Page 1

‘Kesintiler eziyet için’ DÝYARBAKIR’da yaþanan elektrik kesintileri yurttaþlarý isyan ettirdi. Elektrik kesintileriyle kendilerine eziyet çektirildiðini belirten yurttaþlar, "Bahaneleri de 'kaçak elektrik kullanýyorsunuz' oluyor. Ne yapalým elektrik pahalý kaçak kullanmasak ne yapacaðýz" dedi. 5’te

Roboski Anýtý açýlýyor HABER 12

www.diyarbakiryenigun.com

26 ARALIK 2013 PERÞEMBE FÝYATI: 25 KRÞ.

35 milyon TL’nin akibeti bilinmiyor 10’da

‘Sonuna kadar araþtýrýlsýn’ DÝYARBAKIR Organize Sanayi Ýþadamlarý Derneði üyeleri, 17 Aralýk 2013'te düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili açýklama yaptý. DOSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Aziz Özkýlýç, “Yolsuzluk ve rüþvet iddialarýnýn sonuna kadar araþtýrýlmasýný herkes gibi bizler de istemekteyiz” dedi. 13’te

3 bakan istifa etti...

ÝSTANBUL merkezli 17 Aralýk'ta düzenlenen “büyük rüþvet” operasyonu nedeniyle zirvede istifa depremi yaþandý. Operasyonlar kapsamýnda oðullarý tutuklanan Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan ve Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler ile Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar istifa etti.

“Baþbakan istifa etmeli”

Muammer Güler

Erdoðan Bayraktar

‘Aramýzdan kötüleri ayýkladýk’

Y

K

GÜNCEL 03

DÝYARBAKIR'da 4'ü çocuk 8 kiþilik Suriyeli aile, donmak üzereyken bulundu. Mahalle sakinleri, Suriyeli sýðýnmacýlarýn restorasyon çalýþmalarý kapsamýnda yýkýlan yapýlardan geriye kalan harabelerde yaþadýðýný belirterek, “Bu aileyi donmak üzereyken bulduk. Hepsi periþan haldeydi. Durumu hemen yetkililere bildirdik” dedi. 14’te

M

Uzmanlar: Elleriniz cepte yürümeyin 2’de

ZiRVEDE DEPREM

Zafer Çaðlayan

C

BDP Eþ Genel Baþkaný ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný adayý Gültan Kýþanak Diyarbakýr'ýn kadýn adaya ve eþ baþkanlýk sistemine hazýr olduðunu söyledi. Kýþanak, Kürt özgürlük hareketinin felsefesinde, genel ve büyük iddialarýnýn olduðunu belirterek, “Böyle bir iddiamýz varsa, bunun en iyi gerçekleþtirilmesi gereken yerlerden biri Amed'dir” dedi. 8-9’da

‘Baðlar KCK’ davasýnda mütalaa krizi! GÜNDEM 04

Nerdeyse donuyordular

Sayaç bomba gibi patladý

Büyük iddialarýn kenti: AMED

BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, "yolsuzluk ve rüþvet" operasyonunda adý geçen 3 bakanýn istifa etmesinin ardýndan parti genel merkezinde gerçekleþtirilen Ýl Baþkanlarý Toplantýsýnda konuþtu. Erdoðan, "Bizler AK Parti'nin ak kadrolarý olarak bembeyaz olarak yürüyoruz. Biz kendi sicilimize bakarýz ve en küçük bir leke olmamasý için azami dikkat ederiz. 11 yýl içinde ithamlar iftiralar çamur atma giriþimleri oldu. Biz kötüleri aramýzda ayýkladýk" dedi. 7’de

HEM bakanlýktan hem de vekillikten istifa ettiðini katýldýðý bir televizyon kanýlýnda açýklayan Erdoðan Bayrak, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Bayraktar, soruþturma dosyasýndaki imar planlarýnýn Baþbakan Erdoðan'ýn onayý ile yapýldýðýný belirterek, “Baþbakan'ýn istifa etmesi gerekir” dedi. 6-7’de

Ýdris Naim Þahin de istifa etti ZÝRVEDE yaþanan istifalarýn ardýndan AK Parti'ye bir kötü haber de eski Ýçiþleri Bakaný ve Ordu milletvekili Ýdris Naim Þahin'den geldi. Þahin de yaptýðý açýklama ile partisinden istifa ettiðini bildirdi. 6’da

Demirtaþ: Gecikmiþ bir istifa 6-7’de


2

SAÐLIK

26 Aralýk 2013 Perþembe

‘Elleriniz cepte yürümeyin’ ‘Tedbir almak mümkün’

Buzlu yollarda ellerin ceplere býrakýlýp, býrakýlmamasý konusunun tartýþmalý bir konu olduðunu belirten Memorial Diyarbakýr Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Uzmaný Prof. Dr. Serdar Necmioðlu, düþme esnasýnda kafa ve omurga travmasýnýn yaþanmamasý için ellerin cepte olmamasý gerektiðini söyledi DÝYARBAKIR - Kar yaðýþýnýn ardýndan oluþan buzlamandan dolayý çoðu

insanýn yürümekte güçlük çektiðini belirten Memorial Diyarbakýr Hastanesi Orto-

Bakanlýktan grip uyarýsý DÝYARBAKIR - Saðlýk Bakanlýðýnca, elde edilen göstergelere göre, içinde bulunulan bugünlerde gribin yoðunluðunun arttýðýný bildirildi. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamada, dünya genelinde mevsimsel ve yaygýn görülen gribin her yýl çok fazla insanýn ciddi olarak hastalanmasýna neden olduðu belirtildi. Türkiye'de insanlarý bu hastalýktan korumak amacýyla Saðlýk Bakanlýðýnca özel programlarýn yürütüldüðüne, hastalýðýn tiplerinin, yaygýnlýðýnýn ve etkisinin izlendiðine iþaret edilen açýklamada, ''Elde edilen göstergelere göre ülkemizde, 2013-2014 grip mevsimi içinde bulunduðumuz bugünlerinde gribin yoðunluðu artmaktadýr'' ifadesi kullanýldý. ''Hasta kiþiler ile yakýn temastan kaçýnýlmalý, grip benzeri bir hastalýk geçirildiðinde evde istirahat edilmeli, hastayken, hastalýðý bulaþtýrmamak için mümkün olduðunca diðer insanlarla temas sýnýrlandýrýlmalý, aksýrma ve öksürme esnasýnda burun ve aðýz kaðýt mendille kapatýlmalý ve kullanýlan kaðýt mendil çöp kutusuna atýlmalý, eller, sabun ve su ile sýk sýk yýkanmalý, bulaþma yollarýndan olan aðýz, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçýnýlmalý, yüzeyler sýk sýk temizlenmeli, risk gruplarýnagrip aþýsý uygulanmalý (içinde bulunduðumuz hafta itibarýyla halen grip aþýsý yaptýrýlmasý mümkündür).'' Grip geçirilirken, belirtilerin aðýrlaþmasý durumunda bir hekime baþvurulmasý ve hekim tavsiyelerine göre gerekli ilaçlarýn kullanýlmasý gerektiði vurgulanan açýklamada, ''Antibiyotikler gribi tedavi etmezler bu nedenle hekim tavsiyesi dýþýnda antibiyotik kullanýlmamalýdýr. Mevsimselgrip hastalýðýnýn yoðunlaþtýðý bugünlerde gripten korunmada yeterli ve dengeli beslenme ile yeterli istirahatin önemi de unutulmamalýdýr'' deðerlendirmesinde bulunuldu. (AA)

pedi ve Travmatoloji Bölümü Uzmaný Prof. Dr. Serdar Necmioðlu, en riskli durumun ise kemik erime hastalýðýna sahip olanlarda olduðunu belirtti. Buzlu yollarda yürürken kemik erimesi olan bir hastanýn düþmesinin büyük sorunlar doðurduðuna dikkat çeken Prof. Dr. Serdar Necmioðlu, buzda kayma ve düþme olaylarýnýn daha yoðun bir þekilde görülmekte olduðunu söyledi.

Kemik erime hastalýðý yaþayanlarýn buzlu havalarda yürürken düþmeleri sonucuyla oluþan kemik kýrýklýklarýnýn tedavisinin zor ve yüksek maliyetli olduðunu belirten Necmioðlu, "Soðuk havalarýn baþladýðý bu kýþ günlerinde ortopedik vakalarý daha çok görmekteyiz. Özellikle buzda kayma ve düþme olaylarý daha yoðun bir þekilde görülmekte. Bunlarý önlemek için birtakým tedbirler mümkün. Yaþlýlarda karþýlaþtýðýmýzý kýrýklýklar ciddi bir sorun oluþturmaktadýr. Bunu önlemek için yaþlýlarýn, mümkün olmadýkça dýþarýya çýkmamalarýný tavsiye ediyoruz. Çünkü diðer kiþilere göre özellikle yaþlýlýkla birlikte geliþen kemik erimesine sahip olan hastalar, kýrýkla karþýlaþtýklarý zaman büyük sorunlar yaþamaktadýrlar. Yaþlý hastalarda en çok gördüðümüz kalça, el bileði, omurga kýrýklýklarý hasta ve hasta yakýnlarýný ciddi anlamda üzmektedir. Bunlarýn tedavileri zor olduðundan dolayý yapýlacak iþlemler de çok pahalýdýr. Mümkün oldukça korucuyu hekimlik ve düþmemeye yönelik kýþa ait giysiler özellikle ayakkabý tabanlarý açýsýndan dikkatli bir kullaným gerektiriyor. Karlý havada veya buzlu yerlerde yürürken düþmemek için, küçük adýmlar

atýlmalý. Mümkün oldukça adýmlarý açýp yavaþ adýmlarla yürünmeli. El bileklerinin kýrýlmada korunmasý için ellerin cepte býrakýlmasý gerekiyor. Buzlu yollarda yürürken ayakkabýnýn mutlaka yumuþak tabanlý olmasý lazým. Ortopedik yönde kýrýklarla karþýlaþmamak adýna özellikle yaþlý kiþilerin dýþarýya desteksiz çýkamamalarýný öneriyoruz. Baston veya yürüteçlerle dýþarýya çýkmalarý daha uygundur" dedi.

‘Kýsa adýmlarla yürüyün’ Buzlu yollarda ellerin ceplere býrakýlýp, býrakýlmamasý konusunun tartýþmalý bir konu olduðunu anlatan Prof. Dr. Serdar Necmioðlu, kaza esnasýnda kiþinin bunu deðerlendirme þansýnýn pek olmadýðýný belirtti. Necmioðlu, "Ayaklarda kýsa adýmlarla yürünmeme durumunda kýrýk riskinin oluþmasýný daha fazla görüyoruz. Kayma esnasýnda küçük adýmlar atýlmasý ve el bileði, dirseðin kýrýklarda korunmak amacýyla ellerin cepte olmasý öneriliyor. Ama kafa ve omurga travmasýnýn yaþanmamasý için de ellerin cepte olmamasý gerekiyor. Yani kiþi o anda bunu deðerlendirme þansý bulamaz. Sonuçta kaza esnasýnda oluþabilecek pozisyonlarda çok farklý formatlarda kýrýklarla karþý karþýya kalabiliyoruz" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

Göz bozukluðu baþarýsýzlýk nedeni DÝYARBAKIR - Özel Baðlar Hastanesi Göz Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Lokman Balyen, derslerinde baþarýsýz olan ve görme kaybý yaþayan çocuk ve gençler ile ilgili önemli açýklamalarda bulundu. Göz tembelliði, þaþýlýk, miyopi, hipermetropi ve astigmatizmanýn çocuklarda en sýk görülen göz sorunlarý olduðunu belirten Balyen, mevcut sorunlarýn çözümü için erken teþhis ve tedavinin þart olduðunu söyledi. Op. Dr. Balyen, "Aksi takdirde görme bozukluklarýnýn görülme sýklýðý ve derecesi yaþa baðlý olarak artýyor, teþhisi konulmayan göz tembelliði ve þaþýlýk ayrýca miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi kýrma kusurlarý ihmal edildiðinde okul çaðýndaki çocuklarda okul baþarýlarýný olumsuz yönde etki ediyor. Bu yüzden okul çaðýndaki çocuklarýn yýlda en

az bir defa göz muayenesi olmalarý gerekmektedir" dedi. Göz tembelliðinin bir halk saðlýðý problemi olarak algýlanmasý gerektiðini belirten Balyen, bu baðlamda hem ekonomik açýdan ucuz, hem de tedavi açýdan daha etkili olan okul öncesi dönemde göz taramalarý yapýlmasýnýn büyük önem taþýdýðýný kaydetti. Dr. Balyen, "Bu perspektif ile, bu algý ve bu bilgi ile göz tembelliðinin erken teþhisi ve tedavisi konusunda çaba göstererek çözüm üretmek gerekir. Þüphesiz çocuklarýn sosyalleþmesinde etkili olan iki kurum, okul ve ailedir. Çocuðun okuldaki adaptasyonu ve baþarýsý için sýnýf öðretmeni, psikolog, okul yönetimi, aile ve çocuk arasýndaki saðlýklý diyalog ve iletiþimin olmasý çok büyük önem taþýyor” diye konuþtu. (ÝHA)


3

GÜNCEL

26 Aralýk 2013 Perþembe

Sayaç bomba gibi patladý Diyarbakýr'da dijital elektrik sayaçlarýnýn bomba gibi patlamasý üzerine korku dolu anlar yaþandý. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadýðý olayda, bina sakinleri korkudan evlerini terk etti DÝYARBAKIR'da bir binanýn elektrik panosunda çýkan yangýnýn sýçradýðý dijital elektrik sayaçlarý büyük bir gürültüyle patladý. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadýðý olayda, binada ikamet edenler korkudan evlerini terk edip dýþarý kaçtý. Edinilen bilgiye göre, olay, önceki gece saat 00.10'da Diyarbakýr'ýn Sur ilçesi Ýskenderpaþa Mahallesi Uçar Sokak Gülen 2 Apartmaný'nda meydana geldi. Binada bulunan elektrik panosunda meydana gelen kývýlcým, bir anda alev topuna dönerken, çýkan yangýn nedeniyle panoda bulunan dijital elektrik sayaçlarý tek tek patladý.

Bismil’de korkutan yangýn DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesinde, elektrikli sobadan çýktýðý iddia edilen yangýnda ev kullanýlamaz hale gelirken, aile fertleri son anda kurtarýldý. Edinilen bilgilere göre, Akpýnar Mahallesi 308. Sokak'ta bulunan Mehmet Kortak'ýn oturduðu dairede yangýn çýktý. Çevredeki vatandaþlarýn itfaiyeye haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, evde mahsur kalan Kortak ailesi fertlerini yangýndan yara almadan kurtardý. Ekipler daha sonra yangýna müdahale ederek, alevlerin diðer katlara sýçramasýný önledi. Ev sahibi Kortak, itfaiye ekiplerine teþekkür ederek, kiracý olduklarýný, yetkililerin yardým etmelerini istedi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

8 bin 500 karton kaçak sigara ele geçirildi

Patlamanýn nedeni kýsa devre

Yaþanan patlama nedeniyle Gülen Apartmaný'nda ikamet eden vatandaþlar, panikleyerek dýþarý kaçtý. Patlamayý duyan sokak sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Büyükþehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kýsa sürede yangýný kontrol altýna aldý. Ýtfaiye ekipleri olay sonrasý yaptýklarý incelemede yangýnýn elektrik tesisatýnýn eski olmasýndan ve kablolarda yaþanan kýsa devreden dolayý meydana geldiðini tespit etti. Yaralý ve can kaybýnýn yaþanmadýðý olayda elektrik panosunda bulunan 6 adet dijital sayaç kül oldu, pano ise kullanýlamaz hale geldi. (ÝHA)

Yasa dýþý bahis oynayana ceza

Asayiþ Þube Müdürlüðü Ahlak Büro Amirliði ekiplerinin son bir ay içerisinde yapmýþ olduklarý çalýþmalar sonucunda, Diyarbakýr'da yasa dýþý bahis oynayan 20 kiþiye 100 bin lira idari cezasý uygulandý

DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesinde polisin düzenlediði iki ayrý operasyonda, 8 bin 500 karton kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nün yaptýðý yazýlý açýklamada, "Son iki aylýk dönem içerisinde Bismil Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Büro Amirliði görevlileri tarafýndan yapýlan çalýþmalar neticesi, Batman-Diyarbakýr karayo-

lunu kullanmak suretiyle ilçemizden geçiþi bulunan gerek hususi araçlarda, gerekse otobüs firmalarýnýn araçlarýnda yapýlan kontrollerde, kýsmen araçlarýn zula tabir edilen bölümlerinde, kýsmen yolcu bagajý görünümdeki hacmi büyük baza, çamaþýr makinesi gibi ev eþyalarý içerisinde, kýsmen de yolcu bagajý durumundaki çanta, valiz ve çuvallarýnda yapýlan arama-

larda çeþitli markalarda yaklaþýk 4 bin 600 karton kaçak sigara elde edilmiþ. Ayrýca direkt olarak kullanýcýsýna, tüketicisine satýþ yapan bakkal, market ve dükkanlar ile buralara ait depolarda yapýlan aramalarda çeþitli markalarda yaklaþýk 3 bin 900 karton olmak üzere toplamda 8 bin 500 karton muhtelif markalarda kaçak sigara elde edilmiþ, belirtilen olaylarla

DÝYARBAKIR'da yasa dýþý bahis oynayan 20 kiþiye 100 bin lira idari ceza uygulandý. Ýl Emniyet Müdürl yapýlan açýklamada, Asayiþ Þube Müdürlüðü Ahlak Büro Amirliði ekiplerinin son bir ay içerisinde yapmýþ olduklarý çalýþmalar sonucunda 19 ayrý olayda yasa dýþý bahis oynatan 12 þüpheli hakkýnda iþlem yapýldýðý belirtilerek, "Yasa dýþý bahis oynayan 20 þahsa da toplam 100 bin lira idari yaptýrým cezasý uygulanmýþtýr. Þahýslarýn iþ yerlerinde yapýlan aramalarda 19 bilgisayar ile 2 bin 60 liraya el konulmuþtur" denildi. Çalýþmalarda fuhuþ yaptýran 2 kiþi ile fuhuþ yapan 3 kiþinin yakalandýðý kaydedilen açýklamada, "7 Ýþ yerine de ruhsata aykýrý faaliyet gösterdiðinden dolayý ilgili kurumlara bildirilerek, iþ yeri sahiplerine toplamda 291 bin 316 lira para cezasý uygulamasý saðlanmýþtýr" ifadeleri kullanýldý. (AA) ilgili 27 þüpheli þahsa konu hakkýnda yasal iþlem yapýlmýþtýr. Bölücü terör örgütünün önemli finans kaynaklarýndan olduðu deðerlendirilen gümrük kaçaðý sigara satýþýnýn önlenmesi, 5607 sayýlý kanun hükümlerinin uygulanabilmesi ve suçlular hakkýnda gerekli yasal ve idari iþlemlerin yapýlabilmesine yönelik çalýþmalarýmýz titizlikle devam etmektedir" denildi. (ÝHA)


4

GÜNDEM

26 Aralýk 2013 Perþembe

‘Baðlar KCK’de mütalaa krizi! Kürt siyasetçilerin yargýlandýðý “KCK Baðlar” davasýnda iddia makamýnýn mütalaasýna tepki gösteren avukatlar duruþma salonunu terk ederken, duruþma ileri bir tarihe ertelendi da öncelikle hukuk talep ediyoruz. Ve tüm sanýklarýn tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Avukatlar duruþma salonunu terk etti

FOTO: ARÞÝV DÝYARBAKIR'ýn Baðlar ilçesinde "KCK" adý altýnda düzenlenen operasyon kapsamýnda haklarýnda dava açýlan 30'u tutuklu 95 Kürt siyasetçinin yargýlandýðý davanýn 22'inci duruþmasý, Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülmeye baþlandý. Yer darlýðý nedeniyle Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi salonunda görülen duruþmada 21 tutuklu ile 4 tutuksuz siyasetçi ve müdafi avukatlar katýldý. Çok sayýda tutuklu siyasetçi yakýný da duruþmayý izledi. Mütalaasýný sunan Cumhuriyet Savcýsý, tüm tutuklularýn CMK 100/3 maddesinde yer alan katalog suçlardan kaynaklý tutukluluk hallerinin devamýna karar verilmesini talep etti. Bu sýrada du-

ruþma salonunda bulunan müdafi avukatlar, iddia makamýnýn ara mütalaasýna tepki gösterirken, avukatlar adýna söz alan Feride Laçin, "AÝHM kararlarý ile Anayasa Mahkemesi kararlarýnda görüldüðü üzere uzun tutukluluða iliþkin tahliye yönünde kararlarý bulunmaktadýr. Bu tutuklamalar ile sanýklarýn hem kendileri hem de aileleri maðdur edilmektedir. Biz bu celse savunma yapmayacaðýz. Her celse sanýklarýn tutukluluk hallerinin devamýna yönelik karar verilmektedir. Bunun gerekçesi de açýklanmamaktadýr. Gizli tanýklara huzurunuzda tarafýmýzca soru sorulma hakký tanýnmamaktadýr. Bu iþten birileri rant saðlamaktadýr. Biz bura-

Isýnma sorunu çözüldü Diyarbakýr Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Ýbrahim Uygun, Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin ýsýnma sorunun çözüldüðünü söyledi

Tutuklu milletvekillerinin AYM kararýna raðmen ilgili mahkemelerce tahliye edilmemesine de iþaret eden Laçin ve diðer müdafi avukatlar, duruþma salonunu terk etti. Bunun üzerine kýsa bir ara veren mahkeme heyeti, tüm sanýklarýn tutukluluk hallerinin devamýna karar vererek duruþmayý 12 Mart 2014 gününe erteledi.

3 ila 15 yýl arasý hapis isteniyor Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan "KCK Anada davasý"nýn devamý olarak yürütülen soruþturma kapsamýnda 2012 yýlýnda "Baðlar KCK" adý altýnda düzenlediði operasyonda 51 kiþi tutuklanmýþ, toplamda 95 kiþi hakkýnda dava açýlmýþtý. Ýddia makamý tarafýndan hazýrlanan bin 800 sayfalýk iddianamede bazý tutuklular peyder pey tahliye edilirken, siyasetçiler hakkýnda, TCK'nýn ''Örgüte üye olmak ve yönetmek'', ''Kanuna aykýrý toplantý ve gösteri yürüyüþleri düzenleme'' suçlarýndan 3 ila 15 yýl arasýnda deðiþen oranda hapis cezasý isteniyor. (DÝHA) DÝYARBAKIR Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin ýsýnma sorunu giderildi. Diyarbakýr Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Ýbrahim Uygun, hava sýcaklýðýnýn sýfýrýn altýnda 18'e kadar düþmesi nedeniyle Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde ýsýnma probleminin yaþandýðýný söyledi. Don ve buzlanma nedeniyle 3 birimde ýsýtma sistemlerinin kýsmen zarar gördüðünü dile getiren Uygun, "3 birime kýsmen ýsý veremedik. Ýki gün boyunca süren kýsmi ýsýnma problemlerimizi ýsýtýcýlar yardýmý ile geçici olarak saðlamaya çalýþtýk. 20 kiþilik bir ekiple 24 saat çalýþarak ýsýnma sorunumuzu giderdik" dedi. Uygun, servisleri gezerek hastalarýn ýsýnma sorunuyla ilgili þikâyetlerini dinledi. (AA)

Diyarbakýr sise uyandý Diyarbakýr'da dün sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis yaþamý olumsuz etkiledi. Görüþ mesafesinin oldukça düþük olduðu kentte, trafiðe çýkan araçlar zor anlar yaþadý DÝYARBAKIR'da dün sabahýn erken saatlerinde kenttin üzerine çöken sis bulutu hayatý olumsuz etkiledi. Günün ilk ýþýklarýyla birlikte ortaya çýkan sis bazý yerlerde görüþ mesafesini on metreye kadar düþürdü. Sisle birlikte sürücüler de farlarýný yakarak araçlarýný kullanmak zorunda kaldý. Kimi yerlerde sisin ardýndan göz kýrpan güneþle birlikte ise ortaya güzel kareler çýktý. Bir süre etkili olan sis bulutu daha sonra yavaþ yavaþ çekildi. (DÝHA)

Silvan’da yýlbaþý hindileri satýþa çýktý DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde yýlbaþý hindileri satýþa çýkarýldý. Silvan ilçesinde 15 yýldýr hindi satýþý yaptýðýný belirten 71 yaþýndaki Þevki Taþkýran, fiyatlarýn 50 ile 100 TL arasýnda deðiþtiðini söyledi. Taþkýran, "15 yýldýr hindi satýyorum. Þuan hindi fiyatlarý 50 ile 100 TL arasýnda deðiþiyor, fiyatlar çok pahalý deðil. Ýyi bir hindinin anlaþýlabilmesi için kanadýnýn altýnýn sarý olmasý gerekiyor. Hindinin ibikleri siyah olmamalý kýrmýzý renkte olmalý ve hindileri aldýðýnýzda ayaklarýna dikkat edin ayaklarý yýpranmýþsa bu doðal bir hindidir, çünkü dýþarýda dolaþan bir hindinin ayaklarý yýpranýr. Hindi alacak olan vatandaþlar buna dikkat etsin" dedi. Maddi durumlarý düþük vatandaþlar ise; hindi fiyatlarýnýn bütçelerine göre yüksek olduðunu belirterek, "Hindi alýcýlarý belirli bir kesimdir. Parasý olan sürekli hindi alýyor, bizim gibi fakirler ise nadir hindi alabiliyor. O da ucuz bulursak, yoksa hindi eti yemek bizim için hayaldir" diye konuþtu. (ÝHA)


5

GÜNDEM

26 Aralýk 2013 Perþembe

‘Kesintiler eziyet için’ DÝYARBAKIR merkez, ilçe, belde ve köyleri baþta olmak üzere bölge illerinde yaþanan elektrik kesintileri yurttaþlarý çileden çýkarýrken, hemen hemen her akþam elektrik kesintilerini protesto eden ve alanlara çýkan yurttaþlar, kesintiler nedeniyle maðdur edildiklerini belirterek, soruna çözüm bulunmasýný istiyor. 'Yaþanan elektrik kesintileri normal deðil' Baðlar'ýn Nuket Coþkun Mahallesi'nde kasaplýk yapan Tuncay Deðer adlý esnaf, aðýr kýþ koþullarýnda yaþanan elektrik kesintilerinin normal bir durum olmadýðýný belirterek, bu þekilde maðdur edilmelerinin insani bir yaklaþým olmadýðýný söyledi. Yaþanan elektrik kesintileri nedeniyle esnaf olduðu için iki kere maðdur edildiðini söyleyen Deðer, "Ben et, yumurta, yoðurt satýyorum. Elektrik olmadýðý zaman, bunlarýn bozulacaðý anlamýna geliyor. Ayný þekilde bunun diðer bir þeklini de evde yaþýyoruz. Elektrik yok, çocuklarým evde üþüyor. Ne yapacaðýmýzý bilmiyoruz. Bu sorunun bir an önce bitmesini istiyoruz" dedi.

‘Ne yapalým elektrik pahalý’ Özellikle kendi bölgelerinde elektrik kesintilerinin daha fazla yaþandýðýný belirten Deðer, "Kime oy verdiðimiz ortada olduðu için bize eziyet çektirmek iste-

men kendimiz kaldýrýyoruz. Hatta bazen çocuklar þarteli kaldýrýyor. Bir gün bize bir þey olursa bunun sorumlusu DEDAÞ ve devlettir" dedi.

‘En fazla ev kadýnlarý maðdur ediliyor’

Havalarýn soðumaya baþlamasýyla birlikte Diyarbakýr merkez, ilçe, belde ve köylerinde yaþanan elektrik kesintileri yurttaþlarý isyan ettirdi. Elektrik kesintileriyle kendilerine eziyet çektirildiðini belirten yurttaþlar, "Bahaneleri de 'kaçak elektrik kullanýyorsunuz' oluyor. Ne yapalým elektrik pahalý kaçak kullanmasak ne yapacaðýz" dedi yenler, elektriklerimizi kesiyorlar. Bahaneleri de 'kaçak elektrik kullanýyorsunuz' oluyor. Ne yapalým elektrik pahalý, kaçak kullanmasak ne yapacaðýz. Devlet bizi bunlarla tehdit ediyor" diye konuþtu. DEDAÞ'a defalarca baþvurmalarýna raðmen hiçbir þekil-

Bismilliler DEDAÞ’a yürüdü

Bismil ilçesine baðlý Ulutürk (Darlý) köyünde elektrik kesintilerine isyan eden yurttaþlar DEDAÞ Bismil Ýlçe Ýþletme Þefliði'ne yürüdü

DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesine baðlý Ulutürk (Darlý) köyünde ikamet eden çok sayýda yurttaþ, haftalardýr süren elektrik kesintilerini protesto etmek amacýyla DEDAÞ Bismil Ýlçe Ýþletme Þefliði'ne yü-

rüdü. Burada tepkilerini dile getiren yurttaþlar, DEDAÞ Bismil Ýlçe Ýþletme Þefliði'ne dilekçeler verdiklerini belirterek, bir türlü sonuç alamadýklarýný ve yýllardýr bu çileyi çektiklerini kaydetti.

de kendilerine dönülmediðini belirten Abdurrahim Aktaþ adlý yurttaþ ise, DEDAÞ 'ý aradýklarýnda "Biz yapamayýz, iþler yoðun" diyerek, telefonu yüzlerine kapattýðýný belirtti. Aktaþ, "Onlar gelmedikleri için kendi trafomuzun þartelini ölüm riski olmasýna rað-

Ulutürk köyü muhtarý Ýsmet Sönük, "Elektrik kesintileri yüzünden çocuklarýmýz 4 gündür okula gidemiyor. 2 yýldýr bu çileyi çekiyoruz. Yetkililerden yardým istememize raðmen bize kimse yardým etmiyor. Tüm yetkililerden rica ediyoruz. Soðuktan evimizde oturamýyoruz. Buradan vekillere, kaymakama ve yetkililere sesleniyoruz. Bu soruna bir an önce çözüm bulmalarýný istiyoruz" dedi. Kesintilere tepki gösteren yurttaþlardan Fatma Baz ise "3 yýldýr elektriklerimiz yok. Evde çocuklarýmýz donmak üzere ve okula gidemiyorlar. Bu çileyi her yýl bu dondurucu soðuk aylarda yaþýyoruz. Buna yetkililerin bir çözüm bulmasý gerek. Buradan herkese sesleniyoruz" diye konuþtu. DEDAÞ Bismil Ýþletme Þefliði'nden sorunun en kýsa zamanda giderileceði sözünü alan yurttaþlar eylemlerini sonlandýrdý. (DÝHA)

Yaþanan elektrik kesintilerinden dolayý en çok kadýnlarýn maðdur edildiðini kaydeden Rewþan Çakar adlý yurttaþ da, elektrik olmadýðý zaman temizlik yapamadýklarýný ifade ederek, "Elektriðin olmamasý en çok okuyan kardeþlerim üzerinde etkili oluyor. Elektrik olmadýðý için kardeþlerim kýþ soðuðunda ancak ýþýldak ya da mum ýþýðýnda ders çalýþabiliyor. Bunun artýk bitmesini istiyoruz" diye belirtti. Baðlar'da yaþayan yurttaþlarýn genelinin yurtsever olduðunu ve bu sebepten elektrik kesintilerini bilinçli olarak yapýldýðýný söyleyen Ýrfan Taþ adlý yurttaþ ise, þunlarý dile getirdi: "Bizi sindiremedikleri ve korkutamadýklarý için elektriklerimizi kesiyorlar. 'Kaçak kullanýyorsunuz' gibi saçma sebeplerle günlerce elektriklerimiz kesiliyor. Elektrik zaten yok, gelince de mum ýþýðý kadar aydýnlatmýyor. Bize yapýlan bu hakareti kabul etmiyoruz. Yoksulduk bizleri sürdüler, öldürdüler, þimdi buralara geldik. Buralarda da ayný þekilde bize zulüm yapýyorlar. Yeter diyoruz, artýk bu haksýzlýklara." (DÝHA)

Dicle EDAÞ köylüler için kampanya yaptý DÝYARBAKIR - Özelleþme sonrasý geçen 6 ay gibi kýsa sürede, ard arda düzenlediði kampanyalar ile halkýn birikmiþ eski elektrik borçlarýndan kurtularak, yeni ve temiz bir sayfa açabilmesi için fýrsatlar oluþturan Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (Dicle EDAÞ), þimdi de köylüler için 'Fýrsat Köyümüze Geldi' ismiyle bir kampanya baþlattý. Bu kampanya ile köylülerin, hem içme suyu kullanýmýndan doðan birikmiþ eski elektrik borçlarýný 12 aya varan taksitle yapýlandýrabileceði, hem de birikmiþ faizden kurtulacaklarý belirtildi. Dicle EDAÞ yetkilileri söz konusu kampanyanýn, köylüler için eski borçlara ait faiz borcundan kurtularak yeni bir sayfa açma anlamýna geldiðini belirterek, ''Kampanyanýn birikmiþ içme suyuna ait elektrik borcu bulunan köyler için güzel bir fýrsat olacaðýna inanýyoruz. Bu nedenle de kampanyayý çok önemsiyoruz'' ifadelerini kullandý. (ÝHA)


6

POLÝTÝKA

26 Aralýk 2013 Perþembe

3 bakan istifa etti Erdogan Bayraktar

Muammer Güler

Ýdris Naim Þahin de istifa etti ANKARA - Yolsuzluk ve rüþvet operasyonu çerçevesinde oðullarý tutuklanan Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan ve Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler ile Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar'ýn ardýndan AK Parti'ye bir kötü haber de eski Ýçiþleri Bakaný ve Ordu milletvekili Ýdris Naim Þahin'den geldi. Þahin de yaptýðý açýklama ile partisinden istifa ettiðini bildirdi.

Zafer Çaglayan

“Büyük rüþvet” operasyonu çerçevesinde oðullarý tutuklanan Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan ve Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler ile Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar istifa etti ANKARA - 17 Aralýk'ta gerçekleþtirilen "Büyük Rüþvet" operasyonunda oðullarý tutuklanan 3 bakan görevlerinden istifa etti. Ýlk istifa Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan'dan geldi. Sabah saatlerinde açýklama yapan Çaðlayan, bakanlýk görevinden ayrýldýðýný bildirdi. Çaðlayan, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "17 Aralýk tarihi itibariyle ger-

çekleþtirilen operasyonun, hükümetimize, partimize ve ülkemize karþý kirli bir tezgah olduðu çok açýk bir þekilde ortadadýr. Yakýn çalýþma arkadaþlarýmýn ve evladýmýn da dahil edildiði bu çirkin oyunu bozmak ve gerçeklerin ortaya çýkmasýný saðlamak için Ekonomi Bakanlýðý görevimden ayrýlmýþ bulunmaktayým."

Güler: Kirli bir tezgahtýr

“Baþbakan istifa etmeli” Çaðlayan ve Güler'in ardýndan dün öðlen saatlerinde hem bakanlýktan hem de milletvekilliðinden istifa eden Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar ise, soruþturma dosyasýndaki imar planlarýnýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn onayý ile yapýldýðýný belirterek, "Baþbakan'ýn istifa etmesi gerekir" dedi

Yine sabah saatlerinde yazýlý açýklama yapan Ýçiþleri Bakaný Güler de, görevinden ayrýldýðýný açýkladý. Güler, açýklamasýnda, 17 Aralýk'ta Ýstanbul'da gerçekleþen operasyonu "Hükümetimize, partimize, ve ülkemize karþý düzenlenen kirli bir tezgahtýr" ifadeleriyle deðerlendirdi. Güler, "Oðlumun dahil edildiði bu çirkin oyunu bozmak ve gerçek-

ANKARA - Dün sabah saatlerinde istifalarýný açýklayan Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan ve Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler'in ardýndan gözlerin çevrildiði Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar'da öðlen saatlerinde istifa etti. Hem bakanlýktan hem de milletvekilliðinden istifa ettiðini açýklayan Bayraktar, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Bir televizyon kanalýna açýklamalarda bulunan Bayraktar, ''Soruþturma dosyasýndaki imar planlarý Baþbakan'ýn onayý ile yapýlmýþtýr. Tarafýma baský yapýlmasýný kabul etmiyorum. Bugün bize bir istifa metni ve deklarasyon metni gönderildi. Böyle bir durumda bunun yanlýþ olacaðýný düþünüyorum. Hayýrlý olsun'' dedi. Bayraktar, operasyon dosyasýnda þahsýný rencide edecek veya izah edemeyeceði hiçbir husus olmamasýna raðmen kendisine istifa baskýsý yapýldýðýný belirtti. Bayraktar ayrýca, "Baþbakan'ýn istifa etmesi gerekir" dedi. (DÝHA)

lerin daha açýk þekilde ortaya çýkmasýna imkan saðlamak için bakanlýk görevinden affýmý Sayýn Baþbakanýmýza ayný gün þifaen arz etmiþtim. Söz konusu istifa talebimi 25 Aralýk 2013 günü yazýlý olarak Baþbakanlýk makamýna sunmuþ bulunuyorum" dedi. (Ajanslar)

Demirtaþ: Gecikmiþ bir istifa VAN - BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, 17 Aralýk'taki yolsuzluk operasyonunda oðullarý tutuklanan bakanlarýn istifalarýna iliþkin açýklamalarda bulundu. Partisinin bölge belediye baþkan adaylarýný açýklamak üzere Van'a gelen, burada yaptýðý açýklamada, bakanlarýn soruþturmanýn ilk gününde istifa etmesi gerektiðini belirterek, þunlarý kaydetti: "Çünkü kendileri icra makamýnda, yürütme makamýnda olan yetkili insanlardý. Çocuklarýnýn da aralarýnda bulunduðu büyük bir rüþvet operasyonu yürütüldü ve çocuklarý tutuklandý. Kendilerine baðlý bir birim soruþturmayý yürütüyordu. Yani soruþturmayý Ýçiþleri Bakanlýðýna baðlý birim yürütüyordu. Soruþturmanýn selameti açýsýndan ilk dakikadan itibaren istifanýn yapýlmasý gerekirdi. Gecikmiþ bir istifa. Hükümetin ilk hamleleri daha çok soruþturmanýn önünü kesmeye ve üstünü örtmeye dönük yansýdý. Yine de istifa etmeleri doðrudur, gecikmiþtir. Ýsmi geçen baþka bakanlarýn da istifa müessesesini ciddiye almasý lazým. Bakanlar deðiþti diye 'soruþturma selametle yürür' diye bir þey yok. Ama en azýndan kamusal vicdan açýsýndan, bunun baþlangýçtan itibaren yapýlmasý gerekirdi. Soruþturmayý yürütenlerin bundan sonra saðlýklý çalýþabilecek mi bunu pratikte görmek lazým."


7

POLÝTÝKA

26 Aralýk 2013 Perþembe

ANKARA - Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, 3 bakanýn istifasýnýn ardýndan yeni kabine listesini Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e sunmak için Çankaya Köþkü'ne çýktý. Bakanlar Kurulu'nda yer alacak bazý isimler belli oldu. Yeni Þafak'ta yer alan habere göre; yeni kabinede Efkan Ala'nýn Ýçiþleri Bakaný, Numan Kurtulmuþ'un Ekonomi Bakaný, Mustafa Þentop'un Adalet Bakaný, Ýsmet Yýlmaz'ýn Ulaþtýrma Bakaný, Ömer Çelik'in AB Bakaný ve Baþmüzakereci, Mahir Ünal'in Kültür ve Turizm Bakaný, Alpaslan Kavaklýoðlu'nun da Milli Savunma Bakaný olara yer alacaðý belirtildi.

iþte yeni kabine

‘Aramýzdan kötüleri ayýkladýk’

Partisinin Ýl Baþkanlarý Toplantýsý’nda konuþan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, “Bizler AK Parti’nin ak kadrolarý olarak bembeyaz olarak yürüyoruz. Biz kendi sicilimize bakarýz ve en küçük bir leke olmamasý için azami dikkat ederiz. 11 yýl içinde ithamlar iftiralar çamur atma giriþimleri oldu. Biz kötüleri aramýzda ayýkladýk” dedi

ANKARA - Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, "yolsuzluk ve rüþvet" operasyonunda adý geçen 3 bakanýn istifa etmesinin ardýndan parti genel merkezinde gerçekleþtirilen Ýl Baþkanlarý Toplantýsýnda konuþtu. Meclis'te bütçe görüþmelerinin tamamlandýðýný anýmsatan Erdoðan, "Bütçe kabul edildi. Tabi burasý çok manidar. Muhalefetin ne kadar ciddi olduðunu, yaklaþým koyduðunu izleme bakýmýndan, oylamaya ben önem veriyorum. Zira iktidar bütçesine bazý arkadaþlarýmýzýn görevleri sebebiyle katýlamamasýna raðmen 318 oyla desteðini verirken, muhalefet 220'nin 117'siyle ancak orada bulunabildi. Yani baðýrmalarý çaðýrmalarý hiçbir þeyleri oradaki oya yansýmýyor. Bunlarýn bu ülkede yasama organýný ne kadar ciddi tuttuklarýný ortaya koymasý bakýmýndan büyük önem arz ediyor. Yapýlan tüm çirkin giriþimlere, sözlü fiili saldýrýlara raðmen AK Parti grubu bütçe görüþmelerini sürdürdü ve sonuçlandýrdý. Bir kez daha AK Parti grubumuza þükranlarýmýzý ifade ediyor, 2014 bütçesinin hayýrlara vesile olmasýný Allah'tan niyaz ediyorum."

“Hesaba çekileceðimizi de biliriz” Bu yola çýkarken, millete söz vererek, "Mahcup olmayacaðýz dedik, etmeyeceðiz" dediklerini ifade eden Erdoðan, "Milletimize, ülkemize hayal kýrýklýðý yaþatmayacaðýz dedik. 11 yýldýr hükümet görevimizde bu sözümüzü tuttuk. Mahcup olmadýk, etmedik. Buradan aziz milletime bizi ekranlarý baþýnda izleyen tüm kardeþlerime bir kez daha bunun sözünü veriyorum; milletim gönlünü ferah tutsun. Biz her zaman hakký söylemeye, doðruya

doðru eðriye eðri demeye devam edeceðiz. Halkýn önünde hesaba çekileceðimizi biliriz. Mahþer de hesaba çekileceðimizi de biliriz. Her adýmý bu anlayýþla bu korkuyla atarýz. Bizi bu makamlara getiren, on bir yýl bizi burada tutan en baþta dürüstlüðümüzdür. Yolsuzluklar karþýsýndaki sert tavizsiz duruþumuzdur. AK Parti yolsuzluklara göz yummaz. Zira bunu yaparsa varoluþ zeminini ortadan kaldýrmýþ olur" dedi.

“Gereði neyse yaparýz” "Biz cesur olduðumuz için, Türkiye'ye aþkla baðlý olduðumuz için, eser ürettiðimiz için bugünlere geldik" diyen Erdoðan, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bizler AK Parti'nin ak kadrolarý olarak bembeyaz olarak yürüyoruz. En küçük bir siyahlýk bizim sicilimizde dikkat çeker.

Çektiðinde de biz gereði neyse onu yaparýz. Bizim baþkalarýný örnek almamýza gerek yok. Ýyiler bize örnek olabilir ama bizim için sicili siyah olanlar bize örnek teþkil edemez. Biz kendi sicilimize bakarýz ve en küçük bir leke olmamasý için azami dikkat ederiz. 11 yýl içinde ithamlar iftiralar çamur atma giriþimleri oldu. Biz kötüleri aramýzda ayýkladýk. Hakkýnda iddia olanlarýn aklanýp gelmesini sabýrla bekledik. Bizim hassasiyetimiz sýrf çamur atýldý diye de kimse kusura bakmasýn o tür operasyonlara da aramýzda girmeyiz. Çünkü biz bir þeyi, müdellel hale gelmediði sürece kabul etmemiz de mümkün deðildir. Bir gerçeðin üzerinde durmam lazým. Hukuk hakkýn, adaletin, tecelli etmesi iyinin kötüden ayrýlmasý için vardýr. Siyasi partiler baþkanlar hakimle-

‘Geç ama doðru yönde’ ANKARA - MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, TBMM'de düzenlediði basýn toplantýsýnda 3 bakanýn istifasýna iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Açýklamalarýna, "Milyonlarca dolarlar, onca soru iþaretleri, sorgu, yargý, itham ve iddialar arþý alaya sarmýþken AKP iktidarýnýn piþkinlik yaparak hiçbir þey olmamýþ gibi davranmasý kabul edilemez" diyerek baþlayan Yeniçeri, soruþturma kapsamýnda adý geçenlerin hemen istifa etmesi gerektiðini belirterek, "Nitekim bu sabah iki bakan nihayet bakanlýk görevlerinden lütfen istifa etmiþlerdir. Oysa yolsuzluk iddialarýnýn gerçekle hiçbir ilgisi olmasa dahi adý geçen bakanlarýn somut olgunun vahameti karþýsýnda yalnýz bakanlýktan deðil milletvekilliðinden de istifa etmeleri en doðru yoldu" dedi. Adli Kolluk Yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklikle yargýnýn rehin alýndýðýný söyleyen Yeniçeri, "Durum vahimdir. Bundan sonra bakanlarýn istifa etmiþ olmalarýnýn özde bir anlamý yoktur. Hükümetin

rin yerine geçemez. Medya gazeteler televizyonlar yazarlar hakimin savcýnýn yerine geçemez. 9 gündür bir operasyon yürütülüyor. Aman Allah'ým. Daha ilk gün adý konuldu büyük rüþvet ve yolsuzluk operasyonu. Tarihin en büyük yolsuzluðu. Daha ikinci günden itibaren gözaltý sorgu savunma, mahkeme aþamalarý geçildi, medya tarafýndan doðrudan infaz yapýlmaya baþlandý. Ýçerden dýþarýya sürekli bilgi sýzýyor. Güya gizlilik kaydý olan bir süreç. O zaman kusura bakmasýnlar. Yürütmenin uzantýsý, yargýnýn belli bir yapý içerisindeki safhasý demek ki bunlar servis yapýyorlar. Bize düþen nedir? Burayý da temizlemektir. Bir taraftan beraatý zimmet asýldýr diyeceksin, öbür taraftan da servis yapmaya devam edeceksin. Bu insanlarý kirletmeye kimsenin hakký yok."

istifasý dahi kamu vicdanýnda kendisini temizlemeye yetmeyecektir. Eksik, gecikmiþ ve sýnýrlý da olsa bu istifalar doðru yönde atýlmýþ adýmlardýr" diye konuþtu. Bir televizyon programýnda Baþbakan Erdoðan'ýn 7 Þubat 2012'deki MÝT krizinde ifadeye çaðrýlan MÝT görevlilerini tutuklanmamasý için kendi makam aracýyla MÝT karargahýna gönderdiðinin iddia edildiðini söyleyen Yeniçeri, "Her þeyin mümkün olduðu bir ülkede yaþýyoruz. Bu iddialar doðru mu deðil mi? Birinci derece yetkililerinin bunun cevabýný vermesi gerekmektedir" açýklamasýný yaptý. Baþbakan Erdoðan'ýn baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan'ýn 24 Aralýk tarihli köþe yazýsýnda orduya kumpas kurulduðu iddialarý üzerine eleþtirilerde bulunan Yeniçeri, "Akdoðan'ýn orduya kumpas kurulduðunu söylediði süreçte AK Parti iktidardadýr. AK Parti hükümetinin izni, denetimi, gözetimi ve katkýsý olmadan orduya kumpas kurulamaz. Demek ki, milli orduya karþý bir kumpas kurulmuþtur ve AK Parti de bu suçun failidir" dedi.


8

HABER

26 Aralýk 2013 Perþembe

Büyük iddialar BDP Eþ Genel Baþkaný ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný adayý Gültan Kýþanak, Kürt siyasetinin eþ baþkanlýk sisteminde büyük bir deneyim ve anlayýþ açýða çýkardýðýný belirterek, "Diyarbakýr'ýn kadýn adaya ve eþ baþkanlýk sistemine hazýr olduðunu düþünüyorum" dedi. Kýþanak, Kürt özgürlük hareketinin felsefesinde, genel ve büyük iddialarýnýn olduðunu belirterek, "Böyle bir iddiamýz varsa, bunun en iyi gerçekleþtirilmesi gereken yerlerden biri Amed'dir" dedi DÝYARBAKIR - BDP, 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleþtirilecek olan yerel seçimlere iliþkin tüm il, ilçe ve beldelerde göstereceði kadýn belediye baþkan ve eþ baþkan adaylarýný açýkladý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayýnýn BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak olduðu duyuruldu. Kýþanak, yerel yönetimlerde eþ baþkanlýk sisteminin nasýl yaþama geçirileceði ve ileriye dönük projelerine iliþkin DÝHA'ya deðerlendirmelerde bulundu. Eþ baþkanlýk konusunda deneyimli bir parti olduklarýný belirten Kýþanak, yasal olarak mümkün olmadýðý halde bu sistemi uzun yýllardýr partilerinde uyguladýklarýný ifade etti. "Ýl, ilçe örgütlerimizde ve karar organlarýmýzda eþit temsile yaklaþacak derecede güçlü bir kadýn temsiliyeti açýða çýkardýk" diyen Kýþanak, bu nedenle yerel yönetimlerde de zorlanmayacaklarýný söyledi.

‘Deneyimlerimizle yürüyeceðiz’ Yerel yönetimlerde belediye baþkanlýðý düzeyinde eþ baþkanlýk sistemini rahatlýkla yaþama geçirebileceklerini dile getiren Kýþanak, "Bir yasal dayanak yok. Bu konuyu ne kadar içselleþtirdiðinizle ilgili bir durum. Anlayýþ düzeyinde kabul ettiðiniz zaman, pratiðe geçirmek çok kolay olacaktýr" diye konuþtu. Kýþanak, Kürt siyasetinin eþ baþkanlýk sisteminde büyük bir deneyim ve anlayýþ açýða çýkardýðýný kaydetti. Sistemi uygulama süreçlerinde zaman zaman sýkýntýlarýn da yaþanabileceðine dikkat çeken Kýþanak, "Bunu aþmanýn tek yolu eþitlik politikalarý doðrultusunda eðitim ve toplantýlar yapmaktýr" dedi. Sistemle birlikte demokratik bir yönetim anlayýþýnýn açýða çýkacaðýný belirten Kýþanak, "katýlýmcýlýðý" da altý boþalmýþ bir kavram olmaktan çýkaracaklarýný ve doðrudan demokrasinin yollarýný açan bir yöntem olarak hayata ge-

çireceklerini söyledi. Yerel seçimleri inkarcý ve sömürgeci politikalarý boþa çýkaracak bir seçim olarak deðerlendirdiklerini kaydeden Kýþanak, genel ve büyük iddialarýnýn olduðunu belirterek, "Böyle bir iddiamýz varsa, bunun en iyi gerçekleþtirilmesi gereken yerlerden biri Amed'dir" dedi. Diyarbakýr'ýn Kürt halký ve mücadelesi açýsýndan önemli bir yere sahip olduðunu belirten Kýþanak, Diyarbakýr'ýn Kürt halký ve özgürlük mücadelesini temsil eden bir kent olduðunu söyledi. Kýþanak, bu nedenle iddialarýnýn en güçlü olmasý gereken kentin Diyarbakýr olmasý gerektiðini dile getirdi.

‘Amed kadýn adaya hazýr’ Diyarbakýr'ýn kadýn özgürlük mücadelesinde en hýzlý yol aldýklarý ve örgütlü olduklarý alan olduðunu ifade eden Kýþanak, Diyarbakýr'ýn geçen yerel yönetim deneyimleri açýsýndan da ciddi bir birikim açýða çýkarttýklarý yer olduðunu söyledi. Kýþanak, seçim döneminde de Diyarbakýr'ýn eþit temsil sistemi olan eþ baþkanlýk sistemine, kadýnlarýn iradelerini güçlü bir þekilde açýða çýkarmasýna en güçlü desteði verecek kentlerden biri olduðunu söyledi. "Amed, bizim toplumsal dönüþüm konusunda iddiamýzýn olduðu bir kent. Ayný zamanda özgürlük mücadelesi, kadýnlarýn hayata dahil olmasý ve kadýnlarýn yaþama yön vermesi konusunda iddiamýzýn olduðu bir kent. Ben bu nedenle kentin bir kadýn adaya ve eþ baþkanlýk sistemine çok rahat hazýr olduðunu düþünüyorum" diyen Kýþanak, halkýn genel teveccühünün böyle olduðunu ve kendilerinin de bunu en iyi bir þekilde hayata geçirmek için büyük bir gayret içerisinde olacaklarýný sözlerine ekledi.

‘Projelere iliþkin çalýþmaya baþladýk’ Güçlü bir ekip ile projelere iliþkin çalýþma yürütmeye baþla-

dýklarý bilgisini veren Kýþanak, henüz somut bir þeyler söylemenin çok mümkün olamayacaðýný sözlerine ekleyerek, "Genel yaklaþýmlara dair bazý þeyler söylenebilir. Genel yaklaþýmlarýmýz içerisinde önceliklerimiz olacak. Öncelikli alanlara iliþkin projelerimizi tartýþýyoruz. Bunlardan biri Amed'in kendi tarihsel kimliðine ve toplumsal belleðine uygun bazý projeler hayata geçirmek ve bu toplumsal belleði canlý kýlmak. Bu kente dýþarýdan gelen herkes, 'burasý Amed' diyebilmeli. Bunu hissedebilmeli" diye konuþtu. Diyarbakýr kimliðinin görünür olmasýnýn önemli olduðunu vurgulayan Kýþanak, Diyarbakýr'ýn marka bir kent olduðunu söyledi. Kýþanak, Diyarbakýr kimliðini iddialý olduklarý alanlarla buluþturan bir yaklaþým içerisinde olacaklarýnýn altýný çizdi.

‘Gençlerle buluþmaya hazýrlanýyoruz’ "Önümüzdeki günlerde Amed kimliðinin çok çeþitli versiyonlarýný duyacaksýnýz" diyen Kýþanak, "Jin jîyan Amed', diyeceðiz. 'Genç Amed' diyeceðiz, 'Yeþil Amed' diyeceðiz, Amed'de demokratik devrim paradigmamýzýn tüm ana noktalarýyla buluþturan bu kimliði güçlendirerek, yeniden inþa eden projeler hayata geçireceðiz" dedi. Gençlere dönük projelerinde iddialý olduklarýný vurgulayan Kýþanak, gençliðin gücünü ve dinamizmini açýða çýkaran bir yaklaþým içerisinde olacaklarýný kaydetti.

"Genç Amed" projesi ile gençlerle bulaþmaya hazýrlandýklarýný söyleyen Kýþanak, "Gençlere 'fikrini al da gel' diyoruz. 'Jin jîyan, Amed' diyerek ise kadýnlarýn Amed'de yaþamý nasýl þekillendireceðini ve kadýn politikalarýmýz neler olacak? Bunlar önemli çalýþma alanlarýmýz olacak. 'Yeþil Amed' projelerimiz olacak. Çevreci politikalarýmýz ile birlikte Amed'i geleceðe hazýrlayacaðýz. Bu konuda özel olarak hem yeþil alan sayýsýný arttýran hem de ekolojik baþka politikalar devreye koyan çalýþma içerisinde olacaðýz. En çokta enerji politikalarýna iliþkin çalýþacaðýz" diye belirtti.

‘Ýddialý projelerimiz olacak’ Sosyal politikalar anlamýnda da projelerinin olduðunu vurgulayan Kýþanak, þunlarý dile getirdi: "Hýzlý kentleþmeden ve yoðun göç almaktan kaynaklý kentleþme problemi yaþanýyor. Çok sayýda sosyal problemler, travmalar birikmiþ durumda. Yerel yönetimler olarak bunlara nasýl müdahale edebiliriz, bunlarý tartýþacaðýz." Kýþanak, önümüzdeki dönemde güçlü ve iddialý projeler ile halkýn karþýsýna çýkacaklarýný sözlerine ekledi. Kýþanak, Diyarbakýr'ýn yalnýzca merkez ilçe deðil il sýnýrlarý içerisinde hizmet üretmesi gereken bir konuma geldiðine iþaret ederek, önümüzdeki dönem çalýþmalarý içerisinde "kýrsal kalkýnma ve köye dönüþ" programlarý üzerine de çalýþacaklarý bilgisini verdi. (DÝHA)


26 Aralýk 2013 Perþembe

9

HABER

ýn kenti: Amed Hukuksuzluk ortadan kaldýrýlmal

ý

Diyarbakýr'da hükümete yakýnlý ðý ile bilinen 37 STK temsilcisi yaþanan son siyasal geliþmelere dikkat çekerek, "Hükümetin derhal yas al bir deðiþiklik yapmasýný ve BDP'li mil letvekillerinin de tahliye edilip bu hukuksuzluðun ortadan kaldýrýlmasýný talep ediyoruz" dedi

‘Büyük bir haksýzlýktýr’ BDP'nin açýkladýðý Hazro Belediye Baþkan adayýna tepki gösteren Hazro Ziraat Odasý Baþkaný Ekrem Özavcý, "Kadýn kotasý olarak daha önce açýklanan yerler arasýnda Hazro'nun olmamasý dolayýsýyla hiçbir Hazrolu bayan aday baþvuru yapmamýþ ve büyük bir haksýzlýk meydana gelmiþtir" dedi

DÝYARBAKIR'da hükü- nin her defasýnda sabote mete yakýnlýðý ile bilinen edildiðine vurgu yaparak, sivil toplum kuruluþlarý 28 Þubat darbecilerinin (STK), BDP'li milletvekiliödüllendirilircesine salývelerin tahliye edilmemesi, rilmesini saðlayanlarýn bu son süreçte yaþanan geliþyolla siyaseti çýkmaza sümeler ve süreç ile ilgili Di- rük lediðini belirtti. Memiþ, yarbakýr Adliyesi önünde "28 Þubat darbecilerinin, bir araya gelerek basýn ergenekoncularýn Mustafa açýklamasý gerçekleþtirdi. Balbay gibi hükümeti deAçýklamaya A. Geylani virme suçundan ceza alan Vakfý, Ay Der, Bayýndýr birilerinin serbest kalýp, Memur Sen, Bem-Bir Sen, BDP'li 5 milletvekilinin Birlik Haber Sen, Büro halen hukuksuzca içeride Memur Sen, Can Suyu, Di- tutu lmasý da en baþta barýþ der, Dicle Fýrat Grubu, sürecine zarar verir. Din-Bir-Der, DES, Din-Bir BD P'li vekillerin akýbeti, Sen, Diyarbakýr Ýnsani Balbay'ýn ve 28 Þubat darYardým Derneði, Emekli becilerinin serbest kalmasý Bir Sen, Eðitim-Bir Sen, ile iyice kirlenen yargýnýn Enerji-Bir Sen, Hayat Der insafýna ve adaletine terk katýldý. edilmemelidir. Bizler 37 STK adýna açýklaSTK'lar olarak hükümetin mayý yapan Memur Sen Ýl derhal yasal bir deðiþiklik Baþkaný Yunus Memiþ, geyapmasýný ve BDP Milletrek yargý eliyle, gerek vekillerinin de tahliye edimuhtelif siyasi manevralip bu hukuksuzluðun ortalarla gerekse de militarist dan kaldýrýlmasýný talep yöntemlerle çözüm süreci- edi yoruz" dedi. (DÝHA)

Ahmet KAYA

DÝYARBAKIR - Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP), 30 Mart 2014?te yapýlacak yerel seçimler için kesinleþen kadýn belediye baþkan adaylarý ile eþbaþkan adaylarýný açýklamasýnýn ardýndan ilçelerinde gösterilen adaya ilk tepki Hazro'dan geldi. BDP'nin önceki gün açýkladýðý ve Hazro'dan aday gösterdiði Güler Doðu'nun Belediye Baþkan adayý olmasýna tepki gösteren bir grup, BDP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðýna giderek tepkilerini dile getirdi. Grup adýna açýklamalarda bulunan Hazro Ziraat Odasý Baþkaný Ekrem Özavcý, Ýlçenin sorunlarýný bilen birilerinin ilçe Belediye Baþkanlýðýna aday gösterilmesi gerektiðini belirterek, partinin 2009 yerel seçimlerinde Hazro Ýlçesini tanýmayan ve sorunlarý bilmeyen adayý göstermesi nedeniyle seçimleri kaybettiðini ileri sürdü. Özavcý, "Kadýn kotasý olarak daha önce açýklanan yerler arasýnda Hazro'nun olmamasý dolayýsýyla hiçbir Hazrolu bayan aday baþvuru yapmamýþ ve büyük bir haksýzlýk meydana gelmiþtir. Buda partinin adýndaki demokrasi kavramýyla ve ilkeleriyle asla ve asla baðdaþmamaktadýr. Mevcut adayýn aslen Siverekli olmasý ve eþinin de partide görevli olmasý akýllara birçok soru iþareti getirmiþtir" dedi.

Kursiyerler sertifikalarýný aldý DÝYARBAKIR - Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ile Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa düzenlenen 2. Dönem Arý Yetiþtiriciliði kursu tamamlandý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle kursu baþarýyla tamamlayan 34 kiþi sertifikalarýný aldý. Törende konuþan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, arýcýlýðýn ülke ekonomisindeki yeri ve önemine deðinerek, "Ýlimizde 2013 yýlýnda 88 bin 763 arýlý kovan desteðinde bulunduk. Bu kapsamda ödenen toplam destek miktarý 710 bin 104 liradýr. Gezginci arýcýlýk için konaklama yerleri ile ilgili sýkýntýlarýn giderilmesi gerekiyor. Bu eðitimler arýcýlýðýn geliþmesine katký saðlayacaktýr" dedi. Konuþmalarýn ardýndan kursiyerlere sertifikalarý daðýtýldý. (AA)


10

YAZI DÝZÝSÝ

Özel Ýdare’de neler oluyor?Y YAZI DÝZÝSÝ - III Denetim raporlarýyla ortaya çýkan yolsuzluk nedeniyle ismi "Usulsüzlükler idaresi"ne çýkan Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi'nce yapýlan onlarca ihalenin de kanunlara aykýrý ve usulsüz bir þekilde yapýldýðý ortaya çýktý. Valiliðe çiçek alýmýyla baþlayan ve ihalelerde ortaya çýkan aykýrýlýklarla devam eden idarenin usulsüzlükleri saymakla bitmiyor. Yasaklý firmalarýn ihaleye girmesinden tutalým, ayný aykýrýlýklar ayný firmalara ihalelerin verilmesine kadar birçok usulsüzlüðün yaþandýðý dosyalardaki büyük tutarlar ise dikkat çekiyor. Ýdarenin söz konusu bu ihalelerindeki usulsüzlüklerin dudak uçuklatan rakam 35 milyon'a yakýn Hayri Demir/ Dicle Haber Ajansý

DÝYARBAKIR Ýl Özel Ýdaresi'ne ait "2012 yýlý denetim komisyonu raporu"yla ortaya çýkan usulsüzlükler, miktarlar ve oranlar artarak devam ediyor. DÝHA'nýn ulaþtýðý ve 2 gündür yayýnlanan raporda, valiliðe alýnan çay, kuruyemiþ ve bardak alýmýyla baþlayýp hizmet alýmlarýnda açýk ihale usulü yerine doðrudan temin yoluyla mevzuata aykýrý bir þekilde yapýlan hizmet alýmlarýyla devam eden büyük usulsüzlüklere bir yenisi daha eklendi. Raporun ikinci kýsmýnda yer alan "ihalelerin incelenmesi ve deðerlendirmesi" baþlýðý altýnda kentte yapýlan öðrenci taþýmacýlýðý

26 Aralýk 2013 Perþembe

35 milyon TL’nin akibeti bilinmiyor

ve mal alýmý ihalelerinde büyük usulsüzlüklerin ve skandallarýn yapýldýðý ortaya çýktý. Daha önce ortaya çýkan milyonlarý bulan usulsüzlüklerden sonra ortaya çýkan bu tablodaki miktarlar ise Ýstanbul'daki "rüþvet ve yolsuzluk" operasyonundaki tutarlarla neredeyse ayný miktarda. Kent genelinde 10 farklý ilçedeki öðrenci taþýmacýlýðý hizmeti alanýnda yapýlan ihalelerin birçoðunda yasalara aykýrý bir þekilde hareket edilmesiyle birlikte kurumun zarara uðratýlmasý da dikkat çekiyor.

Avantajlý denilen ihalede 869 bin zarar Rapor, Sur ilçesinde öðrenci taþýmacýlýðý hizmeti için yapýlan 3 ihalenin mevzuatlara aykýrý bir þekilde yapýldýðýný kanýtlýyor. Ýhale komisyonu tarafýndan ihaleye çýkarýlan 3 farklý iþ için yaklaþýk maliyet bedeli 10 milyon 43 bin 271 TL olarak belirlendi. Ýlçedeki 158 farklý yerleþim yerindeki öðrencileri taþýmak amacýyla yapýlan ilk ihale ise 3 milyon 609 bin TL ile en yüksek teklifi veren AKYAPI Tur. Ýnþ. Nak. Mob. San. Tic. Ltd. Þti.'ye verildi. Ýhaleye katýlan diðer firmalarýn belgelerinde herhangi bir problem ve aykýrýlýk olmamasýna "Ekonomik açýdan en avantajlý teklif" denilerek en yüksek miktarý veren firmaya verildi. Ýhale oluru da 20 Temmuz 2011 tarihinde Kaymakam Mustafa Kýlýç'a onaylattýrýldý. Ýhale

komisyonu bir skandala imza atarak dosyadaki hizmet alým iþini 869 bin TL daha yüksek bir tutara ihale etti. Bu þekilde de idare 869 bin TL zarara uðratýldý.

Firma ayný, ihaleyi alan ayný, aykýrý davranan ayný! Ýlçedeki bir diðer ihale içinde 4 milyon 322 bin 928 TL'lik bir maliyet bedeli belirlendi. Yine yüksek teklifle idareyi zarara uðratan firma tarafýndan alýnan ihale yüzde 0,18 tenzilat oranýyla 4 milyon 315 bin TL'ye ihale edildi. Ancak 3 isteklinin davet edildiði hizmet alým iþi ihalesi açýk bir þekilde yapýldý ve istekli çýkmayýnca pazarlýk usulüne göre ihale yapýldý. Fakat söz konusu açýk ihaleye ait bilgiler ise ortalýkta yok ve ihale açýk ihale usulü þartlarýna uygun yapýlmadý. Bir diðer ihale olan 2 milyon 027 bin 296 TL'lik ihale de ayný þekilde yanlýþ ihale usulüyle yine ayný firma yani AKYAPI AKYAPI Tur. Ýnþ. Nak. Mob. San. Tic. Ltd. Þti'ne verildi.

Ýhale, geçersiz teminat karþýlýðýnda verildi Çýnar'da yapýlan bir diðer öðrenci taþýma hizmeti için yapýlan ihalede hizmet iþi için Öz Arzu Taþýmacýlýk Ýnþ. Turz. Mad. Pet. Ürn Ýth. Ýhr. San. ile geçersiz bir teminatla sözleþme yapýldýðý ortaya çýktý. 575 bin 741 TL'lik geçersiz bir teminatla yapýlan sözleþme ile söz konusu fir-

maya verilen ihale de týpký önceki ihaleler gibi yasalara aykýrý bir þekilde yapýldý. Söz konusu firmaya verilen bir diðer ihalede usulsüz bir þekilde yapýldý. Sözleþmenin feshini gerektiren teminatýn geç sunulmasý sonucu yaþanan usulsüz ihalenin maliyet bedeli yaklaþýk 1 milyon 775 bin 964 TL. Firma 14 Eylül 2012'de sunmasý gereken teminatý 4,5 ay sonra 2013 yýlýnda sundu.

Yaklaþýk 4 milyon 200 TL bedelli ihalede de kanunsuzluk Çermik'te 12 Eylül 2012 tarihinde 1 milyon 790 bin TL'lik maliyetle yapýlan öðrenci taþýma hizmet alýmý ihalesi ise yüklenici firma olan Duru Ses Seyahat Tur. Ýnþ. Nak. Taþ. Tem. Hiz. Ltd. Þti'ye ait kesin teminat mektubu bulunmadan verildiði ortaya çýktý. Ýlçedeki 2 milyon 377 bin 415 TL'lik bir diðer ihalede 4734 sayýlý kanunun 5. maddesindeki "Kanunda belirtilen özel hallerde" yapýlmasý gereken pazarlýk usulüyle iki ayrý firmaya verilerek usulsüzlük yapýldý.

Yasaklý firma ihaleye girdi Ýdarenin zarara uðratýldýðý bir farklý ihale ise ihalelere giriþi yasaklý bir firmanýn ihaleye katýlmasýyla yaþanan skandalla ortaya çýktý. Söz konusu 2 milyon 461 bin 767 TL'lik ihaleye kanunlara göre ihaleye girmesi yasaklý olan Þen-Sa Taþ. San. Tic. Ltd. Þti adýndaki firmada

teklif sundu. Söz konusu firmanýn ihaleye girmesiyle birlikte geçici teminatýn idareye gelir olarak kaydedilmesi gerektiði halde, bu yönlü herhangi bir iþlem yapýlmadý ve 60 bin TL'lik bir kayýp yaþandý. Dicle ilçesindeki skandallar, ihalelerden bir diðerinde de kanunlara göre iptal kararý verilmesi gereken ihalenin iptal edilmeyerek dün ortaya çýkan usulsüzlüklerde ismi sýk sýk geçen R. A'ya verilmesi. Ýptal edilmeyerek verilen ihale bedelinin 1 milyonun üzerinde olmasý ise dikkat çekiyor. Skandallarla devam eden raporda kanunlara aykýrýlýk teþkil eden bir ihale de Bismil'de ortaya çýktý. Ýlçedeki 104 köyden öðrencileri taþýmak amacýyla 2 milyon 851 bin 894 TL'lik bir maliyetle ihaleye çýkarýlan alým "ilansýz" bir þekilde yapýldý. Dün açýk ihale usulünün altýnda kalacak þekilde kýsýmlara bölünerek yapýlan yüksek tutardaki hizmet alýmlarýnda yasalara aykýrýlýðýn yaþandýðý Ergani'de yapýlan taþýma ihaleleri de skandallar arasýndaki yerini aldý. Ýlçedeki 1 milyon 345 bin 024 TL maliyetli ihale yasalara aykýrý bir þekilde pazarlýk usulü esas alýnarak R. A'ya verildi. Baðlar'daki skandal taþýma hizmeti ihalesinin de Sur ilçesindeki skandallarýn adresi AKYAPI Tur. Ýnþ. Nak. Mob. San. Tic. Ltd. Þti.'ye verilmesiyle dik-


kat çekiyor. "Kanunlarda belirtilen özel haller" dýþýnda esas alýnamayacak pazarlýk usulünün esas alýnarak yapýlan 3 milyon 793 bin 659 TL maliyetli ihale de tüm ihaleler gibi yasalara aykýrý bir þekilde yapýldý. Usulsüz ihaleler bunlarla bitmiyor. Yasalara aykýrý 28 milyon 321 bin 104 TL'lik bu ihalelerin yanýnda 5 milyon 874 bin 145 TL'lik 6 farklý ilçede yapýlan 8 ihalede de büyük skandallarýn yaþandýðý raporu hazýrlayan komisyon tarafýndan tespit edildi.

Usulsüz ihaleler öðrenci taþýmacýlýðýyla sýnýrlý kalmýyor Söz konusu yasalara aykýrý ihalelerin sadece öðrenci taþýma hizmeti alýmýndaki ihalelerde yapýlmadýðý raporun devamýndaki "Diðer ihaleler" baþlýðý altýnda sýralanan usulsüzlüklerle kanýtlandý. Çýnar'a baðlý Aþaðýkonak Köyü Jandarma Karakolu'na içme suyu temini için yapýlan 44 bin 410 TL'lik sondaj kuyusu yapým iþi ihalesi de söz konusu iþin savunma ve güvenlikle ilgili "Özel durumu" göz önüne alýnarak pazarlýk usulüyle yapýldý. Ancak ihaleye katýlan 2 firmadan ortaya çýkan "Özel durum"dan sonra teklif alýnmadý. Ergani 16. Mekanize Tabur Komutanlýðý'nýn 183 bin 262 TL'lik içme suyu þebeke iþi ihalesi de yukarýdaki ihaleler gibi açýk ihale usulü olmasý gerekirken, pazarlýk usulü esas alýnarak yapýldýðý için aykýrýlýk teþkil ediyor.

Öðrenciler usulsüz bir þekilde ýsýtýldý! Yine Çýnar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü baðlý okullar için 61 bin 500 TL bedelli kalorifer yakýtý ihalesinde 25 tonluk yakýtýn eksik teslim edilmesi, 34 bin 020 TL maliyetinde 14 ton kömür alým ihalesi, Bismil'de ilköðretim okullarý için 109 bin 433 TL'lik 140 ton 1. kalite linyit kömürü alýmý ve 41 bin 876 TL karþýlýðýnda 17 ton kalorifer yakýt alýmý, Eðil'de Ýlçe Özel Ýdare binasý için 19 bin 444 TL maliyetiyle 27 ton ithal kömür alýmý ihalelerinde benzer þekilde usulsüzlükler rapordaki verilerle kanýtlandý. Tüm bunlarýn ýþýðýnda raporu hazýrlayan komisyon üyeleri, Özel Ýdare gelirlerinde Gelir Tahakkuku'nun yapýlmadýðý, bu kapsamda idareye ait gelirin tespit edilmediði, idarece gerekli komisyonlarýn kurulmadýðý, kanunlara uygun davranýlmadýðý gibi sonuçlara ulaþtý. SON

11

YAZI DÝZÝSÝ

26 Aralýk 2013 Perþembe

Kadýnlarýn yüzde 82’si okuma yazma bilmiyor TÜÝK'in yaptýðý araþtýrmada 2 ilde son 5 yýlda açýlan kurslar sayesinde okuma yazma bilmeyenlerin sayýsýnýn 432 binden 262 bine indiði belirlendi. TÜÝK Bölge Müdürü Uras, "Diyarbakýr'da okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 82'sini, Þanlýurfa'da ise yüzde 83'ünü kadýnlar oluþturuyor" dedi DÝYARBAKIR - Þanlýurfa ve Diyarbakýr'da okuma yazma bilmeyen 262 bin kiþinin yüzde 82'sinin kadýn olduðu bildirildi. Güneydoðu'da okur yazar oranýn artýrýlmasý için resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluþlarýnca baþlatýlan çeþitli kampanyalar ile yetiþkinlere yönelik açýlan kurslar sayesinde okuma yazma öðrenenlerin sayýsýnda her geçen gün artýþ meydana gelirken, Diyarbakýr ve Þanlý-

urfa'da 2008 yýlýnda 432 bin 442 olan okuma yazma bilmeyenlerin sayýsý açýlan kurslar sayesinde 262 bin 114'e indi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü Salih Uras, yaptýðý açýklamada, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn içerisinde yer aldýðý TRC2 bölgesinde Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS) sonuçlarýna göre, Diyarbakýr'da 119 bin 528, Þanlýurfa'da ise 142

bin 586 kiþinin okuma yazma bilmediðini söyledi. Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da son beþ yýlda okuma yazma bilmeyenlerin sayýsýnda büyük bir azalma olduðunu vurgulayan Uras, þöyle konuþtu: "Diyarbakýr'da 2008 yýlýnda 222 bin 863 olan okur yazar olmayanlarýn sayýsý 2012 yýlýnda 119 bin 528'e, Þanlýurfa'da ise 210 bin 589'dan 142 bin 586'ya geriledi. Okur yazar olmayanlarýn sayýsý Diyarba-

Gönüllüler Silvan’da kütüphane açtý

DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesine baðlý Üç Basamak Köyü Ýlköðretim Okulu'nda 'Benim size; çocuklarýn bize ihtiyacý var' projesi kapsamýnda gönüllüler tarafýndan kütüphane yenilendi. Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesine Baðlý Üç Basamak Köyü Ýlköðretim

Okulu'nun kütüphane yenileme talebine anýnda cevap veren eski Silvan Kaymakamý Cemal Hüsnü Kansýz'ýn giriþimleri sonucu kütüphane yenileme çalýþmalarý tamamlandý. Yenileme çalýþmasýnýn tamamlanmasý ile okul kütüphanesi düzenlenen bir törenle açýldý. Törene Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný Jandarma Yüzbaþý Mustafa Çiçek, Destek Grubu Baþkaný Ufuk Tan Keleþ, grup üyeleri Milli Eðitim Müdürü Seyithan Erboða, Yazý Ýþleri Müdürü Salih Nergiz, SYVD Vakfuý Müdürü Cuma Sanmaz, Köy Muhtarý Metin Kýlýçaslan, Milli Eðitim Þube Müdürü Nimet Polattað, okul müdürü, öðretmen ve öðrenciler katýldý. Anasýnýfý için dergiler ve diðer öð-

kýr'da 2011 yýlýna göre yüzde 13, 2008 yýlýna göre ise yüzde 46, Þanlýurfa'da 2011 yýlýna göre yüzde 3, 2008 yýlýna göre ise yüzde 32 oranýnda azaldý." Okur yazar olmayanlarýn büyük bölümünü kadýnlarýn oluþturmasýnýn dikkati çektiðini kaydeden Uras, "Diyarbakýr'da okuryazar olmayanlarýn yüzde 82'sini, Þanlýurfa'da ise yüzde 83'ünü kadýnlar oluþturuyor" dedi. (AA)

renciler için çeþitli kýrtasiye malzemeleri getiren grup üyelerine, öðrenciler tarafýndan büyük ilgi gösterildi. Kütüphanenin fiziksel olarak yenilenmesi için çalýþma baþlatan gurup üyeleri, ana sýnýfýna girerek öðrencilerle birlikte çeþitli etkinlikler yaptý. Grup Baþkaný Ufuk Tan Keleþ, 'Benim size; çocuklarýn bize ihtiyacý var' projesi kapsamýnda yola çýktýklarýný ve bu doðrultuda Türkiye'nin birçok yerinde çocuklara katký saðlamak için çalýþmalar sürdürdüklerini söyledi. Keleþ, "Ýleriki zamanlarda ikinci bir kütüphaneyi ilçedeki baþka bir okula kurmak istiyoruz" dedi. Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay ise Üç Basamak Köyü Ýlköðretim Okulu'nun kütüphanesini yenileyen grup üyelerine örnek davranýþlarýndan dolayý teþekkür etti. (ÝHA)


12

HABER

26 Aralýk 2013 Perþembe

Roboski Anýtý açýlýyor

Kayapýnar Belediyesi tarafýndan Roboski'de savaþ uçaklarýnýn bombardýmaný sonucu yaþamýný yitiren 34 yurttaþýn anýsýna yapýlan ve tamamlanma aþamasýna gelen Roboski Anýtý, önümüzdeki günlerde Roboskili ailelerin katýlýmýyla açýlacak

DÝYARBAKIR'da BDP'li Kayapýnar Belediyesi tarafýndan Rojava Parký'nda, Roboski'de savaþ uçaklarýnýn bombardýmaný sonucu yaþamýný yitiren 34 yurttaþýn anýsýna yapýlan Roboski Anýtý'nýn yapýmý bitme

Diyarbakýr’da Noel kutlamasý

aþamasýna geldi. Belediye Meclisi, Aðustos 2013 tarihinde yaptýklarý toplantýda anýtýn yapýlmasý yönündeki kararý oy birliði ile almýþtý. Heykeltýraþ Suat Yakut tarafýndan yapýlan anýt bitme aþamasýna gelirken Baþkan Vekili Mahmut Dað ve Baþkan Yardýmcýsý Aynur Yýlmaz anýtýn yapýldýðý parka giderek çalýþma hakkýnda Yakut'tan bilgi aldý. Anýtý yaþananlarýn unutulmamasý ve gelecek kuþaklara aktarýlmasý için yapma kararý aldýklarýný belirten Baþkan Vekili Mahmut Dað, anýtý katliamýn yýldönümünde açmayý planladýklarýný, ancak söz konusu tarihte Roboski'de anma yapýlacaðý için önümüzdeki günlerde ailelerin katýlýmýyla anýtýn açýlýþýnýn gerçekleþtireceðini söyledi. Heykeltýraþ Suat Yakut ise, "Belediye Meclisi'mizin aldýðý karar üzerine 3 ay-

Eþi cezaevinde olan kadýnlara yardým

Sur ilçesindeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel dolayýsýyla ayin düzenlendi. papaz Yusuf Akbulut'un yönettiði ayinde kýz ile erkek ilahi gruplarý Süryanice ve Türkçe dualar okudu DÝYARBAKIR'da Noel dolayýsýyla, Meryem Ana Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Sur ilçesindeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde gerçekleþtirilen ve papaz Yusuf Akbulut'un yönettiði ayinde kýz ile erkek ilahi gruplarý Süryanice ve Türkçe dualar okudu. Ayinde Hz. Ýsa'nýn doðduðu maðarada bulunuþu canlandýrýldý. Erkek korosu ve papaz Akbulut, mangalda yakýlan ateþin etrafýnda dönerken, kýzlar korosu da ilahiler okudu. Hz. Ýsa'yý anlatan ilahiler söyleyen cemaat üyelerinin mum yakýp dua ettiði ayin, yaklaþýk 2 saat sürdü. Papaz Akbulut, ayinde bütün Hristiyan aleminin bayramýný kutladýðýný belirtti. Daha sonra kiliseye gelenlere çörek ve þeker ikram edildi. Ayine katýlanlar, Diyarbakýr'daki etkili soðuk nedeniyle tarihi kiliseye kurulan

odun sobasý ile ýsýnmaya çalýþtý. Ayini, Ýþkence ve Þiddet Maðdurlarý Ýçin Sosyal Hizmet, Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneði (SOHRAM-DER) üyeleri ile baþörtülü bir grup Müslüman kadýn da izledi. Kadýnlardan Kader Barýþ, Müslüman olduðunu ancak tüm dinleri benimsediðini söyledi. Dinler arasýnda ayrým yapmadýðýný ifade eden Barýþ, "Bir dini diðer dinden ayýrmýyorum Allah'ýn da ayýrdýðýný düþünmüyorum. O nedenle bu güzelliði ben de yaþamak istedim ve ayini izlemeye geldim. Beraberiz. Onlar da sürekli bizim etkinliklerimizde yer alýyorlar. Müslümanlýðý benimsemiþ ve bu dini yaþayan bir insan olarak Hristiyan kardeþlerimizin duygularýný da paylaþmak için buradayýz" diye konuþtu. ()

dýr çalýþmasýný baþlattýðýmýz anýtýn yapýmý tamamlandý. Çevre düzenlemesi yapýlarak açýlýþa hazýr olacak. Roboski'de yaþananlarý simgesel öðelerle anlatmaya çalýþtým. Anýtýn orta kýsmýnda ortak duygunun yansýtýlmasý ve katliamda yaþamlarýný yitirenlerin çoðunun çocuk olmasý nedeniyle anne figürü yerleþtirdik. Anýtý yaparken, katliamýn savaþ uçaklarý tarafýndan yapýlmasý nedeniyle bombalarý simgelemeye çalýþtým. Ayný þekilde anýtýn çevresindeki mermerlere yaþamlarýný yitirenlerin isimlerini yazarak ölenlerin unutulmamasýný saðlamayý amaçladýk. Sade bir anlatýmla katliam anlatýlmýþtýr" dedi. Roboski anýtýnýn açýlýþý önümüzdeki günlerde katliamda yaþamýný yitiren yurttaþlarýn ailelerinin katýlýmýyla yapýlacak. (DÝHA)

DÝYARBAKIR - Türkiye'de ilk kez Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Kaymakamlýðý'nýn uyguladýðý proje kapsamýnda, adli ve siyasi suçlardan eþi cezaevinde tutuklu veya hükümlü bulunanlarýn yoksul ve yardýma muhtaç eþ ile çocuklarýna nakdi yardým yapýldý. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) üzerinden iki ayda bir kadýnlara 150 lira çocuk baþýna ise 25 lira nakdi yardým yapýlýyor. Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay, mahkumlarýn iþledikleri suçlara bakmaksýzýn eþ ve çocuklarýna nakdi yardým yaptýklarýný, bu uygulamanýn ülke genelinde yaygýnlaþmasý gerektiðini söyledi. Eþi cezaevinde dar gelirli ve yardýma muhtaç kadýnlarýn Türkiye'nin kanayan bir yarasý olduðunu ifade eden Kaymakam Sönmezay, "Eþimle birlikte yaptýðýmýz ev ziyaretlerinde bir kadýnýn 5 çocuðu ile ahýrda yaþadýðýna þahit olduk. Neden bu durumda olduðunu sorduðumuzda eþinin cezae-

vinde olduðunu söyledi. Biz de eþi cezaevinde olan yaklaþýk 350 kiþi tespit ettik. Bunlardan hiçbir geliri olmayan 102 aile belirledik. Sosyal Yardýmlaþma Vakfý'nýn mütevelli heyeti kararýyla iki ayda her bir kadýna 150 lira olarak varsa çocuk baþýna ise 25 lira ödeme yapmayý karalaþtýrdýk. Örneðin 5 çocuklu bir ailede kadýn için 150 lira çocuklar için de 125 lira olmak üzere toplam 275 lira veriyoruz" dedi. Sosyal devlet olmanýn bir gereði olarak dezavantajlý gruplara yardým ettiklerinin altýný çizen Kaymakam Berkan Sönmezay, "Mahkumlarýn iþledikleri suçlara bakmaksýzýn eþlerine yardým yapýyoruz. Kadýnlar maalesef iþlemedikleri bir suçun sonuçlarýndan çok etkileniyor. Kocasý herhangi bir suçtan dolayý cezaevinde olan kadýnlar, çok ciddi ekonomik sýkýntý içine düþebiliyorlar. Bir yandan evin geçimini temin etmek zorundalar, bir yandan da cezaevinde olan kocasýna yardým etmek durumundalar. Bizim verdiðimiz yardým elbette bir ailenin tüm ihtiyacýný karþýlamaz ama en azýndan bir nebze de olsa yardýmcý olacaktýr. Biz bu yardýmý yaparken, mahkumlarýn siyasi ve adli suçlardan olup olmadýðýný araþtýrmadýk. Tamamen geride kalan kadýn ve çocuklara insani olarak bakýyoruz" diye konuþtu. (ÝHA)


$ €

ekonomi

DOLAR: 2.0800 EURO: 2.8470 ALTIN: 80,926 ÝMKB: 66.096,57

13 26 Aralýk 2013 Perþembe

‘Sonuna kadar araþtýrýlsýn’ Diyarbakýr Organize Sanayi Ýþadamlarý Derneði üyeleri, 17 Aralýk 2013'te düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili açýklama yaptý. DOSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Aziz Özkýlýç, “Yolsuzluk ve rüþvet iddialarýnýn sonuna kadar araþtýrýlmasýný herkes gibi bizler de istemekteyiz” dedi DÝYARBAKIR - Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nde basýn mensuplarý ile bir araya gelen DOSÝAD üyeleri, son günlerdeki yolsuzluk operasyonu ile ilgili basýn açýklamasý düzenledi. DOSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Aziz Özkýlýç, son dönemdeki bazý olumsuz olaylarýn etkisiyle huzursuz olduklarýný söyledi. Türkiye'nin barýþ süreci ile ilgili önemli yol aldýðýný belirten Özkýlýç, 100 yýllýk inkar ve ret politikasýnýn sona erdiðini, hiç kimsenin bu sürece zarar verme lüksünün olmadýðýný ifade etti. Süreçle birlikte gerçekleþen bu ortamýn korunmasý adýna her anlamda DOSÝAD olarak destek vereceklerini anlatan Özkýlýç, "Ýþa damlarý olarak, ülkemizin ve bölgemizin geleceðine daha fazla yatýrýmlarla katký yapabilmemiz için birincil beklentimiz, büyük bedellerin ödenerek

gözü önünde bulundurularak, sorunlarýn çözülmesi gerektiðini, çözüm yerinin meclis olduðunu bildiren Özkýlýç, þöyle devam etti:

Saðduyu daveti

elde edilen huzur ve güven ortamýnýn devamýdýr" dedi.

‘Çözümün yeri Meclis’tir’ 17 Aralýk 2013'te düzenlenen rüþvet ve yolsuzluk operasyonlarýnýn ardýndan ortaya çýkan belirsizliðin ekonomide yol açtýðý sýkýntýyý tüm kamuoyu ile birlikte izlediklerini aktaran Özkýlýç, "Yolsuzluk ve rüþvet iddialarýnýn sonuna kadar araþtýrýlmasýný herkes

gibi bizler de istemekteyiz. Bu sürecin, yargý baðýmsýzlýðý, demokrasi ve hukuk devleti ilkesinden taviz verilmesinden takip edileceðinden þüphe duymamaktayýz. Yaþanan olaylarla birlikte, son bir haftada piyasa göstergelerinde görülen 20-25 milyar dolar zararýn çok ötesine geçebileceðinden ve demokrasimizin zarar göreceðinden

endiþe etmekteyiz. Ülkemiz iyi komþuluk iliþkileri ile ekonomik anlamda önemli bir büyüme yakalamýþtýr. Bu dengelere herkesin dikkat etmesi gerekmektedir. Söz konusu adli bir operasyonun, ekonomimize bu þekilde yansýmasýný doðru bulmuyoruz" diye konuþtu. Sýkýntýlarýn, demokrasi kapsamýnda halkýn iradesi

Doðalgaz ve elektriðe zam yok ENERJÝ ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, AK Parti Genel Merkezi'ne geliþinde gazetecilerin gündeme iliþkin sorularýný yanýtladý. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler ve Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan'ýn istifasýna iliþkin soru üzerine, "Siyasette ilklerin öncüsü olan AK Partimizin özellikle bakan arkadaþlarýmýzýn bu süreçteki Hükümetimiz adýna, kendileri adýna ve iddianamesi hazýrlanmamýþ ve hukuki süreci devam eden bu ortamda hassasiyetlerini gösterdiler. Siyasi bir erdemde bulundular. Tabii ki bununla alakalý sürecin devam ettiði bir ortamý özellikle altýný çiziyor olmamýz lazým" diye konuþtu.

Bakan Yýldýz, son günlerdeki geliþmelerin doðalgaz fiyatlarýnda bir zamma neden olup olmayacaðýnýn sorulmasý üzerine de þunlarý söyledi: "Bu olaylarýn ülkemizin siyasi istikrarýna hedefe koyduðu çok açýk. Tabii ki enerji kalemleri ile alakalý gerek FED'in son kararý ile beraber döviz fiyatlarýnýn artýyor olmasý bi-

zim maliyetlerimiz artýrmýþtýr. Ama her zaman için vatandaþýmýzýn ve sanayicimizin lehine bunlarý yorumlamaya ve hesaplarý vatandaþýmýz lehine kullanmaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde doðalgaza birer aylýk elektriklerde üçer aylýk dönemlerle düzenleniyorlar. Biz ocak ayýnda doðalgaza herhangi bir fiyat artýþý öngörmüyoruz. Elektrikte de ocak, þubat ve mart aylarýnda herhangi bir fiyat artýþý söz konusu olmayacaktýr." Bakan Yýldýz, son olarak bir gazetecinin, "Yaþanan istifalara Baþbakanýn baskýsý oldu mu" þeklindeki sorusuna da "Ben hiç öyle bir þey öngörmem ve tahmin etmem" karþýlýðýný verdi. (AA)

"Son zamanlarda yaþanan sýkýntýlarýn demokrasi çerçevesinde ve halkýn iradesi göz önüne alýnarak çözüleceðini umut etmekteyiz. Çünkü halkýn iradesinin yansýdýðý yer meclistir, demokrasilerde bütün kararlar mecliste alýnýr, dolayýsý ile meclis dýþýndan müdahalelerin demokrasi tanýmýna ters düþeceðini savunmaktayýz. Yanlýþ uygulamalarýn ve sert üsluplarýn, ülkemizi ve herkese zarar verebileceðini, bu görüþler doðrultusunda herkesi demokrasi içerisinde saðduyuya davet ediyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin geleceði, barýþ ve ekonomimizin istikrarý için Baþbakanýmýza güveniyoruz." (ÝHA)

Sektörel Güven Endeksi azaldý Þehmus ORHAN DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Baþkanlýðýnca açýklanan aralýk ayý "Sektörel Güven Endeksleri" haber bültenine iliþkin TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M.Salih URAS tarafýndan basýna verilen bilgilere göre, Hizmet, perakende ticaret ve inþaat sektörlerinde güven azaldý. Bir önceki ayda; 99,6 olan hizmet sektörü güven endeksi 95 deðerine; 98,2 olan perakende ticaret sektörü güven endeksi 92 deðerine ve 77,1 olan inþaat sektörü güven endeksi 73,3 deðerine düþtü. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki azalýþ, son 3 aylýk dönemde iþ hacmi-satýþlar alt endeksindeki yüzde 15,6'lýk ve gelecek üç aylýk dönemde iþ hacmi-satýþlar beklentisi alt endeksindeki yüzde 6,4'lük düþüþten kaynaklandý. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3 arttý. Ýnþaat sektörü güven endeksindeki azalýþ, alýnan kayýtlý sipariþlerin mevcut düzeyi ve gelecek üç aylýk dönemde toplam çalýþan sayýsý beklentisi alt endekslerindeki düþüþten kaynaklandý. Söz konusu endeksler bir önceki aya göre sýrasýyla yüzde 2 ve yüzde 7,2 azaldý. Hizmet sektörü güven endeksindeki azalýþ, son üç aylýk dönemde iþ durumu deðerlendirmesindeki yüzde 6'lýk, son üç aylýk dönemde hizmetlere olan talep deðerlendirmesindeki yüzde 4'lük ve gelecek üç aylýk dönemde hizmetlere olan talep beklentisi deðerlendirmesindeki yüzde 3,6'lýk kötüleþmeden kaynaklandý.


14

HABER

Oðrencilerden

karakol protestosu Diyarbakýr'da KYK Mehmet Akif Ersoy Erkek Yurdu'nda kalan öðrenciler, Dicle Üniversitesi'nin merkezi yemekhanesinin üst katýnda yapýlan merkezi polis noktasýný protesto etti. Öðrenciler ayrýca Roboski katliamýný ses çýkarma ve ýþýk söndürme eylemiyle protesto etti

DÝYARBAKIR'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Mehmet Akif Ersoy Erkek Yurdu'nda kalan öðrenciler, Dicle Üniversitesi'nin merkezi yemekhanesinin üst katýnda yapýlan merkezi polis noktasýný protesto etti. Ayrýca Roboski katliamýnda ses çýkarma eylemiyle protesto edildi. Iþýklarý yakýp söndüren öðrenciler kapý ve camlara vurarak ses çýkarýp sýk sýk "Katil polis üniversiteden defol", "Kürdistan faþizme mezar olacak" ve "Biji serok Apo" sloganlarý attý. Dakikalarca süren eylem sloganlar eþliðinde sona ererken, yurdun önünden geçen kimi araçlarda korna çalarak öðrencilere destek verdi. Öðrencilerin eylemi sona ererken, polislerin zýrhlý araçlarla yurdun çevresinde önlem almasý dikkat çekti. (DÝHA)

26 Aralýk 2013 Perþembe

Suriyeli aileyi donmak üzereyken buldular DÝYARBAKIR'da 4'ü çocuk 8 kiþilik Suriyeli aile, donmak üzereyken bulundu. Ülkelerindeki iç savaþtan kaçarak Diyarbakýr'da restorasyon çalýþmalarýnýn yürütüldüðü Sur ilçesindeki harabe bir evde yaþamaya baþlayan Suriyeli aile, hava sýcaklýðýnýn gece saatlerinde sýfýrýn altýnda 15, gündüz ise sýfýrýn altýnda 8'e kadar düþtüðü kentte ýsýnmak için yakacak bulamayýnca donma tehkilesiyle karþý karþýya kaldý. Ýskenderpaþa Mahallesi'nde ailenin donmak üzere olduðunu gören mahalle sakinleri 112 Acil Servis'i arayarak, "Burada bir aile soðuktan donuyor" ihbarýnda bulundu. Olay yerine sevk edilen saðlýk ekibi, harabe halindeki evde donmak üzere olduðu belirtilen Suriyeli sýðýnmacýlarla karþýlaþtý. 4'ü çocuk 8 kiþilik aile 3 ambulansla Diyarbakýr Devlet Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Acil Servislerine kaldýrýldý. Mahalle sakinleri, Suriyeli sýðýnmacýlarýn restorasyon çalýþmalarý kapsamýnda yýkýlan yapýlardan geriye kalan harabelerde yaþadýðýný belirterek, "Bu aileyi donmak üzereyken bulduk. Hepsi periþan haldeydi. Durumu hemen yetkililere bildirdik" dedi. (AA)


15

SPOR

26 Aralýk 2013 Perþembe

‘Diyarbakýr’da spor tesisleri yetersiz’ Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi bünyesinde kurulan Spor Þube Müdürlüðü, 5 yýldýr çeþitli spor dallarýnda faaliyetlerini sürdürüyor. Spor Þube Müdürü Vahap Saçaklýdýr, Diyarbakýr'da spor tesislerinin yetersiz olduðunu belirterek, "Diyarbakýr'da çok sayýdaki gencin boþ iþlerde uðraþmasý bizi her zaman üzüyor. Ama bu gençlere ulaþacaðýz ve onlarý spor faaliyetlerinde geliþtirmeyi saðlayacaðýz" dedi her branþtan spor faaliyetlerine devam ederek, bireylerin ruhsal ve fiziksel geliþimlerine katký saðlýyor. 2008 yýlýndan bu yana faaliyetlerine devam eden Spor Þube Müdürlüðü'nün çalýþmalarý hakkýnda Spor Þube Müdürü Vahap Saçaklýdýr bilgi verdi. Yaptýklarý çalýþmalarla eski kültürlerini kaybetmeden yeni neslin geliþimine katký sunmayý amaçladýklarýný dile getiren Saçaklýdýr, "Sportif faaliyetleri zenginleþtirmek amacýyla açmýþ olduðumuz spor merkezlerimizde çalýþmalar programlar dahilinde ve eðitmenler tarafýndan gerçekleþtirilerek, halk saðlýðýnýn korunmasýna katkýda bulunulmaktadýr" dedi.

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini ‘Spor kültürünü bütün sürdüren Spor Þube Müdürlüðü insanlara sunacaðýz’

Sahasýnda tek yenilgi gördü DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta sezonun ilk yarýsý tamamlanýrken, devreyi 5. sýrada tamamlayan Diyarbakýr ekibi Büyükþehir Belediyespor, hanesine yazdýrdýðý 29 puanýn 20'sine kendi sahasýnda ulaþtý.Diyarbakýr'daki 9 maçta 6 galibiyet,2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Yeþil-Kýrmýzýlý takým, sahasýndaki tek yenilgisini 6.haftada Bandýrmaspor'a 3-1 yenilerek aldý. 21 puan toplayan Alanyaspor'un hemen ardýnda 20 puanla ikinci sýrada yer alan Büyükþehir Belediyespor, iç sahada 13 gol atýp 8 gol yedi. Büyükþehir Belediyespor, deplasmanda ise 9 puan toplayabildi. 8 maçta 2 galibiyet,3 beraberlik ve 3 yenilgi aldý. Diyarbakýr ekibinde, ligin ilk yarýsýndaki tüm maçlarda 90 dakika oynayan futbolcular kaleci Levent Taþkýn ve kaptan Erhan Eren oldu. Ýki futbolcu da 1530'þar dakika sahada kaldý. Mert Somay ve Ozan Solak, 17 maçta oynayan ancak bazý maçlarda oyundan çýkan isimler oldu. 16 maçta oynayan Yusuf Yaðmur, en fazla oynayan 4. futbolcu olurken, Samet Yeniceli ve Kamil Ýçer, 15 maçta forma þansý buldu. (ÝHA)

Özellikle çocuklarýn ve gençlerin spor dallarýndan voleybol, basketbol, futbol ve tekvandoya büyük ilgi duyduklarýný ifade eden Saçaklýdýr, bu alanlarla ilgili olan sporcularý profesyonel bir þekilde çalýþtýrýp altyapýya hazýrlayacaklarýný söyledi. Yine engelli yurttaþlara yönelik yaptýklarý spor branþlarýnda önemli spor dallarýnýn olduðunu belirten Saçaklýdýr, "Engellilere yönelik çalýþmalarýmýz sürüyor. Biz onlarý yalnýz býrakmýyoruz. Spor kültürünü bütün insanlara sunacaðýz. Engelli gençler, tekerlekli sandalyeler ile basketbolla hayatýný sürdürüyor. Görme engelli arkadaþlarýmýzý daha iyi yetiþtirmek için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bu yýl çok baþarýlý bir grafik çizdiler. Biz spor branþlarýnda, daha çok

engelli spor dalýna önem veriyoruz" diye konuþtu.

‘Spor tesisleri yetersiz’ Diyarbakýr'da spor tesislerinin yetersiz olduðunu belirten Saçaklýdýr, þunlarý dile getirdi: "Diyarbakýr'da yaþayan gençleri spor dallarý ile buluþturmak için spor tesislerin arttýrýlmasý lazým. Biz þuan Sümerpark'ta Sosyal Hizmetler Dairesi'ndeki salonda idmanlarýmýzý yapýyoruz. Genç ve çocuklarýmýzý daha kültürlü kýlmak ve yetiþtirmek istiyoruz. Diyarbakýr'da çok sayýdaki gencin boþ iþlerde uðraþmasý bizi her zaman üzüyor. Ama daire baþkanýmýz ve yönetim kurulumuzla beraber bu gençlere ulaþacaðýz ve onlarý spor faaliyetlerinde geliþtirmeyi saðlayacaðýz." (DÝHA)

Diyarbakýrspor A.Þ’de ödemeler yapýldý

DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk yarýsýný 33 puanla ikinci sýrada tamamlayan Diyarbakýrspor A.Þ'de ligin ilk yarýsýna ait futbolcu alacaklarý ödendi. Transfer taksitlerinin geriye kalan tüm ödemeleri tamamlanýrken, Erzincan Refahiyespor galibiyeti için söz verilen çift prim de ödendi. Kulüp Baþkanvekili Mehmet Akan, ligin ilk yarýsýnýn son transfer taksitleri ve primleri bugün itibariyle kapattýklarýný ifade ederek maç baþý alacaklarýnýn da en kýsa zamanda ödeneceðini söyledi. Akan, "Maddi konularda tek baþýna ol-

masýna raðmen baþkanýmýz Feyzi Ýlhanlý gerekli tüm ödemeleri bugüne kadar yerine getirdi. Kalan transfer taksitleri ve primler de bugün itibariyle futbolcularýn hesaplarýna yatýrýldý. Bu anlamda borcumuz kalmadý. Maç baþý alacaklarýný da ikinci yarý baþlamadan önce ödeyeceðiz. Her kulüpte olduðu gibi maddi konularda sorunlar ve gecikmeler olabilir. Ancak baþkanýmýzýn bu konudaki baþarýsý ve çabasý önemlidir" dedi.

“Namýk hoca ayrýlmak istedi” Teknik Direktör Namýk Altunsoy'un kendi isteðiyle ayrýl-

dýðýný belirten Akan, yeni teknik direktör Hýdýr Akbaþ'ýn bugün Almanya'dan gelerek takýmýn baþýna geçeceðini söyledi. Akan, "Bu ayrýlýðýn nedeni maddi sorunlar deðil. Kulüplerde zaman zaman böyle görüþ ayrýlýklarý oluyor. Emeklerinden dolayý Namýk hocaya teþekkür ediyoruz. Tuzlaspor maçý öncesinde býrakmak istedi ancak devreyi tamamlamasýný istedik. Devre tamamlanýnca da býraktý. Baþkanýmýz Hýdýr Akbaþ'la anlaþtý. Deneyimli bir isim olan hocamýz takýmýn baþýna geçerek takýmý ikinci yarýya hazýrlayacak" diye konuþtu. (ÝHA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

26 ARALIK 2013 PERÞEMBE Yýl: 7 - Sayý : 2151 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakır yenigün gazetesi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you