Page 1

ayýn’ ‘Kenti karanlýkta býrakm dan bezdi-

YURTTAÞI canýn e iliþren elektrik kesintilerin an lun bu a kin açýklamalard þBa lu ru Ku DTSO Yönetim ri lile tki "Ye r, ya Sa t kaný Ahme ya i niz göreve çaðýrýyoruz: Ýþi kta nlý pýn, Diyarbakýr'ý kara a 9’d di. de " yýn ma býrak

217 bin abonenin Ambulansýn elektriði kesilecek trafikle imtihaný DÝCLE Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi'ne baðlý Dicle Elektrik Perakende Satýþ Anonim Þirketi'nin bölge genelinde borcunu ödemeyen 217 bin abonenin elektriðini keseceði bildirildi. 9’da

31 ARALIK 2013 SALI FÝYATI: 25 KRÞ.

D

ÝYARBAKIR'da sabit çalýþan trafik ýþýklarý Kent merkezindeki trafik karmaþasýnýn artmasýna neden oluyor. Iþýklar yüzünden yol alamayan ambulans dakikalarca bekledikten sonra geçerken, olaya tepki gösteren hasta yakýnlarý "Hastamýza bir þey olursa hesabýný kim verecek?" dedi. Lokman AYDOÐAN’In haberi 07

www.diyarbakiryenigun.com

Ankette þaþýrtan eðilim: Kadýn þiddeti hak ediyor 11’de

Silvan’da gazeteci gözaltýna alýndý 3’te

“Etnik kimlikler dýþlanýyor” Gündem 05

‘Kararýn adaletle alakasý yok’ YARGITAY 9. Ceza Dairesi, HDP Eþ Baþkaný Sebahat Tuncel'e PKK üyeliðinden verilen 8 yýl 9 aylýk hapis ceza almasýný deðerlendiren BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Gultan Kýþanak, "Tuncel hakkýnda verilen cezanýn Yargýtay tarafýndan onanmasý, siyasi soykýrým operasyonun devamýdýr. Bu karar kesinlikle hukuki deðildir, yasalarla, adaletle hiçbir alakasý yoktur" dedi. 6’da

Diyarbakýr’da yýlbaþý önlemi DÝYARBAKIR Ýl Emniyet Müdürlüðü yapmýþ olduðu yazýlý açýklama ile yýlbaþý münasebetiyle halkýn yoðun olarak bulunduðu alýþveriþ merkezleri ile umuma açýk istirahat ve eðlence merkezlerinde gerekli önlemleri aldýklarýný duyurdu. 8’de

DTK: Sýnýr kapýlarý açýlmalý DEMOKRATÝK Toplum Kongresi, Rojava'ya yönelik yapýlan saldýrýlarýn birinci yýlýnýn tamamlamasýna iliþkin yazýlý bir açýklama yaptý. DTK, Türkiye'den, Afrin'e açýlan Meydan, Ekbez veya Hamam sýnýr kapýsýnýn açýlarak insani yardýmlarýn ulaþtýrýlmasýný istedi. 13’te

C

M

Y

K

Yürek burkan acýlýs ‘Tüm þehitlerin annesiyiz’ KAYAPINAR Belediyesi tarafýndan Rojava Parký'nda yaptýrýlan Roboski Anýtý, Roboskili ailelerin de katýldýðý kitlesel bir törenle açýldý. Duygulu anlarýn yaþandýðý anýt açýlýþýnda kimi annelerin anýttaki kadýn figürü gibi gökyüzüne ellerini açarak, katliamýnýn faillerini bulunmasý yönünde aðýt yakmasý duygusal anlar yaþattý. Açýlýþ töreninde konuþan katliamda yaþamýný yitiren Selam Encü'nün annesi Semira Encü, “Biz Roboksili 34 anne sadece kendi þehitlerimizin anneleri deðiliz. Kürt halkýnýn tüm þehitlerinin annesiyiz” dedi. HABER 08

‘Saðlýk sorunlarýný

ÇÖZECEÐÝZ’ DÝYARBAKIR Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Ýbrahim Uygun, kentteki hastanelerin sorunlarýný birer birer gidereceklerini belirterek, Diyarbakýr'ý saðlýk alanýnda ileri bir seviyeye taþýmayý amaçladýklarýný vurguladý. Uygun, DEAH'ta yaþanan asansör ve ýsýnma sorunlarýnýn da giderildiðini kaydetti. Gündem 04


2

ÇOCUK-S SAÐLIK

Misbah ERATÝLLA

Güçsüz ve savunmasýz çocuklar

https://twitter.com/MEratilla

Ýsveç'in Stockholm þehrine, bu þehrin yaþamýný daha yakýndan tanýmak amacýyla, gezmeye gitmiþtim. Bu arada Stockholm'da yaþayan eski bir dostumu da evinde ziyaret etme þansýný elde ettim. Yýllarca biriken hasretin tesiriyle sohbet koyulaþtý da koyulaþtý. Biz hasbýhal ederken ev sahibinin üç dört yaþlarýndaki oðlunun kapý aralýðýndan baþýný çýkarýp babasýna parmak sallayarak bir þeyler anlatmaya çalýþtýðýný fark ettim. Bu hareketi bir süre daha sürdürdü. Þaþýrmýþ bir halde ev sahibi dostumla gülümseyerek göz göze geldik. Mahcup bir edayla, zoraki bir tebessümle: "Çocuðun niye böyle bir hareket yaptýðýný merak ediyorsun öyle deðil mi?" dedi. Çocuðuna karþý çaresiz kalmýþ bir babanýn edasýyla konuþmasýný sürdürdü: "Bizim çocuðun yaramazlýðý gün boyunca eksik olmadý. Kitaplarýmýn sayfalarýný yýrtýp evin içine atýyor, olmadýk haylazlýklarla sabrýmý sýnýyordu adeta. Ben de çok sinirlendim ve ses tonumu yükselterek yapmamasý gerektiðini anlatmaya çalýþtým. Hiç aldýrmadan, sanki ona seslenmiyormuþum gibi daha hýzlý ve hýrçýn tavýrlarla kitabýmýn sayfalarýný yýrtmayý sürdürdü. O güzelim kitaplarýmýn çocuðumun ellerinde can çekiþtiðini görünce bir an gözlerim karardý ve bastým tokadý. Oðlum zafer kazanmýþ gibi yüzüme dik dik baktý ve telefona doðru gitti. Burada yasalara göre hiçbir çocuk herhangi bir kimse tarafýndan þiddete maruz býrakýlamaz. Bunun için çocuklara, belli bir yaþa gelince polis tarafýndan eðitilerek þiddet görmeleri halinde verilen telefon numarasýný nasýl arayacaklarý öðretilir. Bu telefon numarasý çocuðun boynuna kolye gibi asýlýr. Ben de çocuðumun polisi aramamasý için ona çok dil döktüm; lakin ikna edemedim. Belki inanmayacaksýn bana ama son kozum olarak ona rüþvet teklif ettim. Karþýlýðýnda bugün onu parka götürecektim. Siz gelince iþler yattý. Þimdi beni tehdit ediyor aklýnca. Polisi arayacaðýný anlatmaya çalýþýyor." Duyduklarým karþýsýnda þaþkýnlýðýmý gizleyemedim. Kendi ülkemdeki çocuðun konumuyla bu ülkedeki çocuðun konumu arasýndaki uçurumun de-

Çocuklarda ateþe dikkat Yüksek ateþ özellikle kýþ aylarýnda çocuklarda sýkça görülüyor. Peki, bu durum ciddi bir hastalýk habercisi mi? En ufak bir ateþte doktora koþmak ne kadar doðru? Kocakarý yöntemleri gerçekten iþe yarýyor mu? ÇOCUÐUNUZ tir tir titriyor, kat kat giyinmesine raðmen üþüdüðünü söylüyor, bir de buna kusma ekleniyor... Özellikle kýþ aylarýnda enfeksiyon hastalýklarýyla artýþa geçen yüksek ateþ, çoðu zaman anne-babalarý korkutuyor. Peki her yarým derecelik ateþte doktora koþmak ya da çocuðu ateþ düþürücülere boðmak

ne kadar doðru? Ya büyüklerimizden gördüðümüz 'kocakarý yöntemleri' gerçekten faydalý mý? Yetiþkinlerde ve çocuklarda normal vücut ýsýsý 36,5-37,5 santigrat derece. "Vücut ýsýsýnýn en az 38 santigrata yükselmesi genellikle yüksek ateþ olarak kabul edilmekte." Memorial Þiþli Hastanesi Yeni Doðan Yo-

31 Aralýk 2013 Salý

rinliði karþýsýnda hayretler içerisinde kaldým. Tüm bunlar, aklýma Birleþmiþ Milletlerin çocuk haklarýný korumaya dair çalýþmalarýný getirdi. Birleþmiþ Milletlerin çocuk haklarýna dair sözleþmesinde, 54 madde ile çocuklarý güvence altýna almýþtýr. Buna göre 18 yaþýna kadar her fert çocuktur. Çocuk haklarýnýn ciddi anlamda temsil edildiði kuruluþ UNICEF'tir. Birleþmiþ Milletler Cemiyetine üye olan ülkelerin, çocuk haklarýna dair bu kurallara uymalarý zorunludur. Tabi ne kadar takip edilebildiði ve yaptýrým uygulanabildiði tartýþmalý bir konudur. Geçmiþ yaþantýlarýný bir çýrpýda kesip atamayan aileler, çocuðu her yönüyle kendine ait bir obje gibi algýlýyor Doðu toplumlarýnda. Sevmek de dövmek de örfi bir kural olarak varlýðýný birlikte sürdürüyor. Bu durum herkesçe kabul edilmiþ durumda. Çocuðunu bir eðitmene teslim ederken bile sarf edilen: "Eti senin, kemiði bizim, derisi Türk Hava Kurumunun!" sözünün altýnda nasýl bir psikoloji yattýðýný anlamak hiç de zor deðil. Anlayacaðýnýz, Ýsveç ve benzer durumdaki ülkelerin durumuna gelebilmemiz için birkaç fýrýn ekmeði katýksýz yememiz gerekiyor zannýmca! Çocuk haklarýnýn etkin hale getirilmesi aþamasýnda, çocuðun þiddet görmemesi gerektiði gerçeði itirazlarý da beraberinde doðuracaktýr: "Bu ne biçim kanun? Çocuðuma bir tokat dahi vuramayacak mýyým?" sesi uzun süre yanký bulacaktýr kulaklarda. Bu haksýz hakký kendinde bulan "Ne olmuþ yani, çocuðun hayrý için iki tokat atmýþsak,

ðun Bakým Sorumlusu Uzm. Dr. Ercan Tutak'a göre ateþinin kaç derece olduðu çocuðun hastalýðýnýn ciddiyeti hakkýnda fikir vermiyor. Çocuðun davranýþlarý genellikle daha iyi ipuçlarý veriyor. Hafif bir enfeksiyona yakalanmýþ çocuðun çok yüksek ateþi olabileceði gibi ciddi bir enfeksiyonu olan çocuðun hiç ateþi olmayabiliyor. Ateþ aslýnda, vücudun baðýþýklýk sisteminin bir tür cevabý. Amaç, vücuda girmiþ olan mikroorganizmalarýn çoðalmasýný sýnýrlamak. Ateþ 39-40 derecenin üzerine çýktýðýnda vücut aþýrý enerji harcamaya baþ-

kýyamet mi kopacak kardeþim?" deme cesaretini kendilerinde bulabileceklerdir. Böylece þiddeti zorunlu durumlarda bir acil çýkýþ kapýsý olarak telakki edenler, þiddeti; evde, okulda, karakolda hâsýlý yaþamýn kalp atýþlarýnýn duyulduðu her yerde en doðal haklarý olarak göreceklerdir. Medeniler liginde yer almak için kadýnlarý eðitmek çok daha önemli görünüyor; çünkü kadýnlarýný eðitebilmiþ ülkeler, toplumunu eðitmiþ sayýlýrlar. Kadýnýn eðitildiði bir ülkede, þiddetin eli ayaðý baðlanmýþ demektir. Ülkemizde yapýlan son nüfus sayýmý sonuçlarýna göre, çocuk nüfusunun toplamý 28.909.200'dür. Bu sayýnýn genel nüfusa oraný % 41.78'dir. Çocuk nüfusun % 42.37'si erkek, % 48.64'ü kýzdýr. Türkiye'nin 1/3'ünü temsil eden çocuklarý görmeyen, duymayan, konuþmayan bir toplum yerine; hakkýný bilen, düþünen, sorgulayan çocuklar yetiþmesi için haklarýný bilen çocuklar yetiþtirmek gerekir. Çocuklarýmýz masum, savunmasýz ve sahip olduklarý haklardan habersizdirler. Bu durum, vicdanlarýn kör insafýna býrakýlmayacak kadar önemlidir. Evlerin pencerelerine çekilen perdelerin ardý sýra haklarýnýn farkýnda olmayýp anne babasý tarafýndan gizli gizli gerek fiziki gerekse psikolojik þiddete maruz býrakýlan çocuklarýn seslerini duymaya gerek yoktur. Arkadaþýyla sürekli kavga eden bir çocuk, þiddeti kendi evinde þiddet görerek öðrenmiþtir. Þiddetin bir daha dirilmemek üzere topraða gömülebilmesi için, anne ve babalarýn eðitimine çocuðun eðitiminden çok daha önce baþlanmasý gerekir. Nitekim inancýmýz gereði çocuðun eðitimi beþikte ya da ana kucaðýnda deðil, daha anne adayý seçilirken baþlar. Ýyi bir anne adayý seçimi iyi bir yuvayý, iyi bir yuva da iyi bir geleceði müjdeler. Çünkü çocuk ruhu, anne babanýn tezgâhýnda temel þeklini alýr. Anne babanýn tezgâhý neyse, o tezgâhýn mahsulü de odur. Düþünen, düþündüðünü açýklayabilen, sorgulayan çocuklarýmýzýn olacaðý bir dünya için eðitimli anne - babalar geleceðimizin ne düzeyde olacaðýnda belirleyici faktör olacaktýr.

lýyor, kalp ve solunum sistemi daha hýzlý çalýþýyor. Vücut, kol ve bacaklardaki damarlarý büzüp bu bölgelere daha az kan gönderirken; beyin, kalp, karaciðer gibi organlara daha fazla kan gönderiyor. Bu da el-kol ve bacaklarý soðuturken, vücudun genelinde yüksek sýcaklýk görülmesine sebep oluyor. Kýsa süreli ateþ, üst solunum yolu ve idrar yolu enfeksiyonu ve orta kulak iltihabýnýn habercisi olabiliyor kimi zaman, Ercan Tutak'a göre. Zatürre, menenjit, eklem ve kas iltihaplarýysa uzun süreli ateþin daha aðýr nedenlerinden.

Bir türlü nedeni bulunamayan ve haftalar süren yüksek ateþse tüberküloz, malta hummasý ve tifo gibi hastalýklar, eklem iltihaplarý, kalbin iç kýsmýndaki zarýn iltihaplarý ve birtakým kanser tiplerine dair ihtimalleri akla getirebiliyor. Ateþle birlikte çocuklarda en sýk görülen belirtiler, aþýrý derecede huysuz ve mýzmýz ve sinirli olmasý, sürekli uyku hali, uyuþukluk ya da tepki vermeme, sürekli öksürük ve hýrýltý ve vücutta döküntüler. Bu belirtiler varsa ve çocuðun ateþi bir türlü düþmüyorsa mutlaka bir uzmana baþvurun.


HABER - GÜNCEL

31 Aralýk 2013 Salý

3

Gazeteci gözaltýna alýndý Silvan’da düzenlenen yürüyüþ sonrasý çýkan olaylarý görüntülemek isteyen Silvan Mezopotamya gazetesi muhabiri Kadir Þimþek, polis ekipleri tarafýndan gözaltýna alýndý

DÝYARBAKIR - Silvan'da Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Gençlik Merkezi'nin düzenlediði Uludere yürüyüþü olaylý sona erdi. Silvan'da BDP Gençlik Merkezi'nin Uludere olayý ve hasta hükümlüler için düzenlediði yürüyüþe, BDP Ýlçe Baþkaný Kerem Canpolat, BDP ilçe yöneticileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Polis önce grubun ilerlemesine izin vermezken, yapýlan görüþmelerin ardýndan güvenlik güçleri yürüyüþe izin verdi. Çevik kuvvet ekipleri ve zýrhlý araçlar yürüyüþ boyunca kalabalýða eþlik etti. Gazi Caddesi'nde baþlayan yürüyüþ Diyarbakýr Caddesi

üzerinde son buldu. Burada açýklamaya yapan BDP'liler daha sonra daðýldý. Daha sonra Feridun Mahallesi'ne doðru yürüyüþe geçen aralarýnda çocuklarýn da bulunduðu bir grup ile polis arasýnda gerginlik yaþandý. Polise taþ ve maytap atan çocuklara polis gaz bombasý ve tazyikli su ile karþýlýk verdi. Ara sokaklarda devam eden gerginlik sýrasýnda polis iki çocuðu yakaladý. Burada görüntü almak isteyen Silvan Mezopotamya gazetesi muhabiri Kadir Þimþek ile polis arasýnda gerginlik yaþandý. Yaþanan gerginlik sonrasý polis ekipleri gazeteciyi gözaltýna aldý. (ÝHA)

Ergani’de uyuþturucuya geçit yok

Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde gerçekleþtirilen iki yol kontrolünde 9 kilo 900 gram esrar ve 4 bin 414 paket kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili 8 kiþi gözaltýna alýndý DÝYARBAKIR - Ergani'de 9 kilo 900 gram esrar ve 4 bin 414 paket kaçak sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre; bir ihbarý deðerlendiren Ýl Jandarma Komutanlýðý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ve Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekiplerince gerçekleþtirilen yol kontrolünde durdurulan araçlarda 9 kilo 900 gram kubar esrar ve 4 bin 414 paket kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili H.M, E.N, E.Y, H.P, H.Y, Z.S, M.S ve H.T gözaltýna alýndý. Zanlýlar jandarmadaki ifadelerinin ardýndan adliyeye sevk edildi. (AA)

Mayýn taramasý yapan askere araç çarptý ÞIRNAK'ta mayýn taramasý yapan asker, yoldan geçen bir aracýn çarpmasý sonucu hayatýný kaybetti. Þýrnak-Cizre karayolunun 40'ýncý kilometresinde rutin yol güvenliði için mayýn taramasý yapan Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlýðýnda vatani görevini yapan Nevzat Akyol'a (20) T.S'nin kullandýðý 33 CFU 10 plakalý kamyonet çarptý. Kazada yaralanan Akyol, kaldýrýldýðý Cizre Devlet Hastanesindeki müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Olayla ilgili T.S gözaltýna alýndý. (AA)

Mardin’de mühimmat ele geçirildi Nusaybin ilçesinde, 2 uzun namlulu tüfek, 4 el bombasý, 299 mermi, 2 hücum yeleði ve giysi ele geçirildi

MARDÝN Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, Terörle Mücadele (TEM) Þube Müdürlüðü ekiplerince, ülkedeki huzur ortamýný bozmak isteyen, ilde sansasyonel veya provokatif eylem hazýrlýðýnda olduklarý deðerlendirilen þahýslara yönelik rutin kontrollerin yapýldýðý belirtildi. Bu kapsamda 25 Aralýk'ta Nusaybin'de þüphe üzerine durdurulmak istenen þahýslarýn ellerinde bulunan çantalarý yere atarak hýzla

kaçtýðý kaydedilen açýklamada þöyle denildi: "Yapýlan takip sonucu Suriye uyruklu F.H (29) gözaltýna alýndý. Bomba imha ekiplerince çantalarda yapýlan incelemede 2 Kalaþnikof marka uzun namlulu tüfek, 4 el bombasý, 10 Kalaþnikof marka uzun namlulu tüfeðe ait dolu þarjör, 299 mermi, 2 hücum yeleði ve giysi bulundu. Emniyetteki ifadesi tamamlanan F.H sevk edildiði adli mercilerce tutuklandý." (AA)

Silahlý saldýrýda yaralanan þahýs öldü ÞANLIURFA'da boþanma davasý nedeniyle çýkan silahlý kavgada aðýr yaralanan þahýs hayatýný kaybetti. Þýh Maksut Mahallesi'nde bakkal dükkaný iþleten Mustafa Çeviker, iþyerini kapattýðý sýrada yanýna yaklaþan kimliði belirsiz bir kiþi ile tartýþmaya baþlamýþ, tartýþmanýn büyümesi üzerine Çeviker açýlan ateþ sonucu aðýr yaralanmýþtý. Olay yerine gelen 112 ambulansýyla Mehmet Akif Ýnan Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan Çeviker, tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti. Çeviker'in cenazesi, otopsi yapýlmak üzere hastane morguna konuldu. Polis, olayla ilgili soruþturmayý sürdürüyor. (ÝHA)


4

GÜNDEM

31Aralýk 2013 Salý

“Saðlýk sorunlarýný çözeceðiz” Diyarbakýr Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Ýbrahim Uygun, kentteki hastanelerin sorunlarýný birer birer gidereceklerini belirterek, Diyarbakýr'ý saðlýk alanýnda ileri bir seviyeye taþýmayý amaçladýklarýný vurguladý. Uygun, DEAH’ta yaþanan asansör ve ýsýnma sorunlarýnýn da giderildiðini kaydederek, 14 kamu hastanesinde yapýlandýrmaya gideceklerini dile getirdi Mehmet PÝÞKÝN DÝYARBAKIR Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði'ne atanan Doç. Dr. Ýbrahim Uygun, yerel ve ulusal gazetecilerin temsilcileriyle tanýþma toplantýsý düzenledi. Toplantýda konuþan Uygun, Diyarbakýr'ýn önemli bir saðlýk merkezi olduðunu ancak kentte tam teþekküllü bir hastanenin bulunmadýðýný belirterek, yapacaklarý çalýþmalarla hem kente tam teþekküllü bir hastane kazandýracaklarýný hem de kentteki hastanelerinin sorunlarýnýn birer birer gidereceklerini vurguladý. Diyarbakýr'daki Kamu Hastaneleri Birliði'ne baðlý hastanelerin sadece kente deðil, bölge halkýna hizmet verdiðini kaydeden Uygun, "Saðlýk Bakanlýðý, Dicle Üniversitesi ve özel hastanelerle birlikte el ele vererek, Diyarbakýr'da saðlýk hizmetini ileri bir düzeye

getirmemiz gerekiyor. Diyarbakýr, sadece kendi çevresine deðil, komþu ülkelere de hizmet vermektedir. Bu anlamda yapacaðýmýz her türlü hizmet, bölgenin insanlarýna yapýldýðý gibi tüm insanlýða yapýlmýþ bir hizmettir. Saðlýk Bakanlýðý olarak, Diyarbakýr'da saðlýk hizmetini olmasý gere-

Bir günde saðlýðýna kavuþtu Batman’da yaþayan 70 yaþýndaki Fahri Ýnsel’in midesindeki tümör, “Endoskopik Submukozal Diseksiyon” yöntemiyle alýnarak bir günde saðlýðýna kavuþturuldu

ken yere taþýyacaðýz. Amacýmýz saðlýk alanýnda Diyarbakýr'ý ileri seviyeye taþýmaktýr. Bunun için baþta ben olmak üzere ekiplerimizle gece gündüz çalýþacaðýz" dedi. Geçtiðimiz günlerde hastanelerin ýsýnma sorununu çözdüklerini ve Haziran ayýna kadar Diyarbakýr Eðitim ve Araþ-

DÝYARBAKIR - Batman'da yapýlan tetkikleri sonucu erken evre mide kanseri olduðunu öðrenen ve Memorial Diyarbakýr Hastanesi'ne baþvuran Fahri Ýnsel, Doç. Dr. Mustafa Yakut'un, "hemen ameliyat olmasý gerektiði aksi takdirde hastalýðýn ilerleyerek tedavisinin zorlaþacaðý" uyarýsý ile ameliyat olmaya karar verdi. Anestezi ve Reanimasyon Uzmaný Dr. Civan Tiryaki'nin tarafýndan genel anesteziye gerek kalmadan sedasyon yöntemiyle uyutulan Ýnsel'in, 30 dakikalýk bir iþlemle midesindeki tümör "Endoskopik Submukozal Diseksiyon" iþlemiyle alýndý.

Yürüyerek ayný gün taburcu oldu Fahri Ýnsel, baþarýlý geçen iþlem sonrasý ayný gün ayaða kalkan ve günlük ihtiyaçlarý karþýlayacak duruma gelerek, hastaneden taburcu edildi. Memorial Diyarbakýr Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Mustafa Yakut, Ýnsel'in hastalýðýnýn he-

týrma Hastanesi'nin (DEAH) çevre düzenlemesi ve peyzaj sorununu da gidermeyi planladýklarýný anlatan Doç. Dr. Uygun, þunlarý kaydetti: "Diyarbakýr'da 2. Basamak bir devlet hastanesi mevcut deðil. Bu nedenle Saðlýk Bakanlýðý'nýn daha önce almýþ olduðu DEAH'ýn Üçkuyu

nüz baþlangýç aþamasýnda olduðunu ve midesindeki kitlenin giriþimsel iþlemle aðrýsýz ve açýk cerrahi operasyona gerek kalmadan alýndýðýný söyledi. Mide ve kalýn baðýrsakta küçük boyutta, diðer organlara yayýlmamýþ erken dönem kanserlerinin açýk cerrahiye gerek kalmadan endoskopi ile tedavi edilebildiðini belirten Doç. Dr. Mustafa Yakut, "Erken mide kanserlerinde bu endoskopik yöntemin sonuçlarý, açýk ameliyatlardaki kadar baþarýlýdýr. Ýþlem sonrasý eðer hastada istenmeyen bir durum geliþmezse, günlük yaþamýna hýzlý bir þekilde baþlayabilir. Ayrýca açýk ameliyatlarýn hasta üzerinde býraktýðý psikolojik yýkým da ortadan kalkmýþ olur" dedi. Mide kanseri olan hastalara uygulanan açýk cerrahi ile midenin alýndýðýný dile getiren Doç. Dr. Yakut, "Hastanýn erken dönemde midesinde tespit edilen kanserli kitleyi ESD yöntemi sayesinde midesini koruyarak aldýk ve kendi-

Kampusu ile Daðkapý Kampusu'nun birbirinden ayrýlmasý kararýný yakýn zamanda uygulamaya koyacaðýz. Yani DEAH'a baðlý olarak Daðkapý Kampusu'nda hizmet veren eski Devlet Hastanesi'ni 2. basamak bir hastane olarak hizmet vermesi için DEAH'tan ayýracaðýz. Buradaki temel amaç, çabuk çözülebilecek hastalýklarýn þehir merkezine daha yakýn olan Daðkapý Kampusu'nda diðer aðýr hastalýklarýn ise Üçkuyu Kampusu'nda tedavi edilmesidir. Özellikle yan dallarýn Üçkuyu Kampusu'nda toplanmasý gibi hedeflerimiz vardýr." Doç. Dr. Uygun, Diyarbakýr'ýn saðlýk alanýndaki en büyük sýkýntýnýn organizasyon sýkýntýsý olduðunu da vurgulayarak, bazý hastanelerde doktor bazý hastanelerde ise doktor olmasýna raðmen gerekli cihazlarýn olmadýðýna dikkat çekti.

sini ayný gün taburcu ettik. Hastanýn kemoterapi ya da radyoterapi tedavisi görmesine de gerek kalmadý. Çünkü midesindeki tümör, tamamen temizlendi. Ýlk etapta 3 aylýk ve daha sonra da 6 aylýk ve yýllýk kontrollerle kendisini takip edeceðiz" diye konuþtu.

Sýnýrlý sayýda merkezde yapýlabiliyor ESD yönteminin sýklýkla Uzakdoðu'da uygulandýðýný ve hastaya önemli ölçüde konfor saðladýðýnýn da altýný çizen Doç. Dr. Yakut, "Ülkemizde yakýn zamanda yapýlmaya baþlanan uygulama yalnýzca birkaç merkezde gerçekleþtirilebiliyor. Sýnýrlý sayýda uygulanabilen bu ileri endoskopik cerrahi yöntemi, Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde de hastalara umut oluyor. Kanserden korkmak yerine, geç kalmaktan korkulmalý. Çünkü erken dönemde tespit edilen bütün kanser türlerinin tedavisi mümkündür. Hatta bazýlarýndan tamamýyla kurtulmak mümkündür" dedi. (ÝHA)


Ümitsizlik de ne ki?

Prof.Dr. Hamdi TEMEL htemelh@hotmail.com

5

GÜNDEM

31 Aralýk 2013 Salý

Bir gün bilge bir zatýn yanýna bir kiþi gelmiþ ve üzüntülü bir þekilde demiþ ki "Her þeyimi bir yangýnda kaybettim". Bilge zat ise hepimizin kulaðýna küpe olacak bir þekilde "Bende sandým ki sen ümidini kaybetmiþsin. Ümit ile her þeyi kazanabilirsin ama kork ki ümidin giderse asýl o zaman bitersin" demiþ. Son günlerde herkes de müthiþ bir ümitsizlik var, haberleri bile eski tadýnda izleyemez olduk. Hangi kanala baksanýz karþýnýzda hep olumsuzluklar… Tüm dünya da buhranlar var, ne yazýk ki özellikle de Müslüman ülkelerde. Kimse kimsenin derdi ile ilgilenmez, halini hatýrýný sormaz olmuþ. Herkes önce ben diyor, bu hissizlikte insanlarý ümitsizliðe sürüklüyor. Ne zaman ümitsizliðe düþsem Zümer, 39/53 ayetini hatýrlarým. "De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aþan kullarým! Allah'ýn rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahlarý baðýþlar. Þüphesiz ki O, çok maðfiret edici, çok merhamet edicidir." Zamanýn Bedii'si üstat ise yýllar önce ümitsizliði(yeis) þöyle açýklamýþ; "Yeis en dehþetli bir hastalýktýr ki, âlem-i Ýslâm'ýn kalbine girmiþ. Ýþte o yeistir ki bizi öldürmüþ gibi, garpta bir-iki milyonluk küçük bir devlet, þarkta yirmi milyon Müslümanlarý kendine hizmetkâr ve vatanlarýný müstemleke hükmüne getirmiþ. Hem

o yeistir ki, yüksek ahlâkýmýzý öldürmüþ, menfaat-i umumiyeyi býrakýp menfaat-ý þahsiyeye nazarýmýzý hasrettirmiþ. Hem o yeistir ki, kuvve-i mâneviyemizi kýrmýþ. Az bir kuvvetle, imandan gelen kuvve-i mâneviye ile þarktan garba kadar istilâ ettiði halde, o kuvve-i mâneviye-i harika meyusiyetle kýrýldýðý için, zâlim ecnebîler dört yüz seneden beri üç yüz milyon Müslüman'ý kendilerine esir etmiþ. Hatta bu yeisle, baþkasýnýn lâkaytlýðýný ve füturunu kendi tembelliðine özür zannedip neme lâzým der, "Herkes benim gibi berbattýr" diye þehamet-i imaniyeyi terk edip hizmet-i Ýslâmiyeyi yapmýyor." Ya o büyük peygamberlerin en çaresiz anlarýnda sönmeyen umutlarý, bitmeyen sabýrlarý….Yunus peygamber (AS) bir balýk tarafýndan yutulduðunda, balýðýn karnýndayken bile ümidini kaybetmemesi, Yakup peygamber'in (AS) o çok sevdiði oðlu, Yusuf'unu(AS) kaybettiðinde ümidini Rab'bine baðlayýp azimle ve ýsrarla bulma çabasý… O büyük son Cihan Peygamber'inin (ASM) çektiði onca zulümlere raðmen davasýndan ve ümidinden asla vazgeçmemesi… Hepsi en karanlýk gördüðümüz zamanlarda bile ümidimizi kaybetmememiz için önümüze sunulmuþ örnekler deðil midir? Ýstiklal Marþýmýzýn yazarý o büyük þair, Mehmet Akif ise aþaðýdaki þiirinde bakýn nasýl anlatmýþ ümidi ve

ümitsizliði; Atiyi karanlýk görerek azmi býrakmak... Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Gamý-tasayý býrak, iraden canlý ise! Ümit kaynaðý ol, olabilirsen herkese! Bizlerin ise vay halimize... Televizyonun baþýna geçip, önümüzde ki kuruyemiþleri yerken, ahkam kesmeye baþlýyoruz. O þöyle yapmýþ, bu böyle yapmýþ, gýybet almýþ baþýný gitmiþ. En sevdiðimiz bir kardeþimizin bile arkasýndan konuþur olmuþuz, sevmediklerimizi söylemiyorum bile... Hissiz bir toplum olmuþuz, hissizlik ümitsizliði aþýlamýþ, medya ise reyting uðruna ümitsizliði kendine rehber etmiþ. Ümit ýþýðýnýzýn sönmesine asla izin vermeyin! Bizler ki ne günler görmüþüz. I. Dünya savaþýnda "Hasta adam" olarak nitelenen o koca Osmanlý Ýmparatorluðunun cefakar, yorgun, bitkin, kýrgýn ve tükenmiþ olan halkýmýz asla ümitsiz olmamýþ ve yeniden küllerinden þahlanarak Türkiye Cumhuriyetini kurmuþ. Yine þahlanacaðýmýz günlerin geri geleceðine inanýyorum. Bu musibetler belki de, anne karnýnda doðmayý bekleyen bebeðin dünyaya geleceði zaman ki en sancýlý halidir. Bebek doðunca da bütün aðrýlar geçer ve mutlu sonla neticelenir inþallah...

‘Etnik kimlikler dýþlanýyor’ Kürt Yazarlar Derneði, Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn “Türkçe olarak yazýlan eserlere yazým ve yayýmlanma aþamasýnda destek verileceði” açýklamasýna tepki gösterdi. Ayrýmcý kararý kýnadýklarýný belirten Kürt yazarlar “Bölücü Türk dýþýndaki bütün etnik kimlikleri ve kültürleri dýþlayýcý yok sayýcý bu kararý tanýmadýðýmýzý bildiriyoruz” dedi

DÝYARBAKIR - Kürt Yazarlar Derneði, geçtiðimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðü giren, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý yazarlarýn Türkçe olarak yazacaðý eserlere, hem yazým hem yayýmlama süreçleri için ayrý ayrý destekler verilecek" kararýna tepki gösterdi. Yazarlar konuya iliþkin Diyarbakýr Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Binasý önünde basýn açýklamasý düzenledi. Açýklamaya Kürt Yazarlar Derneði, PENAKURD Baþkaný Þexmus Sefer, KURDÝ-DER ve Özgür Gazeteciler Derneði katýldý.

‘Demokrasi kültürü toplumu esas alýr’ Kürt Yazarlar Derneði Genel Sekreteri Ýlhami Sidar, demokrasi kültürünün egemen olduðu toplumlarda devlet mekanizmasýnýn her türlü refleksinin halkýn çýkarýna olduðunu ve bu bi-

çimde eþitlik temelinde geliþtiðini belirterek, Hak ve hukuku gözeten toplumun bireyler arasýndaki birlik ve beraberlik duygularýnýn pekiþtirmeye çalýþýldýðýný söyledi. Ülkede yaþanan geliþmelerin devlet nezdinde halkýn çýkarlarýna ne kadar kayýtsýz kaldýðýnýn apaçýk gözler

önüne serildiðini ifade eden Sidar, "Ýktidar erkinin her türlü yönetsel mekanizmayý kendi çýkarýna olacak biçimde ve ayrýmcý bir zihniyet perspektifi ile tasarýmladýðý gerici geriletici bir yönetim konsepti karþýsýnda biz Kürt yazarlar ve aydýnlar olarak her türlü demokratik direnci göstermekten

kaçýnmayacaðýz" diye konuþtu.

‘Bölücü kararý kýnýyoruz’ Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn almýþ olduðu ayrýmcý ve bölücü kararý kýnadýklarýný belirten Sidar, "Bölücü Türk dýþýndaki bütün etnik kimlikleri ve kültürleri dýþlayýcý yok sayýcý bu kararý tanýmadýðýmýzý bildiriyoruz. Türk, Kürt, Laz, Arap, Çerkez ve diðer bütün etnik kökenlerin mensup yurttaþlardan eþit oranda toplanan vergilerle oluþturulan kamusal bir bütçenin sadece Türk dilinin ve kültürünün geliþtirilmesine olanak saðlayacak bir þekilde planlanmasýna eþitsiz, adaletsiz yok sayýcý ve ötekileþtirici bir adým olarak görüyoruz. , Bir an önce bu halklarýn birlik ve beraberlik duygularýný zedeleyici bir arada yaþama iradesini zayýflatýcý kararýn derhal gözden geçirilmesi gerekir" diye konuþtu. (DÝHA)


6

HABER

31 Aralýk 2013 Salý

ADALETLE ALAKASI YOK Yargýtay 9. Ceza Dairesi, HDP Eþ Baþkaný Sebahat Tuncel’e PKK üyeliðinden verilen 8 yýl 9 aylýk hapis cezasý almasýný deðerlendiren BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Gultan Kýþanak, “Tuncel hakkýnda verilen cezanýn Yargýtay tarafýndan onanmasý, siyasi soykýrým operasyonun devamýdýr. Bu karar kesinlikle hukuki deðildir, yasalarla, adaletle hiçbir alakasý yoktur” dedi DÝYARBAKIR - Kayapýnar Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan 'Roboski Anýtý'nýn açýlýþýna katýlan BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Gultan Kýþanak, gazetecilere hapis cezasý onanan HDP Eþ Baþkaný Sebahat Tuncel ile ilgili açýklamalarda bulundu. Tuncel için verilen kararý hukuki bulmadýklarýný anlatan Kýþanak, "Tuncel hakkýnda verilen cezanýn Yargýtay tarafýndan onanmasý, siyasi soykýrým operasyonun devamýdýr. Bu karar kesinlik hukuki deðildir, yasalarla, adaletle hiçbir alakasý yoktur. Bu tamamen siyasete müdahale ve demokratik siyaset yolunun önünü kesme giriþimidir. Kürt sorununu çözülmesine yönelik atýlacak adýmlarýn önüne geçme yaklaþýmýdýr. Bu konu yaklaþýk 4 yýldýr yaþadýðýmýz maðdur olduðumuz bir durumdur. Sayýn Baþbakan, bugün yargý ve

DÝYARBAKIR - 29 Aralýk tarihinde Kandil'e giden BDP Grup Baþkan Vekili Pervin Buldan ve HDP Eþ Baþkan Yardýmcýsý Sýrrý Süreyya Önder önceki gün gece döndü. Öcalan'ýn mektubuna KCK'nin yanýt mektubunu almak ve süreci deðerlendirmek üzere Kandil'e gittiklerini belirten Buldan, Kandil'de bulunan KCK yetkilileri ile rutin bir toplantý yaptýklarýný belirtti. Adaya gidip geldikten sonra yani 7 Aralýk'ta Abdullah Öcalan ile yaptýklarý görüþmeden sonra Öcalan'ýn kendileri aracýlýðýyla 20 sayfalýk bir mektubu Kandil'e iletilmek üzere kendilerine verdiðini ifade eden Buldan, "Bu mektuba cevap hazýr mý? Buna iliþkin KCK yetkilileri ne yapmayý planlýyorlar. Buna cevap almak için gittik. 8-9 saat süren bir toplantý gerçekleþtirdik. Sayýn Öcalan'ýn mektubuna henüz yazýlý bir cevap hazýrlanmadýðý belirtildi. Çün-

‘Terör suçlarýnýn üzerine gidilmeli’

polis iþbirliðiyle siyasete müdahale edildiðini söylüyor. Keþke bunu 4 yýl önce söyleyebilseydi. Hükümet bugün, kendisine yönelik birtakým giriþimler olduðunda bu sözü kullanýyor ama sadece bunun siyaseti-

ni yaparak, meydanlardan nutkunu atarak, bu durumdan kurtulamaz. Sorumluluk AK Parti hükümetindedir çünkü parlamentodaki çoðunluk AK Parti'dedir. AK Parti isterse parlamentoda demokratik siyaseti

güvence altýna alacak, yasal düzenlemeler yapabilir. Umarým AK Parti bu son yaþadýklarýnda ders çýkartarak, demokratik siyasetin önünü açacak, yasalar çýkarýr" diye konuþtu.

‘KCK yetkilileriyle 8-9 saat görüþtük’ Abdullah Öcalan'ýn KCK yetkililerine yazdýðý mektuba yanýt mektubunu almak için Kandil'e giden BDP heyeti Türkiye'ye döndü. Görüþmeye dair bilgi veren BDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan, Kandil'de KCK yetkilileriyle 8-9 saatlik bir görüþme yaptýklarýný sözlü bir aktarým olduðunu belirterek yazýlý bir cevabýn hazýr olmadýðýný belirtti. Buldan, Perþembe günü yeni kabine ile görüþmeyi umduklarýný belirterek adaya gidiþ taleplerini de dile getireceklerini ifade etti

kü bütün alanlarda mektubun okunmasý ve tartýþýlmasýndan sonra cevap hazýrlanabilecek. Sözlü bir aktarým oldu. Mutlaka bir daha ki gidiþimizde hazýr olacak. Bu seferki görüþmede mektup verilmedi. Bütün alanlarda konuþulup tartýþýldýktan sonra mektubun cevabý gelecek" dedi. Türkiye'de yaþananlarýn, barýþ sürecinin, çözüm sürecinin masaya yatýrýldýðýný ifade eden Buldan, "Elbette son dönemlerde Türkiye'de yaþananlarý deðerlendirdik. AKPcemaat savaþý, iktidar savaþýnýn sonucundan barýþ sürecinin etkilenir mi? Nasýl etkilenir? Onu konuþ-

tuk. Sebahat Tuncel kararýný masaya yatýrdýk. Yaptýðýmýz görüþmede Kürt sorununun çözümsüzlüðünden dolayý hýrsýzlýk da olur, yolsuzluk da olur sonucu çýktý. Kürt sorununun demokratik yollarla

çözümünün gündeme girmesi gerekiyor. Barýþ süreci sekteye uðratýlmamalýdýr. AKP'nin yapmasý gereken bu sorunu çözmektir. Bu sorun çözülmeden süreç provoke edilmeye açýktýr. Bu nereye kadar böyle gidecek. Yasal zemin oluþmadan sýkýntýlar oluþru. Demokratik Cumhuriyet temelinde artýk adýmlar atmalýdýr" diye konuþtu. Perþembe günü adaya gitmeden önce yeni hükümetle görüþme yapmayý planladýklarýný ifade eden Buldan, "Perþembe günü yeni hükümetle de bakanlarla da görüþmeyi planlýyoruz. Ýçiþleri Bakaný, Adalet Bakaný ve Meclis

Ergenekon ve Balyoz tutuklularýnýn yeniden yargýlanmasý için yeni bir yasal düzenleme yapýlacaðý tartýþmalara deðinen Kýþanak, "terör" suçlarýna dikkat çekti. Kýþanak, "Birileri için özel yasal düzenlemek, yapmak doðru deðildir. Biz bazý haklarýmýzdan yararlanmamamýz için özel yasalar çýkarýldý. Bu tutum ve yaklaþýmýnda kaçýnýlmasý gerekiyor. Türkiye'de TMK denilen yasa, her an her birimizi terörist ilan etmek için yeterince geniþtir. Darbe giriþimleri çok büyük suçlardýr. Bunlar, yargýdan kaçýrýlmamalarý gerek. Terör suçlarý bir insanlýk suçudur. Terör suçlarýnýn üzerine gidilmesi lazým. Ama demokratik yollarda siyaset yapanlarý terörist olarak yargýlayamaz" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

Baþkaný Sayýn Cemil Çiçek'ten randevu talep ettik. Barýþ süreci nasýl gidecek? Paralel devletin olduðunu ifade ediyorduk. Sayýn Öcalan her görüþmesinin ardýndan bunu hep söylüyordu. Sayýn Baþbakanýn da bu konuda dikkatli olmasý gerektiðini söylüyordu. Ne yazýk ki AKP-cemaat ortaklaþa baský ve zulüm uyguladýlar. Bunun neticesinde bugün bir yolsuzluk ortaya çýktý. Kürt sorununa demokratik yollarla çözüm üretilmesi gerekiyor. Perþembe günü adaya gidiþ tarihimizi de netleþtirebiliriz" dedi. Öcalan ile yeni yýlýn baþýnda bir görüþme yapmayý umduklarýný belirten Buldan, "Sayýn Öcalan ile 2014 yýlýnda bir görüþme yapmayý planlýyoruz.. Perþembe günü bu talebimizi de Adalet Bakanlýðý'na ileteceðiz. Yeni yýla girerken Sayýn Öcalan ile görüþme yapmayý umuyoruz" ifadelerini kullandý. (DÝHA)


7

HABER

31 Aralýk 2013 Salý

Ambulansýn trafikle imtihaný ni bazý noktalarda rahatlattý. Özellikle Gazi Caddesi, Daðkapý ve Ofis'teki trafik sorununa neden bir çözüm bulunamadý. Bu gibi noktalar trafiðe kapatýlsýn ya da çözüm bulunsun. Toplu taþýma araçlarýnýn geçtiði tüm yerlerde sýkýntý yaþanýyor. Ýnanýn Ofis'te iþim olduðu zaman iki kez düþünüyorum. Zorunlu olmadýkça Ofis'ten araç ile geçmiyorum."

Lokman AYDOÐAN DÝYARBAKIR - Serbest çalýþan trafik ýþýklarý Kent merkezindeki trafik karmaþasýnýn artmasýna neden olurken, sýkýþan trafikte kalan bir ambulans hasta yakýnlarýnýn çabasýyla açýlan yoldan geçebildi. Sur ilçesinde bulunan Daðkapý'da dün öðlen saatlerinde serbest çalýþan trafik ýþýklarý trafiðin uzun süre aksamasýna neden olurken, uzun araç kuyruklarý oluþtu. Öte yandan sýkýþan trafikte kalan ve uzun süre sirenlerini çalan ambulansa yol verilmemesine tepki gösteren hasta yakýnlarý trafiði açmak için uzun süre uðraþ verdi. Hasta yakýnlarý ile sürücüler arasýnda tartýþma yaþandý. Olaya tepki gösteren hasta yakýnlarý, "Dakikalardýr yüz metrelik yolu ambulans ile geçmeye çalýþýyoruz. Trafik ýþýklarý çalýþmýyor. Hastamýza bir þey olursa hesabýný kim verecek?" diye tepki gösterdi. Olaya tepki gösteren sürücüler, sýkýþýklýða serbest çalýþan trafik ýþýklarýnýn ne-

“Paralý oto parklarla çözülmez”

Trafikteki serbest ýþýklar yüzünden yol alamayan ambulans dakikalarca bekledikten sonra ancak geçebildi. Olaya tepki gösteren hasta yakýnlarý “Hastaneye bu kadar yakýnken trafik yüzünden hastamýza bir þey olursa hesabýný kim verecek?” diye tepki gösterdi den olduðunu belirttiler. Mikail Aslan adlý sürücü, kent merkezindeki çeþitli noktalarda trafik ýþýklarýnýn zaman zaman serbest çalýþtýðýný belirterek, "Herkes bir an önce geçmeye çalýþýyor. Böyle olunca da kimse kimseye yol vermiyor. Bazen dakikalarca yerimizde çakýlý kalýyoruz. Halbuki ýþýklar çalýþýnca herkes normal akýþýnda devam ediyor." dedi.

“Kim hesabýný verecek” Özellikle kavþaklarda halk otobüslerinin dönüþleri sýrasýnda aksamalar yaþandýðýný belirten Þehmus Ökmen adlý sürücü ise, "Anlayýþsýz sürücüler trafiðin aksamasýna neden oluyor. Yaklaþýk on dakikadýr ambulansýn siren çalýyor. Düþünün burada kaybedilen zaman belki de bir yaþama mal olabileceðini herkes biliyor. Trafikte önceli-

ði olmasýna raðmen ambulans bir türlü geçemiyor. Þimdi hasta bu yüzden yaþamýný yitirirse hesabýný kim verecek?" diye konuþtu.

“Kent trafikiðinde baþýboþluk var” Kent trafiðinde bir baþýboþluðun yaþandýðýný ifade eden Süleyman Ergün adlý sürücü, þunlarý söyledi: "Hiçbir noktada trafik polisi yok. Köprülü kavþaklarýn yapýlmasý kent trafiði-

Öte yandan belediyelerin caddelerdeki paralý parklarýný da eleþtiren sürücüler, "Belediye mevcut sorunu çözeceðine rant elde ediyor. Caddeleri, sokaklarý parsellediler. Beþ dakika bir iþimiz için üç lira para ödemek zorumuza gidiyor. Düþünün Daðkapý'da ardýndan da Ofis'te iþiniz var. Altý lira park ücreti ödeyeceksiniz. Yakýt zamlarýnýn altýnda ezilirken 'Halk belediyeciliði' deyip bir yandan da belediyeler bizi eziyor. Trafik sorunu paralý otoparklarla deðil, yeni akýlcý projelerle çözülmeli." ifadelerini kullandýlar

AGD’den ‘Mekke’nin Fethi’ programý DÝYARBAKIR - Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Diyarbakýr Þube Baþkaný Abdurrahman Ergin, "Dernek olarak 31 Aralýk Salý akþamý (bugün) 81 ilde 600 noktada Mekke'nin Fethi'nin 1384. yýl dönümünü kutlayacaðýz" dedi. Ergin, dernek binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda, 7 milyar insanýn yaþadýðý dünyada her 6 saniyede bir çocuðun açlýk nedeniyle öldüðünü, her gece 925 milyon insanýn aç yattýðýný belirtti. Yaklaþýk 1 milyar 250 milyon insanýn saðlýklý içme suyundan mahrum, 2 milyar insanýn da yoksulluk sýnýrýnýn altýnda hayatta kalma mücadelesi verdiðini dile getiren Ergin, þöyle dedi: "Dünyadaki bu tablodan hiç de rahatsýzlýk duymayan emperyalist güçler, kendi ülkelerinde ve sömürdükleri birçok ülkede insanlarý

farklý þekillerde uyutup, uyuþturarak bu gerçekleri örtbas ediyorlar. Biz, adýna yýlbaþý eðlencesi denilen ve neredeyse tüm dünya halklarýna dayatýlan çirkinliklere karþý bir tavýr takýnmamýzýn Ýslam'ýn bir gereði olduðuna inanýyoruz. Yýlbaþý kutlamalarýný bu ülkenin emperyalizm tarafýndan sömürülmesine hizmet eden vasýtalardan biri olarak görüyoruz. Alkol müptelasý haline getirilen bir nesil, saðlýklý düþünme ve sömürüye karþý direnme vasfýný kaybediyor. Milli Piyango çekiliþiyle kitlelerin kumarla buluþturulmasýný saðlayan, her türlü kötülüðe giden yollarý açan, birçok gencin çeþitli baðýmlýlýklara yakalanmasýna sebep olan, birçok insanda iffet duygusunu zedeleyen her türlü eðlence anlayýþýný reddediyoruz. Kalplerdeki merhameti körelten, vicdan duygusunu ortadan kaldýran, insanlarý þehirlerin en orta yerlerinde her türlü ahlaksýzlýðý yapmaya sevk eden yýlbaþý kutlamalarýna karþý tepki koymanýn her erdem sahibi insanýn görevi olduðunu da düþünü-

yoruz." "Dernek olarak 31 Aralýk Salý akþamý 81 ilde 600 noktada Mekke'nin Fethi'nin 1384. yýl dönümünü kutlayacaðýz" diyen Ergin, Diyarbakýr'daki kutlamanýn Cahit Sýtký Tarancý Kültür Merkezinde gerçekleþtirileceðini belirtti. Ergin, Diyarbakýr'daki etkinliðin duyurulmasý için kentin farklý noktalarýna astýklarý pankartlarýn tamamýnýn belirsiz kiþilerce bilinçli olarak söküldüðünü savunan Ergin, þunlarý kaydetti: "Bu insaf ve vicdan dýþý hareketi kýnadýðýmýzý belirtiyor, bu tarz hareketlerin bizleri asla engelleyemeyeceðini, bilakis daha çok bu hayýrlý çalýþmalarda bulunmaya devam edeceðimizi belirtiyoruz. Anadolu Gençlik Derneði mensuplarý olarak bu coðrafyanýn harcýnýn Ýslam olduðuna, bu topraklarý bize yurt yapan anlayýþýn fetih ruhu olduðuna inanýyoruz. Ýnsanlarýmýzý, kültür emperyalizminin yanýnda deðil fetih ruhunun yanýnda durmaya çaðýyoruz." (AA)

Kadýnlara 'Toplumsal cinsiyet' eðitimi DÝYARBAKIR Sur Belediyesi bünyesinde hizmet veren Amida Kadýn Birimi, kadýnlara "Toplumsal cinsiyet" konulu eðitim veriyor. Belediyeden yapýlan açýklamada, Amida çalýþanlarýndan Sosyolog Evin Güleker ve Sosyal Antropolog Leyla Sime Durmaz tarafýndan verilen eðitime büyük ilgi olduðu bildirildi. Açýklamada, dün baþlayan eðitim çalýþmasýnda kadýnlardan, kendi konumlarýný ve yaþam içerisinde kendilerine biçtikleri rolleri yazmalarýnýn istendiði belirtildi. (AA)


8

HABER

31 Aralýk 2013 Salý

Roboski anýtý açýldý Diyarbakýr merkez Kayapýnar Belediyesi tarafýndan Rojava Parký’nda yaptýrýlan Roboski Anýtý’nýn açýlýþý gerçekleþtirildi. Katliamda yaþamýný yitiren Selam Encü’nün annesi Semira Encü, açýlýþ töreninde, “Biz Roboksili 34 anne sadece kendi þehitlerimizin anneleri deðiliz. Kürt halkýnýn tüm þehitlerinin annesiyiz” dedi DÝYARBAKIR'ýn merkez Kayapýnar Belediyesi tarafýndan Rojava Parký'nda yaptýrýlan Roboski Anýtý, Roboskili ailelerin de katýlýmýyla kitlesel bir törenle açýldý. Yaklaþýk 3 aylýk bir süre zarfýnda heykeltýraþ Suat Yakut tarafýndan yapýlan anýtta, katliamda yaþamýný yitirenlerin isimleri, Roboskili anneleri temsilen gökyüzüne avuçlarýný açmýþ þekilde oturan bir kadýn figürü ile katliamý gerçekleþtiren savaþ uçaklarýna ait füzeler bulunuyor. Törene Roboskili ailelerin yaný sýra BDP Eþ Genel Baþkaný ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi adaylarý Gültan Kýþanak ile Fýrat Anlý, BDP il ve ilçe yöneticileri, Barýþ Anneleri Meclisi üyeleri, ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, MEYADER Baþkaný Leyla Ayaz, STK temsilcileri, Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarýnýn yaný sýra çok sayýda yurttaþ katýldý. Törende ilk olarak konuþan Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, katliamýnýn

yaþamýný yitiren Miran Encü'yü andý.

‘Tüm þehitlerin annesiyiz’

üzerinden iki yýl geçmesine raðmen sorumlularýn bulunup yargý önüne çýkartýlmadýðýna dikkat çekerek, katliamýn üzerinin bilinçli bir þekilde örtülmeye çalýþýldýðýný dile getirdi.

‘Gözyaþlarý iki yýldýr durmadý’ Daha sonra konuþan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Fý-

rat Anlý, Roboskili ailelerle birlikte yüreklerdeki acýnýn iki yýldýr tazeliðini koruduðunu belirterek, katliamýn sorumlularýn bulunup adaletin saðlanmasý için Roboskili ailelerin verdiði mücadeleye deðindi. Baþbakan Erdoðan'ýn "Annelerin gözyaþlarý akmayacak" söylemini hatýrlatan Anlý, iki yýldýr Roboskili annelerin göz-

yaþlarýnýn kurumadýðýný belirtti. Baþlatýlan sürecin kendilerine bir tek þeyi gösterdiðini ifade eden Anlý, "Her þey bizim elimizdedir. Biz bir yere çaðrý yapmýyor, biz kimseyi bekleyemiyoruz. Her þey halkýmýzýn elinde, yüreðinde ve mücadelesindedir" diyerek, katliamýnýn yýldönümünde geçirdiði kalp krizi sonucu

Diyarbakýr’da yýlbaþý önlemi Diyarbakýr Ýl Emniyet Müdürlüðü yapmýþ olduðu yazýlý açýklama ile yýlbaþý nedeniyle halkýn yoðun olarak bulunduðu alýþveriþ merkezleri ile umuma açýk istirahat ve eðlence merkezlerinde gerekli önlemleri aldýklarýný duyurdu Birimler ve telefon numarlarý þöyle;

DÝYARBAKIR Emniyet Müdürlüðü yýlbaþý nedeniyle önlemini arttýrdý. Ýl Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, yýlbaþý münasebetiyle halkýn yoðun olarak bulunduðu alýþveriþ merkezleri ile umuma açýk istirahat ve eðlence merkez-

lerinde meydana gelebilecek olaylarýn önlenmesi veya taþkýnlýk suretiyle vatandaþlarýmýzýn huzur ve sükununu bozucu davranýþlarýn men edilmesi için ihbar, istek ve þikayetleri yeni telefon numaralarý belirlendiði belirtildi.

"155 Polis Ýmdat, 412 241 50 00 Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Merkez telefon santralý, 412 241 50 00 Asayiþ Þube Müdürlüðü Nöbetçi Amirliði, 412 236 70 48 Kom.Þube Müdürlüðü Nöbetçi Amirliði, 412 236 70 48 Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü Nöbetçi Amirliði, 412 241 50 88 Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü Nöbetçi Amirliði, 412 326 12 44 Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü, 412 235 77 97 Diyarbakýr Havaalaný Þube Müdürlüðü." (AA)

Anlý'nýn ardýndan Roboskili aileler adýna konuþan katliamda yaþamýný yitiren Selam Encü'nün annesi Semira Encü, "Biz Roboksili 34 anne sadece kendi þehitlerimizin anneleri deðiliz. Kürt halkýnýn tüm þehitlerinin annesiyiz. Biz þehitlerimizle baþý dikiz, onurluyuz. Þehitlerimizin dört parça Kürdistan'ýn aydýnlýðý olacaktýr. Biz barýþ istiyoruz. Annelerin aðladýðý yeter" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan yasý temsilen siyah örtüyle kapatýlan anýt, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Gültan Kýþanak ve Roboskili anneler tarafýndan açýldý. Duygulu anlarýn yaþandýðý anýt açýlýþýnda kimi annelerin anýttaki kadýn figürü gibi gökyüzünü ellerini açarak, katliamýnýn faillerini bulunmasý yönünde aðýt yakmasý duygusal anlar yaþattý. (DÝHA)

Emniyetten Müdürlüðün’den Diyarbakýrlýlara teþekkür DÝYARBAKIR Emniyet Müdürlüðü, Ýntihar ettiði iddia edilen özel harekat polisi Çetin Özkan'ýn (45) cenaze ve taziyesinde katýlan Diyarbakýrlýlara teþekkür etti. Ýl Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, 26 Aralýk 2013 Perþembe günü kaybettikleri Özel Harekat Þube Müdürlüðünde görevli polis memuru Çetin Özkan için Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðünde cenaze töreni düzenlendiði belirtilerek, þöyle denildi: "Cenaze töreninde ve Diyarbakýr Yasevinde düzenlenen taziyede bizleri yalnýz býrakmayarak acýmýzý paylaþan, ayrýca taziye mesajlarý göndererek bizlere destek olan baþta Diyarbakýr Valimiz Sayýn Mustafa Cahit Kýraç olmak üzere, Türk Silahlý Kuvvetleri mensuplarýna, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýna, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcilerine, sivil toplum örgütleri ve kanaat önderlerine, basýn mensuplarýna, kýymetli meslektaþlarýmýz ile Diyarbakýrlý hemþerilerimize, sonsuz þükranlarýmýzý sunarýz." (AA)


9

HABER

31 Aralýk 2013 Salý

217 bin abonenin elektriði kesilecek DEDAÞ, bölge genelinde borcunu ödemeyen 217 bin abonesinin elektriðini keseceðini açýkladý. Konuya iliþkin yapýlan açýklamada, “Borcunu ödememekte direnen ve kayýt dýþý elektrik enerjisi kullanma alýþkanlýðýndan vazgeçmeyen abonelere yönelik olarak bölge genelinde baþlatacaðýmýz enerji kesme uygulamasýna 1 Ocak'tan itibaren baþlayacaðýz” denildi

Mehmet PÝÞKÝN DÝYARBAKIR - Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi'ne (DEDAÞ) baðlý Dicle Elektrik Perakende Satýþ Anonim Þirketi'nin (DEPSAÞ) bölge genelinde borcunu ödemeyen 217 bin abonenin elektriðini keseceði bildirildi. Konuya iliþkin DEDAÞ'tan yapýlan açýklamada, yüz binlerce aboneye mektup ve SMS ile ulaþan DEPSAÞ'ýn, 6 aylýk sürede uyguladýðý faiz affý kampanyasýnýn 31 Aralýk 2013'te bir daha yenilenmemek üzere sona ereceði belirtildi. Açýklamada, bu kapsamda borcunu ödemeyen Diyarbakýr, Þanlýurfa, Batman, Mardin, Þýrnak ve Siirt'te 217 bin abonenin elektriðinin kesile-

ceði kaydedildi. Yeni yýl ile borcunu ödememekte direnen ve kayýt dýþý elektrik kullananlara karþý tavizsiz bir mücadele baþlatýlacaðýna dikkat çekilen açýklamada, geçmiþ dönemlerde yeterli ve sýký denetim uygulanmamasý nedeniyle özellikle bölge illerinde yaþanan kayýt dýþý elektrik kullanýmýnýn ve borç ödememe alýþkanlýðýnýn, özelleþtirme sonrasý deðiþmesinin saðlanabilmesi için baþlatýlan çalýþmalarýn aralýksýz sürdüðü ifade edildi.

“Borç ödenmeden mühür kýrýlýyor” Dicle Elektrik bölgesinde bu sebeplerden dolayý elektrik enerjisi kesilen abonelerin, borcunu ödemeden mü-

hürleri kýrarak enerji almaya devam etme alýþkanlýðýnýn dikkat çekici boyutlarda olduðunun vurgulandýðý açýklamada, "Bu durum abonelerin ve yasal olmayan biçimde sayaca müdahalede bulunanlarýn can güvenliðini tehlikeye sokuyor. Bunun yaný sýra, ceza kanunlarýnda suç olarak tanýmlanan bu müdahale nedeniyle aboneler, kayýt dýþý yani kaçak yollarla elektrik enerjisi kullanmaktan ötürü 'karþýlýksýz yararlanma' suçunu iþlemekten hapis cezasý dahi alabiliyor. Söz konusu aboneler bunun yaný sýra parasal müeyyideler ve kamusal haklardan men ile sonuçlanan cezalarla da karþý karþýya kalabiliyor" denildi. Dicle Elektrik'in özelleþ-

‘Diyarbakýr’ý karanlýkta býrakmayýn’ DÝYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Sayar, kentte yaþanan elektrik kesintilerine iliþkin açýklamalarda bulundu. Sayar yaptýðý açýklamada, kýþýn baþlamasýyla birlikte artan elektrik kesintilerine dikkat çekerek, gerek DEDAÞ ve gerekse de TEDAÞ yetkililerinin bu soruna bir an evvel çözüm bulmalarýný istedi. Elektrik kesintilerinin neredeyse planlanmýþ gibi sistematik bir hale dönüþtüðü bildiren Sayar, þöyle konuþtu: "Bu konuda yetkilileri üzerlerine düþen sorumluluðun gereðini yerine getirmeye davet ediyoruz. Bu kesintilerin vatandaþý bu zorlu kýþ günlerinde ne derece maðdur ettiðini söylemeye gerek bile duymuyorum. Bunun yaný

sýra, kenti uðrattýðý ekonomik kayýp çok büyük seviyelerdedir. Zaman zaman yetkililer kaçak elektrik kullanýmýna dikkat çekerek, kesintilerin sebebi olarak göstermektedirler. Kaçak elektriði engellemenin yolu elektriði kesmek olmamalýdýr." Elektrik kesintilerinden dolayý bir çok esnafýn iþ yapamaz duruma geldiðini belirten Sayar, konuþmasýný þöyle sür-

dürdü: "'Ýþ yapamaz duruma gelen esnaf, ödemelerini yapamýyor, çalýþanlarýnýn maaþýný ödeyemiyor. Psikolojik travma yaþýyor. Elektrik kesintileri, toplumsal sorunlara sebebiyet verecek duruma gelmiþtir. Bu çaðda, Diyarbakýr gibi bir büyük þehirde sistematik bir þekilde elektrik kesintisi yaþýyor olmamýzýn tek sebebi yetkililerin bu konudaki aymazlýðýdýr. Uyarýlarýmýza raðmen maalesef durum gittikçe düzeleceðine, daha da vahim bir hal almýþtýr. Artýk býçaðýn kemiðe dayandýðý; kesintilerin toplumu cezalandýrýrcasýna bir iþkence halini aldýðý bugünlerde, bir kez daha yetkilileri göreve çaðýrýyoruz: Ýþinizi yapýn, Diyarbakýr'ý karanlýkta býrakmayýn." (AA)

tirme öncesi yeterince uygulanmayan bu müeyyidelerin uygulanmasý için süreci tavizsiz biçimde iþletme kararý aldýðýna da iþaret edilen açýklamada, bunun için de hukuk bürolarý ve avukatlarla kapsamlý anlaþmalar imzalandýðý kaydedildi. "1 Ocak'ta baþlayacak" Açýklamada, bu doðrultuda aralarýnda belediyeler, köy içme sularý, resmi ve kamu kurumlarý, þirketler, ticarethane ve meskenlerin bulunduðu abonelerin enerji kesintisinin kýþ ortasýnda maðduriyetlere yol açmamasý için herkese yükümlülüklerini yerine getirmesi uyarýsýnda bulunulurken, þunlar kaydedildi: "DEPSAÞ, borcunu ödememekte direnen ve kayýt dýþý elektrik enerjisi kullanma alýþkanlýðýndan vazgeçmeyen abonelere yönelik olarak bölge genelinde baþlatacaðý enerji kesme uygulamasýna 1 Ocak'tan itibaren baþlayacak. Bu uygulama, borcunu düzenli ödeyen abonelere kaliteli ve kesintisiz enerji saðlamayý da amaçlýyor. Kýsa sürede tamamlanmasý beklenen borçlu 217 bin abonenin elektriðini kesme iþlemini Dicle Elektrik Daðýtým A.Þ (DEDAÞ) ekipleri gerçekleþtirecek."

Dondurucu soðuk etkisini kaybediyor Diyarbakýr'da kar nedeniyle eksilerde seyreden hava sýcaklýðý alçak basýnç sisteminin etkili olmasýyla 18 gün sonra sýfýr derecenin üzerine çýktýa DÝYARBAKIR'da dondurucu soðuk etkisini kaybediyor. Diyarbakýr'da yaklaþýk 20 gündür eksilerde seyreden hava sýcaklýðý alçak basýnç sisteminin etkili olmasýyla sýfýr derecenin üzerine çýktý Meteoroloji 15. Bölge Müdürü Abidin Aydýn, 18 gün önce baþlayan kar yaðýþýnýn ardýndan Diyarbakýr'da etkili olan yüksek basýnçlý yaðýþsýz sistemin yaklaþýk 3 hafta etkili olduðunu söyledi. Bu sistem nedeniyle sýcaklýðýn sýfýrýn altýnda 18.4 dereceye kadar indiðini ifade eden Aydýn, bugün etkili olmaya baþlayan alçak basýnç sistemi ve yaðýþlý hava sayesinde sýcaklýkta yükseliþ olduðunu belirtti. Aydýn, yaðýþ nedeniyle toprak kaymalarýnýn yaþanabileceðine dikkati çekerek, bu konuda ilgilerin ve vatandaþlarýn dikkatli olmasýný istedi. (AA)


10

HABER

31 Aralýk 2013 Salý

Lice’de mezarlýk nöbeti Lice'ye baðlý Sisê (Yolçatý) köyü ile Çemê Elik köyü yakýnlarýnda bulunan PKK’lilere ait mezarlýða yönelik olasý bir saldýrýya karþý halk nöbet tutmaya baþladý

DÝYARBAKIR - Son zamanlarda Lice-Kocaköy, Pêþê Kevêr, Apê Musa ve Fis Ovasý gibi bölgelerde kimliði belirsiz kiþilerin gezdiði, zaman zaman bu kiþilerin pusu attýklarý duyumlarý üzerine bölge halký olasý bir saldýrý ve sabotaja karþý önlem olarak mezarlýklarda nöbet tut-

maya baþladý. Lice de Sisê (Yolçatý) köyünde ve Çemê Elik Köyü yakýnlarýnda bulunan PKK'lilere ait mezarlýklarý bekleyeceklerini belirten ve ilk nöbeti tutan grup tarafýndan yapýlan açýklamada 24 saat mezarlýklarý bekleyeceklerini ve olasý bir saldýrý karþýsýnda

UNESCO’ya Kirmanckî baþvurusu

Dersim Kültürel ve Doðal Mirasý Koruma Giriþimi, UNESCO’nun 2012’de yayýnladýðý “Tehlike Altýndaki Diller Atlasý”nda yer alan Kirmanckî lehçesinin korunmasýna yönelik UNESCO’ya baþvuruda bulundu DERSÝM Kültürel ve Doðal Mirasý Koruma Giriþimi, UNESCO'nun 2012'de yayýnladýðý "Tehlike Altýndaki Diller Atlasý"nda yer alan Kirmanckî lehçesinin korunmasýna yönelik UNESCO'ya (Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Örgütü) baþvuruda bulundu. Konuya iliþkin KESK Dersim Þubesi'nde Dersim Kültürel ve Doðal Mirasý Koruma Giriþimi tarafýndan basýn toplantýsý düzenlendi. Toplantýda konuþan giriþim temsilcisi Avukat Barýþ Yýldýrým, Türkiye'nin, 17 Ekim

2003'de UNESCO tarafýndan kabul edilen "Somut Olmayan Kültürel Mirasýn Korunmasý" sözleþmesine taraf olduðunu belirterek, taraf olunan sözleþmelerdeki yükümlülüklerin yerine getirilme noktasýndaki zorunluluklarýný hatýrlattý. Türkiye'de Kýrmancki dahil olmak üzere birçok dilin yok olma tehlikesiyle karþý karþýya olduðunun altýný çizen Yýldýrým, "Kýrmancki UNESCO tarafýndan yayýnlanan 'Tehlike Altýndaki Diller Atlasý'nýn 'güvensiz' kategorisinde deðerlendirili-

canlarý pahasýna mezarlýklarý korumaya devam edeceklerini vurguladý. Grup ayrýca söz konusu þüpheli þahýslar konusunda kamuoyunu duyarlý olmaya çaðýrarak, geliþebilecek bir sabotaj eyleminin sorumlularýnýn bu þahýslar olacaðýna dikkat çekti. (DÝHA)

yor. Gelinen süreçte Kýrmancki'nin gündelik yaþamda bile çok az kullanýlan bir dil olduðunu biliyoruz. Bir dilin kamusal alanda, eðitim alanýnda resmi olarak kullanýlmamasý o dilin kaybolmasý açýsýndan yüksek bir risk yaratýyor" diye konuþtu. Tehlike altýndaki dillerin korunmasý yükümlülüðünün Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu'nun 13. Maddesi'nde de belirtildiði þekilde Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn görevi olduðunu vurgulayan Yýldýrým,"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin azýnlýk dillerinin korunmasý noktasýnda etkili bir koruma mekanizmasý içeren mevzuatýnýn olmadýðýný biliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn yapmasý gerekeni biz bugün Dersimli yurttaþlar olarak yaptýk ve UNESCO'ya baþvurduk" dedi. Kýrmancki'nin "Acil koruma gerektiren kültürel miras listesi" ne alýnmasýný gerektiðinin altýný çizen Yýldýrým, Kýrmancki'nin gelecek kuþaklara aktarýlmasýnýn vicdani sorumluluk olduðunu belirterek, "Bu listeye alýnmasý halinde Kýrmancki'nin yok olmadan gelecek kuþaklara aktarýlmasý için etkili tedbirlere baþvurulacaktýr" dedi. (DÝHA)

PKK’li Biçecek ve Tezel anýldý DÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesi Þenlik köyü kýrsalýnda 31 Aralýk 2012 tarihinde çýkan çatýþmada yaþamýný yitiren 10 PKK'liden Mehmet Biçecek (için Silvan ilçesine baðlý Saðlýk (Silok) köyünde mevlit verildi. Mevlide aralarýnda BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, BDP Diyarbakýr il, Silvan, Bismil ilçe ile Batman ilçe yöneticileri ve MEYADER temsilcilerinin yaný sýra ayný çatýþmada yaþamýný yitiren PKK Askeri Konseyi üyesi Ethem Karabulut'un babasý Mehmet Ali Karabulut, PKK'lilerin yakýnlarýnýn da bulunduðu yüzlerce kiþi katýldý. Burada konuþan BDP Milletvekilli Nursel Aydoðan, Kürt özgürlük mücadelesinde yaþamýný yitirenlerin mücadelelerini yaþatmaya devam edeceklerini belirterek, "Bir kez daha tüm ailelerimize baþsaðlýðý diliyorum. Yoldaþlarýmýzýn mücadeleleri önünde saygýyla eðiliyorum" dedi. Ardýndan konuþan HPG Askeri Konseyi üyesi Ethem Karabulut'un babasý Mehmet Ali Karabulut ise, "Onlarýn ve Kürdistan'ýn tüm þehitlerinin önünde saygý ile eðiliyoruz" dedi. Daha sonra konuþan PKK'li Mehmet Biçecek'in aðabeyi Ýbrahim Biçecek de, "Þehit düþen 10 arkadaþýmýz düþmanýn gücüyle deðil, bir hain bir Kürt ferdinin ihanetiyle þehit olmuþlardýr. Onlarý kýnýyoruz. Umarým onlarda cezalarýný ödeyeceklerdir" diye belirtti. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan PKK'li Biçecek için hazýrlanan sinevizyon gösterimi yapýldý. Sine-vizyon gösteriminin ardýndan Biçecek'in mezarý ziyaret edildi.

Dicle Fýrat Kültür Derneði’nde anma Dicle Fýrat Kültür Derneði çalýþanlarý ise, ayný çatýþmada yaþamýný yitiren PKK'li Hakan Tezel için dernek binasýnda anma etkinliði düzenledi. Anmaya, Sinema Akademisi, Cegerxwîn Kültür ve Sanat Merkezî, Aram Tîgran Kültür ve Sanat Merkezi, Bahar Kültür Merkezi çalýþanlarý ve Tezel'in ailesi katýldý. Anmada konuþan Tezel'in arkadaþý Abdullah Tarhan, "Çevresine büyük bir moral kaynaðýydý. Çok güçlü ve coþkuluydu. Her zaman çevresine olumlu bir etki býrakýrdý. Yorulmak nedir bilmezdi. Her zaman bir arayýþ ve çalýþma içerisindeydi" diye belirtti. Ardýndan konuþan PKK'li Tezel'in annesi Saniye Tezel ise çocuðunu zor þartlarda büyüttüðünü belirterek, "Oðlum 7 ay kýrsalda kaldý. Yaþý küçüktü ama aklý büyüktü. Ben onun yaþýnýn küçüklüðüne deðil, hayallerinin gerçekleþmediðine aðlarým" diye konuþtu. (DÝHA)


31 Aralýk 2013 Salý

11

KADIN-Y YAÞAM

Lise öðrencileri arasýnda yapýlan ankette þaþýrtan sonuç:

Kadýn þiddeti hak ediyor

Nüfus Bilim Derneði tarafýndan kadýna yönelik aile içi þiddete iliþkin ortaokul ve lise öðrencileri üzerinde yapýlan araþtýrmada, þiddetin sessiz maðduru olan çocuklarýn þiddete yönelik eðilimleri ortaya çýkardý. Bazý öðrenciler kadýnýn yerinin evi olduðunu, markete gitmesinin bile hoþ karþýlanmayacaðýný belirtirken, namus, söz dinlememe ve küsme gibi durumlarda kadýnýn þiddeti hak ettiðinin öðrenciler tarafýndan savunulmasý dikkat çekti

,

GENEL KURUL ÝLANI Lokantacýlar Kebapçýlar ve Tatlýcýlar Odasýnýn Olaðan Genel Kurulu, 5362 sayýlý Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluþlarý Kanunu'nun 42'nci maddesi gereðince; 27/01/2014 tarihinde Pazartesi günü saat 10 , 30'da Baðcýlar Mahallesi Amid Caddesi No:7 adresinde bulunan Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði hizmet binasý 4.kat toplantý salonundayapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanmadýðý takdirde toplantý 02/02/2014 tarihinde Pazar günü, saat 10 , 30'da Baðcýlar mahallesi Amid Caddesi No:7 adresinde bulunan Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði hizmet binasý 4.kat toplantý salonunda aþaðýdaki gündemi görüþmek üzere toplanacaktýr. Ýlan olunur. Lokantacýlar Kebapçýlar ve Tatlýcýlar Odasý Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Ali ELHAKAN GÜNDEM: a) Açýlýþ ve Yoklama. b)Baþkanlýk Divanýnýn Teþekkülü. c)Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn Okunmasý. d)Baþkanlýk Divanýna Tutanaklarý Ýmzalama Yetkisi Verilmesi. e)Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunmasý ve Müzakeresi. f)Denetim Kurulu Raporunun Okunmasý ve Müzakeresi. g)Bilanço ve Gelir Gider Hesaplarýnýn Okunmasý ve Müzakeresi. h)Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Ayrý Ayrý Ýbrasý. i)Yeni Dönem Çalýþma Programý Ýle Bu Programýn Ýçinde Yer Alacak Olan Eðitim Teorik ve Pratik Kurs Programlarý ve Tahmini Bütçelerin Görüþülmesi, Kabulü veya Reddi. j)Aylýk Ücretlerin Huzur Haklarýnýn, Yolluk ve Konaklama Ücretlerinin Tespit Edilmesi. k)Yeni Seçilecek Yönetim Kurulunun Genel Kurulundan Talep Ettiði Yetkiler Hususunda Talepnamenin Okunmasý Müzakere Edilmesi ve Oylamaya Sunulmasý. l)Dilek Ve Temenniler. m)Seçimler n)Kapanýþ. Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

DÝYARBAKIR - Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) desteðiyle Nüfus Bilim Derneði tarafýndan okullardaki çocuklar ve gençlerle görüþülerek 'Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet' konulu araþtýrma yapýldý. Araþtýrma kapsamýnda bu yýl içerisinde 3 ildeki 428 öðrenciyle yüz yüze görüþmeler gerçekleþtirildi. Ankara, Erzurum ve Aydýn illerinde öðrenim gören 144 ortaokul ve 284 lise öðrencisinin katýldýðý araþtýrmada ev iþlerini erkeklerin yapmasý ve kadýnlarýn iþ hayatýnda olmasýna dair yorumlarýn dikkat çekti.

‘Kadýn evde oturmasý þart’ Öðrencilerin ev iþlerini erkeklerin yapmasý ve kadýnlarýn iþ hayatýnda olmasýna dair yo-

rumlarýnda kadýnýn yerinin evi olduðunu vurgulamasý dikkat çekti. Örneðin, "Mesela bir erkeðin ev süpürmesi hoþ karþýlanmýyor bazý çevrelerde. Yumuþak diyorlar. Bir erkeðin çalýþmayýp da kadýnýn çalýþmasý insanlarýn garip karþýladýðý birþey", ya da "Baba gider çalýþýr, eve ekmek getirir. Kadýn evindedir. Evinde olmasý zaten gerekiyor. Ben þu an okuyorum ama benim de yerim aslýnda ev yani. Bunu biliyorum ben. Hani okumam bana bir fayda etmeyecek. Kadýnýn evde oturmasý þart" demesi, yine "Herkes yapabileceði þeyleri yapmalý. Mesela bi bayan gidip su faturasýný yatýrmamalý mesela. Sadece bayanýn bir alýþveriþe çýkmasý, bakkala,

markete falan gitmesi doðuda biraz hoþ görülmüyor. Kadýnýn erkeðin karýþacaðý iþlere karýþmamasý gerekir. Evde mesela, bir kredi çekilmesi gerekiyordur bankadan... Ben bazen þahit olurum, kadýnlara sinirlenirim böyle. Para iþ erkekten sorulur" þeklindeki yorumlar dikkat çekti. Araþtýrmaya katýlan öðrencilerin þiddete yönelik duygu ve düþüncelerinde aile içi þiddeti örnek vererek kesinlikle evlenmeyi düþünmediklerini belirtmesi, erkeklerin sabrý taþtýðý noktada þiddet uygulamalarýnýn hak olduðunu savunanlar, "Hak ettiði durumlar olabilir mesela laftan anlamýyor, Mesela hayvana laf anlatýlmaz, þiddet uygulanýr. Hayvanlar düþünemez, öyle insanlar var ki onlar da düþünemez. Yani hayvandan bir farký olmayan insanlar var. Onlara da þiddet uygulamak lazým" þeklindeki yorumlar dikkat çekti. Namus konusunda þiddetin uygulanmasýnýn meþru olduðunu savunan görüþler de öne çýktý.

‘Küsen bir kadýna kimse dayanamaz’ Dünyaya çocuk getirme konusunda sorulan sorulara ise öðrenciler, kadýnýn kariyerden önce çocuk yapmayý düþünmesi gerektiðini söyledi. Öðrencilerin, "Çocuðu erkek ister kadýn istemezse erkeðin saldýrmasý þiddet olmaz. Tecavüz deðil ki bir kere onun helali olmuþ" yada, "Bence çok kýrýlgan hanýmlarýn da evlendiðinde biraz huylarýný deðiþtirmesi gerekir. Ben olsam o kadýnýn aðzýný burnunu daðýtýrdým yani. Yani hergün küsen bir kadýna kimse dayanamaz" þeklindeki yorumlarý öne çýktý. (DÝHA)

Musa Anter’in hayatý beyaz perdeye aktarýlýyor DÝYARBAKIR - 20 Eylül 1992'de katledilen Kürt aydýn Musa Anter'in hayatý beyaz perdeye taþýnýyor. Yönetmen Aydýn Orak'ýn ilk uzun metrajlý filminde Anter'in üç çocuðu da rol aldý. Anter'in yaþamýndaki dönüm noktalarýný metaforik bir dille konu alan yönetmen Aydýn Orak'ýn ilk uzun metraj sinema filmi "Asasýz Musa" tamamlandý. 4 yýllýk çalýþmanýn ardýndan Mardin merkez, Nusaybin, Akarsu ve Musa Anter'in

doðduðu köy olan Zivinge'de çekilen filmde Anter'in yaþamýný 10 oyuncu canlandýrdý. Turgay Tanülkü, Aydýn Orak, Selamo, Murat Toprak gibi oyuncularýn rol aldýðý "Musa Anter" karakterine filmde

Þenay Aydýn eþlik etti. Filmde Musa Anter'in çocuklarý Anter Anter, Rahþan Anter ve Dicle Anter de rol aldý. Geniþ bir oyuncu kadrosu ile çekilen filmin sonbaharda vizyona girmesi planlanýyor. Filmde karakter devamlýlýðý oyuncularla deðil, karakteri simgeleyen fötr þapka, pardösü ve tahta bavul ile saðlandý. Metafor ve imgelerle anlatýlan filmde Anter'in yaþarken kullandýðý nesnelere de yer verildi. (DÝHA)


12

EÐÝTÝM

31 Aralýk 2013 Salý

Universite adaylarýna uyarý ÖSYM, YGS'ye baþvurular öncesi hazýrlanan kamu spotuyla sürece iliþkin bilgi verdi ve adaylarý baþvuru süresinin kesinlikle uzatýlmayacaðý konusunda uyardý

GENEL KURUL ÝLANI Kunduracýlar Esnaf Odasýnýn Olaðan Genel Kurulu, 5362 sayýlý Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluþlarý Kanunu'nun 42'nci maddesi gereðince; 25/01/2014 tarihinde Cumartesi günü saat 10'da Baðcýlar Mahallesi Amid Caddesi No:7 adresinde bulunan Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði hizmet binasý 4.kat toplantý salonunda yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanmadýðý takdirde toplantý 01/02/2014 tarihinde Cumartesi günü, saat 10'da Baðcýlar mahallesi Amid Caddesi No:7 adresinde bulunan Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði hizmet binasý 4.kat toplantý salonunda aþaðýdaki gündemi görüþmek üzere yeniden toplanacaktýr. Ýlan olunur.

DÝYARBAKIR - Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM), üniversiteye baþvurular öncesi adaylarý bilgilendirme amacýyla hazýrladýðý kamu spotuyla uyardý. ÖSYM, üniversiteye giriþte ilk aþama olan Yükseköðretime Geçiþ Sý-

navý (YGS) öncesi, hazýrladýðý kamu spotuyla, adaylarý Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS), sürecine iliþkin bilgilendirdi. Yaklaþýk 45 saniyelik kamu spotunda, üniversite adaylarýnýn YGS'ye katýlabilmek için 2-15 Ocak'ta,

675 bin tablet bilgisayar daðýtýlacak Daðýtým sürecek...

Kunduracýlar Esnaf Odasý Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Hasan IÞIKALAN GÜNDEM: a)Açýlýþ ve Yoklama. b)Baþkanlýk Divanýnýn Teþekkülü. c)Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn Okunmasý. d)Baþkanlýk Divanýna Tutanaklarý Ýmzalama Yetkisi Verilmesi. e)Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunmasý ve Müzakeresi. f)Denetim Kurulu Raporunun Okunmasý ve Müzakeresi. g)Bilanço ve Gelir Gider Hesaplarýnýn Okunmasý ve Müzakeresi. h)Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Ayrý Ayrý Ýbrasý. i)Yeni Dönem Çalýþma Programý Ýle Bu Programýn Ýçinde Yer Alacak Olan Eðitim Teorik ve Pratik Kurs Programlarý ve Tahmini Bütçelerin Görüþülmesi, Kabulü veya Reddi. j)Aylýk Ücretlerin Huzur Haklarýnýn, Yolluk ve Konaklama Ücretlerinin Tespit Edilmesi. k)Yeni Seçilecek Yönetim Kurulunun Genel Kuruldan Talep Ettiði Yetkiler Hususunda Talepnamenin Okunmasý Müzakere Edilmesi ve Oylamaya Sunulmasý. l)Dilek Ve Temenniler. m)Seçimler n)Kapanýþ. Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

belirtilen bankalar veya Merkezin "www.osym.gov.tr" adresindeki ödemeler alanýndan online olarak baþvuru ücretini yatýrmasý gerektiði hatýrlatýldý. Adaylarýn baþvuru kýlavuzuna, ÖSYM'nin internet sitesinden ulaþabileceðine vurgu yapýlan kamu spotunda, baþvuru yapýlacak yerlerin de ÖSYM'nin internet sitesinde bulunduðuna dikkat çekildi. Adaylarýn baþvurularý sýrasýnda kendilerine verilen þifre ve TC kimlik numaralarýyla, online olarak gerekli iþlemleri yapabileceklerinin anýmsatýldýðý kamu spotunda, detaylý bilgilerin "www.osym.gov.tr" sitesinde yer aldýðý belirtiliyor. ÖSYM, kamu spotunun sonunda, adaylarý baþvuru süresinin kesinlikle uzatýlmayacaðý konusunda uyarýyor. Kamu spotunda, ÖSYM'nin adaylar için hazýrladýðý ve üzerinde ÖSYS sýnav takviminin yer aldýðý posterler de kullanýyor. (AA)

DÝYARBAKIR - Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) verilerine göre, Eðitimde Fýrsatlarý Artýrma Teknolojiyi Ýyileþtirme Hareketi (FATÝH) projesi meslek liseleri harici tüm liselerde uygulanmaya baþladý. 2011-2012 eðitim-öðretim yýlýnýn 2. döneminde 8 bin 500 tablet bilgisayar pilot uygulamasý 17 il, 52 okulda uygulandý. Geniþletilmiþ pilot proje kapsamýnda 49 bin tablet bilgisayar donaným ve yazýlým alýmý ihalesine çýkýldý ve 2013'ün Þubat ayýnda 81 ilde 217 okulda 49 bin tablet bilgisayar daðýtýmý yapýldý. Bugüne kadar pilot proje kapsamýnda liselerin 9. sýnýfýndaki öðrencilerine ve öðretmenlerine 62 bin 800 tablet bilgisayar daðýtýldý.

Ayný liselerin dersliklerine 84 bin 921 etkileþimli tahta kuruldu, 3 bin 657 çok fonksiyonlu yazýcý ve 3 bin 657 döküman kamera daðýtýldý. Bu yýlýn Haziran ayýnda 10 milyon 600 bin tablet bilgisayar alýmý iþi ihale süreci baþlatýldý ve deðerlendirmesi devam ediyor. Derslerde bilgisayar teknolojilerinin kullanýmý için 183 bin öðretmen hizmetiçi eðitim aldý. Bakanlýk, FATÝH projesi ile sýnýflara saðlanan donaným altyapýsýný, eðitsel e-içerikleri ve öðretmen klavuzlarý kitaplarýný etkin biçimde kullanma becerilerini geliþtirmelerine yönelik, yaklaþýk 770 bin öðretmene yüz yüze ve uzaktan eðitim aracýlýðýyla eðitimlerin verilmesini hedefliyor.

2014 içerisinde tablet bilgisayar temini iþinin 1. fazý kapsamýnda 675 bin tablet bilgisayarýn daðýtýmý, 13 bin okula ait yerel alan aðý kurulumu, 3 bin 362 okul için okul altyapýlarý yönetim ve destek sistemlerinin kurulmasý ve geniþ bant internet eriþiminin saðlanmasý faaliyetlerinin gerçekleþtirilmesi planlanýyor. Temmuz ayýnda Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan, 347 bin 367 etkileþimli tahta alým iþi, 13 bin 645 A3 çok fonksiyonlu yazýcý ve 28 bin 351 A4 çok fonksiyonlu yazýcý alýmý iþi ihale süreçleri baþlatýldý ve deðerlendirmeleri devam ediyor. 81 ilde toplamda 110 Uzaktan Eðitim Merkezi kurulumlarý tamamlanarak kabulleri yapýldý. Pilot kapsamýnda 154 okulda yerel alan aðý kurulumlarý yapýldý. Ayrýca 3 bin 362 ortaöðretim okuluna yerel alan aðý kurulum iþi ihalesine ait sözleþme Kasým 2012 tarihinde imzalandý, kurulum ve kabul iþlemleri devam ediyor. Diðer yandan 13 bin okul için 2. faz yerel alan aðý kurulum iþi ihalesine iliþkin sözleþme imzalandý. (AA)


$ €

ekonomi

DOLAR: 2.1180 EURO: 2.9220 ALTIN: 82,531 ÝMKB: 67.304,34

13 31 Aralýk 2013 Salý

‘Sýnýr kapýlarý açýlmalý’ lerini örgütleyerek, saldýrýlarý boþa çýkardýðýnýn altý çizilen açýklamada, "Rojava'ya yönelik yapýlan saldýrýlar birinci yýlýný doldururken askeri ve siyasi anlamda Kürtler ve diðer halklar tüm zorluklara raðmen büyük bir baþarý kazanmýþlardýr. Rojava'ya, Rojava devrimine yönelik saldýrýlar yeni plan ve uygulamalarla sürüyor. Þimdiye kadar çok ince bir tarzda uygulanan planlar gün geçtikçe daha fazla açýk hale sürmeye baþladý. Þimdiye kadar gizli planlar içinde olan Türkiye, Suudi Arabistan gibi ülkeler bu aþamada tüm kartlarýný, düþmanlýklarýný açýk bir þekilde uygulamaya koymaya baþlamýþlardýr" diye belirtildi.

DTK, Türkiye'den, Afrin'e açýlan Meydan, Ekbez veya Hamam sýnýr kapýsýnýn açýlarak insani yardýmlarýn ulaþtýrýlmasýný istedi

DÝYARBAKIR - Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Rojava'ya yönelik yapýlan saldýrýlarýn birinci yýlýný tamamlamasýna iliþkin yazýlý bir açýklama yaptý. Rojava'ya siyasi, askeri ve ekonomik olmak üzere tüm saldýrýlarýn yoðunlaþtýrýldýðý belirtilen açýklamada, "Ortadoðu coðrafyasý ve bütün dünya, Rojava halkýnýn kendi öz yönetimini

Ýþgücü maliyeti arttý TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nün yýlý "Ýþgücü Maliyeti Araþtýrmasý Sonuçlarý" verilerine göre, 2008 yýlýnda bin 833 TL olan aylýk ortalama iþgücü maliyeti, 2012 yýlýnda 2 bin 680 TL'ye yükseldi

oluþturduðu çaðdaþ ve demokratik devrime tanýklýk etmektedir. Bu tarihsel nitelikteki devrime tahammül gösteremeyen egemen güçler ve uzantý güçleri bu devrimi boðmak istemektedirler" denildi.

‘Saldýrýlar yeni uygulamalarla sürüyor’ Rojava halkýnýn Dêrik'ten Afrin'e kadar yaþamýn tüm alanlarýnda kendi-

Þehmus ORHAN DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü 2012 yýlý "Ýþgücü Maliyeti Araþtýrmasý Sonuçlarý" açýkladý. Açýklanan verilere göre, 2008 yýlýnda bin 833 TL olan aylýk ortalama iþgücü maliyeti, 2012 yýlýnda 2 bin 680 TL'ye yükseldi.

En yüksek finans ve sigorta K (Finans ve sigorta faaliyetleri) sektörü, 6 bin 418 TL ile aylýk ortalama iþgücü maliyetinin en yüksek olduðu sektör oldu. Bu sektörü, 6 bin 32 TL ile J (Bilgi ve iletiþim) ve 5 bin 546 TL ile D (Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý) sektörleri izledi. N

‘Ýnsanlarýn yaþayabileceði yer kendi yurdudur’ Açýklamada, Ortadoðu coðrafyasýnda Kürtlerin kabul etmediði hiçbir projenin yaþam bulma þansýnýn olmadýðý kaydedilerek, "Rojava devrimi de bunun en somut örneðidir. Bu demokratik devrim Türkiye'nin barýþa ve demokrasiye hizmet etmeyen saldýrgan politikasýný da iflas ettirmiþtir. Tarihsel nitelikte olan

(Ýdari ve destek hizmet faaliyetleri) sektörü ise bin 716 TL ile aylýk ortalama iþgücü maliyetinin en düþük olduðu sektör oldu. Bu sektörü bin 874 TL ile F (Ýnþaat) ve bin 907 TL ile I (Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri) sektörleri takip etti.

Ücret ödemelerinin payý yüzde 76,6 Ücret ödemelerinin iþgücü maliyeti içindeki payý yüzde 76,6 oldu. Ücret ödemelerini yüzde 15,7 ile sosyal güvenlik ödemeleri takip ederken, ücretli çalýþanlara yapýlan diðer ödemelerin payý yüzde 7,2, diðer iþgücü maliyetlerinin payý ise yüzde 0,5 olarak gerçekleþti. Çalýþýlan süreler için yapýlan ödemeler yüzde 82,5'lik oranla kazanç bileþenleri içinde en

Rojava devriminin kalýcý hale gelmesi için özellikle Rojava halkýnýn kendi topraklarýnda kalarak direnmeye devam etmeleridir. Ýnsanlarýn yaþayabileceði yer kendi yurdudur. Özgürlüðün ve demokratik kurtuluþun yolu da kendi topraklarýnda öz yönetimi inþa etmede geçmektedir. Yaþam ana topraklarda özgürleþerek anlamlý olacaktýr. Rojava'daki halkýmýzýn baskýlara karþý direnerek ve vaatlere kanmayarak topraklarýný terk etmeyeceðine inancýmýz tamdýr" denildi.

‘Türkiye politikasýndan vazgeçmelidir’ Türkiye'nin demokratik geleceðinin Kürt halkýyla ortak stratejik birlikteliðinden geçtiði aktarýlan açýklamada, þunlar aktarýldý: "Türkiye zaman geçirmeden iflas etmiþ Rojava politikasýndan vazgeçerek, Rojava'ya uyguladýðý ekonomik ve siyasi baskýlarýn yerine ortak çalýþmalarý esas alan barýþçýl bir tutum içine girmelidir. Bu temelde Türkiye'den, Efrîne açýlan Meydan, Ekbez veya Hamam kapýsý açýlmalý ve insani yardýmlar Efrin'e ulaþtýrýlmalýdýr." (DÝHA)

büyük paya sahip oldu. Çalýþýlmayan süreler için yapýlan ödemelerin oraný yüzde 8,9 olarak gerçekleþirken, düzensiz ödemelerin oraný yüzde 6,3 olarak gerçekleþti. Ayni yardým ödemelerinin kazanç içindeki payý ise yüzde 2,1 iken tasarruf sandýklarýna yapýlan ödemelerin payý yüzde 0,2 oldu.

Zorunlu ödemelerin payý yüzde 82,4 Sosyal güvenlik ödemeleri içinde en büyük paya yüzde 82,4'lük oranla zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri sahip olurken, gönüllü sosyal güvenlik ödemelerinin oraný yüzde 1,7, kýdem ve ihbar tazminatý ödemelerinin oraný yüzde 14,1, diðer sosyal güvenlik ödemelerinin oraný ise yüzde 1,8 olarak gerçekleþti.


14

SPOR

31 Aralýk 2013 Salý

Yeni Diyar ‘Doðru’ ile anlaþtý Yeni Diyarbakýrspor, ilk dýþ transferini gerçekleþtirerek Kýrýkhanspor’da forma giyen Cemal Doðru ile anlaþma saðladý

Diyarbakýrlý sporcu üçüncü oldu DÝYARBAKIR- Düzce'de yapýlan Türkiye Büyükler ve Mastýrlar Karate Þampiyonasýnda Diyarbakýrlý sporcu Mehmet Yazar üçüncü oldu. Yazar, müsabakalara çok sayýda sporcunun katýldýðýný belirterek, "Önemli rakipleri yenerek çeyrek finale yükseldim. Çeyrek finalde rakibime yenilerek üçüncülük madalyasýnýn sahibi oldum" dedi. Gelecek için çok daha umutlu olduðunu dile getiren Yazar, "Daha fazla çalýþýp birinci olmak istiyorum. Bunu da baþaracaðýma inanýyorum" diye konuþtu. (AA)

DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Yeni Diyarbakýrspor, Kýrýkhanspor'da forma giyen Cemal Doðru, ile anlaþmaya vardý. Yeni Diyarbakýrspor Sportif Direktörü Vedat Tanrýverdi, Diyarbakýrspor'un altyapýsýnda yetiþen 23 yaþýndaki sol kanat oyuncusu Doðru ile her konuda anlaþtýklarýný söyledi. Tanrýverdi, "Cemal ile anlaþmaya vardýk. Transfer konusunda hiçbir sýkýntý yok. 2 Ocak'ta yapýlacak devre arasý hazýrlýk kampýna katýlacak ve takýmla birlikte antrenmanlara çýkacak" dedi. (AA)

Süper Lig’e 25 gün ara DÝYARBAKIR - Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun ilk yarýsý 17. hafta maçlarýyla tamamlanýrken, lige 25 gün ara verildi. Süper Lig'de ikinci yarý 24 Ocak 2014 Cuma günü baþlayacak. Ligin 18. haftasýnýn açýlýþ maçýnda Kasýmpaþa ile Kardemir Karabükspor Ýstanbul'da karþý karþýya gelecek. Ligde 2013-2014

sezonu 18 Mayýs 2014 tarihinde oynanacak 34. hafta maçlarýyla sona erecek. Bu arada ligde ikinci yarý baþlamadan önce Ziraat Türkiye Kupasý'nda grup maçlarý oynanacak. Gruplarda ilk hafta karþýlaþmalarý 14-15 Ocak, ikinci hafta 18-19 Ocak, üçüncü hafta maçlarý ise 22-23 Ocak tarihlerinde yapýlacak. (AA)

Sersala we Pîroz be Halklarýn kaderi haline dönüþen acý kayýplarýn, trajedilerin son bulmasý, barýþýn artýk bu topraklarda biran önce yeþermesi, Kürt sorununun demokratik çözümü noktasýnda diyalog ve müzakere sürecinin önünün açýlmasý, özgürlüklerin her alanda geniþleyeceði bir yýl dileðiyle, halklarýmýzýn yeni yýlýný kutlar, barýþ ve esenliklerle dolu bir yýl diliyoruz.

Kayapýnar Belediye Baþkaný Mahmut DAÐ, Belediye Meclis üyeleri ve çalýþanlarý

Kayapýnar Belediyesi


15

SPOR

31 Aralýk 2013 Salý

Baðlar Bitlis’e fark attý: 91-51 Baðlar Belediyesi Erkek Basketbol Takýmý, Bitlis Gençlikspor Basketbol Takýmý'ný 91-51 farkla yendi

Büyükþehir Barýþ’ý istiyor

DÝYARBAKIR - Baðlar Belediyesi Erkek Basketbol Takýmý, Bitlis Gençlikspor Basketbol Takýmý ile karþý karþýya geldi. Baðlar Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleþen maçý 91-51 skorla Baðlarlý oyuncular kazandý. Maçýn tüm periyotlarýnda kontrolü elinde tutan Baðlar Belediyesi Takýmý, ilk iki periyodun ardýndan aradaki farký açarken, Bitlis Gençlikspor Basketbol Takýmý salonda kýyasýya bir mücadele verdi. Üçüncü periyodun ilk bölümlerinde rahat bir oyun sergileyen gençler bu periyotta da 6242 girerken, son periyodu karþý takýmýn üçlüklerine raðmen maçý 40 sayý farkla kazanarak büyük bir avantaj saðladý.

‘Haftaya Hakkari deplasmanýna gidiyoruz’ Bitlis Gençlikspor Basketbol Takýmý ile oynanan iyi bir maçla galip geldiklerini dile getiren Baðlar Belediyesi Erkek Basketbol Takýmý Antrenörü Özgür Büyük, ligin bitimine üç maç kaldýðýný belirterek, "Gelecek hafta Hakkari deplasmanýmýz var. Çok zor bir maç olacak. Bizim için önem arz eden bir maç, mutlaka kazanmalýyýz. Ligin bitimine üç maçýmýz kaldý. Amacýmýz bu guruptan çýkýp üçüncü lige geçmek. Bu yolda bize destek veren baþta Belediye Baþkanýmýz Sayýn Yüksel Baran olmak üzere bütün yöneticilerimize de teþekkür ediyoruz" dedi. (DÝHA)

DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Barýþ Ataþ'ý transfer etmek istiyor. Büyükþehir Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, transfer görüþmelerine baþladýklarýný belirterek, "Sezon baþýnda Fethiyespor'da forma giyen 27 yaþýndaki orta saha oyuncusu Barýþ Ataþ'la görüþmelere baþladýk. Ondan haber bekliyoruz" dedi. Doðrul, olumlu bir dönüþ olmasý halinde Ataþ'ý kadrolarýna katacaklarýný sözlerine ekledi. (AA)

FOTO:ARÞÝV

Sersala we Pîroz be 2014 Yýlý, savaþlarýn olmadýðý ve çatýþmalarýn yerine barýþ seslerinin yükseldiði bir yýl olmasý dileðiyle; tüm halkýmýzýn yeni yýlýný en içten dileklerimizle kutlarýz. Av. M.Selim KURBANOÐLU Yeniþehir Belediye Baþkaný, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Çalýþanlarý

Yeniþehir Belediyesi


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

31 ARALIK 2013 SALI Yýl: 7 - Sayý : 2155 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

ý t ýk ç e y ü c ü r ö g î în g Xwez Diyarbakýr Büyükþehir Tiyatrosu "Xwezgînî" adlý komedi oyunu izleyiciden tam not aldý. Keyifli dakikalarýn yaþandýðý oyunun promiyeri çok sayýda kiþi tarafýndan izlendi

C

M

Y

K

Ahmet KAYA DÝYARBAKIR - Þalîko Bêkes'in yazýp yönettiði kýz isteme merasimi anlamýna gelen Xwezgînî adlý komedi oyunu Diyarbakýr Büyükþehir Tiyatrosu (DBÞT) tarafýndan izleyiciyle buluþtu. DBÞT oyuncularý Özcan Ateþ, Rêzan Kaya, Kemal Ulusoy ve Salih Yýldýzöz'ün rol aldýðý oyunun prömiyeri Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapýldý. Çok sayýda kiþinin ayakta izlediði oyun seyirciden tam not aldý. Oyunun ardýndan Kültür ve Turizm Daire Baþkaný Muharrem Cebe oyuncularý çiçek vererek kutladý. Cebe, bu tarz oyunlarýn çok ilgiyle izlendiðini belirterek, oyun yazarý Þalîko Bêkes'e teþekkür etti. Daha sonra verilen kokteylde oyuncu ve izleyiciler bir araya geldi. "Xwezgînî" oyunu 3 Ocak Cuma ve 4 Ocak Cumartesi günleri saat 20.00'de tekrar perdelenecek.

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Xaltîka Eyþo’nun çarþý turu! BATMAN'da devam eden soðuk havaya raðmen, Xaltîka Eyþo'nun üç tekerlekli etrafý açýk arabayla çarþý turu görenleri þaþkýna çevirdi. Çevredekilerin bakýþlarýna raðmen mutluluðundan ödün vermeyen Xaltîka Eyþo'un çarþý turu ve neþesi objektiflere yansýdý. (DÝHA)

Diyarbakır yenigün gazetesi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you