Page 1

Minik Sera’nýn yaþamýnýn bedeli: 26 bin 947 lira

Bi heviya ku 2014 an bibe sala aþtî, azadî û biratiya gelên cîhanê

KULP ilçesine baðlý Alaca köyü Þenyayla mevkiinde koyun otlattýðý sýrada eline aldýðý cismin patlamasý sonucu yaþamýný yitiren Sera Yavuz için Diyarbakýr Valiliði, 26 bin 947 lira 17 kuruþ tazminat bedeli ödedi. Ailenin avukatý Diyar Rüknedin Çetedir, cinayetin devlet tarafýndan örtbas edilmekmek istendiðini söyledi. 11’de

1 OCAK 2014 SALI FÝYATI: 25 KRÞ.

Aydýn: Milletvekilleri özgürlüðüne kavuþmalý TUTUKLU bulunan BDP'li milletvekilleri için müdafi avukatlarý Anayasa Mahkemesi'ne baþvurdu. Buna iliþkin açýklamalarda bulunan Diyarbakýr Barosu Yönetim Kurulu üyesi Cihan Aydýn, “Temennimiz Anayasa Mahkemesinin en kýsa zamanda tedbir kararýný vermesi ve milletvekillerimizin bir an önce özgürlüðüne kavuþmasýdýr” dedi. 7’de

Ser sala we pîroz be...

www.diyarbakiryenigun.com

r o y ü r ü s ’ t r a ‘Çifte stand Çözüm süreç “ayrýmcýlýðý” kaldýrmadý

KONUYA iliþkin Yenigün'e “ÇÖZÜM süreci”nin Güneykonuþan DESOB Baþkaný Alidoðu'da yarattýðý olumlu atcan Ebedinoðlu, bölgede yýlmosfer, bazý banka ve sigorta lardýr yaþanan çatýþmalý orþirketlerinin bölgeye bakýþ tam yüzünden sanayinin isteaçýsýný deðiþtirmedi. Güneynilen düzeye ulaþamadýðýna doðu'yu "risk bölgesi" olarak dikkat çekerek, açýklanan gören banka ve sigorta teþvik paketlerinin de þirketlerinin bölgeye bu yüzden kente bekyönelik "çifte stanlenen yararý saðladartlarýný" sürdürMehmet madýðýný vurguladý. düðü belirtildi. GePÝÞKÝN’in Ebedinoðlu, bankarek kamu gerekse haberi larýn da sicil aflarýný özel bankalarýn esnuygulamamalarý yüafa kredi verme kozünden hem kent ekononusunda sýkýntýlar yamisinin hem de esnafýn zarar rattýðý kaydedilirken, sigorta gördüðünü bunun yaný sýra þirketlerinin de sigorta iþesnafýn þuanda verilen düþük lemlerini diðer illere göre faizli kredilerden yararlanadaha yüksek fiyatlar üzerinmadýðýný söyledi. 9’da den yaptýðý ifade edildi.

Yýlbaþýnda tutuklulara açýk görüþ müjdesi HÜKÜMLÜ ve tutuklular, Yýlbaþý nedeniyle 2 Ocak'tan itibaren açýk görüþ yapmaya baþlayacak. Sayýlarý ve konumlarý deðerlendirilmek suretiyle adli suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunanlar için ayrý gruplar oluþturulup, her grubun görüþ günleri ve saatleri, Cumhuriyet Baþsavcýlýklarý ile cezaevi idareleri tarafýndan tespit edilecek. 4’te

DEDAÞ’a 3’te

Gün ola devran döne… Mesut FÝÐANÇÝÇEK

5’te

Hangi Taraftayýz! Mim Yavuz BÝNBAY

son fýrsat talebi DEDAÞ tarafýndan baþlatýlan “peþin öde faiz ödeme” kampanyasýnýn son gününde veznelerde yoðunluk yaþandý. DEAbdulbaki DAÞ'ýn önünde faturalarýný yatýrmak ERGÜN’ün isteyen yurttaþlar uzun kuyruklar oluþhaberi turdu. Faturalarýný yatýrmak için adeta bir birleri ile yarýþan yurttaþlar, DEDAÞ'tan kampanya süresinin uzatmasýný talep etti. Haberi sayfa 8’de

Yanýk unutulan mum 7 kiþiyi hastanelik etti 3’te C

M

Y

K

Kadýnlar seçimlere renkleriyle yürüyor 14’te

Son 25 yýlýn en iyi tablosu Gündem 04


2

SAÐLIK YAÞAM

1 Ocak 2014 Çarþamba

Sosyal Korumaya 188 Milyar TL harcadýk

TUÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü’nün “Sosyal Koruma Ýstatistikleri 2008-2012” verilerine göre, 2012 yýlýnda sosyal korumaya 188 milyar 4 Milyon TL harcandý Þehmus ORHAN DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü "Sosyal Koruma Ýstatis-

tikleri 2008-2012"verilerini açýkladý. Açýklanan verilere göre, 2012 yýlýnda sosyal korumaya 188 milyar 4 Milyon TL harcandý. Bu harcamanýn yüzde 98,3'ünü

(184 milyar 807 milyon TL) sosyal yardýmlar oluþturdu. Sosyal yardýmlarda ise en büyük harcama 99 milyar 106 milyon TL ile yaþlýlara/emeklilere yapýlan har-

Saðlýðýna Diyarbakýr’da kavuþtu

DÝYARBAKIR - Erbil kentinde bir firmada genel müdür yardýmcýlýðý yapan Rasho Sadradan Rahman, uzun süreden beri bel ve boyun fýtýðý hastalýðýyla yaþadý. Tedavi olmak için bir çok yere baþvuran Rahman, hiç birinde çözüm bulamadý. Daha sonra, Diyarbakýr'da yaþayan ayný zamanda Bitlis Eren Üniversitesi'nde öðretim görevsi olan terapist Muhsin Duran'ý manuel terapiyle hastalarý iyileþtirdiðini duyan Rahman bunun üzerine

Erbil'den tedavi için Diyarbakýr'a geldi. Terapist Duran'a yaþadýðý hastalýðý anlatan Rahman, manuel terapiye alýndý. Yaklaþýk yarým saatlik terapiyle saðlýðýna kavuþan Rahman, yaþadýklarýný bir sihir olarak deðerlendirdi. Tedavi edildikten sonra bel ve boyun fýtýðýyla ilgili hiçbir eser kalmadýðýný anlatan Rahman, tedavi öncesinde psikolojisinin bozuk olduðunu ve iyileþemeyeceðine inandýðýný anlatarak, Duran'ýn yaptýðý terapiden sonra yeni-

cama oldu. Bunu, 52 milyar 574 milyon TL ile hastalýk/saðlýk bakýmý harcamalarý takip etti. En düþük harcama ise 50 milyon TL ile konut yardýmý harcamalarýnda gerçekleþti. Sosyal koruma harcamalarýnýn Gayri Safi Yurtiçi Hasýla (GSYH) içindeki payýna risk/ihtiyaç gruplarý bazýnda bakýldýðýnda, yaþlý/emeklilere yönelik yapýlan harcamalarýn yüzde 7 ile en büyük paya sahip olduðu görüldü. Bunu yüzde 3,7 ile hastalýk/saðlýk bakýmý harcamalarý ve yüzde 1,1 ile dul/yetim harcamalarý takip etti. Sabit fiyatlarla 2008 ve 2012 yýllarý arasýnda GSYH yüzde 15,5 artarken, sosyal koruma harcamalarý yüzde 32,2 artýþ gösterdi. Artýþa risk/ihtiyaç gruplarý bazýnda bakýldýðýnda, en büyük artýþýn yüzde 162,4 ile iþsizlere yönelik harcamalarda

Hewler’de (Erbil) yaþayan Rasho Sadradan Rahman, bel aðrýsý tedavisi için Diyarbakýr'a gelerek, terapist Muhsin Duran'ýn uyguladýðý manuel terapiyle saðlýðýna kavuþtu

den hayat bulduðunu söyledi. Heyecanlý bir þekilde Erbil'e döneceðini aktaran Rahman, Duran'a teþekkürlerini illeti. Terapist Muhsin Duran, yurtiçi ve yurt dýþýndan çok sayýda hastanýn kendisine geldiðini ifade ederek, manuel terapinin hiçbir riski olmadýðýný anlattý. Bel ve boyun fýtýðýnýn yaný sýra migren hastalýðý için manuel terapi yaptýðýný dile getiren Duran, insanlarý ameliyattan kurtardýðýný söyledi. (ÝHA)

gerçekleþtiði gözlendi. Bunu sýrasýyla, yüzde 102,9 ile engelli/malül harcamalarý, yüzde 74,7 ile sosyal dýþlanma baþka yerde sýnýflandýrýlamayan harcamalar ve yüzde 48,6 ile aile/çocuk harcamalarý takip etti. Buna karþýn, konut yardýmý harcamalarýnda düþüþ gözlendi. Þartlý yardýmlar içinde 2012 yýlýnda en büyük payý yüzde 38 ile aile/çocuk yardýmlarý oluþturdu. Bunu, yüzde 34,8 ile engelli/malül yardýmlarý ve yüzde 9,1 ile emekli/yaþlý yardýmlarý takip etti. Nakit yardýmlarda 2012 yýlýnda en büyük payý yüzde 95 ile maaþ ödemeleri (yaþlý/emekli maaþlarý, dul/yetim maaþlarý ve engelli/malül maaþlarý) oluþturdu. Bunu, yüzde 2,4 ile aile/çocuk ve yüzde 1,5 ile iþsizlik yardýmý ödemeleri takip etti. Sosyal koruma gelirlerinin yaklaþýk yarýsý (yüzde 46,1) devlet katkýsý oldu. Bunu, yüzde 24,2 ile iþveren katkýlarý ve yüzde 20,3 ile koruma kapsamýndaki diðer kiþilerce yapýlan katkýlar takip etti. Diðer gelirlerin oraný ise yüzde 9,3 olarak gerçekleþti.

Bazý ilaçlar karekod kapsamý dýþýnda Týbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere serumlar, radyofarmasötikler ile kiþiye özel üretilmiþ ilaçlar 1 Ocak 2016'ya kadar karekod uygulamasýnýn kapsamý dýþýnda kalacak.

DÝYARBAKIR - Týbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere serumlar, radyofarmasötikler ile kiþiye özel üretilmiþ ilaçlar 1 Ocak 2016'ya kadar karekod uygulamasýnýn kapsamý dýþýnda kalacak. "Beþeri Týbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin mükerrer sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, "Týbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere serumlar, radyofarmasötikler ile kiþiye özel üretilmiþ ilaçlar 1/1/2014 tarihine kadar karekod uygulamasýnýn kapsamý dýþýndadýr" fýkrasýnda yer alan "1/1/2014" ibaresi "1/1/2016" olarak deðiþtirildi. (AA)


HABER - GÜNCEL

1 Ocak 2014 Çarþamba

MESUT FÝÐANÇÝÇEK

Gün ola devran döne…

bilgi@diyarbakiryenigun.com

Yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarýnýn ardýndan Cemaat ve AKP karþýlýklý hamleler gerçekleþtirmeye devam ediyor. 11 yýllýk ortaklýk yapýlan hamlelerle onarýlmasý güç tahriplere yol açarken; ortaya dökülenlerden 11 yýllýk iktidar ortaklarý tarafýndan sözde demokrasi adý altýnda yapýlanlarý da tartýþýlýr hale getiriyor! … Baþbakan Erdoðan, "Savcýlar iþ takibi yapýyor" iddiasýný gündeme taþýrken, eski Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, "Yargýtay'da cemaatin imamýnýn" bulunduðu ve bu kiþinin önemli dosyalarý Pensilvanya'ya gönderip görüþ aldýðýna iliþkin iddia ortaya attý. Bu arada Baþbakan'ýn "paralel devlet yapýlanmasý" vurgusuna denk düþen ve Sabah Gazetesi'nin manþetinden Gülen cemaatinin devlet içindeki yapýlanmasýný deþifre etmeyi amaçlayan "Cemaat'in Emniyet imamý Osman Hilmi Özdil" haberleri de ilgi çekiciydi. Tbi bunlar yaþanýrken, "11 yýldýr bunlar yapýlýyordu da devletin ve yargýnýn baþýnda/içinde olan iktidar erklerinin haberi yok muydu?" "Neden bu operasyonlar ve kovuþturmalardan önce bunlar gündeme getirilmedi?" sorularý akýllara geliyor. … KCK, Balyoz, Ergenekon gibi davalar öncesinde kamuoyunda kanaat oluþturmak adýna onlarca haber / köþe yazýlarý yayýnlayan þimdi ise iktidara yakýn gazetelerden birinde görev alan Rasim Ozan Kütahyalý'nýn "Evet büyük hatalar yapýldý. Bunu dürüstçe itiraf etmek gerekir. Geriye dönüp bakýldýðýnda bu darbe teþebbüslerinin geleceðini söyleyenlerin sözlerini dinleme-

dik. Emniyet ve Yargý'daki yapýlanmanýn bir gün gelip cuntaya dönüþeceðini ve demokratik siyaseti hedef alacaðýný söyleyenleri dinlemedik" dönengeçliði dikkat çekiciydi. Bir dönem beraber hareket ettiði cemaati yerden yere vuran Kütahyalý, Baþbakan'ýn tepki gösterdiði HSYK'nýn 2010 yýlýnda yeniden dizayn edildiðini ihbar ederek, þunlarý yazýyordu: "12 Eylül 2010 referandumu sonrasýnda demokrasiyi hedef alan kumpasý görememiþ olmaktan utanýyorum. 12 Eylül 2010'da cemaatin kapý kapý gezerek Erdoðan'ý desteklediði büyük bir yalandýr. O referandumda Recep Tayyip Erdoðan meydan meydan gezerek cemaati desteklemiþtir. O yüzden mezardan kalkýp oy atýlmasý istendi. 12 Eylül 2010'da EVET kararý yani eski rejimin yargý vesayetinin yýkýlmasý doðruydu. Fakat sonrasýnda HSYK çoðulcu ve þeffaf biçimde yapýlanmalýydý. Demokrat Yargý çevresi çok çok haklýydý. Herkes þimdi o ekipten özür dilemeli. O günlerin tozu dumaný arasýnda HSYK askeri vesayetin elinden alýnýp cemaat vesayetine verildi. Yapýlan dehþet bir hataydý bu." Yazýyý okuyup dehþete düþmemek mümkün mü? Referandum sonrasý HSYK'nýn iktidar ve cemaat tarafýndan yeniden dizayn edildiðinin itirafý aslýnda… … Yaþananlara bir de çözüm süreci tarafýndan bakmak da fayda var. CHP milletvekili ve gazeteci Mustafa Balbay'ýn serbest býrakýlmasý, ardýndan tutuklu BDP'li vekillerin tutukluluklarýna yapýlan itirazlarýn ard arda reddedilmesi ve son olarak Sebahat

3 Tuncel'in 'örgüt üyeliði'nden mahkûm edilmesi de yaþanan sürecin parçasý olarak yansýyor. Oral Çalýþlar'In "Hedef yalnýz Sebahat Tuncel mi?" yazýsýnda yer alan "Sebahat Tuncel'i 'örgüt üyeliði'nden mahkûm etmek, bugünkü barýþ ortamýný hedef alan kýþkýrtýcý ve amaçlý bir tutum. Sýra Roboski'ye geldiðinde ayný anlayýþ suçlularý koruyorsa; hükümet, Terörle Mücadele Kanunu'nu deðiþtirmeyip, insanlarýn haksýz yere cezaevlerinde kalmalarýna sebep olan bir ortamý sürdürüyorsa; yolsuzluk davalarý da hukuki bir etkinlik olmaktan çýkýp, siyasi bir nitelik kazanýyor." ifadesiyle izah edilebilinir. Bunlarý yan yana koyunca yaþananlarýn sadece iktidar partisi üzerinden sürecin darbelenmesi deðil, ülkenin nasýl bir mecraya doðru gittiðinin endiþesini de içinde taþýyor. … Son olarak, Bekir Aðýrdýr'ýn 'Herkes giderek inandýrýcýlýðýný yitiriyor' yazýsýndan: Ýki tarafta da hiç kimse üç yýl, beþ yýl önceki sözlerinden, pozisyonundan özeleþtiri yapmadan, karþý tarafýn argümanlarýný ve sözlerini bugün kullanmaktan en küçük bir rahatsýzlýk belirtisi göstermiyor. Üstelik bu hükümet döneminin en büyük kazanýmý sayýlan askeri vesayetin geriletilmesi bile ne yazýk ki hükümeti savunma adýna söylenenler sayesinde þüpheli ve tartýþýlýr hale geliyor. Bir bakýma yine hükümeti savunma gayretleri sayesinde, hükümetin kendini savunma refleksiyle yaptýðý her hamleyle devletçi zihniyet ve politikalarda neredeyse on yýl geriye döndüðümüzü kimse görmüyor.

Mum 7 kiþilik aileyi

hastanelik etti Baðlar'da yaktýklarý mumu söndürmeyi unutan 3'ü çocuk 7 kiþilik bir aile, mumun televizyon sehpasýný tutuþturmasý sonucu oluþan karbonmonoksit gazýndan zehirlenerek hastaneye kaldýrýldý

DÝYARBAKIR - Diyarbakýr'da, önceki gece yaktýklarý mumu söndürmeyi unutan 3'ü çocuk 7 kiþilik bir aile, mumun televizyon sehpasýný tutuþturmasý sonucu oluþan karbonmonoksit gazýndan zehirlendi. Edinilen bilgilere göre, olay, önceki gece saat 23.30 sýralarýnda Baðlar ilçesi Girne Caddesi 917. Sokak giriþinde bulunan, 2 katlý müstakil evde meydana geldi. Televizyon sehpasýnýn üzerine býraktýklarý mumu yakan aile üyeleri uykuya daldý. Mumun erimesi sonucu televizyon sehpasý alev aldý. Olayý gören mahalle sakinleri kapýyý kýrýp eve girerek yangýný büyümeden söndürmeyi baþardý. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri de eve girerek 3'ü çocuk 7 kiþiyi dumanlarýn arasýndan alarak evden çýkardý. Karbonmonoksit gazýndan zehirlendikleri belirlenen 7 kiþi, ambulansa bindirilerek Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýlýrken, yaralýlarýn hayati tehlikelerinin bulunmadýðý belirtildi. (ÝHA)

Ergani’de esrar

operasyonu DÝYARBAKIR - Ergani'de ihbar üzerine bir otomobilde yapýlan aramada, 51 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kiþi tutuklandý. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarý deðerlendiren Ergani Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, ilçe giriþinde uygulama noktasýnda bir otomobili durdurarak arama yaptý. Otomobilde yapýlan aramada 51 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili M.A, H.A ve E.B, gözaltýna alýndý. Emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edilen M.A, H.A ve E.B, çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý. (AA)


4

GÜNDEM

1 Ocak 2014 Çarþamba

Yýlbaþýnda açýk görüþ yapýlacak

Hükümlü ve tutuklular, Yýlbaþý nedeniyle 2 Ocak’tan itibaren açýk görüþ yapmaya baþlayacak. Sayýlarý ve konumlarý deðerlendirilmek suretiyle adli suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunanlar için ayrý gruplar oluþturulup, her grubun görüþ günleri ve saatleri, Cumhuriyet Baþsavcýlýklarý ile cezaevi idareleri tarafýndan tespit edilecek

DÝYARBAKIR - Adalet Bakaný Bekir Bozdað'ýn imzasýyla Cumhuriyet Baþsavcýlýklarýna gönderilen genelgeye göre, Hükümlü ve Tutuklularýn Ziyaret Edilmeleri Hakkýnda Yönetmelik gereðince, kapalý ceza infaz kurumlarýnda Yýlbaþý dolayýsýyla belirtilen günlerde açýk görüþ yaptýrýlacak. Buna göre, Adana E Tipi, Ankara 1 ve 2 Nolu L Tipi, Antalya E ve L Tipi, Balýkesir L Tipi, Bursa E Tipi, Bolu T Tipi, Çorum L Tipi, Denizli D Tipi, Diyarbakýr E Tipi, Eskiþehir H Tipi, Gaziantep E Tipi, Ýzmir Buca Kapalý, Kocaeli 1 ve 2 Nolu T Tipi, Maltepe 1, 2 ve 3 No'lu L Tipi, Mersin E Tipi, Osmaniye T Tipi, Silivri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 No'lu L Tipi, Ümraniye E Tipi, Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda kalan hükümlü ve tutuklular, 2-6 Ocak 2014 tarihleri arasýnda 5 gün boyunca açýk görüþten yararlandýrýlacak. Diðer bütün aðýr ceza merkezi ve müdürlük teþkilatý bulunan baðlý kapalý ceza infaz kurumlarýnda kalan hükümlü ve tutuklulara 2, 3 ve 4 Ocakta 3 gün açýk görüþ yaptýrýlacak. Müdürlük teþkilatý bulunmayan baðlý kapalý ceza infaz kurumlarýnda kalan hükümlü ve tutuklular ise 2 ve 3 Ocak'ta ve Cumhuriyet Baþsavcýlýklarýnýn görüþü alýnarak kurum tarafýndan, belirlenecek bir günde 2 gün açýk görüþten yararlanacak.

Akrabalýk belgelendirilecek Sayýlarý ve konumlarý deðerlendirilmek suretiyle adli suçlardan hükümlü ve tutuk-

lular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunanlar için ayrý gruplar oluþturulup, her grubun görüþ günleri ve saatleri, Cumhuriyet Baþsavcýlýklarý ile cezaevi idareleri tarafýndan tespit edilecek. Bu gruplar, ayný zamanda ve ayný görüþ mahallinde birlikte bulundurulmayacak. Hükümlü ve tutuklular, belgelendirilmek suretiyle sadece anne, baba, eþ, çocuk, torun, büyük anne, büyük baba ve kardeþleriyle görüþtürülecek. Hükümlü ve tutuklular ile görüþmek isteyen kiþilerin, akrabalýk durumlarýný nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgelerle ispatlamalarý gerekli

olacak. Anne, baba, eþ, çocuk, torun, büyük anne, büyük baba ve kardeþi olmayan hükümlü ve tutuklular, üçüncü dereceye kadar olan akrabalarýndan en çok üç kiþiyle, önceden haber verilmesi ve belgelendirilmesi kaydýyla görüþme yapacak. Aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýna hükümlü olanlar, bu haktan yararlanamayacak. Hükümlü ve tutuklu sayýsýnýn verilen açýk görüþ günü sayýsýna bölünmesi suretiyle görüþ gününe kadar gruplar oluþturulacak. Her grubun görüþ günü ve saatleri ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara teblið edilecek. Hazýrlanan program ayrýca koðuþlara ve ziyaretçilerin görebileceði uygun yerlere asýlmak suretiyle her ziyaretçinin ziyaret gününde ceza infaz kurumuna gelmesiyle izdiham önlenecek.

Gerekli önlemler alýnacak Her grubun açýk görüþü bittikten sonra görüþ yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular, görevliler nezaretinde dikkatli bir þekilde arandýktan sonra koðuþ ve odalarýna götürülerek burada sayýlacak. Kimlikleri, fotoðraflý belgelerle kontrol edildikten ve grup mevcudunun tam olduðu anlaþýldýktan sonra ziyaretçilerin kurum dýþýna çýkmasýna izin verilecek. Ýzdiham, firar ve karýþýklýklarý

Sis hayatý olumsuz etkiledi Diyarbakýr-Bingöl karayolunda etkili olan sis nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaþarken, görüþ mesafesinin 100 metrenin altýna düþmesi nedeniyle 11 uçak seferi iptal edildi Ýstanbul-Diyarbakýr seferini yapan 2 uçak, Mardin ve Malatya'ya yönlendirildi

önlemek, disiplin ve düzeni saðlamak için Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve kurum yönetimi, zabýta ile iþ birliði yaparak gerekli her türlü önlemi alacak, görüþ mahallinde yeteri kadar dýþ güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulacak. Açýk görüþler, ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri dýþýnda, bu iþ için ayrýlmýþ özel bölümünde, bulunmadýðý takdirde ceza infaz kurumu müdürünün uygun göreceði yerde yaptýrýlacak. Açýk görüþler, yetiþkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüþ süresi, yarým saatten az ve bir saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydýyla 09.00-17.00 saatleri arasýnda yaptýrýlacak. Ziyaret süresi, görüþmenin fiilen baþladýðý andan itibaren iþleyecek. Bu ziyaretin, ayný haftada yapýlacak kapalý görüþ veya aylýk açýk görüþ günü ile çakýþmasý halinde, hükümlü ve tutuklularýn yazýlý talebine göre kapalý görüþ, aylýk açýk görüþ veya Yýlbaþý nedeniyle verilen açýk görüþ yaptýrýlacak. Belirtilen gün ve saatler dýþýnda görüþ yaptýrýlmayacak. Bir defa görüþ yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere herhangi bir nedenle ikinci defa izin verilmeyecek. (ANKA)

DÝYARBAKIR-Bingöl karayolunda sisten dolayý araç sürücüleri zor anlar yaþýyor. Ýki günden bu yana etkili olan yaðýþýn ardýndan karayolu üzerinde karayoluna çöken sis tabakasý görüþ mesafesini 10 metreye kadar düþürdü. Görüþ mesafesinin düþmesinden dolayý araç sürücüleri farlarýný yakarak güçlükle hareket etti.

Uçak seferlerine sis engeli Diyarbakýr'da dün öðleden sonra etkili olmaya baþlayan sis hava ulaþýmýn olumsuz etkiliyor. Türk Hava Yollarý, AnadoluJet, Pegasus Hava Yollarý ve Onur Hava Yollarý'nýn karþýlýklý olarak Diyarbakýr'dan Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'e yapýlmasý gereken 11 uçak seferi iptal oldu. Görüþ mesafesinin 100 metrenin altýna inmesi dolayýsýyla Ýstanbul- Diyarbakýr'ý seferini yapan Pegasus Hava Yollarý'na ait uçak Malatya'ya, AnadoluJet uçaðý ise Mardin'e yönlendirildi. Diyarbakýr'dan dün yapýlmasý planlanan uçak seferlerinin tümünün iptal edildiðini belirten yetkililer, sisin yarýn sabahki uçak seferlerinin de iptaline neden olabileceðini belirttiler. (DÝHA-AA)


Hangi Taraftayýz !

Mim Yavuz Binbay araskem@gmail.com

5

GÜNDEM

1 Ocak 2014 Çarþamba

Bir arkadaþým meþrebini bilmediðinle fikirlerini paylaþamazsýn demiþti! Adabým gereði ne belden aþaðý vurdum ne de bu tabiri kullandým.Gönül almak bir meziyettir, bunu uygun davranýp görebilmek daha güzel bir meziyettir. Bir önceki yazýmda bunu düþünerek gönül almaya çalýþmýþtým. Söz ve davranýþ kiþiliðin kimliðidir diyerek bu konuyu noktalýyorum. Aslýnda bu soruyu günlük yaþamýmýzda her gün yansýyan olgulara karþý takýndýðýmýz tavýrlarla gösterdiðimiz tepkilerle spontone olarak defalarca cevaplandýrýrýz. Duygularýmýz ne yapacaðýmýzý yönlendirir, yaptýklarýmýz ise, hangi tarafta ve ne olduðumuzu belirler. Ýnsanlýk tarihi boyunca bir topluluðun, dinin, grubun, politik yapýnýn etnisitenin vb. mensubu olma baþka toplumlara, dine, politik ve etnik gruplara... Karþý söylem geliþtirmekle Hatta onlarý yok sayacak ifadeler geliþtirerek kendini iç gruba baðlanma, güçlü hissetme duygularýný ortaya çýkararak var etmektedir. Bu var etme biçimi bireylerin ve birlikte olmanýn ve paylaþmanýn ulvi deðerlerini görmeyi engellemektedir. Nefret söylemi geliþtiren kiþiler veya gruplar yetkeci kiþilik örüntüsü içerisinde olduklarýný görmekteyiz. Bu kiþilik örüntüsü; düþüncenin her noktasýna iþleyen katý bir iç grup (ingroup, benim grubum), dýþ grup (cut group, baþka gruplar) ayrýmýna dayandýðý, dýþ gruplara karþý basmakalýplaþmýþ olumsuz, düþmanca hayaller, iç gruba karþý basmakalýplaþmýþ olumlu boyun eðici tutumlar takýndýðý, gruplar arasý iliþkilerde iç grubun haklý olarak baþat konumda olmasý, dýþ gruplarýn ona boyun eðmesi biçiminde sýra düzenci, bir görüþü içerir. Nefret söylemi maalesef sadece söylemde kalmýyor bazen kitleleri sokaða döken hunharca saldýrýlara ve ölümlere yol açmaktadýr. Ne yazýk ki ülkemizde, Nefret söylemi içerisindeki kiþiler gayet masum bir þekilde kendilerini düþünce özgürlüðü kisvesi altýnda ve bu baðlamda ifade ettiklerini görebilmekteyiz. Ama

Lice’de kitlesel anma Lice'nin Þenlik köyü kýrsalýnda geçtiðimiz yýl 31 Aralýk 2012'de yaþamýný yitiren 10 PKKli, binlerce kiþi tarafýndan yaþamlarýný yitirdikleri yerde anýldý

DÝYARBAKIR - Lice'ye baðlý Þenlik köyü kýrsalýnda geçtiðimiz yýl askerlerce düzenlenen operasyonda çýkan çatýþma sonucu yaþamýný yitiren 10 PKK'li, yaþamlarýný yitirdikleri alandaki "Þehit Harun Þehitliði"nde kitlesel bir þekilde anýldý. Anmaya BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, yaþamlarýný yitiren PKK'lilerin aileleri, BDP'li yöneticiler ve belediye baþkanlarýnýn yaný sýra yüzlerce yurttaþ katýldý. Burada konuþan BDP Diyarbakýr

uluslararasý hukuk düzleminde nefret söylemleri ifade özgürlüðü içinde yer almamakta hatta cezai iþlemler uygulandýðýný bilmekteyiz. Ne zaman insan olarak farklý olmanýn zenginliðini içselleþtirebilirsek o zaman Nefret kavramýnýn insanlýk suçu olduðunun ayýrýmýna varabilirsek, toplumsal olaylar ve olgularýn ayýrýmýna uygun tepkimeler göstererek toplumsal yapýdaki yerimizi bilinçli bir birey olarak almýþ olacaðýz. Yansýyan olaylar ve olgularýn iki tarafý vardýr, sevgi ve hoþgörü, kin ve nefret. Biz hangi taraftayýz. Topluma mal olmuþ bazý olaylara bakarak hangi tarafta olduðumuzu belirleyebiliriz. Sevgi ve hoþgörü, toplumun temelini oluþturan aileyi, çocuk sahibi olmayý ve anne babalýk duygularýný yansýtýrken, Nefret ise; saldýrganlýkla baþlar ve çeþitli adlar altýnda kardeþ katili olmaya kadar uzanýr. Hatta Van/Erciþ'te olduðu gibi kýzýmýzý erkeklerle görüþüyor namusumuz kirlendi! Diyerek abi, baba ve dede bir olur, annenin feryatlarýna kulaklarýmýzý týkar diri diri gömeriz. Nefretin yol göstericiliðinde Toplumsal baskýlardan dolayý kadýnlar hayatlarýndan korkar hale gelir "Kadýnlarýn canlarý kendilerine düþman olur. 'Namus' kavramý o kadar daralýr ki dýþarda birbirinin gözlerine bakmak bile zina sayýlýr. Toplumsal yapýnýn temel bileþkeleri Kadýn ve çocuklarýn psikolojisi paramparça olur" korkunun karanlýk dehlizlerinde kaybolur. çocukluðun katýþýksýz pervasýz sevgisiyle oyunlarýmýzý paylaþtýðýmýz, ilkokul arkadaþýmýz, kuzenimiz, kardeþimiz çocukluðu geride býrakýpta cinsel tercihleri deðiþti diye egomuzun dürtüsüyle nefretimizin hýþmýna uðratarak horlarýz, hasta teþhisi koyarak ötekileþtiririz, sosyal yaþamda yok sayarýz, iþ vermeyiz, fuhuþa zorlar, tecavüz ederiz sonrada katlederiz. Oysa onlarýn, bizim katýþýksýz sevgimizin arkadaþlarý, kuzenlerimiz ve kardeþlerimiz olduklarýný nefretin etkisiyle bir çýrpýda sileriz. Evrenin dili Müzik, insanýn ruhun-

Milletvekili Nursel Aydoðan ise, tam bir yýl önce üzerinde bulunduklarý coðrafyada 10 yiðit Kürt evladýnýn katleden zihniyeti kýnayarak, "Gerilla demek bir halkýn özgürlüðüne adanmýþ yaþam demektir. Kararlýlýk ve cesaret demektir. Bir halkýn özgürlüðüne yürüyüþüne inanmak demektir" diye belirtti. Devletin 30 yýldýr Kürt halkýnýn yok etmek için binlerce katliamý hayata geçirdiðini ifade eden Aydoðan, þunlarý aktardý: "Devlet 30 yýldýr ge-

dan ilham yoluyla duygularýný yansýtan bir sevgi sunumudur.. Nefret ise ; ilham ve duygularý kör ederek, ruhu esir alýr, insani meziyetleri (duygularý) katleder. Zeki Müren'de ruha hitap eden naðmelere, darbeci zihniyette ise yasaklara, Þývan Perwer, Ahmet Kaya, Rojin ve katledilen kürt müzisyende duygularýn çýðlýðýna, nefrette ise; iþkencelere, yasaklara, sürgünlere, ahlaksýzca beyanatlara ve hoyrat bir kurþunla gelen ölüme dönüþür. Tanrýyla baðýmýzý oluþturan dinlerde; Hallaçta, Nesimi'de, Hacý Bektaþi veli, Þeyh Hamza ûl Kebirde, Meryem'de, Mevlana'da tasavvufun neyden yansýyan naðmeler gibi ilahi güzelliðin tezahürüne dönüþür. Nefrette ise; taassubun etkisiyle yobazlýða, kutsal savaþlar adý altýnda krallarýn ve sultanlarýn hükümranlýðý için savaþlara katliamlara dönüþür. Hrant'ta, er Savag'ta arkadaþlýða, sevgiye ve kardeþliðe dönüþen duygular. Nefrette; Þövenizme, ýrkçýlýða, katilliðe dönüþür. Hitler, Saddam ve benzerlerinde katlima dönüþür. Etnik kültürde insanlýðýn kültürel mirasýna mal olan deðerlerimiz þovenizmde ýrkçýlýða katliamlara dönüþür. Yüzyýllar boyunca ortak deðerlerimizi birlikte paylaþarak yarattýðýmýz ortak kültürümüzün kaynaklarý Komþumuz, arkadaþýmýz, bizimle ayný politik gurupta yer almadýklarý için bir anda karþý gurup olarak adlandýrarak ýrkçýlýðýn etkisinde düþmana hatta katliamlarýn Saik'ine dönüþür. Hangi tarafta olduðumuzu duyumsamalarýmýzla, yaptýklarýmýzla, olgulara karþý verdiðimiz tepkilerle biz belirleriz. Hepimiz, kadýn-erkek masum bir bebek olarak doðarýz. Daha sonra duyumsadýklarýmýzla, yaptýklarýmýzla, tepkilerimizle olduðumuz tanýma dönüþürüz. Sevecen, Hoþgörülü, Meziyetli, anne, baba, kardeþ, sevgili, arkadaþ... veya Nefretin etkisinde insanlýk suçu iþleyen bir Katil, Cinsiyet ayýrýmcýsý, Diktatör, ýrkçý, katliamcý,... Yukardaki belirlemelerin ýþýðýnda, Kendimize soralým; Biz hangi taraftayýz?

rillayý imha ederek, tasfiye ederek Kürt özgürlük mücadelesini, PKK'yi bitirmeyi düþünüyor. PKK gerillasý öyle sizin bildiðiniz gibi katledilerek bitirilecek bir gerilla ordusu deðildir. Sizin gücünü bu kadar halklaþmýþ, milyonlaþmýþ bir gerilla hareketini bitirmeye yetemez. Lice'de gerçekleþtirilen bu katliamda PKK'yi bitireceðini düþünenler tarafýndan yapýldý." PKK'lilerin yaþamýný yitirdiði tarihe iþaret eden Aydoðan, "Tam da

cezaevlerindeki açlýk grevinin PKK Lideri Sayýn Abdullah Öcalan tarafýndan sonlandýrýldýðý ve devletle yeni bir sürecin baþlatýldýðý bir dönemde gerçekleþtirildi. Bu kalleþçe arkadan vurulan bir operasyondur. Savaþýn kendi içinde bir hukuku vardýr. Sayýn Öcalan Kürt halký üzerindeki bütün katliam ve soykýrým politikalarýný boþa çýkarmýþtýr. Devlet iyi bilmelidir ki PKK'nin yenilmesi mümkün deðildir" diye belirtti. (DÝHA)


6

HABER

1 Ocak 2014 Çarþamba

Son 25 yýlýn en iyi tablosu ÝHD Diyarbakýr Þubesi, çözüm süreci ile birlikte çatýþmalara baðlý asker ve PKK'lý ölüm ve yaralanmalarýnda son 25 yýlýn en iyi istatistiðinin yakalandýðýný açýkladý. Baþkaný Raci Bilici, baþlayan çözüm süreci ile birlikte bugüne kadar çatýþmalara baðlý ölüm ve yaralanma istitastiðinin hanelerinde sýfýr yazdýklarýný belirterek, “Ölümlerin olmamasý son derece sevindirici. Ýstenirse çatýþma olmadan saðlýklý bir þekilde süreç ilerletilebilir ve sonuç alýnabilir noktasýndayýz. Bu çok önemlidir" dedi

DÝYARBAKIR - Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde Kürt sorunundan kaynaklý ölümler ve hak ihlalleri ile

ilgili kayýt tutarak çalýþma yürütüp takibini yapan ÝHD Diyarbakýr þubesi, çözüm sürecinin baþladýðý 21

Mart 2013 tarihinden beri son 25 yýlýn en olumlu ve umut veren bilonçusununun yakalandýðýný belirtti. DHA'nýn haberine göre, ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, geçmiþ yýllarda bölgede yoðun çatýþmalar yaþandýðýný, hukuk dýþý olaylar olduðunu, fakat bu son dönemde çatýþmalarýn durmasý ve ilan edilen ateþkes ve geri çekilmenin bir ölçüde gerçekleþmesi ile birlikte bu alanda ölümlerin durarak sýfýr noktaya geldiðini gördüklerini söyledi. Geçmiþ yýllarda hem güvenlik güçlerinden hem PKK tarafýndan çok ciddi kayýplar yaþandýðýný söyleyen Bilici þöyle konuþtu: "Bunun olmamasý son

‘Bölge huzurla yeni yýla giriyor’ Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, ÝHA Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü’nde yaptýðý açýklamada, çözüm süreciyle birlikte oluþan huzur ortamýyla bölgenin yeni yýla girdiðine vurgu yaparak, “Bölgede belirli bir yaþa gelmiþ insanlar ilk kez son bir yýlý barýþ ve huzur ortamýnda geçirdiler. Ýnsanlarýmýz huzurun ne olduðunu yaþayarak gördüler” dedi

ÝHA Diyarbakýr Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcýoðlu'nu ziyaret eden Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, yeni yýl deðerlendirmesinde bulundu. Vali Kýraç, ÝHA'ya yaptýðý ziyaretinde, ÝHA'nýn dünya çapýnda hizmet vermesinin önemli bir durum olduðuna dikkat çekerek, ÝHA'nýn öneminden söz etti. Vali Kýraç, yeni yýl deðerlendirmesinden de bulunarak, bölge halkýnýn huzurlu bir þekilde yeni yýla girdiðini söyledi. Vali Kýraç, "Çözüm

sürecinin baþlamasýndan bu yana bölgede çatýþmanýn olmamasý, cenazelerin gelmemesi bölgemiz için çok önemli. Bölgede belirli bir yaþa gelmiþ insanlarýn ilk kez son bir yýlý barýþ ve huzur ortamýnda geçirdiler. Ýnsanlarýmýz huzurun ne olduðunu yaþayarak gördüler. Bölgedeki bu huzur ikliminin, bölge halký tarafýndan artýk içselleþtirildiðini, bu süreçten hiçbir þekilde vazgeçmeme iradelerini her gittiðim yerde, insanlarýn gözlerin-

de, davranýþlarýnda görüyorum. Ýnþallah 2014 yýlý Türkiye'de barýþ ve huzur ortamýnýn kalýcý hale geldiðini göreceðimiz bir yýl olacaktýr. Bu yýlýn daha saðlýklý olabilmesi için, bölgede belli baþlý iþlerin yapýlmasý gerekiyor. Daha önceki yýllarda projelendirilmiþ iþlerin, özellikle altyapý tesislerinin, ulaþým aðlarý çalýþmalarý yapýlmalý. Bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi de istihdam konusudur. Ýstihdamý saðlayacak argüman da yeni organize sanayilerinin kurulmasýdýr. 2014 yýlýna ümitle giriyoruz. Beklentilerimizin 2014 yýlýnda karþýlanabilmesi için bölge halkýnýn yüksek sesle eðriye eðri, doðruya doðru dediði bir noktada buluþmasý gerektiðini düþünüyorum" diye konuþtu.

‘Huzur ortamýnda yatýrýmlar arttý’ Vali Kýraç, çözüm süre-

derece sevindirici. Ýstenirse çatýþma olmadan saðlýklý bir þekilde süreç ilerletilebilir ve sonuç alýnabilir noktasýndayýz. Bu çok önemlidir. 2013'te yaþananlardan ders çýkarmak gerekir. Ýstenirse diyolog ve müzakere ile demokratik yol ve yöntemlerle sorunlar çözülebilir, silahlar devre dýþý çýkarýlabilir. Hak ihlallerinin yaþanmamasý için yasal düzenlemelerin yapýlmasý ve bunlarýn pratikte de yaþam bulmasý için bunun koþullarýný oluþturmak gerekir. Cezaevlerindeki sýkýntýlarý, toplumsal olaylardaki sýkýntýlarý biliyoruz. Halen insanlar düþüncelerinden dolayý tutaklanabiliyor. Binlerce siyasi tutuklu cezaevlerinciyle birlikte bölgede yatýrýmlarýn arttýðýna dikkat çekerek, Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi'ne yeni alanýn ilave edileceðini söyledi. Vali Kýraç, "Bölgedeki huzur iklimiyle birlikte, yatýrýmlar da bir bir ortaya çýkýyor. Diyarbakýr Organize Sanayimiz 520 hektardan oluþuyor. Buna 188 hektar daha ilave edeceðiz. Þu an 300 dolayýnda yerli ve yabancý yatýrýmcý yatýrým yapmak için sýrada bekliyor. Yatýrýmcýlar bunu bölgede oluþan huzur ortamýna bakarak karar verdi. Bu bölgede yatýrým yapacaklara önemli imkanlarda da sunuluyor. Þu an Türkiye'nin en cazip yatýrým bölgesi, Güneydoðu bölgesidir" þeklinde konuþtu. Mart ayýnda yapýlacak yerel seçim öncesinde çeþitli hazýrlýklar yaptýklarýný dile getiren Vali Kýraç, Diyarbakýr'da seçim sürecinin barýþ ortamýnda geçmesi için her türlü tedbirin alýnacaðýna vurgu yaparak, "Önümüzdeki aylarda yerel seçimler yapýlacaktýr. Halkýmýz hür iradesini kullanarak, sandýða giderek yansýtacaktýr. Seçim sürecinin barýþ ortamýnda geçmesi için biz de gereken hazýrlýðýmýzý yapýyoruz" ifadelerini kullandý. (ÝHA)

de. Bir bütün olarak bunlarýn tamamýnda bir an önce yanlýþlarýn düzeltilmesi, insanlarýn özgürlüklerine kavuþturulmasý gerekir. Umudumuzu koruyoruz bu yönde mücadele edeceðiz." Ürküten rakamlar Çözüm sürecinin baþlamasý ile 21 Mart 2013 tarihinden beri çatýþmalara baðlý ölümler yaþanmazken, bölgede çatýþmalardan kaynaklý geçmiþte çok sarsýcý istatistiklerin ortaya çýktýðý görüldü. ÝHD verilerine göre 2006- 2012 yýllarý arasýndaki çatýþmalarda bin 133 güvenlik görevlisi þehit olurken, bin 164 PKK'lý öldürüldü. Ayný tarihlerde çatýþmalardan kaynaklý 537 sivil de yaþamýný yitirdi.

Eski Bakan Ensarioðlu’ndan taziye ziyareti DÝYARBAKIR Eski Devlet Bakaný Mehmet Salim Ensarioðlu, Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu. Mehmet Salim Ensarioðlu, memleketi Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýna taziye ziyaretinde bulunarak hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýna baþsaðlýðý dileklerini iletti. Taziye ziyaretinin ardýnda ilçede hemþehrileriyle sohbet eden Ensarioðlu, daha sonra Dicle'den araç konvoyu eþliðinde Diyarbakýr'a hareket etti. (ÝHA)


7

HABER

1 Ocak 2014 Çarþamba

Tutuklu vekiller için Anayasa Mahkemesi’ne baþvuru "KCK" operasyonlarý kapsamýnda tutuklu bulunan milletvekilleri Gülser Yýldýrým, Ýbrahim Ayhan, Selma Irmak, Faysal Sarýyýldýz ve Kemal Aktaþ'ýn avukatlarý Anayasa Mahkemesi'ne baþvurdu

DÝYARBAKIR - "KCK" operasyonlarý kapsamýnda tutuklu bulunan BDP'li Mardin Milletvekili Gülser Yýldýrým, Urfa Milletvekili Ýbrahim Ayhan, Þýrnak Milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal Sarýyýldýz ile Van Baðýmsýz Milletvekili Kemal Aktaþ için müdafi avukatlarý Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) baþvurdu. Baþvuru için uzun bir süredir hazýrlýklarýný sürdüren avukatlar, mü-

vekkilleri ile yaptýklarý görüþmelerin ardýndan iþlemleri hýzlandýrmaya baþlamýþtý. Hazýrlýklarýný tamamlayan avukatlar Anayasa Mahkemesi'ne baþvurdu. Anayasa Mahkemesi'nin CHP Milletvekili Mustafa Balbay'a iliþkin kararýndan sonra tutuklu 5 milletvekili için Diyarbakýr 5. ve 6. Aðýr Ceza Mahkemeleri'ne yapýlan tahliye talepleri reddedilmiþti. (DÝHA)

‘Vekiller özgürlüðüne kavuþmalý’ DÝYARBAKIR Barosu ve tutuklu miletvekillerinin avukatlarýnca adliye önünde tutuklu milletvekillerinin Anayasa Mahkemesine baþvuruda bulunmasýna yönelik basýn açýklamasý yapýldý. Aydýn, avukatlar adýna yaptýðý açýklamada, Diyarbakýr 5 ve 6. Aðýr Ceza Mahkemelerinde görülen KCK davalarýnda tutuklu yargýlanan BDP Þýrnak milletvekilleri Selma Irmak, Faysal Sarýyýldýz, BDP Mardin Milletvekili Gülser Yýldýrým, BDP Þanlýurfa Milletvekili Ýbrahim Ayhan ve Van Baðýmsýz Miletvekili Kemal Aktaþ'ýn tahliyesine iliþkin Anayasa Mahkemesine baþvuruda bulunduklarýný söyledi. Daha önce yargýlandýklarý mahkemelere yaptýklarý baþvuru taleplerinin reddedildiðini hatýrlatan Aydýn þöyle konuþtu: "Daha önce Anayasa Mahkemesinin CHP Milletvekili Mustafa Balbay hakkýnda vermiþ olduðu kararlarý gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunmuþtuk. Ancak Diyarbakýr 5. ve 6. Aðýr Ceza Mahkemeleri bu taleplerimizi reddetmiþti. Mahkemelerin verdiði bu karar doðrultusunda üst mahkemelere de yaptýðýmýz itiraz talepleri de reddedilmiþti. Dolayýsýyla bu hukuksal yola baþvuruda bulunmak zorunda kaldýk. Çünkü bu Balbay hakkýnda verilmiþ kararýn milletvekilli olan herkese uygulanmasý gerektiðini düþünüyorduk. Dolayýsýyla tutuklu milletvekillerimiz için Anayasa Mahkemesine baþvuruda bulunduk." "Ýç tüzüðün 73. maddesine göre Anayasa Mahkemesinin bu tür davalarý öncelikli olarak görüþüp karara baðlayabilmesi için tedbir

Diyarbakýr Barosu Yönetim Kurulu üyesi Cihan Aydýn, tutuklu milletvekilleri içinAnayasa Mahkemesinin bu tür davalarý öncelikli olarak görüþüp karara baðlayabilmesi için tedbir talebinde de bulunduklarýný belirterek, “Temennimiz Anayasa Mahkemesinin en kýsa zamanda tedbir kararýný vermesi ve milletvekillerimizin bir an önce özgürlüðüne kavuþmasýdýr” dedi talebinde de bulunduk" diyen Aydýn, Anayasa Mahkemesine gönderdikleri dilekçede yer alan taleplerine iliþkin þunlarý kaydetti: "Anayasanýn 19. maddesinin 7. fýkrasýnda 'kiþi özgürlüðü ve güvenliði hakký' ile 'uzun tutukluluk süresi' maddelerine iliþkin taleplerimiz oldu. 'Seçme ve seçilme hakký ile siyasi faaliyette bulunma hakkýnýn' ihlal edildiðini ileri sürdük. Diyarbakýr 5. ve 6. Aðýr Ceza Mahkemelerinin ayrýmcýlýk ile kanun önünde eþitlik ilkesine uymadýklarý gerekçesiyle Anayasanýn 10. maddesini ihlal ettiklerini ileri sürdük. 6352 sayýlý yasa ile Özel Yetkili Mahkemeler kaldýrýldý. Onlarýn yerine Terörle Mücadele Kanunu 10. maddesiyle yetkili Terör Bölge Mahkemeleri kuruldu. Bu ikili hukuk sisteminin son derece sakýncalý buluyoruz. Bu mahkemelerin baðýmsýz ve tarafsýzlýklarýný yitirdiklerini, adil mahkemeler olmadýklarýný ve doðal yargý ilkesine baðlý olmayan mahke-

meler olduklarýný belirttik. Bu taleplerimizin Anayasa Mahkemesince öncelikli görüþülmesi konusunda bir isteðimiz oldu. Temennimiz Anayasa Mahkemesinin en kýsa zamanda tedbir kararýný vermesi ve milletvekillerimizin bir an önce özgürlüðüne kavuþmasýdýr."

‘Umarým tutuklu vekillerimiz tahliye edilir’ BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ ise Türkiye'nin, Anayasa Mahkemesinin CHP Milletvekili Mustafa Balbay hakkýnda verdiði karardan sonra tutuklu milletvekilleri için yaþanan sorunu ciddi bir þekilde tartýþtýðýný söyledi. Beþtaþ, þöyle konuþtu: "Maalesef bu aþamada yargý ve siyasi erk arasýnda ciddi bir kavga ve kaotik ortam oluþturuldu. Dünya kamuoyunda da Kürt ve BDP'li milletvekillerin serbest býrakýlmamasýna çok ciddi tepki var. Çünkü Diyarbakýr 4., 5. ve 6. Aðýr Ceza Mahkemelerinin milletvekilerinin tutukluluk

halinin devamýna iliþkin Anayasa Mahkemesinin kararýný tanýmadýklarýna dair verdikleri red kararýnýn kesinlikle hukukta, Anayasada ve uluslararasý sözleþmelerde bir karþýlýðýnýn olmadýðýný, bunun ikili hukuk sisteminin bir sonucu olduðunu 2013 yýlýnda verilen kararlarda birçok kez söyledik. Anayasa Mahkemesinin Balbay kararýndan sonra baþvuruda bulunmaya gerek olmadýðý görüþündeydik. Sonuçta Anayasa Mahkemesi kararlarý bütün tutuklu milletvekillerinin durumunu baðlar. Tutuklu milletvekillerimiz 14 Nisan 2009'dan bu yana en az 4 yýl 9 ay süre olarak tutuklu bulunuyor. Kemal Aktaþ ve Selma Irmak 4 yýl 9 aydýr tutuklu. Bu hukuksuzluðun bir an önce son bulmasý gerekiyor. Anayasa Mahkemesine baþvurumuzu yaptýk. Hýzlý karar verilmesi için tedbir istendi. Anayasa Mahkemesinin Balbay kararýndan sonra farklý bir karar vermesi zaten mümkün deðil."

Beþtaþ, özgürlük lehine en kýsa sürede tedbir kararýný vererek tutuklu milletvekillerinin özgürlüðü yönünde karar alýnmasýný istediklerini vurgulayarak, "Anayasa Mahkemesine buradan çaðrýda bulunuyoruz. Anayasa Mahkemesinin, kararlarýna uymayan yerel mahkemelere hýzlý ve özgürlük lehine vereceði kararla cevap vermesi mümkün olabilir. Umarým en kýsa sürede tutuklu milletvekillerimiz tahliye edilir" dedi.

Sebahat Tuncel cezasýnýn Yargýtayca onanmasý Beþtaþ, Sebahat Tuncel'in cezasýnýn Yargýtayca onanmasýna tepki göstererek, "Biz milletvekillerimizin tahliyesini talep ederken, Yargýtay 9. Ceza Dairesi acelece gündemde olmayan Ýstanbul Milletvekili Tuncel'in dosyasýný çok hýzlý bir þekilde gündemine alýp onama kararýný verdi" diye konuþtu. Bu konuda Kürt milletvekilleri ve siyasetçileri üzerinden kavganýn týrmandýrýlmak istendiðini savunan Beþtaþ, þunlarý kaydetti: "Yargýtay 9. Ceza Dairesi, 3 yýldýr tutuklu ve tutuksuz olan dava dosyalarýný ele almamýþtýr. Bu dava dosyalarý bu kadar uzun sürede deðerlendirilirken Sabahat Tuncel hakkýndaki dosyanýn acele bir þekilde ele alýnmasý ve karar verilmesinin Diyarbakýr Mahkemeleri tarafýndan verilen karar ile doðrudan baðlantýsý vardýr. Bu durum ortak bir karar, ortak bir duruþ ve tavýrdýr. Hukukçular ve parti olarak bu durumun farkýndayýz. Netice olarak bu hukuksuzluk yeterince uzun sürdü." (AA)


8

HABER

1 Ocak 2014 Çarþamba

DEDAÞ’a son fýrsat talebi DEDAÞ tarafýndan baþlatýlan kampanyanýn dün son gün olmasý nedeniyle yurttaþlar, faturalarýný yatýrabilmek için DEDAÞ'a akýn etti. Bugüne kadar maddi imkânsýzlýklar nedeniyle baþlatýlan kampanyadan faydalanamayan birçok esnaf ve yurttaþ DEDAÞ'tan kampanya süresini son bir kez daha uzatmasýný istedi yapmýþ olduklarý kampanyalarý çok önemli buluyorum. Bu faiz affý kampanyasýyla yurttaþýn sýrtýndan çok büyük bir yük kalktý. Ancak birçok yurttaþ ve esnaf yaþadýðý maddi sýkýntýlar nedeniyle borçlarýný ödeyemediðini biliyorum. Onun için DEDAÞ yapmýþ olduðu bu güzel kampanyaya son bir kez daha süre uzatarak devam etmesini istiyorum" dedi.

‘Kimse borçlu kalmak istemez’

Foto: Abdulbaki Ergün Abdulbaki ERGÜN DÝYARBAKIR- Dicle Elektrik Daðýtým AÞ (DEDAÞ) tarafýndan baþlatýlan "peþin öde faiz ödeme" kampanyasýnýn son gününde veznelerde yoðunluk yaþandý. DEDAÞ'ýn önünde faturalarýný yatýrmak isteyen yurttaþlar uzun kuyruklar oluþturdu. Faturalarýný yatýrmak için adeta bir birleri ile yarýþan yurttaþlar, DEDAÞ'tan kampanya süresinin uzatmasýný talep etti.

‘Yurttaþa yeni yýl hediyesi olur’ Konuya iliþkin gazetemize açýklamalarda bulunan Ahmet Kandemir (35) adlý yurttaþ, maddi imkansýzlýklar nedeniyle bugüne kadar

kampanyadan faydalanamadýðýný belirterek, DEDAÞ'tan kampanya süresini son bir kez daha uzatmasýný istedi. Kandemir, "DEDAÞ'ýn yapmýþ olduðu kampanyadan faydalanmak istiyorum. Ancak þimdiye kadar maddi sýkýntýlardan dolayý borcumuzu kapatamadýk. Öðrendik ki bugün (dün) son günmüþ. Ancak aþýrý yoðunluktan dolayý faturalarýmý yatýramadým. DEDAÞ'tan baþlatmýþ olduklarý bu güzel kampanyayý bir kez daha uzatarak, yurttaþlara bir yeni yýl hediyesi vermesini diliyorum" dedi.

‘Süre uzatýlýrsa DEDAÞ’ta karlý çýkar’ Murat Soydaþ (28) ise,

"Ýþ yerime ait olan borçlarýmý ödeyebilmek için sabahtandýr burada sýradayým. Çok kalabalýk olduðu için borçlarýmý ödeyemedim. DEDAÞ tarafýndan baþlatýlan kampanyaya aþýrý ilgi olduðu belli. Bunun için DEDAÞ yetkililerinden yapmýþ olduklarý kampanyada bunu dikkate alarak sure uzatmaya gitmesi gerektiðini düþünüyorum. Bu sure uzatma gerçekleþirse bundan hem yurttaþýn hem de DEDAÞ'ýn karlý çýkacaðýný düþünüyorum" diye konuþtu.

‘Bu güzel kampanya devam etmeli’ Süleyman Bozkurt (42) da, "Yeni DEDAÞ yönetiminin yönetime gelmesiyle

Kesinti protestosunda gözaltý Diyarbakýr daki yurttaþlar elektrik kesintilerini ateþ yakarak protesto ederken, polisler, bir kiþiyi darp ederek gözaltýna aldý

Geçmiþ dönemlere ait borçlarýndan biran önce kurtulmak istediðini ancak þuan için parasý olmadýðý için faiz affýndan yararlanamadýðýný dile getiren Cihan Korlu (32) ise, "Ben ayda 850 TL'ye çalýþan bir iþçiyim. Geçmiþ döneme ait birikmiþ yaklaþýk bin 200 TL borcum var. Bu borcumu biran önce ödeyip kurtulmak istiyorum. Ama ne yazýk ki param olmadýðý için ödeyemiyorum. DEDAÞ yetkililerinden benim gibi maðdur durumda olan insanlara bir fýrsat daha tanýmasýný istiyorum. Bu fýrsat bir daha tanýnýrsa ne yapýp edip borcumu ödeyeceðim. Kimse borçlu kalmak istemez. Yarýn öbür gün DEDAÞ ekipleri gelip elektriklerimizi kesse ne yapacaðýz bilmiyorum. Onun için bu tür maðduriyetlerin yaþanmamasý için

DÝYARBAKIR'ýn Ýstasyon Caddesi Ayhan Duraðý'da bir araya gelen yurttaþlar, aylardýr devam eden elektrik kesintilerini ateþ yakarak protesto etti. Ýstasyon Caddesi'nde bir araya gelen yurttaþlar, yaþanan elektrik kesintilerinin artýk zulme dönüþtüðünü belirtti. Protesto sýrasýnda polislerin akrep tipi zýrhlý araçlarla beklemesi dikkat çekerken, olay yerine gelen sivil polislerin yurttaþlara ve basýn mensuplarýna hakaret etti. Polis çekim yapan basýn mensuplarýna, "Çekme aðzýný burnunu kýrarým. Saygýlý ol. Kendine saygýn yoksa bana karþý saygýlý ol, çekemezsiniz" þeklinde hakaretler-

yetkililere sesleniyorum; lütfen süre uzatma konusunu bir daha gözden geçirin" diye konuþtu.

‘Kampanyadan haberim yoktu’ DEDAÞ'ýn yapmýþ olduðu kampanyayý bugüne kadar duymadýðýný ve duyar duymaz borcunu ödemeye geldiðini dile getiren Ýsmet Çetinay (73), þunlarý kaydetti: "Ben iþçi emeklisi biriyim. Benimde her kes gibi DEDAÞ'a elektrik borcum var. Bugüne kadar geçim sýkýntýsý nedeniyle borçlarýmý ödeyemedim. Dün sabah DEDAÞ'ýn yaklaþýk 6 aydýr bir kampanya baþlattýðýný öðrendim. Daha önceden böyle bir kampanyadan haberim yoktu. Onun için gelip borcumu ödemedim. Konudan haberim olduðu gibi DEDAÞ'a geldim ancak çok karabalýk olduðu için bekleyemedim. Bende nefes darlýðý var. Kalabalýk ortamlarda kalamýyorum. Onun için borcumu ödemeden geri döndüm. Ben þahsým olarak DEDAÞ yetkililerinden rica ediyorum. Benim gibi bu konuyu duymayan çok sayýda yurttaþ var. Onlarýn da maðdur olmamasý için yapmýþ olduklarý kampanyayý uzatmalarýný istiyorum. 2014 yýlýna onlarla beraber yeni bir sayfa açmak istiyorum."

de bulundu. Polis ve yurttaþlar arasýnda yaþanan gerginlik sýrasýnda Emrullah Þahin adlý yurttaþ polisler tarafýndan darp edilerek gözaltýna alýndý. Þahin, zorla polis aracýna bindirilirken, polisler tarafýndan hakaretlere maruz kaldý. Þahin'in gözaltýna alýnmasýna yurttaþlar tepki gösterirken, tepkilerin büyümesi üzerine polis Þahin'i minibüse bindirerek olay yerinden ayrýldý. Yurttaþlarýn yaktýðý ateþ ise olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafýndan söndürüldü. Yurttaþlar DEDAÞ yetkililerin olay yerine gelip çalýþma yapmasý ile eylemlerini sonlandýrdý. (DÝHA)


9

HABER

1 Ocak 2014 Çarþamba

Süreç “ayrýmcýlýðý” kaldýrmadý Özel ve kamu bankalarý, kredi kooperatifleri ve sigorta þirketlerinin Güneydoðu'ya uyguladýðý "çifte standart" sürüyor. DESOB Baþkaný Alican Ebedinoðlu, bankalarýn, kooperatiflerin ve sigorta þirketlerinin, "çözüm süreci" ile birlikte bölgede yaþanan olumlu atmosfere raðmen Güneydoðu'yu "risk bölgesi" olarak görmeye devam ettiðini belirterek, bu yüzden bölgeye uyguladýklarý "çifte standardýn" sürdüðüne dikkat çekiyor

Mehmet PÝÞKÝN DÝYARBAKIR - "Çözüm süreci"nin Güneydoðu'da yarattýðý olumlu atmosfer, bazý banka ve sigorta þirketlerinin bölgeye bakýþ açýsýný deðiþtirmedi. Güneydoðu'yu "risk bölgesi" olarak gören banka ve sigorta þirketlerinin bölgeye yönelik "çifte standartlarýný" sürdürdüðü belirtildi. Gerek kamu gerekse özel bankalarýn esnafa kredi verme konusunda sýkýntýlar yarattýðý kaydedilirken, sigorta þirketlerinin de sigorta iþlemlerini diðer illere göre daha yüksek fiyatlar üzerinden yaptýðý ifade

edildi. Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (DESOB) Baþkaný Alican Ebedinoðlu, bölgede yýllardýr yaþanan çatýþmalý ortam yüzünden sanayinin istenilen düzeye ulaþamadýðýna dikkat çekerek, açýklanan teþvik paketlerinin de bu yüzden kente beklenen yararý saðlamadýðýný vurguladý.

de ve hizmet sektöründe yapýldýðýný ifade etti. Diyarbakýr ve ilçelerinde esnafýn yaklaþýk 80 bin kiþiye istihdam saðladýðýna iþaret eden Ebedinoðlu, þunlarý kaydetti: "Ancak esnaf teþvik desteklemelerinden faydalanamadýðý gibi kredilere de ulaþamýyor. Bunun nedeni ise bankalarýn bölgeyi halen 'risk bölgesi' olarak görmesi. Yani bölgeye bu yüzden 'çifte standart' uyguluyorlar. Bunun yaný sýra bölgede geçmiþte yaþanan olaylar yüzünden bazý yerlerde iþyerlerini açamayan esnaflarýmýz oldu. Bu yüzden büyük zarar eden ve iflas eden esnaflarýmýz çektikleri kredileri ödeyemedi. Bu nedenle de sabýkalý duruma düþtüler. Bu sabýkalarýn silinmesi için yoðun bir çaba yürüttük. 2 defa sicil affý çýktý. Ancak bankalar bu sicil aflarýný uygulamadý."

“Çifte standart uygulanýyor”

“Mücadelemizi sürdüreceðiz”

Bu yüzden istihdam konusunda da Diyarbakýr'ýn çok geride kaldýðýný kaydeden Ebedinoðlu, istihdamýn daha çok küçük iþletmeler-

Bankalarýn sicil aflarýný uygulamamalarý yüzünden hem kent ekonomisinin hem de esnafýn zarar gördüðünü bunun yaný sýra

Cezaevlerinde sandýk kurulayercaelk 2014 tarihli Yüksek Seçim Kurulu, 30 Mart kümlü ve tutukluseçimlerde cezaevlerindeki hü arlaþtýrdý larýn da oy kullanabileceðini kar

esnafýn þuanda verilen düþük faizli kredilerden yararlanamadýðýný vurgulayan Ebedinoðlu, "Sadece özel bankalarda da deðil, kamu bankalarýnda da durum ayný. 2012'de nüfus olarak Diyarbakýr'dan daha az olan Denizli'de 11 bin 200 esnaf 500 milyon TL kredi kullanmýþ. Ancak ayný yýl içerisinde Diyarbakýr'da sadece 2 bin 200 esnafa 48 milyon TL kredi kullandýrýlmýþ. Yani Denizli'de neredeyse 10 kat daha fazla. Bu bile sicil aflarýnýn uygulanmadýðýný gözler önüne seriyor. Biz bu aflarý uygulamayan bankalar hakkýnda yaptýrým yapýlmasý için çeþitli giriþimlerde bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. Bununla ilgili mücadelemizi sürdüreceðiz" dedi.

Çifte standart her yerde Esnaflar için en karlý kredinin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifleri tarafýndan verildiðine ancak bunda bile bölge illerine "çifte standart" uygulandýðýna iþaret eden Ebedinoðlu, "Kooperatiflerin verdikleri kredilerin yüzde 50'sini devlet karþýlýyor. An-

DÝYARBAKIR - YSK' nin cezaevlerinde bulunan tutuklularýn oy kullanmasýna iliþkin aldýðý kararlar Resmi Gazete'de yayýmlandý. YSK tarafýndan alýnan karara göre; 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan mahalli idareler seçimlerinde, ceza ve tutukevlerinde bulunan seçmen niteliðine sahip olan taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu olanlar da oy kullanabilecek. Kararda, þunlar kaydedildi: "Yapýlacak olan seçimde kullanýlacak tutuklu seçmen listelerine, kesinleþen seçmen kütüðüne kayýtlý olup da ceza ve tutukevinde bulunan taksirli suçlardan hükümlü ile tutuklu seçmenler, ceza ve tutukevi yönetimi aracýlýðýyla ilgili ilçe seçim kurulu baþkan-

lýðýndan, seçmen kütüðüne kayýtlý olduðuna iliþkin aldýðý belgeyi veya seçmen bilgi kaðýdýný vermesi halinde, tutuklu seçmen listesine dâhil edilmesi gerektiðine, 7 Þubat 2014 tarihinden sonra yeni kurulan ceza ve tutukevlerinde bulunan taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklular için de tutuklu seçmen listesi oluþturulacaðýna, seçim takvimine göre, 27 Mart 2014 tarihi itibariyle kesinleþecek olan tutuklu seçmen listelerine kayýtlý bulunan taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu olanlarýn ceza ve tutukevlerinin bulunduðu seçim çevresinde yapýlacak tüm seçim türleri için oy kullanabilecekler." YSK'nin kararý oy çokluðu ile alýndý. YSK kararýna göre; ay-

cak esnaf bu kredilere de ulaþamýyor. Çünkü Türkiye'de sadece bölgede, esnaftan bu kredileri kullanabilmeleri için 3-4 tane memur kefil isteniyor. Baþka bir yerde yok bu uygulama. Bunun yaný sýra bankalarýn ipotek karþýlýðýnda verdiði kredilerde batý illerinde verdiklerinin 4'te biri tutarýnda. Bu konuda da bir ayrýmcýlýk söz konusu" diye konuþtu. Sigorta þirketlerinin bile bölge illerine ayrýmcýlýk uyguladýðýna iþaret eden Ebedinoðlu, "21 plakalý araçlara ödenen Kasko pirimi ödemeleri bile batý illerinin plakalarýna ödenen sigorta pirimi ödemelerinden neredeyse yüzde 50 daha fazla. Sigorta þirketleri bile Güneydoðu'yu halen 'risk bölgesi' olarak görüyor" dedi. Hükümetin, "çözüm süreci" ile birlikte yakalanan huzur ortamýnda bu gibi konulara karþý da gerekli tedbirler almasý gerektiðine de vurgu yapan Ebedinoðlu, bunlarýn hem bölge halký hem bölge ekonomisi hem de bölge esnafý üzerinde ciddi sýkýntýlar yarattýðýný aktardý. rýca yerel seçimlerde iþledikleri kasýtlý suç nedeniyle haklarýnda verilen mahkûmiyet kararý kesinleþecek; ancak henüz ceza ve infaz kurumuna alýnmayan, cezanýn infazýna baþlanýlmasýndan sonra, koþullu olarak salýverilmelerine karþýn, hak ederek tahliye edilecekleri süre henüz dolmayanlar ile uzun süreli hapis cezalarý erteli bulunanlar oy kullanabilecek. Seçim takvimine göre, 27 Mart 2014 tarihi itibariyle kesinleþecek olan tutuklu seçmen listelerine kayýtlý bulunan taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu olanlarýn ceza ve tutukevlerinin bulunduðu seçim çevresinde yapýlacak tüm seçim türleri için oy kullanabilecek. (DÝHA)


10

HABER

1 Ocak 2014 Çarþamba

Adliye’de dolap taþýma krizi Diyarbakýr Açýk Cezaevi'nde bulunan ve adliyede çaycý olarak çalýþan 10 hükümlü, dolap taþýma iþinde çalýþmayý reddettikleri için disiplin cezasý verilerek E Tipi Kapalý Cezaevi'ne gönderildi. Yapýlan itiraz üzerine infaz hakimi 10 hükümlünün açýk cezaevine gönderilmesine karar verdi. Ancak yeniden açýk cezaevine nakledilen hükümlüler, çalýþtýrýlmak için adliye çay ocaðýna gönderilmedi hükümlüler, her zaman olduðu gibi mesai saatinden sonra cezaevine götürüldü. Diyarbakýr Açýk Ceza ve Ýnfaz Kurumu'nda cezalarýný çeken hükümlüler, dolap taþýmayý reddettikleri için Cezaevi Müdürü'nün verdiði disiplin cezasý ile Diyarbakýr E Tipi Kapalý Cezaevi'ne nakledildi. Yaklaþýk bir ay kapalý cezaevinde kalan hükümlülerin avukatlarý, Ýnfaz Hakimliði'ne itiraz baþvurusu yaptý. DÝYARBAKIR Açýk Ceza ve Ýnfaz Kurumu'nda hapis cezasýný çeken bazý hükümlüler, cezalarýnýn bitimine 1 yýldan az süre kaldýðý için bu yýlýn baþýndan itibaren adliye binasýnda çaycý olarak çalýþtýlmaya baþlandý. Mesai saatleri içinde hakim ve savcý katlarýndaki çay ocaklarýnda çalýþtýrýlan hükümlüler, mesai bitiminde ise yeniden cezae-

vine götürüldü.

Dolap taþýmayý reddettiler

Çay ocaðýna gönderilmediler

Ýddiaya göre geçen ay adliyede çalýþan hükümlülerden, depoda bulunan bazý dolaplarýn taþýnmasý istendi. DHA'nýn haberine göre, hükümlülerden 10'u, adliyede çaycýlýk yapmak için getirildiklerini ve dolap taþýmanýn kendi iþleri olmadýðýný belirterek, talimatý reddetti. Bu

Hükümlülerin durumunu deðerlendiren Ýnfaz Hakimi disiplin cezasýný haksýz buldu. Cezanýn kaldýrýlmasý üzerine 10 hükümlü yeniden Açýk Cezaevi'ne nakledildi. Bu hükümlülerin, çay ocaðýnda çalýþtýrýlmak üzere yeniden adliyeye gönderilmedikleri belirtildi.

Hayvan küpeleme yönetmenliði deðiþti Diyarbakýr Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Atalar, "Hayvan yetiþtiricilerimizin maðduriyetini gidermek için her yaþtan büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarýn küpeleme çalýþmalarý amacýyla yönetmeliklerde deðiþiklik yapýldý" dedi DÝYARBAKIR Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, hayvan yetiþtiricilerinin maðduriyetini gidermek için her yaþtan büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarýn küpeleme çalýþmalarý amacýyla yönetmeliklerde deðiþiklik yapýldýðýný bildirdi. Atalar, yaptýðý açýklamada, büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarýn küpeleme ve kayýt altýna alýnma çalýþmalarý kapsamýnda, her yaþtan sýðýr cinsi hayvanlarýn 30 Haziran 2014 tarihine, koyun ve keçi türü hayvanlarýn ise 31 Aralýk 2014 tarihine kadar küpelenerek kayýt altýna alýnmasý amacýyla "Sýðýr Cinsi Hayvanlarýn Tanýmlanmasý, Tescili ve Ýzlenmesi Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik" ile "Koyun ve Keçi Türü Hayvanlarýn Tanýmlanmasý, Tescili ve Ýzlenmesi Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik" 25 Aralýk 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlandýðýný belirtti. Bu nedenle,

her yaþtan sýðýr cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlarýn küpelenerek kayýt altýna alýnmasý amacýyla, yetiþtiricilerin baðlý bulunduðu Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüklerine baþvurarak, kendi hayvancýlýk iþletmelerinde bulunan her yaþtaki küpesiz büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarýný kayýt altýna alýnma iþlemlerini yapabilecekleri kaydeden Atalar, her yaþtaki büyükbaþ hayvanlarýn kayýt altýna alýnma iþleminin 30 Haziran 2014 tarihine kadar, küçükbaþ hayvanlarýn kayýt altýna alýnma iþlemleri ise 31 Aralýk 2014 tarihine kadar yapýlabileceðini aktardý. Büyükbaþ ve Küçükbaþ hayvancýlýkla uð-

raþan yetiþtiricilerin en kýsa zamanda baðlý bulunduðu ilçe müdürlüklerine baþvurmasý gerektiðini bildiren Atalar, açýklamasýnda þunlara yer verdi: "Hayvan yetiþtiricilerimizin maðduriyetini gidermek için her yaþtan büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarýn küpeleme çalýþmalarý amacýyla yönetmeliklerde deðiþiklik yapýldý. 30 Haziran 2014 tarihinden sonra büyükbaþ hayvaný olan yetiþtiriciler 20 günlükten büyük hayvanlarýný 31 Aralýk 2014 tarihine kadar küçükbaþ hayvaný olan hayvan sahipleri 6 aylýktan büyük hayvanlarýný küpeletemeyeceklerdir. Bu tarihlerden sonra 5996 sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu gereðince büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarýný kayýt altýna aldýrmadýklarý için idari para cezasý uygulanacaktýr. Yetiþtiricilerimizin maðdur duruma düþmemeleri için Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekir."

18 aydýr kapalý olan demiryolu hattý açýldý KURTALAN-Diyarbakýr demiryolu hattýnýn yenileme ve bakým çalýþmalarý nedeni ile 18 ay kapalý kalan demiryolu hattý bakým ve onarým yapýmý tamamlanarak hizmete açýldý. Demiryolu hattýnýn bakým ve onarýmýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan Kurtalan Ekspresinin Kurtalan'a yolcu taþýmaya baþlamasý nedeniyle tören düzenlendi. Düzenlenen törende konuþan Kurtalan Kaymakamý Mustafa Ýmamoðlu, Kurtalan Ekspresi'nin eski demiryolu hattý çalýþmalarýnýn tamamlanmasý ile artýk yolcularýn daha hýzlý seyahat edebileceklerini söyledi. Kurtalan Gar Þefi Selahattin Yýldýrým ise yeni hattýn tamamlanmasý ile haftanýn 5 günü Kurtalan-Ankara arasý Ekspres'in yolcu taþýmaya baþladýðýný belirtti. Yolcularýn artýk daha hýzlý þekilde seyahat edebileceklerini vurgulayan Yýldýrým, "Artýk Kurtalan-Ankara arasý Pazartesi, Çarþamba, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri saat: 09.30'da Kurtalan Garýnda Kurtalan Ekspres'i yolcu taþýmasýna baþlamýþtýr. Kurtalan Ekspres'i bakým ve onarýmý yapýlan hattýn tam olarak oturmasýnýn ardýndan saatte 100 kilometre hýza ulaþacaktýr. Yolcularýmýz demiryolu hattý ile artýk gönül rahatlýðý ile seyahat edebilirler" dedi. Daha sonra Kurtalan Kaymakamý Mustafa Ýmamoðlu Ekspres'in vagonlarýný gezerek yetkililerden bilgi aldý. (AA)


11

YAÞAM

1 Ocak 2014 Çarþamba

Kulp’ta 2012 yýlýnda yaþamýný yitiren 8 yaþýndaki Sera’nýn yaþamýnýn bedeli:

26 bin 947 lira 17 kuruþ! Kulp ilçesine baðlý Alaca köyü Þenyayla mevkiinde koyun otlattýðý sýrada eline aldýðý cismin patlamasý sonucu yaþamýný yitiren Sera Yavuz için Diyarbakýr Valiliði, 26 bin 947 lira 17 kuruþ tazminat bedeli ödedi. Ailenin avukatý Diyar Rüknedin Çetedir, cinayetin devlet tarafýndan örtbas edilmek istendiðini söyledi

DÝYARBAKIR - Kulp ilçesine baðlý Alaca köyü Þenyayla mevkiinde evinin yakýnýndaki arazide 8 Aðustos 2012 tarihinde koyun otlattýðý sýrada oyuncak sanýp eline aldýðý bir cismin patlamasý sonucu yaþamýný yitiren 8 yaþýndaki Sera Yavuz için ailesi tarafýndan açýlan tazminat davasý sonuçlandý.Diyarbakýr Valiliði 'Terör ve Terörden Doðan Zarar Tespit Komisyon

Baþkanlýðý'na 4 Nisan günü yapýlan tazminat baþvurusuna iliþkin aileye cenaze yardýmý için bin 104 lira 72 kuruþ TL, ölüm için ise 25 bin 842 lira 95 kuruþ TL tazminat bedeli ödedi. Yavuz'un yaþamýný yitirdiði patlamanýn ardýndan açýlan soruþturma kapsamýnda Lice Cumhuriyet Savcýlýðý'nýn Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Bomba Ýmha ve Ýnceleme Þube

Müdürlüðü'nden, Sera'nýn üzerinde çýkan bulgularda yapmasýný istediði inceleme raporunun "Netice ve Kanaat" bölümünde, "40 mm bomba atar mühimmatlarý; eski Varþova Paktý üyesi ülkeler ve NATO üyesi ülkeler tarafýndan yaygýn olarak üretilen ve kullanýlan bir mühimmat türüdür. Ayrýca ülkemizde de faaliyet gösteren PKK/KONGGEL tarafýndan da gerçekleþtirilen terör eylemlerinde de kullanýlmaktadýr" ifadelerine yer vermesi dikkat çekiyor.

‘Mühimmatýn arazide bulunmasý mümkün’ Yine ayný baþlýk altýnda, "8 yaþýndaki kýz çocuðunun patlayýcý bir cismin patla-

Yaþlý kadýn yaþam mücadelesi Diyarbakýr’ýn Kulp ilçesinde, harabe halde olan bir evde yaþamýný sürdüren yaþlý kadýn, evinin onarýlmasý için yetkililerden yardým bekliyor

masý sonucu hayatýný kaybetmesi olayýnda; kim veya kimler tarafýndan atýldýðý/kullanýldýðý tesit edilemeyen, ancak çeþitli sebeplerden dolayý patlamayan 40 mm mühimmatýn görünüm ve þekli sebebiyle ilgi çekici olmasý nedeniyle bomba konusunda bilgisi olmayan üçüncü kiþiler tarafýndan arazide bulunmasýnýn mümkün olduðu, ancak mühimmatý bulan kiþilerin, tapa sistemi kurulu olmasý nedeniyle her an patlayacak durumda olan mühimmat üzerinde gerçekleþtirilecek darbe, itme, vurma veya bulunduðu yerden hareket ettirilmesi gibi dýþ tesirler neticesinde söz konusu mühimmatýn patla-

DÝYARBAKIR'ýn Kul Ýlçesine baðlý Baþbuð köyünde ikamet eden yaþlý ve kimsesiz Kariban Tanrýkulu, evin dýþ tarafýndaki duvarlarýnýn bir kýsmýnda çökmeler yaþandýðý ve evin her an baþýna yýkýlmasýndan endiþe ettiðini söyledi. Gözyaþý döken yaþlý kadýn Kariban Tanrýkulu, "Tek baþýma kimsesiz biriyim. Geçimimi saðlayabilecek hiçbir gelir kaynaðým yoktur. Maddi durumum da iyi deðil fakir ve yardýma muhtaç biriyim. Geçimimi saðlayamadýðým gibi ayný zamanda kaldýðým ev de eski. Bu evin her tarafýnda, çok büyük çatlaklarýn meydana gelmesi sonucu evin bir kýsmý yýkýlmýþ. Geri kalan kýsýmlarý ise yýkýlmak üzeredir ve mecburi olarak bu evde kalmak zorundayým. Maddi durumum iyi olmadýðý için, yýkýlmak üzere olan bu evimi onaracak hiçbir imkan ve gücüm olmadýðý gibi, baþka yere gidecek durumumda yok, maðdur durumdayým. Yetkililere sesleniyorum, sesimi duysunlar ve sorunuma bir an evvel çare bulsunlar, yoksa bu kýþ ortasýnda evim baþýma yýkýlacak" dedi. (ÝHA)

yarak, bu tür müessif olaylarýn meydana gelmesine sebebiyet vermiþ olabileceði" deðerlendirmesine yer veriliyor.

‘Örtbas ediliyor’ Yavuz'un avukatý Diyar Rüknedin Çetedir, cinayetin devlet tarafýndan örtbas edilmek istendiðini, ailenin çocuklarýnýn faillerinin ortaya çýkarmak için yürütmüþ olduðu mücadelenin engellenmek istendiðini ifade etti. Çok basit bir cinayet davasýnda bile verilen tazminat miktarýnýn bu rakam üzerinde olduðunu belirten Çetedir, cinayetin faillerinin ortaya çýkarýlmasý mücadelelerini devam ettireceklerini dile getirdi. (DÝHA)

“Boyacý Çocuk” Dicleli çocuklarla buluþtu DÝYARBAKIR'ýn Dicle ilçesinde, 'Boyacý Çocuk' adlý tiyatro oyunu sahnelendi. Dicle Ýlçe Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði Baþkanlýðý'nýn 'Benim de bir spor tesisim var' projesi kapsamýnda, Aile Yaþam Merkezi konferans salonunda ilkokul, ortaokul ve lise öðrencilerine yönelik olarak 'Boyacý Çocuk' adlý tiyatro gösterisi, 'Küçük Mucitler' adlý bilimsel deney gösterisi ve doða olaylarýnýn anlatýldýðý 'Madagaskar' adlý 3D çizgi film gösterisi þeklinde, bir dizi kültürel etkinlik gerçekleþtirildi. Öðretmenler, veliler ve öðrenciler bu tip etkinliklerin, Dicle'de gerçekleþtirilmesinden duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. (ÝHA)


12

AÝLE-Y YAÞAM

1 Ocak 2014 Çarþamba

SURiYE’DE KANLI YIL þýn baþlamasýndan bu yana Esed rejimine yükümlülük getiren ilk karar oldu.

Halep’teki varil bombalarý

Suriye'de ikinci yýlýna giren iç savaþta 2013 yýlýnda 41 bin 500’ün üzerinde sivil ve 9 bin 38 silahlý asker yaþamýný yitirdi

DÝYARBAKIR - Suriye Ýnsan Haklarý Örgütü'nün (SNHR) raporuna göre, savaþýn 3 yýldýr devam ettiði Suriye'de 2013'de 41 bin 500'ün üzerinde sivil, rejime baðlý askerlerce öldürüldü. Bunlardan 1609'unu iþkence altýnda ölenler, 4 bin 344'ünü çocuklar, 2 bin 921'ini ise kadýnlar oluþturdu. SNHR raporuna göre yýl boyunca en az 9 bin 38 silahlý kiþi de hayatýný kaybetti.

Doðu ve Batý Guta’da kimyasal silah kullanýmý Suriye 2013'te dünya gündeminde en çok kimyasal silahlar yer aldý. Esed rejiminin kimyasal silahlarla 21 Aðustos'ta baþkent Þam'ýn kýrsalýndaki Doðu ve Batý Guta bölgelerini bom-

balamasý sonucu SMDK raporlarýna göre bin 700 kiþi hayatýný kaybetti, 10 binden fazla kiþi de yaralandý. Amerika Birleþik Devletleri (ABD) kimyasal silah saldýrýsýnýn ardýndan Esed rejimini kimyasal silah kullanmaya devam etmesi durumunda askeri müdahaleyle tehdit etti. Rusya'nýn müdahalesi ve Esed rejiminin kimyasal silahlarý teslim etmeye hazýr olduðunu açýklamasýyla ABD, askeri müdahaleden vazgeçti. BM Güvenlik Konseyi (BMGK) 27 Eylül'de Suriye'deki kimyasal silahlarýn imhasýný öngören karar tasarýsýný onayladý. Karar, Kimyasal Silahlarýn Yasaklanmasý Örgütü uzmanlarýnýn ülkeye girmesine izin verilmesini öngörüyordu. Bu, Suriye'de sava-

MEB özel okul hedefini tutturdu MEB, 2014 yýlýnda ulaþmayý hedeflediði özel okul sayýsýna 2013 yýlý itibariyle ulaþtý. 2011-2012 eðitim öðretim yýlýnda 885 olan özel ortaöðretim kurum sayýsý bu yýl itibariyle bin 396’ya çýktý

Aralýk ayýnýn son iki haftasýnda Suriyeliler yeni bir katliam yaþadý. SMDK, rejimin Halep ve kýrsalýnda muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde varil bombalarýyla iþlediði katliamlarda ölenlerin sayýsýnýn 2013 yýlý itibarýyla 650, 3 yýl toplamýnda ise 20 bine ulaþtýðýný açýkladý. 50 kilodan bin tona varan aðýrlýklara ulaþabilen ve TNT maddesinden üretilen varil bombalarý Suriye'de su ýsýtmak için kullanýlan kazanlarýn içine konulup helikopterlerden atýldý. Kýþ ayýnýn girmesiyle birlikte bölgeyi vuran kar yaðýþý Suriyelilerin çilesini bir kat daha arttýrdý. Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün ve Lübnan'da çadýrlarda yaþayanlar arasýnda 9'u çocuk 20 kiþi elveriþsiz þartlar ve soðuk nedeniyle hayatýný kaybetti.

Göçler ve abluka Þiddet olaylarýnýn artmasýyla ülke içindeki göç hareketinde de artýþ gözlendi. SNHR'ye göre yurt içinde bir bölgeden diðerine göç edenlerin sayýsý 6,4 milyona, ülke dýþýna göç edenlerin sayýsý ise 3,4 milyona ulaþtý. Göç edenlerin 2,4 milyonluk kýsmý çocuklardan oluþuyordu . En çok göçün yaþandýðý þehirler arasýnda 2 milyonla Þam kýrsa-

DÝYARBAKIR - Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), Stratejik Planýnda, 2014 yýlý sonuna kadar özel sektörün finansal gücünden faydalanmak üzere özel öðretim kurumlarýnýn eðitim sistemi içindeki payýnýn okul sayýsýna göre yüzde 9'a, öðrenci sayýsýna göre de yüzde 5'e çýkarýlmasý hedefi yer aldý. Bakanlýk okul sayýsý ile ilgili hedeflerine 2013 yýlýnda ulaþtý. MEB verilerine göre, 2002-2003 eðitim öðretim yýlýnda özel okullarda kayýtlý öðrencilerin toplam öðrenci sayýsýna oraný yüzde 1,6 iken bu oran 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnda 4,1, örgün eðitim içerisindeki özel okul sayýlarýnýn toplam okul sayýlarýna oraný ise yüzde 9 oldu.

lý, 1,6 milyonla Halep ve 1,1 milyonla Humus, ilk 3 sýraya yerleþti. Aðýrlaþan þartlar nedeniyle yasadýþý yollardan Ýtalya'ya geçmeye çalýþan çok sayýda Suriyeli Akdeniz'de ölüm kalým mücadelesi verdi. Son olarak Ýtalya sahillerinde yaþanan gemi faciasýnda çoðunluðu Suriyelilerden oluþan 100 kiþi hayatýný kaybetti. Sayýlarý 2 milyonu bulan ve rejimin kontrolündeki Þam'ýn güney kesimi, Doðu ve Batý Guta ile el-Kalamun bölgesi ve Humus'taki bölgelerde abluka altýnda olan Suriyeliler, açlýktan ölüm tehlikesiyle karþý karþýya kaldý. SNHR, bu bölgelerde açlýktan ölenlerin sayýsýný 11 olarak açýkladý. Bu baðlamda, insanlarýn ölmemek için kedi, köpek ve eþek etini yiyebileceði yönünde fetvalar çýkarýldý. 2013 yýlýnda Suriye'nin farklý bölgelerinde yeniden çocuk felci vakasý gündeme geldi. Aþý olamadýklarý için hastalýða yakalanan çocuklarýn sayýsý SMDK'ya göre 66'a ulaþtý. Hastalýðýn en çok görüldüðü iller arasýnda ise 52 vakayla Deyru'z Zor yer aldý. Suriye'de 2013 yýlý aktivistler ve gazeteciler için de zor geçti. Ülkenin farklý bölgelerinde gerek Esed güçleri gerekse Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) gibi hareketler tarafýndan hedef alýnan gazeteci ve aktivistlerin sayýsý Aðustos-Eylül ayý içerisinde 60'ý buldu. (AA)

Son yýllarda özel okul açýlýþýnda önemli bir artýs? kaydedildi. 2011-2012 eðitim öðretim yýlýnda 885 olan özel ortaög?retim kurum sayýsý 2012-2013 eðitim öðretim döneminde bin 33 iken 2013-2014 yýlýnda bu sayý bin 396'ya ulaþtý. Türkiye'de, halen 494 özel Anadolu lisesi, 215 özel fen lisesi, 86 hazýrlýk sýnýfý bulunan özel Anadolu lisesi, 83 özel genel lise, 58 özel akþam lisesi ve 11 Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi bulunuyor. Özel ortaöðretim kurumlarý arasýnda en fazla artýþ özel meslek liselerinde gözlendi. Özel mesleki ve teknik lisesi sayýsý 20112012 yýlýnda 45 iken, 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnda ise 416 oldu. (AA)


$ €

DOLAR: 2.1480 EURO: 2.9605 ALTIN: 84,040 ÝMKB: 67.801,73

ekonomi

13 1 Ocak 2014 Çarþamba

Asgari ücret belli oldu Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete 2014 yýlýnýn ilk 6 ayý için yüzde 5, ikinci 6 ayý için de yüzde 6 zam yapýldýðýný açýkladý

Takside sýnýrlama þubatta baþlýyor Yapýlan yönetmelik deðiþikliðiyle kredi tutarýnýn teminat olarak alýnan konutun deðerine oraný yüzde 75'i aþamayacak

DÝYARBAKIR - Bankalarýn Kredi Ýþlemlerine Ýliþkin Yönetmelik'te yapýlan deðiþiklik ile kredi tutarýnýn, teminat olarak alýnan konutun deðerine oraný yüzde 75'i aþamayacak. Taþýt kredilerinde isekredi tutarýnýn taþýtýn deðerine oraný taþýtýn nihai fatura deðeri 50 bin TL ve altýnda olanlar için yüzde 70'i geçmeyecek. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Resmi Gazete'de yer alan Bankalarýn Kredi Ýþlemlerine Ýliþkin Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðine göre, bu yönetmeliðin 12'nci maddesinden sonra gelmek üzere 12/A maddesi eklendi.

12/A maddesi þöyle: "(1) Tüketicilere, konut edinmeleri amacýyla kullandýrýlacak kredilerde ve taþýt kredileri hariç konut teminatlý kredilerde veya yapýlacak finansal kiralama iþlemlerinde, kredi tutarýnýn teminat olarak alýnan konutun deðerine oraný yüzde 75'i aþamaz. Sýnýrlamaya konu krediler için teminat olarak alýnan gayrimenkullerin deðerlemesinin Kurul veya Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan yetkilendirilmiþ deðerleme þirketlerine yaptýrýlmasý ve sýnýrlamada bu deðerlerin kullanýlmasý zorunludur. (2) Tüketicilere, binek araç edinimi amacýyla kullandýrýlacak taþýt

DÝYARBAKIR - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Reþat Moralý Konferans Salonu'nda toplandý. Çalýþma Genel Müdürü Nurcan Önder baþkanlýðýnda toplanan komisyonda 5'i iþçi, 5'i iþveren, 5'i de devlet temsilcisi olmak üzere 15 kiþi bulunuyor. Komisyonda iþçi tarafýný Türk-Ýþ, iþveren tarafýný ise TÝSK temsil ediyor. Toplantýdan sonra basýn açýklamasý yapan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, "Bu yýl aldýðýmýz kararlardan biri asgari ücrette 16 yaþ sýnýrý uygulamasýna son veriyoruz. Çýkan bir diðer karar da, üç çocuðu olandan gelir vergisi alýnmayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz 2014 yýlýnda uygulanacak olan asgari ücret 2014 yýlýnýn ilk 6 ayýnda yüzde 5'lik artýþ olacak. Ýlk 6 ayda net 846 TL, brüt 1.071 TL olacak. Ýkinci 6 ayda yüzde 6'lýk bir artýþ olacak. Net 891 TL, brüt 1.136 TL olacak. 2014 yýlýnda toplam artýþ yüzde 11 olacak" dedi. (DÝHA)

kredilerinde ve taþýt teminatlý kredilerde veya yapýlacak finansal kiralama iþlemlerinde, kredi tutarýnýn taþýtýn deðerine oraný taþýtýn nihai fatura deðeri 50 bin TL ve altýnda olanlar için yüzde 70'i aþamaz. Bu oran, nihai fatura deðeri 50 bin lirayý aþan binek araçlarda, bedelin 50 bin liraya kadar olan kýsmý için yüzde 70, 50 bin liranýn üstünde olan kýsým için yüzde 50 olarak uygulanýr. Ýkinci el binek araçlarda taþýtýn deðerinin tespitinde kasko deðeri esas alýnýr." Bu maddenin 3. fýkrasýnda da "Konut finansmaný kapsamýnda kullandýrýlan krediler ile diðer gayrimenkul alýmý amaçlý krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 36 ayý, taþýt kredileri ile taþýt teminatlý kredilerin vadesi 48 ayý aþamaz" ifadesi yer aldý. Bu maddenin 2. ve 3. fýkralarýndaki sýnýrlamalarýn maddenin yayýmý tarihinden önce kullandýrýlan krediler ile bu kredilerin yeniden yapýlandýrýlmasý halinde uygulanmayacaðý belirtildi. 12/A maddesinin 2. fýkrasý (binek araç edinimi amacýyla kullandýrýlacak taþýt kredilerinde ve taþýt teminatlý kredilerde veya yapýlacak finansal kiralama iþlemlerinde) 1 Þubat'ta uygulanmaya baþlanacak. Yönetmeliðin diðer hükümleri bugün itibarýyla yürürlüðe girdi. (AA)

Ýhracat ve ithalat arttý Türkiye'nin ihracatý bu yýlýn kasým ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 3,6, ithalat ise yüzde 2,2 arttý DÝYARBAKIR - Türkiye'nin ihracatý, kasýmda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 3,6 artarak 14 milyar 252 milyon dolar oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan 2013 yýlý kasým ayýna iliþkin geçici dýþ ticaret verileri açýklandý. Buna göre, ihracat, kasýmda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 3,6 arttý ve 14 milyar 252 milyon dolara yükseldi. Ayný dönemde ithalat ise yüzde yüzde 2,2 artýþ göstererek 21 milyar 403 milyon dolar olarak hesaplandý. Kasýmda dýþ ticaret açýðý, yüzde 0,6 azalarak 7 milyar 195 milyon dolardan 7 milyar 151 milyon dolara indi. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný, geçen yýl kasým ayýnda yüzde 65,7 iken, bu yýlýn ayný ayýnda yüzde 66,6'ya çýktý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ihracat, kasýmda bir önceki aya göre yüzde 4 arttý, ithalat ise bu dönemde yüzde 0,9 azaldý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise ihracat, kasýmda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 3,4, ithalat ise yüzde 6 artýþ gösterdi.

En fazla ihracat Almanya’ya AB'ye yapýlan ihracat, kasýmda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 8,7 artarak 6 milyar 287 milyon dolara çýktý. Bu dönemde en fazla ihracat Almanya'ya yapýlýrken, en fazla ithalat ise Rusya'dan gerçekleþtirildi. En büyük ihracat kalemi ''motorlu kara taþýtlarý ve aksam parçalarý'', ithalat kalemi ise ''mineral yakýtlar ve yaðlar'' olarak belirlendi. (AA)


14

HABER

1 Ocak 2014 Çarþamba

Kadýnlar seçimlere renkleriyle yürüyor BDP Kadýn Meclisleri, erkeklerin kalýplaþtýrdýðý siyasetteki duvarlarý yýkmak için kadýnýn rengiyle seçimlere hazýrlanýyor. Kotadan eþ baþkanlýða geçiþin etkin mücadele için önemli bir temsiliyet alaný olduðunu belirten Kadýn Seçim Komisyonu üyesi Pelin Yýlmaz, "Politikalarýmýzý sokaktan tutalým, köylere hatta en ücra köþelere kadar bütün kadýnlarýn taleplerini açýða çýkarmak ve bunu bir kazaným olarak bütün kitleye götürebilmek gibi bir anlayýþýmýz var" dedi. DÝYARBAKIR - BDP, Yerel seçimlerde daha önce yüzde 40 kota uygulamasýný hayata geçiren BDP Kadýn Meclisleri, verdikleri mücadelenin sonucunda bu uygulamayý bir adým ileriye taþýyarak eþ baþkanlýk uygulamasý baþlattý. Aday seçiminden, seçim çalýþmalarýna kadar birçok noktayý organize edecek ayrý bir komisyon ile çalýþan Kadýn Meclisleri, her alanda kadýnýn rengini yansýtmak için mücadele yürüterek siyasette kadýnýn rengini yansýtmak, kadýnýn temsiliyetini arttýrmak amacýyla mücadele yürütüyor.

‘Eþ baþkanlýk temsiliyet alaný’ Sitemin ve yerel seçim çalýþmalarýnýn nasýl yürüyeceðine iliþkin bilgi veren BDP Kadýn Meclisleri Sözcüsü ve Kadýn Seçim Komisyonu üyesi Pelin Yýlmaz, eþ baþkanlýk sisteminin ideolojik geleneklerinden çok ayrý bir sistem olmadýðýný ifade etti. "Özgünlükleri ve özgürlükleri esas alan bir mücadele geleneðine sahibiz" diyen Yýlmaz, þunlarý dile getirdi: "Þuana kadar kadýnlarýn temsiliyeti konusunda kota uygulamasý baþlatmýþtýk. Toplumsal cinsiyetin bu kadar hakim olduðu toplumda devlette bir kota uygulamasý olmadan kadýnlarýn önünün kendiliðinden açýlmayacaðý aþikardý ve bir mücade-

FOTO:ARÞÝV

le isteyen durumdu. Netice itibariyle ezilen bir cinsten hatta ezilen ilk ulustan söz ediyoruz. Bu anlamda da çok etkin bir mücadeleyi gerektiren bir temsiliyet alaný. Þuana kadar biraz daha ilerleyen, yol kat eden bir mücadeleyle kazanýmlar saðladýk. Yüzde 40 kota da bunlardan biriydi. Peyder pey ilerleyen bir yol hattý olarak ilerledi."

‘Bir kentsel yaþam projesidir eþ baþkanlýk’ Eþ baþkanlýðýn bir "radikal demokrasi" ürünü olduðunu ve yüzde 50 kota anlamýna gelmediðini eþ temsiliyeti saðlamayý amaçladýklarýný dile getiren Yýlmaz, "Tek bir cinse dayalý iktidarýn kýrýlmasý ve kadýnlarýn yaþamýn her alanýnda temsil edilmesi ve kadýnlarýn yaþam alanlarýnýn güçlendirilmesi ve daha aktif bir þekilde yaþama katýlmasýyla ilgili bir durum. Eþ baþkanlýk kadýnlarýn eliyle gerçekleþen bir kentsel yaþam projesidir. Liberal bir eþitlik deðil temelinde radikal demokrasi vardýr. Bu durum kotayý anlamsýzlaþtýrdý" dedi. Bu sistemi daha önceden parti baþkanlýklarýnda uyguladýklarýný ve yasalarda bir yeri olmamasýna raðmen uygulamayý sürdürdüklerini hatýrlatan Yýlmaz, bunun yasalara girmesi noktasýnda adým atýldýðýný da hatýrlatarak,

asýl olanýn kendilerinin meþru görüp görmemesi olduðunu dile getirdi.

‘Kadýnýn rengiyle temel sloganlarýmýz arasýnda’ Eþ baþkanlýk sistemi uygulanacaðý için tüm alanlarda ilk olarak kadýnlara gideceklerini ve onlarýn taleplerini dinleyeceklerini söyleyen Yýlmaz, þunlarý dile getirdi: "Kadýnlar neyi istiyor? Yerel yönetimlerden nasýl beklentileri var? Bu anlamda bütün yerel yönetim politikalarýmýzý sokaktan tutalým, köylere hatta en ücra köþelere kadar bütün kadýnlarýn taleplerini açýða çýkarmak ve bunu bir kazaným olarak bütün bir kitleye götürebilmek gibi bir anlayýþýmýz var. Adaylarýmýzýn olduðu yerlerde böyle bir politik yaklaþýmýmýz var. Dolayýsýyla yerinden yönetim, sokaktan yönetim kadýnýn rengiyle yönetim bunlar bizim temel sloganlarýmýz arasýndadýr. Ayný zamanda genel sloganýmýz olan 'Öz yönetimle Öz kimliðe' sloganý bizi de ilgilendiren bir noktadýr. Kadýn açýsýndan da ayný slogan geçerlidir. Kendi kimliðimizle kendi cinsimizle birçok noktadan hitap edebilecek çalýþmalarýmýz var. Sadece bir örnek vermek gerekirse Toplumsal Cinsiyet Etki Raporunu zorunluluk olarak getiriyoruz." Siyasetin bir kalýplar

meselesi olmadýðýný ancak Türkiye ve bir bütün dünyada siyasetin erkek rengiyle yürütüldüðü için kalýplar içine girdiðini vurgulayan Yýlmaz, kadýnlarýn siyasete katýlýmýnýn bu kalýplarý zorlayan ve kýran bir nokta olduðuna dikkat çekti.

‘Çalýþmalara kadýnýn rengi yansýyacak’ BDP Kadýn Meclisleri'nin kadýn adaylarýný tanýtýrken çýkan renkli tablonun çalýþmalarýn bütününe de yansýyacaðýný dile getiren Yýlmaz, kadýnýn doðallýðýyla yansýdýðý siyasetin renkli bir hale geldiðini belirterek, "Þuan Türkiye'nin en genç adayý bizim Lice Belediye baþkan adayýmýzdýr. Bunda olduðu gibi siyaseti daha da gençleþtiren ve kadýnlarla gençleþtiren bir yaklaþýmýmýz var. Yaptýðýmýz ön seçimlerde de toplumun gençlere ve kadýnlara müthiþ bir güven duyduðunu gördük. Çok farklý alanlardan gelen ve aday olarak belirlenen arkadaþlarýmýz var. Bu anlamda biz daha renkli bir çalýþmanýn ortaya çýkacaðýna eminiz. Çalýþmalarýmýzý baþlatýrken kadýnlarýn talepleri doðrultusunda baþlatacaðýmýz için bütün sokaklarda kadýnlarla birlikte renkli bir görüntü açýða çýkacaktýr" dedi. (DÝHA)

Van’ýn giriþine Kürtçe tabela Van Belediyesi, kentin 5 giriþine, "Hûn bi xêr hatin Bajarê Wanê - Van'a hoþgeldiniz" tabelalarý dikti VAN Belediyesi'nin 2010 yýlýnda aldýðý çok dilli belediyecilik çalýþmalarý kapsamýnda kentin 5 giriþ noktasýna Kürtçe tabelalar dikildi. Özalp, Gürpýnar, Erciþ, Edremit ve Çatak'ý Van'a baðlayan karayollarýnýn giriþine, "Hûn bi xêr hatin Bajarê WanêVan'a hoþgeldiniz" tabelalarý diken Van Belediyesi, çok dilli ve çok kültürlü hizmetlerinin devam edeceðini duyurdu. Tabelalarýn dikimi sýrasýnda yoldan geçen yurttaþlar çalýþmadan dolayý teþekkür etti. 2014 yýlýnda böylesi çalýþmalarýn kenti çok daha önemli bir noktaya getireceðinin vurgulandýðý Van Belediyesi'nce yapýlan açýklamada, "Halkýmýzýn talebi üzerine kentimizin 5 þehirlerarasý giriþine Kürtçe tabelalar diktik. 2014 yýlýnýn ilk çalýþmasýný da böylesi anlamlý bir çalýþmayla baþlattýk. Bu çalýþmalarýn halkýmýzýn talebi üzerine yaþamýn her alanýnda devam edeceðini belirtiyor, Kürt dilinin geliþimi ve yaþamýn her alanýnda kullanýlmasý için çaba göstereceðimizi tekrarlýyoruz. Bu vesile ile halkýmýzýn yeni yýllarýný kutluyor, halkýmýza hayýrlý olmasýný diliyoruz" denildi. (DÝHA)


15

SPOR

1 Ocak 2014 Çarþamba

Þimdi kamp zamaný

Diyarbakýr'ý Spor Toto 2. Lig ve 3. Lig'de temsil eden takýmlar devre arasý kamp çalýþmalarý için yarýn Antalya'da toplanacak. Ýki takýmýn da kamp çalýþmasý 12 gün devam edecek DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta ligin ilk yarýsýný 29 puanla 5. sýrada tamamlayan ve ilk yarýnýn son 7 haftasýnda yakaladýðý devam ettirerek önce 2. Lig'e çýkmak isteyen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Lara bölgesindeki Kremlin Ote-

li'nde kamp yapacak. Yarýn toplanacak olan takýmýn kamp çalýþmasý 14 Ocak'a kadar devam edecek. Yeþil-kýrmýzýlý takýmýn burada en az 2 hazýrlýk maçý yapmasý bekleniyor. Kampýn ardýndan kente dönecek olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor,

25-26 Ocak'ta baþlayacak ikinci yarýnýn ilk maçýnda kendi sahasýnda Ýskenderun Demirçelikspor'la karþýlaþacak. Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk yarýsýný 33 puanla ikinci sýrada tamamlayan Diyarbakýrspor A.Þ.'de Antalya'da

kamp yapacak. Lara bölgesindeki Titanic Otel'de 12 gün çalýþacak olan Diyarbakýrspor A.Þ. hazýrlýk maçlarýna aðýrlýk verecek. Namýk Altunsoy'un yerine göreve getirilen teknik direktör Hýdýr Akbaþ ilk kez takýmýn baþýna geçecek. Yarýn

Antalya'da toplanacak olan takým,daha sonra idmanlara baþlayacak. 3.Lig 3.Grup'ta ikinci yarý 18-19 Ocak'ta baþlar ken, Diyarbakýrspor A.Þ;ikinci yarýnýn ilk maçýnda kendi sahasýnda Gölcükspor'la karþýlaþacak. (ÝHA)

KUTLAMA / PÎROZBAHÎ Yeni yýlýnýzý en içten dileklerimizle kutlar, 2014'ün size ve ailenize saðlýk ve mutluluk, ülkemize de adalet, barýþ ve huzur getirmesini dileriz. Em bi xwestekên ji dil sala we ya nû pîroz dikin. Bila 2014 ji we û malbata we re tenduristî û dilþadî, Ji welat re jî, edalet, aþitî û aramiyê bîne. Ahmet Sayar Yönetim Kurulu Baþkaný Serokê Lijneya Rêvebiriyê

Celalettin Birtan Meclis Baþkaný Serokê Meclîsê

DÝYARBAKIR TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ODEYA BAZIRGANÎ Û PÎÞESAZIYÊ YA AMEDÊ


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

1 OCAK 2014 ÇARÞAMBA Yýl: 7 - Sayý : 2156 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Çocuklar 2014’e merhaba dedi

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sümerpark Ortak Yaþam Alaný'nda çocuklar doyasýya eðlendi

C

M

Y

K

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý'na baðlý Çocuk Hizmetleri Þube Müdürlüðü'nün yýl sonu etkinliðine yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte katýlýrken, Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý çalýþanlarý da hazýr bulundu. Kentin deðiþik yerlerinde ikamet eden ve her kesimden çocuklarýn birbirlerini tanýmasý ve kaynaþmasý amacýyla her yýl geleneksel olarak yapýlan etkinlik, Sümerpark Ortak Yaþam Alaný'nda düzenlendi. Etkinliðe; Kreþ ve Çocuk Hizmetleri Þube Müdürlüðü bünyesinde bulunan Aziziye, Ben u Sen, Yeniköy, Hasýrlý, Sümerpark Çocuk Destek Merkezi'nde yýl boyunca eðitim alan, oyun odalarýnda, kayýtlý ve

ayrýca 'Bahçê Gulan' kreþlerinde eðitim gören yüzlerce çocuk ve aileleri katýldý. Etkinlikte çocuklar Kürtçe ve Türkçe þarkýlar eþliðinde halay çekerek stres attý. Çocuklara ve ailelerine çeþitli hediyeler verilirken, Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý'na baðlý Çocuk Þube Müdürü Veysel Yýldýrým, 2014 yýlýnda deðiþecek olan Büyükþehir Yasasý'yla beraber kentte baðlý ilçelerde bulunan tüm çocuklara yönelik faaliyetler ve etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yýldýrým, "Yapacaðýmýz bu tarz etkinliklerle çocuklarýn geliþimine katkýda bulunarak, kentte çocuklarla ilgili duyarlýlýðý artýrmayý amaçlýyoruz" dedi. (ÝHA)

Diyarbakır yenigün gazetesi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you