Page 1

Iþýk: Hayalimiz gerçek oldu

Her 940 kiþiye bir avukat

T

ÜRKÝYE Barolar Birliði verilerine göre 32 bin 25'i kadýn 81 bin 534 avukatýn bulunduðu Türkiye'de her 940 kiþiye bir avukat düþüyor. En çok avukat Ýstanbul'da en az avukat ise Kilis'te bulunuyor. En az kadýn avukat bulunan iller sýralamasýnda Siirt 6 kadýn avukatla ilk sýrada yer alýyor. Gündem 04

20 ÞUBAT 2014 PERÞEMBE FÝYATI: 25 KRÞ.

DÝYARBAKIR'da hýrsýzlýk, kapkaç ve toplumsal olaylara karýþan 700 dezavantajlý çocuk mesleki kurslara tabi tutulunca suç iþlemeyi býraktý. Meksa Vakfý Sorumlusu Sertaç Iþýk, “Eðitimini tamamlayan 480 kiþiyi farklý sektörlerde istihdam ettik. Meslek öðrenen çocuklar 4 yýldýr suça karýþmadý. Çocuklarý suçtan uzaklaþtýrma hayalimiz gerçek oldu” dedi. Haber 09

www.diyarbakiryenigun.com

‘33 Yýllýk Direniþ’in galasý Diyarbakýr’da yapýlacak 7’de

“Diyarbakýr’da hedefimiz yüzde 50 oy” 10’da

Yolspor’da hedef galibiyet Spor 15

Mahkeme, ceza yaðdýrdý SEYRANTEPE'de polisleri taþýyan servis aracýna yönelik saldýrýyý gerçekleþtirdikleri iddiasýyla Ramazan Benice, Murat Yildeniz ve Neytullah Bayram hakkýnda açýlan davanýn duruþmasýnda mahkeme heyeti, tutuklu sanýklara 18 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet, bin 143 yýl hapis ve 120 bin TL para cezasý verdi. 3’te

“Askeri yargý kaldýrýlsýn”

Kürt iþadamlarýndan DTSO’ya ziyaret AVRUPA'daki Kürt Ýþverenler Derneði üyeleri DTSO'yu ziyaret etti. DTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Sayar, Kürt iþadamlarý ve Diyarbakýr'daki tüm kurumlarýn içinde olacaðý çalýþtay yapmayý hedeflediklerini söyledi. Haber 14 C

M

Y

K

iHTiYAC VAR Valilikte toplandýlar...

‘Yapýlan konutlar yetersiz’

DÝYARBAKIR'da uygulanan kentsel dönüþüm projelerini deðerlendirmek üzere Vali Mustafa Cahit Kýraç baþkanlýðýnda toplantý düzenlendi. TOKÝ Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Þahin ve Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Fahrettin Çaðdaþ’ýn katýldýðý toplantý sonrasý konuþan Vali Kýraç, kentsel dönüþümü tamamlamak için 30 bin konuta ihtiyaç olduðunu kaydetti.

TOKÝ Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Þahin ise, kentsel dönüþüm projeleri kapsamýnda Diyarbakýrlýlara 19 milyon lira ödeme yapýldýðýný belirterek, projeye ilginin yoðun olduðunu söyledi. Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Fahrettin Çaðdaþ da, kentsel dönüþümdeki çalýþmalarýn Çölgüzeli Bölgesi'nde yapýlan konutlarýn yetersiz kalmasý nedeniyle týkandýðýný vurguladý. 8’de

Diyarbakýr Emniyeti’nde 3. dalga... DÝYARBAKIR Emniyeti'nde narkotik suçlarla mücadele þube müdürlüðünde görevli personel görevden alýndý. Yeni dalgada, Sur ilçe emniyet müdürü, 3 þube müdürü, 1 müdür yardýmcýsý, bir komiser ile 14 polis memuru baþka görevlere atandý. 10’da

FOTO: ARÞÝV

ÝHD ve MAZLUMDER genel merkezleri tarafýndan organize edilen "askeri yargý kaldýrýlsýn" kampanyasýna Diyarbakýr 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlýðý önünde yapýlan basýn açýklamasý ile start verildi. 5’te

30 bin konuta


2 Akýllý cep telefonlarýna indirilecek yeni bir uygulama ile “Ýlaç Takip Sistemi “ üzerinden artýk fiyat sorgulamasý da yapýlabilecek

SAÐLIK

20 Þubat 2014 Perþembe

ilaç fiyatlarý cepten sorgulanabilecek

Hýzlý refleks için yumurta yiyin

DÝYARBAKIR - Hastalarýn kullandýklarý ilaçlarla ilgili akýllý cep telefonlarýyla takip edebildikleri uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Ýlaç ambalajlarý üzerinde fiyat kupürü bulunmadýðý için dile getirilen endiþeler yeni uygulamayla giderilecek. Akýllý cep telefonlarýna indirilecek uygulamayla Ýlaç Takip Sistemi üzerinden artýk fiyat sorgulamasý da yapýlabilecek. Saðlýk Bakanlýðý, akýllý cep telefonlarýna indirilen ÝTS Mobil uygulamayla hastalarýn kullandýðý ilaçla ilgili önemli bilgilere ulaþabilmesini saðlamýþtý. Bu uygulamayla, vatandaþ, ambalaj üzerindeki karekodu akýllý cep telefonlarýna okutarak ya da elle sorgulayarak temin ettiði ilacýn durumu hakkýnda bilgi sahibi olabiliyor. Hastalar bu uygulama

sayesinde ilacýn sahte olup olmadýðýný, piyasadan toplatýlýp toplatýlmadýðýný, son kullanma tarihini, Saðlýk Bakanlýðýnýn sistemine kayýtlý olup olmadýðýný öðrenebiliyor.

Artýk fiyatý da görülecek Bakanlýk bu uygulamalara yenisini ekleyerek ilacýn fiyatýnýn da sorgulama yapýlarak görülmesini saðladý. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu yetkilileri, ilac? kutularýnda fiyat olmamasýnýn o?zellikle rec?etesiz satýlan ilac?larda haksýz rekabete ve hastalarýn þikayetlerine sebep olabildiðini, yeni uygulama sayesinde ilaç kutularý üzerinde fiyat küpürü bulunmadýðý için hastalarýn bir süredir dile getirdiði endiþelerin de ortadan kalkacaðýný bildirdi. (AA)

AIDS aþýsýnda sevindiren geliþme

Yumurta ve soya gibi besinlerde bulunan tirozin maddesinin beyni güçlendirdiði ve refleksleri hýzlandýrdýðý belirlendi DÝYARBAKIR - Hollanda'daki Leiden ve Amsterdam üniversitelerinden bilim insanlarý, katýlýmcýlarýn televizyon karþýsýnda refleklerinin hýzýný inceledi. Katýlýmcýlardan ekranda yeþil bir ok gördüklerinde mümkün olduðunca hýzlý bir düðmeye basmalarý, kýrmýzý ok gördüklerinde ise tepki vermemeleri istendi. Ýlk aþamada, katýlýmcýlara deneyden önce plasebo, ikincisinde tirozin bakýmýndan zengin portakal suyu verildi. Tirozin alanlarýn daha canlý ve reflekslerinin daha hýzlý olduðu görüldü. Bilim insanlarý, araç kullananlarýn tirozin bakýmýndan zengin besinler tüketerek daha hýzlý refleklere sahip olabileceklerini, böylece de güvenliklerinin artabileceðini vurguladý. Araþtýrmanýn sonuçlarý ''Neuropsychologia'' dergisinde yayýmlandý. Tirozin, yumurta ve soyanýn yaný sýra parmesan peyniri ile bademde de bolca bulunuyor. Ayrýca tirozinin depresyona da iyi geldiði biliniyor. (AA)

Brezilya’daki Sao Paulo Üniversitesi’nden bilim insanlarý, HIV’e karþý üzerinde çalýþýlan yeni aþýnýn hayvanlar üzerinde denendiðini ve ilk testlerin “þaþýrtýcý derecede iyi sonuçlar verdiðini” bildirdi DÝYARBAKIR - Sao Paulo Üniversitesi'nin üzerinde çalýþtýðý HIV aþýsý hayvanlar üzerinde iyi sonuçlar verdi. Üniversitenin Butantan Enstitüsü'nce yürütülen çalýþma çerçevesinde, maymunlara Kasým ayýndan bu yana aralýklarla üç doz aþý yapýldýðý, aþýnýn baðýþýklýk kazandýran içeriðinin maymunlar üzerindeki etkisinin "mükemmel" olduðu kaydedildi. Bilim insanlarý, beklenenin aksine, aþýnýn maymunlarda fareler üzerinde olduðundan 10 kat daha etkili olmasýnýn da ayrýca þaþýrtýcý olduðunu ifade etti. Araþtýrmanýn

bundan sonraki aþamasýnda, iki yýllýk süre zarfýnda 28 maymunun bir dizi deðiþkene baðlý baðýþýklýk tepkilerinin karþýlaþtýrýlacaðý belirtildi.

Hayvan haklarý savunucularý tepkili Öte yandan Butantan Enstitüsü'nde maymunlar üzerinde deneylerin yapýldýðý alanda, hayvan haklarý savunucularýnýn protestolarý nedeniyle geniþ güvenlik önlemleri alýndýðý bildirildi. Aktivistler, aþýnýn hayvanlar üstünde denenmesine karþý çýkarken, araþtýrmacýlar, çalýþmalarýn nihai hedefi-

nin insan yararý olduðunu ve bunun, maymunlarýn deneylerde kullanýlmasýný zorunlu kýldýðýný savunuyor. Maymunlarýn insanlarla genetik yakýnlýðý olduðunu vurgulayan bilimciler, deneylerde kullanýlan hayvanlara "iyi davranýldýðýný" söylemekle yetiniyor. Aþýnýn geliþtirilmesinin yaklaþýk 105 milyon dolar tutacaðý sanýlýyor. Dünya Saðlýk Örgütü'nün verilerine göre, 2012 yýlýnda yaklaþýk 1,6 milyon kiþi AIDS hastalýðý yüzünden hayatýný kaybetti, 35 milyon kiþiyse hala hastalýkla mücadele ediyor. (AA)


HABER - GÜNCEL

20 Þubat 2014 Perþembe

3

Mahkeme ceza yaðdýrdý Diyarbakýr’ýn bir yýllýk kaza bilançosu Emniyet Genel Müdürlüðü kaza istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, Diyarbakýr’da 2013 yýlýnda polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde bin 504’ü maddi, bin 744’ü ölümlü ve yaralamalý olmak üzere 3 bin 844 trafik kazasý meydana geldi

Seyrantepe’de polisleri taþýyan servis aracýna yönelik saldýrýyý gerçekleþtirdikleri iddiasýyla Ramazan Benice, Murat Yildeniz ve Neytullah Bayram hakkýnda açýlan davanýn duruþmasýnda mahkeme heyeti, avukatlar olmamasýna raðmen kararýný açýkladý. Mahkeme heyeti, Benice, Yildeniz ve Bayram’a toplam 18 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet, bin 143 yýl hapis ve 120 bin TL de para cezasý verdi DÝYARBAKIR - Polis Meslek Yüksek Okulu personelini taþýyan servis aracý, 8 Ekim 2008 tarihinde Diyarbakýr'ýn Seyrantepe Semti'nde uðradýðý silahlý saldýrý sonucunda araçta bulunan biri teknisyen 5 polis yaþamýný yitirirken, 25 polis de yaralandý. Olayla ilgili açýlan davanýn karar duruþmasý Diyarbakýr 5'inci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruþmaya tutuklu sanýklardan Ramazan Benice, Van F Tipi Kapalý Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Sistemle (SEGBÝS) ile katýlýrken, duruþmada savunma yapmayacaðýný belirtti. Tutuklu sanýklardan Murat Yildeniz ve Neytullah Bayram ise, duruþmaya katýlmadý. Müdafi avukatlar, raporlu olduklarý gerekçesi ile duruþmaya katýl-

mazken, mahkeme heyeti, avukatlarýn duruþmada bulunmamasýna raðmen kararýný verdi. Mahkeme heyetinin, 2 hafta içerisinde duruþmayý 4 defa ertelemesi dikkat çekerken, ÖYM ve TMK'nýn kaldýrýlmasýna iliþkin kanun tekliflerinin bu hafta içerisinde Meclis Adalet Komisyonu'na gelmesi ve buradan çýkacak olan olumlu karar sonrasýnda mahkemenin görev süresinin bitmeden duruþmaya kýsa aralar vererek, kararýný vermesi dikkat çekti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanýklar Ramazan Benice, Murat Yildeniz ve Neytullah Bayram'a polisler Adem Seyfioðlu, Vedat Ulu, Ahmet Kýlýçarslan, Duran Karabuðaþ ve Ramazan Tavþancý'yý "Kasten öldürdükleri" iddia-

Çüngüþ’te trafik kazasý: 1 ölü

sýyla 5'er kez aðýrlaþtýrýlmýþ ömür boyu hapis cezasý verdi. Mahkeme saldýrýda 25 polisin yaralanmasý nedeniyle Ramazan Benice, Murat Yildeniz ve Neytullah Bayram'a 375'er yýl hapis cezasý verdi. Mahkeme Neytullah Bayram, Murat Yýldeniz ve Ramazan Benice'ye, "Devlet topraklarýnýn tamamýný veya bir kýsmýný yabancý bir devletin egemenliði altýna koymaya veya devletin baðýmsýzlýðýný zayýflatmaya veya birliðini bozmaya veya devletin egemenliði altýnda bulunan topraklarýn bir kýsmýný devlet idaresinden ayýrmaya yönelik vahim nitelikteki silahlý eyleme katýlmak" iddiasýyla 1'er kez aðýrlaþtýrýlmýþ ömür boyu hapis cezasý verdi. Mahkeme heyeti, Neytullah Bayram ve Murat Yýldeniz'e ateþli silah bulundurmak iddiasýyla 9'ar yýl hapis ve 120 bin TL para cezasý verdi. Ayný davada yargýlanan Ali Nergiz ve Halis Yýldeniz'e ise daha önce 6'þar kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet ve 375'er yýl hapis cezasý verilmiþti. (DÝHA)

DÝYARBAKIR'ýn Çüngüþ ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza Çüngüþ ilçesi Elmadere köy yolunda meydana geldi. U.A. idaresindeki servis minibüsü köy öðretmenlerini görevlerine býraktýktan sonra geri dönerken, Elmadere köyünün 4 kilometre ilerisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandý. Yaklaþýk 350 metrelik uçuruma yuvarlanan araç içinde bulunan sürücü 27 yaþýndaki U.A. olay yerinde hayatýný kaybetti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri yaptýklarý ilk incelemelerinin ardýndan hayatýný kaybeden U.A.'nýn cansýz bedenini yola çýkardý. Olay yerine giden 112 acil servis ambulansý ile U.A.'nin cansýz bedeni otopsi yapýlmak üzere Çüngüþ Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Kaza ile ilgili soruþturmanýn devam ettiði belirtildi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR'da 2013 yýlýnda 3 bin 844 trafik kazasý meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüðü kaza istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, Diyarbakýr'da 2013 yýlýnda polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde bin 504'ü maddi, bin 744'ü ölümlü ve yaralamalý olmak üzere 3 bin 844 trafik kazasý meydana geldi. Kazalarda 33 kiþi hayatýný kaybederken, 3 bin 434 kiþi ise yaralandý. 2013 yýlý Aralýk ayýnda Diyarbakýr'da 384 trafik kazasý meydana geldi. Aralýk ayýnda meydana gelen trafik kazalarýnda can kaybý yaþanmazken, 248 kiþi ise yaralandý. Türkiye'de meydana gelen kazalarýn kusur oranlarýna bakýldýðýndan yüzde 87,4'ü sürücü, yüzde 9,4'ü yaya, yüzde 1,5'i araç, yüzde 1,5'i yol ve yüzde 0,2'si ise yolcu hatasýndan kaynaklanýyor. (ÝHA)

Otomobil kontrolden çýktý: 1 yaralý BATMAN'da meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, kaza Batman'ýn Hasankeyf ilçesi Suçeken köyü mevkiinde meydana geldi. Batman'dan Hasankeyf istikametine gitmekte olan Servet Bilgin yönetimindeki 73 SH 148 plakalý özel otomobil Suçeken köyü mevkiinde kontrolden çýkarak þarampole yuvarlandý. Yaþanan trafik kazasýnda vücudunun çeþitli yerlerinden yaralanan Servet Bilgin çevredeki vatandaþlarýn yardýmýyla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Acil serviste ilk müdahalesi yapýlan Bilgin gözlem altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor. (ÝHA)


4

GÜNDEM

20 Þubat 2014 Perþembe

Her 940 kiþiye bir avukat Türkiye Barolar Birliði verilerine göre 32 bin 25’i kadýn 81 bin 534 avukatýn bulunduðu Türkiye’de her 940 kiþiye bir avukat düþüyor. En çok avukat Ýstanbul’da en az avukat ise Kilis’te bulunuyor. En az kadýn avukat bulunan iller sýralamasýnda Siirt 6 kadýn avukatla ilk sýrada yer alýyor DÝYARBAKIR - Türkiye Barolar Birliði verilerine göre 32 bin 25'i kadýn 81 bin 534 avukatýn bulunduðu Türkiye'de her 940 kiþiye bir avukat düþüyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), ''Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013 Nüfus Sayýmý Sonuçlarý''na göre geçen yýl 76 milyon 667 bin 864 kiþiye ulaþan nüfusa sahip Türkiye'de her 940 kiþiye bir avukat düþerken en çok avukatýn Ýstanbul'da en az avukatýn ise Kilis'te bulunduðu tespit edildi. En az kadýn avukat bulunan iller sýralamasýnda ise Siirt 6 kadýn avukatla ilk sýrada yer aldý.

En çok avukat Ýstanbul’da Türkiye Barolar Birliðinden derlenen bilgilere göre, en çok avukat bulunan iller sýralamasýnda 13 bin 722'si kadýn 31 bin 183 avukatýn bulunduðu Ýstanbul ilk sýrada yer alýyor. Ýstanbul'u 4 bin 944'ü kadýn toplam 11 bin 542 avukatýn görev yap-

DÝYARBAKIR - BDP'nin Diyarbakýr Büyükþehir ve ilçe belediye eþ baþkan adaylarý, "Amed'in kent dokusunu birlikte inþa ediyoruz" sloganýyla TMMOB'la bir araya gelerek kurumun önerilerini dinleyecek. Kentte faaliyet yürüten mimar, mühendis ve þehir planlamacýlarýn fikir ve önerilerini almak amacýyla yapýlacak toplantý BDP'nin katýlýmcý belediyecilik çerçevesinde gerçekleþtireceði toplantýlardan biri olacak. Buluþma 20 Þubat günü saat 16.00'da Diyarbakýr Þehir Tiyatrosu'nda gerçekleþtirilecek. Konuya iliþkin bilgi veren BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, parti olarak halkla birlikte yönetme anlayýþý çerçevesinde halkýn görüþlerini aldýklarýný, gerçekleþtirecekleri toplantýyý da bu çerçevede yapacaklarýný söyledi.

‘Kentin dokusunu birlikte inþa edeceðiz’ Beþtaþ, "Katýlýmcý belediyecilik kapsamýnda kentin mimar, mühendis, þehir planlamacýlarýyla bir araya gelerek bu kenti nasýl yöneteceðimizi ve kente iliþkin onlarýn proje ve önerilerini dinleyeceðiz. Toplantýda Amed'in 8 bin yýllýk ta-

týðý Ankara takip ediyor. En çok avukatýn bulunduðu iler sýralamasýnda 2 bin 791'i kadýn toplam 6 bin 345 avukatýn bulunduðu Ýzmir üçüncü sýrada bulunuyor. Ýzmir'i 2 bin 889 avukatla Antalya, Antalya'yý da 2 bin 213 avukatla Bursa takip ediyor.

ediyor. Tek çatý altýnda hizmet veren Gümüþhane ve Bayburt barosuna kayýtlý olarak 11'i kadýn 46 avukat görev yapýyor. Gümüþhane ve Bayburt'u 54 avukatla Siirt, 67 avukatla Sinop ve 69 avukatla Iðdýr izliyor.

En az avukat bulunan il Kilis

Kadýn avukat sayýsýnda en dikkat çekici illerin baþýnda Siirt geliyor. Toplamda 54 avukatýn bulunduðu ilde sadece 6 kadýn avukat görev yapýyor. Siirt'i 8 kadýn avukatýn hizmet verdiði Hakkari takip ediyor. En fazla kadýn avukat bulunduran iller sýralamasýnda 13 bin 722

Türkiye'de en az avukatýn bulunduðu iller sýralamasýnda 12'si kadýn 39 avukatýn görev yaptýðý Kilis ilk sýrada yer alýyor. Kilis'i 14'ü kadýn 41 avukatýn bulunduðu Tunceli takip

En az kadýn avukat Siirt’te

‘Amed’in kent dokusunu birlikte inþa ediyoruz’ BDP, katýlýmcý belediyecilik kapsamýnda Diyarbakýr’da “Amed’in kent dokusunu birlikte inþa ediyoruz” sloganýyla kentte yaþayan mimar ve mühendislerin önerilerini dinleyerek, kent dokusunu birlikte inþa etmeyi hedefleyecek rihini dikkate alarak, kentin dokusunu birlikte inþa edeceðiz. Savaþ sürecinde zorunlu göçle birlikte bu kentin kimliði ne yönlü deðiþti ve bu kentin tarihi kimliðini nasýl koruyabiliriz? Özellikle hizmetin sýnýfsal farklýlýklar gözetilmeden toplumun her kesimine ulaþmasýný nasýl saðlayabiliriz. Sorularý ýþýðýnda tartýþmalar yürüteceðiz" diye

ifade etti. Son dönemde gündeme gelen Sur içindeki kentsel dönüþümün de tartýþýlacaðýný ifade eden Beþtaþ, bu baðlamda hükümetin TOKÝ aracýlýðýyla yaptýðý kentsel dönüþümü doðru bulmadýklarýný belirterek þunlarý aktardý: "TOKÝ tarafýndan uygulanan bu kentsel dönüþüm insanlarýn mülksüzleþtirilmesinden baþka bir þey taþýmý-

kadýnýn görev yaptýðý Ýstanbul ilk sýrada bulunuyor. Ýkinci sýrada ise 4 bin 944 kadýnýn görev yaptýðý Ankara geliyor. Ýzmir ise 2 bin 791 kadýn avukat ile üçüncü sýrada yer alýyor. Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde en çok avukatýn görev yaptýðý illerin baþýnda 227'si kadýn toplam 811 avukatla Diyarbakýr geliyor. Diyarbakýr'ý 62'si kadýn 248 avukatla Mardin takip ediyor. 35'i kadýn toplam 209 avukatýn hizmet verdiði Batman ise bölgenin en fazla avukatýn görev yaptýðý üçüncü kenti olarak listede yerini alýyor. (AA)

yor. Yoksul insanlar yerlerinden bir kez daha göçe zorlanýyor ve sosyal yaþantýlarýndan koparýlarak þehrin dýþýna sürülüyor. Biz bu konuda kentsel dönüþüm yerine yerinde dönüþümü savunuyoruz. Bu çerçevede bu kentte yaþayan mimar ve mühendislerin de bu konudaki görüþ ve önerilerini alacaðýz." Beþtaþ, ayrýca bu kurumlardan katýlýmcý belediyecilik kapsamýnda her kesimin öneri ve eleþtirilerini dinleyeceklerini de sözlerine ekledi. TMMOB Diyarbakýr Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Neceti Pirinççioðlu ise kentlerin yapýlarýnýn mimar ve mühendislerin ilgi alanlarýnýn baþýnda geldiðini hatýrlatarak, "BDP'li yerel yönetimlerle 15 yýl boyunca birlikte çalýþmalar yürüttük. Son çýkan yasayla birlikte TMMOB'un etkisizleþtirilmeye çalýþýlmasýna karþýn BDP'li belediyeler bu adýmlarýyla TMMOB'u güç odaðý haline getirilmesi önemlidir" dedi. Pirinççioðlu, toplantýda yerel yönetimlere proje ve programlardan öte belediyeler çalýþma alanlarý önereceklerini dile getirdi. (DÝHA)


5

GÜNDEM

20 Þubat 2014 Perþembe

‘Askeri yargý kaldýrýlsýn’ Halklar ve Ýnançlar ‘Öcalan’a özgürlük’ isteyecek DÝYARBAKIR - 15 Þubat günü Barýþ Ýçin Öcalan'a Özgürlük Platformu'nun çaðrýsýyla çok sayýda Aydýn, akademisyen, yazar ve siyasi partilerin katýlýmý ile baþlatýlan "Öcalan'a özgürlük" imza kampanyasý için kollarý sývayan DTK Ýnançlar ve Halklar Komisyonu, bir çok ilde farklý kesimlerle bir araya geliyor. Bu amaçla DTK Ýnançlar ve Halklar Komisyonu aralarýnda Arap, Süryani, Alevi, Türk, Ermeni ve Müslümanlarýn bulunduðu inanç ve halklarýn desteði ile çeþitli etkinlikler ile kampanyaya destek verecek. Bugünden itibaren Azeri halký ile buluþacak olan komisyon üyeleri ayný hafta içinde ise Mardin ve Þýrnak'ta Süryaniler, yine Mardin, Siirt ve Urfa'da ise Arap halký ile buluþacak. Komisyon 27 Þubat günü ise Dersim'de Alevi dedeleri ile bir araya gelecek. Ayrýca bir çok ilde 28 Þubat Cuma günü kýlýnacak Cuma Namazý ardýndan basýn açýklamalarý yaparak "Öcalan'a özgürlük" isteyecek.

‘Öcalan’ý aramýzda görmek istiyoruz’ Diyarbakýr'da çeþitli sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri ile görüþecek olan komisyon sözcüsü Fevzi Köz konu ile ilgili verdiði bilgilerde halklarýn ve inançlarýn demokratik bir düzen kurmak için bir araya geleceðini belirtti. Köz, halklarýn bir arada yaþamalarýnýn temel taþýný Öcalan'ýn yarattýðýna dikkat çekerek, "Sayýn Öcalan'ýn özgürlüðü için baþlatacaðýmýz etkinlik ve eylemler ile barýþýn mimarý olarak gördüðümüz Öcalan'ýn bir an önce aramýzda görmek istiyoruz" dedi. (DÝHA)

ÝHD ve MAZLUMDER genel merkezleri tarafýndan organize edilen “askeri yargý kaldýrýlsýn” kampanyasýna Diyarbakýr 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlýðý önünde yapýlan basýn açýklamasý ile start verildi DÝYARBAKIR - ÝHD ve MAZLUMDER genel merkezleri tarafýndan organize edilen ve Türkiye'de bulunan tüm þubelerinin katýlým gösterdiði "Askeri Yargý Kaldýrýlsýn" kampanyasý dün baþladý. Kampanya çerçevesinde ÝHD ve MAZLUMDER Diyarbakýr þubeleri, 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlýðý önünde bir açýklama yaptý. MAZLUMDER Þube Baþkaný Abdurrahim Ay, askeri yargýnýn kaldýrýlmasýna iliþkin kampanyanýn startýný verdiklerini belirterek, askeri yargý sisteminin kendisini sivil yargýdan ayrý gören ve birçok tartýþmalý karara imza atan bir yargý sistemi olduðunu söyledi. Çaðdaþ demokrasilerde ve evrensel hukukta askeri ve sivil yargý ayýrýmý olmadýðýný kaydeden Ay, Roboskî örneðinde olduðu gibi askeri yargýnýn yanlý ve hukuk dýþý kararlara imza attýðýný, bu nedenle bir an önce kaldýrýlmasý gerektiðini dile getirdi.

Öneriler Ay'ýn ardýndan ÝHD Diyarbakýr Þube Sekreteri Abdusselam Ýnceören, hazýrlanan açýklama metnini okudu. Ýnceören, yargý

Fevzi Köz

birliðinin saðlanmasý, yargýnýn tarafsýzlýðý ve baðýmsýzlýðýnýn tesis edilmesi ve hukukun üstünlüðü ilkesine uygun bir yargý yapýlanmasýnýn gerçekleþmesi için önerilerini þöyle sýraladý: "*Askeri mahkemeler ve bu mahkemelerin temyiz mahkemeleri ve askeri yüksek idare mahkemesi kapatýlmalý ve bir an önce yargý birliði saðlanmalýdýr. *Vicdani ret hakký tanýnmalý ve gerekli yasal deðiþiklikler yapýlmalýdýr. *Bu hususta yapýlacak Anayasa deðiþikliði gerçekleþtirilinceye kadar askeri kýþlalarda meydana gelen her türlü yaþam hakký ihlali ve vücut bütünlüðüne yönelik ihlallerin soruþturma ve kovuþturmasý sivil savcýlýklar ve mahkemelerde görülmelidir. *Ceza kanunu tek bir ceza kanunu olarak düzenlenmeli, ayrýca askeri ceza kanunu þeklinde baþka bir ceza normu olmamalýdýr. *Askeri mahkemeler sadece disiplin mahkemesi olarak yeniden düzenlenmeli ve sadece askeri disiplin suçlarýný kovuþturmalýdýr. *Bugüne kadar askeri kýþla-

larda meydana gelen yaþam hakký ihlalleri ile vücut bütünlüðüne yönelik ihlallerle ilgili soruþturma ve kovuþturma dosyalarýnýn tamamý sivil savcýlýklara ve mahkemelere devredilerek yeniden soruþturma ve kovuþturma yapýlmasý saðlanmalýdýr. *Askeri kýþlalarda meydana gelen yaþam hakký ihlalleri ile ilgili olarak yaþamýný yitiren askerlerin ailelerinin talepleri kabul edilmeli, devlet sorumluluðunu üstlenerek ailelere karþý gerekli her türlü iyi niyet yaklaþýmýný göstermeli, maddi ve manevi tazminat talepleri ile þehit, dul ve yetim aylýklarý hakkýnda gerekli düzenlemeleri yapmalýdýr."

‘Sonuca ulaþýncaya kadar devam’ Ýnceören, askeri yargýnýn kaldýrýlmasý için MAZLUMDER ve ÝHD olarak tüm þubeler ile birlikte Türkiye çapýnda yürütecekleri kampanyaya bugün (dün) start verdiklerini hatýrlatarak, "Konuya dikkat çekmek ve farkýndalýk oluþturmak için bir dizi etkinlik gerçekleþtireceðiz. Öncelikle TBMM'de grubu bulunan partileri ve Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu'nu ziyaret edeceðiz. Kampanya süresince paneller, imza stantlarý ve baþkaca etkinlikler ile sonuca ulaþýncaya kadar çalýþmamýzý devam ettireceðiz" dedi. (DÝHA)

REKLAM VE ÝLANLARINIZ ÝÇÝN BÝZE ULAÞIN 532 622 55 33


6

POLÝTÝKA

20 Þubat 2014 Perþembe

‘Kayapýnar’ý kazanacaðýz’ Kayapýnar Ýlçe Baþkanlýðý’nda düzenlenen toplantýda konuþan AK Parti SKM Ýl Koordinatörü Sabri Balaman, bu zorlu süreçte AK Parti’nin her kademesinde görev alan bireyleri ile sistemli bir þekilde çalýþarak Kayapýnar ilçesini kazanmayý hedeflediklerini söyledi

Husumetli iki aile barýþtýrýldý DÝYARBAKIR - AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Galip Ensarioðlu, iki aile arasýndaki husumetin sona erdirilmesi nedeniyle verilen barýþ yemeðine katýldý. Yeniþenir ilçesine baðlý Taraklý köyünde Güler ve Dilek ailelerinin barýþmasý dolayýsýyla düzenlenen yemeðe beraberinde AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, AK Parti Sur Belediye Baþkan adayý Abdurrahman Kurt ve partililerle katýlan Ensarioðlu, burada yaptýðý konuþmada, iki aile arasýndaki husumetin kýsa sürede sona ermesini memnuniyetle karþýladýðýný söyledi. Bu dostluðun ölene dek devam etmesini istediðini ifade eden Ensarioðlu, aileler arasýndaki barýþýn hayýrlý olmasýný diledi. AK Parti Sur Belediye Baþkan adayý Kurt ise, insanlar arasýndaki fitne fesadýn yerini dostluðun almasýnýn önemine deðinerek, son dönemlerde saðlanan barýþlarýn birçok canýn yitirilmesini engellediðini belirtti. Kurt, barýþýn devletler arasýnda da olmasý gerektiðini kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan Dilek ve Güler ailesi fertleri Kur'an-ý Kerim'in altýndan geçtiler. (AA)

DÝYARBAKIR - AK Parti Diyarbakýr Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Diyarbakýr Ýl Koordinatörü Sabri Balaman, AK Parti Kayapýnar Belediye Baþkan adayý Zülküf Güneli, Ýlçe Baþkaný Mehmet Ali Kýrsaçlý ve partililerin katýlýmýyla düzenlenen istiþare toplantýsýna katýldý. Toplantýda partililere seslenen Balaman, Kayapýnar ilçesini AK Parti'ye kazandýracaklarýný ifade etti. Balaman, "Biz AK Parti ailesi olarak hiçbir zaman fedakarlýktan kaçmadýk. Bizim amacýmýz Baþbakanýmýzýn sýrtýndaki yükü hafifleterek, Diyarbakýr'a en iyi hizmeti yapmaktýr. Bizim her zaman bir birbirimize ihtiyacýmýz var. Bizler daima aile olduk ve olmaya devam edeceðiz. Bu deneyim ve donanýmla baþkan adayýmýz Zülküf Güneli ile gecemizi gündüzümüze katýp, Kayapýnar ilçemizi AK Parti ailesine kazandýrýp mazbatasýný Baþbakanýmýza hediye edeceðiz" dedi. (ÝHA)

‘Anadil yürüyüþü’ne katýlým çaðrýsý Diyarbakýr’da TZP Kurdî öncülüðünde, “21 Þubat Dünya Anadil Günü” dolayýsýyla gerçekleþtirilecek yürüyüþe katýlým çaðrýsý yapýldý DÝYARBAKIR - TZP Kurdî öncülüðünde, "21 Þubat Dünya Anadil Günü" nedeniyle "Siyasi mücadele dile, tarihe ve topraða sahip çýkma mücadelesidir" þiarýyla Diyarbakýr'da gerçekleþtirilecek kitlesel yürüyüþe katýlým çaðrýsý yapan el bildirileri daðýtýldý. BDP Kayapýnar Ýlçe binasý önünde bir araya gelen ve aralarýnda Eðitim Sen Diyarbakýr Þubesi, KURDÝ-DER Genel Merkez yöneticisi Rýfat Öztürk, TZP Kur-

dî üyeleri ile BDP Kayapýnar ilçe yöneticilerin bulunduðu grup, parti binasý önünden Gaziler Mahallesi'ne kadar bildiri daðýttý. Gaziler Caddesi üzerinde kurulan sebze pazarýnda üzerinde

Demokratik Ýslam Konferansý’na hazýrlýk Demokratik Ýslam Kongresi Hazýrlýk Komisyonu, bölgedeki kanaat önderleri, imamlar ve kurum temsilcilerinin katýlýmýyla 22 Þubat’ta bir toplantý düzenleyecek

FOTO: ARÞÝV

meyve ve sebzelerin Kürtçe isimlerinin yazýlý olduðu etiketler daðýtýlarak Cuma günü yapýlacak yürüyüþe katýlým çaðrýsý yapýldý. (DÝHA) DÝYARBAKIR - Önümüzdeki aylarda geniþ katýlýmlý bir þekilde gerçekleþtirilmesi planlanan ve çaðrýcýlarý arasýnda çok sayýda din âlimi, kanaat önderi ile sivil toplum örgütlerinin bulunduðu "Demokratik Ýslam Konferansý" için hazýrlýklar sürüyor. Demokratik Ýslam Kongresi Hazýrlýk Komisyonu tarafýndan yapýlan hazýrlýklar çerçevesinde bölgede bulunan tüm illerden kanaat önderleri, imamlar ve kurum temsilcilerinin katýlýmýyla Cegerxwîn Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda 22 Þubat günü saat 10.00'da bir toplantý gerçekleþtirilecek. Yapýlacak olan toplantýda Ýslam konferansýna iliþkin önemli kararlar alýnmasý bekleniyor. (DÝHA)


7

HABER

20 Þubat 2014 Perþembe

33 yýllýk direniþ’in belgeseli

Ortadoðu Sinema Akademisi Derneði tarafýndan beyaz perdeye aktarýlan Berfo Kýrbayýr’ýn “33 Yýllýk Direniþ” adlý belgeselinin galasý bugün Diyarbakýr’da yapýlacak DÝYARBAKIR - Ortadoðu Sinema Akademisi Derneði (OSAD) tarafýndan geçtiðimiz yýl Ýstanbul'da yaþamýný yitiren ve kayýp ailelerinin sembol ismi haline gelen 105 yaþýndaki Berfo Kýrbayýr'ýn (Berfo Ana) belgeseli yapýlmýþtý. "33 Yýllýk Direniþ" adlý belgesel filmin galasý Cegerxwin Gençlik, Kültür ve Sanat Akademisi Derneði'nde yapýlacak. Belgeselde, Berfo Ana'nýn 13 Eylül 1980 yýlýnda gözaltýna alýnýp

kaybedilen oðlu Cemil Kýrbayýr'ý arayýþý anlatýlýyor. Berfo Ana, 33 yýl boyunca çocuðunun kaybedilmesinden sorumlu olanlardan hesap sormak için baþvurmadýk kiþi, kurum, devlet yetkilisi, býrakmadý. Fakat her zaman eli boþ döndü. Belgeseli hazýrlayan yönetmen Veysi Altay, belgeselin amacýnýn Türkiye ve bölgede yaþayan bütün annelerin acýlarýna yönelik olduðunu söyledi. Bütün annelerin top-

lumun birer vicdaný olduðunu dile getiren Altay, annelerin ortaya koyduðu mücadelelerini her zaman ön plana çýkarmak istediklerini belirtti. Acýlarla dolu olan annelerden bir tanesinin de Berfo Ana olduðunu söyleyen Altay, "Anneler her zaman acýlarla karþý karþýya kaldýlar. Özellikle annelerden bir tanesi de Berfo Ana'dýr. Berfo Ana 33 yýldýr kayýp olan oðlunu arýyordu. Devlet

Saðlýk için yürümeye davet “Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý” kapsamýnda vatandaþlarý saðlýk için yürümeye davet eden Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdürü Fatih Mehmet Aslan, bu ay hedef gruplarýnýn ev kadýnlarý olduðunu, 23 Þubat’ta Parkorman Parký’nda saðlýk çalýþanlarý olarak ev kadýnlarý ile yürüyeceklerini bildirdi

DÝYARBAKIR Halk Saðlýðý Müdürü Fatih Mehmet Aslan, Saðlýk Bakanlýðýnca yürütülen "Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý" kapsamýnda vatandaþlarý saðlýk için yürümeye davet etti. Aslan, yaptýðý açýklamada, "Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý" kapsamýnda bu yýlýn "Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý" ilan edildiðini ifade ederek, fiziksel

hareketsizliðin azaltýlabilmesi için Baþbakanýn talimatýyla bu yýl boyunca her ayýn son pazar günü bir yürüyüþ etkinliði düzenlendiðini belirtti. Ocak ayýnda saðlýk çalýþanlarý olarak yürüdüklerini hatýrlatan Aslan, bu ay hedef gruplarýnýn ev kadýnlarý olduðunu, 23 Þubat'ta Parkorman Parký'nda saðlýk çalýþanlarý olarak ev kadýnlarý ile yürüyeceklerini bildirdi. Yürüyüþ etkinliðine ev kadýnlarýnýn yaný sýra saðlýk çalýþanlarý, basýn mensuplarý ve vatandaþlarý da davet ettiklerini kaydeden Aslan, açýklamasýnda þunlara yer verdi: "Ayrýca koruyucu saðlýk hizmetleri kapsamýnda saðlýk otoriteleri toplumun her kesimine ulaþmalý, etkin ve yaygýn eðitim çalýþmalarýnýn hýzla yaþama geçirilmesi konusunda bilinçli ve istekli bir çaba içinde olunmalýdýr. Bu kapsamda müdürlük olarak bu konudaki çalýþmalarý kararlýlýkla yürütüyoruz. Saðlýklý bir gelecek için aktif yaþam felsefesinden yola çýkarak, tüm halkýmýzý etkinliðimize davet ediyoruz." (AA)

onun oðlunu kaybetmiþti. Ama Berfo Ana oðlunu bulmak için büyük bir mücadele verdi. Toplumun vicdaný olmuþtu. Bu benim için bir borçtu. Doðrusu annelerin direniþi bana bu cesareti verdi ve bu belgeseli yaptým. Biz hem belgeseli sunacaðýz hem de Berfo Ana'yý anacaðýz" diye konuþtu. Belgesel filmin galasý bugün saat 19.00'da Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapýlacak. (DÝHA)

“Dönelim Fabrika Ayarlarýmýza” DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araþtýrma Merkezi her ay gelenekselleþtirdiði kiþisel geliþim seminerlerinden biri olan "Dönelim Fabrika Ayarlarýmýza" adlý program ile öðrenci ve akademisyenlerin katýldýðý kiþisel geliþim semineri düzenlendi. Mimar Sinan Üniversitesi'nde Öðretim Görevlisi Erim Hýsým'ýn esprili ve samimi sunumu ile gerçekleþtirilen geliþim semineri kongre merkezinde yapýldý. Öðrencilere mezun olmadan önce kendilerini iþ hayatýna hazýrlamalarý konusunda faydalý birikimlerini paylaþan Erim Hýsým, insanýn her zaman kendini yenileyebileceði ve kendine artý katabileceðini görsel sunumlarla aktardý. Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi, Eðitim Yönetimi, Liderlik ve Koçluk gibi konularda 20 yýla yakýndýr çalýþmalar yapan ve eðitimler veren Erim Hýsým, öðrencilere, hem iþ hayatýnda hem de özel hayatlarýnda nasýl baþarýlý olabilecekleri ve mutlu bir yaþam sürebilecekleri konusunda bilgiler verdi. Hýsým, yaklaþýk bir saat boyunca salonda bulunanlara keyifli bir sunum gerçekleþtirdi. (Haber merkezi)


8

HABER

20 Þubat 2014 Perþembe

‘30 bin konuta ihtiyaç var’ Tarihi Sur ilçesinde baþlatýlan ancak son dönemde durma noktasýna gelen kentsel dönüþüm çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý amacýyla Vali Kýraç baþkanlýðýnda, TOKÝ Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Þahin, Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Fahrettin Çaðdaþ ile kurum temsilcilerinin katýldýðý bir toplantý gerçekleþtirildi. Toplantý sonrasý konuþan Vali Kýraç, kentsel dönüþümü tamamlamak için 30 bin konuta ihtiyaç olduðunu söyledi DÝYARBAKIR'da uygulanan kentsel dönüþüm projelerini deðerlendirmek üzere Vali Mustafa Cahit Kýraç baþkanlýðýnda toplantý düzenlendi. 2007 yýlýnda baþlatýlan kentsel dönüþüm projelerini deðerlendirmek amacýyla Diyarbakýr Valiliði tarafýndan toplantý düzenlendi. Vali Mustafa Cahit Kýraç baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Toplu Konutlar Ýdaresi (TOKÝ) Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Þahin, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Fahrettin Çaðdaþ, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Mustafa Temel ve ilgili kurum amirleri katýldý. Valilik toplantý salonunda düzenlenen toplantýda kentsel dönüþüm kapsamýnda Diyarbakýr'da yapýlanlar ve önümüzdeki süreçte yapýlacak çalýþmalar masaya yatýrýldý.

‘Çalýþmalar hýzlandýrýldý’ Kentsel dönüþüm projeleri kapsamýnda Diyarbakýr'ýn modern 30 bin konuta ihtiyacý olduðunu anlatan Vali Kýraç, bu konuda rezerv alaný arayýþýnýn sürdüðünü aktardý. Suriçi'nde bulunan Hz. Süleyman Camii etrafý, Lalebey ve Alipaþa bölgelerinde bulunan metruk yapýlarýn yýkým çalýþmalarýna kýsa bir zaman sonra baþlatýlacaðýnýn bilgisini veren Vali Kýraç, "Þehrimizin en önemli sorunlarýndan biri olan kentsel dönüþüm alanýnda baþlatýlan bu çalýþmalarý hýzlandýrmak amacýyla böylesi bir toplantý düzenledik. Bir süre önce baþlatýlan çalýþmalarda son dönemlerde bir duraðanlýk yaþandý. Bu sorunu aþmak ve þehrimizde bundan sonraki kentsel dönüþümde ihtiyaç duyduðumuz çalýþmalarý yapmak amacýyla kurumlar arasý bir iþbirliði yaptýk. Baþlatýlan

Vali Kýraç’tan engellilere müjde

çalýþmalarý kaldýðý yerde daha iyi bir yere götürecek, yarým kalmýþ yýkýmlarý ortadan kaldýrarak hem o görsel kirliði hem þehrin kültürel kimliðine uygun yeni kent planý çalýþmalarýný belirli bir aþamaya getirdik. Suriçi bölgesinde 187 bin hektarlýk alan rezerv alaný olarak ilan edilmiþti. Tabi Suriçi dýþýnda da kentsel dönüþüm projelerine tabi tutulmasý gereken noktalar var. Diyarbakýr'da 1 milyonun üzerinde insanýn yaþadýðýný biliyoruz. Bizim planlamalarýmýza göre modern bir Diyarbakýr oluþmasý için 30 bin civarýnda konuta ihtiyacýmýz var. Þu an bunu karþýlayabilecek bir rezerv alaný bulmak için uðraþýyoruz. Suriçi bölgesinde özellikle Hz. Süleyman, Alipaþa ve Lalebey bölgelerinde baþlatýlan çalýþmalarýmýz hýzlandýrýldý" dedi.

19 milyon lira ödeme yapýldýðýný ifade ederek, projeye ilginin yoðun olduðunu söyledi. Þahin, "Kentsel dönüþüm projesi kapsamýnda Hz. Süleyman Camii, Alipaþa ve Lalebey bölgelerinde Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ile müþterek çalýþmalarýmýz devam ediyor. Kentsel dönüþüm çalýþmalarý, kolay yürümeyen, aþamalarý çok olan, vatandaþlarýmýzla tek tek görüþülen bir çalýþma olduðu için sabýrla yapýlan bir çalýþmadýr. Diyarbakýr'da kentsel dönüþüm projesinde vatandaþlarýmýza 19 milyon lira tutarýnda bir ödeme yaptýk. Projeye olan güvenden dolayý yeni talepleri de peþinden getirdi. Þimdi bu talepleri yerine getirmeye çalýþýyoruz" diye konuþtu.

‘19 milyon ödeme yapýldý’ TOKÝ Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Þahin, kentsel dönüþüm projeleri kapsamýnda Diyarbakýrlýlara

Hz. Süleylman Camisi bölgesinde bulunan eski yapýlarýn yýkýlacaðýný ifade eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri

Fahrettin Çaðdaþ, bölgenin dini turizmin geliþmesi için yeni alanlar oluþacaðýný bildirdi. Çaðdaþ, "2007 yýlýndan beri kent merkezinde Alipaþa, Lalebey ve Hz. Süleyman bölgelerinde kentsel yenileme çalýþmalarý yürütüyoruz. Kamulaþtýrma iþlemleri TOKÝ tarafýndan karþýlanýyor. Belediyemizle yapýlan protokol çerçevesinde yýkým ve vatandaþlarýmýzý ikna etme konusunda bir çaba içerisindeyiz. Gelinen aþamada yüzde 70'e varan bir anlaþma saðlandý. Para isteyenlere para, konut isteyenlere de konut tahsis edildi. Týkandýðýmýz nokta, konutlarýn yetersiz olduðuna yönelikti. Bugün düzenlenen bu toplantýda bunu gündeme getirdik. Toplantýda olumlu geliþmeler yaþandý. Hz. Süleyman Camii bölgesinde herhangi bir konut veya yapý yapýlmayacak. Sur koruma bandý içerisinde tamamýyla dini turizme yönelik alanlar oluþturulacaktýr" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

DÝYARBAKIR- Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) tarafýndan engellilere yönelik hazýrlanan Ayakkabý Ýmalatçýlýðý Atölyesi Projesi kapsamýnda Ýþkur tarafýndan düzenlenen ve 2 ay sonra sona erecek kursun sürdürüleceði müjdesini verdi. Vali Kýraç, SYDV tarafýndan ilde istihdamýn artýrýlmasý, bedensel engellilerin kalifiye eleman olarak topluma kazandýrýlmasý amacýyla hazýrlanan "Ayakkabý Ýmalatçýlýðý Atölyesi Projesi kapsamýnda Ýþkur tarafýndan 21 Ekim 2013 tarihinde düzenlenen ve 2 ay sonra sona erecek kursu ziyaret ederek, kursta üretim yapan 20 bedensel engelli

ile sohbet etti. Vali Kýraç daha sonra vakýf tarafýndan Zihinsel Engelliler Derneði iþbirliðiyle Ýþkur tarafýndan zihinsel engellilere yönelik düzenlenen 7 ay süreli mesleki yeterlilik kazanmaya yönelik ayakkabý ve ve çanta tamiratý kursunu ziyaret ederek çalýþmalarla ilgili bilgi aldý. Engellilerin topluma kazandýrýlmasýna yönelik projelerin sürdürüleceði müjdesini veren Vali Kýraç, kurs kapsamýnda da desteklerinin süreceðini belirtti. 2 kursiyerin maddi gerekçelerle evlenemediði bilgisini alan Vali Kýraç, çiftin evlenmesi için gereken desteðin sunulacaðýný belirtti. Daha sonra SYDV ve Altýnokta

Körler Derneðince düzenlenen Islak Mendil Üretim Projesi kapsamýnda gerçekleþtirilen kursu tamamlayan görme ve bedensel engellilere sertifikalarýný veren Vali Kýraç, burada yaptýðý konuþmada, kurslarýn düzenlenmesinde emeði geçenlere teþekkür etti. Altýnokta Körler Derneði Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Mehmet Akif Karataþ da, dernek olarak düzenledikleri kurslarla engellilerin istihdam edilmelerini amaçladýklarýný anlatarak, iþ adamlarýndan bu konuda destek beklediklerini belirtti. Karataþ desteklerinden dolayý Vali Kýraç'a plaket sundu. Vali Kýraç da kursu baþarýyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarýný verdi. (AA)

‘Týkandýðýmýz nokta konut yetersizliði’


20 Þubat 2014 Perþembe

9

HABER

‘Hayalimiz gerçek oldu’ Diyarbakýr’da hýrsýzlýk, kapkaç ve toplumsal olaylara karýþan 700 dezavantajlý çocuk mesleki kurslara tabi tutulunca suç iþlemeyi býraktý. Kente asayiþ olaylarýnda yüzde 25 azalmasý üzerine ‘Umut Yýldýzý’ projesi risk altýndaki 1000 kapkaççýya daha uygulanma kararý alýndý. Meksa Vakfý Sorumlusu Sertaç Iþýk, “Kursa gelen çocuklara harçlýk verip, mesleki eðitim dýþýnda sanat, müzik ve sporla tanýþtýrdýk. Eðitimini tamamlayan 480 kiþiyi farklý sektörlerde istihdam ettik. Meslek öðrenen çocuklar 4 yýldýr suça karýþmadý. Çocuklarý suçtan uzaklaþtýrma hayalimiz gerçek oldu “dedi

Ahmet YUKUÞ

Meksa Vakfý Sorumlusu Sertaç Iþýk

DÝYARBAKIR'da hýrsýzlýk, kapkaç ve uyuþturucu gibi suçlara karýþan, aile içi ve dýþý þiddete maruz kalan, evden kaçan veya zorla çalýþtýrýlan çocuklarý toplumsal yaþama kazandýrmak için 4 yýl önce baþlatýlan proje çocuklarý suçtan arýndýrdý. Ýçiþleri Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ve TOBB arasýnda imzalanan üçlü protokolle Diyarbakýr'da yürürlüðe giren 'Umut Yýldýzý Projesi', Mesleki Eðitim ve Küçük Sanayi Destekleme (MEKSA) Vakfý öncülüðünde ÝÞKUR, Diyarbakýr Valiliði ve Emniyet Müdürlüðü'nün desteðiyle geliþtirildi.

Mahkeme’nin þans tandýðý çocuklar Kentte suça itilen veya istismar sonucu maðdur edilen çocuklarý tespit etmek için Diyarbakýr Emniyeti Çocuk Þube Müdürlüðü ekipleri, yaþlarý küçük olduðu için Mahkemece þans tanýyýp serbest býrakýlan yüzlerce çocuðun ailesi ile temasa geçti. Çocuklar ikna edildikten sonra saðlýk taramasýndan geçirilip uyum iletiþimi eðitimi verildi. Risk altýndaki 700 çocuk; asansör bakým, servis elamaný, temel sekreterlik, cilt bakým, aþçý yardýmcýlýðý, doðalgaz tesisatý, satýþ pazarlama, halkla iliþkiler, bilgisayarlý muhasebe, motor ve marangozluk gibi 18 mesleki dalda eðitime tabi tutuldu.

Kursa katýlýp para aldý

kiye'deki 81 ilde model oldu.

Kursa katýlan çocuklarýn eðitime devamýný saðlamak için Ýþ-Kur üzerinden günlük 20 TL harçlýk verdi. Risk altýndaki çocuklarýn kötü alýþkanlýklarýný terk etmeleri ve sosyalleþmeleri için ders saatleri dýþýnda; sinema, tiyatroya, panitball, bowling, luna park, fuar ve pikniklere götürüldü. Kültürel ve sportif kapsamýnda ise resim, halk oyunlarý, Ýngilizce kursu, gitar, baðlama dersi verilip futbol turnuvalarý düzenlendi.

Becerileri ortaya çýktý

Bin çocuk daha kursa tabi tutulacak Mesleki eðitimlerini tamamlayan 480 kiþi farklý sektörlerde istihdamý saðlandý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü projenin baþarýsýný ölçmek için kursa katýlan çocuklar üzerinde 4 yýla dönük yaptýðý araþtýrmada mesleki kurslara katýlýp iþ sahibi olan çocuklarýn suç içeren olaylarda yer almadýðý sade binde 5'nin eski alýþkanlýklarýný sürdürdüðü ortaya çýktý. Diyarbakýr Ýl genelinde hem çocuklarýn suça sürüklenmesinde hem de asayiþ olaylarýnda önceki yýllara göre yüzde 25 azalma oldu. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü elde edilen baþarý üzerinde 2014 yýlýnda hýrsýzlýk ve kapkaç suçlarýna karýþan 1000 çocuðun daha mesleki kurslara katýlmasýný saðlamak için 'Umut yýldýzý' projesini uzatma kararý aldý. Projenin Tür-

Diyarbakýr'da 'Umut Yýldýzý' projesini uygulayan Mesleki Eðitim ve Küçük Sanayi Destekleme (MEKSA) Vakfý Diyarbakýr Baþkaný Sertaç Iþýk, Diyarbakýr'da bu güne kadar 15 bin kiþinin 30 farklý alanda meslek sahibi yaptýklarýný söyledi. 2010 yýlýndan buyana dezavantajlý kiþiler üzerinde projeler yaptýklarýný altýný çizen Iþýk; "Suçtan etkilenen ve itilen çocuklar, þiddet gören kadýnlar, eski hükümlüler ve uzun süreli iþsizleri hedef gruplar olarak belirledik. 'Umut Yýldýzý' projesi kapsamýnda 700'ü suça itilen ve istismar olan çocuklar olmak üzere olmak üzere 1290 kiþiye mesleki eðitim verdik. Eðitimlerden faydalanan 480 kiþi þu an farklý sektörlerde çalýþmaya devam etmektedir. Risk altýndaki çocuklarý kursa devamýný saðlam oldukça güç oldu, sosyal ve kültürel etkinlikler ile onlarýn hayatlarýný renklendirdik. Mesleki eðitim ve sanatsal aktiviteler ile çocuklarýn becerilerini ortaya çýkardýk. Bu projeler sayesinde kente suç oraný büyük ölçüde azaldý. Çocuklarý suçtan uzaklaþtýrma hayalimiz gerçek oldu. Hedefimiz bütün çocuklarýmýzý iyi birer meslek sahibi yapmaktýr" dedi.

‘Yapýlan yanlýþtan dönülmeli’ Meslek liselerinde beden eðitimi dersinin kaldýrýlmasýna iliþkin basýn açýklamasý yapan Eðitim Sen Diyarbakýr Þubesi, meslek liselerinde beden eðitimi dersinin kaldýrýlmasý kararýna tepki göstererek, “Biran önce yapýlan yanlýþtan dönülmelidir” dedi

DÝYARBAKIR - Eðitim Sen Diyarbakýr Þubesi, meslek liselerinde beden eðitimi dersinin kaldýrýlmasý kararýna tepki gösterdi. Dicle Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu önünde biraraya gelen Eðitim - Sen Diyarbakýr Þubesi üyeleri ve bir grup öðrenci, Milli Eðitim Bakanlýðý Talim Terbiye Kurulu'nun 20132014 yarýyýl tatilinde Milli Eðitim Bakanlýðý, Mesleki ve Teknik Eðitim Genel Müdürlüðünün kararý ile Teknik, Anadolu Teknik, Meslek, Anadolu Meslek ve Anadolu Saðlýk Meslek Liselerinden beden eðitimi derslerinin kaldýrýlmasýna tepki gösterdi. Meslek liselerinden beden eðitimi dersinin kaldýrýlmasý ile ilgili olarak açýklama yapan Eðitim - Sen Diyarbakýr Þube yöneticisi Mehmet Atlýhan, deðiþiklik ile okullarda binlerce öðretmenin norm kadro fazlasý durumuna geldiðini belirtti. Karar nedeniyle yýllarca beden eðitimi atamasý yapýlmayacaðýný savunan Atlýhan, "Meslek liselerinde matematik, fizik, kimya, biyoloji derslerine yer açmak isteyen Milli Eðitim Bakanlýðý bilmelidir ki, 4+4+4 eðitim sistemiyle bitirdiðiniz parçaladýðýnýz eðitim yamalarla tekrar bir araya gelmez. Biran önce yapýlan yanlýþtan dönülmelidir" diye konuþtu. Daha sonra grup daðýldý. (AA)


10

KADIN YAÞAM

20 Þubat 2014 Perþembe

Diyarbakýr Emniyeti’nde 3. dalga Diyarbakýr Emniyeti’nde narkotik suçlarla mücadele þube müdürlüðünde görevli personel görevden alýndý. Yeni dalgada, Sur ilçe emniyet müdürü, 3 þube müdürü, 1 müdür yardýmcýsý, bir komiser ile 14 polis memuru baþka görevlere atandý DÝYARBAKIR - Türkiye'yi sarsan 17 Aralýk operasyonu sonrasý emniyette baþlatýlan atamalar bütün hýzýyla devam ediyor. Diyarbakýr'da son bir ayda yaþanan üçüncü atama dalgasý ile geçen yýl esrar tarlalarýna operasyon düzenleyen ve yaklaþýk 90 ton esrar ele geçiren Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü'nde görevli personel de görevlerinden alýndý. Cihan Haber Ajansý'nýn haberine göre, Sur ilçe Emniyet Müdürü, 3 Þube Müdürü, 1 Müdür Yardýmcýsý, bir Komiser ile 14 polis memuru baþka görevlere atandý.

Görevden almalar devam ediyor 17 Aralýk'ta yapýlan operasyonunun ardýndan polis teþkilatýnda art arda yaþanan görevden almalar devam ediyor. Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven'in görevden alýnmasýnýn ardýndan önce 9 þube müdürünün

FOTO: ARÞÝV

yeri deðiþtirildi, sonra tüm emniyet müdür yardýmcýlarý ile terör ve Narkotik þubedeki müdür yardýmcýlarý ile uzman polisler pasif göreve alýndý. Haberde, Diyarbakýr'daki tasfiyelerin medyada geniþ yer almasýnýn ardýndan toplu þekilde görevden almalar yerine farklý þubelerdeki polis memurlarýnýn birer ikiþer görevden alýnarak karakollara gönderildiði iddia edildi. Son bir haftada içerisinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürü Hakan Cem Çetin, bir yardýmcýsý, 1 komiser ile 14 uzman polis memuru görevden alýndý. Çetin, Sur Ýlçe Müdürlüðü'ne gönderilirken yerine KOM Þube Müdürü atandý. Sur Ýlçe Emniyet Müdürü de görevden

alýnarak Özel Güvenlik Þube Müdürlüðünde görevlendirildi. Özel Güvenlik Þube Müdürü ise Eðitim Þube Müdürlüðüne gönderildi.

635 narkotik operasyonu yapýldý Diyarbakýr'da 2013 yýlýnda 635 Narkotik operasyonu yapýldý, 89 ton esrar, 56 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltýna alýnan 791 kiþiden 382'si tutuklandý. Türkiye genelinde ele geçirilen esrar miktarý ise 150 ton. Tek baþýna Türkiye genelinde jandarma ve polisin ele geçirdiði toplam esrarýn yarýsýndan fazlasýný Diyarbakýr'daki güvenlik güçleri ele geçirmiþti.

‘Diyarbakýr’da hedefimiz yüzde 50 oy’ Diyarbakýr’da görev yapan basýn mensuplarý ile bir araya gelen (AK Parti SKM Kördinatörü Sabri Balaman, Diyarbakýr ve ilçelerine talip olduklarýný ve bununda çok çalýþmayla olduðunu belirterek, parti olarak Diyarbakýr’da hedeflerinin yüzde 50’nin üzerinde oy almak olduðunu kaydetti

Muharrem’in ölümünde sorumlu saðlýk personelleri VAN'da 1 Þubat günü babasýnýn sýrtýnda hastaneye yetiþtirilmeye çalýþýlýrken hayatýný kaybeden küçük Muharrem'in ölümüne dair soruþturma sonuçlandý. Muharrem Taþ'ýn ölümünde acil týp teknisyeni ve 112 Acil Servis hekimin kusurlu bulundu. Saðlýk Bakanlýðý yaptýðý yazýlý açýklamada kusurlu bulunanlar hakkýnda gerekli disiplin cezalarýnýn verilmesi ve görev yerlerinin deðiþtirilmesine karar verildiði belirtildi.

DÝYARBAKIR - Adalet ve kalkýnma partisi ( AK Parti ) Diyarbakýr il seçim Kordinasyon Merkezi (SKM) Kördinatörü Sabri balaman, AK Pati Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mesna Þimþek ve SKM Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Sevim Diyarbakýr'da yayýn

yapan yerel ve ulusal gazete temsilcisi ile bir araya geldi. Toplantýda açýklamalarda bulunan SKM il Kördinatörü Sabri Balaman, 30 Mart yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkýnma Partisi olarak Diyarbakýr ve ilçelerine talip olduklarýný ve bununda çok çalýþmayla olduðunu belirterek, parti olarak Diyarbakýr'da hedeflerinin yüzde 50'nin üzerinde oy almak olduðunu söyledi. Balaman Diyarbakýr halkýnýn hak ettiði sosyal belediyecilik anlayýþýný artýk zamanýnýn geldiði ve bu sürece göre de hazýrlýk yapmamýz gerektiðini yaptýðýmýz projeler il birlikte ilçe belediyelerimizin projeleri Büyükþehir belediye baþkan adayýmýzýn projeleri önümüzdeki günlerde Sinevizyon ve tanýtým görüntüleriyle tanýtýmýnýn yapýlacaðýný kaydetti. (Haber merkezi)

'Bu seçimlerin Kürt halký için çok önemli' Seçim çalýþmalarý kapsamýnda hakla buluþma toplantýlarýna devam eden BDP'nin Kayapýnar Belediyesi Eþ Baþkan Adaylarý, bu seçimlerin Kürt halký için birçok açýdan önemli olduðuna dikkat çekti

DÝYARBAKIR - BDP Kayapýnar Ýlçe Örgütü, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Gaziler Mahallesi'nde halk toplantýsý gerçekleþtirdi. Gaziler Mahallesi Musa Anter Caddesi'ndeki seçim bürosunda yapýlan halk toplantýsýna BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, Belediye Eþ Baþkan adaylarý Mehmet Ali Aydýn ve Fatma Arþimet ile yüzlerce yurttaþ katýldý. Toplantýda konuþan eþ belediye baþkan adayý Fatma Arþimet, " Sayýn Öcalan'ýn kadýna verdiði deðerin sonucu mücadelede kadýn her alanda büyük fedakârlýklar göstermiþtir. Bu anlamýyla Kürt kadýnlarýn özgürlüðe giden yolda verilen mücadelede daha çok rol almalýdýr. Yerel yönetimlerde kadýnýn bakýþýyla halka daha güzel hizmetler sunacaðýz" dedi. Bu seçimlerin Kürt halký için birçok açýdan önemli olduðuna dikkat çeken Arþimet "Öncelikle baþlatýlan barýþ sürecinin mimarý Sayýn Öcalan'ýn özgürlüðü, kentimizi kendimiz yönetmek ve en iyi hizmeti hak eden halkýmýza hizmet etmek için çok önemlidir. On beþ yýllýk belediye hizmet geleneðimiz ortada. Bayraðý devir alarak bu geleneði sürdüreceðiz. Bunu yaparken kente yaþayan tüm kesimlerin oluþturduðu meclislerin alacaðý kararlarla belediye hizmetlerini yapacaðýz" diye konuþtu. (Haber merkezi)


11

KADIN YAÞAM

20 Þubat 2014 Perþembe

2014 özgür yaþam yýlý olacak Dünya Kadýnlar Günü’nün çalýþmalarýna baþlayan DÖKH, bu yýl 8 Mart’ýn þiarýný “Özgür kadýnla demokratik ulusu inþa ediyoruz” olarak belirledi. DÖKH aktivisti Elif Berk, bu yýlýn tüm halklardan kadýnlarýn kendi özgür yaþamlarýný inþa edecekleri ve kapitalist sisteme karþý alternatif modellerini yaþama geçirecekleri, öz savunmalarýný ele alarak geliþtirecekleri bir yýl olacaðýný ifade etti nak, Siirt, Muþ, Antep, 7 Mart Batman, Bingöl, Adýyaman, Erzurum, 8 Mart Diyarbakýr, Urfa, Mardin, Ýzmir, Mersin, Adan, Van, 9 Mart Ýstanbul'da yapýlacak kitlesel eylem" yer alýyor.

‘Özgür yaþamý inþaa etme yýlý olacak’

Elif Berk

DÝYARBAKIR - Kadýnlar için mücadele ve kazaným günü olan 8 Mart her yýl olduðu gibi bu yýlda bir aya yayýlan etkinliklerle tüm dünyada kutlanacak. 8 Mart hazýrlýklarýnýn startýný 9 Ocak'ta Paris'te 3 Kürt kadýn siyasetçi Sakince Cansýz, Fidan Doðan ve Leyla Þaylemez'in katledilmesinin yýl dönümünde "Özgür Kadýnla Demokratik Ulusa" kampanyasý ile veren Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) Dersim'den Ýstanbul'da geniþ bir program hazýrladý. Hemen hemen her kentte etkinlik yapacak olan DÖKH'ün belli baþlý programýnda, "1 Mart Dersim, 2 Mart Aðrý, 3 Mart Iðdýr, Kars, 4 Mart Elazýð, 5 Mart Maraþ, Bitlis, Malatya, Konya, 6 Mart Hakkâri, Þýr-

Bu yýlýn 8 Mart þiarý ise yine 9 Ocak'ta baþlatýlan kampanyaya atfen, "Özgür kadýnla demokratik ulusu inþa ediyoruz" olacak. DÖKH aktivisti Elif Berk, ayný zamanda þiarýn DÖKH tarafýndan baþlatýlan bir kampanya olduðunu ve bu yýlýn tüm halklardan kadýnlarýn kendi özgür yaþamlarýný inþa edecekleri ve kapitalist sisteme karþý alternatif modellerini yaþama geçirecekleri, öz savunmalarýný ele alarak geliþtirecekleri bir yýl olacaðýný ifade etti.

‘Temel hedefimiz mücadeleyi yükseltmek’ Temel hedeflerinin var olan mücadeleyi yükseltme ve yükselen mücadelenin rengini alanlarda yansýtmak olduðunu dile getiren Berk, bu kapsamda çalýþmalara baþladýklarýný kaydetti. Berk, "Yoðun bir seçim süreci yaþanýyor. Her yerde kadýnlar en önde kendi renkleri ve sözleri ile kendilerini ifade ediyor.

‘Mutfaktaki giyim’ sergisi görücüye çýktý

Eþ baþkanlýk sisteminin de getirmiþ olduðu bir heyecan ve güven söz konusu. Bununla birlikte mücadeleye daha da aþkla baðlanma durumu var. Bu nedenle bu yýlki 8 Mart'ýn daha coþkulu, renkli ve mücadeleyi yükselten bir noktada duracaðýna inanýyoruz" dedi.

‘Kadýnlar iradelerini ortaya koyacak’ Ayný zamanda 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'nün þiarý olan, "Özgür kadýnla demokratik ulusu inþa ediyoruz" kampanyasýnýn Paris'te bir suikast sonucu katledilen Sakine Cansýz, Fidan Doðan ve Leyla Þaylemez'in þahadeti üzerinden baþlatýlan bir kampanya olmasý itibari ile farklý bir önem teþkil ettiðini vurgulayan Berk, ayný zamanda þiar kapsamýnda yapýlacak faaliyetlerin Sakine Cansýz, Fidan Doðan ve Leyla Þaylemez'in mücadeleye kattýklarý ruhu yeniden canlandýrma anlamýna da geleceðini söyledi. Berk, "Bu anlamýyla kadýnlarýn kendilerini alanlarda var edecekleri, özgür yaþamý yaþama ve yaþatma noktasýnda iradelerini bir kez daha ortaya koyacaklarýna inanýyoruz" dedi.

Ýlk miting Dersim’de yapýlacak

DÝYARBAKIR'ýn Yeniþehir Ýlçe Halk Eðitim Merkezi (HEM) bünyesinde gerçekleþtirilen ve kadýnlar tarafýndan hazýrlanan giyim ürünlerinden oluþan sergi Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alýþveriþ merkezlerinden biri olan Ninova Park'ta görücüye çýktý. Ninova Park'ta düzenlenen sergi açýlýþý Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Kaymakamý Mustafa Demirelli ve Yeniþehir HEM Müdürü M. Nurullah Öncü tarafýndan kurdele kesimiyle baþladý. Sergiye Yeniþehir Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Abdurrazak Tekin, HEM þube müdürleri, kurs öðretmenleri ve kursiyerler katýldý. Diyarbakýr HEM tarafýndan bir kýsmý devam eden 3 aylýk kurslar sonucu üretilen bu ürünlerin tamamýnýn kadýn kursiyerlere ait olduðu belirtildi. Açýlýþta bir açýklama yapan eðitmen Hatice Türkmen bu ça-

8 Mart tarihinde ilk mitingi Dersim ilinde yapacaklarý bilgisini veren Berk, mitinglerin ilkinin Dersim'de baþlamasýnýn da farklý bir anlam taþýdýðýna dikkat çekerek, "Heval Sakine'nin orada yatýyor olmasý, onun memleketi olmasý ayrý bir anlam taþýyor. Dolayýsýyla Dersim'deki mitingin nasýl geçeceði mitinge katýlýmýn biçimi, rengi bütün bir hafta yapýlacak olan eylemlere de yansýyacak" dedi.

‘Çalýþmalar fiilen baþladý’ Çok sayýda kentte kitlesel miting düzenleyecekleri bilgisini veren Berk, 8 Mart sürecinin salt eylemsellik süreci olmadýðýný ayný zamanda örgütlülüðün, cins bilincinin açýða çýkarýlacaðý ve daha fazla kadýnla buluþma noktasýnda bir çalýþma zemini sunacaðýný söyledi. "Çalýþmalar kapsamýnda söyleþiler, seminerler, kadýnlarýn kendilerini müzik, spor ve farklý aktivitelerle ifade edebilecekleri etkinlikler organize edilecek. Ýllerde yapýlacak etkinliklere kadýn milletvekillerinin katýlmalarý söz konusu olacak" diyen Berk, DÖKH olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü çalýþmalarýný Türkiye ve bölge illerinde fiilen baþlatmýþ bulunduklarýný söyledi.

lýþmayý giyim kursu öðrencileriyle geliþtirdiklerini söyledi. Mutfakta çok fazla zaman geçiren hanýmlara yönelik olarak çalýþmalarýný sürdürdüklerini belirten Türkmen, "Öðrencilere istihdam alaný oluþturmak için bu konuda farklý projelerimiz de var. Halk eðitim bünyesinde ileri ki dönemlerde kaymakamlýðýn desteðiyle yeni kurslar açmayý düþünüyoruz. Özellikle kadýnlarýn bu tür projelerde bulunmalarý bizim için çok önemli" dedi. Ninova Park alýþveriþ merkezine gelen vatandaþlar ve katýlýmcýlar da sergiyi gezerek bu tür kadýnlara yönelik projelerin toplumumuza büyük faydalarý olduðunu belirtti. Sergi açýlýþýna katýlan Yeniþehir Ýlçe Kaymakamý Mustafa Demirelli, kadýnlar tarafýndan yapýlan çalýþmalarý beðenerek, emeði geçenlere teþekkür etti. (ÝHA)


12

HABER

20 Þubat 2014 Perþembe

Diziler ‘þikayette’ rekor kýrdý Televizyon yayýnlarýyla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Ýletiþim Merkezine geçen yýl yapýlan bildirimler yüzde 15 artarak, 118 bin 416’ya ulaþýrken, dizilere yönelik þikayetler de ise artýþ gözlendi DÝYARBAKIR - Televizyon yayýnlarýyla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ýletiþim Merkezine geçen yýl yapýlan bildirimler yüzde 15 artarak, 118 bin 416'ya ulaþtý. Edinilen bilgiye göre, 2012'de 103 bin 67 olan bildirim sayýsý geçen yýl artýþ gösterdi. 2013'te diziler en fazla þikayet edilen program türü oldu. Dizilere yönelik 2012'de 48 bin 823 bildirim gelirken, rakam 2013'te yüzde 5 artarak 51 bin 285'e yükseldi. Öte yandan en fazla bildirimde artýþ ise "dini ve moral sohbet programlarý" kategorisinde gerçekleþti. 2012'de 78 bildirimin gerçekleþtiði program türünde, geçen yýl bildirim sayýsý yüzde 5525.6 oranýnda artarak 4 bin 388'e ulaþtý. Benzer þekilde bildirim artýþý haber bültenlerinde yaþandý. Bir önceki yýl haber bültenleriyle ilgili RTÜK'e bin 867 bildirim gelirken, 2013'te bu sayý da yüzde 878 artarak 18 bin 274'e yükseldi. Diðer taraftan spor haber programlarýyla ilgili bildirimlerde de yüzde 63 oranýnda azalma gerçekleþti.

DÝYARBAKIR - Resmi Gazete'de 7 Eylül 2013 tarihli Milli Eðitim Bakanlýðý Ortaöðretim Kurumlarý Yönetmeliðinin ortaöðretime yerleþtirme puanýyla öðrenci alan ortaöðretim kurumlarý arasýnda nakil ve geçiþ baþvurularýna iliþkin maddelerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, ortaöðretiim kurumlarý arasýnda nakil ve geçiþ baþvurularý, Temmuz, Aðustos, Eylül ve Þubat aylarýnda haftada bir, diðer aylarda ise ayda bir kez olmak üzere veli tarafýndan öðrencinin öðrenim gördüðü okul müdürlüðüne yapýlacak. Öðrencinin nakil þartlarýný taþýmasý halinde baþvurusu okul müdürlüðünce naklen gidilmek istenilen okul müdürlüðüne eOkul sistemi üzerinden iletilecek. Onay veya ret iþlemi nakil istenilen okul müdürlüðünce eOkul sistemi üzerinden gerçekleþtirilecek. Okul sistemi üzerinden alýnan nakil ve geçiþ baþvurularýndan, Temmuz, Aðustos, Eylül ve Þubat aylarýnda alýnanlar her haftanýn son iþ gününde, diðer aylarda alýnan baþvurular ise takip eden ayýn ilk iþ gününde ilgili okul müdürlüðünce deðerlendirilecek. Deðerlendirmeyle ilgili tutanak, e-Okul sistemi üzerinden alýnarak okul müdürü ve ilgili müdür yardým-

2012'de RTÜK'e spor haber programlarýyla ilgili 12 bin 202 bildirim gelirken, geçen yýl sayý 4 bin 520'ye geriledi. Yetkililere göre bu düþüþte, RTÜK'ün Televizyon Yayýncýlarý Derneði ile hazýrladýðý "Spor Programlarý Rehber Ýlkeleri" etkili oldu. En fazla bildirim yapýlan program türü diziler, reklam Vivident, doðrudan satýþ ürünü de Gergedan olarak belirlendi. Ýzleyiciler en fazla yayýnlarda kiþilik haklarý ihlallerinden, iftira ve hakaret niteliðinde yayýnlar yapýlmasýndan þikayet etti. 2013'te en çok bildirim alan kanal 34 bin 204 bildirimle Show TV olurken, onu 12 bin 256 bildirimle ATV, 9 bin 525 bildirimle Halk TV, 6 bin 75 bildirimle Star TV ve 5 bin 887 bildirimle Kanal D izledi. Show TV'de yayýnlanan Salih Kuþu adlý yapým 28 bin 420 bildirimle en fazla bildirim alan program oldu. Halk TV Haber Bülteni 9 bin 044 bildirimle ikinci olurken, onu 7 bin 145 bildirimle ATV'nin Bizim Okul dizisi, bin 643 bildirimle Star TV'nin Muhteþem Yüzyýl dizisi ve 490 bildirimle Kanal D'nin

Yalan Dünya dizisi izledi. RTÜK'e bildirimde bulunan izleyicilerin programlarla ilgili bildirim gerekçeleri de geçen yýla göre farklýlýk gösterdi. Bildirimlerin yüzde 21'inde yayýnlarda kiþilik haklarýnýn ihlal edildiði, kiþilere iftira ve hakaret edildiði belirtildi. (AA)

Liselerarasý nakile yeni düzenleme Ortaöðretime yerleþtirme puanýyla öðrenci alan ortaöðretim kurumlarý arasýnda nakil ve geçiþ baþvurularý yeniden düzenlendi cýsý tarafýndan imzalanýp dosyalanacak. Sonuç ayný gün okulda ilan edilecek ve öðrencinin öðrenim gördüðü okul müdürlüðüne e-Okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden bildirilecek. Öðrenciye ait veriler, e-Okul sistemi üzerinden alýnacak.

Okullar arasý nakiller Yetenek sýnavýyla öðrenci alan okullar arasýnda nakiller, naklen gidilmek istenilen okulun alanýnda açýk kontenjan bulunmasýna baðlý olarak ilgili okul

müdürlüklerince gerçekleþtirilecek. Nakil ve geçiþ baþvurusu, Temmuz, Aðustos, Eylül ve Þubat aylarýnda haftada bir, diðer aylarda ise ayda bir kez olmak üzere veli tarafýndan öðrencinin öðrenim gördüðü okul müdürlüðüne yapýlacak. Öðrencinin nakil þartlarýný taþýmasý halinde, baþvurusu okul müdürlüðünce naklen gidilmek istenilen okul müdürlüðüne eOkul sistemi üzerinden iletilecek. Onay veya ret iþlemi nakil

istenilen okul müdürlüðünce eOkul sistemi üzerinden gerçekleþtirilecek. Baþvurularýn açýk kontenjandan fazla olmasý halinde 9'uncu sýnýflar için ortaokul veya imam-hatip ortaokuluna ait baþarý puaný, diðer sýnýflar için alt sýnýf veya sýnýflara ait yýlsonu baþarý puanlarýnýn aritmetik ortalamasý esas alýnacak ve puan üstünlüðüne göre kayýt veya nakil yapýlacak. Temmuz, Aðustos, Eylül veÞubat aylarýnda alýnan baþvurularýn deðerlendirilmesi her haftanýn son iþ gününde, diðer aylarda alýnan baþvurularýn deðerlendirilmesi ise takip eden ayýn ilk iþ gününde ilgili okul müdürlüðünce yapýlacak. Nakil için baþvuruda bulunan öðrenci sayýsýnýn açýk kontenjandan fazla olmasý ve puanlarýn eþitliði halinde, yaþý küçük olan öðrencinin nakli kabul edilecek. Deðerlendirmeyle ilgili tutanak e-Okul sisteminden alýnarak okul müdürü ve ilgili müdür yardýmcýsý tarafýndan imzalanýp dosyalanacak. Sonuç ayný gün okulda ilan edilecek ve öðrencinin öðrenim gördüðü okul müdürlüðüne eOkul ve veli bilgilendirme sistemleri üzerinden bildirilecek. Öðrenciye ait veriler, e-Okul sistemi üzerinden alýnacak. (AA)


$ €

ekonomi

DOLAR: 2.1850 EURO: 3.0034 ALTIN: 93,073 ÝMKB: 63.339,69

13 20 Þubat 2014 Perþembe

Araç sayýsý 18 milyona dayandý Ahmet KAYA DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü 2013 yýlý Aralýk ayý "Motorlu Kara Taþýtlarý" istatistiklerini açýkladý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, trafiðe kayýtlý araç sayýsý Aralýk ayý sonu itibarýyla 17 milyon 939 bin 447'e yükseldiðini söyledi. Uras'ýn verdiði bilgilere göre, aralýk ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 939 bin 447 adet taþýtýn yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 15,2'sini motosiklet, yüzde 8,7'sini traktör, yüzde 4,2'sini kamyon, yüzde 2,4'ünü minibüs, yüzde 1,2'sini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Aralýk ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 81 bin 911 taþýt içinde otomobil yüzde 63,8 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla yüzde 12 ile ka-

myonet, yüzde 9,4 ile motosiklet, yüzde 8,6 ile traktör takip etti. Taþýtlarýn yüzde 6,2'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Aralýk ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý Kasým ayýna göre yüzde 13,8 azaldý. Bu azalýþ otomobilde yüzde 13,7, minibüste yüzde 7,8, otobüste yüzde 27,3, kamyonette yüzde 14,3, kamyonda yüzde 11,5, motosiklette yüzde 32,3 olarak gerçekleþti. Özel amaçlý taþýtlarda yüzde 52,3, traktörde ise yüzde 19,3 artýþ oldu. Aralýk ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsýnda yüzde 13,5 artýþ gerçekleþti. Bu artýþ otomobilde yüzde 23, minibüste yüzde 43,3, kamyonda yüzde 26,2, özel amaçlý taþýtlarda yüzde 14,5, traktörde yüzde 44,4 oldu. Otobüste yüzde 39,7, kamyonette yüzde 21,4, motosiklette yüzde 0,7 azalýþ oldu.

2013 yýlý Aralýk ayý "Motorlu Kara Taþýtlarý" açýklayan TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, trafiðe kayýtlý araç sayýsý Aralýk ayý sonu itibarýyla 17 milyon 939 bin 447'e yükseldiðini kaydetti

Türkiye 69 ülkeye su sattý Türkiye geçen yýl Birleþik Arap Emirlikleri ve Ýngiltere’nin de aralarýnda bulunduðu 69 ülkeye sattýðý 214 bin 242 ton içme suyundan 34 milyon dolar gelir elde etti

Parayý ATM’den, ATM’yi Macarlardan aldýk DÝYARBAKIR - Para çekme makinesi (ATM) ithalatýnda aslan payýný, yaklaþýk 76 milyon dolarla Macaristan aldý. ATM ithalat edilen ülkeler arasýnda Almanya, Çin, Gürcistan, Ýsveç, Meksika, Tayvan bulunuyor. Dýþ ticaret verilerine göre, Türkiye, otomatik para çekme makinesi ihtiyacýný karþýlamak için çeþitli ülkelerden ithalat yaptý. ATM ihtiyacý, 12 ülkeden ve Ege Serbest Bölgesi'nden temin edilen makinelerle karþýlandý. Geçen yýl ithal edilen ATM'ler için 123 milyon 358 bin 731 dolar ödendi. ATM ithalatýnda ilk sýrayý Macaristan aldý. Macaristan'dan yapýlan ATM ithalatý için geçen yýl 75 milyon 900 bin 933 dolarlýk ödeme yapýldý. Almanya, ATM ithalatýnda Macaristan'ýn ardýndan ikinci sýrayý aldý. Almanya'dan getirilen ATM'ler için 44 milyon 904 bin 1 dolarlýk ödemede bulunuldu. (AA)

DÝYARBAKIR - Türkiye, geçen yýl adeta dünyanýn dört bir yanýna içme suyu sattý. Türkiye, 69 ülkeye ihraç ettiði 214 bin 242 tonluk içme suyundan 34 milyon dolar gelir elde etti. Ýngiltere'ye 60 bin ton, Almanya'ya 45 bin ton, Birleþik Arap Emirlikleri'ne 30 bin tonluk içme suyu satýþý gerçekleþtirildi. Türkiye'nin içme suyu sattýðý ülkeler arasýnda Ýsrail, Suriye, ABD, Çin, Japonya, Suudi Arabistan, Avustralya ve Güney Afrika Cumhuriyeti bulunuyor. Dýþ ticaret verilerine göre, içme suyu, Türkiye'nin ihracatýnda en geniþ pazar olanaklarýna sahip ürünler arasýnda yer alýyor. Türkiye, sahip olduðu içme suyunu hemen hemen dünyanýn her noktasýna ulaþtýrarak, bu olanaklarýný ekonomik faydaya dönüþtürüyor. Bu özelliðini geçen yýl da sürdüren Türkiye, 69 ülke ve 3 serbest bölgeye içme suyu sattý.

Türkiye'nin geçen yýlki içme suyu ihracatý 214 bin 242 tonu buldu. Ýçme suyu ihracatýndan 33 milyon 998 bin 934 dolar gelir elde edildi. Türkiye, içme suyu ihracatýnýn yarýsýný Avrupa'nýn önde gelen iki ülkesi olan Ýngiltere ve Almanya'ya yaptý. Ýngiltere, 59 bin 944 tonla Türkiye'nin içme suyu ihracatýnda ilk sýrada yer aldý. Ýngiltere'ye yapýlan su satýþýndan 8 milyon 361 bin 789 dolar gelir elde edildi. Ýçme suyu ihracatýnda Ýngiltere'yi Almanya izledi. Almanya'ya geçen yýl 45 bin 681 ton içme suyu ihracatý gerçekleþtirildi. Bu ticaretten elde edilen gelir, 7 milyon 347 bin 68 dolar oldu. Türkiye'nin içme suyu ticaretindeki bir diðer önemli müþterisi Birleþik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Türkiye, bu ülkeye sattýðý 30 bin 570 ton sudan 5 milyon 860 bin 738 dolar gelir saðladý. Ýç karýþýklýklar ve çatýþmalar nedeniyle zor günler yaþayan Suriye de Türkiye'nin su ihracatýnda önemli bir yer tuttu. Türkiye, geçen yýl komþusuna 9 bin 560 ton içme suyu sattý. Bu ticaretin ekonomik karþýlýðý

ise 925 bin 980 dolara denk geldi. Ýsrail de Türkiye'den su alan ülkeler listesinin üst sýralarýnda yer aldý. Ýsrail, içme suyu ihtiyacýný karþýlamak için Türkiye'den 8 bin 275 ton su ithal etti. Ýsrail, aldýðý içme suyuna karþýlýk Türkiye'ye 1 milyon 209 bin 146 dolarlýk ödemede bulundu. Türkiye geçen yýl KKTC'ye 7 bin 886 ton içme suyu ihraç etti. Bu ticaretin sonunda Türkiye, 1 milyon 293 bin 63 dolar gelir saðladý. Libya'ya ihraç edilen 7 bin 511 ton içme suyundan 1 milyon 382 bin 952 dolar, Hollanda'ya ihraç edilen 5 bin 790 ton içme suyundan da 1 milyon 119 bin 459 dolar gelir elde edildi. Türkiye'nin geçen yýl içme suyu sattýðý ülkeler arasýnda Fransa, Yunanistan, Malta, Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Çin, Japonya, Avustralya, Ýspanya, Moritanya, Sierra Leone, Fildiþi Kýyýsý, Panama, Haiti, Arjantin, Lübnan, Katar, Maldivler, Güney Kore ve Yeni Zelanda bulunuyor. (AA)


14

HABER

20 Þubat 2014 Perþembe

Kürt iþverenler Diyarbakýr’da AVRUPA'daki Kürt Ýþverenler Derneði üyeleri DTSO’yu ziyaret etti. DTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Sayar, Avrupa’daki Kürt iþadamlarý ile Diyarbakýr'daki tüm kurumlarýn içinde olacaðý bir çalýþtay yapmayý hedeflediklerini söyledi DÝYARBAKIR - Kürtlerin yaþadýðý bölgelerde yatýrým olanaklarýný araþtýrmak, yatýrým için üyelerine en iyi þartlarýn hazýrlanmasýnda bilgi ve pratik iþler açýsýndan yardýmcý olmak ve bu amaçla iþ gezileri düzenleyen Avrupa'da yaþayan Kürt Ýþadamlarý Derneði (AKEE) Diyarbakýr Ticaret Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. AKEE Yönetim Kurulu Baþkaný Hasan Ferhat Yirik, Baþkan Yardýmcýsý Seyfi Doðan, Genel Müdür Ahmet Yýldýrým, beraberlerindeki Avrupalý bir grup Kürt iþveren ile birlikte DTSO'yu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Sayar ve yönetim kurulu üyeleri ile görüþme gerçekleþtirdi.

'Önemli bir geliþmedir' Avrupa'da yaþayan Kürtler olarak yaklaþýk 6-7 aydýr kurduklarý,

rin bir araya gelmesi, ortak çalýþmalar yapmasý çok önemli bir geliþmedir" dedi.

'Çalýþtay projemiz var'

81 üyesi olan, siyasi eðilimlerden uzak, tamamen ekonomik faaliyetler için çalýþan bir oluþum olarak tanýmladýðý dernek hakkýnda bilgi veren AKEE Yönetim Kurulu Baþkaný Hasan Ferhat Yirik, "Bu bölgede doðup büyümüþ, Avrupa'ya yerleþmiþ, kendi kimliklerini koruyarak çalýþan iþverenler arasýn-

da bir örgütlülük oluþturarak bu tarafa yatýrým yapabilir miyiz diye düþündük. Diyar Group bu adýmlardan birincisini attý. Biz kurumlarla ortak projeler yapabilir miyiz? Ortak hareket edebilir miyiz? Bunun için görüþmelerde bulunmaya geldik. Burada yapýlan çalýþmalarý da gördük. Kürt iþverenle-

Ziyareti memnuniyetle karþýladýklarýný belirten DTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Sayar ise þunlarý aktardý: "Bizim projelerimizden biri de Kürt iþadamlarýný bir araya getirip bir çalýþtay yapmaktý. Oda olarak buna dönük bir projeksiyonumuz var. Öncülüðünü bizim yapacaðýmýz ama Diyarbakýr'daki tüm kurumlarýn içinde olacaðý bu gibi çalýþmalarý önemsiyoruz." DTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve konuk iþverenlerin de görüþ belirttiði toplantýda, ortaya çýkan düþüncelerin örtüþtüðü ve bu konuda ortak bir irade ile çalýþýlmasý gerektiði dile getirildi. (DÝHA)

Þehir içinde hýz limiti 90’a çýkýyor Emniyet Genel Müdürlüðü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Baþkaný Altýntaþ, þehir içindeki ana yollarda hýz sýnýrýnýn 90 kilometreye çýkarýlmasý kararý alýndýðýný bildirdi DÝYARBAKIR - Yerleþim yerleri içindeki ana yollarda hýz sýnýrýnýn 90 kilometreye çýkarýlmasýna yönelik karar alýndý. Bu kararýn uygulanmasý için illerdeki UKOME'den de karar çýkmasý gerekiyor. Emniyet Genel Müdürlüðü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Baþkaný Hamza Altýntaþ, Resmi Gazete'de dün yayýmlanarak yürürlüðe giren Karayollarý Trafik Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelikle, yerleþim yeri içindeki ana yollarda hýz sýnýrýnýn arttýrýlmasýný deðerlendirdi. Altyapýsý uygun olmayan ara yollarda hýz sýnýrýnýn 50 kilometre olarak korunduðunu anlatan Altýntaþ, "Yerleþim yeri içinden geçen bölünmüþ devlet ve il yollarý, belediyelerin yapým ve bakýmýndan sorumlu olduðu, taþýma kapasitesi yüksek, can ve mal güvenliði açýsýndan gerekli tedbirlerin alýndýðý ana yollarda UKOME ve il trafik komisyonlarýnýn 20 kilometre olan hýz limitini arttýrma yetkisi 32 kilometreye çýkarýldý" dedi. Büyükþehirlerdeki ana

yollarda þu anda trafik hýzýnýn 50 kilometre olduðunu hatýrlatan Altýntaþ, "Otomobiller için ise 50 artý 20 kilometreydi. Ancak bu sýnýr trafiðin akýþýný bozuyordu. Diðer ülkelerde yaptýðýmýz araþtýrmalarda gerekli tedbirlerin alýndýðý ana yollarda trafik hýzýnýn artýrýlabildiðini gördük. Bu nedenle bir çalýþma yaptýk ve hýz sýnýrý her bir araç için 50 kilometre artý 32 kilometre daha artýrýlabilir hükmünü koyduk" diye konuþtu. UKOME ve il trafik komisyonlarý belirleyecek

Polisin hýz cezasý yazarken sürücüye yüzde 10 oranýnda bir opsiyon da tanýdýðýný anýmsatan Altýntaþ, bu opsiyonla birlikte þehir içi ana yollarda hýz sýnýrýnýn 90 kilometreye çýkarýldýðýný söyledi. Altýntaþ, "Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir gibi büyükþehirlerimizde sürücülerimiz 70 hýz sýnýrýný ihlal ediyordu. Biz bunu makul bir düzeye çýkarttýk. Denetimlerimizi gönül rahatlýðýyla yapacaðýz" dedi. Amaçlarýnýn þehir içinde kalan ana yollarda trafik akýcýlýðýný saðlamak olduðunu vurgulayan Altýn-

taþ, "Hýz sýnýrý her araç için 90 kilometreye çýkarýlabileceði gibi azami 90 kilometre olmak üzere ayrý sýnýftan araça farklý hýz sýnýrý da getirilebilir. Buna illerdeki UKOME ve trafik komisyonlarý karar verecek" dedi. Hýzý arttýrma yetkisinin UKOME ve trafik komisyonlarýnda bulunduðunu belirten Altýntaþ, bu kurullarýn uygun gördüðü yollarda hýz sýnýrýný bu günden itibaren 90'a çýkarma yetkisine sahip olduklarýný belirtti. (AA)

Uçakta internet dönemi... DÝYARBAKIR Artýk uçakta internete girmek mümkün, Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü'nün izninin ardýndan Türk Hava Yollarý ile TTNET anlaþtý. Anlaþma kapsamýnda yolcular uçaklarda kablosuz interneti kullanabilecek. Bir saat internete girmenin bedeli ise 9,99 dolar yani yaklaþýk 22 lira. Uygulama uluslararasý uçuþlarda geçerli olacak. Ýç hatlarda kýsa mesafe nedeniyle internet baðlantýsýna yer verilmeyecek. Þu anda 12 uçakta baþlayan uygulama 2017'ye kadar 80 uçaðý kapsayacak. (Haber Merkezi)


20 Þubat 2014 Perþembe

15

SPOR

Yolspor’da hedef galibiyet Van Ýpekyolspor karþýsýnda elde ettikleri galibiyetle ligin üst sýralarýndaki yerlerini iyice saðlamlaþtýrdýklarýný belirten Yolspor Teknik Direktörü Ýbrahim Tungaç, Yüksekova Belediyespor maçýnda hedeflerinin galibiyet olduðunu söyledi

Gaziantepspor Aksihar Belediyespor’a bileniyor GAZÝANTEP - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, hafta sonu sahasýnda karþýlaþacaðý Aksihar Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Sportif direktör Sergen Yalçýn gözetiminde Celal Doðan Tesisleri'nde gerçekleþen antrenman koþu ve egzersizle baþladý. Antrenmanýn ana bölümünde pas, koordinasyon ve dar alanda çift kale maç yapýldý. Sakat olan Turgut Doðan Þahin'in katýlmadýðý antrenmanda, Bekir Ozan Has da fizyoterapist eþliðinde düz koþu yaptý. (AA)

DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup takýmlarýndan Yolspor Teknik Direktörü Ýbrahim Tungaç, Yüksekova Belediyespor maçýnda hedeflerinin galibiyet olduðunu söyledi. Tungaç, yaptýðý açýklamada, Van Ýpekyolspor karþýsýnda elde ettikleri galibiyetle ligin üst sýralarýndaki yerlerini iyice saðlamlaþtýrdýklarýný belirtti.

Þampiyonluk yarýþýnda rakipleriyle puan farkýný korumalarý için deplasmanda yapacaklarý maçý mutlaka kazanmalarý gerektiðini ifade eden Tungaç, þöyle konuþtu:

“Kritik dönemdeyiz” "Çok kritik bir döneme girdik. Kaybedilen puanlarýn telafisinin zor olduðu bir süreç yaþýyoruz. Yani çok daha dikkatli

Diyar AÞ’de Þekerspor hazýrlýklarý DÝYARBAKIR Spor Toto 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Diyarbakýrspor AÞ'de Kayseri Þekerspor maçý hazýrlýklarý devam ediyor. Kulüp Baþkan vekili Mehmet Han Akan, yaptýðý açýklamada, deplasmanda oynanacak Kayseri Þekerspor maçý hazýrlýklarýný galibiyet parolasýyla sürdürdüklerini söyledi. Akan, rakip takýmýn hem Play Off yarýþýnda iddialý duruma gelmek hem de ilk yarýdaki yenilginin rövanþýný almak için mücadele edeceðini ifade ederek, "Zor ve çekiþmeli geçeceðini tahmin ettiðimiz bu karþýlaþmadan þartlar ne olursa olsun 3 puan almaya çalýþacaðýz. Þu ana kadar bize önemli baþarýlar kazandýran futbolcularýmýz bu maçta da gereken baþarýyý gösterecektir" diye konuþtu. (AA)

Hafta sonu deplasmanda Kayseri Þekerspor ile karþýlaþacak olan Diyarbakýrspor AÞ’de hazýrlýklar aralýksýz olarak devam ediyor. Kulüp Baþkan vekili Mehmet Han Akan, “Þu ana kadar bize önemli baþarýlar kazandýran futbolcularýmýz bu maçta da gereken baþarýyý gösterecektir” dedi

Þýrnak’ta yetenekli sporcular tespit ediliyor ÞIRNAK Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek yetenekli sporcularý belirlemek için baþlattýðý çalýþma kapsamýnda Þýrnak'ta sporcular saðlýk taramasýndan geçirildi. Þýrnak Spor Salonunda Gençlik ve Spor Bakanlýðý'ndan gelen bir heyet gözetiminde gerçekleþtirilen saðlýk taramasýna 718 yaþ arasý 600 sporcu katýldý. Saðlýk testinden geçen sporcularýn gelecek ay bakanlýktan gelecek bir baþka heyet tarafýndan yetenek testine alýnacaðý bildirildi. (AA)

olmalýyýz. Rakiplerimizle aramýzdaki puan farkýný korumamýz veya farký kapatmamýz için hem iç hem de dýþ saha maçlarýný kayýpsýz atlatmalýyýz. Yüksekova Belediyespor maçýnda hedefimiz galibiyet. Deplasmanda yapacaðýmýz maçta bizim için kazanýlmasý gerek bir müsabaka. Bu nedenle hafta sonunda yapacaðýmýz maça galibiyet için çýkacaðýz." (AA)

‘Kazanmaktan baþka alternatifimiz yok’ MALATYA - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor futbolcusu Necdet Kaba, önlerindeki 3 maçlýk periyotun kendileri için büyük önem taþýdýðýný söyledi. Hafta sonu sahalarýnda Kýrklarelispor'u yenerek, yollarýna iyi bir þekil-

de devam etmek istediklerini kaydeden Kaba, "Çok önemli bir 3 maçlýk periyota giriyoruz. 3'te 3 ile çýkarsak, ne olacaðýný bende tahmin edemiyorum. Ýlerisi için güzel þeyler olacaðýný düþünüyorum. Bu anlamda önümüzdeki 3 maç çok önemli. Önümüzdeki ilk maçý sahamýzda Kýrklarelispor ile oynayacaðýz. Bu maçýn yorumu yok. Kesinlikle kazanacaðýz. Bizim için baþka bir alternatif yok. Kesinlikle bu maçý kazanacaðýz" dedi. (ÝHA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

Kardan heykeller gerçeðini aratmýyor

C

M

Y

K

20 ÞUBAT 2014 PERÞEMBE Yýl: 7 - Sayý : 2196 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

HAKKARÝ'nin Kaymaklý köyünde tarým ve hayvancýlýkla uðraþan Lokman Alpsar'ýn kar yýðýnlarýndan yaptýðý heykeller beðeni topluyor. Þehirden 40 kilometre uzaklýkta bulunan 120 haneli Kaymaklý köyünde ailesi ile birlikte tarým ve hayvancýlýkla uðraþan 17 yaþýndaki Lokman Alpsar, boþ vakitlerinde demir çubukla kardan hayvan heykelleri yapýyor. Boþ vakitlerini kardan heykel yaparak deðerlendirdiðini belirten Lokman Alpsar, babasýna hayvan yetiþtiriciliðinde yardýmcý olduðunu anlatarak, "Burada görmüþ olduðunuz bir aslan figürüdür. Yapýmý ortalama 20 dakikamý aldý. Herhangi bir odun ya da demir parçasý ile bir hayvan veya insan heykelini çok kýsa bir sürede yapabiliyorum. Boþ vakit bulduðum zaman hemen kar yýðýnlarýndan heykeller yapmaya çalýþýyorum" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakır yenigün gazetesi 20 şubat 2014  
Advertisement