Page 1

Elektrik kontaðý evi kül etti...

Oyunu Dicle’de kullanacak...

TARÝHÝ Sur Ýlçesi'ndeki Cevatpaþa Mahallesi'nde elektrik kontaðýndan çýkan yangýn nedeni ile bir ev kül oldu. Çocuklarýnýn evde olduðunu sanan anne, sinir krizi geçirdi. Gündem 04

DÝYARBAKIR eski Milletvekili olan ve Devlet Bakanlýðý da yapan Mehmet Salim Ensarioðlu, yýllar sonra oyunu Diyarbakýr'da kullanacak. Akmet KAYA’Nýn haberi 7’de

21 ÞUBAT 2014 CUMA FÝYATI: 25 KRÞ.

Doktor Ankara’da ‘döner sermayesi’ Lice’de! Saðlýk 02

‘Yeni bir Diyarbakýr inþa edeceðiz’ DÝYARBAKIR Ýl Baþkanlýðýnda Yerel Seçimlere yönelik düzenlenen istiþare toplantýsýnda konuþan AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Diyarbakýr'ýn trafik sorunundan alt yapý sorununa kadar, imar'dan çevre kirliliðine kadar birçok sorun yaþadýðýný belirterek, “Biz yeni dönemde yeni bir Diyarbakýr inþa etmek istiyoruz” dedi. Ýdris BOZKUÞ’un haberi 06

Halit Dede’nin zorla

BABASINDAN kalma silah yüzünden 4 yýl 6 ay hapis cezasý verilen 89 yaþýndaki Halit Tekin, yaþý ve hastalýðý göz önünde bulundurularak verilen cezanýn 1 yýllýðýna ertelenerek tahliye edilmesi üzerine yeniden köyüne ve ailesine kavuþtu. Cezaevinde kaldýðý süre içinde saðlýk durumunun daha da kötüleþtiðini belirten Halit dede'nin en çok üzüldüðü þey ise cezaevinde zorla sakallarýnýn kesilmesi oldu. Haber 12

3’te

Kim geri zekalý? Mesut FÝÐANÇÝÇEK C

M

Y

K

www.diyarbakiryenigun.com

Japonya’dan bölge tarýmýna destek 5’te

‘Kýrklar Daðý’ndaki imarlar yýkýlmalý’ DÝCLE Üniversitesi Çevre Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Güven, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Diyarbakýr Kalesi ve Dicle Kültürel Peyzajý'nýn Dünya Miras Listesi'ne adaylýðý kapsamýnda; Büyükþehir Belediyesi’ne bir rapor sundu. Kýrklar Daðý'nýn kent tarihi için öneminin tartýþýlmaz olduðunun altýný çizen Güven, Kýrklar Daðý'nda yapýlan imarlarýn yýkýlmasýnýn gerekliliðini vurguladý. Haber 09

Kemal Güven

Tecavüz sanýðý aðabey tahliye edildi Haber 14

‘Dil kýrmýzý çizgimizdir’ Baskýlar devam ediyor...

Öðrencilere Kürtçe ders...

21 Þubat Dünya Anadil Günü nedeniyle TZP KurKOÞUYOLU Parký'ndan Ýl Milli Eðitim Müdürlüdî öncülüðünde, bugün gerçekleþtirilecek ðü'ne saat 13.00'da gerçekleþtirilecek yürüyüþ olan yürüyüþe katýlým çaðrýsý için Ofis için yapýlan katýlým çaðrýsýnýn ardýndan semt AZC Plaza önünde bir basýn açýklamasý pazarýnda Kürtçe meyve ve sebze isimlerinin Lokman Aydoðan’ýn yapýldý. Kürdi-Der Baþkaný Sabahattin bulunduðu etiketler daðýtýldý. Öte yandan haberi Gültekin, Kürt dili üzerindeki baskýlarýn D.Ü Fen Fakültesi önünde bir araya gelen devam ettiðini belirterek, Kürtlerin dili çok sayýda öðrenciye Kürtçe ders verildi. ÖðKürtler için kýrmýzý çizgileridir. Artýk eðirenciler, Kürt dilinin günlük yaþamda kullanýmý tim dilinin Kürtçe yapýlmasýný istiyoruz" dedi. üzerine deneyimlerini paylaþtý. Haber 08


2

SAÐLIK

21 Þubat 2014 Cuma

Doktor Ankara’da ‘döner sermayesi’ Lice’de! DÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesinde bulunan 25 Yataklý Lice Halis ToprakVakfý Devlet Hastanesi'nin kadrolu tek çocuk uzman hekimi yaklaþýk bir buçuk yýl önce geçici görev ile Ankara' da Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde çalýþmaya baþladý. Uzman hekim geçici görev ile Ankara' ya gittiðinden dolayý Lice Halis Toprak Vakfý Devlet Hastanesi'ne çocuk uzmaný hekimi atamasý yapýlamýyor. Hastanenin tek kadrolu Çocuk Uzman Hekimi Nihal Durmaz'ýn kadrosu Lice' de olduðundan dolayý, yerine yeni çocuk uzmaný atamasý yapýlmazken, kendisi Lice'de olmadan ve çalýþmadan her ay düzenli olarak hastanenin "Döner sermayesi"nden binlerce TL aldýðý hastanenin mali raporlarýyla ortaya çýktý. Hekimin olmamasýndan dolayý çocuk servisine Aile Hekimleri tarafýndan hizmet verilirken, yurttaþlar maðdur edildiklerini kaydetti. Hastane, yaklaþýk 28 bin nüfusu bulunan ilçenin yaný sýra yakýn ilçelerden de gelen hastalara hizmet veriyor. (DÝHA)

Lice Halis Toprak Vakfý Devlet Hastanesi’nin tek çocuk doktoru olan Nihal Durmaz, geçici görevle Ankara’ya gitti, ancak kadrosu Lice’de olduðu için hastaneye yeni bir doktor atanamadý. Liceliler çocuk doktoru olmadýðý için maðdur edilirken, söz konusu doktorun hastanenin döner sermayesinde binlerce lira para aldýðý belgelerle ortaya çýktý

‘Vertigo’ egzersizle tedavi ediliyor

Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Fiziksem Týp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalý’nda hizmete giren Vertigo Polikiliniðinde hastalar, egzersiz hareketleriyle tedavi oluyor ÝSTANBUL Üniversitesi Týp Fakültesi Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalý bünyesinde "vertigo polikliniði" hizmete girdi. Poliklinikte hastalar, egzersiz hareketleriyle tedavi ediliyor. Prof. Dr. Ayþe Karan, uyguladýklarý tedavi yöntemi ile ilgili gazetecilere yaptýðý açýklamada, vertigonun bir hareket yanýlmasý olduðunu söyledi. Hastalýðýn belirtilerinin, hastanýn "nesnelerin etrafýnda döndüðü" ya da "zeminin ayaðýnýn altýndan kaydýðý" hissine kapýlmasýna kadar deðiþik belirtilerinin

olduðunu ifade eden Karan, fizik ve rehabilitasyona genellikle çok þiddetli baþ dönmesi ataðý geçiren hastalarýn geldiðini kaydetti. Hastalýðýn iç kulakla ilgili sorunlarýnda bulantý ve kusma gibi etkilerinin görüldüðüne, kas aðrýlarýnda bu etkilerin görülmediðine iþaret eden Karan, uyguladýklarý rehabilitasyon tedavisi hakkýnda þu bilgileri verdi: "Öncelikle nedeni ortaya koymaya çalýþýyoruz. Hastalýk, iç kulakta kristallere baðlý olabiliyor. Biz bunlarý iç kulaktan çýkartmak için

belli hareketler yapýyoruz. Bunlara menavra diyoruz. Bazen kulak, burun, boðazda bunlar yapýlmýþ olarak da bize gönderiliyor ama ilk manevralarla sonuç alýnamayabiliyor. Biz buna baðlý olarak belli testler yapýyoruz. Fakat bazen bunu yapamadýðýmýz hastalar veya baþka nedenler olabiliyor. Vertigosu devam eden hastalara egzersiz veriyoruz." Tedavi süresinin hastanýn tedaviye vereceði cevaba göre deðiþtiðini, ancak yaklaþýk 3 ayda semptomlarda istenilen çözülmelerin olduðunu dile getiren Karan, hastalýðý büyük oranda tedavi ettiklerini sözlerine ekledi. (AA)

Zihin-beden festivali baþlýyor TÜRKÝYE'de ilk defa insaný zihin, ruh ve beden çerçevesinde bütüncül olarak ele alan bir festival düzenleniyor. ZihinRuhBeden Festivali 15-16 Mart 2014 tarihleri arasýnda, Lütfi Kýrdar Kongre Merkezi'nde hayata geçirilecek. Günümüz insanýnýn zihin, ruh ve beden saðlýðýný ve bütünlüðünü ilgilendiren ve bu alanlarda destekleyici yöntem, çözüm ve tedaviler sunan tüm uzmanlýk dallarý yeni bir festival çatýsý altýnda toplanýyor. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan ZihinRuhBeden Festivali, adýndan da anlaþýldýðý gibi kiþisel ve ruhsal geliþim, saðlýklý yaþam, týp, alternatif ve tamamlayýcý týp, metafizik ve astroloji alanlarýnda Türkiye'nin ve dünyanýn önde gelen otoritelerini, en çok satan yazarlarý ve öncü organizasyonlarý bir araya getiriyor. Meditasyondan, yogaya, hipnozdan, müzik ve dans gösterilerine kadar pek çok etkinliðin yer alacaðý festivalin en can alýcý noktalarýndan biri; seminer ve workshop programý olacak. Katýlýmcýlarý Türkiye'nin ve dünyanýn önde gelen kiþisel geliþim ve dönüþüm uzmanlarýyla buluþturacak workshop çalýþmalarýnda, farklý tekniklerle iliþkilerden, paraya, içsel huzurdan özgüvene kadar yapýlacak süreç odaklý çalýþmalar kiþilere hayatlarýnda yeni kapýlar açmanýn yollarýný gösterecek. NLP uzmaný, mentor Prof. Dr. Turgay Biçer, Çin Alternatif Týp Derneði Baþkaný Dr. Jie Wang, Hollanda'dan nefes terapisti Josie Veenhof, Ritm Terapi ile oyuncu ve tiyatro sanatçýsý Hazým Körmükçü, Hollywood yýldýzlarýnýn yaþam koçu Yeliz Rüzgar, iletiþim ve iliþki uzmaný Hande Akýn festivale katýlacak eðitmenler arasýnda yer alýyor. (Haber merkezi)


21 Þubat 2014 Cuma

MESUT FÝÐANÇÝÇEK

Kim geri zekalý?

bilgi@diyarbakiryenigun.com

3

HABER - GÜNCEL Baðlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü velilerin "Çocuðumuz 7. sýnýfa gidiyor okuma yazma bilmiyor" þikayeti üzerine 95 ilköðretim ve liseden rapor istiyor. Raporda 3 ile 8. sýnýf aralýðýnda 523 öðrencinin okuma yazma bilmediði, 1.104 öðrencinin okuma yazma güçlüðü çektiði ortaya çýkýyor. Baðlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Abdurrahman Sevgili de "Mevsimlik tarým iþçiliði yapan, hafif zeka geriliði olan ve sonradan okula kazandýrýlan öðrenciler" deyip sýyrýlýyor iþin içinden. … Bazý rakamsal deðerlere göz atalým… Uluslararasý Öðrenci Deðerlendirme Programý'nýn (PISA) bir süre önce açýklanan sonuçlarýna göre, dünya eðitim standartlarýna göre ilkokul 2. sýnýfta edinilmesi gereken, 'okuduðunu anlama' becerisinin Türkiye'de çok kötü durumda olduðu ve 15 yaþýndaki her 5 gençten birinin yani yüzde 21.6'sýnýn okuduðunu anlamadýðýný ortaya çýkarýyor. 2003 yýlýndan beri katýldýðý PISA'da bu yýl elde edilen sonuçlar Türkiye'yi 65 ülke arasýnda 41'inci sýraya koyuyor. Eðitim Ýþ Genel Baþkaný Veli Demir, "Türkiye genelinde farklý nedenleri olsa da bu bölgede sorunun

ekonomik temelli olduðunu düþünüyorum. Yoksul insanlarýn yaþadýðý, çocuklarýn aile bütçesine katký saðlamak zorunda olduðu bir yer. Ailelerin çoðu mevsimlik iþçi. Bölgede yoðun bir öðrenci devamsýzlýðý var. Yine de bu rakamlar düþündürücü. Bir yandan okullara tablet daðýtýlýrken diðer yandan çocuklarýn hala okumayý sökememesi korkunç bir tezattýr. 8.sýnýfta hala okuma yazma bilmeyen öðrenci varsa bu Türkiye'nin ayýbýdýr" diyor. … Teknolojinin geliþmesine yaptýðý ampul icadý ile katký sunan Thomas Edison, "Öðretmenim sersemin teki olduðumu söylüyor, babam da aptal olduðumu düþünüyordu" diyor. Fizik alanýndaki çalýþmalarý modern bilimi büyük ölçüde etkileyen ünlü bilim insaný Albert Einstein, "Öðretmenlerim aklýmýn yavaþ çalýþtýðýný, asosyal olduðumu ve ölene kadar aptal rüyalarýmýn peþinde sersemce savrulacaðýmý söylüyorlardý" Nedense tam da Dünya Ana Dil Günü'nde" "ana dilde eðitim" kimsenin aklýna gelmiyor. Bir ilçenin Milli Eðitim Müdür Kürt öðrencileri Türkçe zeka testine sokup hafif düzey zihinsel yetersizlik raporu veriyor. Anadilde eðitime karþý çýkan in-

sancýklar, bu hakkýn önünü almak için bu kez de tedavülde yeri olmayan bir bahanenin arkasýna "Einstein'ýn durumunu unutarak" hiç utanmadan sýðýnýyorlar. ... Peki, Abdurrahman Sevgili þöyle deseydi ne olacaktý: "Bu çocuklarýn çoðunun evinde Kürtçe konuþuluyor. Dolayýsýyla çocuklarýn ana dili de Kürtçe. Yeni tanýþtýklarý bir dilde öðrenmeden kaynaklý güçlük yaþanýyor. Ana dilde eðitimin eksikliðinden kaynaklý bir sorun. Devletin bunu dikkate almasý lazým" Tabiî ki demez, diyeceðini de sanmýyorum. Ya da çýkýp Türkiye'deki eðitim sistemini eleþtiren bir tutum sergiler mi? Hayýr. Freni boþalan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü (Maalesef ayný zaman bir eðitimci), Thomas Edison, Albert Einstein, Leonardo Da Vinci, Agahta Christie gibi öðrenme bozukluðu çeken fakat daha sonra insanlýk tarihine isimlerini altýn harflerle yazdýran bu insanlardan habersiz, "Bunlarýn hepsi geri zekalý" demek iþin kolayýna kaçýp hakaret ediyor.

BAÞSAÐLIÐI/SERSAXÎ Þêx Sait’in Torunu

Muhammed Sýdýk Fýrat’ýn Hayatýný kaybettiðini üzüntüyle öðrendik. Merhuma Allah’tan rahmet ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Me bi xemgînî wefata

Muhammed Sýdýk FIRAT, Neviyê Þêx Seît bihîst. Em ji merhûm re rehmet, ji malbata wî re sersaxî dixwazin û xemgîniya wan parve dikin.

Yenigün Gazetesi/ Rojname ya Yenigun


4

GÜNDEM

21 Þubat 2014 Cuma

Elektrik kontaðý evi kül etti Caminin güvenlik kamerasý çalýndý

Tarihi Sur Ýlçesi'ndeki Cevatpaþa Mahallesi'nde elektrik kontaðýndan çýkan yangýn nedeni ile bir ev kül oldu. Çocuklarýnýn evde olduðunu sanan anne, sinir krizi geçirdi DÝYARBAKIR - Diyarbakýr'da, elektrik kontaðýna aþýrý yüklenmesi nedeniyle çýkan yangýnda bir ev kül oldu. Edinilen bilgilere göre, Sur ilçesi Cevatpaþa Mahallesi Çelikmen Sokak'ta bulunan Iþýk Apartmaný 2. katýnda elektrik kontaðýna aþýrý yüklenme nedeni ile yangýn çýktý. Evden dumanlarýn yükseldiðini gören çevredeki vatandaþlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý iki

itfaiye aracý yangýnýn çýktýðý bölgeye geldi. Ýtfaiye ekipleri, kýsa sürede müdahale ederek yangýný kontrol altýna aldý.

Anne sinir krizi geçirdi Öte yandan, evinin yandýðýný gören anne içeride iki çocuðunun bulunduðunu söyleyerek sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine çevrede bulunan bir grup genç, alevlerin arasýna girerek, evdeki çocuklarý aramaya baþladý. Alevlerin arasýna girdikten sonra du-

mandan etkilenerek dýþarý çýkan dört kiþi, ambulansa alýnarak tedavi altýna alýndý. Daha sonra evden çýkan gençler, içeride kimsenin olmadýðýný söyledi. Evdeki çocuklardan birinin ders çalýþmak üzere dershaneye gittiði, diðerinin ise oyun oynamak için dýþarý çýktýðý öðrenildi. Çýkan yangýn nedeni ile ev kullanýlamaz hale gelirken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

‘Kara Perþembe’de 205’inci hafta

Her hafta Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý tarafýndan gerçekleþtirilen "Kara Perþembe" eylemi 205'inci haftasýna girdi DÝYARBAKIR - Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý cezaevinde tutuklu bulunun Belediye Baþkanlarý Zülküf Karatekin, Baþkan Yardýmcýsý Sabahattin Dinç ve Kürt siyasetçileri için yaptýklarý "Kara Perþembe" eyleminin 205'incisini gerçekleþtirdi. Belediye hizmet binasý önünde yapýlan açýklamaya Kayapýnar Belediye Baþ-

kan Vekili Mahmut Dað, baþkan yardýmcýlarý Aynur Yýlmaz, Servet Yýlmaz, Ýhsan Avcý, Tüm-Bel-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Muhsin Uyanýk, eþ baþkan Gülay Tekin Kuzu, ÝHD Bölge Temsilcisi Þevket Akdemir, Barýþ Anneleri, meclis üyeleri ve çalýþanlar katýldý. Eylemde açýklama yapan Genel Tüm-Bel-Sen Diyarbakýr

Þube Baþkaný Muhsin Uyanýk, " Binlerce Kürt siyasetçi özgürlükleri ellerinden alýnmýþ ve haksýz bir þekilde cezaevinde tutuluyorlar. Bu hukuksuzluðun giderilmesi ve arkadaþlarýmýzýn serbest býrakýlmalarý istiyoruz. Kürt sorunun demokratik çözümü için oluþan koþullarýn en iyi þekilde deðerlendirmesi gerek. Sayýn Öcalan'ýn çaðrýsýyla baþlatýlan sürecin AKP hükümeti tarafýndan seçim çýkarlarýna heba edilmesi gerek. Bir yýlý aþkýndan gençlerimiz ölmüyor. Bu sürecin devam ettirilmesi için gerekli adýmlar biran önce atýlmasý gerek. Ergenekon tutuklularýn hasta olmalarý nedeniyle tahliye edilirken, çoðu aðýr hasta olan Kürt tutsaklarýn durumunun görmezlikten gelinmesi kabul edilemez" dedi. Eylem beþ dakikalýk oturma eylemiyle sone erdi. (Haber merkezi)

DÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesinde bulunan bir caminin güvenlik kameralarý ile cami içerisinde bulunan eþyalar çalýndý. Edinilen bilgilere göre, Dicle yolu üzerinde bulunan Yeþil Cami'ye dadanan kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler, caminin güvenlik kameralarýný ve içerideki bilgisayarý alarak kayýplara karýþtý. Caminin soyulduðu, sabah namazýna gelen vatandaþlar tarafýndan fark edildi. Cemaatin haber vermesiyle olay yerine gelen polis, incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor. (ÝHA)

Kulp’ta 6 tane yük hayvaný öldürüldü DÝYARBAKIR'ýn Kulp ilçesinde 6 adet yük hayvaný kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan öldürüldü. Kulp ilçesi Güleç köyünde ikamet eden Yusuf Deniz, Temran köyünde ikamet eden Mehmet Can ile Bayýr köyünde ikamet eden Yusuf Adýgüzel'e ait 6 adet at ve katýr toplu olarak otlatýlmaya verildi. Bür süredir haber alýnamayan hayvanlar Baðcýlar köyü yakýnlarýnda kimliði belirsiz kiþi ya da kiþiler tarafýndan silahla vurulmuþ olarak bulundu. Köylüler olayla ilgili olarak faillerin bulunmasý için Kulp Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na þikayette bulundu. (ÝHA)

FOTO ARÞÝV


5

GÜNDEM

21 Þubat 2014 Cuma

Japonya’dan bölge tarýmýna destek Þehmus ORHAN DÝYARBAKIR - Karacadað Kalkýnma Ajansý, sorumluluk alanýna giren Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da tarýma dayalý sanayinin geliþimi için Japonya Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý'na (JICA) Teknik Ýþbirliði Projesi sundu. Projenin kabul edilmesi halinde 3 yýl boyunca JICA, Karacadað Kalkýnma Ajansý aracýlýðýyla bölgede tarýma dayalý sanayi alanýnda faaliyet gösteren kamu kurumlarý ile STK'lara "know how" desteði saðlayacak. ‘Birçok projeye destek veriyoruz’ JICA Avrupa-Ortadoðu Sorumlusu Yu Funakosyhi, Japonya Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý (JICA) Türkiye Ofisi Baþkan Yardýmcýsý Taichi Minamitani, Kýdemli Program Sorumlusu Doç. Dr. Emin Özdamar, Ajansýmýz Genel Sekreter Vekili

Japonya, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da tarýmsal üretimin geliþimi için destek vermeye hazýrlanýyor Ayþegül Özbek, Dýþ Ýliþkiler ve Fonlar Birimi Baþkaný Emine Arslan ve Ajans uzmanlarý ile bir araya geldi. Ajans çalýþmalarý hakkýnda bilgi alan ve Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi'nde tarýma dayalý sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalarý ziyaret eden JICA Avrupa-Ortadoðu Sorumlusu Yu Funakosyhi,

"JICA olarak dünya genelinde birçok projeye destek veriyoruz. Bu desteklerimizle ülke ekonomilerinin geliþimine katký saðlýyoruz. Bölgeyi yakýndan tanýmak, potansiyeli hakkýnda bilgi almak amacýyla bu ziyareti gerçekleþtiriyoruz. Karacadað Kalkýnma Ajansý'nýn sunduðu projenin kabul edilmesi halinde, Japon-

ya'da bu alandaki know how çalýþmalarýmýzý bölge ekonomisinin hizmetine sunacaðýz" dedi. ‘Sunulan projeyi önemsiyoruz’ Japonya Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý (JICA) Türkiye Ofisi Baþkan Yardýmcýsý Taichi Minamitani ise, "Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Türkiye'de

Belediyelerce 4,9 milyar m3 su çekildi

TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nün 2012 yýlý "Belediye Su Ýstatistikleri" verilerine göre, belediyeler tarafýndan su kaynaklarýndan 4,9 milyar m3 su çekildiði bildirildi Þehmus ORHAN DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, 2012 yýlý "Belediye Su Ýstatistikleri"ni açýkladý. Açýklanan verilere göre, belediyeler tarafýndan su kaynaklarýndan 4,9 milyar m3 su çekildi. Tüm belediyelere uygulanan 2012 yýlý Belediye Su Ýstatistikleri Anketi sonuçlarýna göre 2 bin 950 belediyeden 2 bin 928'ine içme ve kullanma suyu þebe-

kesi ile hizmet verildi. Belediyeler tarafýndan su kaynaklarýndan içme ve kullanma suyu þebekesine 4,9 milyar m3 su çekildi. Çekilen suyun yüzde 48,9'u barajlardan, yüzde 28,3'ü kuyulardan, yüzde 19,2'si kaynaklardan, yüzde 2'si göl, gölet veya denizlerden ve yüzde 1,6'sý akarsulardan saðlandý.

Çekilen suyun yüzde 55,3’ü arýtýldý Ýçme ve kullanma suyu þebekesine çekilen toplam

4,9 milyar m3 suyun 2,7 milyar m3'ü içme ve kullanma suyu arýtma tesislerinde arýtýldý. Arýtýlan suyun yüzde 95,3'üne konvansiyonel, yüzde 3,1'ine geliþmiþ, yüzde 1,6'sýna ise fiziksel arýtma uygulandý. Ýçme ve kullanma suyu þebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun 2012 yýlý itibariyle Türkiye nüfusu içindeki payý yüzde 83, toplam belediye nüfusu içindeki payý ise yüzde 98 olarak tespit edildi. Ýçmesuyu arýtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun oraný ise Türkiye nüfusu içinde yüzde 47, toplam belediye nüfusu içinde yüzde 56 olarak hesaplandý. Belediyeler tarafýndan içmesuyu þebekesine çekilen kiþi baþý günlük ortalama su miktarý 216 litre olarak tespit edildi. Üç büyük þehirde ise çekilen kiþi baþý günlük ortalama su miktarý Ýstanbul için 186 litre, Ankara için 217 litre, Ýzmir için 223 litre olarak hesaplandý.

önemli projeleri yereldeki partnerlerimizle birlikte yürütüyoruz. GAP Bölgesi uzun süredir yakýndan ilgilendiðimiz ve var olmayý arzu ettiðimiz bir bölge. Diyarbakýr ve Þanlýurfa GAP'ýn merkezinde yer alan iki þehir. Bu nedenle Karacadað Kalkýnma Ajansý'nýn sunduðu projeyi önemsiyoruz. Bölgenin tarýma dayalý sanayisi her geçen gün geliþiyor. JICA olarak bu geliþmeye katký saðlamak istiyoruz. Proje ile tarým sektöründe faaliyet gösteren kamu kurumlarý ile STK'lara teknik destek sunacaðýz. Þu an projenin deðerlendirme süreçleri devam ediyor. Mart 2014'e kadar projeyi sonuçlayarak hayata geçirmeyi umuyoruz" diye konuþtu.

Mikrokredi üyelerine istihdam semineri DÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçe mikrokredi þubesi, üyelerine farklý kazanç imkanlarýný tanýtýcý bir seminer verdi. Halk Eðitim Merkezi'nde düzenlenen seminere katýlan Mikrokredi Türkiye Koordinatörü Esat Akgül, üyelere yeni kazanç kapýsý olarak kozmetik ürün malzemesi satýþýný önererek üyelerin yapacaklarý satýþlar sayesinde yüzde 40 kar elde edeceðini söyledi. Akgül, kredi verdikleri kadýnlarýn daha çok gelir elde etmeleri için arayýþ içinde olduklarýný ifade ederek, "Bizim sizlerle beraber olmamýzýn tek sebebi var. Sizlerin hayat kalitesini artýrmak ve daha iyi gelir elde etmenize yardýmcý olmak daha müreffeh bir ortamda yaþamýnýzý sürdürmenize yardýmcý olmaktýr. Kredi verdiðimiz bayanlarýn daha çok gelir elde etmeleri için arayýþ içerisindeyiz. Kozmetik ürünleri üreten firmayla yaptýðýmýz anlaþma gereði katalogda görünen ürünlerden gerçekleþtireceðiniz satýþlardan yüzde 40 kar elde edeceksiniz. Kozmetik ürünlerini satamayan kiþiler, ürünleri hiçbir gerekçe göstermeksizin iade edebilecektir" dedi. Akgül'ün konuþmasýnýn ardýndan söz alan kozmetik uzmaný Julija Cajevskaja da ürettikleri ürünler hakkýnda katýlýmcýlarý bilgilendirdi. (ÝHA)


6

POLÝTÝKA

21 Þubat 2014 Perþembe

‘Yeni bir Diyarbakýr inþa edeceðiz’ Ýdris BOZKUÞ DÝYARBAKIR - Adalet ve Kalkýnma Partisi(AK Parti ) Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðýnda Yerel Seçimlere yönelik istiþare toplantýsý yapýldý. Ýstiþare toplantýsýna, AK Parti Diyarbakýr Ýl Seçim Koordinasyon Merkezi(SKM) Ýl Koordinatörü Sabri Balaman, Ýl (SKM) Baþkaný Hüseyin Sevim, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Serpil Bakýr, Ýl Yönetim Kurulu üyeleri ve Dört merkez Ýlçe Baþkaný katýldý.

‘Kentte birçok sorun yaþanýyor’

Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðýnda Yerel Seçimlere yönelik düzenlenen istiþare toplantýsýnda konuþan AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Diyarbakýr'ýn trafik sorunundan alt yapý sorununa kadar, imar'dan çevre kirliliðine kadar birçok sorun yaþadýðýný belirterek, "Biz yeni dönemde yeni bir Diyarbakýr inþa etmek istiyoruz" dedi DÝYARBAKIR'ýn Lice Ýlçe Belediye Eþ Baþkan adaylarý Rezan Zuðurli ve Harun Erkuþ, seçim çalýþmalarýna ilçeye baðlý Baðlan (Mýþrýf) ve Ortaç (Nenyas) köylerine yaptýklarý ziyaretlerle devam etti. Zuðurli ve Erkuþ Burada yaptýklarý konuþmalarla halký esas alan ve demokratik katýlýmcý bir Belediyecilik modelini uygulayarak Demokratik Özerkliði inþa edeceklerini söyledi. Daha önceleri belediyelerin sadece ilçe merkezlerinden sorumlu olduklarýný yeni süreçte Büyükþehir Belediye yasasý artýk Belediye hizmet alanýnýn Büyükþehirler için il sýnýrý Ýlçe belediyeleri için ilçe sýnýrý olacaðýný belirten adaylar, bununda þehir merkezlerindeki yaþam standartlarýnýn köylerde de yakalanacaðý anlamýna geldiðinin altýný çizdiler.

‘Bismil büyük acýlar çekmiþtir’ Bismil'de ise seçim çalýþmalarý kapsamýnda gerçekleþen büro açýlýþý mitinge dönüþtü. Ulutürk Mahallesinde gerçekleþen büro açýlýþýna BDP Diyarbakýr Ýl Eþ baþkaný Zübeyde Zümrüt, Bismil BDP Ýlçe baþkaný Tufan Tunç, Bismil Belediye eþ baþkan adaylarý Cemile Eminoðlu, Resul Sarý'nýn yaný sýra çok sayýda kiþi katýldý. Burada konuþan BDP Diyarbakýr Ýl eþ baþkaný Zübeyde Zümrüt halkýn onurlu duruþunu selamlaya-

Toplantýda konuþan AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, 2014 Yerel seçimlerinin kendileri için çok önem arz ettiðini belirterek, "Bu seçimler, Demokrasimiz için çok farklý seçimler olacak. Ülkemiz, bölgemiz özellikle ilimiz için demokrasimiz için çok farklý seçimler olacak Diyarbakýr'ý hizmetle tanýþtýrmayý hedefliyoruz. Biz Seçim startýný bir yýldýr vermiþtik. Bundan sonraki dönemlerde de yoðun bir seçim faaliyeti yürüteceðiz. Bu seçim bölgemiz açýsýndan çok önemlidir. 15 yýldýr Di-

BDP’de seçim çalýþmalarý sürüyor "Öz yönetimle özgür kimliðe" sloganýyla 30 Mart Yerel seçimlerine hazýrlanan BDP'nin Eþ Baþkan Adaylarý çalýþmalarýna aralýksýz olarak devam ediyor. Bu kapsamda Eþ Baþkan Adaylarý, Lice, Bismil ve Kulp Ýlçeleri'nde halkala buluþuyor

yarbakýr'da yerel yönetimde bulunan siyasi parti kentte hizmet etmediðini, yapmadýðýný bütün ortamlarda dile getirdik. Diyarbakýr'ýn trafik sorunundan alt yapý sorununa kadar, imar, çevre kirliliðine kadar birçok sorun yaþanýyor. Adaylarýmýz Diyarbakýr'ý iyi bilen, Diyarbakýrlý olan ve bu þehrin sorunlarýný çözebilecek kapasiteye sahipler. Biz yeni dönemde yeni bir Diyarbakýr inþa etmek istiyoruz" dedi.

‘Diyarbakýr önemli bir konumda’ Toplantýda daha sonra söz alan AK Parti Diyarbakýr Ýl Seçim Koordinasyon Merkezi(SKM) Ýl Koordinatörü Sabri Balaman ise "Baþbakanýmýz Diyarbakýr'ý çok seviyor. 2002'den bu yana Diyarbakýr'a Eðitim, Saðlýk, Ulaþým ve sosyal hayatýn her alanýnda toplamda eski Para ile 14 Katrilyon yatýrým yapýldý. Diyarbakýr'ýn artýk AK Belediyecilikle tanýþma vakti geldi" diye konuþtu. Diyarbakýr'ýn her zaman ülkede ve bölgede her zaman önemli bir konumda olduðunu belirten Balaman, bu anlamda Diyarbakýr da AK Parti çatýsý altýnda görev almaktan gurur duyduðunu söyledi. açýlýþ kurdelesini alkýþ ve zýlgýtlar eþliðinde kesti. Yapýlan açýlýþýn ardýn sahne alan Bismil Belediyesi Aram Tigran Kültür Sanat merkezinde faaliyet yürüten Koma Denge Aram müzik gurubu çaldýðý þarkýlar eþliðinde kitle gece geç saatlere kadar halay çekti.

‘Oy oranýmýzý artýracaðýz’

rak, yapýlacak yerel seçimlerin önemine deðindi. Yapýlacak yerel seçimlerle Abdullah Öcalan'ýn özgürleþtirme seçimi olduðunu belirten Zümrüt, "Kürt halký bir süredir seçim heyecanýn içine girmiþ. Kürt halký Özgürlük mücadelesiyle her geçen gün Özgürlüðüne daha da çok yaklaþmaktadýr. Kürt halký bu mücadeleyi öyle bir aþamaya getirdi ki. Demokratik özerkliðini ilan etme ve özgür bir vataný oluþturmak, önderliðini özgürleþtirebilecek bir aþamaya gelmiþtir. Seçim çalýþmasý öyle gösteriyor ki Kürt halký 2014 yýlýnda

Önderliðini özgürleþtirip Amed'e Bismil'e getirmek için durmadan çalýþýyor bunu gerçekleþtireceðinize de inanýyoruz. Bismil halký yýllardýr özgürlük mücadelesinde yer almýþ, büyük emek vermiþ büyük acýlar çekmiþtir. Ama hiçbir zaman özgürlük mücadelesinden vazgeçmedi" dedi.

Halaylar çþekjildi Yapýlan konuþmalarýn ardýndan BDP Diyarbakýr Ýl eþ baþkaný Zübeyde Zümrüt Bismil Belediye eþ baþkan adaylarý Cemile Eminoðlu, Resul Sarý Ulutürk seçim büronun

BDP Kulp (Pasur) Belediye Eþ Baþkan Adayý Metin Dinar da, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Hevedan bölgesinde bulunan köyleri ziyaret etmeye devam ediyor. Dinar, Güleç (þavuþa), Baðcýlar (Hacana) baðcýlar), Düzce (Mîlêka), Akbulak (Kemika),Taþköprü(Godernê), Uygur (Havingê), Temira köylerini ziyaret etti. Köylerde özellikle kadýnlarýn önerilerini dinleyen Metin Dinar, BDP'nin kadýn özgürlüðüne ve kadýn rengine verdiði önemden bahsederek seçimden sonra kadýnlara yönelik projeleri Eþ Baþkan adayý Sadiye Süer Baran'la birlikte hayata koyacaklarýný belirtti. Hevêdan bölgesi 2011 seçimlerinde yüzde 85 oranýnda BDP'ye oy verdiðini hatýrlatan Dinar, "2014 seçimlerinde bu bölgedeki oy oranýný yüzde 100'çýkarmayý hedefleyen bölge halký özerk bir þekilde kendi komisyonlarýný kurarak çalýþmalarýný sürdürerek adeta Demokratik Özerkliði kendi bölgemizde inþa etmeye hazýrýz" dedi.

(Haber merkezi)


21 Þubat 2014 Cuma

7

HABER

M. Salim Ensarioðlu

Kardeþi için oyunu Dicle’de kullanacak

DÝYARBAKIR eski Milletvekili olan ve Devlet Bakanlýðý da yapan Mehmet Salim Ensarioðlu, yýllar sonra oyunu Diyarbakýr'da kullanacak. Kýyasýya bir seçim yarýþýnýn yaþandýðý Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde Ak Parti Belediye Baþkan adayý olan kardeþi Faysal Ensarioðlu'na destek

için çalýþmalarýný sürdüren Mehmet Salim Ensarioðlu'nun yýllardan beri Ankara'da olan ikametgahýný Dicle'nin Yeþilsýrt Köyü'ne aldýðý bildirildi. En son 1991 yýlýnda Diyarbakýr'da oy kullanan Ensarioðlu, 23 yýl aradan sonra oyunu Diyarbakýr'da kullanacak.

Ahmet KAYA

‘Temiz olmak benim iþim’ Þeyh Sait’in torunlarýndan Fýrat yaþamýný yitirdi

Ahmet Kaya

Diyarbakýr Saðlýk Ýl Müdürlüðü ile Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliðinde gerçekleþtirilen “Temiz olmak benim iþim” adlý projenin tanýtým toplantýsý yapýldý DÝYARBAKIR Saðlýk Ýl Müdürlüðü ile Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliðinde Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda 'Temiz olmak benim iþim' adlý projenin tanýtýmý yapýldý. Saðlýk Müdürlüðü ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan ortak yürütülen proje tanýtýmýna Vali Yardýmcýsý Ahmet Günaydýn, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Mehmet Sait Avar, Milli Eðitim Müdürü Mehmet Hadi Aðýrbaþ, Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Dr. Cevat Talay, okul müdürleri ve ana sýnýfý öðretmenleri katýldý. Proje tanýtýmýyla ilgili bilgi veren Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Dr. Cevat Talay, baþlattýklarý proje ile çocuklarýn temizliði benimseyeceðini söyledi.

Çocuklara eðitim verilecek

Projenin ortaklarýndan bahseden Talay, okullara gidecek üçer kiþiden oluþan 3 ekiplerinin olduðunu belirterek, "Projemizin hedef kitlesi Diyarbakýr merkez ilçelerde 356 ana sýnýfýnda 8 bin 121 okul öncesi çocuða ulaþmaktýr. Hijyen insan hayatýnda çok önemli bir yere sahip. Birleþmiþ Milletler (BM) Çocuklara Yardým

Fonu her gün 5 yaþýndan küçük bin 400 çocuðun temiz su ve hijyen eksikliðinden kaynaklanan ishal vakalarýndan dolayý öldüðünü ve sadece el yýkamakla her yýl bir milyon çocuðun hayatýnýn kurtulabileceðini açýklamýþ. Projemizin amaçlarý içerisinde, okul öncesi çocuklarýn el yýkama ve diþ fýrçalama alýþkanlýðý kazanmalarýný saðlamak, çocuklarýn sýnýf ortamýnda hastalýk bulaþtýrmalarýný en aza indirmek ve açýkta satýlan ve hijyenik olmayan yiyeceklerin zararlý olduðunu açýklamak var. Çocuklarda 'görürsem yaparým' mantýðý olmasýndan dolayý okullara gidecek olan ekiplerimiz görsel olarak; toplarla, simlerle, þarkýlarla, görsel sunum ve eðlenceli oyuncaklarla çocuklara eðitim verecek. Bunun yaný sýra okullarda görselliðe hitaben afiþ çalýþmalarýmýz ve kýrlangýçlarýmýz olacak. Tabi afiþlerin yaný sýra bir çantamýz olacak. Bu çantanýn içinde diþ fýrçasý, diþ macunu, sabun ve sývý sabun gibi hediyelerimiz olacak ve sunum sonunda çocuklarýmýza daðýtýlacak. Projeyle ilgili söyleyeceklerim bu

Ahmet Günaydýn

DÝYARBAKIR Þeyh Said'in torunlarýndan M. Sýddýk Fýrat, Ýzmir'de geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdi. Ýzmir'den uçakla Ýstanbul'a gitmek isteyen M. Sýddýk Fýrat, Ýzmir'de rahatsýzlanarak hastaneye kaldýrýldý. Fýrat burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. M.Sýddýk Fýrat'ýn Þeyh Said'in ortanca oðlu olan Þeyh Selahattin'in oðlu olduðu öðrenildi. Fýrat'ýn cenazesi dün Ýzmir'den Erzurum'a götürüldü. Fýrat'ýn Elazýð'ýn Palu ilçesindeki aile mezarlýðýnda defnedilmesi bekleniyor.

kadar dinlediðiniz için teþekkür ederim" dedi.

Obezite ile mücadele Daha sonra konuþma yapan Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Mehmet Sait Avar projeye katýlan, destekleri olan ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Avar "Bu projeyi sizlerle birlikte yürüteceðiz. Bu projenin paralelinde obeziteyle ilgili bir çalýþmamýz olacak ve güzel sonuçlar elde edeceðiz. Projenin sonunda obez olarak saptadýðýmýz çocuklarýmýz olursa tedavi ve rehabilitasyon noktasýna gidebileceðiz. Bu konuda yardýmlarýnýzý, katýlýmlarýnýzý bekliyoruz. Bu konuda büyük emekleriniz olacaktýr. Þimdiden emeði geçen herkese çok teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan katýlýmcýlar hazýrlanan kokteyle davet edildi. (ÝHA)


8

HABER

21 Þubat 2014 Cuma

Açýk havada Kürtçe ders TZP Kurdî öncülüðünde, "21 Þubat Dünya Anadil Günü" nedeniyle Diyarbakýr'da bugün gerçekleþtirilecek kitlesel yürüyüþe katýlým çaðrýsý yapan el bildirileri ve semt pazarlarýnda sebze-meyve isimlerinin yer aldýðý kartlar daðýtýldý. DÜ Fen Fakültesi önünde bir araya gelen çok sayýda öðrenciye ise Kürdi-Der eðitmenleri tarafýndan Fakülte bahçesinde Kürtçe ders verildi Lokman AYDOÐAN

Eðitim Sen'den anadil çaðrýsý

DÝYARBAKIR Merkez Yeniþehir Ýlçesi'ndeki Ofis Semtinde bulunan ACZ Plaza önünde TZP Kurdî, Kürdi-Der Eðitim Sen, DTK ve BDP öncülüðünde bir araya gelen çok sayýda Kürt dili eðitim gönüllüsü basýn açýklamasý yaptý. "Kürtçe düþün", "Dil onurdur", "Dil yaþamdýr" ve "Kürtçe yazýn" yazýlý önlüklerin giyildiði açýklamada, TZP Kurdi adýna Diyarbakýr Kürdi-Der Þube Baþkaný Sabahattin Gültekin, Kürtçe bir konuþma yaptý.

DÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesinde Eðitim Sen Lice Temsilciliði 21 Þubat Dünya Anadil Günü'nü çarþý merkezinde yaptýðý basýn açýklamasý ile kutladý. Açýklamaya, Lice Belediye Baþkaný Fikriye Aytin, Belediye Eþ Baþkan adaylarý Rezan Zuðurli ve Harun Erkuþ, BDP Ýlçe yöneticilerinin de bulunduðu çok sayýda yurttaþ katýldý. Eðitim Sen Lice Temsilciliði'nden Mehmet Pervane, bir halkýn dilinin o halkýn kimliði ve varlýðýnýn iþareti olduðunu belirterek, bir halkýn varlýðýný sürdürebilmesi için dilini ve kültürünü yaþatmasý gerektiðini Söyledi. Pervane, 90 yýl her türlü kötü muameleye maruz kaldýðýný, Kürtlerin yýlmadan son 40 yýl içinde geliþtirdiði mücadele sonrasýnda dilini kültürünü yaþatmaya baþardýðýný ifade etti. Pervane, ayrýca 21 Þubat günü Eðitim Sen olarak Anayasa'da anadilde eðitim hakkýný elde etmek için sendika binasýnda iki saatlik anadilde eðitim vereceklerini belirtti. (DÝHA)

'Eðitim dili Kürtçe olsun' Cumhuriyetin kuruluþundan bu yana devletin tekçi zihniyetinden vazgeçmediðini belirten Gültekin, bu tekçi politikalarýyla bütün dilleri yasakladýðýný ve hala da yasaklamaya devam ettiðini söyledi. "Buna raðmen Kürt halký kendi dilini yaþatabilmek için mücadele vermiþtir" diyen Gültekin, "Kürt halký yýllarca kimliði üzerindeki baskýlarý mücadele ederek kaldýrdý. Ama hala Kürt dili üzerindeki baskýlar kalkmýþ deðil. Kürtlerin dili Kürtler için kýrmýzý çizgileridir. Artýk eðitim dilinin Kürtçe yapýlmasýný istiyoruz" dedi. Gültekin son olarak, bugün Koþuyolu Parký'ndan Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne saat 13.00'da gerçekleþtirilecek yürüyüþ için katýlým çaðrýsý yaptý. Kitle daha sonra, semt pazarýnda Kürtçe meyve ve sebze isimlerinin bulunduðu etiketler

daðýttý. Etiketlere Pazar esnafýnýn yoðun ilgi gösterdiði gözlenirken, Ofis'te de bildiriler daðýtýldý.

Açýk havada Kürtçe dersi Öte yandan Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi önünde bir araya gelen çok sayýda öðrenci "21 Þubat Dünya Anadil Günü" nedeniyle bir þölen düzenledi. Öðrenciler, davul, zurna eþliðinde uzun bir süre Kürtçe þarkýlarla halay çekti. Daha sonra KURDÝ-DER'den gelen eðitmenler tarafýndan öðrencilere açýk havada Kürtçe ders verildi. Fen Fakültesi önünde gerçekleþtirilen etkinlikte öðrenciler, Kürt dili hakkýnda bilgilendirildi. Öðrenciler daha sonra Kürtçe'nin günlük yaþamda kullanýmý üzerine yaptýklarý tartýþmalarla deneyimlerini paylaþtý.

‘Dil sadece iletiþim aracý deðildir’ DTK Eðitim ve Dil Komisyonu, "21 Þubat Dünya Anadil Günü" dolayýsýyla yaptýðý Kürtçe yazýlý açýklamada, dilin sadece bir iletiþim aracý olmadýðýnýn altýný çizerek, "Feqiye Teyran, Meleyê Cizîrî, Ehmedê Xanî'in dili olan Kürtçe, bugün asimilasyonist politikalardan dolayý varlýk yokluk arasýnda mücadele etmektedir" dedi

DÝYARBAKIR - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eðitim ve Dil Komisyonu, 21 Þubat Dünya Anadil Günü dolayýsýyla Kürtçe yazýlý açýklama yaptý. Açýklamada, dilin sadece bir iletiþim aracý olmadýðý belirtilerek, "Dil sadece aðzýmýzdaki et parçasý deðildir. Dil insanlarýn ruhudur. Sadece insanýn ruhu deðildir ayný zamanda halkýn ve uluslarýn ruhudur. Bu önemle, Birleþik Devletlerin öncülüðünde halk ve uluslar, UNESCO'nun kararýyla 21 Þubat'ý anadil günü olarak karþýlýyor ve kutluyor. Bu kutlama tehlike altýndaki diller açýsýndan çok önemlidir. Çünkü günümüzde birçok dil ve lehçe asimilasyonist politika ve iktidarlardan dolayý bitirilmenin eþiðine gelmiþtir" denildi. Kürt dili ile bütün lehçelerinin iktidarlarýn baskýsý altýnda kaldýðýna vurgu yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Bu da

büyük bir tehlike arz etmektedir. Feqiye Teyran, Meleyê Cizîrî, Ehmedê Xanî'in dili olan Kürtçe, bugün asimilasyonist politikalardan dolayý varlýk yokluk arasýnda mücadele etmektedir. Arap, Türk ve Acem iktidarlar her açýdan bitirme politikalarý izlediler. Fakat Kürt halký dilini korudu, bu kadim dil için büyük bir mücadele verdi ve bugünlere kadar getirdi. Bugün Kürtler kendi dil mücadelelerini, kendi dilleri için mücadele eden halklarýn mücadeleleri ile birleþtiriyor. Bununla birlikte Kürtçe devlet tarafýndan devletin tüm aþamalarýnda yasaklý. Anayasa, eðitim ve adalet kanunlarý ile resmi alanlarda yasaklý. Bu yasaklar asimilasyonist politikalardan kaynaklanmaktadýr. Eðitim sistemi dilin geliþmesini engellemekte. Kürt çocuklarý 7 yaþýndan itibaren yabancý bir dil ile karþý karþýya kalýyor. Bu da büyük bir trajedidir. Kürt çocuklarý

bu politikalardan dolayý yaþamlarýna büyük bir tramva ve kýrýlgan bir psikoloji ile baþlýyorlar." DTK dil mücadelesinin yükseltilmesini isteyerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bu asimilasyon politikalarýný görün. 21. yüzyýlda böylesi politikalar büyük bir ayýptýr" denildi. Kürtlerin anadillerini onurlarý olarak gördüðü kaydedilen açýklamada, dillerin özgürlüðünü kendi ve uluslarýn özgürlüðü olarak kabul ettiklerinin altý çizildi. Açýklamada, "Bundan dolayý Kürt halkýna dillerine daha fazla sahip çýkarak dillerini eðitim, edebiyat ve medeniyet ve bilim dili haline getirmeleri için daha fazla mücadele etmelerini için sesleniyoruz. Bugün Bengal halkýnýn mücadelesini selamlýyoruz. Asimilasyon politikalarýný yüksek bir sesle kýnýyoruz. Ve biz de ezilmiþ bir dünya halký olarak, anadil gününü selamlýyoruz" dedi. (DÝHA)


9

HABER

21 Þubat 2014 Cuma

‘Kýrklar Daðý’ndaki imarlar yýkýlmalý’ KIRKLAR Daðý'nýn kent tarihi için öneminin tartýþýlmaz olduðunun altýný çizen Dicle Üniversitesi Çevre Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Güven,Surlardan daha yüksek binalarýn inþa edilmesinin tarihi dokuyu zedelediðini ifade ederek, Kýrklar Daðý'nda yapýlan imarlarýn yýkýlmasýnýn gerekliliðine dikkat çekti DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Çevre Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Güven, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Diyarbakýr Kalesi ve Dicle Kültürel Peyzajý'nýn Dünya Miras Listesi'ne adaylýðý kapsamýnda; Büyükþehir Belediyesi Diyarbakýr Kalesi ve Dicle Kültürel Peyzajý Alan Yönetimi Baþkanlýðý'na bir rapor sundu. Kentsel Sit Alaný olan Suriçi ve birlikte planlanmasý düþünülen Hevsel Bahçeleri ve Dicle Kültürel Peyzajý Alan Yönetim Planý'nýn hazýrlanmasý çalýþmalarýnda katký sunmak amacýyla raporu hazýrladýðýný dile getiren Güven, onlarca fotoðrafla desteklenen yaklaþýk 80 sayfalýk "Diyarbakýr'da Çevre Sorunlarý Deðerlendirme Raporu" nu Büyükþehir Belediyesi Diyarbakýr Kalesi ve Dicle Kültürel Peyzajý Alan Yönetimi Baþkanlýðýna sunduðunu ifade etti.

Kaçak ve düzensiz yapýlaþmanýn boyutlarý Hýzlý nüfus artýþý, altyapý sorunlarý ve çarpýk kentleþme, evsel ve týbbi atýklar, çöp surunu, Dicle nehri ýslahý gibi çok sayýda baþlýk içeren raporda, Diyarbakýr'ýn, barýndýrdýðý zengin kültürel çeþitlilik bakýmýndan özgün bir mimari ve yapýlanma tarihine sahip nadir yerleþim birimlerinden birisi olduðu ancak, son dönemlerde yaþanan etnik sorunlar, göç ve çarpýk kentleþmenin þehrin bu

özgün mimarisini yok ettiði belirtildi. Diyarbakýr kenti ve planlamaya konu olan alanlara yönelik en önemli çevresel ve kültürel deðerlerin surlar, Dicle Vadisi, Hevsel Bahçeleri ve buradaki ekolojik yapý yani flora ve fauna olduðunu kaydeden Güven, Diyarbakýr kentinde plan dýþý, kaçak, düzensiz yapýlaþmalar dikkat çekici boyutlarda olduðunu aktardý.

'Görüntü kirliði var' Surlardan daha yüksek binalarýn inþa edilmesinin tarihi dokuyu zedelediðini aktaran Güven, "Daðkapý'dan Urfakapý'ya kadar surlar boyunca kötü görünüm sergileyen surlardan daha yüksek binalar inþa edilmiþtir. Ayrýca Benusen burcundan Mardinkapý'ya kadar surlara bitiþik gecekondularýn yapýmý engellenememiþtir. Bunlar, görsel kirlilik oluþturmaktadýr. Yapýlaþmada kat farklýlýklarýnýn önlenmesi, cadde ve sokaklarda ölçü ve plana uygun inþaatlarýn yapýlmasý, ruhsat verilirken tam uygunluk aranmalý ve denetim saðlanmalýdýr. 2004 yýlýnda baþlatýlan imar mastýr planý eksiksiz uygulanmalýdýr" dedi.

'Bölgenin mikro klima yapýsý ile oynanmamalý' Aþýrý nüfusun çarpýk kentleþmeyi beraberinde getirdiðine dikkat çeken Güven, bunun beraberinde alt yapý, katý atýk (çöp) Dicle nehri kirliliði gibi sorunlarý ortaya çýkardýðýný söyledi. Güven, hazýrlanan ra-

porda aðýrlýklý olarak çarpýk kentleþme, alt yapý sorunlarý, kent yaþamý için öneme sahip Dicle vadisi ve Hevsel Bahçelerine yönelik kirletici unsurlar üzerinde durulduðunu ifade etti. . Çöplerin, toplama alanlarýnda vahþi depolama biçiminde depolandýðýný beliren Güven, Diyarbakýr'ýn henüz lisanslý bir hafriyat depolama ve geri kazaným tesisinin bulunmadýðýna dikkat çekti. Güven, "Diyarbakýr tarihsel yerleþiminin sýnýrý ve kültürel simgesi olan surlar, Dicle nehrinin hemen kýyýsýnda yükselmiþtir. Dini kitaplarda Fýrat nehri ile birlikte anýlan ve cennet olarak nitelenen Mezopotamya'nýn bir parçasý olan Dicle vadisi, üzerinde önemle durulmasý gereken bir deðerdir. Bu bakýmdan Dicle nehri kirliliði ve buna yol açan faktörler üzerinde hassasiyetle durulmuþtur. Dicle Havzasýnda Dicle nehrini kirleten faktörleri endüstriyel, evsel, tarýmsal, madencilik, erozyon kaynaklý kirlilik, kum ocaklarý ve kaçak deþarjlar olarak sýralayabiliriz. Dicle Havzasý projesi Büyükþehir Belediyesi'nin bütçesi yetmediðinden, son olarak Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý bu iþe ele atmýþ görünüyor. Dicle Vadisi ve çevresi Diyarbakýr Kenti'nin doðal çevre kalitesi ve rekreasyon potansiyeli açýsýndan en önemli alanýný oluþturmaktadýr. Dicle Nehrinin ýslahý nehrin yapýsýný, akýþ hýzýný ve

kodunu deðiþtirmeden, kesinlikle baraj veya gölet oluþturma þeklinde deðil, o bölgenin mikro klima yapýsý ile oynanmadan ve biyolojik çeþitlilik gözetilerek yapýlmalýdýr" diye konuþtu.

“Ýnþaatlar derhal durdurulmalý” Kýrklar Daðý'nýn kent tarihi için öneminin tartýþýlmaz olduðunun altýný çizen Güven, Kýrklar Daðý'nda yapýlan imarlarýn yýkýlmasýnýn gerekliliðine dikkat çekti. Güven, "Kýrklar Daðý nýn kent kültüründeki önemi tartýþýlmaz. Kitaplardaki þu ifadeye dikkat çekmek isterim: "Kadim Amida'da Kýrklar meclisi (kentte, esnafýn, zanaatkârlarýn, çiftçilerin temsilcilerinden oluþurdu) kentin sorunlarýný o yýl yapýlacak imar faaliyetlerini, açýlacak yeni ibadet yerlerini halka sunmak için hummalý bir faaliyet yürütürdü. Newroz Bayramý Kýrklar Daðý'nda kutlanýrdý. Bu kutlamalara kentin tüm dini mensuplarý hep birlikte katýlýrdý. Meþaleler yakýlýr ve Kýrklar meclisi o yýl yapýlacak faaliyetleri ve etkinlikleri halka sunardý. Kentin kültürel ve tarihi deðerlerinin etkilenmemesi için halkýn bilinçlendirilmesi, eþsiz güzellikteki On Gözlü köprü siluetini etkileyen ve Diyarbakýr için kültürel ve tarihi deðere sahip Kýrklar Daðý'ndaki yapýlarýn inþaatý derhal durdurulmasý ve hemen yýkýlmasý için giriþimlerde bulunulmalýdýr" þeklinde konuþtu. (ÝHA)


10

HABER

21 Þubat 2014 Cuma

Berfo ana gözleri nýmadý. Çocuðumu babasýz büyüttüm ancak tek isteðimiz çoðumun babasýnýn bir mezarýnýn olmasý. Çocuðum bana soruyor, 'Babam öldü ama mezarý nerde' diye. Buna verecek bir cevap bulamýyoruz" dedi.

‘Kürt olduðumuz için cezalandýrýlýyoruz’

Gözaltýnda kaybedilen oðlu Cemil Kýrbayýr’ý bulmak için 33 yýl boyunca sürdürdüðü mücadele ile kayýp yakýnlarýnýn simgesi haline gelen Berfo Kýrbayýr’ýn gözleri açýk gitti. “Oðlumu bulana kadar ölmem” diyen Berfo Ana’nýn “Beni oðlumla ayný mezara koyun” vasiyeti yerine getirilemedi. Týpký Berfo Ana gibi, yýllardýr kaybedilen ya da faili meçhul cinayete kurban giden yakýnlarýnýn akýbetini ve faillerini soran kayýp yakýnlarý da Berfo Ana ile ayný kaderi yaþamaktan korkuyor DÝYARBAKIR - Türkiye'de 12 Eylül 1980'de yapýlan askeri darbenin ardýndan baþlayan ve 90'lý yýllar boyunca devam eden binlerce insanýn iþkenceli sorgulardan geçirildiði, idam edildiði, asit kuyularýnda katledildiði ve sorgusuz sualsiz bir þekilde infaz edilerek toplu mezarlara gömülmesi gerçeði, yüzleþilmeyi bekleyen konularýn baþýnda geliyor. Yaþanan darbenin hemen sonrasýnda askeri cuntanýn baþlattýðý gözaltý furyasýnýn ilk hedefi olmasý sonrasý kendisinden bir daha haber alýnamayan Kürt gençlerinden biri de Cemil Kýrbayýr oldu. Oðlu Cemil'i 33 yýl boyunca arayan ve arayýþý boyunca birçok yere baþvuran, ilerlemiþ yaþýna raðmen kayýp ailelerinin tüm eylemlerine katýlan ve kamuoyunda Berfo Ana olarak tanýnan Berfo Kýrbayýr, oðlu Cemil için vermiþ olduðu "Ölmeme" sözüne raðmen 21 Þubat 2013'te yaþama gözlerini yumdu.

‘Tek dileðim oðlumu bulmak demiþti’ Berfo Ana yaþamýný yitirmeden önce oðlunun kaybedilmesinden sorumlu olanlardan hesap sormak için baþvurmadýk kiþi, kurum ve devlet yetkilisi býrakmazken 103 yaþýndayken kayýp yakýnlarýyla birlikte görüþtüðü Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a "Tek dileðim ölmeden oðlumun mezarýný görebilmek" demiþti. Devlet tarafýndan alýkonulduðu yýllar sonra kabul

edilmesine raðmen yine de oðlunun kemiklerine ulaþamayan Berfo Ana'nýn oðlu Cemil için yaktýðý "Baþýmý taþlarýn üzerine koydum. Komþular: 'Yapma Berfo kuþlar senin gözünü çýkarýr' dedi. Kapýyý bacayý açýk býraktým. Evladým gelir dedim. 'Senin oðlun kaçtý' diyorlar. Oðlum nereye kaçabilir? Ben oturup kime derdimi anlatacaðým ana can? Yüzüðün benim parmaðýmda Cemil can. Yüzüðünü parmaðýma taktým. Gözlerini, ellerini ayaklarýný baðladýlar, yolunu mu þaþýrdýn da gelemedin? Ben öldüm ama senin için dirildim. Kenan Evren senin için tekrar dirildim. Cemil can annen seni aramaya geldi. Þayet ölmüþ ise kemiklerini istiyorum. Çocuðumun mezarýný istiyorum" aðýtý, halen herkes tarafýndan duyulur gibi. 21 Þubat'ta Berfo Ana'nýn vefatý üzerinden bir yýl geçmiþ olacak ve Berfo Ana'nýn oðlu Cemil halen kayýp. Berfo Ana gibi bölgede ve Türkiye'de binlerce aile kaybedilen yakýnlarýnýn bulunmasý için mücadele vermeye devam ediyor. Her hafta Cumartesi günleri kaybedilen yakýnlarýnýn bulunmasý için kayýp yakýnlarý Ýstanbul, Diyarbakýr, Batman ve Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde düzenli olarak eylem yaparak yakýnlarýnýn bulunmasýný istiyor.

‘40 günlük çocuðum babasýz büyüdü’ Kayýp yakýnlarý Berfo Ana gibi yakýnlarýný bulmak için mücadele-

lerini sürdürürken kaderlerinin Berfo Ana gibi olmasýndan korkuyor. 1995 yýlýnda Diyarbakýr'ýn Lice ilçesine baðlý Dolunay (Zenge) köyünde ikamet eden ve henüz 3 günlük gelinken eþi Edip Aksoy'un askerler tarafýndan alýnarak iþkencelerden geçirilmesi ve yapýlan baskýlara karþý Diyarbakýr merkeze göç eden daha sonra bir çocuklarý olan Rukiye Aksoy (40), Diyarbakýr'da çocuklarý daha 40 günlükken eþi Edip Aksoy'un sivil giyimli 3 kiþi tarafýndan "Karakolda ifade verecek" diyerek gözaltýna almasýnýn ardýndan eþinden bir daha haber alamadý. Köyden mecburen göç etmek zorunda kaldýklarýný ve Diyarbakýr'da eþinin eve bakmak için çalýþtýðýný belirten Aksoy, eþinin sorgusuz sualsiz bir þekilde gözaltýna alýnarak kaybedildiðini aktardý. Eþi gözaltýna alýnmasý ve kaybedildiði dönemde baþvurmadýklarý yer kalmadýðýný ifade eden Aksoy, herhangi bir ize ve bilgiye rastlamadýklarýný belirterek, JÝTEM itirafçýsý Abdulkadir Aygan'ýn anlatýmlarýnýn ardýndan eþinin Silopi'ye götürülerek iþkence edildikten sonra infaz edildiðini öðrendiklerini dile getirdi. Eþinin gözaltýna alýnarak kaybedilmesinin ardýndan eþinden olan çocuðunu tek baþýna ve babasýz büyüttüðünü aktaran Aksoy, "Eþimin bir mezarý dahi yok. Çocuðum daha 40 günlük iken babasýný gözaltýna aldýlar bir daha haber alamadýk. Çocuðum hiç babasýný görmedi, ta-

Berfo Ana'nýn yýllarca oðlu Cemil'i aradýðýný hatýrlatan Aksoy, bu hasretle vefat ettiðini söyleyerek kendilerinin ayný kaderi yaþamak istemediklerini dile getirdi. "Biz kayýplarýmýzýn bulunmasýný istiyoruz. Suçlarý neydi de katledildiler" diyen Aksoy, "En azýndan yakýnlarýmýzýn mezarlarýnýn yerlerini bulsunlar. Bizde yakýnlarýmýzýn kemikleri dahi olsa kavuþalým kaybedilenlerimize. Devlet bizim yakýnlarýmýzý katlettiði gibi katledilen yakýnlarýmýz kemiklerini dahi bize vermek istemiyor. Kürt olduðumuz için cezalandýrýlýyoruz. Tek suçumuz Kürt olmak. Devlet bizi ne görmek ne de duymak istiyor. Biz her hafta kayýplarýmýz bulunsun diye Cumartesi günleri eylem gerçekleþtiriyoruz. Ama sesimizi kimse duymak istemiyor. Biz yakýnlarýmýzýn akýbeti sorulana kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceðiz. Biz katledilen yakýnlarýmýza bir mezar yapmak istiyoruz" diye belirtti.

Gözyaþlarýna hakim olamadý 1994 yýlýnda Lice'nin Esenli mezrasýnda (Mezra Cimarê) ise eþi Fahri Aksoy ile birlikte eþinin 2 kardeþi ve 2 amca çocuðu olmak üzere 5 kiþinin askerler tarafýndan gözaltýna alýnarak iþkencelerden geçirildikten sonra kaybedildiðini söyleyen kayýp eþi Saliha Bayram Bulut (46) da Türkiye'de adalet ve kanunun olmadýðýný belirterek, "Bir insanýn suçu varsa bunun cezasý katletmek mi olmalý?" diye sordu. Eþi ve akrabalarý gözaltýna alýndýðýnda birçok suç duyurusunda bulunduklarýný dile getiren Bulut, yapýlan suç duyurularýnýn bile gençler tarafýndan yapýlamadýðýný ancak yaþlýlarýn isimleriyle yapabildiklerini ifade etti. Yakýnlarýnýn akýbetini sorduklarýnda birçok baskýya maruz kaldýklarýný ve hiçbir sonuç alamadýklarýn için mezradan ilçe merkeze göç ettiklerini belirten Bulut, eþinin gözaltýna alýndýktan sonra 28'inci gününde köydeki bir çobanýn bir ceset bulduðunu ve gömdüðünü duyarak cesedin bulunduðu yere gittiklerini aktardý. Cesedin bulunduðu yere gittiklerinde yerde diþ ve saç olduðunu aktaran Bulut, emin olmak için mezarý açtýklarýnda baþý kesilmiþ bir insan naaþý ile karþý-


HABER

21 Þubat 2014 Cuma

açýk gitti… laþmasýný gözyaþlarý içerisinde þu sözlerle anlattý: "Bize haber gelince cesedin bulunduðu yere gittim. Cesedin bulunduðu yerde cesede ait diþleri ve saçlarý yerdeydi. Bunlarýn eþime ait olmadýðýný anladým ama yine de mezarý açtýk. Cesedi bulan ve gömen çoban cesedin kafasýnýn kesildiðini söyledi. Biz de cesedin baþ kýsmýný açmayarak diðer kýsmýný açtýk. Cesedin el ve ayaklarýný gördüm. O zaman gördüm ki bu eþim Fahri deðil. Halen o anýn etkisindeyim. Ben orada bulduðum diþleri getirdim kaynanama verdim belki yarýn bu insanýn yakýnlarý çýkar veririm diye. Lice merkeze gelene kadar sanki üzerini açtýðýmýz ceset beni çaðýrýyordu. Bir ay boyunca yaþadýklarýmýn etkisinden çýkamadým. Psikolojim bozuldu. 9 yýl boyunca psikiyatri tedavisi gördüm."

‘Davamýzýn peþini býrakmayacaðým’ Tek isteðinin yakýnlarýný katledenlerin faillerinin bulunarak cezalandýrýlmasý ve yakýnlarýnýn kemiklerinin bulunmasý olduðunu söyleyen Bulut, yaþadýklarý acýlarý kimsenin yaþamasýný istemediklerini de sözlerine ekledi. Hiç kimsenin bir insaný katletmeye hakký olmadýðýný ifade eden Bulut, þunlarý söyledi: "Bir kiþiyi yataðýndan çýkararak çocuklarýndan ve ailesinden kopararak götürdükten sonra katletmek insanlýða sýðmaz.

Bu yolda olan ve katledilenlerin failleri bulunana ve failler cezalandýrýlana kadar biz mücadelemizi vermeye devam edeceðiz. Benim bir damla kaným dahi kalsa bu yapýlanlar açýða çýkana kadar davamýzýn peþini býrakmayacaðým. Biz yakýnlarýmýzý sað istiyorduk. Ama ne yazýk ki kaybedilen tüm yakýnlarýmýz katledilmiþ. Yakýnlarýmýzýn kemikleri için bir mezarlarý olmalarý için alanlarda olacaðýz ve mücadele edeceðiz. Berfo Ana'nýn yaþadýklarý ve bizim yaþadýklarýmýzýn birbirinden farký yok. Berfo Ana'nýn bir oðlu katledildi. Benim de eþim ve 4 akrabam kaybedilerek katledildi. 3 çocuðu katledilen kaynanamýn yaþadýklarý ise zaten anlatýlamaz."

‘Ýnfazcýlar þuan bile aramýzda dolaþýyor’ ÝHD Diyarbakýr Þubesi Kayýp ve Faili Meçhul Cinayetler Komisyonu üyesi Gamze Yalçýn da kayýplarýn akýbetinin sorulmasý adýna birçok çalýþma yürüttüklerini belirterek kayýp yakýnlarýnýn 1994 yýlýndan beri yakýnlarýnýn akýbetini öðrenmek için eylemler gerçekleþtirdiðini dile getirdi. Kaybedilen yurttaþlar için yapýlan baþvurular doðrultusunda yýllardýr faili meçhul cinayetlerin hukuksal takibini yürüttüklerini kaydeden Yalçýn, "Ancak hem hükümetin tutumu hem de yasal düzenlemeler kayýp ve faili meçhul cinayetler yö-

Kadýn avukatlarýndan ‘TACÝZ’ protestosu Çaðlayan’daki Ýstanbul Adalet Sarayý önünde toplanan kadýn avukatlar, Diyarbakýr’da avukat S.Y. tarafýndan taciz edildiði iddia edilen meslektaþlarý A.K. ile ilgili yapýlan suç duyurusuna “takipsizlik” kararý verilmesini protesto etti

nünden etkin soruþturma sürdürülmeksizin dosyalarýn kapatýldýðýna tanýk olduk. Dosyalarýn kovuþturmaya yer olmadýðýna dair verilen kararlar ile adliyelerin raflarýna kaldýrýlýyor. Sonradan kovuþturma esnasýndan soruþturmaya geçen dosyalar ise daha çok yargýlananlarýn lehine verilen kararlar ile sonuçlandýrýldý. Kayýplarýn uðramýþ olduðu bu insanlýk dýþý uygulamalara karþý iþlenen suçlar kapsamýnda deðerlendirilmesi gereken uygulamalar. Biz insanlara karþý iþlenen suçlarda zaman aþýmýnýn kesinlikle iþletilmemesi gerektiðini düþünüyoruz. Ancak takip ettiðimiz birçok dosyada, dosyanýn zaman aþýmýna uðradýðý gerekçesiyle savcýlýklar dosyalarý kapattý ve insanlarý katlederek köprü altlarýna ve toplu mezarlara gömenler yargýsýz bir þekilde þu an bile içerimizde görevlerini sürdürüyor" þeklinde konuþtu.

‘Berfo ana sadece bir tanesi’ Ýnsanlýða karþý iþlenen suçlarýn zaman aþýmýna tabi olmayan suçlar olduðunu için yetkili mercilere çaðrýda bulunan Yalçýn, "Ýnsanlýða karþý iþlenen suçlar zaman aþýmýna tabi olmadýðý için yetkin bir þekilde soruþturmasý gereken, kovuþturmaya yer olmadýðýna dair verilen kararlar ile adliyelerin raflarýna kaldýrýlmamasý gereken dosyalardýr. Anneler ve kayýp yakýnlarý bu güne kadar kayýplarýný

ÝSTANBUL Adliyesi önünde toplanan bir grup kadýn avukat, Diyarbakýr'da avukat S.Y. tarafýndan taciz edildiði iddia edilen meslektaþlarý A.K. ile ilgili yapýlan suç duyurusuna "takipsizlik" kararý verilmesini protesto etti Çaðlayan'daki Ýstanbul Adalet Sarayý önünde toplanan kadýn avukatlar, "Tacize hayýr. Erkek-yargý iþbirliðine son" yazýlý pankart açtý. Grup adýna yapýlan açýklamada, her gün 5 kadýnýn öldürüldüðü, kadýnlarýn yüzde 35,6'sýnýn bazen, yüzde 16,3'ünün de sýk sýk aile içi tecavüze uðradýðý ve tecavüz edenlerin mantýksýz gerekçelerle ceza indirimlerden yararlandýrýldýðý bir sistemde yaþandýðý belirtilerek, "Cinsel tacize uðrayan kadýnlardan yüzde 40'ý þikayetçi olamazken, kadýnlar þikayetçi olduðunda da çoðu zaman takipsizlik kararlarýyla yüz yüze kalmakta, bu yetmiyormuþ gibi taciz maðduru kadýn cezalandýrýlmakta, çevresi tarafýndan dýþlanýp, iftiracýlýk, komploculuk gibi suçlamalara maruz kalmaktadýr" denildi. Açýklamalarda, geçtiðimiz aylarda avukat A.K'nin, Diyarbakýr'da yanýnda stajýný yaptýðý avukat S.Y'nin sistematik tacizine maruz kaldýðý ve A.K'nýn bununla ilgili hem Diyarbakýr Barosu'na hem de Diyarbakýr Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunduðu aktarýlan açýklamada, bundan sonra A.K'nýn çevresindekiler

11

bulma amacýyla mücadele verdiler. Kayýp yakýnlarý kaybedilen yakýnlarýnýn sadece kemiklerine ulaþmak için dahi bir sürü mücadele verdi, veriyor. Berfo Ana'da bunlardan sadece bir tanesi. Berfo Ana oðlunun kemiklerine ulaþmak için 33 yýl mücadele verdi. Ancak bu isteðini gerçekleþtiremeden yaþamýný yitirdi. Biz en azýndan kayýp yakýnlarýnýn bu güne kadar bitmeyen yas süreçlerinin bitirilmesi adýna yetkin soruþturma yürütülmesinin ve devletin bu cinayetleri kimler vasýtasýyla ne þekilde, ne zaman iþlettiðini ve kemiklerin nerede gömülü bulunduðunu bizlere söylemesini talep ediyoruz. Ailelerde bunu her Cumartesi alanlarda haykýrýyor. ÝHD olarak bu kutsal mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceðiz ve kayýp yakýnlarýnýn yanýnda olmaya devam edeceðiz" diye belirtti. (DÝHA)

tarafýndan iftira atmakla suçlandýðý ve iftira suçundan hakkýnda dava açýldýðý ifade edildi. Soruþturmada, maðdur olan kadýn avukat dinlenilmeden, çok kýsa sürede takipsizlik kararý verildiði ve bu kararýn ilk olmadýðý, son da olmayacaðý kaydedilen açýklamada, þöyle denildi: "Biz kadýn avukatlar, adliyelerde söz konusu olayda olduðu gibi, baðlý çalýþtýðýmýz ya da staj yaptýðýmýz bürolarda her an tacize ve mobbinge maruz býrakýlýyoruz. Bunlarý açýkladýðýmýz zaman ise 'erkeðin maðduriyeti' ya da bu olayda olduðu gibi, 'erkeðin iyiliði, dürüstlüðü, kariyer' karþýmýza çýkýyor. Erkeðin cinsel saldýrý gibi kadýn tarafýndan ispatlanmasý, hatta açýklanmasý bile çok zor olan bu tür vakalarý bizim ispatlamamýz bekleniyor. Tam da bu yüzden bu taciz hepimize yapýlmýþtýr. Taciz maðduru arkadaþýmýza yönelik suçlamalar hepimizin sesini kýsmak, yaþadýðýmýz ve daha yaþayacaðýmýz tüm vakalarýn üstünü örtmek için ortaya atýlmaktadýr. S.Y. ile ayný mesleði icra etmek istemiyor, Diyarbakýr Barosu tarafýndan S.Y'nin meslekten men edilme kararý verilmesini talep ediyoruz. Bu davanýn peþini býrakmýyoruz." Kadýn avukatlar, yapýlan açýklamanýn ardýndan daðýldýlar. (AA)


12

HABER

21 Þubat 2014 Cuma

Zorla sakallarý kesildi Babasýndan kalma silah yüzünden 4 yýl 6 ay hapis cezasý verilen 89 yaþýndaki Halit Tekin, yaþý ve hastalýðý göz önünde bulundurularak verilen cezanýn 1 yýllýðýna ertelenerek tahliye edilmesi üzerine yeniden köyüne ve ailesine kavuþtu. Cezaevinde kaldýðý süre içinde saðlýk durumunun daha da kötüleþtiðini belirten Halit Dede'nin en çok üzüldüðü þey ise cezaevinde zorla sakallarýnýn kesilmesi oldu

DÝYARBAKIR - Evinde babasýndan kalma eski bir silahý bulundurduðu gerekçesiyle Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesine baðlý Özbek köyünden bir sabah ansýzýn alýnarak tutuklanan ve kamuoyunda 'Türkiye'nin en yaþlý hükümlüsü' olarak tanýnan 89 yaþýndaki Halit

Tekin, aylarca uzak kaldýðý köyüne döndü. Kamuoyunun tepkilerine yol açan Halit dede'nin tutsaklýðý aylardan sonra son buldu. Mahkemece onanan 4 yýl 6 aylýk hapis cezasý, hastalýðý göz önünde bulundurularak 1 yýllýðýna ertelenmesi ile geçtiðimiz günlerde tahliye edilen Halit dede, çok özlediði ailesine kavuþtu. Serbest býrakýlmasý sonrasý torunlarýný kucaðýna alan ve köyünde misafirlerini aðýrlayan Halit dede, tutuklanmasýna bir anlam veremediðini belirtti. Kulaklarý neredeyse duymayan, kalp rahatsýzlýðý bulunan Halit dede, cezaevinde kaldýðý süresince revirde kaldýðýný belirterek, "Benim ayakta duracak halim bile yoktu. Revirde kalýyordum sürekli. Serumlar ile ayakta kalmaya çalýþýyordum" dedi. Cezaevindeki doktorlardan da þikayetçi olan Halit dede, "Kürt olan bir doktor vardý bana yardýmcý olmaya çalýþýyordu. Ama bir tane Türk vardý beni dinlemiyordu bile. Sadece bir ilaç vererek geçiþtirmeye çalýþýyordu" diye konuþtu.

‘Serumlar ile yaþýyordum’ Cezaevinde kendisi gibi çok sayýda hasta tutsaðýn bulunduðunu söyleyen Halit dede, "Sa-

dece ben yoktum. Benim gibi hasta olan çok insan vardý orada. Bazen sadece hava almak için havalandýrmaya çýkarabiliyorduk onun dýþýnda imkanlarýmýz çok zordu" þeklinde konuþtu. Sýk sýk öksüren ve ayakta kalmakta bile güçlük çeken Halit dede, cezaevi sürecinin kendisinin saðlýðýný daha da kötüleþtirdiðini belirterek, "Çok iyi tedavi göremiyordum. Sadece serumlar vererek beni yaþatýyorlardýr" dedi. Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nden aldýklarý yüzde 87 engelli raporunun bile göz önünde bulundurulmadýðýný da söyleyen Halit dede, kendisini Ýstanbul'a Adli Týp Kurumu'na götürdüklerini söyledi. Adli Týp Kurumu'ndan alýnan raporda yaþ testi de yapýldýðýný ifade eden Halit dede, "Ben o raporda 91 yaþýnda çýktým. Ama buna raðmen beni bu kadar zaman içerde tutular" dedi. Hastaneye götürüldüðü zamanlarda bile ellerinin kelepçelendiðine dikkat çeken Halit dede, köyüne dönmüþ olmanýn sevincini yaþandýðýný fakat yaþadýklarýndan dolayý buruk bir sevinç yaþadýðýný kaydetti.

Çok sevdiði sakallarýný kestiler! Türkiye'de bürokratik iþlemlerin uzun sürmesinden þikayetçi olan Halit dede, "Benim dosyamý bir o savcýya, bir bu savcýya gönderdiler. Bu böyle aylarca sürdü" diyerek asýl sorunun bu süreç olduðunu belirtti. Cezaevinde zorla sakallarýnýn kesildiðini ve en

çok buna içerlediðini dile getiren Halit dede, "Beni bir gün berbere götürdüler. Bir baktým yýllardýr hiç kesmediðim sakallarýmý kesmiþler. Ben tepki gösterdim ama boþuna" dedi. Bir yýl sonra tekrar cezaevine dönme riskinin bulunduðunu hatýrlattýðýmýz da ise Halit dede; "Ýyileþirsem gider yatarým" cevabýný verdi. Köyündeki evinin balkonunda oturmayý özlemesi nedeniyle çýktýðý günden bu yana balkonda oturan Halit dede'nin küçük oðlu Fesih Tekin ise babasýnýn býrakýlmasýna sevindiklerini ancak hala tutuklanmýþ olmasýnýn þokunu üzerlerinden atamadýklarýný söyledi.

‘Cezaevine girmesini istemiyoruz’ Babasýnýn bir yýllýðýna býrakýldýðýný ve tekrar tutuklanma riskinin bulunduðunu hatýrlatan Tekin, "Biz artýk hep yanýmýzda olsun istiyoruz. Þimdi iyileþirse tutuklanacak, hasta olsa biz üzüleceðiz. Nasýl davranacaðýmýzý bilmiyoruz" diye konuþtu. Yetkililere seslenen Tekin, "Babam yüzde 87 oranýnda engelli bir durumdadýr. Artýk cezaevine girmesini istemiyoruz. Babamýn cezaevinde kalma durumu yoktur, hem yaþý hem de hastalýðý nedeni ile bu yüzden biz onu hep yanýmýzda görmek istiyoruz" þeklinde konuþtu. Köyündeki evinde torunlarý ile hasret gideren Halit dede ise artýk cezaevine dönmek istemediðini sözlerine ekledi. (DÝHA)

T.C. ÇINAR ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

T.C. ÇINAR ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

T.C. ÇINAR ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

ESAS NO : 2013/126 KARAR NO : 2014/20 Diyarbakýr ili Çýnar Ýlçesi Çukurbaþý köyü Cilt: 21 Hane: 66 BSN: 50'de nüfusa kayýtlý Zekeriya ve Hamdiye oðlu 09/06/1982 doðumlu TC No 14077989656 Servet DELÝ'nin DELÝ olan soyadýnýn iptali ile DELÝL olarak Nüfus kayýtlarýna tashihen tesciline, Soy isim deðiþikliðinin davacýnýn varsa eþi ve reþit olmayan çocuklarýna da TEÞMÝLÝNE mahkememizin 06/02/2014 tarih 2013/126 esas 2014/20 karar sayýlý ilamý ile karar verilmiþ olduðu hususu ilan olunur. 19/02/2014 (Basýn - 295) www.bik.gov.tr

ESAS NO : 2013/127 KARAR NO : 2014/21 Diyarbakýr ili Çýnar Ýlçesi Çukurbaþý köyü Cilt: 21 Hane: 66 BSN: 58'de nüfusa kayýtlý Hikmet ve Adul oðlu 28/04/1982 doðumlu TC No 14059990298 Ramazan DELÝ'nin DELÝ olan soyadýnýn iptali ile DELÝL olarak Nüfus kayýtlarýna tashihen tesciline, Soy isim deðiþikliðinin davacýnýn varsa eþi ve reþit olmayan çocuklarýna da TEÞMÝLÝNE mahkememizin 06/02/2014 tarih 2013/127 esas 2014/21 karar sayýlý ilamý ile karar verilmiþ olduðu hususu ilan olunur. 19/02/2014 (Basýn - 296) www.bik.gov.tr

ESAS NO : 2013/125 KARAR NO : 2014/19 Diyarbakýr ili Çýnar Ýlçesi Çukurbaþý köyü Cilt: 21 Hane: 66 BSN: 55'de nüfusa kayýtlý Osman ve Hamdiye oðlu 12/02/1985 doðumlu TC No 14068989948 Mehmet DELÝ'nin DELÝ olan soyadýnýn iptali ile DELÝL olarak Nüfus kayýtlarýna tashihen tesciline, Soy isim deðiþikliðinin davacýnýn varsa eþi ve reþit olmayan çocuklarýna da TEÞMÝLÝNE mahkememizin 06/02/2014 tarih 2013/125 esas 2014/19 karar sayýlý ilamý ile karar verilmiþ olduðu hususu ilan olunur. 19/02/2014 (Basýn - 297) www.bik.gov.tr

Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr


$ €

DOLAR: 2.1720 EURO: 2.9781 ALTIN: 93,230 ÝMKB: 63.681,01

ekonomi

13 21 Þubat 2014 Cuma

BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ-9.BÖLGE DÝYARBAKIR DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜNÜN MERKEZ, ÝDARÝ VE SOSYAL TESÝSLERÝN MUHTELÝF BAKIM ONARIMI, KALORÝFER TESÝSATI,SICAK-SOÐUK SU TESÝSATI, ELEKTRÝK TESÝSATI VE KAMERA SÝSTEMÝNÝN ÝÞLETÝLMESÝ VE BAKIM ONARIMININ YAPILMASI ÝÞÝ Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðünün Merkez, Ýdari ve Sosyal Tesislerin Muhtelif Bakým Onarýmý, Kalorifer Tesisatý,Sýcak-Soðuk su Tesisatý, Elektrik Tesisatý ve Kamera sisteminin iþletilmesi ve bakým onarýmýnýn yapýlmasý iþi hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/17477 1-Ýdarenin a) Adresi : KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ BÜYÜKALP CADDESÝ 21100 YENÝÞEHÝR/ DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122288050 - 4122249959 c) Elektronik Posta Adresi : bol09@kgm.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðünün Merkez, Ýdari ve Sosyal Tesislerin Muhtelif Bakým Onarýmý, Kalorifer Tesisatý,Sýcak-Soðuk su Tesisatý, Elektrik Tesisatý ve Kamera sisteminin iþletilmesi ve bakým onarýmýnýn yapýlmasý iþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðünün Merkez, Ýdari ve Sosyal Tesisleri c) Süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 9(dokuz) aydýr 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Büyükalp Cad. 21100 Yeniþehir / Diyarbakýr b) Tarihi ve saati : 17.03.2014 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: DEVAMI SAYFA 14’te

9 bin 419 araç el deðiþtirdi Bölgede Aralýk ayýnda araç sayýsý yüzde 4 oranýnda artarak 352 bin 279’a yükseldi. Diyarbakýr’da araç sayýsý 114 bin 720’e, Þanlýurfa’da ise 237 bin 559'a çýktý. Diyarbakýr’da 2 bin 976, Þanlýurfa’da ise 6 bin 443 olmak üzere 9 bin 419 aracýn devri yapýldý Osman ERGÜN DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn yer aldýðý TRC2 bölgesine ait aralýk ayý motorlu kara taþýtlarý istatistiklerini açýkladý. Verilere göre, 2012 yýlý aralýk ayýnda Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da araç sayýsý 339 bin 523 iken, 2013 yýlý aralýk ayýnda yüzde 4 oranýnda bir artýþ göstererek 352 bin 279'a ulaþtý. Diyarbakýr'da geçen yýlýn ayný döneminde 111 bin 74 olan araç sayýsý, yüzde 3 oranýnda artýþ göstererek 114 bin 720'e, Þanlýurfa'da ise 228 bin 449 olan araç sayýsý, yüzde 4 oranýnda artarak 237 bin 559'a ulaþtý. Aralýk itibariyle Diyarbakýr'da 49 bin 187 otomobil, 6 bin 377 minibüs, bin 304 otobüs, 21 bin 973 kamyonet, 6 bin 795 kamyon, 8 bin 158 motosiklet, 20 bin 416 traktör ve 510 özel amaçlý araç bulunuyor. Þanlýurfa'da ise 88 bin 831 otomobil, 7 bin 709 minibüs, bin 256 otobüs, 25 bin 599 kamyonet, 15 bin 116 kamyon, 66 bin 985 motosiklet, 31 bin 652 traktör ve 411 özel amaçlý araç bulunuyor.

9 bin 419 aracýn devri yapýldý Diyarbakýr'da 2 bin 976, Þanlýurfa'da ise 6 bin 443 olmak üzere toplamda bölgede kasým ayýnda 9 bin 419 aracýn devri yapýldý. Diyarbakýr'da bin 548 otomobil, 193 minibüs, 31 otobüs, 635 kamyonet, 189 kamyon, 31 motosiklet, 343 traktör ve 6 özel amaçlý araç el deðiþtirdi. Þanlýurfa'da ise 3 bin 357 otomobil, 368 minibüs, 33 otobüs, bin 61 kamyonet, 553 kamyon, 439 motosiklet, 630 traktör ve 2 özel amaçlý araç el deðiþtirdi.


14

SPOR

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak saðlanabilir. 4.2.2. Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri: a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Serbest meslek erbabýnýn vereceði, ilgili mevzuatýna göre düzenlenmiþ ve onaylanmýþ serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen deðerlere göre, son yýla ait toplam gelirin toplam gidere oranýnýn veya son iki yýla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden bulunacak oranýn en az (1,25) olmasý þartý aranýr. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir ya da vergi dairesince onaylý olmasý gerekir. Ýhale veya son baþvuru tarihi yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir önceki yýla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini saðlayamayanlar ise iki önceki yýlýn belgeleri ile üç önceki yýlýn belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.2.3. Ýþ hacmini gösteren belgeler: a) Ýhalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden hizmet iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen hizmet iþlerinin parasal tutarýný gösteren, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýlda düzenlenmiþ faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmasý yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altýnda devam eden iþlerin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen iþlerin parasal tutarýnýn ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanamadýðýna bakýlýr. Yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir önceki yýla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yýlýn gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini saðlayamamasý halinde, iki önceki yýlýn ve üç önceki yýlýn gelir tablolarý sunulabilir. Bu durumda, gelir tablolarý sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Bu iþte "Her türlü bina veya tesislerin bakým ve onarým iþleri veya her türlü bina veya tesislerin tesisat iþleri" benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 125 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Ýhaleler Baþmühendisliði adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü Ýhaleler Baþmühendisliði adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. DEVAMI SAYFA 15’te

21 Þubat 2014 Cuma

Tecavüz sanýðý aðabey tahliye edildi Diyarbakýr’da 9 yaþýndaki kýz kardeþi B.A.’ya deðiþik zamanlarda 5 kez tecavüz ettiði iddiasýyla tutuklu yargýlanan 18 yaþýndaki B.A., hakkýnda “kaçma ve konutlarý karartma þüphesi” bulunmadýðý gerekçesiyle tahliye edildi DÝYARBAKIR Merkez Yeniþehir Ýlçesi'nde ailesi ile birlikte oturan ve kýz kardeþi B.A.'ya 5 kez tecavüz ettiði iddia edilen B.A.'nýn yargýlanmasýna Diyarbakýr 3'üncü Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. DHA'nýn haberine göre, duruþmaya tutuklu sanýk B.A., annesi L.A. ve avukatlarý katýldý. Duruþmada ilk söz alan anne L.A., oðlundan þikayetçi olmadýðýný belirterek, "Oðlum tutuklu olduðundan dolayý maðdurum" dedi. Daha sonra söz hakký verilen Cumhuriyet Savcýsý, suçun vasýf ve mevcut delil durumu gözetilerek sanýðýn tahliye edilmesini istedi. Sanýk B.A. da tutuklu olmasý nedeniyle ailesiyle birlikte maðdur olduklarýný anlatýrken, "Askerlik zamaným gelmiþtir. Vatani görevimi yapmak istiyorum. Bu nedenle tahliyemi talep ediyorum" dedi. Duruþmaya kýsa bir ara veren mahkeme heyeti, 'Nitelikli cinsel istismar' iddiasýyla tutuklu bulunan sanýk B.A.'nýn, suçun niteliði, mevcut delil durumu, delillerin yeterince toplanmýþ olmasý, kaçma veya delilleri karartma þüphesinin bulunmamasý ve tutuklu kaldýðý süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, maðdurun ruh saðlýðýna iliþkin raporun beklenmesi için duruþmayý erteledi.

Kardeþine 5 kez tecavüz ettiði iddia edildi Olayla ilgili hazýrlanan iddianamede, 2011 yýlýnda meydana gelen olayýn, B.A.'nýn tecavüzü okuldaki arkadaþýna anlatmasý ile ortaya çýktýðý belirtildi. Olayýn ortaya çýkmasý üzerine B.A.'nýn ailesinden alýnarak Kýz Yetiþtirme Yurdu'na yerleþtirildiðini ifade eden Savcý, þüpheli B.A.'nýn kardeþine defalarca tecavüz ederek 'Nitelikli cinsel istismar suçunu' iþlediðini belirtti. Ýddianamede, tecavüz olayýnýn ardýndan 9 yaþýndaki B.A.'nýn alýnan psikiyatri raporunda, ruh saðlýðýnýn bozulduðu belirtilirken, sanýk ise kardeþini dövdüðü için iftiraya maruz kaldýðýný ifade etti. Savcý, küçük kardeþine karþý nüfuz kullanýp, tehdit ederek birden fazla kez nitelikli cinsel istismar suçunu iþlediði gerekçesiyle, B.A.'nýn 22.5 yýla kadar aðýr hapis cezasýyla cezalandýrýlmasýný istedi.


SPOR

21 Þubat 2014 Cuma

15

Süper Amatör’de derbi haftasý Diyarbakýr Süper Amatör Futbol Ligi'nde þampiyonluðu yakýndan ilgilendiren sezonun en önemli maçý bu hafta oynanacak. Lider 1968 Diyarbakýr ile ikinci sýradaki Aliparspor, Pazar günü karþý karþýya gelecek DÝYARBAKIR - 45 puanla lider olan 1968 Diyarbakýr ile 44 puanla ikinci sýrada yer alan Aliparspor, sezonun en önemli maçýnda karþý karþýya geliyor. Ýki takýmýn da hedefinin þampiyonluk ve puan kaybetmemek. Sezon baþýndan beri yarýþýn en büyük iki favorisi olan bu iki takým arasýndaki kritik maçýn büyük oranda þampiyonluðu belirleyeceði bildirildi. Ligin ilk yarýsýndaki maçý 4-1 kazanan 1968 Diyarbakýr'a beraberlik az da olsa yararken, Aliparspor'un ise kazanmaktan baþka seçeneðinin olmadýðý belirtildi. Amatör futbol camiasýnýn kilitlendiði karþýlaþma Pazar günü saat 11.00'da Seyrantepe tesislerinde oynanacak. Bu maçýn bir baþka önemi ise 1968 Diyarbakýr'ýn ligde yenilgisi olmayan tek takým olmasý. Aliparspor bu unvana son vermeye çalýþýrken, 1968 Diyarbakýr'ýn ise bu unvaný korumaya çalýþacaðý ifade edildi. (ÝHA)

Diyar AÞ’de hazýrlýklar tamam Deplasmanda Kayseri Þekerspor ile karþýlaþacak olan Diyarbakýrspor'da AÞ'de hazýrlýklar dün yapýlan son idmanla tamamlandý. Yeþil-Kýrmýzýlý takým bugün karayolu ile Kayseri'ye giderek maç saatini bekleyecek

DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Diyarbakýrspor AÞ'de Kayseri Þekerspor maçý hazýrlýklarý tamamladý. Kulüp Baþkan Ve-

kili Mehmet Han Akan, yaptýðý açýklamada, deplasmanda oynanacak Kayseri Þekerspor maçý hazýrlýklarýný, dün yaptýklarý idmanla tamamladýkla-

rýný söyledi. Akan, "Bugün (dün) son idmanýmýzý yaptýk. Yarýn (bugün) sabah da karayolu ile Kayseri'ye hareket edeceðiz. Kayseri'de kampa girip maç saatini bekleyeceðiz. Cezalý ve sakat oyuncumuz bulunmuyor. Ayrýca bu deplasman maçýna taraftarlarýmýz da gelip bize destek sunacaklar. Bu bizim için büyük bir moral olacak" dedi. (AA)

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN - 294/ www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

500 sporcuya seminer DÝYARBAKIR - Kayapýnar Belediyesi tarafýndan, Amed Spor Kompleksi'nde kurslara katýlan sporculara aðýz ve diþ saðlýðý üzerine seminer verildi. Her hafta çeþitli konularda baþlatýlan bilgilendirme seminerleri kapsamýnda bu hafta aðýz ve diþ saðlýðý konusunda seminer verildi. Seminere, Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, kulüp yöneticileri, sporcular ve aileleri katýldý. Dr. Serdar Öztoprak ve ekibi tarafýndan spor kurslarýna katýlan öðrencilere yönelik verilen seminerde öncelikle dýþ problemlerinin ortaya çýkardýðý olumsuzluklar konusunda bilgi verildi. Seminerde daha sonra diþ bakýmý konusunda, doðru bakýmla ilgili uygulamalý anlatým yapýldý. Seminer sonrasý 500 sporcu saðlýk kontrolünden geçirildikten sonra dýþ macunu ve dýþ fýrçasý daðýtýldý. Sporculara yönelik saðlýk seminerleri ay boyunca sürdürülecek. (DÝHA)

Hakkari sporculara ev sahipliði yapacak HAKKARÝ'de yapýlacak olan Anadolu Yýldýzlar Ligi Masa Tenisi Grup Müsabakalarý'na katýlacak sporculara ev sahipliði yapacaðý bildirildi. Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, Spor Faaliyetleri Dairesi Baþkanlýðý'nýn sporun tabana yaygýnlaþtýrýlmasý, daha fazla müsabakanýn yapýlmasý, kulüplere ve milli takýmlara alt yapý oluþturulmasý, TOHM merkezlerine sporcu kazandýrýlmasý, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluþturulmasý gibi hedefler doðrultusunda Anadolu Yýldýzlar Ligi Projesi oluþturulduðu belirtildi. Açýklamada, "Proje kapsamýnda Anadolu Yýldýzlar Ligi Masa Tenisi Grup Müsabakalarý 21-22-23 Þubat 2014 tarihlerinde müdürlüðümüz spor salonunda yapýlacaktýr. Söz konusu 21-2223 Þubat 2014 tarihlerinde yapýlacak olan Anadolu Yýldýzlar Ligi Masa Tenisi Grup Müsabakalarý teknik toplantýsý 20 Þubat 2014 tarihinde Gençlik Merkezi'nde saat 18.00'de yapýlacak olup, grup müsabakalarýna Kilis, Adýyaman, Gaziantep, Urfa, Diyarbakýr, Batman, Mardin, Þýrnak, Siirt ve Hakkari ili olmak üzere toplamda 9 il katýlým saðlayacaktýr. Yapýlacak müsabakada müdürlüðümüz adýna katýlým gösterecek tüm illerimize baþarýlar dileriz" denildi. (ÝHA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

21 ÞUBAT 2014 CUMA Yýl: 7 - Sayý : 2197 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Yolspor’da hedef play-off DÝYARBAKIR - Son 6 maçta yenilgi yüzü görmeyerek topladýðý 14 puanla Play-Off için iddialý hale gelen Diyarbakýr Yolspor, gösterdiði baþarýlý performansla Play-Off'u zorluyor. Teknik Direktör Ýbrahim Tungaç,"Buraya kadar geldikten sonra bu iþin geri dönüþü yok. Ýlk 2 arasýna girerek Play-Off'a kalmak istiyoruz" dedi. Yolspor Teknik Direktörü Ýbrahim Tungaç, "Çok baþarýlý bir sezon yaþýyoruz. Süper Amatör Ligi'nden çýkan ve rakiplerine oranla transfer yapmayan bir takýmýn kendi imkanlarýyla yetiþtirdiði futbolcularla bunu baþarmasý önemli bir olaydýr. Ne var ki biz bunu yeterli görmüyoruz. Bu kadar baþarýlý geçen sezonu Play-Off'la taçlandýrmak istiyoruz. Yüksekova Belediyespor'u deplasmanda yenerek bu hedefe biraz daha yaklaþmak düþüncesindeyiz" dedi. (ÝHA)

C

M

Y

K

Büyükþehir hedefinden uzaklaþtý

KýrDÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Bür aký arb Diy dan mýzý Grup takýmlarýn çý ma or psp Eyü 'da, yükþehir Belediyespor bol Fut üp Kul . yor hazýrlýklarý devam edi yaptýðý Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, rý Eykla aca yap a açýklamada, sahalarýnd leridük dür sür ný larý üpspor maçý hazýrlýk aber 4 rý ýkla ald ni söyledi. Son 4 maçta bený larý þtýk kla uza berlikle hedeflerinden

"Beraberlik lirtilen Doðrul, þöyle konuþtu: vermek isson da serisine Eyüpspor maçýn ü alatürl bir ný tiyoruz. Ýstediðimiz 3 pua n izde efim hed madýk. Bu nedenle hem bir di cid izde uzaklaþtýk hem de üzerim lodan kurbaský oluþtu. Yaþadýðýmýz bu tab pspor ile Eyü e enl tulmak istiyoruz. Bu ned ýz ðým aca yap hafta sonunda sahamýzda ) (AA ýz." maçý mutlaka kazanmalýy

Diyarbakır yenigün gazetesi 21 şubat 2014  
Diyarbakır yenigün gazetesi 21 şubat 2014  
Advertisement