Page 1

Dayak atarak

Savaþýn acý yüzü

TECAVÜZ

SURÝYE'deki iç savaþtan kaçan kadýn ve çocuklar hayatta kalabilmek ve kamplardan kurtulabilmek için zorla ikinci eþ olarak satýlýyor. Konuyla ilgili araþtýrma yapan Sosyolog Emine Konak, adeta insan ticaretine dönüþen zorla evliliklerle ilgili, “Savaþtan kurtulmak için baþka yol býrakýlmýyor. Aileleri için bu durumu kabulleniyorlar” dedi. Haber 8-9

18 ÞUBAT 2014 SALI FÝYATI: 25 KRÞ.

“Anadil Günü” hazýrlýklarý baþladý DÝYARBAKIR'da, TZP Kurdî öncülüðünde; "21 Þubat Dünya Anadil Günü" dolayýsýyla “Siyasi mücadele dile, tarihe ve topraða sahip çýkma mücadelesidir” þiarýyla alanlara çýkýlacak. Konuyla ilgili basýn toplantýsý düzenleyen Eðitim Sen Diyarbakýr Þubesi, "21 Þubat Dünya Anadil Günü" dolayýsýyla gerçekleþtirecekleri yürüyüþe katýlým çaðrýsý yaptý. Haber 07

S

ÝLVAN'da 20 yaþýndaki N.Y.'yi kaçýrýp, þiddet uygulayarak tecavüz ettiði iddia edilen ve uyuþturucu baðýmlýsý olduðu belirtilen T.A. hakkýnda 7 ay önce açýlan soruþturma sürüyor. Kadýn Sýðýnma Evi'nde kalan N.Y.'nin ise ailesinin yanýna dönmek istediði, ancak þüpheli yakalanmadýðý için korkusundan evine dönemediði belirtildi. Haber 10

www.diyarbakiryenigun.com

!

Halk saðlýðý için

AÐAÇ KIYIMI

Çýnar’da yer kavgasý: 5 yaralý

“Yangýna karþý önlem”miþ..!

DÝYARBAKIR'ýn Dicle Vadisi içinde yer alan Hevsel bahçelerinde aðaç kýyýmý Dicle Üniversitesi ile Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan ortak yapýlan bir doða katliamý olarak belgelendi. Diyarbakýr Orman Müdürlüðü tarafýndan Dicle Üniversitesi'ne söz konusu alan ile ilgili hazýrlattýðý inceleme raporunda açýk bir þekilde 10 bin aðacýn kesilmesi için onay verildiði görülüyor. Aðaç kesiminin gerekçesi ise “Yangýna karþý önlem, böceklerden korunmak ve halk saðlýðý” þeklinde sýralanýyor. Gündem 04

DÝYBAKIR'ýn Çýnar Ýlçesi'nde ev yapacak alanýn belirlemesi konusu üzerine iki aile arasýnda çýkan taþlý ve silahlý kavgada 2'si aðýr 5 kiþi yaralandý. Olayýn ardýndan köye giden jandarma ekipleri kavgaya karýþan bazý þahýslarý gözaltýna aldý. Güncel 03

Diyarbakýr’da tablet daðýtým FATÝH Projesini'nin uygulandýðý 17 pilot il arasýnda yer alan Diyarbakýr'da öðrenciler ve öðretmenlere tablet bilgisayar daðýtýldý. Yeniþehir ilçesinde bulunan Selahaddin-i Eyyubi Anadolu Lisesi'nde eðitim gören 170 öðrenci ve 40 öðretmene tablet bilgisayar verildi. Gündem 05

Bölgedeki iþ kadýnlarý ülke sýnýrýný aþtý Kadýn 11 C

M

Y

K

Diyarbakýrspor AÞ’de galibiyete çifte prim 15’te

Büyükþehir galibiyete hasret kaldý Spor 14


2

SAÐLIK-Y YAÞAM

18 Þubat 2014 Salý

Baðýmlýlýkla mücadele edilecek Türkiye Baðýmlýlýkla Mücadele Eðitim Programý kapsamýnda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 800 bin çocuk ve gence sigara, alkol, uyuþturucu madde ve teknoloji baðýmlýlýklarý konusunda bilgilendirme yapýlacak Türkiye Yeþilay Cemiyeti ve Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 3 Ocak 2014'te imzaladýðý iþbirliði protokolü çerçevesinde planlanan "Türkiye Baðýmlýlýkla Mücadele Eðitim Programý (TBM)" projesi baþladý. Program kapsamýnda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öðrenimine devam eden çocuk ve gençler; sigara, alkol, uyuþturucu madde ve teknoloji baðýmlýlýklarý konusunda bilgilendirilecek. Programýn pilot uygulamasý kapsamýnda 17-22 Þubat 2014 tarihlerinde formatör eðitimi gerçekleþtirilecek. Pilot eðitim lise düzeyini kapsayacak. Proje ile okullarda ve ulusal düzeyde bilinç ve farkýndalýk oluþturulmasý hedefleniyor. Türkiye Baðýmlýlýkla Mücadele Eðitim Programý'nýn açýlýþ konuþmasýný Türkiye Yeþilay Cemiyeti Genel Baþkaný Prof. Dr. M. Ýhsan Karaman gerçekleþtirdi. Prof. Karaman gençlerin baðýmlýlýklardan uzak, saðlýklý bir yaþama yönlendirilmesi için Milli Eði-

ðýmlýlýklara karþý önlem almazsanýz çok ciddi problemlerle karþýlaþýrsýnýz" dedi.

tim Bakanlýðý ile böyle bir adým atmaktan mutlu olduklarýný ifade etti. Programa katýlan eðitimcilere seslenen Karaman; "Burada alacaðýnýz eðitimler sayesinde bundan sonraki nesillerin daha saðlýklý bir hayat yaþamalarýna katkýnýz olacak. Siz formatörler olmasaydýnýz bu eðitimin hiçbir anlamý olmazdý, proje baþtan akamete uðrardý" dedi. Milli Eðitim Bakanlýðý Hayat boyu Öðrenme Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kemal Biçerli Türkiye'nin 2040'larda genç nüfusunu hala koruyan bir ülke olacaðýnýn altýný çizerek; "Bu büyük bir fýrsattýr, deðerlendirmezsek tehdide dönüþür. Eðitimler ile ba-

Proje Kadrosunda uzman isimler yer alacak Türkiye Baðýmlýlýkla Mücadele Eðitim Programý (TBM); Narkotik Uzmaný Komiser / Madde Kullanýmýný Önlemede Uz. Psikolojik Danýþman Uður Evcin, Ýstanbul Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýlhan Yargýç, ?Eðitim Koordinatörü-Aile Terapisti Gülsevin Þen, Psikoloji Organizasyonlarý ve Eðitimleri Merkezi Genel Koordinatörü Mehmet Dinç gibi alanlarýnda uzman isimlerden oluþan eðitim kadrosu tarafýndan 39 ilçeden formatörlere pilot uygulama çerçevesinde eðitimler verilecek. Formatörler, kendi görev alanlarýnda bulunan okullarýn PDR öðretmenlerine eðitici eðitimi uygulayacak ve bu eðitimi alan öðretmenlerden, okullarýndaki öðrencilerle hazýrlanan eðitim materyallerini çalýþmalarý beklenecek. (AA)

Bakanlýktan ‘reklam’ uyarýsý! Saðlýk Bakanlýðý internette, radyo ve televizyon kanallarýnda saðlýk beyanýyla tanýtým ve satýþý yapýlan gýda takviyesi ve bitkisel ürünlere karþý ilgilileri uyaracak

Saðlýk Bakanlýðý internette, radyo ve televizyon kanallarýnda saðlýk beyanýyla tanýtým ve satýþý yapýlan gýda takviyesi ve bitkisel ürünlere karþý ilgilileri uyaracak. Basýn kuruluþlarýna, konuyla ilgili sivil toplum kuruluþlarý ve

derneklere, kozmetik üreticilerine, üretim ve ithalat yapan firmalara, aktarlara ve il valiliklerine gönderilecek mektuplarda, yasaya aykýrý hareket edenlerin hapis ve para cezasýna çarptýrýlacaðý hatýrlatýlacak. Ýnternet ve medya üzerinden

"her derde deva" gibi tanýtýlarak satýlan bitkisel ürün ve gýda takviyeleriyle ilgili hapis ve para cezasý getiren yasanýn yürürlüðe girmesinin ardýndan harekete geçen Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu, konuyla ilgili faaliyet gösteren tüm kesimleri maðdur olmamalarý için uyaracak. Saðlýk Bakanlýðý, RTÜK üzerinden televizyon ve radyo kanallarýna, Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü üzerinden basýn kuruluþlarýna, konuyla ilgili sivil toplum kuruluþlarý ve dernekler üzerinden kozmetik üreticilerine, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý üzerinden gýda takviyesi ve bitkisel ürün üreten ve ithal eden firmalara, aktarlara ve valiliklere göndereceði mektuplarla yeni yasanýn getirdiði müeyyidelere dikkat çekecek.

Saðlýklý yaþam önerileri Saðlýklý olmak, insan mutluluðunun öncelik taþýyan bir öðesidir. Saðlýk genellikle kendiliðinden var olan bir durum olarak algýlanýr. Oysa saðlýklý olma uðrunda çaba gösterilmesi gerekir. Hatta bugünkü bilgilerimiz bize bu uðraþýn daha doðum öncesi dönemde baþlamasý gerektiðini göstermektedir. Doðal olarak bu aþamada yapýlmasý gerekenler, anne ve babalara düþmektedir. Olaya nesillerin saðlýðý olarak bakýldýðýnda, saðlýðýn ve saðlýksýzlýðýn nesiller boyunca aktarýlabileceði görülür. Anne ve babalar genetik özelliklerinin yaný sýra kendi saðlýklarýna gösterdikleri özenle bebeklerine saðlýk aktarabileceklerini bilmelidirler. Saðlýklý bir yaþam için alýnmasý gereken önlemlerin pek çoðu günlük yaþamýmýzda uygulamamýz gereken küçük ve kolay çabalardan oluþur. Nerede olursa olsun günlük yaþamý düzenleyen bazý temel kurallarýn bilinerek uygulanmasý, saðlýðýn korunmasýný ve diðer bireylerle paylaþtýðýmýz yaþamý kolaylaþtýrýr. Bu kurallardan en önemli bazýlarý temizlik, saðlýklý beslenme, bedensel ve zihinsel çalýþma, düzenli yaþam, sigara, alkol, uyarýcý ve uyuþturucu maddelerden uzak durma, kazalardan korunma, sorunlarla baþa çýkmada doðru ve uygun yöntemler kullanmadýr. Çoðunlukla günlük çabalarda hedefin mutluluk olduðu varsayýlýr. Oysa altta yatan asýl neden güvenlik duygusudur. Çünkü hayatta kalmayý saðlayan en ilkel dürtü korkudur ve güvenlik duygusu korkunun yatýþtýrýlmasýyla ortaya çýkar. Kendimizi güvende hissedebilmemizin ilk koþulu ise bilmektir. Ancak bildiðimiz þeyi, bildiðimiz kadarý ile kontrol edebiliriz. Ýkinci basamaksa bilginin eyleme dökülmesidir. Bilgimizi davranýþýmýza yansýtamýyorsak bu bilgi bizim için huzursuzluk kaynaðý olmaktan öteye geçemez. Bir sonraki aþama ise paylaþarak çoðaltma, yandaþ oluþturmadýr. Bunun için bilgimize dayanan doðru bulduðumuz davranýþý kurallaþtýrmaya çalýþýrýz. Toplum içindeki pek çok kural bu yolla oluþmuþtur. Zaman içinde altta yatan bilgi evrimleþtikçe kurallar da deðiþecektir.


18 Þubat 2014 Salý

3

HABER - GÜNCEL

Çýnar’da kavga: 5 yaralý Diyarbakýr’ýn Çýnar Ýlçesi’nde ev yapýlacak alanýn belirlemesi konusu üzerine iki aile arasýnda çýkan taþlý ve silahlý kavgada 2’si aðýr 5 kiþi yaralandý. Olayýn ardýndan köye gelen jandarma ekipleri kavgaya karýþtýðý iddia edilen bazý þahýslarý gözaltýna aldý

Ergani’de uyuþturucu operasyonu DÝYARBAKIR - Ergani'de 311 kilogram esrar ele geçirildi, 2 kiþi tutuklandý. Ergani Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri bir ihbarý deðerlendirerek ilçe giriþinde bir otomobili durdurarak arama yaptý. Otomobilde 311 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobildeki H.K ve S.U, gözaltýna alýndý. Zanlýlar, mahkemece tutuklandý. (AA)

FOTO:ARÞÝV

DÝYARBAKIR - Çýnar'da iki aile arasýnda çýkan taþlý ve silahlý kavgada 2'si aðýr 5 kiþi yaralandý. Karacadað eteklerinde yer alan Sevindi köyünde Taþ ve Kaya aileleri arasýnda ev yapýlacak alanýn belirlenmesi konusunda baþlayan tartýþma kýsa sürede kavgaya dönüþtü. Taþ, sopa ve silahýn da kullanýldýðý kavgada Fidan Kaya (24), Ahmet Taþ, Mehmet Taþ, Mehmet Özcan ve Cengiz Taþ (19) yaralandý. Yaralýlar, olay yerine gelen 112 Acil Saðlýk ekiplerince Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi ile Diyarbakýr Devlet Hastanesine sevk edildi. Sevindi köyü muhtarý Abdurrahman Aker, silahla yaralanan Fidan Kaya ile Cengiz Taþ'ýn durumunun aðýr olduðunu söyledi. Olayýn ardýndan köye gelen jandarma ekipleri kavgaya karýþan bazý þahýslarý gözaltýna aldý. (AA)

Baðlar Belediyesi çalýþanýna yol tutuklamasý Baðlar Belediyesi Basýn Birimi’nde çalýþan Merdan Berk’e, hakkýnda Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan açýlmýþ davasý olduðu gerekçesiyle yol tutuklamasý verildi DÝYARBAKIR - Baðlar Belediyesi Basýn Birimi'nde çalýþan Merdan Berk'e, hakkýnda Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan açýlmýþ davasý olduðu gerekçesiyle yol tutuklamasý verildi. Ýfade vermek için Diyarbakýr 7. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne giden Berk, hakkýnda verilmiþ yol tutuklamasý kararý nedeniyle tutuklanarak Ýstanbul'a gönderildi. Berk'in hakkýnda "Örgüt üyeliði" iddiasýyla dava açýldý. (DÝHA)

Diyarbakýr’da korkutan yangýn

Silvan’da YÝBO lojmanlarý soyuldu DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce Yatlý Ýlköðretim Bölge Okulu (YÝBO) lojmanlarýnda hýrsýzlýk yapýldý. Hýrsýzlýk olayý Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. YÝBO lojmanlarýn 4 dairesine giren hýrsýz ya da hýrsýzlar televizyon, bilgisayar, altýn, halý, elektrikli süpürge, þofben, kýyafet olmak üzere toplam 50 bin deðerinde eþyalarý alarak kayýplara karýþtý. Hýrsýzlýk olaylarýný araþtýran olay yeri inceleme ekipleri, okul binasýndaki güvenlik kameralarýn çalýþmadýðý tespit ederken, olay yerinde parmak izi çalýþmalarý yapýldý. Hýrsýzlýk olayý ile ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

Diyarbakýr’ýn Baðlar ilçesi Hatboyu Caddesi Fidan 1. Apartmaný’nýn 2. katýnda meydana gelen yangýn korku dolu anlar yaþattý. Yangýn kýsa sürede kontrol altýna alýndý

DÝYARBAKIR'da bir evin balkonunda çýkan yangýn paniðe neden oldu. Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesi Hatboyu Caddesi Fidan 1. Apartmaný'nýn 2. katýnda meydana geldi. Balkona kurumasý için asýlan perde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayý alev aldý. Bina sakinleri ile ev sahibinin polis ve itfaiye ekiplerine haber vermesi olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldý. Ýtfaiye ekipleri ise alevlerin eve sýçramamasý için müdahalede bulunarak yangýný kýsa sürede kontrol altýna aldý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)


4

GÜNDEM

18 Þubat 2014 Salý

Dicle Üniversitesi’ndeki aðaç kýyýmý için ilginç bir gerekçe buldu:

Yangýna karþý önlem aðaçlarýn alandan uzaklaþtýrýlmasý ve ilgili alanýn rehabilite edilmesi gerekmektedir. Ayrýca kampüs yerleþkesi içerisinde münferit olarak 'çam aðaçlarý' ve kuruyan dallarýn budanmasý gereken 'akasya aðaçlarý'nda böcek arýzlarýnýn engellenmesi amacýyla bakýmlarýnýn yapýlarak kuruyan aðaçlarýn alandan uzaklaþtýrýlmasý gerekmektedir."

10 bin aðacýn kýyýmý halk saðlýðý içinmiþ!

Dicle Vadisi içinde yer alan Hevsel Bahçeleri’nde aðaç kýyýmý Dicle Üniversitesi ile Orman ve Su Ýþleri Bakanlýk tarafýndan ortak yapýlan bir doða katliamý olarak belgelendi. Diyarbakýr Orman Müdürlüðü tarafýndan Dicle Üniversitesi’ne söz konusu alan ile ilgili hazýrlattýðý inceleme raporunda açýk bir þekilde 10 bin aðacýn kesilmesi için onay verildiði görülüyor. Aðaç kesiminin gerekçesi ise “Yangýna karþý önlem, böceklerden korunmak ve halk saðlýðý” þeklinde sýralanýyor DÝYARBAKIR'ýn Dicle Vadisi içinde yer alan Hevsel bahçelerinde aðaç kýyýmý Dicle Üniversitesi ile Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan ortak yapýlan bir doða katliamý olarak belgelendi. DÝHA, Diyarbakýr Orman Müdürlüðü tarafýndan söz konusu alan ile ilgili hazýrlanan inceleme raporuna ulaþtý. Ýnceleme raporunda açýk bir þekilde 10 bin aðacýn kesilmesi için onay verildiði görülüyor. Diyarbakýr Orman Müdürlüðü'ne baðlý Merkezi Ýþletme Þefi Ufuk Çelik'in imzasýnýn bulunduðu belgede, "10 bin adet kara kavak ve kara söðü-

GÜNEYDOÐU Anadolu Bölgesi'ndeki yeraltý zenginlik kaynaklarýnýn çözüm süreci sayesinde saðlanan huzur ve güven ortamýnda çýkarýlacaðý bildirildi. Yaklaþýk 30 yýl boyunca yaþanan þiddet olaylarý nedeniyle çýkarýlmayan yeraltý zenginlik kaynaklarýnýn çözüm süreci ile gün yüzüne çýkarýlacaðý, bunun ülke ve bölge ekonomisine büyük katký saðlayacaðý belirtildi.

Bölgedeki kaya gazý Türkiye Petrol Jeologlarý Derneði (TPJD) üyesi Jeoloji Yüksek Mühendisi Ümit Iþýk, Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin yeraltý kaynaklarý bakýmýndan çok zengin olduðunu ifade ederek, bölgede baþta petrol olmak üzere maden ve jeotermal sahalarýn bulunduðunu kaydetti. Son günlerde sýkça gündeme gelen kaya gazýnýn Batman'ýn batýsýndan baþlayýp, Diyarbakýr'ýn Bismil, Ergani ve Silvan ilçeleri arasýnda kalan bölümündeki bir kaya

dün yangýn tehlikesi arz ettiði takdirde alana müdahalede sýkýntý yaþanabileceði, bu nedenlerle ilgili aðaçlarýn alandan uzaklaþtýrýlmasý ve ilgili alanýn rehabilite edilmesi gerekmektedir" deniliyor.

Böceklerden korunmak için aðaçlarý kesin! Diyarbakýr Orman Müdürlüðü tarafýndan 5 Kasým 2013 tarihli Dicle Üniversitesi'ne hazýrlanan inceleme raporunda þunlara yer verildi: "Diyarbakýr ili Dicle Üniversitesi kampüs yerleþke alaný içerisinde

Yeniköy mevkiisinde daha önce kum ocaðý olarak kullanýlan alan üzerindeki 'kara kavak' ve 'kara söðüt' aðaçlarýnýn yaklaþýk olarak (10 bin adet) ilgili olarak yapýlan incelemelerde ilgili alanýn zamanýnda kum ocaðý olarak kullanýlmasý ve kullaným sonrasý alanýn rehabilite edilmemesi sonucu bataklýða dönüþmüþ olduðundan halk saðlýðýný tehdit ettiði, bunun yanýnda alan üzerinde çýkan çok sayýda yaklaþýk 10 bin adet 'kara kavak' ve 'kara söðüt'ün yangýn tehlikesi arz ettiði taktirde alana müdahalede sýkýntý yaþanabileceði bu nedenlerle ilgili

Raporda sonuç ve kanaat bölümünde ise halk saðlýðý için bataklýðýn rehabilite edilmesi gerektiði onayý verilerek, þöyle devam ediliyor: "Diyarbakýr Dicle nehri yerleþkesinde Yeniköy mevkiindeki daha önce kum ocaðý olarak kullanýlan alan üzerindeki 'kara kavak' ve 'kara söðüt' aðaçlarýyla ilgili olarak yapýlan incelemede ilgili aðaçlarýn halk saðlýðý için bataklýðýn rehabilite edilmesi ve muhtemel çýkan yangýnlara zamanýnda ve yerinde müdahale edilebilmesi için de ilgili aðaçlarýn alandan uzaklaþtýrýlarak alanýn rehabilite edilmesi gerekmektedir. Ayrýca kampüs yerleþkesi içinde münferit olarak kuruyan çam aðaçlarý ve kuruyan dallarýnýn budanmasý gereken akasya aðaçlarýnýn da böcek arýzlarýnýn engellenmesi amacýyla bakýmlarýnýn yapýlarak kuruyan aðaçlarýn alandan uzaklaþtýrýlmasý gerekmektedir. Ýþ bu inceleme raporu tarafýmýzdan tanzim edilerek imza altýna alýnmýþtýr 05.11.2013" (DÝHA)

Doðal kaynaklar gün yüzüne çýkarýlacak Güneydoðu Anadolu Bölgesinde yaklaþýk 30 yýldýr süren çatýþmalý ortam nedeniyle toprak altýnda kalan yeraltý zenginlik kaynaklarýnýn çözüm süreciyle saðlanan huzur ve güven ortamýnda gün yüzüne çýkarýlacaðý belirtildi. TPJD üyesi Jeoloji Yüksek Mühendisi Iþýk, “Çözüm süreciyle yeraltý zenginlik kaynaklarýnýn açýða çýkarýlmasý ülke ve bölge ekonomisine büyük katký saðlayacaktýr” dedi

kütlesi içerisinde bulunduðunu ifade eden Iþýk, þöyle konuþtu: "Net olmamakla yaklaþýk 1,8 trilyon metreküp kaya gazý rezervi olduðu tahmin ediliyor. Son zamanlarda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) ve özel þirketler tarafýndan konvansiyonel amaçlý sondaj faaliyetlerine baþlandý. Þýrnak yöresinde yaklaþýk 80-90 milyon ton asfaltit rezervi mevcuttur. Petrol kökenli olan asfaltitler, sývýlaþtýrýlýp petrol ve petrol türevi bir

takým maddelere dönüþtürülüp, ekonomiye kazandýrýlabiliyor. Bu nedenle Þýrnak yöresindeki asfaltitler, sývýlaþtýrýp direk petrol ve petrol türevi maddelere çevrilmesi gerekir."

‘Ekonomiye büyük katký saðlayacak’ Toros Daðlarý'nýn güney eteklerinin Çüngüþ, Ergani, Lice, Kulp, Sason, Kozluk ve Pervari bölümünün metalik maden açýsýndan çok zengin olduðunu dile getiren Iþýk,

"Bu bölgede bakýr, kurþun, çinko hatta altýn madeni bile bulunabilir' dedi. "Yýllardýr bölgede güvenlik gerekçesiyle arama faaliyetleri yapýlmadý" diyen Iþýk, "Çözüm süreciyle artýk bölgede huzur ortamý saðlandý. Yeraltý zenginlik kaynaklarýnýn çýkarýlmasý ülke ve bölge ekonomisine büyük katký saðlayacaktýr" ifadelerini kullandý. (AA)


18 Þubat 2014 Salý

5

EÐÝTÝM

Diyarbakýr’da tablet daðýtýmý

Fýrsatlarý Arttýrma ve Teknolojiyi Ýyileþtirme Hareketi Projesi kapsamýnda Diyarbakýr Selahaddin-i Eyyubi Anadolu Lisesi’nde tablet bilgisayar daðýtým töreni gerçekleþti

Diyarbakýr’da 3 kütüphane açýlacak DÝYARBAKIR - Düþ Kütüphaneleri Projesi kapsamýnda Diyarbakýr'da 3 kütüphane açýlacak. Düþ Kütüphaneleri Platform üyesi Ýstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliði ikinci sýnýf öðrencisi Mehmet Baran Yavuz, 2 Mayýs'ta Diyarbakýr'da 3 kütüphane hizmete açacaklarýný söyledi. 4 yýl önce, "geleceðin okuyan nesli için düþlerimizi gerçeðe çeviriyoruz" diye Düþ Kütüphaneleri projesini baþlattýklarýný belirten Yavuz, "Bizim bu projedeki amacýmýz Anadolumuz'un çeþitli bölgelerinde kütüphanesi olmayan ya da yetersiz olan okullarýný tespit edip, bunlara tam anlamýyla yeni kütüphaneler baðýþlamaktýr. Biz sýradan kitap toplama kampanyasý yapmýyoruz. Kitabýndan, rafýna, masasýndan ve bilgisayarýna kadar tam donanýmlý bir þekilde kütüphanelerimizi kuruyoruz" dedi. Daha önce Mardin'de 2, Amasya ve Tekirdað'da 3'er kütüphane kurduklarýný anlatan Yavuz, konuþmasýný þöyle tamamladý: "Bu senede de 3 kütüphane kuracaðýz. Diyarbakýr'ýn Hani Lisesi, Kulp Lisesi ve Evliya Çelebi Ortaokulunda kütüphanelerimizi açacaðýz. Projeye TOB Kadýn Giriþimciler Diyarbakýr Kurulu ve Ticaret Borsasý destek veriyor. Önümüzdeki yýl için ise belirlediðimiz þehir henüz yok. Gelen talepler üzerine gideceðimiz þehri belirliyoruz. Düþ Kütüphaneleri kapsamýnda en büyük amacýmýz 24 saat açýk þehir kütüphaneleri kurmaktýr." Mehmet Baran Yavuz, 45-50 kiþiden oluþan bir öðrenci platformu olduklarýný ve çalýþmalarý 15-20'er kiþilik öðrenci gruplarýyla yaptýklarýný sözlerine ekledi. (AA)

DÝYARBAKIR - FATÝH Projesini'nin uygulandýðý 17 pilot il arasýnda yer alan Diyarbakýr'da öðrenciler ve öðretmenlere tablet bilgisayar daðýtýldý. Yeniþehir ilçesinde bulunan Selahaddin-i Eyyubi Anadolu Lisesi'nde eðitim gören 170 öðrenci ve 40 öðretmene tablet bilgisayar verildi. Düzenlenen tablet daðýtým törenine AK Parti Diyarbakýr milletvekilleri Mine Lök Beyaz, Oya

Eðitimde fýrsat eþitliði oluþturmak için yola çýktýklarýný anlatan Beyaz, "Bugün burada Baþkanýmýzýn talimatlarýyla baþlayan FATÝH projesiyle alakalý olarak bulunuyoruz ve Diyarbakýr'da daðýtýmýný Selahattin-Ey-

yübi Anadolu Lisesi'nde yapýyoruz. Eðitimde fýrsat eþitliði yaratmak üzere biz bu yola çýktýk. Bizim okula gittiðimiz dönemlerde bulacak kitap yokken sizler çok þanslýsýnýz. Ben kendi kýzýmdan da biliyorum, artýk okula gittiðiniz okulun ilk günü kitaplarýnýz masanýzýn üzerinde hazýr. Ama biz bununla da kalmadýk, Baþbakanýmýzýn 'Çocuklarýmýz bizim geleceðimizdir' düsturuyla FATÝH projesini hayata geçirdik. FATÝH projesi Türkiye deðil, tüm dünyadaki eðitim projesidir. Bu projeye baþlarken 17 pilot il seçtik. Bu pilot illerden biride Diyarbakýr'dýr. Diyarbakýr'da tabletlerin daðýtýmýna bugün de devam ediyoruz. Toplamda 450 bin öðrencimiz var. Ýlk etapta 53 daha sonra 199 okulda bu tablet daðýtýmýný tamamlayacaðýz. Tabi bilgi güçtür çocuklar, okumak çok önemlidir. Her ne olursa olsun her þeyi okuyup fikir sahibi olup kendi fikirlerimizi üretmek zorundayýz. Kendi geleceðimizi kendimiz inþa etmek zorundayýz. Ben özellikle kýzlarýmýzýn okuyup meslek sahibi olmalarýný istiyorum. Hayatýn her alanýnda bizim kadýnlara ihtiyacýmýz var" dedi. Yapýlan konuþmanýn ardýndan öðrencilere tabletleri verilmesiyle program son buldu. (ÝHA)

öðrencilere de ders kitaplarýný ücretsiz verecek. Bu kapsamda Bakanlýk, ders kitabý ihtiyaçlarýnýn tespit edilebilmesi için illere yazý gönderdi. Okullar, kitap ihtiyaçlarýný 28 Þubat'a kadar Bakanlýða bildirecek. Ýhtiyaçlarýn bildirilmesinin ardýndan Bakanlýk ya kitaplarý satýn alacak ya da baskýsýný yapacak. Okullar açýldýðýnda, kitaplar öðrencilerin önünde hazýr olacak. Bu kapsamda Bakanlýk, ihtiyaçlar belirlenirken sürecin saðlýklý þekilde yürütülmesi için illere yazý gönderdi. Yazýda, bu konuda bir gecikmeye meydan verilmemesi

için sürecin iyi planmasý ve yürütülmesi gerektiðine dikkat çekildi. Özellikle ortaöðretime geçiþe esas olan 1. dönem ortak sýnavlarýnýn, en geç kasým sonunda yapýlýyor olmasýnýn, ders kitaplarýna zamanýnda sahip olamayan öðrenciler açýsýndan maðduriyet yarattýðý belirtildi. Yazýda bu maðduriyetlerin yaþanmamasý için kitap ihtiyacýný "Kitap Seçim Modülüne" giren okul ve kurum yöneticilerinden, Bakanlýðýn ilgili birim amirlerine kadar bütün yetkili ve ilgililere önemli görev ve sorumluluklar düþtüðü hatýrlatýldý. (AA)

Eronat, Diyarbakýr Vali Yardýmcýsý Mehmet Demir, kamu kurum amirleri katýldý. Tablet daðýtým töreninde konuþan AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, FATÝH projesini, dünyanýn en önemli projeleri arasýnda yer aldýðýný söyledi.

“Çocuklarýmýz bizim geleceðimizdir”

MEB’den ‘TEOG’ uyarýsý DÝYARBAKIR - Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), kitap ihtiyacý belirlenirken özellikle Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ Sýnavý'na (TEOG) giren 8. sýnýf öðrencilerinin maðdur olmamasý için sürecin iyi planlanmasý ve yürütülmesi konusunda okul yöneticilerini uyardý. Bakanlýk, 2003-2004 eðitim öðretim yýlýndan itibaren devlet okullarýnýn ilköðretim öðrencilerine, 20062007 eðitim-öðretim yýlýndan itibaren ortaöðretim öðrencilerine, 2009-2010 eðitim öðretim yýlýndan itibaren de açýköðretim ilköðretim ve ortaöðretim öðrencileri ile okuma yazma bilmeyen yetiþkinlere yönelik tüm ders kitaplarýný ücretsiz daðýtýyor. MEB, 2014-2015 eðitim öðretim yýlýndan baþlanmak üzere özel ilk ve ortaöðretim okul ve kurumlarýnda öðrenim gören


6

POLÝTÝKA

18 Þubat 2014 Salý

‘Her oy özerkliði inþa eder’ Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Hevedan bölgesinde halkla buluþan BDP Kulp Belediye Baþkan adayý Metin Dinar, bölgede geçmiþte BDP olarak yüzde 85 oy aldýklarýný ve bu oy oranýný yükseltmeyi amaçladýklarýný ifade ederek, alýnan her oyla Demokratik Özerkliði inþa edeceklerini vurguladý Þehmus ORHAN DÝYARBAKIR- BDP Kulp Belediye Baþkan adayý Metin Dinar, seçim çalýþmalarý kapsamýnda gittiði Hevedan bölgesinde coþkuyla karþýlandý. BDP Kulp (Pasur) Belediye Eþ Baþkan adayý Metin Dinar, seçim çalýþmalarý kapsamýnda köy ziyaretlerini sürdürüyor. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Kulp'un Hevedan bölgesini ziyaret eden Dinar, Baðcýlar (Hacana), Güleç (Savuþa), Düzce (Mileka), Akbulak (Kemika), Taþköprü (Goderne), Uygur (Havinge) ve Temira köylerinde halk tarafýndan coþkuyla karþýlandý. Hevedan bölgesinin köylerinde tüm evlere

Beyaz: ‘30 Mart’ta oylarýmýza sahip çýkalým’

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi tarafýndan düzenlenen toplantýda konuþan AK Parti Milletvekili Mine Lök Beyaz, 30 Mart yerel seçimlerde sandýk baþýnda görev alacaklara çaðrýda bulunarak, oylara namus anlayýþýyla sahip çýkýlmasýný istedi DÝYARBAKIR - Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) tarafýndan sandýk baþýnda yapýlmasý gerekenlere yönelik uygulamalý toplantý düzenlendi. Diyarbakýr Sur ilçesinde bulunan bir düðün salonunda gerçekleþen toplantýya Ak Parti Diyarbakýr milletvekilleri Mine Lök Beyaz ve Oya Eronat, Ýl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Genel Koordinatörü Sabri Balaman, AK Parti Sur Ýlçe Baþkaný Þafak Yöntürk, Sur

Belediye Baþkan adayý Abdurrahman Kurt, sandýk üyeleri ve davetliler katýldý. AK Parti Milletvekili Mine Lök Beyaz, 30 Mart yerel seçimlerde sandýk baþýnda görev alacaklara çaðrýda bulundu. Beyaz, oylara namus anlayýþýyla sahip çýkýlmasýný belirterek, "Her oy bizim namusumuzdur anlayýþýyla oylarýna sahip çýkýlmalýdýr" dedi.

‘Görevliler çok hassas olmalý’ SKM Genel Koordinatö-

BDP bayraklarýnýn asýlmasý dikkat çekti.

‘Oy oranýmýzý yükseltmek istiyoruz’ BDP'li heyet gittikleri her köyde baþta kadýn ve gençler olmak üzere çok sayýda yurttaþ tarafýndan karþýlandý. Her köyde BDP'nin seçim politikalarýna iliþkin konuþmalar yapan Dinar, özellikle kadýnlarýn öneri ve taleplerini dinledi. Dinar, "Partimizin kadýn özgürlüðüne ve kadýn rengine verdiði önem büyüktür. Seçimden sonra kadýnlara yönelik projeleri Eþ Baþkan adayýmýz Sadiye Süer Baran'la birlikte hayata koyacaðýz" dedi. Dinar, bölgede geçmiþte BDP olarak yüzde 85 oy aldýklarýný ve bu oy oranýný yükseltmeyi amaçladýklarýný ifade ederek, alýnan her oyla Demokratik Özerkliði inþa edeceklerini söyledi.

Moray’dan kadýnlara seferberlik çaðrýsý

rü Sabri Balaman ise sandýk baþýndaki görevlilerin bu konuda çok hassas olmalarý gerektiðini söyledi. Balaman, "Bu süreçte yaklaþýk 10 gündür buradayým. Yapýlan koordinasyon toplantýlarýnda, sandýklarda güvenlik sorunu olduðu söyleniyordu. Artýk her sandýða 1 güvenlik görevlisi düþeceði þekilde yeni plan yapýldý. Yapýlacak olan uygulamayla, bir seçmenin nasýl oy kullanacaðýný, yüksek seçim kurulu görevlilerinin, parti görevlilerinin kim olmasý gerektiðini anlatacaðýz" dedi. Konuþmalarýn ardýndan oylarýn nasýl kullanýlacaðý ve sandýk görevlilerinin nasýl hareket etmeleri gerektiði uygulamalý olarak anlatýldý. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - HAK-PAR Diyarbakýr Büyükþehir ve alt belediye baþkanlarýnýn baþlattýðý çalýþma 30 Mart yerel seçim sürecine yeni bir renk ve dinamizm kazandýrdý. Bir süredir sivil toplum örgütlerine dönük ziyaretler yürüten HAK-PAR adaylarý kadýnlarla buluþtu. HAK-PAR Diyarbakýr Büyükþehir Baþkan adayý Sevgi Çelik Moray, Diyarbakýr Ýl binasýnda deðiþik çevrelerden kadýnlarýn katýlýmý ile gerçekleþen toplantýda kadýnlara seferberlik çaðrýsýnda bulundu. Toplantýda konuþan Çelik Moray, "Önemli bir süreçte gerçekleþen bir seçim sürecine girmiþ durumdayýz. Bu seçimde elde edeceðimiz baþarý hem bizim hem de halkýmýz için tayin edici nitelikte olacak. Bunun için hepimizin seferber olmasý gerekir. Özellikle de kadýn arkadaþ ve dostlarýmýzýn katkýlarý son derece önemli. Halkýmýzýn özgürlük ve barýþ davasýna gönül veren bütün kadýnlar bu çalýþmalara azami katkýda bulunmalýdýr. Her kadýn arkadaþýmýz býkmadan usanmadan nerede bir kadýn varsa onlara ulaþmalý ve oylarýný HAK-PAR'a kanalize etmeli" dedi. Toplantý sonrasýnda ortaya çýkan öneriler ýþýðýnda bir iþbölümü yapýldý ve deðiþik semtlerde kadýn toplantýlarý yapma kararý alýndý. (Haber merkezi)


7

HABER

18 Þubat 2014 Salý

‘Anadil Günü’ için alanlara Diyarbakýr'da, TZP Kurdî öncülüðünde; "21 Þubat Dünya Anadil Günü" dolayýsýyla "Siyasi mücadele dile, tarihe ve topraða sahip çýkma mücadelesidir" þiarýyla alanlara çýkýlacak Lokman AYDOÐAN DÝYARBAKIR - Tevgera Zimana Kurdî-Kürt Dil Hareketi (TZP Kurdî) öncülüðünde, bu yýl "21 Þubat Dünya Anadil Günü" dolayýsýyla bir hafta boyunca Diyarbakýr'da düzenlenecek eylem ve etkinliklerin programý belli oldu. "Siyasi mücadele dile, tarihe ve topraða sahip çýkma mücadelesidir" þiarýyla alanlara çýkacak olan TZP Kurdî'nin etkinliklerine BDP, DTK, Eðitim Sen ve KURDÝ-DER de destek verecek. TZP Kurdî öncülüðünde

gerçekleþtirilecek etkinlikler kapsamýnda, 18-19 ve 20 Þubat tarihlerinde merkez ilçelerde el bildirileri daðýtýlacak, billboardlara afiþler asýlacak. 20 Þubat saat 13.00'da AZC Plaza önünde basýn açýklamasý gerçekleþtirilip el bildirileri daðýtýlacak. 21 Þubat günü ise, saat 13.00'da Koþuyolu Parký'nda biraraya gelinip KURDÝ-DER binasýna yürüyüþ gerçekleþtirilecek. Öte yandan, bugün etkinliðe halkýn katýlýmýný saðlamak için kentin ç.eþitli noktalarýnda el ilanlarý daðýtýlacak.

Eðitim Sen’den ‘Dünya Anadil Günü’ yürüyüþüne katýlým çaðrýsý ‘Öcalan'a özgürlük’ kampanyasýna destek çaðrýsý DTK, Abdullah Öcalan'ýn özgürlüðü için 127 aydýn, sanatçý, siyasetçi, akademisyen, hukukçu ve gazetecinin baþlattýðý imza kampanyasýna, barýþ, demokrasi, hak ve özgürlükten olan herkesi destek sunmaya çaðýrdý DÝYARBAKIR - Demokratik Toplum Kongresi (DTK), yaptýðý yazýlý açýklama ile "Barýþ için Öcalan'a Özgürlük Platformu"nun Abdullah Öcalan'ýn özgürlüðü için baþlatýlan imza kampanyasýna destek çaðrýsýnda bulundu. Açýklamada, cumhuriyetin kuruluþundan günümüze kadar çözümsüz býrakýlan Kürt sorunu ve bundan kaynaklý yaþanan siyasal, sosyal ve ekonomik krizlerin, toplumun giderek yükselen demokrasi, özgürlük, adalet, adil, eþit ve onurlu yaþam talepleri mevcut tekçi, güvenlikçi ve baskýcý devletçi sistemin sorunlarýn temel kaynaðý olduðu gerçekliðini her gün biraz daha açýða çýkardýðýný kaydetti. "21 Mart 2013 Newrozun'da Sayýn Abdullah Öcalan'ýn demokratik barýþçýl çözüm çaðrýsýyla ateþkes kararý ve gerillanýn sýnýr dýþýna çekilmesi ile yeni bir süreç baþlamýþ bu süreçle birlikte Kürt sorunu baþta olmak bütün sorunlarýn çözümü ve Türkiye'nin demokratikleþmesi için tarihi bir fýrsat yakalanmýþtýr" denilen açýkla-

mada þu ifadelere yer verildi: "Ortadoðu barýþýný ve demokratikleþmesini de ciddi bir þekilde etkileyen bu sürecin heba edilmemesi için gerekli demokratik adýmlar atýlmalý, zaman geçirmeden Sayýn Öcalan ile müzakere süreci baþlatýlmalýdýr. Müzakere sürecinin

baþlamasý, demokratik çözüm sürecinin geliþmesine ivme kazandýracaðý gibi Türkiye'nin demokratik geleceðine, halklarýn gönüllü birlikteliðine eþit ve özgür yaþama ve onurlu barýþa olan umutlarýmýzý da büyütecektir. Türkiye'nin demokratikleþmesine ve Ortadoðu'nun barýþýna da katký sunacak olan demokratik çözümün mimarý olan baþta Kürt halký olmak üzere milyonlarca insanýn siyasi irade olarak kabul ettiði Sayýn Abdullah Öcalan ve tüm siyasi tutsaklarýn özgür kalmasý için 127 aydýn, sanatçý, siyasetçi, akademisyen, hukukçu ve gazetecinin baþlattýðý imza kampanyasýný Demokratik Toplum Kongresi olarak destekliyoruz." Açýklamada, tüm bileþenleri baþta olmak üzere barýþ, demokrasi, hak ve özgürlükten yana olan her kesime, 127 aydýn, sanatçý, siyasetçi, akademisyen, hukukçu ve gazetecinin baþlattýðý imza kampanyasýna katýlým ve destek sunmaya çaðýrýldý. (DÝHA)

DÝYARBAKIR - Eðitim Sen Diyarbakýr Þubesi, "21 Þubat Dünya Anadil Günü" dolayýsýyla þube binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. Eðitim Sen Yönetim Kurulu üyelerinin katýldýðý toplantýda konuþan yönetim kurulu üyesi Özlem Çakar, ulus-devletlerin dünyada egemenleþmesi sonucunda halklarýn kimlikleri, dilleri, inançlarý ve kültürlerinin inkar ve imha politikalarý ile asimilasyon edildiðine dikkat çekti. Devletin Kürt sorununda uyguladýðý faþizan tutumun anadilinde eðitim konusundaki tavrý da belirlediðini ifade eden Çakar, "Oysa Türkiye'de anadilinde eðitim hakkýný savunmak çocuðun geliþim sürecinde pedagojik bir gerekliliktir. 4+4+4 eðitim sistemi ile yapýlan yapýsal deðiþiklik sonucunda anadilde eðitim taleplerinin geriletmek için halklarla alay edercesine getirilen seçmeli ders sorunu çözmek þöyle dursun daha da derinleþtirmiþtir. Bugün gelinen noktada cumhuriyet projesinin tek etnik yapý üzerine oturan tek dil siyaseti iflas etmiþtir" diye belirtti. Çakar, anadilinde eðitimin önemine dikkat çekerek, bu kapsamda "21 Þubat Dünya Anadil Günü"nde okullarda 2 ders saatinde anadilde eðitim yapacaklarýný kaydetti. Çakar, anadilde eðitim talebiyle Eðitim Sen Diyarbakýr Þubesi, KURDÎDER ve MAPER ile birlikte Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünden Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne yürüyüþ gerçekleþtireceklerini dile getirerek, yürüyüþe katýlým çaðrýsý yaptý. (DÝHA)


8 Þark Bülbülü’ne büyük vefa Diyarbakýr Valiliði, Dicle Üniversitesi ve DÝKTUM-DER tarafýndan organize edilen ve Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilen Celal Güzelses'in vefatýnýn 55. yýldönümü etkinliðine Diyarbakýrlýlar büyük ilgi gösterdi

HABER

18 Þubat 2014 Salý

Savaþýn öte

DÝYARBAKIR - Celal Güzelses'in vefatýnýn 55. yýldönümü nedeniyle Dicle Üniversitesi'nde etkinik düzenlendi. Diyarbakýr Valiliði, Dicle Üniversitesi ve DÝKTUM-DER tarafýndan organize edilen ve Yoðun katýlýmýn olduðu konser gecesine Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç Dicle Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Aslan bilici, Fakülte ve Yüksek Okullarýn Dekan ve Müdürleri, Ýl Emniyet Müdürü Hüseyin Böðürcü, Adalet ve Kalkýnma Partisi milletvekilleri Oya Eronat ve Mine Lök Beyaz, Adalet ve Kalkýnma Partisi Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ve çok sayýda davetli katýldý.

TRT’den canlý verildi Anma gecesinde Recep Kaymak, Bedri Ayseli, Kadir Ýpek, Zülküf Altan, Kenan Menekþe ve Ali Aktaþ Þefliðinde Velibe grubu sahne aldý. TRT'de canlý olarak verilen gecenin açýlýþýnda konuþunda Celal Güzelses'in torunu Celal Güzelses dedesine duyulan vefadan dolayý duyduðu mutluluðu dile getirdi. Konuþmalarýn ardýndan Celal Güzelses'in anýsýna hazýrlanan bir slayt gösterimi yapýldý. Diyarbakýr'ýn yetiþtirdiði, halk türkülerinin deðerli ustasý Celal Güzelses'in ahlakýndan ve hayatýndan bahsedilen gecede, asýl isminin Mehmet Celaleddin olduðundan ve âlim kiþiliðinden bahsedildi.

Müzik ziyafeti verildi "Þark Bülbülü" unvanýnýn Atatürk tarafýndan verildiðinin ifade edildiði gecede Diyarbakýr'ýn ünlü sanatçýlarý, "Fincanýn Etrafý Yeþil, El Ele Ver Gidek Puruthanaya, Odasýna Vardým Olur mu Böyle, Daðda Harman Olur mu, Kýrklar Daðýnýn Düzü (Suzan Suzi), Bir Ceket Ýsterim Beli Dar Ola, Hangi Baðýn Baðbanýsan Gülüsen, Hançepekte Sýra Sýra Paytonlar, Hele Bakýn Geline, Bahçada Yeþil Hýyar, Diyarbakýr Þad Akar" gibi Celal Güzelses'e ait türküler seslendirdi. (Haber merkezi)

Suriye’deki iç savaþtan kaçan kadýn ve çocuklar hayatta kalabilmek ve kamplardan kurtulabilmek için zorla ikinci eþ olarak satýlýyor. Konuyla ilgili araþtýrma yapan Sosyolog Emine Konak, adeta insan ticaretine dönüþen zorla evliliklerle ilgili, “Savaþtan kurtulmak için baþka yol býrakýlmýyor. Aileleri için bu durumu kabulleniyorlar. Dil bilmiyorlar, her türlü yaþam haklarý gasp ediliyor. Bir çoðu þiddete maruz kalýyor. Bazýlarý ise intihara sürükleniyor” dedi DÝYARBAKIR - Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn olduðu resmi açýklamada Suriye'deki savaþtan kaçýp Türkiye'ye sýðýnan mülteciler için 20 ilde 20 geçici barýnma yerinin kurulduðu ve Suriye'den gelen kiþilerin nüfusunun 41 ilin nüfusunu geçtiði belirtilmiþti. Yaþanan savaþla beraberinde ekonomik sýkýntý ve barýnmada problemler yaþanýrken, her gün yaklaþýk 3 bin Suriyeli kaçak yollardan Türkiye'ye geliyor. Kadýn kurumlarý ise savaþla beraber ayný zamanda Türkiye'de son zamanlarda özellikle sýnýr þehirlerinde kadýn ve çocuklarýn zorla ikinci eþ olarak satýldýðýna dikkat çekiyor. Nuda Kadýn Dayanýþma Merkezi çalýþaný Sosyolog Emine Konak, Suriyeli kadýn ve çocuklarýn zorla 'kuma' olarak verilmesinin savaþ öncesinden de var olduðunu ancak savaþtan sonra bu sayýnýn 'insan ticareti' boyutlarýna ulaþtýðýný söyledi. Zorla evlendirmelerde kadýnlarýn þiddete uðradýðýný belirten Konak, "Bizim ilk çalýþmamýz 2012 yýlýnda, yani Suriye savaþý

baþlamadan önce yapýldý. Aslýnda bu araþtýrmamýzýn ilk nedeni Suriyeli olup Türkiye'den bir kiþi ile evlendikleri zaman evlilikleri nasýl oluyor, kendileri isteyerek mi evlenmiþler, Türkiye'deki erkeklerle tanýþmalarý nasýl oluyor, üzerine yapýlmýþtý. Bu araþtýrmamýzý yaparken savaþýn çýkmasý ile beraber tabi ki evlilikte de bir artýþ olmaya baþladý. Bizler de artýk yaþanan kuma artýþý üzerine ya da kadýna yönelik þiddet üzerine bir araþtýrma yapmaya baþladýk" dedi.

Aracý taksiciler! Araþtýrma sonuçlarýný paylaþan Konak, yapmýþ olduklarý araþtýrmalarda Suriyeli kadýnlarýn insan ticareti ile satýlmasýnda aracýlýðý taksicilerin yaptýðýný tespit ettiklerini söyledi. Konak, duyumlardan yola çýkarak evlilikleri birinci aðýzdan almak istediklerini kaydederek, "Böylece birebir görüþmeler yaptýk. Tabi bizler kadýnlarla görüþtüðümüzde þöyle söylüyorlardý; örneðin

Suriye'de taksiciler vardý Türkiye'den biri oraya gittiði zaman Türkiyeliye kendilerinin evlenmek isteyip istemediklerini sorarlarmýþ. Onlar da 'evet' derse onlara bir liste gösteriyorlarmýþ. Bu listede evlenmek isteyen Suriyeli kadýnlarýn fotoðraflarý ve adresleri vardý. Tabi bu listeyi alan taksiciler de daha önce kadýnlarla görüþüp iþte 'Biz sizleri Türkiye'de varlýklý, zengin kiþilerle evlendireceðiz' deyip fotoðraflarýný alýyor. Daha sonra da evlenmek isteyen erkek ile Suriyeli kadýný biraraya getirip konuþulan þartlardan sonra evlendiriliyorlar" dedi. Konak bu kadýn ve çocuklarýn çoðunun sýkýntý ve þiddetle karþýlaþtýklarýný belirttiklerini söyledi. Kadýnlarýn kendi aðzýndan yaþanan sýkýntýlarý aktaran Konak, "Örneðin bir kadýnýn bize anlattýðý þey þudur; erkek, kadýný istemeye gittiði zaman kendisine eþini öldüðünü, 6 çocuðunun olduðunu ve bir dükkanýnýn olduðunu, dükkana da bir kiþinin baktýðýný ve çok varlýklý olduðunu, ayný zamanda istediði zaman tatile gidebileceðini söylemiþ. Kadýn da bunun üzerine kendisi ile evlenmiþ. Evlendikten sonra görmüþ ki bunlarýn hiçbiri doðru deðilmiþ. Kadýn 18 yaþýndaydý erkek ise 50 yaþlarýnda. Bazen de ilk eþi ile kavga ettiðini ve tüm mahallelinin kavgayý duyduðunu söyledi" dedi.

Ýntihar oranlarý fazla Konak, özellikle Suriye'de evlen-


9

HABER

18 Þubat 2014 Salý

eki yüzü þen zorla evliliklerle ilgili, "Savaþtan kurtulmak için baþka yol býrakýlmýyor. Aileleri için bu durumu kabulleniyorlar. Dil bilmiyorlar, her türlü yaþam haklarý gasp ediliyor. Bir çoðu þiddete maruz kalýyor" dedi.

FOTO:ARÞÝV

dikten sonra boþanan kadýnlara ayrý bakýldýðý gerekçesi ile kimi Suriyeli kadýnýn sessiz kaldýðýný, kimisinin de yaþanan þiddetten býktýðýný ve beraberinde intihar ettiklerini vurguladý. Görüþmüþ olduklarý kadýnlarýn çoðunun dil problemi de yaþadýðýný belirten Konak, kadýnlarýn Türkçe veya Kürtçe bilmedikleri için el ve kol hareketleri ile eþlerinden þiddet gördüklerini, ama onlardan korktuklarý için mutluymuþ gibi davrandýklarýný söylediðini kaydetti. Konak, adeta insan ticaretine dönü-

Ýkinci evliklerin çocuðunun küçük yaþtaki Suriyeli kadýnlarla olduðunu vurgulayan Konak, özellikle çocuk yaþta olan 15 yaþýndaki çocuklarla bile evlilikler olduðuna dikkat çekti. Konak, "Yine bir aile ile görüþmemizde iki kuma ayný evde yaþýyordu. Evde, sadece bir oda, banyo, tuvalet vardý. Herkes iç içe yaþýyordu. Adam yine boþandýðýný söylemiþ. Bu evlendiði kadýn 15 yaþýndaydý, adam ise 32 yaþýndaydý. Eve gittiðimiz zaman Suriyeli kadýn tek vardý. Kadýn bize eþinin kendisi ile evlenmesinin asýl nedeninin eþi ile anlaþamadýðý olduðunu, bu yüzden boþandýðýný ve evlendiðini söyledi. 15 yaþýnda biriydi. Hatta adamýn bir kýzý da 15 yaþýndaydý. Bir ara Suriyeli kadýn mutfaða geçti. Kýzý o esnada bize 'Abla biz hepimiz ayný oda da yatýyoruz. Psikolojimiz bozuldu. Çünkü annemle babam onlarýn çok farklý bir durumlarý var' dedi. O çocuk bize bunlarý söylüyordu" diye konuþtu. Konak, bir görüþmede ise 80 yaþýndaki bir kiþinin 15 yaþýndaki bir çocukla evlendiðini ve kendisine sorulduðu zaman da onu "korumak" için aldýðýný, bu yüzden evlendiðini söylediðini aktardý.

‘Kadýnlar bir iki yýl dýþarýyý göremiyor!’ Konak, yaþanan evliliklerin çoðunun bir aldatma sonrasý yaþandýðýný belirterek, kadýnlarýn hep çeþitli va-

Destane Þahmeran’ý izleyici ile buluþturuyor

Mizgin Tahir

Orkestraya Heskêfê (Hasankeyf Orkestrasý), bugün Batman’da baþlayacaðý bölge turneasini Diyarbakýr'da sonlandýracak. Turne Kürt Sanatçý Ozan Serhat'a armaðan edilecek

Emine Konak

15 yaþýnda çocukla zorla evleniyor

FOTO:ARÞÝV

atlerle kandýrýldýðýný ifade etti. Bazý görüþmelerde kadýnlarýn televizyondan gördüklerinden etkilendiðini dile getiren Konak, "Evet bazýlarý da kendi hayatlarýndan baya memnundu, ama kadýnlar kendi kapý önündeki fýrýna bile gidemiyorlardý. Yanýnda biri olmadan hiçbir þekilde açlýktan ölse bile kapý önündeki fýrýna gidip ekmek bile alamadýðýný söylüyorlardý. Çünkü bölge erkekleri bile burada 'Suriyeli kadýn' dedi mi hemen yanlýþ algýlýyor ve bunun için de eþleri hiçbir þekilde izin vermiyor. Görüþtüðümüz kadýnlar arasýnda bir iki yýl hiçbir þekilde dýþarýyý görmeyenler bile vardý" vurgusu yaptý.

‘En çok etkilenen yine kadýn ve çocuklar oldu’ Çalýþmaya ilk baþladýklarý zaman savaþýn daha geliþmediðini ve ikinci evliliðin bu kadar artmadýðýný belirten Konak, savaþýn büyümesi ile ikinci evliliklerde artýþ olduðunu söyledi. Konak, özellikle savaþ sonrasý yaþanan evliliklerde kadýnlarýn tek cevabýnýn ekonomik sýkýntý, savaþýn çok kötü olduðu ve bilinçsizlikten evlendikleri þeklinde olduðunu kaydetti. Kadýnlarýn piþmanlýklarýnýn adeta yüzlerinden okunduðunu, ama ellerinden de bir þey gelmediðini dile getiren Konak, "Evet tabi ki bu araþtýrmaya yeni baþladý-

DÝYARBAKIR - Kürtlerin ilk ulusal orkestrasý olma özelliðini taþýyan Hasankeyf Orkestrasý, bugün Batman Atatürk Parký'nda vereceði konserle bölge genelinde yapacaðý turnenin ilk konserini verecek. Turne kapsamýnda 45 kiþiden oluþan orkestra, Urartular dönemine ait Kürt kültürünü yansýtan Þahmeran Destaný'nda uyarlanan ezgileri izleyici ile buluþturacak. Bugün Batman'da baþlayacak turne, 19 Þubat'ta Siirt, 20 Þubat'ta Cizre, 21 Þubat'ta Mardin, 22 Þubat' Urfa, 23 Þubat Mersin ve son olarak Diyarbakýr'da verilecek olan konserle tamamlanacak.

Turne Ozan Serhat’a armaðan edilecek Orkestra Þefi Mizgin Tahir ise, turneyi düzenlemelerinin amacý ola-

ðýmýz zaman kadýnlarýn çoðu Suriyeli taksicileri iþaret ediyordu. Ama tabi savaþtan sonra da almýþ olduðumuz bazý duyumlarda Türkiye'deki bazý kiþilerin bu iþe girdiklerini belirtmiþse de somut bir delil olmadýðý için bir þey diyemeyiz. Ayný zaman kadýnlar bizlere sadece bunu demiyor, ayný zamanda bizim kadýn kurumlarýmýza gelip bizimle konuþan bazý kiþiler de sýrf kamplardan kurtulmak için evlendiklerini ve kendi ailelerine bir yer bulmak için evlendiklerini söylüyorlardý. Kamplardan çýkmalarýnýn nedenini de kamplarýn kendileri için belirlemiþ bir alan olduðunu ve kendilerini hapiste gördükleri için hem kendilerini hem ailelerini o alandan kurtarmak için evlendiklerini söylüyorlardý. Çünkü evleneceði kiþinin kendi ailesine de bakacaðýný düþünerek adeta kendini feda ediyor düþüncesi onlarda var" dedi. (DÝHA)

rak Kürt destanlarýný, geleneðini, dilini yaþatmak ve Kürtlerin birlik ve beraberliðini saðlamak temelli olduðunu belirtti. Turneyi Kürt Sanatçý Ozan Serhat'ta armaðan ettiklerini ifade eden Tahir, "Böyle bir orkestranýn oluþumu onun da hayaliydi. Biz bunu gerçekleþtirme çabasýndayýz. Kürdistan'ýn her parçasýna ve her lehçesine ait türküler ile dengbejlerimize ait türkülerin yer alacaðý turnemize tüm halkýmýzý davet ediyoruz" dedi. Hasankeyf Orkesterasý Batman Belediyesi tarafýndan düzenlenen Hasankeyf Festivali'nde ve Paris'te katledilen Kürt kadýn siyasetçilerden Sakine Cansýz için Eylül ayýnda Dersim'de DÖKH tarafýndan Gola Çeto'da düzenlenen anmada sahne almýþtý. (DÝHA)


10

HABER

18 Þubat 2014 Salý

Evine dönemiyor… Diyarbakýr’ýn Silvan Ýlçesi'nde 20 yaþýndaki N.Y.’yi kaçýrýp, þiddet uygulayarak tecavüz ettiði iddia edilen ve uyuþturucu baðýmlýsý olduðu belirtilen T.A. hakkýnda 7 ay önce açýlan soruþturma sürüyor. Kadýn Sýðýnma Evi’nde kalan N.Y.’nin ise ailesinin yanýna dönmek istediði, ancak þüpheli yakalanmadýðý için korkusundan evine dönemediði belirtildi DÝYARBAKIR - Geçen Aðustos ayýnda Yeniþehir Polis Merkezine gelen N.Y., kaçýrýlarak tecavüze uðradýðýný öne sürüp polise sýðýndý. DHA'Nýn haberine göre, olayla ilgili ifadesi alýnan N.Y., Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçesi'nde yaþadýðýný belirterek, "Sürekli beni istemeye gelen T.A., Mart ayýnda evime gelerek beni zorla kaçýrýp, Diyarbakýr'a getirdi. Ailem bu kiþi hakkýnda þikayetçi oldu. Diyarbakýr'a getirildiðimde, bana zorla imam nikahý kýydý. Beni polis merkezine götürerek, kendi isteðimle kaçtýðým yönünde ifade verdirtti. Sonra beni Silvan'da adresini bilmediðim bir yere götürdü. Bu adreste beni zorla tutmaya baþladý" dedi.

‘Dayak atarak tecavüz ediyordu’ Silvan'a gittikten sonra þüphelinin kendisiyle zorla iliþkiye girdiðini belirten N.Y. þunlarý anlattý: "Ben kendisiyle iliþkiye girmediðim zaman dayak atarak, hakaret ve tehdit ediyordu. Daha sonra zorla cinsel iliþkiye giriyordu. Elinden kurtulmak için çok çabaladým. Ancak sürekli kapýyý üzerime kilitli-

DÝYARBAKIR - Ranya ile Diyarbakýr arasýnda kardeþlik köprüsü oluþturmak ve iþbirliði yapma amacýyla kente gelen heyeti Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Hafize Ýpek'i ziyaret etti. Ýpek konuklarlýný Genel Sekreter Fahrettin Çaðdaþ ile birlikte karþýladý. Ranya Belediye Baþkaný Sardar Ahmed Jwamer, Ranya halký için Diyarbakýr'ýn kutsal bir kent olduðunu belirterek, Ranya'da Amed Parký ve Amed Kütüphanesi'ni açmak istediklerini, bunun için kültürel iþbirliði yapma arzusunda olduklarýný ifade etti. Ranya'nýn 1991'deki Saddam zulmü sýrasýnda direniþin kalesi olduðunu ve bölge açýsýndan da önemli bir þehir olduðunu anýmsatan Jwamer, "Kürtler için önem taþýyan baþka bir kente, Amed'e gelmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. Seçimlerden çýkacak baþarýlý sonucun müjdesini beklediklerini belirten Jwamer, umutlarýnýn Kuzey-Güney arasýnda pasaportsuz giriþ çýkýþlarýn yapýlacaðý, demokratik yönetimlere ka-

FOTO:ARÞÝV

yordu. En son kaçtýðým gün beni darp ederek, zorla cinsel iliþkiye girdi. Beni dövdükten sonra evden ayrýldý. Kontrol ettiðimde kapýyý kilitlemediðini fark ettim ve kaçarak Diyarbakýr'a geldim. Burada polis karakoluna sýðýndým." Þüphelinin iþyeri adresini de polislere veren ve can güvenliði olmadýðý için kadýn sýðýnma evine gitmek istediðini belirten N.Y., muayene için hastaneye sevk edildi. Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'nde muayene edilen N.Y.'nin vücudunda çok sayýda darp izi tespit edildi. N.Y., muayenenin ardýndan Kadýn Sýðýnma Evi'ne yerleþtirilirken, þüpheli hak-

kýnda 'Cinsel saldýrý', 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Kiþiyi hürriyetinden yoksun kýlma' ve 'Tehdit' iddialarýyla soruþturma baþlatýldý.

‘Evine dönmeye korkuyor’ N.Y.'nin avukatý þüpheli hakkýnda Türkiye geneli yakalama kararý çýkarýlmasýný istedi. Diyarbakýr'da kadýn sýðýnma evine yerleþtirilen N.Y.'nin, þüpheli yakalanmadýðý için evine dönmeye korktuðu belirtilirken, 7 aydan bu yana devam eden soruþturma da henüz tamamlanmadý. Maðdur N.Y.'nin ailesinin yanýna dönmek istediði, ancak þüphelinin kendisine zarar vermesinden korktuðu için kadýn sýðýnma

Ranya heyetinden Ýpek’e ziyaret Süleymaniye’nin Ranya kenti Belediye Baþkaný Sardar Ahmed Jwamer, Ranya Kaymakamý Þerwan Mirza Qadir ile aralarýnda aydýn, yazar, sanatçý, iþçi ve çeþitli kesimleri temsil eden 22 kiþilik bir heyet Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Hafize Ýpek’i Belediye’de ziyaret etti vuþmayý dilediklerini söyledi. Ranya'dan Rojava'ya ciddi gýda yardýmýnýn da yapýldýðýný bildiren Jwamer, Ranya'nýn tüm Kürtlerin temsiliyetinin gidip geldiði bir yer olduðunu ifade ederek, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye-

si yetkililerini Ranya'ya davet etti. Ranya Kaymakamý Þerwan Mirza Qadir de Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in kýzýnýn ismini Ranya koymasýndan dolayý büyük heyecan duyduklarýný söyleyerek, "Amed'de

evinde kalma süresinin uzatýldýðý kaydedildi. Þüphelinin uyuþturucu baðýmlýsý olduðunu ve maðdureye zorla uyuþturucu vermek istediðini belirten Avukat Gülþen Özbek, yapýlan baþvuruya raðmen yakalama kararý çýkarýlmadýðýný söyledi. Özbek, "Bu kadar aðýr suçlama karþýsýnda en azýndan ifadesinin alýnmasý gerekiyordu. Ýfadesine bile baþvurulma gereði duyulmamýþtýr. Kadýnýn yaþadýðý durum, çaresiz býrakma sonucunu doðuruyor. Maðdure yakalama kararý çýkarýlmamýþ olmasýndan dolayý 7- 8 aydýr güvenliði saðlanamadýðý için kadýn sýðýnma evinde kalýyor" dedi.

Ranya isminin, Ranya'da ise Amed isminin çoðalmasýný diliyoruz" þeklinde konuþtu. Ýpek ise kendilerini Diyarbakýr'da aðýrlamaktan duyduðu memnuniyeti belirttiði heyete "Hoþgeldiniz" dedi. Kuzey ve Güney arasýndaki iþbirliðini önemsediklerini, ayný iþbirliðini Rojava ve Rojhýlat arasýnda devam etmesini dileyen Ýpek, " Kürtler arasýndaki birlik Ortadoðu ve bölge barýþýna katký sunacaktýr" diye konuþtu. Seçim sürecinde olduklarýný ve bunun için yoðun bir çalýþma yaptýklarýný hatýrlatan Ýpek, seçimlerin baþarýsýnýn dört parçadaki tüm Kürtleri olumlu yönde etkileyeceðini ifade etti. Kürt kadýn mücadelesinin Kürtlerin özgürlüðü ve demokrasiye katký sunacaðýný anlatan Ýpek, Ranya Belediyesinde kadýn meclis üyesinin bulunmamasýný bir eksiklik olarak deðerlendirdi. Daha önce Ranya'ya gittiðini ve çok beðendiðini söyleyen Ýpek, heyetin davetini kabul ederek, memnuniyetle ziyaret edeceðini bildirdi. (Haber merkezi)


11

KADIN YAÞAM

18 Þubat 2014 Salý

Bölgedeki iþ kadýnlarý ülke sýnýrýný aþtý... mizi ise bölgede satýyoruz."

“Avrupa’ya ihraç edebiliriz” Baþkan Ýl, Diyarbakýr'dan limanlara demir yolu baðlantýsý olmadýðý için Avrupa'ya ürün ihraç edemediklerini vurgulayarak, "Nakliye fiyatlarýmýzý yükselttiði için Avrupa'ya ürün ihracatýnda fiyatýmýz çok yükseliyor. Bu nedenle diðer firmalarla rekabet edemiyoruz. Doðalgazý da kullanamadýðýmýz için maliyetimiz artýyor. Bunlarýn saðlanmasý durumunda bölgede üretilecek ürünlerin tamamýný Avrupa'ya ihraç edebiliriz" diye konuþtu.

“Doðu kadýný hýzlý adýmlarla ilerliyor”

Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde iþ yaþamýna atýlan kadýnlar kurduklarý tesislerde ürettikleri ürünleri baþta Irak olmak üzere çeþitli Ortadoðu ülkelerine ihraç ediyor. DOGÜNKAD Baþkaný Nevin Ýl, bölgede üretim yapan 30 iþkadýnýnýn ihracat yaptýðýný belirtirken, DÝKAD Baþkan Yardýmcýsý Reyhan Aktar ise, “Kadýn giriþimcileri dýþ ticarete yöneltecek teþvikler getirilmeli” dedi DÝYARBAKIR - Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde iþ yaþamýna atýlan kadýnlar kurduklarý tesislerde ürettikleri ürünleri baþta Irak olmak üzere çeþitli Ortadoðu ülkelerine ihraç ediyor. Yüzyýllardýr devam eden feodal anlayýþ nedeniyle yakýn bir zamana kadar gündüzleri tarlada, akþamlarý evde çalýþan ve þiddet gören profiliyle ön plana çýkan bölge kadýný, son yýllarda yaþanan sosyal deðiþime ayak uydurarak, adeta kabuðunu kýrdý. Makus talihini yenmek için riskleri göze alarak çaba gösteren kadýnlar, bu emeðinin karþýlýðýný almayý baþardý. Ýlk dönemde sadece kamu kuruluþlarýnda memur, ardýndan özel sektörde iþçi olarak çalýþmaya baþlayan bölge kadýný artýk kendi iþini kuruyor. Baþta Diyarbakýr olmak üzere farklý illerde oluþturduklarý üretim tesislerinde iþveren olan

Diyarbakýr’da Dünya Öykü Günü kutlandý

kadýnlar, iç piyasanýn yaný sýra dýþ ticarete de yöneldi. Bu sayede Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde yaklaþýk 30 kadýn ihracat gerçekleþtiriyor.

Kadýn istihdam oraný yüzde 20 Doðu ve Güneydoðu Ýþ Kadýnlarý Derneði (DOGÜNKAD) Baþkaný Nevin Ýl, bölgedeki kýz çocuklarýnýn eðitim seviyesinin artýþý ve yaþanan sosyal deðiþim sayesinde kadýnlarýn iþ yaþamýna girdiðini söyledi. Diyarbakýr'da özel sektörde istihdam edilenlerin oranýnýn yüzde 20,9 olduðunu kaydeden Ýl, yatýrýmlarýn çoðalmasýyla çalýþan kadýn oranýnýn çok yükseleceðini dile getirdi. Baþkan Ýl, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerindeki kadýnlarýn artýk iþ yaþamýnda büyük baþarýlar gerçekleþtirdiðini vurgulayarak, "Ýþ kadýnlarýmýz artýk dýþ ticarete yöneldi. Kadýnlarýmýz artýk ihracat yapýyor" dedi.

DÝYARBAKIR - Kürt Yazarlar Derneði tarafýndan 14 Þubat Dünya Öykü Günleri dolayýsýyla Diyarbakýr'da bir dizi etkinlik düzenlendi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin katkýlarýyla Kürt Yazarlar Derneði tarafýndan Dünya Öykü Günü kutlandý. Kürt Yazarlar Derneði Eþ Baþkaný Remziye Arslan ile üyeler Vedat Çetin ve Ýsmail Dindar'ýn organize ettiði etkinlik, Cegerxwin

“Yüzde 70’ini ihraç ediyoruz” Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi'nde ýsý yalýtým malzemesi üretimi yapýlan fabrika ve baðlý iþletmelerde aralarýnda kadýnlarýn da yer aldýðý 120 kiþinin çalýþtýðýný iþaret eden Ýl, þöyle konuþtu: "Kadýn artýk eskisi gibi ezik, eþine ve babasýna baðýmlý deðil. Ýstihdam alaný oluþursa kadýnlar gönüllü olarak çalýþacak. Ekonomik özgürlük kadýnýn sosyal yaþamýný da etkiliyor. Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde üretim yapan 30 kadýn ihracat yapýyor. Çoðunluðu Irak pazarýna ihracat gerçekleþtiriyor. Suriye'deki savaþ nedeniyle sadece Irak'a yönelik ihracat yapýyoruz. Suriye'de savaþ olmasaydý ihracat yapan kadýn sayýsý ve ihracat tutarý daha yüksek olurdu. Firmamýz yýllýk ürettiði 500 bin metrekare ürünün yüzde 70'ini ihraç ediyor. Kalan ürünleri-

Kültür Merkezi'nde yapýldý. "Herkesin bir öyküsü var" sloganýyla düzenlenen etkinlikte genç öykücüler deneyimli öykücülerle buluþtu. Süleymaniye'den katýlan Piþtivan Halepçeyî Soran bölgesindeki öykücülüðü anlattý. Öykü ve roman eleþtirmeni Ayþegül Tözören ise müebbet hükümlüsü Mahmut Yamalak'ýn "Mermer Kanatlý Kuþlar" romanýndan yola çýkarak, müebbet hükümlü-

Diyarbakýr Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkan Yardýmcýsý (DÝKAD) Reyhan Aktar ise eðitim düzeyinin artýþýyla bölge kadýnlarýnýn da artýk iþ yaþamýnýn her alanýnda yer aldýðýný söyledi. Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde ekonomik olarak eþine ve babasýna baðýmlý olan kadýnlarýn sayýsýnýn her geçen gün azaldýðýný belirten Aktar, iþ yaþamýnda yer alma süreci çok uzun olmayan kadýnlarýn erkeklerle aradaki farký hýzlý þekilde kapattýðýný kaydetti. Ticarete atýlan kadýnlarýn erkeklere oranla daha güvenilir olduðunu savunan Aktar, þunlarý kaydetti: "Doðu kadýný dýþ ticarette de hýzlý adýmlarla ilerliyor. Kadýnlarýn önünde ticaretlerini kýsýtlayýcý olan faktörlerin de ortadan kalkmasý, onlarý daha baþarýlý kýlacaktýr. Kadýnlarýn finansmana ulaþýmý konusunda alternatif ve kolaylaþtýrýcý yollar üretilmeli. Kadýn giriþimcileri dýþ ticarete yöneltecek teþvikler getirilmeli. Bu sayede hem iþ yaþýmýna kadýnlarýn katýlýmý saðlanacak hem de ihracat artýþýyla ülke gelir elde etmiþ olacak. Dýþ ticaret yapan kadýnlarýmýz yalnýz býrakýlmamalýdýr. Yurt dýþý fuarlarda kadýnlar için kotalar getirilmelidir." (AA)

sü roman ve öykü yazarlarý üzerine "müebbet edebiyatý"ný anlattý. Dicle Fýrat Kültür Merkezi bünyesinde çalýþmalarýný yürüten bir grubun müzik dinletisinin ardýndan etkinlik sona erdi. Daha sonra Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak ve Kültür Müdürü Cevahir Sadak Düzgün'ün de katýldýðý Keyf'i Kebap Lokantasýnda bir yemek verildi. (Haber merkezi)


12

HABER

18 Þubat 2014 Salý

Calvin Cho: Diyarbakýr’ýn ticaret hacmi büyüyor LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho bölgedeki geliþmelerin farkýnda olduklarýný belirterek, “Diyarbakýr gitgide büyüyen bir þehir. Ticaret hacmi de büyüyor. Bu da bize imkanlar saðlýyor” dedi DÝYARBAKIR - LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartýna taksit sýnýrlamasýna iliþkin, "Uygulamanýn ikinci ayýndan itibaren etkileri görülebilir ancak tüketici alýþacaktýr. Tüketici için büyük bir problem olacaðýný düþünmüyorum" dedi. Cho, Türkiye'deki 72'nci ve en büyük þubenin açýlýþý için beraberinde LG Ortadoðu ve Afrika Bölgesi CEO'su Mr. Kevin Cha ile geldiði Diyarbakýr'da, firma olarak globalde 120 ülkede operasyonlarý sürdürdüklerini söyledi. LG Electronics ürünlerinin 1987 yýlýndan bu yana Türkiye'de satýldýðýný ifade eden Cho, Türkiye'ye ilk ofisi 2000 yýlýnda Koç Grubu ile klima üretimi üzerine gerçekleþtirdiklerini, 2008 yýlýndan itibaren de tüm Türkiye'deki operasyonlarý LG bünyesinde sürdürmek üzere kendi ofislerini kurduklarýný hatýrlattý.

Dövizdeki yükseliþ Dövizdeki yükseliþin beyaz eþya sektörüne etkilerini deðerlendiren Cho, dövizdeki yükseliþin firmalarýna da etkisinin olduðunu söyledi. "Dövizdeki fiyat artýþýnýn etkisini azaltmak için elimizden geleni

yapmaya çalýþýyoruz" diyen Cho, BDDK'nýn kredi kartýna taksit sýnýrlamasýna iliþkin þunlarý kaydetti: "Beyaz eþyada genellikle 12 taksit yapýlýyordu. Bunda 3 ay düþüþ oldu. Baþlangýçta belki ikinci aydan itibaren etkileri görülebilir ancak tüketici alýþacaktýr. Tüketici için büyük bir problem olacaðýný düþünmüyorum. Bazý firmalar taksitin yanýsýra senetle de satýþ yapýyor. Bu tür uygulamalar yapýlmýyor olabilir ancak bu tür bir uygulama bize uymuyor. Biz de rekabet anlamýnda deðiþik stratejiler geliþtireceðiz. Yasa yeni olduðu için tabi olumlu olumsuz tepkiler sözkonusu. Yasanýn ne derece fayda saðlayacaðýný zaman içinde söyleyebiliriz."

Refahýn olduðu bölgeye yatýrým kararý Cho, Güneydoðu'da son 10 yýlda hýzlý bir nüfus artýþýnýn olduðunu, bunun da bölgedeki kalkýnmadan ve refahtan kaynaklandýðýný düþündüðünü söyledi. Türkiye'de seçkin bayilerle çalýþtýklarýný vurgulayan Cho, bayilerden gelen talep doðrultusunda Türkiye'nin her köþesine geniþlemeye çalýþtýklarýný belirtti. "Talep geldiði taktirde bu demektir ki burasý belli bir refah se-

Diyarbakýrlýlar Ýstanbul’u, tercih ediyor

viyesine eriþmiþtir" ifadelerini kullanan Cho, Diyarbakýr'ýn da belli bir refah seviyesine eriþmesi nedeniyle yatýrým yapma kararý aldýklarýný vurguladý. Cho, bölgedeki geliþmelerin farkýnda olduðunu dile getirerek, "Diyarbakýr gitgide büyüyen bir þehir. Ticaret

DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfalýlarýn yaþadýðý illerin istatistiklerini açýkladý. Uras'ýn verdiði bilgilere göre, Diyarbakýrlýlar Ýstanbul'u, Þanlýurfalýlar ise Gaziantep'i tercih ediyor. Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013 sonuçlarýna göre Diyarbakýr nüfusuna kayýtlý kiþilerin Diyarbakýr dýþýnda yaþamak için tercih ettiði illerin daðýlýmýnda 188 bin 745 kiþi ile Ýstanbul ilk sýrada yer aldý. Ýstan-

bul'u 68 bin 543 kiþi ile Ýzmir, 62 bin 942 ile Adana, 58 bin 957 kiþi ile Mersin, 33 bin 44 kiþi ile Batman, 32 bin 874 kiþi ile Antalya, 30 bin 224 kiþi ile Bursa ve 24 bin 504 kiþi ile Ankara izledi. Diyarbakýrlýlarýn en az yaþadýðý iller ise sýrasýyla 196 kiþi ile Bayburt, 203 kiþi ile Bartýn, 215 kiþi ile Sinop, 225 kiþi ile Artvin, 228 kiþi ile Çankýrý, 239 kiþi ile Rize, 243 kiþi ile Ardahan, 257 kiþi ile Amasya, 299 kiþi ile Giresun ve 301 kiþi ile Çorum oldu. Þanlýurfalýlarýn yaþadýðý illere göre daðýlýmda ise 213 bin 434 kiþi ile Gaziantep ilk sýrada yer aldý. Gaziantep'i 112 bin 849 kiþi ile Ýstanbul, 92 bin 304 kiþi ile Adana, 62 bin 90 kiþi ile Mersin, 40 bin 492 kiþi ile Ýzmir,

hacmi de büyüyor. Bu da bize imkanlar saðlýyor. Burasý genç bir nüfusa sahip. Nüfusun yüzde 50'si 39 yaþýn altýnda. Gençler de pazara daha yoðun talepte bulunuyor. Güneydoðu büyümeye açýk bir bölge" diye konuþtu. (AA)

24 bin 43 kiþi ile Antalya, 22 bin 949 kiþi ile Diyarbakýr, 22 bin 377 kiþi ile Ankara, 17 bin 972 kiþi ile Osmaniye izledi. Þanlýurfalýlarýn en az yaþadýðý iller sýrasýyla 147 kiþi ile Sinop, 154 kiþi ile Bayburt, 173 kiþi ile Artvin, 208 kiþi ile Rize, 231 kiþi ile Giresun, 237 kiþi ile Ardahan, 240 kiþi ile Bartýn, 276 kiþi ile Amasya, 297 kiþi ile Karaman ve 332 kiþi ile Iðdýr oldu. Diyarbakýr nüfusuna kayýtlý toplam 2 milyon 27 bin 594, Þanlýurfa nüfusuna kayýtlý toplam 2 milyon 418 bin 148 kiþi bulunuyor. Diyarbakýr'da yaþayan Diyarbakýr nüfusuna kayýtlý bir milyon 372 bin 186, Þanlýurfa'da yaþayan Þanlýurfa nüfusuna kayýtlý bir milyon 691 bin 795 kiþi bulunuyor. (ÝHA)


$ €

DOLAR: 2.1740 EURO: 2.9787 ALTIN: 93,126 ÝMKB: 65.836,79

ekonomi

13 18 Þubat 2014 Salý

Kredi kartý bilgileri sözlü istenmeyecek DÝYARBAKIR - Kredi kartý asgari güvenlik kodu, sesli yanýt sistemi aracýlýðý ile tuþlanarak alýnacak. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurulu (BTK), bir iþletmecinin yetkili satýþ firmasý üzerinden sunulan TL yükleme hizmetlerinde abonelerin kredi kart bilgileri kullanýlarak üyelik/abonelik iþlemi gerçekleþtirildiði, ancak abonelerin söz konusu iþlemde verdikleri onayýn muhtemel sonuçlarý hakkýnda deðerlendirme yapabilmeleri için açýk ve anlaþýlýr bir biçimde bilgilendirilmedikleri durumlarýn ortaya çýkmasý üzerine TL yükleme hizmetleri düzenlemesinde deðiþikliðe gitti. BTK'nýn internet sitesinde yayýmlanan kurul kararýna göre, iþletmecilerin çaðrý merkezlerindeki müþteri temsilcileri, TL yükleme, fatura ödeme gibi hizmetlerde kullanýcýlarýn kredi kartý bilgilerini sözlü olarak isteyemeyecek ve müþteri temsilcilerinin sistemde kayýtlý kredi kartý bilgilerine eriþimleri, herhangi bir güvenlik zafiyetine meydan vermeyecek þekilde saðlanacak. Sunulan hizmetlerde, sesli kayýt sistemi ile kullanýcýlara, ilgili hizmeti almalarý durumunda, kredi kartlarýndan ne kadar çekileceði ya da faturalarýna yansýyacak tutar açýkça ifade edilecek ve kullanýcýlarýn ispatlanabilir irade beyanlarý alýnacak. Kurul kararý kapsamýnda sunulan hizmetlerde belirtilen hükümler, 1 Aðustos 2014 itibarýyla uygulanmaya baþlanacak. Öte yandan, Kurul, Türk Telekomünikasyon AÞ tarafýndan deaktivasyon iþleminin gerçekleþtirilmesi gereken tarih ile fiilen gerçekleþtirildiði tarih arasýndaki gün bazýndaki süreye karþýlýk gelen kýst olarak hesaplanan ücretin, bu zaman zarfýnda Türk Telekomünikasyon AÞ'den hizmet almaya devam eden aboneler de dahil olmak üzere, tüm abonelere iadesinin gerçekleþtirilmesini kararlaþtýrdý. Ýadeler, nakit ödeme, adýna kayýtlý banka hesabýna iade, ödenmemiþ fatura borçlarý ya da bir sonraki dönem faturalarýndan mahsup yöntemleri ile yapýlacak. (AA)

iþsizler ordusu büyüyor Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun açýkladýðý verilere göre, 2013 yýlý Kasým döneminde iþsiz sayýsý 154 bin kiþi artarak, 2 milyon 784 bin kiþiye yükseldi. Ýþsizlik oraný ise 0.5 puanlýk artýþla yüzde 9.9 seviyesine yükseldi DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Hanehalký Ýþgücü Ýstatistikleri Kasým 2013 verilerini açýkladý. Türkiye genelinde iþsiz sayýsý 2013 yýlý Kasým döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre, 154 bin kiþi artarak 2 milyon 784 bin kiþiye yükseldi. Ýþsiz sayýsý 2013 yýlý Ekim dönemine göre, 41 bin kiþi arttý. Verilere göre, Türkiye gene-

linde iþsizlik oraný da arttý. Kasým döneminde iþsizlik oraný 0.5 puanlýk artýþ ile yüzde 9,9 seviyesine çýktý. 2012 yýlý Kasým döneminde iþsizlik oraný yüzde 9.4 düzeyinde gerçekleþmiþti. Ýþsizlik oraný 2013 yýlý Ekim dönemine göre ise 0.2 puan artýþ gösterdi.

Çift haneli rakamda... Ýþsizlik oraný yeniden çift haneli rakamlara dayandý. 2013 yýlý

Türkiye rüzgarda kanatlandý Türkiye, rüzgar enerjisindeki kurulu gücünü 5 yýlda 8 kat arttýrarak yýllýk kapasitesini yaklaþýk 3 bin megavata çýkardý

DÝYARBAKIR - Türkiye, rüzgar enerjisindeki kurulu gücünü 5 yýlda 8 kat arttýrdý. 2008'de 367 megavatlýk kurulu güce sahip olan Türkiye, geçen yýl bu kapasitesini yaklaþýk 3 bin megavata çýkardý. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliðinin (TUREB) verilerine göre, yeni enerji yatýrýmlarýnda rüzgara dayalý üretim tesislerini teþvik eden Türkiye, bu çabalardan sonuç almaya baþladý. Rüzgar enerjisinde 2008'de 367 megavatlýk kurulu güce sahip olan Türkiye, bu kapasitesini yaklaþýk 3 bin megavata çýkardý. Rüzgar enerjisindeki kurulu gücünü 5

yýlda 8 kat artýran Türkiye, bu yýl 800-1000 megavatlýk ilave ile bu gücünü 4 bin megavata çýkarmayý hedefliyor. 2009'dan bugüne 75 rüzgar santrali devreye alýnýrken, 35 rüzgar santralinin yapýmý ise sürüyor. Türkiye, elektrikte yaklaþýk 61 bin megavat olan kurulu gücünü 2023'e kadar 100 bin megavata çýkarmayý hedefliyor. Enerji talebinin yüzde 30'unu yenilenebilir enerji kaynaklardan karþýlamayý amaçlayan Türkiye, bu elektrik üretiminin 5'te 1'ini rüzgardan elde etmeyi planlýyor.

Bölgelerde Ege, þehirlerde

Ocak döneminde yüzde 10.6, Þubat döneminde yüzde 10.5, Mart döneminde yüzde 10.1 düzeyinde bulunan iþsizlik oraný, Nisan'da yüzde 9.3, Mayýs ve Haziran'da yüzde 8.8 düzeyinde gerçekleþmiþti. Temmuz itibarýyla yüzde 9.3 olan iþsizlik oraný, Aðustos'ta yüzde 9.8, Eylül'de yüzde 9.9, Ekim'de yüzde 9.7 düzeyinde gerçekleþmiþti. (DÝHA)

Balýkesir birinci En fazla rüzgar santrali Ege Bölgesi'nde bulunuyor. Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki kurulu gücünün yüzde 40'ýný (1210 megavat) Ege Bölgesi'ndeki elektrik üretim tesisleri oluþturuyor. Ege Bölgesi'ni yüzde 35'lik oranla (1054 megavat) Marmara Bölgesi takip ediyor. Akdeniz Bölgesi ise yüzde 14'lük (435 megavat) kurulu güçle üçüncü sýrada yer alýyor. Rüzgar enerjisindeki kurulu gücün illere göre daðýlýmýnda ise ilk sýrayý Balýkesir alýyor. Kurulu güçte yüzde 24'lük bir paya sahip olan Balýkesir'de 712 megavatlýk rüzgar enerjisi santrali bulunuyor. Ýzmir'deki rüzgar santrallerinin kurulu gücü 576 megavata (yüzde 20) karþýlýk geliyor. Manisa ise 366 megavatlýk (yüzde 12) kurulu güçle bu alanda üçüncü sýrada bulunuyor. Ýnþa halindeki santrallerin bölgelere göre daðýlýmlarýna bakýldýðýnda da Marmara Bölgesi'nin yüzde 42'lik oranla ilk sýrada olduðu görülüyor. Marmara'yý yüzde 38'le Ege, yüzde 15'le Akdeniz izliyor. Rüzgar enerjisi alanýnda 2014'te inþaat izinlerinin alýnmasý halinde 1,2 milyar avroluk yatýrým öngörülüyor. (AA)


14

SPOR

18 Þubat 2014 Salý

Büyükþehir

galibiyete hasret Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, 2014 yýlýnda galibiyete hasret kaldý DÝYARBAKIR - Son galibiyetini 22 Aralýk 2013 tarihinde kendi evinde Bozüyükspor'u 21 yenerek elde eden Büyükþehir Belediyespor, ilk yarýyý 29 puanla 5. sýrada tamamladý. Ligin ikinci yarýsýnda oynadýðý 4 maçý da beraberlikle tamamlayan Büyükþehir Belediyespor, 57 gündür galip gelemiyor. Kendi sahasýnda Ankaragücü ve Ýskenderun Demirçelikspor, deplasmanda da Altay ve Ýstanbul Güngörenspor ile berabere kalan yeþil-kýrmýzýlý takým, bu sezon toplamda 8 beraberlik aldý.

‘Sayýsýz goller kaçýrdýk’ Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, farklý kazanmalarý

gereken Güngörenspor maçýnda ilk 45 dakikada sayýsýz gol fýrsatýndan yararlanamadýklarýný söyledi. Þiddetle galibiyete ihtiyaç duyduklarýný belirten Doðrul, "Ýlk yarýda maçý koparabilirdik. 4 net gol pozisyonundan yararlanamadýk. Ýkinci yarýda golü bulamayýnca son dakikalarda þanssýz bir gol yedik. Son dakika golüyle de olsa en azýndan 1 puan aldýk. Ýyi oynuyoruz ama gol atamýyoruz. Bu sorunu Eyüpspor'la kendi sahamýzda yapacaðýmýz maçta aþacaðýmýzý düþünüyoruz. Play-Off yarýþýnda sonuna kadar iddialý olacaðýz" dedi. (ÝHA)

Karatecilerden 2 bronz madalya Erzincan'da 15-16 Þubat tarihleri arasýnda yapýlan Türkiye Okullararasý Karate Bölge Þampiyonasý'nda Büyükþehir Belediyespor'un iki karatecisi, 2 bronz madalya elde etti

Okullararasý basketbol maçlarý tamamlandý

FOTO: ARÞÝV

DÝYARBAKIR - Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un iki karetecisi Erzincan'da yapýlan Türkiye Okullararasý Karate Bölge Þampiyonasý'nda 2 bronz madalya elde etti. 15-16 þubat tarihleri arasýnda yapýlan þampiyonada yýldýzlar 45 kiloda Ýremnur Yazar ve +50 kiloda Ýremsu Akþahin, üçüncülük madalyasýnýn sahibi oldu. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Antrenörü Ahmet Yazar, 3 kiþiyle katýldýklarý müsabakalardan iki madalya aldýklarýný söyledi. Yazar, "Türkiye'nin önemli sporcularýnýn yer aldýðý müsabakalarda iki madalya elde ettik. Bu dereceleri gelecek için çok önemsiyoruz. Kulüp Baþkanýmýz Metin Kýlavuz ve yöneticilerimizin desteðiyle, karatede çok önemli baþarýlara imza atacaðýz. Daha yolun baþýnda olan bu sporcularýmýzla çok önemli baþarýlara imza atacaðýmýzý düþünüyorum" dedi. (AA)

DÝYARBAKIR'da Milli Eðitim Ýl Müdürlüðü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü iþbirliðiyle yapýlan okul sporlarý faaliyetleri devam ederken, kýz ve erkek takýmlarýn katýlýmýyla yapýlan Liselerarasý Basketbol Þampiyonasý'nda mutlu sona ulaþan takýmlar belli oldu. Ziya Gökalp Lisesi'nde 33 erkek takýmýnýn katýlýmý ile yapýlan müsabakalarda Özel Dicle Anadolu Lisesi þampiyon oldu. Bu kategoride Özel Yeni Ortadoðu Fen Fen Lisesi ikinci ve Süleyman Demirel

Kýz Teknik Lisesi üçüncülük kupalarýnýn sahibi oldu. 6 takýmla yapýlan kýz kategorisi müsabakalarýnda zafer, son yýllarda olduðu gibi yine Muazzez Sümer Kýz Meslek Lisesi'nin oldu. Bu kategoride Burhanettin Yýldýz Endüstri Meslek Lisesi ikinci ve Ergani Kýz Teknik Meslek Lisesi de üçüncü olarak ödül almaya hak kazandý. Kategorilerinde ilk 3'e giren Okul takýmlarýna madalyalarýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Okul Sporlarý Þube Müdürü Akýn Erim tarafýndan verildi. (ÝHA)

Þanlýurfaspor þansýný zorlayacak ÞANLIURFA - PTT 1. Lig ekiplerinden Þanlýurfaspor, Çarþamba günü deplasmanda karþýlaþacaðý Denizlispor maçýnda galip gelerek Süper Lig'e çýkma þansýný devam ettirmek istiyor. Kulüp basýn sözcüsü Gökhan Gökmen, yaptýðý açýklamada, Fethiyespor karþýlaþmasýný hakem hatalarý nedeniyle kaybettiklerini savundu. Bu tür hatalarýn özellikle kendi maçlarýnda uygulandýðýný iddia eden Gökmen, "Uzun zamandýr hakemler maçlarýmýzý katlediyor, Þanlýurfaspor olarak hakemlerden mustaribiz. Fethiyespor maçýnda net penaltý pozisyonlarýmýz verilmedi. Umarým bundan sonra bu tür olaylar yaþanmaz, hakemlerden hakkaniyetli maç yönetmesini bekliyoruz" dedi. Gökmen, Çarþamba günü deplasmanda karþýlaþacaklarý Denizlispor maçýndan galibiyetle ayrýlýp Süper Lig'e çýkma þansýný sürdürmek istediklerini belirtti. Bundan sonraki maçlarda puan kayýplarýna tahammülleri kalmadýðýný vurgulad . (AA)


15

SPOR

18 Þubat 2014 Salý

Galibiyete çifte prim

Kendi evinde Ayvalýkgücü Belediyespor’u maðlup eden Diyarbakýrspor AÞ’de yaþanan sevinç ikiye katlandý. Kulüp Baþkaný Feyzi Ýlhanlý, futbolcularýn maç baþý alacaklarýnýn bir kýsmýný ödeyeceklerini belirterek, galibiyete çifte prim vereceklerini açýkladý DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta kendi sahasýnda Ayvalýkgücü Belediyespor'u 1-0 yenerek liderliðini devam ettiren Diyarbakýrspor' AÞ'de, takýma bir iyi haber de maçý izleyen baþkan Feyzi Ýlhanlý'dan geldi. Futbolcularýn maç baþý alacaklarýnýn bir kýsmýný ödeyeceklerini belirten Ýlhanlý, galibiyete çifte prim vereceklerini açýk-

layarak futbolcularýn sevincini ikiye katladý.

‘Þampiyonluk bekliyoruz’ Baþarý devam ettikçe maddi olarak desteði artýracaklarýný ifade eden Ýlhanlý, "Önemli olan tek þey takýmýn baþarýsýdýr. Bu taraftar mutlu olsun, baþka þey istemem. Kimseden tek kuruþ para almadan kendi imkanlarýmýzla bu iþi yapýyoruz. Baþarý geldikçe maddi olarak desteðimizi artýracaðýz. Takýmdan þampiyonluk bekliyoruz" dedi.

‘Ýlk yarýnýn rövanþýný aldýk’ Kulüp Baþkan Vekili Mehmet Han Akan ise, sahalarýnda oynadýklarý ve güzel bir futbolun ardýndan Ayvalýkgücü Belediyespor'u yenerek hem liderliklerini sürdür-

Kayapýnar Hentbol’da Play-off’a kaldý DÝYARBAKIR - Hentbol Erkekler 2.Lig D Grubu'nda mücadele eden Diyarbakýr Kayapýnar Belediyespor, Mardin Gençlik Spor'u evinde 35-31 yenerek play-off'a kalmayý garantiledi. Kayapýnar Belediyespor Yöneticisi Ayhan Aytin, takýmlarýnýn bu ligde ilk kez mücadele ettiðini ve play off'a kalmayý baþardýklarýný söyledi. Ligde önemli bir baþarýya imza attýklarýný ve 1. lige çýkma inançlarýnýn tam olduðunu belirten Aytin, þöyle konuþtu: "Zorlu maratonun ardýndan play off maçlarýna kalmayý Mardin Gençlik Spor'u yenerek baþardýk. Ligin tamamlanmasýna bir hafta kala hedefe ulaþtýk. Bu baþarýmýzda en büyük etken belediye yönetiminin desteði ve çalýþmalarýmýzý iyi bir þekilde yaptýðýmýz spor tesisimizdir. Amed Spor Tesisi'nin bu kente kazandýrýlmasý baþarýlarýmýza büyü bir katký sunuyor. Play off maçlarýnda baþarýlý olup 1. lige çýkma inancýmýz da tamdýr." (AA)

düklerini hem de rakiplerinden ilk yarýnýn rövanþýný aldýklarýný söyledi. Yeni teknik direktör Fethi Çokkesen'in takýma kattýðý büyük bir heyecan ve motivasyonla Ayvalýkgücü Belediyespor karþýsýna çýktýklarýný anlatan Akan, "Heyecan fýrtýnasýnýn estiði maçta Ayvalýkgücü Belediyespor'u güzel bir futbolun ardýndan yendik. Yeni hocamýzýn engin tecrübesi ve futbolcularla diyaloðunu bu karþýlaþmada çok yakýndan gördük. Hocamýzýn takýmýmýza katýðý bu heyecan ve taraftarýmýzýn büyük desteði Ayvalýkgücü Belediyespor maçýný karnaval havasýna çevirdi. Elde edilen 3 puandan dolayý teknik heyet ve futbolcularýmýzý kutluyor, bize büyük

destek veren taraftarlarýmýza da teþekkür ediyorum" diye konuþtu.

‘Çok istekli ve arzuluydular’ Teknik direktör Fethi Çokkeser de taraftarlarýn inanýlmaz þekilde destek verdiðini vurgulayarak, "Hafta boyunca takýmý mental olarak hazýrlamaya çalýþtýk. Gerisi futbolculara aittir. Çok istekli ve arzuluydular. Maç boyunca bu hýrsý sahaya yansýttýlar. Tek golle de olsa kazanmasýný bildik. Çok önemli bir galibiyet aldýk. Taraftarýn desteði muhteþemdi. Bu taraftarýn coþkusu ile þampiyonluða ulaþmamak mümkün deðil. Artýk önümüzdeki Kayseri Þekerspor maçýna odaklanacaðýz. Her hafta ayrý bir finaldir. Yolun sonunda inþallah þampiyonluk olacak" dedi.. (AA - ÝHA)

Diyarbakýr Yolspor’da galibiyet sevinci Van Ýpekyolu Spor’u 5-0 gibi farklý bir skorla maðlup eden Diyarbakýr Yolspor’da galibiyet sevinci yaþanýyor. Kulübün Teknik Direktörü Ýbrahim Tungaç, “Çok üstün performans sergileyen futbolcularýmý kutluyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ediyorlar” dedi DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2.Grup'ta mücadele eden ve son haftalarda elde ettiði önemli sonuçlarla dikkat çeken Diyarbakýr Yolspor'da, Van Ýpekyolu Spor maçýnýn galibiyet sevinci yaþanýyor. Yolspor Teknik Direktörü Ýbrahim Tungaç, ikinci yarýdaki baþarýlý sonuçlarýna Van Ýpekyolu Spor maçýný da eklediklerini söyledi.

‘Futbolcularýmý kutluyorum’

Bu sezonun en farklý galibiyetlerini Van Ýpekyolu Spor'u 5-0 yenerek aldýklarýný belirten Tungaç, "Ýyi oynayarak ve farklý kazanarak ikinci yarýdaki çýkýþýmýzý sürdürdük. Bu galibiyetle zirve yarýþýndaki iddiamýzdan da uzaklaþmadýk. Önü-

müzdeki maçlarý kazanmaya devam edip, hedefimize emin adýmlarla yaklaþmak istiyoruz. Ayrýca çok üstün performans sergileyen futbolcularýmý kutluyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ediyorlar" diye konuþtu. (AA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

Miniklerin eserleri görücüye çýktý D

icle Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Güzel Sanatlar Atölyesinde ücretsiz olarak düzenlenen ve 53 küçük çocuðun katýldýðý sanat etkinliði gerçekleþtirildi. Etkinlik sonunda öðrencilerin on gün boyunca yaptýklarý eserler, Dicle Üniversitesi kongre merkezinde görücüye çýktý

DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Atölyesi Kulübü (DÜGSA) tarafýndan, Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Uzmaný Fatma Altýn ve DÜGSA Kulüp Baþkaný Aycan Altýn'ýn eðitmenliðinde yarýyýl tatili dolayýsýyla ilköðretim öðrencilerine düzenlenen sanat etkinliðinde ortaya çýkan eserler sergilendi. Dicle Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Güzel Sanatlar Atölyesinde ücretsiz olarak düzenlenen ve 53 küçük çocu-

C

M

Y

K

ðun katýldýðý sanat etkinliði gerçekleþtirildi. Etkinlik sonunda öðrencilerin on gün boyunca yaptýklarý eserler, Dicle Üniversitesi kongre merkezinde sergilendi. Güzel Sanatlar Uzmaný Fatma Altýn, küçük yaþta sanat eðitimi alan çocuklarýn toplum içinde kendini kabul ettiren, akademik ve sosyal yönden baþarýlý öðrenciler olduklarýný belirterek, bu çocuklarýn mutlu bireyler olarak yetiþtiklerini söyledi.

18 ÞUBAT 2014 SALI Yýl: 7 - Sayý : 2194 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakır yenigün gazetesi 18 şubat 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you