Page 1

‘Süreç darbelenmiþtir’ DTK, 30 Mart yerel seçim sonuçlarýna yapýlan müdahalelerin seçimleri þaibeli ve tartýþmalý bir hale getirerek, demokratikleþme sürecini darbelediðini ifade ederek tüm demokrasi güçlerini halkýn iradesine sahip çýkmaya çaðýrdý. 7’de

8 NÝSAN 2014 SALI FÝYATI: 25 KRÞ.

Cinayette tüyler ürperten detaylar 12’de

196 bin 256 çocuk aþýlanacak

D

ÜNYA Saðlýk Örgütü ve Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkanlýðýnca yürütülen "Çocuk Felci Aþýlama Kampanyasý" kapsamýnda Diyarbakýr'da 196 bin 256 çocuða aþý yapýlacak. Yaþam 11

‘Halka hizmet önceliðimiz’ DÝYARBAKIR’ýn Kayapýnar, Baðlar, Kulp ve Silvan Ýlçeleri'nde 30 Mart'ta yapýlan seçimleri kazanan Eþbaþkanlar, göreve baþladý. Devir teslim törenlerinde konuþan Eþbaþkanlar, önceden olduðu gibi bundan sonrada halka hizmetin öncelikleri olacaðýný vurguladýlar. Politika 06

www.diyarbakiryenigun.com

“Tarih olduðu gibi aktarýlmalý” Haber 10

Cemal Doðrul: Daha iþimiz bitmedi 15’te

Bu meclisi çocuklar yönetiyor!

ÇOCUKLARIN taleplerini yerine getirmek amacýyla kurulan Amed Çocuk Meclisi, kurduðu 10 komisyon ile bir demokrasi örneði sunuyor. Amed Çocuk Meclisi Eþ Baþkaný Evin Kurþun (14), yaþýtlarýnýn kendilerini ifade etmeleri amacýyla kurduklarý meclis ile taleplerini dillendireceklerini Osman belirterek, "Çocuklarýn ERGÜN’ün çevre, ulaþým ve diðer sohaberi runlarýný gidermek ve öz 8’de savunmalarýný saðlamalarýný istiyoruz" dedi. Haber 09

Emin Irmak: Barýþ için ordaydýk MARDÝN'in Artuklu Belediye Baþkanlýðý'ný kazanan ve geçen günlerde kaza kurþunuyla yaralanan M. Emin Irmak tedavi gördüðü Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Irmak, insanlarý orada barýþ için bir araya getirdiklerini belirterek, olayýn kasýt deðil, kaza olduðunu söyledi. 4’te C

M

Y

K

Emekçiler eylemde “Sorunlara çözüm bulun”

“Hiçbir iþ yapmayacaðýz”

ÝÞ güvenliði, iþten çýkarýlmalar ve maaþlarýnýn zamanýnda ödenmediði için daha önce iþ yavaþlatma eylemi yapan DEDAÞ'a baðlý Arýza Onarým Bakým Bölümü'nde çalýþan 130 iþçi iþ býrakma eylemi baþlattý. Enerji-Sen öncülüðünde yapýlan ve “Ýþimize, Ekmeðimize, Geleceðimize, Sahip Çýkýyoruz" yazýlý pankartlarýn açýldýðý eylemde iþçiler adýna konuþan Adem Demiral, yetkililerden sorunlarýna çözüm bulmalarýný istedi.

TALEPLERÝNÝN kabulü noktasýnda yetkililere müzakere çaðrýsýnda bulunan Enerji-Sen Genel Baþkaný Ali Duman ise, “Buradan sesleniyoruz. Biz size bir el uzatýyoruz. Gelin bu eylemden sonra oturup bu sorunu çözüp ve talepleri konuþalým. Sabah yazýlý olarak verdiðimiz 5 tane talebi gelin oturup bu sorunlarý konuþup çözelim. Eðer bu sorunu çözmeyecekseniz bizlerde eyleme devam edeceðiz” diye konuþtu.

Lice’de toplu mezar bulundu

L

ÝCE'ye baðlý Üçdamlar ve Güldiken köyleri arasýndaki yolda 1993-95 yýllarý arasýnda çýkan bir çatýþmada yaþamlarýný yitirdikleri iddia edilen 3 PKK'liye ait kemik ve elbise parçalarý bulundu. Güncel 03


2

SAÐLIK

8 Nisan 2014 Salý

Yanlýþ tedavinin masrafýný hasta ödeyecek... Özel Hastaneler Yönetmeliði’nde yapýlan deðiþikliðe göre ‘yanlýþ tedavinin’ masrafýný artýk hastalar ödeyecek. CHP’nin doktor vekili Mehmet Þeker, siyasi tartýþmalar sebebiyle gözden kaçan skandal deðiþikliði Meclis’e taþýdý

DÝYARBAKIR- Saðlýk Bakanlýðý'nýn Özel Hastaneler Yönetmeliði'nde yaptýðý deðiþiklikle yanlýþ tedavinin masrafýný artýk hastalar ödeyecek. Bugün gazetesinden Ezelhan Üstünkaya'nýn haberine göre, 21 Mart'ta Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren ancak siyasi gündem nedeniyle gözlerden kaçan yönetmelik deðiþikliðini, CHP, yazýlý soru önergesiyle Meclis gündemine taþýdý. CHP'nin doktor vekili, Gaziantep Milletvekili Mehmet Þeker, düzenlemenin, eski yönetmeliðin 40/A maddesinde deðiþiklik yaptýðýný belirterek, "Yönetmeliðin bu maddesi, 'özel hastanede tedavi gören hastaya, yanlýþ tedavi yapýlmasý ve hastanenin imkanlarý yeterli olmadýðý du-

rumlarda hastanýn kamu ya da özel baþka bir hastaneye sevkini' düzenliyor. Eski yönetmelikte, hastanýn nakli ve sevk edildiði hastanedeki tedavisiyle ilgili zorunlu giderler, yanlýþ tedavi yapan ve bu nedenle sevk eden hastane tarafýndan karþýlanýyordu. Ancak yönetmelik deðiþikliði ile 40/A maddesinin birinci fýkrasýnýn, ikinci ve üçüncü cümlesi yürürlükten kaldýrýldý. Bu deðiþiklikle, yanlýþ tedavi masraflarý artýk hastaya yüklendi. Özel bir hastanede tedavi altýndayken yanlýþ tedavi edilen ve komplikasyon yaþanan ve baþka bir hastaneye sevk edilen hastalar, ilk hastanedeki yanlýþ tedavi ücretini, ardýndan sevk ücretini ödemek zorunda kalacak" dedi.

Devlet hastanelerinde yýðýlmalar olacak Doktorluk yaptýðý için konuyu yakýndan bildiðini kaydeden Þeker, þöyle devam etti: "Diyelim ki yanlýþ tedavi oldu, komplikasyon geliþti, hasta bir baþka özel hastaneye gönderiliyordu. Masraflarý da yanlýþ tedaviyi yapan ilk hastane ödüyordu. Bu deðiþiklikle masraf hastaya yüklendiði gibi hastanenin yükümlülüðü de ortadan kaldýrýlýyor. Yeni yönetmelikte netlik yok. Hasta nereye gitsin, masraflarý kim ödesin belli deðil. Ýlk iþlemi yani yanlýþ tedaviyi yapan hastane, masraflarý ödemeyeceði için hasta ile kimse ilgilenmeyecektir. Bu, hastanýn ortadan kalkmasý demektir. Üstelik gittiði hastane, hasta-

dan fark isteyecektir. Vatandaþ, fark ödememek için bu kez devlet hastanelerine yönelecek, devlet hastanelerinde yýðýlma olacaktýr." Mehmet Þeker, yönetmelik deðiþikliðinin hasta haklarýný geriye götürdüðüne dikkat çekerken seçim atmosferi ve siyasi tartýþmalar nedeniyle kamuoyununun gözünden kaçtýðýný belirtti.

Çifte maðduriyet Þeker, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun yanýtlamasý istemiyle verdiði önergesinde "Yeni düzenlemeyle hasta hem yanlýþ tedavinin masraflarýný, hem de hastane tarafýndan uygulanan yanlýþ tedavi nedeniyle oluþan komplikasyonun tedavisine yönelik bedeli ödemek zorunda býrakýlmakta, yani hasta iki kez ücret ödemeye mahkûm edilmektedir. Bu düzenlemeyle maðdur edilen hasta yerine maðduriyeti yaratan özel saðlýk kurumlarý kollanmaktadýr" dedi. Þeker, önergede, düzenlemenin gerekçesini sordu. (Haber Merkezi)

Gece çalýþmak kanseri tetikliyor Beynin hipotalamus bölgesinden salgýlanan melatonin hormonu ancak karanlýkta salgýlanabiliyor. Gece çalýþanlarýn daha çok kansere yakalandýðýný belirten Endokrinolog Prof. Dr. Mitat Bahçeci, melatoninin kanser ve diyabetten koruduðunu vurguladý DÝYARBAKIR - Endokrinoloji Uzmaný Prof. Dr. Mitat Bahçeci, kanser ve diyabete karþý koruyucu etkiye sahip olan melatonin hormonunun ancak karanlýkta salgýlanabileceðine dikkati çekerek, "Gece çalýþýp gündüz uyuyanlarda kanser oranlarý daha yüksek. Sabahlarý dinç uyanmak ve baðýþýklýk sisteminizi güçlendirmek istiyorsanýz karanlýkta uyuyun" dedi. Bahçeci, vücudun uyku sýrasýnda kendisi için yararlý çalýþmalar yapmaya devam ettiðini, güneþ batýp hava kararýnca beyin

ortasýnda bulunan bezelye bükülüðündeki pineal bezinin melatonin hormonunu salgýlamaya baþladýðýný anlattý. "Drakula hormonu" da denilen melatoninin yeterli salgýlanmasýnýn karanlýkta uyumayla mümkün olduðunu, parlak ýþýk altýndaki uyku sýrasýnda yeterli salgýlanmadýðýný belirten Bahçeci, þunlarý kaydetti: "Bu hormon, kanser ve diyabete karþý koruyucu etkiye sahip. Gece çalýþýp gündüz uyuyanlarda kanser oranlarý daha yüksek. Sabahlarý dinç uyunmak ve baðýþýklýk sis-

teminizi güçlendirmek istiyorsanýz karanlýkta uyuyun. Melatoninin salgýlanmasýný sadece gün ýþýðý deðil, yapay ev içi aydýnlatma ve özellikle mavi ýþýk da engelliyor. Bu hormon kiþinin dinç kalmasýný saðlýyor. Diyabet ve kanser dahil pek çok hastalýða karþý olumlu etkileri olduðu gösterilmiþ. Gece mesaisinde çalýþan insanlar incelendiðinde gündüz çalýþanlara göre kanser gö-

rülme oraný daha yüksek olduðu saptanmýþ. Kiþi devamlý gece çalýþýyorsa ve gündüz de loþ ya da karanlýk ortamda uyumuyorsa melatonin düþük salgýlandýðý için koruyucu etkisi de ortadan kalkmýþ oluyor. Bu birçok hastalýða ve olumsuz sonuçlara yol açýyor." Bahçeci, üzüm, zeytinyaðý ve muzun melatonin açýsýndan zengin yiyecekler olduðunu sözlerine ekledi. (AA)


8 Nisan 2014 Salý

3

GÜNCEL

Lice’de toplu mezar bulundu Lice’ye baðlý Üçdamlar ve Güldiken köyleri arasýndaki yolda 1993-95 yýllarý arasýnda çýkan bir çatýþmada yaþamlarýný yitirdikleri iddia edilen 3 PKK’liye ait kemik ve elbise parçalarý bulundu

2 kamyon ateþe verildi Diyarbakýr-Bingöl karayolu üzerinde silahlý bir grup tarafýndan durdurulan 2 kamyonun, bölgedeki karakollara malzeme taþýdýklarý gerekçesiyle sürücüleri indirildikten sonra ateþe verildiði öðrenildi DÝYARBAKIR-Bingöl karayolu üzerindeki Abalý köyü ile Tabantepe bölgesi arasýndaki mevkide, silahlý ve yüzleri kapalý bir gurubun, durdurduklarý 2 kamyonu ataþe verdikleri öðrenildi. Bölgedeki karakollara malzeme taþýdýklarý gerekçesiyle durdurduklarý kamyonlarýn sürücülerini araçlarýndan indiren gurup üyeleri, araçlarý ataþe verdi. Hemen ardýndan da söz konusu gurup üyelerinin bölgeden yaya olarak uzaklaþtýðý belirtildi. Olayýn duyulmasý ardýndan bölgeye kobra helikopterleri gönderilerek, operasyon baþlatýldýðý belirtildi. (DÝHA) Foto:arþiv

DÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesine baðlý Üçdamlar (Bawerd) ve Güldiken (Péçar) köyleri arasýnda 1994 ve 1995 yýllarý arasýnda çýkan bir çatýþma sonucu yaþamýný yitiren 3 PKK'liye ait olduðu belirtilen kemik ve elbise parçalarý bulundu. Köylülerin kendi imkanlarýyla yaptýklarý kazýda, PKK'lilere ait olan kemik ve elbise parçalarýndan þutýk ve benzeri elbise parçalarýný bir poþet içine koyarak ayný yere býraktýklarý öðrenildi. Konuya iliþkin açýklama yapan ve ismini vermek istemeyen bir köylü, "Çatýþma günü ve öncesinde bölgede gerilla ve askerler arasýnda çýkan çatýþma sonucu ve havadan gerilla mevzilerini ateþ altýna alan bir helikopterin düþürülmesi sonucu, çatýþma bölgesine yapýlan takviye askeri sevkiyatý durdurmak için Güldiken köyüne bir kilomet-

re uzaklýktaki yolda temas yaþandý ve çýkan çatýþma sonucu 3 PKK gerillasý yaþamlarýný yitirdi. Köyümüz daha önce askerler tarafýndan yakýlarak boþaltýlmasý sonucu gerilla cesetlerinin çatýþma bölgesinde býrakýldý. Açýkta kalan cesetler daha sonra Üçdamlar ve Güldiken köyleri yollarýnýn grayderlerle açýlarak geniþletilmesi sonucu açýkta bulunan gerillalara ait bir kýsým kemik ve elbiselerinde yol çalýþmalarý sonucu yol altýnda kaldý" dedi. Çatýþmada yaþamýný yitirdiði belirtilen 3 PKK'liden birinin, Diyarbakýr Hazro ilçesi nüfusuna kayýtlý 1975 doðumlu Nevzat Dolan (Aile sonradan Yücesoy soy ismini aldý) ile bir diðerinin Siirt Eruhlu olduðu bilgisi bulunan Heqi kod adlý PKK'liler olduðu öðrenildi. (DÝHA)

Muhtarlýk seçimi kavgasý: 1 yaralý DÝYARBAKIR - Baðlar ilçesine baðlý Topraktan köyünde muhtarlýk seçimi nedeniyle iki aile arasýnda çýkan silahlý kavgada bir kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Topraktan köyünde yaþayan Hübel ve Dayansa aileleri arasýnda muhtarlýk

seçimiyle ilgili tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyüyerek silahlý kavgaya dönüþmesi üzerine Fatih Hübel (18) baþýndan yaralandý. Hübel, Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde tedavi altýna alýnýrken olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (AA)

Foto:arþiv

Üç çocuk annesi silahla intihar etti

Silahlý kavga: 1 yaralý DÝYARBAKIR'da iki grup arasýnda çýkan silahlý kavgada 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre olay Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesi, Gaziler semti Demirok Camii yanýnda meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayý iki grup arasýnda önce tartýþma yaþandý, tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi ile bir þahsýn belinden çýkardýðý silahla ratgele ateþ açma-

sý sonucu grup içerisinde bulunan ve ismi öðrenilemeyen bir kiþi yaralandý. Yaralý þahýs olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldýrýlken, bölgeye çok sayýda polis ekibi sevk edildi. Yaþanan olay sonrasý silahlý þahýs ve arkadaþlarý kaçarken, polis ekipleri olayla ilgili olarak kaçan þahýslarýn yakalanmasý için çalýþma baþlattý. (ÝHA)

BATMAN- Batman'ýn Kozluk ilçesinde göçerlik hayatý yaþayan ve yaklaþýk 3 yýldan beri Deðirmendere Mahallesi'nde ikamet eden 25 yaþýndaki üç çocuk annesi silahla intihar etti. Deðirmendere Mahallesi'nde boþ bir arazide çadýrda yaþayan evli ve 3 çocuk annesi Müsliye Buluç, henüz tespit edilemeyen bir nedenle bunalýma girdi. Silah sesine koþan çevredeki vatandaþlar çadýrda kanlar içinde yere yýðýlan Müsliye Buluç'u gördü. Kozluk Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlan genç kadýnýn cenazesi daha sonra otopsi yapýlmak üzere Diyarbakýr'a gönderildi. Aslen Sasonlu olan ve üç yýldýr Kozluk Deðirmendere Mahallesi'nde çadýrda yaþayan Buluç ailesi hayatýný göçerlik yaparak kazanýyor. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)


4

GÜNDEM

8 Nisan 2014 Salý

‘Barýþ için ordaydýk’ Mardin’in Artuklu Belediye Baþkanlýðý’ný kazanan ve geçen günlerde kaza kurþunuyla yaralanan M. Emin Irmak tedavi gördüðü Dicle Üniversitesi Hastanesi’nden taburcu oldu. Burada yaptýðý basýn toplantýsýnda konuþan Irmak, insanlarý orada barýþ için bir araya getirdiklerini belirterek, olayýn kasýt deðil, kaza olduðunu söyledi DÝYARBAKIR - 1 Nisan muhtarlýk seçimlerinden dolayý çýkan olaylarda taraflarý barýþtýrmak için gittiði Gökçek Mahallesi'nde iki grubun tartýþmalarýnýn ardýndan çýkan çatýþmada kaza kurþunuyla yaralanan Artuklu Belediye Baþkaný M. Emin Irmak, Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi'nde tedavi oldu. Dün taburcu olan Emin Irmak, hastanenin toplantý salonunda bir basýn açýklamasý düzenledi. Çok zorlu ve zevkli bir seçim süreci geçirdiklerini ve gerek seçmenleri gerek Mardin halkýnýn kendilerini yalnýz býrakmadýklarýný anlatan Irmak, zaferle belediye baþkanlýðýný kazandýklarýný belirtti. Mardin'in bir beldesinde muhtarlýk için çatýþma çýktýðýný belirten Irmak, þöyle konuþtu: "Onlarý bir araya getirmek, daha fazla tahribat oluþmamasý için taraflarý barýþtýrmaya gittik. 500'e yakýn insaný bir araya getirip barýþtýrdýk. Ancak çýkmaya hazýrlanýrken iki grup arasýnda meydana

gelen bir çatýþma nedeniyle oraya da müdahale etmek istedik. Seken bir kurþun göðsüme isabet etti. Sonra apar topar hastaneye getirildik. Bu arada hastane yetkililerine, çalýþanlarýna, doktorlarýna ilgi ve alakalarýndan dolayý çok teþekkür ederim."

Kurþun göðsünde kaldý Irmak, olay sýrasýnda göðsüne kurþun isabet ettikten sonra hiçbir þekilde umudunu yitirmediðini ve hiçbir þekilde karamsarlýk yaþamadýðýný söyledi. Yanlýþ yaptýklarý veya geride utangaçlýk býrakacaklarý bir þeyin söz konusu olmadýðýný belirten Irmak, sözlerine þöyle devam etti: "Biz seçimi kazanmýþtýk ve bir barýþ için insanlarý bir araya getirdik. Ortada bir kasýt olmadýðý için sadece kendi aralarýnda çýkan olayda kaza kurþunu göðsüme isabet etti ve orada kaldý zaten. Bende doktor arkadaþlardan rica ettim ve çýkarýlmamasýnda hiçbir sorun yaratmayacaðýný öðrenince kurþunun orada kalmasýný istedim. 1 Nisan hediyesiydi, öyle kabul ettik."

le, katýlýmcý ve demokratik bir yönetim anlayýþýyla görev yapacaðýz. Halkýmýzýn huzurunda inþallah baþýmýz dik olacak, Allah bizi mahçup etmesin. Bizim partimizin ideolojisinin girdiði yerlerde zaten bu husumetler sona ermiþtir. Eðer geriye doðru bakýlýrsa böyle uçuk bir iddia gibi olur ama son bir yýl geriye doðru gidilince partimizin hakim olduðu bölgelere bakýlýrsa bu tür kan davalarý ve anlaþmazlýklar minimum seviyeye inmiþtir. Tabi ki bizim görevimiz bütün bölgelerdeki insanlarýn barýþ ve iç huzurunu saðlamaktýr. Yani seçilmiþlerin, milletvekilleri, belediye baþkanlarý olsun iç huzuru saðlamak gibi ekstra görevleri var. Bunu saðlamak zorundayýz. Yoksa oylarý alýp kapýyý kapatmak felsefemizde yok. Mardin bir turizm kentidir. Ben ve Ahmet Türk de daha önce mitinglerde açýklama yaptýk. Zaten belediye hizmetlerinden dolayý son iki senedir bir cadde için esnafýn kepengi kapalý durumdaydý. Biz kepenkleri açmaya geldiðimizi iddia ediyoruz.

Halkýmýzla birlikte el ele hep beraber yöneticiyiz, þiarýmýz budur."

Gazetecilerden özür diledi Yaralanmasýyla birlikte Diyarbakýr Dicle Üniversitesi'ne getirilen M. Emin Irmak'ýn yakýnlarý görüntü almak isteyen gazetecilere saldýrmýþtý. Irmak, konuyu hatýrlatarak "O konuda haberimiz yok, yalnýz bu olaydan sonra büyük bir kýrýlma ve infial yaþandý. Kimseye anlatamadýk kasýtlý olmadýðýný. Benim þuurum yerindeydi ve ben bazý þeyleri fark ettikten sonra olasý hadiseleri önlemek için küçükte olsa bir açýklama yaptým. Netice de emek verip baþkanlarýný seçmiþler ve baþkanlarýnýn hastaneye geldiðini görünce istemeden de olsa bir tepki göstermiþler. Ne olduðuna pek anlam veremedikleri için böyle bir þey yapmýþlardýr. Benim aðzýmdan bazý þeyleri duyduktan sonra ortalýk yatýþtý. Bu olay belki benim açýklamamdan önce olmuþ olabilir. O yüzden kusura bakmayýn" dedi. Irmak, "þikayetçi olacak mýsýnýz" sorusuna, "Hayýr, barýþçý insanlarýn þikayetçi olma gibi bir þansý olamaz" karþýlýðýný verdi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan Artuklu Belediye Baþkaný M. Emin Irmak ve beraberindekiler araçlarýna binerek Artuklu'ya gitti. (ÝHA)

‘Kapýlarý kapatmak felsefemizde yok’ Bugün veya yarýn mazbatasýný alacaðýný aktaran Irmak, kendilerinin parti olarak halklarýn kardeþliðini esas aldýklarýný kaydetti. Mardin'in Kürtler, Araplar, Süryaniler, Yezidiler ve Türklerin yaþadýðý bir yer olduðunu anlatan Irmak, þunlarý söyledi: "Herkese eþit mesafede ve adil bir yönetim-

Bismil Belediyesi ilk meclis toplantýsýný gerçekleþtirdi

Bismil’de mazbatalarýný alarak görevlerine baþlayan belediye eþ baþkanlarý ve belediye meclis üyeleri, ilk meclis toplantýlarýný gerçekleþtirdi

DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesinde yapýlan yerel seçimlerin ardýndan dün mazbatalarýný alarak görevlerine baþlayan belediye eþ baþkanlarý ve belediye meclis üyeleri, ilk meclis toplantýlarýný gerçekleþtirdi. Belediye Meclis Toplantý Salonu'nda yapýlan toplantýya, 5'i AKP'li ve 26'sý BDP'li olmak üzere 31 Belediye Meclis üyesi katýldý. Toplantýda açýlýþ konuþmasýný yapan Bismil Belediyesi Eþ Baþkaný Cemile Eminoðlu, Meclis'teki herkesi kutlayarak, belediyelerin haalka hizmet etme kurumlarý olduðunu söyledi. Belediyelerin bireylere, gruplara deðil, toplumun tüm kesimine eþit hizmet götürme yeri olduðunu söyleyen Eminoðlu, yerelde halka daha çok halka inisiyatif kýlan halka dayalý halk belediyecilik anlayýþýyla halkýn sorunlarýna çözüm bulacaklarýný kaydetti. (DÝHA)


5

YAZI

8 Nisan 2014 Salý

Süreç Heval!

laþamýyor' ve olduðu yerde kalarak öfkeye dönüþüyor. Kürtler için sürecin bundan sonraki tüm Sýrrý Süreyya Önder adýmlarý neredeyse belirginken, AKP'nin yerinde sayarak çok þey yapýyormuþ gibi görünme çabasý Toplumda çakeskin bir yol ayrýmýna gelip datýþmasýzlýk süreci barýþ süreci giyandý. Baþbakan'ýn Bölge'deki mibi yansýtýlýyor. Evet bir diyalog / tinglerinde sürecin geleceðine müzakere süyönelik bir þey reci var ortaArtýk mesele BDP’li beledi- söylemiyor olda ama þu an masý da dahil yelerin biraraya gelip ‘fiili sadece çatýþolmak üzere özerklik’ ilan etmesi deðildir. Zaten masýzlýk aþabirçok unsur, masýna tekaözerklik de ‘ilan edilecek’ bir durum bölge halkýnýn bül ediyor. deðildir. Fiilen gerçekleþir. Aslýnda umut olarak Üstelik bu ký- bölge halký verdiði oylar ve çizdiði BDP-HDP bürýlgan bir aþatünlüðünü tek yeni haritayla kendi özerk durumuma. hat olarak gör12 Haziran nu ifade etmiþtir. Bunun pratiklerinin mesine neden öyle ya da böyle gerçekleþmek zo2011 Genel oldu. Bu bürunda olduðu ortadadýr.” Seçimleri tünlük elbette Türkiye siyaKürt hareketiseti açýsýndan yeni bir durumu nin devlet diliyle 'legal' kanadýna iþaret ediyordu. Bu durum, Kürtözgü deðil. KCK'nin ve Öcalan'ýn ler'in her seçimde daha fazla seda BDP-HDP çizgisiyle ortaklaþa çilmiþle Türkiye siyasetinin resbir dil oturtabilmeleri ve bunca mi sahnesinde yer edecekleri olumsuzluða raðmen birarada hagerçeðini görünür kýlmýþtý. Bu reket edebilmeleri büyük bir geniþleme ve güçlenmeye paralel avantaj. Yaklaþýmlar çoðunlukla olarak Kürt Özgürlük Harekeortak olmakla birlikte gözlenen ti'nin vizyon olarak benimsediði ton farklýlýklarý da Kürt hareketidemokratik özerklik de Ortadoðu nin demokratik yapýsýndan kaysiyasetinin bir çok ögesi ile birnaklanýyor. Bana kalýrsa sürecin likte sýkça duyulur olmaya baþlaen iyi taraflarýndan biri, Kürt sidý. Barýþ süreci baþladýðýnda, bir yasi hareketinin AKP gibi 'yukacümle daha vardý ki özellikle rýdan' bir ikna süreci yürütmek Kürtler'in diline yerleþiverdi: Sü- zorunda olmamasýdýr. Barýþ pratireç heval! ðinin demokratik ve aþaðýdan biBugün Türkiye siyasetine yaçimde sürdürülebilir olmasý, 'kakýndan bakmak istiyorsak, Türkilýcý' olmasýnýn en temel gereðidir. ye halklarýnýn ortak çatýþmasýzlýk Bunun Kürt halký ve onun siyasal ve barýþ gündemi üzerinden bakkurumlarýndaki karþýlýðý da hepimalýyýz. Bunun iki temel ayaðý mizi umutlandýrabilecek yoðunvar. Bunlardan biri demokratik luktadýr. özerklik, diðeri de barýþ süreciToplumda çatýþmasýzlýk süreci dir. barýþ süreci gibi yansýtýlýyor. Evet Süreci ele aldýðýmýzda karþýbir diyalog / müzakere süreci var mýza çok karmaþýk bir tablo çýkortada ama þu an sadece çatýþmamýyor aslýnda. Dünyada yürümüþ sýzlýk aþamasýna tekabül ediyor. olan tüm barýþ süreçleri gibi san- Üstelik bu kýrýlgan bir aþama. cýlý bir süreç söz konusu. Devleti Rojava orada dururken, Suritek bir bütün olarak algýlayanlar ye'deki Ermeniler, Aleviler ve için 'süreç' kavranýlmasý zor bir Kürtler'e yönelik imha tehdidi orolgu. Olaný biteni yalýn bir þekiltadayken, süreci Ortadoðu'daki de anlatmaya çalýþýrsak þöyle bir þiddet sarmalýndan ayrý okumak fotoðrafla karþýlaþmaktayýz. Kürt mümkün deðil. Herkes meseleyi hareketinin çatýþmasýzlýk yönünKürtler'in silahlý güçlerini Türkide gösterdiði net irade, açýk bir ye sýnýrýndan dýþarý çekmesi olabiçimde devlet tarafýndan görrak tanýmlýyor ama mesele bu kamezden gelindi ve bu 'görmezlik' dar basit deðil. Seçimler de gösdurumu halen devam etmekte... terdi ki Türkiye'de özsavunmasý, Çekilme sürecine yasal/askeri kendine ait bir söylemi olmayan güvence saðlanmamasý bir yana, bir siyaset daima AKP tarafýndan devlet kalýcý barýþý saðlayacak ezilmeye mahkum. AKP geleceðe adýmlar için de inisiyatif almak doðru tek bir adým atmayýp hep konusunda ürkek davrandý. Bura- Kürt Hareketi'ne 'buyrun önden' da AKP'nin artýk Türkiye ölçekle- derse bunun adý çözüm süreci derinde yaþlanmakta ve yýpranmak- ðil, Timur'un karþýsýnda kendini ta olan bir iktidar olmasýnýn belli tek baþýna bulan Nasreddin Hobir etkisi olduðu söylenebilir. An- ca'nýn fýkrasý olur yalnýzca. cak Kürtler'in beklentileri, ilerleBu baðlamda 'Kürtler silahlame gösterilmediði sürece 'olgunrýný alsýn gitsin' demeden önce

kavga etmek, 'ötekileri' kendine benzetmeye çalýþmak, hiç kimseye güç getirmez. Kýsacasý artýk mesele BDP'li belediyelerin biraraya gelip 'fiili özerklik' ilan etmesi deðildir. Zaten özerklik de 'ilan edilecek' bir durum deðildir. Fiilen gerçekleþir. Aslýnda bölge halký verdiði oylar ve çizdiði yeni haritayla Kürtlere kendilerini güvende hiskendi özerk durumunu ifade etsedecekleri bir politik ve hukuki miþtir. Bunun pratiklerinin öyle güvencenin verilmesi þart. Bu güya da böyle gerçekleþmek zorunvencenin saðlanmadýðý bir ortamda olduðu ortadadýr. Süreç nededa AKP'nin beklentileri gerçekçiniyle Kürtler'in siyasal olarak sýlikten oldukça uzak. Bu baðlamda kýþtýrýldýðýný, 'yapýcý' olmak adýna süreç, Türkiye genelinde nicelikpasif olduðunu sananlar, sayýca sel olarak oy kaybetse de nitelikartan ve güçlenen Kürt siyasetisel olarak gücünü korumuþ gibi nin yerelliðini, CHP'nin ve görünen AKP'nin iyi niyetine MHP'nin yerelliðiyle birlikte okubaðlý olur ki bunun yeterince gümak durumundalar. Fiili anlamda venli bir alan yaratmadýðý açýktýr. özerklik Diyarbakýr ve Ýzmir'de Milliyetçileri dýþýnda tutarsak, ayný anda kendini ilan ederken, Kürt ve Türk halklarý, yaþanan önümüzdeki tablo sürecin iki aksüreç içinde, BDP-HDP'nin, cidtörü olan BDP-HDP ve AKP haridiyetinden, çizgisinden ve barýþa cinde, Türkiye'nin tamamýnda örtaraf olduklarýndan emin oldu. gütlenme iddiasýnda parti kalmaBaþta Kürtler olmak üzere bütün dýðýný göstermektedir. Ýþte tam da Türkiye'yi sürece dahil etmeyi ve bu yüzdendir ki süreç bu iki parti ikna etmeyi saðlayabilecek olan arasýnda geliþmiþ ve geliþmekteve görevini yapmayan AKP hüküdir. Toplumun en gerici unsurlametidir. Kürtler'i ikna etmenin rýndan en ilerici unsurlarýna dek yöntemi, onlarý 'daha iyi koþullarsürecin bu kadar konuþulabilir ve da hapsetmek' deðil, özgür býrakmeþru hale gelmesinin tek itici maktýr. Bütün Türkiye için tam gücü de budur. Türkiye adýna sibir demokratikleþme programýný yaset yapabilmek için Türkiye'yi pratikleþtirmeyen hükümetin vaanlamak gerekir. Türkiye'yi anlaracaðý tek yer vardýr; otoriterleþmak için de farklý sosyolojilerden mek ve çözümsüzlüðün sebebi olçýkan bu özerklik hallerine kulak mak. vermek zorunludur. Çünkü özerkBütün ülke özerklik istedi. lik Türkiye'nin barýþ içerisinde Artýk yeni bir siyasal durum yaþamasý için sadece gerçek olan içerisindeyiz. Seçmen özerklik isdeðil, artýk kaçýnýlamaz da olan teðini kayda geçirdi. Bu durumu tek projesidir. Demokratik özerkTürkiye'nin seçim sonuçlarý harilik, barýþýn sadece kendisi deðil tasý üzerinde fiziki olarak görebisürdürülebilir olmasýnýn da en liriz. Yerel seçim sonuçlarýna ilönemli teminatý haline gelmiþtir. çeler ve iller gözüyle ayrý ayrý Bunun en büyük kanýtý da özerkbaktýðýmýzda gördüðümüz; Türkiliði eylemleþtirenin o ya da bu ye'nin fiilen demokratik özerkliðe belediye baþkaný ya da parti baþihtiyacý olduðu gerçeðidir. Bakýn kaný deðil, bambaþka þehirlerde, Bölge'nin demiyorum, Türkibambaþka haye'nin diyoyatlarý eþzarum. CHP ve “KCK'nin ve Öcalan'ýn da manlý olarak MHP tarihsel BDP-HDP çizgisiyle oryaþayan halkolarak güçlü larýdýr. Bu taklaþa bir dil oturtabilmeleri ve olduklarý alangerçeklikle en lara hapsoldu- bunca olumsuzluða raðmen birarabüyük kavgada hareket edebilmeleri büyük bir lar ve ülkenin avantaj. Yaklaþýmlar çoðunlukla or- ya sol görügeriye kalan nümlü insan tak olmakla birlikte gözlenen ton bölümlerinde ve yapýlarýn hiç bir varlýk farklýlýklarý da Kürt haretutuþtuðunu gösteremediketinin demokratik yapýgörmek üzüler. Bölge'de sýndan kaynaklanýyor.” cü. Bir "kurBDP'nin, Ýztulma" söylemir ve çevreminin arkasýna hizalanarak BDPsinde CHP'nin, daha milliyetçi HDP siyasetçilerine dönük nefret coðrafyalarda MHP'nin bu kadar söylemleri de mide bulandýrýcý. güçlenmesi tek baþýna TürkiKürtler'e karþý hep üsttenci ve ye'nin yeni siyasi fotoðrafýnýn buyurgan bir tonla konuþan ve berraklaþtýðýnýn kanýtýdýr. Ýç Anaözgürlükçü - solcu olduðunu vehdolu ve Anadolu yerliliði ise kenmeden bir çok insanýn sonunda dini muhafazakar sað bir platCHP limanýna demir atmýþ olmaformda ifade etmeyi seçmiþ ve sýný anlamak güç deðil. çoðunlukla AKP ve muadili partiÝki sebebi var:Birincisi, çalýþler üzerinde uzlaþmýþtýr. Türkiye maya ve mücadeleye üþeniyorlar. demokratik özerkliði kendi elleÝkincisi, Kürtlerin siyaseten riyle sandýkta çizmiþtir. Bu bölgebaþarýsý, hiyerarþik konforlarýný lere bu gözle bakýldýðýnda, yaþam tuzla buz ettiði için kýzgýnlar. pratiklerinin ve sosyolojik ayrýþKürtler ise bu acizliðe tek bir manýn farkýna kolayca varýlabilcümleyle yanýt veriyorlar: Süreç mektedir. Türkiye'nin kendi kenheval! Kaynak: Al Jazeera dine ortaya koyduðu bu portre ile


6

8 Nisan 2014 Salý

POLÝTÝKA

‘Halka hizmet önceliðimiz’ Diyarbakýr'ýn Kayapýnar, Kulp ve Silvan Ýlçeleri'nde 30 Mart'ta yapýlan seçimleri kazanan Eþbaþkanlar, göreve baþladý. Devir teslim törenlerinde konuþan Eþbaþkanlar, önceden olduðu gibi bundan sonrada halka hizmet öncelikleri olacaðýný vurguladý yemizi þeffaf, demokratik, katýlýmcý, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü bir bakýþ açýsýyla halkýmýzla birlikte yöneteceðiz" dedi.

Edip YÜKSELEN DÝYARBAKIR Merkez Kayapýnar Ýlçesi Belediye Eþbaþkanlarý M. Ali Aydýn ve Fatma Arþimet Belediye'de yapýlan bir törenle görevi Baþkan Vekili Mahmut Dað'dan devir aldý. Kayapýnar Baþkan Vekili Mahmut Dað yeni baþkanlara baþkanlýk makamýnda çiçekler karþýladý. Devir teslim töreninde konuþan Eþbelediye Baþkan M. Ali Aydýn, "Kürt siyasal hareketinin yerel yönetimler deneyimi seksen yýllýk Cumhuriyet tarihinin yarattýðý tahribat ve yerelde yapmadýðý hizmetlerin telafisiyle yoðun bir çalýþma temposuyla devam etmekte. Son beþ yýldýr Kayapýnar halkýnýn hizmetkârlýðýný yapan baþta cezaevinde bulunun Zülküf Karatekin, görevi sürdüren baþkan vekili Mahmut Dað ve tüm emekçilere emeklerinden dolayý teþekkür ediyorum. Zorunlu göç ve belediyemizin yaptýðý hizmetler sonucu cazibe merkezi haline gelen ve buna pareler

Yüksel Budakçý mazbatasýný aldý

olarak nüfusu büyük oranda artan ilçemiz kent kimliðinin yeni vitrini haline gelmesinde Kürt siyasal hareketinin yerel yönetim deneyiminin büyük katkýsý olmuþtur. Bu halka hizmet geleneði bayraðýný en iyi þekilde sürdürme çabasý içinde olacaðýz" dedi.

‘Halk öncelik olmuþtur’ Eþ belediye baþkaný Fatma Arþimet ise, "Yerel yönetimlerdeki pratiðimizde halka hizmet her zaman önceliðimiz olmuþtur. Tüm ça-

lýþma ve hizmetlerde halk öncelik olmuþtur. Halkýn yerel yönetimlerde söz sahibi olduðu bir pratik gösterilmiþtir. Bundan sonrada ayný þekilde bu önceliklerle halkýmýza hizmeti sürdüreceðiz" diye konuþtu. Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, yeni baþkanlarý baþarý dileyerek bundan sonrada halk hizmet için birlikte çalýþacaklarý belirti.

Kulp’ta devir teslim Öte yandan Diyarba-

kýr'ýn Kulp Ýlçe Belediyesi'nde de devir teslim töreni yapýldý. Seçimleri kazanan Eþbaþkanlar Metin Dinar ve Sadiye Süer Baran, mazbatalarýný aldýktan sonra, göreve baþladý. Belediye Hizmet Binasý Baþkanlýk Makamýnda yapýlan törenle eski Baþkan Mehmet Nesim Þimþek' ten görevi devralan Eþbaþkanlar, daha sonra tebrikleri kabul etti. Burada kýsa bir konuþma yapan Eþbaþkanlar Metin Dinar ve Sadiye Süer Baran, "Beledi-

alýþveriþi yapacaðýz. Daha önce de arkadaþtýk bundan sonra da arkadaþýz" diye konuþtu.

Edip YÜKSELEN DÝYARBAKIR - Baðlar Belediye Eþ baþkanlýðýna seçilen Birsen Kaya Akat ve Eþref Güler dün düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Eski Belediye Baþkaný Yüksel Baran'dan devir alarak göreve baþladý. Devir teslim törenine eski Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Baðlar Belediye yeni Eþ Baþkanlarý Birsen Kaya Akat ve Eþref Güler, BDP ilçe Eþ Baþkaný Ahmet Gezen, BDP'nin yeni Ýl genel ve belediye meclis üyeleri, BDP il ve ilçe yöneticileri ve çok sayýda yurttaþ katýldý. Eski Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran, belediye baþkan yardýmcýlarý ve birim müdürlükleri tarafýndan hizmet binasý giriþinde çiçeklerle karþýlanan Baðlar Belediye yeni Eþ Baþkanlarý Birsen Kaya Akat ve Eþref Güler daha sonra devir teslim töreni için baþkanlýk makamýna geçti. Devir teslim töreninde konuþma yapan eski Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran, eþ baþkanlara yeni görevlerinin hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. 5 yýllýk hizmet görevleri boyunca önemli projelere imza attýklarýný söyleyen Baran, "Baðlar Belediyesi olarak halký-

Ayrýca Silvan'ýn ilk kadýn belediye baþkaný Yüksel Budakçý mazbatasýný aldý. Budakçý, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Silvan Adliyesi Ýlçe Seçim Kuruluna gelerek mazbatasýný aldý. Ýlçe Seçim Kurulu Baþkaný Hüseyin Turan Köroðlu Yüksel Budakçý ve Belediye Meclis Üyelerini tebrik ederek, "Huzur barýþ içinde bir seçim atlattýk. Partililere teþekkür ediyoruz. Bu seçim sürecinde bize olumsuz bir durum yansýtmadýklarý için. Hayýrlýsý uðurlu olsun hepinizi tebrik ediyorum" dedi. Budakçý ile meclis üyeleri Silvan Belediyesine geçti. Budakçý, Fadýl Erdede'den koltuðu devraldýktan sonra tebrikleri kabul etti.

‘Üstümüze düþeni yapacaðýz’

Akat ve Güler iþ baþý yaptý Baðlar Belediye Eþ Baþkanlarý Akat ve Güler mazbatalarýný aldýktan sonra Baðlar Belediyesi'ne gelerek eski Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran'dan görevi devraldý mýza en iyi hizmeti sunabilmek amacýyla birçok projeyi hayata geçerdik. Yeni belediye eþ baþkanlarýmýza görevlerinden baþarýlar diliyorum. Baþkanlarýmýzýn görevlerini layýkýyla yerine getireceklerine inanýyorum. Halkýmýz en deðerli hizmetlere layýktýr" dedi.

‘Halka layýk olacaðýz’ Baran'ýn ardýndan konuþan Baðlar Belediye yeni Eþ Baþkaný Birsen Kaya Akat da BDP partisi olarak üç dönemdir kadýn belediye baþkaný olarak yönetildiðini dile getirdi. "Yüksel Baþkan'dan aldýðým bu görevi layýkýyla yerine

getirmek için elimizden geleni yapacaðýz" diyen Akat, "Partinin biz kadýnlara verdiði bu onurlu görevi baþarýyla götürmek için gece gündüz demeden çalýþacaðýz. Yüksel baþkanýmýz 5 yýlýný baþarý bir þekilde yürüttü. Teþekkürümüzü tüm meclis üyelerimizin huzurunda sunuyoruz. Onlara ve bu halka layýk olacaðýz. Halka dayalý bir sistemle birlikte belediyemizi yöneteceðiz. Halkçý belediyecilik yönetimimizle birlikte arkadaþýmýzdan aldýðýmýz onurlu bayraðý yükselteceðimize dair söz veriyoruz. Yüksel baþkanýmýzýn da desteklerine muhakkak ihtiyacýmýz olacaktýr ve birlikte fikir

Daha sonra söz alan Baðlar Belediye yeni Eþ Baþkaný Eþref Güler ise þöyle konuþtu: "Bu bir bayrak yarýþýdýr. Yüksel baþkanýn ekibiyle Baðlar'da yaptýðý hizmetlerinden ötürü kendilerine çok teþekkür ederiz. Bu onurlu bayraðý biz devraldýk. Arkadaþlarýmýzýn yaptýðý yarým kalan çalýþmalar bizim görevimizdir ve bundan sonra bu halka layýk olmak için üstümüze düþen ne gerekiyorsa yapýlacaktýr. Çok önemli büyük hizmet olmuþ Baðlar'da. Belki kýsmen olmayan veya sitem edilen yerler için de Allah kýsmet ederse buna da güç getireceðiz. Onlarýn karþýsýnda mahçup olmayacaðýz. Bu partinin kültüründe giden arkadaþ hiçbir zaman bir yere gitmiyor. Bu bir kültürdür. Bu arkadaþlarýmýz baþka yerde görev alacak yarýn bizim de yerimize baþka arkadaþlar gelecek buna birde böyle bakmak gerekiyor. Herkese baþarýlar diliyorum." Yapýlan konuþmalarýn ardýndan eþ baþkanlar görevi devralarak çalýþmalarýna baþladý.


7

HABER

8 Nisan 2014 Salý

DTK: Süreç darbelenmiþtir

DTK, 30 Mart yerel seçim sonuçlarýna yapýlan müdahalelerin seçimleri þaibeli ve tartýþmalý bir hale getirerek, demokratikleþme sürecinin darbelendiðini ifade ederek tüm demokrasi güçlerini halkýn iradesine sahip çýkmaya çaðýrdý

DÝYARBAKIR - Demokratik Toplum Kongresi (DTK), 30 Mart yerel seçim sonuçlarýna iliþkin yazýlý açýklama yaptý. Açýklamada, seçim süreçlerinde bütün siyasi partilerin eþit haklardan faydalanmalarý, yurttaþlarýn tercihini özgür bir þekilde sandýða yansýtmalarý ve çýkan sonuçlara herkesin saygý duymasýnýn demokrasi ve hukukun bir gereði olduðu belirtilerek, "Seçimler tartýþmasýz ve þaibesiz sonuçlanmasýnýn demokratikleþmeye ivme kazan-

dýrýr. Ancak 2014 yerel yönetimler seçimi cumhuriyet tarihinin en tartýþmalý ve en þaibeli seçimlerinden biri olmuþtur. Seçimlerin tartýþmasýz, þaibesiz ve saðlýklý geçmesini saðlamak, halkýn iradesini yansýttýðý sandýklarý ve sonuçlarý korumasý gereken Ýl, Ýlçe Seçim Kurullarý maalesef iktidar partisinin birer teþkilatlarý gibi çalýþmýþlardýr" denildi. Seçim kurullarýnýn iktidar partisinin yaptýðý tüm itirazlarý kabul etmesine karþýn BDP'nin itirazlarýnýn

tümünü reddettiðine dikkat çeken DTK açýklamasýnda devamla þu ifadeler yer aldý: "Baþta Aðrý ili olmak üzere birçok yerde seçim sonuçlarýnýn defalarca sayýlmasý Kürt halkýnýn kendi iradesini özgürce sandýða yansýtmasýna gösterilen tahammülsüzlüðün bir sonucudur. Kürt halkýnýn özgür iradesine yönelik yapýlan bu antidemokratik, hukuk dýþý uygulamalar kabul edilemezdir. Ýl, ilçe Seçim kurullarýnýn taraflý kararlarý, AKP'nin seçimi kazanmak için 'her þey mübahtýr' tutumu ve yaklaþýmý yerel yönetimler seçimlerini þaibeli ve tartýþmalý bir hale getirerek bu ülkenin demokratikleþme sürecini darbelemiþtir" AKP'nin seçim kurullarý aracýlýðýyla yaptýðý müdahaleye karþý ortaya koyduðu demokratik tepkilerin desteklenmesi gereken bir duruþ olduðunu kaydeden DTK, "halkýn özgür iradesinin sandýklarý yansýmasý için bu ülkenin demokratik geleceði, gönüllü birlikteliði, eþit ve özgür bir yaþam için tüm demokrasi güçlerini ortak mücadele etmeye, direniþi büyütmeye halkýn iradesine sahip çýkmaya davet ediyoruz" çaðrýsýnda bulundu. (Haber Merkezi)

Meyan þerbeti tezgahlarda yerini aldý Diyarbakýr’ýn hemen her köþesinde rastlanabilen ve birçok hastalýða iyi geldiði bilinen meyan þerbeti sýcaklarýn gelmesiyle vatandaþlarýn en çok tercih ettiði içecekler arasýnda yerini aldý DÝYARBAKIR'da havalarýn ýsýnmasýyla birlikte meyan þerbeti satýcýlarý tezgahlarýný açtý. Diyarbakýr'ýn hemen her köþesinde rastlanabilen ve birçok hastalýða iyi geldiði bilinen meyan þerbeti sýcaklarýn gelmesiyle vatandaþlarýn en çok tercih ettiði içecekler arasýnda yerini aldý. Her yaþtaki vatandaþlarýn severek tükettiði meyan þerbeti, Diyarbakýr'dan sonra Adana'da yaygýn olan içecekler arasýnda yer alýyor. Bir çok derde ve hastalýða iyi geldiði bilinen meyan þerbetinin en büyük faydalarýndan birinin böbrek rahatsýzlýklarýna iyi geldiði belirtildi. Bunun yaný sýra göðsü yumuþatýp sindirimi kolaylaþtýran, mide yanmalarý ve karýn aðrýlarýný

iyileþtiren, grip, nezle ve nefes darlýðýna faydasý olan, iþtah açan ve hazmý kolaylaþtýran etkileri olduðu da belirtiliyor. Diyarbakýr'ýn Sur ilçesine baðlý Daðkapý semtinde bulunan ve yýllardýr meyan kökünden yapýlan, ismi Diyarbakýr ile özdeþleþmiþ olan meyan þerbetini satan þerbetçiler, þerbetin hem ferahlattýðýný hem de saðlýk açýsýndan bir çok yararý olduðunu belirtti. Gazi Caddesi üzerinde seyyar þerbetçilik yapan Þevket Batýbayýr, 1992 yýlýndan beri þerbetçilik yaptýðýný söyledi. 92 dönemlerinde köylerinde çýkan yangýn sonucu Diyarbakýr'a geldiðini ve o tarihten bu yana þerbet üretip sattýðýný ifade eden Batýbayýr, "Meyan þerbeti taze

iken tüketilmelidir. Taze tüketildiði zamanlarda saðlýk açýsýndan faydalarýný görürsünüz. Bu içeceðin ham maddesi meyan kökü dere yataklarýnda yetiþiyor. Bu bitkilerin faydalarý bilindiði gibi þerbetinin faydalarý da bir o kadar çoktur. Sýcaklarýn gelmesiyle bizlerde þerbetleri üretmeye ve satmaya baþladýk" dedi. Vatandaþlar tarafýndan da sevilen ve tüketilen meyan þerbeti, yerli ve yabancý turistler tarafýndan da ilgi çekiyor. Müþterilerden Kadri Andan, meyan þerbetinin yaz içecekleri arasýnda vazgeçilmez bir içecek olduðunu söyleyerek, her yýl yaz aylarýnýn gelmesiyle meyan þerbeti tükettiðini kaydetti. (ÝHA)

Sanat güneþi þarkýlarý ile anýldý DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarý Türk Sanat Müziði Korosu, Sanat Güneþi lakaplý Zeki Müren'i anma ve þarkýlarý ile kendisini yâd etmek için bir konser düzenledi. Kongre merkezinde gerçekleþtirilen konsere, Ziya Gökalp Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Sait Yücel, öðretim üyeleri ve birçok izleyici katýldý. Çok sayýda kiþinin ayakta izlediði konserde Koro, performanslarý ile göz doldurdu. Zeki Müren'in hayatýnýn da anlatýldýðý konserde sanatçýnýn "Hicran, Günahýmý Aldýn Sen, Sen Yakma, Nazlý Bir Çiçek Gibi" adlý þarkýlarý seslendirildi. Güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait eserlerin seslendirildiði konserde izleyiciler de þarkýlara eþlik etti. (Haber Merkezi)


8

HABER

8 Nisan 2014 Salý

DEDAÞ emekçileri eylemde DEDAÞ’a baðlý Arýza Onarým Bakým iþçileri, kötü çalýþma þartlarýna karþý dün iþ býrakma eylemi baþlattý. Enerji-Sen sendikasý öncülüðünde dün sabah saatlerinden itibaren DEDAÞ binasý önünde toplanan iþçiler, DEDAÞ’ýn giriþ kapýsýna “Ýþimize, Ekmeðimize, Geleceðimize, Sahip Çýkýyoruz” yazýlý pankartlar astý Osman ERGÜN DÝYARBAKIR - Ýþ güvenliði, iþten çýkarýlmalar ve maaþlarýnýn zamanýnda ödenmediði için daha önce iþ yavaþlatma eylemi yapan Dicle Elektrik Daðýtým A.Þ'ye (DEDAÞ) baðlý Arýza Onarým Bakým Bölümü'nde çalýþan 130 iþçi iþ býrakma eylemi baþlattý. Enerji-Sen sendikasý öncülüðünde yapýlan ve "Ýþimize, Ekmeðimize, Geleceðimize, Sahip Çýkýyoruz" yazýlý pankartlarýn taþýndýðý eylemde, basýn açýklamasý yapýldý.

“Sistem ölümü dayatýyor” Ýþçiler adýna açýklamalarda bulunan Adem Demiral, yetkililerden çalýþanlarýn sorunlarýna çözüm bulmalarýný istedi. Taþeron sisteminin enerji gibi çok tehlikeli bir iþkolunda iþçilere güvencesizliði, yoksulluðu ve ölümü dayattýðýný belirten Demiral, "DEDAÞ Diyarbakýr Ýl Müdürlüðü bünyesinde çalýþan arýza onarým bakým iþçileri olarak bugün buraya sesimizi duyurmaya geldik. Yýllardýr DEDAÞ Diyarbakýr'ýn kendi asýl iþi olan arýza onarým bakým iþi hukuksuz bir þekilde taþeronlar üzerinden yürütülmekte ve bizler taþeron firmalarda çalýþmaktayýz. Taþeron sistemi enerji gibi çok tehlikeli bir iþkolunda bizlere güvencesizliði, yoksulluðu ve ölümü dayatmakta-

DÝYARBAKIR Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Denetimli Serbestlik Müdürlüðü'nce Kent Orman isimli mesire alanýnda, Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz, HSYK müfettiþleri, Emniyet Müdürü Dr. Halis Böðürcü ve denetimli serbestlik kapsamýnda bulunan 70 hükümlünün katýlýmýyla fidan dikme töreni düzenlendi. Törende bir açýklama yapan Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, kentte son dönemlerde yapýlan sosyal etkinliklere dikkat çekerek, Diyarbakýr'ýn artýk farklý konularý konuþtuðunu söyledi. Geçtiðimiz hafta Kütüphane Haftasý ve tiyatro festivalinin düzen-

dýr" dedi.

“Köle gibi çalýþýyoruz” Hakkýný aramak isteyen arkadaþlarýnýn her defasýnda iþten çýkarýlmak ile tehdit edildiðini ileri süren Demiral, "2 yýlda bir tekrarlanan ihaleler sonucunda, her defasýnda iþten çýkarýlmakla tehdit ediliyoruz. Bize her defasýnda hukuksuz sözleþmelere imza attýrýlýyor. Her defasýnda senetler ve ibranameler imzalatýlýyor.Her defasýnda giden þirketler de, yeni gelen þirketlerde yýllýk izin hakkýmýzý, fazla mesai ve bayram ücretlerimizi iç etmenin hesabýný yapýyor. Köle gibi çalýþtýðýmýz iþimizde tehdit edilerek yýllardýr zamsýz, fazla mesai ücreti almadan, bayram mesaisi ücreti almadan, yol yemek parasý almadan çalýþmaktayýz" diye konuþtu.

‘Sesimizi yükseltiyoruz’ Eylemleri sýrasýnda sendika yöneticilerinin gözaltýna alýndýðýný belirten Demiral, "Bugün direniþimizin 4. günü. Geçtiðimiz 3 gün içerisinde iþveren ve polis tarafýn-

da defalarca tehdit edildik. Sendika yöneticilerimiz gözaltýna alýndý. Ýþyerimize giriþ çýkýþýmýz engellendi. Canýmýz pahasýna ve 3 kuruþa çalýþtýðýmýz iþimizi, taleplerimiz kabul edilene kadar durduruyoruz. Bugün sesimizi yükseltiyor ve taleplerimizi yineliyoruz" þeklinde konuþtu. Son olarak, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði tedbirleri alýnmasýný ve kiþisel koruyucu donanýmlar tedarik edilmesini isteyen Demiral, "Ýþten çýkarmalar yasaklansýn. Maaþlarýmýza zam yapýlsýn. Maaþlarýmýz zamanýnda yatýrýlsýn. Önceki yýllardan kalan fazla mesai ve bayram mesaisi ücretlerimiz ödensin, bundan sonra da fazla mesai ücretlerimiz iþ kanununa göre ödensin. Ýhale usulüyle çalýþtýrýlmaya son verilsin" þeklinde taleplerini sýraladý.

‘Hiçbir iþ yapmayacaðýz’ Daha sonra konuþan Enerji-Sen Genel Baþkaný Ali Duman, "Biz haklarýmýzý almadan bir dakika bile çalýþmayacaðýz. Bizim haklarýmýz verilmeden, protokol altýna alýnmadan biz buradan hiçbir yere

Cezalarýný fidan dikerek çektiler Diyarbakýr'da Denetimli Serbestlik Yasasý'ndan yararlanan 70 kiþi, aldýklarý aðaç dikme cezasý dolayýsýyla 200 fidaný torakla buluþturdu lendiðini aktaran Vali Kýraç, "Bugün ülkemiz ve dünya için önemli bir faaliyet olan fidan dikim töreninde birlikteyiz. Güzel bir þehrimiz var. Her þeyden güzel eþref-i mahluk güzel insanlarýmýz var. Bu þehrin daha da güzelleþmesi ve insanlarýn daha rahat bir ortamda bulunabilmeleri için bazý þeyler olmazsa olmazdýr. Havadan, sudan, topraktan vazgeçemeyiz. Bütün bunlar insan içindir. Ormanlar artýk bugün dünyanýn

sigortasý noktasýndadýr. Bu bölge ormansýz, kuþsuz olamaz. Ülkemiz erozyonda yýlda 500 milyon ton toprak kaybediyor. Bu kaybý önlemenin tek yolu aðaç dikmektir. Aðaç dikmek ayný zamanda bir ibadettir. 'Kýyametin yarýn kopacaðýný bilseniz bile elinizdeki son fidaný dikin' diye buyuran Hadis-i Þerif var. Kendi adlarýna bugün fidan dikecek 70 arkadaþýmýz, o fidanlar büyüyüp aðaç oluncaya kadar, onlarý sahiplenip

gitmeyeceðiz ve hiçbir iþ yapmayacaðýz" dedi. Taleplerinin kabulü noktasýnda yetkililere müzakere çaðrýsýnda bulunan Duman "Daha dün sendika çalýþanlarýný gözaltýna almaya çalýþan ve sözlerinin ne kadar yalan olduðunu ve samimiyetsiz olduðunu bu þekilde ispatlayan müdürlere buradan sesleniyoruz. Biz size bir el uzatýyoruz. Gelin bu eylemden sonra oturup bu sorunu çözüp ve talepleri konuþalým. Sabah yazýlý olarak verdiðimiz 5 tane talebi gelin oturup bu sorunlarý konuþup çözelim. Eðer bu sorunu çözmeyecekseniz bizlerde eyleme devam edeceðiz" diye konuþtu.

‘Hakkýmýzý alana kadar…’ 4 yýldýr Arýza Onarým Bakým Bölümü'nde çalýþtýðýný belirten Muhammed Kýlýç isimli emekçi de, daha önceleri ufak tefek eylemler yaptýklarýný ancak bir sonuç alamadýklarýný söyledi. Buna paralel olarak bugün geniþ çaplý bir iþ býrakma eylemi baþlattýklarýný belirten Kýlýç, haklarýný alýncaya kadar eylemlerini sürdürmekte kararlý olduklarýný kaydetti.

büyüttükleri taktirde dünyanýn güzelleþmesine katký vermiþ olacaklar" dedi. Fidan dikim töreninde konuþan Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz, iki ay önce Diyarbakýr'da göreve baþladýðýný hatýrlatarak, yapýlan etkinliklerin kentin önemli yerlerini tanýma fýrsatýný elde ettiðini ifade etti. Solmaz, bugün huzurlu ve rahat olduklarýný dile getiren Baþsavcý Solmaz, "Diyarbakýr olarak böylesi güzel etkinliklerle, kenti güzel gösterilmesi adýna emeði geçen herkese teþekkürlerimi iletiyorum" dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan 70 yükümlü ve protokol üyelerinin katýlýmýyla 200 fidan dikildi. (ÝHA)


8 Nisan 2014 Salý

9

YAÞAM

Bu meclisi çocuklar yönetiyor! Çocuklarýn taleplerini yerine getirmek amacýyla kurulan Amed Çocuk Meclisi, kurduðu 10 komisyon ile bir demokrasi örneði sunuyor. Amed Çocuk Meclisi Eþ Baþkaný Evin Kurþun (14), yaþýtlarýnýn kendilerini ifade etmeleri amacýyla kurduklarý meclis ile taleplerini dillendireceklerini belirterek, “Diyarbakýr’da çevre, ulaþým ve çocuk sorunlarýný gidermek ve öz savunmalarýný saðlamalarýný istiyoruz” dedi Ýsmail ESKÝN / DÝHA DÝYARBAKIR - Bölgede bir ilk olma özelliðini beraberinde getiren Amed Çocuk Meclisi, 15 Mart'tan bu yana çalýþmalarýna "Çocuk Meclisinden Öz Yönetimle Özgür Yaþama" sloganý ile aktif olarak baþladý. Diyarbakýr'da bulunan Sümer Park Yaþam Alaný'nda çalýþmalarýna baþlayan Meclis, geniþ bir demokrasi anlayýþý ile devletin belediye meclisi veya devletin klasik Meclis anlayýþýndan oldukça uzak duruyor. Çocuklarýn bilinçli bir þekilde yaþam içinde yer alarak özgüvenlerinin geliþtirildiði Çocuk Meclisi, doðrudan sokak, mahalle, semt ve kentten gelen firikler ile bir araya gelerek, çözüm arayýþlarýnda bir irade olmayý hedefliyor. Eþ baþkanlýk sistemi ile yürütülen meclis çalýþmalarýnda çocuklarýn görev alanlarý belirlenerek gündem maddeleri belirleniyor. Her hafta bir araya gelen ve kent gündemi aðýrlýklý olmak üzere çocuklarýn sorunlarý hakkýnda bilgi paylaþýmýnýn saðlandýðý mecliste devletin katlettiði çocuklar ise unutulmuyor. Son olarak Ýstanbul'da polis tarafýndan katledilen Berkin Elvan ve yine bölgede katledilen çocuklarýn resimlerinin asýlý olduðu meclis toplantý salonunda bir araya gelen meclis üyeleri, toplantýlarýnda devlet tarafýn-

dan katledilen çocuklarýn yoklamasýný alarak baþlýyor. Meclis'in çalýþma sisteminde ise sorunlar üzerinde yapýlan tartýþmalar sonrasý yapýlan çözüm önerileri, kurulan 10 meclis alt komisyonu tarafýndan hayata geçiriliyor. Meclis bünyesinde bulunan komisyonlarda dikkat çeken Anadil, Doða ve Ekoloji, Spor, Kültür ve Sanat, Basýn yayýn, Eðitim, Engelli yaþam, Ulaþým trafik ve park, Barýþ ve kardeþlik ile Çocuk haklarý komisyonlarý bulunuyor. Meclis kapýlarýný ilk kez DÝHA'ya açan Amed Çocuk Meclisi, 'Hernepeþ' marþý ile haftalýk meclis çalýþmalarýna baþladý.

Yakýnda sandýða gidecekler! Eþ baþkanlardan Evin Kurþun, (14) çocuk meclisini kurmalarýndaki amacýn özellikle Diyarbakýr'da yaþayan çocuklarýn taleplerini dile getirerek, kendilerini ifade etmelerine olanak saðlamak olduðunu söyledi. Çocuklarýn kendilerini ifade etmekte zorlandýklarýný kaydeden Kurþun, "Biz belediyeden taleplerimizi söylemiþtik. Taleplerimiz üç tane idi, birincisi çocuk meclisi olarak Sümer Park ortak yaþam alanýnda bir uzay simülasyonu istiyorduk. Ýkinci talebimiz engelliler için üst geçitti ve Hevsel bahçelerindeki direniþin büyütülmesini istiyorduk" þeklinde sýraladý. Yerel seçimler öncesi yapýlan

Zarok Amed programýnda Büyükþehir Belediye Eþ Baþkanlarý Kýþanak ve Anlý'ya taleplerini ilettiklerini ifade eden Kurþun, "Onlardan bu taleplerimiz ile ilgili söz aldýk" dedi. Meclisin 25 - 30 çocuk ile baþladýðýný ancak, þu anda, sayýlarýnýn 45 kiþiye ulaþtýðýný belirten Kurþun, "Bu sene sayýmýzý artýrarak 300'e dayanmasýný istiyoruz. Sayýmýz 300'ü aþarsa biz sandýða gideceðiz" þeklinde konuþtu.

Ýlk hedef çevre sorunu Meclis olarak belirlenen sayýya ulaþtýklarýnda yapacaklarý seçim ile yeniden eþ baþkan seçeceklerini söyleyen Kurþun, "Burada arkadaþlarýmýz kendi eþ baþkanlarýný seçecekler. Daha sonra tüzüðümüzde eþ baþkanlýk sistemini kaldýrýp 'Sözcü' veya 'Yürütme' sistemi ile meclis çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" diye konuþtu. Meclisin þu anda ilk hedefine de deðinen Kurþun, "Ýlerdeki hedefimiz öncelikle Sümer Park ortak yaþam alanýndan baþlayarak Diyarbakýr'da çevre sorunlarýný gidermek, ulaþým sorunlarýný gidermek. Bunlar ile ilgili çalýþmalarýmýz olacak. Gezi çalýþmalarýmýz olacak. Bu geziler ile bir araya geleceðiz" diye ifade etti.

‘Kürtçenin önünü açmak istiyoruz’ Çocuk Meclis'inin bir diðer Eþ Baþkaný Arjen Altun, mec-

liste bir araya geldikleri süreçte Kürtçe üzerinde yoðun bir þekilde çalýþmak olduðunu söyledi. Kürtçenin yaþam içinde konuþulmasý önündeki engelleri kaldýrmak istediklerinin altýný çizen Altun, "Kürtçe konuþmanýn önünü açmak istiyoruz. Meclisimizde tüm çocuklarýn Kürtçe konuþmasýný saðlayacaðýz. Kürtçe bilmemek bizim en büyük problemimiz olarak karþýmýza çýkýyor" þeklinde konuþtu. Devlet tarafýndan katledilen çocuklarýn anýlarýna bu meclis ile sahip çýktýklarýný söyleyen Altun, "Berkin Elvan, Ceylan Önkol, Enes Ata ve daha birçok katledilen çocuklarýn anýlarýna sahip çýkýyoruz ve onlarý unutmuyoruz" diye konuþtu.

‘Çocuklarýn projelerini uygulamasý saðlanýyor’ Çocuk meclisinin oluþum sürecinde bulunan Sümer Park Yaþam Alaný Eðitim Gönüllüsü Erdal Tekdemir ise, mecliste bulunan çocuklarýn kendi fikirlerini üretmeleri ve tartýþmalarý için büyük bir adým olduðunu belirterek, "Çocuk meclisi, çocuklarýn projelerini uygulayabilecekleri bir çalýþma sahasýdýr. Sümer Park yaþam alanýnda çocuklarýn sokakta gördüðü veya yaþadýðý uyuþturucu madde baðýmlýlýðý, devletin þiddetine karþý çocuklarýn öz yönetimi ile öz savunmalarýný saðlýyorlar" diye konuþtu.


10

HABER

8 Nisan 2014 Salý

‘Tarih olduðu gibi aktarýlmalý’ DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Genç Yaklaþým Kulübü, tarafýndan düzenlenen "Yakýn Tarihin Parametreleri" konulu panel, yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Panele, Gazeteci Yazar M. Latif Salihoðlu ile Dicle Üniversitesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Bedrettin Kolaç konuþmacý olarak katýldý.

‘Darbe nasýl demokratik olabiliyor’ Ýlkokuldan beri öðretilen tarihin resmi tarih olduðunu söyleyen Bedrettin Kolaç, "Fakat arka planda gayri resmi olan bir baþka tarih daha var. Gayri resmi tarihin iyice irdelenmesi gerekir. Yaþadýðýmýz bu günleri yaþadýðýmýz dünyayý yakalarsak yaþadýklarýmýzýn öncesini

Dicle Üniversitesi'nde "Yakýn Tarihin Parametreleri" konulu panel gerçekleþtirildi. Panelde konuþan Yazar M. Latif Salihoðlu, tarihi hiçbir baský altýnda kalmadan anlatmak gerektiðini belirterek, "Tarih ne ise onu olduðu gibi aktarmak gerekir" dedi öðrenme ihtiyacý duyarýz. Yani bugünü sosyal kültürel ekonomik olarak yakalayacaðýz. Bunu yaptýðýmýzda geçmiþi öðrenmek bir ihti-

yaç haline geliyor. 1961 Anayasasý en demokratik anayasa olarak biliniyor. Askeri bir darbe nasýl demokratik olabiliyor" dedi.

‘Neyse o aktarýlmalý’ Yazar M. Latif Salihoðlu ise, tarihi hiçbir baský altýnda kalmadan anlatmak gerektiðini vurgulayarak, "Ta-

rih ne ise onu olduðu gibi aktarmak gerekir" diye konuþtu. Yapýlan inkýlaplarýn hiçbir bilimsel altyapýsýnýn olmadýðýný söyleyen Salihoðlu, "Bilimsel bir alt yapýsý var mý? Þapka Ýnkýlâbý çýkartýyorsun. Kýyafet Ýnkýlâbý yapýyorsun. Zorla yaptýrýyorsun. Dünyada böyle köklü deðiþikler arkadaþlar referandumla yapýlmýþtýr. Hani ifade ediyorlar ya Avrupa'dan her þeyi alýyoruz. Peki, Avrupa'nýn hangi ülkesinden böyle köklü deðiþikler referanduma gidilmeden yapýlmýþtýr. Bu inkýlaplarla yüzümüzü tamamen batýya çevirdik" þeklinde konuþtu. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan konuþmacýlar, dinleyicilerin sorularýný cevapladý. (Haber Merkezi)

Alçak Uçuþ sergisi Amed Sanat Galerisi’nde

Adliye önünde silahlý kavga: 3 yaralý DÝYARBAKIR Adliyesi önünde iki grup arasýnda çýkan silahlý kavgada, 3 kiþi yaralandý. Çok sayýda kiþinin karýþtýðý kavgada ayrýca sopa ve taþlarýn isabetiyle yaralananlar oldu. Olay yerine gelen çok sayýda polis, kavgaya karýþanlarý güçlükle yatýþtýrdý. Polis, kavgaya karýþanlarý gözaltýna alýrken, olay yerine çaðýrýlan ambulanslar yaralýlarý Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi'ne götürdü. Kavganýn nedeni öðrenilemezken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Murat Gökü'ün video, dijital baský ve yerleþtirmeden oluþan ilk kiþisel sergisi Firîna Bi Nizmî, Alçak Uçuþ, LowApproach) sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Açýlýþta konuþan Amed Sanat Galerisi Koordinatörü Barýþ Seyitvan, galeride gerçekleþen her serginin kendilerini heyecanlandýrdýðýný ancak kentteki sanatçýlarýn sergilerinin olmasý bu heyecan ve coþkuyu arttýrdýðýný söyledi. Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Baþkanlýðý bünyesindeki çalýþmalarý anlatan Seyitvan, serginin açýlmasýnda emeði ve katkýlarý olan Kültür ve Turizm Müdürü Cevahir Sadak'a teþekkür etti. Sanatçý Murat Gök, 2000 yýlýndan beri Diyarbakýr'da sanatla ilgilendi-

ðini belirterek, "Alçak Uçuþ" sergisinin genel anlamda kendi sanatsal geliþimi ve sanat pratiðinde çok özel bir anlamý olduðunu söyleyerek, " Benim için sanatta belli bir seviyede ilerlemek ve belli bir mesafede olmak anlamýna geliyor" dedi. Gök, serginin toplumsal anlamýný ise sanatseverlerin yorumuna býraktýðýný ifade etti. Sergiyi salonda yankýlanan rahatsýz edici uçak sesinin fonuyla dolaþtýran sanatçý Gök, kentte alçaktan uçan jetlerin seslerinin insanlarýn ruhsal durumuna etkisini çýkýþ noktasý olarak belirleyip, buradan hareketle yola çýkmýþ. Gök çalýþmalarýnda yabancýlaþma ve sistemin insan ve toplum üzerindeki baskýsýný iþlemiþ.

Bireyin özgürlük arayýþý Sergi; ismini sanatçýnýn 2009 yýlýnda yapmýþ olduðu "LowApproach" isimli bir video çalýþmasýndan almakta. Sergi genel olarak sistem/ler haline gelmiþ olan baskýcý toplumsal kurumlar arasýnda sýkýþmýþ olan bireyin, pragmatist bir tavýrla kendine daha özgü(r) bir yaþam alaný yaratabilmek için, bu sistem/lerde meydana getirdiði yapýsal ve iþlevsel dönüþümleri (ki bunlar birey için yeni bir habitatken sistemler açýsýndan tahribattýr) ele almýþ. Sergi, 21 Nisan'a kadar Amed Sanat Galerisi'nde açýk olacak. (Haber Merkezi)

Beton mikseri servis otobüsüne çarptý: 10 yaralý DÝYARBAKIR'da iþçileri taþýyan servis otobüsüne beton mikserinin çarpmasý sonucu, 10 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, Diyarbakýr- Elazýð karayolu 10. kilometresi DSÝ. 10. Bölge Müdürlüðü önündeki kavþakta meydana geldi. DSÝ. 10 Bölge Müdürlüðü personelini taþýyan 21 S 0365 plakalý servis otobüsü, müdürlüðün çýkýþ kapýsýndan ana caddeye çýktýðý esnada Elazýð istikametinden gelen 21 KA 424 plakalý beton mikseri ile çarpýþtý. Çarpmanýn etkisi ile devrilen servisin içinde bulunan 10 kiþi çeþitli yerlerinden yaralandý. Yaþanan kaza sonrasýnda olay yerine çok sayýda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken yaralýlar ambulanslarla Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Olay yerine inceleme yapan polis ekipleri, beton mikseri þoförünü gözaltýna aldý. Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)


8 Nisan 2014 Salý

YAÞAM

11

196 bin cocuk asýlanacak Dünya Saðlýk Örgütü ve Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkanlýðýnca yürütülen ve 196 bin 256 çocuðun hedeflendiði “Çocuk Felci Aþýlama Kampanyasý” baþladý.Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Özkan, “Komþu ülkelerde vaka olmasý nedeniyle aþýlama kampanyasýna baþladýk. Suriye’de vaka olduðu için birkaç ay önce 11 ilimizde yaptýk. Þimdi Irak’ta vaka çýktýðý için Irak’a komþu 6 ilimizi daha aþý kapsamýna aldýk” dedi

DÝYARBAKIR - Dünya Saðlýk Örgütü ve Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkanlýðýnca yürütülen "Çocuk Felci Destek Aþýlama Kampanyasý" kapsamýnda Diyarbakýr'da 196 bin 256 çocuða aþý yapýlacak. Diyarbakýr baþta olmak üzere, Van, Siirt, Mersin, Hakkari ve Batman'da 7-13 Nisan tarihlerinde baþlatýlan kampanya kapsamýnda, 0 ile 59 aylýk tüm çocuklarýn aþýlanmasý hedefleniyor. "Ýki damla aþý, dökülmesin gözyaþý" sloganýyla yürütülen kampanyayla ilgili açýklama yapan Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Seçil Özkan, Diyarbakýr'da "Çocuk Felci Aþýlama" kampanyasýný baþlattýklarýný söyledi. Prof. Dr. Özkan, çocuk felci vakasýnýn en son Türkiye'de 1998 yýlýnda görüldüðünü ifade ederek, komþu ülkelerde vaka olmasý halinde yakýn illerde bu tür aþýlama yapýlmasýný Dünya Saðlýk Örgütü ve Bilim Komisyonu'nun öngördüðünü kaydeden Prof. Dr. Özkan, þöyle konuþtu: "Komþu ülkelerde vaka olmasý nedeniyle aþýlama kampanyasýna baþladýk. Suriye'de vaka olduðu için birkaç ay önce 11 ilimizde yaptýk. Þimdi Irak'ta vaka çýktýðý için Irak'a komþu 6 ilimizi daha aþý kapsamýna aldýk. Bu illerden biri de Diyarbakýr. Bu, çocuklarýmýzý korumak için hiçbir zararý olmayan bir uygulama. Bu kapsamda sýnýrdan geçiþte bütün çocuklarýmýzý aþýlýyoruz. Þanlýurfa ve Mardin'deki tüm çadýr kamplarý gezdim. Aþýlama konusunda bir sýkýntý yok. Esas olay Suriye ve Irak'ta vaka olmasý. Dolayýsýyla bizim de yakýn illerimizde aþýlama yapmamýz gerekiyor. Önlem olarak bir ay arayla iki tur aþý yapacaðýz." Prof. Dr. Özkan, kampanya ile 5 yaþ altý bütün çocuklarýn aþýlanacaðýný anlatarak, "Diyarbakýr'da 196 bin 256 çocuða ulaþýlmasý hedefleniyor. Bu aþýnýn hiçbir zararý yok. Uygulamasý da çok kolay. Çocuklarýmýzýn saðlýðý için, 'Ýki damla aþý, akmasýn gözyaþý' diyoruz" diye konuþtu. (AA)

GENEL KURUL ÝLANI SARMAÞIK-Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkýnma Derneði Yönetim Kurulu, Derneðin Olaðan 5.Genel Kurulunun "28 Nisan 2014 tarihinde Cegerxwin Kültür Merkezi Salonu -Diyarbakýr" adresinde saat 17.30'da aþaðýda belirtilen gündemle toplanmasýna, Çoðunluk saðlanmamasý halinde Genel Kurulun 29 Nisan 2014 tarihinde ve ayný gündemle, ayný adreste ve saatte tekrar toplanmasýna karar vermiþtir. Ýlgililere Ýlanen Duyurulur. SARMAÞIK Derneði Yönetim Kurulu GÜNDEM : 1. Açýlýþ 2. Divan Oluþumu 3. Dernek Genel Baþkanýnýn Konuþmasý 4. Konuklarýn Konuþmasý 5. Çalýþma Raporunun Aktarýmý ve Ýbrasý 6. Mali Raporun Aktarýmý ve Ýbrasý 7. Dilek ve Temenniler 8. Seçimler 9. Kapanýþ Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr


12

HABER

8 Nisan 2014 Salý

Tüyler ürperten detay re, Savcý, Askeri Alkan'ý evinde saklayan dayýsý Mehmet Arslan için ise 'Suçluyu kayýrma' suçundan 5 yýla kadar hapis cezasý istedi.

Cesedi itfaiye ve polis ekipleri buldu

Diyarbakýr’da, geçen Kasým ayýnda öldürülerek, cesedi aracýn içinde yakýlan Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Sicil Müdürü 30 yaþýndaki Mehmet Nurettin Gülsüm’ü öldürdüðü iddiasýyla tutuklu olarak yargýlanmasýna baþlanan Askeri Alkan’ýn, cinayet ardýndan cesedi yaktýðý ve daha sonra saç yanýðýný gizlemek için berbere gidip týraþ olduðunu öne sürüldü

Ýl Taþkýn Kurulu Koordinasyon toplantýsý yapýldý DÝYARBAKIR - Devlet Su Ýþleri (DSÝ) 10. Bölge Müdürlüðü tarafýndan 2014 yýlý il taþkýn koordinasyon toplantýsý yapýldý. Diyarbakýr ili sýnýrlarý içinde bulunan taþkýn kontrol tesislerine ait iþletme tebliði gereðince 2014 yýlý toplantýsýnýn gerçekleþtiði Ýl taþkýn koruma toplantýsýna Diyarbakýr Vali Yardýmcýsý Zafer Engin baþkanlýk yaptý. Vali Yardýmcýsý Zafer Engin baþkanlýðýnda gerçekleþen toplantýya DSÝ 10. Bölge Müdür Yardýmcýsý M. Fýrat Tutsi, Ýþletme ve Bakým Þube Müdürü M. Yaþar Ceylan, ilçe kaymakamlarý, ilçe belediye baþkanlarý, kamu kurum ve kuruluþ temsilcileri katýldý. Toplantýda DSÝ 10. Bölge Müdürlüðü'nden Ýþletme ve Bakým Þube Müdürü M. Yaþar Ceylan tarafýndan yaþanan taþkýnlarýn sebepleri ve alýnmasý gereken önlemler ile ilgili olarak sunum yapýldý. Toplantýda Diyarbakýr ili sýnýrlarý içerisinde sel baskýnlarýnýn can ve mal kaybýna neden olmamasýna, mevcut taþkýn kontrol tesislerinin amacýna uygun olarak iþletilmesine, akarsu yataklarýnýn korunmasýna ve mevcut taþkýn tesislerinin menfez ve köprülerinin gözden geçirilerek yetersiz kapasitede olanlarýn yeniden projelendirilmesine karar verildi. Ayrýca inþaatlarýn bir an önce baþlatýlmasý için kurumlarýn ve belediyelerin programlarýný buna göre oluþturulmasýna yönelik kararlar alýndý. Bunun yaný sýra toplantýda, akarsu ve kuru dere yataklarýnda kum, çakýl ve benzeri maddelerin alýnmasý ve iþletilmesi faaliyetlerinin yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapýlmasý kararý alýndý. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Geçen 26 Kasým'da otomobilinin içinde yakýlarak öldürülmüþ halde bulunan Mehmet Nurettin Gülsüm'ün öldürülmesi ile ilgili soruþturmayý sürdüren Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý iddianameyi tamamlayarak mahkemeye sundu. Diyarbakýr 1'inci Aðýr Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede öldürülen Nurettin Gülsüm'ün arkadaþý þüpheli Askeri Alkan hakkýnda 'Tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Mala zarar verme' suçlarýndan aðýrlaþtýrýlmýþ ömür boyu ve 6 yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlmasý istendi. DHA'dan Felat Bozarslan'ýn haberine gö-

Ýddianamede cinayet tarihinde Askeri Alkan'ýn, Mehmet Nurettin Gülsüm ile bir süre görüþtüðü, saat 19.00 sýralarýnda belirtilen aracýn merkez Sur Ýlçesi'nde tamamen yandýðý belirtildi. Ýhbar üzerine sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerinin aracýn arka kýsmýnda ceset bulduðu belirtilen iddianamede, DNA testi ile kömürleþmiþ cesedin Nurettin Gülsüm'e ait olduðunun saptandýðý ifade edildi. Ýddianamede, ayný saat diliminde Sur Ýlçesi yakýnlarýndaki Çayönü Mevkii'nde kan lekeleri ve beyin dokularý bulunduðu, otopsi iþleminde cesedin baþýnda kemik kýrýklarý tespit edildiði vurgulandý. Yol kenarýndaki kan izlerinin öldürülen Nurettin Gülsüm'den alýnan kan örnekleri ile uyumlu olduðunu belirten Savcý, maktülün silahla baþýndan vurularak öldürüldüðünü ve baþka bir yere götürülerek araçla birlikte yakýldýðýnýn tespit edildiðini bildirdi. Ýddianamede, Mehmet Nurettin Gülsüm'ün vurulduðu yer ile aracýn yakýldýðý yer arasýndaki tüm benzin istasyonlarýnýn güvenlik kameralarýnýn incelendiði, þüphelinin 2 litre benzin alýp yolun karþý tarafýna býraktýðý araca gittiði kaydedildi. Askeri Alkan'ýn olaydan bir gün sonra dayýsý olan diðer þüpheli M.A.'nýn evinde yakalandýðý belirtildi.

Muhtardan ilk icraat DÝYARBAKIR'ýn Kulp ilçesi Aðaçkorur Mahalle muhtarlýðýna seçildikten ve mazbatasýný aldýktan sonra hýzla çalýþmalara baþlayan yeni muhtar Eren Yakut, mahallesinin daðlýk bir araziye sahip olmasý nedeniyle yol ve suyun saðlýklý gelmesi için ilgili kurumlara müracaatýný yaptý. Kulp'ta sevilen isimlerinden olan Eren Yakut, Aðaçkorur Mahallesi'nde 245 seçmenin 151'inin oyunu alarak muhtarlýða seçildikten sonra çalýþmalara baþladý. Seçim sürecinde vaat ettiði projeleriyle dikkat çeken Yakut, ilk iþ olarak mahalle sýnýrlarý içerisinde bulunan bozuk yollar ve bazý yerleþim yerlerine ulaþým saðlanamamasý nedeniyle yaþanan sýkýntýlarý çözmek,

‘Ben öldürmedim’ Þüpheli Askeri Alkan iddianamedeki ifadesinde, Nurettin Gülsüm ile arkadaþ olduklarýný belirterek, þöyle dedi: "Ýþ çýkýþý maktülün arabasý ile evime giderken birisinden alacaðý olduðunu söyleyerek birlikte gitmemizi söyledi. Dicle Nehri kenarýna gittik. Orada tanýmadýðým kiþiler bizi durdurup Nurettin'i baþka arabaya götürdü. 2 kiþi üzerime benzin dökerek yakmaya çalýþtý. Dicle Nehri'ne atlayýp yüzerek karþý kýyýya gittim. Ben öldürmedim. Ben bu olayýn maðduruyum." Ýddianamede, Askeri Alkan'ýn arasýnda alacak anlaþmazlýðý bulunan Mehmet Nurettin Gülsüm'ü ele geçirilemeyen av tüfeði ile yakýn mesafeden baþýna ateþ ederek öldürdüðü, cesedi arka koltuðuna yerleþtirdikten sonra aracý ateþe verdiði, bu sýrada yüz ve ellerinin hafif yandýðý, saçýndaki yanýklarý gizlemek için berbere giderek týraþ olduðu yer aldý. Askeri Alkan ve Mehmet Arslan'ýn yargýlanmasýna Diyarbakýr 1'inci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde baþlandý. Tutuklu sanýk Askeri Alkan, davanýn ilk duruþmasýna Siirt Cezaevi'nden SEGBÝS sistemi ile katýlýrken, tutuksuz sanýk Mehmet Arslan katýlmadý. Öldürülen Nurettin Gülsüm'ün eþi Berin Gülsüm'ün duruþmada gözyaþlarýný tutamadý. Duruþmada ifade veren akaryakýt istasyonu istasyonu çalýþaný Ýbrahim Halil Demircan, sanýðýn pet þiþe ile gelerek benzin aldýðýný anlattý. Dava, ertelendi. ayrýca su sorununu çözmek için gerekli yerlere baþvuru yaptý. Mahalle yollarýnýn uzun bir süredir bakýmsýz olduðunu söyleyen Eren, "Öncelikle beni muhtar olarak layýk gören tüm Aðaçkorur halkýna teþekkür ediyorum. Bilindiði üzere mahallemiz ilçeden bir hayli uzaklýkta ve daðlýk bir araziye sahiptir. Bu vesileyle bizim mahallenin yollarý sürekli bozulmaktadýr. Yollarýn bozuk olmasý sebebiyle de çoðu zaman ulaþým saðlanmamaktadýr. Ayný þekilde ciddi anlamda su sorunu yaþamaktayýz. Öncelikli olan bu iki sorunun çözülmesi için ilgili kurumlara müracaat ederek yol ve su sorunlarýmýzýn çözülmesi ile ilgili çalýþmalarýmýzý baþlattýk. Hedefimiz bu beþ yýllýk süre içerisinde mahallemize iyi bir hizmet sunmaktýr" dedi. (ÝHA)


$ €

DOLAR: 2,1215 EURO: 2,9141 ALTIN: 88,59 BÝST: 72.498

ekonomi

13 8 Nisan 2014 Salý

14 ürün hakkýnda toplatma kararý Toplatma kararý verilen ürünler þöyle:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, oda ýsýtýcýsý ve yangýn söndürme cihazlarýnýn da aralarýnda bulunduðu güvensizliði tespit edilen 14 ürün hakkýnda toplatma kararý verdi DÝYARBAKIR - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, oda ýsýtýcýsý ve yangýn söndürme cihazlarýnýn da aralarýnda bulunduðu güvensizliði tespit edilen 14 ürün hakkýnda toplatma kararý verdi. Bakanlýðýn internet sitesinde yer alan duyuruya göre, haklarýnda piyasaya arz yasaðý, toplatma ve bertaraf kararý verilen ürünler arasýnda, oda ýsýtýcýsý, gaz alarm cihazý, ani su ýsýtýcýsý, yangýn söndürme cihazlarý bulunuyor. Duyuruda ayrýca, güvensizlik nedeni ile alýnan toplatma kararlarýnýn, mevzuat ile belirlenen süreçlerin tamamlanmasýna müteakip duyurulmasýna devam edileceði ve toplatmaya konu ürünlerden ellerinde bulunanlarýn, ürünün üreticisine baþvurmasý gerektiði ifade edildi. (AA)

ÜRETÝCÝNÝN UNVANI

MARKA/MODEL

Ufo Iþýkla Isýtma Sistemleri San. ve Tic. Ltd.Þti

UFO Marka-S/23 Model 220-230V, 50-60 Hz, IPX0, 2300-2500 W Iþýmalý Oda Isýtýcýsý

Asel Madeni Eþya Sanayi Ticaret A.Þ.

Aselhot marka AH-8020 model 220-240V, 2000W Ýnfrared (Iþýmalý) Oda Isýtýcýsý

Gülpa Yangýn Söndürme Cihazlarý San. Paz. Tic. Ltd. Þti.

GÜLPA marka 6 Kg Yangýn Söndürme Cihazý

Akkar Yangýn Söndürme Bilgisayar Otomasyon Sistemleri Ýnþaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Þti.

Akkar marka 6 Kg ABC KKT içeren Yangýn Söndürme Cihazý

ÖzRadikal Yangýn Söndürme Cihazlarý Ltd. Þti.

ÖzRadikal marka 6 Kg ABC KKT içeren Yangýn Söndürme Cihazý

Güney Yan. Sön. Yangýn Söndürme Cihazlarý Hýrdavat Elektrik Malz. San. Tic. Paz. Ltd. Þti.

Güney marka 2 Kg ABC KKT içeren Yangýn Söndürme Cihazý

Tek-Sön Yangýn Söndürme Sanayi-YaþarTrabzon

Teksön marka 6 kg'lýk Yangýn Söndürme Cihazý

Yan-San Yangýn Söndürme Sanayi Metin Çaðlayan

YAN-SAN marka 6 kg'lýk yangýn söndürme cihazlarý

Ekoplast Mühendislik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Þti.

Ýnci marka EKO-ES-2010 model 7000 W ani su ýsýtýcýsý

ABC Elektronik San. Tic. Ltd. Þti.

Ýkon marka GD 401 model Gaz Alarm Cihazý

Güner Elektroplastik San. Tic. Ltd. Þti.

Sinan GÜNER marka GR 5023 model 7000W ani su ýsýtýcýsý

Batum Plastik San. ve Tic. Ltd. Þti.

Termoking marka BT-605 Plus model 6700W ani su ýsýtýcýsý

Ünsal Yapý ve Dayanýklý Tüketim Mallarý San. Tic. A.Þ.

Skytech marka ST 99 model 7000W ani su ýsýtýcýsý

Ege-San Elektrikli-Elektriksiz Ev Aletleri San. Tic. Ltd. Þti.

Ege-San Prenses marka BT.M4 model 7300W ani su ýsýtýcýsý

SATILIK ARABA

ÝÞ ÝLANI

SATILIK EV

SAHÝBÝNDEN SATILIK TEMÝZ ARABA

Genetik Taný Merkezi’nde çalýþtýrýlmak üzere Týp Fakültesi mezunu Genetik Doktoru çalýþma arkadaþlarý arýyoruz…

SAHÝBÝNDEN SATILIK EV

Fýat Albea 1.3 Multijet Full 2005 Model 130.000 KM. Dizel 2 Parçada Boya Var Deðiþeni Yok Ýletiþim için

0507 471 84 14

Ýletiþim için Zehra Akýncý 0544 604 61 86

120 m2 3+1 Ön cephe Alay Karþýsý Alipýnar Taziye Evi Bitiþiðinde Pýnar Apt. 4.Kat Müracaat

0536 955 69 64


14

SPOR

8 Nisan 2014 Salý

Ergani’de galibiyet sevinci ‘Mutlu sona ulaþmak istiyoruz’

Kendi evinde Girmeli Belediyespor’u 6-0’lýk farklý bir skorla maðlup eden Erganispor’da, galibiyet sevinci yaþanýrken, Takýmýn Teknik Patronu Süleyman Arpa, farklý sonuçla kazandýklarý maçta sezonun en iyi futbolunu sergilediklerini söyledi DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup takýmlarýndan Erganispor'da, Girmeli Belediyespor'u farklý maðlup etmenin sevinci yaþanýyor. Erganispor Teknik Direktörü Süleyman Arpa, yaptýðý açýklamada, sahalarýnda yaptýklarý ve 6-0 gibi farklý sonuçla kazandýklarý maçta sezo-

nun en iyi futbolunu sergilediklerini söyledi. Arpa, "Evimizde yaptýðýmýz maçta Girmeli Belediyespor'u farklý maðlup ettik. 6-0'lýk sonuç ayný zamanda bu sezon elde ettiðimiz en farklý galibiyet oldu. Bunun yaný sýra Girmeli Belediyespor maçýnda kazandýðýmýz 3 puanla üst üste altýncý

galibiyetimizi almýþ olduk" dedi. Elde edilen baþarýlý sonuçlar ve son haftalarda ortaya konulan futboldan çok memnun olduðunu belirten Arpa, konuþmasýný þöyle tamamladý: "Takýmýmýn ve oyuncularýmýn performansýný çok iyi görüyorum. Gerçekten iyi bir takým olduk. Ama sezonun bitimine iki hata kaldýðý için ligin üst sýralarýný hedefleyemiyoruz. Keþke ligin bitimine 6-7 hafta kalsaydý. O zaman hedef belirleyebilirdik." (AA)

MALATYA - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor futbolcusu Mustafa Þen, ligde 3'te 3 yaptýklarýný hatýrlatarak, iyi gidiþi sürdürüp sezon sonunda mutlu sona ulaþmak istediklerini söyledi. Takýmda üst üste alýnan galibiyetlerin moralleri iyice düzelttiðini ifade eden tecrübeli futbolcu, ligde kalan 5 maçý kazanýp, mutlu sona ulaþmak istediklerini dile getirdi. Þen, Konya Anadolu Selçukluspor karþýsýnda 3 puaný iyi bir mücadeleyle aldýklarýný belirterek, "Konya Anadolu Selçukluspor ile zorlu bir karþýlaþma oynayacaðýmýzý biliyorduk. Karþýlaþmaya iyi baþladýk ve iyi de götürdük. Golü bulunca rakibimiz daha fazla açýlmaya baþladý. Rakibimizin yüklenmesiyle birlikte bizde kontra ataklarla net pozisyonlar yakaladýk. Son dakikada bulduðumuz golle farký 2'ye çýkardýk ve zorlu deplasmandan 3 puanla ayrýldýk" dedi. Ligde her maçýn final niteliðinde olduðunu belirten Þen, "Önümüzde Hatayspor maçý var. Bu maç öncesi iyi bir moral depoladýk. Kendi saha ve seyircimiz önünde bu karþýlaþmayý da kazanýp, yolumuza iyi bir þekilde devam etmek istiyoruz" diye konuþtu. (ÝHA)


8 Nisan 2014 Salý

SPOR

15

Doðrul: Daha iþimiz bitmedi Yýldýzlar Futbol Bölge müsabakalarý Van’da yapýldý VAN'da düzenlenen Okullar arasý Yýldýzlar Futbol Bölge Yarýþmasý'nýn grup eleme maçlarý sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan ortaklaþa düzenlenen yýldýzlar kýz-erkek futbol müsabakalarý sona erdi. Müsabakalara 11 erkek, 6 kýz takýmýndan toplamda 264 sporcu katýldý. Çekiþmeli geçen müsabakalarda yýldýz erkeklerde Þýrnak Silopi Dicle Ortaokulu birinci olurken, Bingöl Anakara Büyükþehir Ortaokulu ikinci, Batman Cengiz Topel Ortaokulu ise üçüncü oldu. Yýldýz kýzlar kategorisinde ise Van Çaldýran Umuttepe Ortaokulu birinciliði alýrken, Hakkari Vali Erdoðan Gürbüz Ortaokulu ikinci, Þýrnak Süleyman Demirel Ortaokulu ise üçüncü oldu. Van'da yapýlan müsabakalarý deðerlendiren Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Aslan Sinir, bu tür organizasyonlarýn ilin spor þehri olmasýnda büyük rol oynadýðýný vurguladý. Sinir, "Bölge müsabakalarý heyecaný Van'da yaþandý. Güzel bir organizasyon oldu. Bu kadar sporcu ve antrenörünü hiçbir aksaklýk yaþamadan aðýrladýk. Bu tür organizasyonlar gelecekte çok daha iyi organizasyonlarý Van'da yapabileceðimizin bir kanýtýdýr. Son dönemlerde buna benzer birçok faaliyetimiz oldu. Tesis sayýlarýmýzýn artmasýnýn da bu organizasyonlarý Van'a kazandýrmak için bir etken oldu. Tesis sayýlarýmýzýn artmasý, buna benzer organizasyonlarý rahatlýkla üstlenebileceðimizi gösterdik. Van'da yapýlan müsabakalarda derece elde edip, yarý finale yükselen takým sporcularýný ve antrenörlerini tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" dedi. (ÝHA)

Hafta sonu Pazarspor’u 1-0 maðlup ederek Play Off yarýþýnda iddialý duruma gelen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor’un Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, “Yapmamýz gereken 5 maç daha var. Beþ maçý sonunda bu konumda olursak hedefimize ulaþmýþ oluruz. Yani daha iþimiz bitmedi” dedi

DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta Play Off hedefi belirleyen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da, Pazarspor maçýnýn galibiyet sevinci yaþanýyor. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kulüp Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, yaptýðý açýklamada, sahalarýnda yaptýklarý ve 1-0 kazandýklarý maçta iyi bir futbol sergilediklerini söyledi. Elde ettikleri 3 puanla Play Off yarýþýnda iddialý duruma geldiklerini belirten Doðrul, þöyle konuþtu: "Çok önemli bir haftayý deðerli bir galibiyetle geride býraktýk. Pazarspor gibi güçlü bir takýmý maðlup ederek hem son haftalardaki çýkýþýmýzý sürdürdük hem de Play Off yarýþýnda istediðimiz konuma geldik. Pazarspor karþýsýnda elde ettiðimiz galibiyet ve rakiplerimizin puan kaybetmesiyle ligin beþinci sýrasýna yükseldik. Bu nedenle haftayý karlý kapatan takýmlar arasýnda yer aldýk." Þuan Play Off'un en güçlü takýmlarý arasýnda yer aldýklarýný belirten Doðrul, konuþmasýný þöyle tamamladý: "Ligi lider tamamlayan takýmýn direkt olarak çýkacaðý PTT 1. Lige, iki takým çýkacak. Ýkinci takým ise Play Off maçlarý sonunda belirlenecek. Play Off maçlarýný da ligi ikinci, üçüncü, dördüncü ve beþinci tamamlayan takýmlar yapacak. Biz þuan beþinci sýradayýz. Yani istediðimiz konumdayýz. Ama daha iþimiz bitmedi. Çünkü yapmamýz gereken 5 maç daha var. Beþ maçý sonunda bu konumda olursak hedefimize ulaþmýþ oluruz. Yani daha iþimiz bitmedi." (AA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

8 NÝSAN 2014 SALI Yýl: 7 - Sayý : 2244 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakır yenigün gazetesi 8 nisan 2014  
Diyarbakır yenigün gazetesi 8 nisan 2014  
Advertisement