Page 1

20 yýl sonra ‘sarý bülten’le aranýyor 20

Üretimin yüzde 40’ý Diyarbakýr’dan... GIDA Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan destekleme kapsamýna alýnan yaþ ipek kozasý üretimi 46 tondan 122 tona yükseldi. Üretimin yaklaþýk yüzde 40'ýný tek baþýna Diyarbakýr gerçekleþtiriyor. 4’te

yýl önce eþinin gözleri önünde kaçýrýlan ve 6 ay iþkence gördükten sonra katledilen ve cenazesi dahi bulunamayan Ali Tekdað için Interpol'le “Arama kararý" çýkarýldý. Ali Tekdað'ýn eþi Hatice Tekdað, “Eþimi yakalayan devlettir, devlet evimizi yýktý. Eþimin ismini Interpol'e sarý bültene vermiþler. Hem öldürüyorlar hem bizlerle alay ediyorlar hem de sarý bültene veriyorlar bunlar utanmýyorlar mý?" dedi. Haber 12’de

Gazetemizden

ABONE KAMPANYASI... Siz de bir gazete alarak hem kentin sorunlarýndan haberdar olun; hem de gazetenin Mutfaðýna girin… 24 MART 2014 PAZARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

Þarký serbest, söylemek yasak 10’da

www.diyarbakiryenigun.com

Ýletiþim için:

0532 622 55 33

Yaz saati uygulamasý 31 Mart'ta baþlýyor Gündem 04

Büyükþehir’e 5 yýl sonra gelen þok 14’te

Ozgürlük ve demokrasinin tek yolu

Kurt: Halkýn beklentileri yüksek SEÇÝMLERE kýsa bir süre kala köy gezilerini büyük bir hýzla sürdüren AK Parti Sur Belediye Baþkan adayý Abdurrahman Kurt, gezdikleri sokaklarda ve köylerde insanlarýn hizmete yönelik büyük beklenti içerisinde olduklarýný belirterek, “Vatandaþ açtýðý kredinin karþýlýðýný görmek istiyor” dedi. Seçim 06

Norveç PEN’den Muharrem Erbey’e ödül “KCK” davasýndan tutuklu bulunan ÝHD eski Genel Baþkan Yardýmcýsý Av. Muharrem Erbey'e Norveç PEN tarafýndan “Düþünce ve Ýfade Özgürlüðü” ödülü verildi. Erbey, ödül törenine gönderdiði mektupta “Asýl mesele yaþamak deðil, doðru ve ilkeli yaþamaktýr. Bu ödülü, özgürlüðü için mücadele eden onurlu Kürt halký adýna alýyorum” dedi. Gündem 05

C

M

Y

K

R i T K i L K R OZE

DEMOKRATÝK Toplum Kongresi ve Barýþ ve Demokrasi Partisi tarafýndan Baðlar Belediyesi Konferans Salonu'nda "Uluslararasý Demokratik Özerklik Modeli" konulu panel düzenledi. Burada konuþan BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, "Ankara'da ki bir baþbakan bir hükümet TürkiLokman ye'nin dört bir yanýnda ki her þeye karýþabiliyor. Nereye Aydoðan’ýn park yapýlacak, nerede yol geçilecek, nerede, hangi okulda haberi hangi kitabýn okutulacaðý ya da yetim kalmýþ bir çocuðun 8-9 hangi bakým ile ihtiyacýnýn karþýlanacaðýna kadar karýþabiliyor. Her þey Ankara'da kinin iki dudaðý arasýna sýkýþmýþ durumda. Özgürlük, demokrasi ve eþitlik istiyorlarsa bunun tek bir yolu vardýr o da demokratik özerkliktir" dedi.

“Bolivya’da 36 halk 36 özerklik biçimi yaþýyor” LATÝN Amerika'nýn sömürgeciliði en derin yaþamýþ ülkelerinden olan Bolivya'dan "Halklarýn ortak mücadelesine" destek vermek için Diyarbakýr’a gelen MAS Grup Baþkaný Flora Aguilar, ülkede 36 ayrý kimliðe sahip halklarýn eþitliðini esas aldýklarýný belirterek, özerkliðin halkýn dayanýþmasý ve birliði anlamýna geldiðini söyledi. Haber 10-11

BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak


2

SAÐLIK

24 Mart 2014 Pazartesi

Ozel hastaneye ‘geçici’ yabancý doktor izni Mesleðini yurt dýþýnda yürüten ve Türkiye’de hekimlik yapma yetkisine sahip olanlar, kadro dýþý geçici olarak özel hastanede çalýþtýrýlabilecek DÝYARBAKIR - Saðlýk Bakanlýðý özel hastanelerin kuruluþu ve iþleyiþiyle ilgili bir çok konuda yeni düzenlemeye gitti. Özel hastanelere yurt dýþýndan süreli olarak doktor çalýþtýrabilme imkaný tanýndý. Mesleðini yurt dýþýnda yürüten ve Türkiye'de hekimlik yapma yetkisine sahip olanlar, kadro dýþý geçici olarak bir yýlda en fazla 3 ay özel hastanede çalýþtýrýlabilecek. Düzenlemeye göre hekimlerin en fazla iki özel saðlýk kuruluþunda kadro dýþý geçici çalýþabilmesine yönelik hüküm kaldýrýldý. Bu hekimler, 1219 sayýlý kanunun 12. maddesine uygun olmak kaydýyla bulunduðu ilde kadro dýþý geçici çalýþabilecek. Hekim, kadrolu çalýþtýðý yerden ayrýlýrsa 3 ay daha kadro dýþý geçici çalýþmaya devam edebilecek. Bu süre daha önce 60 günle sýnýrlýydý. Yaþ haddinden iþe baþlama yaþýnýn 60'a düþürüldüðü düzenlemeye göre ayrýca 31 Aralýk 2013 tarihinden önce emekliye ayrýlan ve bu tarih itibariyle muayenehane hariç hiçbir özel saðlýk kuruluþundan çalýþmayan hekimlere 6 ay içerisinde baþvurmalarý kaydýyla kadro dýþý geçici çalýþabilme izni verildi. Ayrýca 15 Þubat 2008 tarihinden itibaren özel hastanede sigortalý çalýþtýðýný belgeleyen ve 31 Aralýk 2013 tarihi itibariyle muayene hariç hiçbir özel saðlýk kuru-

luþunda kadrolu çalýþmayan hekimlere de 6 ay içerisinde baþvuruda bulunmalarý kaydýyla kadro dýþý geçici çalýþabilme imkaný tanýndý.

Tam Gün Yasasýna uyarlandý "Tam Gün Yasasý"na paralel hükümler de eklenen düzenlemeyle özel hastaneler, tabip ve diþ tabibi kadro sayýlarý için ayrý ayrý hesaplanmak þartýyla ve bu kadro sayýlarýnýn yüzde 20'sini geçmemek üzere belirlenen sayýda profesör ve doçenti, Yükseköðretim Kanunu çerçevesinde üniversiteyle sözleþme yaparak kadro dýþý geçici olarak çalýþtýrabilecek. Muayenehanesi bulunan hekimler, resmi çalýþma saatleri dýþýnda özel hastanelerde sadece nöbet tutabilecek, özel hastane bünyesinde, kendi kadrosundaki hekimlerle estetik birimi kurulabilecek. Aktif faaliyet gösteren özel saðlýk kuruluþu, ayný il içindeki özel hastaneyle birleþebilecek, il dýþý birleþme için

Bir trilyon kokuyu algýlayabiliyor Bugüne kadar insan burnunun sadece 10 bin kokuyu algýlayabildiði sanýlýyordu ancak yeni yapýlan bir araþtýrma, burnun algýlayabildiði koku sayýsýnýn 1 trilyon olduðunu ortaya çýkardý

Saðlýk Bakanlýðý onayý gerekecek.

Yurt dýþýnda çalýþan doktorlar 1 Ocak 2013 öncesinde mesleklerini yurt dýþýnda sürdüren hekimler ile eðitimlerini yurt dýþýnda tamamlayanlar, 6 ay içinde baþvuruda bulunmak kaydýyla kadro dýþý geçici çalýþabilecek. Mesleðini Türkiye'de icra yetkisine sahip olup yurt dýþýnda çalýþan doktorlar, bir yýl içerisinde toplamda üç ayý geçmeyecek þekilde kadro dýþý, geçici olarak özel hastanede çalýþtýrýlabilecek.

Özel hastane yapýlacak alanlar Özel hastane yapýlmasýna izin verilecek alanlarla ilgili belediyeden "olur" yazýsý alýnmasý yeterli olacak. Daha önce bununla ilgili her tür ve ölçekteki planlarda özel saðlýk alaný kullaným kararý verilmiþ olmasý þartý aranýyordu. Projede bulunma þartý kaldýrýlan otopark için özel hastanenin belediyeden aldýðý belge yeterli olacak.

DÝYARBAKIR - Ýnsan burnunun bir trilyon kokuyu algýlayabildiðini gösteren araþtýrma, insanýn duyu organlarýndan en hassas olanýnýn yaklaþýk 400 koku reseptörünün bulunduðu burun olduðunu gösterdi. New York'taki Rockefeller Üniversitesi araþtýrmacýlarý, insan gözünün 10 milyon rengi, kulaðýnýn ise 500 bin sesi ayýrt edebildiðini vurguladý. Daha önce insan burnunun sadece 10 bin kokuyu algýlayabildiði sanýlýyordu. Araþtýrmacýlar, insan burnunun kokularý nasýl ayýrt ettiðini denemek için çimenden limona çok farklý türler içeren 128 koku molekülü kullandý. Koku moleküllerini onlu, yirmi-

Özel hastane bunun için otopark ihtiyacýnýn yeterli olduðuna dair belediye tarafýndan düzenlenen belgeyi sunacak. Yapýlan deðiþiklikle ayrýca özel hastane bünyesinde biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarý kurulmasý zorunlu hale geldi ve hizmet alýmý kaldýrýldý. Tedavisi sürerken komplikasyon geliþen, imkanlar yetersiz olduðu gerekçesiyle gerekli tedavi ve müdahale yapýlmasý için baþka bir hastaneye sevk edilen hastanýn tedavisiyle ilgili zorunlu giderlerin sevk eden hastane tarafýndan karþýlanmasýný öngören madde kaldýrýldý.

Hastalara ayrýntýlý fatura Özel hastanelerde tedavi edilen bütün hastalar için satýþ fiþi veya fatura düzenlenmesi zorunlu hale getirildi. Satýþ fiþi veya fatura ekinde hastaya sunulan saðlýk hizmetinin ayrýntýlý dökümü ve birim fiyatlarýný gösteren belge düzenlenecek. (AA)

li ve otuzlu gruplar halinde karýþtýrarak çok sayýda farklý karýþým elde eden araþtýrmacýlar, katýlýmcýlardan örnekleri koklamalarýný istedi. Deney sonuçlarý, normal bir insanýn en az bir trilyon farklý kokuyu ayýrt edebildiðini gösterdi. Araþtýrmayý yöneten Dr. Leslie Vosshall, "Ýlk kez insanýn koku alma duyusunu test etmiþ olduk. Araþtýrmamýz, insanoðlunun sanýlandan çok daha iyi bir koku alma duyusuna sahip olduðunu gösterdi" dedi. Vosshall, insanoðlunun koku alma gücünün sadece küçük bir kýsmýný kullandýðýna iþaret etti. Araþtýrma sonuçlarý Science dergisinde yayýmlandý. (Ajanslar)


3

GÜNCEL

24 Mart 2014 Pazartesi

Otomobil þarampole devrildi: 5 yaralý Diyarbakýr’dan Batman istikametine giden Ýsmail Baðtur yönetimdeki 49 DC 180 plakalý özel araç Bismil çýkýþýnda takla atarak þarampole devrildi.

1 yýlda 5 kez soyuldu

SÝÝRT'te bir iþ yerine giren kiþi ya da kiþiler, 10 bin lira deðerinde eþya alarak kayýplara karýþtý. Edinilen bilgilere göre olay, önceki gece meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi Özgen Ýþ Merkezi yanýnda bulunan Sadýk Arzak adlý kuruyemiþe giren kimliði belirsiz kiþi ya da kiþiler, 10 bin lira deðerinde eþya çalarak kayýplara karýþtý. Sabah erken saatlerinde iþ yerini açan esnaf, gördüðü manzara karþýsýnda þoke ol-

DÝYARBAKIR - Bismil ilçesinde þarampole devrilen otomobilde bulunan 5 kiþi yaralandý. Ýsmail Baðtur (22) yönetimdeki 49 DC 180 plakalý otomobil, Bismil çýkýþýnda yoldan çýkarak þarampole devrildi. Kazada, araç sürücüsü Baðtur ile yanýnda bulunan Kadri Bulut (17), Ýsrafil Karabulut (21), Recep Bulut (20) ile Mahmut Kabul (18) yaralandý. Yoldan geçen vatandaþlarýn yardýmýyla otomobilden çýkarýlan yaralýlar, özel araçlarla Diyarbakýr ve Bismil'deki hastanelere sevk edildi. (AA)

du. Ýþ yeri darmadaðýn olan esnaf durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, iþ yerinde parmak izi kontrolü yaparak hýrsýzlýk olayýný yapan zanlýlarýn peþine düþtü. Bölgedeki güvenlik kameralarýnýn kayýtlarýný da inceleyen polis, zanlýlarýn bulunmasý için çalýþma baþlattý. Ýþ yerinden yaklaþýk 10 bin lira deðerinde eþya çalýndýðýný ifade eden esnaf Sadýk Arzak, dükkanýnýn þehrin en iþlek noktasý olan Cum-

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: 2 yaralý ELAZIÐ'da otomobilin devrilmesi sonucu, 2 kiþi yaralandý. Hüseyin Akyüz yönetimindeki 35 DDR 50 plakalý otomobil, Elazýð-Diyarbakýr karayolunun 20. kilometresinde Sivrice ilçesi yakýnlarýnda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü Akyüz ve yanýnda bulunan Abdüz Yýlmaz, ambulansla Fýrat Üniversitesi Hastanesine kaldýrýldý. Akyüz'ün saðlýk durumunun ciddiyetini korduðu öðrenildi. (AA)

huriyet Cadde'sinde bulunmasýna raðmen yaþanan hýrsýzlýða anlam veremediðini söyledi. Arzak, "Ýþ yerim 3 kilit ve bir kepenk bulunmasýna raðmen son bir yýlda 5. kez soyuluyor. Ayrýca Atatürk Anýtý'na yakýn olan iþ yerimin yaklaþýk 20 metre yanýnda 24 saat güvenlik önlemleri ve MOBESE kameralarý bulunuyor. Hýrsýzlarýn bir an önce yakalanmasýný istiyorum" dedi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. (ÝHA)


4

GÜNDEM

24 Mart 2014 Pazartesi

Uretimin yüzde 40’ý Diyarbakýr’dan kiþehir, Ankara, Bilecik, Sakarya, Bolu ve Bursa illeri baþta olmak üzere 36 ilde ipekböceði yetiþtiriciliði yapýlýyor.

Üretiminin yüzde 40’ý Diyarbakýr’dan

Gýda Tarým Ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan destekleme kapsamýna alýnan yaþ ipek kozasý üretimi 46 tondan 122 tona yükseldi. Üretimin yaklaþýk yüzde 40'ýný tek baþýna Diyarbakýr gerçekleþtiriyor DYARBAKIR- 2000'li yýllarýn baþýnda yok olma noktasýna gelen ipekböceði yetiþtiriciliði Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker'in döneminde destekleme kapsamýna alýnmasýyla rekor düzeyde artýþ gösterdi. 2000'li yýllarýn baþýnda 46 ton olan yaþ Koza üretimi yýllar itibariyle yüzde 165 artarak 2013 yýlýnda 122 tona yükseldi. Daha önce Destekleme ve Fiyat Ýstikrar Fonu (DFÝF) tarafýndan yaþ ipek kozasýna kilogram baþýna 10 lira olarak uygulanan destekler, 2006 yýlýnda Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca "Hayvancýlýk desteklemeleri" kapsamýna alýnarak önce 15 liraya

2011 yýlýnda da 20 liraya yükseltildi. Yaþ Koza alým fiyatý 2014 yýlý içinse kilogram baþýna 30 lira olarak belirlendi. Üreticilere hayvancýlýk desteklemeleri kapsamýnda ipekböceði tohumunu ücretsiz olarak daðýtan Gýda Tarým Ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, üretilen yaþ Koza bedellerini ise peþin olarak ödüyor. Bu kapsamda 2013 yýlýnda toplam 328 köyde ipekböceði yetiþtiriciliði yapan 2 bin 341 üreticiye 5 bin 266 kutu tohum daðýtýldý.

Tesis kurulumuna yüzde 50 hibe desteði Üreticinin ihtiyaç duyduðu

hastalýklara karþý dayanýklý, kutu baþýna verimliliði yüksek polihibrid ipekböceði tohumu üretimi, Kozabirlik tarafýndan, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýna tahsisli tesislerde yapýlýyor. Türkiye sahip olduðu saf ýrklar vasýtasýyla yüksek kaliteli hibrit tohumlarýný kendi üretebilen ender ülkelerden birisi. Bakanlýk, ayrýca yaþ ipek kozasý üretim ve iþleme tesisi kurmak isteyenlere de yatýrým tutarýnýn yüzde 50'sini hibe veriyor. Yaþ Koza üretim kapasitesi ile Avrupa Birliði ülkeleri arasýnda birinci sýrada yer alan Türkiye, dünyada ise 8'inci sýrada bulunuyor. Diyarbakýr, Antalya, Es-

Hava sýcaklýðý 3 ila 7 derece artýyor Meteoroloji yapýlan açýklamaya göre, hava sýcaklýðý Türkiye genelinde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek

DÝYARBAKIR - Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden yapýlan son deðerlendirmelere göre, hava sýcaklýðý Türkiye genelinde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek. Türkiye genelinde yaðýþ beklenmiyor. Zamanla Batý Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara ve Çankýrý çevrelerinin parçalý bulutlu, diðer yerlerin az bulutlu ve açýk geçeceði tahmin ediliyor. Rüzgar, deðiþik yönlerden hafif arasýra orta kuvvette esecek. (ANKA)

Bakan Eker'in geliþtirilmesine öncülük ettiði ipek böceði yetiþtiriciliðinde Diyarbakýr tek baþýna toplam üretimin yüzde 40'ýný karþýlýyor. Diyarbakýr'da 2013 yýlý itibariyle 38 köyde 848 üretici tarafýndan yaklaþýk 47.648 kg yaþ Koza üretimi yapýldý. 1894 kutu ipekböceði tohumunun kullanýldýðý ilde ipekböceði yetiþtiriciliði Kulp ilçesinde yaygýn olarak yapýlýyor. Ýlçede Kalkýnma Bakanlýðýnýn finanse ettiði 2 adet çözgü atölyesi ve 1.750 metrekare kapalý alandan oluþan Ýpek Ýplik Üretim Tesisi bulunuyor. Ayrýca, açýlýþýný Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Eker'in yaptýðý ve 37 iþçinin istihdam edildiði ipek çekim fabrikasýnda üretilen 1.5 ton ham ipek iplik de iç piyasaya sürülüyor. Türkiye'de ipekböceði yetiþtiriciliði genellikle tarýma elveriþli olmayan daðlýk yörelerde yardýmcý bir tarým faaliyeti olarak yürütülmekte olup sektörde yaþ Koza üretiminden ipek halý pazarlamasýna kadar üretim aþamalarýnda yaklaþýk 500 bin kiþi istihdam ediliyor. Yaþ kozanýn ipek halýya dönüþtürülmesi sonucu yaklaþýk 14 misli katma deðer yaratýlýyor. Üretimi gerçekleþtirilen ipek halýlarýn tamamýna yakýný ihraç edilmekte olup, Türkiye'nin yýllýk ipek halý ihracat miktarý 100 milyon dolar civarýnda bulunuyor. (ÝHA)

HSYK 271 hakim ve savcýnýn yerini deðiþtirdi DÝYARBAKIR - Yeni HSYK kararnamesi ile 271 hakim ve savcýnýn görev yerleri deðiþtirildi. Özel Yetkili Mahkemelerin kaldýrýlmasýnýn ardýndan Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni kararnameyle 271 hakim ve savcýnýn görev yerini deðiþtirdi. Atamalarda dikkat çeken isimler þunlar; "Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný, Ergenekon davasýna bakan Hasan Hüseyin Özese Sakarya Hakimliði'ne, Ergenekon davasýna bakan Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi üyesi Sedat Sami Haþýloðlu, Trabzon Hâkimliði'ne, Ergenekon davasýna bakan Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi üyesi Hüsnü Çalmuk Kocaeli Hâkimliði'ne, Yolsuzluk operasyonunu yürüten savcýlardan Celal Kara Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcýlýðý'na, Ankara Cumhuriyet Baþsavcý vekili Hüseyin Görüþen Ýzmir Cumhuriyet Savcýlýðý'na, Þadan Sakýnan Konya Baþsavcý vekilliðine atandý." (DÝHA)


5

YAÞAM

24 Mart 2014 Pazartesi

Norveç PEN’den Muharrem Erbey’e ödül “KCK” davasýndan tutuklu bulunan ÝHD eski Genel Baþkan Yardýmcýsý Av. Muharrem Erbey’e Norveç PEN tarafýndan “Düþünce ve Ýfade Özgürlüðü” ödülü verildi. Erbey, ödül törenine gönderdiði mektupta “Asýl mesele yaþamak deðil, doðru ve ilkeli yaþamaktýr. Bu ödülü, özgürlüðü için mücadele eden onurlu Kürt halký adýna alýyorum” dedi DÝYARBAKIR - PEN Norveç Merkezi, "KCK" adý altýnda yürütülen operasyonlar kapsamýnda 24 Aralýk 2009 tarihinde gözaltýna alýnarak tutuklanan ve 4 buçuk yýldýr cezaevinde tutulan ÝHD MYK Üyesi ve eski Genel Baþkan Yardýmcýsý Av. Muharrem Erbey'e "Düþünce ve Ýfade Özgürlüðü" ödülü verdi. Ödül, geçtiðimiz günlerde Norveç'in Baþkenti Oslo'da düzenlenen bir törenle Erbey'in eþi Burçin Erbey ve çocuklarý tarafýndan alýndý. Ödülü Norveç PEN üyesi ve uzun süre Uluslararasý PEN Baþkanlýðý yapan ünlü yazar Eugene Schoulgin'in elinden alan Erbey, törende kýsa bir konuþma yaptý.

‘Zorbalarýn karþýsýnda durduðu için tutuklandý’ Eþi Muharrem Erbey'in ÝHD'de herkese ayrýmsýz yardým ettiðini hatýrlatan Burçin Erbey, "Eþim barýþýn saðlanmasý için çalýþtý. Hukukun gereði yapýlsýn dedi. Haklarý ihlal edilen kim olursa olsun etnik kimliðine, siyasi tercihine bakmaksýzýn yüreðini sonuna kadar açýp dertlerine derman olmaya çalýþtý. Güvenlik güçlerinin orantýsýz güç kullanýmýný eleþtirdi, yasalarýn dýþýna çýkanlarý uyardý. Kürtlerin eþit ve özgür olma talebinin arkasýnda durdu. Kýsacasý haktan, hukuktan yana oldu. Zorbalarýn karþýsýnda durdu diye tutuklandý" dedi. Türkiye'de 4 buçuk yýldýr tutuklu bulunan eþine Norveç'te ödül verildiðini belirten Erbey, bunun Türkiye'nin büyük çeliþkisi olduðunu sözlerine ekledi.

‘Ödülü, onurlu Kürt halký adýna alýyorum’ Ödül töreninde ayrýca Muharrem Erbey'in Diyarbakýr D Tipi Kapalý Cezaevi'nden törene gönderdiði mektup da okundu. Erbey mektubunda, "Yazar sendikanýzýn 'Düþünce ve ifade Özgürlüðü' ödülünü bana vermesinden dolayý þükranlarýmý sizlere sunuyorum. Soðuk, nemli, gri duvarlarýn, tel örgülerin, demir kapýlarýn ve mazgallarýn, nöbetçi kulübelerindeki askerlerin arada bir çaldýðý düdüklerin, gece kuytuluklarda öten baykuþlarýn, yalnýzlý-

ðýmýn sindiði 6 metrekarelik hücreden sizleri selamlýyorum. Beni yalnýz býrakmayan dünyanýn dört bir yanýndaki PEN ailesinin deðerli üyelerini selamlýyorum. Ýyi ki 1981'de henüz 13 yaþýndayken yazar olmaya karar vermiþim. Bu ödülle beni onurlandýrdýnýz. Tutuklu tüm yazar ve insan haklarý savunucularý, tutuklu tüm Kürtler adýna sizlere teþekkürlerimi sunuyorum. Bu ödülü, özgürlüðü için mücadele eden onurlu Kürt halký adýna alýyorum. 14 Mart'taki doðum günümün bir hediyesi olarak alýyorum" diye belirtti.

‘Asýl mesele doðru ve ilkeli yaþamakta’ 5 kýþtýr tutuklu bulunduðunu belirten Erbey mektubunda þu ifadelere yer verdi: Þu anda 210'u aðýr, 780 hasta tutuklu cezaevlerinde göz göre göre ölümü bekliyor. Türkiye'de ilk defa bir insan haklarý savunucusu 4 yýl 3 aydýr tutukludur. Ben insanlýk onurunu korumaya çalýþtýðým, baþkasýnýn ihlal edilen haklarýný korumaya çalýþtýðýmdan dolayý buradayým. Yaptýklarýmýn tümünün arkasýndayým. Burada daha da güçlendim. Arýndým, yenilendim. Ben fikirlerimin peþinden gittim, düþlerime inandým, kendi hakikatime ulaþamaya çalýþtým, insanlara yardým ederek, yazarak yaþamak istedim. Barýþa, hoþgörüye yelken açmadan yaþasaydým eksik ve kusurlu yaþardým. Ýlla muktedirler gibi düþünmemi, onlarý övmemi, hatalara göz yummamý beklemesin kimse benden. Çünkü asýl mesele yaþamak deðil, doðru ve ilkeli yaþamaktýr. Ýnsanlýk tarihini, yere bakarak yaþayanlar deðil, gökyüzüne bakan cesur insanlar yazdý. Arkasýnda onurlu bir miras ve güzel bir tarih býrakan insanlara selam olsun." (DÝHA)

Yaz saati uygulamasý 31 Mart’ta Gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amacýyla bütün yurtta saatler, 31 Mart Pazartesi günü saat 03.00’dan itibaren bir saat ileri alýnacak DÝYARBAKIR- Gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amacýyla bütün yurtta saatler, 31 Mart Pazartesi günü saat 03.00'dan itibaren bir saat ileri alýnacak. 30 Mart Pazar günü yapýlacak yerel seçimler nedeniyle yaz saati uygulamasý bu yýl 1 gün gecikmeli baþlayacak. Bakanlar Kurulunun 16 Þubat tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan kararý doðrultusunda mart ayýnýn son günü yaz saati uygulamasýna geçilecek. Buna göre, gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amacýyla bütün yurtta saatler 31 Mart Pazartesi günü saat 03.00'dan itibaren bir saat ileri alýnacak. Saatler 26 Ekim Pazar

günü saat 04.00'dan itibaren de bir saat geri alýnacak. Bu yýl yaz saati uygulamasýnda 1 günlük bir gecikme olacak. Daha önce 30 Mart Pazar günü saat 03.00'da geçilmesi planlanan yaz saati uygulamasýna yerel seçimler nedeniyle 31 Mart Pazartesi günü geçilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Bakanlar Kurulu'nun vatandaþlarýn seçim zamanýnda saat deðiþikliðinden etkilenmemesini düþünerek böyle bir karar aldýðýný belirterek, "Belki 1 saatten dolayý herhangi bir partinin oy kaybýna sebep olmaksýzýn bu gerçekleþtirilmiþ olacak" deðerlendirmesinde bulunmuþtu. (AA)


6

SEÇÝM

24 Mart 2014 Pazartesi

‘Halkýn beklentileri yüksek’ katýlan Kurt, halay çekerken, Özekli Köyü'nde köylülerin çay davetine katýldý. Gezilerde büyük ilgi görmeye devam eden Kurt, Sur'un AK Parti projeleriyle taçlandýrýlmasý için destek istedi.

‘Parlak bir gelecek görüyorum’

1 günde 11 köy ve mezra gezdi DÝYARBAKIR - Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr'ýn Dicle Ýlçe Belediye Baþkan adayý Mehmet Faysal Ensarioðlu, bir günde 11 köy ve mezra gezerek vatandaþlara projelerini anlatýp, 30 Mart seçimlerinde destek istedi. Ak Parti Dicle Belediye Baþkan adayý Mehmet Faysal Ensarioðlu seçim çalýþmalarýný tüm hýzýyla sürdürüyor. Çalýþmalar kapsamýnda beraberindeki heyet ile Meydan, Kocaalan, Bademli, Batur, Kaygusuz Terkan, Üzümlü ve bu köylere baðlý Durmakaya, Karaçalý, Yarýmelma, Sersiya mezrasýný ziyaret etti. Ziyaret ettiði köylerde seçim çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Ensarioðlu, Kocaalan köyündeki taziyeye katýlarak hayatýný kaybeden vatandaþýn yakýnlarýna baþsaðlýðýnda bulundu. Köy ziyaretlerinde vatandaþlarla sohbet eden Ensarioðlu, çözüm süreci ile birlikte bölgede oluþan huzur ortamýnýn devamý için AK Parti'ye destek verilmesi gerektiðini söyledi. 30 Mart yerel seçimlerinin sýradan bir seçim olmadýðýný belirten Ensarioðlu, bu seçimlerde hem bölge, hem de Türkiye'nin kaderini oylayacaðýný dile getirdi. Ülke üzerine oynanan oyunlara fýrsat verilmemesi için vatandaþlarýn AK Parti'ye destek olmasýný isteyen Ensarioðlu, bu destek ile bölge ve ülke huzurunun devam edebileceðini dile getirdi. Ensarioðlu ziyaretlerin ardýndan AK Parti Dicle Ýlçe Baþkanlýðý'na gelerek bir süre vatandaþlarla görüþüp, çalýþmalar hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundu. (ÝHA)

Seçim çalýþmalarýna aralýksýz devam eden AK Parti Sur Belediye Baþkan adayý Abdurrahman Kurt gezdikleri sokaklarda ve köylerde insanlarýn hizmete yönelik büyük beklenti içerisinde olduklarýný belirterek, “Vatandaþ açtýðý kredinin karþýlýðýný görmek istiyor” dedi Þehmus ORHAN DÝYARBAKIR - AK Parti Sur Belediye Baþkan adayý Abdurrahman Kurt, seçimlere kýsa bir süre kala köy gezilerini büyük bir hýzla sürdürüyor. Kurt, AK Parti Ýlçe

Baþkaný Þafak Yontürk ve meclis üyeleri ile birlikte, Sur ilçesi'ne baðlý Piderbaba, Vural Kümevleri, Özekli Köyü, Küçükakören ve Büyükakören köyleri ile Büyükakören Ýkikuyu mezrasý'ný ziyaret etti. Ýkikuyu mezrasýnda düðün törenine

Korkutata’dan Parlak’a destek Eski Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata seçim çalýþmalarý sürdüren AK Parti Baðlar Belediye Baþkan adayý Bingöllü hemþerisi olan Alaattin Parlak’a destek verdi

Gezdikleri sokaklarda ve köylerde insanlarýn hizmete yönelik büyük beklenti içerisinde olduklarýnýn altýný çizen Kurt, "Vatandaþ açtýðý kredinin karþýlýðýný görmek istiyor. Görmeyince de dolayýsýyla da bunu yapabileceðine inandýðý insanlara yönelecektir. Daha önce de ifade ettim. Bu anlamda halktan gördüðüm teveccühte bunu gösteriyor. Biz bunu yapabilecek, donanýma, tecrübeye, birikime ve imkanlara sahibiz. Allah'ýn izniyle ben Sur için çok parlak bir gelecek görüyorum. Halkýmýz ümit var olsun. Gelecekte kaybeden olmayacak. Hepimiz her görüþten insanla birlikte bu þehirde yaþayan ve seven her insanla birlikte çok huzurlu ve güzel bir geleceðe doðru gideceðiz. Bundan ben çok umutluyum, çok ümitliyim. Kesinlikle bu çabadan da kararlýyýz. Ýnsanlar bizi seyretsinler" diye konuþtu.

adaylarýna destek vererek Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a destek vermiþ olacaðýz. Son 7 yedi gün kaldý. Bu 7 yedi günü iyi deðerlendirerek kapý kapý dolaþmalýyýz. Baðlar'ý AK Belediyecilik ile tanýþmalýyýz" dedi.

‘Yeni bir algý oluþmaya baþladý’

DÝYARBAKIR - Kapatýlan Refah Partisi Bingöl eski Milletvekili Hüsamettin Korkutata seçim çalýþmalarý sürdüren AK Parti Baðlar Belediye Baþkan adayý Alaattin Parlak'a destek ziyaretinde bulundu. Baðlar Seçim Bürosunda AK Parti Baðlar Ýlçe Belediye Baþkan adayý Alaattin Parlak'ý ziyaret eden eski Milletvekili Korkutata seçim çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý.

‘Kapý kapý dolaþmalýyýz’ Korkutata, Baðlar ilçesinin

Ak Belediyecilik ile hak ettiði hizmeti alacaðýný belirterek, vatandaþlarýn AK Parti ve Parlak'a destek vermesini istedi. Gündeme iliþkin açýklamalarda da bulunan Korkutata Kürt sorunun çözümü ve demokratik bir Türkiye için Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn desteklenmesi gerektiðini söyledi Korkutata "Kürt sorunun çözüm için Baldýran zehiri içerim diyen bir Baþbakan var. Onu yalnýz býrakmamalýyýz. 30 Mart seçimlerinde AK Parti

Baðlar Belediye Baþkan Adayý Alaattin Parlak ise, gittikleri her yerde teveccühle karþýlandýklarýný ifade etti. Parlak, 30 Mart 2014'te yapýlacak seçimlerin Diyarbakýr ve Baðlar için hayýrlý bir sonuçla sonuçlanmasýný istediklerini söyledi. Yaklaþýk 60 gündür sahada olduklarýný ifade eden Parlak, seçmenler ile görüþtüklerini dile getirdi. Gördükleri ilgi ve alakanýn kendilerini memnun ettiðini anlatan Parlak, seçim sürecinin hizmete yönelik bir çalýþma olduðunu, seçmende bu kaygýnýn olduðunu görmenin kendilerini memnun ettiðini aktardý. Parlak, "Diyarbakýr'ýn 50-60 yýldýr birikmiþ olan kronikleþmiþ sorunlarýnýn çözülmesine yönelik seçmenin kafasýnda yeni bir algý oluþmaya baþladý. Bu anlamda bizler AK Parti belediye baþkan adaylarý olarak kendi projelerimizi halka anlatarak sahada ve alandayýz. Gördüðümüz ilgi ve alaka bizi memnun ediyor" diye konuþtu. (Haber merkezi)


7

SEÇÝM

24 Mart 2014 Pazartesi

‘Köylerimizden umutla dönüyoruz’ Seçimlere sayýlý günler kala köy ziyaretlerini sürdüren BDP Baðlar Belediye Eþ Baþkan Adaylarý Birsen Kaya Akat ve Eþref Güler, “Karacadað köylerini gezdiðimizde seçimi kazanmýþ hissine kapýlýyoruz. Her bir yurttaþýmýzýn verdiði güvenle köylerimizden umutla dönüyoruz” dedi Osman ERGÜN DÝYARBAKIR - BDP Baðlar Belediye Eþ Baþkan adaylarý Birsen Kaya Akat ile Eþref Güler, köy ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Karacadað köy ve mezralarýný ziyaret eden adaylara BDP Baðlar Ýlçe Örgütü, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayýda partili eþlik etti. Kalabalýk bir konvoyla gittikleri her köyde halaylar eþliðinde karþýlanan adaylar köy ziyaretleri kapsamýnda Karacadað köylerine baðlý Kýrkkoyun, Ekinciler, Kum Deresi, Alatos ve bu köylere baðlý birçok mezrayý ziyaret ederek köylü yurttaþlarýn sorunlarýný

Baðýmsýz meclis üyesi miting yaptý Derman baba lakaplý Yeniþehir Belediyesinden baðýmsýz meclis üyesi adayý olan Yýlmaz Acu, Daðkapý Meydaný'nda miting düzenledi

dinledi.

Kürt ittifakýnýn önemi

Sorunlarýn giderilmesi konusunda ellerinden gelecek gayreti göstereceklerini ifade eden adaylar, her köyde alkýþ ve zýlgýtlarla coþkulu bir þekilde uðurlandý. Köy ziyaretlerini Övündüler köyünde kalabalýk bir düðüne katýlarak bitiren adaylar burada halka bir konuþma yaptýlar. Kürt ittifakýnýn önemine deðinen Birsen Kaya Akat, seçimlere referandum gözüyle bakan tarafýn sadece BDP olmadýðýný belirterek, seçimlerin AKP içinde ayný anlam taþýdýðýný söyledi.

‘Kazanmýþ hissine kapýlýyoruz’

Köy ziyaretlerini siyaset

yapmak için yapmadýklarýný sözlerine ekleyen Akat, Kürt coðrafyasýnda yaþayan herkesin siyaseti çok iyi okuduðunu belirterek, "Köylerimizde halk evi, Kütüphane, spor sahasý ve çocuk oyun parklarý yapacaðýz, Bunun yanýnda yol yapým çalýþmalarý önceliklerimiz arasýnda yer alacaktýr" dedi. Akat'ýn ardýndan söz alan Eþref Güler ise seçimin Önderi Abdullah Öcalan'ýn özgürlüðü için çok büyük bir öneme sahip olduðunu belirterek, "Karacadað köylerini gezdiðimizde seçimi kazanmýþ hissine kapýlýyoruz. Her bir yurttaþýmýzýn verdiði güvenle köylerimizden umutla dönüyoruz" diye konuþtu.

Demirtaþ’a 2 yakýn koruma daha Resmi koruma istemeyen BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ'a, ayný zamanda þoförlüðünü yapan korumasýna ilave Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nde görevli 2 yakýn koruma daha verildi. Demirtaþ'ýn yoðun seçim programýnda korumalarý kuþ uçurtmuyor

DÝYARBAKIR - BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn yakýn koruma sayýsý, seçimler öncesi sürecin daha hassas hale geldiði dikkate alýnarak artýrýldý. DHA'nýn haberine göre, BDP Eþbaþkaný seçildikten sonra resmi koruma isteme-

yen Demirtaþ'ýn makam þoförü hem de yakýn korumalýðýný yapýyordu. Parti seçim nedeniyle hassas süreçten geçildiðini dikkate alarak, iki hafta önce Demirtaþ'a 2 yakýn koruma daha görevlendirdi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin yakýn

koruma ve güvenlik eðitimi alan görevlilerinden seçilen bu korumalar sürekli takým elbise giyiyor, Demirtaþ'ý hem açýk hava, hem salon toplantýlarýnda gölge gibi izliyor. Demirtaþ'ýn makam aracýna, artýk bir de koruma aracý eþlik ediyor.

DÝYARBAKIR - Yeniþehir Belediyesinden baðýmsýz meclis üyesi adayý olan Yýlmaz Acu, miting düzenledi. Daðkapý Meydaný'nda yapýlan mitingde konuþan Acu, bugüne kadar ihtiyacý olan yoksul ailelere yardýmda bulunduðunu belirterek, seçildiði takdirde 500 dar gelirli aileye yardýmda bulunacaðýný söyledi. Ailelerin yaný sýra 500 öðrenciye de burs vereceðini anlatan Acu, "Ben bugüne kadar kimsenin parasýný çalmadým, yolsuzluk yapmadým. Halkýma hizmet vermek için buradayým. Hepinizden oy bekliyorum'' dedi. Acu, konuþmasýnýn ardýndan vatandaþlarla halay çekti. (AA)

Bozan seçim çalýþmalarýna devam ediyor DÝYARBAKIR - Saadet Partisi (SP) Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Fesih Bozan, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Silvan ilçesini ziyaret etti. SP Silvan Belediye Baþkan adayý Aziz Þam ile birlikte esnafý gezen Bozan, projelerini anlattý. Vatandaþlarýn sorunlarýný dinleyerek not alan Bozan, insan odaklý belediyecilik ile hareket edeceklerini belirterek yerel seçimlerde destek istedi. (ÝHA)


8

HABER

24 Mart 2014 Pazartesi

‘Demokrasinin tek yo “Uluslararasý Demokratik Özerklik Modeli” konulu panelinde konuþan BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, “Ankara’da ki bir baþbakan bir hükümet Türkiye’nin dört bir yanýnda ki her þeye karýþabiliyor. Nereye park yapýlacak, nerede yol geçilecek, nerede, hangi okulda hangi kitabýn okutulacaðý ya da yetim kalmýþ bir çocuðun hangi bakým ile ihtiyacýnýn karþýlanacaðýna kadar karýþabiliyor. Her þey Ankara’da kinin iki dudaðý arasýna sýkýþmýþ durumda. Özgürlük, demokrasi ve eþitlik istiyorlarsa bunun tek bir yolu vardýr o da demokratik özerkliktir” dedi temsilcileri katýldý.

2Tek tip devlet anlayýþýnýn maðduruyuz’

Lokman AYDOÐAN DÝYARBAKIR - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafýndan Baðlar Belediyesi Konferans Salonu'nda "Uluslararasý Demokratik Özerklik Modeli" konulu panel düzenledi. Panele BDP Eþ Genel Baþkaný ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan adayý Gültan Kýþanak, PYD Eþ Baþkaný Asya Abdullah, Rojava'nýn Kobani Dýþiþleri Bakaný Ýbrahim Ýbrahim Kurdo, Kobani Ýnsani Yardýmlar Sorumlusu Sileman Xelil, Adalet Divaný Eþbaþkaný Fayize Ebdi, Adalet Divaný Baþkaný Nihad Ehmed, Gümrük ve Ýçiþleri Divaný Sorumlusu Omar Mihdali, Adalet Divaný Üyesi Zehra Sedun, Ulaþtýrma Divaný Sorumlusu Hemze El-Mihemed, BASK Heyetinden Amaiur, Ulusal Millet Vekili Jon Iñarritu, Aralar Dýþ iliþkiler sorumlusu Iñaki Aldekoa, KatalonyaKürdistan Dostluk Derneði adýna Albert Folch, Ýzlandalý Parlamenteri Ögmundur Jónasson, Bolivya Senatörleri MAS Grup Baþkaný Flora Aguilar, parlamenter Roberto Rojas, akademisyenler, Fransa örenci grubu, Britanya Kürt Dosluk Grubu

Burada konuþan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan adayý Gültan Kýþanak, Ulus-Devlet yapýlanmasýnýn son 300 yýldýr toplumlarý yönetmeye çalýþtýðýný belirtti. Ulus-devlet anlayýþýnýn katý merkeziyetçi, bir tek ulusun egemenliðine dayanan farklý kimlikleri, farklý kültürleri, farklý dilleri yok sayan inkar eden bir yönetim biçimi olduðunu söyleyen Kýþanak, Kürt halký olarak da tek tipçi bu devlet anlayýþýný maðduru olan bir halk olduklarýný ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulurken, devletin kendisini Türk devleti olarak tanýmlamadýðýný söyleyen Kýþanak, "Ve bu sýnýrlar içerisinde yaþayan herkesi Türk olmaya zorladý. Türk gibi yaþayacak. Kendisine Türk diyecek. Kendi anadilini unutup Türkçe'ye yönelecek. Ve bu egemenlik iliþkisini zorla kabul ettirmeye çalýþan bir yönetim anlayýþý ile karþý karþýya kaldýk. Ve 90 yýldýr bu tek tipçi devlet anlayýþý Kürtler ile sürekli çatýþma halinde oldu. Çünkü bu topraklarda yaþayan birçok farklý kimlik vardýr. Birçok farklý kültür-dil vardýr. Bunlarýn büyük çoðunluðunun baþýna inanýlmaz felaketler geldi. Ya asimilasyonu kabul ettiler, ya göçü kabul ettiler ya da katledildiler" dedi.

‘Kürtler Türkleþmeyi kabul etmedi’ Kürt halkýnýn hem asimilasyona, hem tehcire hem de göçe direndiðini söyleyen Kýþanak, ayný zamanda da Türkleþmeyi de kabul etmediklerini ifade etti. Kendi kimlikleri ile yaþama konusunda ýsrarcý olduklarýný belirten Kýþanak, buna karþýn büyük acýlar, büyük katliamlar gördüklerini fakat insanlýk camiasýnda bir halk olarak özgür yaþama iddiasýndan asla vazgeçmediklerini belirtti. Bugün Kürt halkýnýn yaþadýðý coðrafyayý dört parçaya bölen sistemin iflas ettiðini söyleyen Kýþanak, "Güney Kürdistan'da federal bir yönetim kuruldu. Rojava'da Suriye'de ki Batý Kürdistan'da Kanton yönetimleri kuruldu. Doðu Kürdistan'da Ýran'da ki Rojhýlat halkýmýz büyük acýlar ve büyük deneyimler

yaþadý. Ve halen devam ediyor. Ve Türkiye'de yaþayan Kürtlerin de yüz yýllýk direniþi bugün çözüm aþamasýna gelmiþ durumda. Kürtler çok somut ve net çözüm önerisini devlete sundu. Yaklaþýk 15 yýldýr bu öneriler Ankara'da devletin masasýnýn üstünde. Bizler þunu savunuyoruz. Bu kadim topraklarda yaþayan tüm halklar, kendi varlýklarýný koruma, kendi kültürlerini geliþtirmek, kendi dillerini kullanmak ve geliþtirme hakkýna sahiptir. Dili ile kimliði ile kültürü ile tarihi ile birlikte kendisini geleceðe taþýma hakkýna sahiptir. Her kes için hak olarak gördüðümüz bu konularda, Kürtler olarak diyoruz ki; bunlar bizim hakkýmýzdýr, Türklerin de, Araplarýn da. Lazlarýn da Ermenilerin de Süryanilerin de her kesin de hakkýdýr. Bir halk olmaktan kaynaklý doðal haklarý vardýr. Bu haklarý kullanmalarý gerekir. Bu haklarýn önünde varsa engelleri kaldýrýlmalýdýr" diye konuþtu.

‘Bu topraklarda kavga çýkar’ Masaya koymuþ olduklarý önerinin "birlikte yaþama önerisi" olduðunu ifade eden Kýþanak, birlikte yaþamanýn kurallarýnýn, ilkelerinin hep birlikte belirlenmesi gerektiðini söyledi. Kýþanak, "Özerk bölge yönetimlerimizi kurmak istiyoruz ve böylece bütün haklarýmýzý kullanmanýn imkanlarýna kavuþmak istiyoruz. Katý merkeziyetçi devlet yapýlarý bölücüdür, ayrýþtýrýcýdýr,

çatýþmacýdýr, kavga çýkartýr. Kavgayý çýkartan, savaþý çýkartan tek tip anlayýþý dayatan katý merkeziyetçi devlet yapýlanmasýdýr. Devleti Türk devleti olarak tanýmlayýp burada ki yaþayan herkesi Türk olmaya zorlarsanýz, bu topraklarda kavga çýkar. Her yönetimde yüz yýllardýr yaþadýðýmýz da budur. Biz bunun yerine kavgayý önleyecek, çatýþma ve savaþý önleyecek birlikte özgür ve eþit yaþamý kuracak bir yönetim modellinin mümkün olduðunu söylüyoruz" deðerlendirmesini yaptý.

‘Yerel yönetimlerde özerklik þarttýr’ "15 yýldýr Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde duran demokratik özerklik modeli var" diyen Kýþanak, "Masanýn üzerindedir, Ankara'da hükümetlerin önündedir. Bu konulardan biri de açýða çýkarýyor ki eðer birlikte eþit ve özgür bir yaþam arzulanýyorsa, yerel yönetimlerde özerklik þarttýr. Bundan kaçýnmak mümkün deðildir. Katý merkeziyetçi sistemin tüm Türkiye halklarýnýn baþýna bela olmuþtur. Ankara'da ki bir baþbakan bir hükümet Türkiye'nin dört bir yanýnda ki her þeye karýþabiliyor. Nereye park yapýlacak, nerede yol geçilecek, nerede, hangi okulda hangi kitabýn okutulacaðý ya da yetim kalmýþ bir çocuðun hangi bakým ile ihtiyacýnýn karþýlanacaðýna kadar karýþabiliyor. Her þey Ankara'da kinin iki dudaðý arasýna sýkýþmýþ durumdadýr. Bugün


9

HABER

24 Mart 2014 Pazartesi

olu özerklik’

otoriter yönetim anlayýþýndan þikâyet edenler, Baþbakan otoriter yönetim anlayýþý uyguluyor. Eðer bu yönetimden kurtulmak istiyorsanýz, eðer her þeyin Ankara'nýn iki dudaðý arasýnda olmasýný istemiyorsanýz yapacaðýnýz tek þey Ankara'da toplanmýþ tek merkeziyetçi sistemi yerel yönetimlere

daðýtmak olacaktýr. Aksi takdirde iktidarý ele geçiren gücü, ele geçiren kendi anlayýþýný, kendi yaþam tarzýný, kendi ideolojisini, kendi hayallerini bu topluma dayatacaktýr. Özgürlük, demokrasi ve eþitlik istiyorlarsa bunun atek bir yolu vardýr o da demokratik özerkliktir" diye kaydetti.

‘Demokratik Özerklik ile çözüme kavuþtuk’ DÝYARBAKIR - "Uluslararasý Demokratik Özerklik Modeli" konulu panelde konuþan PYD Eþ Baþkaný Asya Abdullah Rojava'ya dönük sistematik baský ve saldýrýlarýn altýnda Demokratik Özerklik inþasýna tahammül edememenin olduðuna dikkat çekerek, bu modelin tüm Suriye'de yaþam bulmasý için mücadelelerini ýsrarla sürdüreceklerini kaydetti. Daha önce çetelere açýk olan kapýlarýn insani yardýmlara kapatýldýðýný belirten Abdullah, demokratik özerklik sistemi ile temel ihtiyaçlar ile ilgili sýkýntýlarý çözüme kavuþturduklarýný kaydetti. (DÝHA)

ZAYÝÝ Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý ve Çýnar Nüfus Müdürlüðü'nden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Selma GÜNDÜZ

Jon Iñarritu, Bask’ýn özerklik deneyimini anlattý “Uluslararasý Demokratik Özerklik Modeli” konulu panelde Bask Bölgesi’ndeki özerklik deneyimini anlatan Amaiur Ulusal Milletvekili Jon Iñarritu, “30 yýllýk bir geçmiþimiz var. Ýspanya’da en yüksek eðitim bizde. En yüksek ekonomi ve sanayi bölgesi Bask bölgesinde. Daha önceden dilimiz yasaktý, Ýspanyolca kullanýyorduk þuan da bunu da yýkýp anadilde özgürlüðü saðladýk. Ekonomik kriz olmasýna raðmen en az etkilenen BASK bölgesidir” dedi

DÝYARBAKIR - DTK ve BDP tarafýndan Baðlar Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Uluslararasý Demokratik Özerklik Modeli" konulu panelde konuþan Bask Amaiur Ulusal Milletvekili Jon Iñarritu, Ýspanya'nýn 50 farklý bölgeye ayrýldýðýný özerkliðin bu nedenle daha kolay saðlandýðýný belirtti. Özerklik ve özgürlük için büyük acýlar ve büyük bedeller ödendiðini söyleyen Iñarritu, bu savaþlarýn uzun yýllar devam ettiðini hatýrlattý. Bedeller sonrasý kazanýmlarýný elde ettiklerini dile getiren Iñarritu, fakat henüz tümden bir sistemin oluþturulamadýðýný ifade etti. Nüfusun büyük bölümünün yapýlan referandum ile birlikte Bask'a destek verdiðini, BASK cephesinin bu nedenle kendi kararýný verme yetkisine sahip olduðunu belirten Iñarritu, ülkede ki mevcut durumun Danimarka, Ýskoçya, Ýzlanda'ya benzetilebileceðine iþaret etti. Askeri sistemlerinin bulunduðunu, bunun da bütünlüðü koruduðunu ifade eden Iñarritu, yine yapýlan Anayasa'nýn geniþ bir özelliðe sahip olduðunu, geniþ bir özerkliklerinin de bulunduðunu söyledi.

‘Ekonomik krizden en az Bask etkilendi’ Ekonomik sistemlerinin de özerk olduðunu, kendi il ve ilçelerde yerel yönetimlerinin bulunduðunu aktaran Iñarritu, "Diðer yönetimlerde böyle

deðildir. Avrupa'ya uyum gösteren ilk model bizim BASK modelimizdir. Diðer bazý bölgeler bizleri kopyalamýþlardýr. Bu bizi mutlu kýldý. 30 yýllýk bir geçmiþimiz var. Ýspanya'da en yüksek eðitim bizdedir. En yüksek ekonomi ve sanayi bölgesi BASK bölgesinde. Daha önceden dilimiz yasaktý, Ýspanyolca kullanýyorduk þuan da bunu da yýkýp anadilde özgürlüðü saðladý. Nüfusun yüzde 20'si anadilde konuþuyor. Þuan bunu iki katýna çýkardýk. Saðlýkta da geliþmeler var. Bask bölgesi, illegal yöntemler ile göç alan bir bölgedir. Bu illegal yöntemler ile bölgemize gelenlere de yardýmcý oluyoruz. Fakat baþka ülkelerde böyle bir þey yok. Ekonomik kriz olmasýna raðmen en az etkilenen BASK bölgesidir. Ýspanya'da ki Yasama ve Yürütme iþleyiþine bakýldýðýnda, BASK bölgesine göre daha baský var. Özerklik konusunda bir isteklilik olmasý gerekiyor. Ýspanya devleti baþýndan itibaren özerk bölgeleri kendisininmiþ gibi görüyor 1980'den beri bütün devletler bir yasa çýkarmaya çalýþýyor. 17 maddemiz iptal edildi. Anayasal olarak bazý haklarýmýz elimizden alýndý. Sosyal güvenlikte bu kendini gösterdi. Avrupa konseyine adapte olmakta çok istekliyiz. Avrupa'nýn bir partisi olmak istiyoruz. Bizim dilimiz resmi dildir" diye kaydetti. (DÝHA)


10

HABER

24 Mart 2014 Pazartesi

‘36 halk 36 ö FOTO: Faruk Yüce - Aljazeera

Þarký serbest, söylemek yasak Sanatçý Ayfer Düzdaþ 2008’de, Þivan Perwer’in bestelediði Herne Peþ (Ýleri) adlý marþý söylediði için propaganda suçlamasýyla yedi ay ceza aldý. Marþ, Kültür Bakanlýðý’nýn onayýndan geçmiþ bir albümde de yer alýyor DÝYARBAKIR - Þahiya Stranan (Þarký Þöleni) grubunun solistlerinden Ayfer Düzdaþ 2008 yýlýnda Bingöl'de yapýlan Nevruz kutlamalarýnda Herne Peþ þarkýsýný söyledikten sonra baþýna geleceklerden habersizdi. Programýný tamamladýktan sonra yaþadýðý Ýstanbul'a dönen Düzdaþ, aradan altý ay geçtikten sonra karakola çaðrý kâðýdý aldý. Karakola gittiðinde ise söylediði þarký nedeniyle hakkýnda 'propaganda yapmak' suçlamasýyla dava açýldýðýný ve 12 ay ceza talep edildiðini öðrendi. Açýlan davaya gerekçe gösterilen þarkýyý öðrendiðindeyse þaþkýnlýðý bir kat daha arttý. Al Jazeera'ye konuþan Düzdaþ, o gün yaþadýðý þaþkýnlýðý þu sözlerle dile getiriyor: "Þarký her tarafta bangýr bangýr söylenen Herne Peþ'ti. Þarkýnýn sözleri Kürt Þair Cegerxvin'e ait. Þivan Perwer de bestelemiþ. Ýþin ilginç tarafý bu þarký Kültür Bakanlýðý'nýn bandrol verdiði ve onayladýðý Grup Yorum'un 'Ýleri' adlý albümünde de var. Yasak deðil. Hareketli ve kitleleri coþturan bir parça olduðundan hemen her etkinliðimizde söylenir."

Yedi ay ceza aldý Avukatýyla ifade vermeye giden Düzdaþ, dava sürecindeki savunmasýnda da kendisini bu sözlerle savundu. Ancak Terörle Mücadele Kanunu kapsamýnda 7 ay ceza aldý. Paraya çevirilemeyen ceza ertelendi. Bir daha ayný suçu tekrar ettiðinde alacaðý cezaya, ertelenen yedi ay da eklenecek ve Düzdaþ hapse girecek. Bu yýl Nevruz etkinlikleri kapsamýnda Doðu ve Güneydoðu'da grubuyla birlikte kent kent dolaþan Ayfer Düzdaþ birkaç yerde gelen istekleri kýramayarak Herne Peþ'i seslendirmiþ.

"Ben sanatçýyým. Þarký 'Güzel Kürt kardeþlerim gelin / ülkemizin ardýna gidelim / eðer siz gelmezseniz biz kýzlar yeteriz' diye baþlýyor. Neredeyse konsere gittiðimiz her yerde kitlenin tamamý ezbere biliyor ve eþlik ediyorlar. Suç teþkil edecek ve propaganda sayýlabilecek bir tarafý yok. Olsa Kültür Bakanlýðý sanýrým Grup Yorum'un albümüne bandrol vermezdi. Ancak gelin görün ki beni bu þarkýyla mahkum ettiler."

Ezgiye tahammül yok Hükümetin demokratikleþme adýna peþ peþe paketler açýklarken mahkemelerin Kürt ezgilerinden dolayý pek çok dava açtýklarýný belirten Ayfer Düzdaþ, Agýre Jiyan grubuna da geçtiðimiz yýl Nevruz'da söyledikleri þarkýlardan dolayý dava açýldýðýný söyledi. Kürtlerin sanat ve siyasette kendi kimliklerine sahip çýktýklarýnda çeþitli yaptýrýmlarla karþý karþýya kaldýklarýný ifade eden Düzdaþ konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Bir þekilde bizleri müziðimizle cezalandýrmaya çalýþýyorlar. Ezgilerimize bile tahammül yok. Birtakým yapýlar tarafýndan bastýrýlmaya ve sindirilmeye çalýþýlýyoruz. Ancak biz sadece müziðimizi yapýyoruz ve yapmaya devam edeceðiz. Zaten savaþ bitecekse, barýþ gelecekse bu ülkenin þarkýlarýyla ezgileriyle gelecektir. Buna inanýyoruz." Ayfer Düzdaþ aslýnda serbest, ancak kendisinin söylemesi yasak olan Herne Peþ þarkýsýný katýldýðý etkinliklerde icraya devam edecek. Cezasýnýn kalkmasýna daha iki yýlý var ve iki yýl boyunca baþka bir davadan ceza alýrsa kendisini hapiste bulabilir. Kaynak: Abdülkadir Konuksever - Al Jazeera

Latin Amerika’nýn sömürgeciliði en derin yaþamýþ ülkelerinden olan Bolivya’dan “Halklarýn ortak mücadelesine” destek vermek için Diyarbakýr Newrozu’na gelen MAS Grup Baþkaný Flora Aguilar, ülkede 36 ayrý kimliðe sahip halklarýn eþitliðini esas aldýklarýný belirterek, özerkliðin halkýn dayanýþmasý ve birliði anlamýna geldiðini söyledi. Demetrio Garcia ise “Öcalan’ýn hala özgür býrakýlmamýþ olmasýný kabul edilemez” olduðunu belirterek “Milyonlarýn desteklediði bir liderin cezaevinde olmasý utanç verici” dedi Dicle MÜFTÜOGLU/Þafak ÇELEN

DÝYARBAKIR - Latin Amerika'nýn sömürgeciliðin aðýr koþullarýný yaþayan ve buna raðmen en güçlü mücadeleyi veren ülkelerinden Bolivya'dan Diyarbakýr Newrozu'na davetli olarak gelen parlamenterler heyeti "Halklarý direniþinin dayanýþmasýna" en önemli örneklerden biri. 200 yýlý aþkýn süredir baðýsýzlýðýný ilan etmesine raðmen bir türlüðü sömürgecilikten kurtulamayan Bolivya'da yaþayan 36 halk 2005 yýlýnda iktidara gelerek ilk defa yerli bir baþkan seçti. Efsana devrimci Ernesto Che Guvera'nýn mücadelesini verirken daðlarýnda yaþamýný yitirdiði ülkenin baþkaný Sosyalist Ýlerleme Partisi'nden çiftçi hareketinin Aymara asýllý lideri Juan Evo Morales. Bolivya'da 18 Aralýk 2005'te yapýlan seçimlerle yüzde 53 oranýnda halk desteðiyle iktidara gelen partiyle birlikte, ülkede yaþayan tüm halklarýn haklarýný güvenceye alan bir anayasa hazýrlandý ve eyalet ve bölge düzeyinde özerklikler ilan edildi.

‘Ayný taleplerin dile gelmesi güzeldi’ Diyarbakýr'da Newroz coþkusunun ardýndan DÝHA'nýn sorularýný yanýtlayan MAS Grup Baþkaný Flora Aguilar, Bolivyalý Parlamenterler Robberto Rajas, Demetrio Garcia, Kürtlerin mücadelesini gözlemlemek hem de yaþadýklarý deneyimleri paylaþmak için geldiklerini söyledi. MAS Grup Baþkaný Flora Aguilar, "Kalabalýk bizim gibi küçük ülkeler için çok büyük bir kalabalýktý. Herkesin tek bir aðýzdan ayný talepleri dile getirmesi, dikkatimizi çeken temel konularýn baþýnda geliyor" dedi. Aguilar, Türkiye iktidarýnýn her türlü Kürt mücadelesini yoldan çýkarmak, yozlaþtýrmak ve bozmak için yaptýðý giriþimlere karþý bu mücadelenin halkla birlikte örgütlü bir tarzda verilmesinin kendilerinin sömürgeciliðe

ve emperyalist güçlere karþý, verdiði mücadeleyle çok benzer olduðunu ifade etti.

‘Özerklik, eþitlikçi bir kavgadýr’ Genel anlamda Özerklik kavramýný deðerlendiren Aguilar, "Özerklik demek bir grubun kendine ait ayrý baðýmsýz çýkarýný aramasý ve takip etmesi anlamýna gelmez. Þahýslarýn kendi menfaatleri için uðraþmasý anlamýna da gelmez. Özerklik demek güçlünün daha güçlü olmasý demek deðildir. Özerklik, halkýn dayanýþmasý ve birliðini saðlamasý demektir. Özerklik, eþitlikçi ve insan ihtiyaçlarý için verilecek bir kavgadýr aslýnda" þeklinde konuþtu.

‘Özerkliðin tek bir düzeyi veya biçimi yok’ Özerkliðin her þeyden önce halk tarafýndan benimsenmesi ve istenmesi gerektiðini dile getiren Aguilar, bunun ancak halk tarafýndan talep edildiði ölçüde inþa edilebileceðine vurgu yaparak, "Bolivya'da ise, bizim haklarýmýz yeni bir anayasa ile güvence altýna alýnmýþ durumdadýr. Bizim ülkemizde Evo Morales buna öncülük etti. Özerkliðimiz aslýnda birkaç düzeyde örgütlendi. Bunlardan en önemlisi yerel halklarýn veya topluluklarýn kendi


11

HABER

24 Mart 2014 Pazartesi

özerklik biçimi yaþýyor’ de eden Bolivyalý Parlamenterler Robberto Rajas ise, "Evo Morales'in önderliðinde baþlayan bu süreç daha yeni ve demokratik bir Bolivya yaratmak ve çok halklý bir Bolivya'yý açýða çýkarma süreciydi. Kürt halkýnýn da yürüttüðü devrimci süreçle paralellik taþýyor" diye ifade etti.

‘Sadece Bolivya için mücadele etmiyoruz’ "Bizim de inþa ettiðimiz demokratik özerklikte halkýn kendi kararlarýný kendisinin vermesi temelinde þekillendi" diyen Rajas, topluluklarýn nasýl yaþayacaðýna kendilerinin karar verdikleri bir demokrasi geliþtirdiklerini belirterek, "Tabi ki böyle bir demokrasinin inþasýnda Evo Morales bize bir takým olanaklar tanýdý. Bir anlamda yolumuzu açtý. O açýdan bizim verdiðimiz mücadelenin sadece Bolivya halklarý için olmadýðýný buradan ifade etmek istiyoruz. Bu yüzden Kürtlerle derin bir duygudaþlýðýmýz var" þeklinde konuþtu.

Bolivya neresi?

içlerindeki kültürel özerkliðiydi. Ayný þekilde belediyelerin, kentlerin ve bölgelerin özerkliðini de bunlarla baðlantýlý olarak söyleyebiliriz. Dolayýsýyla birkaç düzeydeki özerklik, halkýn denetimi ve örgütlenmeleri sayesinde hem kontrol altýna alýnýyor hem de saðlýklý bir þekilde hayata geçiriliyor. Özerkliðin tek bir düzeyi veya biçimi yok. Halkýn katýlýmýna ve denetimine açýk bir model olmasý geniþ bir kapsama sahip olduðunun göstergesidir. Biz bunun koordinasyonunu Evo Morales'in öncülüðünde yapmaya baþladýk" diye aktardý.

‘Halklarýn eþitliðini esas alýyoruz’ Mücadeleleri sonucunda ortaya çýkan anayasaya iliþkin görüþlerini de aktaran Aguilar, "Bolivya halkýnýn katýlýmý ve tartýþmalarý sonucunda açýða çýkan anayasada devlet, çok halklý, çok uluslu farklý topluluklarýn haklarýný güvence altýna aldýðý, özgür, baðýmsýz ve kendi egemenliðine sahip demokratik kültürler arasý eþitliðin garanti altýna alýndýðý özerk, sosyal bir devlet olarak tanýmlanýyor. Biz Bolivya'da yaþayan 36 ayrý kimliðe sahip halklarýn eþitliðini nasýl esas alýyorsak, baþka uluslarýn, devletlerin ve halklarýn bizi eþit olarak görmesini

istiyoruz" dedi.

‘Mücadelemiz devam edecektir’ Bundan sonra, Bolivya halklarýnýn demokrasi mücadelesinde eþitlikçi ve dayanýþmacý bir mantýk içinde ileriye doðru kararlý adýmlarla ilerlemesini saðlamak için mücadele edeceklerini söyleyen Aguilar, "Biliyoruz ki hala dünyada kapitalist bir hükümranlýk iliþkisi kendini sürdürüyor. Fakat biz bu mücadeleye devam ederken kapitalizme ve emperyalizme karþý eþitlikçi bir ekonominin, yaþamýn ve hayatýn savunuculuðunu yapmak için koyulduk. Mücadelemiz diðer halklar için de devam edecektir" dedi.

‘Bir liderin cezaevinde olmasý utanç verici’ Bolivyalý Parlamenterler Demetrio Garcia da Abdullah Öcalan'ýn cezaevinde olma durumuna deðinerek, "Demokratik bir mücadelenin ya da eþitlik için verilen her mücadelenin bir lideri vardýr. Bizimde bir liderimiz var, Evo Morales. Biz onun hapiste olmasýný hiç istemezdik. Bunu düþünmek bile istemezdik. Onu halkýyla birlikte mücadelesinin içinde olmasýný isterdik. Ayný þekilde Kürtlerin lideri Sayýn Abdullah Öcalan'ý da biz haklýyla

birlikte olmasýný isteriz. Milyonlarýn desteklediði bir liderin hala cezaevinde tutuluyor olmasý utanç verici bir durum. Halký için mücadele eden bir liderin cezaevlerinden çýkarýlmasý ve bir an önce özgür kalmasý için hukuki, idari ve siyasi olarak tüm koþullarý zorlayacaðýz. Nasýl kendi liderimiz için bir hapis durumunu düþünemiyorsak, Kürtlerin lideri için de bir hapis durumunu düþünmüyoruz. Ve serbest býrakýlmasýný istiyoruz" dedi.

‘Sömürgeciler uluslararasý direniþte öyle olmalý’ Özellikle Amerikan Emperyalizmi'nin kendini her alanda dayattýðýný belirten Garcia, "Hâkimiyetlerini uluslar arasý toplumlar üzerinde saðlamaya çalýþan ülkelerdi. Bu yüzden hem Bolivya halklarýnýn hem de Kürdistan halklarýnýn özgürlüklerini elde etmek için verdikleri mücadele birbirine çok benziyor. Sömürgeci güçlerin nasýl uluslararasý bir örgütlülüðü varsa halklarýnda ortak birliktelik içerisinde kendi örgütlülüklerini oluþturmasý lazým" diye ifade etti.

‘Bolivya ile Kürt halkýnýn mücadelesi benziyor’ Bolivya halklarýyla Kürt halkýnýn mücadelesinin çok benzeþtiðini ifa-

Latin Amerika'nýn mücadeleyle anýlan ülkelerinde biri olan Bolivya, 1809 yýlýnda Ýspanya'ya karþý baðýmsýzlýðýný ilan etmesine karþýn, 1825 yýlýna kadar gerçek anlamda baðýmsýzlýðýný saðlayamadý. Baðýmsýzlýk sonrasý Bolivya'daki siyasal yaþam sýk sýk kesintiye uðradý. Ülke ulusal baðýmsýzlýðýný kazandýðý 1825 yýlýndan günümüze deðin 180'e yakýn darbe, 10'dan fazla kez anayasa deðiþirken bunu 80 cumhurbaþkaný deðiþmesi takip etti. Cumhurbaþkanlarýndan bazýlarý yönetimi kan dökerek ele geçirdiler ve yine ayný þekilde kaybettiler ve altý cumhurbaþkaný görev baþýndayken öldürüldü. Bu süreç içerisinde, 1966 senesinde Ernesto Che Guevara önderliðinde ve Küba desteðiyle baþlatýlan Bolivya devrim hareketinde, Guevara'nýn yaklaþýk elli kiþiden oluþan ve ELN (Ejército de Liberación Nacional de Bolivia - Bolivya Ulusal Baðýmsýzlýk Ordusu) adý altýnda eylem yapan gerilla kuvveti önemli baþarýlar elde etti. 9 Ekim 1967'da Che'nin katledilmesiyle mücadele hareketi kýsmen sönülmense de Che ile baþlayan hareket Sosyalizme Doðru Hareket Partisinin günümüzde iktidar olmasýný saðladý. Partinin önderliðini ülkenin en önemli geçim kaynaðý olan koka bitkisinin yetiþtirici çiftçi hareketinin Aymara asýllý Juan Evo Morales yaptý. Bolivya'da 18 Aralýk 2005'te yapýlan seçimlerle yüzde 53 oranýnda halk desteðiyle iktidara gelen Partiyle birlikte, ülkede yaþayan tüm halklarýn haklarýný güvenceye alan bir anayasa hazýrlandý ve eyalet ve bölge düzeyinde özerklikler ilan edildi.


12

HABER

24 Mart 2014 Pazartesi

20 yýl sonra ‘sarý bülten’le aranýyor 20 yýl önce eþinin gözleri önünde kaçýrýlan ve 6 ay iþkence gördükten sonra katledilen ve cenazesi dahi bulunamayan Ali Tekdað için Interpol’le “Arama kararý” çýkarýldý. Tekdað’ýn ailesinin baþvurusu üzerine AÝHM “Yaþam hakkýný koruyamadýðý” gerekçesiyle Türkiye’nin mahkûm etmiþti. Eþi Hatice Tekdað, “Eþimi yakalayan devlettir, devlet evimizi yýktý. Eþimin ismini Interpol’e sarý bültene vermiþler. Hem öldürüyorlar hem bizlerle alay ediyorlar hem de sarý bültene veriyorlar bunlar utanmýyorlar mý?” diye soruyor Ýsmail ESKÝN/DÝHA DÝYARBAKIR - Bölgede binlerce failli meçhulden biri olarak kayýtlara düþen ancak ailesinin beyanlarýna göre failleri beli olan Ali Tekdað, 20 yýl önce, 13 Kasým 1994 tarihinde eþi Hatice Tekdað ile birlikte alýþveriþ yaparken, beyaz bir toros içinde ellerinde telsiz bulunan dört kiþi tarafýndan kaçýrýldý ve Tekdað'dan bir daha haber alýnamadý. Hatice Tekdað, eþi Ali Tekdað için yargýsýz infaza maruz kaldýðý iddiasýyla, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) þikayet baþvurusu yaptý. Ailenin baþvurusu sonucu, AÝHM devletin yaþam hakkýný koruyamadýðý gerekçesiyle, Türkiye'yi tazminata mahkum etti. Emniyet Genel Müdürlüðü Interpol Daire Baþkanlýðý'nýn baþlattýðý çalýþma sonucu, Ali Tekdað için 20 yýl ardýndan "sarý bülten"le arama kararý çýkarýldý. Kayýp kiþiler için uygulanan sarý bülten, sýnýr kapýlarýna gönderildi.

her gün evimizi basýyorlardý. Ailemizin hepsine iþkenceler yapýyorlardý. Bana ve çocuklarýma saldýrýyorlardý. Bir keresinde oðlumu tutmuþ onu pencereden aþaðýya atacaðýz diye tehdit ediyorlardý" diyerek yaþadýklarý zor günleri anlattý.

‘Ali Tekdað’ý Ünal Erkan’a sorsunlar’

‘Eþimin faili Ünal Erkan’

"Benim eþimi devlet götürdü devletten baþkasý yapmadý. Daha önceki dönemler de evlerimizi bastýlar. Benim eþimi devlet katletti ben kemiklerini istiyorum" diyen Tekdað, PKK saflarýnda yaþamýný yitiren oðlunun cenazesinin de devlet yetkililerinin elinde bulunduðunu söyledi. Eþinin katillerinin Ergenekonculara sorulmasýný isteyen Tekdað, "Ali Tekdað'ý Ergenekonculara sorsunlar Ünal Erkan'a sorsunlar, Ünal Erkan biliyor. Onlar nereye sakladýklarýný çok iyi biliyorlar" diyerek artýk eþinin kemiklerinin verilmesini ve faillerinin yakalanmasýný istedi. Kendisinin de daha önce polisler tarafýndan kaçýrýldýðýný söyleyen Tekdað, kendisinin kaçýrýlmasýný ise þöyle anlattý, "Ben hastaneye gidiyordum akrabamýn ziyaretine. Poþetimde portakal vardý. Bana soruyorlar 'poþetinde ne var' bende kendilerine portakal olduðunu söyledim. Caddenin ortasýnda baþýmý ceketle kapattýlar bir minibüse bindirdiler ve beni alýp götürdüler. Ben nereye götürüldüðümü bilmiyordum onlar bana Çýnar yolunda olduðumu söylediler. Beni bir vadiye götürdüler bana dediler 'Seni bu vadi de öldürürüz hiç kimse duymaz bile seni! Neden Ali'yi arýyorsun? Eðer davandan vazgeçersen iyi olur vazgeçmezsen seni de Ali'nin yanýna göndereceðiz" dedi. Bu olayý daha önce gazetelere açýklamadýðýný belirten Tekdað, bu konu ile ilgili olarak daha önce sadece ÝHD'ye baþvuruda bulunduðunu kaydetti.

Eþinin faillerinin, "Biz onu bir nehrin yanýna gömdük" dediklerini söyleyen Tekdað, asýl failin dönemin Diyarbakýr Valisi Ünal Erkan olduðunu söyledi. Erkan'ýn iþkenceden haberdar olduðunu belirten Tekdað, eþinin sað olmadýðýný bildiklerini belirterek, "Eþim zaten sað deðil bizler kemiklerimizi istiyoruz. Eþimi kaybetmeden önce

Kaçýrýlma olayýný anlatmamasýnýn nedeni ise "O dönemler de vahþetti bende çekindim ve vermedim" sözleri ile açýklayan Tekdað, "Fiskaya'ya götürdüler ve beni Fiskaya'dan aþaðýya atacaklardý. Bana diyorlardý Ali'nin davasýndan vazgeçeceksin ben nasýl Ali'nin davasýný býrakabilirdim. Çocuklarýmý ye-

‘Konuþturamayýnca silahla katletmiþler’ Eþinin götürüldüðü güne þahit olan, Hatice Tekdað, haber alabilmek için Savcýlýða baþvurmalarýna raðmen bütün giriþimlerinin sonuçsuz kaldýðýný belirtti. Tekdað, "Biz çok dolaþtýk bakmadýðýmýz yer ve çalmadýðýmýz kapý kalmadý. Dilekçe üzerine dilekçe yazýyorduk fakat bir sonuç alamýyorduk" diye konuþtu. Eþi Tekdað'ýn gözaltýnda iþkencede olduðu sýrada görgü tanýklarýnýn bulunduðunu söyleyen Tekdað, 6 ay boyunca iþkence gören eþinin orada olduðunu bir subayýn da itiraf ettiðini kaydetti. Eþini katledenlerden biri olan subayýn itiraflarýna deðinen Tekdað, "Naylon yakarak üzerine damlatmýþlar ama yine de konuþturamamýþlar. Konuþturmayýnca silahla katletmiþler" þeklinde konuþtu.

“Çocuklarýmý yetim býraktýlar”

tim býraktýlar evimizi yaktýlar yinede ben davamdan vazgeçmedim ben kemikleri bulana kadar mücadele edeceðim" diye konuþtu. Eþinin 'Ölü' yada 'Canlý' olarak bulunmasýný isteyen Tekdað, "Eðer devlet devletse nerede olduðunu ortaya çýkarmalarý gerekir. Bizler internet üzerinde Abdulkadir Aygan'la da diyaloga geçtik demiþti bizler dört taraftan onun peþine vermiþtik diyordu" diyerek, eþinin hala kayýp olduðunu söyledi. Çocuklarýnýn sürekli gözaltýna alýnmasý, eþinin hala kayýp olmasý ve sürekli olarak evinin basýlmasý ile birlikte gördükleri baskýlardan kaynaklý Ýsviçre'ye göç etmek zorunda kaldýklarýný kaydeden Tekdað, "Tek sebebi Kürt olmamýzdýr. Kürt olmaktan baþka ne yapmýþýz. Bizler var oldukça Kürdüz ve Kürt kalacaðýz. Bizler onlara bir þey yapmamýþýz" þeklinde tepkisini gösterdi.

“Bizlerle alay mý ediyorlar?” Devlet yetkilileri tarafýndan eþinin kaybettirildiðini ve katledildiðinin altýný çizen Tekdað, yýllar önce AÝHM'e yaptýklarý baþvurunun sonucu olarak 2012 yýlýnda Türkiye'nin "Yaþam hakkýný koruyamadýðý" gerekçesiyle tazminata mahkûm edildiðini ifade etti. Ocak ayýnda öðrendikleri bilgi ile þaþkýnlýk yaþayan Tekdað, eþi için devletin Ýnterpol'e baþvurduðu ve buna göre 'Arama' kararýnýn çýkarýldýðýný öðrendi. Eþi için çýkarýlan bu karar karþýsýnda þoka uðradýklarýný belirten Tekdað, "Eþimi yakalayan dev-

lettir devlet evimizi yýktý. Eþimin ismini Interpol'e sarý bültene vermiþlerdi. Hem öldürüyorlar hem bizlerle alay ediyorlar hem de sarý bültene veriyorlar bunlar utanmýyorlar mý? Nerden getiriyorlarsa getirsinler bizler kemiklerimizi istiyoruz. Zaten kendileri söylüyorlar bizler nehirin yanýna gömmüþüz onlar yerini biliyorlar. Kemiklerimizi versinler. Bizlerle alay mý ediyorlar? Kendileri katletmiþler nerde olduklarýný biliyorlar, sonuna kadar davamýzýn arkasýnda olacaðýz takipçisi olacaðýz" þeklinde konuþtu.

“Oðlumun kemikleri de onlarýn elinde” Eþinin kemiklerini istediðinin altýný çizen Tekdað, "Nereye kadar kanýmýzý dökecekler artýk yeter! Kemiklerimizi çýkarsýnlar bizlerle alay etmesinler" dedi. "Devlet eþimi katletti ve kemiklerini de bulsunlar" diyen Tekdað, oðlu Mustafa'nýn da PKK saflarýnda iken, Lice'de askerler tarafýndan katledildiðini ve cenazesinin hala bulanamadýðýný belirterek, "1995 yýlýydý ben eþimi arýyordum altý ay geçmedi oðlum þehit düþtü. Karakol bir grup gerillaya bomba atmýþlar o zamandan beri ben oðlumun kemiklerini de arýyorum. Oðlumun kemikleri onlarýn elinde. Benim çocuðumun cenazesi devletin elindedir bizler kemiklerimizi istiyoruz" þeklinde konuþtu. Yýllardýr eþi ile oðlunun cenazelerini aramaktan vazgeçmeyen Tekdað, cenazelerini bulma umudunu hiç yitirmiyor.


$ €

ekonomi

DOLAR: 2,2326 EURO: 3,0797 ALTIN: 95,71 BÝST: 64.579

13 24 Mart 2014 Pazartesi

Yumurtadaki büyük hile Son yýllardaki tanýtým çalýþmalarýyla birlikte Türkiye’e yýllýk yumurta üretimi 12 milyardan 16 milyar adede çýktý. Halen yumurta ihracatýnda dünya ikinciliði unvanýný elinde bulunduran Türkiye’de, piyasada ‘Köy yumurtasý’ diye satýlan yumurtalarýn, tesislerden alýndýktan sonra saman ve tavuk pisliðine bulandýrýlmýþ yumurta olduðu ileri sürüldü

DÝYARBAKIR - Türkiye genelinde tavuk ve yumurta sektöründe faaliyet gösteren 450 iþletmenin üyesi olduðu Kanatlý Tanýtým Grubu (KTG) Baþkaný Þahin Aydemir, "Yumurtalarý talaþ ve tavuk pisliðine bulayýp köy yumurtasý diye yüksek fiyatla satýyorlar" uyarýsýnda bulunurken, Uludað Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalýklarý Anabilim Dalý Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ý. Ýsmet Türkmen, "Her köy yumurtasýnýn köyde üretildiðine dair kanýt yok, tesislerden alýnan yumurtalarý samana ve tavuk pisliðine bulaþtýrýp 'köy yumurtasý' diye satanlar var." iddiasýnda bulundu. Milliyet.com.tr’de yer alan habere göre, KTG Baþkaný Þahin Aydemir ve sektör temsilcileri, Burdan Yu-

murta Tesisleri'ni ziyaret etti. Vatandaþlarýn 'saðlýklý' düþüncesiyle büyük ilgi gösterdiði 'köy yumurtasý' konusunda açýklamalarda bulunan KTG Baþkaný Aydemir, "Bir arkadaþým anlatýyor; 'Kendi çiftliðimde torunlarýma yedirdiðim, kontrol ettirdiðim, sorun olmayan bu yumurta yerine torunuma 'köyden alýnan 'yumurta' yediriliyor. Köy yumurtalarý hangi hastalýðý yaþayýp yaþamadýðýný nasýl kontrol edeceðim. Ama Ýstanbul'dan gelirken gelinim oðlumu tembihlemiþ 'bunlar köy yumurtasý' diye.' 'Köy yumurtasý' diye aldýðýnýz yumurtalar üretim çiftliklerinden alýnýp, talaþa, pisliðe bulayýp ondan sonra köy yumurtasý diye satýlýyor" diye konuþtu.

Yumurtaya zam yok Kamuoyunda yumurtaya zam konusunda yanlýþ anlamanýn hakim olduðunu söyleyen KTG Baþkaný ve Has Tavuk Genel Müdürü Þahin Aydemir, þunlarý söyledi: "2013 yýlý Haziran ayýnda yumurta fiyatlarý 11-12 kuruþa kadar düþtü, maliyeti 18 kuruþ olan yumurta maliyetin altýnda satýldý. Eylül ayýnda okullar açýldý ve tüketimde artýþ oldu normal seviyeye geldi. 20 kuruþa çýktý. Hemen haberler; 'yumurtaya yüzde yüz zam.' Yumurta zamlanmadý, bir

ÝÞ ÝLANI Genetik Taný Merkezi’nde çalýþtýrýlmak üzere Týp Fakültesi mezunu Genetik Doktoru çalýþma arkadaþlarý arýyoruz… Ýletiþim için Zehra Akýncý 0544 604 61 86

yýl önce 2012 Eylül ayýnda 22 kuruþtu, 2013 eylül ayýnda 20 kuruþtan satýldý. Zaman zaman bu tür haberler olabiliyor. Son 3-4 yýlda yumurtanýn yýl ortalamasý fiyatýnda bir deðiþiklik olmamýþtýr." Dünyanýn en taze yumurtasýný Türk halkýnýn tükettiðini anlatan KTG Baþkaný Þahin Aydemir, beyaz et tüketiminin 11 kilodan 21 kiloya çýktýðýný, son 5 yýlda beyaz et üretiminin de 1 milyon 200 bin tondan 1 milyon 900 bin tona ulaþtýðýný açýkladý. Yumurta üretiminin 12 milyardan 16 milyar adede ulaþtýðýna dikkat çeken Aydemir, þunlarý kaydetti: "Ýhracatta dünya ikinciliði yumurtada çýktýk. Dünya piyasalarýnýn üzerinde satarak çýktýk. Yumurta, dünya piyasalarýnýn 4-6 dolar üzerinde, beyaz ette de ton baþýna 400 dolar daha fazla satýyoruz. Buna raðmen kanatlý sektör ihracatýmýzýn parlayan yýldýzý oldu. Dünyanýn en taze yumurtasýný Türk halký tüketir. Bugün üretilen yumurta en geç yarýn market raflarýnda. Türkiye'de depo yumurtasý yoktur. Bir haftayý geçmez buzdolabýna girer. Dünyada her yerde depo yumurtasý vardýr. Iraklý sipariþ veriyor, Irak'a bile 48 saatlik yumurtayý gönderiyoruz. Japonya'da 24 saatlik, 48 saatlik yumurtanýn fiyatý farklý 3 gün-

SATILIK ARABA SAHÝBÝNDEN SATILIK TEMÝZ ARABA Fýat Albea 1.3 Multijet Full 2005 Model 130.000 KM. Dizel 2 Parçada Boya Var Deðiþeni Yok Ýletiþim için

0507 471 84 14

lük yumurtanýn fiyatý farklý. Bu kadar taze saðlýklý bir üretimden bahsediyoruz." Uludað Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalýklarý Anabilim Dalý Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ý. Ýsmet Türkmen de piyasalarda satýlan 'köy yumurtasý' konusunda yanlýþ algýnýn olduðunu öne sürdü. Prof. Dr. Türkmen, þunlarý söyledi: "Tesislerde üretilen yumurtalar samana bulaþtýrýlýp köy yumurtasý havasý veriliyor. Her köy yumurtasýnýn köyde üretildiðine dair kanýt yok. Köy yumurtalarý tavuklarýn doðal olmalarý, temiz havada, serbest ortamda yetiþmesi sebebiyle insanlar arasýnda olumlu havaya sebep oluyor. Yapýlan gözlemde bazý satýcýlarýn köy yumurtasý yerine piyasadan topladýklarý yumurtalarý üzerine saman ya da tavuk pisliði bulaþtýrýp köy yumurtasý þeklinde sattýðýný biliyoruz. Böyle bir kandýrmaca söz konusu. Vatandaþlarýmýz yumurtayý bilinen firmalardan yumurta alýnmalý. Ýsim yapmýþ güvenliði ile markalar tercih edilmeli. Yumurta pek çok mikrobu taþýyabiliyor. Bunlardan en önemlisi 'salmonella' dediðimiz mikrop. Ýnsanlarda 'gýda zehirlenmesi' dediðimiz bakteriyel kaynaklý bir olaydýr. Bu açýdan baktýðýmýzda bilinen firmalar bu tür konularda çok hassas. Bu tür mikroplarýn girmesi onlarýn verimliliðini de etkiliyor. Bunu önlemek için zaten önlemlerini almak zorundalar. Tesislerdeki yumurtanýn daha hijyen olduðunu söyleyebiliriz. Doðada gezen her tavuðun yumurtasý yenmez. Mesela yanýnýzda çimento fabrikasý ya da zehir üreten havaya zehir salan bir fabrika var. Bunun zehri nereye bulaþacak. Doðaya veya tavuðun gezindiði yere inecektir. Tavuk da burada besleniyorsa ayný zehri alacaktýr. Yumurtanýn saðlýk riski oluþturduðuna dair yanlýþ noktalar olabilir. Yumurtalarýn hormon verildiðine dair yanlýþ algý var. Türkiye'nin hiçbir noktada yumurta üretimi yapan tesislerimizde hormon veya benzeri maddeler kullanýlmýyor. Yumurtanýn düzenli olarak tüketilmesi durumunda bunun saðlýk riski oluþturmadýðýný düþünüyorum. Yumurtalarýn tüylenmeye yol açmasý, astarý olmayan yanlýþ bilgiler. Tüylenmeye yol açmak demek yumurtayý karalamaktan baþka bir þey deðil."


14

SPOR

5 yýl sonra gelen þok

Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, tam 5 yýl sonra kendi sahasýnda 4 gollü yenilgi almanýn þokunu yaþadý. Tek teselli ise Play-Off yarýþýndaki diðer takýmlarýn da kaybetmesi oldu DÝYARBAKIR- Zor bir deplasman olarak kabul edilen Seyrantepe DÝSKÝ Stadý uzun aradan sonra sarsýldý. Bu statta oynadýðý maçlarda rakiplerine büyük üstünlük saðlayan ve bu sezon da bu sahada 28 puan toplama baþa-

rýsýný gösteren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, lider Altýnordu'ya burada 4-0 yenilerek tam 5 yýl sonra kendi sahasýnda 4 gollü yenilgi aldý. Son olarak 25 Nisan 2009'da 2. Lig Yükselme Grubu'nda mücadele ederken,

Yavuz Sultan Selim Ortaokulu þampiyon oldu Diyarbakýr’da düzenlenen okullar arasý futbol müsabakalarýnda mutlu sona ulaþan takým Yavuz Sultan Selim Ortaokulu oldu. Finalde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile karþýlaþan Yavuz Selim Orta Okulu normal süresi 0-0 berabere biten maçta penaltý atýþlarý sonucunda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nu maðlup ederek þampiyonluk ipini göðüsledi

kendi sahasýnda Ýstanbul Beyzkozspor'a 4-1 yenilen takým, uzun aradan sonra 4-0'lýk Altýnordu yenilgisi ile sarsýldý. Farklý yenilgi büyük üzüntüye neden olurken, tek teselli PlayOff yarýþýndaki Nazilli Belediyespor ve Bugsaþspor'un da yenilmesi oldu. Öte yandan Yeþil-Kýrmýzýlý takýmýn, 29 Mart Cumartesi günü Ankara'da oynayacaðý Kýzýlcahamamspor maçý hazýrlýklarýna dün baþladýðý bildirildi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR'da Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen okullar arasý futbol müsabakalarýnda mutlu sona ulaþan takým Yavuz Sultan Selim Ortaokulu oldu. Finalde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile karþýlaþan Yavuz Selim Orta Okulu normal süresi 0-0 berabere biten maçta penaltý atýþlarý sonucunda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nu maðlup ederek þampiyonluk ipini göðüsledi. Yavuz Selim Ortaokulu Beden Eðitimi Öðretmeni Mahmut Bayer, kýsýtlý imkanlarla elde ettikleri þampiyonluðun anlamlý olduðunu söyledi. Bayer, "Sur ilçesinde bulunan okulumuz, diðer semtlerde bulunan okullara nazaran imkanlar bakýmýndan ayný düzeyde deðildir. Bu bizler için bahane olamazdý, bizler de yetenekli olan sporcularýmýzla çok çalýþarak okulumuzu en güzel þekilde temsil ettik. Çok çalýþmanýn karþýlýðýný aldýk, ilk defa okulumuz Diyarbakýr þampiyonu oldu. Bizlere bu baþarýyý yaþatan sporcularýmý, tüm beden eðitimi öðretmeni arkadaþlarýmý, idarecilerimizi ve bize her zaman destek olan okul müdürümüz Haþim Tekin'e teþekkür ediyorum" dedi. (ÝHA)

24 Mart 2014 Pazartesi

‘Bu takým hak ettiði yere gelecek’ MALATYA - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cafer Aydýn, Yeni Malatyaspor'un hak ettiði yere geleceðini söyledi. Bursa ekibi Ýnegölspor karþýsýnda önemli bir galibiyet aldýklarýný dile getiren Aydýn, "Bu karþýlaþmayla birlikte ligde galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Ýnegölspor maçý bizim için güzel bir baþlangýç oldu. Ýnegölspor maçýnýn zorlu geçeceðini iyi biliyorduk. Göreve gelir gelmez, futbolcularýmýzla birlikte bu maça çok iyi hazýrlandýk. Ligdeki konumumuz açýsýndan önemli bir karþýlaþma oynadýk. Ýyi bir mücadele ve güzel futbolla bizim için çok önemli olan 3 puaný almasýný bildik" dedi. Ýnegölspor karþýsýnda alýnan galibiyetten önce futbolcularýn performanslarýnýn kendisini çok mutlu ettiðini belirten Aydýn, "Futbolcularýmýz oldukça hýrslý ve istekliydi. Aslýnda bu karþýlaþmaya hazýrlanýrken futbolcularýmýz bir hayli istekliydi. Bu hýrs ve isteklerini de en iyi þekilde sahaya yansýttýlar" diye konuþtu. Tecrübeli teknik adam, futbolculardan ayný performansý kalan 7 haftada da görmek istediklerini ifade ederek, "Malatya þehrinden ve taraftarlarýmýzdan futbolcularýmýza güvenmelerini istiyoruz. Bu çocuklara güvensinler ve arkalarýnda dursunlar. Ben inanýyorum ki, birlik ve beraberlik içerisinde bu takýma destek verilirse, futbolcularýmýzýn yapamayacaklarý hiçbir þey yoktur. Ýnegölspor maçýnda bunu yakýndan gördük. Futbolcularýmýz oyun disiplininden hiç kopmadan, en iyi þekilde mücadele ettiler. Bu mücadelenin sonunda da 3 puaný alan taraf biz olduk" þeklinde konuþtu.

‘Mutlu sona ulaþacaðýz’ Aydýn, Yeni Malatyaspor'un sezon sonunda mutlu sona ulaþacaðýný vurgulayarak, "Ýnegölspor galibiyeti hedefe yürüme açýsýndan önemliydi. Bu çocuklar, Malatya'nýn beklentisi olan þampiyonluða ulaþacaklar. Taraftarlarýmýz onlara inanýp, güvensinler" dedi. Tecrübeli teknik adam, kendileri için ligde kalan bütün maçlarýn final niteliði taþýdýðýný belirterek, "Bu anlamda ilk final maçýmýzdan istediðimizi alarak çýktýk. Önümüzde 7 final maçý daha var. Herkes bu takýma inansýn. Yeni Malatyaspor'u hep birlikte hak ettiði yere getireceðiz" ifadelerini kullandý. (ÝHA)


24 Mart 2014 Pazartesi

SPOR

15

‘Tek sorumlu yönetim’ sinde aslý astarý olmayan çirkin iddialar gündeme getirerek iþi spor müsabakasýndan çýkararak baþka yöne çektiler. Van'a gelen 50-60 taraftarýmýzý tribüne almamak için her yola baþvurdular. Biz onlarý Diyarbakýr'da karþýlamýþtýk. Þeref tribününde bizden çok onlarýn yöneticilerine yer verdik ama onlar maça gelen 3-4 yöneticimizi bile hazmedemedi. 50-60 kiþilik taraftarlarýmýz dakikalarca taþ yaðmuruna tutuldu. Çok sayýda taraftarýmýz atýlan taþlarla yaralandý" dedi.

“Bu olaylarý Van halkýna mal etmiyoruz”

Vanspor ile deplasmanda oynanan karþýlaþmada ve sonrasýnda yaþanan olaylardan dolayý Belediye Vanspor yönetimine tepki gösteren Diyarbakýrspor A.Þ yönetimi, yaþanan olaylarýn tek sorumlusunun ev sahibi ekibin yönetimi olduðunu belirterek, yönetimin kýþkýrtmasý ile bu hadiselerin meydana geldiðini ileri sürdü DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta Belediye Vanspor'u deplasmanda 3-1 yenen Diyarbakýrspor A.Þ yönetimi, maç içinde ve maç sonrasýnda yaþanan olaylardan dolayý Belediye Vanspor yönetimine tepki gösterdi. Kulüp Baþkanvekili Mehmethan Akan, yaþanan olaylarýn tek sorum-

lusunun ev sahibi ekibin yönetimi olduðunu belirterek, yönetimin kýþkýrtmasý ile bu hadiselerin meydana geldiðini ileri sürdü. Belediye Vanspor yönetiminin maç öncesinde gerilimi artýrmaya baþladýðýný iddia eden Kulüp Baþkanvekili Mehmethan Akan, ÝHA muhabirine yaptýðý açýklamada, "Maç önce-

Akan, yaþanan bu olaylarý Van halkýna mal etmediklerini ve bunun tek sorumlusunun Belediye Vanspor yönetimi olduðunu söyledi. Akan, "Eðer taraftarlarýmýz saðduyulu davranarak maç sýrasýnda dýþarý çýkmasaydý çok daha vahim olaylar olabilirdi. Van halký da bu olaydan üzüntü duymuþtur. Maçýn ardýndan soyunma odasýna gidemedik. Futbolcularýmýz ve bizler taþ yaðmuruna tutulduk. Kulüp yöneticileri ortamý sakinleþtireceklerine onlar da bize saldýrmaya kalkýþtý. Olaylarda yaralanan 1'i çocuk birçok taraftarýmýza saðlýk müdahelesi yapmayacak kadar çarpýk olan

bu zihniyeti kýnýyoruz. Bu olaylarý kesinlikle Van halkýna mal etmiyoruz. Van halkýnýn bize ilgisi ve sempatisi gerçekten güzeldi. Bu olaylarýn sorumlusu Van halkýna ve Vanspor'a yakýþmayan bu yöneticilerdir. Taraftarýmýz Diyarbakýr'daki her maçýn 65. dakikasýnda 'Van üþüyor' sloganlarý atýyor, Van halkýna destek veriyor. Bunlarýn zihniyeti Diyarbakýr-Van dostluðunu ve kardeþliðini engellemeyecek" þeklinde konuþtu.

“Haklý bir galibiyet aldýk” Akan, iyi futbol oynayarak haklý bir galibiyet aldýklarýný belirterek açýklamalarýný þöyle sürdürdü: "Maçýn 1. dakikasýnda Serdar ile net bir golü kaçýrdýktan sonra talihsiz bir gol yedik. Oyunun hakimi olan takýmýmýz maçý býrakmayarak ilk yarýnýn son dakikasýnda golü buldu. Ýkinci yarýda arka arkaya goller bularak 3 puaný kopardýk. Fark daha da artabilirdi, fakat yakaladýðýmýz pozisyonlarý deðerlendiremedik. Bu galibiyeti taraftarýmýza armaðan ediyoruz. Önümüzde final niteliðindeki Keçiörengücü maçý var. Tüm taraftarlarýmýzý 29 Mart Cumartesi günü Atatük Stadý'na davet ediyoruz."


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

24 MART 2014 PAZARTESÝ Yýl: 7 - Sayý : 2229 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakır yenigün gazetesi 24 mart 2014  
Diyarbakır yenigün gazetesi 24 mart 2014  
Advertisement