Page 1

Öner mezarý baþýnda anýldý

‘Trafiði rahatlattýk...’

GEÇTÝÐÝMÝZ yýl Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin yýl dönümü protestosu sýrasýnda yaþamýný yitiren Þahin Öner, mezarý baþýnda anýldý. 7’de

11 ÞUBAT 2014 SALI FÝYATI: 25 KRÞ.

Selahattin Demirtaþ: Ya adým atar ya da… 9’da

Genç kadýn annesinin intikamýný aldý DÝYARBAKIR'ýn Ergani Ýlçesi'nde 3 çocuk annesi Melek Karadayý, önceki yýl annesini öldüren, babasý ve amcasýný da yaralayan ayrý yaþadýðý eþinin annesine ve babasýna silahlý saldýrýda bulundu. Olayda kayýnvalide Besra Karadayý hayatýný kaybetti, kayýnpeder Ekrem Karadayý ise yaralandý. Saldýrýnýn ardýndan Melek Karadayý gözaltýna alýndý. 3’te

BÜYÜKÞEHÝR Belediyesi Genel Sekreteri Fahrettin Çaðdaþ, Cadde Nurullah Park uygulamasýERGÜN nýn trafik akýþýný Yenigün rahatlattýðýný beÖZEL lirterek, uygulamada kesinlikle kar amacýnýn olmadýðýný söyledi. 8’de

‘Dokunmadan alma’ TÜRKÝYE genelinde son zamanlarda cep telefonlarýný güvenilir bayilerden almak yerine TV ekranlarýndan ve radyolardan Ahmet KAYA alan yurttaþlar maðdur oluYenigün yor. Cep Telefonu satýcý ÞehÖZEL mus Baðcý, yurttaþlarý cihazlarýn görmeden ve dokunmadan sanal bir þekilde alýnmamasý konusunda uyarýyor. Haber 12’de

www.diyarbakiryenigun.com

AKP Baðlar ilçe baþkaný partisinden istifa etti 6’da

DÝSK : Asgari ücret en az bin 250 TL olmalý Ekonomi 13

Çocuklar savaþý unutamýyor

‘HES yapýlýrsa, Dicle Vadisi yok olacak’ MEZOPOTAMYA Ekoloji Hareketi Aktivisti Nurhak Akýncý, AKP'nin "Dicle Vadisi'nde HES yapýlmasý, vadinin ve kent orman alanýnýn konut rezerv alaný ilan edilmesi ve þehir stadýna konut ve iþyeri yapýlmasý" projelerinin Diyarbakýr'ý yok etme anlamýna geldiðini söyleyerek bu projelere karþý duyarlýlýk çaðrýsýnda bulundu. 4’te

Vali Kýraç, çocuklarla beraber süt içti DÝYARBAKIR'da, 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnýn ikinci döneminin ilk ders zili süt daðýtýmý ile dün çaldý. 5 Nisan Ýlkokulu'nda öðrenim yýlý açýlýþ törenine katýlan Vali Kýraç, 'Okul Sütü' projesi kapsamýnda daðýtýlan sütleri çocuklarla beraber içti. 5’te C

M

Y

K

Sýnýrlar arasýnda yaþam savaþý SURÝYE'de yaþanan savaþtan dolayý yurtlarýný býrakarak göç eden sýðýnmacýlar, kentler ve sýnýrlar arasýnda yaþam mücadelesi veriyor. Suriyeli Ahmed ailesi savaþ baþlamadan önce Humus'un Beyade köyünde mütevazi bir hayat sürüyordu. Aile çatýþmalar nedeniyle Halep'e oradan Efrin'e oradan ise çetelerin saldýrýsý nedeniyle Kilis'e geldi. Son olarak Diyarbakýr'a gelerek, derme çatma bir ev yerleHatice Ahmed þen aile bireylerinden Hatice Ahmed, çocuklarýnýn savaþýn etkilerini hala yaþadýðýný belirterek, “Çocuklar savaþý unutamýyor” dedi. Kadýn ve Yaþam 11

Yoksul kadýnlarýn ekmek kapýsý: “Tandýr ekmeði”

D

ÝYARBAKIR'da genellikle yoðun göç alan mahallelerde yaþayan yoksul kadýnlar, yöreye özgü tandýr ekmeði piþirerek evlerinin geçimini saðlýyor. Göçle Diyarbakýr'a yerleþen bazý kadýnlar ise köydeki alýþkanlýklarýný sürdürerek piþirdikleri ekmeklerle hem sofralarýný süslüyor hem de tandýr geleneðini yaþatýyorlar. Yaþam 10


2

SAÐLIK YAÞAM

11 Þubat 2014 Salý

Horlama baþarýyý düþürebilir doðan çocuklarda daha yüksektir. Bademcik ve geniz eti büyüklüðü, uyku apnesi açýsýndan en önemli risk faktörleridir. Ýstanbul'da ilkokul çaðýndaki çocuklarý kapsayan bir çalýþmada, kronik horlama sýklýðý %7 olarak belirlenmiþtir. Ancak her horlayan çocukta uyku apnesi görülmediði bilinmesi gereken bir gerçektir.

Obezite önemli bir risk faktörü

Çocuklarýn horlamasý genellikle masum sayýlýyor ancak okul baþarýsýzlýðýndan davranýþ problemlerine kadar pek çok soruna neden olabilir DÝYARBAKIR - Horlama denilince akla ilk olarak yetiþkinler gelse de, bu rahatsýzlýk çocuklarda da görülebiliyor. Çocuklarda horlamanýn sanýldýðý kadar masum olmadýðýný belirten Çocuk Göðüs Hastalýklarý Bölümü'nden Prof. Dr. Refika Ersu,horlamanýn okul baþarýsýzlýðýndan davranýþ problemlerine kadar pek çok soruna yol açabileceðini söyledi. Horlamanýn uyku apnesinin belirtisi olabileceðini vurgulayan Dr. Ersu, uyku apnesinin, uyku sýrasýnda tam veya kýsmi havayolu týkanmasý sonucunda normal solunumun ve uyku yapýsýnýn bozulmasý olduðunu hatýrlattý.

Baþarýsýzlýðýn altýnda uyku

ÝSTANBUL - Acýbadem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Ekin Altýn, nikotin ile birlikte alýnan kafeinin daha keyif verici olduðunu belirterek, "Tek baþýna kafein tüketimi sýrasýnda vücut bu keyfi hatýrlayýp, nikotin de almak istiyor. Bu durumda nikotin ve kafeini býrakma zorluðu artýyor. O yüzden sigarayý býrakanlarýn aþýrý kafein tüketimini de býrakmasý gerekiyor" dedi. Altýn yaptýðý yazýlý açýklamada, nikotin ile birleþen kafeinin baðýmlýlýk yapma olasýlýðýnýn çok daha fazla olduðunu belirterek, bunun en temel sebebinin sosyal alýþkanlýklar olduðunu, nikotin ile kafein bir arada alýndýðý için beyinde birbirini tetikleyen bir baðýmlýlýk zinciri meydana geldiðini ve bu yüzden sigarayý býrakanlarýn aþýrý kafein tüketimini de býrakmasý gerektiðini söyledi. Altýn, Türkiye'de çay ya da kahve tüketiminin çok yaygýn olduðunu, tiryakilik þeklindeki baðýmlýlýðýn neredeyse sýradan bir durum olarak algýlandýðýný ifade ederek, "Bu içeceklerin içerdiði kafein, tüketimi ne kadar çok

ranýþsal sorunlara yol açabileceðini göstermektedir.

sorunlarý yatabilir

Büyüme geriliðine neden olabilir

Týkayýcý uyku apne sendromunun, yenidoðan döneminden ergenliðe kadar her yaþ grubunda görülebildiðini, ancak en sýk 2-6 yaþ arasýndaki çocuklarda bademcik ve geniz eti büyümesine baðlý olarak oluþtuðunu vurgulayan Ersu, çocuklarda horlamanýn yaratabileceði sorunlar hakkýnda þunlarý aktardý: Okul baþarýsý için kaliteli uyku saðlýklý beslenme kadar önemlidir. Uyku apne sendromu olan çocuklarda sýk uyanmalar ve oksijen düþüklüðü uyku kalitesini etkileyebilir. Birçok bilimsel çalýþma uyku apnelerinin, okul baþarýsýnda düþüþe ve dav-

Uyku apnesi; büyüme-geliþmenin bozulmasý, geceleri idrar kaçýrma, öðrenme bozukluklarý, zihinsel faaliyetlerin olumsuz etkilenmesi gibi þikayetlere yol açabilir. Hatta kalp yetersizliðine kadar gidebilmektedir. Üst solunum yollarý enfeksiyonlarý sýrasýnda ortaya çýkan basit horlamanýn zararý yoktur. Ancak çocuklar hasta olmamalarýna raðmen horluyor ve geceleri nefesleri duruyorsa (uyku apnesi oluyorsa) bu durum ortada ciddi bir sorun olduðu anlamýna gelmektedir. Uyku apnesi sýklýðý; ailesinde apne hikayesi olan, evde sigara dumanýna maruz kalan ve erken

Sigara-kafein birlikteliði daha tehlikeli

olursa olsun, insanlarda baðýmlýlýk oluþabileceðine dair bir fikir uyandýrmýyor. Oysaki günde 700 mili gramýn üzerinde kafein alýmý baðýmlýlýk anlamýna geliyor, bu da yaklaþýk 2-3 fincan kahve ve 7-8 bardak çaya eþit. Baðýmlýlarýn yoksunluklarý, 'kahve içmeden uyanamýyorum' bahanesiyle baþlýyor ve gün içindeki tüm boþ vakitler kafeinli içeceklerle dolduruluyor. Gereksinim karþýlanamadýðýnda; baþ aðrýsý, yorgunluk, uykusuzluk ya da uyku hali, konsantrasyon eksikliði, iþ gücü kaybý gibi yoksunluk belirtileri ortaya çýkarken, beraberinde depresyon, ülser baþlangýcý ve çarpýntý gibi ciddi saðlýk sorunlarý da gözlenebiliyor" bilgisini verdi.

Kafeinin çocuklar baþta olmak üzere tüm yaþ gruplarýnda önemli saðlýk sorunlarýna davetiye çýkardýðýnýn altýný çizen Altýn, özellikle sigarayý býrakanlarýn kafeini de býrakmasý gerektiðini, aksi halde vücudun kafeini nikotin gibi algýlayabildiðini ve yoksunluk belirtilerini daha da artýrdýðýný kaydetti. Yüksek dozda kafein tüketimi sonucunda oluþan baðýmlýlýkta vücudun ihtiyaç duymaya baþladýðý doz alýnamadýðýnda, günlük hayatý olumsuz etkileyen yoksunluk hislerinin baþ gösterdiðini anlatan Altýn, þu ifadelere yer verdi: "En yaygýn yoksunluk belirtileri baþ aðrýsý, yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk ya da uykulu olma hali, sersemlik hissi ve sýk esneme,

Uyku apnesi olan eriþkinler genellikle fazla kiloludur. Ancak çocuklarda aðýrlýk normal olabilir hatta kilo almama durumu gözlemlenebilir. Özellikle ergenlikte uyku apne sendromu obeziteye baðlý olarak da görülebilir. Yað dokusunun havayolunu çevreleyen kaslar ve yumuþak dokuda birikmesi ve boyundan basý, obez hastalarda üst havayolunun daralmasýna yol açarak apneye neden olur. Alerjik saman nezlesi olan çocuklarda týkayýcý uyku apne sendromu sýk görülür.

Þüphelenilmesi gereken durumlar * Çocuðunuz hasta olmadýðý zamanlarda da horluyorsa, * Uykuda nefes almakta zorluk çekiyorsa, * Uyku sýrasýnda huzursuzsa, * Terlemesi ve geceleri idrar kaçýrmasý varsa mutlaka bir uzmana baþvurulmalýdýr. (Ajanslar)

konsantrasyon, motivasyon ve dikkat eksikliði sebebiyle meydana gelebilecek düþük performans gibi iþte karþýlaþýlabilecek zorluklar, mutsuzluk, can sýkýntýsý, tedirginlik gibi huzursuzluk hisleri, üzüntü, halsizlik, endiþe, isteksizlik, küskünlük gibi depresyon belirtileri, sinirlilik, düþünsel aktivitede ve hafýzada yavaþlamadýr. Kafein baðýmlýlýðý, günlük alýnan kafein miktarýna göre belirlenebildiði gibi, yoksunluk belirtileri de baðýmlýlýkla ilgili ipuçlarý veriyor. Günde 700 mili gramdan daha fazla alýnan kafein, baðýmlýlýðý iþaret ediyor. Kahvenin çeþidine ve gün içinde diðer kafein alýmlarýna baðlý olarak, günde ortalama 7-8 bardak çay ve 2-3 bardak kahve, 700 mili gramý tamamlamaya yetiyor. 1 bardak demli çayda 40-80 mili gram kafein bulunuyor." Altýn, özellikle sabahlarý günlük kafein alýmýný yüksek tutanlarda kahve içmeden güne baþlayamama sorununun gözlendiðini dile getirerek, kahve içmeden uyanamayanlarýn baðýmlýlýk sýnýrýna ulaþtýðýný söyledi. (AA)


3

HABER - GÜNCEL

11 Þubat 2014 Salý

Annesinin intikamýný aldý kullandýðý tabancayla yakalandý. Melek Karadayý'nýn saldýrýyý, 2 yýl önce evi terk ettiði gerekçesiyle ayrý yaþadýðý eþi Mehmet Karadayý'nýn babasýnýn evini tabancayla basarak, annesi Edibe Çalar'ý öldürmesi, babasý Çuço ile amcasý Hüseyin Çalar'ý da yaralamasý nedeniyle gerçekleþtirdiði bildirildi. Öte yandan Melek Karadayý'nýn 3 çocuðu Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðünce kurum bakýmýna alýndý.

Olay

Ergani'de 3 çocuk annesi Melek Karadayý, önceki yýl annesini öldüren, babasý ve amcasýný da yaralayan ayrý yaþadýðý eþinin annesine ve babasýna silahlý saldýrýda bulundu. Olayda kayýnvalide Besra Karadayý hayatýný kaybetti, kayýnpeder Ekrem Karadayý ise yaralandý. Saldýrýnýn ardýndan Melek Karadayý gözaltýna alýndý

DÝYARBAKIR - Ergani ilçesinde 3 çocuk annesi bir kadýn, önceki yýl annesini öldüren ayrý yaþadýðý eþinin annesine ve babasýna silahlý saldýrý düzenledi. Olayda kayýnvalide hayatýný kaybetti, kayýnpeder ise yaralandý. Adnan Menderes Mahallesi Þehri Nebi sitesindeki evlerinden çýkan Besra Karadayý (64) ve eþi Ekrem Karadayý (68), gelinleri Melek Karadayý'nýn silahlý saldýrýsýna uðradý. Saldýrýda vücudu-

na 5 kurþun isabet eden Besra Karadayý olay yerinde hayatýný kaybetti, Ekrem Karadayý ise kolundan yaralandý. Ekrem Karadayý tedavi için, Besra Karadayý'nýn cenazesi ise otopsi için Ergani Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Besra Karadayý'nýn cesedi buradaki ilk incelemenin ardýndan otopsi için Diyarbakýr Adli Týp Kurumuna gönderildi. Saldýrýnýn ardýndan Melek Karadayý polis ekiplerince olayda

26 Kasým 2012 tarihinde Ergani ilçesine baðlý Yeniköy'de yaþayan Mehmet Karadayý evi terk eden eþi Melek Karadayý'yý ikna etmek için gittiði kayýnpederi Çuço Çalar'ýn evinde gerçekleþtirdiði silahlý saldýrýda kayýnvalidesi Edibe Çalar'ý (65) öldürmüþ, kayýnpederi Çuço Çalar ve kardeþi Hüseyin Çalar'ý yaralamýþtý. Olaydan sonra yakalanan Mehmet Karadayý tutuklanmýþtý. Olay yerinde yapýlan incelemede, 2 tabanca ile pimi çekilmemiþ bir el bombasý bulunmuþtu. (AA)

Market hýrsýzlarý yakalandý

Depoyu ýsýtýrken kamyonu yaktýlar

BÝNGÖL'de bir markette hýrsýzlýk yaptýklarý tespit edilen 3 kiþi, güvenlik kuvvetleri tarafýndan yürütülen sýký çalýþmalar sonucu yakalandý. Bingöl Valiliði'nden yapýlan açýklamada Ýnönü Mahallesi Kültür Caddesi üzerinde bulunan bir marketin kapýsýný kýrarak 4 bin TL deðerinde sigara çalarak kayýplara karýþan 3 zanlýnýn, Bingöl Emniyet Müdürlüðü, Hýrsýzlýk Büro Amirliði ekipleri tarafýndan yapýlan çalýþmalar sonucunda yakalandý. Yakalanan þüphelilerden adli mercilere sevk edilen S.U. isimli þüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiði, U.S. ve N.A. isimli þüphelilerin ise adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere serbest býrakýldýðý bildirildi. 2014 yýlýnda içerisinde hýrsýzlýk olaylarýna karýþan 31 þüpheli þahsýn yakalandýðý ve bu þahýslarýn karýþmýþ olduðu 18 farklý olayýn aydýnlatýldýðý bildirildi. (ÝHA)

VAN'ýn Gürpýnar ilçesinde, ateþle ýsýtmaya çalýþýlan kamyonun yakýt deposunun patlamasýyla kamyon yanarak hurda yýðýnýna döndü.Yangýn, önceki gece saat 23:15 de Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan bir petrol istasyonunun yanýnda çýktý. Van'dan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine hayvan götüren Z.K. isimli þahýs, Van Hakkari karayolu üzerinde bir petrol istasyonunun yanýndaki dinlenme tesislerinde ihtiyaç molasý verdi. Þahýslarýn daha sonra yollarýna devam etmek için çalýþtýrdýklarý kamyon stop etti. Hava sýcaklýðýnýn eksi 23 derece olduðu bölgede donan kamyonun deposunu ateþle ýsýtmaya baþladýlar. Kýsa sürede depo alev alarak büyük bir gürültü ile patladý. Belediye Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri, kýsa sürede etrafa sýçramadan yangýný kontrol altýna alarak söndürdü. Kamyondan geriye hurda yýðýný kaldý. Jandarma, yangýnla ilgili soruþturma baþlattý. ÝHA

Siirt KCK davasý da 14 Nisan’a ertelendi tercümanýn Kürtçe'yi iyi aktaramadýðýný DÝYARBAKIR - Siirt'te 8 Aralýk 2012 ifade etti ve salonda bulunanlardan özür tarihinde "KCK" adý altýnda gerçekleþtidileyerek Türkçe savunma yaptý. Teyrilen operasyon kapsamýnda haklarýnda dava açýlan 3'ü tutuklu 18 Kürt siyasetçi- mur, savunmasýnda ÖYM ve TMK'ya iliþkin çýkarýlacak olan yeni düzenlemelere nin yargýlandýðý davanýn 5'inci duruþmadeðinerek, "ÖYM'ler hükümete dokundusý Diyarbakýr 9. Aðýr Ceza Mahkemeðu için kaldýrýlýyor. Bu mahkemelerin si'nde görüldü. Duruþmaya tutuklu Kürt meþruiyeti kalmamýþtýr. Bu mahkemelersiyasetçilerden, Rubar Kandemir, Tayde savunma yapmamýzýn da yar Ertürk ve Reþit Teymür Siirt'te Aralýk 2012 bir anlamý yoktur" dedi. ile baþka dosyadan tutuklu tarihinde "KCK" adý Ardýndan söz alan avukatyargýlanan Dilber Özbey ve altýnda gerçekleþtir- larda tutuklu bulunan Kürt müdafi avukatlarý hazýr bulundu. Çok sayýda tutuklu ya- ilen operasyon kap- siyasetçilerin tahliye edilmekýnýnýn da katýldýðý duruþma, samýnda 3'ü tutuklu si talebinde bulundu. Ýddia makamý, tutuklu Kürt siyakimlik tespiti ile baþladý. Du18 Kürt siyasetçi setçilerin "Kaçma þüpheleri" ruþma, Dilber Özbey'in mahhakkýnda açýlan keme heyetine Kürtçe yazdýdavanýn duruþmasý olduðu iddiasýyla sanýklarýn tutukluluk hallerinin devamýðý savunmasýný sunmasý ile 14 Nisan tarihine ný talep etti. devam etti. Mahkeme heyeti ertelendi Duruþmaya kýsa bir ara savunmanýn Kürtçe olmasýnveren mahkeme heyeti, avukatlarýn tadan kaynaklý, dosyayý okumayarak Özleplerini reddederek, sanýklarýn tutuklubey'in tercüman eþliðinde okumasýný taluk halinin devamýna karar verdi. Mahlep etti. Özbey'in savunmasýný okumasýkeme heyetinin, duruþmayý "KCK" openýn ardýndan savunma, dosyaya eklendi. Ardýndan söz alan tutuklu sanýklardan rasyonlarýnýn baþlama tarihi olan 14 Nisan tarihine ertelemesi dikkat çekti. Siirt Belediye Meclis Üyesi Reþit Tey(DÝHA) mur, savunma yapmak için söz alýrken,


4

GÜNDEM

11 Þubat 2014 Salý

‘Dicle Vadisi’ni yok edecek’ Dicle Nehri üzerinde yapýlmasý planlanan Hidro Elektrik Santrali inþaatýnýn geri dönülmez doða tahribatýna neden olacaðýný belirten Mezopotamya Ekoloji Hareketi Aktivisti Nurhak Akýncý, AKP'nin "Dicle Vadisi'nde HES yapýlmasý, vadinin ve kent orman alanýnýn konut rezerv alaný ilan edilmesi ve þehir stadýna konut ve iþyeri yapýlmasý" projelerinin Diyarbakýr'ý yok etme anlamýna geldiðini söyleyerek bu projelere karþý duyarlýlýk çaðrýsýnda bulundu ða ve kültür yok edilmek isteniyor" dedi.

Kenti yok etme projeleri'

DÝYARBAKIR'da, Dicle Nehri üzerinde yapýlmasý planlanan ve Dicle Vadisi'ni kapsayan Hidro Elektrik Santrali (HES) inþaatýna iliþkin tepkiler sürüyor. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ile Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü'nün planladýðý proje bir yandan tabii çeþitliliði tehlikeye atarken diðer yandan kentin tarihi mirasý olan On Gözlü Köprü yok olma tehdidiyle karþý karþýya. Yerleþim yerlerine yakýn bir alana inþa edilmesi planlanan baraj projesi yaklaþýk 30 kilometrelik bir alaný kapsýyor. Özellikle bölge illerinde güvenlik eksenli politikalar çerçevesinde inþa edilen HES projelerine iliþkin tartýþmalar sürüyor.

yasý üzerinde baraj ve HES projelerinin yýkýma sebep olduðunu söyledi. Akýncý, baraj ve HES projelerinin yapýlmasý durumunda Diyarbakýr'ýn doða tahribatýna uðrayacaðýný söyledi. Bu projelerin Dicle Nehri ile Dicle Vadisi'nde yeþilliðin ortadan kalkmasý anlamýna gelen projeler olduðunun altýný çizen Akýncý, "Bu projelerin hayata geçirilmesinin ardýndan þu an Dicle Nehri'nin sularý çok az akmaktadýr. Baraj ve HES projelerinin Dicle Nehri'ni susuz býrakacaðýný biliyoruz. Özellikle Hevsel Bahçeleri ve yine civar köylerde tarým faaliyetleri var. Bu projeler köylülerin tarým faaliyetlerini de olumsuz etkileyecektir" dedi.

Diyarbakýr Mezopotamya Ekoloji Hareketi aktivisti Nurhak Akýncý, son zamanlarda AKP hükümetinin bölge coðraf-

Ekoloji Hareketi olarak Dicle Vadisi'nde yapýlmasý planlanan baraj ve HES'lere iliþkin kimi tespitlerde bulunduklarýný dile

Seydaoðlu: Kentin sorunlarýný çözmeye talibim

DÝYARBAKIR - 20 ve 21. dönem Diyarbakýr Milletvekilliði yapan Sebgetullah Seydaoðlu 30 Mart 2014 seçimlerinde AK Parti Yeniþehir Belediye Baþkan adaylýðý kesinleþtikten sonra se-

Doða tahribatý olacak

Eylemlerimiz devam ediyor

getiren Akýncý, yaptýklarý tespitlerde büyük ölçüde doðanýn ve hayvanlarýn yaþam alanlarýnýn yok olacaðýný ifade etti. Baraj ve HES'lere karþý hem kamuoyu oluþturmak hem de eylem planlamalarýnýn devam edeceðine dikkat çeken Akýncý, "Þýrnak'tan Hakkari'ye Dersim ve Serhat'a kadar bütün bölgelerde HES projelerine karþý bir kamuoyu oluþturmak ve bunlara dönük eylem planlarýmýz bulunmaktadýr. Özellikle bunlarla ilgili önümüzdeki haftalarda Dicle Vadisi'ndeki ve kentteki yurttaþlarla birlikte daha geniþ bir eylem biçimi geliþtirmeyi düþünüyoruz. Dicle Nehri ve Dicle Vadisi'nin yok olmasý demek aslýnda Diyarbakýr'ýn bir bütün olarak tarihinin ve kültürünün yok olmasý anlamýna geliyor. Bu perspektifle bakmak gerektiðini düþünüyoruz. Bir bütün canlýlar, tarih, do-

çim startý verdi. Seçim çalýþmalarýna kurban keserek baþlayan Seydaoðlu, Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesi Ofis semti Gevran Caddesi'ndeki esnafý ziyaret etti. Esnafýn yoðun ilgi gösterdiði Seydaoðlu, Diyarbakýr halkýna hizmet etmek için aday olduðunu ve projeleri ile yeni ve yaþanabilir bir Diyarbakýr oluþturacaklarýný söyledi. Ziyaret esnasýnda esnafýn çeþitli ikramlarda bulunduðu seydaoðlu, memlekete hizmet sevdasýyla yola koyulduklarýný dile getirdi. Kentin yerel yönetimlerde hak ettiði hizmeti alamadýðýný belirten Seydaoðlu, kentin sorunlarýný çözmeye talip olduðunu belirterek, "Bütün sorunlarý biliyorum. Sorunlarý çözmek

AKP'nin Dicle Vadisi'nde HES yapýlmasý, vadinin konut rezerv alaný ilan edilmesi, Kent Orman alanýnýn konut rezerv alaný ilan edilmesi ve þehir stadýna konut ve iþyeri yapýlmasý projelerinin kenti yok etme çalýþmasý anlamýna geldiðini belirten Akýncý, "Planlanan bu projeler kapitalist moderniteye hizmet anlamýna geliyor. Hem kentsel dönüþüm projeleri hem HES projelerinin ilan edilmesi aslýnda bölgedeki insanlarýn bölgeden çýkarýlarak, üst sýnýf dediðimiz kesimin hizmetine alma yöntemi olarak görüyoruz. Genel olarak buradaki demokratik yapýnýn, muhalif kesimlerin bölgeden çýkarýlmasý ve bu bölgenin insansýzlaþtýrýlmasý anlamýna geliyor" þeklinde konuþtu.

Duyarlýlýk çaðrýsý Yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin bu konuda saðduyulu yaklaþmasý gerektiðini belirten Akýncý, "Kente yapýlan bu müdahalelere karþý, hem yerel yönetimlerin hem de STÖ'lerin bir tutum belirlemesini istiyoruz. Çünkü bunlar tüm yurttaþlarýn haklarýna yapýlan bir müdahaledir. Bu projelere çok zaman kaybetmeden bir an önce karþý çýkýlmasý gerekir. Diyarbakýrlýlarýn bunlara karþý tutum sergilemesi bu projelerin hayata geçirilmesini imkansýz kýlar" diyerek duyarlýlýk çaðrýsýnda bulundu. (DÝHA)

için sizlerin desteðini istiyorum. Sizler destek verirseniz Diyarbakýr'ýn sorunlarýný çözmeye talip olduðumu buradan duyuruyorum. Yeniþehir ile ilgili önemli projelere ismimizi yazdýracaðýz. Trafik ve park sorunu baþta olmak üzere mevcut tüm sorunlarý çözeceðiz. Biz bu halka efendilik deðil, hizmet etmek için aday olduk. Yapacaðýmýz hizmetlerle Diyarbakýr'ý yaþanabilir bir kent haline getireceðiz" dedi. Seydaoðlu'nun seçim ziyaretlerine Gevran Caddesi esnafý yoðun ilgi gösterdi. Bütün esnafý teker teker dolaþarak sorunlarýný dinleyen Seydaoðlu girdiði her iþyerinde çeþitli ikramlarla karþýlandý. (ÝHA)


5

GÜNDEM

11 Þubat 2014 Salý

DERS ZiLi YENiDEN CALDI Diyarbakýr’da, 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnýn ikinci döneminin ilk ders zili süt daðýtýmý ile dün çaldý. 5 Nisan Ýlkokulu'nda öðrenim yýlý açýlýþ törenine katýlan Vali Kýraç, 'Okul Sütü' projesi kapsamýnda daðýtýlan sütleri çocuklarla beraber içti DÝYARBAKIR'da 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnýn ikinci dönemi süt daðýtýmý ile baþladý. Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, öðrencilerle birlikte süt içti. Ýkinci dönemin açýlýþý ve süt daðýtým töreni Yeniþehir ilçesinde bulunan 5 Nisan Ýlkokulu'nda baþladý. Buradaki törene Vali Kýraç'ýn yaný sýra Ýl Milli Eðitim Müdürü Mehmet Hadi Aðýrbaþ, kurum müdürleri ve öðretmenler katýldý.

Vali, öðrencilerle süt içti Bir süre çocuklarla sohbet eden Vali Kýraç, daha sonra öðrencilere Okul Sütü Programý kapsamýnda süt daðýttý. Görevlilerden kendisine de bir süt isteyen Vali Kýraç, öðrencilerle birlikte süt içti. Programýn ardýndan basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Vali Kýraç, Ýlk ve orta dereceli okullarda ikinci yarý yýlýnýn baþladýðýný söyledi. Çocuklara ikinci yarýyýlda baþarýlar dilemek ve üt daðýtýmýný

Tarým projeleri meyvelerini vermeye baþladý Diyarbakýr, Batman, Siirt Kalkýnma Projesi Tarýmsal Üretim ve Sulama Projeleri hibe programý kapsamýnda 2013 yýlýnda Diyarbakýr genelinde yaklaþýk 300 proje baþvurusu yapýldý bunlardan 96'sý kabul edildi

Diyarbakýr’da atama sevinci gerçekleþtirmek için burada olduklarýný belirten Vali Kýraç, "Türkiye'de 6.5 milyon öðrenciye süt daðýtýmý var haftada üç kere Pazartesi, Çarþamba ve Cuma günleri daðýtým oluyor. Bizim ilimizde de 179 bin öðrenciye bir yýl boyunca sömestr sonuna kadar haftada üç gün sütleri daðýtacaðýz. Öðrencilerimiz bundan istifade etsinler. Þu an onlarýn geliþme çaðlarý, bu geliþme çaðlarýnda daha çok kalsiyum ihtiyaçlarý var. Ýyi beslenmeleri ileriki yaþlarýndaki genetik olarak olgunlaþacak yapýlarýnda kendilerini uzun süre saðlýklý yaþamalarýný getirecektir. Bunu hatýrlatmak ve süt ile ilgili duyarlýlýðý arttýrmak için hem tarým il mü-

DÝYARBAKIR - Dicle Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü teknik personellerinin koordineli olarak yaptýðý çalýþmalar sonucunda, proje baþvurularýn yaklaþýk 118 tanesi ilçedeki çiftçiler tarafýndan gerçekleþtirildiði tespit edildi. Diyarbakýr Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan yapýlan deðerlendirmeler sonucunda Dicle ilçesinde baþvuru yapan çiftçilerin 86 tanesinin ilk üç aþamayý geçtiði belirtildi. Yapýlan son deðerlendirmeler sonucunda Dicle ilçesindeki çiftçilerden 23'ünün projesi asil listeye dahil edildi.

96 tarým projesi kabul edildi Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe

dürlüðümüz hem de halk saðlýðý il müdürlüðümüz sütün insan yapýsý üzerindeki etkisini ve protein deðerini içerdiði mineralleri kendilerine detaylý bir þekilde anlattýk. Ben öðrencilerimize baþarýlar diliyorum" dedi. Geçtiðimiz yýllarda meydana gelen, bazý çocuklardaki reaksiyonlara da deðinen Vali Kýraç, "Bütün arkadaþlarýmýz numunelerini alýyorlar. Tabi ki bazý bünyelerde dokunmak yapabilir, ona da arkadaþlarýmýz bakýyorlar. Bir sorun olmamasý için hem saðlýk hem tarým ve Milli Eðitim Müdürlüðümüz konu ile ilgili yakýndan ilgileniyor" diye konuþtu. (ÝHA)

Müdürü Mehmet Zeki Efe, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan yapýlan son deðerlendirmeler sonucunda Diyarbakýr ilinde toplam 96 projenin kabul edildiðini söyledi. Efe, "Dicle ilçemiz çiftçilerinden 23 baþvuru sahibinin projesi kabul görüp asil listeye dahil edilmiþtir. Kabul edilen projelerin toplam maliyeti 764 bin 287 lira 65 kuruþ olup, çiftçilere yüzde 70 hibe desteði verilecektir. Ýlçemiz çiftçileri toplamda 535 bin 1 lira 355 kuruþ hibe desteði alacaklardýr. Toplam 216 bin 245 dekar alanda kapama meyve bahçesi kurulacaktýr. Kabul edilen projelerin faaliyete geçmesi sonucunda; 6 adet toplam 40 bin 408 dekar alanda telli terbiye sistemli bað kurulumu, 7 adet toplam 46 bin 847 dekar alanda badem bahçesi kurulumu, 4 adet toplam 45 bin 904 dekar alanda ceviz bahçesi kurulumu, 4 adet toplam 32 bin 186 dekar alanda elma bahçesi kurulumu, 2 adet toplam 50 bin 900 dekar alanda nar bahçesi kurulumu gerçekleþtirilecektir. Asil listeye dahil edilen baþvuru sahipleri ile

DÝYARBAKIR - Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan Diyarbakýr'a atanan öðretmenler görevlerine baþlamak üzere Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne geldi. 2014 Þubat ilk atama döneminde 30 sýnýf, 368 branþ,1 açýktan atama olmak üzere toplam 399 öðretmen kararnamelerini almak üzere Diyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne müracaat etti. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan baþvuru iþlemleri tamamlanan öðretmenler aldýklarý kararnameleri ile ilçe milli eðitim müdürlüklerine giderek görevlerine baþladýklarý belirtildi. (ÝHA)

sözleþme imzalandýktan sonra meyve bahçelerin kurulumlarýna ilkbahar ayýnda baþlanacaktýr" dedi.

Çiftçilere örnek oluþturacak Efe, "Bu projelerin faaliyete geçmesi, diðer çiftçilere örnek oluþturacaktýr. Diyarbakýr genelinde kabul edilen 96 projenin 23 tanesinin Dicle ilçemiz çiftçilerinden olmasý ilçemiz meyveciliði için memnun edici bir durum ortaya çýkarmýþtýr. Faaliyete geçecek meyve bahçeleri ile ilçemizdeki diðer çiftçiler de teþvik edilmiþ olacak ve çiftçiler kendi imkanlarý ile meyve bahçesi kurulumuna teþvik edilmiþ olacaktýr. Yapýlan baþvurular sonucunda asil listeye giremeyen çiftçilerimiz ile ilgili GAP Bölge Kalkýnma Ýdaresi'ne sunulmak üzere meyve projesi yapýlacaktýr. Yapýlacak olan projenin Þubat ayýnda tamamlanýp GAP Bölge Kalkýnma Ýdaresi'ne sunulmasý planlanmaktadýr. Projenin kabul edilmesi ile yeni kurulacak meyve bahçelerinin de ilkbahar ayýnda faaliyete geçmesi planlanacaktýr" diye konuþtu. (ÝHA)


6

POLÝTÝKA

11 Þubat 2014 Salý

‘Hedefimiz yüzde 75’ BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný MehmetEmin Yýlmaz

BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Mehmet Emin Yýlmaz, yaklaþan 30 Mart yerel seçimleri ile ilgili çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný belirterek, “Doðrusu bizler açýsýndan Amed’de seçim bitmiþ kabul ediyoruz. Halk kararýný vermiþ, halk geçmiþ seçim dönemlerinden çok daha iyi bir durumda” dedi. Yýlmaz seçimde hedeflenen rakamýn yüzde 75 olduðunu söyledi

DÝYARBAKIR - "Öz yönetimle özgür kimliðe" þiarý ile 30 Mart yerel seçimlerine hazýrlanan BDP, seçimlere daha güçlü projeler ile seçmenin karþýsýna çýkýyor. Baþta eþ baþkanlýk sistemi olmak üzere "Þeffaf belediyecilik" anlayýþý ile ilgili çýtayý bir kademe daha yükselten BDP, Kürt siyasetinin kalesi olarak adlandýrýlan Diyarbakýr'da iddialý. Hedef ve projelerinin Diyarbakýr'da diðer partiler ile aralarýndaki oy oranýnda deðiþikliðe neden olduðunu bildiren BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Mehmet

Emin Yýlmaz, parti olarak kent genelinde yürüttükleri seçim çalýþmalarýna iliþkin bilgi verdi. Seçim çalýþmalarýný, "Coþkulu, heyecanlý bir o kadar örgütlü gidiyor" sözleri ile tarif eden Yýlmaz, 2014 yýlý yerel seçim çalýþmalarýna iliþkin uzunca bir süredir teknik alt yapý planlarýný çýkardýklarýný ifade etti. Son bir ay içinde ise tüm merkez ilçe ve dýþ ilçelerde komisyonlar kurduklarýný söyleyen Yýlmaz, "Bu komisyonlarýmýzýn çalýþmalarý devam ediyor. Þu an da Amed'de bin 847 köyde, merkez ve dýþ ilçe köy komisyonlarýmýz çalýþma yürütüyor. Çalýþmalarýmýzýn neredeyse yüzde 80'i tamamlanmýþ, ziyaret edilmiþ, geriye kalanlar da devam ediyor" dedi.

‘Amed’de seçim bitmiþtir!’ Seçim ve fizibilite çalýþmalarý sonucunda kentin seçimlere þimdiden hazýr olduðunu gözlemlediklerini söyleyen Yýlmaz þunlarý aktardý: "Amedliler coþkulu ve hazýr. Doðrusu bizler açýsýndan Amed'de seçim bitmiþ kabul ediyoruz. Halk kararýný vermiþ, halk geçmiþ seçim dönemlerinden çok daha iyi bir durumda" diyerek bu dönem ki

Önder ve Zana Barzani ile görüþecek

seçimde hedeflenen rakamýn yüzde 75 olduðuna dikkat çekti. Hedefledikleri bu rakamýn Kürt siyasal hareketi ve Kürt özgürlük mücadelesinin 2014 yýlý yerel seçimlere verdiði önemden kaynaklandýðýný dile getiren Yýlmaz, "Kuþkusuz tüm bu veriler 2014 yýlý yerel seçimlerinin Kürtler açýsýndan ne anlam ifade ettiði bilinci ile halk da hareket ediyor. Halk þunu çok iyi biliyor. Bu normal bir yerel seçimin üstünde bir seçimdir. Kürtlerin geleceðinin belirleneceði bir seçimdir. Kürtlerin ulusal ittifakýnýn saðlanacaðý bir seçimdir. Kürtlerin kendi sistemi ile kendi paradigmasý ile yeni yaþamý inþa edeceði bir seçimdir. En önemlisi de Sayýn Öcalan'ýn baþlatmýþ olduðu sürece halkýn güç verme seçimi, destek verme seçimidir" diye konuþtu.

‘Amedliler kararýný vermiþtir’ Kürt siyasal hareketinin her seçimde daha da güçlenerek çýktýðýnýn herkes tarafýndan bilindiðini söyleyen Yýlmaz, var olan bu kazanýmlarýn kimi çevreler tarafýndan farklý yorumlanarak manipüle edildiðini belirtti. Bu nedenle Ab-

dullah Öcalan'ýn çaðrýsý ile baþlatýlan çatýþmasýzlýk sürecinde elde edecekleri oy oranýnýn da büyük önem arz ettiðini ifade eden Yýlmaz, seçmenin de bu anlamda seçime büyük önem verdiðini yineledi. Özellikle köylerde büyük bir coþkunun hakim olduðunu dile getiren Yýlmaz þöyle devam etti: "Amed Büyükþehir ve 17 merkez ilçeden oluþuyor. Þuana kadar Amed Büyükþehir ve 14 dýþ ve merkez ilçelerde bizler belediye yönetimlerini halkýn desteði ile kazanmýþ bulunmaktayýz. Geriye kalan Çermik, Çüngüþ ve Hazro ilçelerimiz var. Bu ilçelerde de çok iddialý bir konuma geldik. Çüngüþ'ü çok yakýn zamanda mevcut CHP'den seçilip daha sonra AKP'ye geçen belediye baþkaný Partimize geçti. Þu an itibari ile Çüngüþ'ü de kazanmýþ durumdayýz. Çermik'te çok ciddi destek var bize katýlýmlar var. Çermik içinde çok iddialý bir pozisyona geldiðimizi söyleyebilirim. Genel olarak kent genelinde bir coþku ve heyecan var. Amedliler 30 Mart'ý beklemeksizin þuan itibari ile kararýný vermiþtir. Bu da gerçekten bizi mutlu eden bir tablodur." (DÝHA)

AKP Baðlar ilçe baþkaný partisinden istifa etti AK Parti Baðlar Ýlçe Baþkaný Erdal Erdal görevinden istifa etti. AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, ilçe baþkanlarýnýn ailevi sorunlardan dolayý görevinden ayrýldýðýný söyledi

nan geliþmeler ile ilgili Öcalan'ýn görüþ ve önerilerinin yer aldýðý belirtildi. , Sýrrý Süreya Önder ve Leyla Zana'nýn bugün Barzani'ye Öcalan'ýn mektubunu verdikten sonra Erbil'den Süleymaniye'ye geçerek Kürt Ulusal Kongresinin diðer bileþenleri ile bir araya gelecekleri ve Öcalan'ýn ile yaptýklarý görüþmeleri aktarýp onlarýn görüþlerini alacaklarý belirtildi. Önder ve Zana'nýn Süleymaniye'deki görüþmelerinden sonra da yine Kandil Daðýna çýkarak KCK Yürütme Konseyi Eþ Baþkanlarý ve yetkilileri ile de görüþecekleri kaydedildi. (Haber merkezi)

Eski AKP Diyarbakýr Baðlar Ýlçe Baþkaný Erdal Erdal

DÝYARBAKIR - Abdullah Öcalan ile görüþen HDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Sýrrý Süreyya Önder ve Diyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Leyla Zana, Öcalan'ýn Federal Kürdistan Bölgesi Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani'ye yazdýðý mektubu vermek için dün karayolu ile Federal Kürdistan bölgesine gitti. Zana ve Önder, mektubu bugün Mesut Barzani'ye teslim edecek ve görüþmede Öcalan'ýn sözlü mesajlarýný da iletecek. Öcalan'ýn Barzani'ye yazdýðý bir sayfalýk mektupta, özellikle Kürt ulusal Kongresi ve Suriye'nin Rojava bölgesinde yaþa-

DÝYARBAKIR - AKP Diyarbakýr Baðlar Ýlçe Baþkaný Erdal Erdal, ilçe baþkanlýðý görevinden istifa etti. Edinilen bilgilere göre, AKP kurucu üyelerinden ve yaklaþýk 2 buçuk yýldýr AKP Baðlar Ýlçe Baþkaný olan Erdal Erdal görevinden istifa etti. Erdal'ýn istifa gerekçesi hakkýnda bilgi edinilmezken, istifasýný AKP Genel Merkezi'ne sunduðu belirtildi. ‘Özel bir neden yok’ AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, ilçe baþkanlarýnýn ailevi sorunlardan dolayý hafta3 görevinden ayrýldýðýný söyledi. Altaç, "Arkadaþýmýzýn ailevi sorunlarý var. Bu konuyla ilgili bana geldi. Durumunu anlattý. Bende ailen daha önemli ailenle ilgilen dedim. Kendisi de istifa etti. Biz de istifasýný kabul ettik. Ýstifasýnda özel bir neden yok" dedi. (DÝHA-AA)


7

HABER

11 Þubat 2014 Salý

Öner mezarý baþýnda anýldý teslim edilmesini protesto etmek, Kürt halkýnýn özgürlüðünü ve onurlu bir yaþamý talep etmek amacýyla bir araya gelen gençler arasýnda heval Þahin Öner de bulunuyordu. Þehit edilmesinin üzerinden bir sene geçmesine raðmen maalesef hala bu katliam hakkýnda bir geliþme ve ilerleme ortaya çýkmadý" dedi.

“Komplolarý boþa çýkaracak güçte”

Diyarbakýr'da çok sayýda kiþi geçtiðimiz yýl Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin yýl dönümün olan 15 Þubat protestosu sýrasýnda polislerin panzerle ezmesi sonucunda katledilen Þahin Öner'in mezarýna yürüyüþ gerçekleþtirdi. Mezarlýk anmasýnýn ardýndan gençler ile polis arasýnda kýsa süreli bir gerginlik yaþandý DÝYARBAKIR - BDP Diyarbakýr Ýl Gençlik Meclisi, geçtiðimiz yýl Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin yýl dönümünün protesto edildiði sýrada Þahin Öner'in katledilmesini protesto etmek amacýyla Ben û Sen Mahallesi'nden Öner'in mezarýnýn bulunduðu Þehitlik Mezarlýðý'na yürüyüþ düzenledi. Yürüyüþe çok sayýda yurttaþýn yaný sýra BDP Diyarbakýr Ýl Genç Kadýn Meclisi, BDP

Bahar havasý hakim olacak

Diyarbakýr il ve ilçe yöneticileri, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Fýrat Anlý, Baðlar Belediyesi Eþ Baþkan adayý Birsen Kaya Akat katýldý.

‘Katiller hala bulanamadý’

Þehitlik Mahallesi esnafý da katliamý protesto etmek amacýyla kepenk kapatma eylemi yaparken, yürüyüþ güzergâhýnda bulunan ve Öner'in katledildiði mevkide saygý duruþu gerçekleþtirildi. Yürüyü-

DÝYARBAKIR - Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nce yapýlan son deðerlendirmelere göre, Doðu Anadolu'nun doðusu dýþýnda Türkiye genelinde hava sýcaklýklarýnýn artarak mevsim

þün sona ermesinin ardýndan Öner'in mezarý baþýnda bir araya gelen gençler, Öner'in mezarýna sarý, kýrmýzý ve yeþil çiçekler býraktý. Öner'in mezarý baþýnda okunan dualarýn ardýndan konuþan BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Mehmet Emin Yýlmaz, aileye ve Kürt halkýna baþsaðlýðý dileyerek, "Geçen sene Kürt Halk Önderi Sayýn Abdullah Öcalan'ýn uluslar arasý bir komployla Türkiye'ye

normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceði tahmin ediliyor. Bazý illerde bu hafta görülecek en yüksek hava sýcaklýklarýnýn; Ýstanbul ve Afyonkarahisar'da 14, Ankara'da 17, Ýzmir'de 18, Bursa ve Antalya'da 19, Sakarya, Adana, Trabzon ve Samsun'da 20, Konya'da 16, Diyarbakýr'da 14, Elazýð'da 12 derece civarýnda seyredeceði bekleniyor. Halen kuzey bölgelerde görülen yaðýþlarýn Salý günü kuzeydoðu kesimlerde etkili olduktan sonra yurdu terk edeceði tahmin ediliyor ve Çarþamba günü yurt genelinde yaðýþ beklenmiyor. Perþembe günü ise Türkiye'nin yeni bir yaðýþlý sistemin etkisi altýna gireceði; Perþembe günü batý bölgelerin, Cuma ve Cumartesi günleri de iç ve batý kesimlerin aralýklý yaðmur ve saðanak yaðýþlý olacaðý tahmin ediliyor. (Haber merkezi)

Öner'in polisler tarafýndan katledildiðinin herkes tarafýndan bilindiðine dikkat çeken Yýlmaz þöyle devam etti: "Bugün acýmýz gerçekten çok büyük. Öner'de özgürlük yürüyüþü þehitlerinden biridir. Kürt halký þehitleri sayesinde bugüne ulaþmýþtýr. Onlara sahip çýkmak sadece ailelerinin deðil, bütün Kürdistan halkýnýn görevidir." Abdullah Öcalan'ýn uluslar arasý güçler tarafýndan Türkiye'ye teslim edilmesine de deðinen Yýlmaz, "Öner'de bütün Kürdistan gençleri gibi Kürt Halk Önderi Sayýn Abdullah Öcalan'ýn Kürt halkýnýn kýrmýzýçizgisi olduðunu söylüyordu. Kürt gençleri, anneleri ve bütün Kürdistan halký önderleri üzerinde gerçekleþtirilmek istenen bu komployu boþa çýkardý. Biz bunu gerçekleþtiren þehitlerimize sahip çýkarak her zaman davalarýný takip edeceðiz" diye belirtti. Konuþmalarýn ardýndan kitle içerisinde yer alan gençler ile polisler arasýnda kýsa süreli gerginlik yaþandý. Gençlerin ara sokaklara daðýlmasý üzerine gerginlik sona erdi. (DÝHA)

Emniyet Müdürü Ninova Park’ý ziyaret etti DÝYARBAKIR - Son emniyet müdürleri kararnamesiyle Diyarbakýr'a atanan Emniyet Müdürü Dr. Halis Böðürcü, Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alýþveriþ merkezlerinden olan Ninova Park Alýþveriþ Merkezi'ni ziyaret etti. Ninova Park Alýþveriþ Merkezi yatýrýmcýlarýnýn ve yönetim ekibinin karþýladýðý Emniyet Müdürü Halis Böðürücü AVM'yi gezdikten sonra yönetime geçerek yatýrýmcýlarla bir süre görüþtü. Ninova Park yatýrýmcýlarý tarafýndan aðýrlanan Emniyet Müdürü Halis Böðürcü AVM ile ilgili bilgiler aldý. Bir süre yönetim biriminde yatýrýmcýlarla görüþen Böðürcü, Diyarbakýr'a böyle güzel bir AVM kazandýrdýklarý için yatýrýmcýlara teþekkür etti. (ÝHA)


8 Engelliler ulaþýmda sýkýntý yaþýyor Engellilerin þehir içi yolcu taþýma otobüslerinde zorluklarla karþýlaþtýklarýný belirten Sakatlar Derneði Diyarbakýr Þube Baþkaný Osman Yaðýz, Diyarbakýr'da þehir içi ulaþýmý saðlayan belediye otobüslerinde engelli vatandaþlarýn ücretsiz ulaþým hakkýný kullandýklarý zaman kötü muameleye maruz kaldýðýný iddia etti

HABER

11 Þubat 2014 Salý

Cadde otoparklar trafiði rahatlattý

DÝYARBAKIR - Sakatlar Derneði Diyarbakýr Þube Baþkaný Osman Yaðýz, engellilerin þehir içi yolcu taþýma otobüslerinde zorluklarla karþýlaþtýklarýný belirtti. Baþkan Osman Yaðýz, Diyarbakýr'da þehir içi ulaþýmý saðlayan belediye otobüslerinde engelli vatandaþlarýn ücretsiz ulaþým hakkýný kullandýklarý zaman kötü muameleye maruz kaldýðýný ileri sürdü.

‘Bazen otobüsten atýyorlar’ Yaðýz, bazý þoförlerin engelli vatandaþlara yardým etmek yerine, sert davrandýklarýný, bu nedenle engelli vatandaþlarýn otobüse binmeye çekindiklerini dile getirdi. Belediye yetkililerine konu hakkýnda çeþitli þikayetlerin gittiðini, ancak sorunun çözüme kavuþturulmadýðýna dikkat çeken Yaðýz, "Ulaþým konusunda özellikle otobüslerin engellilere uygun olmasý lazým. Son zamanlarda düzenlemelerin olduðu dikkatimizi çekiyor. Ama özellikle özel halk otobüsleri bu konuda bize çok sýkýntý çýkarýyorlar. Her seferinde bu sorunu dile getiriyoruz ama bir türlü anlamýyorlar. Pasoyu gösterdiðinde engelli arkadaþlarýmýz, sanki onlarýn düþmanlarý imiþ gibi durup bakýyorlar, hakarete varacak þekilde konuþmalar yapýyorlar, bazen otobüsten atýyorlar" dedi.

‘Haklarý ellerinden alýnmamalý’ Yaðýz, "Engelli arkadaþlarýmýza, insan gururunu kýracak þekilde kelimeler ediyorlar. Sonuçta engellilerde insan, her þeyden önce bir insan olarak düþünün onu. Eðer devlet bu hakký ona vermiþ ise, eðer belediye o pasoyu ona vermiþ ise ki burada özel halk otobüsçülerinin derneðinin de mührü var o pasolarda, bu hak verilmiþ ise bu hakký otobüs þoförünün ondan almamasý lazým yani hakaret etmemesi lazým, otobüsten atmamasý lazým" diye konuþtu. (ÝHA)

Büyükþehir Belediyesi’nin hayata geçirdiði ve eleþtirilere neden olan Cadde otoparklarýn kent merkezindeki trafik akýþýný rahatlattýðýný dile getiren Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Fahrettin Çaðdaþ, uygulamanýn kesinlikle kar amacý gütmediðini söyledi Nurullah ERGÜN DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Fahrettin Çaðdaþ, cadde otopark sistemine getirilen eleþtirilere açýklýk getirerek, uygulamanýn kar amacý gütmediðini söyledi. Çaðdaþ, "Bu uygulamadaki temel amacýmýz o bölgelerdeki trafik akýþýný açmaya yöneliktir" dedi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Fahrettin Çaðdaþ, Büyükþehir Belediyesi'nin kentteki ulaþým ve trafik alanýndaki sýkýntýlarýnýn giderilmesi amacýyla geliþtirilen proje ve çalýþmalar hakkýnda gazetemize açýklamalarda bulundu. 1 milyon 600 bin nüfusa sahip Diyarbakýr'da günlük yolculuk kapasitesi/hareketliliðinin 600 bin civarýnda olduðunu belirten Çaðdaþ, "Kentimizde ilçeler dahil trafiðe kayýtlý 145 bini 21 plakalý, 15 bini de farklý plakalý toplam 160 bine yakýn araç bulunmaktadýr. Yine aldýðýmýz günlük verilere göre Urfa yönünden 6 bin, Elazýð yönünden 5 bin, Batman yönünden 4 bin 500 ve Mardin yönünden 5 bin olmak üzere 20 binin üzerinden araç kentimize gelebilmektedir" dedi.

“Türkiye’de bir model yarattýk” "Bu yolculuk sayýlarý ile araç kapasitelerine paralel olarak Belediyemiz gerek trafik sinya-

lizasyonlarýný modernize ederek bir merkezde yönetebilecek sistem çalýþmalarý yürütürken, diðer taraftan yeni yollar, bulvarlar açarak bu ihtiyaç ve kapasiteye cevap verebilecek çalýþmalarýný yürütüyor" diyen Çaðdaþ, "Zaten Diyarbakýr bu konuda açtýðý yeni yerleþim yerlerinde özellikle Baðcýlar ve Kayapýnar bölgesindeki geniþ yollar ve bulvarlarla Türkiye'de bana göre bir model yaratmýþtýr ve bu yüzdendir ki söz konusu bölgelerde ciddi bir araç yoðunluðu yoktur. Diðer yandan kent merkezi dediðimiz gerek sosyal gerek ekonomik buluþma merkezleri olan Sur içi Bölgesi ve Yeniþehir' yolculuk yoðunluðu artmaktadýr" ifadelerini kullandý. Bir taraftan ýþýklandýrma, bir taraftan yeni yollar açarak trafik ve ulaþým sorununda çözüm yoluna gitmeye çalýþtýklarýný ifade eden Çaðdaþ, diðer taraftan da park problemi sýkýntýsýyla da karþý karþýya olduklarýný belirterek, bu konuda yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda þu bilgileri verdi: "Ulaþtýrma Mastýr Planý verileri doðrultusunda Yeniþehir ve Sur Bölgesi'nde baþta olmak üzere þu anda yürüttüðümüz otopark projelerimiz var. Bunlar 2014 sonu ve 2015'in ilk yarýsýnda hizmete geçecektir ve vatandaþlar cadde ve sokaklara araçlarýný park etme yerine otoparklarý tercih etmeleri gerekecektir.

Cadde otoparklar trafiði rahatlattý Diðer taraftan caddelerde otopark uygulamasý yürütüyoruz. Kent merkezinde ana artel dediðimiz trafik yoðunluðunun arttýðý Rýzvanaða, Aliemiri ve Kýþla Caddesi gibi kentin giriþ ve çýkýþlarýnda önemli akslarda bir taraftan otopark sorununu çözüyoruz. Ayný zamanda kamusal alanýn iþgal edilerek yapýlan fiili oto parka engel olmak için ücretli otopark sistemine gidildi. Kar amacý gütmeyen bu uygulamadaki temel amacýmýz o bölgelerdeki trafik akýþýný açmaya yöneliktir. Söz konusu bu bölgelerdeki veriler de gösteriyor ki trafik akýþýnýn tamamen rahatladýðý alanlara dönüþmüþtür. Bu dünyanýn her tarafýnda uygulanan bir sistemdir. Buradaki temel amaç özel araçlarla þehir merkezlerine seyahatlerin önüne geçmek ve azaltmak ve böylelikle toplu taþýma araçlarýný teþvik etmektir. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi dünyadaki benzer uygulamalara paralel olan bu uygulamayý hayata geçirmiþtir. Bir diðer ayaðý da sosyal boyutudur. Kamusal alaný iþgal ediyorsanýz kamu bunu düzenler. Bu düzenlemedeki sosyal sorumluluklarýný gözetir. Bu çerçevede cadde oto parklar 35-40 insanýmýz da istihdam eden bir uygulamadýr."


9

HABER

9 Þubat 2014 Salý

‘Ya adým atar ya da…’ BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, "Demokratikleþme paketi"nin doðrudan çözüm anlayýþý ile hazýrlanan bir paket olmadýðýný belirterek, "Çözüm sürecine yönelik yapýlmýþ hamlelerde deðil bunlar. Daha çok AKP'nin kendini güvenceye alma, garantiye alma, kendi güvenliðini saðlama açýsýndan hesapladýðý ve hayata geçirdiði paketlerdir. Gelinen noktada, AKP ya gerçekten bütün uyarýlarý dikkate alýp kalýcý demokrasi adýmlarýna vesile olacak giriþimlerde bulunur, ya da çözüm sürecini kendi elleriyle sonlandýrmýþ olur" dedi DÝYARBAKIR - BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ Diyarbakýr'dan Ankara'ya hareketinden önce basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Meclis gündemine gelen 'Demokratikleþme paketi' Abdullah Öcalan'a ait olduðu iddia edilen montaj görüntüler, seçim ve internet sansürü üzerine deðerlendirmelerde bulunan Demirtaþ, demokratikleþme paketinin doðrudan çözüm anlaþýyý ile hazýrlanan paket olmadýðýný söyledi. Demirtaþ, "Çözüm sürecine yönelik yapýlmýþ hamlelerde deðil bunlar. Daha çok AKP'nin kendini güvenceye alma, garantiye alma, kendi güvenliðini saðlama açýsýndan hesapladýðý ve hayata geçirdiði paketlerdir. Son paket hazýrlýklarýnda da görüldü ki paketlerin tek derdi kendini kurtarmak. Türkiye, Türkiye toplumu, Kürt sorunu AKP'nin çok umurunda deðil. Sayýn Öcalan'ýn Ýmralý'da yapýlan görüþmede verdiði mesaj bu içeriktedir ve haklýdýr. Bizim eleþtirilerimizde bu yönlü zaten" dedi.

'Ya adým atar ya süreci kendi sonlandýrýr' Demirtaþ, AKP'nin, bütün süreci seçime endeksli kullanma ve zaman kazanma niyetinde olduðu için seçim yaklaþtýkça daha fazla gerilime yol açtýðýný ifade etti. Demirtaþ þunlarý söyledi: "Bu çözüm süreci ruhunun zehirlenmesine yol açýyor. Elbette ki, bu da Ýmralý'daki görüþmelerin tansiyonunun giderek yükselmesine neden oluyor. Bu ön görülemeyen bir durum deðildi. Biz çözüm sürecinin iyi gitmediðini aylardýr açýkça ifade ediyorduk. Gelinen noktada, AKP ya gerçekten bütün uyarýlarý dikkate alýp kalýcý demokrasi adýmlarýna vesile olacak giriþimlerde bulunur, yada çözüm sürecini kendi

elleriyle sonlandýrmýþ olur. Görünen o ki seçime kadar AKP'nin bugüne kadar beklenen bütün adýmlarý atmasý gerekiyor, onun dýþýnda baþka ihtimal görmüyoruz."diye konuþtu.

'Süreci hedefleyen giriþim' ÝP tarafýndan servis edilen Abdullah Öcalan'a ait olduðu iddia edilen montaj görüntülere iliþkin, "Süreci hedefleyen giriþim" tanýmlamasý yapan Demirtaþ, Öcalan'ýn 15 yýldýr Ýmralý'da tek baþýna direniþ sergilediðini söyledi. Demirtaþ sözlerini þöyle sürdürdü: ""Mutlaka ki çözüm sürecini hedefleyen giriþimler olduðu ortada, aþikâr. Bunun yapanlar yaptýklarý açýklamalarla iþte Kürtleri özgürleþtireceklerini, Kürtleri bu beladan kurtaracaklarýný söyleyerek bu tür yayýnlarý yapýyorlar. Dikkat ederseniz bu açýklamalarý yapanlar, bunu yayýnlayanlar, çarpýtarak, montajlayarak servis eden çevrelerin hiç biri Kürtlerle ilgili tek bir hak kýrýntýsýndan bile söz etmiyor. Tümü ile süreci bozup savaþý yeniden baþlatmak üzerine bir siyaset kurmuþ durumdalar. Bütün hedefleri budur. Yoksa Kürt sorununu çözmek Türkiye'de demokrasi gibi amaçlarý hedefleri taþýmýyorlar. Montajlama görüntüler ile de tümü ile çarpýtma esas alýnýyor. Son derece ahlaksýz bir yaklaþýmdýr. Bir defa þunu unutuyorlar bu halk Abdullah Öcalan'a sonuna kadar güveniyor. 15 yýldýr Abdullah Öcalan bir adada tek baþýna bir deriniþ sergiliyor. Bunlarýn,

bu çevrelerin ömrü hayatýnda görmedikleri bir direniþi sergiliyor. Abdullah Öcalan Ýmralý'da teslim oldu diyenler 15 yýl boþunca Kürtlerin Ortadoðu'da geldiði konuda bir daha baksýnlar., Türkiye'de gelinen noktaya gelinen aþamaya bir daha baksýnlar. Bakalým Abdullah Öcalan Ýmralý'da teslim mi olmuþ yoksa faþizan zihniyeti teslim mi almýþ daha iyi anlaþýlýr ötesi boþ tartýþmadýr."

'Ýttifak arayýþýmýz yok' Yerel seçim öncesi gündeme gelen ittifak arayýþlarý ile ilgili olarak ta konuþan Demirtaþ, merkezi ve yerel düzeyde bir ittifak görüþmesi ve arayýþýnýn olmadýðýný söyledi. Demirtaþ, "Bizim hiçbir partiye ittifak çaðrýmýz olmadý. Yerel düzeyde adaylar demokratik ilkelere inanmýþ adaylar açýk ve þeffaf iþbirlikleri ittifaklarý yapabilirler dedik. Biz, BDP olarak bu tür giriþimleri destekleriz dedik. Bu yeri geldiðinde baðýmsýz bir aday ile ittifak olabilir dedik, yeri geldiðinde demokratik sol bir hareket ile çevre ile platform ile baþka bir parti ile olabilir. Yeter ki ilkeler çerçevesinde açýk ve þeffaf olsun. Buna kapalý olmadýðýmýzý ve BDP olarak bunu destekleyeceðimizi açýkladýk. Merkezi düzeyde CHP yada baþka bir parti ile ittifak arayýþýmýz yok, görüþmemiz yok ve bu saatten sonrada olmaz. Bu net olarak kapanmýþ bitmiþ bir tartýþmadýr. Ama, yerel düzeyde örnek vermek açýsýndan söylüyorum. Sa-

dece örnek olsun. Adana'nýn her hangi bir ilçesinde birbirine destek vermek isteyen adaylar ilkeler çerçevesinde uzlaþýr, bir aday etrafýndan birleþirlerse bu uzlaþmada kamuoyuna açýk bir þekilde þeffaf bir þekilde yapýlýrsa biz böyle bir ittifaka karþý çýkmayýz. Adaylarýmýzýn önünün açýk olmasý bakýmýndan en azýndan adaylarýmýza verilen bir destektir. BDP açýsýndan bunlarý ifade ediyorum. Dolayýsý ile CHP ile bir ittifak arayýþý, CHP ile bir ittifak tartýþmasý yok. Tam tersine yerelde ittifaklara açýk olduðumuzu belirten net bir politikamýz vardý. Onun ötesinde bir ittifak politikamýz olmayacaktýr" diye kaydetti.

'Ýnternet sansürü facia' Demirtaþ son olarak Çankaya köþküne çýkan ve internete sansür getirdiði belirtilen yasa ile ilgili olarak ise þunlarý dile getirdi: "Ben Sayýn Cumhurbaþkanýnýn bu sansür yasasýný içine sindirmediðini biliyorum. Kendiside sosyal medyayý aktif kullanan bir liderdir. Dolayýsýyla sosyal medyanýn özgürlüðünüm ne kadar önemli olduðunu, yazýlý medyanýn görsel medyanýn bu kadar baský altýna alýndýðý bir dönemde kýsmen de olsa topluma haber alma hakký bilgi edinme hakký saðlayan internet ortamýnýn da sansüre tabi tutulmasýnýn bir facia olacaðýný sayýn Cumhurbaþkaný biliyordur. Bunu bile bile yasayý onaylarsa kesinlikle doðru bir iþ yapmamýþ olur. Bu yasýnýn veto edilip parlamentoya geri gönderilmesi lazýmdýr. Sayýn Cumhurbaþkanýna yakýþan budur. Onun ötesindeki her türlü tutum, þaibeli bir yasaya sayýn Cumhurbaþkanýnýn ortak edilmesi anlamýna gelir. Umut ediyorum Çankaya'dan veto edilip bu hafta parlamentoyu geri gelir." (DÝHA)


10

YAÞAM

11 Þubat 2014 Salý

Yabancý turist ilgisi arttý sel Bahçeleri, cami ve kiliselerinin dünyaya tanýtýlmasý gerekir. Diyarbakýr Surlarý ve Hevsel Bahçelerinin, UNESCO Dünya Kültür Mirasý Listesinde yer alabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve Valiliðimiz ortak çalýþma yürütüyor. Fýrat ve Dicle'nin kesiþtiði Mezopotamya'nýn kuzeyinde 'bereketli hilal' diye adlandýrlan bölgedeyiz. Ýnsanoðlu için çok deðerli bir þehirde yaþýyoruz. Diyarbakýr'ý kültür ve turizm þehri olarak ne kadar tanýtýrsak, turizm pastasýndan alacaðýmýz pay da o oranda artacak ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine buradan destek vermiþ olacaðýz."

Yaklaþýk 30 yýldýr süren çatýþmalý dönemin ardýndan baþlatýlan çözüm süreciyle tarihi ve kültürel potansiyeli gün ýþýðýna çýkan Diyarbakýr’ý ziyaret eden yabancý turist sayýsýnýn önceki yýla oranla büyük artýþ gösterdiði bildirildi. Çok sayýda medeniyete ev sahipliði yapan, farklý inanç ve kültürleri bünyesinde barýndýran, kültürel zenginliði ile büyüleyen kadim kent Diyarbakýr, saðlanan huzur ortamýyla önceki yýl 13 bin 298, geçen yýl da 17 bin 307 yabancý turiste ev sahipliði yaptý DÝYARBAKIR - Çözüm süreciyle Diyarbakýr'a yabancý turist ilgisinin geçen yýl, önceki yýla göre büyük oranda arttýðý belirtildi. Yüzyýllarca çok sayýda medeniyete ev sahipliði yapan, farklý inanç ve kültürleri bünyesinde barýndýran, kültürel zenginliði ile büyüleyen kadim kent Diyarbakýr, saðlanan huzur ortamýyla önceki yýl 13 bin 298, geçen yýl da 17 bin 307 yabancý turiste ev sahipliði yaptý. Vali Mustafa Cahit Kýraç, çözüm sürecinin etkisiyle Diyarbakýr'da ilk kez son bir yýlda terör olaylarýnýn yaþanmadýðýný vurgulayarak, çatýþmalarýn ve ölümlerin olmadý-

ðý 2013 yýlýný geride býraktýklarýný söyledi.

‘Diyarbakýr’daki projelerin kutup yýldýzý’ Baþta turizm olmak üzere eðitim, saðlýk ve ekonominin canlanmasý için huzur ortamýnýn vazgeçilmez bir ön koþul olduðuna dikkati çeken Kýraç, "Diyarbakýr son 35-40 yýldýr türbülansa girmiþti. Çözüm süreciyle bunu geride býrakýyor, bölge üzerindeki külleri atarak yolumuza devam ediyoruz" dedi. "Çözüm süreci Diyarbakýr'daki projelerin kutup yýldýzý" diyen Kýraç, bir bölgeye huzur, güvenlik,

diyalog ve hoþgörü olmamasý halinde turist ve yatýrýmcýnýn ilgisinin de olmayacaðýný kaydetti. Vali Kýraç, öncelikli olanýn huzur iklimini geliþtirmek ve yaygýnlaþtýrmak olduðunu vurgulayarek, þöyle dedi: "Çözüm sürecinin ardýndan Diyarbakýr'a ilgi ciddi oranda arttý. 2012 yýlýnda 13 bin 298, geçen yýl ise 17 bin 307 yabancý turist ilimizi ziyaret etti. Önceki yýla oranla yabancý turist sayýsýnda ciddi oranda artýþ görüyoruz. Diyarbakýr'ýn turizm potansiyelini artýrmak için kentin mevcut tarihi varlýðý olan Diyarbakýr Surlarý, Hev-

Uluslararasý havalimaný ve kentsel dönüþüm projesi Vali Kýraç, turizmin geliþmesindeki en önemli faktörün, farklý ülkelerde yaþayanlara direkt uçuþ hizmetinin verilmesi olduðuna dikkati çekerek, Diyarbakýr'da yapýmýna baþlanan ve uluslararasý terminali bulunan 5 bin yolcu kapasiteli modern havaalimanýnýn bu yýl tamamlanacaðýný belirtti. Diyarbakýr'ý eski tarihi kimliðine kavuþturmak ve açýk hava müzesi haline getirmek için kentin kentsel dönüþüme tabi tutulacaðýný ifade eden Kýraç, bu sayede bölgenin orijinal dokusunu ortaya çýkaracaklarýný vurguladý. Kýraç, Diyarbakýr'ýn yaklaþýk 30 bin yeni konuta ve yeni alana ihtiyacý olduðuna dikkati çekerek, kentsel dönüþüm tamamlandýðýnda Diyarbakýr'ý kültürel yapýsýna kavuþturmuþ olacaklarýný dile getirdi. (AA)

Yoksul kadýnlarýn ekmek kapýsý: ‘Tandýr ekmeði’ DÝYARBAKIR'da genellikle yoðun göç almýþ mahallerde yaþayan yoksul kadýnlar, yöreye özgü tandýr ekmeði piþirerek evlerinin geçimini saðlýyor. Göçle Diyarbakýr'a yerleþen bazý kadýnlar ise köydeki alýþkanlýklarýný sürdürerek piþirdikleri ekmeklerle hem sofralarýný süslüyor hem de tandýr geleneðini yaþatýyor. Günün ilk ýþýklarýyla mahallelerdeki veya kendileri için oluþturulan tandýr evlerine giden kadýnlar ekmek yapmak için hamur yoðuruyor. Büyük bir emekle hazýrladýklarý ekmeklerini piþirmek için tandýrlarý da çalý çýrpýyla ýsýtan kadýnlar, yaz, kýþ, yaðmur, çamur demeden çocuklarýnýn nafakasýný

çýkarmaya çalýþýyor. Piþen ekmekleri çocuklarý aracýlýðýyla mahallelerde bir liradan satýþa sunan kadýnlar elde ettikleri gelirle evlerinin geçimine katký sunuyor. Vatandaþlarýn tandýr ekmeðine yoðun talep göstermesi nedeniyle tandýr sayýsýnýn her geçen gün arttýðý kentte tandýr ekmeði bazý fýrýnlar ve marketlerin de raflarýnda satýþa sunuluyor.

Ekmek piþirerek geçimini saðlýyor Diyarbakýr'ýn Hasýrlý Mahallesinde belediye tarafýndan kurulan tandýr evinde ekmek piþiren, Bedriye Yassa, tandýrevinde kadýnlarla bir arada tandýr

ekmeði hazýrladýklarýný söyledi. "Yýllardýr tandýr ekmeðinden geçimimi saðlýyorum" diyen Yassa, piþirdiði ekmekleri çocuklarýnýn aracýlýðýyla çarþýda bir liradan sattýðýný belirtti. Yassa, günün ilk ýþýklarýyla baþlayan ekmek yapýmýnýn gün içinde 5 saat sürdüðünü anlatarak, "5'te kalkýyoruz. Hazýrladýðýmýz hamuru 2 saat dinlendiriyoruz. Daha sonra tandýrý yakýyoruz. Saat 12.00'ye kadar sürekli ekmek piþiriyoruz. Piþen ekmekleri sýcak sýcak satýþa sunuyoruz" dedi. Tandýrevinde ekmek piþiren Yýldýz Yassa da hazýrladýklarý tandýr ekmeðini evde de tükettiklerini belirtti. Tandýr ekmeðini daha lezzetli olduðu için tercih ettiklerini anlatan Yassa, "Burada tüm kadýnlar arkadaþýz. Tandýr baþýnda güzel sohbetler yapýyoruz. Ayný zamanda da ekmek piþirerek bu iþten geçimimizi saðlýyoruz" diye konuþtu. (AA)


11 Þubat 2014 Salý

KADIN YAÞAM

11

Sýnýrlar arasýnda yaþam

Suriye’de yaþanan savaþtan dolayý yurtlarýný býrakarak göç eden sýðýnmacýlar, kentler ve sýnýrlar arasýnda yaþam mücadelesi veriyor. Suriyeli Ahmed ailesi savaþ baþlamadan önce Humus’un Beyade köyünde mütevazi bir hayat sürüyordu. Aile çatýþmalar nedeniyle Halep’e oradan Efrin’e oradan ise çetelerin saldýrýsý nedeniyle Kilis’e geldi. Son olarak Diyarbakýr’a gelerek, derme çatma bir ev yerleþen aile bireylerinden Hatice Ahmed, çocuklarýnýn savaþýn etkilerini hala yaþadýðýný belirterek, “Çocuklar savaþý unutamýyor” dedi DÝYARBAKIR - Suriye'de üç yýlý aþkýn bir süredir rejim ve rejim karþýtý güçler arasýnda yaþanan þiddetli çatýþmalar nedeniyle Suriyeli yüzbinlerce insan, çatýþmalarda zarar görmemek için Türkiye'nin de arasýnda olduðu farklý ülkelere sýðýnmacý olarak geldi. Baþbakan Recep Tayip Erdoðan'ýn sayýlarýný 700 bin olarak ifade ettiði Suriyeli sýðýnmacýlar çoðunlukla Urfa, Mardin, Antep ve Diyarbakýr illerine yerleþti. Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesinde Ben u Sen Mahallesi'ne göç eden Ahmed ailesi, Diyarbakýr'da zor koþullar altýnda yaþam mücadelesi veren ailelerden sadece biri.

‘Diyarbakýr’a gelince inþaatlarda kaldýk’ Savaþ baþlamadan önce Humus kentinin Beyade köyünde yaþayan Ahmed ailesi bir yýl içinde Hu-

Kadýnlar BDP eþ baþkan adaylarý için örgütleniyor BDP, Bismil'de seçim çalýþmalarý kapsamýnda Tepe beldesinde kadýn toplantýsý gerçekleþtirildi. Eminoðlu tarafýndan gerçekleþtirilen toplantýya kadýnlar yoðun ilgi gösterdi

mus'ta hayatýn çok zorlaþtýðýný belirtti. Aile üyelerinden anne Hatice Ahmed, savaþ nedeniyle Halep'e yerleþtiklerini söyledi. Savaþýn Halep'te de yayýlmasýnýn ardýndan Efrin'e, Efrin'in de çeteci gruplarýn saldýrýsýna maruz kalmasý nedeniyle Kilis'e göç ettiklerini belirtti. En son Kilis'ten Diyarbakýr'a geldiklerini ifade eden anne Ahmed, "Üç aile birlikte kalýyorum. Benim 5 çocuðum var. Eþim bir kafede çalýþýyor. Diyarbakýr'a gelince inþaatlarda kaldýk. Diyarbakýr halký bize yardým edip, kiralýk ev buldu. Þimdi o evde yaþýyoruz. Aylýk olarak 200 TL kira parasý ödüyoruz. Kira paramýzý da bir aile ödüyor. Biz de elektrik ve su parasý ödüyoruz" dedi.

‘Her gün bombardýman yapýyorlardý’ Diyarbakýr'a savaþtan kaçarak

geldiklerini belirten anne Ahmed, Suriye'de yaþanan savaþýn en çok çocuklarý psikolojik olarak etkilediðini söyledi. Ahmed, "Esad'ýn askerleri köyümüze tanklarla girdi. Sonra ÖSO askerleri de onlarla savaþmak için geldi köye. Savaþ nedeniyle köy savaþ uçaklarýyla bombalandý. Ailemin her biri baþka yerlere gitti. Hepsi savaþtan kaçtý. Çocuklarým uçaklardan çok korkuyor. Diyarbakýr'a geldikten sonra çocuklarým, tekrar savaþ uçaklarýnýn saldýrýsý olur diye Suriye'ye dönmek istemiyorlar. En küçük çocuðum 3 yaþýnda. O savaþ uçaklarýný gördü. Biz Diyarbakýr'a geldikten sonra sürekli uykudan çýðlýklar ile uyanýyor. Çocuklarýmýn psikolojileri bozuldu. Çocuklar savaþý çabuk unutamýyorlar" diye belirtti.

Özlemini dile getirdi

Ahmed, bazý ailelerin de Urfa ve Antep'e mülteci olarak kaldýðýný kaydederek, onlarýn durumlarýnýn iyi olmadýðýný aktardý. "Buranýn halký bize çok yardým etti" diyen Ahmed, "Halep'te korktuðumuz tek þey uçaklardýr. Geceleri uçaklar gelip bizi bombalýyordu. Bombalardan kaçmak için, çocuklarla birlikte gece yarýsý ormana gidiyorduk" dedi. Suriye'ye dönmek istemediklerini ancak yardýmlar olsada burada da çok zorlandýklarýný belirten Ahmed, Diyarbakýr'da ayný evde üç aile kaldýklarýný ifade etti. Ahmed, kardeþinin çocuðunun hasta olduðunu ve hastaneye yatýrdýklarýný belirtti. Komþularýnýn maddi ve manevi anlamda kendilerine destek sunmasýnýn güç verdiðini belirten Ahmed, hiçbir çareleri kalmadýðý için Türkiye'ye gelmek zorunda kaldýklarýný söyledi. Savaþ bitmeden Suriye'ye dönemeyeceklerini belirten Ahmed, Suriye'deki akrabalarýný özlediðini, evinin ne durumda olduðunu merak ettiðini dile getirerek, "Ýnsanýn kendini iyi hissedeceði yer yurdudur" diyerek özlemini ifade etti. (DÝHA)

DÝYARBAKIR- Bismil'de seçim çalýþmalarý kapsamýnda ilçeye baðlý Tepe beldesinde kadýnlarla bir araya geldi. Toplantýya BDP Bismil Belediye Eþ Baþkan adayý Cemile Eminoðlu'ýn yaný sýra onlarca kadýn katýldý. Kadýnlarýn yoðun ilgi gösterdiði toplantýda kadýnlara yönelik projelerini anlatan Eminoðlu, kadýnýn yaþamýn tüm alanlarýnda kendini var edebilmesi için ciddi projelere imza attýklarýný söyledi. Ýlçedeki kadýnlar için Nujin Kadýn Merkezi'nin yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Eminoðlu, ilçedeki kadýnlarýn istek ve talepleri doðrultusunda deðiþik dallarda mesleki eðitimler verildiðini belirtti. Kadýnlarýn örgütleme gücünü ortaya çýkarmak için çalýþmalarýný aralýksýz sürdüreceklerini belirten Eminoðlu, " Bismil merkezde kadýnlara dönük yaptýðýmýz projelerimizi inþallah beldelerimizde de hayata geçireceðiz" dedi. Kadýnlar ise kadýn belediyeciliðiyle Bismil'de çok önemli çalýþmalar yapýldýðýný belirterek, kadýnlar olarak BDP'nin belediye eþ baþkanlarýný destekleyeceklerini söylediler. (Haber merkezi)


12 Yurttaþlarý televizyon ve radyo üzerinden alýnan cep telefonlarýna dikkat etmesi konusunda uyaran Cep Telefonu satýcý Þehmus Baðcý, cihazlarýn görmeden ve dokunmadan sanal bir þekilde alýnmasýnýn çeþitli maðduriyetlere yol açtýðýný vurguladý

HABER

‘Dokunmadan alma’ Yurttaþlara kesinlikle önermiyoruz. Kaçak Kore telefonlarýnýn A kalite olanlarý var orijinal olanlarý var. Orijinal dokunmatik telefonlara dokunduðuz zaman rahatlýkla algýlýyorsa o zaman sorun yok demektir. Rahat algýlamadýðý zaman anlasýnlar ki Çin malýdýr. Bu tür Cihazlar geldiði zaman tamiri yapamaya biliyoruz. Çünkü bu telefonlarýn parçasý yok" diye konuþtu.

‘100 TL’lik konuþma hediyesi yalan’

Ahmet KAYA DÝYARBAKIR - Türkiye genelinde son zamanlarda cep telefonlarýný güvenilir bayilerden almak yerine TV ekranlarýndan ve radyolardan alan yurttaþlar maðdur oluyor. Televizyonda satýlan telefonlarýn güvenli olmadýðýný belirten Cep Telefonu satýcý Þehmus Baðcý, yurttaþlara alacaklarý cihaza dokunmadan almamalarý konusunda uyarýlarda bulundu.

‘Görmeden dokunmadan alma’ Cihazlarýn görmeden ve dokunmadan sanal bir þekilde alýndýðýný ve bununda çeþitli maðduriyetlere yol açtýðýný vurgulayan Baðcý, "Televizyon üzerinden alýnan cihazlar firmalarýn kendi cihazlarý deðil. En kalitesiz telefonu satýyorlar. Onun için yurttaþlar güvenilir ba-

DÝYARBAKIR Kasaplar ve Besiciler Odasý baþkanlýðý için seçim yapýldý.147 üyesi olan odada sabah 09.00'da baþlayan oy verme süreci akþam 17.00'da sona erdi. 147 üyenin 131 oy kullanýrken açýlan sandýkta oylarýn 68'sini alan Hacý Atlý baþkan seçildi. Baþkanlýða seçilen Hacý Atlý, üyelere hitaben yaptýðý konuþmasýnda katýlýmlarýndan dolayý tüm üyelere teþekkür etti. 2004 yýlýnda kasaplar ve besiciler odasýna kaydýný yaptýðýný hatýrlatan Hacý Atlý, 2010 yýlýnda kendisine baþkanlýk teklif edildiði ancak o dönemde hac temsilciliði de yaptýðý gerekçesiyle çok yoðun çalýþma içerisinde bulunduðunu belirterek þöyle dedi: "Bu nedenle baþkanlýk görevini layýkýyla yerine getiremeyeceðimi düþünerek baþkan adayý olmadým. 2014 Þubat ayýnda yapýlan genel kurula kasap, sakatatçý, derici, baðýrsakçý ve besici arkadaþlarýma hizmet edebileceðime inandýðým için kasaplar ve besiciler odasý baþkanlýðýna aday oldum Allah nasip ederse yapacaðýmýz hizmetleri siz deðerli arkadaþlarým göreceksiniz. Benim aday olmamým sebebi, size hizmet için Diyarbakýr'ýmýza ya-

11 Þubat 2014 Salý

yilerden alýþveriþ yapmalý. Alacaklarý telefonlarý önce bir görmeli dokunmalý ondan sonra almalý. Telefonlarýn iki türlüsü var. Birisi iyi kalite diðeri ise kötü kalitedir. Yani A kalitedir. Onlarýn gönderdikleri A kalitedir. Dokunmatiði hassas olan cep telefonlarý var bir de normal olanlarý var. Bunlar normal olanlarý gönderirler. O yüzden yurttaþlarýmýz bu gibi oyunlara gelmesinler. Paralarýna yazýk" dedi.

‘Tamiri yapýlmýyor’

TV'lerden satýlan cihazlarýn Çin malý olduðunu ve tamirinin mümkün olmadýðýný belirten Baðcý, "Bizim ayný zamanda teknik servisimiz var. Gün içersinde yaklaþýk 10-15 tane cihaz geliyor. Televizyondan aldýklarýný söylüyorlar. Televizyondan alýnan orijinal telefonlarla bir deðil. Sürekli sorun oluyor cihazda. Müþterinin de parasý çöpe gitmiþ oluyor. Bu telefonlar Çin'den geliyor zaten. Ýstanbul piyasasý bu iþi eline almýþ. Ýstanbul piyasasýndan televizyon aracýlýðý ile Türkiye'ye daðýtýlýyor.

Kasaplar Oda Baþkanlýða Hacý Atlý seçildi

kýþýr bir þekilde hijyenik kaliteli bir et yedirmektir. Biz bunu sözde deðil özde yapacaðýz. Hepiniz benim için çok deðerlisiniz bana göstermiþ olduðunuz güvenden dolayý sizlere çok teþekkür ederim

‘Sizlere hizmetkar olacaðýz’ Ustalýk belgesi olmayan kasap, sakatatçý ve tavukçu arkadaþlarýmýza ustalýk belgesi çýkarmak. Bildiði üzere odamýzda bulunan büro malzemeleri çok eksilmiþ ve daðýlmýþ durumda süratle odayý boyama ve büro malzemelerini yenilemek. Ýmkânlarýmýz el verirse odamýza bir adet ambulans temin edip esnaflarýmýzýn hizmetine sunmak. Kayýt dýþý yani odamýza bir adet ambulans temin edip esnafýmýzýn hizmetine sunmak. Odamýz 'da iþ

önlüðü, kasap malzemeleri, yeni sezonda kaliteli barsak gibi malzemeleri yerinde alarak esnaflarýmýza daha ucuza mal ederek sunmak, kasaplar ve besiciler odasý genel sekreteri Hacý Aziz Erkaçmaz arkadaþýmýzýn daha iyi hizmet edebilmesi için kendisine küçük bir aracýn acilen alýnmasý. Birliðimizle federasyonumuzla, tarým il müdürlüðümüzle iyi iliþkiler içinde olmak. KOSGEB' in daðýtacaðý faizsiz krediden tüm esnaf arkadaþlarýmýzýn yaralanmasý için elimizden gelen tüm imkanlarý kullanarak arkadaþlarýmýza krediyi kullandýrmak. Gerek Büyükþehir Belediyesi ve gerekse Ticaret Borsasý ile yönetim kurulu olarak diyaloða geçerek hayvan pazarýnýn sabah saat 06:00 'da açýlmasý için gerekli giriþimlerde

Yurttaþlardan TV'lerdeki reklamlara aldanmamalarýný isteyen Baðcý, "Yurttaþlara tavsiyem TV'lere aldanýp elektronik eþya almasýnlar. Bu ayný zamanda haksýz rekabettir. Yurttaþlarý aldatmaktýr. Birde TV'lerde telefonla beraber 100 TL'lik konuþma hediye edildiði söyleniyor. Ancak öyle bir þey yok. Tamamen tüketiciyi kandýrmaya yönelik bir yalan. Cihazla beraber gönderilen konuþma kartlarýnýn üzerindeki numaralarýn hepsi geçersiz. Zaten Türkiye'deki hiçbir operatöründe bu tür firmalarla böyle bir anlaþmasý bulunmuyor. Hükümetin bunlara müdahale etmesi gerekir. Sýnýrlama getirmesi gerekir. Halký korumasý, soydurmamasý gerekir. Devlet burada büyük vergi kaybý da yaþýyor" þeklinde konuþtu.

bulunacaðýz. Siz deðerli üyelerimiz bizi tercih ederseniz ben ve yönetim kurulundaki arkadaþlarýmla beraber tüm gücümüzle sizlere efendi deðil hizmetkar olacaðýz. Baþkanýmýz Salih Güden arkadaþýmýzýn bu kadar yaptýklarý çalýþmalardan dolayý kendisine teþekkür ederiz. Tüm üye arkadaþlarýmýza ve misafirlerimize genel kurumuza katýldýklarý için teþekkür eder saygýlarýmý sunarým. Her iki tarafa hayýrlý olmasýný cenabý haktan niyaz ederim."

‘Demokratik bir seçim oldu’ Baþkan adaylarýndan Salih Güden ise amaçlarýnýn seçimin demokratik bir ortamda geçmesi olduðunu belirterek, "Nitekim öyle oldu. Diyarbakýr Kasaplar ve Besiciler Odasý esnafýna daha iyi bir hizmet vermesi ve Diyarbakýr'daki tüketicilerine saðlýklý hijyenik bir ortamda et yedirmektir. Sonuçta odamýzda kaybeden yoktur herkes kazanmaktadýr. Üyelerimiz arasýnda kýrgýnlýk dargýnlýk olmaz amaç hizmettir hepimizin ortak kararý ve amacý Diyarbakýr'ýmýza en iyi þekilde hizmet vermektir" diye konuþtu. (Haber merkezi)


$ €

ekonomi

DOLAR: 2.2220 EURO: 3.0291 ALTIN: 91,341 ÝMKB: 64.048,07

13 11 Þubat 2014 Salý

Sanayi üretimi yüzde 3,4 arttý Tarýk OTHAN

‘Asgari ücret en az bin 250 TL olmalý’ Asgari ücretin ve emekli maaþlarýnýn açlýk ve yoksulluk sýnýrýnýn altýnda olduðunu belirten DÝSK Çukurova Bölge Temsilcisi Kemal Aslan, asgari ücretin en az bin 250 TL olmasý gerektiðini belirtti TÜRKÝYE'de 16 milyon ücretli çalýþanýn yüzde 44'ü asgari ücretle çalýþýyor. Asgari ücret 2014 yýlýnýn ilk 6 ayý için yüzde 5, ikinci 6 ayý içinse yüzde 6 oranýnda arttýrýlmýþtý. Buna göre, 2014 yýlýnda asgari ücret ilk 6 ay net 846 TL, ikinci 6 ay için ise net 891 TL oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu'na göre, açlýk sýnýrý 1000 TL'nin üzerinde yoksulluk sýnýrý ise 3 bin TL'nin üzerinde. Özellikle su, elektrik, gýda ürünleri, ulaþým, ev kiralarý, giyim baþta olmak üzere bir çok alanda yapýlan zamlar bu oranýn ne kadar az olduðunu gösteriyor. Yine dolara endeksli ürünlerin zam oranlarýnýn sürekli artmasý da yaþam koþullarýnýn asgari ücretle çalýþan milyonlarca insanýn yaþadýðý sýkýntýlarý ortaya koyuyor. Asgari ücretle çalýþanlar bir türlü ay sonunu getiremezken, hepsinin kullandýðý ortak cümle, "Aldýðý-

mýz maaþlar ev kirasý, elektrik ve su parasýna ancak yetiyor" þeklinde. Konuyla ilgili DÝSK Çukurova Bölge Temsilcisi Kemal Aslan, deðerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretliler açlýk sýnýrýnda bile deðil Asgari ücretin açlýk ve yoksulluk sýnýrýnýn altýnda seyretmeye devam ettiðini söyleyen Aslan, asgari ücrete yapýlan zam ile enflasyona yapýlan zam arasýnda uçurumlar kadar farkýn olduðunu anlattý. Aslan, "Bu gün asgari ücret ortada iken, açlýk sýnýrý bin 250 TL, yoksulluk sýnýrý 3 bin 200 TL. Emeklilerin ve asgari ücretlilerin maaþlarý açlýk ve yoksulluk sýnýrýnýn altýnda. Asgari ücretin en az bin 250 TL olmasý gerekli" dedi. Asgari ücretin bu ülkede en az açlýk sýnýrýnýn üstünde olmasý gerektiðini kaydeden Aslan, "Ama maalesef ev kirasý, elekt-

Ýþsizlik ödeneðine baþvuru yüzde 25 arttý DÝYARBAKIR - ÝÞKUR verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de Mart 2002'den bu yana uygulanan Ýþsizlik Sigortasý Fonu'na 2013'te baþvuran kiþi sayýsý 2012'ye göre yüzde 25 artarak 762 bin 913'e ulaþtý. Fondan ödenek alabilecek þartlarý saðlayan çalýþan sayýsý Aralýk 2013'te 35 bin 124, geçen yýl ödeneði hak eden kiþi sayýsý ise önceki yýla oranla yüzde 3 artýþla 375 bin 518 kiþi olarak gerçekleþti. Fon kapsamýnda, geçen yýlýn Aralýk ayýnda 234 bin 345 kiþiye 116

rik, su ve benzeri kullanýlan ihtiyaçlara gelen zamlar hat safhaya ulaþtý. Düþük maaþlarla geçinmek gittikçe zorlaþýyor. Ýþçi, ailesiyle tüm gelirini beslenmeye ayýrdýðýnda bugünkü asgari ücret, asgari gýda ihtiyacýný karþýlamada bile güçlükle karþýlaþýyor. Barýnma, ýsýnma, eðitim ve saðlýk gibi tüm ihtiyaçlarýn karþýlandýðý insan onuruna yakýþan bir ücret, bugünkü asgari ücretin 4 katýndan bile fazladýr" dedi.

‘Ýnsanca geçinebileceðimiz bir ücret istiyoruz’ Asgari ücretle geçinen yurttaþlar ise, iktidarýn çay kaþýðý ile verdiðini ancak kepçe ile geri aldýðýna dikkat çekti. Yurttaþlar, "Bizler asgari ücretle bir türlü ay sonunu getiremiyoruz. Elektrik, su, ev kirasý, tüp ve gýda masraflarý bir araya geldiðinde maaþýmýz kalmýyor. Giyim ve ulaþým ve diðer ihtiyaçlarýmýzý saymýyoruz bile. Ancak bunu gören yok. Bizler asgari ücretin insanca geçinebileceðimiz bir maaþ olmasýný istiyoruz" diye konuþtular. (DÝHA)

milyon 214 bin lira ödeme yapýlýrken, 2013'te yapýlan toplam ödeme 1 milyar 272 milyon 487 bin lirayý buldu. Böylece 2012'de 966 milyon 186 bin liralýk ödeme miktarýnda 2013'te yüzde 31,70'lik artýþ yaþandý. Sigortalý iþsizlerin, hizmet akdinin sona erdiði tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde ÝÞKUR birimlerine veya elektronik ortamda baþvurulduðunda en az 600 gün çalýþmýþ sigortalýlar 180, 900 gün çalýþmýþ sigortalýlar 240 ve bin 80 gün çalýþmýþ sigortalýlar 300 gün süreyle iþsizlik sigortasý hizmetlerinden yararlanabiliyor. (AA)

DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, 2013 yýlý Aralýk ayý sanayi üretim endeksi sonuçlarýný açýkladý. Açýklanan sonuçlara göre, takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi bir önceki yýlýn ortalamasýna göre yüzde 3,4 arttý. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yýllý) incelendiðinde, 2013 yýlý yýllýk ortalamasý önceki yýlýn ortalamasýna göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektöründe yüzde 3,4 azalýrken, imalat sanayi sektöründe yüzde 4,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektöründe ise yüzde 0,2 artýþ görüldü. Geçen Aralýk ayýnda takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 7,1 yükseldi. Aralýk ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksinde yüzde 3,7, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 7,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksinde yüzde 6,5 artýþ yaþandý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi ise Aralýkta bir önceki aya göre deðiþmedi. 2013 yýlý Aralýk ayýnda bir önceki aya göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi yüzde 2,9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksi yüzde 2,8 arttý. Ýmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 0,6 azaldý. Geçen yýlýn 4. çeyreðinde mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretiminde de artýþ görüldü. Endeks söz konusu dönemde bir önceki çeyreðe göre yüzde 1,3 arttý. 2013 yýlý son çeyrekte bir önceki çeyreðe göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi yüzde 2,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksi ise yüzde 1,3 yükseldi. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi ise bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre yüzde 4,1 arttý. Geçen yýlýn aralýk ayýnda mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ ana sanayi gruplarýnda en yüksek artýþ yüzde 2,7 ile enerjide gerçekleþti. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ imalat sanayinde en yüksek artýþ yüzde 29,5 ile ulaþým araçlarýnýn imalatýnda, en yüksek düþüþ ise yüzde 11,5 ile bilgisayarlarýn, elektronik ve optik ürünlerin imalatýnda görüldü.


14

HABER

11 Þubat 2014 Salý

R.C. davasýnda müebbet kattan atarým" dedi.

Sanýk amcalar olayý kabul etmedi

Eþcinsel olduðu iddiasýyla babasý ve iki amcasý tarafýndan öldürülen 17 yaþýndaki R.Ç. davasýnda, R.Ç'nin yakýnlarý ile LGBTÝ bireyler arasýnda kavga çýktý. LGBTÝ üyeleri adliyeden otobüsle polis eþliðinde çýkarýldý. Kararýný açýklayan mahkeme heyeti, R.Ç'nin babasý Metin Çiçek'e aðýrlaþtýrýlmýþ, amcalarý Þeyhmus ve Mehmet Alican Çiçek'e ise müebbet hapis cezasý verdi DÝYARBAKIR - Kayapýnar ilçesinde 2012 yýlý Temmuz ayýnda eþcinsel olduðu için babasý ve iki amcasý tarafýndan öldürüldüðü belirtilen R.Ç. davasýnýn karar duruþmasý Diyarbakýr 3. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruþmada, tutuklu sanýklar baba Metin Çiçek ile R.Ç'nin amcalarý Þeyhmus Çiçek ve Mehmet Alican Çiçek ve müdafi avukatlarý hazýr bulundu. Duruþma öncesi adliye koridorunda, çevik kuvvet polisi R.Ç'nin yakýnlarý ile LGBTÝ üyeleri arasýnda güvenlik kordonu oluþturdu. Daha sonra mahkemenin baþlamasý ile önce R.Ç'nin yakýnlarý duruþma salonuna alýndý. Daha sonra ise LGBTÝ bireyler salona alýndý. Duruþma salonunda çok sayýda çevik kuvvet polisi de R.Ç'nin yakýnlarý ile LGBTÝ bireyler arasýna oturtuldu. Duruþmaya ayrýca BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi ve çok sayýda kurum temsilcisi katýldý.

LGBTÝ bireylerden mahkemeye dilekçe Duruþmada; Spot, Ekin Ceren Kadýn Derneði avukatlarý, Lambda Ýstanbul LGBTÝ Kadýn ve Erkekler Arasý Dayanýþma Derneði avukatlarý ve Diyarbakýr Barosu Kadýn Merkezi avukatlarý ve CHP Ýstanbul Milletvekili Mahmut Tanal davaya müdahil olmak için mahkeme heyetine dilekçe sundu. Bu sýrada çok sayýda LGBT birey de davada taraf olmak amacýyla mahkeme heyetine hazýrladýklarý dilekçeleri sundu. Davaya müdahil olmak isteyen Lambda Ýstanbul LGBTÝ Kadýn ve Erkekler Arasý Dayanýþma Derneði avukatlarýndan Fýrat Söyle, "R.Ç. davasý sýradan bir cinayet davasý deðildir. Maktul cinsel yönelimlerinden dolayý öldürülmüþtür. R.Ç. eþcinsel bir erkekti. Bu arkadaþýmýzýn öldürülmesinden dolayý biz de ýzdýrap çekiyoruz. Bu nedenle mü-

dahillik talebimiz kabul edilmeli, aksi halde vereceðiniz karar adil olmayacak. R.Ç'nin cinsel yönelimlerinden dolayý bu sanýklar tarafýndan öldürüldüðü açýktýr. Davaya müdahil olmak istiyoruz" dedi. Ardýndan söz alan Ekin Ceren Kadýn Derneði avukatlarýndan Elif Tirenç Ýpek Ulaþ, R.Ç'nin öldürülmesinin nedeninin cinsel yönelimden kaynaklý olduðunu belirtti.

‘Davaya katýlma talebi olanlar art ve kötü niyetli’ Spot, LGBT, Ceren Kadýn Derneði ve CHP'li Mahmut Tanal'ýn müdahillik taleplerine iliþkin mahkeme heyeti savcýdan görüþ istedi. Görüþünü bildiren Cumhuriyet savcýsý, Milletvekili Tanal ve söz konusu derneklerin suçtan doðrudan zarar görmediði gerekçesiyle taleplerinin reddine karar verilmesi yönünde görüþ bildirdi. Mahkeme heyetinin söz verdiði sanýk Metin Çiçek'in avukatý Welat Alan, LGBTÝ ve diðer derneklerin duruþmaya katýlma nedenlerinin art niyetli olduðunu iddia ederek, "CHP'li vekil ailenin maðduriyeti ile uðraþacaðýna burayý karýþtýrmaya geliyor. Bunlar aileyi aþaðýlýyor ve art niyetliler. Duruþmadan çýkarýlmalarýný istiyoruz" dedi.

Duruþmada kavga Ardýndan mahkeme heyeti, müdahillik taleplerine iliþkin duruþmaya ara verdi. Bu sýrada R.Ç'nin erkek kardeþinin salondan çýktýðý esnada LGBTÝ bireylere ve avukatlara küfür etmesi ile birlikte duruþma salonunda kavga çýktý. Ýzleyici sýralarýnda bulunan R.Ç'nin yakýnlarý LGBTÝ bireylere saldýrýrken, sanýklarýn da sürekli küfür etmesi dikkat çekti. Polisin müdahalesi sonucunda LGBTÝ bireyler ile R.Ç'nin yakýnlarý duruþma salonundan çýkarýlýrken, sanýklar da askerler tarafýndan zorla duruþma salonundan çýkarýldý. Ýzleyicilerin koridora çýkarýlmasý

sonucunda bu defa kavga koridorda devam etti. Bu esnada polisler, R.Ç'nin yakýnlarýný adliyenin dýþýna çýkarýrken, LGBTÝ bireyle ise koridorda "güvenlik" çemberine aldý. R.Ç'nin yakýnlarýnýn dýþarý çýkarýlmasý sonucunda, bu defa dýþarýda bekleyen basýn mensuplarýna saldýrý gerçekleþti. R.Ç'nin yakýnlarýnýn bazý basýn mensuplarýný da tehdit ettiði görüldü. "Güvenlik" çemberine alýnan LGBTÝ bireyle de Büyükþehir Belediyesi'nden tahsis edilen bir araçla polis kordonu içerisinde adliyenin arka kapýsýndan BDP Ýl binasýna götürüldü.

Duruþma tekrar baþladý Olaylarýn adliye içerisinde son bulmasýnýn ardýndan mahkeme heyeti, duruþmayý tekrardan baþlattý. Bu defa duruþmaya avukatlar haricinde kimse alýnmazken, derneklerin davaya müdahillik talebi mahkeme heyeti tarafýndan reddedildi. Mahkeme heyeti ardýndan esas hakkýndaki mütalaasýný vermek üzere Cumhuriyet Savcýsý'na söz verdi. Savcý, sanýklarýn eylem birliði içerinde cinayeti iþlediðini belirterek, "aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis" cezasý ile cezalandýrýlmalarýný istedi.

‘Eþim ceza alýrsa intihar ederim’ Duruþmada savcýlýðýn esas hakkýndaki mütalaasýna karþý ilk söz hakký verilen R.Ç'nin annesi G.Ç, karakolda verdiði ifadelerin hiç birini hatýrlamadýðýný belirterek, "Bu olaydan dolayý vicdan azabý çekiyorum. Tek kurþunla 3 kiþi birini öldüremez. Oðlumun ölüm haberi geldiðinde yýkýldým. Olaydan sonra bana bir þeyler imzalattýlar, çünkü psikolojim iyi deðildi. Bu olay bir kazadýr. Sanýklardan þikayetçi deðilim. Mahkeme baþkaný olarak deðil, bir baba olarak karar verin. Bu çocuklarý yetim býrakmayýn. Olayda gizli tanýklýk yapmadým. Eþim ve diðer sanýklar ceza alýrsa kendimi 4.

Mahkeme heyetinin söz verdiði maktul R.Ç'nin kardeþleri ise, "Babamý mahkemenizden geri istiyorum. Hiç kimseden þikayetçi deðiliz" þeklinde ifade verdi. Taleplerin ardýndan mahkeme heyeti, sanýklara söz verdi. Söz alan sanýk Þeyhmus Çiçek, "Aðabeyim olayý yaptýðýný söyledi. Benim bu olayla alakam yok. Suçlamalarý kabul etmiyorum, beraatýmý istiyorum" dedi. Daha sonra söz alan sanýk Mehmet Alican Çiçek, "Ben yeðenimi hep korudum. Olayla ilgim yok. Yeðenimi öldürmek isteseydim, öldürüp denize atardým ve kimse bulamazdý. Bu olay nedeniyle cezaevinde saðlýðým bozuldu. Bunun hesabýný kim verecek" diye konuþtu.

Babadan itiraf Ardýndan konuþan ve itiraflarda bulunan maktul R.Ç'nin babasý Metin Çiçek, þunlarý söyledi: "Oðlum olaydan öncede birkaç defa kaçtý, ancak ben her defasýnda gidip eve getirdim. Çocuðumu psikologa götürecektim, onu tedavi ettirecektim. Oðlum son günlerde saldýrgan ve agresif olmuþtu. Olay günü tartýþtýk, bana saldýrdý. Boðuþma esnasýnda dipçikle kafasýna vurdum, o an silah ateþ aldý ve oðlum birden yere yýðýldý. Olayý kesinlikle planlayarak yapmadýk. 3 defa kalp krizi geçirdim. Oðlumun böyle olduðunu bilseydim, alýp doktora götürürdüm. Olay kaza ile oldu. Bir baba öz evladýna yapmaz. Ben baþýndan beri olayý tüm gerçekliði ile anlatacaktým, ancak avukatlar gerçekleri söylememe izin vermediler. Gerçekleri söyleseydim eþim beni boþardý, ayrýca kýzýmýn düðünü vardý ondan söyleyemedim." Savcýnýn esas hakkýndaki mütalaasýna katýlmadýklarýný belirten Avukat Sidar Demiroðlu ise, "R.Ç, 4. sýnýftan bu yana okulda kýzlar tuvaletini kullanýyordu. Bu durumu aile tarafýndan biliniyordu, aile öldürmek isteseydi daha öncede öldürürdü. R.Ç. aile meclisi kararý ile öldürülmedi. Müvekkilimin beraatýný istiyorum" dedi. Mahkeme heyetinin son söz verdiði sanýklar, olayý planlayarak yapmadýklarýný, suçsuz olduklarýný belirterek, tahliyelerini istedi. Duruþmaya kýsa bir ara verdikten sonra kararýný açýklayan mahkeme heyeti, baba Metin Çetin'e "üstsoy ve altsoydan birine karþý kasten öldürme" suçundan aðýrlaþtýrýlmýþ, amcalar Þeyhmus Çiçek ve Mehmet Alican Çiçek'e ise "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasý verdi. DÝHA


11 Þubat 2014 Salý

15

SPOR

‘Biran önce toparlanmalýyýz’ Mutlak galibiyet parolasý ile hazýrlandýðý Ankaragücü karþýlaþmasýnda 1-1 berabere kalan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, “Böyle kolay puan kayýplarý yaþamak bize yakýþmýyor. Biran önce toparlanmalýyýz” dedi

Yolspor’da bir puan sevinci DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takýmlarýndan Yolspor, Mardinspor deplasmanýnda elde ettiði 1 puanýn sevincini yaþýyor. Yolspor Teknik Direktörü Ýbrahim Tungaç, Mardinspor karþýnda son haftalardaki çýkýþlarýný devam ettirdiklerini söyledi. Tungaç, "Mardinspor'dan 1 puan almak biz sevindirdi ama istediðimiz galibiyeti alamadýðýmýz için üzgünüz. Bu deplasman maçýndan çýkardýðýmýz sonuçla, ikinci yarýda yaptýðýmýz 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ligin üst sýralarýna yükseliþimizi sürdürdük. Çok iyi mücadele ederek istediðim herþeyi Mardinspor maçýnda sahada yapan futbolcularýmý özellikle kutluyorum" dedi.

Hýdýr Akbaþ’ýn görevine son verildi 41 puanla ligin zirvesinde yer alan ve Arsinspor ile önceki gün deplasmanda 1-1 berabere kalan Diyarbakýrspor AÞ’de, Kulüp Baþkaný Fevzi Ýlhanlý’nýn isteðiyle teknik direktör Hýdýr Akbaþ’ýn görevine son verildiði açýklandý

DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Ankaragücü ile sahasýnda 1-1 berabere kalmanýn üzüntüsünü yaþýyor. Kulüp Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, önde götürdükleri maçta Ankaragücü'ne puan kaptýrdýklarýný söyledi. Galibiyet özlemine son vermek için çýktýklarý maçta 1 puana razý olduklarýný belirten Doðrul, þunlarý söyledi: "Büyük çekiþmeye sahne olan karþýlaþmaya iyi baþlayarak, 1-0 öne geçtik. Attýðýmýz golden sonra yakaladýðýmýz birçok pozisyon oldu ama sonuca gidemedik. Ýlk yarýyý önde tamamladýk. Ancak ikinci yarýda skoru korumak ve hücumda istediðimizi yapamamýz bize pahalýya mal oldu. Ankaragücü bu fýrsattan iyi yararlanarak maça dengeyi getirdi ve maç 1-1 berabere sonuçlandý. Yani kazanmamýz gerek maçtan 1 puan aldýk. Üzücü bir sonuç oldu. Bizi destekleyen taraftarlara galibiyet hediye edemedik. Böyle kolay puan kayýplarý yaþamak bize yakýþmýyor. Biran önce toparlanmalýyýz." (AA)

‘Çýkýþýmýz devam edecek’ Galibiyet özlemine deplasmanda Muþ Ovasýspor deplasmanýnda son vermenin mutluluðunu yaþayan Erganispor’un Teknik Direktörü Süleyman Arpa, “Ýnþallah çýkýþýmýz bundan sonraki maçlarda da devam eder” dedi DÝYARBAKIR- Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takýmlarýndan Erganispor, galibiyet özlemine Muþ Ovasýspor deplasmanýnda son vermenin mutluluðunu yaþýyor. Erganispor Teknik Direktörü Süleyman Arpa, 7 hafta sonra 3 puanla tanýþtýklarýný söyledi. Ligin 10. haftasýnda sahala-

rýnda yaptýklarý Batman Gercüþ Baðlarspor maçýndan sonra uzun süre galibiyet alamadýklarýný belirten Arpa, þöyle konuþtu: "Çok zor günler geçirdik. Uzun süre galip gelemeyerek ligin alt sýralarýna kadar geriledik. En son evimizde Batman Gercüþ Baðlarspor'u yenmiþtik. O maçtan tam 7 hafta sonra 3 puanla tanýþtýk. Bu galibiyetle hem rahat bir nefes aldýk hem de ligin üst sýralarý için umutlarý-

DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýrspor AÞ'de, teknik direktör Hýdýr Akbaþ'ýn görevine son verildi. 41 puanla ligin zirvesinde yer alan ve Arsinspor ile önceki gün deplasmanda 1-1 berabere kalan Diyarbakýrspor AÞ'de, Kulüp Baþkaný Fevzi Ýlhanlý'nýn isteðiyle teknik direktör Hýdýr Akbaþ'ýn görevine son verildiði açýklandý. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Yaþanan bazý anlaþmazlýklardan dolayý teknik direktörümüz Hýdýr Akbaþ ile yollarýmýzý ayrýma kararý aldýk. Hýdýr Akbaþ'a kulübümüze yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür ediyor ve bundan sonraki futbol yaþantýsýna baþarýlar diliyoruz." (AA)

mýzý artýrdýk." Muþ Ovasýspor karþýsýnda 3 puaný zorlanarak aldýklarýný belirten Arpa, sözlerini þöyle tamamladý: "Kolay bir maç olmadý. Zaten bu deplasman maçýnýn zor olacaðýný biliyorduk. Çünkü yaptýðýmýz maç iki takým için de önemliydi. Ama sonunda kazanan taraf biz olduk. Bu nedenle çok mutluyuz. Ýnþallah çýkýþýmýz bundan sonraki maçlarda da devam eder." (AA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

11 ÞUBAT 2014 SALI Yýl: 7 - Sayý : 2189 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Apartmaný paketlediler

Minik Sanatçýlardan Canlý Performans DÝCLE Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü tarafýndan küçük çocuklara yönelik sanat etkinliði düzenlendi. Saðlýk Kültür Spor (SKS) Daire Baþkanlýðý Güzel Sanatlar Atölyesi'nde ücretsiz olarak düzenlenen etkinliðe öðrenciler, aileleri ile birlikte katýldý. Canlý performans þeklinde düzenlenen etkinlikte öðrenciler 5 metrelik resim kâðýtlarýna çeþitli tekniklerle uygulamalar yaptý. Müzik eþliðinde hem eðlenen hem de resim çizen minikler ortak çalýþmanýn mutluluðu-

C

M

Y

K

nun farkýna vardý. Etkinlik eðitmeni Güzel Sanatlar Uzmaný Fatma Altýn, gerçekleþtirdikleri canlý performansla öðrenci ve ailelerin keyifli anlar yaþamasýný saðladýklarýný belirterek, etkinliðin amacýný þöyle ifade etti: "Etkinliðimizin genel amacý minik katýlýmcýlarýn modern ve güncel sanatla tanýþmasýna katkýda bulunmak, yardýmlaþma, ekip ruhu ve özgüvenle çalýþmalar ortaya koyma becerilerini geliþmesini saðlamak." (Haber Merkezi/DÝYARBAKIR)

MUÞ'ta Haþim Arme isimli vatandaþ, soðuktan korunmak ve yakacaktan tasarruf etmek amacýyla 4 katlý apartmanýn büyük bir bölümünü naylonla kapattýklarýný söyledi. Hava sýcaklýðýnýn eksi 25 dereceye düþtüðü Muþ'ta apartmanlarýnýn sývasý ve ýsý yalýtýmý olmadýðý için evlerinin çok soðuk olduðunu belirten Arme, bunun için böyle bir yönteme baþvurduklarýný kaydetti. Arme, ailecek bu apartmanda oturduklarýný belirterek "Bizden baþka üç aile daha burada oturuyor. Evlerimizi ýsýtamayýnca apartmaný naylonla kapladýk" dedi. (ÝHA)

Diyarbakır yenigün gazetesi  
Diyarbakır yenigün gazetesi  
Advertisement