Page 1

‘Eþbaþkanlýða adayým’

‘Yerinde yönetimi önemsiyoruz’

D

ÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Gültan Kýþanak, Ergani ilçesindeki muhtarlarla yaptýðý toplantýda, yerinden yönetimi önemsediklerini belirterek, "Bizler klasik devlet anlayýþý gibi sizleri dinledikten sonra bildiðimizi okumayacaðýz. Her hizmeti sizlerle paylaþarak gerçekleþtireceðiz" dedi. 8-9’da

18 HAZÝRAN 2014 ÇARÞAMBA FÝYATI: 25 KRÞ.

www.diyarbakiryenigun.com

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, HDP'nin 22 Haziran'daki 2. Olaðanüstü Kongresi'nde yapýlacak eþ baþkanlýk adaylýðý seçimlerine aday olarak katýlacaðýný duyurdu. Demirtaþ, “Hem halkýn genel önerisi hem de arkadaþlarýmýn önerisi doðrultusunda adaylýða karar verdim” dedi. Haber 06

“Diyarbakýr’da barýþ talebiBüyükþehir’de yeni ni çok net hissettik” Haber 05 yönetim belirlendi 15’te

Ergani’de arazi kavgasý: 16 yaralý 07

Böcek operasyonu Diyarbakýr’a da sýçradý BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan'ýn çalýþma ofisinde bulunan dinleme cihazlarý ile ilgili soruþturmayý yürüten Savcý Duran Çetin'in talimatýyla baþlatýlan operasyon kapsamýnda Diyarbakýr'da 1 kamu görevlisi gözaltýna alýndý. Güncel 03

Ýspanya’nýn gömlekleri Diyarbakýr’dan

‘Acil’ koduyla HAVALANDILA R

Bilgi toplayýp geri dönüyorlar...

IRAK Þam Ýslam Devleti'nin (IÞÝD) Irak'ýn Musul kentini iþgal etmesinin ardýndan Diyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý'na baðlý 8 Ana Jet Üssü'nde yaþanan hareketlilik devam ediyor. Önceki gün akþam saatlerinde kentten "Acil" koduyla havalanan F-16 savaþ uçaklarý, IÞÝD kontrolünde olan bölgeler üzerinde keþif uçuþu yaparak bilgi topladý. Yapýlan bu keþif uçuþlarýnýn, Irak ve ABD yetkilileriyle koordineli olarak gerçekleþtirildiði belirtildi. 3’te

C

M

Y

K

DÝYARBAKIR OSB'den, 115'i kadýn toplam 130 personel ile aylýk ürettiði 50 bin gömleði Ýspanya'ya gönderen Piranteks Tekstil'i ziyaret eden AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, "Burasý tam bir gurur kaynaðý" dedi. Haber 12

Ebubekir Bal: Sermaye ilk önce huzuru arar DÝYARBAKIR Ticaret Borsasý Baþkaný Ebubekir Bal, huzur ve güvenin olduðu yerde ekonominin canlandýðýný belirterek, sermayenin huzur ve güven ortamýný her zaman aradýðýný vurguladý. 13’te


2

SAÐLIK

18 Haziran 2014 Çarþamba

Seyahat öncesi tedbirinizi alýn Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte seyahate çýkacak olana ailelere önemli uyarýlarda bulunan Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uz. Dr. Ayhan Çeri, seyahate çýkarken alýnacak birtakým önlemlerle olasý bir kaza anýnda çocuklarýn görebileceði zararlarýn en aza indirilebileceðini vurguladý Ýdris BOZKUÞ DÝYARBAKIR'daki özel bir hastanede görevli Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uz. Dr. Ayhan Çeri, ailelerin çocuklarýnýn yol güvenliðini saðlamak için nelere dikkat etmesi gerektiði hakkýnda bilgi verdi. Seyahate çýkarken alýnacak birtakým önlemlerle olasý bir kaza anýnda çocuklarýn görebileceði zararlar en aza indirilebileceðini belirten Uz. Dr. Çeri, Eriþkinler de dahil olmak üzere emniyet kemeri kullanýmýnýn alýþkanlýk haline getirilmesi gerektiðini vurguladý.

venlik standartlarýný karþýlayacak ölçüde saðlam ve donanýmlý olmalýdýr. Kullaným kýlavuzunu mutlaka incelenmelidir" diye konuþtu.

‘Sýkýca sabitlenmelidir’

‘Çocuklara zarar verebilir’ Uz. Dr. Çeri, "10 yaþýn altýndaki çocuklarýn mutlaka arka koltukta oturmasý gerekir. Çünkü araçlardaki hava yastýklarý yetiþkin korumasýna yönelik olarak dizayn edilmiþtir. Olasý bir kaza anýnda bunlar çok yüksek hýzda þiþer ve çocuklara zarar verebilir. Bunun yanýnda özellikle de 2 yaþýn altýndaki çocuklarýn ise yaþýna uygun bebek koltuklarýnda seyahat etmesinin saðlanmalýdýr. Yapýlan çalýþmalar, küçük çocuklarda uygun bebek koltuðu kullanýmýnýn ölümcül kaza riskini yüzde 30 oranýnda

azalttýðýný göstermiþtir" dedi.

‘Saðlam ve donanýmlý olmalýdýr’ Seyahat sýrasýnda kullanýlan araç koltuklarýnýn çocuðun aðýrlýðý dikkate alýnarak tercih edilmesi gerektiðini kaydeden Uz. Dr. Çeri, "Bebek koltuklarý, konvertibl ya da hareketli çocuk koltuklarý ve destek koltuklarý þeklindedir. Bebekler için hazýrlanmýþ olanlar öncelikle 2 yaþ altý çocuklarýn trafik güvenliðini saðlamak için üretil-

Dondurma tüketimine dikkat!

D

r. Rahþan Erkan, yanlýþ dondurma tüketiminin özellikle çocuklar üzerinde çeþitli saðlýk sorunlarýna neden olabileceðini belirtti

miþ, daima koltuðun yönü arkaya bakacak þekildedir. Hareketli koltuklar 4 yaþ altý çocuklar için uygundur ve koltuðun yönü hem aracýn hareket istikametine hem de ters yöne doðru ayarlanabilir. Destek koltuklarý ise daha büyük çocuklar için uygun olup koltuðun yönü aracýn hareket istikameti ile aynýdýr. Araç koltuðu çocuðun kilosuna ve boyuna uygun olmalýdýr. Çocuðun oturtulacaðý koltuk güDÝYARBAKIR - Dr. Rahþan Erkan, yanlýþ dondurma tüketiminin özellikle çocuklar üzerinde çeþitli saðlýk sorunlarýna neden olabileceðini, bu yüzden de saðlýk ve hijyen kurallarýna uygun hazýrlanmýþ dondurmalarýn tercih edilmesi gerektiðini belirtti. Erkan "Süt ve süt ürünleri grubunda yer alan dondurmanýn, protein, karbonhidrat ve yaðýn yaný sýra A, B, C, D, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineralleri içerdiðini ve özellikle çocuklar tarafýndan çok sevilen bir tatlý olduðunu söyledi. Dr. Erkan "Dondurmanýn yeterli ve dengeli beslenme için faydalý olduðunu vurgulayarak, "Zengin içeriði nedeniyle, dondurma ayný miktar süte göre daha yüksek oranda enerji, mineral ve vitamin kaynaðýdýr. Dondurma yazýn herkes tarafýndan çok tüketilen bir besindir. Genellikle çocuklar yaz aylarýnda daha az süt tükettikleri için kalsiyum ihtiyaçlarý artar. Dondurma, süt sevmeyen çocuklar için de iyi bir süt seçeneðidir. Ýþtahsýz, zayýf, spor ya-

Çeri, "Koltuk, montajýna iliþkin yardýmcý aparatlarý içermeli ve bunun ön hazýrlýðý yapýlmalýdýr. Çocuk araç koltuðuna yerleþtirmeden önce koltuðun uygun montajý ve kullanýmý konusunda mutlaka detaylý bilgi sahibi olunmalýdýr. Kullaným pratiði çocuðun saðlýðýný tehlikeye atmayacak þekilde yeterli olmalýdýr. Koltuk monte edilerek çocuk koltuða oturtulduktan sonra, emniyet kemerleri koltuðun modeline göre 3 ya da 5 yerden mutlaka sýkýca sabitlenmelidir. Araç koltuðundan beklenen yararýn saðlanabilmesi için bebeðin çevresinin bebek bezi, havlu gibi yumuþak materyallerle desteklenmesi ve bebek koltuðunun 30-45 derece açý ile yatýrýlmasý gerekir" þeklinde konuþtu. pan çocuklar için önemli bir besin kaynaðýdýr. Saðlýk sorunu olmayan her çocuk dondurma yiyebilir. Diðer yandan günün büyük bir bölümünü televizyon ve bilgisayar baþýnda geçiren, oyun oynamayan, spor yapmayan çocuklarýn ise dondurmayý dikkatli tüketmesi gerekir. Ayrýca 1 yaþýna kadar bütün besinlerle yeni tanýþan, alerji riski yüksek olan çocuklara dondurma vermek doðru deðildir. Ýnek sütü ve yumurta alerjisi olan veya diyabetik çocuklara dondurma yedirilmemelidir. 1 yaþýndan büyük çocuklarda ise aþýrýya kaçmadan, günde 1-2 top dondurma tüketimi yararlýdýr" dedi. Çocuklarýn tükettiði dondurmalarda hijyene dikkat edilmesi gerektiðinin altýný çizen Kula Saðlýk Grup Baþkaný Dr. Rahþan Erkan, "Kapalý olan kutular içerisindeki dondurmalarýn þekil bozukluklarýnýn olmamasýna özellikle dikkat etmeliyiz. Ayrýca açýkta satýlan dondurmalarý güvenilir yerlerden almalýyýz ve tarihi geçmiþ olan dondurmalarý kesinlikle tüketmemeliyiz" diyerek uyarýlarda bulundu. (ÝHA)


3

GÜNCEL

18 Haziran 2014 Çarþamba

Böcek operasyonu Diyarbakýr’a da sýçradý

DÝYARBAKIR - Baþbakan Erdoðan'ýn çalýþma ofisinde bulunan dinleme cihazlarý ile ilgili soruþturmayý yürüten Savcý Duran Çetin'in talimatýyla baþlatýlan operasyon kapsamýnda Diyarbakýr'da 1 kamu görevlisi gözaltýna alýndý. Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz tarafýndan yapýlan açýklamada böcek soruþturmasý kapsamýnda baþlatýlan operasyonda Diyarbakýr'da da 1 kiþi gözaltýna alýnýrken, evinde arama yapýldýðý belirtildi. Açýklamada, "Baþbakan-

‘Acil’ kodu ile

havalandýlar

Týp merkezlerine operasyon: 45 gözaltý Diyarbakýr’ýn da aralarýnda bulunduðu 6 milde SGK’yý zarara uðrattýðý öne sürülen týp merkezlerine eþ zamanlý yapýlan operasyonda 45 kiþi gözaltýna alýndý ÞANLIURFA Emniyet Müdürlüðü ekipleri, muayeneye gelen kiþilerin kimlik numaralarýyla tahlil yapýlmýþ gibi göstererek Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uðrattýðý öne sürülen týp merkezlerine yönelik operasyon düzenledi. DHA'Nýn haberine göre, Þanlýurfa ve ilçelerindeki týp merkezleri ile bunlarýn denetimini yapanlarýn bulunduðu illerde düzenlenen eþ zamanlý baskýnlarda; aralarýnda doktorlarýn da bulunduðu 45 þüpheli gözaltýna alýndý.

5 ay önce takip baþlatýldý

A

lýnan bir istihbarat doðrultusunda Diyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý’na baðlý 8 Ana Jet Üssü’nden ‘Acil’ koduyla havalanan F-16 savaþ uçaklarý, IÞÝD kontrolünde olan bölgeler üzerinde keþif uçuþu yaparak bilgi topladý DÝYARBAKIR - Türk savas uçaklarý, Irak'ýn Musul kentinde keþif uçuþlarýna devam ediyor. Alýnan bir istihbarat doðrultusunda 'Acil' koduyla havalanan F-16 savaþ uçaklarý, keþif uçuþu yapmak üzere Musul'a hareket etti. Musul'da bulunan Türk konsolosluðunu basarak çalýþanlarý rehin alan IÞÝD, Türk savaþ uçaklarý tarafýndan da sýk sýk gözlem altýna alýnýyor.

Bilgi topladýlar

Alýnan bir istihbaratý deðerlendiren Genelkurmay Baþkanlýðý, bölgeye 8 adet F-16 savaþ uçaðý gönde-

rerek, keþif uçuþu yapýp, istihbarat topluyor. Önceki gün akþam saat 20.00 sularýnda Diyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý'na baðlý 8 Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 savaþ uçaklarý, Musul'un kuzeyinde bulunan ve IÞÝD kontrolünde olan bölgeler üzerinde keþif uçuþu yaparak bilgi topladý. Yaklaþýk 3 saat süren keþif uçuþunun ardýndan savaþ uçaklarý, sorunsuz bir þekilde üslerine döndü. Yapýlan bu keþif uçuþlarýnýn, Irak ve ABD yetkilileriyle koordineli olarak gerçekleþtirildiði belirtildi. (ÝHA)

lýk resmi konutu ile Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn ikametgahýndaki çalýþma ofisine dinleme cihazý yerleþtirme olayý ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen soruþturma kapsamýnda ilimizde görev yapan kamu görevlisi bir kiþi 17 Haziran 2014 tarihinde gözaltýna alýnmýþ ve ikamet adresinde arama yapýlmýþtýr. Soruþturma iþlemleri Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatý ile yürütülmektedir" denildi. (ÝHA)

SGK, Þanlýurfa ve ilçelerindeki özel týp merkezlerinin faturalarýnýn yüksek ve bazý hastalarýn teþhis ile tahlillerinin farklýlýk gösterdiðini saptayýnca durumu savcýlýða bildirdi. Savcýlýðýn talimatý ile 5 ay önce Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube ekipleri tarafýndan týp merkezlerine yönelik takip ve inceleme baþlatýldý. Polisler yaptýðý incelemede, muayeneye gelen hastalarýn kimlik numarasý üzerinde yapmadýklarý tetkikleri yapýlmýþ gibi göstererek SGK'dan bu iþ-

lemlerin bedelini tahsil edip, devleti zarara uðrattýklarýný saptadý. Adýna iþlem yapýlan hastalarla da yüz yüze görüþerek yapmadýklarý tahlillerin faturalandýrýldýðýný saptayan polisin incelemesinde ayrýca týp merkezlerinin faturalarýnýn kontrolünü yapan denetmenlerin de bu durumu görmezden geldiklerini saptadý.

Toplam 45 kiþi gözaltýna alýndý

Polis ekipleri incelemesini tamamlamasýnýn ardýndan Þanlýurfa ile ilçelerindeki týp merkezleri ile daha önce buralarda görev yaparak ayrýlanlar ile bu kurumlarýn faturalarýný inceleyen denetmenlerin yakalanmasý için harekete geçti. Savcýlýk kararýyla Þanlýurfa ve ilçelerinin yaný sýra Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Diyarbakýr ve Mardin'de düzenlenen eþ zamanlý operasyon düzenledi. Yapýlan baskýnlarda aralarýnda doktor ve saðlýk görevlilerinin de bulunduðu 40'ý Þanlýurfa'da 45 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þüpheliler, saðlýk kontrolünden geçirildikten sonra sorguya alýndý

FOTO:ARÞÝV


4

HABER

18 Haziran 2014 Çarþamba

‘Barýþýn þehrine hoþ geldiniz’ Lokman AYDOÐAN DÝYARBAKIR - ABD'nin çeþitli üniversitelerinde görev yapan genç akademisyenlerden oluþan bir heyet Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Fýrat Anlý'yý ziyaret etti. Konuklarýný Diyarbakýr'da aðýrlamaktan büyük memnuniyet duyduðunu belirten Anlý, "Hoþgörü ve barýþýn þehrine hoþ geldiniz" dedi. Anlý, Diyarbakýr'ýn çok farklý kimlikleri ve inançlarý barýndýran bir kent olduðunu belirterek, geçmiþten aldýðý mirasla tüm farklýlýklarýn bir arada yaþadýðý bir þehir olduðunu belirtti.

‘Toplumsal barýþý çok güçlü’ Ortadoðu yaþanan kötü geliþmeleri anýmsatan Anlý, insanlarýn birbirlerine ve farklý kimliklere tahammül edemediðinin göstergesi olduðunu söyledi. Diyarbakýr'ýn bu açýdan çok þanslý olduðunu söyleyen Anlý, "Toplumsal barýþý çok güçlü, tahammül ve hoþgörü sýnýrlarý son derece yüksek bir kent. Bir nevi barýþ adasý diyebiliriz" dedi. Heyette bulunanlar ise, yýl içerisinde Türkiye'nin farklý yerlerini ziyaret ettiklerini, medyadan öðrenmek yerine kentleri yerinde tanýmanýn daha doðru olacaðýný düþündükleri için kentlerle temas ettiklerini belirttiler.

A

BD'nin çeþitli üniversitelerinde görev yapan genç akademisyenlerden oluþan bir heyet aðýrlayan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Fýrat Anlý, konuklarýna , "Hoþgörü ve barýþýn þehrine hoþ geldiniz" dedi

Bölge halký kýþýn evleniyor

Çocuklar hem yazdý hem oynadý Diyarbakýr'da çocuklarýn hem yazýp hem de oynadýðý tiyatro oyunlarý sahnelendi

D

FOTO: ARÞÝV

Türkiye genelinde mevsimlere göre en fazla evlilik yaz aylarýnda olurken, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da ise kýþ aylarýnda gerçekleþiyor

DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M.Salih Uras, Türkiye'deki çiftlerin en fazla yaz mevsiminde, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'daki çiftlerin ise en fazla kýþ mevsiminde evlendiðini söyledi. Uras'ýn verdiði bilgilere göre, 2013 yýlýnda Türkiye'de 600 bin 138 çift, Diyarbakýr'da 13 bin 319, Þanlýurfa'da ise 15 bin 811 çift evlendi. 2013 yýlýna ait verilere göre, en dikkat çeken ise evlilik sayýlarýnýn mevsimlere göre daðýlýmý oldu. Mevsimlere göre evlenmelere bakýldýðýnda Türkiye'de 193 bin 45 ile yaz mevsimi ilk sýrada yer alýrken, 169 bin 389 ile sonbahar ikinci sýrada, 137 bin 709 ile ilkbahar üçüncü, 99 bin 995 ile ise kýþ mevsimi son sýrada yer aldý. Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da ise Türkiye'nin aksine ilk sýrada kýþ mevsimi geliyor. Diyarbakýr'da kýþ mevsiminde 3 bin 524, yaz mevsiminde

3 bin 409, ilkbahar mevsiminde 3 bin 212 ve sonbahar mevsiminde ise 3 bin 174 evlenme gerçekleþti. Þanlýurfa'da ise kýþ mevsiminde 4 bin 530, ilkbahar mevsiminde 4 bin 79, sonbahar mevsiminde 3 bin 765, yaz mevsiminde ise 3 bin 437 çift evlendi.Aylara göre bakýldýðýnda ise Türkiye'de 76 bin 94 ile Haziran ilk sýrada, 71 bin 406 ile Aðustos ikinci, 69 bin 636 ile Eylül üçüncü sýrada yer aldý. Evlenme sayýsýnýn en az olduðu ay ise 30 bin 204 ile Ocak ayý oldu. Diyarbakýr'da bin 208 ile Þubat, evlilik sayýsýnýn en fazla olduðu ay olurken, Þubat'ý bin 190 ile Ocak ve bin 155 ile Haziran izledi. En az evlenme yaþanan ay ise 997 ile Eylül ayý oldu. Þanlýurfa'da ise bin 564 ile Ocak ayý ilk sýrada yer alýrken, Ocak ayýný bin 498 ile Þubat ve bin 495 ile Nisan ayý izledi. (ÝHA)

ÝYARBAKIR - Birleþmiþ Milletler'in (BM) desteðiyle Diyarbakýr Göç Vakfý, bir yýldýr çocuklarla tiyatro oyunlarý üzerinde çalýþmalar yürüttü. Kürtçenin Kurmanci ve Zazaki lehçelerinde dört tiyatro oyunu, çocuklar tarafýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Tiyatro oyunlarýný, Baðlar Belediyesi Eþ Baþkaný Birsen Kaya, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri ile çocuklar ve aileleri izledi. Çocuklar tarafýndan yazýlan ve oynanan dört tiyatro oyunu, çocuk istismarýndan þiddete uðrayan çocuklara, iþçi çocuklardan doða tahribatýna kadar birçok toplumsal sorunlarý konu alan tiyatro oyunlarý ayakta alkýþlandý. (DÝHA)


18 Haziran 2014 Çarþamba

HABER

‘Barýþ talebini çok net hissettik’

L

ice’de kalekollara karþý direnen kadýnlar ve gençler ile çocuklarýnýn PKK’ye katýldýðý iddiasý ve geri dönmeleri talebiyle Diyarbakýr’da eylem yapan kadýnlar ile görüþen Barýþ Ýçin Kadýn Giriþimi, “Barýþ talebini bölgede çok net hissettik ve duyduk. Batý’da da benzer bir ýsrar ve anlayýþ olduðunda, çözüm için gerekli adýmlarýn daha çabuk atýlacaðýna inanýyoruz” dedi

DÝYARBAKIR - Barýþ Ýçin Kadýn Giriþimi, Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi'nde kalekollara karþý direnen kadýnlar ve çocuklarýnýn PKK saflarýna katýldýðý iddiasý ve geri gelmesi için eylem yapan kadýnlarla yaptýðý görüþmenin sonuçlarýný Ýstanbul'da açýkladý. 8 kadýnýn izlenimlerinden oluþan açýklamayý Sevda Bayramoðlu okudu. Lice'de öldürülen Ramazan Bayram'ýn cenazesine katýldýktan sonra kalekollara karþý eylemlerin yapýldýðý Lice'ye gittiklerini anlatan Bayramoðlu, "Birkas (Yukarý Çalýbükü) Köyü'nde çok öfkeli ama öfkesini de yasýný da kontrol etmeye çalýþan kadýnlar, gençler bizi karþýladý bizi" dedi.

bir savaþ hazýrlýðýnda olduðu kanýsýnda." Þato gibi bir kýsmý metrelerce yerin altýnda olan kalekollarýn halkýn yaþam alanlarýný çevreleyen tepelerin neredeyse hepsine konuþlandýrýldýðýna dikkat çeken Bayramoðlu, "Orada kalekol; asker baskýsý, ölüm, iþkence demek. 1990'lý yýllar boyunca bölgede özel timlerin, askerlerin, JÝTEM ve korucularýn Kürt halkýna uyguladýðý göç ettirme, öldürme, kaybetme, tecavüz demek. Liceli bir kadýn da þöyle ifade etti; Üzerimizde denenmemiþ hiçbir zulüm kalmadý. Topraðýmda özgür yaþamak istiyorum. Abluka altýnda deðil" þeklinde konuþtu.

‘Devlete hiç güvenmiyorlar’

‘Farklý bir tablo ile karþýlaþtýk’

‘Her iki tarafýn somut beklentisi var’

Bayramoðlu, "Kendi topraklarýnda böyle bir zulüm ve yaþamlarýnýn kýsýtlanmasýna artýk asla izin vermeyeceklerini söylediler. Devlete hiç güvenmiyorlar. Ancak barýþ istekleri de bir bu kadar güçlü. Bunu her defasýnda býkmadan usanmadan dile getirdiler" diye konuþtu. Halkýn kalekollarý istememek için yeterince nedenleri olduðunu belirten Bayramoðlu, þöyle konuþtu: "Bölgedeki asker sayýsý artýyor. Kalekollar her yeri her an gözetim altýnda tutan bir dolu erkek demek. Özellikle kadýnlar bu yüzden de istemiyor ve bu inþaatlara izin vermemek konusunda oldukça kararlýlar. Lice halký devletin

Barýþ Ýçin Kadýn Giriþimi, Lice'deki görüþmelerinin ardýndan Diyarbakýr'da eylem yapan aileler de görüþtü. Bayramoðlu, izlenimlerini þöyle anlattý: "Ana akým medyada gördüðümüz, okuduðumuzdan farklý bir tabloya karþýlaþtýk. Eylemlerinin barýþa katký sunacaðýný düþünüyorlar. Çocuklarýmýz kaçýrýlmadý, ama propaganda yapýldý, diyorlar. Çoðunluðun çocuðu zaten 18 yaþ üzerinde. Bir kýsmý ise 16 yaþ altýnda. Dönmelerini, herkesin dönmesini, ceza almamasýný istiyorlar ve siyasilerin elini taþýn altýna koymasýný istiyorlar. 'Ceza alacaklarsa daðda kalsýn' diyenler de var. Hükümetin kendilerine söz

Sevda Bayramoðlu, Diyarbakýr ve Lice'de konuþulan tüm kadýnlarýn, barýþa giden yolda somut beklentisi ve talepleri olduðunu belirtti. "Barýþ talebi ve bölgede çok net hissettik ve duyduk" diyen Bayramoðlu, "Batý'da da benzer bir ýsrar ve anlayýþ olduðunda, çözüm için gerekli adýmlarýn daha çabuk atýlacaðýna inanýyoruz" diye konuþtu. Bayramoðlu, 28 Haziran'da "Kadýnlar çözüm sürecini konuþuyor, barýþta ýsrar ediyor" baþlýklý bir konferans düzenleyeceklerini duyurdu. Ziyaretleri sýrasýnda kadýnlarýn direniþin hem öncüsü hem de inatçýsý olduklarýný bir kez daha gördük-

verdiðini ve cezaevine giremeyeceklerini söylediler. 'Bu nasýl çözüm süreci? Bir yanda kalekol inþaatý, bir yanda çocuklar daða gidiyor' dediler. 'Savaþa mý hazýrlanýyorlar' diye sordular." Barýþ Anneleri'nin eylem yapan annelerle buluþma isteminin polis tarafýndan engellendiðini söyleyen Bayramoðlu, "Devlet ve erkek sistem bir çeþit anneliði öne çýkartarak adeta 'makbul annelik' yaratarak kadýnlarý bölmeye çalýþýyorlar. Farklý kadýnlýk ve annelik hallerinin böyle karþý karþýya getirilmesinin tehlikeli ve de maksatlý olduðunu düþünüyoruz" dedi.

5 Ailelerin eylemi sürüyor DÝYARBAKIR - Çeþitli tarihlerde çocuklarýnýn PKK tarafýndan kaçýrýldýðýný iddia eden ailelerin 19 Mayýs günü Diyarbakýr'da baþlattýklarý oturma eylemi sürüyor. ÝHA'da yer alan habere göre, yaklaþýk 30 gündür oturma eylemlerine devam eden ailelerden Muhammed Emin Önalan'ýn dedesi Sabri Önalan, torununun bulunmasý için yetkililerden yardým istedi. Çocuklarýnýn götürülmesi ile ilgili yetkililerin ellerinden geleni yapmasý gerektiðini kaydeden Sabri Önalan, "Ciðerimiz sadece bir gün deðil her gün yanýyor. Çocuklarýmýzýn bize bir an önce getirilmesini istiyoruz. Çözüm sürecinin devam etmesi ve memlekete huzur gelmesini istiyoruz. Bütün milletvekillerine sesleniyorum çocuklarýmýzý getirin. Bizim burada herhangi bir parti, kurum ve sivil toplum örgütlerine düþmanlýðýmýz bulunmamakta. Çocuklarýmýz gitmiþ zaten ciðerimiz yüreðimiz yanýyor. Baþbakanýmýz ve tüm yetkililere çaðrýda bulunuyorum herkes gönül nispetinde elini taþýn altýna koysun bir an evvel çocuklarýmýzý getirsinler" diye konuþtu.

lerini vurgulayan Bayramoðlu, "Barýþ isteði Kürdistan'da çok güçlü ama Batý'da ayný güç, ivedilik ve hayatilikle karþýlýðýný bulmuyor. Batý'da ölümlerin olmamasý yeterken, Kürtler çok kaygýlý. Ne olacaðýný bilmek mümkün deðil ama bildiðimiz ve inandýðýmýz bir þey var ki, o da barýþtan yana çare yok" þeklinde konuþtu.

‘Halkýn üzerine ateþ açýldý’ Bayramoðlu son olarak þunlarý söyledi: "Gördük tanýklýk ettik. Acýyla zulümle sýnanan çok güçlü bir barýþ isteði var Kürdistan'da. Ama çok derin kaygýlar da bir yandan. Zapt edilmiþ bir öfke, ama ille de 'barýþ' diyen kararlý kadýnlar var." Açýklamanýn ardýndan sorularý yanýtlayan Sevda Bayramoðlu, Filiz Karakuþ ve Nimet Tanrýkulu, Lice'deki eylemin sivil halkýn eylemi olduðunun altýný çizdi, "Halkýn üzerine ateþ açýldý" dedi. (Haber Merkezi)


6

HABER

18 Haziran 2014 Çarþamba

‘Eþbaþkanlýða adayým’ racaktýr ve bu aday tek baþýna üçüncü bir çizgiyi temsil edecektir. Diðer Cumhurbaþkaný adaylarýna kýyasla tek demokratik, özgürlükçü, emekten ve kardeþlikten yana aday olacak. Geri kalan adaylarýn hepsi ayný zihniyetten; statükodan, devletçi gelenekten beslenen ve özgürlükçü yanlarý olmayan, klasik ulus devlet zihniyetini devam ettiren adaylar olacak" þeklinde konuþtu.

Gözler HDP’ye çevrildi

H

DP eþ baþkanlýðý için aday olduðunu duyuran BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, “Hem halkýn genel önerisi hem de arkadaþlarýmýn önerisi doðrultusunda adaylýða karar verdim” dedi. Ayrýca CHP ve MHP’nin ortak cumhurbaþkaný adayýný açýklamasýnýn ardýndan gözler HDP’nin Cumhurbaþkaný adayýna çevrildi DÝYARBAKIR - BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, HDP'nin 22 Haziran'daki 2. Olaðanüstü Kongresi'nde yapýlacak eþ baþkanlýk adaylýðý seçimlerine aday olarak katýlacaðýný duyurdu.

‘Tarihi hiçbir görevden kaçamayýz’ ANF adlý haber sitesine konuþan Demirtaþ, adaylýk sonucunun bugün ve yarýn açýklanacaðýný açýklanmasýný beklediklerini belirterek, "Doðrusu eþ genel baþkan sýfatýyla herhangi kurumda yer almayacaðýmý belirtmiþtim ama siyaset, halk ne görev yüklerse, bundan kaçamayýz. Hem halkýn genel önerisi hem de arkadaþlarýmýn önerisi doðrultusunda HDP Kongre Hazýrlýk Komitesi benim ismimi de eþ baþkan adaylýðý için gündeme aldý. Ben de kararýmý verdim; HDP eþ baþkanlýðý için adayým. Tarihi hiçbir görevden kaçamayýz. Adaylýk sonucunun bugün ya da yarýn açýklanmasýný bekliyoruz" dedi.

‘Artýk bir

HDP gerçekliði var’ HDP'nin önemli bir noktaya geldiðini vurgulayan Demirtaþ, "Tartýþmalar olgunlaþtý. Þimdi yeni dönemde hepimize düþen, bu olgunlaþmýþ tartýþmalarý pratikte büyütmek ve HDP'yi güçlendirmek; alternatif güç haline getirmektir. HDP'yi büyüyen umut haline getireceðiz. Geçmiþ dönemde arkadaþlarýmýz çok çalýþtýlar, HDP'yi Türkiye'nin gündemine soktular. Artýk bir HDP gerçekliði vardýr. BDP de dahil bizler, hiçbir partimizin bize býraktýðý deðeri, mirasý kenara itmeden, yadsýmadan HDP'de tüm bu deðerleri ortaklaþtýracaðýz. Önümüzdeki dönemde de HDP yeni yönetimiyle daha baþarýlý iþler yapacak. HDP anlayýþýna stratejik olarak deðer biçiyorduk; þimdi bu yaklaþýmý büyütmek bizim tarihi görevimiz" diye konuþtu.

‘HDP kendi adayýný çýkaracaktýr’ Demirtaþ, Cumhurbaþkanlýðý konusunda ise "HDP grubu kesinlikle kendi adayýný çýka-

Öte yandan DÝHA'nýn haberine göre, CHP ve MHP'nin ortak cumhurbaþkaný adayýný açýklamasýnýn ardýndan diðer adaylarýn kim olacaðýna iliþkin tartýþmalarda yoðunlaþmaya baþladý. AKP'nin cumhurbaþkaný adayýnýn Baþbakan Erdoðan olacaðý konusunda neredeyse kesinleþen bir beklenti oluþurken, her iki çizginin dýþýnda alternatif olabilecek HDP'nin adayý da merak konusu oldu. Gözlerin çevrildiði HDP adayýna iliþkin çalýþmalar ise sürüyor. HDP'nin çok sayýda STK, siyasi oluþum nezdinde yürüttüðü çalýþmalardan da adaylýk için çok sayýda önemli isim HDP'nin Cumhurbaþkanlýðý adaylýðý için önerildi.

Rakel Dink önerildi Edinilen bilgilere göre, özellikle bölge illerinde Selahattin Demirtaþ ve Hatip Dicle'nin ismi adaylýk en çok önerilen isimler arasýnda yer alýyor. Batý'da da her iki ismin ortak öneriler arasýnda yer aldýðý belirtilirken, Demirtaþ ve Dicle'nin yaný sýra Þebnem Korur Fincancý, Eren Keskin, Mehmet Bekaroðlu, Akýn Birdal, Ýhsan Eliaçýk, Fatma Gök, Nuray Mert, Büþra Ersanlý, Beyza Üstün, öldürülen gazeteci Hrant Dink'in eþi Rakel Dink, Yücel Sayman, Gencay Gürsoy, Yavuz Önen, Onur Hamzaoðlu, Ýbrahim Kaboðlu, Osman Baydemir, Nazan Üstündað, Garo Paylan gibi isimler de öneriliyor. Komisyonun adaylýk konusunda henüz kesin bir karar vermediði öðrenilirken, adayýn netleþmesi halinde HDP Kongresi'nde kamuoyuna açýklanmasý bekleniyor.

Reklam ve Ýlanlarýnýz için bizi arayýn 0532 622 55 33

‘Musul iþgali herkesi rahatsýz etti’ Musul’da ve diðer bölgelerde yaþayan halklarla kardeþ olduklarýný belirten AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, IÞÝD’in Musul’u iþgalinin herkesi rahatsýz ettiðini söyledi DÝYARBAKIR - AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Irak'ta yaþanan geliþmelerle ilgili açýklamalarda bulundu. Musul'da ve diðer bölgelerde yaþayan halklarla kardeþ olduklarýný kaydeden Altaç, IÞÝD'in Musul'u iþgalinin herkesi rahatsýz ettiðini söyledi. Altaç, "Biz tüm Ortadoðu'ya istikrarýn, huzurun, güvenin gelmesidir. Musul'da yaþayan halk kardeþimizdir, tarihsel baðlarýmýz vardýr. Biz orada ölümlerin olmasýný istemiyoruz. Bizim temel düþüncemiz istikrardýr. Musul'da konsolos çalýþanlarýnýn ve þoförlerin rehin alýnmasý kabul edilebilecek bir durum deðil. Bu gün itibari ile can güvenlikleri tehlike altýnda deðil, bizim temennimiz rehin tutulan konsolos çalýþanlarý ve þoförlerin bir an önce ailelerine kavuþmasýdýr. Irak askerlerinin çatýþmadan silahlarýný býrakýp IÞÝD''e teslim olmalarý çok acayip bir durum, bunu kendilerine sormak lazým. Zaman neyin ne olduðunu bize gösterecek. Bugün Türkiye ve Kuzey Irak son dönemlerde siyasi, ticari ve ekonomik diyaloglarý çok geliþti. Biz diyoruz ki bu diyalog devam etsin. Ýster IÞÝD olsun, ister baþka güçler olsun, bu ticari, ekonomik ve siyasi diyaloglarýn bozulmasýný istemiyoruz ve yaþanan bu olayýn iliþkilerimize zarar vermesin istiyoruz. Eðer aramýzdaki diyalog kötüye giderse bundan hepimiz zarar görürüz. Irak hükümeti uzun zamandýr Kuzey Irak bölgesel yönetiminden rahatsýz, bugün belki Irak hükümetinýn kendisi bu iþi beceremez ama bir örgüt üzerinden ve gurup üzerinden Kuzey Irak'taki huzuru ve güveni bozabilir. Bunu bizde kabul etmiyoruz. Biz diyoruz ki orada yaþayanlar bizim kardeþlerimizdir, bizde onlarla el ele verip bu huzur, güven ve barýþ ortamýný bozmak isteyenlere karþý birleþeceðiz. Bunu yaparak bin yýldýr süren kardeþliðimizi devam ettireceðiz. Bu durum tüm dünyaya ve Ortadoðu'ya örnek olacaktýr" dedi. (ÝHA)


7

HABER

18 Haziran 2014 Çarþamba

‘Seneye rekor kýracaðýz’ “Haydi Amed Gün Sanat Günüdür” sloganýyla yapýlan 3. Aram Tigran Kent Konservautarý etkinlikleri çocuklarýn performansýyla sona erdi. Doðal ritim atölyesi, halk oyunlarý ve koronun söylediði þarkýlar eþliðinde çocuklar doyasýya eðlenirken, etkinliðe katýlan Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Gültan Kýþanak, önümüzdeki yýl ulaþacaklarý bin çocukla rekor kýrmanýn sözünü verdi

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapýlan Aram Tigran Kent Konservatuarý yýl sonu etkinliklerinin son günü çocuk etkinlikleriyle devam etti. Konservatuar eðitmenlerinden Þêrko Kaniwar'ýn eðittiði 4- 15 yaþ arasý 130 çocuktan oluþan Doðal Ritim Orkestrasý izleyiciden büyük alkýþ aldý. Kova, yoðurt kabý, karton kutu, þiþe, pet þiþe, tencere, tabak, kaþýk, bozuk bilgisayar klavyesi gibi günlük hayatta kullandýðýmýz pek çok malzemeyi müzik enstrümaný haline getiren çocuklar, "Em Þer Nexwazin" (Biz Savaþ istemiyoruz)" diyerek gösterisini tamamladý. Ardýndan

Konservatuar eðitmenlerinden Evren Koç, Arzu Pamukçu, Hüseyin Ceylan, Esra Dolak, Mizgin Ateþ, Recep Çiftçi ve Ali Tekbaþ'ýn çalýþtýrdýðý 7-15 yaþ arasý 55 çocuktan oluþan koro ve orkestra sahnede yerini aldý. Birbirinden güzel seslerin dinlendiði konserin ardýndan halk oyunlarý ekibinin performansý beðeni topladý.

Çocuklara çiçekler verdiler

Gösterinin ardýndan sahneye çaðýrýlan BDP Eþgenel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ve Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Gültan Kýþanak çocuklarý tek tek öperek, çiçek verip kutladý. Demir-

taþ; çocuklarýn verdiði enerjiyle çok eðlenceli bir zaman geçirdiklerini belirterek, "Bu çocuklar anne ve babalarýmýz gibi zulüm görmeyecek. Her zaman çocuk gibi þen kalacak. Bu topraklarý þenlendirerek bizlere de böylesine büyük gurur yaþatacaklar" dedi. Demirtaþ konservatuar eðitmenlerini kutlayarak, "Onca olanaksýzlýk içerisinde sabýrla, ýsrarla ve inatla büyük iþler baþarýyorlar" diye konuþtu. Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Baþkanlýðý'na teþekkür eden Demirtaþ, gelecek yýl bu çalýþmayý mahallere götürerek, daha fazla sayýda çocuklara ulaþmalarýný umud ettiklerini söyle-

Arazi kavgasý: 16 yaralý

FOTO: ARÞÝV

E

rgani’de Tekin ve Birgül aileleri arasýnda arazi meselesi nedeniyle çýkan tartýþma, taþlý sopalý kavgaya dönüþtü. Çýkan kavgada, 16 kiþi yaralandý

DÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesine baðlý Gözekaya köyünde arazi kavgasý nedeni ile iki aile arasýnda çýkan taþlý sopalý kavgada, 16 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Gözekaya köyünde Tekin ve Birgül aileleri arasýnda arazi meselesi nedeniyle çýkan tartýþma, taþlý sopalý kavgaya dönüþtü. Kavgada 16 kiþi yaralandý. Yaralýlar Ergani Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý.Köyde jandarma ekipleri güvenliði saðlarken, olayda 7 kiþi gözaltýna alýndý. (ÝHA)

di.

‘Her Biji Zarokên Kurdan’

Çocuklarýn performansýný büyük bir heyecan ve coþkuyla izlediklerini söyleyen Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Kýþanak da emeði geçen herkese teþekkür etti. Önümüzdeki yýl ulaþacaklarý bin çocukla rekor kýrmanýn sözünü veren Kýþanak, "Seneye bin çocukla stadyumda buluþacaðýz" dedi. Kýþanak etkinliðe katýlan çocuklarýn hayatta yaramazlýk yapmayacaðýný belirterek, "Çünkü zaten bütün enerjilerini bu etkinliklerde boþaltýyorlar. Her Biji Zarokên Kurdan" diye sözlerini tamamladý. (Haber Merkezi)


8

HABER

18 Haziran 2014 Çarþamba

‘Yerinde yönetim 122 mahallenin sorunu tartýþýldý Diyarbakýr’ýn Bismil ilçesindeki 122 mahalle muhtarýyla bir araya gelen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Fýrat Anlý, mahalle statüsüne geçen köylerde bin yýldýr hiçbir þeyin deðiþmediðine dikkat çekerek, beþ yýl içerisinde tüm mahallelerin sorunlarýnýn giderileceðini söyledi

Ahmet KAYA DÝYARBAKIR'ýn Bismil Ýlçesinde Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan "Amed 2015-2019 Stratejik Plan Toplantýlarý" kapsamýnda 122 Mahalle muhtarlarýyla toplantý gerçekleþtirildi. Zal Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþbaþkaný Fýrat Anlý, Bismil Belediyesi Eþbaþkanlarý Cemile Eminoðlu ve Resul Sarý'nýn yaný sýra 122 mahalle muhtarý katýldý. Mahalle sorunlarýnýn tartýþýldýðý toplantýda konuþan Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Fýrat Anlý, toplantýlarýn temel amacýnýn mahallelerin sorunlarýný tespit ederek, bu doðrultuda aciliyet arz eden sorunlarý gidermek olduðunu söyledi. Beþ yýllýk stratejik planýmýzý oluþturmayý amaçladýklarýný belirten Anlý, þunlarý söyledi: " Ýl ve Ýlçe merkezlerimizdeki yurttaþlarýmýzýn gördüðü tüm hizmetleri köylerimizde de vereceðiz. Belediyemize baðlanan 950 mahalleye eþit bir þekilde hizmet edeceðiz. Merkezimizdeki yurttaþlarýmýzýn is-

tediði tüm hizmetleri Mahalle statüsüne kavuþmuþ köylerimiz de ayný hizmeti isteme hakkýna sahiptir" dedi.

80 yýllýk sorunlar çözüm buluyor Cumhuriyet tarihinden bu yana mahalle statüsüne kavuþmuþ köylerde hiçbir hizmetin yapýlmadýðýna dikkat çeken Anlý, "Dünya bir günde kurulmadýðý gibi var olan sorunlarýmýzý da bir günde çözmemiz mümkün deðildir. Sorunlarýmýzý birlikte hareket ederek, birlikte gidereceðiz. Burada aciliyet arz eden sorunlarýmýzý tespitini yapýp çözmeye çalýþacaðýz. Kentimizde yaþayan 1 Milyon 607 milyon yurttaþýmýza eþit bir þekilde hizmet götüreceðiz. Önümüzdeki beþ yýllýk zaman diliminde yapmayý planladýðýmýz çalýþmalarý siz deðerli muhtarlarýmýzla paylaþýp görüþ ve önerilerinizi almak için böylesi bir toplantýyý gerçekleþtirerek siz deðerli muhtarlarýmýzýn görüþ ve önerilerini alacaðýz" dedi. Muhtarlarýn sorunlarýný dinleyen belediye eþ baþkanlarý, muhtarlarýn ilettiði so-

runlarý tek tek not aldý. Bismil Belediye eþ baþkaný Resul Sarý, yaþanan sýkýntýlarýn ele ele vererek en yakýn zamanda giderileceðini söyledi. Bismil Belediyesi Eþbaþkaný Cemile Eminoðlu, Büyükþehir Belediyesi ile bir ekip ruhuyla mahallelerin sorunlarýný çözeceklerini belirterek, " Cumhuriyet tarihinde köylerimizde hiçbir hizmet yapýlmadý. Var olan sorunlarla adeta bir enkaz desek yeridir. Sorunlarýn zamanýnda giderilmesi için her þeyden önce birlik olmamýz gerekiyor. Bu anlamda Büyükþehir Belediyemizle bir ekip ruhuyla sorunlarýmýzý ortaklaþarak çözeceðimize inanýyorum" diye konuþtu.

‘Halka hizmet ibadettir’ Daha sonra yeniden söz alan Büyükþehir Belediye Eþ baþkaný Fýrat Anlý, halka hizmet etmenin ibadet olduðunu belirterek, daha önce halka hizmet ettikleri için tutuklanan seçilmiþleri anýmsattý. "Bedeli ne olursa olsun bizi bu halka hizmet etme sevdamýzdan asla geri döndüremezler" diyen Anlý, daha Kürtçe selamlaþmada bile haklarýnda defalarca soruþturmalarýn açýldýðýný hatýrlatarak, verilen çabalar sayesinde artýk resmi kurumlarda Kürtçe konuþulduðunun altýný çizdi. Köylerdeki yol su ve altyapý sorunlarýnýn bin yýl önce de ayný olduðunu ve deðiþmediðini belirten Anlý, "Biz bu halkýn kaderini deðiþtireceðimize köylerimizin tüm sorunlarýný çözeceðimizin sözünü veriyorum. Çünkü hýrsýzlýðýn olmadýðý yerde bereket olur." diyerek bugüne kadar hiçbir BDP'li belediye hakkýnda yolsuzlukla ilgili soruþturma açýlmadýðýný anýmsattý.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Gültan Kýþanak, Ergani ilçesindeki muhtarlarla yaptýðý toplantýda, yerinden yönetimi önemsediklerini belirterek, “Bizler klasik devlet anlayýþý gibi sizleri dinledikten sonra bildiðimizi okumayacaðýz. Her hizmeti sizlerle paylaþarak gerçekleþtireceðiz” dedi Muharrem FÝÐANÇÝÇEK Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR - Yerel yönetimlerde katýlýmlýðý esas alan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi "Amed 2015-2019 Stratejik Plan" toplantýlarý kapsamýnda muhtarlarla yaptýklarý toplantýlarý sürdürüyor. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Gültan Kýþanak'ýn bugünkü adresi ise Ergani ilçesiydi. Ergani'de 87 muhtarla bir araya gelen Kýþanak, köy ve mahallelerin sorunlarýný dinledi. Toplantýya; Kýþanak'la birlikte Ergani Belediyesi Eþbaþkaný Aygül Taþkýn, Ergani BDP Ýlçe baþkaný ve yöneticileri, Ergani Belediyesi Meclis Üyeleri, DÝSKÝ Genel müdürü Yaþar Sarý, Ergani DÝSKÝ Þube Müdürü Cengiz Kaymaz, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi daire baþkanlarý ve muhtarlar katýldý.

‘Asýl yöneticiler sizlersiniz’ Diyarbakýr Büyükþehir Belediye eþ baþkaný Gültan Kýþanak, yerel yönetim modelinde katýlýmcýlýðý esas aldýklarýný belirterek, "Yapýlan


HABER

18 Haziran 2014 Çarþamba

9

mi önemsiyoruz’ 4 kardeþ için mevlit verildi Diyarbakýr’ýn Ergani ilçesinde farklý tarihlerde yaþamýný yitiren 4 PKK’li kardeþi anmak amacýyla mevlit verildi

bu toplantý þunu gösteriyor, asýl yöneticiler sizlersiniz" dedi. Stratejik plan dahilinde önümüzdeki dönemde neler yapabileceklerini tartýþmaya açtýklarýný ve halkýn bu konuda beklentilerinin kendileri açýsýndan önemli olduðunu belirten Kýþanak, tüm kararlarý halkla birlikte alacaklarýný söyledi. Yýl sonunda yapýlan ve yapýlamayan hizmetler konusunda halka hesap vereceklerini vurgulayan Kýþanak, bu konuda da halka büyük görev düþtüðünü söyledi. Kýþanak, "Yerinden yönetim modelinde asýl belirleyici olan sizlersiniz. Yapýlan çalýþmalarda oluþan hatalarýn düzeltilmesi konusunda bizleri eleþtirerek katký sunabilirsiniz" diye konuþtu

Ergani’de asfalt çalýþmasý Büyükþehir Yasasýyla birlikte 17 ilçe, bin köy ve bin mezranýn Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ne baðlandýðýný kaydeden Kýþanak, bu yerleþim yerlerinde ikamet eden bütün yurttaþlarýn kendilerinden hizmet beklediðini söyledi. "90 yýldýr merkezi hükümetler hizmet konusunda

buralarý ihmal etmiþ. Bizler 5 yýllýk dönemde bütün köy ve mezralarýmýz dahil her yerde altyapý, su ve yol sorununu çözeceðiz" diye konuþan Kýþanak, bu konuda ilk pratik adýmlarý da attýklarýný aktardý. Daha önce Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý'na baðlý olan yol yapým iþlerinin açtýklarý Yol Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nýn ilgileneceðini belirten Kýþanak, "Bu yýl Ergani için 25 km asfaltlama yapmayý düþünüyoruz. Ýleri ki dönemde bu hizmetlerin artýracaðýmýzýn sözünü veriyorum" dedi.

‘Kaynaklarý iyi deðerlendireceðiz’ Gelen kaynaklarý iyi deðerlendirerek kullanacaklarýnýn altýný çizen Kýþanak, "Tek kuruþ dahi bizim için önemlidir. Kaynaklarý kullanýrken oldukça hassas davranacaðýz" diye konuþtu. Toplantýda yapýlan tüm deðerlendirmelerin kayýt altýna alýndýðýný dile getiren Kýþanak, yapýlan deðerlendirmelerin hepsinin kendileri açýsýndan oldukça önemli olduðunu sözlerine ekleyerek konuþmasýný þu þekilde sürdürdü.

"Bizler klasik devlet anlayýþý gibi sizleri dinledikten sonra bildiðimizi okumayacaðýz. Her þeyi ve her hizmeti sizlerle paylaþarak gerçekleþtireceðiz" þeklinde konuþtu. Personelin halka yaklaþýmý konusunda oldukça hassas olduklarýný belirten Kýþanak, gerekli görüldüðü takdirde personelle yönelik çeþitli eðitim programlarý yapacaklarýný söyledi. Daha sonra muhtarlarýn görüþ ve taleplerini dinleyen Kýþanak sorunlara iliþkin notlarýný aldý.

Atýk Su Projesi tamamlanacak Ardýndan tekrar söz alan Kýþanak, Ergani Atýk Su Projesi'nin bitmek üzere olduðunu müjdeleyerek, bu çalýþmayý en geç 2016 yýlý içinde tamamlayacaklarýný söyledi. Köylerde su çalýþmasý için yapýlan açýlan sondajlardan dolayý bir çok yurttaþýn DEDAÞ'a borcu olduðunu anýmsatan Kýþanak, bu borcun DÝSKÝ'ye devredilmesinin söz konusu olduðunu söyledi. Kýþanak, "Biz kesinlikle halkla karþý karþýya gelmeyeceðiz. Borcu olmayanlarýn DÝSKÝ'ye aboneliðini yapmaktayýz. Bu borç sorunu tamamen siyasi bir sorundur. Bizlerin de bu sorunlarýný çözmek adýna Bakanlýk düzeyinde görüþmelerimiz devam etmektedir" þeklinde konuþtu. Yapýlan toplantýnýn ardýndan Kýþanak, diðer baþkanlarla birlikte Ergani DÝSKÝ hizmet binasý, Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý Ergani Grup Amirliði ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Asfalt þantiyesini ziyaret edip incelemelerde bulundu.

DÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesinde yaþamýný yitiren PKK'li Haki Karer Tekdemir ile farklý tarihlerdeki çatýþmalarda yaþamýný yitiren 3 PKK'li kardeþ Mehmet Tekdemir, Ahmet Tekdemir ve Þehmus Tekdemir'i anmak amacýyla mevlit verildi. Ergani Belediyesi Aile Çay Bahçesi'nde verilen mevlide, BDP Ýl Eþ Baþkan Yardýmcýsý Eþref Mamedoðlu, BDP Ýlçe Eþ Baþkaný Mehmet Demirtaþ, Ergani Belediyesi Eþ Baþkaný Aygün Taþkýn, MEYA-DER yöneticisi Medeni Aktar, BDP'li yöneticiler ve STK temsilcilerinin yaný sýra yüzlerce yurttaþ katýldý. Burada konuþan MEYA-DER yöneticisi Medeni Aktar, "Eðer þu anda bir arada bulunuyorsak þehitlerimizin sayesindedir. Bu gün ayakta isek þehitlerimizin emekleri ve bedelleri sayesindedir. Biz onlara minnet borçluyuz" dedi. BDP Ýl Eþ Baþkan Yardýmcýsý Eþref Mamedoðlu ise, "Eðer biz ülkemizin ve önderliðimizin özgürlüðünü istiyorsak, kendi haklarýmýzý almak istiyorsak þehitlerimizin yolunda yürüyüp, onlarýn fikir ve düþüncelerini benimsemeliyiz. Bugün hala gerillalar daðda savaþýyorsa, önderliðimiz tutsaksa, özgür deðilsek onlarýn yolunda tam olarak gitmediðimizdendir. Onlarýn istek ve düþünceleri bizim için kutsal olmalýdýr" diye konuþtu. Daha sonra Tekdemir kardeþlerin babasý Raþit Tekdemir, kýsa bir konuþma yaptý. Mevlit, Tekdemir kardeþleri anlatan sinevizyon gösterimi ile sona erdi. (DÝHA)


10

GÜNCEL

15

yaþýndayken cinsel istismara uðrayan G.E.’nin davasý 11 yýl sonra ikinci kez karara baðlandý. Sanýk Çelebi Yaþar’ýn yargýlama sonucunda maðdureyi tehdit etme suçu zaman aþýmýna uðrarken, sanýða duruþmadaki hal ve tutumlarýndan da iyi hal indirimi uyguladý

DÝYARBAKIR'ýn Bismil Ýlçesi'nin Türkmenhacý köyünde 27 yaþýndaki Çelebi Yaþar'ýn, 2003 yýlýnda 15 yaþýndaki G. E.'yi zorla kaçýrarak cinsel istismarda bulunduðu davada kararýn Yargýtay tarafýndan bozulmasýnýn ardýndan davanýn yeniden görülmesine devam edildi. ANF'den Mehmet Demir'in haberine göre, 2012 yýlýndaki bozma kararýnda maðdurenin çeliþkili beyanlar verdiði, zorla alýkonulduðunu belirtmesine karþýn sanýk Çelebi ve yakýnlarýyla birlikte çekilmiþ samimi fotoðraflarý olduðu belirtti. Yargýtay, bozma kararýnda maðdurenin sanýk Çelebi Yaþar ile sýk sýk telefon görüþmeleri yaptýðýný gösterir telefon görüþme dökümleri olduðu belirtilerek, G.E.'nin kaçýrýlmadýðýný, telefonla randevulaþarak kendi rýzasýyla gittiðini ve yine kendi rýzasýyla cinsel iliþkiye girdiðini savundu.

‘Birlikte kaçmaya karar verdik’ Bu kararýn ardýndan Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada sanýk Yaþar ifadesinde, "Babamýn pamuk tarlasýnda çalýþýyordu. Bana yaþýnýn 16 olduðunu söyledi. Ailesinden isteriz düþüncesiyle gönül iliþki-

miz oldu. Ancak onun ailesi Sünni bizim ise Alevi olduðumuzu ileri sürerek bana kendisini veremeyeceklerini belirtti. Kendisinin beni sevdiðini evlenmemiz gerektiðini ve bu konuþma akabinde ben bilet alýp tekrar gidecek iken görüþmezsek intihar edeceðini söyledi. Benimle evlenmek istediðini söyleyince aðlamasýna dayanamadým. Nasýl olursa razý olurlar diye birlikte kaçmaya karar verdik" dedi. Sanýk Yaþar, zorla deðil G.E.,'nin rýzasýyla birlikte olduklarýný iddia ederek baþlýk parasý konusunda anlaþýlmamasý üzerine kýzýn ailesinin þikayetçi olduðunu savundu.

‘Aramýz da sevgi baðý yoktu’ G.E., yaþadýðý cinsel istismarý detaylarý ile anlatarak, "Çelebi Yaþar ile aramýzda bir sevgi baðý yoktu. Olay günü amcamýn evine gidiyordum. Yolda beni durdurup silah zoruyla arabaya soktular" dedi. Kendisini köye götürdüklerini söyleyen maðdure, "Yapmazsan öldürürüm" diye tehdit edildiðini de söyledi. Aile ve sanýk ile birlikte fotoðraflarýnýn da tehditle çekildiðini ileri sürdü. Maðdurenin ailesi ise haklarýndaki iddialarý reddederek, baþlýk parasý

FOTO: ARÞÝV

Beraat, iyi hal ve zaman aþýmý

18 Haziran 2014 Çarþamba

konusunda bir anlaþma yapmadýklarýný, kýzlarýnýn zorla kaçýrýldýðýný söyleyerek kaçýran ve yardým edenlerden þikayetçi olduklarýný söyledi. Mahkeme tarafýndan yapýlan yargýlama sonucunda görüþünü açýklayan Cumhuriyet Savcýsý, maðdurenin zorla alýkonulduðu ileri sürülen dönem içerisinde sanýk Çelebi ve yakýnlarýyla birlikte çekilmiþ samimi fotoðraflarýnýn bulunduðunu belirtti. Sanýk Çelebi'nin yakýnlarýnýn evinde maðdurenin özel kýyafetleri ile malzemelerinin yer aldýðý çantanýn bulunmasýný da dikkate alarak G.E.'nin rýzasýyla cinsel iliþkiye girdiðine karar verdi.

Beraat, iyi hal ve zaman aþýmý Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan 31 Mart'ta karar baðlanan ve gerekçesi açýklanan davada Adli Týp Kurumu tarafýndan G.E.'nin ruh saðlýðýnýn bozulduðu raporunun olduðu da belirtildi. Sanýk Çelebi Yaþar'ýn da aralarýnda bulunduðu 7 sanýk yönünden 'Hürriyeti tehdit' suçunun zaman aþýmýna uðradýðý belirtildi. Sanýk Çelebi Yaþar, istismar suçunu birden fazla kez iþlediði belirtilerek 8 yýl 9 ay hapis cezasý, duruþmadaki iyi hal ve tutumlarý dikkate alýnarak yapýlan indirimle 7 yýl 3 ay 15 gün hapis cezasýna düþürüldü. 8 sanýk hakkýnda berat kararý verilirken, 6 sanýk ise 2 yýl ile 3 yýl arasýnda deðiþen hapis cezalarýna çarptýrýldý.

Yol verme kavgasý: 3 yaralý, 6 gözaldý Diyarbakýr’ýn Ergani ilçesinde yol verme tartýþmasýyla baþlayan kavgada biri aðýr 3 kiþi yaralandý, 6 kiþi gözaltýna alýndý DÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesinde Dörtyol mevkiinde aracýn içinde olan Ramazan Bal ile bir baþka araçtaki iki kiþi, yol verme gerekçesiyle tartýþmaya baþladý. Tartýþma kýsa sürede kavgaya dönüþtü. Býçkaklarýn kullanýldýðý kavgada Þerif Keser, Abbas Zengin ve Zekiye Ak, yaralandý. 3 kiþi hastaneye kaldýrýldý. Durumu aðýr olan Þerif Keser Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Abbas Zengin ve Zekiye Ak'ýn ise saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Kavga sonrasý Ramazan Bal ile olaya karýþan ve isimleri öðrenilemeyen 5 kiþinin gözaltýna alýndýðý öðrenildi. (DÝHA)


KADIN

18 Haziran 2014 Çarþamba

‘Mücadelemiz ilerleyecek’ BDP Diyarbakýr Genç Kadýn Meclisi’nin üçüncü konferansý gerçekleþtirildi. Yüzlerce genç kadýnýn katýldýðý konferansta konuþan HDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, Kürt devrimini yaratanlarýn Kürt gençliði olduðunu belirterek, “Sayýn Öcalan Diyarbakýr’da Daðkapý Meydaný’nda halk ile buluþmadýkça mücadelemiz daha da büyüyerek ilerleyecektir” dedi DÝYARBAKIR - BDP Diyarbakýr Genç Kadýn Meclisi, "Genç Kadýn Önderlik Aþkýyla, Özgür Yaþamý Ýnþa Edecektir" þiarýyla Türkiye ve Kürdistan'ýn çeþitli illerinden katýlan yüzlerce kadýn delege ile Vedat Aydýn Konferans Salonu'nda 3. konferansýný gerçekleþtirildi. Konferansa HDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) temsilcileri katýldý. Konferansýn yapýldýðý salona posterler ve pankartlar asýldý.

‘40 yýl önce kadýnýn adý yoktu’ Konferans öncesi ulusal kýyafetleri ile halay çeken kadýnlar renkli görüntüler oluþturdu. Konferansýn açýlýþ konuþmasýný Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan yaptý. Kürt halkýnýn tarih sahnesinden silinmek istenen bir halk olduðunu belirten Aydoðan, Kürt halkýnýn 40 yýllýk verdiði mücadelede Ortadoðu'nun en iyi tanýnan halklardan biri olduðunu belirtti. Kürt halkýnýn nerede olursa olsun diline, kültürüne sahip çýkan bir halk olduðunu belirten Aydoðan, Kürt halkýnýn, devletin ve sistemin görmek istediði "Kürt yoktur" anlayýþýný

yýktýðýný ve özgür bireyi yarattýðýný ifade etti. 40 yýl öncesinde kadýnýn adýnýn olmadýðýný kaydeden Aydoðan, 40 yýllýk verilen mücadelede bu coðrafyada artýk özgür kadýn olma yolunda ilerleyen bir kadýn gençliðinin var olduðunu dile getirdi.

‘Deðiþimi saðlayan güç kadýn ve gençliktir’ Kürt halkýnýn 40 yýllýk verdiði mücadelede önemli kazanýmlarýn olduðunu ifade eden Aydoðan, kazanýmlarýn gerçek yaratýcýlarýnýn bu mücadelede yaþamýný yitirenler olduðunu söyledi. Mücadelede yaþamýný yitirenleri minnetle andýðýný belirten Aydoðan, bu coðrafyada bir Kürt devriminin yaþandýðýný dile getirdi. Kürt devrimini yaratanlarýn Kürt gençliði olduðunu altýný çizen Aydoðan, "Bir devrime eðer gençlik öncülük etmediyse, kadýn öncülük etmediyse o devrim devrim deðildir. Deðiþimi saðlayan güç kadýn ve gençliktir. Kürt halký belki dünya devrim tarihlerinde bir ilki baþarmýþ, kadýn ve gençlerin öncü olduðu bir devrim gerçekleþtirmiþtir" dedi.

‘Öcalan halk ile buluþmadýkça mücadele sürecek’

Aydoðan, "Gençlik demek cesaret demektir" diye devam ettiði konuþmasýnda, "Sakine Cansýz'ýn o muhteþem cesareti olmasaydý bu devrim bu günlere gelmezdi. Kendisine iþkence edenin yüzüne tükürecek kadar cesaretliydi" þeklinde konuþtu. Devrim mücadelesine katýlmanýn cesaret isteyeceðini belirten Aydoðan, Mazlum Doðan'ýn ve Agit'in mücadeleye kararlýlýk ve inanýlmaz inançlarý ile katýldýklarýný belirtti. Gençliðin bir devrimin büyümesinde, zafere ulaþmasýnda çok büyük rolünün olduðunu belirten Aydoðan, herkese düþen görevin, gençliðin öncülüðünde bu mücadeleyi zafere ulaþtýrmak ve devrim ile taçlandýrmak gerektiðini belirtti. Dünya devrimlerinde olduðu gibi mücadelelerin önderliðini, liderliðini yapan devrimci önderleri olmadýkça o devrimin zafere ulaþmasýnýn mümkün olmayacaðýný dile getiren Aydoðan, "Sayýn Öcalan Diyarbakýr'da Daðkapý Meydaný'nda halk ile buluþmadýkça mücadelemiz daha da büyüyerek ilerleyecektir. Önderliðin özgürleþmesi için hep birlikte çalýþacaðýz. Siz genç kadýnlarýn mücadelesi hem önderliði özgürleþtirecek hem de Ortadoðu'ya barýþ getirecektir. Biz genç baþladýk, genç bitireceðiz ruhuyla baþlayan bir hareketin meyveleriyiz. Hepinize gönülden baþarýlar diliyorum" dedi.

‘Önderliði özgür olmayan bir halk özgür deðildir’ HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ise, genç kadýnlarýn PKK Lideri Abdullah Öcalan'ýn baþlatmýþ olduðu çözüm sürecine yaklaþýmýn Kürt özgürlük mücadelesine yaklaþým olacaðýný belirterek, ne kadar çok çalýþýlýrsa özgürlüðe o kadar çok yaklaþýlacaðýný ifade etti. Kadýnýn özgür olmadan, toplumun da özgür olmayacaðýný belirten Ata, 40 yýl boyunca Öcalan'ýn perspektifinin de böyle olduðunu belirt-

11

ti. 40 yýl öncesi gibi olmadýðýný, bugünkü toplumda herkesin Kürt kadýnýnýn ve gençliðinin amacýný merak ettiðini dile getiren Akat, "Önderlik 2013'te çözüm sürecini baþlattý ve devlet ilk olarak Kürt kadýnlarýný hedef aldý. Genç diplomat ve devrimci kadýnlarý Paris'te hedef aldý" þeklinde konuþtu. Kadýnlarýn Þemzinan'da, Botan'da ve zindanlarda tüm topluma örnek olduðunu belirten Ata, Kürt halkýnýn tutsaklara ve gerillalara baðlýlýðýný gösterdiðini ifade etti. Ata, "Biz þimdi diyoruz ki biz Önderliðimize baðlýyýz. Halkýmýz, gerillamýz, tutsaklarýmýz zorluyor. Devlet çözüm sürecine çözüm olmaya mecbur kalacak. Önderliði özgür olmayan bir halk özgür deðildir. Devlet hala baþkanýmýzý özgürleþtirmiyor ancak önderliðimiz dört duvar arasýnda devrimini sürdürüyor. Siz genç kadýnlar önderliðe yardýmcý olacaksýnýz. Genç kadýnlar olarak bu özel döneme katký saðlayýn" dedi. Ardýndan tutuklu kadýnlar tarafýndan gönderilen mektup okundu. Mektupta, baþlatýlan "Demokratik Kurtuluþ ve Özgür Yaþamý Ýnþa" sürecinin en tarihi ve kader tayin edici aþamada olduðu belirtilerek, ayný zamanda bir kadýn ve gençlik devrimi olan Rojava devriminin kendini kurumsallaþtýrdýðý bir süreçte olunduðu belirtildi. Konferans daha sonra sinevizyon gösterimi ve tartýþmalar ile basýna kapalý olarak devam etti. (DÝHA)


12

HABER

ispanya’nýn gömlekleri Diyarbakýr’dan

18 Haziran 2014 Çarþamba

Yurttaþlar DEDAÞ’a yürüdü Silvan Belediyesi Zabýta ekiplerinin DEDAÞ’a baðlý onarým merkezini mühürlemesinin ardýndan DEDAÞ’ýn ilçenin bütün elektriðini kesmesine tepki gösteren yurttaþlar DEDAÞ’a yürüdü DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde DEDAÞ ekipleri, borcunu ödemediði için 86 bin nüfusluk ilçeye su veren bütün su pompalarýnýn elektriðini kesti. Elektriklerin kesilmesiyle birlikte bütün ilçe susuz kalýrken, Silvan Belediyesi Zabýta ekipleri de DEDAÞ'a baðlý arýza onarým merkezi binasýný "iþ yeri açma ruhsatý olmadýðý" gerekçesiyle mühürledi. Yapýlan mühürlemenin ardýndan DEDAÞ ekipleri ise ilçenin tümünün elektriðini kesti.

4 saat sonra elektrik verildi

D

iyarbakýr OSB’den, 115’i kadýn toplam 130 persoel ile aylýk ürettiði 50 bin gömleði Ýspanya’ya gönderen Piranteks Tekstil’i ziyaret eden AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, “Burasý tam bir gurur kaynaðý” dedi DÝYARBAKIR - AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan ve Avrupa'nýn gözde ülkelerinden Ýspanya'ya gömlek ihracatý yapan Piranteks Tekstil'i ziyaret etti. ÝHA'da yer alan habere göre, Diyarbakýr OSB'den, 115'i kadýn toplam 130 personel ile aylýk ürettiði 50 bin gömleði Ýspanya'ya gönderen Piranteks Tekstil, kentin gurur kaynaðý oldu.

‘Kentin gururu kaynaðý’ OSB'ye gelerek Piranteks Tekstili gezen AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, fabrikanýn bir ilki gerçekleþtirdiðini söyledi. Diyarbakýr'ýn ihtiyacý olan bu iþ yerlerinin arttýrýlmasý gerektiðini kaydeden Beyaz,

iþletmenin kentin gurur kaynaðý olduðunu ifade etti. Beyaz, "Burada 115 Diyarbakýrlý kýzýmýz, 15 erkek çalýþýyor. Bu anlamda Piranteks Tekstil çok önemsediðimiz bir yer. Diyarbakýr'ýn ihtiyacý olan bu iþ yerlerinin sayýsýnýn arttýrmak ve istihdamý saðlamak gerekir. Burada kýzlarýmýzýn hikayeleri var. Kýzlarýmýz burada çalýþtýðý için babalarý onlarý erken evliliðe zorlamýyor. Burada çalýþan kýzlarýmýz gayet memnun. Ýnþallah bizde burada çalýþanlarýn sayýsýný arttýrmak için hep beraber gayretlerimize devam edeceðiz. Emeði geçen herkese teþekkür ederim" dedi. Piranteks Tekstil Müdürü Yýlmaz Karahanoðlu ise AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine

Lök Beyaz ve Kadýn Kollarý üyelerinin ziyaretlerinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Karahanoðlu, "Çözüm sürecinin baþlamasýnýn ardýnda OSB baþta olmak üzere bölgemizde hareketlilik baþladý. Umarým tekstil ve bu gibi yatýrýmlar vekillerimiz vesilesiyle devam eder" diye konuþtu.

Beyaz’dan annelere ziyaret OSB gezisinin ardýndan çocuklarýnýn PKK tarafýndan kaçýrýldýðýný iddia eden ailelerin eylemlerine katýlan Beyaz, annelerle bir süre sohbet etti. Annelerin eylemini takdire þayan bulduklarýný belirten Beyaz, annelerin isteklerini Baþbakan Erdoðan'a ileteceklerini söyledi.

Ýlçenin genelinde elektriklerin kesilmesinin ardýndan Silvan Belediyesi Eþ Baþkaný Melikþah Teke, BDP'li yöneticiler, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarlarý ve çok sayýda yurttaþýnda aralarýnda bulunduðu kitle Kale Mahallesi'nde bulunan DEDAÞ Ýlçe Þefliði Binasý önünde toplanmaya baþladý. Yurttaþlar olaya tepki gösterirken, Silvan Belediye Eþ Baþkaný Melikþah Teke, su pompalarýnýn elektriðinin kesilmesinin bu halka verilen bir ceza olduðunu belirterek, yetkililerin gelip halktan özür dilemesi gerektiðini ifade etti. Görüþmelerin ardýndan yaklaþýk 4 saat sonra elektrikler yeniden açýlýrken, yurttaþlar ise kesintinin bir daha yaþanmamasýný istedi. (DÝHA)


$ €

DOLAR: 2,1322 EURO: 2,8937 ALTIN: 86,71 BÝST: 78.760

ekonomi

13 18 Haziran 2014 Çarþamba

‘Sermaye huzuru arar’ ‘Huzur ekonomiyi canlandýrýr’ Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Ebubekir Bal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Ahmet Ay, Borsa Yönetim Kurulu Baþkan vekilleri ile Borsa Meclis üyeleri ile tanýþýp görüþen Asayiþ Þube Müdürü Ýsmail Güneþ Diyarbakýr Ticaret Borsasýnýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü görevine atanan Ýsmail Güneþ'e yeni görevinde baþarýlar dileyen Bal, "Ýlimizin asayiþi, huzuru ve güveniliði konusunda üstlenmiþ olduðunuz sorumlulukta baþarýlar diliyorum'' dedi.

‘Kentin asayiþi önemli’

Ýnþaatta ciro ve üretim arttý DÝYARBAKIR - Ýnþaat sektöründe ciro yüzde 16,1, üretim ise yüzde 1,1 oranýnda arttý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðünden alýnan verilere göre, Ocak-Mart döneminde inþaat sektöründe ciro yüzde 16,1 arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ Ýnþaat Ciro Endeksi, 2014 yýlý I. çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre yüzde 16,1 oranýnda arttý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ Ýnþaat Ciro Endeksi ise bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre yüzde 32,0 oranýnda arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ Ýnþaat Üretim Endeksi, 2014 yýlý I. çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre yüzde 1,1 oranýnda arttý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ Ýnþaat Üretim Endeksi ise bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre yüzde 6,1 oranýnda arttý. (Haber Merkezi)

Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Ebubekir Bal, huzur ve güvenin olduðu yerde ekonominin canlandýðýný belirterek, sermayenin ürkek olduðunu ve bölgeye yatýrýmýn daha fazla olmasý için iþ adamlarý ile sanayicilerin huzur ve güven ortamýný her zaman aradýðýný vurguladý Nurullah ERGÜN DÝYARBAKIR Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürü Ýsmail Güneþ ile Asayiþ Þube Mü-

dür Yardýmcýsý Sadettin Koçak Diyarbakýr Ticaret Borsasý (DTB) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis Üyelerini ziyaret etti.

Çözüm sürecin ile beraber bölgede oluþan huzur ortamýna da deðinen Bal, huzur ve güvenin olduðu yerde ekonominin canlandýðýný söyledi. Sermayenin ürkek olduðunu VE Bölgeye yatýrýmýn daha fazla olmasý için iþ adamlarý ile sanayicilerin huzur ve güven ortamýný her zaman aradýðýný belirten Bal, bu kapsamda kentte asayiþin çok önemli olduðunu vurguladý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan DTB Baþkaný Ebubekir Bal, Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürü Ýsmail Güneþ'e plaket verdi.

SATILIK ARABA

SATILIK EV

SAHÝBÝNDEN SATILIK TEMÝZ ARABA

SAHÝBÝNDEN SATILIK EV

Fýat Albea 1.3 Multijet Full 2005 Model 130.000 KM. Dizel 2 Parçada Boya Var Deðiþeni Yok

120 m2 3+1 Ön cephe Alay Karþýsý Alipýnar Taziye Evi Bitiþiðinde Pýnar Apt. 4.Kat

Ýletiþim için

Müracaat

0507 471 84 14

0536 955 69 64


14

SPOR/YAÞAM

18 Haziran 2014 Çarþamba

‘Çocuk Yaz Kampý’ baþladý

lerinde aileleriyle birlikte Sümerpark Ortak Yaþam Alaný'na gelen çocuklarýn oldukça neþeli ve heyecanlý olduklarý gözlemlendi. Yaz kampýna katýlacak olan çocuklarý aileleri yolculadý.

Bu yýl dolu dolu geçecek

Baþarýlý sporcu gençlere ödül

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Çocuk Hizmetleri Þube Müdürlüðünün bu yýl 9.sunu düzenlediði Hazar Gölü’ndeki “Çocuk Yaz Kampý” baþladý

MALATYA - Konak Akademi Spor Kulübü Derneði tarafýndan SODES kapsamýnda yürütülen ''Sokak Çocuðu Deðil Eðitimli Sporcu'' projesi kapsamýndaki etkinliklerde baþarýlý olan sporcu gençlere ödülleri verildi. Merkez Konak semtinde düzenlenen törene AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalýk, Yeþilyurt Kaymakamý Nesim Babahanoðlu, Yeþilyurt Belediye Baþkaný Hacý Uður Polat ile birlikte, kalabalýk bir topluluk katýldý. Konak Akademi Spor Kulübü Ödül Töreninde konuþan Yeþilyurt Belediye Baþkaný Hacý Uður Polat, "Bugün burada sergilemiþ olduðunuz tablo Konak'ýn farkýný ortaya koyuyor. Özellikle annelerimiz, ablalarýmýz, bacýlarýmýzýn çocuklarla ilgili duyarlýlýðý meselenin en önemli noktasýdýr. Bu hassasiyetimiz devam ettiði sürece geleceðimiz daha aydýnlýk olacaktýr. Yeþilyurt Belediyesi olarak semt spor salonlarýnýn yapýmýný taahhüt etmiþtik. Bu nedenle Konak'daki spor salonunu belediye olarak yeniden ele alarak düzenleyeceðiz" dedi. Milletvekili Çalýk ise, "Sokak çocuðu deðil, eðitimli sporcu çocuklarý yetiþtirmek adýna çok önemli bir projeye imza atýyorsunuz. Ýþte yetiþtireceðimiz evlatlarýmýz, gençlerimiz, çocuklarýmýz hem eðitimli olacak, hem sporcu olacak, hem ahlaklý, hem þuurlu ve hem de adaletli olacak. Evlatlarýmýza verdiðiniz tüm emekler için caný gönülden teþekkür ediyorum. Bundan sonrada bu destekler mutlaka devam edecek" diye konuþtu. Çalýk, Konaklýlarýn beklediði doðalgaz için alt yapýsý tamamlanan sokak ve caddelere doðalgazýn verileceðini söyledi. Törende baþarýlý sporcu gençlere ödülleri verildi. Törenin ardýndan Konak'da Yeþilyurt Halk Eðitim Merkezi El Sanatlarý ve Mefruþat Sergisi'nin açýlýþý yapýldý. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Artýk geleneksel hale gelen ve her yýl yüzlerce çocuðun faydalandýðý Çocuk Yaz Kampý baþladý. Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Çocuk Hizmetleri Þube Müdürlüðünün organizasyonuyla Elazýð'ýn Gezin ilçesindeki kampta 90 çocuk tatilini yapmaya baþladý. Tatil yapma imkaný olmayan dezavantajlý 914 yaþ grubundaki kýz ve er-

kek çocuklarýn yararlandýðý "Çocuk Yaz Kampýna" bu yýl yaklaþýk bin çocuðun katýlmasý bekleniyor.

27 Aðustos’a kadar sürecek Her hafta gruplar halinde çocuk ziyaretçilere ev sahipliði yapacak olan "Çocuk Yaz Kampý" 27 Aðustos 2014'e kadar sürecek. Bu tarihe kadar yaz kampýna toplam 10 grup katýlacak. Sabahýn erken saat-

Þampiyon Çýnar Devlet Hastanesi Diyarbakýr Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ve Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliði Koordinasyonunda düzenlenen “DEAH 2014 Halý Saha Futbol Turnuvasý” sona erdi. Turnuva kapsamýnda oynanan karþýlaþmalar sonucunda Çýnar Devlet Hastanesi þampiyon oldu

Çocuk Yaz Kampýnda her çocuða spor çanta, diþ fýrçasý, diþ macunu, ayakkabý, terlik, havlu takýmý, þort, tiþört, þapka, bandana, iç çamaþýrý, çorap, bone ve þampuan ücretsiz verilecek. Ayrýca çocuklarýn kiþisel geliþimine katký sunmak, çevresiyle daha uyumlu olmasýný saðlamak adýna resim ve el becerileri atölyesi, sportif faaliyetler (yüzme, futbol, voleybol, basketbol, badminton, masa tenisi ve langýrt) halk oyunlarý atölyesi, insan haklarý atölyesi, akran eðitimi, Kürtçe dil, drama , zeka oyunlarý ve ara bul, satranç atölyesi ve bisiklet sürme eðitimleri uzman eðitmenler tarafýndan verilecek. (Haber Merkezi) DÝYARBAKIR Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ve Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliði Koordinasyonunda Hastanemizdeki personeller arasýnda yoðun iþ temposundan kaynaklanan stresi azaltmak, birimler arasýnda iletiþim ve etkileþimi saðlayarak, dostluk ve kardeþlik ortamýný oluþturmak amacýyla düzenlenen "DEAH 2014 Halý Saha Futbol Turnuvasý" son erdi. Diyarbakýr ili ve ilçelerindeki saðlýk kuruluþlarý olmak üzere 31 takým ve 310 futbolcunun katýlmýþ olduðu turnuva ele sistem ile yapýldý.

Finalde kýyasýya mücadele Turnuvada final maçý Çýnar Devlet Hastanesi ve 100 Bin Erganili takýmlarý arasýnda oynandý. Kýyasýya mücadeleye sahne olan karþýlaþmayý 2-1 kazanan Çýnar Devlet Hastanesi, "DEAH 2014 Halý Saha Futbol Turnuvasý"nýn þampiyonu oldu. Turnuvada, 100 bin Erganili takýmý 2'inci DEAH ENS Güvenlik takýmý ise 3'üncü oldu. (Spor Servisi)


15

SPOR

18 Haziran 2014 Çarþamba

Yeni Baþkan ihsan Avcý Wushucular milli takýmý madalyaya doyurdu

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Olaðanüstü Kongresi’ne katýlan Belediye Eþ Baþkaný Fýrat Anlý, Diyarbakýrspor’un misyonunu devam ettiren Yeni Diyarbakýrspor’u sahipleneceklerini söyledi. Kongrede Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un yeni baþkaný Ýhsan Avcý oldu DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyespor'un Olaðanüstü Kongresi yapýldý. Kongreye katýlan Büyükþehir Belediye Eþ Baþkaný Fýrat Anlý, kentteki spor bütünlüðü ve dayanýþmasý hakkýnda çarpýcý deðerlendirmelerde bulundu. Kentin tüm takýmlarýna destek olacaklarýný ve asla ayrým yapmayacaklarýný belirten Anlý, "Diyarbakýr'ý temsil eden her takým bizim için deðerlidir. Büyükþehir Belediyespor ne kadar bizimse Diyarbakýrspor'un adýný ve misyonunu taþýyan Yeni Diyarbakýrspor da bizimdir. Kentin tüm takýmlarýna, tüm spor faaliyetlerine destek olacaðýz. Yeni Diyarbakýrspor'un içinde de yer alýp,

maçlarýna gideceðiz, maddi ve manevi destek vereceðiz. Kentte spor bütünlüðü saðlamak ve dayanýþma ruhunu geliþtirmek temel hedeflerimizdendir" dedi. Anlý, belediyelerin asli görevi olan tesisleþme ve alt yapý için de yeni döneme ýþýk tutacak deðerlendirmeler yaptý. Anlý, "BüyükþehirBelediyespor'un inþaatý tamamlanan tesisi hizmete giriyor. Yeni tesisler yapmak istiyoruz. Bunun planlamasýný yapýyoruz. Belediyelerin asli görevi aslýnda tesis ve alt yapýdýr. Sportif baþarý olmalý ama öncelik bunlar olmalý. Amacýmýz kentin yer yerine tesisler yapmaktýr. Ýnþallah bunu da el birliðiyle ba-

Antrenörlere ‘varoþlara inin’ uyarýsý

DÝYARBAKIR Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün düzenlediði 'Antrenörlük Çalýþtayý'nda antrenörlerden yoksul semtlere yönelmeleri ve çocuklarýn spora kazandýrýlmasý için uyarýlar yapýldý. Seyrantepe Spor Salonu'nda yapýlan çalýþtayda konuþan Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Mehmet Hanifi Altýnboða, antrenörleri hem eleþtirdi, hem de önerilerde bulundu. Altýnboða, "Sadece baþarýlý 1-2 sporcunun peþinde koþmayýn. Varoþ semtlerdeki

þaracaðýz" diye konuþtu. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da beklenen yönetim deðiþikliði oldu. 2 yýldan beri kulübü yöneten Metin Kýlavuz baþkanlýðýndaki yönetim, kongrede yeniden aday olmayarak görevi býraktý. Yapýlan kongrede baþkanlýða Ýhsan Avcý baþkanlýðýndaki yönetim seçildi. Divan Baþkanlýðý'ný Tahir Elçi'nin yaptýðý kongrede eski yönetimin faaliyetleri ibra edilirken, daha sonra yapýlan seçimde 15 kiþiden oluþan yeni yönetim belirlendi. Kayapýnar Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Kayapýnar Belediyespor'un eski kulüp baþkaný Ýhsan Avcý baþkanlýða seçildi. Listede ayrýca Metin Arslanboða, Yýlmaz Demir, Amine Demir, Sinem Çiçek, A.Vahap Saçaklýdýr, Erkan Erenci, Aziz Odabaþý, Kerim Ünver, Semra Budak, Fuat Pekdoðan, Mehmet Arslan, Bulut Ayana ve Abdullah Sevinç yer aldý. (ÝHA) çocuklarýmýza spor yaptýrýn. Onlarý sokak köþelerinden kötü alýþýlanlýklardan ve internet köþelerinden kurtarýp boþ zamanlarýný iyi deðerlendirin. Çocuklarýmýza spor ahlakýný, toplum sevgisini, yurt sevgisini, ahlaklý yaþam biçimini ve fedakarlýðý anlatýn. Bunlarý yaptýðýmýz zaman baþarýlý oluruz. Bu konuda sýký denetimler yapacaðýz. Madem bu çocuklar bizim çocuklarýmýz ve bizim geleceðimiz diyorsak, daha çok duyarlý olmalýyýz daha çok çalýþmalýyýz" dedi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Sakarya'da yapýlan 3. Açýk Balkan Þampiyonasý'nda milli takým formasýyla mücadele eden Diyarbakýrlý wushucular, 2'si þampiyonluk olmak üzere 7 madalya kazandýrarak tarihi baþarýya imza attý. Diyarbakýrlý wushucular, Balkan Þampiyonasý'nda Türkiye'yi sýrtladý. Sporcular milli takým formasý altýnda Türkiye'ye 7 madalya kazandýrýrken, bu durum kentte sevinçle karþýlandý. Sakarya'da yapýlan 3. Açýk Balkan Wushu Þampiyonasý'na Türkiye'nin yaný sýra Yunanistan, Hýrvatistan, Bosna Hersek, Sýrbistan, Makedonya, Irak, Ýran ve Belçika'dan 400 sporcu katýlýrken, Türkiye, þampiyonada Diyarbakýrlý sporcularýn büyük pay sahibi olduðu baþarýlara imza attý. Ceylan Kaya, Alt Genç Bayanlar King'te 48 kiloda ve Esra Ýçgil, Üst Genç Bayanlar King'te 56 kiloda Balkan Þampiyonu oldu. Diyarbakýrlý sporcular, 3 ikincilik ve 2 üçüncülük de kazandýrdý. Özlem Erdoðan; Üst Genç Bayanlar King'te 56 kiloda, Kübra Yaman; Üst Genç Bayanlar King 48 kiloda ikinci olurken, Osman Yýlmaz; 80 kilo King'te Balkan ikinciliði kazandý. Abdulcelil Gözateþ; Üst Genç Erkekler San'da 52 kiloda ve Yeter Fidan da Genç Bayanlar Standart Nanguan'da Balkan üçüncüsü olmayý baþardý. (ÝHA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

18 HAZÝRAN 2014 ÇARÞAMBA Yýl: 8 - Sayý : 2316 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Kadim bir kentin direniþi: Ani Ermeniler tarafýndan 6. yüzyýlda Arpa Çayý veya Ermenice ismiyle Zarþad’ýn kýyýsýna kurulan Ani kenti, bin 500 yýldýr ayakta direniyor KARS - Ermeniler tarafýndan 6. yüzyýlda Arpa Çayý veya Ermenice ismiyle Zarþad'ýn kýyýsýna kurulan Ani kenti, bin 500 yýldýr ayakta direniyor. Ýlkin Ani'ye yaþam kaynaðý olan Arpa Çayý, Osmanlýlarýn bölgeye gelmesiyle beraber Ani ile Erivan arasýnda sýnýr ve acýklý bir engel olur. Osmanlý daðýldýktan sonra Türkiye alýr bu sýnýrýn yerini. Böylece Arpa Çayý'nýn oluþturduðu sýnýr hattý olduðu gibi kalýr ve iki halk arasýnda "ayrýlýk sembolü" haline gelir. Kars merkeze 45 dakika uzaklýkta bulunan Ani harabeleri, bugünkü Türkiye ile Ermenistan sýnýrlarý arasýnda. Milyonu aþkýn insanýn katledilmesine tanýklýk eden Ani harabeleri gittikçe yara almaya baþlar. Fakat her ne kadar yaralanmýþ olsa bile, bir kez olsun baþýný önüne eðmiyor Ani, ne düþmanlarýna karþý ne de zamana. Zarþad týpký Ani harabeleri misali sessiz ve kederli kederli akýp duruyor. Ani harabelerine baktýðýmýz zaman, kadim bir þehrin direniþ gerçeði ile yüz yüze kalýyoruz. Bu kadim kentin direniþ gerçeði, Diyarbakýr'ýn ya da Mardin'in direniþ gerçeðine benziyor. Fakat bu kentin acýsý baþka hiçbir þehrin acýsýna benzemiyor. Çünkü bu harabe kent hem yalnýz hem de iki sýnýr arasýnda sýkýþmýþ kalmýþ. Ki zaten yüz yýllýk yaralar taþýyor kendi içinde. Ama direnmekten tek bir adým gitmiyor geriye. Israrla ve öfkeyle ayakta kalmaya devam ediyor. Týpký Diyarbakýr, Mardin ve tüm Mezopotamya gibi. Ta ki devletlerin utancý ve insanlarýn kara yüzü oluncaya dek direnecek. (DÝHA)

C

M

Y

K

Diyarbakır yenigün gazetesi 18 haziran 2014