Page 1

Kozasýndan çýkan ilçe: Kulp

Türk: TOMA’lar arýk buradan gidiyor

OSMANLI döneminde de ipekböcekçiliði üretimi yapýlan önemli bir merkez olan Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde yürütülen projelerle ipek üretimi yeniden canlandý. Türkiye'deki koza üretiminin yüzde 40'ýný karþýlayan ilçe, sektörde liderliði elinde bulunduran Bursa'yý geride býraktý. GÜNDEM 4-5’te

6 HAZÝRAN 2013 PERÞEMBE FÝYATI: 25 KRÞ.

“Oryýl Kavþaðý’na ýþýklý su gösterisi”

V FOTO: ARÞÝ

06

YENÝÞEHÝR Belediyesi tarafýndan yapýlan Mehmed Uzun Park'nýn temel atma töreninde konuþan DTK Eþ Baþkaný Ahmet Türk, “Düne kadar Ankara'dan, Yozgat'tan Kayseri'den, TOMA'lar, özel kuvvetler Diyarbakýr'a geliyordu. Bugün ise, Diyarbakýr'dan Ankara'ya TOMA'larýn gittiðini görüyoruz. Bu durum çözüm süreciyle de ilgilidir” dedi. 11’de

www.diyarbakiryenigun.com

Diyarbakýr’da hasat dönemi baþladý

18

DÝSKÝ’den zorunlu su kesintisi...

04

‘Seçimler iptal edilmeli’ 2 Haziran’da yapýlan seçimlerinde baþkanlýðýna 330 oyun 185’ini alarak Ebubekir Bal’ýn getirildiði DTB ile ilgili usulsüzlük iddialarýnýn ardý arkasý kesilmiyor. DTB baþkan adayý Tahsin Arslan, geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirilen borsa seçimlerinde usulsüzlük yapýldýðýný iddia ederek, seçimlerin iptal edilmesi gerektiðini vurguladý “Ýradeye müdahale” SEÇÝMLERDEN önce üye kayýtlarýnda usulsüzlük yapýldýðýna iliþkin iddialarýn ortaya atýldýðý ve bu iddialarýn önceki baþkan Fahrettin Akyýl tarafýndan doðrulandýðý DTB ile ilgili bir iddia da baþkan adayý Tahsin Arslan'dan geldi. Seçimlerde usulsüzlük yapýldýðýný ileri süren Arslan, borsa seçimlerinde oy zarflarýnýn þeffaf olmasý nedeniyle üyelerin kime oy verdiðinin görüldüðünü belirterek, söz konusu durumun, üyelerin özgür iradeleri ile bir seçimin gerçekleþmemesine neden olduðunu söyledi.

‘Usulsüzlük yapýldýðý açýktýr’ “OY hakký olan tüzel kiþilerin adýna oy kullanan gerçek kiþilerin yetkililerinin kimin olduðuna bakýlmaksýzýn oy kullanma iþlemleri gerçekleþtirilmiþtir” diyen Arslan, “Tüm bunlar bir araya getirildiðinde seçimlerde aleni bir þekilde usulsüzlük yapýldýðý, müfettiþ raporlarýna raðmen üye kayýtlarýnýn onaylanmadýðý açýktýr” diye konuþtu. Seçimlerin iptal edilmesini istediklerini vurgulayan Arslan, onuyla ilgili Seçim Kurulu Baþkanlýðý'na seçim iptali için bir kez daha baþvuruda bulunacaklarýný dile getirdi. Mehmet Piþkin’Ýn haberi 10’da

Altan Tan DTK’dan istifa etti BARIÞ ve Demokrasi Partisi Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, yazýlý bir açýklama yaparak, Demokratik Toplum Kongresi Baþkanlýk Divaný görevinden istifa ettiðini duyurdu. Tan, istifa gerekçesini de Diyarbakýr Ticaret Sanayi Odasý seçimi sürecinde DTK'nýn verdiði sözleri yerine getirmemesine baðladý. GÜNCEL 03

DTSO Baþkanlýðý’na Ahmet Sayar seçildi DÝYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn yeni baþkaný ve yönetim kurulu belirlendi. DTSO Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na Ahmet Sayar, baþkan yardýmcýlýðýna ise, Þilan Elmas ve Metin Aslan seçildi. Seçimin ardýndan basýn açýklamasý yapan Sayar, “Diyarbakýr'ý gerek bölge, gerekse ülkemizin diðer kentlerine model olabilecek bir düzeye getireceðimize inanýyorum” dedi. GÜNCEL 03


2 Avrupa’da tuzun en çok biz tüketiyoruz TÜRKÝYE'nin Avrupa'da tuzun en çok tüketildiði ülke olduðu bildirildi. Tuz tüketiminin azaltýlmasý için salçadaki tuz oraný yüzde 14'ten yüzde 10'a indirilecek. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Temsilcisi Joao Breda, AA muhabirine, örgütün bir kiþinin günde 5 gramdan fazla tuz tüketmemesine yönelik kararýný hatýrlatarak, her ülkenin saðlýklý nesiller için az tuz alýmýnýn saðlanmasý amacýyla eylem planý hazýrlayacaðýný belirtti. Avrupa'da tuzla ilgili giriþimin Ýsviçre'nin liderliðinde yapýldýðýný dile getiren Breda, küresel bir sorun olan aþýrý tuz tüketiminin, ciddi hastalýk sorunlarý yarattýðýný söyledi. Avrupa ülkelerinde tuzun maksimum deðerin çok üstünde kullanýldýðýný anlatan Breda, "Türkiye ise Avrupa'da tuzun en çok tüketildiði ülke konumunda. Bu, mutlaka kontrol altýna alýnmalý" dedi.Türkiye'de ekmek tüketiminin oldukça yüksek olduðuna iþaret eden Yardým, "Ekmekte de tuz oraný çok olduðundan ilk olarak biz, ekmeklerdeki tuz miktarýnýn azaltýlmasýný saðladýk. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, ekmeklerdeki tuz oranýný 1,5 grama düþürdü" diye konuþtu.Yardým, Türkiye'de tuz oraný en yüksek olan ve sýk tüketilen gýdalar arasýnda salçanýn yer aldýðýný belirterek, "Ülkemizde salça kullanýmý çok yüksek. Ýlgili Bakanlýðýmýz, salçadaki tuz miktarýný da tuzla mücadele kapsamýnda yüzde 14'ten yüzde 10'a indiriyor. Bunun dýþýnda, Türkiye'de en çok tuzu kahvaltýlýklardan alýyoruz. Bu nedenle, þimdi ilgili bakanlýklar, kurumlar ve sektörle özellikle peynir ve zeytindeki tuz miktarýnýn azaltýlmasý için çalýþýyoruz" ifadelerini kullandý. Ýsviçre Saðlýk Direktörlüðü Temsilcisi Michael Beer da Avrupa Bölgesinde Tuzun Azaltýlmasý DSÖ Tuz Eylem Planý Toplantýsý'nda, bu hedefe ulaþýlabilmesi için katýlýmcý ülkelerde tuz kullaným oranlarýnýn belirlenmesi yönünde karar alýndýðýný bildirerek þunlarý kaydetti:"Her ülke, tuzun azaltýlmasý için farkýndalýk çalýþmalarý yapacak. Daha sonra her ülkede en çok tuz içeren gýdalarýn neler olduðu belirlenecek. Ýlgili Bakanlýklar ve üreticiyle hareket edilerek, bu gýdalardaki tuz miktarýnýn düþürülmesi saðlanacak. Bir süre sonra tekrar tuz kullaným oranlarý incelenecek ve denetimler yapýlacak ve katedilen yol, incelenecek."

SAÐLIK

6 Haziran 2013 Perþembe

Erken doðum riskli Uzmanlar, ailelerin çocuklarýnýn özel bir günde doðmasýný istemeleri nedeni ile erken doðuma yönelmelerinin, anne ve bebek açýsýndan tehlikeli sonuçlarýnýn olabileceðini bildirdi

DÝYARBAKIR'da özel bir hastanede görevli Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Doç. Dr. Mahmut Erdemoðlu, bebeðin normal geliþim süreci içerisinde 38 ila 42. hafta aralýklarýnda doðmasýný tavsiye ettiklerini belirterek, bu sürenin altýnda meydana gelen doðumlarýn gerek anne gerekse de bebek açýsýndan

çok büyük riskler teþkil ettiðini söyledi.

'Fazla yan etkileri var'

Çocuðunun özel bir günde doðmasýný istemelerinden dolayý erken doðuma baþvurulmasýnýn bebek açýsýndan risklerine deðinen Doç. Dr. Erdemoðlu, "Gerek anne gerekse de bebek saðlýðý açýsýndan erken doðum-

larýn oldukça fazla yan etkileri vardýr. Bebek açýsýndan baktýðýmýz zaman normal gebelikte akciðer geliþimi 37 hafta ve üzerinde olur. 38. haftada doðan bebek 37. haftada doðan bebekten daha iyi bir durumdadýr. Bizim doðum zamaný dediðimiz ortalama 38 ila 42. hafta arasýdýr. Eðer siz 38 haftanýn altýnda bir bebeði erken doðumla ya da sezaryenle alýrsanýz o bebekte mutlaka akciðer solunumlarý ile ilgili ciddi sorunlar yaþanýr. Yani akciðer yetmezliðinden dolayý bebeði kaybedebilirsiniz, bebek beslenemeyebilir, þekeri düþebilir ve enfeksiyonlara daha meyilli olur. Kýsacasý bebeði kaybetme riski oluþur. Yine eðer bebek erken doðarsa nörolojik bir problem çýkarsa ilerki

hayatýnda mental ve motor geliþimini de etkileyecektir" dedi.

'Normal miadý beklenmeli'

Bu nedenlerden dolayý isteðe baðlý olarak mümkün olduðu kadar gebeliðe dokunmamak gerektiðini aktaran Doç. Dr. Erdemoðlu, "Bebeðin normal miadýný beklemek lazým. Ýþte yok bu gün bizim evlilik yýl dönümümüz, yok benim çocuðum iþte terazi burcu olsun gibi nedenlerle erken doðum yapmak saðlýk açýsýndan ciddi problemler doðuran yanlýþ uygulamalardýr. Bir özel gününüze denk gelsin diye erken doðum yaparsanýz müdahaleli doðum oraný artar ki bu durumda bebeðin veya annenin zarar görme riski artar" diye konuþtu. (ÝHA)

Uzmanlardan güneþ gözlüðü uyarýsý! Uzmanlar, güneþli havalarda kullanýlan güneþ gözlüklerinin aksesuar deðil, saðlýðý koruyucu bir ürün olduðunu belirterek, gözlük alýnýrken kaliteli olmasýna dikkat edilmesini öneriyor VAN Özel Ýstanbul Hastanesi Göz Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Bülent Timuçin, güneþ gözlüklerinde ilk aranmasý gereken özelliðin ültraviyole ýþýnlardan en yüksek derecede koruma özelliði olmasý gerektiðini belirterek, vatandaþlarýn bu konuda dikkatli olmasý gerektiðini söyledi. Güneþ gözlüðü alýrken dikkat edilmesi gereken noktalarýn baþýnda gözlüðün sertifikasý olduðunu ifade eden Timuçin, kaliteli bir gözlüðün ya da gözlük camýnýn yanýnda mutlaka sertifikasý olduðunu söyledi. Sertifikalarýn üzerinde gözlüðün markasý, nerede üretildiði ültraviyole ýþýnlardan koruma özelliði gibi deðerlerin bulunduðuna dikkat çeken Timuçin, güneþ gözlüðü alýrken üzerinde dalgalarýn ve çiziklerin olmamasýna dikkat edilmesi gerektiðini

dile getirdi. Dr. Timuçin, "Güneþ gözlüklerinin camýnda eðer çizikler varsa bu çizikler güneþ ýþýnlarýnýn cam içerisinde yansýmalara yol açar. Bunun yanýnda güneþ gözlüðü alýrken yüze oturmasýna dikkat edilmesi gerekir. Çünkü güneþ gözlüðü eðer gözümüzü dýþarýda býrakacak kadar küçükse dýþarýda kalan kýsýmlarda göze yine ýþýk gelecektir. Bu gelen ýþýklar normalden daha fazla zarar verecektir" dedi. Gözlüklerde renk seçiminin de önemli olduðunu ifade eden Timuçin, özellikle koyu renklerin tercih edilmesi gerektiðini söyledi. Güneþ gözlükleri kullanýmýnýn asýl maksadýnýn güneþin zararlý etkileri denilen ültraviyole ýþýnlardan gözü korumasý olduðunu vurgulayan Timuçin, þöyle konuþtu: "Gözlüðü taktýðýmýz zaman gözbebeði-

miz büyüyecektir. Çünkü karartýlmýþ bir gözlükte yüze daha az ýþýn gelir. Bu þekilde daha fazla ýþýn alabilmek için gözbebeði büyüme göstermektedir. Eðer gözlükte ültraviyole koruma yoksa göze gelen zararlý ýþýn miktarý daha fazladýr. Buda katarakt gibi sarý nokta hastalýðý gibi hastalýklarýn üreme riski artmaktadýr. Vatandaþlara yüzde 70 zararlý ýþýnlarý bloke eden gözlükleri tavsiye ediyoruz. Katarakta hastalýðý olan vatandaþlarýn ise yüzde 90 oranýnda bloke eden gözlük takmalarýný öneriyoruz." Güneþ gözlükleri adý altýnda satýlan gözlüklerin gözbebeklerinin büyümesine sebep olduðunu belirten Timuçin, "Gözbebeði büyüdüðü zaman göze daha fazla ýþýn girmekte. Daha fazla giren ýþýn ise zararlý ýþýn olmaktadýr. Normalde gö-

zümüzün normal bir ýþýkta koruma mekanizmasý mevcuttur. Gözbebeðimiz küçülerek veya büyüyerek göze giren ýþýn miktarýný ayarlayabilmektedir. Ama kalitesiz güneþ gözlüðü taktýðýmýz zaman gözbebeðimizin bu fonksiyonunu devre dýþý kalmakta ve göze zararlý ýþýnlar girebilmektedir. Bunlarda zamanla katarakt ve sarý nokta hastalýklarý ve radikal dediðimiz göze zarar veren moleküllerin çoðalmasýna yol açmaktadýr. Bu nedenle çocuklarýn ve gençlerin bu tür gözlüklerden uzak durmalarýný istiyoruz" þeklinde uyarýlarda bulundu. (ÝHA)


3

GÜNCEL

6 Haziran 2013 Perþembe

DTSO Baþkanlýðý’na Sayar seçildi Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na Ahmet Sayar seçildi. Kendilerine destek veren ve katký sunarak oy kullanan tüm kurum ve kuruluþlara teþekkür eden Sayar, "Diyarbakýr'ý gerek bölge, gerekse ülkemizin diðer kentlerine model olabilecek bir düzeye getireceðimize inanýyorum" dedi

DÝYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn (DTSO) yeni baþkaný ve yönetim kurulu belirlendi. Hafta sonu gerçekleþen seçimin ardýndan yeni meclis üyeleri, yönetim kurulunu belirlemek amacýyla oy kullandý. Dün sabah saatlerinde baþlayan seçimin sonlanmasýnýn ardýndan Ahmet Sayar, DTSO Yönetim Ku-

rulu Baþkanlýðý'na seçildi. Þilan Elmas ve Metin Aslan'ýn da baþkan yardýmcýlýðýna seçildiði seçimlerin ardýndan yeni yönetim basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. DTSO Baþkaný Ahmet Sayar, oda seçimlerinin demokratik bir ortamda gerçekleþtiðini ve iþverenlerin Mavi Liste adaylarýný yönetime layýk gördüðünü belirtti.

Ergani’de temizlik kampanyasý DÝYARBAKIR - Ergani Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayýsýyla ilçede temizlik kampanyasý baþlattý. Belediye tarafýndan kampanya çerçevesinde çarþý merkezine, "Kalbiniz kadar temiz bir Ergani için çevremizi temiz tutalým" yazýlý afiþler asýldý. Ergani Þehirlerarasý Otogar'da baþlatýlan kampanyaya Ergani belediye baþkan yardýmcýlarýnýn yaný sýra çok sayýda yurttaþ katýldý. Maske ve eldivenlerini takan yurttaþlar, ellerine aldýklarý çöp poþetlerine etraftan topladýklarý çöpleri doldurdu. Kampanyaya iliþkin bilgi veren Ergani Belediye Baþkan Yardýmcýsý Murat Yergin, temiz bir Ergani için tüm yurttaþlarýn el ele vermesi gerektiðine söyleyerek, "Ýlçemizi güzelleþtirerek daha yaþanýlabilir bir dünya yaratalým" dedi. Kampanya kapsamýnda etkinliklerin hafta boyunca devam edeceði kaydedildi.

'Her sözün arkasýnda olacaðýz' Kendilerine destek veren ve katký sunarak oy kullanan tüm kurum ve kuruluþlara teþekkür eden Sayar, "Yönetimimiz ve meclisimiz, en kýsa süre içerisinde yol haritamýz konusunda bilgilendirmede bulunmak amacýyla tekrardan sizlerle bir araya gelecek. Seçim

öncesi ifade ettiðimiz her sözün arkasýnda olacaðýz. Sandýktan aldýðýmýz güçle yürüyeceðimiz yolda Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn bireyler deðil, kolektif bir iradenin kurumu olduðunu unutmayacaðýz. Bu çerçevede yönetim ve organlarýmýzda demokratik ve kolektif bir tarzý esas alýrken, tüm yerel dinamiklerle de eþ güdümlü

çalýþacaðýz. Çünkü ancak bu perspektifle kentimiz Diyarbakýr'ý gerek bölge, gerekse ülkemizin diðer kentlerine model olabilecek bir düzeye getireceðimize inanýyorum" diye konuþtu. Sayar, son olarak tüm üyelere, DTSO'yu yeni bir zihniyetle yeniden inþa etmek için güç birliði yapma çaðrýsýnda bulundu. (DÝHA)

Altan Tan DTK’dan istifa etti BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, Demokratik Toplum Kongresi Baþkanlýk Divaný görevinden istifa ettiðini açýkladý DÝYARBAKIR - Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, yazýlý bir açýklama yaparak, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Baþkanlýk Divaný görevinden istifa ettiðini duyurdu. Tan, istifa gerekçesini de Diyarbakýr Ticaret Sanayi Odasý seçimi sürecinde DTK'nýn verdiði sözleri yerine getirmemesine baðladý. Tan, yazýlý açýklamasýnda, "1 Haziran 2013 tarihinde yapýlan Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerinde gösterdikleri olgun tavýr ve davranýþlarýndan dolayý Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn tüm üyelerine, Diyarbakýr iþ dünyasýnýn deðerli üyelerine en içten duygularýmla teþekkür ederim. Demokratik Toplum Kongresi'nin Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý meslek gruplarý seçimleri sonrasýnda oda yönetimini belirleme sürecinde, Diyarbakýr iþ dünyasýna verdiði sözleri ye-

rine getirmemesi ve izlediði yöntem nedeniyle; hayatým boyunca takip ettiðim sorumluluk ilkesi gereði Demokratik Toplum Kongresi Baþkanlýk Divaný'ndaki görevimden istifa ettiðimi, DTK üyeliðine ise devam edeceðimi kamuoyuna saygýlarýmla arz ederim" ifadelerini kullandý. (ÝHA)


4

GÜNDEM

6 Haziran 2013 Perþembe

Kozasýndan çý den doðdu. Yapýsal sorunlara raðmen üretimi artýrarak yolumuza devam ediyoruz".

‘Kulp’un baþka çýkýþ yolu yok’

1990’lý yýllarda yaþanan çatýþmalarla gündeme gelen Diyarbakýr’ýn Kulp ilçesi artýk ipek üretimiyle adýndan söz ettiriyor. Ýpekböcekçiliðinin merkezi olan ilçe, olaylar ve Çin’den gelen ucuz koza nedeniyle durma noktasýna gelen üretimini son 7 yýlda yürütülen projelerle yeniden artýrdý. Kulp, koz üretiminde Bursa’yý geride býraktý

DÝYARBAKIR - Osmanlý döneminde de ipekböcekçiliði üretimi yapýlan önemli bir merkez olan Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde yürütülen projelerle ipek üretimi yeniden canlandý. Türkiye'deki koza üretiminin yüzde 40'ýný karþýlayan ilçe, sektörde liderliði elinde bulunduran Bursa'yý geride býraktý. Üretimde yaþanan yapýsal sorunlar ve yeterli besleme evi bulunmamasý nedeniyle evlerini ipekböcekleriyle paylaþan aileler, evlerinin bir odasýný kendilerine, 3 odasýný da ipekböceklerine ayýrýyor. Günün ilk ýþýklarýyla beraber dut yapraklarý taþýyarak ipekböceklerini beslemeye baþlayan üreticilerin mesaisi gece geç saatlere kadar sürüyor. Son derece hassas bir yapýya sahip ipekböceklerinde nem, sýcaklýk, kimyasallar ve toz bulutu gibi etkenlerle kayýp yaþanmamasý için gösterilen titiz uðraþ 45 gün sürüyor. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca kilogram baþýna 20 lira, Koza Birlik Genel Müdürlüðü'nce de 4 lira destek verilen yaþ kozada bu desteðin maliyeti karþýlamadýðýný

ifade eden üreticiler, destek ve üretim koþullarýnýn iyileþtirilmesi halinde üretimi yüzde 70'e çýkarmayý hedefliyor.

‘Yaþ koza üretimi 50 tona ulaþtý’

Kulp'ta ipekböcekçiliðindeki geliþmeyi deðerlendiren Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde 100 tonun üzerinde gerçekleþtirilen üretimin bölgede yaþanan olaylar ve dýþarýdan gelen ucuz koza nedeniyle 2000 yýlýnda durduðunu, daha sonra Kulp Kaymakamlýðý ile Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýnýn giriþimleri sonucunda hazýrlanan projeler ve Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca verilen teþvikler ile yaþ koza üretimine yeniden baþlandýðýný söyledi. Atalar, 2008'de Devlet Planlama Teþkilatý'na (DPT) ilçede ipekböcekçiliðinin tekrar geliþmesi için sunulan projenin 2009 yýlýnda "Ýpek Üretim Merkezi" adý altýnda onaylandýðýný ifade ederek, bu kapsamda yürütülen çalýþmalar, tohum ve eðitim desteði ile durma noktasýn-

daki yaþ koza üretiminin günden güne artarak geçen yýl 50 tona ulaþtýðýný belirtti.

A’dan Z’ye üretim

Kulp Ziraat Odasý Baþkaný Kenan Akdeniz ise, yaþanan olaylar nedeniyle insanlarýn göç etmek zorunda kalmasýnýn beraberinde üretimsizliði getirdiðini söyledi. Geçmiþ yýllarda bölgede önemli bir iþkolu olan ancak olaylar nedeniyle yok olmanýn eþiðine gelen üretimi yeniden canlandýrmak için çeþitli projeler hazýrladýklarýný vurgulayan Akdeniz, þöyle dedi: "5-10 üretici ile baþladýðýmýz üretimde bugün 890 üreticiye ulaþtýk. Yaþ koza üretiminde Türkiye liginde birinci sýradayýz. Yaþ koza üretimi dýþýnda Kalkýnma Bakanlýðýnca saðlanan hibe desteklerle Ýpek Ýplik Üretim Merkezi kuruldu. Artýk ilçede yaþ koza üretimi, ipek iplikten de kravat, puþi ve halý gibi ipek ürünlerin üretimi yapýldýðý gibi kozadan ipek iplik üretimi de yapýlacak. Ýpekböcekçiliðinde ilçede A'dan Z'ye üretim sözkonusu. Yok olmanýn eþiðindeki Ýpekböcekçiliði Kulp'ta küllerin-

Akdeniz, ipekböcekçiliðinin son yýllarda ilçeye ciddi bir katma deðer ve istihdam yarattýðýný, ancak üreticilerin ipekböceði besleme koþullarýnda ciddi sýkýntý yaþadýklarýný söyledi. Üreticilerin evlerinin bir köþesinde üretim yaparken diðer yandan da sosyal hayatlarýný sürdürmeye çalýþtýklarýna dikkati çeken Akdeniz, saðlýklý üretim için besleme evi sayýsýnýn artýrýlmasý gerektiðini belirtti. Akdeniz, bölgenin geçmiþte yaþadýðý sýkýntýlarýn bertaraf edilmesi için bazý alanlarýn teþvik edilmesi gerektiðine dikkati çekerek þöyle dedi: "Bu üretimi canlandýrarak geçmiþe karþý da sorumluluðumuzu yerine getirip kadim mesleðe sahip çýktýk. Bakanlýðýn desteði ile üretilen yaþ kozadan ipek iplik üretimi yapýlacak Türkiye'nin ilk tesisi ilçemizde kuruldu. Üretilen ipek ürünlere Kulp'un eski adý 'Pasuri' ismini veren de Bakanýmýz Mehdi Eker'dir. Bakanlýðýn teþvikleri ile çok daha iyi yerlere geleceðiz. Üreticimiz tüm sýkýntýlara raðmen yýlmadý, üretti. Geçen yýl 50 tona yaklaþan üretimin bu yýl 50 tonu da aþmasýný bekliyoruz. Çiftçi ürettiði yaþ kozaya kilogram baþýna 24 lira destek alýyor. Ancak 2-3 yýldýr destekleme artmadýðýndan gelir, maliyeti karþýlamýyor. Destek artar, üretim koþullarý iyileþtirilirse yaþ koza üretiminde yüzde 70'leri hedefliyoruz. Bu, köyüne geri dönüp üretime katýlmak isteyenler için de ciddi bir fýrsat. Kulp'un baþka çýkýþ yolu yok."

‘Üretimde yüzde 40 pay sahibiyiz’

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Cihan Güreþ de, ev ev dolaþarak ikna çabalarý ile üretim sürecini yeniden canlandýrdýklarýný, bakanlýðýn verdiði prim sistemi ve destek modeli ile üreticilerin yeniden sürece dahil


6 Haziran 2013 Perþembe

5

GÜNDEM

kan ilçe: Kulp edildiðini söyledi. Güreþ, yürütülen proje ve çalýþmalarla son 7 yýlda hem üretim hem de dokuma alanýnda büyük geliþme kat edildiðini ifade ederek, "Türkiye'de yaþ koza üretimi 135 bin ton. Ülkedeki üretimde yüzde 40 pay sahibiyiz" diye konuþtu.

Türkiye’nin ilk Ýpek Ýplik Çekim Fabrikasý

Güreþ, 2008-2009 yýllarýnda Devlet Planlama Teþkilatý (DPT), Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Birleþmiþ Milletler'e (BM) sunduklarý projelerle üretim koþularýný iyileþtirmek amacýyla 5 köyde 240 metrekareden oluþan örnek besleme evi, Aðaçlý beldesinde de bin 250 metrekare büyüklüðünde Türkiye'nin ilk Ýpek Ýplik Çekim Fabrikasý'ný kurduklarýný söyledi. Besleme evlerinde kaliteli üretimin sözkonusu olacaðýný, Ýpek Ýplik Çekim Fabrikasý'nda da yýllýk 80 ton kuru koza çekimi yapýlabileceðini vurgulayan Güreþ, þöyle dedi: "Çin'den gelen konunun uzmanlarýndan eðitim alan 30 kadýn bu fabrikada istihdam edilecek. Kýsa bir süre sonra faaliyete geçecek fabrikanýn kurulmasýndaki amaç bölgede üretilen hammaddeyi bulunduðu bölgede iþleyip kozayý ipek ipliðe dönüþtürmek. Türkiye ipek iplik üretiminde yüzde 100 dýþa baðýmlý olduðundan bu fabrika ile özel sektöre de katký sunacaðýz. Ýlçede 4 yýl önce kaymakamlýk öncülüðünde, desteklerimizle kurulan 3 ipek üretim atölyesinde de 35 kadýn istihdam ediliyor. Meslek öðrenen kadýnlar Ýþkur kapsamýnda ayda 440 lira gelir elde ediyor. Fabrikada ürettiðimiz ipek iplik artýk bu atölyelerde ilmik ilmik iþlenecek. Bunun sadece devlet eliyle yürütülmesi güç. Özel sektörü de, insan gücü, hammadde ve ipekböcekçiliði açýsýndan potansiyeli yüksek bölgemize yatýrýma davet ediyoruz" Güreþ, üreticinin verilen destekten yeterince memnun olmadýðýný vurgulayarak, devlet desteði ve özel çaba ile ipekböcekçiliðinde lider bir pozisyon yaratýldýðýný,

bunu kalýcý kýlmak için yapýsal sorunlarýn çözülmesine ihtiyaç olduðunu vurguladý.

Aile mirasý ipekböcekçiliði

Emekli olduktan sonra Diyarbakýr'dan memleketi Kulp'un Narlýca köyüne yerleþerek üretime dahil olan Ýsmail Türk, eþi Sabiha Türk ile ailesinden miras olarak nitelendirdiði ipekböcekçiliði üretimini sürdürmeye çalýþýyor. Her sabah sýrtlarýnda taþýdýklarý dut yapraklarý ile besledikleri ipekböceklerine 45 gün boyunca gözü gibi bakan 7 çocuk sahibi Türk çifti, üretimlerini artýrmak için kozaya verilen desteðin artýrýlmasýný, üretim koþullarýnýn da iyileþtirilmesini bekliyor. Ýsmail Türk, desteðin maliyeti karþýlamadýðýný anlatarak, kar edebilmeleri için desteðin 24 liradan en az 40 liraya çýkarýlmasý gerektiðini belirtiyor. Tüm sýkýntýlara raðmen ilçede üretimi 50 tona ulaþtýrdýklarýný ifade eden Türk, imkanlarýn elveriþli olmasý halinde üretimi artýrma konusunda iddialý olduklarýný belirtti. Þehir yaþamýna veda ederek ilçeye göç edip dede mesleði ipekböcekçiliðini eþi ve 6 çocuðu ile sürdürmeye çalýþan Ali Saltun, desteðin artýrýlmasý halinde üretimi 2 katýna çýkartmayý planladýklarýný belirtti. Saltun, huzur ortamýnda köye döndüklerini ancak destek olmazsa üretimi sürdüremeyeceklerini aktararak, "Babam 20 yýl önce ürettiði 60 kilo kozayla tüm ailenin geçimini saðlýyordu. Þimdi yol paramýzý çýkaramýyoruz. Köye dönüp bu iþi yapmak isteyen akrabalarýmýz var. Devlet el uzatýrsa, imkanlarýmýzý seferber edip kendimize besi evleri yapýp üretimi artýracaðýz. Ýlçenin yýllýk 50 ton üretimini böylece 70 tona çýkarabiliriz" diye konuþtu.

Ýpekböcekleri ile ayný çatý altýnda yaþam

Kaynak köyünde yaþayan ve 13 yýldýr evinde ipekböceði üretimi yapan Tekin Engin de yer sýkýntýsý ve destek yetersizliði nedeniyle istedikleri üretimi gerçekleþtiremediðini belirtti. Engin, besleme evleri ve destek miktarýnýn artýrýlmasýný beklediklerini vurgulayarak, "Ne yaþantýmýz yaþantý ne üretim istediðimiz þartlarda. Bu þartlarda yaptýðýmýz üretim ile dahi, 'Kulp' denilince artýk akýllara ipekböcekçiliði geliyor. Destekle üretim 2 katýna çýkabilecekken bu potansiyel ve milli servet heba oluyor" diye konuþtu. Evinde üretim yapan Mümtaz ve Songül Aydýn çifti de yeterli desteðin verilmesi halinde göç edenlerin dahi köylerine dönüp üretime katýlmak istediðini belirtti. Dededen kalma yöntemlerle üretim yaptýklarýný vurgulayan Aydýn çifti, kozanýn altýn deðerinde olduðu günlerin geri gelmesini bekliyor. Mümtaz Aydýn, "Özel besim evleri artýrýlsýn, kaliteli koza üretelim. 3-4 yýldýr fiyat artmadý. Maðduruz. Kulp'un tek çýkýþ yolu ipekböcekçiliði" dedi. Songül Aydýn ise ipekböcekleri ile ayný evi paylaþmanýn sýkýntýlarýna deðinerek, koþullarýn elveriþli olmasý, desteðin de artmasý halinde üretimi artýrmayý planladýklarýný ifade etti.

DÝSKÝ’den zorunlu su kesintisi

DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, Silvan Yolu boyunca döþenen yeni içme suyu þebeke sinin 2. Etabý'nýn devreye alýnmasý nedeniyle bug ün bazý bölgelere 24 saat boyunca su verilmeyeceð ini duyurdu

DÝYARBAKIR - Silvan sinin 6 Haziran günü 24 Yolu boyunca döþenen ye- saa t boyunca sürmesi neni içme suyu þebekesinin den iyle yurttaþlarýn ön2. Etabý'nýn devreye alýn- lem almalarý gerektiðini masý nedeniyle bugün ba- bel irterek, çalýþmanýn en zý bölgelere 24 saat bo- kýs a sürede bitirilmeye yunca su verilemeyecek. çalýþýlacaðýný bildirdiler. Zorunlu su kesintisi, (HA BER MERKEZÝ) Silvan yolu boyunca döþenen 1000 milimetrelik yeni hattýn 2. Etabý'nýn devreye alýnmasý nedeniyle uygulanacak. Su kesintisinden, 450 Evler ve civarý, üniversite, üniversite lojmanlarý, Sadi Köprüsü - Karaçalý arasýndaki yol kenarýndaki yerleþimler ve Sur ilçesine baðlý çevre mahalleler etkilenecek. DÝSKÝ Genel Müdürlüðü yetkilileri su kesinti-

“Halk tehlikelere karþý duyarlý olmalý” DÝYARBAKIR -Kürt sorunun çözümü için baþlatýlan "Çözüm Süreci" çerçevesinde Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesine baðlý Ferudun Mahallesi'nde halk toplantýsý gerçekleþtirildi. Mahallede bulunan taziye evinde yapýlan toplantýya; BDP Ýlçe Eþ Baþkaný Kerem Canpolat, BDP'li yöneticiler ile belediye meclis üyelerinin yaný sýra çoðunluðunu kadýnlarýn oluþturduðu çok sayýda yurttaþ katýldý. Toplantýda konuþan Canpolat, sistemin gençleri

fuhuþ, uyuþturucu gibi tehlikelerle karþý karþýya býraktýðýný belirterek, tüm halkýn bu tür tehlikelere karþý duyarlý olmasý gerektiðini dile getirdi. Canpolat, bu tür sistem oyunlarýna parti olarak karþý olduklarýný ve halk ile birlikte bunun mücadelesini vermeye hazýr olduklarýný söyledi. Konuþmalarýn ardýndan toplantýya katýlan yurttaþlarýn önerisi kapsamýnda mahalle komisyonu kurulmasý kararlaþtýrýldý.

Diyarbakýr’da arý paniði DÝYARBAKIR - Kovanýndan kaçan yüzlerce arýyý Ofis Ekinciler Caddesi taþýyan kraliçe arý, kýsa süreli panik yaþanmasýna neden oldu. Sanat Sokaðý giriþindeki bir aðaca konan kraliçe arý, iþçi arýlar da peþinde

katarak aðaç kovuðunda yuva yaptý. Durumu fark eden arý üreticileri, esnaf ve vatandaþlarýn meraklý bakýþlarý arasýnda aðaca çýkarak arýlarý elleriyle önce karton kutuya, daha sonra kovana yerleþtirip götürdü.


6

GÜNDEM

6 Haziran 2013 Perþembe

‘Oryýl Kavþaðý’na ýþýklý su gösterisi’ Dereceye giren öðrenciler ödüllendirildi DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde 2012-2013 eðitim öðretim yýlýnda sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde okullar arasýnda düzenlenen yarýþmalarda dereceye giren öðrenciler düzenlenen bir törenle ödüllendirildi. Ýlçede çeþitli tarihlerde okullar arasýnda düzenlenen yarýþmalarda dereceye giren öðrenciler yarýþmanýn finallerinin ardýndan çeþitli ödül ve plaketlerle ödüllendirildi. Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu Salonu'nda düzenlenen ödül törenine Silvan Kaymakamý Yunus Sezer, Ýlçe Emniyet Müdürü Mustafa Kýlýçaslan, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Seyithan Erboða, milli eðitim þube müdürleri, öðretmen ve çok sayýda öðrenci katýldý. Silvan ilçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan çeþitli tarihlerde Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu'nda düzenlenen yetenek yarýþmasý, liseler arasý münazara yarýþmasý, liseler arasý bilgi ve kültür yarýþmasý, baðýmsýz ilkokul ve ortaokullar arasý bilgi ve kültür yarýþmasý, merkez ilkokul ve ortaokullar arasý bilgi ve kültür yarýþmalarýnda dereceye giren öðrencilere plaket, baþarý belgesi ile çeþitli hediyeler verildi. Dereceye giren öðrencilerin hediyeleri Kaymakam Yunus Sezer, Ýlçe Emniyet Müdürü Mustafa Kýlýçaslan ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Seyithan Erboða tarafýndan verildi. (ÝHA)

Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran, belediyenin 2012-2013 yýlýnýn çalýþmalarýný esnafla paylaþtý. Oryýl Kavþaðý'na ýþýklý su gösterisi yapýlacaðýný belirten Baran, projede daha çok yörenin doðal taþlarý ve yerel malzemeleri kullanýlacaðýný söyledi. Toplantýya katýlan esnaflar da çalýþmalar ile ilgili önerilerini dile getirdiler FOTO: ARÞÝV

HAKAN POLAT

DÝYARBAKIR'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi, esnaf toplantýlarýna devam ediyor. Kaynartepe Mahallesi Baðlar Belediyesi Taziyeevi'nde gerçekleþtirilen esnaf toplantýsýna Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Baðlar Ýlçe Baþkaný Ahmet Gezen, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Osman Kaya, meclis üyeleri ile ilçe yöneticileri ve çok sayýda esnaf katýldý.

'Binalarýn cepheleri yenilecek'

Belediyenin 20122013 yýlýnýn çalýþmalarý-

ný esnafla paylaþan Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Sunay Caddesi boyunca binalarýn cepheleri yenileceðini söyledi. Toplantýnýn temel amacý Kaynartepe'de yapýlacak düzenlemeler konusunda esnafýn görüþ ve önerilerini almak olduðunu dile getiren Baran, "Toplantýmýzýn amacý 2012-2013'te yaptýðýmýz proje ve çalýþmalarý paylaþarak esnaflarýmýzý bilgilendirmektir. Sunay Caddesi dýþ cephe yenileme ve peyzaj düzenleme çalýþmasýnda yaya öncelikli ekolojik bir düzen kurmayý düþünüyoruz. Bu alanda mevcut aðaçlarýn yanýnda yüze yakýn aðaç daha

dikeceðiz. 21 bin metrekarelik çalýþma alanýnda Oryýl Kavþaðý'ndan Ofis alt geçitte kadar uzanan 700 metrekare uzunluðundaki caddenin aðaçlandýrma ve sað-sol kaldýrým yenilemesi ile birlikte engelli yurttaþlar içinde 1 buçuk kilometre uzunluðunda engelsiz yürüyüþ aksý yapýlacak. Ayrýca 58 binanýn ýsý yalýtým ve cephe yenilemesi yapýlacaktýr. Sunay Caddesi esnaflarý içinde estetik tabela çalýþmalarý yapýlacak. Yine Oryýl Kavþaðýna ýþýklý su gösterisi yapýlacak. Ayrýca bu projede daha çok yörenin doðal taþlarý ve yerel malzemeleri kullaný-

lacaktýr. Refüjde yapýlacak çalýþmalarda dekoratif aydýnlatmalar kullanýlacaktýr" dedi.

“Köylere de aðýrlýk verilecek”

Yapýlacak projeler arasýnda köylere de aðýrlýk vereceklerini aktaran Baran, "Ayrýca belediye olarak Körtepe, Gömmetaþ, Topraktaþ, Sarýdallý ve Taþdirek köylerinde halkevlerini yapmayý planlýyoruz" diye konuþtu. Baran'ýn ardýndan söz alan esnaf, projeler için belediyeye teþekkür ettiklerini kaydederek, Sunay Caddesi'ndeki çalýþmalar için bazý öneriler sundu.

Düðün için evden ayrýlan gençten haber alýnamýyor DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde 1 ay önce düðüne gitmek üzere evden ayrýlan gençten haber alýnamýyor. Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden 22 yaþýndaki Tahir Aydýn, 1 ay önce düðüne gitmek üzere evden ayrýldý. Düðüne gittiði günden itibaren haber alýnamayan Tahir Aydýn'ýn ailesi çocuklarýnýn bir an evvel bulunmasý için yardým bekliyor. Tahir Aydýn'ýn aðabeyi Sayým Aydýn, kardeþinin zaman zaman akli dengesini yitirdiðini ve bundan dolayý baþýna bir iþ gelebileceðinden korktuklarýný

söyledi. Sayým Aydýn, "Kardeþim 1 ay önce evden çýkarak düðüne gidiyorum dedi, bir daha haber alamadýk. Kardeþim 22 yaþýnda askerliðini yapmýþ, biraz akli dengesi yerinde deðil. 1 ay süresince her yerde gidebileceði ihtimali olan tüm akrabalarýmýza sorduk, gören yok. Kardeþimin hayatýndan endiþe duyuyoruz. Görenlerin yardýmlarýný bekliyoruz" dedi. Tahir Aydýn'ýn ailesi ilçe merkezindeki bazý duvar ve iþ yerlerine kayýp çocuklarýnýn fotoðrafýnýn bulunduðu kayýp aranýyor yazýsý astý.


Bahar BALIKÇI

Gezi Parký Eylemleri ve Silkinme

KADIN/CA

7

KADIN-Y YAÞAM

6 Haziran 2013 Perþembe

uyumak þimdi, uyanmak yüz yýl sonra sevgilim... hayýr, kendi asrým beni korkutmuyor, ben kaçak deðilim. asrým sefil, asrým yüz kýzartýcý, asrým cesur, büyük ve kahraman. Nâzým H. R. Günlerdir ülkenin, hatta dünyanýn dört bir tarafýnda Gezi Parký direniþi yaþanýyor. Ben bu yazýyý yazarken bile devam ediyor olaylar. Mýþýl mýþýl uyuyan bir dev, bin yýllýk uykusundan uyanmýþ gibi, üzerindeki bütün rehaveti þöyle bir silkinerek atýyormuþ gibi… Sosyal medya olaylarý dakika dakika haber verir, dünya basýný Türkiye'yi konuþur, destekler ve durumu "Türk Baharý"na benzetirken hükümetin tavrýna bakýn: yayýn yasaðý! Olaylar süresince ülkede hiçbir þey olmuyormuþ, her þey yolundaymýþ, tek derdimiz trafik kazalarý ve bana yan baktýn hesabý birbirini boðazlayan gençlermiþ gibi ulusal kanallarýn neredeyse hepsi bu direniþe kör, saðýr ve dilsiz kaldý. Halkýn örgütlenmesinin ve bunun çok daha büyük boyutlarda ciddi bir halk isyanýna dönüþmesinin önüne geçmek adýna yapmadýk saçmalýk býrakmadýlar. Bilânço ortada: yüzlerce yaralý, gözaltýlar… Yazý yayýmlandýðýnda durum deðiþir mi bilemem ama þu anda böy-

le.

Ortadoðu'da olanlarý düþünün: Gencecik bir çocuðun kendini ateþe vermesiyle baþlayan "Arap Baharý"ný. Halkýn öfkesiyle kýymetli koltuklarýndan, canlarýndan edilen diktatörleri… Ama herkes farkýnda ki asýl mesele AVM, aðaç filan deðil, artýk sýnýrýný aþan yasaklar ve adaletsizlikler silsilesinin birikimi… Aksi durumda sorarlar adama, Uludere'de katledilen 34 insanýn yanýnda 3-5 aðacýn lâfý mý olur diye. Uludere katliamý, Reyhanlý olaylarý, yasak üstüne yasaklar, üstü örtülen gerçekler, iþinize gelirse tutumlarý… Üstelik hükümet artýk yavaþ yavaþ, alýþtýra alýþtýra yapmaya bile gerek duymuyor hiçbir yasaðýný. Ýstediði hýzla, tek karar mercii kendisiymiþ gibi padiþah kafasýyla dilediðince davranýyor. Her istediðini bir þekilde yaptýran þýmarýk bir çocuk gibi debeleniyor, kontrolsüz ve her zerresi öfke dolu ergenler gibi önüne gelene tehditler savurup baðýrýp çaðýrýyor. Bu zihniyeti anlamama imkân yok. Bütün özgürlükleri sadece kendileri için istiyor, adaleti sadece kafalarýna göre daðýtýyor, kendileri dýþýnda tek bir inanca zerre kadar saygý duymuyor, baþka sese tahammül edemiyorlar. Bu çeliþkili, inandýrýcýlýktan yoksun halleriyle saðlýklý ve mantýklý düþünebilen tek bir insaný bile kandýrabileceklerini sanmýyo-

rum. Yine de ayný saçmalýklarý tekrar tekrar yaþýyoruz. Tarihin kendini yinelemesi kadar kadimdir, ondan ders çýkarmayýþýmýz. Nâzým ustanýn dediði gibi: "koyun gibisin kardeþim, gocuklu celep kaldýrýnca sopasýný sürüye katýlýverirsin hemen açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eðer ve hâlâ þarabýmýzý vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin, demeðe de dilim varmýyor ama kabahatýn çoðu senin, caným kardeþim!" Devlet liderlerinin, kendi iktidarlarýnýn devamýný saðlamak amacýyla son derece sistemli ve profesyonelce yetiþtirdiði bu bilinçsiz yýðýnlar için hayat, herkes için düþünülmüþ o ahmakça yaþam döngüsünü koþulsuzca kabullenmekten ibarettir. Bir de bütün bu saçmalýklarýn dýþýna çýkmýþ, üst üste gelen yasaklardan, haksýz uygulamalardan, adaletsizlikten býkmýþ ve artýk yalanlara kanmayan, namuslu, aydýn, hakkýný savunmak adýna kendini riske atabilen büyük bir kesim var, insaný umutlandýran… Dünya tarihi, halklarýn, inanan insanlarýn zaferine her dönem tanýklýk etmiþtir. Demem o ki hiçbir lider bu kesimin mantýk sýnýrýný zorlamamalý, onlarý mânevi ve fiziksel þiddetle bastýrmaya çalýþýp bu kesimin dayanma sabrýný sýnamamalý…

‘Kadýn büyük bir rol’ DTK eþ baþkanlarý Aysel Tuðluk ile Ahmet Türk, Ortadoðu Kadýn Konferansý'na katýlan Suriyeli delegasyon üyelerini aðýrladý. Tuðluk, Suriye'deki halk devriminde kadýnýn büyük bir rolü olduðunu vurguladý DÝYARBAKIR - 1. Ortadoðu Kadýn Konferansý'na katýlan Suriyeli delegasyon üyeleri, DTK binasýnda DTK eþ baþkanlarý Ahmet Türk ve Aysel Tuðluk'u ziyaret etti. PYD Eþ Baþkaný Asiya Ebdula ve Suriye Süryani Partisi Temsilcisi Elizabet Gewriye'nin de aralarýnda bulunduðu heyeti, Türk ve Tuðluk

karþýladý. Ortadoðu Kadýn Konferansý'ný ve burada yer alan kadýnlarý selamlayan Ahmet Türk, Kürt halkýnýn yaþadýðý tüm ülkelerde özgürce yaþamak için mücadele ettiðini söyledi. Suriye'de direnen halkýn örgütlülüðünün ve PYD'nin direniþ ve mücadelesinin sürmesini dileyen Türk, "Türkiye Cumhu-

riyeti Devleti, Rojava'daki kazaným ve devrimi görmezden geliyor. Rojava'yý El Kaide gibi örgütlerin kurtaramayacaðýný herkes biliyor. Halkýn öz gücü ve örgütlüðüne dayalý PYD güçlerinin, özgürlük ve demokrasi mücadelesi verdiði bir gerçek" diye konuþtu.

olduðunu görüyoruz" diye konuþtu. Suriye'de kadýn devriminin de gerçekleþtiðini ifade eden Tuðluk, "Rojavalý kadýnlar kendi kanun ve yasalarýný çýkarttýlar. Kuzey Kürdistan olarak her zaman Rojava devrimine destek verip savunacaðýz" dedi.

'Kürtler statüsüz yaþamayý kabul etmedi'

PYD Eþ Baþkaný Asiya Ebdula da Suriye devriminin sokaklarda büyük bir emek ve çaba sonucu kazanýldýðýný dile getirerek, devrimin sürekliliði için tüm halk ve güçleri ile birlikte mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Kürdistan Ulusal Konferansý'nýn gerçekleþtirilmesinin gerekliliðine iþaret eden Ebdula, "Parti olarak Rojava'da siyasi bir iradenin çýkmasý için büyük bir çaba harcadýk. Kürt Yüksek Konseyi'nin irademiz olarak tanýnmasý için mücadele yürütüyoruz.

Aysel Tuðluk ise, Suriye'deki halk devriminde kadýnýn büyük bir rolü olduðunu kaydederek, "Rojava'da bir devrim yaþandý. Rojava halký Esad'ýn halka dayattýðý zulme karþý tüm dünyaya kimliðini ve kazanýmlarýný gösterdi. Rojava halký þunu gösterdi ki; Kürtler statüsüz yaþamayý kabul etmeyecek" dedi. Suriye devriminin halkýn büyük emek ve çabasýyla gerçekleþtiðini belirten Tuðluk, "Rojava devrimi ile 4 parça Kürdistan'ýn birliðinin mümkün

'Çok büyük bir güç aldýk'

Rojava devrimi için çok büyük bir güç aldýk" dedi. 1'inci Ortadoðu Konferansý'na katýlan kadýnlar ise, gerçekleþtirilen konferansýn önemine dikkat çekti. Suriye Süryani Partisi Temsilcisi Elizabet Gewriye, Süryanilerin bin yýllardan bu yana Kürtlerle birlikte yaþadýðýna dikkat çekerek, konferansýn birlik açýsýndan önemli olduðunu ifade etti. Konuþmalarýn ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Ebdula, "Esad güçlerinin, PYD'nin hakimiyet sürdüðü bazý bölgeleri aldýðý söyleniyor, bu konuda ne yapmayý düþünüyorsunuz?" sorusunu, hiçbir rejimin Kürtleri içine alarak üzerinde hakimiyet kuramayacaðýný, Suriye devrimini gerçekleþtirirken bunun alt yapýsýný yýllar önce hazýrladýklarýný ve birçok þeyi hesaba kattýklarýný belirtti. (DÝHA)


8

POLÝTÝKA

6 Haziran 2013 Perþembe

‘Adýmlar hemen atýlmalý’ BDP'li Önder, Gezi Parký direniþi ile baþlayan eylemlerin sona ermesi için bir an önce söz verilen adýmlarýn atýlmasý gerektiðini belirterek, "Ýnsanlar bu verilen sözlerin gereðinin yapýldýðýný görene kadar eylemler devam eder" dedi olarak geçer." dedi. Hükümetin hep kendisine karþý bir komplodan söz ettiðini belirten BDP'li Önder, "Ama inanýn o gün o kepçenin önünde nasýl durduysam hükümete karþý yürüyecek bir tankýn önünde de dururum ve benim gibi yüzbinler de durur" dedi.

BDP’den ‘Gezi Parký’ için suç duyurusu BDP Hukuk ve Ýnsan Haklarý Komisyonu, Gezi Parký için Ýstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü hakkýnda suç duyurusunda bulundu BDP Hukuk ve Ýnsan Haklarý Komisyonu, Ýstanbul Gezi Parký'na yönelik hukuka aykýrý yapýlan müdahaleler nedeniyle yaptýðý suç duyurusuna iliþkin yazýlý açýklama yaptý. Açýklamada, baþta Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Ýstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkýn olmak üzere sair mes'ul kiþi ve kurumlar hakkýnda Ýstanbul Gezi Parký'nda baþlayan barýþçýl protesto eylemlerine yapýlan hukuka aykýrý müdahaleler nedeniyle suç duyurusunda bulunulduðu kaydedildi. (DÝHA)

Davutoðlu’ndan ABD’den gelen açýklamalara tepki Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, ABD'li mevkidaþý Kerry'i arayarak, olaylara iliþkin ABD'den gelen açýklamalara tepki gösterdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Taksim'deki olaylarýn ardýndan ABD'li yetkililer tarafýndan arka arkaya yapýlan açýklamalar üzerine ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry'i telefonla aradý. Olaylarýn gerçek mahiyeti hakkýnda mevkidaþýný bilgilendiren Davutoðlu, pek çok demokratik ülkede benzer eylemlerle karþýlaþýldýðýna iþaret ederek, son dönemde ABD'de yaþanan "Occupy Wall Street" olaylarýnda çok sayýda kiþinin hayatýný kaybettiðini hatýrlattý.

Tabiat kanunu geri çekildi

NTV'de Oðuz Haksever'in sorularýný yanýtlayan BDP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, "Ýnsanlar bu verilen sözlerin gereðinin yapýldýðýný görene kadar eylemler devam eder" dedi. BDP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, katýldýðý televizyon programýnda gezi parký eylemleri ve Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile yaptýðý görüþme hakkýnda açýklamalarda bulundu. Ýçiþleri Bakaný Güler'in "Býrakalým TBMM'yi mi bassýnlar?" sözüne atýfta bulunan Önder, "Ýlk günlerde de mi TBMM basýlýyordu? Sopalý polisleri hamile kadýnlarý dövdürtenlerin utanmadan polis olduðunu açýklayan valiler savaþ valileridir, bunlar görevden alýnmalýdýr. Biz Ýzmir Valisi'ni Diyarbakýr'dan iyi tanýrýz. Halk bunu yapanlarýn yanýna kalmayacaðýndan emin

olmak istiyor. 5-6 gündür devir eski devir deðil. Ben 2 Mayýs günü, 1 Mayýs olaylarý nedeniyle Taksim'de bir açýklama yaptým ve Gezi Parký'na da dikkat çektim. Ama o zaman Ýstanbul Valisi 1 Mayýs'ta yaralanan Dilan Alp için "terörist" diyordu. Önlem almak deyince bunlarýn aklýna halka gaz sýkmak, vekile özel þirket elemanlarýný dövdürmek geliyor çünkü savaþa kodlanmýþ hepsi. Bütün bunlar üst üste geldi ve millet de yeter artýk dedi." ifadelerini kullandý. Baþlatýlan diyalog çabalarýnýn iyi gittiðini belirten Önder, "Umuyorum ki gerekli adýmlar seri olarak atýlýr yoksa halk geri adým atmayacak. Üstelik þiddet eðilimleri ile de aralarýna mesafe koydular ve milyonlarýn gönlüne girdiler. Umuyorum devlet de net bir tavýr geliþtirirse demokrasi tarihine kazanç

Hükümetin halký karar alma süreçlerine katmasý gerektiðini ve yüzde 50 oyla da insanlarýn yönetilemeyeceðini belirten Önder,þunlarý söyledi; "Bugün olumlu bir þey oldu Tabiat Kanunu'nun komisyondan geri çekildiðini duydum, doðruysa çok olumlu bir karar. Çevre duyarlýlýðý olan, uzmanlýðý olan, sivil toplum deneyimi olan insanlarýn belediye encümenlerini oluþturmasý gerekir ve buna yönelik deðiþiklikler yerel seçimler öncesi parlamentoda yapýlmalý. Biz demokratik özerklik dediðimiz zaman halkýn kendi yaþamýyla ilgili kararlarý kendisinin vermesi içindi. Özerklik deyince hep bölünme korkusuyla yaklaþýldý ama þimdi anladýlar bunun önemini. Ben bir sosyalist olarak söyleyeyim size yerel seçimlerde kesinlikler adaya bakarak oy veririm ve sosyalist sayýlmayacak

adaylara da oy verdim geçmiþte. Ama þu an Ýstanbul Belediye Baþkan adaylýðý için adý geçenler arasýnda bir eski iþkenceci ve bir de doðaya karþý suç iþlemiþ isim var! Tüm bu hak arama mücadeleleri sanki barýþ sürecinin karþýtý olarak konumlandýrýlmaya çalýþýldý bir süre... Oysa tam tersine Kürt halký ve önderliðinin çizdiði çerçeve demokrasi ve özgürlükleri geliþtiren bir çerçeveydi ve bu eylemler bu süreci de desteklemektedir."

Ýmralý heyetinde yer almam önemli deðil

"6. Ýmralý Heyeti'nde yer almayacaðýnýz doðru mu?" sorusu üzerine Önder, "Benim 6. Ýmralý Heyeti'nde yer alýp almamam önemli deðil, BDP grubunun tamamý bu yetkinliktedir. Bana partimden bir þey söylenmedi. Adalet Bakanlýðý'ndan bir haber gelmedi ama bugün bu sorunuz çok soruldu. Ateþ duman diyalektiðinden hareketle de böyle bir hamlýk yapmýþ olabilirler diye düþünüyorum. Ayrýca Ýmarlý'ya sadece bizim deðil, Meclis komisyonunun, akil insanlarýn, sivil toplum temsilcilerinin gitmesi gerekir çünkü mahalle kavgasý bile böyle bitirilmez." dedi.

‘Hukuk çerçevesinde her türlü gösteriye evet’ TBMM Baþkaný ÇÝçek, Gezi Parký eylemleriyle ilgili hukuk çerçevesindeki her türlü gösteriye "evet" dediklerini söyledi TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Romanya Temsilciler Meclisi Baþkaný Valeriu Stefan Zgonea ile düzenlediði ortak basýn toplantýsýnda, Romen gazetecilerin Gezi Parký eylemlerine iliþkin sorularýný yanýtladý. Türkiye'nin çok uzun zaman önce tercihini demokrasi ve Cumhuriyet'ten yana yaptýðýný belirten Çiçek, 50 yýldýr da AB'ye tam üyelik yönünde çaba harcandýðýný ifade etti. Türkiye'de yaþanan son geliþmelere demokrasi ve meþruiyet açýsýndan bakmak gerektiðini dile getiren Çiçek, þunlarý söyledi: "Türkiye'de bir kýsým insanlarýn bazý politikalarla ilgili protesto eyleminde

bulunmasý en tabii anayasal haklarýdýr. Bu hakkýn kullanýlmasýna kimse itiraz edemez. Ancak demokrasilerde þiddete yer yoktur, þiddet yoluyla hak talep etmek demokrasinin özüyle baðdaþmaz. Hukuk çerçevesinde ve meþruiyet içinde yapýlan her türlü protestoya, gösteriye 'evet' ama hak talep etmek için cebir ve þiddeti yöntem haline getirmeye 'hayýr' diyoruz. Hak telep etmede cebir ve þiddetin yöntem haline getirilmesi, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi ve Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi içtihatlarýna aykýrýdýr. Ne istiyorsak hukukun dýþýna çýkmadan yapmamýz gerekir."


9

POLÝTÝKA

6 Haziran 2013 Perþembe

‘Esat’ý eleþtirenler ona benzememeli’ Gezi Parký olaylarý ile ilgili hükümeti eleþtiren Hak-Par Genel Baþkaný Kemal Burkay, "Yanlýþý tekrarlamak marifet deðil. Esat'ý eleþtirenler ona benzememeli. Bu ülkeye gerekli olan özgürlük ve demokrasidir" dedi

DÝYARBAKIR - HakPar Genel Baþkaný Kemal Burkay, partisinin resmi internet sitesinde yazdýðý makelede, Reyhanlý'daki patlama, Ýstabul'da yapýlan köprüyü verilen isim, alkol yasaðý ve Taksim Gezi Parký olaylarýyla ilgili görüþlerini dile getirdi. Reyhanlý olayý yoðun tartýþma konusu iken, içki meselesinin gündeme düþtüðünü, ardýndan Taksim Gezi Parký olayý ve 3'üncü Boðaz Köprüsü'nün adýnýn gündemleþtiðini söyleyen Burkay, "Acaba, zaman zaman ileri sürüldüðü gibi, bunlar gündemi deðiþtirme çabasý mý? Ýçki ile ilgili olarak alel acele çýkarýlan yasa, acaba salt yurttaþlarý içkinin kötülüklerinden korumak gibi iyi niyetli amaçlar için mi, yoksa dini inançlar gereði içkiye duyulan tepki ve öfkenin ürünü mü? Elbet kimi insanlar dini inançlarý nedeniyle, kimileri baþka nedenlerle alkollü içkilere karþý olabilirler ve kullanmayabilirler. Yönetimler de yurttaþlarýný alkollü içkilerin kötülüklerinden korumak için belli düzenlemeler yapabilir.

Ama bu belli ölçüleri aþtýðý zaman, Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç'ýn da son TÜSÝAD toplantýsýnda söylediði gibi, baþkalarýnýn hayat tarzýna müdahaleye dönüþür ve vicdanlarý yaralar. Bu endiþe yersiz deðil. Son düzenlemenin gerekli sýnýrlarý aþtýðý ve kimseye zarar vermeden alkol kullanýmýný bile engellemeye çalýþtýðý görülüyor. Bu zamanda bu tür önlemler kendi yaþam tarzýný baþkasýna dayatmadýr" dedi.

'Kýþla deðil Park yaraþýr'

Burkay, Gezi Parký protestolarýyla ilgili, "Bu yeþil alaný yok etme inadýna ne denir? 'Ben böyle buyurdum, dediðim olacak' deyip buna karþý çýkan binlerce insanýn çaðrýsýna kulak týkayýp, onlarý coplarla, biber gazlarýyla, gaz bombalarýyla daðýtýp, üstelik konu mahkemelik olup 1'inci Ýdare Mahkemesi'nde görülmekte iken. Bilirkiþi raporunda, söz konusu düzenleme için Tabiat Varlýklarýný Koruma Komisyonu'nun onayýnýn gerektiði ve böyle bir onayýn olmadýðý belirtil-

miþken. Özetle, hükümet ve belediye, Gezi Parký'ný bozmakla ayný zamanda yasa dýþý bir iþ yapmakta. Bu iþ üstelik sözde tarihi eserleri koruma adýna yapýlýyor. Peki orada Osmanlý Topçu Kýþlasý yerine bir Bizans eseri olsaydý ayný çaba gösterilir miydi? Ýstanbul'un ortasýna Topçu Kýþlasý deðil, park yaraþýr" diye konuþtu.

'Gerekli olan demokrasidir'

Ýstanbul'da yapýlacak olan köprüye verilen Yavuz Sultan Selim adýný eleþtiren Kemal Burkay, "AKP ve yandaþlarý yanlýþ uygulamalar içindeler ve bu gidiþle kendi karþýtlarýna dönüþecekler. Bu hal ve gidiþ onlara, son on yýlda attýklarý olumlu adýmlarla kazandýklarý puanlarý hýzla kaybettirecek. Bir dönemin elit azýnlýðý, Kemalist ideolojinin mensuplarý, tekellerinde tuttuklarý iktidar gücüne dayanarak ki bu asýl olarak militarist güçtür bildiklerini okudular. Batý'dan kopya ettikleri kendi hayat tarzlarýný dayattýlar, halkýn deðer

“Tepkilerin nedeni Baþbakan” Gezi Parký eylemleriyle ilgili Taksim Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Taksim üþmenin ardýndan Taksim Dayanýþmasý üyeleriyle bir araya geldi. Gör bakan Erdoðan'ýn yaptýðý açýklaDayanýþmasý adýna yapýlan açýklamada, Baþ gibi büyüdüðünü belirtti malarýn ardýndan toplumsal tepkinin çýð

ANKARA - Bugün 9. gününe giren Taksim Gezi Parký eylemleriyle ilgili Baþkent'te önemli bir gö-

rüþme gerçekleþti. Baþbakan Yardýmcýsý ve Baþbakanvekili Bülent Arýnç, Taksim Dayanýþmasý üye-

leriyle bir araya geldi. Baþbakanlýk Merkez Bina'da gerçekleþen görüþmenin ardýndan Taksim Dayanýþmasý adýna Mimarlar Odasý Baþkaný Eyüp Muhcu ve Ýstanbul Þehir Plancýlarý Odasý Baþkaný Tayfun Kahraman açýklama yaptý. Taleplerin barýþçý ve demokratik þekilde ortaya konulmasýna karþýn, þiddet, baský ve yasakçý uygulamalarýn sürdüðünü söyleyen Muhcu, Baþbakan Recep

yargýlarýný, kültürel deðerlerini, dil ve inançlarýný, yakýnmalarýný ve itirazlarýný hiçe saydýlar. Onlarýn sesine kulak vereceklerine taleplerini zorla bastýrdýlar. Þimdi de Parlamento'daki parmak çoðunluðuna ve iktidar gücüne dayanarak yaptýklarýyla, AKP ve yandaþlarý benzer bir görüntü veriyorlar. Seçimle gelmiþ olmak onlara bu hakký verir mi? Kanun yapýcý yerde olunca ve parmak sayýsý buna yetince bildiðini yapmak çoðunluðun diktatörlüðüne Tayyip Erdoðan'ýn yaptýðý ardýndan açýklamalarýn çýð gibi inin toplumsal tepk tti. belir nü büyüdüðü

Bilimsel gerçekler, referandumla deðiþmez

Talepleri dile getiren bir belgeyi hükümet adýna Arýnç'a teslim ettiklerini belirten Muhcu, Gezi Parký Ýçin referandum söylemlerini eleþtirerek, þunlarý söyledi: "Gezi Parký için referandum olmaz. Dünyanýn geliþmiþ demokrasilerinde toplumsal duyarlýlýk dikkate alýnýr ve gereði yapýlýr. Bir park alanýný, üstelik bu park alaný 1 Mayýs meydaný olan tarihi Taksim Meydaný'nýn en önemli parçasý, yurttaþlarýn yaþam alaný ise bunun referanduma getirilmesi söz konusu deðildir. Ayrýca bilimsel gerçek-

varýr. Bunu yasaklarla, polis copu ve biber gazý sayesinde hayata geçirmek belki mümkündür. Ama nereye kadar? Yanlýþý tekrarlamak marifet deðil. Esat'ý eleþtirenler ona benzememeli. Bu ülkeye gerekli olan özgürlük ve demokrasidir. Kemalistler çok renkli toplumu tek renge boyamak istediler ve bu ülkenin 90 yýlýna mal oldu. Þimdi ayni þeyi AKP denememeli. Tek renk olunca ha haki olmuþ ha yeþil, hiç fark etmez" dedi.

ler referandum yoluyla deðiþtirilemez. Ancak ve ancak otoriter ülkelerde bilimsel gerçekler, demokratik deðerler referandum yoluyla deðiþtirilmek istenir." Muhcu, Arýnç'ýn taleplerini aldýðýný ve deðerlendireceðini ifade ettiðini aktardý. Ýstanbul Þehir Plancýlarý Odasý Baþkaný Tayfun Kahraman'ýn okuduðu, Taksim Dayanýþmasý'nýn taleplerde, "Gezi Parký, Park olarak kalmalýdýr. Taksim Gezi Parkýna Topçu Kýþlasý adý altýnda ya da baþka herhangi bir yapýlaþma olmayacaðýný, projenin iptal edildiðine dair resmi bir açýklamanýn yapýlmasýný, Atatürk Kültür Merkezinin yýkýlmasýna iliþkin giriþimlerin durdurulmasý" ifadeleri yer aldý.


10

HABER

6 Haziran 2013 Perþembe

Bir usulsüzlük iddiasý daha! MEHMET PÝÞKÝN

DTB baþkan adayý Tahsin Arslan, geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirilen borsa seçimlerinde usulsüzlük yapýldýðýný ileri sürerek, seçimin iptali için Baðlar Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðý’na baþvuruda bulunduklarýný kaydetti

DÝYARBAKIR - 2 Haziran'da yapýlan seçimlerinde baþkanlýðýna 330 oyun 185'ini alarak Ebubekir Bal'ýn getirildiði Diyarbakýr Ticaret Borsasý (DTB) ile ilgili usulsüzlük iddialarýn ardý arkasý kesilmiyor. Seçimlerden önce üye kayýtlarýnda usulsüzlük yapýldýðýna iliþkin iddialarýn ortaya atýldýðý ve bu iddialarýn önceki baþkan Fahrettin Akyýl tarafýndan doðrulandýðý DTB ile ilgili bir iddiada baþkan adayý Tahsin Arslan'dan geldi. Arslan, daha önce DTB'de kayýtlarýn yapýlmamasý nedeniyle Baþbakanlýða, Bakanlýða ve Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulunduklarýný anýmsatarak, "Bakanlýk tarafýndan DTB ile ilgili müfettiþ görevlendirildi. Müfettiþlerin yaptýðý 25 günlük teftiþ sonucunda borsaya kaydolmak için baþvuran 147 kiþinin kaydýnýn yapýlmasýnda herhangi bir sakýnca olmadýðýna ve bu kayýtlarýn ivedilikle yapýlmasýna iliþkin talimat verildi. Ancak buna raðmen kayýtlar yapýlmadý ve seçimlere gidildi" dedi.

“Seçimlerde de usulsüzlük”

Bunun yaný sýra seçimlerde de usulsüzlük yapýldýðýna iþaret eden Arslan, þunlarý kaydetti: "TOBB'nin, 'Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri" hakkýndaki yönetmeliðinin 11'inci maddesinin 'Seçim Usul ve Esaslarý' baþlýklý

maddesinin ilk paragrafýnda oda, borsa ve birlik organlarý ile þubelerin seçimleri, kanunda ve bu yönetmelikte yazýlý usul ve esaslara uygun olarak elektronik ortamda bakarlýk ve birlik bünyesinde yer alan ortak veri tabanýndan alýnan seçme ve seçilme hakkýna sahip olanlarý gösteren güncel üye listeleriyle yargý gözetiminde 'gizli oy ile yapýlýr' denilmektedir. Yasa metninden de anlaþýlacaðý üzere seçimin gizli oy ile yapýlacaðý kanunun gereðiyken, 2 Haziran'da yapýlan seçimler kanuna aykýrý olarak yapýlmýþ ve seçimde usulsüzlük olmuþtur. Seçim sandýðý olarak þeffaf bir sandýk seçilmiþ ve kullanýlan üye listeleri ise bir grubun mavi diðer grubun ise pembe olarak belirlenmiþtir. Oy

Kaldýrýmlar esnafýn! Diyarbakýr'da yurttaþlarýn yoðun tepkilerine raðmen, belediyeler kaldýrým iþgalinin önüne geçemiyor. Esnaf tarafýndan iþgal edilen kaldýrýmlarda, havalarýn ýsýnmasý ve yaðýþlarýn sona ermesi ile birlikte yurttaþlarýn adým atacaðý yer kalmadý

pusulalarýnýn renkli olmasýna karþýn zarflarýn geçirgen ve dýþarýdan hangi renk pusulasýnýn içinde olduðu rahatlýklý gözlenmiþtir. Bu durum gizli yapýlmasý gereken seçimlerde ortaya usulsüzlük çýkarmýþtýr. Þöyle ki henüz oy verme iþlemi devam ederken, hangi seçmenin, kime oy attýðý ve seçimlerde kimin önde olduðu rahatlýkla tespit edilmiþtir."

“Seçimler iptal edilmeli”

Bunun yaný sýra söz konusu durumun, üyelerin özgür iradeleri ile bir seçimin gerçekleþmemesine neden olduðunu vurgulayan Arslan, "Ayrýca, oy hakký olan tüzel kiþilerin adýna oy kullanan gerçek kiþilerin yetkililerinin kimin olduðuna bakýlmaksýzýn oy kullanma iþ-

MUHARREM FÝÐANÇÝÇEK

DÝYARBAKIR'da yurttaþlarýn yoðun tepkilerine raðmen, kaldýrým iþgalinin önüne geçilmiyor. Kaldýrýmlar esnafýn dolaplarýnýn ve tezgahlarýnýn yaný sýra havalarýn ýsýnmasýyla birlikte kýraathane müþterisinin kürsü atarak, oturduðu alanlar haline geldi. Belediyelerin izlemekle yetindiði iþgal yüzünden kaldýrýmlarda yurttaþlarýn adým atacaðý yer kalmadý. Söz konusu duruma tepki gösteren yurttaþlar, belediyelerin oy kaygýsý yüzünden iþgalin önüne geçmediðini savundu.

“Biz de oy veriyoruz”

Özellikle Baðlar ve Yeniþehir ilçelerinde kaldýrýmlarda yürüyemediklerini belirten Ozan Yusufoðlu,

lemleri gerçekleþtirilmiþtir. Bunun en önemli göstergesi yetki ile oy kullanan kiþilerin yetkili olduklarý gösterir yetki belgelerinin seçim sandýk kurulu tarafýndan alýnmasý gerektiði halde bu yetki belgeleri seçmenlerden alýnmamýþtýr. Tüm bunlar bir araya getirildiðinde DTB seçimlerinde aleni bir þekilde usulsüzlük yapýldýðý, müfettiþ raporlarýna raðmen üye kayýtlarýnýn onaylanmadýðý açýktýr" diye konuþtu. Seçimlerin iptal edilmesini istediklerini de vurgulayan Arslan, konuyla ilgili Baðlar Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðý'na seçim iptali için iki kez baþvuruda bulunduklarýný ve bugün (dün) bir kez daha baþvuruda bulunacaklarýný dile getirdi.

"Örneðin Sanat Sokaðý'nýn arkasýnda bulunan çay ocaklarý ve kafeler yüzünden kaldýrýmlarda yürünemiyor. Ailemizle geçtiðimizde rahatsýz oluyoruz. Belediyeler sanýrým oy kaygýsý yüzünden bunun önüne geçmiyorlar. Ancak biz de oy veriyoruz" dedi.

“Caddede otursunlar”

Her yaz ayný durumun yaþandýðýný ifade eden Halil Aydýn ise, hem esnaftan hem de belediyelerden bu konuda duyarlýlýk beklediklerini vurguladý. Aydýn, "Bazý yerlerde caddenin ortasýnda yürümek zorunda kalýyoruz. Ne yazýk ki yaya için yapýlan kaldýrýmlarý esnaf kullanýyor. Bir de caddenin ortasýnda oturmayý denesinler. O zaman sorunun ciddeyitin kavrarlar" diye konuþtu.


11

HABER

6 Haziran 2013 Perþembe

‘TOMA’lar arýk buradan gidiyor’ DTK Eþ Baþkaný Ahmet Türk, Diyarbakýr’dan Ankara’daki olaylara müdahale için gönderilen ve dün gazetemizde de yer alan haberle ilgili olarak, “Düne kadar Ankara’dan, Yozgat’tan Kayseri'den, TOMA’lar, özel kuvvetler Diyarbakýr'a geliyordu. Bugün ise, Diyarbakýr'dan Ankara'ya TOMA'larýn gittiðini görüyoruz. Bu durum çözüm süreciyle de ilgilidir” dedi Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR Yeniþehir Belediyesi tarafýndan yapýlan Mehmed Uzun Park'nýn temel atma töreni gerçekleþtirildi. Törene katýlan DTK Eþ Baþkaný Ahmet Türk, gündeme iliþkin gazetecilerin sorularýný yanýtladý.

“Hükümet olaylardan ders çýkarmalýdýr”

Gezi Parký eylemleri, çözüm sürecinde yaþanan son geliþmeler ve önceki gün Þýrnak'ýn Uludere ilçesinde meydana gelen olayla ilgili deðerlendirmelerde bulunan Türk, 9. gününe giren Gezi Parký eylemlerinden ötürü hükümetin ders çýkarmasý gerektiðini söyledi. Türk, haksýz uygulamalarda ortak sesin verilmesi gerektiðini dile getirerek, halkýn iradesini ve düþüncesi alýnmadan bir uygulama yapýlmamasý gerektiðine dikkat çekti.

'Halkýn duyarlýlýðý çok önemli'

Türk, "Gezi Parký'yla ilgili halklarýmýzýn duyarlýlýðý çok önemlidir. Çoðunluk da olsanýz, iktidar da olsanýz, eðer halkýn sesine kulak vermeyecek bir mantýkla siyaseti yürütürseniz, elbette ki o siyaset týkanýr. Sayýn Baþbakan ve hükü-

met, halkýn sesine kulaklarýný týkayan bir yaklaþýmla siyaset yapmaya kalkýþtý. Bu onlar için ders olmalý. Halkýn iradesi, düþüncesi alýnmadan ortaya koyulacak projelerin, söylemlerin asla ve asla karþýlýk bulmayacaðý kendileri görmeye baþladý. Gezi Park'ý direniþini selamlýyoruz, kutluyoruz. Türkiye'nin her alanýnda haksýzlýða, inkara, ret politikalarýna karþý ortak duyarlýlýðýn geliþmesidir. Umut ediyorum ki, bundan sonra Türkiye'de demokrasiden yana, sosyalistler, devrimciler vicdan sahibi bütün insanlar, ülkenin her tarafýndaki yanlýþ, haksýz uygulamalara karþý ortak ses verir" diye konuþtu.

CHP'nin tavrý fýrsatçýlýktýr

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Gezi Parký eylemleriyle ilgili tavrýný eleþtiren Ahmet Türk, CHP'nin tavrýný fýrsatçýlýk olarak yorumladý. Türk, "Bir halkýn geliþtirdiði bir eylemin arkasýna saklanmak veyahut onun önüne geçmeyi vicdani ve ahlaki olarak görmüyoruz. Halkýmýz taleplerini ortaya koyacak duruþtan sonra, bizim onlara destek vermemiz lazým. Ama eylemi kendi siyasi amaçlarý gibi kullanma doðrultusunda belli bir noktaya taþýmasýný doðru bul-

muyoruz. Bu durum aslýnda halktaki iradeyi, inancý ortadan kaldýracak bir noktaya taþýr. Biz bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrýný bir fýrsatçýlýk olarak deðerlendiriyoruz" þeklinde konuþtu.

“TOMA'larýn gitmesi süreçle ilgili”

Diyarbakýr'dan takviye destek amaçlý TOMA'larýn Ankara'ya gittiðini anlatan Türk, çözüm süreciyle ilgili bir geliþme olarak deðerlendirerek, "Düne kadar Ankara'dan, Yozgat'tan Kayseri'den TOMA'lar, özel kuvvetler Diyarbakýr'a geliyordu. Bugün ise, Diyarbakýr'dan Ankara'ya TOMA'larýn gittiðini görüyoruz. Bu durum çözüm süreciyle de ilgilidir. Ama gönlümüz TOMA'larýn olmasýný istemiyor. TOMA'lar hiçbir yerde halkýn üzerinde yürümesin. Gezi Parký eylemini destekleyen halký farklý bir noktaya çekmek isteyen gruplarýn olabileceðini tahmin ediyorduk. Biz bu yaklaþýmýn yanlýþ olduðunu ifade ediyoruz. Halklar arasýnda bir empati var. Ama siyasetçiler ve bu sorunun çözümünü istemeyen bazý kesimler halklar arasýnda bir gerginliðin olmasýný adeta tahrik ediyor. Halklarýmýza doðrular an-

latýlýrsa, özgürlüðün ne olduðunu anlatabilirsek, herkesin özgürleþmesiyle Türkiye'nin özgürleþeceðini ifade edebilirsek zaten empati ortak bir mücadeleye dönüþür" ifadelerini kullandý.

'Kürtler taleplerinden vazgeçmeyecektir'

Önceki gün Þýrnak Uludere ilçesinde sýnýr bölgesine yakýn bir yerde yaþanan çatýþmayý da yorumlayan Türk, çözüm sürecinde provokasyonlarýn oluþabileceðini daha önce ifade ettiklerini söyledi. Türk, "Çözüm süreci baþlarken bazý sorunlarýn oluþabileceðini Abdullah Öcalan da ifade etmiþti. Zaman zaman bizler de ifade ettik. Bazý provokasyonlarýn geliþebileceðini her zaman aklýmýzýn bir köþesinde tutuk. Ama bizler, medyasýyla, halkýyla bu provokasyonlara meydan vermeyecek ve sýkýntý-

lar aþýlýr. Kürtler, Öcalan'ýn Nevrcz'da yaptýðý çaðrýdan sonra, süreci en doðru bir þekilde götürdü. Silahlý unsurlarýnýn geri çekilmesi, ateþkesin saðlanmasý, esir askerlerin býrakýlmasý ve son 4 ayda hiçbir olayýn olmamasý konusunda Kürt tarafý gerekli duyarlýlýðý ortaya koydu. Bundan sonra hükümetin atacaðý adýmlar, Türkiye'nin demokratikleþmesi, Kürt sorunun çözülmesi konusunda ortaya koyacaklarý pratikle ilgili bir çalýþma olacaktýr. Silahlý unsurlarýn geri çekilmesi ve son zamanlarda hiçbir olayýn yaþanmamasý bunun sürekli böyle olacaðý anlamýna gelmiyor. Eðer Kürtleri tatmin edecek, gelecekleriyle ilgili farklý bir yaklaþým ortaya koyulmadýðý takdirde Kürtler taleplerinden vazgeçmeyecektir" þeklinde konuþtu.


12

HABER

6 Haziran 2013 Perþembe

“Hak mücadelesi SERVET TURSUN

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi ile Diyarbakýr Ýli Çevre Hizmetleri Birliði'nin (DÝÇEB) ortaklaþa düzenlediði "Diyarbakýr Temizlik ve Çevre Sempozyumu" Þehir Tiyatrosu Salonu'nda yapýldý. Sempozyuma Baþkanvekili Hafize Ýpek, Diyarbakýr Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Genel Sekreteri Metin Kýlavuz, Genel Sekreter Fahrettin Çaðdaþ, daire baþkanlarý, melleler, Siirt eski Milletvekili Osman Özçelik ve pek çok çevreci aktivist katýldý.

“Bilinç birikiminin göstergesi”

Doða Derneði Hasankeyf ve Nehirler Programý Koordinatörü Tuba Kýlýç Karcý, Dicle Nehri üzerinde Ilýsu Barajý yapýldýðý gibi Brezilya’da Amazonlar üzerinde de barajlar yapýlýdýðýný belirterek, “Hak mücadelesi evrensel bir mücadeledir” dedi

Sempozyumun 1. Oturumu'nu oluþturan "Çevre Hakký" bölümünün moderatörlüðünü yapan Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in insanýn kendi eliyle doðaya savaþ açtýðýný ve çevre sorunlarýný insanýn kendisinin yarattýðýný söyledi. Ýstanbul Gezi Parký'ndaki aðaçlarýn sökülmesi çalýþmasýna karþý gösterilen tepkinin çevre konusunda önemli bir bilinç birikiminin göstergesi olduðunu belirten Baydemir, "Ýnsan doða ile barýþ içinde yaþamadýðý müddetçe kalýcý bir barýþtan söz edilemez" dedi ve doða ile barýþýk yerel yönetim politikalarýndan örnekler verdi. Baydemir Katý Atýk Entegre Tesis Projesi için lazým olan arazinin tahsisinin 6 yýl sürdüðünü ve bunun için Baþbakan'ýn imzasýnýn arandýðýna iþaret etti.

“Hiyerarþik yapý doðayý tahakküm altýna alýyor”

BDP Ekoloji ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Muþ Milletvekili Demir Çelik de çevreden bahsederken evrenin kendisinden söz edilmesi gerektiðini belirtti. Ýnsanýn doðanýn bir parçasý olduðunun kabulüyle ancak sürdürülebilir bir çevre politikasýnýn mümkün olduðunu belirten Çelik, "Milyonlarca yýl her bir unsur birbirini

etkileyerek, tamamlayarak bir denge ve istikrar oluþturmuþtur" dedi. Ekolojist demokrasinin savunulmasý gerektiðini ifade eden Çelik, insanlar arasýndaki hiyerarþik yapýnýn toplumu tahakküm altýna aldýðýný ve giderek doðayý tahakküm altýna aldýðýný belirtti. Ýktidar birikimi olan kentlerin insaný doðaya yabancýlaþtýrdýðýný, güç ve tahakküm altýnda ruhsuzlaþtýrdýðýný belirten Çelik, "Hiyerarþik iliþkiye karþý demokratik iliþki biçimini var etmeye çalýþmalýyýz" diye konuþtu. Bu baðlamda BDP'nin hiyerarþik olmadan kendi özgücüne dayalý olarak Özgür Demokratik Yerel Yönetimler Modeli'ni geliþtirdiðini kaydeden Çelik, mevcut yerel yönetimlerin merkezinin izdüþümü olduðunun altýný çizdi.

“Dengeler gözetilmeli”

Ankara Üniversitesi Öðretim Üyelerinden Prof. Dr. Ruþen Keleþ ise çevre hakkýnýn üçüncü kuþak haklar arasýnda sayýldýðýný hak ve ödevin birlikte düzenlendiðini söyledi. "Çevre hakkýnýn bireye çevreyi bozanlara karþý harekete geçme hakký" verdiðinin altýný çizen Keleþ, çevreyi koruma yükümlülüðünün devlete karþý da mümkün olduðunu vurguladý. Keleþ, çevre hakký konusunda sadece bugünün yaþayanlarý deðil gelecek ve henüz doðmamýþ çocuklarýn hakkýnýn korunmasýnýn da söz konusu olmasý gerektiðini belirtti. Türkiye Anayasasý'nýn 56'ýncý maddesinin çevre hakkýný düzenlediðini ancak 65'inci maddesinin bu hakký "mali ve ekonomik imkanlarýn elverdiði oranda" denilerek sýnýrlandýrdýðýna iþaret eden Prof. Dr. Ruþen Keleþ, çevre hakkýnýn iþlevsele hale gelmesi için "bilgi edinme", "karar alma sürecine katýlma" ve "çevreyi korumak, geliþtirmek amacýyla dilekçe verme veya dava açma hakký"nýn olmasý gerektiðini söyledi. Anayasa'da kýyýlarý korumak, toprak, mera, erozyonu önleme, ormanlarý koruma gibi pek çok düzenlemenin dolaylý olarak çevre ile ilgili olduðuna iþaret eden Keleþ, çevre hukukunun sürdürülebilir geliþmesi için; ekonomik geliþme ile çevre dengesi, koruma-kullanma dengesi, ekonomi-ekoloji dengesi, kýsa

erimli ve uzun erimli politikalar dengesi, biyotik-abiyotik denge, birey-toplum dengesi gibi dengelerin gözetilmesi gerektiðini kaydetti.

“Sorun sistemden kaynaklý” Prof. Dr. Keleþ, neoliberal politikalarýn çevreye zarar verdiðini yabancý sermayeyi teþvik, turizm yatýrým ve yasalarý, orman kanunlarý, toprak kanunlarý, 2-B yasalarý gibi pek çok düzenlemenin bu amaca hizmet ettiðini vurguladý. Keleþ, Baydemir'in Katý Atýk Entegre Tesis Projesi için arsa tahsisinin 6 yýl sürmesini "merkeziyetçiliðin patolojik hali" olarak tanýmlayarak sorunun sistemden kaynaklandýðýný söyledi. Avrupa Özerklik Þartý'nda Türkiye'nin devletin elindeki imkanlarý yerel yönetimlere karþý kullanma veya kullanmama yasaðýna çekince koyduðuna iþaret eden Keleþ, Türkiye'nin 200 kadar uluslar arasý sözleþmeye imza attýðýný ancak çevre konusunda 2000 yýlýnda Danimarka'da imzalanan "çevre konusunda katýlým

ve yargý yoluna baþvurma hakký"ný düzenleyen sözleþmeyi imzalamadýðýný söyledi.

“Hak mücadelesi evrenseldir” Doða Derneði Hasankeyf ve Nehirler Programý Koordinatörü Tuba Kýlýç Karcý "Akarsular ve Barajlar Sorunu" konusunda yaptýðý sonumda bir süre önce Dünya Nehirler Konferansý düzenlediklerini belirtti. Karcý, bu konferansta dünyanýn pek çok farklý coðrafyalarýnýn ayný sorunu yaþadýðýný gördüklerini belirterek, "Nasýl ki Dicle Nehri üzerinde Ilýsu Barajý yapýlýyorsa Brezilya'da Amazonlar üzerinde de barajlar yapýlýyor" dedi. "Hak mücadelesi evrensel bir mücadeledir" diyen Karcý, çevre kavramýnýn da giderek kirletilmeye çalýþýldýðýný ve buna "çevreci bulaþýk makinesi" örneðini verdi. Temiz enerji kavramýna da eleþtiri getiren Karcý, büyük rüzgar tribünleri, geniþ güneþ enerjisi tarlalarý yerine daha küçük ve yerinden çözümlerin


6 Haziran 2013 Perþembe

13

HABER

evrenseldir”

“HES’lerden vazgeçilmeli” “5 Haziran Dünya Çevre Günü” dolayýsýyla Diyarbakýr Barosu Çevre ve Tüketici Komisyonu adýna açýklamalarda bulunan Eyüp Tekin, çevre kirliliðinin temellerinden olan nükleer, büyük hidroelektrik santreller gibi enerji politikalarýndan vazgeçilerek doða dostu ve yenilenebilir enerjinin tercih edilmesi gerektiðini vurguladý DÝYARBAKIR Barosu Çevre ve Tüketici Komisyonu, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayýsýyla baro ek hizmet binasýnda basýn toplantýsý düzenlendi. Komisyon üyelerinin katýldýðý açýklamayý yapan komisyon üyesi Eyüp Tekin, Türkiye'de uzun süre yaþanan bir çatýþmanýn ardýndan geliþen çözüm sürecini deðerli bulduklarýný belirterek, yýllardýr devam eden çatýþmalý süreçte özellikle bölge coðrafyasý üzerinde askeri, siyasi ve ekonomik nedenlerle yürütülen çevresel politikalarýn bölge coðrafyasýna ve topluma ciddi zararlar verdiðini ifade etti.

“Çevresel projeler üretilmeli”

"Birçok köy, orman yakýlmýþ, yerleþim yeri tahrip edilmiþ, tarihi-kültürel eserler ve verimli araziler, imar planlarý ve baraj projeleriyle sular altýnda býrakýlmýþtýr. Birçok verimli arazi susuz býrakýlarak kuraklaþtýrýlmýþtýr. Bölgede tarým ve hayvancýlýk faaliyetleri çatýþmalý ortam nedeniyle yok denilecek düzeye gelmiþtir" diyen Tekin, çatýþmalar nedeniyle çýkan yangýnlarla birlikte doðal bitki örtüsünün tahribata uðradýðýný belirterek, çevreye duyarlý kesimleri tahribatlarýn onarýlmasý için çevresel projeler üretmeye davet ettiklerini söyledi.

Duyarlýlýk çaðrýsý

temiz enerji olabileceðini söyledi. Dicle Nehri ve Diyarbakýr'ýn bir nehirler uygarlýðý olduðunu belirten Karcý, her insanýn sorumluluðunun sadece çöp vergisi vermek olmadýðýný ayný zamanda ne kadar çöp ürettiðini bilmesi gerektiðini söyledi. Karcý, "Evden çýkan çöp ile bizden uzaklaþtýrýlan kirli su" ile her bir insanýn ilgili olmasý gerektiðini belirtti.

Süne ilaçlamasý devam ediyor

“Çevre Saðlýk Eðitim Merkezi kurulmalý” Dicle Üniversitesi Çevre Merkezi adýna konuþan Prof. Dr. Kemal Güven de Diyarbakýr'ýn baþlýca çevre sorunlarý hakkýnda bilgi verdi. Kentteki kirletici unsurlar hakkýnda bilgi veren Güven, toprak, su ve hava kirliliði ile ilgili verileri paylaþtý. Güven, Dicle Nehri'nin Bismil'e kadarki bölümünün nehir olarak tanýmlanmamasýndan dolayý korunamadýðýnýn altýný çizdi. Prof. Güven, Büyükþehir Belediyesi bünyesinde "Çevre Saðlýk Eðitim Merkezi kurulmalý, Çevresel Planlama ve Veri Tabaný oluþturulmalýdýr" dedi.

çilerin belirtilen ilaçlama süDÝYARBAKIR'ýn Kocaköy releri içerisinde buðday araziilçesinde önceki gün baþlatýlan lerinin ilaçlamasýnýn yapýlmasüne ilaçlamasýnda sona gelinsý gerektiðini söyledi. 100 bin diði bildirildi. dekarlýk hububat alanýnda Ýlçe Gýda Tarým ve Hayilaçlanma yapýldýðýný belirten vancýlýk Müdürü Oral Özgen, Özgen, bu çalýþmalarla süneönceki yýla oranla bu yýl yoðun nin hububatlara zarar vermeþekilde süneye rastladýklarýný sinin azalacaðýný dile getirdi. belirterek, bundan dolayý çift-

"Türkiye'nin elektrik ihtiyacýnýn ancak yüzde 2-3'ünü karþýlayacaðýnýn bilinmesine raðmen, ülkemizin dereleri üzerine 5000'e yakýn Hidroelektrik Santrali (HES) kurulmasý planlanýyor" diyen Tekin, çevre kirliliðinin temellerinden olan nükleer, büyük hidroelektrik santreller gibi enerji politikalarýndan vazgeçilerek doða dostu ve yenilenebilir enerjinin tercih edilmesi gerektiðini kaydetti. Taksim Gezi Parký'nda baþlayan ve Türkiye'nin birçok yerine sýçrayan olaylara da deðinen Tekin, "Ýstanbul Taksim Gezi Parký'nda meydana gelen olaylar, tüm ülke genelinde meydana gelen çevresel tepkilere karþý yapýlan orantýsýz müdahaleler, insanlarýn en hassas olduðu çevre duyarlýlýðý konusunda bile ne kadar duyarsýz olunduðunu göstermektedir" dedi. Tekin son olarak, "Bu yaðma ve yýkým politikasýna ve bu politikanýn yarattýðý kültüre karþý çýkmayý, Dünya Çevre Günü'nde, bir hukuk örgütü olarak borç biliyor; 5 Haziran'da ekolojik dengenin bozulmasýndan rahatsýzlýk duyan meslektaþlarýmýzý, Diyarbakýrlýlarý ve tüm insanlarý çevreye daha duyarlý olmaya çaðýrýyoruz" dedi. (DÝHA)


14

BÖLGE

6 Haziran 2013 Perþembe

‘Sumak’la gelen baþarý Diyarbakýr Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi öðrencileri, sumak bitkisinin antiseptik özelliðinden yararlanarak geliþtirdikleri "sumax sprey" ile "sumsoap sabun", TED'in ABD Büyükelçiliði desteði ile yürüttüðü "Genç Ýnovatif Giriþimcilik Projesi Final Fuarý"nda Türkiye birincisi oldu Öðrenciler birincilik ödülü olarak ABD'ye gitmeye hak kazandý

baþarý elde ettiðini dile getiren Tunç, gezinin öðrenciler için büyük bir þans olduðunu, bu seyahatle çocuklarýn farklý bir kültürü tanýyacaklarýný aktardý. Tunç, projede emeði geçen öðretmen Gülsüm Özerol ile Serap Yüksel Dadak ve öðrencilere teþekkür etti.

'Yüzde 100 doðal bir ürün'

DÝYARBAKIR Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi öðrencileri, sumak bitkisinin antiseptik özelliðinden yararlanarak geliþtirdikleri "sumax sprey" ile "sumsoap sabun", Türk Eðitim Derneði'nin (TED) ABD Büyükelçiliði desteði ile yürüttüðü "Genç Ýnovatif Giriþimcilik Projesi Final Fuarý"nda Türkiye birincisi oldu. TED'nin ABD Büyükelçiliði desteði ile yürüttüðü "Genç Ýnovatif Giriþimcilik Projesi Final Fuarý" 31 Mayýs'ta TED Ankara Koleji Vakfý Okullarý'nda ABD Büyükelçisi Francis J. Ricciardone ve TED Genel Baþkaný Selçuk Pehlivanoðlu'nun katýlýmlarýyla gerçekleþtirildi. Fuara, 42 ilden 206 öðrencinin kurduðu 42 sanal þirket daha önce üretilmemiþ veya üretilmiþ ürün üzerinde yaptýklarý yenilikçi geliþmeleriyle yarýþtý. "S Cosmetics" adlý sanal þirketle katýlan Diyarbakýr Nevzat Ayaz Ana-

dolu Lisesi öðrencileri, yarýþmada birinci gelerek, ABD'ye gitme hakký kazandý. Diyarbakýrlý öðrenciler 15 gün boyunca ABD'yi gezecek. Proje, sumak bitkisinin antiseptik özelliðinden yararlanarak geliþtirilen "sumax sprey" ile "sumsoap sabun" dermatolojik ürün olarak katýlýmcýlara tanýtýldý.

'Öðrencilerimiz büyük baþarý elde etti'

Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Müdürü Ekrem Tunç, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, daha önce fuara 4 kez katýldýklarý, bu yýl birinci gelmelerinin gururunu yaþadýklarýný söyledi. Fuarda 42 ilden farklý okullar ile yarýþtýklarýný, 206 öðrencinin sanal þirket kurduðunu ve sanal þirketlerde hazýrladýklarý ürünü katýlýmcýlara tanýttýklarýný kaydeden Tunç, katýlýmcýlarýn okullarýnýn yaptýðý ürünün doðallýðýndan dolayý çok il-

Ergani’de esnaf ziyareti DÝYARBAKIR - BDP Ergani Ýlçe Örgütü üyeleri, Ergani çarþý merkezindeki esnaflarý ziyaret etti. BDP Ergani Ýlçe Örgütü, ilçe merkezindeki esnaflarý ziyaret ederek, çözüm sürecine ve ilçenin sorunlarýna iliþkin görüþlerini aldý. Her hafta rutin olarak yapýlan esnaf

ziyaretine, BDP Ergani Ýlçe Örgütü Eþ Baþkaný Cavidan Yaman, Ergani Belediye Baþkaný Fesih Yalçýn ve çok sayýda BDP'li katýldý.

'Sürece sahip çýkýlmalý'

Ýlçe esnafýnýn yoðun ilgisiyle karþýlaþan heyet, esnaflarla çay içerek sohbet etti. Heyet, esnafla

yaptýðý görüþmelerde özüm sürecine iliþkin bilgi vererek, son dönemde yaþanan siyasi geliþmeleri deðerlendirdi. Heyet yaptýðý bilgilendirmenin ardýndan sürece iliþkin yurttaþlarýn eleþtiri ve önerilerini aldý. Burada esnaflarla konuþan Eþ Baþkan Yaman, yurttaþlarýn baþlatýlan sürece sahip çýkmasýný istedi. Daha sonra esnaflarýn sý-

gi gösterdiðini belirtti. Çalýþmalarýnýn Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde çok yetiþen sumak bitkisiyle ilgili olduðunu anlatan Tunç, þöyle konuþtu: "Sumak, babaanne ve anneannelerimizin özellikle yemeklerde kullandýðý bir bitki. Ayrýca, antiseptik özelliðinden dolayý aðýz içi yaralarýn tedavisinde sumak suyu kullanýlýyordu. Biz ürünü ticari bir hale dönüþtürmeye çalýþtýk. Deyim yerindeyse kocakarý ilacýný biz biraz daha modern hale dönüþtürdük. Sumak bitkisinin suyundan sprey, yapraklarýný da sabun haline getirdik. Aðýz içi yaralarda, sedef ve benzeri rahatsýzlýklarda faydasý olduðunu gördük ve yaptýðýmýz çalýþmalar sonucunda da ürünleri fuarda sergiledik. Ürünlerimizin birinci olmasýndan dolayý 5 öðrencimiz ile temmuz ayýnda ABD'ye yönelik bir gezimiz olacak." Öðrencilerinin büyük bir

kýntýlarýný dinleyen BDP'liler, esnaflarla belediyenin çalýþmalarýný deðerlendirdi. Yurttaþlar

Öðrencilerden 9. sýnýf öðrencisi Aslýhan Tosun, elde ettikleri baþarýdan dolayý çok mutlu olduklarýný ifade ederek, yarýþma ortamýnýn çok güzel geçtiðini aktardý. "Ürünlerimiz yüzde 100 doðal olmasý nedeniyle yoðun ilgi gördü" diyen Tosun, bunu ticari bir hale getirip herkesin yararýna sunduklarýný, lise çaðýnda öðretmenlerin de desteðiyle böyle bir baþarý elde ettiklerini anlattý. Tosun, "Bu baþarý bizi motive etti. Kendimize olan güvenimiz arttý" diye konuþtu.

'ABD'ye gitmek her gencin hayali'

10. sýnýf öðrencisi Ýbrahim Sercan Aydýn ise çok güzel bir ortamda yarýþtýklarýný, fuarda Diyarbakýr'ý çok iyi tanýttýklarýný ve kente yönelik olan önyargýlarý kýrdýklarýný söyledi. "Proje sayesinde, bir þirketin nasýl kurulacaðýný bu yaþýmýzda öðrendik. Çok iyi bir tecrübe kazandýk. ABD her gencin hayali. Biz bu yaþta gerçekleþtireceðiz" diyen Aydýn, elde ettikleri baþarý nedeniyle gururlu olduklarýný belirtti. Ürünleri geliþtirmek için 8 ay boyunca çalýþtýklarýný bildiren Merve Kaplan, ABD'yi görmenin kendileri için büyük bir fýrsat olduðunu anlattý.

ise düzenli bir þekilde yapýlan ziyaretlerden duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. (DÝHA)


6 Haziran 2013 Perþembe

15

EÐÝTÝM

MEB’den öðrencilere SBS uyarýlarý..! DÝYARBAKIR - Mili Eðitim Bakanlýðý, önümüzdeki hafta sonu yapýlacak SBS öncesi dikkat edilmesi gereken konularda öðrencileri uyardý. Bakanlýk, 3 yanlýþýn 1 doðruyu götürmesi nedeniyle öðrencilerin emin olmadýklarý sorularý iþaretlememesini istedi. Bu yýl, SBS'ye katýlmak üzere baþvuran 1 milyon 127 bin 211 öðrenci için merkezi sistemle öðrenci alan MEB'e baðlý ortaöðretim kurumlarýna öðrenci yerleþtirme iþlemleri yapýlacak. Sýnav, 8 Haziran Cumartesi günü yurt içinde 839, yurt dýþýnda ise 10 merkezde saat 10.00'da baþlayacak. Öðrencilere 100 sorunun yöneltileceði sýnav, 120 dakika sürecek. 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sýnýflarýn gireceði Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý (PYBS) da 9 Haziran'da, tüm illerde, bazý ilçe ve yurt dýþý merkezlerde yapýlacak. Tek sýnav halinde uygulanacak SBS'de sorular, 8. sýnýf öðretim programýnda yer alan kazanýmlar esas alýnarak hazýrlandý. MEB yetkilileri, bu konuda kesin bir çizgi çizmenin zor olduðunu çünkü sarmal öðretim sistemine göre hazýrlanmýþ yeni müfredat programlarýnda ayný konularýn hem 6 hem 7 hem de 8. sýnýflarda birbirini tamamladýðýný belirtti. MEB yetkilileri, öðrencilerin sýnav öncesi ve sýnav sýrasýnda þunlara dikkat etmelerini istedi: -"Kimlik kontrolü ve salona yerleþtirmenin zamanýnda yapýlabilmesi için 09.30'da fotoðraflý sýnav giriþ belgesiyle belirtilen salonda hazýr bulunulmalý. Sýnava giderken öðrenciler yanlarýnda fotoðraflý sýnav giriþ belgesini, nüfus cüzdanýný (veya pasaportunu), en az iki adet koyu, siyah ve yumuþak kurþun kalemi, kalemtýraþ ve leke býrakmayan yumuþak bir silgi almayý unutmamalý. Sýnava girilecek salondaki yerini almadan önce mutlaka bütün fiziksel ihtiyaçlar giderilmeli. Yoklama yapýldýktan sonra salon baþkanýnýn yapacaðý açýklamalar mutlaka dinlenmeli. -Cevap kâðýdýnda yazýlý TC kimlik numarasý, ad ve soyad kontrol edilip, hata varsa salon görevlilerine söylenmeli. -Cevap kâðýdý üzerindeki kitapçýk türü ve cevap bilgileri iþaretlemesi kurþun kalemle yapýlmalý. -Cevap kâðýdýndaki imza bölümüne, imza silinmeyen mürekkepli kalemle atýlmalý. -Cevap kâðýdýnda bulunan "Bu Bölüme Dokunmayýnýz." kýsmý hiçbir þekilde iþaretlenmemeli. -Soru kitapçýðýnýn A ve B olmak üzere iki ayrý türü olacak. A kitapçýðý kullanýlýyorsa cevap kâðýdýnda kitapçýk türü bölümünün "A" yuvarlaðý, B kitapçýðý kullanýlýyorsa "B" yuvarlaðý kodlanmalý. -Cevaplar soru kitapçýðýnýn kapaðýnda belirtilen örnekte olduðu gibi yuvarlaðýn dýþýna taþýrmadan cevap kâðýdýnda ilgili seçenek bulunularak kodlanmalý. -Her sorunun 4 (dört) seçeneði vardýr. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doðru cevap. Çift iþaretlenmiþ veya iyi silinmemiþ cevaplar optik okuyucular tarafýndan tespit edildiðinde bu soru yanlýþ cevap olarak deðerlendirilecek. -Cevap kâðýdýna iþaretlenmeyen cevaplar deðerlendirme iþlemine alýnmayacak. MEB yetkilileri öðrencilerin emin olmadýklarý sorularý iþaretlememesini istedi. Yetkililer, 3 yanlýþýn 1 doðruyu götürdüðüne dikkat çekti.

Mili Eðitim B akanlýðý, önümüzdeki hafta sonu yapýlac ak olan SBS öncesi öðrencileri d ikkat edilmesi gere ken konularda u yardý

LYS giriþ belgeleri eriþime açýldý DÝYARBAKIR - ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, 15-16-22-23 Haziran'da yapýlacak 2013 LYS'ye baþvuran adaylarýn, sýnavlara girecekleri bina ve salonlara atama iþlemleri tamamlandý. Adaylar belgelerini, baþvuru yaptýklarý her LYS için ayrý ayrý, kimlik numaralarý ve þifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek. Baþvuru yapýlmayan LYS için giriþ belgesi düzenlenmeyecek. Belgenin üzerinde adayýn sýnava gireceði merkez, bina, salon bilgileri ile adayýn fotoðrafý bulunacak. Adaylarýn bu belgelerinin yazýcýdan dökümünü edinirken, üzerinde fotoðraf olmasýna özen göstermesi ve bu belgelerin renkli ya da siyah-beyaz çýktýlarýný ilgili LYS'de yanlarýnda bulundurmalarý gerekiyor. Ýlgili LYS'ye ait giriþ belgesini (fotoðraf görünür bir þekilde) yanýnda bulundurmayan adaylar sýnava alýnmayacak. Sýnava giriþ belgesi sadece üzerinde belirtilen LYS için geçerli olacak. Bir LYS için düzenlenen belge diðer LYS'ler

için kullanýlamayacak. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediði bilgiler dýþýnda herhangi bir yazý, resim veya iþaretin bulunmamasý gerekiyor.

Bir saat önce hazýr olunmalý

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriþ iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için, adaylarýn sýnava girecekleri binanýn kapýsýnda sýnavýn baþlama saatinden en az bir saat önce hazýr bulunmalarý gerekiyor. Adaylarýn sýnava girecekleri binayý sýnav gününden önce görmeleri yararlarýna olacak. Adaylara sýnava giriþ belgesi gönderilmeyecek. Adaylarýn sýnava girebilmeleri için giriþ belgesinden baþka fotoðraflý ve onaylý özel kimlik belgelerini de yanlarýnda bulundurmalarý gerekiyor. Nüfus cüzdaný, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er veya erbaþlar ile askerî öðrenciler için askeri kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli deðil), Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarýna ait Pembe ve-

ya Mavi Kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek. Bunlarýn dýþýndaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartlarý gibi diðer tüm belgeler sýnava giriþ için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecek. Nüfus cüzdanýnda soðuk damga basýlý olmalý, adayýn güncel bir fotoðrafý ve kimlik numarasý bulunmasý, pasaportun süresinin geçerli olmasý gerekiyor. Üzerinde soðuk damga, güncel bir fotoðraf veya kimlik numarasý bulunmayan nüfus cüzdanlarý ile geçerlilik süresi bitmiþ pasaport kabul edilmeyecek. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan bir aday mazereti ne olursa olsun sýnava alýnmayacak; sýnava alýnsa bile sýnavý geçersiz sayýlacak. Nüfus cüzdaný olmayan veya nüfus cüzdanýnda kimlik numarasý, soðuk damga veya fotoðrafý bulunmayan adaylarýn, kimlik belgesi nedeniyle sýnavda bir hak kaybýna uðramamalarý, maðduriyet yaþamamalarý için sýnav kurallarýna uygun kimlik belgelerini edinerek sýnava girmeleri gerekiyor.


16

BÖLGE

ÝHALE ÝLANI BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ-9.BÖLGE DÝYARBAKIR DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜNÜN MERKEZ, ÝDARÝ VE SOSYAL TESÝSLERÝN MUHTELÝF BAKIM ONARIMI, KALORÝFER TESÝSATI,SICAK-SOÐUK SU TESÝSATI, ELEKTRÝK TESÝSATI VE KAMERA SÝSTEMÝNÝN ÝÞLETÝLMESÝ VE BAKIM ONARIMININ YAPILMASI ÝÞÝ Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðünün Merkez, Ýdari ve Sosyal Tesislerin Muhtelif Bakým Onarýmý, Kalorifer Tesisatý,Sýcak-Soðuk su Tesisatý, Elektrik Tesisatý ve Kamera sisteminin iþletilmesi ve bakým onarýmýnýn yapýlmasý iþi hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :2013/68907 1-Ýdarenin a) Adresi :BÜYÜKALP CADDESÝ YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý :4122288050 - 4122245068 c) Elektronik Posta Adresi :bol09@kgm.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý :Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer :Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðünün Sorumluluðunda bulunan Merkez, Ýdari ve Sosyal Tesisleri c) Süresi :Ýþe baþlama tarihinden itibaren 150(yüzelli) gündür 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Karayollarý 9.Bölge Müdürlüðü Ýhaleler Baþmühendisliði b) Tarihi ve saati :02.07.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak saðlanabilir. 4.2.2. Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri: a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl soDAVEMI SAYFA 17’de

6 Haziran 2013 Perþembe

Halfeti’de utandýran tablo ÞANLIURFA'nýn Saklý Cenneti olarak adlandýrýlan Halfeti ilçesinde bulunan Savaþan Köyünde tarihi evler deyim yerindeyse yýkýlmak üzere. Kente daha fazla turist çekmek için Þanlýurfa'nýn olmazsa olmazlarýndan olan 'Saklý Cennet Halfeti'de' bulunan evler ilgisizlikten dökülüyor. Konu ile ilgili Halfetili Mehmet Ali Kaplan isim bir vatandaþ, "Halfeti'nin Savaþan köyü burasý. 5-6 yýldýr turizme açmak için tanýtým yapýlýyor. Biz de elimizden gelen her türlü fedakarlýðý yapýyoruz. Burada bazý sýkýntýlarýmýz var. Tekneler geliþigüzel duruyor. Kafalarýna göre gezi yapýyorlar. Buraya gelen insanlar tarihi yerleri görmek istiyor. Fakat evler periþan, yýkýk durumda. Her an çökebilir. Bu evlerin onarýlmasýný, turizme kazandýrýlmasý istiyoruz. Yetkililer bir an önce bu duruma el atmalýdýrlar" dedi. (ÝHA)

Fýrýn iþçilerinden eylem HAKKÂRÝ'nin Yüksekova ilçesinde iþ koþullarýný protesto eden fýrýn iþçileri yürüyüþ yaparak, sigorta güvencesi ve haftada bir gün tatil istediler. BDP Ýlçe Baþkaný Nail Durmaz'ýn da destek verdiði eylemde iþçiler, çalýþtýklarý fýrýnlarda iþ koþullarýnýn iyileþtirilmesini ve sigorta güvencelerinin yapýlmasýný istedi. Burada toplanan fýrýn iþçileri adýna basýn metnini okuyan fýrýn iþçisi Ýbrahim Balcý, hiçbir yasal ve sosyal haklara sahip olmaksýzýn zor þartlar altýnda çalýþtýklarýný belirterek, "Bizlerin çalýþma esaslarý doðrultusunda sigorta güvencemizin olmamasý ve hafta sonlarýnda hiçbir dinlenme haklarýndan faydalanmamamýz ile ciddi anlamda aðýr koþullar altýnda çalýþma zorunluluðumuz bulunmaktadýr. Bu faaliyet ile çalýþmalarýmýzda 3 arkadaþýmýzýn hastalanýp farklý þekillerde sorun yaþamalarý ve iþ görmez konuma gelmeleri ile ölümle sonuçlanmaya kadar varan hususlar karþýsýnda kamýþlardýr. Ýþçilerin bu çalýþma koþullarýný elveriþli hale getirilmesi için halkýmýza seslenip, bu konuya duyarsýz kalýnmamasý çaðrýsýnda bulunuyoruz" dedi. Ýþçiler, açýklamanýn ardýndan olaysýz bir þekilde daðýldý. (ÝHA)

Hayata kazandýrýlýyorlar GAZÝANTEP Denetimli Serbestlik Müdürlüðü, çeþitli nedenlerle suça karýþmýþ çocuklarýn hayata kazandýrýlmasý amacýyla etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda, 18 yaþ altý 15 çocuk, Denetimli Serbestlik Müdürlüðünün giriþimiyle Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezdi. Psikolog Yaðmur Alýcý ve öðretmen Burhan Erdoðan'ýn eþlik ettiði etkinlikte çocuklar müzedeki eserleri inceledi, yetkililerden bilgi aldý. Alýcý, gazetecilere yaptýðý açýklamada, bu tür giriþimlerin çocuklar için çok önemli olduðuna iþaret etti. Düzenledikleri etkinliklerde çocuklarla daha iyi iletiþim kurma fýrsatý yakaladýklarýný ifade eden Alýcý, "Onlarý yeniden topluma kazandýrmak istiyoruz" dedi.


BÖLGE

6 Haziran 2013 Perþembe

17

iþ býrakma eylemi sakin geçti KESK'in önceki gün baþlattýðý ve dün de DÝSK, TTB ve TMMOB'un da desteklediði iþ býrakma kararýna, Diyarbakýr, Mardin, Elazýð ve Þýrnak ile baðlý ilçelerdeki sendika üyeleri, düzenledikleri çeþitli gösteri ve açýklamalarla destek verdi

nu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Serbest meslek erbabýnýn vereceði, ilgili mevzuatýna göre düzenlenmiþ ve onaylanmýþ serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen deðerlere göre, son yýla ait toplam gelirin toplam gidere oranýnýn veya son iki yýla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden bulunacak oranýn en az (1,25) olmasý þartý aranýr. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir ya da vergi dairesince onaylý olmasý gerekir. 4.2.3. Ýþ hacmini gösteren belgeler: a) Ýhalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden hizmet iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen hizmet iþlerinin parasal tutarýný gösteren, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýlda düzenlenmiþ faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmasý yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altýnda devam eden iþlerin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen iþlerin parasal tutarýnýn ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanamadýðýna bakýlýr. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Her Türlü Bina veya Tesislerin bakým ve onarým iþleri veya her türlü bina veya tesislerin tesisat iþleri 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 120 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Karayollarý 9.Bölge Müdürlüðü Ýhaleler Baþmühendisliði adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayollarý 9.Bölge Müdürlüðü Ýhaleler Baþmühendisliði Ýhale Salonu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN - 1189/ www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

DÝYARBAKIR'da çeþitli kurumlarda çalýþan, KESK ve DÝSK'e baðlý sendika üyeleri, iþ býrakarak, Daðkapý Meydaný'na yürüdü. Aralarýnda BDP Muþ Milletvekili Demir Çelik, BDP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt'ün de bulunduðu sendika baþkan ve üyelerinden oluþan grup, Daðkapý Meydaný'nda toplandý. Ellerinde Türkçe ve Kürtçe pankartlar taþýyan kalabalýk, burada davul-zurna eþliðinde halaylar çekti. Gezi Parký eylemcilerine, pankartlarla destek veren kalabalýk grup sýk sýk, 'Kürdistan faþizme mezar olacak' sloganý attý.

Toplu mezar kazýlarý tekrar baþlýyor MARDÝN'de, 90'lý yýllarda faili meçhul olaylarda ortadan kaybolan 52 kiþinin bulunmasý için baþlatýlan, daha sonra ara verilen kazýlara Cuma günü tekrar devam edilecek. Ýnsan Haklarý Derneði'nin (ÝHD) giriþimiyle Kýzýltepe Cumhuriyet Savcýlýðý'nýn talimatýyla baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda Aysun köyünde yapýlan bir günlük kazý çalýþmalarýna, aþýrý yaðmurlardan ve çalýþma yapýlacak kuyunun içine biriken çamurdan dolayý bir hafta ara verilmiþti. ÝHD Mardin Þube Baþkaný Erdal Kuzu, Aysun köyünde ikinci bir kazý çalýþmasýnýn Cuma günü yapýlacaðýný açýkladý. Kuzu, Aysun köyü civarýnda bulunan doðal su kuyularýnda A. Vahap Ateþ, M. Emin Abak ve Yusuf Tunç'un izini bulmak için kazýlar devam edileceðini söyledi. (ÝHA)


18 6 Haziran 2013 Perþembe

ekonomi

Unutulan hesaplar için son 10 gün DÝYARBAKIR - Bankada açtýrdýðý hesabý unutanlar için son 10 günlük sürece girildi. Türkiye'de faaliyet gösteren bankalarda son 10 yýlda unutulan hesaplar için hak sahipleri, 15 Haziran'a kadar ilgili bankalara baþvurabilecek. 5411 sayýlý Bankacýlýk Kanunu'na göre, bankalarda mevduat, katýlým fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibince, en son iþlem tarihinden itibaren 10 yýl içinde aranmayanlar zaman aþýmýna tabi bulunuyor. Zaman aþýmýna uðrayan her türlü mevduat, katýlým fonu, emanet ve alacaklar, banka tarafýndan hak sahibine ulaþýlamamasý halinde, verilen ilanýn ardýndan Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu'na (TMSF) gelir kaydediliyor. "Mevduat ve Katýlým Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman Aþýmýna Uðrayan Mevduat, Katýlým Fonu, Emanet ve Alacaklara Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Yönetmelik" gereðince söz konusu kýymetlere iliþkin listeler, bankalar tarafýndan kendi internet sitelerinde yayýmlanýrken eþ zamanlý olarak da Fon'a gönderiliyor. Son iþlem tarihi 2012 olup zaman aþýmýna uðrayan her türlü mevduat, katýlým fonu, emanet ve alacaklar için süreç, bu yýl da 15 Haziran'da sona erecek. Bankalar tarafýndan zaman aþýmýna uðrayan 50 lira üzeri hesap sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapýlmasý, bankalarýn ve Fon'un internet adresinde yayýmlanmasý sonrasýnda 15 Haziran tarihine kadar hak sahiplerince alýnmayan tutarlar gelir kaydedilmek üzere 30 Haziran'da Fon'a devredilecek. Zaman aþýmýna uðrayan hesap sayýsý 2008'de 123 bin, 2009'da 109 bin, 2010'da 165 bin, 2011'de 248 bin ve geçen yýl 367 bin oldu. TMSF'ye bu yolla aktarýlan gelir ise 2008'de 16.9 milyon lira, 2009'da 19.2 milyon lira, 2010'da 37.3 milyon lira, 2011'de 42.6 milyon lira ve geçen yýl 129.5 milyon lira olarak gerçekleþti. Zaman aþýmýndan dolayý son 5 yýlda TMSF'ye 245.5 milyon lira gelir aktarýldý.

$ €

DOLAR: 1,874 EURO: 2,450 ALTIN: 84,759 BIST: 79.232,74

Hasat dönemi basladý Diyarbakýr Ziraat Odalarý Koordinasyon Kurulu Baþkaný Mehmet Cevat Delil, buðday ve arpada hasat döneminin baþladýðýný ve bu yýl yaklaþýk olarak 2 milyon ton hububat beklediklerini söyledi DÝYARBAKIR - 2013 yýlý hasat dönemi Diyarbakýr merkez ve bir çok ilçede biçerdöverlerin çalýþmasýyla baþladý. Sonbahar ve kýþ aylarýnda yoðun yaðýþýn olduðu Diyarbakýr'da bu yýl hasattan büyük bir verim bekleniyor. Diyarbakýr'da, yaklaþýk 4 milyon dönüm araziye ekili olan buðday hasadýna baþlandýðýný ifade eden Diyarbakýr Ziraat Odalarý Ýl Koordinasyon Kurulu Baþkaný Mehmet Cevat Delil, 115 bin dönüm alan da ise arpanýn ekildiðini dile getirdi.

'Önemli bir beklentimiz var' Baþkan Delil, rekoltenin Diyarbakýr ortalamasý düzeyinde olduðunu kaydederek, bu yýl yaklaþýk 2 milyon ton buðday ve arpa ürünü elde edeceklerini açýkladý. Delil, "Diyarbakýr'da 2013 yýlý hasat

FOTO: ARÞÝV

dönemi baþladý. Hasatlarýn baþlamasýyla ürünlerimizin hem kalite hem de verim verme açýsýndan önemli bir beklentimiz var. Diyarbakýr'da yaklaþýk 4 milyon dönüm arazide hububat ekliyor ve yaklaþýk 2 milyon ton ürün elde ediyoruz. Bu yýl ki hasadýn tüm çiftçilerimize hayýrlý olmasýný dile-

yerek, bereketli bir sezon diliyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin devreye girmesini ve hükümetin hububat fiyatlarýna müdahale konusunda bir açýklama bekliyoruz" dedi.

'Satýþta dikkatli davranacaðýz' Delil, ürünlerde verimin artmasý bu yýlki ya-

ðýþlarýn önemli bir katkýsý olduðunu dile getirerek, çiftçilerin daha önceki yýllarda ürün satýþ iþlemlerinde yaþadýklarý sýkýntýlarý tekrar yaþamamalarý için satýþ iþlemlerinde daha dikkatli davranmalarý gerektiðini sözlerine ekledi. (ÝHA)

ferberliði 6 ilde enerji verimliliði se desteðiyle Anadolu'da i, UNDP'nin Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komites rji Verimliliði Projesi” uygulayacak sanayinin önde gelen 6 þehrinde “Ýl Ýl Ene

itesi, BirleþDÜNYA Enerji Konseyi Türk Milli Kom desteðiyDP) (UN miþ Milletler Kalkýnma Programý'nýn ve Samseri le Adana, Gaziantep, Denizli, Konya, Kay layacak. sun'da "Ýl Ýl Enerji Verimliliði Projesi" uygu enerji ihtiProjenin gerekçesine göre, Türkiye'deki gazý emisyoyacý ve buna baðlý olarak açýða çýkan sera talebin karn arta jide ener iði, nu artýyor. Enerji verimlil ve sera gaesi rülm düþü þýlanmasý, enerji yoðunluðunun ve en uyli önem en zý emisyonlarýnýn azaltýlmasýndaki or. gun maliyetli önlem olarak ortaya çýkýy caðý 6 ilde Ýl Enerji Verimliliði Projesi, uygulana rmeyi amaçenerji verimliliði alanýndaki eksikleri gide lýyor. ejisi, saProjeyle, enerji verimliliði mevzuat ve strat i, belediyeler, nayi ve ticaret odalarý, il özel idareler l kuruluþlayere gibi leri TMMOB'a baðlý odalarýn þube oluþturulalar, shop rýn da desteðiyle düzenlenecek work yerel proolan cak network çalýþmalarýyla hedef kitle ýndalýðýn fark fesyonel gruplara tanýtýlacak, bu konudaki artýrýlmasýna çalýþýlacak.


Salgýn hastalýk riski baþ gösterdi DÜNYA Saðlýk Örgütü (DSÖ), Suriye ve komþu ülkelerde hava sýcaklýðýnýn artmasýyla salgýn hastalýk riskinin ortaya çýktýðý uyarýsýnda bulundu. DSÖ tarafýndan yapýlan açýklamada, 27 aydýr iç savaþýn yaþandýðý Suriye'de saðlýk sisteminin düzgün iþlemediði ve özellikle hepatit, tifo, kolera ve dizanteri gibi suyla bulaþan hastalýklarýn yayýlmasýnýn kaçýnýlmaz olduðu belirtildi. Ýshal ve Hepatit A vakalarýnýn ocaktan bu yana 2 kat arttýðýna iþaret eden örgüt, aþý kampanyalarý yürütülemediði için ülkede kýzamýk salgýnlarýnýn da baþladýðýný ifade etti. Örgüte göre 2010 ve 2011'de kýzamýk vakasý görülmeyen Suriye'de, 2013'ün ilk çeyreðinde 139 kýzamýk vakasý belirlendi. DSÖ, Suriye'de hastanelerin yüzde 35'inin hizmet veremediðini, bazý bölgelerde saðlýk personelinin yüzde 70'inin görev yerlerini terk ettiðini açýkladý. PARÝS - Fransa ve Ýngiltere, 27 aydýr iç savaþýn yaþandýðý Suriye'de "birden çok kez ve belirli yerlerde" sinir gazý sarinin kullanýldýðýný doðruladý. Fransa Dýþiþleri Bakaný Laurent Fabius, bazýlarý Le Monde gazetesi muhabirleri tarafýndan Suriye'den getirilen örneklerin incelendiðini ve yapýlan testlerde sarin gazýna rastlandýðýný açýkladý. France 2 TV Kanalý'na açýklama yapan Fabius, "Suriye rejimi ile müttefiklerinin" en az bir kez kimsayal silah kullanarak saldýrý düzenlediðine hiçbir þüphe olmadýðýný belirtti. Fabius, "Saldýrýdan insanlarýn öldüðü ana kadar süreci takip edenler, aldýklarý örnekleri gönderdi. Bu örnekler analiz edildi. Belirlenen sýnýrýn aþýldýðý açýk. Gazýn üretildiði ya da depolandýðý yere askeri müdahale dahil olmak üzere tüm seçenekler masada" dedi. Ýngiltere Dýþiþleri Bakanlýðý da Suriye'den alýnan örneklerin hükümete ait bir laboratuvarda test edildiðini ve sarin gazýna rastlandýðýný doðruladý. Söz konusu örneklerin nereden ya da ne zaman alýndýðýný açýklamayan Ýngiltere Dýþiþleri Bakanlýðý,

19

DÜNYA

6 Haziran 2013 Perþembe

17 GUNDE 270 OLU “ Esed'e baðlý güçler ile Hizbullah milislerinin 17 günden bu yana Humus’un Kusayr ilçesine düzenlediði operasyonlarda 270 kiþinin öldüðü bildirildi

ÞAM - Suriye Ýnsan Haklarý Örgütü (SNHR), rejim güçleri ile Hizbullah militanlarýnýn Kusayr'a 17 günden beri aðýr silahlarla gerçekleþtirdiði saldýrýlarda, 110'u silahlý muhalif 270 kiþinin yaþamýný yitirdiðini, yaralýlarýn sayýsýnýn ise 2 bin 400'ü geçtiðini belirtti. SNHR, ilçedeki sahra hastanelerinde týbbi malzemelerin bulunmadýðýný ve bazý yaralýlarýn bu nedenle hayatýný kaybettiðini dile getirdi. Ýlçe dýþýna çýkartýlmak istenen yaralýlarýn Hizbullah keskin niþancýlarýnca engellendiðini vurgulayan SNHR, rejim güçlerinin yardým yapýlmasýna izin vermediðini, Kusayr'da insanlýk dramý yaþandýðýný kaydetti. Kusayr halkýnýn su sýkýntýsý çektiðine dikkati çeken SNHR, rejim güçlerine ait savaþ uçaklarýnýn ilçedeki sahra hastanesini bombaladýðýný vurguladý.

‘Sarin’ kullanýldýðý kesinlik kazandý

Fransa ve Ýngiltere, Suriye rejiminin sinir gazý ‘sarin’ kullandýðýnýn tespit edildiðini açýkladý. Gazýn üretildiði ya da depolandýðý yere askeri müdahale seçeneði masada kimyasal silahlarda çok sayýda farklý kimyasal maddenin kullanýldýðýný, bunlardan bazýnýn sarin içerdiðini belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Fransa'nýn yayýmladýðý raporun Amerikan yönetiminin kendi bulgularýyla tutarlý olduðuna iþaret etti. Car-

ney, toksik maddelerin kullanýmýndan kimin sorumlu olduðunun ortaya çýkarýlmasý için daha fazla araþtýrma yapýlmasý gerektiðine dikkati çekti. Dünyanýn en büyük kimyasal silah cephaneliklerinden birine sahip olduðu sanýlan Suriye Devlet Baþkaný Beþþar

Esed, Birleþmiþ Milletler araþtýrmacýlarýnýn ülkeye giriþine izin vermiyor.

Hague: Soruna acil çözüm getirilmeli

Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague, yaptýðý açýklamada, Esed rejiminin uyguladýðý zulmün boyutunun açýða çýkmaya baþladýðýný belirterek, "Fransa'nýn, Birleþmiþ Milletler araþtýrmasý çerçevesinde Suriye'de kimyasal silahlar kullanýldýðý iddialarý üzerine aldýðý örnekler doðrultusunda bilgi paylaþma kararýný memnuniyetle karþýlýyoruz. Bu açýklama, tüm olaylara iliþkin daha fazla inceleme gereðini doðurmaktadýr" ifadesini kullandý. Esed rejiminin iþbirliði yaparak, BM'nin soruþturma heyetinin Suriye'de tüm bölgelere girmesine izin vermesini isteyen Hague, BM komisyonunun raporunun endiþe verici olduðunu kaydetti. Hague, "Kimyasal silahlarýn kullanýmý, tecavüz, cinayet ve infazlar çok korkunç ve soruna acil bir siyasi çözüm getirilmesinin gerekliliðini gösteriyor" dedi.

Kýbrýs’ta hükümet düþtü KIBRIS'ta Ýrsen Küçük baþbakanlýðýnda kurulan Ulusal Birlik Partisi hükümetine karþý verilen güvensizlik önergesi, Meclis Genel Kurulu'nda onaylanarak kabul edildi. 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde oylanan önergeye, muhalefet partileri Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG), Demokrat Parti (DP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekillerinin desteðiyle 27 kabul, UBP milletvekillerince 21 ret oyu verilirken, 1 oy da geçersiz sayýldý. Meclis Baþkaný Hasan Bozer, oylama sonucunda Bakanlar Kurulu'na güvensizlik oyu verildiðini, iç tüzüðe göre Baþbakan Küçük'ün istifasýný Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na sunmasý gerektiði söyledi. 17 Mayýs 2010'dan beri görevde olan Ulusal Birlik Partisi hükümeti, 26 Mayýs'ta 8 milletvekilinin istifa etmesiyle, meclisteki çoðunluðunu kaybetmiþti. Meclis daha önce, 28 Temmuz'da erken genel seçim yapýlmasý kararýný almýþtý. DÝHA


20

YURT HABER

6 Haziran 2013 Perþembe

Taksim Gezi Park’nýn 8 günlük bilançosu:

2 ölü, 4 bin 177 yaralý Tabip Odalarý ve hekimlerden alýnan verilerle hazýrlanan rapora göre Taksim Gezi Parký eylemleri boyunca polis müdahalesi sonucu 43’ü aðýr olmak üzere 4 bin 177 kiþinin yaralandýðý bildirilirken, 2 kiþinin ise yaþamýný yitirdiði kaydedildi

ANKARA - Taksim Gezi Parký'nda baþlayan ve sonrasýnda Türkiye geneline yayýlan eylemlerde polis müdahalesi sonucu oluþan saðlýk sorunlarýna yönelik tabip odalarý ve hekimlerden alýnan bilgilere göre hazýrlanan rapor açýklandý. Buna göre, 4 Haziran saat 21.00'e kadar elde edilen veriler þöyle: "* Ýstanbul: 880 hastanede, 625 gönüllü revirlerde toplam bin 505 yaralý. 12 aðýr yaralý, 1 ölü. Yoðun bakým 5, hayati tehlike 2 kiþi, 5 kiþi ise kör olmuþ. * Ankara: 788 hastanede, 300 gönüllü revirlerde toplam bin 88 yaralý. Aðýr yaralý 19, aðýr yaralýlardan 6 kafa travmasý, 3 görme kaybý, 1 kiþinin durumu kritik. * Ýzmir: 800 yaralý, 2 aðýr yaralý. * Antakya: 1 ölü. * Adana 117 yaralý, 5 aðýr yaralý, 5 kafa travmasý. * Eskiþehir: 300 yaralý, 3 aðýr yaralý, 2 yoðun bakým, 1 kafa travmasý. * Muðla: 50 yaralý, 1 aðýr yaralý, 1 görme kaybý riski. * Bursa: 2 yaralý.

* Balýkesir: 155 yaralý. * Kocaeli: 10 yaralý. * Antalya: 150 yaralý, 1 aðýr yaralý, 1 kiþi gözünü

Evsel atýk ayrýþtýrma sistemi zorunlu olacak Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, evsel atýklarýn ayrýþtýrýlmasýný saðlayacak sistemi, iskanda zorunlu hale getiriyor

kaybetmiþ. * 12 ilde daha yaralýlarýn olduðu bildirildi. Rakamlar daha sonra açýklanacak.

ÇEVRE ve Þehircilik Bakanlýðý, evsel atýklarýn ayrýþtýrýlmasýný saðlayacak sistemi, iskanda zorunlu hale getiriyor. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, çöpleri yerinde ayrýþtýrarak çevreye verilecek zararlarý önlemeyi ve atýklarý ekonomiye kazandýrmayý hedefleyen Bakanlýk, çöp kovasý ve bina önlerinde çöp toplama alanlarýnýn oluþturduðu görüntüleri ortadan kaldýrmaya hazýrlanýyor. Planlý Alanlar Tip Ýmar Yönetmeliði'nde yapýlacak deðiþiklikle, üç ve daha fazla katlý yeni binalarda evsel atýk ayrýþtýrma sistemi zorunlu olacak. Sistem devreye girdiðinde çöpler, evsel, plastik, cam, kaðýt ve bitkisel atýk yað olmak üzere 5 kategoride toplanacak. Atýk baca sistemi, binanýn planýnda uygun olan bölüme konulacak. Dairelerdeki elektronik sistem, içinde borularýn bulunacaðý bacayla baðlantýlý olacak. Elektronik sitemin üzerinde "cam atýðý", "kaðýt atýðý", "evsel atýk", "plastik atýk" ve "bitkisel atýk yað" butonlarý yer alacak. Atýk yaðlar, "bitkisel atýk yað" butonuna basarak açýlan hazneye boþaltýlacak.

* Toplam 4 bin 177 kiþi yaralý, 2 kiþi yaþamýný yitirdi ve 43 kiþi ise aðýr yaralý." (DÝHA)

Yað, boru yoluyla, binanýn altýna kurulacak atýk toplama merkezine gönderilecek. Atýk toplama merkezinde ayrý toplanacak çöpler, lisanslý kuruluþlarca haftada bir gün toplanacak. Bu sayede isteyen bina yönetimi de apartmanýn çöpünü maddi olarak deðerlendirebilecek. Bakanlýkça pilot bölge olarak Tokat'ta uygulanan sistem, düþük maliyetle kurulabiliyor.

“Geri dönüþümden 5 milyar lira kazanacaðýz”

Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, "Atýk yönetiminde istihdam edilen iþ gücü sayýsý 60 bin kiþiyi geçerken, saðlanan katma deðer ise yýllýk 1 milyar lirayý aþýyor. 2023'e kadar bu rakamý 5 milyar liraya çýkarmayý hedefliyoruz" ifadelerini kullandý. Türkiye'de geçen yýl sonu itibarýyla 2 milyar 250 milyon tonun üzerinde ambalaj atýðý, 100 bin ton bitkisel atýk yað, 45 bin ton madeni atýk yað, 60 bin ton atýk akü, 90 bin ton ömrünü tamamlamýþ lastik ile 610 bin ton tehlikeli atýðýn geri kazanýmý saðlandý.


Kürdler kendi geleceklerini tayin hakkýna sahip olmalýdýr Beþikçi: Akil insanlar, Türk halkýna, “Devlet þimdiye kadar Kürdlere çok haksýzlýk yaptý. Artýk Kürdlere doðal haklarýný, gasp edilen haklarýný iade etmelidir” demelidir

BÝNLERCE insanýn yaþamýna mal olan bir iç savaþ nihayet bitiyor. PKK ve devlet arasýnda 30 yýlý aþkýn süredir devam eden düþük yoðunluklu savaþ Abdullah Öcalan'ýn Diyarbakýr Nevroz'unda yaptýðý çaðrýyla sona erdi. PKK, çaðrýya önce ateþkes sonra da geri çekilme ile olumlu yanýt verirken Hükümet de Akil insanlar

21

KÜLTÜR-S SANAT

6 Haziran 2013 Perþembe

projesiyle çözüm sürecinin ilerlemesi için destek sundu. Hükümet, geri çekilen PKK gerillalarý ile bir temas/çatýþma yaþanmamasý için son derece dikkatli davrandý. Aylardýr bir can kaybýnýn yaþanmamasý, Ak Parti ve BDP'li politikacýlarýn çözüm sürecine uygun tavýr takýnmalarý toplumda kalýcý bir barýþ adýna umut

ve heyecanla takip edilmekte. Hür Bakýþ internet gazetesi, içinde bulunduðumuz Çözüm sürecini, Akil insanlar projesini, PKK'yi, anadil hakkýný ve yapýlmasý düþünülen yeni anayasayý konuklarýmýza sorduk. ''Çözüm sürecindeki Türkiye ve kader birliði'' adlý yazý dizisi baþlattý. Dizinin ilk konuðu yazar ve araþtýrmacý ve düþünür Ýsmail Beþikçi. Çözüm sürecini nasýl deðerlendiriyorsunuz? Bir ay, bir buçuk ay öncesine kadar BDP, "Kürdistan'a statü, Öcalan'a özgürlük" sloganýna vurgu yapýyordu. Bugün, "Öcalan'a özgürlük" sloganýna yine vurgu yapýyor, fakat "Kürdistan'a statü" den söz etmiyor. Ýki ay öncesine kadar, Baþbakan'ýn, "silahlý unsurlar çekilip gitsin" sözüne karþýn, Murat Karayýlan, ""Burasý bizim ülkemizdir, siz çekilin" diyordu. "Biz daða piknik yapmak için mi çýktýk?" diyordu. Þimdi," Baþkanýmýz böyle

Bugün ne okusam? Ýnadýna Yaþanan Zararýna Aþklar Gidiyorsan tam git, dönmemek üzere...Kararýnýn ardýnda dur. Güçlü, dimdik... Ya da kal, yenilginle... Ben gidiyorum sanmýþtým. Oysa dönüþleri besleyen umutlarý koymuþum valizime, býkkýnlýklarý, çaresizlikleri ona býrakmýþým. Bu durumda yorulan ben olduðum halde, gideni o yapmýþým. Sözüm ona ayrýlýðý ben seçtim... Alýp baþýmý, kendimi yok ediþlerime doðru çýkmýþým yola. Ayrýlmanýn böyle olamayacaðýný bilemedim. Giderken her þeyi götürmeye, adamakýllý gitmeye cesaretim mi yoktu yoksa tecrübesiz miydim sevdiðimi terk ediþlerde? Giderken uzuvlarýmý býrakmýþým geride, söylenmemiþ birkaç paragraf da söz. Dönecekmiþ gibi cýlýz, hazýrlýksýz kalkýþmýþým bu iþe. Umutlarým ve kalp artýklarým var hala, iþte bu çok kötü. Kalaydým ya yenilgimle, daha kolay olurdu nefes almak... Yazar: Selda Terek Sayfa Sayýsý: 360 Baský Yýlý: 2012 Dili: Türkçe Yayýnevi: Destek Yayýnlarý

istiyor, çekiliyoruz" diyor. Bir yýl öncesine kadar BDP, "Münafýk Erdoðan" sloganýný çok kullanýyordu. Mitinglerde, gösterilerde, yürüyüþlerde, özellikle kadýnlar, çocuklar bu sloganý çok kullanýrdý. Günümüzdeyse, "Anayasayý AKP ile biz birlikte yapalým" diyor. "Münafýk Erdoðan"dan "Anayasayý birlikte yapalým"a nasýl gelindiði dikkate deðer bir konudur. Ayrýca, Kürdistan'a statü, vazgeçilmez bir konu olmalýdýr. Statü kazanýlmadan Kürd sorunu çözülmüþ olmaz. Akil insanlar projesi'nin çözüm sürecine etkisi nedir sizce? Akil insanlarýn, Kürd halkýna, PKK'ye söyleyeceði bir sözü yoktur. Ama Türk halkýna ve devlete söylemesi gereken söz vardýr. Akil insanlar, Türk halkýna, "Devlet þimdiye kadar Kürdlere çok haksýzlýk yaptý. Artýk Kürdlere doðal haklarýný, gasledilen haklarýný iade etmelidir" demelidir. Devlete ise, "Kürdlere doðal haklarýný, gasp edilen haklarýný taný" demelidir. PKK silahlarý ebediyen nasýl gömebilir, bunla ilgili PKK ve devlete düþen sorumluluklar nelerdir? Bir federasyon, Kürd federasyonu olmalýdýr. Gerilla, federasyonun güvenlik

gücü, polis gücü, zabýta gücü olmalýdýr. Kürtlerin anadilde eðitim talebi hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Anadil esir milletlerin, ulusal kurtuluþlarý yönünde dile getirdikleri en önemli dayanak noktasýdýr. Dil özgürleþtikçe, Kürd kitlelere yayýldýkça esaret kýrýlmaya baþlar. Bugün, Diyarbakýr'da örneðin Baðlar semtinde, sokaklarda oynayan çocuklarý izlemek gerekir. Çocuklar, sokaklarda oynarken oyun arkadaþlarý ile hangi dili konuþuyorlar, Çocuklar, birbirleri ile mizahlaþýrken, kavga ederken hangi dili kullanýyorlar? Bunu izlemek gerekir. Eðer bu dil Kürdçe deðilse, Kürd toplumu çok büyük tehlikelerle karþý karþýyadýr. Esaret devam ediyor demektir. Kalýcý bir barýþ ve huzur ortamý için nasýl bir anayasa yapýlmalý? Kürdler kendi kendilerini yönetebilmelidir. Kürdler kendi geleceklerini tayin hakkýna sahip olmalýdýr. Anadilinde eðitim, Kürd dilinde mecburi eðitim vazgeçilmez bir hak olmalýdýr. Yeni anayasa bunlara yol vermelidir. Anayasa bunlara yol verirse yeni olur. Kaynak: ww.hurbakis.net.

Bingöl’de ‘Çevre’ konulu tiyatro etkinliði BÝNGÖL Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayýsýyla Kültür Merkezi'nde bir program düzenledi. Programda Ýl Çevre ve Þehircilik Müdürlüðü Þube Müdürü Mehmet Yýldýrým'ýn çevre konulu konuþmasýnýn ardýndan Kazým Karabekir Ýlkokulu öðrencilerince hazýrlanan 'Nuh'un Uzay Gemisi'

isimli tiyatro sahnelendi. Öðrenciler, tiyatro oyununda doðanýn insan eliyle yok edildiðine dikkat çekerek, doðanýn korunmasý konusunda gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý konusunda mesajlar verdi. Tiyatro etkinliði büyük beðeni toplarken, programa Vali Yardýmcýsý Numan Tahir Þimþek, daire müdürleri ve öðrenciler katýldý. (ÝHA)


22

SPOR

6 Haziran 2013 Perþembe

ilhanlý: Çok titiz d ‘Cezaya itiraz edeceðiz’ Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor'da Kulüp Ýdari Menajeri Selçuk Günaydýn, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafýndan verilen cezaya itiraz edeceklerini söyledi MALATYA - Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Malatyaspor ile Fethiyespor arasýnda 28 Mayýs'ta Konya'da oynanan ve Yeni Malatya'nýn 4-2 maðlup olarak elendiði play-off yarý final maçýndan sonra meydana gelen olaylar nedeniyle, kulübe ve baþkan Ertan Mumcu ile yönetici Selçuk Günaydýn ve kaleci antrenörü Semih Dülger'e ceza verdi. PFDK, Yeni Malatyaspor Kulübü Baþkaný Ertan Mumcu'nun maçýn hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 60 gün hak mahrumiyeti ve 7 bin 500 TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna, ayný müsabakada Kulüp idari Menajeri Selçuk Günaydýn'ýn ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik hakareti ve ihraç sonrasý müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 120 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna, yine ayný müsabakada kaleci antrenörü Semih Dülger'in maç öncesi ve ihraç sonrasý müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 6 resmi müsabakada soyunma odasý ve yedek kulübesine giriþ yasaðý cezasý ve 4 bin TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna karar verdi. PFDK'nýn verdiði cezayla ilgili Tahkim Kuruluna itirazda bulunacaklarýný ifade eden Yeni Malatyaspor Kulüp Ýdari Menajeri Selçuk Günaydýn, "PFDK çok aðýr bir karar verdi. Kulüp Baþkanýmýz Ertan Mumcu ile bir görüþme yaptýk. Pazartesi günü Tahkim Kuruluna itirazda bulunacaðýz" dedi. (ÝHA)

Þýrnak’ta 330 sporcuya sertifika daðýtýldý ÞIRNAK Ýl Emniyet Müdürlüðü'nce yürütülen, "Hoþgörü Ýkliminde Omuz Omuza" Projesine katýlan 330 sporcu sertifikalarýný aldý. Þýrnak Spor Salonu'nda düzenlenen törende çeþitli ilk ve orta dereceli okullarda öðrenim gören ve proje kapsamýnda branþ öðretmenlerince Þýrnak Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünde 6 ay boyunca spor yapma imkaný bulan 330 öðrenciye sertifikalarý verildi. Sporcular ayrýca eþofman takýmý ve temizlik malzemesi ile de ödüllendirildi. Törene Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Selahattin Yürenç, Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýlarý Fahri Aktaþ, Necmettin Akça, Toplum Destekli Polislik Þube Amiri Aynur Kalkan katýldý.

sý a v u rn tu i is n te sa a m e ’d il m Bis

Arasý Masa Tenisi' turnular rum Ku ü üll Öd týn 'Al e ind es Bismil ilç ndan organize edile turnuvada vasý düzenlendi. BEÐÝDER tarafý er verildi dereceye girenlere çeþitli ödüll

DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilr çesinde Bismil Eðitimcile afýn tar ) ER Derneði (BEÐÝD ýn 'Alt len edi dan organize Ödüllü Kurumlar Arasý Masa 3 Tenisi' turnuvasý 17 Mayýs 60 da sýn ara r hle Haziran tari ikiþinin katýlýmýyla gerçekleþt giye ece der ada nuv rildi. Tur renlere ise çeþitli ödüller verildi. Bismil Eðitimciler Derneði'nde oynanan masa tenisi final müsabakasýna kalan Fem t Dershanesi Müdürü Ahme dar Jan Ulutaþ ve Yukarý Salat a staf Mu ma Karakol Komutaný Beycur arasýnda geçen çekiþmeli maçý yukarý salat jandar cur Bey a staf ma komutaný Mu a kazandý. Turnuva filan maçýn mü tim eði li izleyici olarak mil z, ma Yýl al Kem dürü Mehmet BEÐÝDER yöneticileri ve tur lar acý ýþm yar ýlan nuvaya kat katýldý. Mustafa Beycur birinci, Ahmet Ulutaþ ikinci, Ramazan Güldemir ise üçüncü oldu. BEÐÝDER Baþkaný Tansel n Atar, bu tip organizasyonlarý ön insanlarýn kaynaþmasýna,

yargýlarýn kýrýlmasýna çok büi. yük katkýlarý olduðunu söyled düMü tim Bismil Ýlçe Milli Eði rü Mehmet Kemal Yýlmaz, BE Ku lum Top il Siv ÐÝDER gibi zaher de tim eði ruluþlarý'nýn man kendilerine yardýmcý olduðunu ifade etti. Turnuvaya katýlan bütün takýmlarý tebrik eden Yýlmaz, "Bu turnuvadaki amacýmýz kurumlar arasý kaynaþmayý artýr-

maktý. Yapýlan organizasyonda buna þahit olduk ve çok olumlu bir turnuva oldu. Bundan dolayý bu organizasyanda emeði geçenlere de katýlýmcýlara da çok teþekkür ediyorum." dedi. Ödül töreninde birinciye çeyrek altýn, ikinciye kol saati, üçüncüye 100 lira deðerinde hediye çeki, baþarýlý olan yarýþmacýlara madalyada verildi.


23

SPOR

6 Haziran 2013 Perþembe

davranýyoruz Yeni Diyarbakýrspor, bir süre önce anlaþmaya vardýðý teknik direktör Mesut Þeref Özþan ile yollarýný ayýrdý. Kulüp Baþkaný Fevzi Ýlhanlý, yeþil kýrmýzýlý kulübün gelir kaynaðýnýn kýsýtlý olduðunu ve bu nedenle teknik heyet arayýþýnda çok titiz davranmak zorunda kaldýklarýný vurguladý

DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig'e yükselme baþarýsý gösteren Yeni Diyarbakýrspor, bir süre önce anlaþmaya vardýðý teknik direktör Mesut Þeref Özþan ile yollarýný ayýrdý. Baþkan Fevzi Ýlhanlý, yeþil kýrmýzýlý kulübün gelir kaynaðýnýn kýsýtlý olduðunu, bu nedenle çok titiz davranmak zorunda kaldýklarýný söyledi.

“Þartlar bize uymadý”

Bir süre önce anlaþmaya vardýklarý teknik direktör Mesut Þeref Özþan ile yaptýklarý görüþmede bazý konularda pürüz yaþadýklarýný anlatan Ýlhanlý, "Özþan ile daha önce anlaþmýþtýk. Ancak bugün öne sürdüðü þartlar bize uymadý. Hocamýza bundan sonraki hayatýnda baþarýlar dileriz. Þampiyonluk hedefimize uyan, þartlarýmýzýn uyuþacaðý bir teknik adamla anlaþacaðýz. Bunun için arayýþlara baþladýk" dedi.

Sportif direktör Tanrýverdi

Öte yandan, sportif direktörlük görevine ise Vedat Tanrýverdi getirildi. Daha önce Diyarbakýrspor'da ve Diyararbakýr DSÝSpor'da da uzun yýllar yöneticilik yaptýðýný bildiren Tanrýverdi, "Yeni Diyarbakýrspor gibi hedefi olan bir kulüpte çalýþmak benim için gurur verici olacak. Baþarý için elimizden geleni yapacaðým" dedi.

GAP Arena’nýn çimleri yenileniyor! ÞANLIURFA GAP Arena Stadyumunda Çim yenileme çalýþmasýnýn ihalesini Gençlik Ýl Spor Müdürlüðü'nden alan H.Karakaya Ýnþ. Tic. San. Ltd. Þti., 320 bin TL maliyetle FÝFA standartlarýna uygun çim ekecek. Ortalama 2 ay gibi bir sürede tamamlanacak olan zemin yenileme çalýþmalarý 17 Aðustos'ta baþlayacak olan lig maçlarýna ve Þanlýurfa'da oynanacak olan Türkiye-Andorra Dünya Kupasý grup maçlarýna yetiþtirilecek. Konu ile ilgili konuþan H.Karakaya Ýnþ. Tic. San. Ltd. Þti. firmasýnýn sahibi Hayrettin Karakaya, "Bu çimler 2 ay yani 60 gün içerisinde yenilenecek. Ayrýca Türkiye'de ilki Elazýð Atatürk Stadyumunda yapýlan FÝFA Ondulasyon testi GAP Arena stadýna da uygulanacak" dedi. Karakaya, "FÝFA Ondulasyon testinin amacý zeminin standartlara uygun olmasý ve sigortacýlar birliðinin aldýðý bir kararla futbolcular FÝFA Ondulasyon testinin olmadýðý bir sahada sakatlandýðý zaman sigorta þirketleri ödeme yapmýyor artýk. Bunun için GAP Arena'nýn Þanlýurfa halkýna Þanlýurfaspor'a hayýrlý olmasýný diliyoruz. Þuan Türkiye'nin en iyi zemini Elazýð Atatürk stadyumunda bulunuyor ama GAP Arena'da buna dahil olacak. Daha önceki zeminde sýkýntýlar vardý. O sýkýntýlarý da þimdi çimleri sökerken görüyoruz zaten biz farklý bir çim versiyonu kullanacaðýz. Ýnþallah kýþýnda sararma olmayacak. Çünkü daha önceki zeminde kýþýn sararmalar oluyormuþ bunda sararma olmayacak þekilde buraya çim ekeceðiz. H.Karakaya firmasý olarak biz yapýyoruz bu çalýþmayý, zemin yapým çalýþmalarýný ise Gençlik Spor Genel Müdürlüðü adýna Þanlýurfa Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü yaptýrýyor" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

BASSAÐLIÐI Deðerli meslektaþlarýmýz NTV Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü muhabirlerinden

Orhan Þener ile

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Basýn Bürosu Þefi

Ahmet Þener’in anneleri

Remziye Þener’in hakkýn rahmetine kavuþtuðunu üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayýz. Merhumeye Allah'tan rahmet Þener ailesine ve yakýnlarýna sabýr diliyoruz.

TAZÝYE YERÝ: Bingöllüler Taziye Evi Baðlar PTT yaný Baðlar Belediyesi Evlendirme Dairesi karþýsý

YENiGÜN GAZETESi


www.diyarbakiryenigun.com

6 HAZÝRAN 2013 PERÞEMBE Yýl: 7 - Sayý : 1967 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

300 yýldýr maðarada yaþýyorlar ÜÇYÜZ yýl önce askere gitmemek için yaþadýklarý yerlerden bugünkü Ýsrail'in güneyinde bulunan Negev çölüne göç eden Filistinli bedeviler, Negev'in Givin bölgesindeki maðaralarda yaþýyor. Givin bölgesindeki maðaralar, içinde tuvaletin ve banyonun olmadýðý þartlarda yaþama tutunmaya çalýþan yüz kadar Filistinli bedeviye ev sahipliði yapýyor. Çevreye yayýlmýþ irili ufaklý pek çok maðarada yaþayan Filistinliler, koþullara ayak uydurmuþ durumda. Bunlardan biri 10 kiþiden oluþan Havamde ailesi. Fertlerinden kimsenin okuma yazma bilmediði aile, hayvanlarý ile ayný maðarada yaþýyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle maðaranýn etrafýna kurduklarý çadýrlarda yaþamaya baþlayan aileler, ektikleri küçük bir alanda tarým ve hayvancýlýk yaparak hayatlarýný devam ettiriyor. Elektrik ihtiyaçlarýný, kurduklarý güneþ enerjisi panelinden saðlayan aileler, çadýrlarda televizyonun karþýsýna geçerek çok uzak olduklarý dünyayý büyük bir ilgiyle izliyor.

Diyarbakır yenigun Gazete  

06 Haziran 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you