Page 1

243 seçilmiþ cezaevinde

Zincirleme kaza: 8 yaralý DÝYARBAKIR’da dün sabah 07.30 sularýnda yoðun sis ve buzlanma nedeniyle Diyarbakýr-Urfa yolu üzerinde 2 ayrý noktada zincirleme trafik kazasý meydana geldi. Otogar-500 Evler arasýnda meydana gelen kazada yaþamýný yitiren olmazken, aralarýnda durumu aðýr olanlarýnda bulunduðu 8 kiþi yaralandý. Osman ERGÜN 03

AYM'nin geçtiðimiz hafta verdiði kararýn ardýndan tutuklu bulunan BDP milletvekilleri Gülser Yýldýrým, Selma Irmak, Faysal Sarýyýldýz, Ýbrahim Ayhan ve Van Baðýmsýz Milletvekili Kemal Aktaþ özgürlüklerine kavuþtu. Ancak Diyarbakýr'da en yüksek oyu alan ancak vekilliði elinden alýnan Hatip Dicle ile Batman, Þýrnak ve Iðdýr gibi kentlerin belediye baþkanlarýnýn da bulunduðu 243 seçilmiþ halen cezaevinde. Hayri Demir/Politika 06

7 OCAK 2014 SALI FÝYATI: 25 KRÞ.

SKM: 2013’te 190 kadýn katledildi 14’te

15 bin engelli meslek sahibi oldu

www.diyarbakiryenigun.com

Abdullah Demirbaþ’tan “helalleþme” yemeði 4’te

6 aylýk Can bebeði dedesi teslim aldý Haber 10

‘ilk defa bir yýl ölümsüz geçti’ “Vatandaþ huzur istiyor”

DÝYARBAKIR'da 2009 yýlýnda açýlan Engelli Hizmetler Þube Müdürlüðü engellilerin tüm sorunlarý ile yakýndan ilgileniyor. Müdürlüðün bünyesinde oluþturulan Engelli Destek Merkezi'nde, son 4 yýldýr yaklaþýk 15 bin engelli gördükleri kurslar sayesinde meslek sahibi oldu. 5’te

Ýmamlara beyin ölümü eðitimi

DÝYARBAKIR Valisi Mustafa Cahit Kýraç, Yenigün'ü ziyaret etti. "Çözüm süreci"ne iliþkin açýklamalarda bulunan Kýraç, Türkiye'de ilk defa bir yýlýn ölümsüz geçtiðine dikkat çekerek, 2014 yýlýnda da belirlenen programlarýn uygulanmasý ile sürecin daha iyi ilerleyeceðini ve güzel þeyler olacaðýný vurguladý. Ýl Valisi Kýraç, "Çünkü vatandaþ artýk huzur istiyor" diye konuþtu.

“Büyük bir yatýrým ihtiyacý var” KENTTE yaþanan elektrik sorununa da dikkat çeken Vali Kýraç, Diyarbakýr'a elektrik için uzun yýllar altyapý yatýrýmýnýn yapýlmadýðýný belirterek, “Bu durum kesintileri tetikliyor. Diyarbakýr'ýn elektrik için altyapý yatýrýmýna ihtiyacý var” dedi. Kentsel dönüþüm çalýþmalarý hakkýnda da bilgi veren Kýraç, bu konudaki çalýþmalarýn halen belli bir noktaya gelmediðini söyledi. 8’de

Sorun sadece kesintiler deðil SAÐLIK Bakanlýðý beyin ölümü ile bitkisel hayat terimlerinin birbirine karýþtýrýlmasýný engellemek için eðitim verecek. Müftüler, imamlar ve yoðun bakým çalýþanlarýna yönelik eðitimlerle amaçlanan ise organ baðýþýný artýrmak. 11’de 5’te

Ah be Uhud, hala canýmý çok acýtýyorsun! Prof.Dr. Hamdi TEMEL C

M

Y

K

BDP’nin Urfa adayý Baydemir BDP, yerel seçimlere iliþkin birçok il ve ilçede adaylarý açýklanýrken, alýnan bilgilere göre, Osman Baydemir'in BDP'nin Urfa belediye baþkan adaylýðý kesinleþti. 6’da

Yurttaþlarýn DEDAÞ ile ilgili þikayetlerinin ardý arkasý kesilmiyor. Kaçak kullanmadýðý halde kendisine ceza kesildiðini belirten Abdulaziz Selir, bunun düzeltilmesini istedi. Lokman AYDOÐAN 9’da

Altýnda yükseliþ sürecek

D

ÝKO Baþkaný Mustafa Akkul, hükümet ve cemaat arasýndaki gerilim devam ettikçe altýn fiyatlarýndaki yükseliþin de süreceðine dikkat çekerek, "Hem alýcý hem de satýcý yurttaþlara çaðrýmýz þudur; altýn almak için geç bir zaman deðil. Çünkü yükseliþ sürecek. Ancak satýcý olan yurttaþlar eðer acil bir durumlarý yoksa acele etmesinler” dedi. Nurullah ERGÜN 13


2

SAÐLIK YAÞAM

Soðuk hava cildi olumsuz etkiliyor! Soðuk havanýn cildi olumsuz yönde etkilediðini belirten Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Dermatoloji Polikliniðinde görev yapan Dr. Erhan Kýlýç, tiroit ve vitamin eksikliði gibi rahatsýzlýklarýn ciltteki kuruluðu arttýrdýðýný vurguladý DÝYARBAKIR - Soðuk havanýn cildi olumsuz etkilediði belirtildi. Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Dermatoloji Polikliniðinde görev yapan Dr. Erhan Kýlýç, tiroit ve vitamin eksikliði gibi rahatsýzlýklarýn ciltteki kuruluðu arttýrdýðýný söyledi. Soðuk havalarda deride sýk görülen þikayetlerin baþýnda kuruluk geldiðini, deri kuruluðunun, donuk görünümlü, pürüzlü, deri yüzeyinin pul pul olduðu kaþýntý ile birlikte oluþan bir durum olduðunu ifade eden Kýlýç, þöyle konuþtu: "Derinin esnekliði azalýr ve

deride çatlaklar oluþmasý ile sonuçlanabilir. Soðuk hava, düþük nem, rüzgar kuruluðu artýrýr. Bu nedenle kýþ mevsimlerinde kuruluk þikayeti daha çok görülür. Sýk el yýkamak, sýk banyo yapmak ile de kuruluk artar. Bu nedenle ellerde kuruluk, çatlama, yanma þikayetleri daha sýk görülebilir. Kýþýn dudaklarýn dil ile ýslatýlmasý, dudak yeme alýþkanlýðý bu bölgedeki kuruluk ve çatlamalarý þiddetlendirebilir." Saðlýklý bir cilt için özellikle dýþarýya çýkmadan önce nemlendiricilerin kullanýlmasý gerektiðini belirten Kýlýç, soðuk havaya maruz kalmanýn azaltýlmasý için soðuk ortamlarda eldiven, kýþlýk çorap, kýþlýk ayakkabý kullanýlmasý ve bere ile kulaklarýn kapa-

Bebeði öptürmeli mi?

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmanlarý, özellikle enfeksiyonlarýn arttýðý kýþ mevsiminde bebekleri öpmenin daha fazla sakýnca yarattýðýný söyledi

SADECE aile üyelerinin deðil, tanýnmayan kiþilerin bile bazen bebekleri öpmek istediklerini belirten Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Gülnihal Þarman bu durumun özellikle

kýþ mevsiminde daha sakýncalý olduðuna vurgu yapýyor. Uzm. Dr Gülnihal Þarman öpmekle bebeklere verilecek zararlar hakkýnda þunlarý aktarýyor: "Aðýz burun bölgesi virüs ve bakteriler için ilk vücuda giriþ noktasýdýr. Buradan alýnan her türlü bakteri ve virüs öpülen bebeklere bulaþabilir. Ne yazýk ki bebekler ise hastalanmaya çok hazýrlar. Baðýþýklýk sistemleri ilk 2 sene çok saf durumdadýr. Bu nedenle bebeklerin hastalanmasý ilkokul çocuklarýna ve eriþkinlere göre çok daha kolaydýr ve hastalýklarýnýn seyri de daha aðýrdýr. Üst solunum yolu enfeksiyonlarý sýrasýnda kesinlikle bebekleri öpmemek, hatta yanlarýna yanaþmamak gerekiyor. Baðýþýklýk sisteminin bebeklikten il-

týlmasý gerektiðini vurguladý.

“Çocuklarda nem kaybýna dikkat” Kýlýç çocuklarýn daha hassas ve taze bir cilde sahip olduklarýný ve bu sebeple soðuktan daha çabuk etkilenebileceðini dile getirerek, þöyle konuþtu: "Özellikle kuru cilde sahip kiþilerin mutlaka eldiven kullanmasý gerek. Özellikle hassas çocuk cildinde soðuk havanýn etkisi ile nem kaybý daha fazla olabiliyor. Bu nedenle çocuklarýmýza bol bol su içirmeli, evde de ortamýn nem dengesini saðlayabilmek adýna radyatörlerimizin yanýna su býrakmalý ve taze meyve sularý ile çocuklarýmýzýn vitamin alarak soðuða karþý vücut direncini arttýrmalýyýz." (AA) kokul dönemine kadar uzun bir sürede olgunlaþtýðý düþünülürse bebekleri hasta etmemek için neden öpmeyeceðimizi anlarýz. Ciltleri de tahriþ oluyor Bebek cildi ayný zamanda çok ince ve hassastýr. Bebekleri öperken sadece mikrop bulaþtýrmaktan deðil dudaðýmýzdaki rujlardaki kimyasallarý onlara bulaþtýrmaktan da kaçýnmalýyýz. Babalarý çok öpen bebeklerde görülen bir sorun da cilt tahriþidir. Sakallarýn zýmpara gibi bebek cildine sürtülmesi bebeklerin yanak derisini kurutup kýzarýklýklara neden olabilir. Bebekler bize son derece sevimli ve çekici gelseler de öpülmemeliler. Hele tanýmadýðýmýz, sokakta rastladýðýmýz bebekleri deðil öpmek dokunmaktan bile kaçýnmalýyýz. Onlarý bir birey olarak görmeye alýþmalýyýz. Nasýl tanýmadýðýmýz kiþileri sarýlýp öpmüyorsak bebeklere de öyle yaklaþmalýyýz. Onlarýn rýzasý olmadan yaklaþmamýz, öpmemiz, koklamamýz henüz duygularýný ifade edemiyor oluþlarýndan yararlanmamýz anlamýna gelir."

7 Ocak 2014 Salý

‘H3N2 virüsü hýzla yayýlýyor’ SON günlerde pek çok insan yüksek ateþ, öksürük, burun akýntýsý ve baþ aðrýsý gibi þikayetler yaþýyor. Soðuk hava ve kapalý alanlarda çok vakit geçirilmesi nedeni ile çoðunlukla H3N2 virüsünün yol açtýðý grip hýzla yayýlýyor. Bu grip çeþidi aslýnda tanýdýk ama gün geçtikçe etkisini artýrabilen ve dikkat edilmesi gereken bir rahatsýzlýk olarak tanýmlanýyor. Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Kenan Keskin, grip ve korunma yollarý hakkýnda þunlarý söylüyor: "Mevsim itibariyle grip hastalýðý sýklýkla görülmektedir. Ancak bu son salgýn korkulanýn aksine yeni bir virüs tipinden deðil, çoðunlukla H3N2 virüsünden kaynaklanmaktadýr. Vakalarýn yaklaþýk yüzde 80'i H3N2, geriye kalanlarýn tamamýna yakýný ise H1N1 virüsüne baðlý olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu hastalýk genel olarak aðýr seyirlidir. Yaklaþýk 1 hafta istirahat edilmesi gerekebilir. Antibiyotik kullanýmý fayda etmemektedir. Gripten korunmanýn en etkili yollarýndan biri de aþý olmaktýr. Þubat ayý sonuna kadar aþýlanma yapýlabilir.

Risk altýnda olabilirsiniz Belirtilerle karþýlaþýldýðý ilk anda doktora baþvurulmasý gerekir. Kalp ve kanser hastalarý, yaþlýlar, hamileler, akciðer ve kalp-damar sistemi hastalýðý olanlar, þeker hastalarý, kronik böbrek yetmezliði olanlar, saðlýk çalýþanlarý, 65 yaþýn üzerindeki kiþiler ve baðýþýklýk sistemi baskýlanmýþ olanlar risk altýndadýr. Antibiyotikler gribi tedavi etmemektedir. Doktor tavsiyesi dýþýnda, geliþigüzelkullanýlmasý kesinlikle sakýncalýdýr. Gripten korunmada yeterli ve dengeli beslenme, kaliteli uyku, yeterli dinlenme ve hijyen kurallarýna dikkat edilmesi çok önemlidir."


3

HABER - GÜNCEL

7 Ocak 2014 Salý

Zincirleme kaza: 8 yaralý

Diyarbakýr'da dün sabah erken saatlerde meydana gelen zincirleme trafik kazasýnda 8 kiþi yaralandý. Yaklaþýk 70 aracýn karýþtýðý kazada, yaralýlar ambulanslarla kaldýrýldýklarý hastanelerde tedavi altýna alýnýrken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý Osman ERGÜN DÝYARBAKIR'da sabah 07.30 sularýnda yoðun sis ve buzlanma nedeniyle Diyarbakýr-Urfa yolu üzerinde 2 ayrý noktada zincirleme trafik kazasý meydana geldi. Otogar-500 Evler arasýnda meydana gelen kazada yaþamýný yitiren olmazken, aralarýnda durumu aðýr olanlarýnda bulunduðu 8 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, dün sabah saat 07.20 sularýnda Diyarbakýr-Þanlýurfa karayolu 13. kilometresinde meydana geldi. Kentteki yoðun sis nede-

niyle görüþ mesafesinin 20 metreye düþmesi sürücülerin kabusu oldu. Ýlk kaza plakasý belirlenemeyen Doðan marka otomobilin kaygan zemin nedeniyle refüje vurmasýyla yaþandý. Yoðun sis nedeniyle aracýn kaza yaptýðýný göremeyen diðer þoförler ardý ardýna kazaya karýþtý. Çok sayýda öðrenci servisi, yolcu otobüsü, kamyon, ambulans ve özel otomobilin karýþtýðý kazada ölen olmazken, 8 kiþi çeþitli yerlerinden yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldýrýldý.

Cam silerken pencereden düþüp aðýr yaralandý Baðlar ilçesi Hatboyu Caddesi Mevlana Halit Mahallesi 437. Sokak'ta bulunan Solhan 8 Apartmanýnýn 3. katýndaki evinde cam silen bir kadýn, pencereden düþerek aðýr yaralandý

‘Yollar tamamen buz olmuþtu’

Kazaya karýþan araç þoförleri, olayýn sabah saat 07.20 sularýnda buzlanma ve yoðun sis nedeniyle yaþandýðýný belirtti. Þoförler, "Yollar tamamen buz olmuþtu. Sis nedeniyle durmamýza raðmen arkadaki araç kaygan zemin nedeniyle banim kamyonetime çarparak altýna girdi. Kazanýn etkisi ile sürüklenince ben de diðer araca vurdum. Þoförler gizli buzlanma ve sisi fark edemedi. Artýk frene asýlan da kurtaramadý asýlmayan da kurtaramadý" dedi.

Öte yandan, kazaya karýþan araçlarýn çokluðu nedeniyle olay yerine gelen trafik polisleri tutanak tutmakta zorlandý. Yaklaþýk 70 aracýn karýþtýðý kazaya maddi hasar gören araçlar çekici yardýmýyla kaldýrýlmaya çalýþýlýrken, kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Sis hava ulaþýmýna engel Öte yandan, Diyarbakýr'da son 2 haftadýr özellikle sabah ve akþam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüþ mesafesinin 200 metrenin altýna düþtüðünden uçak seferlerinde iptal ve rötarlar yaþanýyor.

DÝYARBAKIR'da bir kadýn, cam silmek için çýktýðý 3. kattaki evinin balkonundaki pencereden düþerek aðýr yaralandý. Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesi Hatboyu Caddesi Mevlana Halit Mahallesi 437. Sokak'ta bulunan Solhan 8 Apartmaný 3. katýnda meydana geldi. Pazar temizliði yapmak için 3. kattaki evinin camlarýný silmek için balkondaki pencereye çýkan Nazan Bekiroðullarý, dengesini kaybederek yere düþtü. Durumu fark eden komþularý ambulansa haber verdi. Aðýr yaralanan Nazan Bekiroðullarý'na ilk müdahale 112 Acil Servis ekipleri tarafýndan olay yerinde yapýldý. Vücudunun çeþitli yerlerinde kýrýklar oluþan Bekiroðullarý, Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Bekiroðullarý'nýn hayati tehlikesinin devam ettiði belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, görgü þahitlerinin ifadesine baþvurdu. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

190 sefer iptal edildi Sis yüzünden önceki gün aralarýnda Türk Hava Yollarý (THY) ve Anadolu Jet'in de bulunduðu bazý firmalara ait 20 uçak seferi, sabah ise THY'nin karþýlýklý yapýlmasý planlanan Diyarbakýr-Ýstanbul uçak seferi iptal edildi. Etkili olan sis nedeniyle uçak seferlerinde iptal ve gecikmelere neden olabileceði belirtilirken, son 2 haftada Diyarbakýr'dan Ýzmir, Ýstanbul, Ankara, Antalya ve Adana'ya yapýlmasý gereken 190 uçak seferinin iptal edildiði bildirildi.

Ýþçileri taþýyan pikap kaza yaptý: 6 yaralý SÝÝRT'te sis ve gizli buzlanmadan kaynaklý meydana gelen kazada, 6 kiþi yaralandý. Siirt Valiliði'nin yeni hizmet binasýnýn inþaatýnda çalýþan iþçileri taþýyan Ömer Kýlýç (43) yönetimindeki 21 DA 859 plakalý pikap, Siirt-Kurtalan karayolunun 15'inci kilometresinde sis ve gizli buzlanma nedeniyle kaza yaptý. Alýnan bilgilere göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkýp takla atan araçta, araç sürücüsü Kýlýç ile araçta bulunan Abdulmenaf Olgay (27), Selman Karas (49), Sükrü Karþý (44), Abdurrahman Minaz (20) ve Faruk Karþý (33) isimli iþçiler yaralandý. Yaralýlar ambulans ile Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. (DÝHA)


4

GÜNDEM

7 Ocak 2014 Cuma

Demirbaþ’tan ‘helalleþme’ yemeði Mart ayýnda yapýlacak yerel seçimlerden sonra görev süresi dolacak olan Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, muhtarlar ve farklý inanç gruplarýnýn temsilcileri ile bir araya geldi metlerde elbette ki hatalarýmýz, yanlýþlarýmýz olmuþtur. Bu hatalar ve yanlýþlarýmýz için bizi affedin. Hatalar, yanlýþlar ve eksiklikler bizim, baþarý partimiz ve halkýmýzýn baþarýsýdýr" dedi.

‘Hizmete devam edeceðiz’

DÝYARBAKIR'da 10 yýldýr Sur Belediye Baþkanlýðý'ný yürüten Abdullah Demirbaþ, Sur ilçe mahalle muhtarlarý, farklý dinlerin temsilcileri ve Kýrklar Meclisi Üyeleri yemekte bir araya gelerek helallik istedi. Demirbaþ'ýn, düzenlediði helalleþme yemeðine, BDP Diyarbakýr Milletveki-

li Altan Tan, Diyarbakýr Büyükþehir eþbaþkan adaylarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý, baþkan yardýmcýlarý ve meclis üyeleri ile Sur Belediyesi eþbaþkan adaylarý Seyit Narin ve Fatma Þýk Barutçu, farklý inanç gruplarýnýn temsilcileri katýldý. Yemek öncesi konuþan Abdullah Demir-

baþ; "10 yýldýr sizin desteðiniz ve gücünüzle bizler çalýþmalarýmýzý sürdürdük ve bu aþamaya getirdik. Bayraðý biz almýþtýk ve çalýþtýk þimdi de bayraðý yeni gelen arkadaþlara teslim ediyoruz. Bize oy verenlere de vermeyenlere de partimizin görüþüyle ayýrmaksýzýn hizmet ettik. Verdiðimiz hiz-

Demirbaþ, Diyarbakýr'ýn kültürünü, kimliðini ve dinini tüm dünyaya tanýttýklarýný söyledi. Demirbaþ, "Diyarbakýr tarihi bir yerdir. 8 bin yýllýk bir tarihe sahiptir. 33 medeniyet bu þehirde yaþadý ve yaþamaya de devam ediyor. Bazý yönetimler, Diyarbakýr'ýn kültürünü, dilini, dinin yok etmek için çok uðraþtýlar ama bizler halkýmýz ve partimizle bunu yaþattýk. Artýk dünya bilmeli 40 milyon

Kürt var ve artýk Kürtler kimlik sahibi olmalý. Bütün dünya bilmeli ki Türkmen, Süryani, Ermeni, Kürt, Keldani, Alevi bütün halklar ve dinler birlikte yaþayacak. Bu esas üzerinden bütün dünya bilmelidir ki bunun için mücadele edeceðiz. Þimdiye kadar kültürümüzün, kimliðimizin, dilimizin yaþamaya devam etmesinin bir sebebi de medreselerimizdir. Bunun için sizleri tebrik ediyorum Bu 10 yýlda yaptýðýnýz denetim için teþekkür ediyorum. Bugün sizden helallik istiyoruz. Sizlerden hakkýnýzý helal etmenizi istiyorum. Sizlere, partimize hizmet etmeye devam edeceðiz. Görevi yeni arkadaþlarýmýza devrediyoruz" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

Saðlýk Müdürüne veda yemeði Emniyet Müdürü Silvan Kaymakamlýðý, 8 yýldýr görev yapan Saðlýk Grup Baþkaný Mehmet Can Ensari'nin Diyarbakýr Baðlar Ýlçesine atanmasýyla birlikte Silvan Kaymakamlýðý tarafýndan bir veda yemeði düzelendendi DÝYARBAKIR'ýn Silvan Ýlçe Saðlýk Grup Baþkaný Dr. Mehmet Can Ensari için polisevinde veda yemeði verildi. Silvan'da 8 yýldýr grev yapan Saðlýk Grup Baþkaný Mehmet Can Ensari'nin Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesine atanmasýyla birlikte Silvan Kaymakamlýðý tarafýndan bir veda yemeði düzenlendi. Yemeðe Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay, Cumhuriyet Baþsavcýsý Fatih Dönmez, savcý Hüseyin Topçu, Garnizon Komutaný Jandarma Albay Ali Ýhsan Ersoy, Jandarma Bölük Komutaný Jandarma Yüzbaþý Mustafa Çiçek, daire amirleri, saðlýk çalýþanlarý ve vatandaþ katýldý. Burada konuþan Kaymakam Sönmezay, "Bir toplumun saðlýðý, en önemli unsurlardan biridir. Bizlerde Toplum saðlýðýný önemsediðimiz için, her zamanda

vatandaþlarýmýzýn ve toplumuzun genel saðlýk hizmetleri anlamýnda önemseyerek en güzel þekilde onlarýn saðlýklý bir yaþam adýna hizmet almalarýný saðlayacaðýz. Silvan ilçemizde yaklaþýk 8 yýldýr hizmet vermiþ olan Ýlçe Saðlýk Grup Baþkaný Dr. Mehmet Can Ensari'nin hizmetlerini yürütülmesinde, göstermiþ olduðu özverili çalýþmalarýndan dolayý kendisine ilçem adýna þükranlarýmý sunuyorum. Yeni görev yerinde baþarýlar dilerim" dedi. Silvan Kaymakam Berkan Sönmezay, hizmetlerinden dolayý Dr. Mehmet Can Ensari'ye baþarý belgesi verdi. Dr. Mehmet Can Ensari, þahsý adýna yemeðin düzenlenmesinde emeði geçenlere, çalýþma arkadaþlarýna, daire amirlerine ve katýlanlara teþekkür ettiðini ifade ederek helallik istedi. (ÝHA)

Güven ciðer piþirdi

ü Recep Güven, DÝYARBAKIR Emniyet Müdür ngal baþýnda cima , rek ciðerci esnafýný ziyaret ede dürü Recep Mü et ðer piþirdi. Diyarbakýr Emniy esnafýný zirci ciðe e Güven, dün akþam saatlerind ide yoerc Cið ti. geç yaret ederek, mangal baþýna e piþirriyl elle di ken ðun ilgiyle karýþlanan Güven, ýna baþ gah Tez . etti diði ciðeri, müþterilere ikram a ukç old nda usu geçen Güven, ciðer piþirme kon becerili olduðu gözlendi. (ÝHA)


Ah be Uhud, hala canýmý çok acýtýyorsun!

Prof.Dr. Hamdi TEMEL htemelh@hotmail.com

5

GÜNDEM

7 Ocak 2014 Salý

Ailem ve kafilemiz ile birlikte Uhud daðýnda idik. Rehberimiz Uhud Savaþýný, Uhud daðýnýn eteklerinde sanki yaþýyormuþçasýna anlatýyordu. Düþünün; yüzyýllar önce olmuþ önemli bir savaþý, Kutsal Toprak'larda "Çaðrý" filmini de hatýrlayarak gözlerimiz yaþlý dinliyorduk. "Düþman askerleri þu karþýda mevzilenmiþler, Peygamber efendimiz ve Ashabýnýn ise savaþ düzenlerini aldýðý yer þurasý" diye gösteriyordu. Daðýn sol tarafýna ise Peygamber efendimizin emri ile 50 okçu yerleþtirilmiþ ve kesinlikle mevzilerinden çýkmamalarý emri verilmiþ. Hepimiz büyük bir hýþým ile baþlarýmýzý oraya döndürüp bakýyorduk, savaþýn sonunu bilmemize raðmen sanki; "Ah tarih ne olur bi deðiþsen" diyen bir hissiyat içerisindeydik. Düþman ordusunun bozguna uðramaya baþladýðýný anlatýlýyordu. Artýk ganimetler sahabelerin gözlerinin önünde idi, sevinç çýðlýklarýný bizde duyar gibiydik. Daðýn sol tarafýna tekrar baþýmýzý döndürüyor rehberimiz, "Ne oldu ise o anda oldu" diyor. "Savaþý kazandýk, hadi ganimet vakti" diyen bazý sahabeler, ganimet toplama telaþýna düþüyorlardý. Ve o meþhur komutan, mevzilerin terk edildiðini gördüðü an arkadan atlýlarý ile hücum ederek sahabeleri þaþýrtýyor ve savaþ ne yazýk

ki zahiren sahabelerin aleyhlerine dönüyordu. Kalplerimizin sýzladýðý, "anlatma" dercesine hepimizin gözyaþlarýnýn sel olduðu ana geliyordu sýra. "Hz Hamza burada Yahþi tarafýndan þehit edildi" deyince artýk kimse gözyaþlarýný tutamýyordu, göz yaþlarýmýzý saklama derdinde de deðildik artýk. Akarsa ak gözyaþý! Ahhh, Hz Hamza… Tüm dünyanýn ganimetleri toplansa bir Hamza eder mi? Ahhh, Uhud… Senin tüm topraðýn her bir tozlarý altýn olsa, bir Hamza'nýn tozuna deðer misin? Ey bu zamana kadar yaðmýþ yaðmurlar, topunuz bir Peygamber efendimizin "Hz. Hamza þehit" dendiði zaman akýttýðý tek gözyaþýna bedel olabilir misiniz? Dünya malý ne lezzetli bir þey deðil mi? Oysa, bir dakika sonramýzý bile bilmiyoruz. Mal biriktirme telaþý içindeyiz. Bu telaþ ile kapý komþumuzun hatýrýný bile soramaz olmuþuz. Haram ve helaller karýþmýþ, kimse kimseyi düþünmez olmuþ. Müslüman Müslüman'a kýyar olmuþ, birbirimizi hayýr ile anma yerine, beddualar havalarda uçuþur olmuþ. Oysa Hucurât suresinde (49/12) "Ey iman edenler! Zannýn çoðundan kaçýnýn. Çünkü zannýn bir kýsmý günahtýr. Birbirinizin kusurunu araþtýr-

mayýn. Biriniz diðerinizi arkasýndan çekiþtirmesin. Biriniz, ölmüþ kardeþinin etini yemekten hoþlanýr mý? Ýþte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Þüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir." diye Cenabý Allah bizlere gýybet etmememizi emretmiþ. Ganimet, ne tatlý bir þey. Tabi ki helal ganimet kazanýlmalý, bunda bir problem yok. Fakat, tüm mesaimizi ona verirsek, önceliklerimizi unutursak, bu sefer Allah(c.c.) da bizi farklý imtihan eder. Uhud savaþýndan sonra tüm sahabeler ders almýþlardý ve bir daha Peygamber Efendimizin sözünden dýþarý da çýkmadýlar. Ve tüm dünyaya Ýslamiyet'in güzel ve insani özelliðini yaymýþlardýr. Ümit ediyorum ki, þuan ki halimizde Uhud savaþýndan çok dersler çýkaracaðýmýz çok þeyler var. Hepimizin kendimize çeki düzen verme zamaný geldi de geçiyor bile. Özlem ile beklediðimiz, "Cennet asa baharýmýz" gelecek. Ah be Uhud! Canýmý çok acýttýn, halada acýtýyorsun. Fakat, biliyorum ki bir musibet bin nasihatten iyidir... Oda olmaz ise; Allah Resûlünün dediði gibi deriz "Ýstemez misin ya Ömer, dünya onlarýn, âhiret de bizim olsun!"

15 bin engelli meslek sahibi oldu Diyarbakýr Engelli Hizmetleri Þube Müdürlüðü bünyesinde oluþturulan Engelli Destek Merke zi'nde, son 4 yýldýr yaklaþýk 15 bin engelli gördükleri kurslar sayesinde meslek sahibi oldu

þayan tüm engelli vatandaþlara ulaþmayý hedeflediklerini söyledi. Serim, engellilerin tespit edilmesi ve hizmetleri aracýlýðý ile engellilerin sosyal, kültürel, saðlýk ve eðitim alanlarýnda geliþtirilmesini saðladýklarýný ifade etti. Serim, "Engellilerin her türlü ihtiyaçlarýný karþýlýyoruz. Engellilerin kapasitesini geliþtirmek, yaþam koþullarýný iyileþtirmek, baðýmsýz hareket etme olanaðý saðlayarak destek olmak, toplumsal geliþmelerden pay almalarýna katkýda bulunmak, üretime katýlmalarýný ve bilinçlendirilmesini saðlamak amacýyla merkezimizde yukarýdaki alanlarda hizmet veriyoruz" dedi.

“Eðitim destek hizmetleri veriyoruz” DÝYARBAKIR'da yaþayan engellilerin karþýlaþtýðý engeller bir bir ortadan kalkýyor. 2009 yýlýnda Diyarbakýr'da açýlan Engelli Hizmetler Þube Müdürlüðü engellilerin tüm sorunlarý ile yakýndan ilgileniyor. Engelli Hizmetler Þu-

be Müdürlüðü bünyesinde açýlan Engelli Destek Merkezi tarafýndan engelli vatandaþlara yönelik verilen kurslar yoðun ilgi görüyor. ÝHA muhabirine bilgi veren Engelli Þube Koordinatörü Ramazan Serim, Diyarbakýr'da ya-

Ramazan Serim, ayrýca eðitim destek hizmetleri verdiklerini kaydederek, engellinin topluma, toplumun engelliye bakýþ açýsýný daha duyarlý hale getirmek amacý ile belediyemize baðlý sosyal hizmet birimleri, hastaneler, engelli dernekleri, rehabilitasyon

merkezleri ve okullar ile ortaklaþa piknik, gezi programlarý, özel gün kutlamalarý, resim sergileri, standlar, eðlence ve konser programlarý, panel, konferans, söyleþi programlarý düzenlediklerini kaydetti. Serim, merkezde otizmli çocuklara yönelik spor çalýþmalarýnýn da yapýldýðýný dile getirdi.

Kent tespit çalýþmalarý Diyarbakýr'ýn engelliler için kolay yaþanabilir bir kent oluþturulmasý için gerekli kurum ve kuruluþlarla temasa geçip standartlarýn kent mimarisinde uygulamaya geçirilmesini saðladýklarýný anlatan Serim, saha çalýþmalarý, ev ziyaretleri, durum tespitleri, engel tespitleri ve esnaf bilinçlendirme gibi çalýþmalar yaptýklarýný dile getirerek, ayrýca engellilere yönelik iki engelli aracýnýn olduðunu söyledi. Ramazan Serim, 2009 yýlýndan 2013 yýlýnýn sonuna kadar yaklaþýk 15 bin engelliye meslek kurslarý verdiklerini ifade etti.


6

POLÝTÝKA

BDP’nin Urfa adayý Osman Baydemir BDP, yerel seçimlere iliþkin birçok il ve ilçede adaylarý açýklanýrken, alýnan bilgilere göre, Osman Baydemir'in BDP'nin Urfa belediye baþkan adaylýðý kesinleþti

7 Ocak 2014 Salý

DÝYARBAKIR - 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'ne iliþkin siyasi partilerin adaylarý bir bir açýklanýrken, BDP'de birçok ilde eþ baþkan adaylarýný açýkladý. BDP'nin Urfa belediye baþkan adayý konusundaki görüþmelerin ise bir sonuca

ulaþtýðý belirtilirken, alýnan bilgilere göre, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in Urfa Büyükþehir Belediye Baþkan adaylýðý da kesinleþti. BDP'nin önümüzdeki günlerde Baydemir ismini açýklamasý bekleniyor. (DÝHA)

243 seçilmiþ cezaevinde rasyonlarda 25 eski belediye baþkaný gözaltýna alýnýrken, bunlardan 21'i tutuklandý. Tutuklu bulunan Muþ-Erentepe eski Belediye Baþkaný Aydýn Kaya cezaevinde yaþamýný yitirirken, 11'nin tahliye olduðu eski belediye baþkanlarýndan 9'u halen cezaevinde. Aralarýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in de bulunduðu 6 belediye baþkaný ise "KCK" davalarý kapsamýnda tutuksuz yargýlanýyor.

30 belediye baþkan yardýmcýsý ve baþkan vekili

HAYRÝ DEMÝR/ Dicle Haber Ajansý DÝYARBAKIR - Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) CHP milletvekili Mustafa Balbay hakkýnda verdiði kararýn AYM'nin ardýndan geçtiðimiz günlerde geçtiðimiz hafta BDP'li 4 milletveverdiði kararýn kili ile Van Bau ardýndan tutukl ðýmsýz Milletvekibulunan BDP li Kemal Aktaþ'da milletvekilleri "Seçilme hakkýnýn ihlali" ve Gülser Yýldýrým, "Uzun tutukluSelma Irmak, luk" gerekçesiyle , Faysal Sarýyýldýz tahliye edildi. ve Anayasa MahkeÝbrahim Ayhan Van Baðýmsýz mesi'nin emsal al niteliði taþýyan Milletvekili Kem er- kararý buruk da Aktaþ özgürlükl olsa sevinç yaine kavuþtu. ratýrken, halkýn Ancak oylarýyla seçiDiyarbakýr'da en len ve aralarýnda belediye yüksek oyu alan baþkanlarýnýn ancak vekilliði da bulunduðu elinden alýnan yüzlerce Kürt Hatip Dicle ile siyasetçi benve zer nedenler Batman, Þýrnak n ile halen cezari le Iðdýr gibi kent evinde. Nisan belediye baþkan- 2009'da baþlalarýnýn da bulun yan "KCK" iþ operasyonlarý duðu 243 seçilm e halen cezaevind kapsamýnda binlerce kiþi tutuklanýrken, Batman, Þýrnak, Van ve Iðdýr gibi kentlerde gerçekleþtirilen operasyonlar-

da neredeyse tutuklanmayan seçilmiþ kalmadý. Halkýn iradesine yönelik gerçekleþen operasyonlarda göz altýna alýnarak tutuklanan 15 belediye baþkaný, 156 il genel ve belediye meclis üyesi ile 27 belediye baþkan ve baþkan vekili halen cezaevlerinde ve yargýlamalarý devam ediyor. Operasyonlarda gözaltýna alýnarak tutuklanan ve sonrasýnda tahliye edilen kimi belediye baþkanlarý ise tahliyelerin ardýndan görevlerine iade edilmedi.

2 yýlda 4 bin tutuklama Sadece ilk "KCK" operasyonlarýnýn baþlattýðý 14 Nisan 2009 tarihi ile 6 Ekim 2011 tarihi arasýndaki 3 yýllýk dönemde 7 bin 748 kiþi gözaltýna alýnýrken bunlardan 3 bin 895'i tutuklandý. Sonraki tarihlerde de yüzlerce kiþi bu operasyonlar kapsamýnda gözaltýna alýnýrken, neredeyse tüm dava dosyalarýndaki yargýlamalar ise halen devam ediyor. TCK'nin 302, 314/1-2, 220/7, 2911 ve 3713 sayýlý kanuna muhalefet iddiasýyla Batman Belediye Baþkaný Necdet Atalay, Þýrnak Ramazan Uysal ve Iðdýr Belediye Baþkaný Mehmet Nuri Güneþ, Suruç ve Viranþehir Belediye baþkanlarý Leyla Güven ile Etem Þahin, yine Þýrnak'ýn Cizre, Ýdil ve Silopi ilçelerinin yaný sýra Sýrtköy ve Balveren, Kars'ýn Daðpýnar beldesi, Aðrý'nýn Patnos ilçesi, Mardin'in Derik ilçesi, Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesi ve Bingöl'ün Karlýova belediye baþkanlarýnýn "KCK" operasyonlarý kapsamýndaki tu-

tuklanan ve yargýlamalarý halen devam eden belediye baþkanlarý. Belediye baþkanlarýna yönelik en kapsamlý "KCK" operasyonu 26 Aralýk 2009'da gerçekleþmiþti. Bu tarihte Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Batman Belediye Baþkaný Nejdet Atalay, Kayapýnar Belediye Baþkaný Zülküf Karatekin, Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, Çýnar Belediye Baþkaný Ahmet Cengiz, Cizre Belediye Baþkaný Aydýn Budak, Viranþehir Belediye Baþkaný Leyla Güven, Suruç Belediye Baþkaný Ethem Þahin, Kýzýltepe Belediye Baþkaný Ferhan Türk gözaltýna alýnmýþtý. Tahliye olan belediye baþkanlarýndan Yüksekova, Kumçatý ve Baþkale belediye baþkanlarý ise tahliye olmalarýnýn ardýndan Ýçiþleri Bakanlýðý'nca verilen karardan dolayý belediye baþkanlýðý görevlerini sürdüremedi.

Halk seçti YSK ve yargý yok saydý "KCK" operasyonlarý kapsamýnda Aralýk 2009'da tutuklanan ve 12 Haziran 2012 Genel Seçimleri'nde 90 bine yakýn oyla milletvekili seçilen Hatip Dicle de halen tutuklu bulunan seçilmiþler arasýnda. Seçimlerin ardýndan YSK tarafýndan milletvekilliði veto edilen Dicle'yi seçen halkýn iradesine hem YSK hem yargý tarafýndan kelepçe vuruldu. Nisan 2009'daki yerel seçimlerinde seçilen belediye baþkanlarýnýn yaný sýra eski belediye baþkanlarý "KCK" operasyonlarýnýn gerçekleþtirenlerin hedefindeydi. Ope-

Operasyonlarda belediye baþkanlarýnýn yaný sýra onlarca belediye baþkan yardýmcýsý ve belediye baþkan vekili de gözaltýna alýnarak tutuklandý. Aralarýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Ali Þimþek'in de bulunduðu 30 belediye baþkan yardýmcýsý, vekili ve genel sekreter tutuklandý. 5'inin tutuksuz yargýlandýðý dava dosyalarýnda yargýlamalarý devam eden 25 seçilmiþte halen cezaevinde. En fazla seçilmiþin tutuklandýðý görev ise il genel ve belediye meclis üyeliklerinde. Milletvekili ve belediye baþkanýnýn yaný sýra halk tarafýndan siyasi temsilci ilan edilen 33 il genel meclisi ve 228 belediye meclis üyesi de "KCK" operasyonlarý kapsamýnda tutuklandý. Bu meclis üyelerinin büyük bir kesimi de halen tutuklu bir þekilde yargýlanýyor. Belediye baþkaný, il genel ve belediye meclis üyelerinin yaný sýra aralarýndan GABB çalýþanlarýnýn da bulunduðu 11 yerel yönetim çalýþaný tutuklandý. Gözler mahkemelerin seçilmiþler hakkýnda vereceði kararda Milletvekillerinin tahliyelerinin ardýndan bu kez de gözler tutuklu bulunan diðer seçilmiþlere çevrildi. Avukatlar milletvekillerinin tahliyesinin ardýndan 15'i belediye baþkaný, 36'sý il genel meclis üyesi, 162'si belediye meclis üyesi ve 30'u ise belediye baþkan yardýmcýsý, baþkan vekili ve genel sekreter olmak üzere tutuklu bulunan 243 seçilmiþ için önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi'ne baþvuracak.


7

HABER

7 Ocak 2014 Salý

‘Somut bilgi olmadan tutuklandý’ Diyarbakýr'da tahliye talebi reddedilen KCK ana davasýndan tutuklu Batman Belediye Baþkaný Necdet Atalay'ýn Anayasa Mahkemesine yaptýðý bireysel baþvuru dilekçesinde, Atalay'ýn tutuklanmasýný haklý gösterecek somut olay, olgu ve bilgi olmadýðý halde tutuklandýðý belirtildi. Dilekçede, yerel mahkemelerin her seferinde ayný gerekçelerle yaklaþýk 4 yýldýr tahliye taleplerini reddettiði öne sürülerek, tutukluluk süresinin makul süreyi aþtýðýnýn öncelikle ve tedbiren karara baðlanarak gereðinin yapýlmasý istendi

DÝYARBAKIR 6. Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanan Batman Belediye Baþkaný Atalay'ýn bireysel baþvurusunda, tutukluluk süresinin makul sýnýrý geçtiði, bu nedenle Anayasa'nýn 19/7. maddesinde düzenlenen "kiþi özgürlüðü" haklarýnýn ihlal edildiði ileri sürüldü. Tutuklu Belediye Baþkanýnýn 29 Mart 2009 tarihinde yapýlan yerel seçimlerde Batman Be-

lediye Baþkaný seçildiðine iþaret edilen dilekçede, "Baþvurucunun tutukluluk halinin haksýz ve Anayasa'nýn 19. maddesinin 7. fýkrasýna aykýrý bir þekilde sürdürülmesi nedeni ile Anayasa'nýn siyasi faaliyette bulunma hakkýný düzenleyen 67. maddesinin 1. fýkrasý ihlal edilmiþtir" ifadesine yer verildi. Ýlk derece mahkemesinin tutuklama kararýnda ýsrar etmesinin,

"kanun önünde eþitlik" baþlýðý ile düzenlenen Anayasa'nýn 10. maddesinin ihlali anlamýna geldiði de öne sürülen baþvuru dilekçesinde, þunlar kaydedildi: "Anayasa'nýn 67. maddesinde seçme, seçilme ve baðýmsýz olarak veya bir siyasi parti içinde siyasî faaliyette bulunma hakký güvence altýna alýnmýþtýr. Anayasanýn 67. maddesinde belirtilen seçme ve seçilme hakký yasalar çerçevesinde yapýlan seçimlerde seçilen herkesi kapsamakta olup, milletvekili veya belediye baþkaný arasýnda bir ayrým yapmamýþtýr. Bu görevin yerine getirilmesine engel olan tutukluluk halinin belediye baþkaný olarak belediyecilik faaliyeti ve halkýn yerel mecliste temsil hakkýný engellemesi nedeniyle seçilme hakkýna bir müdahale teþkil ettiði açýktýr. Baþvurucunun makul olmayan bir þekilde tutuklu kalmasý, baþvurucunun seçildiði belediye baþkanlýðý görevini yapmasýna engel olmuþtur. Baþvurucunun tutuklu kaldýðý süre de gözetildiðinde, seçilme ve belediye baþkaný olarak kamu görevini ye-

EMO denetim kararýný Danýþtay’a götürdü Elektrik Mühendisleri Odasý, TMMOB'a baðlý 11 odanýn idari ve mali denetiminin Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nca yapýlmasýna iliþkin kararýn yürütmesinin durdurulmasý ve iptali istemiyle Danýþtay'da dava açtý

rine getirme ve ayrýca siyasi faaliyette bulunma hakkýna yönelik bu aðýr müdahalenin ölçülü ve demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olduðu söylenemez." Bireysel baþvuru dilekçesinde, tutuklu belediye baþkanýnýn uzun süredir tutuklu olduðuna iþaret edilerek, yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesinin tutuklu milletvekili Mustafa Balbay ile ilgili kararýna raðmen tutumunda ýsrar ettiði ve baþvuru yollarýnýn tüketildiði belirtildi. Belediye Baþkaný Atalay'ýn tutukluluk süresinin, baþvuru dilekçesi hazýrlandýðýnda 4 yýlý aþtýðý vurgulanan dilekçede, "tutukluluk süresinin makul süreyi aþtýðýnýn öncelikle ve tedbiren karara baðlanarak gereðinin yapýlmasý, baþvuru konusu olaydan dolayý kiþi özgürlüðü ve güvenliði haklarýnýn ihlal edildiðinin tespitine karar verilerek, ihlalin derhal durdurulmasý" talep edildi. Dilekçede, belediye baþkanýna, tutuklu kaldýðý süre nedeniyle 20 bin lira manevi tazminat ödenmesi de istendi. (AA)

DÝYARBAKIR - Elektrik Mühendisleri Odasý (EMO), TMMOB'a baðlý 11 odanýn idari ve mali denetiminin Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nca yapýlmasýna iliþkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi'ne karþý dava açtý. Danýþtay'a yapýlan baþvuruda, 17 Aralýk 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan Bakanlar Kurulu Kararý'ndaki "Elektrik Mühendisleri Odasý" ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasý talep edildi. Ayrýca karara dayanak oluþturan, 6235 sayýlý Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Kanunu'na halen yasalaþmamýþ bir kanun hükmünde kararname (KHK) ile eklenen düzenlemelerin de Anayasa'ya aykýrýlýk gerekçesiyle iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi istendi. Yapýlan baþvuruda TMMOB ve EMO'nun hukuki mevzuattaki yeri anlatýlýrken, "Diðer meslek kuruluþlarýnýn kuruluþ yasalarý günümüze adapte edilerek

Tutuklu vekiller komisyonu uzlaþtý ANLARA - Tutuklu bulunan milletvekilleri için AK Parti, CHP ve BDP'nin grup baþkanvekilleri Meclis'te bir araya geldi. Görüþmede, 3 partinin hukukçu vekillerinin bir komisyon kurmasý kararlaþtýrýldý. Cezaevinde bulunan ve Meclis'te kararlarýn okunmasýyla vekillikleri düþecek MHP'li Engin Alan ve BDP'li Sabahat Tuncel'i de ilgilendiren tutuklu milletvekillerine iliþkin anayasa deðiþikliði için grup baþkanvekilleri görüþme yaptý. Görüþmeden uzlaþma çýktý. Tutuklu vekiller komisyonu anayasa deðiþikliði konusunda uzlaþtý.

olumlu hükümler eklenmesine karþýn, TMMOB üzerindeki 1980 darbe hukuku varlýðýný sürdürmektedir" denildi. Dilekçede, söz konusu KHK ile yapýlan düzenlemenin Anayasa'ya aykýrýlýðý ortaya konulurken, düzenlemede "idari ve mali denetimin ne þekilde yapýlacaðýnýn gösterilmediði" ve bu durumun Anayasa'nýn meslek kuruluþlarýnýn idari ve mali denetimine iliþkin kurallarýn kanunla düzenleneceðine iliþkin hükmüne de aykýrýlýðýnýn tartýþmasýz olduðu vurgulandý. Dilekçede, Ek 4. Madde düzenlemesindeki ilgili bakanlýklarýn karar ve iþlemler hakkýndaki tasarruflara oda organlarýnýn uyma zorunluluðuna iliþkin hüküm ise belirsizliði nedeniyle eleþtirilirken, ilgili bakanlýklarýn her türlü iþlem ve kararlarýna odalarýn uymak zorunda býrakýlmasý ise "hiyerarþik bir denetim" olarak deðerlendirildi. (DÝHA)


8

HABER

7 Ocak 2014 Salý

“Büyük bir yatýr Vali Mustafa Cahit Kýraç, Diyarbakýr’a elektrik için uzun yýllar altyapý yatýrýmýnýn yapýlmadýðýný belirterek, “Bu durum kesintileri tetikliyor. Diyarbakýr'ýn elektrik için altyapýya yatýrýmýna ihtiyacý var” dedi Mehmet PÝÞKÝN DÝYARBAKIR Valisi Mustafa Cahit Kýraç, Yenigün'ü ziyaret etti. Gazetemize açýklamalarda bulunan Kýraç, "çözüm süreci"nin iyi gittiðini belirterek, Türkiye'de ilk defa bir yýlýn ölümsüz geçtiðine dikkat çekti. 2014 yýlýnda da belirlenen programlarýn uygulanmasý ile sürecin daha iyi ilerleyeceðini ve güzel þeyler olacaðýný vurgulayan Kýraç, "Normalleþen bir ülkede artýk farklý þeyler konuþulmalý. Eðitim, saðlýk, sanayi nasýl kalkýndýrýlýr gibi þeyler konuþulmalý, bunlar üzerine çalýþmalar yapýlmalý. Umarýz 2014 süreci kalýcý hale getirir. Çünkü vatandaþ artýk huzur istiyor" dedi.

‘Alt yapý kaldýrmýyor’ Diyarbakýr'da yaþanan elektrik sorununa dikkat çeken Kýraç, "Elektrik özelleþti ancak uzun yýllar altyapý

yatýrýmý yapýlmamýþtý. Son zamanlarda da arýzalar arttý çünkü kullanýlan enerjinin geçen aylara göre artýþ göstermesi nedeniyle altyapý bunu kaldýrmamaya baþladý. Konuyla ilgili görüþmeler yaptýk. Bize düzenli kesinti yapmadýklarýný söylediler. Kayýp kaçaðýn etkisine dikkat çektiler. Ancak ne olursa olsun programlý kesinti yapýlamaz. 3-5 ev kaçak elektrik kullanýyorsa bütün mahallenin enerjisi kesilemez. Ancak elektrik için Diyarbakýr'a altyapý lazým. Büyük bir yatýrým ihtiyacý var" diye konuþtu.

‘Kentte suç oraný düþtü’ Kentteki uyuþturucu sorununa da iþaret eden Kýraç, þunlarý kaydetti: "Ýnsanlar namuslu iþ yapsýnlar diye sürekli çaðrýda bulunuyoruz. Devlet en büyük problemlerden biri olarak 'iþsizliði' görüyor ve bu

Baydemir din adamlarýný ziyaret etti Þanlýurfa Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'na aday olduðu ileri sürülen Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, din adamlarýný, Ulucamii imamlarýný, medreseleri ve dergahlarý ziyaret ederek, helallik istedi

yönde çeþitli çalýþmalar yapýlýyor. Ýþ-kur üzerinden projeler geliþtiriliyor ve saire… Vatandaþýn faydalý iþlerde çalýþmalarýný istiyoruz. Uyuþturucu ile mücadele insanlýk görevidir. Bunun da sonuna kadar gideceðiz. Ülkenin kalkýnmasý ile ilgili tek taraflý baþarý olmaz. Barýþ süreci belirli bir aþamaya geldikten sonra altyapýyý, saðlýðý, eðitim, turizmi geliþtirmemiz lazým. Bunlarla insanlara istihdam

alanlarý yaratmamýz lazým. Süreç baþladýðýndandýr Diyarbakýr kapkaç ve organize suçlarda ciddi oranlarda düþüþ yaþandý."

‘Diyarbakýr bir dünya þehridir’ Kentsel dönüþüm çalýþmalarý hakkýnda da bilgi veren Kýraç, bu konudaki çalýþmalarýn halen belli bir noktaya gelmediðini vurgulayarak, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bu da Diyarbakýr'ýn en

Ahmet KAYA DÝYARBAKIR - Kulislerde, BDP'nin Þanlýurfa Büyükþehir Belediyesi Baþkanlýðý'na aday göstereceði konuþulan ve yaklaþýk 10 yýldýr Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi baþkanlýðý yapan Osman Baydemir, inanç gruplarýný ziyaret ederek, helallik istedi. Ýlk olarak, Din Adamlarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'ni (DÝAYDER) ziyaret eden Baydemir, 10 yýldan bu yana halkýn ve tüm toplumsal kesimlerinin desteði ile hizmet üretmek için çalýþtýklarýný söyledi. Bu süre boyunca eksiklikleri, gücünün yetmediði þeyler olabildiðini belirten Baydemir, "Temiz bir kalple gönlümüzce hizmet bayraðýný arkadaþlarýmýza devrediyoruz. Bu nedenle hakkýnýzý helal edin" dedi. Hayatý boyunca ve belediye baþkaný süresince halkýn destek ve dayanýþmasýnýn yanýnda ayný zamanda öðütlerini de aldýðýný belirten Baydemir, "Bunlardan en büyüðünü ise Seydalarýmýn ittifaký oldu. Hem beni yalnýz býrakmadýlar, hem de hayýr dualarýný hissettim. Bu nedenle sizlere borçluyum. Hakkýnýzý helal edin" diye konuþtu.

önemli problemlerinden biridir. Yaklaþýk 30 bin konutun dönüþtürülmesi gerekmektedir. Seçimlerden sonra bu konuda ciddi bir hamle yapmamýz lazým. Bu konuda daha hassas davranmalýyýz. Diyarbakýr'da bunu rahatlýkla yapabilecek potansiyel var. Kentsel dönüþümü döndürebilecek zenginlik var. Diyarbakýr bir dünya þehridir ve tüm potansiyelini kullanmasýný istiyoruz."

Baydemir daha sonra Diyarbakýr'daki tüm camileri temsilen Ulucami imamlarýný ziyaret etti. Baydemir'i cami önünde imamlar Emin Mülayim ve Mehmet Sait Yaz karþýladý. Baydemir burada da 10 yýllýk hizmet süresinin sonuna geldiklerini belirterek, "Ýnþallah halkýn huzurunda mahcup olmadýk. Günü geldiðinde Hakkýn da huzurunda inþallah mahcup olmayýz" dedi.

“Ýnsanlar çýplak ayakla geldi” 4 bin köyün yakýldýðýný ve insanlarýn çýplak ayakla Diyarbakýr'a geldiðini anlatan Baydemir, "100 yýldýr yýkýmý yaþýyor ama bu kent yýkýlmýyor. Kanýmca kentin maneviyatý ayný zamanda koruyor ve bereketli kýlýyor" dedi. Daha sonra Diyarbakýr Ýlim Ýrfan Derneði olan Divan-Der'i ziyaret eden Baydemir, Hacý Þaban Peker'in erbane eþliðinde okuduðu kasideleri dinledi. Baydemir son olarak da Nakþibendi þeyhi Seyrantepe Medresesi Seydayê Mele Huseyin'i ziyaret ederek, helallik aldý. Baydemir, 10 Numara Medresesi olarak da bilinen HASEV ile Nubihar Derneði Baþkaný Av. Raif Çiçek'i ve yönetim kurulu üyelerini de ziyaret etti.


HABER

7 Ocak 2014 Salý

9

rým ihtiyacý var” Sorun sadece kesintiler deðil

Yurttaþlarýn DEDAÞ ile ilgili þikayetlerinin ardý arkasý kesilmiyor. Kaçak kullanmadýðý halde kendisine ceza kesildiðini belirten Abdulaziz Selir, bu durumun düzeltilmesini istedi. Mehmet Deðer isimli yurttaþ ise elektriðin pahalýlýðýndan yakýndý Lokman AYDOÐAN DÝYARBAKIR'da elektrik kesintileri ile ilgili sorunlar devam ederken, yurttaþlar kesintilerin yaný sýra birçok sorunla daha karþý karþýya kaldýklarýný belirtti. Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi'nin (DEDAÞ) özelleþmesinin ardýndan her yýl yaþanan sorunlarýn katmerleþtiðini vurgulayan yurttaþlar, yaþadýklarý sorunlardan býkkýnlýk yaþadýklarýný ifade etti.

“Kontrol edilmeden kaçak cezasý” Kaçak elektrik kullanmadýðý halde abonesinin kaçak olarak belirlendiðini ifade eden yurttaþlardan Abdulaziz Selir, "DEDAÞ yetkililerine gelip saatimi kontrol etmelerini söyledim ancak kimse gelip kontrol de etmedi. 2 kez DEDAÞ'a gitmeme raðmen kimseyi kontrol için göndermediler. Daha sona gelip abonemi kaçak olarak belirlemiþler. Karþýlýðýnda da 600 TL ceza kesmiþler. Her ay 50-60 TL fatura gelirken, 600 TL ceza kesmiþler. Faturalarýmý da düzenli ödüyorum. Bunun düzeltilmesini istiyorum" dedi.

“Fiyatlar düþürülmeli” Yurttaþlarýn en çok þikayet-

çi olduðu konulardan biri de enerjiyi pahalýya satýn almalarý. Mehmet Deðer adlý yurttaþ, elektrik kilovatlarýnýn çok pahalýya satýldýðýný belirterek, "Ayda 60-70 TL fatura gelmesi bizim için sorun olmaz ancak çok fazla enerji yakmamamýza raðmen 120-130 TL fatura ödüyoruz. Bu da maddi sýkýntýlar yaratýyor. DEDAÞ'ýn yapmýþ olduðu faiz affý kampanyasý güzel ve bu kampanyaya ilgide büyüktü. Ancak fiyatlarýn da düþürülmesini bekliyoruz" diye konuþtu.

“Ýcralýklara kampanya istiyoruz” Salim Kaçar adlý yurttaþ da elektrik fiyatlarýnýn pahalýlýðýndan þikayet ederek, "Dünyanýn hiçbir yerinde enerji bu kadar pahalý deðil. Ülkemizde üretilen elektrik enerjisi yurttaþlara pahalýya mal ediliyor. Baþkalarýnýn kaçak kullanmasýnýn bizim faturalarýmýza yansýtýlmasý doðru deðil. Gidip kaçak kullananlarý tespit etsinler ve onlara gerekli cezai iþlemleri uygulasýnlar" dedi. Mehmet Reþat Okuyucu adlý yurttaþ ise kendisine ulaþarak icralýk olduðunu söyleyen DEDAÞ avukatlarýnýn 813 TL istediðini vurgulayarak, "DEDAÞ'ýn yaptýðý kampanya

güzel ancak icralýk dosyalarda da kolaylýk saðlanmasýný istiyoruz. Böyle bir kampanya icralýk dosyalar için de düþünülürse çok iyi olur" diye konuþtu.

‘DEDAÞ daha hassas olmalý’ Yeni aldýðý evde abone karýþýklýðý olduðunu dile getiren Mesut Erdem isimli yurttaþ da, "6 ay önce yeni bir ev aldým. Almýþ olduðum evde abone karýþýklýðý var. Karþý komþumun kullanmýþ olduðu elektrik faturasýný ben ödüyorum. Benim kullandýðým elektriði ise karþý komsum ödüyor. Konuyla ilgili bir çok kes DEDAÞ'a müracaatta bulundum ancak bir sonuç alamdým. 6 aydýr bu sorunun çözülmesi için defalarca DEDAÞ'a gitmeme raðmen bir türlü sorunuma çare bulamadýlar. Ya da kulak arkasý ettiler. Ben kimsenin hakkýnýn kimseye geçmesini istemiyorum. Ne benim hakkým komþumun boynuna girsin neden komþumun hakký benim boynuma. Onun için DEDAÞ'ýn bu tür konularda daha hassas davranmasýný ve görevlerini layýðý ile yerine getirmesini istiyorum" dedi.

Organlarý baðýþlanan polis, iki kadýna hayat verdi DÝYARBAKIR - Þanlýurfa'da intihar eden polis memuru Yakup Özkök'ün 2 böbreði, Diyarbakýr'da 6 yýldan bu yana diyaliz makinesine baðlý yaþam sürdüren 45 yaþýndaki Sabahat Kardemir ile 44 yaþýndaki Oya Altýkardeþ'e nakledildi. Þanlýurfa'da 17 Aralýk günü intihar eden polis memuru Yakup Özkök'ün ailesi organlarýný baðýþladý. Özkök'ün böbrekleri 20 gün önce Diyarbakýr Dicle Üniversitesi'nde Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaþayan Oya Altýkardeþ ile Muþ'ta yaþayan yaþýndaki Sabahat Kardemir'e nakledildi. Dicle Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde yapýlan nakil ile saðlýklý böbreklere kavuþan Sabahat Kardemir, "6 yýldan beri diyaliz makinesine baðlý bir yaþam sürdürüyordum. Aslen Diyarbakýrlýyým ancak Muþ'ta yaþýyorum. 20 yýllýk evliyiz ama çocuðum hiç olmadý. 6 yýl boyunca iþkence hayatý yaþadým. Bu süre içerisinde makineye baðlý bir yaþam sürdürdüm. Bana bu böbreði veren kiþiden Allah razý olsun, Allah onun bütün günahlarýný affetsin inþallah. 20 gün önce böbrekleri bize naklettiler. Þimdi çok mutluyuz, emeði geçen herkesten Allah razý olsun. Allah, benim gibi böbrek bekleyen herkese yardýmcý olsun" dedi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaþayan Oya Altýkardeþ de Sabahat Kardemir gibi 6 yýldan beri makineye bir yaþam sürdürdüklerini belirterek, "Ömrümün son 6 yýlýný diyaliz makinesine baðlý olarak geçirdim. Bu acýyý ve yaþadýklarýmý tarif etmek mümkün deðil. Hiç evlenmedim. Hastalýðým boyunca bize yardýmcý olan doktor ve diðer saðlýk personellerine çok teþekkür ederim. Allah onlardan razý olsun. 20 gün önce Sabahat hanýmla ayný gün, bana da böbrek nakli yapýldý. Þimdi çok iyi ve mutluyum. Allah, bize bu böbreði baðýþlayan kiþiden ve yakýnlarýndan razý olsun" diye konuþtu. Dicle Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Nefroloji Sorumlu Uzmaný Dr. Ali Kemal Kadiroðlu da, nakil sürecini anlatarak, böbreklerin hastalara nakli sýrasýnda yaþananlar hakkýnda bilgi verdi. Organ Nakli Merkezi Genel Cerrahi Bölümü Organ Sorumlusu Dr. Mehmet Veysi Bahadýr ise böbreklerin geliþi ve hastalara ulaþarak Dicle Üniversitesi'ne getirilmeleri ile ilgili süreci anlatarak, "Ayný kiþiden alýnan 2 böbreði, takip ettiðimiz Sabahat Kardemir ile Oya Altýkardeþ'e uygunluðunu tespit ettikten sonra, hastalarýmýza ulaþarak acilen merkeze gelmelerini saðladýk. Þanlýurfa Saðlýk Müdürlüðü ve oradaki doktorlarýn da böbreðin merkezimize ulaþmasýnda önemli çabalarý oldu. Ayný kiþiden gelen 2 böbreði akraba olmayan 2 kadýna naklettik. Böylece 2 kadýn böbrek kardeþi oldu. Son 5 ay içerisinde 10 organ nakli operasyonunu baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirdik. Toplamda bugüne kadar 30'a yakýn organ nakli ameliyatýný baþarýlý bir þekilde yaptýk. Bu yýl bu rakamý daha da yukarýlara taþýmayý hedefliyoruz. Emeði geçen herkese teþekkür ederim" þeklinde konuþtu.


10

HABER

7 Ocak 2014 Salý

Can bebeði dedesi teslim aldý Diyarbakýr’da 25 Kasým 2013'te girdiði bunalým sonucu eþi Songül Malkoç'u poþuyla boðarak öldüren 19 yaþýndaki Mehmet Emin Ç.'nin 6 aylýk bebeði Can bebek, büyükbabasý tarafýndan teslim alýndý

DUYURU Diyarbakýr Konfeksiyoncular ve Manifaturacýlar Odasý’nýn Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 07.02.2014 tarihinde Cuma Günü Saat: 10.00 ile 17.00' da Baðcýlar Mahallesi Amid Caddesi No:7 BAÐLAR/DÝYARBAKIR adresinde bulunan DESOB Hizmet Binasý 4. kat toplantý salonunda aþaðýdaki Gündem Maddelerini Görüþmek üzere toplanacaktýr. Ekseriyet saðlanmadýðý takdirde 2’inci toplantý 16.02.2014 tarihinde Pazar Günü Ayný adreste Saat:10.00 ile 17.00' da Aþaðýdaki Gündem Maddelerini Görüþmek üzere toplanýlmasýna yönetim kurulumuz oy birliði ile karar verilmiþtir. Ýlan olunur. Konfeksiyoncular ve Manifaturacýlar Odasý Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1. Açýlýþ ve Yoklama. 2. Baþkanlýk Divanýnýn Teþekkülü. 3. Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn Okunmasý. 4. Baþkanlýk Divanýna Tutanaklarý Ýmzalama Yetkisi Verilmesi. 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunmasý ve Müzakeresi. 6. Denetim Kurulu Raporunun Okunmasý ve Müzakeresi. 7. Bilanço ve Gelir Gider Hesaplarýnýn Okunmasý ve Müzakeresi. 8. Yönetim ve Denetim Kurulunun Ayrý Ayrý Ýbrasý. 9. Yeni Dönem Çalýþma Programý Ýle Bu Programýn Ýçinde Yer Alacak Olan Eðitim Teorik ve Pratik Kurs Programlarý ve Tahmini Bütçelerin Görüþülmesi, Kabulü veya Reddi. 10. Aylýk Ücretlerin Huzur Haklarýnýn, Yolluk ve Konaklama Ücretlerinin Tespit Edilmesi. 11. Yeni Seçilecek Yönetim Kurulunun Genel Kuruldan Talep Ettiði Yetkiler Hususunda Talepnamenin Okunmasý Müzakere Edilmesi ve Oylamaya Sunulmasý. 12. Dilek Ve Temenniler. 13. Seçimler 14. Kapanýþ. Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

Aile ve Sosyal Politikalar Diyarbakýr Ýl Müdürü Hidayet Bozkurt

DÝYARBAKIR'ýn Yeniþehir ilçesinde '25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Mücadele Günü'nde 18 yaþýndaki eþi Songül Malkoç'u öldüren Mehmet Emin Ç.'nin 6 aylýk bebeði Can, Emin Ç.'nin babasý tarafýndan Aile ve Sosyal Politikalar Diyarbakýr Ýl Müdürlüðü'nden teslim alýndý. 6 aylýk Can bebek yaklaþýk 1 aydýr devlet korumasý altýndaydý. Aile ve Sosyal Politikalar Diyarbakýr Ýl Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan Can bebeðe aile sahip çýkmamýþtý. Can bebeðin büyükbabasý geçtiðimiz hafta Diyarbakýr Valiliði'ne baþvurarak bebeðin kendilerine teslim edilmesini istedi. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü ise, araþtýrma yaptýktan sonra bebeði dedesine teslim etti. ÝHA muhabirine bebeðin du-

rumu hakkýnda bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar Diyarbakýr Ýl Müdürü Hidayet Bozkurt, Can bebeðin yaklaþýk bir ay kendilerinde kaldýðýný ve özel bir ekip tarafýndan bütün ihtiyaçlarýnýn karþýlandýðýný söyledi. Bozkurt, "Can bebek bizde kaldýðý süre zarfý içinde çok iyi bakýldý. Her türlü ihtiyacý giderildi. Geçtiðimiz hafta dedesi bize baþvurdu ve bebeðin kendilerine verilmesini istedi. Bizde Can bebeðin asýl yerinin ailesinin yeri olduðunu bildiðimiz için bebeði ailesine teslim ettik" dedi. Mehmet Emin Ç., 25 Kasým Kadýna yönelik Þiddete Karþý Mücadele Günü'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayý eþini poþu ile boðarak öldürmüþ, daha sonra çýkarýldýðý savcýlýkça tutuklanarak cezaevine gönderilmiþti.

Hani Müftülüðü’ne Ahmet Durmuþ atandý DÝYARBAKIR'ýn Hani Ýlçe Müftülüðü'ne Ahmet Durmuþ atandý. Müftülük makamýnda tebrikleri kabul eden Durmuþ, kültürüyle köklü bir geçmiþe sahip olan Hani ilçesine atanmasýndan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Durmuþ, "Biz de her kesimin destek ve dualarýný alarak bu hizmetleri birlik ve beraberlik içerisinde daha yukarýlara çýkarmanýn azim ve gayreti içerisinde olacaðýz. Görev ve sorumluluðumuzun bilincindeyiz ve bu konuda tüm mesai arkadaþlarýmýn da ayný hassasiyeti göstereceklerine inancým tamdýr. Misyonumuz sevecen, kuþatýcý ve kucaklayýcý olmaktýr. Biz burada yapacaðýmýz hizmetleri daha önceki çalýþtýðýmýz görev yerlerinde olduðu gibi kadirþinas cema-

atimiz, vefakar din gönüllüsü görevlilerimiz ve sað duyulu sivil toplum örgütlerimizle birlikte ayný þevk ve heyecanla ilçemize hizmet vermeye çalýþacaðýz. Allah bu yolda bizi mahcup etmesin diyor dua, saygý, sevgi ve muhabbetle tüm Hanili kardeþlerimi ku-

caklýyorum. Müftülük kapýsý ve gönül kapýsý sonuna kadar açýk olan bir ilçe müftüsü kardeþiniz vardýr. Çalýþmak bizden baþarý rabbimizdendir" dedi. 43 yaþýnda olan Durmuþ evli ve 8 çocuk babasýdýr. (ÝHA)

REKLAM VE ÝLANLARINIZ ÝÇÝN BÝZE ULAÞIN 532 622 55 33


7 Ocak 2014 Salý

11

YAÞAM

imamlara beyin ölümü eðitimi

Saðlýk Bakanlýðý beyin ölümü ile bitkisel hayat terimlerinin birbirine karýþtýrýlmasýný engellemek için eðitim verecek. Müftüler, DÝYARBAKIR imamlar ve yoðun bakým Saðlýk Bakanlýðý, beçalýþanlarýna yönelik eðitimyin ölümü gerçekleþen hasta yakýnlarýnýn lerle amaçlanan ise organ baðýþýnda bulunorgan baðýþýný maktan kaçýnmasý üzerine çalýþma baþlattý. Bakanartýrmak lýk, organ baðýþýný artýrmak

Saðlýklý yaþam ilkokulda öðrenilecek Ýlköðretim çocuklarý üzerinde uygulanan “Saðlýklý Yaþam Projesi”, okullarda verilen eðitimlerle çocuklarda beden imajý algýsýnýn olumlu yönde deðiþtiðini ortaya çýkardý

amacýyla vatandaþa beyin ölümü ve bitkisel hayat arasýndaki farký anlatacak. Bugün gazetesinden Selvi Çelik'in haberine göre, Bakanlýk yetkilileri, müftüler, imamlar ve yoðun bakým çalýþanlarýna beyin ölümü ile ilgili düzenleyecekleri eðitimlerde, beyin ölümü

DÝYARBAKIR - Mutlu Çocuklar Derneði, çocukluk çaðýnda þiþmanlýðýn önlenmesi, dengeli beslenme, fiziksel aktivite konularýnda çocuklarýn bilinçlendirilmesi gibi konularda okullarýn önemli bir yeri olduðunu araþtýrmak için ''Saðlýklý Yaþam Projesi''ni hayata geçirdi. Okullarda uygulanacak saðlýklý yaþam programýnýn etkinliðini deðerlendirmek amacýyla yürütülen projeyle, olumsuz beden imajý ve saðlýksýz beslenme alýþkanlýklarýnýn daha büyük yaþlarda deðiþiminin zor olmasý, buna karþýn çocuklarda beden imajýna yönelik tutumlarýn bu dönemde yeni geliþmeye baþlamasýndan hareket edildi. Ýlköðretim düzeyindeki çocuklara çeþitli testler uygulanarak yapýlan araþtýrmada, boy, kilo ve vücut indeksi, kan basýncý, aðýz, diþ, iþitme, skolyoz ve görme taramalarý uygulandý. Çocuklara saðlýklý yaþam ilkelerinin de anlatýldýðý derslerde, saðlýklý ve dengeli beslenme, egzersizin faydalarý, diþ fýrçalama yöntemi üzerinde de duruldu. Konularla ilgili çocuklar için çeþitli projeler hazýrlandý. Ön taramalarýn ve verilen eðitimler sonucunda çocuklara yeniden testler uygulandý ve projenin raporu oluþturuldu.

Çalýþmanýn raporuna göre, eðitim öncesi günlük bir saat spor yapanlarýn oraný yüzde 58'den 67.8'e yükseldi. Eðitim sonrasýnda, günde 2 kez ve üstü diþ fýrçalayan yüzde 65 olan çocuklarýn oraný, yüzde 72.9'a; haftada 2 ve üstü banyo yapan çocuklarýn oraný ise yüzde 49'dan yüzde 68'e çýktý. Beden kitle indeksi, skolyoz, kan basýncý, duyma, görme, diþ alanlarýndaki taramalarda da olumlu geliþme elde edilirken, bu konularda risk altýnda olan çocuklarýn sayýsýnda da azalma olduðu tespit edildi. Verilen eðitimlerle okullardaki þiþman çocuklarýn oranýnda, çürük diþ sayýsýnda azalma yaþanýrken, çocuklarýn dolgu sayýsýnda artýþ belirlendi. Çocuklarýn ekran baþýnda ne kadar vakit geçirdiklerinin de araþtýrýldýðý çalýþma sonucunda, ekran karþýsýnda 2 saat ve üzeri zaman harcayanlarýn oranýnda verilen eðitimlerle bir deðiþiklik tespit edilmedi. Eðitim öncesinde ve sonrasýnda ekran karþýsýnda çocuklarýn geçirdiði süre 2 saate kadar yüzde 75 üstünde, 2 saat ve üzerinde ise yüzde 20'nin üstünde belirlendi. Araþtýrmayla çocuklarýn ekran karþýsýnda yemek yeme alýþkanlýklarý da incelendi. Eðitim sonu-

gerçekleþen hastalarýn sadece organlarýnýn korunduðunu, bu sürenin de 2 gün olduðunu söyleyecek. Eðitime katýlacak imam ve yoðun bakým personelinin bu bilgileri vatandaþa ve hasta yakýnlarýna anlatmasý sonucu organ baðýþýnýn artmasý hedefleniyor.

cunda bu oranlarda da deðiþiklik yaþanmadýðý görüldü. Eðitim öncesi ve sonrasýnda televizyon karþýsýnda yemek yiyen çocuklarýn oranýn yaklaþýk yüzde 65'in üstünde olduðu tespit edildi. Eðitimlerin çocuklarýn günlük öðün sayýlarýnda ve kahvaltý yapma durumlarýnda da deðiþiklik yaratmadýðý, günde 3 öðün yiyenlerin oraný yüzde 60'a yakýn iken, kahvaltý yapanlarýn oraný ise yüzde 80'nin üstünde olduðu belirlendi. Rapor sonucunda, çocuklarýn yaþam biçimi, beslenme alýþkanlýklarý, fiziksel aktivite düzeyleri, hijyen durumlarýnýn saðlýklý yaþam aktivitelerini etkileyen önemli faktörler olduðu belirtildi. Ýlköðretim döneminde konuya iliþkin verilen eðitimlerin, yetiþkinlik döneminde saðlýklý yaþam davranýþlarýnýn sürdürülmesinde son derece önemli olduðu ifade edilerek, ''Okul çaðý çocuklarýnda olumsuz saðlýk yaþam davranýþlarýnýn önlenmesi ya da azaltýlmasýna iliþkin okula dayalý araþtýrmalarda, çocuklarýn beslenme, fiziksel aktivite, televizyon seyretme, hijyen gibi alýþkanlýklarýnýn hedeflenen saðlýklý davranýþlara çevrilmesi amaçlanmalýdýr'' önerisinde bulunuldu. (AA)


12

HABER

7 Ocak 2014 Salý

Doðu’ya teþvik yaðmuru istihdam bazýnda da yüzde 192 artýþ gösterdi. 9.7 milyar liralýk 825 yatýrým projesi için düzenleyen teþvik belgesi kapsamýnda yaratýlacak istihdam ise 40 bin 686 kiþi olacak.

Hükümetin yeni teþvik sisteminden aslan payýný Doðu ve Güneydoðu aldý. Haziran 2012’den Kasým 2013'e kadar bölgeye 9.7 milyar lira tutarýnda 825 yatýrým projesi teþvik belgesi düzenlendi DÝYARBAKIR - Ekonomi Bakanlýðý'nýn verileri 20 Haziran 2012'den 2013 Kasým ayý sonuna kadar olan 17 aylýk dönemde toplam 108.5 milyar lira tutarýnda 6 bin 881 adet Yatýrým Teþvik Belgesi düzenlendiðini ortaya koydu. Bu belgelerde ise 257 bin 88

Stratejik yatýrýmlara 12.5 milyar lira

kiþilik ilave istihdam öngörüldü. Yeni teþvik sistemiyle düzenlenen belge sayýsýnda yüzde 12, istihdamda yüzde 47, yatýrým tutarýnda ise yüzde 56'lýk artýþ gerçekleþti.

Teþvik Doðu ve Güneydoðu'ya yaradý

Trafik sigortasýnda yeni dönem 17 milyon sürücüyü yakýndan ilgilendiren trafik sigortasýnda, 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem baþladý. Hasarsýzlýk indirimi ve prim artýþ oraný kalktý. Sigorta þirketleri, kaskoda olduðu gibi trafik sigortasýnda da primleri istedikleri gibi artýrýp, yüksek oranda da hasarsýzlýk indirimi uygulayabilecek

DÝYARBAKIR - 2014'le birlikte trafik sigortasýnda da yeni dönem baþladý. Noyan Doðan, Hürriyet gazetesindeki köþesinde yeni uygulamalarla ilgili bilgiler verdi. Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren sigorta þirketleri trafik sigortasýnda, primleri istedikleri gibi belirleyecek. Böylece yeni yýlla birlikte trafik sigortasýnda da tam serbest döneme geçilmiþ oldu. Bundan sonra sigorta þir-

ketleri, kasko sigortasýnda olduðu gibi trafik sigortasýnda da istedikleri oranda primleri artýrabilecek, ayný oranda da hasarsýzlýk indirimini sürücülere sunabilecek. Sigorta teminatlarýný ise yine eskisi gibi Hazine belirlemeye devam edecek. Bugüne kadar ise trafik sigortasýnda yarý serbest bir uygulama hakimdi. Gerek prim artýþ oranýný gerekse de hasarsýzlýk indirimini, büyük

Sabah gazetesinden Evrin Güvendik'in haberine göre, rakamlar teþvikte aslan payýný 6. bölge olarak nitelendirilen Doðu ve Güneydoðu'daki 15 ilin aldýðýný da ortaya koydu. Aðrý, Bitlis, Bingöl, Batman, Ardahan, Diyarbakýr, Hakkâri, Iðdýr, Kars, Mardin,

Muþ, Þýrnak, Þanlýurfa, Van ve Siirt illerini kapsayan 6. bölge için son 17 ayda, 9.7 milyar TL tutarýndaki 825 adet yatýrým projesi için teþvik belgesi düzenlendi. 6. bölge yatýrýmlarý önceki döneme kýyasla adet bazýnda yüzde 51, yatýrým tutarýnda yüzde 181,

þehirlerde uygulanacak en yüksek fiyatý Hazine tespit ediyor; sigorta þirketleri de bu oranlar çerçevesinde primlerini belirleyip, yine Hazine'nin onayýna sunuyordu. Bu kriterlere göre þirketler, hasarý olmayan sürücülere; ilk yýlda yüzde 10, ikinci yýlda yüzde 15, üçüncü yýl için de yüzde 20 oranýnda hasarsýzlýk indirimi uygulayabiliyordu. Ayný þekilde hasarlý sürücüler için de birinci hasarda yüzde 20, ikincisinde yüzde 40, üçüncü hasarda yüzde 60'a varan oranlarda fiyatý artýrýyorlardý. Hazine'nin þirketlere tanýdýðý en yüksek prim artýþ oraný ise yüzde 250'yi geçemiyordu. 1 Ocak 2014'ten itibaren ise tüm bu oranlar ve sýnýrlar kalktý. Yeni yýlla birlikte Hazine'nin trafik sigortasýndaki müdahalesi bitti ve primlerde tam serbest düzene geçildi. Yeni uygulamaya göre; hasarsýzlýk indirimini, prim artýþ oranýný ve uygulanacak en yüksek fiyatý þirketler, kendileri belirleyecek. Daha açýk bir anlatýmla; sigorta þirketleri, kendi kriterleri-

ne göre hangi sürücüye hangi oranda indirim yapacaklarýný kendileri tespit edecek, hasarlý sürücülere de istedikleri oranda fiyat artýrýmý yapabilecek. Ancak þirketler, gerek prim indirim gerekse de fiyat artýrýmlarýnýn gerekçelerini Hazine'ye bildirecek. Peki, bu uygulama neleri deðiþtirecek? En basit anlatýmla, trafik sigortasý da kasko sigortasý gibi olacak. Sigorta þirketi, hiç hasar yapmayan ve bu özelliðini de yýllardýr sürdüren sürücülere; yüzde 60-70'e varan oranda hasarsýzlýk indirimi verebilecek… Ki, eski uygulamada en fazla yüzde 20 indirim yapabiliyorlardý.

Kusura göre fiyat Ayný þekilde senede üçbeþ hasara karýþan, sigortacýlara göre hasar frekansý yüksek olan sürücülere ise yüzde 300-400'e varan fiyat artýrýmlarý yapabilecek. Daha açýk bir anlatýmla... 1 Ocak 2014'ten itibaren trafik sigortasý açýsýndan iyi sürücünün mükafatlandýrýlacaðý, kötü sürücünün ise cezalandýrýlacaðý bir düzen baþlamýþ ola-

Bakanlýðýn verilerine göre yeni teþvik sisteminden yararlanacak stratejik yatýrým sayýsý ise aralýk sonu itibariyle 11 adede ulaþtý. Sadece bu 11 proje kapsamýnda 12.5 milyar liralýk yatýrým harcamasý yapýlmasý bekleniyor. Bunlarý ise Türkiye'nin ithalat baðýmlýlýðýnýn azaltýlmasýna katký saðlayacak petro kimya, kimyasal ürünler, ilaç ve metal üretimine yönelik projeler oluþturuyor. Hayata geçirilen yatýrýmlar, 40 bin 686 kiþiye istihdam saðlayacak. Þanslý iller arasýnda ise Van, Þanlýurfa, Van ve Siirt ön plana çýkýyor.

cak. Yeni uygulamaya göre Hazine ise sadece, sigorta þirketinin mali durumunda sorun olduðunu, þirketin belirlediði primin haksýz rekabete yol açtýðý ve þirketin, sigorta yapmaktan kaçýndýðý durumlarda müdahalede bulunacak. Hazine Müsteþarlýðý, trafik sigortasýnda serbest tarife rejimi uygulandýðýný ve sigorta þirketlerinin rekabetçi ortamda primleri belirlediklerini belirtti. Hazine'den yapýlan açýklamada, fazla kazaya sebebiyet vermiþ araçlar için zamlý prim uygulandýðý vurgulandý. Açýklamada, bu sayede araç sahiplerinin daha dikkatli olacaðý ve kusuru ile kazalara sebep olanlarýn; zararýn bir kýsmýný, kendilerinin finanse edeceði ifade edildi. Açýklamada, þu görüþlere yer verildi: "Trafik sigortasý teminatlarý, 2018 yýlýna kadar olan dönemler için þimdiden belirlendi, sigorta þirketleri bakýmýndan belirsizlik unsurlarýndan biri ortadan kaldýrýldý. Bu durumun da primlere olumlu yansýmasý beklenmekte."


$ €

ekonomi

DOLAR: 2.1850 EURO: 2.9714 ALTIN: 87,654 ÝMKB: 66.578,37

13 7 Ocak 2014 Salý

Altýnda yükseliþ sürecek Nurullah ERGÜN

DÝKO Baþkaný Mustafa Akkul, hükümet ve cemaat arasýndaki gerilim devam ettikçe altýn fiyatlarýndaki yükseliþin de süreceðine dikkat çekerek, "Hem alýcý hem de satýcý yurttaþlara çaðrýmýz þudur; altýn almak için geç bir zaman deðil. Çünkü yükseliþ sürecek. Ancak satýcý olan yurt taþlar eðer acil bir durumlarý yoksa acele etmesinler" dedi

DÝYARBAKIR Kuyumcular ve Sarraflar Odasý (DÝKO) Baþkaný Mustafa Akkul, altýn yükseliþleri ile ilgili Yenigün'e açýklamalarda bulundu. Altýnýn yine týrmanýþa geçtiðine dikkat çeken Akkul, ancak bunun "alým" konusunda geç bir zaman olduðu anlamýný taþýmadýðýný ifade etti. Altýnýn tekrar düþme ihtimalinin olduðunu ancak alýcýlarýn alýmdan vazgeçmemesi gerektiðini vurgulayan Akkul, "Yurttaþlar þuanda altýn fiyatlarý yüksek sonra alayým diye düþünmesin. Bu fiyatlar altýn alýmý için uygundur. Ancak satýþý düþünen yurttaþlar ise acil durumlarý yoksa ellerindeki altýný satmasýnlar. 'Çok yükselmiþ, biraz daha yükselmez' diye düþünmesinler. Altýn düþse de tekrardan yükseleceðinden þüphe yok. Kaldý ki yükseliþin süreceðini düþünüyoruz. Bu nedenle yurttaþlar bu durumu fýrsat olarak düþünüp, ellerindeki

altýnlarý satmasýnlar" dedi.

“Gerginlik sürerse yükselir” Altýn fiyatlarýnýn önümüzdeki bir ay içerisinde büyük bir yükseliþe geçmesinin kimseyi þaþýrtmasý gerektiðine iþaret eden Akkul, þunlarý kaydetti: "Türkiye'de son zamanlarda yaþanan durumlar altýnýn daha da yükselmesine neden olabilir. Hükümet ve cemaat arasýndaki tartýþmada bir itibarsýzlaþtýrma söz

konusu oldu. Ancak bu gündem devam ettikçe altýnýn yükselme ihtimali de devam edecektir. Yaþananlar altýnýn bugünlere düþmeyeceðinin sinyalini veriyor. Ancak bu yükselme neticesinde de bir daha hiç düþmeyeceði anlamýna gelmez."

“Taksitsiz satýþ iyi oldu” Kredi kartýna taksitle altýn satýþýnýn kaldýrýlmasýna iliþkin de açýklamalarda bulunan Akkul, bu durumun kuyumculuk sektörü için iyi

En fazla üretim linyitte Kadýn istihdamýna hibe desteði GAZÝANTEP - Ýpekyolu Kalkýnma Ajansýnýn (ÝKA) kadýn istihdamýnýn geliþtirilmesine yönelik hazýr hazýrladýðý projeye Avrupa Birliði'nden (AB) 5,1 milyon avro hibe desteði saðlandý. ÝKA Genel Sekreteri Bülent Özkan, yaptýðý yazýlý açýklamada, "Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi Operasyonel Programý" kapsamýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna teklifte bulunduklarýný belirtti. Güneydoðu'daki kadýn istihdam sayýsýný artýrmayý ve bu konuda farkýndalýk oluþturmayý amaçladýklarýný vurgulayan Özkan, bakanlýðýn incelemesinin ardýndan AB destekli 5,1 milyon avro hibe programý uygulanmasýna karar verildiðini kaydetti. Kadýn istihdamý sorununa sürdürülebilir bir çerçeve içinde çözüm getirmeyi hedeflediklerini aktaran Özkan, 2 yýl sürecek olan proje kapsamýnda baþta KOBÝ'ler olmak üzere sivil toplum kuruluþlarýnýn istihdama yönelik hazýrlayacaðý çalýþmalara finansman destek verileceðini bildirdi.

TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nün Temmuz- Eylül ayý "Katý Yakýtlar" III. çeyrek" verilerine göre, en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleþti

olduðunu ifade etti. Akkul, yurttaþlarýn kredi kartýna mahkum duruma geldiðine dikkat çekerek, "Yurttaþlar, kredi kartýna taksitle bir yüzük aldýklarýnda 6-12 gibi sürelerle baþka bir þey alamýyorlardý. Ancak bu durumun olmasý ile yurttaþlar ceplerine göre hareket edecekler. Özetle hem yurttaþlara hem de sektöre yaradý bu durum" diye konuþtu.

Þehmus ORHAN DÝYARBAKLIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü Temmuz- Eylül ayý "Katý Yakýtlar" III. çeyrek" verilerini açýkladý. Açýklana verilere göre, en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçek-

leþti. Katý yakýtlarýn 2013 yýlý üçüncü çeyreðinde toplam satýlabilir üretim miktarlarýna bakýldýðýnda; taþkömürünün 474 bin 542 ton, linyitin 13 milyon 295 bin 171 ton ve taþkömürü kokunun bir milyon 57 bin 263 ton, teslimat(1)miktarlarýna bakýldýðýnda ise; taþkömürünün 7 milyon 523 bin 324 ton, linyitin 13 milyon 161 bin 285 ton ve taþkömürü kokunun 988 bin 954 ton olarak gerçekleþtiði görüldü. Üretilen katý yakýtlarýn teslimatlarý karþýlama oraný(2) yüzde 6,3 ile en düþük taþkömüründe gerçekleþti. Bu oran linyitte yüzde 101,0 iken taþkömürü kokunda yüzde 106,9 olarak hesaplandý. Katý yakýtlarýn teslimat yerlerine göre daðýlýmý incelendiðinde; taþkömürü teslimatýnýn yüzde 39,5'i termik santrallere, yüzde 20,5'i kok tesislerine, yüzde 9,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye, linyit teslimatýnýn yüzde 86,8'i termik santrallere, yüzde 7,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapýldý. Taþkömürü kokunun ise yüzde 95,9'u demirçelik sanayine sevk edildi.


14

KADIN

7 Ocak 2014 Salý

2013’te 190 kadýn katledildi DÝYARBAKIR - Sosyalist Kadýn Meclisleri (SKM), 2013'te yaþanan kadýna yönelik hak ihlallerini raporlaþtýrdý. Yazýlý açýklama ile kamuoyuna duyurulan SKM raporunda, 2013'te de kadýna yönelik þiddetin ve cinsiyetçi politikalarýn çok yüksek boyutlara ulaþtýðý ifade edildi. Raporda, "2013 yýlýnda da; AKP'nin kadýn karþýtý cinsiyetçi politikalarý ve söylemleri nedeniyle kadýna yönelik þiddette, tacizde, tecavüzde ve kadýn cinayetlerinde artýþ devam etti. Ayrýca sokaða çýkan, AKP'nin kadýn karþýtý politikalarýna 'dur' diyen kadýnlara karþý taciz ve tecavüz tehdidinin ve tutuklama terörünün bir devlet politikasý olarak tekrar uygulandýðý, kadýnýn adýnýn devletten silindiði, kýzlý- erkekli tartýþmasý ile kadýn cinayetlerinin teþvik edildiði, kadýný eve hapsetme yönünde yasal düzenlemelerin yapýldýðý ve denetimli serbestlik, haksýz tahrik indirimi, tecavüzde rýza gerekçeleri ile kadýn katillerinin ve tacizcilerin korunduðu bir yýl oldu" diye belirtildi.

‘Kadýnlar ‘gezi’ye

damga vurdu’ Raporda, 2013 yýlýnýn ilk günlerinde 3 Kürt kadýn politikacýnýn Paris'te bir suikast sonucu katledilmesine ve 80 darbesinde gözaltýnda kaybedilen Cemil Kýrbayýr'ýn annesi Berfo Ana yaþamýný yitirmesine yer verildi. Kadýnlarýn mücadelede ortaklaþmasýný da deðinilen raporda, HDK'nýn Kadýn Meclisi, 11-12 Mayýs'ta 1. HDK Kadýn Konferansý'ný gerçekleþtirdiði belirtildi. Ayný raporda, Demokratik Özgür Kadýn Hareketi'nin de, 31 Mayýs 1-2 Haziran 2013 tarihlerinde 26 ülkeden kadýnlarýn katýldýðý Ortadoðu Kadýn Konferansýný gerçekleþtirdiði belirtilirken, kadýnlarýn Gezi Direniþi'ne damga vurduðu açýklandý. Raporda, Rojava Devrimi de unutulmadý. "20 Temmuz'da 2. yýlýný kutlayan Rojava Kadýn Devrimini sahiplenen kadýnlar, Kürdistan baþta olmak üzere Türkiye'de Rojava ile dayanýþma eylemleri düzenledi. AKP'nin Suriye'ye karþý olasý bir müdahalesinin Rojava'ya müdahale olacaðýný iyi bilen kadýnlar, Rojava Kadýn Devrimine sahip çýkmak için ve Rojava'daki ka-

Sosyalist Kadýn Meclisleri, 2013 yýlýndaki kadýna yönelik hak ihlalleri raporuna göre, AKP'nin kadýna karþý cinsiyetçi politikalarý 2013'te de devam etti. SKM'nin raporunda, 2013'ün kadýn katillerinin ve tacizcilerin korunduðu bir yýl olduðu belirtildi. Ayný raporda 190 kadýnýn erkekler tarafýndan katledildiði vurgulandý dýn devriminin kaderinin bütün kadýnlarýn kaderi olduðunu bilerek emperyalist müdahaleye karþý eylemler yaptý" ifadelerine yer verildi.

Cinsiyetçi söylemler arttý Raporda, hükümet yetkililerin ve Baþbakan Erdoðan'ýn 2013'te cinsiyetçi ifadeler içeren söylemlerini de dikkat çekilirken, Muþ'ta isyan eden kadýn tutsaklara erkek gardiyanlarýn saldýrdýðý ifade edildi. Erzurum H Tipi Hapishanesi'nde ka-

‘Mücadelemizi yürüteceðiz’ DÝYARBAKIR - Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) Diyarbakýr bileþenleri, Paris katliamý dolayýsýyla gerçekleþtirdikleri eylem ve etkinlikler kapsamýnda Yeniþehir Ýlçesi Þehitlik Mahallesi Özgür Yurttaþ Derneði'nde sinevizyon gösterimi gerçekleþtirdi. Burada konuþan Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Hafize Ýpek, Avrupa'nýn göbeðinde yaþanan bu katliamýn arkasýnda kimlerin olduðuna iyi bakýlmasý gerektiðini belirterek, "Bu katliamýn asýl amaçla-

rýndan biri yapýlan görüþmeleri sabote ederek, Kürt sorununun çözümsüzlüðüne yönelikti. Bu saldýrýnýn PKK'ya yapýlan bir saldýrý olduðunu görmek gerekir. Bugün Erdoðan'ýn elindeki dosyada katillerin isimleri var. Ancak bunu açýklar ise bunun arkasýnda Türk devletinin olduðu görülecektir. Eðer AKP samimi ise bu failleri ortaya koyarak olayýn aydýnlatýlmasýný saðlar. Bu olay aydýnlatýlmadan her alanda mücadelemizi yürüteceðiz" dedi. DÖKH Diyarbakýr bile-

þenleri, Paris katliamýnýn yýl dönümü dolayýsýyla gerçekleþtirdikleri protesto eylemleri kapsamýnda Çýnar ilçesinde yürüyüþ gerçekleþtirdi. BDP Çýnar Ýlçe Örgütü binasý önünde bir araya gelen kadýnlar sloganlar eþliðinde BDP Çýnar Belediyesi'ne doðru yürüyüþe geçti. Yürüyüþe, BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, DÖKH çalýþanlarý, BDP Çýnar Ýlçe yöneticilerinin yaný sýra çok sayýda kiþi katýldý. Yürüyüþ öncesi parti binasý önünde yapýlan açýklamayý okuyan

Kadýn katliamý gibi

2013 yýlýnýn, AKP'nin cinsiyetçi ve katilleri koruyan politikalarý nedeniyle kadýn katliamlarýnýn arttýðý, katillerin, tacizci ve tecavüzcülerin korunduðu, adaletin erkeklerden yana olduðu bir yýl olarak nitelendirildiði raporda, kadýn cinayetlerine yönelik istatistik bilgileri de açýklandý. Buna göre, 2013 yýlýnda, 190 kadýn erkekler tarafýndan katledildi, 110 kadýn; cinsel saldýrý sonucunda taciz ve tecavüze uðradý. (DÝHA)

Çýnar Belediyesi Kadýn Danýþmanlýk Merkezi çalýþaný Fatma Nuraltýn, katliamýn insanlýk onuruna yapýlan bir komplo olduðunu belirterek, "Kürt halký mücadeleci ruhuyla þehitlerine sahip çýkmaya devam etmektedir. Komplocu zihniyet tarafýndan iþlenen katliamýn birinci yýl dönümünde düzenlenen eylem ve etkinliklere katýlým saðlamalarýna çaðýrýyoruz" dedi. Demokratik Özgür Kadýn Hareketi Diyarbakýr bileþenleri tarafýndan Paris katliamýnýn yýl dönümünü protesto etmek amacýyla gerçekleþtirilen etkinlikler kapsamýnda Ergani ilçesinde bugün gerçekleþtirecek anma programýna katýlým çaðrýsý yapýldý. Belediye Yas Evi'nde yapýlacak anmaya katýlým çaðrýsý yapan bildiriler daðýtýldý. Ergani Belediye Eþ Baþkanlarý, Ramazan Kartalmýþ, Aygün Taþkýn, DÖKH bileþenleri ve BDP Ergani ilçe yöneticileri kent merkezinde esnaflarý ziyaret ederek el ilan-

larý daðýttý. BDP'liler, faillerin bir an önce açýða çýkarýlmasý için tüm yurttaþlarý bugün düzenlenecek anma programýna davet etti. BDP Bismil Kadýn Meclisi, Paris katliamýnýn yýl dönümü dolayýsýyla gerçekleþtirilen etkinlikler kapsamýnda Bismil Belediyesi'ne baðlý Nujin Kadýn Merkezi Konferans Salonu'nda sinevizyon gösterimi gerçekleþtirdi. Anmaya, Bismil Belediyesi yöneticileri, BDP Bismil Ýlçe Kadýn Meclisi üyeleri ve çok sayýda kadýn katýldý. Anmada konuþan BDP Bismil Kadýn Meclisi üyesi Leyla Saruhanoðlu, "Biz burada Paris'te katledilen 3 kadýn yoldaþýmýz için bir anma gerçekleþtireceðiz. Ancak bu katliamý sadece anmalarla deðil yaþanan bu cinayetlerin sorumlularýný ortaya çýkarana kadar hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi. Yapýlan konuþmanýn ardýndan sinevizyon gösterimi yapýldý. (DÝHA)

dýn tutsaklar hastaneye götürülürken asker ve gardiyanlarýn sözlü tacizine uðradýðýnýn belirtildiði raporda asker ve hapishane görevlileri hakkýnda hiçbir iþlem yapýlmadýðý da vurgulandý. Raporda, 2013'ün, kadýný eve hapseden yasalarýn yapýldýðý bir yýl olduðu belirtilirken, Kadýn Ýstihdam Paketi ile kadýnlarýn çalýþma yaþamýný düzenleyeceðiz diyen hükümetin, kadýný köleleþtirmenin yasal zeminini oluþturmaya çalýþtýðýna dikkat çekildi.


SPOR

7 Ocak 2014 Salý

15

Diyar AÞ’de altyapý çalýþmasý Diyarbakýrspor AÞ’nin geleceðini saðlama almak isteyen kulüp yönetimi alt yapý çalýþmalarý için hummalý bir çalýþma içerisine girdi. Kendi altyapýlarýndan futbolcu yetiþtirmek isteyen Yeþil-Kýrmýzýlý takýmýn yönetimi bu kapsamda, Seyrantepe Þilbe’de bulunan Altyapý tesislerini baþtan aþaðý yeniledi

DÝYARBAKIR - Spor Toto 3.Ligde þampiyonluðu hedefleyen Diyarbakýrspor AÞ'de bir yandan da altyapýya çok önem veriliyor. Diyarýnsei.org haber sitesinde yer alan habere göre, Diyarbakýrspor'un geleceðini saðlama almak isteyen yönetim þimdiden kollarý sývadý. Altyapýdan sorumlu asbaþkan Servet Can, yaptýðý açýklamada, Diyarbakýrspor'un geleceðinin altyapýya verilen önemle paralel olduðunu söyledi.

‘Kendi futbolcularýmýzý yetiþtirmeliyiz’ Diyarbakýrspor için sadece sportif baþarýyý düþünmediklerini, bir yandan da kulü-

bün geleceðini oluþturmak için altyapýmýzý oluþturduklarýný vurgulayan Can, "Malzemelerimizin tümünü iðneden, ipliðe hepsini aldýk. Nasip olursa Salý günü (bugün) tümü teslim edilecek. Taþýma suyla deðirmen dönmez, mutlaka kendi sporcularýmýzý yetiþtirmeliyiz. Bu memlekette nice Burhan Eþer'ler var, bunlarý tümünü bulup iþleyecek emin ellere teslim etmeliyiz. Zamanýnda bir sezonda 50-60 transfer yapýldý, ne oldu sonuç o takým küme düþmüþtü. Akabinde o takým trilyonlarca borca sokulmuþtu. Biz bu takýmýn geleceðini düþünmek zorundayýz. Bu bölgenin potansiye-

li çok fazla, hatta bazý süper lig ekipleri bile buralardan genç sporcularý alýp, kendi bünyelerine katýyorlar. Biz Diyarbakýrspor AÞ olarak Futbol Akedemisi projemizi hayata geçiriyoruz" dedi.

‘Tesislerimizi yeniledik’ Bunun yaný sýra Seyrantepe Þilbe'de bulunan Altyapý tesislerimizi baþtan aþaðý yenilediklerini dile getiren Can, "Tüm duþlar ve diðer iþler hepsi bu takýmýn gençlerine yakýþýr hale getirildi. Kentimize, takýmýmýza tümü hayýrlý uðurlu olsun. Sadece þampiyon olup, altý boþ bir takým deðil, ayaklarý yere saðlam basan bir takým geliyor" diye konuþtu.

Büyükþehir’de çalýþmalar sürüyor Devre arasý kamp çalýþmalarýna Antalya’nýn Lara bölgesinde aralýksýz olarak devam eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, 3.Lig ekibi Ýstanbulspor ile yapmýþ olduðu hazýrlýk maçýný 2-1 kazandý

Þehmus ORHAN DÝYARBAKIR - Spor Toto 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da devre arasý kamp çalýþmalarý aralýksýz devam ediyor. Kamp çalýþmalarýna hazýrlýk maçlarý yaparak devam edecek olan Büyükþehir Belediyespor, kamp sonuna kadar en az 5 maç yapmayý hedefliyor.

Tempo yükseliyor Kremlin Otel'de 4 gündür devam eden kampta þu ana kadar fizik, kondisyon ve taktik aðýrlýklý idmanlar yapan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da tempo giderek yükselirken, teknik heyet;

sabah ve öðleden sonra olmak üzere günde çift idman yaptýrýyor. Çalýþmalarýný neþe içerisinde geçiren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, bundan sonra hazýrlýk maçlarýna aðýrlýk verecek. Bu kapsamda 3.Lig ekibi Ýstanbulspor ile hazýrlýk maçý yapan Büyükþehir Belediyespor, sahadan 2-1 galip ayrýldý. Ayrýca 12 Ocak'ta da 2.Lig Beyaz Grup lideri Hatayspor'la karþýlaþacaklarýný belirten takýmýn Futbol Þube Sorumlumuz Cemal Doðrul, 13 Ocak'ta tamamlanacak kamp sýrasýnda en az 5 maç yapmak istediklerini belirterek, ayný bölgede kamp yapan takýmlarla bu konuda temaslarýn devam ettiðini vurguladý.

44 Malatyaspor 2 oyuncuyla anlaþtý MALATYA - Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 3. Grup takýmlarýndan 44 Malatyaspor, transfer çalýþmalarý kapsamýnda 2 oyuncuyla anlaþtý. Ligin ikinci yarýsýna hazýrlanan 44 Malatyaspor, kadrosuna 2 oyuncu kattý. Sarý kýrmýzýlý takým, Vefaspor'dan defans oyuncusu Bedir Yaðýz Aktaþ ile Elazýð Yolspor'dan forvet oyuncusu Muhammet Uyar ile anlaþtý. Kulüp binasýnda düzenlenen imza töreni sonrasý konuþan 44 Malatyaspor Kulüp 2. Baþkaný Mehmet Maden, "Hocamýzýn bize verdiði rapor doðrultusunda transferlerimizi yapýyoruz. Bu kapsamda Vefaspor'dan defans oyuncusu Bedir Yaðýz Aktaþ ile Elazýð Yolspor'dan forvet oyuncusu Muhammet Uyar'ý kadromuza kattýk. Transfer çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ýkinci yarýyý daha kolaya çevirmek için elimizden geleni yapýyoruz" dedi. Amaçlarýnýn Malatya'ya ikinci profesyonel takýmý kazandýrmak olduðunu ifade eden Maden, "Biz ligin ikinci yarýsýný kolaya çevirmek için çalýþýyoruz. Bu anlamda da yoðun bir mesai içerisindeyiz. Malatya'ya ikinci profesyonel takýmý kazandýrmak istiyoruz" diye konuþtu. Vefaspor'dan alýnan 27 yaþýndaki defans oyuncusu Bedir Yaðýz Aktaþ, "Takýýmýn amacýnýn ne olduðunu biliyoruz. Bizde 44 Malatyaspor'u hak ettiði yere taþýmak istiyoruz. Þampiyonluk yolunda iyi bir konumdayýz. Ýnþallah takýmýmýzý sezon sonunda layýk olduðu yere taþýyacaðýz" ifadelerini kullandý. Elazýð Yolspor'dan alýnan 22 yaþýndaki forvet oyuncusu Muhammet Uyar ise, 44 Malatyaspor'a transfer olduðu için mutlu olduðunu belirterek, "44 Malatyaspor'un þampiyonluk hedefi var. Bende bu hedefe destek vermek için geldim. Takýmýmýzýn ligdeki durumu çok iyi. Sezon sonunda þampiyonluða ulaþacaðýmýza inanýyorum" þeklinde konuþtu. (ÝHA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

7 OCAK 2014 SALI Yýl: 7 - Sayý : 2163 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi:

www.diyarbakiryenigun.com

Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

2. Bakur-Kuzey-North Sergisi

Lokman AYDOÐAN

Surp Giragos’ta Noel ayini DÝYARBAKIR’ýn tarihi Sur Ýlçesinde bulunan Ermeni Surp Giragos Kilisesi'nde noel kutlamasý yapýldý. Noel kutlamasýna Ermeni udi sanatçýsý Yervan Bostancý, Surp Giragos Kilisesi

C

M

Y

K

Sekreteri Gafur Türkay, Kilise Turizm Danýþmaný Delal Haným ve Ermeni gazeteci Avadis ile çok sayýda kiþi katýldý. Tören toplu dualarýn okunmasýnýn ardýndan sona erdi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Küratörlüðünü Barýþ Seyitvan'ýn yaptýðý sergi Amed Sanat Galerisi'nde 11 Ocak saat 14.00'de açýlacak. Sergi aralarýnda Ali Aksakal, Aþkýn Adan Ercan, Aziz Kanat, Aziz Tilki, Bahar Demirtaþ, Bedran Tekin, Berçem Doðan, Çiðdem Tölük, Derya Þahin,

Eren Karakuþ, Ergin Kaya, Fýrat Güzel, Hakan Atmaca, Ýsmail Oyur, Lerzan Saya, Mehmet Kapçak, Mesut Özkýrtay, Munire Meral Yaðcý, Nadan Özcan, Nevret Azizoðlu, Nezir Akkul, Nursun Hýzlan, Orhan Baytekin, Osman Cokur, Recep Güller, Remzi Sever, Rýdvan Kuday, Serap Akbaþ, Sidar Özkortay, Suat Çakýrcalý, Þahin Tunç, Þengül Acil, Þiyarbar Epözdemir ve Yunus Güçlü'nün bulunduðu 34 sanatçýnýn eserlerinden oluþuyor. Resim, heykel, grafik ve yerleþtirmeden oluþan karma sergi 11-13 Ocak tarihleri arasýnda açýk olacak. Ressamlarýn, grafikerlerin, heykeltýraþlarýn bu ortaklaþmasý; hem kültür ve sanatýn tüm dallarýna, hem de tüm toplumsal kurum ve kuruluþlara esin kaynaðý olmasý bekleniyor.

Diyarbakır yenigün gazetesi  
Diyarbakır yenigün gazetesi  
Advertisement