Page 1

Parkta þüpheli paket paniði DÝYARBAKIR’ýn Ofis semtinde yer alan bir parkta fark edilen þüpheli paket, paniðe yol açtý. Bomba imha ekiplerince patlatýlan paket, boþ çýktý. Haber 09

19 MAYIS 2014 PAZARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

Seyir halindeki araç alev aldý

Çiçek üretimi kadýnlarý

Haber 08

ÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Fidanlýklar ve Þube Müdürlüðü tarafýndan 2011 yýlýnda kurulan serada çalýþan kadýnlar, toprakla olan uyumlarýný, erkek çalýþanlara oranla çalýþma veriminde ortaya koyduklarý fark ile gösteriyor. Yaptýklarý iþten kazandýklarý parayla ise kadýnlarýn kimi eðitimlerini sürdürüyor kimi de ailelerine katkýda bulunuyor. 10-11’de

DÝYARBAKIR'ýn Baðlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 238 Sokak'ta ikamet eden evli ve 3 çocuk annesi Songül Sönmez, önceki gün evinde elektrik kablosu ile boðularak öldürülmüþ halde bulundu. Olay sýrasýnda evdeki 3 çocuðun da bitiþik evde bulunan akrabalarýnýn evinde olduðu belirlendi. 3’te

Ýçten: Artýk daha cesuruz

D

www.diyarbakiryenigun.com

‘Karakol yapýmlarý çatýþmasýzlýk sürecini zorluyor’ Haber 8-9

Bir kadýn boðularak öldürüldü

ÝSTÝHDAM EDÝYOR

Diyar A.Þ’de 2. lig heyecaný Spor 14

Büyükþehir Alanya’ya gitti 15’te

Yeni bir yaþam insa edilecek

AK PARTÝ Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Güneydoðu Ýþ Kadýnlarý Derneði Diyarbakýr Þubesini ziyaret etti. Burada konuþan Ýçten, "Büyükþehir belediye yasasýnýn veya yerinden yönetimin güçlendirilmesi ile bu ülkenin bölünmediðini gördüler. Dolayýsýyla hem Türkler, hem de Kürtler artýk daha cesur'' dedi. Haber 07

PARTÝZAN davasýndan 1980 yýlýnda 5 yýl Diyarbakýr Cezaevi'nde kalan Þahabettin Kýzýl, Kaypakkaya'nýn eþitlik temelinde her zaman halklarla birlikte mücadele yürüttüðünü söyleyerek, “Kürdistan baþta olmak üzere tüm Türkiye halklarýna çok anlamalý bir miras býraktý” dedi. 04

C

M

Y

K

TOPRAKLARINDAN zorla göç ettirilen ailelerin yeniden köylerine geri dönüþ koþullarýný hazýrlamak amacýyla kurulan Kadim Topraklara Dönüþ ve Demokratik Ýnþa Platformu, Diyarbakýr'ýn Dicle ve Kulp ilçelerine baðlý belirlenen pilot köylerde çalýþmalarýna

Vecih Aydoðan

‘Çok anlamlý bir miras býraktý’ baþladý. Komünal yaþamýn demokratik özerklikle olacaðýný ifade eden Diyarbakýr GÖÇ-DER Baþkaný Vecih Aydoðan, 30 yýl önceki köy yaþamýndan ziyade geliþtirecekleri kooperatifçilik ile yeni bir yaþamý inþa edeceklerini vurguladý. Gündem 05

Bu kez ‘Kralkýzý’na çýktýlar

DÝYARBAKIR Doða Sporlarý Kulubü üyesi sporcular, Çermik Ýlçesi'ndeki Þeyhandede Þelalelesi'nden sonra, önceki gün de Dicle Ýlçesi'ndeki Kralkýzý Barajý çevresindeki daðlara çýktý. 12’de


2

SAÐLIK

19 Mayýs 2014 Pazartesi

Su kaybýna dikkat! Sýcak havalarýn gelmesiyle birlikte ilaç kullanýmý, terleme ve aþýrý su kayýplarý konusunda vatandaþlara uyarýlarda bulunan uzmanlar, kalp hastalarýnýn sýcak havalarda aþýrý terleyecek þekilde çalýþmamalarý gerektiðini söyledi

DÝYARBAKIR - Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Ahmet Soylu, sýcak havalarýn gelmesiyle birlikte ilaç kullanýmý, terleme ve aþýrý su kayýplarý konusunda vatandaþlarý uyardý. Kalp hastalarýnýn sýcak havalarda aþýrý terleyecek þekilde çalýþmamalarýný öneren Doç. Dr. Soylu, "Her mevsimde kalp hastalýklarý ile ilgili risk faktörleri söz konusu. Kýþ aylarýnda havalarýn soðuk olmasý, hava kirliliði gibi faktörler kalp hastalýðýný tetikleyici sebepler olabiliyor. Ama yaz aylarýnda özellikle sýcaklarda vücudun su kaybetmesi ile birlikte bazý kalp hastalýklarý açýsýndan riskli bir durum ortaya çýkabiliyor. Özellikle kalp hastalýðý olan kiþilerin sýcak havalarda, özellikle güneþin dik vurduðu durumlarda, dýþarýda aþýrý terleyecek þekilde çalýþmalarý çok uygun deðil. Özellikle kalp damarlarýnda darlýk olan hastalarda veya kalp yetmezliði olan hastalar-

da, bazen kalp kapak hastalýðý olan hastalarda vücudun aþýrý su kaybetmesi bazý kalp problemlerin tetiklenmesine sebep olabiliyor" dedi.

‘Egzersizler sabah veya akþam yapýlmalý’ Yazýn gelmesiyle doktora danýþýlmadan programsýz bir þekilde yapýlan egzersizlerin zararlý olabileceðini söyleyen Soylu, "Kalp hastalarýnýn yaza girerken avantajlý durumlarý da var. Sebze meyvenin daha bol olduðu bir döneme giriliyor. Mesela biraz daha sebze aðýrlýklý beslenme ihtimalleri daha fazla olabiliyor. O açýdan bir avantaj. Yine yaza girerken dýþarýda hava iyi olduðu için hastalarýn spor yapmalarý kolaylaþýyor. Bu açýdan da avantajlý bir durum söz konusu. Dýþarýda daha rahat yürüyüþlerini yapýyorlar. Ama burada da tavsiyemiz; güneþin dik durduðu öðle sýcaklarýnda biraz bundan kaçýnmalarý, egzer-

‘Türkiye’nin yüzde 40’ý þiþman’

siz programlarýný ya sabah ya da akþam saatlerine kaydýrmalarý önemli. Hastalar genellikle kýþýn egzersiz programýndan kaçýnmýþ olabiliyor, çok düzenli yapýlamýyor. Ani bir egzersize baþlama durumuyla sýklýkla karþýlaþýyoruz. Buna da çok dikkat etmek lazým. Daha önceden vücudun alýþýk olmadýðý durumlarda ani ve aðýr egzersizlerden kaçýnmak lazým. Hem kalp hastalarý için hem de bilinen bir kalp hastalýðý olmasa bile özellikle belli risk faktörleri olan þeker hastalarý, tansiyon yüksekliði, kolesterol yüksekliði gibi problemleri olan ya da belli bir yaþ üzerindeki kiþilerde aðýr egzersizlere aniden baþlamayý tavsiye etmiyoruz. Böyle problemler varsa altta mutlaka bir kalp kontrolünden geçip kalp doktoru ile birlikte egzersiz programýna nasýl baþlayacaklarýný deðerlendirmeleri ve karar vermeleri gerekir. Ondan

DÝYARBAKIR - Prof.Dr. Cem Kaan Parsak, Türkiye'de insanlarýn yüzde 40'ýnýn þiþman yüzde 8 ile 10'luk kýsmýnýn obezite olduðunu söyledi.Prof. Dr. Parsak, yaptýðý açýklamada, Türkiye'de ve dünyada beslenmeden kaynaklý obezitenin arttýðýný belirtti. Türkiye'nin son yýllarda kentte yaþamýn artmasýyla birlikte þiþmanlýk konusunda geliþmiþ ülkeleri, Avrupa'yý geride býraktýðýný ifade eden Parsak, Türkiye'nin yaklaþýk yüzde 40'ýnýn þiþman olduðunu söyledi. Prof. Dr. Parsak,

sonra kontrollü bir þekilde egzersizlere baþlamalarýný tavsiye ediyoruz" diye konuþtu.

‘Terleme ve aþýrý su kaybýna dikkat’ Ýlaç kullanýmý, terleme ve aþýrý su kaybý hakkýnda kalp hastalarýný uyaran Soylu, "Mevcut hastalýklarý olan hastalar, kullanmakta olduklarý ilaçlarý ne sebeple olursa olsun aksatmamalarý lazým. Yazýn oluþan problemlerden bir tanesi özellikle kalp yetmezliði olan hastalarda ya da kalp kapak problemlerinin ilerlediði hastalarda vücudun aþýrý su kaybetmesi, vücuttan su attýran ilaçlara olan ihtiyacý azaltýyor. Hastalarýn bu ilaçlarýn dozlarýný hekimleri ile birlikte ayarlamasý gerekir. Çünkü terleme fazla olduðu için bu tip ilaçlara ihtiyaç azalabiliyor. Vücudun susuz kalmamasý lazým. Terlemenin en büyük sýkýntýsý, kalp hastalarýnda sývý dengesini bozmasý ve bazý olumsuz kalp ritim bozukluklarýný ve bazý olumsuz belirtilere sebep olabilir. Bu nedenle hastalarýn sýcak havalarda dikkatli olmasý lazým" þeklinde konuþtu.

‘Mangal ve pikniðe dikkat!’ Mangal ve piknik yapýldýðý zamanlarda dikkatli olunmasýný vurgulayan Soylu, "Yaz aylarýnýn gelmesi ile dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de mangal ve piknik yapmanýn arttýðý zamanlar olmasý. Kalp hastalarýnýn haliyle böyle ortamlarda bulunmasý, mangal ve piknik yapýldýðý zamanlarda dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle kolesterol yüksekliði olan hastalarýn ya da tespit edilmiþ damar problemleri olan hastalarýn kolesterol deðeri yüksek bu tür yiyeceklerden, yaðlý kýrmýzý etten uzak durmalarýný tavsiye ediyoruz. Tabii ki bu pikniðe gidilmeyecek, mangal olmayacak demek deðil. Ýllaki bunlar olacak. Burada nefsi köreltecek kadar alýnabilir ama aþýrýya kaçýlmamasý lazým. Sýk sýk, aþýrý þekilde kolesterolü zengin yiyeceklerden tüketmemek lazým" ifadelerini kullandý. (ÝHA)

þiþmanlarýn içerisinde gerçekten morbit obezite denilen þiþmanlýk hastalýðý bulunanlarýn oranýnýn yüzde 8-10 oranlarýnda olduðunu belirterek þöyle konuþtu: "Yani kabaca Türkiye toplumunun yüzde 8-10'u morbit obezite dediðimiz hastalýkla maalesef mücadele ediyor. Özellikle son yýllarda deðiþen toplum yapýsý, kent yaþamýnýn artmasý, beslenme kültürünün deðiþmesi þiþmanlýðýn artmasýna neden olmuþtur. Son 15 yýlda obezite pik yaptý." Prof. Dr. Parsak, obez ol-

manýn ya da obeziteden kurtulmanýn reçetesini þöyle sýraladý: "Doðru beslenme ve spor çok önemli. Bize uygun, fiziðimize saðlýðýmýza uygun sportif faaliyetlerde yer almak ve düzenli dengeli beslenmek gerekiyor. Bunu da olabildiðince feast food'tan, aþýrý yaðlý yiyecekler, þekerli gýdalardan uzaklaþarak yapabiliriz. Ayrýca, doðru dengeli antioksidanlardan zengin beslenme yöntemine kavuþmak bizler için þiþmanlýktan kurtulmanýn en ideal yöntemidir." (ÝHA)


19 Mayýs 2014 Pazartesi

GÜNCEL

3

Bir kadýn boðularak öldürüldü Diyarbakýr’ýn Baðlar ilçesinde Songül Sönmez adlý kadýn dün evinde elektrik kablosu ile boðularak öldürüldü DÝYARBAKIR'ýn Baðlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 238 Sokak'ta ikamet eden evli ve 3 çocuk annesi Songül Sönmez, önceki gün evinde elektrik kablosu ile boðularak öldürülmüþ halde bulundu. Muhammed Sönmez'in (30), dün iþ çýkýþý geldiði evde eþi Songül Sönmez'i koridorda yatar halde bulduðu ve polise haber vermesiyle birlikte olay yerine polis ile 112 acil servis ekipleri geldi. Saðlýk ekiplerinin müdahale ettiði kadýnýn yaþamýný yitirdiði belirlendi. Polis yaptýðý ilk incelemede Songül Sönmez'in elektrik kablosu ile boðularak öldürüldüðünü tespit etti. Olay sýrasýnda evdeki 3 çocu-

FOTO: ARÞÝV

ðun da bitiþik evde bulunan akrabalarýnýn evinde olduðu belirlendi. Polis, öldürülen kadýnýn eþi Muhammed Sönmez'in ifadesine baþvurmak üzere polis merkezine götürdü. Sönmez'in ifadesinde,

"Eve geldim anahtarýmla kapýyý açtým. Bu sýrada eþimi koridorda yatar vaziyette buldum. Yanýna gidip kendisini çaðýrdým ama bana cevap vermedi. Sonra sizi aradým" dediði öðrenildi. (DÝHA)

Alýkonulan mühendisin ailesi ÝHD’ye baþvurdu best býrakýldýðýný, ancak kuzeninin býrakýlmadýðýný belirtti.

‘Üzerimize düþeni yapmaya hazýrýz’

den Siverek istikametine gitmekte olan Mehmet Uður Summak hakimiyetindeki 38 UR 505 plakalý otomobili, Selimpýnar Mahallesi'nde bulunan üstgeçitte baþka bir araç sýkýþtýrdý. Aracýn sýkýþtýrmasý sonucunda direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, karþý yola geçti. Karþý yola geçen otomobil baþka bir aracýn çarpmasý sonucunda ise orta refüjde bulunan korkuluklara çarparak durabildi. Otomobilde bulunan sürücü Mehmet Uður Summak (33), Saliha Summak (34) ve ismi öðrenilemeyen 3 yaþýndaki küçük kýz çocuðu hafif þekilde yaralandý.

Kazayý gören vatandaþlar durumu 112 saðlýk ekiplerine, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobilde bulunan 3 yaþýndaki küçük kýz, araçtan çýkarýldýktan sonra babasýnýn kucaðýnda her þeyden habersiz bir þekilde olup biteni anlamaya çalýþtý. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri, yaralýlara müdahale edip, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldýrdý. Polis ekipleri de kaza mahallinde güvenlik önlemleri aldý. Yaralanan sürücünün Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nde polis memuru olduðu öðrenildi. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

FOTO: ARÞÝV

rak, yardým talebinde bulundu. Adli'nin kuzeni Ronya Öner, kuzeninin 28 Nisan'da teknisyen olarak çalýþtýðý kalekol inþaatýnýn bulunduðu Kulp'ta, beraberindeki iki kiþi ile birlikte alýkonulduðunu, bir süre sonra iki kiþinin ser-

Serbest býrakýlan iki kiþinin kendilerine ulaþmasý üzerine kuzeninin alýkonulduðu bilgisini edindiklerini ifade eden Öner, Adli'nin eþinin hamile olduðunu ve serbest býrakýlmasýný istediklerini dile getirdi. Ailece maðdur olduklarýný söyleyen Öner, ÝHD'den kuzenin serbest býrakýlmasý için yardým talebinde bulundu. Yapýlan baþvuruyu deðerlendiren ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, alýkonulan Adli'nin serbest býrakýlmasý konusunda çaðrýda bulunarak, bu konuda üzerlerine düþen sorumluluðu yerine getirmeye hazýr olduklarýný kaydetti.

DÝYARBAKIR'ýn Kulp ilçesinde yapýmý süren kalekol inþaatýnda mühendis olarak çalýþan ve PKK'liler tarafýndan alýkonulduðu iddia edilen Mehmet Ýhsan Adli'nin (31) ailesi, ÝHD Diyarbakýr Þubesi'ne baþvuruda buluna-

Hurdaya dönen araçtan hafif yaralý olarak kurtuldular DÝYARBAKIR-Siverek- karayolunda meydana gelen trafik kazasýnda otomobil hurdaya dönerken, aile fertleri kazada, hafif yaralý olarak kurtuldu. Alýnan bilgilere göre, Diyarbakýr istikametin-

Minibüs bariyerlere çarptý: 13 yaralý ÞANLIURFA-Gaziantep yolunda pikniðe gidenleri taþýyan minibüsün kontrolden çýktý. Minibüste bulunan 13 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Necdet Küçük yönetimindeki özel tur þirketine ait 63 B 3247 plakalý minibüs, Þanlýurfa-Gaizantep otoyolunun 15'inci kilometresinde kontrolden çýktý. Bariyerlere çarpan minibüste, sürücü ve minibüsteki Fikriye, Ayþe, Necla ve Sabiha Küçük, Fatma Sav ile ismi öðrenilemeyen 7 kiþi yaralandý. Yaralýlar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldýrýldý. Minibüstekilerin piknik yapmak amacýyla Þanlýurfa'dan Halfeti ilçesine doðru yola çýktýðý belirtildi. Polis kazayla ilgili soruþturma baþlattý. (ÝHA)


4

HABER

19 Mayýs 2014 Pazartesi

‘Çok anlamlý bir miras býraktý’ pratiklere imza attýðýný ifade eden Macar, "1980 ile 84 yýllarý arasýnda Diyarbakýr zindanýndaki iþkencelerde Kaypakkaya'dan öðrendiklerimiz sayesinde her zaman direniþi esas aldýk" dedi. Halklarýn sömürüsüz bir hayat yaþamasýný istediklerini kaydeden Macar, "Ýbo'nun Kürdistan'daki cellatlara karþý anlamlý direniþi, bütün sol gelenekten gelen ilerici insanlara bir örnek olduðuna inanýyoruz" dedi. Macar, Kaypakkaya'yý "ser verip sýr vermeyen" bir lider olarak her zaman iþkencehanelerde anýmsadýklarýný ve gördükleri iþkenceler karþýsýnda bu sözü hiçbir zaman akýllarýndan çýkarmadýklarýný vurguladý.

Ýbrahim Kaypakkaya’nýn, Diyarbakýr zindanýnda iþkence tezgahýnda katlediliþinin yýldönümü yaklaþýrken, mücadele arkadaþlarý, bölge ve Türkiye halklarýna ýþýk tutan “Ser verip sýr vermeyen” liderin mücadelesini anlattý. Partizan davasýndan 1980 yýlýnda 5 yýl Diyarbakýr Cezaevi’nde kalan Þahabettin Kýzýl, Kaypakkaya’nýn eþitlik temelinde her zaman halklarla birlikte mücadele yürüttüðünü söyleyerek, “Kürdistan baþta olmak üzere tüm Türkiye halklarýna çok anlamalý bir miras býraktý” dedi DÝYARBAKIR - Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) lideri Ýbrahim Kaypakkaya'nýn Diyarbakýr zindanýnda iþkence yapýlarak katlediliþinin üzerinden geçen 41 yýlda, ideolojik anlamda geleceðe devrettiði anlamlý miras, geliþen devrim mücadelesine ýþýk olmaya devam ediyor. "Ser verip, sýr vermeyen" lider olarak da bilinen Kaypakkaya, bölge halklarý baþta olmak üzere Türkiye ve dünyanýn birçok ülkesinde geliþen devrim mücadelesine düDÝYARBAKIR 78'liler Derneði, 1980 askeri darbesinin ardýndan Diyarbakýr 5 Nolu Cezaevi'nde baský ve iþkencelerin artmasýna karþý bedenlerini ateþe veren Ferhat Kurtay, Mahmut Zengin, Eþref Anyýk ve Necmi Öner'i ismi Diyarbakýr E Tipi Kapalý Cezaevi olarak deðiþen cezaevi önünde yapýlan basýn açýklamasý ile andý. Açýklamaya TUHAD-DER, MEYA-DER ve Barýþ Anneleri Meclisi aktivistleri de katýldý. Anmada, "Bedenlerini ateþe vererek karanlýðý aydýnlatan Dörtlerin þahsýnda tüm özgürlük þehitleri saygýyla anýyoruz" pankartýnýn yaný sýra 12 Eylül'de yaþamýný yitirenlerin fotoðraflarý taþýndý. Saygý duruþuyla baþlayan anmada açýklama yapan Diyarbakýr 78'liler Derneði yöneticisi Ahmet Ant iç, her tarihsel dönemin kahramanlarýnýn temel karakterlerinin olduðu belirterek, onlarla birlikte o döneminde deðerlerinin hatýrlandýðýný ifade etti. 1970-80'li yýllarda cezaevlerinde

þünceleri ile esin kaynaðý oldu. 18 Mayýs 1973 tarihinde iþkencede katledilen Kaypakkaya'nýn mücadele arkadaþlarý Abdulrahman Macar ile Þahabettin Kýzýl, Kaypakkaya'nýn mücadelesini anlatarak yürütmüþ olduðu anlamlý mücadelenin peþinden ilerlemeye devam edeceklerini söyledi. Partizan davasýndan 1980 yýlýnda 36 ay Diyarbakýr Cezaevi'nde iþkencede kalan Abdulrahman Macar, Kaypakkaya'yý çok genç yaþlarda tanýdýðýný söyleyerek, bölge baþta olmak üzere

Türkiye halklarýna dair yaptýðý deðerlendirmelerin hala anlamýný ve geçerliliðini koruduðuna dikkat ekti. Kaypakkaya'yý hala okuyup anlamaya çalýþtýklarýný aktaran Macar, "Uluslarýn kurtuluþuna dair yaptýðý deðerlendirmeler, tüm halklar için oldukça anlamlýdýr" diye belirtti.

‘Ýlerici insanlara örnek olduðuna inanýyoruz’ Kaypakkaya'nýn tüm imkanlarýn kýsýtlý olduðu dönemlerde dünyayý deðiþtirecek önemli

‘PKK’ye esin kaynaðý oldu’ Kaypakkaya'nýn PKK baþta olmak üzere bölgede birçok grubun düþüncesine ciddi anlamda esin kaynaðý olduðunu dile getiren Macar, "Fikirde geliþen ideolojik algý PKK hareketine müthiþ bir esin kaynaðý olmuþtur" dedi. Partizan davasýndan 1980 yýlýnda 5 yýl Diyarbakýr Cezaevi'nde tutuklu kalan Þahabettin Kýzýl ise Kaypakkaya'nýn toplumsal mücadele içerisinde hiçbir zaman perde arkasýnda bulunmadýðýný belirterek, halklarýn eþitliði temelinde her zaman halklarla birlikte mücadele yürüttüðünü söyledi. Kaypakkaya'nýn ilk mücadelesini bölgede yürüttüðüne dikkat çeken Kýzýl, "Kaypakkaya, Kürdistan baþta olmak üzere Türkiye halklarýna çok anlamlý bir miras býraktý" diye kaydetti. (DÝHA)

‘Onlar vahþet koþullarýnýn esiri olmamanýn adý oldular’ kalan ve büyük direniþ gösteren Mahir Çayan, Deniz Gezmiþ, Ýbrahim Kaypakkaya, Haki Karer, Mazlum Doðan, Ferhat Kurtay ve Kemal Pir'in cezaevinde verdikleri mücadeleye bakmak gerektiðini söyleyen Andiç, "18 Mayýs 1973'te Diyarbakýr iþkencehanesinde katledilen Ýbrahim Kaypakkaya, Kemalizmi ele alýrken, milliyetler meselesine önem verdi. Kürtlerin kendi kaderlerini belirlenmesi için gösterdiði çaba ve 70'lerin baþýnda milli mesele üzerindeki teorik rolü ve yýllarý yayýlan etkisi unutulmaz" dedi. 12 Eylül ile birlikte Diyarbakýr Cezaevi'nde baskýlarýn arttýðýna dikkat çeken Andiç, "Buna karþý Kürt devrimci tutsaklarýn da direniþçi tutumlarý var. Onlar vahþet

koþullarýnýn esiri olmamanýn adý oldular. Baþta Mazlumlar olmak üzere Dörtler, yine Ýbrahim Kaypakkaya'nýn ve Haki Karer'in yolundan giderek, bir 17 Mayýs günü bedenlerini ateþe vererek zindancýnýn politikasýný yerle bir ettiler. Ferhat Kurtay, Eþref Anyýk, Mahmut Zengin ve Necmi Öner, özgürlük için vahþeti ve iþkenceyi protesto etmek amacýyla, bedenlerini ateþe verirken Mazlum'la baþlayan, Kemallerle devam edecek olan 'feda' kültürünün ilk þeklini geleceðe miras olarak býrakýyorlardý. Bu sebeple Mayýs þehitleri, mücadelenin geliþmesinin, yaygýnlaþmasýnýn ve halka mal olmasýnýn adý ve yükselen yurtseverliðin ana halkasý oldular" diye ifade etti. Açýklamanýn

ardýndan kitle, cezaevi kapýsýna Dörtler ve Ýbrahim Kaypakkaya anýsýna kýrmýzý karanfiller býraktý. Dernek üyeleri ardýndan PKK'nin öncü kadrolarýndan Ali Çiçek'in Yeniköy Mezarlýðý'nda bulunan mezarýný ziyaret etti. (DÝHA)


5

HABER

19 Mayýs 2014 Pazartesi

Yeni bir yaþam inþa edilecek yaþandý. Bu göç ettirmeden sonra evler, ormanlar yakýldý" dedi.

‘Kominal yaþam demokratik özerklikle olur’

DÝYARBAKIR - Yýllarca sürdürülen savaþ nedeniyle ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik yapýsý bügöç la yük ölçüde tahzor Topraklarýndan ettirilen ailelerin yeniden ribata uðratýlýrken, bölge illeköylerine geri dönüþ rinde ise tam koþullarýný hazýrlamak bir trajedi yaamacýyla kurulan Kadim þandý. Bu süTopraklara Dönüþ ve reçte devletin Demokratik Ýnþa Platfor- resmi rakamlamu, Diyarbakýr’ýn Dicle rýna göre, 3 bin ve Kulp ilçelerine baðlý 428 yerleþim yeri boþaltýldý belirlenen pilot köylerde ve 401 bin 328 çalýþmalarýna baþladý. kiþi yerlerinKomünal yaþamýn den zorla göç demokratik özerklikle ettirildi. ÝHD olacaðýný ifade eden ve TÝHV gibi Diyarbakýr GÖÇ-DER kurum ile kuruluþlarýn haBaþkaný Vecih Aydoðan, zýrladýðý rapo30 yýl önceki köy ra göre ise bu yaþamýndan ziyade süreçte 4 bin geliþtirecekleri koopera- 500 köy boþaltifçilik ile yeni bir yaþamý týlýrken, 3 ile inþa edeceklerini belirtti 4 milyon arasýnda kiþi de göç etmek zorunda kaldý. Devletin Kürt sorunundaki çözümsüzlük politikalarý nedeniyle

Fatma Esmer

yerlerinden göç ettirilen yurttaþlar özlemini duyduðu topraklarýna yýllarca dönemedi. Ancak baþlatýlan diyalog süreci ile köylere dönüþ konusunda da bir ýþýk yakýldý. Sürecin baþlamasý ile birlikte köye dönüþ için yurttaþlar valiliklere dilekçelerle baþvururken, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) öncülüðünde yurttaþlarýn bu talebine cevap olabilmek ve dönüþ koþullarýný hazýrlamak amacýyla kýsa bir süre önce Kadim Topraklara Dönüþ ve Demokratik Ýnþa Platformu'nu kurdu.

Dönüþ çalýþmalarý kapsamýnda 8 komisyon kuruldu Platform baþlattýðý çalýþmalarý kapsamýnda da ilk adým olarak GÖÇ-DER ile birlikte 23 Kasým 2013 tarihlerinde Diyarbakýr'da "Kadim Topraklara Dönüþ ve Demokratik Ýnþa" konferansý gerçekleþtirildi. Konferansýn sonuç bildirgesiyle birlikte proje kapsamýnda neler yapýlabileceði konusunda bir atölye çalýþmasý yapýlýrken, "5233 Sayýlý Yasanýn Revizyonu Komisyonu", "Yeni Yerinden

Vecih Aydoðan

Edilmenin Komisyonu", "Toprak Reformu Komisyonu", "Mayýnlý ve Patlayýcý Maddeler Komisyonu", "Köye Geri Dönüþ Alt Yapý Çalýþmalarý Komisyonu", "Koruculuk ve Hakikatleri Araþtýrma Komisyonu", "Kentlerdeki Maðdurlarýn Sorunlarý Komisyonu" ve "Yerel Örgütlenme Amacýyla Bölgesel Ýnisiyatiflerin Kurulmasý Komisyonu" olmak üzere toplamda 8 komisyon kuruldu. Proje kapsamýnda pilot bölge olarak seçilen köylere de giden platform üyeleri, yolun yapýlmasý, alt yapýsýnýn hazýrlanmasý ve evlere içme suyunun saðlanmasý kapsamýnda çalýþmalarýný yürütecek. Pilot bölge olarak ise Dicle (Piran) ilçesine baðlý Heridan (Kýrýkpýnar) ve Xaçek (Taþaðýl) köyleri ile Kulp ilçesine baðlý Tepecik ve Yeþilköy köyleri seçildi.

‘Travmayla birlikte doða tahrip edildi’ Pilot bölge olarak seçilen bu köylerde ise ilk etapta anadilde eðitim veren okullarýn yaný sýra kooperatifçilik geliþtirilerek, istihdam kaynaklarý yaratýlacak. Platformun bileþenleri arasýnda yer alan Diyarbakýr GÖÇ-DER Baþkaný Vecih Aydoðan, köye dönüþler tartýþýlýrken öncellikle zorla göçe yönelik mantýðýn doðru ortaya konulmasý gerektiðini kaydetti. Bu þekilde doðru bir yaklaþýmla nelerin yapýlmasý gerektiði ortaya çýkaðýný söyleyen Aydoðan, 1990'lý yýllarda "Kürdistan"da savaþ göçü yaþandýðýný aktardý. Aydoðan, "Dolayýsýyla bu göç esnasýnda birçok tahribat, birçok travma yaþandý. Bir gece ansýzýn insanlarý, köylerinin meydanýna topladýlar ve 'Siz bu köyü 24 saat içinde terk edeceksiniz' dediler. Bu trajedi ve travma yaþanýrken, coðrafyada da bir tahribat

Ýnsansýzlaþtýrýlan coðrafyanýn yeniden insana kavuþmasýna ve yeniden yeþermesi için insanlarýn eski yaþamlarýna dönmesi gerektiðini de dile getiren Aydoðan, dönüþlerin zorunlu ihtiyaç olduðunu belirtti. Aydoðan, þöyle devam etti: "Köye geri dönüþleri tartýþýrken, 30 yýl önceki bir yaþam tarzýný reddediyoruz. Sonuçta karþýnýza çok vahþi bir kapitalizm var. Kapitalist bir modernitenin hüküm sürdüðü bir ülkede yaþam sürdürüyorsunuz. Dolayýsýyla bir de bu kapitalist moderniteye karþý çýkýþý ancak demokratik modernite ile yani demokratik özerklikle bunu çözebilirsiniz." Aydoðan, komünal yaþamýn da ancak demokratik özerklikle mümkün olduðu üzerinde durdu. Sonrasýnda da boþaltýlan 4 bin köy olduðuna iþaret ederek, köylerde komünal yaþamý inþa etmenin kolay olmadýðýný ve yýllarý alacak bir çalýþma olacaðýný söyledi. Bu yüzden de kominal yaþamý inþa sürecinde, ilk etapta çalýþmalarýný kooperatifçilik üzerinden yürüteceklerini, daha sonra ise bunu farklý boyutlara taþýyacaklarýný dile getiren Aydoðan, 30 yýl önceki köy yaþamýndan ziyade geliþtirecekleri kooperatifçilik ile yeni bir yaþamý inþa edeceklerine vurgu yaptý. Köylerde sosyal aktivitelere yönelik çalýþmalarýnýn da olacaðýný söyleyen Aydoðan, "Kendi yaramýzý kendimiz saracaðýz" dedi. Köye geri dönmek isteyenler için çalýþmalarýnýn olduðunu ancak kentte kalanlar için de çalýþma yürütülmesi gerektiðini belirten Aydoðan, kentte kalmak isteyenler için ise ikna komisyonlarýný devreye sokacaklarýný söyledi.

‘Teknik heyetle köyü yerinde inceliyoruz’ Kadim Topraklara Dönüþ ve Demokratik Ýnþa Platformu üyesi Fatma Esmer ise baþvuru yapýlan köylerle ilgili olarak ilk etapta köylerin durumuna iliþkin ön görüþme yaptýklarýný aktardý. Esmer, yapýlan görüþme ve toplantýlardan sonra oluþturduklarý teknik heyetle köylere giderek alt yapý, yol ve su sorunu ile ilgili nelerin yapýlabileceðini raporlaþtýrdýklarýný söyledi. Köye dönüþlerde sadece teknik çalýþmalarla sýnýrlý kalmadýklarýný dile getiren Esmer, komünal yaþamý inþa çalýþmalarýnýn da olduðunu belirtti. (DÝHA)


6

HABER

19 Mayýs 2014 Pazartesi

Kürt direniþi onu Diyarbakýr’a getirdi Dünyadaki direniþ merkezlerini yerinden izleyen ve bu kapsamda Diyarbakýr’a da gelen Hindistanlý Araþtýrmacý Yazar Dr. Sharat Lin, Kürt coðrafyasýndaki direniþ zemininin Kürtlere yönelik gözle görülür baskýdan kaynaklandýðýný gözlemlediðini söyledi. Bölgeye iliþkin izlenimlerini paylaþan Lin, Abdullah Öcalan’ýn bölgedeki etkisine dikkat çekerek, serbest býrakýlmasý gerektiðini dile getirdi

ifade etti. Örneðin Kürtlerin verdiði mücadele ile Filistin halkýnýn verdiði mücadele arasýnda benzerlikler olduðunu belirten Lin, Kürtler gibi Filistinlilere de ulusal bir baskýnýn olduðunu, iki halkýn da egemen ulus tarafýndan kültürel, ekonomik bir sömürünün kýskacýnda olduðunu ifade ederek, "Filistinliler topraklarýndan sürdürülmek isteniyor. Kürtlere yönelik topraklarýndan sürme gibi bir politika yok þu an, ama kimliksizleþtirmeye yönelik politikalar uygulanýyor" deðerlendirmesinde bulundu.

‘PKK ve Öcalan daha sol, emekten yana’ Abdullah Öcalan'ýn pozisyonuna ve tutsaklýðýna da deðinen Lin, Öcalan'ýn halk tarafýndan sahiplenildiðini gözlemlediðini belirtti. Lin, "Mandela da Afrika Ulusal Kongresi'nin lideri idi. Mandela da yýllarca verdiði mücadele için hapis yattý. Sonunda Afrika'nýn ulusal lideri oldu. Bugün ayný þeyler Öcalan için de geçerli" dedi. Mandela ile Öcalan arasýndaki farký da anlatan Lin, Mandela'nýn sadece Apartheid rejime karþý savaþtýðýný, ancak PKK ve Öcalan'ýn daha sol bir yanýnýn olduðunu, sadece ulus mücadelesi vermediklerini, emekten yana dertleri olan bir hareket olduðunun altýný çizdi.

HDP heyeti Kandil’den döndü Kandil’de, KCK yetkilileri ile görüþen HDP heyeti, temaslarýnýn ardýndan Türkiye’ye geri döndü DÝYARBAKIR - 26 Nisan tarihinde Abdullah Öcalan ile biraraya gelen HDP heyeti, Öcalan'ýn görüþlerini iletmek ve KCK yetkililerini dinlemek üzere Kandil'e gitti. Heyette, HDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Sýrrý Süreya Önder ile birlikte grup baþkan vekilleri Ýdris Baluken ve Pervin Buldan yer aldý. Heyet yaptýðý temaslarýn ardýndan önceki gün akþam saatlerinde Türkiye'ye geri döndü. Heyetin temaslarýnda süreç ile ilgili deðerlendirmelerin yaný sýra Soma faciasýnýn gündeme geldiði öðrenildi. Görüþmelerde ayrýca KCK yetkililerinin AKP'nin somut adým atmamasý ile ilgili kaygýlarýný da dile getirdiði belirtildi. Öte yandan heyetin, önümüzdeki haftalarda Abdullah Öcalan ile görüþmek üzere Adalet Bakanlýðý'na baþvuruda bulunmasý da bekleniyor. (DÝHA)

Öcalan’a özgürlük istedi DÝYARBAKIR'da düzenlenen Ýþçi Filmleri Festivali kapsamýnda Diyarbakýr'a gelen Barýþ ve Adalet Merkezi eski Baþkaný, Hindistanlý Araþtýrmacý-yazar Dr. Sharat Lin, küresel politika, ekonomi, emek göçü ve özellikle Güneydoðu Asya'daki emek direniþlerini incelerken, birçok ülkeye giderek oradaki direniþleri yerinden inceledi. Yine, Lübnan iç savaþýný, Portekiz devrimini, Mýsýr direniþini yerinden takip ederek gözlemlerini kaleme aldý. Son olarak Kürt halkýnýn mücadelesini yerinden takip etmek için Diyarbakýr'a gelen Lin, direniþ ve direniþ merkezleri üzerine, Kürt halký ve PKK'nin yürüttüðü mücadele ile Öcalan'ýn özgürlüðüne iliþkin konuþtu.

‘Baský varsa direniþ kaçýnýlmazdýr’ Halklarýn, ulus devletlerin baskýsýna, iþçi sýnýfýnýn kapitalizmin baskýsýna, kadýnlarýn da ataerkil zihniyete karþý direndiðini kaydeden Lin, direniþin baskýnýn antitezi olarak yorumlanabileceðini, kýsacasý baskýnýn olduðu her yerde direniþin de var olabileceðini

vurguladý. Direniþin tek bir bireyin deðil, bir sistemin, bir zihniyetin ve yahut bir devletin baþkalarýna uyguladýðý þiddetten kaynaklý oluþan bir tepki olduðunu ifade eden Lin, Kürt coðrafyasýný örnek göstererek Kürtlerin dört parçada baský ve þiddete maruz kaldýðýný ve bundan kaynaklý direnme haklarýnýn doðduðunu belirtti.

‘Kürt coðrafyasýnda önemli bir direniþ zemini var’ Lin, Kürt coðrafyasýna ilk kez geldiðini, öðrenmek için burada olduðunu kaydederek, Kürt halký ve Kürt halkýnýn yýllardýr verdiði mücadele hakkýndaki düþüncelerini ise þöyle aktardý: "Kürt coðrafyasýnda Kürtler üzerinde, kültürü üzerinde, dili üzerinde yoðun baský var. Bundan kaynaklý önemli bir direniþ zemini var. Kürtlerin bu zemini baþarý ile kullandýklarýný gördüm. Baþka yerlerde de baský var. Mesela Suriye'de, Mýsýr'da, ama Kürt coðrafyasýnda direniþin örgütlendiðine tanýk oldum." Lin, Kürt mücadelesi ile bugüne kadar tanýk olduðu direniþler arasýnda benzerlikler kadar farklýlýklar olduðunu da

Öcalan'ý meþru, siyasal bir hareketin lideri olarak gördüðünü, bu nedenle tutukluluðunun kabul edilemeyeceðine vurgu yapan Lin, Öcalan'ýn Kürt halkýnýn dili ve mücadelesi için direndiðini belirterek, bu nedenle tutukluluðunun suçlu olmasýndan dolayý yorumlanmayacaðýný, sadece politik bir karar olarak deðerlendirilebileceðini kaydetti. Lin, bir an önce Öcalan'ýn býrakýlmasýný talep ederek, eðer bir çözüm isteniyorsa bunun ilk þart olmasý gerektiðinin önemine dikkat çekti. Diyarbakýr'a iki gün arayla gelen cenazelerin törenine de katýlan Lin, gözlemlerini þu sözlerle aktardý: "Cenazelerde halkýn PKK savaþçýlarýnda büyük desteðini gözlemledim. Ayný zamanda burada yaþayan halkýn Rojava ile bütünleþtiðini de gözlemledim. Buradan savaþçý yolluyorlar." Lin'in dikkatini çekip, þaþýrtan bir diðer durum ise katýldýðý cenaze töreni gibi gözlemlediði toplumsal gerçekliklerin ana akým medyada hiç yer bulmamasý. Lin, eleþtirdiði bu durumun aslýnda politik bir tutumun göstergesi olduðunu ifade etti. (DÝHA)


19 Mayýs 2014 Pazartesi

‘Artýk daha cesuruz’ AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Güneydoðu Ýþ Kadýnlarý Derneði Diyarbakýr Þubesini ziyaret etti. Burada konuþan Ýçten, “Büyükþehir belediye yasasýnýn veya yerinden yönetimin güçlendirilmesi ile bu ülkenin bölünmediðini gördüler. Dolayýsýyla hem Türkler, hem de Kürtler artýk daha cesur” dedi

D

ÝYARBAKIR - AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, DOGÜNKAD Diyarbakýr Þube Baþkaný Nevin Ýl'e ziyaret gerçekleþtirdi. Ýçten, ziyarette kadýnlarýn taleplerini ve sorunlarýný dinledi. Bölgede huzurun ve refahýn, iþ dünyasýnýn geleceði açýsýndan atýlan adýmlarýn devamýnýn getirilmesi gerektiðini belirten DOGÜNKAD Diyarbakýr Þube Baþkaný Nevin Ýl, "Atýlan adýmlar dönemsel olmamalý, seçim yatýrýmý olmamalý, seçimden sonra da devam ettirilmeli. Çözüm sürecinin bu adil ve kalýcý çözümleri için atýlan adýmlarýn devamý getirilmeli. Bunlar hem bölge açýsýndan, hem de ülke açýsýndan genel anlamda çok önemli. Bugün Soma'daki olay bizim canýmýzý nasýl yakýyorsa, diðer tarafýn da canýný yakabilmeli. O tarafýn da bu konuda talebinin olmasý bizim için önemli. Sizler mecliste yer alýyorsunuz bu duyarlýlýk da diðer milletvekillerinin kendi bölgelerinde yapacaklarý çalýþmalarla bu saðlanabilir. Saldýrgan bir meclis görmek istemiyoruz. Uzlaþmacý, dayanýþmacý ve sorun getirici bir meclis görmek istiyoruz'' dedi. Ýlk kez bir erkek milletvekilinin kendilerini ziyaret ettiðini dile getiren Ýl, Ak Partili Ýçten'e yaptýðý ziyaretten dolayý teþekkür etti. Diyarbakýr'ýn batýya göre daha çok barýþ ve sevgiye hasret kaldýðýný ifade eden AK Partili Ýçten ise batýdaki iþ adamlarýnýn, siyaset yapanlarýn, çözüm sürecine katkýsýnýn çok önemli olduðunu söyledi. Büyükþehir belediye yasasýnýn, yerinden yönetim yasasýndan farklý olduðunu anlatan Ýçten, "Büyükþehir yasasý çýkardýk. Büyükþehirin gelirini de artýrdýk, burada toplanan birçok vergiler büyükþehir belediyesine daðýtýldý. Dolayýsýyla yerel yönetimlerin de en az bu siyasi iktidara katký saðlayacaðýný umuyorum. Hep beraber bu süreci ilerletebileceðimizi de düþünüyorum. Herkes bunu da gördü, Kürtçe'yi devlet okullarýnda öðrenmekle bu ülke bölünmedi. Büyükþehir belediye yasasýnýn veya yerinden yönetimin güçlendirilmesi ile bu ülkenin bölünmediðini gördüler. Dolayýsýyla hem Türkler, hem de Kürtler artýk daha cesur'' þeklinde konuþtu. Komþu ülkelerle iþ geliþtirmeyi Diyarbakýr üzerinden yapacaklarýný aktaran Ýçten, kadýnlarýn ekonomide yerinin çok önemli olduðunu söyledi. Ýçten, "Diyarbakýr'da kadýn olmak çok zor. Hele iþ kadýný olmak daha zor. Ýþ dünyasýndan gelen birisi olarak benim için iþ yapýyor olmak önemli. Müþterimin dili, dini, ýrký, mezhebi beni ilgilendirmez. Ticarette, buna bakmak gerekiyor'' diye konuþtu. Ýçten dernekteki kadýnlarla bir süre sohbet ettikten sonra ayrýldý. (ÝHA)

HABER

7


8

Parkta þüpheli paket paniði DÝYARBAKIR'ýn merkez Yeniþehir ilçesi Ofis semtinde yer alan Yeraltý Çarþýsý yakýnýnda bulunan parkta, fark edilen sahipsiz bir paket, bomba paniðine yol açtý. Sahipsiz paketi fark eden yurttaþlarýn ihbarý üzerine parka gelen polisler ve bomba imha ekipleri, parký boþalttýktan sonra paketin çevresine güvenlik þeridi çekip, parkýn yanýndan geçen yolu trafiðe kapattý. Hazýrlýklar sonrasýnda bir bomba imha uzmaný tarafýndan fünye ile patlatýlan paket boþ çýktý. Paketin boþ çýkmasý üzerine güvenlik þeridi kaldýrýlýp, kapatýlan yol yeniden trafiðe açýldý. (DÝHA)

Seyir halindeki araç alev aldý

DÝYARBAKIR'da seyir halindeki bir aracýn motorunda çýkan yangýn büyük hasara neden oldu. Olay, Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesinde bulunan Þanlýurfa karayolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakasý öðrenilemeyen bir araç seyir halindeyken motor kýsmýnda çýkan alev bir anda aracý tamamen sardý. Yangýnýn çýkmasýyla birlikte aracý yol kenarýna çeken sürücü araçtan uzaklaþtý. Yangýnýn büyümesiyle birlikte olay yerine itfaiye çaðrýldý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan aracý kýsa sürede söndürerek, olasý bir faciayý önledi. Aracýn yanma aný olay yerinde bulunan amatör bir kamera tarafýndan saniye saniye kaydedildi. Yangýnla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

HABER

19 Mayýs 2014 Pazartesi

‘Çatýþmasýzlýk AKP hükümeti tarafýndan Bölge’de karakol ve kalekol yapýmlarýna baþlanmasýyla ‘çatýþmasýzlýk’ halinin yerini kimi noktalarda çatýþma ortamýna býrakmasý, ‘Yeniden yoðun çatýþmalý sürece doðru mu giriyoruz?’ sorusunun sorulmasýna yol açtý. AKP’nin Bölge’de, PKK’lilerden boþalan tüm yerlere karakol ve kalekol yapmak istemesini ve diyalog sürecini deðerlendiren sivil toplum örgütü temsilcileri, diyalog sürecinin tek kazanýmý olan ölümlerin yaþanmamasý durumunun ortadan kalktýðýný vurgulayýp, AKP’yi bölgedeki uygulamalarýna biran önce son vermeye çaðýrdý Hasan YOLDAÞ - DÝHA DÝYARBAKIR - 2013 Diyarbakýr Newrozu'nda baþlatýlan diyalog sürecinde, geride býrakýlan bir yýlý aþkýn sürede iktidardaki AKP hükümeti ile devlet, sürecin ilerlemesi adýna adým atmak yerine, aksine süreci olumsuz yönde etkileyecek çalýþmalarýn içerisine girdi. Diyalog sürecini sekteye uðratacak olan icraatlarýn baþýnda ise geri çekilmeye baþlayan PKK'lilerin boþalttýðý alanlarda karakol ve kalekol yapýmlarýna baþlanmasý oldu. Yapýmý hýz kazanan bu kalekol ve karakollar, halkta büyük endiþe ve kaygýya yol açarken, yaþanan gerginlik zaman zaman asker ve PKK arasýnda yerini çatýþmalara da býraktý. Bölgedeki gerginlik týrmanýyor 13 Mayýs'ta, Hakkari'nin Meskan Daðý'nda, PKK'liler ile askerler arasýnda yaþanan çatýþmaya iliþkin TSK tarafýndan bir açýklama yapýlmazken, PKK tarafýndan yapýlan açýklamada, 2 askerin yaþamýný yitirdiði, 1 askerin yaralandýðý yine çatýþmada yaralanan 1 PKK'linin de sonraki günlerde hayatýný kaybettiði duyuruldu. Dersim'de ise 16 Mayýs'ta merkeze baðlý Sütlüce Köyü'nde, bulunan Kýrmýzýdað mevkiinde yapýmý devam eden kalekola silahlý bir grup tarafýndan ateþ açýlmasýyla yaþanan karþýlýklý çatýþmada, 1'i astsubay 2 asker yaralandý. Yine Diyarbakýr'ýn Lice ilçesi Abalý Köyü'nde yapýmý süren karakola karþýn halkýn günler süren direniþi sýrasýnda da 2 asker ve 3 kiþinin alýko-

nulmasý ve ardýndan býrakýlmasý, Silvan'da yapýlmak istenen karakol ve kale-kola karþý halkýn hala devam eden nöbet eylemi, sürece dair kaygý verici geliþmeler arasýnda yer aldý. Yaþanan geliþmelere iliþkin DÝHA'ya konuþan sivil toplum örgütü temsilcileri, süreci kaygý verici olarak deðerlendirerek, bu uygulamalardan biran önce vazgeçilmesi gerektiði vurgulandý.

‘Sürece güveni sarsýyor’ Diyalog sürecinde yapýlan karakol ve kalekollarýn toplumun sürece olan güvenini sarsan uygulamalar olduðunun altýný çizen Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, bu çerçevede yaþanan geliþmelere karþýn toplumun geliþmeleri anlamakta güçlük çektiðini kaydetti. Bir yýlý aþkýn süredir baþlatýlan süreç ile silahlarýn devreden çýkarýlmasý ve sorunun demokratik yollarla çözümü biçiminde bir stratejinin kamuoyuna deklere edildiðini ifade eden Elçi, bu deklarasyona zarar verecek davranýþ ve uygulamalardan kaçýnýlmasý gerektiði gibi bu çerçeveyi güçlendirecek adýmlarýn atýlmasý gerektiðini vurguladý. Diyalog sürecinin baþlamasýnýn ardýndan geçen süreye dikkat çeken Elçi, bu süre içerisinde köklü çözüme iliþkin somut adýmlarýn atýlmamasýný belirterek, buna karþýn karakol ve kalekol yapýmlarýnýn hýzlandýrýldýðýný dile getirdi.

‘Gereksiz ve yararsýz bir uygulama’

Sürecin bu þekilde güçlenerek ilerlememesinin tehlikeleri arttýran bir durum olduðunu belirten Elçi, "Bütün bunlar kaygýlarýmýzý arttýran ve süreci tehlikeye sokan geliþmelerdir. Böyle bir süreçte karakol yapýmýnýn hýzlandýrýlmasý çok gereksiz ve yararsýz bir uygulamadýr. Bu ayný zamanda toplumu da tahrik eden bir uygulamaya dönüþüyor. Büyük resme bakmak gerekiyor. Büyük resimde bu tarihi sorunun barýþçýl yollar ile çözümü gibi büyük bir hedef varken ve bunu yakalama þansýmýz ortadayken karakol ve kalekol yapýmý gibi yararsýz uygulamalarýný çok akýllýca yapýlan bir uygulama olarak görmüyoruz. Bütün bu uygulamalardan kaçýnýlmasý gerekiyor. Biran önce karakol-karakol yapýmýna son verilmeli" dedi.

‘Tek teselli ölüm haberlerinin gelmemesiydi’ Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Genel Baþkan Yardýmcýsý Av. Serdar Çelebi de bölgede güvenlik barajlarý, karakol ve kale-kollarýn yapýmýna hýz ve-

Kürtçe atasözleri ve deyimler konuþuldu Kürt Dil Bayramý etkinlikleri kapsamýnda KURDÝ-DER Diyarbakýr Þubesi tarafýndan düzenlenen panelde konuþan Yazar Þehmus Aslan, Kürtçe atasözü ve deyimler bir halkýn geçmiþi, gelenek ve görenekleri olduðunu belirterek, bunlarýn yazýlý hale getirilmesi gerektiði üzerinde durdu


HABER

19 Mayýs 2014 Pazartesi

9

k sürecini zorluyor’ Ç Öðrencilerden Soma’ya oturma eylemli destek

rildiðini belirterek, savaþ pratiðinin hayata geçirildiðini ifade etti. Gözlemleri çerçevesinde bu þekilde bir çözüm oluþturulamayacaklarýný sýk sýk dile getirdiklerini söyleyen Çelebi, Kürt sorununda baþlatýlan sürecin tehlikede olduðunu, sadece sürecin en olumlu yanýnýn çatýþmalardan kaynaklý ölümlerin yaþanmamýþ olmasý olduðunu dile getirdi. Ancak gelinen aþamada bu durumun da ortadan kalktýðýnýn altýný çizen Çelebi, ölümlerin yaþanmaya baþladýðýný belirterek, yaþam hakkýnýn ihlal edilmeye baþladýðýna dikkat çekti. Çatýþmalarýn son bulmasý için baþlatýlan süreçte yeniden çatýþmalarýn yaþanmaya baþladýðýný söyleyen Çelebi, "Devlet karakol yapýmýndan biran önce vazgeçmeli. Barýþýn ruhuna uygun adýmlar atmalý. Bunlar; Sayýn Öcalan'ýn koþularýnýn düzeltilmesi ve hasta tutsaklarýn koþullarýna düzeltilmesidir. Bunlar için adým atmasý gerekir. Karakol ve kalekol yapýmlarýnýn durdurulduðunu dair kamuoyuyla aydýnlatýlmasý gerekiyor. Kürdistan'da 40

D

ÝYARBAKIR - KURDÝ-DER Diyarbakýr Þubesi, Kürt Dil Bayramý etkinlikleri kapsamýnda yazar Mustafa Barok ve Þehmus Aslan'ýn katýlýmý ile "Di Zargotina Kürdi de Gotinen Pêþiyan û Biwêj" konulu panel düzenledi. Cigerxwin Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen panele, KURDÝ-DER üyelerinin yaný sýra çok sayýda kiþi katýldý. Moderatörlüðünü Jêhat Rojhilat'ýn yaptýðý panelde araþtýrmacý yazarlar Mustafa Borak ve Þehmuz Aslan, Kürt sözlü edebiyatýndaki atasözleri ile deyimlerin önemi üzerine konuþtu. Kürt sözlü edebiyatýnda atasözle-

yýldýr çok büyük acýlar yaþandý. Yaþanan acýlarýn bu süreçle beraber son bulmasýný istiyoruz" dedi.

raflarýnýn kararlý olmasý ve kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor" dedi.

‘En büyük kazaným ölümlerin durmasýydý!’

‘Herkesin aklýný baþýna almasý gerekiyor’

Türkiye Barýþ Giriþimi Meclisi Diyarbakýr Sözcüsü Þemsettin Koç ise, sürecin bu aþamada olmasýnýn iktidar hastalýðýndan ötürü oluþtuðunu kaydetti. Koç, AKP'nin þu ana kadar sürece ciddi anlamda toplumun ve ülkenin geleceðini yeniden þekillendirme bilinciyle sürece yaklaþmadýðýný da dile getirdi. Süreç ile beraber barýþ ve özgürlükler geldiði takdirde ne gibi deðiþikler yaþanacaðýnýn bilinmesinden dolayý iktidardakilerin bu rahatlýklarýný kaybetmek istemediklerinden adým atmak istemediðini ifade eden Koç, çözüm sürecinin en temel kazanýmýnýn ölümlerin durmasý olduðunu belirterek, "Buda toplumdaki psikolojik ve travmatolojik algýyý biraz deðiþtirdi. Ama bunun içerisini doldurmak lazým. En büyük problem burada yaþanýyor. Eðer ciddi anlamda çözüm süreci istiyorsan, ilk olarak sürecin ta-

Devam eden diyalog sürecinde eksikliklerin olduðunu belirten Koç, kapalý kapýlar ardýnda "çözüm süreci" olduðu ve yürütüldüðünün söylendiðini dile getirerek þöyle devam etti: "Ama bunun topluma yansýmasý gereken ekonomik deðerler halen daðlarda gereksiz yere karakol ve güvenlikçi politikalara harcanýyor. Böyle bir zihniyetle çözüm sürecinde topluma güven duygusu nasýl verilebilir. Toplumun hafýzasýnda karakollar; faili meçhuller ve iþkence olarak duruyor. Býçak sýrtýnda her þekilde provoke olabilecek bir süreçteyiz. Bu tarzla bu süreç yürümez. Biraz daha ciddi ve sorumluluk ile sürece yaklaþmak gerekiyor. Bunu da iktidar yapmalý. Çünkü güç onun elinde. Taraflar daha samimi yaklaþmalý. Ölümleri hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Herkesin aklýný baþýna almasý gerekiyor."

rin önemli bir yere sahip olduðunu belirten Yazar Þehmus Aslan, atasözlerin bir halkýn geçmiþi, gelenek ve göreneklerini aktardýðýný vurguladý. Bir halkýn tarihini yaþatmak için o halkýn atasözlerine de sahip çýkýlmasý gerektiðini söyleyen Aslan, atasözlerin yok olduðunu ve Kürt halkýnýn atasözlerini korumasý için mutlaka yazýlý hale getirmesi gerektiðini dile getirdi.

'Deyimler Kürt halkýnýn hikâyeleridir' Yazar Metin Borak ise Kürtçe sözlü edebiyatýnda deyimlerin önemi üzerinde durdu. Kürt sözlü ede-

biyatýnýn kadýnlarýn aðýtlarýndan oluþtuðunu, zamanla bu aðýtlarýn dengbejlerin sözlerine, daha sonra ise yazýlý edebiyata dönüþtüðünü aktaran Borak, deyimlerin ise bu geleneðin en önemli bir parçasý olduðunu vurguladý. Borak, deyimlerin bazen birkaç kelime ile bazen ise tek kelime ile oluþtuðunu belirterek, özünde deyimlerin Kürt halkýný anlatan hikâyelerinden oluþtuðunu kaydetti. Deyimlerin ayný zamanda öðretici yanlarýnýn da olduðuna deðinen Borak, deyimlerin ayýný zamanda bir halkýn tecrübesi, birikimleri olduðuna dikkat çekti. (DÝHA)

DÝYARBAKIR Sosyal Bilimler Lisesi öðrencileri Manisa'nýn Soma ilçesindeki maden faciasý için Ulu Camii önünde oturma eylemi yaptý. Ulu Camii önünde toplanan öðrenciler Soma'da yaþanan facianýn kendilerini derinden üzdüðünü söyledi. Toplanan yaklaþýk 30 kiþilik öðrenci grubu açýklama yaptýktan sonra oturma eylemi yaptý. Öðrenciler daha sonra sessizce daðýldý. Öðrencilerden Ali Cafiri "Soma'daki maden faciasýnda hayatýný kaybedenler için farkýndalýk eylemi yapmak istiyoruz. Ýnsan canýnýn ucuz olmadýðýný facianýn 3-5 günde unutulmamasý gerektiðini vurgulamak istiyoruz. Bizler görmedik duymadýk bilmiyoruz yazýlý pankartlarýmýzla unutmayacaðýmýzý ve sessiz kalmak istemediðimizi göstermek istiyoruz, kayýtsýz kalmayacaðýz. Doðu insanýnýn batý insani ile daima kardeþ olduðunu göstermek istiyoruz'' dedi. Eyleme vatandaþlar da alkýþlarla destek oldu. (ÝHA)

Kulp ÇPL'de bilgi yarýþmasý yapýldý DÝYARBAKIR'ýn Kulp ilçesinde 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý etkinlikleri çerçevesinde Kulp Çok Programlý Lisesi'nde (ÇPL) sýnýflar arasý bilgi yarýþmasý düzenlendi. Kulp ÇPL Müdürü Mehmet Çemþi, bu yarýþmalarýn öðrencilere, yarýþma heyecaný, sýnýf içi birliktelik duygusu, toplum içerisinde kendini ifade edebilme, bir bütünün parçasý olabilme, kendini deðerli hissetme gibi kazanýmlar yaþattýðýný söyledi. (ÝHA)


10

KADIN ve YAÞAM

19 Mayýs 2014 Pazartesi

Çiçek üretimi kadýnla Hem ucuz, hem lezzetli Kürtlerin yemek kültürlerinin bir parçasý olan tandýr ekmeði, bugüne kadar öneminden bir þey kaybetmedi. Sur ilçesinde ortak tandýrlarda ekmek yapan kadýnlar, tandýr ekmeðini hem ucuz olduðu hem de daha lezzetli olduðu için tercih ettiklerini söyledi

DÝYARBAKIR'da kurulan ortak tandýrlarda kadýnlar hem geçmiþten gelen bir kültürü geleceðe taþýyor hem de vazgeçilmez olan tandýr ekmeðini sofralara taþýyor. Diyarbakýr'ýn göçlerle oluþan mahalleleri ekmek ihtiyacýný fýrýnlar yerine tandýrdan karþýlýyor. Kentte tandýr ekmeðine alýþan yurttaþlar, baþka ekmeði tercih etmiyor. Diyarbakýr'ýn Sur ilçesi Hasýrlý Mahallesi'nde oturan kadýnlar da yýllardýr mahallenin ortak tandýrýnda tandýr ekmeði yapmaya devem ediyor. Mahalleli kadýnlardan biri olan Fatma Mercan (65), 20 yýldýr bu mahallede tandýr ekmeði yaptýðýný söyleyerek, Sur ilçesinde yaþayan insanlarýn maddi durumlarýnýn iyi olmamasýndan kaynaklý tandýr ekmeðinin fazla yapýldýðýný ve tercih edildiðini dile getirdi. Tandýrda yaptýklarý ekmeðin artýk kendilerinde bir kültür ve gelenek haline geldiðini belirten Mercan, damak zevklerinin tandýr ekmeðiyle uyuþtuðunu ve artýk fýrýn ekmeði yiyemediklerini ifade etti. Mercan, mahallelilerin maddi

durumlarý iyi olmamasýndan kaynaklý 20 yýl boyunca yaz ve kýþ mevsimlerinde çektikleri zorluklara raðmen tandýr ekmeði piþirmeye devam ettiðini kaydetti. 2 yýl önce belediyeden istedikleri yardým ile tandýr sayýsýnýn mahallede fazlalaþtýrýldýðýný ve üstüne de çatý yapýldýðýný hatýrlatan Mercan, "Þimdi ise hem zorluk çekmeden ekmeðimizi yapýyoruz hem de rahatýz" dedi

Hewsel’den tandýra çalý-çýrpý taþýyor Tandýr ekmeði yapan Nesime Sayýlýr (58) ise sabahýn erken saatlerinde tandýr ateþini yakmak için Hevsel Bahçeleri'nde çalý çýrpý toplamaya gittiklerini ifade etti. Hewsele dair talana da deðinen Sayýlýr, "Hevsel bahçeleri bizim geçim kaynaðýmýzdýr. 2 yýldýr Baþbakan Tayyip Erdoðanx Hevsel Bahçeleri'ni yok etmek için elinden geleni yapýyor. Diyarbakýr'da yaþayan insanlarýn geçim kaynaðý olan Hevsel bahçelerini talan etmesine asla izin vermeyeceðiz" diye konuþtu. (DÝHA)

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Fidanlýklar ve Þube Müdürlüðü tarafýndan 2011 yýlýnda kurulan serada çalýþan kadýnlar, toprakla olan uyumlarýný, erkek çalýþanlara oranla çalýþma veriminde ortaya koyduklarý fark ile gösteriyor. Yaptýklarý iþten kazandýklarý parayla ise kadýnlarýn kimi eðitimlerini sürdürüyor kimi de ailelerine katkýda bulunuyor DÝYARBAKIR'ýn Yeniþehir ilçesine baðlý Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan TOKÝ konutlarýnda, Büyükþehir Belediyesi Fidanlýklar Þube Müdürlüðü tarafýndan 2011 yýlýnda kurulan sera, kadýnlara istihdam alaný yaratýyor. Yaklaþýk 25 kadýnýn çalýþtýðý serada, kadýnlar fidan yetiþtiriyor. Yaþlarý 17 ile 30 arasýnda deðiþen genç kadýnlarýn kimi üniversite okuyan, kimi üniversiteye hazýrlanan, kimisi de aile ekonomisine katký saðlamasý için okuldan alýnan kadýnlardan oluþuyor. Sabah 6'da iþe baþlayan kadýnlar, gün boyu yoðun bir çalýþmanýn ardýndan akþam 16'da iþlerini tamamlýyor. Genç kadýnlar daha önceden sera içinde bulunan topraða serpilen tohumlardan elde edilen çeþitli çiçek fidanlarýný, yerlerinden çýkarýp, küçük siyah poþetlere doldurduklarý topraklarýn içine dikerek, tekrar sulanmak üzere el arabalarý ile seralara taþýyor. Seralara taþýnan fidanlar her gün sabah akþam sulanarak geliþime býrakýlýyor.

Zincirleme çalýþýyorlar Ekipler þeklinde çalýþan kadýnlardan bir ekip, tohumdan elde edilen fidanýn topraktan çýkarýlmasýndan, ikinci ekip el arabasý ile taþýnmasýndan, bir diðer ekip ise fidanlarý poþete koyduklarý topraðýn içine dikmekle sorumlu. Bu þekilde kadýnlar günde ortalama 7 bin çiçek poþetliyor. Zincirleme bir þekilde çalýþan kadýnlar yetiþtirdikleri fidanlarý toprakla buluþtururken, yüzlerini toprak içerisinde bulunan kimyasallardan korumak için de yazma ve eldiven takýyor. Gün boyunca çalýþýrken keyifli sohbetler eden kadýnlar paydos ettikleri öðlen arasýnda ise þarkýlar söyleyerek, maniler okuyor.

‘Kendi ayaklarýmýn üzerinde duruyorum’ Serada çalýþan kadýnlardan 20 yaþýndaki Sosyal Hizmetler bölümü öðrencisi Asiye Kaçmaz, serada çalýþmanýn çapa ve fýndýkta çalýþmaktan

çok daha iyi olduðunu belirtti. Yaptýðý iþlemi anlatan Kaçmaz, serada çalýþan erkeklerin, topraða tohum ektiðini, ardýndan tohumlarýn yetiþtikten sonra fide olarak çýkarýldýðýný ve poþetlendiðini ifade etti. Yaptýklarý iþten kazandýðý para ile hem öðrenimine hem de aile bütçesine katký sunduðunu belirten Kaçmaz, "Aldýðým para ile ihtiyaçlarýmý karþýlýyorum. Kendi ayaklarýmýn üzerinde durarak, kendi paramý kazanmak mutluluk verici" dedi. Serada sadece iþ yapmadýklarýný, kadýnlar ile sohbetler ettiklerini, birbirlerinin dertlerini, sýkýntýlarýný da paylaþtýklarýný kaydeden Kaçmaz, "Kimi zaman tartýþýyoruz, kimi zaman eðleniyoruz, kimi zaman üzülüyoruz ama hepsini birlikte yapýyoruz" dedi.

‘Burada özgüvenimi kazandým’ Çalýþan kadýnlardan 24 yaþýndaki Songül Aktar ise ailesinin maddi ihtiyacýna ve kardeþlerinin eðitim ihtiyacýna destek sunduðunu belirterek, "Ýþimi çok seviyorum. Ýliþkilerimiz güzel, kadýnlar ile birlikte çalýþmak güzel. Burada çalýþtýktan sonra kendimde öz güven kazandým. Ve bir kadýnda özgüven olduðu sürece çalýþabileceðine inanýyorum. Bütün kadýnlarýn çalýþmasýný isterim" dedi. 20 yaþýndaki Emine Barut ise daha önce çapaya gittiðini belirterek, çapa iþinin zorluklarýndansa serada

çalýþm di. Am ekonom söyleye ürün e belirte tirmek ruz. Bu nuyoru bir þek di.

‘Daha daha f

Sera lýklar Þ Bali ise maya b seranýn son yýl defledi

Ýnc ile


19 Mayýs 2014 Pazartesi

KADIN ve YAÞAM

11

arý istihdam ediyor

anýn daha iyi olduðunu söylemaçlarýnýn para kazanýp, aile misine katký sunmak olduðunu erek çiçek yetiþtirmenin, bir lde etmenin keyifli olduðunu n Barut, "Çevremizi güzelleþk için en güzel çiçekleri ekiyou þekilde aileme katkýda buluum. Kazandýðým parayý özgür kilde harcayabiliyorum da" de-

fazla üretim, fazla istihdam’

aya iliþkin bilgi veren FidanÞube Müdürü Zemzem Fedai e sera için 2001 yýlýnda çalýþbaþladýklarýný ve 2011 yýlýnda n kurulduðunu kaydederek, larda kadýnlarla çalýþmayý heiklerini söyledi. Bali, "Üretim

ci kefalinin su mücadelesi

Peþêw þiirleri ile Diyarbakýrlýlarý büyüledi Nobel Eedebiyat Ödülü’ne aday gösterilen Kürt Þair Abdullah Peþêw, Diyarbakýrlýlarla þiir dinletisinde buluþtu

gerçekten önemli. Bunu kadýnlar ile yapýyor olmak çok daha mutluluk verici bir durum. Ürettiðimiz zaman, hem bölge sermayesi dýþarý gitmiyor hem ürettiðimiz bitkiler topraða uyum açýsýndan hazýr alýnan bitkilere göre daha olumlu ve hem de bu iþle istihdam alaný saðlýyoruz. Özellikle kadýnlara istihdam alaný saðlamayý hedef edindik. Biz daha fazla çiçek üretmeyi hedefliyoruz. Daha fazla çiçek üretmek demek daha fazla kadýna iþ alaný saðlamak demektir" dedi. Serada hem erkeklerin hem de kadýnlarýn çalýþtýðýný belirten Bali, "Erkek arkadaþlarýn emeðini yok saymak için söylemiyorum ama erkekler günde bin tane çiçeði poþete alýrken kadýnlar günde 7 bin çiçeði poþete alýyor. Kadýnlarýn

elleri toprakla çok uyumlu. Bu durum kadýnýn doða ile barýþýk olmasý ile ilgili. Kadýnlar ile beraber güzel bir çalýþma yürütüyoruz" diye konuþtu. (DÝHA)

VAN - Erciþ'te, her yýlýn Nisan ve Mayýs aylarýnda üremek için Van Gölü'nün sodalý suyundan tatlý akarsulara göç eden inci kefalinin, suyun akýþýnýn tersi yönüne verdiði mücadele görenleri büyülüyor. Van'ýn Erciþ ilçesinde, her yýl olduðu gibi bu yýlda üremek için Van Gölü'nün yüksek derecede sodalý suyundan, nispeten tatlý sulara ulaþmaya çalýþan inci kefalinin göçü devam ediyor. Nisan ile Mayýs

ayýnda, suyun akýþýnýn tersi yönde engelleri aþarak, tatlý suya ulaþmaya çalýþan balýklarýn görüntüsü görenleri kendine hayran býrakýrken, inci kefalinin bu yolculuðuna tanýklýk etmek üzere, ilçeye her yýl yüzlerce kiþi akýn ediyor. Göçün yoðun olduðu Balýk Bendi'nde, ayný anda binlerce balýðýn tersi yönde akan su ile mücadelesi izleyemeye gelenlerin þaþkýn bakýþlarý arasýnda günlerdir sürüyor. (DÝHA)

DÝYARBAKIR - Kürt Yazarlar Derneði (Kürt PEN) tarafýndan Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen Þair Abdullah Peþêw, Diyarbakýrlýlarla Cegerxwin Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen þiir dinletisinde buluþtu. Þiir dinletisine, Kürt Yazarlar Derneði Baþkaný Þehmus Sefer, yazar Ýrfan Babaoðlu, Irak Federal Kürdistan Bölgesi yazarlarýndan Bedirxan Sindî, Irak-Amerikan Üniversitesi öðretim görevlisi Marie Labrosse, diplomat Evdal Nuri, Kayapýnar Belediyesi Eþ Baþkaný Mehmet Ali Aydýn, KURDÝ-DER ve DTK temsilcileri ile çok sayýda yazar, þair ile yurttaþ katýldý. Etkinlik öncesi konuþan Kürt Yazarlar Derneði Baþkaný Þehmus Sefer, Peþew'i Diyarbakýr'da aðýrladýklarý için mutlu olduklarýný ifade ederek, Kürtçe romanlara, þiirlere sahip çýkýldýkça Kürt dili ve edebiyatýnýn da büyüyeceðini söyledi. Irak-Amerikan Üniversitesi öðretim görevlisi Marie Labrosse ise Peþêw'in þiirlerini Ýngilizce olarak okudu. Ýngilizce okunan þiirlerin ardýndan Peþêw'in þiir dinletisi baþladý. Peþêw Soranice lehçesinde okuduðu þiirleri ile katýlýmcýlarý büyüledi. Þiirlerin Kurmanci lehçesine çevirileri de yapýldý. Etkinlik, Peþew'in düzenlenen organizasyon için Kürt Yazarlar Deneði'ne teþekkürlerini sunmasý ve Bölge'deki ile Federal Kürdistan Bölgesi'ndeki yazar ve þairlerin yan yana gelerek çalýþmalarýný ortaklaþmalarý dilekleri ile son buldu. (DÝHA)


12

HABER

19 Mayýs 2014 Pazartesi

Bu kez ‘Kralkýzý’na çýktýlar Diyarbakýr Doða Sporlarý Kulubü üyesi sporcular, Çermik Ýlçesi’ndeki Þeyhandede Þelalelesi'nden sonra, önceki gün de Dicle Ýlçesi’ndeki Kralkýzý Barajý çevresindeki daðlara çýktý DÝYARBAKIR - Çözüm sürecinin yarattýðý huzur ve güven ortamýnda, uzun süreden beri gidilemeyen tarihi ve turistik bölgelere yürüyüþ düzenleyen Diyarbakýr Doða Sporlarý Kulubü üyesi sporcular, Çermik Ýlçesi'ndeki Þeyhandede Þelalelesi'nden sonra, önceki günde de Dicle Ýlçesi'ndeki Kralkýzý Barajý çevresindeki daðlara çýktý. DHA'nýn haberine göre, yürüyüþ öncesi konuþan DÝDOS Baþkaný Abdurrahim Ekin, Manisa'nýn Soma Ýlçesi'nde meydana gelen maden faciasýnda yaþamýný yitirenleri de anarak, ""aciada yaþamýný yitiren kardeþlerimize Allah'tan Rahmet, ailelerine baþ saðlýðý ve yaralýlara da acil þifalar diliyoruz. Bugünkü yürüyüþümüze yaklaþýk 45 arkadaþýmýz katýlýyor. Zorlu bir parkurda yaklaþýk 2 saat sürecek bir yürüyüþ yapacaðýz. Yürüyüþ sýrasýnda yaþadýðýmýz coðrafyanýn güzel manzarasýný da görme fýrsatýmýz olacak" dedi.

‘Kalbimiz Soma’da, Baþýmýz saðolsun’ Mahmut Zeytinoðlu öncülüðünde ve birerli kolda baþlayan yürüyüþ, Kralkýzý Baraj Gölü kýyýsýndaki sarp kayalýk daðlarda ve derin vadilerde devam etti. Bir kez verilen molada, "Kalbimiz Soma'da, Baþýmýz saðolsun" yazýlý siyah afiþle birlikte hatýra fotoðrafý çeken sporcular, daha sonra yürüyüþlerine devam etti. Yaklaþýk 2 saat süren parkur yürüyüþü sonrasý sporcular, Kralkýzý Baraj Gölü kýyýsýnda yemek molasý verdi. Bu kez de yaktýklarý ateþ üzerinde yaptýklarý kebaplarla karýnlarýný doyuran sporcular, yorgunluklarýný da baraj gölünde yüzerek attý. Bazý sporcular, su altýnda kalan eski köprünün korkularýna çýkarak göl sularýna atladýðý görüldü.

Zorlu ancak zevkli Çoðu doktor, mühendis, avukat, öðretmen ve hemþirelerden oluþan sporcular, yürüyüþ parkurunun çok zorlu olduðunu ancak, zevkli geçtiðini söyledi. Sporcular, çözüm süreciyle birlikte uzun yýllardan beri gidemedikleri yerlere gitmenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirterek, herkesi bu yerleri görmeye davet etti


$ €

DOLAR: 2,0983 EURO: 2,8735 ALTIN: 87,20 BÝST: 75.009

ekonomi

13 19 Mayýs 2014 Pazartesi

TPAO’dan ruhsat baþvurusu

T

PAO, Diyarbakýr ve Batman illeri sýnýrlarý içerisinde sahip bulunduðu “AR/TPO/4458 hak sýra nolu” petrol arama ruhsat sahasýnda keþfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak 1 adet petrol iþletme ruhsatý iktisabý için Petrol Ýþleri Genel Müdürlüðü’ne müracaat etti

FOTO: ARÞÝV

DÝYARBAKIR - Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Petrol Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün petrol hakkýna müteallik kararlarý Resmi

Gazete'de yayýmlandý. Buna göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO), Diyarbakýr ve Batman illeri sýnýrlarý içerisinde sahip bu-

lunduðu "AR/TPO/4458 hak sýra nolu" petrol arama ruhsat sahasýnda keþfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak "ARÝ/TPO/K/L47-d1-2 paftasýnda" 1 adet petrol iþletme ruhsatý iktisabý için 24 Nisan 2014 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat etti. TPAO'nun Ýstanbul'un Silivri ilçesinde 'Silivri üretim sahasý' ile 'Tulumba üretim sahasý'nýn ayný petrollü arazide bulunmasý nedeniyle petrol iþlemlerinin birleþtirilmesi için 13 Þubat 2014 tarihli dilekçesiyle yaptýðý müracaat üzerine Tpao'nun mevkii ve sahalarla ilgili petrol iþletme ruhsatlarýnýn birleþtirilmesine ait evraklarý incelenerek Türk Petrol Kanunu ve Uygulama Yönetmeliði hükümlerine þekli ve esas þartlar bakýmýndan uygunluðu tespit edilerek,

SATILIK ARABA

SATILIK EV

SAHÝBÝNDEN SATILIK TEMÝZ ARABA

SAHÝBÝNDEN SATILIK EV

Fýat Albea 1.3 Multijet Full 2005 Model 130.000 KM. Dizel 2 Parçada Boya Var Deðiþeni Yok

120 m2 3+1 Ön cephe Alay Karþýsý Alipýnar Taziye Evi Bitiþiðinde Pýnar Apt. 4.Kat

Ýletiþim için

Müracaat

0507 471 84 14

0536 955 69 64

ayný petrollü arazi içerisinde bulunan söz konusu iki adet iþletme ruhsatýnýn birleþtirilmesine karar verildi. Aladdin Middle East Ltd. ve Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd. Þti.'nin Adýyaman, Diyarbakýr, Þanlýurfa Ýlleri sýnýrý dahilinde müþtereken sahip bulunduklarý petrol arama ruhsatýný 2 Mayýs 2014 tarihinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý'nýn Balýkesir, Çanakkale illerinde sahip bulunduðu, petrol arama ruhsatýný 18 Nisan 2014 tarihinde terk etti. Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Þ. Adana ve Osmaniye illerinde sahip bulunduðu petrol arama ruhsat sahasýndan 12 bin 334 hektarlýk kýsmýnýn terki için 24 Nisan 2014 tarihli dilekçesiyle, Petrako Petrol, Doðalgaz, Ýnþ. Taah. Ýþl. ve Dýþ Tic. Ltd. Þti'nin sahip bulunduðu, 1 adet petrol arama ruhsatýný terk için 2 Mayýs 2014 tarihinde müracaat ettiði bildirildi. Petrol Ýþleri Genel Müdürlüðü, 2 adet petrol arama ruhsatýnýn her birindeki, Corporate Resources B.V. þirketinin yüzde 27.50'þer hissesinden yüzde 13.75'þer hissesinin Güney Yýldýzý Petrol Üretim Sondaj A.Þ'ye, yüzde 13.75'þer hissesinin de Aladdin Middle East Ltd Þti'ne bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet'e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi þartýyla, devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayýlý Türk Petrol Kanunu'nun 21 inci maddesi gereðince karar verildi. Karar gereðince, söz konusu iki adet ruhsatýn her birindeki hisse oranlarý Aladdin Middle East Ltd. Þti.'nin yüzde 50, Güney Yýldýzý Petrol Üretim Sondaj A.Þ.'nin yüzde 50 olacak. (ANKA)


14

SPOR

19 Mayýs 2014 Pazartesi

Diyar A.Þ’de 2. lig heyecaný Futbol turnuvasý sona erdi Diyarbakýr’ýn Kulp ilçesinde sýnýflar arasýnda düzenlenen futbol turnuvasýnýn galibi Kulp Çok Programlý Lisesi 11/C sýnýfý oldu. Turnuvayý birinci tamamlayan takýma kupa verildi DÝYARBAKIR - Kulp Çok Programlý Lisesi Spor Kulübü tarafýndan düzenlenen bahar dönemi sýnýflar arasý erkek futbol turnuvasýna 32 takým kaldý. Kulp merkez Yenimahalle halý sahada düzenlenen futbol turnuvasý yoðun ilgi gördü. Her maçýn bir final þeklinde geçtiði karþýlaþmalarda taraftarlar futbolcularý yalnýz býrakmayarak maç sonuna kadar tezahüratlarýyla destek verdi. Kulp Çok Programlý Lisesi Müdürü Mehmet Çemþi, "Öðrencilerimizin fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal yönden geliþimlerine katký sunmak amacýyla yapýlan turnuvaya sýnýflar arasýnda seçilen 32 takýmýmýz katýldý. Öðrencilerin bir birleriyle daha sýcak diyaloðun yaþandýðý bahar dönemi futbol turnuva sonucunda turnuvanýn birincisi Kulp Çok Programlý Lisesi 11/C sýnýfý, ikincisi Kulp Çok Programlý Lisesi 10/I, üçüncüsü Kulp Çok Programlý Lisesi 10/B sýnýfý oldu. Turnuvanýn yapýlmasýnda emeði geçen herkese ve katýlýmcýlara teþekkür ediyoruz" dedi. (ÝHA)

Konya’da oynanan Spor Toto 3. Lig 3. Grup Play-Off yarý final maçýnda Ýstanbulspor’u 3-2 yenerek tur atlayan Diyarbakýrspor A.Þ, 2. Lig için son engel olan final maçýna kilitlendi DÝYARBAKIRSPOR A.Þ, Konya'da yarýn akþam Menemen Belediyespor ÝLE oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný sürdürürken, bu maçýn kazanýlmasý durumunda takýmýn 2. Lige çýkacaðý belirtildi. Kon-

ya'da oynanan Spor Toto 3. Lig 3. Grup Play-Off yarý final maçýnda Ýstanbulspor'u 3-2 yenerek tur atlayan Diyarbakýrspor A.Þ, 2. Lig için son engel olan final maçýna kilitlendi. Bugün Menemen Beledi-

yespor'la karþýlaþacak olan Yeþil-Kýrmýzýlý takým, rakibini elemeyi baþarýrsa 2. Lig'e yükselen 6. ve son takým olacak. Konya Atatürk Stadý'nda saat 17.00'da baþlayacak maçý Kayseri bölgesi hakemi Ömer Faruk Ocak'ýn yöneteceði belirtildi. Yarý final maçýndan sonar tekrar Konya'da kampa girerek finale kilitlenen Diyarbakýrspor, Cumartesi son çalýþmasýný yaptýktan sonar maçý beklemeye baþladý. (ÝHA)

Atýcýlar rekor ve baþarý ile döndü Diyarbakýrlý atýcýlar, Mersin’deki Türkiye þampiyonasýndan rekorlar ve önemli baþarýlarla döndü. Ömer Akgün, barajý geçerek milli takýma seçilirken, Elif Yaþar ise Türkiye rekoru kýrdý DÝYARBAKIR'lý atýcýlar, Mersin'in Erdemli ilçesinde yapýlan Havalý ve Ateþli Silahlar Türkiye Þampiyonasý'nda rekor kýrdý, önemli baþarýlar kazandý. Milli takým seçmesi özelliði de taþýyan þampiyonada Büyük Erkekler Havalý Tüfek Kategorisi'nde Ömer Akgün 618.0 puan ile ikinci olarak milli takýma seçilme barajýný geçti. Ömer Akgün, milli

takýma seçilerek yurt dýþýndaki þampiyonalara gitme hakký kazandý. Genç Erkekler Ateþli Tüfek Kategorisi'nde Mehmet Gezer, 50 metre 3x40 atýþýnda birincilik madalyasý kazandý. Ömer Akgün, Mehmet Akgün ve Cihan Binbir'den oluþan Gençlikspor takýmý, Büyük Erkekler Ateþli Tüfek takým sýralamasýnda ikincilik kupasýna uzandý. Genç Bayanlar Ateþli

Tüfek dalýnda Elif Yaþar, 50 metre atýþýnda 601.3 puan toplayarak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. 50 metre yat atýþýnda Edanur Tarhan 593,0 puan toplayarak üçüncülük kazandý. Genç Bayanlar Ateþli Tüfek Takým sýralamasýnda ElifYaþar, Edanur Tarhan ile Ýremnur Erdoðan'dan oluþan takým ikinci oldu. (ÝHA)


19 Mayýs 2014 Pazartesi

15

SPOR

Büyükþehir Alanya’ya gitti 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvasý MALATYA - Gençlik Haftasý nedeniyle düzenlenen 3X3 Sokak Basketbolu Turnuvasý'nda ilk gün müsabakalarý büyük heyecana sahne oldu. Malatya Basketbol Ýl Temsilciliði tarafýndan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün katkýsýyla düzenlenen 3X3 Sokak Basketbolu Turnuvasý, Atatürk Spor Salonu'nda yapýlýyor. 2 gün sürecek olan müsabakalarýn ilk gününde büyük heyecan yaþandý. Küçük Erkek, Küçük Bayan, Genç Erkek ve Genç Bayan kategorilerinde oynanan müsabakalarýn ilk gününde þu sonuçlar alýndý:

Genç Erkekler Ghost Team-Pota Spor: 4-16 Maratondan Seçmeler-Wolfteam: 6-12 The Ark Of The Game-Geçerken Uðradýk: 7-5 Battal Celtics-Þirin Team: 2-13 Wolf Team-Potaspor: 18-12 Zafer Basketbol-Ýnönü Üniversitesi: 2-11 Ýntikam At Horse-Dream Team: 11-4 Werder Weremn-The Ark Of The Game: 5-3 Team Arizona-Þirin Team: 10-7 Soma-Elites: 8-4

Genç Bayanlar Fastbreak-Fairball: 8-15 Fairball-Fenerbahçe Spor Kulübü: 7-5 Metin Emiroðlu Lisesi-Taksim Tiro: 2-17

Küçük Bayan Royal Basket-Anadolu Basket: 15-0 Paradise-Anadolu Basket: 15-7

Play-Off çeyrek final ilk maçýnda kendi sahasýnda Alanyaspor’a 1-0 yenilen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor,rövanþ maçý için Alanya’ya gitti DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig'den PTT 1. Ligi'ne yükselme Play-Off çeyrek final ilk maçýnda kendi sahasýnda Alanyaspor'a 1-0 yenilen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor,rövanþ maçý için Alanya'ya hareket etti. Diyarbakýr'daki çalýþmalarýný tamamlayan Büyükþehir

Belediyespor, Salý günü oynanacak rövanþ maçý için Alanya'ya gitti. Uçakla Antalya'ya giden kafilenin buradan da karayolu ile Alanya ilçesine geçtiði belirtildi. Tüm hesaplar ilk maçtaki dezavantajlý skoru avantaja çevirecek skoru elde etmek üzerine kurulurken, yönetimin de taký-

ma moral vererek turun geçileceðine olan inancýný dile getirdiði belirtildi. Takýmý bu önemli maçta yalnýz býrakmak istemeyen yönetimin takýmla beraber Alanya'ya gittiði kaydedildi. Büyükþehir Belediye Eþbaþkaný Fýrat Anlý'nýn takýma olan desteði de devam ediyor. Göreve seçildikten sonar maçlarý kaçýrmayan Anlý'nýn Alanya'ya gitme hazýrlýðý içinde olduðu belirtildi. (ÝHA)

Küçük Erkek Jordan Spor Kulübü-Sancaktarspor: 7-6 Malatya Basketbol-Siyah Ýnci: 10-8 Anadolu Basket-Sancaktar: 4-15 Ýnönü Team-Potanýn Aslanlarý: 13-0 Jordan Spor Kulübü-Uçan Hollandalý: 7-5 (ÝHA)

Kayapýnar filede vurdu: 3-1 Malatya’da Yeþiltepe Spor Salonu Esenlik Malatya Belediyespor ile karþýlaþan Diyarbakýr Kayapýnar Belediyespor Yýldýz Erkekler Voleybol takýmý, karþýlaþmayý 3-1 kazandý DÝYARBAKIR - Yýldýz Erkekler Yarý Final Voleybol Müsabakalarý'nda Diyarbakýr Kayapýnar Belediyespor, Esenlik Malatya Belediyespor'u 3-1 maðlup etti. Malatya'da Yeþiltepe Spor Salonu'nda oynanan Yýldýz Erkekler Yarý Final Voleybol Müsabakalarý büyük heyecana sahne oldu. Final niteliði

taþýyan mücadelede Esenlik Malatya Belediyespor ile Diyarbakýr Kayapýnar Belediyespor ile karþý karþýya geldi. Büyük bir çekiþmeye sahne olan mücadeleyi Diyarbakýr Kayapýnar Belediyespor 3-1 kazandý. Günün diðer karþýlaþmasýnda ise Nevþehir Ürgüp Kapadokya Gençlik Spor ile Kayseri Melik Gazi karþý

karþýya geldi. Kayseri Malik Gazi, müsabakayý 3-0 kazandý. Alýnan sonuçlara göre, Diyarbakýr Kayapýnar Belediyespor, gruptan birinci çýkmayý garantiledi. Diyarbakýr Kayapýnar Belediyespor, 1522 Haziran tarihlerinde Ankara'da yapýlacak olan Türkiye finallerine katýlma hakkýný elde etti. (ÝHA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

19 MAYIS 2014 PAZARTESÝ Yýl: 8 - Sayý : 2286 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakır yenigün gazetesi 19 mayıs 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you