Page 1

BDP sorunlarýný aþamadý 30 Mart seçim sonuçlarý PKK çizgisinde siyasi hareketlerin 'bölgedeki Kürtlerin temsili' konusundaki sorunlarýný hâlâ aþamadýklarýný gösteriyor. Resmi olmayan sonuçlar Doðu illerinde özerklik söylemini destekleyecek bir toplumsal zemin olmadýðýný ortaya koyuyor. ANALÝZ 6-7

Sübyancýlýðýn kibar ismi ‘Pedofili’ye dikkat!

Bölgede BDP AKP’nin gerisinde kaldý ANALÝZ 6-7

Ü 20 NÝSAN 2014 PAZAR FÝYATI: 25 KRÞ.

Büyükþehir “mutlak galibiyet” diyor Spor 14

Alacak kavgasý kanlý bitti: 1 ölü

DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesine baðlý Küpeli köyünde alacak verecek meselesi kavgaya dönüþtü. Kavgada alacaklýlardan 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2 kiþi de yaralandý. Güncel 03

Emniyet yeni binasýna kavuþtu DÝYARBAKIR’da 16 yýl önce yapýmýna baþlanan Emniyet Müdürlüðüne ait yeni bina tamamlanarak hizmete girdi. 45 bin metrekarelik alana 7 katlý olarak yapýlan hizmet binasý, 44 milyon liraya mal oldu Gündem 04

Öðrenciler polis þiddetini anlattý GÖZALTINA alýndýktan sonra serbest býrakýlan D.Ü öðrencilerinden Jiyan Çiçek, polislerin özellikle kadýnlara sözlü tacizlerde bulunduðuna dikkat çekti. Harun Özmen ise, "Bileklerimize kelepçeler takýlý olmasýna raðmen hala kafamýza coplarla vurmaya devam ediyorlardý" dedi. 5’te C

M

Y

K

www.diyarbakiryenigun.com

Yeni Diyar’dan futbolcu lara prim dopingi Spor 15

lkemizde ne kadar çok pedofili maðduru var farkýnda mýsýnýz? Ülkenin doðusu batýsý diye bir durum yok! Çocuklarýmýz risk altýnda. Ve onlarýn yetiþkin hayatlarý daha þimdiden hüzünlü. Çocuklarýmýz risk altýnda. Ve onlarýn yetiþkin hayatlarý daha þimdiden hüzünlü... Ayþe Karaduman’ýn yazýsý 10-11’de

Boþaltýlan köylere elektrik borcu Bölge 12

BiR BABANIN FERYADI “Oðlum planlý olarak öldürüldü”

“Halk bu çetelerden korkuyor”

DÝYARBAKIR’da 2011 yýlýnda Serhat Taþ isimli genci katleden kiþiler serbest býrakýldý. Hukuk mücadelesinden sonuç alamayan Baba Ýrfan Taþ, olayýn planlý bir cinayet olduðunu belirterek, “Oðlum 17 yaþýndayken bir çete tarafýndan öldürüldü. Bir de hukuk tarafýndan öldürülmesin. Adalete olan güvenimizin oluþabilmesi için devletin bu tür olaylarý ciddi araþtýrma, soruþturmalarla aydýnlatmasý gerekiyor. Devletin tutumu bu çeteleri güçlendiriyor ve yeni suçlara teþvik ediyor” dedi.

“Bana derdimi anlatabileceðim bir fýrsat vermediler hiçbir zaman" diyen baba, mahkemenin onlarý dinleyeceðine sürekli kendileriyle kavga ettiðini belirtti. Bu suç çetelerinin sokaklarda cirit atmamasý için yetkililerin üzerlerine düþeni yapmasý gerektiðini belirterek, “Çocuklara iþkence yapan, uyuþturucu sattýrýp, hýrsýzlýk yaptýran bu çetelerin daha önce sabýkalarý ve emniyette dosyalarý mevcut. Bunlarý herkes biliyor. Halk endiþeli ve korkuyor. Devlet de b hiçbir þey yapmýyor. Benim çocuðumun ölümü de 24 saat içerisinde çözülebilecek bir olayken ilgisizlik ve devlet yetkililerinin görevlerini yapmamasýndan ötürü senelere uzandý” dedi. 8-9’da

Kutlu Doðumda barýþ vurgusu Diyarbakýr Newroz alanýnda gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Haftasý etkinliðine binlerce kiþi katýldý. Kutlamada, Hz Muhammed'in dininin barýþ dini olduðu ve adalet için mücadele ettiði vurgulandý DTK ve DÝAYDER tarafýndan Hz Muhammed'in doðum günü vesilesiyle Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda Newroz alanýnda düzenlenen kutlama baþladý. Binlerce yurttaþýn katýldýðý kutlama, Hz Muhammed'in dininin barýþ dini olduðu ve adalet için mücadele ettiði vurgulanan açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Kuran'ý Kerim dinletisi ile sürerken, Kuran okunmasýnýn ardýndan katýlýmcýlar sýk sýk tekbir getirdi. 8-9’da


2

SAÐLIK-Y YAÞAM

20 Nisan 2014 Pazar

Þifayý Diyarbakýr’da buldu Bisiklet turuyla Türkiye'yi gezen Hollandalý Jan Willem Slingenberg, Ýstanbul'da bel aðrýsý çekmeye baþladý. Hastaneye gidip muayene olan turiste ameliyat olmasý gerektiði bildirildi. Ülkesinde manuel terapiyi takip eden turist, internette yaptýðý araþtýrma üzerine Diyarbakýr'a gelerek manuel terapi ile tedavi olarak þikayetlerinden kurtuldu

DÝYARBAKIR - Hollanda'dan bisiklete binerek Türkiye turuna çýkan turist, bel aðrýsý þikayetleri sonucu geldiði Diyarbakýr'da gördüðü manuel terapi tedavisinin ardýndan saðlýðýna kavuþtu.

Hollanda'dan yaklaþýk 3 hafta önce yola çýkan Jan Willem Slingenberg ile eþi Gudrun Reijnierse Türkiye'deki tarihi þehirleri bisikletle gezmeye karar verdi. Ýstanbul'da bel aðrýsý tutan Slingenberg, doktora gitti. Doktorlar, yaptýklarý muayenenin ardýndan Slingenberg'in ameliyat olmasý gerektiðini söyledi. Ameliyat olmak istemeyen Slingenberg, internette yaptýðý araþtýrma sonucu manuel terapi yöntemi ile tedavi olmaya karar verdi. Türkiye'deki en iyi manuel terapisti araþtýran Slingenberg, Bitlis Eren Üniversitesi

‘Saðlýkta teknoloji karnemiz zayýf ’

e yeterli Türkiye'de saðlýk sektöründ az bucih sayýda ileri teknoloji ürünü ye’de bir rki Tü lunamýyor. Bu yüzden teknolojiye milyon kiþiye 28 adet ileri tedavi cisahip týbbi görüntüleme ve hazý düþüyor

öðretim görevlisi ve manuel terapist Muhsin Duran ile irtibata geçti. Bu kapsamda Diyarbakýr'a gelen Slingenberg, iki seansýn ardýndan bel aðrýsýndan kurtuldu. Konuyla ilgili ÝHA muhabirine açýklamalarda bulunan Bitlis Eren Üniversitesi öðretim görevlisi ve manuel terapist Muhsin duran, manuel terapinin el yordamýyla yapýlan manevralar olduðunu söyledi. Duran, "Manuel terapinin yaklaþýk 5 bin yýllýk bir geçmiþi vardýr. Yurt dýþýnda çokça kullanýlan bir yöntemdir ve okullarý bulunmaktadýr. Bunu Türkiye'de yaygýnlaþtýrýlmasý isteðindeyiz. Gerek yurt dýþýndan gerek yurt içinden bürokrat veya ünlüler bizlere baþvuruyor. Bugün yine Hollanda'dan gelen bir çift manuel terapi yöntemi ile tedavi olmak için bize baþvurdu. Misafirlerimiz manuel terapiden memnun kaldý" dedi.

“Terapiden sonra kendimi çok iyi hissediyorum”

Týbbi Görüntüleme Teþhis ve Tedavi Teknolojileri Derneði Baþkaný Esen Tümer, Türkiye'de saðlýk sektöründe yeterli sayýda ileri teknoloji ürünü cihaz bulunmadýðýný söyledi. Saðlýk teknolojileri hakkýnda bilgi veren Týp Gör Der Baþkaný Tümer, Türkiye'nin týbbi

Manuel terapi için Diyarbakýr'a gelen Jan Willem Slingenberg adlý Hollandalý turist, Hollanda'dan bisiklet turuyla Türkiye'yi gezmek istediklerini söyledi. Slingenberg, "2-3 hafta önce Türkiye'deyken bel aðrýsý þikayetlerim baþladý. Koksiks kemiðimde bir eðilme oldu. Önce bir doktora gittik ve tedavinin ardýndan ameliyat olmam gerektiðini bize bildirdi. Ben Hollanda'da manuel terapiyi takip ediyordum. Ýnternetten araþtýrma yaptým ve Diyarbakýr'da bu iþle uðraþan birinin olduðunu görerek iletiþime geçtik. Bunun için Muhsin Duran'la konuþtuk ve Diyarbakýr'a geldik. Ýlk terapimi dün gördüm. Dünden bugüne kendimi çok iyi hissediyordum. Bugünkü terapiden sonra kendimi çok daha iyi hissediyorum" diye konuþtu. Manuel terapi yöntemi ile tedavi olan turist, Batman ve Mardin'deki tarihi yerleri dolaþtýktan sonra ülkesine dönecek. (ÝHA)

görüntüleme karnesinin zayýf olduðunu belirterek "Türkiye'deki cihazlarý hem nicelik hem de nitelik açýsýndan yukarýya taþýrsak birçok hastalýðýn erken teþhisinde ve tedavisinde çok önemli bir aþama kaydedeceðimize inanýyorum" dedi. Çýraðan Otel'de düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Esen Tümer, Türkiye'de toplam BT (Bilgisayarlý Tomografi), PET/CT ve radyoterapi cihazý sayýsýnýn 2 bin 182 olduðunu bildirerek, bir milyon kiþiye 28 cihaz düþtüðünü söyledi. Tümer, taný ve tedavide önemli rolü bulunan ileri teknoloji ürünü cihazlarýn Türkiye genelinde daðýlýmlarýnýn da dengesiz olduðuna iþaret etti ve mevcut cihazlarýn önemli kýsmýnýn Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'de toplandýðýný belirtti. Son yýllarda ileri teknoloji ürünü cihazlara yapýlan yatýrýmýn artmasýna raðmen nicelik ve nitelik açýsýndan Avrupa ülkelerinin gerisinde olduðuna deðinen Tümer, Türkiye'nin bu alanda

geçen yýl 163 milyon dolar harcandýðýný, mevcut planlamaya göre bu rakamýn 2022'de 187 milyon dolara çýkmasýnýn öngörüldüðünü söyledi Yaþlýlýk, kronik hastalýklar, obezite gibi etkenlerin ve saðlýk turizmindeki geliþmelerin saðlýk yatýrýmlarýný artýrdýðýna iþaret eden Tümer, Türkiye'de toknoloji yatýrýmlarý hakkýnda þu bilgileri verdi: "Özel hastanelerin teknoloji yatýrýmlarý daha yüksek. Bilgisayarlý tomografi cihazlarýnýn yüzde 46'sý kamuda, yüzde 54'ü özel hastanelerde; MR cihazlarýnýn yüzde 35'i kamuda, yüzde 65'i özel hastanelerde bulunuyor. PET/CT'de ise tablo yüzde 48 kamu, yüzde 52 özel hastaneler þeklinde. Radyoterapi cihazýnýn kamu hastanelerindeki oraný ise diðer cihazlara nazaran daha yüksek ve yüzde 63 iken, bu oran özel hastanelerde yüzde 37 olarak belirlenmiþ durumda."


3

GÜNCEL

20 Nisan 2014 Pazar

BDP’lilerden suç duyurusu 7 yerinden býçaklanan genç hala yoðun bakýmda Diyarbakýr'da, kantinden alýþ veriþ yapmadýðý için kardeþine kýzan kantincilerle konuþmak üzere gittiði Eczacýlar Ýlköðretim Okulu’nda, tartýþtýðý 3 kantin sahibince 7 yerinden býçaklanan Halit Özaslan (22) hala yoðun bakýmda

Dicle'de, 30 Mart'ta gerçekleþtirilen yerel seçimlerde, AKP'lilerin silahlý saldýrýsýna uðrayan BDP'li Abdulhadin Binbir ve Mehmet Çelebi, savcýlýða suç duyurusunda bulundu DÝYARBAKIR'ýn Dicle ilçesinde, 30 Mart'ta yapýlan yerel seçimlerde Ýlçe Seçim Kurulu önünde AKP'liler tarafýndan gerçekleþtirilen silahlý saldýrý sonucu yaralanan BDP üyeleri savcýlýða giderek suç duyurusunda bulundu. BDP üyesi Abdulhadin Binbir ve Mehmet Çelebi, avukatlarý Cabbar Leygara eþliðinde

Dicle Cumhuriyet Savcýlýðý'na giderek saldýrýya iliþkin ifade verdi. Ýçeride ifade iþlemi devam ederken BDP Dicle ilçe yöneticileri, belediye eþ baþkanlarý ile çok sayýda BDP'li de arkadaþlarýna destek vermek amacýyla Adliye önünde toplandý. Ýfade iþleminin ardýndan açýklama yapan avukat

Leygara, "30 Mart akþamý silahlý saldýrýya uðrayan iki arkadaþýmýz ile birlikte savcýlýða olay akþamý yaþananlar hakkýnda ifade verip, suç duyurusunda bulunduk. Bizler bu arkadaþlarýmýza saldýran kiþilerin biran önce yakalanýp adalete teslim edilmesi için sonuna kadar bu davanýn takipçisi olacaðýz" dedi. (DÝHA)

Alacak verecek kavgasý kanlý bitti: 1 ölü, 2 yaralý kavgada silahlar kullanýldý. Köylülerin silahlý, sopalý ve yumruklu saldýrýlarýna maruz kalan alacaklýlardan, Mahfuz Okalin, Hasan Yener ve Eþref Esmer silahla yaralandý. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan yaralýlardan Eþref Esmer yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti.

“Adres sormak isterken saldýrýya uðradýk”

Bismil ilçesine baðlý Küpeli köyünde alacak verecek kavgasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti, 2 kiþi yaralandý DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesine baðlý Küpeli köyünde meydana geldi. Ýddiaya göre, geçen yýl bir okul inþaatýný yapan Mahfuz Okalin, Hasan Yener ve Eþref Esmer isimli iþ-

çiler 4 bin lira alacaklarýný almak için Küpeli köyüne gitti. Alacaklýlar V.Ý. isimli þahsýn evini köy sakinlerinden sorunca tartýþma çýktý. Alacaklýlar ile köylüler arasýnda çýkan

Köye adres sormak için gittiklerini belirten yaralýlardan Mahfuz Okalin, "Geçen yýl Küpeli köyünde bir okul inþaatýnda çalýþtýk. Okul bittikten sonra 20 bin lira alacaðýmýzýn 16 bin lirasýný aldýk geri kalan 4 bin lirayý almak için köye gidip V.Ý.'nin adresini sormak istedik, köylüler silah ve sopalarla bize saldýrdýlar" dedi. Olay sonrasý Bismil Jandarma Karakolu'na baðlý ekipler, Küpeli köyüne giderek olayla ilgili soruþturma baþlattý. (ÝHA)

DÝYARBAKIR'ýn Baðlar ilçesine baðlý Ýskanevleri Semti'nde bulunan Eczacýlar ilköðretim Okulu'nda, önceki gün sabah saatlerinde öðrencilerin gözleri önünde kantinci dehþeti yaþanmýþtý. Okulda okuyan 8 sýnýf öðrencisi kardeþi O. Özaslan'ýn, evden ya da dýþardan okula yiyecek-içecek getirmesi üzerine sýk sýk kantinciler tarafýndan 'Niye dýþarýdan yiyecek içecek alýyorsun, buradan niye almýyorsun' denilerek uyarýlmasý üzerine, 22 yaþýndaki aðabey Halit Özaslan, annesi ile birlikte kardeþine kýzan kantincilerle konuþmak üzere geldiði okulda, 3 kiþi olan kantin sahiplerince aralarýnda çýkan tartýþma sonrasý 7 yerinden býçaklandý. Annesi de olayda hafif sýyrýklarla kurtuldu. Olay sonrasý Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldýrýlan býçaklanan Özasalan'ýn yoðun bakýmýnda olduðu ve hayati tehlikesinin devam ettiði öðrenildi. Özaslan'ýn baðýrsaklarýndan ve ayaklarýndan býçaklandýðý öðrenilirken, doktorundan, durumunun aðýr olduðu ve sakat kalabileceði bilgisi alýndý. Halit Özarslan'ýn býçaklayarak yaralayan her 3 kantin sahibinin ise olaydan sonra kaçmalarýndan bu yana hala yakalanamadýðý öðrenildi. (DÝHA)

Van’da üniversite öðrencisi ölü bulundu VAN Yüzüncü Yýl Üniversitesi öðrencisi olduðu belirlenen Cemil Bostanoðlu, Van Gölü kýyýsýnda ölü olarak bulundu. Bir cisimle baþýna vurularak öldürülen Bostanoðlu'nun failleri aranýyor. Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 5'inci sýnýf öðrencisi Cemil Bostanoðlu, Edremit ilçesinde Van Gölü kýyýsýnda, Kedambastý mevkisi aðaçlýk alanda sabah saatlerinde ölü olarak bulundu. Cenazeyi gören çevredeki yurttaþlarýn polise haber vermesinin ardýndan, olay yerine gelen polis ekipleri yaptýklarý incelemede cenazenin Bostanoðlu'na ait olduðunu tespit etti. Ýncelemelerin ardýndan Bostanoðlu'nun baþýna aldýðý darbe sonucu yaþamýný yitirdiði öðrenilirken, cenaze otopsi yapýlmak üzere YYÜ Dursun Odabaþý Týp Merkezi'ne kaldýrýldý. Polis olaya iliþkin inceleme baþlattý. (DÝHA)


4

HABER

20 Nisan 2014 Pazar

Emniyet Müdürlüðü binasýna kavuþtu

DÝYARBAKIR'da 16 yýl önce temeli atýlan Emniyet Müdürlüðünün yeni binasý, tamamlanarak hizmete girdi. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðünün mekan sýkýntýsýný gidermek amacýyla Olaðanüstü Hal Bölge Valiliði dönemi olan

1998 yýlýnda temeli atýlan yeni binasýnýn yapýmý tamamlandý. Baðlar ilçesinde Polisevi'nin yanýnda 45 bin metrekarelik alan üzerine, 7 katlý olarak yapýlan Emniyet Müdürlüðü, vatandaþlara hizmet veriyor. Ýl Emniyet Müdürü Dr. Halis Böðürcü, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, 26 Kasým 1998 yýlýnda ihaleye çýkan ve yapýmý bu yýl tamamlanan yeni Emniyet Müdürlüðü binasýnýn 44 milyon liraya mal olduðunu söyledi. Yeni binada Diyarbakýr halkýna hizmet vermeye baþladýklarýný kaydeden Böðürcü, "Yeni binamýz, hizmetimizi kolaylaþtýracak, hizmetlerimizi daha etkin ve verimli vermemizi saðlayacaktýr. Arkadaþlarýmýz da daha huzurlu ve iyi bir ortamda görevlerini yapmýþ olacaklar" dedi. Polisevi'nin yanýnda bulunan hizmet binalarýna vatan-

daþlarý beklediklerini belirten Böðürcü, þöyle konuþtu: "Bazý birimlerimizin yeni binaya yerleþme iþlemleri sürüyor. Binanýn yapýmýnýn neden uzun sürdüðünü bilmiyorum. Ama ben binayý hizmete sunan Emniyet Mü-

Ergani’de sigara denetimleri sýklaþtýrýldý

FOTO:ARÞÝV

Diyarbakýr'da 16 yýl önce temeli atýlan Emniyet Müdürlüðünün yeni binasý tamamlanarak hizmete girdi. 45 bin metrekarelik alana 7 katlý olarak yapýlan hizmet binasý, 44 milyon liraya mal oldu

dürü oldum. Bana nasip oldu. Emeði geçen ve katký saðlayan herkese teþekkür ediyorum." Þehir içindeki Emniyet Müdürlüklerinde bazý birimlerin hizmet vermeye devam edeceðini ifade eden Böðürcü, yeni bina sayesinde diðer birimlerin de rahatladýðýný, çalýþanlarýn rahat ortamlarda hizmetlerini sunacaðýný bildirdi. Ehliyet iþlemleri için Emniyet Müdürlüð'nün yeni binasýna gelen Süleyman Demir, yeni binanýn çok güzel ve geniþ olduðunu belirtti. Demir, "Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü modern bir görünüm kazandý. Bütün birimler burada. Vatandaþlar için iyi oldu. Daha önce her birim farklý yerdeydi. Bu anlamda güzel oldu" dedi. (AA)

DÝYARBAKIR - Ergani ilçesinde vatandaþlarýn þikayeti üzerine sigara denetimleri sýklaþtýrýldý. Ergani Emniyet Müdürlüðü, Milli Eðitim Müdürlüðü, Saðlýk Grup Baþkanlýðý, Belediye Zabýta Amirliðince oluþturulan sigara denetim ekibi, "4207 Sayýlý Sigara Denetim ve Tütün Ürünlerinin Zararlarýnýn Önlenmesi ve Kontrolü Kanunu" kapsamýnda yaptýðý denetimler sýrasýnda vatandaþlarý yasa hakkýnda bilgilendirerek, yasaða uyulmasý konusunda uyarýlarda bulundu. Denetimlerde, kapalý alanlarda sigara içme yasaðýna uymadýðý tespit edilen kahvehaneler hakkýnda iþlem uygulandý. Kaymakam Erdinç Yýlmaz, vatandaþlardan konuyla ilgili yoðun þikayet aldýklarýný belirterek, uzun bir zaman önce baþlattýklarý sigara denetimlerini aralýksýz sürdürdüklerini söyledi. Yýlmaz, "Gelen þikayetler üzerine denetimleri sýklaþtýrdýk. Sabah ve akþam olmak üzere günde iki kez denetim yapýyoruz. Halkýmýzýn saðlýðýný düþünüyoruz. Kimseyi zor durumda býrakmak ya da para cezasý uygulamak istemiyoruz. Esnafýmýzýn bu konuda duyarlýlýk göstermesini bekliyoruz" dedi. (AA)


5

GÜNDEM

20 Nisan 2014 Pazar

Oðrenciler polis þiddetini anlattý Gözaltýna alýndýktan sonra serbest býrakýlan Dicle Üniversitesi öðrencileri, gözaltýnda yaþadýklarýný anlattý. Polislerin özellikle kadýnlara sözlü tacizlerde bulunduklarýný belirten Jiyan Çiçek, Kürt kadýnlarý üzerindeki devlet þiddetine dikkat çekti. Harun Özmen ise, “Bileklerimize kelepçeler takýlý olmasýna raðmen hala kafamýza coplarla vurmaya devam ediyorlardý” dedi

DÝYARBAKIR - Rojava ile Federal Kürdistan sýnýr hattýna KDP tarafýndan kazýlan hendekleri protesto etmek için 15 Nisan'da Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) yürüyüþ yapmak isteyen öðrencilere polisin sert müdahalesi sonucunda çok sayýda öðrenci gözaltýna alýnmýþtý. Öðrencilerin yapmak istedikleri tüm eylem ve etkinliklere polisin sert müdahalesi dikkat çekerken, gözaltýna alýnan öðrenciler yaþadýklarýný DÝHA'ya anlattý.

‘Psikolojik olarak bizi çökertmeye çalýþýyorlardý’ Harun Özmen

Jiyan Çiçek

Gözaltýna alýnanlarýn arasýnda olan DÜ Güzel Sanatlar Bölümü öðrencisi Jiyan Çiçek, polisin sert müdahalesine tepki göstererek, devletin erkek zihniyetiyle bir kez daha karþýlaþtýklarýný söyledi. Özellikle Kürt kadýnlarý üzerinde devletin þiddet eðilimli politikalarý olduðunu belirten Çiçek, "Gözaltý sürecinde kadýn arkadaþlarýmýza psikolojik baský uyguluyorlardý. Psiko-

lojik olarak bizi çökertmeye çalýþýyorlardý" dedi.

‘Bir polis kadýn arkadaþýmýzýn oturduðu koltuða tekme attý’ Gözaltýna alýnan diðer kadýn arkadaþlarýnýn polisin yönelimleri karþýsýnda güçlü bir irade sergilediðini dile getiren Çiçek, "Bir polis, kadýn arkadaþýmýza, arkadan oturduðu koltuða tekme attý. Biz de buna tepki olarak o polisin hiçbir þekilde bu araçta bulunmamasý gerektiðini söyledik. Gözaltý süreci içerisinde bizim ihtiyaçlarýmýz karþýlanmadý. Bir kadýn arkadaþýmýzý ise, aðza alýnmayacak çirkin sözlerle taciz ettiler" diye belirtti.

‘Zihniyet kirliliðini gözaltý süreci içerisinde çok iyi bir þekilde gördük’ DÜ Fen Edebiyat Bölümü öðrencisi Harun Özmen ise, gözaltýna alýnmadan önce polis þiddetine maruz kaldýklarýný belirterek, "Bileklerimize kelepçeler takýlý olmasýna raðmen hala kafamýza joplarla vurmaya devam ediyorlardý. Aslýnda ce-

Diyarbakýr’da eðitim çalýþmasý DÝYARBAKIR'da göreve yeni baþlayan öðretmenlere eðitim verildi. Yeniþehir ilçesindeki 5 Nisan Ýlköðretim Okulu'nda göreve yeni baþlayan öðretmenlere eðitim verildi. Eðitim Bir-Sen Diyarbakýr Þubesi, göreve yeni baþlayan memur ve öðretmenlere, temel eðitim kurslarýný gördükleri 5 Nisan Ýlkokulu'nda çiðköfte ikramýnda bulundu. Eðitim Bir-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Yunus Memiþ, burada yaptýðý konuþmada, "Geçmiþin öðreticisi ve geleceðin kurucusu olan öðretmenlik mesleðine baþlamanýzdan ve eðitim ailesine dahil olmanýzdan dolayý Eðitim-Bir Sen ailesi olarak duyduðumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Aramýza hoþ geldiniz, öðretmenlik mesleðiniz hayýrlý olsun" dedi. (AA)

haletin kendi içlerinde var olduðu, zihinlerinin hala kirli olduðunu gözaltý süreci içerisinde çok iyi bir þekilde gördük" diye konuþtu. Olaylar sýrasýnda çok sayýda arkadaþýnýn fenalaþtýðýný söyleyen Özmen, "Gözaltýnda kafama yediðim joplardan kaynaklý sürekli bir baþ aðrýsý yaþýyordum. Muayeneye gittiðimizde doktora bunu söyledim polis ise, 'uzatma fazla' diyerek doktora raporu temiz yazdýrýp, beni odadan apar topar çýkardý" diye aktardý.

‘Hükümet bu tabloyla sýnýfta kalmýþtýr’ Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn "özgürlükçü bir devlet olma yolunda ilerliyoruz" yönünde yaptýðý açýklamalara dikkat çeken Özmen, "Kendi ülkesinin özgürlükçü bir ülke olduðunu haykýran hükümet, bu tabloyla sýnýfta kalmýþtýr. O an ben beyin kanamasý da geçiriyor olabilirdim. Bunun sorumluluðunu hiç kimse kaldýramazdý" dedi. (DÝHA)

BDP Silvan’da Kutlu Doðum etkinliði düzenledi

Hani’de kutlu doðum etkinliði DÝYARBAKIR'ýn Hani ilçesinde, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 'Hz. Peygamber, din ve samimiyet' adlý konferans düzenlendi. Kapalý spor salonunda düzenlenen konferansa, Hani Ýlçe Kaymakamý Hidayet Sarý, Ýlçe Müftüsü Ahmet Durmuþ, Bismil Ýlçe Müftüsü Hanefi Ballý Ýlçe Emniyet Amiri Engin Eryýlmaz, müftülük çalýþanlarý, daire amirleri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Hani Ýlçe Müftüsü Ahmet Durmuþ, Hz. Muhammed'in (sav) anýlmasýnýn sebebinin, bütün bu zulmün sona ermesini saðlayacak kurtarýcý olmasý olduðunu söyledi. Durmuþ, "Yetim, kadýn, mazlum ve insanlýk onu bekliyordu. Dünyaya teþrifi bekleniyordu. O kainatýn efendisini 14-20 Nisan arasýnda kutlu bir þekilde doðum gününü kutlamak için bir araya geldik. Mu-

hammed Mustafa, farklý bir beþerdir fakat o peygamberdir. O taþlar arasýndaki yakut gibidir. Onun adýyla dünya rahmetini buldu, onun adýyla vahþiler medeni oldu. Onunla rahmeti bereketi samimiyeti öðrendik" dedi. Konferansa konuþmacý olarak katýlan Bismil Ýlçe Müftüsü Hanefi Ballý ise Ýslam dininin tüm müminlere karþý samimi olunmasý gerektiðini emrettiðini hatýrlatarak, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri vesilesiyle Peygamber Efendimizin (sav) hayatýnýn her Müslüman tarafýndan örnek alýnarak yaþanmasý ve çocuklara da bu yönde eðitimlerin verilmesi gerektiðini belirtti. Programda Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen yarýþmalarda dereceye giren öðrencilere plaket ve hediyeler verildi. (ÝHA)

DÝYARBAKR'ýn Silvan ilçesinde Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý nedeni ile etkinlik düzenlendi. BDP tarafýndan organize edilen Kutlu Doðum Haftasý etkinliðine vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Bir düðün salonunda düzenlenen program, Kur'an-ý Kerim'in okunmasýyla baþladý. Program Silvan Belediye Eþbaþkaný Melik Þah Teke'nin konuþmasýyla son buldu. (ÝHA)


6

ANALÝZ

20 Nisan 2014 Pazar

‘Sivas’ýn doðusu’ s

30 Mart seçim sonuçlarý PKK çizgisinde siyasi hareketlerin 'bölgedeki Kürtlerin temsili' konusundaki sorunlarýný hâlâ aþamadýklarýný gösteriyor. Resmi olmayan sonuçlar Doðu illerinde özerklik söylemini destekleyecek bir toplumsal zemin olmadýðýný ortaya koyuyor kabete baktýðýmýzda AKP'nin daha fazla büyükþehir kazandýðýný gözlemliyoruz. AK Parti'nin bu seçimde ulaþtýðý bir baþka ilginç sonuç ise Iðdýr ve Tunceli dýþýnda tüm illerde ya birinci ya da ikinci parti konumunda olmasý. AKP sadece Iðdýr ve Tunceli'de üçüncü parti oldu. Parti 2009 yerel seçimlerinde Doðu ve Güneydoðu Anadolu'da yüzde 38 oy almýþken, 30 Mart'ta bu oraný yüzde 45,6'ya çýkardý.

30 Mart yerel seçimlerinin ardýndan, kazanýlan belediye baþkanlýklarý sayýsýyla oluþan yeni tabloya bakýldýðýnda BDP'nin seçimin ' ikinci kazananý' olduðu yönünde bir görüntü ortaya çýkýyor. Resmi olmayan sonuçlara göre BDP, kazandýðý il sayýsýný, desteklediði adayýn kazandýðý Mardin'i de sayarsak 8'den 11'e çýkardý. BDP, Güneydoðu'daki 6 ilde yüzde 50'nin üzerinde oy aldý. Bu iller Hakkari, Þýrnak, Diyarbakýr,Van,Batman ve Mardin Ancak sadece kazanýlan belediye sayýsýna bakmak baþarýyý ölçmek için yanýltýcý olabilir. Al Jazeera (El Cezire)den Osman Kaytazoðlu 30 Mart yerel seçimlerinin analizini yaptý. Kaytazoðlu'nun analiz-haberine göre, seçim sonuçlarýnýn Doðu ve Güneydoðu'daki genel tablosuna bakýnca Kürt siyasi hareketi açýsýndan söylemlerine destek açýsýndan daha alýnacak çok yol olduðu görülüyor.

Doðu ve Güneydoðu Anadolu’da BDP AKP'nin gerisinde Yukarýdaki haritadan da görebileceðiniz gibi AKP'nin hem Doðu hem de Güneydoðu Anadolu'daki oylarý BDP''den açýk ara fazla. Doðu Anadolu'da AKP'nin oylarý yüzde 44,3 iken, BDP yüzde 25,3'te kalýyor. AKP'nin Güneydoðu'daki oy oraný yüzde 46.6 ike BDP'nin oraný yüzde 33.2 Rakamlar, AK Parti bölgedeki son üç yerel seçimde 7 ilde yükseliþ trendini sürdürdüðünü gösteriyor.

2004 ve 2009'dan sonra bu seçimde de Aðrý, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Kars, Urfa ve Muþ'ta oylarýný artýrdý. Bunlarýn tamamý Gültan Kýþanak''ýn gösterdiði harita yer alan iller arasýnda. AKP, bölgedeki 8 ilde de yüzde 50'nin üzerinde oy aldý. Bu iller arasýnda nüfusu 750 binden fazla olan Gaziantep, Þanlýurfa, Erzurum ve Malatya da bulunuyor.Öteki iller Bingöl,Elâzýð,Adýyaman ve Kilis. Bölgedeki 7 büyükþehirdeki re-

BDP Doðu’daki 7 ilde yok

Kürt siyasetiyle özdeþleþtirilen 'Doðu ve Güneydoðu Anadolu' bölgelerinin tümüne baktýðýmýzda BDP

Doðu ve Güneydoðu'nun 7 ilinde neredeyse yok. Bunlar: Elazýð ( yüzde 5,7), Erzincan'da (yüzde 1,4), Malatya'da (yüzde 1,8), Kilis (yüzde 1) , Adýyaman (yüzde 5,3) ve Erzurum'da (yüzde 7,7) seçim barajý olan yüzde 10'u aþamýyor. Belki de en önemlisi BDP, bölgenin ekonomi lokomotifi Gaziantep'te de yüzde 6'da kalýyor.

BDP'nin bölgedeki rakibi AKP 'nin ise hem Güneydoðu'da hem de Doðu Anadolu'da yüzde 10 barajýnýn altýnda kaldýðý hiç bir il yok. Çýtayý yüzde 20'ye çýkardýðýmýzda AK Parti'nin sadece Iðdýr ve Tunceli'de yüzde 20'nin altýnda olduðu görülüyor. Bu tablo BDP'nin bölgesel düzeyde bir iddiayý seslendirebilecek bir taban desteði elde edemediðini gösteriyor. Tek tek il bazýnda bir varlýk gösterebiliyor. Ancak orada da il il temsil sorunlarý yaþýyor. Partinin baþta 'Demokratik Özerklik' olmak üzere temel politik söylemlerine destek bulma açýsýndan kritik önemde büyük þehirler var. Diyarbakýr, Van, Mardin. BDP bu seçimde bu illeri kazanmayý baþardý. BDP'nin bu illerde iki temel sorunu var. Birincisi bu illerin bazý-


7

ANALÝZ

20 Nisan 2014 Pazar

seçimde ne dedi? larýný önemli oy kayýplarýna uðradýktan sonra kazandý. Ýkincisi de oylarýný artýrarak kazandýðý illerde ise bölgedeki rakibi AKP, kendisinden daha büyük oy artýþlarý saðladý. Bölgenin bu üç büyükþehirindeki duruma yakýndan bakalým.

BDP çevresinde en çok sorgulanan baþlýk Diyarbakýr BDP adayý Gültan Kýþanak, yüzde 55.3 oy oranýyla belediye baþkanlýðýný kazandý, ancak parti bu seçimi bir önceki seçime göre önemli oranda oy kaybederek kazandý. BDP'nin Kürt siyasetinin en önemlisi kalesi Diyarbakýr'daki oy kaybý yüzde 10'u buldu. Bölgedeki rakibi AK Parti ise Diyarbakýr'daki oylarýný önceki seçime göre üç puan artýrmýþ durumda. Ekim 2011'deki depremin ardýndan yaralarýný sarmaya çalýþan Van Ýl Genel Meclisi sonuçlarýna göre BDP'nin 2009'da yüzde 48 olan oyunu 6 puan artýrdýðý bir þehir. BDP'nin hemen arkasýndan gelen AKP ise Van'daki oylarýný 6.8 puan artýrarak yüzde 40.8'e ulaþtý. Yani Van'da baþabaþ bir mücadele sürüyor.

Mardin'de de benzer bir tablo var. BDP, Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Ahmet Türk'ü aday gösterdiði Mardin'de oylarýný yüzde 44'ten yüzde 52'ye yükseltti. Hemen arkasýndan gelen AKP de Mardin'de 10 puandan fazla bir artýþ saðlayarak oylarýný yüzde 37.6'ya taþýdý. BDP, bu illerden sonra en çok üzerine titrediði Batman'ý oylarýnda iki puan gerilemeyle kazandý. Bunda yeni seçime giren HÜDA-PAR'ýn Batman'da yüzde 7 civarýnda oy almasýnýn da etkisi var. BDP Batman'ýn yüzde 50'nin üzerinde bir oyla kazandý ancak burada arkasýndan gelen AKP'nin oy oraný yüzde 30'un üzerinde. AKP, en uçtaki BDP'nin kalesi Hakkari'de de aldýðý 30 bine yakýn oyla temsiliyetini yüzde 26'ya yükseltti.

du. Gösterdiði haritada "Þanlýurfa, Mardin, Þýrnak, Hakkari, Diyarbakýr, Batman, Siirt, Bitlis, Muþ, Bingöl, Aðrý, Van, Iðdýr, Kars, Ardahan" iþaretlenmiþti. Ýl Genel Meclisi sonuçlarýna bakýldýðýnda BDP bu 15 ilden 11'ini kazandý. Öteki illerin üç AKP'de, biri de MHP'de. BDP'nin kazandýðý 11 ilde temsiliyet oraný ortalama yüzde 53. BDP'nin aldýðý oy sayýsýnýn illerin toplam nüfusundaki geçerli oy sayýsýna bölünmesiyle ulaþýlan sonuç bu. BDP'nin bölgedeki rakibi AKP'nin bu illerde yüzde 37 oranýnda oyu var.

BDP'li Altan Tan, Al Jazeera'ye yaptýðý açýklamada bu oy yüzdesiyle özerklikten söz etmenin zorluðuna deðinirken þöyle konuþuyordu: "BDP artý HDP yüzde 6,5 oy almýþ, bu ne özerkliðe yeter ne de Kürdistan'ýn statüsünün daha da belirginleþtirilmesine… Kürdistan'ýn tamamý diye 16 þehre batýðýmýzda AKP 1 milyon 830 bin, biz 1 milyon 845 bin oy almýþýz. Demek ki siz tek baþýnýza bir özerklik filan ilân etme durumunda deðilsiniz. Onun için Türkiye'nin demokratikleþmesinde yüzde 10-15'lere çýkmasý lazým" diyordu. (Kaynak: Al Jazeera)

“Kürt Ýlleri”ndeki Durum Eski Eþbaþkan yeni Diyarbakýr Belediye Baþkaný Gültan Kýþanak 10 Aralýk 2012 tarihinde Meclis'te bir harita göstererek kendi ifadesiyle 'Kürt illeri'nin devletten yeteri kadar destek almadýðýný savunuyor-

ÜCRETSÝZ EÐÝTÝM PROÐRAMI BAÞLIYOR

K

adýn giriþimcilerin bilgi birikimini ve vizyonunu geliþtirmek amacýyla tasarlanan ücretsiz eðitim programýnýn Diyarbakýr etabý, Diyarbakýr Ticaret Borsasý (DTB) ve TOBB Diyarbakýr Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu'nun desteðiyle, 25 Nisan-5 Haziran 2014 tarihleri arasýnda, DTB Seminer Salonu'nda gerçekleþtirilecek. Boðaziçili akademisyenlerin; müþteri iliþkileri, hukuk, finans ve insan kaynaklarý gibi alanlarda eðitim vereceði programýn kayýt ve mülakatlarý ise, 21, 22 ve 24 Nisan 2014 tarihlerinde yapýlacak.Eðitime katýlacak adaylar, online baþvurularýn ardýndan, Boðaziçi Üniversitesi Yaþamboyu Eðitim Merkezi'nde görevli akademisyenlerin gerçekleþtireceði bilgilendirme görüþmeleri sýrasýnda belirlenecek. Adaylar, 25 Nisan 2014 Cuma gününe kadar bilgilendirilecek. Eðitimi baþarýyla bitiren kadýn giriþimcilere BÜYEM tarafýndan sertifika verilecek. Eðitimle ilgili detaylý bilgiye www.garanti.com.tr adresinden ulaþýlabiliyor.

Kayýt ve Mülakatlar

: 21 Nisan 2014 tarihinde 14:00-17:00 saatleri arasýnda Diyarbakýr Ticaret Borsasý Þanlýurfa Yolu 8. Km. / Baðlar 22-24 Nisan 2014 tarihinde saat :09:00-17:00 arasýnda Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Dr. Yusuf Azizoðlu Caddesi, Ticaret Merkezi / Fiskaya

Eðitimler

: 25 Nisan-05 Haziran 2014 tarihlerinde Diyarbakýr Ticaret Borsasý / Seminer Salonunda gerçekleþecektir. : 24 Nisan 2014

SPONSORLAR

Son Baþvuru Tarihi


8

HABER

20 Nisan 2014 Pazar

‘Bir de hukuk tarafýndan Diyarbakýr’da 2011 yýlýnda Serhat Taþ isimli genci katleden kiþiler serbest býrakýldý. Oðlunun öldürülmesinin planlý bir cinayet olduðunu söyleyen baba Ýrfan Taþ, “Oðlum 17 yaþýndayken bir çete tarafýndan öldürüldü. Bir de hukuk tarafýndan öldürülmesin. Adalete olan güvenimizin oluþabilmesi için devletin bu ve buna benzer tüm olaylarý ciddi araþtýrma ve soruþturmalarla aydýnlatmasý gerekmektedir. Ne yazýk ki devletin tutumu bu çeteleri güçlendiriyor ve yeni suçlara teþvik ediyor” dedi

Ýrfan Taþ

Bilal Güldem/DÝHA DÝYARBAKIR'da 26 Aralýk 2011 tarihinde ateþli silahla öldürülen Serhat Taþ'ýn ardýndan Diyarbakýr 1. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde süren davada sanýklar

beraat etti. Yaþanan olaydan 4 ay sonra Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðý'nda açýlan soruþturma kapsamýnda, 7 Mayýs 2012 tarihinde iddianame hazýrlandý. Ýddianame Diyarbakýr 1. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan kabul edilirken, dosyaya gizlilik kararý verildi ve yaklaþýk 14 ay gizlilik kararý ile devam eden davanýn ilk duruþmasý, 1 Ekim 2013 tarihinde görüldü. "Kasten adam öldürmek" iddiasýyla Ümit Ýlsen, Siraç Okçu ve Aziz Serin adlý sanýklar hakkýnda açýlan davanýn üçüncü duruþmasý ise 3 Nisan'da görüldü. Mahkeme heyeti, "Delil yetersizliði" gerekçesiyle yargýlananlar hakkýnda beraat kararý verdi. Davanýn avukatý Muhterem Süren, davanýn devam etmesi, beraat kararýnýn bozulmasý ve Yargýtay'a gönderilmesi için Diyarbakýr 1. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne temyiz dilekçesi

Kutlu Doðum’da barýþ vurgusu

K

utlu Doðum Haftasý nedeniyle DTK ve DÝAYDER öncülüðünde Diyarbakýr Newroz alanýnda gerçekleþtirilen kutlamaya, binler katýldý. Kutlamada, Hz Muhammed’in dininin barýþ dini olduðu ve adalet için mücadele ettiði vurgulandý

verdi. Diyarbakýr'dan Batman'a taþýnan Serhat Taþ'ýn babasý Ýrfan Taþ, Batman'a taþýnmalarýna raðmen oðlunun cinayetinin takipçisi olacaklarýný belirterek, "Yargýtay'dan gelecek kararý bekleyeceðiz. Oradan gelecek olumsuz karar olsa da hukuk mücadelesi vereceðim. Gerekirse de AYM ve AÝHM'e baþvuracaðým" dedi.

Ekspertiz raporlarýnda çeliþki! Mekanik yapýsý deðiþtirilerek öldürücü nitelik kazandýrýlan kurusýký silahla gerçekleþtirilen cinayet sonucu Serhat Taþ'ýn kafatasýndan içeri saplanan iki adet metal parça tespit edildi. Olayla ilgili 6 Ocak 2012 tarihinde Diyarbakýr Kriminal Polis Laboratuvarý'nca verilen Ekspertiz Raporu'nda "Otopsi sýrasýnda þahsýn vücudundan çýDÝYARBAKIR - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve DÝAYDER tarafýndan Hz Muhammed'in doðum günü vesilesiyle Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda Newroz alanýnda düzenlenen kutlama baþladý. Binlerce yurttaþýn katýldýðý kutlama, Hz Muhammed'in dininin barýþ dini olduðu ve adalet için mücadele ettiði vurgulanan açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan yapýlan saygý duruþu ile baþlandý. Kurulan platforma ve alanýn bazý noktalarýna "Rojbuna Hz. Muhammed pîroz be", "Yên kû li hember zulme be deng bîminin þeytanên bê zimanin", "Ýslamiyet adalettir, Ýslamiyet barýþtýr, Ýslamiyet hoþgörüdür, Ýslamiyet barýþtýr", "Hz Muhammed Mekke'de direniþ, Medine'de adalet, Hudeybi'de barýþtýr" ve "Zulme karþý mazlumun yanýnda yer alýnýz" pankartlarý asýldý. Çevre ilçelerden gelen peygamber sevdalýlarýnýn da katýldýðý kutlamada yurttaþlar baþlarýna Arapça Hz Muhammed'in isminin yazýlý olduðu bandajlar baðladýklarý görülürken, "Lailahe il-

kartýldýðý belirtilen 7 nolu delil poþetinde gönderilen bir adedi çok küçük boyutta toplam iki adet metal parça üzerinden tarafýmýzca uygun çözücülerle alýnan svaplarýn AAS cihazý kullanýlarak yapýlan analizleri neticesinde atýþ artýklarý tespit edilmiþtir" denirken, bu rapordan 6 gün sonra yapýlan 12 Ocak 2012 lallah Muhammed resulullah. (Allah'tan baþka ilah yoktur Muhammed onun resüludur)" yazýlý flamalar taþýndý. Sarý, kýrmýzý, yeþil flamalarýn da yurttaþlar tarafýndan taþýndýðý kutlamaya katýlým ilerleyen her saat giderek daha da arttý. Havanýn sýcak oluþu nedeniyle yurttaþlarýn sýcaklardan korunmak için þemsiye kullanmalarý ve sürdürülen programý pür dikkat takip etmeye devam etti. Yine kutlama alanýnýn bazý noktalarýna kurulan stantlarda, PKK Lideri Abdullah Öcalan ve siyasi tutsaklarýn serbest býrakýlmasý için imzalar da toplandý Program Hafýz Ýsa tarafýndan Kuran'ý Kerim dinletisi ile sürerken, Kuran okunmasýnýn ardýndan katýlýmcýlar sýk sýk tekbir getirdi. Ardýndan Hz Muhammed için mevlit okutularak, Kürtçe ve Türkçe ilahiler okundu. Okunan ilahiler ve Kuran'ý Kerim dinletisi sarasýnda kimi yurttaþlarýn göz yaþlarýna hakim olamadýklarý görüldü. Program, katýlýmcýlarýn ilahi dinletisi ve konuþmalarý ile devam etti. (DÝHA)


9

HABER

20 Nisan 2014 Pazar

öldürülmesin…’ ‘Olay, planlý bir cinayet’

tarihli ikinci ekspertiz raporunda ise, þunlar belirtildi: "Ekspere verilen eþya bölümünde belirtilen svaplarýn AAS cihazý kullanýlarak yapýlan analizleri neticesinde; inceleme konusu sevaplarda atýþ artýklarýna rastlanmamýþtýr." Raporlardaki çeliþkilere deðinen baba Taþ, topladýðý raporlarý sunmaya izin verilmediðine, mahkemenin bu raporlarý önemsemediðine vurgu yaparak, "O kadar delil, rapor, evrak varken hiçbir sonuç çýkmadý. Üstüne bir de suçlu durumuna düþtük. Mahkeme beni ve avukatýmý ciddiye almadý. Sanýklarýn sorgu ve ifadeleri bile ciddi bir þekilde alýnmadý. Mahkeme salonundaki havadan bile konu üzerinde ciddi bir þekilde durulmadýðý anlaþýlýyordu" dedi. ‘Halk endiþeli ve korkuyor’ "Bana derdimi anlatabilece-

ðim bir fýrsat vermediler hiçbir zaman" diyen baba Taþ, mahkemenin onlarý dinleyeceðine sürekli kendileriyle kavga ettiðini belirtti. Ölümlerin faili meçhul kalmamasý ve bu suç çetelerinin sokaklarda cirit atmamasý için yetkililerin üzerlerine düþeni yapmasý gerektiðini belirten Taþ, þunlarý dile getirdi: "Çocuklara iþkence yapan, uyuþturucu sattýrýp, hýrsýzlýk yaptýran bu çetelerin daha önce sabýkalarý ve emniyette dosyalarý mevcut. Bunlarý herkes biliyor. Halk endiþeli ve korkuyor bu çetelerden. Devlet de buna karþýn hiçbir þey yapmýyor. Benim çocuðumun ölümü de 24 saat içerisinde çözülebilecek bir olayken ilgisizlik ve devlet yetkililerinin görevlerini yapmamasýndan ötürü senelere uzandý ve en sonunda da sonuçsuz kaldý."

Diyarbakýr’da otopark sorunu çözülüyor DÝYARBAKIR - Diyarbakýr, Çamlýca ve Yeniþehir semtlerinin trafik sorununu katlý otoparklar çözecek. Diyarbakýr'da artan nüfusla beraber araç sayýlarýnda da hýzla artýþ yaþanýyor. Eski Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir döneminde temelleri atýlan otopark çalýþmalarýnýn birkaç ay içerisinde tamamlanacaðýný belirten izolasyon iþçisi Mehmet Kelhan, 5 bin metrekare alana sahip 2 katlý 200 araç kapasiteli otoparkýn kentin

Yargýnýn verdiði karara dikkat çeken baba Taþ, þunlarý söyledi: "Oðlum 17 yaþýndayken bir çete tarafýndan öldürüldü. Bir de hukuk tarafýndan öldürülmesin. Buna benzer birçok olay var. Hepsinin üstü kapatýlmaya çalýþýlýyor. Adalete olan güvenimizin oluþabilmesi için devletin bu ve buna benzer tüm olaylarý ciddi araþtýrma ve soruþturmalarla aydýnlatmasý gerekmektedir. Ne yazýk ki devletin tutumu bu çeteleri güçlendiriyor ve yeni suçlara teþvik ediyor. Oðlumun intihar ettiðini iddia ediyorlar. Ben hem savcýyla hem polisle çok sýký bir irtibat kurdum. Onlarýn elindeki raporlarda da, benim edindiðim raporlarda da intihar þüphesi uyandýracak hiçbir sonuç yok. Deliller, olayýn planlý bir cinayet olduðunu gösteriyor. Bu ve buna benzer olaylarýn üzerinde titizlikle durulmasý lazým."

‘Büyük bir hukuksuzluk yaþanýyor’ "Olayýn üzerinden 4 ay 7 gün geçtikten sonra savcý, avukatýmýza kanaatinin intihardan yana olduðunu söylüyor. Ardýndan savcýdan randevu alýp yanýna gittim ve eldeki delillere raðmen nasýl olur da olayýn intihar olduðunu düþünebildiklerini sordum. Çünkü Serhat öldürülmeden önce abisine Serhat'ýn hayatýnýn tehlikede olduðuna, dýþarý çýkmamasý gerektiðine dair telefon gelmiþti" diyen baba Taþ, olayýn cinayet olduðunu belgeleyen kamera kayýtlarý, görgü tanýklarý, telefon görüþmeleri, çeliþkili ifadeler ve kriminal raporlar mevcutken olayýn üstünün kapatýlýp, zanlýlarýn serbest býrakýlýyor olmasýnýn büyük bir hukuksuzluk olduðunu ifade etti. otopark sorununa çözüm getireceðini söyledi. Yapýlan otoparkýn ayný zamanda olasý bir doðal afette sýðýnak olarak kullanýlabileceðini de kaydeden Kelhan, izolasyon çalýþmalarýnýn sürdüðünü dile getirdi. Kelhan, "Diyarbakýr'da caddelerde ve apartman önlerine park edilen araçlar artýk görüntü kirliliði oluþturmayacak. Hýrsýzlar ve kapkaçýlar araçlara zarar veremeyecek. Otopark çalýþmalarý bittiðinde araç sahipleri araçlarýný, daha güvenli bir alana park ettiklerinden rahat bir nefes alacak" dedi. (ÝHA)

Bitmeyen çýðlýk 271’nci haftada Diyarbakýr’da ÝHD ve kayýp yakýnlarý bu hafta da kaybedilen yakýnlarýnýn akýbetini sorarak, faillerin yargýlanmasýný istedi. Diyarbakýr’da kaybedilen Gazeteci Yaþar Parlak’ýn akýbetini soran kayýp yakýnlarý, faillerin yargýlanmasýný istedi DÝYARBAKIR'da Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Þubesi ve kayýp yakýnlarý, "Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" sloganý ile her hafta düzenledikleri oturma eylemlerinin 271'incisini Koþuyolu Yaþam Hakký önünde gerçekleþtirdi. Çok sayýda kayýp yakýnýnýn katýldýðý açýklamada konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, insan haklarý mücadelesine inanan insanlar olarak demokrasi ve özgürlük mücadelesinden asla taviz vermeyeceklerini söyledi. Konuþmasýnda Ýran rejimi tarafýndan idam edilerek katledilen Kürt siyasetçi Simko Xurþid'in durumuna dikkat çeken Bilici, dini referans alan rejimlerin ellerini vicdanlarýna koyarak vicdan muhasebesi yapmasýný istedi. Yargýlandýðý 'KCK' davasý kapsaýnda tahliye edilmesi sonrasý bu haftaki eyleme ÝHD Diyarbakýr Þubesi eski Baþkaný Muharrem Erbey de katýldý. Kürt halký üzerindeki baskýlara dikkat çeken Erbey, "Her türlü tutuklama ve baskýlar karþýsýnda mücadele çýtamýzý gün geçtikçe yükselteceðiz. Hiç kimse kayýp ailelerinin mücadelesini yalnýzlaþtýramaz" dedi.

‘Babam direnerek haklarýn savaþçýsý oldu’ Bu haftaki oturma eyleminde, 18 Aðustos 2004 tarihinde Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesine baðlý Selahaddin Eyyûbi Camisi'nin banklarýnda otururken ensesine sýkýlan kurþunla yaþamýný yitiren Gazeteci Yaþar Parlak'ýn akýbeti soruldu. Parlak'ýn oðlu Ferhat Parlak, babasýnýn yaþamý boyuca halklarýn özgürlüðü için mücadele ettiðine dikkat çekerek, "Babam karanlýk yýllar olarak tabir ettiðimiz 90'lý yýllarda korkusuzca direnerek halklarýn savaþçýsý oldu" ifadelerini kullandý. Dönemin Genelkurmay 2. Baþkaný Çevik Bir ve dönemin Hürriyet Gazetesi baþyazarý ve þuan CHP Milletvekili olan Oktay Ekþi hakkýnda, 28 Þubat 2012 tarihinde Diyarbakýr Özel Yetkili Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulunduðunu ifade eden Parlak, aradan 2 yýl geçmesine raðmen þikayetinin dava konusu bile yapýlmadýðýný söyledi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan 5 dakikalýk oturma eylemi yapýldý. (Haber Merkezi)


10

HABER-A ANALÝZ

20 Nisan 2014 Pazar

Sübyancýlýðýn kibar ismi ‘Pedofili’ye dikkat! Ayþe Karaduman Yaþ ilerlemiþ… Dýþarýdan bakýnca her þey yolunda görünüyor. Hiç de deðil! Ruhta fýrtýna gibi esen kullanýlmýþlýk ve çaresizlik duygusu kemiriyor pek çok yetiþkinin içini. Ortak söylem benzer yönde: "Çocukken tacize uðradým. Atamýyorum. Unutamýyorum. Lütfen yardým edin." Ülkemizde ne kadar çok pedofili maðduru var farkýnda mýsýnýz? Ülkenin doðusu batýsý diye bir durum yok! Çocuklarýmýz risk altýnda. Ve onlarýn yetiþkin hayatlarý daha þimdiden hüzünlü. Bugünün küçüðüne elini uzatabilen sapkýn, aslýnda yirmili yaþlarý utandýrdýðýný, otuzlu yaþlarýn hüznüne altyapý hazýrladýðýnýn, kýrklý yaþlarý baltaladýðýnýn, ellili yaþlara çaresizlik ektiðinin, altmýþlý yaþlara geçmiþi kara lekelerle hatýrlama mayasý attýðýnýn farkýnda mý? Elbette deðil! Sübyancýnýn derdi ergenlik dönemine girmemiþ bir çocukla ya da çocuklarla cinsel etkinlikte bulunmak o kadar. Anne babasýnýn yanaðýndan öpmeye kýyamadýðý çocuklara karþý geliþtirilen yoðun cinsel fantezilerin harekete geçmesi. Nedir bu sübyancýlýk? Sübyancýlýk, ruhsal bir hastalýktýr. Ergenlik dönemi öncesi çocuklara karþý geliþtirilmiþ yoðun ve tekrarlayýcý cinsel istek

ve fantezi olarak tanýmlanýr. Yaptýklarý sapkýn eylemi bazý saçma gerekçelerle yok saymaya çalýþýrlar: "Çocuða sarýlmak suç mu?" "Onu sadece kucaðýma aldým." "Sadece bir kez oldu" "Ben sapýk deðilim" "Tepkisini merak ettim, kendini koruyup korumayacaðýný merak ettim."…vb. gibi. Hatta durumu ortaya çýkaran kiþilere saldýrýp edepsizlik de yaparlar. Pedofilik bireylerin aile içinde/dýþýnda sosyal iliþkileri kýsýtlý, daha çok içe kapanýk, eþi ya da ailesiyle sýcak iliþki kuramayan, psikopatik, psikoseksüel ve sosyal açýdan olgunlaþmamýþ kiþilik özelliklerine sahip olduklarý uzun yýllardýr bilinmektedir. Çocuklara karþý ilgisi olan vakalarla çalýþýrken bu kiþilerin kiþilik bozukluðu sýnýrlarýnda olanlarýyla da karþýlaþýyorum. Ýçine kapalý, konuþmayan, gýký çýkmayan kiþiler. Hatta durum ortaya çýktýðýnda aile çevresi þaþýrýyor ve "Allah Allah nasýl olur? O çok sessiz, sakin, efendi bir insandýr. Baþýna vur ekmeðini al. 264543 655219151175020 536305622 n 230x130 Sübyancýlýðýn Kibar Ýsmi Pedofi-

liye Dikkat! En yakýn akrabalarýnýn bile gözünün içine bakamaz, utangaçtýr." Þeklinde cümleler duyuyorum. Genelde erkeklerde görüyoruz. O kadar yýldýr çalýþýyorum hiç pedofili hastasý bir bayanla karþýlaþmadým örneðin. Okumaktan rahatsýz olacaðýnýz türden sapkýnlýklar yapýyorlar. Çok detaya girmeden yazmak gerekirse cinsel istismarýn her türü, sözel taciz, kendi kendine tatmine tanýk etme, porno izletmek, müstehcen konular konuþarak çocuðu utandýrmak gibi. Daha bir sürü þey var ama yazmak istemiyorum, inanýlmaz sinir bozucu çünkü. Pedofili hastasý zor kullanmaz. Masum dokunmalar ve masum yaklaþýmlarla çocuðu kendisine alýþtýrýr. Çocuk istismara uðradýðýný farketmez bile. Bir süre sonra anne ve babadan gizlenmesi gereken, kimseye söylenmemesi gereken oyunlara döner. Çocuk büyümeye baþladýðýnda, cinsellikle tanýþtýðýnda, cinsel olaylar hakkýnda bilgi sahibi olmaya baþladýkça istismara uðradýðýnýn farkýna varýr. Çalýþtýðým çoðu vakada, çocuk-

ken istismara uðraþan kiþilerin, ergenlik civarý bilgilenme sürecinde çocukken baþýna ne geldiðini farkedip, o yaþtan sonra sinir krizi yaþadýðýna çok þahit oldum. Elimizden geldiðince dikkatli davranarak, çocuklarýmýzýn umutlarýný karartan çirkin niyetli kiþilere karþý tedbirler almalýyýz. Sübyancýlar genelde yakýn akraba çocuklarýný istismar ediyor sevgili okurlar! Pedofilik kiþiler büyük oranda akraba, komþu ve çocuðun yakýnýnda olan güvendiði kimseler olabiliyor. Veya yakýnlýk iliþkisi yoksa bile pedofili hastasý kiþi, ailenizle yakýnlýk iliþkisi kurup, sizin güveninizi kazandýktan sonra çocukla baþbaþa kalabileceði anlar oluþturuyor. Ardýndan biraz önce söylediðim türden masum oyunlarla baþlýyor sapkýn davranýþlarýný uygulamaya. Onun için çok dikkatli olmak lazým. Bilmediðimiz insanlarla çocuklarý yalnýz býrakmak hiç doðru deðil. Çocuklar kolay güvendikleri ve kolay korktuklarý için istismara çok uygunlar maalesef. Ýstismar eden kiþi yakýnlarý ya da akrabalarý ise, istismarcý tehdit etmiþse, korkarak kimsenin onlarý anlamayacaðýný veya inanmayacaðýný düþünür bunu gizli tutarlar. Ayný zamanda anne babalarýnýn ve sevdiklerinin gözünde deðerlerini yitireceðini düþünür ve gizli tutarlar. Bazen çocuðun yaþý çok küçükse zaten bunu anlayacak kapasitede olmadýðý için gizli kalýr. Çocuklarýn çoðu istismardan dolayý kendini sorumlu hisseder veya eylemi yapan kiþiye baðlýlýklarýndan dolayý cezalandýrýlmasýný istemezler.


20 Nisan 2014 Pazar Diyorsunuz ki içinizden "Eee ne yapmalýyýz? Yöntem yok mu yöntem?" Hemen yazýyorum: 1. Çocuklarýnýzý mecbur kalmadýkça güvenmediðiniz kimselerle yalnýz býrakmayýn. 2. Çocuklarýnýza çok küçük yaþlardan itibaren özel bölgelerini öðretin. Özel bölgelerinin çok özel olduðunu, kimsenin onlara dokunamayacaðýný, bakamayacaðýný mutlaka öðretin. "Bunlar sana özel, kimse bakamaz, sadece anneler bakabilir. Birisi oyunla veya zorla dokunup bakacak olursa hemen bana söyle tamam mý?" diye tembihleyin. 3. Masum dokunma ile kötü niyetli dokunma arasýndaki farký öðretin. Diyeceksiniz ki o ne öyle? Masum dokunma anne sarýlmasý ve anne dokunmasýdýr. Kötü niyetli dokunma sevgilinin sevgiliye yapacaðý cinsten okþama ve þehvet içerikli tensel temastýr. Çocuðunuza bu ikisini yaparak gösterin. Ben özellikle seanslarda anneleri de yanýma alarak çocuklara öðretiyorum. "Bak bu güzel dokunma" diyorum. Ardýnda çirkin dokunmayý gösteriyorum ve "Bak bu çirkin dokunma. Tamam mý annesi. Sizin de aklýnýzda olsun. Birileri benim minik meleðime böyle dokunursa ne olacak? O hemen gelip size haber verecek? 'Sakýn annene söyleme!' deseler bile yine de söyleyecek. Çünkü anneler böyle þeyleri bilmeli anlaþtýk mý?" benzeri anlatýmlar yapýyorum. Çok iþe yarýyor. 4. Yakýn çevresindeki iliþkilerini ve internet aracýðýyla görüþtüðü kiþileri takip edin. 5. Çocuðunuzun normal dýþý davranýþlarýna karþý uyanýk olun. Örneðin 4 yaþýndaki bir çocuðun normalden önce televizyondaki öpüþme sahnelerine meraký, poposunu çok kaþýmasý, cinsel organlarla ilgili kýyaslý sorular sormasý gibi. Gerçi bunlar var diye çocuk hemen istismara uðradý anlamý çýkmaz ama kontrol etmekten kim ölmüþ! Okurken bile içiniz fenalaþtý biliyorum. Üstelik bir sürü þey yazmadým bile. Amacým sizleri endiþelendirmek deðil, endiþesiz hayatlar yaþayabilmek için tedbir davranýþýnýzý harekete geçirmek. Çocuklarýmýzla saðlýklý ve güzel ömürler yaþayalým diye ortalama bir dikkatle yaþamaktan kimseye zarar gelmez. Ancak bunlarý okuyup dikkat hastasý olmayýn lütfen. Çözümlenmeyen sorun, içinden çýkýlmayan zorluk yoktur merak etmeyin…

HABER-A ANALÝZ

11

Çocukken ezilenler intihara meyilli Ýngiltere’de bilim insanlarýnýn yaptýðý bir araþtýrma çocuklukta zorbalýða uðrayanlarýn 50 yaþlarýnda depresyon ve intihar riskinin yüksek olduðunu gösterdi

Çocukken zorbalýða uðrayanlarda depresyon ve intihar riski yüksek. (Shutterstock) Çocuklukta baþkalarý tarafýndan zorbaca davranýþlara maruz kalan ve ezilenlerin 50'li yaþlarda intihara daha meyilli olduðu saptandý. Ýngiltere'de bilim insanlarýnýn 7 bin 771 kiþi üzerinde yaptýðý araþtýrma, çocukken kaba davranýþlara maruz kalan kiþilerin iler-

de ruhsal, fiziksel saðlýklarý ile sosyal standartlarýnýn olumsuz etkilendiðini ortaya koydu. Araþtýrmaya yüzde 28'i 7-11 yaþýnda fiziksel ve psikolojik baskýya maruz kalan kiþiler katýldý. Katýlýmcýlarýn saðlýk durumu ve yaþam standartlarý 50 yaþýna kadar izlendi.

50 yaþýnda depresyon ve intihar riski artýyor

Çocukluðunda zorbaca davranýþlara maruz kalanlarýn fiziksel saðlýðýnýn daha kötü olduðu ve bu kiþilerin 50'li yaþlarda depresyona, anksiyeteye yakalanma ve intihar riskinin daha yüksek olduðu görüldü. Ayrýca bu kiþilerin eðitim düzeyinin daha düþük olduðu, daha az gelire sahip olduklarý ve daha az kazandýklarý saptandý. Dahasý, bilim adamlarý, çocuklukta olumsuz davranýþlara maruz kalanlarýn baþkalarýyla iliþkilerinin de zayýf olduðunu, hayattan daha az zevk aldýklarýný belirledi. Araþtýrmacýlardan Louise Arseneault, öðretmenler, ebeveynler ve siyasetçilerin okulda neler olup bittiði konusunda daha dikkatli olmasý, 40 yýl sonra bile devam eden ''ezilmenin sonuçlarýnýn'' farkýna varýlmasý ve bunlarý önlemek, çocuklara ve gençlere destek için programlarýn geliþtirilmesi gerektiðini vurguladý. Araþtýrmanýn sonuçlarý ''American Journal of Psychiatry'' dergisinde yayýmlandý.(Haber Merkezi)

Siirt’te 208 kýz çocuðu erken yaþta evlendirilmekten kurtarýldý

SÝÝRT'in Pervari Ýlçe Kaymakamlýðý tarafýndan, Kader E. adlý çocuk gelinin ölümüyle meydana gelen olay sonrasý, erken yaþta evliliklerin önüne geçmek için baþlatýlan çalýþtay sona erdi. Çalýþtayla kent genelinde 208 kýz çocuðu erken Yaþta evlendirilmekten kurtarýldý. Pervari Kaymakam Murat Kahraman baþkanlýðýnda ilçede tüm kamu kurum ve kuruluþlarý ile sivil toplum örgütlerinin katýlýmýyla Ocak ayýnda baþlatýlan 'Erken yaþta evlilik ve çocuk gelin' konulu çalýþtay sona erdi. Konu ile ilgili açýklama yapan Kaymakam Kahraman, Ocak ayý içerisinde Kader E.'nin ölümü

ile baþlayan sürecin ardýndan baþlatýlan çalýþtay ile ilçe ve köylerinde tüm halkýn bilgilendirilmesi için çok önemli bir mesafe kaydedildiðini söyledi. Kaymakam Kahraman, "Ýlçe kurumlarýndan alýnan sayýlara göre kurum amirlerine, erken yaþta evlilik ve çocuk gelinlerle ilgili 100 adet eðitim semineri CD'si, 20 bin adet broþür ve 2 bin 500 adet afiþ daðýtýldý. Kaymakamlýðýmýzca düzenlenen çocuk gelin ve erken yaþta evlilik çalýþtaylarý sonucu alýnan kararlar uyarýnca ilçe kurumlarý aracýlýðýyla Pervari Kaymakamlýðý Proje Birimi eþgüdümünde ilçede görev yapan 82 fahri ve res-

mi imam ile 42 köy muhtarýna bilgilendirme semineri yapýldý. Bu hususta Pervari Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'mýza baðlý karakol komutanlýklarý, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Halk Eðitim Müdürlüðü, Toplum Saðlýðý Merkezi, Aile Saðlýðý Merkezi ve Ýlçe Müftülüðü'nden proje koordinasyon birimine erken yaþta evlilik ve çocuk gelin konulu seminerler düzenlendi. Kaymakamlýðýmýz Proje Birimi eþgüdümünde yetkili çalýþanlara ve ilçe halkýna 2014 Ocak ayý itibari ile farklý zamanlarda seminerler düzenlenmiþ ve kaymakamlýk makamýnca öngörülen bilgilendirmeler ile 7 bin 396 kiþiye bire bir ulaþýlýp konu ile ilgili bilinçlendirme çalýþmasý yapýlmýþtýr. Çocuk gelin ve erken yaþta evlilik çalýþtaylarý ile Gönül Elçileri Projesi çalýþmalarý sonucunda 208 kýz çocuðumuz okullara tekrar kazandýrýlmýþ, böylece somut çýktýlar alýnmaya baþlanmýþtýr" dedi. Kaymakam Kahraman, uyarýlarý dikkate almayan ve küçük yaþta kýz çocuklarýný evlendiren ailelere çeþitli cezai iþlem uygulanacaðýný sözlerine ekledi. (ÝHA)


12

BÖLGE

20 Nisan 2014 Pazar

Boþaltýlan köylere ait elektrik borcu çýkarýldý! VAN'ýn büyükþehir statüsü kazanmasý ile birlikte sýnýrlarý içinde yer alan tüm köyler, mahalleye dönüþürken, BDP'nin yerel seçimlerde kazandýðý Çatak Belediyesi'ne baðlý köylere Van Gölü Elektrik Daðýtým Þirketi (VEDAÞ) tarafýndan "Sokak aydýnlatmasý gideri" adý altýnda elektrik borcu düzenlendi. VEDAÞ'ýn belediyeye çýkardýðý 45 bin TL'lik borcun, "Büyükþehir Yasasý"nýn yürürlüðe girmesinden önceki döneme ait olmasýnýn yanýnda ilginç bir nokta da faturalandýrýlan köyle ve mezralarda aydýnlatma ýþýklarýnýn bulunmuyor olmasý 96 köy ve mezranýn her birine ayrý ayrý fatura düzenlenirken, elektrik kullanýmý iddiasý ile fatura çýkarýlan bu köylerden bazýlarýnýn 90'lý yýllarda boþaltýlmýþ yerler olmasý, faturalarýn keyfi olarak düzenlediðini gözler önüne seriyor. 20 yýldan fazladýr boþaltýlan bu köy ve mezralar arasýnda, elektrik telleri bile bulun-

dilerine aktarýlan ödeneðin büyük bir kýsmýnýn Ýller Bankasý tarafýndan kesildiðini de belirten Bartu, "Bizi her yönüyle boðmaya çalýþýyorlar. Býraktýklarý borçlar yetmezmiþ gibi þimdi de VEDAÞ tarafýndan usulsüz faturalarla yüklü miktarda elektrik faturalarý geliyor" dedi.

Elektrik tellerinin bile bulunmadýðý köyler!

BDP'nin AKP'den kazandýðý Çatak Belediyesi'ne, VEDAÞ tarafýndan sokak lambalarý olmayan 96 köy ve mezraya ait "Sokak aydýnlatmasý gideri" adý altýnda 45 bin TL'lik fatura gönderildi. Bu durumu bile geride býrakan bir diðer ilginçlik de faturalarýn düzenlendiði köy ile mezralardan bazýlarýnýn 90'lý yýllarda boþaltýlmýþ yerler olmasý mayan Þeytan Deresi mezrasý, Övecek ve Kýyýcak köyleri de bulunuyor.Yerel seçimlerin ardýndan belediyeye gönderilen faturalarýn düzenlenme tarihi ise, 27 Þubat-31 Mart.

‘Bizi her yönüyle boðmaya çalýþýyorlar’ Konuya iliþkin bilgi veren Çatak Belediyesi Eþ Baþkaný Celalettin Bartu, gerekli yasal iþlemi baþlat-

týklarýný söyledi. Belediyeyi büyük bir oy farkýyla kazandýklarýný aktaran Bartu, AKP'den devraldýklarý belediyenin 13 milyon TL borcunun olduðu bilgisini verdi. Borçlardan dolayý ken-

Hükümetin kaybettiði yerlerde borç enkazý býraktýðýný dile getiren Bartu, "Bizi her yönüyle boðmaya çalýþýyorlar. Býraktýklarý borçlar yetmezmiþ gibi þimdi de TEDAÞ tarafýndan usulsüz faturalarla yüklü miktarda elektrik faturalarý geliyor" diye konuþtu. Faturalarýn sayaçsýz bir þekilde seçimlerden önce düzenlendiðine dikkat çeken Bartu, "Usulsüz ve yasal olmayan bu faturalar, hükümetin BDP'li Belediyelere nasýl bir yaklaþým içerisinde olduðunu açýkça ve alenen ortaya koyduðunu gösteriyor" diye konuþtu. (DÝHA)

Batman’da petrol boru hattý delindi BATMAN - Batý Raman sahasýnda kalan TPAO'nun petrol boru hatlarýndan sýzan petrolün göz göre göre boþa akmasýna seyirci kalýnmasýna çevre sakinleri tarafýndan tepki gösterdi. Petrolün hem boþa aktýðýný hem de arazilerinin üzerine akmasýndan dolayý maðdur olduklarýný belirten merkeze baðlý Karayün köyü sakinleri, durumu yetkililere iletmelerine raðmen kimsenin ilgi göstermediðini ve duyarsýz davrandýklarýný ileri sürdü.

Batman'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý'na ait petrol boru hattý delindi. Tonlarca petrol arazilere aktý. Köylüler yetkililerin duyarsýzlýðýndan yakýndý

“Mesaileri bitti diye petrole müdahale etmediler” Yýllardan beri petrol boru hatlarýndan petrolün sýzdýðýný ve arazilerinin üzerine aktýðýný belirten köy sakinlerinden Kazým Çelik, "Petrol göz göre göre boþu boþuna akýyor. Akan petrol bizim arazimize akýyor. Bizim zarar ve ziyanýmýzý bir kenara

býrak, bu boþa akan milli servet hepimizindir. Kimsenin babasýnýn malý deðil. Biz bu durumu yetkililere söylediðimiz zaman bizi þikayet etmekle itham ediyorlar. Bir de beni iþimle tehdit ediyorlar. Bu boþa akan petrol he-

pimizindir, boþu boþuna akýyor. Þimdi gidip þikayet etmezsek, bu petrol günlerce böyle boþa akacak. Aktýðý zamanda hepimizin zararýnadýr. Bu böyle devam ettiði sürece ne hayvanýmýz kalýyor, ne arazilerimiz kalýyor, hem köylü maðdur oluyor, hem biz maðdur oluyoruz ve hem de devlet maðdur oluyor. Yani milli servetimiz boþu boþuna akýyor. Mesaileri bitti diye akan petrolü böyle býrakýp gittiler. Bunu kaç defa ileteceðiz. Artýk birileri sorumluluk almasý lazým. Daha nereye kadar devam edecek. Köylü olarak bunu kabul etmiyoruz" dedi. Ýki günden beri delinen boru hattýna müdahale edilmediðini ileri süren köylüler yetkililerin bir an önce delinen boru hattýný onarmalarýný istedi. (ÝHA)

Tor(os)a Spi tiyatrosu sahne aldý MARDÝN'de 'Tor(os)a Spi' adlý tiyatro oyunu sahnelendi. Artuklu Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve yönetmenliðini Ubeydullah Olam'ýn yaptýðý oyunu yaklaþýk 3 bin kiþi izledi. Oyun sonunda basýna açýklamalarda bulunan yönetmen Ubeydullah Olam, bu kadar ilgi beklemediðini ifade etti. Ülkede tiyatro açýðýný kapatmaya çalýþtýklarýný ifade eden Olam, "Borcumuzu ödüyoruz öyle diyelim. Dilimize, kültürümüze ve masallarýmýza sahip çýkýyoruz. Yani çocukluk hayallerimizi paylaþýyoruz, borçlarýmýzý ödüyoruz. Gelen izleyicilerde öykülerine sahip çýkýyorlar, masallarda kendi hikayelerine kendi çocukluklarýna sahip çýkýyorlar. Tüm izleyicilerimize gösterdikleri ilgiden dolayý teþekkür ediyorum" dedi. (ÝHA)


13

HABER

20 Nisan 2014 Pazar

Devletin ihmali sonucu bir yýlda 633 çocuk yaþamýný yitirdi! ANKARA - Gündem Çocuk Derneði, 2013 yýlý "Türkiye'de Çocuðun Yaþam Hakký Raporu"nu, Çocuk Haklarý Merkezi'nde düzenlediði basýn toplantýsýyla açýkladý. 1 Ocak- 31 Aralýk 2013 tarihlerini kapsayan rapordaki veriler, yaygýn basýn ve internet gazetelerinden yapýlan taramalar, yerel kaynaklar, insan haklarý örgütleri ile Ýstanbul Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Meclisi'nin yayýnladýðý raporlar ve basýn açýklamalarýndan derlenerek hazýrlandý.

Kamplara iliþ,kin bilgi sýnýrlý Gündem Çocuk Derneði Koordinatörü Ezgi Koman tarafýndan açýklanan raporda, yer alan verilerin ölümle sonuçlanan yaþam hakký ihlalleri ile sýnýrlý olduðu belirtilerek, raporun referans aldýðý çocuk tanýmýnýn ise Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarýna Dair Sözleþme'nin tanýmladýðý ve TC Anayasasý'nda belirtilen 0-18 yaþ arasý bireylerin olduðu kaydedildi. Raporda, geçen yýllardaki gibi "Yabancýlar" baþlýðý içerisinde Türkiye sýnýrlarý içindeyken ölen çok sayýda çocuðun tamamýna yer veremediklerini dile getiren Koman, "Özellikle Suriye'deki savaþtan kaçarak Türkiye'ye sýðýnan çocuklarýn da kaldýðý kamplarýn sivil toplum örgütlerinin ziyaretine açýk olmamasý, burada yaþanan hak ihlallerine karþý bilgimizin son derece sýnýrlý kýlmaktadýr" dedi. 'Suri-

ðun yaþamýný yitirdiðini belirterek, bunlar içerisinde yer alan "Kara Mayýný ve Askeri Mühimmat Nedeniyle Yaþam Hakký Ýhlalleri" sonucu 5 çocuðun, "Yargýsýz Ýnfazlar Sebebiyle Yaþam Hakký Ýhlali" sonucu 4 ve "Toplumsal Olaylar Sýrasýnda Yaþam Hakký Ýhlalleri" sonucu ise 3 çocuðun yaþamýný yitirdiðini aktardý.

Biber gazý ve plastik mermiyle 146 çocuk katledildi

Gündem Çocuk Derneði'nin hazýrladýðý "Türkiye'de Çocuðun Yaþam Hakký 2013 Raporu"na göre, 2013 yýlýnda 633 çocuk devletin ihmali sonucu yaþamýný yitirdi. Rapora göre, 2006 yýlýndan 2014 yýlýnýn Nisan ayýna kadar, polis ve askerlerin kullandýðý plastik mermi ve biber gazý sebebiyle katledilen çocuk sayýsý ise 146 ye'deki savaþ Türkiye'deki çocuklarýn yaþam hakkýný ihlal etti' Raporda "Suriye'deki Savaþ Sebebiyle Yaþanan Hak Ýhlalleri" baþlýðý altýnda yer alan bölümün bu yýla özel olarak eklendiðini de belirten Koman, bu baþlýk altýnda Suriye'de yaþanan savaþýn Türkiye'deki çocuklarýn yaþam hakký ihlaline etkisine yer verildiðini kaydetti. Koman, raporda ayný zamanda Hatay'ýn Reyhanlý ilçesinde yaþanan bombalý saldýrý ve sýnýrdaki yerleþim yerlerinde Suriye'den gelen havan mermisi ve topu sebebiyle yaþanan ölümlerin de yer aldýðýný söyledi. ‘Kürtlere yönelik yapýlan linç giriþimlerinden çocuklar da ihlal edildi’ Bu yýlki bir baþka yeni baþlýklarýnýn "Nefret

Cinayetleri" olduðunu belirten Koman, "Sýradan cinayetlerden farklý olarak, Türkiye'de Kürtlere yönelik yapýlan linç giriþimlerinden ne yazýk ki bu yýl çocuklar da yaþam hakký ihlali þeklinde payýný aldý" dedi. Raporda özel olarak yer alan "Kolluk Güçlerinin Biber Gazý Kullanýmý Sebebiyle Yaþam Hakký Ýhlali" bölümünde; biber gazýnýn yoðun olarak kullanýlmaya baþlandýðý 2006 yýlýndan beri çocuklarýn yaþamlarýný kaybettiklerini ve ölümle sonuçlanmayan aðýr yaþam hakký ihlallerine maruz kalan vakalarýn yer aldýðýný kaydeden Koman, "Bu vakalar sadece biber gazý ve gaz fiþeði sebebiyle yaþanan hak ihlallerinden oluþmaktadýr. Kolluðun kurþun

Yemek festivali baþladý

ve plastik mermi kullanýmý bu vakalara dahil edilmemiþtir" diye belirtti.

Cezasýzlýk olgusuna vurgu Koman, raporda, çocuk haklarý ihlallerinin yeniden yaþanmasýna neden olan cezasýzlýk olgusuna vurgu yapmak istediklerini de söyledi. Koman, "Ancak bu davalarýn temsil gücü yüksek davalar olmasý, bu davalar baðlamýnda Türkiye'deki adalet sisteminin nasýl iþlediðinin ve cezasýzlýðýn nasýl ortaya çýktýðýnýn anlaþýlmasýný saðlayacaktýr" dedi.

‘Devlet eliyle 33 çocuk yaþamýný yitirdi’ Koman, devlet eliyle ortaya çýkan yaþam hakký ihlali sonucu toplam 33 çocu-

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi tarafýndan düzenlenen 'Güneydoðu Anadolu Ulusal Yemek Yarýþmasý' baþladý. Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin yemek kültürünü Türkiye'ye ve dünyaya tanýtmak için ilk kez düzenlenen 'Güneydoðu Anadolu Ulusal Yemek Yarýþmasý' Diyarbakýr'da baþladý. 2 gün sürecek olan festivale vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Festivalin amacýnýn birlik be beraberliði vurgulamak olduðunu belirten organizatör Gökhan Gümüþ, "Bu yola bir sloganla çýktýk. 'Lezzetlerimiz farklý olsa da kardeþliðimiz bir' dedik. Jüri baþkanýmýz Fahrettin Birol Temel, çok deðerli iþ adamý

Devlet önlem almadýðý için ortaya çýkan yaþam hakký ihlalleri sonucu toplam 600 çocuðun yaþamýný yitirdiðini kaydeden Koman, þu bilgileri verdi: "Suriye'de Yaþanan Savaþ Sebebiyle Yaþam Hakký Ýhlali sonucu 8, Nefret cinayeti sebebiyle 1, Þiddet sebebiyle 41, Bireysel silahlanma sonucu 8, Ýntihar sonucu 19, Ýhmal sonucu 406, Ýþ cinayetleri sonucu 89, Afet sonucu 11, Yabancýlar 17 çocuk yaþamýný yitirdi." "Kolluk Güçlerinin Biber Gazý Kullanýmý Sebebiyle Yaþam Hakký Ýhlalleri" sonucu 2006-2013 yýlýnýn Nisan ayýna kadar, plastik mermi ve biber gazý sebebiyle toplam 146 çocuðun yaþamýný yitirdiðinin altýný çizen Koman, "Dileðimiz en azý gösteren bu vahim tablonun biber gazý kullanýmýnýn yasaklanmasý için acil bir sebep oluþturmaktýr" dedi. ((DÝHA)

Cüneyt Asan ve jüri þeflerimizin bizlere olan desteklerinden dolayý herkese teþekkürlerimi iletiyorum. bu festivali sürdürmek istiyoruz" dedi. Türkiye'nin farklý illerinden katýlýmcýlarla yola çýktýklarýný anlatan jüri baþkaný Fahrettin Birol Temel, amaç ne olursa olsun her zaman vurgulanmasý gereken þeyin, farklý lezzetlere sahip olunsa da kardeþliðin bir olmasý olduðunu söyledi. Diyarbakýr'da ilk kez düzenlenen yemek yarýþmasýnýn ileri ki yýllarda da sürmesini dilediðini anlatan Temel, festivallerin Güneydoðu Anadolu insaný ve öðrencileri için önemli olduðunu sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)


14

SPOR

20 Nisan 2014 Pazar

“MUTLAK KAZANMALIYIZ” Play-Off iddiasýný sürdürmek için bugün oynayacaklarý Tepecikspor maçýndan mutlak galibiyetle ayrýlmalarý gerektiðini belirten Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Doðrul, “Taraftarlarýmýzdan takýma destek olmalarýný bekliyoruz” dedi

DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, Tepecikspor ile bugün sahalarýnda oynayacaklarý maçta taraftar desteði beklediklerini söyledi. Doðrul, yaptýðý açýklamada, Play Off yarýþýnda iddialý bir durumda olduklarýný, ligde istedikleri konumda bulunduk-

larýný belirtti. Bu konumda kalmak ve sezon sonunda Play Off maçlarýný oynamalarý için ligde kalan tüm maçlarý kazanmalarý gerektiðini kaydeden Doðrul, þöyle konuþtu: "Özellikle iç saha maçlarýnda puan kayýplarý yaþamamalýyýz. Yarýn (bugün) sahamýzda yapacaðýmýz Tepecikspor maçýný da mutlaka kazanmalýyýz. Taraftarlarýmýzý da bu

zorlu mücadele de yanýmýzda görmek istiyoruz. Tepecikspor maçýnda taraftar desteði bekliyoruz. Onlarýn desteðiyle Tepecikspor'u yenip Play Off hedefine bir adým daha yaklaþmak istiyoruz."" Doðrul, Tepecikspor maçý hazýrlýklarýný sorunsuz bir þekilde tamamladýklarýný ve takýmda önemli bir eksiðin bulunmadýðýný sözlerine ekledi. (AA)

Gaziantep evinde kayýp: 0-1 GAZÝANTEP - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasýnda Gaziantepspor kendi evinde Gençlerbirliði'ne 1-0 maðlup oldu. Ýlk yarýsý 0-0 sona eren karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda 53. dakikada Ermin Zec, kaleci Karcemarskas ile karþý karþý kaldýðý pozisyonda, kaleciyi de çalýmlayarak topu boþ aðlara gönderdi. 0-1 69. dakikada geliþen Traore'nin pasýyla topla buluþan Sapara'nýn kaleye sert þutunda Dahlin, topu kornere çeldi. 78. dakikada geliþen Gençlerbirliði ataðýnda ceza sahasý ön çizgisinde topla bulaþan Ermin Zec'in sert þutunda kaleci Karcemarskas meþin yuvarlaðý yumruklayarak tehlikeyi önledi. 90. dakikada geliþen Gaziantepspor ataðýnda Þenol sað kanattan topu ceza sahasý içine gönderdi. Ceza sahasý içinde topa yükselen Traore'nin kafa vuruþu top üst direkten auta çýktý. (ÝHA)


20 Nisan 2014 Pazar

15

SPOR

Futbolculara prim dopingi Þanlýurfaspor kalan üç maçýný kazanmak istiyor ÞANLIURFA - PTT 1. Lig ekiplerinden Þanlýurfaspor, 20 Nisan Pazar günü sahasýnda Adanaspor ile yapacaðý maçýn hazýrlýklarýný tamamladý. GAP Vadisi Tesisleri'nde, teknik sorumlu Hüseyin Dað yönetiminde gerçekleþtirilen antrenmanda futbolcular, koþu, dar alanda kýsa pas ve depar çalýþmasý yaptý. Yarý sahadaki çift kale maçýn ardýndan, bazý futbolcularýn þut çalýþmasý gerçekleþtirdiði antrenman yaklaþýk 2 saat sürdü. Antrenmana sakatlýðý süren Abdülhamit Yýldýz, Þenol Akýn ve kaleci Fevzi Elmas dýþýnda tüm futbolcular katýldý. Teknik sorumlu Hüseyin Dað, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, son haftalarda çýkýþ yakaladýklarýný ve bunu kalan üç maçta da sürdürmek istediklerini belirtti. Taraftara desteklerinden dolayý teþekkür eden Dað, þöyle konuþtu: "Ligin son maçlarýný oynuyoruz. Son üç maçýmýz kaldý. Bunu da en iyi þekilde deðerlendirmeye çalýþýyoruz. Bu son üç maçta en iyi puanlarý alýp, Þanlýurfaspor'un ligi hak ettiði yerde bitirmesi için mücadele vereceðiz. Adanaspor maçý bizim için zor bir maç olacak. Bizim maçýmýzýn sonucu diðer takýmlarý da yakýndan ilgilendiriyor, onun için en iyi mücadeleyi vereceðiz. Takým olarak bu maça hazýrýz. Ýnþallah kalan üç maçýmýzý kazanarak, ligi 53 puanda bitirmek istiyoruz." (AA)

Menemen Belediyespor maçýnýný hazýrlýklarýný tamamlayan Yeni Diyarbakýrspor'da, futbolculara geçen hafta oynanan ve farklý kazanýlan 1930 Bafraspor maçýnýn galibiyet primleri ödendi DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta þampiyonluk mücadelesi veren Yeni Diyarbakýrspor'da, futbolculara 1930 Bafraspor maçýnýn galibiyet primleri ödendi. Yeni Diyarbakýrspor Kulüp Baþkan Vekili Mehmethan Akan, yaptýðý açýklamada, deplasmanda oynadýklarý ve farklý kazandýklarý 1930 Bafraspor maçýnýn galibiyet primlerini

futbolculara daðýttýklarýný söyledi. Yapýlan ödemelerin futbolculara büyük bir moral olduðunu belirten Akan, "Maddi konularda futbolcularýmýzýn haklarýnýn zamanýnda ödenmesi için büyük bir titizlik gösteriyoruz. Bu anlamda futbolcularýmýzý maðdur etmeme ve ekonomik anlamda sorun yaþamamalarý için özen gösteriyoruz. Zaten yaptýkla-

rýmýzla örnek bir kulübüz. Þimdiye kadar yaptýðýmýz düzenli ödemeler bundan sonra da devam edecektir" dedi. Akan, Menemen Belediyespor ile yapacaklarý maçýn hazýrlýklarýný tamamladýklarýný ve Ýzmir'de kampa girdiklerini belirtti. Deplasmanda yarýn (bugün) çok önemli bir maça çýkacaklarýný dile getiren Akan, Ýzmir'de oynayacaklarý maçýn þampiyonluk yarýþýný çok yakýndan ilgilendirdiðini, bu nedenle güçlü rakiplerini yenmek istediklerini bildirdi. (AA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

20 NÝSAN 2014 PAZAR Yýl: 7 - Sayý : 2256 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakır yenigün gazetesi 20 nisan 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you