatta bir zamanlar içme suyu ve sulama suyu olarak kullanýlan Katremas Deresi, þehrin büyümesi ile birlikte çok kötü durumda olduðu için sulama amaçlý dahi kullanýlamýyor. Bazý mahalle sakinlerinin kanalizasyonlarýný baðladýðý, çöplerin atýldýðý derenin temizlenmesi için belediyenin harekete geçtiði belirtildi. Hakkari Belediye Baþkanlýðý yetkilileri, yakýnda Ýller Bankasý tarafýndan su ve kanalizasyon þebekesi için büyük bir ihale yapýlacaðýný ve bu ihale sonrasýnda þehrin kanalizasyon þebekesinin yenileneceðini belirttiler.

Yetkililer, "Maalesef þehrin birçok yerinde kanalizasyon þebekesi yok. Var olan þebeke de þehrin geliþmesiyle birlikte yetmemektedir. Ýller Bankasý tarafýndan yapý-

lacak ihale sonrasý kanalizasyon þebekesi yeniden döþenecektir. Katremas Deresi'ne akmakta olan tüm atýklarýn önüne geçeceðiz. Kesinlikle dereye atýklarýn atýlmasýna

müsaade etmeyeceðiz. Katremas Deresi baþta olmak üzere þehir içinde geçen tüm derelerin ýslah edilmesi için de çalýþmalar yapýlacaktýr" þeklinde konuþtular. Hakkari Devlet Su Ýþleri Müdürlüðü yetkilileri ise, Katremas Deresi çevresinde istinat duvarlarýnýn yapýlmasý için etüt çalýþmalarýný yaptýktan sonra yapýlacak bir proje ile derenin etrafýný duvarlarla çevireceklerini ifade ettiler. Evleri dere yataklarýnda bulunan mahalle sakinleri ise, dereye akan kanalizasyon þebekesi yüzünden pis kokulardan dolayý evlerinin pencerelerini açamadýklarý gibi dýþarý bile çýkamadýklarýný söyleyerek, yetkililerin bir an önce dere için bir çare bulmasýný istediler.

MARDÝN'in Kýzýltepe ilçesinde aþýrý sýcaklar nedeniyle bunalan vatandaþlar, damlarda yatmaya baþladý. Kýzýltepeliler, serinlemek için yataklarýný damlara sererek yatmaya baþladý. Kýzýltepe ve köylerde elektriklerin sýk sýk kesilmesi nedeniyle klimalarýný çalýþtýramayan vatandaþlar, soluðu damlarda aldý. Kýzýltepe'ye baðlý Alakuþ köyünde yaþayan Hadi Yusufoðlu adlý vatandaþ, "Son yýllarýn en büyük sýcaklarýný yaþýyoruz. Bugün Ramazan ayýn ilk günü. Allah herkese güç ve kolaylýk versin. Sýcaklar aþýrý derecede bunaltýyor. Biz çoluk çocuðumuzla serinlemek için damda yatýyoruz. Yemeðimizi çayýmýzý akþam damda yiyip içiyoruz. Elektrikler sýk sýk kesiliyor. Klimalar doðru dürüst çalýþmýyor. Evlerimizin içi oldukça sýcak, zararlý haþaratlar var biz de çareyi damda yatmada buluyoruz" dedi. (ÝHA)

Minik Muhammed’den büyük kampanya MUÞ'un Varto ilçesinde ikamet eden 6 yaþýndaki Muhammed Sever Yýlmaz adlý çocuk, engelliler adýna topladýðý kapaklarý babasý ile birlikte görevlilere teslim etti. Ýlçenin Kültür Mahallesi'nde ikamet eden 6 yaþýndaki Muhammed Sever Yýlmaz, engelliler için topladýðý 2 bin 130 adet kapaðý babasý ile birlikte saðlýk ocaðý görevlilerine teslim etti. Küçük Muhammed, kapaklarý engellilere araç alýnmasý için topladýðýný ifade etti. Baba Celal Yýlmaz ise, Muhammed'in kapaklarý 8-9 ay gibi bir sürede topladýðýný belirterek, "Engellilere bir nebze katkýmýz olacaksa ne mutlu bize" dedi. Saðlýk ocaðýnda görevli memur Yýlmaz Çelik de, kapak topladýklarýný belirterek, "Bizde arkadaþlar olarak bu kampanyaya duyarlýydýk. Küçük bir çocuðun duyarlýlýðýna sevindik. Kendisine teþekkür ederim" diye konuþtu. (ÝHA)


15

BÖLGE

10 Temmuz 2013 Çarþamba

‘Uyuþturucuya hayýr!’ bildirisi Batman Emniyet Müdürlüðü ekipleri, uyuþturucuyla mücadele kapsamýnda kentin deðiþik mahallelerini gezerek Kürtçe ve Türkçe anons yapýp bildiri daðýttý

BATMAN Emniyet Müdürlüðü, uyuþturucuya karþý mücadelede hýz kesmeden devam ediyor. Bu kapsamýnda Batman'ýn

deðiþik mahallelerini gezen Emniyet Müdürlüðü ekipleri, Kürtçe ve Türkçe anons yapýp bildiri daðýttý.

Batman'ýn deðiþik mahallelerinde bildiri daðýtýmýna Kaçakçýlýk ve Organize Þube Müdürlüðü, Toplum Destekli Þube Müdürlüðü, Asayiþ ekipleri ve Çocuk Þube müdürlüðünde görev yapan personel katýldý. Konu ile ilgili bilgi veren Narkotik Þube Memuru Mehmet Nur Kavak, Dünya Uyuþturucu Haftasý münasebetiyle Batman Emniyet Müdürlüðü olarak Batman halkýný uyuþturucuya karþý bilinçlendirmek, yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda halka bilgi vermek ve uyuþturucuyu tamamen Batman so-

kaklarýndan atabilmek amacýyla böyle bir kampanya baþlattýklarýný belirtti. Yaptýklarý çalýþmanýn yararlý olacaðýna inandýklarýný ifade eden Kavak, "Halkýmýzdan isteðimiz, gençlerimize ve çocuklarýmýza daha güzel yarýnlar býrakabilmek için uyuþturucuyla mücadelede bizimle birlikte hiç çekinmeden sürekli bir irtibat halinde olsunlar" dedi. Kendilerine bildiri verilen vatandaþlar ise, böyle bir çalýþmanýn daha erken baþlatýlmasý gerektiðini ve böylesi çalýþmalarýn sýklýkla yapýlmasýný istediklerini belirttiler.

Türk Pilotlarý iþsiz kalmayacak ralel olarak yabancý pilot istihdamýnda artýþ yaþanmaktadýr. Ancak, son yýllarda uçuþ okullarýnýn kapasitelerinde de artýþlar yaþanmýþtýr. Bakanlýðýmýz tarafýndan ruhsatlandýrýlmýþ iþletmelerde Türk vatandaþý pilotlarýn istihdam edilmesi esas olup, yabancý uyruklu pilot temini ancak zorunlu ve istisnai þartlarda kullanýlmalýdýr. Bu nedenle yabancý uyruklu pilot istihdamý konusunda bu düzenlemenin yapýlmasý ihtiyacý ortaya çýkmýþtýr.''"

Havacýlýk sektöründe yüzde 25 kotasýnýn üzerinde yabancý pilot çalýþtýrýldýðýný tespit eden Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü, Türk pilotlarýn istihdamýný artýrmak için harekete geçti DÝYARBAKIR - Sektörde belirlenen maksimum yüzde 25 kotasýnýn üzerinde yabancý pilot çalýþtýrýldýðýný tespit eden Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü (SHGM), Türk pilotlarýn istihdamýný artýrmak için harekete geçti. Genel Müdürlük, bu kapsamda, havayolu þirketlerine bir genelge gön-

derdi ve Türk pilotlarýn istihdamýnýn artýrýlmasýný istedi. Þirketler de bunun üzerine alýmlara baþladý. Alýnan bilgiye göre SHGM, geçen yýl iþsiz pilotlarýn istihdama kazandýrýlmasý için çalýþma baþlattý. Bu kapsamda Türkiye Havayolu Pilotlarý Derneði (TALPA) ile temaslarda bulunan Genel Müdürlük, Türkiye'de 120'ye yakýn iþsiz pilot

bulunduðunu tespit etti. Bunun üzerine havayolu þirketlerine yazý gönderen Genel Müdürlük, uçuþ okullarý sayýsýndaki artýþa ve Türk pilot istihdamýnýn önemine dikkati çekti. Son yýllarda Türkiye'de hava taþýmacýlýk sektörünün büyümesine paralel pilot ihtiyacýnýn da arttýðý belirtilen yazýda þunlar kaydedildi: "'Artan bu ihtiyaca pa-

REKLAM VE ÝLANLARINIZ ÝÇÝN BÝZE ULAÞIN 412 252 55 59

Yabancý pilot kotasý düþürülecek

Haziran ayý sonuna kadar iþletmelerde görev yapan yabancý ikinci pilot sayýsýnýn toplam ikinci pilot sayýsýnýn yüzde 25'ini aþmayacak þekilde azaltýlmasýný isteyen Genel Müdürlük, kademeli olarak yabancý ikinci pilot istihdamýnýn azaltýlmasýný içeren plan kapsamýnda, 2013 yýlýn sonuna kadar da yabancý ikinci pilot oranýnýn yüzde 10'a düþürülmesini hedeflediðini bildirdi.

Kadro problemlerini ramazan imsakiyesinde dile getirdiler BATMAN - Daha önce Tekel'de çalýþan ancak Tekel'in özelleþtirilmesinden sonra baþka kurumlarda 4C statüsü ile çalýþan iþçiler, problemlerini Ramazan imsakiyesinde dile getirdi. Batman'ýn Beþiri ilçesinde farklý kurumlarda çalýþan 4C statüsündeki iþçiler, problemleri anlatan imsakiyeleri basarak ilçe merkezinin dört bir tarafýna daðýttý. Ýmsakiyeleri bastýran ve iþçiler adýna konuþan Ahmet Dedebek, Türkiye'de 4C statüsündeki iþçilerin büyük sýkýntý yaþadýðýný, seslerine kimsenin kulak vermediðini belirterek, "Baþbakan ve Maliye Bakaný 4C çalýþanlarýnýn durumunu bilmiyor. Bizler bu ülkenin en fazla sýkýntý yaþayan kesimleriyiz, sürekli bu duayý yapýyoruz ama kamuoyunun da dualarýmýza iþtirak etmeleri, sesimizin duyulmasý için 4 bin adet imsakiye bastýrdýk ve daðýttýk" dedi. Türkiye geneli 4C çalýþanlarýnýn bir çok zorluk yaþadýðýný belirten ve bu nedenle '4C dualý' imsakiye bastýrdýklarýný ifade eden Dedebek, "Eylemler, etkinlikler, çaðrýlar, basýn açýklamalarý pek iþe yaramadý. Sürekli dua ettik maalesef dualarýmýz da kabul görmedi. Bu nedenle bu imsakiyeyi bastýrdýk, duasý kabul olunan bir insan belki 'amin' der ve Baþbakan ile Maliye Bakaný merhamete gelir diye düþündük" diye konuþtu. Tek çarelerinin duaya kaldýðýný dile getiren Ahmet Dedebek, 4C statüsündeki çalýþanlarýn zor koþullarda yaþadýðýný dile getirerek, "4C özelleþen kamu kuruluþlarýnda daimi iþçi statüsünde çalýþýrken iþ akitleri devralan þirket tarafýndan feshedilen çalýþanlarýn maðduriyetinin giderilmesi acýsýndan 657 sayýlý yasaya konulmuþ bir maddedir ve bu maddeye göre çalýþanlar her sene sözleþme imzalayarak bir kamu kuruluþunda en fazla 11 ay çalýþabildiði bir kamu çalýþaný statüsündedir" þeklinde konuþtu. (ÝHA)


16

BÖLGE

10 Temmuz 2013 Çarþamba

Oðlunun hasretini taþlara yazdý Mardin’in Kýzýltepe ilçesinde askerde olan oðlunun hasretine dayanamayan baba, iþ yerinin önündeki parke taþlarýna asker oðlunun þafaðýný yazýyor

MARDÝN - Motosiklet tamircisi 54 yaþýndaki Nuri Ceylan, askerliðini Tunceli'de yapan oðlu Muhammet Ceylan'ýn teskeresine kalan günleri, iþyerinin bulunduðu sokaktaki parke taþlarýna yazmaya baþladý. Baba Nuri Ceylan, oðlunun askerde olduðunu, hasretine dayanamadýðý için de

Ýbadethaneler Ramazan’a hazýr

kalan günleri parke taþýna yazdýðýný söyledi. Oðlunun kalan günlerini yazdýðý parke taþlarýný da her gün temizlediðini dile getiren baba Ceylan, "Oðlum askerde, onun terhisine kalan günlerini buraya yazýyorum. Burayý parke taþý ile döþediler. Oðlumun kalan günlerinin yazýlý olduðu

yerleri her gün temizliyorum. 100'den baþladým þimdi 24. gündeyim. Her gün bir gününü bu taþlara yazýyorum oðlum Muhammed'in. Tunceli Nazmiye'de komando eri olarak vatani görevini yapýyor. Oðlum daðýtýmda 10 gün izin kulandý baþka izin kullanmadýðý için bayramdan

bir hafta önce ayýn 31'inde terhis olacaðýnýn heyecanýný þimdiden yaþýyoruz. Oðlumu çok özledim, her sabah iner inmez gözümü taþlara çeviriyorum. Öðlenden sonra hemen kalemi elime alýp yerde bulunan parke taþýna kalan günlerini yazýyorum" dedi. (ÝHA)

Öðrencilere maddi destek Ýstanbul’da faaliyet gösteren bir vakýf beden eðitimi ve spor öðretmenliði ile antrenörlük bölümüne girmek isteyen öðrencilere sýnavlara hazýrlanmalarý için maddi destek saðladý SÝÝRT - Ýstanbul'da faaliyet gösteren bir vakýf, beden eðitimi ve spor öðretmenliði ile antrenörlük bölümüne girmek isteyen öðrencilere sýnavlara hazýrlanmalarý için maddi destek saðladý. Vali Yardýmcýsý Mustafa Pala, yaptýðý açýklamada, Siirt'ten her yýl bu sýnavlara yaklaþýk 200 gencin katýldýðý ve bunlarýn

DÝYARBAKIR - Ergani Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan cami ve mezarlýklarýn temizliðini yaparak ibadethaneleri, Ramazan ayýna hazýr hale getirdi. Belediye, ilçe genelinde camilerin halýlarýný yerinde temizleyerek Camilerin içerisinde bulunan her ayrýntýnýn temizliðini yaptý. Yaz aylarýnda yurttaþlarýn ibadetlerini daha rahat yapabilmesi için ise ilçede bulunan camilere klimalar taktý. Öte yandan yurttaþlarýn Ramazan ayýnda daha sýk ziyaret ettikleri mezarlýklar ise iki ekip tarafýndan temizliði yapýlarak ziyaretlere hazýr hale getirildi. Cami ve mezarlýklarýn etrafýnda bulunan çöp konteynerleri köpüklü su ile yýkayan ekipler ilaçlarla konteynerleri dezenfekte etti. Bu çalýþmada, Ýbadethanelerin hem daha iyi temizlenmesi hem de kadýnlara iþ alaný oluþturmak için özellikle kadýnlar seçildi.Ergani Belediyesi Temizlik Müdürlüðü tarafýndan oluþturulan 5 kiþilik kadýn ekip, Ramazan ayý boyunca bu çalýþmayý , rutin bir þekilde gerçekleþtirecek. Ayrýca ilçe merkezinde bulunan çeþitli cadde ve mahallelerde Ramazan ayý kutlama pankartlarý ve afiþleri asýldý.

Mardin’de su þebekesi yenileniyor

yüzde 30'unun bir bölüme yerleþtiðini belirtti. Bu gençlerden bazýlarýnýn maddi durumlarýnýn iyi olmamasý nedeniyle müracaat ettikleri üniversitelere gitmekte zorlandýklarýný anlatan Pala, bunlara katký saðlamak için Ýstanbul'da faaliyet gösteren Sancaklar Vakfý nezdinde giriþimler yaptýklarýný söyledi. Bu giriþimlerin

olumlu sonuç verdiðini belirten Pala, þunlarý kaydetti: "Ancak bu gibi konularda sivil toplum kuruluþlarýnýn devreye girmesi çok daha anlamlýdýr. Her yýl sýnavla öðrenci alan bu okullara ilimizden yüzlerce öðrenci katýlýyor. Bunlarýn bazýlarý o illere gidip gelmeleri için yol parasýna ihtiyaçlarý vardý.

Yapýlan giriþimler sonucu bu okullarýn sýnavlarýna girecek öðrencilerin sýnavlarýn yapýlacaðý illere kadar olan ulaþým bedellerini karþýlamayý üstlendiler. Vakýf baþka illerde sýnava girecek 78 öðrencinin bütün yol masraflarýný karþýlayacak. Vakýf yetkililerine bu katkýlarý için teþekkür ediyorum."

MARDÝN Belediyesi tarafýndan kullanma özelliðini yitiren 6 kilometre uzunluðundaki içme suyu þebekesini yenileme çalýþmasý baþlatýldý. Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürü Aziz Uncu, Mevcut þebekede kullanýlan eskimiþ ve kullanma özelliðini yitiren çelik ve asbest borularýn sýk sýk arýza verdiðini mahalle sakinlerinin yeterli ve saðlýklý su alabilmelerini saðlamak amacýyla çalýþma baþlatýldýðýný söyledi. Kayacan ve Kotek Mahallesi ile Ordu Evi civarýný besleyen içme suyu þebekesininin yenilenmeye baþlandýðýný belirten Uncu, "kullaným ömrü biten çelik ve asbest borular sýk sýk arýza vermekteydi.Oluþan aþýnma nedeniyle sýk sýk borular patlamaktaydý.Yaklaþýk 6 kilometre uzunluðundaki su þebekesini yeniliyoruz.Yeraltýna 80 yýl kullaným ömrü olan polietilen boru kullanacaðýz."dedi.


17

BÖLGE

10 Temmuz 2013 Çarþamba

‘Hükümet harekete geçmeli’ DÝYARBAKIR - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, Abdullah Öcalan'ýn saðlýk sorununa iliþkin yazýlý açýklama yaptý. Yaklaþýk 100 yýlý aþkýn bir süredir devam eden Kürt sorununun demokratik ve barýþçýl çözümünde tarihsel bir dönemden geçildiðini belirten Tuðluk, tarihi anlara tanýklýk ettiklerini kaydetti. "Sayýn Abdullah Öcalan'ýn inisiyatifiyle baþlayan demokratik kurtuluþ ve özgür yaþam hamlesi devam ediyor. Sürecin ilk aþamasý tamamlanmýþ durumda. Ancak bu tarihsel dönemin hayati niteliðiyle tamamen zýt, mevcut sürecin saðlýklý ilerlemesini engelleyici menfi bir durumla karþý karþýyayýz" diyen Tuðluk, þunlarý kaydetti: "Geçtiðimiz hafta Ýmralý Cezaevi'nde kardeþi ile görüþen Sayýn Öcalan, ciddi saðlýk sorunlarý bulunduðunu dile getirmiþ ve baðýmsýz bir doktor heyeti talep etmiþtir. Sayýn Öcalan'ýn aðzýnda yaralar çýkmakta, gün içerisinde gözlerinde yanmayla birlikte sýklýkla akýntý olmakta, burnunda ve boðazýnda yanmalardan kaynaklý olarak ciddi saðlýk sorunlarý ortaya çýkmaktadýr. Kuþkusuz ki Sayýn Öcalan'ýn saðlýðýnýn bozulmasýnýn nedeni, içerisinde bulunduðu cezaevi koþullarýdýr. 14 yýlý aþkýn bir süredir birkaç metrekarelik bir çukurda insan onuruna aykýrý koþullarda yaþamaya mahkûm edilmiþ olmasý, söz konusu saðlýk sorunlarýna sebebiyet vermektedir. Bu tecrit koþullarýnýn üstüne bir de Ýmralý Adasý'nýn müthiþ nemli olan zorlayýcý hava koþullarý eklenince,

‘Doktor heyeti gönderilmeli’

DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, Abdullah Öcalan’ýn saðlýk sorununa iliþkin yaptýðý açýklamada, AKP hükümeti ve Adalet Bakanlýðý'ný acilen harekete geçmeye çaðýrarak, “Tarihsel bir kiþilik olan Sayýn Öcalan'ýn saðlýðýnýn salt basit týbbi bir 14 yýlý anlamýnýn olmadýðý ortadadýr. Bir an önce Ýmralý'ya sunda aþkýn baðýmsýz bir doktor heyeti halkýmýz bir süredir oldukça hasgötürülmelidir” dedi orada tutulan Sayýn Öcalan'ýn niçin saðlýðýnýn bozulduðu ortaya çýkmaktadýr. Ýmralý Cezaevi'nin insan haklarýna aykýrý yoðun tecrit koþullarý ve adanýn çürütücü iklim koþullarý, yýllardýr orada tutulan Sayýn Öcalan'ý son derece rahatsýz etmekte, ciddi saðlýk sorunlarý yaþamasýna neden olmaktadýr."

“Toplumda kaygý yaratmaktadýr”

Öcalan'ýn saðlýðý ile Kürt sorununun iç içe olduðunun altýný çizen Tuðluk, "Sayýn Öcalan'ýn saðlýk, güvenlik ve özgürlük koþullarý, mevcut süreçle birlikte ele alýnmak zorundadýr. Zaten hukuken de Sayýn Öcalan'ýn saðlýk koþullarýnýn saðlanmasý, baðýmsýz bir

Vali Kýraç’tan Ramazan mesajý

d o ktor heyeti tarafýndan muayene ve tedavi edilmesi gerekmektedir. Siyaseten de Sayýn Öcalan'ýn rolü ve çözüm sürecindeki misyonu bunu gerekli kýlan bir diðer nedendir. Yani hem hukuken hem de mevcut süreçte siyaseten Sayýn Öcalan'ýn saðlýðýna iliþkin problemler derhal giderilmek durumundadýr" diye belirtti. Tuðluk, Öcalan'ýn saðlýk probleminin toplumda kaygý yarattýðýný belirterek, bundan kaynaklý olarak Kürt halkýnda ciddi bir kaygý, endiþe ve rahatsýzlýðýn söz konusu olduðuna dikkat çekti. "Sayýn Öcalan'ýn saðlýðý, özgürlüðü ve güvenliði konu-

DÝYARBAKIR Valisi Mübarek Mustafa Cahit Kýraç Ramazan ayý dolayýsýyla mesaj yayýmladý. Ramazan ayýnýn oruç, ibadet ve sabýr ayý olduðunu vurgulayan Kýraç þunlarý söyledi; "Ramazan Ayýnýn baþta Diyarbakýrlý hemþehrilerime olmak üzere tüm Ýslam âlemine hayýrlara vesile olmasýný diliyorum. Kur'an, oruç, iyilik ve güzellik ayý olan bir Ramazan'ý daha milletçe idrak etmekteyiz. Bu mübarek ayda, Allah'ýn rah-

sastýr" vurgusu yapan Tuðluk, þunlarý belirtti: "Ülkenin ve hatta Ortadoðu'nun en büyük sorunu olan Kürt sorununun çözümü için bir yandan Sayýn Öcalan'la müzakerelerin yürütülmesi, bir yandan da kendisinin en aðýr tecrit koþullarýnda yaþamaya zorlanýp saðlýðýnýn bozulmasý adil deðildir. Vicdani hiç deðildir. Sürecin ruhuyla uyuþmamaktadýr. Bir insanýn en temel hakký olan saðlýk hakkýný dahi saðlamamak, Kürt halkýnýn haklarýnýn iade edileceðine, Kürt sorununu çözüleceðine ve demokrasinin derinleþtirileceðine dair güvensizlik yaratmakta, soru iþaretleri uyandýrmaktadýr."

met ve baðýþ kapýlarý sonuna kadar açýlýr, manevi duygular doruk noktaya çýkar, dayanýþma, paylaþma, kardeþlik ve sevgi baðlarý kuvvetlenerek, birlik ve beraberliðimiz daha da güçlenir. Ramazan ayý oruç, ibadet ve sabýr ayýdýr. Ýnsanlarý sevgiye, barýþa, kardeþliðe ve hoþgörüye yönlendiren bu günlerde, umudumuzu, kararlýlýðýmýzý ve güvenimizi hiçbir zaman yitirmemeliyiz. Ayný sofranýn etrafýnda oturduðumuz bu kutsal ayda

Öcalan'ýn kötüleþen saðlýk durumuna iliþkin resmi makamlar tarafýndan henüz hiç bir açýklamanýn yapýlmamasýna dikkat çeken Tuðluk, somut giriþimde bulunulmamasýnýn söz konusu endiþeleri daha da büyüttüðünü belirtti. "Hem kamuoyunun hem de hükümet yetkililerinin böylesi bir süreçte sessiz kalmasý manidardýr" diyen Tuðluk, "AKP hükümetine, Güney Afrika barýþ sürecinde Sayýn Nelson Mandela'nýn saðlýðý hususunda, beyazlarýn da en az siyahlar kadar kaygýlý olduðunu, Sayýn Mandela'nýn saðlýðýnýn her iki taraf için de çözüm sürecinin öncelikli gündem maddelerinden biri olarak görüldüðünü hatýrlatmak gerek. Unutulmamalýdýr ki, Sayýn Öcalan'ýn saðlýðý sadece Kürt halkýnýn deðil, devletin de sorunudur. Tarihsel bir kiþilik olan Sayýn Öcalan'ýn saðlýðýnýn salt basit týbbi bir anlamýnýn olmadýðý ortadadýr. Herkesin bu tarihsel sorumluluðun bilincinde olmasý ve bu temelde hareket etmesi, gereklilik deðil zorunluluktur. Bu nedenle Ýmralý'ya bir an önce baðýmsýz bir doktor heyeti gitmeli, Sayýn Öcalan ilerlemiþ saðlýk sorunlarý nedeniyle önce muayene edilmeli, ardýndan tedavi için her ne gerekiyorsa bir an önce vakit kaybetmeden yapýlmalýdýr. Bunun için AKP hükümetini ve Adalet Bakanlýðý'ný acilen harekete geçmeye çaðýrýyoruz. Baðýmsýz bir doktor heyeti oluþturulmasý için yapýlan baþvurulara derhal yanýt verilmelidir. Bir an önce Ýmralý'ya baðýmsýz bir doktor heyeti götürülmelidir" diye kaydetti. (DÝHA)

paylaþmanýn, hoþgörünün, yardýmlaþmanýn ve dayanýþmanýn en güzel örneklerini yaþarýz. Bu günlerimizin hep beraber güzellikler ve beraberlikler içinde her daim yaþanmasýný dilerim. Bu düþüncelerle Ramazan ayýnýn ülkemiz, milletimiz, tüm Ýslam Âlemi, tüm insanlýk için hayýrlara vesile olmasýný diliyor, rahmetiyle, bereketiyle maðfiretiyle evlerimizi, hanelerimizi ve gönüllerimizi kuþatmasýný Yüce Allah'tan diliyorum."


18 10 Temmuz 2013 Çarþamba

ekonomi

$ €

DOLAR: 1,937 EURO: 2,49 ALTIN: 78,673 BIST: 72.810,67

Muþ’ta ihracat hýzla artýyor haziran döneminde toplam 46,2 milyar dolarlýk ihracat yaparken, Karadeniz Bölgesi ile arasýndaki fark 26,8 kat oldu.

En hýzlý artýþ Muþ’tan

Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, yýlýn 6 ayýnda ihracatý en hýzlý artan il Muþ oldu. Muþ'un ihracatý, yýllýk bazda 30 kattan fazla (yüzde 3035) artarak 28,2 milyon dolara çýktý

DÝYARBAKIR - Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yýlýn ocak-haziran döneminde gerçekleþtirilen 74,7 milyar dolarlýk ihracatýn 3,2 milyar dolarlýk kýsmý ihracatçý birlikleri kaydýndan muaf olarak yapýldý. Kalan yaklaþýk 71,4 milyar dolar ihracatýn il bazýnda daðýlýmýna bakýldýðýnda ilk sýrada 31,2 milyar dolar ile Ýstanbul yer aldý. Ýstanbul'un ihracatý, geçen yýlýn ilk 6 ayýna kýyasla yüzde 3,1 artarken, hazýr giyim ve konfeksiyon 6,2 milyar dolar ile en fazla ihracat yapýlan sektör oldu. Ýstanbul, bu dönemde

Almanya'ya 3,1 milyar dolarlýk ihracat yaptý. Böylece Almanya, Ýstanbul'un en fazla ihracat gerçekleþtirdiði ülke olarak kayýtlara geçti.

Karadeniz Bölgesi’nde ihracat 18 kat arttý

Türkiye'nin ilk 6 aydaki toplam ihracatýnýn yaklaþýk yüzde 42'sini gerçekleþtiren Ýstanbul'un ihracatý, Türkiye'nin diðer bölgelerindeki toplam ihracat rakamlarýyla karþýlaþtýrýlýðýnda, 1,7 milyar dolar ihracat yapan Karadeniz Bölgesi'nin tamamýnýn ihracatýnýn yaklaþýk 18 katý olarak hesaplandý. Bölgesel bazda deðerlendirildiðinde ise Marmara Bölgesi ocak-

Karpuz hasadý baþladý

Öte yandan, kayýtlara göre yýlýn 6 ayýnda ihracatý en hýzlý artan il Muþ oldu. Muþ'un ihracatý, yýllýk bazda 30 kattan fazla (yüzde 3035) artarak 28,2 milyon dolara çýktý. Geçen yýlýn ocak-haziran döneminde 899 bin dolar ihracat yapan Muþ'un ihracatýnýn tamamýna yakýný çelik sektörü tarafýndan Irak'a gerçekleþtirildi. Söz konusu dönemde ihracatý en fazla düþen illere bakýldýðýnda Gümüþhane, bu anlamda ilk sýrada yer aldý. Ýlin ihracatý 2012 yýlýnýn ilk 6 ayýna göre yüzde 99,6 azalýþ göstererek, 5 milyon 348 bin dolardan 20 bin dolara düþtü. Geçmiþ yýllarda "Türkiye'de ihracat yapamayan tek il" olarak anýlan Tunceli, yýlýn ilk yarýsýnda yaptýðý 6 bin dolarlýk meyve-sebze mamulleri ihracatý ile bu unvanýný geride býraktý. Tunceli'nin, söz konusu ihracatýn tamamýný Hollanda'ya gerçekleþtirilmesi dikkati çekti.

Ýllerin ihracatýnda çelik zirvede yeralýyor

Sektörel açýdan kýyaslandýðýnda 81 ilin ihracatýnda

GAZÝANTEP - Araban ovasýnda karpuz hasadý baþladý. Araban Gýda Tarým Ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdür Vekili Zeynel Güneþ ile Araban Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Doðan Araban ovasýndaki karpuz tarlalarýný gezdi. Güneþ, Araban karpuzunun Ramazan ayýnýn ilk gününde tüketime sunulduðunu kaydetti. Karpuzun Türk tarýmýnda ekonomik önemi oldukça fazla olan bir ürün olduðunu, bölgelerindeki genellikle erkenci karpuz yetiþtirildiðini ifade eden Güneþ, "Araban ovasýnda kavun ile karpuz yetiþti-

riciliði de yer almaktadýr. Bu yýl bin 500 - 2 bin dönüm alanda karpuz yetiþtiriciliði yapýldýðý tahmin edilmektedir. Bunun bir kýsmý seralarda yetiþtirilen fidelerin tarlaya dikilmesi, bir kýsmý çekirdeðin direk tarlaya ekilmesi, az miktarda da ikinci ürün karpuz yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr" dedi.

‘Tarlada dalýnda satýlýyor’

Araban Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Doðan da her zaman pazarý hazýr, alýcýsý bol olan meþhur Araban karpuzundan almak için her yýl olduðu

20 farklý sektör ilk sýrada yer alýrken, çelik 11 ilin toplam ihracatý içinde zirveye yerleþti. Bu sektörü sýrasýyla maden ve metaller ile hazýr giyim ve konfeksiyon ihracatý izledi. Hububat, bakliyat, yaðlý tohumlar ve mamulleri kalemi 6 ilin ihracatýnda ilk sýrada bulunan sektör olarak kayýtlara geçerken, kimyevi maddeler ve mamulleri, taþýt araçlarý ve yan sanayisi ile aðaç mamulleri ve orman ürünleri 5'er ilin ihracatýnda en önemli kalem oldu. Ülkeler bazýnda ihracat rakamlarý açýsýndan bakýldýðýnda yýlýn ilk yarýsýnda en fazla ihracat, yaklaþýk 6,5 milyar dolar ile Almanya'ya yapýldý. Almanya, 13 ilin ihracatýnda ilk sýrada yer alýrken, 5,5 milyar dolar ile Türkiye'nin fazla ihracat yaptýðý ikinci ülke konumundaki Irak, 19 il ile en fazla sayýda ilin ihracatýnda zirvede yer alan ülke oldu. Almanya ve Irak'ýn yaný sýra Ýran, Rusya, Ýtalya, Fransa, Çin gibi ülkeler geçen yýl illerin ihracatýnda ilk sýrada bulunan bazý ülkeler olarak kayýtlara geçerken, uzun süredir iç savaþýn yaþandýðý Suriye'ye Kilis'in gerçekleþtirdiði 5,3 milyon dolarlýk ihracat dikkati çekti.

gibi bu yýl da ramazanýn ilk gününden itibaren ülkenin deðiþik bölgelerinden müþterilerin Araban'a gelmeye baþladýðýný söyledi. Müþterilerin karpuzlarý dalýnda dönüm olarak veya dalýnda kilo olarak satýn aldýklarýný ifade eden Doðan, "Her yýl bu mevsimde günde 55-60 kamyon karpuz ülkenin deðiþik il ve ilçelerine sevk ediliyor. Karpuz, tarlada dalýnda dönümü bin 200 lira ile bin 300 lira arasýnda, dalýnda kiloyla ise kilosu 35-40 kuruþtan yok satýyor" diye konuþtu.


40 Hadis

10 Temmuz 2013 Çarþamba

19

DÜNYA

Diyarbakýr için iftar vakti

Allah sizin ne dis görünüsünüze ne de mallariniza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve islerinize bakar. Müslim, Birr, 33; ibn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539

Esma-ül Hüsna (Allah'ýn 99 Ýsmi) ve Türkçe Karþýlýðý (1) 1-ALLAH: Her þeyin gerçek mabudu 2-RAHMAN: Dünyada bütün mahlukatý rýzýklandýran 3-RAHÝM: Ahirette yalnýz dostlarýna rahmet edecek 4-MELÝK: Bütün mevcudatýn gerçek sahibi ve hükümdarý 5-KUDDÜS C.C.: Bütün mahlukatý maddi ve manevi kirlerden arýndýran 6-SELAM: Her türlü tehlikeden kullarýný selamette kýlan 7-MÜMÝN: Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarýna güven veren 8-MÜHEYMÝN: Bütün varlýklarý ilim ve kontrolü altýnda tutan 9-AZÝZ: Sonsuz izzet sahibi olan 10-CEBBAR C.C.: Ýstediðini zorla yaptýran 11-MÜTEKEBBÝR: Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi 12-HALÝK: Her þeyi yoktan yaratan 13-BARÝ: Eþyayý ve her þeyin aza, cihazatýný birbirine uygun yaratan 14-MUSAVVÝR: Her varlýða münasip þekil giydiren 15-GAFFAR C.C.: Çok affeden 16-KAHHAR: Her þeye galip gelen ve bütün düþmanlarýný kahreden 17-VEHHAP: Bol bol hediyeler veren 18-REZZAK: Bütün rýzka muhtaç olanlarý rýzýklandýran 19-FETTAH: Her þeyi hikmetle açan 20-ALÝM C.C.: Her þeyi hakkýyla bilen 21-KABÝD: Ýstediðinin maddi ve manevi rýzkýný daraltan 22-BASÝT: Ýstediðinin maddi ve ma-

Ýmsak Öðlen Ýkindi Akþam Yatsý

nevi rýzkýný geniþleten 23-RAFÝD: Ýstediði kulunu þeref sahibi iken rezil rüsvay eden 24-RAFÝ: Dilediklerinin mertebesini yükselten 25-MUÝZZ C.C.: Ýstediðine izzet veren ve þereflendiren 26-MÜZÝLL: Ýstediðini zelil kýlan 27-SEMÝ: Gizli açýk her sesi iþiten 28-BASÝR: Her þeyi bütün incelikleriyle gören 29-HAKEM: Hükmeden hakký yerine getiren 30-ADL C.C.: Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez 31-LATÝF: Lütfü keremi bol olan 32-HABÝR: Her þeyden haberdar olan 33-HALÝM: Yaratýklarýna son derece yumuþak muamele eden 34-AZÝM: Kendisine büyük ümitler beslenen 35-GAFUR C.C.: Kullarýnýn günahlarýný baðýþlayan 36-ÞEKUR: Rýzasý için yapýlan iþleri bol sevapla karþýlayan 37-ALÝYY: Her þeyiyle yüce olan 38-KEBÝR: Varlýðýnýn kemaline hudut yoktur 39-HAFIZ: Her þeyi muhafaza eden 40-MUKÝT: C.C. Her türlü mahlukata münasip rýzýk veren 41-HASÝB: Kullarýnýn bütün fiillerinin hesabýný gören 42-CELÝL: Yücelik ve ululuk sahibi 43-KERÝM: Ýyilik ve ikramý bol olan 44-RAKÝB: Bütün varlýklar üzerinde gözcü 45-MUCÝB C.C.: Kullarýnýn dualarýna cevap veren DEVAMI YARIN

: : : : :

03:11 12:32 16:22 19:52 21:30

Orucun ve Ramazan ayýnýn fazileti Sual: Ramazan ayýnýn önemi nedir? Bu konuda imam-ý Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Mübarek Ramazan ayý, çok þereflidir. Bu ayda yapýlan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, baþka aylarda yapýlan farzlar gibidir. Bu ayda yapýlan bir farz, baþka aylarda yapýlan yetmiþ farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahlarý affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabý kadar, ayrýca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabý hiç azalmaz. Bu ayda, emri altýnda bulunanlarýn, iþlerini hafifleten, onlarýn ibadet etmelerine kolaylýk gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazaný þerif ayýnda, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen þeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iþ yapabilenlere, bütün sene bu iþleri yapmak nasip olur. Bu aya saygýsýzlýk edenin, günah iþleyenin bütün senesi, günah iþlemekle geçer. Bu ayý fýrsat bilmeli, elden geldiði kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânýn razý olduðu iþleri yapmalýdýr. Bu ayý, ahireti kazanmak için fýrsat bilmelidir. Kur'an-ý kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadýr. Ramazan-ý þerifte, iftarý erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi. Ýftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanýn aczini, yiyip içmeye ve dolayýsýyla her þeye muhtaç olduðunu göstermektedir. Ýbadet etmek de za-

ten bu demektir.

Sual: Günah iþlememize þeytanlar sebep olduðuna göre, Ramazanda baðlý olan þeytanlar nasýl günah iþletiyor? Günah iþlememize yalnýz þeytanlar deðil, kendi nefsimiz de sebep olmaktadýr. Nefsin zararý, þeytanýnkinden çok fazladýr. Nefsin her istediði kendi zararýnadýr. Ramazanda günah iþleten, nefsimizdir. Bu ayda, þeytanlar baðlý olduðu için vesvese veremezler. Ramazanda esnemeler de þeytandan deðildir. Asabi esnemeler, yorgunluk, uykusuzluk gibi hallerde meydana gelir. (Mektubat-ý Rabbani)

Oruçluyken ölmek Sual: Abdestliyken ölen þehid oluyor. Oruçluyken ölmek de iyi midir? Evet, çok iyidir. Bir hadis-i þerifte, (Oruçluyken ölen Cennete girer) buyuruldu. (Bezzar)

Sevab zorluða göredir Sual: Ramazan ayý, yaza ve kýþa gelebiliyor. Kýþýn kýsa günlerde oruç tutulmasý daha kolay, yazýn uzun günlerde sýcakta tutmaksa çok zordur. Ýkisinin sevabý ayný mýdýr? Hayýr, zorluklar içinde yapýlan ibadetin sevabý daha çoktur. (Ecir meþakkate göredir) buyuruluyor. Ýmam-ý Rabbani hazretleri de buyuruyor ki: Maniler karþýsýnda, ibadeti yapmak güçlüðü, sýkýntýsý, o ibadetlerin, þanýný, þerefini göklere çýkarýr.


20

YURT HABER

10 Temmuz 2013 Çarþamba

Emniyet’ten ‘matkap’ yasaðý Emniyet Genel Müdürlüðü, 19.00 ile 07.00 saatleri arasýnda evde matkap ve motorlu aletlerin kullanýlmasýnýn yasak olduðunu duyurdu FOTO: ARÞÝV

DÝYARBAKIR - Emniyet Genel Müdürlüðü, gürültü suçuna iliþkin 2559 Sayýlý Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 5326 Sayýlý Kabahatler Kanunu ile 2872 sayýlý Çevre Kanunu hükümleri çerçevesinde yürürlüðe konulan Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði ile farklý þekillerde yaptýrýmlarýn düzenlendiðini duyurdu. Emniyet'ten yapýlan açýklamada, evde saat 19.00 ile 07.00 saatleri arasýnda matkap ve motorlu aletlerin kullanýl-

masýnýn yasak olduðu vurgulandý. Gürültünün Türk Ceza Kanunu'nun 123 ve 183'üncü maddelerinde 'Kiþilerin huzur ve sükûnunu bozma ve 'gürültüye neden olma'nýn 'suç' olarak düzenlendiði hatýrlatýldý. Açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Her ne surette olursa olsun mesken içinde ve dýþýnda gürültü seviyesi 65 desibelden yüksek olamaz. Ev içi yaþamdan kaynaklanan gürültü esas olarak Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli-

Ramazaný buruk karþýladýlar

Gezi’de çadýr yok, sofra var Açýlýþý olaylý olan Gezi Parký'nda ramazan ayý boyunca iftar çadýrý yerine iftar sofrasý kurulacaðý açýklandý. Ýftar yemeðinin ardýndan masalar kaldýrýlacak.

Maaþ çektiði bankayý soydu BUCA ilçesinde PTT veznesinden silah tehdidiyle paralarý gasp ettiði iddia edilen kiþi yakalandý. Akýncýlar semti 289 sokaktaki PTT Tahsilat Ofisi'nin, geçen hafta silahlý bir kiþi tarafýndan soyulmasýyla ilgili soruþturmayý sürdüren Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinden zanlýnýn kaçtýðý otomobili tespit etti. Kiralýk otomobili kullananýn H.D. olduðunu tespit eden polis ayný ilçede düzenlediði operasyonda zanlýyý yakaladý. Gözaltýna alýnan H.D'nin (33) bir süredir eþinden ayrý yaþadýðý, iki aydýr soygunu gerçekleþtirdiði þubeden de iþsizlik maaþý çektiði belirlendi. H.D. emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edildi. Buca Akýncýlar semtinde geçen hafta, 289 sokaktaki PTT Tahsilat Ofisi silahlý kiþi tarafýndan soyulmuþ, soyguncu kasadaki 2 bin lira ile görevle Bülent Ç'nin üzerindeki 580 lirayý alarak kaçmýþý.

ði'nde düzenlenmemiþtir. Ancak ev içinde motorlu aletler, matkap gibi araç ve aletler yönetmelik kapsamýnda gün içerisinde 19.00 ile 07.00 saatleri arasýnda kullanýlamaz. Çok hassas ve hassas kullanýmlarýn içinde ve bu kullanýmlardan itibaren en az 350 metre mesafede mekanik veya motorlu dikiþ makinesi, matkap, testere, öðütücü, çim biçme makinesi, koþu bandý veya benzeri araçlarýn 19.00-07.00 saatleri arasýnda çalýþtýrýlmasý veya çalýþtýrýlmasýna izin verilmesi yasaktýr."

Türkiye'ye sýðýnan Suriyeliler, Ramazaný vatanlarýndan uzakta karþýlamanýn burukluðunu yaþýyor

SURÝYE'deki iç savaþ þiddetini arttýrýrken, yaþadýklarý yerleri terk ederek güvenli gördükleri Türkiye'ye gelen sýðýnmacýlar, bir Ramazaný daha ülkelerinden uzakta karþýladý. Ülkelerine barýþ ve huzurun gelmesini dileyen Suriyeliler, vatan topraklarýna bir an önce dönebilmek için dua ediyor. Hama kentinden yaklaþýk 2 yýl önce Hatay'ýn Reyhanlý ilçesine gelen 10 kiþilik Maðrup ailesi de Ramazaný ülkelerinden ayrý geçirecek. Ramazanýn kurtuluþa vesile olmasýný dileyen Ali Maðruf, "Suriye'de yaþanan acý ve gözyaþýnýn mübarek Ramazanda bitmesi için dua ediyoruz. En büyük dileðim, olaylarýn bitmesi ve ülkemize dönebilmek. Mýsýr halký için de dua ediyoruz" dedi. Ülkelerinden uzakta üçüncü Ramazaný geçireceklerini belirten Berdi Hasan da Türkiye'de güvende olduklarýný belirterek, "En büyük duamýz, bir an önce olaylarýn bitmesi ve ülkemizde barýþýn, huzurun saðlanmasý" diye konuþtu.

ÝSTANBUL - Vali Hüseyin Avni Mutlu ve Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ tarafýndan önceki gün öðle saatlerinde açýlan Gezi Parký, Taksim Dayanýþmasý'nýn meydana çýkmasý üzerine yeniden kapatýlmýþtý. Yaþanan olaylarýn ardýndan park önceki gece saatlerinde tekrar açýldý. Beyoðlu Belediyesi, ramazan ayý boyunca Gezi Parký'na bin 500 kiþilik iftar sofrasý kuracaðýný açýkladý. Ýftar yemeðinin ardýndan kurulan masalar tekrar kaldýrýlacak. Önceki gün yaptýðý açýklamada Gezi Parký'na iftar çadýrý kurulmayacaðýný söyleyen Vali Hüseyin Avni Mutlu, "Ýftar saatlerine mahsus sadece orucun açýlmasý için bir etkinliði olacak. Ama bu bir çadýr kurma ve sürekli olarak çadýrda ramazan etkinlikleri yapma þeklinde herhangi bir faaliyet asla olmayacaktýr'' diye konuþmuþtu.


10 Temmuz 2013 Çarþamba

21

KÜLTÜR SANAT

Dicle Fýrat’tan muhtesem konser

Dicle Fýrat Kültür Derneði'nin "Sanatýn gücüyle demokratik çözüm yolunda ilerliyoruz" þiarýyla düzenlediði konserde, birçok sanatçý ve grup sahne aldý. Seslendirilen birbirinden güzel ezgileri dinleyicileri mest etti

Türk sinemasý ‘zirveye’ çýktý YERLÝ film izlenme oraný bir önceki yýla göre, artýþ gösterdi. Geçen yýlýn ilk yarýsýnda yüzde 54 olan oran, 2013 yýlýnýn ilk yarýsýnda yüzde 64'e çýktý. Yerli film hasýlat miktarý da yüzde 38'lik artýþla 153 milyon 363 bin 976 liraya yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Sinema Genel Müdürlüðü yetkililerinin AA muhabirine verdiði bilgiye göre, ülke çapýnda gösterilen filmler geçen sene ayný döneme kýyasla yüzde 10 artarak 26 milyon 172 bin 455 kiþi tarafýndan izlendi. Yerli film izleyici sayýsý da geçen seneye oranla yüzde 32 artarak 16 milyon 899 bin 862 kiþi oldu. Vizyonda yer alan ve en çok izlenen ilk 5 film, yerli yapýmlardan oluþurken; en çok izlenen ilk 10 yapým arasýnda 7 yerli eser yer aldý. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlýðý da vizyona giren 40 yerli filmden 11'ine destek verdi. Yurt dýþýnda çeþitli festivallerden ödülle dönen filmler þöyle: "Kelebeðin Rüyasý, Taþ Mektep, Mahmut ile Meryem, Zerre, Yük, Bir Gevrek Bir Boyoz Ýki de Kumru, Kral Yolu: Olba Krallýðý, Rüzgarlar, Çanakkale: Yolun Sonu, Bahar Ýsyancýdýr, Umut Üzümleri."

DÝYARBAKIR - Dicle Fýrat Kültür Derneði, "Sanatýn gücüyle demokratik çözüm yolunda ilerliyoruz" þiarýyla Kervansaray Oteli Havuzbaþý'nda konser düzenledi. Konseri, BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, BDP Diyarbakýr Ýl Eþbaþkaný Mehmet Emin Yýlmaz, Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, Estonya, Romanya ve Macaristan'tan gelen Gençlik ve Deðiþim Derneði üyelerinin yaný sýra çok sayýda yurttaþ izledi. Konser alanýnda, "Peþketina hunera þoreþger de bi kesatiya azad a jine" , "Em hebuna xwe bi parezin azadiya xwe bi destbistin, Ma estbayiþ xo biawe azadiya xo bi dest bixire" pankartlarý yer aldý. Konser Koma Gowenda Zaroken'in folklor gösterisi ile baþladý. Çocuklarýn sergilediði yöresel oyunlar izleyenleri büyüledi. Daha sonra ahne

alan Koma Gelen Mezopotamya seslendirdiði ezgilerle keyifli dakikalar yaþattý. Konserde, Kürt sanatçý Ali Temel'in þahsýnda yaþamýný yitiren Kürt sanatçýlar adýna bir dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. Saygý duruþunun ardýndan program Dicle Fýrat Kültür Derneði bünyesinde çalýþan dengbejlerin seslendirdiði uzun havalarla devam etti. Sahne alan ve yaþlarý 8 ile 11 arasýnda deðiþen çocuklardan oluþan Koma Zaroken Defe'nin def eþliðinde seslendirdiði ezgiler büyük alkýþ aldý. Konser, Dicle Fýrat Kültür Derneði ile dayanýþma adýna yurt dýþýnda ve ülkenin birçok yerinden gelen Koma Gulén Xerzan, Deniz Deman, Dýlovan, Petra, Armanc, Grup Abdal, Mubin Dunen, Erdoðan Emir, Farqin, Bülent Turan, Helimé Omeri'in seslendirdiði ezgilerle devam etti. (DÝHA)

Aram Kitabevi yazar ile okurlarý bir araya getiriyor DÝYARBAKIR - Aram Kitabevi'nin düzenleyeceði imza gününde yazar Burçin Demirtola Çelik okurlarýyla buluþacak. Aram Kitabevi, 14 Kürt yazar, siyasetçi ve sanatçý ile yapýlan görüþmeler ve söyleþiler sunucu çýkardýðý "Sürgün(de) Kürtler, Kürt sorununu anlamak üzerine" adlý kitaba iliþken imza günü düzenliyor. Yazar Burçin Demirtola Çelik, Perþembe günü Aram Kitap Evinde okurlarýyla buluþacak. (DÝHA)

Siirt’te ‘Melede ateþi’ yakýldý SÝÝRT Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuþ "Melede ateþi" kültürünü son 4 yýldýr düzenlediði etkinlik ile yaþatmaya çalýþýyor. Bu kapsamda bu yýl Ramazan ayýnýn geliþini müjdeleyen "Melede ateþi" Kýzlar Tepesi Ýtfaiye Alaný'nýn düzenlenen etkinlikle yakýldý. Etkinliðe çok sayýda yurttaþ katýldý. Etkinlikte dualar okunduktan sonra, yurttaþlar yakýlan ateþin üzerinden atladý ve etkinlik sona erdi. (DÝHA)


22

SPOR

10 Temmuz 2013 Çarþamba

Dicle Universitesi, ba

Dicle Üniversitesi’nin spor dallarýnda 5 yýl önce attýðý tohumlar meyve vermeye baþladý. Futbol, basketbol, atletizm, futsal ve bilek güreþi gibi çeþitli spor dallarýnda üst üste dereceler almaya baþlayan Dicle Üniversitesi, Güneydoðu'nun lokomotifi oldu. Öðrencilere spor alanýnda büyük imkanlar sunduklarýný belirten Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Aytekin Sýr, spordaki baþarýlarýnýn artacaðýný kaydetti

DÝYARBAKIR - Her geçen gün çýtayý yükselten Dicle Üniversitesi Erkek Futsal Takýmý, grubunda birinci olarak Süper Lig'e yükseldi. Ünilig Basketbol Takýmý Türkiye 4.sü olurken, Ünilig Erkek Voleybol Takýmý Kocaeli'nde yapýlan üniversiteler arasý Voleybol 1. Lig Grup müsabakalarýnda 3.ülüðü elde etti. Üniversiteler arasý Türkiye Judo Þampiyonasý'nda 63 kiloda Diyarbakýr'ý temsil eden Ayþegül Akbulut, Türkiye 2.si oldu. Türkiye Üniversiteler arasý Tenis 2. liginde Dicle Erkek takýmý grup birincisi oldu. Gaziantep'te yapýlan üniversiteler arasý Oryantring Türkiye Þampiyonasý'nda Meriç Arazoðlu, 3 gümüþ 1 bronz madalyayý Diyarbakýr'a getirdi. Dicle Üniversitesi, yürüyüþte ise uluslararasý derece kazandý. 20 kilometrelik Türkiye Yürüyüþ Þampiyonasý'nda Türkiye 3.sü olan Ebru Bozöþ, Balkan Yürüyüþ Þampiyonasý'nda ise Balkan dördüncülüðünü elde etti.

‘Tabana yaymaya çalýþýyoruz’

Dicle Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Aytekin Sýr, sporu tabana yayma çalýþtýklarýný söyledi. Daha önce üniversite bünyesinde sadece bir takým olduðunu ifade eden Sýr, baþarýlarý kitlesel hale dönüþtürmek için çeþitli atýlýmlar yaptýklarýný dile getirdi. Sýr, "Spor salonlarý, tenis kortlarý, kapalý alanlarýmýzla öðrencilerimizi destekledik. Son birkaç yýldýr gerçekten çok önemli baþarýlara imza atýldý. Futsal takýmýmýz süper lige çýkmaya hak kazandý. Judo'da bir kýzýmýz Türkiye ikincisi oldu. Atletizmde yine bir kýzýmýz Balkan dördüncüsü oldu. Bir öðrencimiz bilek güreþinde Avrupa Þampiyonu oldu. Halk oyunlarý ekibimiz bu yýl

Türkiye 3.sü oldu. Biz bu faaliyetleri daha da arttýrarak öðrencilerin hepsinin sporla ilgilenmesini istiyoruz. Bu baþarýlarýn kitsel olmasýný bütün öðrencilerimizin beraberce üniversitemizi yükseltmesini istiyoruz." þeklinde konuþtu.

‘Güneydoðu’nun lokomotifi’

Dicle Üniversitesi'nin Doðu ve Güneydoðu'nun lokomotifi olduðunu dile getiren Prof. Dr. Aytekin Sýr, öðrenciler baþarý elde ettikçe spora ilginin de arttýðýný kaydetti. Sýr, "Bir bakýyorsunuz Ýstanbul Üniversitesini yenmiþ basketbol takýmýmýz. Çok mutlu oluyoruz. Samsun'a gönderiyoruz orada galip geliyorlar. Urfa'da þampiyonalar yapýlýyor, öðrencilerimiz galip geliyor. Bizi en çok memnun eden ise bunlarýn bizim öðrencilerimizin olmasý. Yani dýþarýdan gelen veya yurt dýþýndan getirilen sporcularla kazanýlan baþarýlar deðil, bizzat bizim öðrencilerimizin elde ettiði baþarýlar olduðu için daha çok gururluyuz." dedi.

Gaziantepsporlu futbolcular saðlýk kontrolünden geçti GAZÝANTEP - Yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Gaziantepsporlu futbolcular, saðlýk kontrolünden geçti. Kýrmýzý-siyahlý ekibe Medical Park Hastanesinde çeþitli testler uygulandý. FIFA 20 Yaþ Altý Dünya Kupasý'nda milli takým formasý giyen Taþkýn Çalýþ'ýn katýlmadýðý kontrollerde, futbol-

cularda bir rahatsýzlýk tespit edilmedi. Bu arada, yeni sezon hazýrlýklarýna katýlmayan Abdou Razack Traore'nin ülkesinden dün geldiði ve antrenmana çýktýðý bildirildi. Futbolcular, bugünü izinli geçirecek, hazýrlýklarýna yarýn yapacaklarý çift antrenmanla devam edecek.


10 Temmuz 2013 Çarþamba

23

SPOR

þarýlarýný sürdürüyor Namaðlup þampiyon oldular Basketbol Federasyonu Þehitkamil Belediyespor Kulübü, Türkiye de normal sezonu ve Gaziantep Büyük Erkekler Ligi 2. Küme'de þampiyon oldu play off serisini namaðlup tamamlayarak

Þanlýurfaspor’da transfer

GAZÝANTEP - Basketbolda Gaziantep Büyük Erkekler Lig'nde mücadele eden Þehitkamil Belediyespor, normal sezonu ve play-off serisini namaðlup tamamlayarak þampiyon oldu. Yeþilsiyahlý kulüp bu baþarýsýyla 2012-2013 sezonundaki 3'üncü þampiyonluðunu ilan etti. Þehitkamil Belediyesinden yapýlan açýklamaya göre, 2012-2013 Yeþil - siyahlý kulüp bu baþarýsýyla 20122013 sezonundaki 3. Þampiyonluðunu ilan etti. Sezonuna 7 kategoride 8 takýmla baþlayan Þehitkamil Belediye Spor Kulübü, katýldýðý tüm liglerden dereceyle ayrýlmayý baþardý. Genç erkekler kategorisinde 2 yýl üst üste þampiyon olarak, Anadolu Þampiyonasý'na katýlma hakký elde eden yeþil-siyahlýlar, ayný kategoride Türkiye'de ilk 20 takým arasýna girmeyi baþardý. Þampiyonluk serisini

liglere ilk kez katýlan minik kýzlar ve yeni bir oluþumla parkeye dönen büyük erkekler takýmlarý da sürdürdü. Küçük erkekler ve küçük bayanlar kategorilerinde ligleri ilk üç sýrada tamamlamayý baþaran yeþil-siyahlýlar, minik erkekler ve yýldýz

Doðu Anadolu’da ilk

FOTO: ARÞÝV

ÞANLIURFA - PTT 1. Lig'de mücadele eden Þanlýurfaspor, Bursaspor'dan Ýsmail Haktan Odabaþý'ný renklerine baðladý. Kulüpten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, futbola Bursaspor'da baþlayan ve geçen sezon Denizlispor'da forma giyen 22 yaþýndaki orta saha oyuncusu Odabaþý ile sarý-yeþilli ekip bir yýllýk sözleþme imzaladý. Ayný zamanda Genç Milli Takým formasý da giyen Odabaþý, son olarak Denizlispor formasý altýnda çýktýðý 29 maçta 5 gol atmýþtý. Kulüp, birkaç oyuncu daha aldýktan sonra transfer sezonunu kapatacaðýný açýkladý.

MALATYA Motosiklet ve Motor Sporlarý Kulübü Baþkaný Ali Ekber Ekici, Malatya'da 7 Temmuz'da yapýlan motorkros yarýþmalarýnýn Doðu Anadolu'da ilk kez düzenlendiðini söyledi. 21. Malatya Genel Sanayi ve Ticaret Fuarý ile Uluslar Arasý Kültür Sanat ve Kayýsý Festi-

vali kapsamýnda Malatya Belediyesi Fuarcýlýk A.Þ. Genel Müdürlüðü'nün katkýlarýyla Malatya Motosiklet ve Motor Sporlarý tarafýndan yapýlan motorkros yarýþmalarýyla ilgili deðerlendirmede bulunan Malatya Motosiklet ve Motor Sporlarý Kulübü Baþkaný Ali Ekber Ekici, yarýþlarýn Doðu Anado-

erkekler kategorilerinde ise play-off'a kaldýlar. Belediye Baþkaný Rýdvan Fadýloðlu, 2012-2013 sezonunu 3 þampiyonluk ve 6 kupayla tamamlayan Þehitkamil Belediyespor Kulübü idarecileri ile teknik heyet ve sporcularý kutladý.

lu'da ilk kez düzenlendiðini kaydederek, bu yarýþmalarýn devamýnýn geleceðini söyledi. Ekici, Malatya'da motosiklet sporuna büyük bir ilginin olduðunu ifade ederek, "Doðu Anadolu'da ilk motorkros yarýþmalarýný düzenledik. Motosiklet sporunda iyi bir potansiyele sahip olan Malatya'nýn daha büyük organizasyonlara ev sahipliði yapmasýný istiyoruz" dedi. Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan Türkiye Þampiyonasý'nýn bir ayaðýnýn Malatya'da yapýlmasýný isteyeceklerini ifade eden Ekici, "Motorkros yarýþmalarýný baþarýlý bir þekilde tamamladýk. Bu anlamda düzenlenen organizasyonlarýn en güzel þekilde üstesinden geleceðini göstermiþ olduk. Bu nedenle Türkiye Motosiklet Federasyonundan önümüzdeki yýllarda Türkiye Þampiyonasýnýn bir ayaðýný Malatya'ya almak istiyoruz" diye konuþtu.


www.diyarbakiryenigun.com

10 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA Yýl: 7 - Sayý : 2001 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Kýzýlayýn Ramazan hedefi 2 bin ÞANLIURFA Türk Kýzýlay Kan Merkezi tarafýndan Balýklýgöl Dergah Platformuna Kan merkezi kuruldu. Ramazan ayýnda iftar sonrasý vatandaþlarýn hizmetine girecek olan ve sahura kadar 1 aylýk bir sürede faaliyet gösterecek olan Kýzýlay Kan Merkezi, Ramazan ayý boyunca 2 bin kan baðýþýný hedefliyor.

C

M

Y

K

Geçen yýl Güneydoðu Anadolu gölgesinde Þanlýurfa Ramazan ayýnda kan baðýþýnda ilk sýrayý almasýnýn ardýndan bu yýlda rekor hedefliyor. Kan baðýþý yapan bir vatandaþ, Ramazan ayýnda kan baðýþýnýn daha çok manevi duygusu olduðunu dile getirerek, herkesin kan baðýþý yapmalarýný istedi. (ÝHA)

Serinleme zamaný! MUÞ - Malazgirt ilçesinde, aþýrý sýcaklara karþý su kanallarýna giren çocuklar, yüzerek serinlemeye çalýþýyor. (DÝHA)

Diyarbakır Yenigün Gazete  

10 Temmuz 2013