Page 1

t artýþý’ ‘Bunun adý sefaSelen Di yarbakýr

EÐÝTÝM BirÞube Baþkaný Kasým in in er çil tek, kamu emek n içi ý yýl 14 ücretlerine 20 ýns ya TL 0 net olarak 12 adýtýlacaðýný ve bunun olduý týþ ar et fal nýn da se ’de 12 di. yle ðunu sö

“Mesele kravat deðil”

15 AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE FÝYATI: 25 KRÞ.

Bin 683 köye “Asbest” planý

02

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Zabýta Daire Baþkaný Mehmet Kaya, minibüs ve özel halk otobüslerinin çalýþma kural ve esaslarýný belirleyen Özel Toplu Taþýma Araçlarý Yönetmeliði'nin basýn yayýn organlarýnda 'kravat' meselesine indirgenmesini eleþtirdi. 11’de

‘Nefret cinayetlerine iliþkin yasa çýkarýlmalý’ NEFRET cinayetlerine sadece bir örnek olan R.Ç. davasýnýn müdahili Hebun LGBT, Anayasa'da LGBT bireylerin tanýnmadýðý ve nefret cinayetlerine iliþkin yasa çýkarýlmadýðý sürece öldürülmeye devam edileceklerini belirtiyor. 6-7’de

www.diyarbakiryenigun.com

Binalar bu kez dönüþüm için yýkýlacak

22

Yeni Diyarbakýrspor'a Baþkandan otobüs jesti 23

6 AYDA 872 iHLAL Ýnsan Haklarý Derneði Diyarbakýr Þubesi, Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2013 Yýlý Ýlk 6 Aylýk Cezaevleri Raporu’na iliþkin basýn toplantýsý düzenledi. ÝHD’nin raporuna göre, 2013’ün ilk 6 ayýnda bölge cezaevlerinde 872 hak ihlali yaþandý

‘Görmezden geliniyor’ ÝHD binasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Þube Baþkaný Raci Bilici, cezaevlerinde 2013 yýlýnda ciddi ihlallerin yaþandýðýný belirterek, "Cezaevlerinde yaþanan ihlallere iliþkin defalarca yetkili kurumlar nezdinde giriþimlerde bulunmamýza raðmen, çoðu zaman bu ihlaller ya görmezden gelinmekte veya sorunlarýn çözümü konusunda irade ortaya konulmamaktadýr. Böyle bir yaklaþým olunca da cezaevlerinde sorunlar her geçen gün daha da aðýrlaþmaktadýr" dedi.

‘Sevkler iþkenceye dönüþtü’ ÖZELLÝKLE geçtiðimiz yýl yapýlan açlýk grevlerinden sonra baþlatýlan sevk ve sürgünlerin 2013 yýlýnda da devam ettiðini kaydeden Bilici, “Daha çok Karadeniz ve batý cezaevlerine yapýlan bu sevkler, mahpuslara karþý adeta bir yýldýrma operasyonu olarak yürütülmüþtür. Özellikle bazý cezaevlerine yapýlan sevkler sýrasýnda mahpuslara iþkenceler yapýlmýþ, götürüldükleri cezaevlerinde tecride tabi tutulmuþlardýr” diye konuþtu. Mehmet PÝÞKÝN'in haberi 12’de

“Ýnsanlýk dramý son bulmalý” 05 C

M

Y

K

Mýsýr’daki katliam protesto edildi

‘Kürdistan’ tabelasýna inceleme 59 çocuk maytaptan dolayý yaralandý DÝYARBAKIR’da 3 günlük bayram tatilinde 59 çocuk, boncuklu silah, maytap ve diðer patlayýcý maddelerle oynamalarý sonucu yaralanarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. 4’te

DÝYARBAKIR Merkez Yeniþehir ilçesi Ofis semtindeki bürolarýna tabelalarýný asarak açýlýþlarýný basýn toplantýsý ile duyuran Kürdistan Gençlik Hareketi Derneði ile ilgili haberlerin basýnda yer almasý üzerine Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðý, dernek ile ilgili inceleme baþlattý. 3’te

MISIR'da dün da rbe karþýtlarýna yönelik yapýlan m üdahalede yüzl erce kiþinin yaþamýn ý yitirmesi ve bini n üzerinde kiþini n yaralanmasý, D iyarbakýr'daki 57 STK tarafýndan oluþturulan 'Mýs ýrla Dayanýþma Ýn isiyatifi'' tarafýnd an kitlesel basýn aç ýklamasýyla prot esto edildi. Açýklam ada, müdahalen in Ýslami uyanýþý en gelleme teþebb üsleri olarak görüldüð ü belirtildi. 11’d e


2

SAÐLIK

15 Aðustos 2013 Perþembe

Bin 683 köye ‘Asbest’ planý DÝYARBAKIR - Saðlýk Bakanlýðý, saðlýða zararlý pek çok etkisinin yanýnda doðrudan mezotelyoma (akciðer zarý kanseri) ve akciðer kanserine neden olduðu belirlenen 'asbest' ile ilgili önemli bir çalýþmayý faaliyete geçiriyor. Saðlýk Bakanlýðý, 24 üniversiteden 39 öðretim üyesi, 4 yabancý danýþman ile 'Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planý' hazýrladý. 62 il ve bin 683 köyde þüpheli asbest maruziyetinin bulunduðunu tespit etti. Bu köylerin muhtarlarýna yönelik bilgilendirme ve eðitim çalýþmalarýna baþlandý. Köylerde yaþayan ve asbest temasý olduðu kabul edilen yaklaþýk 90 bin kiþiye ulaþýlmasý amaçlanýyor. Bakanlýk, Adana, Bursa, Ýzmir, Diyarbakýr, Sivas, Çanakkale, Çorum, Denizli, Isparta ve Kayseri'de ilk saha çalýþmalarýný yapýp, köylerde aile hekimleri de olasý uzun süreli etkiler için bireyleri takip etmeyi planlýyor.

Önüne geçilecek

Bu bölgelerde sýklýkla görülen akciðer kanseri, mezotelyoma (akciðer zarý kanseri) ve solunum yetmezliði gibi önemli saðlýk sorunlarý önlenmeye çalýþýlmasý planlanýyor. Proje ile asbest temasýnýn en az seviyeye indirilerek bu hastalýklarýn önüne geçilmesi amaçlanýyor. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Kanser ve Çevre Daireleri, Türkiye Mezotelyoma Çalýþma Grubu, ESOGÜ Akciðer ve Plevra Kanserleri Araþtýrma Merkezi ta-

Saðlýk Bakanlýðý, 24 üniversiteden 39 öðretim üyesi, 4 yabancý danýþman ile 'Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planý' hazýrladý. 62 il ve bin 683 köyde þüpheli asbest maruziyetinin bulunduðunu tespit etti. Bu köylerin muhtarlarýna yönelik bilgilendirme ve eðitim çalýþmalarýna baþlandý rafýndan 'Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planý' hazýrladý. Plan, yaygýn asbest temasý sorununun tümünü kapsayabilir ölçekte hazýrlandý. Projeye 24 üniversite, 4 eðitim hastanesi, 2 meslek hastanesinin katýlmasý hedefleniyor. Projede, Türkiye Mezotelyoma Grubu üyesi 14'ü profesör, 21'i doçent, 4'ü yardýmcý doçent toplam 39 öðretim üyesi, 4 uzman hekim, üç mineralog (2 profesör, 1 Dr.), 4 yurt dýþý danýþman bilim insanýnýn görev almasý planlanýyor. Projeye Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu 2 daire baþkanlýðý ile katýlmasý hedefleniyor. Projede 63 ilin halk saðlýðý müdürleri ve yaklaþýk 70 il görevlisinin görev almasý amaçlanýyor.

5 ayrý önlem

Türkiye Halk Saðlýðý Ku-

Yurt dýþýnda organ nakli Türkiye’den 4 kat daha pahalý

rumu Kanser Daire Baþkanlýðý'nýn öncülük ettiði projede, köy ve iþyerlerinden asbest temaslý toprak örneklerinin alýnmasý ve bu toprak örneklerinin mineral analizi TÜBÝTAK'a yaptýrýlmasý planlanýyor. Akciðer kanseri ve mezotelyoma hastalýklarýnýn erken taný ve tedavisi için aile hekimlerine eðitim verilip, riskli yurttaþlarýn yakýn izlemeye alýnmasý hedefleniyor. Proje sonrasý sorun saptanan bölgelerden köken alan kiþiler aile hekimlerince daha duyarlý olarak izlenmesi planlanýyor. Kýrsal alanda asbest temasý, temasýn gerçekleþme þekillerine baðlý olarak 5 ayrý önlem ile engellenmesi amaçlanýyor. Evlerin asbest karýþýmlý toprak ile yapýlan sýva ve badanalarý 'plastik boya' ile kaplanmasý amaçlanýyor. Asbest karýþýmlý

ANKARA - Yurt dýþýnda organ naklinin Türkiye'den 4 kat daha pahalý olduðu belirtildi. Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý Arif Kapuaðasý, yaptýðý açýklamada, organ naklinin yaþam için yeni bir þans olduðunu vurgulayarak, bunun için hem yeterli baðýþýn yapýlmasý hem operasyonlarý yapacak tecrübeli ekiplerin bulunmasý hem de bunlarýn gerçekleþtirilebilmesi için teknik donaným ve finansman desteðinin saðlanabilmesi gerektiðini söyledi. Kapuaðasý, Türkiye'de na-

toprak örtülü ev çatýlarý (damlarý) plastik çatý örtü malzemesi ile kapatýlmasý, köy içi ya da etkili yakýn çevresinde bulunan asbest karýþýmlý toprak örtüleri, uygun toprak tabakasý ile kapatýlmasý ve yeþillendirilmesi planlanýyor. Köy içinde terk edilmiþ ve kullanýlmayan evler usulüne uygun þekilde, köylüden de onay alýnarak ortadan kaldýrýlmasý, köy yaþam ortamýndaki sokak yollarý asbest karýþýmlý toprak ile kaplýysa buralarýn 'stabilize' olarak düzeltilmesi istenilmesi planlanýyor.

Ticareti yasaklandý

'Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planý'na göre ülke genelinde 2012 yýlý itibariyle asbest ile kýrsal alanda temas etmiþ bir milyona yakýn insanýn yaþadýðý kabul edildi. Bu popülasyonun 332

kil baþarýsýnýn çok yüksek olduðuna, her açýdan donanýmlý ekiplerin operasyonlara imza attýðýna iþaret ederek, bu operasyonlarýn çok zahmetli ve maliyeti yüksek olduðunu bildirdi. Bu ameliyatlarýn Türkiye'deki maliyetinin dünya rakamlarýna göre düþük olduðunu ifade eden Kapuaðasý, ameliyat baþarýsýnýn hekim tecrübesinin yaný sýra, kullanýlan malzeme ve hijyenik koþullarýnýn saðlanmasýna baðlý olduðuna dikkati çekti. Geliþen bazý komplikasyonlarýn maliyeti daha da artýrdýðýný söyleyen Kapuaðasý, "Türkiye'de böbrek nakli 33

bin 600'ünün asbest nedenli hastalýklar geliþebilir ölçüde asbest ile temas ederek risk almýþ durumda bulunduðu belirlendi. Asbest ile temas etmiþ ve halen temasý kesilmiþ olan popülasyon için 2013 yýlý sonrasý önümüzdeki yirmi yýl boyunca 7 bin 638 mezotelyoma, 2 bin 984 akciðer kanseri olgusu bekleniyor. Yine bu popülasyonda diffüz plevral fibrozisli olgu sayýsý 34 bin 590, bunlarýn içinde 2 bin 847 tanesinde solunum yetmezliði geliþmesi bekleniyor. 2012 yýlý içinde, 473 köyde asbest içerikli toprak kullanýldýðý, buralarda yaþayan yaklaþýk 88 bin köylünün halen asbest ile temasa devam ettiði belirlendi. Asbest kullanýmý ve ticareti 31 Aralýk 2010 tarihi itibariyle yasaklandý. 2010 yýlý öncesi son 30 yýlda asbest ithalat miktarýnýn yaklaþýk 500 bin ton olduðu ve halen bu miktar asbestin sanayide ve hayatta dolaþtýðý vurgulandý. Eski sanayi ürünleri ile çalýþan ortamlarda, örneðin gemi tamir, araba tamirfren balata, inþaat yýkým, kaynakçýlýk, izolasyon, yangýn önleme, jeneratör çalýþanlarýnda ve belki de kayýt dýþý olarak küçük sanayi alanlarýnda asbest temasýnýn hala olduðu belirtildi. Gemi Geri Dönüþüm Sanayicileri Derneði verilerine göre sadece 2010 yýlýnda sökülen gemi sayýsýnýn 238 olduðu, mesleksel asbest temasý ve oluþturduðu sorunlar hakkýnda tek bir araþtýrma verisi olmadýðý hatýrlatýldý.

bin lira, karaciðer nakli 77 bin liraya, kalp nakli 56 bin 250 liraya, akciðer nakli 77 bin liraya ve kornea nakli bin 446 liraya yapýlýyor" dedi. Ayný operasyonlarýn yurt dýþýnda "3-4 kat fazla" ücretle yapýldýðýný söyleyen Kapuaðasý, Ýtalya, Ýspanya, Slovenya, Avusturya ve Macaristan gibi Avrupa ülkelerinde refakatçý hariç yalnýz nakil ücretlerine bakýldýðýnda böbrek naklinin yaklaþýk 75 bin avro, karaciðer naklinin 205 bin avro, kalp naklinin 80 bin avro, akciðer naklinin 102 bin avro ve kornea naklinin ise 12 bin 800 avroya gerçekleþtirildiðini aktardý.


3

GÜNCEL

15 Aðustos 2013 Perþembe

‘Kürdistan’ tabelasýna inceleme Diyarbakýr’da, geçen Pazar günü açýlan ve tabelasýnda ilk kez “Kürdistan” ifadesi bulunan Kürdistan Gençlik Hareketi Derneði ile ilgili Cumhuriyet Baþsavcýlýðý inceleme baþlattý. Dernek Baþkaný Serhad Merdini, polisin bürolarýna gelerek kendilerinden tabelayý indirmelerini istediðini söyledi

DÝYARBAKIR - Merkez Yeniþehir ilçesi Ofis semtindeki bürolarýna tabelalarýný asarak açýlýþlarýný basýn toplantýsý ile duyuran Kürdistan Gençlik Hareketi Derneði ile ilgili haberlerin basýnda yer almasý üzerine Diyarbakýr Cumhuriuyet Savcýlýðý, dernek ile ilgili inceleme baþlattý. Terörle Mücadele Kanunu 10'ncu maddeyle görevli Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcý vekilliðinin, Valiliðin baþvurusu üzerine inceleme baþlatýrken, Valilikten Savcýlýða gönderilen yazýda, derneðin ambleminde bulunan Güneþ figürünün Kuzey Irak'daki Bölgesel Kürt Yönetimi'nin kullandýðý bayrakla benzerlik gösterdiði, ayrýca, Derneðin kullandýðý Kürdistan Gençlik Hareketi Derneði isminin, daha önce kapatýlan bir dernek tarafýndan kullanýldýðý, yasalara göre ayný ismin kullanýlmamasý gerektiði ve olayýn bu yönüyle incelenmesi, gerekirse soruþturma açýl-

masý istendi. Cumhuriyet Savcýsý'nýn yapacaðý inceleme sonucunda, Kürdistan Gençlik Hareketi Derneði hakkýnda mevzuata aykýrý davranýldýðý tespit edilirse soruþturma baþlatýlabilecek.

“Polis tabelanýn indirilmesini istedi”

Konya iliþkin konuþan Dernek Baþkaný Serhad Merdini, açýlýþtan sonra Di-

yarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nden bir ekibin derneðe gelerek kendilerinden asýlan tabelayý indirmelerini istediklerini söyledi. Merdini, Dernekler Kanunu'na göre baþvuru yaptýktan sonra tabela asma zorunluluklarý olduðunu belirterek, "Tabelayý indirmeyeceðimizi söyledik. Zaten Dernekler Kanunu'na göre bir adres belirleyip tabela

Mardin’de çatýþma: 1 ölü 3 yaralý Mardin'de Emniyet Müdürlüðü yakýnlarýnda iki grup arasýnda çýkan uzun namlulu silahlarýn da kullanýldýðý çatýþmada, 1 kiþi öldü, 3 kiþi yaralandý MARDÝN'in Yeniþehir semti 13 Mart Mahallesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüðünün yakýnlarýndaki bir kýrtasiye dükkaný önünde dün saat 12.00 sýralarýnda iki grup arasýnda bilinmeyen bir nedenle kavga çýktý. Büyüyen kavga bir anda uzun namlulu silahla-

rýn da kullanýldýðý silahlý bir çatýþmaya dönüþtü. Çatýþmada, Hüseyin Eryaðma (35) hayatýný kaybederken, Ýbrahim Acabey, Mahsum Amak ve adý öðrenilemeyen 1 kiþi yaralandý. Yaralananlar, ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldýrýlýrken, hastane çevre-

sinde polis geniþ güvenlik önlemi aldý. Silahlý çatýþmanýn daha önce baþka bir yerde baþlayan bir kavganýn devamý olduðu ileri sürülürken, polis kaçan kiþilerin yakalanmasý için geniþ kapsamlý operasyon baþlattý.

asmamýz zorunludur. Tabelayý indirmeyeceðimizi belirttik. Bize herhangi bir resmi belge verilmedi. Ýndirmememiz durumunda yasal süreç baþlatýlacaðý söylendi. Gelen ekip, ayrýca sürecin etkilenmemesi için tabelayý indirmemizin iyi olacaðýný belirtti. Ancak, biz kanunlarýn öngördüðü þekilde tabelayý indirmeyeceðiz" dedi.

Yedisu’da trafik kazasý: 1 kiþi öldü, 3 kiþi yaralandý BÝNGÖL'ün Yedisu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 3 kiþi de yaralandý. Edinilen bilgiye göre kaza, önceki gün akþam ilçeye baðlý Perçivenk köyü Kelkaþ Vadisi mevkiinde meydana geldi. Ýlçe merkezinden Perçivenk köyüne gitmekte olan Hasan K. yönetimindeki 12 AK 396 plakalý araç, virajý alamayarak þarampole yuvarlandý. Meydana gelen trafik kazasýnda sürücü Hasan K. (49) olay yerinde hayatýný kaybederken, yanýnda bulunan Mehmet K., Þevket K. ve Ramazan S. çeþitli yerlerinden yaralandý. Yaralýlar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, olay ile ilgili soruþturmanýn baþlatýldýðý belirtildi. (ÝHA)

Elektrik akýmýna kapýlan çocuk öldü ÞANLIURFA'da köfte makinesinin fiþini takmaya çalýþan çocuk, elektrik akýmýna kapýlarak hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre Þanlýurfa'nýn Akçakale ilçesi Yeniþehir Mahallesi'nde babasýyla çalýþtýðý iþ yerinde köfte makinesinin fiþini takmak isteyen S.H. (12), bastýðý yerin ýslak olmasý nedeniyle akýma kapýldý. Aðýr yaralanan çocuk kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybederken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)


4

GÜNDEM

15 Aðustos 2013 Perþembe

Cezaevi kapýlarýnda büyüyen çocuklar

DÝYARBAKIR E Tipi Kapalý Cezaevi'nde tutuklu bulunan babasýný görmek için ailesi ile birlikte Maraþ'tan gelen, ancak görüþ gününü kaçýrdýklarý için iki gündür savcýlýktan çýkacak izni bekleyen Berivan Güleç isimli çocuk, sýcak nedeni ile yorgun düþen küçük bedenini dinlendirmek için cezaevi kapýsýnda, beton üzerinde böyle uykuya daldý. (DÝHA)

59 çocuk maytaptan yaralandý SERVET TURSUN

DÝYARBAKIR'da satýþý yasaklanmasýna raðmen çocuklarýn kullandýðý maytap ve diðer patlayýcý maddelerden dolayý bayramda 59 çocuk çeþitli yerlerinden yaralanýrken 7'sinin ameliyat olduðu bildirildi. Dicle Üniversitesinden (DÜ) yapýlan açýklamada, satýlmasý yasaklanan ancak izinsiz yollarla temin edilen patlayýcý oyuncak maddelerin, bayramda onlarca çocuðun yaralanmasýna neden olduðu belirtildi.

7 çocuk ameliyat ile kör olmaktan kurtuldu

3 günlük bayram süresince Diyarbakýr'da 59 çocuðun boncuklu silah, maytap ve diðer patlayýcý maddelerle oynamasý so-

Evden kaçan çocuktan 13 gündür haber alýnamýyor

Diyarbakýr’da 3 günlük bayram tatilinde 59 çocuk, boncuklu silah, maytap ve diðer patlayýcý maddelerle oynamalarý sonucu yaralanarak Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altýna alýndý nucu yaralanarak DÜ Hastanelerinde tedavi edildiði, bunlardan 52'sinin ayný gün ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildiði kaydedildi.

Konuyla ilgili Göz Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan Çaça, oyuncak patlayýcý maddelerle oynama sonucu gözlerinden aðýr yaralanan

ve geçici körlük geçiren 7 çocuðu ameliyata aldýklarýný ve yapýlan baþarýlý operasyonla bu çocuklarý kör olmaktan kurtardýklarýný söyledi.

DÝYARBAKIR - Bismil ilçesinde evden kaçan 14 yaþýndaki çocuktan 13 gündür haber alýnamýyor. Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde yaþayan Yusuf Koyun, ailesi ile tartýþtýktan sonra evi terk etti. Yusuf Koyun'un amcasý Kemal Koyun (45), yaptýðý açýklamada, yeðeninin bulunmasý için polise ve savcýlýða baþvuruda bulunduklarýný söyledi. Yusuf ile ilgili henüz bir haber alamadýklarýný ifade eden Koyun, "Yeðenimin mutlu olmasý için her þeyi yapmaya hazýrým. Yeter ki evine dönsün" dedi. (AA)

Ýlköðretim yönetmeliðinde deðiþiklik MEB tarafýndan yayýnlanan yönetmeliðe göre, 66, 67 ve 68 aylýk olanlar veli dilekçesiyle, 69, 70 ve 71 aylýk olanlar ise alýnaca saðlýk raporuyla okul öncesi eðitime tabi tutulabilecek DÝYARBAKIR - Milli Eðitim Bakanlýðý Ýlköðretim Kurumlarý Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi.

1 yýl erteleme hakký

Resmi Gazete'de yer alan Milli Eðitim Bakanlýðý Ýlköðretim Kurumlarý Yönetmeliði'nin 15'inci maddesinin ikinci fýkrasýnda yapýlan deðiþiklikte

"Okul müdürlükleri, yaþça kayýt hakkýný elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylýk olanlarý, velisinin vereceði dilekçeyle, 69, 70 ve 71 aylýk olanlarý ise ilkokula baþlamaya

hazýr olmadýklarýný belgeleyen saðlýk raporuyla okul öncesi eðitime yönlendirebilir veya kayýtlarýný bir yýl erteleyebilir." ifadeler kullanýldý. (HABER MERKEZÝ)

Kocaköy Ýlçe Tarým Müdürü’ne üstün baþarý belgesi DÝYARBAKIR'ýn Kocaköy Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Oral Özgen'e, Ýlçe kaymakamlýðý tarafýndan yaptýðý baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý üstün baþarý ve baþarý belgesi verildi. Kocaköy Ýlçe Kaymakamý Ferhat Sinanoðlu tarafýndan üstün baþarý Özgen, özveriyle çalýþtýklarýný vurgulayarak, emeklerinin üstün baþarý ve baþarý belgesiyle ödüllendirilmesinden dolayý onur duyduðunu söyledi. Öte yandan Kocaköy Ýlçe Gýda Tarým Ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nde görevli personellerden ziraat yüksek mühendisi Mahir Baþaran ve ziraat mühendisi Ercan Peker'e de baþarý belgesi verildi.


5

GÜNDEM

15 Aðustos 2013 Perþembe

‘insanlýk dramý son bulmalý’ BDP öncülüðünde Rojava halkýyla dayanýþmak amacýyla yapýlan yardým kampanyasý için Toptancýlar Sitesi Ýdari Baþkanlýðý ziyaret edildi. Ziyaret sýrasýnda konuþan Toptancýlar Sitesi Yönetim Kurulu Baþkaný Nihat Salmýþ, asýl gündemlerinin Rojava ve Rojava’da yaþanan insanlýk dramýnýn son bulmasý olduðunu söyledi

DÝYARBAKIR - BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü öncülüðünde, Toptancýlar Sitesi Ýdari Baþkanlýðý'na Rojava'ya yardým toplamak amacýyla ziyaret gerçekleþtirildi. Ziyarete BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Yardýmcýsý Þilan Elmas, DTK Koordinasyon Kurulu Üyesi Hüseyin Durmaz ve birçok sivil toplum örgütü temsilcisi katýldý.

‘Rojava’yý sahiplenmeliyiz’

Ziyaret sýrasýnda konuþan Toptancýlar Sitesi Yönetim Kurulu Baþkaný Nihat Salmýþ, asýl gündemlerinin Rojava ve Rojava'da yaþanan insanlýk dramýnýn son bulmasý olduðunu belirterek, bunun için kendilerinin de çalýþmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi. Salmýþ'ýn ardýndan konuþan DTK Koordinasyon Kurulu üyesi Hüseyin Durmaz ise, 5 kiþilik yardým koordinasyonunun tüm il ve ilçelerde çalýþmalarýnýn sürdüðünü aktararak, oralarda toplanan tüm yardýmlarýn Rojava'ya ulaþmasý için seferberlik içinde olduklarýný dile getirdi. BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt ise, Kürtlerin Rojava'ya sahip çýkmasý gerektiðini belirterek, yarýn (bugün) Batýkent Meydaný'nda yapýlacak þölene katýlým çaðrýsý yaptý. (DÝHA)

TÜÝK Personeline ‘Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði’ Semineri DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nde görev yapan personellere "Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði" semineri verildi. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü Toplantý Salonunda verilen seminere konuþmacý olarak Deva Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi Genel Müdürü Ýþyeri Hekimi Þeyhmus Gökalp katýldý. Seminerde, 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu hakkýnda tanýtýcý bilgilerin yaný sýra, iþ kazalarýyla ilgili istatistikî bilgilerde sunuldu. 6331 sayýlý yasanýn, iþ kazalarý ve sonrasýnda yaþanan maddimanevi kayýplarýn önüne geçmek için yürürlüðe girdiðine vurgu yapan Gökalp, yasanýn uygulanmasýnýn insan hayatý için son derece önemli olduðunu belirtti. TÜÝK Bölge Müdürü M. Salih Uras ise, personellere yönelik eðitici ve öðretici çalýþmalarýn devam edeceðini belirterek, özellikle iþ saðlýðý ve güvenliði konularýnda hassas davrandýklarýný söyledi. Seminere katýlan Dr. Þeyhmus Gökalp ve Bölge Müdürlüðü personellerine teþekkür eden Uras, seminerde verilen bilgilerin yarar saðlayacaðýna inandýðýný belirtti.

Minibüslerde yeni dönem yakýn minibüsün Þehir içi toplu taþýmada kullanýlan 35 bine yeni koltuk yolcu kapasitesi artýrýldý. Her minibüse iki önlemek eklenecek. Hedef ise, ayakta yolcu alýmýný DÝYARBAKIR - Þehir içi toplu taþýma aracý olarak hizmet veren 35 bine yakýn minibüs yenileniyor. Artýk, dolmuþ olarak kullanýlan minibüslerde koltuk kapasitesi 16 olacak. Uygulama, dolmuþlara ayakta yolcu alýnmasýný önlemeyi amaçlýyor.Sorunun çözümü için Meclis kapanmadan önce kabul edilen son torba yasaya bir madde eklendi. Dolmuþlarýn 14 olan koltuk sayýsý, 16'ya yükseltildi.Ancak dolmuþçular, düzenlemeyi yetersiz buldu. Yurttaþlara göre de yeni düzenleme, ayakta yolcu taþý-

Sýcakta bunalanlar camide serinliyor DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sýcaklýkta bunalan yurttaþlar, camilerde serinliyor. Silvan'da aþýrý sýcaklardan bunalanlar, çareyi camilerde serinlemek ve uyumakta buldu. Öðle saatlerinde ilçenin Selahattin-i Eyyubi, Belediye ve

mayý tamamen önleyemez. Yasaya göre, dolmuþ hizmetinde kullanýlan minibüslerin içi koltuk eklenerek yenilenecek. Kararbehlülbey Camiilerine giden yurttaþlar, öðle namazýný kýldýktan sonra caminin serin ortamýnda uyuyarak ikindi namaz vaktini bekledi. Birkaç kez uyarmalarýna raðmen yurttaþlarýn uygunsuz bir þekilde camide yatmaya devam ettiðini söyleyen Silvan Müftüsü Hüseyin Elçi, "Malumunuz havalar çok sýcak, insanlarýmýz cüz ve namaz vakti dýþýnda, cami adap ve kurallarýna riayet etmek þartýyla camide dinlenebilir" dedi.


6

KADIN-Y YAÞAM

15 Aðustos 2013 Perþembe

‘Nefret cinayetlerine il Sigara tüketiminde büyük düþüþ Türkiye’de bu yýlýn ilk 6 ayýnda içilen sigara miktarý, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 10 azalarak 41 milyar 779 milyon adede geriledi DÝYARBAKIR - Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumundan (TAPDK) alýnan bilgiye göre, Türkiye'de yetiþkinlerin tütün ürünü kullanma durumu konusunda bilgi elde etmek ve bu konuda karar alýcýlara ve araþtýrmacýlara veri kaynaðý oluþturmak amacýyla Türkiye Ýstatistik Kurumu tarafýndan gerçekleþtirilen Küresel Yetiþkin Tütün Araþtýrmasý (KYTA) tamamlandý. Araþtýrma sonuçlarýna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarý yaþtaki bireylerin 2008 yýlýnda yüzde 31,2'si (16 milyon kiþi) her gün veya ara sýra tütün ürünleri kullanýrken, 2012'de bu oran yüzde 27,1'e (14,8 milyon kiþi) düþtü ve tütün ürünü kullanma sýklýðý yüzde 13,4 oranýnda azaldý. Tütün ürünü kullananlarýn oraný da erkeklerde yüzde 47,9'dan yüzde 41,5'e; kadýnlarda ise yüzde 15,2'den yüzde 13,1'e düþtü. Araþtýrmaya göre, tütün ürünü kullanan 10 kiþiden 6'sý sigarayý býrakmayý düþünüyor. Tütün ürününü bir ay içinde býrakmayý düþünenlerin oraný yüzde 12,9, 12 ay içinde býrakmayý planlayanlarýn oraný ise yüzde 35,4 olarak belirlendi. Araþtýrmanýn deðerlendirme bölümünde ise þu görüþlere yer verildi: "Tütün ürünlerinin tüketimi açýsýndan ortaya çýkan net sonuç, Türkiye'de tütün kontrolü yasalarýnýn ve Ulusal Tütün Kontrol Programý ve Eylem Planýnýn etkin uygulandýðýna iþaret etmektedir. Bu sayede, tütün ürünü tüketenlerin sayýsý 2008'den 2012'ye 2 milyon 200 bin kiþi azalmýþ, kullaným sýklýðý yüzde 4,1 gerilemiþtir. Sigara kullanýmýndaki en belirgin azalma gençler ve az eðitimli kiþiler gibi fiyat artýþýna duyarlý kesimlerde olmuþtur. Dünya Saðlýk Örgütünün 2013 yýlý Küresel Tütün Salgýný Raporu'na göre, Türkiye, tütün kontrolü açýsýndan üst düzeyde baþarý saðlayarak tüm kriterleri saðlayan ilk ve tek ülke olmuþtur. Raporda diðer ülkelerin Türkiye'yi takip etmesi ve örnek almasý istenmiþtir." Kapalý alanlarda sigara içme yasaðý, etkisini göstermeye devam ediyor. Bu yýlýn ilk 6 aylýk döneminde içilen sigara miktarý, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 10 azalarak 41 milyar 779 milyon 190 bin 560 adede geriledi. Bu rakam 2012'nin ayný döneminde 46 milyar 325 milyon 44 bin 100 adet düzeyinde bulunuyordu.

Cinsel yönelimleri ve kimlikleri inkar edilen LGBT bireyler, adlarýnýn yasalarda olmamasý nedeniyle nefret cinayetlerine kurban gitmeye devam ediyor. Nefret cinayetlerine sadece bir örnek olan R.Ç. davasýnýn müdahili Hebun LGBT, Anayasa'da LGBT bireylerin tanýnmadýðý ve nefret cinayetlerine iliþkin yasa çýkarýlmadýðý sürece öldürülmeye devam edileceklerini belirtiyor DÝYARBAKIR - Eþcinsel olduðu için babasý ve iki amcasý tarafýndan öldürüldüðü iddia edilen R.Ç. davasýnýn 15 Aðustos'taki duruþmasýnda mahkemenin karar vermesi bekleniyor. Geçen yýl Temmuz ayýnda Diyarbakýr'da katledilen R.Ç'nin ölümüne iliþkin medya ilk olarak "Cinnet geçiren baba oðlunu öldürdü" baþlýðý attý. Cinayete iliþkin gerçekler ise Hebun LGBT Derneði'nin yaptýðý alan çalýþmasý sýrasýnda ortaya çýktý. Cinayetin nefret cinayeti olduðuna dair duyumlar almalarý üzerine olayý araþtýran Hebun LGBT, avukatlarý aracýlýðýyla dava dosyasýna ulaþarak olayýn bir nefret cinayeti olduðunu ortaya çýkarttý. Davaya müdahil olan Hebun LGBT ile R.Ç. davasý ve nefret cinayetleri üzerine konuþtuk. Hebun LGBT adýna konuþan Rüzgar, R.Ç. cinayetinin nefret cinayeti olduðunu öðrendikten sonra dosyanýn görünür kýlýnmasý ve bu sayede toplumda bir sahiplenme olmasý için çalýþma yürüttüklerini belirtti.

“Sahipleniyorum”

Katillerin yargýlanmasý gerektiðini söyleyen Rüzgar, "Bu sebeple birçok kurumla görüþme gerçekleþtirdik. Cinayetin bir nefret cinayeti olduðunu görünür kýlmaya çalýþtýk. Bunu da görünür kýlmak amaçlý bir dizi toplantý düzenledik. Bu toplantýlar sonucunda nasýl bir politika izlemeliyiz, ne yapmalýyýz, hangi mekanizmayý nasýl harekete geçirmeliyiz üzerine toplantýlardý. Daha sonra 'R.Ç davasýný sahipleniyorum çünkü…' diye bir kampanya baþlattýk. Kampanyaya gerçekten insan haklarýna dair çalýþan birçok örgüt ve bireyden destek geldi. Bu davanýn görünür olmasýný saðladý. Ýlk baþlarda anne dava için destek isterken, þimdi tamamen destek istemediðini ve oðlunun eþcinsel olmadýðýný söylüyor. Davada sürekli olarak bir karmaþa hali var. Bir duruþmada söylenen þeyler ikinci duruþmada söylenenlerle çeliþiyor. O yüzden davada bir kaos var. LGBT'ler olarak adaletin yerine ulaþmasýný istiyoruz" diye konuþtu.

“Yasa çýkmalý”

Adaletin yerini bulmasý için çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirten Rüzgar, "Biz dernek olarak tamamen amacýmýz katillerin yakalanmasý ve Anayasa'da nefret cinayetlerine iliþkin çalýþmalar yapýlmasý. Sadece eþcinseller, LGBT bireyleri deðil, Kürtler, Ermeniler, Alevilerden, birçok öteki olarak kabul edilen kesimden insanlar nefret cinayetlerine kurban gidiyor. Anayasa'da buna dair ciddi yaptýrýmlarýn bulunmasý ve bu yasanýn tamamen pratiðe dökülmesi gerekiyor" diye konuþtu. LGBT bireylerin Anayasa'da yer almayýþýnýn büyük eksiklik olduðunu belirten Rüzgar, "Anayasa'nýn eþitlik maddesinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliðinin yer almasýný istiyoruz. Çünkü LGBT bireyleri Anayasa'da hiç yoklar. Bu da ciddi anlamda saldýrýya maruz kalmalarýna neden oluyor. Sadece bizim için deðil Samatya'da bir kadýn Ermeni olduðu için öldürülebiliniyor. Malatya'da insanlar Alevi olduðu için kapýlarý iþaretlenebiliyor, Gezi olaylarýnda olduðu gibi polis önüne geçen herkese þiddet uygulayabiliyor. Bu bir nefrettir. Ama nefretle mücadele için devlet bir þey yapmýyor, aksine herkese nefret aþýlýyor. Bizi üzen ve yaralayan temel konulardan biri de bu. Süren giden bir dava var, geçen yýldan beri bu davanýn bir an önce sonuçlanmasýný istiyoruz. Son günlerde trans bireylere yönelik ciddi saldýrýlar gerçekleþiyor. Bir ay içinde 5 trans nefret cinayetlerine kurban gitti. Bu sürekli olarak bizim için ölüm tehlikesi demek. Katiller elini kolunu sallayarak geziyor. Nefret cinayetlerine iliþkin yasa olmadýðý sürece bu cinayetler devam edecek. Bunun pratiðe dökülmesi lazým" dedi.

“Bilinçlendirilmeliler”

Birçok parti ve sivil toplum örgütünün tüzüðünde LGBT ibaresinin yer almasýna karþýn LGBT haklarýna iliþkin adým atmadýklarýný dile getiren Rüzgar, bu kurumlarýn artýk LGBT bireylerinin haklarýnýn Anayasa'da yer almasý için mücadele etmesi gerektiðini ya da tüzüklerinden

bu ibareyi çýkartmalarý gerektiðini söyledi. R.Ç. cinayetinin ilk olmadýðýný, daha önce de Urfalý Ahmet Yýldýz'ýn cinsel yönelimi nedeniyle babasý tarafýndan katledildiðini hatýrlatan Rüzgar, bu anlamda özellikle bölgede yaþayan ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiðini belirterek, bu anlamda yapýlabilinecek çalýþmalarý þu þekilde sýraladý: "Ailelerin bilinçlenmesi bakýmýndan Can Candan'ýn 'Benim Çocuðum' isimli belgeseli önemli yer tutuyor. O belgeselde konuþan aileler çocuklarýný sahipleniyor. Bu sebeple bu belgesel tüm kurumlarda gösterilmeli. Bunun dýþýnda LÝSTAG (LGBT Aileleri Ýstanbul Grubu) ile ortak çalýþmalarýn yapýlmasý gerekiyor. LÝSTAG, LGBT ve kadýn kurumlarý ortak çalýþmalar yürütebilirse ailelerin bilinçlenmesi saðlanabilir. Bu anlamda kadýn kurumlarýna büyük sorumluluk düþüyor, çünkü kadýn kurumlarý da LGBT bireyleri de erkek egemen sisteme karþý mücadele ediyor." R.Ç. davasýnýn 15 Aðustos'ta görülecek duruþmasýna tüm vicdanlý insanlarýn ve kurumlarýn katýlmasý gerektiðini belirten Rüzgar, davanýn sonuca ulaþmasý ve adaletin yerine gelmesi için toplumsal desteðin önemli olduðunun altýný çizdi. (DÝHA)


15 Aðustos 2013 Perþembe

7

KADIN -Y YAÞAM

iþkin yasa çýkarýlmalý’ 19 yaþýnda ölümü bekliyor

kart a ar ul kl tu tu n dý ka n de ’n ði ne er D Ceren Kadýn nýþma i kadýn tutuklularla daya ek ind ler ev za ce i, eð rn De dýn Ceren Ka r kadýn tutuklulara kart gönderiyo adýna bayram ve özel günlerde DÝYARBAKIR - 2008 yýlýnda kurulan Ceren Kadýn Derneði, kurulduðundan bu yana özel gün ve bayramlarda Türkiye ve bölge cezaevlerinde bulunan kadýn tutuklulara kart gönderiyor. Ceren Kadýn Derneði yöneticisi Þükran Mýzrak, kadýn tutsaklarla dayanýþma ve tutsak kadýnlarýn mücadelelerini sahiplendiklerini göstermek için 5 yýldýr her özel gün ve bayramlarda kart gönderdiklerini kaydetti. Tutsak kadýnlarýn demokrasi ve hak mücadelesinin tüm kadýnlarýn ortak mücadelesi olduðunu kaydeden Mýzrak, "Biz kadýnlarýn hak arama ve yaþanýlabilir bir dünya için verdikleri mücadeleyi zihinlerimizde benimseyerek ve pratik faaliyetlerle ortaya koymaya çalýþýyoruz. Onlara kartlar göndererek, onlarý unutmadýðýmýzý da göstermek istedik" dedi. (DÝHA)

ÞIRNAK'ta, kalbi doðuþtan delik olduðu için 2 kere anjiyo, 1 kere de ameliyat olan 19 yaþýndaki Hatice Pusat, damar týkanýklýðý nedeniyle tekrar ameliyat olamayýnca, ölümü beklemeye baþladý. Þýrnak Devlet Hastanesi'nde yatan ve damarý týkandýðý için ameliyat olamayan Hatice Pusat, sadece tedavi ediliyor. Damarýnýn açýlmamasý durumunda öleceði belirtilen Pusat'ýn ailesi, yetkililerden yardým bekliyor. Baba Muhittin Pusat, "Kýzým hasta. 5-6 sefer Ankara'ya götürdük, ameliyat yaptýk, bir çare bulamadýk. Hastalýðý devam ediyor. Ne yapacaðýmýzý bilmiyoruz" dedi. Doktorlarýn kendilerine kýzlarýnýn tedavi olmasý gerektiðini söylediklerini kaydeden acýlý baba, kýzýnýn damarýnýn týkalý olmasý nedeniyle ameliyat olamadýðýný dile getirdi. Acýlý baba Muhittin Pusat, imkanlarý olmadýðý için kýzlarýný herhangi bir yere götüremediklerini kaydederek, "Nereye götüreceðimizi bilemiyoruz. Baþka yere götürecek ne halimiz ne de gücümüz var. Yetkililerin bize yardým etmesini istiyoruz. Maddi durumum yok. Kýzýmýn ölümünü beklemek içimi acýtýyor" þeklinde konuþtu. Hasta Hatice Pusat ise tek isteðinin arkadaþlarý gibi saðlýklý olmak olduðunu söyledi. Küçükken arkadaþlarý gibi oynayamadýðýný ve biraz daha büyüdüðünü ancak yine arkadaþlarý gibi gezemediðini ifade eden Hatice Pusat, gözyaþlarý arasýnda, tedavisi için devlet büyüklerinin kendilerine yardýmcý olmasýný istedi. (ÝHA)

Meme kanseri tedavisinde yeni umut DÝYARBAKIR - Meme kanseriyle mücadele için nano ilaç geliþtirildi. ABD'deki Cedars-Sinai Týp Merkezi'nden araþtýrmacýlar tarafýndan geliþtirilen, zehirli olmayan ve bakterilerle çözülebilen asit temelli ilacýn kanser hücrelerini hedef aldýðý, tümörü bloke ettiði ve baðýþýklýk sistemini harekete geçirdiði belirtildi. Araþtýrmacýlar, insan kanser hücrelerini farelerinkine nakletti. Ýlacýn verildiði farelerin yaþam süresinin büyük oranda uzadýðý görüldü. Mevcut ilaçlardan farklý olarak nano ilacýn saðlýklý hücrelere zarar vermediði ve kanser hücrelerinin içine nüfuz ettiði vurgulandý. Bu tür ilaçlarýn baþka araþtýrmalarla incelenmesi gerektiðini belirten bilim adamlarý, yine de sonuçlarýn umut verici olduðunu ifade etti. Araþtýrma, "Journal of Controlled Release" dergisinde yayýmlandý.


8

POLÝTÝKA

15 Aðustos 2013 Perþembe

Demokrasi ümidine darbe Davutoðlu: Kabul edilemez Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Mýsýr'daki son durumla ilgili Suudi Arabistan, Katar ve Almanya Dýþiþleri Bakanlarý'yla görüþtü. Twitter'dan açýklama yapan Davutoðlu, müdahalenin "kabul edilemez" olduðunu vurgulayarak, "Mýsýr'da günlerdir þiddet eylemine karýþmadan demokratik tepkilerini gösteren kitlelere yapýlan müdahale hiçbir þekilde kabul edilemez. Kahire yönetiminden bir an önce bu müdahaleye son vermesini bekliyoruz" diye yazdý. Mýsýr'da yaþananlarýn demokrasiye hizmet etmediðini artýk herkesin görmesi ve gerekli tepkiyi göstermesi gerektiðine iþaret eden Davutoðlu, özellikle Batý ülkelerinin bu sýnavda sergileyecekleri tavrýn, tüm bölge halklarý tarafýndan dikkatle izleneceðini kaydetti. Davutoðlu ayrýca, "Bugün doðru yerde durmayanlar yarýn kimseye demokrasi dersi" deðerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin Çelik: Nefretle kýnýyoruz AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, darbecilerin, Mýsýr halkýna uyguladýðý katliamý þiddetle ve nefretle kýnadýklarýný belirterek, “Baþta BM olmak üzere etkili ve yetkili tüm uluslararasý kuruluþlarý ve camialarý, Mýsýr'daki bu vahþeti, bu katliamý, bu insanlýk dramýný sona erdirmek için acilen müdahil olmaya, Mýsýr'ýn gayrimeþru yönetimine gereken tavrý takýnmaya davet ediyoruz" dedi

‘Oyunlara son verilsin’

TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ise katliamý þiddetle kýnadýðýný belirterek, "Saðduyunun ve sükunetin bir an evvel gerçekleþmesini diliyorum. Artýk Müslüman halklar üzerinde emperyalist oyunlarýn oynanmasýna son verilmelidir. Akan kan ve vahþet karþýsýnda medeni dünya bir þey yapacaksa, uluslararasý kuruluþlar gayret içinde olacaksa tam da zamanýdýr" dedi.

Mýsýr’da Mursi yanlýlarýna yapýlan kanlý müdahalenin ardýndan Baþbakanlýk’tan yapýlan açýklamada, müdahalenin “demokrasiye yeniden dönüþ ümitlerine ciddi bir darbe vurduðu” belirtilerek, “Sivil halkýn hedef alýnmasý aðýr bir suçtur” denildi

ANKARA - Kahire'deki Adeviyye ve Nahda meydanlarýnda günlerdir darbe karþýtý gösteri yapan halka yönelik Mýsýr güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardýndan Baþbakanlýk'ta hareketli saatler yaþandý. Baþbakanlýk'tan yapýlan açýklamada, "Sivil halkýn hedef alýnmasý aðýr bir suçtur" denildi Açýklamada "yüzlerce insanýn hayatýný kaybetmesinden ve binlerce kiþinin yaralanmasýndan Türkiye olarak büyük üzüntü duyulduðu" belirtildi. Müdahale nedeniyle hayatlarýný kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil þifalar dileði iletilen açýklamada, can kayýplarýnýn artma ihtimalinden derin endiþe duyulduðuna dikkat çekilerek, "Tüm uyarýlara

raðmen Mýsýr'daki yönetimin barýþçýl gösterilere karþý bir kez daha þiddete baþvurmasýný en sert þekilde kýnýyoruz. Hiç bir þiddet olayýna karýþmayan sivil halkýn üzerine ateþ açýlmasý ve keskin niþancýlar vasýtasýyla sivil halkýn hedef alýnmasý aðýr bir suç teþkil etmektedir." denildi. "Mýsýr güvenlik güçlerinin sivil ve barýþçýl göstericilere yönelik bu kanlý müdahalesi, kardeþ Mýsýr'ýn kapsayýcý bir geçiþ süreci sonucunda demo krasiye yeniden dönüþü yönündeki ümitlere ciddi bir darbe vurmuþtur. Bu müdahale, mevcut yönetimin bütün taraflarýn katýlýmýyla demokrasiye geçiþ saðlanmasý konusunda nasýl bir tavýr içinde olduðunu açýkça ortaya koymuþtur." denilen açýk-

‘Olup bitenler kabul edilemez’ Cumhurbaþkaný Gül, Mýsýr’da darbe karþýtlarýna yönelik katliama iliþkin “Korktuðumuz olaylar gerçekleþiyor Mýsýr’da. Bugün olup bitenler kabul edilemez. Bunlar çok tehlikeli kapýlarý açar” dedi

lamada, daha sonra þu ifadeler kullanýldý: "Açýkça görülmektedir ki uluslararasý toplumun Mýsýr'da demokrasiye ve anayasal meþruiyete sahip çýkmak yerine, askeri darbeye destek vermesi ve bundan önceki katliamlara sessiz kalmasý, bugünkü müdahale için mevcut idareyi cesaretlendirmiþtir. BM Güvenlik Konseyi ve Arab Ligi baþta olmak üzere uluslararasý topluluk, bu katliamýn durdurulmasý için derhal harekete geçmelidir. Türkiye olarak bu konuda yaptýðýmýz uyarýlar ve çaðrýlar, tüm Mýsýr halkýnýn barýþ ve huzuru içindir. Bu çerçevede Sayýn Baþbakanýmýz geçtiðimiz günlerde BM Genel Sekreteri Sayýn Ban Kimun ve BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile

ANKARA - Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Mýsýr'da darbe karþýtlarýna yönelik katliama iliþkin, þunlarý kaydetti: "Açýkçasý korktuðumuz olaylar gerçekleþiyor Mýsýr'da. Bu noktalara gelinmemesi için benim de çok çaðrýlarým oldu, görünür görünmez çok gayretler de var. Bugün olup bitenler kabul edilemez. Hele sivil insanlara silahlý müdahale, gösteri yapan insanlara, nümayiþ yapan insanlara silahlý müdahale asla kabul edilemez. Gerekçesi ne olursa olsun

ayrý ayrý görüþmüþ, Mýsýr'da demokratik sürecin baþlamasý ve muhtemel bir katliama karþý ortak tavýr alýnmasý çaðrýsýnda bulunmuþtur. Türkiye bu giriþimlerini bundan sonra da devam ettirecektir. Mýsýr'daki geçici yönetimi kendi halkýna karþý kanlý eylemlerde bulunmaya son vermeye, 30 Haziran 2013 tarihinden bu yana yaþanan katliamlarý gerçekleþtirenler hakkýnda inandýrýcý ve þeffaf adli soruþturma yürütmeye, baþta Muhammed Mursi olmak üzere tüm siyasi tutuklularý serbest býrakmaya ve gerçek ve kapsayýcý bir siyasi geçiþ süreci baþlatmaya davet ediyoruz. Türkiye, kardeþ Mýsýr halkýnýn mevcut kaos ortamýndan bir an evvel kurtulmasý için her türlü desteði vermeye devam edecektir." Öte yandan, Türkiye, Mýsýr'daki olaylarla ilgili yoðun bir diplomasi trafiði yürüttü. Baþbakan Erdoðan, Kahire'deki Adeviyye ve Nahda meydanlarýnda günlerdir darbe karþýtý gösteri yapan halka yönelik Mýsýr güvenlik güçlerinin müdahalesi hakkýnda erken saatlerde bilgilendirildi. Önce Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'yla telefonla görüþen Baþbakan Erdoðan, uluslararasý temaslara baþladý.

bunlar çok tehlikeli kapýlarý açar. Olaylarýn büyüklüðü çok ortadadýr. Korkum þu ki; Mýsýr içinden çýkýlmaz bir kaosa girer bu gidiþle. Bütün tecrübemle þunu söyleyeyim; bu yol Mýsýr için çýkmaz bir yoldur. Onun için herkesin kendi ülkesinin kýymetini bilmesi ve herkesin, bütün taraflarýn bir araya gelip aklý selim içerisinde ve mantýk yoluyla Mýsýr'ý düzlüðe çýkaracaklarý, tekrar Mýsýr'ýn demokrasiyle buluþacaðý süreci baþlatmalarý gerekir."


9

POLÝTÝKA

15 Aðustos 2013 Perþembe

BDP’den Mýsýr’daki kanlý müdahaleye sert tepki

DÝYARBAKIR - Mýsýr'daki gösterilere müdahaleyi 'vahþi katliam' olarak tanýmlayarak sert bir dille kýnadý. BDP Eþ Genel Baþkanlarý Gültan Kýþanak ile Selahattin Demirtaþ, yaptýklarý yazýlý açýklama ile Mýsýr'da dün sabah devrik Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi taraftarlarýna yönelik yapýlan kanlý müdahaleyi sert bir dille kýnadý. Eþbaþkanlar yaptýklarý açýklamada þunlarý belirtti: "Mýsýr'da bu (dün) sabah, askeri darbeyi protesto etmek için demo-

kratik gösteri hakkýný kullanan insanlara müdahale edilmesi sonucu onlarca kiþinin yaþamýný yitirdiðini, yüzlerce kiþinin de yaralandýðýný derin bir üzüntüyle öðrenmiþ bulunuyoruz. Bu vahþi katliamýn derhal sona ermesi gerekmektedir. Bunun için tüm taraflarý ve uluslararasý kuruluþlarý artýk sorumluluk almaya çaðýrýyoruz. Sivillere yönelik saldýrýyý kýnýyor, Mýsýr halklarýna baþsaðlýðý, yaralýlara acil þifa diliyoruz."

Davutoðlu: Destek vermiyoruz BDP Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan’ýn Türkiye’nin El Nusra çetelerine destek verdiði iddialarýný sorduðu Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, iddialarýn gerçeði yansýtmadýðýný savundu ANKARA - BDP Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan'ýn Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'na 4 Ocak'ta El Nusra'ya iliþkin verdiði soru önergesi yanýtlandý. Kaplan soru önergesinde, "Irak'taki El Kaide örgütünün bir uzantýsý olarak faaliyet gösteren Suriye'deki ElNusra hareketi ile Türk hükümeti arasýnda bir

iliþki var mýdýr? Basýnda yer alan haberlere göre Suriyeli muhaliflerin Türkiye'de silahlý olarak dolaþmasý yasal mýdýr? Suriyeli muhalif güçlerin Antalya'da yaptýðý gizli toplantýdan bilginiz var mýdýr? Türkiye bu muhalif güçlere silah ve maddi yardým yapmakta mýdýr? Türkiye Suriye'de en büyük üçüncü grup olarak

bilinen El-Nusra cephesine silahlý eðitim veriyor mu? El-Nusra cephesine baðlý kaç kiþi Türkiye'de bulunmaktadýr?" iddialarýnýn yanýtlanmasýný istemiþti. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu tarafýndan yazýlý olarak yanýtlanan önergede þunlar belirtildi: "Suriye politikamýz hakkýnda uluslararasý ba-

sýnda yayýmlanan kaynaðý belirsiz birtakým iddialara ve asýlsýz haberlere itibar edilmemesi gerekir. Bu konuda zamanýnda gerekli açýklamalar yapýlmýþtýr. Türkiye'nin Suriye politikasý Suriye halkýnýn meþru taleplerinin desteklenmesi ilkesi doðrultusunda barýþçýl esaslara dayanmaktadýr." (DÝHA)

Yeni anayasaya “ateizm” hak olarak giriyor PARTÝLER, din ve vicdan özgürlüðü maddesine kiþilerin inanmama veya dinini deðiþtirme serbestisinin eklenmesinde uzlaþtý. Anayasa Uzlaþma Komisyonu, din ve vicdan özgürlüðü baþlýðýnda iki yeni madde yazýlmasýnda da anlaþmaya vardý. Buna göre, kiþilerin tek baþlarýna veya topluca özel veya kamusal alanda ibadet edebilecekleri hükme baðlandý. Dört parti, kiþi-

lerin inancýný yaþama, açýklama ve yayma haklarýný da mutabakatla güvenceye aldý. Komisyon, devletin bütün din ve inanç gruplarýna karþý tarafsýz olduðunda uzlaþmaya varýrken, mevcut anayasada yazýlý olmayan genel bir ilkeyi de yazýlý anayasa metni olarak kayda geçirdi. Partiler, devletin "din, inanç ve kanaatlerin çeþitliliðine dayalý toplumsal çoðulculuða saygý

göstereceðini" de hükme baðladý. Komisyon kaynaklarý mevcut anayasada yazýlý olmayan bu ifadenin kayda geçirilmesi-

ni Alevilik, Þamanizm gibi her türden inanç grubuna daha özgür bir hareket alaný açýlmasý olarak yorumladý.

BDP’den “CHP ittifaký” haberine tekzip BDP, bir gazetedeki köþe yazýsýnda yer alan, "Pervin Buldan, CHP'li Gülseren Onanç'ýn Beyoðlu belediye baþkan adaylýðýný destekliyor" haberi ile ilgili tekzip yayýnladý. Tekzipte, "Bir gazetede yayýmlanan köþe yazýsýnda, grup baþkanvekilimiz Sayýn Pervin Buldan'ýn, CHP Üyesi Sayýn Gülseren Onanç'ýn Ýstanbul Beyoðlu belediye baþkaný adayý olmasýna açýk destek vaat ettiði yönünde bir ifade kullanýlmýþtýr. Söz konusu yazýdaki Sayýn Buldan'ýn 'açýk destek vaat ettiði' iddiasý bütünüyle gerçek dýþýdýr, mesnetsizdir. Ne Sayýn Buldan'ýn, ne de herhangi bir parti yetkilimizin böyle bir açýklamasý olmadýðý gibi, böyle bir konu yetkili kurullarýmýzda gündeme bile gelmemiþtir. Yerel seçim atmosferine girilmeye baþlandýðý þu günlerde böylesi kaynaðý belirsiz ifadelerin kullanýlmasýnýn, kamuoyunu yanýltmaya yönelik olduðunu belirtmek durumundayýz" denildi. (DÝHA)

AKP’li Tayyar’dan Üzümcü’ye ser tweet! Gezi Parký hareketine de büyük destek veren Levent Üzümcü'nün yazdýðý "Polis ülkende fiþekle odunla vatandaþlarýný katlederken kahraman, mýsýrda katlederken cani. Katledilen burada terörist, mýsýrda þehit." tweetine karþý AKP Milletvekili Þamil Tayyar harekete geçti. Tayyar Üzümcü'yü hedef göstererek, sayfasýnda þu tweeti paylaþtý: "Levent Üzümcü Mýsýr'ý Taksim'e benzetmiþ! Eðer benzeseydi þimdi seni alkýþlarla uðurlayýp arkandan ýþýðý bol olsun diyorlardý!"


10

HABER

Batýkent Meydaný’ndaki kutlamaya yasak! BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü öncülüðünde 15 Aðustos’un yýl dönümü nedeniyle Batýkent Meydaný'nda yapýlacak olan þölene Diyarbakýr Valiliði tarafýndan izin verilmedi. BDP ise þölenin Ýstasyon Meydaný’nda yapýlacaðýný bildirdi

15 Aðustos 2013 Perþembe

DÝYARBAKIR - BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü tarafýndan Batýkent Meydaný'nda 15 Aðustos'un yýl dönümü nedeniyle yapýlmak istenen þölene Diyarbakýr Valiliði tarafýndan izin verilmedi. 3 gün önce BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü tarafýndan Diyarbakýr Valiliði'ne yapýlan baþvuruya cevap veren valilik þölenin Batýkent Meydaný'nda yapýlamayacaðýný

ve Batýkent Meydaný'nýn mitinglere yasak olduðunu belirtti. BDP Diyarbakýr il eþ baþkanlarýnýn Diyarbakýr Valiliði ile yaptýðý görüþmelerden de olumsuz sonuç çýkýnca þölen Ýstasyon Meydaný'na alýndý. Batýkent Meydaný'nda bugün saat: 19.00'da yapýlacak olan 15 Aðustos þöleni bugün ayný saatte Ýstasyon Meydaný'nda yapýlacak. (DÝHA)

Ne umdular ne buldular! ðýyla, þunlarý söyledi: "2'si özürlü 10 çocuk annesiyim. 200 lira maaþ baðlanacak dediler. Maddi durumumuz iyi deðildi, 2'si özürlü olmak üzere 5 çocuðum adýna para alýnmýþ. Eþim at arabasýyla saman taþýyarak evimizin geçimini yapmaya çalýþýyor. Ben zaten Türkçe bilmiyorum. O zaman bize dediler ki devlet yardým yapacak, biz de inandýk, kimlik fotokopilerimizi verdik. Ama þimdi ne yapacaðýmýzý bilmiyoruz."

‘Bizi dolandýrdýlar’

Ergani'ye baðlý Canveren Köyü'nde, yeþil kartlý ve iþsiz olan herkese aylýk 200'er lira maaþ baðlanacak diye kimlik fotokopileri ve noter tasdikli vekaletnameleri alýnan 96 kiþi adýna sahte çiftçi kayýt belgeleri düzenleyerek, 1 milyon 400 bin lira çiftçi destekleme primi alýndýðý ortaya çýktý. Belgelerin sahte olduðunu ortaya çýkaran Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, 96 kiþiden bu parayý tahsil etmek isteyince dolandýrýldýklarýný anlayan köylüler, ne yapacaðýný þaþýrdý DÝYARBAKIR'ýn Ergani Ýlçesi'ne 20 kilometre mesafede bulunan, 120 haneli, 600 nüfuslu Canveren Köyü'nde yaþayan, kadýnerkek, genç-ihtiyar 96 kiþi adýna, 2009 yýlýnda çýkarýlan sahte çiftçi kayýt belgeleriyle 2001 yýlýnda 1 milyon 400 bin liralýk, çiftçi destekleme primi alýndýðý ortaya çýktý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ný baðlý müfettiþlerin yaptýðý araþtýrma sonunda 96 kiþi adýna düzenlenen çiftçi kayýt belgelerinin sahte olduðunun tespit edilmesi üzerine bakanlýk, söz konusu kiþilere yazý göndererek parayý geri isteyince köylüler, dolandýrýldýklarýný anladý. Köylüler haklarýný aramak için savcýlýða müracat ettiklerini belirten köylüler, savcýlýktaki yetkililerin toplu dolandýrýcýlýk davasý olduðu bu

yüzden genel bir soruþturmanýn zaten baþlatýldýðýný, dolandýrýcýlar hakkýnda baþlatýlan yasal iþlemlerin ise devam ettiðini aktararak, þikayet dilekçeleri kabul edilmediðini iddia etti.

‘Para bizden talep ediliyor’

Evli ve 3 çocuk babasý Hacý Polat (34), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ýþletme Bölümü öðrencisi olduðunu belirterek, "Vali Hüseyin Avni Mutlu döneminde fakir ailelere aylýk 200'er lira yardým daðýtýlýyordu. 2009'da köye gelen kiþiler, yine ayný o dönemdeki gibi yardým verileceðini söyleyip özellikle yeþil kartlý, ev, arsa ve arabasý olmayan vatandaþlardan kimlik fotokopileri aldý. 2 gün sonra köye, Diyarbakýr 5'nci Noter görevlisi Erkut Önen ile Cemal Kaya, Mustafa Kaya ve Remzi

Akçan, köylülere kaðýt imzalattý. Ancak daha sonra, 2 gün önce okuduðumuz kaðýt ile gece imzaladýðýmýz kaðýtlarýn farklý olduðunu farkettik. Sadece köyümüzde 96 kiþiyi bu þekilde kandýrarak vekalet almýþlar. Vekalette kredi çekme, hesap açma ve hesaptan para çekme gibi haklarý vardý. Sahte çiftçi kayýt belgesi (ÇKS) çýkartýp vekalet aldýklarý köylülerin adýna Siverek, Silvan, Bismil ve Mardin gibi yerlerden arazi kiralayýp, bizler adýna 16 ila 20 bin lira destekleme primi almýþlar. Bakanlýðýn yaptýðý araþtýrmada ben ve diðer kiþilerin isimlerine kayýtlý tarla olmadýðýný tespit edince de bu parayý bizden talep ediyor istiyor. Bu parayý verecek gücümüz yok. Sadece bu köylüler adýna 1 milyon 400 bin lira para dolandýrýlmýþ" dedi.

‘Biz hakkýmýzý istiyoruz’

Köy Muhtarý 5 çocuk babasý Mehmet Mehdi Talay (80) da, dolandýrýcýlarýn bilinen ve tanýnan kiþiler olduðunu ifade ederek, "Dolandýrýcýlarý devlet çok iyi biliyor ve tanýyor. Biz devletten bu iþin çözülmesini ve haklarýmýzýn alýnmasýný istiyoruz" diye konuþtu. Adýna 16 bin lira para çekilen, 9 çocuk annesi Fatma Polat ise, "Biz hakkýmýzý istiyoruz. Saf niyetimizle devlet adamlarý sandýðýmýz kiþilere güvendik. Ama bizi dolandýrdýlar. Baþbakan Erdoðan'a sesleniyoruz, hakkýmýzý almak için gerekirse Ankara'ya kadar gideriz" diye tepki gösterdi.

‘Ne yapacaðýmýzý bilmiyoruz’

Türkçe bilmediði için Kürtçe konuþan 2'si özürlü 10 çocuk annesi Fadime Bircan, tercüman aracýlý-

Ýmam Hatip Lisesi mezunu olduðunu kaydeden 34 yaþýndaki Sedat Polat, köye gelen kiþilerin kendisine okuttuðu kaðýtla, köylülerin imzaladýðý kaðýtlarýn farklý olduðunu söyledi. Dolandýrýcýlarýn köye gündüz geldiklerini ifade eden Polat, "Çok kurnazca bir plan yapmýþlardý. Belgeleri okutmak için gündüz geldiler. Okuduðumuz belgelerde herhangi bir olumsuzluk yoktu. Ancak 2 gün sonra köye akþam saatlerinde geldiler. Dolayýsýyla köylülerin zaten çoðu okuma yazma bilmiyor. Okuma yazma bilen ben ve bir kaç kiþi de ayný belgeyi ikinci kez okuma gereði duymadýk. Yani bu belgelerin farklý olabileceðini düþünmemiþtik. Ben lise mezunuyum, cahilmiyim böyle bir belgeyi imzalayayým. Bizi dolandýrdýlar, hakkýmýzý istiyoruz" dedi.

‘Serbest býrakýldýlar’

Canveren Köylüleri, sadece köylerinde 96 kiþinin bu þekilde dolandýrýldýðýný, ancak civar köylerde de benzer þekilde yüzlerce kiþinin olduðunu anlattý. Kendisini dolandýran kiþilerin yapýlan bir operasyonda gözaltýna alýndýðýný anlatan köylüler, bu kiþilerin 9 ay tutuklu kaldýktan sonra tekrar serbest býrakýldýðýný söyledi.


11

HABER

15 Aðustos 2013 Perþembe

“Mesele ‘kravat’ deðil” Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Zabýta Daire Baþkaný Mehmet Kaya, minibüs ve özel halk otobüslerinin çalýþma kural ve esaslarýný belirleyen Özel Toplu Taþýma Araçlarý Yönetmeliði’nin basýn yayýn organlarýnda ‘kravat’ meselesine indirgenmesini eleþtirdi DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Zabýta Daire Baþkaný Mehmet Kaya, minibüs ve özel halk otobüsleri þoförlerine getirilen kurallarla ilgili basýn yayýn organlarýnda yer alan haberlere açýklýk getirdi. Kaya, yönetmeliðin kýlýk kýyafeti düzenleyen maddesinde mavi gömlek, lacivert pantolon zorunluluðu olduðunu ancak kravatýn isteðe baðlý kullanýlabileceðini ifade etti.

‘Yurttaþ memnuniyeti gözetildi’

Kaya, Ulaþým ve Zabýta Daire Baþkanlýðý ile Hukuk Müþavirliðinin birlikte yürüttükleri çalýþma sonucunda kentin özgül ko-

þullarýna uygun minibüs ve özel halk otobüslerinin çalýþma kural ve esaslarýný düzenleyen 68 maddelik Özel Toplu Taþýma Araçlarý Yönetmeliði hazýrladýklarýný kaydetti. Geçtiðimiz ay belediye meclisinden geçen yönetmelikle yurttaþ memnuniyetini esas aldýklarýný belirten Kaya konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Özellikle, güzergâhta çalýþan araçlarýn vatandaþý yarý yolda indirmesi, aracýn kapasitesi dýþýnda yolcu almasý, aracý kirli kullanýlmasý, camlarýnýn kýrýk olmasý ve benzer þikayetler alýyorduk. Örneðin araçlarýn taþýyacaðý yolcu sayýsýndan, güzergâha ka-

dar pek çok baþlýðý bu yönetmelikle düzenledik."

‘Kravat takma zorunluluðu yok’

Basýnda yer alan haberlere eleþtiri getiren Kaya, "Basýnda yer alan haberlerde, yönetmeliðin bir bütünü deðil de, kravat gibi bir ayrýntý ön plana çýkarýlarak olay magazinleþtirilmiþtir. Kuþkusuz biz isterdik ki yönetmeliðin bütünlüðü görülebilsin." Kaya, minibüs ve özel halk otobüsü þoförlerinin kamu hizmeti yürüttüklerine dikkat çekerek, "Bundan sonra özellikle kýyafetle ilgili kendi kooperatiflerinin düþüncelerini alarak bir standardýn

ðiz’ ‘Sorunlarý beraber çözece ret Borsasý

akýr Tica TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarb ret eden BDP ziya Baþkaný Ebubekir Bal’ý makamýnda rüt, Kürt sorunun Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Züm bir kent olduðunu çözümü noktasýnda Diyarbakýr’ýn önemli eceklerini söyledi ve bu kentin sorunlarýný hep beraber çöz

TARIK OTHAN

DÝYARBAKIR - Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, Baðlar Belediyesi Baþkan Vekilleri, Osman Kaya, Fecri Tayfun ile BDP Ýl Yöneticisi Hamdullah Kaya, Diyarbakýr Ticaret Borsasý (DTB) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerini ziyaret etti

duðunu dile getiren Zümrüt, "Kürt sorunun çözümü noktasýnda Diyarbakýr'ýn çok önemli bir kent olduðu ortadadýr. Kentin sorunlarýný hep beraber çözeceðiz" dedi.

‘Elimizden geleni yapacaðýz’

Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Ebubekir Bal ise Bölge ve Diyarbakýr için her zaman ellerlinden geleni yapacaklarýný belirterek, "Yönetim ve Meclis‘Diyarbakýr için ne yapabiliriz’ teki arkadaþlarýmýzla birlikte Diyarbakýr Ticaret Borsasý kentin sorunlarý çözümü noktaBaþkaný Ebubekir Bal, Meclis sýnda tüm sivil toplum kuruluþlaBaþkaný Ahmet Ay'a görevlerinrý siyasi partiler hep birlikte hade baþarýlar dileyen BDP Ýl Baþreket etme gayreti içerisindeyiz. kaný Zümrüt, ziyaretlerinin asýl konseyinde þehriamacýnýn Diyarbakýr için birlikte Oluþturulan iþ leri birlikte hamik ne yapabiliriz anlamýnda olduðu- miz tüm dina in sorunlarýkent ve nu söyledi. Barýþ sürecinde etkili reket edecek rýya ulabaþa a asýn ný çözme nokt olabilecek kurumlardan birinin þtu. konu de Diyarbakýr Ticaret Borsasý ol- þýlacaktýr" diye

belirlenmesi için onlarýn öneri ve düþüncelerini alacaðýz. Kesinlikle kravat

takma zorunluluðu gibi bir olay söz konusu deðil" dedi. (HABER MERKEZÝ)

Diyarbakýr’da Mýsýr protestosu DÝYARBAKIR'daki 57 STK tarafýndan oluþturulan 'Mýsýrla Dayanýþma Ýnisiyatifi'' yaptýðý kitlesel basýn açýklamasýyla, Mýsýr'daki katliamý protesto edildi. Merkez Yeniþehir ilçesi Ofis semtinde bulunan AZC Plaza önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýna çok sayýda kiþi katýldý. Basýn açýklamasýný 'Mýsýrla Dayanýþma Ýnisiyatifi'' adýna okuyan Murat Koç, Mýsýr'da darbecilerin binlerce Müslümaný þehid ettiðini ve binlercesini de yaraladýklarýný söyledi. Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarýnda 40 günü aþkýn süredir þiddetin hiçbir türüne baþvurmadan gösterilerini sürdüren halka müdahale edildiðini dile getiren Koç, "Cuntacý güçlerinin rastgele ateþ açmasý sonucu binlerce kardeþimiz þehid oldu ve binlercesi de yaralandý. Çoðu yaralýnýn durumunun aðýr olduðu ve þehid sayýsý her geçen saat artýyor. Mursi'yi desteklemek, darbeye karþý çýkmak için meydanlardan ayrýlmayan kardeþlerimiz; keskin niþancýlarýn saldýrýlarý, satýlmýþ asker ve polis gücüyle ve hatta bazý yerlerde diri diri yakýlarak katlediliyorlar" dedi. Mücadele-

nin dün baþlamadýðýný yarýn da bitmeyeceðinin altýný çizen Koç, "Mýsýr'da, Tunus'ta, Libya'da, Yemen'de ve Suriye'de yakýlan intifada ateþi bugün tüm Ortadoðu'yu sarmýþ ve kuþatmýþ durumdayken, Ýslam ümmetinin kýyamýný artýk hiçbir güç engelleyemeyecektir. Bu, insanlýðýn ayaða kalkmasýdýr, ümmetin yeniden var olma çabasýdýr, bir diriliþ rüzgârýdýr. Dolayýsýyla Mýsýr'daki darbeyi, Ýhvan'ý hedef alan sistematik katliamlarý; tüm Müslüman coðrafyalardaki devrim ve direniþ süreçlerini ve Ýslami uyanýþý engelleme teþebbüsleri olarak görüyoruz" dedi. Ýhvan yetkililerinin hayatlarýndan endiþe duyduklarýný belirten Koç, "Bizler Þeyh Saidlerin, Selahaddini Eyyubilerin torunlarý olan Diyarbakýrlý Müslümanlar olarak sonuna kadar Muhammed Mursi'nin ve Ýhvan'ýn yanýnda ve darbecilerin karþýsýnda olduðumuzu buradan bütün dünyaya ilan ediyoruz. Bu katliamda yaralanan kardeþlerimize de Allah'tan acil þifalar niyaz ediyoruz. Baþta Ýhvan-ý Müslimin olmak üzere Müslüman Mýsýr halkýna taziyelerimizi sunuyoruz" þeklinde konuþtu.


12

HABER

15 Aðustos 2013 Perþembe

Cezaevlerinde 6 a MEHMET PÝÞKÝN

ÝHD Diyarbakýr Þubesi’nce hazýrlanan cezaevi raporuna göre, 2013’ün ilk 6 ayýnda bölge cezaevlerinde 872 hak ihlali yaþandý. Raporda, hasta tutuklularýn halen tahliye edilmemesi nedeniyle ölümlerinin yaþanabileceði uyarýsýnda bulunuldu

DÝYARBAKIR - Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þubesi, Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2013 Yýlý Ýlk 6 Aylýk Cezaevleri Raporu"na iliþkin basýn toplantýsý düzenledi. ÝHD binasýnda düzenlenen toplantýda konuþan Þube Baþkaný Raci Bilici, geçtiðimiz günlerde kamuoyuna açýkladýklarý 2013 yýlý hak ihlalleri raporunda en çok ihlallerin yaþandýðý alanlarýn baþýnda cezaevlerinin geldiðini belirterek, "Birçok kez yaptýðýmýz açýklamalarla dikkat çektiðimiz cezaevlerinde 2013 yýlýnda da maalesef ciddi ihlaller yaþanmýþtýr. Cezaevlerinde yaþanan ihlallere iliþkin defalarca yetkili kurumlar nezdinde giriþimlerde bulunmamýza raðmen, çoðu zaman bu ihlaller ya görmezden gelinmekte veya sorunlarýn çözümü konusunda irade ortaya konulmamaktadýr. Böyle bir yaklaþým olunca da cezaevlerinde sorunlar her geçen gün daha da aðýrlaþmaktadýr" dedi.

“Sevkler iþkenceye dönüþmüþtür”

Özellikle geçtiðimiz yýl yapýlan açlýk grevlerinden sonra baþlatýlan sevk ve sürgünlerin 2013 yýlýnda da devam ettiðini kaydeden Bilici, þunlarý kaydetti:

Diyarbakýr’a bazalt taþlý modern kaldýrýmlar

"Daha çok Karadeniz ve batý cezaevlerine yapýlan bu sevkler, mahpuslara karþý adeta bir yýldýrma operasyonu olarak yürütülmüþtür. Özellikle bazý cezaevlerine yapýlan sevkler sýrasýnda mahpuslara iþkenceler yapýlmýþ, götürüldükleri cezaevlerinde tecride tabi tutulmuþlardýr. Cezaevlerinde yürütülen bu iþkence politikasý kýsa sürede sistematik hale getirilerek, mahpuslar üzerinde baský mekanizmasý oluþturulmaya çalýþýlmýþtýr. Raporumuzda da görüleceði üzere, birçok cezaevinden iþkence yapýldýðýna dair baþvurular almýþ bulunmaktayýz." Ýþkence ve kötü muamelenin yanýnda cezaevlerinde tecrit ve izolasyon, disiplin cezalarýna çarptýrýlma, haberleþme vb. haklarýn engellenmesi gibi çeþitli alanlarda hak ihlalleri yaþandýðýný vurgulayan Bilici, ancak dikkat çeken en önemli ihlallerin baþýnda yine mahpuslarýn saðlýk haklarýnýn ihlal edilmesinin geldiðini ifade etti.

‘9 hasta tutuklu tahliye edildi’

Özellikle hasta mahpuslar meselesinin cezaevlerinin en büyük sorunu haline geldiðini sözlerine ekleyen Bilici, "Bu yýl içerisinde birkaç kez hazýrladýðýmýz raporlarla, yaptýðýmýz açýklamalarla bu soruna dikkat çekmeye çalýþtýðýmýz kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Ancak maalesef hasta

Kooperatif ve Yeniþehir mahallelerinde sürdürülen kaldýrým ve yol geniþletme çalýþmalarýný yerinde inceleyen Yeniþehir Ýlçe Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, Diyarbakýr'ýn simgesi olan bazalt taþlarla döþenmiþ modern kaldýrýmlar yapýldýðýný ve çalýþmalarýn hýzlý bir þekilde devam ettiðini söyledi

mahpuslarýn serbest býrakýlmasýna yönelik yetkililerin umursamaz yaklaþýmý devam etmektedir. Son olarak güncelleme çalýþmalarýný sürdürdüðümüz ve yakýn zamanda tekrardan kamuoyuna açýklayacaðýmýz Hasta Mahpuslar Raporu'na göre cezaevlerinde halen 450'nin üzerinde hasta mahpus bulunmaktadýr. Yapýlan yasal deðiþikliðe ve insan haklarý kuruluþlarýnýn tüm çabalarýna raðmen 2013 yýlý içerisinde listemizde yer alan sadece 9 hasta mahpus, hastalýk-

lik, Ben u Sen, Þehitlik, Þemsiler, Feritköþk ve Dicle mahallelerinde çalýþmaDÝYARBAKIR Yeniþehir larýmýzýn büyük bir kýsmýný Ýlçe Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, Kooperatif bitirdik. Dört yýl boyunca Kooparatifler ve Yeniþehir ve Yeniþehir mahallelerinmahallelerine hizmet edede sürdürülen kaldýrým ve medik. Bu siyasetimizin ve yol geniþletme çalýþmalarýyerel yönetimlerimizin bir ný yerinde inceledi. Çalýþtercihiydi. Nedeniyse öncemalara iliþkin açýklamalardururken da bulunan Kurbanoðlu, Di- lik gereken yerler gerek yarbakýr'ýn simgesi olan ba- popülist yaklaþýma n Bunda duyulmamasýydý. zalt taþlarla döþenmiþ mogeðimizi dern kaldýrýmlar yapýldýðýný dolayý biz önceli doðru erine bölgel u cekond þebir ve çalýþmalarýn hýzlý lelerimahal kilde devam ettiðini belirte- kullandýk. Bu 10 milyon a ortalam mize rek, þunlarý kaydetti: TL harcadýk. En son aþa“Okullar açýlmadan mada çalýþmalarýmýzý, Yenitamamlanacak” þehir merkez bölgeye kay"2009'da yönetime geldidýrarak, okular açýlmadan, ðimizde, tercihimizi geceKooperatifler ve Yeniþehir kondu bölgelerimizden yamahallerindeki kaldýrým ve na kulandýk. Özelikle, Seyasfalt çalýþmalarýmýzý tarantepe, Aziziye, Gürdoðan, mamlamak istiyoruz." 450 Evler, Sanayi, Þilbe, ÝpRAMAZAN KARATAÞ

larý nedeniyle tahliye edilmiþtir. Bununla birlikte, bu süre içerisinde 4 hasta mahpus tahliye edilmedikleri için yaþamlarýný yitirmiþlerdir. Oysaki yukarýda verdiðimiz 450 rakamýnýn içerisinde ölüm sýnýrýnda olan ve bir an önce tahliye edilmesi gereken 150 civarýnda aðýr hasta mahpus bulunmaktadýr" dedi.

“Ölümler yaþanmaya devam edecek”

Daha önceki açýklamalarýnda hasta mahpuslarýn salýverilmesine dönük yapýlan yasal

“Ciddi memnuniyet var”

Çalýþmalarla ilgili esnaflarýn görüþlerini de aldýklarýný ifade eden Kurbanoðlu, "Bu çalýþmalardan esnaflarýmýzýn ve engelli kurumlarýmýzýn ciddi bir memnuniyeti olduðunu gördük. Özelikle yapmakta olduðumuz kaldýrýmlarýn, fiziksel engelliler için yoðun olarak rampalarýn yapýlmasý ve görme engeli yurttaþlarýmýzýn da rahat ve güvenli bir þekilde yürümelerini saðlamak amacý ile taban takip taþlarýyla döþeniyor olmasý, kendilerini daha özgür kýlmalarýný saðlýyor. Belediyemizin imkanlarý çerçevesinde, gece-gündüz ve yaz sýcaklarý demeden en iyi hizmeti halkýmýza ulaþtýrmaya çalýþýyoruz" dedi.


HABER

15 Aðustos 2013 Perþembe

ayda 872 ihlal

13 DTK Mýsýr’daki saldýrýyý kýnadý DÝYARBAKIR - Demokratik Toplum Kongresi (DTK), yaptýðý yazýlý açýklama ile Mýsýr'da Mursi taraftarlarýna saldýrýlmasýný kýnadý. DTK, Mýsýr'da askeri darbeyi protesto eden Mursi yanlýlarýna mýsýr ordusu tarafýndan müdahale edilmesi sonucu onlarca kiþinin yaþamýnýn yitirmesini yaptýðý açýklama ile kýnadý. Açýklamada, "Mýsýr'da askeri darbeyi protesto etmek için demokratik gösteri hakkýný kullanan insanlara müdahale edilmesi sonucu onlarca kiþinin yaþamýný yitirdiðine ve yüzlerce kiþinin de yaralandýðýný üzüntüyle öðrenmiþ bulunmaktayýz. Özgür iradenin, seçme, seçilme hakkýnýn ve insan haklarýnýn pervasýzca ihlal edildiði bu geliþmeleri derin bir üzüntü ve endiþe içinde izlemekteyiz Mýsýr'da yaþanan katliamlarýn durdurulmasý için acilen uluslararasý yetkili mercileri, sorumluluk almaya çaðýrýyoruz. Bu vahþetin derhal son bulmasýný istiyoruz" denildi. (DÝHA)

DÝSKÝ’den zorunlu su kesintisi

deðiþikliðin yetersiz olduðu ve bunun ileriki dönemlerde daha net görüleceðini dile getirdiklerini hatýrlatan Bilici, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bugün bu kaygýmýzda ne kadar haklý olduðumuz bir kez daha ortaya çýkmaktadýr. Çünkü, yapýlan yasal deðiþiklik ciddi yetersizliklere sahipti ve taleplerimizi karþýlamaya yetmemekteydi. Özellikle Adli Týp Kurumu'nun tarafsýzlýðýný yitirdiði ve verdiði raporlarda politik yaklaþým sergilediði kamuoyunca da bilinen bir gerçektir. Bu vesileyle buradan

Adalet Bakanlýðý baþta olmak üzere tüm yetkililere tekrardan çaðrýda bulunmak istiyoruz; Cezaevlerinden ölüm haberleri almaya devam ediyoruz. Ancak, artýk bu sorun mutlak suretle çözülmelidir. Bu sorun, öyle yetersiz yasa deðiþiklikleriyle deðil, daha gerçekçi bir yaklaþýmla çözülmelidir ve cezaevindeki aðýr hastalar bir an önce serbest býrakýlmalýdýr. Aksi taktirde cezaevlerinden ölüm haberleri gelmeye devam edecektir."

6 ay içinde 872 ihlal yaþandý

Bilici'nin ardýndan ÝHD Cezae-

vi Komisyonu Üyesi avukat Muhterem Süren, hazýrladýklarý raporda yer alan ihlal rakamlarýný açýkladý. Buna göre, 2013 yýlýnýn ilk 6 ayýnda bölge cezaevlerinde yaþanan ihlaller þöyle: "Cezaevlerinde ölenler: 4, Cezaevlerinde iþkence: 94, Sevk uygulamalarý: 350, Saðlýk hakký ihlali: 73, Aile görüþü engellenenler: 7, Tecrit ve izolasyon: 99, Haberleþme v.b haklarý engellenenler: 6, Cezaevlerinde anadil kullanýmýna yönelik ihlaller: 1, Cezaevlerinde diðer ihlaller ve baþvurular: 11, toplam: 872 ihlal."

Birtek: Bunun adý sefalet artýþý 16 Aðustos'ta Ankara'ya yapacaklarý yürüyüþe iliþkin basýn toplantýsý düzenleyen Eðitim Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Kasým Birtek, TÝS'in AKP'nin bakaný ve “AKP memur kollarý” MemurSen baþkaný tarafýndan imzalandýðý belirtilerek, kamu emekçilerinin ücretlerine 2014 yýlý için net olarak 120 TL yansýtýlacaðýný ve bunun adýnýn da sefalet artýþý olduðunu vurguladý

DÝYARBAKIR DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, karayollarýnýn yol geniþletme çalýþmalarý esnasýnda yapýlan çelik boru deplase iþi nedeniyle dün akþamdan baþlayan bazý bölgelere 22 saat boyunca su verilemeyeceðini duyurdu. DÝSKÝ Genel Müdürlüðü bazý bölgelerde dün akþam saat 22.00'da baþlayan su kesintisinin bugün saat 20.00'a kadar süreceðini duyurdu. Açýklamada su kesintisinin Karayollarý Bölge Müdürlüðü tarafýndan Urfa yolu geniþletme çalýþmalarýndan kaynaklanan çelik boru deplase iþinin mevcut sistemle baðlantýsýnýn yapýlmasý dolayýsýyla yapýldýðý kaydedildi. Su kesintisinden etkilenecek bölgeler þunlar: 500 Evler, Afet Evleri, Talaytepe ile 500 Evler arasýnda kalan bölge. DÝYARBAKIR - KESK Diyarbakýr Þubeler Platformu, "Ýnsanca yaþam, güvenceli gelecek, eþit, özgür ve demokratik Türkiye için" ve 16 Aðustos'ta Ankara'ya yapacaklarý yürüyüþe iliþkin Eðitim Sen Diyarbakýr Þube binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýda konuþan Eðitim Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Kasým Birtek, TÝS'in AKP'nin bakaný ve "AKP memur kollarý" Memur-Sen baþkaný tarafýndan imzalandýðý belirtilerek, kamu emekçilerinin ücretlerine 2014 yýlý için net olarak 120 TL yansýtýlacaðýný ve bunun adýnýn da sefalet artýþý olduðunu söyledi. Birtek, KESK'in aldýðý karar gereði 16 Aðustos'ta 4 koldan Ankara'ya yürüyüþ yapýlacaðýný ifade ederek, "Bölge yürüyüþ kolumuzdaki arkadaþlarýmýz 16 Aðustos sabahý Roboskili ailelerle bir görüþme yaptýktan sonra Þýrnak ve Mardin üzerinden ilimize gelecekler. 16 Aðustos akþam saat 19.00'da Sanat Sokaðý'ndan Koþuyolu Parký'na bir yürüyüþ yapýlacak. Ardýndan da Koþuyolu Parký'nda 1 saatlik bir forum düzenlenecektir. Tüm emekçileri ve halkýmýzý eylemimize destek vermeye çaðýrýyoruz" diye konuþtu. (HABER MERKEZÝ)


14

BÖLGE

15 Aðustos 2013 Perþembe

Cami “Cemevi”ne dönüþtürüldü Komutanlardan Vali Büyükersoy’a ziyaret

Alevi köyüne yapýlan cami, yýllarca tek baþýna namaz kýlan imamýn da gitmesiyle boþ kaldý. Köylüler camiyi cemevine çevirip ilk cem törenini yaptý ERZÝNCAN'ýn Refahiye ilçesine baðlý Kürelik köylüleri 12 Eylül'de zorla yaptýrýlan ve üç ay öncesine kadar imam dýþýnda kimsenin namaz kýlmadýðý camide, cem töreni yaptý. Radikal gazetesinden Ýsmail Saymaz'ýn haberine göre, en son imamýn da terk ettiði camide yapýlan ceme bütün köylüler katýldý. Ýstanbul 'da kurulan Kürelik Köyü Derneði Baþkaný Haydar Kement'in verdiði bilgiye göre, aralarýnda Sûnni inançtan kimse bulunmadýðý halde 12 Eylül'den sonra köylerine ve köye baðlý Alacahan mezrasýna iki cami yaptýrýldý. Cami-

lere atanan imamlar yýllar boyunca tek baþlarýna namaz kýldý. Geçen yýl camiye minare dikilmek istenince köylü imza toplayarak karþý çýktý. Köylülerin valiliðe baþvurmasý üzerine minare yapýmý durdurulurken, mezranýn imamý da köyden ayrýldý. Üç ay önce de Kürelik Köyü imamýnýn gitmesiyle cami boþ kaldý.

Hz. Ali resmi ve dede postu

Bir süredir cemevi yapmayý tasarlayan vatandaþlar Hubyar Sultan Derneði Baþkaný Ali Kenanoðlu ve Cem Vakfý Baþkaný Ýzzettin Doðan'a danýþtýktan sonra, boþ ca-

miye Hazreti Ali'nin resimlerini ve bir dede postu koyarak, ibadet yerini cemevine çevirdi. Ýlk cem töreni de Ramazan Bayramý'nýn birinci günü gerçekleþtirildi. Yýllardýr adým atýlmayan camide izdiham yaþandý. Haydar Kement, Refahiye'nin 126 köyünden 53'ünün Alevi olduðunu, yalnýzca kendi köylerine cami inþa edildiðini belirtiyor. Bu camilere imamlar dýþýnda hiç kimsenin girmediðini ifade eden Kement, "Ýmam da üç ay önce gidince biz cami harap olmasýn diye cemevine çevirdik. Ve ilk cemimizi bayramýn birinci günü yaptýk. Çok mutluyuz" diyor.

“O da ibadet, bu da ibadet”

Ali Kenanoðlu, Tokat ve Sivas'taki Alevi köylerinin yüzde 10'una cami yaptýrýldýðýný ve kullanýlmadýklarýný belirtiyor. Köylülerin arazi bulamadýklarý ya da yer tahsis edilmediði için topraklarýnda cemevi yapamadýðýný kaydeden Kenanoðlu, "Biz onlara fiili durum yaratarak camileri cemevine dönüþtürmelerini öneriyoruz. Zira bu camiler kapýlarý kilitli halde tutuluyor. 'Devlet ne der, Diyanet ne der' diyerek girmeye korkuyorlar. Oysa o da ibadet, bu da ibadet" diye konuþuyor.

Bitmeyen yolu trafiðe kapattýlar

MARDÝN'de yapýmýna baþlanan Yeniyol'un bitirilmemesine tepki gösteren vatandaþlar yolu trafiðe kapattý. Bir süre yolu trafiðe kapatan vatandaþlar, yetkililerin gelmemesi durumunda, yolu trafiðe açmayacaklarýný söyledi.

Polisle yaþanan kýsa süreli gerginlikten sonra vatandaþlar yolu trafiðe açtý. "Mahallemizin giriþi kazalara neden oluyor" diyen Ahmet Tunç adlý vatandaþ, "Buraya tümsek istiyoruz mahallemize giriþ yok valimize söyledik ama hala gelip yapmadýlar. Halimizi soran kimse yok bu sefer böyle kapattýk ama gelecek sefer daha çok büyük þeyler yapacaðýz. Hükümetimizi, valimize ve belediye baþkanýmýzý göreve çaðýrýyoruz bu konuda 2 km'lik bir yolu üç aydýr bitiremediler, ambulans mahallemize inemiyor. Bundan dolayý valimizden ve belediye baþkanýmýzdan rica ediyoruz. Çocuklarýmýz

bu yolda yürüyemiyor, hastalarýmýzý buradan zorla çýkarýyoruz" dedi. Caddeden çok çektiklerini belirten Besime Taðýl adlý vatandaþ ise, "Yaþlý bir komþumuz hastalandý. Araba inip onu alamadý, biz kadýnlar onu sandalyenin üzerine koyup yukarýya çýkardýk. Buradaki caddede yaya olarak inemiyoruz, yeðenim geçen gün düþtü ölümden döndü. Eskiden yollarýmýz çok iyi idi çalýþmadan sonra böyle yollar bozuldu. Kaldýrýmlar çok inik kaldý, komþumuzun evi yarýn öbür gün kýþta soðukta hep su dolacak çocuklarýmýz okula gidip gelecek yollar bozuk nasýl olacak bu biz bunu

böyle kabul etmiyoruz. Gerekenin yapýlmasýný istiyoruz valimizden ve belediye baþkanýndan" þeklinde konuþtu. Ýrem Ýnce ise, "Abim burada düþtü, kafasý kýrýldý dün üç dört tane dikiþ attýlar. Ambulans buradan inemedi yine buradan zorla çýkardýk caddeye abimin kafasý þu an sargýda mahalleye her indiðimizde birinin kafasý mý gerekiyor" diye konuþtu. Vatandaþlar bir haftaya kadar yollarýnýn yapýlmamasý durumunda tekrar yolu trafiðe kapatacaklarýný ifade etti. Polisin müdahalede bulunmadýðý olayda vatandaþlar eylemlerini sona erdirerek daðýldý. (ÝHA)

MUÞ - Bingöl 49'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlýðý görevinden Genelkurmay Baþkanlýðý Lojistik Daire Baþkanlýðý'na atanan Tuðgeneral Orhan Gündüz, yerine 49'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlýðý'na atanan Kurmay Albay Murat Aygün ile birlikte Muþ Valisi Vedat Büyükersoy'u makamýnda ziyaret etti. Bingöl 49'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlýðý görevini 30 Aðustos'ta tuðgeneralliðe terfi edecek olan Kurmay Albay Murat Aygün'e devreden Tuðgeneral Orhan Gündüz, veda ziyaretlerine baþladý. 49'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutaný Kurmay Albay Murat Aygun ile birlikte Muþ Valisi Vedat Büyükersoy'u makamýnda ziyaret eden Tuðgeneral Gündüz, Vali Büyükersoy'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Muþ Valisi Vedat Büyükersoy ise, ziyaretten duymuþ olduðu memnuniyeti dile getirerek, her iki komutana da yeni görevlerinde baþarýlar dileyerek, "Paþalarýmýzdan biri YAÞ kararlarý ile Genelkurmay Baþkanlýðýmýzda farklý bir birimde görev yapacak. Þu an kurmay albay olan bir diðer komutanýmýz ise 30 Aðustos'ta tuðgeneralliðe terfi edip görevini sürdürecektir. Ben her iki komutanýmýza da baþarýlar diliyorum. Türk Silahlý Kuvvetleri her zaman milletimizin gözbebeði olmuþtur. Onlar bizleri gerek iç gerekse dýþ düþmanlara karþý korumak için canlarýný bile seve seve feda etmekten kaçýnmayan askerlerimizdir" dedi. Büyükersoy, acemi birliklerinin küçük þehirlere taþýnmasý durumu ile ilgili olarak da Tuðgeneral Orhan Gündüz'den Muþ'a pozitif ayrýmcýlýk yapýlmasý konusunda destek istedi. (ÝHA)


15

BÖLGE

15 Aðustos 2013 Perþembe

KOYLULER AYAKLANDI

Þanlýurfa’da merkeze baðlý Yamaçaltý ve Yediyol köyünde, aðalýk sisteminin halen devam ettiðini söyleyen köylüler, tarlalarýnýn ellerinden zorla alýndýðýný iddia ederek, “Aðalýk bitsin, elimizden alýnan tarlalarý geri istiyoruz” þeklinde slogan attý

ÞANLIURFA Merkeze baðlý Yamaçaltý ve Yediyol köylerinde ikamet eden vatandaþlar, yaklaþýk 26 yýl önce baba ve dedelerinin kandýrýlarak bazý kaðýtlarý imzaladýklarýný iddia ederek, 1978 yýlýnda devlet tarafýndan kendilerine verilen tarlalarýn 1987 yýlýnda zorla alýndýðýný ve o günden beri aç ve periþan olduklarýný belirttiler. Yamaçaltý köyünün 80 hane olduðunu belirten köylüler, "1978 yýllarýnda bize toprak reformu daðýtýldý, tarlayý 12 yýl sürüp kirasýný yatýrdýk. Yatýrdýðýmýza dair belgemizde elimizde var. Daha sonra Cumhurbaþkaný Turgut Özal döneminde elimizden aldýlar. Bu köyde 1 kiþinin binlerce dönüm arazisi var, bizden alýp onlara peþkeþ çektiler. Sürekli gurbette kaldýðýmýz için çocuklarýmýz bize baba demiyor. Neredeyse babalarý olduklarýmýzý unutuyorlar, bize isimlerimizle hitap ediyorlar. Duvarlarý çatlamýþ olan bu harabe evde 12 kiþi kalýyor. Kendileri þuan Eskiþehir'de çapada çalýþýyorlar ve on birinci ay ile on ikinci ay arasýnda gelecekler. Bu duvarý onaracak paralarý olmadýðý için bu çatlaklarýn arasýna çamur yapýþtýracak ve yaþamaya devam edecekler. Buranýn ne zaman çökeceði belli deðil daha önce dediðimiz gibi tarla ve arazilerimiz gittiði için rezil olduk. Herkes gibi eþitlik istiyoruz ve bizim tarlalarýn geri gelmesini istiyoruz. Devletimizden büyüklerimizden yardým bekliyoruz, bu olaya bir el

atsýnlar.

‘Dilekçelerimiz engellendi’

Cumhurbaþkaný Özal döneminde bizim büyüklerimizin cahilliðinden faydalananlar asker zoruyla bazý belgeler imzalatýlarak toprak reformumuzu elimizden aldýlar. Biz de Türkiye Cumhuriyetinin insanýyýz ve gördüðünüz gibi burada yaþanmaz herkesin ayný ve eþit olmasýný istiyoruz. Bizim de çoluðumuz çocuðumuz var, askere gidiyorlar. Bazý çocuklar maddi imkansýzlýklardan dolayý okula gidemiyor. Öðretmenler gelip soruyorlar 'neden çocuklarý okula göndermiyorsunuz' diye, biz de gücümüz olmadýðýný belirtiyoruz. Köyün çoðunluðu yarý tok yarý aç Eskiþehir'de çalýþýyor. Tarým iþçilerinin dün (önceki gün) kaza ettiðini duyduk biz de kardeþlerimizden ailelerimizden korkuyoruz. Fakat kazandýklarýmýz giderleri karþýlamýyor. Evimizin bir kýsmý yýkýldý, çamaþýr makinemiz duvarýn altýnda kaldý. Onu bile oradan çýkaramýyoruz. Bu konuyla ilgili Ankara'ya dilekçe yazdýk köy aðasý dilekçeyi engelledi" dediler.

‘100 TL ile geçiniyoruz’

Eþlerinin tarým iþçisi olarak dýþarýya çalýþmaya gittiklerini söyleyen kadýnlar, "Kocalarýmýz 2-3 ay gelmiyorlar ve geldiklerinde ancak 200-300 milyon para getiriyorlar ve bu da hem bizlere yetmiyor, çocuklarýmýzý sevindiremiyoruz. Biz þuan vakýftan aldýðýmýz 100 TL ile geçiniyoruz. 2-3 ayda

gidip 100 TL alýyoruz, vakýfa muhtacýz. Ýþimiz gücümüz yok, oturacak evimiz bile doðru dürüst yok, okulumuzu iþsizlikten yoksulluktan terk ettik, köyde bayanlarýn çoðu okul okumuyor" þeklinde konuþtular.

Çocuklar: Okumak istiyoruz

Yamaçaltý köyünde okulu özlediklerini belirten çocuklar, "Evlerimiz saðlam deðil, biz elimizden alýnan tarlalarýmýzý geri istiyoruz. Bizim tarlalarýmýz vardý ama aðalar elimizden aldý. Ben dördüncü sýnýfa gidi-

yordum beþinci sýnýfa gidemeyeceðim çünkü paramýz yok, babam iþsiz babama bir iþ bulunmasýný istiyorum. Okulumu okumak ve alýnan tarlalarýmýzýn geri verilmesini istiyorum. Babalarýmýz dýþarý gidip çalýþmasýnlar Baþbakanýmýza sesleniyoruz lütfen bize yardým etsinler. Babalarýmýza tarlalarý geri verilsin çalýþýp para kazansýnlar ve bizi okutsunlar" dedi. Þanlýurfa merkeze baðlý Yediyol köyünün giriþinde toplanan yüzlerce köylü "Aðalýk bitsin, elimizden

alýnan tarlalarý geri istiyoruz" þeklinde slogan attýlar. Burada konuþan köylüler, "Bizim þuanda ayaklanmamýzýn sebebi tarlalarýmýzýn elimizden alýnmasýdýr. 1978 yýlýnda bize reform olarak daðýtýlan arsalar oyunlarla geri alýndý. 150-200 haneli köyde kimsenin bir dönüm arazisi yok bu gördüðünüz binlerce dönüm arazinin hepsini sadece 1-2 kiþi ekiyor. Çocuklarýn yarýsý bu köyde aç, tarla sahibi olmayan kiþiye ikinci sýnýf insan muamelesi yapýlýyor" diye konuþtu. (ÝHA)

SES, doktora yapýlan saldýrýyý kýnadý HAKKARÝ - Saðlýk ve Sosyal Emekçiler Sendikasý (SES) Hakkari Þubesi üyeleri, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde gerçekleþen doðum sonrasý meydana gelen ölüm olayýnýn kendilerini üzdüðünü, akabinde doktora yapýlan saldýrýyý da kýnadýlar. Devlet Hastanesi önünde bir basýn açýklamasý yapan SES Hakkari Þubesi Örgütleme Sekreteri Ýdris Salim, öncelikle Yüksekova ilçesinde hayatýný kaybeden kadýna Allah'tan rahmet ve kederli ailesine de baþsaðlýðý diledi. Yýllardýr, saðlýk ortamýnýn vahþi bir þiddet ortamýna dönüþtüðü, sürekli saldýrýya uðradýklarýný, hekimlere- saðlýk emekçilerine yönelik þid-

detin artýk dayanýlmaz boyutlara geldiðini ifade eden Ýdris Salim, artýk can güvenliklerinin olmadýðýný söyledi. Salim, "Yüksekova ilçemizde meydana gelen doktorun darp olayýnda öncelikle idari ve adli soruþturmanýn baþlatýlmasýný, ihmali olanlar hakkýnda gerekli hukuki sürecin baþlatýlmasýný talep ediyoruz. Bizler sürecin sonuna kadar takipçisi olacaðýz. Bu olayda tahkikat yapmasý gereken savcýlýðýn gerekli güvenlik tedbirleri almadan doktor arkadaþýmýzýn ifadesinin olayýn sýcaðýnda morgda alýnmasý ne ahlaka ne de hukuka sýðmaz. Cumhuriyet Baþsavcýsýný bu konuda gerekli tahkikatý yapmaya davet ediyoruz. Dün Dr. Ersin,

Dr. Melike Erdem, hemþire Rabia Önal, kaymakamýn dövdüðü doktor, hastane müdürünün kovduðu saðlýk çalýþaný, bugün Ýstanbul ve Uþak'ta yapýlan þiddet ve Yüksekova'da hasta ve hasta yakýnlarýnýn saldýrýsýna uðrayan Dr. Soner Pul, yüzlerce saðlýk emekçisinden sadece bir kaçýdýr. Saðlýk emekçilerine yapýlan tüm bu saldýrýlarý kýnýyoruz" dedi. (ÝHA)


16

BÖLGE

15 Aðustos 2013 Perþembe

‘Beyaz altýn’ görücüye çýktý ÞANLIURFA - GAP kapsamýnda Harran Ovasý'nýn suya kavuþmasýyla bölgenin en önemli gelir kaynaklarýndan biri olan ve bölgede "beyaz altýn" olarak da adlandýrýlan kütlü pamuk pazara çýktý. Þanlýurfa Ticaret Borsasý'nda (ÞTB) gerçekleþtirilen açýk artýrmada, merkeze baðlý Kepirli köyünde çiftçilik yapan Ýbrahim Obalý'ya ait ürünün kilosu 3,50 liradan bir tekstil firmasýna satýldý. ÞTB Baþkaný Mehmet Kaya, ihalenin ardýndan gazetecilere yaptýðý açýklamada, bu yýlki rekoltenin yüksek olmasý temennisinde bulundu. Þanlýurfa'da üretilen pamuðun Ege Bölgesi'nde üretilen pamukla ayný kalitede olduðunu fakat ürünün toplanmasýnda bazý sýkýntý-

lar yaþadýklarýný vurgulayan Kaya, þunlarý kaydetti: "Pamuk ülkemizde önemli bir stratejik ürün ve Türkiye'de üretilen pamuðun neredeyse yarýsý Þanlýurfa yetiþtiriliyor. Fakat toplamada yaþanan sýkýntýlar pamuðun kalitesini düþürüyor. Çiftçiden tek ricamýz, pamuk toplamada temizliðe dikkat etmeleri. Sapýyla, çöpüyle pamuðu toplayýp naylon torbalara koymasýnlar, beyaz kumaþ çuvallara doldursunlar. Bu durumda sanayicimiz çok büyük zarara uðruyor. Böyle olunca kentimizin imajý da zedeleniyor. Þanlýurfa pamuðunun artýk kalitesini ortaya çýkarmalýyýz." Kaya, daha sonra yýlýn ilk ürününü satan çiftçi Ýbrahim Obalý'ya yarým altýn hediye etti. (AA)

Türkiye’nin toplam pamuk üretiminin yarýsýna yakýnýnýn karþýlandýðý Þanlýurfa’da, sezonun ilk ürünü açýk artýrmayla kilosu 3,50 liradan alýcý buldu

Çiftçilere geri ödeme kolaylýðý

Muþ’ta saman fiyatlarý düþtü

Araban Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü, üreticilerin geçmiþ yýllarda kesilen desteklemelerinin geri ödeneceðini bildirildi GAZÝANTEP - Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, 25 Mart 2006 yýlýndan itibaren desteklemelerden yararlanmak için baþvuruda bulunduðu halde ilgili mevzuat gereði ve çeþitli nedenlerle desteklemeleri ödenmeyenlerin baþvuruda bulunmalarý istendi. Müracatlarýn 1 Kasým'a kadar Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüna yapýlmasý gerektiði belirtilen açýklamada, þunlar kaydedildi: "Yapýlan incelemede bunlarýn gerçek üretici olduklarý tespit edilmesi halinde blokeli bulunan desteklemelerin blokeleri kaldýrýlacak hak ettikleri destekleme ödemeleri yapýlacaktýr. Bu durumda olan ve aldýðý desteklemeyi geri iade eden, desteklemesi iade talebinde bulunulan ve des-

tekleme alamayan çiftçilerin dilekçe ve ekindeki belgeler ile birlikte 01.11.2013 tarihine kadar Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne müracaat etmeleri gerekmektedir." Öte yandan Araban Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdür Vekili Zeynel Güneþ, ilçe merkezindeki üreticilerin bulunduðu iþyerlerini ziyaret etti. Geçmiþ yýllarda üreticilerden alýnan desteklemelerin geri ödemesinin yapýlacaðý belirten Güneþ, "2006 yýlýnda aldýðý desteklemeyi geri iade eden Arabanlý üreticiler de yapýlan düzenleme sonunda iade ettikleri destekleme ile maðdur olduklarýný ve yýllar sonra hükümetin aldýðý kararla desteklemelerini geri alýnca maðduriyetlerinin ortadan kalkacaktýr" ifadesini kullandý. (AA)

MUÞ'ta geçen yýl kilogramý 1 TL'den satýlan ve bulunmadýðý için ithal edilen saman, bu yýl üreticinin elinde kaldý. Samanýn kilogram fiyatý bu yýl 45 kuruþa kadar düþtü. Geçen yýl karaborsaya düþen saman bu yýl üreticiyi sevindirdi. Hayvan besicileri samanlarýný hasatlarýn baþlamasýyla birlikte fazlasýyla temin etti. Verimdeki artýþý bahar aylarýndaki yaðýþlarýn bol olmasýna baðlayan çiftçiler, arpa ve buðdayda da verim alýndýðýný belirtti. Muþ Ziraat Odasý Baþkaný Hakim Yýldýrým, bu yýl bahar yaðýþlarýnýn fazla olmasýyla birlikte verimde artýþ olduðunu kaydederek, verimin beklenin de üzerinde olduðu-

nu kaydetti. Buna baðlý olarak saman temininde bu yýl sýkýntý yaþanmadýðýný ifade eden Yýldýrým, "Hububat tarlalarýnda verim oldukça iyiydi. Ürün iyi olunca sapý da iyi oldu. Saman, tabir yerindeyse doldu taþtý. Hayvan üreticisi þimdiden ihtiyacýný karþýladý" dedi. Geçen yýl yaþanan kuraklýktan dolayý ilk kez saman ithal edildiðini hatýrlatan Hakim Yýldýrým, "Geçen yýl samanýn kilogramý 90 kuruþlarý gördü. Buðday sapýndan yapýlan samanýn fiyatý 90 kuruþtu. Bu yýl ise hasadýn bereketli geçmesi nedeniyle sadece bölgemizde deðil ülke genelinde saman bolluðu yaþanýyor" diye konuþtu. (ÝHA)


17

15 Aðustos 2013 Perþembe

BASSAÐLIÐI Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý ve Anadolu Ajansý Diyarbakýr Muhabiri

ibrahim YAKUT’un yüksek tansiyon þikayetiyle hastaneye kaldýrýlan amcasýoðlu

Mustafa YAKUT

Hakkýn rahmetine kavuþmuþtur. Merhuma Allah’tan rahmet; deðerli arkadaþýmýza baþsaðlýðý diliyoruz. Taziye Yeri: Dicle Ýlçesi Çavlý (Hýnbel) Köyü

GGC YÖNETiM KURULU

BASSAÐLIÐI Deðerli meslektaþýmýz Anadolu Ajansý Diyarbakýr Muhabiri ve Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý

iBRAHiM YAKUT’un amcasýoðlu

MUSTAFA YAKUT’un yaþamýný yitirdiðini üzüntü ile öðrendik. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine ve tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyoruz.

YENiGÜN GAZETESi


18 15 Aðustos 2013 Perþembe

ekonomi

$ €

DOLAR: 1,931 EURO: 2,558 ALTIN: 82,456 BIST: 76.091,86

HAYVAN iTHALATI YOK Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kemaloðlu, kurban Bayramý için herhangi bir hayvan varlýðý sýkýntýsý görülmediðini, bayram için hayvan ithalatý yapýlmayacaðýný ifade etti

ANKARA - Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Ýsmail Kemaloðlu, Kurban Bayramý'nýn Türkiye'deki et piyasasýnda çok önemli bir nokta olduðunu anýmsatarak, büyükbaþ hayvanlarýn yüzde 28'inin, küçükbaþ hayvanlarýn ise yaklaþýk yüzde 33'ünün Kurban Bayramý'nda kesildiðini kaydetti. Kurban kesimi sonrasýnda tüketicilerin etin bir kýsmýný stokladýðý için belirli bir süre talepte azalma görüldüðünü

THY, 7 ayda 27 milyon yolcu uçurdu

belirten Kemaloðlu, bu durumun da et fiyatlarýnýn artmasýna engel olduðuna dikkati çekti. Türkiye'de son dönemde yaþanan et fiyatlarýndaki hareketlenmenin, Kurban Bayramý'na kadar devam edebileceðini, daha sonrasýnda bir hareketlenme beklemediklerini ifade eden Kemaloðlu, "Bakanlýðýmýz 3 milyon hayvanýn Kurban Bayramý için hazýrlandýðý mesajýný verdi. Son hesaplamalara göre Kurban Bayramý için her-

hangi bir hayvan varlýðý sýkýntýsý görünmüyor. Dolayýsýyla þu anda Kurban Bayramý için ithalat söz konusu deðil" diye konuþtu.

Yerli besicinin yanýnda

Ýsmail Kemaloðlu, ESK'nin, besicilerin Kurban Bayramý'nda satamadýklarý hayvanlarýný daha önceki yýllarda aldýðýný, bu sayede üreticiye destek olduðunu hatýrlattý. Kurumun piyasayý düzenlediðini ve yerli besicinin

zlý döndü Sanayide çarklar Avrupa’danayhý ýna göre Avrupa n yýlýn ayný Sanayi üretimi, haziranda geçe si'nde yüzde 0,3 artarken, Birliði'nde yüzde 0,4, Avro Bölge üyesi 26 ülkeyi geride býraktý Türkiye yüzde 4,2'lik artýþla AB

yanýnda olduðunu vurgulayan Kemaloðlu, þunlarý kaydetti: "Bu manada ola ki besicilerin satamadýðý, elinde kalan hayvanlarý almamýz açýsýndan hiçbir sorun yok. Et ve Süt Kurumu arz-talep dengesini gözeterek fiyat istikrarý saðlamaya uðraþýyor. Kurban Bayramý sonrasý elde kalan, satýlamayan hayvanlar için Kurumumuzun stoklama, kombina altyapýsý müsait."

ÝSTANBUL - Türk Hava Yollarý'nýn (THY) yolcu sayýsý Ocak-Temmuz döneminde yüzde 24 artýþla 26.9 milyona yükseldi. THY'nin KAP'a açýkladýðý trafik sonuçlarýna göre, yolcu sayýsýndaki artýþ iç hatlarda yüzde 22, dýþ hatlarda yüzde 26 olarak gerçekleþti. Dýþ hatlar business/comfort class yolcu sayýsýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 16 artýþ saðlandý. Ayný dönemde yolcu doluluk oraný 2.4 puan artýþla yüzde 78.7 olarak gerçekleþti. Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), yüzde 21 artarak 64.7 milyara ulaþtý. Ücretli Yolcu Km (ÜYK) yüzde 25 artarak 50.9 milyara yükselirken, konma sayýsý, ayný dönemde yüzde 22 artýþla 205,203'e çýktý. Uçulan nokta sayýsý, yüzde 19 artýþla 237'ye ulaþýrken, kargo-posta, yüzde 16 artýþla 312,086 tona yükseldi.

artýþ kaydetti. Avrupa'da en DÝYARBAKIR - Avrupa hýzlý büyüme bir önceki aya Ýstatistik Ofisi (Eurostat) ve göre yüzde 8,7'yle Ýrlanda, Türkiye Ýstatistik Kurumu yüzde 5,7'yle Romanya ve (TÜÝK) verilerinden derleyüzde 3,1'le Polonya'da gernen bilgilere göre, Avruçekleþirken onlarý yüzde pa'da sanayi üretimindeki 2,5'lik büyümeyle Avrudurgunluk Almanya ve Ýnpa'nýn lokomotifi Almanya giltere ekonomileri dýþýnda takip etti. devam ediyor. Haziranda AB ülkeleri arasýnda yýlAB ülkelerinde sanayi ürelýk bazda sanayi üretiminin timi aylýk bazda 0,9, yýllýk en hýzlý arttýðý ülkeler ise bazda yüzde 0,4 arttý. Ayný yüzde 9,6 ile Romanya, yüzdönemde Avro Bölgesi'nde de 5,3 ile Polonya ve yüzde de sanayi üretimi geçen aya 4,7'yle Estonya olurken ongöre 0,7 geçen yýlýn ayný larý yüzde 4,2'lik büyüme dönemine göre ise yüzde oranýyla Türkiye takip etti. 0,3 geliþme kaydetti. Türkiye, bu artýþ oranýyla Sanayi üretimi, haziran 26 AB üyesi ülkeyi geride ayýnda Türkiye'de aylýk býraktý. bazda da yýllýk bazda da AvSanayi üretimi aylýk bazrupa ortalamasýnýn üzerinda en fazla düþen ülkeler de arttý. Türkiye'de bu döise yüzde 9,3 ile Güney Kýbnemde sanayi üretimi, bir rýs, yüzde 4,1'le Hollanda ve önceki aya göre yüzde 1,4, yüzde 3,8'le Ýsveç ve yüzde geçen yýlýn ayný dönemine 2,8 ile Portekiz oldu. göre ise yüzde 4,2 oranýnda


19

DÜNYA

15 Aðustos 2013 Perþembe

KANLI MUDAHALE: 300 ölü KAHÝRE - Mýsýr'da güvenlik güçleri, ordunun yönetime el koymasýnýn ardýndan Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarýnda 40 günü aþkýn süredir gösterilerini sürdüren darbe karþýtlarýna dün sabahtan itibaren müdahaleye baþladý. Mýsýr'ýn baþkenti Kahire'deki Rabiatul Adeviyye Meydaný'nýn güneyindeki caddelerden zýrhlý araçlar ve iþ makineleri ile darbe karþýtlarýna müdahale etmeye baþlayan güvenlik güçleri göstericilerin üzerine rastgele ateþ açtý.

300’den fazla ölü var

Müslüman Kardeþler Teþkilatý'nýn (Ýhvan) liderlerinden Muhammed Bilteci, güvenlik güçlerinin darbe karþýtlarýna yönelik katliamlarýnda 300'den fazla kiþinin hayatýný kaybettiðini belirtti. Rabiatul Adaviyye Meydaný'ndaki platformda konuþma yapan Bilteci, Mýsýrlýlarý Rabiatul Adaviyye ve Nahda meydanlarýndaki göstericilere destek amacýyla sokaklara çýkmaya çaðýrdý. Bilteci, "Rabiatul Adaviyye'deki göstericiler üzerine ateþ açýlýyor. 300'den fazla kiþi hayatýný kaybetti" dedi. Rabiatul Adeviyye Meydaný sahra hastanesineden ölü sayýsýnýn 163, yaralananlarýn da 7 bine yükseldiðini açýklanmýþtý.

Öte yandan müdahale sonrasýnda Rabiatul Adeviyye meydanýndaki yaralýlara týbbi yardým engellediði de iddia edildi.

Cenazelerle doldu

Müslüman Kardeþler Teþkilatý liderlerinden Muhammed Bilteci, güvenlik güçlerinin darbe karþýtlarýna yönelik katliamlarýnda 300’den fazla kiþinin öldüðünü öne sürdü Mýsýr Ýçiþleri Bakanlýðý yaptýðý yazýlý açýklamada, darbe karþýtý göstericilerin tahliye edilmesi sýrasýnda güvenlik güçlerine mensup 2 kiþinin öldüðünü, 9 kiþinin yaralandýðýný belirtmiþti. Darbe Karþýtý Koalisyon tarafýndan yapýlan açýklamada, saldýrýda 2 çocuðun hayatýný kaybettiði belirtilirken, Rabiatul Adaviye Meydanýnda yaralýlarý tedavi etmeye çalýþan bir doktorun da açýlan ateþ sonucunda hayatýný kaybettiði ifade edildi. Rabiatul Adaviye Meydanýnda darbeye karþý gös-

‘Ýlkelerimiz nereye gitti?’ Ýngiliz milletvekili Douglas Carswell, Mýsýr’da darbe karþýtlarýna yönelik düzenlenen katliama sessiz kalan Batý dünyasýný sert bir dille eleþtirdi

terilerde yer alan El Ezher ulemasýndan yaklaþýk 30 kiþinin de saldýrý sýrasýnda hayatýný kaybettiði öne sürüldü.

Yaralýlara müdahale...

Yaralýlarýn müdahale sonrasýnda meydandan dýþarýya çýkartýlamadýðý belirtildi. Yoðun þekilde gaz bombalarýnýn atýldýðý ve silahlarýn kullanýldýðý meydandaki yaralýlarýn dýþarýya çýkartýlmasýna izin verilmediði, meydan hastanelerindeki ekipman ve doktorlarýn yetersiz kaldýðý, kan kaybýndan dolayý çok sayýda sivilin hayatýný kaybettiði bildirili-

The Telegraph gazetesine "Ýlkelerimiz nereye gitti" baþlýklý bir makale yazan Carswell, Arap dünyasýnýn kültürel baþkenti olarak tanýmladýðý Kahire'den gelen haberleri yalnýzca Mýsýr için deðil, Ortadoðu ve Batýlý siyasetçiler için de bir felaket olarak niteledi. Kahire'de hükümete baðlý güçlerin dün sabah silahsýz göstericileri öldürdüðüne dikkati çeken Carswell, "Bizler, buradan Mýsýr'daki olaylara yön veremeyiz. Ama en azýndan doðru tepkiyi verdiðimizden emin olarak süreci bir dereceye kadar etkileyebiliriz. Þimdiye kadar Washington, Londra ve Brüksel'deki siyasetçiler, hatalý davrandýlar. Batýlý diplomatlar ile bakanlarýn Cum-

yor. Þiddetli gaz bombasý ve saldýrýlara raðmen meydanlardan ayrýlmayan kalabalýklara katýlmak için hareket eden kitlelere de ordu birliklerinin müdahale ettiði kaydediliyor. Helikopterlerin alan üzerinde alçak uçuþ yaptýðý, helikopterlerden atýlan broþürlerde, kadýn ve çocuklarýn meydanlarý terk etmesi halinde can güvenliklerinin saðlanacaðý ifade ediliyor. Meydandan yapýlan canlý yayýnlarýn kesildiði ve jammer marifetiyle göstericilerin iletiþim kanallarýný kullanmalarýnýn engellendiði belirtildi.

hurbaþkaný Muhammed Mursi'nin ordu tarafýndan devrilmesini kýnamama kararý, Mýsýr'da her bir kan dökülüþünde daha da acayip görünmektedir" ifadelerini kullandý. Batýlý hükümetlerin Mursi'nin devrilmesi ile ilgili kaçamak açýklamalar yaparak, ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn ise darbe sözcüðünü bile kullanmaktan kaçýnarak Müslüman Kardeþliði senaryosunu geçerli kýldýklarýna iþaret eden Carswell, "Kahire'deki generallerle ne kadar çok dostluk kurarsak, Mursi gibilerin dünya görüþünü o kadar meþru kýlarýz" dedi. Carswell, sözlerine þöyle devam etti: "Londra ve Washington'daki ilkeli darbe karþýtlarý hani nerede?

Rabiatul Adeviyye sahra hastanesindeki gönüllü doktorlarýndan Muhammed Yusuf, seyyar morgun cenaze ile dolduðunu bu nedenle çoðu cenazenin baþka odalara taþýndýðýný anlattý. Yusuf, gönüllü doktorlarýn meydana girmesine güvenlik kuvvetlerinin izin vermediðini, bu nedenle yaralýlarý sýnýrlý sayýdaki doktorla tedavi etmek zorunda kaldýklarýný aktardý. Kahire'nin çevre illerle baðlantýsý olan tüm ana yollar güvenlik güçlerince kapatýldý. Doðudaki Suveyþ Kanalý, Ýsmailiye, Port Said, Ýskenderiye ve diðer birçok kentin giriþ çýkýþlarý da trafiðe kapatýldý.

Gerginlik diðer þehirlere de sýçradý Öte yandan, Mýsýr'da Minye ve Asyut þehirlerinde de darbe yanlýsý güvenlik güçleri ile devrik Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi taraftarý göstericiler arasýnda çatýþma yaþandýðý bildirildi. Feyyum ilindeki çatýþmalarda ise en az 9 kiþinin öldüðü açýklandý.

Mýsýr'ýn demokratik seçimle iþbaþýna gelen cumhurbaþkanýna yapýlan muameleye yönelik kýnama nerede? Bu sabah iþlenen cinayetlere yönelik yüksek sesli ve sert kýnama nerede? Dýþ politikayý kariyer diplomatlarýnýn eline býrakýrsak iþte böyle olur. Kaçamak açýklamalar ve akýntýnýn götürdüðü yere gitme. Bu tutumun ne bize ne de Mýsýr'a bir faydasý dokunur." Ýlk kez 2005'te milletvekili seçilen Carswell, 2010'daki seçimlerde oy oranýný artýrarak parlamentodaki yerini korumuþtu. Ýnternetin dünyayý çok daha yaþanasý bir yer yaptýðýný savunan Carswell'in "The End of Politics" ve "the Birth of iDemocracy" adlý kitaplarý bulunuyor.


20

YURT-H HABER

15 Aðustos 2013 Perþembe

Binalar bu kez kentsel dönüþüm için yýkýlacak Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, 17 bin 840 kiþinin öldüðü, 43 bin 953 kiþinin yaralandýðý, 285 bin konut ile 40 binden fazla iþ yerinin hasara uðradýðý Marmara Depremi’nin 14. yýlýnda kentsel dönüþümün üçüncü büyük hamlesini baþlatacak

DÝYARBAKIR - Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn "iktidarý kaybetme pahasýna yapacaðýz" sözleriyle gündeme getirdiði kentsel dönüþümün üçüncü dalgasýnda, 45 ilde 335 riskli kamu binasý ile 90 bin konutun yýkýmý yapýlacak. Ýstanbul Esenler'de geçen yýl 5 Ekim'de vurulan ilk kazmayla 33 ilde ayný anda baþlatýlan, 6 Nisan'da 5 ilde riskli binalarýn yýkýmýyla süren kentsel dönüþüm, Bursa'nýn merkez Yýldýrým ilçesinde 17 Aðustos'ta Baþbakan Erdoðan ile Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar'ýn katýlacaðý törenle devam edecek.

45 ilde ayný anda baþlayacak

Tören kapsamýnda, canlý baðlantý yapýlarak 45 ildeki riskli binalarýn yýkýmýna ayný anda baþlanacak. Yýkýmlar, Afyonkarahisar, Aðrý, Amasya, Ankara, Artvin, Aydýn, Balýkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakýr, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Kahramanmaraþ, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kýrklareli, Kýrþehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Muðla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Þýrnak, Tekirdað, Tokat, Van, Yalova'da gerçekleþtirilecek.

Yýkýlacak kamu binalarý

Dönüþümün üçüncü dalgasýnda 90 bin baðýmsýz bölümün yaný sýra 335 kamu binasý yýkýlacak. Bu çerçevede

“29 yaþ” kararý Milli Savunma Bakanlýðý’nýn yetkisinde

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk, Milli Eðitim, Milli Savunma ve Saðlýk bakanlýklarý ile Jandarma Genel Komutanlýðý ve Emniyet Genel Müdürlüðüne ait binalara kazma vurulacak. Ýstanbul'da yýkýlacak kamu binalarý arasýnda, Bakýrköy'deki Hava Harp Okulu lojmanlarý, Beþiktaþ, Beykoz, Beyoðlu, Sarýgazi, Hadýmköy, Hasdal, Tuzla, Üsküdar, Yeni Levent'teki Milli Savunma Bakanlýðý (MSB) lojman ve tesisleri, Eyüp, Gaziosmanpaþa, Küçükçekmece, Silivri, Sultanbeyli'deki Saðlýk Bakanlýðý lojman ve aile saðlýk merkezleri, Þiþli'deki Emniyet Müdürlüðü lojmaný ile Fatih'teki Emniyet Müdürlüðü binasý yer alýyor. Ankara'da ise Çankaya'daki 10 Nisan Polis Merkezi, Güvercinlik Kara Ha-

DÝYARBAKIR - Yükseköðretim Kurumu'ndan (YÖK) yapýlan açýklamaya göre, Yükseköðretim Yürütme Kurulu toplantýsýnda, 1111 sayýlý Askerlik Kanunu'nun 35. Maddesinin C fýkrasýnda yer alan "Lise ve dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öðrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaþýný geçmemek üzere mezun oluncaya kadar iliþkileri kesilinceye kadar ertelenir" hükmünde 29 yaþýný tamamlayanlarýn okul kayýtlarýnýn yenilenmesi hususunda bir engel bulunmadýðý, ancak ayný kanun hükümleri gereði kayýt yenilemesinin 29 yaþýný dolduran öðrencilerin askerliklerinin tecilini saðla-

vacýlýk Okulu, Yenimahalle'deki Ýkmal Bakým Daire Baþkanlýðý binasý yýkýlacak. Daha önce deprem acýsýnýn yaþandýðý Van'ýn Erciþ ilçesindeki MSB 108. Top Alay Komutanlýðý lojmanlarý ile Yalova Handere'deki MSB tesis ve lojmanýnda da kentsel dönüþüm uygulanacak. Farklý illerde yýkýlacak kamu binalarý arasýnda emniyet müdürlüðü ile polis merkezi binalarý, uçak hangarý, misafirhane, karargah da bulunuyor.

blok ile Ýstanbul Kartal'da Tüm Emek Ýþ Sitesi'ndeki 13 katlý 4 blok, kontrollü patlatmayla yýkýlacak. Kartal'daki yýkýmda 500 kilogram patlayýcý ve 10 bin elektriksiz kapsül kullanýlacak. Binalar, zayýflatma iþlemi uygulanarak patlatmaya hazýr hale getirildi. Duvarlar kýrýlarak kolonlar ortaya çýkarýldý. Daha sonra binalarýn zeminleri ve katlarýndaki kolonlarda delikler açýlarak patlayýcýlar yerleþtirildi.

Ankara ve Ýstanbul’da patlatmalý yýkým

Üçüncü dalgadaki yýkýmlar, geçen yýl 5 Ekim'de Ýstanbul Sarýgazi'de yapýlan patlatmalý yýkýmdan farklý olacak. Bu kez tek tarafa yatýrma yöntemi yerine olduðu yere çökertme tekniði uygulanacak. Bu, ayný zamanda, hem patlayýcýlarýn üretimi hem de teknik açýdan dýþardan danýþmanlýk hizmeti alýnmadan, tamamen Türk ekiplerce yapýlan ilk patlatmalý yýkým olacak. Binalarýn yýkýmý sýrasýnda herhangi olumsuzluk yaþanmamasý için güvenlik tedbirleri de alýndý. Patlatma sýrasýnda binalardan etrafa moloz sýçramamasý için patlayýcý yerleþtirilen kolonlarla yapýlarýn dýþ cephesi tel ve koruyucu malzemeyle sarýldý. Ayrýca çevre binalarda oturanlar da broþür daðýtýlarak, yýkýmlarýn yapýlacaðý gün bölgeyi boþaltmalarý konusunda uyarýldý. Yýkým sýrasýnda çýkacak toza ise itfaiye ekipleri su püskürterek müdahale edecek.

Ýstanbul Kartal ve Ankara Sincan'daki yýkýmlarda, emülitli patlatma yöntemi kullanýlacak. Diðer illerdeki uygulamalar ise iþ makineleriyle yapýlacak. Ankara Sincan'da Güneþevler sitesindeki 11 katlý 4

mayacaðýna karar verildi. Konuyla ilgili farklý idare mahkemelerinde görülen davalar sonucunda "öðrencilerin eðitim-öðretim hakkýnýn ancak kanunla sýnýrlandýrýlabileceði" gerekçesiyle, kayýt yenilememe iþlemleriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararý verildiði belirtilen açýklamada, "Yargý yoluna gitmeyen öðrencilerin de kayýt yenileyebilmeleri için üniversitelerin talepleri doðrultusunda bu yönde bir yazý üniversitelere gönderildi. Yükseköðretim Kurulu'nun yetkisi kayýt yenileme aþamasýna kadardýr. Sonraki süreç, Milli Savunma Bakanlýðý'nýn yetkisindedir" ifadesi kullanýldý.

Tamamen “Türk iþi” olacak


21

KÜLTÜR-S SANAT

15 Aðustos 2013 Perþembe

‘Festivali gününde yapacaðýz’ Siirt Valiliði’nin Çirav Kültür Doða ve Kültür Festivali’ni yasaklamasýna tepki gösteren Eruh Belediye Baþkaný Melih Oktayý, kararýn kabul edilecek bir durum olmadýðýný ve festivalin planlanýn günde yapýlacaðýný belirtti SÝÝRT'in Eruh ilçesinde düzenlenecek olan 5. Çirav Kültür Doða ve Kültür Festivali'nin Siirt Valiliði tarafýndan "erteleme" adý altýnda yasaklama kararýna iliþkin BDP Eruh Ýlçe Örgütü binasýnda basýn toplantýsý düzenlendi. Toplantýya BDP Eruh Ýlçe eþ baþkanlarý Eda Kilis ve Hüseyin Kýlýç ile Eruh Belediye Baþkaný Melih Oktayý katýldý. Toplantýda konuþan Eruh Belediye Baþkaný Melih Oktayý, belediye bünye-

Silvan Kültür Merkezi’nin yapýmý sürüyor Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde, yapýmýna baþlanýlan Kültür Merkezi çalýþmalarý devam ediyor. Merkezin yapýmýný üstlenen þirketin sorumlusu Mehmet Sadýk Maðaç, 3 ay önce yapýmýna baþladýklarý merkezin 2 ay içinde tamamlanarak hizmete açýlacaðýný söyledi

sinde her yýl 15 Aðustos'ta düzenledikleri Çirav Doða ve Kültür Festivali'nin, Valiliðin aldýðý "erteleme" kararýnýn kendilerine ilçe kaymakamlýðý aracýlýðýyla iletildiðini, ancak festivalin 22 Aðustos'tan sonraya ertelenmesi ile ilgili bir gerekçenin belirtilmediðini aktardý. Oktayý, kararýn kendilerinde, bu tür erteleme ve yasaklamalarýn sadece Siirt ve ilçelerine yönelik olduðu izlemini doðurdu-

ðunu söyledi. Türkiye'nin her yerinde buna benzer þölen, etkinlik ve festivallerin serbestçe yapýldýðýný, ancak Siirt ve ilçelerine yönelik böyle bir uygulamanýn olduðuna vurgu yapan Oktayý, bunu kabul etmediklerini ve festivalin planlanan günde yapýlacaðýný söyledi. Toplantýda konuþan BDP Eruh Ýlçe Eþ Baþkaný Hüseyin Kýlýç da 15 Aðustos kutlamasý için Eruh'ta bugün düzenlenecek olan 5. Çirav Kültür

Doða ve Kültür Festivali'nin Valilik tarafýndan ertelenmesinin Eruh'a gelecek yurttaþlarýn coþkusunu kýrmak, festivale katýmý azaltmak ve tedirginlik yaratmak için alýnan bir tutum olduðunu belirtti. Kýlýç, baþta Siirt ve ilçelerinde yaþayan tüm yurttaþlara Siirt'teki bu yasakçý ve baskýcý zihniyetin kýrýlmasý için festivale güçlü katýlým göstermeleri çaðrýsýnda bulundu. (DÝHA)

Sümela Manastýrý’na kapsamlý restorasyon SÜMELA Manastýrý'nýn kapsamlý restorasyon ve rölöve çalýþmasý için Kürtür ve Turizm Bakanlýðýnca hazýrlanan projeler tamamlanmak üzere. Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ýsmail Kansýz, Altýndere Vadisi'nde Karadað'ýn eteðine kayalar oyularak inþa edilmiþ Sümala Manastýrý'nýn dünyanýn en önemli kültür miraslarýndan biri olduðunu belirtti. Son yýllarda yerli ve yabancý turistlerin yoðun ilgisini çeken manastýrý geçen yýl 300 bin kiþinin ziyaret ettiðini dile getiren Kansýz, bu yýl rakamýn 600 bini bulacaðýnýn tahmin edildiðini söyledi. Ziyaretçi sayýsýnýn artmasýnda Ortodoks Hristiyanlara yýlda bir kez ayin izni verilmesinin ve yollarýn yapýlmasýnýn etkili ol-

duðunu ifade eden Kansýz, daha önce de restore edilen yapýnýn yeniden ele alýnarak kapsamlý restorasyon için Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn koordinesinde projeler hazýrlandýðýný anlattý. Kansýz, projelerin bitme aþamasýna geldiðine iþaret ederek, "Yapýnýn çevre ve iç düzenlemesi, freskler, diðer tarihi unsurlar ile restoresyon yapýlmasý gereken mekanla-

ra ait projelerin çizimi bitme aþamasýnda. Projeler, Kültür Varlýklarý Koruma Kurulu'nca onaylandýktan sonra yapým aþamasýna geçilecek. Bu iþlem sonrasý Sümela Manastýrý'nýn ziyarete kapalý birkaç alaný da ziyarete açýlacak. Sümela Manastýrý dünyada ziyaret edilmesi gereken en önemli yerlerden biri" dedi. Projelerin onaylanmasýnýn ardýndan ihaleye çý-

kacaklarýný belirten Kansýz, restorasyonda sadece fresklerle ilgili deðil, yapýsal eksiklikler, çatý ve saðlamlaþtýrma gibi tüm yapýnýn gözden geçirileceðini dile getirdi. Kansýz, restorasyonun UNESCO tarafýndan deðil Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca yapýlacaðýný vurgulayarak, "Bitme aþamasýndaki projelerimizde Sümela ile ilgili ne ararsanýz var. Özellikle kapalý alanlarýn ziyarete açýlmasý için çalýþmalar yapacaðýz. Para sýkýntýmýz da yok, paramýz hazýr. 4-5 milyon lira paramýz var. Paramýz Kültür ve Turizm Bakanlýðýndan gönderildi ve Ýl Özel Ýdaresi'nde bloke vaziyette. Projeler onaylandýktan sonra ihaleye çýkacaðýz. Proje bittikten sonra asýl maliyet de ortaya çýkacak" þeklinde konuþtu.

DÝYARBAKIR - Yapýmýna yaklaþýk 3 ay önce baþlanýlan Silvan Kültür Merkezi'nin 2 ay içinde tamamlanmasý planlanýyor. Merkezin yapýmýný üstlenen þirketin sorumlusu Mehmet Sadýk Maðaç, yaptýðý açýklamada, 3 ay önce yapýmýna baþladýklarý merkezin 2 ay içinde tamamlanarak hizmete açýlacaðýný kaydetti. Merkezin tamamlanmasý ile gençlerin sosyal ve kültürel aktivitelerin gerçekleþtirileceði bir eðlence merkezine kavuþacaðýný ifade eden Maðaç, þöyle dedi: "Bin 280 metrekare alanda yapýmý süren merkezin inþaat çalýþmalarý sürüyor. Merkez Silvan mimarisine uygun þekilde tasarlandý. 4 katlý binada sinema, konferans salonu, sergi salonu, konuk aðýrlama salonu, derslikler ve kafeterya yer alacak. Çalýþmalarýmýzýn her aþamasýnda kaymakamlýk ve inþaat mühendislerince gerekli kontrol ve denetimler yapýldý. Baþta Silvan eski Kaymakamý Yunus Sezer olmak üzere destek verenlere teþekkür ediyoruz."


22 Karete þampiyonasý Mardin’de yapýlacak MARDÝN - Karate Federasyonu tarafýndan Mardin'de Doðu ve Güneydoðu Anadolu Karete Þampiyonasý yapýlacak. Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mustafa Kuzu gazetecilere yaptýðý açýklamada, 17 Aðustos'ta baþlayacak turnuvanýn Mardin Atatürk Spor Salonu'nda yapýlacaðýný bildirdi. Þampiyonaya 22 ilden 400 civarýnda sporcu ve antrenörün katýlacaðýný ifade eden Kuzu " 8. Doðu Güneydoðu Yaz Spor Oyunlarýndan sonra federasyonlarýn Mardin'de organizasyon yapma talepleri arttý. Karete Federasyonu'ndan da talep gelince memnuniyetle kabul ettik" dedi. (AA)

SPOR

15 Aðustos 2013 Perþembe

Yeni Diyar

44 Malatyaspor’da yeni sezon hazýrlýklarý sürüyor MALATYA - Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 3. Grup takýmlarýndan 44 Malatyaspor, yeni sezon hazýrlýklarýný Malatya'da sürdürüyor. 17 Aðustos'a kadar sezon hazýrlýklarýný Malatya'da sürdürecek olan sarý kýrmýzýlýlar, 18 Aðustos'ta ikinci etap kamp çalýþmalarýný yapmak üzere Nevþehir'e gidecek. 44 Malatyaspor Genel Kaptaný Mustafa Akagündüz, hazýrlýklarýn çok iyi geçtiðini ifade ederek, sezon baþlangýcýna kadar hazýr hale geleceklerini söyledi. Malatya'daki ilk etap çalýþmalarýnýn 17 Aðustos'ta sona ereceðini ifade eden Akagündüz, "Malatya Ýnönü Üniversitesi Stadý'nda yeni sezon hazýrlýklarýmýzý günde çift antrenmanla sürdürüyoruz. Buradaki çalýþmamýzý 17 Aðustos'ta tamamlayýp, 18 Aðustos'ta ikinci etap kamp çalýþmamýzý yapmak üzere Nevþehir'e gideceðiz. Mustafa Otel'de gerçekleþtireceðimiz kamp çalýþmalarý çerçevesinde 4 hazýrlýk karþýlaþmasý oynayacaðýz" dedi. (ÝHA)

Sporseverler Siirtspor için yürüyüþ yaptý SÝÝRT - Kendilerine Siirtspor'u sevenler adýný veren bir grup, kapanma aþamasýna gelen Siirtspor'a sahip çýkmak için yürüyüþ yaptý. Bahçelievler Mahallesi Ziraat Caddesi'nde toplanan grup, Güres Caddesi Kýzýlay binasý önünde toplandý. Burada grup adýna basýn açýklamasý yapan Hasret Erik adlý taraftar, 44 yýllýk Siirtspor kulübünün kapanma aþamasýna geldiðini belirterek yetkililere çaðrýda bulundu. Erik, "1969 yýlýnda kurulan takým birçok baþarýya imza attý. Siirtspor, son dönemdeki baþarýsýz yöneticileri ve þehrin illeri gelenlerinin ilgisizliði yüzünden kapanma aþamasýna geldi. Liglerin baþlamasýna 2 hafta gibi kýsa bir süre kalýrken ortada ne bir yönetim var, ne de bu takýmýn gidiþatý ile ilgili saðlýklý bir yapý oluþtu. Bu da Siirtspor kulübümüzü makus kaderine terk etmektir. Tüm kamuoyuna sesleniyoruz; Siirtspor'u içinde bulunduðu durumdan kurtarmak için çaba sarf etmeyenleri Siirtspor severler olarak asla affetmeyeceðiz. Þehrin tek sosyal aktivitesi olan Kulübün kapanmasýna asla fýrsat vermeyeceðiz" dedi. Sýk sýk slogan atan grup, yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan sessiz bir þekilde daðýldý. (ÝHA)

“En güzel yatýrým gençliðe yapýlandýr” “Çocuklarýmýz bizim geleceðimizdir” diyen Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Abdullatif Umut, yapýlan en güzel yatýrýmýn gençliðe yapýlan yatýrým olduðunu söyledi

Büyükþehir Belediyespor Bülent Kalecikli’yi renklerine baðladý DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, kadrosuna güçlendirmeye devam ediyor. 2 etap kamp çalýþmalarýný Kocaeli Kartepe'de sürdüren yeþil-kýrmýzý ekip, bonservisi Fethiyespor'da olan 24 yaþýndaki genç Sol beg oyuncusu Bülent Kalecikli'yi de renklerine baðladý. DÝYARBAKIR - Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Abdullatif Umut, "En güzel yatýrým gençliði yapýlan yatýrýmdýr" dedi. Müdür Umut, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nce doða ve deniz kampý için Bolu, Van, Denizli, Ýzmir, Antalya, Samsun, Kuþadasý ve Mersin'e uðurlanmasýnda yaptýðý konuþmada, doða ve deniz kamplarý için 1417 yaþ aralýðýndaki bin 200 öðrencinin 10 gün sürecek kamp için kente gideceðini belirterek, "Çocuklarýmýz bizim geleceðimizdir. Çocuklarýmýz bu yaz tatilini iyi deðerlendirip diðer þehrimizdeki güzellikleri görmelerini istedik. Bu çocuklarýmýzýn birçoðu ilk defa þehir dýþýna çýkacak olmanýn sevincini yaþýyor. En güzel yatýrým gençliðe yapýlan yatýrýmdýr" dedi. (AA)


15 Aðustos 2013 Perþembe

23

SPOR

’a otobüs jesti Yeni Diyarbakýrspor Sportif Direktör Vedat Tanrýverdi, Kulüp Baþkaný Feyzi Ýlhanlý'nýn kulübe satýn aldýðý otobüsü hibe ettiðini belirterek, “Son model otobüsümüz Nevþehir kampýna geldi. Kulüp Baþkanýmýz Feyzi Ýlhanlý'ya bu jestinden dolayý teþekkür ediyoruz” dedi DÝYARBAKIR - Spor Toto 3.Lig 3.Grup'ta yer alan Yeni Diyarbakýrspor bünyesinde Futbol Yatýrýmlarý Anonim Þirketi'nin kurulmasý kararlaþtýrýldý. Kulüp Baþkanvekili Mehmethan Akan yaptýðý açýklamada, tüzük deðiþikliði yapmak ve Yeni Diyarbakýrspor Futbol Yatýrýmlarý Anonim Þirketi'ni kurmak amacýyla olaðanüstü kongreye gittiklerini ifade ederek, yapýlan kongrede kulüp bünyesinde Yeni Diyarbakýrspor Futbol Yatýrýmlarý A.Þ'nin kurulma kararýnýn alýndýðýný söyledi.

“Bölge futbolu için de milat olacak”

Yasa uyarýnca kulüp baþkaný ve anonim þirketin baþkanýnýn ayný kiþiler olamaya-

caðýný vurgulayan Akan, þöyle dedi: "Bu nedenle Yeni Diyarbakýrspor A.Þ'nin baþkanlýðýna kulüp yönetiminde yer alan Ýhsan Yapýcý getirildi. Gelir ve gider denkleþtirilmesi, kulübün borçlu yapý kazanmamasý, þeffaf bir þekilde yönetme adýna ve ayný zamanda ileride kalýcý gelir kaynaklarý oluþturmanýn önünü açma adýna þirketleþme þarttý. Kongrede yeni kararlar alarak bunu hayata geçirdik. Ticaret Bakanlýðý ve Dernekler Müdürlüðü düzeyinde de gerekli onaylarý aldýk. Dosya Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderildi. Onlar da muhtemelen onayladýktan sonra Yeni Diyarbakýrspor A.Þ hayata geçmiþ olacak. Bu karar bölge futbolu için de

milat olacak. Avrupa'da olduðu gibi bizim ülkemizde ve bölgemizde de kulüplerin ayakta kalmasý için þirketleþmeden baþka yol yoktur."

“Baþkan otobüs satýn aldý”

Sportif Direktör Vedat Tanrýverdi ise Kulüp Baþkaný Feyzi Ýlhanlý'nýn kulübe satýn aldýðý otobüsü hibe ettiðini belirterek, "Son model otobüsümüz Nevþehir kampýna geldi. Kulüp Baþkanýmýz Feyzi Ýlhanlý'ya bu jestinden dolayý teþekkür ediyoruz. Bir çok 2. Lig ve PTT 1. Lig takýmýnda bulunmayan bir otobüse sahip olduk. Bu durum gideceðimiz deplasmanlarda Diyarbakýrspor'un imajý için de önemli olacak" diye konuþtu. (AA)


www.diyarbakiryenigun.com

15 AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE Yýl: 7 - Sayý : 2033 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

KAMPANYA ÞARTLARI: Kampanyadan yaralanabilecek aboneler, anaparayý peþin ödemek kaydýyla, gecikme bedeli ödemeyecektir. Kampanya 31 Aðustos 2013 tarihine kadar geçerli olacaktýr. Taksitlendirme talebinde bulunanlar bu kampanyadan yararlanamayacaktýr. Ancak 100.000 TL üzerindeki alacaklar için, risklerin ortadan kaldýrýlmasýný saðlayacak teminatlarýn alýnmasý, alacaklarýn en az %35'ýn peþin ödenmesi þartýyla yetkilendirilmiþ komisyon marifetiyle borçlar yeniden yapýlandýrýlabilir. Ancak bu yediden yapýlandýrýlma 31 Aralýk 2013 tarihini geçmeyecektir. C

M

Y

K

Gazete 24 sayfa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you