Page 1

Kendi iþinin sahibi oldu YENÝÞEHÝR Kaymakamlýðý'na baðlý Þehitlik Kadýn ve Çocuk Merkezi, tarafýndan açýlan kurslara katýlan ev kadýnlarý kendi iþlerinin sahibi oluyor. Merkez tarafýndan açýlan kuaförlük kursuna katýlan 2 çocuk annesi Nuran Çetin, oturduðu evi iþ yerine çevirdi. Çetin, evinin yarýsýný kuaför salonuna yaparak hem evini çekip çevirecek hem iþini yaparak aile ekonomisine katký sunacak. 13’te

3 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA FÝYATI: 25 KRÞ.

Maðaralar tahrip ediliyor!

06

Ensarioðlu: sorunu çözme zamaný

Genç stajyerler DÝSKÝ’yi tanýdý ÝNSAN Kaynaklarý ve Destek Hizmetleri Daire Baþkanlýðý, farklý daire baþkanlýklarýnda yaz boyunca staj yapacak gençleri bir araya getirdi. DÝSKÝ Genel Müdürlüðü bünyesinde yaz boyunca stajyer olarak çalýþacak onlarca genç, Atýk Su Arýtma Tesisi ve Ýçme Suyu Arýtma Tesisi`ni gezerek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. HABER 11

www.diyarbakiryenigun.com

12

Diyarbakýrlý sporcular, GAP’ta iddialý

22

LiCE’YE GiZLiLiK KARARI Lice ilçesindeki olayla ilgili soruþturmayý yürüten Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcý Vekilliði soruþturmaya iliþkin gizlilik kararý alýrken, Ýl Valisi Mustafa Cahit Kýraç ise, yaþananlarla ilgili gerekli tahkikatýn devam ettiðini ve çýkan olaylardan ders çýkarýlmasý gerektiðini vurguladý

1 kiþi yaþamýný yitirmiþti DÝYARBAKIR'ýn Lice Ýlçesi'ne baðlý Kayacýk köyünde, 28 Haziran'da, bir grubun karakol yapýmýný protestosu sýrasýnda yaþanan ve 1 kiþinin yaþamýný yitirmesi 9 kiþinin ise, yaralanmasýyla sonuçlanan olayla ilgili olarak baþlatýlan soruþturma sürüyor. Soruþturmayý yürüten TMK 10. maddesiyle yetkili Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcý Vekilliði gizlilik kararý aldý.

“Olaydan ders çýkarmalýyýz” AMATÖR spor kulüplerine malzeme daðýtým törenine katýlan Vali Mustafa Cahit Kýraç, Lice'de yaþanan olaylarla ilgili açýklamada bulundu. Kýraç, yaþanan olaydan ders çýkarýlmasý gerektiðini belirterek, "Bu olaydan ders çýkarmak gerekiyor. Hadise hem adli boyutuyla hem idari yönden soruþturuluyor. Þu an müfettiþlerimizin çalýþmalarý devam ediyor. Adli soruþturma tüm yönüyle sürüyor" dedi. 4’te

ayrýntý

3’te

Sorun sadece uytuþturucu mu? Mesut FÝÐANÇÝÇEK

forum

21’de

Olmadý be Rasim Abi! (3) Mehmet BEKAROÐLU C

M

Y

K

ANIZ YANGINI

kazaya neden oldu

ýn göDÝYARBAKIR'da yol kenarýnda yakýlan anýz ve an oluþ niyle rüþ mesafesini düþürmesi nede kiþi 3 da kaza e 16 aracýn karýþtýðý iki zincirlem ç, yaralandý. Kaza yapan sürücü Hüseyin Tun a arac ki önde ve "Bir anda önümü göremedim nelara kaza ýnýn çarptým" dedi. Anýz yangýnlar koden olduðunu ifade eden yurttaþlar ise, bu 3’te i. isted ý nuda gerekli önlemin alýnmasýn

Dicle nehri’nde erkek cesedi bulundu

SUR ilçesinde bulunan Baðývar Köprüsü altýnda yurttaþlar tarafýndan bir erkek cesedi bulundu. 30-35 yaþlarýnda olduðu öðrenilen þahsýn cesedinin otopsi yapýlmak üzere hastane morguna kaldýrýldýðý belirtildi. GÜNCEL 03


2

SAÐLIK

3 Temmuz 2013 Çarþamba

Erken taný hayat kurtarýyor Aþýrý sýcaklarda hijyen uyarýsý Kula Saðlýk Grup Baþkaný Dr. Rahþan Erkan, hijyen kurallarýna uyulmamasý halinde su ve besinle bulaþan hastalýklarýn ciddi bir halk saðlýðý sorunu haline gelebileceðini söyledi. Alýnmasý gereken tedbirleri dile getiren Dr. Rahþan Erkan, þöyle konuþtu: "Ülkemizin içinde bulunduðu coðrafik yapý ve mevsime yönelik özellikler nedeniyle enfeksiyon hastalýklarý çeþitli daðýlýmlar göstermektedir. Artan hava sýcaklýklarý su ve besinlerle bulaþan hastalýklarýn artmasýna yol açabilmektedir. Önlem alýnmadýðý takdirde toplumda nadir olarak görülen hastalýklar bir anda salgýn boyutlarýna ulaþabilmektedir. Özellikle, insan vücudunun yüzde 70'ini oluþturan ve hayati önem taþýyan su, kimi organizmalarýn karýþýmýyla halk saðlýðý açýsýndan en büyük riske dönüþebilmektedir. Su ve besinlerle bulaþan hastalýklar belirli iklim koþullarýný ve özellikle kötü hijyenik koþullarý sever. Kiþilerin temizlenme alýþkanlýklarýnýn az olduðu toplumlarda sýk görülür. Su ve besinlerle bulaþan hastalýklarýn baþýnda tifo gelir. Tifo, su veya gýdalarýn dýþkýyla temasý sonucu bulaþýr. Düþük derecede ateþ, kýrgýnlýk ve kuru öksürükle hafif geçirilebildiði gibi, karýn aðrýsý, þuur bulanýklýðý ve belirtilerle seyreden aðýr hastalýk tablosu oluþturabilir." Su ve besinle bulaþan hastalýklardan korunmak için hijyen kurallarýna riayet etmek gerektiðini ifade eden Erkan, alýnacak önlemleri þöyle sýraladý: "Eller bol su ve sabunla yýkanmalý, saðlýklý ve yeterli su temin edilmelidir. Temiz olduðundan emin olunmayan sular kaynatýlarak kullanýlmalýdýr. Ýnsan atýklarý uygun þekilde uzaklaþtýrýlmalý, karasineklerle mücadele için evlerde çöpler kapalý kovalarda biriktirilmelidir. Tüm sebze ve meyveler akan su altýnda bol ve temiz suyla yýkandýktan sonra yenilmelidir. Açýkta satýlan gýda maddeleri kesinlikle alýnmamalý ve tüketilmemelidir. Gýda maddelerinin etiketlerinde Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn üretim izni, üretim ve son kullanma tarihlerinin bulunmasýna dikkat edilmelidir. Kiþi de karýn aðrýsý, ishal ve kusma belirtileri ortaya çýkarsa mutlaka bir saðlýk kuruluþuna baþvurmalýdýr. Kiþiler, hasta olduklarý dönemde bulaþtýrýcý olduklarýndan kiþisel korunma yöntemlerine özen göstermelidirler." (ÝHA)

Rahim aðzý kanseri hakkýnda bilgi veren Memorial Diyarbakýr Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü'nde görevli Uz. Dr. Özgür Ozan Þeþeoðullarý, Rahim aðzý kanserinin oluþum nedeni tam olarak bilinemediðini belirterek, erken tanýnýn hayat kurtardýðýný söyledi DÝYARBAKIR - Memorial Diyarbakýr Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü'nde görevli Uz. Dr. Özgür Ozan Þeþeoðullarý, rahim aðzý kanseri hakkýnda bilgi verdi. Rahim aðzý kanserinin oluþum nedeni tam olarak bilinemediðini kaydeden Uz. Dr. Þeþeoðullarý, bazý faktörlerin kansere yakalanma riskini arttýrdýðýný söyledi. Rahim aðzý kanserinin geliþimindeki en önemli risk faktörünün HPV olduðunu kaydeden Uz. Dr. Þeþeoðullarý, "100'den fazla tipi olan bu virüsün bazý tiplerinin kanser geliþiminde rol oynadýðý tespit edilmiþtir. HPV cinsel yolla bulaþýr. Genital siðillere yol açtýðý gibi hiçbir bulgu da vermeyebilir. Ayrýca sigara kullanýmý da tüm kanserlerde olduðu gibi rahim aðzý kanseri için risk faktörleri arasýnda sayýlabilir" dedi. Rahim aðzý kanserine neden olabilecek çok sayýda HPV virüsü türünün bulunduðunu dile getiren Uz. Dr. Þeþeoðullarý, "Aþýlar, bu virüslerin hepsine karþý koruyucu deðildir. Ancak hastalýða en sýk neden olan HPV tiplerine karþý koruma özelliðinin bulunduðu bilinmektedir. Aþýnýn koruyucu

özelliðinden yararlanabilmek için 9-26 yaþ arasý kadýnlara uygulanmasý önerilmektedir. Rahim aðzý kanseri düzenli tetkikler ve tarama programlarý ile kontrol altýna alýnabilen, erken teþhis edildiðinde tedavi edilebilen bir kanser türüdür. Günümüzde serviks kanserinin taranmasýnda kullanýlan en yaygýn yöntem, PAP smear tarama testidir. Aktif cinsel yaþamý olan her kadýnýn yýlda bir kez düzenli olarak yaptýrmasý gereken smear testi ile rahim aðzýnda henüz kanseri dönüþmemiþ ancak kanserin ön lesyonlarý olan anormal yapýlar tespit edilerek, hasta tam olarak saðlýðýna kavuþturulmaktadýr.

Ulusal toplum tabanlý serviks kanseri taramalarý, aile saðlýðý ve toplum saðlýðý merkezleri bünyesindeki kanser erken teþhis, tarama ve eðitim merkezleri tarafýndan yürütülmektedir" diye konuþtu. Rahim aðzý tanýsýnýn konulduðu hastalarýn önemli bir bölümünde öncelikli olarak cerrahi tedavi ve ardýndan da radyasyon tedavisi gerektiðini aktaran Uz. Dr. Þeþeoðullarý, "Serviks dýþýna yayýlmamýþ tümörlerin tedavisinde genellikle cerrahi müdahale yeterli baþarýyý saðlayacaktýr. Ancak tedavinin daha sonra radyoterapi ile de desteklenmesi gerekir. Radyoterapi yüksek enerjili x ýþýnlarýyla vücut dýþýndan doðrudan tümörün olduðu bölgeye uygulanýr. Radyasyon tedavisi alan hastalar ayný zamanda sýklýkla küçük dozlarda kemoterapi de görür. Bu uygulama, radyasyon tedavisinin baþarýný da artýrýr. Son yýllarda geliþen radyoterapi cihazlarý sayesinde ýþýn, artýk tümöre daha yüksek dozda ve hedefe yönelik olarak verilmektedir. Bu da saðlýklý hücrelerin göreceði zararý minimuma indirerek, yüksek derecede koruma saðlamaktadýr" þeklinde konuþtu.

tehdidi var Türkiye’nin her bölgesinde kene KKKA vardýr, þu ilde yoktur)

diyemeyiz" dedi. Kenelerin, yaklaþýk 5 yýl öncesine kadar kýþýn sert þartlarýný uykuya yatarak geçirdiðine iþaret eden Çetin, þunlarý kaydetti: "Keneler, ancak belli bir sýcaklýktan sonra ilkbaharýn sonlarýna doðru ortaya çýkarlardý ama küresel ýsýnma ner yýldý 50 son A KKK a, tan'd deniyle Türkiye'nin çoðu bölDokuz Eylül Üniversitesi ön2000 biz ama ýn çok yayg gesinde 4 mevsim kene ya(DEÜ) Biyoloji Bölüm BaþÖrne uz. iyor cesini pek bilm pýþmasý vakalarýna rastlanakaný Prof. Dr. Barbaros Çes Siva ait ra ðin 1960-70'li yýlla biliyor. Biyolog olarak kortin, keneler yoluyla bulaþan tarafýnda kanamalý kum, küresel ýsýnma nedeKýrým Kongo Kanamalý Ateþi ve Tokat niyle kene kökenli vektörel hastalýktan ölenlerin kayýtla(KKKA) hastalýðýna, Türkiþtu. konu diye " oruz hastalýklarýn, dünyanýn birbiliy rýný ye'nin hemen her bölgesinde , lerin kene n, Çeti çok yerinde olduðu gibi, ülProf. Dr. yakalanma ihtimali olduðu e, üzer k kemizde de 5 yýl içerisinde baþta kuþlar olma uyarýsýnda bulundu. e mind katlanarak artmasý." Kurban Bayramý döne Türkiye'nin resmi olarak Kene yapýþmasýna maruz hayvanlar ve in2000'li yýllarda kene kaynaklý kurbanlýk kalanlara LYME testi yapýlsanlar vasýtasýyla sürekli taKKKA hastalýðýyla tanýþtýðýmasý önerisinde bulunan Çeþýndýðýný belirterek, "Bu nený hatýrlatan Çetin, "Kýtin, "Eðer LYME tespit edidenle KKKA hastalýðýna, rým'dan dünyaya 1940'lý yýllirse böylece antibiyotik teTürkiye'nin hemen her böllarda yayýlan KKKA, bugün davisine baþlanabilir" degesinde yakalanma ihtimali 35 ülkede görülüyor. Burnubulunuyor. O yüzden (Þu ilde di.(AA) muzun dibindeki Bulgaris-


MESUT FÝÐANÇÝÇEK AYRINTI

Sorun sadece uytuþturucu mu?

3

GÜNCEL

3 Temmuz 2013 Çarþamba

Gösterime henüz girmeyen kopya senaryolu olan bir film gibi geldi Lice… Çok hassas bir dönemde havaya açýlan ateþ (!) yine bir cana mal oldu… Önce çözüm sürecine provokasyon giriþimi... Sonra, tüm benzer olaylarda olduðu gibi müthiþ bir bilgi kirliliði… Ardýndan resmi aðýzdan nokta atýþ yapýldý ve cup diye oturdu: Uyuþturucu operasyonlarýný engellemek için yapýlan bir giriþim. Baþbakan da bu resmi görüþün altýna imzasýný koydu. … Kuþkusuz herkesin hassas olduðu ve el bebek gül bebek bakýlan bir "Çözüm Süreci"nin içinden geçiyoruz… Lice 'de yaþananlar çözüm sürecinin ruhuna aykýrý bir giriþim… Bir kiþinin yaþamýný yitirdiði ve 9 kiþinin yaralandýðý olayýn faillerinin ortaya çýkarýlmasý gerekirken, olay kriminalize edilerek, manipüle edilmeye çalý-

þýlýyor. BDP Eþ Genel Baþkaný Kýþanak, Lice'de bir katliam denemesi yapýldýðýný belirterek, "En azýndan o karakol komutanýný görevden alýn" dedi. Baþbakan Erdoðan ise, resmi devlet görüþünün sýnýrlarýný zorlayarak, "Lice olayýnýn dolaylý olarak dayandýðý yerin esrar ve hint keneviri olduðunu iddia ederek, daha güvenlikli karakollarý yapmak durumunda olduklarýný söyledi. BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, "Peki sen Lice'de karakolu yaktýn, niçin? Uyuþturucu için. Peki, Muþ'ta, Mardin'de, Bitlis'te niye yapýyorsun? Onun için bunlarýn bir izahý yok. Böyle bir polemiktir devam ediyor" dedi.

Aman “Süreç gücenmesin” havasý var…

Taraflar hiçbir þekilde "oyunu bozan" taraf olmamak için büyük çaba gösteriyorlar.

Yapýlan açýklamalarda kullanýlan "dil" de bunun göstergesi… Her iki tarafta da bu dili fark etmek mümkün. O eski sert çýkýþlar yerini hafif siyasi dokunmalara býrakmýþ durumda… Hükümet, yaþananlarýn sorumlularýný bulmak yerine, dikkatleri baþka yere çekmenin telaþýnda… Öncelikli olduðu için baþta Kürt sorununda, özü itibarýyla demokrasi alanýnda hükümet çözüm sürecinde arzu edilen adýmlarý atmýþ olsaydý, belki de bu karakol protestosu yapýlmayacaktý… Hükümet ne ana dilde eðitim, ne seçim barajý, ne de gerekli diðer anayasal haklar için hiçbir adým atmazken, çözümün nasýl ilerleyeceði merak ediliyor. Bölgede, bu konuda "son Lice olayý" ile beraber inanýlmaz bir gerginlik var. Gerginliðin sebebi de önü gözükmeyen çözüm süreci…

Anýz kazaya neden oldu Diyarbakýr’da yakýlan anýzýn görüþ mesafesini düþürmesi sonucu 16 aracýn karýþtýðý iki zincirleme kaza meydana geldi. Kazalarda 3 kiþi çeþitli yerlerinden yaralandý. Yurttaþlar,yetkililerden gerekli önlemlerin alýnmasýný istedi görüþ mesafesinin düþmesi sonucu 16 aracýn karýþtýðý iki ayrý zincirleme kaza meydana geldi.

Yol trafiðe açýldý

DÝYARBAKIR'da yol kenarýnda yakýlan anýzýn görüþ mesafesini düþürmesi nedeniyle oluþan ve 16 aracýn karýþtýðý iki zincirleme kazada 3 kiþi yaralandý. Diyarbakýr-Mar-

din karayolunun 10'uncu kilometresindeki Çarýklý yakýnlarýnda yol kenarýndaki tarlada anýz yakýmý nedeniyle çýkan dumanlar, rüzgarýn etkisiyle karayolunu kapladý. Aniden

Askeri araç ile sivil araç çarpýþtý: 7 yaralý

Kazalarda Mehmet Yavaþsöz (22), Necdet Coþkun (58), Mustafa Gülmez (39) yaralandý. Yaralýlar, Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Bir süre trafiðe kapanan yol, kazaya karýþan araçlarýn çekilmesinin ardýndan tekrar açýldý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri yol kenarýndaki anýz yangýnýna müdahale ederek söndürdü.

‘Önümü göremedim’

Kaza yapan sürücü Hüseyin Tunç, Çýnar ilçesinden Diyarbakýr'a gelir-

HAKKARÝ'nin Þemdinli ilçesine baðlý ve ilçe merkezinden 20 kilometre uzaklýkta bulunan Öveç ve Harmanlý köyleri arasýnda, askeri araç ile sivil minibüs çarpýþtý. Aktütün köyünden Þemdinli istikametine gelen 08 HA 724 plakalý transit marka araç sürücüsü Ýrfan Güneþ, karþýdan gelen askeri konvoyun önündeki zýrhlý araçla çarpýþtý. Kazada araç sürücüsü Ýrfan Güneþ'in yaný sýra araçta bulunan ayný

ken anýz yangýný nedeniyle çýkan dumanýn yolu kapladýðýný ve bu nedenle görüþ mesafesinin azaldýðýný belirterek, "Bir anda önümü göremedim ve öndeki araca çarptým. Çarptýðým araç þarampole yuvarlandý. Kaza anýz yangýný nedeniyle oluþtu. Anýz yakýmý önlenmeli" dedi. Nuri Bitim ise içerisinde bulunduðu minibüsün taksiye çarptýðýný, arkadan gelen 7 aracýn da bu araçlara çarptýðýný belirterek, anýz yangýnýn ayný anda 200 metre uzaklýkta 7 aracýn karýþtýðý baþka bir kazaya da sebep olduðunu kaydetti. Anýz yangýnlarýnýn kazalara neden olduðunu ifade eden vatandaþlar, bu konuda gerekli önlemin alýnmasýný istediler. (AA)

aileden Nedima, Mariya, Mehdi, Fettah, Þadi ve Gurbet Güneþ yaralandý. Yaralýlar, çevredeki yurttaþlar tarafýndan araçlarla Þemdinli'ye doðru yola çýkarýlýrken, yolda ambulanslara bindirilerek Þemdinli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralýlarýn Þemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ederken, durumu aðýr olan araç sürücüsü Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. (DÝHA)

Dicle nehri’nde erkek cesedi bulundu DÝYARBAKIR Dicle Nehri'nde, bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgilere göre, dün öðle saatlerinde Sur ilçesinde bulunan Baðývar Köprüsü altýnda vatandaþlar tarafýndan bir erkek cesedi bulundu. Cesedi gören vatandaþlar polise haber verirken, olay yerine gelen ekipler cesedi sudan çýkarttý. 30-35 yaþlarýnda olduðu öðrenilen þahsýn cesedinin otopsi yapýlmak üzere hastane morguna kaldýrýldýðý belirtildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

Elektrik akýmýna kapýlan iþçi öldü DÝYARBAKIR - Ergani'de elektrik akýmýna kapýlan iþçi hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre, DEDAÞ Ýlçe Þefliðinde çalýþan Vedat Avcý (40), Karpuzlu köyünde elektrik direðinde onarým yaptýðý sýrada akýma kapýldý. Aðýr yaralanan Avcý, Ergani Devlet Hastanesine kaldýrýlýrken yaþamýný yitirdi. (AA)


4

GÜNDEM

3 Temmuz 2013 Çarþamba

‘Olaydan ders çýkarmalýyýz’ Lice’de yaþanan olaylara iliþkin konuþan Ýl Valisi Mustafa Cahit Kýraç, yaþananlarla ilgili gerekli tahkikatýn devam ettiðini belirterek, yaþanan olaylardan ders çýkarýlmasý gerektiðini söyledi DÝYARBAKIR Valisi Mustafa Cahit Kýraç, Lice ilçesinde yaþanan olaylarla ilgili gazetecilere yaptýðý açýklamada tahkikatýn devam ettiðini söyledi. Diyarbakýr amatör spor kulüplerine malzeme daðýtým törenine katýlan Vali Mustafa Cahit Kýraç,

Yýldýrým için mevlit verildi DÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesi Kayacýk köyünde 28 Haziran günü karakol yapýmý protestosu sýrasýnda yaþamýný yitiren Medeni Yýldýrým için, MEYADER ve Yýldýrým ailesi tarafýndan Pýrlanta Düðün Salonu'nda mevlit verildi. Mevlide, Diyarbakýr Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi, TUHAD-DER, TUHAD-FED, DÝYA-DER, BDP Diyarbakýr il ve Baðlar, Yeniþehir, Kayapýnar ilçe yöneticilerinin yaný sýra çok sayýda yurttaþ katýldý. Mevlidin verildiði salona, Yýldýrým ile Yýldýrým'ýn 1994 tarihinde "faili meçhul" cinayete kurban giden amcasý Adnan Yýldýrým'ýn fotoðrafý asýldý. Bir dakikalýk saygý duruþunun ardýndan konuþan BDP Diyarbakýr Ýl yöneticisi Þemsettin Yýlmaz, "Medeni Yýldýrým barýþ þehididir. AKP hükümeti þunu iyi bilmelidir ki; Kürt halký barýþta samimi, savaþa da her zaman güçlüdür. Aileye ve tüm Kürt halkýna baþ saðlýðý diliyoruz" dedi.

gazetecilere Lice'de yaþanan olaylarla ilgili açýklamada bulundu. Vali Kýraç, yaþanan olaydan ders çýkarýlmasý gerektiðini söyledi. Vali Kýraç, son haftalarda yapýlan Hint keneviri imha operasyonunda 5,5 milyon kök imha edildiðini belirterek, þunlarý söyledi:

“ Lice'deki hadise tamamen üzücü bir hadiseydi. Bir vatandaþýmýz hayatýný kaybetti, 9 kiþi yaralandý. Þu an hastanelerde 3 kiþinin tedavisi sürüyor. Diðer yaralý kiþiler hastanelerde taburcu oldu. Yaralýlarýmýza Allah'tan þifa diliyorum. Olmamasý gereken bir

hadiseydi. Vatandaþlarýmýzý ve güvenlik güçlerimizi daha fazla duyarlý olmaya davet ediyorum. Bu olaydan ders çýkarmak gerekiyor. Hadise hem adli boyutuyla hem idari yönden soruþturuluyor. Þu an müfettiþlerimizin çalýþmalarý devam ediyor.”

Lice soruþturmasýna gizlilik kararý

Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde, geçtiðimiz günlerde meydana gelen olaylara iliþkin açýlan soruþturmaya yönelik gizlilik kararý alýndý DÝYARBAKIR - Lice ilçesindeki meydana gelen olayla ilgili soruþturmayý yürüten Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcý Vekilliði gizlilik kararý aldý. Kayacýk köyünde, 28 Haziran'da, bir grubun karakol yapýmýný protestosu

sýrasýnda yaþanan ve 1 kiþinin ölümü 9 kiþinin de yaralanmasýyla sonuçlanan olayla ilgili olarak baþlatýlan soruþturma sürüyor. Soruþturmayý yürüten TMK 10. maddesiyle yetkili Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcý Vekilliði

gizlilik kararý aldý. Olaydan hemen sonra baþlatýlan adli soruþturmanýn yaný sýra Ýçiþleri Bakanlýðý konuyu idari açýdan incelemek üzere 2 mülkiye müfettiþi ile Jandarma Genel omutanlýðýndan 2 müfettiþ görevlendirmiþti.

Alýkonulan asker serbest býrakýldý DÝYARBAKIR- Lice’ye baðlý Kayacýk köyünde bulunan jandarma karakolunun onarýlmasýný protesto eden göstericilerle askerle arasýnda yaþanan olaylar esnasýnda birliðinden özel aracýyla izine giderken yüzü maskeli gruplar tarafýndan alýkonulan uzman çavuþ Yetkin Beðen, önceki gün akþam Hazro ilçesinde serbest býrakýldý. Konuyla iliþkin Diyarbakýr Valiliði tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, olayla ilgili Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan tahkikat baþlatýldýðýný belirtildi. Yapýlan yazýlý açýklamada, "28 Haziran 2013 günü yüzleri maskeli þahýslar tarafýndan kaçýrýlarak Lice ilçesi kýrsal alanýnda bölücü terör örgütü mensuplarýna teslim edilen J.Uzm. Çvþ. Yetkin Beðen, 1 Temmuz 2013 günü 19.00 sýralarýnda Hazro ilçesinde serbest býrakýlmýþtýr. Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca adli tahkikata baþlanýlmýþ olup geliþmelerden ayrýca bilgi verilecektir" dedi


5

GÜNDEM

3 Temmuz 2013 Çarþamba

‘Bilinçli köylü saðlýklý yaþam’ Mezopotamya Gençlik Araþtýrma Merkezi Derneði, Avrupa Birliði tarafýndan kabul edilen "Bilinçli köylü saðlýklý yaþam" projesi kapsamýndan köylerde çalýþmalarýna baþladý DÝYARBAKIR - Mezopotamya Gençlik Araþtýrma Merkezi Derneði (MEGAMDER), bölgede tarým ve hayvancýlýðýn daha modern bir tarzda yapýlabilmesi amacýyla hazýrladýðý "Bilinçli köylü saðlýklý yaþam" isimli proje Avrupa Birliði tarafýndan kabul edildi. Kabul edilen proje kapsamýnda dernek, Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesi Murattaþ ve Melepolat köylerinde çalýþmalara baþladý. Proje ve çalýþma hakkýnda bilgi veren Dicle Üni-

versitesi Týp Fakültesi öðrencisi ve MEGAMDER Sekreteri Mazlum Özer, dernek olarak böyle bir proje hazýrladýklarýný destek amacýyla Avrupa Birliði'ne sunduklarýný belirtti. Projenin AB tarafýndan kabul edilip desteklendiðini ifade eden Özer, "Projenin ismi 'Bilinçli köylü saðlýklý yaþam' projesidir. Projemizin temel amacý, bölgemizde tarým ve hayvancýlýðýn ön planda olduðunu bilerek, tarým ve hayvancýlýðý daha modern bir halde saðlamaktýr" dedi.

KPSS hafta sonu yapýlacak

DÝYARBAKIR - Öðretmenlik ve kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenecek Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS), 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapýlacak. ÖSYM tarafýndan düzenlenecek sýnav, 81 il merkezinde ve Lefkoþa'da Cumartesi sabah, Cumartesi öðleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öðleden sonra olmak üzere dört oturumda düzenlenecek. Cumartesi sabah oturumuna tüm adaylarýn katýlmasýnýn zorunluluðu bulunuyor. Cumartesi öð-

leden sonra yapýlacak Eðitim Bilimleri Testi oturumuna ise öðretmen adaylarý ile öðretmenlik meslek bilgisi alanýnda yurtdýþý yükseköðretim diploma denkliði için YÖK tarafýndan sýnav kararý verilen adaylar zorunlu katýlacak. Pazar günü düzenlenecek oturumlara ise isteðe baðlý katýlanýlabilecek. Öðretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), Milli Eðitim Bakanlýðý öðretmen atamalarýna katýlacak öðretmen adaylarý için alanlarýna baðlý bulunarak, zorunlu olmak þartýyla tek oturumda 14 Temmuz 2013'te yapýlacak. Sýnavýn sabah oturumlarý 09.30'da, öðleden sonraki oturumlarý 14.30'da baþlayacak.

‘Kültürel aktiviteler yapýlacak’

Projenin dernek bünyesinde çalýþan öðrencilerin ortaklaþa ürettikleri bir proje olduðunu ifade eden Özer, þunlarý dile getirdi: "Ziraat öðrencileri, saðlýk ve veteriner öðrencileri biraraya geldi ve bu projeyi yaptýk. Proje kapsamýnda, Çýnar ilçesine baðlý Murattaþ ve Mellepolat köylerinde çalýþmalar yapýldý. Ziraat öðrencileri köylere giderek tarým üzerinden köylüleri bilgilendirdi. Bunlar sulama yöntemi, gübre-

Cumartesi sabah oturumunun süresi 120 dakika, Cumartesi öðleden sonra oturumunun süresi 100 dakika, Pazar sabah ve öðleden sonra oturumlarýnýn süresi ise 210 dakika olacak. ÖATB ise 75 dakika içinde yapýlacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür 60'ar soruluk testlerle Cumartesi sabah, Eðitim Bilimleri 80 soruluk testle Cumartesi öðleden sonra yapýlacak. Pazar sabah 40'ar soruluk Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Maliye ve Muhasebe testleri, Pazar öðleden sonra da yine 40'ar soruluk Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, Ekonometri, Ýstatistik, Kamu Yönetimi ile Uluslararasý Ýliþkiler konularýna iliþkin testler yer alacak. 14 Temmuz'da yapýlacak ÖABT'de ise 40 soruluk Alan Bilgisi Testi, 10 soruluk Alan Eðitimi Testi

leme, anýz yöntemi anlatýldý. Veteriner öðrencileri ise, köyde hayvanlarýn saðlýk kontrolü yaptý. Köylerde koruyucu hekimliði üzerinden bilgilendirme yapýldý. Diðer yandan hayvandan insana insandan hayvana bulaþan hastalýklar ile ilgili sunum yapýldý. Saðlýk öðrencileri ise hijyen, aðýz ve diþ saðlýðý üzerine sunumlar yaptý." Özer, çalýþmaya Ziraat Fakültesi, Veterinerlik ve Týp Fakültesi'nde okuyan 40 öðrencinin katýldýðýný ve tüm sunumlarýn Kürtçe yapýldýðýný belirtti.

bulunacak. Sýnavda çoktan seçmeli sorulardan oluþacak testler uygulanacak. Adaylarýn cevaplarýný, soru kitapçýklarýna deðil, cevap kaðýdýndaki ilgili alanlara iþaretlemeleri gerekiyor. Sýnav girerken adaylarýn yanlarýnda 2013 KPSSSýnava Giriþ Belgesi, nüfus cüzdaný veya süresi geçerli pasaport bulundurmalarý gerekiyor. Adaylar, ÖSYM'nin “'http://ais.osym.gov.tr” internet adresinden, her oturum için sýnava giriþ belgelerini ayrý ayrý edinebilecekler. Adaylarýn sýnava girecekleri binayý sýnav gününden önce görmeleri yararlarýna olacaktýr. Sýnava girecek adaylarýn binanýn kapýsýnda sýnavýn baþlama saatinden en az 1 saat önce hazýr bulunmalarý gerekiyor.

Özer, ayrýca önümüzdeki hafta sonu da köylere giderek kültürel aktiviteler düzenleyeceklerini aktardý. Gençliðin sorunlarýný; araþtýrma, çözüm yollarý ve proje geliþtirme amacýyla kurulan MEGAMDER ayrýca, bünyesinde gençlere yönelik Kürt dil eðitimi, bilgisayar, tiyatro, müzik, masa tenisi, satranç, Ýngilizce gibi spor, kültür ve sanat kurslarý veriyor. Dernek tarafýndan 2012 yýlý içerisinde Diyarbakýr merkezi ve köylerinde saðlýk taramasý yapýlmýþtý. (DÝHA)

Bismil’de saman fiyatlarýnda rekor düþüþ DÝYARBAKIR - Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde, geçen yýla göre saman fiyatlarýnda rekor bir düþüþ yaþandý. Geçen yýl 600 liraya kadar satýlan samanýn tonu, bu yýl 100 liraya kadar düþtü. Bir önceki yýl saman fiyatlarýnýn yüksek olmasýndan sýkýntý yaþayan hayvan satýcýlarý, hayvanlarýný çok ucuz bir maliyetle satmak zorunda kalmýþtý. Bu yýl ise otlarýn fazlalýðý saman fiyatlarýnýn da düþmesine neden oldu. (ÝHA)


6

GÜNDEM

3 Temmuz 2013 Çarþamba

MAGARALAR TAHRiP EDiLiYOR! Bölgedeki tarihi, kutsal ve doðal mekanlar define avcýlarýnca tahrip edilirken, defineciler son olarak çözüm sürecini fýrsat bilerek Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesine baðlý Yaylak köyündeki tarihi maðarayý hedef aldý DÝYARBAKIR - Bölgenin kentlerinde yer alan tarihi mekanlarýn birçoðu bugüne kadar tescil edilmezken, çözüm süreciyle birlikte define avcýlarýnýn sayýsý da çalýþmalarý da arttý. Ziyaretler, kiliseler, tarihi mezarlar ve tarih boyunca hep var olan maðaralar son zamanlarda bir bir kazýlýyor ve delik deþik ediliyor. Çözüm sürecini fýrsat bilen define avcýlarý, ellerindeki detektörlerle daðlarý, taþlarý ve vadileri tarýyor.

‘Kazý iþlemleri yaptýlar’

Gruplar oluþturarak belli bölgelere daðýlan define avcýlarýnýn koordineli olarak bir merkezden yönlendirildiði belirtilirken, define avcýlarýnýn doðayý ve tarihi tahrip etmesine göz yumuluyor. Define avcýlarýnýn son duraðý ise Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesine baðlý Yaylak köyündeki maðara oldu. Ayný köyde bulunan kiliseyi daha önce birkaç kez hedef alan define avcýlarý, zorunlu göçten sonra köylülerin kýsmen dönüþleri ile

barýþ süreci nedeniyle köyde cirit atýyor. Yöre sakinleri, alan araþtýrmasý yapan kalabalýk bir grup definecinin, 3 gün gece gündüz maðaraya yerleþtirdikleri ve kazý iþlemleri gerçekleþtirdiði kaydedildi.

Kültür mirasý yok oluyor

Maðaranýn ön, orta ve arka kýsýmlarýný tamamen kazan define avcýlarýnýn, maðaranýn kilometrelerce öteye gittiði belirtilen dehlizlerin giriþini de tahrip ettikleri görüldü. Altýn ve tarihi eserler bulmak için maðarayý kazan define avcýlarýnýn üçüncü günün sonunda burayý terk ettikleri belirtiliyor. Yüzyýllardýr köylülerin yardýmýyla doðal yapýsý korunan maðaraya gidenler, þimdi topraklý tümsekler ve derin çukurlarla karþýlaþýyor. Bölgedeki yurttaþlarýn vurdumduymazlýðý da define avcýlarýný cesaretlendirirken, önlem alýnmamasý durumunda insanlýðýn kültür mirasý olan bu mekanlar bir bir yok edilecek. (DÝHA)

Kültür sanat günleri sürüyor

Zembilfiroþ Kültür Merkezi tarafýndan "Demokratik sanatla özgür yaþam anlayýþýyla doðal toplumla buluþalým" þiarý ile Silvan'da organize edilen Kültür Sanat Günleri çeþitli etkinliklerle sürüyor DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde faaliyetlerini yürüten Zembilfiroþ Kültür Merkezi tarafýn-

dan "Demokratik sanatla özgür yaþam anlayýþýyla doðal toplumla buluþalým" þiarý ile baþlatýlan

Kültür Sanat Günleri'nin beþinci etkinliði Saðlýk (Siloqê) köyünde düzenlendi. Etkinliðe Kültür

Merkezi çalýþanlarý, kursiyerler, BDP Ýlçe yöneticilerinin yaný sýra çok sayýda köy sakini katýldý. Kültür Merkezi'nin resim atölyesi tarafýndan çocuklara resim materyallerinin Kürtçe isimleri ve resim yaptýrma öðretildi. Etkinlik kapsamýnda çocuklar için Koma Hivron mini bir konser düzenledi. Resim çalýþmasýnýn ardýndan köy giriþinde karþýlanan ve "Demokratik sanatla özgür yaþam anlayýþýyla doðal toplumla buluþalým" pankartý taþýyan kalabalýk kitle, erbane ve þarkýlar eþliðinde köy meydanýnda bulunan Abdullah Öcalan'ýn posterinin açýldýðý okulun önüne kadar yürüdü. Yürüyüþün ardýndan folklor ekibi sahne aldý. Ardýndan erbane, davul ve zurna eþliðinde yurttaþlar akþam saatlerine kadar halaylar çekti. Etkinlikte son olarak "Press" filminin gösterimi yapýldý. (DÝHA)

AKP Bismil Ýlçe Teþkilatý’ndan “istifa” açýklamasý DÝYARBAKIR - AKP Diyarbakýr'ýn Bismil Ýlçe Teþkilatý, geçen hafta istifa eden Kadýn Kollarý Baþkaný Þükran Erdem'in istifasý hakkýnda bir açýklamada bulundu. AKP Bismil Ýlçe Baþkaný Av. Zeki Kartal, Kadýn Kollarý Baþkaný Þükran Erdem'in istifa nedeninin parti ile ilgili olmadýðýný ifade etti. Kartal, "Erdem bu kararý kendi iradesiyle aldý. Ýstifa dilekçesini sunduktan sonra parti olarak gerekli anlayýþ gösterildi. Ýstifa dilekçesi gerekli mercilere gönderildi" dedi. Kartal, AKP Bismil Ýlçe Teþkilatý'nýn takým ruhuyla hareket ettiðini, ayrýlmalarýn bu takým ruhunu etkilemeyeceðini belirterek, en kýsa zamanda Kadýn Kollarý Baþkanlýðý'na atamanýn yapýlacaðýný sözlerine ekledi. (ÝHA)


7

Kadýn ve Yaþam

3 Temmuz 2013 Çarþamba

‘KADINLAR KAYBEDiLiYOR'’ kasý olmasýdýr. Bu da çok inandýrýcý. Çünkü bütçeler ayýrýyor. Sivil toplum kurumlarýna milyonlarca euro bütçeler veriliyor. Burada o yok. Olmayacak gibi de gözüküyor. Daha burada kadýn örgütlerinin çok büyük mücadele vermesi gerekiyor" dedi.

Avusturya Viyana Aile Ýçi Þiddet Müdahale Merkezi'nden Tamar Çitak, Türkiye'de yasalarýn iyi olduðunu ancak iþleyiþin çok kötü olduðunu belirterek, "Türkiye'de aileyi koruyayým derken kadýnlarý kaybediyoruz maalesef” dedi net gösteriyor" dedi.

'Kadýn kurumlarýna darbe'

Kadýnlar fuhuþ ve tecavüze karþý nöbette! BATMAN Kent Kadýn Meclisi, son dönemlerde artýþ gösteren fuhuþ, asimilasyon, taciz ve tecavüz olaylarý ile Bingöl'de E.A. adlý çocuða aralarýnda askerlerin de bulunduðu 8 kiþinin cinsel istismarda bulunmasýný protesto etmek amacýyla 3 günlük çadýr nöbeti eylemi baþlattý. Çadýrda nöbet tutan kadýnlardan Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi üyesi Þükran Akurt, kadýnlara yönelik taciz ve tecavüze karþý nöbet çadýrýný kurduklarýný belirterek, "Biz de barýþ anneleri olarak bu eyleme katýldýk ve destek veriyoruz. Biz suçlularýn yargýlanýp cezalandýrýlmasýný istiyoruz" dedi. Batman Kent Kadýn Meclisi üyesi Sebiha Ekinci ise nöbet çadýrýnýn son dönemlerde artýþ gösteren fuhuþ, asimilasyon, taciz ve tecavüz olaylarý ile Bingöl'de E.A. adlý çocuða cinsel istismarda bulunmasýný protesto etmek olduðunu söyledi. Ekinci, tüm gençleri ve kadýnlarý çadýrda nöbet tutmaya çaðýrarak, kadýn ve toplum deðerlerine yönelik saldýrýlara karþý durmasýný istedi. Batman Kent Kadýn Meclisi üyesi Dilbirin Turgut ise, "Okulda okuyan, çeþitli iþ yerlerinde çalýþan genç Kürt kadýnlarý sokakta ve iþ yerinde devletin ve erkeðin taciz ve tecavüzüne maruz kaldýðýnda suçlular korunduðu için sesini çýkartamýyorlar. Onun için ailelerin çocuklarýna destek çýkmalarý gerekir" diyerek, ailelerin çocuklarýna sahip çýkmasýný istedi.

Ebru Hanbay Çakýr Her gün 3 ya da 4 kadýnýn cinayete kurban gittiði Türkiye'de þiddetin failinin aile içinden bir erkek olmasý dikkat çekerken Ýçiþleri Bakanlýðý verilerine göre, 2013'ün ilk 4 ayýnda 25 bin aile içi þiddet vakasý yaþandý. 11 bin kadýn korumaya alýndý. Kadýna karþý þiddetin önlemesine iliþkin yasa kapsamýnda geçen yýlýn sonlarýnda Þiddet Önleme Merkezleri (ÞÖNÝM) kuruldu. Kadýn Dayanýþma Vakfý çalýþaný Sosyal Antropolog Ebru Hanbay Çakýr, ÞÖNÝM'lerin beklentileri karþýlamadýðýna dikkat çekerek, bu merkezlerle ilgili yasal belirsizlik olduðunu, pilot illerde yapýlan uygulamalar kadýndan yana bir bakýþ açýsýnýn olmadýðýný, kadýnlarýn yasal haklarýna ve destek hizmetlerine eriþimde büyük zorluk yaþadýðýný kaydetti. 14 ilde ÞÖNÝM'lerin açýldýðýný, yasaya göre iki yýlda diðer illerde de açýlacaðýný kaydeden Çakýr, gerekli insan kaynaðýnýn olmamasýnýn, çok az kiþiyle çalýþmanýn, çalýþanlarýn çoðunun erkek olmasýnýn, yine kadýn olsalar bile kadýn bakýþ açýsýna, toplumsal cinsiyet eþitliði bakýþ açýsýna sahip olmamasýnýn büyük sorun yarattýðýna iþaret etti. Varolan illerde çalýþan ve emek veren kadýn kurumlarýnýn dýþlanmýþ olmasýnýn bu sorunlarýn baþýnda geldiðine dikkat çeken Çakýr, "Bazý illerde bu sorunu kendilerine yakýn sivil toplum kurumlarýyla götürmeye çalýþýyorlar. Aslýnda iþin muhataplarýyla bu çalýþmalarýn yapýlmamasý anlayýþýn ne olduðunu

Merkezlerin þehir dýþýnda kadýnlarýn zor ulaþacaðý alanlarda kurulmasýnýn baþlý baþýna bir sorun olduðunu ile getiren Çakýr, ÞÖNÝM'lerin açýlmasýyla birlikte þiddetle mücadele mekanizmalarýnýn kapatýldýðýný belirtti. Daha önce Aile Danýþma Merkezleri'nin, kadýn merkezlerinin olduðunu hatýrlatan Çakýr, "Bunun gibi birimlerin hepsi kapatýldý. Bu da aslýnda yýllardýr biz bu tür merkezlerin yaygýnlaþtýrýlmasýna çalýþýrken tam tersi tek bir aðda toplanmasýna ve ilçelerde yaþayan kadýnlarýn ulaþým sýkýntýlarý yaþamasýna neden oldu" dedi. Çakýr, "Þimdi bakanlýk diyor ki 'Ben ÞÖNÝM'lerde o ilde varolan belediyelerin veya kadýn örgütlerinin sýðýnma evine yerleþtirme yapabilirim' diyor. Bu da hem belediyelerin hem de kadýn örgütlerinin özerkliðine ciddi bir darbe. Çünkü sýðýnma evlerinde kalan kadýnlarýn saat kaçta içeriye gireceðini, kaçta çýkacaðýný, neler yapacaðýna karar vermek gibi sonuçlar doðurabilir. Ve tamamen o çalýþmayý yürüten kadýn örgütleri ile belediyeleri dýþlar. Bu konuda ciddi endiþelerimiz var" diye konuþtu.

'Aileler korunuyor'

Kadýn Bakanlýðý'nýn kaldýrýlýp adýnýn Aile Bakanlýðý yapýlmasý ve kadýnlara yönelik yapýlan bütün çalýþmalarda týpký ÞÖNÝM gibi kadýnýn deðil de ailenin odaða konulmasý ve ailenin korunmasý olduðunu belirten Çakýr, þunlarý ifade etti: "Yine ÞÖNÝM sadece þiddet maðduru kadýnlara deðil erkeklere de hizmet veriyor. Bu çok ciddi bir problem. Pek çok kadýn þiddet gördüðü erkeðinde oraya gittiðini görünce zaten oraya gitmeyecek. Dolayýsýyla bizde diyoruz ki evet erkeklere hizmet verilebilir ama bunun verileceði mekanlarýn ayrý olmasý gerekiyor. Hem kadýný döven erkeðe hizmet verirseniz hem de kadýný oraya alýrsanýz hiçbir kadýn oraya gitmeyecektir."

'Ýþleyiþ çok kötü'

Tamar Çitak ÞÖNÝM yönetmeliksiz çalýþýyor!

Bakanlýðýn ÞÖNÝM ismi yerine Koza adýný kullandýðýný hatýrlatan Çakýr, "Çünkü þiddet kaçtýklarý bir þey ya. Bakanlýk Koza adýný kullanýyor. Bu da aslýnda týpký sýðýnma evine 'konukevi' demeleri gibi durumun vahametini örtme çabasý gibi geliyor. Dolayýsýyla Koza'nýn kullanýlmasýný da istemiyoruz. Þu anda bakanlýk tarafýndan yönetmelikleri hazýrlanýyor. Ýþte sýðýnma evi yönetmeliði hazýrlanmýþtý. 6284 Sayýlý yasanýn yönetmeliði hazýrlanmýþtý. Þu anda da ÞÖNÝM yönetmeliði hazýrlanýyor. Yakýnda da çýkacak. Bugüne kadar çok ilginçtir ÞÖNÝM'ler yönetmeliði olmadan çalýþma yürütüyor. Bu süre içinde bakanlýk kadýn örgütlerini sürecin içine katmadý. Dolayýsýyla biz durumun ne olduðunu, yönetmeliklerin neyi kapsadýðýný bilmiyoruz. Bu da bir soru iþareti ve sorun alaný olarak görüyoruz. Kadýn örgütleri olarak birlikte mücadele etmenin gerektiðini, bir takým platformlar aracýlýðýyla tepkilerin bakanlýða iletilmesi gerektiðine inanýyoruz" dedi.

'Arada çok fark var'

Avusturya Viyana Aile Ýçi Þiddet Müdahale Merkezi'nden Tamar Çitak ise, Avusturya'daki uygulamalar ile Türkiye arasýnda çok fazla fark olduðunu belirtti. Viyana'da on beþ yýllýk bir geçmiþ olduðunu ve her þeyin orada çok güzel çalýþtýðýný dile getiren Çitak, "Aradaki en büyük fark belki de Avusturya'da kadýna karþý þiddetle mücadelenin bir devlet politi-

Hükümetin aile içi þiddetle savaþmak için yasal ne varsa bu yasalarý çýkardýðýný ve Türkiye'deki yasalarýn bu anlamda çok güzel olduðunu dile getiren Çitak, "Bu konuda söyleyecek bir þey yok. Yalnýz iþleyiþi çok kötü. Tabi ki bunda en büyük katkýlardan biride hükümetin kadýn politikalarý, kadýn bakýþýný, aileyi koruma, aileyi korurken de þiddeti önleme çabalarý var. Ama bunlar birbirinden o kadar baðýmsýz þeylerdir ki; o yüzden de bu ÞÖNÝM'lerin þu andaki çýkýþ haliyle çalýþma konseptleriyle baþarýlý olacaklarýný zannetmiyorum. Aileyi koruyayým derken kadýnlarý kaybediyoruz maalesef. Çok cinayetlere kurban oluyorlar. Hükümetin acil bir þekilde bunu tanýmasý ve öðrenmesi, iki konuyu birbirinden ayýrmasý gerekiyor" diye konuþtu.

Devlet kadýn kurumlarýný ciddiye almalý Türkiye'de 14 ilde pilot uygulama temelinde açýlmýþ ÞÖNÝM'ler olduðuna vurgu yapan Çitak, fakat çalýþmak için bir yönetmelik olmadýðýný herkesin bildiði gibi çalýþtýðýný ve ne yaptýklarýný çok da bilmedikleri þeklinde bir izlenim edindiðini kaydetti. Çitak, hükümet ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn kadýn kurumlarýnýn önerilerini ciddiye almasýnýn önemine iþaret etti. Çitak, "Türkiye'de kadýna yönelik þiddet almýþ baþýný gidiyor. Anladýðým kadarýyla hükümet son aylarda bu sayýlarý çarpýtmaya da baþladý. Gerçekten kadýna çocuða yönelik þiddetle aile politikalarý birbirlerinden ayýrmalarý gerekiyor" dedi.


8

POLÝTÝKA

3 Temmuz 2013 Çarþamba

‘Sürec devam edecek’

Partisinin grup toplantýsýnda konuþan Baþbakan Erdoðan, çözüm sürecinin, AK Parti'nin kurulmasýyla baþladýðýný ve bugüne kadar ulaþtýðýný, bundan sonra da devam edeceðini söyledi. Lice olaylarýna da deðinen Erdoðan, “Olayýnýn dayandýðý yer, esrar olayýdýr, hint keneviri olayýdýr. Kalekol, karakol, bunlarýn hepsi hikayedir” dedi

ANKARA - Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, AKP Grup Toplantýsý'nda yaptýðý konuþmada, 27 Mayýs 1960 ve 12 Eylül 1980 müdahaleleri, 28 þubat müdahalesi ve daha sonra tertiplenen müdahale giriþimleri için gerekçe olarak hep TSK Ýç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin gösterildiðini belirterek, "Þimdi biz bu kýlýfý, bu yanlýþý, demokrasimiz üzerindeki bu gölgeyi kaldýrýyoruz. TSK'nýn vazifesini ve askerlik kavramýný yeniden tanýmlýyor, bu maddenin farklý þekilde yorumlanmasýnýn, durumdan vazife çýkarýlmasýnýn önüne geçiyoruz" dedi.

‘Herkes sorumlu davranmalý’

Erdoðan, çözüm sürecinin, adý üzerinde bir süreç olduðunu, AK Parti'nin kurulmasýyla baþladýðýný ve bugüne kadar ulaþtýðýný, bundan sonra da devam edeceðini belirterek, "Türkiye

Cumhuriyeti Devleti, sonuna kadar, tek bir ferdi kalýncaya kadar, ülkesini, milletini, sýnýrlarýný, bayraðýný, onurunu ve þerefini kahramanca korur ve koruyacaktýr" dedi. Baþbakan Erdoðan, çözüm sürecini akamete uðratmak isteyen her kim olursa olsun, hangi siyasi parti olursa olsun, bunun sorumluluðunu, bunun vebalini taþýyamayacaðýný dile getirdi. Erdoðan, "Herkes sorumlulukla hareket etmelidir. Þark kurnazlýðýna baþvurmadan, küçük hesaplarýn peþine düþmeden, milletin umutlarýný heba etmeden, milleti, milletin basiretini küçümseyen hareketler içine girmeden, herkes sorumlu davranmalýdýr" dedi.

‘Sürece yüreðimizi koyduk’

76 milyonu acýya, kana, göz yaþýna, yoksulluða iteklemeye hiç kimsenin hakký olmadýðýný vurgulayan Erdoðan, þöyle konuþtu: "Sürecin zor olduðunu, hassas olduðunu, sabýr gerektirdiðini, çelik bir irade gerektirdiðini defalarca ifade ettik. Bu sürecin, sabotajlara, tahriklere, provokasyonlara açýk olduðunu, sürecin her daim hedef alýnabileceðini defalarca söyledik. Böylece bir süreci sabote etmek isteyen, bu iklimi, bu atmosferi bozmak isteyen, bunun sorumluluðundan, bunun kara lekesinden, bunun vicdan azabýndan asla kurtulmasý mümkün deðildir. Biz bu sürece yüreðimizi koyduk, biz bu sürece sadece

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, partisinin grup toplantýsýnda koCHP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, Baþbakan Ký- nuþtu. Erdoðan'a yönelik eleþtirilerini sürdürdü. Gündeme iliþkin deðeri geld hale lü güç ar lendirmelerde bulunan Kýlýçdaroðlu, "Egosu o kad m' lýçdaroðlu'nun konuþmasýki 'tüm milliyetçilikleri ayaklar altýna alýrý se- nýn satýr baþlarý þöyle; "Dededi. Bugün milliyetçi kesiliyor, sevsinler mokrasiyi kökleþtirmek, dünin milliyetçiliðini" diye konuþtu þünce özgürlüðünün önünü açmak bizim temel görevimiz. 2002'de bir seçim yapýldý, iktidardaki parti yüzde 34 oy aldý. Ama genel baþkanlarý milletvekili seçilemiyordu. Anayasa deðiþti, seçim kurulu karar aldý, Siirt'te yeni seçim yapýldý bu kiþi parlamentoya milletvekili olarak geldi. Güzel þeyler söylüyordu. 'Özgürlük,

‘Sevsinler senin milliyetçiliðini’

elimizi, sadece bedenimizi deðil, canýmýzý koyduk. Hiçbir sabotaj, hiçbir provokasyon bizi bu kutlu yolculuktan alýkoyamaz, bizi çözümden vazgeçiremez. Çünkü biz Türkiye'nin geleceðini bu çözümde görüyoruz. Millet artýk gerilim deðil, sükunet istiyor. Çatýþma deðil, huzur istiyor. Gerilimi, çatýþmayý, þiddeti ve kaosu teþvik edenler, bu sürece de millete de ihanet etmiþ olurlar."

‘Herkese eþit mesafedeyiz’

Türkiye'de 36 farklý unsur bulunduðunu belirten Erdoðan, "Bizim için Türk, Kürt, Laz, Boþnak, Çerkez, Roman, Arnavut, aklýnýza ne gelirse, hepsi bizim canýmýz, ciðerimizdir, kardeþimizdir. Biz hepsine eþit mesafedeyiz. 'Birini bir kenara koy, birini bir kenara koy', bizim kitabýmýzda asla böyle bir þey yok" diye konuþtu. Erdoðan, "Biz demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletiyiz. AK Parti tüm inanç gruplarýna eþit mesafededir. Tüm inanç gruplarýnýn inancýný yaþama güvencesi, AK Parti iktidarýdýr. Bizim anlayýþýmýz budur" dedi.

‘Dayandýðý yer esrar olayýdýr’

Lice olayýnýn, sýradan bir olay olmadýðýný ifade eden Erdoðan, "Lice olayýnýn da dayandýðý yer, esrar olayýdýr, hint keneviri olayýdýr. Kalekol, karakol, bunlarýn hepsi hikayedir. Daha güvenlikli karakollarý yapmak durumundayýz. Niçin? Ülkemizin güvenliði için. Bunun için de bazý siyasi partilerden ve ördemokrasinin üstünde vesayet olmamalý' diyordu. Birçok çevre o sözlere inandý. Liberal aydýnlar umut baðladý. Onlar kendi dünyalarýna uygun bir özgürlük anlayýþýný savunuyor. Bir referandum yaptýlar, yargý sil baþtan deðiþti. Danýþtay Baþkaný'nýn görev süresi doldu ama baþkan adayý çýkmýyor. Neden? Çünkü, kapý arkasýnda pazarlýklar bitmedi. Danýþtay kültürünü yerle bir ettiler. Yargýtay'da da Danýþtay'da da kültür kalmadý. Üniversiteler suskun kuruluþlar haline getirildi. Bereket veresin orada gençler var da mezuniyet törenlerinde özgürce haykýrabiliyorlar. Yasama organýný

gütlerden izin alacak halimiz yok" diye konuþtu.

‘En hafif tabiriyle ahlaksýzlýk’

Erdoðan, Lice'deki olayda karakol ve kalekollarýn bahane olduðunu belirterek, "Milletin evlatlarýný, Avrupa'nýn gençlerini zehirleyen uyuþturucu ticaretine çok aðýr darbeler vuruldu. Bu kirli, zehirli ve kanlý ticareti gösterilerle örtmek, bu gösterilerin kýlýfý altýnda bir hak arayýþý, bir demokratik hak talebi gibi sunmak, en hafif tabiriyle ahlaksýzlýktýr, vicdansýzlýktýr" dedi.

‘CHP’nin de siyasetin de yüz karasý’

Baþbakan Erdoðan, Gezi Parký olaylarý sýrasýnda Kabataþ'ta baþörtülü bir kadýnýn yanýnda 6 aylýk bebeðiyle saldýrýya uðradýðýný hatýrlatarak, "Ýnanýn, 1940'larýn, 1950'lerin CHP'si zulümde ve çirkinlikte bugünkü CHP'nin yanýnda masum kalýyor. Zira, bugün CHP'nin baþýnda bir iþbirlikçi var. Bugün CHP'nin baþýnda celladýna yaranmak isteyen, celladýna yaranmak için zencilikten beyazlýða geçebilmek için her çirkinliði, meþru, mübah gören bir genel baþkan var. Kýyafeti, inancý, siyasi tercihleri her ne olursa olsun, bir kadýna, yanýnda 6 aylýk bebeði ile dolaþan bir kadýna yapýlan bu insanlýk dýþý saldýrýyý görmezden gelen, bunu hafife alan, bunu yalan olarak nitelendiren bir genel baþkan, CHP'nin de siyasetin de yüz karasýdýr" dedi.

kendi tekeline aldý aðzýndan cümle çýkýyor, etresi gün kanun teklifi hazýrlanýyor. Yargý talimatla dava açýp, talimatla karar alýyor. Kaç çocuk yapacaksýnýz, nasýl doðum yapacaksýnýz, nasýl eðleneceksiniz. 'Ben bilirim' diyor. Egosu o kadar güçlü hale geldi ki 'tüm milliyetçilikleri ayaklar altýna alýrým' dedi. Bugün milliyetçi kesiliyor, sevsinler senin milliyetçiliðini. Korku duvarlarýný bu ülkenin genç, yiðit evlatlarý yýktý. Herkesin korktuðu ortamda 'Senden korkmuyoruz, ister TOMA'yla, ister plastik merminle, ister gerçek merminle gel, bedenimi siper ediyorum senden korkmuyorum' dedi."


9

POLÝTÝKA

3 Temmuz 2013 Çarþamba

‘Katliam denemesi yapýldý’ BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, hem barýþ sürecinden bahsetmenin hem de insanlarý arkadan vurmanýn ve katletmenin yan yana durmayacaðýný belirterek, “Eðer þu anda Lice’de daha fazla can kaybý yaþanmamýþsa kesinlikle bir tesadüftür. Bir katliam denemesi yapýlmýþtýr. Bir vahþet yaþanmýþtýr” dedi

ANKARA - BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, partisinin grup toplantýsýnda gündeme dair deðerlendirmelerde bulundu. Toplantýda tutuklu milletvekillerinin isimlerinin sýraya konulmasý ve yerlerinin boþ býrakýlmasý dikkat çekti. 2 Temmuz Sivas katliamý ile ilgili deðerlendirmelerde bulunan Kýþanak, "20 yýldýr Madýmak'ta yakýlan ateþ kendisine insaným diyenlerin canlarýný yakmaya devam ediyor. Failleri parça parça kurtaran bir yaklaþýmla göstermelik bir dava süreci izlendi. Birilerini zaman aþýmý üzerinden kurtardýlar. Ceza alanlarý kaçýrdýlar. Bu yangýn sönmedi. Biz Sivas katliamý vesilesiyle sokaða çýkýp yaþamýný yitiren canlarýn yanýndayýz. Sivas katliamý ile bir

yüzleþme mutlaka yaþanmalýdýr. Neden yapýldýðýnýn açýða çýkarýlacaðý bir yüzleþmeye ihtiyaç var" dedi.

‘Katliam denemesi yapýlmýþtýr’

baþka yolu yok mu? Bu ikisi yan yana durmaz. Hem barýþ sürecinden sorunlarý çözmekten bahsedeceksin hem de insanlarý arkadan vuracak ve katledeceksin. Eðer þu anda daha fazla can kaybý yaþanmamýþsa kesinlikle bir tesadüftür. Bir katliam denemesi yapýlmýþtýr. Bir vahþet yaþanmýþtýr" dedi. Hala ortada "Bu yanlýþtýr" diyen bir yaklaþýmýn olmadýðýný belirten Kýþanak, þunlarý söyledi: "O karakol komutanýndan izin almadan kim halkýn üzerine ateþ açabilir? O karakol komutanýný en azýndan görevinden alacaksýn. Bilgilerini de bu vahþeti yaþayan halktan alacaksýn. Ýlk günden bugüne söylenen yalanlarý söylesek buradan Lice'ye yol olur. Tamamen yalan. Gerçek olan bir tek þey var. 18 yaþýnda gencecik bir insan askerin açtýðý ateþ sonucunda yaþamýný yitirdi."

halimiz yok. Gerilla tarihi bir yürüyüþ yapýp bir tek kiþinin zarar vermesine izin vermedi. Siz de ayný saygýnlýkla militarist politikalarýnýzdan vazgeçeceksiniz. Buna izin vermeyeceðiz. Buradan ilan ediyorum. Uyuþturucu ekimi yapýlan yerlere býrakýn biz halkla yürüyelim. O tarlalarý sökelim. Uyuþturucu mücadele için bugünü mü beklediler. BDP Gençlik Meclisi uyuþturucuya fuhuþa karþý kampanya baþlattý. Bizim önümüzü kesmeyin, on binlerce gençle uyuþturucu tarlalarýnýn üzerine yürürüz. Herkesin kendi üzerine düþeni yapmasý dahilinde süreç ilerler" dedi.

da ne varsa sökelim. Bu, askerle olacak þey deðil. Önümüzü kesmeyin, karakollarla barikat olmayýn, ben on binlerce gençle o uyuþturucu tarlalarýna yürüyeyim! Karakol için, 'Yeni deðil güçlendirme yapýyoruz' diyorlar. Aklýmýza, fikrimize, mantýðýmýzda hakaret ediyorlar. Ýnsanlar haklý olarak soruyorlar: Gerillalar bunun için mi geri çekiliyor? Barýþ ortamýný bunun için mi kullanýyorlar? Kimsenin, ülkenin genel savunma ihtiyacýna itirazý yok. Peki, sivillerin arasýnda kale, kalekol, ne ilgisi var?"

‘Kimse bu kalekollarý izah edemez’

‘Savaþ deðil barýþ istiyoruz’

Kýþanak, "Ýnsanlar soruyorlar, daha amansýz daha büyük bir savaþa mý hazýrlanýyorlar? Gerilla bunun için mi geri çekiliyor? Barýþ ortamýný bunun için mi yapýyorlar? Kimse bu kalekollarý izah edemez. Soruyoruz çýkarsýnlar bu ülkenin batýsýnda kaç tane kalekol var. Bu ülkenin batýsýnda güvenlik ihtiyacý yok mu? Bu savaþ konseptinin bir ihtiyacýdýr. Eðer bir barýþ konsepti varsa bunu ilerletmeye gayret ediyorlarsa neden kalekol yapýyorlar. Acil demokratikleþme ihtiyacý kapýya gelmiþ dayanmýþtýr. Ýnsanlarý oyalamaktan vazgeçin artýk" dedi. (DÝHA)

Atalay’ýn basýn müþavirliðinden yalanlama

Davutoðlu, Kerry’ye ‘dinleme skandalý’ný sordu

Toplantýlarda katliamlarý anlatmaktan dolayý zorlandýklarýný ifade eden Kýþanak, bunlarýn bitmesi için barýþ sürecini baþlattýklarýný birilerinin kendilerine siyasi manevra alaný bulmasý için bunu yapmadýklarýný ifade etti. Nice katliamdan geçen Lice'de 28 Haziran'da karakol inþaatlarýna karþý çýkmak için giden kitlenin aðýr silahlarla tarandýðýný belirten Kýþanak, görüntülerin ortada olduðunu belirterek, "Kaymakamýnýzýn söyledikleri ortadadýr. 200250 kiþi oradadýr. Velev ki, bunlar karakollara zarar verecektir. Bunu önlemenin

ANKARA - Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'ýn "Gezi Parký olaylarýnýn arkasýnda Yahudi diasporasý olduðu" þeklinde bir ifadesinin veya deðerlendirmesinin söz konusu olmadýðý bildirildi. Atalay'ýn Basýn Müþavirliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, bugünkü bazý gazete, internet sitesi ve köþe yazýlarýnda, Baþbakan Yardýmcýsý Atalay'ýn dün Kýrýkkale'de gazetecilerle yaptýðý görüþmeye iliþkin detaylarýn yer aldýðý hatýr-

‘Örtbas edilmek isteniyor’

Lice'deki katliamýn örtbas edilmek istendiðine vurgu yapan Kýþanak, "Buna dair sözünüz var mý? Þimdiye kadar Kürtlerin mücadelesi manipüle ediyorlardý. Þimdi baþlamýþlar uyuþturucu trafiði diyorlar. Bunun hesabýný ya soracaksýnýz ya da biz bu katillere ve onlara güç verenlerden hesap soracaðýz. Asker, polis terörünü sineye çekecek

latýldý. Konuþmada, Atalay'ýn "Gezi Parký olaylarýnýn arkasýnda Yahudi diasporasý olduðu" þeklinde bir ifadesinin veya deðerlendirmesinin söz konusu olmadýðý vurgulanan açýklamada, bazý ifadelerinin "çerçevesi dýþýna taþýnarak" ve "eklemeler yapýlarak" yayýnlandýðý kaydedildi. Açýklama þöyle: "Maalesef bir haber ajansý, Baþbakan Yardýmcýmýzýn açýklamalarýný kendisi yorumlayarak ve çarpýtarak bu þekle ge-

Kýþanak, þunlarý ifade etti:"Lice'de görüntüler var, yaþlý bir ana Kürtçe baðýrýyor, 'Savaþ deðil barýþ istiyoruz' diye. Lice'deki karakol protestosunda 200-250 kiþi var. Karakola zarar verecek olsalardý bile bunu önlemenin baþka yolu yok muydu? Bir karakolun önünde cereyan etmiþ. Faili belli. Karakol komutanýndan izinsiz nasýl ateþ edilebilir? Komutan hala görevde. Dün terörist diye kriminalize ettikleri Kürtleri, bu kez de uyuþturucu üzerinden suçlamaya çalýþýyorlar. Buradan ilan ediyorum. Biz sivillerle gidelim o tarlalar-

tirmiþ ve servis etmiþtir. Konuþma kaydýna ve diðer haber ajanslarýnýn metinlerine bakýlýrsa bu görülecektir. Deðerlendirmede sadece uluslararasý medyanýn Gezi Parký olaylarýný çabuk satýn almasý ve maksadý aþan uzun yayýnlar yapmasý üzerinde durulmuþtur. Konuþmada ne Türkiye'deki Musevi vatandaþlarýmýz ne de diðer ülkelerdeki Musevilere dönük bir iþaret, ifade ve kasýt söz konusu deðildir."

DIÞÝÞLERÝ Bakaný Ahmet Davutoðlu, ASEAN toplantýlarý için gittiði Brunei'de ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry ile görüþtü. Davutoðlu, görüþmede ABD'nin dinleme skandalýyla ilgili iddialarý da ele aldýklarý belirterek, "Kendisine hem bu konuda bir açýklama talep ettiðimizi ifade ettim. Kendisi de bu konuda bilgilerinin sýnýrlý olduðunu ancak gerekli çalýþmalar, bilgileri edindikten sonra paylaþacaklarýný ifade ettiler" dedi.


10

HABER

3 Temmuz 2013 Çarþamba

‘Barýþ elimizi uzatýyoruz’ Tatvan Kültür ve Sanat Festivali'nde konuþan Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, bu coðrafyada yapýlabilecek en büyük yatýrýmýn barýþa yapýlacak yatýrým olduðunu belirterek, “Diyarbakýr halkýnýn bir evladý olarak buradan kardeþ Türk halkýna dostluk ve barýþ elimizi uzatýyoruz” dedi

diðer katýlýmcýlar festivalin açýþ kurdelesini kesti.

'Emeðinizin ürünüdür'

Folklor gruplarý gösterilerini sunarken, Tatvan Belediye Baþkaný Abdullah Ok, festivale katýlan Demir Çelik, Baydemir ve diðer milletvekili ile belediye baþkanlarýna teþekkür etti. Burada bir konuþma yapan Büyükþehir Belediye Baþkaný Baydemir, "Diyarbakýr'dan sizlere selam getirdim" diyerek sözlerine baþladý. Çeþitli þekillerde bir halkýn özgürlük davasý için çaba gösterdiklerini belirten Baydemir, Kürt halkýnýn önünün aydýnlýk ve huzur olduðunu söyledi. Özgürlüðe ve onurlu barýþa epeyce yaklaþmýþ olduklarýný ifade eden Baydemir, mücadelenin ve bedellerin boþuna gitmediðini söyledi. "Ýttifak ve çalýþmayla müjdeli yarýnlar gelecektir" diyen Baydemir, yapýlan hizmetlerle bölgede medeniyetin yeniden yeþerdiðini ve filizlendiðini belirtti ve "Bu da emeðinizin ürünüdür" dedi.

'En büyük yatýrým barýþtýr'

DÝYARBAKIR - Tatvan Belediyesi tarafýndan bu yýl 45'incisi düzenlenen Tatvan Doðu Anadolu Fuarý ve Kültür Sanat Festivali "Kültür ve sanatla özgürlüðe yürüyoruz" sloganýyla baþladý. BDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Demir Çelik, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Tatvan'ýn çevre il ve ilçelerinin belediye baþkanlarýnýn katýldýðý festival belediye önünden Fuar Alaný'na yürüyüþle baþladý.

Yöresel kýyafetler giyildi

Festivale katýlan gruplarýn defleri ve yöresel kýyafetleri ile katýldýðý yürüyüþe 80 yaþýndaki "Tahta bacak, uzun adam" da katýldý. Lice'de karakol inþaatýný protesto ederken çýkan olaylarda yaþamýný yitiren Medeni Yýldýrým'ýn da bir pankartla anýldýðý yürüyüþte cami önünde bir yurttaþýn cenazesi sýrasýnda defler susturuldu. Yürüyüþ kortejindekiler ve belediye baþkanlarý vefat eden yurttaþ için toplu olarak Fatiha okudu, ardýndan yürüyüþ devam etti. Fuar alanýnda ise belediye baþkanlarý baþta Tatvan olmak üzere pek çok belediye, kurum ve kuruluþlarýn stantlarýný gezdi. Demir Çelik, Baydemir, Tatvan Belediye Baþkaný Abdullah Ok, Baðlar Belediye Baþkaný Baran ve

"Onurlu, baþý dik bir halkýn evladý olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum" diye sözlerini sürdüren Baydemir, "4-5 evladýný yitiren Kürt annesi 'benim yüreðim yandý, baþka annenin yüreði yanmasýn' diyor. Ýþte böyle bir halkýn annesi ile gurur duymamak mümkün mü? Böyle bir annenin elini öpmemek mümkün mü?" diye konuþtu. Büyük bir umutla, hasretle ve fedakarlýkla Kürt halkýnýn barýþ elini uzattýðýný belirten Baydemir, þöyle devam etti: "Bu coðrafyada yapýlabilecek en büyük yatýrým barýþa yapýlacak yatýrýmdýr. Hepiniz daha güçlü bir þekilde barýþý sahiplenmeniz ve nihai barýþýn gerçekleþmesi için demokratik duruþumuzu ortaya koymanýz gerekiyor. 6 aydýr kentleri-

mize, Diyarbakýr'a, Tatvan'a çatýþmalardan kaynaklý olarak cenaze gelmiyor. Þükürler olsun ki gerilla, asker, polis cenazesi gelmiyor, gelmemelidir de. Hükümetin adým atmasý gerekiyor. Hükümetin adým atmasýný da beklememek gerekiyor. Demokrasi ve barýþ zemini içinde kardeþlik hukukunun inþasýna yürümemiz gerekiyor. Diyarbakýr halkýnýn bir evladý olarak buradan kardeþ Türk halkýna dostluk ve barýþ elimizi uzatýyoruz. Onlarýn da hükümete, devlete kardeþ Kürt halkýnýn özgürlüðünü çok görmeme zamanýnýn geldiðini söylemelidir." Baydemir baþta Tatvan Belediye Baþkaný Abdullah Ok olmak üzere tüm belediye baþkanlarýna halka yaptýklarý hizmetten dolayý teþekkür etti.

Çelik: Meclis tatile girmesin

BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Demir Çelik de zor ve zahmetli günlerin aþýldýðýný, sýkýntýlý günlerin geride býrakýldýðýný belirterek, Öcalan'ýn tutumu sonucunda bugün bir ölüm yaþanmadýðýný söyledi. Kürt siyasal hareketi ateþkes ilan ettiðini ve demokratik siyasete fýrsat tanýdýðýný belirten Çelik, artýk Hükümetin adým atmasý gerektiðini bildirdi. "Meclis tatile girsin istemiyoruz" diyen Çelik, özgürlüklerin konuþulduðu bir ortamda milletvekillerinin tatil yapma lüksüne sahip olmadýðýný söyledi. Çelik, milletvekillerinin halkýn taleplerini Ankara'ya taþýyarak, demokratik, sivil ve özgürlükçü bir Anayasa yapmasý gerektiðini ve buna su, hava, ekmek gibi ihtiyaç bulunduðunu söyledi. Terörle Mücadele Yasasý'nýn laðvedilmesi gerektiðini ve tutuklu bulunan on binlerce insanýn serbest býrakýlmasý gerektiðini ifade eden Çelik, "Madem ki gerilla kuzeyden güneye geçti, karakola ne hacet var, Korucu ordusuna ne hacet var. Kimi öldürmeye çalýþacaksýn" diye sordu. Lice'de karakol inþaatýný protesto eden Medeni Yýldýrým'ý anan Çelik, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madýmak Otel'inde yakýlan aydýnlarý da andý. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan sanatçý Ferhat Tunç'un bir konser verdi.

Silvan'da esnaf kredi faizleri düþtü DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde esnafa verilen kredilerde faiz oranlarý düþtü. Kredi faizlerinde meydana gelen düþüþ sonucunda büyük bir taleple karþýlaþtýklarýný belirten Silvan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kaooperatif Baþkaný Muhittin Kan, kredilerde faiz oraný yüzde 6'dan yüzde 5'e düþtüðünü bildirdi. Kan, "1.5'ten ödenen kredi 1 yýllýk faiz oranlarý yüzde 4'de düþtü. Yine 1.5 ten 2 yýldan 4 yýla kadar ödenen kredilerde 25 milyara kadar kredi tutarý faiz oraný yüzde 6'dan yüzde 5'e, 25 milyarýn üstündeki kredi tutar faiz oraný yüzde 7.8'den yüzde 5'e düþtü.Kredi tutarlarýnda meydana gelen faiz indiriminden dolayý talep arttý. Ödenen kredilerde maliye kaydý þarttýr. Faiz oraný düþük olduðu için esnaf avantajlý konuma geliyor. Tüm Türkiye'de olduðu gibi herkes kefaletten dolayý zorlanýyor. Ödenen kredilerde esnafýn bize müracaat etmesi için 2 tane memur bulundurma zorunluluðu var. Esnafa ödediðimiz kredi tutarý 40-50 milyara kadar varýyor. Takip oraný ne kadar düþükse limitler o kadar yükseliyor. Biz esnafýmýzýn senedini gününde yatýrmasýný istiyoruz. Gününde yatýranlar için kredi limitleri artýyor. Gününde yatýrmayanlarýn puaný düþüyor. Yeni ve eski esnafýmýz kredilerden ve kredi faizlerinden ayný oranda faydalanýyor. Esnaflara ödenen kredi faizlerinde bu tüm Türkiye'de meydana gelen bir faiz indirimidir" dedi. (ÝHA)


11

HABER

3 Temmuz 2013 Çarþamba

Genç stajyerler DiSKi’yi tanýdý DÝSKÝ Genel Müdürlüðü bünyesinde yaz boyunca stajyer olarak çalýþacak onlarca genç, Atýk Su Arýtma Tesisi ve Ýçme Suyu Arýtma Tesisi`ni gezerek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Gençler böylelikle staj yapacaklarý kurumu yakýndan tanýma fýrsatý buldu

RAMAZAN KARATAÞ

DÝYARBAKIR - Ýnsan Kaynaklarý ve Destek Hizmetleri Daire Baþkanlýðý, farklý daire baþkanlýklarýnda yaz boyunca staj yapacak gençleri bir araya getirdi. Stajyerler öncelikle toplantý salonunda DÝSKÝ Genel Müdürü Yaþar Sarý, Genel Müdür Yardýmcýsý Selahattin Elçi ve Ýnsan Kaynaklarý ve Destek Hizmetleri Daire Baþkaný Muazzez Onuk Özder ile bir araya geldi. Genç stajyerleri "DÝSKÝ Genel Müdürlüðü'ne hoþ geldiniz" þeklinde selamlayan Sarý, eðitim döneminin bir parçasý olan stajyerliðin çok önemli bir zaman dilimi ve iyi deðerlendirilmesi gereken önemli bir süreç olduðuna dikkat çekti.

Eðitim, disiplin, saygý

Sarý, iyi bir gelecek için

çok iyi çalýþýlmasý gerektiðini ifade ederek, bilginin peþinden koþulmasý gerektiðini söyledi. Stajyerlerin eðitim, disiplin ve saygý gibi üç anahtarý yanlarýnda taþýdýklarý sürece yaþamda baþarýyý yakalayacaklarýný vurgulayan Sarý, "Hiçbir þey sizi býktýrmasýn. Göreviniz bilginin peþinden koþmak olsun. Piþman olacaðýnýz, keþke diyebileceðiniz iþler yapmayýn" dedi.

Saðlýk Bakanlýðýnca aile hekimine muayene olabilmek için randevu almanýn zorunlu olmadýðý, randevu almadan da müracaat edilebileceði bildirildi

Tesisleri gezdiler

Stajyerler daha sonra yaz boyunca çalýþacaklarý DÝSKÝ Genel Müdürlüðü'nü ve çalýþmalarýný daha yakýndan tanýmak amacýyla, Atýk Su Arýtma Tesisi ve Ýçme Suyu Arýtma Tesisi'ne gittiler. Genç stajyerler, bu tesislerde atýk sularýn bertarafý ve suyun arýtýlma süreçleri gibi pek çok konuda yetkililerden bilgi alma fýrsatý yakaladýlar.

Sýcaklar klima satýþlarýný arttýrdý

DÝYARBAKIR - Diyarbakýr'da artan hava sýcaklýklar vatandaþlarý klima satýn almaya yöneltti. Klima satýcýsý Yusuf Adýgüzel, Haziran ayý baþýndan bu yana günde 15 ila 20 arasýnda klima sattýklarýný söyledi. Adýgüzel, "Mayýs ayý sonuna kadar Di-

Aile hekiminde randevu zorunlu deðil

yarbakýr'da havalarýn serin olmasýndan dolayý klima satýþlarýmýz durgundu. Ancak özellikle Haziran ayý baþýndan bu yana satýþlarýmýzda ciddi manada bir artýþ oldu. Elbette ki çöl sýcaklarýný yaþadýðýmýz iki yýl öncesine göre az bir satýþýmýz var ancak, önceki aylara oranla satýþlarýmýz çok iyi" dedi. Yaþanan aþýrý sýcaklýklarýn Diyarbakýrlýlarý klimalara sevk ettiðini kaydeden Mehmet Ünser isimli satýcý ise satýþlardan memnun olduklarýný ifade etti. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Saðlýk Bakanlýðýndan 1 Temuzda baþlayan aile hekimliðinde randevu uygulamasýyla ilgili yapýlan yazýlý açýklamada, Merkezi Randevu Sistemi ile özellikle sabah saatlerinde yaþanan yýðýlmalarýn önüne geçilmesi ve muayenelerin gün içine dengeli daðýtýlmasýnýn he-

400 kilo bozuk tavuða el konuldu

deflendiði, böylelikle vatandaþlarýn hastanelerde ve Aile Saðlýðý Merkezlerinde sýra bekleyerek zaman harcamayacaðý, kendilerinin belirlediði zaman diliminde kolaylýkla saðlýk hizmeti alabileceði belirtildi. Ýsteyen vatandaþlarýn randevu almadan da aile hekimine müracaat ede-

bileceði ifade edilen açýklamada, aile hekimine muayene olabilmek için randevu almanýn zorunlu olmadýðý vurgulandý. Ayaktan baþvuran hiçbir hastanýn maðdur edilmeyeceði, muayenesinin yapýlacaðýna dikkat çekilen açýklamada, "Acil olarak gelen hastalara ise öncelik tanýnacaktýr" ifadesine yer verildi.Hastalarýn aile hekimlerinin izinli olduðu durumlarda, bu göreve vekalet eden aile hekimine ayaktan baþvurarak muayenelerini olabileceði, randevu hizmeti karþýlýðýnda herhangi bir ücret talep edilmediði, 182 no'lu telefon arandýðýnda baðlý olunan operatörün tarifesine göre ücret ödendiði kaydedildi.

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý ekipleri, Baðlar'da yaptýðý kontrollerde bir markette tarihi geçmiþ ve bozulmuþ 400 kilogram tavuk etine el koydu. Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý'na baðlý gýda güvenliði ve denetim ekipleri, Baðlar Sakarya Caddesi üzerindeki bir markette miadý geçmiþ ve bozuk tavuk etine rastladý. Kimi tavuk ürünlerinin son kullanma tarihinin üzerinden 3 ay geçtiði belirlendi. Gýda denetim ekipleri tutanakla 13 ayrý kalemden oluþan yaklaþýk 400 kilogram tavuk etine el koydu. Ekipler tavuk etini imha etti.


12

HABER

3 Temmuz 2013 Çarþamba

‘Sorunu çözme zamaný’ "Çözüm Süreci"ni deðerlendiren AKP Milletvekili Ensarioðlu, diyalog sürecinin baþlamasýndan bu yana 2 bin 200 kiþinin daða çýkarýldýðýný ileri sürerek, “Artýk birbirimizi suçlama zamaný deðil, elbirliðiyle bu sorunu çözme zamaný” dedi. DTK Eþbaþkaný Tuðluk, Öcalan’ýn süreci ilerletmekte kararlý olduðunu söyledi týk demokratik, siyasal yöntemlere baþvurmasý gerekiyor" dedi.

'Sürece uygun davranýlmalý'

AKP Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu

DÝYARBAKIR - AKP Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eþ Baþkaný ve Van Baðýmsýz Milletvekili Aysel Tuðluk, BBC'nin Türkçe servisine "Çözüm Süreci" ve Lice olaylarýna iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. AKP Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu, barýþ sürecinin gidiþatýný deðerlendirdiði konuþmada, daðdaki militanlarýn indirilmeye çalýþýlýrken, diyalog sürecinin baþlamasýndan bu yana 2200 kiþinin daða çýkarýldýðýný öne sürdü. Ensarioðlu "Birbirimizi suçlama zamaný deðil, elbirliðiyle bu sorunu çözme zamaný. BDP ve PKK'nin ar-

AKP Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu, "Bu bir takým oyunu. Herkes bu sürece uygun davranacak, bu sürece elinden gelen katkýyý sunacak" diyerek hükümetin tek taraflý olarak sorumlu tutulmasýna karþý çýktý. Hükümetin somut adýmlar atmakta gecikmesine veya TBMM'nin kapanmasýna dair eleþtirilerin kabul edilebileceðini söyleyen Ensarioðlu, diðer yandan "adam kaçýrma" ve "þantiye yakma" gibi eylemlerin devam ettiðine dikkat çekti. Daðdaki militanlar indirilmeye çalýþýlýrken, diyalog sürecinin baþlamasýndan bu yana 2200 kiþinin daða çýkarýldýðýný öne süren milletvekili, "Birbirimizi suçlama zamaný deðil, elbirliðiyle bu sorunu çözme zamaný. BDP ve PKK'nin artýk demokratik, siyasal yöntemlere baþvurmasý gerekiyor" dedi. Ensarioðlu, yürüyüþ yapmasýna izin verilen binlerce kiþinin içinde, elinde patlayýcýlar olan birkaç yüz kiþi bulunduðunu iddia ederek, "Bizim partimizden, iktidarýmýzdan daha deðerlidir bu süreç. Ayný zamanda PKK'den ve BDP'den de daha deðerlidir" ifadesini kullandý. Anadilde eðitim ve seçim barajýnýn düþürülmesi talep-

BDP'liler 5 Temmuz'da Lice'ye gidecek

DÝYARBAKIR - BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü, 30 Haziran'da düzenlemek istediði yürüyüþe polisin müdahale etmesi ve Lice'nin Kayacýk köyünde karakol yapýmý protestosunda çýkan olaylara iliþkin BDP Diyarbakýr Ýl binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya; BDP PM üyesi Ýnan Kýzýlkaya, BDP Diyarbakýr Ýl eþ baþkanlarý Zübeyde Zümrüt ve Mehmet Emin Yýlmaz katýldý.

'Barýþ umutlarýný kýrdý'

Toplantýda konuþan Mehmet Emin Yýlmaz, 21 Mart Diyarbakýr Nevroz'unda milyonlarýn tanýklýðýnda Abdullah Öcalan'ýn Ortadoðu'da yok sayýlan halklarýn kurtuluþunu saðlayacak demokratik kurtuluþ ve çözüm hamlesini baþlattýðýný dile getirdi. Bu çözüm

lerini öteden beri savunan isimlerden biri olan Ensarioðlu, bu taleplerin BDP tarafýndan dile getiriliþ biçimini eleþtirdi.

'Hak edilen ceza verilmeli'

Lice'de yaþanan olaylara da deðinen AKP Diyarbakýr Milletvekili Ensarioðlu, son 3-4 aydýr yeni karakollar yapýldýðýnýn iddia edildiðini belirterek, eski karakollarýn onarýmý ve güçlendirilmesinin söz konusu olduðunu savundu. "Karakol yapýmýný istemiyorsak, bu istememenin söyleniþ biçimi vardýr; karakolun içine giderek molotof kokteyli atarak deðil" diyen Ensarioðlu, göstericilere karþý silah kullanan güvenlik görevlilerine "hak ettiði cezanýn" verilmesi gerektiðini vurguladý.

'Kürtler üzerine düþeni yaptý'

Demokratik Toplum Kongresi Eþ Baþkaný ve Van Milletvekili Aysel Tuðluk ise, Öcalan'ýn "hükümet gerekeni yapmasa bile" süreci ilerletmekte kararlý olduðunu belirterek, "Kürt tarafý kendi üzerine düþen sorumluluklarý yaptý" dedi. Tuðluk, "Ýkinci aþama dediðimiz, BDP'nin doðrudan muhatap olduðu siyasi adýmlar konusunda bir ortak müzakere heyetinin oluþturulmasý gerekiyor. Keþke diðer partiler de katýlsa... Onlar katýlmýyorsa BDP

hamlesinin baþta Kürt halký olmak üzere tüm halklarýn umut manifestosu gücünde büyük bir iradeyi sahiplendiðini belirten Yýlmaz, bu sürecin 3 aþamalý olarak uygulamaya konulacaðýný kaydetti. Ýkinci aþamanýn, AKP hükümetinin atacaðý somut adýmlarla ilerleyebileceðini dile getiren Yýlmaz, "Ancak buna karþý hükümetin Kürt sorununda imha, inkar siyaseti ve tekrardan güvenlikçi yöntemde olan ýsrarý, Akil Ýnsanlar heyetleriyle yaptýðý toplantýda seçim barajýnýn düþürülmeyeceðini, karakol yapýmlarýnýn devam edeceðini, anadille ilgili bir programlarýnýn olmadýðýný ýsrarla toplumda oluþan barýþ ve özgürlük umutlarýný kýrmýþtýr" dedi.

'Açýklamalar kabul edilemez'

Baþbakan Erdoðan'ýn, halkýn en temel hakký olan demokratik muhalefet ve protesto hakkýnýn polis tarafýndan þiddetle bastýrýlmasýný söylemle ve ekstra maaþ ikramiyeleriyle ödüllendirdiðini dile getiren Yýlmaz, "Lice'de halkýn karakol yapýmýný protesto ettiði esnada savunmasýz ve silahsýz halka ateþ açan askerlerin temel cesaret sebebi de bu olmuþtur. Asker tarafýndan giriþilen bu katliamda Medeni Yýldýrým adlý 18 yaþýnda bir Kürt genci katledilmiþ, 2'si aðýr olmak üzere 8 yurttaþýmýz arkadan vurularak yaralanmýþtýr. Lice'de yaþanan saldýrý sonrasý Lice Kay-

Van Milletvekili Aysel Tuðluk

ile AKP arasýnda Ekim ayýna kadar ortak çalýþma yürüterek yasal düzenlemeler yapýlmasý konusunda bir mutabakat saðlanmasý gerekiyor" diye konuþtu.

'Aralarýnda kader birliði var'

Erdoðan ve Öcalan arasýnda bir "kader birliði" olduðunu dile getiren Tuðluk, "Her iki lider de böyle bir geliþmeden zarar görecekler, toplum da zarar görecek. Çok daha radikal geliþmeler yaþanabilecek. Bunun önüne geçebilmek açýsýndan hükümetin kararlý, cesur adýmlar atmasý gerekiyor" þeklinde konuþtu. Tuðluk, Lice'deki olayýn "ciddi kaygýlar" yarattýðýný belirterek, "Ama süreç buna raðmen devam edecektir. Bu konuda kararlýyýz" dedi.

makamý ve Diyarbakýr Valisi'nin yaptýklarý açýklama kabul edilemez. Yapýlan saldýrýlarý kýnýyoruz" dedi.

'Tahribat katliam son bulsun'

30 Haziran'da "Hükümet Adým At" sloganý ile düzenledikleri yürüyüþe polisin sert müdahalede bulunduðunu hatýrlatan Yýlmaz, olaylarda yaralananlarýn olduðunun altýný çizdi. Demokratik çözüm hamlesinin ikinci aþamasýnýn, AKP hükümetinin somut adýmlarýyla geliþebileceðini ifade eden Yýlmaz, atýlmasý gereken talepleri þöyle sýraladý: "Ana talebimiz Kürt Halk Önderi Sayýn Abdullah Öcalan'ýn özgürlüðüdür. Baþta hasta tutsaklar olmak üzere tüm tutsaklar serbest býrakýlsýn. Karakol, baraj ve HES yapýmlarý kesin olarak durdurulsun. Kürdistan ve Türkiye'de ekoloji tahribatý ve katliam son bulsun."

'Devlet adým atmalý'

BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt de her þeye raðmen Kürt halkýnýn sürecin öncüsü olacaðýný ifade etti. Çözüm sürecinin Abdullah Öcalan ile PKK tarafýndan baþlatýldýðýný ve sürecin devam etmesi için devletin olumlu adým atmasý gerektiðini ifade eden Zümrüt, 5 Temmuz günü kitlesel olarak Lice halkýný ziyaret edeceklerini dile getirdi. (DÝHA)


13

HABER

3 Temmuz 2013 Çarþamba

Kendi iþinin sahibi oldu Þehitlik Kadýn ve Çocuk Merkezi, tarafýndan açýlan kurslara katýlan ev kadýnlarý kendi iþlerinin sahibi oluyor. Merkez tarafýndan açýlan kuaförlük kursuna katýlan 2 çocuk annesi Nuran Çetin, oturduðu evi iþ yerine çevirdi. Çetin, evinin yarýsýný kuaför salonuna yaparak hem evini çekip çevirecek hem iþini yaparak aile ekonomisine katký sunacak

NURULLAH ERGÜN

DÝYARBAKIR- Yeniþehir Kaymakamlýðý'na baðlý Yeniþehir Aile ve Kadýn Destek Merkezi'nce kadýnýn meslek edinmesine ile kendi ayaklarý üzerinde durmasýna yardýmcý olacak ayný zamanda sosyal hayata katýlýmýný artýrmak amacýyla düzenlenen kurslar meyvesini vermeye baþladý. Þehitlik semtinde bulunun Yeniþehir Aile ve Kadýn Destek Merkezi'nde Kadýn Kuaförlüðü kurslarýna katýlan ve geçtiðimiz günlerde kursu baþarý ile tamamlayýp sertifika alan 38 yaþýnda iki çocuk annesi Nuran Çetin, iþ yeri açtý. Þehitlik kavþaðýndaki 'Ýzaura' isimli kuaför salonunun açýlýþýna Yeniþehir Ýlçe Kaymakamý Mustafa Demirelli, Yeniþehir Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Abdurrezzak Te-

kin, Sosyal Yardýmlaþma Vakfý Yeniþehir Ýlçe Müdürü Ýhsan Celaloðlu, Yeniþehir Aile ve Kadýn Destek Merkezi Koordinatörü Nezihe Kent, Kuaför Eðitmeni Fatoþ Pekdemir ve kuaför kursunda eðitim gören kadýnlar katýldý.

‘Yapýlan iþler ortada’

Açýlýþ kurdelesinin kesiminden önce konuþan Yeniþehir Ýlçe Kaymakamý Mustafa Demirelli, Aile ve Kadýn Destek Merkezlerinin önemine vurgu yaptý. Merkezde yalnýzca kurs verilmediðini ayný zamanda kadýnýn topluma daha fazla katýlýmýnýn da saðlandýðýný kaydeden Demirelli, "Bu merkezlerimizin ne kadar önemli iþler yaptýðý ortadadýr. Olumlu yansýmalarýný bu iþ yerimizin açýlmasýndan da görebiliyoruz. Merkezlerimizde yalnýzca mesleðe yönelik deðil, birlik beraberlik, kardeþlik, dayanýþma, sosyal hayata katýlým, kadýnlarýmýzýn kendini daha iyi ifade edebilmeleri ve topluma kazandýrýlmalarý noktasýnda önemli görev görüyorlar" dedi. Kaymakam Demirelli, Yeniþehir Aile ve Kadýn Destek Merkezi Koordinatörü Nezihe Kent, Kuaför Eðitmeni Fatoþ Pekdemir'e teþekkür ederek baþarýlarýn devamýný dilerken, ev kadýnlýðýndan iþ kadýnlýðýna terfi eden iþ yeri sahibi Nuran Çetin'e de hayýrlý kazançlar diledi. Ardýndan açýlýþ kurdelesi kesildi.

‘Ýþin özü güler yüz’

Yeniþehir Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Abdurrezzak Tekin ise, iþ yeri sahibi Çetin'e insanlarla iletiþimin ne kadar önemli ol-

duðunu örneklerle aktardý. 'Nasýl baþlarsan öyle gider' diyen Tekin, "Ýnsanlara yaklaþým biçiminiz sevilmenizi veya sevilmemenizi belirler. Güler yüzlü almak iþin özüdür" diyerek tecrübelerini aktardý. Kaymakam ve beraberindekilere iþyerini tanýtan kuaför Nuran Çetin ise, yaþadýðý evin bir bölümünü iþ yerine çevirdiðini belirterek , "Benim ailemle yaþadýðým yer burasý. Burasý artýk hem evim hem de iþ yerim. Uzun zamandan beri hayal ediyordum. Bir iþ sahibi olmayý, kendi ekmeðimi kendim kazanmayý hayal ediyordum. Yeniþehir Aile ve Kadýn Destek Merkezi bunu bana saðladý. Merkezin olmasýný saðlayan Sayýn Kaymakamýmýza, Koordinatörümüz Nezihe hanýma ve eðitmenim Fatoþ hanýma sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum. Ýyi ki varsýnýz" diye konuþtu.

‘Bölge kadýnýný temsil ediyor’

Salonun isminin 'izaura' olmasýyla ilgili olarak ise Çetin, "Yýllar öncesinde kadýnlarýn iyi hatýrlayacaðý üzerine 'köle izaura' isimli bir dizi film vardý. Oradan esinlendim. Dizi filmde Ýzaura sürekli dýþlanan aþaðýlanan ve hor görülen kadýn karakterindeydi. Aslýnda bölgemizdeki birçok kadýn gerek iþ hayatý gerek sosyal hayatýn dýþýnda kalarak 'izau-

ra'nýn karakteri gereði yaþadýðý acýlarý yaþýyor ama çok ta güçlü olduðu için yine de bunun üstesinden gelebiliyor" dedi.

‘Öðrencimin psikolojisiyle ilgilendim’

Eðitmen Fatoþ Pekdemir de, 4 yýldan bu yana dezavantajlý kadýnlara kuaförlük eðitimi verdiðini ve bundan çok büyük keyif aldýðýný belirterek, " Bu zamana kadar yüzlerce kadýna kuaförlük meslek eðitimini öðrettim. Bu eðitimini verdiðim meslekte 10'dan fazla kadýn arkadaþlarýmýz iþyeri açtýlar. Bu sevinci anlatamam. Bu günkü açýlýþýmda 20 gün boyunca iþyerinin dekoruyla, düzeniyle hatta öðrencimin psikolojisiyle ilgilendim. Sadece mesleði deðil ayný zamanda daha sosyal olmasýný saðladýðý-

mý düþünüyorum. Bu durumdan oldukça keyif alýyorum. 9 ay boyunca verdiðiniz emeðin karþýlýðýný çok güzel gösterdi. Ben inanýlmaz mutluyum ve bu mutluluklarý yaþatmaya devam edeceðim. Ben her zaman öðrencilerime, 'Yarýnýn ne getireceðini bilmem ama bu meslek her zaman yaþayan bir meslektir' derim. Ayný zamanda ben bunu öðretirken ben sosyal etkinliklerden de maðdur etmiyorum. Kurum dýþýnda öðrencilerimle iyi arkadaþlýklar kuruyorum. Birçok arkadaþýmýz Diyarbakýr dýþýna bile çýkmamýþlar þu ana kadar. Hem Diyarbakýr içerisinde hem de dýþýnda geziler tertip ederek sosyal hayata katýlýmlarýný da saðlamaya çalýþýyorum. Benden mutlusu yoktur" diyerek sevincini paylaþtý.

Çiçek yeniden Meclis Baþkaný seçildi ANKARA - Meclis Genel Kurulu'nda Meclis Baþkanlýðý seçimi 3. turda tamamlandý. Meclis Baþkanlýðý seçimi yarýþýnda AKP Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, CHP Ýstanbul Milletvekili Osman Korutürk ve MHP Konya Milletvekili Faruk Bal arasýnda yaþandý. Ýlk tur oylamasýnda adaylardan hiçbiri gerekli 367 oyu alamadý. Genel Kurul'da, Meclis Baþkanlýðý seçimi için ikinci tur oylamaya geçildi. Ýkinci turda da adaylardan hiçbiri 367 oyuna ulaþýlmamasý üzerine oylamada üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda salt çoðunluk olan 276 arandý. Üçüncü turda Cemil Çiçek 299 oyla yeniden Meclis Baþkaný oldu.


14

BÖLGE

3 Temmuz 2013 Çarþamba

Sýcaklar mesai saatini deðiþtirdi Boðulma olaylarýna karþý vatandaþlara uyarý SÝÝRT - Yaz aylarýnýn gelmesiyle birlikte Siirt'te serinlemek için gölet ve çaylarda yaþanan boðulma vakalarýna karþý Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü'nden vatandaþlara uyarý yapýldý. Ýl Afet ve Acil Durum Müdürü Sami Bozkurt, havalarýn ýsýnmasýyla birlikte serinleme düþüncesiyle suya giren vatandaþlarýn boðulma riskiyle karþý karþýya bulunduðunu belirterek, bu konuda herkesin dikkatli olmasý gerektiðini söyledi. 2011 yýlýnda yaþanan 17 boðulma vakasýndan 15 kiþinin hayatýný kaybettiðini belirten Bozkurt, bu rakamýn 2012 yýlýnda 2 vaka ile sýnýrlý olduðunu ifade etti. Bozkurt, "Bölgemizde her yýl onlarca kiþinin göl, akarsu ve su birikintilerde boðulma sonucu hayatýný kaybediyor. Yüzme bilmeyen insanlarýn suya girmesi tehlikeli sonuçlar ve can kaybýna neden olmaktadýr. Özellikle çok iyi yüzme bilmeyen kiþilerin, küçük çocuklarýn bu tür su alanlarýna girmesinin ölümle sonuçlanan olaylara dönüþebileceðinden dikkatli olunmasý gerekir. Bu konuda ailelere de büyük sorumluluk düþüyor, Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri çocuklarýnýn nereye gittiklerini, neler yaptýklarýný denetim altýna almalarý gerekiyor. Derelere, göllere ve göletlere serinleme amacýyla girmenin, yüzmenin çok tehlikeli olduðunun bilinmesi gerekir" dedi. (ÝHA)

Þanlýurfa’da, yol yapým ve onarým çalýþmalarýnda görevli iþçiler, aþýrý sýcaklar nedeniyle gündüz dinlenip akþam çalýþýyolar. Siverek Kaymakamý Erkal, “Havalar sýcak. Gece çalýþmaya karar verdik. Ýþçiler Ramazan ayýnda da iftardan sonra çalýþacaklar” dedi

ÞANLIURFA - Siverek ilçesinde, aþýrý sýcaklar, açýk alanda çalýþan iþçilerin mesai saatlerini deðiþtirdi. Kaymakamlýk Köylere Hizmet Götürme Birliði, sýcaklýðýn 40 dereceyi geçtiði bölgede, yol yapým ve onarým çalýþmalarýný akþam sürdürme kararý aldý.

Ýþçiler gündüz dinleniyor ve sýcaklýðýn etkisini yitirdiði saatlerde çalýþmaya baþlýyor. Çalýþmalarýn devam ettiði Zincirliçay köyünde inceleme yapan Kaymakam Hamza Erkal, gazetecilere yaptýðý açýklamada, bölgede hava sýcaklýðýnýn son günlerde aþýrý derecede yükseldiðini anýmsattý. Sýcak-

lýk nedeniyle çalýþmalarýn yavaþladýðýný belirten Erkal, þunlarý kaydetti: "Havalar sýcak. Gece çalýþmaya karar verdik. Ramazan ayýnda da iftardan sonra çalýþacaklar. Ýþçiler, sabah erken saatlerde çalýþýp öðlen sýcaklarýnda dinlenecekler. Þu anda bulunduðumuz 5 kilometrelik bir yol çalýþ-

masý var. Stabilize çalýþmasýnýn ardýndan yolda beton çalýþmasý yapacaðýz. Beton yol örneðini daha önce Alagünü köyünde yapmýþtýk. Bu yýl 173 kilometre beton yol yapacaðýz. 128 kilometre yolu ise ikinci kat asfalt yapacaðýz. Planladýðýmýz yollarý bu çalýþma sezonunda bitireceðiz."

Pervaride bodur meyvecilik projesi

Siirt’in Pervari Ýlçe Kaymakamlýðý, Kýrsal Kalkýnma ve GAP projeleri kapsamýnda hazýrladýðý damlama sulama sistemi ile tam bodur ve yarý bodur elma ve kiraz meyvecilik projeleri geliþtirdi SÝÝRT - Perveri Ýlçe Kaymakamlýðý, doða ve iklim þartlarýnýn bodur meyveciliðe uygun olmasýyla birlikte, hazýrlanan tarýmsal projeler vatandaþlarýn yeni geçim kaynaðý oldu. Pervari'nin terörle anýlan imajýný deðiþtirmek istediklerini ifade eden Ýlçe Kaymakamý

Duran Eryýlmaz, ilçeyi bodur meyvecilik merkezi haline getirip çiftçilere de yeni gelir kaynaðý saðlanacaðýný söyledi. Kaymakam Eryýlmaz, "Pervari ilçemiz çok deðiþik tarýmsal potansiyelleri sahiptir. Büyük meralarýmýz, arazilerimiz ve zengin bir bitki floryasý mev-

cut. Bu zengin potansiyelli ortaya çýkarmak için vatandaþlarýmýzla birlikte tarýmsal deðiþik projeleri hayata geçiyoruz. Bu projeleri bilimsel veriler ýþýðýnda, toprak tahlilleriyle ve diðer veriler ýþýðýnda uyguluyoruz. GAP projeleri kapsamýnda, 30 bin bodur elma ve kiraz fida-

ný daðýtýldý. Yüzde 30 vatandaþ katkýsý saðlanarak gerçekleþtirdiðimiz bu projeler vatandaþlardan yoðun bir talep aldý. Bodur elmacýlýðý ve kirazý yaymamýzýn amacý, ilçemizin hem iklimi hem toprak özellikleri çok uygun olmasýdýr. Çözüm Süreciyle birlikte vatandaþýmýzýn tarým ve hayvancýlýk projelerine ilgisi arttý. Kaymakamlýk olarak, vatandaþýmýzýn elde ettikleri ürünleri hem pazarlamasýna, hem bu meyveleri depolamasý için, bir soðuk hava deposunu da bu yýl ilçemize kazandýracaðýz. Böylelikle Pervari ilçemiz, meyvecilik merkezi olma yolunda önemli bir kazaným olacaktýr" dedi. Pervari'deki çiftçiler, uygulanan projelerden yararlanmak için Ýlçe Kaymakamlýðý tarafýndan bilgilendiriliyor. (ÝHA)


BÖLGE

3 Temmuz 2013 Çarþamba

15

‘PESKES CEKTiRiLiYOR’ ÞIRNAK - Habur Sýnýr Kapýsý'nda, sýnýrdan geçen ticari araçlara getirilen 4+1 yolcu taþýnmasý zorunluluðu uygulamasýna tepki göstermek amacýyla Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde biraraya gelen Silopi ve Cizre'deki firmalarýn sahipleri ile çok sayýda þoför, Cizre Belediye Parký'nda basýn açýklamasý yaptý. Toplantýda firma yetkilileri adýna konuþan Selahattin Sarboða, AKP hükümetinin yapmýþ olduðu keyfi uygulamalarla bölgenin tek ekonomik kaynaðý olan sýnýr kapýsýnýn bölge baronlarýna peþkeþ çekildiðini ifade ederek, "Silopi'de bulunan ve Federe Kürdistan Bölgesi'nde açýlan Habur Sýnýr Kapýsý, Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn yayýnladýðý 4+1 genelgesi ile bölgede uluslararasý yolcu taþýmacýlýðý yapan firma ve þoförleri iþ yapamaz hale getirdi" dedi.

'Sadece bu bölgede uygulanýyor'

ný ve bu turistlerin hiçbir þekilde þehir merkezlerini göremediðini belirten Sarboða, esnaflarýn da büyük bir ekonomik sýkýntý içine girdiðini dile getirdi. Yýllardýr emeklerinin sömürüldüðünü ifade eden Sarboða, bu haksýz uygulamalara karþý daha örgütlü bir mücadele içinde hareket edeceklerini ve sýnýr kapýsý için gerekli tedbirler alýnýncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

'Ekmek kavgasý veriyoruz'

Habur Sýnýr Kapýsý’nda ticari araçlara getirilen 4+1 yolcu taþýnmasýNA tepki gösteren þoförler, AKP hükümetinin bölgenin tek ekonomik kaynaðý olan sýnýr kapýsýný bölge baronlarýna peþkeþ çektiðini söyledi Uygulamanýn Habur Sýnýr Kapýsý'na özel bir uygulama olduðunu kaydeden Sarboða, þunlarý dile getirdi: "Türkiye'de hiçbir sýnýr kapýsýnda olmayan uygulamalarla karþý karþýyayýz. Hiçbir yasal dayanaðý

2 bin metrede geçim mücadelesi

VAN'da, Murat Aydemir ve Ahmet Kaya adlý iki vatandaþ, 2225 rakýmlý Kurubaþ Geçidi'nde meyve satarak geçimlerini saðlýyor. Merkezde satýþ yapmalarýna izin verilmediði için tezgâhlarýný Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakýmlý Kurubaþ Geçidi'ne kurduklarýný ifade eden ortaklar, iþlerinin þimdilik iyi olduðunu belirttiler. 2225 rakýmda meyve satmalarýnýn özellikle yolcularýn dikkatini çektiðini ifade eden Murat Aydemir, "Burasý trafiðin sürekli aktýðý bir yoldur. Onun için satýþlarýmýz fena deðil. Ancak yine de çoðu zaman evimize zor ekmek götürdüðümüz de

oluyor" dedi. Yaklaþýk 4 ay önce Kurubaþ Geçidi'ne tezgâhlarýný kurduklarýný anlatan Ahmet Kaya adlý satýcý ise, "Her birimizin 6-7 nüfusu var. Onlarýn geçimini saðlamak çok zor. Ýl esnafý merkezde tezgah açmamýza izin vermedi. Bizde ailemizin geçimini saðlamak için buraya tezgahýmýzý kurduk. Satýþlar þimdilik iyi" þeklinde konuþtu. Meyve fiyatlarýnýn merkezdeki fiyatla ayný olduðunu dile getiren Kaya, "Biz yolculara karpuz keyfi yaþatýyoruz" ifadelerini kullandý. Yolcular ise, yüksek rakýmda karpuz yemenin çok keyfili olduðunu söylediler. (ÝHA)

olmayan 4+1 sisteminin sadece bu bölgede uygulanýyor olmasý, AKP hükümetinin bölgeye ekonomik olarak bakýþ açýsýný gözler önüne seriyor." Günlük olarak Habur Sýnýr Kapýsý üzerinden yaklaþýk 2 bin 500 turistin giriþ-çýkýþ yaptýðý-

Sarboða, "Uluslararasý yolcu taþýmacýlýðý yapan firma sayýsý toplamda 31 olup, araç sayýsý 403'e kadar çýkýyor. Her bir araç için bir þoför düþünülüp, bu þoförlerin aþaðý yukarý 5 kiþilik bir aileyi geçindirdiði de göz önüne alýndýðýnda, yaklaþýk olarak 2 bin kiþinin ekmeði söz konusudur. Bizler ekmeðimizin kavgasýný veriyoruz" dedi. (DÝHA)

Yeni Hasankeyf'e beton yol yapýlýyor BATMAN - Yeni Hasankeyf yerleþim yerinden karayoluna kadar beton yol yapýlýyor.Hasankeyf Ýlçe Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan yapýlan duyuruda, Raman Daðý eteðinde yapýmý devam eden yeni Hasankeyf yerleþim yerinden karayoluna kadar olan mesafede beton

yol yapýlacaðý duyuruldu. Bin 250 metre beton yol yapým iþini üstlenmek isteyen firma veya þirketlerin Hasankeyf Kaymakamlýðý'na baþvurmalarý gerektiði dile getirildi. Beton yol yapým iþini alacak olan þirketin 60 iþ günü içinde iþi bitirmesi gerektiði ifade edildi. (ÝHA)

Elektrik direkleri tehlike saçýyor ÞANLIURFA'da mahalle kenarlarýnda ve binalarýn yaný baþýnda bulunan elektrik direkleri vatandaþlarýn tepkisine neden oluyor. Kentin çeþitli bölgelerinde yol kenarlarýnda ve binalarýn hemen yaný baþýnda bulunan elektik tellerine tepki gösteren bir vatandaþ, "Yýllardýr burada bu direkler bulunuyor. Defalarca yazýlý þikayette bulunduk tehlikeli diye. Fakat kaç yýl oldu kimse bakmýyor. Özellikle kýþýn voltaj yüksek veya dengesiz olunca patlama meydana geliyor. Patlama anýnda evin camlarý kýrýlýyor çok korkuyoruz. Yetkililer çare bulsun" dedi. (ÝHA)


16

BÖLGE

3 Temmuz 2013 Çarþamba

‘Lice failleri bulunsun’ Bekir Kaya’nýn yurtdýþý yasaðý kalktý

BDP Baþkale Ýlçe Örgütü, Lice'de askerler ve yurttaþlar arasýnda çýkan olaylar sonucu yaþamýný yitiren Medeni Yýldýrým ve yaralanan 9 yurttaþýn faillerinin yargýlanmasý için çaðrýda bulundu

Van Büyükþehir Belediye Baþkaný Bekir Kaya'nýn da aralarýnda bulunduðu 13 kiþi hakkýnda konulan yurtdýþý yasaðý Van 5. Aðýr Ceza Mahkemesi kaldýrýldý VAN - "KCK" adý altýnda 7 Haziran 2012 tarihinde yapýlan ev baskýnlarý sonucu gözaltýna alýnan ve daha sonra tutuklanan, aralarýnda Van Büyükþehir Belediye Baþkaný Bekir Kaya'nýn bulunduðu 13 tutuksuz sanýðýn yargýlandýðý davanýn 5'inci duruþmasý Van 5. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede söz alan müdafi avukatlardan Murat Timur, savcýnýn esas hakkýndaki mütalaasýna karþý savunmalarýný bir sonraki celsede bildireceklerini açýklayarak, "Müvekkillerimizin birçoðu belediye baþkanýdýr. Dolayýsýyla yurt dýþýnda birçok ülkeye kredi anlaþmalarý için gitmeleri gerekmektedir. Bu nedenle tüm sanýklar hakkýnda yurt dýþýna çýkýþ yasaðýný kapsayan adli kontrol yönteminin kaldýrýlmasýný talep ederiz" dedi. Verilen ara sonrasý mahkeme heyeti, tüm sanýklar hakkýndaki yurt dýþýna çýkýþ yasaðý þeklindeki adli kontrol kararýnýn kaldýrýlmasýna karar verdi. (DÝHA)

REKLAM VE ÝLANLARINIZ ÝÇÝN BÝZE ULAÞIN

412 252 55 59

VAN - BDP Baþkale Ýlçe Örgütü, Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde askerler ile yurttaþlar ara-

sýnda çýkan olaylar sonucu Medeni Yýldýrým isimli yurttaþýn yaþamýný yitirmesi ve 8 yurttaþýn ya-

ralanmasýna neden olaya iliþkin BDP Ýlçe Örgütü binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya

Baþkale Belediye Baþkaný Eylem Açýkkalýn, görevden alýnan eski Belediye Baþkaný Ýhsan Güler, KURDÝ-DER, MEYA-DER ve çok sayýda BDP'li katýldý. Toplantýda açýklama yapan BDP Baþkale Ýlçe Yöneticisi Gýyasettin Torun, Lice saldýrýsýnda katledilen Medeni Yýldýrým'ýn barýþ þehidi olduðunu belirterek, "Lice olaylarý hükümetin þiddet politikalarýnda ýsrar ettiðini gösteriyor. Tutum, kullanýlan dil ve takýnýlan tavýr demokrasi ve Kürt sorunun barýþçýl yolla çözümüyle iliþkili deðildir" dedi. Torun, Lice olayýnda faillerin bulunarak yargýlanmasýný isteyerek, yetkililere çaðrýda bulundu. (DÝHA)

‘Köyümüz Kasrik beldesine baðlansýn’ Kasrik beldesine 200 metre mesafede bulunan Koçbeyi köyünün sakinleri, topladýklarý 231 imzayý Þýrnak Valiliði'ne teslim ederek, köylerinin Kasrik beldesine baðlanmasýný istedi ÞIRNAK'a baðlý Kasrik beldesine 200 metre mesafede bulunan Koçbeyi köylüleri, Þýrnak Valiliði'ne teslim ettikleri 231 imzayla köylerinin Kasrik beldesine baðlanmasýný istedi. 2012 yýlýnda da Kasrik beldesine baðlanmak için köy halký olarak imza toplayýp Þýrnak Valiliði'ne gönderdiklerini ifade eden köy muhtarý Cemal Olgun, talepleri konusunda herhangi bir iþlemin yapýlmadýðýný ve tekrardan seslerini duyurmak için

topladýklarý imzalarý Þýrnak Valiliði'ne teslim ettiklerini söyledi. Olgun, köylerinin Kasrik beldesine baðlanmamasý için bazý þahýslar tarafýndan tehdit edildiklerini de öne sürdü. Köyün yaklaþýk 90 haneden oluþtuðunu söyleyen köy sakinleri ise, bu hanelerden sadece Kasrik belediye baþkanýna yakýn olan ailelerin beldeye baðlandýðýný dile getirdi. Artýk bu durumu kabul etmeyeceklerini söyleyen köylüler, duru-

mun bir an önce düzeltilmesini istedi.

‘231 imza topladýk’

Köy sakinlerinden Arif Olgun ise, "Þýrnak merkeze baðlý ana caddenin kenarýnda bulunan Koçbeyi köyümüz Kasrik beldesine sadece 200 metre uzaklýktadýr. Fakat köyümüz yolun hemen kuzey tarafýnda olduðu için belediye hizmetlerinden yararlanamamaktadýr. Kanalizasyon, çevre temizliði ve yol yapýmý konusunda hiçbir þe-

kilde hizmet alamamaktayýz. Köyde ikamet eden yurttaþlarla yapýlan görüþmelerde köyümüzde gerekli hizmetlerin yapýlabilmesi için coðrafi olarak zaten beldeyle aramýzda fiziki bir uzaklýk olmadýðý için, köyümüzün tüzel kiþiliðinden kaynaklý, köy halký olarak aldýðýmýz kararla Kasrik beldesine baðlanmayý oy birliðiyle kabul ettik. Kasrik beldesine baðlanmak için köy halký olarak 231 imza toplamýþ bulunmaktayýz" dedi.


18 3 Temmuz 2013 Çarþamba

ekonomi

$ €

DOLAR: 1,932 EURO: 2,513 ALTIN: 78,509 BIST: 76.400,34

‘Kalitesine göre adlandýrýlsýn’ Bölgede ‘beyaz altýn’ olarak adlandýrýlan pamuðun kentin ekonomisine yön veren en önemli ürünlerin baþýnda geldiðini belirten Þanlýurfa Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Kaya, pamukta standarda geçilerek, her pamuðun bölgeye göre deðil kalitesine göre adlandýrýlmasý gerektiðini söyledi

ÞANLIURFA Ticaret Borsasý (ÞUTB) Baþkaný Mehmet Kaya, pamukta standarda geçilerek, her pamuðun bölgeye göre deðil kalitesine göre adlandýrýlmasýný önerdi. Kaya, gazetecilere yaptýðý açýklamada, bölgede "beyaz altýn" olarak adlandýrýlan pamuðun kentin ekonomisine yön veren en önemli ürünlerin baþýnda geldiðini söyledi.Türkiye'nin en fazla ihraç edilen ürünlerinin baþýnda tekstilin geldiðini ve bunun da hammaddesinin pamuk olduðunu hatýrlatan Kaya, ülkenin toplam

pamuk üretiminin yüzde 42'sini sadece Þanlýurfa'nýn karþýladýðýný belirtti. Kaya, pamuðun stratejik bir ürün olduðunu ifade ederek, ürünün maliyet girdilerinin çok yüksek olmasý nedeniyle de üreticisinin çok fazla kar edemediðini savundu. Sulama sezonunda elektriklerin sýk sýk kesilmesi nedeniyle Harranlý çiftçinin ciddi oranda problem yaþadýðýný vurgulayan Kaya, þunlarý kaydetti: "GAP Eylem Planý ile Þanlýurfa'da sulamada da ciddi yatýrýmlar oldu. Urfa yürüyerek deðil koþarak iler-

liyor. Türkiye buðday üretiminin yüzde 8'ini, arpanýn yüzde 11'ini, mýsýrýn yüzde 16'sýný Þanlýurfa üretiyor. Dünyanýn en kaliteli makarnalýk buðday yine Þanlýurfa'dan üretiyor. Pamuðumuz kaliteli, bölgeler arasý pamuk isimlerini kaldýralým, Amerika gibi standart uygulayalým. Pamukta standarda geçelim. Her pamuk kalitesine göre adlandýrýlsýn. Pamuk üretildiði bölgeye göre örneðin, Ege pamuðu, Güneydoðu pamuðu gibi isimlendirilmesin."

Darphane'nin piyasaya sunduðu Cumhuriyet altýný üretimi Mayýsta tavan yaptý

Cumhuriyet altýný Mayýs’ta iki kat arttý ÝSTANBUL - Darphane'nin Haziran ayýnda piyasaya sunduðu cumhuriyet altýný üretimi, bir önceki yýl ayný aya göre yüzde 92,1 artýþ göstererek 1 milyon 836 bin 38 adetten 3 milyon 526 bin 474 adete geldi. Darphane ve Damga Matbaasý Genel Müdürlüðü'nün yayýnladýðý verilere göre, cumhuriyet altýný üretiminin 3 milyon 34 bin 71 adeti ziynet, 492 bin 403 adeti altýn sikke oldu. Darphane ziynet ve altýn sikke olmak üzere iki tür cumhuriyet altýný basýyor. Altýn sikke, üzerinde Atatürk kabartmasý olduðu için Ata Lira olarak da anýlýrken, inceltilmiþ þekilde basýlan ziynet altýný genelde taký olarak alýnýyor.

Araç sahipleri dikkat! MOTORLU Taþýtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri baþladý. MTV, vergi dairelerinin yanýsýra vergi tahsiline yetkili bankalara da yatýrýlabiliyor. Bu kapsamda ikinci taksit ödemeleri baþlayan MTV için bankalar da iþlemin kendileri üzerinden yapýlmasý için adeta yarýþa girdi. Bankalar, bu kapsamda araç sahiplerine yönelik bir dizi farklý kampanyalar düzenledi. Birçok banka, kredi kartýyla 1-31 Temmuz 2013 tarihleri arasýnda yapýlan MTV ödemelerine ilave taksit imkanlarý saðlarken, bazý bankalar da araçlara ücretsiz check-up, araç temizlik ve bakým paketleri, indirimli periyodik bakým fýrsatlarý ve alýþveriþlerde kullanýlabilen puan seçenekleri sunuyor. Borç sorgulama MTV borcunu öðrenmek ve ödemek isteyen araç sahipleri, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn internet sitesi "www.gib.gov.tr" adresinden sorgulama yaparak borç tutarlarýný öðrenebiliyor. Ayný siteden MTV ödemeleri de yapýlabilirken, sorgu için araç plakasý, tescil tarihi ve vatandaþlýk kimlik numarasý veya vergi numarasý bilgileri gerekiyor.


19

DÜNYA

3 Temmuz 2013 Çarþamba

Mursi’den orduya sert cevap Mýsýr Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi, ordunun 48 saat içinde krizin çözülmesi için verdiði ültimatomu reddetti. Obama, Mursi'den muhalefetin sesine kulak vermesini istedi

KAHÝRE - Mýsýr Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, önceki gün ordunun "ülkedeki krize siyasi çözüm bulunmasý için 48 saat süre tanýyan" açýklamasýný kýnadý. Cumhurbaþkanlýðý'nýn yazýlý açýklamasýnda þöyle denildi: "Ordu bu açýklamayý Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'ye danýþmadan yapmýþtýr ve yanlýþ anlaþýlacak ifadeler içermektedir. Demokratik, sivil, mo-

dern Mýsýr devletinin tesisi þanlý 25 Ocak 2011 devriminin en önemli kazanýmýdýr ve Mýsýr, hangi ahval ve þerait altýnda olursa olsun geri adýma bütün gücüyle mukavemet edecektir. Mýsýr, bu yeni devleti kurma uðruna aðýr bir bedel ödemiþtir. Bu uðurda evlatlarýnýn kanýnýn akmasýný, ülkenin istikrar ve kalkýnmasýnýn sekteye uðramasýný göze almýþtýr. Hep birlikte görüþ ayrýlýklarýnýn yönetilmesi için tek yol olarak demokrasiyi benimsiyoruz." Ülkedeki tüm siyasi gruplarý ve gençlik hareketlerini kapsayan milli mutabakat projesinin uygulanmasý için belirlenen doðrultuda hareket edildiðine iþaret edilen açýklama, þu görüþler de dile getirildi: "Mýsýr Cumhurbaþkanlýðý, ülkedeki anlaþmazlýklarý derinleþtirmek ya da

toplum barýþýný zedelemek hedefiyle yapýlan açýklamalara kulak asmadan halkýn taleplerine yanýt vermek için belirlenen yolda ilerliyor. Cumhurbaþkaný Mursi, demokratik geçiþ sürecini tamamlamak, halkýn iradesini korumak hedefiyle tüm siyasi taraflar ile görüþmelerini sürdürmektedir."

Selefilerden 3 öneri

Mýsýr'daki Selefi eðilimli Nur Partisi ise, Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'ye, ülkede yaþanan mev-

cut siyasi krizi aþmak için 3 öneri sundu. Öneriler arasýnda cumhurbaþkanlýðý için erken seçim tarihinin ilan edilmesi, teknokrat hükümet ve yeni anayasa komisyonu kurulmasý öneriliyor. Mýsýr'da milyonlarca kiþinin sokaða çýkarak Mursi karþýtý gösteriler düzenlemesi ABD'yi de harekete geçirdi. ABD Baþkaný Barack Obama, Mýsýr Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'yi telefonla arayarak, göstericilerin taleplerine yanýt vermesi çaðrýsýnda bulundu.

BM Suriyeliler için ofis açtý BÝRLEÞMÝÞ Milletler (BM) Yüksek Komiserliði, Gaziantep, Kahramanmaraþ ve Hatay'a yerleþtirilen Suriyelilere yönelik ofis açtý. Büyükþehir Belediyesinden yapýlan açýklamaya göre, BM Yüksek Komiserliði Gaziantep Koruma Sorumlusu Christina Goyer ve BM görevlisi Sultan Öztürk, Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Binici'yi ziyaret etti. Goyer, ziyarette, BM olarak sadece Gaziantep, Kahramanmaraþ ve Hatay'daki Suriyelilerle ilgilenmek üzere ofis açtýklarýný belirtti. Türkiye'deki kamplarýn Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýnca (AFAD) yönetildiðini vurgulayan Goyer, çadýr ve konteyner kentlerin güzel hazýrlandýðýný ve insanlarýn çok fazla þeye ihtiyacý kalma-

dýðýný aktardý. BM olarak bölgedeki çalýþmalara teknik destekte bulunduklarýný belirten Goyer, þunlarý kaydetti: "Kamplarda neyin yolunda gidip gitmediðini belirlemek için devreye girdik. Teknik desteðin yaný sýra buzdolabý ve çamaþýr makinesi ile kýþ mevsimi için battaniye gibi materyaller saðlandý. Þehirde yaþayan mülteciler muhtelif yerlerde daðýnk bulunduðu için onlara yardým yapmak kamp ortamýndan daha zor oluyor. Bu nedenle onlarýn eksikliðini görebilmek için Vali Yardýmcýsý Nursal Çakýroðlu ve AFAD ile

çalýþma baþlattýk. Þu anda haritalandýrma yapmaya çalýþýyoruz." Yardýmlarýn devam edeceðini belirten Goyer, "Karþýmýzda Suriyelileri cömertlikle karþýlayan ve açýk sýnýr uygulayan bir Türkiye var" deðerlendirmesinde bulundu. Gaziantep'in Suriyeliler için bir cazibe merkezi olduðunu ve gelen insan sayýsýnýn da giderek arttýðýna dikkati çeken Goyer, yapýlmasý gereken hedef ve alanlarý belirlenmeye çalýþtýklarýný anlattý. Türk Hükümeti'nin açýk sýnýr politikasýnýn devam edeceðini aktaran Goyer, "Biz de bu politika-

yý destekliyoruz. Lübnan ve Ürdün'e yardým fonlarý saðlanýyor. Uluslararasý gözlükten bakýnca kapasitesi dar ülkelere yardým çok oluyor. Türkiye ise kapasitesi büyük bir ülke" ifadelerini kullandý.Binici de BM'nin mültecilerin kayýt altýna alýnma çalýþmalarýna destek vermesi gerektiðini ifade etti. En büyük endiþelerinin Dakka'dan yola çýkan ve Türkiye'ye gelen bir kafilenin olduðu yönündeki bilgiler olduðunu kaydeden Binici, "Esed güçleri Halep'e girerse oradan da kaçan birçok kiþi buraya gelir. Vali yardýmcýmýzýn baþkanlýðýnda bir komisyon kurduk. Önümüzdeki günlerde çýkacak olasý sorunlarý bertaraf etmek için çalýþma yapýyoruz. Önümüz kýþ ve giyecek, barýnma, yiyecek, ýsýnma ihtiyaçlarýný þimdiden halletmeye çalýþýyoruz" dedi.

6 bakan istifa etti

Mýsýr Dýþiþleri Bakaný Kamil Amr'ýn da istifasýyla, hükmetten ayrýlan bakanlarýn sayýsý 6'ya yükseldi. Bakanlar istifa nedenlerini göstericilerle dayanýþma olarak duyurmuþtu. Bugün de Mursi karþýtlarý ile yandaþlarý sokaklara dökülme hazýrlýðýnda. Muhalefet, Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'na yürümeyi planlýyor. Mýsýr'da Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Endonezya’da 6.1 þiddetinde deprem ENDONEZYA'nýn Açe bölgesinde meydana gelen 6,1 büyüklüðündeki depremin yol açtýðý toprak kaymasýnda 1 kiþinin öldüðü, 2 kiþinin kaybolduðu bildirildi. Depremde birçok evin zarar gördüðü ve onlarca kiþinin de yaralandýðý belirtildi. Depremin en çok etkilediði Bener Meriah bölgesinde oluþan toprak kaymasý nedeniyle bir kiþinin hayatýný kaybettiði, eþi ile çocuðunun kaybolduðu ifade edildi. Yerel yetkililer, yaralýlarýn 3 hastanede tedavi altýna alýndýðýný kaydetti. ABD Jeolojik Araþtýrmalar Kurumu, Sumatra Adasý'nýn batýsýndaki Açe bölgesinde bulunan Bireun kentinin 55 kilometre batýsýnda oluþan depremin derinliðinin 10 kilometre olduðunu açýklamýþtý. Ülkede, 26 Aralýk 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüðündeki deprem ve ardýndan oluþan tsunamide 230 bin kiþi yaþamýný yitirmiþti.


20

YURT HABER

3 Temmuz 2013 Çarþamba

Gezi Parký itirazýna ret Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn, Gezi Parký'yla ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararýna karþý yaptýðý itiraz reddedildi

ÝSTANBUL 6. Ýdare Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn Gezi Parký'na Topçu Kýþlasý yapýlmasýyla ilgili "yürütmeyi durdurma kararý" na karþý yaptýðý itirazý reddetti. Daha önce Gezi Parký'ndaki çalýþmalar nedeniyle Peyzaj Mimarlarý Odasý ve Mimarlar Odasý, mahkemeye itirazda bulunulmuþtu. Ýtiraz üzerine Ýstanbul 6. Ýdare Mahkemesi, 7 Mayýs 2013 tarihinde ilk inceleme sonucu 'telafisi mümkün olmayan zararlar doðacaðý' gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararý ver-

Sivas'ta yaþamýný yitirenler anýldý

miþti. Oy çokluðu ile verilen bu karara üye hakim "çalýþmalarýn durdurulmasýna gerek yok" diyerek muhalefet etmiþti. Sonraki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn yürütmeyi durduran bu karara itiraz etti ve savunmasýný mahkemeye sundu. Bakanlýðýn itirazýný deðerlendiren mahkeme heyeti, oy çokluðu ile yürütmeyi durdurma kararýný yerinde buldu. Ýlk kararda muhalif oy kullanan üye hakim, bu kez projenin durdurulmasý kararýnýn yerinde olduðunu belirterek bakanlýðýn itirazýnýn reddedilmesi

'Protesto için insanlarý topladýlar'

ANKARA - Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, AK Parti Grup Toplantýsý'nýn ardýndan Meclis'te gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Lice'de yaþanan son olayda protestoyu gerçekleþtirenlerin bir kýsmýnýn uyuþturucu ile ilgili olaylarda yer aldýðýný ayrýca bu

yönünde oy kullandý. Ancak bu seferde ilk karara onay veren Mahkeme Baþkaný, bu kez karara muhalefet etti. 'Yürütmenin durdurulmasý yönündeki kararýn kaldýrýlmasý' yönünde oy kullanan baþkan, bakanlýðýn itirazýnýn yerinde olduðunu belirtti. Mahkemenin Taksim Gezi Parký'ndaki projeye iliþkin nihai kararýnýn 2 ay içinde çýkacaðý öðrenildi. Ýstanbul 6. Ýdare Mahkemesi'nin nihai gezi parký kararýný 2 ay içinde vermesi ve açýklamasý bekleniyor.

operasyonlarý engellemek için geçmiþ dönemlerde de çabalar içinde olduklarýný gördüklerini belirten Güler, "Elimizdeki istihbari bilgilerde de özellikle uyuþturucu ekibine, Hint keneviri ekibine yardýmcý olanlar, orda bu iþin bir anlamda haracýný toplayanlar, bu operasyonlardan elbetteki rahatsýzlar" diye konuþtu. Protestoyu teþvik eden kiþilerin bir gün öncesinde civar köylerdeki insanlarý protesto için topladýklarýný ifade eden Güler, þunlarý söyledi: "Birçok kiþi Kayacýk köyünde olan kiþiler deðil, protestoya katýlanlarýn birçoðu civar köylerden getirilmiþ ama bu getirilen insanlarýn yanýnda 50 kiþilik bir grup, normal protesto yapanlarýn yanýnda çadýrlarý ve konteynýrlarý yakan, tel örgüleri aþarak, patlayýcý maddelerle karakola saldýran, ellerinde bombalarla karakollara saldýran, uzun menzilli tüfeklerle ateþ açan gruplar

SÝVAS'ta 2 Temmuz 1993'te çýkan olaylarda yaþamýný yitirenler, kentte düzenlenen programda anýldý. Olaylarda yaþamýný yitirenlerin aileleri ve yakýnlarý ile bazý milletvekilleri, sanatçýlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin aralarýnda bulunduðu grup, Ethembey Parký'nda toplandý. Grup, buradan sloganlar atarak Mevlana Caddesi güzergahýndan eski Madýmak Oteli'nin bulunduðu sokaðýn giriþine kadar yürüdü. Burada polis barikatýyla karþýlaþan grupta yer alan bazý kiþiler, polislerin üzerine çok sayýda karanfil attý. Olaylarda yaþamýný yitirenlerin aileleri ile milletvekilleri ve anma programýný tertip komitesi üyelerinin polis barikatýndan Bilim Kültür Merkezi'ne geçiþine izin verildi. Sivas olaylarýnda ölenlerin isimlerinin okunduðu anma programýnda, aileler, merkezin önüne karanfil býraktý.

tespit ettik, olay yeri incelemesinde. Bunlardan da bir kýsmýnýn geçmiþte uyuþturucu operasyonlarýný engellemek için çabalar içinde olduðunu gördük. Burada olay, masum bir protesto gösterisi gibi üzeri örtülmeye çalýþýlýyor. Biz hiçbir þeyin üzerini örtmüyoruz. Olayýn bütün gerçekliði ile açýklýða çýkmasýný istiyoruz. O bölgede narko-terör dediðimiz bir olay var. Orada terör örgütlerinin kaynaðý olarak kullanýlan özellikle bir Hint keneviri ekimi var. Bu konuda bakýn son 2 yýlda yapýlan 6 operasyon, bu operasyonlarda ele geçirilenlerin tamamýnýn piyasa deðerinin 1 milyar lira olduðunu söylüyorum. Eski fiyatla bir katrilyon. Sadece Lice'de son zamanlarda yapýlan operasyonlarýn deðeri 100 trilyon. Böyle bir rantý orada bir grup var, kendilerini orada sözde alan sorumlusu gibi ilan eden bir grup var, onlar özellikle o bölgedeki Hint keneviri ekimin-

den o bölge insanýný kullanýyorlar ve oradan rant elde ediyorlar." "Bunlarýn arkasýnda siyasi bir güç var mý?" þeklindeki soru üzerine Güler, "Ben siyasi gücü bilmem ama bu iþin içinde olanlarýn bir takým siyasilerle baðlantýlý olduðunu biliyorum. Olayýn bir de o boyutunu deðerlendirmek gerek. Ben size isim vermem ama bu soruþturmanýn sonunda da açýklanacak. Orada yapýlan protestolarda görev alanlarýn baðlantýlarýný da biliyoruz biz" deðerlendirmesinde bulundu. Emniyetteki bazý yer deðiþikliklerinin sorulmasý üzerine Güler, bunlarýn gerekçesinin "kýdem, liyakat ve iþteki bilgi, görgü ve tecrübe" olduðunu söyledi. Güler, bir soru üzerine, devlet büyükleri ile ilgili koruma tedbirlerinin bulunduðunu ve bunlarýn titizlikle yürütüldüðünü de bildirdi.


Mehmet BEKAROÐLU

Olmadý be Rasim Abi! (3) m.bekaroglu@ttmail.com

Tam da malum tetikçi gazetenin "unutmayýn" baþlýðý ile resimlerimizi yayýnladýðý günlerde. Olmadý be Rasim Abi, bu sana, senin güzel adamlýðýna, 'Gül Yetiþtiren Adam'lýðýna yakýþmadý. Sonra Abi; biz "Bu ülkede henüz Kürtlerle helalleþilmedi, Alevilerle barýþýlmadý, iþçi ve yoksullarýn hakký hâlâ gözetilmiyor, iþ kazalarýyla ölümler devam ediyor, birileri devlet eliyle zenginleþtirilirken toplumun önemli bir kesimi yoksullaþtýrýlýyor. Her þeyin zenginlik ve güç ekseninde deðerlendirildiði, siyasal güç ve ekonomik büyümenin kutsallaþtýrýldýðý bir siyaset dili Müslümanlarýn ahlakýný yansýtan bir dil deðildir"demiþiz. Siz buna ne demiþsiniz?: "Bu ifadelerde de vahim bir kafa karýþýklýðý ve ilginç bir yanlýþ bilincin dýþa vurumu gözlemleniyor." "Kafa karýþýklýðýmýzý", "Taksim Gezisi'ndeki olaylarla bu iddialarýn doðrudan bir irtibatý yoktur" cümlesi ile izah etmiþsin. El insaf Rasim Abi; sana yakýþýr mý, senin gibi güzel adama bu cümle uyar mý Rasim Abi? Demek Aristo'yu, düz mantýðý imdada çaðýrdýn ve sizinki "doðru bilinç" oldu, öyle mi Rasim Abi? Ýlgili, irtibatlý bütün bunlarla Gezi; bütün bunlar olmasaydý, bütün bunlara biz susmasaydýk, bu ülkenin Müslümanlarý konuþsaydý, Sultanahmet'in siluetine sahip çýksaydý, hýrsýzlýklarýn, arsýzlýklarýn,

21

FORUM

3 Temmuz 2013 Çarþamba

kibrin, kent yaðmasýnýn, adam kayýrmanýn, rüþvetin, taþeronlaþmanýn karþýnda dursaydýk, biz dursaydýk, olur muydu Gezi Parký? Rasim Abi, benim güzel Abim, daha birkaç ay evvel; ihaleye fesat karýþtýrma suçunun 7 yýldan 13 yýla kadar olan cezasýný bir yýla kadar düþüren bir yasa çýkardýlar, hem de ÝBB Meclisi'nde olduðu gibi oy birliðiyle; ihaleye fesat karýþtýrmayý, yani tüyü bitmemiþ yetim hakký yemeyi neredeyse suç olmaktan çýkardýlar. Yargýlanan, hüküm giyen yüzlerce, binlerce bürokrat, siyasetçi, belediye baþkaný ve iþ adamýnýn cezasý düþtü, hapisten çýktýlar. Hiç kimse ses çýkarmadý buna. Rasim Abi, sen bundan haberdar oldun mu? Niçin olmadýn, olduysan niçin iki kelime yazmadýn Abi? Ýsyan etmek, karþýlarýna dikilmek sana düþerdi Rasim Abi. Var Abi var, bütün bunlarýn Gezi ile irtibatý var; sen dikilseydin bunlarýn karþýsýna benim Güzel Abim, Gezi Parký olmazdý. Olmadý be Rasim Abi, hiç olmadý; bu düz mantýk, bu bayaðý itibarsýzlaþtýrma çabasý sana yakýþmadý. Rasim Abi, hele þu mazeretin, hele "Hükümeti teþkil eden kiþileri" kurtarmak için girdiðin bu vahim mantýk oyunu çok ucuz be Abi, hiç olmadý, sana hiç yakýþmadý. Ne demiþsin Abi?: "Hükümeti teþkil eden kiþilerin münferit olarak Müslüman olmasýyla hükümetin Ýslam hükümeti olup olmadýðý hususu feci þekilde birbirine karýþtýrýlmaktadýr. Bu hükümet Ýslamî bir yönetimin hükümeti deðildir. Bu hükümet fiilen ve hukuken 1982 Anayasasý'nýn öngördüðü hükümlere göre kurulmuþ bir hükümettir. Binaenaleyh ondan Müslümanýn ahlakýný yansýtan davranýþlar beklemek tipik bir yanlýþ bilinç vakasýdýr." Ve daha baþka ne demiþsin Rasim Abi?: "Sen, AVM'leri ortaya çýkaran toplumsal/iktisadî düzeni

bertaraf etmedikçe onun sonuçlarýyla etkili bir mücadeleyi sürdüremezsin. Bu cümlelerde yakýnma konusu edilen hususlarýn tümü dünya sisteminin bu ülkenin kurulu düzeninde yansýmasýný bulan mazarratlardýr. O düzen öyle kalsýn, fakat sen onun sonuçlarýyla, semptomlarýyla uðraþmayý iþ edin! Ýþte, yanlýþ bilinç dediðim husus burada ortaya çýkýyor." Þimdi bunlarý yazarak ne demek istedin Rasim Abi; yani "Ne yapalým, Ýslam Hükümeti yok, bu yakýndýklarýnýzdan AKP Hükümetinin kabahati yok, suç; ülkede kurulu olan düzen ve dünya sisteminindir"mi diyorsun? Abi, gerçekten sana helal olsun, bu kadar olur, on yýlý aþkýn bir süreden beri iktidar sorumluluðunu taþýyan bir kadro ancak bu kadar mazur gösterilebilir. Beni baðýþla Rasim Abi ama bu nefsine uyup o bildik kötülüðü yapan þahsýn "Ben yapmasam baþkasý yapacaktý" demesi gibi oldu. Rasim Abi, "Tükettiklerimiz üzerinden kendini deðerli bulan bir nesil inþa ediyoruz. Kibirli, bencil, ahlak ve fedakârlýk duygusundan yoksun, zalim bir topluluða dönüþmemek için sadece güç, statü ve paraya önem veren yaþam idealinden sýyrýlmalýyýz. Mahallemiz parçalanýyor. Artýk zenginlerle fakirlerin ayrý camilerde namaz kýldýðý bir topluma doðru gidiyoruz" feryadýna verilecek cevap bu mu? Sevgili Abim; Peygamber'in bize býraktýðý miras bu mu; Peygamber ve arkadaþlarýnýn, Mekke'de, yani müþrik bir toplumdaki 13 yýllýk hayatýndan bu sonuçlarý mý çýkarýyoruz? "Hýlful Fudul"ü bildin mi Rasim Abi, "Hýlful Fudul"ü? Hani Pehgamber'in yýllarca sonra andýðý ve övdüðü Hilful Fudul'ü. Henüz peygamberlik gelmeden Mekke'de Muhammed(S.A.S) bir grup arkadaþýyla birlik olmuþ, itin çakalýn karþýsýna dikilmiþti. Kimliðine bakmadan mazlumun yanýnda durmuþ ve yine kimliðine bakmadan zalimin önüne çýkmýþtý. Hatýrladýn mý Rasim Abi, bildin mi Hilful Fudul'ü? Rasim Abi, adalet ertelenebilir mi, yetim hakký yemenin, ayrýmcýlýðýn,

nefret söyleminin, kibrin, israfýn, insafsýzlýðýn, merhametsizliðin mazereti olabilir mi? Bulaþmamak yeter mi Abi; kötülüðün kötü olduðunu söylemek boynumuzun borcu deðil mi? Susalým mý Rasim Abi, dilsiz þeytanlar mý olalým? Rasim Abi, hangi Ýslam devleti, Ýslam devleti ne demek? Ne zaman ve nasýl geleceðine dair hiçbir þey söylemediðimiz ve hiçbir þey yapmadýðýmýz Ýslam devleti gelene kadar Müslümanlýðýmýzý, insanlýðýmýzý, ölçülerimizi, merhametimizi, ahlakýmýzý erteliyor muyuz? Ne demek bu Rasim Abi, senin ki böyle nasýl mantýk, senin "doðru bilincin" bu mu Abi? Rasim Abi, sana kelime oyunlarý yapmak yakýþýr mý? "Taksim'de açýlmasý önlenen AVM baþka yerlerde açýlmaya devam eder, maksat bu mudur?" diyerek bizi eleþtiriyorsun. Biz bildirinin neresinde ya da hayatýmýzýn hangi döneminde "palyatif tedbirlerin" peþinde koþtuk, nerede "AVM Taksim'de deðil baþka yerde yapýlsýn" dedik? Rasim Abi, sen bilmez misin ki, biz hayatýmýz boyunca sistem eleþtiri yaptýk, kapitalizmin/neo-liberalizmin karþýsýnda durduk. Rasim Abi, biz adalet diyoruz, herkese adalet; sen "Polis, bir iki gün gecikmeyle de olsa masum protestocularla 'çapulcularý' birbirinden ayýrarak hareket etmiþtir" diyorsun; Hükümet yetkililerinin kabul ettiði gerçeði bile kabul etmiyorsun. Rasim Abi, sana bir de "helal olsun" çekmeliyim. Helal olsun sana Abi, aþk olsun. Bunu da yaptýn; Gezi Olaylarýný 1908'deki 31 Mart Vakasýna benzettin ya, sana gerçekten helal olsun! Bu satýrlar sana ait Rasim Abi: "Buna benzer bir olayý biz bundan 105 yýl önce, 1908?de, 31 Mart vakasýnda da yaþadýk. Sultan Abdülhamid Han'ý devirmek üzere Selanik'ten Ýstanbul'a intikal eden 'Hareket Ordusu' ellerinde 'Þeriat Ýsterük' pankartlarýyla Ýstanbul sokaklarýnda baþkaldýrý gösterilerine giriþmiþlerdi. Kendisinden þeriat talep ettikleri kiþi kimdi, biliyorsunuz. Ýslam tarihinde ilk kez Ýslam'ýn

medeni hukuk hükümlerini Mecelle adý altýnda tedvin etmeye baþlamýþ olan Sultan… Yüzyýllardýr atýl kalan Hilafet kurumunu siyasal alanda yeniden iþlevsel hale sokan Sultan… Sultan Abdülhamit Han… Ýþte ona karþý yürütülen baþkaldýrý hareketine, salt taleplerin cazibesine kapýlarak katýlan Müslümanlar da olmuþtu. Bunlardan biri Bediüzzaman Saidi Nursi, diðeri þair Mehmet Akif (Ersoy) ve belki daha baþkalarý… Üstat Bediüzzaman daha sonra yanýlgýsýnýn farkýna varma erdemini ve meziyetini göstererek o dönemini 'Eski Said' olarak tesmiye etmiþtir. Akif ise ölünceye kadar hatasýnda sabit kalmýþtýr." Rasim Abi, "Ýslam devleti yok, o nedenle hükümetten bunlarý beklemek doðru olmaz" diyen de sensin, "Ýslam tarihinde ilk kez Ýslam'ýn medeni hukuk hükümlerini Mecelle adý altýnda tedvin etmeye baþlamýþ olan Sultan… Yüzyýllardýr atýl kalan Hilafet kurumunu siyasal alanda yeniden iþlevsel hale sokan Sultan… Sultan Abdülhamit Han…"la Baþbakan'ý eþ tutarak dokunulmaz yapan da sensin. Nasýl oluyor bu Rasim Abi? Bu nasýl bir "doðru bilinç" Rasim Abi? Bizi de 'Þeriat Ýsterük' diyen 'Hareket Ordusu'nun arkasýna takýlarak yürüyenlere benzettin ya, helal olsun sana Rasim Abi? Mantýk hatalarýný, çeliþkilerini, düþtüðün tuhaf durumu göstermek beni acýtýyor Abi. Acýmasýzca yýktýn geçtin Rasim Abi, bir koca ömrün birikimini. Lütfen yazdýklarýný bir daha oku; bir daha bak ne yazdýðýna Rasim Abi! Bir güzel adam, 'Yedi Güzel Adam'dan biri bunu yapar mý; ömrü boyunca 'gül yetiþtirmiþ' bir adam, ömrünün ahirinde yakar mý bütün gülleri Rasim Abi? Olmadý be Rasim Abi! SON


22

SPOR

3 Temmuz 2013 Çarþamba

DiYARBAKIR,

Mardin'de dün baþlayan 8. Doðu ve Güneydoðu Yaz Spor Oyunlarý’na Diyarbakýr Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü, 10 ayrý branþta, 87 sporcu, 14 antrenör ve 7 idareciyle katýlýyor SERVET TURSUN

DÝYARBAKIR - 8. Doðu ve Güneydoðu Yaz Spor Oyunlarý'na Diyarbakýr ekibi iddialý gitti. Mardin'de dün baþlayan ve 7 Temmuz'da sona erecek olan müsabakalara Diyarbakýr Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü, büyük bir ekiple katýlýyor. 22 ilden 2 bin civarýnda sporcunun yer aldýðý müsabakalara Diyarbakýr, 10 ayrý branþta, 87 sporcu, 14 antrenör ve 7 idareciyle katýlýyor.

“Oyunlarda iddialýyýz”

Diyarbakýr Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdür Vekili Þahabettin Aydýn, Mardin'deki müsabakalarda iddialý olduklarýný belirterek þöyle konuþtu; "8. Doðu ve Güneydoðu Yaz Spor Oyunlarý'na iddialý hazýrlandýk. Bu nedenle Mardin'deki müsabakalardan umutluyuz. Sporcularýmýzdan önemli baþarýlar bekliyoruz. Atletizm, badminton, basketbol, güreþ, hentbol, iþitme engelliler futbol, judo, masa tenisi, tekvando ve voleybol branþý olmak üzere toplam 87 sporcu 14 antrenör ve 7 idareci ile oyunlara katýlýyoruz."

DSÝ Spor’de erken veda

çlarýna erDSÝ Malatya’da düzenlenen 2. kademe ma DSÝ U-13 ken veda etti. Gaziantepspor’a 3-1 yenilen futbol takýmý 2. kademe maçlarýna veda etti

ÝDRÝS BOZKUÞ

DÝYARBAKIR DSÝ Spor U-13 futbol takýmý, Malatya'da düzenlenen 2. kademe maçlarýna veda ederek Türkiye finallerine yükselme þansýný yitirdi. Türkiye geneli yapýlan maçlar sonucunda ilk 20 takým içinde yer alan Diyarbakýr temsilcisi, Malatya'da oynadýðý maçlarda beklenen baþarýyý gösteremedi. Ýlk maçta Ada Demirspor'u 3-1 maðlup eden yeþil beyazlý ekip, ikinci maçýnda Gaziantepspor'a 3-1 yenilerek þampiyonaya veda etti. Malatya'da yapýlan maçlarda Diyarbakýr DSÝ Spor, Adana Demirspor, Mersin Akdeniz Belediyespor, Þanlýurfaspor ve Gaziantepspor Türkiye yarý finalisti olmak için mücadele ediyordu.


23

SPOR

3 Temmuz 2013 Çarþamba

GAP’TA iDDiALI ‘Yýldýz sporcular’ çýkarmak istiyorlar

Yeni Malatyaspor Özcan Kýzýltan’la yola devam edecek

Yaz tatilinin baþlamasýnýn ardýndan açýlan ve çeþitli sportif branþlarda kurslar verilen yaz spor okullarýnda, geleceðin sporcularý yetiþiyor. Þahinbey Belediyespor Kulübü Baþkaný Demirtaþ, “Bu çocuklarýmýzýn arasýndan yýldýz sporcular çýkarmak istiyoruz” dedi

MALATYA - Spor Toto 2. Lig takýmlarýndan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Özcan Kýzýltan'ýn göreve devam edeceði kaydedildi. 2012-2013 sezonunun 23. haftasýnda Yeni Malatyaspor'uýn baþýna getirilen teknik direktör Özcan Kýzýltan ile bir görüþme yapan yönetim, tecrübeli çalýþtýrýcý ile prensip anlaþmasýna varmýþtý. Kulüple bir yýllýk sözleþmesi bulunan Kýzýltan ile bir kez daha masaya oturan yönetim, her konuda anlaþma saðlayarak, tecrübeli teknik adamla devam etme kararý aldý. Teknik direktör Özcan Kýzýltan ile anlaþma saðlayan yönetim, dýþ transfer çalýþmalarýný da hýzlandýrdý. Transfer komitesi, izleme komitesi ve teknik direktör Özcan Kýzýltan'ýn vereceði raporlar doðrultusunda gerçekleþtirilecek olan dýþ transfer çalýþmalarý kapsamýnda yönetimin 6 ya da 7 futbolcuyla anlaþmasý bekleniyor. (ÝHA)

GAZÝANTEP - Eðitim ve öðretim yýlýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan açýlan yaz spor okullarý, hem öðrencilerin tatillerini sporla deðerlendirmelerini saðlýyor hem de bu alandaki potansiyellerini ortaya çýkarýyor. Belediyeler bünyesinde açýlan okullarda, çeþitli branþlarda kurslar veriliyor. Futboldan basketbola, karateden halk oyunlarýna kadar deðiþik alanlarda eðitim alan öðrenciler, yaz boyunca spor ve sporcu ahlaký konusunda da bilgileniyor. Yaz spor okullarýnda kabiliyetli görülen öðrencilerin spora devam etmesi saðlanýyor. Spor kulüpleri, öðrencileri bu konuda yönlendiriyor. Þahinbey Belediyespor Kulübü Baþkaný Mehmet Demirtaþ, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, bu yýl beþincisini açtýklarý yaz okullarýnda 8 grup halinde eðitim verdiklerini söyledi. 2

bin 500 öðrenciye kurs verdiklerini belirten Demirtaþ, "Amacýmýz çocuklarý sokaktan koruyarak, enerjilerini sporda kullanmalarýný saðlamak. Bu çocuklarýmýzýn arasýndan yýldýz sporcular çýkarmak istiyoruz. Türk sporuna bir tane de olsun yýldýz kazandýrmak istiyoruz" dedi. Þehitkamil Belediyespor Koordinatörü Metin Alati de yaz tatilinin baþlamasýyla "365 Gün Spor Programý" kapsamýnda beþ dalda kurs açtýklarýný ifade etti. Kurslarla 6-18 yaþ arasýndaki 4 bin 500 öðrenciyi sporla tanýþtýrdýklarýný anlatan Alati, sadece branþlara yönelik eðitim vermediklerini, antrenmanlarýn dýþýnda da sosyal etkinlikler gerçekleþirdiklerini vurguladý.

‘Stres atmalarýný saðlamaya çalýþýyoruz’

Alati, öðrencilerin kurslar sayesinde, okul döneminde yaþadýðý stresi de atmalarýný saðla-

maya çalýþtýklarýný vurguladý. Sporla çocuklarýn yeni döneme daha iyi hazýrlanmasýný da amaçladýklarýný dile getiren Alati, "Eðitimler okullar açýlana kadar devam edecek. Ýlerleyen günlerdeki çalýþmalarýmýzý ramazan ayýna göre ayarlayacaðýz. Baþarýlý öðrencileri belediye bünyesindeki takýmlara yönlendireceðiz" diye konuþtu. Öðrencilerden Esra Karýnca da evde boþ durmak yerine sporla ilgilenmeyi tercih ettiðini söyledi. Spor yaparak zinde kalmanýn çok güzel olduðunu ifade eden Karýnca, "Basketbola ilgimden dolayý bu sporu öðreniyorum. Kursun dýþýnda sosyal etkinliklerle tatilimizi deðerlendiriyoruz" þeklinde konuþtu. Melike Coþkun ise yaz spor okuluna yazýldýðý için mutlu olduðunu, kurslarla güzel arkadaþlýklar da edindiklerini kaydetti.

Elazýðspor, 7 Temmuz’da kampa baþlýyor ELAZIÐ - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sanica Boru Elazýðspor, 7 Temmuz'da yeni sezon hazýrlýklarýnýn 1. etap çalýþmalarýna baþlayacak. Sanica Boru Elazýðspor genel menajer Özgür Öztürk, transfer konusunda gelecek vaat eden ve oynadýklarý takýmlarda izleme komitesi tarafýndan izlenip beðenilen isimleri takýma kazandýrdýklarýný söyledi. Öztürk, sezonu hedefledikleri yerde tamamladýklarýný belirterek, "Bu yýl geçen yýldan daha baþarýlý olabilmek ve ligde istediðimiz yere gelebilmek adýna bir kadro oluþturma çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Bu hafta içinde üç oyuncu daha transfer ederek kadromuzu güçlü bir hale getirmenin çalýþmalarýný yapacaðýz" dedi. Özgür Öztürk, teknik direktör Sollied'in Belçika'da olduðunu, bu hafta içinde Elazýð'a geleceðini ve 7 Temmuz'da baþlayacak birinci etap kamp çalýþmalarýndan önce gerekli hazýrlýklarý yapacaðýný belirtti. Öztürk, kendisinin de bu hafta içinde Elazýð'a gelerek çalýþmalarýný buradan yürüteceðini dile getirdi. (ÝHA)


23

SPOR

24 Mayýs 2013 Pazartesi

Tenis þampiyonasýnda mutlu son Yeni bir taraftar grubu kuruldu DÝYARBAKIR'da yeni bir taraftar grubu kuruldu. Taraftarlar Birliði Baþkaný Zülküf Ýþlek'in baþkanlýðýnda, Taraftarlar Birliði Þehr-i Amed, grubu kurulurak faaliyetlerine baþladý. Kurulan yeni grup, Yeni Diyarbakýrspor'un 12. Adamý ola-

FOTO: ARÞÝV

Diyarbakýr'da düzenlenen tenis il þampiyonasý sona erdi. Kýzlarda Zeynep Daþdað, erkeklerde ise Hüseyin Oturmak birinci oldu DÝYARBAKIR - Tenis il þampiyonasý önceki gün yapýlan final müsabakalarýyla tamamlandý. Ziya Gökalp Spor Salonunun hemen yanýnda bulunan Tenis kort'ta yapýlan 10,12 yaþ kýz-erkek Ýl þampiyonasý sona erdi. Final müsabakalarýyla sona eren þampiyonayý Vali yardýmcýlarý Cemal Hüsnü Kansýz ile Þinasi Demirbaþ, Sur kaymakamý Aydýn Ergün, Dicle üniversitesi Rektör yardýmcýsý Aslan Bilici, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdür Ve-

Þanlýurfaspor lider bitirdi ÞANLIURFASPOR U-13 futbol takýmý, Türkiye Þampiyonasýnda grubunu lider bitirerek 2. kademe maçlarý oynama hakký kazandý. Þanlýurfaspor'dan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Diyarbakýr'da oynanan Þampiyonanýn grup maçlarýnda sarý-yeþilli ekibin genç yetenekleri üst düzey performans gösterdi. Grubunda Bingöl ile 2-2 kalan, Mardin'i 3-1, Adýyaman'ý ise 52 yenerek grubunu lider tamamla-

kili Þahabettin Aydýn Tenis Ýl temsilcisi Yusuf Sayýn ve Sporcu velileri izledi.

Dereceye girenler

Þampiyonada kýzlarda Zeynep Daþdað birinci, Eltaf Bilice ikinci ve Sultan Pekçubuk üçüncü oldu. Erkeklerde ise Hüseyin Oturmak'ýn birinci olduðu müsabakalarda, Yunus Emre Çitil ikinci ve Geylani Udum'da üçüncü oldu. Dereceye girenlerin ödüllerini final müsabakalarýný izleyen yetkililer verdi.

yan Þanlýurfa temsilcisi, þampiyonanýn ikinci kademe maçlarýnda oynama hakký elde etti. Þanlýurfaspor alt yapý antranörü Hüseyin Dað, oyuncularýnýn þampiyonada sergilediði futboldan memnun kaldýðýný belirtti. Dað, "Türkiye'de ilk 20 takým arasýna kalmayý baþardýk. Hedefimiz,Türkiye þampiyonu olmaktýr. Çocuklarýmýz maçlardan en güzel performansý sergileyerek kentimizi baþarýyla temsil ediyor. Ýnþallah bu baþarýnýn devamýný getirerek þampiyon oluruz" ifadelerini kullandý.

cak. Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Zülküf Ýþlek, þunlarý söyledi: "Yeni Diyarbakýrspor yeni bir grup kurduk. Yeni Diyarbakýrspor'da þehrin takýmý olduðu için Þehr-i Amed adýnda karar kýldýk."

Hilvanlý Kick Boksçular þampiyonluk yolunda ÞANLIURFA - 24-30 Haziran tarihleri arasýnda Denizli'de gerçekleþecek olan Türkiye Kick Boks Þampiyonasý'na Hilvanlý Kick Boksçular da katýlýyor. Kafile Baþkaný Halk Eðitim Müdürü Bakýr Ogan ve Kick Boks Þanlýurfa Ýl Temsilcisi Murat Akaltun, Kick Boks takýmlarý olarak çalýþtýklarýný, hedeflerinin Kick Boks Türkiye þampiyonasýnda ilk 3' e girmek olduðunu söyledi. Akaltun ve Ogan, maddi manevi desteklerini spordan sporculardan

eksiltmeyen Hilvan Kaymakamý Sayýn Uður Sezer'e de teþekkür etti. Denizli Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapýlacak olan Türkiye Kick Boks Þampiyonasý'na Hilvan Halk Eðitimi Müdürü Bakýr Ogan'ýn öncülüðünde Hilvanlý sporcular, Denizli'ye uðurlandý. Denizli Hasan Güngör Spor Salonun' da yapýlacak olan Kick Boks Türkiye Þampiyonasýna yaklaþýk 2 bin 500 sporcunun katýlmasý bekleniyor.


www.diyarbakiryenigun.com

3 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA Yýl: 7 - Sayý : 1994 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

2 gagalý 3 gözlü civciv MARDÝN'in Nusaybin ilçesinde doðan 2 gagalý 3 gözlü civciv, yaklaþýk 3 saat yaþadýktan sonra telef oldu. Nusaybin Gýrnavaz Mahallesi Nuskent Caddesi'nde oturan Þükrü Yavuz, civcivin 3 saat sonra telef olduðunu söyledi. Ýlk defa böyle bir civciv gördüðünü kaydeden Yavuz, "Civciv doðduðunda 2 gagasý olduðunu fark ettim. Sonra dikkatli bakýnca gagalarýn her iki tarafý yaný sýra iki gaganýn ortasýnda da 1 gözünün olduðunu gördüm. Civcivin yaþamasý için büyük çaba gösterdik. Ancak tüm çabalarýmýza raðmen doðumdan yaklaþýk 3 saat sonra telef oldu" dedi. (ÝHA)

C

M

Y

K

63 yýllýk güvercin aþký MARDÝN - Ýnsanlarýn hayvanlara olan meraký kimileri için adeta bir tutku. Tarih boyunca süren bu meraký sayesinde birçok hayvan türünü evcilleþtirip

kendisine yardýmcý kýlan insanoðlu, modern hayatta da bunu sürdürüyor. Kimi insanlar evinin damýnda, kimisi apartman katýnda çeþitli hayvanlar besliyor. Mardin'in Kýzýltepe ilçesine baðlý Akyazý köyünde yaþayan ve iki evliliðinden 17 çocuðu olan Ali Ayhan'ýn, 7 yaþýnda baþlayan güvercin tutkusu 70 yaþýna gelmesine raðmen halen devam ediyor. Ayhan, 63 yýllýk güvercin sevdasýnýn 7 yaþýndayken evlerine ge-

len misafirlerde gördüðü güvercinlerle baþladýðný ve o günden bu yana evinin bahçesinde güvercin beslediðini söyledi.

Mezara kadar sürecek

Ayhan, güvercin merakýnýn kendisiyle mezara kadar gideceðini belirterek, bu tutkusunu "Hayatým güvercinler arasýnda geçiyor, güvercinleri görmeyince kendimi hasta hissediyorum, onlarý görünce de hastalýðýmý unutuyorum" dedi

Gazete 24 sayfa 3 temmuz 2013  
Gazete 24 sayfa 3 temmuz 2013  
Advertisement