Page 1

Fiskaya’da patlama: 2 yaralý DÝYARBAKIR'ýn Yeniþehir ilçesine baðlý Fiskaya Semti'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada biri aðýr 2 kiþi yaralandý. 3’te

15 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

Öcalan: Sesime benzeyen bir ses kullanmýþlar Politika 06

Diyarbakýr’da ‘bayrak’ bilmecesi! DÝYARBAKIR kent merkezinde seçim çalýþmalarý kapsamýnda asýlan bayraklardan sadece BDP'ninkilerin toplanmasýna iliþkin Diyarbakýr Valiliði Yazý Ýþleri Müdürlüðü, “Muhattap biz deðiliz” derken, Emniyet Müdürlüðü ise konuya iliþkin bilgi verme yetkilerinin olmadýðýný söyledi. 04

Narkotik ekipleri aman vermiyor

FOTO: ARÞÝV

DÝYARBAKIR'da 5 günde gerçekleþtirilen 8 uyuþturucu operasyonunda 1 ton 842 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltýna alýnan 12 kiþiden 4'ü tutuklandý. 08

“Halk kürsüsü”ne poster baskýný BATIKENT Meydaný'nda "Özgür önderlikle özgür yaþama" þiarýyla kurulan "Halk kürsüsü"nün bulunduðu alana dün sabah saatlerde basýn düzenlendi. Çok sayýda polisin katýldýðý basýnda, Öcalan'ýn alanda bulunan tüm posterleri söküldü. 07 C

M

Y

K

Leoparý öldürene hapis istemi ÇINAR'da görülen leoparý öldüren Mahmut Kaplan ve leoparýn saldýrýsý sonucu yaralanan Kasým Kaplan hakkýnda "Kara avcýlýðýna muhalefet" suçundan 2 yýldan 5 yýla kadar hapis istemiyle dava açýldý. 10’da

Büyükþehir Belediyespor Balotelli’ye sahip çýktý

T

ARAFTARIN ýrkçý saldýrýlara maruz kalan Milan'ýn yýldýz oyuncusu Mario Balotelli'ye Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor sahip çýktý. Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz, statlarda ve spor salonlarýnda sporun ruhuna, kültürüne aykýrý olan küfür, hakaret, þiddet ve ýrkçý saldýrýlarý reddettiklerini söyledi. Spor 14

www.diyarbakiryenigun.com

Meteoroloji uyardý: Hafta sonu yaðýþlý geçecek 12’de

Baro Baþkaný Elçi’den Lice davasýna suç duyurusu 9’da

Ekolojik dengeyi

BOZMAYIN

Kuþ türleri y ok olacak

DÝYARBAK IR’ýn Dicle V adisi'nde bulun an Hevsel B ahçeleri UNESCO dü listesine aday nya mirasý olarak göste rilmesine raðm en, bölgede ekolojik kýyým d evam ediyor . Dicle Nehri üzerinde yap ýlmak istenen onlarca Baraj ve HES'lerle böl gede yaþayan 180 kuþ türü yok olma teh likesi ile karþý karþýya kalac ak. Ekolojik den gen na neden olac in bozulmasýak bu barajla r ile nehirde y aþayan balýk türlerinin de yok olma tehlikes i bulunuyor. G ündem 05


2

SAÐLIK

15 Þubat 2014 Cumartesi

200 bin çocuðun kalbi hasta

Türkiye’de her yýl yaklaþýk 12 bin çocuðun kalp hastalýðýyla doðduðunu ve doðuþtan kalp hastalýðý problemi yaþayan yaklaþýk 200 bin çocuk olduðunu belirten Çocuk Kardiyolojisi Uzmaný Prof. Dr. Gülendam Koçak, bu konuda ailelere ve çocuk hekimlerine büyük görev düþtüðünü söyledi

DÝYARBAKIR - 14 Þubat Dünya Doðuþtan Kalp Hastalýklarý Farkýndalýk Günü'nde çocuk kalp hastalýklarýnda erken tanýnýn önemine vurgu yapan Çocuk Kardiyolojisi Uzmaný Prof. Dr. Gülendam Koçak, ailelerin, bebeklerinde gördükleri sýk nefes alýp verme, morarma, kilo alamama, çabuk yorulma gibi yakýnmalarý dikkate almalarý gerektiðini söyledi. Daha büyük çocuklarda ise göðüs aðrýsý, bayýlma, nefes darlýðý, çabuk yorulma ve çarpýntý gibi bulgularla kalp hastalýklarýnýn kendisini gösterebildiðine iþaret eden Dr. Koçak, "Çocuklarýn çabuk yorulmasýný deðerlendirirken akranlarýyla karþýlaþtýrýlmalarý faydalý olur. Çocuklarýnýzda bu belirtiler varsa mutlaka bir çocuk kardiyoloðuna baþvurmalýsýnýz. Bazý kalp hastalýklarý o kadar hafif ilerler ki kalp muayenesi sýrasýnda hiçbir bulgu vermez. Bu nedenle çocuðunuz ne kadar saðlýklý görünürse görünsün þüphe uyandýran bir yakýnmasý

Bakanlýktan ‘zayýflama ürünleri’ tebliði Günlük diyetin tamamýnýn veya bir kýsmýnýn yerini alabilecek özel formüle edilmiþ ürünlerin etiketleme, reklam ve sunumunda, kullanýmý sonucunda ortaya çýkan kilo kaybý hýzý veya miktarýna dair herhangi bir ifade olacak DÝYARBAKIR - Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn, "Türk Gýda Kodeksi Kilo Verme Amaçlý Enerjisi Kýsýtlanmýþ Gýdalar Tebliði", Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, kilo verme amacýyla enerjisi kýsýtlanmýþ diyetler için hazýrlanan gýdalar, üretici talimatlarýna göre kullanýldýklarýnda günlük toplam diyetin tamamýnýn veya bir kýsmýnýn yerini alabilecek özel formüle edilmiþ ürünleri ifade edecek. Günlük diyetin tamamýný karþýlayabilecek gýdalar, "Kilo kontrolü için toplam günlük diyetin yerini alýr" adý altýnda, günlük diyetin bir ya da daha fazla öðününün yerini alabilecek gýdalar ise "Kilo kontrolü için öðün yerini alýr" adý altýnda satýlacak. Tüketime hazýr olarak sunulan ürünün tüketilmesi önerilen belirli miktarý üzerinden protein, karbonhidrat, yað miktarý ve "kJ" ve "kcal" cinsinden enerji deðeri sayýsal olarak etikette yer alacak. Yine tüketime hazýr olarak sunulan ürünün tüketilmesi önerilen belirli miktarý üzerinden alýnmasý zorunlu her bir vitamin ve mineralin ortalama miktarý, sayýsal olarak etikette olacak. Etikette, günde yeterli

miktarda sývý alýmýnýn önemine dair bir ifade de bulunacak. Günlük diyetin tamamýný karþýlayabilecek gýdalarýn etiketinde; ürünün günlük temel besin ögelerini yeterli miktarlarda saðladýðýna dair bir ifade ile ürünün týbbi tavsiye olmaksýzýn 3 haftadan fazla kullanýlmamasý gerektiðine dair bir ifade yer alacak. Günlük diyetin bir ya da daha fazla öðününün yerini alabilecek gýdalarýn etiketinde, ürünlerin yalnýzca enerjisi kýsýtlanmýþ diyetin bir parçasý olarak kullanýldýðýnda yararlý olduðuna ve di-

ðer gýda maddelerinin de bu diyetin gerekli bir parçasý olduðuna dair bir ifade olacak. Günlük diyetin tamamýný karþýlayabilecek gýdalarý oluþturan bileþenlerin tümü ayný pakette satýlacak. Bu Teblið kapsamýndaki ürünlerin etiketleme, reklam ve sunumunda, bunlarýn kullanýmý sonucunda ortaya çýkan kilo kaybý hýzý veya miktarýna dair herhangi bir ifade olamayacak. Tebliðin yayýmý tarihinden önce faaliyet gösteren gýda iþletmecilerinin 31 Aralýk 2014 tarihine kadar belirtilen hükümlere uymasý gerekecek. (AA)

varsa mutlaka kalp saðlýðý yönünden araþtýrýlmalýdýr" uyarýsýnda bulundu.

‘Kalp deliðini ciddiye alýn’

Çok basit ve zararsýz bir iþlem olan ekokardiyografi ile çocuðun kalp saðlýðýnýn deðerlendirilebileceðini belirten Koçak, "Ne yazýk ki ülkemizde kalp hastalýklarý konusunda pek çok yanlýþ algý var. Bunlarýn baþýnda da kalp delikleri konusunda, 'Büyüdükçe kalp deliði kapanýr, 10 yaþýna kadar takip edelim' düþüncesi geliyor. Çok küçük delikler kapanabilir ancak büyük delikler kapanmaz. Aksine kapatýlmayan büyük delikler çocuða çok daha fazla zarar verir ve ne yazýk ki çocuk bir süre sonra ameliyat þansýný da kaybederek akciðer ve kalp nakline aday olur. Lütfen kalpte delik var, üfürüm var, bu büyüdükçe geçer diye düþünmeyin. Bunun kararýný verecek bölüm çocuk kardiyolojisidir" diye konuþtu. (Haber merkezi)

Kan uyuþmazlýðý iðnesine fiyat düzenlemesi Kamuoyunda “kan uyuþmazlýðý iðnesi” olarak bilinen Anti-D immün globülinlerinin tedariðinde sýkýntý yaþanmasý üzerine, yapýlan düzenlemeyle ürünün güncel kurdan fiyatlandýrýlmasý saðlandý DÝYARBAKIR - Kamuoyunda "kan uyuþmazlýðý iðnesi" olarak bilinen Anti-D immün globülinlerinin tedariðinde sýkýntý yaþanmasý üzerine, yapýlan düzenlemeyle ürünün güncel kurdan fiyatlandýrýlmasý saðlandý. Saðlýk Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, kamuoyunda "kan uyuþmazlýðý iðnesi" olarak bilinen Anti-D immün globülinlerinin tedariðinde sýkýntý yaþanmasý üzerine bakanlýk koordinatörlüðünde toplanan Fiyat Komisyonu tarafýndan yeni karar alýndýðý belirtildi. Açýklamaya göre, Fiyat Komisyonu, yürürlükteki fiyat tebliðinin 5-ç maddesine göre fiyatlandýrýlan kan-plazma kaynaklý ürün gruplarýnýn (IVIG ve albuminler) arasýna Anti-D immün globülinlerinin de eklenmesine karar verdi. Ýlgili karar gereði tedariðinde sýkýntý yaþanan Anti-D immün globülinlerin güncel kurdan fiyatlandýrýlmasýnýn saðlandýðý bildirildi. (AA)


3

HABER - GÜNCEL

15 Þubat 2014 Cumartesi

Fiskaya’da patlama: 2 yaralý Yeniþehir ilçesine baðlý Fiskaya Semti’nde bulunan Hevsel Bahçeleri’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada biri aðýr 2 kiþi yaralandý DÝYARBAKIR'ýn Yeniþehir ilçesine baðlý Fiskaya Semti'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde meydana gelen patlamada 20 yaþýndaki H.A. ile 28 yaþýndaki Þ.G. adlý gençler yaralandý. Biri aðýr yaralanan ik genç yaralý olarak Fiskaya Semti'ne kadar yürüdü. Burada gençleri gören yurttaþlarýn ambulans çaðýrmasý ile gençler Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Durumu aðýr olan ve yüz, el ile karýn kýsmýndan yaralanan Þ.G'nin durumunun ciddiyetini koruduðu, hafif yaralanan H.A'nýn ise ayakta tedavisinin yapýldýðý belirtildi. Olay yerine gelen polis ekibi inceleme baþlatýrken, çok sayýda polis de patlamanýn meydana geldiði Hevsel Bahçeleri'ne geldi. Hastane etrafýnda da çok sayýda polis konumlandýrýlýrken, gençlerin aileleri de hastaneye geldi. Aileler, Hevsel Bahçeleri'nde çocuklarýnýn gördüðü bir cismin kurcalanmasý sonucu patlamanýn meydana geldiðini kaydetti. Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan olay ile ilgili soruþturma baþlatýldý. (DÝHA)

Baz istasyonlarýna tepki Mardin'in 13 Mart Mahallesi'nde kurulacak olan baz istasyonuna mahalle sakinleri tepki gösterdi. Vatandaþlar mahallede toplanarak baz istasyonunun mahallelerine kurulmasýný istemediklerini belirterek, durumu protesto etti MARDÝN'de kurulacak olan baz istasyonuna vatandaþlar tepki gösterdi. 13 Mart Mahallesi'nde kurulacak olan baz istasyonuna mahalle sakinleri tepki gösterdi. Vatandaþlar mahallede toplanarak baz istasyonunun mahallelerine kurulmasýný istemediklerini belirterek, durumu protesto etti. Mahalleli Adnan Altun, çevrede üç tane lise bir tane de ilköðretim okulunun bulunduðunu belirterek istasyonun çocuklara zarar vereceðini dile getirdi. Altun, "Bir sürü yer dururken niye mahallenin tam ortasýnda kuruluyor? Biz buna

karþýyýz kardeþim, insan saðlýðý her þeyden önce gelir. Bunu kabul etmiyoruz, bütün halk tepkili bizde tepkiliyiz, durdurulmasýný istiyoruz. Daha öncede imza topladýk imza kampanyasý yaptýk, burada 25 apartman var, 3 lise sorumlularýndan bir ilköðretim sorumlusundan ve kreþ sorumlularýndan imza topladýk. Valilik kararýyla çevre þehirciliðe gönderdik halen bir haber gelamedi. Üstüne üstlük birde daha devam ediyor, iþi de hýzlandýrdýlar, oldu bittiye getirmek istiyorlar, durdurulmasýný istiyoruz" dedi. Ýlkokulda öðretmen olan

Erkan Aytekin ise "Biz mahalle sakini olarak bu semtin vatandaþlarý olarak buna karþýyýz. Bu þekilde þehrin göbeðinde baz istasyonu yapýlmasý bizim açýmýzdan çok uygun deðil saðlýk açýsýndan da uygun olmadýðý zaten belli bu tür þeylerin mantýken þehir dýþýnda yapýlmasý gerekir. Kesinlikle biz mahalle sakinleri olarak buna karþýyýz" þeklinde konuþtu. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde öðretim görevlisi olan Evin Nur Yeþilbaþ ise "Bildiðiniz gibi baz istasyonlarý þehrin merkezinde yapýlmaz þehrin dýþýnda insanlara zarar vermeyecek bir noktada olmasý gerekiyor. Ancak sizinde gördüðünüz gibi tam þehrin göbeðinde ve çevresinde çok sayýda okulun bulunduðu bir yerde gerçekleþtirilmek üzere bizde buna tepkiliyiz" ifadelerini kullandý. (ÝHA)

Kaldýrýma çarpan otomobil takla attý BATMAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiði otomobil kaldýrýma çarptýktan sonra takla attý. Edinilen bilgiye göre olay, Þafak Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Mahallesi yönüne gitmekte olan Hüseyin Dilber yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldýrýma çarptý. Otomobil, çarpmanýn etkisiyle takla atarak ters döndü. Araç içerisinde bulunan sürücü Hüseyin Dilber, kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

Siirt’te 5 kiþi gasp suçundan tutuklandý SÝÝRT'te cep telefonu gasp etmekten 5 kiþi tutuklandý. Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri, 7 Þubat 2014 tarihinde Bahçelievler ve Yeni mahallelerinde telefon çalýndýðý ihbarý üzerine bölgedeki kamera kayýtlarýndan zanlýlarýn eþkaline ulaþtý. Polisin çalýþmalarý sonucu 7 zanlý, gasp edilen cep telefonlarýyla birlikte yakalandý. "Gasp, konut dokunulmazlýðý ihlali, mala zarar verme, yaralama" suçlarýndan adli mercilere sevk edilen zanlýlardan H.A., M.Ö., M.S.N., K.A. ve N.A. tutuklanýrken, N.K. ve N.G. ise denetimli serbestlikten yararlanarak serbest býrakýldý. Çalýnan cep telefonlarý sahiplerine teslim edildi. (ÝHA)


4

GÜNDEM

15 Þubat 2014 Cumartesi

Diyarbakýr’da ‘bayrak’ bilmecesi! bayrak süslemesi yapýlamayacaðý kriterler arasýnda yer alýyor. Kent merkezinde bulunan caddelere siyasi partiler tarafýndan asýlan bayraklar 3 gündür toplanýrken, toplanan bayraklar içerisinde özellikle BDP'nin bayraklarýnýn çoðunlukta bulunmasý dikkat çekiyor. AKP ve Hüda-Par'ýn bayraklarýný sadece birkaç yerde toplanýldýðý görülürken, BDP'nin bayraklarýnýn bütün caddelerde toplandýðý görüldü.

Valilik: Muhattap biz deðiliz

Diyarbakýr kent merkezinde seçim çalýþmalarý kapsamýnda asýlan bayraklardan sadece BDP'ninkilerin toplanmasýna iliþkin Diyarbakýr Valiliði Yazý Ýþleri Müdürlüðü, "Muhattap biz deðiliz" derken, Emniyet Müdürlüðü ise konuya iliþkin bilgi verme yetkilerinin olmadýðýný söyledi

DÝYARBAKIR kent merkezinde bulunan caddelere seçim propagandalarý kapsamýnda asýlan parti bayraklarý Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediði kriterler çerçevesinde asýldý. Özellikle partilerin il, ilçe ile seçim bürolarýnýn çevresinin haricinde

Konuya iliþkin görüþtüðümüz Diyarbakýr Valiliði Yazý Ýþleri Müdürlüðü, YSK'nýn seçim kriterleri çerçevesinde Diyarbakýr Emniyeti'ne bildirimde bulunduklarýný, toplama iþleminin emniyet tarafýndan yapýldýðýný ifade ederek, konunun muhatabýnýn emniyet olduðu belirtildi. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Güvenlik Þube yetkilileri de, sadece BDP bayraklarýnýn toplanmasýnýn bir iddiadan ibaret olduðunu, herkese eþit bir yaklaþým içinde olduklarýný savundu. Yetkili daha fazla bilgi verme yetkilerinin olmadýðýný söyledi. (DÝHA)

Silvan’a 300 kapasiteli öðrenci yurdu Dicle Üniversitesi Silvan Meslek Yüksekokulu’na 300 kapasiteli öðrenci yurdu yapýlacak. Silvan Kaymakamý Sönmezay, “Silvan Meslek Yüksekokulu’nun öðrenci yurdu için Bölge Müdürlüðü olarak gerekli iþlemleri yapmýþ bulunmaktayýz. Arsa ile ilgili yazýþmalar tamamlandýðýnda yurt yapýmýna hemen baþlanacaktýr” dedi DÝYARBAKIR - Silvan Meslek Yüksekokulu, bölümlerinin artmasý nedeniyle bir yýldýr sürdürülen yurt çalýþmalarýnda son aþamaya geldi. Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Diyarbakýr Bölge Müdürü Metin Yýlmaz ve Silvan Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Hevedanlý, Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay'ý makamýnda ziyaret ederek, yurt ile ilgili önemli açýklamalarda bulundu. Silvan Kaymakamý Sönmezay, "Ýlçemizde yüksekokulun geliþimi için nitelikli çalýþmalar yürütülüyor. Kaymakamlýk olarak gerekli tüm destekleri vermekteyiz. Alternatif arsalarý deðerlendirelim. Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Diyarbakýr Bölge Müdürü Metin Yýlmaz Beyin ziyaretini çok anlamlý buluyorum. Arsa tahsisi için Mart

ayýnýn sonuna kadar iþlemler tamamlanabilir. Akabinde, zaten yatýrým programýnda olan yurt kýsa zamanda tamamlanýp hizmete açýlýr" dedi. Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Diyarbakýr Bölge Müdürü Metin Yýlmaz ise, Silvan MYO öðrenci yurdunun yatýrým programýna alýndýðýný ancak daha önce tahsis edilen arsanýn 300 kiþilik öðrenci yurdu için yeterli olmadýðýný söyledi. Yýlmaz, "Bakanlýðýmýz ve Genel Müdürlüðümüz, Baþbakanýmýzýn talimatýyla ülkenin her tarafýnda öðrenci yurtlarý için ciddi çalýþmalar yürütmektedir. Bu kapsamda Silvan Meslek Yüksekokulu'nun öðrenci yurdu için Bölge Müdürlüðü olarak gerekli iþlemleri yapmýþ bulunmaktayýz. Arsa ile ilgili yazýþmalar tamamlandýðýnda yurt yapýmýna hemen baþlanacaktýr" diye ko-

nuþtu. Silvan Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Hevedanlý, "2 Ocak 2013 tarihinde, yüksekokul öðrencileri için yurt yapýlmasý taleplerinde bulunduk. Arsa tahsisi için Kaymakamýmýz Sönmezay, bize çok ciddi destek verdiler. Yapýlan yazýþmalar sonucu, bugün yurt çalýþmamýz bir ivme kazanmýþ durumda. Öðrencilerimizin bir kýsmý Diyarbakýr'dan gidiþ geliþ yapmaktalar. Bir kýsmý da Silvan'da öðrenci evlerinde kalýyorlar. Mevcudu giderek artan yüksekokul öðrencilerimizin barýnma ihtiyaçlarýnýn bu sayede karþýlanacak olmasý çok sevindirici. Katkýsý olan herkese þükranlarýmý sunuyorum" þeklinde konuþtu. Yýlmaz ve Hevedanlý, Kaymakam Sönmezay ile birlikte alternatif arsalarý gezdikten sonra ilçeden ayrýldý. (ÝHA)

Öðrencilere aðýz ve diþ saðlýðý semineri verildi DÝYARBAKIR'ýn Dicle ilçesinde 5. ve 6. sýnýf öðrencilerine 'Aðýz Diþ Saðlýðý' semineri verildi. Dicle Toplum Saðlýðý Merkezi görevlileri, ilçedeki okullara giderek öðrencilerle buluþtu. Burada öðrencilere aðýz ve diþ saðlýðý konusunda bilgi veren yetkililer, günde 3 defa diþlerin fýrçalanmasý gerektiði uyarýsýnda bulundu. Yetkililer, bu tür faaliyetlerin yýl sonuna kadar devam edeceðini belirtti. (ÝHA)


GÜNDEM

15 Þubat 2014 Cumartesi

5

‘Ekolojik dengeyi bozacaklar’

Dicle Nehri üzerinde yapýlmak istenen onlarca Baraj ve HES’lerle bölgede yaþayan 180 kuþ türü yok olma tehlikesi ile karþý karþýya kalacak. Ekolojik dengenin bozulmasýna neden olacak bu barajlar ile nehirde yaþayan balýk türlerinin de yok olma tehlikesi bulunurken, DSÝ yeni barajlar için düðmeye bastý. Dicle Nehri’nin doðal dengesi ile oynandýðýna ve bu durumun büyük tehlikeler arz ettiðine iþaret eden Peyzaj Mimarlarý Odasý Diyarbakýr Temsilcisi Ferit Tutþi, “Bu projeler ile Kürdistan coðrafyasýndaki ekolojik dengenin bozulmasý hedefleniyor. Buna karþý harekete geçmemiz gerekiyor” dedi gibi bilinçli bir politika yürütülüyor" dedi.

‘55 projeyi DSÝ yürütüyor’ DÝYARBAKIR'ýn Dicle Vadisi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri UNESCO dünya mirasý listesine aday olarak gösterilmesine raðmen, bölgede ekolojik kýyým devam ediyor. Dicle Vadisi'nin tamamýnýn Çevre Þehircilik Bakanlýðý'nýn onayýyla yapý rezerv alaný ilan edilmesine gösterilen tepkilere raðmen geri adým atýlmýyor. Dicle Nehrini bir ticarethane olarak gören AKP hükümeti kýsa aralýklarda birçok il ve ilçede baraj ve HES'lerin yapýmý için yüzlerce milyon TL bütçe ayýrdýðý ortaya çýktý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan baþlatýlan fakat Devlet Su Ýþleri (DSÝ) ile protokol yapýlamadýðý için yaþama geçemeyen Dicle Vadi Projesi'nin yapýmýnýn ise artýk imkânsýz olduðu belirtiliyor.

‘Bilinçli bir politika yürütülüyor’ Bölgede son yýllarda artan baraj ve HES yapýmlarýný deðerlendiren Peyzaj Mimarlarý Odasý Diyarbakýr Temsilcisi Ferit Tutþi, vadi üzerinde yýllardan bu yana hükümet tarafýndan özel bir politika uygulandýðýný söyledi. Bu politikalarýn sonucunda doðanýn katledilerek yok olma noktasýna taþýndýðýna dikkat çeken Tutþi, "Bu baraj ve HES yapýmlarý devletin Kürdistan doðasý üzerindeki politikalarýný gösteriyor. Buralarý konutlara açma yapýlaþmaya açmak ile betonlaþtýrmak istiyorlar. Böylece halký doðasýndan uzak tutmak

Son iki yýl içinde 4 baraj yapýmýmýn tamamlandýðýný ve 4 barajýn ise yapýmýnýn devam ettiðini kaydeden Tutþi, Dicle Nehri üzerinde 47 baraj projesinin tamamlandýðý ve ihaleye hazýr olduðunu ifade ederek, "55 baraj projesi ile Dicle Nehri üzerinde bu barajlar konumlandýrýlacak. Bu barajlarýn bir kýsmý 'Güvenlik' amaçlý bir kýsmý ise elektrik için yapýlýyor. Devlet Su Ýþleri bu projelerin yürütücülüðünü yapýyor" diye belirtti. Yapýlan baraj ve HES'ler ile Dicle Nehri ve vadisinin doðal dengesinin þimdiden bozulmaya baþladýðýnýn altýný çizen Tutþi, "Bu projeler ile suyun akýþ rejimi deðiþtirilerek canlýlarýn, kuþlarýn ve balýklarýn yaþam alanlarýný etkileyerek köylerin su altýnda kalmasý saðlanýyor. Bu projeler canlýlarýn yaþam alanlarýna direk müdahaledir" dedi. Doðanýn dengesine yapýlan bu müdahalelerin altýnda yatan asýl nedenin bazý bilinçli politikalar olduðunu vurgulayan Tutþi þunlarý aktardý: "Bunu Kürdistan coðrafyasýnda ve ekolojisine müdahale olarak görmek mümkün. Dicle Nehri özelinde 2012 yýlýnda 87 yangýn çýkmýþ olmasý ve meþe aðaçlarý ile çam aðaçlarýnýn hedef olarak seçilmiþ olmasý bizde bazý þüpheler doðuruyor. Bu yangýnlarýn bilinçli olarak çýkarýldýðýný düþünüyoruz."

‘Büyük bir katliam yaþanacak’ Vadinin yok edilmesinin önüne geçilmesi için acil olarak harekete geçilmesi gerektiðini ifade eden

Tutþi, bu duruma daha fazla sessiz kalýnmasý durumunda vahim sonuçlarýn yaþanacaðýna dikkat çekti. Tutþi, "Özellikle hükümetin bu konuda Dicle Vadisi'nin konut rezerv alaný ilan etmesi bizde dava açma noktasýna getirdi. Dicle Vadisi kentin akciðerleridir. Bu doða katliamýnýn önüne geçmek için tüm bu suça ortak olan kurumlara dava açacaðýz" dedi. Diyarbakýr Surlarý'nýn "Riskli alan" olarak ilan edilmesi ile Dicle Vadisi'nin hakkýnda verilen kararýn zamanlamasýnýn manidar olduða iþaret eden Tutþi þöyle devam etti: "Diyarbakýr Surlarý, Dicle Vadisi ile bütünleþmiþ durumda. Surlar 'Riskli alan' olarak ilan edilmesinden 6 ay sonra Dicle Vadisi konut rezerv alaný olarak ilan edildi. Bu þu anlama geliyor, nehre 50 metre yapý yapýlmasý yasak iken 'bu alana konut yapacaðýz' diyorlar. Biz doða aktivistleri olarak buna karþý duracaðýz." diyerek karara tepki gösterdi. Dicle Vadisi'nin kuþ, balýk ve bitki türleri açýsýnda oldukça zengin bir alan olduðunun altýný çizen Tutþi, bu canlýlarýn yaþamlarýnýn tehdit altýnda olduðunu ve bunun önüne geçilmemesi durumunda büyük bir katliamýn yaþanacaðýný belirtti.

‘Kürdistan ekolojisine yönelik özel bir savaþtýr’ Tutþi, Dicle Vadisi'nde risk altýnda bulunan canlý türlerinin bulunduðuna dikkat çekerek, "Endebit bitkilerin olduðu biliniyor. Dünya kuþ göç alanlarýndan biridir bu vadi. Su rejimi ve doðanýn deðiþmesi ile bu güzellikleri bir daha göremeyeceðimiz anlamýna

geliyor" dedi. Bir aydan bu yana Dicle Üniversite Rektörlüðü ile Orman Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan Dicle Vadisi'nde yürütülen aðaç katliamýna da deðinen Tutþi, bölgede 10 binlerce aðacýn kesilmesinin gündemde olduðunu ve þu ana kadar 6 ile 7 bin aðacýn kesildiðini söyledi. Vadinin ekolojisine yönelik bu müdahalenin asýl amacýnýn rant olduðunu kaydeden Tutþi, "Rektörlük ile Orman Ýþletme Müdürlüðü ve hükümetin ranta yönelik projeleri doðayý katlediyor. Ekolojik katliama neden oluyor. Bu kýyýmlar Kürdistan ekolojisine yönelik bir saldýrýdýr. Bu saldýrýlar 90'lardaki köy yakmalarý ile baþladý ve bu kýyým hala devam ediyor. Bu yapýlanlar özel bir savaþ modelidir" diyerek tepki gösterdi. Baþta Diyarbakýr olmak üzere bölge halkýnýn geleceðinin yok edilme tehlikesi ile karþý karþýya bulunduðunu ifade eden Tutþi, bu müdahaleleri kentte yaþayan yurttaþlara yönelik bir saldýrý olarak deðerlendirdi.

Vadi’de yaþayan Kuþ türleri Dicle Vadisinde bu güne kadar tespit edilen ve aralarýnda yýrtýcý türlerinde bulunduðu kuþlarýn bazýlarýnýn isimleri ise þöyle: "Aðaç incirkuþu, Akgerdanlý ötleðen, Ak kanatlý sumru, Ak kuyruksallayan, Ak mukallit, Alaca balýkçýl, Alaca sinekkapan, Alaca Yalýçapkýný, Ari þahini, Arý kuþu, Bataklýk çitnesi, Benekli sinekkapan, Boyunçeviren, Boz alamecek, Boz kuyrukkakan, Boz ötleðen, Bülbül, Büyük baþtankara, Büyük kamýþçýn, Çalý bülbülü, Çayýr taþkuþu, Çitkuþu, Çývgýn, Çobanaldatan, Dað incirkuþu, Dað kuyruksallayaný, Daðbülbülü, Delice doðan, Dere düdükçünü, Erguvani balýkçýl, Gece balýkçýlý, Gökardýç, Gökçe delice, Gri balýkçýl, Guguk, Gülen sumru, Halkalý küçük cýlýbýt, Ýbibik, Ýspinoz, Kamýþ bülbülü, Karaalýnlý örümcekkuþu, Kara baþlý çitne, Kara baþlý ötleðen, Kara kýzýlkuyruk, Kara kulaklý kuyrukkakan, Karabaþ martý, Kara tavuk, Kaya çitnesi, Kaya güvercini, Kerkenez, Kýnalý keklik, Kýr kýrlangýcý, Kýzýl baþlý örümcekkuþu, Kýzýl sýrtlý örümcekkuþu, Kýzýl þahin, Kýzýl gerdan, Kýzýlkuyruk, Kumru, Kuyrukkakan, Küçük akbalýkçýl, Küçük akgerdanlý ötleðen, Küçük balaban, Küçük kumru, Leylek, Maskeli ötleðen, Mavi baþtankara, Mavigerdan, Orman düdükçünü, Öter ardýç, Peçeli baykuþ, Pembe göðüslü ötleðen, Saka, Saksaðan, Sarý kuyruksallayan, Saz kamýþçýný, Serçe, Sýðýrcýk, Söðüt serçesi, Söðüt Bülbülü, Su kýlavuzu, Sutavuðu, Þahin, Tarla ardýcý, Taþkuþu, Tepeli guguk, Tepeli toygar, Yalýçapkýný, Yaz atmacasý." (DÝHA)


6 Abdullah Öcalan’ýn ile görüþen kardeþi Mehmet Öcalan, Ýþçi Partisi tarafýndan servis edilen görüntüleri sorduðu Öcalan’ýn, “Kelimelerimi cýmbýzlamýþlar, onlarý montajlamýþlar. Söylemediðim kelimeler var. Sesime benzeyen bir ses kullanmýþlar. Bazý kelimeler benim, ancak tamamý benim kelimelerim deðil” dediðini aktardý

ÞANLIURFA - Hafta baþýnda Abdullah Öcalan ile görüþen kardeþi Mehmet Öcalan, görüþmenin içeriði hakkýnda konuþtu. Ýþçi Partisi (ÝP) tarafýndan servis edilen görüntülere iliþkin konuþan Mehmet Öcalan, "Bunlarý planlayan ve tasarlayanlarý çok iyi tanýyoruz. Bunlarýn en iyi sanatý ihbarcýlýktýr. Siyasi demokratik mücadele veren insanlarýn fotoðraflarýný gazetelerden manþetler halinden verip karalama politikasýna baþvuruyorlar. Bu sanatý 35 senedir devam ettiriyorlar. Öcalan Ortadoðu'ya mal olmuþ bir liderdir. Bunu kimse inkâr edemez. Bu yaklaþým hiç kimseye fayda getirmez" dedi.

‘Söylemediðim kelimeler var’ Görüntülerin servis edilmesinin zamanlamasýna dikkat çeken Öcalan, "Bir oluþum bu iþi yapýyor. Bu oluþumu iyi tanýyoruz. 35 senedir bunlarýn sanatý ihbarcýlýktýr. Siyasi demokratik mücadele veren insanlarýn fotoðraflarýný gazete manþetlerinden veriyorlar. Bu sanatý 35 senedir devam ettiriyorlar.

POLÝTÝKA

15 Þubat 2014 Cumartesi

‘Sesime benzeyen bir ses kullanmýþlar’ Bu sanat kimseye bir fayda getirmez" diye konuþtu. Mehmet Öcalan, görüntüleri sorduðu Öcalan'ýn þunlarý dediðini aktardý: "Kelimelerimi cýmbýzlamýþlar, onlarý montajlamýþlar. Söylemediðim kelimeler var. Sesime benzeyen bir ses kullanmýþlar. Bazý kelimeler benim, ancak tamamý benim kelimelerim deðil. Sorgulayanýn sorularý yok. Ýstiyorlarsa sorgunun tüm görüntülerini çýkarsýnlar, herkes gerçekleri görsün. Aksi takdirde bu ahlaki olmadýðý gibi basýn etiðine de uymaz. Bu sanatlarýný 35 senedir devam ettiriyorlar. Bu sanatlarýna devam etsinler. Ancak bu ne Kürtlere ne de Türklere bir fayda getirir. Bu sahtekarlýkla yöntemi ile ihbarcýlýktýr."

‘Halk cevap olacak’

Aðabeyinin söz konusu görüntüler ile düþürülemeyeceðini, daha da büyüyeceðini ifade eden Öcalan, "Öcalan Ortadoðu'ya mal olmuþ bir liderdir. Kürtlere, Türklere, Ermenilere, Araplara mal olmuþ bir liderdir. 35 yýllýk sanatlarý ne onlara ne de topluma bir fayda getirir. Ýstiyorlarsa sanatlarýný devam ettirsinler. Bu yöntemle barýþ sürecini bloke etmeyi hesaplýyorlarsa baþaramayacaklardýr" diye konuþtu. 4 kentte kurulacak "Öcalan'a özgürlük" kürsüleri hakkýnda konuþan Mehmet Öcalan, "Önümüzdeki günlerde 4 kentte yazarçizer, sanatçý, aydýn ve deðiþik çevrelerinde yer alacaðý Öcalan

Abdullah Öcalan

Mehmet Öcalan

kürsüleri kurulacak. Burada yurttaþlarýmýz Öcalan hakkýndaki düþünce ve imzalarý ile 35 senelik sanatý icra edenlere cevap verecektir" dedi.

seneden beri o kara güne lanet ediyor. Abdullah Öcalan'ýn geçmiþten beri vermiþ olduðu mücadele haklý bir mücadeledir. Kürtler özgürleþmeyene kadar, Türkler de özgürleþmeyecektir. Serok Apo, sorunun demokratik yollar ile çözülmesini istiyor. 15 Þubat uluslararasý bir komplodur. Bu komplo Kürtler ile Türkler arasýnda bir kardeþ kavgasý çýkarma amaçlýdýr. Bu senaryoyu hazýrlayanlar asla emellerine ulaþamayacaktýr. O dönemin Baþbakaný Bülent Ecevit, 'Öcalan'ý bize neden teslim ettiler, anlamadým' dedi. Bu komplo Ortadoðu halklarýna karþý yapýlmýþ bir komplodur. Halklarý birbirine kýrdýrtma komplosudur. Bu uluslararasý komployu kýnýyorum" diye konuþtu. (DÝHA

‘Halklarý birbirine kýrdýrtma komplosudur’ 15 Þubat'ýn yýldönümü hakkýnda konuþan Mehmet Öcalan, "15 Þubat sadece Kürtler için deðil Türkler için de kara bir gündür. Kürt sorunu 200 senelik bir sorundur. Abdullah Öcalan bu sorunu demokratik bir þekilde çözmek için elinden gelen her þeyi yaptý ve yapmaya devam ediyor. Daha dün adadan geldim, ayný kararlýlýðý gördüm. Bu Kürtler ve Ortadoðu halklarý için kara bir gündür. Kürtler ve Ortadoðu halklarý 16

Gürbüz Belde Belediye Baþkaný Çiçek SP’ye katýldý

Gürbüz Belediye Baþkaný Cumali Çiçek ve 450 kiþi, AK Parti’den istifa ederek SP’ye katýldý. Katýlým programýnda SP’nin Diyarbakýr Büyükþehir adayý Fesih Bozan, Cumali Çiçek’e rozetini taktý

DÝYARBAKIR'ýn Hani ilçesine baðlý Gürbüz Belde Belediye Baþkaný Cumali Çiçek, Adalet ve Kalkýnma Partisi'nden istifa ederek Saadet Partisi'ne (SP) katýldý. Gürbüz Belediye Baþkaný Cumali Çiçek ve 450 kiþi, AK Parti'den istifa ederek SP'ye katýldý. Katýlým programýnda SP'nin Diyarbakýr Büyükþehir adayý Fesih Bozan, Cumali Çiçek'e rozetini taktý. Bozan, toplu yaþamak zorunda olan insanlarýn kendilerini idare edecek bir otoriteye ihtiyaç duyduðunu söyleyerek, "Biz buna devlet diyoruz. Genelde iktidar, yerel yönetimlerde de belediyeler olarak bu hizmetler yapýlmaktadýr. Halký idare eden kiþiler, inançlarý ve dünya görüþlerine göre halký idare ederler. Hz. Adem'den kýyamete kadar iki yol var-

dýr; hak ve batýl. Milli görüþ partileri hep hakkýn tarafýnda olmuþ, hakký temsil etmeye gayret etmiþtir. Bu uðurda dört partisi kapatýlmýþtýr. Milli görüþ kadrolarý her dönemde taþýdýðý mesuliyet duygusundan dolayý görevlerini en iyi þekilde temsil etmeye çalýþmýþlardýr. Halka hizmeti Hakk'a hizmet bilmiþler ve belediyelerde üstün ve örnek proje ve baþarýlara imza atmýþlardýr. 30 Mart itibari ile Saadet Partisi olarak Diyarbakýr'da da bu hizmeti yapmaya adayýz. Saadet kazanýnca Diyarbakýr kazanacak" dedi. Çiçek ise, kendi dünya görüþlerine daha uygun olan SP çatýsý altýnda hizmetlerine devam edeceðini söyledi. Konuþmalarýn ardýndan Bozan, Çiçek'e parti rozetini taktý. (ÝHA)


DTK’dan 15 Þubat kýnamasý DTK, Abdullah Öcalan’ýn uluslar arasý bir ittifak sonucu Türkiye’ye getiriliþinin yýldönümünü kýnayarak, “Halkýmýzýn, demokrasi güçlerinin, özgür yaþam mücadelesini yükseltip demokratik çözüm sürecini geliþtirmesi, Sayýn Öcalan’ýn özgürlüðünün saðlanmasý komploya en büyük cevap olacaðý gibi komplocularýn tarihin çöp sepetinde yer almasýný saðlayacaktýr” denildi DÝYARBAKIR - Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin yýldönümünü yaptýðý yazýlý açýklama ile kýnadý. Açýklamada, Türkiye'nin çoðulcu yapýsýna raðmen tekçi, güvenlikçi ve inkârcý politikalarýndaki ýsrardan kaynaklý farklý bir durumun gerçekleþemediði ve bu politikalarýn sonucu olarak Kürt sorununun Türkiye'nin en temel sorunu haline geldiði belirtildi. Bu durumun beraberinde büyük acýlarýn yaþanmasýna neden olduðuna iþaret edilen açýklamada, "Türkiye'nin egemen güçleri cumhuriyetin kurulmasýnda en etkili halklardan biri olan Kürt halkýnýn evrensel demokratik haklarýný tanýmamak için uluslar arasý güçlere karþý her türlü tavizkar bir politika sergilemiþ bu da Kürt sorununun çözümü yerine sorunu daha da çözümsüz hale getirmiþtir. Böylelikle Türkiye kendini hem dýþa baðýmlý hem de kendi sorunu olan Kürt sorununu uluslar arasý sorun haline getirmiþtir" denildi. Kürt sorunun demokratik çözümünü istemeyenlerin, Kürt -Türk stratejik ortaklýðýndan rahatsýzlýk duyan uluslar arasý güçlerin 9 Ekim 1999 tarihinde devreye girdiðine dikkat çekilen açýklamada, Öcalan'ýn þahsýnda Kürt halkýnýn umutlarýnýn bitirilmesine yönelik bir komplonun gerçekleþtirilmek istenildiðinin altýný çizildi. Açýklamada, "Uluslar arasý hukuka, demokratik evrensel deðerlere ve insan haklarýna aykýrý bir þekilde Kürt Halk Önderi Sayýn Öcalan'ýn þahsýnda gerçekleþtirilen uluslararasý komplo, Kürt halkýnýn demokratik ve özgür yaþam umutlarýný bitirme Türkiye'yi ve Ortadoðu'yu uzun yýllar sürecek bir savaþýn ve kaosun içine sürüklemeyi hedeflemiþlerdir" diye belirtti. Açýklamada, "Uluslar arasý komplonun 16. yýlýna girerken Kürt Halk Önderi Sayýn Abdullah Öcalan'a yönelik gerçekleþtirilen uluslararasý komployu lanetliyor, halkýmýzýn, demokrasi güçlerinin, özgür yaþam mücadelesini yükseltip demokratik çözüm sürecini geliþtirmesi, Sayýn Öcalan'ýn özgürlüðünün saðlanmasý komploya en büyük cevap olacaðý gibi komplocularýn tarihin çöp sepetinde yer almasýný saðlayacaktýr." (DÝHA)

7

HABER

15 Þubat 2014 Cumartesi

‘Halk kürsüsü’ne poster baskýný...

Batýkent Meydaný’nda “Özgür önderlikle özgür yaþama” þiarýyla kurulan “Halk kürsüsü”nün bulunduðu alana dün sabah saatlerde basýn düzenlendi. Çok sayýda polisin katýldýðý basýnda, Öcalan’ýn alanda bulunan tüm posterleri söküldü DÝYARBAKIR'da Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin yýl dönümünü protesto etmek amacýyla Batýkent Meydaný'nda "Özgür önderlikle özgür yaþama" þiarýyla önceki gün kurulan "Halk kürsüsü" etkinliðinde çok sayýda kiþi sabaha kadar nöbet tuttu. Alanda bulunan çadýrlara dün sabah saat 06.30 sýralarýnda çok sayýda polis TOMA ve akrep tipi zýrhlý araçlarla alana baskýn düzenledi. Baskýn sýrasýnda alanda ve önceki gün kurulan platformda bulunan Öcalan'ýn tüm fotoðraflarý söküldü.

Annelerin tepkis,i

Baskýn sýrasýnda Behzat Damla adlý genç sinir krizi geçirirken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Çadýrlarda arama yapýlmazken Öcalan'ýn fotoðraflarýný söken polisler alanda bulunan annelerin tepkisi ile karþýlaþtý. "Masada oturup görüþüyorsunuz. Ama bir fotoðrafa tahammül edemiyorsunuz. Onu yüreðimizden sökemezsiniz" þeklinde

Diyarbakýr’da 15 Þubat alarmý Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü ekipleri, Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin yýl dönümünü nedeniyle kentte güvenlik önlemlerini arttýrdý

annelerin tepkisi ile karþýlaþan polisler alandan ayrýldý.

‘Kabul edilecek bir tutum deðil’

Yapýlan basýna tepki gösteren BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, bu saldýrýnýn bugünden ibaret olmadýðýný belirterek, Valilik ve Emniyetin tutumunun kabul edilecek bir tutum olmadýðýný söyledi. Zümrüt, "Devlet heyeti bir yýldýr Sayýn Öcalan ile görüþmeler yapýyor ve bu görüþmelerin nedeni de Demokratik Çözümdür. Türkiye'de bir çözüm olacaksa Sayýn Öcalan'sýz olmayacaðýný devlet kendisi de dile getiriyor. Devletin heyeti söz konusu ama diðer taraftan da halkýn taþýdýðý Öcalan posterlerine yönelik bir tahammülsüzlük söz konusu bir zihniyet devam ediyor. Ama bu sadece bugünle ortaya çýkan bir durum deðil iki üç gün önce Sayýn Öcalan'ýn resimlerinin bulunduðu bilboartlar polisler tarafýndan söküldü. Resimleri polisin direkt kendisinin gidip indirmesi kabul edilebilir bir durum deðil-

dir. Batýkent'te 15 yýldýr 15 Þubat halk tarafýndan protesto ediyor. Bu alanda kurduðumuz platform Emniyet ve Valilik tarafýndan izin verilmesine raðmen Kürt Halk Önderi'nin posteri kaldýrýlýyor" dedi.

‘Batýkent alanýnda olacaðýz’

"Bir taraftan görüþmeler yapýp Sayýn Öcalan'ýn elini sýkacaksýn bir taraftan da fotoðrafýna tahammül etmeyeceksin. Samimiyetsizliðin enötesidir" diyen Zümrüt, bunu kabul etmeyeceklerini ve Diyarbakýr halký olarak Batýkent alanýnda olacaðýný ve nöbet tutacaðýný ifade etti. Zümrüt, "Bu nöbet diðer nöbetlerden farklýdýr Önderliðin özgürlüðünün nöbetidir. Kürtler, 15 Þubat'ý kara gün olarak kabul etmiþlerdir. Bu kara günü özgürlüðe götürmek için nice gencimiz bedenini ateþe verdi. Bu bedenini ateþe veren gençler, bu istemi bütün dünyaya yaydýlar. Bizim açýmýzdan hala bugün kara gündür. Diyarbakýr halkýnýn kendi penceresinden siyah bez asmasý gerekiyor. 15 yýldýr bu olgu var ve devam etmesi için siyah bezlerin asýlmasý, kepenklerin kapatýlmasý ve siyah giyinilmesi gerekiyor" diye konuþtu. (DÝHA)

DÝYARBAKIR - 15 Þubat nedeniyle, Diyarbakýr'da güvenlik önlemleri artýrýldý. Emniyet Müdürlüðü, tüm birimleri ile þehir genelinde geniþ kapsamlý çalýþma baþlattý. Þehir merkezinde olasý gösterilere karþý Sur ilçesi Balýkçýlarbaþý, Kervansaray ile Yeniþehir Ofis Ýlçesi ve Baðlar ilçesinin bazý noktalarý polis ekipleri tarafýndan tutuldu. Özellikle Ak Parti il ve ilçe binalarý çevresine panzer ve çevik kuvvet ekipleri konumlandýrýldý. Sivil ekipler ise ara sokaklarda gösteri hazýrlýðý yapýlma ihtimaline karþý sürekli devriye görevi yapýyor. Öte yandan, Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nde izinlerin de 1 hafta süreyle kaldýrýldýðý öðrenildi. (Haber merkezi)


8

HABER

15 Þubat 2014 Cumartesi

Uyuþturucuya geçit yok Diyarbakýr’da 5 günde gerçekleþtirilen 8 uyuþturucu operasyonunda 1 ton 842 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltýna alýnan 12 kiþiden 4’ü tutuklandý

FOTO: ARÞÝV

DÝYARBAKIR- Eskiþehir Valiliði'nce uygulanan proje kapsamýnda 135 öðrenci Diyarbakýr'a geldi. Diyarbakýrlý öðrencilerle bir araya gelen Eskiþehirli öðrenciler, kardeþleriyle birlikte kentin tarihi mekanlarýný gezdi. Ýlk ziyaretini Hz. Süleyman Camiisi'ne yapan öðrenciler sýrasýyla, Ýçkale, Ulu Camii, Dört Ayaklý Minare'yi gezdi. Diyarbakýr'dan çok etkilendiklerini anlatan Eskiþehirli öðrenciler, bölgeye olan önyargýlarýn yersiz olduðunu ifade etti.

‘Projeye çok önem veriyoruz’ Çözüm süreciyle birlikte bölgede oluþan huzur ortamýnda Diyarbakýr'a gelen öðrenciler, gittikleri yerlerde bölgedeki izlenimlerini anlatarak, önyargýlarý yakacaklarýný söyledi. Proje yürütücüsü Gürsel Gedik, proje kapsamýnda Konya, Gaziantep, Þanlýurfa, Diyarbakýr, Mardin ve Midyat'ta, kültür gezileri düzenlediklerini ve bu projeye çok önem verdiklerini söyledi. Gedik, "7 bin öðrenciyi Türk dünyasý ülkelerine, Balkanlar'a, Avrupa'nýn çeþitli ülkelerine göndermiþtik. Þimdi de Anadolu'ya bu gezileri yapmaya baþladýk. Hedefimiz þu, gezdiðimiz illerdeki öðrencileri kardeþleriyle buluþturmaktýr. Konya, Gaziantep, Þanlýurfa, Diyarbakýr, Mardin ve Midyat bizim için bir

Eþkiþehirli öðrencilerin Diyarbakýr buluþmasý Eskiþehir Valiliði tarafýndan uygulanan ‘Eskiþehirli Öðrenciler Kardeþleriyle Buluþuyor’ projesi kapsamýnda 135 öðrenci Diyarbakýrlý kardeþleriyle buluþtu bütündür. Yunus'un sevgisiyle geldik buraya. Kardeþçe bu vatan topraðýnda yaþýyoruz. Ülkemizi artýk bu gençlere emanet edeceðiz. Bu gençlere ülkemizi en üst seviyeye yükseltecekler. Bir sonraki turda 135 öðrenciyle geleceðiz. Bu sayý giderek artacaktýr. 7-8 bin gibi bir öðrenci grubu buralara gelecek. Buralardan da öðrencileri alýp Eskiþehir'e getirilmesi planla-

nýyor" dedi.

‘Buranýn insaný çok sýcak’ Eskiþehir'den gelen öðrenciler arasýndan Büþra Yazý, bu gezinin kardeþlik açýsýndan önemli olduðunu dile getirdi. Buraya gelmeden önce çok farklý düþündüðünü ifade eden Yazý, "Ýnsanlar bu bölgeyle ilgili çok deðiþik þeyler anlatýyorlardý. Gitmeyin oralar karýþýk, nasýl gidersiniz diyorlardý ve

DÝYARBAKIR'da 5 günde gerçekleþtirilen 8 uyuþturucu operasyonunda 1 ton 842 kilogram esrar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince uyuþturucu madde kullanýmý ve ticaretinin önlenmesine yönelik geçen yýl yürütülen operasyonlarda Türkiye genelinde rekor düzeyde esrar ele geçirildiði hatýrlatýldý. Bu yýl uyuþturucunun kaynaðýnda yok edilmesi ve sokak satýcýlarýna ulaþmadan ele geçirilmesi amacýyla çalýþmalara aðýrlýk verildiði kaydedilen açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda uyuþturucu madde ticareti ve sokak satýcýlýðý yapan þahýs ve organizasyonlara yönelik 5 Þubat ile 10 Þubat tarihleri arasýnda yapýlan 8 ayrý planlý ve projeli operasyonda, 1 ton 842 kilogram esrar, 31,5 gram plaka esrar, 370 gram eroin bulundu. Operasyonlarda gözaltýna alýnan 12 kiþiden 4'ü adli mercilerce tutuklandý." (AA)

buraya geldiðim anda dedim ki buranýn insaný cidden çok sýcak, insanlar burada çok sayýda insanlar arkadaþlarla tanýþtý. Gerçekten hepsi birbirinden çok harika insanlar hiç yabancýlamadýlar bizi. Buradan Eskiþehir'e gideceðim zaman, oradaki insanlara Diyarbakýr'ý anlatacaðým þeyler oldu. Birkaç arkadaþýmdan tepkiler almýþtým onlara gezdiðim gördüðüm videolarýmý resimlerimi buradaki arkadaþlarýmý göstereceðim bana anlatýlanlarý onlara anlatacaðým ve onlarýn önyargýlarýný ortadan kaldýrmýþ olacaðým" ifadelerini kullandý. Diyarbakýr'a gelmeden önce önyargýlý olduðuna anlatan Eskiþehir'den gelen öðrencilerden Ufuk Kurucuoðlu ise geliþinden sonra önyargýsýnýn kýrýldýðýný söyledi. Kurucuoðlu, "Diyarbakýr'a gelmeden önce herkesin söylediði gibi insanlarda bir önyargý var. Ama sonuçta buralarý gezdikçe gördükçe bu ön yargýnýn çok yersiz ve gereksiz olduðunu görüyorum. Bunun içinde çektiðim videolarý ve fotoðraflarý Eskiþehir'de bulunan arkadaþlara gösterip, önyargýlarýný kýrmak ve kaldýrmak istiyorum artýk" þeklinde konuþtu. Öðrenciler, Diyarbakýr gezisinin ardýndan Mardin'e gitmek için kentten ayrýldý. (ÝHA)


9

HABER

15 Þubat 2014 Cumartesi

Lice davasýna suç duyurusu Diyarbakýr Baro Baþkaný ve davanýn müdahil avukatý Tahir Elçi, aralarýnda Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Bahtiyar Aydýn'ýn da bulunduðu 2'si asker 16 kiþinin ölümüyle ilgili davanýn güvenlik gerekçesiyle Eskiþehir'e gönderilmesine karar veren Yargýtay 5. Ceza Dairesi üyeleri hakkýnda "Görevi ihmal ve görevi kötüye kullanmaktan" suç duyurusunda bulundu DÝYARBAKIR Baro Baþkaný ve davanýn müdahil avukatý Tahir Elçi, aralarýnda Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Bahtiyar Aydýn'ýn da bulunduðu 2'si asker 16 kiþinin ölümüyle ilgili davanýn güvenlik gerekçesiyle Eskiþehir'e gönderilmesine karar veren Yargýtay 5. Ceza Dairesi üyeleri hakkýnda "Görevi ihmal ve görevi kötüye kullanmak" suçundan suç duyurusunda bulundu. Davanýn sanýklarýndan dönemin Diyarbakýr Jandarma Alay Komutaný Emekli Albay Eþref Hatipoðlu'nun "güvenlik" gerekçesiyle yargýlamanýn baþka ilde görülmesi yönündeki talebi üzerine Diyarbakýr'dan Eskiþehir'e gönderilmesine karar verilen dosya önceki gün Eskiþehir 1. Aðýr Ceza Mahkemesince "Eskiþehir'de özel yetkili mahkeme bulunmadýðý" gerekçe-

siyle Yargýtay 5. Ceza Dairesine gönderilmiþti. Diyarbakýr Baro Baþkaný ve davanýn müdahil avukatý Elçi, söz konusu geliþme üzerine dosyanýn Eskiþehir'e gönderilmesine karar veren Yargýtay 5. Ceza Dairesi üyeleri hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Elçi, Yargýtay 1. Baþkanlýk Kurulu Baþkanlýðýna sunulmak üzere Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na verdiði suç duyurusu dilekçesinde, "Yargýtay 5. Ceza Dairesi dosyayý TMK 10. Maddesiyle yetkili bir mahkemenin bulunmadýðý Eski-

DÝGÝAD, Afrikalý iþ ý d la ýr ð a ý ýn r la ýn d ka Ýþadamlarý Derneði Diyarbakýr Giriþimci i Türkiye - Doðu AfriTUSKON'un tertip ettið psamýnda Türkiye'ye ka Ticaret Köprüsü ka nlarýný aðýrladý gelen Afrikalý iþ kadý

þehir'e nakletmiþtir. Daire üyeleri; nakil talebiyle önüne gelen dava dosyasýnýn hangi makamdan geldiðine ve sanýklara yöneltilen suçun türüne bile dikkat etmeden nakil kararý vermiþtir" ifadesine yer verdi. Avukat Elçi, Yargýtay 5. Ceza Dairesi üyeleri hakkýnda iþlem yapýlmasýný istediði dilekçesinde þu görüþlere yer verdi: "Bireylerin temel güvencesi ve hukuk devletinin temel unsuru, görevini gereði gibi, yasa ve hukuka uygun olarak, gerekli özen ve dikkati göstererek yapan ba-

DÝYARBAKIR Giriþimci Ýþadamlarý Derneði (DÝGÝAD) TUSKON'un tertip ettiði Türkiye - Doðu Afrika Ticaret Köprüsü kapsamýnda Türkiye'ye gelen Afrikalý iþ kadýnlarýný aðýrladý. Cihan'In haberine göre, iþ kadýnlarýyla söyleþi eden DÝGÝAD yetkilileri birlik ve beraberlik vurgusu yaptý. Gaziantep ve Mardin'den sonra Diyarbakýr'a çýkarma yapan Demokratik Kongo ve Kongo Cumhuriyeti'nden iþ kadýnlarý, Diyarbakýr Giriþimci Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Baþkaný Alaaddin Korkutata ile akþam yemeðinde bir araya geldi. Kurulu Diyarbakýr'da aðýrlamaktan büyük bir mutluluk duyduðunu söyleyen Korkutata, bu tür programlarý çok önemsediðini belirtti. Diyarbakýr'ýn sahabeler ve peygamberler þehri olduðunu anlatan Korkutata, þehrin Türkiye'de en önemli iller arasýnda olduðunu kaydetti. Cumhuriyet'ten bu yana Diyarbakýr'ýn bir sanayi þehri olduðunu ifade eden Korkutata, he-

ðýmsýz tarafsýz yargýdýr. Yüksek yargý üyelerinin bile yaþam hakkýnýn devlet görevlileri tarafýndan aðýr bir biçimde ihlal edildiði, bu aðýr suçun yirmi yýl boyunca soruþturulmayarak adaletin gerçekleþmediði bir davanýn nakli gibi yaþamsal bir karar yoluna giderken, dosyanýn okunmamasý, incelenmemesi ve görevlerini ihmal ederek suç iþlemesi durumunda, yüksek yargýçlarýn da suç oluþturan bu eyleminin etkili þekilde soruþturulmasý hukuk devletinin bir gereðidir."

nüz önce bölgeye yatýrýmlarýn az yapýldýðýný söyledi. Çözüm süreciyle bölgeye yatýrýmcýlarýn geldiðini belirten Korkutata, hizmet etmeye devam edeceklerini anlattý. TUSKUN'un Türkiye - Doðu Afrika Ticaret Köprüsü kapsamýnda bir araya geldiklerini Korkutata, kurulun ilk defa bölgeye geldiklerini söyledi. Korkutata, "Böyle programlar henüz önce batý illerinde yapýlýyordu. Doðu ve Güneydoðuya ilk defa böyle bir program yapýldý. Türkiye'nin ekonomisi son bir kaç senede ilerliyor bundan TUSKON'un tesiri var. DÝGÝAD'ýn 480 azasi var. Derhal derhal her sektörden azalarýmýz bulunmakta ve bunlarýn uluslararasý iþ potansiyeli olan Çin'e Afrika'ya Avrupa'ya ihracatý olan azalarýmýz var. Dünya artýk globalleþti artýk iþ adamlarý dýþ ticarete açýlmasý gerekli. Biz bu konuda þanslýyýz. Dünyanýn her yerinde azalarýmýz var" þeklinde konuþtu.


10

HABER

15 Þubat 2014 Cumartesi

Leoparý öldürene hapis istemi Çýnar’da görülen leoparý öldüren Mahmut Kaplan ve leoparýn saldýrýsý sonucu yaralanan Kasým Kaplan hakkýnda “Kara avcýlýðýna muhalefet” suçundan 2 yýldan 5 yýla kadar hapis istemiyle dava açýldý. Çýnar Asliye Ceza Mahkemesinde yargýlanacak Mahmut Kaplan, “Yaþanan olaylardan sonra þimdi bir leopar çýkýp bizi parçalasa dahi artýk ona ateþ edemeyiz” dedi DÝYARBAKIR'ýn Çýnar ilçesinde görülen leoparý öldüren Mahmut Kaplan ve leoparýn saldýrýsý sonucu yaralanan Kasým Kaplan hakkýnda "Kara avcýlýðýna muhalefet" suçundan 2 yýldan 5 yýla kadar hapis istemiyle dava açýldý. Solmaz köyü kýrsalýnda bulunan leoparýn öldürülmesi olayýnýn ardýndan Hayvanlarýn Yaþam Haklarýný Koruma Derneði ve Ankara Barosuna kayýtlý avukat Sedat Vural'ýn suç duyurusu üzerine baþlatýlan soruþturma tamamlandý. Çýnar Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca hazýrlanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ýddianamede, hayvanlarýný otlatan þüphelilerden Kasým Kaplan'ýn nesli tükenen bir leoparýn saldýrýsýna uðradýðý, boðuþma yaþandýðý, leoparýn 2-3 metre kadar geri çekilip tekrar saldýrýya geçeceði sýrada olay yerinde bulunan diðer þüpheli Mahmut Kaplan tarafýndan av tüfeðiyle vurularak öldürüldüðü hatýrlatýldý. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Doða Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüðü ekiplerince olay yerinden alýnan leoparýn incelenmek üzere Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldüðü aktarýlan iddianamede, þu ifadeler yer aldý: "Hazýrlanan raporda, leoparýn silah yaralanmasýna baðlý iç kana-

Markete ses bombalý ve molotoflu saldýrý

madan dolayý öldüðü belirtildi. Yine Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Doða Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüðünün 06 Kasým 2013 tarihli heyet raporunda, leoparý kasýtlý olarak öldürmediði ve can güvenliði nedeniyle leoparý zorunlu olarak öldürdüðü anlaþýlan þüpheli Mahmut Kaplan hakkýnda idari para cezasý verilmesi gerektiði ancak tazminat bedeli alýnmamasý gerektiði kaydedildi. Bu doðrultuda þüpheli hakkýnda para cezasý verildi."

Hapis istemi Cumhuriyet savcýsýnca þüpheliler Mahmut Kaplan ve Kasým Kaplan'ýn "Kara avcýlýðýna muhalefet" suçundan yargýlanmasý gerektiði talep edilen iddianamede þu görüþe yer verildi: "Her ne kadar þüphelilerin savunma maksatlý ve can güvenliklerini korumak için zorunlu olarak leoparý vurarak öldürdükleri, zorunluluk hali içerisinde eylemi gerçekleþtirdikleri deðerlendirilmiþ ise de bu hususta karar verme ve takdir yetkisinin sayýn mahkemede olduðu, öldürülen leoparýn nesli tükenmekte olan bir hayvan olduðu dikkate alýndýðýnda, þüphelilerin 4915 Sayýlý Kara Avcýlýðý

Kanunu'nun 21/7. maddesinde düzenlenen suçu oluþturduklarý tüm dosya kapsamýndan anlaþýlmýþtýr." Haklarýnda "Kara avcýlýðýna muhalefet" suçundan 2 yýldan 5 yýla kadar hapis cezasý istenen þüpheliler Mahmut Kaplan ve Kasým Kaplan'ýn yargýlanmasýna önümüzdeki günlerde baþlanacak.

‘Onlar benim kadar hayvansever deðil’ Çýnar Asliye Ceza Mahkemesinde yargýlanacak Mahmut Kaplan, olay günü hayvanlarý otlatýrken leoparýn saldýrýsýna uðradýklarýný anlattý. Leoparýn Kasým Kaplan'ý yaraladýðýný kaydeden Mahmut Kaplan, "Kendimizi savunduk. Ben av tüfeðiyle sýkmasaydým çocuðu parçalardý. Kayalýktan düþtü. O an yine saldýracakken mecbur kalýp ateþ ettim. Yapmasaydým ikinci bir þansýmýz olamayabilirdi" dedi. Hayvanseverin kendileriyle ilgili suç duyurusunda bulunduðunu belirten Kaplan, þunlarý söyledi: "Þuç duyurusu üzerine þimdi de dava açýldý. Benim 5 tane köpeðim, 100'e yakýn da koyun ve keçim var. Tavuðum, kedim var. Onlar benim kadar hayvansever deðil. Olaydan dolayý 475 lira para

cezasý ödedim. Kimse 'sýkmasaydý leopar çocuðu öldürecekti' demiyor."

‘Kuþ bile görsek yönümüzü deðiþtiriyoruz’ Köyde çobanlýk yaptýðýný hatýrlatan Kaplan, leoparýn ölümünün ardýndan yaþananlardan çok etkilendiðini kaydetti. "Artýk bir kuþ dahi görsek dönüp bakamýyoruz" diyen Kaplan, þöyle konuþtu: "Þuanda çobanlýk yapmaya devam ediyorum. Yaþanan olaylardan sonra þimdi bir leopar çýkýp bizi parçalasa dahi artýk ona ateþ edemeyiz. Geçenlerde domuz gördüm yüzümü çevirdim, tepki bile vermedim. Kuþ bile görsek yönümüzü deðiþtiriyoruz."

‘Leoparla ilgilenmiyorum’ Leoparýn postu çýkarýldýktan sonra Ýstanbul'da içinin doldurulduðunu öðrendiðini ifade eden Kaplan, "Geçenlerde televizyonda leoparýn içinin doldurulup sergilenmeye baþlandýðýný gören köylüler, olayý bana anlattý. 'Gördün mü leoparýn yeni halini' diye sordular. Artýk leoparla ilgilenmiyorum. Ýzlemek dahi istemiyorum. Herkes bizi suçluyor" diye konuþtu. (AA)

DÝYARBAKIR'da bir markete yüzleri kapalý bir grup tarafýndan ses bombalý ve molotoflu saldýrý yapýldý. Saldýrýda marketin camlarý kýrýlýrken, içerde alýþveriþ yapan vatandaþlar ise büyük bir panikle kendilerini dýþarý attý. Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 13.30 sýralarýnda Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesi Yusuf Ýslam Caddesi Medine Bulvarý'nda bulunan bir markette meydana geldi. Yüzleri maskeli kimliði belirsiz kiþi ya da kiþiler, marketin ön kapýsýna ses bombasý ve molotof attý. Büyük bir gürültüyle patlayan bomba paniðe neden olurken, atýlan molotof bombasý ise yere marketin korkuluklarýna isabet etti. Ýhbar üzerine olay yerine çok sayýda polis ekibi sevk edilirken, yaralý ya da can kaybý yaþanmayan saldýrýda markette küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis, olaya karýþan kiþi ya da kiþilerin yakalanmasý için geniþ çaplý soruþturma baþlattý. (ÝHA)


11

KADIN YAÞAM

15 Þubat 2014 Cumartesi

“Kadýnlarý korumuyorlar!” Çýnar’da ölümle tehdit edilen 17 ve 30 yaþýnda iki kadýn Çýnar Belediyesi Kadýn Danýþmanlýk Merkezi’ne baþvurdu. Merkez Çýnar Emniyet Müdürlüðü'ne giderek, kadýnlar hakkýnda koruma kararý alýnmasýný istedi. Ancak emniyet kadýnlarýn korunmasýna dair tedbir almadý. Konuya iliþkin açýklama yapan DÖKH bileþenleri Ýlçe Emniyet Müdürlüðü’nü görevini yapmaya davet ederek, “Görevini yerine getirmeyenleri teþhir etmeye devam edeceðiz” dedi DÝYARBAKIR - Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) Bileþenleri Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde yaþlarý 17 ve 30 olan iki kadýnýn can güvenliðinin olmamasýný emniyete bildirdikleri halde gerekli tedbirin alýnmamasýný protesto etmek amacýyla Çýnar Belediyesi Kadýn Danýþmanlýk Merkezi'nde basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya Çýnar Belediyesi Kadýn Danýþmanlýk Merkezi, DÝKASUM, Kardelen Kadýn Merkezi, Ceren Kadýn Derneði, Ekin Ceren Kadýn Merkezi, Amida, Nujin Kadýn Merkezi temsilcileri katýldý.

‘Görevlerini ihmal ediyorlar’ Açýklamayý DÖKH adýna Sos-

yolog Halide Türkoðlu yaptý. Geçtiðimiz Ocak ayýnda 27 kadýnýn katledildiðini, katledilen kadýnlarýn çoðunun çocuk yaþta olduðu ve devletten koruma talebinde bulunmasýna raðmen talepleri kabul edilmediði ya da korunmadýðýna dikkat çeken Türkoðlu, polis merkezine bildirilen ihbarlarýn dikkate alýnmadýðý gibi polis merkezlerinin görevlerini ihmal ettiklerini söyledi. AKP hükümetinin kadýnlarýn hak ve özgürlüklerini ailelerine ve eþlerine teslim ettiði gibi koruma hakkýný da Aile Bakanlýðý'na teslim ettiðine vurgu yapan Türkoðlu, "Aile ve Sosyal Politikalar Ba-

kanlýðý'nýn kadýnlara yönelik 'emanet' anlayýþý ile ailenin 'masumca' kararlarý birleþerek kadýn katliamlarýnda suç ortaklarýnýn arttýðýný görmekteyiz" diye ifade etti.

‘Gerekli tedbirler alýnmadý’ Çýnar'da 17 ve 30 yaþýnda olan iki kadýnýn can güvenliðinin olmadýðýný belirten Türkoðlu, "Bu kadýnlar ailedeki erkekler tarafýndan ölüm ile tehdit edildiðini birebir Çýnar polis merkezine bildirdi. Ýhbarda bulunanlara 'biz ilgileneceðiz' denip gerekli tedbirin alýnmadýðýný öðrendik. Kadýnlardan yalnýzca birinin korunma altýna alýnýp diðer kadýnla ilgili hiçbir koruma tedbirine gidilmemiþtir. Ka-

Þahin Öner Lice’de anýldý

‘Teþhir etmeye devam edeceðiz’ Yaþanan durumun bir sorumsuzluk olduðunu ifade eden Türkoðlu, "Her iki kadýnýn katledilebileceði gibi Çýnar polis merkezinin görmezden geldiði diðer kadýn bugün hayatta olmayabilirdi. Bizler DÖKH bileþenleri olarak kadýna yönelik þiddet ve katliamlarda suç ortaklarýný ve görevini yerine getirmeyenleri teþhir etmeye devam edeceðiz" dedi. (DÝHA)

Kadýnlardan ‘þiddete sessiz kalma’ dansý KADINLAR, 14 Þubat Sevgililer Günü'nde kadýna yönelik þiddete dikkat çekmek amacýyla dans etti. Sosyal medya üzerinden örgütlenen kadýnlar, 14 Þubat Sevgililer Günü'nde kadýna yönelik þiddete dikkat çekmek amacýyla Sakarya Caddesi'nde biraraya gelerek dans etti. "Katilim yataðýmda", "Asýl kirli tecavüz edendir", "Sensin bayan" yazýlý dövizler taþýyan kadýnlar, kadýna ve çocuklarýna yönelik þiddete, tacize, tecavüze, enseste, sünnete, seks köleliðine ve her türlü insan hakký ihlaline karþý dans ederek, "Þiddete sessiz kalma!" çaðrýsýnda bulundu. (DÝHA)

Diyarbakýr’da polis panzeri tarafýndan ezilerek katledilen Þahin Öner memleketi Lice’de yüzlerce kiþinin katýlýmýyla anýldý DÝYARBAKIR - 9 Þubat 2013'te Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþ yýldönümü olan 15 Þubat'ý protesto gösterilere sýrasýnda polis panzerinin ezmesi sonucu katledilen Þahin Öner ölüm yýldönümünde doðum yeri olan Lice'de anýldý. Yüzlerce kiþinin katýldýðý anma etkinliði geçtiðimiz yýl açýlan Þahin Öner Eðitim Destek Evi öðretmen ve öðrencilerinin öncülüðünde Nujiyan Kadýn Merkezi Toplantý Salonu'nda yapýldý. Etkinliðe yüzlerce kiþinin yaný sýra Lice Belediye Baþkaný Fikriye Aytin, belediye meclis üyeleri, Lice Belediye Eþ Baþkan adaylarý Rezan Zuðurli ve Harun Erkuþ,

dýn kendi imkanýyla ertesi gün sýðýnma evine sýðýnmýþtýr. Ve kadýn polisin durumu bildiði halde gelmediðini söylemiþtir" dedi.

BDP Ýlçe yöneticileri katýldý. Özgürlük mücadelesinde yaþamýný yitirenlerin anýsýna bir dakikalýk saygý duruþu ile baþlayan anma etkinliðinde birer konuþma yapan, Þahin Öner Eðitim Destek Evi yöneticilerinden Abdullah Pýnar, Belediye Eþ Baþkan adayý Harun Erkuþ ve Belediye Baþkaný Fikriye Aytin, 15 Þubat uluslararasý siyasi komployu kýnadýklarýný belirterek, bu komplo nedeniyle Kürtlerin tarihinde Þubat ayýnýn karanlýk bir ay olarak kalmaya devam edeceðini belirtti. Konuþmalarýn ardýndan 15 Þubat ile Þahin Öner'in yaþamýný anlatan sinevizyon gösterildi. (DÝHA)


12

HABER

15 Þubat 2014 Cumartesi

Hafta sonu yaðýþlý geçecek Meteoroloji Genel Müdürlüðü, yaðýþla birlikte hafta sonu 4 ila 8 derece azalacak olan hava sýcaklýðýnýn, hafta baþýndan itibaren tekrar hissedilir derecede artacaðýný açýkladý

Ninova Park’ta 4 çift nikah kýydý DÝYARBAKIR - Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alýþveriþ merkezlerinden olan Ninova Park'ta 14 Þubat Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamýnda 4 çiftin nikahý kýyýldý. Ninova Park'ta Sevgililer Günü'ne özel olarak düzenlenen toplu nikah töreninde 4 çiftin nikahý kýyýldý. Ninova Park Alýþveriþ Merkezi'nde düzenlenen toplu nikah töreninden sonra karaoke yarýþmasý düzenlendi. Yarýþmanýn ardýndan katýlýmcýlara hediyeler daðýtýldý. Aþk perisi alýþveriþ merkezine gelen çiftlere gül daðýtýrken, müþterilere keman dinletisi yapýldý. Öte yandan Ninova Park maðazalarýnda 50 lira ve üzeri alýþveriþ yapan ilk 50 kiþiye çeþitli hediyeler verileceði belirtildi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Yurt bu hafta sýcak havanýn etkisinde kaldý. Hava sýcaklýðý Doðu Anadolu'nun doðusu dýþýnda kalan yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretti. DHA'nýn haberine göre, yurdumuzun iç ve batý bölgelerinde bazý il merkezlerinde 12 ve 13 Þubat günleri itibarýyla en sýcak gün yaþandý. Kütahya il merkezinde ise daha önce 20,6 derece olarak ölçülen Þubat ayý en yüksek sýcaklýk deðeri, 20,8 derece ile geçildi. Yurdun batý bölgeleri önceki gün Orta Akdeniz üzerinden gelen yaðýþlý hava kütlesinin etkisine girdi. Yaðýþlarýn genellikle yaðmur ve saðanak, Akdeniz kýyý kesiminde gök gürültülü saðanak þeklinde olacaðý tahmin ediliyor. Bugün; Marmara'nýn doðusu, Ýç Ege, Akdeniz, Ýç Anadolu, Batý ve Orta Karadeniz, Doðu Anadolu'nun batýsý ile Güneydoðu

Anadolu'nun yaðýþlý geçeceði bekleniyor. Yaðýþlarýn genellikle yaðmur ve saðanak, Doðu Anadolu'nun batýsý ile Ýç Anadolu'nun kuzeydoðusu ve Batý Karadenizin yüksek kesimlerinde karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde olmasý tahmin ediliyor. Yaðýþlý sistemin Pazar günü; Karadeniz, Ýç Anadolu'nun güney ve doðusu, Doðu Anadolu'nun kuzey ve doðusu ile Güneydoðu Anadolu'nun doðusunda yaðýþlara neden olduktan sonra yurdumuzu terk edeceði tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sýcaklýðýnýn yaðýþlarla birlikte hafta sonunda 4 ila 8 derece azalacaðý bekleniyor. Ancak hafta baþýndan itibaren iç ve batý bölgelerimizde tekrar hissedilir derecede artacaaý ve hafta boyunca mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceði tahmin ediliyor.

Hayvan hakký ihlallerine 274 bin 733 lira ceza Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý, geçen yýl 3 bin 865 denetim gerçekleþtirirken, görülen eksiklikler ve hayvan haklarý ihlalleri ile ilgili olarak 274 bin 733 lira idari para cezasý uyguladý DÝYARBAKIR - Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý, geçen yýl bin 625 ev ve süs hayvaný satýþ yeri, 197 geçici hayvan bakýmevi ve 22 hayvanat bahçesinde 3 bin 865 denetim gerçekleþtirirken, görülen eksiklikler ve hayvan haklarý ihlalleri ile ilgili olarak 274 bin 733 lira idari para cezasý uygulandý. Hayvanlarýn rahat yaþamalarý, iyi ve uygun muamele edilmesini saðlamak, acý, ýstýrap ve eziyet çekmelerine karþý en iyi þekilde korunmalarý ve her türlü maðduriyetlerinin önlenmesi amacýyla hazýrlanan 5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu, 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüðe girdi. Kanunda öngörülen idari para cezalarý, 86 lira ile 15 bin 226 lira arasýnda deðiþiyor. Buna göre, sahipsiz ya da güçten düþmüþ hayvanlarýn, 3285 sayýlý Hayvan Saðlýðý Zabýtasý Kanunu'nda öngörülen durumlar dýþýnda öldürülmeleri

halinde, hayvan baþýna 910 lira idari para cezasý veriliyor. Hayvanlarý doðal kapasitesini veya gücünü aþacak þekilde veya yaralanmasýna, gereksiz acý çekmesine, kötü alýþkanlýklara özendirilmesine neden olacak yöntemlerle eðitenler için 2 bin 281 lira ceza verirken, hayvanlara kasýtlý olarak kötü davranan, acýmasýz ve zalimce iþlem yapan, döven, aç ve susuz býrakan, aþýrý soðuða ve sýcaða maruz býrakan, bakýmlarýný ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acý çektirenlere ise 454 lira ceza uygulanýyor. Hayvanlarla cinsel iliþkide bulunan ve iþkence yapanlara 454 lira ceza uygulanýrken, Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Fila Brasileiro, Dogo Argentino gibi tehlike arz eden hayvanlarý üreten, sahiplendirilmesini, ülkeye

giriþini, satýþýný ve reklamýný yapan, takas eden, sergileyen ve hediye edenler için de 4 bin 565 lira idari para cezasý öngörülüyor. Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren bir sürücü, onu en yakýn veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmez veya götürülmesini saðlamaz ise 454 lira idari para cezasý veriliyor. Bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahalede bulunanlara da hayvan baþýna 15 bin 226 lira idari para cezasý öngörülüyor. Bu kapsamda, 2013 yýlýnda, bin 625 ev ve süs hayvaný satýþ yeri, 197 geçici hayvan bakýmevi ve 22 hayvanat bahçesinde 3 bin 865 denetim gerçekleþtirildi. Denetimlerde görülen eksiklikler ve hayvan haklarý ihlalleri ile ilgili olarak 274 bin 733 lira idari para cezasý uygulandý. (AA)


$ €

ekonomi

DOLAR: 2.1750 EURO: 2.9829 ALTIN: 92,612 ÝMKB: 64.534,87

13 15 Þubat 2014 Cumartesi

Odeme tarihini kendin belirle Özellikle memur, iþçi ve emeklilerden gelen 'Faturalarýmýzýn son ödeme tarihi, maaþ aldýðýmýz günden önce. Ödeme sýkýntýsý yaþýyoruz' þikayetlerini dikkate DEDAÞ Genel Müdürlüðü, sorunu çözmek için harekete geçti. DEDAÞ'ýn bankalarla halen sürdürdüðü görüþmeler olumlu sonuçlanýrsa, bundan böyle otomatik ödeme talimatý veren aboneler, elektrik faturalarýnýn son ödeme tarihini kendileri belirleyebilecek DÝYARBAKIR - Elektrik faturalarýný otomatik ödeme talimatýyla ödeyen kullanýcýlar, faturanýn son ödeme tarihini kendisi belirleyecek. Özellikle memur, iþçi ve emeklilerden gelen 'Faturalarýmýzýn son ödeme tarihi, maaþ aldýðýmýz günden önce. Ödeme sýkýntýsý

leyebilecek.

‘Görüþmeler sürüyor’

yaþýyoruz' þikayetlerini dikkate alan Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ) Genel Müdürlüðü, sorunu çözmek için harekete geçti. DEDAÞ'ýn bankalarla

Diyarbakýr’da vergi mükellefi sayýsýnda artýþ Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý vergi istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, 2013 yýlýnda Diyarbakýr’da gelir vergisi faal mükellef sayýsý, 2012 yýlýna göre yüzde 2,63 artarak 14 bin 107’e yükseldi DÝYARBAKIR - Gelir ve Kurumlar Vergisi faal mükellef sayýsý, 2013 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 2,63 oranýnda arttý. ÝHA muhabirinin Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý vergi istatistiklerinden derlediði bilgilere göre, 2013 yýlýnda gelir vergisi faal mükellef sayýsý, 2012 yýlýna göre yüzde 2,63 artarak 14 bin 107'e yükseldi. Verilere göre, kurumlar vergisi faal mükellef sayýsý yüzde 4.45 artarak 6 bin 894'e, gelir stopaj vergisi faal mükellef sayýsý yüzde 3.77 artarak 21 bin 265'e, gayrimenkul sermaye iradý faal mükellef sayýsý yüzde 30.99 artarak 4 bin 903'e ve katma deðer vergisi faal mükellef sayýsý yüzde 3.2 artarak 20 bin 845'e yükseldi. Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi faal mükellef sayýsý ise yüzde 0.52 azalarak 15 bin 435'e geriledi. (ÝHA)

halen sürdürdüðü görüþmeler olumlu sonuçlanýrsa, bundan böyle otomatik ödeme talimatý veren aboneler, elektrik faturalarýnýn son ödeme tarihini kendileri belir-

DEDAÞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, sorumluluk bölgeleri olan 6 ilde toplam bir milyon 300 bin abonelerinin olduðuna dikkat çekti. Bir milyon 300 bin abonenin son ödeme tarihini ayný güne denk getirmelerinin mümkün olmadýðýný belirten Karagüzel, "Bu nedenle abonelerimizi mahalle veya dosya bazýnda bölüyoruz. Bu sebeple ayýn 30 günü de son ödeme tarihi olan abonelerimiz var. Kiminin son ödeme tarihi 15'inden önce, kiminin sonraya denk geliyor. Ayrýca dönem dönem bu tarihleri de deðiþtiriyoruz. Þayet bankalarla görüþmelerimiz olumlu sonuçlanýrsa abonelerimiz otomatik ödeme talimatý verdikleri elektrik faturalarýnýn son ödeme tarihini de kendileri belirleyebilecekler" dedi. Karagüzel, bankalarla sürmekte olan görüþmelerinin kýsa süre içerisinde olumlu bir biçimde sonuçlanmasýný beklediklerini sözlerine ekledi. (ÝHA)

Sanayide toplam ciro arttý DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2013 yýlý Aralýk ayý "Sanayi Ciro Endeksi" verilerini açýkladý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, sanayide toplam cironun 2013 yýlý Aralýk ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 17,3 arttýðýný belirtti. Sanayinin alt sektörleri incelendiðinde 2013 yýlý Aralýk ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre madencilik ve taþocakçýlýðý endeksi yüzde 4,9, imalat sanayi endeksi ise yüzde 17,7 arttý. Ýmalat sanayi alt sektörlerinin 2013 yýlý Aralýk ayýnda 2012 yýlý ayný ayýna göre yüzde deðiþim oranlarý incelendiðinde, en yüksek artýþ oranýnýn yüzde 35,8 ile baþka yerde sýnýflandýrýlmamýþ makine ve ekipman imalatýnda gerçekleþtiði görüldü. Bunu yüzde 30,8 ile elektrikli teçhizat imalatý ve yüzde 30,6 ile kaðýt ve kaðýt ürünlerinin imalatý takip etti. Ýmalat sanayi alt sektörlerinin 2013 yýlý Aralýk ayýnda 2012 yýlýnýn ayný ayýna

göre yüzde deðiþim oranlarý incelendiðinde ise, en fazla düþüþ oranýnýn yüzde 27,8 ile diðer imalatlarda gerçekleþtiði görüldü. Bunu yüzde 2,4 ile diðer ulaþým araçlarýnýn imalatý ve yüzde 1,3 ile bilgisayarlarýn, elektronik ve optik ürünlerin imalatý takip etti. Sanayide toplam ciro bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre yüzde 13,5 arttý. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yýllý) incelendiðinde, 2013 yýlý dördüncü çeyreðinde bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi yüzde 6,4, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 13,8 arttý. Sanayi ciro endeksi bir önceki yýlýn ortalamasýna göre yüzde 9,3 arttý. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yýllý) incelendiðinde, 2013 yýlý yýllýk ortalamasý önceki yýlýn ortalamasýna göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektöründe yüzde 2,9, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 9,5 arttý. (ÝHA)


14

SPOR

KAMERA SÝSTEMLERÝ YAPIM ÝÞÝ KAYAPINAR BELEDÝYESÝ FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ Kamera Sistemleri Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/18167 1-Ýdarenin a) Adresi : Peyas Mah. Belediye Cad. No:3 21070 Kayapýnar KAYAPINAR DÝYARBAKIR KAYAPINAR /DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122512425 -4122512429 c) Elektronik Posta Adresi : info@diyarbakirkayapinar.bel.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Teknik þartnamede ayrýntýlarý belirtilen üç ayrý binanýn çevre ve iç mekan kamera güvenlik sistemleri yapým iþi. Güvenlik kamera sistemleri yapým iþi . Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b)Yapýlacaðý yer : Kayapýnar Belediye Baþkanlýðý c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç ) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kýrkbeþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Kayapýnar Belediyesi Meclis Toplantý Salonu b) Tarihi ve saat : 24.02.2014 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi: 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasýndan veya ilgili Meslek Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, Odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge. 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onay ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Ticaret ve Sanayi odasý/ Ticaret Odasý bünyesinde bulunan ticaret Sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayýlý Resmi Gazetede Yayýnlanan Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Teblið Ek'inde yer alan D/I, E/IV Grubu iþler veya iç ve dýþ mekan güvenlik kamera sistemleri kurulum iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: DEVAMI SAYFA 15’te

15 Þubat 2014 Cumartesi

PFDK’da

PFDK, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kulübü'ne taraftarýn neden olduðu çirkin ve kötü tezahürattan 8 bin TL para cezasý verdi. Konuya iliþkin yazýlý bir açýklama yapan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Yönetim Kurulu, "Provokatörlük yaparak 3 yýlýn sonunda Kulübümüzü cezayla tanýþtýrdýlar. Artýk kýna yakabilirler" denildi DÝYARBAKIR - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), önceki gün yaptýðý toplantýda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kulübü'ne, MKE Ankaragücü maçýnda taraftarlarýn neden olduðu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 8 bin TL para cezasý verdi. Kurulun yaptýðý toplantýda aldýðý karar þöyle: "Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kulübünün, 09.02.2014 tarihinde oynanan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor - Mke Ankaragücü Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup müsabakasýnda, taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 8 bin TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna karar verildi."

Kulüpten sert tepki Konuya iliþkin yazýlý açýklama yapan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Yönetim Kurulu, "Uzun yýllardýr liglerde mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesporumuz'un ilkesel olarak inanýp haykýrdýðý tek slogan vardý. O slogan, Sporun evrensel dili olan hoþgörü, barýþ, dostluk, kardeþlik, takýmlar arasý ve kentler arasý dayanýþmayý güçlendirmek adýna sarf edilen çabaydý. Geçmiþte birilerinin ýsrarla bozmak istediði, bir nebzede baþardýðý kentimizin ve Ýnsanlarýmýzýn spor konusundaki zedelenen imajýný düzeltmekti. En önemlisi de þiddetsiz küfürsüz ve çok renkli bir türbin profili oluþturup,Kadýn-


15 Þubat 2014 Cumartesi

15

SPOR

an Büyükþehir’e ceza Büyükþehir Balotelli’ye sahip çýktý Taraftarýn ýrkçý saldýrýlara maruz kalan Milan’ýn yýldýz oyuncusu Mario Balotelli’ye Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor sahip çýktý DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz, statlarda ve spor salonlarýnda sporun ruhuna, kültürüne aykýrý olan küfür, hakaret, þiddet ve ýrkçý saldýrýlarý reddettiklerini söyledi. Sporda hakaret, küfür, þiddet ve ýrkçýlýðýn hala devam ettiðini kaydeden Kýlavuz, "Bizler hep þunu ifade ettik, yýllardýr spor salonlarýna statlara ekilen hakaret,küfür,ýrkçýlýk ve þiddetin tohumlarý yerine hoþgörü sevgi barýþ tohumlarýnýn atýlmasý gerekir artýk. Statlar arena, sporcular da gladyatör deðildir. Bir an önce kiþilik haklarýna olan saldýrýlarýn son bulmasý ve son Mario Balotelli üzerinden yapýlan olumsuz davranýþlarý da ku-

lüp olarak kýnadýðýmýzý ifade ederek, Spor'da milliyetçiliðe ve cinsiyete artýk son demeliyiz ve bu olay buna son diyeceðimiz son olay olsun diyoruz" dedi. (Haber merkezi)

Görme Engelliler Spor Kulübü’nden Demirelli’ye ziyaret larýmýzý da bir günlük bile olsa stresten uzaklaþtýrýp onlara hoþ bir vakit geçirtmekti" dedi.

‘Yapanlarý ve yaptýranlarý kýnýyoruz’ "Bu gözelikleri içlerine sindiremeyen kendini bilmez bazý þahýslar tabiri caizse provokatörlük yaparak 3 yýlýn sonunda Kulübümüzü cezayla tanýþtýrdýlar. Artýk kýna yakabilirler" denilen açýklamadý þu ifadeler yer aldý; "Maç öncesi hem TFF yi hem de ilgili Kurumlarý yazýlý olarak uyarmamýza ve Ýl Güvenlik Kurulunun kararýna raðmen Anakaradan gelen bazý kiþiler ve Kentimizde iliþki içersinde bulunduklarý bazý provokatörlerin ortaklaþmasýyla, Takýmýmýz ve Ankaragücü takýmýyla alakalý olmayan 3.bir takýmý hedef alan ve türbinlerimiz de hiçte alýþýk olmadýðýmýz TFDK raporunda belirtilen sözlerin sarf edilmesi iþin provoke olduðunu açýkça ortaya koymaktadýr.

‘Küfür eden seyirci maçlarýmýza gelmesin’ Yönetim Kurulu olarak bu çaðrýyý defalarca yapmamýza raðmen,bu çok önemli maçýmýzý provoke edip Kulübümüze ceza aldýrtan kötü söz sahibi kiþiliklere meydaný boþ býrakmayacaðýmýzý belirtmek istiyoruz.Centilmenlik,Hoþ gürü ve Misafirperverliðimizin dozajýný biraz daha yükseltip saðduyuyu hakim kýlacaðýmýza inanýyoruz. TFF Profesyonel Disiplin Kurulunun 3 yýla yakýn bir süredir ceza almayan,Kýrmýzý kart görmeyen Kulübümüzün geçmiþini dikkate almadan,FAÝR- PLAY a olan sevdamýzýn farkýna varmadan ve maç öncesi uyarýlarýmýzý önemsemeden bizi cezalandýrmasýný anlamýþ deðiliz.Söz konusu cezaya Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunacaðýmýzý da belirtmek istiyoruz. Küfür eden seyirciyi kýnarken, kar kýþ demeden ve cani gönülden takýmýmýza destek veren bütün taraftarlarýmýza da teþekkür ediyoruz. Takýmýmýzýn Þampiyonluk ve fair-play ödülüyle taçlandýrýlmasý temennisiyle duyarlý Spor kamuoyuna ve Halkýmýza saygýlarýmýzý sunuyoruz." (Haber merkezi)

DÝYARBAKIR Görme Engelliler Spor Kulübü Derneði Baþkaný Ýsmail Yýldýrým ve baþkan yardýmcýsý Mehmet Emin Gülen, Yeniþehir Kaymakamý Mustafa Demirelli'yi makamýnda ziyaret etti. Kaymakamý Demirelli tarafýndan gayet sýcak karþýlanan üyeler çalýþmalarý ve projeleri hakkýnda bilgiler vererek fikir alýþ veriþinde bulundu. Kaymakam Mustafa Demirelli, her zaman spora ve sporculara destek verdiklerini, engelli vatandaþlarýmýz tarafýndan da bu tür faaliyetlerin yapýlmasýndan gayet memnun olduðunu ve sporcularýn baþarýlarýndan dolayý gurur duyduklarýný belirterek en yakýn zamanda kulübü ziyaret etmek dileklerini söyledi. (Haber merkezi)

Elektrik Mühendisliði, Elektronik Mühendisliði, Elektrik ve Elektronik Mühendisliði 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Kayapýnar Belediyesi Ýhale Ýþleri Bürosu adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayapýnar Belediyesi Meclis Toplantý Salonu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1,00 (BASIN - 267/ www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

15 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ Yýl: 7 - Sayý : 2192 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Suriyelilerden yaðmur duasý ÞANLIURFA - Akçakale içesindeki çadýr kentte yaþayan Suriyeliler, cuma namazý sonrasý yaðmur duasý yaptý. Çadýr kent yönetiminden yapýlan açýklamaya göre, Süleyman Þah Konaklama Tesislerinde misafir edilen Suriyeli sýðýnmacýlar, boþ alana serilen halý ve namazlýklar üzerinde cuma namazýný kýldý. Namazýn ardýndan aralarýnda çocuklarýn da bulunduðu sýðýnmacýlar, gönüllü Suriyeli imamlar eþliðinde yaðmur duasý

C

M

Y

K

yaptý. Suriyeliler, Türkiye Cumhuriyeti devletine kendilerine, namuslarýna ve çocuklarýna sahip çýktýðý için minnettar olduklarýný belirterek, Müslüman Türk halký için Allah'a dua ettiklerini ifade etti. (AA)

Diyarbakır yenigün gazetesi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you