Page 1

Oy birliði ile yine red... TUTUKLU vekiller Gülser Yýldýrým ve Ýbrahim Ayhan'ýn avukatlarýnýn itirazýný deðerlendiren, Diyarbakýr 5'inci ve 6'ýncý Aðýr Ceza Mahkemesi, oy birliði ile 2 milletvekilinin tahliye taleplerini reddetti. 9’da

Ertürk ‘Görüþmeler olumlu geçiyor’ hakim ÝMRALI Adasý'nda ilk yaptýðý görüþmekarþýsýna kez lerin ayrýntýlarýný akyeðen Dilek çýkýyor 14’te taran Öcalan, Abdullah Öcalan'ýn, “Devlet heyeti ile görüþmelerimiz olumlu geçiyor” dediðini söyledi. 6’da

25 ARALIK 2013 ÇARÞAMBA FÝYATI: 25 KRÞ.

Kocaköy Ýlçesi’nde ‘usülsüzlük’ tepkisi 12’de

Ýl Özel Ýdare’de neler oluyor..? DÝYARBAKIR Ýl Özel Ýdaresi'nde ortaya çýkan "vurgun" çarkýnýn diðer halkalarý da bir bir görünür oluyor. Usülsüzlükle kurulan çýkar aðýnýn bu kez öðrenci taþýmacýlýðý ve muhtelif mal alýmýndaki yönü ortaya çýktý. Yazý dizisi 10-11’de

BDP, kadýn adaylarý açýkladý BDP

, 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleþtirilecek olan yerel seçimlere iliþkin tüm il, ilçe ve beldelerde göstereceði kadýn belediye baþkan adaylarýný Diyarbakýr'da düzenlediði toplantýyla açýkladý. BDP'Nin Diyarbakýrt Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Gültan Kýþanak oldu. 7’de

www.diyarbakiryenigun.com

Diyarbakýr’da 5 kiþi sobadan zehirlendi 3’te

Kaçak avlanmayla mücadele... GÜNDEM 05

Þiddet maðduru saðlýkçýlar uyardý:

… Z I R I K A R I B iS

Kürtçe derse yoðun ilgi DÝYARBAKIR'ýn Baðlar Ýlçe Belediye Baþkanlýðý tarafýndan yürütülen eðitim destek evlerine bu yýl yaklaþýk 3 bin öðrenci baþvurdu. 2013 yýlý içerisinde eðitim destek evlerinde raðbet gören dersler arasýnda en çok Kürtçe yer alýrken, ekoloji dersi ise öðrencilerin en fazla üzerinde tartýþtýðý ders oldu. 4’te

En çok erkekler

KAZA GEÇÝRDÝ TUÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nün "Ýþ Kazalarý ve Ýþe Baðlý Saðlýk Problemleri Araþtýrma Sonuçlarý" verilerine göre, Türkiye genelinde son 12 ay içinde istihdam edilenlerden yüzde 2,3'ü bir iþ kazasý geçirdi. Toplam iþ kazasý geçirenlerin yüzde 81,6'sýný erkekler oluþturdu. EKONOMÝ 13 3’te

Cemaatin bölgedeki tercihi BDP olabilir Mesut FÝÐANÇÝÇEK C

M

Y

K

Þiddet her alanda artýyor... DÝYARBAKIR Dicle Üniversitesi Hastaneleri Göðüs Hastalýklarý kliniðinde yatmakta olan hastayý tedavi etmeye çalýþan bir doktor ve yanýndaki personelin hasta yakýnlarý tarafýndan darp edildiði iddia edildi. Saldýrýya iliþkin basýn açýklamasý yapan saðlýkçýlar, þiddetin her Lokman alanda hýzla arttýðýna Aydoðan’ýn dikkat çekti. Toplumsal haberi þiddetin artýþýna paralel olarak ne yazýk ki saðlýk çalýþanlarý ve hekimlerin de son yýllarda þiddetle karþý karþýya kaldýðýný belirten saðlýkçýlar, bundan sonra saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet uygulanmasý halinde iþ býrakacaklarýný vurguladý. 8’de

Bugün ýsýnma problemi

KALMAYACAK

DÝYARBAKIR Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde yaþanan ýsýnma sorununa iliþkin açýklamalarda bulunan DKHB Genel Sekreteri Doç. Dr. Ýbrahim Uygun, "Yarýn (bugün) sabah itibariyle tüm arýzalar giderilmiþ olacak ve hastanemizde ýsýnmayla ilgili bir problemimiz kalmayacak" dedi. GÜNCEL 03


2

SAÐLIK

25 Aralýk 2013 Çarþamba

Astým ataklarýna dikkat!

DÝYARBAKIR - Memorial Diyarbakýr Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü'nden Uz. Dr. Ayhan Çeri, çocukluk dönemindeki astým hakkýnda açýklamalarda bulundu. Astým ataklarýnýn þiddetinin ve süresinin her çocuða göre deðiþkenlik gösterdiðini belirten Uz. Dr. Çeri, ataklarýn kontrol edileme-

diði durumlarda, çocuðun yaþamýný tehdit edici boyuta gelebildiðini söyledi. Uz. Dr. Çeri, "Bu nedenle astýma ne kadar erken dönemde müdahale edilirse tabloyu kontrol etmek ve olasý komplikasyonlarýn önüne geçmek o derece kolay olur. Ataklarýn öncüsü olabilecek bulgular hakkýnda bilgi sahibi olmak ve bunlardan bir ya da birkaçý ortaya çýktýðýnda vakit geçirmeden bir çocuk doktoruna danýþmakta yarar vardýr. Astým ataklarý ve þiddeti çocuktan çocuða farklýlýk gösterir. Özellikle gece artýþ gösteren öksürük ataklarý, sürekli boðazý temizleme ihtiyacý, hýzlý nefes alma ihtiyacý ya da nefes alýþlardaki düzensizlik, aþýrý yorgunluk, normal günlük aktiviteleri yerine getirirken nefes almada zorluk, göðüste sýkýntý hissi, hýþýltýlý solunum önemli etkenlerdir" dedi.

Astým ataklarýnda artýþ Genellikle çocuklarýn

havayollarýnda oluþan ödem sonucunda ortaya çýkan kaygan sývýnýn, havayollarýnýn daralmasýna yol açan önemli bir neden olduðunu aktaran Uz. Dr. Çeri, "Astým tablosunun hafif olduðu durumlarda çocuk günlük hayatýnda herhangi bir sýkýntý yaþamadan normal bir þekilde devam eder. Ancak aþýrý egzersiz, toz, yoðun kirli hava, sigara dumaný gibi durumlar astým ataklarýný tetikler ve çocuðun yaþam kalitesini olumsuz etkiler. Ayrýca kýþ aylarýnda soðuk havanýn etkisiyle astým ataklarý artýþ göstermektedir. Bu nedenle özellikle astýmý olan çocuklarýn soðuktan korunmasý çok önemlidir" diye konuþtu.

‘Çocuk bilinçlendirilmeli’ Çocuðu hastalýðýný tetikleyebilecek çevresel etmenler konusunda bilinçlendirin ve bu etmenlerden uzak durmasýný öðütleyin" diyen Çeri þunlarý söyledi; "Örneðin, sigara duma-

Kabuklu yemiþ alerji riskini azaltýyor Çocukluk dönemindeki astým hakkýnda bilgi veren Memorial Diyarbakýr Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü'nden Uz. Dr. Ayhan Çeri, astým ataklarýnýn þiddetinin ve süresinin her çocuða göre deðiþkenlik gösterdiðini söyledi

Gebeyken kabuklu yemiþ yiyen kadýnlarýn bebeklerinde bu besinlere karþý alerji riskinin azalabileceði belirlendi DÝYARBAKIR - ABD'deki Dana-Faber Çocuk Kanserleri Araþtýrma Enstitüsü'nden bilim insanlarý, 8000'den fazla çocuðun ve annenin saðlýk durumu ile beslenme biçimini inceledi. Gebeyken ceviz, badem, Antep fýstýðý, yer fýstýðý, fýndýk gibi besinleri yiyen kadýnlarýn çocuklarýnda bu besinlere alerji riskinin üçte bir oranýnda az olduðu görüldü. Bilim insanlarý, anne karnýndayken ya da erken dönemde bazý yiyeceklere "maruz kalmanýn" bebekte doðal tolerans saðlayabileceðini belirtti. Daha önce yapýlan araþtýr-

malarýn, gebelikte kabuklu yemiþ yemenin çocuklara herhangi bir fayda ya da zarar saðlamadýðýný saptadýðýný hatýrlatan bilim insanlarý, araþtýrma sonuçlarýnýn genel kanýya uygun olarak kadýnlarýn gebelikte aþýrýya kaçmadan kabuklu yemiþ tüketebileceðini gösterdiðine dikkati çekti. Bilim insanlarý ayrýca, kabuklu yemiþlere alerjisi bulunan kadýnlarýn bu besinlerden kaçýnmasý gerektiðini de vurguladý. Araþtýrmanýn sonuçlarý "JAMA Pediatrics" dergisinde yayýmlandý. (AA)

nýndan uzak durmak, soðuk havalarda egzersizden kaçýnmak gibi. Çocuðun hastalýðý tümü ile kontrol altýnda olsa bile onun gerekli ilaçlarý doktorunuzun önerileri doðrultusunda düzenli olarak kullandýðýndan emin olun. Olasý bir atak durumunda müdahalenin gecikmemesi amacý ile çocuðun kullanacaðý gerekli ilaçlarý ve aparatlarýn elinizin altýnda bulunduðundan emin olun. Astým tanýsýný konulmuþ çocuklarýn ailelerinin, bunun uzun süreli bir hastalýk olduðunu, çocuðun günlük yaþamýnda hastalýðýn alevlenmesini engelleyecek bazý önlemler alýnmasý gerektiðini ve ilaçlarýný doktorun önerisi doðrultusunda düzenli olarak kullanmasýnýn önemini bilmelidir. Aileler gerekli bilince sahip olduklarýnda bazý özel durumlar ve vakalar hariç çocuk, günlük hayatýna herhangi ciddi bir sorun yaþamadan devam edecektir." (ÝHA)

Sakýz çiðnemek baþ aðrýsý yapýyor DÝYARBAKIR - Sakýz çiðneminin gençlerde baþ aðrýlarý ve migrene yol açabileceði belirlendi. Ýsrail'deki Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Nathan Watemberg ve ekibi, sakýz çiðnemenin etkilerini tespit edebilmek için bir araþtýrma yaptý. Araþtýrmaya kronik baþ aðrýlarý olan ve günde 1-6 saat sakýz çiðneyen gençler katýldý. Bilim adamlarý, gençlerden 1 ay boyunca sakýz çiðnememesini istedi. Sakýz çiðnemeyi bir süre býrakanlarýn baþ aðrýlarýnýn tamamen kaybolduðu, bazýlarýnýnkinin ise sýklýðý ve þiddetinin azaldýðý görüldü. Tekrar sakýz çiðnemeye baþlayan katýlýmcýlarýn kýsa süre sonra baþ aðrýlarý geri döndü. Watemberg, sakýz çiðnerken alt çene ekleminin fazla çalýþmasý ve yorulmasýnýn baþ aðrýlarýna yol açabileceðini belirtti. Bilim adamý, kronik baþ aðrýlarý çeken gençlere sakýz çiðnememe önerisinde bulundu. Araþtýrmanýn sonuçlarý, "Pediatric Neurology" dergisinde yayýmlandý. (AA)


Mesut FÝÐANÇÝÇEK

Cemaatin bölgedeki tercihi BDP olabilir

bilgi@diyarbakiryenigun.com

3

GÜNCEL

25 Aralýk 2013 Çarþamba

Hükümetin dershaneleri kapatma kararýnýn ardýndan AKP ile Gülen Cemaati arasýndaki iktidar kavgasý üzerine o kadar çok þey yazýlýp çizildi ki, artýk kavganýn arka planýna dair söylenecek fazla bir þey yok. Her ne kadar farklý Ýslami geleneklerden gelseler de bu iki gücün yaptýðý kader birliði Türkiye'de var olan "derin devlet" yapýlanmalarý (Yeni paralel yapýlanma iddiasý bir yana) büyük ölçüde tasfiye etmeyi baþardý. Daha yýllarca süreceði düþünülen bu güç birliðinin bu kadar hýzlý bir þekilde neden daðýlmýþ olduðu ile ilgili söylenecek o kadar çok þey varken, "Neden þimdi?" sorusu sýrýtarak önümüzde duruyor. … Biz açýklamasý çok geniþ olan bu soruya cevap aramak yerine tabanda insanlar ne düþünüyor ona bakalým isterseniz. Son günlerde þiddetlenen bu savaþ ile ilgili hem AKP'ye yakýn, hem de Gülen Cemaatine yakýn olan arkadaþlarýmýzla konuyu fazlasýyla tartýþtýk. Neredeyse yaptýðýmýz sohbetlerin ana konusu istisnasýz yolsuzluk ve rüþvet operasyonuyla iyice gün yüzüne çýkmýþ olan devlerin kavgasýnýn nereye varacaðýydý. Bir kere "komplo teorileriyle" gizlenmeye çalýþýlan yolsuzluk ve

rüþvet iddialarý taraflý-tarafsýz herkesin kafasýnda bir soru iþareti býrakmýþ durumda. Ancak iktidarýn ya da cemaatin yanýnda saf tutanlarýn konuþmalarý liderlerin konuþmalarýyla paralellik oluþturuyor. AKP seçmenleri yapýlan son operasyonlarýn (Baþbakan'ýn konuþmalarýyla neredeyse birebir paralellik gösteren) "hükümeti devirmeye yönelik" olduðu kanýsý hakim ama yolsuzluk ve rüþvetin de hükümete bulaþtýðýný düþünüyor. Yaþananlara raðmen AKP seçmenlerinin büyük bir kýsmý (en azýndan benim konuþtuðum kiþiler) Baþbakan Erdoðan'a desteklerinin sürdüreceklerini belirtiyor. Seçmeni böyle düþünmeye iten en önemli sebep de "Ülkede iktidarýn alternatifi bir siyasi hareketin olmamasý" olarak açýklanýyor. … Diðer yandan Cemaate yakýn olan arkadaþlar yaþananlardan büyük bir üzüntü duyduklarýný belirterek, "Keþke yaþanmasaydý" diyor hükümetin tepkilerinin de yenir yutulur olmadýðýnýn altýný çiziyorlar. "Yaþananlardan sonra AKP'ye oy verir misin?" diye sorduðum Cemaate yakýn olan istisnasýz tüm arkadaþlarýmýn cevabý çok net: "Hayýr" "Seçimlerde hangi partiye oy

verirsiniz?" soruma cemaatten bir kaç arkadaþým aynen þu yanýtý verdi: "Cemaatin seçimlerde herhangi bir yönlendirmesi yapmaz. Bize yakýn insanlar olarak þimdiye kadar AKP'yi görüyorduk. Artýk bu vakitten sonra bu olmaz. Batý'da AKP'ye alternatif olacak bir parti yok. Bizimle ayný düþüncede olan arkadaþlarýmýz CHP'ye kesinlikle oy vermez, hatta sandýða da gitmez… Bölgede ise böyle bir sýkýntý yok. Alternatif partilerimiz var ve bunlardan BDP daha yakýn duruyor. Parti içinde ýlýmlý olanlara büyük bir sempati var. Yapýlan operasyonlar ve ardýndan yaþananlardan sonra BDP'nin yaklaþýmýný olumlu buluyoruz. Çözüm sürecinde BDP tarafýndan sergilenen tavýr da takdir topluyor. Seçimlerde BDP'ye oy verebiliriz." Bu noktada BDP'nin izleyeceði seçim stratejisi çok önemli. Önümüzdeki seçimlerde BDP bölgenin favorisi ama Bitlis, Bingöl ve Aðrý gibi illerde buna ihtiyaç duyabilir. Seçimlerde bölgede çalýþmalarý inkar edilmeyen "Cemaatin" AKP'ye katkýlarýný düþününce, kritik yerlerde tepki oylarýnýn yaratacaðý yeni tablolar sürpriz olmayacaktýr.

Soba zehirlenmesine dikkat! Isýnma problemi kalmayacak Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde yaþanan ýsýnma sorununa iliþkin açýklamalarda bulunan DKHB Genel Sekreteri Doç. Dr. Ýbrahim Uygun, "Yarýn (bugün) sabah itibariyle tüm arýzalar giderilmiþ olacak ve hastanemizde ýsýnmayla ilgili bir problemimiz kalmayacak" dedi

Kayapýnar ilçesi Þanlýurfa yolu 18. kilometrede bulunan Pirinçlik semti Yolboyu Mahallesi'ndeki bir gecekonduda önceki gece 2'si çocuk 5 kiþi sobadan sýzan karbondioksit gazýndan zehirlendi DÝYARBAKIR'da karbondioksit gazýndan zehirlenen 2'si çocuk 5 kiþi tedavi altýna alýndý. Edinilen bilgilere göre, Kayapýnar ilçesi Þanlýurfa yolu 18. kilometrede bulunan Pirinçlik semti Yolboyu Mahallesi'ndeki bir gecekonduda önceki gece 2'si çocuk 5 kiþi sobadan sýzan karbondioksit gazýndan zehirlendi. Çevredeki vatandaþlarýn haber vermesiyle olay yerine ge-

len 112 acil servis ekipleri, 2'si çocuk 5 kiþiyi Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrdý. 2 çocuðun saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu öðrenilirken, diðer 3 kiþinin saðlýk durumun iyi olduðu kaydedildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýlýrken, yetkililer havalarýn soðumasýyla birlikte evlerde sobalarýn kurallarýna uygun þekilde yakýlmasýný istedi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR Kamu Hastaneleri Birliði (DKHB) Genel Sekreteri Doç. Dr. Ýbrahim Uygun, Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinin (DEAH) ýsýnma sorununa iliþkin, "Yarýn (bugün) sabah itibariyle tüm arýzalar giderilmiþ olacak ve hastanemizde ýsýnmayla ilgili bir problemimiz kalmayacak" dedi. DKHB Genel Sekreteri Uygun, yaptýðý açýklamada hastanedeki arýzanýn yaklaþýk 3 gündür meydana geldiðini ve sorunun giderilmesi için 15 kiþilik bir ekiple 24 saat çalýþtýklarýný söyledi. Uygun, Diyarbakýr'ýn son 40 yýlýn en soðuk günlerini yaþadýðýný belirterek, "Bundan dolayý da iki servisimize total olarak ýsý veremiyoruz. Son iki gündür iki servisimize kýsmi ýsýnma saðlýyoruz. Bu lokal ýsýn-

ma problemlerimizi elektrikli ýsýtýcýlarla gideriyoruz" diye konuþtu. Hastanenin tümünde ýsýnma sorunu olmadýðýna iþaret eden Uygun, "Bu arada ekiplerimiz 24 saat çalýþmakta. Yarýn sabah itibariyle tüm arýzalar giderilmiþ olacak ve hastanemizde ýsýnmayla ilgili bir problemimiz kalmayacak" açýklamasýnda bulundu. Öte yandan DKHB Genel Sekreteri Uygun, servisleri gezerek hastalarýn ýsýnma sorunuyla ilgili þikayetlerini dinledi. Hastalar, yattýklarý serviste böyle bir problemle karþýlaþmadýklarýný söyledi. (AA)


4

YAÞAM

25 Aralýk 2013 Çarþamba

Kürtçe’ye yoðun ilgi Diyarbakýr’ýn Baðlar Ýlçe Belediye Baþkanlýðý tarafýndan yürütülen eðitim destek evlerine bu yýl yaklaþýk 3 bin öðrenci baþvurdu. 2013 yýlý içerisinde eðitim destek evlerinde raðbet gören dersler arasýnda en çok Kürtçe yer alýrken, ekoloji dersi ise öðrencilerin en fazla üzerinde tartýþtýðý ders oldu

‘Annemin Þarkýsý’ için kampanya Çekimleri Ýstanbul ve Doðubayazýt’ta gerçekleþtirilen “Annemin Þarkýsý” filminin tamamlanabilmesi için destek kampanyasý baþlatýldý

DÝYARBAKIR - Ekonomik olarak dezavantajlý öðrencilerin eðitimine katkýda bulunmak amacýyla Baðlar Belediyesi tarafýndan kurulan eðitim destek evlerine bu yýl yaklaþýk 3 bin öðrenci baþvurdu. Farklý atölyelerin yaný sýra Kürtçe dil eðitimine de aðýrlýk veren destek evleri, dersler arasýnda ekoloji dersini zorunlu hale getirdi. Destek evi olarak üç yýldýr çalýþmalarýný sürdürdüklerini söyleyen Ferzad Kemanger Eðitim Destek Evi Koordinatörü Tahir Saçaklý, daha verimli olabilmek için eðitim destek evinde yenilikler yaptýklarýný belirterek, "Eðitimlerimizi daha nitelikli hale getirmek açýsýndan verdiðimiz dersler arasýnda ekoloji dersini zorunlu hale getirdik. Artýk bütün sýnýflarýmýzda ekoloji dersi zorunlu olarak veriliyor. Öðrencilerimizin en fazla tartýþtýðý ders ekoloji dersi oldu" dedi. Aileleri de çalýþmaya katabilmek için yeni bir yöntem belirlediklerini belirten Saçaklý, bunun için kendi aralarýnda meclisler kurduklarýný söyledi. Saçaklý, "Aileleri bu çalýþmanýn bir parçasý yapmak için böyle bir yola baþvurduk. Amacýmýz aileleri de eðitimin içine almaktýr. Artýk bütün çalýþmalarýmýzda öðrencilerimiz aileleri ile birlikte yer alacaklardýr" dedi.

Baðlar'da üniversiteye hazýrlanan gençler için daha fazla eðitim destek evlerinin açýlmasýný istediklerini aktaran Öncü, "Nitekim Baðlar Türkiye'nin birçok þehrinden daha büyük. Onun için birkaç eðitim destek evinin daha açýlmasý gerekiyor" diye konuþtu.

“Kürtçe bir ders olarak veriliyor”

Nüfusuyla Türkiye'nin birçok ilinden büyük olan Baðlar ilçesi için iki eðitim destek evinin tam kapasite ile çalýþtýðý halde yetmediðini dile getiren Saçaklý, Ferzad Kemanger Eðitim Destek Evi'nde 450 kiþilik bir kapasitelerinin olduðunu söyledi. Saçaklý, "Buraya bin 600'e yakýn öðrenci her yýl baþvuruyor ve biz sadece 450 kiþiyi alabiliyoruz. Buna fiziki anlamýnda yerimiz maalesef müsait deðildir. Kürtçeye her geçen yýl artan bir talep söz konusu. Bütün öðrencilerimize Kürtçe artýk bir ders olarak veriliyor" þeklinde konuþtu. Ferzad Kemanger Eðitim Destek Evi'nin açýldýðý günden beri eðitim aldýðýný dile getiren Þervan Öncü, burada her yönüyle kendilerini geliþtirdiklerini söyledi. Öncü, "Tiyatro, resim, folklor gibi etkinliklerde de kendimizi eðitiyoruz" dedi.

‘Amaç Kürtçede tam eðitime geçmek’ Baðlar çocuklarýna on yýldýr eðitim verdiklerini söyleyen Baðlar Eðitim Destek Evi Koordinatörü Seyran Sönecek, çocuklarýn yeteneklerini ortaya çýkarmak amacýyla çok çeþitli atölye çalýþmalarýný yürüttüklerini vurguladý. Sönecek, "Bu yýl bize ortalama bin 200 kiþi baþvurdu. Biz tabi sýnýf mevcuduna göre öðrenci alabiliyoruz. Maddi durumlarý kötü olan ailelerin durumlarýný da baz alarak yaklaþýk yedi yüz öðrenci alabildik. Kürtçe dersinde çocuklar adeta kendilerini buldular. Kürtçeyi çok aþýrý seviyorlar. Artýk onlar hikayelerden tutalým bilmecelere kadar tüm yaþamý Kürtçe anlatýyorlar. Öðrencilerimiz bütün derslerin Kürtçe verilmesi için talepte bulunuyor, bu onlarýn dili ne kadar benimsediklerini gösteriyor. Þu an Kürtçe bir ders olarak veriliyor ama asýl amacýmýz Kürtçede tam eðitime geçmek" dedi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Son kýsa filmi "Berf" ile Altýn Portakal Ödülü kazanan yönetmen Erol Mintaþ'ýn, Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan da desteklenen ilk uzun metrajlý filminin tamamlanmasý için kitlesel fonlama (crowdfunding) yöntemine baþvuruldu. Kampanya, baðýmsýz projeler ve fikirler için dünyada yaygýn bir biçimde kullanýlan "Indiegogo" adlý web sayfasýnda baþlatýldý. Kampanyanýn hedefi destekçilerden 20 bin dolar toplamak. Filmin, 2014 yýlýnda vizyona girmesi ve festivallerde gösterilmesi planlanýyor. Destek miktarýna göre imzalý posterler, DVD'ler, gala davetiyesinden film ekibiyle tanýþmaya ve filmin jeneriðinde yer almaya kadar çeþitli ödüller bulunuyor. Web sayfasýnda filme ait ilk görüntüler de izlenebilir. Kampanya 11 Ocak'a kadar sürecek. Film, iki dilde, Kürtçe ve Türkçe olarak çekildi. Kampanyaya iliþkin geniþ bilgi edinmek ve destek sunmak isteyenler, "www.indiegogo.com/projects/annemin-sarkisi-song-of-my-mother-klama-dayika-min" adresini kullanabilir.

Film öyküsü Ali, annesi Nigar ile beraber Ýstanbul Tarlabaþý'nda yaþamaktadýr. Bölgede, köylerinin boþaltýlmasý üzerine göç ettikleri mahallede hayatlarý tekrar kesintiye uðramýþtýr. Þehirden uzak yüksek beton binalarýn arasýna taþýnmalarýyla beraber sorunlar baþlar. Bütün komþularýnýn köye geri döndüðüne inanan Nigar, her sabah köyüne geri dönmek üzere evdeki eþyalarý toparlar. Bazý günlerse, kendini Ýstanbul sokaklarýna vurur. Genç öðretmen Ali, gittikçe hastalanan annesini yalnýz býrakmamak için farklý yöntemlere baþvurur. Gittiði her yere onu da motoruyla götürür, ona arkadaþlýk etmesi için renk renk civcivler alýr, rüyalarýna giren þarkýnýn peþine düþer. Ayný zamanda Ali kýz arkadaþý Zeynep'in hamile olduðunu öðrenir; fakat kendini baba olmaya hazýr hissetmemektedir. Ali iki kadýnýn arasýnda kalmýþtýr.

Ödüller Film, Selanik Uluslararasý Film Festivali'nde yapým aþamasýndaki filmler için düzenlenen yarýþmaya seçilirken, festivalde uluslararasý daðýtýmcýlar ve festivaller tarafýndan büyük ilgi gördü. Film ayrýca, senaryo aþamasýndayken Notos Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo Ödülleri'nde birinciliðe layýk görüldü. (DÝHA)


5

GÜNDEM

25 Aralýk 2013 Çarþamba

Kaçak avlanmayla mücadele Diyarbakýr’da etkili olan kar yaðýþýnýn ardýndan artan kaçak avlanmayý engellemek için zor þartlarda büyük çaba sarf ediliyor. Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðü ekipleri, karla kaplý kýrsal alanda sýfýrýn altýnda 15 derecede saatler süren zorlu yürüyüþün ardýndan kaçak avcýlarý yakalýyor. Son bir haftada kaçak avlanan 30 kiþi yakalanýrken, bu þahýslara 20 bin lira ceza uygulandý DÝYARBAKIR'da Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðü ekipleri, kar yaðýþýnýn ardýndan artan kaçak avlanmayý engellemek için sýfýrýn altýnda 15 derecede büyük çaba sarf ediyor. Sürdürülebilir avcýlýk ve yaban hayatýnýn korunmasý amacýyla kaçak avlanmayý önlemeye çalýþan Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini kar yaðýþýnýn ardýndan yoðunlaþtýrdý. Sýcaklýðýn eksi 15 dereceye düþtüðü karla kaplý kýrsal alandaki avlanma bölgelerinde kontrollerini sýklaþtýran ekipler, saatler süren zorlu yürüyüþün ardýndan yasa dýþý avlananlarý yakalýyor. Denetimlerde kaçak avlandýklarý tespit edilenlere, 4915 Sayýlý Kara Avcýlýðý Kanununun ilgili maddeleri uyarýnca ceza uygulanýyor.

30 kiþi yakalandý Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðü Av Koruma Þefi Vahap Avcý, son bir haftadýr etkili olan kar yaðýþý ve soðuk hava nedeniyle yabani hayvanlarýn yüksek kesimlerde yiyecek bulamadýðýný söyledi.

Yiyecek bulmak için yerleþim birimlerine yaklaþan keklik, tavþan, kaya güvercini ve ördek gibi hayvanlarý vurmak isteyenlerin kaçak avlanma faaliyetlerini yoðunlaþtýrdýðýný vurgulayan Avcý, bunu önlemek için her gün denetim yaptýklarýný aktardý. Avcý, kaçak avlanmanýn yaban hayatýný tehdit ettiðini, sürdürülebilir avcýlýk ve yaban hayatýnýn korunmasý amacýyla ekiplerin 24

saat esaslý çalýþtýðýný kaydederek, son bir haftadaki denetimlerde kaçak avlanan 30 kiþi hakkýnda iþlem yaptýklarýný bildirdi. Avcý, bu kiþilere 4915 Sayýlý Kara Avcýlýðý Kanununun ilgili maddeleri uyarýnca toplam 20 bin lira ceza verdiklerini dile getirdi.

‘Tüfeðine el koyuyoruz’ Kontrollerde yakaladýklarý kiþilere büyük bölümünün avcýlýk belgesinin

bulunmamasý ve av günleri dýþýnda avlandýklarý gerekçesi ile ceza verildiðini ifade eden Avcý, þöyle konuþtu: "Birçok avcý hayvan vurmamalarýna raðmen ceza uygulanmasýna tepki gösteriyor. Oysa bunlarýn avlanýrken hayvan vurmamasý ceza yazýlmasýný engellemez. Avda yakaladýðýmýz þahýs zaten bir þey vurmuþsa vurduðu hayvana göre tazminat cezasý alýr. Bir þey vurmasa dahi av yapýyorsa bizim için o kiþi cezayý hak ediyordur. Anadolu yaban koyununun 60 bin lira, leoparýn ise 50 bin lira tazminat cezasý var. Kaçak avlananlarýn ruhsatý yoksa tüfeðine el koyuyoruz. Avcýlýk belgesi yoksa 437 lira, av günü deðilse 291 lira, eðer tüfeði yarý otomatik tüfek ise 217 lira ceza uyguluyoruz." Avcý, çarþamba, cumartesi ve pazar günleri ile resmi ve idari tatillerin av günü olduðunu belirterek, "Yaban domuzu için salý günleri de av günüdür. Fakat tüfekte domuz kurþunu dýþýnda baþka tür fiþek bulundurulamaz" diye konuþtu. (AA)

DÜ öðrencileri oturma eylemi yaptý Dicle Üniversitesi öðrencileri Týp Fakültesi Dekanlýðý binasýnda polisler için oluþturulan odanýn boþaltmasý için oturma eylemi düzenledi

DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi (DÜ) Týp Fakültesi öðrencileri, dekanlýk binasý içerisinde güvenlik amaçlý kurulan polis odasý ve giriþte bulunan turnikelerin kaldýrýlmasýný için oturma eylemi düzenlendi. Týp

Fakültesi önünde dekanlýk binasýna yürüyen öðrenciler dekanlýk binasý içerisinde bir süre oturma eylemi gerçekleþtirdi. Yoðun güvenlik önlemleri altýnda oturma eylemi yapan öðrenciler bina içerisinde kurulan polis oda-

sý ve turnikelerin kaldýrýlmasýný talep etti. Polis öðrencilerle yaptýðý görüþmede oturma eylemlerini sonlandýrmasýný isterken, öðrenciler ise Týp Fakültesi Dekaný gelmeden eylemlerini bitirmeyeceklerini dile getirdi. Yaklaþýk yarým saat oturma eyleminden DÜ Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Murat Fuat Gürkan, öðrencilerle görüþerek, eylemlerini sonlandýrmalarý istedi. Öðrencilerle dekan arasýnda yapýlan görüþmelerin ardýnda öðrenciler olaysýz bir þekilde eylemlerine son verdi. (ÝHA)

Abdullah Öcalan’a yeni yýl kartý gönderildi DÝYARBAKIR KURDÝ-DER Ergani Þubesi, Abdullah Öcalan baþta olmak üzere tutuklu ve hükümlü siyasi tutsaklar ile dayanýþmak amacýyla yeni yýl kartlarý gönderdi. Kartlar gönderilmeden önce Ergani Merkez Postanesi önünde KURDÝ-DER Ergani Þubesi eþ baþkanlarý Mehmet Taþkesen ve Makbule Karakaya tarafýndan yapýlan açýklamada, Abdullah Öcalan tarafýndan baþlatýlan sürecin sonuna kadar destekçisi olduklarý belirterek, tutsaklarýn yalnýz olmadýðý kaydedildi. Açýklamanýn ardýndan baþta Abdullah Öcalan olmak üzere tüm siyasi tutsaklara yeni yýl kartý gönderildi. (DÝHA)


6

HABER

25 Aralýk 2013 Çarþamba

‘Görüþmelerimiz olumlu geçiyor’ Ýmralý Adasý’nda ilk kez yaptýðý görüþmelerin ayrýntýlarýný aktaran yeðen Dilek Öcalan, Abdullah Öcalan’ýn, “Devlet heyeti ile görüþmelerimiz devam ediyor. Son görüþmelerimiz olumlu geçiyor. Görüþmelerimizin bu þekilde gitmesi þu an itibarý ile iyidir” dediðini söyledi

DÝYARBAKIR - Abdullah Öcalan'ýn kardeþi Fatma Öcalan, yeðeni Dilek Öcalan ve Ýmralý F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde kalan tutuklulardan Cumali

Karsu'nun vasisi Pervin Oduncu önceki gün Ýmralý Adasý'na giderek aile görüþü gerçekleþtirdi. Öcalan ile Ýmralý Adasý'nda ilk kez görüþen yeðen Dilek Öca-

lan görüþmenin ayrýntýlarýný DÝHA'ya aktardý.

‘Odayý bölen bir masa vardý’

‘Heyecandan soru soramadým’

Görüþe ilk girdiðin de Öcalan'ýn kendisine zamanýn az olduðunu ve oturmasýný istediðini belirten yeðen Öcalan, "Baþkan önceden hazýr bulunuyordu. Zaten annem benden önce görüþmüþtü. Bende odaya girdim ve merhabalaþtýk. Baþkaný ilk olarak görüyordum ama saðlýk olarak çok iyi gördüm" dedi. Daha önceki görüþmelerde görüþme yapýlan oda sadece bir yuvarlak masa olduðunun söylendiðini bu sefer ise odayý ikiye bölen bir masa olduðunu ifade eden yeðen Öcalan, " Eskiden temas olanaðý daha fazlaymýþ. Sadece ellerimizi uzatýp ayaða kalkýp selamlaþabildik" dedi. Görüþme baþladýðýnda ilk olarak Öcalan'ýn konuþmaya baþladýðýný ve kendi-

Hem zamanýn darlýðýndan hem de ilk defa görmenin heyecanýndan sormak istediði birçok soruyu soramadýðýný belirten Dilek Öcalan, Öcalan'ýn devam eden çözüm sürecine iliþkin, "Devlet heyeti ile görüþmelerimiz devam ediyor. Bu son görüþmelerimiz olumlu geçiyor. Görüþmelerimizin bu þekilde gitmesi þu an itibarý ile iyidir" dediðini söyledi. Fotoðraflarýnýn yayýnlandýðýný bunun hakkýnda ne düþündüðünü Öcalan'a sorduðunu dile getiren yeðen Öcalan, " Fotoðraflar iyi çekilmiþ fotolar deðil. Ýyi çýkmamýþ. Ayrýca bizim arkadaþlar tarafýndan yayýnlanmamýþ" dediðini aktardý.

sine anýlarýný anlattýðýný dile getiren yeðen Öcalan, " Okula gitmek için evden ayrýlýþýný anlattý. 'Ýlk mücadeleye ben sekiz yaþýnda baþladým' dedi. 8 yaþýnda evden ayrýldým tek baþýna yürüyerek Nizip'e gitmiþtim ve çok kýzmýþtým' dedi. Daha sonra bana yaþýmý sordu ve 'Ben de o yaþlarda yani 25 yaþýnda mücadele baþlattým' dedi. 'Yaþýn þuan itibarý ile uygundur sende çalýþmalarý yürütebilirsin ve kendini daha iyi katabilirsin' dedi" diye belirtti. Yeðen Öcalan, Öcalan'ýn herkese selamlarý olduðunu ve özelikle kadýnlar ve gençlere selamlarýný ilettiðini belirterek, kadýn ve gençlere örgütlenme çalýþmalarýnda baþarýlar dilediðini söylediðini aktardý. (DÝHA)

‘Ersoy gerçeklerin savunucusudur’ AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Mehmet Akif Ersoy'un vefatýnýn 76. yýldönümü vesilesiyle bir mesaj yayýmladý. Altaç, Mehmet Akif Ersoy'un kiþi ve sanatkar olarak devrinde ve sonraki zamanlarda idealin ve gerçeklerin savunucusu olarak anýlan birisi olduðunu söyledi

FOTO ARÞÝV

DTK’dan Noel Bayramý mesajý DTK Ýnanç ve Halklar Komisyonu, Noel Bayramý’na iliþkin yayýnladýðý mesajda bayramýn hoþgörü ve barýþa vesile olmasý temennisinde bulundu DÝYARBAKIR - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Ýnanç ve Halklar Komisyonu, Hýristiyan aleminin Noel (Yaldo-Doðuþ) Bayramý'ný yayýnladýðý bir mesajla kutladý. Mesajda bayramýn sevgi ve hoþgörünün egemen olacaðý bir geleceðe vesile olmasý temenni edildi. Bayramýn yeni hayatýn ve ýþýðýn bayramý olduðuna vurgu yapýlan mesajda, "Barýþýn bayramýdýr. Tanrý'nýn görkeminin ve sevgisinin açýklanýþýnýn bayramýdýr. Bu duygu ve düþüncelerle, DTK Halklar ve Ýnançlar Komisyonu olarak savaþ ve afetlerle çalkalanan dünyamýzýn bu bayramla birlikte barýþ ve esenlik dolu yeni bir hayata baþlamasýný, ülkemizde ve Mezopotamya'da tüm önyargýlardan arýnmýþ sevginin ve hoþgörünün egemen olacaðý anlamlý ortak bir geleceðe vesile olmasýný temenni ederiz" denildi. (DÝHA)

DÝYARBAKIR - AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Mehmet Akif Ersoy'un kiþi ve sanatkar olarak devrinde ve sonraki zamanlarda idealin ve gerçeklerin savunucusu olarak anýlan birisi olduðunu ifade etti. Altaç mesajýnda, "Kültürümüzün geçmiþten geleceðe taþýnmasýnýn teminatý olan simge þahsiyetler, þüphesiz milletin bekasýný kuvvetlendiren iç dinamiklerimizdir. Milletin geleceði için yeniden diriliþ anlamý kazandýran belirleyici deðerlerdir. Onlarý anlamak, anlatmak ise, muhabbeti tazeleme vesilesidir. Mehmet Akif; sanatçý, düþünür, veteriner, öðretmen, vaiz, hafýz, Kur'an mütercimi, milletvekili, sosyal bilimci, bilim adamý, milli þairimizdir. 63 yýllýk ömrünü idealleri yolunda harcamýþ ve bu uðurda ne lazýmsa onu yapmýþ mümtaz bir þahsiyettir" ifadelerini kullandý. Aydýn Altaç mesajýnda,

Mehmet Akif Ersoy'un doðruluk, dürüstlük, samimiyet, fedakarlýk, çalýþma, deðiþim ve geliþim adýna ideal bir þahsiyet arayanlarýn anlamasý ve bilmesi gereken kiþi olduðunu belirtti. Mesajda, "O zor bir zaman diliminde, milletin varlýk mücadelesi verdiði bir devirde yaþamýþtýr. Bu zorluklarda bazen þair olarak, bazen bir de milletvekili olarak Anadolu'yu karýþ karýþ gezmiþ ve milli mücadelede milleti bilinçlendir-

me yolunda önemli faydalar saðlamýþtýr. Bugün ülkemizde almak isteyen her seviyedeki insan için Akif, büyük bir rehber, zemin inþa edicidir. Herkesin örnek alabileceði bir zenginliðe sahiptir. Biz varlýk içinde yokluk çekmemek için, bu milli ve manevi deðerimizin kýymetini bilmeli, büyük eseri Safahat'ý iyi anlamalý, gelecek nesillere anlatmalýyýz. Kardeþliðimizin bekasý için Mehmet Akif Ersoy gibi diðer büyüklerimizi de doðru okumalý ve manen yaþatmalýyýz. Mehmet Akif'i 76. vefat yýldönümünde saygý ve rahmetle anýyor, bu günün onu anlama ve anlatma konusunda gösterilmesi gereken hassasiyetlere sahip olunmasý için bir dönüm noktasý olmasýný temenni ediyorum. Bu duygularla milli þairimiz ve büyük fikir adamý Mehmet Akif Ersoy'u vefatýnýn 76. yýldönümünde bir kez daha anýyoruz" denildi. (ÝHA)


7

POLÝTÝKA

25 Aralýk 2013 Çarþamba

BDP’nin Diyarbakýr adayý Kýþanak BDP Genel Merkezince seçime girilecek bazý il ve ilçelerin kadýn belediye baþkan adaylarý Diyarbakýr'da açýklandý. BDP Büyükþehir Belediye Baþkan adayýnýn Gültan Kýþanak olduðu açýklandý DÝYARBAKIR - BDP, 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleþtirilecek olan yerel seçimlere iliþkin tüm il, ilçe ve beldelerde göstereceði kadýn belediye baþkan ve eþbaþkan adaylarýný açýklamak için BDP Diyarbakýr il binasýnda bulunan Vedat Aydýn Konferans Salonu'nda basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya adaylarýn yaný sýra çok sayýda kurum çalýþaný kadýnlar da katýlýrken, aday olan kadýnlarýn yöresel kýyafet giymeleri dikkat çekti. Toplantý Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) aktivisti Fatma Kaþan'ýn açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Bugünün kadýn hareketi açýsýndan önemli olduðuna vurgu yapan Kaþan, DÖKH olarak uzun süredir 2014 yerel seçimlerine dönük bir hazýrlýk çalýþmasý yürüttüklerini aktardý. Önümüzdeki seçimlerin Kürt ve Kürdistan halký için önemli olduðunu kaydeden Kaþan, seçimlerin referandum niteliðinde geçeceðini söyledi. Kaþan, "DÖKH olarak hem son derece hazýrlýklý, coþkulu iyi hazýrlanmýþ bir biçimde süreci karþýlýyoruz" dedi.

‘Kadýn partisine dönüþtük’

Kürt halkýnýn kimsesiz ve yalnýz bir halk gerçekliðinden, önderlik ve dünyada dost sahibi olan bir halk hareketine dönüþtüðünü belirten Kaþan, þunlarý aktardý: "Kürt kadýn

mücadelesinin 30 yýldýr verdiði mücadele sonucunda büyük bir kadýn ordusu, kadýn örgütü, kadýn partisine dönüþtük. Eþsiz bir önderlik gerçekliðine sahibiz. Þehitlerimiz ve direniþ gücümüzden baþka bir þeyimiz yok." Kürt halkýnýn kendi kendini yönetir bir duruma geldiðine iþaret eden Kaþan, bu duruma devasa bir emek veren yönetici arkadaþlarýnýn sayesinde geldiklerini söyledi. Kaþan, "Bu anlamýyla, üç dönemdir yerel yönetimler sahasýnda emek veren ve rol sahibi olan tüm arkadaþlarýmýza teþekkür ediyoruz. Yolumuza ayný þekilde devam edeceðimizi belirtmek istiyoruz" diye belirtti.

‘Yeni bir Ortadoðu'ya doðru yol alýyoruz’ Kaþan'ýn ardýndan konuþan DÖKH aktivisti ve BDP Kadýn Meclisi Sözcüsü Pelin Yýlmaz, DÖKH adýna açýklama yaptý. 21. yy'da Kürt halkýnýn siyasi statüsünün þekilleniþine tanýklýk eden yeni bir Ortadoðu'ya doðru yol aldýklarýný belirten Yýlmaz, þunlarý aktardý: "Bu devrimsel süreçte Kürdistan devrimi de bir kadýn devrimi olarak yerini almaktadýr. Kürt özgürlük hareketinin 40 yýllýk mücadelesinin, demokratik devrim karakterini ifade eden kadýn kurtuluþ çizgisi bu gün Rojava'da bir kadýn devrimi olarak yaþamsallaþmaktadýr." Rojava'daki

devrime, kadýn devrimi dediklerini kaydeden Yýlmaz, kadýn devrimi demelerinin nedenini ise þöyle açýkladý: "Sadece kadýnlarýn yaþamlarý pahasýna, yaþam alanlarýný korumak için savaþmasý deðil, buradaki yaþamýn doðrudan kadýnlar tarafýndan inþa ediliyor olmasýdýr. Cinsiyetçiliðin, sömürünün, ezilmenin mahkûm edilmesidir. Demokratik uzlaþý kültürüne dayalý, halklarýn demokratik birliðini esas alan Rojava devrimi 3.çizgi olarak Ortadoðu'da yeni bir yaþamý yeni bir iliþki biçimini baþarmýþtýr." Yapýlan konuþmalarýn ardýndan il, il aday tanýtýmýna geçildi.

‘Tarihi bir günden geçiyoruz’ Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Adayý Gülten Kýþanak, bütün kadýn adaylarý temsilen konuþma yaptý. Önemli ve tarihi bir günden geçirdiklerini söyleyen Kýþanak, bu tarihin yazýlmasýnda emeði geçen tüm kadýnlara teþekkür etti. "Bugün aramýzda olamayan özgürlük mücadelesinde toplumsal devrimi gerçekleþtirmek için Kürt halkýnýn özgürlük mücadelesini güçlü bir þekilde yürütmek için fedaice mücadeleye katýlan tüm kadýn yoldaþlarýmýzý da saygýyla anýyorum" diyen Kýþanak'ýn konuþmasý, "Þehid namirin" sloganý kesildi. Kýþanak, þöyle devam etti: "Cezaevlerinde bulunan

tüm kadýn arkadaþlarýmýza sevgilerimizi ve onlara özgür bir gelecek hazýrlama konusunda mücadele etme sözümüzü buradan sevgilerimizle birlikte gönderiyoruz. En kýsa zamanda hepsini yanýmýzda mücadele saflarýnda göreceðimize inanýyorum. Bu devrimin gerçekleþmesinde hayatýn her alanýnda evinde ailesinde köyde sokakta partilerde kurumlarda yerel yönetimlerde kadýnýn irade haline getirmek için mücadele eden direnen katledilen tüm kadýnlarý saygýyla anýyorum. Bugün gerçekleþtirdiðimiz kadýn devrimi tüm mücadelelerin toplamýnýn ifadesidir. Sayýn Öcalan'ýn emeðini de saygýyla selamlýyoruz"

‘Özgürlük iddiamýzý bu kentte gerçekleþtireceðiz’ "Kürt halkýnýn mücadelesini yaþatmak için ön açýcý olan ve buna sahip çýkan bir önderliktir. Sayýn Öcalan Kürt kadýnlarýnýn demokratik yürüyüþünde bizlere önder oldu. Yol gösterici oldu. Kürt kadýnlarý olarak diyoruz ki mahcup olmadýk mahcup etmeyeceðiz" diyen Kýþanak, Kürt halkýnýn Kürt kadýnýna güvendiðini söyledi. Kýþanak, halka layýk olmak için mücadele etme sözü verdi. Özgürlük iddialarýný bu kentte gerçekleþtireceklerini dile getiren Kýþanak, güçlü ve yoðun bir çalýþma dönemine girdiklerini söyledi. (DÝHA)

Açýklanan kadýn adaylar DÝYARBAKIR Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi: Gülten Kýþanak Baðlar: Birsen Kaya Silvan: Yüksel Bodakçý Bismil: Cemile Eminoðlu Eðil: Petek Çapanoðlu Lice: Rezzan Zuðurlu Hazro: Güler Doðu VAN Erciþ: Diba Ermiþ Keskin Özalp: Handan Baðcý Edremit: Sevil Çetin Ýpekyolu: Aygül Bidav AÐRI Aðrý: Diyadin Hazal Aras MUÞ Bulanýk: Figen Yaþar Varto: Sabite Ekinci HAKKARÝ Hakkari: Dilek Hatipoðlu Yüksekova: Ruken Yetiþkin KARS Kars: Selim Emel Sayýn Sarýkamýþ: Pervin Tombul MARDÝN Nusaybin: Sara Kaya Dargeçit: Zeynep Sipçik Mazýdaðý: Necla Yýldýrým Derik: Sabahat Çetinkaya Yeþilli: Nilüfer Elik Yýlmaz, MARAÞ Pazarcýk: Ayþe Sonzamancý, ÞIRNAK Silopi: Emine Akça Baþverimli: Rabia Tekas Uludere: Zeynep Üren Beytüþþebap: Seyran Arðan DERSÝM Mazgirt: Meral Gündoðan URFA Karaköprü: Gülay Koca MERSÝN Akdeniz: Yüksel Mutlu


8

HABER

25 Aralýk 2013 Çarþamba

DÜ’de doktora darp iddiasý

Dicle Üniversitesi Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Servisi'nde görevli bir doktorun, hasta yakýnlarý tarafýndan saldýrýya uðradýðý ileri sürüldü. Olayý Dicle Üniversitesi Göðüs Hastalýklarý Servisi'nde görev yapan doktor ve saðlýk çalýþanlar, protesto etti. Saðlýk çalýþanlarý adýna konuþan Dr. Serhat Deveci, bundan sonra saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet uygulanmasý halinde iþ býrakacaklarýný vurguladý Lokman AYDOÐAN DÝYARBAKIR Dicle Üniversitesi Hastaneleri Göðüs Hastalýklarý kliniðinde yatmakta olan hastayý tedavi etmeye çalýþan bir doktor ve yanýndaki personelin hasta yakýnlarý tarafýndan darp edildiði iddia edildi. DÜ Hastaneleri Baþhekimi Prof. Dr. Sait Alan yaptýðý açýklamada; olay günü hastanýn tedavi iþlemleri sýrasýnda hasta yakýnlarý tarafýndan doktor

ve personellerinin fiziki saldýrýya uðradýðýný dile getirdi.

‘Saldýrýyý þiddetle kýnýyoruz’

Hastaneler Baþhekimi Prof. Dr. Sait Alan, saðlýk çalýþanlarýnýn verdiði özverili hizmet karþýsýnda teþekkür beklerken þiddete maruz kaldýklarýný, bunun kabul edilemez olduðunu belirterek, "Biz saðlýk çalýþanlarý sevgi, saygý, anlayýþ ve hoþgörü istiyoruz. Bir hasta sahibi tarafýndan

darp edilecek korkusuyla etkili hizmet verilemez. Hastane personelimize yapýlan bu saldýrýyý þiddetle kýnýyoruz" dedi. Yaþanan olay hakkýnda Dicle Üniversitesi Hastaneleri Baþhekimliði tarafýndan gerekli inceleme baþlatýldýðý ve yasal baþvuru yapýlacaðý bildirildi.

Doktorlar saldýrýyý protesto etti Öte yandan Diyarbakýr Tabip Odasý, saðlýk çalýþanlarýnýn, hasta yakýnla-

‘Hiçbir hukuki dayanaðý yok’ Ahmet KAYA DÝYARBAKIR - Özgür-Der Diyarbakýr Þubesi, Bilge Gençlik Kulübü üyesi öðrencilerine "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adýna suç iþlemekten" ve "Yürüyüþ Yasasýna muhalefetten" suçlamasýyla 3 yýl hapis cezasý verilmesine yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýyla tepki gösterdi. Özgür-Der Diyarbakýr Þube Baþkaný Murat Koç, 8 Nisan 2013 tarihinde Diyarbakýr Dicle Üniversitesinde kutlu doðum haftasý etkinlikleri kapsamýnda "Kurtuluþ Önderi Tevhid Öðretmenim Hz. Muhammed (sav)" konulu bir konferans düzenlemek isteyen "Bilge Gençlik Kulübü" üyeleri ile "Dicle Üniversitesi Öðrenci

Derneði-DÜÖ DER" arasýnda bir gerginlik yaþandýðýný hatýrlattý.

‘Yargýsýz infazdýr’ Yaþanan olaylarýn adýndan haklarýnda dava açýlan Bilge Gençlik Kulübü üyesi dört öðrenciden her birine "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adýna suç iþlemekten" dolayý 3 yýl 1 ay 15 gün hapis, "Yürüyüþ Yasasýna muhalefetten" dolayý ise 6 bin TL para cezasý, bir öðrenciye ise 3 yýl 1 ay 15 gün hapis cezasý ve 12 bin TL para cezasý verildiðini belirten Koç, "Öðrencilerin asýl amacý Üniversite bünyesinde tüm resmi izinler alýnarak bir konferans düzenlemek iken engellemelere ve saldýrýlara maruz kalarak maðdur edilmiþlerdi. Sav-

rýnýn saldýrýsýna maruz kalmasýna iliþkin DÜTF Dekanlýðý önünde basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Basýn açýklamasý için dekanlýk binasý içinde bir araya gelen yüzlerce saðlýk çalýþaný, "Þiddete hayýr" sloganý eþliðinde binanýn içinden çýktý. "Güvenli iþ, güvenli gelecek" dövizinin taþýndýðý açýklamada Diyarbakýr Tabip Odasý Genel Sekreteri Cengiz Günay, Dev Saðlýk-Ýþ Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Sedat Aydýn, Dicle Üniversitesi Göðüs Hastalýklarý Doktoru Serhat Deveci de yer aldý. Yapýlan saygý duruþunun ardýndan konuþan Diyarbakýr Tabip Odasý Genel Sekreteri Cengiz Günay, "Saðlýkta Dönüþüm Programý" ile birlikte hergün bir saðlýk çalýþanýnýn þiddete maruz kaldýðýnýn altýný çizdi.

‘Þiddet her alanda artýyor’ Þiddetin her alanda hýzla arttýðýna dikkat çeken Dicle Üniversitesi Göðüs Hastalýklarý Doktoru Serhat Deveci ise, toplumsal þiddetin artýþýna paralel olarak ne yazýkki saðlýk çalýþanlarý ve hekimlerin de son yýllarda þiddetle karþý karþýya kaldýðýný kaydetti. Deveci, þunlarý aktardý: "DÜTF Göðüs Hastalýklarý servisinde yatan hastanýn serviste görevli doktor ve saðlýk çalýþanlarýna hakaret etmesi sonucu tartýþma baþlamýþtýr. Hastanýn ya-

cýlýðýn olaylarýn ardýndan Bilge Gençlik Kulübü öðrencileri hakkýnda açtýðý soruþturmalarýn dayandýrýldýðý asýlsýz iddialar ve keyfi yorumlarla Bilge Gençlik Kulübü öðrencileri bu defa da yargý eliyle maðdur edilmiþlerdir. Resmi bir kulübün yaptýðý bir etkinliði, bunu gündemleþtirme çabasýný ve buna karþýn karþýlaþýlan engellemelere yönelik itirazý "örgüte üye olmak" iddiasýyla, saldýrýlara karþý gerçekleþtirilen tepki yürüyüþünü ise "yürüyüþ yasasýna muhalefet" etmek gerekçesiyle cezalandýrmak; açýk bir hak ihlali ve yargýnýn hukukun sýnýrlarýný aþarak keyfi biçimde bir uygulamaya baþvurduðu anlamýna gelmektedir. Bilge Gençlik Kulübü öðrencilerine verilen cezalarýn hiçbir hukuki dayanaðý yoktur" diye konuþtu.

kýnlarýna haber vermesi ile birlikte eli býçaklý olduðu iddia edilen 30 kiþi tarafýndan servis basýlmýþtýr. Serviste bulunan doktor ve saðlýk çalýþanlarý baþta olmak üzere 3 güvenlik görevlisi darp edilmiþ, hakaret ve tehdit edilmiþtir." Yeni ölümlerin yaþanmamasý için yetkililere seslenen Deveci, "Bir an önce acil önlemler almaya çaðýrýyoruz. Saðlýk emekçilerine yönelik þiddete karþý emekten gelen gücümüzü kullanarak tüm alanlarda iþ býrakacaðýz" dedi.

‘804 TL’yi reva görüyorlar’ 2013 yýlý asgari ücret görüþmelerin büyük bir "Yolsuzluk skandalý" gölgesinde gerçekleþtiðini dile getiren Dev Saðlýk-Ýþ Diyarbakýr Þube Baþkaný Sedat Aydýn ise, "Geçen hafta bütçe görüþmeleri sýrasýnda asgari ücretin 804 TL ile geçinebileceðine dair Meclis'te nutuklar atan Baþbakan, asgari ücretin günde kaç öðün simit yiyerek yine de nasýl zengin kalabileceðini anlatýyordu. Ama görüyoruz ki bizden 804 TL'yi reva görenler, kendi kasalarýný doldurmak için son derece cömert davranmýþ" diye konuþtu. Açýklamanýn ardýndan saðlýk çalýþanlarý, Baþhekimliðe yürüyüþ gerçekleþtirdikten sonra eylemlerini sonlandýrdý.


Oy birliði ile red Diyarbakýr 5 ve 6. Aðýr Ceza Mahkemesi’nce tahliye talepleri reddedilen KCK davalarýndan tutuklu yargýlanan BDP Milletvekilleri Gülser Yýldýrým ve Ýbrahim Ayhan'ýn avukatlarýnýn itirazýný deðerlendirdi. Mahkeme oy birliði ile 2 milletvekilinin tahliye taleplerini reddederek, tutukluluklarýnýn devamýna karar verdi

9

HABER

25 Aralýk 2013 Çarþamba

Tabip Odasý’ndan

2 DÝLDE TABELA Diyarbakýr Tabip Odasý, Kürtçe'nin Dimilki ve Kurmanci lehçesinde "Odeya Bijiþkena Amede" ve "Odeya Bijiþkin Amede" tabelalarýný asacak. Diyarbakýr Tabipler Odasý Baþkaný Cengiz Günay, "Biz çok dilliliði bir bahçe olarak görüyoruz. Bir bahçede ne kadar çok renkli çiçek olursa, o bahçenin zenginliði olarak düþünüyoruz" dedi

DÝYARBAKIR 6. Aðýr Ceza Mahkemesi, Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesince tahliye talepleri reddedilen KCK davalarýnda tutuklu yargýlanan BDP Milletvekilleri Gülser Yýldýrým ve Ýbrahim Ayhan'ýn avukatlarýnýn itirazýný deðerlendirerek tahliye taleplerini oy birliðiyle reddetti. CHP'li Milletvekili Mustafa Balbay'ýn Anayasa Mahkemesinin kararý üzerine Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesince tahliye edilmesinin ardýndan avukatlarýnca tahliye edilmeleri için baþvuru yapýlan ancak mahkemece taleplerinin reddedilmesi nedeniyle karara itirazda bulunulan Milletvekilleri Yýldýrým ve Ayhan'ýn dosyalarý savcýlýkça yeniden deðerlendirildi. Mahkeme, savcýnýn, KCK'ya yönelik operasyon kapsamýnda 5 Ekim 2010 yýlýndan bu yana "silahlý örgüte üye olduðu" gerekçesiyle yargýlanan Milletvekili Ayhan ve 15 Þubat 2010 yýlýndan bu yana "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargýlanan Milletvekili Yýldýrým ile ilgili Anayasa Mahke-

250 öðrenciye kýþlýk kýyafet daðýtýldý DÝYARBAKIR - Kulp ilçesinin köy okullarýnda okuyan fakir ve yardýma muhtaç çocuklara destek olmak için erkek kýz Kýyafetlerinde oluþan kýþlýk giyim yardýmý paketleri öðrencilere daðýtýldý. Maddi imkansýzlýklar yüzünden büyük sýkýntý yaþayan ailelerin çocuklarýna daðýtýlan giyim yardýmý çocuklarda Kýþlýk Kýyafet elde

mesi'nin Milletvekili Mustafa Balbay ile ilgili kararýnýn mahkemeyi baðladýðýný, bu nedenle itirazýn kabul edilerek BDP Milletvekilleri Gülser Yýldýrým ve Ýbrahim Ayhan'ýn tahliyesine karar verilmesi yönünde sunduðu mütalaa ile avukatlarýnýn itirazýný deðerlendirdi. Diyarbakýr D Tipi Cezaevinde tutuklu Milletvekili Ayhan ve Mardin E Tipi Cezaevinde tutuklu Milletvekili Yýldýrým'ýn tahliye talebini reddederek, oy birliði ile tutukluluklarýnýn devamýna karar veren Mahkeme, 2 milletvekiliyle ilgili dosyayý, yargýlamanýn sürdüðü mahkemeye gönderdi. Diyarbakýr 4. Aðýr Ceza Mahkemesi 20 Aralýk'ta Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesince tahliye talepleri reddedilen KCK davalarýnda tutuklu yargýlanan BDP Milletvekilleri Faysal Sarýyýldýz ve Selma Irmak ile Baðýmsýz Milletvekili Kemal Aktaþ'ýn avukatlarýnýn itirazýný deðerlendirerek, tahliye taleplerini oy birliðiyle reddetmiþ, 3 milletvekilinin tutukluluklarýnýn devamýna karar vermiþti. (AA)

etmenin sevincinin yaþanmasýna vesile oldu. Birinci kalite ürünlerin daðýtýldýðý SYDV çok amaçlý konferans salonunda öðrenciler beðendikleri kýyafetleri seçme imkanýný da buldu. Daðýtýmda yardým paketlerini alan öðrenciler bu yardýmýn kendilerine ulaþmasýný saðlayan herkese teþekkür ettiklerini belirtti. SYDV çok amaçlý salonunda gerçekleþtirilen yardým daðýtým törenine Kaymakam Mehmet Maraþlý, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fesih Yener, SYDV Müdürü Sinan Buluttekin, Ýlçe Jandarma Komutaný Binbaþý Orhan Yurdakul, Ýlçe Emniyet Amiri Bülent Ulutürk, öðrenciler ve öð-

retmenler katýldý. Maddi durumu kötü olan ailelerin çocuklarýna giyim yardýmýnda bulunduklarýný belirten Kaymakam Maraþlý, "Okuyan ve ihtiyaç sahibi olan geleceðin teminatý öðrencilerimize yardýmcý olmak bizleri çok mutlu etmiþtir. Eðitime katký amacýyla yaptýðýmýz yardým, maddi imkansýzlýklar içinde eðitimini sürdürmek zorunda olan öðrencilerin ve ailelerinin bir nebze olsun yüzünü güldürüyor. Yaþam standartlarýnýn toplumu zorladýðý günümüzde, alým gücü zayýflayan ailelerin öðrenim gören çocuklarý için bu tür yardýmlarý sürdüreceðiz" dedi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - BDP ve DTK'nin iki dilde yaþam kararýnýn ardýndan birçok il ve ilçede iki dilli tabela uygulamasý, Diyarbakýr Tabip Odasý'nda da yaþam buldu. Tabipler Odasý, var olan tabelalarýný yenileyerek Kürtçe'nin Dimilki ve Kurmanci lehçelerinde "Odeya Bijiþkena Amede" ve "Odeya Bijiþkin Amede" tabelalarýný asacak. Tabelalarýnýn yapým aþamasýnda olduðunu ve önümüzdeki günlerde asacaklarýný belirten Diyarbakýr Tabipler Odasý Baþkaný Cengiz Günay, 5 yýl önce anadilde saðlýk vurgusuna dikkat çekerek, Mezopotamya Týp Kongresi'ni gerçekleþtirdiklerini hatýrlatarak, kongrenin 3 dilli olduðunu belirtti. Günay, "Özellikle uluslararasý bir kongre olmasý nedeniyle Ýngilizceyi eklemiþtik. Türkiye'den birçok hekim dostlarýmýz katýldýðý için Türkçe ve bir Kürt coðrafyasýnda bu kongreyi yaptýðýmýz için de ana temada Kürtçe'ydi. Ýlk böyle baþladýk. Ýkinci kongrede anadilimiz Kürtçe'de bu kongreyi yaptýk. Ve ondan sonrada tüm kongreler Kürtçe olarak yapýldý" diye konuþtu.

‘Anadilde saðlýk talebimiz devam edecek’ "Özellikle KURDÝ-DER ile birlikte her yýl Kürtçe bilmeyen hekimlere Kürt dili eðitimleri planlayýp, odamýzda bu eðitimleri almak isteyen hekimleri aðýrladýk" diyen Günay, þunlarý söyledi: "Birçok hekim arkadaþýmýz bu eðitimlerden geçti. Tabi bu coðrafyada yaþayan halklarýn hepsinin dili ile onlara hizmet etmek istiyoruz. O amaçla Diyarbakýr'da en fazla konuþulan Kurmanci ve Dimilki lehçeleri ile tabelalarýmýzý asma kararý verdik. Yönetim Kurulu'nda bu kararý aldýk. Þu an tabelamýz yapým aþamasýnda önümüzde ki günlerde tabelalarýmýzý asacaðýz. Biz çok dilliliði bir bahçe olarak görüyoruz. Bir bahçede ne kadar çok renkli ve türde çiçek olursa, o bahçenin zenginliði olarak düþünüyoruz. Anadilde saðlýk talebimiz devam edecek. Her ne kadar devlet eli ile bazý adýmlar atýlsa da bunlarýn anayasal çerçevede bir kanuna baðlanmasýný istiyoruz." (DÝHA)


10

YAZI DÝZÝSÝ

Özel Ýdare’de neler oluyor?Y YAZI DÝZÝSÝ - II Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi'nde ortaya çýkan "vurgun" çarkýnýn diðer halkalarý da bir bir görünür oluyor. Usülsüzlükle kurulan çýkar aðýnýn bu kez öðrenci taþýmacýlýðý ve muhtelif mal alýmýndaki yönü ortaya çýktý. Öðrenci taþýmacýlýðý iþi, ihaleye çýkartýlmamasý için parçalara bölünerek doðrudan belli baþlý firmalara verildi. Ýlçe ilçe yapýlan bu usulsüzlükler tespit edilip, sorumlular hakkýnda soruþturma talep edilmesine raðmen soruþturma açýlmadý. Bu çýkar aðý yetmezmiþ gibi, idare tarafýndan farklý alýmlar için yapýlan kimi sözleþmelerden de trilyonlarý bulan damga vergisi ve karar pulu bedellerinin tahsil edilmediði ortaya çýktý Hayri Demir/ DHA Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi'ne ait olan ve Ýl Genel Meclis üyeleri tarafýndan hazýrlanan "2012 yýlý Eenetim Raporu"ndaki yolsuzluk ve usulsüzlük skandalý giderek büyüyor. DÝHA'nýn ulaþtýðý ve dün yayýnlanan raporun ilk bölümünde, valilik makamý için çay, kuruyemiþ ve bardak alýmýndan onaysýz bir þekilde açýlan kredilere kadar büyük usulsüzlüklerin yapýldýðý ortaya çýkmýþtý. Fakat yapýlan usulsüzlüklerle haksýz menfaat edilmesinin bunlarla sýnýrlý olmadýðý anlaþýlýyor. Yapýlan usulsüzlük ve mevzuata aykýrýlýklarla deyim yerindeyse "Usulsüzlükler Ýdaresi"ne dönüþen Ýl Özel Ýdaresi'ne ait raporun devamýnda, bu kez de hizmet

25 Aralýk 2013 Çarþamba

il Özel Ýdaresi deðil sanki ‘Usulsüzlükler Ýdaresi!’

alýmlarýnda açýk ihale usulü yerine doðrudan temin yoluyla mevzuata aykýrý bir þekilde yapýlan hizmet alýmlarýndaki büyük usulsüzlükler göze çarpýyor.

Çark öðrenci taþýmayýda kapsýyor Hizmet alýmlarý için temin limitinin altýnda kalmasý için ödemeler parçalara bölünerek ihale edilmekten çýkarýlmýþ. Bu yolla haksýz menfaat elde edilen hizmet alýmýnýn tamamýnýn öðrenci taþýma iþinde yapýlmasý da dikkat çekici. Söz konusu mevzuata aykýrý bu hizmet alýmlarýn miktarý, milyonlarý buluyor. 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nun 'Temel Ýlkeler' baþlýklý "Eþik deðerin altýnda kalmak amacýyla mal ve hizmet alýmlarý ile yapým iþleri kýsýmlarý bölünemez" þeklindeki maddesine aykýrý olan bu yöntemde alýmlar bölünmüþ bir þekilde yapýlarak, ihaleye çýkartýlmamakta. Söz konusu aykýrýlýkla ortaya çýkan tablo bir yana hizmet alýmlarýnýn da sadece belirli birkaç þirket arasýnda paylaþýlmasý da dikkat çeken bir diðer nokta. Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi'ne baðlý ilçe özel idarelerinin de içinde yer aldýðý bu çark, öðrenci taþýma hizmetinin etrafýnda dönüyor. Ýþte ilçe ilçe yapýlan ihaleler üzerinden kurulan haksýz menfaat zinciri: Ergani ilçesindeki öðrenci taþýmacýlýk hizmeti bu yöntemle, kanunlara aykýrý bir þekilde 3 farklý kiþi arasýnda

paylaþýldý. Doðrudan temin yoluyla verilen hizmet için en büyük pay, Dicle ilçesindeki öðrenci taþýmacýlýðýný da alan R.A'ya verildi. Parça parça yapýlan ödemelerle ihalesiz bir þekilde þirketlerin yüklendiði taþýmacýlýk hizmetinin toplam bedeli tam 1 milyon 422 bin 748 TL. Tutarýn 723 bin 333 TL'lik kýsmý farklý ilçelerde de taþýma hizmetini yüklenen R.A'ya, 26 Ocak 2012 tarihinde 503559 numaralarý aralýðýnda düzenlenen 50 farklý ödeme emriyle ödendi. Geriye kalan tutarýn 510 bin 753 TL'lik kýsmý, yine ayný tarihte 50 farklý ödeme emriyle Hazan Taþýmacýlýk Sanayi ve Ticaret'e yapýlýrken, 188 bin 661 TL'si de, ayný tarihte 21 farklý yevmiye numarasýyla çýkarýlan ödeme emirleriyle Nas Tem. Ýnþ. San. Tic'e yapýldý. Dicle'de tek þirkete 93 bin 324 TL Dicle'de de mevzuata aykýrý davranýlarak yapýlan hizmet alýmý kýsýmlara bölünerek Ergani ilçesinde 723 bin 333 TL'lik taþýmacýlýk hizmetini alan R.A'ya ait þirkete verildi. Þirkete yapýlan 93 bin 324 TL'lik ödeme, 6 Þubat 2012 ve 14 Mayýs 2012 tarihlerinde düzenlenen 11 farklý ödeme emriyle yapýldý.

hizmet alýmýnýn açýk ihale usulüne girmemesi için parçalý ödeme yapýldý. Bu kapsamda taþýma hizmetini ihalesiz bir þekilde alan Avcan Taþýmacýlýk San. Tic. Ltd. þirketine 21 Aralýk 2012 günü 8 farklý yevmiye numarasý ile çýkarýlan ödeme emirleriyle 45 bin 211 TL'lik ödeme yapýldý. Ýlçede öðrenci taþýma hizmetini yüklenen bir diðer þirket olan Arslanlar Nak. Tur. Tek. Ýnþ. Ltd'ye ise, ödenecek toplamda 55 bin 080 TL'lik tutar kýsýmlara ayrýlarak ödendi. Þirkete söz konusu tutarý ödemek amacýyla 18 Aralýk 2012'ta 6 farklý yevmiye numarasýyla ödeme yapýldý. Çermik'te Reþan Akaryakýt'a 81 bin TL'lik kýyak! Çermik ilçesinde de, söz hizmet alýmý için ayný þekilde mevzuatlara aykýrý davranýlarak, hizmet alýmý tek bir firma üzerinden yapýldý ve hizmet bedeli de bu kapsamda þirkete parçalý bir þekilde ödendi. Toplamda 81 bin 558 TL'ye denk gelen hizmet alýmý tutarý, yüklenici firma olan Reþan Akaryakýt Ür. Ýnþ. San.'a 13 Aralýk 2012'de düzenlenen ve 439-447 yevmiye numaralarýný kapsayan 9 farklý ödeme emirleriyle ödendi.

Mevzuata aykýrý hizmet alýmý

28 farklý fatura karþýlýðýnda 350 bin 469 TL ödeme

Bismil ilçesindeki öðrenci taþýma hizmeti ise, iki þirket arasýnda paylaþýldý. Ýhale yapýlmadan doðrudan temin yoluyla söz konusu taþýma hizmeti karþýlýðýnda þirkete

Kulp Ýlçe Özel Ýdaresi tarafýndan 55 minibüsle yapýlan 750 öðrenci taþýma hizmet iþi bedeli de diðer tüm ilçelerde yapýldýðý gibi açýk ihale yönteminin altýnda ka-

lacak þekilde bölünerek ödendi. Öz Kulplular Gýda Ýnþ. Teks. Tem. Taþ. San. Tic. Ltd. Þti. tarafýndan yapýlan taþýma hizmeti karþýlýðýnda þirkete 24 Ocak ve 1 Þubat 2012'de düzenlenen 28 farklý fatura karþýlýðýnda 350 bin 469 TL ödeme yapýldý. Söz konusu ödemelerin bir iki günlük tarih aralýðýný kapsayan hizmet karþýlýðýnda verilmesi dikkat çekiyor. Lice ilçesindeki öðrenci taþýmacýlýðý iþi de iki ayrý þirkete verildi. Yine açýk ihale þartlarýnýn oluþmamasý için kýsýmlara bölünen hizmet için bu 2 þirkete toplamda 136 bin 679 TL ödeme yapýldý. Hizmet alýmý sonrasýnda doðan tutar için ise 20 Ocak 2012 tarihinde 8 farklý ödeme emriyle Doðmuþ Otomotiv'e 58 bin 773 TL, 25 Aralýk 2012 tarihinde de düzenlenen 8 farklý ödeme emri karþýlýðýnda Duruses Seyehat Tur. Ýnþ. Ltd. Þti.'ye ise, 77 bin 946 TL ödeme yapýldý.

Eðil’de hizmet alýmýnda Güneþ çarký! Eðil'deki durum diðer ilçelerden biraz daha farklý. Bu fark, ihalesiz yapýlan öðrenci taþýma hizmetinin Güneþ soyismini taþýyan 3 farklý kiþiye ait firmalara verilmesi. Ýlçedeki öðrenci taþýma iþi karþýlýðýnda idarece toplamda 71 bin 658 TL ödeme yapýldý. Ödemelerden 32 bin 215 TL'lik kýsmý 20 Ocak 2012 tarih ile 13 ve 14 yevmiye numaralý iki farklý ödeme emriyle Ay Güneþ Taþý-


25 Aralýk 2013 Çarþamba macýlýk'a yapýlýrken, Güneþ Seroðullarý'na da ayný gün 16 yevmiye numaralý ödeme emriyle 20 bin 317 TL ödeme yapýldý. Ýlçedeki diðer hizmet alýmý ödemesi için ayný tarihte 17 yevmiye numarasýyla düzenlenen ödeme emriyle S.Güneþ'e 19 bin 216 TL ödeme yapýldý.

Tek þirket, 15 farklý ödeme emri Rapordaki öðrenci taþýma iþindeki mevzuata aykýrý uygulamalar listesindeki son ilçe ise Silvan. Ýlçedeki öðrenci taþýma hizmetinin tamamý H.K'ye verilirken, karþýlýðýnda da 168 bin 213 TL'lik tutar 31 Aralýk tarihinde ödendi. Ödemeler için söz konusu tarihte 15 farklý ödeme emri düzenlendi. Raporda tespit edilen taþýma iþlerinin tümü eþik deðerinin altýnda kalacak þekilde hizmet alýmlarýnýn kýsýmlara bölünüp yapýlmasýndan dolayý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nun Temel Ýlkeleri bölümünün 5. maddesi'ne aykýrýlýk yapýldý. Raporda, komisyon tarafýndan tespit edilen bu aykýrýlýklar karþýsýnda ise komisyon üyeleri tarafýndan mevzuatlara aykýrý hizmet alýmý yapýldýðýndan dolayý alým yapýlmasýna izin verenler ve alýmý yapanlar hakkýnda gerekli inceleme ve soruþturmanýn yapýlmasý talep ediliyor. Ancak þu ana kadar herhangi soruþturmanýn açýlmamasý ise, bölgede kamu görevlilerinin de içerisinde yer aldýðý "menfaat çarký"nýn varlýðýný da kanýtlar nitelikte.

Muhtelif mal alýmlarýnda da ayný yöntem Öðrenci taþýma hizmeti karþýlýðýnda açýk ihale usulünün hayata geçirilmemesi için mevzuatlara aykýrý olarak yapýlan kýsýmlara bölme, muhtelif mal alýmlarýnda da yapýldý. Çýnar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan mevzuatlara aykýrý olarak 69 bin 570 TL'lik muhtelif mal alýmý, karþýlýðý kýsýmlara bölünerek alýndý. Söz konusu alýmlar içinse 4 Nisan ve 20 Þubat 2012 tarihlerinde 5 farklý ödeme emriyle iki farklý þirkete ödeme yapýldý. Eðil'de de ayný yöntemle 37 bin 178 TL'lik muhtelif mal alýmý yapýldý. Her türlü hizmet ve mal alýmýndaki gibi mevzuatlara aykýrý olarak kumanya ve ithal kömür alýmlarý karþýlýðýnda da iki farklý þirkete iliþkin çýkarýlan 4 ödeme emriyle alýmlarýn bedeli tahsil ettirildi. Yine raporla tespit edilen bir diðer usulsüzlükte sözleþmelerden damga vergisi ve karar pulu kesintilerinin yapýlmamasý. 2012/ ihale kayýt numaralarý Eðil'deki 22 farklý yerleþim yerinden Eðil Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi'ne taþýnan 831 öðrenci için yemek-kumanya alým iþi ile 2012/106822 ihale kayýt numaralý söz konusu 831 öðrenci için taþýma hizmeti karþýlýðýnda damga vergisi ve karar pulu bedelleri tahsil edilmedi. Söz konusu hizmet ve iþ alýmlarý için 895 bin TL'lik sözleþme bedeli için 7 bin 383 damga vergisi ile 4 bin 430 TL karar pulu, 360 bin 500 TL'lik sözleþme bedeli için 5 bin 948 TL damga vergisi ve bin 784 TL'lik karar pulu bedeli tahsil edilmediði ortaya çýktý. Komisyon, tahsil edilmeyen 19 bin 546 TL'nin ise firmalardan yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesi gerektiðine dikkat çekiyor.

Rakamlar trilyonlarý buluyor! Rapordaki ihale yapýlmadan kýsýmlara bölünerek yapýlan hizmet ve mal alýmlarýyla ortaya çýkan aykýrýlýklar tablosu bir yana idare tarafýndan taþýmalý eðitim ile ilgili yapýlan ihalelerde de büyük usulsüzlükler söz konusu. Raporun bu kýsmýna kadar ortaya çýkan usulsüzlükler ve mevzuata aykýrýlýklarýn toplamýný kat be kat aþan mal ve hizmet alýmý ihalelerindeki rakamlarsa trilyonlarý buluyor.

Yarýn: Aykýrýlý ve usulsüzlüklerle dolu trilyonluk ihaleler

YAZI DÝZÝSÝ

11

ÝHALE ÝLANI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ-MAKÝNA ÝKMAL DONATIM DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR DEVLET SU ÝÞLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ARAÇ KÝRALAMA HÝZMETÝ ALINACAKTIR DSÝ 10 Bölge Müdürlüðü 2014 Yýlý Personel, Gereç Taþýma Hizmet Alýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :2013/189474 1-Ýdarenin a) Adresi :SEYRANTEPE SANAYÝ MAH. ELAZIÐ BULVARI 147 21120 YENÝÞEHÝR DÝYARBAKIR MERKEZ/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý :4122374961 - 4122376956 c) Elektronik Posta Adresi :dsi10@dsi.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý :5 adet binek araç, toplam 750 km/gün, 335 gün Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer :DSi 10.Bölge Müdürlüðü Sorumluluk Sahasý c) Süresi :Ýþe baþlama tarihi 24.01.2014, iþin bitiþ tarihi 31.12.2014 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :DSÝ 10. Bölge Müdürlüðü Makine Ýmalat ve Donatým Þube Müdürlüðü Seyrantepe Sanayi Mah. Elazýð Bulvarý No:147 Yeniþehir / DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati :15.01.2014 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Ýstekliler binek araçlarý çalýþtýrabilmek için Karayolu Taþýma Yönetmeliðinin gerektirdiði A1 yetki belgesine sahip olacaktýr. Bir örneðini ÝDARE 'nin onayýna sunacaktýr. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak saðlanabilir. 4.2.2. Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri: a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu biDevamý Sayfa 12’de


12

EÐÝTÝM

lançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Serbest meslek erbabýnýn vereceði, ilgili mevzuatýna göre düzenlenmiþ ve onaylanmýþ serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen deðerlere göre, son yýla ait toplam gelirin toplam gidere oranýnýn veya son iki yýla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden bulunacak oranýn en az (1,25) olmasý þartý aranýr. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir ya da vergi dairesince onaylý olmasý gerekir. Ýhale veya son baþvuru tarihi yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir önceki yýla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini saðlayamayanlar ise iki önceki yýlýn belgeleri ile üç önceki yýlýn belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.2.3. Ýþ hacmini gösteren belgeler: a) Ýhalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden hizmet iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen hizmet iþlerinin parasal tutarýný gösteren, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýlda düzenlenmiþ faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmasý yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altýnda devam eden iþlerin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen iþlerin parasal tutarýnýn ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanamadýðýna bakýlýr. Yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir önceki yýla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yýlýn gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini saðlayamamasý halinde, iki önceki yýlýn ve üç önceki yýlýn gelir tablolarý sunulabilir. Bu durumda, gelir tablolarý sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.3.2. Makine, teçhizat ve diðer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: Binek taþýtlarýn imal yýlý 2012 veya daha üst model olacaktýr. Tüm araçlar klimalý olacaktýr. Binek araçlar için 1500 cc veya daha üst olacaktýr. Araçlarýn üzerinde LPG yakýt sistemi ve taþýt üzerinde LPG yakýt tanký olmayacaktýr. Teklif edilen araçlar için A1 Yetki belgesine sahip olunmalý ve bu belge ihale dosyasýnda bulunmalýdýr. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak, binek, pikap, minibüs vb. taþýtlar ile personel ve gereç taþýmasý için taþýt kiralanmasý/personel servis hizmetleri kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DSÝ 10. Bölge Müdürlüðü/Muhasebe Müdürlüðü veya DSÝ 10. Bölge Muhasebe Müdürlüðünün Diyarbakýr T.C. Ziraat Bankasý Merkez Þubesinin TR 090 001 0000 91 358 289 145 044 nolu hesabýna yatýrýlarak alýnacak dekontla DSÝ 10. Bölge Müdürlüðü Makina Ýmalat ve Donatým Þube Müdürlüðünde ihale dokümaný alýnabilecektir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSÝ 10. Bölge Müdürlüðü Makina Ýmalat ve Donatým Þube Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN - 2460 / www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

25 Aralýk 2013 Çarþamba

KOCAKÖY’DE ‘usülsüzlük’ tepkisi Kocaköy ilçesinde AKP'ye yakýn olan 120 kiþinin ÝÞKUR'a iþçi olarak alýnmasýný protesto eden yurttaþlar, "Baþlarýndakiler hýrsýzlýk yapýyor onlar da hayda hayda yapacaklar" dedi

DÝYARBAKIR - Geçen hafta Azadîya Welat Gazetesi Diyarbakýr'ýn Kocaköy ilçesinde ÝÞKUR'a iþçi alýmlarýnda yapýlan usulsüzlüðe iliþkin haber yapmýþtý. Belgede ÝÞKUR'a baþvuran 163 kiþiden 120 AKP'li aile iþe alýnmýþtý. Alýnan 120 kiþinin hepsinin ya AKP ile yakýnlýðý ya da aile baðý olduðu belirtiliyordu. Kocaköy ilçe sakinleri BDP ilçe binasýnýn önünde basýn açýklamasý yaparak usulsüzlüðü protesto etti. Açýklamaya BDP Kocaköy Ýlçe Baþkaný Ekrem Demir, Kocaköy Belediye Baþkaný Remzi Çal, il genel meclis üyesi Cahit Þýk ve çok sayýda yurttaþ katýldý.

‘Ayný fikri paylaþýyorsan iþsiz deðilsin’ Açýklamayý yapan BDP Kocaköy ilçe yöneticisi Mehmet Çal, ilçede ÝÞKUR adý altýnda AKP yönetiminin kendi ailelerinden iþçi aldýðýný belirterek, ÝÞKUR'un bir iþ kurumu deðil AKP'nin þirketi gibi hareket ettiðini kaydetti. Çal, "120 iþçi alýmýnda yarýdan fazlasýnýn 5-10 yöneticinin öz akrabalarý olduðu halk tarafýndan iyi bilinmektedir. Ýlçede ÝÞKUR'a baþvuranlar AKP ile ayný siyasi fikri benimsiyorsa o kiþiler dýþarýda kalmamýþlardýr" diye konuþtu. Ýlçede kamuoyu araþtýrýlmasýnýn yapýlmasýný isteyen Çal, gerçeklerin elle tutulabilecek kadar açýk olduðunu aktardý. Çal, "Ýlçemize baðlý yaklaþýk 15 köy olmasýna raðmen hiçbir köyde iþçi alýmý yapýlmadýðý için köylüler tepkililer. Ve bu tepkiler de böyle kalmayacaktýr" dedi.

‘Onlarda hýrsýzlýk yapacak’ Açýklamanýn ardýndan yurttaþlar da tepkilerini dile getirdi. AKP'nin yolsuzluðuna tepki gösteren Naif Kaya adlý yurttaþ, "AKP'nin baskýsýyla zengin olanlar evlerinde oturarak, memur olan bazý kimselerin eþleri evlerinde oturarak maaþ alýyorlar. Ben akciðer hastasýyým çalýþamýyorum ve ÝÞKUR'a iþçi olarak alýnmýyorum" dedi. Tepeci köyü muhtarý Mehmet Durgun, "MEB'den liste aldým. Köylere kendi adamlarýný yerleþtirmiþler. O köylerde iþe ihtiyacý olan biri yok. Ama istedikleri insanlarý köy okullarýna yerleþtirmiþler" diye tepki gösterdi. Baki Yazgan adlý yurttaþ ise, "Baþlarýndakiler hýrsýzlýk yapýyor onlar da hayda hayda yapacaklar" þeklinde tepkisini dile getirdi. (DÝHA)


$ €

ekonomi

DOLAR: 2.0760 EURO: 2.8389 ALTIN: 80,547 ÝMKB: 68.849,23

13 25 Aralýk 2013 Çarþamba

En çok erkekler kaza geçirdi

TUÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nün "Ýþ Kazalarý ve Ýþe Baðlý Saðlýk Problemleri Araþtýrma Sonuçlarý" verilerine göre, Türkiye genelinde son 12 ay içinde istihdam edilenlerden yüzde 2,3'ü bir iþ kazasý geçirdi. Bu oran erkeklerde yüzde 2,8 iken, kadýnlarda yüzde 1,3 olarak gerçekleþti. Toplam iþ kazasý geçirenlerin yüzde 81,6'sýný erkekler oluþturdu Þehmus ORHAN

Termiksantrallere 6.4 milyar m3 su çekildi DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü tarafýndan açýklanan 2012 yýlý "Termik Santral Su, Atýksu ve Atýk Ýstatistikleri" verilerine göre, termik santraller tarafýndan 6,4 milyar m3 su çekildi. Termik Santral Su, Atýksu ve Atýk Ýstatistikleri Anketi sonuçlarýna göre 2012 yýlýnda termik santraller tarafýndan yüzde 98'i denizden olmak üzere 6,4 milyar m3 su çekildi ve toplam suyun yüzde 99'u soðutma suyu olarak kullanýldý. Termik santraller tarafýndan 2012 yýlýnda deþarj edilen 6,32 milyar m3 atýksuyun yüzde 99'u denize deþarj edildi, soðutma sularý dýþýnda kalan 34 milyon m3 atýksuyun 17 milyon m3'ü arýtýldý. Termik santrallerde oluþan 19,3 milyon ton atýðýn yüzde 98,6'sýný mineral atýklar (kül, cüruf, uçucu kül ve alçýtaþý) oluþturdu. Toplam atýðýn yüzde 67,4'ü kül daðý/kül barajýna atýlarak, yüzde 6,5'i lisanslý firmalara gönderilerek, yüzde 3,3'ü satýlarak, yüzde 19,1'i ise diðer (maden ve taþ ocaðýna gönderme, belediye çöplüðüne atma, düzenli depolama ve yakma) yöntemlerle bertaraf edildi. yüzde 3,7'si ise tesis içinde geri kazanýldý.

DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, 2013 yýlý "Ýþ Kazalarý ve Ýþe Baðlý Saðlýk Problemleri Araþtýrma Sonuçlarý" açýkladý. Açýklanan verilere göre, son 12 ay içerisinde çalýþmýþ olanlarýn yüzde 2,3'ü bir iþ kazasý geçirdi. Türkiye genelinde son 12 ay içinde istihdam edilenlerden yüzde 2,3'ü bir iþ kazasý geçirdi. Bu oran erkeklerde yüzde 2,8 iken, kadýnlarda yüzde 1,3 olarak gerçekleþti. Toplam iþ kazasý geçirenlerin yüzde 81,6'sýný erkekler oluþturdu.

En çok kaza taþ ocaklarýnda Sektörel olarak incelendiðinde, madencilik ve taþ ocakçýlýðý sektöründe iþ kazasý geçirenlerin oraný yüzde 10,4, elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon sektöründe iþ kazasý geçirenlerin oraný yüzde 5,2 iken, inþaat sektöründe iþ kazasý geçirenlerin oraný yüzde 4,3 oldu. Sektör bazýndaki sonuçlar, 2007 yýlý sonuçlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda iþ kazasý geçirenlerin payý madencilik ve taþ ocakçýlýðý sektöründe 0,1 puan artarken, inþaat sektöründe 0,2 puan azaldý. Elektrik, gaz, buhar, su

ve kanalizasyon sektöründe iþ kazasý geçirenlerin oraný ise deðiþmedi. Ýþ kazasý geçiren sayýsýnda en büyük payý alan imalat sanayi sektöründe ise iþ kazasý geçirenlerin oraný 1,8 puan azalarak yüzde 3,3 olarak gerçekleþti.

Kendi hesabýna geçirenler kaza geçiriyor Son 12 ay içinde istihdam edilen 15-24 yaþ grubundaki fertlerde iþ kazasý geçirenlerin oraný yüzde 1,9 iken, 25-34 yaþ grubunda bu oran yüzde 2,3, 35-54 yaþ grubunda yüzde 2,6 ve 55 ve daha yukarý yaþtakilerde ise yüzde 2 olarak gerçekleþti. Son 12 ay içinde istihdam edilen lise altý eðitimlilerin yüzde 2,8'i bir iþ kazasý geçirirken, genel lise mezunlarýnda bu oran yüzde 1,7, lise dengi meslek okul mezunlarýnda yüzde 2,4, yüksek öðretim mezunlarýnda ise yüzde 1 olarak gerçekleþti. Ýþteki duruma göre, iþ kazasý geçirenlerde en yüksek oran yüzde 2,6 ile kendi hesabýna çalýþanlarda gerçekleþti. Bunu yüzde 2,5 ile ücretli veya yevmiyeli çalýþanlar, yüzde 1,6 ile iþveren olarak çalýþanlar izledi. Ücretsiz aile iþçisi olarak çalýþanlarda iþ kazasý geçirme oraný ise yüzde 1,4 olarak tahmin edildi. Meslek gruplarý

itibarýyla, 'sanatkarlar ve ilgili iþlerde çalýþanlar'da iþ kazasý geçirenlerin oraný yüzde 4,8 ile ortalamanýn (yüzde 2,3) üzerinde gerçekleþti. Ýþ kazalarýnýn en düþük gözlendiði grup ise yüzde 0,8 ile 'büro ve müþteri hizmetleri' oldu. Ýþlerinden uzak kaldýlar Ýþyeri büyüklüðüne göre, son 12 ayda iþ kazasý geçirenlerin en yüksek olduðu iþyeri büyüklüðü yüzde 3,4 ile "250-499" çalýþana sahip iþyerleri oldu. En fazla istihdama sahip "1-9" kiþi çalýþtýran iþyerlerinde iþ kazasý geçirenlerin oraný ise yüzde 2,2 oldu. Son 12 ay içerisinde bir iþ kazasý geçirenlerin yüzde 63,7'si geçirmiþ olduðu iþ kazasý nedeniyle belirli sürelerde iþinden uzak kaldý. Ýþle baðlantýlý bir rahatsýzlýk yaþayanlarýn oraný yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleþti Ýstihdam edilenler ya da geçmiþte çalýþmýþ olanlardan yüzde 2,1'i, son 12 ay içinde çalýþtýðý/geçmiþte çalýþtýðý iþe baðlý bir rahatsýzlýk geçirdiðini belirtti. Bu oran erkeklerde yüzde 2,4 iken, kadýnlarda yüzde 1,6 oldu. Sektörel olarak incelendiðinde, son 12 ay içinde iþe baðlý saðlýk sorununa maruz kalanlarýn oranýnýn en yüksek olduðu sektör yüzde 5,5 ile madencilik ve taþ ocakçýlýðý sektörü oldu. Bu oran, istihdamýn en yoðun olduðu tarým, ormancýlýk ve balýkçýlýk sektöründe yüzde 2, inþaat sektöründe yüzde 3,5, toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller sektöründe yüzde 2,1, imalat sanayinde yüzde 2,7, toplum hizmetleri, sosyal ve kiþisel hizmet faaliyetleri sektöründe ise yüzde 2,2 olarak gerçekleþti.

Kadýnlar daha az kaza geçiriyor Ýstihdam edilen ya da geçmiþte çalýþmýþ olanlardan son 12 ay içinde iþe baðlý saðlýk sorunu yaþadýðýný belirtenlerin oraný yüzde 2,8 ile en yüksek 35-54 yaþ grubunda ger-

çekleþti. 15-24 yaþ grubunda bu oran yüzde 1,2, 25-34 yaþ grubunda yüzde 1,9 ve 55 ve daha yukarý yaþtakilerde ise yüzde 1,5 olarak gerçekleþti. Ýstihdam edilenler ya da geçmiþte çalýþmýþ olanlardan hem lise altý eðitimliler hem de lise dengi meslek okulu bitirenlerde, son 12 ay içinde iþe baðlý saðlýk sorununa maruz kalma oraný yüzde 2,2 olarak gerçekleþti. Yüksek öðretim mezunlarýnda ise bu oran yüzde 2,1 olarak tahmin edildi. Ýþteki durumu kendi hesabýna olanlarýn iþe baðlý saðlýk sorununa maruz kalma oraný yüzde 2,9 ile diðer gruplara göre yüksek oldu. Mesleklere göre en yüksek iþe baðlý saðlýk sorunu yaþayanlarýn oraný yüzde 3,2 ile "sanatkarlar ve ilgili iþlerde çalýþanlar" grubunda gerçekleþti. Referans haftasý içinde çalýþmýþ olup, iþe baðlý saðlýk sorunu yaþamýþ olanlarýn yüzde 3,3'ünün 500 ve daha fazla çalýþaný olan iþyerlerinde çalýþmakta olduðu belirlendi. Ýþe baðlý saðlýk sorununa maruz kalanlarýn yüzde 24,9'unun "sýrtý veya beli etkileyen kemik, eklem ve kas sorunlarý"na, yüzde 20'sinin ise "stres, depresyon veya anksiyete sorunlarý"na maruz kaldýðý belirlendi. Son 12 ay içinde iþe baðlý saðlýk sorunu yaþayanlardan yüzde 50,7'si, geçirmiþ olduðu saðlýk sorunu nedeniyle belirli sürelerde iþinden uzak kaldý. Ýstihdam edilenlerden yüzde 7,1'i çalýþtýðý iþle ilgili olarak "zaman baskýsý ve aþýrý iþ yükü" þeklinde ruhsal saðlýðýný etkileyen elveriþsiz faktöre maruz kaldýðýný belirtirken, bu oran erkeklerde yüzde 7,9, kadýnlarda ise yüzde 5,2 oldu. Fiziksel saðlýðýný etkileyen faktörlerden "kaza riski"ne maruz kalanlarýn oraný ise yüzde 17,1 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 21,4, kadýnlarda ise yüzde 7,3 olarak gerçekleþti.


14

HABER

25 Aralýk 2013 Çarþamba

Ertürk hakim karþýsýna çýkýyor

Kulp'a (Pasûr) baðlý Alaca (Nederan) köyünde 1993 tarihinde 11 köylünün kurþuna dizilmesi emrini veren Bolu 2. Komando Tugay Komutaný emekli Tuðgeneral Yavuz Ertürk hakkýnda açýlan davanýn ilk duruþmasý bugün Diyarbakýr 7. Aðýr Ceza Mahkeme'nde görülecek. Tutuksuz yargýlanan sanýk Ertürk, ifadesinde, “Biz o gün o bölgede operasyon yapmadýk” dese de jandarmanýn savcýlýða gönderdiði, “Gizli” ibareli evrakla, Bolu Tugayý’nýn bölgede operasyon yaptýðý belgelenmiþti

DÝYARBAKIR'ýn Kulp (Pasûr) ilçesine baðlý Alaca (Nederan) köyünde 22 Ekim 1993 tarihinde 11 köylünün kurþuna dizilmesiyle ilgili açýlan davanýn ilk duruþmasý bugün görülecek. Soruþturma yürüten Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle yetkili Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcý Vekilliði'nce hazýrlanan 19 sayfalýk iddianame, Diyarbakýr 7. Aðýr Ceza Mahkemesi'nce 24 Ekim günü kabul edildi. Davanýn bir numaralý sanýðý Bolu 2. Komando Tugay Komutaný emekli Tuðgeneral Yavuz Ertürk hakkýnda 11 kez müebbet ve 25 yýla kadar hapis cezasý isteniyor.

‘Kardeþim bana el salladý’ Katliamda yaþamýný yitiren Mehmet Þah Atala'nýn aðabeyi Aziz Atala, Adli Týp Raporu'nda 4 Kasým 2004 tarihinde Kulp'un Alaca köyü Þenyayla bölgesinde çýkan kemiklerde kardeþine ait bulgularýn çýkmamasý üzerine Þ. Özdemir Polis Merkezi Amirliði'nde 19 Þubat 2009 tarihinde verdiði ifadesinde, köyün boþaltýldýðýný ve askerler tarafýndan yakýldýðýný kaydetti. Atala, "Babamýn yanýna gittiðimde kardeþim M. Þah Atala'yý askerler tutmuþ yanýnda oturuyordu. Kardeþim askerlerin yanýnda olduðu için hergün yanýna gidiyor ve sigara ve yiyecek götürüyordum. 7-8 gün öðle gidip

gelirken kardeþim bana, 'Yanýma gelme. Yarýn 12.00'de bizi helikopter ile ifade için Diyarbakýr'a götürecekler' dedi. Ben dayanamadým. Söylediði saatte bir gün sonra yine yanýna gittim. Yanlarýna yaklaþtýðýmda helikopter inmiþti. Kardeþim ve yanýndakileri alýp helikoptere bindirdiler. Gözümün önünde helikopter kalktý ve kardeþim bana el salladý. En son kardeþimi burada gördüm" diye belirtti.

‘Depremde arþivler kayboldu’ Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan Bolu Valiliði'ne yazý yazýlarak Bolu Tugayý'nýn arþivini istedi. Verilen cevapta; " Hizmete Özel" notuyla Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla istenen personel bilgileri konusuna, "12 Kasým BoluDüzce depreminde içinde tugay arþivinin de bulunduðu tugay binalarý hasar görmüþtür. Deprem sýrasýnda kalorifer boru ve peteklerinin patlamasý sonucunda arþiv sular altýnda kalmýþ olmasý nedeniyle istenilen bilgilerin incelemesi yapýlamamaktadýr" þeklinde yanýt verildi.

Yavuz Ertürk’ün sicili kabarýk! Kulp soruþturmasýný yürüten Diyarbakýr TMK 10. madde ile görevli savcýlýk tarafýndan Ankara Adli Sicil ve Ýstatistik Genel Müdürlüðü kapsamýnda Yavuz

Ertürk'e iliþkin yaptýðý sorgu sorgulamasýnda adli sicil kaydýnýn olmadýðý belirtildi. Ayný savcýlýk tarafýndan UYAP üzerinden ayný gün yapýlan sorgulamada ise, Ertürk'e iliþkin, Kücükçekmece Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanýk ve þüpheli sýfatýyla 2012/33811, 2012/1007 ve 2012/2225 nolu dosyalarda, "Ýmar Kirliliðine neden olmak", yine Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nda bulunan 2013/196958 ve 2013/10329 nolu dosyalar kapsamýnda sanýk sýfatýyla 8 tane dolandýrýcýlýk ve zimmet adý altýnda dosyalar açýldýðý görülüyor. Yine Ertürk'e iliþkin dolandýrýcýlýk ve zimmet suçlamalarý kapsamýnda Yargýtay 5. Dairesi'nde 2013/10329 nolu dosyada sanýk sýfatýyla yargýlandýðý 4 dosya bulunurken, Antalya 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde de ayný suçlamalarla yargýlandýðý 2013/379 nolu 4 dosyasý bulunuyor.

Belgeler Ertürk’ü yalanlýyor Diyarbakýr Valiliði Olaðanüstü Hal Bürosu'ndan 22 Mayýs 1994 tarihinde Kulp Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na, 10 Ekim 1993 tarihinde Kulp ve çevresinde operasyon yapan birliklerin listesi kýsmýnda Jandarma Komando Bölge Komutanlýðý, Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ve 1'inci Mekanize Piyade Komutanlýðý yer alýyor. Her ne kadar Ertürk, o gün o alanda operasyonlarýn yapýlmadýðýný belirtse de, "Gizli" ibaresi ile gönderilen belgeler bunu yayýnlýyor. Van Jandarma Genel Komutanlýðý'nýn 3 Nisan 2000'de Kulp Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na gönderdiði yazýda, Ekim 1993'te Kulp'un "Alaca Köyü ve civarýnda Bolu 2. Komando Tugay Komutanlýðý'nýn 1 ve 2. taburlarýndan birer komando birliði ile oluþturulan 2 komando bölüðü operasyon icra etmiþtir" ifadesinde bulundu.

Bataray: 20 yýl sonra bir ilk Bugün baþlayacak olan Kulp davasýný takip eden Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þubesi Hukuk Komisyonu Sorum-

lusu Rahþan Bataray Saman, 20 yýl aradan sonra bir sanýkta olsa hakim karþýsýna çýkarýlmýþ olmasýnýn iyi bir geliþme olduðunu ifade etti. Saman, "Çok uzun süren kararlý ve ýsrarcý bir hukuk mücadelesi yürütüldü. Devletin tüm makamlarý sorumlularý korumak için bunca yýl seferber oldu adeta. Savcýlýðýn yazýþmalarýna uzun yýllar cevap verilmedi, istenen bilgiler verilmedi. Sorumlularýn tespiti için istenen bilgiler, arþivin su altýnda kalmasý gerekçe gösterilerek verilmedi. Gözaltýnda tutulduklarý alana çok yakýn bir mesafede bulunan bir mezarda cenazelerinin tespiti, olayý aydýnlatan önemli hususlardan biriydi. Olayýn ne þekilde olduðu ve kimler tarafýndan gerçekleþtirildiðine dair somut deliller var. Ancak aradan 20 yýl geçtikten sonra dava açýlabildi" dedi.

‘Sürecin takipçisi olacaðýz’ Yavuz Ertürk dýþýnda katliamýn diðer sorumlularýnýn tespit edilememiþ olmasý ve duruþmada tek sanýðýn yargýlanýyor olmasýnýn kendileri için eksik olduðunu belirten Saman, "Savcýlýk diðer sanýklarýn tespiti için soruþturmayý devam ettiriyor. Ancak diðer sorumlularýn tespiti açýsýndan o dönemde görev yapan askerlerin, yetkililerin verecekleri ifadeler çok önemli. Bu olaylarýn er ya da geç tüm sorumlularý ile ortaya çýkacaðýný düþünüyoruz. Ancak bu olaylara iliþkin bilgisi olan kiþilerin vicdani görevlerini yerine getirip ifade vermelerini bekliyoruz. Çünkü bu olayýn aydýnlanmasý, bir dönemin aydýnlanmasý demektir. Özellikle Bolu Tugayý'nýn bölgede görev yaptýðý süreçte faili meçhul olaylar ve kayýp olaylarýnda önemli bir artýþ yaþandýðý bilinen bir husus. Bu dosya üzerinden yapýlacak yargýlama süreci diðer dosyalarý da etkileyecektir. Bu yönleri ile bizim için çok önemli bir yargýlama. Ýlk olay olduðu günden itibaren ÝHD olarak olayýn takipçisi olduk. Yargýlama sürecinin de bire bir takipçisi olacaðýz" dedi. (DÝHA)


25 Aralýk 2013 Çarþamba

15

SPOR

20 aydýr kýrmýzý kart görmüyorlar Ergani Gençlerbirliði’ne malzeme desteði DÝYARBAKIR'ýn Ergani Ýlçe Kaymakamý Erdinç Yýlmaz, onursal baþkaný ve kurucusu olduðu Ergani Gençlerbirliði kulübüne malzeme yardýmýnda bulundu. Alt yapýya verdiði önemle dikkat çeken Diyarbakýr 1. Amatör Futbol Ligi takýmlarýndan Ergani Gençlerbirliði'ne kaymakamdan malzeme desteði geldi. 3 yýl önce kurulan kulübün fahri baþkanlýðýný yapan Kaymakam Erdinç Yýlmaz, maddi destek verdiði kulübe bu kez de malzeme yardýmýnda bulundu. Malzeme daðýtým törenine Kaymakam Yýlmaz'ýn yaný sýra Ýlçe Jandarma Komutaný Recep Cansu, Köylere Hizmet Götürme Birliði Müdürü Mustafa Özen, Milli Eðitim Müdürü Ahmet Atabay, Kulüp Baþkaný Ekrem Senvar, kulübün teknik sorumlusu Mehmet Kanat ve futbolcular katýldý. Ergani Gençlerbirliði'ne destek olmasýnýn bu kulübün alt yapýya verdiði önemden kaynaklandýðýný belirten Kaymakam Yýlmaz, "2011 yýlýnda ilçedeki çocuklarýn spora kazandýrýlmasý projesi kapsamýnda bu kulübü kurduk. Sporcularýmýzýn tamamý bu projeden gelen çocuklar ve alt yapý çalýþmalarý sonucu seçilen çocuklardan oluþmaktadýr. Kulübümüzün baþarýsý Ergani'nin baþarýsýdýr. Nitekim 3 yýldýr katýldýðýmýz amatör ve gençler kategorilerindeki liglerde þampiyon oluyoruz. Bizler de maddi ve manevi destek saðlýyoruz. Bundan sonra da desteðimiz devam edecek" dedi. (ÝHA)

Futbolcularýnýn 20 aydýr kýrmýzý kart görmediði Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor’un Teknik Direktör Turhan Özyazanlar, “Öfkesine sahip olmayan futbolcuyla iþim olmaz. Hakemle uðraþmayýnca kýrmýzý kart görmüyoruz” dedi DÝYARBAKIR - Spor Toto 2.Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'daki futbolcular 20 aydýr kýrmýzý kart görmüyor. Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz Özsüt Kafede düzenlediði basýn toplantýsýnda, takýmýn güçlendirilmesi için transfer yapacaklarýný belirterek, transfer edilecek oyuncularla ilgili teknik heyet ile transfer komitesinin çalýþmalarýný sürdürdüðünü söyledi. Takýmýnýn ikinci yarý hazýrlýklarý için 2-13 Ocak 2014 tarihleri arasýnda Antalya'da kamp yapacaðýný belirten Kýlavuz, bir üst ligi hedeflediklerini kaydetti. Sporda skordan ziyade centilmenliðe önem verdiklerini, Türkiye genelinde bu yöndeki davranýþlarý nedeniyle örnek takým olarak gösterildiklerini dile getirerek, þöyle konuþtu: "Her takýmý zyaret ediyoruz. Sahamýzdaki maçlarda rakipleri çiçeklerle karþýlýyoruz. 20 aydýr takýmýmýzdaki oyuncular kýrmýzý kart görmedi. Dünyada baþka bir örneðinini olup olmadýðýný bilmiyoruz ama hedefi olan bir takýmýn kýrmýzý kart görme-

mesi çok önemlidir. Bize göre spor, barýþ, dostluk ve kardeþliktir. Buna hizmet etme çabasýndayýz."

‘Hakemle uðraþmayýnca kýrmýzý kart görmüyoruz’ Teknik Direktör Turhan Özyazanlar ise aklýyla mücadele eden sporcularla mücadele ettiklerini belirterek, "Biz hiç bir zaman maç so-

nuçlarýný hakeme mal etmeyiz. Kýrmýzý kart görmeyi takýma ihanet olarak kabul ediyoruz. Kýrmýzý kart görülmemesi lazým. Öfkesine sahip olmayan futbolcuyla iþim olmaz. Hakemle uðraþmayýnca kýrmýzý kart görmüyoruz. Bugüne kadar çalýþtýrdýðým takýmlarda da oyuncularýnýn direk kýrýmýzý kart görmedi" diye konuþtu. (AA)

‘Yýlýn Spor Ýnsaný’ ödülü Metin Kurt’a Diyarbakýr Kent Konseyi Spor Meclisi, bu yýlýn spor insaný ödülünün geçen yýl vefat eden milli futbolcu Metin Kurt'a verilmesini kararlaþtýrdý. Diyarbakýr Kent Konseyi Spor Meclisi Sözcüsü Kýlavuz, "Futbolcu ve teknik adam olarak hizmet veren Metin Kurt, duruþuyla spor kültürüne önemli katký sunmuþtur" dedi

Yeni Diyar Altýnsoy ile yollarýný ayýrdý DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yeni Diyarbakýrspor'da Teknik Direktörü Namýk Altýnsoy'un görevinden ayrýldýðý bildirildi. Kulüpten yapýlan açýklamada, sezon baþýndan bu yana takýmda görev yapan teknik drektör Namýk Altýnsoy ile yollarýný ayrýldýðý belirtildi. Kararýn karþýlýklý alýndýðý ifade edilen açýklamada, yeni teknik direktör arayýþýnýn baþladýðýný bir iki gün içerisinde teknik direktör sorununun çözüleceði kaydedildi. (AA)

DÝYARBAKIR Kent Konseyi Spor Meclisi, bu yýlýn spor insaný ödülünün geçen yýl vefat eden Milli futbolcu Metin Kurt'a verilmesini kararlaþtýrdý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kulüp Baþkaný ve Diyarbakýr Kent Konseyi Spor Meclisi Sözcüsü Metin Kýlavuz, yaptýðý açýklamada, "Sporda Skorlar Barýþa" temasýyla gerçekleþtirecekleri 4. Spor Konferansýnýn 11 Ocak 2014 tarihinde baþlayacaðýný söyledi. Kýlavuz, sporun geliþtirilmesine yönelik iþbirliðini pekiþtirmek ve sporun sorunlarý ile çözüm önerilerinin tartýþýlacaðý konferansta uzmanlarýn katýlýmýyla "Barýþ ve Demokratikleþme Sürecinde Sporun Rolü" ve "Sportif Kal-

kýnmada Tesisleþmenin Önemi" konulu oturumlarýn yapýlacaðýný belirtti.

‘Metin Kurt’un ödülünü ailesi alacak’ Yýlýn Spor Ýnsaný Ödülünün de konferansta verileceðini kaydeden Kýlavuz, Diyarbakýr Kent Konseyi Spor Meclisinin bu yýlki spor ödülünü ulusalda geçen yýl vefat eden milli futbolcu Metin Kurt'a, yerelde ise Sivassporlu Burhan Eþer ile Milli takýma seçilen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kadýn Futbol Takýmý oyuncusu Zelal Baturay'a verilmesini kararlaþtýrdýðýný ifade etti.

Kýlavuz, þöyle konuþtu: "Metin Kurt, Galatasa-

ray'da yýldýzý parlamýþ ve dönemin en önemli sporcularý arasýnda yer almýþtýr. Ayrýca futbol alanýnda ilk kez sendikal faaliyeti baþlatan sporcudur. Futbolcu ve teknik adam olarak hizmet veren Metin Kurt, duruþuyla spor kültürüne önemli katký sunmuþtur. Yerelde ise hemþehrimiz Sivasspor'da forma giyen Burhan Eþer ile kadýn futbol takýmýmýzýn forvet oyuncusu Zelal Baturay ödüle layýk görüldü. U19 Milli takýmýna seçilen Baturay, Bakü'deki milli maçlarda forma giyerek kentimizi baþarýyla temsil etti. 11 Ocak 2014 günü düzenlenecek konferans öncesinde ödülleri vereceðiz Metin Kurt'un ödülünü ailesi alacak." (AA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

25 ARALIK 2013 ÇARÞAMBA Yýl: 7 - Sayý : 2150 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakır yenigün gazetesi