Page 1

‘PKK, reþit olmayan çocuklarý göndermeli’

‘Devletin yolu kapanýr mý?’ BDP: Uygulama süreci zora sokuyor... 7’de

D

ÝYARBAKIR'ýn Lice Ýlçesi'nde yaþanan yol kapatma eylemleri ve gerginlikler dün de devam etti. Ýl Valisi Mustafa Cahit Kýraç, herkesin aklýný baþýna almasý gerektiðini belirterek, “Devletin yolu kapanýr mý?” dedi. 7’de

27 MAYIS 2014 SALI FÝYATI: 25 KRÞ.

Arazi sahiplerinden müþterek tepki

TARIMDA verimli ve düþük maliyetli üretim yapýlabilmesi için tarýmsal arazilerin miras ya da satýþ yoluyla küçük parçalara bölünmeyecek olmasýna arazi sahipleri tepki gösterdi. Ýhtiyaçtan arazisinin bir kýsmýný satmak isteyenler Diyarbakýr Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü önünde toplanarak bu duruma tepki gösterdi. Haber 14

www.diyarbakiryenigun.com

‘Amed 2020’ye hazýrlanýyor... Sosyal medyadan katýlým “GELÝN Geleceðimizi Birlikte Planlayayým” sloganýyla Diyarbakýr'ý 2020'ye taþýyacak olan ve 15 baþlýkta düzenlenen Amed 2015-2019 Stratejik Plan Forumlarý'nýn ilki "Amed Ulaþým Forumu" Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu Salonu'nda yapýldý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin "DiyarbakirBB" twitter ve facebook hesaplarý üzerinden toplantýya katýlamayan yurttaþlarýn sosyal medya üzerinden katýlýmý saðlandý ve önerileri alýndý.

Diyarbakýr’da sahte rapor operasyonu DÝYARBAKIR’da açýk cezaevinde bulunan mahkumlara para karþýlýðý rapor hazýrladýklarý tespit edilen ve içinde profesör ile 7 doktorun da bulunduðu 20 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan zanlýlarýn Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nde ifadelerine baþvurulduðu bildirildi. Güncel 03

“Çin’den heyet geldi” TOPLANTIDA konuþan Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Fýrat Anlý, Hafif Raylý Sistem ile ilgili fizibilite ve uygulama planlarý hazýrlandýðýný, Ulaþtýrma Bakanlýðý tarafýndan da onaylandýðýný söyledi. Ýller Bankasý'na 250 milyon liralýk kredi için baþvurduklarýný ve bu yöndeki baþvurularýný da güncellediklerini belirten Anlý, yýl sonuna kadar bu konuda somut bir sonuç almayý hedeflediklerini bildirdi. Anlý bu konuyla ilgili olarak da Çin'den gelen bir yetkili ile de görüþme yaptýklarýný belirtti. 8-9’da

Ýl: Bölge sanayisi çok geliþmedi DOÐU ve Güneydoðu Ýþ Kadýnlarý Derneði'nin 2. Genel Kurulu düzenlendi. Genel Kurul'da, yeniden baþkan seçilen Nevin Ýl, Küçük ve orta ölçekli üretici profiline sahip olan bölgede sanayinin henüz çok geliþmediðine iþaret etti. Haber 12

Enes Ata’nýn giysileri imha edilmiþ! Gündem 04 C

M

Y

K

PKK’nin daða götürdüðü iddia edilen ve reþit olmayan çocuklarýn ailelerine gönderilmesini isteyen HDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, “Reþit olmayan ve eðer iddia edildiði gibi 1516- 17 yaþlarýndaki gençler þu veya bu þekilde daða gitmiþlerse, PKK'ye düþen bunlarý ailelerine iade etmektir. Veya bu þekilde gelenlerin önünü kesmektir” dedi. Haber 10

Akbaþ: Kýrsaldaki hareketlenme arttý 13

Kayapýnar Tenis Turnuvasý sona erdi Spor 15


2

SAÐLIK

27 Mayýs 2014 Salý

Saðlýkçýlar gençlerle yürüdü Uzmanlardan ‘kene’ uyarýsý

Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan ''Gençlerimizle Saðlýk Ýçin Yürüyoruz'' temalý yürüyüþ düzenlendi DÝYARBAKIR Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan 2014 ''Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý Etkinlikleri'' kapsamýnda ''Gençlerimizle Saðlýk Ýçin Yürüyoruz'' temalý yürüyüþ düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðüne ait Seyrantepe Atletizm Pist Alanýnda gerçekleþtirilen yürüyüþe,

Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Bulaþýcý Hastalýklar Daire Baþkaný Dr. Ahmet Özlü, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Fatih Mehmet Aslan, Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Ýbrahim Uygun, Ýl Saðlýk Müdürlüðü ve Halk Saðlýðý Müdürlüðünden yetkililer, Saðlýk çalýþanlarý, or-

ediyoruz’ ‘Antibiyotikleri kayb nlarý Bilimsel Danýþma

iyo Saðlýk Bakanlýðý Hastane Enfeks türk, mikroorganizmalarýn Öz ep Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rec i ancak tedavi edecek hastalýk yapmaya devam ettiðin dýðýný söyledi tam etkili antibiyotiðin artýk kalma

taokul, lise ve üniversite öðrencileri katýldý. Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan yürüyüþ alanýnda açýlan stantta; katýlýmcýlara su, þapka, pedometre ve saðlýklý yaþam ile ilgili broþürler daðýtýlarak, saðlýklý beslenme ve fiziksel aktivite konularýnda bilgilendirme yapýldý. (Haber Merkezi)

DÝYARBAKIR - Veteriner Hekim Nihat Turan, vatandaþlarý 'kene' konusunda uyardý. Turan, yaptýðý yazýlý açýklamada, küresel ýsýnma ile birlikte, kurak, sýcak geçen bir kýþ mevsiminden hemen sonra kenelerin yoðun bir þekilde kýrsal alanlarda boy göstermeye baþladýðýný söyledi.Vatandaþlarýn mal ve can kaybýna uðramamalarý için gerekli önlemleri vaktinde almalarý gerektiðini ifade eden Nihat Turan, "Bahar aylarýnda büyükbaþ hayvanlara ve de küçükbaþ hayvanlara gerekli iç, dýþ parazit ilaçlamalarý yapmalarý kendi menfaatleri icabýdýr. Bunlarý yaparken de veteriner hekim kontrolün de yapýlmasý muhtemel yanlýþ kullanmalarý engelleyecektir" dedi.Piknik alanlarýný ilaçlamalarýna karþý olduklarýný hatýrlayan Turan, "Topraða atýlan her ilaç toprak üzerinde bulunan tüm faydalý ve de zararlý tüm canlýlarý öldürdüðü için bu tip ilaçlarýn kene mücadelesi için kullanýlmasý doðru deðildir. Ayrýca bu tip ilaçlar yer altý sularýna geçtiði için gerek içme sularý, gerekse ilaçlý sulardan beslenen tüm bitkiler, üretmiþ olduklarý sebzelere, meyvelere bu ilaçlar geçeceði için insan kullanýmý için sakýncalýdýr. Yeraltý sularýndan beslenen dereler, göletler ve de diðer doðal su alanlarýnda yaþayan balýk ve benzeri canlýlar içinde sakýncalýdýr. Baþka bir deyimle kene mücadelesi edeceðiz diye bindiðimiz dalý lütfen kesmeyelim" diye konuþtu. (ÝHA)

TÜRKÝYE Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlýk Derneði (EKMUD) tarafýndan düzenlenen 5. Türkiye EKMUD Kongresi'ne katýlan Saðlýk Bakanlýðý Hastane Enfeksiyonlarý Bilimsel Danýþma Kurulu Üyesi ve Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, antibiyotiklerin hem týp hem de veterinerlik ve özellikle çiftliklerde tavuklar için büyüme faktörü olarak yaygýn þekilde kullanýldýðýný belirtti. Bu durumun antibiyotiklere karþý hem toplumdan hem de hastaneden kazanýlan enfeksiyonlarda çok ciddi direnç artýþýna neden olduðunu dile getiren Öztürk, "Antibiyotik ne kadar çok kullanýlýrsa o kadar çok direnç geliþiyor, antibiyotiðin etkisi azalýyor" dedi. Dünya Saðlýk Örgütü'nün üye ülkelerdeki antibiyotik kullanýmý ve direncine iliþkin verilere dayanarak "Küresel Direnç Felaketi" adýyla bir rapor hazýrladýðýný anlatan Öztürk, antibiyotiklerin etkisini giderek kaybettiðini ve hatta antibiyotiklere karþý oluþan direnç nedeniyle ilaç firmalarýnýn bu konuda Ar-Ge çalýþmalarýný azalttýðýný kaydetti.Artýk antibiyotik çaðý sonrasý bir dönemin baþladýðýna iþaret eden Prof. Dr. Öztürk, "Antibiyotikleri

kaybediyoruz. Mikroorganizmalar hastalýk yapmaya devam ediyor ama elimizde etkili çok az antibiyotik kaldý. Tam etkili antibiyotik artýk yok" diye konuþtu. Prof. Dr. Recep Öztürk, antibiyotiklere karþý direnç oluþmasýnda en önemli etkenin gereksiz yere kullaným olduðuna dikkati çekti. Antibiyotiklere ihtiyaç duyulmayan hastalýklarda da antibiyotik tedavisinin uygulandýðýný dile getiren Öztürk, çocuklarda boðaz iltihabýnýn yüzde 35'i, eriþkinlerde ise yüzde 15'inin antibiyotik tedavisine gereksinim duyduðunu ifade etti. Zaman zaman hekim antibiyotik yazmasa bile hastanýn baskýcý bir tavýr üstlendiðini ifade eden Öztürk, antibiyotiklere karþý hem hekimin hem de hastalarýn bilinçli yaklaþmasý gerektiðini belirtti. Öztürk, antibiyotiklerin etkisini yitirmesi nedeniyle bazý hastalýklarýn tedavi edilemez konuma geldiðini kaydetti. Daha fazla harcama yaparak antibiyotikleri birleþtirmek zorunda kaldýklarýný ve bu durumun da hastalara zarar verdiðini öne süren Öztürk, gereksiz antibiyotik kullanýmýný engellemek için toplumun bilinçlendirilmesi ve eczanelerde reçetesiz antibiyotik satýþýnýn yapýlmamasý gerektiðini vurguladý. (Haber Merkezi)


3

GÜNCEL

27 Mayýs 2014 Salý

Sahte rapor operasyonu Gençlik Merkezi’ne saldýrý

Feci kaza: 2 ölü, 2 yaralý

FOTO:ARÞÝV

DÝYARBAKIR - Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi'ne, kimliði belirsiz ve yüzü maskeli bir grup tarafýndan molotof kokteylli saldýrý düzenlendi. Önceki gün akþam saatlerinde saldýrýnýn düzenlendiðini dile getiren yetkililer, son altý ay içerisinde beþinci kez böylesi saldýrýlara maruz kaldýklarýný ifade etti. Yüzü maskeli bir grup tarafýndan yapýlan saldýrýda yaklaþýk 5 bin TL civarýnda maddi hasar meydana geldiði belirtildi. Olay yerine inceleme baþlatan güvenlik güçleri kaçan saldýrganlarýn yakalanmasý için çalýþmalarýný sürdürüyor. (ÝHA)

D

iyarbakýr’da sahte rapor düzenledikleri iddiasýyla kimi adreslere yapýlan baskýnlarda aralarýnda profesör ve doktorlarýnda bulunduðu 20 kiþi gözaltýna alýndý DÝYARBAKIR'da açýk cezaevinde bulunan mahkumlara para karþýlýðý rapor hazýrladýklarý tespit edilen ve içinde profesör ile 7 doktorun da bulunduðu 20 kiþi gözaltýna alýndý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlü-

Yapýlan çalýþmalarda açýk cezaevinde bulunan mahkumlara para karþýlýðý sahte rapor

düzenlendiði tespit edilen ve aralarýnda profesör ile 7 doktorun bulunduðu 20 kiþilik ekibe ulaþýldý. Sahte rapor düzenleyen 20 kiþinin isimlerini tespit eden ekipler, þahýslara yönelik eþ zamanlý operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 20 kiþinin gözaltýna alýndýðý belirtildi. Gözaltýna alýnan zanlýlarýn Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü'nde ifadelerine baþvurulduðu bildirildi. (ÝHA)

diði tespit edilen 4 þüpheli þahýs 22 Nisan 2014 günü eþ zamanlý olarak yapýlan operasyon sonucunda yakalanmýþtýr. Olayýn þüphelilerinin olayda kullanýlan silahý Dicle Nehri üzerindeki köprüden suya attýklarýný beyan etmeleri üzerine, Þanlýurfa ilinden getirilen sualtý ekiplerince yapýlan aramada, 2 adet tabanca bulunmuþtur. Yürütülen tahkikat neticesinde yakalanan 4 þüpheli þahýs hakkýnda 'Ateþli silahla kasten öldürme, öldürmeye iþtirak, delilleri karartma, suçu gizleme ve 6136 SKM suçlarý' ile ilgili

iþlem yapýlmýþ olup, þüphelilerden 1'i adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiþtir" denildi. Þanlýurfa'dan Diyarbakýr'a gelen 8 kiþilik dalgýç polis ekibi geçtiðimiz günlerde Dicle Nehri'nde cinayetin suç aletini aradý. 2'þerli þekilde 3 gruba ayrýlan balýkadamlar, dalgalý nehrin dibinde, cinayet olayýný aydýnlatmak için delil topladý. Balýkadamlar tarafýndan yapýlan çalýþmalarda 2 adet tabanca bulunmuþtu. (ÝHA)

ðü ekipleri tarafýndan alýnan istihbarat üzerine cezaevlerinde bulunan mahkumlara sahte rapor düzenlendiði belirlendi.

20 kiþi gözaltýna alýndý

Katil zanlýlarý yakalandý ELAZIÐ-Diyarbakýr güney çevre yolunda lastiði patlayýp kenara park eden demir yüklü TIR'a otomobil çarptý. Dörtlüleri yanan ve hýz göstergesi 90'da kalan otomobilde bulunan 2 kiþi öldü, 2 kiþi yaralandý. Kaza, Elazýð-Diyarbakýr güney çevre yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp A. idaresindeki 31 V 2174 plakalý demir yüklü TIR, arka lastiði patlayýnca yol kenarýna park etti. Sabah saat 06.30 sýralarýnda ise Malatya'dan gelen Murat K. yönetimindeki 23 LU 074 plakalý otomobil, park halindeki TIR'a çarparak savruldu. Otomobilin bir tekeri koparken arkada oturan Raþit ve Güllü Demir çifti olay yerinde hayatýný kaybetti. Otomobil sürücüsü Murat K. ile yanýnda bulunan Hüseyin Bahçacý ise yaralandý. Yaralýlar, ambulansla Elazýð Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. TIR sürücüsünün de gözaltýna alýndýðý kazada otomobilin dörtlülerinin yanmasý ve hýz ibresinin 90'da kalmasý dikkat çekti. Olay yerinde savcýnýn incelemesinin ardýndan kazada ölen Raþit Demir ve eþi Güllü Demir'in cesedi hastane morguna kaldýrýldý. Kazayla ilgili soruþturma devam ediyor. (ÝHA)

Diyarbakýr’da 8 yýl önce Dicle Nehri kenarýnda ölü olarak bulunan þahsý öldürdüðü gerekçesiyle yakalanan 4 kiþiden 1’i çýkarýldýðý adli makamlarca ‘Ateþli silahla kasten öldürme, öldürmeye iþtirak, delilleri karartma, suçu gözleme ve 6136 SKM’ suçlarýndan tutuklandý DÝYARBAKIR Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada 3 Mayýs 2006 günü saat 16.45 sýralarýnda Diyarbakýr merkez Elidolu köyü Gülgüzeli mezrasý sulama kanal þantiyesi altý Dicle Nehri kenarýnda erkek bir þahsýn faili meçhul þahýs ya da þahýslarca ateþli silahla öldürülmüþ olarak bulunmasý olayý ile ilgili yapýlan çalýþmalarda 4 kiþinin yakalandýðý belirtildi. Açýklamada, "Asayiþ Þube Müdürlüðü Cinayet Büro Amirliði görevlilerince yapýlan uzun süren çalýþmalar sonucunda; olayý gerçekleþtir-


4

GÜNDEM

27 Mayýs 2014 Salý

Giysileri imha edildi! DÝYARBAKIR'da, 28 Mart 2006 tarihinde çýkan olaylarda baþýna gaz fiþeði isabet etmesi sonucu 8 yaþýndaki Enes Ata ve 14 yaþýndaki Mahsun Mýzrak'ýn ölümüyle ilgili açýlan davanýn duruþmasýna Diyarbakýr 1. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruþmaya tutuksuz yargýlanan H.A, N.Ö. ve B.Ö. isimli polisler katýlmazken, Enes Ata'nýn babasý Selamettin Ata ve müdafii avukatlarý hazýr bulundu.

dürlüðü'nde gönderilen imha tutanaðýna dikkat çekerek, "Enes'in vurulurken üzerindeki elbiseleri herhangi bir mahkeme kararý olmadan imha edilmiþtir. Bu delillerin karartýlmasý anlamýna gelir. Bu konuda imha tutanaðýný düzenleyen kiþiler hakkýnda suç duyurusunda bulunulmasý gerektiðini düþünüyoruz" dedi. Yalçýn, polislerin kuvvetli suç þüphesi nedeniyle tutuklanmasýný talep etti.

‘Talep hukuka aykýrýdýr’

‘Her yolun açýk olduðunu söyledi’ Duruþmada baba Ata, Enes'in olay günü okula gitmek için evden çýkan oðlunun öðretmenin okula gelmediðini söyleyerek geri dönmesi üzerine birlikte misafirliðe gittiklerini söyledi. Misafirliðe giderken herhangi bir kavga, gürültü ve eylemin olmadýðýný ancak her yer kapalý olduðu dile getiren Ata, "Enes, benden izin alarak teyzesinin evine gitti. Teyzesini aradýðýmda gelmediðini söyledi. Sokaklarda aramaya baþladým. Sonra teyzesi telefonla arayarak Enes'i birinin kuca-

Diyarbakýr’da, 2006’daki “28 Mart olaylarý”nda yaþamýný yitiren Enes Ata (8) ve Mahsun Mýzrak'ýn (14) ölümüyle ilgili davanýn duruþmasý görüldü. Ata’nýn vurulurken üzerindeki elbiselerinin herhangi bir mahkeme kararý olmadan imha edildiði ortaya çýkarken, avukatlarýn imha tutanaðýný düzenleyen kiþiler hakkýndaki suç duyurusu istemi de mahkeme heyeti tarafýndan reddedildi ðýnda gördüðünü söyledi. Devlet Hastanesi'ne gittiðimde hastanenin etrafý kuþatýlmýþtý. Teþhis için benim bakamayacaðýmý söylediler. Savcý otopsiden sonra çýkan kurþunu göstererek, her yolun açýk ol-

duðunu söyledi" dedi.

‘Dosyada deliller karartýldý’ Duruþmada daha sonra söz alan Ata ailesinin avukatý Gamze Yalçýn, dava dosyasýnda Emniyet Mü-

Sanýk avukatlarý ise müvekkillerinin çýkan olaylarla bir ilgisi olmadýðýný savunarak, "Tutuklama talepleri hukuka aykýrýdýr" diye konuþtu. Duruþmada ara kararlarýný açýklayan mahkeme, yeni bir kanýt olmamasý nedeniyle, sanýklarýn tutuklanmasý istemini reddetti. Mahkeme, Enes Ata'nýn elbiselerinin imha edilmesi tutanaðýnda imzasý bulunan görevliler hakkýnda suç duyurusunda bulunma istemini de reddederek, avukatlarýn bunu yapabileceklerini belirtti. Mahkeme, sanýk polislerin savunmalarýnýn alýnmasý için duruþmayý erteledi. (DÝHA)

Hayýrseverlerden Hani’ye camii bina ederse Allah'da onun için cennette bir saray hazýrlar''Bu ifadelerle mescid yapma iþinin,kamil bir imana sahip olanlarýn iþi olabileceði net bir þekilde ifade edilmiþtir''dedi.

‘Camiler toplumsal hayatýn kalbidir’

Hani'nin Gürbüz Beldesine hayýrseverlerin desteðiyle Merkez Camii yaptýrýldý. Açýlýþta konuþan Ýlçe Müftüsü Ahmet Durmuþ, camilerin ibedet ve fikir merkezi olduðunu söyledi DÝYARBAKIR'ýn Hani ilçesi Gürbüz Beldesine hayýrseverlerin desteðiyle Merkez Camii yaptýrýldý. Caminin açýlýþýna Hani Ýlçe Kaymakamý Hidayet Sarý, Diyarbakýr Ýl Müftüsü Nimetullah Erdoðmuþ, Diyarbakýr Ticaret Borsasý Meclis Üyesi iþ adamý A.Hamit Kaya, Ýlçe Müftüsü Ahmet Durmuþ ile ca-

mii yapýmý için destek veren hayýrseverler ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Gürbüz Beldesi Merkez Camii'nin açýlýþýnda konuþan Hani ilçe Müftüsü Ahmet Durmuþ, Camilerin ibedet ve fikir merkezi olduðunu ve Tevbe suresi,18.ayet-i kerime'den bir örnek vererek ''Kim Allah'ýn rýzasýný dileyerek bir mescid

Camii inþasýna destek olan Diyarbakýr Ticaret Borsasý Meclis Üyesi Ýþ adamý A.Hamit Kaya ise, Camilerin dini ve ahlaký temsil ettiðini belirterek, "Camiler ibadetin yaný sýra toplumun sosyal hayatýnýn kalbi durumundadýr. Orda barýþýn, kardeþliðin huzurun yeþerip yaþandýðý yerler bu nedenle karýnca kararýnca elimizden gelen desteði yapmýþ bulunmaktayýz.Emeði geçen herkesten Allah Razý olsun" diye konuþtu. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Hani Ýlçe Kaymakamý Hidayet Sarý, Diyarbakýr Ýl Müftüsü Nimetullah Erdoðmuþ, Ýlçe Müftüsü Ahmet Durmuþ Diyarbakýr'ýn Hani ilçesi Gürbüz Beldesi Merkez camii inþasýnda emeði geçenlere plaket verildi. (Haber Merkezi)

Baþý boþ gezen inekler tepkiye neden oldu DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde baþý boþ gezen inekler vatandaþlarýn tepkisine neden oldu. Vatandaþlar büyük baþ hayvanlarýn sokaklara salýnmasýna tepki gösterdi. Gazi Caddesi üzerinde sýk sýk rastlanan ve esnaf tarafýndan býrakýlan çöplerden beslenen ineklere belediyenin çözüm bulmamasýna vatandaþlar tepki gösterdi. Yýllardan beri ineklerin þehirde baþý boþ dolaþtýðýný ancak belediyenin bu soruna bir çözüm bulmadýðýný belirten vatandaþlar, yaþanan manzaranýn þehircilik açýsýndan güzel bir görünüm olmadýðýný söyledi. Þehir merkezinde ahýr bulunmasýnýn ve büyük baþ hayvan beslenmesinin yasak olduðunu kaydeden vatandaþlar, "Ýlçemizde yýllardan beri büyük baþ hayvan beslenmesine müsaade ediyor olabilir. Ama bu hayvanlarýn sokaklara salýnmamasý gerekir" diye konuþtu. Öte yandan baþý boþ sokaklarda gezen büyükbaþ hayvanlar zaman zaman trafiði de tehlikeye sokuyor. (ÝHA)


5

HABER

27 Mayýs 2014 Salý

baþkan Anlý konuklarý Ýdari Ýþlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardýmcýsý Zülfü Atlý ile birlikte karþýladý. ÝKV Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Cihad Vardan, daha önce aldýklarý karar çerçevesinde ÝKV Mayýs ayý toplantýlarýný Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný'nýn daveti üzerine Diyarbakýr'da yapacaklarýný söyledi. Anlý'ya görevinden dolayý "hayýrlý olsun" diyen Vardan, ÝKV'nin 1965'den bu yana iþ dünyasý için bilgi ürettiklerini ve yayýn çýkardýklarýný söyledi. AB sürecinin kurucular olan Ýstanbul Ticaret Odasý ve Ýstanbul Sanayi Odasý'ný, iþ dünyasýný nasýl etkileyeceðini de irdelediklerini belirten Vardan, en büyük destekçilerinin TOBB olduðunu bildirdi.

‘Diyarbakýr yeniden kendine geliyor’

Ý

KV Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Cihad Vardan ve yönetim kurulu üyelerini makamýnda kabul eden Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, “Çözüm süreci ile birlikte Diyarbakýr artýk kendine yeniden gelmeye, geçmiþine bakmaya ve geçmiþindeki deðerlere bakmaya önem vermektedir. Bizim artýk kendimizi bu mecrada bulmaya bakmamýz lazýmdýr” dedi Edip YÜKSELEN DÝYARBAKIR - Yönetim kurulu toplantýsýný yapmak üzere dün Diyarbakýr'a gelen Ýktisadi Kalkýnma Vakfý (ÝKV) Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Cihad Vardan, yönetim kurulu üyeleri Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç'ý ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Fýrat Anlý'yý ziyaret etti. Heyet ilk olarak Diyarbakýr Valiliðini ziyaret etti. ÝKV Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Cihad Vardan ve yönetim kurulu üyeleri-

ni makamýnda kabul eden Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, ÝKV'nin yönetim kurulunu toplantýsýný Diyarbakýr'da yapmasýný isabetli bir karar olduðunu söyledi.

‘Türkiye’nin önemli bir merkeziyiz’ Kýraç, "Toplantýnýn burada yapýlacak olmasýný hem Türkiye hem Diyarbakýr için önemli olduðunu düþünüyorum. Biz artýk son zamanlarda barýþý, kardeþliðini, huzuru, yatýrýmý geliþmeleri konuþalým diyoruz. Türkiye'nin önemli

bir merkeziyiz. Çözüm süreci ile birlikte Diyarbakýr artýk kendine yeniden gelmeye, geçmiþine bakmaya ve geçmiþindeki deðerlere bakmaya önem vermektedir. Bizim artýk kendimizi bu mecrada bulmaya bakmamýz lazýmdýr" dedi.

‘Bölgeye ciddi puan kazandýrýr’ ÝKV Baþkaný Ömer Cihad Vardan ise, ÝKV'nin yönetim kurulu üyeleri olarak bu ay ki yönetim toplantýlarýný Diyarbakýr'da yapma kararý aldýklarýný belirterek, "Sizlerle görüþ alýþveriþinde bulunmak istedik. ÝKV Türkiye Avrupa Birliði iliþkilerinde bir bilgi merkezi gibi çalýþýyor. Bölgede huzur ve barýþ ortamýnýn esaslý olarak yerleþmesi gerektiðini düþünüyoruz. Baþlamýþ olan çözüm süreci ile birlikte 1 sene içinde hiç kimsenin kýlýna zarar gelmemiþ olmasý, anlamsýz ölümlerin hakikaten neticelenmiþ olmasý ve bunun ilerde daha kalýcý hale gelmesi ile beraber bölgeye ekonomik anlamda ciddi puan kazandýracaðýný düþünüyoruz. Huzur ortamýnýn yerleþmesinin esas olduðunu düþünüyoruz" diye konuþtu.

‘Ýþ dünyasý için bilgi üretiyoruz’ ÝKV Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Cihad Vardan ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Diyarbakýr Büyükþehir'ne giderek, Eþbaþkan Fýrat Anlý ile görüþtü. Eþ-

‘Bölgenin ekonomik durumu iyi deðil’ Eþbaþkan Fýrat Anlý da konuklarýný aðýrlamaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Diyarbakýr'ýn Mezopotamya coðrafyasýnýn ilk yerleþim yerlerinden biri olduðunu ve zengin bir tarihi geçmiþi bulunduðunu söyledi. Tüm insanlýðýn ortak deðeri olan 12 bin yýllýk yerleþim yerlerinin bu coðrafyada bulunduðunun altýný çizen Anlý, bu kadim coðrafyaya hizmet etmeye çalýþtýklarýný söyledi. Bölgenin ekonomik durumunun iyi olmadýðýný belirten Anlý, bölgenin ekonomik durumunun veya sýkýntýsýna müdahale edilmediðinde bunun ülkenin tümünü etkilediðinin altýný çizdi. AB sürecinin en büyük destekçisinin bölge olmasýnýn en büyük nedeninin bu olduðunu belirten Anlý, "Ýçinde politik sebepler var. Ýnsan haklarý, özgürlük, demokratik yaþam, kimliklerin kendisini ifade edebilmesi, çok kimliklilik ve çok kültürlülük Avrupa'nýn deðerler sisteminin çatýsýný oluþturuyor. Tabi bunun bir diðer önemi de refah ve ekonomik geliþmiþlik bu açýdan istihdam meselesi bizim için son derece önemli bir sýkýntý alanýmýzdýr" dedi.

‘Çok ciddi bir hazinemiz var’ Diyarbakýr'ýn yüzde 50'si tarýma uygun birinci sýnýf tarýmsal arazinin bulunduðunu, birkaç milyon turist aðýrlayacak büyük bir turizm potansiyelinin bulunduðunu belirten Anlý, "Çok ciddi bir hazinemiz var. Belki bunu düne kadar pek deðerlendiremedik, belki içinde bulunduðumuz coðrafyanýn sýkýntýlarý hepimizi etkiledi. Ama nihayetinde bundan çýkmanýn tek yolu demokrasi, özgürlükleri ve refahý paylaþmaktýr" diye konuþtu. ÝKV'nin geliþinin yalnýz olmadýklarý duygusunu kendilerine verdiðini ifade eden Anlý, buradan pozitif somut sonuçlarla ayrýlacaklarýný bildirdi. Anlý görüþmenin sonunda konuðu Vardan'a üzerinde Diyarbakýr surlarýnýn ve güneþinin iþlendiði çini tabak hediye etti. Vardan ise Anlý'ya ÝKV'ye ait bir þit armaðan etti.


6

POLÝTÝKA

27 Mayýs 2014 Salý

HDP’nin eþ baþkanlarý kim olacak? HDP, 22 Haziran’da gerçekleþtireceði kongre ile örgütsel bir atýlým yapmaya hazýrlanýrken, HDP Eþ Genel Baþkaný Ertuðrul Kürkçü, eþ genel baþkanlýk için BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ve ESP Genel Baþkaný Figen Yüksekdað isminin gelen öneriler arasýnda olduðunu söyledi. Kürkçü, Ýmralý’ya giderek Abdullah Öcalan’la bir görüþme gerçekleþtirmek istediklerini de aktardý DÝYARBAKIR - Türkiye siyasi tarihine çok renkli ve çok kültürlü siyasi bir yapý olarak dahil olan HDP, Haziran ayý içerisinde olaðan üstü kongreye gidecek. Kongre ile birlikte Türkiye'de alternatif olma iddiasýný daha da güçlendirmesi beklenen HDP, ötekileþtirilen halklarýn, dini grup ve azýnlýklarýn ortak paydada buluþacaðý bir adres olacak. HDP Eþ Genel Baþkaný Ertuðrul Kürkçü, kongre sürecinin yaný sýra Türkiye'nin içerisinden geçtiði siyasi sürece ve HDP'nin Cumhurbaþkanlýðý seçimlerindeki tutumuna iliþkin DÝHA'ya verdiði demecinde önemli bilgiler paylaþtý.

‘Kongre örgütsel bir atýlým kongresi olacak’ Kongrenin ardýndan Türkiye'deki bütün kurumsal yapýlarýný yeniden güçlü bir inþa sürecine tabi tutacaklarýný kaydeden Kürkçü, hem yapýsal olarak hem de bileþimi açýsýndan HDP'nin yeniden kuruluþuna denk gelen bir dönemi

yaþayacaðýný belirtti. Kürkçü, 22 Haziran'da gerçekleþtirilecek olan kongrenin bir örgütsel atýlým kongresi olarak deðerlendirdiklerini ifade ederek, eþ baþkanlýklar dâhil olmak üzere bütün kademelerdeki yapýlarda büyük bir deðiþim yaþanacaðýnýn iþaretini verdi.

Demirtaþ ile Yüksekdað önerisi Kamuoyunun merakla beklediði "HDP eþ genel baþkanlarý kim olacak?" sorusuna iliþkin de ipuçlarý veren Kürkçü, Selahattin Demirtaþ ile Figen Yüksekdað konusunda BDP'den doðru gelen bir önerinin olduðunu söyledi. Kürkçü, önerinin HDP açýsýnda da yerinde ve anlamlý olduðunu ifade ederek, sunulan önerilerin demokratik bir süreçte geliþebilmesi için kongre bileþenleri tarafýndan karara baðlanmasý gerektiðine dile getirdi. Farklý tercihlerin de ön plana çýkabileceðini belirten Kürkçü, kongre bileþeni tarafýndan doðru ve isabetli bir kararýn verileceði yönünde inancýn tam olduðunu kaydetti.

AK Parti’den ‘Çözüm Süreci Çalýþtayý’ AK Parti, Diyarbakýr’da sivil toplam kuruluþlarý, akademisyenler, siyasetciler ve gazetecilerin de katýlacaðý “Çözüm Süreci Çalýþtayý” düzenleyecek

Cumhurbaþkaný adayý kadýn olmasý önemli

‘Hükümet bir adým atmazsa durum gerginleþecek’

Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde HDP'nin tutumuna iliþkin sorularý da yanýtlayan Kürkçü, Kürt sorunu baþta olmak üzere çözüm için emek ve çaba göstermiþ birisini aday göstereceklerini kaydetti. Kürkçü, cumhurbaþkanlýðý için gösterilecek olan adaya iliþkin "Bütün kültürlerin eþitliðine kalben inanmýþ olmasý bizim için önemlidir" ifadesine kullanarak, adayýn kadýn olmasýný önemsediklerini söyledi. Kürkçü, belirlenecek adayý olaðanüstü kongrede açýklamak istediklerini de sözlerine ekledi. Kürkçü, kongre öncesi Abdullah Öcalan ile Ýmralý'da bir görüþme gerçekleþtirmek istediklerini de söyledi. Yapacaklarý bu görüþmeye Öcalan'ýn stratejik bir önem verdiðini belirten Kürkçü, olasý görüþmenin kendileri açýsýndan da oldukça önemli olduðunu ifade etti. Öcalan'a pratik sahada yaþana son geliþmeleri aktaracaklarýný dile getiren Kürkçü, yapýlacak olan görüþmenin "hayati" öneme sahip olduðunu kaydetti.

Geçtiðimiz günlerde HDP heyetinin Kandil'de KCK yetkilileriyle yaptýðý görüþme ve kimi hükümet yetkilileri ile yaptýklarý görüþmeye iliþkin de konuþan Kürkçü, hükümet yetkililerinin, heyete sürecin yasal bir zemine kavuþturulmasý konusunda adýmlar atýlacaðý yönünde görüþ bildirdiðini aktardý. Hükümetin mümkün olduðu kadar az ve mümkün olduðu kadar geç adým atma stratejisi izlediðini ifade eden Kürkçü, hükümetin Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini etkilemeye yönelik bir-iki hamle yapabileceðini söyledi. Öcalan'ýn, baþlatýlan diyalog sürecinde Müzakere Yasasý baþta olmak üzere Demokratik Özerklik Yasasý'nýn önemle üzerinde durduðuna dikkat çeken Kürkçü, "Bunlarla ilgili hükümetten doðru müzakerelere katýlan bakanlarla yapýlan son görüþmelerde adým atacaklarýný söylemiþler. Hükümet önümüzdeki bir buçuk ay içerisinde herhangi bir adým atmazsa durum hakikaten gerginleþebilir" diye konuþtu.

DÝYARBAKIR - AK Parti, Ar-Ge Baþkanlýðý Diyarbakýr'da 6 Haziran günü 'Yeni Türkiye'nin Açýlan Kilidi: Çözüm Süreci Çalýþtayý düzenleyecek. DHA'nýn haberine göre, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Ar-Ge Baþkaný Ekrem Erdem tarafýndan çalýþtaya davet edilen katýlýmcýlara gönderilen davet mektubunda, ülkenin bugünlerini ve yarýnlarýný þekillenmesinde önem ifade eden meselelerin ele alýndýðý ve sosyal paydaþlarýnýn tespit ve önerilerini içiren sonuç raporlarýný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a takdim edildiði çalýþtaylar düzenleneceðini söyledi. Erdem imzalý davet mektubunda þöyle denildi:

"Bu doðrultuda, 'Yeni Türkiye'nin açýlan kilidi: Çözüm süreci çalýþtayý' 6 Haziran tarihinde akademisyenlerin, sivil toplum kuruluþlarýnýn, uzmanlarýn, medya temsilcilerinin ve siyasetçilerin katýlýmý ile gerçekleþtirilecektir. Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en derin ve toplumsal acý bilançosu en yüksek sorun alanýnýn çözülmesine dair, kimlik taleplerini karþýlamak gibi ifadelendirmelerin çok ötesinde, demokrasiye sadakat, herkese için özgürlükleri geniþletmek olarak belirtebilecek bir siyasal süreç yaþanmaktadýr. Bu sürecin özellikle son bir yýlýnda yaþananlarla toplumsal barýþýn kalýcýlýðý ve ülkenin reka-

betçi, istikrarlý bir bölge gücü olarak konumlanabilmesi bakýmlarýndan son derece irdelenmeye deðer geliþmeler söz konusudur. Bu doðrultuda çözüm sürecindeki geliþmeleri, ele almak varýlan noktaya deðerlendirmek ortak geleceðimizi inþaa edebilmek adýna hangi siyasal, demokratik adýmlarý incelemenin icap ettiðini belirleyebilmek asli müzakere baþlýklarýmýzdýr." Mektupta, çalýþtay kapsamýnda sadece tespitlere ulaþmanýn hedeflenmediði, kýsa ve uzun vadeli politik hamlelerin, toplumsal beklentilerle örtüþmesini saðlayabilmek adýna somut önerilerin de deðerlendirilmek istendiði ifade edildi.


7

HABER

27 Mayýs 2014 Salý

‘Devletin yolu kapanýr mý?’ Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi'nde yaþanan yol kapatma eylemleri ve gerginlikler dün de devam etti. Cumartesi gününden bu yana çýkan olaylarda 7 asker yaralanýrken, Ýl Valisi Mustafa Cahit Kýraç, herkesin aklýný baþýna almasý gerektiðini belirterek, “Devletin yolu kapanýr mý?” dedi DÝYARBAKIR'ýn Lice Ýlçesi'nde Bingöl karayolunda Cumartesi günü baþlayan yol kapatma eylemi devam ediyor. Dün sabah saatlerden itibaren sýcak saatlerin yaþandýðý DiyarbakýrBingöl karayolu önceki gün saat 16.00'dan itibaren trafiðe kapatýlýrken, þimdiye kadar çýkan olaylarda 7 asker yaralandý.

FOTO: ÝHA

‘Yararý yok, zararý var’

Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, "Halen Diyarbakýr Lice yolunda önemli bir sorun var. Yol kapama eylemi Diyarbakýr'a yakýþmayan bir eylem. Yapanlara buradan çaðrýda bulunuyorum. Bölgenin deðerini düþürücü bu tür faaliyetlerde kimse bulunmasýn. Ýnsana huzur, kardeþlik, barýþ lazým. Ne söylenecekse gelip ilgililerle konuþup paylaþsýnlar. Ama, Diyarbakýr'ýn katma deðerini düþürücü bu tür eylemlerin Diyarbakýr'a yararý yok, zararý var" dedi.

‘Bu ülke bir bütündür’

Kýraç, "Diyarbakýr'dan Bingöl'e

gitmek isteyen buraya gelmek isteyen insanlar yolda bekliyorlar. Kimsenin böyle bir sýkýntýyý ortaya çýkarma hakký yoktur. Herkes aklýný baþýna alsýn bu ülke

bir bütündür, Diyarbakýr halký bu saðduyuyu mutlaka gösterecektir diyorum. Eylemciler oradalar, askerimizde orada, mutlaka yolu açacaklardýr. Yol kapalý

‘Uygulama süreci zora sokuyor’ Lice'de yaþananlara iliþkin yazýlý bir açýklama yapan BDP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý, “Tüm bölge güvenlik çemberine alýnmýþ, söz konusu uygulama barýþ sürecini zora sokmaktadýr” denildi

FOTO: DÝHA

DÝYARBAKIR - BDP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý, Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi'nde yaþanan yol kapatma eylemleri ve gerginliklere iliþkin yazýlý bir açýklama yaptý. "Lice-Hani kýrsalýnda asker-

lerin operasyonlara çýkmasýyla birlikte kent merkezleri ve geçiþ noktalarý güvenlik güçleri tarafýndan kapatýlmýþ bulunmaktadýr" denilen açýklamada þu ifadeler yer aldý; "Tüm bölge güvenlik çemberine alýnmýþ, söz konusu uygulama barýþ sürecini zora sokmaktadýr. Diyarbakýr kent merkezi baþta olmak üzere Diyarbakýr-Bingöl kara yolu, Hani-Lice karayolu ve daha birçok geçiþ noktasý trafiðe kapanmýþ gözüküyor. BDP olarak ablukaya alýnmak istenen bu durumu kabul etmiyor, operasyonlarýn derhal durdurulmasýný ve 1990'lardaki olaðan üstü hal benzeri uygulamaya son verilmesini bekliyoruz. Özellikle Diyarbakýr ve Lice ilçe merkezlerinde her köþede polis noktasý oluþturulmasý; 1990'larda

mevcut olaðan üstü hal uygulamasýnýn fiili olarak tekrar baþladýðýný göstermektedir. AKP'nin bu uygulamalarý var olan barýþ sürecini sabote etmeye dönük bir giriþimdir. Söz konusu operasyon ve olaðan üstü hal benzeri uygulamanýn derhal sonlandýrýlmasýný istiyoruz. Halkýmýza diyoruz ki; AKP'nin bu uygulamalarýný boþa çýkarmak için, operasyonlarýn durdurulmasý için, inþaatý devam eden karakol ve kalekollarýn yapýmýnýn durdurulmasý için, kurduðumuz çadýrlara gitmeleri gerektiðinin altýný çiziyoruz. Barýþ sürecinin devam edebilmesi için gerektiðinde halkýmýzla beraber operasyon bölgelerine gidip canlý kalkan olmaya hazýrýz. Operasyonlar, bölgede fiili olarak oluþturulan olaðan üstü hal durumuna iliþkin detaylý bilgiyi daha sonra yapacaðýmýz basýn açýklamasý ile kamuoyuyla paylaþacaðýz." (Haber Merkezi)

olur mu, Devletin yolu kapanýr mý Yani insanlarýn seyahat özgürlüðünü engellemeye kimin hakký var" diye konuþtu. (Haber Merkezi)

Güler’den Vali Kýraç’a ziyaret DÝYARBAKIR - Baðlar Belediye Eþ Baþkaný Eþref Güler, Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç'ý makamýnda ziyaret etti. Baðlar Belediye Eþ Baþkaný Eþref Güler ve belediye meclis üyeleri, Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç'ý makamýnda ziyaret ederek görüþ alýþ-veriþinde bulundu. Konu ile ilgili konuþan Baðlar Belediye Eþ Baþkaný Eþref Güler, Baðlar'da yapýlacak ortak çalýþmalar konusunda neler yapabileceklerini tartýþtýklarýný belirtti. Yurttaþlarýn daha huzurlu bir ortamda yaþayabilmeleri ve þehrin güzelliklerini ortaya çýkarmak amacýyla "neler yapýlmalý?" konularýnda fikir alýþveriþinde bulunduklarýný dile getiren Güler, "Bu þehirde hepimiz yaþýyoruz ve bu þehrin güzelliði için elimizden geleni yapmalýyýz. Biz belediye olarak kentimizin büyümesi için üstümüze düþen ne varsa yapacaðýz. Belediye tek baþýna bir ilçeyi kalkýndýrmaz ancak el birliðiyle Baðlar'ý kalkýndýrabiliriz. Ortaklaþa bu þehre neler yapabiliriz, bunun için ziyarette bulunduk" dedi. Güler'in ardýndan deðerlendirme yapan Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç ise ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, "Bende sayýn baþkana ve sayýn Baðlar Belediyesi meclis üyelerine ziyaretlerinden dolayý teþekkürlerimi sunarým. Diyarbakýr bir turizm þehridir. 12 bin yýllýk geçmiþi olan bir þehirdir. Bunun için en çok üzerinde durulmamýz gereken nokta þehrin bu kültür dokusunu ayakta tutmaktýr. Ayný zamanda kentsel dönüþüme hep beraber aðýrlýk vermeliyiz" diye konuþtu. (Haber Merkezi)


8

HABER

27 Mayýs 2014 Salý

‘Amed 2020’ye h D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Plan Forumlarý’nýn ilki olan Amed Ulaþým Forumu’nu gerçekleþtirdi. Foruma katýlan resmi kurum ve kuruluþ temsilcileri, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ile yurttaþlar Diyarbakýr Ulaþým Ana Planý’ný besleyen öneriler dile getirdi. Açýlýþta konuþan Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Fýrat Anlý, katýlýmcýlýðýn en önemli boyutunun birlikte planlamayla baþladýðýný söyledi nereye gidilmesi gerektiðini söyledi. Bu çalýþmalarýn en önemli aþamalarýndan birinin de halkýn katýlýmý olduðunu ve bu baðlamda da forumlar planladýklarýný söyledi.

‘75 kilometrelik bisiklet yolu yapýlacak’

DÝYARBAKIR - "Gelin Geleceðimizi Birlikte Planlayayým" sloganýyla Diyarbakýr'ý 2020'ye taþýyacak olan ve 15 baþlýkta düzenlenen Amed 2015-2019 Stratejik Plan Forumlarý'nýn ilki "Amed Ulaþým Forumu" Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu Salonu'nda yapýldý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin "DiyarbakirBB" twitter ve facebook hesaplarý üzerinden toplantýya katýlamayan yurttaþlarýn sosyal medya üzerinden katýlýmý saðlandý ve önerileri alýndý. Toplantý boyunca ortaya konulan görüþ ve öneriler kayýt altýna alýnarak raporlaþtýrýlýyor. Kentin kamu kurum ve kuruluþlarý, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluþlarý ile yurttaþlarýn katýldýðý forumun açýlýþýný Strateji Geliþtirme Müdürü Fatma Tüzün yaptý. 25 kiþilik Strateji Planlama Grubu adýna konuþan Tüzün, seçimden 6 ay önce baþladýklarýný belirterek çalýþmalarýnýn ana eksenlerinin kentin mevcut durumunu tespit ettiklerini, kentin nereye gittiðini ve asýl olarak da

Daha sonra açýþ konuþmasý yapan Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Fýrat Anlý, katýlýmcýlýðýn en önemli boyutunun birlikte planlamayla baþladýðýný belirtti. Hizmet üretenler ile yararlananlarýn birlikte ayný platformda buluþtuðunu ve planlama sürecine katýldýðýný belirten Anlý, ulaþýmýn modern toplumun en çok karþýlaþtýðý sorunlardan biri olduðunu söyledi. Eþbaþkan Fýrat Anlý, ulaþým alanýnda birinci önceliklerinin "toplu ulaþým" olduðunu belirterek, sorunlarý ancak toplu ulaþýmýn çözebileceðini söyledi. Ýkinci önceliklerinin ise "yaya öncelikli ulaþým" olduðunu belirten Anlý, "Araçlarýn hakimiyetinden çok yayalarýn özgürleþtirildiði bir ulaþým politikasýna yer vermek durumundayýz" dedi. Bir diðer önceliklerinin ise "bisiklet gibi ekolojik öncelikli ulaþým" olduðunu belirten Anlý, "Bisiklet hem çevreye duyarlý hem de saðlýða yararlý bir ulaþýmdýr. 75 kilometrelik bir bisiklet yolu aðýný bu dönem hayata geçirmeyi planlýyoruz" dedi. "Hafif Raylý Sistem"in de kendileri için en önemli baþlýklardan biri olduðunu bildiren Anlý, Hafif Raylý Sistem ile ilgili fizibilite ve uygulama planlarý hazýrlandýðýný, Ulaþtýrma Bakanlýðý tarafýndan da onaylandýðýný belirtti. Ýller Bankasý'na 250 milyon liralýk kredi için baþvurduklarýný ve bu yöndeki baþvurularýný da güncellediklerini belirten Anlý, yýl sonuna kadar bu konuda somut bir sonuç almayý hedeflediklerini bildirdi. Anlý bu konuyla ilgili olarak da Çin'den gelen bir yetkili ile de görüþme yaptýklarýný belirtti.

Sorunlardan biri ulaþýmda çok baþlýlýk Büyükþehir Belediyesi sýnýr-

larýnýn il sýnýrýna kadar geniþlemesiyle birlikte merkezdeki dört ilçeye ek olarak iki ilçenin daha ulaþýmýnýn Büyükþehir Belediyesi eliyle yapýldýðý bilgisini veren Anlý, diðer ilçelerin de bu sürece katmak için çalýþma yaptýklarýný belirtti. Bu alanda çalýþan firmalarý da "rakip" ya da "ortadan kaldýrýlmasý gereken bir güç" deðil, tersine "toplu ulaþým çalýþmasýnýn bir partneri ve ortaðý" haline getirmeye yönelik bir çaba içinde olduklarýný vurguladý. Anlý, mevzuattan kaynaklanan sorunlarýn yaný sýra ulaþýmdaki çok baþlýlýðýn da bir sorun olduðunu ve buna yönelik çalýþma yaptýklarýný anlattý. Anlý toplantýda yaratýcý fikirlerin ortaya çýkacaðýna inandýðýný belirterek herkesi aktif katýlýma davet etti.

Örçen: Ulaþým bir haktýr Daha sonra Makine Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þube Baþkaný ve ayný zamanda Dicle Üniversitesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gurbet Örçen'in moderatörlüðünde Amed Ulaþým Forumu'na geçildi. Örçen, yaptýðý giriþte eriþebilirlik üzerinden ulaþýmýn bir hak olduðunu ve bu hakkýn da yerel ve bölgesel ölçekte yerel yönetimler tarafýndan yerine getirildiðini söyledi. Önçen, dýþa baðýmlý olmayan,

tarihi yapýya duyarlý ve uyumlu, insan öncelikli ve modern teknolojiyi kullanan bir ulaþým gerektiðini ifade etti.

‘Sorumluluk 600 km’den 6000 km’ye çýktý’ Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Daire Baþkanlýðý'ndan Can Erdem de Diyarbakýr ulaþýmý "Geçmiþten Günümüze Ulaþým Uygulamalarý ve Çalýþmalarý" baþlýklý bir sunum yaptý. Diyarbakýr Ulaþým Ana Planý'nýn 15 Km Raylý Sistem, 30 Km Otobüs Yolu, Bisiklet Yolu Projeleri, Trafik Sirkülâsyon Projeleri, Otobüs Hattý Güzergah Projeleri, Yayalaþtýrma Projeleri, Kent Ýçi Trafik Ýyileþtirme Planlarý ve Projeleri'ni kapsadýðýný söyledi. Çalýþmalarýný 6.068 hanede 25.686 kiþi ile yüz yüze görüþmeler yaparak yürüttüklerini belirten Erdem, 71 trafik bölgesi belirlediklerini söyledi. Plan yürütürken nüfus, öðrenci sayýlarý, istihdam ve sosyoekonomik göstergelere baktýklarýný anlatan Erdem, sonuçta ticari taksileri dönüþtürdüklerini ve 1154 araca TT plakasý verdiklerini bildirdi. 84 belediye otobüsü alýmý gerçekleþtirerek 23 güzergahta ayda 1 milyon 40 bin yolcu taþýdýklarýný ifade eden Erdem, il ve ilçe otogarlarý ile kýrsal terminaller inþa ettiklerini anlattý. Kent


HABER

27 Mayýs 2014 Salý

hazýrlanýyor gürültü yarattýðýný söyledi. Oktar Ýþ Saðlýðý Güvenliði Kanunu gereðince saðlýk açýsýndan gürültünün üst sýnýrýnýn 87 desibel olduðunun da altýný çizdi.

Raylý sistem sudan ucuz Raylý sistem ile diðer ulaþým sistemlerinin kullandýðý enerjiyi de kýyaslayan Þeyhmus Oktar, taþýmacýlýkta raylý sisteme göre otobüslerin 1.4, otomobillerin 6.8, uçaklarýn 5.4, kamyonlarýn 7.5 kat daha fazla enerji tükettiðini söyledi. Oktar, Devlet Planlama Teþkilatý'nýn verilerine dayanarak 1 kilometre yol yapým maliyeti konusunda da yaptýðý kýyaslamada düz arazide duble yol 1.9, otoyol 6, raylý sistem ise 1.4 milyon dolar maliyeti bulunduðunu söyledi. Oktar, engebeli arazide ise duble yolun 4, otoyolun 12, raylý sistemin ise sadece 3 milyon dolar olduðunun altýný çizdi. Oktar verileri sýralarken karayolu için kamulaþtýrma, raylý sistem için metronun hariç olduðunun notunu düþtü.

Ulaþým okulu için lobi yapýlmalý merkezinde 4 ilçeyi kapsayan 109.600 hektarlýk alanda yaklaþýk 600 km yol aðý sorumluluklarý bulunduðunu belirten Can Erdem, "Yeni yasal düzenleme ile sorumluluðumuz 17 ilçeye çýktý. Alan geniþliðimiz de 13 kat artarak 1.535.500 hektara çýktý. Sorumluluk alanýmýzdaki yol aðý ise 600 kilometreden 6000 kilometreye çýktý" dedi. Erdem kent merkezinde otopark, üst geçit, kavþak yapýmý ile ilgili bilgiler verdi.

Hedef 17 ilçeyi kapsayacak toplu ulaþým Can Erdem "toplu ulaþýmda çok baþlýlýk" "trafik yoðunluðu sorunu", "yayalarýn ulaþým sorunu", "otopark sorunu" ve "dezavantajlý gruplarýn ulaþým sorunu" olarak dört temel sorun belirlediklerini söyledi. Erdem, "Nereye gitmek istiyoruz/Plan ve projelerimiz" baþlýðýnda ise "15+8 kilometrelik Hafif Raylý Sistem" oluþturmayý hedeflediklerini söyledi. Bir diðer çalýþmalarýnýn ise "Kent merkezini yayalaþtýrma projesi" olduðunu belirten Erdem, bunu 75 kilometrelik bisiklet yolu projesinin izleyeceðini söyledi. Erdem, bu projelerini "Park et, devam et" þeklinde gerçekleþtireceklerini bildirdi. Çalýþmalarýný otopark ve akýllý ulaþým sistemleri ile

bütünleþtireceklerini belirten Erdem, dezavantajlý gruplarýn eriþimine imkan tanýyacak düzenleme yapacaklarýný ifade etti. Erdem kent merkezinde yaptýklarý Ulaþým Mastýr Planý'ný bu kez tüm ili kapsayacak þekilde Ulaþým Mastýr Planý ile sürdüreceklerini ve nihayetinde 17 ilçede kamu eliyle toplu taþýmayý hedeflediklerini söyledi.

Oktar: Þehirlere yol ve otopark yetmez Devlet Demir Yollarý'ndan Lokomotif Depo Müdürü Þeyhmus Oktar da yaptýðý sunumda Albert Einstein'in "60 dakikam olsa, 55 dakikasýný düþünmek, 5 dakikasýný da eylem için kullanýrdým" sözüyle baþladý. Planlama ve toplu taþýma olmadan þehirlerin yol ve otoparklara yetmeyeceðini fotoðraflarla gösteren Oktar, zaman tasarrufu, kazalar, karbondioksit gaz salýnýmý bazýnda karayolu, raylý sistem karþýlaþtýrmasý yaptý. "Neden raylý sistem" diye soran Oktar, hava kirliliðinde elektrikli raylý sistemin payýnýn yüzde 5, karayollarýnýn payýnýn yüzde 85 olduðunu, gürültü kirliliðinde ise karayolu araçlarýnýn 72-92 desibel, karayolundaki aðýr vasýtalarýn 103 desibel, saatte 150 kilometre hýzla çalýþan raylý sistemin ise sadece 45-65 desibel

Þeyhmus Oktar, Daðkapý-Üniversite arasýnda eðim dolayýsýyla raylý sistemin olamayacaðýný, bunun teleferik ile tamamlanabileceði önerisini yaptý. Atatürk Stadý'nýn yer altý ve üstünde otopark yapýlmasý önerisini yapan Oktar, Sur içinde belirli saatlerde elektrikli nostaljik tramvay veya elektrikli otobüs çalýþtýrýlabileceðini önerdi. Bölgede Ulaþtýrma Meslek Yüksekokulu açýlmasý için lobi çalýþmasý yapýlmasý gerektiðini de öneren Oktar, ilkbahar ve yaz sezonunda ücretsiz þehir turu yapan iki katlý turistik otobüsün kentin kimliðine prestij kazandýrabileceðini söyledi.

Sivil trafik müfettiþi oluþturulmalý Makine Mühendisleri Odasý Þube Sekreteri Süleyman Aydýn ise yollardaki ücretli otopark uygulamasýný eleþtirerek, ulaþýmý etkileyen yollardaki müdahalelerde geç kalýndýðýný söyledi. Tüm Bel Sen Diyarbakýr Þubesi adýna konuþan Üzeyir Evrenk ise toplu taþýma otobüslerinin doðalgaza entegre edilmesi gerektiðini, protokolle görevlendirilmiþ sivil trafik müfettiþlerinin oluþturulmasý gerektiðini söyledi. Forum, diðer katýlýmcýlarýn görüþ ve önerileri ile devam etti. (Haber Merkezi)

9 ‘Çalýþmalara halkýn iradesini de katacaðýz’ Baðlar Belediyesi, 5 yýllýk stratejik planý oluþturmak için halk toplantýsý düzenledi. Toplantýda konuþan Baðlar Belediyesi Eþ Baþkaný Eþref Güler, belediye çalýþmalarýna halkýn iradesini de katmak istediklerini söyledi DÝYARBAKIR - Baðlar Belediyesi, 5 yýllýk stratejik plan oluþturmak için Solin Çocuk ve Oyun Evi'nde halk toplantýsý düzenledi. Toplantýya Baðlar Belediyesi Eþ Baþkaný Eþref Güler, belediye bünyesindeki birim müdürleri, Belediye Meclis üyeleri, BDP Baðlar ilçe yöneticileri, Kaynartepe Mahalle Meclisi ve mahalle muhtarlarýnýn yaný sýra çok sayýda yurttaþ katýldý. Toplantýda, Baðlar Belediyesi tarafýndan hazýrlanan "Neden stratejik plan?" konulu sunum yapýldý. Sunumun ardýndan konuþan Baðlar Belediyesi Eþ Baþkaný Eþref Güler, belediye çalýþmalarýna halkýn iradesini de katmak istediklerini belirterek, bu tür toplantýlar ile halkýn görüþ ve önerilerini almak istediklerini söyledi. Çýkartýlacak olan 5 yýllýk stratejik planla birlikte Baðlar sýnýrlarý içersinde ne tür deðiþikliklerin yapýlmasý gerektiðinin tespit edileceðini ifade eden Güler, "Bunun için halkýmýzýn iradesini de bu çalýþmalarýmýzýn içine katmak istedik. Halkýmýzýn, yapacaklarýmýz ile ilgili önerilerini, görüþ alýþ veriþlerini baz alarak çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Halkýmýzýn eminim bize söyleyeceði, önereceði çok þey vardýr" dedi.

‘Mahalle meclislerini güçlendirelim’ Güler, mahalle meclislerinin tüm þehrin iradesini temsil ettiðini belirterek, belediyecilik çalýþmalarýnda da meclislerin aktif bir þekilde karar alma mekanizmalarýnda yer alacaðýný söyledi. Güler, ilçede kaldýrým iþgali, temizlim ve uyuþturucu kullanýmýnýn temel sorunlar olduðuna dikkat çekerek, bu sorunlarýn çözümü için olaðan güçleriyle çalýþma yürüteceklerini ifade etti. Güler'in konuþmasýnýn ardýndan söz alan bazý yurttaþlar da, Kaynartepe Mahallesi'ne yas evi, kadýnlarýn semt pazarlarýnda yaþadýklarý sorunlar, elektrik kesintileri, eðitim sorunlarý, çocuk ve gençlerin uyuþturucu kullanýmýn önüne geçilmesi gibi konularý dile getirerek bir an önce bu sorunlarýn çözülmesi gerektiðini dillendirdi. (Haber Merkezi)


10

HABER

27 Mayýs 2014 Salý

‘PKK, reþit olmayan çocuklarý göndermeli’ DÝYARBAKIR'da, çocuklarýnýn 23 Nisan'da Lice ilçesinde düzenlenen bir piknikte kandýrýlarak daða götürüldüðünü iddia eden ailelerin oturma eylemi sürerken, HDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, reþitliðin kanunen sýnýrlarý olduðunu, reþit olan insanlarýn yaptýklarýnýn kendilerini baðladýðýný söyledi. DHA'nýn haberine göre Tan, "Doðru veya yanlýþ. Þunu söylüyorum; Genç erkek veya kýz, kendi iradesi ile daða mý gider, baða mý gider, gezmeye mi gider bu kendi bileceði iþtir. Bu doðru mudur, yanlýþ mýdýr bu da ayrý bir tartýþma konusudur. Ama, reþit olmayan ve eðer iddia edildiði gibi 15- 16- 17 yaþlarýndaki gençler þu veya bu þekilde daða gitmiþlerse, PKK'ye düþen bunlarý ailelerine iade etmektir. Veya bu þekilde gelenlerin önünü kesmektir" dedi.

‘Süreç þeffaf ilerlemiyor’ Çözüm sürecinin gidiþatý ile ilgili de konuþan Tan, "açýlým" denilen hadisenin baþýndan beri planlý, programlý, kamuoyunun bilgisi dahilinde cereyan etmediðini, baþýndan beri kamuoyunun bilgilendirileceði, þeffaf açýk ve belli bir güzergah üzerinde ilerlemediðini

FOTO: ARÞÝV

PKK'nin daða götürdüðü iddia edilen ve reþit olmayan çocuklarýn ailelerine gönderilmesini isteyen HDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, "Reþit olmayan ve eðer iddia edildiði gibi 15- 16- 17 yaþlarýndaki gençler þu veya bu þekilde daða gitmiþlerse, PKK'ye düþen bunlarý ailelerine iade etmektir. Veya bu þekilde gelenlerin önünü kesmektir" dedi söyledi. Tan, günü kurtarmaya dayalý, kapalý kapýlar arkasýndaki konuþmalarla sürecin ilerlediðini ifade ederek "Bunun böyle gitmeyeceðini gördüðümden beri ben süreçten tasfiye edildim Baþbakan

Mazlumder’den PKK’ye çaðrý Ýnsan Haklarý ve Mazlumlar Ýçin Dayanýþma Derneði Diyarbakýr Þubesi, karakol inþaatýnda çalýþýrken PKK'liler tarafýndan alýkonulan inþaat mühendisi M. Ýhsan Adli'nin serbest býrakýlmasý için çaðrýda bulundu

DÝYARBAKIR'ýn Hazro ve Silvan ilçelerinde karakol inþaatýnda çalýþýrken 19 Nisan tarihinde PKK'liler tarafýndan alýkonulan inþaat mühendisi Mehmet Ýhsan Adil'in ailesi ve Mazlumder Diyarbakýr Þubesi bir basýn açýklamasý düzenledi. ÝHA'da yer alan habere göre, düzenlenen basýn açýklamasýnda oðlunun karakol inþaatýnda çalýþýrken PKK'liler tarafýndan kaçýrýldýðýný dile getiren anne Güllü Adli, PKK'ye oðlunun serbest býrakýlmasý için çaðrý-

da bulundu. Anne Adli, "Yalvarýyorum, oðlumu serbest býraksýnlar. Oðlumun iki arkadaþýný serbest býraktýlar, oðlumu da serbest býraksýnlar" dedi. Ýnþaat mühendisi Mehmet Ýhsan Adil ile birlikte bir sývacý ve inþaat teknikerinin de silahlý militanlar tarafýndan alýkonulduðunu belirten Mazlumder Diyarbakýr Þubesi Yönetim Kurulu üyesi Reha Ruhavioðlu, alýkonulan iki kiþinin on gün sonra serbest býrakýldýðýný kaydetti. Mehmet Ýhsan Adli'nin halen PKK'nin elinde alýkonulduðunu belirten Ruhavioðlu, "Mehmet Ýhsan Adli'nin alýkonulma sebebi kalekol inþaatýnda çalýþýyor olmasý. Bu sebepten dolayý muhtemelen diðer iki kiþiyle birlikte serbest býrakýlmadý. Geçtiðimiz günlerde bilgileri kesin olmamakla bera-

tarafýndan. Ýtiraz ettiðim için tasfiye edildim" diye konuþtu.

‘Baþbakan Kürtlerin gazýný alýyor’ Görebildiði kadarýyla Baþbakan'ýn kendini kurtarana kadar sü-

ber baþka sivillerin alýkonulmasý ile ilgili duyumlar aldýk. Bunlarý henüz netleþtiremediðimiz için kesin olarak bir þey diyemiyoruz. Fakat bize baþvurusu yapýlan Mehmet Ýhsan Adli için þunu söyleyebiliriz. Her ne sebeple olursa olsun bir sivilin hürriyetinden alýkonulmasý insan haklarý savunuculuðu açýsýndan kabul edilebilir bir þey deðildir. Ýnsan hürriyeti en temel insan haklarýndan biridir. Üzerinde tartýþýlmaz temel bir haktýr. Dolayýsýyla her ne sebeple olursa olsun Mehmet Ýhsan Adli bir sivildir, alýkonulmasý kabul edilemez bir þeydir. Biz sizin aracýlýðýnýzla ilgililere sesleniyoruz. Mehmet Ýhsan Adli'nin hürriyetinden yoksun býrakýlma halinin bir an önce kaldýrýlmasý yani özgürlüðüne kavuþturulmasý ve ailesine geri gönderilmesini talep ediyoruz'' þeklinde konuþtu. Basýn mensuplarý aracýlýðýyla ilgililere seslenen Ruhavioðlu, Mehmet Ýhsan Adli'nin özgürlüðüne kavuþuncaya dek Mazlumder olarak olayýn takipçisi olacaklarýný sözlerine ekledi.

reci idare etmek istediðini de ifade eden HDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan þunlarý söyledi; "Kendini kurtarma nedir? Yerel seçimler çok önemliydi, onu atlattý. Þimdi Cumhurbaþkanlýðý seçimini atlatmak istiyor, arkasýndan tekrar Ak Parti iktidara geldikten sonra dönüp bakarým diyor. Peki neye bakarsýn, ne kadar bakarsýn hiçbir þey söylemiyor. En azýndan bize söylemiyor. Benim bilgim yok. Baþkalarýna söylüyorsa ben bilmiyorum bunu. Kamuoyunun da bilgisi yok. Peki bizim bu 3 seçim geçtikten sonra ne olacak, bunun riski kimde. O da belli deðil. Böyle bir süreç devam ediyor ve her seferinde de Kürt siyasetinin gazýný almak için tabir bu Kürt siyasetinin Kürtlerin gazýný almak için iþte 'paket hazýrlýyoruz, bir açýlým var, þunu yapacaðýz, bunu yapacaðýz çalýþtay, kurultay, Sayýþtay' bir þeyler uyduruyor ve allem edilip, kulem ediliyor, yerel seçim, Cumhurbaþkanlýðý Seçimi ve genel seçimler atlatýlýyor. Tamamýyla gaz almaya yönelik hamlelerdir. Bunun ötesinde bir þey yok. Ama Ýmralý da ne konuþuluyor, ne yapýlýyor onu da ben bilmiyorum. Ýþte durum bu."

‘Gayemizde milletimize hizmet var’ DÝYARBAKIR - AK Parti Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsý düzenlendi. Ýlçe baþkanlýðý salonunda yapýlan toplantýya AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, AK Parti Diyarbakýr milletvekilleri Mine Lök Beyaz, Oya Eronat, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Necla Uysan, Ahmet Ay, Mahmut Kayaþ, Kadýn Kollarý Baþkaný Serpil Bakýr, Baðlar Ýlçe Baþkaný Hüseyin Yalar, belediye meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Meclis toplantýsýnda katýlýmcýlara hitap eden AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, 76 milyon insaný kucaklayan 12 yýllýk iktidarlarý döneminde birçok þeyi birlikte baþardýklarýný, daha birçok güzelliði de yine birlikte baþaracaklarýný söyledi. AK Parti olarak çok sýkýntýlý süreçlerden geçtiklerini belirten Altaç, "10 Aðustos'ta cumhurbaþkanlýðý seçimleri olacak. Teþkilatlarýmýzýn ve aziz milletimizin desteði ile Ak Partinin önereceði adayý cumhurbaþkaný seçeceðiz. Önümüzde çok önemli süreçler var. Bunlarý el birliði ile birbirimize destek olarak yapmak zorundayýz, bu gün biz geleceðe dair çalýþýyoruz, biz Ak Parti olarak önümüze bakýyoruz, geleceðe baktýðýmýzda bizim gayemizde milletimize hizmet var" dedi. (ÝHA)


KADIN

27 Mayýs 2014 Salý

11

iþ hayatýnda ‘kadýnýn adý yok’

D

oðulu iþkadýnlarý BDP'nin kadýn kotasý uygulamasýyla yükselen siyasi varlýðýn, ekonomik ve sosyal alanda olmadýðýna dikkat çekiyor. Ýþkadýnlarýna göre öncelikle kadýnlarýn iyi bir eðitim almasý saðlanmalý. Böylece kotaya ihtiyaç duymadan kadýnlar her alanda öne çýkabilir

Abdülkadir Konuksever - Al Jazeera DOSYA HABER - 4 DÝYARBAKIR - Doðulu iþkadýnlarý BDP'nin kadýn kotasý uygulamasýna temkinli yaklaþýyor. Çünkü siyasi hayattaki yükseliþ, ekonomik hayatta kendini göstermiyor. Siyasetteki kadýn oraný kota uygulamasýyla yükselmesine raðmen, kadýna yönelik þiddet, eðitim, erken evlendirme, çocuk ölümleri oranlarý hâlâ çok yüksek. Doðulu iþkadýnlarýna göre asýl iþ, kadýnlarýn iyi bir eðitim almasý. Böylece kadýnlar kotaya ihtiyaç duymadan varlýklarýný gösterebilirler... Doðudaki 23 ilin 15'inde örgütlü olan Doðu ve Güneydoðu Ýþ Kadýnlarý Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Nevin Ýl, siyasetteki yükseliþin iþ hayatýnda görülmediðini söylüyor: "Ticaret Odasý seçimlerini gördük, organize sanayi seçimleri, Esnaf Sanatkarlar Odasý, Ticaret Borsasý bunlarýn hiçbirinin yönetiminde þekilsel olanýn dýþýnda kadýn yoktur. Bir tane varsa o da þekilsel olarak oradadýr. O da ancak erkekler gibi davrandýðý için orada hayat bulma þansýna sahiptir. Býyýklý kadýn dediðimiz prototip, bu kadar net." Ýl'e göre kadýnlarýn konuþmasý, kendini ifade etmesi ancak istihdam edilmeleriyle mümkün. Eþbaþkanlýk sistemini bu nedenle olumlu bulan Ýl, yine de erkek egemen sistemin kýrýlmasýnýn kadýnýn ancak iþ dünyasýnda hayat bulmasýyla mümkün olacaðýný savunuyor. Kadýnlarýn siyaset arenasýndaki görünürlüðünün toplumun tüm alanlarýnýn yaný sýra iþ dünyasýnda da hayat bulmasý Nevin Ýl'in en büyük hayali: "Gönlümüzden geçen siyasetteki bu durumun devam etmesi. Bu politikanýn yaþam bulmasý, sözde kalmamasýdýr. Ama çok umutlu deðilim. Ýþ dünyasý ile ilgili çok

Nevin Il

ciddi sýkýntýlar yaþýyoruz. Tam da bu sýkýntýlar nedeniyle bu derneði kurduk. Burada ortalama 220 sanayici var. Biz toplam beþ kadýn sanayiciyiz, bizim herhangi bir baþvurumuzda sürekli dosyalarýmýz altlara itiliyor. Erkeklerle ayný anda hatta kimi zaman onlardan önce baþvuruyoruz, ertesi hafta gittiðimizde dosyalarýmýzý en altta görüyoruz. Halbuki en önce biz baþvurmuþtuk ve en üstte bizim dosyamýzdý. Organize Sanayi Bölgesi'nde de diðer kurumlarda da bu böyle. Bu protokolde de böyle, resmi iþlemlerde de böyle. Bu nedenle dernekleþtik." Bir kadýn derneði olmalarýna karþýn kendilerine hâlâ 'iþadamý' denildiðini belirten Ýl, "Bir mektup yazmayý düþünüyoruz bu konu ile ilgili. Bunun zihinlerde deðiþmesi dönüþmesi gerekiyor ve bunun için ne gerekiyorsa yapacaðýz" diyor.

Kadýn kotasý ve ekonomi Güneydoðu Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'nin (GÜNSÝAD) ilk kadýn yönetim kurulu üyesi olan iþkadýný Reyhan Aktar ise ayný zamanda Türk Giriþim ve Ýþ

Reyhan Aktar

Dünyasý Konfederasyonu (TÜRKONFED) Ýþ Dünyasýnda Kadýn Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý. Kadýnlarýn iþ dünyasýnda yer alabilmeleri için etkin bir mücadele yürüten Aktar'a göre BDP'nin kadýn kotasýnýn artýlarý ve eksileri bulunuyor: "BDP'nin uyguladýðý kadýn kotasýnýn olumlu ve olumsuz sonuçlarý var. Toplum erkeði tercih ederken kota onu kadýný tercih etmek zorunda býrakýyor. Bu bir dayatma ama pozitif bir sonuca yol açýyor. Toplum herhangi bir þey için hazýr hale gelemez ve siz dayatmalarla toplumu hazýr hale getirirsiniz. Bu yönüyle kadýnlar açýsýndan olumlu. Ancak mesele kotayý doldurmaksa, yani bu kadýn orada sadece o mevkiyi dolduracak bilgi ve donanýmýyla bulunmuyorsa, kadýna olan saygý düþüyor ve iþi salt kadýn olmakmýþ gibi; ekonomiden, çevreden, ekolojiden sorumlu tutmak yerine kadýn sorunu üzerinden profesyonelleþmesini istemek maalesef kadýný bir alana hapsediyor." Bu nedenlerle Aktar'a göre, kadýnlar açýsýndan çözümün kadýn kotasý ve eþbaþkanlýk sisteminden geleceði fikri gerçekçi deðil. Aktar çözümün eðitim olduðuna inanýyor. Bangladeþ örneðini hatýrlatan Aktar, kadýn kotasýnýn kaldýrýlmasýndan sonra kadýnlarýn siyasette temsiliyetinin yüzde 1'lere düþtüðünü, oysa eðitimli kadýnýn kotaya ihtiyaç duymadan varlýðýný göstereceðini söylüyor. "Aslýnda devrim niteliðinde bir karar. Ender bir uygulama olacak bu ve o nedenle çok önemli" diyen Aktar, "siyasetteki 'yeni' durum fark yaratýyor mu" sorusuna þu

yanýtý veriyor: "Güneydoðu kadýn siyaseti açýsýndan Türkiye'nin en aktif bölgesi. Ama eðitim düzeyine ve iþ dünyasýndaki kadýn oranlarýna baktýðýmýz zaman en geri kalmýþ bölge Güneydoðu. Bugün maalesef geliþmiþlik, çocuk ölümü, kadýna þiddet oranlarýna baktýðýmýz zaman Güneydoðu'da bir farklýlýk var. Bunun temel sebeplerinden biri eðitim düzeyi. Çünkü kadýnlarýmýzýn yüzde 28-29'u istihdam edilirken, lise-üniversite mezunu kadýnlarýmýzýn oraný yüzde 60-70'lere çýkýyor. ???? Bu ciddi bir oran. Eðitim kadýnlarýn iþ dünyasýnda, ekonominin içerisinde yer almasý açýsýndan çok önemli."

En düþük katýlým Þýrnak’ta Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 2011 yýlýnda Türkiye'de 15 ve yukarý yaþtaki nüfusun iþgücüne katýlma oraný yüzde 47,5'ti. Bu oran erkeklerde yüzde 69,2, kadýnlarda ise yüzde 25,9. Bu verilere göre Avrupa Birliði üyesi ve aday ülkeler arasýnda kadýnlarýn iþgücüne katýlma oranýnýn en düþük olduðu ülke Türkiye. Türkiye genelinde iþgücüne katýlma oraný cinsiyetler açýsýndan incelendiðinde, tüm yaþ gruplarýnda erkeklerin iþgücüne katýlma oraný kadýnlara oranla daha yüksek. Ýþgücüne katýlma oraný erkeklerde 35-39 yaþ grubunda yüzde 95,4. Kadýnlar ise en çok 25-29 yaþ grubunda iþ hayatýnda kendini gösteriyor, bu yaþtaki kadýnlarýn yüzde 38,3'ü iþgücüne katýlýyor. Bu sonuçlara göre kadýnlarda iþgücüne katýlma oranýnýn en yüksek olduðu il Artvin yüzde 43,5. En düþük olduðu il ise yüzde 9,7 ile Þýrnak.


12

KADIN tiyaç vardýr. ayný þekilde ne yazýk ki toplumun yarýdan fazlasýný temsil eden bizler, siyasi partilerin bünyelerinde ve parlamentolarda da yeterince temsil edilmemekteyiz. Bu durum katýlýmcý ve çoðulcu demokrasi için önemli bir problemdir. Bunun için eþitlikçi toplumsal cinsiyet politikalarýnýn hayatýn her alanýnda projelendirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda yerel yönetimlerde eþbaþkanlýk sistemini destekliyor bunun bütün kurumlara yayýlmasýný ümit ediyoruz"

‘Ülkede kadýna þiddet son derece yaygýn’

‘Bölge sanayisi çok geliþmedi’ Doðu ve Güneydoðu Ýþ Kadýnlarý Derneði’nin 2. Genel Kurulu düzenlendi. Genel Kurul’da, yeniden baþkan seçilen Nevin Ýl, Küçük ve orta ölçekli üretici profiline sahip olan bölgede sanayinin henüz çok geliþmediðine iþaret ederek, “Büyük oranda küçük ölçekli üretimin olduðu bölgemiz, Ortadoðu’ya yakýn mesafede olmasýna raðmen krizi en sýkýntýlý biçimde yaþadý” dedi DÝYARBAKIR - 2011 yýlýnda Diyarbakýr'da kurulan Doðu ve Güneydoðu Ýþ Kadýnlarý Derneði (DOGÜNKAD), Olaðan Genel Kurula gitti. Dernek binasýnda yapýlan kongrede Nevin Ýl yeniden baþkan seçilerek, güven tazeledi. Dernek Baþkaný Nevin Ýl, kongrenin açýlýþýnda yaptýðý açýklamada, Doðu ve Güneydoðu Ýþ Kadýnlarý Derneði olarak, 2. Genel kurulunu 21. Yüzyýlda dünyada dengelerin, kavramlarýn deðiþtiði bir dönemde gerçekleþtirdiklerini söyledi. Bilindiði üzere dünyada sosyal siyasal ekonomik ve teknolojik geliþmeler yaþandýðýna iþaret eden Ýl, "Bilgi ve teknoloji toplumu olarak adlandýrýlan çaðýmýzda, Türkiye'de de önemli geliþmeler yaþanmaktadýr. Yaþanan bu geliþmeler olumlu ve olumsuz hepimizi etkilemektedir" dedi. Ýl, Küçük ve orta ölçekli üretici profiline sahip olan bölgemizde sanayi henüz çok geliþmediðine deðinerek, "Büyük oranda küçük ölçekli üretimin olduðu bölgemiz, Ortadoðu'ya yakýn mesafede olmasýna raðmen krizi en sýkýntýlý biçimde yaþadý. Diðer yandan, yaþadýðýmýz bölgenin en temel ve en öncelikli sorunu olan Kürt sorunu hala önemini korumaktadýr. Atýlan adýmlar olmasýna raðmen sorunun adil ve demo-

kratik kanallarla kesin çözüme kavuþturulmamýþ olmasý, demokrasi ve insani haklar açýsýndan yeterli deðildir. Ayrýca bölgenin ekonomik sorunlarýnýn daha da derinleþmesine sebebiyet vermektedir" diye konuþtu.

‘Eþbaþkanlýk sistemini destekliyoruz’ Ýl, Bölgenin son teþvik yasasý kapsamýnda 6. Bölgede yer aldýðýný ve çeþitli fýrsatlar sunduðunu belirterek, "Ancak hala yatýrýmlar için güvenli bir ortam olarak deðerlendirilmemektedir. Bu anlamda atýlan adýmlarý destekliyor ve sorunlarýn kalýcý ve kesin çözümlerinin bir an önce gerçekleþmesi umudumuzu dile getiriyoruz" diye konuþtu. Günümüz dünyasýnda kadýn-erkek eþitsizliðinin en somut yaþandýðý alan siyasi ve ekonomik hayat olduðunu vurgulayan Ýl, þöyle dedi: "Çalýþan, iþveren, istihdam oranlarýnýn tümünde, ibrelerin biri aþaðýda biri yukarýdadýr. Kýsacasý verilerde iyimser olunmasýna raðmen uçurum mevcuttur. Aþaðýda olan ibre ise her alanda olduðu gibi kadýnlarla ilgili olan verilerdir. Bunun için toplumsal cinsiyet eþitliði kavramýnýn yasalarda deðil hayatýn kendisinde karþýlýðýný bulmasý için pozitif olarak uygulanmasý desteðine ih-

Ýl, Türkiye'de Kadýna karþý uygulanan þiddet son derece yaygýn olduðunu ifade ederek, "Her ne kadar çýkarýlan Kanunlarla þiddet maðdurlarýnýn baþvuracaklarý mekanizmalar düzenlenmiþ ise de bunlar yeterli deðildir. Belediyeler yasadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediðinden sýðýnma evleri yetersizdir. En önemli ise Kadýnýn þiddet gördükten sonra korunmasýnýn yeterli olmayýp þiddete uðramadan önce daha saðlýklý bir toplumun oluþturulmasý için de öncelikle erkeðin eðitilmesi þarttýr. Þiddetin normal bir olay olarak algýlanmasýnýn mutlaka engellenmesi gerekmektedir. Diðer yandan kadýnlarýn sosyal, siyasal ve ekonomik hayat da yer almasýnýn en önemli zorluklarýndan biri de çocuk bakýmýdýr. Bunun içinde her mahalleye kreþ talebi haklý olandýr ve kadýnlarýn hayatýný kolaylaþtýracaktýr. Kadýnlara karþý her türlü ayrýmcýlýðýn kaldýrýlmasýný talep ediyoruz Derneðimizin yönetim kurulu ve üyeleri; kadýnlara karþý her türlü ayrýmcýlýðýn kaldýrýlmasý ve kadýn erkek eþitliðinin saðlanmasý taleplerini, yaþamýn her alanýnda özellikle ekonomik çalýþma hayatýnda kadýn sorunlarýna bir nebze de olsa çözüm getirmesi amacýyla dile getirmekte ve çaba göstermektedir. Bu amaçla geçen süre zarfýnda çeþitli projeler geliþtirdik, çalýþmalar yaptýk. Bu çalýþmalarýmýzýn bir kýsmýný ticaret odasý ve iþ dünyasýyla ortak gerçekleþtirdik. Bir kýsmýný ise Dernek olarak kýsýtlý imkânlarýmýzla tek baþýmýza gerçekleþtirdik" þeklinde konuþtu.

Diyarbakýr OSB ve Sorunlarý Çalýþtayý DOGÜNKAD Baþkaný Nevin Ýl, 3 yýllýk çalýþmalarýný da þöyle dile getirdi: "-Diyarbakýr'da çalýþan kadýnlarýn sorunlarý ve istihdam sorunlarý çalýþtayý -2011 Van Depremine yardým saðlanmasý Yerel belediyelerin ziyaretleri ve kadýn istihdam sorunlarýnýn konuþulmasý ve iþbirlikleri.

27 Mayýs 2014 Salý

-Baðlar Jiyan Semt Pazarýyla dayanýþma ve iþbirliði, Diyarbakýr OSB de 2013 ve 2014'de Dünya Kadýnlar Günü 8 Mart etkinliðinin organize edilmesi ve iþletmelerin 2 saatlik tatil edilmesi faaliyeti, Ýl dýþýndan gelen iþ kadýnlarý derneklerinin karþýlanmasý ve ortak faaliyetler düzenlenmesi -Bölgede ve ilimizde bulunan üniversite, yerel resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluþlarýyla ortak çalýþtaylar Bölge ekonomisi üzerine yapýlan çeþitli toplantýlarýn tümünde dernek temsiliyetinin saðlanmasý

Komþu Ülkeler ile Ýþbirliði Projesi -Komþu ülkeler ile ilgili çalýþmalarýmýz içerisinde Ermenistan ve Irak Kürdistan Bölgesi, Gürcistan yer aldý. Ermenistan ile yapýlan iþbirliði çalýþmalarý; Karþýlýklý 3 ziyaret gerçekleþtirildi ve bu ziyaretlerde ticari iliþkilerin geliþtirilmesi için çalýþmalar yapýldý. Protokoller imzalandý. Ýmzalanan protokoller kapsamýnda 3 ticari faaliyet geliþtirildi. Yeni dönemde de devam eden projeler bulunmaktadýr. Üyelerimizin katýlýmý ile Ermenistan gezisi düzenlenerek, iþbirliklerinin geliþtirilmesi saðlanacaktýr.

Kürdistan Bölgesi’ne ziyaret -Federe Kürdistan Bölgesi, Kürdistanlý iþ kadýnlarýnýn desteði ile Federe Kürdistan Bölgesi'ne 2 ziyaret gerçekleþtirildi. Bu ziyaretlerde de hedef karþýlýklý ticaretin geliþtirilmesine yönelik protokollerin hazýrlanmasý oldu. Çalýþmalar ve projeler devam etmektedir. Gürcistan, Bölge sýnýrlarý içerisinde olan bu ülke ile ilgili seyahat ve iþkadýnlarý buluþmasý projelerimizin baþvurusu yapýlmýþ olup, karþýlýklý temaslarýn saðlanmasý amaçlanmaktadýr. Diðer yandan Irak Baðdat Ýþkadýnlarý Derneði ile de ortak çalýþmalar yapýlmaktadýr. Bilindiði üzere Lübnan ve Katar gezilerimizi Baðdat iþkadýnlarýnýn desteði ile gerçekleþtirdik. -Yeni dönemde de bu çalýþmalarýmýz ve çabalarýmýzýn devam edecektir. Yürüttüðümüz faaliyetlerde bizlere destek veren, özverili çalýþmalarýyla katkýlarýný esirgemeyen ve emeði geçen herkese yönetim kurulu adýna teþekkürlerimizi sunuyoruz"

Ýþte yeni yönetim kurulu üyeleri Düzenlenen kongrede, DOGÜNKAD'ýn yeni yönetim kurulu þu isimlerden oluþtu: "Nevin Ýl, Leyla Kýzýlkaya Altun, Rozan Berkpýnar, Sevim Vural ve Ruken Kýrbaþ" (Haber Merkezi)


$ €

ekonomi

DOLAR: 2,0875 EURO: 2,8478 ALTIN: 86,77 BÝST: 78.383

13 27 Mayýs 2014 Salý

‘Kýrsaldaki hareketlenme arttý’

Proje Koordinatörü Murat Akbaþ, özellikle çözüm süreci ile birlikte bölgede kýrsal alandaki faaliyetlerde ciddi bir hareketlenme olduðunu belirterek, çözüm sürecinin hayatýn her alanýnda olduðu gibi kýrsal kalkýnmanýn da önünü ciddi bir þekilde açtýðýný söyledi DÝYARBAKIR - Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný M. Mehdi Eker'in bölge için özel olarak tasavvur ettiði ve bugüne kadar ortaya çýkan sonuçlarý ile bölgenin kýrsal kalkýnmasýnda önemli bir rol oynayan Diyarbakýr-Batman-Siirt Kalkýnma Projesi, çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Projeyi baþlangýcýndan bugüne sýký bir þekilde takip eden Bakan Eker, proje ile bölgede modern, yenilikçi ve uygulanabilir tarýmsal uygula-

malarýn önünü açýyor.

‘Ülke ekonomisine katký saðlýyorlar’ Özellikle çözüm süreci ile birlikte bölgede kýrsal alandaki faaliyetlerde ciddi bir hareketlenme olduðunu belirten Proje Koordinatörü Murat Akbaþ, hükümetin baþlatmýþ olduðu çözüm süreci hayatýn her alanýnda olduðu gibi kýrsal kalkýnmanýn da önünü ciddi bir þekilde açtýðýný söyledi. Akbaþ, "Bölgemizde huzur, güven ve istikrarýn yeniden inþ-

asý ile birlikte artýk çiftçilerimiz kendi topraklarýnda kendi bildikleri iþleri yaparak ülke ekonomisine katký saðlýyorlar. Sayýn Bakanýmýz Mehdi Eker, kýrsal kalkýnma projeleri arasýnda dünyada örnek olarak gösterilen bu projenin fikir babasý ve mimarýdýr" dedi.

‘Minimum suyla maksimum ürün’ Diyarbakýr-Batman-Siirt Kalkýnma Projesi kapsamýnda toplam 5 milyon 400 bin TL maliyetle Diyarbakýr'da 4, Bat-

SATILIK ARABA

SATILIK EV

SAHÝBÝNDEN SATILIK TEMÝZ ARABA

SAHÝBÝNDEN SATILIK EV

Fýat Albea 1.3 Multijet Full 2005 Model 130.000 KM. Dizel 2 Parçada Boya Var Deðiþeni Yok

120 m2 3+1 Ön cephe Alay Karþýsý Alipýnar Taziye Evi Bitiþiðinde Pýnar Apt. 4.Kat

Ýletiþim için

Müracaat

0507 471 84 14

0536 955 69 64

man'da 1 adet kapalý sistem sulama kanalý sistemleri yaptýklarýný belirten Akbaþ, bu sistemlerle modern tarým yapabilme koþullarýnýn oluþturulmasýnýn amaçlandýðýný, suyun daha verimli kullanýlmasý ve su kayýplarýný önleme amaçlý sistemlerden en ideali olarak tasarlanarak yapýldýðýný ifade etti. Akbaþ, "Günümüz dünyasýnda gittikçe önemi tüm dünya ülkeleri tarafýndan iyice algýlanan suyun kýsýtlý olmasýndan dolayý, özellikle kullanýmý konusunda kullanýcýlarýn çok dikkatli olup, suyu minimum suyla maksimum ürün elde edebilecekleri þekilde kullanmasý gerekmektedir. Projemiz kapsamýnda yapýlan kapalý sistem sulama kanallarý ile baþta kamu yararý gözetilerek, damla sulama sisteminin arazilerde kurulmasýyla suyun en etkin, ekonomik ve verimli þekilde kullanýlmasý koþullarýný oluþturmak amaçlanmýþtýr. Toplam 31 bin metre kapalý boruyu yer altýna döþeyerek toplam 6 bin 500 dönüm arazi sulamaya açýlmýþtýr" diye konuþtu.

Çiftçilere daðýtým baþladý Bakan Eker'in talimatýyla, kapalý sistem sulama kanalý yapýlan yerlerde bu kapsamda kurulan vanalardan sulama kapsamýnda olan arazi baþlarýna kadar borularýn temini ve döþenmesi iþi için ayrý bir ödenek aktarýldýðýný belirten Akbaþ, toplam 340 bin TL bedelle alýnan borularýn sulama kapsamýndaki arazi sahibi olan çiftçilere daðýtýmýnýn baþladýðýný belirtti. Diyarbakýr Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdür Yardýmcýsý Abdulkadir Kakaraþ ve sulama uzmaný ziraat mühendisleri ile birlikte Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesi Artuk ve Karakaya köylerinde borularýn daðýtýmýna nezaret etliklerini belirten Akbaþ, çiftçilerin modern sulama sistemi ile birlikte daha ekonomik, verimli ve modern tarým yapabilmesinin koþullarýný da oluþturduklarýný belirtti. Çiftçiler adýna konuþan Karakaya köyünden Cemal Karakaya, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker'e böyle bir projeyi kendilerine sunduðu için teþekkürlerini ifade etti. (ÝHA)


14

HABER

27 Mayýs 2014 Salý zengin daha zengin olacak. Cebinde nakit parasý olan müþterek arazi sahibi diðer müþtereklerden çok ucuz rakama arazi satýn alabilecek ya da satýþ yapýlmayacak. Yani üçüncü bir kiþiye satýþ yapýlamýyor. Bu gerçekten adil olmayan bir durum" dedi.

‘Büyük maðduriyet yaþýyorum’

Tarým arazisi sahiplerinden müþterek tepki Tarýmda verimli ve düþük maliyetli üretim yapýlabilmesi için tarýmsal arazilerin miras ya da satýþ yoluyla küçük parçalara bölünmeyecek olmasýna arazi sahipleri tepki gösterdi. Ýhtiyaçtan arazisinin bir kýsmýný satmak isteyenler Diyarbakýr Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü önünde toplanarak bu duruma tepki gösterdi DÝYARBAKIR - Tarýmsal arazilerin küçük parçalara bölünmesini önleyen, toprak koruma ve arazi kullanýmý hakkýnda kanunda deðiþiklik öngören yasanýn Resmi Gazete'de yayýmlanmasýnýn ardýndan Diyarbakýr'da müþterek tarým ara-

zisi sahibi vatandaþlar, ihtiyaç dolayýsýyla satamadýðý arazileri nedeniyle maðdur olduklarýný belirtti. Maðdur olduklarýný belirten vatandaþlar, maðduriyetinin giderilmesi için Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü önünde eylem

yaptý. Yapýlanan büyük haksýzlýk olduðunu ileri süren vatandaþlar, durumun düzeltilmesi talebinde bulundu. Söz konusu kanun deðiþikliðiyle daha önce noter üzerinden satýþý yapýlan ancak itimat nedeniyle devri yapýlmayan, tapusu alýnmayan arazilerin devrinin artýk mümkün olmadýðýný belirten vatandaþlar, bu durumun büyük sorunlara yol açacaðýný kaydetti.

‘Satmak istiyorum, satamýyorum’ Maðdur olduðunu beyan eden Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesi Dökmetaþ Mahallesi'nde ikamet eden Þirin Atlý, tanýdýklarýndan müþterek parsel içinde arazi satýn aldýðýný belirterek, "Þimdi ihtiyaçtan aldýðým arazimi satmak istiyorum ama satýþýný yapamýyorum. Ellerimizdeki arazileri hiçbir þekilde satamýyoruz. Evet, satmamýzýn bir yolu var ama sadece müþterek olduðumuz kiþilere satabiliyoruz. Yani fiyatý 5 ise müþterek olduðumuz kiþi ancak 1'e satýn alýyor. Bu durum bizim büyük maðduriyet yaþamamýza sebep oluyor. Yani

Arazinin kendisinin olduðunu bu halde müþterek olsa dahi kendi payýnýn satýþýnýn yapmasýnýn normal olduðunu anlatan Burhan Damar ise, "Ben 5 dönümlük bir arazi satýn aldým. Satýn aldýðým yerde müþterek birçok kiþi var. Arazimin deðeri dönüm baþýna 50 bin TL olmasýna raðmen ve alýcýsý olmasýna raðmen ben ancak müþtereðe satmak zorunda býrakýlýyorum. Yani müþterekler dýþýnda bir kiþiye satýþ yapamýyorum. Müþterek olan kiþi de durumun farkýnda olduðu için dönümü 50 bin TL olan arazime ancak dönümü 10-15 bin TL veriyor. Bu durum karþýsýnda büyük maðduriyet yaþýyorum. Devlet böyle bir kanunu neden çýkardý anlamadýk. Kanunlar insanlara yardýmcý olsun diye çýkarýlýr ancak bu çýkan kanun insanlarý resmen maðdur ediyor" diye konuþtu. Yasaya göre, belirlenen asgari büyüklüðe eriþmiþ tarýmsal araziler, bölünemez eþya niteliði kazanýyor. Asgari tarýmsal arazi büyüklüklerini günün koþullarýna göre arttýrabilecek. Tarým arazileri Bakanlýkça belirlenen büyüklüklerin altýnda ifraz edilemeyecek ve hisselendirilemeyecek. (ÝHA)

BAÞSAÐLIÐI Deðerli meslektaþýmýz Ahmet Kurt'un SSPE hastasý olan yeðeni 17 yaþýndaki Zeynep Babacan'ýn tedavi gördüðü Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde yaþamýný yitirdiðini üzüntü ile öðrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyoruz... Taziye Yeri: Hanililer Taziye Evi (Turgut Özal Bulvarý, Polisevi Sokaðý Baðlar/Diyarbakýr)

YENiGÜN GAZETESi


27 Mayýs 2014 Salý

15

SPOR

Tenis turnuvasý sona erdi Kayapýnar Belediyesi tarafýndan bu yýl 3’üncüsü düzenlenen tenis turnuvasý oynanan final maçýyla sona erdi DÝYARBAKIR - Kayapýnar Belediyesi tarafýndan düzenlenen 3. Bahar Tenis Turnuvasý yirmi dört gün süren maçlarýn ardýndan yapýlan final maçýyla sona erdi. Kayapýnar Belediyesi Spor Kompleksi'nde yapýlan turnuvaya bu yýl 192 sporcu katýldý. Turnuvanýn kapanýþýnda konuþan Kayapýnar Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Avcý, bu yýl gerçekleþtirilen turnuvayý hem spora hem de halka adanmýþ bir þahsiyet olan Ýbrahim Ýncedursun'a adadýklarýný dile getirdi. Kayapýnar Belediyesi'nin DÝYARBAKIR - Süper Final Salon Futbolu (FUTSAL) müsabakalarý 16 üniversitenin katýlýmýyla Dicle Üniversitesi'nde baþladý. Rektör Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç'ýn da katýldýðý açýlýþ müsabakasýna As Baþkan Atilla Pulur, Türkiye Spor Federasyonu Genel Sekreteri Erdoðan Çelebi, FUTSAL Sorumlusu Mustafa Yýldýrýr, fakülte dekanlarý, Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkaný Abdullah Getiren, Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkaný Þube Müdürü Mehmet Nur Öncü, Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu Diyarbakýr Ýl Temsilcisi Ender Özbek ve Ýl Hakem Kurulu Baþkaný Nihat Mýzrak ve öðrenciler katýldý.

‘Geleceðimiz olan gençleri seviyoruz’ Müsabakalar öncesi söz alarak misafir takýmlara hoþ geldiniz diyen Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç, "33 medeniyete ev sahipliði yapmýþ bir kültür medeniyet þehrindesiniz. Ýnþallah Diyarbakýr'ý gezip görme þansýnýz

FUTSAL Final Müsabakalarý baþladý FUTSAL müsabakalarý 16 üniversitenin katýlýmý ile Dicle Üniversitesi Kapalý Spor Salonu ve Seyrantepe Spor Kompleksinde'nde yapýlan karþýlaþmalarla baþladý olur" dedi. "Geleceðimiz olan gençleri seviyoruz" diyerek, gençlere verdiði öneme dikkat çeken Rektör Saraç, Dicle Üniversitesi hakkýnda bilgiler verdi. Öðrencilerle tek tek tokalaþarak onlarla ilgilenen Saraç, Türkiye

Spor Federasyonu Genel Sekreteri Erdoðan Çelebi'ye plaket takdiminde bulundu. Son olarak tüm takýmlarla toplu fotoðraf çektiren Saraç, takýmlara baþarýlar diledi.

Perþembe günü sona erecek

ilke olarak toplumcu belediyeciliði önemseyen ve bu anlamda halkýn katýlýmýný benimseyen sportif etkinlikleri önemsediðini belirten Avcý, "Spor yarýþmaktan öteye, dayanýþma, kardeþleþme ve bir araya gelme kültüründe zemin olmasý anlamýyla önemlidir. Turnuvaya gösterilen ilgi kente kazandýrdýðýmýz spor tesisinin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduðunu göstermiþtir" dedi. Turnuva, dereceye girenlere verilen kupa merasimiyle sona erdi. (Spor Servisi) Dicle Üniversitesi'nde 24 -28 Mayýs 2014 tarihleri arasý sürecek salon futbolu (FUTSAL) süper final müsabakalarýna katýlan 16 Üniversite erkeklerde; Ýstanbul Üniversitesi, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi, Samsun On Dokuz Mayýs Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Karamanoðlu Mehmet Bey Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, bayanlarda; Kocaeli Üniversitesi, Ege üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Dumlupýnar üniversitesi, Aksaray Üniversitesi oldu. Dicle Üniversitesi Kapalý Spor Salonu ve Seyrantepe Spor Kompleksinde 8 set halinde oynanacak maçlar, Dicle Üniversitesi kapalý spor salonunda 28 Mayýs Perþembe günü gerçekleþecek olan final müsabakasýnda Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer'in katýlacaðý ödül töreni ile sona erecek. (Spor Servisi)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

Okul Öncesi i ð i l n e Þ k u Çoc

Tarihi Hilar Maðaralarý’nda dayanýþma konseri

Diyarbakýr’ýn Ergani ilçesindeki tarihi Hilar Maðaralarý’nda dayanýþma konseri düzenlendi. Çok sayýda kiþinin katýldýðý konserde halaylar çekildi

D

ÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesinde Eðitim Sen Temsilciliði tarafýndan tarihi Hilar Maðaralarý'nda, dayanýþma konseri düzenlendi. Konsere, binlerce yurttaþ katýldý. Saygý duruþunun ardýndan baþlayan konserde konuþan Eðitim Sen Ýlçe Temsilcisi Derya Güngör, Soma'da yaþamýný yitiren maden iþçilerini anarak, "Bilinmelidir ki bizler tarihi var oluþ gerçeðimiz olan her olaya, her eyleme kendi þahadetimize sahip çýkacaðýz. Çünkü onlarý unutmak kendimizi de unutmaktýr. Kendini yadsýmak, kendi tarihinin öznesi olmaktan kaçmak demektir. Unutmak veya unutturmak hakikati gizler. Yüzleþmeyi, hesaplaþmayý olanaksýzlaþtýrýr. Katliam kadar katledeni de meþrulaþtýrýr" dedi. Konuþmanýn ardýndan konser, sanatçý Burhan Berken'in seslendirdiði parçalar eþliðinde çekilen halaylarla geç saatlere kadar sürdü. (DÝHA) C

M

Y

K

27 MAYIS 2014 SALI Yýl: 8 - Sayý : 2294 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

DÝYARBAKIR'ýn Kulp ilçesinde okul öncesi eðitiminin önemini vurgu yapmak ve geleceðin nesillerini yetiþtirmek amacýyla baþlatýlan 'Geleneksel Çocuk Þenliði'nin bu yýl dördüncüsü düzenleniyor. Þenliðin ilk gününde, ilçedeki okul öncesi öðretmenleri, anasýnýfý öðrencileri ve aileleri anaokulu ününde yürüyüþ korteji oluþturarak okul öncesi eðitimin önemine dikkat çekmek amacýyla Kulp merkez Yenimahalle ana caddeleri üzerinde yürüyüþ gerçekleþti. Minikler ellerindeki pankartlar ve seslendirdikleri þarkýlarla, görenler tarafýnda büyük beðeni topladý. (ÝHA)

Diyarbakır yenigün gazetesi 27 mayıs 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you