Page 1

Soma için yardým

Gazeteciler ‘iþkolik’

KAMPANYASI

HARVARD Üniversitesi'nden bir grup öðrencinin akademisyenler gözetiminde yaptýðý araþtýrmaya göre, modern çaðýn hastalýðý olarak bilinen iþkolik hastalýðýna en çok gazeteciler yakalanýyor. Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Veysi Ýpek, gazetecilerin mesleklerine olan saygýlarý nedeniyle iþkolik hastalýðýna yakalandýðýný söyledi. 8-9’da

20 MAYIS 2014 SALI FÝYATI: 25 KRÞ.

Tarým ve Hayvancýlýk bitme noktasýna geldi 13

M FOTO: ARÞÝV

ANÝSA'nýn Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasýnýn ardýndan Diyarbakýr Valiliði yardým kampanyasý baþlattý. Ýl Valisi Mustafa Cahit Kýraç, acýlarýn paylaþýldýkça azaldýðýný ve sevinçlerin paylaþýldýkça arttýðýný söyledi. Kýraç, basýn mensuplarýndan Soma için oluþturulan hesaplarýn tüm kesimlere duyurulmasýný istedi. Gündem 04

www.diyarbakiryenigun.com

Silvan’da askeri araçlara saldýrý 03

Bismil’de tren traktörü ikiye böldü: 1 yaralý 3’te

Kasaplarýn “market” isyaný MARKET reyonlarýnda satýlan ucuz etin saðlýksýz ve hijyenik ortamlarda bulundurulmadýðýný iddia eden Diyarbakýr Kasaplar ve Besiciler Odasý Baþkaný Hacý Atlý, hedeflerinin müþterilerine saðlýklý hijyenik ortamlarda kesilmiþ et sunmak olduðunu söyledi. Kasap M. Ali Kurt ise, büyük marketlerin promosyon adý altýnda ucuz et satmasýndan þikayetçi. Haber 12’de

‘Sessizlik idamlarý meþrulaþtýrýyor’ ÝRAN'ýn 59 Kürt siyasetçisi için verdiði idam kararýný protesto etmek amacýyla Diyarbakýr, ve Mardin'de yapýlan eylemlerde, idamlara karþý sesiz kalýndýðý belirtilerek, "Türkiye kamuoyu baþta olmak üzere dünya kamuoyu sessizliðini korurken ölümler bu haliyle meþrutiyet kazýyor" denildi. 11’de

Kentteki 72 STK PKK’yi suçladý DÝYARBAKIR'da faaliyet yürüten 72 sivil toplum kuruluþu, Lice ilçesi Darakol köyünde ikamet eden Hüda-Par üyeleri ile silahlý bir grup arasýnda çýkan olaylarý kýnadý. STK Sekretaryasý açýklama yapan Yunus Memiþ, dindar Kürtlere ve mütedeyyin insanlara saldýrýlarda PKK'yi suçladý. 10’da C

M

Y

K

PAPA’YA DAVET D

ÝYARBAKIR’ýn merkez Sur Ýlçesi eski Belediye Baþkaný BDP'li Abdullah Demirbaþ'ýn baþkanlýk ettiði, her din ve etnik kimlikten kiþileri bünyesinde barýndýran Kýrklar Meclisi heyeti, Papa Franciscus ile Vatikan'daki ayinden sonra görüþtü. Demirbaþ, Papa'dan barýþ sürecinin devamý için dua etmesini istediklerini belirterek, “Bize 'Allah sizinle olsun. Çabalarýnýz önemli' dedi. Papa'yý ayrýca Diyarbakýr'a da davet ettik. Davetimizi kabul edip gelirse çok seviniriz” dedi. Haber 07

Çocuklarýný istediler DÝYARBAKIR’da PKK tarafýndan kaçýrýldýðý iddia edilen lise öðrencileri Halime Gündüz, Fýrat Aydýn Eren ile Habip Temel'in aileleri, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi önünde bir araya gelerek PKK'ye çocuklarýnýn serbest býrakýlmasý konusunda çaðrý yaptý. 5’te


2

SAÐLIK

20 Mayýs 2014 Salý

Vücut saatini bozuyor Bel aðrýnýzý sorgulayýn Bir romatizmal hastalýk tipi olan ankilozan spondolitin en önemli belirtisi bel aðrýsý. Hastalýk zamanýnda taný konulmazsa hareket güçlüðüne hatta kamburluða bile yol açýyor. Uzmanlara göre bel aðrýnýz 3 aydan fazla sürüyorsa ankilozan spondolit habercisi olabilir

Enerji tasarruflu ampuller, akýllý telefonlar, tabletler ve bilgisayarlarýn yaydýðý mavi ýþýk vücut saatini hassas noktasýndan bozuyor. Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Akhilesh Reddy vücut saatinin insan bedenindeki her tür biyolojik süreci etkilediðini ve vücut saatine aykýrý yaþamanýn saðlýkla ilgili sonuçlarýnýn "oldukça net" olduðunu söylüyor, özellikle de kanser söz konusu olduðunda... Dünyanýn önde gelen üniversiteleri Oxford, Cambridge, Harvard, Manchester ve Surrey araþtýrmacýlarýndan, uykusuzlukla ilgili önemli uyarýlar geldi. Uzmanlar hem insanlarýn hem hükümetlerin sorunu ciddiye almalarý gerektiðini söylüyor. Kanser, kalp hastalýklarý, tip 2 diyabet, enfeksiyonlar ve obezitenin uykusuzlukla baðý var. Vücut saati insan bedeni üzerinde oldukça önemli etkilere sahip. Ýnsanýn tetikte olma yeteneðini, ruhsal durumunu, fiziksel kuvvetini ve hatta günlük ritm içerisinde kalp krizi geçirme riskini dahi etkileyebiliyor. Gündüzleri aktif olup geceleri dinlenme döngüsü, kökenini evrimsel geçmiþimizden alýyor. Bilim insanlarý modern hayatýn ve 24 saat devam eden toplumsal yaþamýn insanlarýn vücut saatlerine "karþý yaþamalarýna" sebep olduðunu ve saðlýða zarar veren etkileri olduðunu söylüyor. Oxford Üniversitesi'nden Profesör Russell Foster 60 yýl öncesine göre bugün insanlarýn bir ila iki saat kadar daha az gece uykusu uyuduðunu söylüyor. Foster, "Ýnanýlmaz derecede kibirli bir türüz. 4 milyar yýllýk evrimi terk edebileceðimizi ve aydýnlýk-karanlýk döngüsü içerisinde evrimleþtiðimiz gerçeðini görmezden gelebileceðimizi düþünüyoruz. Vücut saatini umursamýyoruz. Uzun süre saatin aksi þekilde davranmak ciddi saðlýk sorunlarýna

yol açabilir" diyor. Foster'a göre bu sadece vardiyalý çalýþanlarýn sorunu deðil, bütün toplumun sorunu.

Teknolojik uykusuzluk Yeni teknolojilerin insanlarý geç saatlere kadar ayakta tuttuðu ve uykuyu böldüðüne dair gittikçe artan oranda göstergeler var. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Charles Czeisler "Iþýk, vücut saatiniz için en kuvvetli senkronize etme aracýdýr" diyor. Enerji tasarruflu ampullerin, akýllý telefonlarýn, tabletlerin ve bilgisayarlarýn ýþýk skalasýnda yer alan mavi renkten yüksek ölçüde içerdiðini söyleyen Czeisler, bunun vücut saatini bozmak için "tam da hassas noktadan vurduðunu" söylüyor. Czeisler "Iþýða maruz kalmak, özellikle de kýsa dalga mavimsi ýþýða akþamlarý maruz kalmak 24 saatlik döngümüzü sýfýrlayýp daha ileri bir saate atar ve uyku homronu olan melatoninin salgýlanmasýný geciktirir ve bu da sabahlarý uyanmamýzý zorlaþtýrýr. Çok daha fazla ýþýða maruz kalýp az uyumamýz ve sonuç olarak da birçok kronik hastalýktan muzdarip olmamýz ciddi bir sorun" diyor. Bilim dünyasýna öncülük etmesi beklenen genetik araþtýrmalar vücut saatine aykýrý yaþamanýn saðlýða nasýl zarar verdiðini ortaya çýkarýyor. Ýnsan DNA'sýnýn yaklaþýk yüzde 10'luk bir kýsmý 24 saatlik bir etkinlik içerisinde ve bu vücuttaki tüm davranýþsal ve fizyolojik deðiþik-

liklerden sorumlu. Deneyler birkaç haftalýk vardiyalý çalýþmanýn ardýndan insanlarýn diyabet öncesi duruma gelebileceðini gösterdi.

Meme kanseri uyarýsý Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Akhilesh Reddy vücut saatinin insan bedenindeki her tür biyolojik süreci etkilediðini ve vücut saatine aykýrý yaþamanýn saðlýkla ilgili sonuçlarýnýn "oldukça net" olduðunu söylüyor, özellikle de meme kanseri söz konusu olduðunda. Reddy, "Çevrenizle uyumlu olarak, daha ritmik yaþamayý deneyin, yatapa girmeden önce de çok fazla parlak ýþýða maruz kalmayýn çünkü bu uyku düzeninizi ve vücut saatinizi etkileyecektir" önerisinde bulunuyor. Manchester Üniversitesi'nden Profesör Andrew Loudon þöyle devam ediyor: "Vücut saatine ters yaþamaktan kaynaklanan sorunlar belki de 'þu þu ve þu kansere yakalanmanýza sebep olur' demekten daha az ilgi çekici ancak bu, toplum için ciddi bir sorun. 24 saatlik döngü kýrýldýðýnda kýsa vadeli olarak saðlýk sorunlarý gözlemlemeyebilirsiniz, ancak uzun vadede sonuçlar çok ciddi olabilir. Hükümetler bu durumu ciddi þekilde ele almalý, belki de vardiyalý çalýþmanýn saðlýkla ilgili sonuçlarýný gözden geçirmekle baþlayabilirler ve hem toplum hem de yasa koyucular bunu gündemlerine almak durumundalar." (Kaynak: BBC)

Sýklýkla genç erkeklerde görülen, hareketi kýsýtlayan, aðrýya, iþ görmezliðe, psikolojik sorunlara ve ileri evrelerde bazý hastalarda kamburluða neden olabilen ankilozan spondilit hastalýðý, Türkiye'de 200 bin kiþiyi etkiliyor. Bel aðrýlarýyla ilgili açýklamalarda bulunan Türkiye Romatoloji Derneði Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan Ertenli, Dernek olarak, romatizmal hastalýklarýn toplumun geniþ kesimlerince tanýnmasý ve romatizmalý hastalarýn mümkün olduðunca erken dönemde doðru tedaviye ulaþarak saðlýklý bir yaþam sürmesinin öncelikli hedefleri arasýnda olduðunu belirterek, "Bu nedenle bel aðrýnýzý sorgulayýn kampanyasý baþlattýk. Kampanyamýzýn amaçlarýna ulaþmasý için medyanýn ilgisi ve desteði bizim için çok önemli" dedi.

Ankilozan spondolit aðrýsý istirahatle artýyor Ankilozan spondolit hastalarýnýn yüzde 40'ýnýn hasta olduklarýný ve hangi doktora gideceðini ne yazýk ki bilmediklerini belirten Prof. Dr. Ýhsan Erten ."Bu hastalara romatoloji uzmanlarý bakar. Türkiye'de ankilozon spondolit tanýsý, hastalarýn doktora ilk baþvurduklarý tarihten ortalama 8 yýl sonra konabilmektedir.Fakat romatoloji uzmaný sayýsý da Türkiye'de 250'yi geçmiyor. Bu nedenle hastalarýn doktora eriþiminde sýkýntýlar yaþanýyor" dedi. 3 aydan daha uzun süre devam eden, aniden deðil yavaþ yavaþ baþlayan, sabahlarý yataktan kalkmayý zorlaþtýran, istirahat ile geçmeyip hareket etmekle azalan ve 'inflamatuvar bel aðrýsý' adý verilen bu aðrýya sahip kiþilerde ankilozan spondolit olma olasýlýðý bulunduðunu belirten Prof. Dr. Ýhsan Erten þöyle konuþtu: "Ankilozan spondolit hastalýðýnda bel aðrýsý dýþýnda sýrt, boyun ve kalçalarýn arka kýsýmlarýnda da aðrý hissedilebilir. Hastalýðýn son aþamasýnda bazý hastalarda toplum arasýnda 'kamburluk' olarak bilinen sýrt ve boyun deformasyonu görülebilir. Ankilozan spondolotin bel fýtýðýndaki aðrýdan en önemli farký, aðrýnýn istirahat halinde artmasý ve aktiviteyle azalmasýdýr. Her 100 ankilozan spondilit hastasýndan 7'sinin öyküsünde bel fýtýðý ameliyatýna rastlanmaktadýr. Ankilozan spondilit en çok bel fýtýðýyla karýþmakta, her 3 ankilozan spondolit hastasýndan biri en baþta bel fýtýðý tanýsý almaktadýr."


3

GÜNCEL

20 Mayýs 2014 Salý

Askeri araçlara saldýrý Genç kýzdan 5 gündür haber yok MARDÝN'in Midyat ilçesinde olise öðrencisi 15 yaþýndaki Dilan Kuþ'tan 5 gündür haber alýnamýyor. Midyat ÝMKB Anadolu Lisesi 10. sýnýf öðrencisi olan Dilan, okula gitmek için evden çýktý. Cuma gününden bu yana kendisinden haber alamayan ailesi polisin çalýþmalarý hýzlandýrmasýný istiyor. Annesi Behiye Kuþ, canlarýnýn yanmasý için birilerinin kýzlarýný kaçýrdýðýný iddia etti. Kýzýndan haber alamadýklarý günden beri uyumadýklarýný ve yemek yemediklerini söyleyen anne, kýzlarýnýn bulunmasý için gelecek hayýrlý haberi beklediðini söyledi. MOBESE kameralarýnýn izlenme çalýþmasýnýn hýzlanmasýný isteyen baba A. Kerim Kuþ, kýzýnýn evden çýkýp okula gittiðini ve bir daha haber alamadýklarýný söyledi. Baba Kuþ, "Evden çýktý okula gidiyorum dedi. Cuma gününden beri hiç haber alamýyoruz. Neredeyse bize bir haber versin. Sað ise telefon açsýn zaten telefonu biliyor. 3 günde güvenlik kamaralarýndan kýzýmýn nereye gittiði veya nasýl gittiðinin belli olmasý lazým. Muhakkak ilçedeki kameralardan birine yakalanmýþ diye düþünüyoruz. Özellikle emniyetten bu konuda titiz bir çalýþma bekliyoruz" dedi. (ÝHA)

FOTO: DiHA

Silvan’da baraj güvenliði için yapýlan karakolu protesto etmek amacýyla baþlatýlan çadýr eyleminin 11’inci gününde, bölgenin yaklaþýk 1 kilometre uzaklýðýndan geçen zýrhlý askeri araçlara ses bombalý ve havai fiþekli saldýrý yapýldý DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde baraj güvenliði için yapýlan karakola karþý baþlatýlan çadýr eylemi sürüyor. Çadýrlarýn kurulu olduðu alanýn

yaklaþýk 1 kilometre uzaklýðýnda bulunan caddeden geçmeye çalýþan zýrhlý askeri araçlarýn önünü kesen yüzleri kapalý bir grup Yurtsever

Polisten kaçarken kaza yaptý

Otomobil minibüs ile çarpýþtý: 6 yaralý ÞANLIURFA'nýn Siverek ilçesinde bir otomobil ile yolcu minibüsünün çarpýþmasý sonucu 1'i aðýr olmak üzere 6 kiþi yaralandý. Kaza, Siverek-Feribot yolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Ýddialara göre, köy yolundan karayoluna kontrolsüz olarak çýkan M. Emin Kaydýç hâkimiyetindeki 63 ED 802 plakalý otomobil, Siverek istikametinden gelmekte olan Mehmet Çaktay idaresindeki 02 D 6076 plakalý yolcu minibüsü ile çarpýþtý. Çarpmanýn etkisiyle minibüs þarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü M. Emin Kaydýç aðýr yaralanýrken, otomobilde bulunan Sevim, Fatma, Hüseyin, Ali Güzen ile minibüs sürücüsü Mehmet Çaktay hafif þekilde yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulans ve sivil araçlarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alýrken, trafik akýþý ise kontrollü olarak saðlandý. Kazada yolcu minibüsünde yolcularýn bulunmamasý büyük bir faciayý önledi. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan yaralýlardan M. Emin Kaydýç, hayati tehlikesi bulunmasý sebebiyle Þanlýurfa Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruþturma baþlattý. (ÝHA)

Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi, ses bombalarý ve havai fiþeklerle araçlara saldýrdý. Saldýrýda askeri araçlarda maddi hasar oluþmasýna raðmen gruba müdahale edilmedi. Saldýrýya maruz kalan askeri araçlar bir süre sonra geri çekildi. (ÝHA)

Tren traktörü ikiye böldü: 1 yaralý DÝYARBAKIR - Bismil'in Ankara Caddesi Seyrantepe Mahallesi'nde tarlasýna gitmek için tren yolundan geçen 38 UH 628 plakalý traktör sürücüsü Behzat Sun (65), Diyarbakýr-Kurtalan seferini yapan yük treninin traktöre çarpmasý sonucu yaralandý.

Kaza sonucunda beyin travmasý geçiren Sun, Bismil Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardýndan Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne kaldýrýldý. Trenin çarptýðý traktör ortadan ikiye ayrýlarak paramparça oldu. (DÝHA)

Zincirleme trafik kazasý: 5 yaralý BATMAN'da 3 aracýn karýþtýðý zincirleme trafik kazasýnda 5 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, Batman Hasankeyf karayolu Suçeken mevkiinde meydana geldi. Batman'dan Gercüþ ilçesi istikametine seyir halinde olan N.A. yönetimindeki 47 ND 796 plakalý otomobil, karþý yönden gelmekte olan ve sürücüleri öðrenilemeyen 31 DS 055 ile 72 ED

481 plakalý otomobiller ile çarpýþtý. Çarpmanýn etkisiyle ayný araçta bulunan N.A., K.A., N.A., S.A. ve Ý.A. yaralandý. Yaralýlar Batman Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldýrýlýrken, durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Maddi hasar oluþan otomobiller ise çekici ile yoldan kaldýrýldý. Polis ekipleri kazayla ilgili soruþturma baþlattý. (ÝHA)

DÝYARBAKIR'da polisin 'dur' ihtarýna uymayarak kaçan ve hýrsýzlýk suçundan birçok kaydý bulunan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polis otosuna çarptý. Edinilen bilgilere göre, önceki gün saat 18.00 sýralarýnda Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde bulunan Rýhan Parký çevresinde rutin devriye görevi yapan sivil polis otosu, plakasýz bir motosikleti durdurmak istedi. Ancak ismi öðrenilemeyen ve hýrsýzlýk suçundan birçok kaydý bulunduðu belirtilen sürücü kaçmaya baþladý. Plakasýz motosikletle ara sokaklara kaçan sürücü, polis otosunu geçtikten sonra önüne çýkan baþka bir polis otosuna çarparak durabildi. Hafif þekilde yaralanan sürücü, olay yerine gelen saðlýk ekiplerinin ilk müdahalesinin ardýndan Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza sonrasý polis tarafýndan el konulan plakasýz motosiklet, Emniyet Müdürlüðü otoparkýna çekildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. (ÝHA)


4

HABER

20 Mayýs 2014 Salý

Soma için yardým kampanyasý M

anisa’nýn Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasýnýn ardýndan Diyarbakýr Valiliði yardým kampanyasý baþlattý. Ýl Valisi Mustafa Cahit Kýraç, acýlarýn paylaþýldýkça azaldýðýný ve sevinçlerin paylaþýldýkça arttýðýný söyledi DÝYARBAKIR - Soma'da 13 Mayýs tarihinde meydana gelen maden faciasýnda hayatýný kaybeden 301 maden iþçisinin ardýndan yurt genelinde 3 günlük milli bir yas ilan edilmiþti. Baþbakanlýk tarafýndan baþlatýlan ve valiliklerce yürütülen yardým kampanyalarý yurt genelinde devam ediyor. Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, düzenlediði bir basýn toplantýsý ile baþlatýlan kampanya hakkýnda bilgi verdi. Toplantýya, Emniyet Müdürü Dr. Halis Böðürcü, Ýl Jandarma Komutaný M. Hilmi Atabay, Ýl Müftüsü Nimettullah Erdoðmuþ, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç ve bazý kurum amirleri katýldý.

‘Acýlar paylaþýldýkça azalýr’ Acýlarýn paylaþýldýkça azaldýðýný ve sevinçlerin paylaþýldýkça arttýðýný dile getiren Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, "Bugün ülkemizin bir noktasýndaki acýnýn, yurt çapýnda paylaþýlmasý günüdür. Birlik, beraberlik, kardeþlik ve dayanýþma günüdür. Diyarbakýr'da 13 Mayýs'ta sivil toplum örgütlerinin, kamu kuruluþlarýnýn, mahalli idarelerin Soma'daki bu faciaya, acýya destek mesajlarýný, ilgililerini, demeçlerini ve gayretlerini görüyoruz. Bugün Diyarbakýr'ýn bütün halinde bu programýn iþtirakine uygun olacaðý düþüncesindeyim. Diyarbakýr'ýn bütün kanaat önderlerini, sivil toplum örgütleri ilgililerini, kamu kuruluþu ilgililerini buraya davet ettik. Bu

amaç için burada bir hesap açmak istedik. Biz kendimiz bu hesaplarda rakamlarý tutalým, öyle gönderelim diye bir düþüncemiz vardý, ama Baþbakanlýðýn açmýþ olduðu bir hesap var. Zaten bu hesaplarý açsak da, buraya aktaracaðýz. Dolayýsýyla ikinci bir aktarma iþlemi yapmadan Baþbakanlýkça Manisa Soma Ýnsan, Ýnsani Yardým banka hesap numaralarý adý altýnda üç devlet bankasýnda Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasý Ankara kamu giriþimci þubesinde, Türkiye Vakýflar Bankasý'nýn Tunalý Hilmi Ankara Þubesi nezdinde ve Türkiye Halk Bankasý'nýn bakanlýklar nezdinde açmýþ olduðu hesap numaralarý var. 3 hesap numarasýný da sizlerle paylaþmak istiyorum" dedi.

‘Elimizi uzatmalýyýz’ Kýraç, "Ziraat Bankasý'nýn Türk lirasý hesap numarasý 55 55 55 55 50 99, Dolar hesap numarasý 55 55 55 55 51 00, Euro hesap numarasý 55 55 55 55 51 01 olarak Ziraat Bankasýnýn Ankara Kamu Giriþimci Þubesi nezdindeki hesaba yatýrýlmasý gerekir. Vakýflar Bankasý'nýn Tunalý Hilmi Þubesi'nin Türk lirasý hesabý 00 15 80 07 30 22 15 787, Dolar hesabý 00 15 80 48 014 688 846, Euro hesabý ise 00 158 048 014 688 882 nolu hesaptan yatýrýlmasý gerekir. Halk Ban-

kasý'nýn Bakanlýklar Þubesi'ndeki hesabý ise Türk lirasý hesabý 050 00020, Dolar hesabý 58 000 152, Euro hesabý 58 000 153 olarak Türkiye Halk Bankasý Bakanlýk Þubesi nezdinde açýlmýþ hesaplardýr. Arkadaþlarýmýz bünyelerinde yaptýklarý çalýþmalarla, elde ettikleri kaynaklarla bu hesaplara direk yatýrabilirler. Baðýþçýlar, direk baðýþ yapabilirler. Ama netice itibariyle biz ilimizdeki bu etkinlikler çerçevesinde bu hesaplara attýrýlan rakamlarý kampanya sonunda iþte þu kadar kaynaðý biz de kardeþlerimizin yararýna saðlamak için Diyarbakýrlýnýn bu sýkýntýya el attýðý, yardým ettiði meblað þudur, þeklinde bir açýklama yapacaðýz. Acýlar ancak paylaþýldýkça azalýr, bugünkü toplantýmýzýn ana sebebi Türkiye'de 76 milyon kardeþimizin Soma'daki bu acýya duyarlýlýðýný göstermektir. Bizim de oradaki kardeþlerimize duyduðumuz hissiyatý dile getirmek, onlarýn acýlarýna derman olabilmek adýna Diyarbakýr'ýn oraya elini uzatmasýna hep beraber gayret gösterelim düþüncesindeyim'' diye konuþtu. Vali Kýraç, yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan basýn mensuplarýna ve toplantýya katýlan diðer ilgililerden Soma için oluþturulan hesaplarýn tüm kesimlere duyurulmasýný istedi. (ÝHA)

‘Tüm okullar bizim’ projesi DÝYARBAKIR'ýn Silvan Ýlçe Mesleki Teknik Endüstri Meslek Lisesi (METEM) tarafýndan 88 köy okulunun donaným eksikliðinin giderileceði belirtildi. Silvan METEM Müdürü Sedat Yanýk, okul idaresi ve bölüm þefleri tarafýndan hazýrlanan "Tüm Okullar Bizim" projesi kapsamýnda köy okullarýnda tespit edilen donaným eksikliklerini gidermek için çalýþma baþlattýklarýný söyledi. Yanýk, "Silvan Ýlçemize baðlý 88 köy okulunda donaným eksiklikleri bulunan okullarýmýzda çalýþma baþlatmak için okulumuz idaresi ve bölüm þefleri tarafýndan eðitim, öðretim donatýmlarý için bir komisyon kurduk. 88 köy okulumuzda yapýlan çalýþma ve ziyaretler neticesinde eksikliklerin giderilmesi konusunda Silvan Kaymakamlýðý ile Milli Eðitim Müdürlüðü'nün destekleri sonucunda 88 köy okulumuzun donaným eksiklikleri hazýrladýðýmýz "Tüm Okullar Bizim" projesiyle giderilecek. Bu proje okullarýmýzýn ihtiyaçlarýný giderecek bir proje, buradaki amacýmýz köy okullarýmýza destek sunarak eðitim kalitesinin yükselmesinde yardýmcý olmaktýr. Bu desteklerimizle öðrencilerimiz daha rahat ve ferah bir ortamda öðrenimlerini saðlamak. Bu projemiz kapsamýnda oturmak banklarý, çöp kovalarý, masa, sýra, sýnýf panolarý, öðretmenler masasý, sýnýf dolaplarý, bilgisayar bakýmonarýmlarý, elektrik tesisatý yenileme, bahçe ve çevre korkuluklarýn yapýlmasý ve ihtiyaçlarýn karþýlanmasý için 200 bin TL civarýnda bir bütçeye ihtiyacýmýz var. Bu bütçeyle tüm köy okullarýmýzýn ihtiyaçlarý karþýlanacaktýr. Bu parayý temininden sonra okulumuz öðrencileri ve bölüm þefleri eþliðinde çalýþmalarýmýzý baþlatacaðýz. 15 gün boyunca komisyonumuz köy okullarýnda gerekli tespitleri tamamlamýþtýr. Bu projemizde bize katký sunan herkese teþekkür ediyoruz" dedi. (ÝHA)


5

HABER/YAÞAM

20 Mayýs 2014 Salý

Çocuklarýný istediler...

Diyarbakýr’da PKK tarafýndan kaçýrýldýðý iddia edilen lise öðrencileri Halime Gündüz, Fýrat Aydýn Eren ile Habip Temel’in aileleri, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi önünde bir araya gelerek PKK’ye çocuklarýnýn serbest býrakýlmasý konusunda çaðrý yaptý

DÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'nda düzenlenen piknik etkinliðinde PKK tarafýndan kaçýrýldýðý iddia edilen lise öðrencileri Halime Gündüz ve Fýrat Aydýn Eren ile 4 Nisan günü Abdullah Öcalan'ýn doðum gününün kutlandýðý Halfeti ilçesinde kaçýrýlan Habip Temel'in aileleri, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi önünde bir araya gelerek çocuklarýnýn geri gelmeleri için yetkililerden yardým istedi. Ýhlas Haber Ajansýnýn haberine göre, ellerinde çocuklarýn fotoðraflarý ve pankartlarla Büyükþehir Belediyesi önünde toplanan aileler adýna basýn açýklamasýný yapan Halime Gündüz'ün aðabeyi Müslim Gündüz, 15 yaþýndaki çocuklarýn yerinin kamplar deðil, ailelerinin yaný olduðunu söyledi.

‘Çocuklarýmýz geri býrakýlsýn’ Megam-Der tarafýndan çocukla-

rýn piknik bahanesiyle Lice kýrsalýna götürüldüðünü ileri süren Gündüz, pikniðe giden bazý çocuklarýn PKK'ye teslim edildiðini iddia etti. Gündüz, bu yaþtaki çocuklarýn ulusal ve uluslararasý hukuka göre kendi iradeleri ile karar verme sorumluðuna sahip olmadýðýný dile getirdi. Gündüz, "PKK ve Abdullah Öcalan'a çaðrýmýz, imza attýðý uluslararasý anlaþmaya uymalý ve çocuklarýmýzý derhal serbest býrakmalýdýr. 23 Nisan'da kaçýrýlan çocuklardan bir kýsmý geri býrakýldýðý gibi bizim çocuklarýmýzýn da býrakýlmasýný istiyoruz. Cumhurbaþkaný Gül, Baþbakan Erdoðan ve hükümete çaðrýmýz ise, barýþýn biran önce ülkemize gelmesiyle çocuklarýmýzla birlikte daðdaki herkesin ailelerine kavuþmalarý için gerekli çalýþmalarýn yapýlmasýný istiyoruz. Tüm sivil toplum kuruluþlarý ve duyarlý kamuoyu ise bu insanlýk dra-

Mazlum-Der: Çocuklar iade edilsin

mýna sessiz kalmamalý ve bu olayýn takipçisi olmalý" dedi. Gündüz, kaçýrýlan çocuklarýn serbest býrakýlarak ailelere teslim edilene kadar eylemlerine devam edeceðini ifade etti.

‘Çocuðumun saðlýk durumu iyi deðil’ Fýrat Aydýn Eren'in annesi Filiz Eren, oðlunun gözlerinde sorun yaþadýðý ifade ederek, gözyaþý içerisinde oðlunun geri gelmesini istedi. BDP'li milletvekilleriyle görüþmeye çalýþtýklarýný fakat kimsenin kendileriyle görüþmediðini iddia eden anne Filiz Eren, barýþ gelmesini dileyerek, artýk annelerin aðlamasýný istemediklerini söyledi. Aileler bugünden itibaren Büyükþehir Belediyesi bitiþiðinde bulunan Yaþam Park'ýnda oturma eylemi baþlatacaklarýný açýkladý.

DÝYARBAKIR - Ýnsan Haklarý ve Mazlumlar Ýçin Dayanýþma Derneði (Mazlum-Der) Diyarbakýr Þubesi, PKK tarafýndan kaçýrýldýðý iddia edilen 3 çocuðun ailelerine iade edilmesini istedi. Mazlum-Der tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, kaçýrýldýðý ileri sürülen 3 çocuðun serbest býrakýlmasý gerektiði ifade edildi. ÝHA'nýn haberine göre, açýklamada, PKK'nin tarafý olduðu Cenevre Sözleþmesi'ne atýfta bulunularak, örgütün çocuklarý iade etmesi için hemen harekete geçmesi istenildi. Açýklamada, "H. Gündüz, F.A. Eren ve H.Temel isimli çocuklarýn PKK'ya katýlmalarý söz konusu ise, öncelikle PKK'nýn çocuklarýn iadesi ile ilgili derhal harekete geçmesi gerekmektedir. Yine ilgili kurumlarýn konuya H.Gündüz, F.A. Eren ve H.Temel'in çocuk olma-

larý nedeniyle hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Zira PKK'nýn 5 Ekim 2013 tarihinde imzalamýþ olduðu 'Çocuklarýn Silahlý Çatýþmalarýn Etkilerinden Korunmasýna Dair Taahhütname (Cenevre Çaðrýsý)' kapsamýnda 18 yaþ altýndaki çocuklarýn çatýþmalarda yer almasýný engellemek ve onlarý çatýþmalarýn etkilerinden korumaya dair yükümlülükleri bulunmaktadýr. Yine bu sözleþmeye göre 16 yaþýndan küçük çocuklar hiçbir þekilde örgüte kabul edilmeyeceklerdir. Bu nedenlerle Mazlum-Der olarak, þayet H. Gündüz, F.A. Eren ve H. Temel PKK dað kadrosuna katýlmýþlarsa iadeleri için ilgililerin ivedilikle mesuliyetlerinin gereðini yerine getirmeleri çaðrýsýnda bulunuyor, kamuoyuyla bu duyarlýlýðý saygý ile paylaþýyoruz" ifadelerine yer verildi.


6

20 Mayýs 2014 Salý

POLÝTÝKA

SOMA’YA KADIN TAVRI... Soma’daki maden faciasý ile ilgili açýklamalarda bulunan HDP Eþ Genel Baþkaný Sebahat Tuncel, faciadaki tek sorumlunun iktidar olmadýðýný belirterek, “HDP olarak kendimizi de sorumlu hissediyoruz” dedi. CHP Ýstanbul milletvekili Sabahat Akkiraz partisinden istifa ederken, Þafak Payev ise iktidar milletvekillerinden birinin istifa etmesi durumunda kendisinin de istifa etmeye hazýr olduðunu dile getirdi parmamýz gerektiðini þimdi bir kez daha anlýyoruz" diye konuþtu.

Pavey: Bir tek AKP’li istifa etsin ben de edeceðim

Sabahat Tuncel

Sabahat Akkiraz

Safak Payev

DÝYARBAKIR - Soma'da yaþanan maden faciasýnýn ardýndan CHP ve HDP'de sýra dýþý geliþmeler yaþandý. Facianýn tek sorumlunsunun iktidar olmadýðýný belirten HDP Eþ Genel Baþkaný Sebahat Tuncel, "HDP olarak kendimizi de sorumlu hissediyoruz. Azade hissetmiyoruz. Daha çok mücadele edebilirdik" dedi. CHP Ýstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, AKP iktidarýnýn tavýrlarýna tepki için pmilletvekilliðinden istifa ettiðini açýklamasýnýn ardýndan, CHP'li Þafak Pavey, AKP'den bir tek istifa bile gelse hemen milletvekilliðinden istifa edeceðini açýkladý.

Akkiraz, Soma faciasýnýn ardýndan milletvekilliðinden istifa dilekçesini CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu 'na iletti. Akkiraz Twitter'dan þunlarý söyledi: Perþembe günü saat 17.00 de vekillikten istifa dilekçemle Kemal Kýlýçdaroðlu ile görüþtüm. Soma faciasý sonrasý istifa etmeliyiz dedim Genel baþkanýmýz konunun þu anda çok taze olduðunu gerekirse istifa kurumunun da önemli bir seçenek olduðunu belirtti. Bugün bazý arkadaþlarýmýn da bu yönde çaðrýlarý olduðunu duydum. Buna sevindim. Soma'nýn siyasi sorumluluðunu alamayan iktidara karþý birleþmeli Ýktidarýn koltuk aþkýna, siyasi sorumluluk almama çabasýna karþýlýk Soma'da yitirdiðimiz canlarýn yanýnda olmak için koltuða ihtiyacýmýz yok

ÝTÜ'de öðrencilerin Soma için iþgal ettiði Madencilik Fakültesi'ne destek için Üniversite'ye giden HDP Eþ Genel Baþkaný Sebahat Tuncel, gazetecilere açýklamalarda bulundu. Tuncel, "Çalýþma bakaný istifa etmelidir. Ayný zamanda HDP olarak kendimizi de sorumlu hissediyoruz. Azade hissetmiyoruz. Daha çok mücadele edebilirdik. Daha çok kavgasýný yürütebilirdik. Bu konuyu kürsüde parlamentoda dikkat çektik. Dikkat çekmek yetmiyormuþ, bunu anladýk. Sorumluluðu sadece siyasi iktidara atmýyoruz ayný zamanda bunun sorumluluðunu üstümüze alýyoruz. Biz buradan büyük dersler çýkarmak gerektiðinin farkýndayýz. Biz en azýndan kendimize biraz daha özeleþtirel yaklaþarak bu sýnýf mücadelesini biraz daha büyütmek sorumluluðumuz olduðunu, sadece itiraz eden deðil bu þeyin denetlenmesi konusunda kýyamet ko-

CHP'li Akkiraz istifa etti Twitter üzerinden açýklamalarda bulunan CHP'li Sabahat Akkiraz, "Ýktidarýn koltuk aþkýna, siyasi sorumluluk almama çabasýna karþýlýk Soma'da yitirdiðimiz canlarýn yanýnda olmak için koltuða ihtiyacýmýz yok" dedi.

HDP sýnýrdaki cinayetleri kýnadý

“Büyük dersler çýkarmak gerek”

DÝYARBAKIR - Rojava sýnýrýnda en son önceki akþam Saada Derwich ile Ali Özdemir'in askerler tarafýndan öldürülmesine iliþkin bir açýklama yayýnlayan HDP, "Duvarla, tel örgüyle, mayýnlarla, sýnýrý geçmek isteyenleri vurmakla, sýnýrýn iki yanýnda yaþayan Kürt halký arasýndaki iliþkiyi, fiziki ve fikri baðý, duygu birliðini engelleyeceðini düþünenler yanýlýyor" dedi. Yazýlý bir açýklama yayýnlayan HDP Eþbaþkan Yardýmcýsý Saruhan Oluç, El Kaide ve El Nusra çetecilerinin sýnýrý serbestçe geçmelerine, sýnýrýn adeta bir elek haline getirilerek, lojistik destek bölgesi olarak kullanýl-

masýna göz yumanlarýn, savaþtan kaçan bir kadýný iki çocuðunun gözü önünde vurarak öldürdüðünü belirtti. Açýklamada, Rojava'da yaþanan toplumsal dönüþümden, orada yaþayan halklarýn özgür ve demokratik bir gelecek inþa etme çabalarýndan rahatsýz olan siyasi iktidarýn, bölgede demokrasinin geliþmesini istemediðini de ifade edilerek, "Rojava'dan Türkiye'ye uzatýlan dostluk elini biz tutuyoruz. Rojava'nýn Suriye ve Ortadoðu demokrasisi açýsýndan önemli bir örnek oluþturduðunu biliyoruz" dedi. "Sýnýr komþumuz olan Rojava'da yaþayan Kürt halký baþta olmak üzere

CHP'li Þafak Pavey, AKP'den bir tek istifa bile gelse hemen milletvekilliðinden istifa edeceðini açýkladý. Pavey Soma'da tarým ve hayvancýlýk bitirildiði için insanlarýn madende çalýþmaya mahkum edildiðini söyledi. Türkiye tarihinin en büyük maden faciasýna sahne olan Soma'dan 'ihmal' çýðlýklarý yükselirken, muhalefet partilerinden vekiller de kayýp veren ailelere destek olmak ve iddialarý araþtýrmak için ilçeye gitti. Pavey, 15 Mayýs'ta T24 için kaleme aldýðý makalede, "Baþbakan ve vekiller gelin hep birlikte istifa edelim" çaðrýsý yaptý; ertesi gün de soluðu Soma'da aldý. Ýlçedeki mateme hâlâ eþlik eden Pavey'le diken.com.tr’den Beril Köseoðlu görüþtü. E-posta yoluyla yapýlan söyleþide sözünün arkasýnda olduðunu belirten Payev, "Ýstifada þöyle bir yanlýþ anlama doðdu. Ben CHP'ye ya da muhalefetteki diðer partilere deðil, AKP 'lilere istifa çaðrýsý yapmýþtým. Ýçlerinden biri bile istifa etmek saygýnlýðýný gösterirse hemen istifa edeceðim. Sonuna kadar sözümün arkasýndayým. Hele hele; 'Aklý olan kurtuldu' diyen, 'Tekme atan rapor aldý' diyen filan da istifa edeceklerini açýklarsa, onlarla ayný anda istifa ederim. Ben istifa kavramýný, "bir türlü akýllarýna gelmiyor, model olayým" dedi. (Haber Merkezi)

farklý halklar, Türkiye halklarýnýn düþmaný deðil, dostudur" denilen açýklamada Rojavalý Kürtlerin, Türkiye'de yaþayan Kürt halkýnýn akrabasý, hýþmý, kardeþi olduðu hatýrlatýldý. Duvarlarla, tel örgüyle, mayýnlarla, sýnýrý geçmek isteyenleri vurmakla, sýnýrýn iki yanýnda yaþayan Kürt halký arasýndaki iliþkinin fiziki ve fikri baðýnýn, duygu birliðinin engelleyeceðini düþünenlerin yanýldýðý da ifade edilen HDP açýklamasýna, "Kadýn, çocuk demeden sivil insanlara sýnýrda ateþ açanlarla ilgili olarak derhal idari ve cezai soruþturma baþlatýlmalý, sorumlular yargýlanmalýdýr" dendi.


7

HABER

20 Mayýs 2014 Salý

Papa’ya Diyarbakýr daveti DÝYARBAKIR'dan ilk kez bir heyet Vatikan'da bir Papa'yý ziyaret etti. DHA'nýn haberine göre, bölgede ilk kez çok dilli belediyeciliði baþlatmasýyla tanýnan Sur Ýlçesi'nin eski Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, oluþturduðu ve her din ve etnik kimlikten kiþilerin yer aldýðý Kýrklar Meclisi heyeti ile Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa I. Franciscus'u ziyaret için geçen yýl randevu talebinde bulundu. Papa'nýn randevu talebini kabul etmesi üzerine Abdullah Demirbaþ, Ortadoðu'nun en büyük Ermeni Kilisesi olarak bilinen Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfý Baþkaný Ergün Ayýk, Süryani Meryem Ana Kilisesi Baþkaný Can Þakarer, Keldani Kilisesi Vakfý Baþkaný Yusuf Karadayý, Türkmen Alevi Dedesi Hasan Baykut, Din Adamlarý ve Yardýmlaþma Derneði (DÝAYDER) Baþkaný Zahit Çiftkuran, Bokark Þeyhi Nakþi Sayar, 1925 Kürt isyanýnýn lideri Þeyh Said'in torunu Muhammed Akar ve Duhok Belediye Baþkaný Þevket Muhammed Osman'la birlikte geçen hafta Vatikan'a gitti.

Diyarbakýr heyetini iki kez selamladý

Demirbaþ ve Kýrklar Meclisi heyeti, Vatikan'da Papa tarafýndan haftalýk olarak yapýlan Çarþamba günkü ayini protokolde kendilerine ayrýlan yerden izledi. Ayine katýlan on binlerce ki-

þiyi selamlayan, Manisa'nýn Soma Ýlçesi'ndeki maden faciasýnda yaþamýný yitirenler için dua eden Papa Franciscus, Diyarbakýr'dan gelen heyeti de unutmadý. Onbinlerce kiþiyi selamlarken iki kez, "Diyarbakýr'dan gelen heyeti selamlýyorum" diyen Franciscus, ayin bittikten sonra ise protokole giderek kendisini bekleyen Kýrklar Meclisi heyeti ile görüþtü. Abdullah Demirbaþ'ýn ellerini tutarak "Hoþgeldiniz" diyen Franciscus'a Demirbaþ Kýrklar Meclisi'nin çalýþmalarýný, amacýný anlatan Ýngilizce- Türkçe kitap, Cizreli olan ve Sibernetik alanýn ilk kurucusu kabul edilen fizikçi, robot ustasý Ýsmail Ebul Ýz Bin Rezzaz El Cezeri'nin yaptýðý robotlarý gösteren bir kitabý ile Diyarbakýr'da Kürt motifleriyle dokunan bir kilim hediye etti.

Barýþ için dua istediler

Papa Franciscus ile yaklaþýk 10 dakika görüþtüklerini kaydeden Abdullah Demirbaþ, Papa'dan Türkiye'deki barýþ sürecinin devam etmesi için dua etmesini istediklerini belirterek aralarýnda geçen diyalogu þu þekilde anlattý: "Görüþmemizde ilk olarak Türkiye'de barýþ sürecinin saðlýklý bir þekilde sürebilmesi, insanlarýn artýk ölmemesi için dua etmesini istedik. Farklý inançlarýn, kültürlerin bir arada yaþamasý için oluþturduðumuz Kýrklar Meclisi'nin çok önemli

‘Yarýnýn Liderleri’

ediði 'YarýTürkiye Gençlik Konseyi'nin düzenl Parti DiyarAK nýn Liderleri' dersinde konuþan çlere liderlik bakýr Milletvekili Cuma Ýçten, gen hayatýndan konusunda verdiði derste, kendi abalarýna akr örnek vererek, geçmiþ yýllarda siyasete atýlyapýlan zulüm ve eziyetten dolayý maya karar verdiðini söyledi

Diyarbakýr'ýn merkez Sur Ýlçesi eski Belediye Baþkaný BDP'li Abdullah Demirbaþ'ýn baþkanlýk ettiði, her din ve etnik kimlikten kiþileri bünyesinde barýndýran Kýrklar Meclisi heyeti, Papa Franciscus ile Vatikan'daki ayinden sonra görüþtü. Demirbaþ, Papa'dan barýþ sürecinin devamý için dua etmesini istediklerini belirterek, "Bize 'Allah sizinle olsun. Çabalarýnýz önemli' dedi. Papa'yý ayrýca Diyarbakýr'a da davet ettik. Davetimizi kabul edip gelirse çok seviniriz" dedi bir model olduðunu, gerek Türkiye ve gerekse Ortadoðu barýþýnda önemli bir model olacaðýný dile getirdik. Görüþmemizde ayrýca tarihi Diyarbakýr Surlarýnýn UNESCO'nun Dünya Kültür Mirasý listesine alýnabilmesi için yardýmcý olmasýný diledik. Görüþmemizde sözlü olarak ifade ettiðimiz konularýn detayýnýn yer aldýðý bir mektubu da kendi-

DÝYARBAKIR - AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Türkiye Gençlik Konseyi'nin Ýlim Yayma Cemiyeti'nde düzenlediði 'Yarýnýn Liderleri' konulu derse konuþmacý olarak katýldý. Ýçten, herkesin kendisine örnek aldýðý Hz. Muhammed'in çok büyük bir lider olduðunu ifade ederek, tüm liderlerin Hz. Muhammed'den ilham aldýklarýný söyledi. Lider olabilmek için Hz. Muhammed'in hayatýna iyi bakmak gerektiðini ifade eden Ýçten, "Aslýnda hepimiz yarýnýn doðal liderleriyiz. Bütün liderlerin kendine örnek gördüðü tek bir lider vardýr, o da Resulullah'týr. Hem Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn hem Marksizm kurucusu olanlarýn hem de diðer ideolojik düþüncelerin ciddi anlamda ilham aldýðý tek kiþi Hz. Muhammed'dir. Lider olmak istiyorsanýz, sünnetleri iyi okumak ve Resulullah'ýn hayatýna iyi bakmanýz gerekiyor. Eðer Resulullah'ýn hayatýnda iyi örnekler alýp, kendi hayatýnýza uygulayabilirseniz, doðal süreç sizi lider yapar. Lider olmaya siz karar vermezsiniz. Yaþadýðýnýz toplum sizi lider yapar. Lider olabilmek için çok fedakarlýk yapmak gerek" dedi. Kendisinin 1993 yýlýnda Refah Partisi'nin gençlik kollarýnda siyasete girdiðini aktaran Ýçten, Baþbakan Erdoðan ile tanýþýklýðýnýn o dönemlerde olduðunu ifade ederek, siyasete

sine verdik. Bizi ilgiyle dinleyen Papa'yý kentimizi görmesi için de ayrýca Diyarbakýr'a da davet ettik. Papa ise 'Allah sizinle olsun. Çabalarýnýz çok önemli' dedi. Papa Diyarbakýr'a gelirse çok seviniriz." Demirbaþ, Papa ile görüþmelerinin ardýndan, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Kenan Gürsoy'u da ziyaret ederek görüþtüklerini söyledi.

girme nedeninin ise bölgede yaþanan olaylardan kaynaklandýðýný söyledi. Ýçten, "1993 yýlýnda Refah Partisi gençlik kollarýnda görev yaptýðýn esnada Baþbakanýmýz o dönemde partimizin Ýstanbul Ýl Baþkaný idi. Bize her kaybediþ bir kazaným elde ettirdi. Her düþüþ farklý bir yükseliþe sebep oldu. Ama her düþtüðümüzde pes etseydik, bugün Türkiye hatta dünyadaki Müslümanlar asrýn lideri Recep Tayyip Erdoðan ile tanýþmamýþ olacaktý. Baþbakaný baþbakan yapan en önemli hususlardan biri, Resulullah'ý kendisine örnek almasýdýr. Büyük liderler toplumda en çok problemlerin olduðu zamanlar ortaya çýkar. Bütün büyük liderlerin hayatýna bakýn, o ülkede sorun, açmazlar vardýr. Bu açmazlar toplumun içerisinde liderleri çýkarýr. Yine bazý liderlerin hayatlarýna bakarsanýz, aileleri parçalanmýþtýr, katliamlar olmuþtur. O mücadeleden gelen insanlar çok aðýr bedeller ödemiþtir. Caný yanmýþ ama mücadeleye devam etmiþtir. Beni siyasetin içine sokan, 1990'lý yýllarda sözde devleti temsil eden asker elbisesini giymiþ olanlarýn köyümüze geldiðinde akrabalarýma yaptýklarý zulüm ve eziyet oldu. Ben tercihimi hukuktan yana býrakýp, siyaset yaparak mücadeleye karar verdim. Ama bir baþkalarý bu topraklarda daða çýkma yolunu seçti" diye konuþtu. (ÝHA)


8

HABER

20 Mayýs 2014 Salý

Gazeteciler “iþko 19 Mayýs etkinliðinde Soma hüznü

DÝYARBAKIR'ýn Kulp ilçesinde Soma faciasý nedeniyle 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý'nýn 95. yýl dönümü kutlamalarý iptal edilirken, hükümet konaðý önünde bulunan Atatürk anýtýna çelenk konuldu. Kulp Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fesih Yener tarafýndan Atatürk anýtýna çelenk konuldu. Soma'da 301 iþçinin hayatýný kaybetmesine yol

açan maden faciasý nedeniyle 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý kutlamalarý tüm yurtta olduðu gibi Kulp'ta da buruk geçti. Daha önce planlanan tüm kutlamalar iptal edilirken, sadece hükümet konaðý önünde bulunan Atatürk anýtýna çelenk konuldu. Çelenk koyma merasimi 1 dakikalýk saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile son buldu. (ÝHA)

Harvard Üniversitesi’nden bir grup öðrencinin akademisyenler gözetiminde yaptýðý araþtýrmaya göre, modern çaðýn hastalýðý olarak bilinen iþkolik hastalýðýna en çok gazeteciler yakalanýyor. Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Veysi Ýpek, gazetecilerin mesleklerine olan saygýlarý nedeniyle iþkolik hastalýðýna yakalandýðýný söyledi DÝYARBAKIR - Metropol kentlerde yaþayanlarýn gelecek kaygýsýyla kendisini iþine aþýrý adapte etmesiyle ortaya çýkan iþkoliklik, tedavi edilmezse hayatý yaþanmaz hale getiriyor. Ýhlas Haber Ajans'ýnda yer alan habere göre, psikolojik bir rahatsýzlýk olan iþkoliklik, beyin gücüyle iþ yapanlarda sýkça görülüyor. Dünyada bu rahatsýzlýða en çok yakalanan meslek gruplarýnýn baþýnda ise gazetecilik ve borsacýlýk geliyor.

Kendini iþine adýyor Kiþi gelecek kaygýsýyla kendisini yaptýðý iþe adarken, aile fertleri ve diðer çevresiyle ilgilene-

mez hale geliyor. Uzmanlara göre, hastalýða, daha çok erkeklerde rastlanýyor. Hastalýðýn erkeklerde daha sýk görülmesinin nedeni ise, erkeðin iþ dýþýnda kendisine kadýnlar kadar vakit ayýramamasýndan kaynaklanýyor. Harvard Üniversitesi'nden bir grup öðrencinin akademisyenler gözetiminde yaptýklarý araþtýrmalarýn sonuçlarýna göre, iþkolikliðe yakalanma riskinin en yüksek olduðu meslek grubu, beyin gücü ve zihin kullanýlarak yapýlan iþler. Bunun nedeni ise fiziksel enerji harcanarak yapýlan iþlerin, vücudun enerjisi tükendiðinde sona ermesi olarak gösteriliyor.


HABER

20 Mayýs 2014 Salý

9 Fakir aileler yararýna kermes

FOTO:ARÞÝV

FOTO:ARÞÝV

olik” Gazeteciler baþý çekiyor Araþtýrmaya göre, Gazetecilik iþkolikliðe neden olan en büyük meslek olarak gösteriliyor. Ölüm riski ve az miktarda maaþ almalarýna raðmen savaþ bölgelerine giden gazeteciler iþkolikliðe yakalanma sýrasýnda baþý çekiyor. Gazetecilik gibi, borsacýlýk faaliyetleriyle ilgilenen þirket borsacýlarýnýn sürekli düþünmeye maruz kalarak bu hastalýða yakalanabildikleri belirtiliyor. Ýþkolikliðin en çok rastlandýðý meslekler arasýnda; bilgisayar programcýlýðý da bulunuyor. Bir bilgisayar programcýsý, gününün 20 saatine yakýnýný bilgisayar baþýnda geçirirken, az bir uykudan sonra kaldýðý yerden iþine devam edebiliyor.

Ýþkolikliðin belirtileri Bir çok psikolojik rahatsýzlýk gibi iþkolikliðin de tedavisi mümkün. Hastalýðýn belirtileri arasýnda en sýk görülenlerden bazýlarý þunlar; ertesi iþ gününü düþünmek, sinirlilik hali, her þeyi kont-

rol etme arzusu, kendinden baþkasýnýn iþi yapamayacaðýný düþünme, geceleri uyumak yerine riskleri gözden geçirme, aile baðlarýnýn kopma noktasýna gelmesi, iþyeri dýþýndaki kiþilerle görüþmeme isteði, kimseden yardým almama. Hastalýðýn kontrol altýna alýnmasý için, kiþinin rahatsýzlýðý kabul ederek, psikolojik tedavi görmesi gerekiyor. Daha çok anksiyete bozukluðunda kullanýlan ilaçlar sayesinde, kiþinin daha vurdumduymaz olmasý saðlanabiliyor. Bir çok iþkolik, hastalýðý inkar ettiði için tedavi edilemezken, bu kiþilerin baþta aileleri olmak üzere yakýn çevrelerine gösterdikleri ilgisizlik sorunlarý daha içinden çýkýlamaz hale getiriyor.

‘Hastalýðýn nedeni saygý’ Ayrýca konuyla ilgili gazetemize konuþan Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Baþkaný Veysi Ýpek, gazetecilerin mesleklerine olan saygýlarý nedeniyle iþkolik hastalýðýna yakalandýðýný söyledi. Gazetecilerin mesai saati gözetmeksizin iþlerini özverili bir þekilde yaptýðýný belirten Ýpek, "Gazeteciler iþlerini yaparken her zaman en iyisini yapmak için mücadele verir ve onun için beyinlerini yorarlar. Bu nedenle bu meslekte çalýþanlar normalden daha fazla yýpranýrlar. Gazeteciler her ne kadar emeklerinin karþýlýðýný tam anlamý ile alamasalar bile onlar iþlerine olan saygýlarýndan dolayý her zaman en iyisini yapmak için çaba gösterir ve iþkolik olurlar" dedi.

En büyük korku: Prestij kaybý Diyarbakýr'da yýllardýr basýn sektöründe muhabir olarak görev yapan Engin Öztürk ise, basýn sektöründe maddi ve manevi zarar gören birçok meslek erbabýnýn gönlünde bu meslekten uzaklaþmak olduðunu söyledi. Gazetecilerin farlý iþ alanlarýna yönel-

me gibi his ve düþüncelere sahip olduðunu ancak, bir türlü his ve düþüncelerini gerçekleþtirme konusunda yol alamadýðýný belirten Öztürk, en büyük korkularýnýn ise prestij kaybý olduðunu kaydetti.

‘Gazeteci sürekli düþünüyor’ Gazetecilerin genel olarak bütün çevrelerinin bu mesleði yapan kiþilerden oluþtuðunu vurgulayan Engin Öztürk, "Aslýnda gazeteciler farklý alanlara, Ya baþarýsýz olursam? Ya tekrar bu mesleðe geri dökmek zorunda kalýrsam? gibi korkular nedeniyle yönelmiyorlar. Bu nedenle daha fazla çalýþýp daha fazla efor harcýyorlar. Çünkü sürekli bir yandan gündemi takip etme bir yandan da haber üretme düþüncesi var. Bu da doðal olarak iþkolik hastalýðýna yakalanmalarýna neden oluyor" diye konuþtu.

‘Konu ayrýntýlarýyla masaya yatýrýlmalý’ Yapýlan araþtýrmanýn bire bir gazeteciliði tarif ettiðini belirten Güneydoðu Güncel Gazetesi Muhabiri Mehmet Kayahan da, "Sizlerde takdir edersiniz ki gazetecilik çoðu insanýn yaptýðý ve yapmak istediði bir meslek. Gazetecilik mesleðinde bazen bu iþe karþý duyulan aþk o kadar yükselir ki insan kendini durduramaz. Böyle bir gerçeðe karþýlýk alýnan maaþýn bu aþka karþýlýk gelmediðin de ister istemez bir psikolojik soruna yol açýyor. Bu sorun ayný zamanda toplumsal yaþamý da büyük bir oranda etkiliyor. Çareyi de görüþmek için daha geniþ bir zaman ihtiyaç var. Çünkü böyle mühim bir konu iki kelimeye sýðdýrýlýrsa buda ayrý bir psikolojik soruna yol açar. Bu nedenle iþkolik meselesi ve neticesinde çýkan psikolojik sorunlarý ayrýntýlarýyla masaya yatýrmak gerekir" diye konuþtu. (Haber Merkezi)

DÝYARBAKIR - Umut Kapýsý Derneði Diyarbakýr Þubesi, fakir aileler yararýna kermes açtý. Umut Kapýsý Derneði Diyarbakýr Þubesi tarafýndan fakir ailelere gýda yardýmýnda bulunmak için kermes düzenlendi. Derneðin gönüllü çalýþanlarýnýn evlerinde yapmýþ olduklarý yemekler ve el iþlemelerini satýþa sunduklarýný belirten Umut Kapýsý gönüllü çalýþaný Azize Kaymaz, yardýma muhtaç ailelerin tespitinin yapýlmasýnýn ardýndan kermeste satýþý yapýlan ürünlerden elde edilen gelirlerin fakir ailelere para olarak geri döndüðünü söyledi. Cumartesi günü kermesin açýldýðýný dile getiren Umut Kapýsý Diyarbakýr Þubesi gönüllü çalýþanlarýndan Abdullah Düzgün ise "2008 yýlýndan beri fakir aileler için çalýþmalarýmýzý kesintisiz sürdürüyoruz. Esnaf esnaf dolaþarak mahiyetlerimizi anlatýyoruz buna binaen onlar da tespitini yaptýðýmýz fakir ailelere gýda ve giyim yardýmýnda bulunuyorlar. Fakir ailelerin bize baþvuruda bulunabilmeleri için kimlik fotokopisi ile aile tablosunu beraberinde getirip derneðimize isim yazdýrmalarýný istiyoruz. Biz gönüllü çalýþanlar da bunun akabinde harekete geçip ailelerin maðduriyetlerine göre durum tespiti yapýyoruz. Birinci derecede yardýma muhtaç ailelere, her ay düzenli olarak yardým saðlýyoruz. Ýkinci derecedekilere iki ayda bir, üçüncü derecedekilere ise üç ayda bir gýda yardýmýnda bulunuyoruz. Kermesimiz üç yýldan beri yýlda birer kez halkýn hizmetine açýk tutulmakta'' þeklinde konuþtu. Ayda 650 aileye düzenli olarak yardým ettiklerini ifade eden Düzgün, kermesin on beþ güne kadar halka açýk olacaðýný aktardý. (ÝHA)


10

HABER

72 STK PKK’yi suçladý DÝYARBAKIr'ýn Lice ilçesi Darakol köyünde silahlý bir grup ile Hüda-Par üyesi olduklarý belirtilen kiþiler arasýnda çýkan olayla ilgili 72 sivil toplum örgütü ortak açýklama yaptý. Açýklamayý 72 Ýslami STK Sekretaryasý adýna yapan Yunus Memiþ yaptý. Ýhlas Haber Ajansý'nýn haberine göre, Memiþ, dindar Kürtlere ve mütedeyyin insanlara saldýrýlarda PKK'yi suçlarken, PKK'nin Lice'nin Darakol köyünde mütedeyyin bir aileyi, sýrf kendileri gibi düþünmedikleri için hedef aldýðýný iddia etti

‘Çözüm süreci yara almýþtýr’ Memiþ, "Suçu sadece baþka bir partiye oy verip o partinin üyesi olmak olan kardeþimizin, direnmesi neticesinde ailenin diðer fertleri de yardýmýna koþup bu kardeþimizi kurtarmaya çalýþmýþlardýr. Hiç bir suçlarý olmamasýna raðmen saldýrýya uðrayan mütedeyyin ailenin fertleri Mikail Ayýk, Ali Ayýk ve Nesrin Ayýk isimli üç kardeþimiz saldýrgan PKK milislerinin otomatik silahlarýndan çýkan kurþunlarýn hedefi haline gelmiþ ve çeþitli yerlerinden yaralanmýþlardýr. PKK'nýn bu kabul edilemez ve menfur olayý neticesinde, bölgede yeþermeye yüz tutmuþ olan barýþ ve çözüm sürecine olan inanç, büyük ölçüde yara almýþ bulunmaktadýr. Gerçi her platformda ve attýðý adýmlarda, yaptýðý eylemler ile bu malum çevre, barýþ ve çözüm sürecinin bir ölü bebek olarak doðmasýný adeta arzulamýþ bir görüntü çizmektedirler. Çünkü özellikle bazý dindar parti ve çevreler bu malum çevrenin saldýrýlarýna hep maruz kalmýþlardýr" dedi.

‘Sabýr, metanet ve saðduyu’ Bölge halkýnýn çözüm

Diyarbakýr’daki 72 sivil toplum kuruluþu, Lice ilçesi Darakol köyünde ikamet eden Hüda-Par üyeleri ile silahlý bir grup arasýnda çýkan olaylarý kýnadý. STK Sekretaryasý adýna açýklama yapan Yunus Memiþ, dindar Kürtlere ve mütedeyyin insanlara saldýrýlarda PKK’yi suçladý

süreciyle birlikte kaderiyle baþ baþa kaldýðýný söyleyen Memiþ, açýklamasýna þöyle devam etti: "Sivil toplum kuruluþlarý olarak burada devletin de yerinde hareket etmediðine inanýyoruz. Zira barýþ süreci adý altýnda adeta bölge PKK milislerinin insafýna terk edilmiþtir. Halk kaderleri ile baþ baþa býrakýlmýþ bulunmaktadýr. Bu durumdan cesaret alan örgüt, halk arasýnda korku imparatorluðunu oluþturma yoluna gitmekte, kendileri gibi düþünmeyen özellikle de dindar halký boyun eðmeye zorlamaktadýr. Bizler Sivil Toplum Kuruluþlarý olarak bu tehlikeli durumun farkýndayýz. Tehlike ateþini körükleyenlerin, ateþle oynamanýn ne kadar tehlikeli bir iþ olduðunu anlamadýklarýný düþünmekteyiz. Fitne ateþinin tekrar bölgemizde alevlenmesine var gücümüzle karþý durmalýyýz. Zira fitne ateþinin körüklenmesi durumunda yaþ ile kurunun beraber yanacaðýnýn idrakindeyiz. Bu minvalde, PKK ayaðýna tavsiyemiz, bu tehlikeli adýmlarý atmaktan, insanlarýn kan ve gözyaþlarý üzerine sýrça kuleler bina etmekten bir an önce vazgeçmeleridir. Diðer maðdur taraflara tavsiyemiz ise, sabýr, metanet, saðduyu ve aklý selim ile hareket etmeleri mazlum Kürt halkýmýzýn faydasýna olacaðýna inanýyoruz. Gerçi bugüne kadar edindiðimiz izlenimlere göre dindar çevrelerin oluþan olaylarda bir paylarýnýn olmadýðýdýr. Hükümet kanadýna olan tavsiyemiz ise, yükümlülüklerini yerine getirmesi, barýþ süreci adýna bile olsa haksýzlýklara seyirci kalmamasý, suç iþleyenlerin suçlarýný yanlarýnda kar býrakmamasý ve suçlularý tespit edip, yakalayýp hak ettikleri cezalara çarptýrmasýdýr."

20 Mayýs 2014 Salý


20 Mayýs 2014 Salý

11

HABER

‘Sessizlik idamlarý meþrulaþtýrýyor’ Ýran’ýn 59 Kürt siyasetçisi için verdiði idam kararýný protesto etmek amacýyla Diyarbakýr, ve Mardin’de yapýlan eylemlerde, idamlara karþý sesiz kalýndýðý belirtilerek, “Türkiye kamuoyu baþta olmak üzere dünya kamuoyu sessizliðini korurken ölümler bu haliyle meþrutiyet kazýyor” denildi. Van’ýn Saray ilçesindeki Kapýköy Sýnýr Kapýsý’nda baþlatýlan açlýk grevi eylemi de 3’üncü gününde son buldu DÝYARBAKIR - Diyar TUHAD-DER, Ýran'ýn 59 Kürt siyasetçisi için verdiði idam kararýný protesto etmek amacýyla Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Baðlar Belediyesi Eþ Baþkaný Birsen Kaya Akat'ýn yaný sýra Barýþ Anneleri Meclisi ile çok sayýda tutsak yakýnýn katýldýðý açýklamada, "Ýdamlar insanlýk suçudur", "Mýsýr için aðýt yakanlar 59 Kürt siyasetçiyi idam ediyor" yazýlý siyah dövizler taþýndý. Diyar TUHAD-DER Þube Baþkaný Derya Us, AKP'nin Kürt halkýna karþý uyguladýðý inkâr politikalarýný diðer devletlerin de benimsediðini kaydederek, bu uygulamalardan kaynaklý binlerce Kürdün ölümle karþý karþýya býrakýldýðýna dikkat çekti. Ýran rejiminin Müslümanlýkla hiçbir alakasýnýn olmadýðýný ifade eden Us, "Demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren insanlara karþý vahþi yöntemlerle sistematik olarak idam cezalarýný yürürlüðe koymaktadýrlar" dedi. Açýklamanýn ardýndan yapýlan oturma eylemi sýrasýnda Ýran'da idam edilen Ferzad Kemanger ile Ýhsan Fetahitan'ýn ailelerine yazmýþ olduklarý mektuplar okundu.

Mardin Mardin'de Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanýþma Derneði (TUHAD-DER) üyeleri, Mardin Adliye Sarayý önünde basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yýldýrým, kimi belediye eþ baþkanlarý ile çok sayýda yurttaþ katýldý. Dernek yöneticisi Ziya Bagý, yaptýðý açýklamada Kürt tutsaklarýn her an idam edilmekle karþý

karþýya olduðunu belertti. Bagý, "Özelikle Ýran'daki siyasi tutsaklara uygulanan iþkence ve idamlar, Kürt özgürlük hareketinin Ýran'daki zaferini boðmak amaçladýr. Türkiye kamuoyu baþta olmak üzere dünya kamuoyu sessizliðini korurken ölümler bu haliyle meþrutiyet kazýyor" dedi.

‘Hasta tutsaklara iliþkin kaygýlarýmýz büyüyor!’ Abdullah Öcalan'ýn özgürlüðü için baþlatýlan imza kampanyasýna deðinen Bagý, kampanyanýn sorumlusu ve yürütücüsü olan federasyona baðlý dernek olarak kampanyanýn büyütülmesi çaðrýsýný yeniledi. AKP Hükümetinin, hasta tutsaklara iliþkin yürüttüðü politikayý eleþtiren Bagý, Adalete Bakanlýðý ile yaptýklarý görüþmede, Mayýs ayý içerisinde hasta tutsaklara iliþkin yapýlacak düzenlemenin baþlamamasý durumunda tutsaklarýn durumunun kaygý yaratacaðýný ifade etti.

Açlýk grevi son buldu Van'ýn Saray ilçesi Kapýköy Sýnýr Kapýsý'nda, TUHAD-FED öncülüðünde, Ýran Ýslam Cumhuriyeti tarafýndan 59 Kürt siyasetçi hakkýnda verilen idam kararýný protesto etmek amacýyla baþlatýlan dönüþümlü açlýk grevi eylemi, 3'üncü gününde yapýlan açýklama ile sona erdi. Sýnýra kurulan çadýrda gece boyunca ülkedeki siyasi geliþmeler deðerlendirilirken, eyleme katýlan gençler de Ýran karakollarýný gören tepelere PKK bayraklarý dikti. Açlýk grevinin son gününde çok sayýda kiþinin katýlýmýyla çadýr önünde yapýlan açýklamada konuþan Van TUYAD-DER Baþkaný Ahmet Aygün, Ýran rejimini sert bir dille kýnadý.

‘Kürt halký idamlara çýðlýk olacaktýr’ Ýdam kararlarýný gündeme taþýmaya devam edeceklerini ifade eden Aygün, "Ýran ve Türkiye tarafýndan sýnýrlarla ikiye bölünen bu topraklar ne

Türkiye'ye ne de Ýran'a aittir. Bu topraklar sadece ve sadece Kürdistan'ýn ve Kürt halkýnýn topraklarýdýr. Sömürgeci güçler, asarak, imha ve idam politikalarýyla Kürt halkýný yok etmeye çalýþtýkça Kürt halký daha da güçlendi. Bizler yapýlan tüm saldýrý ve inkar politikalarýna karþý direnerek bugünlere geldik. Hiçbir güç ve hiçbir saldýrý Kürt özgürlük hareketi karþýsýnda baþarýlý olamamýþtýr. Bu yüzden þunu belirtmek istiyorum, Ýran Ýdam Cumhuriyeti aldýðý idam kararlarýndan derhal vazgeçmelidir" dedi. Ýnkar ve imha politikalarýnýn kimseye fayda getirmeyeceðinin altýný çizen Aygün, "Qazi Muhammedler, Leyla Qasýmlar dar aðacýnda idam sehpalarýný tekmeleyerek nasýl özgürlük çýðlýklarý attýysa, Kürt halký da bu idamlara karþý çýðlýk olacaktýr" dedi. Konuþmanýn ardýndan açlýk grevi eylemi sona erdi. (DÝHA)

Ýlan ve reklamlarýnýz için bizi arayýn 0532 622 55 33


12

HABER

20 Mayýs 2014 Salý

Kasaplarýn ‘market’ isyaný diyelerin ve Tarým Ýl Müdürlüðüne baðlý gýda denetim ekiplerinin büyük marketleri denetim altýna alarak etlerin ve kýymalarýn kontrolün yapýlmasýný talep etmekteyiz, Kasaplar ve Besiciler Odasý Baþkanlýðý olarak denetimlerimizi daha da sýklaþtýrarak belediyelerle ve Tarým Ýl Müdürlüðü ile görüþülerek gerekli denetimlerin yapýlacaðýný halkýmýzýn bilgisine sunuyorum" þeklinde konuþtu.

‘Kýyma alýrken dikkat edin’

Market reyonlarýnda satýlan ucuz etin saðlýksýz ve hijyenik ortamlarda bulundurulmadýðýný iddia eden Diyarbakýr Kasaplar ve Besiciler Odasý Baþkaný Hacý Atlý, hedeflerinin müþterilerine saðlýklý hijyenik ortamlarda kesilmiþ et sunmak olduðunu söyledi. Kasap M. Ali Kurt ise, büyük marketlerin promosyon adý altýnda ucuz et satmasýndan þikayetçi ‘Küçük esnaf zor durumda’ Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR - Diyarbakýr Kasaplar ve Besiciler Odasý Baþkaný Hacý Atlý market reyonlarýnda satýlan ucuz etin saðlýksýz ve hijyenik ortamlarda bulundurulmadýðý iddia ederek halký uyardý. Geçtiðimiz günlerde kongresi yapýlan ve baþkanlýða getirilen Kasaplar ve Besiciler Odasý Baþkaný Hacý Atlý kollarý sývadý. Atlý, halkýn saðlýklý et yiyebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarýný dile getirerek, halkýn saðlýðýyla oynayacak kiþileri de affetmeyeceklerini söyledi.

Atlý, "Diyarbakýr Kasaplar ve Besiciler odamýzýn yeni seçilen yönetim olarak tek hedefimiz deðerli hemþerilerimize saðlýklý hijyen ortamýnda kesilmiþ kuzu ve dana eti sunmaktadýr. Etlerimiz veteriner kontrolünde geçmektedir günlük kesimler yapýlmaktadýr. Kasaplar odamýza baðlý üyelerimiz tamamýyla bu kurallara uymaktadýr, bu konuda Kasaplar odamýz denetimlerini sürdürmektedir" diye konuþtu. Diyarbakýr'da bulunan bazý marketlerin hijyenik olmayan ortamlarda et sattýðýný sözlerine ekleyen Baþkan Atlý, "Maalesef Diyarbakýr ilimizde

DÝKKO Diyarbakýr’ý temsil etti

mantar gibi çoðalan marketler ile baþa çýkamamaktayýz Bu marketler yüzünden küçük esnaflarýmýz güç durumdadýr marketler etleri promosyon adý altýnda çok ucuz bir þekilde piyasanýn altýndaki fiyatlarla sunmaktadýr, bu nedenle maliyetin altýnda et sattýklarýndan dolayý küçük esnaflarýmýz iþ yapamaz duruma gelmektedir" dedi.

‘Gerekli denetimler yapýlacak’ Halkýn saðlýðýyla oynayacak kiþilerin her zaman karþýsýnda olacaklarýný belirten Baþkan Atlý, "Halkýmýzýn saðlýðý ile oynayan kim olursa olsun fýrsat vermeyeceðiz bele-

DÝYARBAKIR Kuyumcular ve Sarraflar Odasýna (DÝKO) baðlý 70 esnaf Ortadoðu Altýn ve Mücevher Fuarýna katýlarak Diyarbakýr'ý temsil etti. Kürt kahvesi ve kadayýf ikram edilen Diyarbakýr Standý Dohok ve Erbil kentlerinden yoðun ilgi gördü. Gaziantep Valisi Erdal Ata, Dohok Kuyumcular Baþkaný Þýh Abdülselam baþta olmak üzere bölgenin önemli birçok önemli toptancýsý Diyarbakýr standýnda Diyarbakýr'da imal edilen ürünleri inceledi. Gaziantep Ortadoðu Altýn ve Mücevher Fuarýnda konuþanDiyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý (DÝKO) Baþkaný

Babadan kalma mesleði icra ettiðini belirten Abdülhakim Uyansýz ise, "Mesleðimiz babadan kalmadýr. Bizim amacýmýz vatandaþlarýmýza daha iyi bir hizmet vermektir. Etlerimiz veteriner kontrolünden geçmektedir. Biz hayvanlarýmýzý kendimiz alýp entegre tesislerinde kesiyoruz. Halkýmýz bilmedikleri ve tanýmadýklarý esnaf ile kasaplardan özellikle kýyma alýrken çok dikkat etmelerini istiyoruz. Kýymalarýn içerisine sakatat koyuyorlar satýyorlar" dedi.

‘Marketlerden çok etkilendik’ Büyük marketlerin promosyon adý altýnda ucuz et satmasýndan þikayetçi olan bir diðer kasap esnafý M. Ali Kurt da, "Biz kasaplar olarak büyük marketlerden çok etkilendik. Hizmet olarak halkýmýza hep güzel kaliteli temiz et satmaktayýz Sattýðýmýz etler hijyenik ve veteriner kontrolünden geçmektedir. Ayný zamanda da günlük etlerimiz kesilmektedir. Müþterimiz var o konuda sýkýntýmýz yok. Sadece sýkýntýmýz geliþi güzel et satan saðlýksýz esnaflardadýr" diye konuþtu.

Mustafa Akkul, Yurt içi ve Yurt dýþýnda Diyarbakýr'da kendi imalatlarýmýz olan ürünleri tanýtmaya devam ettiklerini belirterek, "Fuarlarla hem ürünlerimizi hem kentimizi tanýtýmýný en iyi þekilde yapmaya devam ediyoruz.2010 yýlýndan buyana Esnaf odasý olarak Diyarbakýr adýna ilimizi temsil eden tek odayýz.Kuyumcular odasý olarak bu konuda çok iyi yol aldýk. italya, Dubai, Tayland, ve Ukrayna'da altýn takýlarýmýzý tanýttýk.2014 Fuar sezonuyla birlikte Erbil ve Almanya'nýn baþkenti Berlin'de kentimize yakýþýr büyük bir stand açmayý hedefliyoruz'' dedi. (Haber Merkezi)


$ €

DOLAR: 2,1013 EURO: 2,8837 ALTIN: 87,91 BÝST: 75.009

ekonomi

13 20 Mayýs 2014 Salý

Tarým ve Hayvancýlýk bitme noktasýna geldi Hükümetin bölgedeki savaþ politikalarý nedeniyle tarým ve hayvancýlýk bitme noktasýna geldi. Ziraat Mühendisler Odasý Diyarbakýr Þube Baþkaný Þihat Þengal, üretimden uzaklaþmanýn önüne geçilmesi için kooperatifçiliðin geliþtirilmesi gerektiðini söyledi

DÝYARBAKIR - Verimli topraklara sahip olmasýndan kaynaklý tarihçiler tarafýndan "Bereketli Hilal" veya "Yukarý Mezopotamya" olarak adlandýrýlan bölge illerinde tarým ve hayvancýlýk ile uðraþan yurttaþlar, devletin Kürt sorunu karþýsýnda yürüttüðü savaþ politikalarý nedeniyle her geçen gün yok olmaya doðru gidiyor. Tarým ve hayvancýlýðýn yok olmakla boðuþtuðu yerlerden birisi de Diyarbakýr. Diyarbakýr'da kayýtlý 5 milyon 177 bin 291 dekarlýk tarým alanýnda üretim yapýlýrken, bu üretim alýnýn 3.5 milyon dönümünde buðday, 1.5 milyon dönümünde ise baklagil üretiliyor. Geçmiþ yýllarda üretilen ürünlerden buðday, mercimek gibi tahýllar dýþ ülkelere ihraç edilirken, son yýllarda ise dýþa baðýmlý hale getirildi. Tarým alanýnda yaþanan durum hayvancýlýk alaný içinde kendisini gösteriyor. Son yýllarda Diyarbakýr'da hayvancýlýk üretiminde yüzde 70'lere varan bir düþüþ söz konusu. Tarým ve hayvancýlýk alanýndaki her yýl düþen istihdam oranlarýný deðerlendiren Diyarbakýr Ziraat Odasý Baþkaný Þihat Þengal, tarým ve hayvancýlýk alanýndaki istihdam oranýnda yaþanan düþüþün Türkiye'de iktidara gelen hükümetlerin yürüttüðü tarým politikalarýnýn bir sonucu olduðunu söyledi.

‘AKP’nin çiftçiyi esas alan bir politikasý yok’

Tarým ve hayvancýlýk alanýnda istihdamýn düþmesinin altýnda yatan sebeplere iliþkin konuþan Þengal, artan nüfus ile birlikte tarým alanýndaki üretimin düþtüðünü ve iklim koþullarýnýn deðiþmesi ile üretim seyrinin de deðiþtiðini belirterek, topraðýn bilimsel koþullarda sürülmemesinin de araziye zarar verdiðini ifade etti. Ýktidardaki hükümetin çiftçiyi esas alan bir politika izlememesinden dolayý çiftçinin büyük zararlara uðradýðýný vurgulayan Þengal, 2001 yýlýnda mazot fiyatýnýn 1 TL, pamuk fiyatýnýn da 1.7 TL olduðunu, 2014 yýlýnda ise mazot fiyatýnýn 4.5 TL'ye yükseldiðini ancak pamuk fiyatlarýnýn ise, halen ayný fiyatta kaldýðýna gösterdi. AKP'nin iktidara gelmesiyle mazot fiyatlarýnýn sürekli yükseldiðine tarým ürünlerinde ise küçük artýþlarýn yaþanmasýna dikkat çeken Þengal, yaþanan durumun AKP'nin tarým alanýndaki yanlýþ politikasýnýn bir sonucu olduðunu söyledi. Þengal, "Hükümet tarým politikalarýnda üretimi teþvik etmiyor, gerekli alt yapýyý oluþturmuyor" dedi.

‘Çiftçinin gideri yükseliyor geliri azalýyor’ Çiftçinin gideri sürekli artarken gelir maliyetinin de sürekli düþtüðüne dikkat çeken Þengal, çiftçinin en büyük giderinin mazot olduðunu ancak mazot fiyatlarýnýn sürekli yükselmesinin çiftçiyi ciddi anlamda zorladýðýný dile getirdi. Petrol fiyatlarýnýn sürekli yükselmesinden dolayý çiftçi giderinde yaþanan artýþa dikkat çeken Þengal, bu durumun çiftçiyi üretimden uzaklaþtýrdýðýný, üretimden uzaklaþan çiftçinin ise kentte göç etmeyi tercih ettiðini belirtti. Bölgeden sürekli batýya doðru bir göçün yaþandýðýný söyleyen 1990'lý yýllarda devletin bölgedeki savaþ politikalarýndan ötürü yaþanan baský nedeniyle birçok insanýn yaþadýðý yerden göç etmek zorunda kaldýðýný, þimdi ise çiftçiye gerekli desteðin ve teþvikin verilmemesinden kaynaklý üretimden de uzaklaþtýðýný belirten Þengal, bununla beraber göçlerin arttýðýna söyledi. Þengal, üretimin düþmesi ile Türkiye'nin dýþa daha baðýmlý hale geldiðini, ayný zamanda

göç eden çiftçilerin kentte yaþam koþullarýndan kaynaklý zorluklar yaþadýðýný ifade etti.

‘Yasaklanan meralar hayvancýlýðý bitirdi’ Þengal, Diyarbakýr'da hayvancýlýk alanýndaki düþüþ hakkýnda da bilgi verdi. Bölgede yýllarca sürdürülen savaþ politikalarý nedeniyle meralarda yaþanan bakýmsýzlýk ile meralarýn yýllarca yasaklanmasý etkisinin çok büyük olduðunu belirterek, saman ve hayvan hammaddesinin de aþýrý pahalý olmasý gibi etmenlerin hayvancýlýkta elde edilen geliri ve verimi düþürdüðünü kaydetti. Þengal, "Son yýllarda hayvancýlýkta belli bir hareketlenme olsa da artan saman fiyatlarý ile yine bir düþüþ yaþandý. Savaþ politikalarý sonucu yasaklanan meralar hayvancýlýðý bitirme noktasýna getirdi. Hayvancýlýða gerekli desteðin sunulmamasýndan kaynaklý hayvan kesimine gidiliyor" diyerek hayvan yetiþtiriciliðinin de bitmeye doðru yol aldýðýný söyledi.

‘Hükümet çiftçiyi esas almalý’ Tarým ve hayvancýlýk istihdamýnýn yeniden canlandýrýlmasý adýna öncelikle hükümetin politikasýný deðiþtirmeli diyen Þengal, hükümetin çiftçiyi ve bölgesel üretimi esas alan bir politika izlemesi gerektiðini kaydetti. Bunun yaný sýra, hükümetin çiftçiler için gerekli alt yapýyý oluþturmasý ve çiftçiyi üretime teþvik edecek politikalarýn oluþturulmasý gerektiðini söyleyen Þengal, meralarýn iyileþtirilmesinin de þart olduðunu sözlerine ekledi. Tarým ve hayvancýlýk alanýnda kooperatifçiliðin geliþtirilmesinin þart olduðuna iþaret eden Þengal, "Kooperatifçilik yoksunluðu çiftçilerin örgütlenmemesine neden oluyor. Kooperatifçilik ticaret deðil, özünde komünal bir yaþamdýr. Bir ürünü toplu aldýðýnda hem ucuza alýr hem de ürettiði malý pazara sunarken rahat imkânlar bulursun. Üretimde ortaklaþma beraberinde istikrarý da getirecektir" dedi. (DÝHA)


14

20 Mayýs 2014 Salý

BAÞSAÐLIÐI/SERSAXi Deðerli meslektaþýmýz Yýlmaz AKINCI’nýn amcasýnýn oðlu

Ramazan AKINCI’nýn yaþamýný yitirdiðini üzüntü ile öðrendik. Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyoruz.

*** Me bi xemgînî wefata

Ramazan AKINCI pismamê hevpîþeyê me yê hêja Yýlmaz AKINCI bihîst. Em ji bo hemû xizm, dost û hevalên malbata AKINCI sersaxiyê dixwazin û Hevî dikin ku cihê rehmetiyê bihuþta baqî be. Yas Yeri/Cihê Þînê: Kulplular Taziye Evi (Hatboyu Caddesi Öðretmenler Lojmaný Sokak)

Yenigün Gazetesi/ Rojname ya Yenigun


20 Mayýs 2014 Salý

15

HABER

Asker tüfekle kendini vurdu Diyarbakýr’ýn Lice Ýlçesi nüfusuna kayýtlý olduðu belirtilen ve Elazýð’ta askerliðini yapan bir er, dün saat 13.00 sýralarýnda iddiaya göre tüfekle kendini vurdu

SEÜ Rektörü Doðan’dan 19 Mayýs Mesajý DÝYARBAKIR - Selahaddin Eyyubi Üniversitesi (SEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Doðan, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý dolayýsýyla yaptýðý yazýlý açýklamada, bir taraftan 19 Mayýs Bayramýnýn gururunu yaþadýklarýný, diðer taraftan da Soma'da meydana gelen maden faciasýnýn acýsýný yüreklerinde hissettiklerini ifade etti. "19 Mayýs, vatanýn kurtarýlmasý ve milletimizin 'haysiyetli ve þerefli bir millet' olarak yaþamasý amacýyla atýlan tarihi bir adýmdýr" diyen Prof. Dr. Doðan, "19 Mayýs 1919'da fiilen baþlayan Ýstiklal Savaþý ile baðýmsýz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasýnýn saðlandýðý belirtilerek þöyle dedi: "Demokratik ve ekonomik açýdan geliþmiþ bir Türkiye, 'muasýr medeniyet seviyesinin üstüne çýkma' hedefini yakalayabilir. Burada en önemli görev gençlerimize düþmektedir. Dünyadaki küresel kalkýnma yarýþý, yeni nesillerin nitelikli bir þekilde yetiþtirilmesini, onlara yönelik programlar geliþtirilmesini ve politikalar üretilmesini zorunlu kýlmaktadýr. Selahaddin Eyyubi Üniversitesi, bu þuurla gençlerin eðitimine önem veriyor. Gençleri, çaðýn rekabetçi þartlarýna hazýrlarken; onlarýn yüksek ideallere sahip, özgür düþünceli, milli ve manevi deðerlerine baðlý, yenilikçiliðin peþinde koþan, sadece tüketen deðil, araþtýran, üreten, teknolojiyi iyi kullanan ve yeni buluþlar geliþtiren nesiller olmalarýný amaçlýyoruz. Tüm bunlarýn yanýnda, gençlerimizin insaný seven, adalete, eþitliðe önem veren, insan haklarýna ve farklý görüþlere saygý duyan, demokratik tutum ve davranýþlarý bir kültür haline getiren, büyük düþünen, idealleri doðrultusunda yýlmadan gayret gösteren bir hayat felsefesini benimsemeleri için çabalayacaðýz. Bu duygu ve düþüncelerle bizlere bu cennet vataný býrakan Atatürk baþta olmak üzere, Kurtuluþ Savaþý'nýn tüm kahramanlarýný rahmet, saygý ve þükranla anýyorum. Milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý'ný kutluyorum. Bu vesileyle, bir kez daha Soma'daki maden felaketinde hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet, yaralýlarýmýza acil þifalar diliyorum" (Haber Merkezi)

ELAZIÐ'ýn Keban Ýlçesi yolu üzerinde bulunan merkez Poyraz Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan, Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi nüfusuna kayýtlý er L.Y. dün saat 13.00 sýralarýnda iddiaya göre tüfekle kendini vurdu. DHA'nýn haberine göre, karýn bölgesine bir el ateþ ettikten sonra kanlar içerisinde yere yýðýlan er, haber verilmesi üzerine karakola gelen 112 Acil Servis ambulansý ile Fýrat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralý er, ameliyata alýndý.


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

20 MAYIS 2014 SALI Yýl: 8 - Sayý : 2287 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakır yenigün gazetesi 20 mayıs 2014  
Diyarbakır yenigün gazetesi 20 mayıs 2014  
Advertisement