Page 1

Ambulans olmadan çýkmayýz! AMATÖR maçlara ambulans gönderilmemesini protesto eden U17 Bismil Belediyespor ile Çamlýca Gençlikspor takýmýnýn oyuncularý maçýn oynanacaðý sahaya ambulans gelmediði için sahadan çekildi. Nurullah Ergün/Özel 15

KESK’ten hasta tutsak uyarýsý! 8’de

www.diyarbakiryenigun.com

28 ÞUBAT 2014 CUMA FÝYATI: 25 KRÞ.

Avar: ‘Ambulans gecikmedi’ Haber 07

Gazetecilere çirkin saldýrýya kýnama Haber 10

KIYIM SÜRÜYOR 7 bin aðacýn kesildiði Dicle Vadisi'nde dün sabah saatlerinde aðaç kesimine yeniden baþlandý. Aðaç kesiminin duyulmasýnýn ardýndan Çevre örgütü temsilcileri, belediye yetkilileri ve basýn mensuplarý bölgede aðaç kýyýmýnýn devam ettiðini yerinde tespit etti.

Dicle Vadisi Projesi kapsamýnda Hevsel bahçelerinde binlerce aðaç kesildi

BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Gültan Kýþanak'ýn da aralarýnda bulunduðu sivil toplum kuruluþu temsilcilerininnden bulunduðu bir grup kadýn, Dicle Üniversitesi kampüsündeki aðaç kesimini protesto ederek, alana getirdikleri fidanlarý dikti. 4’de

Tecavüzcüsü ile evlendirildi

TECAVÜZ sonucu hamile kalan Z.K. adlý genç kýzýn dünyaya getirdiði erkek bebeðin babasý olduðu tespit edilen S.K. ile zorla evlendirildi. 4 yýl tecavüzcüsünün ailesiyle birlikte yaþamak zorunda kaldýktan sonra boþandý. Güncel 03

Destek Evleri turnuvada buluþtu Spor 14

Bozan: AKP 28 Þubat için samimi deðil SAADET Partisi Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Fesih Bozan, 28 Þubat ile ilgili askerlerden oluþan 103 kiþiyle baþlayan bir dava açýldýðýný ve tek bir tutuklu kalmadan gündemden düþürüldüðünü anýmsatarak, "AKP iktidarýnýn darbeye karþýyýz söyleminde samimi olmadýðý kanaatini bizde oluþturmaktadýr" dedi 7’de

Mart ayýnda doðal gaza zam yok ENERJÝ ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, doðal gaz fiyatlarýnýn bir önceki aydan belirlendiðini anýmsatarak, mart ayýnda doðal gazda herhangi bir fiyat artýþý öngörmediklerini açýkladý. Ekonomi 13 3’te

Gel de kaygýsýz yaþama… Mesut Fiðançiçek

4’te

AKP-Cemaat savaþý dizilerde Bedirhan ATEÞ

10’da

Politika hizmet aracý olmalýdýr Mim Yavuz Binbay C

M

Y

K


2

SAÐLIK

28 Þubat 2014 Cuma

Düþkünlere evde bakým ziyareti meti alan hasta ve düþkün durumda bulunan birçok vatandaþa tedavi hizmetinin yaný sýra Sosyal Dayanýþma ve Yardýmlaþma Vakfý'nca, günlük sýcak yemek ve kuru gýda yardýmlarýnýn da yapýldýðýný söyledi.

“Sonuçlar memnuniyet verici”

Ergani Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren evde saðlýk hizmeti birimi, çeþitli nedenlerden dolayý hastaneye gidemeyecek düzeyde hasta ve düþkün vatandaþlarýn evlerine giderek tedavi hizmeti veriyor

DÝYARBAKIR- Diyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Kaymakamý Erdinç Yýlmaz, ilçe merkezinde evde saðlýk hizmeti alan düþkün vatandaþlarý evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Yýlmaz, Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet yürüten evde saðlýk hizmeti çalýþmalarýný yerinde denetledi. Ergani Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren evde saðlýk hizmeti birimi, çeþitli nedenlerden dolayý hastaneye gidemeyecek düzeyde hasta ve düþkün vatan-

daþlarýn evlerine giderek tedavi hizmeti veriyor. Yürütülen çalýþmalarý görmek isteyen Kaymakam Yýlmaz, beraberindeki heyetle birlikte evde saðlýk hizmeti alan hasta ve düþkün vatandaþlarý evlerinde ziyaret ederek, onlara geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. Yýlmaz, yaþlý ve düþkün vatandaþlara devletin þefkat elini uzatmasýnýn asli görevleri olduðunu belirterek, bu ülkenin her bir ferdinin, saðlýkta ve hastalýkta devletin þefkat

elini tutmaya muktedir olduðunu söyledi.

125 kiþiye evinde tedavi Ergani Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet yürüten evde saðlýk hizmeti birimi, ilçede yaklaþýk 125 civarýnda hastaneye gidemeyecek düzeyde hasta vatandaþa evlerinde tedavi hizmeti veriyor. Ýlçe merkezinde evde saðlýk hizmeti alan hasta vatandaþlara yönelik ev ziyaretleri gerçekleþtiren Ýlçe Kaymakamý Erdinç Yýlmaz, evde saðlýk hiz-

Merkeze baðlý Adnan Menderes Mahallesi'nde ikamet eden felçli Ahmet ve Zülküf Karakoç kardeþlerin evlerine ziyaretler gerçekleþtiren Kaymakam Yýlmaz, yürütülen evde saðlýk hizmeti çalýþmalarýný yerinde inceledi. Ziyaretler kapsamýnda hasta vatandaþlarýn sorunlarýný dinleyen Kaymakam Yýlmaz, "Bugün, evde saðlýk hizmeti verdiðimiz aileleri ziyaret ettik. Saðlýk personeli arkadaþlarýmýzýn bu iþi gerçekten isteyerek ve içtenlikle yürüttüklerini gördük. Vatandaþlarýmýz da bizler de bu çalýþmalardan son derece memnunuz. Yaþlýlarýmýza, düþkünlerimize sahip çýkmalýyýz. Devletimizin hastaneye gidemeyecek düzeyde hasta ve düþkün vatandaþlarýn kapýsýný çalmasý, onlarýn saðlýk sorunlarýyla alakadar olmasý, vatandaþlarýmýz tarafýndan son derece olumlu karþýlanmaktadýr" diye konuþtu. (ÝHA)


Mesut Fiðançiçek

Gel de kaygýsýz yaþama…

bilgi@diyarbakiryenigun.com

3

HABER - GÜNCEL

28 Þubat 2014 Cuma

Bu ülkede insanlýk adýna öyle garip þeyler oluyor ki anlamak mümkün deðil… Ses kayýtlarý, tapeler ardý ardýna sýzdýrýlýyor ama týk yok. Çýkýp da protesto edenler karþýsýnda biber gazýyla bekleyen polisi buluyor. Herhalde biber gazýyla bu kadar haþýr neþir insanlar dünyanýn baþka yerinde yoktur. Neredeyse ortaya salata olarak getirecek kadar alýþtýk. Gündem öyle bir hal aldý ki, insanlýk suçu sayýlacak kadar önemli olan olaylar; tapelerin, sýzdýrýlan ses kayýtlarýnýn arasýnda yok olup gidiyor. Týpký 11 yaþýndaki Fatma, 12 yaþýndaki Uður'un meþrulaþtýrýlan ölümlerinin yýllar sonra bir tokat gibi çarpmasý ses kayýtlarý, yolsuzluk ve rüþvetin arasýnda kaybolmasý gibi… … Fatma Erkan 1995 yýlýnda Midyat'ýn Sitê köyünde 2 PKK'li ile birlikte infaz edilen 11 yaþýndaki Fatma Erkan'ýn infaz sonrasý çekilen fotoðraflarý ortaya çýkýyor. Soruþturma dosyasýna göre asker 15 dakika içinde bir orduya yetecek

kadar mühimmatý tüketiyor ama gelin görün ki her iki PKK'linin birer kurþun ile yaþamýný yitirdiði ortaya çýkýyor. Kayýtlarda olmayan bir yargýsýz infazýn çarpýcý resminde (Hani teröris diyecekler ya) acý görüntü dikkati çekiyor. Üst kýsmýnda açýk kahverengi gömlek, alt kýsmýnda karýþýk renkli etek ile pembe eþofman, çýplak olan ayaklarýnýn her iki yanýna savrulmuþ terlikler ve teröristliðini beyan eymek için yanýna iliþtirilmiþ bir kaleþnikof. Yanýna iliþtirilmiþ keleþnikofla alýn size 11 yaþýnda ayan beyan terörist. Sýkýysa inanmayýn… Aha fotoðrafý! Ve Fatma bir kez daha öldü… … Uður Kaymaz Henüz 12 yaþýndayken, Kýzýltepe'de 21 Kasým 2004'te polis ve özel hareket timleri tarafýndan 13 kurþunla öldürüldü. Yargýtay Uður'un ölümünü "Eylemin meþru müdafaa sýnýrlarý içinde kaldýðý" diyerek faillerini akladý. Uður bir kez daha öldü… Ýç hukuk yollarý týkanýnca AÝHM'in yolu gözüktü… AÝHM'de açýlan davanýn kararý

ölümünden 10 yýl sonra açýkladý. AÝHM, yaþam hakký ve ayrýmcýlýk maddelerinin ihlal edildiðini belirterek Türkiye'yi 280 bin euro tazminata mahkum etti. Anne isyan etti: "Parayý ne yapayým. Failler bulunsun… Kürt sorunu hukuk dýþýlýkla çözmeye, denetlenebilir ve demokratik açýdan hesap sorulabilir olmasýný istemeyenlerin yarattýðý karanlýk Türkiye tarihi… Ve o tarihle yüzleþmek istemeyen bir ülkede biz hergün yeniden ölüyoruz. …Ve kolundaki hediye saati bin tane asgari ücretlinin maaþýna denk gelen bir bakaný alkýþlayan bir asgari ücretliler ordusu haline geliyoruz… …Ve kornere giden topun kendisinden dýþarý çýktýðýný söyleyen bir futbolcuyu neredeyse "insanlýðýn guru" diye manþetlere taþýyacaðýz. … Hukuk dýþýlýk, denetlenebilirlik ve demokratik açýdan hesap sorulabilirliðin olmadýðý bir ülke iþte böyle olur. Gel de kaygýsýz ve tasasýz yaþama…

Askeri savcýlýða gönderildi

Þýrnak’ýn Koçaðýllý ve Kuþkonar köylerinde 1994’te 38 kiþinin ölümüyle ilgili Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý “görevsizlik” kararý vererek, soruþturma dosyasýný 2. Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Askeri Savcýlýðýna gönderdi

Diyarbakýr Baro Baþkaný Elçi: "Soruþturma dosyasýnda haklarýnda fezleke hazýrlanan Hasan Kundakçý ve diðer görevliler hakkýnda askeri savcýlýða 26 Mart 2014 tarihinden önce dava açma fýrsatý sunmasý nedeniyle itiraz etmeyeceðiz"

DÝYARBAKIR - Þýrnak'ýn Koçaðýllý ve Kuþkonar köylerinde 26 Mart 1994'te bombalama sonucu 38 kiþinin öldüðü olayla ilgili Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca yürütülen soruþturmada "Görevsizlik kararý" verildi. Soruþturma dosyasý, 20 yýllýk zaman aþýmýna yaklaþýk bir ay kala 2. Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Askeri Savcýlýðý'na gönderildi. Diyarbakýr Cumhuriyet

Baþsavcýlýðý kararýnda, dosyada, dönemin Bölge Asayiþ Komutaný Korgeneral Hasan Kundakçý'nýn da ifadesine baþvurulduðu belirtildi. Kararda, þu ifadelere yer verildi: "2. Hava Kuvvet Komutanlýðýna baðlý Malatya Erhaç Hava Limanýndan kalkan 2 adet F4 savaþ uçaðý Kuþkonar ve Koçaðýlý köylerine etkisiz hale getirilmesi istenen PKK terör örgütü mensuplarýna yönelik olarak yapýlan hava ha-

rekatý icrasý dolasýyla olayýn meydana geldiði anlaþýlmýþtýr. Dolayýsýyla eylemin terör örgütü eylemi olarak bulunduðu tespit edildiðinden, olayýn askeri operasyon icrasý sonucu olduðu anlaþýlmýþtýr. Bu nedenle askeri mahkemeler kanunlarda aksi yazýlý olmadýkça, asker kiþilerin askeri olan suçlarý ile bunlarýn asker kiþilerin aleyhine yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak iþledikleri suçlara ait

davalara bakmakla görevli olduðundan 3713 sayýlý yasanýn 10. maddesi gereði Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn görev alanýnda bulunmadýðý anlaþýldýðýndan 'görevsizliðine' karar verilerek dosyanýn 2. Hava Kuvvetleri Komutanlýðýna gönderilmesine karar verildi." Maðdur avukatý ve Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, AA muhabirine, 2006 yýlýnda dosyayý AÝHM'e taþýdýklarýný, yapýlan inceleme sonucunda Türkiye'nin 38 davacýya toplam 2 milyon 305 bin avro tazminat ödemesini karar verildiðini anýmsatarak, "Ne yazý ki 20 yýldýr adli ve idari makamlar bombalama eylemini gerçekleþtiren görevlileri tespit edemedi. Zaman aþýmýna az bir süre kala dosya görevsizlik kararýyla askeri savcýlýða gönderildi. Soruþturma dosyasýnda haklarýnda fezleke hazýrlanan Hasan Kundakçý ve diðer görevliler hakkýnda askeri savcýlýða 26 Mart 2014 tarihinden önce dava açma fýrsatý sunmasý nedeniyle görevsizlik kararýna itiraz etmeyeceðiz" dedi. (AA)


4

GÜNDEM

Bedirhan ATEÞ

AKP-Cemaat savaþý dizilerde

ates@diyarbakiryenigun.com

Ak Parti ile Cemaat arasýnda yaþanan ve ses kayýtlarýyla zirve yapan gerilim TV dizilerine de sýçramýþ. Pek dizi izlemem; hemen hemen hiç izlemem… www.aljazeera.com.tr'de yayýnlanan bir haber-analizde, dizilere sýçrayan AK Parti-Cemaat savaþýný gözler önüne seriyor. TRT'de yayýnlanan Kýzýl Elma dizisinde Türkiye'ye sýzan yapýnýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý öldüreceðine dair diyalog yer alýyormuþ; Cemaat de, AKP ile gerilimin ilk günlerinden beri mesaj vermek için kullandýðý diziyse Þefkat Tepe. Yazý þöyle: AK Parti ile Gülen cemaati arasýndaki kavga televizyon dizileri üzerinden de devam ediyor. Dizi senaryolarýnda güncel siyasi geliþmeler, taraflarýn bakýþ açýlarýndan senaryolara yansýtýlýyor. Kastedilen kiþilere benzer isimler konuluyor. Bazen de isimler doðrudan telâffuz ediliyor. TRT'de yayýnlanan 'Kýzýl Elma' dizisinin önceki akþamki bölümünde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a suikast düzenleneceði iddiasý var. Dizide MÝT görevlisi Murat ile MÝT Müsteþarý arasýndaki dialogda MÝT görevlisi Murat, Türkiye'ye sýzmýþ bir yapýnýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a suikast yapacaðýný söylüyor. ... Ýþte dizideki diyalog: MÝT Müsteþarý: Evladým sýrf se-

28 Þubat 2014 Cuma

nin duyumlarýnla ispatlanmamýþ bir yapýnýn üzerine gidilmez neden böyle yapýyorsun? Murat: Sayýn müsteþarým onu öldürecekler! MÝT Müsteþarý: Kimi, kimi öldürecekler? Murat: Türkiye'ye sýzmýþ bu yapýnýn tek bir hedefi var... Baþbakan. MÝT Müsteþarý: Baþbakan mý? Murat: Evet. Hedef Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Bu diyaloðun ardýndan AKP 'nin 30 Mart yerel seçimleri için yaptýrdýðý seçim þarkýsýnýn orijinali olan 'Dombra' adlý þarký çalmaya baþlýyor. … Cemaatin dizisi: Þefkat Tepe Cemaate yakýnlýðý ile bilinen Samanyolu Televizyonu'nunda yayýnlanan Þefkat Tepe adlý dizide ise AK Parti ile Cemaat kavgasýnýn baþlamasýndan bu yana dizideki 'Karanlýk Kurul' adý verilen kurulun toplantýlarýnda mesajlar veriliyor. Ýçinde yabancý aksanlý konuþan kiþilerin de yer aldýðý bu kurul dizide cemaat aleyhine faaliyetleri koordine ediyor. Ýþte Aralýk ayýnda yayýnlanan Þefkat Tepe adlý dizideki Karanlýk Kurul diyaloglarýndan bazýlarý: Devlet içerisinde moral bozucu çatlak sesler duymaktayýz. Camiayý etkisiz kýlacak gündemi deðiþtirecek aleyhlerine hazýrlanan komplolarýmýzý devreye sokmakta geç kalýyoruz. Paralel devlet ve paralel yapýlanma gibi kavramlarý üzülerek söy-

lemeliyim ki bizim arkadaþlarýmýz dýþýnda kullanan olmadý. Bu yapýyý suçla irtibatlandýrmak kurumlarýný itibarsýzlaþtýrmak da gerekiyor. Camianýn tabaný bu açýklamalarla birbirine daha da kilitleniyor Devletimiz bize sürgünü layýk gördüyse buna da eyvallah deriz diyen öðretmenler dünyanýn 4 bir yanýna gitmek için isim yazdýrma yarýþýna girmiþ bu kapattýrmadan (dersaneler kastediliyor) sonra evleri ve yurtlarý nasýl kapattýracaðýz. *** Peki, bu diziler, halký nasýl etkiliyor. Haber-analizde televizyon dizi içerikleri üzerine çalýþma yapan akademisyenlerden Galatasaray Üniveritesi öðretim üyesi Doçent Doktor Hülya Uður Tanrýöver'in görüþleri yer alýyor. Tanrýöver, yaptýklarý araþtýrmalarýn dizilerdeki siyasi mesajlarýn etkili olmadýðýný gösterdiðini söylüyor. Taraflar kendilerini temize çýkarmak adýna toplumda kutuplaþma yaratma gibi bir tehlikeyi önceleri Kürtlere ve ülkedeki muhaliflere karþý yapýyordu. Þimdi ise daha düne kadar ötekileþtirdikleri potansiyel düþman gördükleri muhalifleri kendi yanlarýna çekmek için ayný enstrümanlarý kullanýyorlar. Bu hamur daha çok su kaldýrýr…

Aðaç kýyýmý devam ediyor Aðaç kesimine karþý fidan diktiler

Daha önce 7 bin aðacýn kesildiði Dicle Vadisi’nde dün sabah saatlerinde aðaç kesimine yeniden baþlandý. Aðaç kesiminin duyulmasýnýn ardýndan çevre örgütü temsilcileri, belediye yetkilileri ve basýn mensuplarý bölgede aðaç kýyýmýnýn devam ettiðini yerinde tespit etti DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi ile Orman Ýþletme Müdürlüðü'nün aldýðý ortak karar ile Dicle Vadisi'nde bulunan ormanda aðaç kýyýmýnýn devam ettiðini yerinde tespit eden çevre örgütleri temsilcilerinin bölgede inceleme yaptý. Dicle Üniversitesi ile Or-

man Ýþletme Müdürlüðü'nün aldýðý ortak karar ile Dicle Vadisi'nde bulunan ormanda aðaç kýyýmý devam ediyor. Bir ay önce baþlayan aðaç kesimleri çevre örgütleri ve vatandaþlarýn tepkileri sonucunda durdurulmuþtu. Dün sabah saatlerinde ise daha önce 7 bin aðacýn

kesildiði bölgenin iç kesiminde yer alan alanda aðaç kesimine yeniden baþlandý. Aðaç kesiminin yeniden baþladýðý duyumunu alan ve bölgeye giden çevre örgütü temsilcileri, belediye yetkilileri ve basýn mensuplarý bölgede aðaç kýyýmýnýn devam ettiðini yerinde tespit etti. O sýrada gelen grubu fark eden iþçilerin apar topar bölgeden ayrýlmasý ve Dicle Üniversitesi'ne ait araçlarýn devriye gezmesi Çevre örgütü temsilcilerinin bölgedeki bekleyiþleri sürüyor. (DÝHA)

DÝYARBAKIR'da aralarýnda bazý sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin de bulunduðu bir grup kadýn, Dicle Üniversitesi (DÜ) kampüsündeki aðaç kesimini protesto ederek, fidan dikti. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi önünde bir araya gelen grup, üniversite kampüs alanýna geçerek, burada aðaç kesimine tepki gösterdi. Grup adýna konuþan Yeliz Ayyýldýz, Dicle Vadisi Projesi kapsamýnda Hevsel bahçelerinde binlerce aðacýn kesildiðini belirtti. Yaklaþýk 60 bin dönüm olan ormanlýk arazinin Hevsel bahçelerinin bir parçasý olduðunu savunan Ayyýldýz, "Hevsel bahçelerinde de Gezi Parký gibi benzeri siyaset izleniyor. Dicle Üniversitesi Su Arýtma Tesisinden bilinçli bir þekilde ormanlýk alana akýtýlan atýk su, burada bataklýða yol açmaktadýr" dedi. Ayyýldýz, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla Diyarbakýr'da miting düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Gültan Kýþanak'ýn da destek verdiði açýklama sonrasýnda kadýnlar alana fidan dikti. (AA)


5

YAÞAM

28 Þubat 2014 Cuma

Tecavüzcüsü ile evlendirildi 17 yaþýnda olan Z.K’ye dört kuzeni ayrý zamanlarda tecavüz etti. Tecavüz sonucu hamile kalan genç kýzýn dünyaya getirdiði erkek bebeðin babasý olduðu tespit edilen S.K. ile evlendirildi. 4 yýl tecavüzcüsünün ailesiyle birlikte yaþamak zorunda kaldýktan sonra boþandý DÝYARBAKIR'da köyde ailesiyle yaþarken farklý zamanlarda 4 kuzeninin tecavüzüne uðradýðýný iddia eden olay tarihinde 17 yaþýnda olan Z.K., savcýlýða þikayette bulundu. Tecavüz sonucu hamile kalan genç kýzýn dünyaya getirdiði erkek bebeðin babasý olduðu tespit edilen o tarihte 17 yaþýnda olan S.K. hakkýnda 22.5 yýl hapis cezasý istemiyle dava açýldý. Diyarbakýr'ýn bir köyünde ailesiyle birlikte yaþarken farklý zamanlarda 4 kuzeninin tecavüzüne uðradýðýný iddia eden Z.K., 2011 yýlýnda Savcýlýða baþvurarak þikayetçi oldu. Ýfadesinde 2009 ve 2010 yýllarýnda 4 kuzeninin kendisine tecavüz ettiðini ve bir erkek Bebek dünyaya getirdiðini söyleyen Z.K., "Koyun otlatýrken amcamýn oðlu K.K. üstüme saldýrarak tecavüz etti. Engel olmaya çalýþtým, baðýrdým, ama kimse duymadý. Daha sonra ailemle birlikte Ýstanbul'a gittik. K.K. Ýstanbul'a gelerek bir kez daha bana tecavüz etti. Olaydan sonra tekrar köyümüze döndük. K.K., tecavüz olayýný halamýn oðlu A.G.'ye anlatmýþ. Halamýn hasta olduðu bir gün evlerine ziyarete gittiðimde bu kez A.G., üzerime saldýrarak, tecavüz etti. Bir süre sonra teyzemin oðlu M.K.'da evde yalnýzken bana tecavüz etti. Bundan 1 yýl sonra aðabeyimin bahçesindeyken teyzemin diðer oðlu S.K., elimden tutarak zorla bir eve götürdü. Burada bana tecavüz etti" dedi.

Son olayýn ardýndan ailesiyle birlikte portakal toplama iþinde çalýþmak için Hatay'a gittiklerini belirten maðdur Z.K., "S.K.'nýn ailesi de Hatay'a geldi. S.K. evde yalnýz olduðum bir gün yine bana tecavüz etti. Bundan 4 ay sonra M.K., yine bizim eve gelerek saldýrýp tecavüz etti. Sonra rahatsýzlanýp doktora gittim. Doktor hamile olduðumu söyledi. Karným iyice büyüyünce babam beni Diyarbakýr'da gönderdi. Doðuma kýsa bir süre kala S.K.'nýn bana tecavüz ettiðini teyzeme anlattým. Beni S.K.'nýn yaþadýðý yere götürdüler. Burada çocuðumu doðurdum. Diðer kuzenlerimin de tecavüz ettiðini teyzeme anlattým. Çocuðum 8 aylýk oldu, ancak halen nüfusa kayýtlý deðil. Çocuðun babasýnýn S.K. veya M.K. olduðunu düþünüyorum" diye konuþtu.

Tecavüz Hatay’da devam etti

Tecavüzcüsü ile

FOTO:ARÞÝV

evlendirildi, sonra boþandý Tecavüze uðradýðýný teyzesine anlattýktan sonra olayýn duyulduðunu ve dosyada yargýlanan S.K. ile evlendirildiðini belirten maðdur Z.K., "Daha sonra S.K.'nýn ailesinin evinde yaþamaya baþladým. Tecavüz olaylarýný reddetmediðim için S.K.'nýn ailesiyle sorun yaþamaya baþladýk. S.K. ceza almamak için bana nikah kýymýþtý. 4 yýl þüphelinin ailesiyle birlikte yaþadým. Ailesi bana çok eziyet etti. Bu nedenle Diyarbakýr'da bulunan ailemin yanýna döndüm ve eþimle anlaþmalý olarak boþandým" dedi.

Çocuðun babasý S.K. çýktý Z.K.'nin ifadesinin ardýndan Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý olayla ilgili soruþturma baþlattý. Soruþturma kapsamýnda doðan ve þu anda 4 yaþýnda olduðu öðrenilen erkek çocuðun

Birinden çalýp ötekine sattý

Diyarbakýr’da bir kuyumcuda çaldýklarý ziynet eþyasýný baþka bir kuyumcuya satmaya çalýþan biri kadýn 3 þahýs yakalandý

DNA'sý, þüphelilerin DNA'larý ile karþýlaþtýrýldý. Karþýlaþtýrma sonucunda bebeðin babasýnýn S.K. olduðu tespit edildi. Bunun üzerine 'Suça Sürüklenen Çocuk' olarak tanýmlanan ve olay tarihinde 17 yaþýnda olan S.K. hakkýnda 'Çocuðun nitelikli cinsel istismarý' iddiasýyla 22.5 yýl hapis istemiyle dava açýldý. Maðdurun ifadesinde ismi geçen diðer 3 kuzeni hakkýnda ise 'Çocuðun nitelikli cinsel istismarý' suçundan yargýlamaya yer olmadýðýna dair ek karar verildiði belirtildi. Ýddianamenin Diyarbakýr Çocuk Aðýr Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesinin ardýndan, S.K.'nýn yargýlanmasýna tutuksuz olarak baþlandý. Kapalý olarak yapýlan yargýlamada maðdur Z.K.'nýn ifadesi alýndý. Duruþma maðdurun beden ve ruh saðlýðýna iliþkin raporunun alýnmasý için ertelendi.

DÝYARBAKIR'ýn Yeniþehir ilçesinde bir kuyumcuda gerçekleþen hýrsýzlýk olayý polisin titiz çalýþmalarý sonucu aydýnlatýldý. Yeniþehir Ýlçesi Ekinciler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kuyumcuda 5 Þubat 2014 tarihinde gerçekleþen hýrsýzlýk olayý ile ilgili olarak Asayiþ Þube Müdürlüðü, Hýrsýzlýk Büro Amirliði görevlilerince yapýlan çalýþmalarda; olayda çalýnan ziynet eþyalarýnýn bir kýsmýný birden fazla kuyumcu dükkânýna sattýklarý tespit edilen 1'i bayan 2 þüpheli þahýs 7 Þubat tarihinde yakalandý. Yakalanan, þahýslarýn satmaya çalýþtýklarý ziynet eþyalarý çaldýklarý kuyumcuya teslim edilirken, polisin sorguya aldýðý þahýslardan, ziynet eþyalarýný kendilerine satmak için veren kiþiyi öðrendi. Çalýnan altýnlarý satmasý için veren ve hýrsýzlýk olayýný gerçekleþtirdiði tespit edilen þahýs polisin titiz çalýþmasý sonucu 18 Þubat'ta yakayý ele verdi. Emniyette sorgularý tamamlanan 3 þüpheli þahýs hakkýnda gerekli yasal iþlem yapýldýktan sonra adliyeye sevk edildi. Þahýslardan 1'i "Ýþyerinden Hýrsýzlýk" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Haber Merkezi)


6

SEÇÝM

28 Þubat 2014 Cuma

‘Halkýmýz kan gölünü istemiyor’ Seçim çalýþmalarý kapsamýnda köyleri ziyaret eden AK Parti Sur Ýlçe belediye baþkan adayý Abdurahman Kurt, bölgede yanlýþ uygulamalar ile bir enkaz oluþtuðunu belirterek, “Mevcut enkazý onarabilecek tek dalga hizmettir. Halk artýk kan gölünü istemiyor” dedi

Ensarioðlu köy ziyaretlerinde DÝYARBAKIR - AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý M. Galip Ensarioðlu, 30 Mart Yerel seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ergani ilçesine baðlý köyleri ziyaret etti. Ensarioðlu, Ergani ilçesine baðlý olan Býtýkcý, Ýncehýdýr, Yukarý Bitikci, Aþaðý Bitikçi köylerine ziyaretlerde bulundu. Köylüler tarafýndan büyük bir coþkuyla karþýlanan baþkan adayý Ensarioðlu ev ziyaretlerinde de bulundu. 50'den fazla araç konvoyuyla yapýlan ziyaretler sýrasýnda Aþaðý Bitikçi Ýlköðretim Okulu'nda okul müdürü ve öðrencileri tarafýndan karþýlanan Ensarioðlu okul ile ilgili sýkýntýlarý dinleyerek, bir an önce çözüm için gerekli giriþimleri yapacaðýný söyledi. Okul öðrencileri ile hatýra fotoðrafý da çeken baþkan adayý Ensarioðlu çocuklara satranç takýmý hediye etti. (Haber Merkezi)

Þehmus ORHAN DÝYARBAKIR- AK Parti Sur Ýlçe belediye baþkan adayý Abdurahman Kurt, seçim gezilerini büyük bir hýzla sürdürüyor. Kurt, belediye meclis üyeleri ile birlikte Sur Ýlçesi'ne baðlý saðdýçlý köyü adem mezrasý, küçük Akören Köyü Ýslam mezrasý ve Süt Pýnar mezrasý, Büyük Ergeçli, Küçük Ergeçli, Aðaçlýdere köyü Yaðmurlu ve Kartal Tepe Mezrasý'ný ziyaret eden Kurt ve beraberindekiler, köylülerin sorunlarýný sýkýntýlarýný dinledi. Kurt, halký AK Parti'nin hizmet edebileceðine iliþkin ciddi bir umut ve bir beklenti içerisinde olduðunu vurgulayarak, "Özellikle bu bölgede oluþabilecek bu hizmet dalgasýnýn mevcut enkazý onarabilecek tek dalga olduðunun da farkýndalar. Enkazýn onarýlmasý, artýk kan gölünü istemiyorlar. Çözüm süreci

üzerinden manipülasyonlar yaparak, siyaset rantý elde etmeye çalýþan kesimlere karþý da ciddi bir tepki gösteriyorlar. Dolayýsýyla bu anlamda ben halkýmýz da yeterince ve derinlemesine bir siyasi bilincin oluþtuðunu da görüyorum. Ýnsanlar Kürt sorunu üzerinden eþitlik ve adalet kavgasý verildiðini, AK Parti ile birlikte eþitlik noktasýna ulaþtýðýný, eþitlik mücadelesi ile ilgili kýsmýnýn demokratik süreç ile devam etmesi gerektiðini diliyorlar. Bu sürecin çocuklarýnýn baþýnýn daha fazla yememesi gerektiðini biliyorlar" dedi. "Adeta Demirci Kawa gibi Dehak'ýn gençlerimizi yiyen ki, Dehak kirli savaþtýr" diyen Kurt, "Her iki omzunda bu Kürt ve Türk çocuklarýnýn baþýný yemeye devam etmiþtir. Ama Kawa barýþtýr, barýþ sürecidir. Onu korumak için çok derinlemesine bilince ve inanca sahiptir. Halkýmýz bu süre-

Kanýtoðlu’ndan Seydaoðlu’na ziyaret

ci nihai barýþa erdirecek derinliktedir. Ve bu derinlik beraberinde bu sosyal enkazý da kaldýracak beklenti içerisindedir. Bizde bu yapmaya hazýrýz. Bu donanýma, tecrübeye ve enerjiye de sahibiz" diye konuþtu.

Baþbakan Erdoðan’ýn doðum günü kutlandý

Ensarioðlu Sur köylerinde Öte yandan, Eski devlet bakaný Salim Ensarioðlu da Ak Parti'nin seçim çalýþmalarýna destek için çalýþmalarýna devam ediyor. Merkez Sur ilçe Köylerini ziyaret eden Ensarioðlu Sur ilçesinin AK Partiyle hizmete doyacaðýný belirtti. Köy ziyaretlerinde çözüm sürecine herkesin çok ciddi anlamda sahip çýkmalarýný isteyen Ensarioðlu, sürecin baþarýsý ülkemiz, bölgemiz özellikle ilimiz için hayýrlara vesile olacaktýr diye ifade ederek kendilerine göstermiþ olduðu yoðun teveccühten dolayý köylülere teþekkür etti.

DÝYARBAKIR - AK Parti Diyarbakýr Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Baþkaný Ýslam Kanýtoðlu, Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ile birlikte Ak Parti Yeniþehir Belediye Baþkan adayý Sýbgatullah Seydaoðlu'nu ziyaret etti. Sýbgatullah Seydaoðlu tarafýndan yapýlan seçim çalýþmalarýný inceleyen AK Parti Diyarbakýr SKM Baþkaný Kanýtoðlu, Yeniþehir ilçesinde vatandaþlarýn çok ciddi þekilde desteklediðini söyledi. Mevcut belediyeden halkýn memnun olmadýðýný ifade eden Kanýtoðlu, "Bu yüzden 30 Mart yerel seçimlerinde Yeniþehir halkýnýn Ak Parti'yi tercih edeceklerini düþünüyorum" dedi. (Haber Merkezi)

DÝYARBAKIR - Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 60. yaþ günü dolayýsýyla AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðýnda kutlama yapýldý. Kutlamaya Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, parti üyeleriyle, üzerinde Baþbakan Erdoðan'ýn fotoðrafý ile "Uzun adam ile uzun yýllara" yazýsý bulunan pastayý kesti. "Sayýn Baþbakanýmýz da bizim için gidiþatý deðiþtiren büyük liderdir" diyen Altaç, ülkenin sorunlarýnýn kýsa sürede çözüldüðünü belirtti. (Haber Merkezi)

Silvan’da seçmen sayýsý 4 bin 190 arttý DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde seçmen sayýsý 5 yýlda yüzde 11 oranýnda arttý. Türkiye'de 52 milyon 695 bin 831 seçmenin oy kullanacaðý 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerinde Silvan'ýn seçmen sayýsý arttý. 29 Mart 2009 yerel seçimlerde Silvan seçmen sayýsý 42 bin 402 iken 30 Mart 20014 yerel seçimlerinde bu sayý 4 bin 190 artarak Silvan'da 46 bin 592 seçmenin oy kullanacaðý belirtildi. (ÝHA)


7

HABER

28 Þubat 2014 Cuma

“AKP samimi deðil” SP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Fesih Bozan, 28 Þubat ile ilgili askerlerden oluþan 103 kiþiyle baþlayan bir dava açýldýðýný ve tek bir tutuklu kalmadan gündemden düþürüldüðünü anýmsatarak, "Darbenin diðer ayaklarý ile ilgili davalarýn açýlmasý gerekirken halen herhangi bir soruþturma açýlmýþ deðil. Bu da AKP iktidarýnýn darbeye karþýyýz söyleminde samimi olmadýðý kanaatini bizde oluþturmaktadýr" dedi

DÝYARBAKIR - Saadet Partisi (SP) Diyarbakýr Ýl Baþkaný ve Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Fesih Bozan, Necmettin Erbakan'ýn vefatý ve 28 Þubat'ýn yýldönümüyle ilgili basýn açýklamasý düzenledi.

Parti binasýnda düzenlenen toplantýya Bozan'ýn yaný sýra parti üyeleri katýldý. Eski Baþbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ý rahmetle andýklarýný belirten Bozan, Erbakan hocanýn farklý kimliklerinin olduðunu söyledi. Erbakan'ýn her þeyin baþýnda manevi kalkýnmanýn geldiðini söylediðini kaydeden Bozan, Erbakan'ýn manevi kalkýnma olmadan maddi kalkýnmayla toplumun huzur bulmayacaðýný ifade ettiðini dile getirdi. Kendilerinin AK Parti iktidarýna bütün Türkiye'de kutlanmasý için '27 Þubat Erbakan'ý Tanýma ve Anlama Haftasý' olarak ilan edilmesini teklif ettiklerini anlatan Bozan, "Erbakan Hocamýzýn hedeflemiþ olduðu projelerini, Saadet Partisi'nin bugünkü kadrolarý gerçekleþtirmek için büyük gayretler göstermektedirler. RefahYol hükümetine karþý asker, medya, sermaye, bürokrasi ve STK'lar çok çalýþtý. Ödüllerini banka kurarak,

bankalarýn içini boþaltarak aldýlar. O dönem 22 özel banka batýrýldý, 4 kamu bankasýnýn içi boþaltýldý. Türkiye yýllarca 28 Þubat'ýn aktörlerinin hortumladýklarý 253 milyar lira maliyete katlanmak zorunda kaldý. Bizler hep 28 Þubat'ýn asker, medya ve sermaye ayaðý olduðunu söyledik ve açýlacak davalarda bunun göz önüne alýnmasý gerektiðini dile getirdik. Ama maalesef aðýrlýklý askerlerden oluþan 103 kiþiyle baþlayan bir dava açýldý ve tek bir tutuklu kalmadan gündemden düþürüldü. Halbuki bunun yanýnda, STK, siyaset, medya, sermaye ve yargý ayaklarý ile ilgili de davalarýn açýlmasý gerekirken halen herhangi bir soruþturma açýlmýþ deðildir. Bu da AKP iktidarýnýn darbeye karþýyýz söyleminde samimi olmadýðý kanaatini bizde oluþturmaktadýr" dedi. (ÝHA)

Saðlýk emekçisine asker þiddeti DÝYARBAKIRAðýz ve Diþ Saðlýðý Hastanesi'nde görev yapan Mustafa Tümerdem isimli diþ hekimi, rutbesi öðrenilemeyen bir TSK mensubu tarafýndan darp edildi. Tümerdem'in gözünde þiþlik ve morarma oluþurken, saldýrgan asker gözaltýna alýndý. Konu ile ilgili açýklama yapan saðlýk örgütleri olaya tepki göstererek kýnadý. Saðlýk çalýþanlarýna yönelik saldýrýlara bir yenisi daha eklendi. Diyarbakýr Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hastanesi'nde görevli Diþ Hekimi Mustafa Tümerdem isimli diþ hekimi, rütbesi öðrenilemeyen bir TSK mensubu tarafýndan saldýrýya uðradý. Gözüne aldýðý darbe sonucu yaralanan Tümerdem'in gözünde þiþlik ve morluklar oluþurken, tedavi altýna alýndýðý belirtildi. Ýsmi öðrenilemeyen saldýrgan askerin ise gözaltýna alýndýðý bildirildi. Tümerdem saldýrgandan þikayetçi olduðunu belirtti. Diyarbakýr'daki SES, Tabipler Odasý, Diþ Hekimleri Odasý üye ve yöneticileri de Tümerdem'e yapýlan saldýrýyla ilgili yazýlý açýklama yaptý. Olayý kýnayan saðlýk örgütleri saldýrýnýn asýl nedenin 'Saðlýkta Dönüþüm Programý' olduðunu ve Saðlýk emekçilerinin üzerindeki baský ve þiddet olaylarýnýn arttýðýna dikkat çekti. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'na seslenen saðlýk örgütleri, "Ülkeyi yönetenler; emekçileri köle, halký da müþteri durumuna getirmiþtir. Sayýn Saðlýk Bakaný bu saldýrý sonrasý ne yapacak merak ediyoruz. Saðlýk hizmetlerinde saðlanan yüzde 76'lýk vatandaþ memnuniyetinde, saðlýk çalýþanlarýnýn alýn terinin büyük yeri olduðu unutulmamalýdýr" dedi. Saðlýk çalýþanlarýna sahip çýkýlmasý çaðrýsýnda bulunan saðlýk örgütleri, bu olayýn takipçisi olacaklarýný ve her türlü baskýya karþý mücadele edeceklerini belirtti. (DÝHA)

Avar: “Ambulans gecikmedi” Geçtiðimiz hafta maç sýrasýnda yaralanan genç futbolcuya ambulansýn geç gönderildiði haberlerine cevap veren Saðlýk Ýl Müdürü M. Sait Avar, “Gecikme kesinlikle söz konusu deðil” dedi DÝYARBAKIR Saðlýk Ýl Müdürlüðü, genç futbolcu Uður Ergün'ün geçtiðimiz günlerde maç sýrasýnda spor yaralanmasý sonucu beyin kanamasý geçirmesinin ardýndan olay yerine geç ambulans gönderildiði yönünde yerel basýnda çýkan haberlerle ilgili açýklama yaptý. Saðlýk Ýl Müdürü M. Sait Avar tarafýndan yapýlan açýklamada, Saðlýk Ýl Müdürlüðü 22 Þubat 2014 günü saat 14.38'de Baðlar Beyaz Tebeþir Ýlköðretim Okulu noktasýnda yapýlan ilk telefon ihbarýnda müsabakada çarpýþan ve dili boðazýna kaçan bir kiþi için ambulans talebinde bulunduðu belirtilerek þöyle denildi: "Çaðrý karþýlayýcý personelin aramayý yapan vatandaþa hastanýn dilinin geri çýkarýlabilmesi için týbbi yönlendirmede

bulunduðu ve bu sayede hastanýn dilinin çýkarýlarak nefes almasýnýn saðlandýðý ses kayýtlarýndan anlaþýlmýþtýr. Bu sýrada olay yerine en yakýn Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonu'nun (ASHÝ) saat 14.41'de görevlendirdiði, saat 14.43'te olay yerine ulaþmýþtýr. Olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan ekip genç futbolcuyu 14.57'de Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne ulaþtýrmýþtýr" Açýklamada, ambulansýn olay yerine 5 dakika gibi kýsa bir sürede ulaþtýðý belirtilerek, maç esnasýnda ambulans bulundurulmamasý ile ilgili olarak ise, "Söz konusu müsabaka ile ilgili ambulans görevlendirilmesi yönünde Baþhekimliðimize yapýlmýþ herhangi bir baþvuru kaydý yapýlmamýþtýr" denildi. (Haber Merkezi)


8

HABER

Öcalan için imza kampanyasý baþlatýldý

BDP, Abdullah Öcalan’ýn serbest býrakýlmasý için imza kampanyasý baþlattý

28 Þubat 2014 Cuma

DÝYARBAKIR - BDP, Abdullah Öcalan'ýn serbest býrakýlmasý için imza kampanyasý baþlattý. Yeniþehir ilçesinde baþlatýlan kampanya öncesi toplanan grup adýna konuþan BDP Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt, Ýmralý'da cezaevinde bulunan Öcalan'ýn zor þartlarda dahi barýþ çabasý içerisinde olduðunu savunarak, bu çabada ilerleme saðlanmasý için ilk olarak siyasi parti temsilcileri, aydýn, sanatçý ve gazetecilerin Ýmralý'ya gidiþinin önündeki engellerin kaldýrýlmasýný istedi. Öcalan'ýn kýsa sürede serbest býrakýlmasýný istediklerini bildiren Zümrüt, "4 Nisan'a kadar sürdüreceðimiz imza kampanyasýnda Diyarbakýr'da 1 milyonu aþkýn imza toplamayý hedefliyoruz" dedi. (Haber Merkezi)

KESK’ten hasta tutsak uyarýsý! ‘Kara Perþembe’ de ‘Öcalan’a özgürlük’ kampanyasýna destek

KESK Diyarbakýr Þubeler Platformu, AKP'nin 12 yýllýk iktidarý boyunca 2 bin 300 tutsaðýn yaþamýný yitirdiðini, bugün itibari ile de 170'i aðýr 550 hasta tutsaðýn cezaevlerinde ölümü beklediðini belirterek, çatýþmasýzlýk ortamýnýn kaderinin hasta tutsaklarýn durumuna baðlý olduðu uyarýsýnda bulundu DÝYARBAKIR - KESK Diyarbakýr Þubeler Platformu cezaevlerindeki hasta tutsaklarýn durumuna dikkat çekmek amacýyla AZC Plaza önünde basýn açýklamasý yaptý. Diyarbakýr Barýþ Anneleri Meclisi üyeleri, BDP il yöneticileri ve STK temsilcilerinin de destek verdiði açýklamada, "Tutsaklar ölüyor devlet izliyor' pankartý ile "Ölüyorlar! Daha ne kadar sessiz kalacaksýnýz. Hasta tutsaklara özgürlük" yazýlý dövizler taþýndý. Açýklama boyunca sýk sýk "Hasta tutsaklara özgürlük" sloganlarý atýldý. Açýklama öncesi polisin TOMA ve akrep tipi zýrhlý araçlar ile AZC Plaza önünü ablukaya almasý ve uzun namlulu silahlar ile çevrede önlem almasý dikkat çekti. KESK Diyarbakýr Þubeler Platformu adýna açýklama yapan Uður Yaman, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ýn 2013 Newroz'unda dünya kamuoyuyla paylaþýlan mesajýnýn Türkiye ve Ortadoðu halklarý için yeni bir sürecin baþlangýcý olduðuna dikkat çekti. Ancak hükümetin, "vaatlerine" raðmen sürecin olumlu yönde seyretmesini saðlayýcý hiç bir adým atmadýðýný belirten Ya-

man, bu süreçte ne Öcalan'ýn koþullarýnda, ne de siyasi tutsaklarla ilgili bir deðiþikliðin olmadýðýný hatýrlattý. Yaman, "Karakollar, kalekollara çevrilmiþ, çýkarýlan yasalar günü kurtarmadan öteye hiçbir þey ifade etmemiþtir. Kendi çýkarlarý söz konusu olduðunda anýnda HSYK'nin yapýsýný deðiþtirirler, MÝT ve internet yasasý çýkarýrlar. Ancak barýþ için hayati önem arz eden Sayýn Öcalan'ýn önerilerini hiç duymazlar. Hakikat Komisyonu'nun kurulmasýnýn, Ýmralý'da yapýlan görüþmelerin hukuki alt yapýsýnýn düzenlenmesi ve yine hasta tutsaklarýn serbest býrakýlmasý ile ilgili saðýrlarý ve körleri oynarlar. Kendi paralel devletleri ile ortaklaþa bir biçimde KCK adý altýnda haksýz ve hukuksuz tutukladýklarý on bin Kürt siyasetçinin durumunu gündemlerine bile almazlar" dedi.

‘Çatýþmasýzlýk ortamý hasta tutsaklarýn kaderine baðlý’ Hasta tutsaklarýn durumunun acilen gereken bir konu olduðunu dile getiren Yaman, þu uyarý ve çaðrýda bulundu: "Belki de çatýþmasýzlýk ortamýnýn kaderini

belirleyecek olan bu durum, önemle üzerinde durulmasý gereken bir konudur. Saðlýk ve yaþam hakký insanýn en doðal ve en vazgeçilmez haklarýndandýr. Bugün itibariyle 170'i 18,8 aðýr olmak üzere toplam 550 hasta tutsak cezaevlerinin olumsuz koþullarýnda ölümü beklemektedir. 12 yýllýk süre içerisinde 2 bin 300 tutsak cezaevinde yaþamýný yitirmiþtir. Hükümet buna karþýn üzerine düþeni yapmýyorsa insanlýk suçu iþliyor demektir. KESK olarak insan yaþamýna saygýlý olan herkesi barýþýn geleceði adýna duyarlý olmaya, hasta tutsaklara sahip çýkmaya çaðýrýyoruz." Açýklama alkýþ ve sloganlar ile sona erdi. (DÝHA)

DÝYARBAKIR - Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý cezaevinde tutuklu bulunun Belediye Baþkanlarý Zülküf Karatekin, Baþkan Yardýmcýsý Sabahattin Dinç ve Kürt siyasetçileri için yaptýklarý "Kara Perþembe" eyleminin 206'ýncýsý gerçekleþtirildi. Belediye hizmet binasý önünde yapýlan açýklamaya Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, baþkan yardýmcýsý Ýhsan Avcý, Genel-Ýþ, Tüm Bel-Sen yöneticileri, Barýþ Anneleri Meclis üyeleri vebelediye çalýþanlarý katýldý. Eylemde açýklama yapan Genel-Ýþ Sendikasý Diyarbakýr Þube Yöneticisi Ýhsan Yaraþýr þunlarý aktardý: "Kürt tarafýnýn barýþ adýna yaptýðý tüm çabalara ve fedakârlýða raðmen hükümetin sessizliði geleceðe dair umutlarý tüketiyor. Bu yetmiyormuþ gibi gözaltý operasyonlarý, BDP adaylarýnýn seçim çalýþmalarýnýn engellenmesi, ýrkçý saldýrýlarýnýn artmasý ve sýnýr bölgesinde askeri operasyonlarýn yoðunlaþtýrýlmasý hükümetin sürece bakýþ açýsýný ortaya koyuyor. Diyarbakýr'da kent ormaný, Dicle Vadisi konut alana çevirmesi, Dicle Üniversitesi'nde aðaçlarýn kesilmesi ve son olarak þehir stadýnýn AVM yapma kararýný kýnýyor tüm bunlarýn hükümetin yeni rant alanlarý açma politikalarý olduðunu halkýmýz çok iyi biliyor" dedi. (DÝHA)


9

HABER

28 Þubat 2014 Cuma

‘Maðduriyetler giderilsin’ 28 Þubat postmodern darbesinde de Türkiye’nin bir on yýl geriye gittiðini belirten Diyanet-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Evsen, “Postmodern darbesi ile alýnan bütün kararlar iptal edilerek, bu süreçte maðdur olan insanlarýn maðduriyetleri bir an evvel giderilmelidir” dedi

DÝYARBAKIR - DiyanetSen Diyarbakýr Þube Baþkaný Ömer Evsen, 28 Þubat postmodern darbesi ile alýnan bütün kararlarýn iptal edilerek, bu süreçte maðdur olan insanlarýn maðduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi gerektiðini bildirdi. Evsen, yaptýðý açýklamada,

Ergani’de 25 Kursiyer okuryazar oldu Diyarbakýr’ýn Ergani ilçe halk eðitim merkezi bünyesinde açýlan 1. Ve 2. Derece okuma yazma kursundan mezun olan 25 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarýný aldý DÝYARBAKIR - Diyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Halk Eðitim Merkezi bünyesinde açýlan 1. ve 2. derece okuma yazma kursundan mezun olan 25 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarýný aldý. Halk Eðitim Merkezi bünyesinde yapýlan okuma yazma kursu sonrasýnda belge almaya hak kazanan vatandaþlara Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ahmet Atabey ve Þube Müdürü Ý. Halil Akboyun tarafýndan belgeleri verildi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ahmet Atabey, "Okuma yazma insanoðlu için hayati bir önem taþýmaktadýr. Varlýklarýn en þereflisi olan insan için yüce kitabýmýz Kur'an-ý Kerim'in ilk ayeti 'oku' diye buyurmaktadýr. Öðrenmek insana kendini ifade edebilme becerisi kazandýrýr. Öðrenmenin yolu da okumaktýr. Okuyan insanlar baþkalarýyla daha saðlýklý diyaloglar kurabilir, kendi ailesine ve çocuklarýna daha faydalý olabilirler" dedi. (ÝHA)

28 Þubat 1997'de dönemin Baþbakaný Necmettin Erbakan'ýn 28 Þubat'ta alýnan MGK kararlarý doðrultusunda ve sonrasýnda postmodern bir darbe ile iktidardan uzaklaþtýrýldýðýný anýmsatarak, her darbede olduðu gibi 28 Þubat postmodern darbesinde de Türkiye'nin bir on yýl geriye

gittiðini belirtti. Darbecilerin kendilerince sakýncalý gördükleri kiþileri iktidardan uzaklaþtýrdýðý gibi, bu sakýncalý insanlara destek verenleri de devlet kadrolarýndan tasfiye ettiðini kaydeden Evsen, 28 Þubat postmodern darbesini yapanlarýnýn yargýlarken, diðer taraftan bu süreçte yargý üzerinde kurulan baský sonucu ceza alan insanlarýn ve kanaat önderlerinin içeride olmasýnýn cevabý verilmemiþ büyük bir çeliþkiyi de içinde barýndýrdýðýný aktardý. O dönemde ceza alan bazý kamu görevlilerinin görevlerine dönerken, halen ayný þekilde o karanlýk dönemde nasýl kararlar aldýðýnýn bilinmesine raðmen 28 Þubat maðduru din

görevlilerinin henüz görevlerine iade edilmemiþ olmalarýnýn ayrý bir garabet örneði olduðunu bildiren Evsen, açýklamasýnda þunlara yer verdi: "Postmodern darbesi ile alýnan bütün kararlar iptal edilerek bu süreçte maðdur olan insanlarýn maðduriyetleri bir an evvel giderilmelidir. Bin yýl süreceði iddia edilen ama kýsa bir sürede tarihin tozlu sayfalarýna gömülen bu darbenin maðdurlarýnýn acýlarý artýk dindirilmeli ve bu acý darbe artýk tamamen tarihe gömülmelidir. Ülkemizin bir daha böyle günler yaþamamasý temennisiyle baþta TBMM olmak üzere tüm sorumlularý bir daha göreve davet ediyoruz." (AA)

Demokratik Ýnançlar Derneði üyesi gençlerden çaðrý DÝYARBAKIR - Sivil toplum örgütleri ve din âlimleri öncülüðünde Diyarbakýr'da gerçekleþtirilecek olan 'Demokratik Ýslam Konferansý'na gençlerde katýlacak. Gençler, "Siyasal Ýslam ve Ýslam'ýn özü" gibi konularda tarihsel ve güncel konularda merak ettikleri sorulara yanýt arayacak. Abdullah Öcalan'ýn önerisi üzerine sivil toplum örgütleri, din alimleri ve aydýnlar tarafýndan yapýlmasý planlanan Demokratik Ýslam Konferansý'na her kesimden katýlým olacak. Gençlerde bu konferansa katýlarak, merak ettiði konularda yürütülen tartýþma ve görüþlerden sorularýna cevap aramayý planlýyor. Konferansýn katýlýmcýlarýndan Demokratik Ýnançlar Derneði (DÝD) üyesi Bünyamin Yýlmaz, gerçek Ýslam'ý anlamak için çaba harcamak gerektiðini söyledi. Yýlmaz, "Konferansta, dini kullanarak Ýslam adý altýnda kirli politikalar izleyen bir

takým siyasi partilerin bu yöntemle ne amaçladýklarý kapsamlýca tartýþýlacak" dedi.

‘Siyasal Ýslam’a karþý örgütleneceðiz’ Amaçlarýnýn özellikle bölgede yaþayan yurttaþlara gerçek anlamda yaþanýlacak dinin sömürü düzeni üzerine kurulu olmadýðýný göstermek olduðunu söyleyen Yýlmaz, bunun için etraflýca tartýþma yürüteceklerini belirtti. Düzen partilerinin kendine göre oluþturduklarý Ýslam anlayýþý yüzünden Rojava'da binlerce insanýn katledildiðine dikkat çeken Yýlmaz, "Allah için insanlarý öldürdüklerini söylüyorlar. Hâlbuki Allah yeryüzünde hiçbir insanýn burnunun bile kanamasýný istemez. Ýþte biz bu þekilde bölgede amaçsýzca örgütlenen zihniyetin karþýtý olmak için örgütleneceðiz" dedi.,

‘Güçlü katýlacaðýz’ Gerçekleþtirilmesi planlanan Ýslam Konferansý'nýn önü-

DÝD üyesi Bünyamin Yýlmaz

müzdeki haftalarda olabileceðini fakat tarih konusunda tartýþmalarýn hala sürdüðünü söyleyen Yýlmaz, Kürt gençleri olarak Ýslam konferansýna DÝD bünyesinde güçlü bir katýlým saðlanacaðýný söyledi. (DÝHA)

Reklam ve ilanlarýnýz için bizi arayýn 0532 622 55 33


10

HABER

Politika bir hizmet aracý olmalýdýr

Mim Yavuz Binbay

Bizim kuþaðýmýz en azýndan büyük çoðunluðumuz politikayý idealler birliði olarak algýladý ve öyle benimseyip uyguladý. Bizim algýmýzda toplumun çýkarlarý ön planda bireyin çýkarlarý ise arka plandaydý. Hatta bireyin çýkarlarýnýn toplumsal çýkarlar içinde erimiþ olduðunu söylersek yanýlmamýþ oluruz. Bu algýnýn reel yaþamýn gerçekliðinde ne kadar gerçekçi olduðunu tanýmlamak bir dönemin sonuçlarýný gözlemledikten sonra zor olsa gerek. Ama algýmýzýn doðruluðuna bu günde o günkü gibi inanýyorum. Politikanýn etkinliðinin en yoðun olduðu dönemler olan bir seçim döneminden geçmekteyiz. Bu dönemlerde toplumun her kesimi sorunlarýný ve sorunlarýn çözümüyle ilgili beklentisini ve algýsýný yansýtmaya çalýþýr. Bundan doðal bir hak olamaz. Toplumsal gruplarda bu dönemlerde bu doðal haklarýný etkin bir biçimde kullanmaya çalýþýr. Politik örgütlenmelerde (partiler veya gruplar) bu algýlara hitap ederek sorunlarýn çözümüne talip olurlar. Seçimlerin yapýlmaya baþlandýðý bir yüzyýldan beri böyle bir sistem oluþmuþ durumda. Sonuçlara baktýðýmýzda, bu süreç içinde onlarca seçim ve binlerce seçilen olmasýna raðmen, sorunlarýn çözümüne talip olan politikacýlarýn vaatleri ile toplumsal katmalarýn beklentileri arasýndaki orantýda bir orantýsýzlýk oluþmuþtur. Sorunlara (Kültürel-Ekonomik-Politik) çözüm iddiasýnda olan politikacýlar sorunla-

rý çözmek bir yana her geçen gün eski sorunlar devam etmesine raðmen yenileri eklenmiþtir. Toplumsal katmanlarýn sorunlarýný çözmede baþarýlý olmayan politikacýlar kendi sorunlarýný çözmede daha maharetli olduklarýný rahatlýkla gözlemlemekteyiz. Hatta sorunlardan mustarip bir kiþi politikaya atýldýðýnda sorunlarýnýn da kýsa sürede bir çýrpýda çözüldüðüne þahit olmaktayýz. Örneðin; yüksek bir maaþa sahip oluyor, 4-5 yýlda emekli oluyor, dokunulmazlýk kazanýyor, idarede etkin bir konum kazanýyor ve akçalý iþlerde avantajlý duruma gelebiliyor vb. Durum böyle olunca seçimlerde aday adaylýðýna yüzbinlerle ifade edilebilecek astronomik bir talep ortaya çýkýyor. Hatta aday olabilmek için ve seçim masraflarýyla ilgili masraflar astronomik rakamlarla ifade ediliyor. Oysa alacaklarý maaþlarýn toplamý bu rakamlarýn yüzde onu bile deðildir. Peki, bu kýyaslamayla bu adaylarýn hangi sorunlarý çözme niyetinde olduklarýný hiç sorguladýk mý? Sistemini yakýndan tanýdýðým bir ülke olan Ýsviçre'den örnekler vererek yazýmýn sonunda okuyucuya bir soru sormak istiyorum. Ýsviçre de Milletvekilleri, Milis milletvekilliði olarak tabir edilen bir konuma sahiptirler tahsis edilmiþ bir maaþlarý yoktur. Ancak talep etmeleri durumunda hizmetleri karþýlýðýnda bir maaþ ödenir. Parlamento kürsüsü dýþýnda bir dokunulmazlýklarý veya ayrýcalýklarý yoktur. Me-

28 Þubat 2014 Cuma

murlarýn veya bürokratlarýn amirleri deðillerdir. Onlara emir veremez veya onlar hakkýnda bir tasarrufta bulunamazlar. Ýhale ve kadro hususlarý parlamento veya parlamenterler tarafýndan deðil ilgili birimler tarafýndan yürütülür. Politikacýlarýn bir tasarrufu söz konusu deðildir. Onlarýn ve yakýnlarýnýn emeklilik iþlemleri normal vatandaþlarla aynýdýr. Parlamento ve milletvekilleri parlamento kürsüsü hariç tüm uygulamalarý yargýnýn mutlak denetimine açýktýr. Belediyelerde ise, belediye baþkanlarý bir maaþ alýrlar. Ama diðer tüm özlük haklarý normal vatandaþlarýnkiyle aynýdýr. Encümenler ise milis milletvekilliði statüsündedir. Herhangi bir maaþlarý yoktur. Seçilmiþlerin normal vatandaþlardan farký çok sýký bir mali denetimle izlenmeleridir. Belediye baþkaný, encümen üyesi veya milletvekili olupta bu yoldan zenginleþen politikacý söylentileri yoktur. Gelelim yukarda soracaðýmý belirttiðim soruya hiçbir etki altýnda kalmadan kendi kendinize cevap verebilir misiniz? Kýsaca belirttiðim koþullarýn aynýsýný ülkemizde uygularsak, bu günkü koþullarda aday olmaya çalýþan yüzbinlerden kaç kiþi adaylýða baþvurup astronomik rakamlarla ifade edilen seçim çalýþmalarý yapar? Bu soruyu saygýdeðer adaylarýmýza da sormak istiyorum. Bu koþullarda kaçýnýz aday olursunuz? Ýdeallerin þekillendirdiði politik günler dileðiyle.

Polis adaylarýna seminer

FOTO:ARÞÝV

DÜ tarafýndan düzenlenen seminerde Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulundaki 800 öðrenciye iletiþim teknikleri anlatýldý DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi'nce (DÜ) Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu öðrencilerine "Etkili Ýletiþim Teknikleri" semineri verildi. Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu spor salonunda DÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü öðretim görevlisi Füsun Özçelebi tarafýndan verilen seminere 800 polis okulu öðrencisi katýldý.

Özçelebi, iletiþimin insanlarla her türlü sözlü ve sözsüz etkileþim kurmak olduðunu ifade ederek, iletiþimin iki insanýn birbirlerinin farkýna vardýðý andan itibaren baþladýðýný söyledi. Ýnsanlarýn iletiþim yoluyla birbirini anlamayý, sevmeyi, iliþkileri baþlatmayý ve sonlandýrmayý, birçok duyguyu öðrenmeyi idrak ettiðini anlatan Özçelebi, "Ýþ ha-

yatýnda baþarýnýn yüzde 85'i doðru iletiþime dayanýr. Ýþ hayatýnda kusurlarýn yüzde 75' ise iletiþim eksikliðinden kaynaklanýr. Ýþ hayatýnda kayýplarýn yüzde 80'i kötü iletiþim yüzündendir" dedi. Özçelebi, iletiþimin sadece konuþmak olmadýðýný vurgulayarak, iletiþim becerisinin doðuþtan gelen bir yetenek olmadýðýný, öðrenilebilir ve geliþtirilebilir bir beceri olduðunu dile getirdi. "Konuþurken göz temasýndan kaçýnýlmasý, sabit bir noktaya bakma, ellerle aðzýn örtülmeye çalýþýlmasý kiþinin büyük ihtimalle yalan söylediðinin göstergesidir" diyen Özçelebi, etkili bir iletiþim kurmak için insanlarýn yüzüne bakarak konuþulmasý gerektiðini, dinlerken de baþ hareketleri ve gülümseme ile onay verilmesi gerektiðini kaydetti. Seminerin sonunda Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu Müdür Yardýmcýsý Ýbrahim Yazýcý, Özçelebi'ye teþekkür belgesi verdi. (AA)

Gazetecilere çirkin saldýrý TGS Genel Sekreteri gazeteci Mustafa Kuleli ve gazeteci Hasan Cömert, dün gece geç saatlerde Þiþli'deki evlerine giderken kimliði belirsiz kiþilerin saldýrýsýna uðradý. Saldýrýyla ilgili açýklama yapan TGS, saldýrýyý kýnadý. Türkiye Gazeteciler Sendikasý (TGS) Genel Sekreteri ve ÝMC TV programcýsý Mustafa Kuleli ve gazeteci Hasan Cömert, dün gece yarýsý Ýstanbul'un Þiþli ilçesine baðlý Kurtuluþ'ta 3 kiþinin saldýrýsýna uðradý. Kuleli ve Cömert maruz kaldýklarý saldýrýnýn ardýndan Alman Hastanesi'ne kaldýrýldý. Baþýna 5 dikiþ atýlan Kuleli ve Cömert'in saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Kuleli ve Cömert tedavilerinin ardýndan suç duyurusunda bulunacak. (Haber Merkezi)


HABER-Y YAÞAM

28 Þubat 2014 Cuma

11

2013’te 269 kadýn, 33 tutsak katledildi!

ÝHD, 2013 yýlý Ýnsan Haklarý Ýhlalleri Raporu'nu açýkladý. ÝHD Genel Baþkaný Türkdoðan, 2013 yýlýnda 269 kadýnýn öldürüldüðünü, 33 kiþinin cezaevinde yaþamýný yitirdiðini, 22 kiþinin polis ve askerler tarafýndan öldürüldüðünü, 39'u çocuk olmak üzere 843 kiþinin cezaevlerinde kötü muameleye maruz kaldýðýný belirtti ÝNSAN Haklaru Derneði (ÝHD) tarafýndan 2013 yýlý Türkiye Ýnsan Haklarý Ýhlalleri Raporu, ÝHD Genel Merkezi'nde yapýlan basýn toplantýsýyla açýklandý. Toplantýya ÝHD Genel Baþkaný Öztürk Türkdoðan, ÝHD MYK üyesi Sevim Salihoðlu ve ÝHD Siirt Þube Baþkaný Vetha Aydýn katýldý. ÝHD'nin 2013 yýlý raporunu açýklayan ÝHD Genel Baþkaný Türkdoðan, 2013 yýlý Türkiye ihlal raporunu deðerlendirdiklerinde, Kürt sorununun demokratik ve barýþçýl yönden çözümü noktasýnda yaþanan geliþmelerin etkisini görmekle birlikte Gezi Parký direniþi ve sonrasýnda yaþanan olaylarda hükümetin giderek otoriterleþtiðini, 17 Aralýk yolsuzluk operasyonlarý sýrasýnda ise devletin þeffaf ve hesap verebilen bir devlet olmadýðýný, yargýnýn siyasal iktidarýn yaný sýra çeþitli güç odaklarýnýn elinde bir baský mekanizmasý gibi kullanýldýðýna tanýklýk ettiklerini belirtti.

‘Hükümet gerekli adýmlarý atmamýþtýr’ 2013 yýlýnda devlet görevlileri ile PKK Lideri Abdullah Öcalan diyalogunun sonucu olarak Abdullah Öcalan'ýn çaðrýsý ile PKK'nin 21 Mart 2013 tarihinde 8. ateþkesi ilan ettiðini hatýrlatan Türkdoðan, "Bu ateþkese devletin fiilen uyarak ilk defa çift taraflý bir çatýþmasýzlýk sürecinin yaþandýðýný belirtmek isteriz. PKK gerillalarýnýn 8 Mayýs 2013 tarihinden Eylül 2013 tarihine kadar geri çekilmesine raðmen, süreçte hükümetin atmasý gereken adýmlarý atmamasý sürecin týkanmasýna neden olmuþ, hükü-

metin Ekim ayýnda açýkladýðý demokratikleþme paketi ise beklentileri karþýlamaktan ziyade sürecin kopmamasýna dönük bir taktik yaklaþým olarak deðerlendirilebilir" dedi. Türkdoðan, diðer önemli bir geliþmenin ise Akil Ýnsanlar Heyeti'nin oluþturulmasý olduðunu kaydetti.

Gezi deriniþinin bilançosu 2013 yýlýnýn önemli olaylardan birinin Gezi direniþi olduðunu söyleyen Türkdoðan, direniþ sürecinde yaþanan hak ihlallerine iliþkin þu bilgileri verdi: "Hükümetin Gezi direniþine katýlanlara yönelik otoriter uygulamalarý sonucunda 9 kiþi yaþamýný yitirmiþ, müdahale edilen 774 gösteride 9 bin 564 kiþi yaralanmýþ, 6 bin 977 gözaltýna alýnmýþ, bunlardan 187'si tutuklanmýþ, tespit edebildiðimiz kadarý ile açýlan 78 davada 3 bin 276 kiþi yargýlanmýþtýr." Türkdoðan, 2013 yýlýnýn diðer önemli bir olayýnýn 17 Aralýk rüþvet ve yolsuzluk operasyonu olduðunu belirtti.

‘Kürtlere yönelik ihlaller sistematik olarak sürdürüldü’ 2013 yýlý yaþanan hak ihlalleri verilerini açýklayan Türkdoðan, þunlarý dile getirdi: "2013 yýlýnda yargýsýz infazlarýn devam ettiðini görüyoruz. 2007 yýlýnda PSVK'da yapýlan deðiþiklik ile kolluk kuvvetlerinin silah kullanma yetkisinin kolaylaþtýrýlmasý bu ihlallerde yaþanan artýþýn en önemli sebeplerindendir. 2013 yýlýnda 2'si çocuk olmak üzere 19 kiþi dur ihtarýna uymadýklarý gerekçesi ile öldürülmüþ, 19 kiþi yaralanmýþ, 2 kiþi köy korucularý tara-

fýndan öldürülmüþ, 5 kiþi yaralanmýþ, sýnýr hattýnda 3'ü çocuk 1'i asker olmak üzere toplam 22 kiþi öldürülmüþ, 58 kiþi yaralanmýþ, özel güvenlik görevlileri tarafýndan da 1 kiþi öldürülmüþtür. Türkiye'de yargýsýz infazlarýn önlenememesinin en önemli sebebinin cezasýzlýk kültürü olduðunu özellikle belirtmek isteriz. Roboski katliamý ile ilgili olarak Genelkurmay Askeri Savcýlýðý'nýn kamu davasý açmamasý cezasýzlýðýn devlet politikasý olarak yürütüldüðünü, Kürtlere yönelik ihlallerin sistemli olarak sürdürüldüðünü göstermiþtir."

‘33 kiþi cezaevinde yaþamýný yitirdi’ 2013 yýlýnda cezaevlerinde yaptýklarý tespitlere göre, 33 kiþi yaþamýný yitirdiðini aktaran Türkdoðan, þunlarý belirtti: "Bu kiþilerden 7'si hastalýk nedeni ile yaþamýný yitirmiþ, 1'i cezaevleri koþullarýný protesto edip kendisini yakarak yaþamýný yitirmiþ, 25'inin ise intihar ettiði belirtilmiþtir. Türkiye'de ceza infaz sisteminin insani olmamasý ve mahpuslarý çürütmeye dayalý bir yapýsý olmasý nedeniyle cezaevleri en önemli ihlal yaratan yerler olarak varlýklarýný sürdürmektedirler. ÝHD Cezaevi Komisyonu'nun Kasým 2013 verilerine göre cezaevlerinde bulunan 554 hasta mahpustan 162'sinin durumu aðýrdýr." Türkdoðan, 2013 yýlý itibarý ile 69 askerin þüpheli bir þekilde intihar ettiðinin belirtildiði kaydetti.

‘2013 yýlýnda 269 kadýn öldürüldü’ Kadýna ve çocuða yönelik yaþam hakký ihlallerinin giderek arttýðýna dikkat çeken Türkdoðan kadýn ve çocuklara yönelik þiddete iliþkin þu bilgileri aktardý: "ÝHD verilerine göre 2012 yýlýnda 177 kadýn ev içinde ve toplumsal alanda öldürülmüþ iken, bu sayý 2013 yýlýnda 269'a çýkmýþtýr. 2012 yýlýnda 48 kadýn intiharý gerçekleþmiþ iken, bu sayý 2013 yýlýnda 52'ye yükselmiþtir. Siyasal iktidarýn muhafazakar demokrat uygulamalarý kadýna yönelik þiddetin yaþanmasýna engel olamamýþtýr." Türkdoðan ayrýca 556 kadýnýn da taciz ve tecavüze maruz kaldýðýný aktardý. Türkdoðan, ayrýca 2013 yýlýnda bin 679 internet sitesinin engellendiðini söyledi.

‘233 kiþi iþkence ve

kötü muameleye uðradý’ Türkdoðan, ÝHD verilerine göre 2013 yýlýnda 233 kiþinin gözaltýnda iþkence ve kötü muameleye uðradýðýný, 307 kiþi gözaltý yerleri dýþýnda kötü muameleye uðradýðýný, 6 kiþi köy korucularý tarafýndan iþkence ve kötü muameleye uðradýðýný, 39'u çocuk olmak üzere 843 kiþi cezaevlerinde iþkence ve kötü muameleye uðradýðýný, 109 kiþi kolluk güçleri tarafýndan tehdit ve ajanlýk teklifi yolu ile kötü muameleye uðradýðýný, 59'u çocuk olmak üzere 14 bin 151 kiþi toplumsal gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu dövülerek, yaralandýðýný ve böylece iþkence ve kötü muameleye maruz kaldýðýný, 32 kiþi de özel güvenlik görevlileri tarafýndan iþkence ve kötü muameleye maruz kaldýðýný ve 25 kiþinin de okulda þiddete maruz kaldýðýný ifade etti.

‘Cezaevlerinde 115 bin 280 hükümlü var’ Örgütlenme özgürlüðüne iliþkin bilgi veren Türkdoðan, "2013 yýlýnda 19 dernek hakkýnda kapatma davasý açýlmýþtýr. 27 kere parti ve dernek binalarýna kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan saldýrý düzenlenmiþtir" dedi. Türkiye cezaevlerinde 2013 yýlý sonu itibariyle yaklaþýk 144 bin 178 mahpusun olduðunu söyleye Türkdoðan, mahpuslarýn bin 987'sinin çocuk olup bunlarýn bin 558'inin tutuklu, 429'un ise hükümlü olduðun belirtti. Türkdoðan, toplam mahpuslarýn 28 bin 898'inin tutuklu, 115 bin 280'inin ise hükümlü olduðunu açýkladý. Türkdoðan, 2013 yýlý içinde yaþanan bazý hak ihlallerine iliþkin bilgileri þu þekilde sýraladý: * Yargýsýz infaz: 44 ölü, 82 yaralý * Faili meçhul saldýrýlar: 18 ölü, 4 yaralý * Silahlý çatýþmalar: 29 ölü, 7 yaralý * Kuþkulu ölüm ve yaralanmalar: 30 ölü * Nefret cinayetleri ve yaralanmalar: 12 ölü, 14 yaralý * 2013 yýlýnda açýlan soruþturma sayýsý 42, kiþi sayýsý 503 * Cezaevlerindeki ihlaller: 3 bin 60 ihlal * Ýþ kazasýnda 103'ü kadýn, 59'u çocuk olmak üzere bin 545 iþçi yaþamýný yitirdi. (DÝHA)


12

HABER

28 Þubat 2014 Cuma

Tanýk dinleme talebi reddedildi 16 JÝTEM elemaný hakkýnda açýlan davanýn duruþmasý 6. Aðýr Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, müþteki avukatlarýn tanýklarýn dinlenmesi talebini “dosyanýn kapsamý itibariyle kýsa sürede incelemesinin mümkün olmadýðý” gerekçesi ile reddetti DÝYARBAKIR, Mardin, Batman ve Þýrnak'ta çeþitli tarihlerde birden fazla kiþi öldürme, kundaklama ve bombalama eylemini gerçekleþtirdikleri ve aralarýnda "Yeþil" kod adlý Mahmut Yýldýrým'ýn da bulunduðu 16 JÝTEM üyesi hakkýnda açýlan davanýn duruþmasý Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruþmaya sanýklardan kimse katýlmazken, çok sayýda avukat duruþmaya katýldý. Duruþma, mahkeme heyetinin zabýtlarý okumasý ile baþladý. Ardýndan müþteki avukatlarý, Mehmet Kýlýç'ýn Antalya'da askeri birliðinden alýnarak, Cem Ersever ve ekibi tarafýndan 100 bin Euro karþýlýðýnda Irak'ta bulunan birliklere teslim edilmesinin ardýndan öldürülmesi ile ilgili Hüseyin Yusuf Ali, Ferhan Akdoðan, Hikmet Gevdan ve Na-

Okuma salonuna dinleme cihazý konulduðu iddiasý DÝYARBAKIR'da faaliyet gösteren Takva Eðitim ve Okuma Salonu'nda dinleme cihazlarý bulunduðu iddia edildi. Takva Eðitim ve Okuma Salonu sözcüsü Nihat Turan, konuyla ilgili Baðlar ilçesi Salahattin Eyyübi Mahallesi'nde bulunan salonlarýnýn merkezinde yaptýðý açýklama, gizli bir çalýþmalarýnýn bulunmadýðýný söyledi. "Derneðimiz Kur'an ve sünnet dýþýnda hiçbir þey anlatmayan, onun dýþýnda hiçbir þey tasvip etmeyen bir kurumdur" diyen Turan, þöyle dedi: "Daha önce de kurumumuzda bir ajan tespit ettik. Þimdi de bu kurumun içine yerleþtirilen dinleme cihazlarýný bulduk. Cihazlarýn içindeki kartlar faturalý hatta ait. Dokümaný var ve 6 aylýk ödemesi yapýlmýþ." Dinleme cihazlarýnýn kaç aydýr oraya yerleþtirildiðini bilmediklerini söyleyen Turan, "Elektrik boatlarýnýn içine yerleþtirilen bu dinleme cihazlarýný geçen hafta çýkarttýk" diye konuþtu. Turan, okuma salonuna gelen kiþilerin tehdit edildiðini de ileri sürdü. (AA)

dir Kýlýç'ýn tanýk olarak dinlemesini talep etti. Ardýndan iddia makamý, mahkeme heyetine mütalaasýný sundu. Mütalaasýnda, tanýklarýn dinleme yetkisinin mahkemede olduðunu belirten iddia makamý, haklarýnda yakalama kararý bulunan sanýklarýn yakalanmasýnýn beklemesini talep etti. Daha sonra ara kararýný açýklayan mahkeme heyeti, dosyanýn 16 klasörden oluþtuðunu belirterek, "Zapta girecek olan beyanlarýn dosya kapsamýyla denetlenmesi ve tanýklarýn beyanlarýnýn dosya kapsamýna uygun olmamasý durumunda, tanýklara gerektiðinde sorular sorulmasý gerektiði, dosyanýn kapsamý itibariyle kýsa sürede incelemesinin mümkün olmadýðý anlaþýldýðýndan müdahil vekilinin mahkememize sunmuþ olduðu ve bu gün itibariyle haberdar olunan tanýklarýn bu duruþmada dinlenilmeleri yönündeki talebin bu aþamada reddine" oy birliði ile karar vererek duruþmayý 24 Nisan'a erteledi. (DÝHA)

‘Yeþil Amed’ buluþmasýnýn ‘yeþil’ önerileri DÝYARBAKIR - BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye eþ baþkan adaylarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý'nýn "Yeþil Amed" (Ameda Hêþin) projesi kapsamýnda ekolojistlerle gerçekleþtirdiði toplantýnýn sonuç bildirgesi açýklandý. BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan adaylarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý, katýlýmcý belediyeciliði esas alarak kentin dinamikleriyle yapýlan toplantýlar kapsamýnda Mezopotamya Ekoloji Hareketi öncülüðünde "Yeþil Amed" (Ameda Hêþin) adýyla 23 Þubat'ta yapýlan toplantýnýn sonuç bildirgesi açýklandý. Diyarbakýr'ýn doðasýna ve kimliðine uygun politikalarýn neler olmasý gerektiði konusunda birçok ön açýcý tartýþmanýn yaþandýðý belirtilen toplantýda, bir ilk olan bu buluþmalarýn her yýl düzenli olarak yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Ýlk kez yapýlan ve foruma dönüþmesi kararý alýnan buluþma, Diyarbakýr'ýn doðasýnda ve doðalýna

‘Trafik Dedektifleri projesi’ için ilk zil çaldý

iliþkin yerel yönetimlere perspektifin sunulduðu, yerel yönetimin politikalarýný ekoloji yönüyle denetleyen, öneri, eleþtiri ve proje sunacak bir mekanizma olduðu belirtildi. Yapýlan toplantýda katýlýmcýlar tarafýndan, ekolojik köyler projesi, ekolojik saðlýk, kozmetik ve temizlik merkezi, garnizon yaþam raporu, Me-

DÝYARBAKIR'da 7. sýnýf öðrencilerine yönelik olarak 'Trafik Dedektifleri Projesi' gerçekleþtirildi. Diyarbakýr Vehbi Koç Ýlkokulu'nda düzenlenen proje tanýtýmýnda çocuk ve gençlerin trafik kurallarýný günlük hayatta etkin kullanýmlarý amaçlandý. Projenin açýlýþýna, Vali Mustafa Cahit Kýraç, Emniyet Müdürü Halis Böðürcü, Trafik Eðitim ve Araþtýrma Dairesi Proje Koordinatörü Refik Ürk, OPET Kurumsal Ýletiþim Müdürü Ayþenur Aydýn, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Ankara Emniyeti Trafik Denetim

zopotamya'nýn gülleri projesi, çöpten elektrik üretimi, güneþ enerjisi yaygýnlaþtýrma projeleri, tohum bankasý projesi ve zeytin üretim projesi konu baþlýklarý altýnda sunum yapýldýðý belirtilirken, yerel yönetimlere iletilen bütün önerilen kayda alýndýðý kaydedildi. (DÝHA)

Þube Müdürlüðü'ne baðlý özel eðitim kadrosu tarafýndan 7. sýnýf öðrencilerine yönelik olarak gerçekleþen eðitim kapsamýnda çocuk ve gençlerin trafik kurallarýný günlük hayatta kullanýmlarý gösterildi. Burada konuþma yapan Vali Kýraç, Diyarbakýr'da 29 okulda, 15 bin 650 öðrencinin katýlýmýyla bu projenin gerçekleþtiðini belirtti. Daha sonra konuþan trafik ve trafik kurallarýnýn kendileri için önemini belirten Diyarbakýr Emniyet Müdürü Dr. Halis Böðürcü ise, 15 eðitimcimiz ile 15 bin 650 öðrenciyi eðiteceklerini ifade etti. (ÝHA)


$ €

ekonomi

DOLAR: 2.1950 EURO: 3.0028 ALTIN: 95,652 ÝMKB: 61.779,24

13 28 Þubat 2014 Cuma

Martta doðal gaza zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Yýldýz, doðal gazdabir önceki aya göre belirleneceðini ve mart ayýnda herhangi bir fiyat artýþý öngörmediklerini açýkladý

ENERJÝ ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Esenboða Havalimanýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný ce-

vapladý. Mart ayýnda doðal gaza zam yapýlýp yapýlmayacaðý yönündeki bir soru üzerine Yýldýz, doðal gaz fiyatlarýnýn bir önceki aydan belirlendiðini anýmsattý. Dolar kurunun yükseldiðini ancak bu duruma neden olan geliþmelerin ortadan kalkmasý halinde bunun bir miktar daha gerileyeceðine yönelik inancýný dile getiren Yýldýz, þunlarý kaydetti: "Ben þuna inanýyorum; sürdürülebilir dolar paritesi enerji maliyetleri üzerindeki yükünü daha da azaltmak durumundadýr. Þu anda enerji

maliyetlerimizi her zaman söylüyoruz, dolarla alakalý paritenin yükselmesi, ham petrol fiyatlarýnýn 110 dolarlar seviyesine ulaþmasý maliyetlerimizi artýrýyor. Ama biz buna raðmen inþallah deðerlendirmelerimizle beraber mart ayýnda herhangi bir fiyat artýþý öngörmüyoruz. Bunu kendi içerisinde balanse edecek, dengeleyecek yapýyý saðlamaya çalýþýyoruz. Tabii ki yaðmurun az yaðýyor olmasý, kuraklýk riskiyle alakalý bir kýsým konularýn oluþmasý bizi zorlayan konular. Ama Mart ayýnda doðal gaza herhangi

bir fiyat artýþý öngörmüyoruz." Doðal gazda ne kadarlýk maliyet artýþý yaþandýðýnýn sorulmasý üzerine Yýldýz, dolar paritesindeki 10 puanlýk farkýn, ham petrol fiyatlarýndaki 4-5 dolarlýk artýþa eklendiðinde bir yýlda 4 milyar dolar maliyet yarattýðýný anlattý. Enerji maliyetlerinin indirilmesi için yerli enerji kaynaklarýnýn kullanýlmasý gerektiðini vurgulayan Yýldýz, "Bunu vatandaþýmýza, sanayicimize yansýtmamak için de mart ayýnda doðal gazla alakalý bir fiyat artýþý düþünmüyoruz" diye konuþtu. (AA)

Kredi kartýyla taksitli satýþlar azaldý

Taksitli kredi kartý harcamasý son bir haftada 1,2 milyar lira azaldý. 1 Þubat’tan bugüne taksitli kredi kartý harcamalarýndaki harcama 2 milyar 711 milyar lira oldu Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartýna taksit sýnýrlamasý getirmesinin ardýndan taksitli harcamalardaki düþüþ geçen hafta da devam etti ve üç haftada taksitli kredi kartý harcama tutarý 2 milyar 711 milyon lira azalýrken, sadece geçen hafta 1 milyar 201 milyon lira geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB) Haftalýk Para ve Banka istatistiklerine göre, kredi kartýna taksit sýnýrlamasý getirilmesinin uygulanmaya baþladýðý 1 Þubat'tan itibaren üç haftalýk süreçte taksitli kredi kartý harcamalarý 2 milyar 711

milyar lira azaldý. Son bir haftalýk dönemde ise taksitli kredi kartý harcama tutarý 1 milyar 201 milyon lira azaldý. 14 - 21 Þubat haftasýnda mevduat bankalarýndaki kredi kartý harcama tutarý yüzde 2,12 oranýnda azalýþla 89 milyar 628 milyon 477 bin liraya geriledi. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredi kartlarý harcamalarý yüzde 2,34 oranýda azalarak 50 milyar 184 milyon 483 bin liraya ve taksitsiz kredi kartý harcama miktarý yüzde 1,85 oranýnda düþerek 39 milyar 443 milyon 994 bin liraya geriledi. Bireysel ve kurumsal kredi kartlarýyla yapýlan harca-

malar 2013 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 17,40 oranýnda yükseliþ gösterdi. 14 - 21 Þubat haftasýnda, mevduat bankalarýndaki tüketici kredileri yüzde 0,27 oranýnda azaldý ve 239 milyar 310 milyon 366 bin liradan 238 milyar 669 milyon liraya indi. Tüketici kredilerinin 102 milyar 308 milyon 328 bin lirasý konut, 7 milyar 700 milyon 231 bin lirasý taþýt, 128 milyar 660 milyon 677 bin lirasý da diðer kredilerden oluþtu. Geçen yýlýn ayný dönemine oranla mevduat bankalarýndaki tüketici kredileri yüzde 24,58 ve 2013 yýlsonuna göreyüzde 1,14 oranýnda artttý. Mevduat bankalarýndaki taksitli ticari kredilerde ayný dönemde yüzde 0,36 oranýnda artarak, 125 milyar 663 milyon liradan 126 milyar 117 milyon liraya yükseldi. Geçen yýlýn ayný dönemine oranla tüketici kredileri yüzde 43,40 ve 2013 yýlsonuna göre yüzde 4,34 oranýnda artttý. Finansman þirketlerinin ayný dönemde kullandýrdýklarý tüketici ve taksitli ticari kredi tutarý 14 milyar 581 milyon 453 bin lira oldu. Bu tutar geçen haftaya göre yüzde 0,02, geçen yýlýn ayný dönemine oranla ise yüzde 34,32 artýþa iþaret etti. (AA)

Altýn fiyatlarý gerilemeye baþladý Uluslararasý piyasalarda altýnýn ons fiyatý dün 1.345 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra düþüþe geçerek 1.322 dolar seviyesine kadar geriledi

Önceki güne 1.340 dolardan baþlayan altýnýn ons fiyatý 1.345 dolar seviyesine kadar yükseldi. Altýnýn ons fiyatý, ABD'de açýklanan yeni konut satýþlarý verisinin beklentilerin çok üzerinde gelmesi sonrasý satýþlarýn hýzlanmasýyla 1.322 dolar seviyesine kadar düþtü. Günü 1.330 dolar seviyesinden tamamlayan altýnýn ons fiyatý, dün düþüþünü devam ettirdi ve 1.325 dolar seviyelerine ulaþtý. Garanti Bankasý Altýn ve Para Piyasalarý Uzmaný Alper Kalyoncu, konuya iliþkin deðerlendirmesinde, son iki tarým dýþý istihdam verisinin beklentilerden kötü gelmesi ve Çin'den gelen fiziki talebin etkisiyle 1.300 dolarýn üzerine çýkan altýnýn ons fiyatýnýn dün itibariyle 1.345 dolar civarýna kadar hýzlý bir yükseliþ yaptýðýný hatýrlattý. Altýn fiyatlarýnda þu anda bir kar realizasyonu yaþandýðýný aktaran Kalyoncu, altýnýn ons fiyatýnda 1.320-1.310 dolarlara kadar bir gerileme olabileceðini söyledi. Kalyoncu, yurt içinde ise dolardaki yükseliþin gram piyasasýný etkilediðini anýmsatarak, altýnýn gram fiyatýnýn 96 liralara kadar dayandýðýný ancak þu aþamada 97-98 liralarýn bu dönem için zirve gibi gözüktüðünü söyledi. Dolar/TL'nin sert bir yükseliþ yapmasýnýn beklenmediðini anlatan Kalyoncu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýnýn (TCMB) faizlerde artýrýma gitmesinden dolayý dolar/TL'nin yükseliþ hýzýnýn yavaþladýðýný ve bu anlamda altýnýn gramýnda 97-98 liralarýn üst seviyeler gibi gözüktüðünü ifade etti. (AA)


14 Kayapýnar Belediyesi’nin Eðitim Destek Evleri’nde eðitim gören çocuklar arasýnda her yýl geleneksel olarak düzenlediði voleybol turnuvasý sona erdi. Turnuvada, erkeklerde Ali Erel Eðitim Destek Evi, kadýnlarda ise Peyas Eðitim Destek Evi þampiyon oldu DÝYARBAKIR - Diyarbakýr Kayapýnar Belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen voleybol turnuvasý tamamlandý. Bu yýl üçüncüsü yapýlan ve eðitim destek evlerinde eðitim gören çocuklarýn yer aldýðý turnuvada, 20 kadýn ve 17 erkek takýmý mücadele etti. Spor Kompleksi Spor Salonunda yapýlan turnuvada, erkeklerde Ali Erel Eðitim Destek Evi, kadýnlarda ise Peyas Eðitim Destek Evi þampiyon oldu. Kayapýnar Belediyesi Baþkan Vekili Mahmut Dað, turnuvanýn sevgi ve dayanýþma kültürünün

SPOR

28 Þubat 2014 Cuma

Eðitim Destek Evleri turnuvada buluþtu

geliþimi anlamýnda önemli bir etkinliðe vesile olduðunu söyledi. Eðitim destek evlerinde eðitim gören gençlerin gösterdiði mücadeleden duyduðu memnuniyeti dile getiren Dað, "Birçok gencimizin

gösterdiði baþarýnýn yanýnda hoþgörü ve kardeþlik duygusuyla yaþama bakýþ açýlarýnýn deðiþmesi asýl baþarý ve kazanýmdýr" dedi. Turnuvada, dereceye giren takýmlara ödüller verildi. (AA)

Yeni Diyarbakýrspor’da Anadolu Üsküdar’a hazýrlanýyor Grubunda lider olan ve geçem haftayý maðlubiyetle kapatan Yeni Diyarbakýrspor’da Anadolu Üsküdar 1908 Spor maçý hazýrlýklarýna ara vermeden devam ediyor DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Yeni Diyarbakýrspor'da Anadolu Üsküdar 1908 Spor maçý hazýrlýklarý devam ediyor. Yeni Diyarbakýrspor Kulüp Baþkanvekili Mehmethan Akan, yaptýðý açýklamada, Kayseri Þekerspor deplasmanýnda aldýklarý yenilginin etkisinden kurtuldukla-

rýný belirterek, sahalarýnda yapacaklarý Anadolu Üsküdar 1908 Spor maçýný düþündüklerini söyledi. Futbolda hesapta olmayan puan kayýplarýnýn yaþandýðýný kaydeden Akan, þöyle konuþtu: "Kayseri Þekerspor maçýnda yaþadýðýmýz yenilgi hesapta olmayan bir sonuçtu. Bizim için kötü

Badminton Þampiyonasý Start Aldý

oldu. Ama olan oldu artýk. Bu karþýlaþma bizim için geride kaldý. Önümüzde çok daha önemli bir karþýlaþma var. Pazar günü sahamýzda Anadolu Üsküdar 1908 Spor ile karþýlaþacaðýz. Bu karþýlaþmaya konsantre olduk. Ýstanbul temsilcisini yenip çýkýþa tekrar geçmek istiyoruz. Ýdmanlarýmýz da iyi geçiyor." (AA)

Anadolu Yýldýzlar Badminton Müsabakalarýnýn Ziya Gökalp Spor salonunda yapýlan açýlýþ törenine Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Abdullatif Umut, Spor Þube Müdürü Akýn Erim, Antrenörler ve idareciler katýldý.Anadolu Yýldýzlar Badminton Müsabakalarýna Erkekler kategorisinde 10 takým Kýzlarda ise 6 takým katýlýrken toplamda 96 sporcu baþarýlý olmak için ter dökecekler.

Büyükþehir seriyi bozmadý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Voleybol Takýmý, Kýzýltepe Belediyespor deplasmanýnda rakibini 3-1 maðlup ederek galibiyet serisini sürdürdü DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyespor, Voleybol Erkekler 3. Lig karþýlaþmasýnda deplasmanda karþýlaþtýðý Kýzýltepe Belediyespor'u 3-1 maðlup etti. Son haftalarda gösterdiði performanslarýný bu müsabakada da sürdürmeye devam eden Büyükþehir Belediyespor takýmý son dört maçýný da kazanarak çýkýþýný sürdürmüþ oldu. Takýmýn antrenörü Yunus Akmeþe, ''Ýki kardeþ Belediyemizin takýmlarý müsabaka anýnda dostluk, kardeþlik ve barýþ havasýný sergileyerek güzel bir ortam hazýrladýlar. Centilmenliklerinden dolayý her iki takýmýn sporcularýna ve Kýzýltepe Belediyespor yönetim kuruluna kulübümüz adýna sonsuz teþekkürlerimizi sunuyorum. Son haftalardaki çýkýþýmýzý diðer maçlara taþýmak istiyoruz'' dedi.


15

SPOR

28 Þubat 2014 Cuma

Ambulans olmadan çýkmayýz… Amatör maçlara ambulans gönderilmemesini protesto eden U17 Bismil Belediyespor ile Çamlýca Gençlikspor takýmýnýn oyuncularý maçýn oynanacaðý sahaya ambulans gelmediði için sahadan çekildiler Nurullah ERGÜN DÝYARBAKIR - Geçtiðimiz hafta oynanan maçta rakip oyuncuyla çarpýþtýktan sonra beyin kanamasý geçiren genç oyuncu Uður Ergün'e arkadaþlarýndan destek. Önceki gün U17 Liginde oynanmamasý gereken U17 Bismil Belediyespor ile U17 Çamlýca Gençlikspor maçýnda her iki takýmýn oyuncularý maçýn oynanacaðý sahaya ambulans gelmediði için sahadan çekildiler. Geçen hafta Diyarbakýr'da Bismil Belediyespor ile Yeniköy maçýnda rakip oyuncu ile çarpýþan genç futbolcu Uður'un beyin kanamasý geçirdiðini belirten oyuncular, "Bu gibi pozisyonlar maç içinde olabiliyor ya da kalp krizi geçirebiliyor. Ki böyle olaylarýn yaþandýðýný biliyoruz. Saha kenarýnda ambulans olmadýðý için arkadaþýmýz hayati öneme sahip olan o dakikalarda ambulans ve doktor beklemek zorunda kaldý. Halbuki o an orda bir ambulansýn olmasý daha ciddi risklerin yaþanmasýný engelleyebilirdi. Henüz Uður arkadaþýmýzýn yaþadýðý talihsizliðin üzerin-

den bir hafta geçmeden yine ambulans olmadan sahaya çýkacaktýk. Bunu kabul etmiyoruz. Yetkililerin bu soruna çözüm bulmasýný istiyoruz" dediler. Daha sonra maç saatinde sahada oturarak protesto gerçekleþtiren iki takýmýn oyuncularý "Ambulans gelsin, Uðurlarýmýza bir þey olmasýn" sloganlarý attýktan sonra maçý oynanmadan sahadan çekildiler.

Uður’un tedavisi sürüyor Öte yandan, geçen hafta oynanan maçta rakibi ile çarpýþarak beyin kanamasý geçiren genç Uður'un hastanedeki tedavisi sürüyor. Oyuncularýný hastanede bir an olsun yalnýz býrakmayan Bismil Belediyespor yöneticileri, Uður'un

geçtiðimiz gün yoðun bakýmdan çýkarýlarak servise alýndýðýný belirterek, "Beyindeki kanama yapýlan tedaviyle sonlandýrýldý ve normal servise alýndý. Doktorlar tedavinin bir süre daha devam edeceðini ve hayati tehlikesinin kalmadýðýný söylediler. Uður'un iyileþip yeniden eski saðlýðýna kavuþmasý için ne gerekiyorsa yapacaðýz. Dileðimiz futbolcu kardeþimizin bir an önce eski saðlýðýna kavuþmasý ve özlediði yeþil sahalara dönmesidir" dedi. Öte yandan, Bismil Belediyespor Kulüp Baþkaný Songül Kaptan, yöneticiler ve Teknik Direktör Metin Kalkan, genç futbolcunun ailesi ile yemekte bir araya gelerek üzüntülerini dile getirdiler.

Kulüp Baþkaný Songül Kaptan, "Hem kulüp hem Belediye olarak Uður kardeþimizin durumunu konuþtuk. Futbolcumuzun saðlýðý bizim için her þeyden önemlidir. Neler yapabileceðimizi konuþtuk. Uður'un eski saðlýðýna kavuþmasý en büyük dileðimizdir" dedi.

AÞI ile hastalýklarý AÞIN


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

28 ÞUBAT 2014 CUMA Yýl: 7 - Sayý : 2203 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Suçlu deðiller ama... 2008 yýlýnda atýl duruma geçen Akçakale eski cezaevi Suriye'den kaçan ailelerin sýðýnaðý oldu. 4 koðuþtan oluþan cezaevinde bugün 70 kiþiden oluþan 9 aile yaþamlarýný sürdürüyor. Bir zamanlar mahkûmlarýn volta attýðý karanlýk mahzenlerde, artýk onlarca çocuk evlerinin sýcaklýðýný bulmaya çalýþýyor. Cezaevi avlusu çocuklarýn oyun alaný olurken, aileler betonarme bir yapýnýn çatýsý altýnda bulunmaktan dolayý kendilerini þanslý görüyor.

C

M

Y

K

Diyarbakır yenigün gazetesi 28 şubat 2014  
Diyarbakır yenigün gazetesi 28 şubat 2014  
Advertisement