Page 1

‘Özel savaþ yöntemi’

Hasta tutuklular için yürüdüler DÝYARBAKIR Devlet Hastanesi'ne yapýlan ve çok sayýda kiþinin katýldýðý yürüyüþle hasta tutuklularýn durumuna dikkat çekilirken, yürüyüþ öncesi Diyarbakýr Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hasta tutuklu Þemsettin Kaygýlý'nin apar topar Diyarbakýr D Tipi Cezaevi'ne götürüldüðü belirtildi. 10’da

8 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

3 “özel harekat”çýya müebbet hapis istemi 9’da

Pikap 64 yaþýndaki kadýna çarptý...

DÝYARBAKIR Merkez Yeniþehir ilçesinde Özkan Peksu'nun kullandýðý 23 TC 608 plakalý pikap, Elazýð Caddesi'nde yolun karþýsýna geçmeye çalýþan 64 yaþýndaki Gazel Karahan'a çarptý. Bu arada olay yerine yakýn güvenlik kameralarý kaza anýný saniye saniye görüntüledi. Güncel 03

www.diyarbakiryenigun.com

Ýki bölge arasýnda ticaret köprüsü kurulacak Ekonomi 13

BDP Eþ Genel Baþkaný ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan adayý Gültan Kýþanak, Abdullah Öcalan'la ilgili görüntüleri "Özel savaþ yöntemi" olarak tanýmladý. Öcalan'la Kürt halký arasýndaki baðý kimsenin sarsamayacaðýna dikkat çeken Kýþanak, "Bunlarýn bu tür böyle teknik kullanýlarak montajlanarak, çarpýtýlarak, manipüle edilerek sunulmasý, servis edilmesi þunu da gösteriyor ki; barýþ sürecine karþý büyük komplolar var. Büyük tuzaklar var" dedi. Politika 6-7

Diyarbakýrlý sporcu Amine'nin büyük baþarý 15’te

Tarihi kalede insan kemikleri 7

’nci Kolordu Komutanlýðý sahasýnda yer alan Orgeneral Galip Deniz Kýþlasý içerisinde ait insan kemikleri bulunmasýnýn ardýndan, DiyarbakýrMardin karayolunda Roma dönemine ait Zerzevan Kalesi kalýntýlarýnda yer alan yedi metre derinliðindeki bir su sarnýcýnda yaklaþýk 25 kiþiye ait olduðu tahmin edilen kemik parçalarý bulunuldu. Cumhuriyet savcýsý gözetiminde toplanan kemiklerin, hangi döneme ait olduðunun tespiti için Adli Týp Kurumu Baþkanlýðýna gönderileceði bildirildi. Haber 08

DEDAÞ’ýn çok dilli çaðrý merkezi açýldý DEDAÞ, abonelik iþlemleri ve benzeri sorunlarýný en kýsa sürede, geri dönüþ saðlayarak çözmek üzere hayata geçirdiði '444 8 086' numaralý 'Alo DEDAÞ Çaðrý Merkezi'nin resmi açýlýþýný dün gerçekleþtirdi. Gündem 05

Ergani’de 26 bin kadýn meslek edindi DÝYARBAKIR'ýn Ergani Ýlçe Kaymakamlýðý'na baðlý Sosyal Destek Programý ve Çok Amaçlý Toplum Merkezi bünyesinde kadýnlara yönelik açýlan meslek edindirme kurslarýnda 26 bin kadýnýn meslek öðrendiði bildirildi. SODES ve ÇATOM Koordinatör Müdürü Ali Kamer Çetin, yürüttükleri projelerle kadýn istihdamý ve kadýn giriþimciliðini arttýrmak istediklerini söyledi. Kadýn 11 C

M

Y

K

Skandal rapora red DÝYARBAKIR'da akrep tipi zýrhlý aracýn ezmesi sonucu yaþamýný yitiren Þahin Öner'in ölümüyle ilgili Adli Týp Kurumu'nun 'polis lehine' hazýrladýðý skandal rapor Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðý'nca kabul edilmedi. Savcýlýk ATK'nin iddia ettiðinin aksine patlayýcý madde kalýntýsýna rastlanmadýðýna dikkat çekti. Gündem 04


2

SAÐLIK YAÞAM

8 Þubat 2014 Cumartesi

Otizmde erken tedavi umudu Bakanlýktan ‘Doðru Tercih Türkiye’ kampanasý

Fransa kaynaklý yapýlan bir araþtýrmaya göre, oksitosin hormonunun otizmde rol oynayan sinir hücrelerindeki klor seviyesiyle baðlantýlý olduðunu belirtildi. Çýkan sonuçlarýn, otizmin anne karnýnda tedavisi açýsýndan önemli bir adým olarak nitelendiriliyor DÝYARBAKIR - Fransýz Ulusal Saðlýk ve Týbbi Araþtýrmalar Enstitüsü'nden bilim insanlarýnýn fareler üzerinde yaptýðý araþtýrma, otizmin erken tedavisi açýsýndan umut veriyor. Bilimciler, 2 yýl önce, embriyonun büyümesi sürecinde sinir hücrelerindeki klor seviyesinin yüksek olduðunu, bu seviyenin zamanla düþtüðünü görmüþ, ayrý-

ca birçok beyin hastalýðýnda klor seviyesinin anormal seviyede yüksek olduðunu belirlemiþti. Otistiklerde de klor seviyesinin yüksek olabileceði ve klor seviyesini azaltan diüretik bir ilacýn tedavide etkili olabileceði fikri ortaya atýlmýþtý. Bu fikirden yola çýkan bilim insanlarý, otizmin bir çeþidi olan Frajil X sendromu bulunan diþi

KOAH’ta korkutan artýþ

DÝYARBAKIR - Dünya Saðlýk Örgütü verlerine göre; günümüzde 600 milyon KOAH hastasý var, bu rakama her yýl 50 milyon yeni hasta ekleniyor ve her yýl 3 milyon kiþi bu rahatsýzlýk nedeniyle ölüyor. 2030 yýlýnda KOAH'nýn dünyada üçüncü ölüm nedeni olacaðýný belirten Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Kemal Tahaoðlu, KOAH'ýn hava yollarýný daraltan, solunumu güçleþtiren bir hastalýk olduðunu söyledi. Erken taný ve uygun tedaviyle hastalýðýn seyrinin düzelebildiðini ve ilerlermesinin durdu-

rulabildiðini ifade eden Tahaoðlu, basit bir soluk testi ile erken tanýnýn mümkün olduðunu vurguladý. "Ne yazýk ki 40 yaþ üzerinde insanlarda her 5 kiþiden birisi KOAH hastasý ve bunlarýn sadece onda biri doktora baþvuruyor" diyen Dr. Tahaoðlu, ilk adýmýn sigarayý býrakmak olduðunu söyledi. KOAH'ýn astým ile karýþtýrýldýðýný belirten Tahaoðlu, "KOAH tam olarak geri dönüþü olmayan bir hastalýk iken, astýmda tedavi ile akciðerler eski haline döndürülebiliyor'' dedi.

Pasif içiciler de risk grubunda Hava kirliliði arttýkça ve beslenme düzeni bozuldukça KOAH'a daha sýk rastlandýðýný söyleyen Dr. Tahaoðlu, "Sigara içmediði halde dumana maruz kalan pasif içicilerde de KOAH görülme riski artýyor'' ifadesini kullandý. Sigara kullanýmýnýn azaldýðý ülkelerde hastalýk oranlarýnýn günden güne düþtüðünü vurgulayan Tahaoðlu, kömür ve metal iþletmeleri, tekstil atölyeleri ile kaðýt imalathaneleri gibi

farelerin sinir hücrelerini doðmadan önce ve doðumdan hemen sonra inceledi. Bu farelerdeki klor seviyesinin yüksek olduðu ve ilerde de düþmediði görüldü. Doðumdan hemen önce farelere diüretik ilaç veren araþtýrmacýlar, tedaviden birkaç hafta sonra yavrularýn sinir hücrelerindeki klor seviyesinin düþtüðünü, yetiþkin hale geldiðinde bu farelerin otizm belirtisi göstermediðini belirledi. Bilim insanlarý ayrýca incelemelerin oksitosin hormonunun diüretik ilaç rolü oynadýðýný ve klor seviyesinin düþmesine yardýmcý olduðunu gösterdiðini de vurguladý. (Ajanslar)

çalýþanlarýn toza ve dumana maruz kaldýðý meslek gruplarýnda da hastalýðýn görülme oranýn fazla olduðunu kaydetti. Hastalýðýn erkeklerde, kadýnlara oranla daha fazla görüldüðünü söyleyen Tahaoðlu, "Öksürük ve balgam sorununuz varsa, nefes darlýðý çekiyorsanýz, 40 yaþ üzeriyseniz, sigara içtiyseniz veya içmeye devam ediyorsanýz KOAH olma riskinizin yüksek olduðunu unutmayýn'' diye konuþtu. KOAH hastalarýnýn saðlýklý ve dengeli beslenmesi, grip ve zatürre aþýlarýný aksatmamasý gerektiðini ifade eden Dr. Tahaoðlu, ilaçlarý doðru þekilde kullanmanýn, egzersiz yapmanýn ve sresten uzak durmanýn tedavi süresince faydalý olduðunu aktardý.

‘KOAH'ta kanser riski var’ KOAH'ta kanser riskinin olduðunu da vurgulayan Dr. Tahaoðlu, "KOAH tanýsý alan hastalar sigara içtiði için, akciðer kanseri konusunda da risk altýnda oluyorlar. Akciðer kanseri olan hastalarýn çoðunda da bu rahatsýzlýk görülüyor. Bu nedenle KOAH tanýsý alan kiþilerin akciðer kanseri açýsýndan da deðerlendirilmesi önem taþýyor'' uyarýsýnda bulundu. (Haber merkezi)

DÝYARBAKIR - Saðlýk Bakanlýðý, Türkiye'yi saðlýk turizminde bir marka haline getirmek ve daha çok saðlýk turisti çekmek amacýyla ''Hayatýnýz ve Saðlýðýnýz için Doðru Tercih Türkiye'' baþlýklý bir kampanya baþlattý. Bu kapsamda Bakanlýkça, Türkiye'nin saðlýk turizminde hizmet verdiði ''göz, kardiyoloji, transplantasyon, estetik cerrahi, termal turizm, yaþlý turizmi, diþ, ortopedi, tüp bebek, onkoloji'' gibi 10 farklý konuda kitapçýk basýlacak. Kitapçýklar, ''Turkey:Right Choice for your life (Türkiye: Hayatýnýz için Doðru Tercih'') ismiyle, Ýngilizce, Fransýzca, Ýspanyolca, Arapça olmak üzere 4 dilde yayýmlanacak. Ýlk etapta THY'nin uçaklarýnda ücretsiz yer alacak kitapçýklar, ilerleyen süreçte diðer havayolu þirketlerine de daðýtýlacak. Toplam 48 sayfadan oluþan kitapçýklarda, söz konusu 10 alana iliþkin detaylý bilgiler, hasta görüþleri, araþtýrmalar, bu alanlarda hizmet veren akredite kuruluþlarýn listeleri ve iletiþim bilgileri, Türkiye'deki saðlýk turizmi fýrsatlarý yer alacak. Kitapçýklarda, Türkiye'nin kültür ve turizmi ile saðlýk sektörü ve faaliyetler hakkýnda da bilgi verilecek. Bakanlýkça, ilk olarak ''Kardiyoloji'' kitabýnýn basýmý tamamlanýrken, her ay yeni bir konuda kitap daðýtýmý yapýlacak. Ancak kitapçýklar, yeni bir teknolojinin uygulanmasý ya da Saðlýk Bakanlýðýna akredite edilen yeni bir kuruluþun olmasý durumunda güncellenecek. Kitpaçýklarýn THY'ye Mart ayýnýn ortalarýnda daðýtýlmasý planlanýyor. Bu arada 20 farklý internet sitesi de bu kampanyaya açýlacak. Bu þekilde internet siteleri üzerinden de Türkiye'de saðlýk turizminde faaliyet veren akredite kuruluþlarýn bilgilerine ulaþýlacak. (AA)


3

HABER - GÜNCEL

8 Þubat 2014 Cumartesi

Pikap kadýna çarptý

Diyarbakýr’da

duktan sonra bir süre sürüklenen Karahan aðýr yaralandý. Kazanýn þokuyla araçtan inen sürücü Peksu ve yanýndaki ablasý olduðu öðrenilen kadýn, yerde yatan Karahan'a yardýma koþtu. Peksu, panikle Karahan'ý dizine yatýrýp elinden tutarak ambulansýn gelmesini bekledi. O sýrada yoldan geçen bir ambulans durduruldu. Saðlýk ekiplerince ilk müdahalesi yapýlan Karahan, Dicle Üniversitesi (DÜ) Týp Fakültesi Hastanesine kaldýrýldý. Kaza anýnda yalnýz olan Karahan'a refakat etmesi için ablasýný da hastaneye gönderen Peksu, Karahan'ýn bir anda yola çýktýðýný, fren yapmasýna raðmen kazanýn meydana geldiðini söyledi. Peksu, Karahan'ýn kazadan sonra kendilerine köyden annesini ziyarete geldiðini söylediðini belirtti. Görgü tanýklarý da Karahan'ýn çarpmanýn etkisiyle bir süre sürüklendiðini ifade ettiler. Bu arada olay yerine yakýn güvenlik kameralarý kaza anýný saniye saniye görüntüledi. (AA)

DÝYARBAKIR'ýn Merkez Yeniþehir ilçesindeki Lise Caddesi yol güzergahýnda karþýdan karþýya geçen iki araç kaza yaptý. Kazada iki araçta da maddi hasar bulunurken aracýn içinde bulunan yurttaþlar yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen çok sayýda polisler tutanak tutarken, kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. DÝHA)

Diyarbakýr Merkez Yeniþehir ilçesinde Özkan Peksu’nun kullandýðý 23 TC 608 plakalý pikap, Elazýð Caddesi’nde yolun karþýsýna geçmeye çalýþan 64 yaþýndaki Gazel Karahan’a çarptý

Hapis cezasý onanan þahýs yakalandý ÞANLIURFA'nýn Bozova ilçesinde 5 yýl hapse mahkum olan ve cezasý Yargýtay tarafýndan onan bir kiþinin, polis ekipleri tarafýndan yakalandýðý bildirildi. Bozova Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý ekiplerin yapmýþ olduklarý çalýþmada, cezasý Yargýtay tarafýndan onanmýþ H.K. isimli þahýs gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan H.K isimli þahsýn Adýyaman Aðýr Ceza Mahkemesi'nce aranmasý olduðu ve Yargýtay tarafýndan onanmýþ 5 yýl hapis cezasýna çarptýrýldýðýnýn belirlendi. H.K. sorgusunun ardýndan tutuklanarak Þanlýurfa Kapalý Cezaevi'ne gönderildi. (ÝHA)

Karayolunda þüpheli paket alarmý

DÝYARBAKIR'da meydana gelen trafik kazasýnda bir kiþi yaralandý. Özkan Peksu'nun kullandýðý 23 TC 608 plakalý pikap, Elazýð Caddesi'nde yolun karþýsýna geçmeye çalýþan 64 yaþýndaki Gazel Karahan'a çarptý. Çarpmanýn etkisiyle savrul-

trafik kazasý

AK Parti Kayapýnar Ýlçe binasýna bombalý saldýrý Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçe teþkilat binasýna önceki gece kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan 2 adet ses bombasý atýldý.Ses bombalarý büyük bir gürültüyle patlarken, çevrede bulunan vatandaþlar kýsa süreli panik yaþadý

DÝYARBAKIR-Þanlýurfa karayolu üzerindeki bir köprülü kavþaðýn alt geçidindeki kaldýrým kenarýnda bulunan þüpheli paket polis ekiplerini alarma geçirdi. Edinilen bilgiye göre, önceki gece saat 23.30 sularýnda Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesi Þanlýurfa yolu 1. kilometresinde bulunan köprülü kavþaðýn alt geçidinde kaldýrým üzerinde þüpheli

paket gören çevredeki vatandaþlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri DiyarbakýrÞanlýurfa yolunu geçici süreyle kapatýrken, bölgeye gelen bomba imha uzmanlarý, koruyucu kýyafetlerini giyerek þüpheli poþete yaklaþtý. Yapýlan incelemelerin sonunda þüpheli paketin yolda seyir halinde bulunan bir araçtan

DÝYARBAKIR - Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçe teþkilat binasýna 2 adet ses bombasý atýldý. Edinilen bilgilere göre, önceki gece Kayapýnar Caddesi Akçiçek Gap 4 Sitesi altýnda bulunan AK Parti Kayapýnar Ýlçe Baþkanlýðý'na ait binaya kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerce 2 adet ses bombasý atýldý. Ses bombalarý büyük bir gürültüyle patlarken, çevrede bulunan vatandaþlar kýsa süreli panik yaþadý. Olayda can kaybý yaþanmazken binada maddi hasar oluþtu. Saldýrý sonrasý olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniþ güvenlik önlemi alýrken, uzman ekipler el yapýmý patlayýcý parçalarýný delil torbasýna býrakarak incelemek üzere Emniyet Müdürlüðü'ne götürdü. Saldýrý gerçekleþtiren kiþi ya da kiþilerin yakalanmasý için çalýþmalarý sürüyor. (ÝHA)

düþen bebek taþýma arabasý olduðunu tespit edilmesi üzerine çevrede bulunan vatandaþlar rahat bir nefes aldý. Bebek taþýma arabasý bomba imha ekipleri tarafýndan kaldýrýmdan alýnarak emniyete götürülürken, yaklaþýk yarým saat trafiðe kapanan Diyarbakýr- Þanlýurfa karayolu yeniden açýlarak araçlarýn geçmesine izin verildi. (ÝHA)


4

GÜNDEM

8 Þubat 2014 Cumartesi

Skandal rapora red Diyarbakýr'da akrep tipi zýrhlý aracýn ezmesi sonucu yaþamýný yitiren Þahin Öner'in ölümüyle ilgili Adli Týp Kurumu'nun 'polis lehine' hazýrladýðý skandal rapor Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðý'nca kabul edilmedi. Savcýlýk ATK'nin iddia ettiðinin aksine patlayýcý madde kalýntýsýna rastlanmadýðýna dikkat çekerek; tanýk 7 polisin verdiði ifade, tanýklarýn beyanlarý, 112'de yapýlan anonslar, telsiz konuþmalarý baþta olmak üzere soruþturma kapsamýnda elde edilen yeni deliller doðrultusunda rapor hazýrlanmasýný talep etti DÝYARBAKIR'da 10 Þubat 2013 tarihinde Yeniþehir ilçesi Þehitlik semtinde akrep tipi zýrhlý polis aracýnýn ezmesi sonucu hayatýný kaybeden Þahin Öner (19) ile ilgili Adli Týp Kurumu raporunu 26 Eylül 2013 tarihinde tamamlayarak, soruþturmayý yürüten Diyarbakýr TMK 10. Madde ile Yetkili Savcýlýða göndermiþti. ATK, raporunda Öner'in yaþamýný yitiriþini, "Patlayýcý maddeye baðlý olduðu" belirtilerek, sadece polislerin ifadeleri dikkate alýnmýþtý. ATK'nin raporunu inceleyen Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, raporu tüm deliller deðerlendirilmediði için reddetti.

gösterdi. Soruþturma dosyasýnda Þahin'in ne þekilde öldürüldüðüne iliþkin çok somut deliller olmasýna raðmen, maalesef hiçbir sanýk hakkýnda dava açýlmadý. Olayýn þüphelisi konumunda olan polis memurlarý, tanýk sýfatý ile dosyada ifade verdiler. Tabi ki kendilerini ve arkadaþlarýný koruma kaygýsý ile ifade verdiklerinden beyanlarýna itibar etmek mümkün deðil. Ancak dosyada, olay ile hiçbir alakasý olmayan, Þahin'i de polis memurlarýný da tanýmayan tarafsýz tanýklarýn olaya iliþkin çok net ve görgüye dayalý ifadeleri var. Olayýn oluþunu çok net anlatmýþlar" dedi.

‘Patlayýcý madde kalýntýsý yok’

‘Ses kayýtlarý tanýklarý doðrular nitelikte’

Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Öner'in yaþamýný yitirmesine iliþkin açýlan soruþturma kapsamýnda Ýstanbul Adli Týp Kurumu'ndan delillerin tekrar incelenmesini isteyerek, "Bulgular, inceleme ve tanýklar olayýn patlayýcý deðil çarpmadan kaynaklandýðýný gösteriyor. Patlayýcý madde kalýntýsý bulunmadýðý, sadece sað ön koldan alýnan svapta 'toluen' (benzin, gazyaðý gibi ateþleyici madde) bulunduðu tespit edilmiþtir" denildi.

‘Ýki tanýk zýrhlý araç çarptýðýný beyan etti’ Savcýlýk, olaya müdahale eden 'þortland 45' kodlu polis aracý ile 'þortland 75' kodlu polis aracýnda bulunan toplam 7 polis memurunun tanýk olarak dinlendiðine, tanýklarýn olayýn nasýl gerçekleþtiðini görmedikleri yönünde beyanda bulunduklarýna dikkat çekerek, "Hiç birisi maktulün elinde patlayýcý atarken patlayýcýnýn infilak ettiðine iliþkin beyanda bulunmamýþtýr. Olayý gördüðünü beyan eden Yýlmaz Dað ve Levent Çartay isimli iki tanýk dinlenmiþ, her iki tanýk da maktule

zýrhlý aracýn çarptýðýný beyan etmiþtir" dedi.

Telsiz konuþmlarýna da yer verildi Telsiz operatörlerindeki konuþmalara da yer veren savcýlýk, "Olayýn gerçekleþtiði sokaða ilk giren 'þortland 75' kodlu zýrhlý araç telsiz operatörü, olay anýnda merkeze '26. sokak üzerindeyiz. Göstericilerden birisi ….(burasý tam duyulmadý).altýnda kaldý' þeklinde anons ettiði, merkezde bulunan telsizcinin anonsun tam anlaþýlmadýðýný, tekrar etmesini söylediði, ancak þortland 75 kodlu zýrhlý araçtan olaya iliþkin telsizle bir daha anons yapýlmadýðý, olayýn olduðu sokaða ikinci olarak giren þortland 45 kodlu zýrhlý aracýn telsiz operatörünün, yerde yatan bir kiþinin olduðunu santral merkezine anons ettiði, santral merkezinin olayýn 94'mü (trafik kazasý mý olduðu) sorduðu, zýrhlý araç telsizcisinin 'olumsuz', 60 olayý (Mo-

lotof, patlayýcý madde olayý) olabileceðini söylediði, olayýn olduðu esnada 112 acili bir bayanýn telefonla aradýðý, 26. sokakta bir panzerin bir çocuðu bastýrdýðý söylediði, 112 acil santral operatörünün ihbarý tekrar ettirdiði, arayan bayanýn çocuða panzerin bastýðýný söylediði tespit edilmiþtir" ifadelerini kullandý.

‘ATK raporuna iliþkin tereddütler oluþtu’ Savcýlýk ATK'nin raporunun deliller göz önüne alýndýðýnda tereddütlü olduðuna dikkat çekerek, "Dosyanýn bu tespitler ve yeni giren deliller ile birlikte tekrar gönderilerek yeni bir rapor aldýrýlmasýna gerek görülmüþtür" diyerek yeniden kuruma gönderdi. Savcýlýk ATK'den rapor isterken, soruþturmanýn devam için ayrýca, "Kurulunuzun görüþünün 12 Haziran 2013 tarih ve 2555 karar sayýlý rapordakinden farklý olmasý, maktulün zýrhlý polis aracýnýn çarpmasý sonucunda mý öldüðünün tespiti halinde veya Adli Týp Genel Kurulu'nca maktulün zýrhlý polis aracýnýn çarpmasý sonucunda öldüðünün tespiti

halinde olayda 'þortland 75' kodlu zýrhlý araç þoförünün kusurunun bulunup bulunmadýðýnýn tespiti için dosyanýn yine kül halinde Trafik Ýhtisas Kurulu'na gönderilmesi", "Trafik Ýhtisas Dairesi'nce olayýn ve dosyanýn kül halinde deðerlendirilerek, olayda 'Þortland 75' kodlu zýrhlý araç þoförünün kusurunun bulunup bulunmadýðýnýn, var ise ne olduðunun tespit edilmesi" durumlarýnýn tespit edilmesi taleplerinde bulundu.

‘ATK tarafsýzlýðýný kaybetmiþ oldu” Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þubesi ve Þahin Öner'in avukatý Rehþan Bataray, Öner'in yaþamýný yitiriþinin üzerinden bir yýl geçmesine raðmen hiçbir sanýk hakkýnda dava açýlmadýðýný ifade ederek, "Bu olay ve sonrasýnda geliþen süreç, cezasýzlýk politikasýnýn devletin tüm kuruluþlarýnda nasýl sistemli bir þekilde uygulandýðýný gösterdi. Olay olduktan hemen sonra, henüz ölüm nedeni tespit edilmeden, valinin elindeki patlayýcýnýn patlamasý sonucu yaþamýný yitirdiðine dair açýklamalarý da bunu

Otopsi sýrasýnda Þahin'in vücudunda tespit edilen bulgular ve sonradan dosyaya giren polislerin ve acil servis görevlilerinin telsiz konuþma çözümleri de bu tanýk beyanlarýný doðrular nitelikte olduðunu aktaran Bataray, "ATK tarafýndan düzenlenen rapor da, ATK'nin tarafsýzlýðýný bizler açýsýndan tartýþýlýr hale getirdi. Keza, raporda dosyada polis memurlarýnýn aleyhine olan deliler hiçbir þekilde deðerlendirilmeden, polisler tarafýndan tutulana tutanaklar ve polis ifadeleri esas alýnarak deðerlendirme yapýlmýþ. Bu husustaki itirazlarýmýz ve tepkiler üzerine, savcýlýk dosyayý tekrar ATK'ya göndererek belirtilen çeliþkilerin giderilmesi ile ek rapor düzenlenmesi istendi. Bu dosya nezdinde cezasýzlýk politikasýnýn kýrýlmasýný ve þüpheliler hakkýnda bir an önce dava açýlmasýný bekliyoruz. Tarafsýz bir soruþturma yürütülmesi ve sorumlularýn gerekli cezalarý almalarý, bu tür olaylarýn yaþanmasýnýn önüne geçmesi bakýmýndan da çok önemli" ifadesinde bulundu. (DÝHA)


GÜNDEM

8 Þubat 2014 Cumartesi

5

Çok dilli çaðrý merkezi açýldý DEDAÞ, abonelik iþlemleri ve benzeri sorunlarýný en kýsa sürede, geri dönüþ saðlayarak çözmek üzere hayata geçirdiði '444 8 086' numaralý 'Alo DEDAÞ Çaðrý Merkezi'nin resmi açýlýþýný dün gerçekleþtirdi DÝYARBAKIR - Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ) bünyesinde Türkçe, Kürtçe ve Zazaca dillerinde hizmet veren çaðrý merkezi açýldý. DEDAÞ Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nde kurulan çaðrý merkezi açýlýþýna DEDAÞ Genel Müdürü Murat Karagüzel ile kurum müdürleri katýldý. Kurdele kesimi öncesi basýn mensuplarýna bilgi veren Karagüzel, EPDK'nýn kendileri için belirlediði birçok kriterin olduðunu söyledi. '186'lar devre dýþý býrakýlacak' Bu kriterlerin genelde müþteri memnuniyeti esasý çerçevesinde oluþturulan kriterler olduðunu belirten Karagüzel, buna baðlý olarak karþýlaþtýklarý en büyük sorun olan 'DEDAÞ'a ulaþamýyoruz' sorununu çözmek için çaðrý merkezini hizmete açtýklarýný dile getirdi. Karagüzel, "Çaðrý merkezimiz sadece arýza ihbarý þek-

linde algýlanmasýn merkezimizde arýza ihbarý fatura, abone bilgileri ileride fatura tahsilatýna kadar gidecek bir çok faaliyeti burada sunmayý düþünüyoruz. Eski arýza ihbar telefonlarýmýz olan 186'larý hemen devre dýþý býrakmayacaðýz. Çünkü 6 ilimizde bunun bir alýþma süreci olacak. Vatandaþlarýn telefonlarý öðrenme, bizlere ulaþma süreleri olacak. Bunu da göz önüne alarak belli bir süre hem 186 hem de 444 80 86 numaralarý çaðrý merkezimiz beraberce devam edecek" dedi.

‘5 dile çýkarmaya çalýþacaðýz’ Karagüzel, "Çaðrý merkezimize vatandaþlarýmýzýn uyum saðlamasý neticesinde biz 186 arýza ihbar servisini devre dýþý býrakýp çaðrý merkezi ile yolumuza devam edeceðiz. 444 80 86'yý arayan abonelerimiz bize ulaþýp hem arýza ihbarlarýný býrakabilirler hem aboneleri hakkýnda al-

mak istedikleri bilgileri alabilirler hem fatura tahsilatý ile alakalý borçtan dolayý elektrik kesme ile alakalý kýsaca abonelik ile ilgili her türlü bilgiyi bundan sora çaðrý merkezi üzerinden alabileceklerdir. Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 dilde baþlýyoruz, ileride Ýngilizce ve Arapçayý da bu iþi devam ettirip 5 dille hizmet vermeye çalýþacaðýz" diye konuþtu. Karagüzel ve beraberindekiler daha sonra çaðrý merkezinin açýlýþýný gerçekleþtirdi. Karagüzel telefonu eline alarak 444 80 86 numaralý telefonla çaðrý merkezine ulaþýp bilgi aldý. Karagüzel ve beraberindekiler daha sonra çaðrý merkezindeki çalýþanlarla bir araya geldi. (ÝHA)

Kulp Gönül Elçileri Diyarbakýr’da DÝYARBAKIR'ýn Kulp ilçesinde baþarýlý olan öðrenciler Berrin Kýraç öncülüðünde yürütülen 'Gönül Elçileri Projesi' kapsamýnda Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç'ý makamýnda ziyaret etti. Gezi ve makam ziyaretine Kulp Kaymakamý Mehmet Maraþlý'nýn Eþi Arzu Güleryüz Maraþlý, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Faysal Yaþa ve çok sayýda öðrenci ile öðretmen katýldý. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'ne baðlý Kýz Yetiþtirme Yurdu'nda verilen sabah kahvaltýsýnýn ardýndan sinemaya giden gönül elçileri, daha sonra Hasanpaþa Haný, Ulu Camii, Gazi Köþkü ve On Gözlü Köprü gibi Diyarbakýr'ýn tarihi, manevi ve kültürel mekanlarýný gezerek Diyarbakýr þehir turu ve çeþitli etkinlikler yaptýktan sonra Vali Kýraç'ý ziyaret etti. Vali Kýraç, kendisine çiçek takdim eden öðrencilerin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Vali Kýraç, "Diyarba-

Halit Peltek Anadolu Ajansý’ný ziyaret etti DÝYARBAKIR - Basýn Ýlan Kurumu Diyarbakýr Þubesi Müdürü Halit Peltek, Anadolu Ajansý'ný ziyaret etti. Basýn Ýlan Kurumu Diyarbakýr Þubesi Müdürü Halit Peltek, Anadolu Ajansý Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Basýn Ýlan Kurumu çalýþmalarýyla ilgili bilgi veren Peltek, daha sonra Anadolu Ajansý Bölge Müdürü Erdem Gültekin'e "hayýrlý olsun" diyerek baþarý dileklerinde bulundu. Anadolu Ajansý Diyarbakýr Bölge Müdürü Erdem Gültekin ise bölgede yaptýklarý çalýþmalarla ilgili bilgiler verdi ve bu ziyaretten dolayý çok memnuniyet duyduðunu belirtti.

Kaymakam’dan Bayrambaþý Beldesi’ne ziyaret kýr'ýn surlarý, peygamber kabirleri, camileri, kiliseleri ve türbeleri gibi tarihi ve kültürel deðerlerini ziyaret edilmeli, gezilmeli ve bu zenginliklerimiz hakkýnda bilgi edinerek çevremizdeki insanlara anlatmalýyýz" dedi. Öðrencilerle bir süre sohbet eden Vali Kýraç, farklý yerlerin, farklý kültürlerin ve insanlarýn en iyi yerinde görerek öðrenilebileceðini öðrencilere anlattý. Vali Kýraç, ülkemizin ve özellikle sevgi þehri Diyarbakýr'ýn da her bölgesinin ve ilçelerinin farklý farklý tarihi, kültürel ve

manevi zenginlikleri ile doðal güzelliklerine sahip olduklarýný ifade etti. Diyarbakýr'da kendilerine ev sahipliði yapan Vali Kýraç'a ve Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'ne baðlý Kýz Yetiþtirme Yurdu öðrencilerine teþekkür eden öðrenciler, Vali Kýraç'a Kulp yöresine ait bir hediye verdi. Kulp'tan gelen öðrenciler, kendilerine ev sahipliði yapan arkadaþlarýný bahar mevsiminde Kulp ilçesine davet ederek Diyarbakýr'dan ayrýldý. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay, Bayrambaþý Beldesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sönmezay, belde halkýnýn sorunlarýný da dinleyerek "Köy ve belde ziyaretlerimiz sürüyor. Köylü vatandaþlarýmýzý sorunlarýný dinleyerek, çözüm üretmeye çalýþýyoruz" dedi. Ýlçenin tüm köylerini ziyaret edeceðini anlatan Sönmezay, "Bayrambaþý beldemizde yapýmý tamamlanan ve geçici kabulü yapýlan, 8 derslik ilkokulumuz ile 5 derslik anaokulumuzun çalýþmalarýný da yerinde gördük" dedi. (AA)


6

POLÝTÝKA

8 Þubat 2014 Cumartesi

‘Ozel savaþ yönte BDP Eþ Genel Baþkaný ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan adayý Gültan Kýþanak, Abdullah Öcalan’la ilgili görüntüleri “Özel savaþ yöntemi” olarak tanýmladý. Öcalan’la Kürt halký arasýndaki baðý kimsenin sarsamayacaðýna dikkat çeken Kýþanak, “Bunlarýn bu tür böyle teknik kullanýlarak montajlanarak, çarpýtýlarak, manipüle edilerek sunulmasý, servis edilmesi þunu da gösteriyor ki; barýþ sürecine karþý büyük komplolar var. Büyük tuzaklar var” dedi DÝYARBAKIR - Abdullah Öcalan'ýn 15 Þubat 1999 tarihinde "uluslar arasý komplo" ile yakalanarak Türkiye'ye teslim edilmesinin 15'inci yýl dönümüne günler kala sorgu anýna iliþkin olduðu öne sürülen bir görüntü Ýþçi Partisi (ÝP) aracýlýðý ile internet ortamýna sýzdýrýldý. Ergenekon davasý sanýðý Emekli Albay Hasan Atilla Uður tarafýndan yapýlan sorgu anýna iliþkin olduðu öðrenilen ve gizli çekildiði anlaþýlan görüntüye iliþkin Öcalan'ýn avukatlarý suç duyurusunda bulundu. Görüntüleri ve neden bu süreçte yayýnlandýðýna iliþkin görüþlerini aktaran BDP Eþ Genel Baþkaný ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan adayý Gültan Kýþanak, Kürt halkýyla Öcalan arasýnda ki diyalog ve baðýn hiçbir özel savaþ yöntemi ile sarsýlamayacak kadar güçlü olduðuna iþaret etti. ‘Bu baðý kimse sarsamaz’ "Bu halk özgürlük mücadelesine direniþe, tarih sahnesine çýkabilme gücüne bu Önderlik ile ulaþtý" diyen Kýþanak, "Bu Önderlik öncülüðünde onun ortaya koyduðu politikalar ile yol ve yöntemler ile stratejiler ile Kürt halký bugüne kadar geldi. Bu Önderliðin ortaya koyduðu strateji Önderlik rolü Kürt halkýný zafere doðru götürüyor. Bu Rojava'da da Kuzey Kürdistan'da da ortaya

‘Yaralara kalýcý çözüm bulacaðýz’

çýktý. Bu nedenle Kürt halkýnýn Sayýn Abdullah Öcalan ile arasýnda ki bað gerçekten de hiçbir þekilde hiçbir özel savaþ yöntemi ile zedelenemez. Bu defalarca kendini kanýtlamýþ bir hakikattir. Her kesin bunu görmesi lazým. En baþta da bu tür ucuz savaþ yöntemlerine tenezzül edenler bunu bilmesi lazým ki; binlerce kez ayný yol ve yöntemi denediler. Ama bu halk ile önderliði arasýnda ki baðý her defasýnda güçlendirdi" diye konuþtu. ‘Öcalan’ýn sarsýlmazlýðý þeffaflýðýndandýr’ Abdullah Öcalan'ýn "uluslar arasý komplo"ya maruz kaldýðý dönemlerde Kürt sorununun çözümü için adým attýðý yýl olduðunu belirten Kýþanak, Öcalan'ýn çözüm önerilerine karþýn uluslar arasý komplo ile Türkiye'ye getirildiðini söyledi. Bununla birlikte "Çözümsüzlük süreci" baþlatýl-

mak istendiðini dile getiren Kýþanak, "Tam tersine Sayýn Öcalan'ý hepimiz çok iyi biliyoruz ki; þeffaf bir liderdir. Her gün halký ile elindeki bütün imkanlarý kullanarak konuþan, tartýþan, diyalog kuran çok iyi gözleyen, onunla birlikte siyaset yürüten bir liderdir. Zaten sarsýlmaz olmasýnýn nedeni de budur" dedi. ‘Halkýn gündeminde Öcalan’a özgürlük var’ Öcalan'ýn 1999 yýlýnda ortaya koyduðu çözüm stratejisine karþýn kalýcý bir çözümsüzlük politikasý dayatýlmak istendiðini yenileyen Kýþanak, "Uluslar arasý komployu bu þekilde tezgahladýlar. Sayýn Öcalan bunu da boþa çýkardý. Ve bu gün þimdi gene bir çözüm süreci var. Sayýn Öcalan bu halkýn önderidir. Bu halk Sayýn Öcalan'ýn muhataplýðý konusunda yýllardýr büyük bedeller vererek mücadele etmiþtir. Bütün

AK Parti Merkez Sur Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Abdurrahman Kurt, “Kürt sorununun diyalogla çözüleceðini AK Parti hükümeti sayesinde yakalamýþ olduk. Türk ne Kürt analarý aðlamýyorken, sýra o unuttuðumuz sosyal, kültürel ekonomik boþluklarý doldurmaya geldi. Eðer biz bunlarý tamamlarsak, Kürt sorunun açtýðý yaralara daha kalýcý çözümler bulmuþ olacaðýz” dedi

bu özel savaþ yöntemlerine raðmen bu mücadeleyi çok görkemli vermiþtir. Devletin Sayýn Öcalan'ý Kürt halkýnýn temsilcisi olarak muhatap almasýný, masaya oturmasýný saðlamýþtýr bu halk… Çözüm süreci þimdi bu tür yöntemler ile yeniden itibarsýzlaþtýrýlmaya çalýþýlýyor. Bunun hiçbir þekilde bir karþýlýðý yoktur. Son derece ucuz son derece pespaye yöntemlerdir bunlar. Halkýmýzýn gündeminde böylesi bir konu asla yok. Halkýmýzýn gündeminde Öcalan'ýn özgürlüðü var. 'Önderliðe özgürlük kampanyasý' baþlatýlýyor. Halkýmýz büyük bir iddia ile büyük bir özgüven ile artýk Sayýn Öcalan'ýn özgürlüðünün zamanýnýn geldiðini ve bunun Kürt sorununun çözümü konusunda en büyük adým olacaðýný bilince çýkarmýþ ve bunun için mücadele ediyor" ifadelerini kullandý. ‘Son derece basit özel bir savaþ yöntemidir’ Yayýnlanan videonun, baþlatýlan kampanyaya karþý özel bir kontra atak olarak yorumlayan Kýþanak, bu yöntemin anlamsýz olduðunu vurguladý. Bu tip görüntülerin özel ve devletin en tepesinde olan, zirvesinde bulunanlarýn elinde olabileceðine iþaret eden Kýþanak, "Ve bunlarýn bu tür böyle teknik kullanýlarak montajlanarak, çarpýtýlarak, manipüle edilerek sunulmasý, servis

DÝYARBAKIR - Eski AK Parti Diyarbakýr Milletvekili ve AK Parti Merkez Sur Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Abdurrahman Kurt, "Kürt sorununun diyalogla çözüleceðini AK Parti hükümeti sayesinde yakalamýþ olduk" dedi. Kurt, Baþbakan Erdoðan'ýn 2005 yýlýnda açýkladýðý manifestosunda, "daha çok demokrasi, daha çok kalkýnma" dediðini ifade ederek "Çatýþmalý dönem kalkýnma kýsmýný çok gölgeledi. Bu geride ne býraktý. Yeþil kartlara mahkum olmuþ, insanlar kitlesi býraktý" dedi. Kurt, þunlarý kaydettti: "Kürt sorununun diyalogla çözüleceðini AK Parti hükümeti sayesinde yakalamýþ olduk. AK Parti'nin farký burada


8 Þubat 2014 Cumartesi

emi’ edilmesi þunu da gösteriyor ki; barýþ sürecine karþý büyük komplolar var. Büyük tuzaklar var. Ben bu konuda her kesin uyanýk olacaðýný, halkýn iradesini halkýn inancýný güçlendirerek bu komplolarý boþa çýkarma gayret ve çabasý içinde olacaðýný biliyorum. Büyütmeye gerek yok. Son derece basit, anlamsýz ve ucuz özel savaþ yöntemidir. Halkýmýzýn hiçbir þekilde buna itibar etmeyeceðine inanýyorum" dedi. ‘Kasetin çýktýðý yer kozmik odadýr’

"Kimler bunu yayýnlýyorlar? Kim yaygýnlaþtýrýyor? Bunlarýn cephesi nedir? Hangi safta yer alýyor" sorularýný soran Kýþanak açýklamasýnýn devamýnda þunlarý kaydetti: "Bu gün asýl önemli olan bu. Kimler çözümden yana ya da karþý. Kimler Kürt halkýnýn deðerlerine karþý, saygýlý kimler deðil? Bu netleþmiþ olur. Öyle görünüyor ki, cemaat ve ulusalcýlar ve Ergenekoncular el ele vermiþ çözüm sürecini boþa çýkarmak çözüm çabalarýný itibarsýzlaþtýrmak için çaba sarf ediyorlar. Ama boþ beyhude bir gayrettir. Devletin tepesindedir bu kaset. Bu Genelkurmay'dadýr Kozmik Odadadýr. Bu kaset bir dönem Kozmik odaya operasyon yapanlarýn elindedir demek ki. Yani bu son derece özel bir durumdur. Son derece özel bir savaþ. O nedenle barýþ ve özgürlük arayýþýnýn önüne konulmak istenen tezgahlarda çok tepelerde çok zirvelerde olduðun gösteren bir özel savaþ yöntemidir bu." (DÝHA)

ortaya çýkýyor. Atýlan her adým gizli olan problemleri açýða çýkararak yürümeye devam ediyor. Bunun için çözüme odaklý bir hükümet yakalamýþken, ýrkçý eðilimi olmayan, asimile etmeyi gizli bir ajanda olarak hafýzasýnda tutmayan bir iktidar yakalamýþken, ilk defa bu kadar uzun süre ne Türk ne Kürt analarý aðlamýyorken, sýra o unuttuðumuz sosyal, kültürel ekonomik boþluklarý doldurmaya geldi. Eðer biz bunlarý tamamlarsak, Kürt sorunun açtýðý yaralara daha kalýcý çözümler bulmuþ olacaðýz. Bizim insanýmýza olan güvenimiz artacak. Biz o dönemden kýrýlanlarý onarmak için yola çýkarak bu adýmlarý attýk"(AA)

POLÝTÝKA

7

“Öcalan’ýn özgürlüðünü esas aldýk” Abdullah Öcalan’ýn Türkiye’ye getiriliþinin 15. yýldönümünü 8-15 Þubat tarihleri arasýnda yapacaklarý eylem ve etkinliklerle protesto edeceklerini belirten BDP Diyarbakýr Ýl Eþbaþkaný Zübeyde Zümrüt, bu yýl Abdullah Öcalan’ýn özgürlüðünü esas aldýklarýný söyledi DÝYARBAKIR - BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü, Abdullah Öcalan'ýn 15 Þubat 1999 tarihinde Türkiye'ye uluslararasý güçler tarafýndan getirilmesinin yýl dönümü nedeniyle Diyarbakýr il ve ilçelerindeki eylem programlarýna iliþkin il binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt tarafýndan yapýlan açýklamada Kürt halký açýsýndan 15 Þubat gününün "kara gün" olarak ilan edildiði hatýrlatýldý. Zümrüt, "Uluslar arasý komplo 15'inci yýl dönümünde eylemlerimizle komplonun boþa çýkarýldýðýný bir kez daha göstermek istiyoruz. Batý ve bölge illerinde bu konuda çeþitli eylemlilikler olacak. Bizler de uluslararasý komployu gerçekleþtirenlere bugünü hatýrlatmak amacýyla Diyarbakýr'da eylem ve etkinlik düzenleyeceðiz" dedi. ‘Bu yýl Öcalan’ýn özgürlüðünü esas alacaðýz’ Öcalan tarafýndan 21 Mart Diyarbakýr Newroz'unda baþlatýlan "Demokratik çözüm süreci"nin birinci yýlýna girdiðini ifade eden Zümrüt, "Ýçinde bulunduðumuz sürecin temel aktörü Kürt Halk Önderi Sayýn Abdullah Öcalan'dýr. Önderliðin baþlatmýþ olduðu bu sürecin sonuç almasý, tüm halklarýn da içinde barýnabileceði bir süreç olmasý için bu yýl ki 15 Þubat'ýn buna hizmet edecek ve Ön-

Seydaoðlu’ndan türbe ziyareti

derliði özgürleþtirecek eylem ve etkinlikler yapýlacak. Çözümün mimarý Sayýn Öcalan'ýn kesinlikle özgürleþmesi gerekiyor. Bu yýl ki 15 Þubat direkt Kürt Halk Önderinin özgürlüðünü esas alacaktýr. Etkinliklere katýlým bu temelde olmasý gerekmektedir. Özgür bir toplumda yaþamak istiyorsak, özgür bir toplum inþaa etmek istiyorsak, en baþta olmazsa olmazýmýz Sayýn Öcalan'ýn özgürlüðüdür. Kimi kesimlerin bu süreci bozmaya dönük kimi giriþimleri bulunmaktadýr. Biz bu konuda netiz, provokasyona gelmeyeceðiz. Çünkü biz çözümün tarafýyýz. Taraf olarak ta bu süreci bozmaya dönük, bu süreci saboteye dönük kim olursa olsun buna izin vermeyeceðiz" diye konuþtu. Eylem programý Zümrüt açýklamasýnýn devamýnda 15 Þubat'a dair planlamalarýný açýkladý. Buna göre: "8 Þubat Eðil, Hani ve Kocaköy'e baðlý Karaz'da 9 Þubat günü Lice ve Kulp ilçelerinde, 10 Þubat'ta Silvan ve Hazro'da etkinlikler düzenlenecek. Yine 10 Þubat günü saat 12.00'da Ben-u Sen Mahallesi'nden Mardin Kapý'ya kadar Þahin Öner adýna yürüyüþ düzenlenecek. 11 Þubat günü Bismil ve Çýnar'da, 12 Þubat Ergani, Çermik ve Çüngüþ'te etkinlik düzenlenecek. 13 Þubat'ta Batýkent Meydaný'nda 3 gün boyunca platform kuDÝYARBAKIR - Adalet ve Kalkýnma Partisi (Ak Parti) Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediye Baþkan adayý Sebgetullah Seydaoðlu, dedesi Seyda Baba'nýn türbesini ziyaret etti. Diyarbakýr Baðlar ilçesi Körhat semtinde bulunan ve mezarlýða adý verilen dedesi Seyda Baba'nýn türbesini ziyaret eden Sebgetullah Seydaoðlu, dua ederek, kurban kestirdi. Ayný kabristanda bulunan annesi Hatice Seydaoðlu'nun kabrini de ziyaret eden Seydaoðlu, kestirdiði kurbaný mezarlýk etrafýnda bulunan fakir ve yoksul ailelere daðýttýrdý. Bir grup partili ve kalabalýk bir vatandaþ topluluðunun da eþlik ettiði kabristan ziyaretinde, çocuklara lokum ve çeþitli hediyeler daðýtan Seydaoðlu, kabristandakiler için Yasin-i Þerif de okuttu. Mezarlýk ziyareti sonrasýnda açýklamalarda bulunan Ak Parti Yeniþehir Ýlçe Belediye Baþkan adayý Sebgetullah Seyda-

rulacak. Yine ayný gün tüm ev ve iþ yerlerine siyah bez asýlacak. 3 gün boyunca kaldýrýlmayacak. 14 Þubat günü Bismil ve Çýnar'dan gelecek kitle Mardin üç yolundan; Silvan, Hazro, Kulp, Lice, Karaz, Hani ilçeleri Týrelo bölgesinde Ergani, Eðil, Dicle, Çermik, Çüngüþ, Deve geçidinden Batýkent Meydaný'na kitlesel yürüyecek.15 Þubat günü saat 12. 00'da Batýkent Meydaný'ndan toplanýlarak BDP Baðlar ilçe binasýna yürüyecek." Avukatlar Diyarbakýr’da olacak

Zümrüt eylem ve etkinlikler boyunca 15 Þubat komplosu ile ilgili þu an Avrupa'da yaþayan bazý yurttaþlarýn, 15 Þubat komplosuna iliþkin yargý sürecini takip eden avukatlarýn Batýkent Meydaný'nda 3 gün boyunca sürecek olan etkinlikler kapsamýnda konuk edileceðini söyledi. (DÝHA) oðlu, seçimlerin ülke ve bölgeye hayýrlý olmasýný diledi. Seydaoðlu, "Bildiðiniz gibi, ülkemiz son derece kritik bir süreçten geçiyor. Özellikle barýþ süreciyle birlikte yaþanan huzur ortamý, hepimizi umutlandýrýyor. Her ne kadar bazý kimseler, bu huzur ortamýný bozma giriþimlerinde bulunuyorlarsa da, inanýyorum ki, halkýmýz bu giriþimleri boþa çýkaracaktýr. Seçim çalýþmalarýmýza merhum dedemin adýnýn verildiði Seyda Baba Türbesi'nden baþlamak istedim. Bizler senfonilerle veya konserlerle deðil, tam tersine inancýmýzýn buyruðu doðrultusunda mezarlýk ziyaretleri yaparak, kurbanlar keserek, dualar okuyarak iþimize baþlarýz" dedi. Diyarbakýr'ýn makus talihini el birliðiyle deðiþtireceklerini belirten Seydaoðlu, ele ele, gönül gönüle hareket edilmesi durumunda altýndan kalkýlamayacak hiçbir sorunun olmayacaðýný söyledi. (ÝHA)


8

HABER

8 Þubat 2014 Cumartesi

Tarihi kalede insan kemikleri bulundu Licelilerden Seydaoðlu’na tepki DÝYARBAKIR - Lice Adalet Arýyor Platformu üyeleri, AKP Yeniþehir Belediye Baþkan adayý Segbetullah Seydaoðlu'nun açýklamalarýna iliþkin basýn açýklamasý yaptý. Cuma namazý sonrasý Lice Atatürk Çarþýsý'nda bir araya gelen yüzlerce yurttaþ, alkýþlarla "Lice onurdur onuruna sahip çýk", "Lice'ye uzanan eller kýrýlsýn" sloganlarý attý. Burada bir açýklama yapan Platform Sözcüsü Þaban Maltaþ, tarih boyunca mücadele ve dinine baðlý bir toplum olan Lice halkýnýn Þeyh Saitlerden günümüze onurlu yaþam mücadelesine devam ettiðini söyledi. Kürt halkýnýn dini hassasiyetlerini kullanmak isteyen gruplarýn, dini kisve altýnda Rojava'da ve Kürtlerin yaþadýðý diðer bölgelerde Kürt mücadelesine saldýrýlar gerçekleþtirdiðine dikkat çeken Maltaþ, "Týpký geçenlerde ilçemizde sözde seçim çalýþmalarýný yürüten Hüda-Par çalýþanlarý, esnafýmýza ve halkýmýza provokatif saldýrýda bulunmuþlar ve bu yetmezmiþ gibi maðdur rolüne soyunmuþlardýr. Yine benzer þekilde AKP Diyarbakýr Yeniþehir Belediye Baþkan adayý Segbetullah Seydaoðlu, 'Liceliler eroincidir' þeklinde onurlu Lice halkýna hakarette bulunma seviyesizliðinde bulunmuþtur" dedi. Saldýrý ve hakaretleri Lice Adalet Arýyor Platformu olarak þiddetle kýnadýklarýný belirten Maltaþ, "Biz bu oyunlara izin vermeyeceðiz" dedi. (DÝHA)

Diyarbakýr’da huzur uygulamasý DÝYARBAKIR polisi tarafýndan il genelinde yapýlan uygulamalar neticesinde 6'sý hýrsýzlýk zanlýsý olmak üzere 30 zanlý yakalandý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklada; il genelinde huzur operasyonu yapýldýðý belirtildi. Açýklamada "4 Þubat 2014 tarihinde Diyarbakýr il merkezinde huzur ve güvenliðin saðlanmasý, aranýr durumda bulunan þahýslarýn yakalanmasý amacýyla Asayiþ Þube Müdürlüðü ile Baðlar, Kayapýnar Sur ve Yeniþehir ilçe emniyet müdürlükleri tarafýndan ilimiz genelinde bulunan metruk binalar, cadde ve sokak üzerinde yapýlan uygulamada 6'sý hýrsýzlýk zanlýsý ve deðiþik suçlardan aranýr durumda olan 24 þahýs olmak üzere toplam 30 kiþi yakalanmýþtýr" denildi. Yakalanan þahýslar hakkýnda yapýlan iþlemlerden sonra adli mercilere sevk edildiði bildirildi. (ÝHA)

Diyarbakýr-Mardin karayolunda Roma dönemine ait Zerzevan Kalesi kalýntýlarýnda yer alan yedi metre derinliðindeki bir su sarnýcýnda yaklaþýk 25 kiþiye ait olduðu tahmin edilen kemik parçalarý bulunuldu. Cumhuriyet savcýsý gözetiminde toplanan kemiklerin, hangi döneme ait olduðunun tespiti için Adli Týp Kurumu Baþkanlýðýna gönderileceði bildirildi DÝYARBAKIR'ýn Çýnar ilçesindeki tarihi Zerzevan Kalesindeki su sarnýcýnda 25 kiþiye ait olduðu tahmin edilen kemik parçalarý bulundu. Cumhuriyet savcýsýnýn talimatýyla toplanan kemiklerin, hangi döneme ait olduðunun tespiti için Adli Týp Kurumu Baþkanlýðýna gönderileceði bildirildi.

‘Kemikler 25 kiþiye ait’ Diyarbakýr-Mardin karayolunun 45. kilometresinde bulunan Roma dönemine ait Zerzevan Kalesi kalýntýlarýnda yer alan 7 metre derinliðindeki su sarnýcýnda köy korucularý tarafýndan bulunan kemik parçalarý Cumhuriyet savcýsýnýn talimatýyla jandarma ekipleri tarafýndan çýkarýldý. AA'nýn haberine göre, olayýn ardýndan ÝHD Diyarbakýr Þubesinden bir heyet, jandarma ve geçici köy koru-

cularýnýn güvenlik önlemi aldýðý bölgede incelemede bulundu. ÝHD Diyarbakýr Genel Sekreteri Abdusselam Ýnceören, inceleme sonrasýnda yaptýðý açýklamada, yaklaþýk 25 kiþiye ait olduðu tahmin edilen kemiklerin bir kuyudan çýkarýldýðýný söyledi.

‘Dönemleri tespit edilecek’ Bölgede birden fazla kuyunun olduðunu tespit ettiklerini belirten Ýnceören, "Çýnar Cumhuriyet Baþsavcýlýðý yaptýðý incelemenin ardýndan kemikleri buradan almýþtýr. Kemikler DNA testi için Adli Týp Kurumuna gönderilmiþ. 1990'lý yýllarda birçok faili meçhul cinayet yaþandý. Bu cinayetlerin bir çoðu aydýnlanmadý ve birçok kiþi hala kayýp. Adli Týp Kurumu söz konusu kemikler üzerinde yapacaðý incelemenin ardýndan kemiklerin hangi döneme ait

olduðu tespit edilecektir. Çýnar Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ile görüþerek söz konusu kemiklerle ilgili bilgi almaya çalýþaðýz. Burada bulunan birçok kuyuda da kemikler olabilir. Diðer kuyularda da inceleme yapýlmasý konusunda talepte bulunacaðýz. ÝHD'nin interaktif toplu mezar haritasýnda bu bölgenin yer alýp almadýðýný incelemelerin ardýndan tespit edeceðiz" diye konuþtu.

Kýþlada insan kemikleri bulunmuþtu Daha öncede Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesinde bulunan Diyarbakýr-Elazýð karayolu üzerindeki 7'nci Kolordu Komutanlýðý sahasý içerisinde yer alan Orgeneral Galip Deniz Kýþlasý içerisinde yapýmýna baþlanan Askerlik Þubesi binasý inþaatý sýrasýnda insana ait kemikleri bulunmuþtu.

Altan Tan Diyarbakýr’daki kemikleri Ala’ya sordu DÝYARBAKIR - BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, Diyarbakýr-Mardin karayolunda çýkan insan kemiklerini yazýlý soru önergesi ile Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala'ya sordu. Tan verdiði önergede, "Diyarbakýr-Mardin karayolunun 45. kilometresinde bulunan Roma dönemine ait Zerzevan Kalesi kalýntýlarýnda yer alan yedi metre derinliðindeki bir su sarnýcýnda 20 kiþiye ait kafatasý ve kemikler bulunmuþtur. Bir ihbar üzerine baþlayan araþtýrmalar sonucu bulunan kemik parçalarý, kuyuya ip

sarkýtýlarak giren askerler tarafýndan çýkarýlmýþtýr" diye belirtti. Tan, Ala'nýn konuya iliþkin þu sorulara yanýt vermesini istedi: "Kafataslarý ve kemikler incelenmek üzere Adli Týp'a gönderilmiþ midir? Bu kemiklerin hangi yýllara ve kimlere ait olduklarý tespit edilmiþ midir? Bölgede 1925'ten 1990'lý yýllarýn sonlarýna kadar sistematik bir þekilde faili meçhul cinayetler iþlenmekte olduðu göz önüne alýnýrsa, bu kemiklerin geçmiþte iþlenen cinayetlerle iliþkisi bulunmakta mýdýr?" (DÝHA)


9

HABER

8 Þubat 2014 Cumartesi

3 ‘özel harekat’çýya müebbet istemi Diyarbakýr’da 8 yýl önceki olaylarda vücuduna gaz fiþeði isabet etmesi sonucu hayatýný kaybeden 8 yaþýndaki Enes Ata’nýn ölümüne iliþkin soruþturma tamamlandý. Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca hazýrlanan iddianamede, “Çocuðu veya beden, ruh bakýmýndan kendini savunamayacak kiþiyi öldürme” suçundan 3 özel harekat polisi hakkýnda müebbet hapis cezasý istendi DÝYARBAKIR'da 28 Mart 2006'da PKK mensuplarýnýn cenaze töreni sonrasýnda çýkan olaylarda vücuduna gaz fiþeði isabet etmesi sonucu hayatýný kaybeden 8 yaþýndaki Enes Ata'nýn ölümüne iliþkin soruþturma tamamlandý. Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca hazýrlanan iddianamede, 8 yýl önce kent merkezinde yaklaþýk 4 gün süren olaylarda örgüt lehine sloganlarýn atýldýðý, þahýslara ait iþ yeri ve mallara zarar verildiði, kamu kurum ve kuruluþlarý ile güvenlik güçlerine yönelik saldýrýlarýn gerçekleþtirildiði hatýrlatýldý. O dönem Emniyet Müdürlüðü Özel Harekat Þube Müdürlüðü bünyesinde çalýþan þüpheli polis memurlarý H.A, B.Ö. ve N.Ö'nün de olaylarýn bastýrýlmasýnda görevli olduklarý belirtilen iddianamede, 18 yaþýndan küçük olan maktulün Vakýf Ýlköðretim Okulu 1. sýnýf öð-

rencisi iken dýþarýda bulunduðu esnada güvenlik güçlerinin kullandýðý ateþli silahla yaþamýný yitirdiði kaydedildi. Yapýlan otopsi iþleminde, maktulün cesedinden gaz fiþeðinin elde edildiði vurgulanan iddianamede, Enes Ata'nýn ölüm sebebinin de ateþli silah mermisi (gaz fiþeði) yaralanmasýna baðlý olduðunun tespit edildiði bildirildi. Maktulün ölümüne neden olan gaz fiþeðinin M 16 uzun namlulu silaha monteli bomba atar aparatýyla kullanýldýðý ifade edilen iddianamede, ''Bu tip gaz fiþeðini kullanan silah ve aparatlarýn þüphelilere zimmetli olduðu ve olaylarýn bastýrýlmasýnda görevli olan þüpheliler tarafýndan kullanýldýðý ancak maktulün ölümüne neden olan gaz fiþeðinin hangi silahtan atýldýðýnýn tespit edilemediði'' görüþüne yer verildi.

MOBESA kameralý ve baz istasyonlu cami

Ýddianamede, Diyarbakýr Valiliðinden söz konusu þüpheliler hakkýnda soruþturma izni verilmesi yönünde talepte bulunulduðu ancak iznin verilmediði öne sürülerek, "Yapýlan itiraz Diyarbakýr Bölge Ýdare Mahkemesi Baþkanlýðýnca kabul edildi. Diyarbakýr Valiliðinin kararý kaldýrýlarak soruþturma izni verilmiþtir" denildi. Þüphelilerin, toplumsal olaylarý bastýrmak üzere kolluk görevlisi olarak görev yaptýklarý kaydedilen iddianamede, "Þüphelilerin, olayda kullandýklarý gaz fiþeði atar silahlarýn öldürücü özelliðe sahip olduðunu ve nasýl kullanýlacaðýný bildikleri halde öldürme kastý olmadan silahý kullanma koþullarýna aykýrý olarak kullanarak maktulün ölümüne neden olduklarý anlaþýlmaktadýr" denildi. Ýddianamede, 3 polis memuru hakkýnda "Çocuðu veya beden, ruh bakýmýndan

DÝYARBAKIR'ýn Yeniþehir ilçesindeki Sümer Cami, MOBESA ve baz istasyonlarýyla dikkat çekiyor. Siyasi partilerin miting alaný olarak kullandýðý Ýstasyon Meydanýndaki iki minareli Sümer Camisinin, bir minaresinde telefon operatörlerinin baz istasyonlarý, diðerinde ise Emniyet Müdürlüðü'nün MOBESA kamerasý bulunuyor. Diyarbakýr Yeniþehir Ýlçe Müftüsü Allattin Bozkurt, yaptýðý açýklamada, caminin bir minaresinde bulunan baz istasyonlarýnýn kaldýrýlacaðýný söyledi. Bozkurt, "Bu camimizin bir minaresinde baz istasyonlarý bulunuyor. Bunun kaldýrýlmasý için yapýlan sözleþmenin bitmesini bekliyoruz. GSM operatörleriyle yapýlan sözleþme biter bitmez bu baz

kendini savunamayacak kiþiyi öldürme" suçunu içeren TCK'nýn 82/1 maddesi uyarýnca müebbet hapis cezasý istendi.

Dosya birleþtirildi Þüphelilerin, ayný olayda baþýna isabet eden gaz fiþeði nedeniyle hayatýný kaybeden 14 yaþýndaki Mahsum Mýzrak ile ilgili Diyarbakýr 1. Aðýr Ceza Mahkemesinde görülen davada da sanýk olarak yargýlandýklarý kaydedilen iddianamede, iki dosya arasýnda "fiili ve hukuki irtibat" bulunduðu gerekçesiyle dosyalarýn birleþtirilmesi yönünde talepte bulunuldu. Diyarbakýr 1. Aðýr Ceza Mahkemesince yapýlan incelemenin ardýndan da iki dosyanýn birleþtirilmesine karar verildi. Bu kapsamda, þüpheli polis memurlarýnýn yargýlamasýna Diyarbakýr 1. Aðýr Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (AA)

istasyonunu sökeceðiz" dedi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn baz istasyonlarý konusunda aldýðý kararlarýn bulunduðunu belirten Bozkurt, þunlarý söyledi: "Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý hiçbir caminin minaresinde veya avlusunda baz istasyonu bulunmasýný istemiyor. Bununla ilgili karar alýndý. Kararýnýn yürürlüðe girmesinin ardýndan Yeniþehir'deki bazý camilerde bulunan baz istasyonlarýný söktük. Ofis ile Abdulcelil Camisinde var olan baz istasyonlarýný da kaldýrdýk. Hiçbir camimizde baz istasyonu kalmayacaktýr." Bozkurt, Sümer Camisinin diðer minaresinde bulunan MOBESA kamerasýnýn konulmasýnda ise haberinin olmadýðýný sözlerine ekledi. (AA)

Diyarbakýr’da kaçakçýlara geçit yok DÝYARBAKIR'da 152 bin 572 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi. Ýl Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü Kaçakçýlýk Suçlarý Büro Amirliði ekiplerince ülkeye kaçak yollardan getirilen kaçak sigaralarýn piyasaya sunulmasýna yönelik kent merkezi ve ilçelerde 15-31 Ocak 2014 tarihleri arasýnda operasyonlar düzenlendiði bildirildi. Operasyonlarda deðiþik markalarda 152 bin 572 paket gümrük kaçaðý sigara ve 118 puro ele geçirildiði kaydedilen açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "Operasyonlarda gözaltýna alýnan 33 kiþiye 5607 sayýlý SKM suçundan yasal iþlem yapýldý. Gümrük kaçaðý sigaradan dolayý haksýz kazanç saðlayan ve vergi kaybýna neden olan þahýslara karþý ve gümrük kaçaðý emtia ticareti yapan organizasyonlarýn deþifresine yönelik çalýþmalarýmýz devam etmektedir." (AA)


10

HABER

8 Þubat 2014 Cumartesi

Hasta tutuklular için yürüdüler yarbakýr D Tipi Cezaevi'ne geri götürüldü. Kaygýlý'nýn yürüyüþten kaynaklý cezaevine götürüldüðü de belirtildi. Daðkapý Meydaný'nda baþlayan yürüyüþe, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan adaylarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý ile TUHAD-DER, ÝHD, Barýþ Anneleri Meclisi yöneticileri katýldý. "Cezaevlerinden bir daha tabut çýkmasýn", "Hasta tutsaklara özgürlük" yazýlý pankartlarýn taþýndýðý yürüyüþte sýk sýk, "Bjî Serok Apo" ve "Siyasi tutsaklar onurumuzdur" sloganlarý atýldý.

‘Çözüm için adým atýlmadý’

Diyarbakýr Devlet Hastanesi'ne yapýlan ve çok sayýda kiþinin katýldýðý yürüyüþle hasta tutuklularýn durumuna dikkat çekilirken, yürüyüþ öncesi Diyarbakýr Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hasta tutuklu Þemsettin Kaygýlý'nin apar topar Diyarbakýr D Tipi Cezaevi'ne götürüldüðü belirtildi DÝYARBAKIR - Cezaevlerinde tutuklu bulunan hasta tutuklularýn durumuna dikkat çekmek amacý ile Barýþ ve Demokrasi

Partisi (BDP) öncülüðünde Diyarbakýr'ýn Daðkapý Meydaný'ndan Diyarbakýr Devlet Hastanesi yürüyüþ gerçekleþtirildi. Diyarba-

DÝYARBAKIR - Ýnsan Haklarý Derneði'nin (ÝHD) hasta tutuklulara iliþkin yapmýþ olduðu tespit çalýþmalarýnýn ardýndan yayýnladýðý ve sürekli güncellenen rapora göre, cezaevlerinde sayýlarý 550'yi bulan hasta tutuklu var. Ayný raporda 163 tutuklu ise aðýr hasta kategorisinde yer alýyor ve hastalýklarýnýn ölümcül riskler taþýdýðý belirtiliyor. Aðýr hasta tutuklulardan biri de Þemsettin Kargýlý. Aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý verilen ve tutuklandýðý 1993 yýlýndan bu yana cezaevinde bulunan PKK davasýndan hükümlü Kargýlý, böbrek kanseri. Hastalýðý nedeniyle vücut bütünlüðünü korumakta zorlanan ve felç olma riski ile karþý karþýya kalan Kargýlý, saðlýk durumunu belgeleyen raporlar ve bu raporlarla yetkililere yapýlan onlarca baþvurusu bulunmasýna raðmen, tahliye edilmiyor.

‘Hiçbir geliþme yok’ Kargýlý'nýn eþi Gülliþah Kargýlý, eþinin 14 yýl Bolu'da, 2 yýl Amasya'da, son 5 yýlýný ise Diyarbakýr cezaevlerinde sürgünlere maruz kalarak geçirdiðini kaydetti. Eþinin 4 yýldýr böbrek kanseri olduðundan haberdar olduklarýný söyleyen Kargýlý, eþi-

kýr Devlet Hastanesi'nde tedavi gören tutuklu Þemsettin Kaygýlý, dün sabah saatlerinde tedavisi tamamlandýðý iddiasýyla Di-

Çok sayýda kiþinin katýldýðý yürüyüþün ardýndan Diyarbakýr Devlet Hastanesi önüne gelen kitle, zýlgýtlar eþliðinde sloganlar attý. Hasta tutuklularýn durumuna dikkat çekmek için kýsa bir konuþma yapan Diyar TUHAD-DER Baþkaný Derya Us, hasta tutsaklarýn durumuna iliþkin devlet yetkililerine defalarca yazýþmalar yaptýk-

Þemsettin Kargýlý, felç kalabilir! Diyarbakýr Cezaevi'nde tutulan böbrek kanseri ve görme bozukluðu yaþayan hasta tutuklu Þemsettin Kargýlý, felç geçirme riskine raðmen tahliye edilmiyor. Saðlýk durumu ile ilgili Adalet Bakanlýðý'na baþvuruda bulunduklarýný belirten Kargýlý'nýn eþi Gülliþah Kargýlý, "Eþimi her defasýnda hastanelere götürüyorlar ve doktorlar açýk açýk ona 'sen kansersin' diyorlar. 3 yýldýr Adalet Bakanlýðý'na yaptýðýmýz baþvurulara ise 'hastalýðý ciddi deðil tedavisini cezaevinde de sürdürebilir' cevabý veriliyor" dedi

nin felç olma ihtimalinin yüksek olduðundan dolayý kaygýlý olduklarýný söyledi. Eþinin saðlýk durumu için defalarca Adalet Bakanlýðý'na mektup ve dilekçeler gönderdiklerini ifade eden Kargýlý, "3 yýldýr defalarca mektup yazýyoruz Adalet Bakanlýðý'na, fakat her defasýnda bakanlýktan bize 'hastalýðý ciddi deðil tedavi-

sini cezaevinde de sürdürebilir' cevaplarý geldi. 20 yaþýndaki kýzým dýþarýda daha babasýný görmüþ deðil. Eþimi her defasýnda hastanelere götürüyorlar ve doktorlar açýk açýk ona 'sen kansersin' diyorlar. Ama devlet tarafýndan, hiçbir geliþme yok. Madem kanserdir, hastamýzý serbest býraksýnlar. Hastamýzý tedavi ederiz. Çaðrým buradan Tayyip Erdoðan'a ve Adalet Bakanlýðý'nadýr. Hasta tutsaklarýn cezaevinde kalmalarý siyasi nedenlerdendir" dedi.

‘Bize verin biz tedavi ederiz’ Cezaevlerinde tutulan hasta tutsaklarýn yaþadýðý duruma yetkililerin duyarsýz kalmasýnýn, bir iþkence biçimi olduðuna vurgu

larýný, fakat çözüm konusunda herhangi bir adýmýn atýlmadýðýný dile getirdi. Diyarbakýr Devlet Hastanesi önüne hasta tutsak Þemsettin Kargýlý için yürüdüklerini belirten Us, "Biz baþta önderliðimiz olmak üzere bütün siyasi ve hasta tutsaklarýn özgür kalmasý için mücadelemizi sürdüreceðiz" dedi.

Anlý yetkililerin sessizliðine tepki gösterdi Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan adayý Fýrat Anlý ise, hasta tutsaklarýn ölüm ile burun buruna býrakýldýðýna dikkat çekerek, devlet yetkililerinin sessizliðine tepki gösterdi. "Barýþ süreci"nin ilk adýmý olarak bütün siyasi hasta tutsaklarýn býrakýlmasý gerektiðine vurgu yapan Anlý, "Biz buraya hasta tutsak Þemsettin Kaygýlý arkadaþýmýz için geldik. Fakat bizim buraya geleceðimizi öðrenen yetkililer Þemsettin arkadaþýmýzý sabah erkenden apar topar götürmüþler" diye konuþtu. (DÝHA)

yapan Kargýlý, þöyle devam etti: "Hasta tutsaklarýn durumuna yetkililer sessiz kalarak, hem ailelerine hem de kendilerine derinden bir iþkence yapýlýyor. AKP hükümeti, Kürtlerle daha neyin davasýný sürdürüyor. Bütün siyasi tutsaklar, Kürt olduðu için cezaevlerindedir. Biz bu cezaevinde tutulan hasta tutsaklara verilen cezalarý kabul etmiyoruz. Ey zalim devlet! Sen kendine dindarým ve Müslüman'ým diyorsun. Meðer Müslümanlýðýn Kürtlere zulüm yapmakmýþ, meðer hasta tutsaklarý durumlarýna bir çare bulamayýp öldürmekmiþ. AKP hükümeti hasta tutsaklarý býraksýn ve bize versin. Hastamýzý tedavi edelim."

‘Tutsaklar Erdoðan’ýn esiri’ Cezaevinde tutulan hasta tutsaklarýn esir olarak görüldüðünü ifade eden Kargýlý, "Bu tutsaklarýn hepsi Erdoðan'ýn esiridir. Madem ki sen kendine ben devletim ve elim uzundur diyorsun, neden hasta tutsaklarýn durumuna bir çare bulmuyorsun. Erdoðan binlerce insaný cezaevine atmýþ. Bunlardan binlercesi kanser ve hastadýr. Hasta olacaðýný tahmin ederek 5 bine yakýn insaný cezaevine atmýþ" dedi. (DÝHA)


11

KADIN-Y YAÞAM

8 Þubat 2014 Cumartesi

MESLEK SAHiBi OLDULAR... DÝYARBAlarý çalýþmalarKIR'ýn Ergani ildan gelir elde çesinde 2009 yýeden 30 bayan lýndan bu güne var. Yine ÇAkadar 26 bin kaTOM bünyesindýnýn meslek sade yürütülen tahibi olduðu belirký tasarým kurstildi. Ergani Kaylarýnda eðitim makamlýðý'na gören bayanlarýn baðlý Sosyal Desürünleri yýlda tek Programý dört kez periyo(SODES) ve Çok dik olarak AnkaAmaçlý Toplum ra ve Ýstanbul Merkezi (ÇAgibi yerlerde TOM) bünyesinÇATOM sergilede kadýnlara yörinde sergilenenelik açýlan mesrek geliri kursilek edindirme yerlere verilmek kurslarýnda 26 üzere satýlýyor. bin kadýnýn mes- Ergani Kaymakamlýðý'na baðlý Sosyal Destek Programý ve Çok Amaçlý Toplum Merkezi bünyesinde 2009 yýlýnBunun yanýnda, lek öðrendiði bil- dan beri kadýnlara yönelik açýlan meslek edindirme kurslarýnda 26 bin kadýnýn meslek öðrendiði bildirildi bilgisayarlý mudirildi. Kaymahasebe kurslarýkamlýk bünyesinde faaliyet yürüten söyledi. Çetin, “2009 yýlýndan itiba- kendi ayaklarý üzerinde durabilmýzdan mezun olarak sertifika alan SODES ve ÇATOM'da açýlan çeþitli ren SODES kapsamýnda ÇATOM'la mektedirler. Ergani'de sadece 9 tabayanlarýn birçoðu þimdi özel sekne bayanýn bünyemizdeki kurslarmeslek edindirme kurslarýnda 2009 beraber yürüttüðümüz kurslarda törde çeþitli þirketlerde muhasebe yaklaþýk 26 bin bayaný mesleki dan sertifika alarak ilçe merkezinyýlýndan bu yana 26 bin kadýnýn alanýnda istihdam ediliyor. Yine edindirme kurslarýnda meslek saeðitim görerek istihdama dahil kurumumuzda verdiðimiz týbbi de kuaför dükkaný açtýðýný biliyohibi yaptýk. Bu sayý içerisinde kua- ruz. Bu bayanlar açtýklarý iþ yeri edildiði açýklandý. Kurslara katýlsekreterlik kursumuzu tamamlaförlük, çinicilik, pastacýlýk ve aþçýmadan önce evlerinde hayatlarýný yan birçok kursiyerimiz Ergani ve sayesinde hem kendilerine hem de sürdüren kadýnlar, þimdi iþ bularak lýk kurslarýmýzla tüm branþlarda Diyarbakýr'da bulunan birçok özel yanlarýnda çalýþtýrdýklarý kiþilere yaklaþýk yüzde 8 oranýnda bir istih- istihdam saðlamýþ durumdalar" de- saðlýk kuruluþunda istihdam edileaile bütçelerine katký saðlýyor. dam oraný yakaladýk. E 'Kadýnlar istihdam ediliyor' SOrek kendi geçimlerini yapabiliyor. di. ðitim gördüðü alanda sertifika DES ve ÇATOM Koordinatör MüÝlçemizdeki kadýnlarý meslek edin‘Yeni projeler hazýrlanacak’ dürü Ali Kamer Çetin, yürüttükleri alarak meslek edinen birçok bayan dirmek için yeni projeler hazýrlaÇetin, "Ayný þekilde halihazýrda meslek edindirme kurslarý projele- ya kendi iþini kurdu ya da kaymayarak daha fazla bayanýn istihdama kaymakamlýðýmýz bünyesinde açýriyle kadýn istihdamý ve kadýn giridahil edilmesini saðlamaya devam kamlýðýmýza baðlý tekstil atölyesi þimciliðini arttýrmak istediklerini edeceðiz" diye konuþtu. (ÝHA) ve çeþitli sektörlerde çalýþarak lan çini atölyesinde yapmýþ olduk-

‘Hatýrla mak ve Anlatmak Ýçin Þehre Bak’

DÝYARBAKIR - Batman, Çanakkale, Diyarbakýr ve Ýzmir'den 24 genci, þehir ve hafýza temasý etrafýnda bir araya getiren, 'Hatýrlamak ve Anlatmak için Þehre BAK' projesinin sergisi Ýstanbul'da açýldýktan sonra, bugün saat 15.00'de Diyarbakýr Sümerpark Amed Sanat Galerisi'nde de açýlýyor. Anadolu Kültür ve Diyarbakýr Sanat Merkezi tarafýndan, Geniþ Açý Proje Ofisi ve docÝstanbul Belgesel Araþtýrmalarý Merkezi iþbirliðiyle yürütülen BAK projesinin sergisinde, þehir ve hikayelere odaklanan üç fotoðraf projesi, beþ kýsa belgesel, tüm üretim sürecinin belgelenmesine da-

yanan bir film ve iki blog çalýþmasýnýn yer aldýðý belirtildi. 26 Þubat'a kadar devam edecek olan serginin, Diyarbakýr'ýn ardýndan Ýzmir, Çanakkale ve Batman'da da izleyici ile buluþacaðý bildirildi. BAK, 2013 yýlý baþýnda farklý þehirlerden gençler arasýnda iletiþim ve kültürel etkileþimi artýrmayý, ortak sanatsal üretime olanak saðlamayý amaçlayan bir proje olarak baþladý. Proje kapsamýnda Ýzmir, Diyarbakýr, Çanakkale ve Batman'dan yaþlarý 18-26 arasýnda deðiþen gençler bir araya gelerek, bilmedikleri kentler ve insan hikayeleri ile tanýþtý. Gençler bir yýla yaklaþan süre içinde

de bu yeni deneyimlerini kültürel çeþitlilik ve hafýza, yitirilen, deðiþen, dönüþen coðrafi ve kültürel zenginlik, insan ve doðanýn birbiriyle iliþkisi, þehrin hafýzasýnýn mekanlar üzerindeki izleri, kayýplar ve geride kalan mektuplar gibi konulara yoðunlaþarak ortaklaþa gerçekleþtirdikleri fotoðraf, video ve blog projelerine aktardý. Tüm bu projelerin bugün Diyarbakýr'da Sümerpark Amed Sanat Galerisi'nde 26 Þubat'a kadar sergileneceði belirtildi. Serginin 22 Þubat16 Mart 2014 tarihleri arasýnda Ýzmir'e, 28 Þubat-16 Mart 2014 tarihleri arasýnda Batman'a, 22 Mart-13 Nisan 2014 tarihleri arasýnda da Çanakkale'de de sergileneceði bildirildi. Sergide izleyicilerin, gençlerin þehir hafýzasýna odaklanan, mekanlar ve sesler üzerinden gerçekleþtirdikleri çalýþmalarýna, toplumsal hafýzada yer eden olaylara kiþisel hikayeler üzerinden yaklaþýmlarýna ve kamusal alan-þehir iliþkisini sorgulayan projelerine tanýklýk etme imkaný bulacak. Anadolu Kültür Proje Koordinatörü Eylem Ertürk, BAK projesi kapsamýnda

gençlerin, kimi zaman kendi hayatlarýndan yola çýkarak, kimi zamansa kolektif hafýzada yer eden olaylara yoðunlaþarak ortak projeler ürettiðini söyledi. Ertürk, projenin hedefini 'Þehre, hatýrlamak ve anlatmak için birlikte bakmak, geçmiþi, bugünle iliþkisi üzerinden tarif etmek ve görüp kayda geçirilenleri ümitli bir bakýþla geleceðe býrakabilmek' olarak açýkladý. Eylem Ertürk, "Türkiye'nin doðusunda ve batýsýnda, yakýn ve uzak geçmiþle kurduklarý iliþki birbirinden farklý olan þehirlerden gelen gençler ile birlikte bir yýl boyunca uzun, keyifli ve en önemlisi paylaþýmcý bir süreci geçirdik. Bu doðrultuda, gençler bir yandan kendi þehirlerini yeniden keþfederken, bir yandan da proje ortaklarýnýn yaþadýklarý yerleri ziyaret etti, yeni bakýþ açýlarýyla tanýþýt. Projeye katýlan gençlerin hem farklý þehirler ve insanlarla tanýþma, hem de kolektif çalýþma adýna önemli bir deneyim yaþadýklarýna, bunu da fotoðraf, video ve belgesellere izleyiciye aktaracaklarýna inanýyorum" dedi. (ÝHA)


12

YAÞAM

8 Þubat 2014 Cumartesi

Üniversite’den geri dönüþüm için proje

Emniyet Genel Müdürlüðü, ülke genelinde 23 bin 953 fahri trafik müfettiþinin aktif olarak görev yaptýðýný bildirdi

Trafikte 23 bin 953 gizli göz var

DÝYARBAKIR - Emniyet Genel Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, trafikte sivil denetimle ilgili 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu'na istinaden fahri trafik müfettiþliði müessesesi kurulduðu, "Fahri Trafik Müfettiþleri Görev ve Çalýþma Yönetmeliði" ile de görev, yetki ve sorumluluklarýn belirlendiði ifade edildi. Uygulamayla insanlara, her zaman ve her yerde denetlendikleri hissini vererek trafikteki kural ihlalleriyle ilgili yakalanma riski algýsýnýn arttýrýlmasý, böylece insanlarýn trafik kurallarýna uymalarýnýn kalýcý davranýþ haline getirilmesinin amaçlandýðý belirtildi.

2 milyon 754 bin 326 tutanaktutuldu Fahri trafik müfettiþlerinin, devlet memurluðu giriþ þartlarýný taþýyan, eðitimli, sürücülük yeterliliðine sahip kiþiler arasýndan adli ve trafikteki sicillerine bakýlarak seçildiði vurgulanan açýklamada, þunlar kaydedildi: "Halen ülkemizde 23 bin 953 fahri trafik müfettiþi aktif olarak görev yapmaktadýr. Fahri trafik müfettiþleri tarafýndan düzenlenen trafik kural ihlali tespit tutanaklarý, görevlilerimizce kontrol edildikten sonra trafik idari para cezasý karar tutanaðýna çevrilerek ilgilisine tebliðe gönderil-

mektedir. Fahri trafik müfettiþliði uygulamasýnýn baþladýðý 1997 yýlýndan 2013 yýlý sonuna kadar ise fahri trafik müfettiþi tutanaklarýna istinaden 2 milyon 754 bin 326 tutanakla trafik idari para cezasý uygulanmýþtýr. 2013'te düzenlenen toplam trafik idari para cezasý içinde fahri trafik müfettiþlerinin tespitlerine istinaden düzenlenen trafik idari para cezasýnýn oraný yüzde 2,46'dýr. 2013'te fahri trafik müfettiþi trafik kural ihlali tespit tutanaklarýna istinaden 329 bin 138 tutanakla trafik idari para cezasý uygulanmýþ olup, bu cezalardan yalnýzca yüzde 0,43'ü mahkemelerce iptal edilmiþtir." (DÝHA)

Baydemir’den Urfalýlara 1 Nisan’a randevu

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediye Baþkaný ve BDP'nin Þanlýurfa Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Osman Baydemir, Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakýbaba'yý makamýnda ziyaret etti. Þanlýurfa'Nýn Fakýbaba döneminde büyük deðiþimler ve geliþmeler gösterdiðini belirten Baydemir, belediyecilik anlamýnda Fakýbaba'yý tebrik etti. Nazik ziyaretinden dolayý Baydemir ve beraberindeki heyete teþekkür ettiðini belirten Fakýbaba ise, Diyarba-

kýr'daki çalýþmalarý hatýrlatarak Baydemir'e teþekkür etti. Ziyarette, Baydemir kendisi için çok büyük manevi deðeri bulunduðunu belirttiði kýrmýzý renkli tespihini Fakýbaba'ya hediye etti. Basýna kapalý devam eden ziyaretten sonra, belediye çýkýþýnda kendisi ile fotoðraf çektirmek isteyen yurttaþlar ile Baydemir tek tek fotoðraf çektirdi. Belediye binasý önünde tartýcýlýk yapan küçük yaþtaki Ahmet Çiçek isimli çocukla ilgilenen Baydemir, "Büyüyünce ne ol-

mak istiyorsun?" sorusuna "öðretmen" cevabýný aldý. Baydemir'e imar sorunuyla ilgili þikayetlerini anlatan Çiftçi ailesi ise, "Biz evimizi yeniden yapmak için yýktýk. Ancak belediye ekipleri evimizi yeniden inþa etmemize izin vermiyor. Yasak diyor. 12 kiþi þimdi Eyyübiye Mahallesi sonunda kurduðumuz çadýrda yaþýyoruz. Bu soðukta ortada kaldýk. Çok zor durumdayýz" diye konuþtu. Þu an belediye yönetiminde olmadýklarýný belirten Baydemir, konut edinme hakkýnýn su ve ekmek gibi temel haklardan olduðunu belirterek, 1 Nisan'da göreve gelmeleri halinde temel haklardan olan konut edinme ve imar sorununu çözeceklerini söyledi. Ailenin adresini not aldýran Baydemir, seçimden sonra yardýmcý olacaklarýný söyledi. Bu sýrada aracýna binen Baydemir'i takip eden tartýcý çocuk Ahmet Çiçek yere düþerek tartýsý kýrýldý. Aracýndan inen Baydemir küçük çocuk ile ilgilendi.

Dicle Üniversitesi, tüketicileri geri dönüþüm konusunda bilinçlendirmek amacýyla Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý ile sosyal sorumluluk çerçevesinde üniversitedki çeþitli noktalara 17 adet geri dönüþüm kutusu yerleþtirildi DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araþtýrma Merkezi geri dönüþümün toplumun her kesimine her bireye ne kadar hayati bir öneme sahip olduðunu öðretmek ve bilgilendirmek amacýyla Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý ile sosyal sorumluluk çerçevesinde çalýþmalar gerçekleþtiriyor. Ýlk etapta Yabancý Diller Yüksek Okulunda Farabi Koordinatörlüðüne, AB Proje Koordinatörlüðüne, Erasmus Koordinatörlüðüne, Kariyer Merkezimize ve Kantinlerimize toplam 17 adet geri dönüþüm kutusu yerleþtirildi. "Her atýk atýk deðildir" mantýðýndan yola çýkan Kariyer Merkezi, bürolarda ve kurumlarda ki kullanýlmayan kâðýt, metal, cam ve plastik atýklarýn doðaya atýlmamasý ve geri dönüþüme tabi tutulmasý için hem bireysel bilinç kazandýrmayý hem de sosyal yönden bu durumun ciddiyetini fark ettirmeyi planlýyor. Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araþtýrma Merkezi çalýþanlarý, geri dönüþümün çok önem kazanmasý ve bireysel bilincin artmasý ile hem doðayý hem de ülkeyi bu çalýþmalar ile daha temiz bir ortama kavuþacaðýný düþündüklerini dile getirdiler. (Haber merkezi)


$ €

ekonomi

DOLAR: 2.2160 EURO: 3.0077 ALTIN: 90,365 ÝMKB: 64.326,08

13 8 Þubat 2014 Cumartesi

Ticaret köprüsü kurulacak yaptýðý vurgulandý.

‘Görüþmeler olumlu geçti’

Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Ortadoðu ile Ticari Ýliþkileri Geliþtirme Komisyonu, Federal Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret ederek çeþitli temaslarda bulundu. Temaslara iliþkin yazýlý açýklama yapan DTSO, iki bölge arasýnda verimli bir ticaret köprüsü kurmayý hedeflediklerini dile getirdi DÝYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) Meclisi'nin oluþturduðu Ortadoðu ile Ticari Ýliþkileri Geliþtirme Komisyonu, Ortadoðu ile ticari iliþkileri geliþtirmek, karþýlýklý olarak çalýþma masalarý kurmak ve bölgenin ticaret potansiyeli hakkýnda bilgi almak amacýyla Federal Kürdistan Bölgesi'nde 3 gün süren temaslarda bulundu. DTSO'dan yapýlan yazýlý açýklamada, Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde temaslarda bulunan komisyon üyelerinin, Diyarbakýr

ile Federal Kürdistan Bölgesi arasýnda verimli bir ticaret köprüsünü kurmayý amaçladýðý belirtildi. Açýklamada, görüþmelere, Ortadoðu ile Ticari Ýliþkileri Geliþtirme Komisyonu Baþkaný Hüsnü Pervane ve komisyon üyeleri Salih Eren ve Vahit Karaaslan, DTSO Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Tekin, DTSO Bismil Temsilcisi Erdal Avþar, TOBB Genç Giriþimciler Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Akyýl ve Diyarbakýrlý iþverenlerin katýldýðý kaydedildi.

Perakende satýþ hacmi azaldý TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nün 2013 yýlý Aralýk ayý "Perakende satýþ hacmi endeksi" verilerine göre, perakende satýþ hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranýnda azaldý

Görüþmeler yapýldý DTSO’dan Komisyon üyelerinin, Erbil Valisi Newzad Hade, Türkiye'nin Erbil Ticari Ateþesi Sayer Erbil, Sanayi ve Ticaret Bakaný danýþmaný Dr. Soran Selahaddin Shukur, Erbil Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Dara Jalil Al Kayat, Þirketler Tescil Genel Müdürü Dilzar Ýsmail Ahmed, Yatýrým Kurulu Genel Müdürü Newroz M. Muhammed Emin, Kürdistanlý Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Ferda Cemiloðlu ile Hewlêr'de kurulan Türkiye'li Evrensel Ýþ Adamlarý Derneði Baþkaný Renas Elçi ve Türkiyeli iþverenlerle görüþtüðü ifade edilen açýklamada, heyet buradan Süleymaniye'ye geçerek Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Sirwan Muhammed ve meclis üyeleriyle görüþme

DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü 2013 yýlý Aralýk ayý "Perakende satýþ hacmi endeksi" istatistiklerini açýkladý. Açýklanan verilere göre, perakende satýþ hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ sabit fiyatlarla perakende satýþ hacmi 2013 yýlý Aralýk ayýnda bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranýnda azaldý. Ayný ayda; gýda, içecek ve tütün satýþlarý yüzde 3,2 azalýrken, gýda dýþý satýþlar (otomotiv yakýtý hariç) yüzde 1,3 arttý, otomotiv yakýtý satýþlarý ise yüzde 0,3 azaldý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ sabit fiyatlarla perakende satýþ hacmi 2013 yýlý Aralýk ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4,3 oranýnda

arttý. Ayný ayda; gýda, içecek ve tütün satýþlarý yüzde 2,0, gýda dýþý satýþlar (otomotiv yakýtý hariç) yüzde 6,0 ve otomotiv yakýtý satýþlarý yüzde 2,6 arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ cari fiyatlarla perakende ciro 2013 yýlý Aralýk ayýnda bir önceki aya göre yüzde 1,0 oranýnda azaldý. Ayný ayda; gýda, içecek ve tütün satýþlarý yüzde 4,4, gýda dýþý satýþlar (otomotiv yakýtý hariç) yüzde 0,7 azalýrken, otomotiv yakýtý satýþlarý yüzde 2,2 arttý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ cari fiyatlarla perakende ciro 2013 yýlý Aralýk ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 9,6 oranýnda arttý. Ayný ayda; gýda, içecek ve tütün satýþlarý yüzde 11,0, gýda dýþý satýþlar (otomotiv yakýtý hariç) yüzde 8,2 ve otomotiv yakýtý

Açýklamada, heyeti aðýrlayan vali, oda ve iþ kurumlarýnýn, gösterdikleri sýcak ilginin yaný sýra Diyarbakýr ile Kürdistan arasýnda kapsamlý bir iþbirliðini geliþtirmek üzere, her türlü çalýþmaya hazýr olduklarý belirtilerek, görüþmelerde bu gibi ziyaretlerin artmasý gerektiðine dikkat çekildi. Görüþmelerin oldukça verimli geçtiðini belirten heyetteki komisyon üyeleri ise, yaptýklarý bu görüþmeleri DTSO Meclisi'ne aktaracaklarýný, bundan sonraki geliþ gidiþlerin sýklaþtýrýlarak iki bölge arasýnda verimli bir ticaret köprüsü kurmayý hedeflediklerini dile getirdi. Diyarbakýr ile Erbil arasýnda direkt uçak seferlerinin bir an önce baþlamasý gerektiðini ve mevcut kapýya ek olarak iki yeni kapýnýn daha açýlmasý gerektiðine dikkat çeken komisyon üyeleri, gidiþ geliþlerinin kolaylaþmasý durumunda Arap ülkelerinin 2014 Turizm Baþkenti ilan ettiði Hewlêr ile Diyarbakýr arasýndaki turistik faaliyetler açýsýndan da önemli geliþmelerin olacaðýný vurguladý. Gezinin son gününde Rojava'ya geçmek için Duhok Valiliði'ne izin baþvurusunda bulunan DTSO Baþkan Yardýmcýsý Þilan Elmas'ýn da bulunduðu heyet, Sêmalka Sýnýr Kapýsý'ndan Rojava'ya geçmek ve kapýnýn ticarete açýlmasý için çeþitli temaslarda bulundu. Yapýlan temaslarýn ardýndan heyet, Diyarbakýr'a döndü. (DÝHA) satýþlarý yüzde 11,0 arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ sabit fiyatlarla perakende satýþ hacmi 2013 yýlý IV. çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre yüzde 0,3 oranýnda arttý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ perakende satýþ hacmi ise bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre yüzde 6,4 artarken, 2013 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 4,1 oranýnda arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ cari fiyatlarla perakende ciro 2013 yýlý IV. çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre yüzde 0,6 oranýnda arttý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ perakende ciro ise bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre yüzde 11,2 oranýnda artarken, 2013 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 9,7 oranýnda arttý. (Haber merkezi)


14

SPOR

8 Þubat 2014 Cumartesi

144 ADET 45 KG’LÝK TÜP DOLUM MAL ALIMI ELEKTRÝK ÜRETÝM A.Þ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ (EÜAÞ) KARAKAYA HES ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ 144 Adet 45 Kg'li Tüp Dolum Mal Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/14408 1-Ýdarenin a) Adresi : HINDIBABA KÖYÜ SEKIBAGLARI MEVKII 1 21870 SEKÝBAÐLARI ÇÜNGÜÞ/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4125442047 - 4125442046 c) Elektronik Posta Adresi : karakaya_ticaret@hotmail.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 144 Adet 45 Kg'li Tüp Dolum Mal Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : EÜAÞ KARAKAYA HESÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ YEMAKHANESÝ c) Teslim tarihi : TÜPLER HER AY MÜDÜRKÜÐÜN BELÝRLEYECÐÝ SAYIDA TOPLAM 144 ADET TESLÝMAT YAPILACAKTIR 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : EÜAÞ KARAKAYA HES ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ ÇÜNGÜÞ/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 18.02.2014 - 10:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: YETKÝLÝ SATICI BELGESÝ 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. YETKÝLÝ SATICI BELGESÝ 4.3.2. 4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: ODA KAYIT BELGESÝ 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý EÜDEVAMI SAYFA 15’te

Diyarbakýrlý sporcudan

BÜYÜK BAÞARI 2 bin 450 sporcunun katýlýmý ile Balýkesir’in Burhaniye Ýlçesi’nde yapýlan Minikler ve Yýldýzlar Türkiye Karate Þampiyonasýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesporlu Amine Akçakmak üçüncü oldu. Bronz madalya elde eden Akçakmak, milli takýma seçildi DÝYARBAKIR- Balýkesir'in Burhaniye Ýlçesi'nde yapýlan Minikler ve Yýldýzlar Türkiye Karate Þampiyonasýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesporlu Amine Akçakmak üçüncü oldu. 2450 sporcunun yer aldýðý müsabakalarda yýldýzlar 37 kiloda mindere çýkan Amine Akçakmak, bronz madalya elde ederek milli takýma seçildi. Yýldýz karateci, elde ettiði baþarýdan dolayý Diyarbakýr'ý milli forma altýnda Balkan Þampiyonasý'nda temsil etme hakkýný elde etti. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Karate Antrenörü Ahmet Yazar, yoðun çalýþmanýn sonucunda küçümsenmeyecek bir derece elde edildiðini söyledi. Hedeflerinin Avrupa ve Dünya Þampiyonalarýna sporcu göndermek olduðunu anlatan Yazar, þöyle konuþtu: "Verdiðimiz emeðin karþýlýðýný almaya baþladýk. 2450 sporcunun yer aldýðý Minikler ve Yýldýzlar Türkiye Karate Þampiyonasýnda Amine Akçakmak önemli rakiplerini geçerek üçüncü oldu. Bu dereceden dolayý sporcumuz hem milli takýma seçildi hem de Balkan Þampiyonasýna katýlma hakkýný elde etti. Önümüzdeki aylarda yapýlacak Balkan Þampiyonasý için de çalýþmalarýmýza kýsa süre içinde baþlayacaðýz." (AA)


SPOR

8 Þubat 2014 Cumartesi

15 Diyar 1968 transfere doymadý Diyarbakýr Süper Amatör Ligi'nin iddialý takýmlarýndan Diyarbakýrspor 1968, Profesyonel ligde kendini ispatlamýþ 5 futbolcu ve Diyarbakýr amatör futbolunun önemli 3 futbolcusunu kadrosuna dahil etti

Taraftar krizi çözüldü Yarýn oynanacak olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor - MKE Ankaragücü maçý öncesinde yaþanan taraftar krizi çözüldü. Büyükþehir Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, “Pazar günü Diyarbakýr’da yapacaðýmýz maça, Ankaragücü 60 kiþilik taraftar grubunu getirebilecek. Yani spor il güvenlik kurulundan 60 kiþilik taraftar için izin çýktý” dedi DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ile Ankaragücü arasýnda yaþanan taraftar krizini spor il güvenlik kurulu çözdü. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, Ankaragücü'nün hafta sonundaki maç için kendilerinden talep ettiði 750 kiþilik ta-

raftar tribünü isteðinin, spor güvenlik il kurulu tarafýndan ele alýnarak çözüme kavuþturulduðunu söyledi. Doðrul, "Ankaragücü'nün talebi spor il güvenlik kuruluna taþýndý. Kurulda hem Ankaragücü'nün talebini hem de stadýmýzýn durumunu ele alarak kararýný verdi. Alýnan karara göre 9 Þubat pazar günü Diyarbakýr'da yapacaðýmýz

maça, Ankaragücü 60 kiþilik taraftar grubunu getirebilecek. Yani spor il güvenlik kurulundan 60 kiþilik taraftar için izin çýktý" dedi. Pazar günü yapacaðýmýz maçýn centilmence geçmesi için ellerinden gelen herþeyi yapacaklarýný kaydeden Doðrul, sözlerini þöyle tamamladý: "Sahamýzda þuana kadar hiçbir olay yaþanmadý. Diyarbakýr'a gelen takýmlarý en iyi þekilde aðýrlayarak, misafirperverliðimiz gösterdik. Ankaragücü maçýnýn da sorunsuz geçmesini arzu ediyoruz. Sonuç ne olursa olsun taraftarlarýmýzýn takýmlarýný centilmence desteklemelerini istiyoruz." (AA)

AÞ KARAKAYA HES ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ TÝCARET SERVÝSÝ adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAÞ KARAKAYA HES ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN - 220/ www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

DÝYARBAKIR - Süper Amatör Lig'de mücadele eden Diyarbakýrspor 1968, ikinci yarýda 8 futbolcu transfer ederek takýmý güçlendirdi. Diyarbakýrspor 1968 teknik heyette deðiþikliðe gidilirken yardýmcý antrenörlük görevi yapan Aytekin Yýldýrým'a teknik heyet sorumluluðu devredildi. Profesyonel ligde kendini ispatlamýþ 5 futbolcu ve Diyarbakýr amatör futbolunun önemli 3 futbolcusunu kadrolarýna katarak güçlendiklerini belirten Yýldýrým, transferlerle birlikte takýmýn yaþ ortalamasýnýn gençleþtiðini ifade etti. Yýldýrým, "Ýlk yarýya nazaran takýmda birçok þeyi deðiþtirdik en önemli aile ortamý yaratýp sevgi ve saygýyý aþýladýk. Tabi bunlarý yapmamýzdaki en büyük destekçimiz olan Kulüp Baþkanýmýz Bedirhan Akyol'dur. Baþkanýmýz Akyol ve Yönetim Kurulu ikinci yarý takýma gerçekten büyük fedakarlýklar ve katký sundu. Baþkanýmýz ve yönetimimizin bu olumlu tavrý bizim takým olma yolunda ilerlememize çok etkili oluyor. Ligin sonunda arzuladýðýmýz þampiyonluk kupasýný baþkanýmýza ve yönetimimize armaðan etmek istiyoruz" dedi. Diyarbakýrspor 1968 ikinci yarýda Diyarbakýrspor'dan Mehmet Kýzýl ile Hakan Aktaþ, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'dan Ömer Onay, Ziraatspor'dan Erdal Savcý ile Kaya Tüzün, Yeni Diyarbakýrspor'dan kaleci Cebrail Güneþ, Erganispor'dan Abdullah Öz ve Batman Petrolspor'dan Uðýr Ðemgin Dünen'i renklerine baðladý. (ÝHA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

8 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ Yýl: 7 - Sayý : 2188 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakır yenigün gazetesi