Page 1

Yaþam hakký ÝDÝR ÝHLAbL akýr Þubesi,

ÝHD Diyar manlarda ar kentte son za in es k elektrik týþ gösteren er en rttaþlarýn tilerinin, yu a ýn ar ullanmal ji haklarýný k týðý ihlallere at yönelik yar Gündem 05 dikkat çekti.

DEDAÞ’tan “özel harekat”lý operasyon SUR ilçesi’ne baðlý Sarýlar köyünde sera amaçlý kaçak elektrik trafosunun kullanýldýðýný tespit eden DEDAÞ ekipleri, trafoyu almak için jandarma özel harekat ile çevik kuvvet ekipleri, TOMA ve çok sayýda zýrhlý araçla köye baskýn düzenlendi. Gündem 04

www.diyarbakiryenigun.com

6 ÞUBAT 2014 PERÞEMBE FÝYATI: 25 KRÞ.

Bir elinde örgü diðerinde mühür BÖLGEDE yýllarca þiddet ve töre gibi olaylarla gündeme gelen kadýnlar, artýk birçok alanda adýndan söz ettiriyor. Diyarbakýr'da 15 yýldýr mahalle muhtarlýðý görevini yürüten Makbule Fidan, 30 Mart'taki yerel seçimlerde erkek rakiplerine karþý kýyasýya mücadele edecek. Görevini yaparken örgü örmeyi de ihmal etmeyen Selahattin Eyyübi Mahallesi Muhtarý Fidan, "Kadýnlar okusun, kendilerini yetiþtirsinler" dedi. 12’de

Bayrak gerginliði:

2 yaralý Abdullah: Çatýþma çözüm deðildir DÝYARBAKIR'da temaslarýný sürdüren PYD Eþ Baþkaný Asya Abdullah, Suriye’deki iç çatýþmanýn tek çözümünün iç dinamiklerin harekete geçmesi olduðunu belirterek, “Dýþ müdahale ya da çatýþma çözüm deðildir. Rojava'da ortaya çýkan halklarýn iradesi Suriye'ye çözüm getirir” dedi. Haber 09

Bakanlýktan onay almadan tabela astý

39 ilin nüfusunu geride býraktý

D

ÝYARBAKIR'ýn Merkez Kayapýnar Ýlçesi'ne baðlý Peyas Mahallesi 151 bin 862'lik Nüfusu ile Edirne, Tokat, Siirt gibi illeri solladý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Peyas Mahallesi'nin nüfus karabalýðýna göre Türkiye'nin 39 ilini geçtiðini söyledi. Haber 10

Kavgada silah ve býçaklar konuþtu... SEÇÝM çalýþmalarýnýn hýz kazandýðý Diyarbakýr'da, HÜDA PAR ile BDP'lilerin ardýndan bu kez de AK Partili ve BDP'li gençler arasýnda kavga çýktý. Tartýþma kýsa sürede büyüyerek silahlý býçaklý kavgaya dönüþtü. Olayda kimliði belirlenemeyen iki kiþi yaralandý. Olayýn ardýndan bölgeye gelen polis ekipleri, iki tarafý yatýþtýrmakta zorlanýrken, kavgada bir polis memuru da elinden yaralandý.

Kýþanak: Bu kent sahipsiz deðildir... YAÞANANLARIN duyulmasý üzerine olay yerine giden BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþana, saldýrýyý kýnadýklarýný söyledi. Olayda 3 kiþinin silah çektiðini ileri süren Kýþanak, "Bu kent sahipsiz deðildir" dedi. AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Galip Ensarioðlu ise, dileklerinin seçimin barýþ içinde gerginlik yaþanmadan geçmesi olduðunu söyledi. Güncel 03

Vali Kýraç: Þehrin turizm potansiyeli güçlenecek 9’da C

M

Y

K

Diyarbakýr ihracatýnda 29 milyon dolar artýþ 13’te

TÜRKÝYE'de Kürdistan ismiyle ilk kurulacak parti olan ve geçen ay Ýçiþleri Bakanlýðý'na baþvurusu yapýlan Türkiye Kürdistan Demokrat Parti, onayý beklemeden Diyarbakýr'da Türkçe ve Kürtçe tabelasýný astý. Partinin Genel Baþkan Mehmet Emin Kardaþ, "Partimizin temel amacý Kürtlerin kendi topraklarý üzerinde kendi kendisini yönetmesidir. Bizim nihai amacýmýz baðýmsýzlýktýr" dedi. Politika 07

Kadýnlar saldýrýlara karþý ‘öz savunma’yý tartýþýyor 11’de


2

SAÐLIK-Y YAÞAM

6 Þubat 2014 Perþembe

Alkol gözleri bozuyor Kanada'da yapýlan bir araþtýrmaya dikkat çeken Göz Hastalýklarý Uzmanlarý, "Yalnýzca 1-2 kadeh alkol aldým' demeyin. Çünkü araþtýrmaya göre, az miktarda alkol dahi % 30 oranýnda görme bozukluðuna neden oluyor" dedi

DÝYARBAKIR - Alkol kullanýmýnýn karar verme ve hareket becerilerini olumsuz etkilediði biliniyor. Öyle ki Dünya Saðlýk Örgütü'nün Türkiye dahil 30 ülkeyi içeren araþtýrmasýna göre trafik kazalarýnýn yüzde 70'i alkolün etkisiyle meydana geliyor. Alkolün trafik kazalarýndaki bu etkin rolüne dikkat çeken Göz Hastalýklarý Uzmanlar, Kanada'nýn Ontario eyaletinde bulunan Western Üniversitesi'nin yaptýðý araþtýrmaya vurgu yaptý. Araþtýrmanýn, az miktarda alkol almanýn dahi yüzde 30 oranýnda görme bozukluðuna neden olduðunu ortaya çýkardýðýný aktaran Uzmanlar, "Her ne kadar ülkemizde 50 promil alkolle veya baþka bir deyiþle kanda yüzde 0,025 alkol oranýyla direksiyon baþýna geçmek yasal olsa da Western

Üniversitesi'nin bu son araþtýrmasý, bu kadar az alkol miktarýnýn bile yüzde 30 oranýnda görme bozukluðuna neden olduðunu kanýtladý. Araþtýrmada uzmanlar, 'optik illüzyon' yöntemini kullandý. Bu yöntemde beyaz zemin üzerinde siyah kareler bulunmaktadýr. Resme bakýldýðýnda beyaz çizgilerin kesiþim yerlerinde sanki koyu renk noktalar görüldüðü zannedilebilir. Ama aslýnda bu bir göz yanýlsamasýdýr ve bir süre bu þekle bakan kiþi birkaç kadeh içki içmiþ gibi hissedebilir. Ýþte 'optik illüzyon' yöntemi, alkol alýmýndan sonra görmenin ne kadar bozulduðu hakkýnda bilgi vermektedir" dedi.

‘Çalýþma dikkate alýnsýn’ Göz Hastalýklarý Uzmanlarýnýn verdiði bilgilere göre,

araþtýrmaya katýlanlarýn bir kýsmýna alkolsüz içecekler, bir kýsmýna ise yasal sýnýrýn altýnda alkol içirilmiþ. Ýçki içmeyenler kesiþim noktalarýndaki hayali benekleri eþleþtirme yöntemini kullanarak tahmin ederken, alkol alanlarda ise kesiþim yerlerindeki beneklerin kontrastýný görme oraný yüzde 30 azalmýþ. "Görmedeki bu kusur, aydýnlýkta ve karanlýkta objelerin görülmesi arasýnda ayýrt edici farklar oluþturmaktadýr. Bu nedenle karanlýkta alkol almadan direksiyonun baþýna geçmek bile nesneler çok daha zor görünür ve ayýrt edilebilir. Yasal sýnýrýn altýnda alkol alýmýnda bile yüzde 30 önemli bir saptamadýr" diyen Op. Dr. Serhan Gazyaðcý, sürücülere þu uyarýlarda da bulundu: -Gece yola çýkanlar alkol almamalý. -Uykusuz direksiyon baþýna geçmemeli. -Iþýk kýrýlmalarýna karþý görüþü arttýrmak için önlem olarak gece görüþ gözlükleri kullanýlmalý. -Sürücüler karþý taraftan gelen sürücüyü düþünerek araçlarýnýn far ýþýklarýnýn rahatsýz edici þekilde yakmamalý. (Haber merkezi)

Isýnmadan yapýlan spor fýtýk sebebi ÝSTANBUL - Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim Sun, beyin ve sinir cerrahisi polikliniðine baþvuran hastalarda, ýsýnmadan yapýlan sporun oluþturduðu patolojilerin en sýk bel ve boyun aðrýlarý þeklinde olduðunu söyledi. Bel ve boyun aðrýsýyla baþvuranlarda ortalama 10 hastanýn birinde spor sýrasýnda yapýlan bir egzersizle baþlayan aðrýlar görüldüðünü anlatan Sun, bu hastalarda en sýk kas aðrýsý görüldüðünü ifade etti. Sun, omurganýn kiþiye göre deðiþen bir dayanma gücünün olduðuna dikkati çekerek, bu gücün farkýnda olmadan aþýlmasý durumunda belde birtakým patolojilerin oluþabileceðini kaydetti. Omurlarýn çevresindeki baðlarýn yýrtýlmasý ile listezis oluþabilirken, diskin zorlanmasý sonucu da fýtýklar geliþebileceðini aktaran Sun, kýrýklarýn omurda yükseklik kaybý þeklinde olduðu gibi eklem bileþke-

sinde bütünlüðü bozacak þekilde de gerçekleþebileceðini belirtti. Sun, iki türlü ýsýnma þekli olduðunu, ilkine aðýr sporlardan 1 ay önce, diðer ýsýnma þekline ise spora baþlamadan 15-30 dakika önce baþlandýðýný ifade etti. Aðrý varken spor yapýlmasýnýn zor olduðunu vurgulayan Sun, egzersiz sýrasýnda aðrýnýn geçtiði düþünülerek vücut için zararlý yüklenmeler olabileceðini ve bunun sonucunda el ve boyun fýtýklarý, lis-

tezis, kýrýklar, bað kopmalarý ve eklem bozukluklarý oluþabileceðini kaydetti. Sun, spor yaparken aðrý oluþtuðu taktirde egzersizi býrakmak gerektiðini vurgulayarak, bu süre içinde dinlenilmesi ve kaslarýn baðlarýn kendilerini toparlamalarý için zaman ayýrýlmasý gerektiðini aktardý. Sun, aðrýnýn rahatsýz edici düzeyde olmasý durumunda nöroþirürji uzmanýna baþvurulmasý gerektiðini bildirdi. (AA)

Gözden kanser teþhisi GÖZ Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Bülent Doðu, genel bir göz ve gözdibi muayenesi ile akciðer kanserinin teþhisinin yapýlabileceðini söyledi. Akciðer kanserinin göz üzerinde 3 farklý þekilde teþhis edilebildiðini belirten Dr. Doðu, þunlarý aktardý: "Ýlki, kanserin koroid denen gözü besleyen damar tabakasýna metastazý sonucu oluþan belirtilerdir. Bu belirtiler genellikle ýþýk çakmasý görmede bulanýklýk ve uçuþmalar þeklinde görülür. Diðeri kanserin beyin metastazýna baðlý oluþabilecek belirtilerdir. Bunlar da genelde görmede bulanýklýk ve görme alanýnda spesifik kayýplar þeklinde görülür. Ve son belirti türü de 'horner sendromu'dur . Yani akciðerin üst lobunu tutan tümörlerin sinirlere baskýsýyla oluþur. Etkilenen tarafta yüzde terleme yetisini kaybetme, göz kapaðýnda düþüklük ve çukur göz oluþmasý gibi belirtiler meydana gelir." Gözde görülen bu belirtilerin aslýnda kanserin akciðer dýþý organlara da yayýldýðýnýn iþareti olduðunu dile getiren Dr. Bülent Doðu, hastalarýn gündelik yaþamda bu belirtileri fark edemeyebileceklerini söyledi. Zamanýnda fark edilemeyen belirtilerin ciddi görme kayýplarýna da yol açabileceðine dikkat çeken Dr. Doðu, "Eðer görme siniri ya da oksipital lobdaki görme duyusu merkezine yayýlým olursa tam körlük oluþabilir" dedi. Akciðer kanserinin sistemik tedavileri ile gözdeki sorunlarýn da tedavi edildiðini belirten Doðu, akciðer kanserinde tedavi baþarýlý olursa, göz bulgularýnýn da gerileyebileceðini hatta yok olabileceðini söyledi. Tedavi sonrasý, doktorun önerdiði aralýklarla göz kontrollerinin yaptýrýlmasý gerektiðini kaydeden Dr. Bülent Doðu, hastanýn görme problemi hissettiði anda mutlaka göz doktoruna gitmesi gerektiðini dile getirdi. Akciðer kanseri dýþýnda cilt ve meme kanserinin de gözden teþhisinin mümkün olduðunu belirten Dr. Doðu, düzenli göz muayenesinin yaptýrýlmasýný önerdi.


3

HABER - GÜNCEL

6 Þubat 2014 Perþembe

Bayrak asma kavgasý: 2 yaralý Seçim çalýþmalarýnýn hýz kazandýðý Diyarbakýr'da, HÜDA PAR ile BDP'lilerin ardýndan bu kez de AK Partili ve BDP'li gençler arasýnda kavga çýktý. Çýkan kavgada 2 kiþi yaralandý DÝYARBAKIR'da Adalet ve Kalkýnma Partililer (AK Parti) ile Barýþ ve Demokrasi Partilileri (BDP) arasýnda bayrak asma yüzünden çýkan silahlý býçaklý kavgada iki kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, AK Parti'den Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý olan Galip Ensarioðlu'nun seçim bürosunun önüne bir grup tarafýndan BDP bayraklarý asýlmak istendi.

Silah ve býçaklar konuþtu

Bu sýrada AK Parti'li bir grup, ayný yere bayrak asmak isteyince, iki grup arasýnda sözlü tartýþma yaþandý. Tartýþma kýsa sürede büyüyerek silahlý býçaklý kavgaya dönüþtü. Olayda kimliði belirlenemeyen iki kiþi yaralandý. Olayýn ardýndan bölgeye gelen polis ekipleri, iki tarafý yatýþtýrmakta zorlandý. Kavgada bir polis memuru da elinden yaralandý. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalýþma yaparken, polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemlerini sýklaþtýrdý.

‘Bu olayý þiddetle kýnýyoruz’

Olayýn duyulmasý üzerine BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye baþkan adayý Gültan Kýþanak ve il

‘13 þehidin tamamý yanmýþtý!’ Silvan'da 13 askerin yaþamýný yitirdiði, 7 askeri de yaralandýðý çatýþma ile ilgili, 'görevi ihmal' iddiasýyla açýlan davanýn duruþmasýnda, ifadesi okunan tanýk askerlerden Emin Kurtulmuþ, þehit askerlerin tamamen yandýðýný söyledi

yöneticileri olay yerine gitti. Burada konuþan Kýþanak, saldýrýyý kýnadýðýný söyledi. Kýþanak, "Partimizin bayraklarýný asmak isteyen 6 7 kiþilik bir gruba AKP seçim bürosundan gelen, ellerindeki silah ve sopalarla partili arkadaþlarýmýza saldýrmýþtýr. Bu partimize yönelik yapýlmýþ bir saldýrýdýr. Bu olayý þiddetle kýnýyoruz" dedi.

‘Bu bir eþkýyalýktýr’

Grubun sopalarla hazýrlýklý geldiðini söyleyen Kýþanak, olayda 3 kiþinin silah çektiðini iddia ederek, "Bunlardan sadece 1 kiþi gözaltýna alýnmýþ. Diðer 2 kiþi koruma altýna alýnmýþtýr. Bu bir eþkýyalýktýr. Bu konuda açýklama yapmasý gereken saldýrganlarý yargýya teslim etmesi gereken AKP'dir. Hem AKP hem de hükümet huzurlu bir seçim çalýþmasý yapýlmasýný istiyorsa buradaki saldýrýyý yapanlarýn yargýya teslim edilmesi lazým. Bu saldýrýya göz yummayacaðýz. Bizden saðduyu çaðrýsýný bekleyenlere þu eþkýyalýk karþýsýnda suskunlarsa biz onlara dilsiz þeytan diyeceðiz. Belli ki birileri bu kentte huzursuzluk ve karýþýklýk ortamý yaratmaya çalýþý-

DÝYARBAKIR'ýn Silvan Ýlçesi'nde 14 Temmuz 2011 günü PKK ile güvenlik güçleri arasýnda yaþanan ve 13 askerin yaþamýný yitirdiði, 7 askerin de yaralandýðý saldýrý ile ilgili davaya 7'nci Kolordu Komutanlýðý Askeri Mahkemesi'nde devam edildi. Davada tanýk askerlerden birinin ifadesinde "Þehitlerin 12'si bizim bölüktendi. Hepsi yanmýþtý ve hiç birini tanýyamadým" dediði öðrenildi. Duruþmaya tutuksuz sanýklar katýlmazken, sanýk Binbaþý Milbay Þahin'in avukatý Mehmet Ali Arslan hazýr bulundu. Duruþmada ilk olarak tanýk askerlerden Emin Kurtulmuþ'un soruþturma aþamasýnda verdiði ifadesi okundu. Komutanlýðýn olaydan önceki akþam sýcak temas saðlanabileceði konusunda kendilerini uyardýðýný söyleyen Kurtulmuþ'un, "Komutan bugüne kadar çýkacaðýmýz en tehlikeli görev olduðunu söyledi. En tehlikeli yerde olduðumuzu söyledi. Çatýþmada mermiler yaðmur

yor. Bu kent sahipsiz deðildir" diye konuþtu.

‘Biz BDP’nin önüne flama asmadýk’

Yaþanan olaya iliþkin gazetecilere açýklamalarda bulunan AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Galip Ensarioðlu ise, olayda yaralananlara geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. Diyarbakýr'a tavsiyelerinin, seçimin barýþ içinde gerginlik yaþanmadan geçmesi olduðunu belirten Ensarioðlu, "Bizim iþimiz þiddetle deðil, bizim iþimiz siyasetle barýþla, huzurla. Seçimin doðasýnda bu tür þeyler olabiliyor. Diyarbakýr'da bayrak asma çalýþmalarý var. Burasý benim seçim karargahým. BDP'nin 30'a yakýn seçim bürosu var ve biz BDP'nin seçim bürolarýnýn önüne asla flama asmadýk biz bu nezaketi gösterdik. Biz asmayýz da. Ama benim ana karargahýmýn olduðu kavþaðý bizimkiler süslemeye gittiði sýrada BDP'li arkadaþlar da süslemek istemiþ. Orada bir gerginlik yaþanmýþ ve kendilerinde de býçak var. Ýleride bir otobüs dolusu adamlarý bekliyor. Böyle bir þey olacaðý, on-

gibi yaðýyordu. Mevziler yanmaya baþlamýþtý. Yoðun aðaçlar ve duman nedeniyle görüþ açýmýz azdý. Þehit olan 13 arkadaþýmýzýn 12'si bizim bölüktendi. 13 þehidin tamamý yanmýþtý. Hiç birini tanýyamadým. Acemi birliðinde aldýðýmýz eðitim yeterli deðildi. Ama burada eðitim almýþtýk" dediði aktarýldý. Mahkeme adreslerinde bulunmayan tanýk Ahmet Güven'in de soruþturma aþamasýnda alýnan ifadelerini okudu. Tanýk askerlerden Ahmet Güven'in, "Bir önceki gün göreve çýkmýþtýk. Karakola geldiðimizde çok yorgunduk. Sabah intikale devam ettik. Çok acýkmýþtýk ve yanýmýzdaki sular çok ýsýnmýþtý. Sýcaktan uyuyamýyorduk. Silah sesleri gelince yanýmdakiler çelik baþlýðýmý almýþ. Herkes çok acýkmýþtý. Helikopter gelince o kadar susamýþtým ki; iki pet þiþe su içtim. Sýrt çantam 30 kilo aðýrlýðýndaydý. Yeterli eðitim almadýk ama biraz tecrübeliydik" dediði iletildi. Daha sonra söz hakký verilen sanýk

larýn bizim seçim bürosunun önünü süsleyecekleri aklýmýzdan geçmedi" dedi.

‘Seçim sandýkta alýnýr’

Ensarioðlu, "Ben bütün partili arkadaþlarý tembihlemiþim. Kkavgadan, provokasyondan uzak duracaksýnýz, size laf edilse de siz laf etmeyeceksiniz. Bu iþler bizim iþimiz deðil. Ben yaralýlara geçmiþ olsun diyorum. Seçime daha uzun bir süre var, seçim bu gerginlikle gitmez, Diyarbakýr'a zarar veririz. Ben BDP'li arkadaþlara da sesleniyorum, gerginlikten uzak nezaket içinde bu seçimi geçirelim istiyorum. Önemli olan bu þehrin bayraklarla süslenmesi deðil, bayraklarla bir seçim alýnmaz, seçim sandýkta alýnýr. Sandýkta kendimize güveniyoruz, onun için hiç bayrak asmasak da önemli deðil bizim için. Yaralanan ha BDP'li olmuþ ha Ak Partili bir kavga olduktan sonra biri yaralanýr. Biz ona da bizimkine de üzülürüz. BDP'den de yaralanmýþsa benim arkadaþým yaralanmýþ gibi kabul ederim ben" diye konuþtu. (Haber Merkezi)

Milbay Þahin'in avukatý Mehmet Ali Arslan ise eksik hususlarýn tamamlanmasýný istedi. Duruþmaya kýsa ara veren mahkeme, daha sonra ara kararlarýný açýkladý. Mahkeme, ifadesi alýnamayan 1 tanýðýn ifadesinin beklenmesine karar verdi. Askeri mahkeme, çatýþmadan sonra bölgeye giden helikopter pilotlarý ve olaydan sonra Diyarbakýr Jandarma Bölge Komutanlýðý'na atanan Tuðgeneral Seyfullah Saltýk'ýn ifadesinin alýnmasý talebini, yargýlamaya bir yenilik katmayacaðý gerekçesiyle reddetti. Askeri mahkeme 7'nci Kolordu Komutanlýðý'ndan operasyonla ilgili gizli ve gizlilik dereceli emirlerin de istenmesine karar verdi. Mahkeme, þehit Noyan Aydýn'ýn annesi Ayþe Aydýn'ýn, dönemin Diyarbakýr Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Ünal Karaosmanoðlu hakkýnda bulunduðu suç duyurusunun da dava sonunda deðerlendirilmesine karar vererek, duruþmayý erteledi. (Haber Merkezi)


4 Diyarbakýr’ýn Sur ilçesi Sarýlar köyünde sera amaçlý kaçak elektrik trafosunun kullanýldýðýný tespit eden DEDAÞ ekipleri, trafoyu almak için jandarma özel harekat ile çevik kuvvet ekipleri, TOMA ve çok sayýda zýrhlý araçla köye baskýn düzenlendi. Operasyona katýlan ekipler, köylülerin taþlý saldýrýsýna uðradý DÝYARBAKIR - Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ), bölgede kaçak kayýp elektrik oranýný düþürmek için yaptýðý çalýþmalar neticesinde, Sarýlar köyünde sera amaçlý kaçak bir trafonun kurulduðunu tespit etti. Ekipler geçtiðimiz günlerde bölgeye giderek kaçak trafoyu almak istedi. DEDAÞ görevlilerinin geldiðini gören köylüler, ekibe saldýrýda bulundu. Yaþanan olay üzerine DEDAÞ yetkilileri Diyarbakýr Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ve Emniyet Müdürlüðü ekiplerinden güvenlik desteði istedi. Bu-

GÜNDEM

6 Þubat 2014 Perþembe

DEDAÞ’tan ‘özel harekat’lý operasyon alamadýk. Daha sonra bir trafonun kaybolduðunu tespit ettik. Daha sonra güvenlik güçleriyle köydeki kaçak trafoyu almaya gittik. Yine ciddi bir direniþle karþý karþýya kaldýk" dedi.

‘Kayýt altýnda deðiller’

gün sabah saatlerinde Sarýlar köyüne yoðun güvenlik önlemleri altýnda giden ekiplere köylüler tekrar saldýrýda bulundu. Olaya çevik kuvvet ekiplerinin müdahale etmesinin ardýndan vatandaþlar bölgeden uzaklaþtýrýldý. Yaþanan gerginliðin ardýnda kaçak kullanýlan trafo, DEDAÞ ekipleri tarafýndan söküldü.

‘Çalýþmalarýmýz devam edecek’ Kaldýrýlan trafonun bir

DEDAÞ’tan çok dilli çaðrý merkezi DEDAÞ, abonelik iþlemleri ve benzeri sorunlarýný en kýsa sürede, geri dönüþ saðlayarak çözmek üzere hayata geçirdiði '444 8 086' numaralý 'Alo DEDAÞ Çaðrý Merkezi'nin resmi açýlýþýný 7 Þubat tarihinde yapýyor

ilçeyi besleyebilecek bir güce sahip olduðunu belirten DEDAÞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, kaçak elektrik kullanýmýna karþý yoðun çalýþmalarýnýn devam edeceðini söyledi. Sarýlar köyünde bulunan kaçak trafoyu rutin kontrollerde tespit ettiklerini ifade eden Karagüzel, "21 Ocak günü ekiplerimizin rutin kaçak taramasý kontrolünde Sur ilçesi Sarýlar köyünde 2 adet kaçak trafo kullanýmýný tespit etti. Bu trafolarýn yapýlan güç tes-

pitlerinde ise, biri 3 bin 150 kilovat, diðeri ise 400 kilovat olduðu belirlendi. Bu iki trafonun sera için kullanýldýðý tespit edildi. Ekiplerimiz bu konuyla ilgili gerekli tutanaklarý tanzim ettiler. Trafolarýn kaldýrýlmasý için Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na baþvuruda bulunduk. Bunun üzerine 29 Ocak günü Sarýlar köyüne giderek, kaçak trafoyu almaya gittik. O gün maalesef ciddi bir direniþle karþýlaþtýk. Bu durum üzerine trafolarý

DÝYARBAKIR - Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ), sorumluluk bölgesinde bulunan Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'taki abonelerinin arýza, abonelik iþlemleri ve benzeri sorunlarýný en kýsa sürede, geri dönüþ saðlayarak çözmek üzere hayata geçirdiði '444 8 086' numaralý 'Alo DEDAÞ Çaðrý Merkezi'nin resmi açýlýþýný 7 Þubat tarihinde yapýyor. DEDAÞ Genel Müdürü Murat Karagüzel'in de katýlacaðý açýlýþ töreni ile hizmete girecek olan çaðrý merkezinin bölgedeki vatandaþlara daha rahat hizmet verebilmesi için 3 ayrý dilde gelen çaðrýlarý yanýtlayacaðý belirtildi. DEDAÞ, hizmette kaliteye yönelik dev bir giriþime daha imza attý. Hizmet kalitesinin tüketiciler tarafýndan daha iyi takip edilebilmesi ve yaþanan sorunlarýn anýnda deðerlendirilerek çözülebilmesi için kurulmasý planlanan çaðrý merkezindeki çalýþmalar tamamlandý. Özellikle elektrik kesintileri esnasýnda abonelerin sorunlarýný çözebilmeleri noktasýnda büyük bir rahatlama saðlayacak olan DEDAÞ Çaðrý Merkezi, kuruluþ çalýþmalarýnýn tamamlanmasý ile birlikte Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýr-

Karagüzel, "Trafolarýn birini aldýk, diðeri ise kayýp. Bu iki kaçak trafo yaklaþýk 3,5 megavat güç tüketimine sahip. Bu oran 10 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik ihtiyacýný karþýlayacak düzeyde. Bu trafo tamamen kurumumuzun dýþýnda kurulmuþtur. Vatandaþlar kendi imkanýyla usulsüz bir þekilde tesis etmiþ. Kayýt altýnda olmadýðý için tüketimleri de kayýt altýna alýnmamýþtýr. Kaçak elektrik kullananlarýn yasal abonemiz olmalarý için çalýþmalar sürdüreceðiz. Þirketimizin sorumluluk alanlarý içerisinde Diyarbakýr, Þanlýurfa ve Mardin illerinde çok sayýda tarýmsal sulama abonemiz mevcut. Ayný zamanda abone olmadan elektrik tüketenler de var. Cumhuriyet savcýlýklarýna yapacaðýmýz müracaatla kaçak elektrik kullananlarýn trafolarýný kaldýracaðýz" dedi. (ÝHA)

nak'taki abonelere hizmet vermeye baþladý. 50 kiþilik personel ile hizmet vermeye baþlayan çaðrý merkezinin, 7 gün 24 saat abonelere Türkçe'nin yaný sýra Kürtçe ve Zazaca olarak da hizmet sunacaðý bildirildi. Ýleriki süreçte çaðrý merkezinin, bu üç dilin yanýnda Arapça olarak da hizmet vereceði kaydedildi. Yýlýn ikinci yarýsýnda, bölgedeki istihdama da katký saðlanmasý amacýyla merkezde çalýþan personel sayýsýnýn 100 kiþiye çýkarýlacaðýnýn hedeflendiði belirtildi. Geliþmiþ bir teknolojiyle kesintisiz hizmet verecek olan çaðrý merkezinin, her zaman ulaþýlabilir olma özelliði de taþýyacaðý bildirildi. Böylece her türlü arýza ve baþvuru tek bir numara ile ilgili birimlere kolayca iletilecek, çözüme yönelik çalýþmalar ile sonuçlar aboneler tarafýndan rahatlýkla takip edilebilecek. DEDAÞ'ýn 'Kaliteli ve güvenilir hizmet herkesin hakkýdýr' sloganýyla hizmet sunmak için açtýðý çaðrý merkezinin Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'taki tüm abonelere hizmet vereceði bildirildi. Çaðrý merkezi sayesinde, bu illerdeki abonelerin iletecekleri tüm sorunlarýn anýnda giderilmesinin hedeflendiði açýklandý. (ÝHA)


5

GÜNDEM

6 Þubat 2014 Perþembe

ÝHD Diyarbakýr Þubesi'nden elektrik kesintileri için basýn açýklamasý:

‘Elektrik kesintileri yaþam hakký ihlalidir’ ÝHD Diyarbakýr Þubesi, kentte son zamanlarda artýþ gösteren elektrik kesintilerinin, yurttaþlarýn enerji haklarýný kullanmalarýna yönelik yarattýðý ihlallere dikkat çekerek, "Esnaflar ve üretim tesisleri ciddi zararlar etmesinin yaný sýra halkýn yaþam hakkýný dahi ihlale neden olmaktadýr" dedi DÝYARBAKIR - ÝHD Diyarbakýr Þubesi, Diyarbakýr'da son zamanlarda artýþ gösteren elektrik kesintilerinin, yurttaþlarýn enerji haklarýný kullanmalarýna yönelik yarattýðý ihlallere dikkat çekmek amacýyla Urfa yolu üzerinde bulunan Dicle Elektrik Daðýtým Þirketi (DEDAÞ) binasý önünde basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Açýklamaya ÝHD Bölge Temsilcisi Þevket Akdemir, Diyarbakýr ÝHD Þube Baþkaný Raci Bilici'nin yaný sýra dernek üyeleri katýldý. Açýklamayý yapan Bili-

ci, Diyarbakýr ve bölge illerinde son zamanlarda yaþanan elektrik kesintilerin hayatý olumsuz etkilediðini söyledi. Bilici, kesintiler nedeni ile halkýn büyük bölümünün ciddi maðduriyetler yaþadýðýný ifade ederek, "Esnaflar ve üretim tesisleri ciddi zararlar etmesinin yaný sýra halkýn yaþam hakkýný dahi ihlale neden olmaktadýr. Diyaliz makinesi gibi yaþamsal fonksiyonlar saðlayan cihazlara baðlý yaþamýný sürdüren çok sayýda yurttaþ, bu kesintiler olunca ölüme varan tehlikelerle karþý karýþýya kalmaktadýr" diye belirtti.

memiþ olmasý, teçhizatýn eski ve ekonomik ömrünü tamamlamýþ olmasý, kaliteli malzeme kullanýlmamasýdýr. Bu eksikliklerin bedelini de halka ödetmek isteniyor" dedi. Elektrik enerjisinin halkýn en vazgeçilemez hakký ve yaþamsal ihtiyaçlardan biri olduðunu vurgulayan Bilici, bu enerjinin saðlanmasýnda hiçbir mazeret kabul edilemeyeceðini söyledi. Bilici, "Kaçak kullanýlýyor denilerek halký cezalandýramazsýnýz. Kaçak da olsa, üc-

retli de kullansa halk, hakký olan enerji ihtiyacýný saðlamaktadýr. Yine kaçak kullanýmý bahane ederek elektrik kesintileri oluyorsa, bu en basitinden iþini yapmamaktýr. DEDAÞ yetkilileri bu söylemden bir an önce vazgeçip, halka ihtiyacý olan enerjiyi versin" çaðrýsýnda bulundu. Açýklamanýn ardýndan Bilici ve berberindekiler DEDAÞ yetkilileri ile görüþmek için DEDAÞ binasýna geçti. (DÝHA)

‘Kesintilerle halký cezalandýramazsýnýz’ Ekonomik ve sosyal geliþmiþlik noktalarýnda olduðu gibi enerjiye ulaþým noktasýnda da bölge illerinde çifte standart uygulandýðýný belirten Bilici, "Elektrik Mühendisleri Odasý'na göre sorunun ana kaynaðý, enerji talebini karþýlayacak düzeyde bir altyapýnýn tesis edile-

Haber yapýldý zehir bacasýna ek geldi

DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde resmi kurumlarýn içinde bulunduðu hükümet konaðýnýn kazan dairesinden yükselen dumanýn, çevrede bulunan ev ve iþ yerlerini olumsuz etkilemesiyle ilgili yaptýðýmýz haberin ardýndan

kaymakamlýk yetkilileri kazan dairesinin bacasýný 15 metre yükseðe çýkardý. 21 Ocak 2014 tarihinde yaptýðýmýz "Hükümet Konaðý'ndan yükselen duman rahatsýz ediyor" baþlýklý haberle ilgili telefonla görüþtüðümüz Sil-

van Kaymakamý Berkan Sönmezay, sorunun bir hafta içerisinde giderileceðini belirtmiþti. Haberin ardýndan ise kazan dairesinin bacasýna 15 metre uzunluðunda yeni bir baca takýlarak önlem alýnmaya çalýþtý. (DÝHA)

Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü’nden Vali’ye ziyaret DÝYARBAKIR'da kurulmasý planlanan ve çalýþmalarý tüm hýzýyla devam eden Selahattin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüðü'ne atanan Prof. Dr. Ekrem Doðan ve beraberindeki heyet Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç'ý makamýnda ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Ekrem Doðan, Vali Kýraç'a ziyaretlerini kabul etmesinden dolayý teþekkür etti. Selahaddin Eyyubi Üniversitesi ile ilgili olarak bugüne kadar yürüttükleri çalýþmalar hakkýnda Vali Kýraç'a bilgi veren Rektör Doðan, Vali Kýraç tarafýndan çalýþmalarýnda kendilerine sunulan destekten dolayý da teþekkür etti. Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, kurulacak olan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi'nin, Diyarbakýr'a ve bölgeye sosyal, kültürel ve ekonomik olarak önemli katkýlar saðlayacaðýný ifade etti. Ziyarette Prof. Dr. Ekrem Doðan ve beraberindeki heyet Vali Kýraç'a üniversiteyi simgeleyen gümüþ, bakýr iþlemeli tabak plaket takdim etti. Ziyaret Vali Mustafa Cahit Kýraç'ýn Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Doðan ve beraberindeki heyet ile fotoðraf çektirmesiyle son buldu. (ÝHA)


6

POLÝTÝKA

6 Þubat 2014 Perþembe

TMK ve OYM kaldýrýlsýn

BDP Hükümetin açýklayacaðý “Demokratikleþme Paketi”ne alternatif olarak hazýrladýðý yasa deðiþikliklerini Meclis’te düzenlediði basýn toplantýsý ile açýkladý. BDP’nin önerileri arasýnda tutukluluk süresinin 3 yýla düþürülmesi, TMK ve ÖYM'nin tamamen kaldýrýlmasý ve TCK ile CMK’da önemli deðiþiklikler yapýlmasý yer aldý

Seçim barajý yüzde 3’e düþürülsün BDP'nin yasa deðiþiklik önerileri arasýnda, 314'üncü maddenin kaldýrýlmasý da var. "Türk Ceza Kanunun 220'nci maddesi deðiþtirilerek örgüte üye olmamakla birlikte üye sýfatýyla cezalandýrmayý öngören hükümler madde metninden kaldýrýlýrken benzer bir düzenlemeye yer veren TCK-314 üncü maddesi yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. Kaldýrýlmasýný öngördüðümüz TCK'nin 314'üncü maddesinde yer alan TCK'nýn 220'nci maddesinde de yer aldýðýndan mükerrer yargýlama ve cezalandýrmanýn önüne geçilmesi elzem olmuþtur. Nitekim 220'nci madde ile örgütün silahlý olma hali düzenlenmiþ olup, lafzý ve ruhu ile ayný olan iki düzenlemenin bir arada olamayacaðýndan hareketle 314'üncü maddesinin kaldýrýlmasý önerilmektedir." Seçim barajýyla ilgili öneride ise, 2839 Sayýlý Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 33'üncü maddesinde yapýlan deðiþiklik ile genel seçim barajýnýn yüzde 3 oranýna düþürülmesi ve böylece ülke barajý indirilerek demokratik kriterlere uygun bir biçimde tüm halk kesimlerinin iradesinin temsiliyetinin saðlanmasý amaçlandý.

DÝYARBAKIR - BDP, hükümetin tutukluluk süresi ve ÖYM'lerle ilgili kanun teklifine iliþkin önerilerini açýkladý. Adalet Bakanlýðý'na da sunulan öneriler arasýnda TMK'nin tamamen kaldýrýlmasý, yeniden yargýlamalarýn yapýlmasý ve TCK ile CMK'de deðiþikliklere gidilmesi yer aldý. BDP Grup Baþkanvekili Ýdris Baluken ve BDP Eþ Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, dün TBMM'de düzenledikleri basýn toplantýsýyla yasa deðiþiklik önerilerini açýkladýlar. Önerilerin Adalet Bakanlýðý'na da sunulduðu bildirildi. Baluken, Türkiye'nin bugün toplumsal ve siyasal yaþamý derinden etkileyen ve sonuçlarý giderek aðýrlaþan bir siyasi kriz durumuyla karþý karþýya olduðunu ifade ederek, "Bu krizden kurtulabilmek için doðru bir çýkýþ yolu bulunamaz ise, bunun demokrasiye maliyeti çok daha aðýr olacak" dedi.

Yolsuzluk ile yüzleþilmeli 17 Aralýk'ta yapýlan yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan meydana gelen geliþmelerin Türkiye'nin içten içe yaþadýðý ve her defasýnda üzeri örtülmeye çalýþýlan yapýsal krizini artýk gizlenemez bir biçimde açýða çýkarttýðýna deðinen Baluken, ülkede yüzleþilmesi gereken çok ciddi bir yolsuzluk gerçeði olduðunu belirterek, þunlarý söyledi: "Bunun üzeri asla örtülemez. Ýkincisi, barýþý, demokratik siyasal yaþamý ve hukuk devleti ilkelerini tehdit eden bir paralel devlet sorunu vardýr. Bu yapýnýn tümüyle tasfiyesi edilmesi demokratik ge-

lecek açýsýndan bir zorunluluktur. Bütün bunlarla birlikte, aslýnda bu krizlerin doðuþuna kaynaklýk eden çok ciddi bir demokrasi ve özgürlük açýðý vardýr. Kürt sorunu baþta olmak üzere temel sorunlarýn çözülmeyiþi demokrasi açýðýný ve krizini her geçen gün daha da derinleþtirmektedir. Türkiye'nin bu üç gerçekle eþ zamanlý olarak yüzleþmesi, kapsamlý bir siyasal, demokratik reform süreciyle yoluna devam etmesi gerekmektedir. Bu krizin geçici olmayýp, köklü yapýsal sorunlara dayandýðý gerçeðini herkesin görmesi gerekir." Bu yapýsal sorunlarýn kaynaðýný darbe anayasasýndan ve devletin katýlýmdan uzak tekçi, otoriter, aþýrý merkeziyetçi yönetim sisteminden aldýðýný belirten Baluken, "Devletin bütün kurumlarýyla aþýrý güçlendirildiði, bunun karþýsýnda demokratik temsiliyetin ve katýlýmýn ise giderek sýnýrlandýrýldýðý, çoðulculuðun reddedildiði, denetimin engellendiði bir yönetim sistemi yolsuzluk üretir, paralel devlet yaratýr, siyasal kriz doðurur. Devlet bu kadar büyütülürse iktidarý ve gücü paylaþmak isteyen odaklar da çoðalacak ve birbiriyle çatýþacaktýr"

ye hasta tutsaklara iliþkin bir düzenleme ekledik. Bununla Adli Týp Kurumu'nun tekeli ortadan kaldýrýlýyor. Bunun yaný sýra tutukluluk ile ilgili önerimiz ise, 3 yýl. Dinlemelere iliþkin 5271 Sayýlý CMK'ye iliþkin önerimiz olacak. Dinlemelerde 3 ayý 2 aya indirilmesini ve hakim kararý ile yapýlmasýný öneriyoruz. Teknik araçla izlemede de kararýn yalnýzca mahkemeler tarafýndan verileceði hükme baðlanýrken, izleme süreci sadece bir defaya mahsus ve 3 hafta olacaðýný düzenliyoruz" dedi. Beþtaþ, hazýrladýklarý pakette "terör" suçlarýna özgü infaz uygulamalarýnýn sonlandýrýldýðýný, infaz sürelerinin adli ve siyasi tutsaklar için eþitlendiði ve kýsaltýldýðýný da ifade etti. (Haber Merkezi)

'TMK kaldýrýlmalý, Baluken'in ardýndan söz alan, BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ da hazýrladýklarý yasa önerilerini açýkladý. TMK'nin tümüyle kaldýrýlmasýný isteyen Beþtaþ, "ÖYM kaldýrýlmalý ve þimdiye kadar ÖYM ve DGM'lerde yapýlan yargýlamalara iliþkin yeniden yargýlama yapýlmalýdýr. Bundan binlerce insan yararlanacaktýr. Bunun yaný sýra TCK 220'nci maddede yer alan örgüte üye olmamakla birlikte üye sýfatýyla cezalandýrmayý öngören hükümler madde metninden kaldýrýlýrken benzer bir düzenlemeye yer veren TCK 314'üncü maddesi yürürlükten kaldýrýlmalýdýr. CMK 19'uncu maddede bir düzenleme yapýlmalý ve davalarýn nakillerinin ancak aðýr, ciddi yakýn ve somut tehlike oluþmasý halinde mahkeme kararý ile verilmelidir" dedi.

Tutukluluk süresi 3 yýl olsun CMK 58'inci maddede bir düzenleme öngördüklerini ve bu düzenleme ile 'gizli tanýk' uygulamasýnýn kriterlerini deðiþtirdiklerini ifade eden Beþtaþ, "CMK 100'üncü maddede yapýlacak deðiþiklik ile katalog suç uygulamasýnýn kaldýrýlmasýný öngörüyoruz. Bu madde-

Vali Kýraç siyasi parti temsilcileri ile toplantý yapacak DÝYARBAKIR Valisi Mustafa Cahit Kýraç, siyasi parti temsilcileriyle toplantý yapacak. Vali Kýraç, 30 Mart 2014 günü yapýlacak yerel seçimler nedeniyle Diyarbakýr'da aralarýnda AK Parti, HÜDA-PAR ve BDP'nin de yer aldýðý 12 siyasi partinin temsilcisiyle bugün bir araya gelecek. Valilikte saat 10.30'da baþlayacak toplantýya Vali Yardýmcýsý Mehmet Yiðit'in yaný sýra Ýl Emniyet Müdürlüðü ve Ýl Jandarma Komutanlýðý yetkililerinin de katýlacaðý bildirildi. (AA)


7

POLÝTÝKA

6 Þubat 2014 Perþembe

Türkiye KDP’si Diyarbakýr’da tabela astý yi kurmadýk. Ama Irak Kürt bölgesi ise eskiden beri kardeþiz, dostuz" dedi.

DÝYARBAKIR - Türkiye'de Kürdistan ismiyle ilk kurulacak parti olan ve geçen ay Ýçiþleri Bakanlýðý'na baþvurusu yapýlan Türkiye Kürdistan Demokrat Parti'nin , onayý beklenmeden Diyarbakýr'da Türkçe ve Kürtçe tabelasýný asýldý. DHA'nýn haberine göre, Partinin Genel Baþkan Mehmet Emin Kardaþ, "Partimizin temel amacý Kürtlerin kendi topraklarý üzerinde kendi kendisini yönetmesidir. Bizim nihai amacýmýz baðýmsýzlýktýr" dedi.

Nihai hedef baðýmsýzlýk

Partinin temel hedefinin Kürtlerin baðýmsýzlýðý olduðunu da dile getiren Genel Baþkan Mehmet Emin Kardaþ, "Partimizin temel amacý Kürtlerin kendi topraklarý üzerinde kendi kendisini yönetmesidir. Bizim nihai amacýmýz baðýmsýzlýktýr. Ancak Kürt bölTürkiye Kürdistan Demokrat Partisi, geçtiðimiz ay Ýçiþleri Bakangesinde baðýmsýzlýðýn istelýðý'na yapýlan kuruluþ baþvurusuna onay beklemeden Diyarba- nip istenmediðiyle ilgili hekýr’da Türkçe ve Kürtçe tabela asýldý nüz bir araþtýrma yok. BaBakanlýk henüz ðýmsýzlýk isteyenlerin oranýonay vermedi baþvurularýna henüz bir ya- eden Þeyh Sait, Mahmud me yaþanmadýðýný söyledi. ný tespit edebilmek için bir nýt vermemesinden yakýndý. Barzenci, Halid Bege Cibri, Kardaþ, "Bakanlýðý her ara- referanduma ihtiyaç var. Bölgede bir araya gelen Mustafa Barzani, Seyid Rýdýðýmýzda bize inceliyoruz Ancak, Kürtlerin yýllardýr bir grup tarafýndan altyapýsý ‘Ýþgalcileri kabul za, Kadý Muhammed ve Ýhdiyorlar" dedi. Kürdistan is- baðýmsýzlýk istediðini biliyotamamlandýktan sonra 3 etmiyoruz’ san Nuri'nin fotoðraflarý miyle Türkiye'de ilk kez bir ruz" dedi. Bölgenin en güçlü Ocak günü Ýçiþleri BakanlýTürkçe 'Biz kimsenin dikkat çekiyor. parti kuracaklarýný, ancak partisi olan ve bir çok beleðý'na resmi baþvurusu yapý- topraðýný iþgal etmiyoruz, onay verilmeme ihtimalini ‘Üye kaydýna diye'yi elinde bulunduran lan Türkiye Kürdistan Deiþgalcileri de kabul etmiyogörmedikleri için parti tabebaþlamadýk’ BDP ile aralarýnda bir somokrat Parti, bakanlýk heruz' anlamýnda Kürtçe yazýlasýný astýklarýný kaydeden run olmadýðýný da kaydeden nüz onay vermemesine rað- nýn bulunduðu, liderliðini Türkiye Kürdistan DeKardaþ, "Parti resmen kuKardaþ, "demokrasiye ve inmen Diyarbakýr'da parti ge- Irak Kürt Bölgesi Baþkaný mokrat Parti Genel Baþkaný rulmadýðý için henüz üye san haklarýna inanýyorsak nel merkezi ve il baþkanlýðý- Mesud Barzani'nin yaptýðý Mehmet Emin Kardaþ, parkaydýna baþlamadýk. Ama herkesin özgür þekilde kenný açarak Türkçe ve Kürtçe Irak Kürdistan Demokrat tiyi resmen kurmak için gebüyük ilgi göreceðimize inadi görüþünü söylemelidir. tabelasýný astý. Yeniþehir Ýl- Partisinin parti bayraðý ile çen ay Ýçiþleri Bakanlýðý'na nýyorum. Irak'taki KürdisBDP'liler de arkadaþlarýçesi Ýstasyon Caddesi'ndeki Kürt bayraklarýnýn yer albaþvurduklarýný, bakanlýðýn tan Demokrat Partisi ile bir mýzdýr. Onlarýn da kendine bir binanýn 6'ýncý katýna dýðý parti binasýnda ayrýca kendilerine 2-3 gün içinde parti tabelasýný asan partili- Türkiye, Irak ve Ýran'daki cevap vereceðini söylemesi- ilgimiz yok. Onlarýn direkti- göre bir görüþü vardýr" diye fi veya isteðiyle de bu parti- konuþtu. ler, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn Kürt isyanlarýna öncülük ne raðmen henüz bir geliþ-

‘Biz kimseyle yarýþmýyoruz’ Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, BDP'li eþ baþkan adaylarýna verilen 3 günlük eðitim programýnýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, merkezi hükümetin vesayetinden kurtulma mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Kýþanak, "Biz kimseyle yarýþmýyoruz. Birileri çýkýp bizi kendilerine rakip olarak görüyorlar. Bizimle kýyaslayabilecek bir tane öz yönetim modeli yoktur. Biz kendi kendimizle yarýþacaðýz" dedia

masýný yapan Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, Türkiye siyasetinde iktidar odaklý bir mekanizma olduðunu söyledi. Türkiye'de demokrasinin bir araç haline getirildiðini ve toplumdan uzak, toplumu istediði gibi yönetmeye dönük bir yaklaþýma büründürüldüðü dile getiren Kýþanak, "Ama Kürt özgürlük hareketi, demokrasi-siyaset alanýnda demokratik bir çýkýþ yapmýþtýr. Arkasýndan demokratik özerkliðin inþasýnda yerel yönetimleri halkla buluþturarak yeni bir adým attýk. Son derece önemli ve tarihsel bir süreçteyiz. Partimizin tercihiyle bu zorlu göreve kendimizi hazýrlýyoruz" dedi.

‘Öz yönetim halkýn yönetimidir’

DÝYARBAKIOR - Yerel seçimlerde BDP'den Diyarbakýr, Gaziantep, Adýyaman, Þanlýurfa, Mersin, Elazýð, Bingöl, Dersim ve Konya eþ baþkan adayý olarak belirlenen isimler ve il örgütü baþkanlarý, Diyarbakýr'da, BDP Siyaset Akademisi tarafýndan baþlatý-

lan üç günlük eðitim programýna alýndý. Cegerxwin Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapýlan eðitim programýnýn ilk gününe BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ da katýldý.

‘Tarihsel bir süreçteyiz’ Eðitim devresinin açýlýþ konuþ-

30 Mart yerel seçimleri ile bu coðrafyada demokratik siyasetin gücünü bir kez daha ortaya çýkaracaklarýný kaydeden Kýþanak, "Halkýmýz yýllardýr büyük bedeller ödemiþtir. Onlarla buluþarak ve onlarýn kararlarýný alarak yerel yönetimlerde hayata geçireceðiz. Burada öz yönetim gücünü ortaya çýkaracaðýz. Öz yönetim halkýn yönetimidir. Merkezi hükümetin vesayetinden kurtulma mücadelemizi sürdüreceðiz. Biz

halkýn gücünü kendi öz yönetimimizle kuracaðýz. Burada halkýn isteklerini ve öncelikleri için mücadele edeceðiz" diye konuþtu.

‘Biz kendi kendimizle yarýþacaðýz’ Kýþanak, konuþmasýnda Türkiye'de siyasal kültürün yok sayýldýðýný da söyledi. Kýþanak, bu sözlerinin hemen arkasýndan da Türkiye'de siyasal kültürü geliþtireceklerini belirterek sözlerini þu ifadelerle sürdürdü: "Yýllardýr yok sayýlmýþ bir kültür vardý. Þimdi bunu tersine çevirmenin görevi geldi. Bunun vicdani sorumluluðuyla hareket edeceðiz. Çok yoksul ailelerimiz var. Yerel yönetimler halkýn hizmet alanýdýr. Halka hizmet sunmak onurlarýn en büyüðüdür. Biz kimseyle yarýþmýyoruz. Birileri çýkýp bizi kendilerine rakip olarak görüyorlar. Bize bu zamana kadar gösterebilecekleri bir tek kent yok. Bizimle kýyaslayabilecek bir tane öz yönetim modeli yoktur. Biz kendi kendimizle yarýþacaðýz." Yapýlan konuþmalarýn ardýndan eþ baþkan adaylarýna ve il baþkanlarýna dönük eðitim programý basýna kapalý olarak baþladý. (DÝHA)


8

HABER

6 Þubat 2014 Perþembe

‘Çatýþma çözüm deðildir’ Diyarbakýr’da temaslarýný sürdüren PYD Eþ Baþkaný Asya Abdullah, Suriye’deki iç çatýþmanýn tek çözümünün iç dinamiklerin harekete geçmesi olduðunu belirterek, “Dýþ müdahale ya da çatýþma çözüm deðildir. Rojava’da ortaya çýkan halklarýn iradesi Suriye’ye çözüm getirir” diye konuþtu DÝYARBAKIR - Halklarýn Demokratik Partisi'nin(HDP) daveti üzerine Ankara'da bir dizi görüþmeler yapan PYD Eþbaþkaný Asya Abdullah ve PYD Meclis üyesi Doktor Ciwan ile beraber Diyarbakýr'a geldi. Yoðun polisiye önleminin alýndýðý havaalanýnda DTK ve BDP'li heyetlerin karþýladýðý Abdullah, burada yaptýðý kýsa bir konuþmada, "Amed halkýna Rojava halklarýnýn selamýný getirdik" dedi. Havaalanýndan ayrýlan Abdullah ve beraberindekiler DTK binasýna geçti.

‘Ezilen halklara ýþýk olacaktýr’ PYD heyeti, DTK DTK Eþ Baþkaný Ahmet Türk, Baþkanlýk Divaný üyesi Edip Yaþar, Daimi meclis üyeleri Seydi Fýrat, Ýrfan Babaoðlu, Rojava Koordinasyon üyeleri, Diyarbakýr Büyükþehir Eþ Baþkan adayý Gültan Kýþanak ve Ýl Eþ Baþkaný M. Emin Yýlmaz'ýn bulunduðu kalabalýk bir heyet tarafýndan karþýlan-

dý. DTK Baþkanlýk Divan üyesi Edip Yaþar karþýlamada yaptýðý konuþmada, Rojava'da çok önemli geliþmelerin yaþandýðýný söyledi. Rojava'da demokratik bir devrimin yaþandýðýnýn altýný çizen Yaþar, "Rojava demokratik devrimi tüm ezilen halklara model olacaktýr. DTK olarak devrimi selamlýyor ve kutluyoruz. Bu devrim Kürt halkýna ve tüm ezilen halklara ýþýk olacaktýr" diye konuþtu. 'Çözümün ýþýðý Rojava' Kýþanak ise Abdullah'ýn ziyaretinin kendileri için çok önemli olduðunu belirtti. Ortadoðu'da büyük savaþ ve yýkýmlarýn yaþandýðýna dikkat çeken Kýþanak, "Bu kadar yýkýmýn içinde Rojava Kürdistan'ýnda ilan edilen özerklik bir çözüm ve umut ýþýðý olmuþtur. Tüm Ortadoðu halklarý için bu model çok önemlidir" dedi. Rojava'da yaþananlarýn kendilerini çok mutlu ettiðinin altýný çizen Kýþanak, "Tüm halklara yaþam alaný saðladýklarý için teþekkür ediyoruz" diyerek,

Suriye'nin geleceði tartýþýlýrken, Rojava'da ortaya konulan modelin bir çözüm yolu olduðunu kaydetti.

‘Kürtler özgürleþmeden barýþ gelmez’ DTK Eþ Baþkaný ve Mardin Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan adayý Ahmet Türk ise, "Barýþ için Kürdistan'da çok bedel ödendi. Ödenen bedeller ise özgür bir Kürdistan için oldu. 50 milyon Kürt özgürleþmeden Ortadoðu'ya barýþ gelmez" diyerek, barýþýn bu þartlar altýnda saðlanabileceðini söyledi. Türk, "Kimliðimizin özgürlüðü için mücadele ediyoruz. Bu amaç ile Rojava devrimine sahip çýkmak bizim görevimizdir" diye konuþtu. Kürt halký arasýnda birlik saðlanmasý için çaðrýda bulunan Türk, "Kürtler arasýnda birlik saðlanmasý için tüm siyasi partiler bilmelidir ki, partilerin menfaati deðil, Kürt halkýnýn özgürlüðü daha önemlidir. Bunun için mücadele etmeliyiz" dedi.

‘Çözüm ortak iradedir’ PYD Eþ Baþkaný Asya Abdullah ise Rojava'daki demokratik projenin tüm Suriye halkýna hitap ettiðine dikkat çekti. Abdullah, "Özgür bir yaþam için 3 yýldan bu yana yoðun bir çalýþma yürüttük. Bu çalýþmalar sonunda açýk bir mesaj ortaya çýktý. Suriye'nin tüm sorunlarýný kendi sorunlarýmýz olarak gördük. Çözüm, savaþ, çatýþma veya dýþ müdahale deðildir. Çözüm Suriye halklarýnýn ortak iradesi ile ortaya çýkar" diye konuþtu. Bu çözüm mesajýnýn Rojava'da

karþýlýðýný bulduðuna iþaret eden Abdullah, verdikleri mücadelenin demokratik bir kültür ve zihniyet ile baþladýðýný kaydetti. 'Buyursun gelsinler' Abdullah, "Demokratik Rojava yönetiminde tüm renkler kendini ifade ediyor. Kantonlar oluþturuldu ve bu kantonlara örneðin Cizire Kantonu'nuna baþkan olarak Kürt, Arap ve Ezidi'ler yönetimi saðlýyor. Sorunlarýmýzý bir araya gelerek çözüyoruz" dedi. Konuþmasýnda sýk sýk Cizirê Kantonu'ndaki geliþmelerden örnek veren Abdullah, siyasi partilerin bir araya gelerek bu yönetimi oluþturduðunun altýný çizdi. Rojava'da PYD'nin tek parti olarak yönetime el koyduðu yolundaki asýlsýz iddialara da cevap veren Abdullah, "Buyursunlar gelsinler. Bunu kendileri de görsünler. Bizim için önemli olan Demokratik bir yaþamdýr. Suriye halklarýnýn savaþýný durdurabilecek tek model budur. Kimse bizden korkmasýn ve çekinmesin. Demokratik Suriye için mücadele etmeye devam edeceðiz" diye konuþtu.

‘Herkes ile diyaloða açýðýz’ Rojava üzerindeki ekonomik ambargoya da dikkat çeken Abdullah, ambargonun kýrýlmasý gerektiðini ve bunun kýrýlmasý için sadece söylemlerin deðil fedakarlýðýn gerekli olduðu vurgusunu yaptý. "Artýk dýþarýdan hesap yapanlarýn dönemi bitti. Zaman halklarýn birlikteliði zamanýdýr" diyen Abdullah, demokratik bir çözümün ge-

liþtirilmesinin önünde hiçbir engelin bulunmadýðý ifade etti. PYD olarak halklarýn iradesini esas aldýklarýný kaydeden Abdullah, "Kapýlarýný bu demokratik yapýya açanlar ömrünü uzatýr. Kapayanlarýn ise ömrü kýsa olacaktýr" dedi. Türkiye ve bölgedeki yerel seçimlerin kendileri için de çok önem arz ettiðini sözlerine ekleyen Abdullah, "BDP ve HDP etrafýnda kilitlenmeliyiz. Biz bu iki siyasi partimize desteklerimizi sunuyoruz. Tüm adaylara özellikle kadýn adaylara baþarýlarý dileklerimizi gönderiyoruz" diye konuþtu.

‘Kimse ile bir sorumuz yok’ Basýn çalýþanlarýnýn sorularýna da cevap veren Abullah'ýn, Abdullah Öcalan'ýn KDP Lideri Mesut Barzani'ye gönderdiði mektubun kendileri için de çok önemli olduðunu belirterek, "Bizim hiç kimse ile bir sorunumuz yok. Sayýn Barzani ile de bir sorunumuz yok" dedi. Rojava petrolünün dýþ pazara açýlacaðý ve bunun Türkiye üzerinden gerçekleþeceði yönündeki soruya ise Abdullah, "Kapýlar açýlýr ise çok önemli geliþmeler olabilir ama þuan kapýlar açýk deðil. Biz her þey için hazýrýz" dedi. Rojava sýnýr kapýlarýnda biriken insani yardýmlar için ise Abdullah, yardýmlar üzerinden yürütülen politikalarýn baþarýlý olamayacaðýný vurgulayarak sözlerini bitirdi. Basýn toplantýsý ardýndan Abdullah ve beraberindekiler basýna kapalý bir toplantý gerçekleþtirdi. (DÝHA)


6 Þubat 2014 Perþembe

Restorasyon ve yapým çalýþmalarý devam eden Sultan Sa'saa Türbesi, Ulu Cami ve Mesudiye Medresesi'nde incelemelerde bulunan Ýl Valisi Mustafa Cahit Kýraç, Ýçkale, Ulu Cami, Mesudiye Medresesi ve Sultan Sa'saa türbesi gibi yapýlarla ilgili çalýþmalar bittiðinde, þehrin turistik cazibesin daha görünür olacak ve turizm potansiyeli de güçleneceðini söyledi

Þehrin turizm potansiyeli güçlenecek

Osman ERGÜN DÝYARBAKIR Valisi Mustafa Cahit Kýraç, restorasyon ve yapým çalýþmalarý devam eden Sultan Sa'saa Türbesi, Ulu Cami ve Mesudiye Medresesi'nde incelemelerde bulundu. Vali Kýraç, beraberinde Vakýflar Bölge Müdürü Metin Evsen, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Mustafa Temel ve araþtýrmacý-yazar Mevlüt Mergen ile birlikte yapým aþamasýnda olan Sultan Sa'saa Türbesi ile restorasyon çalýþmalarý süren Ulu Camii Þafii Mezhebi Bölümü ve Mesudiye Medresesi'ni gezdi.

‘Çalýþmalar hýzla devam ediyor’ Sultan Sa'sa'nýn 1926 yýlýna kadar þimdiki yapýlmakta olan Sultan Sa'saa Türbesi'nin bulunduðu yerde medfun olduðunu ancak daha sonra Rýzvanaða Mezarlýðýna nakledildiðini belirten araþtýrmacý-yazar Mevlüt Mergen, Vali Kýraç'a konu hakkýnda detaylý bilgi verdi. Sultan Sa'saa Türbesi yapýmý çalýþmalarý hakkýnda Vali Kýraç'a bilgi veren Metin Evsen ise,

9

HABER

çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini ve en yakýn zamanda vatandaþlarýn ziyaretine açýlacaðýný söyledi.

‘Kültürel zenginlikler þehri’ Sultan Sa'saa türbesinin yapým çalýþmalarýný yerinde inceleyen Ýl Valisi Mustafa Cahit Kýraç da, böylesine manevi ve kültürel zenginliklerle dolu olan Diyarbakýr þehrinin, bu zenginliklerinin korunmasýnýn ve ayakta kalmasýnýn saðlanarak gelecek nesillere aktarýlmasýnýn büyük bir önem arz ettiðini vurguladý. Çalýþmalarýn da en yakýn zamanda bitirileceðini söyleyen Vali Kýraç, Diyarbakýr Surlarý, Ýçkale, Ulu Cami, Mesudiye medresesi ve Sultan Sa'saa türbesi gibi yapýlarla ilgili çalýþmalar bittiðinde, þehrin turistik cazibesinin daha görünür olacaðýný ve

turizm potansiyelinin de güçleneceðini sözlerine ekledi.

Esnafý ziyaret etti Daha sonra Mesudiye Medresesi'nin restorasyonu hakkýnda Evsen'den bilgi alan Vali Kýraç, Mesudiye Medresesi'nde Yazma Eserler Kütüphanesinin kurulmasý ile ilgili çalýþmalarýn da saðlýklý bir þekilde yürütülmesi ve en yakýn zamanda bitirilmesi talimatý verdi. Ulu Camii Þafii Bölümü'nün restorasyon çalýþmalarýný incelemek üzere Ulu Camii'ne geçen Vali Kýraç, Ulu Camii avlusunda bulunan vatandaþlarla bir süre sohbet etti. Ezan okunmasýyla birlikte Vali Kýraç, cemaatle birlikte öðle namazýný Ulu Camii'de kýldý ve namaz sonrasýnda esnafý ziyaret etti.

Avukatlardan ‘Kadýn cinayetlerine duyarlýlýk’ çaðrýsý

Diyarbakýr ve Þanlýurfa barolarýna kayýtlý Kadýn Haklarý Komisyonu üyesi kadýn avukatlar, son dönemlerde artan kadýn cinayetlerine karþý herkesi duyarlýlýk çaðrýsýnda bulundu DÝYARBAKIR - Son dönemlerde artan kadýn cinayetlerine dikkat çekmek amacýyla Diyarbakýr ve Þanlýurfa barolarýna kayýtlý Kadýn Haklarý Komisyonu üyesi kadýn avukatlar, Þanlýurfa Adliyesi önünde basýn açýklamasý yaptý.

Þanlýurfa Barosu Kadýn Haklarý Komisyonu Baþkaný Av. Serpil Kýlýç Yýldýrým, Viranþehir'de Ocak ayýnýn sonunda Viranþehir'in Barut köyünde 30 metre derinliðindeki kuyuda cesedi bulunan ve 8 buçuk aylýk hamile olduðu belirle-

nen 19 yaþýndaki Hacer Göv cinayetiyle dikkat çekerek, son birkaç yýl içinde kadýn cinayetleri ve þiddetin artýþ göstererek adeta kronikleþen bir sorun haline geldiðini ifade etti. Yýldýrým, "töre, namus" adý altýna gerçekleþen cinayetlerde aile yapýsýnýn etkisinin olduðunu belirtti. Kadýn cinayetlerinin iþlenmesindeki önemli bir etkenin toplumsal ve çevresel baskýlar olduðunu belirten Yýldýrým, "Bu meclis erkek egemen bir meclistir. Çoðu kez aile üyeleri eðitimli ve toplumda bilinen þahsiyetler dahi olsalar, bu iþlenen cinayetlere karþý çýkamamýþ, çýkmamýþ ve çekingen kalmýþlardýr. 'Kadýnlar ölmesin' diyoruz. Kadýnlar öldükçe insanlýðýmýz ölüyor" dedi. Yýldýrým, açýklamanýn ardýndan barolarý, sivil toplum kurumlarý, ilgili kurum ve kuruluþlarý, töre adý altýnda iþlenen cinayetler, kadýna þiddet gibi konularda topluma bilinç kazandýrýlmasý konusunda iþbirliðine davet etti. (DÝHA)

‘Katý Atýk Bertaraf Projesi’ 2016’da baþlýyor DÝYARBAKIR'ýn Silvan Ýlçe Belediyesi ve Silvan Kaymakamlýðý'nýn yürütmüþ olduðu "Katý Atýk Bertaraf Projesi" bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Bilgilendirme toplantýsýna Silvan Kaymamý Berkan Sönmezay, Silvan Belediye Baþkaný Fadýl Erdede, Lice Belediye Baþkaný Fikriye Aytin, Kulp Belediye Baþkaný Mehmet Nesim Þimþek, Hazro Belediye Baþkaný Fethullah Mehmetoðlu, Kocaköy Belediye Baþkaný Remzi Çali ve STK temsilcileri katýldý. Toplantýda konuþan Silvan Belediye Baþkaný Erdede, 21. yüzyýlda insanlarýn doðayý tahrip ettiðini belirterek, "Silvan'ýn hemen altý kilometre ilerisinde tarihi Hasuni Maðaralarý bulunmakta, burada gerekli restorasyon projeleri tesis yapýlmasýna raðmen, hemen bitiþiðinde depolama sahasýnda pislik ve rezalet bu bizim için reva olmayan uygun olmayan bir durumdur. Ayný þekilde bu durum Kulp'ta, Lice'de, Hazro'da ve Kocaköy'de de öyle ve yurdun birçok yerinde bu depolama sahalarýmýz çevreye zarar vermektedir" dedi. Toplantýda Avrupa Birliði'nden onay gelmesi durumunda 2016 yýlýnda projeye baþlanýlacaðý belirtildi. (ÝHA)


10

HABER

6 Þubat 2014 Perþembe

39 ilin nüfusunu geride býraktý Kayapýnar Ýlçesine baðlý Peyas Mahallesi 151 bin 862'lik Nüfusu ile Edirne, Tokat, Siirt gibi illeri solladý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Peyas Mahallesi'nin nüfus karabalýðýna göre Türkiye'nin 39 ili geride býraktýðýný söyledi DÝYARBAKIR'ýn Kayapýnar ilçesine baðlý Peyas Mahallesi'nin, 151 bin 862'lik nüfusu ile Türkiye'nin 39 ilinden daha kalabalýk olduðu bildirildi. Türkiye'nin, 29 Ocak 2014'te açýklanan Adrese dayalý Nüfus Kayýt Sistemi'nde, Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesine baðlý Peyas Mahallesi, 151 bin 862'lik nüfusu ile rekor kýrdý. Bu sayý ile Türkiye'deki 39 ili geride býrakan Peyas Mahallesi, tek baþýna 2 baðýmsýz milletvekili çýkarabilecek duruma geldi.

En az nüfusa sahip mahallelerde 11 kiþilik nüfuslarý ile Erzurum'un Aktaþ, Kayseri'nin Alamezcit, Mersin'in Kamaçukuru ve Antalya'nýn Birinci Kýsým, Uþak'ýn da Tekstil Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi en az nüfusa sahip mahalleler olarak yer almaktadýr. 39 ilden fazla bir nüfusa sahip Peyas Mahallesi, Edirne Karaman, Düzce, Bolu Siirt ve Tokat gibi illerden daha fazla nü-

fusa sahiptir. Diyarbakýr'ýn toplam nüfusu 1 milyon 607 bin 437'dir. Sadece Peyas Mahallesi'nin 151 bin 862 kiþilik nüfusu, genel nüfusun yüzde 9,44'ünü kapsamaktadýr" dedi.

‘Postacýlar aylýk 2 bin evrak býrakýyor’ Peyas Mahallesi'nin 5 dönemdir muhtarlýðýný yapan ve yerel seçimlerde 6. kez aday olan Mehmet Dengiz ise, resmi rakamýn

Türkiye’nin en karabalýk Mahalleleri Konuyla ilgili ÝHA muhabirine açýklamalarda bulunan Türkiye Ýstatistik Kurum (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Peyas Mahallesi'nin 151 bin 862 nüfusu, Huzurevleri Mahallesi'nin ise 93 bin 453 nüfusu ile Türkiye'de en kalabalýk nüfusa sahip ilk iki mahalle olduðunu söyledi. Uras, "Ýstanbul Bahçelievler ilçesine baðlý Zafer Mahallesi 86 bin 327, Ataþehir Ýçerenköy Mahallesi 75 bin 923 ile bu iki mahallemizi takip etmektedir.

Kurutmalar el yakýyor 120 liraya alýcý bekleyen kurutulmuþ çiçek bamyasý, 155 liralýk çeyrek altýnla yarýþýr duruma geldi DÝYARBAKIR - Geçtiðimiz yýl yeterince üretilemeyen bamyanýn kilosu 120 liraya çýktý. Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde bulunan Nuhoðlu Baharatçýlýk'ta kurutulmuþ çiçek bamyasý, 120 liraya alýcý bekliyor. Dükkan önünde asýlan 120 liralýk kurutulmuþ bamya, 155 liralýk çeyrek altýnla yarýþýr duruma geldi. Nuhoðlu Baharatçýlýk iþletmecisi Doðan Daðgüllü, kurutulmuþ bamya fiyatlarýnýn 50 ila 120 lira arasýnda deðiþtiðini söyledi. Daðgüllü, "Elimizde çiçekli ve normal kurutulmuþ bamya mevcut. Fiyatlarý 50 ila 120 arasýnda deðiþiyor. Vatandaþlar daha çok fiyatý öðrendikten sonra almaktan vazgeçiyor. Bazý vatandaþlar sadece bir yemeklik almak istiyor. Fiyatlarýn pahalý olmasý bizi de etkiledi, bu þekilde giderse kurutulmuþ bamyalar elimizde kalacak" dedi. Vatandaþlar ise, kurutulmuþ bamyanýn fiyatýnýn çok yüksek olduðunu belirterek, "120 milyon verip bir kilo alacak imkanýmýz yok. Mevsimi geldiðinde birkaç kilo fazla alarak evimizde kurutma yapýyoruz. Bu þekilde kýþlýk ihtiyacýmýzý gideriyoruz. Çeyrek altýnýn fiyatý ile bamyanýn fiyatý neredeyse ayný" diye konuþtu. (ÝHA)

151 bin olduðunu, resmi olmayan rakamlarla bu sayýnýn 200 bine ulaþtýðýný kaydetti. Muhtar Dengiz, "Çok büyük zorluklar yaþýyoruz. Seçimler olduðundan dolayý çok büyük yoðunluk içerisindeyiz. Günde en az 350-500 kiþi arasýnda vatandaþa bakmak zorunda kalýyoruz. Benim mahallemde sadece 20 postacý var. Bu postacýlar günde 30'dan fazla posta tebligatýný býrakýyor. Burada bir aylýk 2 binden fazla evrak bekliyor. Hem yeri daraltýyor hem de yoðunluðumuza bir de postacýlar eklenince zorlanýyoruz" diye konuþtu. Peyas Mahallesi'nin nüfus kalabalýðý bakýmýndan geride býraktýðý iller þöyle: "Edirne, Karaman, Düzce, Bolu, Siirt, Tokat, Niðde, Kýrþehir, Çanakkale, Karabük, Aðrý, Zonguldak, Rize, Yalova, Giresun, Bingöl, Kastamunu, Erzincan, Amasya, Nevþehir, Kilis, Muþ, Iðdýr, Yozgat, Kars, Burdur, Çankýrý, Kýrklareli, Bartýn, Þýrnak, Hakkari, Bilecik, Bitlis, Sinop, Bayburt, Gümüþhane, Tunceli, Artvin ve Ardahan." (ÝHA)

Dicle Üniversitesi’nden dev adým DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (DÜBTAM) Müdürü Prof. Dr. Hamdi Temel, Müdür Yardýmcýlarý Doç. Dr. Yusuf Selim Ocak ve Murat Aydemir ve Kalite yönetim biriminden Yrd. Doç. Dr. Fatih Geniþel'den oluþan DÜBTAM ekibi, Mardin Organize Sanayi Bölgesini gezdi. Mardin Sanayici iþadamlarý ve Bilim Teknoloji Sanayi Ýl müdürü Birol Cangir'in daveti üzerine Mardin Organize Sanayi bölgesinde çeþitli temaslarda bulunan DÜPTAM ekibi, ziyarette Dicle Boru Sanayi Ticaret A. Þ. üretim tesislerinde yapýlan incelemeler de bulundu. Fabrikalarda üretimde karþýlaþýlan problemler ve üretim kalitesinin arttýrýlmasý konusunda bilgi alýþveriþinde ve AR-GE çalýþmalarý kapsamýnda SAN-TEZ projeleri gerçekleþtirmek için giriþimlerde bulu-

nulmasýna karar verilen incelemelerde "SANTEZ Gizlilik ve Sinai Mülkiyet Sözleþmesi" imzalandý. Ayrýca sürdürülen temaslarýn devamýnda DYN yapý kimyasallarý fabrikasý ziyaret edildi. Firma Genel Müdürü ile DÜBTAM ekibi firmanýn üretim tesislerini gezerek, DÜBTAM ve DYN yapý kimyasallarýnýn üretim kalitesini geliþtirmek üzere araþtýrma yapýlmasý adýna ön görüþmeler yaptý. Mardin Organize sanayi bölgesinde yapýlan toplantýda, DÜBTAM ekibi, Mardin Bilim Teknoloji Sanayi Ýl müdürü Birol Cangir, Organize Sanayi Bölgesi Baþkan Vekili M. Nasýr Duyar ve Mardin Organize sanayi Baþkanlýðý Bölge Müdürü M. Abdullah Ensari ile sanayici iþ adamlarý yapýlacak AR-GE çalýþmalarý kapsamýnda iþbirliði yapýlmasýna karar verdi. (Haber merkezi)


6 Þubat 2014 Perþembe

Kadýn ve gençlere öncelik DÝYARBAKIR - AK Parti Genel Merkezi'nde yerel seçimler öncesinde 30 Büyükþehir, 51 il, 919 ilçe ve 392 belde belediye baþkan adayýnýn belirlenmesinin ardýndan, belediye meclis üyesi adaylarýyla ilgili çalýþmalara baþlandý. Ýl teþkilatlarýndan, belediye ve il genel meclisleri için gösterilecek aday adaylarýyla ilgili bir liste hazýrlanmasýný isteyen AK Parti, adaylarda öncelikli olarak dikkate alýnacak kriterlerde, þehir plancýsý, çevre mühendisi gibi meslek gruplarýndan kiþilere öncelik tanýnmasý ve adaylar belirlenirken bulunduklarý þehirlerin demografik yapýlarýnýn da dikkate alýnmasý istendi. Ýl baþkanlýklarý tarafýndan hazýrlanacak ve 10 Þubat'a kadar parti genel merkezine bildirilecek listeler, genel merkezde oluþturulacak komisyonlar tarafýndan incelenecek. Toplam 6 komisyon tarafýndan yapýlacak aday belirleme çalýþmasý sonrasýnda, aday adaylarý arasýndan seçilecek isimler komuoyuna açýklanacak. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, daha önce "yerel yönetimlerde kadýn sayýsýnýn yeterli olmadýðýný" belirterek, önümüzdeki dönemde bu sayýnýn artýrýlmasý için çalýþma yapýlmasý yönünde uyarýda bulunmuþtu. AK Parti, aday adaylarýný belirleme sürecinde Erdoðan'ýn bu uyarýsýný dikkate aldý. Buna göre, komisyonlar, her bir belediye ve il genel meclisi için gösterilecek adaylarýn en az 3'te birini kadýn ve gençlerin arasýndan seçecek. Belediye ve il genel meclisi üyeliðine kadýnlarýn büyük ilgi gösterdiðini belirten yetkililer, bu dönem partilerinden belediye ve il genel meclisi üye aday adayý olmak için toplam 18 bin 149 kiþinin baþvuruda bulunduðunu ifade ederek, bu sayýnýn bin 700'ünün kadýnlardan oluþtuðuna dikkati çekti. Ýl genel ve belediye meclisi üyeliði adaylýðýna gençlerin de yoðun ilgi gösterdiði belirtilirken, yaþlarý 25-30 arasýnda deðiþen toplam bin 500 kiþinin baþvuru yaptýðý bildirildi. (AA)

11

KADIN YAÞAM

KADINLAR ‘öz

savunma’yý tartýþýyor “KADÝN katliamlarýnýn sistemli bir devlet politikasý” olduðunu ve korkutarak toplumsal yaþamdan koparmayý amaçladýðýný belirten Diyarbakýr Kadýn Akademisi Yönetim Kurulu üyesi Figen Aras, kadýnlar olarak “Öz savunma”nýn oluþturulmasýný ciddi ciddi tartýþmaya baþladýklarýný söyledi. Aras’a göre bu konuda mahalle ve köylerde oluþturulacak birimler için Hindistan’daki ‘Pembe giyen kadýnlar’ yani Gulabi çetesi örnek alýnabilir DÝYARBAKIR - Kadýn katliamlarý ve kadýna yönelik þiddet, taciz, tecavüz boyutlanarak devam ediyor. Toplumsal algýda normalleþtirilmeye çalýþýlan katliamlara karþý kadýnlar, "Nasýl bir mücadele verilmeli?" tartýþmasý yürütüyor. Bu yönlü tartýþmalarýn yoðunlaþtýðý kurumlardan biride Diyarbakýr Kadýn Akademisi. Kadýna yönelik her türlü þiddet ve katliamý "Sistemli devlet politikasý" olarak deðerlendiren Akademi'de kadýnlar, farklý yöntem ve deneyimleri inceliyor.

‘Zaten bir kadýn katliamý var’ Konuya iliþkin bilgi veren Diyarbakýr Kadýn Akademisi Yönetim Kurulu üyesi Figen Aras, devletçi zihniyetin egemenliðini sürdürmek için kadýn bedeni ve iradesi üzerinden katliamlar gerçekleþtirdiðini söyledi. Son dönemlerde kadýn katliamlarýnda yaþanan artýþýn tartýþýldýðýný kaydeden Aras þöyle devam etti: "Bu konuda aslýnda kararsýzýz. Kadýn katliamlarý son dönemlerde görünür kýlýndýðý için mi görünmüyor yoksa 5 bin yýldýr zaten süren bir kadýn katliamý, kadýn kýrýmý mý var? Ya da kadýnýn mücadelesi iletiþim sayesinde daha fazla mý görünüyor? Bu konudaki tartýþmalar sürüyor. Ama bildiðimiz bir þey var. Bilinçlendikçe ve aydýnlandýkça kadýn katliamlarýnýn daha çok görünür olmaya baþlamasý, sahiplenilmesi hem þiddete uðrayan kadýnlarýn bunu ifade etmesi hem de kadýn örgütlerinin de buna sahip çýkmasý önemli bir noktadýr."

‘AKP kadýna yönelik þiddeti meþrulaþtýrýyor’ Sadece Diyarbakýr'da bir hafta içersinde basýna yansýyan 3 kadýn katliamýnýn yaþandýðýna iþaret eden Aras, "Acaba duymadýðýmýz, görmediðimiz, üstü kapatýlan, intihar süsü verilen kaç tane cinayet var. Bunun gerçekten araþtýrýlmasý gerekiyor" diye belirtti. Sayýlarýn önemli olduðunu ancak eril zihniyetin bu katliamlar üzerinden toplumda bir algý yarattý-

ðýna dikkat çeken Aras, "AKP'nin dili AKP'nin politikasý kadýna yönelik þiddeti meþrulaþtýrýyor. Þimdi AKP direk 'kadýnlarý öldürün' demiyor ama dilindeki söylem, kadýna biçtiði statü, kadýný evde oturmasý gereken, uslu olmasý, kapanmasý gereken siyasetle ilgilenmemesi gereken bir konuma sokuyor. Dolayýsý ile erkeði de dýþarýda, akýllý, kafasý çalýþan, iþ sahibi olan, kadýna hükmeden ve kadýný malý mülkü olarak gören bir zihniyet olarak besliyor" dedi.

‘Cinayetin iþleniþ biçimi haberi popülerleþtiriyor’ Kadýn cinayetlerinin açýða çýkmasý noktasýnda toplumsal vicdan boyutuyla sorgulanmasý gereken bir nokta olduðunu dile getiren Aras, kadýn cinayetlerinin gerekçeleri ve yöntemlerinin kimi zaman algýlarýmýzda farklý bir þekilde açýða çýkabildiði üzerinde durdu. Aras, örneðin cinayetin farklý bir biçimde iþlenmesi halinde basýn için daha popüler bir haber olabildiðine ya da vicdanlarýn daha çabuk harekete geçebildiðine iþaret etti.

‘En büyük öz savunma teþhir etmektir’ Kadýnlar olarak özellikle "Nasýl bir mücadele?" sorusu üzerinde durduklarýný belirten Aras, bu konuda öz savunma ve teþhirin oldukça önemli olduðunu söyledi. Aras, "Biz kadýnlar her türlü taciz, tecavüz ve cinayete karþý kendi öz gücümüzle karþý durabilmeliyiz. Buna meþru savunma denir. Öz savunma denir. Baþta tacizler olmak üzere tüm þahsýmýza kimliðimize dönük saldýrýlarda ortak örgütlü mücadele etmek zorundayýz" dedi. Aras kadýnlar için saldýrýlara karþý durmanýn bir diðer yolunun ise teþhir olduðuna iþaret etti. Aras, "Kadýnlar bu durumda sanki suçlu kendileriymiþ gibi, toplum kendilerine farklý bir gözle bakacakmýþ gibi bir içe kapanma yaþýyorlar. Oysa bu tamamen devletin ve erkeðin beslediði bir politikadýr" dedi. Yasalara iþaret

Diyarbakýr Kadýn Akademisi Yönetim Kurulu üyesi Figen Aras

eden Aras, devletin ortak olduðu ve besleyip büyüttüðü katliam zihniyetine karþý yine devletten kanun talep etmenin de yaman bir çeliþki olduðunun altýný çizdi.

‘Gulabi çetesi gibi bir örgütlenme þart’ Öz savunma konusunda deneyimleri incelediklerini kaydeden Aras, en çarpýcý örnek olarak Hindistan'ý bulduklarýný söyledi. Hindistan'da neredeyse 18 saatte bir kadýnýn tecavüze uðradýðý yönünde verilerin olduðunu belirten Aras, bu ülkede kadýna dönük taciz, tecavüz ve þiddete karþý Pembe giyen kadýnlar yani Gulabi çetesi olarak bilinen bir kadýn öz savunma gücü oluþturulduðunu hatýrlattý. Aras, "Bu örnek üzerinden kendi mahallelerimizde ve sokaklarýmýzda kadýnlar olarak taciz, tecavüz ve cinayetlere karþý anýnda refleks geliþtirebilmeliyiz" diye belirtti. Aras'a göre bu konuda mahalle ve köylerde oluþturulacak birimler için Hindistan'daki Pembe giyen kadýnlar yani Gulabi çetesi örnek alýnabilir.

‘Öz savunma gücümüzü oluþturabilmeliyiz’ Taciz, tecavüz ve katillerin toplumda dolaþamaz hale gelmesi gerektiðini ifade eden Aras, "Bu örgütlülüðü saðlayabilmeli, öz savunma gücümüzü oluþturabilmeliyiz. Yoksa bir 5 bin yýl daha bizler hem sömürülmeye hem öldürülmeye hem de tecavüz edilmeye mahkum olacaðýz" þeklinde konuþtu. (DÝHA)


12

HABER

6 Þubat 2014 Perþembe

Bir elinde örgü diðerinde mühür

Güneydoðu’da yýllarca þiddet ve töre gibi olaylarla gündeme gelen kadýnlar, artýk birçok alanda adýndan söz ettiriyor. Diyarbakýr'da 15 yýldýr mahalle muhtarlýðý görevini yürüten Makbule Fidan, 30 Mart’taki yerel seçimlerde erkek rakiplerine karþý kýyasýya mücadele edecek. Görevini yaparken örgü örmeyi de ihmal etmeyen Selahattin Eyyübi Mahallesi Muhtarý Fidan, “Kadýnlar okusun, kendilerini yetiþtirsinler” dedi

DÝYARBAKIR - Güneydoðu Anadolu Bölgesinde yýllarca þiddet ve töre gibi olaylarla gündeme gelen kadýnlar, artýk birçok alanda adýndan söz ettiriyor. Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde 15 yýldýr mahalle muhtarlýðý görevini yürüten 58 yaþýndaki Makbule Fidan, önümüzdeki yerel seçimlerde de erkek rakiplerine karþý kýyasýya mücadele edecek. Baþýnda oyalý tülbenti, elinde örgüsü ve üze-

rinde yerel kýyafetiyle mahalle sakinlerinin sorunlarýna çözüm arayan 7 çocuk annesi Fidan, çevresindeki kadýnlara da örnek oluyor.

Muhtarlara kýzdý muhtar oldu Fidan'ýn muhtarlýk macerasý, 16 yýl önce gittiði Kulp ilçesinde sorununu çözemeyen 3 mahalle muhtarýna kýzmasýyla baþladý. Muhtar olmaya karar veren Fidan, bu düþüncesini aile-

sine açtý. Çocuklarýnýn da desteðiyle 1999'daki yerel seçimlerde Selahattin Eyyübi Mahalle Muhtarlýðý için adaylýðýný açýklayan Fidan, seçimde bütün rakiplerini geçerek, muhtarlýk koltuðuna oturdu. Diyarbakýr'ýn 15 yýllýk kadýn muhtarý Fidan, 1999 yýlýnda girdiði ilk seçimlerde 8, ikincisinde 9, üçüncü seçimde ise ikisi kadýn 10 rakiple mücadele ettiðini anlattý. Mart ayýndaki yerel seçimlerde yine mahalle muhtarlýðý için aday olduðunu açýklayan Fidan, "Bir tarafta el iþi, diðer tarafta muhtar mührüyle vatandaþlara hizmet ediyorum. Batýdan gelenler beni karþýlarýnda gördüklerinde 'Ay sen muhtar mýsýn?' diyerek þaþkýnlýklarýný dile getiriyorlar" diye konuþtu. Boþ zamanlarýnda el iþi yapýp kitap okuduðunu belirten Fidan, "Vatandaþlar beni örgü örerken gördüðünde, 'Maþallah muhtarýmýzýn 10 parmaðýnda 10 marifet' diyorlar. Akþama kadar burada vatandaþa hizmet veriyorum. Akþam evde de yemek, temizlik iþlerini yapýyorum" dedi.

Diyarbakýr’da seçim çalýþmalarý sürüyor Diyarbakýr’da, Baðlar, Kayapýnar, Sur ve Yeniþehir ilçelerinde seçim çalýþmalarýný yürüten partiler, þehrin çeþitli yerlerine bayrak asmaya baþladý DÝYARBAKIR'da, Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti), Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) ile Hür Dava Partisi (Hüda-Par), seçim çalýþmalarý kapsamýnda kentin en iþlek noktalarýna flamalarýný astý. Diyarbakýr'da, Baðlar, Kayapýnar, Sur ve Yeniþehir ilçelerinde seçim çalýþmalarýný yürüten partiler, þehrin çeþitli yerleri-

ne bayrak asmaya baþladý. Geçtiðimiz seçimlere nazaran daha sakin geçen 30 Mart 2014 yerel seçim çalýþmalarý 1 Ocak 2014 tarihinde baþladý. Açýk yerlerde propaganda 29 Mart 2014 tarihine kadar, kapalý yerlerde propaganda 1 Ocak - 29 Mart 2014 tarihleri arasýnda yapýlacak. Seçim bürolarýndaki ilan ve reklam malzemeleri 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 18.00'de kaldýrýlacak ve faaliyetler sona erecek. Adaylar veya partiler vatandaþlara mail ve telefon mesajý gönderemeyecek. (ÝHA)

‘14 yaþýnda evlendim, 16’sýnda anne oldum’ Kýz çocuklarýnýn eðitimine çok önem verdiðini dile getiren Fidan, þunlarý kaydetti: "Çocukluðumu hiç yaþayamadým. 14 yaþýnda evlendim, 16'sýnda anne oldum, 20 yaþýna gelince de 3 çocuðum vardý. O yüzden kýz çocuklarýnýn eðitimi benim için çok önemli. Anne ve babalar, kýzlarýný okutsunlar, kýzlarý küçük yaþta evlendirmesinler. Yazýktýr, günahtýr. 27 yaþýnda eþimi kaybettiðimde en büyük çocuðum 13 yaþýnda en küçüðü ise daha dünyaya gelmemiþti. Babasýnýn ölümünden 6 ay sonra dünyaya geldi. Hiç kimseden ne bir destek gördüm ne de bir kuruþ para aldým. Gece gündüz çalýþtým. Bütün çocuklarýmý okuttum. Çocuklarým üniversite mezunu olup þimdi iþ sahibi oldular. En küçük çocuðum þuanda üniversite öðrencisi. Kadýnlar okusun, kendilerini yetiþtirsinler. Bilmemezlik zaten sýkýntýdýr. Kadýnlarýmýz bu sýkýntýyý üzerlerinden atsýnlar, hiç korkmasýnlar." (AA)

Muhtarlar da alanlara indi

Ahmet KAYA DÝYARBAKIR - 30 Mart'ta yapýlmasý planlanan yerel seçimlerde belediye baþkanlarý alana inerken, muhtar adaylarý da çalýþmalarýna aðýrlýk verdi. Siyasi Partilerin seçim çalýþmalarý kadar renkli olmasa da benzer bir rekabet muhtar adaylarý arasýnda baþladý. Muhtar adaylarý da afiþ bastýrmak, görsel olarak halka ulaþmak, reklâm yapmak ve birebir seçmene ulaþmak için yoðun bir faaliyet içerisinde. Kýyasýya bir rekabetin yaþanacaðý muhtarlýk seçimlerinde kendilerini tanýtmak isteyen adaylar ilk iþ olarak kentin çeþitli yerlerine afiþlerini asmaya baþladýlar.


$ €

DOLAR: 2.2310 EURO: 3.0146 ALTIN: 90,978 ÝMKB: 63.018,98

ekonomi

13 6 Þubat 2014 Perþembe

1 yýlda 29 milyon dolar artýþ Çözüm sürecinin getirdiði huzur ortamý Güneydoðu’da ekonomiye ivme kazandýrdý. Diyarbakýr’da 2012 yýlýnda 202 milyon dolar olan ihracat, 2013’te 231 milyon dolara yükselirken, 3 binden fazla kiþiye istihdam saðlandý

DÝYARBAKIR - Güneydoðu'da iþ dünyasý son 1 yýlda belirgin oranda büyüme kaydetti. Diyarbakýr, baþta Irak ve Çin olmak üzere 60 ülkeye ihracat yaptý. Kentte ihracat 1 yýlda 29 milyon dolar arttý. Ýhracatla birlikte 3 bin 500 kiþiye istihdam saðlandý. Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Sayar, ''Biliyoruz ki yatýrýmcý barýþýn olduðu yerde güvenin olduðu yerde yatýrýmlarýný gerçekleþtirir. Ýþte son bir yýldýr bu çözüm süreciyle beraber artan rakamlar bu sürecin getirmiþ olduðu adýmlardýr'' dedi. Ýhracat ürünleri arasýnda ilk sýrayý mermer aldý. Raðbet gören ürünler arasýnda hububat, bakliyat, elektronik parçalar ve yapý kimyasallarý bulunuyor. Öte yandan Diyarbakýr Organize Sanayi'de bu yýl yýl içinde farklý sektörlere ait 20 fabrika açýlacak.

Yurtiçinde 26 milyon seyahat yapýldý

Yabancý markalarýn tescil yarýþý

TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü’nün Temmuz-Eylül dönemini kapsayan III. çeyrek “Hanehalký Yurtiçi Turizm” verilerine göre, yurtiçinde ikamet edenler 26 milyon 452 bin seyahat yaptý

Son yýllarda yapýlan marka baþvurularýyla Avrupa’nýn ilk sýralarýnda yer alan Türkiye’ye yabancýlarýn ilgisi artmaya devam ediyor

Þehmus ORHAN DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü Temmuz-Eylül dönemini kapsayan III. çeyrek "Hanehalký Yurtiçi Turizm" istatistiklerini açýkladý. Açýklanan Verilere göre, Yurtiçinde ikamet edenler 26 milyon 452 bin seyahat yaptý. Yurtiçinde ikamet edenlerin Temmuz, Aðustos ve Eylül aylarýndan oluþan III. çeyrekte, bir ve daha fazla geceleme kaydý ile ülke içinde yaptýklarý toplam seyahat sayýsý bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre yüzde 3,8 artarak 26 milyon 452 bin seyahat olarak gerçekleþti.

Ortalama 309 TL harcandý Bu çeyrekte seyahate çýkanlar 269 milyon 577 bin geceleme yaptý. Ortalama geceleme sayýsý 10,2, seyahat baþýna yapýlan ortalama harcama ise 309 TL oldu. Yerli turistlerin, yurtiçinde yaptýklarý seyahat harcamalarý 2013 yýlý III. çeyreðinde bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre yüzde 6,8 artarak 8 milyar 184 milyon 45 bin TL olarak gerçekleþti. Seyahat harcamalarý, kiþisel veya paket tur harcamalarý olarak yapýldý. Yurtiçi turizm harcamasýnýn yüzde 90,7'sini (7 milyar 422 milyon 726 bin TL) kiþisel, yüzde 9,3'ünü (761 milyon 319 bin TL) ise paket tur harcamalarý oluþturdu.

“Yakýnlarý ziyaret'” yüzde ilk sýrada yer aldý Seyahate çýkýþ sebeplerinde ikinci sýrada yüzde 30,2 ile "gezi, eðlence, tatil", üçüncü sýrada ise yüzde 5 ile "saðlýk" amacýyla yapýlan seyahatler yer aldý.

DÝYARBAKIR - Türk Patent Enstitüsü'nün (TPE) verilerine göre, yurt dýþýndan Türkiye'ye yapýlan baþvurular sonucunda tescillenen marka sayýsý 2012'de 12,3 bin iken, bu rakam 2013'te yüzde 20 oranýnda artarak 14,8 bine ulaþtý. Sýnai mülkiyet alanýnda son dönemde önemli atýlým gerçekleþtiren ülkelerin baþýnda yer alan Türkiye'de, markalarýný koruma altýna almak isteyen yerli ve yabancý çok sayýda kiþi ve þirket TPE'nin kapýsýný çalýyor. TPE'nin verilerinden derlenen bilgilere göre, Enstitü geçen yýlýn tamamýnda 83 bin 275

markanýn tescilini yaparken, bunlarýn 68 bin 442'sini Türkiye'den, 14 bin 833'ünü ise yurt dýþýndan yapýlan baþvurular oluþturdu. Marka tescillerinin TPE'ye baþvuran ülkelere göre daðýlýmýna bakýldýðýnda ise ilk sýrada Almanya yer aldý. TPE, söz konusu dönemde Almanya'nýn 2 bin 635 markasýný tescil ederken, bu ülkeyi sýrasýyla ABD, Ýsviçre, Fransa ve Ýtalya takip etti. Geçen yýlýn tamamýnda ABD'nin 2 bin 589, Ýsviçre'nin bin 237, Fransa'nýn bin 133, Ýtalya'nýn ise 987 marka baþvurusu tescille sonuçlandý. (AA)


14

HABER

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI ÝL MÜDÜRLÜÐÜ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK

6 Þubat 2014 Perþembe

UZMANLARDAN akraba evliliði uyarýsý

Akaryakýt Mal alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý 1-Ýdarenin a) Adresi

: 2014/11725 : Vilayet Karþýsý Lise Caddesi 1 21100 YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR : 4122236055- 4122245104 : idarimaliisler@diyarbakirtarim.gov.tr

b) Telefon ve faks numarasý c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 50.000 Litre Motorin, 2.000 Litre Kurþunsuz Benzin (95 Oktan) Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Yüklenicinin akaryakýt dolum istasyonlarý c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýný (tescile tabi iþlerde ise bu tescilin yapýlmasýný) müteakip idare tarafýndan yüklenicinin kendisine ve tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren mal teslim edilerek, iþe baþlanacaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Gýda, Tarým Ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Valilik Karþýsý Yeniþehir/Diyarbakýr b) Tarihi ve saati : 28.02.2014 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: a) Ýstekli bir 'Akaryakýt ve Daðýtým Pazarlama Kuruluþu'ise ;Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu tarafýndan verilmiþ teklif sahibinin Akaryakýt ve Daðýtým Pazarlama Kuruluþu olduðunu gösteren belgeyi, b) Ýstekli bir 'Akaryakýt ve Daðýtým Pazarlama Kuruluþunun Bayisi'ise Teklif Sahibinin Bayisi olduðu kuruluþtan verilmiþ 'Akaryakýt ve Daðýtým Pazarlama Kuruluþunun Bayisi olduðuna Dair Bayilik Yazýsý ve Bayilik Sözleþmesini, c) Ýstekliye enerji piyasasý düzenleme kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiþ olan istasyonlu bayilik belgesini, d) Ýsteklinin ,baðlý bulunduðu ilgili Belediye Baþkanlýðýndan alýnmýþ olan iþ yeri açma ve izin belgesini, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterDAVEMI SAYFA 15’te

Diyarbakýr Özel Baðlar Hastanesi’nde görevli Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Opr. Dr. Yücel Kutun, Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nde yaygýn olan akraba evliliklerine dikkat çekerek, akraba evliliklerinde gebelik dönemlerinde erken ölümler meydana geldiðini söyledi DÝYARBAKIR - Akraba evliliklerindeki doðumlarda bazý hastalýklar yaþandýðýný aktaran Diyarbakýr Özel Baðlar Hastanesi'nde görevli Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Opr. Dr. Yücel Kutun, yakýn akraba evlilikleri konusunda önlem alýnmasý gerektiðini anlattý. Yakýn akraba evliliklerinde genetik olarak gelen kromozomlar birleþtiði zaman kromozom kýrýmýnýn yaþandýðýný dile getiren Opr. Dr. Yücel Kutun, kromozom kýrýmý olduðu zaman, bebeðin yeterli anlamda geliþemediðini ifade etti. Kutun, "Yakýn akraba evliliði kromozom kýrýmlarýna sebep olmaktadýr. Ayný zamanda anne karnýnda genetik bozukluluklara ve erken ölümlere sebep olmaktadýr. Ýnsan dediðimiz yapý, kromozom maddeden meydana gelir. DNA'da kromozomlar vardýr. Yakýn akraba evliliklerinde genetik olarak gelen bu kromozomlar birleþtiði zaman kromozom kýrýmý olur. Bu kromozomlar DNA'da sentezde bozukluluk yapar. Bu meydana geldiði zaman anormalliðe sebep olur. Bu anormaller, down sendromu, ellerde 5'ten fazla parmaklarýn oluþmasý gibi doðumlara sebep olabilir. Kromozom kýrýmý olduðu zaman, bebek yeterli anlamda geliþemez. Geliþemediði zaman, vücut bunu kabul etmeyecektir, bu bebeði antijen gibi görüp, vücuttan atmak isteyecektir" dedi. Yakýn akraba evliliklerinde ýsrar edilmemesi gerektiði konusunda uyarýlarda bulunan Opr. Dr. Yücel Kutun, bu evliliklerde doðan çocuklarýn otistik ve hiperaktif olarak dünyaya gelmesine neden olduðunu anlattý. Kutun, "Bölgemizde maalesef akraba evlilikleri çok yoðun görülmektedir. Özellikle de yakýn akraba evlilikleri. Bu yakýn akraba evliliklerinde erken doðum ortaya çýkar. Bundan doyalý yakýn akraba evliliklerinde ýsrar edilememesi gerekiyor. Ancak kromozom tahlilleri yapýlmýþsa ondan sonra bu evlilikleri önerebiliriz. Yoksa yakýn akraba evliliklerinde çok büyük sorunlar ortaya çýkar. Ýleride daha büyük sorunlar doðuracak sorunlar meydana gelir. Bu sorunlar arasýnda otistik çocuklar veya hiperaktif çocuklarýn doðmasýna neden olabiliyor. Bunlarý yaþamak istemiyorsak, yakýn akraba evliliklerine önlem almamýz gerekiyor" þeklinde konuþtu. (ÝHA)


15

SPOR

6 Þubat 2014 Perþembe

Büyükþehir galibiyete þartlandý Hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Ankaragücü'nü konuk edecek olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapýldý. Kulübün Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, ligin zirvesi için mücadele eden rakipleri karþýsýnda galibiyet elde etmek için maça hazýrlandýklarýný söyledi

DÝYARBAKR - Spor Toto 2.Lig Kýrmýzý Grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor hafta sonu sahasýnda yapacaðý Ankaragücü maçý hazýrlýklarýný sürdürüyor. Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, yaptýðý açýklamada, hafta sonu yapýlacak Ankaragücü maçýnýn zor olacaðýný söyledi. Ligin zirvesi için mücadele eden rakipleri karþýsýnda galibiyet elde etmek için maça ha-

zýrlandýklarýný ifade eden Doðrul, þöyle dedi: "41 puanla ligin ikinci sýrasýnda yer alan güçlü rakibimizle yapacaðýmýz maçýn önemi çok büyük. Maçý kazanýp, ilk yarýdaki yenilginin rövanþýný almak istiyoruz. Çünkü ligin ilk yarýsýndaki maçta Ankaragücü bizi 2-1 yenmiþti. Hem rövanþý almak hem de ikinci yarýdaki ilk galibiyetimize imza atmak istiyoruz." (AA)

ler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Ýhaleye konu alýmla nitelik ve/veya nicelik bakýmýndan benzerlik gösteren, ayný veya benzer üretim usul ve tekniði gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diðer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarýyla benzer özellikteki iþler olup, Kamu veya özel sektörde Kurþunsuz Benzin ve Motorin veya Otomatik Akaryakýt Alým Sistemi ile Kurþunsuz Benzin ve Motorin satýþ iþi benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhale sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý Diyarbakýr Gýda, Tarým Ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Ý.M.Ý. Þube Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Gýda, Tarým Ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN - 205/ www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

Diyar 1968’de görev deðiþikliði DÝYARBAKIR - Süper Amatör Lig ekiplerinden Diyarbakirspor 1968'de bazý yönetim kurulu üyeleri arasýnda görev deðiþikliðine gidildiði bildirildi. Vali Cemal Serhatlý Spor Tesisleri'nde bulunan Diyarbakýrspor 1968 kulüp binasýnda baþkan Bedirhan Akyol baþkanlýðýnda yönetim deðiþikliði gerçekleþti. Deðiþikliðe göre, Asbaþkan ve Futbol Þube Sorumluluðuna Mehmet Duran, Kulüp Amirliðine Abdulhalim Kahraman ve Asbaþkan yardýmcýlýðýna da Mehmet þahin getirildi. Kulüp Baþkaný Bedirhan Akyol, yeni görev alan Futbol Þube Sorumlusu Mehmet Duran'ýn antrenmana katýlarak futbolcu ve teknik ekibe moral verdi. (ÝHA)

ZAYÝÝ Diyarbakýr Trafik Þube Müdürlüðü'nden almýþ olduðum E sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Ali YILDIRIM Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý'ndan almýþ olduðum Star Marka 1647539 seri numaralý 9mm tabancamý ve silah ruhsatýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Abdulbaki DEMÝRTAÞ Diyarbakýr Nüfus Müdürlüðü'nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Süleyman DOSTER


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

6 ÞUBAT 2014 PERÞEMBE Yýl: 7 - Sayý : 2186 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Yarým asýrlýk mutfak eþyalarý

Çekici olmayanlar daha çok akýlda kalýyor DÝYARBAKIR - Çekici olmayan yüzler akýlda daha fazla kalýyor. Almanya'daki Jena Üniversitesi'nden bilim insanlarýnýn araþtýrmasý, çekici olmayan yüzlerin çekici olanlardan daha iyi hatýrlandýðýný gösterdi. Bilim insanlarý katýlýmcýlara birkaç saniye çekici ve çekici olmayan yüz fotoðraflarý gösterdi. Bir süre sonra tekrar fotoðraflarýn gösterildiði katýlýmcýlara yüzlerden hangilerini hatýrladýklarý soruldu. Çekici olmayan yüzlerin akýlda daha fazla kaldýðý görüldü.

C

M

Y

K

Ayýrt edici hatlara sahip olmayan çekici yüzlerin akýlda daha az kaldýðýnýn belirlenmesi, daha önce çekici yüzlerin daha iyi hatýrlandýðýný düþünen bilim insanlarý da þaþýrttý. Araþtýrmaya imza atanlardan Holger Wiese, güzel yüzlere bakmak tercih edildiðinden genellikle çekici gelen yüzlerin daha kolay hatýrlandýðýnýn sanýldýðýný ancak araþtýrma sonuçlarýnýn bunun aksini gösterdiðini vurguladý. Araþtýrmanýn sonuçlarý ''Neuropsychologia'' dergisinde yayýmlandý. (AA)

ÞANLIURFA Mutfaklarýn vazgeçilmezi iþlemeli bakýr mutfak eþyalarý günümüzde sadece dekoratif amaçlý kullanýlýyor. Geçmiþ yýllarda vatandaþlarýn mutfaklarda özellikle bakýr eþyalarý tercih ettiði ettiðini fakat teknoloji ile birlikte bunlarýn geri planda kaldýðý belirten Bakýr Ustasý Ýbrahim Halil Palaloðlu, "20 yýla yakýndýr bu mesleði yapýyorum. Geçmiþ oranla bugün sadece vatandaþlar bunlarý evlerinde ve iþyerlerinde dekoratif amaçlý kullanýyor. Þuan burada bulunan eþyalarýn büyük bir bölümü eskiden kalma. Elimde 30 ile 50 yýllýk bakýr mutfak eþyalarý mevcut. Bunlar özellikle cezve, tepsi, sahanlar ve tava aðýrlýklý. Bu eþyalarýn iþlemesi, onarýmý ve alým satýmý yapýyorum. Fiyatlar ise 30 TL ile bin TL arasýnda deðiþiyor" dedi. (ÝHA)

Diyarbakır yenigün gazetesi  
Advertisement