Page 1

“Bu sorunu çözün”

Aileler eylemi Meclis’e taþýdý

T

OKÝ tarafýndan Diyarbakýr'ýn Üçkuyular mevkiinde yapýlan ve kanalizasyon problemi nedeniyle konutlarý bir türlü tamamlanmayan maðdurlar, Diyarbakýr BüLokman Aydoðan’ýn yükþehir Belediyesi önünde bir araya gehaberi lerek basýn açýklamasý yaptý. Diyarbakýr 10’de Büyükþehir Belediyesi'ne seslenen maðdur aileler, belediyeden sorunu giderecek ve çözüme kavuþturacak önlemler almasýný istedi.

ÇOCUKLARININ PKK tarafýndan kaçýrýldýðýný iddia eden aileler, Daðkapý Meydaný'ndaki oturma eylemlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde sürdürme kararý aldý. Ayýca Çocuklarý PKK'ye katýlan ailelerin Diyarbakýr Valiliði karþýsýnda sürdürdüðü eyleme, daha önce çocuklarýnýn PKK tarafýndan kaçýrýldýðý iddiasýyla oturma eylemi yapan kimi aileler arasýnda yer alan 3 anne de dahil oldu. 6’da

www.diyarbakiryenigun.com

24 HAZÝRAN 2014 SALI FÝYATI: 25 KRÞ.

Tecavüzcü cezalandýrýldý, rapor iþkencesi bitmedi 11

Diyarbakýr esnafý Ramazan’a hazýr 13

Kareteci Amine’den tarihi baþarý Spor 14

‘Lice davasýnda sanýklar korunuyor’

DÝYARBAKIR Barosu Baþkaný Tahir Elçi, Lice davasýnda sanýklarýn korunup kollandýðýný belirterek, “Lice için farklý bir adalet uygulanýyor. Lice'nin adli ve idari makamlarýnýn duyarlý olmaya çaðýrýyoruz. Hukukun gereðini yapmaya çaðýrýyoruz” dedi. 4’te

‘Demokratik özerkliðe kafa yorulmalý’ DENGE ve Denetleme Aðý'nýn Diyarbakýr'da gerçekleþtirdiði Çalýþtayda konuþan Prof. Dr. Fazýl Hüsnü Erdem, Türkiye'de merkezi idari yapýnýn ihtiyaçlara cevap vermediðini ifade ederek, demokratik özerklik modeli üzerine kafa yorulmasý gerektiðini vurguladý. Mesut FÝÐANÇÝÇEK haber 7

Meteoroloji’den “sýcak” uyarýsý METEOROLOJÝ Genel Müdürlüðü, hava sýcaklýklarýnýn hafta boyunca artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceði bildirilirken, en yüksek hava sýcaklýðýnýn Diyarbakýr'da 40 derecenin üzerine çýkabileceði belirtildi. 12

C

M

Y

K

HALKIN fikri sorulsun

‘Halk isterse yýkarým’ cevap

“Asla izin vermeyeceðiz”

DÝCLE Vadisi'nde “Fiskaya Þelalesi” projesi kapsamýnda inþa edilen kafeye bir tepki de Fiskaya Mahallesi'nde yaþayan yurttaþlardan geldi. Yapýlaþmaya karþý tepkilerini her boþ alanda kooperatifçiliði geliþtirerek göstereceklerini belirten yurttaþlar, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak'ýn, "halk isterse yýkarým" açýklamasý iliþkin, "halkýn fikirleri yerinde sorulsun" dedi.

ÖTE yandan Sur bölgesindeki muhtarlarla yaptýðý toplantýda konuþan Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Gültan Kýþanak ise, Diyarbakýr Surlarý ve Hevsel Bahçeleri'nin UNESCO Dünya Mirasý Listesine girmesi için Dicle Vadi Projesi'nde Büyükþehir Belediye Meclisi'nin revize yapma kararý aldýklarýný belirterek, "Dicle Vadisinde yapýlaþmaya asla izin vermeyeceðiz" diye konuþtu. Haber 8-9’da


2

SAÐLIK/YAÞAM

24 Haziran 2014 Salý

Kepçe kulak psikolojiyi olumsuz etkiliyor! Ahmet KAYA DÝYARBAKIR - Estetik Cerrahi Uzmaný Op.Dr.Günay Çavdar, büyük, küçük dinlemeden herkesi estetik manada oldukça kötü yönden etkileyen kepçe kulaðýn çözümsüz olmadýðýný belirterek, "Kulaðýn, görevi dýþ dünyadaki ses dalgalarýnýn toplanarak orta ve iç kulaða iletilmesini saðlamaktýr.Kulak kepçesinin þekil bozukluðu veya kafa ile yaptýðý açýnýn normalden büyük olmasýdýr.Kulak kepçesi kýkýrdak yapýsýndadýr ve kendine özgü bir þekli vardýr. Bu durum insanlarý çocukluktan itibaren psikolojik olarak etkilemekte ve özellikle çocukluk çaðýnda bu kiþilerin ilerideki yaþamlarýný da etkileyebilen sosyal problemlere neden olabilmektedir" dedi.

Kepçe kulak ameliyatý Kepçe kulak ameliyatýnýn okula baþlamadan önce genel

anestezi altýnda yapýldýðýný belirten Çavdar, "Eriþkin yaþta olanlar sadece kulaðý uyuþturarak lokal anestezi veya genel anestezi ile ameliyat edilebilir. Kepçe kulak ameliyatý, her bir kulak için yaklaþýk 30-40 dakikadan toplam yaklaþýk 1-1,5 saat sürer. Ameliyatýn ardýndan kulaklarýnýzda 1-3 gün boyunca kalacak olan bir bandaj sarýlýr. bandajlar açýldýktan sonra 2-4 hafta arasýnda kulak bandanasý kullanýlmasý gerekir" diye konuþtu.

Uzmanlar, büyük, küçük dinlemeden herkesi estetik manada oldukça kötü yönden etkileyen kepçe kulaðýn çözümsüz olmadýðýný vurguladý

‘Aðrý hissedebilirsiniz’ "Ameliyattan sonra aðrý hissedebilirsiniz, ancak bu aðrý sizi rahatsýz edecek kadar þiddetli olmayacak" diyen Çavdar sözlerini þöyle tamamladý; "Ýlk birkaç gün kullanacaðýnýz aðrý kesici ilaç sizin iyileþme dönemini rahat geçirmenizi saðlar. Ameliyat olduktan sonra ilk 3 ay kulaklarýnýzý darbelerden ve öne doðru katlanma hareketinden sakýnmalýsýnýz."

Kaliteli hizmet için eðitim þart Dicle Üniversitesi Hastaneleri ve Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdürlüðü iþbirliðiyle yürütülen eðitim çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor

DÝYARBAKIR - Yeni Doðan ölümlerinin azaltýlmasý, yeni doðana optimal yaklaþým ve etkin resüsitasyon (canlandýrma)saðlanmasý amacýyla D.Ü. Hastaneleri ve Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdürlüðünün iþbirliðiyle NRP (Neonatal Resüsitasyon Programý) Uygulayýcý Sertifika kurs programý düzenlendi. D.Ü. Hastaneleri Eðitim birim sorumlusu Doç. Dr. Mutalip Çiçek; D.Ü. Hastaneleri Eðitim birimi tarafýndan organize edilen ve Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdürlüðü eðiticileri tarafýndan verilen kurs programýna, baþta üniversite ve kamu hastanelerinden olmak üzere çok sayýda hekim ve hemþire katýldýðýný, iki sýnýfta 3 gün devam eden kurs programýnýn, teorik ve pratik eðitim ile katýlýmcýlara yetkinlik kazandýrdýðýný ifade etti. D.Ü. Hastaneleri Baþhekimi Prof. Dr. Sait Alan, göreve baþladýklarýný günden bugüne kaliteli saðlýk hizmetinin en önemli ayaklarýndan birinin saðlýk personelinin görevinde uzman, yetkin ve etkin olmasýndan hareketle, eðitim çalýþmalarýný olmazsa olmazlarýmýz arasýna aldýklarýný belirterek, "Sürekli eðitim programlarýyla çalýþanlarýmýzýn saðlýk alanýnda yaþanan geliþmeleri eðitimlerle aktararak daha donanýmlý ve alanýn-

da uzmanlaþmasýný saðladýk"dedi Eðitim çalýþmalarýnýn sonucunu yapýlan müdahalelerde hata oranýný en alt seviyelere indirmeyi baþararak aldýklarýnýsöyleyen Prof. Dr. Sait Alan, "Hastanelerimiz Kalite Denetimlerinden baþarýyla geçiyorsa bu baþarýnýn en önemli aktörleri çalýþanlarýmýzdýr. Hep birlikte daha iyiyi baþarmak için kendimizi eðiteceðiz, geliþtireceðiz ve yeni hedeflerle yolumuza devam edeceðiz." dedi. Program sonunda, yapýlan sýnavý baþarý ile tamamlayanlara sertifikalarý, D.Ü.Hastaneleri Baþhekim Yardýmcýsý Prof. Dr. Süleyman Gören, D.Ü. Hastaneleri Eðitim Birim Sorumlusu Doç. Dr. Mutalip Çiçek, Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý Seyfettin Sarýbaþ ve Eðitimciler tarafýndan verildi. Sertifikalarýný alan katýlýmcýlar, organizasyon ile ilgili olarak Dicle Üniversitesi Hastaneleri Eðitim Birimi'ne teþekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Katýlýmcýlar ayrýca, bu tür kurs programlarýnýn saðlýk çalýþanlarýnýn yetkinliðini artýrdýðý için sürekli yapýlmasý gerektiðini belirttiler. Baþka bir kurs programýnda buluþmak dilekleri ve güzel temenniler ile NPR Kurs Programý tamamlandý. (Haber Merkezi)


GÜNCEL

24 Haziran 2014 Salý

3

Son bir ayda 4 bin 520 dönüm buðday kül oldu Bismil Aðýrlý (Bîrikê) mahallesinde tarla üzerinden geçen yüksek gerilim hatlarýndan çýkan kývýlcýmlarýn düþmesiyle 50 dönümlük ekili buðday yanarak kül oldu DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesine baðlý Aðýrlý (Bîrikê) mahallesinde 50 dönümlük ekili olan buðday tarlasý üzerinden geçen yüksek gerilim hatlarýndan çýkan kývýlcýmlarýn yere düþmesiyle tutuþan ekin yanarak kül oldu. Çýkan yangýn belediyeye ait itfaiye ekipleri

ve çevredeki yurttaþlar tarafýndan güçlükle söndürülürken, yaþanan yangýnda 50 dönüm üzerinde ekili bulunan buðdayýn tamamýnýn yandýðý ve tarla içerisinde sulama için sulama borularýnýn da kullanýlamaz hale geldi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Bismil

Ýþ adamýnýn aracý kundaklandý Silvan'da bir iþ adamýnýn aracý kimliði belirsiz kiþi ve kiþiler tarafýndan kundaklandý. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarýný incelemeye alarak saldýrýyý yapanlarýn bulunmasý için çalýþma baþlattý

FOTO: ARÞÝV

Ýtfaiye Gurup Amirliði'nce hasat mevsimin baþlamasýyla birlikte son bir ayda çýkan yangýnlarda ilçede 4 bin 520 dönüm buðday tarlasýnýn yandýðý ve çýkan yangýnlarýn aðýrlýkta biçer düðer, sigara izmariti ve elektrikten kaynaklý çýktýðý belirtildi. (DÝHA)

DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde bir araç kimliði belirsiz kiþi ya da kiþiler tarafýndan kundaklandý. Edinilen bilgiye göre, önceki gece saat 01.30 sýralarýnda Baðlar Mahallesi Malabadi Anadolu Lisesi yakýnlarýndaki binada ikamet eden iþ adamý Ýhsan Aktarlýya ait cip, kimliði belirsiz kiþi ya da kiþiler tarafýnda kundaklandý. Silvan'da petrol istasyonu iþleten ve okul taþýma ihalesi iþini alan iþ adamý Ýhsan Aktarlý'nýn evinin önünde bulunan aracýnýn kimler tarafýndan kundaklandýðý bilinmezken, olayý fark eden mahalle sakinleri yanan araca müdahale etti. Bölgeye çaðrýlan itfaiye ekipleri yangýna müdahale ederek kýsa sürede alevleri söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise delilleri toplayarak parmak izi aldý. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarýný incelemeye alarak saldýrýyý yapanlarýn bulunmasý için çalýþma baþlattý. (ÝHA)

Otomobiller kafa kafaya çarpýþtý ELAZIÐ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpýþmasý sonucu meydana gelen kazada 3 kiþi yaralandý. Kaza, Olgunlar Mahallesi Ýshak Sunguroðlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Karþý idaresindeki 04 AK 707 plakalý otomobille Uður Top yönetimindeki 27 TR 762 plakalý otomobil dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çapýþtý. Araçlardan 04 AK 707 plakalý otomobil direðe çarparak durabildi. Otomobillerde bulunan 3 kiþi yaralandý. Yaralýlar ambulansla Elazýð'daki hastanelere kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)


4

HABER

24 Haziran 2014 Salý

‘Lice davasýnda sa Basýn Konseyi Diyarbakýr’da olacak Basýn Konseyi Yüksek Kurul Üyeleri, gazetecilerin ve bölge halkýnýn sorunlarýný dinlemek için bölge toplantýlarýna devam ediyor. Konsey bu kapsamda Diyarbakýr’da bugün ve yarýn geniþ katýlýmlý toplantýlar düzenleyecek ve çeþitli temaslarda bulunacak DÝYARBAKIR - Basýn Konseyi Yüksek Kurul Üyeleri, gazetecilerin ve bölge halkýnýn sorunlarýný dinlemek için bölge toplantýlarýna devam ediyor. Basýn Konseyi heyeti, Eskiþehir ve Afyonkarahisar'ýn ardýndan bu kez de Diyarbakýr'da olacak. Basýn Konseyi heyeti, Eskiþehir ve Afyonkarahisar'ýn ardýndan Diyarbakýr'da olacak. Diyarbakýr bölge toplantýsý 24-25 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleþtirilecek.

Heyetteki isimler Heyette, Basýn Konseyi Baþkaný Pýnar Türenç, 2. Baþkan Murat Önok, TBMM Eski Baþkaný Hüsamettin Cindoruk, Gazeteci Orhan Birgit, Radikal Yazarý Altan Öymen, Hürriyet Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Tufan Türenç, Ýstanbul Barosu Eski Baþkaný Turgut Kazan, Ýzmir Barosu Baþkaný Ercan Demir, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakýrözer, Ulusal Kanal Genel Koordinatörü Yalçýn Büyükdaðlý, Ýzmir Gazete-

ciler Cemiyeti 2. Baþkaný Misket Dikmen, Afyon Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Mehmet Emin Güzbey, Avukat Oktay Huduti ve Basýn Konseyi Genel Sekreteri Namýk Koçak yer alacak.

Bir dizi temaslarda bulunacaklar Basýn Konseyi heyeti, Basýn Konseyi Yüksek Kurulu toplantýsýný gerçekleþtirdikten sonra bir dizi temaslarda bulunacak. Basýn Konseyi Yüksek Kurul Üyeleri, Diyarbakýr Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret edecek ve gazetecilerin sorunlarýný dinleyerek tartýþacak. Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç'ý ve Diyarbakýr'ýn ilk kadýn Belediye Baþkaný olan Gültan Kýþanak'ý da makamýnda ziyaret edecek olan Basýn Konseyi heyeti, kentin sorunlarýný dinleyecek. Diyarbakýr Barosu Baþkaný Tahir Elçi'ye de yapýlacak ziyaretin ardýndan, bazý STK temsilcileriyle bir araya gelinecek. (ANKA)

D

iyarbakýr Barosu Baþkaný Tahir Elçi, Lice davasýnda sanýklarýn korunup kollandýðýný belirterek, “Lice için farklý bir adalet uygulanýyor. Lice’nin adli ve idari makamlarýnýn duyarlý olmaya ve hukukun gereðini yapmaya çaðýrýyoruz” dedi DÝYARBAKIR - Lice Adalet Arýyor Platformu, Lice'de yaþanan hukuksuzluða dikkat çekmek ve "Lice'nin Feryadý"na kayýtsýz kalmayacaklarýný duyurmak amacýyla Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nde basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya, Lice Adalet Arýyor Platformu üyeleri ve Diyarbakýr Barosu Baþkaný Tahir Elçi katýldý. Açýklamadan önce kýsa bir konuþma yapan Lice Adalet Arýyor Platformu üyesi Þiyar Kaymaz, 16 Ocak 2014 tarihinde Diyarbakýr'da görülen Lice davasýnýn hakikatleri araþtýrma noktasýnda olmasý için çaba harcadýklarýný ifade ederek, ancak davanýn ilk olarak Diyarbakýr'dan Eskiþehir'e oradan da Ýzmir'e nakledildiðine dikkat çekti. Son olarak davanýn Ýzmir'de durdurulduðunu belirten Kaymaz, platform olarak gerçeklerin açýða çýkmasý noktasýnda Lice olayýnýn ne kadar vahim olduðunu anlattýklarýný ifade ederek, Lice ile ilgili 3 belgesel, iki kitabýn yayýnlandýðý ve gerçekleri yansýttýðýný belirtti.

‘Lice’yi yakanlarýn konuþmasýný istiyoruz’ Adaletin güven duygusu vermesi noktasýnda çaba sarf ettiklerini ve bir umudun oluþtuðunu belirten Kaymaz, ancak 6 ay içersinde Lice'de farklý durumlarýn yaþandýðýný, ölümlerin dahi olduðunu dile getirdi. Bu ülkede adaletin bir yerde teþhis edilmesi gerektiðini belirten Kaymaz, "O dönemde Lice'nin yakýlmasýnda kanun kurumlarýnda görevlilerin, bu katliama ortak olanlarýn sesimizi duymasýný istiyoruz. Vicdanlarýnýn rahat olmadýðýný biliyoruz. O gün emir alarak Lice'yi yakanlarýn konuþmasýný istiyoruz" dedi.

‘Liceliler bir kez daha maðdur edilmiþtir’ Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi ise Ekim 1993'te, Lice'nin yakýlýp yýkýldýðýný, insanlarýn öldürüldüðünü, ancak 20 yýl boyunca bu aðýr suçu devletin soruþturmadýðýný belirtti. Suçun, delillerinin gözardý edildiðini belirten Elçi, 20 yýlýn so-


5

HABER

24 Haziran 2014 Salý

anýklar korunuyor’ Asansör kontrolleri hayat kurtarýyor! Makina Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þubesi, asansör bakýmlarý konusunda birçok çevre il ve ilçe belediyesiyle protokol imzaladý. Bina yöneticileri ve yurttaþlarý uyaran makine mühendisleri, asansör kontrollerinin hayat kurtardýðýný belirtti

nunda Licelilerin çabasýyla bir dava açýldýðýný, ancak bu davanýn da yetersiz olduðunu ifade etti. Lice davasýný takip ettiklerini ve bu dava ile Lice'nin hakikatini ortaya çýkarmak için bir fýrsat bildiklerini belirten Elçi, "Bugüne kadar Diyarbakýr Adliyesi'nde görülen bu dava, güvenlik gerekçesi ile üstelik sanýklarýn tutuksuz olmasýna raðmen, sanýklarýn iki satýrlýk yazýsý ile Adalet Bakanlýðý tarafýndan Yargýtay'a gönderilmiþ, Yargýtay'da Eskiþehir'e nakletmiþtir. Buradan dosya Yargýtay'a geri gönderilmiþ ve Yargýtay bu kez de Ýzmir'e nakletmiþtir. Böylelikle Liceliler bir kez daha maðdur edilmiþtir" dedi.

‘Hukukun gereðini yapmaya çaðýrýyoruz’ Bu tür dosyalarýn suçun iþlendiði yerde görülmesi gerektiðini belirten Elçi, Ýzmir'de görülen ilk davada duruþma maðdurlarýnýn davaya davet edilmeden görüldüðünü ifade ederek, buna karþý itiraz ettiklerini belirtti. Sanýklarýn korunup, kollandýðýný belirten Elçi, "Lice için farklý bir adalet uygulanýyor. Lice'nin adli ve idari makamlarýnýn duyarlý olmaya çaðýrýyoruz. Hukukun gereðini yapmaya çaðýrýyoruz" dedi. Platform üyelerinden Þaban Malkaþ da 1990'lý yýllardaki katliamlar ile ilgili dosyalarýn çoðunun tek tek zaman

aþýmýna uðratýlarak düþürülmeye çalýþýldýðýný belirterek, "Daha önce zaman aþýmýna uðrayan Cizre, Kulp, Þýrnak katliamý davalarýna bir örnek de Lice davasýnda yaþanmýþtýr. Açýlan davalar ya sanýk lehine iþlenmekte ve yahut mahkemeler sürgünlere gönderilerek maðdurlar daha da maðdur edilmektedir" dedi. Hükümete ve Adalet Bakanlýðý'na çaðrýda bulanan Malkaþ, "Savaþýn kazananý, barýþýn kaybedeni olmaz þiarý ile yürütülen müzakere ve barýþ görüþmelerinin bir sonuca varmasý için vicdani hesaplaþma kaçýnýlmazdýr. Bu baðlamda Lice katliamý davasýna yaklaþým önemlidir. Lice davasý ile birlikte Cizre, Kulp ve Þýrnak ve benzeri davarlarýn geçmiþle yüzleþme þeklinde ele alýnmasý elzemdir" dedi.

Lice Adliyesi önünde oturma eylemi yapýlacak Yine bir hafta içersinde eylemsellikler düzenleyeceklerini belirten Malkaþ, 26 Haziran'da Lice Adliyesi önünde oturma eylemi düzenleyeceklerini, 27 Haziran'da Lice'de karakollara karþý kurulan çadýr eylemini ziyaret edeceklerini, 28 Haziran ise Koþuyolu Park'ýnda kayýp yakýnlarýnýn oturma eylemine katýlacaklarýný duyurdu. (DÝHA)

DÝYARBAKIR - Günlük yaþantýda sýkça kullanýlan asansörlerin bakýmý ve meydana gelebilecek olasý kazalarýn önüne geçilmesi için Makina Mühendisleri Diyarbakýr Þubesi, Diyarbakýr baþta olmak üzere birçok çevre il ve ilçe belediyesiyle asansörlerin yýllýk periyodik kontrollerinin yapýlmasý hakkýnda iþbirliði protokolleri imzaladý. Bu kapsamda Oda'ya baðlý mühendisler, kamusal denetimde önemli bir ayak olan asansörlerin yýllýk periyodik kontrollerini "Güvenli bir kent ve güvenli bir yaþam" amacýyla hayata geçirerek asansörlerin uygunluk durumuna göre yeþil, sarý veya kýrmýzý etiket ile kullanýmýna iliþkin bilgilendirmeleri saðlayacak.

Bina yöneticilerinin yükümlülükleri MMO Þube Yönetim Kurulu üyeleri, "Asansör kontrolleri hayat kurtarýyor" diyerek, kentte bildiri daðýtýyor. Oda yöneticileri, sorumlularý þu kurallara uymaya çaðýrdý: "Bina sorumlularýn/yöneticilerinin yükümlülükleri nelerdir? Bina sorumlusunun asansör konusundaki yükümlülükleri Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði Madde 9'da tariflenmiþtir. Bu konuda yapýlan düzenlemeye göre bina sorumlusu; aylýk periyotlarla asansörün bakýmýný yetkili bir bakýmcý firmaya yaptýrmalý; Yýllýk periyotlarla yetkili kuruluþa baþvurarak asansörün test ve kontrollerinin gerçekleþmesini saðlamalýdýr. Yapýlan bakým ve yýllýk kontrol çalýþmalarý özetle kullanýcýlarýn can ve mal güvenliðinin saðlanmasý içindir. Bu noktada bina sorumlusunun yönetmelikte tariflenen yükümlülükleri-

ni yerine getirmesi, asansörün yýllýk kontrollerinden sonra tespit edilen eksiklikleri ivedi bir þekilde yaptýrmasý, eksiklikler giderilene kadar kullanýmýnda can ve mal güvenliði açýsýndan tehlike görülen asansörlerin (Kýrmýzý Etiketli) kullanýmýný engellemesi gerekmektedir. Ayrýca her binada iki kiþiden az olmamak üzere kurtarma konusunda bakýmcý firmadan eðitim almýþ kiþiler olmalý, kurtarma talimatý oluþturulmalý, bakýmcý firma tarafýndan bir bakým defteri temin edilmeli ve asansörde yapýlan tüm iþlemler bu deftere kayýt edilerek bina sorumlusu tarafýndan muhafaza edilmelidir."

‘Asansörlerde en sýk karþýlaþýlan kusurlar’ MMO, "asansörlerde en sýk karþýlaþýlan ve insan hayatýna direkt kast edecek kusurlar" konusunda da þu uyarýlarý yaptý: "Kabinin serbest düþmesine karþý fren tertibatýnýn çalýþmýyor olmasý. Fren tertibatýna baðlý kabin hýz regülatörünün mühürsüz olmasý. Kuyuda bulunan tamponlarýn uygunsuz olmasý. Elektrik çarpmasýna karþý hayat kurtaracak 30 mA kaçak akým rölesinin bulunmamasý. Paralel baralý topraklama sisteminin bulunmamasý. Kabin aþýrý yük sisteminin çalýþmýyor olmasý yada ayarýnýn yanlýþ olmasý. Kumanda panosu içerisinde bulunan faz sýralý koruma rölesinin çalýþmýyor olmasý. Kumanda panosu içerisinde bulunan kontaktör sisteminin uygun olmayýþý. En önemlisi emniyet devrelerinde kýsa devre baðlantý yapýlarak emniyet devrelerinin devre dýþý býrakýlmýþ olmasý." (DÝHA)


6

POLÝTÝKA

24 Haziran 2014 Salý

Eylem Meclis’e taþýndý Çocuklarýnýn PKK tarafýndan kaçýrýldýðýný iddia eden aileler, Daðkapý Meydaný'ndaki oturma eylemlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde sürdürme kararý aldý

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi önünde 19 Mayýs tarihinde baþlatýlan ve bir süre sonra Daðkapý Meydaný'nda devam eden ailelerin eylemi 37. gününe girdi. Aileler seslerini duyurmak için Ankara'ya gitme kararý aldý. ÝHA'da yer alan habere göre, TBMM önünde oturma eylemlerine devam edeceklerini belirten aileler siyasi partilerin daveti üzerine grup toplantýlarýna da katýlabileceklerini kaydetti.

gül, büyük bir umutla Ankara'ya Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn huzuruna çýkacaklarýný söyledi. Anne Gözlügül, "Son umudumuz Baþbakanýmýz. Bütün siyasi parti temsilcilerine ricada bulunarak, bize yardým etmelerini isteyeceðiz. Hakkýmýz olan çocuklarýmýzý istiyoruz. Baþka bir talebimiz yok. Ýnþallah büyük umutlarla gideceðimiz Ankara'da bize olumlu bir bilgi verecekler diye düþünüyorum" dedi.

‘Yardým isteyeceðiz’

‘Dayanacak gücümüz kalmadý’

Gaziantep'den çocuklarýný bulmak umuduyla gelerek Diyarbakýr'daki eyleme katýlan Hayriye Neslihan ve Perihan Gözlügül'ün annesi Bedriye Gözlü-

Vedat Aydýn'ýn annesi Leman Aydýn ise, Ankara'ya giderek Baþbakan Erdoðan ile görüþeceklerini söyledi. Anne Aydýn, "Çocuklarýmýz için hayýrlýsýyla

Eylem yerlerini deðiþtirdiler Çocuklarý PKK'ye katýlan ailelerin Diyarbakýr Valiliði karþýsýnda sürdürdüðü eyleme, daha önce çocuklarýnýn PKK tarafýndan kaçýrýldýðý iddiasýyla oturma eylemi yapan kimi aileler arasýnda yer alan 3 anne de dahil oldu

Ankara'ya gidiyoruz. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, Baþbakanýmýz baþta olmak üzere tüm siyasi parti temsilcilerinden çocuklarýmýz için yardým talep edeceðiz. Bize destek olmalarýný istiyorum. Ramazan ayý yaklaþtý artýk dayanacak gücümüz kalmadý. Ankara'daki annelere sesleniyorum bize destek çýksýnlar. Cumhurbaþkanýnýn eþi Hayrunisa Gül ve Baþbakanýmýzýn eþi Emine Erdoðan'a sesleniyorum, bizim sesimizi duysunlar bize destek çýksýnlar" diye konuþtu. PKK tarafýndan çocuklarý kaçýrýldýðý iddiasýyla Diyarbakýr'da 37 gün önce baþlatýlan eylemlere bu güne kadar 130 ailenin destek verdiði belirtildi.

DÝYARBAKIR - Kürt sorununun çözüme kavuþturulmasý ve PKK'ye katýlan çocuklarý ile birlikte tüm PKK'lilerin daðdan inmesinin zeminin oluþturulmasý için AKP hükümetini adým atmaya çaðýrmak üzere Diyarbakýr Valiliði karþýsýnda bulanan Anýt Park'ta oturma eylemi baþlatan annelerin eylemi 7. gününe ulaþtý. DÝHA'da yer alan habere göre, annelerin sesleri duyulana ve adým çözüm için adým atýlana kadar eylemlerini sürdürmekte ýsrarlý. Eylemin baþladýðý günden bu yana çok sayýda kurum, dernek ve kiþiler tarafýndan ziyaret edilerek destek sunulan çocuklarý PKK'ye katýlan anneleri dün de Azadiya Welat Gazetesi çalýþanlarý, Diyarbakýr'da inþaatlarda çalýþan Antepli iþçiler ve Dicle Üniversitesi Öðrenci Derneði (DÜÖDER) üyeleri ziyaret etti.

‘Yanlýþý fark etim, eylemi bitirdim’ Anneleri eyleminde dün dikkat çekici bir geliþme de yaþandý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi önünde gerçekleþtirilen eylemde yer alan 3 anne, acýlarýnýn kullanýldýðýný ileri sürerek, bu eylemden ayrýlmalarý sonrasý dün Anýt Park'ta oturma eylemi yapan annelerin arasýna katýldý. Annelerden Feride Ören, belediye önünde katýldýðý eylemin yanlýþ olduðunu, bu yanlýþý fark ettikten sonra oradaki eylemini sonlandýrdýklarýný belirterek, þu an valilik önünde baþlatýlan eylemi doðru bularak buraya geldiðini ifade etti. Tek amaçlarýnýn barýþ olduðunu belirten Ören, dile getirdikleri talepleri karþýlanana kadar eylemde yer almaya devam edeceðini belirtti.


24 Haziran 2014 Salý

‘Demokratik özerkliðe kafa yorulmalý’ Mesut FÝÐANÇÝÇEK DÝYARBAKIR - Denge ve Denetleme Aðý'nýn ev sahipliðinde, dikey denge ve denetlemenin rolü ve Türkiye'de nasýl saðlanabileceði üzerine Diyarbakýr'da bir çalýþtay Denge ve Denetleme gerçekleþtiAðý’nýn Diyarbakýr’da rildi. TopDigerçekleþtirdiði lantýya, yarbakýr Çalýþtayda konuþan Büyükþehir Prof. Dr. Fazýl Hüsnü Belediyesi, Sarmaþýk Erdem, Türkiye’de Derneði, ademi merkeziyetçi ÝHD, Mazidari yapýnýn lumder, Diyarbakýr ihtiyaçlara cevap Barosu, vermediðini ifade Dicle Toplumsal ederek, demokratik Araþtýrözerklik modeli malar üzerine kafa Merkez, Asuri Süyorulmasý gerektiðini ryani Derdile getirdi neði, Diyarbakýr Ticaret Odasý, Diyarbakýr Ýþ Kadýnlarý Derneði, Engelsiz Yaþam Derneði, Dicle Fýrat Diyalog Grubu, Özgür Gazeteciler Cemiyeti, Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti gibi farklý görüþlere sahip sivil toplum örgütleri ve kurumlar katýldý. Çalýþtayýn sunumunu gerçekleþtiren Prof. Dr. Fazýl Hüsnü Erdem, Türkiye'de ade-

7

HABER

mi merkeziyetçi idari yapýnýn artýk ihtiyaçlara cevap vermediðini ifade ederek, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiðini söyledi. Kürt siyasi hareketinin gündemleþtirdiði demokratik özerklik modeline de vurgu yapan Prof. Dr. Erdem, Kürtlerin istediði demokratik özerklik modelinin üzerine kafa yorulmasý gerektiðini belirterek þunlarý söyledi: "Bu model Kürtlerin kendi içinde de ortaklaþtýðý bir model deðil. Kürtlerin de kafasý karýþýk… Daha önce DTP'nin açýkladýðý ve 1921 Anayasasý'na vurgu yapýlan ve sonrasýnda DTK'nýn gündemleþtirdiði demokratik özerklik modelleri vardý ve daha netameliydi. Kürt siyasi hareketinin bile bu model ile ilgili kendi içinde bir mütabakatý yok. Öncelikle Kürtlerin kendi içinde mütabakata varmalarý lazým. Bir diðeri de PKK-BDP çizgisi dýþýnda kalanlarýn bu özerklik konusuna kaygýlý ve kuþkulu yaklaþýmlarý var. Akil Ýnsanlar heyetiyle birlikte tüm bölgeyi gezdiðimizde bu kuþkulu yaklaþýmý gördük" Erdem'in sunumunun ardýndan konuþan eski Baðlar Belediye Baþkaný ve Diyarbakýr Ticaret Odasý Yönetim Kurulu üyesi Cebbar Leygara, merkezi hükümetin yapýsýnýn küçültülmesi gerektiðini belirterek, ye-

rinde yönetimin güçlendirilmesi gerektiðini söyledi. Merkezi hükümetin trafik, eðitim gibi hizmetlere karýþmamasý gerektiðini dile getirdi. Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Fahrettin Çaðdaþ ise, Türkiye'deki yerel yönetimlerin idari yapýnýn içinde yer aldýðýný ve Ýçiþleri Bakanlýðý'na baðlý olduðunu belirterek, "6360 sayýlý yasa ile 30 il Büyükþehir yapýldý ve Ýl özel Ýdareler ve Köyler kavramý tamamen kaldýrýldý. Bununla merkezin bir takým görev ve sorumluluklarý yani düne kadar DSÝ, kýsmen Karayollarý, Bayýndýrlýk Ýl Müdürlükleri'nin görev ve sorumluluklarý Belediyeler devredildi. Bunun da kendi içerisdindee çeliþkileri var. Örneðin TOKÝ gibi bir yapý tamamen belediyecilik hizmetleri yürütebiliyor. Yine Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý merkezden planlayýp karar alýp yerelde uyguluyor ve yerel yönetimlere söz hakký tanýmýyor" dedi. Çaðdaþ'ýn konuþmasýnýn ardýndan farklý görüþteki sivil toplum örgütü temsilcileri, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ile ilgili görüþlerini dile getirdiler. Çalýþtayda, ortaya çýkan görüþ ve öneriler þöyle sýralandý: - Türkiye'nin merkeziyetçi idare yapýsý artýk ülkenin gereksinimlerini, halkýn taleplerini karþýlar nitelikte deðil. Edirne'nin su ihtiyacý ile Diyarbakýr'ýn kültürel taleplerine ayný merkezden çözüm üretilemez. - Günümüzde en katý üniter sistemle yönetilen demokrasilerde dahi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi üzerine adýmlar atýldý. - Türkiye'de yerel yönetimler sadece hizmet üreten aracý kurumlar olmaktan çýkmalý, seçilmiþ organlar olarak bütçeleri de dahil olmak üzere, örneðin

trafik hizmetlerinin saðlanmasýnda, saðlýk ve eðitim hizmetleri gibi alanlarda politika belirleyici olmalýdýrlar. - Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi sadece bu bölge için geçerli olan bir talep deðil, Tüm Türkiye'nin gereksinim duyduðu, Türkiye'nin demokratikleþmesi için gerekli olan bir adým. Çalýþtay'ýn diðer ayaklarýnýn önümüzdeki günlerde Kayseri'de 'Cumhurbaþkaný yürütme iliþkileri ekseninde denge ve denetleme ve hükümet sistemleri' Ýzmir'de 'sivil toplum ve medyanýn denge ve denetleme açýsýndan rolü' ve Ýstanbul'da 'yasama, yürütme, yargý iliþkileri açýsýndan denge ve denetleme' adý altýnda gerçekleþtirileceði bildirildi. Çalýþtaylar sonrasýnda ortaya çýkacak noktalar da uzlaþý. metinleri olarak yetkililer ve kamuoyu ile paylaþýlacak, sosyal medya aracýlýðýyla da tüm kamuoyu ile paylaþýlacak.

Denge ve Denetleme Sistemi nedir?

Denge ve denetleme sistemi yasama, yürütme ve yargýnýn yetkilerini kullanýrken bir diðer organýn daha güçlü olmasýnýn önüne geçmek için birbirlerini dengelemesi ve denetlemesidir. Ýleri demokrasilerde bu sistem, sivil toplum ve medyanýn bu üç erki denetlemesi ile daha da güçlenir. Bu taným, Türkiye için yeni. Yerel yönetimlerin denge ve denetlemedeki rolü ve iþlevi yani dikey denetleme kavramý ise Türkiye'de bir çok sebepten dolayý yeteri kadar bilinmiyor, tartýþýlmýyor. Dikey denge ve denetlemenin amacý, merkezi idarenin sahip olacaðý gücü dengelemek için yerel yönetimlerin devreye girmesidir. Bu da ancak elbette güçlü yerel yönetimler, adem-i merkeziyetçi bir yönetim yapýsý ile mümkündür.


8

HABER

24 Haziran 2014 Salý

‘Yapýlaþmaya izin vermeyeceðiz’

S

ur bölgesindeki muhtarlarla yaptýðý toplantýda konuþan Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Gültan Kýþanak, Diyarbakýr Surlarý ve Hevsel Bahçeleri’nin UNESCO Dünya Mirasý Listesine girmesi için Dicle Vadi Projesi’nde Büyükþehir Belediye Meclisi’nin revize yapma kararý aldýklarýný belirterek, “Dicle Vadisinde yapýlaþmaya asla izin vermeyeceðiz” dedi metrelik bir asfalt çalýþmasý planlamasý yapýldýðýný ve ayrýca bakým ve onarýmý gereken köy yollarýna iliþkin çalýþmalarýný sürdüreceklerini söyledi.

‘Diyarbakýr’a daha çok turist gelecek’

Nurullah ERGÜN DÝYARBAKIR - Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Gültan Kýþanak, "Amed 2015-2019 Stratejik Plan" toplantýlarý kapsamýnda Sur bölgesindeki 100 muhtarla bir araya geldi. Büyükþehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleþen toplantýya Kýþanak ile birlikte Sur Belediyesi Eþbaþkaný Seyit Narin, Genel Sekreter Fahrettin Çaðdaþ ve ilgili daire baþkanlarý katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Kýþanak, Muhtarlýðýn yerel yönetim mekanizmasýnýn birinci basamaðý olduðu için bu toplantýlarý çok önemsediklerini belirtti.

‘Personel takviyesi yapýldý’ DÝYARBAKIR'ýn Kulp ilçesinde Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan "Amed 2020 Stratejik Plan Toplantýlarý" kapsamýnda 57 mahalle muhtarlarýyla toplantý gerçekleþtirildi. Kulp Belediyesi konferans salonunda gerçekleþtirilen toplantýya Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþbaþkaný Fýrat Anlý, Kulp Belediyesi Eþbaþkan Sadiye Süer Baran, Kulp Belediyesi Meclis üyeleri, DÝSKÝ Genel Müdürü Yaþar Sarý, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve DÝSKÝ Genel Müdürlüðü daire baþkanlarýnýn yaný sýra 57 mahalle muhtarý katýldý. Mahalle sorunlarýnýn tartýþýldýðý toplantýda konuþan Anlý, toplantýlarýn te-

Yeni yasal birlikte teþkilatýmýzý buna göre yeniden kurgulamalarýný gerektiðini ve DÝSKÝ'nin büyük ölçüde ilçelerde yer sorununu çözdüðünü anlatan Kýþanak, ilçelerin büyük kýsmýnda þube müdürlüklerinin çalýþmaya baþladýðýný belirtti. Yol Ýþleri Daire Baþkanlýðý birimini kurduklarýný söyleyen Kýþanak, "17 ilçemizin, yaklaþýk bin köyümüzün ve mezramýzýn yollarýyla ilgili sorumluluk artýk büyük ölçüde bizim üzerimizdedir. Birçok ilçemizde þantiye yerleri belirlendi, personel takviyesi yapýldý. Araç gereç konusunda bir çalýþma sürdürülüyor" diye konuþtu. Kýþanak, bu yýl Sur ilçesine baðlý mahallelerde 75 kilo-

Toplantýda büyük projelere iliþkin muhtarlardan gelen soru üzerine Kýþanak, Diyarbakýr Surlarý ve Hevsel Bahçeleri'nin UNESCO Dünya Daimi Miras Listesi'ne girmesi sürecine deðindi. Bu önemli listede Diyarbakýr'ýn da yer almasýnýn yaratacaðý olumlu sonuçlarý anlatan Kýþanak, "Dünyanýn dört bir yanýndaki turizmle ilgili büyük firmalar, tur operatörlerinin önündeki turizm kentleri listesinde Diyarbakýr da olacak ve doðal olarak Diyarbakýr'a daha çok turist gelecek. Turistlerin gelmesi esnafýmýzýn da daha fazla çalýþmasý ve kentin turizm gelirlerinin artmasý için bu son derece önemli bir çalýþma. Önümüzdeki Hazirana kadar çalýþma devam edecek ve UNESCO karar verecek. Bizler de tüm lobi faaliyetlerimizi, tanýtým faaliyetlerimizi, tarihi ve kültürel varlýklarýmýzla ilgili çalýþmalarý buna göre yapacaðýz" diye konuþtu. Bu kapsamda Dicle Vadisi Projesi'nin de revize edilmesi gerektiðini söyleyen Kýþanak, þunlarý söyledi: " Çünkü o projede bazý öngörülen

çalýþmalar UNESCO kriterlerine uymuyor. Biz de geçen ay Büyükþehir Belediyesi Meclisimizden Dicle Vadi Projesi'nin revize edilmesiyle ilgili kararýmýzý aldýk. Bu vadiyle ilgili proje önümüzdedir. Revize edeceðiz. Dicle Vadisi'ndeki yapýlaþmaya asla izin vermeyeceðiz. Bunun güvencesini veriyoruz."

‘Dicle Nehrini korumak görevimizdir’ Kýþanak ayrýca Dicle Nehri kýyý-kenar çizgisinin belirlenmesi için komisyon kurduklarýný söyleyerek, "Kýyý kenar çizgimiz netleþinc, kýyýnýn her iki tarafýnda en az 300'er metrelik alanlarý kamusal alan olarak yeþil alan, yürüyüþ yolu ve bisiklet yolu yapýlacak. Vadimize zarar verecek hiçbir çalýþmaya asla izin vermeyeceðiz ve yapmayacaðýz. Bu konuda Meclis kararýmýz alýnmýþtýr. Komisyonlarýmýz kurulmuþtur. Çalýþmalarýmýz devam ediyor" diye konuþtu. .Dicle Nehrini bir bütün olarak, havza olarak Koruma Master Planý yapma sözü verdiklerini anýmsatan Kýþanak, "Bu kapsamda kum ocaklarý önümüzdeki dönemde artýk Dicle Nehri havzasýndan çýkartýlacaktýr. Bunu yapmak zorundayýz. Bu nehir bütün halkýmýzýn tarihi kültürel mirasýdýr. Bu nehri korumak hepimizin görevidir" þeklinde konuþtu.

Kulp’un sorunlarý tartýþýldý mel amacýnýn mahallelerin sorunlarýný tespit ederek, bu doðrultuda aciliyet arz eden sorunlarý gidermek olduðunu söyledi. Beþ yýllýk stratejik planý oluþturmayý amaçladýklarýný belirten Anlý, "Ýl ve ilçe merkezlerimizdeki vatandaþlarýmýzýn gördüðü tüm hizmetleri köylerimizde de vereceðiz. Belediyemize baðlanan tüm mahallelerimize eþit bir þekilde hizmet edeceðiz bize oy vermiþ oy vermemiþ ayrýmý yapmadan hizmetlerimiz devam edecektir" dedi. Kulp Belediye Eþbaþkaný Sadiye Süer Baran ise, "Önce-

likle yapýlmasý gereken çalýþmalarýmýz þu an devam ettiði gibi aralýksýz olarak da devam edecektir. Ýlçemize baðlý mahallelerin özelikle Aygün, Akçasýr, Alaca tarafý ve Yaylak, Aðaçkorur, Elmalý, Ýslamköy tarafý çok daðlýk bir yapýya sahiptir. Buradaki yerleþim yerlerinin yol sýkýntýlarý ciddi anlamda devam edilmekte ve yaðýþlý havalarda her ne kadar yol yapýmý tamamlanmýþ olmuþsa bile tekrardan bozulmakta biz elimizde geldikçe vatandaþlarýmýzý maðdur etmemeye gayreti çabasý içerisindeyiz. Biz

sizden biraz zaman istiyoruz. Sosyal faaliyetler olarak ilçe merkezinde çocuk parklarý ve aile çay bahçesi açma çalýþmalarýmýz devam etmekte. En kýsa sürede projelerimizi tamamlayacaðýz" dedi. Daha sonra muhtarlarýn görüþ ve taleplerini dinleyen eþbaþkanlar, sorunlara iliþkin notlarýný aldý. Toplantý verilen yemeðin ardýndan sona erdi. (ÝHA)


9

HABER

24 Haziran 2014 Salý

Mehmet Ýmez

‘Halkýn fikirleri yerinde sorulsun’ Dicle Vadisi'nde "Fiskaya Þelalesi" projesi kapsamýnda inþa edilen kafeye bir tepki de Fiskaya Mahallesi'nde yaþayan yurttaþlardan geldi. Yapýlaþmaya karþý tepkilerini her boþ alanda kooperatifçiliði geliþtirerek göstereceklerini belirten yurttaþlar, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak'ýn, "halk isterse yýkarým" açýklamasý iliþkin, "halkýn fikirleri yerinde sorulsun" diyor Selman ÇÝÇEK Meltem OKTAY - DÝHA DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi tarafýndan hayata geçirilen Dicle Vadisi Projesi'nin birinci etabý olarak bilinen "Fiskaya Þelalesi" projesi kapsamýnda 2011 yýlýnda inþasýna baþlanan kafe, 2012 yýlýnda tamamlandý. Kafe önceki belediye yönetimi tarafýndan 2012 yýlýnda ihaleye verildi. Tepkilere neden olan binaya iliþkin Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak'ýn, "halk isterse yýkarým" açýklamasý yaparken, Fiskaya Mahallesi sakinleri de, halkýn fikirlerinin yerinde sorulmasýný istiyor. Yurttaþlar, bugünden sonra Hevsel Bahçeleri'nin kenarýndaki boþ alanlarý kooperatif bir sistemle iþleyerek tepkilerini pratikleþtireceklerini kaydetti.

‘Aðaç kesen zihniyetin devamýdýr’ Kafenin açýlmasýna ekolojik boyutu ile karþý olduklarýný belirten mahalle sakini Orhan Kurtuluþ, Fiska-

ya'da açýlan kafenin Hevsel Bahçeleri'nde aylar önce yapýlan aðaç kesimlerin bir devamý olduðunu belitti. Kurtuluþ, "Herkes aylar önce Hevsel Bahçeleri'nde yapýlan aðaç kesimine karþý tepkimizi gördü. O zaman ki direniþte gerekli sonucu aldýk. Burada kafenin yapýlmasýyla doðamýz tahrip edildi. Biz bu yönüyle de karþýyýz" dedi. Kurtuluþ, kafenin açýlýþý ile toplumsal sorunlara da neden olduðuna dikkat çekerek þunlarý söyledi: "Burasý yoksul mahalleler, lüks kafenin açýlýþýnýn ardýndan iki gündür gözlemliyorum. Zengin diye tabir ettiðimiz kesimler orada keyif çatarken 7-10 yaþlarýndaki çocuklarýmýz ise onlarý seyirci olarak izliyorlar. Bu da çocuklarýmýzý olumsuz yönde etkiliyor."

‘Yapýlaþmaya karþý kooperatifçilik’ Hevsel bahçelerindeki yapýlaþmanýn önüne geçmek için mahalleli gençler olarak kooperatifçiliði geliþtireceklerini belirten Kurtuluþ, öncelikle üniver-

site köprüsü güzergahýndaki boþ araziyi deðerlendireceklerini belirtti. "Yýllarca köprü güzergahýnda olan arazinin boþ kaldýðýný, son dönemde önce üst kýsýmda otelin açýlmasý alt kýsýmda ise kafenin açýlmasýyla birlikte buranýnda yapýlaþmanýn bir parçasý olduðunu fark ettik" diyen Kurtuluþ, burada olasý bir yapýlaþmanýn önüne geçmek için mahalleli gençler ile bir araya gelerek tartýþtýklarýný söyledi. Kurtuluþ, mahalleliler ile yapýlan tartýþmalar sonucunda kooperatifleþme kararý aldýklarýný, bu kararlarýný gerekli kurumlara da ilettiklerini aktardý.

‘Her boþ alaný aðaçlandýracaðýz’ Kurtuluþ, boþ arazinin öncelikle Hevsel Bahçeleri'ndeki aðaç kýyýmlarýna tepki olarak aðaçlandýracaklarýný, daha sonra ise kooperatif tarzýnda bir iþletmeye çevireceklerini belirtti. Kooperatif sistemini hayata geçmesi ile mahalle gençleri kendi ekonomilerini de saðlayacaðýna dikkat

çeken Kurtuluþ, kurulacak sistemde kadýnlara özgün çalýþmalarýn da yapacaklarýný kaydetti. Aðaçlarýn kesilmesi ile birlikte doðanýn da zarar gördüðünü ifade eden mahalle sakini Rýza Demirbaþ ise, önce kum ocaklarý, sonra aðaç kesimleri ile doðanýn katledildiðini vurgulayarak, burada her türlü yapýlaþmaya karþý olduðunu söyledi. Yapýlaþma uðruna buradaki evleri yýkarak baþka kesimlere peþkeþ çekileceðine tepki gösteren Demirbaþ, "Buradaki yapýlaþma için sen bir evi yýkýyorsun, 10 kiþilik bir aileyi maðdur ediyorsun ama trilyonlarca para harcayýp içkili mekan yapmak ne kadar doðru?" diye sordu.

‘Gelip yerinde sorsunlar’ Hevsel bahçelerindeki yapýlaþmaya tepki gösteren bir baþka mahalle sakini Mehmet Ölmez ise, belediyenin Hevsel bahçelerindeki yapýlaþmaya gitmeden önce burada yaþayan halkýn istemini dikkate almasý gerektiðini vurguladý. Ölmez,

Rýza Demirbaþ

Orhan Kurtuluþ "Restorantýn içkili olmasý rahatsýzlýk veriyor. Bizim belediyemiz neden buna izin veriyor. Yoksul kentte böyle bir yer açmasý ne kadar doðrudur. Onu yaptýktan sonra þimdi de evlerimizi yýkmaya çalýþýyorlar. Ondan sonra baþkalarýna peþkeþ çekecekler" þeklinde konuþtu. Kafenin yýkýlmasý taraftarý olduðunu söyleyen Ölmez, yapýlaþmanýn önüne geçilmediði takdirde buranýnda Kýrklardaðý gibi olacaðýna dikkat çekti. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak'ýn, "halk isterse yýkarým" açýklamasýna da atýfta bulunan mahalle sakini Adem Kýzgýn da, "Eðer halkýn fikirlerini sormak istiyorlarsa gelip yerinde sorsunlar" dedi


10

HABER

24 Haziran 2014 Salý

‘Bu sorunu çözün’

Kanalizasyon problemi nedeniyle konutlarý bir türlü tamamlanmayan maðdur aileler ortak bir basýn açýklamasý yaparak Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi’ne seslendi: Sorunu giderecek ve çözüme kavuþturacak önlemler alýn

Ýl Koordinatörü ve Ýl Baþkaný’ndan teþkilat ziyareti DÝYARBAKIR - AK Parti Diyarbakýr Ýl Koordinatörü Kahramanmaraþ Milletvekili Sýtký Güvenç ve Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Yeniþehir ve Baðlar ilçe teþkilatýný ziyaret etti. Yaklaþan Cumhurbaþkanlýðý seçimi çalýþmalara ve teþkilattaki faaliyetleri incelemek amacýyla AK Parti Yeniþehir ve Baðlar Ýlçe Baþkanlýðý'ný ziyaret eden Ýl Koordinatörü Kahramanmaraþ Milletvekili Sýtký Güvenç ve Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, partililerle bir araya gelerek deðerlendirmelerde bulundu. Ziyaretlerinin amacýnýn teþkilatlarýn yaptýðý çalýþmalarý gözden geçirmek ve Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine hazýrlýk amacýyla yapýldýðýný anlatan AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Diyarbakýr gündeminin çok hareketli olduðunu, burada siyaset yapan AK Parti kadrolarý olarak, siyasi gündemini çok iyi takip edilmesi gerektiðini söyledi. Altaç, "13 yýllýk iktidarýmýzda ülkemize, bölgemize, ilimize çok ciddi çalýþmalar yaptýk. Saðlýkta, alt yapýda, turizmde, ekonomi de yani hayatýn her alanýn da durmadan çalýþtýk. Bu hizmetlerin tamamýný bir yana býrakýn, ülkemizde yaklaþýk 14 aydýr akmayan kan ve devam eden bir çözüm sürecini baþlattýk. Bizim en çok önemsediðimiz þey, çözüm süreci ve devamýdýr. Biz teþkilatlar olarak çözüm sürecini gittiðimiz her yerde anlatacaðýz. Tabi biz çözüm sürecini baþlattýk ama bu sürecin engellenmesi için her zaman bir olay karþýmýza çýktý. Bunlarýn temel amacý ülkemizi ve bölgemizi kaos ortamýna sürüklemektir. Ama bizler girdiðimiz her seçimde güçlenerek çýkýyoruz. Halkýmýzýn bize olan teveccühü, bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Biz bu eylemlerden korkmayarak emin adýmlarla yolumuza devam edeceðiz" dedi. (ÝHA)

ZAYÝÝ Diyarbakýr Ýli Merkez Kayapýnar ilçesi Nufüs Müdürlüðünden almýþ olduðum nufüs cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Remzi PEKTAÞ

Lokman AYDOÐAN DÝYARBAKIR - TOKÝ tarafýndan Diyarbakýr'ýn Üçkuyular mevkiinde yoksul, alt gelir grubu ve memurlar için yaptýrýlan 2 bin 806 konutun hak sahipleri ve Memur-Sen Diyarbakýr Ýl Temsilciliði üyeleri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi önünde bir araya gelerek basýn açýklamasý yaptý. Açýklamayý kanalizasyon problemi nedeniyle konutlarý tamamlanamayan maðdur aileler adýna Diyarbakýr Memur Sen Ýl Baþkaný Yunus Memiþ yaptý. Memiþ "Belediyelerin en aslý görevleri olan Yol, Su, kanalizasyon, alt yapý, çevre düzenlemesi, temizlik hizmetleri ve yeþil alan olmak üzere halkýn sosyal yaþantýsýný rahatlatan faaliyetler gelmektedir. Bu yönüyle yerelde halkýn temel sorunlarýný çözümünde en öncü kurumlar belediyelerdir. Büyükþehir belediyeleri þehirleþmenin imar ve iskana açýldýðý bölgelerde sosyal donatýlar, yollar, park ve bahçeler ile medeniyetin sembolü þehirleþmenin öncü kurumlarýdýrlar. Büyükþehir belediyeleri þehirleþmenin modern görünümünü çaðýn gerektirdiði þekilde ayak uydurarak yerine getirmelidir. Ýlimizde ise halkýmýz yýllardýr sistemin dayattýðý ötekileþtirme dayatmasýyla her alanda maðduriyetler yaþamýþtý. Bölgenin en büyük ve metropol konumdaki þehrimizin imar ve iskan alanýndaki çarpýk yapýlaþmasý bu ötekileþtirmenin bir örneðini oluþturmaktadýr. Köyden kente zorunlu göçün sebep olduðu çarpýk yapýlaþma bu þehrin hak etmediði bir görünüm oluþturmuþtur. Þehrimiz metropol bir kent olmaktan ziyade köykent konu-

mundadýr" dedi.

‘Sorunlarýn giderileceðine inanýlmýþtý’ Memiþ, "Sistemin oluþturduðu maðduriyetleri giderme adýna halkýmýz alternatif olarak yerel dinamikleri iþbaþýna getirerek belediyeleri sahiplenmesi ile bu sorunlarýn giderileceðini inanmýþtý. Ancak üç dönemdir Büyükþehir belediye baþkanlýðý ve merkez ilçe belediyeleri ellerinde bulunduran yerel dinamikler maalesef halkýn beklentilerini karþýlayamamýþlardýr. Halkýn çözüm iradesi ile iþbaþýna getirdiði yerel dinamiklere sürekli olarak hizmet ekseninden ziyade siyasallaþmayý ön planda tutmasý sorunlarý daha bir grift hale getirmiþ, halkýmýz ise belediyenin vermesi gereken hizmetleri kendi imkanlarý dahilinde çözmeye çalýþmýþtýr" diye konuþtu.

‘Binlerce aile maðdur’ "Üç yýldýr Büyükþehir belediyesi kayapýnar ilçesi Uçkuyu mevkiinde Sosyal amaçlý ve düþük gelirli aileler için TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan 1024 konutun tümü 3 yýldan beri hazýr olduðu halde teslimatý yapýlamamýþtýr. Belediyenin asli görevlerinden olan alt yapý ve kanalizasyon hizmetlerinin yapýlmamasýndan kaynaklanan sorunlarýndan dolayý binlerce aile maðduriyetler yaþamaktadýr. Belediyenin yapmasý gereken bu hizmeti Toki idaresi üstlendiði halde kanalizasyon güzergahýnda bulunan kaçak gece kondu ile 50 m2 domates/salatalýk bahçesinin engel teþkil etmesinden sorun iki yýldýr çözülmemiþtir" diyen Diyarbakýr Memur Sen Ýl Baþkaný Yunus Memiþ sözlerine þöyle devam etti; "Belediyenin imar kanunu-

na göre Ýmar ve iskan Müdürlüðünün kaçak yapýlaþmayý yýktýrmasý gerekirken ne yazýk ki bu birimin ihmalkarlýðý ve vurdumduymazlýðý nedeniyle kaçak yapýyý yýktýrmamsý sonucu binlerce aile aç, periþan ve sefalet içerisinde býrakýlmýþtýr. Kentsel dönüþüm nedeni ile evleri yýktýrýlan aileler, köyden kente göç etmek zorunda býrakýlanlar, fakir fukara ve yetim kalmýþ çocuklarý ile çeþitli krediler ile bankalara borçlananlar bu maðdur ailelerin ekseriyetini teþkil etmektedirler. Ýki yýlý aþkýn bir zamandýr konutlar bittiði halde kanalizasyon baðlantýsý olmadýðýndan halkýmýz ve üyelerimiz hem kira ödemekte ve hem de TOKÝ'ye aidat ödemek zorunda býrakýlmaktadýrlar. Bu maðduriyetlerin neden olduðu travmalar aile bölünmelerine ve sosyal facialara bile sebebiyet verebilmektedir. Bizler Sivil Toplum Kuruluþlarýn temsilcileri; Sosyal amaçlý düþük gelirli aileler için TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan 1024 ve Memur sen üyeleri için 1124 konut sahipleri olarak Büyükþehir belediyesine binlerce maðdur aileler adýna sesleniyoruz: Ýki yýlý aþkýn bir zamandýr 2148 konut bittiði halde sadece kanalizasyon baðlantýsý tamamlanmadýðý için büyük maðduriyetler yaþamaktayýz. Ýmar ve iskan kanununa göre bir an önce Uçkuyu mevkideki kanalizasyon baðlantýsýna engel teþkil eden sorunun giderilmesini ve kaçak yapýnýn yýktýrýlmasýný talep ediyoruz. Bizler yýllardýr hasretini çektiðimiz evlerimize kavuþmak istiyoruz. Büyükþehir belediyesinin ve DÝSKÝ'nin sorunu giderecek ve çözüme kavuþturacak önlemler almaya davet ediyoruz."


HABER

24 Haziran 2014 Salý

D

iyarbakýr’da okula giderken alýkonulup, tecavüze uðrayan 13 yaþýndaki F.S. adlý erkek çocuða 3 ayrý kurumdan rapor aldýrýldý. Yargýtay içtihatlarý gereði raporlarý yeterli bulmayan mahkeme, F.S.’nin polis zoruyla Dicle Üniversitesi’ne sevk edilerek, ‘beden ve ruh saðlýðý raporu’ alýnmasýna karar verdi. F.S.’nin yeniden muayeneye gitmemesi üzerine davayý kýsmen karara baðlayan mahkeme, sanýk B.Ç.’yi 36 yýl 8 ay hapis cezasýna çarptýrdý. Sanýk hakkýnda açýlan ‘Beden ve ruh saðlýðýný bozacak þekilde çocuðun nitelikli cinsel istismarý’ davasý ise rapor geldikten sonra karar verilmek üzere ayrýldý

DÝYARBAKIR'da 2013 yýlýnýn Ocak ayýnda, okula gitmek için evinden çýkan F.S., yolda karþýlaþtýðý 25 yaþýndaki B.Ç. tarafýndan ölümle tehdit edilip, þiddet uygulanarak, bir binanýn Bodrum katýna götürüldü. DHA'nýn haberine göre, burada tecavüze uðrayan F.S., olayý ailesine anlattý. Durumun polise bildirilmesi üzerine, F.S.'nin psikolog gözetiminde ifadesi alýnarak, soruþturma baþlatýldý. F.S.'nin teþhis ettiði þüpheli B.Ç., tutuklanarak hakkýnda 'yaðma', 'hýrsýzlýk', 'maðdurun beden ve ruh saðlýðýný bozacak þekilde çocuðun nitelikli cinsel istismarý' ve 'mala zarar verme' suçlarýndan 40 yýla kadar hapis istemiyle dava açýldý. B.Ç.'nin daha önceden çok sayýda cinsel istismar, taciz, tecavüz ve hýrsýzlýk suçundan sabýkasýnýn bulunduðu ve halen çok sayýda dosyadan yargýlandýðý da ortaya çýktý.

3 rapor alýndý Olaydan sonra rapor için Adli Týp Kurumu'na sevk edilen F.S.'ye tecavüz edildiði belirlendi. Daha sonra Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'ne

sevk edilen F.S.'nin ruh saðlýðýnýn bozulduðu tespit edildi. Son olarak Saðlýk Bakanlýðý Çocuk Ýzlem Merkezi'ne götürülen F.S., muayene ve görüþmeye alýndý. Adli Týp Kurumu, Çocuk Hastalýklarý Hastanesi ve Çocuk Ýzlem Merkezi'nden alýnan 3 ayrý rapor, dava dosyasýna konulurken, tecavüzün meydana geldiði Bodrum katýnda inceleme yapan polis, boþ bir kaðýt mendil poþeti bularak kriminal incelemeye gönderdi. Ýncelemede poþetin üzerinde þüphelinin sol el orta parmak izi tespit edildi. Olayla ilgili hazýrlanan iddianamede de sanýðýn maðdura birden fazla nitelikli cinsel saldýrýda bulunduðu ve maðdurun ruh saðlýðýnýn bozulduðu belirtildi. Yargýlama sýrasýnda Yargýtay içtihatlarýný gerekçe gösteren mahkeme, F.S.'nin Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek, beden ve ruh saðlýðýna iliþkin kurul raporu aldýrýlmasýna karar verdi.

Sanýða ceza yaðdý Yaþadýðý tecavüz olayý ve 3 ayrý muayene sonucu psikolojisi bozulan F.S. ise mahkeme kara-

rýna raðmen rapor için hastaneye gitmedi. Mahkeme ise daha önce alýnan raporun bilirkiþi doktor tarafýndan yazýldýðýný ve Yargýtay içtihatlarý kapsamýnda hükme esas alýnamayacaðýný belirterek, maðdurun baba ve annesinin rýzasýna bakýlmaksýzýn zorla hastaneye götürülmesine karar verdi. Ancak zorla götürme kararýna raðmen maðdur F.S., rapor almak için hastaneye gitmedi. Diyarbakýr 2'nci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen davanýn son duruþmasýna tutuklu sanýk B.Ç. ve taraf avukatlarý katýldý. Duruþmada son sözleri sorulan B.Ç., tahliyesini talep etti. Daha sonra esas hakkýndaki görüþünü açýklayan Savcý sanýðýn cezalandýrýlmasýný istedi. Duruþmaya kýsa bir ara veren mahkeme B.Ç.'yi 'Zincirleme þekilde çocuðun nitelikli cinsel istismarý', 'Cinsel amaçlý çocuða karþý silahlý hürriyetinden yoksun kýlma' ve 'Gasp suçundan 36 yýl 8 ay hapis cezasýna çarptýrdý.

Rapor iþkencesi devam ediyor Mahkeme, daha önce maðdurun polis zoruyla Dicle Üniversitesi'ne götürülmesine karar verdiði 'Beden ve ruh saðlýðý raporu'nun alýnmamasýndan dolayý sanýk hakkýndaki bu suçlama ile ilgili dosyanýn ayrýlmasýna karar verdi. Sanýk B.Ç. hakkýnda 'Çocuðun beden ve ruh saðlýðýný bozacak þekilde nitelikli cinsel istismarý' yönünden ayrýlan dosyasýnýn, maðdur F.S.'nin yeniden Dicle Üniversitesi'ne sevk edilerek 'Beden ve ruh saðlýðý raporu' alýnmasýndan sonra deðerlendirilmesine karar verildi.

FOTO:ARÞÝV

Tecavüzcü cezalandýrýldý, rapor iþkencesi bitmedi

11

Son dileði 60 yýl sonra gerçekleþti, dün vefat etti DÝYARBAKIR'da kalan son Ermeni asýllý vatandaþlardan olan ve dini nikahla yaþadýðý eþi Sarkis Sýtký Eken ile geçen ay kilisede resmi nikah kýyan 87 yaþýndaki Beyzar Alata, dün vefat etti. DHA'nýn haberine göre, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Gültan Kýþanak'ýn kýydýðý resmi nikahta, "Son nefesimi vermeden nikah kýymak istiyorum" dileði yerine gelen Beyzar Alata, eþi ile Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde kalýyordu. Diyarbakýr'da kalan son Ermeni vatandaþlardan Beyzar Alata, eþi Sarkis Sýtký Eken ile birlikte kaldýðý Ermeni Surp Giragos Kilisesi'nde vefat etti. Diyarbakýr'da bilinen son Ermeni kadýn olan Beyzar Alata'nýn yaþamýný yitirmesi kentte üzüntü yarattý. Beyzar Alata'nýn, "Son nefesimi vermeden nikah kýymak istiyorum" dileði, geçen 27 Nisan'da yerine getirildi. Kilisede yapýlan ve çok sayýda davetlinin katýldýðý törenle Beyzar Alata ile dini nikahlý eþi 84 yaþýndaki Sarkis Sýtký Eken'in resmi nikahlarý Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Gültan Kýþanak tarafýndan kýyýldý. Beyzar Alata, nikah töreninde Sarkis ile evlendikten 60 yýl sonra resmi nikanlarýnýn kýyýldýðýný belirterek, "Tüm Ermeni arkadaþlarým yýllar önce bu kenti terk etti. Diyarbakýr'ý hiç terk etmedim ve etmeyeceðim. Herkes bizi seviyor. Ben de onlarý seviyorum. Allah herkese böyle mutlu bir gün versin" demiþti. Beyzar Alata'nýn cenaze programýnýn daha sonra açýklanacaðý bildirildi.


12

YAÞAM

24 Haziran 2014 Salý

Meteoroloji’den sýcak uyarýsý Meteoroloji Genel Müdürlüðünce hava sýcaklýklarýnýn hafta boyunca artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceði bildirilirken, en yüksek hava sýcaklýðýnýn Diyarbakýr’da 40 derecenin üzerine çýkabileceði belirtildi DÝYARBAKIR - Hava sýcaklýklarý hafta boyunca artarak mevsim normalleri üzerinde seyredecek. ANKA'nýn haberine göre, Yurdun özellikle kuzey ve iç kesimlerinde yaðýþlý sitemin bir süredir etkili olduðuna dikkat çeken Meteoroloji Genel Müdürlüðü, bu haftanýn ilk yarýsýnda da kuzeydoðu kesimlerde aralýklarla saðanak yaðýþ geçiþlerinin görüleceði, yurdun diðer bölgelerinde ise havanýn az bulutlu ve açýk geçeceðinin tahmin edildiðini bildirdi.

Mevsim normallerinin üzerine çýkacak

Hani HEM’de baðlama kursu açýldý DÝYARBAKIR'ýn Hani Ýlçe Halk Eðitim Merkezi (HEM) bünyesinde baðlama kursu açýldý. Hani HEM Müdürü Abdulbaki Üçdað, talepler doðrultusunda dönem içerisinde çeþitli dal ve branþlarda kurs açacaklarýný söyledi. Ýlçedeki gençlerden baðlama kursu açýlmasýna yönelik talep geldiðini ifade eden Üçdað, "Bu doðrultuda gelen talepleri deðerlendirip, ilçede gençlerimize yönelik baðlama kursunu açtýk. Böylece ilçemizin kültür hayatýna da katkýda bulunduk" dedi. Baðlama eðitmeni Yýlmaz Önen tarafýndan verilen kursun, 31 Temmuz'a kadar süreceði bildirildi. (ÝHA)

Hava sýcaklýðýnýn her gün artýþ göstererek bu hafta ortasýndan itibaren mevsim normallerinin üzerine çýkacaðýna iþaret eden Meteoroloji, þunlarý kaydetti: "En yüksek hava sýcaklýðýnýn bu hafta Ankara'da 35, Ýstanbul'da 33, Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 29, Sakarya, Bursa ve Ýzmir'de 38, Aydýn, Manisa, Balýkesir, Antalya, Adana ve Þanlýurfa ve Diyarbakýr'da 40 derece ve üzerine çýkacaðý beklenmektedir. Bu hafta beklenen ani sýcaklýk artýþýnýn neden olabileceði olumsuzluklara karþý vatandaþlarýn ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarý tavsiye olunur."

“Ben de Yüzmek istiyorum” Diyarbakýr Yeniþehir Belediyesi tarafýndan her yaz düzenlenen “Ben de Yüzmek Ýstiyorum” kampanyasý ile bin 500 çocuðu su ile buluþturulacak DÝYARBAKIR Yeniþehir Belediyesi, her yýl yaz mevsiminde düzenlediði "Ben de yüzmek istiyorum kampanyasý"nýn startý verildi. Yeniþehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde startý verilen kampanyaya Yeniþehir Belediye Eþbaþkanlarý Selim Kurbanoðlu, Ülkü Baytaþ, Yeniþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Gülistan Nazlýer Koyuncu, Mustafa Polat, Þefik Türk ve çok sayýda çocuk katýldý. Okullarýn tatile girmesinin ardýndan tatil imkâný bulamayan çocuklara yönelik düzenlenen kampanya hakkýnda bilgi veren Yeniþehir Belediye Eþ Baþkaný Selim Kurbanoðlu, sosyal aktivitelerle çocuklarý bir araya getirmeye çalýþtýklarýný vurgulayarak, kampanya süresinin 2 ay olacaðýný söyledi.

‘Bin 500 çocuk suyla buluþacak’ Kurbanoðlu, farklý mahallelerde yaþayan çocuklarýn bu kampanya sayesinde bir araya geldiðini sözlerine ekleyerek, "Bildiðiniz gibi yaz aylarýnda Dicle nehrinde sýk sýk boðulmalar yaþanýyor. Bir þekilde bu gibi durumlarýn önüne geçmek isti-

yoruz. Diyarbakýr'ýn kavurucu sýcaklarý baþladý. Geleceðimizin teminatý olan çiçeklerimizi çocuklarýmýzý suyla buluþturuyoruz. Temel hedefimiz gerçekten tatil imkaný olmayan deyim yerindeyse suyla tanýþmayan yaklaþýk 1000-1500 civarýnda çocuðumuzu suyla buluþturacaðýz. Bugünkü etkinliðimizde Ben u Sen mahallemizdeki çocuklarýmýz var.Bu tür kampanyalarýmýzda ayný zamanda çocuklarýn bir arada paylaþmayý, dayanýþmayý öðrenmeleri için elimizden gelen çabayý sarf ediyoruz" dedi.

Gerekli tedbirler alýndý Etkinliðe katýlan çocuklardan Güneþ Özaydýn, "Okullar kapandý. Bizler de tatil yapmak istiyorduk. Böyle bir havuz ve böyle bir etkinliði yaparak bizleri bir nebzede olsa bu kavurucu yaz sýcaklarýnda serinlettikleri için Eþbaþkanlarýmýza çok teþekkür ediyoruz" diye konuþtu. Kampanya boyunca çocuklarýn gü-

ven içerisinde yüzmelerini saðlamak amacýyla eðitmenlerin titiz davrandýðý yüzme kampanyasýnda yüzmeye gelen tüm çocuklarýn kollarýna batmalarýný engelleyen þiþme kolluklar takýldý. (Haber Merkezi)


$ €

DOLAR: 2,1360 EURO: 2,9057 ALTIN: 90,24 BÝST: 79.204

ekonomi

13 24 Haziran 2014 Salý

Esnaf Ramazan’a hazýr 2,5 milyon giriþim faaliyet gösterdi DÝYARBAKIR - Yýllýk Sanayi ve Hizmet Ýstatistikleri 2012 yýlý geçici sonuçlarýna göre 2 milyon 646 bin 153 giriþim faaliyet gösterdi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðünden alýnan verilere göre, 2012 yýlýnda Yýllýk sanayi ve Hizmet Ýstatistikleri geçici sonuçlarýna göre, 2 milyon 646 bin 153 giriþim faaliyet gösterdi. Avrupa Topluluðunda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý, (NACE) Rev. 2' ye göre 2012 yýlýnda faal olan giriþimlerden yüzde 40,3'ü Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taþýtlarýnýn ve Motosikletlerin Onarýmý, yüzde 15,9'u Ulaþtýrma ve Depolama, yüzde 12,7'si Ýmalat Sanayi sektörlerinde faaliyet gösterdi. Sanayi ve hizmet sektörlerinde 12 milyon 557 bin 616 kiþi çalýþtý. NACE Rev. 2' ye göre 2012 yýlýndaki istihdamýn yüzde 27,3 'ü Ýmalat Sanayi, yüzde 25,4'ü Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taþýtlarýnýn ve Motosikletlerin Onarýmý, yüzde 10,2'si Ýnþaat sektöründe yer aldý. Faktör maliyetiyle katma deðer 389 milyar 307 milyon 991 bin 372 TL oldu. NACE Rev. 2' ye göre 2012 yýlýnda yaratýlan toplam katma deðerin yüzde 49,6'sý sanayi ve inþaat (B-F); yüzde 50,4'ü ticaret ve hizmetler (G-S) sektöründe yaratýldý. Yaratýlan faktör maliyetiyle katma deðere göre Ýmalat Sanayi yüzde 33,7 payla ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla yüzde 20 ile Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taþýtlarýnýn ve Motosikletlerin Onarýmý ve yüzde 7,4 ile Ulaþtýrma ve Depolama sektörü izledi. (Haber Merkezi)

R

amazan ayýna sayýlý günler kala Sur ilçesindeki esnafý alýþveriþ heyecaný sardý. Gazi Caddesi’nde 21 yýldýr esnaflýk yapan Cahit Gürkaþ, Ramazan ayý için gerekli hazýrlýklarýný tamamladýklarýný söyledi DÝYARBAKIR - Diyarbakýr'da esnaf, yaklaþan Ramazan öncesi hazýrlýklarýný tamamladý. Ramazan ayýna sayýlý gün kala Sur ilçesindeki esnafý alýþveriþ heyecaný sardý. Çevre esnafý, Ramazan öncesi tezgahlarý süsledi. Gazi Caddesi'nde 21 yýldýr

esnaflýk yapan Cahit Gürkaþ, "Ramazan hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Ramazan ayýnýn tüm Müslüman alemine hayýrlý olmasýný diliyoruz. Bu sene kayýsý fiyatlarý geçen seneye oranla yüzde 300 artmýþ durumda. Çünkü üretimde bir sorun ya-

þandý. Ramazan ayýnda sofralarýmýzda en çok tükettiðimiz hurma ve çeþitlerinde herhangi bir sýkýntý yaþanmadý. Kayýsý ve þekerleme çeþitlerinde bayaðý sýkýntý yaþanacaðýný sanýyorum. Mevsim ortalarýnda dolu yaðmasý nedeni ile kayýsý dallarýnýn henüz oluþmadan yara almasý fiyatlarýnýn yükselmesine neden oldu. Ramazan öncesi vatandaþlarýmýz kurutmalýk, ceviz, badem, fýndýk ve diðer lokum çeþitlerine yoðunluk gösteriyor" dedi. (ÝHA)

SATILIK ARABA

SATILIK EV

SAHÝBÝNDEN SATILIK TEMÝZ ARABA

SAHÝBÝNDEN SATILIK EV

Fýat Albea 1.3 Multijet Full 2005 Model 130.000 KM. Dizel 2 Parçada Boya Var Deðiþeni Yok

120 m2 3+1 Ön cephe Alay Karþýsý Alipýnar Taziye Evi Bitiþiðinde Pýnar Apt. 4.Kat

Ýletiþim için

Müracaat

0507 471 84 14

0536 955 69 64


14

SPOR

24 Haziran 2014 Salý

Amine’den tarihi baþarý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor’un milli sporcusu Amine Akçakmak, Balkan Karate Þampiyonasýnda üçüncü olarak bu alanda madalya kazanan ilk Diyarbakýrlý sporcu oldu DÝYARBAKIRLI karateci Amine Akçakmak, kent tarihine geçen bir baþarýya imza attý. Akçakmak, Ýstanbul'da yapýlan Balkan karate þampiyonasýnda üçüncü olarak bu alanda Diyarbakýr'a bir ilki yaþattý. Milli takým formasýyla 37 kiloda mücadele eden Amine Akçakmak, Balkan üçüncüsü olarak Diyarbakýr'a bu alanda ilk olan tarihi baþarýyý kazandýrdý. Ýlk turda Sýrbistanlý rakibini 7-2, ikinci turda Bosna Hersekli rakibini 6-1 yenerek yarý finale çýkan Akçakmak, yarý finalde son saniyede verdiði puanla finali ve þampiyonluk þansýný kaybetti. Üçüncülük maçýnda Romanyalý rakibini 7-0 yenerek Balkan üçüncüsü oldu.

“Hedefim avrupa þampiyonasý” Elde ettiði baþarýyý eski Baþkan Metin Kýlavuz'a armaðan ederek yeni yönetime Av-

rupa'da dereceye girme sözü veren Amine Akçakmak, "Metin baþkana büyük baþarýlar kazanma sözü vermiþtim. Balkan üçüncülüðü madalyasýný Metin baþkana ve antrenörüm Ahmet Yazar'a hediye ediyorum. Avrupa'da derece elde etmek istiyorum. Bu sözü yerine getirdikten sonra alacaðým madalyayý Metin baþkana getireceðim. Yeni yönetim emin olsun ki baþarýlarýmýz devam edecek" diye konuþtu.

“Daha büyük baþarýlar istiyoruz” Amine'nin antrenörü Ahmet Yazar da bu baþarýnýn geleceðe ýþýk tutacaðýný ifade ederek çalýþmalara bundan sonra daha fazla yoðunlaþacaklarýný kaydetti. Yazar, "Baþarýlar geldikçe hem bizim hem sporcularýn þevki artýyor. Daha büyük baþarýlara odaklanýyoruz" dedi. (ÝHA)

BAÞSAÐLIÐI Deðerli meslektaþýmýz ve Diyarbakýr Mücadele Gazetesi Haber Müdürü Faysal KARADENÝZ’in, pankreas kanseri tedavisi gören aðabeyi Ýbrahim KARADENÝZ’in yaþamýný yitirdiðini üzüntü ile öðrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, keldi ailesine baðlýðý diliyoruz.

YENÝGÜN GAZETESÝ Taziye Yeri: Hanililer Yas Evi/ Turgut Özal Bulvarý Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü arkasý Baðlar/Diyarbakýr


15

SPOR

24 Haziran 2014 Salý

Binicilik kulübü Diyarbakýr’da açýldý

Doðu ve Güneydoðu’nun ilk Atlý Spor ve Binicilik Kulübü’nü ziyaret eden AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Diyarbakýr’da son dönemlerde yaþanan deðiþime dikkat çekerek, “Biz, Diyarbakýr’ýn böylesi unsurlarla gündeme gelmesini istiyoruz. Diyarbakýr’ýn çehresi deðiþiyor, bu deðiþim sadece yatýrýmlarla olmayacak” dedi DÝYARBAKIR - Çözüm sürecinin baþlamasýyla birlikte, Diyarbakýr'da sosyal alanda her geçen gün yenilikler yaþanýyor. Yeniliklere bölgede ilk olma özelliðini taþýyan Recai Eðilli Truva Park Atlý Spor ve Binicilik Kulübü de eklendi. Zafer ve Damla Eðilli çiftinin kurduðu tesiste at biniciliði eðitiminin yaný sýra, sosyal alanda bir çok hizmet sunuluyor.

‘Kentin çehresi deðiþiyor’ Diyarbakýr - Elazýð yolunda kurulan tesisi ziyaret eden AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, kentin çehresinin her geçen gün deðiþtiðini söyledi. Diyarbakýr'ýn artýk sokak eylemleriyle deðil, böylesi yerlerin açýlmasýyla gündeme gelmesi

gerektiðini ifade eden Ýçten, "Diyarbakýr'ýn deðiþen yüzüyle yüzleþiyoruz. Zafer bey ve eþi Damla hanýmýn emeðiyle atlý spor ve binicilik kulübü kuruldu. Bu yeri çok önemsiyoruz. Çünkü Doðu ve Güneydoðu bölgesinde tek olma özelliði taþýyor. Biz, Diyarbakýr'ýn böylesi unsurlarla gündeme gelmesini istiyoruz. Diyarbakýr'ýn çehresi deðiþiyor, bu deðiþim sadece yatýrýmlarla olmayacak. Kültürel, sosyal ve bir çok alanda oluþacak devrimlere hep birlikte tanýk oluyoruz. Diyarbakýr'ýn artýk molotoflarla, taþlarla, sokak eylemleriyle deðil, kültürel ve sosyal yönüyle de gündeme gelmesini istiyoruz. Önceki gün yine Diyarbakýr'ýn çehresini deðiþtiren Ceylan Karavil Alýþveriþ Merkezi açýldý. Yakýnda bu-

na benzer alýþveriþ merkezlerimiz açýlacak. Bugün de at binicilik kurslarýnýn verildiði yerdeyiz. Buralarý ziyaret ederek, Türkiye'ye Diyarbakýr'daki yaþanan deðiþimleri anlatýyoruz" dedi.

‘Farklý bir imaj kazandýrmak istiyoruz’ Recai Eðilli Truva Park Atlý Spor ve Binicilik Kulübü kurucu Zafer Eðilli, AK Parti Milletvekili Cuma Ýçten'in kendilerini ziyaret etmesinden dolayý mutlu olduðunu söyledi. Eðilli, "Bu tesisi kurarken, amacýmýz Diyarbakýr'a yeni bir çehre kazandýrmaktý. Geçen süre içerisinde bunda ne kadar haklý olduðumuzu anladýk. Ýnsanlarýmýzýn bu tür aktivitelere, sporlara ne kadar ihtiyaç olduðunu gördük. Önümüzdeki dönemlerde kurduðumuz bu tesisi daha da büyüterek, hem bölgemize hem Diyarbakýr'a farklý bir imaj kazandýrmak istiyoruz" diye konuþtu. Damla Eðilli ise Diyarbakýr'a atlý spor ve binicilik kursu kazandýrdýklarýndan dolayý mutlu olduklarýný dile getirerek, Ýçten'in desteklerinden dolayý teþekkürlerini illeti. (ÝHA)

Tartarlar da ‘eþbaþkanlýk’ sistemine geçti Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor’un taraftar grubu Þehri Amed, eþbaþkanlýk sistemine geçti

Pütürge’de futbol þenliði düzenlendi MALATYA'nýn Pütürge Ýlçesi'nde düzenlenen futbol þenliði turnuvasý sonunda Uzuntaþ Köyü þampiyon oldu. Ýstanbul'da bulunan Pütürge köy dernekleri tarafýndan düzenlenen futbol þenliðinin final maçý Pütürge'de gerçekleþti. Alihan ve Uzuntaþ Köyleri arasýnda yapýlan final maçýný Uzuntaþ Köyü 3-1 kazanarak kupayý aldý. Final maçýný, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalýk, Cemal Akýn, Ömer Faruk Öz ve Mücahit Fýndýklý, Malatya Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet Çakýr, Pütürge Belediye Baþkaný Mehmet Polat, sivil toplum kuruluþu temsilcileri izledi. Programda konuþan AK Parti Malatya Milletvekili Mücahit Fýndýklý, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliðin pekiþtirilmesine etken olduðunu söyledi. Milletvekili Ömer Faruk Öz ise, Pütürge'de arýcýlýðý yaygýnlaþtýrýlacaðýný belirterek, ayrýca Uzuntaþ Köyü'ne yapýlmasý planlanan gölet nedeniyle Pütürgeli ve Tepehanlý vatandaþlarýn maðdur edilmeyeceðini söyledi. Milletvekili Öznur Çalýk da, Pütürge Stadý'nýn tribün kýsmýnýn ilçeye yakýþmadýðýný ifade edip, Pütürge'ye yakýþýr stat haline getirilip, kapalý spor salonu için giriþimlerinin olduðunu duyurdu. Ayrýca bu organizasyona katýlan iþ adamlarýna ve milletvekillerine plaket verildi. Final maçýndan sonra yerel sanatçýlar konser verdi. (ÝHA)

DÝYARBAKÝR Büyükþehir Belediyespor'un eþbaþkanlýk sistemine geçmesinden sonra Büyükþehir Belediyespor taraftar grubu Þehri Amed grubu da eþbaþkanlýk sistemine geçmeye karar verdi. Þehri Amed taraftar grubunun eþbaþkanlarý Aziz Ay ve Zülküf Ýslek olurken, tribün liderliðine de Diyar Güneþ getirildi. Eþbaþkan Aziz Ay, Büyükþehir Belediyespor Eþbaþkaný Ýhsan Avcý'nýn, eþbaþkanlýk sistemiyle yöneteceði kulübün taraftar grubu olarak ellerinden

geleni yapacaklarýný söyledi. Ay, "Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un eþbaþkanlýk sistemine geçmesinin ardýndan biz de sistemimizi deðiþtirerek eþbaþkanlýk sistemine geçtik. Önümüzdeki sezon daha güçlü ve ateþli bir grup olarak centilmenlik çerçevesinde takýmýmýzý ve grubumuzu temsil edeceðiz. Takýmýmýzýn þampiyonluðu için elimizden geleni yapacaðýz. Yeni yapýlanmayla lise grubu ve bayan taraftar grubu kurmayý hedefliyoruz" dedi. (ÝHA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

24 HAZÝRAN 2014 SALI Yýl: 8 - Sayý : 2322 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Sur’da yaþlýlarýn serinleme arayýþý DÝYARBAKIR'da etkisini her geçen gün arttýran kavurucu yaz sýcaklarýndan bunalan yaþlýlar, çareyi dar sokaklarda bulunan evlerinin kapý diplerindeki gölgeliklerde arýyor. Kentin en eski yerleþim yeri olan kale için olarak bilenen tarihi evleri ve bazalt taþlý dar sokaklara sahip Sur ilçesinde de kavurucu sýcaða karþý bir nebze de olsun serinlemek için kapý önlerine çýkan yaþlýlar objektiflerimize böyle yansýdý. (DÝHA)

Yýlsonu etkinlikleri müzikalle son buldu

Cegerxwin Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi yýl sonu çalýþmalarý kapsamýnda düzenlenen etkinlikler “Dîkil Axa” müzikali ile son buldu DÝYARBAKIR'da çalýþmalrýný yürüten Cegerxwin Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi'nde yapýlan yýlsonu etkinlikleri bir çocuk masalý olan "Dîkil Axa" adlý müzikal ile son buldu. Tiyatro salonunda sahnelen "Dîkil Axa" müzikaline yurttaþlar yoðun ilgi gösterdi. Bir horozun etrafýndan þekillenen olaylarý konu alan müzikalde oyun aralarýnda "Rubab" eþliðinde söylenen þarkýlar seyircilerin coþkusunu ikiye katladý. Müzikal, tiyatro severlerin oyuncularý beðeni ile ayakta alkýþlamasý ile son buldu. (DÝHA) C

M

Y

K

Diyarbakır yenigün gazetesi 24 haziran 2014  
Diyarbakır yenigün gazetesi 24 haziran 2014  
Advertisement