Page 1

rlak a P i ’l i t r a P K A “DUA” istedi

‘Süreci ancak Öcalan bitirebilir’

SEÇÝM çalýþmalarý kapsamýnda çalmadýk kapý býrakmayacaðýný söyleyen Ak Parti Baðlar Belediye Baþkan adayý Alaattin Parlak, gittiði evlerde Baþbakan Erdoðan için Baðlar seçmeninden dua isterken, bir yandan da projeleri ile ilgili seçmenlere bilgi veiyor. Seçim 07

KCK

’nin hükümetin “demokratikleþme hamlesinin muhatabý olmaktan çýktýðý” açýklamasýný deðerlendiren BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, “Süreci baþlatan Sayýn Öcalandýr, bitirecek açýklama da ancak ondan gelir” dedi. 10’da

Gazetemizden

ABONE KAMPANYASI... Siz de bir gazete alarak hem kentin sorunlarýndan haberdar olun; hem de gazetenin Mutfaðýna girin… 19 MART 2014 ÇARÞAMBA

FÝYATI: 25 KRÞ.

www.diyarbakiryenigun.com

Ýletiþim için:

0532 622 55 33

Davet gelirse katýlýrýz 92 Kürt siyasetçi AYM’ye baþvurdu DÝYARBAKIR 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin 92 Kürt siyasetçi için yapýlan tahliye talebini reddetmesi üzerine dava avukatlarý, Anayasa Mahkemesi'ne baþvurdu. Haber 10

Yöresel kýyafet çaðrýsý... ÇÖZÜM süreci ile saðlanan huzur ve barýþ ortamýnda bu yýl Newroz Diyarbakýr'da çeþitli etkinliklerle kutlanacak. Bu kapsamda, Newroz adýna yaraþýr þekilde kutlanmasý için hazýrlýklar tüm hýzýyla sürüyor. Konuya iliþkin konuþan BDP Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt, bu yýlki Newroz kutlamalarýna iliþkin zengin bir davetiye listesi oluþturduklarýný söyledi. Zümrüt ayrýca Newroz etkinliðine katýlacak vatandaþlara yöresel kýyafet giymeleri çaðrýsýnda bulundu.

‘Huzur içinde kutlayacaðýz’ AK Parti Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ise, “Ýnþallah huzurlu bir ortamda hep birlikte Newroz'u kutlayacaðýz. Bölgenin artýk bu gerginlik ortamýndan uzaklaþmasý için elimizden gelen çabayý gösteriyoruz. Bölge halkýnýn yýllardýr kutladýðý BM'nin de desteklediði bu bayram kapsamýnda düzenlenecek etkinliklere davet gelmesi halinde kurullarýmýzda deðerlendirerek, çözüm sürecine, bölgeye katkýsýnýn olacaðýnýn düþünülmesi halinde katýlým saðlarýz” dedi. Haber 8-9

un Birtek: Yoð eyiz d n i s i r e ç i a çab

Aðaca asýlý halde bulundu! DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesine baðlý Hindês (Üçdirek) köyü yakýnlarýnda içinde bulunduðu araç ile önceki gün sabah kaza yaptýðý iddia edilen ve kendisinden haber alýnamayan Nezir Kaptu (42) adlý yurttaþ aðaca asýlý olarak bulundu. Güncel 03

iTertip Kom NEWROZ k, te ir Kasým B tesi Üyesi ir b ý ýð rýn katýld k “Milyonla e m r çekleþti eylemi ger çaba içeriiçin yoðun dedi. sindeyiz” 8-9

4’te

Seçim analizleri Bedirhan ATEÞ

AHÝM’den Öcalan için sürpriz karar 12’de C

M

Y

K

Ayrýþtýrýlacak dosyalar belirlendi 4’te

Kadýnlara yöneticilik eðitimi verilecek 11’de


2

SAÐLIK

19 Mart 2014 Çarþamba

‘Emzirme kanserden korur’ ‘Anne kendiini hazýrlamalý’

Anne sütünün anne ve bebek saðlýðý üzerindeki olumlu etkileri hakkýnda bilgi veren Uz. Dr. Ayhan Çeri, araþtýrmalarda emzirmenin, meme, yumurtalýk ve rahim kanseri görülme oranýný azalttýðýnýn kanýtlandýðýný vurguladý DÝYARBAKIR - Memorial Diyarbakýr Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü'nden Uz. Dr. Ayhan Çeri, yapýlan araþtýrmalarda emzirmenin, meme, yumurtalýk ve rahim kanseri görülme oranýný azalttýðýnýn kanýtlandýðýný söyledi. Dr. Çeri, anne sütünün anne ve bebek saðlýðý üzerindeki

olumlu etkileri hakkýnda bilgi verdi. Anne sütünün, bebekte doyurucu etkisinin yanýnda onu birçok hastalýða karþý koruyucu özelliðe de sahip olduðunu belirten Dr. Çeri, anne sütüyle beslenen bebeklerin, anne sütü almayanlara göre antibiyotik kullanýmý gerektiren hastalýklara karþý daha dirençli olduðunu kaydetti.

Dr. Çeri, bu bebeklerde, astým, egzama, gýda alerjisi gibi reaksiyonlar ile büyüdükten sonra geliþebilen diyabet ve hipertansiyon gibi hastalýklara daha az rastlandýðýný ifade etti. Emziren annelerin, psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissettiðini ve bebekleri ile aralarýndaki baðýn daha güçlü olduðunu dile getiren Dr. Çeri, "Emziren annelerde doðum sonrasý kanama riski az görülür. Emzirmenin, meme, yumurtalýk ve rahim kanseri görülme oranýný azalttýðý, yapýlan araþtýrmalarda kanýtlanmýþtýr. Bu nedenle anne adaylarýnýn doðumdan önce zihinsel olarak bebeðinizi emzirme konusunda kendilerini hazýrlamalarý çok önemlidir. Doðumdan sonra anne 30-60 dakika içinde bebeðiyle cilt temasý kurmalý ve sütü gelmemiþ olsa bile bebeðini emzirmeye çalýþmalýdýr. Ýyi bir emzirme için anne bol ve rahat giysiler giymeli, rahat ve göreceli olarak sessiz bir ortamda olmalý ve psikolojik olarak kaygýlardan uzak durmalýdýr. Emzirme sýrasýnda bebeðin aðzý, çenesi ve göbeði, kafasý ile orantýlý pozisyonda olmalý, bebeðin yüzü, göðsü

ve karný anneye dönük bulunmalýdýr. Baþarýlý bir emzirme esnasýnda bebeðin yutma sesleri duyulur. Emzirme süresince anne ve bebeðin saðlýðý çok önemlidir" dedi.

‘Anneye destek olunmalý’ Çeri, "Bu nedenle annenin özellikle protein ve kalsiyum içeren besinler tüketmesi çok önemlidir. Gebelikte olduðu gibi emzirme döneminde de eðer ilaç kullanýlmasý gerekiyorsa bunun mutlaka doktorun bilgisi dahilinde olmasý gerektiði unutulmamalýdýr. Aksi halde kullanýlan bazý ilaçlar süt aracýlýðýyla bebeðe geçebilir ve istenmeyen yan etkilere yol açabilir. Emzirme döneminde annenin fiziksel beslenmesinin yaný sýra psikolojik durumunun da emzirmeye uygun olmasý gerekir. Bu nedenle anneye bu açýdan destek olmak, ona bebeði ile yeterince ilgilenebilme zamaný verilmelidir. Emzirme sýklýðý ve miktarý belirli kurallara baðlanmamalý, bebeðinin davranýþlarý gözlenerek onun tercihine býrakýlmalýdýr. Çünkü emzirme sýklýðý ve miktarý bebekten bebeðe farklýlýk göstermektedir" diye konuþtu. (Haber Merkezi)


HABER - GÜNCEL

19 Mart 2014 Çarþamba

Aðaca asýlý bulundu!

FOTO: ARÞÝV

Silvan ilçesine baðlý Hindês (Üçdirek) köyü yakýnlarýnda içinde bulunduðu araç ile önceki gün sabah kaza yaptýðý iddia edilen ve kendisinden haber alýnamayan Nezir Kaptu (42) adlý yurttaþ aðaca asýlý olarak bulundu DÝYARBAKIR'ýn Hazro ilçesi Yazgý (Barkûþ) köyü nüfusuna kayýtlý Nezir Kaptu'nun, Sil-

Aranan 39 kiþi yakalandý

van ilçesine baðlý Hindês köyü yakýnlarýnda önceki gün sabah saatlerinde aracý ile kaza yaptý-

DÝYARBAKIR polisinin düzenlediði 3 günlük uygulamada deðiþik suçlardan aranan 39 kiþi yakalandý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekiplerinin kent genelinde düzenlediði 3 günlük uygulamada

ðý iddia edildi. Önceki gün sabah saatlerinden itibaren arama çalýþmalarý baþlatan BDP'liler ve Kaptu'nun ailesi, Kaptu'ya ait aracý Hindês (Üçdirek) köyü yakýnlarýnda yan yatmýþ durumda bulmuþtu. BDP'liler tarafýndan akþam saatlerine kadar yapýlan arama çalýþmalarý karanlýðýn çökmesiyle dururken, dün sabah saatlerinde Kaptu'nun ailesi ve BDP'liler tarafýndan tekrardan baþlatýlan arama çalýþmalarýnda Nezir Kaptu, kaza yaptýðý Hindês (Üçdirek) ve Malê Gir mevkiinin yaklaþýk 500 metre uzaðýnda aðaca iple asýlý halde bulundu. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldýðý bildirildi. Nezir Kaptu'nun 42 yaþlarýnda evli ve 5 çocuk babasý olduðu öðrenildi. 10 gün önce babasýný kaybeden Kaptu'nun psikolojik tedavi gördüðü belirtildi. (DÝHA)

aranan 39 kiþiyi yakalandý. Kapkaç, yaralama, hýrsýzlýk, yankesicilik, dolandýrýcýlýk gibi suçlardan yakalanan 39 kiþi adli mercilere sevk edildi. Yakalanan kiþilerde 4 adet tabanca ve bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi. (ÝHA)

3 Poster yaktýðý iddia edilen öðretmen ifade verdi Diyarbakýr’ýn Silvan ilçesinde poster yakma iddiasýyla yakalanan öðretmen Silvan Adliyesi’ne getirilerek Cumhuriyet Savcýsý'na ifade verdi DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde BDP'li belediye baþkan adayýnýn posterini 2 uzman çavuþ ile yakmaya çalýþtýðý öne sürülen öðretmen, Silvan Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nda ifade verdi. Edinilen bilgiye göre, BDP'li belediye baþkan adayýnýn posterini yakma giriþimiyle ilgili emniyetteki ifadesinin ardýndan serbest býrakýlan öðretmen M.Ç, soruþturmayý yürüten Cumhuriyet savcýsýnca ifadeye çaðrýldý. Silvan Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na gelen þüpheli M.Ç, buradaki ifade iþleminin ardýndan adliyeden ayrýldý. BDP'li belediye baþkan adayý Yüksel Bodakçý'ya ait Diyarbakýr Caddesi'ndeki asýlý posterin, Silvan Taktik Jandarma Komando Alay Komutanlýðýnda görevli 2 uzman çavuþ ile bir öðretmen tarafýndan yakýlmak istendiði öne sürülmüþtü. Olayýn duyulmasý üzerine BDP'li bir grubun 3 kiþiyi linç etme giriþimine bazý BDP'li yöneticiler engel olmuþtu. (AA)


4

ates@diyarbakiryenigun.com

19 Mart 2014 Çarþamba

Seçim analizleri

Seçimi 2 haftadan az bir zaman kaldý. Saflar sýklaþtýrýlmaya baþlandý. En çok merak edilen illerden biri de þüphesiz Diyarbakýr… Deneyimli gazeteci Yavuz Donat seçimin nabzýný tutmak için il il geziyor. Geçen hafta Diyarbakýr'daydý. Donat Diyarbakýr notlarýnda bildiklerimizi detaylandýrmýþ… Þöyle ki "Kýþanak'ý Diyarbakýrlý deðil, Anlý ise Diyarbakýrlý" diye yazmýþ ve ve halktan dinlediklerini "BDP, Büyükþehir'e Gültan Kýþanak'ý deðil de Fýrat Anlý'yý aday gösterseymiþ oyunu yükseltirmiþ" diyerek sýrf kadýn aday göstermiþ de oyu düþecekmiþ gibi bir algý yaratmaya çalýþmýþ. … AK Parti'li Galip Ensarioðlu'yu anlatýrken de Demokrat Parti geleneðinden gelen bir isim olduðunu ve yýllarca DYP "Ýl Baþkanlýðý'ný" yaptýðýný yazdýktan sonra "Bölgenin güçlü aþiretlerinden birinin" mensubu. Milletvekilliðinden önce Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný idi" demiþ… Ensarioðlu'nun AKP için "Doðru tercih" olduðunu ancak, seçimi kazanabilir mi? sorusuna net cevap vermemiþ: "Sandýklar açýlýnca göreceðiz ama AK Parti'nin Diyarbakýr'da oyunu artýracaðýný söyleyebiliriz" demiþ… Yani umudu yok ama ne hikmetse dillendirmemiþ. "Rakamlarla" baþýnýzý þiþirmeyelim" diyen Donat, "Þu kadarýný söyleyelim... "2009 yerel seçimlerinde" BDP oylarý açýk ara önde" 2011 milletvekili seçimlerine" gelince... "Makas" yerel seçimdeki kadar açýk deðil" demiþ ama unuttuðu þey fark neredeyse iki kat. … Hüdapar'ý da kentte üçüncü güç olarak gören Donat'ýn analizi ise þöyle: Hizbullah ana davasýnýn avukatý. Hüda Par'ýn Büyükþehir Belediye Baþkan adayý. Seçime asýlýyor mu? "Evet." Partisi iyi çalýþýyor mu? "Evet." Þansý var mý? Hüda Par mensuplarýna sorarsanýz... "5-0 kazanacaklarý-

ný" söylerler. 5-0 yani... Büyükþehir ve 4 metropol ilçe: "Kayapýnar, Sur, Baðlar, Yeniþehir. "Bize sorarsanýz... Hüda Par Diyarbakýr'da "CHP'den ve MHP'den de fazla oy alacaktýr. Daha ileri gidelim. CHP ile MHP'nin Diyarbakýr'daki oylarýnýn toplamý "Hüda Par'ýn oyunu yakalayamaz." Belediye Baþkanlýðý'na gelince. "Hayýr, Hüda Par baþkanlýðý alamaz." Belediye meclislerine üye sokabilir mi?... "Evet." Yavuz Donat'ýn analizine göre, BDP birinci parti, AKP oyunu artýrabilir, Hüdapar baþkanlýðý alamaz ama meclis üyeliði alabilir þeklinde. Gerçekçi mi? Evet gerçekçi… … Bir de geçen haftaki Hüdapar'ýn düzenlediði mitinge bakalým. El Cezire'den Abdülkadir Konuksever, "Kadýnlarýn çoðunlukta olduðu miting partinin tabaný için önemli bir göstergeydi. Peygamber'e Saygý' mitinglerinde geçmiþte meydana yüz bine varan kalabalýklarý toplayabilmiþ Mustazaflar Cemiyeti'nin bir anlamda devamý ya da siyasi uzantýsý olan HÜDA-PAR'ýn organizasyonu eski þaþaalý günlerinden uzaktý" diye yazmýþ ve "Halepçe, Þeyh Sait ve Roboski olgularýna karþýn meydan geçmiþteki kalabalýk ile kýyaslandýðýnda, artýk siyasi bir parti olan HÜDA-PAR'ýn tabanýna iþaret ediyordu" demiþ. Bakanlarýn fezlekeleri neden gizleniyor? Ak Parti Baðlar eski Ýlçe Baþkaný Eczacý Cevdet Kara, Bakan fezlekeleriyle ilgili sosyal medyada þöyle yazmýþ: "Baþbakan; "bakan arkadaþlarým temiz" diyor. Bekir Bozdað;" vekiller fezlekeyi inceleyemez" diyor. Ben de diyorum ki; "Mademki bu bakanlar temiz, Fezlekeyi vekillerden dolayýsýyla milletten niye saklýyorsunuz. Milletin bu temiz bakanlarýn icraatlarýný görmeye hakký yok mu?"

Urfi Ekin

iþ için önc Hatiip Opçin

Bedirhan ATEÞ

GÜNDEM

Türkiye’de sayýlarý giderek artan ve çoðunluðu genç olan iþsiz yurttaþlarýn, iþ bulma umuduyla ÝÞKUR’a yaptýðý baþvurularýnýn AKP yetkililerinin referansýna baðlý olarak gerçekleþtiði, iþ baþvurularýnýn ise yaklaþan yerel seçim sürecinde oy verilmesi karþýlýðýnda deðerlendirilmeye alýndýðý iddia edildi. AKP Hani Ýlçe Teþkilatý eski yöneticisi Hatip Opçin, “AKP ilçe baþkaný kime onay verirse, o iþe alýnýr. Bunun dýþýnda kimse iþe alýnmaz” dedi DÝYARBAKIR - Türkiye'de sayýlarý giderek artan ve çoðunluðu genç olan iþsiz yurttaþlarýn, iþ bulma umuduyla Türkiye Ýþ Kurumu'na (ÝÞKUR) yaptýðý baþvurularýn Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin (AKP) yönetici ve üyelerinin referansýna baðlý olarak gerçekleþtiði, iþ baþvurularýnýn ise yaklaþan yerel seçim sürecinde oy verilmesi karþýlýðýnda deðerlendirilmeye alýndýðý iddia edildi. Diyarbakýr'ýn Hani ilçesinde ÝÞKUR'a baþvuran ve yanýt alamayan yurttaþlarýn duruma itirazý üzerine ÝÞKUR yetkilileri ile gerçekleþen görüþmelerde, sonuç alabilmeleri için AKP'li yetkililer ile görüþmeleri gerektiði telkininde bulunulduðu ileri sürüldü. Bu çerçevede öne sürülen bir iddia ise, iþe alýnmasý kesinleþen baþvurucularýn, iþe alýnmalarýnýn "AKP'ye üye olma" ve "yaklaþan yerel seçimlerde oyunu verme" sözü karþýlýðýnda yapýldýðý belirtildi. Kendilerine yapýlan teklifi kabul eden yurttaþlarýn iþ girebildiði, ancak kabul etmeyenlerin ise iþe alýnmadýðý belirtiliyor.

‘Baþbakan’a mektup gönderdim’ Urfi Ekin isimli yurttaþ, bir süredir iþsiz ve iþ umuduyla, Toplum Yararýna Çalýþma Projesi (TYPÇ) adý altýnda 9 ay süreli olmak üzere ÝÞKUR'a baþvuruda bulunan yurttaþlarýndan biri. Ekin'in aktarýmlarýna göre, kendisi ÝÞKUR'a ilk baþvuranlar arasýnda yer alýyor ve iþe

alýnacaklar için hazýrlanan ilk listelerde yer almýþ olmasýna raðmen, daha sonra liste dýþý kalýyor. 2005 yýlýndan bu yan baþvuruda bulunan Urfi Ekin isimli yurttaþ, isminin liste dýþýnda kalmasý ile ilgili Baþbakan'a mektup gönderdiðini söylüyor. Baþvurusunu sürekli yenilemesine raðmen, gönderilen iþçi listelerinde bir türlü kendisine yer bulamamasý üzerine Baþbakan'a mektup gönderen Ekin, mektubuna Baþbakanlýk Ýletiþim Merkezi (BÝMER) tarafýndan ÝÞKUR'un cevap verildiðini belirtti. ÝÞKUR aracýlýðý ile BÝMER tarafýndan gönderilen cevap yazýsý nedeniyle, ÝÞKUR Diyarbakýr Müdürü Mehmet Hadi Erdoðmuþ tarafýndan kendisi ile konu hakkýnda görüþülmek üzere çaðrýldýðýný ifade eden Ekin, görüþmede Erdoðmuþ'un kendisine iþe alýnmasý için AKP Hani Ýlçe Teþkilatý ile görüþmesi gerektiði yönünde teklifte bulunduðunu belirtti. Konu ile ilgili görüþlerini aldýðýmýz ve 2 ay öncesine kadar AKP Hani Ýlçe Teþkilatý'nda yönetici olarak görev yapan Hatip Opçin'in anlatýmlarý ise ifade edilen iddialarý doðrular nitelikte.

‘Yasalar sadece AKP için geçerli’ Gönderilen listelerin AKP milletvekilleri ve AKP Hani Ýlçe Baþkaný tarafýndan yeniden düzenlenerek, AKP üyesi olmayanlarýn listeden çýkarýldýðý iddiasýný ileri süren Ekin, iddialarýna iliþkin þunlarý söy-


5

GÜNDEM

19 Mart 2014 Çarþamba

ce AKP onayý lazým! ledi: "Son gönderilen ve 80 yurttaþýn isminin olduðu listede benim adýmda yer alýyordu. Ama ben AKP'li olmadýðým için ben ve benim gibi 41 kiþinin ismi listeden çýkarýldý. Sadece AKP'ye söz verenler, listeden çýkarýlmadý ve iþe alýndý. Listeden çýkarýlanlarýn ise yerine AKP'ye oy vereceklerini söyleyenler konuldu. Ýþe alýnanlarýn 9 ay çalýþmasýnýn ardýndan yerlerine yeni kiþilerin alýnmasý da gerekirken, yine çoðunluðu ayný olan kiþiler iþe alýndý." Bunun üzerine yaþanan duruma itirazlarda bulunmak amacýyla Hani Kaymakamlýðý, Diyarbakýr Valiliði, Hani Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ve ÝÞKUR'a dilekçe ile baþvurularda bulunduðunu aktaran Ekin, "Ama þikayetim için herhangi bir þey yapmadýlar. Bu kurumlarýn tümü AKP'ye çalýþýyor. Hepsi AKP'nin memuru gibi çalýþýyor. Bunlarýn tek amacý memleketimizin insanlarýný kandýrmak. Baþka da bir þey deðil. Ben burada AKP Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten'le konuþtum. Çalýþmanýz ve yasalarýnýz sadece AKP'liler için mi? Yoksa tüm insanlar için geçerli mi? diye sordum. Bana dönerek 'Evet sadece AKP içindir' dedi. Bu iþin baþýnda ve iþe alýmlarýný saðlayan Cuma Ýçten'in kendisidir. Memleketimizin fakir olduðunu bildikleri için oy karþýlýðý insanlarýmýzý kandýrýyorlar" diyerek, yaptýðý baþvurulardan herhangi bir sonuç alamadýðýný ifade etti.

öncesine kadarda 70-80 kiþinin normalde 9 ay süreli olan iþ alýmlarý için 3 buçuk aylýðýna iþe giriþinin yapýldýðýný söyleyen Ekin, "Bütün iþe alýnanlar AKP'ye oy veren ve oy vermeye söz verenlerdir. Hiçbir yoksul vatandaþýn iþe alýmý yapýlmadý. Ben bizzat Tayyip Erdoðan'a mektup gönderdim, bu konuya iliþkin. Mektubuma karþýlýk Diyarbakýr ÝÞKUR'a mektup gönderdiler. ÝÞKUR Müdürü M. Hadi Erdoðmuþ'da beni arayarak, 'Gel sana yardýmcý olacaðýz' dedi. ÝÞKUR müdürünün yanýna giderek 'ben sadece kendim için Baþbakan'a mektup göndermedim, benim gibi listeden oy karþýlýðý çýkarýlan tüm insanlarýn adýna mektup gönderdim, bunlarýn da haklarýnýn verilmesini istiyorum' dedim. ÝÞKUR müdürü bana 'Ben onlarýn memuruyum. Onlar ne derse ben onu yapmaya mecburum. O hükümettir, iktidardýr. Git onlarla görüþ. Onlar onay verirse, senin iþe giriþini yaparým' dedi" diye konuþtu. Ekin, kendisine yapýlan telkinin aþaðýlayýcý olduðunu söyledi. Ekin, "Geçen yýl da ismim listede vardý. Listeden çýkardýlar. Bu yýlda listede vardý tekrar çýkardýlar. Ýþe alýnanlarýn hepsi AKP'ye oy verme sözü veren kiþiler. AKP burada bu þekilde seçim yatýrýmlarý yapýyor. En son 3 buçuk aylýðýna yapýlan iþe alýmlarda seçim yatýrýmýydý. Normal prosedüre göre 3 buçuk aylýk alýmlar olmuyor. En az 9 aylýk olmasý gerekiyor" dedi.

‘Onlar ne derse onu yaparým’

‘Ýþ karþýlýðýnda oy’

Ýçerisinden isminin çýkarýldýðý listeden AKP'li 90 kiþiye 9 aylýk iþe baþlama giriþi yapýldýðýný, 20 gün

Daha önce iþe alýnanlarýn da kendilerinin yerine eþlerinin ismi üzerine AKP tarafýndan iþe alýndý-

Dosyalarýn tespiti yapýldý Cumhurbaþkaný Gül’ün onayladýðý, 6526 sayýlý “Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun” kapsamýnda görevi sona eren mahkemelerde, ayrýþtýrýlacak dosyalar belirlendi. Diyarbakýr’daki 6 özel yetkili mahkemede görülen davalardan oluþan bin 525 dosya, bundan böyle suçun iþlendiði yerler olan Þýrnak, Mardin, Þanlýurfa, Bingöl, Siirt ve Batman’daki mahkemelerde görülecek

ðýný belirten Ekin, "Evinde oturan kiþiler eþlerinin isimleri üzerine AKP ilçe baþkaný ve yönetimi tarafýndan iþe alýnýyor. Bu þekilde kýlýfýný da hazýrlýyorlar. Bir kaç gün sonra da 2 aylýk alýmlar yapýlacak burada. Buradan Erdoðan'a sesleniyorum; Eðer Müslüman ise hak hukuku tanýyorsa, bu þekilde insanlarý kandýrmaktan vazgeçsin. Daha önce insanlarý makarna ve kömür ile kandýrýyorlardý, þimdi ÝÞKUR üzerinden iþe alarak oylarýný alýyor. Herkes bunun bir kandýrma olduðunu biliyor. Kimse bu oyunlara gelmesin" çaðrýsýnda bulundu.

‘Oy vermeyeni ÝÞKUR iþe almaz’ Konu hakkýnda kendisi ile görüþtüðümüz AKP Hani Ýlçe Teþkilatý eski yöneticisi Hatip Opçin'in anlatýmlarý ise Ekin'in ileri sürdüðü iddialarý doðrular nitelikte. ÝÞKUR'a yapýlan baþvurularda kendisinin de olduðunu ve AKP Ýlçe Teþkilatý'nda yönetici olmasýndan kaynaklý iþe alýndýðýný söyleyen Opçin, "Geçen sene ÝÞKUR baþvurusu yaptýðýmýz zaman, biz hepimiz AKP'den doðru iþe girdik. Buradaki tüm iþe alýmlar, AKP Teþkilatý üzerinden alýnýr. AKP üyesi olmayan kimse iþe alýnmaz. Ýþe alýnmak için baþvuranlar, AKP'nin baþkanýyla görüþmek zorundadýr" dedi. Opçin, þunlarý dile getirdi: "AKP ilçe baþkaný kime onay verirse, o iþe alýnýr. Bunun dýþýnda kimse iþe alýnmaz. Ben ilçe teþkilatýnda bulunduðum zaman iþe alýndým. Bir yýl önce AKP Ýlçe Teþkilatý'nda yer aldýðým sýrada, Diyarbakýr ÝÞKUR'dan ilçeye yetkililer geldi. 300 kiþi burada iþ baþvurusunda bulunmuþtuk. Ýsimlerimizi

DÝYARBAKIR - Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün onayladýðý, 6526 sayýlý "Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun" kapsamýnda görevi sona eren mahkemelerde, ayrýþtýrýlacak dosyalarýn tespiti yapýldý. Resmi Gazete'de yayýmlanan 6526 sayýlý yasanýn yürürlüðe girmesiyle Þýrnak, Mardin, Þanlýurfa, Bingöl, Siirt ve Batman'daki mahkemelerin görev alanýna giren suçlarla ilgili davalara bakan Diyarbakýr Özel Yetkili 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. aðýr ceza mahkemeleri kapatýldý. Görevi sona eren özel yetkili mahkemelerde görülen dava dosyalarýný ayrýþtýran Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, bin 525 dosyayý, suçun iþlendiði illerdeki aðýr ceza mahkemelerine gönderecek ve soruþturmalar ilgili cumhuriyet baþsavcýlýklarý tarafýndan yürütülecek. Bu kapsamda, savcýlýkça yapýlan incelemeler sonucunda davasý devam eden bin 525 dosyadan 510'u Þýrnak'ta, 250'si Mardin'de, 190'ý Þanlýurfa'da, 180'i Bingöl'de, 170'i Siirt'te, 60'ý Mar-

ve bilgilerimizi alarak Kaymakam'a gittiler ve daha sonra Diyarbakýr'dan iþe alýnanlarýn listesini gönderdiler. 300 kiþiden AKP'den aldýðý liste sonucu sadece AKP'ye yakýn olanlar ve AKP Ýlçe Teþkilatý tarafýndan onaylananlardan 80 kiþi listeye konularak iþe alýndý."

‘AKP’den ayrýlýnca iþe alýnmadým’ "Biz AKP ilçe yönetiminde bulunduðumuz süre içerisinde, ilçede ÝÞKUR'a yapýlan tüm baþvurular AKP'ye getiriliyordu" diyen Opçin, þunlarý söyledi: "Ýlçe teþkilatý da bunlar içerisinden yalnýzca, kendi yanýnda yer alanlarý ve üyelerini onaylýyordu. Bunlarda AKP'ye gelmek ve AKP'ye oy vermek zorunda oluyordu. Bunlarýn dýþýnda oyunu AKP'ye vermeyen ve üye olmayanlar iþe konulmuyordu. Bunu biz kendimiz yapýyorduk." ÝÞKUR Hani'de, AKP Ýlçe Teþkilatý'ndan habersiz kimseyi iþe alamayacaðýný belirten Opçin, "Ben bir kez AKP Ýlçe Teþkilatý'nda yer aldýðýmdan ötürü iþe alýndým. Ýkinci kez yeni iþe alýmlar için gene baþvurduðumda beni iþe almadýlar. Çünkü ben AKP'den ayrýlmýþtým. AKP Hani Belediye Baþkan adayý M. Fatih Kayhan ile görüþtüm. 'Bana oyunu verirsen seni iþe alýrým' dedi. Ben de kabul etmedim. O yüzden beni iþe almadýlar. AKP ile çalýþmaya devam etseydik, biz yine iþe alýnýr ve çalýþmaya devam ederdik" diye konuþtu. Konuya iliþkin görüþtüðümüz ÝÞKUR yetkilileri ise, iddialarýn doðruyu yansýtmadýðýný ileri sürdü. (DÝHA)

din-Midyat'ta, 5'i ise Þanlýurfa-Siverek'te görülecek. Özellikle KCK'ye yönelik davalar ile örgütün Þýrnak merkez, Beytüþþebap, Cizre ve Silopi ilçelerindeki askeri üs bölgelerine düzenlediði saldýrýlar ve saldýrýlarýn ardýndan yakalanan örgüt mensuplarý ile faili meçhul dosyalardan olan emekli Albay Cemal Temizöz hakkýnda açýlan dava da bundan böyle Þýrnak Adliyesinde karara baðlanacak. Kamuoyunda geniþ yanký uyandýran Cizre'de 1993-95 yýllarýnda iþlenen faili meçhul cinayetlerle ilgili davada, aralarýnda eski Kayseri Jandarma Alay Komutaný emekli Albay Cemal Temizöz'ün de bulunduðu 3'ü tutuklu 8 sanýðýn yargýlanmasý devam ediliyor. Cumhuriyet savcýsý esas hakkýnda hazýrladýðý 22 sayfalýk mütalaasýnda, Temizöz'ü suç örgütü lideri olarak tanýmlayarak, 5 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet ile bazý kiþilerin öldürülmesi olaylarýnda azmettirdiði gerekçesiyle 100 yýl hapis cezasýna çarptýrýlmasý yönünde görüþünü bildirmiþti. (AA)


6

HABER

19 Mart 2014 Çarþamba

SONDAJLA SU TEMÝNÝ ÝÞÝ YAPTIRILACAKTIR DÝYARBAKIR SU KANAL ÝDARESÝ 4 Mahallede Sondajla Su Temini Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/31776 1- Ýdarenin a) Adresi : BAGCILAR MAHALLESÝ YENÝHAL CADDESÝ 1 21090 BAÐLAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 412 252 29 97 - 412 252 29 97 c) Elektronik Posta Adresi : idrisbulut21@hotmail.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 - Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Batýkarakoç Mahallesi 400 mt, Batýkarakoç Tokluca mahallesi 400 mt, Kýrmasýrt Týlþeref mahallesi 470 mt, Tellikaya mahallesi 430 mt sondaj açýlmasý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Batýkarakoç Tokluca, Týlþeref ve Tellikaya Mahalleleri/ DÝYARBAKIR c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 3 - Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Baðcýlar Mah. Yeni Hal Cad. No:1 DÝSKÝ Ýhale Bürosu Baðlar - DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 04.04.2014 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý'ndan ya da Esnaf ve Sanatkar Odasý'ndan veya ilgili Meslek Odasý'ndan ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, Odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Ticaret ve Sanayi Odasý/ Ticaret Odasý bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Memurluklarý veya Yeminli Mali Müþavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.3.2. Makine, teçhizat ve diðer ekipmana iliþkin belgeler 2 Adet Sondaj Kuyusu Açma makinesý 1 Adet Kontrollük Aracý ( En az 2013 Model Olacak) 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: A-IV. GRUP: ÝÇME - KULLANMA SUYU VE KANALÝZASYON ÝÞLERÝ DEVAMI SAYFA 7’de

Aldatýlmýþ mý araþtýrýlsýn… Ýmam nikahýyla yaþadýðý 17 yaþýndaki Songül Malkoç’u öldürdüðü iddiasýyla 19 yaþýndaki Mehmet Emin Çapat'ýn yargýlandýðý davada mahkeme öldürülen kadýnýn baþka bir kiþiyle iliþkisi olup olmadýðýnýn polis tarafýndan araþtýrýlmasýna karar verdi. Malkoç’un avukatlarýnýn tepki gösterince karar iptal edildi DÝYARBAKIR'da geçen yýl Kasým ayýnda meydana gelen olayda, minibüs þoförü Mehmet Emin Çapat, 1.5 yýldýr dini nikahla yaþadýðý ve 6 ay önce doðum yaptýðý belirtilen 1 çocuk annesi Songül Malkoç'u evde poþu ile boðarak öldürdü. Hakkýnda aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý istemiyle dava açýlan Mehmet Emin Çapat'ýn yargýlanmasýna 2'nci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde 4 Mart tarihinde baþlandý. DHA'dan Felat Bozarslan'ýn haberine göre,Davanýn ilk duruþmasýna tutuklu sanýk Mehmet Emin Çapat ve öldürdüðü eþinin yakýnlarý katýldý. Duruþmada öldürülen kadýnýn yakýnlarýný tanýk olarak dinleyen mahkeme, daha sonra ara kararlarýný açýkladý. Mahkeme, sanýðýn eþinin baþka erkeklerle iliþkisi olduðu iddialarý üzerine olayýn meydana geldiði adres ve çevresinde araþtýrma yapýlmasýna karar verdi. Kararda öldürülen kadýnýn bir erkek ile iliþkisinin olduðuna dair iddia kapsamýnda, böyle bir olayýn olup olmadýðý, gören ve bilenin bulunup bulunmadýðý hususlarýnýn polis tarafýndan araþtýrýlmasý için müzekkere yazýlmasýna hükmedildi.

Mahkeme Kararýný Ýptal Etti Daha sonra ara kararlarýný açýklayan mahkeme, sanýðýn tutukluluk halinin devamýna hükmetti. Önceki celse Solgül Malkoç'un baþka bir kiþiyle iliþkisi olup olmadýðýnýn polis tarafýndan araþtýrýlmasýna karar veren mahkeme, iddia edilen olayýn sanýk ile maðdur arasýnda geçtiðinin öne sürülmesi ve dýþarýdan kimsenin bu hususu bilmesinin mümkün olmamasý nedeniyle bu kararýndan vazgeçti. Mahkeme taraflarýn esas hakkýndaki mütalaaya karþý savunmalarýný yapmasý için duruþmayý erteledi.

Savcý Eþ Saymadý Olayla ilgili iddianamede Mehmet Emin Çapat hakkýnda TCK'nýn 81/1-e maddesinde yer alan 'Kendisini savunamayacak durumda bulunan kiþiyi kasten öldürmek' suçundan aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý istenirken, 17 yaþýndaki Songül Malkoç'un resmi nikahlý olmadýðý için yasal statü olarak 'eþ' sayýlmadýðý belirtildi.


Seçim çalýþmalarý kapsamýnda çalmadýk kapý býrakmayacaðýný söyleyen Ak Parti Baðlar Belediye Baþkan adayý Alaattin Parlak, gittiði evlerde Baþbakan Erdoðan için seçmenlerden dua istiyor. Parlak, Baðlar’da önceliklerinin uyuþturucu ve kentsel dönüþüm olacaðýnýn da altýný çizdi Þehmus ORHAN DÝYARBAKIR - Baðlar'da çarpýk yapýlaþmadan uyuþturucu kullanýmýna kadar birçok sorunun olduðunu ifade eden AK Parti Baðlar Belediye Baþkaný Alaattin Parlak, ilçenin sorunlarý, çözüm yollarý ile projeleri hakkýnda açýklamalarda bulundu. Parlak, seçim çalýþmalarý kapsamýnda ev ve kýraathane ziyaretlerine devam ediyor. Memur Sen'e baðlý Eðitim Bir Sen, Diyanet Sen ve AYDER Baðlar Kayanartepe Mahallesi ve Mevlana Halit Mahallesinde bir eve konuk olan Parlak kadýnlarla bir araya geldi. Kadýnlarýn sorun ve sýkýntýlarýný dinleyen Parlak, not alarak sorunlarý en kýsa sürede çözeceklerini be-

7

SEÇÝM

19 Mart 2014 Çarþamba

Parlak ‘DUA’ istedi

lirtti.

Parlak: Dua istemek için geldik

Kendilerinin buraya oy istemeye deðil, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a dua istemeye geldiklerini ifade eden Parlak, Baðlar'da sosyal yardýmlar üzerinden 51 bin haneye girdiklerini söyledi. Daha yapacak çok iþlerinin olduðunu dile getiren Parlak, 38 bin nüfusu olan ve yaklaþýk 37 ilden de büyük olan Baðlarýn sorunlarýnýn çözümü için kentsel dönüþümün þart olduðunu ifade etti. Parlak "Yapýlan teknik ve tespit çalýþmalarýnda Baðlar'ýn yüzde 90'ýnýn depreme dayanýksýz olduðu ortaya çýktý. Bu durum bizim Baðlar'da kentsel dönüþüm yapacaðýmýz anlamýna gelir" dedi.

“Önceliðimiz uyuþturucu sorunu”

Diyarbakýr'da sýk sýk gündeme gelen Baðlardaki uyuþturucu sorunu ile ilgili açýklamalarda da bulunan Baþkan Adayý Parlak, Baðlar ilçesinin birinci derecede sorunun uyuþturucu kullanýmý olduðunu belirtti. Ak Parti hükümetinin ülke genelindeki uyuþturucu ile mücadelesini 30 Mart Yerel Seçimlerinin ardýndan yerelde de öncelikli olarak Baðlarda uyuþturucu sorunu ile ilgili mücadele edeceklerini söyleyen Baþkan adayý Parlak, "Yerel de ede Uyuþturucu ile mücadele etmekte kararlýyýz. Buna öncülük edeceðiz. Bugün artýk sokaklarda sigara satýlýr gibi uyuþturucu madde satýlmaktadýr. Bu kabul edilebilir bir þey deðil. . Bugü-

1. Kanalizasyon Þebekeleri 2. Yaðmursuyu Þebekeleri 3. Ýçme ve Kullanma Þebekeleri 4. Mikrotünel Ýþleri veya Sondaj Kuyusu açma iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Jeoloji mühendisi 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DÝSKÝ Ýhale Bürosu adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diski Ýhale Bürosu - Baðlar/DÝYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýnýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1,20 (BASIN - 456/ www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

ne kadar belki de yeteri kadar bu sorunun üzerine gidilmedi, Ama artýk Valilik, Kaymakamlýk nezdinde doðru bir organizeye tabi tutarak ortak çalýþmalarla Belediye olarak çocuklarýmýzý uyuþturucu kullanýmdan uzak tutacak projeler üreteceðiz. Rehabilitasyon Merkezi kuracaðýz. Uyuþturucu kullanan çocuklarý, gençleri kurduðumuz Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edeceðiz. Diyarbakýr'ýn en can alýcý sorunu olan uyuþturucu sorununu çözmeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Biz de bundan sorumluyuz ve bunun için bir çaba içinde olacaðýz." Diye konuþtu. Kadýna yönelik çalýþmalarda baþlatýlan çalýþmalarý devam ettireceklerini dile getiren Parlak, "Kadýn istihdamýnýn önünü açan çalýþmalarý devam ettireceklerini söyledi.

KCK davasýnda tahliye kararý Özel Yetkili Mahkemelerin kapatýlmasý ve tutukluluk süresini 5 yýlla sýnýrlayan yeni kanunun yürürlüðe girmesinin ardýndan KCK davasýndan tutuklu 9 avukat ile gazeteci Cengiz Kapmaz tahliye edildi. Davanýn görüldüðü Ýstanbul 16. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin kapatýlmasýnýn ardýndan avukatlar, tahliye talebinde bulundu. Tahliye talepleri Ýstanbul 1. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan deðerlendirildi. Talepleri deðerlendiren mahkeme avukatlar Doðan Erbaþ, Ýbrahim Bilmez, Ömer Güneþ, Hatice Korkut, Cengiz Çiçek, Muharrem Þahin, Emran Emekçi, Sebahattin Kaya, Mehmet Bayraktar ile yazar Cengiz Kapmaz'ýn tahliyesini karar verdi. Sanýklar hakkýnda yurtdýþý çýkýþ yasaðý koyan mahkeme, tahliye gerekçesi olarak 'sabit ikametgah sahibi olmalarýný, delillerin toplanmýþ olmasý ve tutuklu kaldýklarý süreyi" göz önünde bulundurdu. Tahliyeler ile birlikte KCK avukatlar davasýnda tutuklu sanýk kalmadý. (DÝHA)


8 ‘Yoðun çaba içerisindeyiz’

HABER

19 Mart 2014 Çarþamba

Diyarbakýr’da tarihi Newroz kutlamasý için hazýrlýklar devam ederken, komisyonlar oluþturuldu, kentte yüzbinlerce bildiri daðýtýldý, yurttaþlarý Newroz ateþiyle buluþturacak araç kalkýþ noktalarý belirlendi. Newroz Tertip Komitesi Üyesi Kasým Birtek, “Milyonlarýn katýldýðý bir eylemi gerçekleþtirmek için yoðun çaba içerisindeyiz” dedi

DÝYARBAKIR'da 21 Mart Günü Baðlar ilçesi Baðcýlar Mahallesi'nde bulunan Newroz Parký'nda kutlanmasý planlanan Newroz kutlamasý için geri sayým baþladý. 2 milyonu aþkýn yurttaþýn katýlmasý beklenen mitinge iliþkin Newroz Tertip Komitesi, Diyarbakýr Valiliði'ne baþvuruda bulundu. Konuya iliþkin bilgi veren Newroz Tertip Komitesi Üyesi Kasým Birtek, resmi iznin ardýndan herhangi bir engelin çýkabileceðini sanmadýklarýný ifade etti. Ýznin prosedür gereði yapýldýðýný, Kürt halkýnýn yýllar boyu inisiyatifi ile Newroz'u kutladýðýný dile getiren Birtek, bu anlamý ile Newroz'a iliþkin olumsuzluklarý varsaymadýklarýný dile getirdi. Newroz hazýrlýklarýnýn son 15-20 gündür tüm hýzý ile devam ettiðini belirten Birtek, "Zaten böyle çok güçlü bir etkinlik çalýþmalarý yoðun þekilde olmadýðý sürece baþarýlý olma þansý yok. Bu nedenle çalýþmalarýmýzý önceden baþlattýk. Milyonlarýn katýldýðý bir eylemi gerçekleþtirmek için yoðun çaba içerisindeyiz. Sahne çalýþmalarýmýz, Newroz alaný ile ilgili düzenlemelerimiz yapýldý. Gerekli görevlendirmelerimiz yapýldý. Alan komisyonu, örgütleme komisyonu, teknik komisyon, araç komisyonu, güvenlik komisyonu ve diplomasi komisyonlarý kuruldu. Bunlar her biri kendi alanlarýnda çalýþmalarýný yoðun þekilde sürdürüyor" dedi.

Kutlamada sahne alacak sanatçýlar Yine çalýþmalar kapsamýnda basýlan yüzbinlerce bildirinin ilçelerde yoðun þekilde daðýtýldýðýný dile getiren Birtek, "Bizim inancýmýz o ki; önceki Newrozlarýn üzerinde bir kitle toplanacak. Özellikle Kürt Halk Önderi Sayýn Abdullah Öcalan'ýn mesajýnýn okunuyor olmasý, Kürdistan halkýnda büyük bir heyecan yaratýyor. Bu

heyecan sonucunda da milyonlar Newroz alanýna gelecekler. Zaten bu yýl ki Newroz kutlamamýzýn þiarý da 'Özgür Önderlik, Özgür Kürdistan'dýr. Bu þiarý koymamýzýn nedeni de Kürt halkýnýn, Kürdistan halkýnýn Önderliðe olan baðlýlýðý ile ilgili bir durumdur. Dolayýsý ile her kes heyecanla, süreç ile ilgili gelecek mesaj beklentisindedir. Bizde ayný durumdayýz. Çalýþmalarýmýz bu þekilde sürüyor. Yine sanatçýlarýmýzdan bir kýsmýnýn ismi belirlendi. Bunlar; Karadenizli müzik grubu Karmate, Dengê Agirî, Hozan Canê, Sipan Xelat, Diyar, Roj, Seyda Perinçek, Xemgin Birhat, Þahiya Stranan Berbang, Armanc, Bêrîvan Arîn'dir. Yine gerek Avrupa'dan gerekse de Türkiye içerisinde sivil toplum örgütlerinin temsilcileri davetli. Yine akademisyenler, kendi alanýnda otorite olan þahýslarý davet ediliyor. Bunlarýn tüm konaklamasý ve Newroz'a katýlmasý organize ediliyor" diye konuþtu.

Araç noktalarý oluþturuldu Merkeze yaklaþýk 10 kilometre uzaklýkta bulunan Newroz Parký'na ulaþýmýn daha kolay saðlanabilmesi amacýyla araç kalkýþ noktalarý oluþturulduðunu ifade eden Birtek, þunlarý kaydetti: "Belediyelerimiz ile iþbirliði halinde çalýþýyoruz. Güzergahlarýmýzý belirledik. Otobüslerimiz, servislerimiz Baðlar Sarýpark, 500 Evler ve Afetevler, Mardin Kapý, Baðlar Körhat Parký, Daðkapý Merkez Durak, Balýkçýlarbaþý Merkez Durak, Üç Kuyu TOKÝ, 450 Evler-Dönümlü, Þýlbe toplu Konut Market önü, Þehitlik Et Balýk önü, Pirinçlik, Baðlar Dörtyol, Ben-U Sen Çamaþýr Evi önü, Oryýl Petrol önü, Tekel-Diclekent, Kabe,Kayapýnar ilçe Örgütü önü, Çarýklý, Terkan Bölgesinden Newnoz coþkusunu yaþamak isteyen yurttaþlarý alanlara taþýyacaklar." (DÝHA)

‘Davet gelirs D

iyarbakýr’da Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn giriþimleri sonucu 2009’da UNESCO’nun Ýnsanlýðýn Somut Olmayan Kültürel Mirasýnýn Temsili Listesi’ne giren, baharýn müjdeleyen Newroz’un adýna yaraþýr þekilde kutlanmasý için hazýrlýklar tüm hýzýyla sürüyor. Konuya iliþkin konuþan BDP Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt, bu yýlki Newroz kutlamalarýna iliþkin zengin bir davetiye listesi oluþturduklarýný belirtirken, AK Parti Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ise, “Düzenlenecek etkinliklere davet gelmesi halinde kurullarýmýzda deðerlendirerek, çözüm sürecine, bölgeye katkýsýnýn olacaðýnýn düþünülmesi halinde katýlým saðlarýz” dedi DÝYARBAKIR, baharýn müjdecisi Newroz hazýrlanýyor. Çözüm süreci ile saðlanan huzur ve barýþ ortamýnda bu yýl Newroz Diyarbakýr'da çeþitli etkinliklerle kutlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn giriþimleri sonucu 2009'da UNESCO'nun Ýnsanlýðýn Somut Olmayan Kültürel Mirasýnýn Temsili Listesi'ne giren, 2010'da da BM Genel Kurulunca "Dünya Newroz Bayramý" ilan edilen nevruzun adýna yaraþýr þekilde kutlanmasý için hazýrlýklar tüm hýzýyla sürüyor. AA'nýn haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlýðý 20 Mart'ta Diyarbakýr'da gerçekleþtirilecek Devlet Klasik Türk Müziði (KTM) Korosunun konseri ile baharý karþýlamaya hazýrlanýrken, aralarýnda BDP'nin de bulunduðu tertip komitesince Baðlar ilçesindeki 136 bin metrekare alana sahip Newroz Parký'nda 21 Mart'ta etkinlik gerçekleþtirilecek. Diyarbakýr Valiliðine resmi baþvu-

runun yapýldýðý etkinlik için 3 bin kiþinin görevlendirildiði belirtilirken, kutlamanýn yapýlacaðý alanda sahne ve davetlilerin yer alacaðý platform kurulumu ve çevre düzenlenmesine yönelik çalýþmalar devam ediyor.

‘Kadýnlar kutlamalarda yerini alacak’ Diyarbakýr Ýþ Kadýnlarý Derneði (DÝKAD) Baþkaný Esra Aksu, Newroz'un barýþýn etkisini sürdürdüðü bir baharda kutlanacak olmasýnýn sevincini yaþadýklarýný belirtti. Baþlatýlan çözüm sürecinin Türkiye genelinde olduðu gibi Diyarbakýr'da da olumlu etkilerinin her bakýmdan hissedildiðini ifade eden Aksu, bölgede yaþanan sevincin ülkenin her yerinde pay arzu ettiklerini kaydetti. Aksu, Newroz ruhuna uygun þekilde barýþ, sevgi ve mutluluk içinde þenlikle kutlamayý ümit ettiklerini vurgulayarak, "Havanýn da güzel olmasý halinde ikinci bir


de Valiliðe yaptýklarý resmi baþvuru kapsamýnda 21 Mart Cuma günü saat 10.00'da baþlayacak programýn saat 17.00'ye kadar süreceðini söyledi. Alanda 3 bin kiþinin görev yapacaðýný ifade eden Zümrüt, yarýndan (bugünden) itibaren bu görevlileri alana getirerek tatbikat yaptýracaklarýný ve bu kapsamda görevlilerin alanda konumlandýrýlacaðýný belirtti. Zümrüt, etkinliðe katýlacak vatandaþlarýn belediye tarafýndan ücretsiz þekilde alana ulaþtýrýlacaðýný anlatarak, görevlilerin vatandaþlarýn ulaþýmýndan itibaren koordinasyonu saðlamaktan sorumlu olacaklarýný kaydetti. Bu yýlki Newroz etkinliðinde da kadýnlarýn daha fazla sorumluluk alacaðýna dikkati çeken Zümrüt, "Amacýmýz 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'ndeki coþkuyu Newroz'da zirveye taþýmak. Bu yýl Newroz'da kadýn rengini ve coþkuyu artýrmak istiyoruz. Kadýn cephesi olarak ciddi bir çalýþma içindeyiz. 2014 yýlýnýn Newroz'u tarihi bir Newroz " diye konuþtu.

se katýlýrýz’

‘Verilecek mesajlar önemli’ Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (DESOB) Baþkaný Alican Ebedinoðlu ise, geçen yýl ki Newroz'unun önemine deðinerek, halkýn çözüm sürecinden yana umudunun her geçen gün arttýðýný söyledi. Ebedinoðlu, sürecin bu þekilde devam etmesi ve yasal zemine oturtulmasý halinde bu Newroz'da da

Zübeyde Zümrüt

verilecek mesajlarýn önemli olduðunu vurgulayarak, þöyle dedi: "Seçim arifesi olduðu için bu nevruz kutlamalarýna da büyük katýlým olacaktýr. Bu katýlýmla huzur ve güven ortamýnýn devamý konusunda yasal düzenlemelerin yapýlmasý gündeme getirilecektir. Newroz bu kapsamda herkes için önemli. Saðduyu içerisinde geçecek bir nevruz bizi bekliyor diyebiliriz. Her kesimi temsil eden sivil toplum kuruluþlarý olarak geçen yýl da kutlamalara katýldýk bu yýl da davet edildiðimiz her etkinliðe katýlým gösteririz. Gönül ister ki tüm kamu kurum ve kuruluþlar ile siyasi partiler bir bayram havasýnda müþterek þekilde Newroz'u kutlasýnlar. Temennimiz herkesin Newroz'u birlik ve beraberlik içinde kutlamasýdýr."

‘2014 yýlýnýn Newroz’u tarihidir’ BDP Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt

Alican Ebedinoðlu

Zümrüt, "Bunun yaný sýra Avrupa'dan da heyetlere davet gönderildi. Türkiye'den de aydýn ve yazarlarý davet ettik. Her yýl ki davetiye listemizi bu yýl daha zenginleþtirdik. Türkiye'deki siyasi partilere de davetiye gönderildi" þeklinde konuþtu. Zümrüt, Þivan Perver'in davet edilip edilmediði yönündeki soruya, "Bu Newroz'u çok fazla sanatçýya boðmak istemedik. Önemli olan bu yýl ki Newroz'da verilecek mesajlardýr. Halkýn eðlenmeye ve coþkuya da ihtiyacý var elbette Karadeniz'den bir grup gelecek. Diyarbakýr ile Karadeniz arasýnda barýþ köprüsü oluþturulmasý anlamlý olur. Batýdan da Karadeniz'den de insanlarýn gelip bu Newroz'u görmelerini önemsiyoruz" dedi.

‘Newroz kalýcý barýþa katký sunar’

Etkinliðe aralarýnda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Baþkaný (IKBY) Mesut Barzani, PYD Baþkaný Salih Müslim ve Asya Abdullah ile Irak Cumhurbaþkaný Celal Tabalani'nin eþi Hero Ahmed Ýbrahim Talabani'nin de davet edildiðini kaydeden

AK Parti Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ise uzun bir süreden sonra Newroz'un çok olaðan ve huzurlu bir ortamda kutlanacaðýný kaydederek, " Newroz'un, çözüm sürecine, bölgenin huzuruna, güvenliðine, kalkýnmasýna vesile olmasýný diliyorum" dedi. Altaç, bu tür bayramlarýn birlik, beraberlik ve kardeþliði pekiþtirmesi gerektiðini vurgulayarak, geçmiþ dönemlerde aðýr bedeller ödendiðini, artýk ülkenin aðýr bedellere maruz býrakýlmamasý gerektiðini kaydetti. "Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlar ortada. Küresel güçlerle hareket eden yerel unsurlarýn da bu iþten rahatsýz olduðu ortada. Bugün ülkede Newroz'un rahat kutlanýlýyorsa bu yürütülen çalýþmalarla gerçekleþti" diyen Altaç, gelecekte de ülkede kalýcý barýþ ortamýnýn saðlanmasýna Newroz'un katký sunmasý gerektiðine dikkati çekti. Altaç, "Ýnþallah huzurlu bir ortamda hep birlikte Newroz'u kutlayacaðýz. Biz de sayýn Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz, milletvekillerimiz, partililerimizle parti bünyesinde Newroz'u kutlayacaðýz. Bölgenin artýk bu gerginlik ortamýndan uzaklaþmasý için elimizden gelen çabayý gösteriyoruz. Bu bayram kimseye özgü deðil. Bölge halkýnýn yýllardýr kutladýðý BM'nin de desteklediði bu bayram kapsamýnda düzenlenecek etkinliklere davet gelmesi halinde kurullarýmýzda deðerlendirerek, çözüm sürecine, bölgeye katkýsýnýn olacaðýnýn düþünülmesi halinde katýlým saðlarýz" diye konuþtu.

Aydýn Altaç

Esra Aksu

Yöresel kýyafet giyilmesi çaðrýsý

bahar olmuþ olacak. Sivil toplum örgütleri olarak halkýn içinde olacaðýz. Kadýnlarýn istihdamýný ve giriþimciliðini destekleyen iþ kadýnlarý olarak tüm programlara katýlacaðýz, kutlamalarda yer alacaðýz. Bundan da büyük memnuniyet duyacaðýz" diye konuþtu. Kürtçe herkesin Newroz'unu kutlayan Aksu, "Newroz hepimize hayýrlý uðurlu olsun. Barýþ baharýnda kutlanacak Newroz'un hiç sönmeden devam etmesini, daha iyi sonuçlarla neticelenmesini diliyorum" dedi.

9

HABER

19 Mart 2014 Çarþamba

"Çaðrýmýz bu yýl ki Newroz etkinliðinde yöresel kýyafet giyilmesidir" diyen Zümrüt, BDP olarak etkinliðe yöresel kýyafetlerle katýlacaklarýný, renkliliði artýrmak için halktan da beklentilerinin 7'den 70'e yöresel kýyafetle alana gelmeleri olduðunu vurguladý. Zümrüt, geçen yýl Newroz'da Öcalan'ýn mektubunun okunduðunu hatýrlatarak, Öcalan'ýn mesajýnýn geçen yýl ki gibi Kürtçe ve Türkçe okunacaðýný ancak mesajýn kimler tarafýndan okunacaðýnýn netleþmediðini söyledi. "Halkýn talebi sayýn Öcalan'ýn bu platforma çýkýp halk ile buluþmasý, mesajýný kendisinin söylemesiydi. Ancak bu gerçekleþtirilemediði için halkýn talebi Ýmralý'ya gidecek heyetin sayýn Öcalan'ýn mesajýný dile getirdiði ses kaydýný getirmesidir. Etkinlikte sayýn Öcalan'ýn Newroz'la ilgili kaleme alacaðý mektubu okunacak. Beklentimiz kendi sesinden bu mesajý dinlemek için ses kaydýnýn da gelmesidir. Bu konuda bir baþvuru olmadý. Tertip komitesi olarak basýn yoluyla çaðrýmýz oldu."

‘Davetiye listemizi zenginleþtirdik’


10

HABER

19 Mart 2014 Çarþamba

Tutuklu siyasetçilerden AYM’ye baþvuru Tutuklu Kürt siyasetçilerin avukatlarý, Diyarbakýr 2 Aðýr Ceza Mahkemesi'nin tahliye talebinin reddine iliþkin kararý üzerine Anayasa Mahkemesi'ne baþvurdu DÝYARBAKIR 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin 92 Kürt siyasetçi için yapýlan tahliye talebini reddetmesi üzerine dava avukatlarý, Anayasa Mahkemesi'ne baþvurdu. Yapýlan baþvuru dilekçesinde avukatlar, 92 Kürt siyasetçinin 4 yýl 11 aydýr tutuklu bulunduðu ve Diyarbakýr 2. ACM'nin vermiþ olduðu kararýn müvekkillerini maðdur ettiðini ve bu maðduriyetin de-

vam ettiðini belirterek, "Bu nedenlerle baþvuru dilekçemizde de belirttiðimiz üzere baþvurumuzun Mahkeme Ýç Tüzüðünün 73. maddesi gereðince özellikle tutukluluk süresi nedeni ile tedbir kararý vermesini, Sayýn Mahkeme aksi kanaate ise yine iç tüzüðün 68. Maddesi gereðince baþvurumuzun öncelikli olarak görüþülmesini talep etmekteyiz" dedi. (DÝHA)

Süreci ancak Ocalan bitirebilir

Foto: Al Jazeera

KCK’nin hükümetin “demokratikleþme hamlesinin muhatabý olmaktan çýktýðý” açýklamasýný deðerlendiren BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, “Süreci baþlatan Sayýn Öcalandýr, bitirecek açýklama da ancak ondan gelir” dedi Mesut FÝÐANÇÝÇEK DÝYARBAKIR - BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, KCK tarafýndan yapýlan açýklamanýn hükümete yönelik 'sert bir uyarý' olduðunu belirterek, "Süreci baþlatan Sayýn Öcalan. Bitirecek açýklama da ancak ondan gelir" dedi. Al Jazeera Türk'e konuþan BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, KCK'nin yaptýðý açýklamalarý deðerlendirdi. Demirtaþ, geçen yýl baþlayan sürecin beklenen aþamaya gelmediðine vurgu yaparak, PKK'nin geri çekilmesi aþamasýnda karakol inþaatlarýna hýz verilmesi, barajlar yapýlmaya baþlanmasý, yeni korucu kadrolarý açýlmasý ve sürecin yasal zemine oturtulmamasýnýn da hükümete karþý bir güvensizliðin oluþmasýna neden olduðunu ifade etti.

Hükümet kendini güvenceye almaya çalýþýyor Demirtaþ, 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan da hükümetin can havliyle kendini güvenceye alma hamleleri yapmaya baþladýðýný ifade ederek, "Bu hem çözüm sürecini zora soktu, riske attý hem de hükümetin antidemokratik, hukuk dýþý uygulamalarý nedeniyle demokrasi ve barýþ beklentilerini boþa çýkardý. Dolayýsýyla bu Hükümet-Cemaat arasýndaki gerilim doðrudan çözüm sürecinin aksamasýna neden oldu" dedi.

KCK süreci toparlamaya çalýþýyor KCK'nin "AKP muhatap olmaktan çýkmýþtýr" sözlerini de deðerlendiren Demirtaþ, Demirtaþ: Bu haliyle Kürt sorununun çözümü konu-

sunda Hükümet kendisini fiilen muhatap görmüyor. Adým atmadýðý için, sürece cevap vermediði için zaten muhataplýk pozisyonunu güçlendirmedi hiçbir zaman. Þu anda hükümet zora, baskýya dayalý ayakta duruyor. Seçimlerde sonuçlar ne olur bilmiyoruz tabii ama büyük bir manipülasyon, büyük bir yalan propagandasý, yolsuzluðu hukuksuzluðu örtmek için hukuk dýþý yöntemler var… KCK yaptýðý açýklamayla þu andaki durumu tahlil ediyor, görebildiðimiz kadarýyla yani süreci bitirmeye dönük veya süreci sonlandýrmaya dönük bir açýklama deðil. Sürecin muhatabýna dönük sert bir uyarý olarak algýladýk biz bunu. Süreci baþlatan Sayýn Öcalan, bitirecek açýklama da ancak ondan gelir diye düþünüyoruz. KCK süreç bitmesin, kopmasýn diye sert bir uyarý sert bir deklarasyon yayýnlayarak süreci toparlamanýn þartlarýný ortaya koydu herhalde" dedi.

KCK’nin açýklamasý KCK tarafýndan geçen hafta yapýlan açýklamada, "Abdullah Öcalan'ýn çaðrýlarýna ve halkýn beklentilerine sonbaharýn sonuna kadar karþýlýk verip adým atmayan hükümetin, atýlan adýmlarýn ve yapýlan çaðrýlarýn muhatabý olmaktan çýktýðý" ifade edilerek, 17 Aralýk'taki yolsuzluk ve rüþvet operasyonuna da vurgu yapýlarak, Öcalan'ýn, bu süreçte fýrsatçý bir yaklaþýma girmediði ancak AKP'nin bu þansý da kullanamadýðý savunulmuþtu. Hükümetin yaþanan krizde daha baskýcý uygulamalara yönelmekle suçlandýðý açýklamada, "AKP gibi hegemonya peþinde koþan bir hükümetin bu sorunu çözemeyeceði anlaþýlmýþtýr" denilerek, AKP'nin, Öcalan'ýn büyük çaba harcadýðý demokratikleþme hamlesinin muhatabý olmaktan çýktýðý ifade edilmiþti.

Lise öðrencileri Halepçe için eylem yaptý

DÝYARBAKIR'ýn Baðlar ilçesinde bulunan Kiptaþ Lisesi öðrencileri, Halepçe katliamýnýn 26'ýncý yýl dönümüne iliþkin okul önünde basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Sýnýflardan "Halepçe katliamýný unutma, unutturma" sloganýný atarak okul bahçesine gelen öðrenciler, "Bijî Serok Apo" ve "Kürdistan faþizme mezar olacak" sloganlarý attý. Öðrenciler adýna Rojin Önen, açýklamayý okumaya baþladýðý esnada, okul bahçesinde minibüsün içerisinde bekleyen polisler, öðrencilerin eylemini engellemek istedi. Açýklamasýna devam eden Önen, yaþanan tarihin yazýlan tarih olmadýðýný kaydederek, Maraþ, Muðla, Sivas, Zilan katliamlarýna dikkat çekti. Öðrenciler, polisin okul içerisinde aldýðý yoðun önlemler nedeniyle açýklamayý tamamlamadýn sýnýflarýna geçti. (DÝHA)


11

YAÞAM

19 Mart 2014 Çarþamba

Kadýnlara yöneticilik eðitimi dýn Giriþimci Yönetici Okulu eðitim programý da bunlardan biridir. Mesleki ve kiþisel geliþime yönelik bilgi düzeyini arttýracak olan bu eðitimler, kadýn giriþimcilere gelecek adýna önemli katkýlar saðlayacaktýr" dedi.

‘Bölgede ilk olarak Diyarbakýr seçildi’

Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Ebubekir Bal, Diyarbakýr’da düzenlenecek olan “Kadýn Giriþimci Yönetici Okulu” programýnýn kadýn giriþimcilerin iþ hayatýna olumlu katkýlar saðlayacaðýný ve kadýnlarýn ekonomik Özgürlüðe sahip olmasý gerektiðini belirterek, bu özgürlüðü yakalamak için ise eðitimin þart olduðunu söyledi Edip YÜKSELEN DÝYARBAKIR - Boðaziçi Üniversitesi Yaþamboyu Eðitim Merkezi, Garanti Bankasý TOBB Diyarbakýr Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu ile Diyarbakýr Ticaret Borsasý iþbirliðiyle Diyarbakýr'da kadýn giriþimcilere yönelik ''Kurumsal Yönetici Sertifika Proðramý''düzenlenecek.

‘Olumlu katkýlar saðlayacak’ Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi, Diyarbakýr Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ebubekir Bal, bu tür eðitimleri önemsediklerini belirterek, Kadýn Giriþimci Yönetici Okulu Programý'nýn kadýn giriþimcilerin iþ hayatýna olumlu kat-

kýlar saðlayacaðýný söyledi. Bal, "Diyarbakýr Ticaret Borsasý olarak bugüne kadar, eðitim alanýnda yapýlan bütün faaliyetlere doðrudan yada dolaylý destek olduk, katkýda bulunduk. Asli görevlerimizin yanýnda, sosyal sorumluluðumuzun bir gereði olarak gördüðümüz eðitim faaliyetlerini bundan sonra da desteklemeye devam edeceðiz. Ka-

TOBB Diyarbakýr Ý Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Didar Avcý Türk ise Diyarbakýr Diyarbakýr Ticaret Borsasýnýn desteðiyle Diyarbakýr Kadýn Giriþimciler Kurulu tarafýndan sürdürülecek eðitim programýnýn daha önce Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Denizli, Adana ve Eskiþehir'de hayata geçtiðini belirterek, "Sertifika programýna iþletme sahibi olan kadýnlar, aile þirketlerinin 2. ve 3. Kuþak kadýn üyeleri ve gerçekten iþyeri kurmak isteyen kadýnlar baþvuru yapabilecektir. 25 Nisan 7 Haziran tarihlerinde yapmak istediðimiz bu eðitim programý 19 günde Boðaziçi Üniversitesi Profesörleri tarafýndan verilecektir. Ticaret Borsasý Baþkanýmýz Ebubekir Bal'a Kadýn Giriþimciler Kuruluna verdikleri destek için, Boðaziçi Üniversitesi saha Projeleri Direktörü Soner Þahan'a ise eðitim programýný Güneydoðuda ilk olarak Diyarbakýr'ý seçtikleri için teþekkür ediyorum'' diye konuþtu.

Çanakkale þehitleri Diyarbakýr’da anýldý 18 Mart 1915 yýlýnda baþlayan Çanakkale Savaþý zaferinin 99. yýlýný kutlamak ve þehitleri anmak amacýyla Yeniþehir ilçesinin Þehitlik semtinde bulunan Hava ve Kara Þehitliði'nde tören yapýldý

DÝYARBAKIR'da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 99. yýl dönümünü kutlama ve þehitleri anma töreni düzenlendi. 18 Mart 1915 yýlýnda baþlayan Çanakkale Savaþý zaferinin 99. yýlýný kutlamak ve þehitleri anmak amacýyla Yeniþehir ilçesinin Þehitlik semtinde bulunan Hava ve Kara Þehitliði'nde tören yapýldý. Töre-

ne Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, AK Parti Diyarbakýr Milletvekili, TBMM Baþkanlýk Divan Üyesi Mine Lök Beyaz, Garnizon komutanlýðý, belediye baþkanlýðý, hava ve kara kuvvet komutanlýðý yetkilileri ve öðrenciler katýldý. Çelenklerin sunulmasýnýn ardýndan konuþma yapan Vali Ký-

raç, bu topraklara vatan ve istiklal için seve seve canýný feda eden þehitleri, rahmetle anmak üzere toplandýklarýný söyledi. Kýraç, "Sizler dünyaya bir kez daha gösterdiniz ki, hiçbir silah vatan ve millet sevgisine karþý muzaffer olamayacaktýr. Millet olarak bizler bu mukaddes topraklarý bizlere emanet eden, kanýyla canýyla bu topraklarý vatan kýlan her bir þehidimizi daima minnet ve þükranla anacaðýz. Þehitlerimizin aziz emanetini ebediyen koruyarak, bu emaneti daha çok yükseklere taþýmak için var gücümüzle mücadele edeceðiz. Sizleri bir kez daha minnet ve þükranla anýyor, hepinizin önünde saygýyla eðiliyor, ruhlarýnýz þad olsun diyorum" dedi. Konuþmalarýn ardýndan hava ve kara þehitliðinde þehit mezarlarýna karanfil býrakýldý. Daha sonra Cahit Sýtký Tarancý Kültür Sanat Merkezi'nde, devlet övünç madalyasý takdim töreni düzenlendi. (ÝHA)

Kaymakamlar meslektaþýný ziyaret etti DÝYARBAKIR'ýn Dicle Ýlçe Kaymakamý Remzi Kattaþ ve Lice Ýlçe Kaymakamý Tunahan Efendioðlu, Hani Ýlçe Kaymakamý Hidayet Sarý'yý ziyaret etti. Ýlçe hakkýnda meslektaþlarýna bilgiler veren Kaymakam Hidayet Sarý, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Sarý, "Bizler devletin birer bireyleri olarak ilçelerimizin geliþimi için fikir alýþveriþlerinde bulunuruz. Bu doðrultuda meslektaþlarýmýzla bir araya geliyoruz. Dicle Ýlçe Kaymakamý Remzi Kattaþ ve Lice Ýlçe Kaymakamý Tunahan Efendioðlu'nun ziyaretleri bizleri memnun etmiþtir, kendilerine teþekkür ediyorum" dedi. Hani, Lice ve Dicle ilçe kaymakamlarý ziyarette ilçelerinde yapýlan çalýþmalar ve projeler hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundu. Makam ziyaretleri sonrasý Hani Ýlçe Kaymakamý Hidayet Sarý, meslektaþlarýyla birlikte ilçe turu yaparak ilçedeki tarihi yerleri gezdirdi. (ÝHA)


12

HABER

19 Mart 2014 Çarþamba

Omür boyu hapis AiHS’e aykýrý AHÝM, Türkiye’nin, Abdullah Öcalan tutukluluk koþullarý ile ilgili Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi’nin insanlýk dýþý ve aþaðýlayýcý muameleyi içeren 3’üncü maddesiyle ilgili bazý noktalarý ihlal ettiðine hükmetti. Mahkeme Türkiye’yi mahkeme masraflarý olarak 25 bin Euro ödenmeye de mahkum etti

DÝYARBAKIR - Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AHÝM), Abdullah Öcalan'ýn tutukluluk koþullarýnýn Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'ne aykýrý olmasý nedeniyle müvekkilliðini üstlenen Asrýn Hukuk Bürosu avukatlarýnýn açtýðý davalardan bazýlarý ile ilgili kararýný verdi. 1999 yýlýndan bu yana yasalara aykýrý olarak özel hukuk ve izolasyona maruz býrakýlan Öcalan'ýn, 15 yýllýk süreçte karþýlaþtýðý hak ihlalleri avukatlarý tarafýndan iç hukuk yollarý denenip sonuç alýnamayýnca AÝHM'e taþýn-

mýþtý. Öcalan'ýn tecrit, adil yargýlanma hakkýnýn ihlali, zehirlenme iddiasý, iletiþim kanallarýnýn kapatýlmasý gibi hak ihlalleri konusunda avukatlarý tarafýndan AÝHM'e götürülen dosyalarýndan 4'üne iliþkin karar verdi.

‘Cezaevleri, cehennem olmamalýdýr’ Mahkemenin kararýnda Ýtalyan yazar Dante'nin 'Siz ki, buraya girenler, bütün umutlarýnýzý geride býraktýnýz' sözlerine gönderme yapýlarak, "Cezaevleri, cehennem ol-

mamalýdýr" vurgusunda bulunmasý dikkat çekti. AÝHM, Öcalan'ýn 2009 yýlýndan önceki dönemdeki tutukluluk koþullarýnýn Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'ne aykýrý olduðu sonucuna vardý. "Aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet" hapis cezasýyla ilgili olarak ise þartlý salýverme olanaðý tanýnmasý gerektiðini belirten Mahkeme, mahkeme masraflarý olarak Türkiye'yi 25 bin Euro ödenmekle cezalandýrdý. Mahkeme, Abdullah Öcalan'ýna dönük hak ihlallerine iliþkin yapýlan tazminat taleplerine ise yanýt verme-

di. AÝHM, cezaevi koþullarý ve tutukluluk koþullarýný düzenleyen "iþkence yasaðýný" ile "Þartlý tahliye olasýlýðý olmaksýzýn ömür boyu hapis cezasýný" içeren Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin (AHÝS) 3'üncü maddesi konusunda, ihlal olduðu hükmüne vardý. Verilen bu ihlal kararlarýna raðmen AÝHM, "Özel hayatýn korunmasýný" düzenleyen 8'inci madde ile "cezalarýn yasallýðýný" düzenleyen 7'inci madde konusunda bir ihlal olmadýðýný savundu. AHÝS'in "özgürlük ve güvenlik hakký"ný düzenleyen 5'inci maddesi, "Adil yargýlama hakkýný" düzenleyen 6'ýncý maddesi, "Etkili baþvuru hakkýný" düzenleyen 13'üncü madde ve "Ayrýmcýlýk yasaðýný" düzenleyen 14'üncü maddesi, uyarýnca yapýlan þikâyetler hakkýnda hüküm vermeye gerek olmadýðýna karar verdi. Öte yandan, Danimarka'da bulunan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, AÝHM'in Abdullah Öcalan'la ilgili kararý için 'uzmanlarýn detaylý çalýþmasý gerekir, ondan sonra konuþmak lazým' dedi.

Newroz Pîroz be! Hoþ geldin umudun, diriliþin, barýþýn bayramý. Hoþ geldin mücadelenin, kahramanlarýn ve destanlarýn ilham kaynaðý Newroz.Kürt halký ve dünya halklarýna barýþ ve özgürlükler getirmesi dileðiyle…

BÎJÎ NEWROZ! BÎJÎ BIRATIYA GELAN!

Kayapýnar Belediye Baþkaný Zülküf Karatekin, baþkanvekili Mahmut Dað, Meclis üyeleri ve çalýþanlarý


$ €

DOLAR: 2,2205 EURO: 3,0884 ALTIN: 96,78 ÝMKB: 64.871

ekonomi

13 19 Mart 2014 Çarþamba

‘iþsiz sayýsý 6 milyona yaklaþtý’

Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Araþtýrma Enstitüsü, Türkiye’de geniþ tanýmlý iþsiz sayýsýnýn 6 milyona yaklaþtýðýný açýkladý DÝYARBAKIR - Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Araþtýrma Enstitüsü (DÝSK-AR), TÜÝK tarafýndan açýklanan Hanehalký Ýþgücü Anketi Aralýk 2013 dönem sonuçlarýný deðerlendirdi. Türkiye ekonomisinin istihdam yaratma kapasitesi

ÝÞ ÝLANI Genetik Taný Merkezi’nde çalýþtýrýlmak üzere Týp Fakültesi mezunu Genetik Doktoru çalýþma arkadaþlarý arýyoruz… Ýletiþim için Zehra Akýncý 0544 604 61 86

azaldýðýna dikkat çekilen açýklamada, istihdam edilenlerin sayýsý son 1 yýlda 496 bin kiþi artýþ gösterdiði kaydedildi. Son dört yýllýk dönemde istihdam artýþýnýn ortalama 1 milyon 75 bin seviyesinde olduðu belirtilerek, buna göre de ekonominin istihdam yaratma kaDÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Ocak ayý 'Motorlu Kara Taþýtlarý' verilerini açýkladý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, trafiðe kayýtlý araç sayýsýnýn Ocak ayý sonu itibarýyla 18 milyon 52 bin 195 olduðunu söyledi. Uras'ýn verdiði bilgilere göre, Ocak ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 18 milyon 52 bin 195 adet taþýtýn yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 15,1'ini motosiklet, yüzde 8,7'sini traktör, yüzde 4,2'sini kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde 1,2'sini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Ocak ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 124 bin 291 taþýt içinde otomobil yüzde 65,6 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla yüzde 18,8 ile kamyonet, yüzde 7,3 ile motosiklet, yüzde 3,4 ile kamyon takip etti.

pasitesinin söz konusu 4 yýllýk dönem esas alýndýðýnda yarýdan fazla azaldýðýný kaydedildi. DÝSK-Ar'a göre, Aralýk 2013 döneminde umudu olmadýðý için yada diðer nedenlerle son 3 aydýr iþ arama kanallarýný kullanmayan ve iþe baþlamaya hazýr olduðu halde bu nedenle iþsiz sayýlmayanlar (umutsuzlar) da dahil edildiðinde iþsizlik oranýnýn yüzde 10 deðil, yüzde 16,3, iþsiz sayýsýnýn da 2 milyon 809 bin deðil, 4 milyon 908 bin kiþi olarak gerçekleþti. Son 1 yýlda kýsmi süreli çalýþanlarýn sayýsýndaki artýþ ise 125 bin olarak gerçekleþti. Geçici iþlerde çalýþanlarýn sayýsý da 30 bin kiþi arttý. Çaresizler, umutsuzlar ve resmi iþsizlerin toplam sayýsý ise 5 milyon 908 bin olarak ifade edildi. Bunun geniþ istihdam içindeki payý ise yüzde 19,6'a tekabül ettiði kaydedildi. Paylaþýlan bu veriler üzerine yapýlan deðerlendirmede, Türkiye'deki haftalýk çalýþma süresinin emsallerine göre çok daha yüksek olduðuna iþaret edildi. Avrupa Birliði ülkeleri ile kýyaslandýðýnda da haftalýk çalýþma sürelerindeki farkýn 12 saati bulmakta olduðu belirtilen DÝSK-AR açýklamasýnda, bunun için "5 kiþinin ya-

Araç sayýsý artýyor

Taþýtlarýn yüzde 4,9'unu ise minibüs, otobüs, özel amaçlý taþýtlar ve traktör oluþturdu. Ocak ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý Aralýk ayýna göre yüzde 51,7 arttý. Bu artýþ otomobilde yüzde 55,9, minibüste yüzde 34,5, otobüste yüzde 55,6, kamyonette yüzde 136,4, kamyonda yüzde 61,8, motosiklette yüzde 18,4, özel amaçlý taþýtlarda yüzde 206,1 olarak gerçekleþti. Traktörde ise yüzde 66,1 azalýþ oldu. Ocak ayýnda geçen yýlýn ayný

pacaðý bir iþin 4 kiþiye yaptýrýlmasý" tanýmlamasý yapýldý. Bir yandan iþgücüne katýlým oranlarýný yükseltirken, öte yandan iþsizlik verileri ile mücadele etmenin yegane yolunun, gelir kaybýna yol açmaksýzýn haftalýk çalýþma sürelerini azaltmaktan geçtiði vurgulanan açýklamada þunlar kaydedildi: "Buna karþýn hükümet ve sermaye çevreleri iþsizlik verilerindeki artýþý, istihdam yapýsýnýn niteliðini bozarak, yani yoðun çalýþma koþullarý altýnda, daha esnek ve güvencesiz çalýþma biçimlerini yaygýnlaþtýrarak durdurmanýn reçetelerini topluma sunmaktadýr. Hükümet iþveren çevrelerinin taleplerini Ulusal Ýstihdam Strateji Belgesi ile programlaþtýrmýþtýr. Ucuz iþgücü için, taþeron çalýþmayý yaygýnlaþtýrmayý, kýdem tazminatýný fona devrederek ortadan kaldýrmayý, kölelik bürolarýný hayata geçirmeyi hedefleyen bu belge hükümetin gündemindedir. Ýþsizlikle mücadeleyi, çalýþma koþullarýný kötüleþtirerek, ücretleri düþürerek çözmeye çalýþan bu anlayýþa karþý durulmalýdýr. Bu strateji, iþsizliðin 'ne iþ olsa yaparým' baþlýðý altýnda gizlenmesi stratejisidir." (DÝHA) ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsýnda yüzde 1 artýþ gerçekleþti. Bu artýþ otomobilde yüzde 8,1, minibüste yüzde 34,2, motosiklette yüzde 28, özel amaçlý taþýtlarda yüzde 115,7, traktörde yüzde 2,6 oldu. Otobüste yüzde 51, kamyonette yüzde 21, kamyonda yüzde 6,6 azalýþ oldu. Ocak ayýnda 124 bin 291 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý, 11 bin 543 adet taþýtýn ise trafikten kaydý silindi. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý 112 bin 748 adet arttý. Devri yapýlan toplam 410 bin 339 taþýt içinde otomobil yüzde 68,3 ile ilk sýrada yer aldý. Otomobili sýrasýyla yüzde 16,7 ile kamyonet, yüzde 4,3 ile motosiklet, yüzde 4 ile traktör takip etti. Ocak ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn yüzde 6,7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. (ÝHA)


14

REKLAM

19 Mart 2014 Çarþamba

Diyarbakýr’ý 22. yüzyýla taþ AK partinin yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle ilgili çýkardýðý kanunla birlikte, Yerinde yönetim modeli benimsenmiþ ve yerel yönetimlerin yetki ve sýnýrlarý alabildiðince artmýþtýr. Yapýlacak hizmetler sizin seçtiðiniz adaylar tarafýndan projelendirilerek, hizmete dönüþtürülecektir. Partimiz tarafýndan özellikle Dil, Eðitim ve Kültür üzerindeki yasaklar ile Basýn ve yayýn önündeki engeller kaldýrarak daha demokratik ve özgür bir alan yaratýlmýþtýr. Bu nedenle de artýk kimlik siyaseti yerine, hizmet siyaseti öne çýkmýþtýr. Belirleyici olan, seçilecek adaylarýn vizyon ve hizmetteki yeterliði olmalýdýr. Hükümetimizin yaptýðý deðiþikliklerle artýk her büyük þehir belediyesi, merkezi hükümetin yerelde uygulamasý gibi olacaktýr. Bu nedenle de seçildiðimiz takdirde yapacaðýmýz ilk iþ, Büyük þehir belediyesini adeta bir "yerel hizmet hükümeti" gibi yeniden organize etmektir. Merkezi hükümetin bakanlýklarý gibi, Belediyemizde de ayný iþlevi görecek olan daire baþkanlýklarý kurulacak, daha sonra da sunduðumuz hizmetleri hayata geçireceðiz. DÝYARBAKIR'I ÝLERÝYE TAÞIYACAK ÖZEL PROJELERÝMÝZ: KENTÝN KÝMLÝÐÝ OLAN SUR ÝÇÝ YENÝLEME PROJEMÝZ: Her önemli kentin bir kimliði vardýr. Diyarbakýr'ýn bu kimliði Suriçi'dir. Sur içinde tarihi dokuyu gölgeleyen yaklaþýk beþ bine yakýn yapý vardýr. Bu yapýlar kimse maðdur edilmeden 5 yýlda kentsel dönüþümle yýkýlacaktýr. Yenileme projemizle; Koruma Amaçlý Ýmar planý ile örtüþecek þekilde tahribata uðramýþ ve geliþmesine suriçi dokusunda sokak ve meydan kavramýný canlandýrmak. Dokusu bozulmuþ bölgeleri ayýklamak (yüksek beton yapýlarý temizleyerek, eski doku ve gabarisine göre resim, gravür, röleve envanterinden yararlanmak) ve yeniden tekniðine göre restore etmek. Mahalle ve Sokak dokusu restore edilmiþ yapýlara yeni fonksiyonlar kazandýrmak, inanç ve kültür turizmini canlandýrmak (restoran, konaklama, konut, aile pansiyonculuðu, müze, kent müzesi, kuyumculuk ve geleneksel el iþçiliði atölyeleri vb.) Kent Müzesi; Kimliði olan her kentin, bu kimliðe ait envanterini tutmak ve konuklarý ile paylaþýr kýlmak adýna, kent müzeleri büyük önem taþýr. Diyarbakýr'ýmýzýn da bu eksikliðini, tarihi Suriçi'nde kentin tarihi dokusuna uygun bir biçimde inþa edeceðimiz bir kent müzesi ile gidereceðiz. Bir kente kimlik kazandýran onun tarihidir, bu tarihimize sahip çýkacaðýz.

KIRKLARDAÐI PROJEMÝZ: Türkülere de konu olan ve halkýmýzýn çokça dile getirdiði Kýrklar daðýndaki ekolojik katliamý durduracaðýz. Bu binalarý kimseyi maðdur etmeden yýkarak, yerine artýk þehir merkezi içerisinde kalan Newroz alaný yerine Newroz parký inþa edeceðiz. Bu bölgeye geniþ yeþil alanlar ve mesire alanlarý, Açýk hava konserleri, anfi tiyatro ve seyir tesisleri oluþturacaðýz. Kýrklar Daðý'nýn yamaçlarýný aðaçlandýrarak yürüme yollarý, düþük yoðunlukta (%2.5) kafe ve restoran mekanlarý düzenleyeceðiz. DÝCLE VADÝSÝ PROJESÝ (AVADÝYAR): 1. Etap: Dicle Vadisinde, tarihi On Gözlü Köprü ile Dicle Nehri'nin kavis çizdiði bölgesinde su rekreasyon alaný oluþturmak, oluþturulacak su rekreasyon alaný, Hevsel Bahçelerini koruyarak, bir tek aðaç ve yeþil alana zarar verilmeyecek þekilde su rekreasyon alaný oluþturulacaktýr. Avadiyar 1 su rekreasyon alanlarýnýn, eski Kavis Köþkü tarafýnda ve Kýrklar Daðý eteklerinde, su sporlarý kulüpleri, restoranlar ve kafeler düzenlenecektir. Eski Kavis (Cihannüma) Köþkü röleve, gravür, resimler ve öykülerden yararlanarak, temel izlerinin mevcutta bulunduðu yerde yeniden canlandýrýlacaktýr. Dicle Vadisinin, Avadiyar 1 su rekreasyon alaný ile, yeni Silvan Köprüsü arasýndaki, her iki kýyý ve yamaçlarý yapýlaþmadan tamamen arýndýrýlacaktýr. Yamaçlarda mevcut tesis sahipleri maðdur edilmeden, surlarýn siluetini bozmayacak ve surlarýn ihtiþamýný vurgulayacak teraslamalar ve düzenlemeler yapýlacaktýr. Su rekreasyon alanlarýndaki, doðal yaþam alanlarý flora ve fauna korunacaktýr. 2. ETAP Dicle Vadisinde, Seyrantepe'den Silvan'a giden yol üzerinde bulunan Silvan Köprüsü'nün kuzeyinde yer alan, Dicle Nehri yataðýndaki kum ocaklarýnýn tahribata yol açtýðý alanlarda yeni düzenlemelerle, önemli ikinci bir su rekreasyon alaný oluþturulmasý planlanmaktadýr. Avadiyar 2 Projemiz; Dicle Nehri Yataðý'nýn özellikle kum ocaklarýnýn tahrip ettiði nehir yataðýnda, Silvan Köprüsünden 100 metre kadar kuzeyinde, baraj yapma tekniðine uygun bir teknikle, su tutularak yer yer 2 kilometreye kadar çýkabilecek geniþlikte ve 4 ila 5 km uzunluðunda bir su havzasý oluþturulacaktýr. Bu su havzasýnýn içerisinde adalar ve adacýklar oluþturulacaktýr. Su havzasýnýn, Doðu ve Batý yakasýnda, önemli bir yerleþim yeri projesi ön görülmektedir. Ön görü-

len AVADÝYAR 2 Projesi, Dicle Nehri yataðýnýn geniþ bir alana yayýlan bu kesiminde 2x5=10 km2'lik bir alana yerleþmiþ olacaktýr. 10km2= 1000 hektarlýk alanda, 50kiþi/hektar düþük yoðunluktaki yerleþim yerinde 50.000 kiþilik bir yerleþim yeri düþünülmektedir. Avadiyar 2 projesinde 50.000 kiþilik bir yerleþim yeri düþünülmektedir. Yine Avadiyar 2 projesi kapsamýnda yeri ve yüksekliðiyle ilgili STK'larla yapacaðýmýz görüþmede karar verilecek büyük bir dönme dolap kuracaðýz. Ayrýca Diyarbakýr'ýn tarihi dokusu üzerinde seyir imkaný verecek Balon projemizde, Gap turu da yapacak bu balon için Diyarbakýr'da istasyon oluþturacaðýz. TRAFÝKTE RAYLI TAÞIMA DÖNEMÝ (DÝYARRAY):

Hazýrladýðýmýz projeyle, Kuzeybatý-Güneydoðu yönündeki Ergani ve Bismil ilçelerimizde mevcut demiryolu alt yapýsýný rehabilite ederek, gidiþ-geliþli olarak her 5 km'de bir durak ve bu duraklarýn etrafýnda mahalleler oluþturmayý hedefliyoruz. Bu demiryolu aksýnýn saðýnda ve solunda geniþ yeþil tampon alanlar yaratýlacaktýr. Her 5 dakikada bir tren geçerek zaman kaybý önlenecektir. Ýki istasyon arasýndaki demiryoluna yakýn mesafedeki iskân alanlarý daha çok katlý, uzaklaþtýkça daha az katlý þeklinde olacaktýr. Demiryolu istasyonu etrafýnda yaklaþýk iki yüz metrelik dairesel forumdaki mahalle merkezinin zemin altlarýnda, toplu taþým araçlarýnýn (Otobüs, minibüs, midibüs) geçiþ yollarý ve kapalý otoparklar yer alacak, raylý sistem abonmaný olan-


19 Mart 2014 Çarþamba

REKLAM

15

þýyacak projelerimiz hazýr

lar ücretsiz otopark hizmetinden yararlanacaktýr. Böylece, özel araç kullanýmý minimal düzeye indirilmiþ olacaktýr. Bu projeyle, kilometre kareye iki yüz kiþi yoðunluk ve iki ilçemiz arasýnda beþ milyonluk bir nüfusun yerleþebileceði hedeflenmektedir. ULUSLARARASI FUAR, KONGRE MERKEZÝ VE SERBEST TÝCARET BÖLGESÝ: Diyarbakýr'ý denge Metropolü konumuna getirecek olan projelerimizin yaný sýra, Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezinin de, denge metropolü projesi içerisinde iki istasyon arasýnda, uygun bir noktaya konumlandýrýlacaktýr. Bu Fuar ve Kongre Merkezi Ortadoðu'nun en büyüðü olacak þekilde planlanmýþtýr. Yapacaðýmýz Erbil-Diyarbakýr

hýzlý tren hattý, Sur içi projesi kapsamýnda turizm geliþimi, belediyenin öncülük edeceði tarýmsal ve hayvancýlýk kalkýnma projeleriyle birlikte Diyarbakýr'ýn ihraç ürünlerini tanýtma ve pazarlama konusunda eksikliðini Fuar, kongre ve ticaret merkezi ve serbest bölgeyle gidereceðiz. Projeyle, Avrupa, orta doðu ve Kafkaslardaki iþ adamlarýnýn bölgeye çekilmesi planlanmaktadýr. Bu merkez uluslar arasý fuar ve kongrelere ev sahipliði yaparak kent ekonomisine büyük katký sunacaktýr, iþ adamlarýmýz Serbest bölge avantajlarýný kullanarak üretilen mallarýn ihracatýný, hammaddenin ithalatýna daha kolay eriþme þansýný yakalayacak. DÝYARKULE: Kentsel tasarým açýsýndan, kentimiz için önemli bir mihenk noktasý

oluþturabilecek konumda olan Diyarkule mevcut stadyumun yerine veya Seyran tepedeki Karayollarý Bakým atölyesinin bulunduðu noktaya konumlandýrýlacaktýr. Diyarbakýr'ýn tarihi ve panoramik görüntüsünü yukarýdan izlemek isteyenler için bir hizmet sunuyoruz ayrýca zeminde, Nikah ve Düðün Salonlarý yapýlacaktýr. Yeri ve yüksekliði konusundaki son karar, kent dinamikleriyle yapacaðýmýz toplantý sonrasýnda belirlenecektir. OTOPARKLAR VE SEMT PAZARLARI: Ofis, Baðlar ve Sur semtlerindeki trafik ve park sorunu herkesin þikâyet ettiði konularýn baþýnda gelmektedir. Büyük zaman kaybýna neden olan bu semtlerdeki trafik yoðunluðunun ana kaynaðý, otopark sorunundan kaynaklanmaktadýr. Bu sorunu çözmek için hazýrladýðýmýz projede her semtteki trafiðin yoðunluðuna paralel büyüklükte otoparklarla çözmeyi düþünmekteyiz. Bu otoparklarýn zemin katlarý yüksek yapýlarak, otoparklarýn altlarýnda çaðdaþ semt pazarlarý oluþturacaðýz. Her semtte inþa edilecek katlý otoparklarýn zemin katlarýna taþýnacak bu semt pazarlarý daha temiz ve daha saðlýklý, olmasý nedeniyle önem arz etmektedir. Bu sayede halkýmýz pazarlarda yazýn güneþ sýcaðýndan, kýþýn da yaðýþtan etkilenmemesi saðlanacaktýr. KENTSEL DÖNÜÞÜM: Kentsel donaným açýsýndan yetersiz olan ve ekonomik ömrünü tamamlamýþ yapýlarýn bulunduðu alanlarda kentsel dönüþüm projeleri uygulanacaktýr. Kentsel dönüþüm yerleþmelerin saðlýklý, güvenli ve yaþanabilir yerler olmalarýný saðlamak için teknik ve sosyal altyapý ihtiyaçlarýnýn giderilmesi temel bir ilke olarak alacaðýz. Yapýlarýn dönüþüm aþamasý etaplar halinde yapýlacaktýr. Yýkýlacak yapýlarýn hak sahiplerinin maðdur olmamalarý için her türlü önlem alýnacaktýr. CEZAEVÝNÝ MÜZE'YE DÖNÜÞTÜRECEÐÝZ: Diyarbakýr E tipi kapalý cezaevi, 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte, insanlýk suçlarý açýsýndan dünyanýn en sayýlý sembol mekânlarý arasýna girmiþtir. Bu cezaevinde yatan on binlerce insanýmýz iþkencelerden geçti, yaþananlarýn bir daha yaþanmamasý adýna bu binalarda gerekli düzenlemeleri yaparak halkýn ziyaretine açacaðýz. Bu nedenle Ýnsanlýða, insanlýðýmýza saygýnýn gereði olarak, bu cezaevini "Yüzleþme-Ýnsan haklarý ve Demokrasi" müzesine dönüþtüreceðiz. KÖY PROJELERÝMÝZ: Yeni büyük þehir belediye yasasýyla birlikte köylere hizmetler de büyük þehir belediyelerin görevleri

arasýndadýr. Bölgede yaþanan çatýþmalar ve diðer olumsuzluklar nedeniyle, köylerimize gitmeyen hizmetleri, 5 yýl içerinde çözmeyi taahhüt ediyoruz. Köylere ait Saðlýklý içme suyu, kanalizasyon, asfalt yol, köy içi parke döþemelerinin yaný sýra taziye evlerinin eksiklikleri gibi sorunlarý 5 yýl içerisinde çözmeyi taahhüt ediyoruz, PARK ALANLARIMIZ: Diyarbakýr halkýmýzýn daha saðlýklý, daha rahat, daha güvenilir bir ortamda yaþamalarý için; her semte yeni park alanlarý açarak spor, dinlenme ve oyun alanlarý gibi günlük Kentsel aktivitelerle daha konforlu çevre þartlarý saðlanacaktýr. Bu park alanlarýnda oyun Bahçesi, dinlenme, gezinti yerleri çocuk oyun gruplarý ve fitness takýmlarý olacaktýr ÇÖPTEN ELEKTRÝK ÜRETECEK PROJEMÝZ: Diyarbakýr'ýn çöplerini proje ve finansmanýný saðladýðýmýz bu projede, Kentin kanalizasyon dahil olmak üzere her türlü atýk maddelerinin tamamýnýn geri dönüþümünü saðlayacaðýz. Bu atýk maddelerden Elektrik enerjisi, gübre, bio dizel yakýt ve gaz elde edeceðiz. Yine proje kapsamýnda 120 yeni çöp toplama aracýyla 2200 çöp konteyner'i hizmete vereceðiz. SOSYAL PROJELERÝMÝZ: 1-Aile Yaþam Merkezleri 2-Çocuk Hizmetleri a)Çocuk bakým evleri b)Çocuk Meclisleri c)Sokakta çalýþan çocuk merkezleri 3-Engelli Hizmetleri a)Engelli hizmet ve rehabilitasyon merkezleri, b)Görme engelliler eðitim ve teknoloji merkezi, c)Engelliler Lokali, d) Engelliler dayanýþma merkezi, e) Akýllý duraklar ve kolaylaþtýrýcý çevre düzenlemesi. 4-Gençlik hizmetleri a) Gençlik Kamplarý b) Gençlik Kültür Evleri c) Spor Hizmetleri d) Eðitim Destek Evleri 5-Hanýmlar Lokali 6-Kadýn Barýnma evleri 7-Kadýn Sýðýnma evleri 8-Çalýþan kadýna kreþ desteði 9-Yaþlý Hizmetleri a) Yaþlýlara evde temizlik hizmetleri, b) Yaþlýlara evde bakýmonarým hizmeti, c) Yaþlýlara evde saðlýk hizmeti 10-Þefkat evleri Hastanelerin yanýnda, il dýþýnda geleceklere konaklama ve yemek hizmeti sunacak. 11-Gençlik kültür evleri


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

19 MART 2014 ÇARÞAMBA Yýl: 7 - Sayý : 2224 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakır yenigün gazetesi 19 mart 2014  
Diyarbakır yenigün gazetesi 19 mart 2014  
Advertisement