Page 1

‘Hasta tutuklularý býrakýn’ ÝHD Diyarbakýr Þubesi'nin çaðrýsý üzerine biraraya gelen Diyarbakýr'daki 133 sivil toplum örgütü, hasta tutuklularýn durumuna dikkat çekmek amacýyla Diyarbakýr E Tipi Kapalý Cezaevi önünde bir araya gelerek basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Açýklamada, cezaevlerindeki hasta tutuklularýn bir an önce serbest býrakýlmasý istendi. HABER 10

2 HAZÝRAN 2013 PAZAR FÝYATI: 25 KRÞ.

Berktay: Toplumsal baðlýlýk önemli

14

www.diyarbakiryenigun.com

Diyarbakýr’da polis þiddeti protesto edildi

15

Genç kadýnlarýn

DRAMI..! BOZOVA ve Halfeti'nin köylerinde yaþayan genç kadýnlar, aracýlar tarafýndan ücret karþýlýðýnda batý ve Karadeniz illerine gelin veriliyor. 15 yaþýndaki Z. Z. isimli genç kadýn, niþanlandýrýldýðý Afyonlu Bayram Karakaþ hakkýnda hiç bir bilgiye sahip olmadýðý gibi "Ya ismimi deðiþtirirse" kaygýsý yaþadýðýný söylemesi kendisinin olduðu gibi diðer genç kadýnlarýn içerisinde bulunduðu dramý özetliyor. 6-7’de

Cinsel istismara 34 yýl hapis cezasý verildi

03

‘MAVi LiSTE’ FARK ATTI Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerinde gülen taraf Demokratik Ýþverenler Giriþimi'nin “Mavi Listesi” oldu. “Mavi Liste” 16 meslek grubu ile girilen seçimlerinden, 12 meslek grubunu alarak rakiplerine fark attý

Çok sayýda üye oy kullandý DÝYARBAKIR'da 3 listenin yer aldýðý Ticaret ve Sanayi Odasý seçimi sonuçlandý. Sur ilçesindeki TOBB Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesinde “mavi”, “sarý” ve “beyaz” olmak üzere 3 liste halinde yapýlan TSO seçimi için çok sayýda üye oy kullandý. Yapýlan sayýmýn ardýndan, 16 meslek grubu ile girilen seçimlerde “Demokratik Ýþverenler Giriþimi”nin desteklediði “Mavi Liste”, 12 meslek grubunun desteðini aldý. “Sarý” listeyi 3, “Beyaz” listeyi ise 1 meslek grubu destekledi.

Kutlamaya müdahale: 1 yaralý ÖTE yandan 12 meslek grubunu kazanan ve "Mavi Liste" ile seçimlere giren Demokratik Ýþverenler Giriþimi üyelerinin seçim sonuçlarýndan sonra yapmak istediði kutlamaya polis müdahale etti. Bu esnada polis müdahalesinden kaçan bir genç 10 metre yükseklikteki duvardan atlarken yaralandý. Yaralanan genç olay yerine çaðrýlan ambulansla Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. HABER 12-13’te

Bilici: Gerçeklerle yüzleþilmeli BÖLGE 16

‘Bu halkýn konferansýdýr’ ‘Süreç bölgede DÝYARBAKIR'da basýn mensuplarý ile bir araya gelen BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin "Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansý"na iliþkin, HÜDA-PAR ve HAKPAR'ýn da konferansa katýlmasýný dilediklerini; ancak bunun henüz gerçekleþmediðini söyledi. Demirtaþ, konferansýn bir siyasi partinin düzenlediði organizasyon olmadýðýnýn altýný çizerek, "Bu bir partinin konferansý deðildir, bir halkýn konferansýdýr" dedi. 11’de

yatýrýma dönüþtü’ DÝYARBAKIR'da bir AVM'nin açýlýþan katýlan DTK Eþ Baþbakaný Ahmet Türk, “çözüm sürecinin” bölgede yatýrýma dönüþtüðünü vurguladý. Aysel Tuðluk ise, "Barýþ sürecinin baþlamasýyla bölgemizde bir hareketlilik yaþanmaktadýr” dedi. 4’te


2

SAÐLIK

2 Haziran 2013 Pazar

‘Ateþ iyi bir gösterge’

yazý dizisi

6 uyarý iþareti!

Uzmanlar, çocuklarda sýk görülen yüksek ateþin aslýnda vücudun enfeksiyonla savaþtýðýný ve ondan kurtulmaya çalýþtýðýný gösteren iyi bir belirti olduðunu söylüyor

DÝYARBAKIR - Vücut ýsýsýnýn normalin üzerinde olmasý olarak tanýmlanan ateþ, çocuðunuzun yaþ, genel saðlýk durumu, hareketlilik seviyesi ve gün içindeki zaman ve giysileriyle þekilleniyor. Genel olarak, 38oC üzerine çýkan vücut ýsýsý ateþ olarak kabul edilirken bu eþik deðer, ateþ ölçümünde kullanýlan yönteme göre de deðiþiklik gösteriyor. Koltuk altý ölçümlerinde 37-37.3 eþik olarak kabul edilirken rektal veya oral ölçümlerde ise 38-38.3 derece eþik deðer olarak alýnýyor.

‘Antibiyotik kullanýmýný gerektirmez’

Ateþin çocukluk çaðý enfeksiyonlarýnda en sýk görülen semptom olduðu-

nu söyleyen Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmanlarý, özellikle viral enfeksiyonlar sýrasýnda ateþin sýklýkla ilk semptom olarak ortaya çýktýðýný belirterek, "Virüs kaynaklý enfeksiyonlarda, ilk 3-4 gün ateþ 38-40 C arasýnda seyredebilir. Ateþ düþürücülere yanýt vermeyebilir. Ateþ dýþýnda burun akýntýsý, boðaz aðrýsý, halsizlik, kas aðrýlarý, karýn aðrýsý, bulantý ve kusma yapabilir" dedi. Ýlkbahar aylarýnda yüksek ateþle seyreden adenovirüs, enterovirüslere sýk rastladýklarýný dile getiren uzmanlar, "Adenovirüs, solunum yolu sekresyonlarý, yakýn temas ve eþyalar ile kolayca bulaþabilir. Üst so-

Tükenmiþlik bulaþýcýymýþ Uzmanlara göre ünlü isimler için son günlerde sýkça dile getirilen “tükenmiþlik” sendromu, bireylerin bulunduðu ortamlarda, diðerlerini de etkileyebiliyor TÜRKÝYE Psikiyatri Derneði Ruh Saðlýðý ve Medya Çalýþma Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Burhanettin Kaya, "tükavramýnýn, kenme" yorgunluk, hayal kýrýklýðý ve iþi býrakmayla karakterize bir durumu tanýmlamak için kullanýldýðýný söyledi. Yapýlan çalýþmalara göre tükenmiþliðin, saðlýk çalýþanlarýnda diðer meslek gruplarýna göre daha fazla olduðunu, ancak bunun her mes-

lek grubunda görülebileceðini belirten Kaya, þu bilgileri aktardý:

Üç ayrý biçimde yaþanabilir

"Tükenmiþlik, duygusal tükenmiþlik, duyarsýzlaþma ve azalmýþ baþarý duygusu olmak üzere üç ayrý biçimde yaþanabilir. Bu deðiþiklikler iþe baðlý tutum ve davranýþlarda deðiþikliklerle kendini gösterebilir. Tükenmiþliðin temel özellikleri enerji kaybý, motivasyon ek-

lunum yolu yakýnmalarýna ek olarak ishal de görülebilir. Ayný etkiyi enterovirüsler de yapmaktadýr. Ateþin birkaç gün yüksek seyretmesi, eþlik eden hem üst solunum yolu bulgularý hem de ishal ve döküntü gibi vücutta birden çok yerin etkilenmesi ile virüs enfeksiyonu olduðunun göstergesidir" diye konuþtu. Bu durumda destek tedavisi vererek semptomlarýnýn kontrol altýna alýnmasýný öneren Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmanlarý, etkeni saptamaya yönelik testlerle gereksiz antibiyotik kullanýmýndan kaçýnmanýn önemine deðinerek, "Her boðaz aðrýsý ve boðaz kýzarýklýðý antibiyotik kullanýmýný gerektirmez" dedi. Uzmanlar, daha nadir olarak görülse de uzun süren ateþ durumlarýnda enfeksiyon dýþý hastalýklarý ortaya çýkarmak için, eþlik eden yakýnmalar ve yeni ortaya çýkan semptomlarýn yakýndan takip edilmesini ve gerekirse laboratuvar testleri ile kontrol edilmesini söyledi.

Ateþin nedenini araþtýrýn

Ateþin neden yükseldi-

sikliði, diðerlerine karþý negatif tutum ve aktif olarak geri çekilmeyi içerir. Bunun yaný sýra fiziksel tükenme, kronik yorgunluk, çaresizlik, ümitsizlik, negatif bir kendilik algýsý, duygusal ve zihinsel tükenme de tükenmiþliðin göstergelerindendir." Özelikle acil servislerin çalýþma koþullarý gereði sýklýkla fiziksel dikkat gerektiren, çalýþanlar için sürekli merhamet, sempati ve acýma için aðýr yük oluþturan yerler olduðuna dikkati çeken Kaya, bu ortamda çalýþmanýn yarattýðý stresin kiþiyi duygusal açýdan güçsüzleþtirdiðini ve tükettiðini aktardý.

ðinin anlaþýlmasýnýn önemli olduðunu söyleyen uzmanlar, kulak enfeksiyonu, soðuk algýnlýðý, üst solunum yolu enfeksiyonu, idrar yollarý enfeksiyonu, zatürre gibi nedenleri olabileceðine dikkat çekerek, bazý durumlarda bir ilaç, yaralanma, zehirlenme gibi etkenlerin ateþe neden olabileceðini söyledi. Çok sýcak ortamýn sýcak çarpmasýna yol açabileceðini dile getiren uzmanlar, bunun potansiyel olarak tehlikeli bir vücut ýsýsý olduðunu söyledi. Çocuðun ateþi yükselince kalp atýþlarýnýn hýzlanmasýnýn doðal olduðunu belirten Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmanlarý, "Çocuðun yanaklarý kýzarabilir veya normalden daha fazla terleyebilir. Bazý çocuklar ateþliyken de kendilerini iyi hissedebilir. Ancak çoðunda ateþe neden olan hastalýðýn belirtileri de görülür. Çocuðunuzun kulaðý veya boðazý aðrýyor olabilir, cilt döküntüsü veya karýn aðrýsý olabilir. Bunlar çocuðunuzun ateþinin nedeninin anlaþýlmasý için önemli ipuçlarý verirler" diye konuþtu.

“Tükenmiþlik ‘bulaþýcý’ bir durumdur”

Doç. Dr. Burhanettin Kaya, destek sistemlerinin olmamasýnýn da tükenmiþliði artýrdýðýný, iþe devamlýlýðýn ve üretkenliðin azalmasýna yol açtýðýný ifade ederek, "Tükenmiþlik 'bulaþýcý' bir durumdur. Tükenmiþ bireylerin bulunduðu ortamlarda bu süreç diðer bireyleri de etkileyebilmekte ve onlarýn da tükenmiþlik yaþamalarýný kolaylaþtýrmaktadýr" diye konuþtu.

Vücudunuzda olan bazý deðiþimler size uyarý iþaretleri olabilir Gaz veya þiþkinlik

Strese baðlý sindirim sorunlarý günümüzün koþuþturmalý, gergin yaþam tarzýnýn neden olduðu modern bir rahatsýzlýktýr. En sýk görülen þikayetlerse gaz, þiþkinlik ve kramp þeklinde aðrýlardýr. Çoðunlukla bu þikayetler önemsenmeyip geçiþtirilir. Ancak irritabl barsak sendromu (huzursuz barsak sendromu) her 4 kiþiden birinde görülen ve kiþinin yaþam kalitesini düþüren en önemli hastalýklardan biridir. Bu hastalýkta en fazla görülen belirti gaz, þiþkinlik ve aðrýdýr. Ayrýca safra kesesi hastalýklarý, kalýn barsak tümörleri ve son yýllarda sayýsý hýzla artan pankreas kanserlerinin ilk belirtileri karýnda sebepsiz þiþkinlik, gaz ve bazen kramp þeklinde aðrýlardýr.

Kasýklarda aðrý

Týp dilinde pelvik aðrý olarak tanýmladýðýmýz bu tip aðrýyý gündelik yaþamda ve polikliniklerde sýklýkla görmekteyiz. Özellikle kadýnlarýn günlük yaþamlarýný, çalýþma düzenlerini ve cinsel yaþamlarýný etkiler. Sýklýkla gördüðümüz üriner sistem enfeksiyonlarýn genellikle ilk belirtisi kasýk bölgesinde aðrýdýr. Ayrýca üreme organlarýnýn iltihabi hastalýklarý, yumurtalýk kistleri, dýþ gebelik, endometriozis (çikolata kistleri), yine üreme organlarýnýn ve mesanenin kötü huylu tümörleri önemli hastalýklardan bazýlarýdýr.

Göðüs aðrýsý

Göðüs aðrýsý, bazen önemsiz nedenlerden kaynaklansa da bazen yaþamý tehdit eden hastalýklardan meydana gelir. Acil servislere yapýlan baþvurularýn %5-10 kadarýný göðüs aðrýsý þikayeti oluþturmaktadýr. Bu þikayetin kökeninde çoðu zaman kalp, akciðer ve sindirim sistemi ile ilgili ciddi bir hastalýk gözlenebilir. Devamý yarýn


3

GÜNCEL

2 Haziran 2013 Pazar

CiNSEL iSTiSMARA 34 YIL HAPiS MUÞ'ta, bir yolcu otobüsünde babasýyla seyahat eden 5 yaþýndaki çocuðun vücuduna sarýlmýþ halde 2 kilo 131 gram eroin ele geçirildi. Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüðünden yapýlan yazýlý açýklamada, Van'dan Batý illerine gitmekte olan bir yolcu otobüsünün Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan Muþ-Bingöl karayolundaki uygulama noktasýnda durdurulduðu belirtildi. Yapýlan aramalarda otobüste babasýyla birlikte yolculuk yapan R.C. adlý kýz çocuðunun vücuduna sarýlý vaziyette 2 kilo 131 gram eroin ele geçirildi. Polis tarafýndan gözaltýna alýnan R.C.'nin babasý F.C., yapýlan sorgusunun ardýndan çýkarýldýðý adli makamlarca tutuklanarak Muþ E Tipi Kapalý Cezaevine gönderildi. Küçük kýz ise ailesine teslim edildi. (ÝHA)

300 bin paket kaçak sigara ele geçirildi HAKKARÝ'nin Þemdinli ilçesi Tütünlü köyü kýrsalýnda yapýlan arama tarama faaliyetleri sýrasýnda 300 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafýndan alýnan ihbarlar doðrultusunda Þemdinli ilçesinden 30 kilometre uzaklýktaki Tütünlü köyü kýrsalýnda yapýlan arama faliyetleri sýrasýnda boþ bir arazide terk edilmiþ piyasa deðeri 1 milyon TL deðerinde 300 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralarýn yurda kaçak yollarla sokulduðu bildirilirken, güvenlik güçleri bölgede geniþ çapta inceleme baþlattý. (ÝHA)

DÝYARBAKIR Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca hazýrlanan iddianameye göre; daha önceden çok sayýda hýrsýzlýk, gasp ve tecavüz suçundan kaydý bulunan Fatih Nerede, 3 Mart 2012 tarihinde Baðlar Ýlçesi'nde R.A. adlý genç kýzý býçak tehditiyle eve soktu. Evden 100 lira ile çeyrek altýn alan zanlý Nerede, genç kýza cinsel istismarda bulunduktan sonra kaçtý. Cinsel istimara uðrayan kýzýn durumu ailesine anlatmasý üzerine, durum savcýlýða bildirildi. Maðdur kýz, sabýkalýlar albümünden Fatih Nerede'ye teþhis etti.

Çocuðun önünde tecavüz

Polisin aradýðý Fatih Nerede, olaydan 8 gün sonra bir tecavüzde daha bulundu. Gündüz saatlerinde, evli ve 2 çocuk annesi 28 yaþýndaki H.A.'nýn evine girdi. 3 yaþýndaki kýzýný öldürmekle tehdit ederek H.A.'ya, çocuðunun gözleri önünde tecavüz etti. Genç kadýnýn baðýrmasý üzerine toplanan mahalle sakin-

leri, Fatih Nerede'yi kaçmaya çalýþýrken yakalayarak polise teslim etti. Ardýndan Emniyet Müdürlüðü'ne çaðýrýlan maðdur R.A, zanlý Fatih Nerede'yi teþhis etti. Sorgusunun ardýndan çýkarýldýðý mahkemece tutuklanan þüpheli, Diyarbakýr E Tipi Cezaevi'ne kondu. Tecavüz maðduru genç kýz daha sonra Adli Týp Kurumu'na sevk edildi. Genç kýzýn ruh ve beden saðlýðýnýn bozduðu belirtildi.

Mahkeme 34 yýl hapis cezasý verdi

Hazýrlanan iddianamenin kabulünün ardýndan Fatih Nerede, Diyarbakýr 1'inci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. Davanýn son duruþmasýna tutuklu sanýk Fatih Nerede ve avukatý katýldý. Duruþmada esas hakkýndaki mütalaasýný sunan Cumhuriyet Savcýsý Mesut Konuk, suç tarihi itibariyle maðdurenin 18 yaþýndan küçük olduðunu belirterek, sanýðýn cezalandýrýlmasýný istedi.

FOTO: ARÞÝV

5 yaþýndaki kýzý kurye olarak kullandýlar

Diyarbakýr’da geçtiðimiz yýl Mart ayýnda býçakla tehdit ederek evine girip 17 yaþýndaki R.A.’ya, cinsel istismarda bulunduðu iddiasýyla yargýlanan 20 yaþýndaki Fatih Nerede, 34 yýl hapis cezasýna mahkum oldu

Daha sonra söz hakký verilen sanýk Fatih Nerede, daha önceki ifadelerini tekrar ettiðini belirtti. Son sözü sorulan sanýk Nerede, "Bir diyeceðim yoktur" dedi. Duruþmaya kýsa bir ara veren mahkeme daha sonra kararýný açýkladý. Mahkeme, sanýk Fatih Nerede'yi 'Silahlý olarak konutta yaðma', 'Silahlý olarak konut dokunulmazlýðý ihlali' ve 'Çocuðun ruh ve beden saðlýðý bozulacak þekilde cinsel istismarý' suçlarýndan 34 yýl aðýr hapis cezasýna çarptýrdý. Mahkeme, cezayý alt sýnýrdan uzaklaþý-

Eþinin aracýna bomba yerleþtirdi BÝNGÖL - Eski CHP Ýl Baþkaný Sema Kaygalak, 1 Ekim 2012 tarihinde eþi Hayri Kaygalak'ýn aracýna bomba düzeneði yerleþtirilmesi olayýyla ilgili olarak "yakýn akrabayý öldürmeye teþebbüs" suçlamasýyla Ýstanbul'da gözaltýna alýnarak Bingöl'e götürüldü. Bingöl'de çýkarýldýðý mahkemece tutuklanan Sema Kaygalak, Bingöl M Tipi Kapalý Cezaevi'ne gönderildi. Bingöl Ýl Emniyet Müdürlüðünün yaptýðý çalýþmalar neticesinde, Sema Kaygalak ve Þahin Kütükçü'nün olayla ilgisi olduðu tespit edildi. Þahin Kütükçü'nün, 'Barýþ Tilaver' adýna düzenlenmiþ sahte bir kimlik ile olaydan 3

gün önce Bingöl'e gittiði ve Sema Kaygalak ile görüþtüðünü tespit eden ekipler, Kaygalak ve Kütükçü'yü yakýn takibe aldý. Olayýn ardýndan Ankara'da ikamet eden kardeþi O.Ý.'nin yanýna yerleþen Sema Kaygalak, Þahin Kütükçü ile görüþmelerine devam etti. Aralarýnda gönül iliþkisi olduðu iddia edilen Kü-

tükçü ve Kaygalak, Ýstanbul'da gözaltýna alýndý. Bingöl'de çýkarýldýklarý mahkemece tutuklanan Kaygalak ve Kütükçü, Bingöl M Tipi Kapalý Cezaevi'ne gönderildi. Kaygalak'ýn, ifadesinde Kütükçü ile gönül iliþkisi olduðunu ve eþinin aracýna bombayý bu nedenle yerleþtirdiklerini itiraf ettiði öðrenildi.

larak verdiðini karar metninde de belirtti. Mahkeme kararýnda sanýðýn geçmiþi, suç iþleme konusundaki eðilimleri ve suçtan piþmanlýk duyduðu halinin gözlemlenmemesi nedeniyle verilen cezanýn tamamýnda hiç bir indirim hükmünün uygulanmadýðý da ifade edildi. Genç kýza cinsel istismarda bulunduðu gerekçesiyle 34 yýl hapis cezasýna çarptýrýlan Fatih Nerede, aralarýnda H.A.'ya tecavüz etmenin de bulunduðu benzer suçlardan yargýlanmasýna ise devam ediliyor.

Ruhsatsýz silah ele geçirildi ÞANLIURFA'nýn Viranþehir ilçesinde, polis ekiplerinin asayiþ uygulamasýnda yapýlan çalýþmalarda ruhsatsýz silah ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde yapýlan aramalar kapsamýnda polis ekipleri tarafýndan þüphelenerek durdurulan araçtan bir adet ruhsatsýz pompalý silah ve silaha ait fiþek ele geçirildi. Diðer bir olayda ise yapýlan kontrollerde bir þahýs üzerinde ruhsatsýz tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 2 kiþi gözaltýna alýndý. Olaylar hakkýnda soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)


4

GÜNDEM

2 Haziran 2013 Pazar

“Süreç bölgede yatýrýma dönüþtü” Diyarbakýr’da bir AVM’nin açýlýþan katýlan DTK Eþ Baþbakaný Ahmet Türk, “çözüm sürecinin” bölgede yatýrýma dönüþtüðünü belirtti DÝYARBAKIR - DTK eþ baþkanlarý Aysel Tuðluk ve Ahmet Türk, Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesinde bir AVM'nin açýlýþýna katýldý. Açýlýþta konuþan Türk, çözüm sürecinin hýzla ilerlediðini ve bununda yatýrýma dönüþtüðünü belirtti. Gýda sektörünün hassas bir sektör olduðunu belirten Tuðluk ise, "Barýþ sürecinin baþlamasýyla bölgemizde bir hareketlilik yaþanmaktadýr, tabi ki bu sevindirici bir durum" dedi.

“Barýþ eli havada kalmasýn”

Okul müdürü ve yardýmcýsý görevlerinden uzaklaþtýrýldý

AKP hükümetinin çözüm sürecine iliþkin adým atmayýþýný protesto eden BDP Lice Ýlçe Örgütü, “Barýþ eli havada kalmasýn” dedi

DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesi Selahaddini Eyyubi Ýlköðretim Okulu müdürü ve müdür yardýmcýsý görevlerinden uzaklaþtýrýldý. Haklarýndaki iddialar nedeniyle okul müdürü Þenol Ç. ile müdür yardýmcýsý Eshaddullah K.'nýn Ýlçe Kaymakamlýðý tarafýndan görevlerinden alýnarak, soruþturma baþlatýldýðý belirtildi. Yöneticilerin Silvan Selahaddini Eyyubi Ýlköðretim Okulu'na yapýlan taþýma ihalesi kapsamýnda taþýma iþi yapan firmadan para talebinde bulunduklarý iddiasýyla görevlerinden uzaklaþtýrýldýðý bildirildi. Silvan Kaymakamlýðý tarafýndan görevlerinden uzaklaþtýrýlan okul müdürü Þenol Ç. ile müdür yardýmcýsý Eshaddullah K.'nýn soruþturmalarý Diyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Teftiþ Kurulu baþkanlýðýndan gelen müfettiþler tarafýndan yürütülürken, soruþturmanýn selameti açýsýndan okul müdürü ve müdür yardýmcýsý görevden alýndý. (ÝHA)

Vali Cahit Kýraç, Eðil’deki Peygamber kabirlerini ziyaret etti DÝYARBAKIR'a atanarak görevine baþlayan Vali Cahit Kýraç, Eðil'de incelemelerde bulunarak, peygamber kabirlerini ziyaret etti. Vali Kýraç'ý Eðil'in Ziyaret Tepesi'nde Kaymakam Taner Bircan, Ýlçe Jandarma Komutaný Yüzbaþý Tarýk Görener, Emniyet Amiri Ahmet Hakan Ekizer, kurum amirleri ve vatandaþlar karþýladý. Vali Kýraç, Kaymakam Bircan'dan Ziyaret Tepesi'nde yapýlan çalýþmalar ve peygamber kabirleri hakkýnda bilgi aldý.

DÝYARBAKIR - BDP Lice Ýlçe Örgütü, ilçe binasý önünde basýn açýklamasý gerçekleþtirerek, AKP hükümetinin çözüm sürecine iliþkin adým atmayýþýný protesto etti. Eyleme, Lice Belediye Baþkaný Fikriye Aytin, BDP Ýlçe Eþ Baþkaný Harun Erkuþ, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayýda yurttaþ katýldý. Eylemde konuþan BDP Ýlçe Baþkaný Harun Erkuþ, Gezi Parký'nýn yýkýmýný protesto eden eylemcilere polisin þiddetini kýnadý. Çözüm sürecine deðinen Erkuþ, "Gerillalarýn geri çekilmeye baþlamasýna raðmen diðer taraftan devlet olumlu adým atmak yerine karakol ve baraj inþaatlarýna hýz veriyor" dedi. Barýþ elinin havada kalmamasý gerektiðini ifade eden Erkuþ hükümetin samimiyetini kanýtlamak için þu talepleri yerine getirmesi gerektiðini belirtti: "Ýlk etapta Terörle Mücadele Kanunu ve koruculuk sistemi kaldýrýlsýn, sosyal ve kültürel haklar anayasal güvenceye alýnsýn, seçim barajý düþürülsün." (DÝHA)


2 Haziran 2013 Pazar

5

KADIN

Abdullah: Kadýn irade olarak görülmüyor sý’nda dýn Konferan Ortadoðu Ka siye Eþ Baþkaný A D Y P n a þ u n o k n mevye’de yaþana ri u S , h a ll u d ünkü Ab oðu’nun bug d a rt O in c re cut sü serdiðini özler önüne durumunu g emokrasi uhalefetin, d “M , k re e rt li be irken olmasý gerek in iç im iþ ð e ve d eli ile halifler erkek Suriye'de mu larak dýnlar irade o a k e v ýþ m n lý a dedi görülmüyor” DÝYARBAKIR - Demokratik Özgür Kadýn Hareketi'nin (DÖKH), ev sahipliðini yaptýðý 1'inci Ortadoðu Kadýn Konferansý, "Ortadoðu kadýn hareketleri deneyimleri ve son siyasal deðiþimlerdeki rolü" konulu panel ile dün devam etti. Panelde konuþan PYD Eþbaþkaný Asiye Abdullah, Suriye'de yaþanan mevcut sürecin Ortadoðu'nun bugünkü durumunu gözler önüne serdiðini belirterek, "Bu direniþ kapitalistlere karþý yapýlan bir savaþtýr" dedi. Suriye halkýnýn Baas rejimine karþý uzun yýllar mücadele verdiðini kaydeden Abdullah, Baas rejiminin halk, din, dil ve inançlara karþý tekleþtirme çabasý içerisinde olduðunu kaydetti. Abdullah, "Bu yüzden Suriye'de devam eden eþitlik, özgürlük ve demokrasi devrimidir. Sorunlarýn çözümü için demokratik barýþ yollarýný tercih ediyoruz. PYD olarak demokratik bir Suriye'nin inþasý için, devrimin baþlangýcýndan bu yana devrime öncülük ediyoruz. Temsil ettiðimiz siyasi irade gereði þiddet ve ölüm taraftarý deðiliz. Ancak insanlar yaþamlarýný yitiriyor. Yurtlarýndan sürgün olmak durumunda kalýyorlar" þeklinde konuþtu.

“Devrime öncülük yapacaðýz”

Ýki buçuk seneden bu yana yeni bir paradigma üzerine çalýþmalar yürüttüklerini aktaran Abdullah, kurmak istedikleri sistemin ahlaksal bir toplum ve demokrasi eksenli ulus olduðunu belirterek, bu aþamada Suriyeli kadýnlara büyük rollerin düþtüðünü ifade etti. Suriye'de kadýnlarýn her anlamda kadýnlarýn önlerinin kapatýlmaya çalýþýldýðýný vurgulayan Abdullah, þöyle devam etti: "Muhalefetin, demokrasi ve deðiþim için olmasý gerekirken Suriye'de muhalifler erkek eli ile alýnmýþ ve kadýnlar irade olarak görülmüyor. Olacak devrimde kadýnýn rengiyle yer almasý önemlidir. Kadýnýn olamadýðý yerde devrim olmaz. Bir diðer önemli konu Kürdistan'da kadýnlarýn ittifak içerisinde olmasýdýr." Kadýnlarýn demokratik anayasa üzerinde projelerinin olmasý gerektiðine de dikkat çeken Abdullah, söz konusu konferansýn tarihi öneme sahip olduðunu vurguladý. Abdullah, konferansta alýnacak kararlarýn kadýnlarýn geliþiminde önemli katkýlarýnýn olacaðýný söyledi. Suriyeli kadýnlarýn hem ulusal devrimi ve hem de kadýn devrimi yaptýklarýný kaydeden Abdullah, "Kadýn sorununu her zaman için birinci sorun olarak ele alacaðýz. Kadýn özgürleþmeden sorunlar çözülmeyecektir. Suriye'deki kadýnlarýn ve etnik kimliklerin özgürleþmesi için Kürt kadýnlarý olarak devrime öncülük yapacaðýz. Kadýnlar devrimin tüm alanlarýnda kendilerini örgütlemiþlerdir" dedi. Tunuslu Ahlem Belhadj, kadýnlarýn tüm alanlarda diktatörlere karþý yerlerini aldýklarýný belirterek, kadýnlar olarak Tunus'ta devrime öncülük yaptýklarýný ifade etti. Tunuslu kadýnlar olarak 2 yýlda çok büyük mücadeleler ver-

diklerini aktaran Belhadj, 2 yýl önce kurulan kurucu mecliste kadýn haklarýnýn anayasal güvenceye alýnmasý noktasýnda çalýþmalar yürüttüklerini kaydetti.

“Sorunlar devam ediyor”

Iraklý Ala Kemal Alî, konuþmasýna YNK'yi 36. yýlý dolayýsýyla kutladýðýný ve mücadeleye devam etmeleri gerektiðini belirterek baþladý. Kadýnlarýn ciddi anlamda 1980'li yýllardan bu yana örgütlenerek mücadele yürüttüðünü vurgulayan Alî, çalýþan kadýnlarýn sorunlarýna iliþkin konuþmak istediðini belirtti. Çalýþan kadýnlarýn çok ciddi sorunlar yaþadýðýný ve kadýn iþsiz oranýnýn yüksek olduðunu belirten Alî, "Bunun için önemli çalýþmalar yapýlmalý. Bunlarý nasýl çözebileceðimize yönelik tartýþmalar yürüterek çözümler üretmemiz gerekiyor" dedi. Tüm çalýþan kadýnlarýn benzeri sýkýntýlar yaþadýklarýna dikkat çeken Alî, kadýnlarýn sendikalar üzerinden çalýþmalar yürütmeye baþladýðýný, ancak iþ yasasýnda ciddi sýkýntýlar yaþadýklarýný belirterek, kadýnlarýn Ortadoðu ülkelerinde genelde sözleþmeli olarak çalýþtýrýldýklarýný ifade etti. "Kadýnlarýn birçok hakkýnýn ellerinden alýndýðýný görüyoruz. Özellikle uluslararasý sözleþmelerde elde edilmiþ haklarýnýn. Belki Kürdistan bölgesinde olumlu anlamda bazý çalýþmalarýn sürdürüldüðünü söyleyebiliriz. Ancak genel itibariyle sorunlar devam ediyor" diyen Alî, kadýnlarýn genelde özel sektörde çalýþtýklarýný ve hep alt kademelerde çalýþtýrýldýðýný, yönetici olamadýklarýný belirterek, bu anlamda koþullarýn iyileþtirilmesi ve reformlarýn yapýlmasý gerektiðine dikkat çekti.

“Kadýnlar savaþlarda acýlar yaþamýþlardýr”

Filistinli Amal Wahdani, kadýn mücadelesinde yaþamlarýný yitiren tüm kadýnlarý anarak, kadýnlarýn savaþlarda çok acýlar yaþadýðýný anýmsattý. Wahdani, "terörle mücadele" adý altýnda emperyalistlerin Afganistan ve Irak topraklarýna girerek, halka acýlar yaþattýklarýný ifade etti. Yönetimi ve doðal kaynaklarý ele geçirmek amacýyla yapýlan iþgallerde acýlarýn yaþandýðýna dikkat çeken Wahdani, Amerika'nýn bölgeyi kontrol altýna almak istediðini söyledi. 7 milyon Filistinlinin mülteci olarak baþka ülkelerde yaþadýðýna vurgu yapan Wahdani, Filistinlilerin kendi topraklarýna dönmeleri gerektiðini kaydetti. Wahdani, "Halen birçok Filistinli, Ýsrail hapishanelerindedir. Arap Baharý iþgal altýndaki Filistin sahillerine gelmemiþtir. Henüz ulaþamamýþtýr" þeklinde konuþtu.

“Kadýnlarýn çabalarý desteklenmeli” Ürdünlü Amneh Alfalah ise, Ortadoðu'da hassas bir sürecin yaþandýðý bu dönemde, Ortadoðulu kadýnlarý bir araya getiren konferansýn önemine dikkat çekti. Sakine Cansýz ve devrimci kadýnlarýn özgürlük için yaþamlarýný yitirdiðini ve kendilerini selamladýklarýný belirten Alfalah, "Sakine Cansýz ve arkadaþlarý sadece bir halkýn baðýmsýzlýðý için deðil onuru için de savaþtýlar. Biz de onlar için bir araya geliyoruz. Leyla Xalid ve diðer devrimci kadýnlarla gurur duyuyoruz. Mücadelelerini sürdüreceðiz" dedi. Kadýnlar olarak öncelikli sorunlarýný tartýþmalarý gerektiðine dikkat çeken Alfalah, kadýn örgütlerinin sosyal alanlardan izole bir þekilde ele alýnmasýnýn doðru olmadýðýný belirterek, tarihi perspektifi içerisinde ele alýnmasý gerektiðine iþaret etti. Alfalah, konferans sonunda mutlaka bir mekanizmanýn oluþturulmasý gerektiðine dikkat çekerek, "Konuþulanlar mutlaka pratiðe dökülmeli. Bu konferansta þehitlerin ve bölgedeki tüm kadýnlarýn çabalarýnýn birleþtirilmesi ve desteklenmesi gerekir. Bu çok önemli. Ortak bir çalýþma yapmalýyýz. Tüm bölgenin en önemli konusu kadýnýn özgürlüðü ve onurunun geri verilmesidir" dedi. (DÝHA)


6

KADIN-Y YAÞAM

2 Haziran 2013 Pazar

GENC KADINL dur. Batýya gelin gitme vakalarý hep yaþanýyor. Buradaki yaþantýmýz baþlý baþýna büyük bir sorundur. Sabahtan akþama kadar 20 TL için tarlaya çalýþmaya gidiyoruz. Çapa yapýp, pamuk topluyoruz. Sulama yapýyoruz. Erkekler de öðlene kadar kendilerine yatýyorlar. Kimse de onlara karýþmýyor. Yani anlayacaðýnýz bütün yük kadýnlarýn omuzlarýndadýr."

‘Annesinin cenazesine gelemedi’

Bozova ve Halfeti'nin köylerinde yaþayan genç kadýnlar, aracýlar tarafýndan ücret karþýlýðýnda batý ve Karadeniz illerine gelin veriliyor. Afyonlu tanýmadýðý bir kiþi ile niþanlandýrýlan 15 yaþýndaki Z.Z, neyle karþýlaþacaðýný bilmediðini belirterek, ismini dahi telaffuz edemeyen niþanlýsý tarafýndan isminin deðiþtirilmesinden endiþe ettiðini dile getirdi. Kardeþini Afyon’un Dinar ilçesinde tanýmadýðý birilerine veren Muhittin Þ. ise, “Genç kadýnlarýmýzý resmen köle niyetine alýyorlar” dedi

ÞANLIURFA'nýn Bozova ilçesine baðlý Yaylak beldesi ile Halfeti ilçesine baðlý Yukarý Göklü (Gogan) beldesi arasýnda bulunan yaklaþýk 20 köyde genç kadýnlar, "komisyon" alýnarak Kütahya, Eskiþehir, Afyon, Çorum gibi batý ve Karadeniz illerinden gelen ve kendilerinden oldukça yaþlý þahýslarla evlendiriliyor. Aileler, soyadýný dahi bilmedikleri þahýslarla evlendirilen çocuklarýnýn mutlu olduðunu savunurken, kendilerinden yaþ be yaþ büyük olan kiþilerle evlendirilen genç kadýnlar ise, aileleri tarafýndan okuldan alýnýp tarlada çalýþtýrýldýklarýný belirterek, maruz kaldýklarý baský nedeniyle bilmedikleri ve tanýmadýklarý yaþamý "kurtuluþ" olarak tercih ettiklerini dile getirdi. 15 yaþýndaki Z. Z. isimli genç kadýn, niþanlandýrýldýðý Afyonlu Bayram Karakaþ hakkýnda hiç bir bilgiye sahip olmadýðý gibi "Ya ismimi deðiþtirirse" kaygýsý yaþadýðýný söylemesi kendisinin olduðu gibi diðer genç kadýnlarýn içerisinde bulunduðu dramý özetliyor. Batý illerinden gelen þahýslara aracýlýk yapýp para aldýðý iddia edilen Faik Arýkan'ýn ise 4 çocuðunu ayný yöntemle Kütahya'dan birilerine gelin verdiði ortaya çýktý.

‘Kýsmeti oradaymýþ’

Bozova'nýn Kosar (Qosar) köyünden Karanfil A. isimli yurttaþ, Besime adýndaki çocuðunu 7 yýl önce Kütahyalý Yakup isimli birine, Songül adýndaki çocuðunu ise 4 yýl önce yine Kütahya'dan Ramazan isimli biri ile evlendirdiðini belirterek, soyadlarýný dahi bilmediði çocuklarýný,

davul zurna eþliðinde uðurladýðýný dile getirdi. Çocuklarýnýn rýzasýný aldýðýný savunan Karanfil A, "Demek ki kýsmeti oradaymýþ ki oraya gitti. Çocuðu olduðu zaman da yanýna gittik. Damat tarafý dininde imanýnda, niyazýnda olan bir ailedir. Maddi durumlarý da yerindedir. Damadýn ailesi Türk. Ne onlar benden bir þey anlayabiliyor ne de ben onlardan. Okula gitmemiþim Türkçeyi nasýl bileyim" dedi.

‘Biz çalýþýyoruz erkekler yatýyor’

Ablalarýnýn gelin gitmesine anlam vermeye çalýþan 19 yaþýndaki kardeþleri Fatma A ise, "Ablalarým Kütahya'ya gelin olarak gitti. Ailelerini seviyorlar. Ara sýra gidip geliyoruz. Her gün telefon açýyorlar. Herhangi bir sorun olmadýðýný söylüyorlar. Mecbur kaldýlar ve oraya gittiler. Akrabalarýmýz çok az, babam tek kiþidir. Dayýlarým var onlar da sahiplenmedi. Onlar da sonuçta kendi gönlüyle oraya gitti. Hiçbir eksiði de yok" diye konuþtu. Kendi geleceðini kurgulayan Fatma A, þu trajik gerçeklere iþaret etti: "Ben de þimdi evli deðilim. Ama kýsmetim orada olsa ben de giderim. Neticede abilerinin hanýmlarý sana bakmaz. Orada burada sürüneceðime ben de kardeþlerim gibi gitmek zorunda kalýrým. Bana sorarsan ben akrabalar ile evlenmem. Ablalarýma sahip çýkmayan bana da sahip çýkmasýn. Kardeþim çok uzakta doðal olarak onu çok özlüyorum, sadece telefonla konuþup hasret giderebiliyoruz. Bu bölgede genel bir sorun-

Ayný köyden 7 yýl önce adý ve soyadýný dahi hatýrlamadýðý Tokatlý biri ile kardeþi Filiz'i evlendiren Mahmut A. isimli yurttaþ ise, þu an kardeþinin simasýný hatýrlayamadýðýný söyledi. "Filiz Tokat'a gelin olarak gitti" diyen Mahmut A. þunlarý söyledi: "Tabi kardeþimi gelin olarak verdikten sonra piþman da olduk. Keþke vermeseydik. Tokat 600 kilometre uzaklýkta ve kardeþimi göremiyorum. Bazý insanlar araya girerek kýzlarýmýzýn uzak yerlere gitmelerine neden oluyorlar. Sonuçta kandýrýlýyoruz. Aileyi de tam olarak tanýyamýyoruz. Nedir, neyin nesidir? Bilemiyoruz. Bu konuda Kürtlere sesleniyorum; kesinlikle kýzlarýnýzý ve kardeþlerinizi uzak yerlerdeki yörelere vermeyin. Annelerinin dizlerinin baþýnda otursunlar. Anne, babalarýna hizmet etsinler daha iyidir. Kendi yörelerindeki insanlarla evlensinler. Kör, topal birisiyle evlensinler; ama batýdan herhangi birisiyle evlendirmeyin." Yaþadýklarýndan ders çýkartmadýklarýný söyleyen Mahmut A, "Kendini uyanýk sananlar, ailelerin yakasýna yapýþýp arabuluculuk yapýyorlar. Aileleri kandýrýyorlar. 'Bir aile var, varlýklý, zengin, iyi bir aile' diyerek insanlarýmýzý kandýrýyorlar. Para karþýlýðýnda kýzlarýmýzýn da hayatlarýný mahvediyorlar" diyerek, çocuklarýnýn resmen para karþýlandýðýnda satýldýðýný anlattý. Filiz'in annesinin cenazesine dahi gelemediðini hüzünlü bir þekilde anlatan Mahmut A, "Ondan önce de annesi yaklaþýk 3 ay yoðun bakýmda kaldý. Aradaki mesafeden dolayý gelemedi. Eþi de ona 'Tek baþýna gidiyorsan git, gitmiyorsan senle gelemeyiz' dedi. Telefonla konuþuyoruz ama insan birbirlerini göremedikten sonra rahat olamýyor" diye konuþtu.

‘Kýzlarý köle niyetine alýyorlar’

Anne ve babasý yaþamýný yitirdikten sonra Afyon'un Dinar ilçesine gelin olarak verilen Þakire isimli genç kadýnýn aðabeyi Muhittin Þ. de kardeþinin þu anki soyadýný bilmediðini belirtti. Muhittin Þ, kardeþi Þakire'nin öyküsüne dair þunlarý anlattý: "Sonuçta farklý bir yer ve kültür. Þüphesiz oraya giden kýzlarýmýz belli bir zamandan sonra büyük sorunlarla karþýlaþýyorlar. Ýnsanlar genelde maddiyata önem veriyorlar. Ben kardeþimin evini görmüþ deðilim. Sadece telefonla bazen konuþuyoruz. Batýdan gelip kýzlarýmýzý isteyenler de genelde fakir, ekonomik durumlarý zayýf olan insanlardýr. Orada da kýz verilmeyen kiþiler geliyorlar ve bizim güzel Kürt kýzlarýmýzý resmen köle niyetine alýyorlar. Kýzlarýmýz oraya gidip tarlada çalýþýp hayvanlara bakýyorlar. Anlayacaðýn oraya gidip kölecilik yapýyorlar." Þakire'nin ablasý Adile Þ. ise, kardeþinin evini görmediðini söyledi ve "Biz onlarýn kýzlarýný istesek onlar bize vermez bunu çok iyi biliyorum. Bizlerle dalga geçiyorlar. Ve bunu bile bile yine de çocuklarýmýzý veriyoruz maalesef. Þimdi iki çocuðu var. Ve periþan haldeler. Önce geldiklerinde bunlar zengin, varlýklý kiþiler diye tanýttýrýlýyorlar. Ama sonradan hiçbir þeylerinin olmadýðý ortaya çýkýyor. Gittikten sonra çok üzüldüm. 3 gün aðladýðýmý hatýrlýyorum. Kaderimiz böyleymiþ demek. Kesinlikle bizim düþtüðümüz hataya kimse düþmesin" dedi.

‘Aracýlýk yapýyorum’

Kadýnlarýn para karþýlýðý evlendirilmesine aracýlýk yaptýðý ileri sürülen Dina köyünden Faik Arýkan, 4 çocuðunu Kütahya'ya gelin vermiþ. 7 yýl önce kýzýný kayýn pederinin aracýlýðý ile gelin verdiðini söyleyen Arýkan, "Aradan 3-4 yýl geçti ve benim diðer kýzlarým Tevrat, Yemen ve Kudret'e de ayný yerden 3 kardeþ talip çýktý. Yavaþ yavaþ kýz kardeþlerin 4'ü de gitti. Oralar da Türklük, Kürtlük diye bir þey yoktur" diyerek, kendini savundu. Arýkan, para karþýlýðý aracýlýk yaptýðý yönündeki iddialara iliþkin ise þu anlatýmlarýyla doðruladý: "Dýþarýdan bazen misafirlerim geliyor, onlara gelin bulmak için yardýmcý oluyo-


7

KADIN-Y YAÞAM

2 Haziran 2013 Pazar

LARIN DRAMI..! rum. 'Senin tanýdýðýn iyi akrabalarýn varsa almak istiyoruz' diyorlar. Ben de varsa var diyorum. Yoksa zaten yok diyorum. Hatta karþýlýðýnda bana para da teklif edildi, ben reddettim. Öyle bir þey olur mu dedim. 'Akrabayýz, dostuz ve bu tür hayýrlý iþler de para alýnýr mý?' diyerek kesinlikle olmaz dedim. Benim aracýlýðýmla onlarý tanýþtýrýyorum." Çocuklarýndan uzak kalmanýn acýsý yüzüne yansýyan anne Telli Arýkan ise sadece, kýzlarýnýn mutlu olduðunu söylemekle yetindi.

‘Bu köyde çok baský var’

Cýndi Z. adlý yurttaþ da kimlikte 15; ancak kendi söylemiyle 20 yaþýnda olan çocuðu Z'yi Afyonlu Bayram Karakaþ ile niþanlandýrdý. 2 ay içinde Afyon'a gelin olarak gidecek olan ve annesinin yanýnda iken konuþmak istemeyen, daha sonra yalnýz kaldýðýnda yaþadýklarýný anlatan Z., kendisini bekleyen yaþam ile köyde maruz kaldýklarýný anlatýrken, köydeki genç kadýnlarýn yaþadýðý dramý özetliyor. "Bir kez tanýþma fýrsatý bulduðum niþanlýma 'Ýsmimi yanlýþ söylüyorsun' dedim ve doðru söylemesini istedim. O da bana 'Sonra bakarýz' dedi. Daha sonra ismimin deðiþtirilmesinden çok korkuyorum" diyen Z, þunlarý dile getirdi: "Köyden kurtulmak istiyordum. Aklýnýza gelebilecek bütün iþleri yaptýrýyorlar. Ýlk baþta geldiklerinde çok uzaktýr diye kabul etmedim. Ama köyden kurtulmak için kararýmý deðiþtirdim. Çünkü köyden nefret ediyorum. Bu köyde çok baský var. Aðýr iþler yaptýrýyorlar. Bu köyde yapmadýðým iþ kalmadý. Böylece þehre gitmeyi bir kurtuluþ olarak görüyorum. Okulumu okumaya izin vermediler. Kardeþimi de okuldan aldýlar zaten. Okumayý seviyordum. Ama izin vermediler. Eðer bir aile çocuðunu okul yerine pamuða gönderiyorsa, insan bu aileden bir an önce kurtulmak ister. Orada neyle karþýlaþacaðýmý bile bilmiyorum. Ýsmimi mi deðiþtirirler, artýk ne yaþayacaðýmý bile bilmiyorum. Ben sadece bana dediklerine, konuþtuklarýna inanarak yola çýkýyorum." Z'nin annesi de ise gözleri dolu biçimde çocuðuna bakarak, "Kýzýma baský yaparlarsa geri alýrým" dedi. (DÝHA)

yazý dizisi SÝBEL ÖZBUDUN

Popüler kültüre eleþtirel bakýþlar - Kýsa bir tarihçe[5] Gazete, radyo, televizyon, film vb. kültürel biçimlerin izleyiciler üzerindeki etkisine deðgin ilk araþtýrmalar, bu okulun ürünleri arasýnda yer alýr. 1960-80'ler arasýnda Britanya kültürel incelemelerinin klasik dönemi, kültürün incelenmesinde, özellikle Althusser ve Gramsci etkisindeki Marksist bir yaklaþýmý sürdürmektedir; sosyal kuram, metodolojik model ve siya-

sal perspektiflerinde de Frankfurt Okulu'nun etkileri sezinlenir. Frankfurt Okulu gibi Birmingham da iþçi sýnýfýnýn düzenle bütünleþmesi ve devrimci bilincindeki gerileme sorunlarýyla ilgili ve kitle kültürünün kapitalist hegemonyanýn oluþmasýnda önemli bir rolü olduðunu savlamaktadýr. Her iki okul da kültür ile ideolojinin kesiþim hatlarýyla ilgilidir ve ideoloji eleþtirisini eleþtirel kültü-

rel incelemelere aslî olarak görmektedirler. Her ikisi de kültürü ideolojik yeniden üretim ve hegemonya tarzý olarak görmekte ve kültürel formlarýn bireylerin kapitalist toplumlarýn toplumsal koþullarýna uyarlanmasýnda aslî rol oynadýðýný öne sürmektedir. Ancak her ikisi de kültürde kapitalist topluma karþý direniþ potansiyeli de saptar. Ne ki, Frankfurt Okulu kitle kültürünü ideolojik tahakkümün türdeþ ve güçlü bir biçimi olarak görmede ýsrarlýyken, Britanya kültürel incelemeleri sonralarý medya kültüründe direniþ biçimlerini vurgulamaya önem verecektir. Britanya kültürel incelemeleri baþlangýçta doðasý itibariyle son derece siyasaldý ve muhalif altkül-

türlerdeki direniþ potansiyellerini araþtýrmaya angajeydi. Bu angajman, önce iþçi sýnýfý, ardýndan da gençlik altkültürlerinin kapitalist tahakküme karþý bir direnç odaðý oluþturabileceði düþüncesini biçimlendirdi. Okulun erken dönem yapýtlarýnýn büyük bölümü, altkültürlerin kendi uslûp ve kimliklerini yaratarak kapitalizme nasýl direndiðinin üzerinde durmaktaydý. Punk ve siyahîler gibi altkültürlerin, anaakýmdan farklý görünüþ ve davranýþlarýyla kurulu düzene muhalif kimlikler oluþturduðu görüþü, 1970'lerdeki çalýþmalara damgasýný vuruyordu. Ancak Britanya kültürel incelemeleri dikkatini büyük ölçüde medya kültürü ve popüler ürünlerle sýnýrlandýrmakla eleþtirilmiþtir.

ne, Bakanlýðýn verdiði diðer verileri þöyle dile getirdi: "2009-2011 yýllarý arasýnda ise toplamda 29 Bakanlýlet Ada , ane Birt e lkiy Mü li eki letv Mil s BDP Kar bin 980 tecavüz suçu iþlenlam top da sýn ara rý miþtir. 2009 yýlýnda 8 bin ðý’nýn verilerine göre, 2002-2008 yýlla 571 olan tecavüz suçu, ý belirtti da 61 bin 469 tecavüz olayýnýn yaþandýðýn 2011 yýlýnda 10 bin 726'ya çýkmýþtýr. Yine bu yýllar cudur. Ensest revlilerinin de karýþtýðý tecavüz sonu arasýnda iþlenen cinsel taçok eþliliðin olaylar olarak kamuoyuna iliþkilerin, ciz suçu ise 35 bin 556 olr. Evet, Türyansýmaktadýr. Bu kap- üzeri örtülüyo muþtur. Bu 3 yýlda cinsel binlerce samda açýlan davalar hak- kiye'de her yýl on taciz ve tecavüzden yargýnýyor. kýnda ise takipsizlik kararý tecavüz olayý yaþa lanan sanýk sayýsý ise, 35 Adaverilmekte, davalar genel- Binlercesi gizleniyor. bin 556 olmuþtur. Yine bu llah likle zaman aþýmý nedeniy- let Bakaný Sayýn Sadu cinsel taciz ve tecavüz le düþmektedir. Verilen ha- Ergin tarafýndan bir soru olaylarýnda karara baðlapis cezalarý ise genellikle önergemize verilen cevabi nan dava sayýsý düþük kaladli para cezasýna çevril- yazý bu dehþet tablosunu mýþ, binlerce dava beraatmektedir. Son yýllarda bir- bir nebze de olsa açýða çý- la sonuçlanmýþtýr. Örneðin çok toplu tecavüz davasý karýyor." 2011 yýlýnda karara baðlahakkýnda takipsizlik kararý ‘61 bin 469 tecavüz nan davalardaki tecavüz lmiþtir" dedi. veri suç sayýsý 8 bin 756 olmuþyaþandý’ ANAKAR - BDP Kars ýzalarýmýzdan asla i "Haf Birtane, Adalet Bakan- tur. Bu sayýnýn 2 bin 850's Milletvekili Mülkiye Birta- silinmeyecek Pozantý Ceýr." göre, beraatla sonuçlanmýþt ne, Türkiye'de yaþanan te- zaevi'nde erkek çocuklarý- lýðý'nýn verilerine ýnda Birtane, Bakanlýðýn soaras rý yýlla 8 in 2002-200 cavüz olaylarýna iliþk etin gözetimi altýndevl nýn - ru önergesine verdiði yaaçýklamalarda bulundu. da cezaevi görevlilerinin toplamda 61 bin 469 teca ce yargýya yansýBirtane, Türkiye'de her yýl tecavüzüne uðramasý dev- vüz olayýnýn yaþandýðýný nýtýn sade ðunu kaydedeonlarca kadýn ve çocuðun letin bu konudaki sicilini belirterek, bu tecavüz yanlar oldu mlarýn çok raka bu rek, kiþi792 cinsel tacize ya da tecavü- ortaya koyuyor" diyen Bir- olaylarýna 99 bin ve cinsel vüz teca inde üzer Birnin karýþtýðýný söyledi. ze maruz kaldýðýný belirte- tane, þunlarý ifade etti: söyledi. ýný ndýð yaþa taciz da ce 2008 yýlýn rek, "Tecavüzlerin çoðu ýnlar, kýz çocuklarý, tane, sade "Kad cinsel ve vüz teca ane, Birt ktecavüz olaylarýtoplu tecavüz olayý olma çocuklarý tecavüze yaþanan k erke ine üzer ýn larýn olay ta ve devletin kontrolünde- uðruyor. Yedi yaþýndaki kýz nýn 7 bin 859 olduðunu ve taciz bu ve ni ktiði gere i mes n22 tecavüz gidil ki kurumlarda da yaþa ý tecavüz edilerek bunun her gün klar çocu egeçm e önün larýn olay maktadýr. Toplu tecavüz katlediliyor, kadýn ve kýz olayý yaþandýðý anlamýna tür A) (DÝH i. olaylarýnýn çoðu kamu gö- çocuk intiharlarýnýn çoðu geldiðini ifade etti. Birta- sini isted

‘6 yýlda 61 bin 496 tecavüz olayý yaþandý’


8

POLÝTÝKA

2 Haziran 2013 Pazar

“Polis gazý yanlýþ kullandý” Gezi Parký’nda yaþanan olaylarla ilgili konuþan Baþbakan Erdoðan, Topçu Kýþlasý'ný yapmakta kararlý olduklarýný, ancak AVM kararýnýn net olmadýðýný söyledi. Polisin biber gazýný yanlýþ kullandýðýný belirten Erdoðan, biber gazýnýn yeri geldiði zaman kullanýlmasýnýn da gerekli olduðunu savundu

ÝSTANBUL - Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul'da Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi 20'inci Olaðan Genel Kurulu'nda yaptýðý konuþmada Gezi Parký'nda meydana gelen olaylarla ilgili konuþtu. "Bizim iktidarýmýz döneminde de hangi oyunlara, hangi senaryolara, hangi tahriklere baþvurduðunu gördük. Týpký merhum Menderes döneminde yapýldýðý gibi, türlü tertiplerle ülkeyi bir kaos ortamýna çevirmeye çalýþtýklarýna þahit olduk" diyen Erdoðan, ülkede herkesin görüþlerini özgürce ifade hakkýnýn ve hukuk çerçevesinde eylem yapma hakkýnýn olduðunu iddia etti. Erdoðan, "Ýþgal yapma, yoldan geçenlere zarar verme hakký yoktur. Biz bu tertipleri geçmiþte çok yaþadýk. Politika üretemeyenlerin bu tertiplerde nasýl vazife aldýklarýný gördük" diyerek, Taksim Gezi Parký'nda yapýlan çalýþmalarýn Topçu Kýþlasý'nýn yapýlmasý ile ilgili olmadýðýný ileri sürdü.

“Biber gazý kullanýmý eleþtirilebilir”

"Biz Topçu Kýþlasý'ný yapacaðýz. Bu kýþla gökten inen bir proje deðil. Taksim Meydaný'nda böyle bir tarihi kitlesel bir abidenin yükselmesi, bu konulara yönelik

mimarlarýn, odalarýn, kurullarýn sahip çýkmasý gereken, burada tarihi bir eserin yeniden inþa edilmesi peþinde koþmasý gerek, ama burada olay Divan Oteli tarafýndaki Asker Ocaðý Caddesi, orada taþýnan 5 - 6 aðaç meselesi deðildir" diyen Erdoðan, yaþanan olaylarýn ideolojik olduðunu iddia etti. Erdoðan, "Polis orada dün de vardý, bugün de olacak, yarýn da olacak. Taksim Meydaný aþýrý uçlarýn yaþadýðý bir bölge olamaz" dedi. Erdoðan, polisin biber gazýný yanlýþ kullandýðýný belirterek, biber gazýnýn yeri geldiði zaman kullanýlmasýnýn da gerekli olduðunu savundu. Erdoðan, "Güvenlik güçlerimizin biber gazý kullanýmýndaki yanlýþlýðý inceleniyor. Burada yanlýþ var. Ama yeri geldiðinde onun da kullanýlmasý gerekir, onu da göreceðiz" diye konuþtu.

“Polis görevini yapýyor”

3'üncü Köprü Projesi kapsamýnda aðaçlarýn kesilmesine gelen tepkilere de deðinen Erdoðan, "Yeri geldiðinde aðaç sökersin, yerine yenisini dikersin. Amaç daha yeþil ülkeyi tesis etmektir. CHP, MHP, BDP kol kola eylem yapýyorlar, CHP'nin durumu daha içler acýsý, onayladýklarý projeye karþý çýký-

Medyaya “Gezi Parký” eleþtirisi CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu, Gezi Parký’ndaki olaylara iliþkin halkýn tepkilerini medyanýn göstermediðini savundu

yorlar. Polis görevlerini çok zor þartlarda yapýyor. Kýþkýrtmalara raðmen polis hukuk çerçevesinde kendine verilen yetki ile görev yapýyor. Aþýrý güç kullanýmý konusunda da gerekli talimatý verdik, gereken yapýlacaktýr" þeklinde konuþtu.

Eylemcilere “eylemi sonlandýrýn ricasý”

AVM kararýnýn kesin olmadýðýný belirten Erdoðan, "Ýstanbul'da ciddi manada otele ihtiyacýmýz var. Uluslararasý toplantýlarý yapacak otel bulamýyoruz. Türkiye büyük oynuyor. Artýk güçlü bir ülke. Her aðzý olan konuþuyor. Biz yaný baþýndaki Yýldýz Parký'ný Emirgan Ko-

ANKARA - CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Ýstanbul'a hareketinden önce Esenboða Havalimaný'nda gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Bir gazetecinin Taksim Gezi Parký'ndaki olaylarý hatýrlatmasý üzerine Kýlýçdaroðlu, þöyle konuþtu: "Buradan medyaya, özellikle televizyon kanallarýna seslenmek istiyorum: Halkýn tepkilerini neden göstermiyor? Birileri yöneticilere telefon mu etti acaba tekrar. Nasýl bir medyadýr bu? Amerika'dan bile bizim medyaya eleþtiri geliyor, akýl var mantýk var. Halkýn sesine kulak týkayan bir medya olabilir mi? Vatandaþ isyan ediyor, aðacýna sahip çýkýyor. 76 yaþýndaki bir kadýnýn haykýrýþýný acaba medya neden görmezden geliyor? 10 binler itiraz ediyor, dik-

rusu'nu göremeyen zavallýlarla söz düellosuna mý gireceðiz? Bu eylemlerin derhal sona erdirilmesini eylemcilerden rica ediyorum" dedi. Erdoðan, Ýstiklal Caddesi'ndeki yürüyüþlere iliþkin ise, "Acaba orada maðaza sahibi olan bir insan bu tablodan memnun olabilir mi? Abuk subuk hareketler oldu mu müþteri bile yürüyüþleri gördü mü gelmez. Vatandaþ bu tip yerlerden kaçar. Güven önemli bir þey. Ekonomik hareketleri göremezsiniz. Ben içten duygularla oraya gelip illegal gruplarýn oyununa gelen yurttaþlardan doðru bilgilere itibar etmelerini istiyorum" diye konuþtu. (DÝHA)

tatöre itiraz ediyorlar, baskýya itiraz ediyorlar, özgürlük istiyorlar, demokrasi istiyorlar. Ben de bunun için Ýstanbul'a gidiyorum, özgürlük ve demokrasi için. Recep Tayyip Erdoðan'ýn gücü yetmez buna. Ýktidar oldum, her þeyi yapacaðým anlamýna gelmez bu. Onun iktidarý, kendi cürmü kadardýr.'' Kýlýçdaroðlu, "1940'larýn Almanyasý'ný 2013'ün Türkiyesi'nde yaþamak istemiyoruz, biz demokrasi ve özgürlük istiyoruz kendi ülkemizde. Recep Tayyip Erdoðan'ýn özgürlükleri ve demokrasiyi kesmeye gücü yetmez" diye konuþtu.

Kadýköy mitingi iptal

Öte yandan CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, dün saat 16.00'da Kadýköy'de yapmayý planladýklarý Özgürlük ve Demokrasi Mitingi'ni iptal ettiklerini bildirdi.


9

POLÝTÝKA

2 Haziran 2013 Pazar

“Mahkeme kararýna uyulmalý” Taksim’deki polis müdahalesine iliþkin açýklama yapan Baþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç, “Yapýlaþmayý durduran mahkeme kararý yerindedir. Ýsabetli buluyorum. Ýdare de bu mahkeme kararýna uymalýdýr” dedi BURSA - Baþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç, gündemdeki konulara iliþkin Bursa'da AKP Ýl Baþkanlýðý'nda gündeme iliþkin basýn toplantýsý düzenledi. Arýnç, Ýstanbul'da Gezi Parký'nýn yýkýlmak istenmesine karþý yapýlan gösterilere polisin sert müdahalesine iliþkin þunlarý söyledi: "Ýstanbul'un yeþil alanýnýn AVM'ye dönüþmesine karþý çýktýlar. Taktirle karþýlamak lazým. Fiili engel olma noktasýnda, samimi duyarlý insanlarýn arasýna karýþýnlar tarafýndan olay hükümeti

Baþbakanlýk bütçesinde “devir” azalmasý

protesto ve çatýþmaya vardý. Bu da yanlýþ olanlardan bir tanesi. Çevreye duyarlýlýk, pasif mukavemetle insanlarýn hayatýna zarar verecek noktaya gelmeseydi. Görüntüler zor görüntüler, kötü görüntülerdir. Yanlýþ görüntülerdir, bu gösteriler sýrasýnda zarar gören çevreye duyarlý insanlarýmýz vardýr. Onlar adýna çok üzüldüðümü geçmiþ olsun dileklerimi iletiyorum."

“Polisleri suçlamak gerçekçi olmaz!”

Þiddet uygulayan polisleri suçlamanýn ger-

çekçi olmadýðýný savunan Arýnç, "Polisleri suçlayabilirsiniz ama gerçekçi olmaz. Polis nihayet görevli. Aldýklarý talimatý yerine getiriyor. Fiili saldýrý olduðunda ellerindeki imkanlarý kullanmak zorundadýr. Ýçiþleri Bakanlýðý olaylar sýrasýnda þiddet kullanýp kullanýlmadýðýný teftiþ için soruþturma baþlatmýþtýr" dedi.

“Karar isabetli ve yerinde”

Gezi Parký'na iliþkin mahkemenin yürütme kararýný isabetli ve yerinde bulduðunu belirten Arýnç, sözlerine þöyle devam etti; "6. Ýdare Mahkemesi

“Hepimize düþen daha fazla olgunluk” Cumhurbaþkaný Gül, “Taksim’de bir kaç günden bu yana devam eden ve kaygý verici bir noktaya gelen olaylarýn yatýþmasý için hepimize düþen, daha fazla olgunluktur” dedi

yapýlaþmanýn durdurulmasýna karar vermiþtir. Ben mahkemenin kararýný yerinde ve isabetli buluyorum. Buna idare uymak zorunda. En azýndan burada ne yapýlýyor? Topluma en güzel þekliyle anlatýlmalýdýr. Her kafadan ses çýkmamalýdýr. AVM mi yapýlacak? Yol geniþletme mi yapýlacaktýr? Yoksa baþka bir þey mi yapýlacaktýr? Orman Bakaný'nýn ifade ettiði gibi yerinden aðaçlar sökülüp binlercesi mi dikilecektir. Bu konularýn rahat ve huzurlu biçimde anlatýlarak, insanlarýn ikna edilmesi lazým." (DÝHA)

ANKARA - Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Taksim Gezi Parký'ndaki olaylara iliþkin "Demokratik bir toplumda, tepkiler istismara mahal vermeyecek þekilde, kurallara uyarak, saðduyu ve sükunet ile verilebilmeli; buna mukabil, yönetenler de farklý düþüncelere ve kaygýlara kulak vermek için daha çok çaba sarf etmelidir" ifadesini kullandý. Gül, "Taksim'de bir kaç günden bu yana devam eden ve maalesef dün itibarýyla kaygý verici bir noktaya gelen olaylarýn yatýþmasý için hepimize düþen, daha fazla olgunluktur" deðerlendirmesinde bulundu.

ANKARA - Baþbakanlýk Müsteþarý Efkan Ala tarafýndan Ýç Kontrol Güvence Beyaný imzasýyla Baþbakanlýk makamýna sunulan Baþbakanlýk 2012 Faaliyet Raporu'nda, Baþbakanlýk Teþkilatý'nýn faaliyetleri ve hedefleri ayrýntýlý olarak sýralandý. 70 sayfalýk raporda, Baþbakanlýk ve baðlý kuruluþlarýn harcama tablolarý da yer aldý. Baþbakanlýk personeline iliþkin verilerin de yer aldýðý raporda, 2008-2012 arasýnda toplam personel sayýsýnýn yüzde 1,8 oranýnda; kadrolu ve geçici personel sayýlarýnýn da yüzde 5 ve yüzde 7 oranýndan azaldýðý vurgulandý. Sözleþmeli personel sayýsýnýn ise yüzde 11,6 arttýðýna yer verilen Faaliyet Raporu'nda, 2011'de 59 olan yönetici sayýsýnýn, 2012'de 57'ye, 2011'de 146 olan müþavir sayýsýnýn 130'a, Baþbakanlýk Uzmaný ve Uzman Yardýmcýsý sayýsýnýn 188'den 182'ye düþtüðü bilgisine yer verilirken, 2011'de 2 bin 107 olan toplam personel sayýsýnýn, 2012'de 2 bin 137'ye yükseldiði kaydedildi. Baþbakanlýk birimleri arasýnda 716 ile en fazla personelin çalýþtýðý Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðünü 299 personel ile Baþbakanlýk Ýdari ve Mali Ýþler Baþkanlýðý takip etti.

Bütçe harcamalarý

Baþbakanlýk bünyesindeki bazý kurumlarýn bakanlýklara devredilmesi sebebiyle, Baþbakanlýk bütçesinin geçen yýl bir önceki yýla göre yüzde 84 azaldýðý bildirilen raporda, genel bütçeden Baþbakanlýða aktarýlan 1.512.296.897 lira yýl sonu ödeneðinin 1.439.623.648 lirasýnýn harcandýðý belirtildi. Baþbakanlýk bütçesinin yüzde 46'sýnýn cari gider, yüzde 18'inin yatýrým gideri, yüzde 10'unun personel ve sosyal güvenlik gideri, yüzde 26'sýnýn da transferler için harcandýðý ifade edildi.


10

HABER

2 Haziran 2013 Pazar

‘Hasta tutuklularý býrakýn’ est býrakýlmasýný evindeki hasta tutuklularýn bir an önce serb Diyarbakýr'da 133 sivil toplum örgütü, ceza let Bakaný ve a dikkat çekmek için Cumhurbaþkaný, Ada mun duru rýn klula tutu a hast , STK 133 i. isted gönderecek mahpuslarýn isimlerinin yer aldýðý mektubu a hast e sind içeri a mu'n Kuru larý Hak n Türkiye Ýnsa

DÝYARBAKIR - ÝHD Diyarbakýr Þubesi'nin çaðrýsý üzerine biraraya gelen Diyarbakýr'daki 133 sivil toplum örgütü, hasta tutuklularýn durumuna dikkat çekmek amacýyla Diyarbakýr E Tipi Kapalý Cezaevi önünde bir araya gelerek basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Aralarýnda insan haklarý kuruluþlarý, sendika, dernek, meslek odalarý, iþveren oda ve derneklerinin bulunduðu sivil toplum örgütlerinin açýklamasýna, BDP Milletvekili Nursel Aydoðan, BDP Eþbaþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, eski Yeniþehir Belediye Baþkaný Fýrat Anlý, BDP'li yöneticiler ve DTK üyeleri de katýldý. "Cezaevlerinden bir aðýt daha yükselmeden…" pankartýn taþýndýðý açýklamada, ayrýca cezaevinde bugün kadar yaþamýný yitiren hasta mahpuslarýn isimlerinin yer aldýðý dövizler açýldý. 133 sivil toplum örgütü adýna konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, Diyarbakýr'da bulunan tüm sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiðini ve burada yapacaklarý açýklamalarýný bir mektup halinde Cumhurbaþkaný, Adalet Bakaný ve Türkiye Ýnsan Haklarý Kurumu'na göndereceklerini söyledi.

‘4 ayda 4 hasta mahpus öldü’

Türkiye cezaevlerinde yaþanan en büyük sorunlardan birinin de hasta mah-

puslarýn içinde bulunduðu durum ve yetkili organlarýn bu duruma karþý içinde bulunduklarý duyarsýzlýk olduðunu belirten Bilici, "Bu nedenle aðýr hasta olan ve ölümün sýnýrýnda bulunan hasta mahpuslar bir bir ölüyor. Ýþte son 4 ay içerisinde ölen 4 hasta mahpusun künyesi; Þahabettin Yücel: Akciðer kanseri. Cezaevinde kalamayacaðýna dair raporu vardý. Tutuklu bulunduðu Ermenek Cezaevi'nden kaldýrýldýðý Ankara Numune Hastanesi'nde 8 Þubat tarihinde öldü. Hacý Nasýr: Gýrtlak kanseri. Cezaevinde kalamayacaðýna dair raporu vardý. Metris Cezaevi'nden kaldýrýldýðý Haseki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde 21 Mart tarihinde öldü. Ýrfan Eskibað: 41 yaþýnda. Baðýrsak Kanseri. Cezaevinde kalamayacaðýna dair raporu vardý. 7 Mayýs tarihinde Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde öldü. Gürgün Kurt: 63 yaþýnda. Yüzde 50 felçli. Cezaevinde yaþamýný idame ettiremeyeceðine dair raporu vardý. 20 Mayýs tarihinde Ahlat Cezaevinde öldü. Bu isimler sadece 2013 yýlý içerisinde yaþamýný yitiren hasta mahpuslara ait. Önceki yýllarda onlarca hasta mahpus ayný akýbete maruz kaldý. Mehmet Aras, Latif Bodur, Mahmut Karataþ, Mahmut Çakan, Nurettin Soysal, Gülay Çetin bunlardan sadece birkaçý" diye konuþtu.

‘Cezaevleri ölüm evleri haline geliyor’

Þimdi yüzlerce mahpusun ölümle burun buruna olduðunu hatýrlatan Bilici, "Saðlýklý bir tedavi ortamý olmadýðý için cezaevleri ölüm evleri haline geliyor. Ölüm sýnýrýnda olan çok sayýda aðýr hasta mahpus, tüm giriþimlere raðmen serbest býrakýlmýyor. Cezaevlerinde hasta mahpus sayýsý her geçen gün artarken, mevcut hastalarýn sayýsý ise ölümler nedeniyle her geçen gün azalýyor. Yaþamlarý pamuk ipliðiyle baðlý aðýr hasta mahpuslara iliþkin olarak Adalet Bakanlýðý'nýn duyarsýz yaklaþýmý, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin insana verdiði deðerin göstergesidir ve ne yazýk ki utanç vericidir" dedi. "Toplumsal barýþýn konuþulduðu ve buna yönelik çaba sarf edildiði bir dönemde, cezaevlerinde yaþanan hak ihlâllerinin ortadan kaldýrýlmasýnýn da gerçek bir barýþ'ýn önkoþulu olmasý gerektiði unutulmamalýdýr. Cezaevlerinde insanlar ölüyorsa, bu durum toplumsal barýþý zedeleyen önemli bir sorun olarak orta yerde duracaktýr" diyen Bilici, taleplerini þu þekilde sýraladý: "Cezaevlerinde barýnan mahpuslarýn evrensel hukuk çerçevesinde ve en temel insan haklarý esas alýnarak yaþam koþullarý düzenlenmeli; þiddet, iþkence ve kötü muamele uygulamalarýn önüne geçilmelidir. Hasta mahpuslarýn

kalan yaþam sürelerini hastanelerin mahkûm koðuþlarýnda geçirmesi ve yakýnlarýndan uzak tutulmasý; hastalarýn psikolojilerinin bozulmasýna, kötü beslenmelerine, vücut dirençlerinin zayýflamasýna neden olacaktýr. Tüm bu durumlarýn yaþamsal tehlike yaratacaðý unutulmamalýdýr. Cezaevlerinde kiþisel bakýmlarýný yerine getiremeyecek derecede fonksiyon kaybý olanlarla, ölümcül hastalýklarý bulunan hastalarýn tahliye kararlarý konusunda titizlikle ve hýzla karar verilmelidir. Gerek evrensel hukuk ilkeleri, gerek en temel insan haklarý, gerekse kamu vicdaný açýsýndan öncelikle ölümcül hastalýða yakalananlar konusunda daha açýk ve daha az yoruma yer býrakacak yasal düzenlemeler acilen yapýlmalý ve uygulanabilir olmasýnýn önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr. Ýnfazlarýn ertelenmesi hususunda gecikmelere neden olan ve objektif olmayan kararlarda imzasý bulunan Adli Týp Kurumu bir an önce devreden çýkarýlmalý, tam teþekküllü devlet hastanelerinin ve üniversite hastanelerinin vereceði raporlar yeterli görülmelidir."

‘Bu utanca artýk bir son verin’

Sivil toplum örgütleri olarak bu insanlýk suçuna daha fazla ortak olmamak için seslerini yükselttiklerini ifade eden Bilici, "Tüm

bu talepler ýþýðýnda tekrardan söylüyoruz ki; cezaevinden çýkan her tabut, insanlýðýmýzdan bir þeyler alýp götürüyor. Ölen her kiþi, bizi insanlýðýmýzdan utanýr hale getiriyor. Bu utancýn daha fazla büyümesine müsaade etmeyin ve cezaevindeki hasta mahpuslarý bir önce tahliye edin. Hükümetin çýkarmayý taahhüt ettiði demokrasi paketlerinin arkasýnda durmasýný bekliyor ve bu utanca biran önce son vermesini talep ediyoruz" dedi. Bilici açýklamanýn ardýndan ellerine yeni ulaþtýðýný söylediði hasta mahpus Abdulsamet Çelik ile ilgili cezaevi arkadaþlarýnýn gönderdiði mektuptan bir paragrafý basýn mensuplarýna okudu. Mektupta, kan kanseri olan Çelik'in bir an önce tahliye edilmemesi halinde cezaevinde yaþamýný yitirebileceði belirtilirken, kamuoyuna da duyarlýlýk çaðrýsýnda bulunuldu.

‘Ýktidar 3 maymunu oynuyor’

BDP Eþbaþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ ise, hasta mahpuslarýn içinde bulunduðu duruma dikkat çekti. Cezaevlerinde ölümü bekleyen hasta mahpuslar konusunda iktidarýn üç maymunlarý oynadýðýný belirten Beþtaþ, "Biz iktidarýn bu infaz sisteminin, cezaevlerine yönelik bu politikalarýn asla tesadüf olmadýðýný, bunun bilinçli bir politika olduðunu biliyoruz. Dünyanýn hiçbir ülkesinde hükümetteki parti bu benim iþim deðil, yargýnýn iþidir diyemez. Þu anda Türkiye'de hasta tutsaklar ölüme giderken, bu kendiliðinden bir ölüm olmayacaktýr, bu bir cinayettir. Bunun hukuktaki karþýlýðý da budur. Adli Týp Kurumu yüzde 80 engelli olan hastalara bile cezaevinde kalabilir raporu vermektedir. Bu asla bilimsel, týpta karþýlýðý olan bir yaklaþým deðildir. Adli Týp Kurumu düþman ceza hukukunun kurumlarýndan biri olarak bu yaklaþýmý göstermektedir. Bir an önce yasal deðiþiklikler yapýlarak, hasta tutsaklarýn cezaevinden salýverilmesini talep ediyoruz" dedi. Beþtaþ'ýn ardýndan Diyarbakýr Barosu Baþkan Yardýmcýsý Nahit Eren ve TUHADDER Baþkaný Sýrrý Doðan da birer konuþma yaparak, hasta mahpuslarýn bir an önce serbest býrakýlmasýný istedi. (DÝHA)


11

HABER

2 Haziran 2013 Pazar

“Bu halkýn konferansýdýr” meyi planlýyoruz. Bu yasal reformlar yapýlýrsa, yeni anayasanýn yapýlmasý da kolay olur. Anayasanýn yapýmý ayrý bir aþamadýr. Uzlaþma Komisyonu'nun çalýþmalarý sonucunda biz yeniden bir çalýþma içerisine girebiliriz. Ancak özellikle ifade ve düþünce özgürlüðü, gösteri, yürüyüþ ve miting hakký gibi temel özgürlüklerin saðlanmasý lazým. Siyasi Partiler Yasasý, seçim barajý, Terörle Mücadele Kanunu, Basýn Kanunu gibi alanlarda deðiþiklikler yapýlmalý. Adalet Bakaný ile geçtiðimiz günlerde farklý bir konu hakkýnda yaptýðýmýz görüþme esnasýnda, kendileri de bu tür adýmlar atma noktasýnda hazýrlýklarý olduðunu belirttiler" dedi.

DÝYARBAKIR'da basýn mensuplarý ile biraraya gelen BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, gündemdeki konulara iliþkin önemli açýklamalarda bulundu. Avrupa'da bulunduðu temaslar hakkýnda konuþan Demirtaþ, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi ve AB Komisyonu'nun geniþlemeden sorumlu üyesi gibi kesimlerle görüþtüðünü belirtti. Türkiye'deki "çözüm süreci" ile ilgili yoðun çalýþmalarda bulunduklarýný belirten Demirtaþ, AP ve AB'nin süreci son dereci dikkatle takip ettiðini kaydetti.

“Hükümeti kýnýyorum”

Taksim Gezi Parký'nda günlerdir süren direniþle ilgili konuþan Demirtaþ, tepkinin sadece aðaç kesimine deðil, hükümetin yýllardýr uyguladýðý baský politikalarýna karþý bir dýþa vurum olduðuna vurgu yaptý. Bölgede de uzun yýllar boyunca ormanlarýn yakýldýðýný ve hükümetin bu konuda hiçbir adým atmadýðýný hatýrlatan Demirtaþ, hükümetin baský politikalarýna karþý verilen tepkinin anlamlý ve önemli olduðunu kaydetti. Demirtaþ, "Toplumun boynunu eðmesi ülkenin geleceði açýsýndan son derece tehlikelidir. Direniþe destek sunanlarý kutluyoruz, onlarýn yanýn-

dayýz. Saldýrýya uðrayan insanlar için hükümeti bin defa kýnýyorum" dedi.

“Hükümet copuna, gazýna güveniyor”

Kürt sorununun demokratik çözümü konusunda atýlan adýmlar hakkýnda deðerlendirmelerde bulunan Demirtaþ, yaklaþýk 6 aydýr istedikleri gibi giden sürecin, demokratik adýmlar ve sivil anayasalarla desteklenmesi halinde sürecin kalýcý barýþa evrilebileceðini ifade etti. Süreç konusunda AKP'ye uyarýlarda bulunan Demirtaþ, þunlarý dile getirdi: "Eðer AKP bunu iktidarýný güçlendirmek yolunda kullanýrsa, barýþ süreci kalýcýlaþmaz. Kürtler de sokaklara yabancý deðil. Eskiden tek fark, silahlarýn susmasýdýr. Ama hükümet adým atmadýðýnda örgütlü milyonlar, halkýn gücünü gösterecektir. Hükümet copuna, gazýna güveniyor. Ama yakýn zaman gösteriyor ki, halk bunlarla sindirilemez. Ýstanbul ve Ankara'da iþkenceye varan uygulamalar var. Bunlar hükümetin karakteri ile de uyuþuyor. Hükümetin aklýný baþýna almasý lazým. Baþbakan'ýn halktan özür dilemesi lazým. Ve bu sert müdahaleler hakkýnda hukuki iþlem yapmasý gerekiyor."

“Önümüzdeki hafta Ýmralý Adasý’na gidebiliriz”

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Diyarbakýr’da düzenlenecek olan “Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansý”na iliþkin, HÜDA-PAR ve HAK-PAR’ýn da konferansa katýlmasýný dilediklerini; ancak bunun henüz gerçekleþmediðini söyledi. Demirtaþ, konferansýn bir siyasi partinin düzenlediði organizasyon olmadýðýnýn altýný çizerek, “Bu bir partinin konferansý deðildir, bir halkýn konferansýdýr” dedi “Yasal reformlarýn yapýlmasý gerekiyor”

Çözüm sürecinde "ikinci aþama" olarak adlandýrýlan aþama ile ilgili hazýrlýklarý olup olmadýðý yönündeki soruyu yanýtlayan Demirtaþ, "Yol temizliði adý verdiðimiz, atýlmasý gereken adýmlar ve reformlar yönünde bir çalýþmamýz var. Önümüzdeki hafta, grup toplantýsýnda da açýklayabiliriz, bu çalýþmamýz ile ilgili kamuoyuna bilgi ver-

Abdullah Öcalan ile görüþmek amacýyla geçen hafta Adalet Bakanlýðý'na yaptýklarý baþvurunun hatýrlatýlmasý üzerine Demirtaþ, "Ben geçen hafta Sayýn Adalet Bakaný ile bir telefon görüþmesi yaptým. Kendisi de bu önümüzdeki hafta konunun netleþeceðini söyledi. Ancak gününü henüz netleþtirmedik. Önümüzdeki hafta içinde adaya gidilmesini bekliyoruz" dedi. Demirtaþ, adaya kimin gideceði konusunun kendileri için önemli olmadýðýný da sözlerine ekledi.

“Biz halen AKP’ye güvenmiyoruz”

"AKP hükümetine güvendikleri" için sürece girmediklerini bir kez daha vurgulayan Demirtaþ, "Biz halen AKP'ye güvenmiyoruz. AKP'nin demokrasi anlayýþý partimizin bu konudaki yaklaþýmlarý ile paralel deðil. Ancak onlara güvenmiyoruz diye savaþýn devam etmesini isteyemeyiz. Avrupa'nýn da bu konuda endiþeleri var. En son boðaz köprüsüne verdiði isimde de böyle yaptýlar. Sanki bir torunlarý olmuþ ve isim verdiler. Oldu bittiye getirdiler. Bu hakký da kendisine ait görüyor. Bütün ülkeyi ilgilendiren bir meseledir. Demokratik bir görüþ savunuyorsanýz, bir referandum yapalým. Ýsmini de halka soralým. Belki

halk Yavuz Sultan Selim deðil de Pir Sultan Abdal Köprüsü olsun diyecek. Biz hükümet demokrasiyi bize altýn tepside sunacak diyemeyiz. Biz de tereddütlüyüz, ama süreçten korkmuyoruz. Halkýmýza güveniyoruz. Kaygýyý kaldýracak tek þey halkýn örgütlü duruþudur. Hükümetin aklý varsa halkýn bu tepkileri olmadan adým atar. Kendini düþünüyorsa bunu yapmalý" diye konuþtu.

“Türkiye için zorlayýcý þeyler deðil”

Geri çekilmenin hýzla sürdüðünü ve bunun ardýndan ikinci aþamaya iliþkin daha somut konularýn konulacaðýný düþündüklerini belirten Demirtaþ, "Geri çekilmenin Temmuz ortasý gibi sonlanacaðý tahmin ediliyor. Artýk demokratik adýmlar ve yeni anayasa olacak. Yine Sayýn Öcalan'ýn konumu ve durumu da konuþulacak. Avukatlarý ve ailesi ile görüþmesi, yine süreci yönetebilecek koþullara kavuþmasý ve tecrit koþullarýnýn kalkmasý lazým. Artýk bunlar Türkiye için zorlayýcý þeyler deðil. Müzakere, ettiði barýþý konuþtuðu kiþiyi 14 metrekarede tutmasýný beklemek doðru deðil. Bu sürece de katký sunmaz. Bu deðiþiklikler olmalýdýr. Heyetimiz gidince kendisi ile de bu konularý da konuþacak. Bunlar sürecin getireceði zorunlu deðiþikliklerdir" vurgusu yaptý.

“Kuzey Kürdistan Konferansý önemli”

15-16 Haziran'da Diyarbakýr'da düzenlenecek "Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansý" hakkýnda konuþan Demirtaþ, HÜDAPAR ve HAK-PAR'ýn da konferansa katýlmasýný dilediklerini; ancak bunun henüz gerçekleþmediðini söyledi. Konferansýn bir siyasi partinin düzenlediði organizasyon olmadýðýnýn altýný çizen Demirtaþ, "Bu bir partinin konferansý deðildir, bir halkýn konferansýdýr. Herkesin bu konuda daha geniþ davranmasý gerekiyor. Konferans birlik söylemini tutturacaktýr. Bütün dünyaya Kürt halkýnýn birlik mesajý verilmelidir" diye belirtti. (DÝHA)


12

HABER

2 Haziran 2013 Pazar

‘MAVi LiSTE’ GUL

Kale barajý’nda sona yaklaþýlýyor DÝYARBAKIR - AKP Diyarbakýr Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baþkanlýk Divan Üyesi Mine Lök Beyaz, Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde devam eden Kale Barajý proje çalýþmalarýnýn 2011 yýlýnda tamamlanmýþ olduðunu ve jeoloji planlama raporunun onaylandýðýný belirterek, 2013 yýlý içerisinde barajýn temelinin atýlacaðýný söyledi.

Çermik Kale Barajý'nýn 6 bin 300 metre sitünel olmak üzere isale hattý uzunluðunun 26 bin 500 metre olduðunu belirten Beyaz, bu projenin tamamlanmasý ile birlikte bölgede 62 bin dönüm pompalama ve 63 bin dönüm cazibe ile yaklaþýk 126 dönüm sulu tarým yapýlabilineceðini belirtti. Mine Lök Beyaz, bölgede sol sahil pompaj ile; Malköy ,Akkoyunlu, Yukarý ve Aþaðý Taþmalý, Çakýrtaþ, Çakmak, Selman, Halovak, Çakýrfakir, Ýnce Hýdýr ve Karabað köylerini kapsamakta olduðunu, sað sahil sulama ile; Kýrmatepe, Kýzýlçubuk, Hazin, Hýrbelek köylerini kapsayacaðýný dile getirdi. Beyaz, Çermik Kale Barajý yapýmýnýn ertelenmesinin söz konusu olmadýðýný, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu ile yaptýðý görüþme sonucunda Çermik Kale Barajý'nýn temelinin 2013 yýlý içerisinde atýlacaðýný sözlerine ekledi.

Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý’nýn 16 meslek grubu ile girilen seçimlerinden, 12 meslek grubunu Demokratik Ýþverenler Giriþimi’nin “Mavi Listesi” galip ayrýldý. Seçimlere çok iddialý hazýrlanan Sarý liste sadece 3 grupta kazanýrken, Beyaz liste ise sadece bir grupta üstünlük saðladý

TARIK OTHAN

DÝYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) seçimleri sonuçlandý. Yaklaþýk 7 bin üyenin oy kullandýðý seçimlere "Demokratik Kurtuluþla Özgür Yaþamýn Ekonomisini Ýnþa Edelim" sloganýyla "Mavi liste" ile giren Demokratik Ýþverenler Giriþimi gülen taraf oldu. Seçimlerde oy kullanmak için sabah saatlerinden itibaren seçimlerin yapýldýðý TOBB Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Kampüsü'ne gelen binlerce kiþi izdihama neden oldu.

“Mavi Liste” fark attý

Seçimin yapýldýðý Fiskaya'daki alana araçlarýyla gelen yüzlerce kiþi trafiðin aksamasýna neden oldu. Kampus çevresinde ve içerde polislerin yoðun güvenlik önlemleri almasý dikkat çekti. Yoðunluk nedeniyle basýn mensuplarý oy kullanýlan alana alýnmadý. Sabah sa-

atlerinde baþlayan oy kullanma iþlemi akþam saat 17.00'da sona erdi. Ardýndan yapýlan oy sayýmýnda Mavi liste rakiplerini geride býraktý. Büyük bir çekiþmenin yaþandýðý ve 16 meslek grubu ile girilen seçimlerinde 12 meslek grubunu Mavi Liste, 3 meslek grubunu Sarý Liste ve 1 meslek grubunu ise Beyaz Liste' kazandý.

Ensarioðlu gruptan çýkamadý

Listelerdeki en büyük hayal kýrýklýðý M. Siraç Enserioðlu'nun da yer aldýðý grupta yaþandý. Ensarioðlu gruptan çýkamazken, Filiz Bedirhanoðlu'nun yeraldýðý 6. grupta ise Mehmet Kaya kazandý. Bedirhanoðlu 290 oy alýrken, Kaya ise 382 oy aldý. "Demokratik Kurtuluþla Özgür Yaþamýn Ekonomisini Ýnþa Edelim" sloganýyla "Mavi liste" ile seçimlere giren Demokratik Ýþverenler Giriþimi'ne, BDP ve


HABER

2 Haziran 2013 Pazar

13

EN TARAF OLDU Baðlar Eðitim ve Destek Evi’nden yýlsonu etkinliði

Baðlar Eðitim ve Destek Evi tarafýndan yýlsonu etkinliði düzenlendi. Etkinlik, 2006 yýlýnda Diyarbakýr Koþuyolu Parký'nda gerçekleþen patlamada yaþamýný yitiren çocuklar ile polis ve askerlerin vurduðu çocuklara adandý

DÝYARBAKIR - Baðlar Eðitim Destek Evi tarafýndan Cigerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nde yýlsonu etkinliði düzenledi. Etkinlik kapsamýnda, fotoðraf ve seramik sergisi ile folklor, erbane ve tiyatro gösterimi yapýldý. Çok sayýda yurttaþýn çocuklarýyla katýldýðý etkinlikler, polis ve askerler tarafýndan katledilen çocuklara adandý. Çocuklar tarafýndan çekilen fotoðraf ile yaptýðý seramik sergisinin açýlýþý ise, 2006 yýlýnda Diyarbakýr'ýn Koþuyolu Parký'na Türk Ýntikam Tugayý tarafýndan býrakýlan bombanýn patlamasý sonucu yaþamýný yitiren Mizgin Demir (12) ve Hasan Marangoz'un aileleri tarafýndan yapýldý. Fotoðraf ve seramik sergisinde Türkiye'de yaþanan savaþýn etkinlerine yer DTK'nýn yaný sýra Diyarbakýr'daki birçok çevre de destek vermiþti.

Kutlamaya müdahale: 1 yaralý

Öte yandan 12 meslek grubunu kazanan ve "Mavi Liste" ile seçimlere giren Demokratik Ýþverenler Giriþimi üyelerinin seçim sonuçlarýndan sonra yapmak istediði kutlamaya polis müdahale etti. Demokratik Kurtuluþla Özgür Yaþamýn Ekonomisini Ýnþa Edelim" sloganýyla seçimlere giren Demokratik Ýþverenler Giriþimi'ni destekleyen iþverenlerin, havai fiþekler ile kutlama yapmak istemesi üzerine polis bazý gençleri darp edip gözaltýna almak istedi. Bu esnada polis müdahalesinden kaçan bir genç 10 metre yükseklikteki duvardan atlarken yaralandý. Yaralanan genç olay yerine çaðrýlan ambulansla Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne kaldýrýldý.

verilirken, birçok seramikte çocuklarýn barýþ güvercinlerini konu aldýklarý görüldü. Serginin ardýndan Eðitim Destek Evi öðrencilerinin oluþturduðu folklor grubu Diyarbakýr'ýn yöresel oyunlarýný sergiledi. Folklor grubunun ardýndan öðrenciler erbane gösterisi yaptý. Etkinliðin sonunda eðitim destek öðrencileri tarafýndan yazýlan ve Kürt coðrafyasýnda yaþanan 30 yýllýk savaþta yaþamýný yitiren çocuklarý konu alan tiyatro gösterisi yapýldý. Yine etkinliðin sonunda Eðitim Destek Evi öðretmenlerine çalýþmalarýndan dolayý ve Mizgin Demir ve Hasan Marangoz'un ailelerine ise savaþ karþýsýnda gösterdikleri metanetten dolayý birer plaket verildi. Etkinlik, "Þehit namirin" sloganlarý ile sona erdi.

‘Köylerin yol ve su sorunu çözülecek’

t etapta 2013 çe genelinde 26 köye göle DÝYARBAKIR'ýn Çermik olduðunu, ilk unu, nduð bulu i e 180 kilomet- yapma taleb Ýlçesi'nde Köylere Hizmet yýlý içerisind köye yol çalýþmasý 2013 yýlý içerisinde 8 Götürme Birliði'nin yýllýk rede stabilize 645 ve ðýný gölet yapýlaca edi. olaðan genel kurul toplantý- yapacaklarýný söyl ý mas sula an metre ise hayv sý yapýldý. 26 köye gölet talebi var için yalak yapýlacaðýný kayKöylere Hizmet GötürMevcut imkanlarla 50 ki- detti. an olað ayý ýs may me Birliði lometre yol yapabildiklerini aj mutlaka yapýlacak' sýna antý topl l genel kuru kaydeden Kaymakam Bat- 'Bar Kaymakam Batmaz, yaKaymakam Mimar Sinan maz, imkanlarýný zorlayave yalaklarla Batmaz, Mal Müdürü Bahri rak ve parasýný bulmaya ça- pýlacak gölet suyu sýkýnSerçe, Ýl Genel Meclis Üye- lýþarak 180 kilometrenin ta- köylerdeki içme receklerini leri Þehmus Karamehme- mamýný yapacaklarýný dile týsýný en aza indi az, ödenek toðlu, Ethem Ýpek, Muhar- getirdi. Batmaz, amaçlarý- dile getirdi. Batm nüfusu de rem Akkýlýç, Cemal Aydýn nýn kýþ gelmeden bütün köy bulunmasý halin n baþerde ve 78 köy muhtarý katýldý. yollarýný yapmak olduðunu en fazla olan köyl soruyon Öðretmen evinde yapýlan kaydetti. Köylerin içme su- layarak kanalizas acak toplantýda bir açýklama ya- yu sorununa da deðinen nunu da çözmeye çalýþ norým pan Kaymakam Mimar Si- Kaymakam Batmaz, su sý- larýný ifade etti. Yatý nan Batmaz, yaklaþýk 8 ay- kýntýsý olan köylerde sondaj dan beri Çermik'te görev çalýþmalarýnýn yaný sýra içyaptýðýný, 2013 yýlý Köylere me suyu þebekesinde ve deHizmet Götürme Birliði polarýnda sorun olan köymayýs ayý olaðan genel kulerde ise þebeke ýslahý ve rul toplantýsýnda bir araya sorunlarýný çözeceklebelirterek, depo geldiklerini rini belirtti. Köylerin içme KÖYDES programý çerçesuyu sorununun yaný sýra vesinde Çermik'te 527 kilohayvan içme suyunu karþýmetre yol aðý olduðunu, bu lamak için göletler ve yayollardan stabilizesi bozullaklar yapýlacaðýný kaydemuþ 180 kilometre köy yolu den Kaymakam Batmaz, il-

ktasýnda 2013 yýlýnýn Çermik için iyi bir yýlý olacaðýný kaydeden Kaymakam Batmaz, Çermik Kale Barajý'nýn ilçeye mutlaka yapýlacaðýný ve bundan kimsenin kuþkusunun olmamasý gerektiðini belirterek, Çermik Kale Barajý'nýn yapýlmasýyla Çermik'te 126 bin dönüm arazinin sulanacaðýný söyledi. Daha sonra köy muhtarlarýndan köyleriyle ilgili sorunlarý dinleyen Kaymakam Mimar Sinan Batmaz, 2013 yýlý hizmet programýný çýkardýklarýný bu program çerçevesinde köy yollarý ve içme sularý çalýþmalarýný bir an önce baþlayacaklarýný ifade etti. (ÝHA)


14

BÖLGE

2 Haziran 2013 Pazar

“Toplumsal baðlýlýk önemli” “Anadilde ve Çok Dilli Eðitim” forumunda konuþan Prof. Fatmagül Berktay, “Anayasa ortak bir kimlik belgesi olmalýdýr. Bunun için farklýlýklarýnýn tümünü temsil etmelidir” dedi. Toplumsal baðlýlýðýn önemli olduðunu belirten Berktay, “Sanýrým Öcalan’ýn da anlatmak istediðinin bu olmasý gerektiðini düþünüyorum” diye konuþtu

DÝYARBAKIR - Eðitim Sen Diyarbakýr Þubesi tarafýndan Baðlar Belediyesi Konferans Salonu'nda Prof. Dr. Fatma Gök, Prof. Dr. Fatmagül Berktay, Prof. Dr. Yasin Ceylan ve Eðitim Sen Diyarbakýr Þubesi'nden Mehmet Ali Eþki'nin katýlýmýyla "Anadilde ve Çok Dilli Eðitim" konulu forum gerçekleþtirildi. Moderatörlüðünü Eðitim Sen Diyarbakýr Þube yöneticisi Netice Altun Demir'in yaptýðý foruma; DTK Daimi Meclis üyesi Osman Özçelik ile çok sayýda Eðitim Sen üyesi katýldý.

“Doðaya saldýrýyorlar”

Açýlýþ konuþmasýný Kürtçe yapan Eðitim Sen Diyarbakýr Þubesi üyesi Fatma Türk'ün ardýndan konuþan Eðitim Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Kasým Birtek, Ýstanbul'da Gezi Parký'nda çýkan olaylarda halkýn siyasi politik düþünceleri gözetmeksizin birlikte bir mücadele geliþtirdiðini söyleyerek, "Ýstanbul Valisi Gezi Parký'ný ortadan kaldýrmak için hazýrlýklar içerisindeydi. Ancak halkýn da orada direniþ hazýrlýðý söz konusu. AKP iktidarý 1 Mayýs'tan bu yana demokrat ve sendikacýlara saldýrýyor. Doðaya olan saygýsýný yitirmiþ ki, doðaya da saldýrmaya baþladý. Bizler buradan Gezi Parký deriniþini selamlýyoruz" diye konuþtu.

“Kürtler asimilasyona tabi tutuldu”

Yapýlan bu formun Ankara'da Eðitim Sen Genel Merkezi'nin düzenlemiþ olduðu "Demokratik Eðitim Kurultayý" çerçevesinde alýnan kararlar çerçevesinde yapýldýðýný ifade eden Birtek, bununla paralel olarak buna benzer birçok proje gerçekleþtireceklerini belirtti. Ýnsaný diðer canlýlardan ayýran iki önemli vurgunun olduðunu söyleyen Birtek, bunlarýn

Diyarbakýr’da “enerji haným projesi” tanýtýldý DÝYARBAKIR - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý inisiyatifiyle, enerji verimliliðinin saðlanmasý ve bireylere anlatýlmasý amacýyla oluþturulan 'Enerji Haným Projesi', Diyarbakýr'da tanýtýldý. Toplantýya; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz'ýn eþi Sel-

düþünce ve dil olduðunu aktardý. Dilin olmadýðý yerde halkýnda toplumsallaþmayacaðýný dile getiren Birtek, "Doðuþtan var olan dil hakký ile birlikte dünyada þuan birçok dil yok olmakla karþý karþýya ise bu acý bir durumdur. Teknolojinin geliþmesi ile asimilasyon daha etkili olmaya baþladý. Ancak bununla da bu asimilasyona karþý bir mücadele baþladý. Kürdistan'da bu hem avantaj hem de dezavantaj. 1990'lý yýllar da köy yakmalarý ile kentlere göç eden Kürtler, burada asimilasyona tabi tutuldular. Burada asimilasyona karþý büyük bir mücadele baþladý. Kürt özgürlük mücadelesi sonucu önemli avantajlar saðlandý ki, mücadele asimilasyonu durdurma çabasýný yoðunca geliþtirdi" dedi. Yeni sürecin baþlamasý ile sivil toplum kuruluþlarýna büyük sorumluluklar düþtüðünü aktaran Birtek, asimilasyonun bir daha olmamasý için bu sorumluluklarý yerine getireceklerini aktardý. Birtek, demokra-

ma Yýldýz, AKP Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Ayþegül Jale Saraç, Diyarbakýr Valisi Cahit Kýraç'ýn eþi ve çok sayýda kadýn katýldý. Cahit Sýtký Tarancý Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte katýlýmcýlara, enerji verimliliðinin saðlanmasý konusunda çeþitli bilgiler verildi. Toplantýda, Diyarbakýr'da yüksek bir oranda kaçak elektrik kullanýldýðý belirtilerek, konuya iliþkin toplumsal bir bilinçlendirme yapýlmasý gerektiði vurgulandý.

tik özerklikle birlikte Kürtlerin devletten izin almadan anadilde eðitim ile ilgili çalýþmalar yapmasý gerektiðini dile getirdi.

“Ortak kimlik belgesi olmalý”

Birinci oturumda "Eðitim hakký baðlamýnda anadilinde eðitim hakký" adýyla gerçekleþtirilen forumda konuþan Ýstanbul Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Fatmagül Berktay, Diyarbakýr'da var olan muhalefeti önemsediðini belirterek, konuþmasýna baþladý. Ýnsanlarý diðer canlýlardan ayýran özelliðin sadece düþünmenin olmadýðýný aktararak, canlýlar için konuþmanýn da çok önemli olduðunu ifade etti. Çok dilli toplumlarda yasalarýn çok dilliye göre uyarlandýðýný söyleyen Berktay, bazýlarýnýn da çok dilliliði bastýrmaya çalýþtýðýný ifade etti. Türkiye'de yeni anayasanýn inþasý ile yeni bir demokratik bir anayasa için büyük bir fýrsat olduðunu söyleyen Berktay, "Türkiye bunu ne kadar baþarabilir orasý þüphelidir. Demokratik bir anayasa kurumlarý, farklýlýklarý içinde barýndýrarak oluþturur. Asimilasyon politiktir ve iflasý da çok uzak deðildir. Anayasa ortak bir kimlik belgesi olmalýdýr. Bunun için farklýlýklarýn tümünü temsil etmelidir. Toplumsal baðlýlýk önemlidir, sanýrým Öcalan'ýn da anlatmak istediðinin bu olmasý gerektiðini düþünüyorum" diye konuþtu.

“Ýkinci bir dil boðar”

Berktay'ýn ardýndan konuþan Orta Doðu Teknik

Üniversitesi öðrenim görevlisi Prof. Dr. Yasin Ceylan, konuþmanýn ve dilin ayný olduðunu belirterek, "Kimin dilini yasaklarsan, o dilde ne konuþur ne de düþünür. Sen anadilini yasaklarsan ve ona eðitimde ikinci bir dile tabi tutarsan onu boðarsýn. Ben bunu yaþadým. Ben mezradan kentte göç ettiðimde, iki kelime Türkçe bilmiyordum. Ve babam beni okula yazdý. Ýlk 2 sene boyunca sýnýfta kaldým" diye belirtti. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn "Kürtçe medeniyet dili deðildir" sözlerini hatýrlatan Ceylan, "AKP kadrolarýnýn en maharetli isimlerinden biri Kürtçe'nin medeniyet dili olmadýðýný söyledi. Ve kendi grubu içerisinde 70'e yakýn Kürt milletvekili var. Bu 70 kiþinden biri kalkýp demedi 'sen niye böyle söylüyorsun biz medeni deðil miyiz' diyemedi" þeklinde konuþtu.

“Dili yasaklamak hakarettir”

Bir dilin yasaklanmasýnýn o toplumun kiþiliðine hakaret olarak deðerlendirilmesi gerektiðini belirten Ceylan, "Bir aþk yaþanacaksa anadile olur. Anadil yasaklanýrsa ne ahlak kalýr ne aþk. Ýnsan haklarý temel ilahi haklardýr" dedi. Diyarbakýr Eðitim Sen Þubesi'nden Mehmet Ali Eþki ise, bir Arap olarak Kürt çocuklarýný asimile ettiðini söyledi. Bunun dehþet bir þey olduðunu dile getiren Eþki, 4+4+4'ün Kürtler ve diðer azýnlýklar için bu konuda büyük tehdit oluþturduðuna iþaret etti. (DÝHA)


15

BÖLGE

2 Haziran 2013 Pazar

Polis þiddeti protesto edildi HDK, KESK ve DÝSK, Taksim Gezi Parký’nýn yýkýmýna karþý çýkanlara karþý polisin sert müdahalesini protesto ederek, Diyarbakýr halkýnýn Taksim’e sahip çýkacaðýný belirti. DÖKH öncülüðünde gerçekleþtirilen Ortadoðu Kadýn Konferansý’nýn delegasyonu da polis þiddetini protesto etti

DÝYARBAKIR'da HDK, KESK ve DÝSK tarafýndan Taksim Gezi Parký'nýn yýkýmýna karþý çýkanlara karþý polisin sert müdahalesini protesto etmek amacýyla AZC Plaza önünden Koþuyolu Parký'na yürüyüþ gerçekleþtirildi. Yürüyüþe aralarýnda BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ ve 1'inci Ortadoðu Kadýn Konferansý için Diyarbakýr'a gelen 26 ülkeden gelen kadýnlar ve LGBT üyelerinin yaný sýra binlerce kiþi katýldý. Yürüyüþ esnasýnda, "Her yer Taksim her yer direniþ" yazýlý pankart taþýnarak, "Her yer Taksim her yer direniþ", "Selam selam Taksim'e bin selam", "Kürdistan faþizme mezar olacak", "Taksim faþizme mezar olacak" sloganlarý atýldý. Yürüyüþte Roboski katliamý ve doða katliamlarýný anlatan dövizler de taþýndý.

“Pervasýz saldýrýlarý tamamlamaktadýr”

AZC Plaza önünden, Koþuyolu Parký'na kadar yürüyüþ gerçekleþtiren kitle adýna açýklama yapan HDK Diyarbakýr Sözcüsü Zelal Bilgin'in konuþmasý sýk sýk, "Her yer Taksim her yer direniþ" ve "Taksim faþizme mezar olacak" sloganlarý ile kesildi. Bilgin, AKP hükümetinin emekçilere ve doðaya düþman olduðunu belirterek, Taksim'deki polis müdahalesinin bunun bir göstergesi olduðunu söyledi. Bilgin, AKP'nin bir yandan barýþtan, çözümden ve müzakereden bahsettiðini diðer

yandan ise karakollar inþa ederek korucularýn sayýsýný arttýrdýðýný kaydetti. Bilgin, "HPG gerillalarýnýn çekildiði süreçte askeri operasyonlarýn sürdürülmekle yetinmiyor. Batý metropollerinde de iþçi ve emekçilere dönük devlet terörü uygulanmaktadýr. Kürdistan'da çözüm konusundaki samimiyetsizliðini batýda polis eliyle emekçilere dönük pervasýz saldýrýlarý tamamlamaktadýr" diye belirtti.

“Milletin böyle vekili olmaz”

Bilgin'in ardýndan konuþan BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, Taksim'de direnenleri selamla-

Polis Taksim’den çekildi ÝSTANBUL - Gezi Parký'na yapýlmasý planlanan Topçu Kýþlasý projesinin durdurulmasý için yapýlan protestolar 5'inci gününde amacýna ulaþtý. Polis ekipleri dün saat 15:45 sularýnda otobüslere binerek çekildi. Taksim'de dün saat 15.00'de toplanmak için bir araya gelenler Gezi Parký'na girdi. Taksim Meydaný'na ilk olarak

Sýrrý Süreyya Önder ve Sabahat Tuncel'in de aralarýnda olduðu BDP heyeti ulaþtý. Taksim Metrosu önünde bini aþkýn gösterici BDP heyetine katýldý ve basýn açýklamasý yaptý. Açýklama yapan heyet baþta Emniyet ve Valilik olmak üzere yetkilileri istifaya davet etti ve kitle Gezi Parký'na hareket etti. Bu

sýrada polisin TOMA'larý geri çekildi. Kalabalýk Gezi Parký'na doðru ilerledi ve bariyerleri kaldýrarak girdi. Polisin otobüslere binmek üzere yürüdüðü sýrada bazý göstericiler tepki göstermeye devam etti. Bunun üzerine helikopterlerden gaz bombalarý atýldý. Polis daha sonra kalkanlarla kendini koruyarak çekildi.

yarak sözlerine baþladý. Aydoðan, BDP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder'in durumuna deðinerek, AKP'nin doða ve emek düþmanlýðý sonucu AKP polislerinin milletvekili arkadaþlarýný hastanelik edecek kadar pervasýzlaþtýðýný kaydetti. "Buradan arkadaþýmýza geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyoruz" diyen Aydoðan, "Þunu sormak istiyoruz, sizin ileri demokrasi anlayýþýnýz bu mu? Sizin demokrasi dersine ihtiyacýnýz var" dedi. Aydoðan, Baþbakan Erdoðan'ýn demokrasi karþýtý olduðunu vurgulayarak, "Ýsmini vermek istemiyorum, Taksim olaylarýnda yaþanan polis müdahalesi ve yaralanmalardan sonra AKP'nin bir vekili çýkýp sýkýlmadan þunu söyleyebiliyor: 'Onlarýn da caný biber gazý istemiþ.' Milletin böyle vekili olmaz, millete böyle vekillik yapýlmaz" diye konuþtu. Aydoðan'ýn konuþmasýnýn ardýndan kitle Ofis semtine doðru yürüyüþe geçti. Buradan, Ofis Sanat Sokaðý'nda biraraya gelen kitle uzun süre sloganlar atarak, marþlar söyledi. Burada daðýlmak istemeyen kitle ile polis arasýnda kýsa süreli gerginlik yaþandý. Gerginliðin ardýndan kitle bir süre halaylar çektikten sonra daðýldý.

Kadýnlar da polis þiddetini kýnadý

Demokratik Özgür Kadýn

Hareketi'nin (DÖKH) öncülüðünde gerçekleþtirilen 1'inci Ortadoðu Kadýn Konferansý'nýn delegasyonlarý ve BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak'ýn katýlýmýyla Ýstanbul'da gerçekleþtirilen polis müdahalesine iliþkin Green Park Oteli'nin önünde basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Açýklamada konuþan Kýþanak, Taksim'de gerçekleþen saldýrýlarý halka, halkýn yaþam alanlarýna dönük olduðunu belirterek, bunu kesinlikle kabul etmediklerini dile getirdi. Kýþanak'ýn ardýndan konuþan Leyla Xalîd, "Erkek egemen sistemin versiyonu olan Erdoðan'ýn yaptýðý akýl karý deðildir. Onun da egemenliðinin yýkýlacaðý günler gelecek. Kendine fazla güvenmesin" dedi. O arada Arapça "Yýkýlacak yýkýlacak Erdoðan'ýn iktidarý yýkýlacak" ve "Bijî berxwedana Taksîmé" sloganlarý atýldý. Mýsýrlý delegasyon Karima Mohamed Ali Hefnawy ise, Taksim'deki olaylarý kýnadýklarýný belirtti. Hefnawy, "Olaylarý dikkatle izliyoruz. Erdoðan'ýn bu konuda duyarlý olmasýný ve Ortadoðu'da bir önderliðe soyunduysa bunun gereklerini vicdanýnýn sesini dinleyerek yapmalý" diye konuþtu. Açýklama delegasyondaki tüm kadýnlarýn, "Bijî berxwedana Taksîmé" sloganlarý ile son buldu. (DÝHA)


16

BÖLGE

2 Haziran 2013 Pazar

‘Gerçeklerle yüzleþilmeli’ DÝYARBAKIR - ÝHD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarý, "Kayýplar Bulunsun, Failler Yargýlansýn" sloganýyla her hafta Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde düzenlendiði oturma eylemine 225. haftasýnda devam etti. KESK Diyarbakýr Þubeler Platformu, MEYADER ve Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi aktivistlerinin destek verdiði eylemde, bu hafta Lice'de 1994'te askerler tarafýndan gözaltýna alýndýktan sonra katledilen Edip Tanrýverdi'nin akýbeti soruldu. Kayýp hikayesi anlatýlmadan önce konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, Abdullah Öcalan ile yapýlan görüþmelerin ardýndan baþlatýlan sürece dikkat çekerek, "Onurlu bir barýþ gelecekse kayýp-

larýn failleri yargýlanmalý, toplu mezarlar açýða çýkartýlarak bu gerçeklerle yüzleþilmelidir" dedi. Bilici, Taksim Gezi Parký'nda günlerdir süren polis müdahalesine de deðinerek, orantýsýz polis þiddetini kýnadý.

“Parmaðýný kesip hatýra olarak aldýlar”

Eylemde 20 Mart 1994 tarihinde Lice'de gerçekleþtirilen operasyonda gözaltýna alýnan ve katledin Edip Tanrýverdi'nin hikayesi anlatýldý. Hikayeyi, Tanrýverdi'nin annesi Hanife Tanrýverdi Kürtçe anlattý. Tanrýverdi, oðlunun 16 yaþýndayken askerler tarafýndan haksýz bir þekilde gözaltýna alýndýðýný ve iþkence ile katledildiðini belirtti. Oðlunun hikayesini anlatýrken duygularýna hakim olamayan Tanrýverdi, yapýlanlarýn Kayýp yakýnlarý tarafýndan insanlýk dýþý olduðunu kaydedeher hafra yapýlan oturma rek, sorumlulaeyleminde konuþan ÝHD rýn yargýlanmasýný istedi. TanrýDiyarbakýr Þube Baþkaný verdi'nin kýzý KeRaci Bilici, “Çözüm ziban Tanrýverdi ise, babasý katleSüreci”ne dikkat çekerek, kendi“Onurlu bir barýþ gelecekse dildiðinde sinin henüz doðmadýðýný ifade kayýplarýn failleri yargýlanetti. "Babasýz bümalý, toplu mezarlar açýða yümek çok zor. çýkartýlarak bu gerçeklerle Kimse babasýz büyümesin" diyüzleþilmelidir” dedi yen Tanrýverdi, b a b a s ý n ý n PKK'lilere yardým ettiði iddia edilerek gözaltýna alýndýðýný ve gözaltý esnasýnda yanýnda 16 yaþýnda Ferman Cingöz isimli baþka bir yurttaþýn da bulunduðunu söyledi. Tanrýverdi, "Babam ve arkadaþýný gerillalara yardým ettiler diye haksýz yere gözaltýna aldýlar. Yaptýklarý iþkencelerde Ferman Cingöz'ün kulaklarýný, babamýn da parmaðýný keserek hatýra olarak aldýlar" dedi. Gözyaþlarýný tutamayan Tanrýverdi, faillerin yargýlanmasýný istedi. Açýklama, tüm kayýplar için gerçekleþtirilen 5 dakikalýlýk oturma eyleminin ardýndan sona erdi.

ÞANLIURFA

ÝHD Þanlýurfa Þubesi ile kayýp yakýnlarý tarafýndan kaybedilenlerin akýbetini sormak amacýyla

"Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" sloganýyla Karakoyun Ýþ Merkezi önünde gerçekleþtirilen eylemin 51'incisi, Ýstanbul Taksim Meydaný Gezi Parký'nda ki aðaçlarýn kesilmesine karþý direnen yurttaþlara adandý. 19921997 yýllarý arasýnda gözaltýnda kaybedilenlerin akýbetini sormak amacýyla bu hafta gerçekleþtirilen eyleme kayýp yakýnlarý, BDP yöneticileri, CHP Þanlýurfa Ýl Baþkaný Ferhat Karataþ, KESK bileþeni sendika temsilcileri ve çok sayýda yurttaþ katýldý.

“Dosyalarda geliþme yok”

Bu haftaki eylemde açýklama yapan ÝHD Urfa Þube Baþkaný Cemal Babaoðlu, gezi parkýndaki polis saldýrýsýnýn kabul edilemez olduðunu söyleyerek, "Hani her türlü demokratik eylem yapýlabilirdi. Aðaçlarý korumak için çadýr açan insanlara saldýrmak neyin nesidir?" diye sordu. Babaoðlu, Urfa'da ellerinde 35 kayýp dosyasýnýn olduðunu belirterek, "BDP Urfa Milletvekili Ýbrahim Ayhan'ýn soru önergesine Ýçiþleri Bakaný'nýn verdiði yanýtta 53 dosyanýn aydýnlatýldýðýný, HADEP PM üyesi Muhsin Melik'in dosyasýnýn da aralarýnda olduðu birçok dosyanýn ise soruþturmasýnýn devam ettiðini belirtti. Bizim elimizdeki dosyalarýn hiç birinde geliþme yok. Bakanlýk tali-

mat versin. Ve elimizdeki dosyalarýmýzýn belgelerini biz verelim, aydýnlanýr zaten" diye konuþtu. Grup, açýklamanýn ardýndan 5 dakikalýk oturma eylemi yaptý.

BATMAN

ÝHD Batman Þubesi üyeleri ile kayýp yakýnlarý da, Gülistan Caddesi'ndeki eylemi bu hafta da gerçekleþtirdi. 1990'lý yýlarda kaybedilenlerin resimlerinin bulunduðu "Kaybedilenler" ile "Kayýplar bulunsun failleri yargýlansýn" pankartýnýn açýldýðý eyleme, kayýp yakýnlarý, ÝHD yönetici ve üyeleri, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi aktivistleri, BDP, KURDÎDER, MEYADER yöneticileri ve STK temsilcilerinin yaný sýra çok sayýda yurttaþ katýldý. Kayýplarýn ve gözaltýnda yaþamlarýný yitirenlerin fotoðraflarýnýn taþýndýðý eylemde açýklama yapan ÝHD Batman Yöneticisi Ýlyas Ekinci, kayýplar, faili meçhul cinayetler ve toplu mezar gerçeði ortaya çýkarýlýncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

“Toplumu tedirgin ediyor”

Ekinci, hasta tutuklularýn durumuna dikkat çekerek, þöyle devam etti: "Son günlerde bazý cezaevlerinde tekrar hak ihlalleri ve keyfi uygulamalar ile aðýr hasta mahpuslarýn tedavilerinin yapýlmamasý nedeniyle 6 mahpusun cezaevinde yaþamý-

ný yitirmesi toplumu tedirgin etmektedir. Bir yýl önce Adana Pozantý Cezaevi'nde çocuklara yönelik yaþanan cinsel istismar, iþkence ve kötü muameleden sonra þimdi de Ýzmir Þakran ve Antalya Çocuk Cezaevi'nde çocuklara yönelik istismar, kötü muamele ve aðýr iþkence iddialarý basýna ve kamuoyuna yansýdý. Þakran Cezaevi'nde çocuklara iþkence ve onur kýrýcý muamele yapýldýðý, Antalya Cezaevi'nde cinsel taciz, iþkence ve istismar yapýldýðý bilgilerinin ulaþmasý üzerene ÝHD, ÇHD ve milletvekilleri konularý araþtýrmýþ ve bu þikayetleri doðrular nitelikte bulgulara ulaþýlmýþtýr. Bu raporun basýn ve kamuoyuna yansýtýlmasý toplumu tedirgin etmiþ ve kaygýlandýrmýþtýr."

“Çocuk koðuþlarý kapatýlmalýdýr”

Çocuklara yönelik cinsel istismar, kötü muamele, iþkence gibi her türlü hak ihlallerinin takipçisi olacaklarýný belirten Ekinci, "Cezaevlerinde çocuklara yönelik cinsel istismar, süngerli odada dayak, hücre cezasý gibi her türlü iþkence ve kötü muamele derhal son bulmalý, sorumlular derhal yargý önüne çýkarýlmalý ve çocuk tutukluluðuna son verilip cezaevlerindeki çocuk koðuþlarý kapatýlmalýdýr" þeklinde konuþtu. (DÝHA)


17

BÖLGE

2 Haziran 2013 Pazar

Van’da açlýk grevi sona erdi Van F Tipi Cezaevi’nde 24 siyasi tutuklunun cezaevlerindeki baskýlarý protesto etmek ve þartlarýn iyileþtirilmesi talebiyle 12 Mayýs’ta baþlattýklarý süresiz ve dönüþümsüz açlýk grevi 20’nci gününde sona erdi VAN F Tipi Cezaevi'nde 24 siyasi tutuklunun cezaevlerindeki baskýlarý protesto etmek ve þartlarýn iyileþtirilmesi talebiyle 12 Mayýs'ta baþlattýklarý süresiz ve dönüþümsüz açlýk grevini 20'nci gününde sona erdi. Tutuklular, Van TUYADDER aracýlýðýyla yaptýklarý açýklamada, "Bizler Van F Tipi Cezaevi tutsaklarý olarak, 12 Mayýs'ta baþlattýðýmýz süresiz ve dönüþümsüz açlýk grevlerinin temeli olan taleplerimizin, büyük bir kýsmý kabul edildiðinden, ayrýca içinde bulunduðumuz hareketin üzerinde hassasiyetle durduðu ge-

Kýzýltepe’deki Suriyeli çocuklar okul istedi

liþmeler ýþýðýnda 19 gün süren süresiz ve dönüþümsüz açlýk grevimiz baþta olmak üzere diðer tüm boykot niteliðindeki eylemlerimizi bugünden itibaren sonlandýrmýþ bulunmaktayýz" denildi. Açýklamada, "Kabul edilen taleplerimizin güvencesi olarak gördüðümüz Van Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Van Barosu Cezaevi Komisyonu, Van TUYAD-DER Baþkanlýðý ve BDP Van Milletvekili Sayýn Özdal Üçer'in bu taleplerimizin ve Van F Tipi Cezaevi'ndeki koþullarýn takipçisi ve denetleyicileri olacaklarýndan kuþkumuz yoktur.

Çerçilik geleneðini sürdürüyor Köy köy gezerek Çerçilik yapan Mehmet Þirin Akarsu, 12 yýldýr bu iþi yaptýðýný ve bu yolla geçimini saðladýðýný ifade etti. Muþ'ta aldýðý gündelik kullaným eþyalarýný arabasýyla köylere getiren Akarsu, çerçilik geleneðini sürdürüyor

Bunun için eylemimiz boyunca bizi takip eden, emek harcayan tüm kurum, kuruluþ ve þahýslara teþekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Tutuklularýn tedavi edilmeye baþlandý

Cezaevi yetkilileri ile görüþtükten sonra Van TUYAD-DER binasýnda açýklama yapan Þube Baþkaný Ahmet Aygün ve Van Barosu Cezaevi Komisyonu Üyesi Cahit Ertan da eylemin sona erdiðini dile getirdi. Açlýk grevinde bulunan tutuklularýn saðlýk kontrolünün yapýldýðýný dile geti-

ren Aygün, "Tutsak arkadaþlarýn saðlýk durumunda ciddi bir sýkýntýnýn olmadýðýný da bildirmek isteriz. Bu mutluluk verici. Yaþanan bu deneyimler ve sergilenen bu direniþler, bizlere yol gösterici olmalý. Umut ediyoruz ki gelecekte ayný sorunlar tekrar karþýmýza çýkarýlmaz. Bu anlamda baþta Van Cumhuriyet Baþsavcýlýðý olmak üzere cezaevi savcýlýðýna, cezaevi idaresine, kabul edilen haklý taleplerin uygulamada hassasiyetle takipçisi olmalarý yönünde çaðrýda bulunuyoruz" diye belirtti. (DÝHA)

MUÞ'ta köy köy gezerek çerçilik yapan Mehmet Þirin Akarsu, eskiden köylerin gözdesi olan çerçi geleneðini sürdürüyor. Köyleri gezerek sebze, giyim, oyuncak ve temizlik malzemeleri satan Akarsu, müþterilerinin çoðunluðunun kadýnlar olduðunu söyledi. Akarsu, bazen malzemeleri takas ederek, ticaret yaptýðýný belirtti.

“Eþyalarý pancarla takas ediyoruz”

Akarsu, "Müþterilerimin hepsi neredeyse kadýnlardýr. Kadýnlar borçlarýna çok sadýktýr. Erkeklerden daha saðlamdýrlar. Kadýnlar genelde daðda topladýklarý kenger ve diðer

pancarlarý getiriyorlar. Yerine de eþya alýyorlar. Sadece pancar deðil peynir, yoðurt, yumurta gibi malzemeleri getiriyorlar. Eskilerde olduðu gibi takas iþlemi yapýyoruz. Bu gibi malzemeleri getirerek yerine eþya alýyorlar. Kadýnlar genelde, çocuklara oyuncak, temizlik malzemeleri, sebze ve gýda malzemelerini alýyorlar. Erkek farkýna varmadan kadýnlar evin geçimini saðlýyorlar zaten" dedi.

“Çerçilik bitme noktasýna geldi”

Çerçilik geleneðini devam ettirdiðini ifade eden Akarsu, bu mesleðin de yavaþ yavaþ bittiðini ifade et-

MARDÝN - Suriye'den kaçýp Mardin'in Kýzýltepe ilçesine sýðýnan mültecilerin çocuklarý, aileleriyle birlikte Özgürlük Meydaný'nda toplanarak, kendilerine okul yapýlmasý için eylem yaptý. Özgürlük Meydaný'nda toplanan yaþlarý 7 ila 12 arasýndaki yaklaþýk 30 çocuk ve aileleri, ellerinde Arapça yazýlý pankartla eylem yaptý. Çocuklara destek veren ve basýn açýklamasý yapan Suriye uyruklu Sinan Hasan ve Selahaddin-i Eyyubi Yardým Derneði Baþkaný Muhammet Ferit Adýn, Suriyeli çocuklar adýna bu eyleme katký sunduklarýný söyledi. Hasan ve Adýn, Suriyeli çocuklarýn eðitim görebilmeleri için okul talebinde bulunduklarýný ifade etti. Açýklamanýn ardýndan Suriyeli çocuklar, yetkililer tarafýndan daðýtýlan kýrtasiye malzemelerini alarak olaysýz bir þekilde daðýldý. (ÝHA)

ti. Büyük maðazalarýn açýlmasýyla beraber çerçiliðin de bitme noktasýna geldiðinden yakýnan Akarsu, "Büyük maðazalar açýldý. Ýnsanlar artýk büyük maðazalarý tercih ediyor. Biz de kýrsal yerlerde bu geleneði devam ettiriyoruz. Genelde kadýnlar tercih ediyor. Çünkü kadýnlar merkeze gidemiyor. Bir þeyler lazým olduðunda erkek merkeze gidip alýyor. Bundan dolayý çerçilik en çok kadýnlarýn iþine yarýyor" diyerek, hizmet etmekten memnuniyet duyduðunu dile getirdi. Akarsu, elinden geldiði kadar bu geleneði yaþatmaya çalýþacaðýný sözlerine ekledi. (DÝHA)


18 2 Haziran 2013 Pazar

ekonomi

Kredi kartýný ödeyemeyen esnafa koþuyor TÜRKÝYE Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, kredi kartý ödemelerinde zorluk çeken vatandaþýn esnafa yöneldiðini belirtti. Palandöken, yaptýðý yazýlý açýklamada yanýltýcý indirim ve taksitli kampanyalarla bilinçsizce alýþ veriþe yönlendirilen insanlarýn ihtiyaçlarý olmayan mallarý satýn aldýklarýný öne sürdü. Bilinçli kullanýmda kolaylýk saðlayacaðý bilinen kredi kartlarýnýn gelir ile orantýlý olarak verilmediðinin altýný çizen Palandöken, "Bankalar yüksek limitli kredi kartý vermemeli. Düþük gelirli kiþiye 10 bin lira kredi limitli harcama kartý verilince insanlarýn borç bataklýðýna düþmesi artýyor. Þu an 2 milyon ailenin ocaðýna ateþ düþmüþ durumda" ifadelerini kullandý. Türkiye'deki kredi kartý sayýsýnýn geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 6,4 arttýðýný anýmsatan Palandöken, þunlarý kaydetti: "Kredi kartý borçlarýný ödeyemez duruma gelen ve adeta patlayan vatandaþ mahalle esnafýna koþuyor. Bugün kuaförden lokantacýya, taksiciden mobilyacýya, bakkaldan manifaturacýya kadar küçük esnafýn veresiye defterlerinin yapraklarý yeniden dolmaya baþladý. Þuan esnafýn piyasadan en az 10 milyar alacaðý birikmiþ durumda. Taksitlerle her þeyi alabileceði hissine kapýlanlar, taksitler birikip bütçeyi aþýnca piþman oluyorlar ama son piþmanlýk fayda etmiyor."

$ €

DOLAR: 1,870 EURO: 2,427 ALTIN: 83,991 BIST: 85.990,01

Tarým arazilerinde tek mirascý dönemi Tarýmsal arazilerin, bölge farklýlýklarý göz önünde bulundurularak asgari büyüklüklerin altýnda bölünmesini engelleyecek sistem, Türkiye miras düzenlemesinde yer alacak DÝYARBAKIR - Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, "dünyanýn birçok ülkesinde uygulanan, tarýmsal arazi ve iþletmelerin, bölge farklýlýklarý göz önünde bulundurularak asgari büyüklüklerin altýnda bölünmesini engelleyecek sistemin, bundan sonra Türkiye miras düzenlemesinde de yer alacaðýný" bildirdi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý ve Medeni Kanun'da deðiþiklik öngören tasarý TBMM Baþkanlýðý'na sunuldu.

1 yýllýk süre tanýnacak

Miras konusunda yeni düzenlemeler getiren tasarýya göre, dünyanýn birçok ülkesinde uygulanan, tarýmsal arazi ve iþletmelerin, bölge farklý-

lýklarý göz önünde bulundurularak asgari büyüklüklerin altýnda bölünmesini engelleyecek sistem, bundan sonra Türkiye miras düzenlemesinde de yerini alacak. Tasarýnýn yasalaþmasýyla mirasçýlara vefatýn ardýndan kendi aralarýnda anlaþmaya varabilmeleri için 1 yýllýk süre tanýnacak. Anlaþmaya varýlamamasý durumunda iþletmenin kullanýcýsýný mahkeme belirleyecek. Mirasçýlardan istekli olmamasý halinde iþletmenin tamamý satýlabilecek. Arazi sahibinin vefatý halinde mirasçýlar devir iþlemini en geç 2 yýl içinde tamamlayacak. Devir iþlemlerinden damga vergisi, harç ve diðer masraflar alýnmayacak.

‘Ýhracat tabana yayýlýyor’ ANKARA- Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, yaptýðý yazýlý açýklamada, Mayýs ayý Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) ihracat kayýt rakamlarýný deðerlendirdi. TÝM verilerine göre, mayýs ayýnda ihracatýn yüzde 8.6 artarak 12 milyar 723 milyon dolar olduðunu belirten Çaðlayan, sanayi ürünleri ihracatýnýn yüzde 6,3 artýþla 10 milyar 437 milyon dolara, tarým ihracatýnýn yüzde 15,7 artarak 1 milyar 777 milyon dolara, madencilik ürünleri ihracatýnýn da yüzde 41,2 oranýnda artarak 509 milyon dolara yükseldiðini kaydetti. Mayýs ayýnda oransal bazda en yüksek ihracat artýþlarýnýn zeytin ve

zeytinyaðý (yüzde 145), gemi ve yat (yüzde 113), madencilik ürünleri (yüzde 41), diðer sanayi ürünleri (yüzde 37), su ürünleri ve hayvansal mamuller (yüzde 29), mücevher (yüzde 27) ve hububat, bakliyat, yaðlý tohumlar ve mamulleri (yüzde 24) sektörlerinde yaþandýðýnýn altýný çizen Çaðlayan, þunlarý kaydetti: "Mayýs ayýnda toplam 221 ülke/gümrük bölgesine yönelik ihracat yapýldý. Dünyanýn her noktasý artýk bizim ihraç pazarýmýz. Yüzümüz sadece AB'ye deðil, tüm dünyaya dönük. AB'ye ihracatýmýz yüzde 7.4 oranýnda artarak 5 milyar 171 milyon dolar oldu. AB'nin dünyadan ithalatý gerileme

Kredi de kullanabilecekler

Mirasçýlara devri yapýlan arazilerin tarým dýþý kullanýmlarýnda meydana gelebilecek deðer artýþlarý diðer hissedarlara kullanýcý tarafýndan eþit olarak ödenecek. Mirasçýlarýn anlaþmazlýðý halinde satýþ iþleminde öncelik sýnýrdaþ tarým arazisi sahibine verilecek. Kanun yürürlüðe girmeden önce açýlan davalarda eski hükümler uygulanacak.

devam ederken, bizden ithalatý artmaya baþladý. Ortadoðu ülkelerine ihracatýmýz yüzde 7,9 oranýnda artarak 2 milyar 496 milyon dolara çýktý. Mayýs ayýnda 100 milyon dolarýn üzerinde ihracat gerçekleþtirdiðimiz ülke sayýsý 28 oldu. 100 milyon dolarýn üzerinde ihracat gerçekleþtiren 17 il var. Ocak-Mayýs döneminde tüm illerimiz ihracat yapmýþ durumda. Ýhracat giderek tabana yayýlýyor. En çok ihracat gerçekleþtirdiðimiz iller sýralamasýnda ilk beþte Ýstanbul (5 milyar 546 milyon dolar), Bursa (1 milyar 156 milyon dolar), Kocaeli (1 milyar 151 milyon dolar), Ýzmir (757 milyon dolar) ve Ankara (629 milyon dolar) var." Bakan Çaðlayan, 2013'ün Türkiye için de dalgalý bir yýl olacaðýný

ifade ederek, "Tüm dünyada dýþ ticarette bir duraðanlýk var. Yýlýn geri kalanýnda da ciddi canlanma beklemiyoruz. Ancak Türkiye olarak proaktif hareket etmeye devam ediyoruz. 2013'te ihracat artýþýmýz tek haneli olacak ama yine de 158 milyar dolarlýk OVP hedefine ulaþacaðýz" deðerlendirmesini yaptý.

Mirasçýlar, arazilerin iþletmesini bir kiþiye verebilecekleri gibi þirket vasýtasýyla da iþletebilecekler. Mirasý devralanlar istekleri halinde kredi de kullanabilecekler. Düzenlemeyle tarlalarda 20 dönüm, dikili arazilerde 5 dönüm, örtü altý tarýmý yapýlan arazilerde 3 dönümün altýnda bölünme olmayacak.


19

DÜNYA

2 Haziran 2013 Pazar

Taksim direniþi dünya basýnýnda Taksim Gezi Parký’nýn yýkýlarak Topçu Kýþlasý’na dönüþtürülmesini protesto edenyurttaþlara yönelik polisin sert müdahalesini, dünya basýný yakýndan takip etti. Protestolarý takip eden dünya basýný, gösterilerin “küçük bir çevre eyleminden” hükümete karþý büyük bir gösteriye dönüþtüðünü duyurdu tirdiðini bunun da ülkenin laik kesimi tarafýndan büyük tepki çektiðini bildirdi.

Doða savaþý taktirle karþýlandý

DÝYARBAKIR - Taksim Gezi Parký'nda günlerdir devam eden protestolarý ve buna karþý polisin müdahalesini dünya basýný yakýndan izliyor. El Cezire, BBC, Guardian gibi birçok yabancý basýn yaþanan protestolarý geniþ bir þekilde aktardý. El Cezire televizyonu Taksim Gezi Parký'ndaki olaylarý canlý yayýmladý. Gerçekleþtirilen yayýnda spikerin 'Türk Baharý" ifadesini kullanmasý dikkat çekti. "Polis, kentin merkezindeki Gezi Parký'nýn yýkýlmasýna karþý barýþçýl gösteriyi darmadaðýn etmek için gözyaþartýcý gaz ve tazyikli su kullandý" diyen El Cezire'nin muhabiri "Farklý istikametlere koþan çok sayýda turisti gördük. Ýnsanlar, kafeteryalara ve evlere sýðýnmaya çalýþýyor. Polis farklý yönlere gaz sýkýyor" diye aktardý.

‘Herkesi bir araya getirdi’

Ýngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden biri olan Guardian, "Ýstanbul'daki protestolar Türk Baharý'nýn tohumlarýný ekiyor" baþlýðýn ile verdi. Küçük çapta baþlayan bir protestonun hükümete karþý büyük bir gösteriye dönüþtüðünü söyleyen gazete, "Bu gösteriler Türkiye için alýþýlmadýk, çünkü genç yaþlý, saðcý solcu, Kürtçü Türkçü herkesi biraraya getirdi" yorumu yaptý. Ýngiliz yayýn kuruluþu BBC, Taksim Meydaný'nda devam eden protesto gösterisinin dördüncü gününde çýkan olaylarda polisin kullandýðý biber gazý ve tazyikli su yüzünden 12 kiþinin yaralandýðýný aktararak, yaralýlarýn Taksim civarýnda bulunan hastanelere kaldýrýldýðýný belirtti. Ma-

sum bir çevre koruma protestosunun hükümet karþýtý bir gösteriye dönüþtüðünü belirten BBC, polisin göstericilere müdahalesinin Uluslararasý Af Örgütü ve ABD tarafýndan kýnandýðýný da aktardý. Ýngiltere'nin öne çýkan gazetelerinden Financial Times, Daniel Dombey imzalý haberinde "Türk polisi protestoculara karþý biber gazý kullandý" baþlýðýný kullanarak hükümetin 75 yýllýk parký alýþveriþ merkezine dönüþtürmek istediðini, buna karþý çýkanlarýn da karþýt bir gösteri düzenlediklerini yazdý. Muhalefetteki siyasetçilerin ve bazý gözlemcilerin Taksim'deki protestonun hükümetin giderek artan baskýcý yönetiminin bir sonucu olarak gördüklerini belirterek, hükümetin kýsa bir süre önce alkol tüketimine yasak ge-

ABD: Ýstikrar özgürlüklerle gelir GEZÝ Parký'ný protesto etmek için baþlayan ancak polisin sert müdahalesi sonrasý tüm yurda yayýlan olaylara bir tepki de ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan geldi. Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn günlük basýn toplantýsýnda gazeteciler tarafýndan gündeme getirilen Türkiye'deki olaylarý deðerlen-

diren sözcü Jen Psaki, yaralý sayýsýndan endiþe duyduklarýný belirterek göstericilerin temel hak ve özgürlüklerine vurgu yaptý. Psaki, ABD'nin Türkiye'nin uzun süreli istikrarý, güvenliði ve refahýnýn, ifade ve toplanma temel özgürlüklerinin saðlanmasýyla garanti altýna alý-

nacaðýna inandýklarýný söyledi. Gösterilerin de bu yönde bir giriþim olarak göründüðüne deðinen Dýþiþleri Sözcüsü. "Bu özgürlükler her saðlýklý demokraside çok önemlidir. Uluslararasý Af Örgütü'nün raporunu gördük, olayla ilgili biz de halen kendi bilgilerimizi topluyoruz" diye konuþtu.

Almanya'nýn ZDF kanalý, Taksim'de yaþanan doða savaþýný büyük bir takdirle karþýladý. Amerika'da yayýnlanan Washington Post gazetesi, þehrin merkezindeki bir parkýn korunmasý ile baþlayan protestonun hükümete karþý giderek, büyüyen bir gösteriye dönüþtüðünü yazdý. Ýstanbul'da baþlayan hükümet karþýtý protestonun benzerlerinin diðer kentlerde de düzenlendiðini yazan gazete, polisin biber gazý ve tazyikli sularla meydanda toplanan binlerce protestocuyu uzaklaþtýrdýðýný ifade etti.

Muhalifler iki savaþ uçaðý düþürdü SURÝYE'de Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) baðlý birliklerin, Halep ve Humus þehirlerinde iki savaþ uçaðýný düþürdüðü iddia edildi Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC), ÖSO'ya baðlý birliklerin, ülkenin kuzeydeki Halep þehrinde bulunan Neyrab hava üssü ile Humus'un Tedmur ilçesindeki daðlýk alanda Rus yapýmý iki savaþ uçaðýný düþürdüðünü belirtti. Humus'ta düþürülen uçaðýn pilotunun silahlý muhaliflerce esir alýndýðýný aktaran LCC, 1969 doðumlu pilotun ismini Basim Haydar olarak açýkladý.

‘Taksim-Tahrir’

Polisin göstericilere müdahalesiyle olaylarýn daha da büyüdüðünü belirten New York Times gazetesi ise, hükümetin Mýsýr'ýn baþkenti Kahire'deki Tahrir Meydaný'na benzer sayýlabilecek Taksim Meydaný'na Osmanlý çaðýndan bir kýþla inþa etmeyi planladýklarýný yazdý. Gazete, Baþbakan Erdoðan'ýn Türkiye'nin dindar kitlesinden büyük destek aldýðýný ancak laik kesimin, hükümetin muhalif görüþlere tolerans gösterememesinin bir göstergesi olarak gazetecilerin tutuklanmasýný eleþtirdiðini ifade etti. (DÝHA)

ABD’de hortum yine can aldý NEW YORK - ABD'nin Oklahoma eyaletinde meydana gelen hortumlarda beþ kiþinin öldüðü bildirildi. Oklahoma'da 10 gün aradan sonra yeni bir hortum dalgasý etkili oluyor. Yetkililer, Oklahoma City yakýnlarýnda oluþan hortumlarda 5 kiþinin hayatýný kaybettiðini bildirdi. Hortumlarda birçok ev zarar görürken araçlar ve aðaçlar devrildi, otoyollar kapandý. Bölgede 80 binden fazla aboneye de elektrik verilemiyor. Ölenler arasýnda içinde bulunduklarý araç takla atan bir anne ve çocuðunun da olduðu, 14 yaralýnýn da hastanelere kaldýrýldýðý belirtildi. Meteoroloji yetkilileri, ABD'nin orta batýsýnda bulunan diðer eyaletler için de hortum uyarýsý yaparak halktan evlerinden çýkmamalarýný istedi. Oklahoma'da 10 gün önce meydana gelen hortumlarda 24 kiþinin hayatýný kaybetmiþ, 12 bin ev hasar görmüþtü.


20

YURT HABER

2 Haziran 2013 Pazar

163 bin konut risk altýnda En çok þikayet ‘cep’ten geldi Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu'na son 10 aylýk dönemde 46 bin 352 þikayet gelirken, bunlarýn yaklaþýk yarýsýnýn cep telefonu hizmetleriyle ilgili olmasý dikkati çekti

DÝYARBAKIR - Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu'nun (BTK) Türkiye Elektronik Haberleþme Sektörü Raporundan yapýlan derlemeye göre, 1 Aðustos 2012-15 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda kuruma 46 bin 352 þikayet yapýldý. Bu þikayetlerin 42 bin 87'si cevaplanýrken, bin 791'si iþleme konuldu, 2 bin 60'ý ise reddedildi. Þikayetlerin sektör bazýnda daðýlýmýna bakýldýðýnda, en fazla þikayetin yüzde 49,83'le cep telefonu hizmetleriyle ilgili olduðu görüldü. Þikayetlerin yüzde 32,50'si internet, yüzde 11,25'i uydu platform, yüzde 5,83'ü sabit telefon, yüzde 1'i ise Kablo TV hizmetleriyle ilgili gerçekleþti. Yurttaþlar en çok faturalardan þikayetçi oldu. Tüketici þikayetlerinin konusuna göre daðýlýmýnda en fazla þikayet konusunun baþýnda yüzde 44,58 ile uydu platformda fesih/geçici durdurma yer aldý. Konusuna göre þikayetlerde yüzde 37'lik oranla cep telefonu faturalarý, yüzde 21,29 ile Kablo TV faturalarý, yüzde 20 ile internet faturalarý ve yüzde 19,49 ile de sabit telefon faturalarý þikayet edildi.

Kentsel dönüþümün yýllýk bilançosuna göre, yaklaþýk 4 bin hektarlýk alanda 163 bin birim konut riskli ilan edilirken, hak sahiplerine ise 28,5 milyon lira kira yardýmý yapýldý. Kentsel dönüþüm kapsamýnda Diyarbakýr, Sakarya, Ýzmir ve Rize'de yýkýmlar gerçekleþtirildi

DÝYARBAKIR - Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnca hazýrlanan kentsel dönüþüm yasasýnýn bir yýllýk bilançosu açýklandý. Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýndaki Kanun'un geçen yýl 31 Mayýs'ta Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmesiyle, Türkiye'nin 20 yýllýk dönüþüm süreci baþladý.

150 kamu binasý yýkýldý

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn önceki yýl meydana gelen Van depremi sonrasýnda ''Ýktida-

rýmýza bile mal olsa yapacaðýz'' sözleriyle gündeme gelen kentsel dönüþüm kapsamýnda, ilk olarak 5 Ekim 2012'de 33 ildeki 150 kamu binasý yýkýldý. Ýlk kazma Ýstanbul Esenler'de Havaalaný Mahallesi'nde vurulurken, Sarýgazi'de Milli Savunma Bakanlýðý lojmanlarýndaki 10 bina ''emülit'' ile yýkýldý. Böylece Türkiye'de ilk kez patlatma yöntemiyle yýkým yapýldý. Kentsel dönüþümde ikinci yýkým dalgasý ise 6 Nisan'da ayný anda 5 ilde

kiþilere ait riskli binalarýn yýkýmýyla baþladý. Bu kapsamda, Ýstanbul'daki üç bölgenin yaný sýra Diyarbakýr, Sakarya, Ýzmir ve Rize'de yýkýmlar gerçekleþtirildi.

4 hektarlýk alan riskli ilan edildi

Ülkede 20 yýlda afet riski taþýyan toplam 6,5 milyon binanýn yýkýlmasýnýn hedeflendiði dönüþümün ilk yýlýnda, Bakanlýk tarafýndan riskli yapýlarýn süratle tespiti için 443 kurum ve kuruluþ lisanslandýrýldý. Bir yýlda yaklaþýk 4 bin hek-

Bütün ehliyetler deðiþiyor! Ehliyet yasasýndaki deðiþiklikler, yeni hazýrlanan “torba” teklife girdi. Buna göre, 22 Ocak 2014 tarihine kadar ehliyetlerin tamamý çipli ehliyetlerle deðiþtirilecek DÝYARBAKIR - - Hükümetin bir süre önce tartýþmaya açtýðý ehliyet yasasýndaki deðiþiklikler, yeni hazýrlanan "torba" teklife girdi. Buna göre, uluslararasý sürücü bel-

geleri dünyanýn her yerinde kullanýlacak. 22 Ocak 2014 tarihine kadar ehliyetlerin tamamý çipli ehliyetlerle deðiþtirilecek. Daha önce hazýrlanan taslaðýn "gerekli ve

acil bölümleri" torba teklifin içine alýndý. TBMM tatile girmeden çýkartýlacak düzenleme þunlarý getiriyor: * Ehliyetlerin uluslarararý alanda geçerliliðinin olmasý için düzenleme yapýlacak. Uluslararasý sürücü belgeleri çipli olacak. AB'ye uyumu saðlanacak ehliyetler, 22 Ocak 2014 tarihine kadar deðiþtirilecek. Uluslararasý sürücü belgesine iliþkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek. * Yapýlacak deðiþiklikle yabancýlar ehliyetlerini Türkiye'de deðiþtirile-

tarlýk alan ise riskli ilan edildi. Bu alandaki 101 bin 221 binada 163 bin 98 birim konut bulunurken, dönüþüm uygulamasýna tabi tutulan nüfus sayýsý ise 634 bine ulaþtý. Süreçte toplam 7 bin 88 binada 13 bin 8 birim yýkýldý. 11 bin 318 binadaki 33 bin 841 birimin yýkýmýna ise devam ediliyor. Bakanlýðýn, dönüþtürülecek alanlarda yaþayan hak sahiplerini maðdur etmemek için baþlattýðý kira yardýmý da 28,5 milyon lirayý buldu.

bilecek. Yabancýlar kendi ülkelerinde aldýklarý ehliyetler Türkiye'de belli bir süre geçerli oluyordu ve deðiþtirilemiyordu.

Ehliyetler süreli olacak

* B sýnýfý ehliyeti varken, kamyon kullananlara 700 lira ceza verilecek. Ehliyetlerin geçerlilik süresi olacak. Bu süre sonunda ehliyetler yenilecek. Ancak yenileme sýrasýnda harç alýnmayacak. Süresi dolan ehliyetini deðiþtirmeyene 343 lira ceza verilecek.

Sadece direksiyon sýnavý

* Ehliyet sýnavlarýný gerçek ve tüzel kiþiler yapabilecek. Teorik sýnav için kurs þartý kaldýrýlýyor. Sadece direksiyon için kursa gitme þartý olacak. MEB teorik sýnavý elektronik ortamda da yapabilecek.


21

KÜLTÜR-S SANAT

2 Haziran 2013 Pazar

Aðrý Daðý bilim insanlarýný bekliyor Varto da ‘Bilindik Haller’ sahnelendi

Bilim insanlarý ve akademisyenler, çözüm süreciyle Aðrý Daðý’nda bilimsel araþtýrmalar yapýp bölgedeki bitkileri bilim dünyasýna kazandýrmak için çalýþacak

AÐRI -Türkiye'nin en yüksek Avrupa'nýn ise ikinci en yüksek daðý olan 5 bin 137 metre yüksekliðindeki Aðrý Daðý, bilimsel ve akademik araþtýrmalarýn merkezi olacak. Iðdýr Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýbrahim Hakký Yýlmaz yaptýðý açýklamada, Aðrý Daðý'nýn, bölgedeki üniversitelerde çalýþan akademisyen ve bilim insanlarýnýn uðrak yeri olacaðýný söyledi.

Yýlmaz, yaklaþýk 27 yýldýr bölgede görev yaptýðýný, güvenlik sorunlarý nedeniyle Aðrý Daðý ile ilgili proje yapýp yürütemediklerini vurguladý. Çözüm süreciyle Aðrý Daðý'nda araþtýrma yapma imkaný bulacaklarýný anlatan Yýlmaz, "Çözüm süreciyle bu daðýn bitki florasýný incelemek, burada vejetasyon çalýþmasý yapmak ve daðýn turizme kazandýrýlmasýyla ilgi-

Bugün ne okusam? Sýkýysa Yakala! Sadece zenginlerden ve soyulmayý hakeden kiþileri hedef alan Arsen Lüpen, çekiciliðini ve zekasýný kullanarak her türlü durumdan kurtulmasýný biliyor. Sýklýkla polise ve kurbanlarýna iþleyeceði suç ile ilgili mektuplar yazar. Bu sayede iþleyeceði suçlarý daha meydan okuyucu, daha heyecanlý, daha eþsiz kýlýyor. "Sýkýysa Yakala!" bu nedendir ki, özellikle Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle) ve Hercule Poirot (Agahta Cristie) hayranlarýnýn mutlaka okumasý gereken bir kitap haline gelmiþtir. Sürükleyiciliði, temposu ve zeka dolu kurgusuyla elinizden býrakamayacaðýnýz "Sýkýysa Yakala!" ile Arsen Lüpen serisinin baðýmlýsý olacaksýnýz. Yazar: Maurice Leblanc Çevirmen: Enver Günsel Sayfa Sayýsý: 392 Baský Yýlý: 2013 Dili: Türkçe Yayýnevi: Tutku Yayýnevi

li projeler yapýp yürütmek hayalimizdi. Baþlatýlan bu süreçle bu hayalimiz gerçeðe dönüþtü'' dedi. Prof. Dr. Yýlmaz, dünyaca ünlü bilim insanlarýnýn bu görkemli ve zengin bitki örtüsüne sahip daðda bilimsel çalýþma yapmak için Türkiye'ye geleceðini ifade ederek, ''Buradaki birçok bitki, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanýlmaya baþlayacak. Aðrý Daðý'nýn ismini duymayan kalmayacak.

MUÞ'un Varto ilçesinde Eðitim-Sen Varto Temsilciliði üyelerinin hazýrladýðý "Bilindik Haller" adlý tiyatro oyunu ilgiyle izlendi. Eðitim-Sen Varto Temsilciliði tarafýndan hazýrlanan "Bilindik Haller" isimli tiyatro oyunu Mordem Kültür Merkezi Sarya Salonunda sahnelendi. Oyunu BDP üyeleri ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin da aralarýnda bulunduðu çok sayýda vatandaþ izledi. Dayanýþma için sahnelenen oyun büyük beðeni topladý. (ÝHA)

Grup Abdal öðrenciler için konser verdi

HAKKARÝ' de Cumhuriyet Lisesi tarafýndan öðrenciler için ücretsiz konser düzenlendi. Hakkari'de Cumhuriyet Lisesi okul yönetimi tarafýndan ücretsiz düzenlenen konsere öðrencilerin yaný sýra çok sayýda vatandaþta katýldý. Öðrencilerin bir yýl boyunca yüklendikleri sýkýntý stresi üzerlerinden atmalarý ve sýnav öncesi moral gecesi olarak düzenlendiði öðrenilen konserde öðrenci ve vatandaþlar hep birlikte eðlenerek türkülere eþlik etti. Birbirinden güzel türküler seslendirildiði konserde Grup Abdal

üyeleri ise dinleyicilerden tam not aldý. Konseri organize Cumhuriyet Lisesi Okul Müdürü Erol Hanlýgil, amaçlarýnýn öðrencilerin sene boyunca ders ve sýnav hazýrlýklarýnda yüklendikleri stres ve sýkýntýlarýný hafifletmek olduðunu belirterek, " Öðrenciler sezon boyunca çok fazla stres ve sýkýntý yaþadýlar. Amacýmýz öðrencilerimizin bu sýkýntý, stresi üzerlerinden atmalarý ve sýnav öncesi moral depolamalarýdýr. Sýnava girecek tüm öðrencilere þimdiden baþarýlar diliyorum" þeklinde konuþtu. (ÝHA)


22

SPOR

2 Haziran 2013 Pazar

Diyarýn son kale Hakkari’de kulüpler birleþti HAKKARÝ'de bulunan amatör spor kulüpleri, Hakkari Spor Kulüpleri Birliði'ni kurarak tek çatý altýnda toplandý. Hakkari'de amatör spor kulüpleri bir çatý altýnda toplanarak spor kulüpleri birliðini kurdu. Yapýlan basýn açýklamasýyla duyurulan kararda amatör kulüplerin daha birbirlerine kenetlenerek sportif anlamda daha fazla baþarý gösterecekleri belirtildi. Geçici yönetim kurulu baþkanlýðýna Hakkari Belediye Spor Kulübü Baþkaný Ömer Temel'in getirildiði ifade edildi. Kulüpler adýna basýn açýklamasýn okuyan baþkan Ömer Temel, Hakkari Spor Kulüpleri Birliði Derneðini kurarak Türkiye'de bir ilke imza attýklarýný belirtti. Temel, "Ýlimiz kamuoyu baþta olmak üzere tüm bölge ve ülke spor camiasýna Hakkari Spor Kulüpleri Birliðini resmen kurmuþ ve faaliyetlerine baþlamýþ bulunmakta olduðumuzu belirtmek istiyoruz. Birliðimize spor kulüpleri baþkanlarý, yönetici ve antrenörler katýlabilirler. Spor kulüpleri birliðine sadece Hakkari ilimiz takýmlarý deðil iç bölge ve tüm Türkiye'deki amatör kulüpleri kapsayacak þekilde olup, Avrupa da olduðu gibi Türkiye amatör spor kulüplerinin de haklarýný savunmak en büyük görev sorumluðumuz olacaktýr" dedi.

Siirt’in baþarýlý sporcularý SÝÝRT Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü, mayýs ayýndaki müsabakalarda dereceye giren sporcularý duyurdu. Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðünden yapýlan yazýlý açýklamada, 23-26 Mayýs'ta Bartýn'da yapýlan Bocce Bowling ile Türkiye Yýldýz Gençler ve Büyükler Petank Þampiyonasýna Siirt'i temsil eden Ömer Akcan'ýn 6 Nokta Patankta Türkiye 2'ncisi, Þenay Ýðde'nin ise Türkiye 3'üncüsü olduðu kaydedildi. Güreþ Federasyon Baþkanlýðýnýn 17-19 Mayýs'ta Antalya'da gerçekleþtirdiði Yýldýz Bayanlar Zafer Turnuvasý'nda Fatma Piraz'ýn Türkiye birincisi olduðu belirtilen açýklamada, "38 kiloda Esra Kýlýçaslan Türkiye beþincisi olmuþtur. 24-26 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Osmaniye'deki müsabakalarda 11-13 yaþ grubunda 35 kiloda Abdullah Toprak Türkiye birincisi, 75 kiloda Zübeyir Uður Türkiye 2'ncisi, 26 kiloda Furkan Alak Türkiye 3'üncüsü, 32 kiloda Firaz Þenduryýldýz Türkiye 3'üncüsü ve 35 kiloda Hakan Kýzýlarslan Türkiye 3'üncüsü, 14-15 yaþ grup müsabakasýnda ise 32 kiloda Azat Turhan Türkiye 3'üncüsü, 66 kiloda Mehmet Yýldýz Türkiye 2'ncisi olmuþtur" denildi.

Yýllarca süper ligde mücadele eden, milyonlarca taraftarý olan Diyarbakýrspor 45 yýl aradan sonra ilk kez amatör liglere düþmenin ve sahipsizliðin bedeli olarak Kulüp binasýný da kaybetti DÝYARBAKIR - 20 yýldýr Diyarbakýrspor'un kullandýðý ve dönemin Belediye Baþkaný Turgut Atalay döneminde kulübe tahsis edilen kulüp binasý pazartesi günü Büyükþehir Belediyesi'ne devredilecek. Kulüp Binasý bu yýl 2.Lige yükselen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'a tahsis edilecek. 1993 yýlýnda dönemin Belediye ve ayný zamanda Diyarbakýrspor Kulüp Baþkaný olan Turgut Atalay tarafýndan yapýlarak Diyarbakýrspor'a tahsis edilen tesis için geçtiðimiz günlerde belediye meclisi tarafýndan karar alýnarak boþaltýlmasý ve belediyeye geri verilmesi istenmiþti. Gerekçeli yazýda 1993-

1998 yýllarý arasýnda kira bedeli ödenmediði için tebligat yapýlmasýna raðmen gereðinin yapýlmadýðý ve 1998'de alýnan boþaltma kararýna raðmen tesis boþaltýlmayarak suç iþlendiði vurgulanýp tesisin iadesi talep edilmiþti. Meclis tarafýndan geçen hafta çýkarýlan ikinci karar Yeniþehir Kaymakamlýðý aracýlýðýyla Diyarbakýrspor'a teblið edildi. Bunun üzerine 3 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'da zabýta ve polis eþliðinde Ali Gaffar Okkan tesislerine gelecek olan Büyükþehir Belediyesi görevlileri, eþya tespitiyle ilgili tutanaklarý tuttuktan sonra tesisleri teslim alacak. Kaynak: diyarýnsesi.org

ru o k re a y n ü d n e ’d n e m ü rc E Þahika

lýðýnýn Þahika Ercümen, inci kefali ba ni me ort rek lýþ da st rbe se a ny Dü aðýrlýklý acýyla Van Gölü’nde “deðiþken am ak ýtm tan u” un luð lcu yo l “kutsa nya göl ve deniz rekorunu kýrdý dü ak lar da tre me 61 lda da ” paletsiz VAN - Geçen yýl Van'da inci ý kefallerinin üremek için tatl k ýklý tan e esin etm n sulara aký ü eden Þahika Ercümen, bu göç GöVan için ak ýtm tan a dünyay lü'nde rekor denemesi yapma ya karar vermiþti. Van Gölü'nün rakýmýnýn yüksek olmasý k nedeniyle yoðun bir hazýrlý 15 dönemi geçiren Ercümen, gün önce Van'da kampa girdi.

Van Gölü’nde zafer yüzüþü

Akdamar Adasý'nýn kuzey doðusunda bulunan açýklýkta t yapýlan dalýþta, dünya serbes 61 en üm Erc eni dalýþ rekortm tmetre derinliðe inerek 55 me oru rek ýþ dal göl re olan dünya n ola tre me 60 nun yaný sýra dünya deniz dalýþ rekorunu da kýrdý. Dünya Su Altý Dalma Federasyonu'ndan (CMAS) Hýrvat ý ve Ýspanyol iki hakemin yan ý sýra Türkiye Su Altý Sporlar n Federasyonu'ndan hakemleri kontrolünde yapýlan rekor de-

mar Adasý'na gelen Aile ve Sos nemesinin gerçekleþmesi Erma Fat aný Bak yal Politikalar cümen'in ekibi tarafýndan büÞahin'e hediye etti. Bakan Þayük sevinçe karþýlandý. Alkýþ hin de Ercümen ve ekibini kutve çýðlýklarla rekoru kutlayan ladý. k dalýþ ekibi, mayolarýný giyere Rekoru gerçekleþtirdiði için GöVan e likt Ercümen'le bir çok mutlu olduðunu söyleyen tý. yap üþü lü'nde zafer yüz Ercümen, "Rekorun gelmesin çok inin de özellikle Van Valilið “Baþarýlý olduðum için büyük destekleri oldu. Onlara mutluyum” rlarýmýza teþekErcümen ve ekibi, Van Gö- ve tüm sponso arýlý olduðum Baþ - kür ederim. lü'nden çýkardýklarý Türk bay um. Herkese tluy mu çok raðýný Van'da bulunan ve rekor için dedi. (ÝHA) " rim ede r teþekkü denemesini izlemek için Akda-


2 Haziran 2013 Pazar

23

SPOR

esi de çöktü

Yenilerek 1. lige çýktýlar

Derik’te düzenlenen voleybol turnuvasý sona erdi

MARDÝN'in Derik Ýlçe Kaymakamlýðý tarafýndan düzenlenen voleybol turnuvasý sona erdi. Kaymakamlýk tarafýndan düzenlenen ve 17 takýmýn katýldýðý voleybol turnuvasý sonunda Ziraat Bankasý, Hükümet Konaðý takýmýný final maçýnda 3-1 yenerek sahadan galip ayrýldý ve þampiyon oldu. Hükümet Konaðý takýmýnýn ikinci olduðu turnuvada Derinsu köyü takýmý ise

üçüncülük kupasýný kaldýrdý. Turnuvada en centilmen takým ise Fem Dersanesi seçildi. Turnuvanýn final maçýný, Ýlçe Kaymakamý Ahmet Demirci, Mardin Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Erkan Ek, kurum amirleri ve çok sayýda vatandaþ izledi. Turnuva sonunda birinci olan Ziraat Bankasý takýmý kaptaný Etem Bozan'a þampiyonluk kupasýný Ýlçe Kaymakamý Ahmet Demirci takdim etti. (ÝHA)

Vali Kýraç Taraftarýn randevusunu kabul etti DÝYARBAKIRSPOR taraftarlarýnýn Vali Cahit Kýraç'tan talep ettiði randevuya cevap gecikmedi. Kýraç taraftarlarýn randevusunu kabul etti. Dernekler Birliði Baþkaný Ramazan Tugay yaptýðý açýklamada, Vali Kýraç'ýn Salý günü kendilerine randevu verdiðini belirterek þunlarý söyledi: "45 yýllýk koskoca bir mazinin, Diyarbakýrspor'un içine düþtüðü sahipsizlik ve çaresizlik için son umut olarak gördüðümüz Sayýn Valimiz Cahit Kýraç'tan randevu talep etmiþtik. Henüz bir kaç saat geçmeden Valilik Özel kaleminden bu randevu için sayýn Valimizin Salý günü yani 4 Haziran 2013 saat 10:30 olarak bizlere bildirildi. Bunun bile olumlu bir geliþme olduðunu düþünüyoruz. Bölgenin süper liglere ilk yükselen, geçmiþteki baþarý dolu günleri ile dünyada bile milyonlarca seveni olan Diyarbakýrspor'umuzun yok oluþuna herkesi duyarlý olmaya davet ediyoruz. Bu sevda için, Yeþil-Kýrmýzý renkler için Salý günü umut ile sayýn Valimizi ziyaret edeceðiz, umut ediyoruzki sorunlarýmýzý çözecek ve bu kulübü yaþatacaðýz."

GAZÝANTEP - Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele veren Gaziantep Büyükþehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takýmý, final grubunun son maçýnda Çanakkale Boðazgücü'ne yenilmesine raðmen 1. Lig'e çýkmayý baþardý. Diyarbakýr Seyrantepe Spor Salonu'nda oynanan maçlarda rakiplerini tek tek yenerek finale kalan Gaziantep Büyükþehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takýmý, final maçýnda rakibine 62-54 yenilerek ikinci sýrada kaldý. Gaziantep engelliler buna raðmen 1. Lig'e çýktý. Hedeflerini gerçekleþtirdiklerini ve Gaziantep halkýna verdikleri sözü yerine getirdiklerini ifade eden Gaziantep Büyükþehir Belediye Tekerlekli Basketbol Takýmý Koordinatörü Hulusi Kalender, "Allah'a þükürler olsun hedefimizi gerçekleþtirdik. Buraya gelirken bize destek olan herkese çok teþekkür ediyorum. Bu oyuncularýmýz çok zorluklar çektiler. Antrenman yapma fýrsatý bile bulamadýlar. Hem iþ hayatýnda hem de spor hayatýnda örnek alýnacak bir performans gösterdiler. Bu basketbolcularýmýzýn performansý diðer engelli kardeþlerimize de örnek olur inþallah" dedi.

Tüm olumsuzluklara ve engellere raðmen hedeflerine ulaþtýklarýný vurgulayan Kalender, "Özellikle Gaziantep Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Asým Güzelbey'e bize verdiði destekten dolayý teþekkür ediyorum. Bugün kendisinin destekleri ile Gaziantep'i birinci lige taþýdýk: bundan sonra da Gaziantep'e layýk olmaya çalýþacaðýz. Gaziantep her zaman birinci liglerde temsil edilmelidir. Her alanda. Bu sadece ekonomi, ticaret ve kültür sanat ile kalmamalý. Sporda da baþarýlý olduðumuz göstermeliyiz" diye konuþtu. 25-31 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Diyarbakýr 'da baþlayan ve önceki gün sonuçlanan play-off müsabakalarýnda Gaziantep Büyükþehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý, Antakya Belediyesi'ni 91-49, Ankara Yeni Mahalle Bedensel Engellileri 69-59, Muþ Engellileri 65-58, Küçükçekmece'yi 62-61, Mersin Büyükþehir'i 75-55, Ýstanbul Baðcýlar Belediyesi'ni 69-47 Ceylanpýnar Engelliler'i 69-59 yenmiþti. Gaziantep Büyükþehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takýmý'nýn yaný sýra Çanakkale Boðazgücü ve Muþ Engelliler önümüzdeki sezon Bedensel Engelliler 1. Ligi'nde mücadele edecekler. (ÝHA)


www.diyarbakiryenigun.com

2 HAZÝRAN 2013 PA Z A R Yýl: 7 - Sayý : 1963 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Uçan balýk þöleni baþladý Dünyadaki en mucizevi olaylardan biri olan Ýnci Kefali göçü Van'da baþladý VAN - Milyarlarca balýk, Van Gölü'ne akan akarsularýn aðýzlarýnda kuyruða girdi. Önce sodalý sudan tatlý suya alýþmak için bekleyen balýklar, daha sonra akýntýnýn ters istikametine füze gibi ilerliyorlar. Önlerine engel çýktýðýnda adeta açarak geçen balýklar, uygun alanlar bulup yumurtalarýný býrakýyor ve tekrar Van Gölü'ne dönüyorlar. Sodalý suda yaþamalarý

mümkün olmayan yavru balýklar, dirençleri geliþince annelerini takip ederek Van Gölü'ne dönüyorlar. Balýklarýn göçü için Erciþ Balýk Bendi'nde düzenlenen Uluslar Arasý Ýnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali ise dün baþladý. Binlerce vatandaþ bölgeye akýn ederek hem balýklarýn göçünü hem de festival kapsamýnda düzenlenen etkinliklere katýlýyor.

02062013  

diyarbakir yenigün gazetesi 06 haziran 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you