Page 1

Dilan sinemasý satýþa çýkarýldý 1950’li yýllarda kurulan Ortadoðu ve Balkanlarýn en büyük sinemasý olan Dilan sinemalarý'nýn binasý satýlýða çýkarýldý. Binayý almak için AVM markalarýnýn görüþmeler yaptýklarý öðrenildi. 270 localý olan ve opera tarzýnda inþa edilen Dilan sinemasý, 18 metrekarelik perdesi ile de döneminde 'Türkiye'nin en büyük perdeli sinemasý' olarak da anýlýyordu. Haber 09

27 OCAK 2014 PAZARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

Uludere kurbanýnýn cezasý ailesine gitti 3’te

Diyarbakýr yeni hekimlerini bekliyor SAÐLIK Bakanlýðý 2014 yýlý ilk defa ve yeniden açýktan atama ile Diyarbakýr Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliði'ne 42 doktor tahsis edildiði bildirildi. Yapýlan atamalarla, Çermik'e 2, Dicle'ye 1, Eðil'e 2, Ergani'ye 3, Kulp'a 2 ve Silvan'a 4, Diþ Hekimi gönderileceði öðrenildi. Mehmet PiÞKiN’in haberi 2’de

Alökmen: Aþý kotasý Ölümlere yol açýyor SAÐLIKTA bir çok soruna neden olan Aile Hekimliði uygulamasý, Diyarbakýr'da 2 yaþýndaki çocuðun yanlýþ iðne sonucu yaþamýný yitirmesi ile tekrar gündeme geldi. SES Diyarbakýr Þube Baþkaný Hülya Alökmen Uyanýk, uzmanlýk isteyen Aile Hekimliði'ne pratisyen doktorlarýn atanmasý ve getirilen aþý kotasýnýn ölümlere yol açtýðýný söyledi. Gündem 04 3’te

Yerel seçimler yaklaþýrken… Nurullah ERGÜN

4’te

Orda bir ülke var çok uzakta Bedirhan ATEÞ

2’de

Serçe ile çocuk Ali ÇAKMAK C

M

Y

K

‘SEÇÝM HESABI yapýlýrsa süreç biter’

S

IRRI Süreyya Önder, Öcalan'ýn, "Çözüm sürecini zora sokacak en büyük tehdit hükümetin meseleye seçim ve yüzde hesaplarýyla yaklaþmasý olacaktýr" dediðini söyledi. Politika 06

www.diyarbakiryenigun.com

‘Yaþam mücadelesi VERÝYORLAR’ HASTA tutuklularýn durumunu kamuoyuna duyurmak için ÝHD, TÝHV, TUHAD-DER, SES, Diyarbakýr Barosu ve Diyarbakýr Tabip Odasý'ndan oluþan komisyonun verilerine göre; þu an cezaevlerinde 750 ile 780 arasýnda hasta tutuklu var. Diyarbakýr Tabip Odasý Baþkaný ve Cezaevi Komisyonu üyesi Cengiz Günay, hasta tutsaklardan 160'ýnýn durumunun aðýr olduðunu ve bunlarýn içinde 50'sinin kanser hastasý olduðunu ve hayatta kalma mücadelesi verdiklerini vurguladý. Haber 8’de

Bakan Eker: Adaylarýmýzý 2 Þubat’ta tanýtacaðýz 7’de

Diyarbakýr’da 3 günde 4 kadýn katledildi! 11’de

DiCLE VADiSi

imara açýlmayacak Projede son aþamaya gelindi... PROJE hazýrlama çalýþmalarý devam eden Dicle Vadisi Projesi’nde sona gelindi. Proje hakkýnda bilgi veren Çevre ve Þehircilik Diyarbakýr Ýl Müdürü Mustafa Temel, “Basýnda Dicle Vadisiyle ilgili sürekli olumsuz haberler yansýyor. Bu haberlerin nedeni ise, Dicle Vadisi Projesi'nin uygulanacaðý yerin rezerv yapý alaný adý altýnda ilan edilmiþ olmasýdýr. Halkýmýz müsterih olsun, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý olarak o bölgeyi kesinlikle yatýrým, konutlaþtýrma gibi bir çalýþmayý asla öngörmüyoruz. O bölge konuta açýlmayacaktýr” dedi. 10’da


2

SAÐLIK YAÞAM

Serçe ile çocuk

Ali ÇAKMAK

Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Diyarbakýr merkez ve ilçelerdeki boþ kadrolara atamasý yapýlan 42 hekim önümüzdeki günlerde görevlerine baþlayacak

Ýnsanýn nadiren ulaþabileceði bir yerden, bir zirveden, "Sefiller"den, Paris'e bakan Hugo orada bir kuþu ve bir çocuðu görüyordu. Kýsa ömürleri içinde sürekli birbirlerine dönüþen serçeyi ve sokak çocuðunu: "Paris'in bir çocuðu, ormanýn bir kuþu vardýr; kuþun adý serçe, çocuðun adý sokak çocuðudur." Bir terim olarak ilk kez 1834'te basýnda ortaya çýkan ve halk dilinden edebiyata terfi eden "sokak çocuðu" kim midir? Yaklaþýk olarak þöyle bir þeydir: "Yedi ila on üç yaþlarýndadýr, güruh halinde yaþar, kaldýrýmlarda sürter, açýk havada oturur." Her gün merhametle gaddarlýðýn, vicdanla kayýtsýzlýðýn kýyasýya yarýþtýðý yerde ñmodern þehirdeñ evlerin kapýlarý kapandýðýnda dýþarýda kalan ne varsa onunla doyar. Büyüklerin kendisine acýdýðýný bilir sokak çocuðu, bazen bunu kullanýr da. Ama bunun bir yanýlgý olduðunu, "acýma" denen duygunun sokak çocuðunun gerçeðini anlamaya yetmeyeceðini göstermiþtir Yaþar Kemal. O da bir zirveden bakmýþtýr Ýstanbul'a ("Çocuklar Ýnsandýr") ve orada hamalýn kýzý Zilo'yu; balon satarak evini geçindiren Kadir'i; hýrsýzlarýn en yamaný Mahzun'u; korkan, korkudan korkan ve korktukça býçaðýna sarýlan Selim'i; kuþlarý büyüleyen ve onlarý gökten alýp kafesine koyan Said'i; arkadaþlarýna, yoldan geçenlere, arabalara, Yaþar Kemal'e, bütün þehre küfreden sonra da sýrasýyla hepsinden özür dileyen sinirleri yýpranmýþ Metin'i ve Muhterem Yoðuntaþ'ý görmüþtür. Bir ustanýn çýraðý olmaktan baþka bir þey istemeyen

Muhterem Yoðuntaþ'ý. Bir yerde "kök tutmak" zorunda olan, bunun için çay yapan, balýða çýkan, yük taþýyan, seyis çýraklýðý yapan, elektrik tamir eden, körük çeken Muhterem Yoðuntaþ. Bir an çalýþmasa, uzun bir soluk alsa bu dünyada bir kökü olmadýðýný görmekten, anasýný babasýnýn, babasýný hasýmlarýnýn öldürdüðünü hatýrlamaktan, bu þehirde bir baþýna olduðunun farkýna varmaktan korkan Muhterem Yoðuntaþ. Bir zirvedir "Çocuklar Ýnsandýr" ve adým adým Hugo'yu izlemektedir Yaþar Kemal. "Bütün monarþi boþ gezende, bütün anarþi sokak çocuðunda toplanmýþtýr" diyen Hugo'yu. 1975'te Cumhuriyet gazetesi'nde yayýmlanan (üç yýl sonra "Allahýn Askerleri" adlý bir kitaba dönüþmüþtür) bu söyleþilerde sokak çocuðunun bir "kiþi" olmayý baþardýðýný kanýtlamýþtýr; kendisine acýnmasýný istemeyen, anarþiyi özleyen: "Ýðreniyorlar kendilerine acýndýrmaktan. Hiç acýndýrmýyorlar, yiðit gibi

27 Ocak 2014 Pazartesi

çýkýyorlar. 16 yaþýný bulmuþ serseri çocuklardan hapishane görmüþ birkaçýna sordum, sizi ne kurtaracak diye. Bizi hiçbir þey kurtaramaz diyor çoðu. ... Birkaç tanesine rastladým, bizi devrim kurtarýr dedi. ... Bir tanesine, devrim nedir dedim. Devrim çocuk ve büyük eþitliðidir dedi." Bir zirve sadece katlanýlan zahmet ve alýnan mesafe nedeniyle duyulan gururdan ibaret deðildir. Onun yaný sýra bir görüþ geniþliði, baþka zirveleri görebilme imkânýdýr. Bir zirveye çýktýðý için bir baþka zirveyi, Ece Ayhan'ý görmüþtür Yaþar Kemal: "Bizde iyi bir þair var. Benim hayran olduðum bir insan bu. Ece Ayhan. Çok saðlýklý olarak çocuklara eðildi ve akýllýca çocuklara eðildi. Dostça eðildi çocuklara. Ýnsan gibi bakarak eðildi." Kemal Özer'le yaptýðý söyleþide, 1975'te söylüyor bunlarý. Ece Ayhan kitabýný yayýnlayalý iki yýl olmuþ. Daha yeni, "Her çocuðun kalbinde kendinden daha büyük bir çocuk vardýr." demiþ. Aziz'in kalbinde Hüseyin, Aslý'nýnkinde Elif, Dilda'nýnkinde Dicle. Ali'nin kalbinde Hasan. ... Hugo Paris'e sokak çocuðunun kim olduðunu sormuþ, þehir de onu yanýtlamýþtý: "Benim yavrum." Ýstanbul'a sorun sokak çocuðunu; "nerede o?" diyecektir. Þehrin dýþýna sürmek için. Diyarbakýrlý Azad'ý, Mardinli Þehmus'u, Þýrnaklý Ruken'i ucuz lokantalarda, bodrum katlarýndaki atölyelerde görünmezleþtirmiþti. Þimdi Halepli Beþir'i, Humuslu Münir'i, Hamalý Leyla'yý bekliyor.

Diyarbakýr yeni hekimlerini bekliyor

Mehmet PÝÞKÝN DÝYARBAKIR - Saðlýk Bakanlýðý 2014 yýlý ilk defa ve yeniden açýktan atama ile Diyarbakýr Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliði'ne 42 doktor tahsis edildiði bildirildi. Diyarbakýr ve ilçelerinde farklý branþlarda yaþanan uzman hekim,

diþ hekimi ve hekim sýkýntýlarýnýn yapýlacak atamalarla giderileceði bildirildi. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Diyarbakýr Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliði'ne verilen yeni kadrolarla, özellikle ilçelerde boþ olan diþ hekimliklerine 15, diðer branþlara da 27 hekim atamasý yapýldýðý bildirildi.

Yapýlan atamalarla, Çermik'e 2, Dicle'ye 1, Eðil'e 2, Ergani'ye 3, Kulp'a 2 ve Silvan'a 4, Diþ Hekimi gönderileceði öðrenildi. Yapýlan atamalarla Dr. Yusuf Azizoðlu Devlet Hastanesi'ne 4 diþ hekimi, 1 uzman göz hekimi, 1 uzman Nöroloji hekimi, , 1 Ortopedi ve Travmatoloji uzman hekimi olmak üzere toplam 7 hekim atanacak. Ergani Devlet Hastanesi'ne 3 diþ hekimi, 1 Uzman Göz hekimi, 1 Kulak Burun Boðaz uzmaný, 1 radyoloji uzmaný olmak üzere toplam 6 hekim atanacak. Lice Halis Toprak Vakfý Devlet Hastanesi'ne 1 pratisyen hekim, Bismil Tepe'ye bir Aile Hekimi atamasý yapýlacak. Geri kalan hekimlerin ise Diyarbakýr'daki çeþitli hastanelere atanacaðý bildirildi.

Doktor dinlenme alanýna tam not Mehmet PÝÞKÝN

DÝYARBAKIR Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde görev yapan doktorlar için yapýlan yeni "dinlenme alaný" doktorlardan tam not aldý. 600 yataklý Eðitim ve Araþtýrma Hastanemizde poliklinik hizmeti veren doktorlar için geçtiðimiz günlerde hizmete açýlan dinlenme odasý 25 doktorun ayný anda dinlenebilmesine imkan saðlýyor. 100 metrekare olan odada internet baðlantýsý, 3 bilgisayar, 106 ekran plazma televizyon 10 kiþilik bir toplantý masasý ile beraber 4 adet kitaplýk bulunuyor.


Yerel seçimler yaklaþýrken…

Nurullah ERGÜN

3

HABER - GÜNCEL

27 Ocak 2014 Pazartesi

17 Aralýk operasyonuyla beraber yaþanan belirsizlik ve kargaþa siyasi seçimlere de yansýdý. Kentte gözle görülür bir seçim heyecaný yok ama Þubat ayý çalýþmalarýn yoðunlaþmaya baþlayacaðý ay olacak. Kentte sýkýntýlý bir sürecin ardýndan adaylarýný ilk açýklayan BDP oldu. Ardýndan Hüdapar, en son da AKP adaylarýný kamuoyuna duyurdu. AKP'nin ilçe adaylarýný açýklamasýnýn ardýndan dün Bakan Eker'in baþkanlýðýnda toplanarak seçim sürecinde yapýlacak çalýþmalarý için yol haritasýný belirlemeye çalýþtý. Bakan Eker, 2 Þubatta aday tanýtýmý yaparak seçim startýný vereceklerini açýkladý. AKP ve Hüdapar'ýn açýkladýðý adaylar arasýnda bir tek kadýn adayýn olmamasý dikkat çekerken; AKP Büyükþehir için Galip Ensarioðlu, Sur'da ise Abdurrahman Kurt'ta karar kýldý. AKP'de açýklanan isimlerin kendi seçmen tabanýnda fazla bir heyecan yaratmadýðý; hatta hayal ký-

rýklýðý yarattýðý da söylenebilir. 17 Aralýk operasyonu sonrasý partiye bulaþan yolsuzluk çamuru henüz tazeliðini koruyor. Geçen seçimlerde Gülen Cemaatinin katkýlarýnýn bu seçimde olmayacaðý da hesaplandýðýnda AKP'yi özellikle hedef büyüttüðünü iddia ettiði bazý ilçelerde bile zor günlerin beklediði söylenebilir. BDP'de ise Büyükþehir adaylýðýnda Eþ Genel Baþkan Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý'yla zaten iddialý olduðu yarýþta adaylarýn popülerliði ile daha bir ön plana çýkmýþ durumda. BDP de özellikle Fýrat Anlý'nýn toplumda olumlu karþýlýk bulan ve saygý duyulan bir isim olmasý Parti'nin oylarýna olumlu katký sunacak. Kentte sevilen ve saygý duyulan bir isim olan Anlý'nýn Yeniþehir Belediye Baþkanlýðý tecrübesi de seçim oylarýnýn ciddi oranda artacaðýna iþaret ediyor. Bölgede BDP'nin karþýsýndaki en güçlü rakip kuþkusuz AKP olacak. Hüdapar'ýn yerel seçimlerde iddialý

olmadýðý; yerel seçimleri sadece tecrübe kazanmak adýna bir basamak olarak gördüðü belli. Büyükþehir için Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý olan M. Hüseyin Yýlmaz dýþýnda kayda deðer bir aday olmamasý bunun göstergesi… Bölge için kamuoyunda mevcut kaný her þeye raðmen BDP'nin seçimlerde üstün geleceði. Bir farkla oda BDP'ye oy verenlerin ideolojik öngörülerinin dýþýnda partilerinden hizmet yapma beklentisinin de arttýðý gerçeði… BDP'li seçmen tabaný, rutin çalýþmalar dýþýnda Belediyelerin, alternatif hizmetlerin ve modellerin üretebileceði bir alan haline getirilmesini her zamankinden fazla istiyor. BDP tabaný seçimde oylarýný bu bilinçle kullanýp, Belediye Baþkanlarýnýn siyasetten çok, alternatif model yaratacak bir belediyecilik anlayýþýný kente ve bölgeye yansýtmalarýný bekliyor.

Uludere kurbanýnýn cezasý ailesine gitti Uludere'de yaþamýný yitiren 25 yaþýndaki Nadir Alma'nýn ailesine, 2003 yýlýnda iþlediði öne sürülen 'kaçakçýlýk' ayaptýðý gerekçesiyle verilen 8 bin 403 lira para cezasýnýn tebligatý yapýldý ÞIRNAK - Uludere Ortasu'da savaþ uçaklarýnýn bombalamasý sonucu 28 Aralýk 2011'de 33 kiþi ile birlikte yaþamýný yitiren Nadir Alma ile ilgili, Uludere Asliye Ceza Mahkemesi'nin 1 Aralýk 2003 tarihinde iþlenen 'kaçakçýlýk' suçundan açtýðý dava, 11 Haziran 2009'da sonuçlandý. Doðan Haber Ajansýn'ndan Ferit Aslan'ýn haberine göre, Mahkeme, Nadir Alma'nýn üzerine atýlý suçu iþlediði, üzerinde yakalanan kaçak sigaralarýn gümrüklenmiþ deðerinin 3 katý olan 11 bin 205 lira para cezasý ile cezalandýrýlmasýna karar verirken, paranýn satýn alma gücü, günün ekonomik koþullarýný göz önüne alarak cezayý 'hafif ve kabul edilebilir' þeklinde taktir ederek 8 bin 403 liraya indirdi. Mahkemenin kararý Gülyazý Köyü'ndeki Nadir Alma'ya teblið edilirken, aile kararýn bulunduðu tebligatý kaybetti. Nadir Alma'nýn 28 Aralýk 2011 tarihindeki hava saldýrýsýnda ölümünü ardýndan cezanýn düþeceðini sanan aile, geçen hafta Uludere Adliyesi'ne gidince

elden teslim edilen ceza tebligatý ile karþýlaþtý. Adliye'den baba Sadýk Alma'ya, Nadir Alma'ya Uludere Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiði para cezasý kararýný içeren 'kaçakçýlýk' cezasýyla ilgili tebligat elden teslim edildi. Tebligatta, ailenin 2 yýl önce hava bombardýmanýnda yaþamýný yitiren Nadir Alma'nýn 2003 yýlýnda iþlediði 'kaçakçýlýk' suçundan dolayý aldýðý para cezasýný faiziyle ödemesi istendi. Aile, ceza tebligatý ile þoke olurken, ayný zamanda ailelerin avukatlýðýný yapan Diyarbakýr Barosu Baþkaný Tahir Elçi, olayý "Skandal" olarak nitelendirdi. Diyarbakýr Barosu Baþkaný Elçi, açýlan davanýn kiþisel olduðunu ve parasal alacak davasý olmadýðýný belirterek, "Mirasçýlarýnýn bu para cezasýný ödeme sorumluluðu yoktur. Ceza kovuþturmasýna baðlý olarak istenen bir para cezasýdýr. Kiþi hayatta olma-

dýðýndan ceza mahkumiyetine baðlý olan tüm sonuçlar ortadan kalkar. Dolayýsýyla bu para cezasýnýn mirasçýlar açýsýndan bir hükmü yoktur. Yapýlan tebligat usulsüzdür, Savcýlýðýn yaptýðý iþlem yasal hukuka aykýrýdýr. 2 yýldýr hayatta olmayan bir kiþi ile ilgili infaz anlaþýlýr bir durum deðil, skandaldýr" dedi. Uludere olayýnda ölen 34 kiþi arasýnda çok sayýda yakýný olan BDP Parti Meclisi üyesi Ferhat Encü ise, 34 kiþinin öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruþturmada takipsizlik kararý verilirken, öldürülen kiþinin ailesinden daha önce kabul etmediði 'kaçakçýlýk' suçunun para cezasý istediðini belirterek, "Devlet bizim acýmýza acý katmaktan baþka hiç bir þey yapmýyor. Olay ile ilgili 2 yýldýr bir sorumlu dahi bulunmazken, devlet bizi yýldýrmaya devam ediyor" dedi.

9 Þube Müdürünün görev yeri deðiþti DÝYARBAKIR Emniyet Müdürlüðünde görev yapan 9 þube müdürünün görev yeri önceki gün sabah itibari ile deðiþti. Yargý ve Emniyette devam eden görevden almalar devam ediyor. Alýnan bilgiye göre, Diyarbakýr Asayiþ Þube Müdürü Emin Týðlý, Çocuk Þube Müdürlüðüne atandý. Çocuk Þube Müdürü de asayiþe getirildi. Diyarbakýr Bölge Trafik Müdürü Seyit Cingöz, Þehiriçi Trafik Þube Müdürlüðü'ne getirildi. Personel Þube Müdürü Vakkas Aslan Bütçe Þube Müdürlüðüne, Bütçe Þube Müdürü Adem Yýlmaz ise Hukuk Ýþleri Þube Müdürlüðüne atandý. Trafik Þube Müdürü Ýbrahim Can, Personel Þube Müdürlüðü'ne getirildi. Muhabere Þube Müdürü Nihat Urgancý ise Siber Suçlar Þube Müdürlüðü'ne getirildi. Siber Suçlar Þube Müdürü Ali Zeytin de görevden alýnarak Bölge Trafik Þube Müdürlüðüne gönderildi. Geçtiðimiz hafta Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven de görevden alýnmýþtý. Ahmet KAYA


4

GÜNDEM

Bedirhan ATEÞ

Orda bir ülke var çok uzakta

ates@diyarbakýryenigun.com

O herkesin örnek almasý gereken bir insan… O aldýðý 12.500 dolar maaþýnýn yüzde 90'nýný yoksullara ve yardým kuruluþlarýna baðýþlýyor. O "Çünkü ihtiyacýmdan fazlasýný kazanýyorum, halkým ise çok az bir gelirle yaþýyor" diyecek kadar hassas… O Cumhurbaþkanlýðý sarayýnda yaþamak yerine kendi evinde yaþýyor. O yaptýklarýyla kurulan düzene sessiz bir baþkaldýrý yapan gerçek bir insan… O bir Cumhurbaþkaný... O 78 yaþýndaki Jose Mujica… Biraz sahne sunumu gibi oldu ama… O kaybolan insanlýðýmýzý bize hatýrlatan örnek bir insan… *** Peki nasýl bir ülke bu Uruguay? Latin Amerika'da köleliði yasaklayan ilk ülke. Güney Amerika'nýn Küba'dan sonra en az þiddet suçu iþlenen ikinci ülkesi. Güney Amerika'nýn yaþam kalitesi en yüksek ülkesi. Küresel Barýþ Endeksinde (Global Peace Index) Güney Amerika kýtasýnda birinci. Kýtanýn en kararlý demokrasisi. Uruguay kýtanýn en refah ülkesi. Bebek ölüm oraný, ortalama yaþam

27 Ocak 2014 Pazartesi

süresi, okur-yazar oraný, kiþi baþý milli gelir gibi parametrelerin tamamýnda Türkiye'den önde ve dünya sýralamasýnda iyi bir yerde. Okuma-yazma oraný Küba'dan sonra kýtada en yüksek ikinci ülke. Ortalama ömür yaklaþýk 77 yýl. Birleþmiþ Milletler raporuna göre dünyanýn dokuzuncu en "yeþil" ve "yaþanabilir" ülkesi. Transparency International 2008 raporuna göre yolsuzlukta dünyada en iyi beþinci ülke. Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler'e (Reporters Sans Frontières) göre kýtanýn en özgür basýný Uruguay'da. Batý Avrupa gibi bir kalkýnmýþlýk gelmesin aklýnýza. Uruguay'da hiçbir þeyi olmayan, yardýmla geçinen çok sayýda insan da var. Kalkýnmýþlýk ya da dünyanýn en iyi ekonomilerinden biri olmak aslýnda sorunlarýn baþlangýç noktasý… Adý da bizdeki gibi bir ýrký ya da topluluðu anlatmýyor. Uzaktaki bilinmeyen ülke" anlamýnda kullanýlan "Uruguay"ýn anlamý "renkli kuþlar ýrmaðý" Ne güzel deðil mi? Bir Uruguay'a bir de Türkiye bakýnca þaþýrmamak elde deðil. Þaþýrmak bir yana gýpta etmemek elde deðil… Peki, bu sýra dýþý insana yani, Uruguay Cumhurbaþkaný Jose Mujica'nýn

yaþam felsefesine bakýnca aklýnýza kim gelir? Benim aklýma ilk gelen Hz. Ömer oluyor... Ne kadar ortak özellikleri var deðil mi? Biri Hristiyan, diðeri Müslüman… *** Deðiþik kültürlerin dinlerin olduðu Hindistan'da yaþayan daha sonra Amerika'ya uzanan ve gelip 11 Eylül'e çakýþan bir yaþamýn öyküsü olan "Benim adým Khan" filminden bir diyalog: Müslüman anne otistik olan oðluna hayata dair dersler veriyor. Ýlk dersi insanlar… "Hayatta iki çeþit insan vardýr oðlum. Ýyi insanlar ve kötü insanlar" diyor anne… Bazen çözüm için çok basit düþünmek de fayda vardýr… Her þey insan olmakla baþlýyor aslýnda… Mevlana'nýn "Kim olursan ol gel" felsefesine ne kadar yakýn deðil mi? Suriye'de ortaya çýkan o vahþet resimlerini görünce düþünmeden edemiyor insan: Jose Mujica'nýn yaþamýna gýpta ile bakarken; kanla yýkanan coðrafyamýzda eksilen insani deðerlerimizden neden uzaklaþtýðýmýzýn izahýný da bulabiliriz belki… Barýþla, saðlýkla kalýn…

‘Olümlere yol açýyor’ Saðlýkta bir çok soruna neden olan Aile Hekimliði uygulamasý, Diyarbakýr'da 2 yaþýndaki çocuðun yanlýþ iðne sonucu yaþamýný yitirmesi ile tekrar gündeme geldi. SES Diyarbakýr Þube Baþkaný Hülya Alökmen Uyanýk, uzmanlýk isteyen Aile Hekimliði'ne AKP hükümeti tarafýndan pratisyen doktorlarýn atanmasý ve getirilen aþý kotasý uygulamasýnýn istenmeyen bulaþýcý hastalýklar ile ölümlere yol açtýðýný ifade etti

DÝYARBAKIR - AKP iktidarýnýn geldiði günden bu yana piyasalaþtýrmak üzere en çok el attýðý alanlarýn baþýnda gelen saðlýk alanýnda "Saðlýkta dönüþüm" adý altýnda gerçekleþtirdiði projeler kapsamýnda 2011 yýlýnda Aile Hekimliði projesi yaþama geçirildi. Yürürlüðe giren ye-

ni uygulama, performans sistemine dayalý olunca hem doktorlar maðdur oldu hem de yanlýþ uygulamalar nedeniyle saðlýk alanýnda yaþanan sorunlarýn ardý ardýna gelmeye baþladý. Diyarbakýr'da da 22 Ocak'ta annesi Belkýze Þimþek tarafýndan merkez Baðlar Ýlçesi'ndeki Alipýnar 1 No'lu Aile Hekimliði'ne götürülen 2 yaþýndaki Muhammet Mirac Þimþek, vurulan iðne sonrasýnda yaþamýný yitirdi. Götürüldüðü saðlýk merkezinde Muhammet'e "Bronþit teþhisi" koyulmasý üzerine reçetede yazýlan ilaçlarý eczaneden aldýktan sonra yeniden Aile Hekimliði'ne gelen anne Belkýze Þimþek, hemþire tarafýndan oðluna iðne yapýldýk-

tan sonra ayrýldý. Vurulan iðne sonrasý oðlunun gözlerinin kýzardýðýný ve, kusmaya baþyana belirten anne Þimþek, çocuðunu alarak yeniden saðlýk merkezine döndü. Burada kendinden geçmesi üzerine çaðrýlan ambulansla önce Özel Baðlar Hastanesi'ne oradan da Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'ne sevk edilen küçük Muhammet, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. 2 yaþýndaki Muhammet yaþamýný yitirmesi, Aile Hekimliði uygulamasýnda yaþanan skandal ve ihmal sonucu yaþanan ölümleri tekrar gündeme getirdi.

‘Ýhmalleri beraberinde getiriyor’ SES Diyarbakýr Þube Baþkaný Hülya Alökmen

Uyanýk, doktorlara dayatýlan performans sisteminin beraberinde ihmalleri de getirdiðini belirterek, "'Bir ay içerisinde 30 çocuða aþý yapmazsanýz paranýzý keseriz' denilince doktorlar da bunu yerine getirmek için çabalýyor. Bu da beraberinde yanlýþ aþý uygulamalarýný getiriyor" dedi. Aile Hekimliði'nin uzmanlýk isteyen, eðitimi alýnmasý gereken çok önemli bir alan iken AKP'nin getirdiði uygulama ile pratisyen ve sözleþmeli saðlýk görevlerinin bu alana atandýðýný dile getiren Uyanýk, dolayýsýyla bu uygulamanýn sorunlarýn büyümesine neden olduðunu kaydetti. Uyanýk, uygulamanýn yanlýþ tedavi yada uygulamalara yol açabildiðini vurgu-

ladý.

‘Tamamen yanlýþ bir sistem’ Aile Hekimliði, uygar dünyanýn kullandýðý, hayata geçirdiði, herkesin bir hekiminin olacaðý, bir telefonla ulaþabileceði propagandalarý ile hayata geçirildiðini hatýratan Uyanýk, ancak bir hekime 3 bin, 4 bin nüfusu teslim etmenin baþlý baþýna bir sorun olduðunu ifade etti. Uyanýk, "Bu 3siz hekim ve hasta iliþkisinin arasýna parayý koyarsanýz yani yaptýðý iþ karþýlýðýnda alacaðý para konusunda sistemi oturtursanýz, hastalara uygulanacak tedavilerde yanlýþlýklara, sakat býrakmaya hatta ölüme kadar götürebilir" diye belirtti. (DÝHA)


5

GÜNDEM

27 Ocak 2014 Pazartesi

Engelsiz bir yaþam için… DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde yaþayan engelli yurttaþlarýn hayatýný kolaylaþtýrmak ve ilçe merkezinde var olan engelleri gidermek için Silvan Engelliler Derneði kuruldu. 2013'ün aralýk ayýnda çalýþmalarýna baþlayan ve yaklaþýk 30 üyesi olan dernek ilçe merkezinde çalýþmalarýna baþladý. Geçici olarak Baðlar Mahallesi Diyarbakýr Caddesi üzerinde bulunan dernek bürosunda þuana kadar yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Silvan Engelliler Derneði Baþkaný Ýrfan Akto, "Biliyoruz ki asýl engel, insan zihnindedir. Engel insan zihninde ise o zaman bir zihniyet devrimine ihtiyaç vardýr. Bizler bu zihniyet devrimini yaþamsal kýlmak için var gücümüzle çalýþacaðýz" dedi.

Eðitim, spor ve sosyal çalýþmalar yapýlacak Engelliler için hizmetin eksik olduðunu kaydeden Akto, "Engelli yurttaþlarýmýzýn saðlýk, eðitim ve diðer bürokratik sorunlarýna yardýmcý olmak için onlarýn gidiþ ve geliþlerini daha kolay bir hale getirmek için ücretsiz bir araç temin etmek. Engelli vatandaþlarýmýzýn yaþamlarýný daha rahat ve kolay bir hale getirmek için hibe projeler yapmak. Eðitim ve spor kompleksleri gibi. Ýçinde hobi alanlarýnýn bulunduðu engelsiz evler kurmak. Sportif faaliyetlerin de bulunmak. Engelli vatandaþ-

lanan engelli yurttaþlarýmýz zemin katta bulunan Sosyal Yardýmlaþma Vakfý'nda iþlemlerini yürütebilirken diðer katlarý kullanamýyorlar. Konuyla ilgili dernek olarak kaymakamlýðý ziyaret ettik. Asansör yapýlmasý talebinde bulunduk ve asansör yapýlacaðý sözünü aldýk" diye konuþtu.

‘Saðlýk hakký çalýþmasý baþlattýk’

Silvan ilçesinde yaþayan engelli yurttaþlarýn hayatýný kolaylaþtýrmak ve var olan engelleri gidermek için Silvan Engelliler Derneði kuruldu. Dernek, saðlýk, sosyal, kültürel, eðitim ve spor alanýnda engellilere yönelik projeler geliþtiriyor larýmýzý sosyal devletin bir gereði olarak var olan tüm ekonomik ve sosyal haklarýný saðlamalarý için gerek hukuksal ve gerekse de kamuoyu oluþturarak bu haklarýna kavuþmalarýný saðlamak. Tüm kurumlarda 'Öncelik yaþlý ve engelli yurttaþlarýndýr' yazýlarýnýn bulunduðu tabelalar astýrmak. Akülü sandalyeleri olmayan engelli yurttaþlarýmýza bunlarý temin etmek" diye konuþtu.

Öðrenci ailelerine seminer verilecek Ýlçe merkezinde yapmýþ olduklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Akto, "Ýlçemiz merkezinde bulunan

Suriye’deki katliamlar protesto edildi

DÝYARBAKIR - Geçtiðiniz günlerde ortaya çýkan Suriye rejimi tarafýndan iþkence edilerek öldürülen onbinlerce Suriyelilerin fotoðraflarýnýn ortaya çýkmasýnýn

rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ederek, yaklaþýk 700 engelli çocuðumuzu ziyaret etmiþ olduk. Bu ziyaretlerimizin ardýndan rehabilitasyon merkezlerinin verdiði eðitime iliþkin öðrenci ailelerine bir seminer vermeyi planlýyoruz. Silvan Belediye Baþkaný Fadýl Erdede'yi ziyaret ederek ilçe merkezi genelindeki kaldýrýmlarda engellilerin daha rahat hareket etmesi için çalýþmalarýna öncelik vermelerini istedik. Bundan sonra yapacaklarý çalýþma ve projelerde öncelik olarak engelli yurttaþlarý düþünmelerini rica ettik. Bu konuda belediye baþkanýmýz engelli yurttaþlarý her zaman dü-

ardýnda bir tepki de Diyarbakýr'dan geldi. Yeniþehir ilçesi Ofis semtinde bir araya gelen 72 sivil toplum örgütü, Suriye'de yaþananlarý protesto etti. Yaklaþýk 100 kiþinin katýldýðý basýn açýklamasýnda sýk sýk Beþar Esed tepki amaçlý sloganlar atýldý. 72 sivil toplum örgütü adýna basýn açýklamasýný okuyan Mehmet Ali Zeybek, fotoðraflarda yansýyan bu zulüm, dünyanýn dört bir yanýnda Müslümanlara reva görülen devlet teröründen sadece bir örneði olduðunu söyledi. Halkýna karþý uyguladýðý iþkenceyle müsemma olan Suriye Baas rejiminin kamuoyuna yansýyan son iþkence ve katliam fotoðraflarýnda bu konuda nasýl mahir ve çýðýr açtýðýný gördüklerini anlatan Zeybek, "Ýþkencede babasý Hafýz Esed'i dahi aratýr, boynuzun kula-

þündüklerini ve bundan sonrada destek olacaklarýna söz verdiler. Dernek adýna da belediyemize engelli yurttaþlarýmýza desteklerini esirgemediði için teþekkür ederiz" diye konuþtu.

‘En çok resmi kurumlarda engeller var!’ Ýlçe merkezinde bulunan resmi kurumlardan sadece Silvan Belediyesi, Silvan Devlet Hastanesi ve Emniyet Müdürlüðü'nde engelli rampalarýnýn bulunduðu kaydeden Akto, "Ýlçemizde sürekli olarak kullanýlan ve kaymakamlýk makamýnýn da içinde bulunduðu Hükümet Konaðý'nýn engelli rampasý var. Ancak bu yolu kul-

ðý geçtiði bir duruma gelen Beþar Esed, tüm dünyanýn gözüne baka baka zulmünü pervasýzca icra etmeye devam ediyor. Fotoðraflara yansýyan bu zulüm dünyanýn dört bir yanýnda Müslümanlara reva görülen devlet teröründen sadece bir örneðidir. Yine Filistin'de Ýsrail'in, Bosna'da Sýrplarýn, Myanmar'da Budistlerin, ABD'nin Afganistan'da, Guantanamo'da Ebu Gureyb'de, Fransa'nýn Cezayir'de, Mýsýr'da zalim Mübarek ve halefi Sisi'nin yaptýklarýndan çok farklý deðildir. Fotoðraflarýn bir mezbahayý andýrdýðý, insanlarýn kesilerek, boðularak, aç býrakýlarak, vücutlarýnýn belirli bölgeleri yakýlarak sistematik bir iþkenceye tabi tutulduðu belgelerle tescillenmiþtir. Bununla beraber gerçeðin daha da ürkütücü boyutlarda olduðunu bilmekteyiz" dedi.

Engelli yurttaþlarýn tedaviye rahat eriþim içinde çalýþmalar yürüttüklerini kaydeden Akto, " Hastane yetkilileri her iki önerimizi de kabul etti. Bunun dýþýnda hastanede 8 branþta doktorlarýn eksik olduðunu tespit ettik. Bunu da hastane yetkililerine bildirdik. Dernek olarak hastane yetkililerine var olan eksiklikleri giderecekleri için teþekkür ederiz" dedi. Ýlçe merkezinde bulunan Sivil Toplum Kuruluþlarýný ziyaret eden Silvan Engelliler Derneði, Dicle Üniversitesine baðlý Silvan Meslek Yüksek Okulu'nda görme engelli yurttaþlar için seminer verdi" bilgisini verdi. "Ziyaret ettiðimiz kurumlarýmýzýn yetkililerinden, kendilerine destek çýkmalarýný, engellilere engelli gözüyle bakmamalarýný dile getirdik" diyen Akto, "Bizlere en büyük engel ise kaldýrýmlarý iþgal eden esnaflardýr. Konuyla ilgili kendilerini de ziyaret ederek duyarlý davranmalarýný istedik" dedi. (DÝHA)

Bu zulmün fotoðraflarýn görüp de hala farklý anlamlar yüklemeye çalýþanlarýn basiretsiz olduðunu söyleyen Zeybek, "Bugün tarihten asla silinmeyecek kadýn, çocuk, yaþlý, mazlum, masum insanlarýn zulmün en þiddetlisine duçar olduklarý bu görüntüler, vicdan sahibi insanlar tarafýndan asla unutulmayacaktýr. Dünya Müslümanlarý, bugün gelinen noktada Suriyeli mazlum halký, Cenevre'de yapýlan konferansta ABD ile Rusya'nýn vicdanýna terk etmemelidir. Geldiðimiz noktada ne dünyanýn müstekbirleri olan ABD, Rusya ve Çin ne de bunlarýn kurduðu BM gibi güdümlü kuruluþlar bu vahþetin vebalini ve utancýný kendi üzerlerinden kaldýramazlar" þeklinde konuþtu. Yapýlan açýklamanýn ardýnda grup sessizce daðýldý. (ÝHA)


6

POLÝTÝKA

‘SECiM HESABI yapýlýrsa süreç biter’ Ýmralý’da Öcalan’la görüþen HDP Eþ Genel Baþkan yardýmcýsý Sýrrý Süreyya Önder, Öcalan’ýn, “Çözüm sürecini zora sokacak en büyük tehdit hükümetin meseleye seçim ve yüzde hesaplarýyla yaklaþmasý olacaktýr” dediðini söyledi DÝYARBAKIR - HDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Sýrrý Süreyya Önder ve Diyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Leyla Zana önceki gün Abdullah Öcalan'la görüþmek üzere Ýmralý Adasý'na gitmiþti. Konuya iliþkin ada dönüþü yaptýðý açýklamalarýn yaný sýra ANF'ye bazý açýklamalarda bulunan Önder, görüþmede devam eden çözüm süreci ve bununla baðlantýlý olarak Federal Kürdistan Bölgesi ile Rojava Kürtler arasý iliþki biçimleri ve gerçekleþtirilecek olan Kürt Ulusal Kongresi konularýný ele aldýklarýný söyledi.

‘Taraflarla görüþeceðiz’ 2 buçuk saat süren toplantýda Öcalan'ýn sürecin bölgede yaþanan geliþmelerden baðýmsýz ele alýnamayacaðýný ifade ettiðini belirttiði ve Federal Kürdistan Bölgesi Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani'ye iletmek üzere bir mektup kaleme aldýðýný ve bunun Önder ve Zana'ya teslim edilmek üzere yetkililere verdiði belirtildi. Önder ve Zana'nýn ise mektubun iletilmesi durumunda Federal Kürdistan Bölgesi'ne geçerek Ulusal Kongre'nin taraflarý ile görüþmeler yapacaklarý öðrenildi. Önder, Salý veya Çarþamba günü Öcalan'ýn mektubunu alarak Hewler'e gideceklerini açýkladý. Önder, "Muhtemelen salý-çarþamba mektubu alýp Hewler'e geçeceðiz. Barzani ile sýnýrlý deðil, taraflarla görüþeceðiz" dedi.

‘Demokratikleþmenin teminatý olacak’ Önder, Öcalan'ýn Kürt Ulusal Kongresi ile ilgili þu ifadeleri kullandýðýný açýkladý: "Kürt Ulusal Kongresi önemlidir. Bölge barýþýnýn, bölgenin demokratikleþmesinin de önemli teminat ayaklarýndan birisi olacaktýr.

Güvence ayaklarýndan birisi olacaktýr. Bu anlamda kongrenin gerçekleþmesinin önündeki engellerin birçoðu hayati engeller deðildir. Bütün taraflar tarihsel bir iþ yaptýklarýnýn sorumluluðu ile yaklaþýrlarsa çok çabuk gerçekleþebilecek durumdadýr. Bu, Kürt halkýnýn demokratik siyaset ve demokratik dünyada yerini perçinleþtirecek, canilerin kol gezdiði bölgede bütün dünyaya demokratik model oluþturacaktýr. Kongre bunun en önemli adýmlarýndan birisi olacaktýr."

‘Yoldaþça hukukumuz var’ Görüþmede, Öcalan'ýn son zamanlarda HDP'ye dönük kullanýlan negatif dili de eleþtirdiði öðrenildi. Önder, Öcalan'ýn bu konuda ise þunlarý söylediðini aktardý: "Son zamanlarda HDP'ye dönük olarak kullanýlan negatif dilin bir tek amacý olduðunu düþünüyorum; Kürt halkýný yalnýzlaþtýrmak, kendi kendisiyle baþ baþa býrakmak. Oysa bizim mücadelemiz, diðer halklarla, yanýmýzda duran ve bizle dayanýþma gösteren ve dayanýþma gösterdiðimiz bütün halklarla, inançlarla, sol sosyalist yapýlarla olan hukukumuz, sonuna kadar demokratik siyaset temelinde yoldaþça dayanýþma hukukudur. Bu dile karþý hem HDP'nin hem de Kürt halkýnýn son derece uyanýk olmasý, itibar etmemesi gerekiyor." Önder, Öcalan'ýn, "Bizim barýþ sürecine ve devlete yaklaþýmýmýz devleti de demokratik çatý haline getirmeye dönüktür ve bu demokratik çatý haline getirme istek ve programýmýz tarihsel olarak bizi tüm mücadelelerden ayrý ve itibarlý bir yere koymaktadýr" dediðini aktardý.

Rojava mesajý Rojava konusunda ise Öcalan'ýn, "Dünya kamuoyunun Rojava pratiðinde ortaya çýkan demokratik iradeye çok özenli bakmasý ve çok yüksek yerde kýymetlendirmesi gerekiyor. Bu bütün dünyanýn güvencesi olacaktýr. Çünkü demokratik çözümün benimsenmemesi durumunda yaþanacak olan felaketler kesinlikle bölgeyle sýnýrlý kalmayacaktýr" dediði öðrenildi.

‘Hükümet seçim hesabý yaparsa süreç biter’ HDP'li Önder, Öcalan'ýn 'çözüm süreci' ile ilgili ise þu açýklamasýný aktardý: "Çözümün kalýcý temel þartý demokratik anayasadýr. Fakat yöntemsel olarak gerek içeriðinin belirlenmesinde, gerek temel özelliklerinin kararlaþtýrýlmasýnda müzakere ruhuna uygun bir paylaþýmcýlýk esastýr. Bu konuda düþülecek, süreci zora sokacak en büyük tehdit hükümetin meseleye seçim ve yüzde hesaplarýyla yaklaþmasý olacaktýr. Böylesi bir yaklaþým sürecin bitmesine varan sýkýntýlar içermektedir. Þu an yaþanan süreç demokratik bir dönüþümün ne kadar ertelenemez olduðunu herkese göstermiþtir." Ermenilere kapsamlý mektup Önder, Öcalan'ýn Ermenilere iliþkin önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlýðý aracýlýðýyla bir mektup göndereceðini de açýkladý. Önder, "Sayýn Öcalan daha geniþ kapsamlý bir çalýþma yapmak istediðini, ileride daha geniþ çalýþmayý iletmek istediðini söyledi. Sanýrým, iki sayfa civarýnda" bilgisini verdi. (DÝHA)

27 Ocak 2014 Pazartesi

BDP heyeti Kandil yolunda DÝYARBAKIR - Son olarak 11 Ocak'ta Abdullah Öcalan'la Ýmralý Adasý'nda görüþen BDP Grup Baþkanvekilleri Pervin Buldan ve Ýdris Baluken, KCK yöneticileri ile görüþmek üzere Kandil'e gitmek üzere dün sabah saatlerinde Erbil'e gitti. Heyet Öcalan'ýn KCK yönetimine yazdýðý mektubun cevabýný almak ve Ýmralý'daki toplantýnýn ayrýntýlarýný görüþmek üzere Kandil'e gitti. Kandil ziyareti öncesi DÝHA'ya konuþan BDP Grup Baþkanvekili Ýdris Baluken, Abdullah Öcalan ile ilgili görüþmede önemli konularýn tartýþýldýðýný ve bu konulara iliþkin Öcalan'ýn önemli açýklamalarý olduðunu söyledi. Baluken, "Bilindiði üzere Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la Ýmralý Adasý'nda bir görüþme yaptýk. Bu görüþmeye iliþkin önemli konularý tartýþtýk. Bu konularýn baþýnda Paris Katliamý, Türkiye'de çözüm sürecinin baþlatýldýðýný, Kürt Ulusal Kongresi'ni ve Rojava durumunu ele aldýk. Öcalan'ýn bu konularda önemli tespitleri vardý" diye konuþtu.

Mektuba cevap bekleniyor Baluken Öcalan ile yapýlan son görüþmelere dikkat çekerek, "Sayýn Öcalan'la tarihi bir toplantý düzenledik, bu toplantýda Sayýn Öcalan'ýn tarihi deðerlendirmeleri oldu. Bu görüþmelerden sonra AKP hükümeti ile birkaç kez görüþme yaptýk. Bu sebeple yaptýðýmýz toplantýda tartýþmalarýn içeriðine iliþkin AKP'nin çözüm sürecine yaklaþýmýný tartýþmak için bugün Sayýn Pervin Buldan ile Kandil'e giderek KCK Yürütme Konseyi üyeleri ile bir görüþme yapacaðýz" diye belirtti. Baluken, KCK'nin Öcalan'a göndereceði mektuba iliþkin þunlarý aktardý; "Önceki görüþmelerimizde Sayýn Öcalan KCK'ye bir mektup yollamýþtý. Bu mektubun cevabý daha elimize ulaþmadý. Son görüþmemizde Sayýn Öcalan 'ben mektubun cevabýný bekliyorum' demiþti. Ayný zamanda KCK mektupta yazýlan konular hazýr olduðunda onun için biz KCK yöneticileri ile bir görüþme yaparak mektubu alacaðýz." (DÝHA)


27 Ocak 2014 Pazartesi

HABER

AKP ilçe adaylarýný 2 Þubat’ta tanýtacak AK Parti Ýl Baþkanlýðýnda düzenlenen Seçim Koordinasyon Merkezi toplantýsýna katýlan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker Diyarbakýr adaylarýný 2 Þubat’ta tanýtacaklarýný açýkladý DÝYARBAKIR- Çeþitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakýr'a gelen Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Diyarbakýr adaylarýnýn, 2 Þubat'ta düzenlenecek aday tanýtým toplantýsýyla tanýtacaklarýný söyledi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Diyarbakýr Valiliðine yaptýðý ziyaretin ardýnda AK Parti Ýl Baþkanlýðýnda düzenlenen

Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) toplantýsýna katýldý. AK Parti Diyarbakýr milletvekilleri Mine Lök Beyaz, Oya Eronat, Süleyman Hamzaoðullarý, AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Galip Ensarioðlu, Sur Belediye Baþkan adayý Abdurrahman Kurt'un yaný sýra, ilçe baþkanlarý ve ilçe belediye baþkan adaylarý katýldý. Bakan Eker, AK

Parti Diyarbakýr adaylarýnýn 2 Þubat'ta Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenecek programla tanýtýlacaðýný söyledi. AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, SKM toplantýsýnda seçim sürecinde yapýlacak çalýþmalarý tartýþacaklarýný ifade etti. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan toplantý basýna kapalý devam etti. (ÝHA)

Bianet’ten Diken’e 13. yýl plaketi

Bianet tarafýndan dört site yazarý için düzenlenen ‘Müteþekkiriz Partisi’nde konuþan Yazar Þeyhmus Diken, “Umarým bir gün her iþe soyunmaktan da imtina ederiz ve sadece Kürdi bianet'i yaratýrýz” dedi DÝYARBAKIR - Baðýmsýz haber sitesi Bianet dostlarý aralarýnda Diyarbakýrlý yazar Þeyhmus Diken'in de olduðu site yazarlarý için özel bir gece düzenledi. Eski bianet çalýþanlarý, gazeteciler, hak örgütleri temsilcileri, bianet dostlarý 13 yýldýr bianet'e kesintisiz emek veren Þeyhmus Diken, Fikret Ýlkiz, Mustafa Sütlaþ ve Sevda Alankuþ için biraraya geldiler. Geceye katýlan HDP Eþ Genel Baþkaný Ertuðrul Kürkçü, Þeyhmus Diken'in Kürdistan'ýn sesi olduðunu belirterek, "En baþýndan beri Kürtlerden söz etmenin en aðýr saldýrýlara layýk görüldüðü zamandan beri yanýmýzda durdu. Kürtlük hakkýnda

saðdan konuþmanýn en moda olduðu zamanda bu sefer de soldan konuþmanýn yolunu buldu." dedi. Diken: Kürdi bianet gerek Gecede bir konuþma yapan yazar Þeyhmus Diken, "Yazmak bana göre iyisinden bir hýrsýzlýktýr. Bir sokaktaki kelimeleri çalan kavimden geliyoruz. Çaldýklarýmýzý þekillendirip süslüyoruz sonra kendimizle arkadaþlarýmýz ve tanýmadýklarýmýzla paylaþýyoruz. Bu makaleler birileri aracýlýðýyla paylaþýlýyor. Bu birileri 2001'de Diyarbakýr Miroðlu Otel'de tanýþtýðým bianet'in ta kendisi" dedi. "Ýyi ki hala berberiz, güzel þeyler yapýyoruz" diyen Diken,

"Umarým bir gün her iþe soyunmaktan da imtina ederiz ve sadece Kürdi bianet'i yaratýrýz." Ýfadesini kullandý. Ýstanbul'daki Bianet ofisinde gerçekleþen kokteylle Diken, Alankuþ, Sütlaþ ve Ýlkiz'e kesintisiz emekleri için plaket ve hediyeler verildi. Geceye, ÝPS Ýletiþim Vakfý'ndan Füsun Özbilgen, Tuðrul Eryýlmaz, Prof. Dr. Þahika Yüksel, vakýf danýþmalarýndan Fügen Uður, HDP Eþ Genel Baþkaný Ertuðrul Kürkçü ve Ýstanbul milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, gazeteciler Murat Ýnceoðlu, Süleyman Arýoðlu, Murat Çelikkan, Mete Çubukçu, Iþýl Cinmen, Yücel Tunca, Bayram Balcý, Murat Utku, Gözde Kazaz, Uluslararasý Af Örgütü'nden Pýnar Ýlkiz, TGS Baþkaný Uður Güç, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneði'nden Ýlke Gökdemir ve Mert Onur, bianet'in yeni logosunu çizen sanatçý Emre Senan, arayüz tasarýmcýsý Ali Seçkin Karayol, Sarp Kürkçü, Bülent Aydýn, Çiðdem Mater, feminist avukatlardan Filiz Kerestecioðlu katýldý.

Osman ERGÜN

7 Diyarbakýr’da Rojava yürüyüþü DÝYARBAKIR - BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü, Rojava'nýn Cizîré Kontonu'nun özerk yönetimini ilan etmesini Baðlar ilçesinde bulunan 5 Nisan Eþit Özgür Yurttaþ Derneði'nden BDP Baðlar ilçe binasýna kadar yaptýðý yürüyüþle selamladý. Yürüyüþün ardýndan konuþan BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, Rojava'da özerkliðin ilan edilmesinin Kürdistan'ýn 4 parçasýnda coþku ile kutlandýðýný ifade ederek, "Rojava'da ilan edilen özerklik tüm Kürtler için örnek durumdadýr. Bu model tüm dünya için bir örnek teþkil edecektir. Bu güne kadar Rojava halkýnýn direniþini hiçbir devlet kabul etmedi. Sýnýrlarý Rojava halkýnýn üzerine kapatarak açlýkla öldürmek istedi. Ama her þeye raðmen Rojava halký direnerek tüm devletlerin politikalarýný boþa çýkardý ve kendi yönetimini ilan etti" dedi. Ardýndan konuþan BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Fýrat Anlý ise, Rojava halkýnýn sonuna kadar yanýnda olduklarýný ifade ederek, "Rojava halkýnýn özgürlüðü Ortadoðu'nun özgürlüðüdür, kadýn özgürlüðüdür, ezilen halklarýn özgürlüðüdür. Bizler Amed halký olarak Rojava'nýn özerkliðini selamlýyoruz" dedi. Baþbakan'a da çaðrýda bulunan Anlý, Rojava üzerinde yürütülen politikalara son verilmesi gerektiðini ifade ederek, "Bu gün yeni bir süreç yaþanýyor. Gelin bu süreci hep birlikte destekleyelim. Kürt halkýnýn örgütlenmesini engelleyen politikalardan vazgeçin. Gelin birlikte Efrin'e Kobani'ye selam gönderelim. Budan sonra da Rojava ile atacak yüreðimiz" þeklinde konuþtu. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan kitle sloganlar eþliðinde daðýldý. (DÝHA)


8

HABER

“Yaþam i s e l e d müca ” r a l r o y veri

Hasta tutsaklarýn durumunu kamuoyuna duyurmak için ÝHD, TÝHV, TUHAD-DER, SES, Diyarbakýr Barosu ve Diyarbakýr Tabip Odasý'ndan oluþan komisyonun verilerine göre; þu an cezaevlerinde 750 ile 780 arasýnda hasta tutuklu var. Diyarbakýr Tabip Odasý Baþkaný ve Cezaevi Komisyonu üyesi Cengiz Günay, hasta tutsaklardan 160'ýnýn durumunun aðýr olduðunu ve bunlarýn içinde 50'sinin kanser hastasý olduðunu ve hayatta kalma mücadelesi verdiklerini vurguladý

Diyarbakýr Tabip Odasý Baþkaný ve Cezaevi Komisyonu üyesi Cengiz Günay

DÝYARBAKIR - Türkiye ve bölge cezaevlerinde bulunan hasta tutuklularýn durumu giderek kötüleþirken, yetkililerin bu konudaki sessizliði ise devam ediyor. Hasta tutuklularýn durumunu kamuoyunun gündemine getirmek için Diyarbakýr'da 2012 yýlýnda ÝHD, TÝHV, TUHAD-DER, SES, Diyarbakýr Barosu ve Diyarbakýr Tabip Odasý'ndan bir komisyon oluþturuldu. Komisyonun yaptýðý çalýþma kapsamýnda þuan Türkiye cezaevlerinde 750 ile 780 arasýnda hasta tutuklu bulunduðu belirtilerek, 160 adli ve siyasi tutuklunun durumunun ise aðýr olduðu aktarýldý. Bu tutuklularýn 50'sinin özellikle kanser hastasý olduðu kaydedilirken, bu tutuklularýn bir an önce serbest býrakýlarak tam teþekkülü hastanede tedavi altýna alýnmasý gerektiðinin altý çizildi. Diyarbakýr Tabip Odasý Baþkaný ve Cezaevi Komisyonu üyesi olan Cengiz Günay, cezaevlerinde bu-

lunan hasta tutsaklarýn durumlarýnýn hiç iyi olmadýðýný belirterek, bundan sonraki çalýþmalarýnda hasta tutsaklarýn durumlarýný deðerlendirmek ve bu konuda hareket etmek için çalýþmalar yürüteceklerini kaydetti.

“160 adli ve siyasi tutsaðýn durumu kritik” Günay, "Biz oluþturduðumuz komisyonlarla hasta tutsaklarýn durumunu deðerlendirmek üzere uzun süredir çalýþma yürütüyoruz. Verilere göre þuanda cezaevlerinde bulunan hasta tutsaklarýn sayýlarý ailelerin ve avukatlarýn oluþturduðu mevcut sayý 750 ile 780 arasýnda. Bunlarýn içerisinden 160 adli ve siyasi tutsaðýn durumunun çok aðýr olduðunu tespit etmiþ durumdayýz. Bunlardan 50 hasta tutsaðýn özellikle kanser hastasý olduðu ve bunlarýn bir an önce serbest býrakýlarak tam teþekküllü bir hastanede tedavi edilmesi gerekir. Biz komisyon olarak þu anda yeni

27 Ocak 2014 Pazartesi bir çalýþma içerisine girdik" dedi. Hasta tutsak sayýsýnýn mevcut sayýnýn üstünde olduðunu düþündüklerini dile getiren Günay, "Özellikle siyasi tutsak olarak tabir ettiðimiz tutsaklarýn belge ve bilgilerini toparlayarak bunu biraz daha net ve resmi hocalarýn desteðiyle akademik bir duruma getirmeyi düþünüyoruz" diye belirtti. Günay, hasta tutsaklarýn dosyalarýný yeniden incelediklerini söyledi.

“Tutsaklar yaþam mücadelesi veriyor” Genel olarak cezaevinde bulunan hasta tutsaklarýn yaný sýra diðer tutsaklarýnda cezaevi koþullarýndan dolayý durumlarýnýn iyi olmadýðýný ifade eden Günay, hasta tutsaklarýn durumlarýnýn çok aðýr olduðunu ve hayatta kalma mücadelesi verdiklerini vurguladý. Günay þöyle devam etti: "Cezaevlerinde bulunan hasta tutsaklar tabirini artýk aðýr hasta tutsaklar diye söyleyebiliriz. Çünkü bunlar son dönem içerisinde cezaevinde artýk yaþamlarýný kaybetme aþamasýna gelmiþtir. En son bir kalp krizi sonucu yaþamýný yitiren tutsaðý örnek verebiliriz." Tabipler Odasý olarak hastaneleri gözetleme sonucunda Diyarbakýr'da mahkum koðuþunun olmadýðýný ve tutsaklarýn tam teþekküllü tedavi edilmediðini kaydeden Günay, "Hasta tutsaklar mahkum koðuþu olmayan hastanelerde ameliyat edilemiyor. Bununla ilgili bizim hem Diyarbakýr Üniversitesi Hastanesi'ne hem de Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne resmi anlamda yazdýðýmýz yazýlar var. Maalesef özellikle Diyarbakýr Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde mahkum koðuþlarýnýn bodrum katýnda olmasý nedeniyle orayý basan yaðmur sularýndan dolayý tadilat etmeyi düþünüyorlar ve 3 defadýr orasý ihaleye çýkartýlýp yapýlmýyor. Diyarbakýr'da mahkum koðuþunun olmamasý ve yapýlmamasý buradaki yöneticilerin iþgüzarlýðýndan kaynaklanýyor. Burada mahkum koðuþu olmadýðýndan hasta tutsaklar il dýþýna yani Urfa, Elazýð ve Malatya'ya gönderilerek oralarda ameliyat ediliyorlar. Ameliyat sonrasý ring araçlarýyla uygun olmayan koþullarda cezaevlerine götürülüyorlar. Aile buradan oraya gidip il dýþýnda hastalarýný beklemek zorunda kalýyor" diye konuþtu.

“Hasta tutsaklarý ziyaret edeceðiz”

Cezaevi komisyonu olarak bu uygulamalarýn bir an önce son bulmasýný, son bulmadýðý taktirde suç duyurusunda bulunacaklarýný ifade eden Günay, kurduklarý 6 komisyonla Türkiye ve bölgedeki cezaevlerinde bulunan hasta tutsaklarý ziyaret edeceklerini ve komisyona ulaþamayan hasta tutsaklarýn ailelerine avukatlar aracýlýðýyla ulaþacaklarýný belirtti. Diyarbakýr D Tipi Kapalý Cezaevi'nde Aile Hekimliði yapan doktorlarýn olduðunu ancak bu doktorlarýn kýsa bir süre zamanda ayrýldýklarýný belirten Günay, "Cezaevinde Aile Hekimi çalýþýyordu bunlar ayrýlýnca görevlendirme ile oraya doktor atamasý yapýlmaya çalýþýlýyor. Bu oradaki doktorun oradaki hastalarý yeni görmesi kronik hastalýðý olan ve kanser olan hasta tutsaklarýn takibinde sýkýntý çýkartýyor. Özellikle hastalarýn ring araçlarýyla taþýnmasýna karþý bir önerimiz olacak. En azýndan orada bir ambulansla hastalarýn taþýnmasýný saðlamak için bir görüþme talebinde bulunaðýz" diye belirtti.

“Raporumuzu Adalet Bakanlýðý'na sunacaðýz” Cezaevlerinde bulunan hasta tutsaklarý ziyaret ettikten sonra cezaevi müdürleri ve Adalet Bakanlýðý'na raporlarý sunacaklarýný söyleyen Günay þunlarý kaydetti: "Hasta tutsak gitmiþ olduðu hastanelerde raporlar alýyor mevcut durumunu ifade eden raporlar yasa gereði bu raporlar Adli Týp Kurulu'na gönderiliyor. Adli Týp Kurulu'na gönderildiði zaman oradaki heyet tarafýndan bu raporlar deðerlendiriliyor ve bu raporlara bakarak aðýr hasta tutsak olarak belirtilen raporlarý olan tutsaklarýn tedavi amaçlý geri kalan ömürlerini aileleriyle geçirmesi için býrakýlýyordu. Son dönem uygulamalarda özellikle hastanelerden alýnan raporlar adli týp uzmanlarý tarafýndan tam olarak yeterli kabul edilmiyor. Bu uygulama içerisinde bazý siyasi kararlarýn olduðunu da düþünüyoruz. Önceliðimiz þu anda acil olan 50 hasta tutsak ile ilgili býrakýlmalarý ve bir an önce tedavileri yapýlmasýdýr. Birçok tutsak kanser hastasý. Biz komisyonlar olarak hasta tutsaklarýn tümünü ziyaret ettikten sonra cezaevi müdürlerine ve Adalet Bakanlýðý'na raporlar sunacaðýz." (DÝHA)


27 Ocak 2014 Pazartesi

HABER

9

Dilan sinemasý satýsa cýkarýldý Mercan: Aðaçlara týrmanýr, filmleri izlerdik

Diyarbakýr'ýn simgelerinden olan ve uzun yýllar kentin eðlence ve sosyal aktivitelerinin sergilendiði mekanlarýn baþýnda gelen Dilan Sinemalarý'nýn bulunduðu bina satýþa çýkarýldý. Binayý satýn almak için bazý AVM markalarýnýn görüþmeler yaptýklarý öðrenildi

Diyarbakýrlý Gazeteci yazar Mehmet Mercan, Dilan Sinemasý ile ilgili yazdýðý bir yazýda sinemanýn açýlýþýnýn o dönemde adeta olay olduðunu, sinemanýn o tarihlerde ''Balkanlarýn En Büyük Sinemasý'' olarak ün yaptýðýný söylüyor.

Lokman AYDOÐAN DÝYARBAKIR - 1950'li yýllarda kurulan Ortadoðu ve Balkanlarýn en büyük sinemasý olan Dilan sinemalarý'nýn binasý satýlýða çýkarýldý. Binayý almak için AVM markalarýnýn görüþmeler yaptýklarý öðrenildi. Yeniþehir ilçesi Daðkapý Meydaný'nda yer alan Dilan sinemalarý'nýn da içinde olduðu bina Dilan ailesi tarafýndan satýlýða çýkarýldý. Dilan ailesi tarafýndan 1951 yýlýnda Ermeni asýllý mimar Harutyan Sarafyan'a yaptýrýlan ve 5 yýlda bitirilen 3 katlý ve opera tarzý inþa edilen bina, döneminde Ortadoðu ve Balkanlarýn en büyük sinemasý olarak biliniyordu. 1951-56 yýllarý arasýnda yapýlan, binbeþyüz kiþilik ve 2 bin 200 metrekare alan üzerine kurulu Dilan sinemalarý, Diyarbakýr'in yakýn tarihinde birçok etkinliðe ev sahipliði yapmýþ binalarýn baþýnda geliyor. 270 localý olan ve opera tarzýnda inþa edilen Dilan sinemasý, 18 metrekarelik perdesi ile de döne-

minde 'Türkiye'nin en büyük perdeli sinemasý' olarak da anýlýyordu. 1960 ve 70'li yýllarda Diyarbakýr'in eðlence merkezlerinden biri olan Dilan sinemalarý, zamanýnda birçok legal ve illegal parti, dernek, fraksiyon toplantýlarýna da ev sahipliði yapmýþtý. Kýþlýk ve yazlýk sinemalarý ile bir döneme adýný yazdýran Dilan sinemalarý, 70'li yýllarýn ortalarýnda yazlýk bölümünü kapatarak ilk mekansal deðiþikliðe gitti. Binadaki deðiþim sonraki yýllarda da devam etti. 90'lý yýllarýn baþýndan itibaren binanýn birçok bölümü birahane, kýraathane ve pavyonlara kiralandý. Daha sonra localarý ile anýlan Dilan sinemalarýnýn localarý yýkýlarak 2000 yýlýnda düðün salonu ve cep sinemalarýna çevrildi. Daha sonra bir büyük salon ola-

rak düðün salonu ve 5 ayrý cep sinemasýna dönüþtürülen Dilan sinemalarý, bundan da bir sonuç alamayýnca, Dilan ailesi tarafýndan satýlýða çýkarýldý. Bina için tanýnmýþ AVM markalarýnýn görüþmelerde bulunduðu öðrenildi. 60 ve 80'li yýllar arasýnda kentin en önemli eðlence merkezlerinden olan ve sosyal aktivitelerin sergilendiði yer olma özelliði taþýyan Dilan sinemalarýnýn kapanmasý ile Diyarbakýr'in yakýn dönem tarihinde birçok ilklere imza atan bir yapý da böylece tarihe karýþmýþ olacak. Bir dönemin sosyal yaþantýsýna damgasýný vuran, Dilan sinemalarý, bölgede sinema kültürünün oluþumuna ve geliþimine önemli katký saðladý. Sinemanýn sahibi olan Nejat Dilan, 2009 yýlýnda perdelerini kapatarak, Ýstanbul'a yerleþmiþti.

Ýlim-Der’e bombalý saldýrý

Baðlar ilçesinde Peygamber Sevdalýlarý Platformu'na üye derneklerden Ýlim, Kültür, Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði temsilciliðine önceki gün akþam saat 21.30 sularýnda kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan tahrip gücü yüksek 2 adet el yapýmý bomba atýldý

DÝYARBAKIR- Diyarbakýr'da, Ýlim, Kültür, Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'ne önceki gün akþam kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan el

yapýmý bomba atýldý. Edinilen bilgilere göre, Baðlar ilçesinde Peygamber Sevdalýlarý Platformu'na üye derneklerden Ýlim, Kültür, Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði temsilciliðine önceki gün akþam saat 21.30 sularýnda kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan tahrip gücü yüksek 2 adet el yapýmý bomba atýldý. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken dernek binasýnda maddi hasar meydana geldi. Görgü tanýklarý, saldýrganlarýn hedeflerinin Ýlim-Der'e bomba atmak olduðu, ancak fýrsatýný bulamayýp bombalarý yakýnýna atýklarýný iddia etti. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

Dilan'ýn modern yapýsý ve ciddi iþletmeciliði ile Diyarbakýr'ýn sosyal yapýsýna olumlu katký saðladýðýný anlatan Mercan þunlarý söylüyor: ''Özellikle hemen her gece çok sayýda ailenin gelmesi diðer müþterilerin daha sakin film izlemelerini saðlýyor, hatta kýyafetlerini dahi düzeltme ihtiyacý yaratýyordu. Örneðin artýk þalvarla sinemaya gelenlerin sayýsýnda azalma olmuþtu. Filmlerdeki sahnelerin heyecanýna kapýlan bazý müþteriler elleri fenerli teþrifatçýlar tarafýndan uyarýlýyor, direnenler sinema dýþýna çýkarýlýyordu. O yýllarda filmlerin tanýtýmý kentin çeþitli semtlerindeki duvarlarda bulunan panolara afiþler asýlarak yapýldýktan baþka faytonlarla cadde ve sokaklar gezilerek de yapýlýyordu. Özellikle yeni filmlerin afiþleri faytonlarla sokak sokak gezdirilir, ayrýca da megafonla tanýtýlýrdý. Tanýtým yapýlýrken bu filmlerin ünlü oyuncularýnýn özellikleri de belirtilirdi. Biz çocuklar, kýzýlderili, kovboylu macera filmlerini tercih ederdik. 1940'lý 1950'li yýllarda sinemalarda öðrenci ve kadýn günleri yapýlýrdý. Çarþamba ve Cumartesi günleri öðrencilere indirimli matine düzenlenirdi. Cuma günleri de kadýnlar matinesi vardý. Gece kesinlikle yanýnda ailesi olmayan çocuklar sinemalara alýnmazdý. Biz çocuklar geceleri, yazlýk sinemalara yakýn yerlerdeki aðaçlara týrmanýr, ya da komþu damlara çýkar filmleri uzaktan da olsa izlemeye çabalardýk.''


10

HABER

27 Ocak 2014 Pazartesi

‘O bölge konuta ACILMAYACAK’

DÝYARBAKIR - Proje hazýrlama çalýþmalarý devam eden Dicle Vadisi Projesi'nde sona gelindi. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan yapýlacak projeyle On Gözlü Köprü bölgesinde sosyal alanlar oluþacak. Hazýrlanan projeyle ilgili bilgi veren Çevre ve Þehircilik Diyarbakýr Ýl Müdürü Mustafa Temel, Dicle Vadisi Projesi'nin Bakanlýðýn ana gündeminde yer aldýðýný söyledi.Ýmar ihalesinin geçtiðimiz Aralýk ayýnda yapýldýðýný belirten Temel, Þubat ayýnda ise, imar planý ve 1. etap uygulamasýnýn teslimatý yapýlacaðýný kaydetti. Yapýlacak projenin Diyarbakýr'ýn akciðeri þeklinde tasarlandýðýný ifade eden Temel, projede belediyele-

rin de yer aldýðýný bildirdi.

“Ana gündem Dicle Vadisi” Temel, "Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü olarak, Diyarbakýr'da kentsel dönüþüm çalýþmalarýna son hýzla devam ediyor. 6306 Sayýlý Afet Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürmesi Hakkýnda Kanun kapsamýnda iki önemli çalýþmamýz devam ediyor. Bunlardan biri, Dicle Vadisi Projesi'dir. Yýllardýr birçok kurum tarafýndan yapýmýyla ilgili projeler üretilmesine raðmen, Dicle Vadisi hayata geçirilemedi. Þu an bu proje Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn ana gündemi konumunda. Dicle Vadisi bölgesi, þehir ile yeþil alan baðlantýsýný kurarak, þehir halkýnýn dinlenme ihtiyacý-

Darp ettiði doktordan

ÖZÜR DÝLEDÝ

ýr Eðitim ve Ekim ayýnda Diyarbak nde Dr. Recep Araþtýrma Hastanesi' sta yakýný ÞemGüzel'i darp eden ha akýr Tabip Odadin Karaköse Diyarb n özür diledi sý'na gelerek hekimde

ný karþýlayacak ve þehrin akciðerini oluþturacak þekilde planlanmaktadýr. Bakanlýðýmýzca belirlenen ilk etap uygulama alaný, kuzeyde Hevsel Bahçeleri, güneyde On Gözlü Köprü, batýda OvabaðDiyarbakýr yolu, doðu yakasýnda ise Kýrklar Daðý'nda sýnýrlanan alanda baþlayacaktýr. Bakanlýðýmýz bu çalýþmanýn imar ihalesini Aralýk ayý içerisinde baþlattý. Þubat ayýnda ise imar planý ve 1. etap uygulamasýnýn teslim aþamasý olacak" dedi.

“O bölge konuta açýlmayacaktýr” Temel, "Yapýlacak projede yasal, yönetsel ve teknik yöntemlerin uygulanabilir ve uygulama sürecinde yer alan eylemlerin tasarým ve programlanmasý, Dicle Nehri'nin kenarýnda halkýn kullanýmýna yýl boyu açýk olacak þekilde, engelli, çocuk ve yaþlý ve benzeri dezavantajlý gruplarý da gözeterek, çocuk parký, mesire alanlarý, yürüyüþ parkurlarý, bisiklet yollarý gibi sosyal alanlarýn donatýlmasý hedefleniyor. Ayrýca, Diyarbakýr Büyük-

DÝYARBAKIR - 9 Ekim 2013'te Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde kulak burun boðaz doktoru Dr. Recep Güzel'i darp eden hasta yakýný Þemdin Karaköse, hekimden özür diledi. Konuya iliþkin Diyarbakýr Tabip Odasý'nda basýn toplantýsý düzenlendi. Toplantýya BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkan yardýmcýsý Þemsettin Yýlmaz, Diyarbakýr Tabip Odasý Baþkaný Cengiz Günay, Dr. Recep Günay, darp edilen hekim Recep Güzel ve Þemdin Karaköse ile kardeþi Seyithan Karaköse katýldý. Diyarbakýr Tabip Odasý Baþkaný Cengiz Günay, hastanelerde hasta yakýnlarýnýn tepkili olduðu durumlarýnýn olduðunu belirterek, hastanelerde bulunan

þehir Belediyesi' alan yönetimiyle beraber UNESCO teklifi çalýþmamýz devam ediyor. Bakanlýðýmýza, Dicle Vadisi Projesi ile ilgili uygulamalarý, alan yönetiminin planýný gönderdik. Bakanlýðýmýz da UNESCO teklif çerçevesinde bu çalýþmalarý yürütüyor. Basýnda Dicle Vadisiyle ilgili sürekli olumsuz haberler yansýyor. Bu haberlerin nedeni ise, Dicle Vadisi Projesi'nin uygulanacaðý yerin rezerv yapý alaný adý altýnda ilan edilmiþ olmasýdýr. Halkýmýz müsterih olsun, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý olarak o bölgeyi kesinlikle yatýrým, konutlaþtýrma gibi bir çalýþmayý asla öngörmüyoruz. O bölge konuta açýlmayacaktýr. Tüm bu çalýþmalarý belediyelerle birlikte yürütüyoruz. Belediyelerle aramýzda bir diyalog problemi de bulunmamaktadýr" diye konuþtu.

“Suriçi mastýr planý hýzla devam ediyor” Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn Dicle Vadisi Projesi dýþýnda Suriçi Mastýr Planý çalýþmasýnýn da hýzla devam ettiðini aktaran Temel, bu kapsamda çok sayýda eski yapýyý kamulaþtýrdýklarýný söyledi. Temel, "Mastýr planýmýz

doktorlarýn ve hekimlerin kendi iþlerini tam teþekkülü yaptýklarýný söyledi. BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkan yardýmcýsý Þemsettin Yýlmaz ise, yaþanan olayýn ardýndan Günay ve Güzel'in kendilerine intikal ettiðini belirterek, "Bu olay bize intikal edildiðinde darp edilen Recep beyin yanýnda olmak istedik. Onun þahsýnda tüm hekim ve doktorlarýn yanýndayýz. Sýnýrýn öte tarafýnda bir kaos yaþanmaktadýr. Bu nedenle karþý karþýya kalan sýkýntýlar devam ediyor. Hekimler hasta olan kiþilere yönelik elinden gelenleri yapýyor. Bu nedenle hasta yakýnlarýna çaðrýmýz þudur; kavgayla ve þiddet uygulayarak sorunlar çözülemez. Bu so-

Çevre ve Þehircilik Diyarbakýr Ýl Müdürü Mustafa Temel, “Basýnda Dicle Vadisiyle ilgili sürekli olumsuz haberler yansýyor. Bu haberlerin nedeni ise, Dicle Vadisi Projesi'nin uygulanacaðý yerin rezerv yapý alaný adý altýnda ilan edilmiþ olmasýdýr. Halkýmýz müsterih olsun, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý olarak o bölgede kesinlikle yatýrým, konutlaþtýrma gibi bir çalýþmayý asla öngörmüyoruz. O bölge konuta açýlmayacaktýr” dedi geçen ay itibariyle Bakanlýðýmýza teslim edildi. Mastýr planý kapsamýnda Ulu Cami civarýnda 50 dolayýnda taþýnmazý kamulaþtýrdýk. Diðer yerlerdeki kamulaþtýrma çalýþmalarýmýz son sürat devam ediyor. Yakýn bir zamanda Ulu Cami bölgesinde 80 civarýnda taþýnmazý kamulaþtýrarak, camiyi daha ferah ve kullanýlabilinir bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Ayrýca mastýr planýný ön gördüðü yaklaþýk olarak Suriçi'nde 400 yakýn yüksek riskli yapýyý yýkmayý düþünüyoruz. Bakanlýðýmýzýn bu kapsamda çeþitli teþvikleri de var. Teþviklerle vatandaþlarýmýzý faydalandýrmayý hedefliyoruz" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

runlarýn yaþanmamasý için büyük bir çaba içinde olacaðýz" dedi. Yýlmaz'ýn ardýndan konuþan Dr. Recep Güzel ise, 14 yýldýr hekimlik yaptýðýný belirterek, yurttaþlarýn saðlýk durumlarý için çalýþmak zorunda olduklarýný söyledi. Karaköse tarafýndan darp edildiðini ve adli sürecin devam ettiðini iþaret eden Güzel, "Yaþanan olayla birlikte adli süreç devam ediyor. Bu olaylarýn tekrarlanmamasýný istiyoruz. Saðlýk açýsýndan þiddetlere bir son verilmesini istiyoruz" diye konuþtu. Ardýndan konuþan Karaköse ise, yaþanan olayýn ardýndan Güzel'i darp ettiði için özür dilediklerini belirtti. (DÝHA)


11

YAÞAM

27 Ocak 2014 Pazartesi

3 günde 4 kadýn katledildi!

Son üç gün içinde sadece Diyarbakýr’da 4 kadýn katledildi. Yargýnýn “akli dengesi bozuk”, “cinnet geçirdi”, “tahrik indirimi” gibi gerekçelerle katilleri cezasýz býrakmasý yada az cezaya çarptýrmasýna tepki gösteren kadýn kurum temsilcileri, Kürt kadýnlarýn eril zihniyeti besleyen þiddet ile devlet þiddeti arasýnda kaldýðýný ama asla yýlmayacaklarýný belirtti

Ayse ÇAÇAN

DÝYARBAKIR - Kadýna yönelik þiddetin her geçen gün arttýðý Türkiye'de þiddet uygulayan, kadýný katleden erkeðin devlet tarafýndan "tahrik" indirimi alarak, "akli dengesi bozuk" ve "cinnet geçirdi" gerekçeleri ile cezasýz býrakýlmasý gündemde ki yerini koruyor. Sadece 2014 yýlýnýn ilk ayýnda 12 kadýnýn katledilmesi bu gerçeði bir kez daha gözler önüne seriyor. Katledilen kadýnlarýn dördünün Diyarbakýrlý olmasý da devlet kaynaklý þiddetin beslediði zihniyetin bölgedeki etkilerini bir kez daha gösteriyor. 22 Ocak'ta Sevilay Sülüntay (19) surlardan itilerek katledildi. Sevilay'ýn katili "akli dengesi bozuk" olduðu iddiasýyla Elazýð Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesine gönderildi. Kayapýnar ilçesinde eþi Mübarek Turan'ý elektrik vererek katlettikten sonra gözaltýna alýnan Veysi Turan, sorgusunda deli rolü yaptý. Katil zanlýsý, "Doðum yaptýðý için yorgundu o uyuduktan sonra cinler benim yanýma gelip eþimi öldürmemi söyledi" dedi. 23 Ocak'ta Bahar Ebrem adlý kadýn tartýþtýðý eþi tarafýndan býçakla sýrtýndan yaralandý.

‘Kadýn þiddet sarmalýna geri dönüyor’ Böylesi örneklerin bölgede sýkça yaþandýðýný belirten ve özellikle kadýn katliamlarýnýn AKP döneminde artýþ gösterdiðini

kaydeden Yeniþehir Kadýn Eðitim ve Psikolojik Danýþmanlýk Merkezi Koordinatörü Neslihan Baþak, "Kadýn katliamlarýnýn artýþ göstermesi devletin polis devleti haline gelmesindendir. Yetkileri artan polisler ayrý bir iktidar haline geliyor. Polis devletinde kadýnlarýn ezilmesi ve hem devlet kaynaklý hem de zihniyet kaynaklý þiddet görmesi de haliyle daha fazla artýyor" dedi. Þiddete uðrayan kadýnýn ilk olarak baþvurduðu merciinin resmi makamlar olduðunu ve doðrudan karakolda polis ile karþý karþýya geldiðini ifade eden Baþak, polisin kadýný tekrar eve gönderme yaklaþýmý ile polisin kadýný sözleriyle ve yaklaþýmýyla taciz etmesi ve þiddet uygulamasýnýn o kadýnlarý þikayetinden vazgeçmesine neden olduðunu belirtti. Güvenliði tehdit edilen kadýnýn tekrar þiddet sarmalýna itildiðinin altýný çizen Baþak þunlarý aktardý; "Koruma talep eden kadýn korunamadýðý için erkek þiddetinden ve devlet þiddetinden sonra ölüme mahkum edilmiþ oluyor ve kadýn cinayetleri bu þekilde artýyor. 2013 yýlýnda 783 kadýn erkek þiddetine maruz kaldý. Bunlar sadece bildiklerimiz bir de gizli olan taraflarý da var. 214 kadýn katledildi."

‘Katliamlarýnda medyanýn rolü büyük’ Devletin tecavüzcüleri ve katilleri koruduðunu belirten Baþak, "2014'e gireli daha bir ay bile olmadý. Bu 20 gün içerisinde bile 12 kadýn öldürüldü. 6 kadýn Kürdistan bölgesinde öldürüldü. Medyanýn çok payý var bu noktada. Çünkü hem kadýna yönelik þiddeti biraz daha erkek bakýþ açýsý ile gündemleþtiriyor. Biraz daha devletin ve sistemin dilini kullanarak bu haberleri yansýttýklarý için insanlar eþini öldüren erkeðin alacaðý cezaya acýyarak bakýyorlar ne yazýk ki. Medya tacize maruz kalan bir kadýný tecavüz eylemi gerçek-

leþmediði için suçlu görebiliyor. Bir kadýnýn öldürülmesi ana akým medya için haber deðeri bile taþýmýyor. Kadýnlarýn öz savunma yetilerini güçlendirmesi gerekiyor. Çünkü taciz ya da tecavüz ile karþý karþýya kalan kadýnýn yaþadýðý ilk þok oluyor. Kadýn þokta kaldýðý için kilitleniyor ve bir þey yapamaz hale geliyor. Tecavüzcü ve tacizci bundan besleniyor. Erkek þiddetini bir kez daha uyguluyor. Ya sözüyle seni taciz ediyor ya bedeni ile taciz ediyor" ifade etti.

Neslihan BAÞAK

‘Þiddet kamusal alandan özel alana itiliyor’

Kadýn katliamlarýnýn önüne geçmek için kadýnýn öz savunmasýný geliþtirmesi ve örgütlülüðünü güçlendirmesi gerektiðine vurgu yapan Baþak, "Türkiye'de kadýna yönelik katliam, taciz ve tecavüzlerin önüne geçmek için yapmamýz gereken þey kadýn örgütlülüðünü kesinlikle güçlendirmek, var olan mücadeleyi daha fazla büyütmek ve kadýnlarýn yine maruz kaldýklarý þiddeti kesinlikle görünür kýlmaktýr. Bunun için kadýnlarýn o var olan þiddeti bahsettiðimiz teþhir yöntemi ile gündeme getirmesi gerekiyor ki umutlu olduðumuz özellikle 90 kuþaðýnýn en azýndan bu þiddetin içerisinde kalmamasý gerekiyor. Erkek þiddeti salt bir erkeðin þiddeti deðildir, kamusal bir olaydýr. Þiddetin

görünürlülüðünün bu kadar az olmasýnýn sebebi bunun özel alana itilmesidir. Devlet özel alan ve kamusal alan ayrýmýný o kadar iyi yapýyor ki ýsrarla þiddeti kamusal alandan çekip özel alana itmeye çalýþýyor" diye konuþtu.

‘Devlet kadýnlara þiddet uyguluyor’ Bölgede kadýnlara yönelik taciz ve tecavüzlerin arkasýnda asker, korucu ve polislerin çýktýðýný ve bunun özel bir politika olduðunu ifade eden Baþak, "Kürdistan'da bizim en çok karþýlaþtýðýmýz þey asker ve korucu tecavüzleridir. Bu askerler ve korucular iktidardan ve devletten besleniyorlar. Bir askerin tecavüzcü olmasý devlet için hiçbir þeyi ifade etmez. Çünkü devlet için asker tecavüz etmez. Ama Kürdistan'da asker Kürt kadýnlarýna tecavüz ediyor. Kürdistan'da askerler kadýnlara þiddet uyguluyorl. Korucular da askerlerden beslenerek bu gerçeði yapýyorlar. Devlet topraklarýmýzýn ýrzýna geçmiþ ve bunun üzerinden kadýn bedenine yönelmeye baþlýyor. Ve bunu hiç bir kaygý gütmeden yapýyor. Çünkü tecavüzcü askeri ve tecavüzcü devleti koruyan bir yargý var. Devlet kadýnlardan korktuðu için asker eliyle korucu eliyle özellikle Kürt kadýnlarýna yönelik bunu yapýyor. Bunun böyle gitmeyeceðini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çünkü devlet kadýn örgütlülüðü ve kadýn dayanýþmasýyla mücadele edecek güçte deðil" dedi.

‘Eril zihniyetin ürünü þiddet’ Kadýna yönelik taciz, tecavüz ve katliamlarýn tek bir nedene baðlamaktan ziyade bin yýllardýr süren bir zihniyetin ürünü olduðunun altýný çizen Ekin Ceren Kadýn Merkezi Sosyologu Ayþe Çaçan, "Nitekim eril zihniyetin kendini var ettiði toplumlarda kadýn katliamlarý kadýn kýrýmlarý, kadýn

bedenleri üzerinden tahakküm kurma, var olan bir gerçekliktir. En genel itibarý ile dediðimiz gibi eril zihniyetin ürünüdür ve bunu bölgelere, þehirlere ya da farklý farklý mekânlara göre ayýrmaktan ziyade yine ayný þekilde bu zihniyetin ürünü olarak kendini göstermesi þeklinde açýklamanýn daha doðru olduðunu düþünüyoruz" dedi. Kadýna yönelik taciz, tecavüz ve katliamlarýn bir zihniyet sorunu olduðunu kaydeden Çaçan þunlarý aktardý; "Taciz ve tecavüz olaylarýnda kadýn katliamlarýnda polis, asker ya da belli kolluk güçleridir, koruculardýr gibi bir ayrým yapmak yerine eril zihniyetini ilerletenler bu tür katliamlarda da birebir rol alýyor. Bu da sistemin ve zihniyetin ne kadar güçlü olduðunu ve bu gücü o kiþilerin kendinde bulduðunu gösteriyor. Ama þöyle bir gerçeklik ki bu zihniyet var olan toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden de kendini çok açýk þekilde besleyebiliyor. Bunlarýn olmamasý için var olan sistem ve rollere dur deme adýna bizler kadýn kurumu olarak, kadýn örgütleri olarak, bu çalýþmalarda yer alan kadýnlar olarak bir çok alanda mücadele gerçekleþtiriyoruz" diye konuþtu.

‘Baskýlar bizi yýldýrmaz daha da ilerletir’ Kadýn mücadelesinin herhangi bir noktada durmadýðýný, her geçen gün artarak devam ettiðini ifade eden Çaçan, "Özellikle bin yýllardýr süren eril zihniyeti yaþamak ve yaþatmak için kendini var eden kiþi ve kurumlar þunu çok iyi anlamalýdýr. Artýk kadýn mücadelesi hiçbir þekilde baský altýna alýnamaz. Dönem dönem bu baskýlar yaþandý. Dur demek için zindanlara atýldýlar, en son yaþanan Paris'te üç Kürt siyasetçinin katledilmesini örnek olarak verebiliriz. Þunu çok iyi bilsinler ki bunlar bizi yýldýrmaz daha da ilerletir" diye konuþtu. (DÝHA)


12

HABER

27 Ocak 2014 Pazartesi

Kürtlerden esinlenecekler

DÝYARBAKIR - Norveç Kýzýl Parti Gençlik Kollarý üyelerinden oluþan 5 kiþilik grup, bölgeye gelerek Kürt tarihi, Kürt hareketi ve Kürt gençlerinin verdiði mücadeleyi daha iyi anlayabilmek için ziyaretlerde bulundu. 15 Ocak'ta Diyarbakýr'a gelen Kýzýl Parti Gençlik üyeleri Lice'de PKK'lilere Norveç Kýzýl Parti Gençlik ait mezarlýk, Kollarý üyelerinden oluþan Fis köyünde 5 kiþilik grup Diyarbakýr'a PKK'nin kugelerek çeþitli temaslarda ruluþunun ilan edildiði bulundu. Amaçlarýnýn Kürt ev, Hevsel tarihi, Kürt hareketi ve bahçeleri, gençliðinin verdiði mücade- Diyarbakýr leyi daha iyi anlamak, ya- surlarý, Hakýndan görmek olduðunu sankeyf ve Nusaybin'e belirten Kýzýl Parti Gençlik giderek ziyaKollarý üyesi Gyro Fjerme- retlerde budal, "Bu coðrafyada bizim lundu. Kýzýl gündelik hayatýmýzdan çok Parti Gençlik uzak bir gerçeklik var. Bu- üyeleri son olarak BDP rada verilen mücadeleye Genç Kadýn özgürlük için halký için ha- Meclisi þöleniyatýný vermiþ insanlar var. ne katýldý. Bu da bu mücadelenin ne Bölgeye gelekadar önemli olduðunu rek Kürt tarihi ve hareketini gösteriyor" dedi görüp gözlemlerini Norveç'e götürmek istediklerini belirten Kýzýl Parti Gençlik kollarý sözcüsü Seher Aydar, "Kürdistan'a gelme amacýmýz Kürt tarihini, Kürt hareketini ve Kürdistan gençliðinin verdiði mücadeleyi daha iyi anlamak yakýndan görmektir. Çünkü Norveç'te bunu göstermiyorlar. Sanki böyle bir halkýn verdiði mücadele yokmuþ gibi bir tavýr var. Biz de buna karþý gelip görüp gidip oradaki gençlere aktarmak istiyoruz" dedi.

‘Kendimize örnek alýyoruz’ Bölgedeki gençlik çalýþmalarýnýn gördükleri en güçlü gençlik çalýþmalarý olduðunu ve hem kadýn olarak hem de genel olarak coþkulu, güçlü bir þekilde mücadele verdiklerini kaydeden Aydar þunlarý aktardý: "Kürdistan'daki gençlik çalýþmalarýný kendimize örnek alýyoruz. Kendimiz ile karþýlaþtýrdýðýmýzda çok farklar görüyoruz. Buraya geldiðimde genç yaþta koskoca güçlere karþý tavýr almýþ güçlü gençler görüyorum. Buraya gelen insanlar onlardan güç alýp geri dönüyor. Bu bizim için de öyle oldu. Dünyanýn her yerinde tüm güzel deðiþikleri gençler verdi. Kürdistan'da da bu böyle olacaktýr." Kürt hareketinin kadýn çalýþmalarýnýn çok güçlü olduðunu ifade eden Aydar, "Kadýn çalýþmalarýnýn pratiklerini Kürdistan'da görüyorum. Burada verilen kadýn mücadelesi dünyanýn hiçbir yeri ile karþýlaþtýrýlmayacak kadar ender bir mücadeledir. Kadýnýn özgürlüðü konusunda mücadele gereklidir. Kadýnlar özgür olmasa Kürt halký da özgür olamaz. Bu hareketin bu konuda öncü olmasý çok güzel bir þeydir. Özgürlük kadýnla gelir" diye belirtti.

“Norveç bugün hala Türkiye'ye silah satýyor” Buraya gelme amaçlarýnýn görüp edindiklerini Norveç'e götürüp bir çalýþma haline dönüþtürmek olduðunu söyleyen Aydar, dünyanýn gözünü açmasý gerektiðinin altýný çizdi. Avrupa'da savaþsýz bir ülkede oturup burada olanlarý görmemezlikten gelmenin doðru ol-

madýðýna dikkat çeken Aydar, þöyle devam etti: "Norveç'in Kürdistan'a Türkiye'ye karþý tavrýnýn deðiþmesini istiyoruz. Norveç bugün hala Türkiye'ye silah satýyor. Bu silahlar ne için kullanýlýyor. Bunlar Kürtleri öldürmek için kullanýlýyor. Biz artýk buna karþý Norveç'in tavýr almasýný ve Kürt halkýnýn tarafýnda olmasýný istiyoruz. Biz buradan gittiðimizde de zaten bunlar için çalýþacaðýz. Norveç'in tavrýnýn deðiþmesi için mücadele edeceðiz." 'Ýktidarlarýn tavrý ayný' AKP'nin Kürtlere karþý olan tavrýnýn, Türkiye'deki her iktidarýn Kürtlere olan tavrýnýn aynýsý olduðunu ifade eden Aydar, "Herkesin yapmaya çalýþtýðý þey Kürtleri susturmak, Kürtler yokmuþ gibi davranmak. Kürtlere terörist damgasý vuruluyor ama bizim burada gördüðümüz bir þey var; Kürdistan'da tek bir terörist var o da Türkiye'dir ve bu terörün artýk durmasý lazým. Türkiye Cumhuriyeti Kürtlere uyguladýðý bu ezme politikasýndan vazgeçmeli. Bu coðrafyada Kürtlerin özgürlüðüne kavuþmasýnýn zamaný gelmiþtir. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan Kürt halkýna verdiði mesajlar ile halký barýþa ve mücadeleye daha çok baðlýyor. Bu bakýmdan önderlik çok büyük bir rol oynuyor. Halkýna güç veriyor. Ve onun özgürlüðü olmadýðý sürece Kürt halkýnýn özgürlüðü de olmayacaktýr. Önderliðin özgürlüðüne kavuþmasý lazým ki halk da Önderliði ile birlikte özgür olsun" diye konuþtu.

“Kapitalizmin demokrasisi gençliði susturmuþ” Norveç'teki gençlik mücadelesinin bölgeye göre çok farklý olduðunu ifade eden Aydar, "Bizim istediðimiz toplumla Kürdistan'daki toplum birbirine çok benziyor. Biz de kadýn özgürlükçülüðü, enternasyonal düþünce tarzý, sýnýflarýn, iktidarýn olmadýðý bir toplum istiyoruz. Bizler Norveç'te eylem yaptýðýmýzda polis gelip müdahale etmiyor, gazetelerimizi, dergilerimizi durdurmuyor, partilerimizi kapatmýyor. O yüzden konuþma özgürlüðümüz var, ama ona raðmen gençlik hareketi istediðimiz büyüklükte deðil. Çünkü sorgulama daha az. Yani kapitalizmin demokrasisi gençliði susturmuþ diyebiliriz. O yüzden aslýnda konuþma hakký olan ama susturulmuþ bir gençlik var diyebiliriz. Bu-

radan dünyanýn tüm gençliðine yönelik verilebilecek en güzel mesaj, örgütlenmektir. Yani eðer sen kendi geleceðini deðiþtirmezsen kimse senin geleceðini deðiþtirmez. Eðer sen özgür olmak istiyorsan o özgürlük senin elindedir, bu yüzden örgütlenin" dedi.

“Herkes Kürt halkýndan esinleniyor” PKK'lilere ait mezarlýklarý ziyaret eden ve ziyaret sýrasýnda çok duygulandýðýný belirten Kýzýl Gençlik Parti Kollarý üyesi Maria Serhaug ise "Burada çok önemli anlar yaþadýk ve çok þey öðrendik. Burada verilen mücadeleden kendimize güç kattýk. Bu mücadele ruhu ile Norveç'e döneceðiz. Bizim için bu mücadelede canýný verenlerin anýsýný görmek çok önemliydi. Bilin ki Norveç'te sizi destekleyen yoldaþlarýnýz var. Hem biz hem de dünyada özgürlük için mücadele veren herkes sizin mücadelenizden esinleniyor" diye konuþtu. Kýzýl Parti Gençlik Kollarý üyesi Gyro Fjermedal ise þunlarý aktardý: "Bu coðrafyada bizim gündelik hayatýmýzdan çok uzak bir gerçeklik var. Burada verilen mücadeleye özgürlük için halký için hayatýný vermiþ insanlar var. Bu da bu mücadelenin ne kadar önemli olduðunu gösteriyor" dedi. PKK'lilere ait mezarlýða gittiðinde verilen mücadelenin duygusunu anladýðýný ifade eden Kýzýl Parti Gençlik Kollarý üyesi Herman Thamdruplund, "Burada kendimize biz kimiz? Biz nereden geliyoruz? Sorularýný sorduk. Biz kýzýl gençliðin Kürdistan dayanýþmasýnda en iyi örgüt olmasýný istiyoruz. Üyelerimizi bu konu hakkýnda bilgilendirip onlarýnda Kürdistan'ý bizim gördüðümüz gibi görmesini saðlayacaðýz. Enternasyonal dayanýþma kapitalizme karþý en güçlü silahtýr" diye kaydetti. Kýzýl Parti Gençlik Kollarý üyesi Mari Fjermedal de þunlarý söyledi: "Burada olmak çok güzel. Burada çok etkileyici þeyler gördük. Þehitliðe gitmek bize karþý bir güvendi. Bize yoldaþ olduðumuz hissettirildi. Bu mücadelenin her alanýnýn önemli olduðunu gördük. Ben Abdullah Öcalan'ýn neden bu kadar önemli olduðunu anlýyorum. Abdullah Öcalan bu halký ileri götürecek bir semboldür." (DÝHA)


$ €

ekonomi

DOLAR: 2.3250 EURO: 3.1803 ALTIN: 95,196 ÝMKB: 64.427,52

13 27 Ocak 2014 Pazartesi

Yeni iþsizlerin yüzde 90’ý kadýn DÝSK-AR’ýn araþtýrmasýna göre, çalýþma çaðýndaki her dört kadýndan yaklaþýk olarak sadece biri ekonomik bir faaliyette yer alýyor. Yine ulaþýlan verilere göre, kayýt dýþý çalýþan kadýnlarýn oraný, erkeklerden fazla iken, yeni iþsizlerin de yüzde 90’ý kadýn DÝYARBAKIR - Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Araþtýrma Enstitüsü (DÝSK-AR), çalýþma hayatýnda kadýnlarýn konumunu ortaya koyan Kadýn Ýstihdamý ve Güvencesizlik Raporu'nu yayýnladý. TÜÝK tarafýndan açýklanan Hanehalký Ýþgücü Anketi Ekim 2013 dönem sonuçlarý üzerinden yapýlan hesaplamalarla kadýn istihdamýndaki geliþmeler, kadýnlarýn çalýþma hayatýnda karþýlaþtýðý güvencesiz ve esnek çalýþma biçimlerindeki dönüþüm ve çalýþma süreleri ele alýndý. Buna göre, iþgücüne katýlým oraný Ekim 2013 döneminde kadýnlar için yüzde 30,7 düzeyinde gerçekleþti. Kentlerde kadýnlarýn iþgücüne katýlým oraný yüzde 27,8 ile genel seviyenin altýnda kaldý.

Ýþsiz kadýn sayýsý artýyor Ýstihdam edilen kadýnla-

rýn oraný, iþgücüne katýlan kadýnlarýn oranýndan daha fazla azaldý. Söz konusu oran yüzde 27,2'den yüzde 26,7'ye geriledi. Ýþ talep eden kadýnlara istihdam yaratýlamadý. Genelde kadýn iþsizliði, yüzde 12,7 iken, kentlerde bu oran yüzde 17,4'e, tarým dýþý kesimlerde ise yüzde 18,5 düzeyine ulaþtý. Resmi verilere göre çalýþma çaðýndaki her dört kadýndan yaklaþýk olarak sadece biri -kentlerde yüzde 23, genelde yüzde 26,7- ekonomik bir faaliyette yer alýyor. Geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine göre iþgücüne katýlan kadýn sayýsý 88 bin kiþi ile sýnýrlý bir düzeyde artarken, istihdam edilenlerin sayýsý 19 bin kiþi azaldý. Bu durumda, bunun sonucunda iþsiz kadýn sayýsý ise 107 bini kiþi arttý. Geniþ tanýmlý iþsizlik verileri ile ele alýndýðýnda, son 1 yýlda çalýþma hayatýna yeni katýlmak isteyen kadýnlarýn yaný sýra iþgücü

piyasalarýna daha önce dahil olmuþ kadýnlar içerisinde de önemli sayýda kadýn, ya iþ bulamadý ya da umutsuzluk ve diðer nedenlerle iþ aramadýðý için iþgücü piyasalarýnýn dýþýnda kaldý. Geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine göre toplam iþsiz sayýsýndaki artýþ 202 bin olurken, yeni iþsizlerin yüzde 53'ünü kadýnlar oluþturdu. Umutsuz iþsizler ilave edildiðinde ise iþsizlik verileri için tablo kadýnlar aleyhine daha da bozuluyor. Umudu olmadýðý için ya da diðer nedenlerle son 3 aydýr iþ arama kanallarý-

ný kullanmayan ve iþ baþý yapmaya hazýr olduðu halde bu nedenle iþsiz sayýlmayanlarýn sayýsý geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine göre erkekler için 74 bin kiþi azalýrken, kadýnlar için 65 bin kiþi arttý.

Yüzde 90’a ulaþtý Buna göre geniþ tanýmlý iþsizlerin sayýsý kadýnlar için 172 bin artarken, erkekler için sadece 20 bin kiþi artýþ gösterdi. Bu verilerle birlikte yeni iþsizlerin içinde kadýnlarýn oraný yüzde 90'a ulaþtý. Yüksekokul mezunu kadýnlarda iþsizlik Ekim 2013 dönemi

Konut kredisi maliyetleri arttý

e-Vize’ye baþvuru yaðdý

Bu yýl konut kredilerinde aylýk taksit 1.319 liradan 1.393 liraya yükselirken 100 bin liralýk kredinin 10 yýllýk vadede tüketiciye toplam maliyeti yaklaþýk 9 bin lira arttý. DÝYARBAKIR - Konutkredisi.com.tr'nin anlaþmalý olduðu 18 bankanýn verileri analiz edilerek hazýrlanan rapordan derlenen bilgiye göre, 2013 yýlýnda tarihi dip seviyelerin görüldüðü Haziran ayýndan itibaren faiz oranlarý sürekli olarak artýþ gösterdi. Aralýk ayýnda ise yýl sonu hedeflerini tutturmak isteyen bankalarýn sunduðu uygun fýrsatlar tüketiciyi sevindirdi. Yeni yýlla birlikte bankalarýn sunduðu yýl sonu fýrsatlarý sona ererken

tam 16 banka Ocak ayýnda faiz oranlarýný yukarý yönlü revize etmiþ oldu. Birkaç banka faiz oranýný yüzde 1'e kadar artýrdýktan sonra tekrar yüzde 0,90 seviyelerine indirdi. Faiz oranlarý yükselirken buna paralel olarak aylýk taksit miktarý ve maliyet oranlarýnda da artýþlar gözlendi. Aralýk ayýnda 100 bin lira kredi için 10 yýl vadede ödenen en düþük aylýk

için yüzde 17 ile yüksekokul mezunu erkeklerin yüzde 8,3'lük oranýnýn iki katýndan fazla. Baþta umudu kesik olanlar olmak üzere son 3 aydýr iþ arama kanallarýný kullanmayan ancak iþe baþlamaya hazýr olduðu halde iþsiz sayýlmayanlarýn yüzde 61'i kadýnlar. Geniþ tanýmlý iþsizlik kadýnlar için yüzde 23 oranýnda. Kayýtdýþý çalýþan kadýnlarýn toplam çalýþan kadýnlara oraný yüzde 52 seviyesindeyken, kayýtdýþý çalýþan erkeklerin toplam çalýþan erkeklere oraný ise yüzde 30 seviyesinde. (DÝHA)

taksit 1.319 lira iken Ocak ayýnda bu miktar 75 lira artarak 1.393 liraya yükseldi. Ayný kredinin toplam geri ödeme maliyeti ise 9 bin lira artýþ gösterdi. Oranlar geçen yýlýn ayný dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda ise yüzde 24'lük bir artýþ görülüyor. Kredi maliyetlerindeki artýþ nedeniyle ev almak isteyen tüketicilerin bir kýsmý bekleyiþe geçti. (AA)

DÝYARBAKIR - Sýnýr kapýlarý ve havaalanlarýndaki kuyruklarýn önüne geçilmesi için hayata geçirilen e-Vize'ye ilgi büyük. Uygulamanýn hizmete girdiði Nisan 2013'te ilk baþlarda haftada sadece 2 bine yakýn eVize verilirken, artýk günde ortalama 2 bin 609 e-Vize verilebiliyor. Böylece turistik ve ticari amaçlý seyahatler için geçen yýl uygulamaya konulan e-Vize'ye 2013 yýlýnda yapýlan baþvuru sayýsý 833 bin 599 oldu. En çok vize düzenlenen ülkeler Irak, Ýngiltere, ABD, Norveç ve Hollanda olarak sýralandý. Ayný dönemde e-Vize kapsamýnda toplanan vize harcý ise 10 milyon 717 bin 700 dolar olarak gerçekleþti. (AA)


14

YAÞAM-S SPOR

27 Ocak 2014 Pazartesi

Satranç ve damadan baþka oyuna izin yok Siirt’in Baykan ilçesinde 22 yýldýr kýraathane iþleten Þevket Ilýk, satranç meraký nedeniyle iþyerinde müþterilerinin satranç ve dama dýþýnda baþka oyun oynamasýna izin vermiyor. 30 yýldýr satranç oynayan Ilýk, Kaymakamlýðýnýn desteðiyle Antalya’da yapýlacak Türkiye Satranç Þampiyonasýna katýlacak DÝYARBAKIR - Siirt'in Baykan ilçesinde kýraathane iþleten Þevket Ilýk, satranç meraký nedeniyle iþ yerinde müþterilerinin satranç ve dama dýþýnda baþka oyun oynamasýna izin vermiyor. Baykan ilçesinde yaþayan 6 çocuk babasý Ilýk'ýn, 22 yýldýr iþlettiði kýraathanede sadece satranç ve dama oynanýyor. Baþka oyunlarýn oynanmasýna izin vermeyen Ilýk'ýn bu davranýþý ilk zamanlar müþterilerin tepkisini çekse de artýk ilçede yaþayan herkes kýraathanenin bir satranç oynama merkezine dönüþtüðünü biliyor. Ýlçede herkesin satranca olan sevgisiyle tanýdýðý Ilýk, Baykan Kaymakamlýðýnýn desteðiyle 31 Ocak'ta Antalya Kemer'de düzenlenecek Türkiye Satranç Þampiyonasýna katýlacak.

Satranç meraký 6 yaþýnda baþladý Ilýk, yaptýðý açýklamada, ilçeye baðlý Obalý köyünde büyüdüðünü, köyde amcalarýnýn sürekli satranç oynadýðýný anlatarak, onlarý büyük bir merak ve ilgiyle izlediðini söyledi. Bu sayede 6 yaþýndan itibaren çok keyif aldýðý satrancý oynamaya baþladýðýný kaydeden Ilýk, 22 yýl önce açtýðý kýraathanede de sadece satranç ve dama oynanmasýna izin verdiðini, bu oyunlar dýþýnda baþka oyunlarýn oynanmasýna müsaade etmediðini belirtti. Siirt ve Bitlis'te düzenlenen satranç turnuvalarýna katýldýðýný ifade eden Ilýk, Baykan Kaymakamlýðýnýn desteðiyle 31 Ocak'ta Antalya Kemer'de düzenlenecek Türkiye

Satranç Þampiyonasýna da katýlacaðýný bildirdi. Ýçerisinde sadece satranç ve dama oynatýlan bir kýraathane iþlettiði için mutlu olduðunu aktaran Ilýk, þunlarý söyledi: "Kýraathane sayesinde satranca olan ilgi arttý. Çok sayýda arkadaþým var, satranç ve damaya meraklý. Sürekli satranç ve dama oynayanlar bulunuyor. Ýlk baþta 'neden baþka oyunlar oynanmýyor' diye tepki gösterenler oldu. Sonra alýþtýlar. Ýlçede artýk herkes kýraathanede satranç ve dama

‘Sportif yetenek seçimi yapacaðýz’

“Türkiye Olimpiyat Hazýrlýk Merkezleri” projesinin tanýtým toplantýsýna katýlan Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüðü Spor Faaliyetleri Daire Baþkaný Ak, “Türkiye’de ilk defa 6 milyon çocuða uluslararasý normlarda sportif yetenek seçimi yapacaðýz” dedi

oynandýðýný biliyor. Oynamak isteyenler gelip kýraathanede buluþuyor. Satranç, zeka ve sabýr gerektiren bir oyun. Hafife alýnacak bir oyun deðil. Ýlk defa þampiyonaya katýlacaðým. Þampiyonada iyi bir derece elde etmek istiyorum. Þampiyonaya katýlacaðým için çok mutluyum. Dilerim satranç oyununun yaygýn olduðu ilçeme güzel bir derece ile dönerim."

“Ilýk’a sponsor olduk” Baykan Kaymakamý Ufuk Akýl da satranç tut-

DÝYARBAKIR - Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüðü Spor Faaliyetleri Daire Baþkaný Ahmet Ak, "Türkiye'de ilk defa 6 milyon çocuða uluslararasý normlarda sportif yetenek seçimi yapacaðýz" dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüðü Spor Faaliyetleri Daire Baþkaný Ak, Diyarbakýr Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleþtirilen "Türkiye Olimpiyat Hazýrlýk Merkezleri" projesinin tanýtým toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, kent genelinde bereketli insan kaynaklarýný spora katabilmek için birkaç günlük çalýþma yapacaklarýný belirtti. Diyarbakýr'da baþarýlý olan birçok sporcunun bulunduðunu kaydeden Ak, "Bu potansiyeli en iyi þekilde sporumuza kanalize edip, hazýrlamýþ olduðumuz projeyi burada faaliyete geçirmek istiyoruz" diye konuþtu. Proje kapsamýnda 17 il-

kunu Ilýk'ý her zaman desteklediklerini belirtti. Baykan ilçesi ve Veysel Karani beldesinde satranç ve damanýn çok yaygýn olarak oynandýðýný aktaran Kaymakam Akýl, "Ýlçeye geldiðimde bunu duyunca çok þaþýrmýþtým. Ama her 2 oyun da ilçede çok seviliyor. Ilýk da geçen hafta uluslararasý derecesi olan bir kiþiyi yapýlan müsabakada yenince ona destek olmaya karar verdik. Þampiyonadan iyi bir derece ile dönmesini umut ediyoruz" diye konuþtu. (AA)

de 539 sporcunun 75 antrenör nezaretinde çalýþma yürüteceðini ifade eden Ak, þöyle dedi: "Hiç spor yapmamýþ ve beden eðitimi derslerinin dýþýnda spor görmemiþ çocuklarý en iyi þekilde yetenek seçimlerini yapmak için büyük bir proje baþlatýyoruz. Mart ayý içerisinde Türkiye'de ilk defa 6 milyon çocuða uluslararasý normlarda sportif yetenek seçimi yapacaðýz. 5 etaptan oluþan bu proje kapsamýnda çocuklarýmýzý branþlara yönlendireceðiz. Branþlara yönlendirilen sporculara her türlü desteði vereceðiz. Sporcularý periyodik olarak 2 ayda bir performans testlerinden geçireceðiz." Toplantýya, Diyarbakýr Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Abdullatif Umut ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Þube Baþkaný Remzi Dayan da katýldý. (AA)


15

SPOR

27 Ocak 2014 Pazartesi

Galatasaray spor okulu açýldý

Diyarbakýr’da, Galatasaray spor okulu açýldý. Kayapýnar’da bulunan okulun açýlýþýna gelen Galatasaray Kulübü Ýcra Kurulu Baþkaný Lütfi Arýboðan, “Türkiye’nin dört bir tarafýnda geleceðin aslanlarý için yatýrým yapýyoruz” dedi. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Necati Demirkol ise, “Edirne’den Kars’a kadar sorumluluklarýmýzýn bilincindeyiz” diye konuþtu. DÝYARBAKIR - Galatasaray Kulübü Ýcra Kurulu Baþkaný Lütfi Arýboðan, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Necati Demirkol ve Galatasaray Futbol Akademisi Sorumlusu Bülent Ünder, sarý-kýrmýzýlý kulübün spor okulu açýlýþý için Diyarbakýr'a geldi. Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesinde bulunan Galatasaray Spor Okulu'nun açýlýþýna

gelen sarý-kýrmýzýlý yöneticileri, Galatasaray Spor Okulu Baþkaný Kadir Duran ile bir grup taraftar karþýladý. Okulun açýlýþýný gerçekleþtiren yöneticiler, burada minik çocuklarla sohbet etti.

‘Geleceðin aslanlarý için yatýrým yapýyoruz’ Basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Ga-

latasaray Kulübü Ýcra Kurulu Baþkaný Lütfi Arýboðan, Türkiye'nin dört bir tarafýnda geleceðin aslanlarý için yatýrým yaptýklarýný belirterek, "Bugün Diyarbakýr'daki futbol okulunu açýyoruz. Diyarbakýr'da olmaktan son derece mutluyuz. Diyarbakýr'ýn Galatasaray'a olan ilgisini biliyoruz, bizde Diyarbakýr'ý çok seviyoruz, bütün bölgeleri-

mizi çok seviyoruz. Ama futbolun geri kalmamasý için bu bölgelerimizde çok daha fazla yatýrým düþünüyoruz. Sporcularýn, futbolcularýn yetiþebilmesi için bize ait oyuncularýmýzýn hem Galatasaray'a, hem de milli takýma faydalý olabilmesi için futbol okullarýnýn çok önemli olduðunu düþünüyoruz. Þuan 130 futbol okulumuz var ve bunlardan bir tanesi Diyarbakýr'da. Galatasaray bir dünya markasý olmasýnýn yanýnda Türkiye'de spora en çok yatýrým yapan, en çok hizmet eden, en çok sporcu yetiþtiren kulüplerimizden bir tanesi. O nedenle yatýrýmlarýmýz devam edecek. Barýþ sürecine katký için kulüp olarak, kiþi olarak her zaman desteðiz, her zaman yanýndayýz. Türkiye'nin en çok huzura, güvene, istikrara, konsensüse ihtiyacý olan bugünlerde, eðer bizimde bir katkýmýz oluyorsa buradaki huzura, düzene, mutluluða ve çözüm sürecine, çok mutlu oluruz" dedi.

‘Sorumluluklarýmýzýn bilincindeyiz’ Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Necati Demirkol ise Galatasaray'ýn, yurdun Avrupa'ya açýlan

‘Bambaþka bir takým olacaðýz’ 1968 Diyarbakýrspor transfer çalýþmalarýný ve kamp hazýrlýklarýný anlatan takýmýn futbol þube sorumlusu Uktu Çetin, 1986 Diyarbakýrspor’un 2. yarý dönemde bambaþka bir takým olarak sahaya çýkacaðýný kaydetti DÝYARBAKIR- 1968 Diyarbakýrspor'un menajeri ve futbol þube sorumlusu Utku Çetin, takýmýn transfer ve kamp hazýrlýklarýný deðerlendirdi. 1968 Diyarbakýrspor transfer çalýþmalarýný ve kamp hazýrlýklarýný anlatan takýmýn futbol þube sorumlusu Uktu Çetin, 1986 Diyarbakýrspor'un 2. yarý dönemde bambaþka bir takým olarak sahaya çýkacaðýný söyledi. 2. yarý hazýrlýklarý transferlerle baþladýðýný aktaran Çetin, takýmýn yoðun bir antrenman temposu yaþadýðýný dile getirdi. Çetin, "2. yarýya hiç bir futbolcunun alacaðý kalmadan gireceðiz. Yeni teknik direktörümüz Aytekin Yýldýrým, genç olmasýna raðmen gerçekten futbolcularýyla ikili iliþkileri ve antrenman programlarý çok detaylý ve yoðun. Futbolcularýmýz da ayet hýrslý ve istekliler. Sezonu puan kaybý yasamadan geçireceðimize inanýyorum. Bunu söylememin tek nedeni ise, ilk önce hocamýza ve daha sonra futbolculara güveniyoruz" dedi. (ÝHA)

penceresi olduðunu ifade ederek, "Yurdun her tarafýnda açýlan spor okullarýna bir yenisini daha ekledik. Edirne'den Kars'a kadar sorumluluklarýmýzýn bilincindeyiz. Bu futbol okulunun Diyarbakýr'a, Diyarbakýr halkýna, Galatasaray tarafýna hayýrlar ve uðurlar getirmesini diliyorum. Bölge insaný olarak, bende Urfalýyým, bunu bir sosyal etkinlik olarak da görüyorum. Sadece bir futbol okulu deðil, spor okulu deðil. Bu sosyal sorumluluk projelerinde Galatasaray, sorumluluk vazifesini yerine getirmeye devam edecektir. Bölgeye, Türk futboluna, Galatasaray'ýmýza hayýrlý uðurlu olsun diyorum" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan çocuklarla hatýra fotoðrafý çektiren sarý-kýrmýzýlý yöneticiler, bol bol imza daðýttý. Galatasaraylý Yöneticilere spora yaptýklarý katkýlarýndan dolayý Galatasaray Spor Okulu Baþkaný Kadir Duran tarafýndan birer plaket takdim edildi. Öte yandan Diyarbakýr Galatasaray Spor Okulu'nda 5-16 yaþ arasýnda 75 öðrencinin eðitim göreceði bildirildi. (ÝHA)

Büyükþehir’de bir ayrýlýk daha DÝYARBAKIR - Spor Toto 2.Lig, Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da devre arasýnda ayrýlan futbolcular arasýna Ýbrahim Keleþ de katýldý. 2 sezon önce Diyarbakýr ekibine transfer olan 25 yaþýndaki futbolcu, 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Akçaabat Futbol Kulübü'ne sezon sonuna kadar kiralandý. Ara transferde Abdullah Çetin, Barýþ Ataþ, Mesut Özkalkan, Sadat Þahin ve Zeki Gündoðdu'yu renklerine baðlayan Büyükþehir Belediyespor, daha önce Erhan Yýldýrým, Bülent Kalecikli ve Sercan Özdem'le yollarýný ayýrmýþtý. (ÝHA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

27 OCAK 2014 PAZARTESÝ Yýl: 7 - Sayý : 2178 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Mescide varilden minare! DÝYARBAKIR'ýn merkez Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi'nde bulunan 8 katlý iþ merkezinin teras katýna yapýlan mescit için esnaf ilginç bir yönteme baþvurdu. Mescide varillerden minare yapýldý. DHA'nýn haberine göre, elektronik eþyalarýn satýldýðý iþ merkezinin teras katýna esnaf tarafýndan yaptýrýlan mescite, 'Cami minaresiz olmaz' anlaþýyý ile demir varillerden 3.5 metre yüksekliðinde 1.5 metre geniþliðinde mini bir minare eklendi. Beyaza boyanan ve sadece yukarýdan görülebilen küçük minare dikkat çekti.

Cadir dedenin ekmek poþeti!

VAN - Fýrýnlarý tek tek dolaþarak ekmek toplayan 80 yaþýndaki Cadir Beyan enflasyondan, dövizin yükseliþinden habersiz yaþama tutunmaya çalýþýyor. Yorgun gözleri ile etrafý süzen Cadir dede, renkli giyimi ve taþýdýðý ekmek poþeti ile kalabalýðýn içinden usulca süzülerek evinin yolunu alýyor. (DÝHA) C

M

Y

K

Kardan duvar örüyorlar

VAN'ýn Muradiye ilçesinde, dýþarýda hayvanlarýna yem veren vatandaþlar aþýrý soðuklar nedeniyle kardan duvarlar yaparak onlarý korumaya çalýþýyorlar. Ýlçeye 20 kilometre mesafedeki Gönderme köyünde esen rüzgara karþý vatandaþlar dýþarýda yem verdikleri hayvanlarý için karlarý küreklerle kesip duvar yapýyor. Zekeriya Dilek isimli vatandaþ, Çaldýran tarafýndan esen rüzgâr köyümüzü olumsuz etkiliyor. Biz de koyunlarýmýzý yýllardýr bu soðuk ve þiddetli rüzgârdan korumak için kar kütlelerini kesip duvar yapýyoruz. Böylelikle koyunlarýmýz hem soðuktan korunuyor hem de yemlerini rahatlýkla yiyebiliyor" dedi. Küreklerle kar kütlelerini kesen Nuh Dilek isimli þahýs ise, kestiði kar kütlelerini duvar yaparak koyunlarý koruma altýna aldýklarýný belirtti. Ýlhan Dilek ve Ferdi Borak isimli hayvan sahipleri de, yüksek kar duvarlarla koruduklarý alana ot býrakarak hayvanlarýný yemlediklerini kaydetti. (ÝHA)

Isý ve elektrik üretiminden çok daha fazlasý biyogazda YENÝLEBÝLÝR enerjiler teknolojinin geliþmesiyle giderek yaygýn hale gelirken, gübreden elde edilen biyogaz yakýtý, en etkin yenilebilir enerji kaynaklarýndan biri olma yolunda ilerliyor. Bu sayede baþta tarým olmak üzere birçok alanda pratik ve ucuz elektrik üretimi saðlarken, doðanýn korunmasýna da büyük katkýlar saðlýyor. Küresel ýsýnmaya neden olan sera gazlarýndan elektrik ve ýsý üreten biyogaz, fosil yakýtlarýnýn gerektirdiði geleneksel ve maliyetli sistemleri de devre dýþý býrakýyor. Biyogaz tesisleri, geleneksel enerji santrallerine kýyasla çok daha basit bir teknoloji gerektiriyor ve daha az alan kaplýyor. Su kaynatmak, ýsý elde etmek ve elektrik üretmek için fosil yakýt ve aðaçlarýn kullanýlmasýný gereksiz kýlan biyogaz, doðanýn korunmasýna da büyük katký saðlýyor.

Diyarbakır yenigün gazetesi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you