Page 1

Otomobil duraða daldý: 1 ölü, 2 yaralý KOCAKÖY'de Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, yol kenarýndaki duraða daldý. Aracýn altýnda kalan 20 yaþýndaki Vedat Yaþa adlý yurttaþ olay yerinde yaþamýný yitirirken, 2 kiþi ise aðýr yaralandý. Haber 03

Kadýnlar ve çocuklar þiddete karþý yürüdüler

www.diyarbakiryenigun.com

4 MAYIS 2014 PAZAR FÝYATI: 25 KRÞ.

Yoksul kadýnýn yardým çýðlýðý DÝYARBAKIR'da yalnýz yaþadýðý yýkýk haldeki evde fare, yýlan ve akreplerin olduðunu belirten engelli kadýn, yetkililerden yardým bekliyor. 5’te

ÇOCUKLARA karþý artan cinsel istismar ve þiddet olayla rý Silvan’da protesto edildi. Sosy olog Zeynep Þýkgenç, kirli savaþýn , kirli oyunlarýn son halkasýnýn fu huþ, uyuþturucu ve çocuk istismar cýlýðýna ulaþtýðýný söyledi. Kadýn-Ya þam 10

Baskan Narin’in

EVLAT ACISI...

Bilici: Devlet failleri biliyor ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, kaybedilen yurttaþlarýn faillerinin devlet olduðunu belirterek, "Failleri bir yandan devlet, diðer yandan ise siyasal iktidar koruyor. Bütün faillerin dosyasý bellidir. Devlet hepsini biliyor" dedi 8-9’da

Semt Pazarý umutlarý oldu KADINLARIN sosyal, kültürel ve ekonomik hayata kazandýrmak amacýyla Baðlar Belediyesi tarafýndan kurulan Kadýn Semt Pazarý, kadýnlarýn umut kaynaðý oldu. Pazarda sebze satan 37 yaþýndaki Hazal Tuna, her ay 250 lira kira parasýný ve üç çocuðunun okul ve dershane masraflarýný karþýlýyor. 10’da

“Kürt halkýnýn baþý saðolsun” ROJAVA’nýn Tilspiyê bölgesinde çetelerle çýkan çatýþmada yaþamýný yitiren ve Sur Belediye Eþ Baþkaný Seyit Narin'in oðlu olan YPG'li Ali Narin (Dilþad Amed) için Diyarbakýr Hanililer Yas Evi'nde taziye kuruldu. Ziyaretçi akýnýna uðrayan taziyede konuþan Narin'in babasý Sur Belediye Eþ Baþkaný Seyit Narin, Kürt halkýnýn baþý saðolsun dedi. Kürt halký 35 yýldýr zalimler karþýsýnda mücadele verdiðini ve gençleri de Ýslam adý altýnda insanlarý katledenlere karþý direndiklerini söyledi. 3’te

Diyarbakýrspor yedeklerle gitti Spor 14 C

M

Y

K

“Kürdistan özgürleþtiðinde aðlayacaðým” NARÝN'in annesi Vesile Narin, "Ben þimdi aðlamayacaðým, Kürt halký hakkýný elde edene kadar Kürdistan özgürleþince o zaman aðlayacaðým" dedi.

Büyükþehir rekor için sahaya çýkacak Spor 15

Ýki kardeþ mezarlýkta buluþabildi Röportaj Sayfa 12


2

RÖPORTAJ

4 Mayýs 2014 Pazar

“Yazmak nesiller ötesine gönderilmiþ bir mesajdýr”

Röportaj: Abdulbaki BOTAN 22 yaþýnda üç kitabý yayýnlanan Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öðrencisi olan genç yazar Serhat Kýlýç ile kitaplarý ve yazý yolculuðu hakkýnda konuþtuk.

Genç bir yazarsýnýz nasýl yazmaya baþladýnýz? Yayýnladýðým ilk kitab olan "Her Þey Onda Gizli"de binlerce yýllýk bir kitabýn gizemini çözmek için heba olan bir hayatýn hikayesi anlatýlýyordum. Bu kita-

Serhat Kýlýç kimdir? Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öðrencisi olan ve ayný zamanda Uluslararasý Genç Siyasetçiler Derneði Baþkanlýðý yapmakta olan Serhat Kýlýç 22 Yaþýnda üç kitap yayýnladý. Þunlarý söylüyor yazmak için: "Herkesin insanlara anlatacak bir hikayesi ve baþkalarýnýn hayatlarýnda yakabilecekleri bir ýþýk vardýr. Yazmak yalnýzca bugüne kabz edilmiþ bir eylem deðildir. Nesiller ötesine gönderilmiþ bir mesajdýr. Çaðýmýzda nefes tüketen bir insanýn sesinin çaðlar ötesine ulaþmasýdý" diyerek açýklýyor yazmanýn önemini…

bý yazmak için ilk kalem oynatma aným ise henüz dershane sýralarýndayken baþladým. "O yýllarda da politikaya büyük ilgi duymakta. Siyasi partilerin kapýsýný aþýndýrmaktaydým. Herkes dersi dinlerken ben ya þiir yazar, ya defterin bir köþesine birkaç politik söz karalar, ya da siyasi parti amblemleri ve isimleri tasarlardým. Her Þey Onda Gizli'nin ilk sayfalarýný da yine dershane sýralarýnda yazdým. Aradan bir süre geçtikten sonra kitabý tamamlamak isteðiyle yeniden kalemi elime aldým ve tamamladým da. Bugün ikinci baskýya ulaþtý kitap. Tabi bu beni mutlu ediyor. Bir nevi emeðinin karþýlýðýný aldýðýný hissediyor insan."

Çalýþmalarýnýzdan bahseder misiniz? Ama bahsetmek istediðim bir konu var ki ülkemizde gençler hangi mecrada ilerlemeye çalýþýrsa çalýþsýn önlerinde çakýl taþlarý deðil kaya parçalarý buluyorlar. Amerika'da dünya çapýnda baþarý yakalama yaþý on altýlarda. Türkiye'de kýrk yaþýndan önce alanýnda öne çýkan birisi için baþarýlý deniliyor. Oysa bu kesinlikle çok yanlýþ. Amerika'da baþkan Theodore Kennedy 19. yüzyýlýn ortalarýnda henüz 22 yaþýndayken New York meclisine seçiliyor. Daha sonra iki dönem ABD baþkanlýðý koltuðuna oturuyor. Oysa Türkiye'de 21. Yüzyýl-

da halen daha 25 yaþ öncesi politikada kariyer yapmanýzýn imkaný yok. Öncelikle sistem bunu engelliyor. Politika dýþý alanlara baktýðýmýzda büyük sermaye gruplarýnýn desteðini arkasýnda bulamayan genç birinin ne bilimsel manada yükselmesi ne de edebi manada bir kariyer edinmesi çok zor. Türkiye'de dünya çapýnda baþarý saðlamýþ kiþilerin yaþ ortalamasýný en az on sekize çekmediðimiz müddetçe ne kadar genç nüfusa sahip olursak olalým bunun ülkemize bir katma deðeri olmayacaktýr.

Yeniden kitaplara dönelim isterseniz. Ýkinci kitabýnýzýn ismi Kutsal Kitap neler anlatýyorsunuz bu kitabýnýzda? Ýkinci kitabýmýn ismi Kutsal Kitap. Ýçinde kutsal kitaplardan ayetler barýndýrmasý ve kitabýn temel konusunu da kutsal kitaplarýn oluþturmasý nedeniyle bu ismi tercih ettim. Ýçerisinden her konu baþlýðý altýnda o konuda dört kutsal kitapta yer alan ayetleri ve bu ayetlerin birbirleriyle benzer yönlerini bulabilirsiniz. Tabi kitapta verilmeye çalýþýlan temel mesaj kimseyi ötekileþtirmemek. Yani hangi dine mensup olursanýz olun karþýnýzda ki insana Allah'ýn lanetine uðramýþ cehennemlik bir insan gözüyle bakamazsýnýz. Peygamberimiz bir Yahudi'nin cenazesi önünden geçerken ayaða kalkmýþ ve etrafýn-

dakilerin cenazenin bir Yahudi'ye ait olduðu konusunda kendisini uyarmasý üzerine 'o da bir insan deðil mi?' yanýtýný vermiþtir. Allah (c.c.) Bakara suresi 62. ayetinde "Þüphesiz, inananlar (Müslümanlar) ile, Yahudiler, Hýristiyanlar ve Sâbiîlerden Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller iþleyenler için Rableri katýnda mükafat vardýr; onlar korkuya uðramayacaklar, mahzun da olmayacaklardýr" buyuruyor. Bu konu üzerine söylenecek ve söylediðim pek çok söz var. Bunun için herkese Kutsal Kitap'ý okumalarýný öneririm"

Aþýk olmakla aþk olmak arasýnda ki perdenin kaldýrýldýðý bir kitap: Cellat Son olarak Cellat'ý yazdým. Aslýnda buna ben hobi olarak bakýyorum. Çünkü Cellat duygusal tarzda yazýlmýþ bir kitap. Ýnsanlara vermeye çalýþtýðý ilmi yönden hiçbir mesaj yok. Ama hissi yönden kendilerinden çok þey bulacaklar içerisinde. Aþýk olmakla aþk olmak arasýnda ki perdenin kaldýrýldýðý bir kitap Cellat. Ýlla ki bu kitaba bir mesaj isnat etmek gerekirse Aþk her aþýðýn celladýdýr mesajýna ulaþýlabilir bu kitapta diyebiliriz. Yazma serüvenini ve kitaplarýný bizlere kýsaca bu þekilde açýklayan Serhat Kýlýç'a bu yolculuðunda baþarýlar diliyoruz.


3

GÜNCEL

4 Mayýs 2014 Pazar

Belediye eþ baþkanýnýn oðlu Rojava’da yaþamýný yitirdi Sur Belediye Eþ Baþkaný Seyit Narin'in oðlu Ali Narin'in Rojava'da yaþamýný yitirdiði bildirildi. Narin'in ailesi Hani Taziye Evi'nde ziyaretleri kabul etmeye baþladý DÝYARBAKIR - Sur Belediye Eþ Baþkaný Seyit Narin'in oðlu Ali Narin (Dýlþad Amed) Rojava'da yaþamýný yitirdi. Diyarbakýr'ýn Sur Belediyesi Eþ Baþkaný Seyit Narin'in 22 ya-

þýndaki oðlu Ali Narin (Dýlþad Amed), Rojava'da yaþamýný yitirdi. Önceki akþam saatlerinde yaþamýný yitirdiði bilgisini alan Narin'in ailesi, Hani Taziye

Evi'nde ziyaretleri kabul etmeye baþladý. Narin'in nasýl yaþamýný yitirdiði ve cenazesinin Diyarbakýr'a getirilip, getirilmeyeceði yönünde ise henüz bir bilgi alýnamadý. (DÝHA)

Otomobil duraða daldý: 1 ölü, 2 aðýr yaralý Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, yol kenarýndaki duraða daldý. Aracýn altýnda kalan Vedat Yaþa adlý yurttaþ olay yerinde yaþamýný yitirirken, 2 kiþi de aðýr yaralandý

DÝYARBAKIR - Kocaköy'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiði bir otomobil, 3 yolcunun

bulunduðu yol kenarýndaki duraða daldý. Aracýn altýnda kalan yolculardan bir kiþi yaþamýný yitirdi, diðer 2

yolcu da aðýr yaralandý. Diyarbakýr'ýn Kocaköy ilçesinde, Diyarbakýr'dan Bingöl istikametine doðru se-

yir halindeki 21 GB 658 plakalý bir otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiye-

Mevsimlik tarým iþçilerini taþýyan minibüs kaza yaptý: 2 ölü, 19 yaralý AKSARAY'da Urfalý tarým iþçilerini taþýyan minibüsün park halindeki minibüslere çarpmasý sonucu meydana gelen kazada, 2 kiþi yaþamýný yitirirken 2'si aðýr 19 kiþi de yaralandý. Edinilen bilgilere göre, kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Urfa'dan Eskiþehir'e giden tarým iþçilerini taþýyan Ahmet Organ (43) idaresindeki 31 H 1752 plakalý minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarýndaki parkta duran Ya-

þar Öner'e (40) ait 68 DH 327 plakalý minibüse, ardýndan da ön tarafta park halinde bulunan Hüseyin Çelik'e (50) ait 34 HU 4947 plakalý mazot tankerine ve yine park halinde bulunan Mehmet Alan'a ait 68 KF 813 plakalý minibüse çarptý. Kaza sonrasý minibüste bulunan 19 tarým iþçisi yaralanýrken, Ali Ataþ (30) olay yerinde, Harfiye Ataþ (40) ise kaldýrýldýðý hastanede yaþamýný yitirdi. Hastaneye kaldýrýlan 19 yaralýdan 2 çocuðun durumunun ise aðýr ol-

duðu öðrenildi. Polis ve jandarma kazayla ilgili soruþturma baþlattý. Kazada yaralananlarýn isimleri ise þöyle: Ali Organ (8), Fatma Organ (35), Melek Organ (1), Hasan Organ (54), Mehmet Ataþ (12), Ahmet Ataþ (8), Hasan Atar (5), Veysi Atar (6), Huriye Dað (12), Mati Adal Dað (74), Hýdýr Dað (13), Haþim Dað (5), Ahmet Dað (30), Bebek Atar (1), Ayþe Ataþ (40), Ahmet Organ (43), Halil Ataþ (13), Zeliha Atar (7), Ahmet Organ (1) (DÝHA)

tini kaybetmesi sonucu yol kenarýndaki minibüs bekleyen yolcularýn beklediði duraða daldý. Duraða dalan araç, o esnada durakta minibüs bekleyen 3 yolcuya çarptý. Çarpmanýn etkisiyle Vedat Yaþa isimli yolcu olay yerinde hayatýný kaybetti. Abdullah Tüþer ve Ramazan Yaþa isimli diðer yolcular ise aðýr yaralandý. Yaþanan olay sonrasý kaza yerine gelen 112 Acil Ekibi, yaralýlarý ambulans ile Kocaköy Saðlýk Ocaðý'na kaldýrýldý. Durumu aðýr olan yaralýlar, burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaþamýný yitiren Vedat Yaþa'nýn cenazesi ise morga kaldýrýldý. (DÝHA)


4

GÜNDEM

4 Mayýs 2014 Pazar

‘Daha güçlü tedbirlere ihtiyaç var!’

S

on zamanlarda artan ve kamuoyunda tepkilere neden olan çocuk kaçýrma ve cinayetleri hakkýnda ‘Ýdamdan çok daha güçlü tedbirler alýnmalý’ diyen DES Genel Baþkaný Gürkan Avcý, “En masum varlýklar olan çocuklara karþý iþlenen þiddet ve acýmasýzlýklarýn çözümü için ciddi bir aile içi eðitim planlamasý gerekiyor” dedi DÝYARBAKIR - Baþbakan Erdoðan'ýn 'Çocuk tacizi ve cinayetleri ile ilgili idam çalýþmamýz var' açýklamasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Genel Baþkaný Gürkan Avcý, çocuklara dönük suçlarla mücadelede en kalýcý ve güçlü politikanýn eðitimle gerçekleþebileceðini belirterek, "Planlanan eðitim okul öncesinden baþlayarak ilk ve ortaöðretimden yüksek öðretime kadar, yaygýn eðitim programlarý dâhil tüm çerçevede ve bütünsellik içerisinde gerçekleþtirilmelidir" dedi.

Sorunu çok yönlü ele almak gerekiyor Çocuk ve kadýnlara dönük þiddet ve cinayet vakalarýnýn sürekli artýyor olmasýný "Hurafelerden, ucube geleneklerden ve riyakârlýktan arýndýrýlmamýþ yanlýþ din eðitimi ve örfiyet, porno salgýný, popüler kültür bombardýmaný altýnda alabildiðine tahrik edilen ama tatmin edilemeyen libidosu þiþmiþ toplum, evliliklerin zorlaþmasý, artan eþcinsellik, parçalan-

mýþ ailelerin sokaða düþen çocuklarý, genel geçer medyanýn, dizi ve sinema endüstrisinin zina þiddet ve suçu özendirmesi, cezalarýn caydýrýcý olmamasý, Türkiye'de hukuk ve adalet sisteminin feci çarpýk ve pespaye durumunda aramak gerekiyor" diyerek teþhis eden DES Genel Baþkaný Gürkan Avcý, açýklamasýnda þunlarý söyledi;

Çocuða dönük 18 bin 334 cinsel suç davasý var! Aile içi eðitim ve aile içi iletiþim çok önemli. Anne babalar çocuklarýna cinsel konularda ve tacizle ilgili bilgilendirmelerde bulunmalýdýr. Çünkü aile içinde cinsel istismarýn saklanmasý veya böyle durumlarda ailelerin bunu saklamasý net rakamlarý ortaya çýkmasýný engelliyor. Çocuk Haklarý Merkezinin çocuk cinayetleri raporuna göre; 2012 yýlýnda 609, 2013 yýlýnda 633 çocuk devletin ihmalinden dolayý ölmüþ. Uluslararasý Çocuk Merkezi'nin verdiði rakamlara göre; Türkiye'de Ocak 2010 ile Kasým 2013

arasýnda 377 çocuk cinsel istismarý vakasýna rastlanmýþ. 2011 yýlýna ait verilere göre; çocuða karþý iþlenen cinsel suç davalarýnýn sayýsý sadece 2011 yýlýnda 18 bin 334 adet.

gýnlaþmasý toplumdaki suç miktarýný otomatik olarak artýrýyor. Verilere baktýðýmýzda çocuk taciz ve tecavüzleriyle mücadelede, uyuþturucuyla mücadelenin ne kadar önemli olduðunu görüyoruz.

Çocuk cinayet ve tecavüzleri af kapsamýna alýnmamalý!

Ýdamlar, çocuk cinayet ve tecavüzlerini sonlandýrmaz!

Çocuk taciz ve cinayetleriyle ilgili önemli bir zafiyetinde 'ceza ve af' boyutuyla adalet sistemini ilgilendirdiðini gözden kaçýrmamamýz gerekiyor. Bu tür cezalarýn af kapsamýna alýnmamasý, yargýlama süreçlerinin hýzlý sonuçlanmasý ve kamuoyunun verilen cezalarla ilgili bilgilendirilmesi, suçlularýn gözetim altýnda tutulmasý ve önleyici kolluk sisteminin geliþtirilmesi gerekiyor.

Ýdamdan çok daha güçlü tedbirler alýnmasý gerektiðini ve eðitim ve aile-toplum rehabilitasyonunun çok önemli olduðunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Toplumu rahatlatma ve potansiyel katillere ders verme amacýyla yapýlacak idamlar bu tür vakalarý sonlandýrmayacak, en fazla sorunu halýnýn altýna süpürmüþ olacaktýr. Türkiye'de çocuk katil ve tecavüzcülerinin idam edilmesi önerisi çok fazla cazip ve meþru görünse de, çocuk katili bir ruh hastasýný astýðýmýzda adalet ne kadar yerine gelmiþ olacak ve idam bir ceza mý yoksa toplumsal bir rahatlama görevini mi görmüþ olacaktýr? Ýdamlar potansiyel çocuk katillerine yeterince gözdaðý verecek ve tecavüzler duracak mýdýr? Yoksa çocuk tecavüzcüsünü bekleyen sýkýntý ve sorunlarla dolu süreç, rehabilitasyon ve vicdan muhasebesinden en kolay þekilde kurtulma ve kaçýþ fýrsatý mý sunmuþ olacaðýz? (Haber Merkezi)

Uyuþturucu kullanýmýnýn artýþý, çocuk cinayetlerini tetikliyor! Bu tür vahþetlere sebebiyet veren insanlarýn psikolojik olarak hasta olduðu unutulmamalýdýr. Bu yüzden toplum bu konuyla ilgili bilgilendirilmelidir. Aile içi eðitim þarttýr. Ýdam cezalarý caydýrýcýlýðý artýrabi.lir fakat esas çözüm eðitim ve toplumu bilgilendirmekle olur. Çocuk katillerinin profiline baktýðýmýz zaman hemen hepsinin uyuþturucu kullandýðýný görüyoruz. Uyuþturucu kullanýmýnýn yay-

Yol güvenliði sorununda tedirgin edici artýþ

DÝYARBAKIR - Türkiye Trafik Kazalarýný Önleme Derneði (TTKÖD) Genel Baþkaný Avukat Hitay Güner, Trafik Haftasý'nýn baþlamasý nedeniyle bir basýn açýklamasý yayýnladý. Güner açýklamasýnda; ulaþým, trafik, yol güvenliði ve özellikle trafik kazalarýnýn az geliþmiþinden en geliþmiþine kadar her ülkenin gündeminde olduðunu belirterek, bu sorunlarýn

Türkiye bilançosunu aktardý ve sorunlarýn büyüme tehlikesine dikkat çekti. Güner'in Trafik Haftasý açýklamasý þöyle: "Hýzlý kentleþme sürecindeki Türkiye'de þehir içi ve þehirlerarasý yollarda trafik sýkýþýklýðý, buna baðlý zaman kaybý, hava kirliliði, ekonomik kayýplar, insanlarda stres ve trafik kazalarýndaki hýzlý týrmanýþ endiþe verici boyutlara gelmiþtir. Türkiye'deki motorlu taþýt sayýsý 2003 yýlýnda 9,5 milyonken, bu sayý 2013'te yaklaþýk iki kat artarak, 18 milyona ulaþtý. 'Karayolu' kavramýyla tanýþtýðýmýz 1950'den bu güne kadar geçen 63 yýlýn son 20 yýllýk dönemindeki

toplam trafik kazasý sayýsý, ilk 43 yýlýk dönemindeki toplam trafik kazasý sayýsýnýn 2,5 mislidir. Grafik ani yükselmiþtir ve yükselmektedir. Yine 1950 yýlýndan bu yana ilk 43 yýlda 1 milyon kiþi trafik kazasýnda yaralanmýþken, son 20 yýlda bu sayý 3 milyon olmuþ, 2 misli daha artmýþtýr. 30 yýl önce engelliler için "rampadan" bahsedildiðinde umursanmazken, bu gün kaldýrýmlarda, binalarda "rampa" olmadýðý için þikayetler artmaktadýr. Tekerlekli sandalye kullananlarýn çoðunluðu trafik kazasý maðdurudur. Trafik kazasýndaki ölümlerin sayýsý son yýllarda azalma göstermekle beraber, hala olmasý gereken düzeyden çok yukarýdadýr.

76 milyon nüfusumuzun 25 milyonu sürücü belgesi sahibidir. "Aktif reþit" nüfus sayýsý dikkate alýndýðýnda oran yarý yarýyadýr. Her geçen yýl sayý artmaktadýr. Ayný þekilde motorlu araç sayýsý grafiði hýzlý týrmanýþtadýr. Yol, iþletim, denetim gibi hizmetler bu artýþ hýzýyla orantýlý deðildir. Geriye dönük bu sayýlara bakýldýðýnda, acil ve sürdürebilir önlemler alýnmazsa gidiþatýn endiþe verici olduðu açýktýr. Problemi yalnýz görevli kamu kuruluþlarý deðil ve fakat toplum birlikte çözmek durumundadýr. Ýnsanýmýzýn þikayetçi ve edilgen deðil, olumlu eylem eðiliminde etken olmasý gerekmektedir. Umuyoruz ki, içinde bulunduðumuz Trafik Haftasý, bu sorunlarýn tartýþýlmasýna vesile olur." (Haber Merkezi)


4 Mayýs 2014 Pazar

5

GÜNDEM

Yýlan ve akreplerle ayný evi paylaþýyor Kulp ilçesinde yalnýz yaþadýðý yýkýk haldeki evde fare, yýlan ve akreplerin olduðunu belirten engelli kadýn yardým bekliyor

Emniyet’te atama furyasý sürüyor

BATMAN Emniyet Müdürlüðü Ýstihbarat Þube Müdürlüðü'nde görev deðiþikliði yapýldý. Batman Emniyet Müdürlüðü'nde son 2 ayda üçüncü kez görev deðiþikliðine gidildi. Batman Emniyet Müdürlüðü Ýstihbarat Þube Müdürlüðü'nde aralarýnda amir, baþkomiser ve komiserlerin de bulunduðu 32 kiþinin görev yeri deðiþtirildi. Yapýlan son deðiþiklikle beraber toplam 67 kiþinin görev yeri deðiþtirildi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR'ýn Kulp ilçesinde fare, yýlan ve akreplerin olduðu yýkýk haldeki evde yalnýz yaþayan engeli kadýn, hayýrseverlerden yardým bekliyor. Eþini yýllar önce kaybeden ve Kaynak Mahallesi'ndeki evinde tek baþýna kalan 50 yaþýndaki Müyeser Memiþ, en büyük endiþesinin evinin baþýna yýkýlmasý olduðunu söyledi. Evin her tarafýnda farelerin yuvalandýðýný belirten Memiþ, yýkýk haldeki evinde yýlan ve akreplerin de olduðunu ve bu hayvanlarýn kendisine zarar vermesinden endiþe duyduðunu kaydetti. Müyeser Memiþ, "Ben tek baþýma yaþamaktayým, hiç kimsem yok. Maddi durumum iyi deðil, fakir ve yardýma muhtaç biriyim. Kaldýðým ev bana eþimden kaldý. Ancak bu evin her tarafýnda çok büyük çatlaklýklar meydana gelmiþ ve evim oturulmayacak durumda. Evin içi farelerle dolu, tavanlarda akrep ve yýlanlar dolaþýyor. Bu hayvanlarýn bir gün be-

ni sokmasýndan korkuyorum. Zaten ayaklarýmdan sakatým ve bacaklarýmda bulunan platinlerin sayesinde yürüyorum. Bazen korkudan bu evde yatamaz duruma geliyorum. Ama yine de çaresizlikler içinde yaþam mücadeleme devam etmekteyim. Benim tek geçim kaynaðým eþimden bana kalan BaðKur aylýðýdýr. Bu aylýkla geçinmeye çalýþmaktayým. Yetkililere ve hayýrsever insanlara sesleniyorum, bana yardým etsinler. Yýkýlmak üzere olan ve her tarafý çatlayan evime bir çözüm bulunmasýný istiyorum" dedi. (ÝHA)

ÝMO’dan Deðertekin’e ziyaret Midyat’ta oy Ýnþaat Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þubesi yönetim kurulu üyeleri, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ýnþaat Mühendisliði Bölüm Baþkaný Doç. Dr. S. Özgür Deðertekin'i ziyaret etti DÝYARBAKIR - Ýnþaat Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þubesi'nin yeni yönetimi ziyaretlerini sürdürüyor. Diyarbakýr Þube Baþkaný Turan Kapan, Sekreter Üye Ferhat Demir, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Yeþil, Ýdris Bedirhanoðlu, Sultan Erdemli Günaslan ve Þube Sekreteri Barýþ Çetinkaya, 2 Mayýs'ta Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ýnþaat Mühendisliði Bölüm Baþkaný Doç. Dr. S. Özgür Deðertekin'i ziyaret etti. Deðertekin, ÝMO yönetim kurulu üyelerini Ýnþaat Mühendisliði Bölümü Seminer Salonu'nda aðýrladý. Ziyarete, Ýnþaat Mühendisliði Bölümü öðretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Halim Karaþin, Yrd. Doç. Dr.

M. Emin Öncü, Doç. Dr. Taha Taþkýran, Yrd. Doç. Dr. Salih Keskin, Arþ. Gör. Senem Yýlmaz, Arþ. Gör. Fýrat Gümgüm ve Arþ. Gör. Gökmen Öztürkmen katýldý. Ýnþaat Mühendisliði Bölümü hakkýnda bilgi alan ÝMO yönetim kurulu üyeleri ile Doç. Dr. Deðertekin, ortak çalýþmanýn önemine vurgu yaptý. Ziyarette, "inþaat mühendisliði eðitimi, inþaat mühendisliðindeki geliþmeler, eðitim müfredatý, inþaat mühendisliði bölümleri ve inþaat mühendislerinin yaþadýðý sorunlar" gibi konularda görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. Deðertekin, ÝMO yönetim kurulu üyelerine görevlerinde baþarýlar diledi. (Haber Merkezi)

kavgasý: 7 yaralý MARDÝN'in Midyat ilçesinde 30 Mart yerel seçimlerinde kazanamayan mahalle muhtarý adayýna oy vermedikleri için 7 kiþinin darp edildiði iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, Kutlubey köyünde önceki akþam camiye giderken korucu olduðu ileri sürülen bir grup tarafýndan darp edilen ve kanlar içinde kalan Ali. A. (44), caminin yanýnda bulunan muhtarýn yanýna gitti. Muhtar ve bir grup mahalleli, karakola haber verdikten sonra yaralýyý hastaneye kaldýrdý. 2009 yerel seçimlerinde yine ayný kiþiler tarafýndan darp edildiðini öne süren Zikri Ö. isimli vatandaþ, zanlýlarýn kendisine 'Sizi Bilge köyü gibi yapacaðýz' dediðini iddia etti. Önceki gece baþlayan oy vermeme kavgasý, bugün Midyat'ta devam etti. Köþk Meydaný'nda çýkan kavgada Süleyman K., Zikri Ö., Mihdi Ö., M. Emin B., Ýdris M., Serkan M. ve Hüseyin M. yaralandý. Yaralanan 7 kiþi, hastanedeki ilk müdahalelerinin ardýndan ifadeleri alýnmak üzere karakola götürüldü. Gerginliðin devam ettiði ilçe merkezinde güvenlik güçleri önlem aldý. (ÝHA)


6

POLÝTÝKA

4 Mayýs 2014 Pazar

‘Halkýmýz çok zulüm gördü’ Geçmiþte Diyarbakýr'da devlet eliyle çok yanlýþ politikalar uygulandýðýný belirten Ak Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, “Geçmiþte halkýmýz asker ve polis eliyle halkýmýz geçmiþte çok zulüm gördü” dedi DÝYARBAKIR - AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, geçmiþte Diyarbakýr'da devlet eliyle çok yanlýþ politikalar uygulandýðýný belirterek, asker ve polis eliyle halkýn geçmiþte çok zulüm gördüðünü, ama bugün devletin Kürtlerle sorununun olmadýðýný söyledi. AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, AK Parti iktidarýnda yaþanan demokratikleþme süreci, yatýrýmlar, Baþbakan Erdoðan'ýn Ermenilere sunduðu taziye mesajý gibi konularla ilgili gündeme dair deðerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin siyaset yaparken, insanýn yaþam kalitesinin artýrýlmasý için siyaset yaptýðýný belirten Beyaz, bu siyaseti samimiyetle yaptýðýný vurguladý. Dünya tarihinde 12 yýl boyunca her seçimlerde oyunu artýran AK Parti dýþýnda bir partinin olmadýðýna dikkat çeken Beyaz, geçmiþte yaþanan sorunlara deðinerek, þunlarý söyledi: "Ýstanbul'da ne varsa Diyarbakýr'da da o olacak. Biz bunu baþarmak zorundayýz. Diyarbakýr'da 12

Þehmus ORHAN DÝYARBAKIR - Geçen hafta basýnda yer alan "demokrat" bir sanatçý olarak tanýdýðýmýz Leman Sam'ýn Arap halkýný rencide eden "Hacca ve umreye gitmem çünkü Araplara para kaptýrmam" açýklamasýný bir talihsizlik olarak niteleyen Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliði, basýn açýklamasý yaptý. Açýklamada, Sanatçý Leman Sam'ýn Hacca-Umreye gidip gitmemesinin kendi takdiri olduðunu belirtilerek, þöyle denildi: "Ama bu takdiri ona Arap halkýný rencide etme hakkýný tanýmazHanýmefendinin anlayýþýna göre Paris'e gidince Fransýzlara, Venedik'e gidince Ýtalyanlara paramý kaptýrýyor? Türkiye dýþýndan gelen ziyaretçiler Türklere paramý

yýllýk iktidarýmýz boyunca 13,9 milyar yatýrým yaptýk. Çok önemli iþler yapýldý. Biz yaptýðýmýz yollarý altýndan kaplasak, eðer çözüm süreci baþarýya ulaþmazsa hiçbir iþe yaramaz. Diyarbakýr'da cumhuriyet tarihi boyunca sadece 22 köyün yol ve kanalizasyonu yapýlmýþtý. Son 12 yýlda yaklaþýk 300 milyon bütçeyle tüm köylerin yol ve kanalizasyon sorununu tamamladýk. Eksiklerimiz var fakat onlarý da tamamlamaya çalýþýyoruz. KöyDes projeleri kapsamýnda en fazla payý Diyarbakýr aldý. Geçmiþte Diyarbakýr'da devlet eliyle çok yanlýþ politikalar uygulandý. Asker ve polis eliyle halkýmýz geçmiþte çok zulüm gördü. Ama bugün devletin Kürtlerle sorunu yok. Belki derin devletin vardý o ayrý bir olay ama bu hükümetin baþýndaki Baþbakanýn ve onun partisinin Kürtlerle sorunu yok. Bu çok önemli bir þeydir. Diyarbakýr normalleþtikçe Türkiye normalleþecek. Yeni Türkiye'yi birlikte kurmamýz lazým. Bizim için din, dil, kimlik fark etmiyor. Önemli olan insan olmasýdýr. Biz bütün insanlarý ayný sami-

miyetle kucaklamak zorundayýz. Diyarbakýr'ýn hak ettiði yere gelmesini istiyoruz. Türkiye'deki 80 yýllýk tahribat hemen kapanmýyor. Bu tahribatlarý gidermek için daha çok çalýþmamýz gerekiyor."

“Baþbakanýmýzýn taziye mesajý bir ilk deðildi” AK Parti'li Beyaz, Baþbakan Erdoðan'ýn Ermenilere ilettiði taziye mesajýna da deðinerek, bu durumun ilk olmadýðýný kaydederek Baþbakan'ýn Dersim olaylarýnda yaptýðý özrü hatýrlattý. Beyaz, "Biz Baþbakanýmýzýn önderliðinde yola çýkarken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþýyým diyen herhangi bir kimse 780 bin kilometre karenin içinde kendisini öteki hissetmeyecek dedik. Baþbakanýmýzýn Ermenilere verdiði taziye mesajý bir ilk deðildi. Dersim olaylarý için devlet adýna özür dileyen Baþbakanýmýzdý. O özrü dinlerken ben ve çok sayýda arkadaþým aðladýk. Bu çok önemli bir geliþmeydi. Biz Osmanlý Ýmparatorluðu'nun devamýyýz. Bu imparatorluk içerisinde Ermeniler, Kürtler, Yahudiler, Sü-

Leman Sam’a “Hac” tepkisi Leman Sam’ýn “Hacca ve umreye gitmem çünkü Araplara para kaptýrmam” sözlerine tepki gösteren Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliði, “Hanýmefendinin Hacca - Umreye gidip gitmemesi kendi takdirleridir. Ama bu takdiri ona Arap halkýný rencide etme hakkýný tanýmaz” ifadelerini kullandý kaptýrýyor? Yok, bu ziyaretler normalse Araplara para kaptýrma gibi amiyane Nefret duygusu içeren bir tabiri kullanmak ýrkçý þoven bir algýnýn mahsulüdür ve kendisinin kamuoyunca tanýnan demokratlýk kimliðine uymadýðýný ifade etmek istiyoruz. Ayný tabir daha öncede önder Sav tarafýndan kullanýlmýþtý ve kamuoyunda farklý tepkilere sebep olmuþtu" "Leman Sam ve Önder Sav'a sor-

mak istiyoruz, bu coðrafyanýn asal unsurlarýndan olan, yüzyýllardýr beraber yaþayýp ortak deðerler yarattýðýnýz Arap halkýyla alýp vermediðiniz nedir? " denilen açýklamada, "Nefret suçu kapsamýna giren söyleminiz Türkiye Cumhuriyeti dýþýnda kalan Arap soydaþlarýmýzý Osmanlý sömürgeciliðinin uyduruk "Araplar Osmanlýya ihanet etti" akýldan izan tezlerinden yola çýkarak hedefliyorsa bu daha vahimdir ve gene ayný kapsama girer. Bu durumda haklý olarak size "Osmanlýnýn 400 yýl boyunca bir iþgalci olarak Arap coðrafyasýnda ne iþi vardý sorusunu sormak gerek. Sahi Osmanlýlarýn Arap coðrafyasýnda ne iþi vardý? Osmanlý Arap mýydý? 400 yýl boyunca tüm zenginliklerini talan etmesinin sizce izah edilir bir yaný var mý?" denildi. "Osmanlýnýn birinci dünya savaþýnda Almanlarla ittifak yaparak o coðrafyayý kana bulamasý hususunu nasýl açýklayacaksýnýz? Osmanlýnýn emperyalist ittifaklarý

ryaniler 72 millet hepsi bir arada yaþýyordu. Çok acýlar yaþandý. Baþbakanýmýzýn mesajýnda bence, 'Ateþ düþtüðü yeri yakar' sözü oldu. Kendisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Baþbakaný olarak buna parmak bastý. Ermeniler için taziye mesajý iletmesi dünyada çok olumlu karþýlandý. Diyarbakýr'da 93 yýl önce Ermeni Kilisesi'nin çaný indirilmiþti. O çan geçen yýl yerine takýldý. Biz bu topraklarda beraber yaþadýk. Çok farklý acýlar yaþadýk" dedi. (ÝHA) haklýda ulusal kurtuluþ savaþý veren Arap halkýnýn ittifaklarý nasýl ihanet oluyor, kime ihanet oluyor?" denilen açýklamada daha sonra þunlar dile getirildi: "Unutulmamasý gerekir ki, bizler Arap - Arami halklarý olarak Sümer'den, AKAD 'tan beri BeytNahreyn (Mezopotamya) coðrafyasýnýn asal unsurlarýyýz ve hala Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarýnda 7-8 milyona sahip bir halkýz. Bizler hep buradaydýk ve sizlerle diðer tüm halklarla ( Türkler, Kürtler, Ermeniler, Lazlar, Çerkezler vd.) birlikte olmaya devam edeceðiz. Bizler Arap-Arami halklarý olarak bu coðrafyanýn diðer birleþenlerine karþý hep hassasiyet gösterdik, diðer birleþenlerinde bizlere ayný hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz.

Sam’a boykot çaðrýsý Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliði olarak, Leman Sam'ý ve önder Sav'ý Arap halkýný hedef alan Nefret söylemi kapsamýna giren açýklamalarýndan dolayý Arap halkýndan özür dilemeye davet ediyoruz. Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliði olarak, tüm Arap - Arami halklarýný ve Nefret söylemlerine karþýyým diyen tüm demokratlarý Leman Sam Arap halkýndan özür dileyinceye kadar, Leman Sam'ýn konserlerini ve tüm etkinliklerini boykot etmeðe davet ediyoruz. Saygýlarýmýzla."


4 Mayýs 2014 Pazar

7

HABER

‘Partimiz hedef haline getiriliyor’

BDP Merkez Yürütme Kurulu, iktidar güçleri ve medyasýnýn BDP’nin faaliyetlerini kriminalize etmeye çalýþtýðýný belirterek, “Parti yöneticilerimizi, il baþkanlarýmýzý, belediye baþkanlarýmýzý ve parti gençliðimizi hedef haline getirmektedir” diye tepki gösterdi DÝYARBAKIR - BDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), partilerine karþý bir kampanya yürütüldüðünü belirterek, bu kirli ittifakta birbiriyle kavgalý olan güçlerin de yer aldýðýna dikkat çekti. BDP, "Ýktidar güçlerinden ve medyasýndan cemaat güçlerine ve medyasýna, merkez medyaya kadar kurulan bu itti-

‘Seçim barajý vesayet rejiminde ýsrardýr’ HDP, AKP’nin yüzde 10 seçim barajýndaki ýsrarýnýn vesayet rejimini sürdürme hevesinin ifadesi olduðunu belirterek, “Kürt sorununun demokratik ve siyasal çözümü dahil, bir çok sorun alanýný olumsuz olarak þekillendiren seçim barajý ile ilgili ciddi bir adým atýlmadýkça, toplumsal barýþ inþa edilemeyecek, siyasi kamplaþma ve gerilim devam edecektir” dedi

fak; partimizi, partimizin gençliðini ve faaliyetlerimizi kriminalize etmeye çalýþmakta; parti yöneticilerimizi, il baþkanlarýmýzý, belediye baþkanlarýmýzý ve parti gençliðimizi hedef haline getirmektedir" dedi. "Bu ittifak partimizin gelecekte oynayacaðý misyonu ve gençliðimizin çalýþmasýný engellemeye yöneliktir" ifadeleDÝYARBAKIR - Halklarýn Demokrasi Partisi (HDP) Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Ayhan Bilgen, AKP'nin yüzde 10 seçim barajýyla ilgili son tutumuna iliþkin yazýlý açýklamada bulundu. Açýklamada, AKP'nin son kararýyla 12 Eylül darbesinin mirasý olan yüzde 10'luk seçim barajýný, temsilde adalete ve demokrasiye vurduðu darbeye raðmen, sürdürme kararlýlýðýný ortaya koyduðu belirtildi. Açýklamanýn devamýnda, "Baþbakan Erdoðan, bu engelin demokrasiyle baðdaþtýrýlmasýný savunmanýn olanaksýzlýðý karþýsýnda, barajý kendilerinin koymadýðý gerekçesinin arkasýna sýðýnsa da, barajý indirme ya da sýfýrlama alternatifine hiçbir zaman olumlu yaklaþmamýþ, girdiði her seçimde barajýn nimetlerinden nasiplenmiþtir" denilerek þu görüþlere yer verildi: "AKP Hükümeti, genel seçimler öncesinde adeta ölümü gösterip sýtmaya razý etme mantýðý ile hareket ederek, barajýn tümden kalkabileceði dar bölge veya yüzde 5'e ineceði daraltýlmýþ bölge seçim sistemlerini kendi gündemine almýþ; hangi sistemin iktidar

rinin yer aldýðý açýklamada devamla, "Kürt çocuklarý kendi yaþýtlarýndan çok farklý bir yaþam sürmeleri, doðduklarýndan itibaren savaþýn, baskýnýn ve zulmün tanýðý ve maðduru olmalarý nedeniyle yaþýtlarýndan çok genç yaþlarda politize olmaktadýrlar" diye belirtildi. BDP, AKP hükümetinin çözüm süreci ve gençliðe umut partisine ne getirisi olacaðýna odaklanarak hesaplar yapmýþ; konuyu demokrasi ve adalet baðlamýnda kamuoyunda tartýþmaya açmamýþtýr. Nihayet iktidar partisinin son yönetim toplantýsýnda konu ele alýnmýþ, açýk ki, temsilde adalet kaygýsýyla deðil, AKP'nin en az oyla en çok milletvekili çýkarmasýnýn imkanlarý açýsýndan yürütüldüðü bilinen bu tartýþmalar sonucunda, mevcut statüko ve seçim barajý ile yola devam edilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Öte yandan hem Cumhurbaþkanlýðý hem seçim sistemi tartýþmalarýnýn bir arada Haziran'a kadar sonuçlandýrýlamayacaðýnýn görülmesi de AKP'yi bu karara götürmüþtür. Bir ülkenin geleceðinin Baþbakan Erdoðan'ýn siyasi geleceðine endeksli ele alýnmasý, demokrasi açýsýndan son derece önemli bir konunun, kimin Cumhurbaþkaný olacaðý gündemi ile birlikte deðerlendirilmesi kabul edilemez. Siyaseti demokratikleþtirmeden, ülkeyi ve rejimi demokratikleþtirmenin imkansýz olduðu ortadadýr. Siyasetin demokratikleþmesinde ise seçim sis-

vermeyen yaklaþýmýný eleþtirerek, "Gençlerin PKK'ye katýlýþlarý, ne partimizin tercihi, ne partimizin çalýþmasý ne de partimizin organizasyonudur. Çocuklarý daða giden ailelerin endiþelerini anlýyor ve paylaþýyoruz" dedi. Açýklamada devamla þöyle denildi: "Bu nedenledir ki partimiz, demokratik siyasetin önünün açýlmasý, demokratik çözüm sürecinin derinleþmesi ve kalýcý bir barýþýn tesis edilmesini temel bir politika olarak benimsemiþtir. Bir yandan gençleri çýkýþsýz ve umutsuz býrakýp daða çýkmalarýnýn zeminini yaratanlar, bir yandan da haklý bir kaygý içinde olan ailelerin bu kaygýlarýný kullanarak partimize karþý kampanyalarýnda kullanmaya çalýþmaktadýrlar. Partimiz bugüne kadar olduðu gibi bugünden sonra da tek bir gencimizin burnunun kanamamasý için demokratik çözüm sürecinin derinleþmesi, derinlikli bir müzakerenin baþlamasý, demokratik siyaset zeminin güçlenmesi ve daða giden herkesin demokratik siyaset zemininde siyaset yapacaðý koþullarýn saðlanmasý için mücadelesine ve çabasýna devam edecektir." (Haber Merkezi) temi ve siyasi partiler düzeninin belirleyici bir role sahip olduðu tartýþma götürmez bir gerçekliktir. Ýktidar partisinin, 12 Eylül darbe rejiminin mirasý olan seçim sistemi ve barajý düzenlemesinin arkasýna sýðýnmasý, demokrasi konusundaki isteksizliðinin de çok açýk göstergesidir. Vesayet rejimini sonlandýrmanýn ilk þartý, seçim barajýndan kaynaklý dýþlamayý sonlandýrmaktýr. Kürt sorununun demokratik ve siyasal çözümü dahil, bir çok sorun alanýný olumsuz olarak þekillendiren seçim barajý ile ilgili ciddi bir adým atýlmadýkça, toplumsal barýþ inþa edilemeyecek, siyasi kamplaþma ve gerilim devam edecektir. HDP, tüm siyasi görüþlerin parlamentoda temsilini gerçek bir istikrar ve temsilde adaletin gereði olarak görüyor. Yüzde 10 barajýyla devam kararý AKP'nin adaletsizlikte istikrarý sürdürmesi dýþýnda hiçbir anlama gelmiyor. Adalet olmadan barýþ, barýþ olmadan istikrar ve güven ortamýnýn kalýcý biçimde kurulamayacaðý ortadadýr." (Haber Merkezi)


8

HABER

4 Mayýs 2014 Pazar

‘DEVLET FAi Kayýp yakýnlarý tarafýndan her hafta düzenlenen eylemde konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, kaybedilen yurttaþlarýn faillerinin devlet olduðunu belirterek, “Failleri bir yandan devlet, diðer yandan ise siyasal iktidar koruyor. Bütün faillerin dosyasý bellidir. Devlet hepsini biliyor” dedi

Barýþ Anneleri Meskan’daki müdahaleyi kýnadý VAN - Karakol inþaatýnýn olduðu Hakkari'nin Meskan Daðý'na gerçekleþtirdikleri yürüyüþe yapýlan müdahaleyi kýnayan Van Barýþ Anneleri Meclisi, askerlerin kendilerini hedef aldýðýný dile getirdi. Van Barýþ Anneleri Meclisi, Hakkari'nin Meskan Daðý'nda yapýlmak istenen karakola karþý 1 Mayýs günü daðýn zirvesine gerçekleþtirilen ve kendilerinin de katýldýðý yürüyüþe, asker ve polislerin sert müdahalede bulunmasýný kýnamak amacýyla dernek binasýnda basýn toplantýsý gerçekleþtirdi. Meclis üyesi Rukiye Arslan, Meskan'da ve bölgede yapýlmak istenen tüm karakollarýn kabul edilemez olduðunu söyledi. Arslan, "Devlet 'Barýþ sürecindeyiz' diyor. Bu nasýl barýþ süreci. Her gün karakollar yapýlýyor, bölgeye asker taþýyorlar. Bunlar savaþýn hazýrlýklarýdýr. Bu güne kadar PKK barýþ sürecine hiç zarar vermedi. Her gün tutuklamalar oluyor. Ölümler oluyor. Devlet keyfine göre davranýyor" diye konuþtu. Van'dan destek için Meskan Daðý'na giden Barýþ Anneleri Meclis üyesi Keve Iþýk ise, "Meskan Daðý'nda askerler barýþ annelerini hedef alarak kitleye saldýrdý. Biz barýþ için oradaydýk, ama bize saldýrdýlar. Biz bu saldýrýlarý kýnýyoruz. Meskan Daðý'nda ve hiçbir yerde kalekol istemiyoruz" dedi. (DÝHA)


4 Mayýs 2014 Pazar

9

HABER

iLLERi BiLiYOR’ DÝYARBAKIR - Kayýp yakýnlarý Diyarbakýr ve Batman'da gerçekleþtirdikleri eylemlerle 273. kez, "Kayýplar bulunsun failleri yargýlansýn" dedi. ÝHD ve kayýp yakýnlarý tarafýndan her hafta "Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" sloganýyla yapýlan eylem, 273'üncü haftasýnda devam etti. Diyarbakýr Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý bir araya gelen kayýp yakýnlarý ve ÝHD temsilcileri gerçekleþtirdikleri basýn açýklamasýna MEYA-DER, Barýþ Anneleri Meclisi ve TUHAD-DER de destek verdi. Eylemde, "Onlar ansýzýn evlerinden alýndýlar bir daha geri dönmediler" pankartý ile kaybedilenlerin fotoðrafý taþýndý. Eylemde konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, kaybedilen yurttaþlarýn faillerinin devlet olduðunu belirterek, "Failleri bir yandan devlet, diðer yandan ise siyasal iktidar koruyor. Bunu kabul etmiyoruz, Bütün faillerin dosyasý bellidir. Devlet hepsini biliyor" diye konuþtu. Kayýplar bulunana kadar hesap soracaklarýný ifade eden Bilici, "Bizim çaðrýmýz eðer birlikte onurlu yaþamayý ve kardeþliði istiyorsanýz kayýplarý bulursunuz, açýða çýkartýrsýnýz. Aksi takdirde, biz ÝHD olarak kalýcý barýþa inanmýyoruz" dedi. ÝHD üyesi Necibe Güneþ Perinçek ise, 1994 yýlýnýn Nisan ayýnda Güçlükonak Jandarma Bölük Komutanlýðý tarafýndan gözaltýna alýnan ve kendisinden bir daha haber alýnamayan Fettah Erden'in hikâyesini anlattý. Eylem yapýlan 5 dakikalýk oturma eyleminin ardýndan son buldu.

Hasta tutuklular Türkiye’nin ayýbý ÝHD Batman Þubesi ve kayýp yakýnlarý tarafýndan da "Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" eylemi 273'üncü haftasýnda Gülistan Caddesi Ýnsan Haklarý Anýtý önünde oturma eylemi ile devam etti. Eylemde, "Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" pankartý yaný sýra kayýplarýn fotoðraflarý taþýndý. Eylemde, kayýp yakýnlarý yaný sýra ÝHD, BDP, KURDÎDER, MEYA-DER, Barýþ Anneleri Meclisi, sivil toplum örgütü üyeleri katýldý. ÝHD ve kayýp yakýnlarý adýna açýklama yapan ÝHD Batman Þube Baþkaný Osman Künteþ, 1990'lý yýllarda kaybedilenlerin akýbetini ve faillerin bulunup, yargýlanmasý ve adaletin yerine gelmesi için yargýnýn görevini yerine getirmesi gerektiðini söyledi. Künteþ, Türkiye'de hala çocuklarýn ve aðýr hasta tutsaklarýn cezaevlerinde tutulmasýnýn bu ülkenin bir ayýbý olduðunu ve biran önce serbest býrakýlmalarý gerektiðini söyledi. Yapýlan açýklamanýn ardýndan eylem 5 dakikalýk oturma eylemi ile son buldu. (DÝHA)

‘Babamýn faillerini isim isim biliyorum’ ÝHD ve kayýp yakýnlarýnýn, “faili meçhul” cinayetlerin aydýnlatýlmasý talebiyle gerçekleþtirdiði eylemde, 1984 yýlýnda Çukurca’nýn Narlý köyünde evinden alýnýp 25 gün iþkenceden geçirilmesinin ardýndan “intihar etti” denilerek cenazesi ailesine teslim edilen Mustafa Erdal’ýn failleri soruldu. Nezir Erdal, babasýnýn faillerini isim isim bilmelerine ve görgü tanýklarýnýn olmasýna raðmen korktuklarý için hukuki yollara baþvuramadýklarýný belirterek, davayý Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi’ne taþýyacaklarýný söyledi HAKKARÝ'de, ÝHD ve kayýp yakýnlarý tarafýndan iki haftada bir gerçekleþtirilen "Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" eyleminin 6'ncýsý Hakkari Belediyesi önünde düzenlendi. Bu haftaki eylemde, 1984 yýlýnda Çukurca ilçesine baðlý Narlý köyündeki evine Çukurca Tabur Komutanlýðý ve Ýlçe Jandarma Komutanlýðý askerlerinin yaptýðý baskýnda gözaltýna alýndýktan sonra 25 gün iþkenceden geçirilen ve ardýndan ailesine cenazesi teslim edilen Mustafa Erdal'ýn failleri soruldu. Eylemde ilk sözü alan ÝHD Hakkari Þube Baþkaný Ýsmail Akbulut, ÝHD olarak "Kayýplar bulunsun failleri yargýlansýn" sloganý ile ülke genelinde baþlattýklarý eylemlerin devam ettiðini, sonuç alýnýncaya kadar da sürdüreceklerini söyledi. Akbulut, "Mustafa Erdal, 1984 yýlýnda Çukurca'ya baðlý Narlý köyünde, Tabur Komutanlýðý askerleri tarafýndan gözaltýna alýnmýþ ve 25 günlük bir iþkence sonunda sonra infaz ediliyor ve daha sonra ailesine haber veriliyor. Askeri yetkililer, ailesine Mustafa Erdal'ýn intihar ettiði söylüyor. O günden bu yana Mustafa Erdal'ýn failleri belli olmasýna raðmen, herhangi bir yargý süreci baþlatýl-

‘Babamý iþkenceden geçirip öldürdüler’

dair ip yada kablo izi mevcuttu. 85 metre yükseklikten atlayan yada atýlan bir ceset deðildi. Vücudunda iþkence izleri mevcuttu" diye konuþtu.

Mustafa Erdal'ýn oðlu Nezir Erdal da babasýnýn askerler tarafýndan infaz edildiðini dile getirdi. Erdal, "4 Aralýk 1984 tarihinde, Çukurca Komando Taburu'na ve Çukurca Ýlçe Jandarma Karakolu'na baðlý askerler tarafýndan Narlý köyümüzdeki evimize baskýn düzenlendi. Baskýnda babamý yanlarýna alýp, götürdüler. Ailesi olarak sýk sýk akýbetini sormaya gittik, ancak her seferinde bize 'Yakýnda serbest býrakýlacak' dediler. Gözaltýna alýndýktan 25 gün sonra bu kez bize gelip 'Cenazenizi alýn' dediler. Babamýn 85 metre yükseklikte kayalýklardan kendini attýðýný söylediler. Cenazemizi aldýk. Köyde birçok insan onu iple baðlayýp, daðdan sürükleyerek getirilirken görmüþtü. Kafasýnda çok sayýda silah dipçik izi vardý. Kollarý bir sicimle baðlandýðýna

Babasýnýn, Vahit Karabaþ adlý komþularý ile birlikte gözaltýna alýndýðýný ve Karabaþ'ýn olayýn tanýðý olduðunu söyleyen Erdal, "Ancak korktuðu için tanýklýk yapamadý. Babamý öldüren Ýlçe Jandarma Karakol Komutaný Ramis Üsteðmen, Fahrettin Baþçavuþ ve Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu'ndaki askeri birlik komutaný Tümer Kýlýç sorumludur. Ailesi olarak dava açamadýk. Korku hakimdi. O dönemde askerler hakkýnda dava açmak, geride kalanlar için büyük risk taþýyordu ve sonuç alýnamýyordu. Daha sonra adli makamlara baþvurduk, ancak zaman aþýmýndan kaynaklý baþvuru talebimiz reddedildi. Ret kararýný avukatýmýz bir üst mahkemeye taþýdý. Bu davayý AÝHM'e götüreceðiz" diye belirtti. (DÝHA)

mýþ deðil. Baþlattýðýmýz bu eylemle, failler yargý önüne çýkartýlana kadar devam edecektir" dedi.,

Faillerin isimlerini sýraladý

Reklam ve ilanlarýnýz için bizi arayýn 0532 622 55 33


10

KADIN-Y YAÞAM

4 Mayýs 2014 Pazar

Beþir Derneði’nden ‘bir damla bin umut’

Cinsel istismar olaylarý protesto edildi Son günlerde çocuklara karþý artan cinsel istismar ve þiddet olaylarý Silvan’da protesto edildi. Demokratik Özgür Kadýn Hareketi üyesi sosyolog Zeynep Þýkgenç, kirli savaþýn, kirli oyunlarýn son halkasýnýn fuhuþ, uyuþturucu ve çocuk istismarcýlýðýna ulaþtýðýný söyledi DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde, cinsel istismar olaylarý protesto edildi. Kararbehlülbey Caddesi eski belediye kavþaðýnda bir araya gelen grup, otogar mevkiine yürüdü. Grup adýna basýn açýklamasýný okuyan Demokratik Özgür Kadýn Hareketi üyesi sosyolog Zeynep Þýkgenç, kirli savaþýn, kirli oyunlarýn son halkasýnýn fuhuþ, uyuþturucu ve çocuk istismarcýlýðýna ulaþtýðýný söyledi. Þýkgenç, "Silvan halkýný bu konuda duyarlý olmaya çaðýrýyorum. Sistemin kirli oyunlarýna karþý duyarlýk olmak, bir yurtse-

Kadýn Semt Pazarý umutlarý oldu DÝYARBAKIR - Ekonomik durumu yetersiz olan ve þiddet gören kadýnlarýn istihdam edilmesi için kurulan kadýn semt pazarýnda, sadece kadýnlar çalýþýyor. 9 ay önce Toptancýlar Sitesi mevkinde kurulan pazar, kadýnlarýn hem iþ yeri hem de sosyal aktivitelerini gerçekleþtirdikleri yer oldu. Pazarda sebze satan 37 yaþýndaki Hazal Tuna, ilkokul beþinci sýnýftan beri lokantalarda bulaþýk yýkayarak ve marketlerde çalýþarak aile bütçe-

verlik görevidir. Bu konuda her yurtseverin üstüne düþeni yerine getirebileceðine inanýyoruz. Yine taciz ve tecavüzlere karþý sessiz kalmayacaðýmýz bildiriyoruz. Genç, çocuk, kadýn demeden bu þekilde bizleri baský altýnda tutarak taciz ve tecavüz etmeye kalkýþýyorlar. Bizler bu tecavüz ve tacizlere karþý direncimiz" dedi. Daha sonra konuþan BDP Silvan Ýlçe Baþkaný Kerem Canpolat ise, "Sizlerde biliyorsunuz ki, bu ülkede 35 yýldýr devam eden bir kirli savaþ vardýr. Bu savaþta devlet bütün kasine katký saðladýðýný söyledi. Tuna, "Ben doðduðumdan beri özgür olmak istiyorum. Yani bir erkek egemenliði altýnda bir köle olarak yaþamayý hiçbir zaman istemedim, kabullenmedim. Toplumumuzda kadýn adý iþitildiðinde kimi insanlarca köle olarak algýlanýr. Buna karþý gelmek için çalýþýyorum. Çünkü güçsüz kadýnlardan nefret ederim. Kadýnlar doðduðu günden itibaren kýsýtlanýyor ve erkekler her zaman kendini kadýnlardan üstün tutmaya çalýþýyor. Oysa bir kadýn, bir erkekten daha güçlüdür. Bir kadýn hem anne, hem eþ, hem de dýþarýda çalýþan bir iþ kadýnýdýr. Ýkisi erkek, biri kýz olan üç ço-

ranlýk güçlerini bu halkýn gururunu ve onurunu ayaklar altýna almak için her þeyi yapýyor. Fuhuþ ve tacizden bunlardan biridir. Esrar, Eroin ve haplarda bunlardan biridir. Bu gençlerin beyinleri bu þekilde yýkamak istiyorlar. Siyasi düþünmesin, fikirlerini unutsun diye bu tür þeyler sürekli önümüze konulmuþtur. Bu sorunlarý basýn ne kadar gündeme getirmiþse de, bunlara yönelik tedbirler alýnmadýðý gibi hep saklamýþlardýr. Silvan'da çok garip þeyler oluyor. Kötü þeyler oluyor, çocuklarýmýzýn üzerinde yapýlýyor. Çocuklarýmýzýn psikolojileri bozulmuþ, bunlarý hiç bir þekilde kabul edilecek þeyler deðil. Herkes çocuklarýna sahip çýksýn, bu siyasi bu tutum deðildir. Devlet Siyasi yöne çekmek istiyorsa da, biz insaný, Kürtçe düþünüyoruz, toplum ve Ýslami düþünüyoruz. Bu iyi bir þey deðildir, uyuþturucu ne düþüncemizde, ne de Ýslamiyete, ne toplumda nede ahlaken iyi bir þey deðildir. Bunlara sesiz kalmamamýz gerekiyor. Burada tüm Silvanlýlara sesleniyoruz. Siyasi düþünceniz ne olursa olsun. Bu tür sýkýntýlarda yan yana olmamýz gerekiyor. Tepkimizi bir yapýp bu tür olaylara tepki gösterelim. Çocuklar toplumlarýn geleceðidir. Geleceðe hep birlikte sahip çýkalým" diye konuþtu. Grup, basýn açýklamasýnýn ardýndan sessizce daðýldý. (ÝHA) cuða sahibim. Þahsen kýz çocuk doðurmak istemiyordum. Bunun tek sebebi kadýnýn özgürlüðünü yaþamamasýdýr. Ben bir erkek gibi yetiþtiðim için hakkýmý kimselere yedirmedim, kendimi kimselere ezdirmedim. Kendi iþimi kurmak istiyordum ancak buna imkaným yetmediðinden Baðlar Belediyesi'ne gidip pazarcýlýk için ismimi yazdýrdým. Bu pazarda çalýþan ilk kadýn benim. Eþim de seyyar arabasýyla sebze ve meyve satýyor, bu mesleði ben de ondan öðrendim. Her ay 250 lira kira parasýný ve üç çocuðumun okul ve dershane masrafýný karþýlamak için çalýþmak zorundayým. Süper marketler satýþ-

DÝYARBAKIR - Beþir Derneði ve Türk Kýzýlay Derneði iþbirliðiyle düzenlenen 'Bir damla bin umut' kan baðýþý kampanyasý 3-4 Mayýs tarihlerinde Diyarbakýr'da tarihi Ulu Cami önünde baþladý. Ulusal ve uluslararasý sosyal yardýmlaþma alanýnda kamu yararýna çalýþan ve bu doðrultuda faaliyet yürüten Beþir Derneði ve Türk Kýzýlay Derneði kan baðýþýnda örnek bir iþbirliðine imza attý. Bu birliktelikle 2013 yýlýnda Türkiye'de 36 bin ünite kan baðýþý toplanan 'Bir damla bin umut' kan baðýþý kampanyasý 2014 yýlýnda da devam ediyor. Kampanya ile toplumda kan baðýþýna olan ilginin arttýrýlmasý hedefleniyor. Beþir Derneði Diyarbakýr Temsilciliði Baðýþ Koordinasyon Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim Dolak, yaptýðý açýklamada, bu yýl baþlatýlan kampanyada hedeflerinin 100 bin ünite kan baðýþý toplamak olduðunu söyledi. Türkiye'de 250 ayrý noktada gerçekleþecek olan kampanyanýn geçen yýl olduðu gibi yine bir rekora imza atmasýný beklediklerini belirtti. Kampanyada ayrýca www.kankardesim.org sitesinden acil kan ihtiyacý olan herkesin yararlanabileceðini de sözlerine ekleyen Dolak, sitenin üyelik sistemiyle baðýþçý ve ihtiyaç sahiplerini buluþturduðunu söyledi. Dolak ayrýca sitede kan baðýþýyla ilgili merak edilen tüm sorulara da yanýt bulunabileceðine dikkat çekti. (ÝHA)

larýmýza, uyguladýklarý indirim kampanyalarýyla engel oluyorlar" dedi. Eþinin kendisine hiç bir zaman maddi anlamda destek vermediðini belirten Ýkram Aktaþ ise, "Eskiden ne komþularýma gidebiliyordum ne de evden dýþarý adým atabiliyordum. Bana hiçbir maddi yardým saðlamayýnca kiramý ödeyemez duruma geldim ve Kadýn Semt Pazarý'nda çalýþmak zorunda kaldým. Çoðu zaman cebimde dolmuþa verecek yol param bulunmadýðýmdan evime her gün yürüyerek gidip geliyorum. Yetkililerden maddi ve manevi anlamda destek istiyorum" dedi. (ÝHA)


4 Mayýs 2014 Pazar

11

HABER

Kira artýþlarýna tepki Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Ýrfan Sarý ve Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Salih Özdemir, son günlerde iþ yerleri kira bedellerinin mülk sahipleri tarafýndan arttýrýlmasýyla ilgili düzenledikleri basýn toplantýsýnda, artan kira artýþlarýna tepki gösterdiler HAKKARÝ Ticaret ve Sanayi Odasý ile Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odasý tarafýndan Yüksekova'nýn Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer alan iþyerlerinin kira bedellerinin son günlerde mülk sahipleri tarafýndan arttýrýlmasý konusu gündeme getirildi.

‘Kira artýþlarý hakkaniyet sýnýrýný aþtý’ Toplantýda konuþan Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Ýrfan Sarý, son zamanlarda çarþý merkezindeki dükkân sahiplerinin uyguladýðý kira artýþlarýnýn hakkaniyet sýnýrýný aþtýðýný söyledi. Kira artýþlarýyla esnafýn meslek onurunu hiçe sayýldýðýnýn belirten Sarý, "30-40 yýlý aþkýn bir esnafýmýzýn meslek onurunu, iþ ahlakýný hiçe sayarak iþini býrakmasýna neden olan bu kira artýþlarýnýn keyfiyetten baþka bir nedeninin var olduðunu sanmýyoruz. Zira söz konusu kira artýþý yasalarla belirlenmiþ ve metnimizin içinde bulunmaktadýr. Yýllardýr çarþý merkezindeki toplumsal olaylarýn yaratmýþ olduðu sonuçlar kamuoyu tarafýndan çok iyi bilinmekte iken; Kira artýþlarýnýn fahiþ bir yükselti seyretmesi amiyane tabirle, fýrsatçýlýktýr" dedi. Mülk sahibi ve kiracý arasýndaki ticari iliþkileri düzenleyen kanun maddelerinin de gündeme getirildiði toplantýda þu ifadelere yer verildi: "Borçlar kanunu kapsamýnda yer verilen ve 4 Þubat 2011 tarihinde yayýmlanan 27836 sayýlý resmi gazete yeni kira yasasýný þöyle izah eder; "E. Kira bedeli, I. Genel olarak, madde 343- kira sözleþmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dýþýnda, kiracý aleyhine deðiþiklik yapýlamaz.

II. Belirlenmesi Madde 344 - taraflarýn yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline iliþkin anlaþmalarý, bir önceki kira yýlýnda üretici fiyat endeksindeki artýþ oranýný geçmemek koþuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yýldan daha uzun süreli kira sözleþmelerinde de uygulanýr. Taraflarca bu konuda bir anlaþma yapýlmamýþsa, kira bedeli, bir önceki kira yýlýnýn üretici fiyat endeksindeki artýþ oranýný geçmemek koþuluyla hâkim tarafýndan, kiralananýn durumu göz önüne alýnarak hakkaniyete göre belirlenir. Taraflarca bu konuda bir anlaþma yapýlýp yapýlmadýðýna bakýlmaksýzýn, beþ yýldan uzun süreli veya beþ yýldan sonra yenilenen kira sözleþmelerinde ve bundan sonraki her beþ yýlýn sonunda, yeni kira yýlýnda uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafýndan üretici fiyat endeksindeki artýþ oraný, kiralananýn durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beþ yýldan sonraki kira yýlýnda bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fýkralarda yer alan ilkelere göre deðiþtirilebilir. Üretici fiyat endeksinin kat be kat fazlasý ile karþý karþýya gelen tüccar-esnaf ve sanatkarlarýmýzý yasalar çerçevesinde korumak onlarýn daha fazla rencide edilmeden meslek onurlarýný korumalarý için kurumsal görev yetkisi dâhilinde savunuculuk görevimizi kullanacaðýmýz bilinmelidir" Toplantýda söz konusu yasal düzenleme için ilgili mercileri göreve çaðýran Baþkan Sarý ve Özdemir, siyasi otoritenin de konuya hassasiyetle yaklaþmasýný istedi. (ÝHA)


12

RÖPORTAJ

4 Mayýs 2014 Pazar

iki kardeþ mezarlýkta buluþtu madýk. 2009'da Mutki kýrsalýnda þehit düþtüðü haberini aldýk. Cenazesini Bitlis'e getirip topraða verdik" PKK saflarýnda Þiyar Mutki adýný kullanan Mülazým'ýn aðabeyi Mehmet ise, kardeþinin cenazesine katýldýðýnda hala korucu kimliðini taþýmaktadýr. "Bizim için orda iki cenaze vardý. Biri gerçekten ölmüþ olan Þiyar, diðeri ise nefes aldýðý halde bir ceset gibi cenazeye katýlan aðabeyi Mehmet'ti. Kardeþ acýsýný yüreðinde hissediyordu." Mehmet kardeþini kaybettikten sonra koruculuktan istifa etmeyi düþünür. "Kardeþi öldükten sonra Mehmet istifa etmek istedi," diyor Rýfat, "ancak bize anlattýðýna göre ölümle tehdit edilmiþ."

Biri PKK gerillasý, diðeri korucu olan Mülazým ve Mehmet Aysal kardeþlerin yaþamý bölgede yaþananlarý gözler önüne seriyor. Ýki kardeþin buluþmasý ancak mezarda gerçekleþirken, PKK saflarýnda Þiyar Mutki adýný kullanan Mülazým’ýn aðabeyi Mehmet, kardeþinin cenazesine katýldýðýnda hala korucuydu Röportaj: Zübeyde SARI Mehmet Þerif Aysal, Bitlis'in ücra bir mezrasýnda, ailenin en büyük çocuðu olarak, 1974 yýlýnda dünyaya geldi. En küçük kardeþi Mülazým (Þiyar Mutki) ise 12 yýl sonra aileye katýlýr. Çocukluk yýllarý doðduklarý mezrada geçer. Ýlk gençlik yýllarý, PKK'nin bölgede varlýk göstermeye baþladýðý zamana rastlar. Köylerin boþaltýldýðý, çatýþmalarýn, baskýlarýn, faili meçhul cinayetlerin yoðunlaþtýðý bir dönem… Bütün bu sýkýntýlarýn ortasýnda büyüyen kardeþlerin saflarý da giderek belirginleþir.

Topraktan kopamamak Koruculuk sistemi, devletin PKK ile mücadele için baþvurduðu yöntemlerden biri oldu. Devlet, bölgedeki bütün köylerin korucu olmasý için elindeki imkanlarý kullandý ve korucu olmayý kabul etmeyen köylüler, köylerini terk etmek zorunda kaldý. Koruculuk dayatmasý Mehmet Þerif ve Mülazým kardeþlerin yaþadýðý köyde de uygulandý. "Mehmet Þerif köklerine, topraðýna daha baðlý biriydi. Köyden kopamayan ve köyden çýkarsa yaþayamayacaðýna inanan biriydi," diyor Rýfat Uysal. Rýfat, Mülazým ve Mehmet'in amcaoðlu. Onlarla büyümüþ, ayný topraða basmýþ, ayný sýkýntýlara tanýklýk etmiþ. "1993 yýlýnda Koruculuk daya-

týldýðýnda hepimiz köyü terk ettik. Ancak Mehmet yüzyýllar boyunca atalarýnýn yaþadýðý topraðý terk edemedi ve tek çaresi vardý korucu olmak. " Mehmet dýþýnda bütün aile köyü boþalttý. Kadýnlar Bitlis'te bir evde kalýrken erkekler çalýþmak için Ýstanbul'a gitti. Ýstanbul'a gidenler arasýnda Mülazým ve Rýfat da vardý. "Pek çok arkadaþým faili meçhule kurban gitti. Gazeteci Ferhat Tepe arkadaþýmdý. Önce kayboldu, sonra cesedi Elazýð'da Keban barajýnda bulundu. Can güvenliðimiz yoktu. 95-96 yýllarýnda Ýstanbul'a gittik" Ama Ýstanbul'a gitmek, baþka sýkýntýlarla karþýlaþmalarýna neden olur. Ýstanbul, öteki olma duygusunu iyiden iyiye hissettirir. "Önyargýyla karþýlaþtýk" diyor Rýfat, "Kürt olduðumuz için ev bulamýyorduk. Günlerce Mülazým'la birlikte cami avlusunda yattýk." 1999 yýlýnda, Ýstanbul'da, Kürt siyasal hareketiyle tanýþýrlar. "Ýstanbul'da tek sosyal faaliyetimiz partiye gitmekti" diyor ve gülümseyerek devam ediyor Rýfat, "O kadar çok partimiz kapatýldý ki, partinin adýný bile hatýrlamýyorum þimdi, sanýrým DEHAP'tý." Geçen bu süre zarfýnda Mehmet köyde yaþamaya ve koruculuk yapmaya devam eder. Mülazým'la Rýfat ise tekstil iþinde çalýþýr. "Öyle zeki ve sempatik bir çocuktu ki, iþyerindeki ýrkçýlar

bile severdi Mülazým'ý."

17 yaþýnda PKK saflarýna katýldý Mülazým'ýn PKK saflarýna katýlma düþüncesi þekillenirken Ýstanbul'dan ayrýldý Rýfat. Rýfat o süreci þöyle anlatýyor: "Ben 2001 yýlýnda Bitlis'e döndüm. Mülazým Ýstanbul'da kalmaya devam etti. Ben ordayken de 'ben gideceðim' diyordu. 'Neden gidiyorsun' dediðimde ise, 'Görmüyor musun bize yapýlan baskýlarý, yok saymalarý" derdi. Mülazým öfkeden deðil bilinçli çýkýþ yaptý. 'Ben ezildim, gidiyorum' deðil, 'Biz ezildik o yüzden gidiyorum' derdi. Yaþý küçüktü, ama büyük hayalleri vardý." Mülazým gittikten sonra hiç bir haber alýnamýyor, ölüm haberinin geldiði güne kadar. "Gittikten sonra hiç haber ala-

Mehmet korucu olarak öldü "Mehmet istifa etmeyi kafasýna koymuþtu. Dilekçesini hazýrlamýþtý. Ona Tatvan'da ev tuttuk. Evin tadilat iþleri devam ederken ölüm haberini aldýk." Mehmet, 2012 yýlýnda Bitlis'te bir operasyon sýrasýnda yaþamýný yitirdi. Geride 6 çocuðunu býrakarak. Hayatýn ya da bölgedeki çatýþmalý ortamýn iki ayrý yöne savurduðu iki kardeþi ölüm bir araya getirdi. Bitlis'teki mezarlýkta yan yana yatarak, karþýdaki Panos daðýna bakýyorlar. Ýki kardeþin hayat hikâyesini anlatan Rýfat, benzer acýlarýn yaþanmamasý için çözüm sürecinin devamýndan yana olduðunu söylüyor. Ve iki oðul kaybetmiþ amcasýnýn sözleriyle bitiriyor konuþmasýný: "Amcam, 'benim yaþadýðým acýyý Allah taþa bile vermesin. Bu acý anlatýlmaz. Eðer içimi açýp bakabilirlerse görebilirler. Allah bu ateþe bir su döksün' diyor."


13

ANALÝZ

4 Mayýs 2014 Pazar

KDP birinci parti, YNK toparlandý Irak genel seçimleri, Federal Kürdistan Bölgesi’nin siyasi haritasýnda da önemli deðiþiklikler yaptý. KDP seçimlerde birinci parti olarak çýkarken, YNK Erbil’de oylarýný iki katýna çýkardý. Goran ise Süleymaniye’de güçlendi DÝYARBAKIR - Irak genelindeki seçimlerin sonuçlarý henüz resmi olarak açýklanmadý. Bunun bir kaç hafta almasý bekleniyor. Ancak bölgelerden gelen sonuçlar, Þii Baþbakan Nuri El Maliki'nin Kanun Devleti ittifakýnýn önce olduðunu gösteriyor. Bu ittifakýn sadece Baðdat'ta bir milyon oy aldýðý yönünde iddialar da var. Seçimlerin Federal Kürdistan Bölgesi ayaðýnda, sonuçlar ortaya çýktý. Seçim Kurulu'nun henüz bir açýklamasý olmasa da, sandýklarýn sonuçlarý partiler tarafýndan duyuruldu.

KDP birinci, GORAN ikinci, YNK üçüncü Rudaw'ýn yayýnladýðý sonuçlara bakýlýrsa, Erbil, Süleymaniye ve Duhok'tan oluþan Federal Kürdistan Bölgesi'nde KDP oylarýn yüzde 38.58'ini (727 bin 372), Goran Hareketi yüzde 24.57'sini (463 bin 861) ve YNK yüzde 22.96'sýný (433 bin 484) elde etti. Ýslami partiler Yekgirtu yüzde 8.14 (153 bin 700) ve Kürdistan Ýslami Cemiyeti (Komele) yüzde 5.79 (109 bin 319) oy oranýna ulaþtý. Diðer partilerin kazandýðý oylar yüzde 0.01 (255) olarak hesaplandý. Kürt partiler 2010'daki genel seçimlere KDP ve YNK'in Kürdistan Ýttifaký ile katýlmýþ-

lardý. Bu seçimlerde tüm partiler ayrýþtý. KDP ile YNK arasýnda uzun zamandan beridir stratejik ittifakýn sona erdirilmesi tartýþýlýyordu. Özellikle 21 Eylül 2013'te Federal Kürdistan Bölgesi parlamento seçimlerinde YNK'nin aðýr bir yenilgi almasýyla dengeler deðiþti.

YNK YÜKSELÝÞTE Ancak bu seçimlerde YNK'nin yeniden yükseliþe geçmesi ve Kerkük'te baþarý göstermesi, hesaplarýn yeniden gözden geçirilmesini saðlayabilir. Zira Erbil'de yedi ayý aþkýn bir zaman geçmesine raðmen henüz hükümet kurulamadý. 21 Eylül'deki seçimlerle kýyaslandýðýnda KDP ve Goran'ýn oylarýnda düþüþ, YNK'nin oylarýnda ise bir artýþ gözleniyor. Ýki Ýslami partinin oy oranlarýnýn da önemli düþüþ yaþadýðý görülüyor. Geçen yýlki seçimlerde KDP 743 bin 984 oyla 38 milletvekili çýkarýrken, Noþirvan Mustafa'nýn liderliðindeki Goran 476 bin 736 oyla 24 sandalye, Celal Talabani'nin YNK'si ise 350 bin 500 oyla 18 milletvekili çýkarmýþtý. Ayný seçimlerde Ýslami Birlik Partisi (Yekgýrtu) 186 bin 741 oyla 10 sandalye, Ýslam Toplumu Par-

tisi (Komela) 118 bin 574 oyla 6 sandalye kazanmýþtý.

KDP’nin kalelerinde oylar düþtü YNK bu seçimlerde de üç büyük bölgeden hiçbirini kazanmadý. Duhok ve Erbil KDP'nin kalesi olarak kalmaya devam ederken, Süleymaniye'de Goran Hareketi gücünü arttýrdý. Ancak KDP'nin hem Süleymaniye'de hem de Erbil ve Duhok'ta oylarýnda azalma yaþanmasý gözden kaçmadý. Daha önceki seçimlerde Erbil'de yüzde 51'in üzerinde olan oylar yüzde 50'ye, Dohuk'ta yüzde 76'yý aþan oy oraný yüzde 72'ye ve Süleymaniye'de yüzde 12 olan oy oraný yüzde 10'a geriledi. YNK'nin oyu ise Süleymaniye'de yüzde 27'den yüzde 32'ye, Duhok'ta yüzde 6'dan yüzde 8'e, yüzde 13'ten yüzde 21'e çýktý. YNK'nin özellikle Erbil'de oylarýný ikiye katladýðý görülüyor. Goran hareketi de Erbil'de yüzde 15'ten yüzde 14'e gerilerken, Duhok'ta yüzde 3'ten yüzde 5'in üzerine çýkardý. Süleymaniye'de ise oylarýný yüzde 40'tan yüzde 43'e çýkararak, YNK ve KDP'nin toplamýndan fazla oy aldý. Süleymaniye'de Goran hareketinin açýkladýðý resmi ol-

mayan sonuçlara göre Goran Hareketi 352 bin oy elde ederken, YNK 255 bin, KDP ise 83 bin oy alabildi. Ýslami hareketler olan Yekgirtu 63 bin, Kürdistan Ýslami Cemiyeti ise 57 bin oy kazandý. Süleymaniye bölgesinde 825 bin seçmen sandýk baþýna giderken, 31 sandalyenin 13'ünü Goran, 10'unun YNK, 3'ünü KDP, 2'sini Yekgirtu ve 2'sini Komel paylaþtý. Erbil'de KDP 8, YNK 3, Komele 2 ve Goran 2 sandalye elde etti. Yekgirtu Erbil'de bir sandalye elde edebilecek oy çoðunluðuna ulaþamadý.

Ýslamcýlar Duhok’ta güçlendi KDP'nin kalesi olan Duhok bölgesindeki sonuçlara göre KDP 325 bin oy ile net bir farkla kazanýrken, onu takip eden Yekgirtu 84 bin 489 oy, YNK 34 bin 480 oy ve Goran hareketi 24 bin 864 oy kazandý. Yekgirtu Erbil'de oylarýnýn azaldýðýný kabul ederken, Duhok'ta arttýðýný ve her iki bölgede 120 bin oy elde ettiðini duyurdu. Yekgirto, Federal Kürdistan Bölgesi'nin genelinde 200 binden fazla oy kazandýðýný açýkladý.

Kerkük açýk ara YNK’nin Federal Kürdistan Bölgesi'nin dýþýnda kalan Kerkük'te ise YNK'nin adayý birinci oldu. YNK 193 bin 400 oy elde ederken, KDP 63 bin 347, Goran Hareketi ise 23 bin 712 oy kazandý. Bununla birlikte Yekgirtu 7 bin Komel 4 bin, Türkmen ittifaký 20 bin, Tükmen Cephesi 50 bin ve Arap ittifaký 30 bin oy aldý. YNK ofisi tarafýndan yapýlan açýklamaya göre YNK'nin Kerkük'teki oylarý 210 bine ulaþacak ve 7 vekil Irak Parlamentosu'na gönderecek. (Haber Merkezi)


14

SPOR

4 Mayýs 2014 Pazar

Diyarbakýrspor yedeklerle gitti

Refahiyespor karþýlaþmasý için dün Erzincan’a takýmda yer bulamayan yedek futbolcularýn aðýrlýkta olduðu 16 kiþilik kadroyla giden Diyarbakýrspor, bu maçla normal lig maratonunu tamamlayacak DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Diyarbakýrspor, 14-17 Mayýs tarihlerinde oynanacak olan Play-off maçlarýndan dolayý bugünkü Refahiyespor karþýlaþmasý için Erzincan'a yedek futbolcularýn aðýrlýkta olduðu 16 kiþilik kadroyla gitti. Erzincan Refahiyespor'la yapacaðý maçla normal lig maratonunu tamamlayacak olan Diyarbakýrspor, ideal kadrodaki futbolcularýn yüzde 90'ýný bu hafta dinlendirecek. Kalecilerden Ali Üçkulak ile yollarýný ayýran Diyarbakýrspor'da uzun süredir sakat olan Akýn ile geçen hafta sakatlanan Hüseyin, Ýstanbul'da tedavi olurken, ligin ilk yarýsýndan beri sakat olan Doðancan Kýlýç da takýmdan ayrýldý.

Hüsnü, Rýdvan, Ceyhun, Hasan Fidan, Serdar ve Baran gibi as futbolcular da teknik heyet tarafýndan yarýnki maçýn kadrosuna alýnmadý. Bu sabah Erzincan'a gidecek olan yeþil-kýrmýzýlý takýmda kadroya 16 futbolcu alýndý. Bu futbolcular Serkan, Ýbrahim, Emrah, Cemal, Aytaç, Gökhan, Cengizhan, Bayram, Atilla, Hasan Ýnci, Bilal, Uður, Özcan, Halim, Mustafa ve Þeyhmus olarak açýklandý. Erzincan'a çoðunluðu ligde fazla forma þansý bulamayan futbolculardan oluþan 16 kiþilik kadroyla giden yeþilkýrmýzýlý takým, maçýn ardýndan Diyarbakýr'a dönecek. Diyarbakýrspor, Pazartesi günü 10 günlük kamp için Antalya'ya gidecek. (ÝHA)

SATILIK EV

SATILIK ARABA

SAHÝBÝNDEN SATILIK EV

SAHÝBÝNDEN SATILIK TEMÝZ ARABA

120 m2 3+1 Ön cephe Alay Karþýsý Alipýnar Taziye Evi Bitiþiðinde Pýnar Apt. 4.Kat

Fýat Albea 1.3 Multijet Full 2005 Model 130.000 KM. Dizel 2 Parçada Boya Var Deðiþeni Yok

Müracaat

Ýletiþim için

0536 955 69 64

0507 471 84 14

Kupanýn sahibi Dumlupýnar Ortaokulu ÞANLIURFA'nýn Siverek ilçesinde Siverek Türk Eðitim-Sen temsilciliði tarafýndan düzenlenen voleybol turnuvasý sona erdi. Bu sene ikincisi düzenlenen voleybol turnuvasýna 24 takým mücadele etti. Ýlçe Gençlik ve Spor Müdürlüðü Kapalý Spor Salonu'nda final maçýnda Dumlupýnar Ortaokulu ile birkaç iyi adam takýmlarý karþý karþýya geldi.Final maçýnda rakibini 3-0 yenen Dumlupýnar Ortaokulu kupanýn sahibi oldu. Kupada ikinci Birkaç iyi adam takýmý üçüncü ise Kýz Anadolu Lisesi oldu. Türk Eðitim-Sen Siverek Temsilcisi Alper Tuncel yaptýðý açýklamada, "Voleybol turnuvasýnýn amacý okullar arasý sosyal diyalogun arttýrýlmasý Siverek'te öðretmenlerimizin güzel vakit geçirmeleridir. Voleybol turnuvasýna katýlan bütün takýmlara ve katkýda bulunan bütün arkadaþlarýmýza teþekkür ediyoruz" dedi. (ÝHA)


4 Mayýs 2014 Pazar

SPOR

15

Büyükþehir rekor peþinde Play-off hedefini tutturan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, bugün konuk edeceði Alanyaspor’u yenerek 2. Lig’de ilk kez üst üste 6. galibiyetini almak istiyor DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta Play-off'u garantilemenin rahatlýðýyla sahaya çýkacak olan Büyükþehir Belediyespor, bugün konuk edeceði Alanyaspor'u yenerek 2. Lig'de ilk kez üst üste 6. galibiyetini almak istiyor. 2, 3, 4 ve 5. olacak takýmlarýn Playoff'a kalacaðý 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta bu hedefi tutturan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, yarýn farklý amaçlar için sahaya çýkacak. Daha önce mücadele ettiði 2. Lig'de 5 maç üst üste kazanma baþarýsý olmayan Büyükþehir Belediyespor, bu sezon bunu baþararak bir ilke imza atarken, Alanyaspor'u yenerek bu defa 6'da 6 yapmak istiyor. Ligin ilk yarýsýnda Alanya'da oynanan maçý Diyarbakýr ekibi 1-0 kazanmýþtý. Yarýnki maçýn bir diðer önemi ise Play-off sýralamasýný etkileyecek olmasý. Statü gereði 2. ve 5. ile 3. ve 4. takým Play-off ilk turunda çapraz olarak eþleþecek. Atatürk Stadý'nda saat 15.30'da baþlayacak Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor - Alanyaspor maçýný Osmaniye bölgesi hakemi Bülent Çenet yönetecek. (ÝHA)

Yýlan hikayesine dönen maça durdurma kararý Ergani Gençlerbirliði-Çermikspor arasýnda Süper Amatör Lig’e çýkacak takýmý belirleyecek olan ve bugün oynanmasý gereke maç geçici olarak iptal edildi

FOTO:ARÞÝV

DÝYARBAKIR Süper Amatör Futbol Ligi'ne yükselecek ikinci takýmýn belirleneceði maçla ilgili önemli bir geliþme daha yaþandý. 4 Mayýs Pazar günü (bugün) oynanacaðý açýklanan Ergani Gençlerbirliði-Çermikspor maçý TFF tarafýndan geçici olarak iptal edildi. Ergani Gençlerbirliði'nin Diyarbakýr'daki kurullar tarafýndan TFF'nin yanlýþ bilgilendirilerek yeniden maç oynanma kararý alýndýðý yönünde TFF'ye yaptýðý baþvuru üzerine federasyon inceleme baþlattý ve yarýn oynanmasý gereken maçýn yürütmesini durdurdu. Gerekli inceleme tamamlandýktan sonra karar verilecek. Diyarbakýr 1. Amatör Ligi Play-Off Grubu'nu 19'ar puanla tamamlayan Ergani Gençlerbirliði ve Çermikspor arasýnda averaj da eþit olunca gözler üçüncü madde olan hükmen yenilgi kuralýna çevrilmiþti. Ergani ekibi ilk etap maçlarýnda, Çermikspor ise Play-Off'ta hükmen yenilgi almýþtý. Ergani Gençlerbirliði bu durumda üst lige terfi etmesi gerektiðini öne sürerken, Çermikspor ise hükmen yenilgi maddesinin bütün ligi içerdiðine dikkat çekiyor. Ýçinden çýkýlmaz durumu bildirerek TFF'den görüþ isteyen Diyarbakýr amatör lig kurulu, TFF'nin 'Yeniden maç oynansýn' kararý üzerine iki takým arasýnda yeni bir maç oynanmasýna karar verdi. Bu karar için Tahkim Kurulu'na yaptýðý baþvuru reddedilen Ergani Gençlerbirliði, Diyarbakýr amatör lig kurulunun TFF'yi yanlýþ bilgi verdiðini öne sürerek yeni bir baþvuru yapýnca TFF bu defa inceleme baþlattý. (ÝHA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

4 MAYIS 2014 PAZAR Yýl: 8 - Sayý : 2271 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakır yenigün gazetesi 4 mayıs 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you