Page 1

31 MART 2014 PAZARtesi FÝYATI: 25 KRÞ.

i g n e r n i n Bölge . . . i d e m þ i ð e d

www.diyarbakiryenigun.com

BDP Lice’de rekor kýrýldý

DÝYARBAKIR'da yaklaþýk 923 bin 544 yurttaþ yerel yöneticileri belirlemek için dün sabah erken saatlerde sandýk baþýna gitti. Olumsuz hava koþullarý yüzünden köylerde kullanýlan oylarýn geç gelmesi yüzünden oy sayým iþlemleri gece geç vakitlere kadar sürerken, Kentte seçimlere iddialý bir þekilde hazýrlanan AK Parti, yine BDP'nin gerisinde kaldý. Lice'de BDP oylarýn yüzde 91'ini alarak rekor kýrdý.

Hüdapar varlýk gösteremedi DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi'nde beklenildiði gibi BDP eþbaþkan adaylarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý resmi olmayan sonuçlara göre oylarýn yüzde 58'ini alarak rakibi Ak Parti'yi tekrar geride býraktý. AK Parti ise resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 34'te kaldý. Seçimlere ilk defa giren Hür Dava Partisi (Hüdapar) ise varlýk gösteremeyerek yüzde 4.2 oy aldý.

Seçim zaferi kutlandý

D

ÝYARBAKIR'da resmi olmayan sonuçlarýn açýklanmasýnýn ardýndan yurttaþlar sokaklara akýn etti. Havayi fiþek ve davul zurnalar eþliðinde halaylar çeken yurttaþlar gece geç saatlere kadar halaylar çekti.

Baþbakan’dan “süreç” vurgusu SEÇÝM sonuçlarýný parti genel merkezinden takip eden Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan genel merkezin balkonundan vatandaþlara hitap etti. Konuþmasýnda çözüm sürecine vurgu yapan Baþbakan Erdoðan, seçim sonuçlarýna göre kazananýn çözüm süreci olduðunu belirterek, ‘paralel devlet’ suçlamasýnda bulunduðu ‘cemaate’ yönelik ise, operasyon sinyalleri verdi.

DÝSA’dan ‘Ayný Evde Ayrý Diller’ araþtýrmasý 11’de C

M

Y

K

Sabah Gazetesi’nden Böðürcü özürü Haber 12

Merkez’de BDP üstünlüðü KENTÝN dört merkez ilçesinde de BDP Ak Parti'ye üstünlük saðlayarak yarýþý önde bitirdi. Baðlar'da oylarýn yüzde 60'ýný BDP alýrken, AK Parti ise, oylarýn yüzde 32'sini aldý. Sur Ýlçesi'nde oylarýn yüzde 55'ini BDP alýrken, AK Parti ise, yüzde 35'te kaldý. Kayapýnar'da BDP yüzde 55, AK Parti ise, oylarýn yüzde 35'ini aldý. Yeniþehir'de oylarýn yüzde 50'sini BDP alýrken, yüzde 39'unu ise AK Parti aldý. Mesut Fiðançiçek - Nurullah Ergün YENÝGÜN/ÖZEL 6-7-8-9-10’da

Diyarbakýr kar sürprizi ile uyandý 5’te


2 Türkiye’de her yýl 162 bin kiþiye yeni kanser tanýsý konuluyor. Erkeklerde en fazla trakea, bronþ ve akciðer, kadýnlarda ise meme kanseri görülüyor DÝYARBAKIR - Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumunca hazýrlanan Türkiye Kanser Ýstatistikleri'ne göre ülkede kanser hýzý erkeklerde yüzbinde 269,7, kadýnlarda ise yüzbinde 173,3, kadýn erkek ortalamakanser görülme sýklýðý ise yüzbinde 221,5. Kanser görülme sýklýðý açýsýndan dünyadaki diðer ülkelerle karþýlaþtýrýldýðýnda, Türkiye halen kanser açýsýndan hem kadýnlarda hem de erkeklerde daha düþük bir hýzda. Ülkede görülen ilk 5 kanser türü dünyadaki ve diðer geliþmiþ ülkelerdeki örüntüyle benzerlik gösteriyor. Erkeklerde trakea, bronþ ve akciðer kanseri (yüzbinde 66), kadýnlarda ise meme kanseri (yüzbinde 40,6) en sýk görülen kanser türleri. Erkeklerde trakea, bronþ ve akciðer kanserini sýrasýyla prostat (yüzbinde 36,1), mesane (yüzbinde 21,4), kolorektal (yüzbinde 21) ve mide kanseri (yüzbinde 16) izliyor. Kadýnlarda ise meme kanserinin ardýndan en fazla trioid (yüzbinde 18,6), kolorektal (yüzbinde 13,4), uterus korpusu (yüzbinde 9,3) ve trakea, bronþ ve akciðer kanseri (yüzbinde 8,1) görülüyor. Çocuklarda ise çocukluk çaðý lösemileri en sýk görülen kanser türü. Çocukluk çaðýnda her iki cinsiyette de lenfomalar, merkezi sinir sistemi tümörleri ve nöroblastomalar lösemileri takip ediyor. 15-24 yaþ grubundaki genç-

SAÐLIK

Her yýl 162 bin yeni kanser tanýsý konuluyor

lerde ise erkeklerde testis kanseri ve kemik kanserleri, kadýnlarda ise tiroid ve Hodgkin Hastalýðý ön planda.

Sigara büyük tehlike Tütün ve tütün ürünlerinin yol açtýðý en önemli kanser türü olan akciðer kanserinin ülkede erkeklerde ilk sýrada, kadýnlarda ise beþinci sýrada olmasý tütünle mücadelenin önemini ortaya koyuyor. Bu kanserin özellikle erkeklerde 25-49 yaþ grubundan itibaren tüm yaþ gruplarýnda ilk sýrada görülmesi, Türkiye'de akciðer kanserlerinin halen ve gelecekte önemli bir halk saðlýðý sorunu olarak kalacaðýný gösteriyor. Akciðer kanserinin evreleri incelendiðinde yüzde 57,9'unun uzak organlara da metastaz yaptýðý görülüyor. Teþhisi genellikle geç olduðu için sað kalýmlarý da diðer kanserlere göre oldukça düþük.

Meme kanserleri Türkiye'de her 4 kadýn kanserinden 1'i meme kanseri. Ülkede meme kanseri yaþ daðýlýmý incelendiðinde vakalarýn yüzde 42,5'i 15-49 yaþlarý arasýnda. Ýnsidans hýzlarý 35-39 yaþ grubunda yüzbinde 50,8, 40-44 yaþ grubunda yüzbinde 81,1, 45-49 yaþ grubunda yüzbinde 109,1. Kolorektal kanserler hem kadýnlarda hem de erkeklerde ilk beþ kanser içinde yer alýyor. Bu kanser erkeklerde yüzbinde 21,0, kadýnlarda ise yüzbinde 13,4 sýklýkta görülüyor. Meme, uterus korpusu ve over gibi kadýn kanserlerinde en önemli risk faktörlerinden birisi obezite. Her yýl yaklaþýk her yüz bin kadýnýn 50'sinde bu kanserler geliþiyor. Tiroid kanseri kadýnlarda en sýk görülen ikinci kanser. Erkeklerde ise ilk on beþ kanser türü içinde. (AA)

80 bin alzheimer hastasý var ANKARA Üniversitesi (AÜ) Yaþlýlýk Çalýþmalarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete, Türkiye'de taný koyulan hastalarýn sayýsýna ya da kullandýðý ilaçlara bakýldýðýnda yaklaþýk 80 bin alzheimer hastasý bulunduðunu bildirdi. Ankara Üniversitesi Yaþlýlýk Çalýþmalarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezinden yapýlan yazýlý açýklamada, Yaþlýlara Saygý Haftasý nedeniyle Alzheimer Farkýndalýk Konferansý düzenlendiði bildirildi. Açýklamaya göre, Yaþlýlýk Çalýþmalarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete, burada yaptýðý konuþmada, alzheimer hastalýðýný içeren

31 Mart 2014 Pazartesi

"demans"ýn bu neslin en önemli saðlýk mücadelelerinden biri olacaðýný, dünyada 44 milyon alzheimer hastasý bulunduðunu, bu sayýnýn 2030 yýlýna kadar ikiye katlanmasýnýn, 2050 yýlýnda ise üçe katlanarak sayýnýn 135 milyona ulaþmasýnýn beklendiðini bildirdi. Alzheimer hastalýðýnda özel bir bakým sürecinin olmasý gerektiðini, bakým verenlerin, ailelerin psiko-sosyal desteðe çok fazla ihtiyaçlarý olduðunu ifade eden Özmete, "Türkiye'de taný koyulan hastalarýn sayýsýna ya da kullandýðý ilaçlara baktýðýmýzda yaklaþýk 80 bin alzheimer hastasý bulunmaktadýr. Ancak tahminler 200-250 bin alzheimer hastasý ol-

duðu yönünde" ifadesini kullandý. Prof. Dr. Özmete, Yaþlýlýk Çalýþmalarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezinde yaþlýlýða iliþkin bilimsel bilgi ve hizmet üretilmesi amacýyla çalýþmalar yapýldýðýný belirterek, sosyal sorumluluk projeleri yürütüldüðünü, bunlarýn sivil toplum örgütleri, kamu kurumlarý ve özel sektörle iþbirliði içinde gerçekleþtirildiðini kaydetti. (AA)

Sigara yasaðý, erken doðumlarý azalttý Amerika ve Avrupa’da yapýlan araþtýrmalara göre, kamuya açýk alanlardaki sigara yasaðý erken doðumlarýn azalmasýnda etkili oldu DÝYARBAKIR - Bilim insanlarý, ciðerleri ve baðýþýklýk sistemi açýsýndan pasif içicilikten en çok çocuklarýn etkilendiðine dikkati çekerek, birçok ülkede kamuya açýk alanlarda sigara yasaðýnýn getirilmesiyle, erken doðumlarda ve astým hastasý çocuklarýn sayýsýnda yüzde 10 azalma olduðunu vurguladý. Kuzey Amerika ve Avrupa'da yapýlan 2008-2013 yýllarýný kapsayan 11 araþtýrmanýn sonuçlarýný deðerlendiren bilim insanlarýnýn çalýþmasý, sigara yasaðýnýn yürürlüðe girdiði yýlý takiben azalmanýn görüldüðünü ortaya koydu. 2012'de yayýmlanan bir araþtýrma yasaðýn kalp-damar hastalýklarýnda yüzde 15, solunum yolu rahatsýzlýklarý nedeniyle hastaneye kaldýrýlanlarýn sayýsýnda yüzde 24 azalmayý saðladýðýný göstermiþti. California Üniversitesi'nden uzmanlar Sara Kalkhoran ve Stanton Glantz, yüzde 10'luk azalmanýn her yýl 7 milyar dolarlýk tasarruf saðladýðýný belirterek, yasaðýn saðlýðýn bu kadar kolay iyileþtirilmesi, týbbi masraflarýn bu kadar çabuk ve büyük oranda azaltýlmasýna yardýmcý olduðunu vurguladý. Araþtýrmanýn sonuçlarý ''The Lancet'' dergisinde yayýmlandý. Dünya Saðlýk Örgütü'ne göre dünya nüfusunun yaklaþýk yüzde 16'sý sigara yasaðýnýn olduðu ülkelerde yaþýyor. (AA)


3

GÜNCEL

31 Mart 2014 Pazartesi

Seçim kavgasý: 8 ölü 30 yaralý Silvan’da seçim gerginliði: 2 yaralý

Foto:ARÞÝV

DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde seçim çalýþmalarý kapsamýnda AK Parti ve BDP'liler arasýnda çýkan gerginliðe müdahale eden 2 polis memuru çýkan kargaþada hafif yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Vatan Orta Okulu'nu ziyaret eden BDP Silvan Belediye Eþ Baþkan adayý Mehmet Þah Teke ile AK Parti'liler arasýnda tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine gerginliðe müdahale eden 2 polis memuru, taraflar arasýndaki gerginlikte yumruklarýn hedefi oldu. Aldýklarý yumruk darbeleri ile hafif yaralanan polis memurlarý, gerginliðe neden olan kalabalýðý daðýtarak olayýn büyümesini önledi. Yaralý polis memurlarý daha sonra tedavi için hastaneye gitti. (ÝHA)

Aranan bir yurttaþ gözaltýna alýndý DÝYARBAKIR'ýn Baðlar ilçesinde Atatürk Lisesi'nde oy kullandýktan sonra dýþarý çýkan Ferfure Özbay isimli yurttaþ, arama kararý olduðu iddiasýyla gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan Özbay'ýn Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldüðü belirtildi. (DÝHA)

Diyarbakýr, Mardin, Batman, Þanlýurfa ve Hatay'da muhtarlýk seçimi nedeniyle çýkan kavgalarda, 8 kiþi yaþamýný yitirdi, 30 kiþi ise, yaralandý DÝYARBAKIR'IN Yeniþehir ilçesine baðlý Yaytaþ, Eðil ilçesinin Balaban, Mardin'in Artuklu ilçesinin Çalýþlý ile Batman'ýn Beþiri ilçesine baðlý Örmegöze köyünde muhtarlýk seçimi nedeniyle çýkan tartýþmalar, gruplar arasýnda taþlý sopalý kavgaya dönüþtü. Kavgalarda yaralanan Yaytaþ köyünden 3, Çalýþlý köyünde 3 ve Örmegözü köyünde 3 kiþi çeþitli hastanelere kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Olaylarla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.

Hilvan

Þanlýurfa'nýn Hilvan ilçesine baðlý Yuvacalý köyünde, muhtarlýk seçimleri sýrasýnda iki grup arasýnda çýkan silahlý çatýþmada 6 kiþi hayatýný kaybederken, 12 kiþi de yaralandý.

Kavgada iki muhtar adayý da hayatýný kaybetti. Yaralýlar, Hilvan ilçesi ve Þanlýurfa'da bulunan hastanelere sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Yuvacýk köyünde dün sabah saatlerinde oy kullanma iþlemleri baþladýðý sýrada, köyde aday gösterilen iki muhtar adayýnýn taraflarý arasýnda tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine silah kullanýlan olayda, 6 kiþi hayatýný kaybederken, 12 kiþi de yaralandý. Yaralýlar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada acil servisin dolmasý nedeniyle, diðer yaralýlar Þanlýurfa'daki hastanelere sevk edildi. Kavgada muhtar adaylarý Mehmet Çelik ve Abid Tanýk da hayatýný kaybetti.

Yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralý Foto:ARÞÝV

Güçlükonak’ta kaza: 3 yaralý ÞIRNAK'a baðlý Güçlükonak ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi hafif yaralandý. Þýrnak'ýn Güçlükonak ilçesinde oy kullanmak için Siirt'ten gelen 56 AY 856 plakalý araç, ilçeye 10 kilometre kala yoldan çýkarak bir çukura saplandý. Meydana gelen kazada, Emin Aksu ile çocuklarý Serdar Aksu ve kardeþi Metin Aksu hafif bir þekilde yaralandý. (DÝHA)

Muþta, bir yolcu otobüsünün yaðýþlý hava ve kaygan yol nedeniyle devrilmesi sonucu 20 kiþi yaralandý

Kýrýkhan

Hatay'ýn Kýrýkhan ilçesi Gölbaþý köyünde bulunan Ýskan Ýlköðretim Okulu bahçesinde, muhtar adaylarýnýn akrabalarý arasýnda oy verme nedeniyle tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesiyle iki grup arasýnda silahlý çatýþmaya dönüþtü. Çatýþma sýrasýnda kavgada Ayþe Y. ve Ýsmail B. Olay yerinde yaþamýný yitirirken, isimleri öðrenilemeyen biri aðýr 9 kiþi yaralandý. Yaralýlar, Antakya ve Kýrýkhan'daki hastanelere kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken, yaþamýný yitiren kiþinin cesedi ise Kýrýkhan Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Çatýþma sonrasý ise jandarma köyde yoðun güvenlik önlemi aldý. (Ajanslar)

MUÞ'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Aydýn'dan Van'a giden ve sürücüsünün kimliði henüz belirlenemeyen 34 UNJ 65 plakalý yolcu otobüsü, Muþ-Bitlis karayolundaki Çizmeburnu mevkisinde, havanýn yaðýþlý ve yolun kaygan olmasý nedeniyle devrildi. Kazada, yaralanan 20 kiþi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Muþ Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazanýn ardýndan olay yerine giden Vali Vedat Büyükersoy, kaza yerinde inceleme yapan görevlilerin, otobüsün lastiklerinin yazlýk olduðu yönünde tarafýna bilgi verdiðini belirtti. Büyükersoy, yaralýlarýn tedavisinin sürdüðünü bildirerek, kazayla ilgili geniþ çaplý soruþturma baþlatýldýðýný söyledi. (AA)


4

YAÞAM

31 Mart 2014 Pazartesi

Murat Þenlikleri sona erdi Mart ayýnýn sonlarýnda Diyarbakýr’ýn Silvan ilçesinin Kumgölü köyü Susamýþ mezrasýnda yapýlan bölgenin il, ilçe ve köylerinden binlerce kiþinin katýlýmýyla 3 gün 3 gece süren Murat Þenlikleri önceki gün gece sona erdi DÝYARBAKIR - Silvan ilçesinde her yýl düzenlenen Murat Þenlikleri 3 gün 3 gecenin ardýndan sona erdi. Mart ayýnýn sonlarýnda Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinin Kumgölü köyü Susamýþ mezrasýnda yapýlan bölgenin il, ilçe ve köylerinden binlerce kiþinin katýlýmýyla 3 gün 3 gece süren Murat Þenlikleri önceki gün gece sona erdi. Þenliklerde kurulan çadýrlarla Murat Ovasý bir çadýrkent görümüne bürünürken, genç kýzlar ve deli-

kanlýlar en güzel giysilerini giyinip erbane eþliðinde zikir yaparak, yöre oyunlarý oynadý. Ýlahiler söylenen þenlik bir panayýr havasýnda geçti.

At yarýþý düzenlendi Komutan Muaz Bin Cebel'in türbesini ziyaret eden vatandaþlar, dualar etti. Atlarýný þenlik alanýna getiren köylüler düzenlenen at yarýþlarýna katýldý. Þenliklere çocukluðundan beri katýldýðýný belirten 48 yaþýndaki Hüsnü Aysu, "Görüyorsunuz

Murat Þenlikleri'ne Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin deðiþik yerlerinden, Þanlýurfa'dan, Mardin'den, Muþ'tan yani çevre illerden binlerce insan geldi. Bu þenliðin amacý, dini inançlarýmýza göre Muaz bin Cebel þenlikleri diyorlar bu gece de kýna gecesidir. Genç yaþlý demeden insanlar buraya gelip bir piknik havasýnda gününü geçiriyor" dedi.

Muaz Bin Cebel Ýslam ordusunun genç komutanlarýndan Cebbel oðlu Muaz'a, Silvan ve çevresinin fethi görevi verilir. Göreve çaðýrýldýðý gün kýnasý yoðurulmuþ düðünü yapýlmaktadýr. Muaz düðünü býrakarak annesi ve niþanlýsýndan helallik ister ve bölgeye hareket eder. Silvan'ý feth eder. Dönüþte Silvan'ýn 30 kilometre kadar kuzey doðusunda bulunan Kumgölü yakýnýndaki Murat Ovasý'nda pusuya düþürülerek þehit olur. Annesi geri dönmeyen oðlu için günlerce aðlar, aðýt yakar. Bir gece rüyasýnda Peygamber Efendimizi görür. Kendisine oðlunun þehitlik mertebesine erdiði, onun için her yýl bir hafta sürecek anma þenliklerinin ihsan edildiði bir þehit annesi olarak sevinmesi gerektiði müjdelenir. Muaz bin Cebel'in 641 yýlýnda þehit düþtüðü Ýslam kaynaklarýnda geçmektedir. O tarihten bu yana her yýl ayný zamanda Muaz bin Cebel'in düðünü kutlanýr. Murad Þenlikleri'nde son 8-10 yýldýr at yarýþlarý yapýlmaktadýr." (ÝHA)

Þiddetli rüzgar çatýlarý uçurdu HAKKARÝ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan fýrtýna bir çok evin çatýsýný uçurdu. Ýlçenin Esenyurt Mahallesinde dört evin çatýsý fýrtýna nedeniyle düþtü. Olayýn gece geç saatlerde meydana gelmesi alasý can kaybýný önlerken, söz konusu evlerde maddi hasar meydana geldi. Fýrtýnanýn etkili olduðu bir diðer yer ise ilçeye 40 kilometre mesafede yer alan Yeþiltaþ köyüydü. Fýrtýna nedeniyle birçok evin çatýsý küçükbaþ hayvanlarýnýn üzerine düþtü. 2 küçükbaþ hayvanýn telef olduðu köyde maddi hasar meydana geldi. Vatandaþlardan Ýsmet Bilin, düþen çatýlarýn etraftaki evlere de zarar verdiðini belirtti. Çatýsý düþen evlerdeki vatandaþlarýn olasý yaðmur yaðýþýnda maðdur olacaklarýný belirten Bilin, önlem alýnmadýðý takdirde daha fazla evin çatýsýnýn uçacaðýný aktardý. Çatýlarýn evin 30 metre uzaðýna düþtüðüne dikkat çeken Bilin, fýrtýnanýn evlerin bacalarýný da uçurduðunu belirtti. Bilin, zararlarýnýn karþýlanmasýný istedi. (ÝHA)


5

YAÞAM

31 Mart 2014 Pazartesi

Diyarbakýr’da kar sürprizi atlerinde oy kullanmaya giden bir çok vatandaþ zor anlar yaþadý. Kar ve fýrtýna nedeniyle ilçede sürücüler de zor anlar yaþarken, bazý köylerle irtibatýn kesildiði belirtildi. Öte yandan sabah erken saatlerinde kesilen elektrik akþama doðru yeniden ilçeye verildi. Ýlçe sakinleri daha önce Mart ayýnýn sonunda hiç kar yaðmadýðýný belirterek, bu mevsimde yaðan kardan dolayý þaþýrdýklarýný ifade etti.

Hani

Diyarbakýr ve Ýlçelerinde vatandaþlar güne kar sürprizi ile baþladý. Etkili olan fýrtýna ve kar nedeniyle sabah saatlerinde oy kullanmaya giden bazý vatandaþlar zor anlar yaþarken, bazý vatandaþlar Diyarbakýr’da ilk defa bahar mevsiminde kar yaðdýðýna þahit olduðunu söyledi DÝYARBAKIR'da dün sabah saatlerinde yaðan kar ve fýrtýna hayatý olumsuz etkiledi. Önceki gün etkili olan ve kýþ mevsimini aratmayan soðuk hava akþam saatlerinden itibaren toz ve yaðmur olarak kendini hissettirirken, dün sabahýn erken saatlerinde yerini fýrtýna ile birlikte kar yaðýþýna býraktý. Etkili olan fýrtýna ve kar nedeniyle sabah saatlerinde oy kullanmaya giden bazý vatandaþlar zor anlar yaþadý.

Sürücüler zor anlar yaþadý Seçmenler sabah 07.00'de

oy kullanmak için uyandýðýnda yaðan karý görünce þaþýrdý. Sis nedeni ile görüþ mesafesi yaklaþýk 50 metreye kadar düþerken, araç sürücüleri zor anlar yaþadý. Osman Kurt, daha önce bu mevsimde hiç kar yaðdýðýný görmediðini belirterek, sabah uyandýðýnda gördüðü manzara karþýsýnda þaþýrdýðýný dile getirdi. Ahmet Yeþiltaþ ise 18 yaþýnda olduðunu ve ilk defa bahar mevsiminde kar yaðdýðýna þahit olduðunu ifade etti. Diyarbakýr'da etkili olan fýrtýna ve kar yaðýþýna raðmen seç-

Engellilere tekerlekli sandalye daðýtýldý Uluslararasý Giriþimci ve Düþünce Derneði Baþkaný Türkan Deveci Gürler, engelsiz bir dünya için Diyarbakýr’a gerçekleþtirilen tekerlekli sandalye daðýtýmýnda 50 engelli bireyi tekerlekli sandalyeyle buluþturdu DÝYARBAKIR - Uluslararasý Giriþimci ve Düþünce Derneði Baþkaný Türkan Deveci Gürler ve dernek üyelerinin kendi imkanlarýyla aldýklarý tekerlekli sandalyeler düzenlenen bir törenle engelli vatandaþlara daðýtýldý. Sandalyeler Yeniþehir ilçesinde bulunan bir restorantta daðýtýldý. Gürler, daðýtým esnasýnda yaptýðý konuþmada, engelli bireylere gerek maddi, gerekse manevi yönden birçok destek verdiklerini belirtti. Gürler, "Toplumun dezavantajý olarak nitelendirilen ve toplumda

devamlý üretmeyen, tüketir olarak bilinen kesimler vardýr; yaþlýlar ve özürlüler gibi. Son zamanlarda özürlülere yönelik yapýlan faaliyetler sonucunda, özürlülerimiz ve kadýnlarýmýz toplum içerisinde üretken olmaya baþladý'' dedi. Herkesin bir engelli adayý olduðunu ve tüm engelli bireylerin her zaman yanýnda olduklarýný ifade eden Gürler, hedeflerinin 147 engelliye ulaþýp tüm engelleri ortadan kaldýrmak olduðunu kaydetti. (ÝHA)

menler oylarýný kullanmak için sandýk baþýna gitti. Meteoroloji Bölge Müdürlüðü'nden alýnan bilgilere göre, Diyarbakýr'da en düþük sýcaklýðýn sýfýrýn altýnda 1, en yüksek sýcaklýðýn ise 8 derece olacaðý belirtildi.

Kulp Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan kar ve fýrtýna hayatý olumsuz etkiledi. Önceki geve baþlayan yaðmur dün sabah erken saatlerinde yerini kar yaðýþýna býraktý. Etkili olan fýrtýna ve kar nedeniyle sabah sa-

Diyarbakýr'ýn Hani ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan kar ve fýrtýna hayatý olumsuz etkiledi. Önceki gece baþlayan yaðmur sabah erken saatlerinde yerini kar yaðýþýna býraktý. Etkili olan fýrtýna ve kar nedeniyle sabah saatlerinde oy kullanmaya giden bir çok vatandaþ zor anlar yaþadý. Kar ve fýrtýna nedeniyle ilçede sürücüler de zor anlar yaþarken, bazý köylerle irtibatýn kesildiði belirtildi. Kaymakam Hidayet Sarý, ulaþým saðlanamayan köy yollarýnýn ulaþýma açýlmasý için çalýþma baþlatýldýðýný söyledi. Kaymakam Sarý, etkili olan fýrtýna dolayýsýyla bazý kamu kurumlarýnýn çatýsýnýn uçtuðunu ve ilçede elektriklerin kesildiðini dile getirdi. Ýlçe sakinleri ise, daha önce bu mevsimde hiç kar yaðmadýðýný belirterek, sabah uyandýklarýnda gördükleri manzara karþýsýnda þaþýrdýklarýný ifade etti. (ÝHA)


6 Vali Kýraç eþi ile birlikte oy kullandý

DÝYARBAKIR Valisi Mustafa Cahit Kýraç, eþi Berrin Kýraç ile oyunu Ali Emiri Ortaokulu'nda kullandý. Vali Kýraç, kent merkezinde oy kullanma iþlemleri ve seçim güvenliðiyle ilgili herhangi bir olumsuzluðun yaþanmadýðýný söyledi. Kýraç, þöyle konuþtu: "Diyarbakýr'da 923 bin 544 seçmenimiz bugün 17 ilçe 1 büyükþehir belediye baþkanýmýzý belirleyecek. Bugün emniyet bölgesinde 2 bin 202 sandýkta oy kullanýldý. 4 bin 511 güvenlik görevlisi bugün görev yaptý. 200 ekip, 2 helikopter emniyet bölgesinde görev yaptý. Jandarma bölgesinde de bin 298 sandýkta 4 bin 87 jandarma görevlisi görev aldý. Kent merkezinde þu ana kadar bir olumsuzluk yok." (AA)

Baðýmsýz aday Yýlmaz Acu kendine oy veremedi

SEÇÝM

Adaylardan ‘d Güne sürpriz kar yaðýþýyla uyanan Diyarbakýr'da Bakan Eker, BDP Eþbaþkaný Demirtaþ ve Hüda Par Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu oylarýný kentte kullanýrken, demokrasi ve huzur vurgusu yaptýlar. Sandýk baþýna giden Belediye baþkan adaylarýnýn gündemi ise sürpriz kar yaðýþýydý DÝYARBAKIR'da dün yapýlan yerel seçimlerde Bakan Eker, BDP Eþbaþkaný Demirtaþ ve Hür Dava Partisi (Hüda Par) Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu oylarýný kentte kullandý. Yerel Seçimlerde sandýk baþýna Belediye Baþkan adaylarýnýn gündemi kar yaðýþýydý. Adaylar demokrasi vurgusu yaparak, seçimlerin huzur içinde geçmesi temennisinde bulundular.

Bakan Eker Diyarbakýr'da oyunu kullandý

DÝYARBAKIR'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi baðýmsýz meclis üyesi adayý Yýlmaz Acu, oy kullanamadý. Oy kullanmak için Ziya Gökalp Lisesi'ne giden Acu, kaydý olmadýðý için kendine oy veremedi. Oy kullanamamasýnýn nedeninin ikametgah adresi deðiþikliði olduðunu belirten Acu, "Babadan kalma evi bir vatandaþa kiraya verdik. Su makbuzu ile ben burada oturuyorum diye kaydýný almýþ. Kiracýmýz kendi ikametgah adresini oraya aldýðý için, benim ikametgah adresim deðiþti ve oy kullanamadým'' dedi. (ÝHA)

Kayapýnar’da seçim mühürü çalýndý DÝYARBAKIR'ýn Merkez Kayapýnar ilçesinde bulunan Aydýn Gökkaner Lisesi'nde ki 1088 nolu sandýða ait 1 mühür çalýndý. Mührün çalýnmasý nedeniyle sandýkta oy verme iþlemine kýsa bir süre ara verildi. Konuya iliþkin bilgi veren sandýk görevlileri yoðun yýðýlma nedeniyle bu olayýn yaþandýðýný belirtti. Oy kullanan seçmenlerinde bu kurala uymadýðý ve zaman zaman tartýþma yaþandýðýný, mührün de bu sýrada çalýnmýþ olabileceðini söyledi. Konuya iliþkin yetkililer tarafýndan tutanak tutulurken, çalýnan mührün yerine yeni bir mühür'ün gelmesi üzerine oy verme iþlemi devam etti. (DÝHA)

31 Mart 2014 Pazartesi

Diyarbakýr'da oyunu kullanan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný M. Mehdi Eker, seçimin hayýrlý olmasýný dileyerek, kent genelinde seçimlerin sükunetle sürdüðünü ifade etti. Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesinde bulunan Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi'nde 1079 No'lu sandýkta eþi Yasemin Eker ile birlikte oyunu kullanan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný M. Mehdi Eker, Diyarbakýr'da seçimlerin huzurlu bir þekilde devam ettiðini söyledi. Sabah saatlerinde baþlayan kar yaðýþýnýn seçimi olumsuz etkilemediðini belirten Bakan Eker, "Seçimler hepimiz için hayýrlý olsun. Bugün beklenmedik bir kar yaðýþýyla karþýlaþtýk. Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç ile yaptýðým görüþmede þuana kadar sadece Soðanlý köyünde küçük çapta bir olay yaþandý. Genel itibariyle Diyarbakýr'da sükunetle seçim yapýlýyor. Hava muhalefeti nedeniyle önemli bir sorun yaþanmadý. Ýnþallah seçimler huzurlu bir þekilde geçer. Milletimizin iradesi neyse o tecelli eder. Güzel bir seçim olacak, bugün demokrasinin bayramýdýr. Hepimiz için hayýrlý ve uðurlu olmasýný diliyorum" dedi.

Demirtaþ sloganlarla kullandý

BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, oyunu Þehit Jandarma

Üsteðmen Tevfik Pehlivan Ortaokulu'nda kullandý. Öðle saatlerinde eþi ile birlikte oy kullanacaðý Þehit Jandarma Üsteðmen Tevfik Pehlivan Ortaokulu'na gelen Selahattin Demirtaþ, burada yoðun ilgiyle karþýlandý. Alkýþ, zýlgýt ve sloganlar eþliðinde oy kullanacaðý salona gelen Demirtaþ, sandýk görevlileri ile tokalaþtýktan sonra oy pusulalarýný alarak, oy kullanma kabinine geçti. Yaklaþýk 5 dakika perde arkasýnda kalan Demirtaþ, oy kullanma kabininden çýkarak oyunu kullandý. Demirtaþ ile birlikte eþi Baþak Demirtaþ da oy kullanma iþlemini gerçekleþtirdi. Demirtaþ, oy kullanma iþleminin ardýndan basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada, ciddi bir seçim güvenliði tehdidi olduðuna dair bilgi almadýklarýný söyledi. Demirtaþ, "Umut ediyorum son saate kadar bu þekilde devam edecektir. Bütün yurttaþlarýmýzýn gelip sandýða oyunu kullanmasýný bir kez daha temenni ediyorum, hayýrlý uðurlu olsun diyorum tekrar" dedi. Demirtaþ, oy kullanma iþleminin ardýndan sloganlar eþliðinde okuldan ayrýldý.

Kýþanak: Demokrasi için önemli

Büyükþehir Belediyesi Eþ baþkan Adayý Gültan Kýþanak da oyunu Ayþe Numan Konakçý Ýlköðretim Okulu'nda kullandý.1397 No'la sandýkta oyunu kullanan Kýþanak, "Oyumu Diyarbakýr'a, halkýmýza verdim. Oyumu barýþa, demokrasiye verdim'' diye konuþtu. ''Bu oyun ve halkýmýzýn kullandýðý her bir oyun hayýr-

lý olmasýný diliyorum'' diyen Kýþanak her sorumlu yurttaþ gibi muhtar adayý için de oyunu kullandýðýný belirterek, ''Demokrasi için son derece önemlidir'' dedi.

Anlý'dan “Sandýklara sahip çýkma” vurgusu

Diyarbakýr Büyüksehýr Belediyesi Eþbaþkan Adaylarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý oy kullanmak için sandýk baþýna gitti. Diyarbakýr'da sabah saatlerinden itibaren baþlayan kar yaðýþý altýnda oy verme iþlemi devam ederken Diyarbakýr Büyüksehir Belediyesi Eþbaþkan Adayý Fýrat Anlý eþi Özlem Anlý ile birlikte Gaffar Okkan Ýlköðretim Okulu'nda oylarýný kullandý. 1352 No'la sandýkta oyunu kullanan Anlý, kýsa bir açýklama yaptý. Oy verme iþleminin demokratik bir biçimde devam etmesini dileyen Anlý; ''Hayýrlý olsun. Halkýmýz seçimini yapýyor. Her sandýkta partimizin de müþahitleri bulunuyor. Halk kendisini kimin temsil etmesini istiyorsa onu seçecek'' diye konuþtu. Anlý, kar yaðýþýnýn sandýk baþýna gidilmesinin önünde engel olmamasý gerektiðini belirterek, yurttaþlarýn olumsuz havaya raðmen sandýk baþýna giderek, oylarýna sahip çýkmasýný istedi.

Ensarioðlu, oyunu kullandý

AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Mehmet Galip Ensarioðlu, eþiyle birlikte oyunu kullandý. Ensarioðlu ve eþi Nermin Ensarioðlu, Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesi Ofis semtinde bulunan, 'Öðretmen Mehmet Sabri Güzel Ýlko-


SEÇÝM

31 Mart 2014 Pazartesi

7

demokrasi’ vurgusu

kulu'na gelerek, 1172 No'lu sandýkta oylarýný kullandý. Ensarioðlu belediye baþkan adaylarý, belediye meclis üyeleri ve muhtarlýk için oyunu kullandýktan sonra, gazetecilere açýklamalarda bulundu. Uzun yýllardan sonra çatýþmanýn, gerginliðin olmadýðý, demokratik, çaðdaþ ve karnaval havasý içinde bir seçim süreci yaþanýldýðýný belirten Ensarioðlu, bütün siyasi parti adaylarýna ve Diyarbakýr halkýna teþekkür etti. Önemli olanýn her siyasi partinin ve adayýnýn, özgürce propagandasýný yapabilmesi olduðunu ifade eden Ensarioðlu, bunun yanýnda halkýn iradesinin sandýða hiçbir baský olmadan, özgürce yansýmasýnýn da mühim olduðunu belirtti. Ensarioðlu, "Bizim bundan sonraki vazifemiz, sandýklar açýlýp oylar sayýlýncaya kadar, hiçbir hilenin, baskýnýn yaþanmadýðý ve halkýn iradesi neyse onun sandýða yansýmasýný saðlamaktýr. Seçimin, Diyarbakýr ilimize hayýrlar getirmesini diliyoruz. Ülkemize hayýrlý olsun diyoruz. Bundan sonraki seçimlerde, inþallah yaþadýðýmýz ufak tefek sorunlarý artýk yaþamayýz. Daha güzel ortamlarda, demokrasinin ve halkýn iradesinin sandýða yansýyacaðý, daha özgür ortamlar diliyorum. Hayýrlý, uðurlu olsun" dedi. Konuþmanýn ardýndan Ensarioðlu, eþi ve beraberindekiler ile birlikte okuldan ayrýldý.

Zekeriya Yapýcýoðlu Diyarbakýr’da kullandý

Seçimlere ilk defa katýlan Hür Dava Partisi (Hüda Par) Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu,

oyunu Diyarbakýr'daki Selahaddin Eyyubi Ýlköðretim Okulu'nda kullandý. Baðlar ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Ýlköðretim Okulu'nda eþi ve kýzý ile oyunu kullanan Yapýcýoðlu, yaptýðý açýklamada, seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi gerektiði söyledi.Kazasýz, belasýz ve sýkýntýsýz bir seçim olmasý temennisinde bulunan Yapýcýoðlu, þöyle konuþtu: "Seçimlerin memleketimize, milletimize ve bütün Ýslam alemine hayýrlara vesile olmasýný diliyorum. Bu seçimler zulmün sona ermesi, mahrumlarýn ve mazlumlarýn hürriyeti için bir vesile olur. Bazý yerlerde bir takým sýkýntýlar oldu, usulsüzlük yapýldýðýna dair haberler geldi. Ýnþallah bunlar daha büyük çaplý olaylara sebebiyet vermez, sükunet içerisinde tamamlanýr."

Hüseyin Yýlmaz oyunu kullandý

Hür Dava Partisi Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý M. Hüseyin Yýlmaz, Fatih Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde, sýrasýný bekledikten sonra oyunu kullandý. Bazý vatandaþlarýn, sýraya girmeden direkt gidip oyunu kullanmasý yönünde ýsrarda bulunmasýna raðmen Yýlmaz, kendisinin de diðer vatandaþlar gibi olduðunu ve sýrasýný bekledikten sonra oyunu kullanacaðýný söyledi. HÜDA PAR Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Yýlmaz eþiyle birlikte geldiði Fatih Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde saat 11.30'da 2120 no'lu sandýkta oyunu kullandý. Okul çýkýþýnda basýn mensup-

larýna konuþan Yýlmaz þunlarý söyledi: "Rabbim hayýrlara vesile etsin. Memleketimiz, dinimiz, dünyamýz, ahretimiz, þehrimizin hizmet görmesi için hayýrlýsý neyse ise öyle olsun. Vatandaþlarýmýzýn huzur bulmasý için hayýrlý olur. Bu seçimin ve bugünün huzur içinde geçmesini, kavgasýz, gürültüsüz, özgürlük ortamý içerisinde tüm vatandaþlarýmýzýn oylarýný kullanmasýný temenni ediyorum. Rabbim hayýrlýsýný nasip etsin. Vatandaþlarýmýz da hayýrlý olan neyse o yönde ellerini vicdanlarýna koysunlar ve kararlarýný versinler!"dedi.

Altaç: Demokratik yarýþ oldu

Kayapýnar ilçesinde bulunan özel bir kolejde oy kullanan AK Parti Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, seçimlerin uzun bir süreden sonra huzurlu bir ortamda yapýldýðýný söyledi. Altaç, seçimlerin Diyarbakýr, bölge ve ülkeye hayýrlar getirmesini dileyerek, "Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþlattýðý çözüm süreci ile birlikte uzun yýllardan sonra ilk defa huzurlu bir ortamda vatandaþlarýmýz oyunu kullanýyor. Þu ana kadar herhangi bir sorun yaþanmadan vatandaþlarýmýz sandýklarýnýn baþýna geldi. Seçim sürecinde de bütün siyasi partiler demokratik bir þekilde yarýþtý. Bölgemiz bu duruma hasretti. Uzun yýllardýr ilk defa huzurlu bir þekilde oy kullanýlýyor. Bu çok önemli bir geliþmedir. Seçimin Diyarbakýr baþta olmak üzere, bölgeye, ülkeye ve milletimize hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi. (Haber Merkezi)


8

Büyüksehir BDP Belediyesi Eþbaskaný Gülten Kisanak

HABER

Büyüksehir BDP Belediyesi Eþbaskaný Fýrat Anlý

Dicle BDP Belediye Baskaný Abdulsamed Bilgin

31 Mart 2014 Pazartesi

Lice BDP Belediye Baskaný Rezzan Zogurlu

Kulp BDP Belediye Baskaný Metin Dinar

Diyarbakýr’da sürpriz 923 bin 544 yurttaþ seçmen olarak 3 bin 500 sandýkta oy kullandýðý Diyarbakýr’da seçimlerin galibi yine BDP oldu. Kentte seçimlere iddialý isimlerle giren AK Parti, yine BDP’nin gerisinde kaldý. Ýlçelerde de büyük bir üstünlük saðlayan BDP Lice’de oylarýn yüzde 91’ini alarak rekor kýrdý Mesut FÝÐANÇÝÇEK Nurullah ERGÜN / ÖZEL DÝYARBAKIR - Kar yaðýþýnýn etkili olduðu Diyarbakýr'da olumsuz hava koþullarýna raðmen yurttaþlar dün sabah saat 07.00 itibari ile sandýk baþýna gitti. Kentte yaklaþýk 923 bin 544 yurttaþ seçmen olarak 3 bin 500 sandýkta 5 yýl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için oy kullandý. Diyarbakýr'da oy kullanýmý saat 16:00 itibari ile son buldu. Olumsuz hava koþullarý yüzünden köylerde kullanýlan oylarýn geç gelmesi yüzünden oy sayým iþlemleri gece geç vakitlere kadar sürdü. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nde beklenildiði gibi BDP eþbaþkan adaylarý Gültan Kýþanak ve

Çinar BDP Belediye Baskaný Ahmet Cengiz

Fýrat Anlý resmi olmayan sonuçlara göre oylarýn yüzde 58'ini alarak rakibi Ak Parti'yi tekrar geride býraktý. Ak Parti ise resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 34'te kaldý.

Hüdapar varlýk gösteremedi Seçimlere ilk defa giren ve Hizbullah geleneðinden gelen Hür Dava Partisi (Hüdapar) ise ilk seçimlerinde hiçbir varlýk gösteremedi. Seçim döneminde oldukça iddialý söylemlerde bulunan Hüdapar yüzde 4.2 oy alarak Ak Parti'nin de gerisinde kaldý.

Merkez ilçelerde BDP üstünlüðü Diyarbakýr'ýn dört merkez ilçesinde de BDP Ak Parti'ye üstünlük saðlayarak yarýþý önde bitirdi ancak oy oranlarýnda deðiþiklik yaþandý.

Bismil BDP Belediye Baskaný Cemile Eminoglu

Merkezin en kalabalýk ilçesi olan Baðlar'da yine BDP galip geldi. Oylarýn yüzde 60'ýný BDP alýrken, Ak Parti aday Alaattin Parlak ise oylarýn yüzde 32'sini aldý. DTP 2009 yerel seçimlerinde oylarýn yüzde 68'ini Ak Parti ise yüzde 29.1'ini almýþtý. Sur Ýlçesinde Eþ baþkan adaylarý Fatma Þýk Barut ve Seyit Narin oylarýn yüzde 55'ini alýrken; seçimde iddialý söylemleri ile öne çýkan Ak Parti adayý Abdurrahman Kurt ise yüzde 35'te kaldý. BDP 2009 yerel seçimlerinde oylarýn yüzde 65'ini DTP, yüzde 32'sini ise Ak Parti aldý. Kayapýnar'da yüzde 55 oy alan BDP eþ baþkan adaylarý M. Ali Aydýn ile Fatma Arþimet yeni Belediye Baþkanlarý oldu. Ak Parti aday akademisyen Zülküf Güneri ise oylarýn yüzde 35'ini aldý. DTP 2009 yerel seçimlerinde oylarýn yüzde 63'ünü alýrken, AK Parti ise 33.4'ünü almýþtý. Eski milletvekili Sebgetullah Seydaoðlu ile Yeniþehir'de BDP'yi zorlamayý amaçlayan Ak Parti'nin oy oraný yükseldi ama kazanmaya yetmedi. Yeniþehir'de oylarýn yüzde

Çüngüs AK Parti Belediye Baskaný Zübeyir Arslanca

50'sini BDP alýrken, yüzde 39'unu ise Ak Parti aldý. DTP 2009 yerel seçimlerinde oylarýn yüzde 59'unu alýrken, AK Parti ise 36.4'ünü almýþtý.

3 ilçe dýþýnda tümü BDP’de Fazla bir sürprizin yaþanmadýðý ilçelerde Çermik ve Çüngüþ dýþýnda tüm ilçeleri resmi olmayan sonuçlara göre BDP aldý. Gazetemezin baskýya geçtiði saatlerde ilçelerde resmi olmayan sonuçlarþu þekilde oluþtu: - Çekiþme'nin yaþandýðý Ergani'de oylarýn yüzde 48'ini alan BDP adayý galip gelirken Ak Parti adayý yüzde 38 oy oranýnda kaldý. Ergani'de BDP Ramazan Kartalmýþ, AK Parti Belediye Baþkan Adayý Abbas Hüseyinoðlu'nu aday göstermiþti. - Büyük bir çekiþmenin yaþandýðý Hani'de oy oraný BDP yüzde 38, Ak Parti ise yüzde 35'ini aldý. Hani'de BDP Abdurrahman Zorlu'yu, AK Parti ise Mehmet Fatih Kayhan'ý Belediye Baþkan Adayý göstermiþti. - Dicle'de Ak Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Galip Ensarioðlu'nun amcasý Faysal Ensa-

Çermik AK Parti Belediye Baskaný Mehmet Akdag

Baglar BDP Belediye Eþbaskaný Birsen Kaya Akat


9

HABER

31 Mart 2014 Pazartesi

BDP 11 ilde galip geldi

Silvan BDP Belediye Baskaný Yüksel Bodakçý

Hazro BDP Belediye Baskaný Güler Özovaci Dogu

z yok

rioðlu'nun aday olduðu ve baþa baþ geçen mücadelede BDP oylarýn yüzde 49'unu Ak Parti ise yüzde 48'ini aldý. BDP ise Dicle'de Þex Sait'in torunlarýndan Abdulsamed Bilgin'i aday olarak göstermiþti. - PKK'nin kuruluþ kongresinin yapýldýðý ve BDP'nin en güçlü olduðu yer olan Lice'de tartýþmasýz bir üstünlük yaþandý. Lice'de oylarýn yüzde 91'ini BDP, yüzde 7'sini ise Ak Parti aldý. Lice'de BDP Rezzan Zoðurlu, AK Parti ise Mehmet Sait Demir'i Belediye Baþkan adayý olark göstermiþti. - Kulp'ta BDP Belediye Baþkan Adayý Metin Dinar ile AK Parti Belediye Baþkan Adayý Abdullah Özgen arasýnda geçen yarýþta oylarýn BDP yüzde 57'sini alýrken Ak Parti ise yüzde 39'unu aldý. - BDP'nin güçlü olduðu ilçelerden Silvan'da ise BDP oylarýn yüzde 70'ini alýrken Ak Parti yüzde 23'te kaldý. Silvan'da BDP Yüksel Bodakçý, Ak Parti ise Garip Gündoðdu ile yarýþa katýlmýþtý. - Hazro'da BDP Belediye Baþkan Adayý Güler Özovacý Doðu oylarýn yüzde 62'sini alýrken, AK Parti Fa-

Sur BDP Belediye Eþbaskaný Seyid Narin

Kocaköy BDP Belediye Baskaný Afulah Kar

ruk Ýncel ile oylarýn yüzde 24'ünü aldý. - BDP'nin en iyi oy oranýna ulaþtýðý ilçelerinden Kocaköy'de BDP oylarýn yüzde 78'ini alýrken, Ak Parti adayý ise oylarýn yüzde 21'ini alabildi. - Eðil'de oylarýn yüzde 56'sýný Ak Parti ise yüzde 39'unu aldý. BDP Eðil'de önceki dönemde Belediye Baþkaný olan Petek Çapanoðlu, Ak Parti ise Mehmet Karataþ ile yarýþa katýldý. - Çýnar'da oylarýn rengi yine BDP oldu. Çýnar'ýn mevcut Belediye Baþkaný Ahmet Cengiz oylarýn yüzde 51'ini alýrken, Ak Parti ise Kutbettin Arzu'nun amcasý oðlu olan M.

Kayapinar BDP Belediye Eþbaskaný Mehmet Ali Aydin

Egil BDP Belediye Baskaný Petek Çapanoglu

DÝYARBAKIR - 30 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre BDP bölgedeki 10 ilin Belediye Baþkanlýðýný kazanarak MHP'yi geride býraktý. BDP Mardin Büyükþehir Belediyesi'ni de kazanarak Büyükþehir sayýsýný ikiye çýkarýrken, Türkiye'de kadýn Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýna CHP, Ak Parti ile beraber BDP'de kadýn adaylar kazandý. Resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'de Ak Parti 48 Belediye baþkanlýðý'ný kazanýrken, CHP 15, BDP 10, MHP ise 8 Belediye Baþkanlýðýný elde etti. (Haber Merkezi)

Ali Arzu ile yarýþtý. - Bismil'de mevcut Belediye Baþkaný Cemile Eminoðlu Ak Parti Adayý Ali Ýhsan Merdanoðlu'na fark attý. BDP oylarýn yüzde 70'ini alýrken, Ak Parti ise oylarýn yüzde 24'ünü aldý. - BDP'ye uzak bir görüntü sergileyen Çüngüþ'te seçim Ak Parti ile CHP arasýnda gidip geldi. CHP oylarýn yüzde 36'sýný alýrken, Ak Parti Adayý Niyazi Yiðit ise oylarýn yüzde 40'ýný aldý. - Ýlçelerden Çermik'te de BDP'ye karþý üstünlük saðlayan Ak Parti oylarýn yüzde 50'sini aldý. BDP Çermik'te oylarýn 44'ünü alarak ikinci parti oldu.

Yenisehir BDP Belediye Eþbaskaný Selim Kurbanoglu

Ergani BDP Belediye Baskan Ramazan Kartalmis

Hani BDP Belediye Baskaný Abdurrahman Zorlu


10

HABER

31 Mart 2014 Pazartesi

Ambulanslarla oy verdiler Ýlköðretim Okulu'na kadar getirilen Erdem, sandýðýn bulunduðu okulun 3'üncü katýna sedyeyle taþýndý. Vatandaþlarýn da yardýmýyla birleþtirilen sýralarýn üzerine sedye ile býrakýlan Demir, paravanýn arkasýnda oyunu kullandýktan sonra sedye ile taþýnarak zarfý sandýða attý.

‘Oyumu kullanamasam çok üzülürdüm’

Saðlýk Bakanlýðý’nýn talimatýyla evde bakým hizmeti alan ve hareket etmekte zorlanan hastalarýn da yerel seçimlerde oy kullanabilmesi için Ýl Saðlýk Müdürlüðü koordinatörlüðünde yürütülen çalýþmayla Diyarbakýr’da yataða baðýmlý hastalar saðlýk ekiplerinin refakatinde oy verme iþlemini gerçekleþtirdi. Oy kullanmak istediðini belirten evde bakým hizmeti alan seçmenler ambulansla evinden alýnarak oy kullanacaklarý okullara ulaþtýrýldýktan sonra sedye ile sandýðýn bulunduðu sýnýflara taþýndý DÝYARBAKIR'da yataða baðýmlý hastalar sedye ile getirildikleri okullarda oy kullandý. Saðlýk Bakanlýðý'nýn talimatýyla evde bakým hizmeti alan ve hareket etmekte zorlanan hastalarýn da yerel seçimlerde oy kullanabilmesi için Ýl Saðlýk Müdürlüðü koordinatörlüðünde Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliði, Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Ýl Ambulans Servisi Baþhekimliði'nce yürütülen çalýþmada, Diyarbakýr'da yataða baðýmlý hastalar saðlýk ekiplerinin refakatinde oy verme iþlemini gerçekleþtirdi. Oy kullanmak istediði-

ni belirten evde bakým hizmeti alan yataða baðýmlý seçmenler, ambulansla evinden alýnarak oy kullanacaklarý okullara ulaþtýrýldýktan sonra sedye ile sandýðýn bulunduðu sýnýflara taþýndý. Diyarbakýr ve ilçelerinde evde saðlýk hizmeti alan 986 hastadan 69'u oy kullanmak için yardým talebinde bulundu. Evlerinden alýnan hastalar, oy kullanmalarý saðlandýktan sonra saðlýk görevlileri eþliðinde ambulansla evlerine býrakýldý.

Havaya raðmen sandýða gittiler

Yöresel kýyafetlerle oy kullandýlar Mardin Noter Cevdet Altun Ýlköðretim Okulu’nda seçmenler klasik ve sanat müzik eþliðinde oylarýný kullandý. Ayrýca Kýzýltepe’ye baðlý Akyazý köyünde ise, bazý vatandaþlar yöresel kýyafetlerle sandýkta oy kullanmasý renkli görüntüler oluþturdu

Kar yaðýþýnýn etkili olduðu Diyarbakýr'da olumsuz hava koþullarýna raðmen sandýk baþýna giden hastalar, rahatça oy kullanabilmenin mutluluðunu yaþadý. Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde (DEAH) Op. Dr. Mehmet Ekmen'in bulunduðu Evde Saðlýk Birimi ekipleri, oy kullanmak istediðini belirten evde bakým hizmeti alan 11 çocuk babasý felçli Cemberi Erdem'in (48), Sur ilçesi Hasýrlý Mahallesi'ndeki evine ambulansla gitti. Dar sokaklarda saðlýk ekiplerinin yardýmýyla tekerlekli sandalye ile oy kullanacaðý Mardinkapý

MARDÝN'de seçmenler bir okulda klasik ve sanat müzik eþliðinde oylarýný kullandý. Noter Cevdet Altun Ýlköðretim Okulu Müdürü Murat Baðýþ, okulda seçmenlerin huzurlu ve rahat bir þekilde oylarýný kullanabilmeleri için fon müziði dinletisi hazýrladýklarýný söyledi. Çok güzel tepkiler ile karþýlaþtýklarýný anlatan Baðýþ, þunlarý söyledi: "Biz okulumuzda bunu gelenek haline getirdik. Merkezi sýnavlarda veya vatandaþlarýmýzýn okula geldiði her türlü etkinlikte müzik dinletisi yapýyoruz. Vatandaþlarýmýz huzurlu bir þekilde görevlerini yerlerine getirebilmeleri için bugün de bunu yapmaya karar verdik. Farid Farjad, Mozart,

Demir, 4 yýldýr felçli þekilde yaþamýný sürdüðünü belirterek, evde bakým hizmetinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Verdiði hizmetle yataða baðýmlý hastalarýn oy kullanmasýný saðlayan Saðlýk Bakanlýðý'na ve saðlýk ekiplerine teþekkür eden Demir, "Bugün Diyarbakýr'da hava soðuk, üstelik kar yaðýyor. Bu hizmeti vermeseler oyumu zor kullanýrdým. Benim için oy kullanmak çok rahat oldu. Bu çalýþmada emeði geçenlerden Allah razý olsun. Saðlýk ekiplerinin verdiði hizmetle hür irademle oy kullanabildim. Oyumu kullanamasam çok üzülürdüm" dedi. Seçmen listesinde ismi yoktu Saðlýk ekipleri daha sonra oy kullanmak istediðini bildiren merkez Kayapýnar ilçesinde kas hastalýðý nedeniyle yataða baðýmlý yaþamýný sürdüren 73 yaþýndaki Hatun Can'ýn evine gitti. Sedye ile evinden alýnarak ambulansa taþýnan Can, oyunu kullanacaðý Diclekent Ortaokulu'na götürüldü. Sandýðýn bulunduðu sýnýfa taþýnan Can'ýn seçmen listesinde isminin bulunmadýðý bildirildi. Yakýnlarýnýn itirazý üzerine kimlik bilgileri kontrol edilen Can'ýn nüfus kaydýnýn memleketi Elazýð'da olduðu tespit edildi. Oy kullanma iþlemini gerçekleþtiremeyen Can, ambulansla saðlýk ekiplerinin refakatiyle evine býrakýldý. (AA)

Beethoven, Türk Sanat Müziði gibi 100'e yakýn çeþit fon müziði hazýrladýk. Bir etkinlik havasýnda seçimleri geçirmeye çalýþýyoruz." Mardin'de ayrýca 13 Mart Mahallesi'nde oturan 34 yaþýndaki engelli Ebru Ensari, saðlýk ekiplerince hasta bakým aracýyla evinden alarak, Þakir Nuhoðlu Kýz Anadolu Lisesi'ne getirildi. Ensari, oyunu kullandýktan sonra hasta bakým aracýyla tekrar evine býrakýldý. Öte yandan Mardin'in Kýzýltepe ilçesi Akyazý köyünde bazý vatandaþlar yöresel kýyafetlerle sandýkta oy kullanmasý renkli görüntüler oluþturdu. Üzerlerinde beyaz fistan baþlarýnda puþi takan vatandaþlar oylarýný giydikleri yöresel kýyafetlerle kullandý. (AA)


31 Mart 2014 Pazartesi

11

YAÞAM

‘Ayný Evde Ayrý Diller’ DÝSA tarafýndan yapýlan “Ayný Evde Ayrý Diller” araþtýrmasýna göre Diyarbakýr’da orta yaþ üstü genellikle Kürtçe, yeni kuþak ise Türkçe konuþuyor. Ýki kuþak arasýndaki dil farký paylaþýmlarý azaltýyor

DÝYARBAKIR Siyasal ve Sosyal Araþtýrmalar Enstitüsü (DÝSA) tarafýndan yayýnlanan, "Ayný Evde Ayrý Diller" baþlýklý araþtýrmada, yaþlýlarýn torunlarýyla aradaki dil engeli nedeniyle anlaþamamalarýndan, Diyarbakýr'daki minibüslerde Kürtçe rap dinlendiðine kadar birçok tespit yer alýyor. Milliyetten Burcu Karakaþ'ýn haberine göre, Akademisyen Handan Çaðlayan, DÝSA için hazýrladýðý, "Ayný Evde Ayrý Diller: Diyarbakýr Örneði" baþlýklý araþtýrmasýnda, çiftdilliliðin sosyal ve toplumsal yaþama etkilerini araþtýrdý. Araþtýrmada yer alan tespitlerinden bazýlarý þöyle:

Minibüste Kürtçe rap - Diyarbakýr'da minibüslerde çalýnan müzik kasetleri istisnasýz Kürtçe. Adý duyulmamýþ þarkýcýlarýn aþk þarkýlarýný, Kürtçe rap olarak nitelenebilecek þarkýlar izleyebiliyor. Beyaz tülbentli yaþlý kadýnlar ve takkeli, þalvarlý erkekler daha çok Kürtçe konuþuyorlar. Orta yaþlý kadýnlar, erkekler çoðunlukla Türkçe. Gençlerde durum deðiþiyor. - Kürtçe'nin baskýn olarak konuþulduðu ailelerde dahi çocuklar Kürtçe'yle Türkçe'yi eþzamanlý öðreniyorlar ve bunda televizyonun inkar edilemeyecek derecede belirleyici bir rolü var. - Görüþmeler esnasýnda, birinci kuþaklar en çok torunlarýna olan sevgilerinden söz ettiler. Ancak aradaki dil engeli hem bu sevginin layýkýyla paylaþýlmasýna, hem dede-neneyle torunlar arasýnda tatmin edici bir diyalog kurulmasýna engel. Torunlar dilini anlamadýklarý nene-dedenin yanýnda uzun süre oturmaktan bile sýkýlabiliyorlar. Dede-neneler aradaki engeli çok az bildikleri Türkçe ile aþmaya çalýþýyorlar.

Utanma ve korku duygusu - Ýkinci kuþaklarýn ilkokula dair anlatýlarýnda "utanma" duygusu aðýr basarken, 1990'lý yýllarda okula baþlayan üçüncü kuþaklar için daha çok "korku" ön plana çýkmýþ. Kürtçe'nin toplum içindeki prestijinin yükselmesi, utanmayý geriye itmiþti. Henüz ilköðretim çaðýndaki üçüncü kuþaklarýn anlatýsýnda ise, doðrudan ne utanma ne korku ifadesi geçti. Evdeki dilin kýymetsiz, iþlevsiz ve hatta sakýncalý bir þey olduðu hissettirilen öðrencilerin ortak tepkisi susmak olmuþ. (Haber Merkezi)

Türkiye’nin en yaþlý seçmeni oyunu kullandý SÝÝRT - Ýlk sandýk kurulduðunda bile yaþlýydý. Siirt'in Eruh ilçesinde yaþayan Türkiye'nin en yaþlý seçmeni oyunu kullandý. Eruh ilçesi Gedikkaþar köyünde oturan 129 yaþýndaki Mehmet Esen oyunu kullandý. Köyde oturan yaþlý adamý, araçla evinden alan torunu, Eruh merkezde 75. Yýl Orta Okulu'na götürdü. Bir yakýnýn yardýmýyla oy kullanma kabinine giden Mehmet Esen, daha sonra oyunu kullandý. Oy kullanma iþlemleri sonrasý Türkçe bilmediði için Kürtçe açýklama yapan Mehmet Esen, "Seçimin Türk ve Kürt coðrafyasýnda yaþayan halklara barýþ ve kardeþlik getirmesini temenni ediyorum. (ÝHA)


12

HABER

31 Mart 2014 Pazartesi

Sabah Gazetesi’nden özür yapýnýn 71 polis müdürü" haber baþlýðý "Paralel yapýnýn 70 polis müdürü" olarak deðiþtirildi. Düzeltme metninde þu ifadeler yer aldý: "Gazetemizin bugünkü yazýlý nüshasýnda Paralel yapýnýn emniyet müdürleri arasýnda Aksaray eski Emniyet Müdürü Halis Böðürcü'nün ismi, listede sehven yer almýþtýr. Þimdi Diyarbakýr Emniyet Müdürü olarak görev yapmakta olan Halis Böðürcü, paralel yapýnýn polis müdürlerinin yer aldýðý listede bulunmamaktadýr. Ýnternet sitesinde gerekli düzeltme yapýlmýþtýr. Sehven yapýlan bu hatadan dolayý özür dileriz." Recep Güven

Halis Böðürcü

Kentte takdir toplamýþtý

Gazetenin "önemli düzeltme" ibaresiyle yayýnladýðý "Paralel

Gazetede Böðürcü'nün selefi olan Diyarbakýr eski Emniyet Müdürü Recep Güven'in adý ise listeden çýkarýlmamasý dikkat çekti. Böðürcü, Diyarbakýr'a atandýktan sonra fahri hemþeri olmak için belediye baþvuracaðýný açýklamýþtý. Diyarbakýr'da bu yýl yapýlan Newroz kutlamalarý için polise etkinliklere katýlanlarýn ulaþýmýný kolaylaþtýrmak için yol ve çevre güvenliði hizmeti görevini yerine getirmesini planlayan Emniyet Müdürü Böðürcü, her yýl kutlamalar sonrasý yaþanan olumsuzluklar ile trafik keþmekeþinin önüne geçmesi kentte takdir toplamýþtý. Kaynak: www.diyarinsesi.org/

tadýna baktýrdýðýný söyleyen Serdar Uygun, "Buraya getirdiðim misafirlerim ilk kez içmelerine raðmen tadýný çok beðeniyor. Türk kahvesine göre tadý biraz farklý ama denenmesi gereken bir lezzet. Ýçmeyenlere de tavsiye ediyorum" diye konuþtu. Menengiç kahvesinin daha önce ismini duyduðunu fakat ilk defa Þanlýurfa'da içtiðini ifade eden Burcu Uygur da tadýný çok beðendiðini kaydetti. Menengiç satýcýsý Mehmet Uslu, Menengiç kahvesinin saðlýða yararý olduðunu belirterek, saðlýk uzmanlarýnýn günde bir fincan menengiç kahvesi tavsiye ettiðini kaydetti.

Bu kahvenin insan saðlýðýna son derece faydasý olduðunu anlatan Uslu, þöyle konuþtu: "Normal kahvenin sadece sindirim sistemi faydasý varken bu kahve insaný zinde tutar, unutkanlýða iyi gelir. Günde bir fincan içilmesi yeterlidir. Menengiç kahvesi Þanlýurfa'nýn kendine özgü bir kahvesidir. Ýsteyen vatandaþlar hazýr iþlenmiþi alýyor isteyen çekirdeklerini alýp kendileri iþliyor. Kahveye raðbet günden güne artýyor." Öte yandan Menengiç kahvesinin hazýr iþlenmiþlerinin fiyatý 5 ile 15 TL arasýnda çekirdeklerinin kilosu 15 TL'den satýlýyor. (ÝHA)

Teleferikle oy kullanmaya gittiler

Sabah Gazetesi, paralel yapýnýn müdürleri arasýnda adýný yazdýðý Diyarbakýr Emniyet Müdürü Halis Böðürcü’den özür dileyerek, düzeltme yayýnladý

HAKKARÝ’de vatandaþlar sün sabah saatlerinde etkili olan yaðmur ve þiddetli fýrtýnaya raðmen, sandýk baþýna giderek oy kullandý. Þehirden 30 kilometre uzaklýkta bulunan, Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Üzümcü köyü Derav Mahallesi'nde ikamet eden Çiftçi ailesi, köprü olmadýðý için Zap suyunu teleferikle aþmak zorunda kaldý. Her yýl onlarca can alan Zap suyu üzerinde, teleferikle zorlukla ilerleyebilen aile fertleri, suyun karþý tarafýna geçerek daha sonrada burada kendilerini bekleyen araçlarla, evlerinden 1 kilometre uzaklýkta bulunan 'Üzümcü Köyü Ýlköðretim Okulu'na giderek oylarýný kullandý. Emet Çiftçi isimli genç, evlerinin Zap suyunun karþý tarafýnda bulunduðunu ifade ederek, köprü olmadýðý için teleferikle ulaþýmlarýný saðladýklarýný, sadece oy zamaný, her defasýnda ulaþýmlarýný bu þekilde saðladýklarýný söyledi. Çiftçi babasý, Ýsmail Çiftçi'nin kendi imkanlarý ile Zap suyu üzerinde teleferik kurduðunu belirterek, Çiftçi ailesinden 30 nüfus olmak üzere, arazileri suyun karþý tarafýnda bulunan birçok ailenin ulaþýmlarýný bu þekilde saðladýðýný belirterek, tehlikeli olsa bile artýk bu duruma alýþtýklarýný belirtti. Jandarma ekiplerinin, çevresinde güvenlik önlemleri aldýðý Üzümcü köyü sakinleri ise 'Üzümcü Köyü Ýlköðretim Okulu'nda oy kullandý. Salonda sýra bekleyen aileler, görevlilerin isimlerini okumasýyla birlikte, sandýk baþýna geçerek oylarýný kullandý. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - "Paralel yapýnýn 71 polis müdürü" baþlýðýyla polis teþkilatýnda Gülen cemaatinden emir alan emniyet müdürlerinin haberini yapan Sabah Gazetesi, Aksaray Emniyet Müdürlüðü görevinden Diyarbakýr Emniyet Müdürü görevine getirilen Halis Böðürcü'nün adýný da listesinde yer verdi. Gazetenin 27 Mart 2014 tarihli sayýsýnda emniyet müdürlerinin polis teþkilatýnda na-

sýl örgütlendiðini ve kimlerden talimat aldýklarý ile atamalarýn nasýl yapýldýðýna yer verdi. Listede, Diyarbakýr Emniyet Müdürü Halis Böðürcü ile selefi Recep Güven'in de isimlerine yer veren gazete ve internet sitesinde yer alan özel istihbarat haberi 1 gün sonra özür ile birlikte düzeltme yayýnladý.

Düzeltme yayýnladý

Bölgenin vazgeçilmezi: Menengiç kahvesi ÞANLIURFA - Þifa kaynaðý olduðu belirtilen Menengiç kahvesi lezzetiyle adýndan söz ettirmeye baþladý. Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesinin daðlýk alanlarýnda yetiþen Menengiç kahvesi içiminin diðer kahvelere oranla daha yumuþak olmasý nedeniyle Þanlýurfa, Diyarbakýr, Mardin, Gaziantep gibi doðu illerinde oldukça yoðun tüketiliyor. Þanlýurfa'ya gelen vatandaþlarýn tercih ettiði kahve, paket olarak da satýlýyor. Tarihi Gümrük Hanýnda Menengiç kahvesi yapan Ömer Çalýþkan, "Buraya gelen misafirlerimizin ilk tercihi bu kahve oluyor. Yapýmýnda süt tozu kullanýyoruz. Ýsteðe baðlý þeker de kullanýyoruz" dedi. Misafirlerine Menengiç kahvesinin


$ €

ekonomi

DOLAR: 2,1900 EURO: 3,0139 ALTIN: 91,09 BÝST: 68.738

Mardin’in Kýzýltepe ilçesine baðlý Dikmen köyünde oturan bir vatandaþ, kamyonetine monte ettiði mýsýr öðütme makinesi ile köy köy dolaþarak ekmeðini çýkarýyor

13 31 Mart 2014 Pazartesi

Ekmeðini mýsýr öðüterek çýkarýyor

MARDÝN - Özellikle arpa ve saman fiyatlarýnýn çok yüksek olmasý nedeniyle hayvan yetiþtiren vatandaþlar çareyi daha ucuz olan mýsýrý öðüterek hayvanlara yem olarak vermekte buldu. Mýsýr öðüterek ekmeðini çýkaran Hüseyin Karaaslan adlý vatandaþ, sabah erken saatlerde kalktýðýný belirterek, toplanan mýsýrlarý öðüttüðünü söyledi. Karaaslan, "Sabah erken saatlerde kalkýyorum akþama kadar civar köyleri tek tek dolaþýyorum. Köylüler tarladan top-

Dünya 1 saatliðine ‘karardý’

lanan mýsýrlarý köy meydanýna toplayýp gelmemi bekliyorlar. Çocuklarým okula gidiyor çalýþaným yok ne yapayým ekmeðimi çýkartmak için bu iþi yapýyorum" dedi. Köy sakinlerinden Mehmet Demir adlý vatandaþ ise, "Arpa ve saman çok pahalý bizde tarladan biçerlerin alamadýðý kýrýklarý, mýsýr baþaklarýný toplayarak çuvallara koyuyoruz ve makinenin gelmesini bekliyoruz. Bu þekilde öðütülen mýsýrlarý hayvanlarýmýza veriyoruz" diye konuþtu. (ÝHA)

DOÐAL Hayatý Koruma Vakfýnca (WWF) 157 ülkede düzenlenen "Dünya Saati'' kampanyasý kapsamýnda dünya 1 saatliðine de olsa "karardý" Kampanyaya, Uluslararasý Uzay Ýstasyonu, Barselona'daki La Sagrada Familia, Vatikan'daki St. Peter Bazilikasý, Paris'teki Eyfel Kulesi, Londra'daki Buckingham Sarayý, Rio de Janeiro'daki Ýsa Heykeli, New York'taki Empire State Binasý ve Times Meydaný, Las Vegas'ýn tüm ýþýklarý, Kuala Lumpur'daki ikiz kuleler, Rusya'daki Kremlin Sarayý ve Mýsýr'daki Piramitler'in de aralarýnda olduðu bin 500'den fazla ünlü yapýt, ýþýklarýný kapatarak destek verdi. Doðal Hayatý Koruma Vakfýnca (WWF) 157 ülkede düzenlenen "Dünya Saati'' kampanyasýna, Türkiye'den sembolik eserlerin yaný sýra aralarýnda ünlülerin de olduðu çok sayýda kiþi destek verdi. Vakfýn, küresel iklim deðiþikliði baþta olmak üzere, çevre sorunlarýna dikkati çekmek amacýyla yürüttüðü kampanya

kapsamýnda, Boðaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Dolmabahçe Sarayý ve Saat Kulesi, Beylerbeyi Sarayý, Beykoz Kasrý, Ihlamur Kasrý, Küçüksu Kasrý, Ayasofya Müzesi, Topkapý Müzesi ile Ankara Devlet Opera ve Balesi Binasý, 20.30-21.30 saatleri arasýnda ýþýklarýný kapattý. Kampanyaya ilk kez katýlan Sultanahmet Camisi, Süleymaniye Camisi, Fatih Camisi, Nur-u Osmaniye Camisi ve Yeni Cami de ýþýklarýný kapatarak "Dünya Saati"ne destek oldu. Bu yýl "Dünyaya olan sevgini göstermeye var mýsýn?" sloganýyla yola çýkan ve www.dunyasaati.org sitesi aracýlýðýyla bireylere ve kurumlara ulaþan kampanyaya Türkiye'den 400'ün üzerindeki kurumun yaný sýra aralarýnda Asuman Krause, Bade Ýþcil Süalp, Burçin Terzioðlu, Erdil Yaþaroðlu, Janset, Sarp Akkaya, Serdar Kýlýç ve Tanem Sivar gibi ünlülerin de bulunduðu çok sayýda kiþi de katýldý. (AA)

SATILIK ARABA

ÝÞ ÝLANI

SATILIK EV

SAHÝBÝNDEN SATILIK TEMÝZ ARABA

Genetik Taný Merkezi’nde çalýþtýrýlmak üzere Týp Fakültesi mezunu Genetik Doktoru çalýþma arkadaþlarý arýyoruz…

SAHÝBÝNDEN SATILIK EV

Fýat Albea 1.3 Multijet Full 2005 Model 130.000 KM. Dizel 2 Parçada Boya Var Deðiþeni Yok Ýletiþim için

0507 471 84 14

Ýletiþim için Zehra Akýncý 0544 604 61 86

120 m2 3+1 Ön cephe Alay Karþýsý Alipýnar Taziye Evi Bitiþiðinde Pýnar Apt. 4.Kat Müracaat

0536 955 69 64


14

HABER

31 Mart 2014 Pazartesi

Ýki grup arasýnda býçaklý kavga: 2 yaralý Sason’da trafik kazasý: 1 yaralý BATMAN'ýn Sason ilçesinde yaðýþlý havalardan dolayý kayganlaþan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiði araç, þarampole yuvarlandý, kazada araç sürücüsü yaralandý. Edinilen bilgiye göre kaza, Sason ilçesi Kurtuluþ Mahallesi'nde meydana geldi. Tekevler Mahallesi'nden ilçe merkezine gelmek üzere yola çýkan 34 AL 0361 plakalý araç ilçe merkezine 5 kilometre yakýnlýkta bulunan Kurtuluþ Mahallesi'nde yaðýþlý havadan dolayý kayganlaþan yolda virajý alamayarak þarampole yuvarlandý. Yaklaþýk 15 metre þarampole yuvarlanan araçta maddi hasar oluþurken, sürücü O.A. yaralandý. Yaralý çevredeki vatandaþlarýn yardýmý ile Sason Ýlçe Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak yapýlan ilk tedavisinin ardýndan Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldýðý belirtildi. (ÝHA)

Çermik ilçesi Anadolu Lisesi’nde oy tasnifi sýrasýnda BDP ve AK Partili olduðu iddia edilen iki grup arasýnda tartýþma çýktý. Çýkan kavgada, 2 kiþi yaralanýrken, saldýrganlarýn yakalanmasý için geniþ kapsamlý çalýþma baþlatýldý

Foto:ARÞÝV

DÝYARBAKIR'ýn Çermik ilçesinde karþýt iki grup arasýnda oy tasnifi sýrasýnda çýkan býçaklý kavgada 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Çermik ilçesi Anadolu Lisesi'nde oy tasnifi sýrasýnda BDP ve AK Partili olduðu iddia edilen iki grup arasýnda tartýþma çýktý. Tartýþma kýsa sürede býçaklý kavgaya dönüþtü. Kavgada BDP'li olduðu ileri sürülen 2 kiþinin isimleri tespit edilemeyen kiþi veya kiþiler tarafýndan yaralandýðý belirtildi. Yaralýlar çevredeki vatandaþlar tarafýndan kaldýrýldýklarý Çermik Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayýn ardýndan saldýrganlarýn bulunmasý için geniþ kapsamlý çalýþma baþlatýldý. (ÝHA)


15

SPOR

31 Mart 2014 Pazartesi

Lider kayýpsýz devam etmek istiyor

SPOR Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde bugün sahasýnda Bursaspor'u konuk edecek lider Fenerbahçe, kazanarak rakipleriyle arasýndaki puan farklarýný arttýrmak istiyor. En yakýn takipçileri Beþiktaþ ve Galatasaray'ýn puan yitirdiði haftada eline önemli bir fýrsat daha geçiren sarý-lacivertli takým, seyircisi önünde çýkacaðý karþýlaþmada 3 puaný hedefliyor. Bu sezon Kadýköy'deki 13 lig maçýnýn 11'ini kazanýp rakiplerine ga-

libiyet þansý tanýmayan "Sarý Kanaryalar", 13. haftadaki Beþiktaþ beraberliðinin ardýnda iç sahada çýktýðý 6 maçý da üçer puanla geçti. Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda bu akþam saat 20.00'de baþlayacak maçý hakem Cüneyt Çakýr yönetecek.

Emre Belözoðlu ve Cristian yok Sakatlýklarý bulunan Emre Belözoðlu ve Cristian yarýnki mücadelede forma giyemeyecek. Belin-

deki aðrýlar nedeniyle geçen hafta Gaziantepspor maçýnda forma giyemeyen kaleci Volkan Demirel'in Bursaspor karþýsýnda 11'deki yerini almasý bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ýn yarýnki maçta sahaya süreceði olasý 11 þöyle: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bekir Ýrtegün (Egemen Korkmaz), Alves, Caner Erkin, Mehmet Topal, Meireles, Kuyt, Alper Potuk, Sow, Emenike. Sarý-lacivertli ekipte Galatasaray derbisi öncesi 5 futbolcu sarý kart cezasý sýnýrýnda. Ligde üçer sarý kartlarý bulunan Egemen Korkmaz, Kuyt, Mehmet Topal, Emenike ve Gökhan Gönül, Bursaspor maçýnda birer kart daha görmeleri durumunda 28. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalý duruma düþecek.

90. randevu Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde yarýn 90. kez karþý karþýya gelecek. Yeþil-beyazlý takýmýn, o zamanki adýyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiði 1967-68 sezonun-

En yakýn takipçileri Beþiktaþ ve Galatasaray’ýn puan yitirdiði haftada eline önemli bir fýrsat daha geçiren Fenerbahçe, seyircisi önünde çýkacaðý karþýlaþmada 3 puaný hedefliyor

dan itibaren karþýlaþan Fenerbahçe ile Bursaspor arasýndaki rekabette sarý-lacivertli ekibin galibiyet sayýsýnda açýk ara üstünlüðü bulunuyor. Ýki takým arasýnda þimdiye dek yapýlan 89 maçtan 45'ini Fenerbahçe, 13'ünü Bursaspor kazandý, 31 maç berabere sonuçlandý. "Sarý Kanaryalar"ýn ligde attýðý 140 gole, "Timsahlar" 72 golle karþýlýk verdi. Sezonun ilk yarýsýnda Bursa'da yapýlan maçý Fenerbahçe 3-2 kazandý. Fenerbahçe, 2009-2010 sezonun ikinci yarýsýnda Kadýköy'de 3-2 yenildiði maçýn ardýndan rakibiyle ligde yaptýðý son 7 karþýlaþmayý da kaybetmedi. Ligdeki rekabette oynanan son 7 maçtan 4'ünü Fenerbahçe kazandý, 3'ü berabere sonuçlandý. (AA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

31 MART 2014 PAZARTESÝ Yýl: 7 - Sayý : 2236 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakır yenigün gazetesi 31 mart 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you