Page 1

Yine ambulans krizi DÝYARBAKIRSPOR A.Þ ile Batman Petrolspor arasýnda oynanan Akademi Ligi maçýnda yaþanan ambulans krizi tepkiye neden oldu. Kulübün Asbaþkaný Servet Can, bu tablonun kent yöneticileri için büyük bir ayýp olduðunu söyledi. 15’te

Paralel devlete izin vermeyiz

43 Kürt siyasetçi için itiraz edildi

Haber 09

A

VUKATLAR, "KCK ana davasý" kapsamýnda içerisinde DEP Eski Milletvekili Hatip Dicle ve Gazeteci Tayyip Temel'in de bulunduðu 43 Kürt siyasetçinin tahliye edilmesi için Diyarbakýr 3. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. 10’da

www.diyarbakiryenigun.com

15 NÝSAN 2014 SALI FÝYATI: 25 KRÞ.

Ablasýna diz çöktürüp baþýna ateþ etmiþ Gündem 04

Altan Tan: Süreç halktan onay almýþtýr 6’da

Çözüm Süreci ‘UMUT’landýrmadý Kaynaktan uzak kalmayacaðýz ÇÖZÜM süreci ile beraber bölge illerinde hakim olan huzur ve güven ortamý Diyarbakýr insanýnda karþýlýk görmedi. Türkiye Ýstatistik Kurumu’nun Nurullah “2013 yýlý Ýl düzeyinde YaERGÜN’ün haberi þam Memnuniyeti” verile5’te rine göre, Türkiye genelinde bireylerin yüzde 77’si kendi geleceklerinden umutlu olduðunu beyan etti. Ancak Diyarbakýr nüfusunun yüzde 64’ü geleceðinden “umutsuz” ...

Yeraltý sularý kuruyor... 10 kat daha derine iniyorlar

U

ZMANLAR, çözüm süreci ile birlikte rahat bir nefes almaya hazýrlanan Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin, bu kez kimsenin henüz farkýna varamadýðý sinsi bir tehlike ile karþý karþýya bulunduðunu söyledi. Ýnþaat yüksek mühendisleri elektriði kaçak ve bir o kadar israf ederek kullanan yöre çiftçisinin, yeraltý sularýný kuruttuðunu kaydetti. Önceki yýllarda, tarlasýný sulayabilmek için 70-80 metrede yeraltý suyuna ulaþabilen çiftçi, þimdilerde su bulabilmek için 10 kat daha derine inmek zorunda kaldý. Haber 09

C

M

Y

K

‘Lig Amed Futbol Turnuvasý’ baþladý 14

Eþbaþkana býçaklý saldýrý DÝYARBAKIR'ýn Hani Ýlçe Belediye Eþ Baþkaný Nevin Oktay, babasý tarafýndan uðradýðý býçaklý saldýrý sonucunda yaralandý. Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi'ne getirilerek tedavi altýna alýnan Oktay'ýn durumunun iyi olduðu belirtilirken, baba Mehmet Oktay ise tutuklandý. 3’te

‘Asýl sorun taþeronlaþma’ DEDAÞ iþçilerinin, ekonomik ve sosyal hak gasplarýna iliþkin iþ durdurma eylemleri 13. gününde devam ederken, Enerji-Sen'in Genel Baþkaný Ali Duman, sorunun kaynaðýnda iþçiyi sömüren taþeronlaþma olduðunu belirterek, "Mücadelemiz bir nevi iþ güvencesizliðine karþý biriken bir öfke, kimi yerlerde kaybedecek bir þeyimiz olmadýðýna dair isyanýmýzdýr" dedi. Haber 07

1 Mayýs’ta iþçiler alanlara inecek 1 MAYIS'ta Türk-Ýþ Kadýköy Meydaný, Memur-Sen Diyarbakýr Ýstasyon Meydaný, Hak-Ýþ Kayseri'de ve DÝSK, KESK, TMMOB ile TTB ise Taksim Meydaný'nda olacak. Haber 12


2

HABER-Y YAÞAM

15 Nisan 2014 Salý

‘Diyalog içinde olacaðýz’ “Cehenneme Git” adlý komedi sahnelendi

Tebrik ziyaretlerini kabul etmeye devam eden Baðlar Belediye Eþ Baþkanlarý Birsen Kaya Akat ve Eþref Güler, "Bu halkýn hizmeti için bütün kurumlarla diyalog içinde olacaðýz. El ele verirsek tüm sorunlarýmýzýn üstesinden geleceðiz" dedi Ýdris BOZKUÞ DÝYARBAKIR - Baðlar Belediye Eþ Baþkanlarý Birsen Kaya Akat ve Eþref Güler'e tebrik ziyaretleri sürüyor. Aralarýnda Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliði (DESOB)'unda bulunduðu, merkez Baðlar ve ilçeye baðlý Karacadað köylerden guruplar halinde gelen çok sayýda yurttaþ eþ baþkanlarý ziyaret etti. Gelen ziyaretçileri belediye meclis salonunda kabul eden eþ baþkanlar, halkýn gösterdiði ilgiden

dolayý memnun olduklarýný belirtti. Ziyarete iliþkin deðerlendirme yapan Eþ Baþkan Birsen Kaya Akat, Baðlar halkýnýn verdiði destekten dolayý müteþekkir olduklarýný belirterek, "Halkýmýzla ortak çalýþacaðýz. Hep birlikte çalýþýp ilçemizin sorunlarýný çözeceðiz. Yurttaþlarýmýzýn tüm sorunlarýna ortak olacaðýz" dedi.

‘Biz bu umudu taþýyoruz’ Akat'ýn ardýndan konuþan Baðlar Belediye Eþ Baþkaný Eþref Güler de ilçenin sorunlarýnýn gi-

DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Tiyatro Topluluðu (DÜNÝT), "Cehenneme Git" isimli oyunla seyirci karþýsýna çýktý. Dicle Üniversitesi kongre merkezinde sahnelenen oyuna ilgi yoðundu. 1985 yýlýndan beri var olan ve bugüne kadar 33 oyun sahneye koyan DÜNÝT, bu yýl da "Cehenneme Git" adlý oyun ile seyirciyle buluþtu. 20 oyuncu ve 4 teknik ekipten oluþan "Cehenneme Git" adlý oyun, savaþ karþýtý bir temaya sahip. Oyun, tüketim alýþkanlýklarý, deðer yargýlarý, çok uluslu þirketleri, iktidarlarý ve kolektif vahþetiyle orta sýnýfa sunulmuþ cennetin bir parodisi olarak sunuluyor. Ali Mustafa Kemal Tut'un tek perdelik kara-komedisi izleyiciye eðlenceli dakikalar yaþattý. (Haber Merkezi)

derilmesi için en büyük yük belediyenin omzunda olduðunu söyleyerek, "DESOP gibi kurumlarýmýza da çok büyük görevler düþüyor. Bu halkýn hizmeti için bütün kurumlarla diyalog içinde olacaðýz. El ele verirsek tüm sorunlarýmýzýn üstesinden geleceðiz. Biz bu umudu taþýyoruz ve bütün kurumlarýmýzdan bu konuda destek istiyoruz. Diyarbakýr'da kaldýrým sorunu çok büyük bir sorundur. Ýleriki süreçlerde halkýmýzla bir araya gelerek bu konularý tartýþacaðýz" þeklinde konuþtu.

‘Bu deneyimlerden yararlanacaðýz’ GAP Belediyeler Birliði yönetim kurulunu kabul eden Kayapýnar Eþbelediye Baþkanlarý, "GAP belediye birliðinin yerel yönetimlerde güzel çalýþmalar yapmakta. Yeni süreçte bu deneyimlerden yararlanacaðýz" dedi

Ýdris BOZKUÞ DÝYARBAKIR - GAP Belediyeler Birliði Genel Sekreteri Ahmet Ertak ve yönetim kurulu üyeleri Kayapýnar Belediyesi'ni ziyaret ederek Eþ Belediye Baþkanlarý Mehmet Ali Aydýn ve Fatma Arþimet'i baþkan seçildikleri için kutladýlar. Ziyaret nedeniyle konuklarýna teþekkür eden Eþ Belediye Baþkaný Mehmet Ali Aydýn, "Bölgede yerel yönetimlerin koordinasyonunun saðlayan çatý örgütü olan GAP Belediyeler Birliði bundan sonrada büyük görevler düþmekte. GAP Belediye Birliði Kürt siyasal hareketi belediyeciðinin demokratik üzerlik paradigmasýnýn çatý örgütlemesi görevi görmesi anlamýyla önemli bir oluþum. Bu anlamýyla yeni dönemde birlikte çalýþmayý güçlendirerek sürdüreceðiz" dedi.

‘Birlikte çalýþmayý sürdüreceðiz’ Eþ Baþkan Fatma Arþimet ise, "GAP belediye birliðinin yerel yönetimlerde güzel çalýþmalar yapmakta. Yeni süreçte bu deneyimlerden yararlanacaðýz" diye konuþtu. GAP Belediyeler Birliði Genel Sekreteri Ahmet Ertak da, "Halkýn iradesiyle seçilen baþkanlarýmýzla ünümüzdeki dönemde birlikte çalýþma ve halka hizmeti sürdüreceðiz. Birlik belediyelerin ortak çalýþma ve birlikte hareket etme görevini bu dönemde sürdürecektir" þeklinde konuþtu.


3

GÜNCEL

15 Nisan 2014 Salý

KCK Ana Davasýnda bir tahliye daha

DÝYARBAKIR - "KCK" ana davasý kapsamýnda 5 yýldýr tutuklu yargýlanan kapatýlan DTP'nin Parti Meclisi (PM) üyesi Nadir Yýldýrým, 5 yýllýk uzun tutukluluk süresi dolduðundan kaynaklý tahliye edildi. Avukat Feride

Laçin'in mahkemeye yaptýðý baþvuru sonucunda Yýldýrým, dün sabah saatlerinde tahliye edildi. "KCK" ana davasýnda Yýldýrým ile birlikte tahliye edilenlerin sayýsý 49'a çýkarken, tutuklu sayýsý da 43'e indi. (DÝHA)

Hani’de Esbaskana

BICAKLI SALDIRI!

Diyarbakýr'ýn Hani Ýlçe Belediye Eþ Baþkaný Nevin Oktay, babasý tarafýndan uðradýðý býçaklý saldýrý sonucunda yaralandý. Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi'ne getirilerek tedavi altýna alýnan Oktay'ýn durumunun iyi olduðu belirtilirken, baba Mehmet Oktay ise tutuklandý ‘Psikolojik sorunlarý vardý’

DÝYARBAKIR - 30 Mart yerel seçimlerinde BDP'den Hani Ýlçe Belediye Eþ Baþkaný seçilen Nevin Ortay'ýn henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayý babasý tarafýndan Hani BDP Ýlçe Teþkilatý'nýn önünde býçaklandýðý belirtildi. Baþkan Oktay'ýn yüzünden ve ayaðýndan aldýðý býçak darbesi sonucu yaralandýðý ve yakýnlarý tarafýndan kaldýrýldýðý Hani Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi'ne sevk edildiði

belirtildi. Tedavisi yapýlan Oktay’ýn bugün taburcu edilmesi bekleniyor. BDP Hani Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada, Okay'ýn babasý tarafýndan belirlenemeyen bir sebepten dolayý býçaklandýðý ve çok kan kaybettiði bildirildi. Uðradýðý býçaklý saldýrýnýn ardýndan Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi'ne getirilen Nevin Oktay burada tedavi altýna alýndý. Oktay'ýn durumunun iyi olduðu öðrenilirken, olayýn duyulmasý üzerine Oktay'ýn çok sayýda yakýný hastaneye akýn etti.

Güvercin sevdasý ölüme götürdü Batman'da 14 yaþýnda Y.G isimli bir çocuk bir tuðla fabrikasýnýn çatýsýna uçan güvercinini yakalamak isterken dengesini kaybederek sert zemine düþtü. Aðýr yaralanan talihsiz çocuk yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý BATMAN'da 14 yaþýndaki bir çocuk güvercin sevdasý yüzünden canýndan oldu. Edinilen bilgiye göre, olay Batman seyitler mahallesi üzerinde meydana geldi.14 yaþýnda Y.G evde beslediði güvercin iddiaya göre bir tuðla fabrikasýnýn çatýsýna

uçtu çatý katýna uçan güvercini yakalamak isteyen Y.G bir anda dengesini kaybederek sert zemine düþtü. Düþtüðünü fark eden vatandaþlar durumu 112 saðlýk ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri yaralý çocuðu Batman bölge Devlet

Hastanesi'ne kaldýrdýlar. Acil serviste yapýlan tüm müdahalelere talihsiz çocuk kurtarýlamadý cenazesi hastane morguna kaldýrýlýrken, haberi alan yakýnlarý ise hastaneye akýn ederek sinir krizleri geçirdiler. Polis olayla ilgili soruþturma baþlattý. (ÝHA)

Oktay'ýn yakýnlarý, baba Mehmet Oktay'ýn psikolojik sorunlarýnýn bulunduðunu ileri sürürek, "Baba Mehmet Oktay oturduðu evi satmak istiyordu. Ancak kýzý Nevin Oktay, ailesinin maðdur olacaðý gerekçesiyle babasýnýn bu talebine karþý çýkýyordu. Bu nedenle kýzýný býçakladý" diye konuþtu.

Baba tutuklandý Öte yandan Oktay'ý býçaklayan baba Mehmet Oktay (70), emniyetteki ifadesi sonrasýnda savcýlýða sevk edildi. Savcýlýktaki sorgusunun ardýndan nöbetçi mahkemeye çýkarýlan Mehmet Oktay, tutuklanarak Lice ilçesindeki cezaevine götürüldü. (Ajanslar)

Planör yere çakýldý: 1 yaralý VAN'da uçuþ yaptýðý sýrada düþen tek kiþilik motorlu planörün pilotu yaralandý. Edinilen bilgiye göre, olay dün öðle saatlerinde Van Kalesi yakýnlarýnda meydana geldi. Ferhat B. (41) isimli þahsýn kullandýðý TC-UFB ibareli planör, rüzgarýn etkisiyle kontrolden çýkarak yaklaþýk 30 metre yükseklikten yere çakýldý. Kazada aðýr yaralanan pilot Ferhat B., çevredekilerin yardýmýyla planörden çýkarýldý. Vücudunun çeþitli yerlerinde kýrýk bulunan Ferhat B., kýsa sürede olay sevk edilen 112 Acil Saðlýk ekiplerinin yaptýðý ilk müdahalenin ardýndan ambulansla Van Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.Kazanýn ihbarýný alan polis, itfaiye, 112 acil servis, Ulusal Arama Kurtarma Ekibi (UMKE) Ýl Afet Acil Durum Müdürlüðü (AFAD) Sivil Savunma Arama Kurtarma ekipleri bölgeye akýn etti. Kaza yapan planör pilotundan baþka yaralýnýn olmadýðýný gören ekipler, görev bölgelerine dönerken, olasý bir duruma karþý 1 itfaiye aracý olay yerinde bekletildi. Polis, kazayla ilgili soruþturma baþlattý. (ÝHA)


4

GÜNDEM

15 Nisan 2014 Salý

Diz çöktürüp ateþ etmiþ Diyarbakýr'da annesiBedia Ateþal ve ablasý 26 yaþýndaki Tevrat Ateþal'ý öldüren, babasý 42 yaþýndaki Alaattin Ateþal'ý silahla aðýr yaralayan 22 yaþýndaki Selamettin Ateþal hakkýnda 2 kez aðýrlaþtýrýlmýþ ömür boyu ve 40 yýl hapis cezasý istendi. Ateþal'ýn ablasýný saçýndan tutup diz çöktürdüðü ve baþýna ateþ ettiði, sonra silahý teyzesi G.D.'nin baþýna dayayarak tetiði çektiði ve silahýn tutukluk yaptýðý ifade edildi

D

ÝYARBAKIR - Selamettin Ateþal, geçen Ekim ayýnda annesi Bedia ve ablasý Tevrat Ateþal'ý öldürdü, babasý Alaattin Ateþal'ý da yaraladý. DHA'nýn haberine göre, Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðý'nýn hazýrladýðý iddianamede, öldürülen Bedia Ateþal'ýn olaydan 2 gün önce oðlu Selamettin Ateþal tarafýn-

dan dövülmesi üzerine polise giderek þikayetçi olduðu belirtildi. Ýddianamede, Selamettin Ateþal'ýn ablasý ve annesi ile ilgili çýkan dedikodulara inandýðý için olaydan bir kaç gün önce tabanca ile diðer kýz kardeþi S.T.'nin evine gittiðini kadýnýn korkudan kapýyý açmadýðý yer aldý. Þüpheli Ateþal'ýn dedikodular nedeniyle sýk

sýk teyzelerini öldüreceðini söylediði, bir terzide çalýþan annesi Bedia ve babasý Alaattin Ateþal'a ateþ ettiði kaydedildi. Selamettin Ateþal'ýn açtýðý ateþle Bedia Ateþal'ýn olay yerinde öldüðü, Alaattin Ateþal'ýn ise aðýr yaralandýðý ifade edildi. Ateþal'ýn anne ve babasýna ateþ ettikten sonra kuaför teyzesi G.D.'nin iþyerine giderek,

Kayýp mühimmat operasyonu: 6 gözaltý

D

ÝYARBAKIR’ýn Dicle (Piran) ilçesinde yaklaþýk iki ay önce yapýlan sayýmda on binlerce mermi, çok sayýda silah ve patlayýcýlarýn kaybolduðu ortaya çýkmýþtý. Gözaltýna alýnan askerlerin

FOTO: ARÞÝV

ifadeleri doðrultusunda Dicle'ye baðlý Bozoba (Kelbin), Kocalan (Direy),Uðrak (Zeydan), Tepebaþý (Þexmalan) ve Nohutlu (Tahzir) köylerine bugün sabah saatlerinde askeri operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Kocalan

Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesine baðlý köylere kaybolan askeri mühimmatla ilgili askeri operasyon baþlatýldýðý belirtildi. Köy baskýnlarýnda aralarýnda korucu ve muhtarlarýn da bulunduðu 6 kiþi gözaltýna alýndý

köyünde korucu olan Muhtar Abdulkuduz Ceylan, Bozoba köyünden Abdulsamet Deniz ve Nohutlu mezrasýndan Korucubaþý Sedat Dinç ile ismi öðrenilemeyen üç kiþinin gözaltýna alýndýðý belirtildi. (DÝHA)

"Ýki kiþiyi öldürdüm. Seni de öldüreceðim" dediði bu sýrada kuaförden çýkan ablasý Tevrat Ateþal ile karþýlaþtýðý belirtildi. Selamettin Ateþal'ýn kendisine yalvarýp silahý býrakmasýný söyleyen ablasý Tevrat Ateþal'ý saçýndan tutarak yere diz çöktürdükten sonra baþýna 1 el ateþ ettiði, silahý teyzesi G.D.'nin baþýna doðru ateþ etmek isterken tabancanýn tutukluk yaptýðý kaydedildi. Ýddianamede, teyze G.D.'nin þüphelinin eline vurarak tutukluk yapan silahý yere düþürdükten sonra kaçtýðý, çevreden yetiþenlerin üstüne atlayarak engelledikleri yer aldý. Selamettin Ateþal'ýn buradan kaçarak 3 gün sonra kendiliðinden güvenlik güçlerine teslim olduðu belirtildi. Tutuklanan Selamettin Ateþal'ýn "Ailem fuhuþ yapýyordu.Bu nedenle onlarý öldürdüm" diye ifade verdiði, bunun araþtýrýlmasý için kolluk kuvvetlerinden araþtýrma yapýlmasýnýn istendiði bildirildi. Ýddianameyi hazýrlayan Savcý, Selamettin Ateþal'ýn 'Alt soy veya üst soya karþý kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teþebbüs' ve 'Basit yaralama' suçlarýndan 2 kez aðýrlaþtýrýlmýþ ömür boyu ve 40 yýla kadar hapisle cezalandýrýlmasýný istedi. Hazýrlanan iddianame Diyarbakýr 3'üncü Aðýr Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, yargýlamanýn önümüzdeki günlerde baþlayacaðý belirtildi.

Ergani Ziraat Odasý’ndan muhtarlara yemek DÝYARBAKIR - Ergani Ziraat Odasý Baþkaný Ýzzet Güzel, yeni seçilen mahalle ve köy muhtarlarý ile Ziraat Odasý toplantý salonunda düzenlenen yemekte bir araya geldi. Güzel, toplantýnýn amacýnýn, birlikte hareket ederek mahalle ve köylerdeki çiftçilerin sorunlarýný tespit etmek ve çözüm önerisi sunmak olduðunu ifade ederek þöyle konuþtu: "Çiftçi Kayýt Sistemine müracaatlar baþladý. Çftçilerin Oda'ya baþvurup ilgili evraklarýný bir an önce hazýrlamalarý gerekir. Çiftçilerimizin maðdur olmamalarý için zamanýnda iþlerini takip etmeleri gerekir. Ýlçe merkezi ve köylerde yaþayan yaklaþýk 4 bin 500 çiftçimiz var. Çiftçilerimiz bu uygulama ile yem bitkileri, mazot ve gübre desteði alýyorlar. Çiftçi kayýt formu ve diðer belgelerle baþvurmalarý gerekiyor. Þimdiden uyarýyoruz ki herhangi bir eksik var ise tamamlasýnlar." (AA)


YAÞAM

15 Nisan 2014 Salý

5

Diyarbakýr ‘umut’suz TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü’nün 2013 yýlý ‘Ýl düzeyinde Yaþam Memnuniyeti’ verilerine göre, Türkiye genelinde bireylerin yüzde 77’si kendi geleceklerinden umutlu olduðunu beyan etti. Bu oranýn en düþük olduðu 3 il ise, yüzde 64 ile Diyarbakýr, yüzde 67,2 ile Tunceli ve yüzde 69,6 ile Düzce oldu Nurullah ERGÜN DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2013 yýlý 'Ýl düzeyinde Yaþam Memnuniyeti' verilerini açýkladý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý 2013 yýlýnda ilk defa il düzeyinde yapýldýðýný söyledi. Uras'ýn verdiði bilgilere göre, Mutlu olduðunu beyan eden bireylerin oraný 2013 yýlýnda yüzde 59 olarak tahmin edildi. Mutlu olduðunu beyan eden bireylerin oranýnýn en yüksek olduðu il, yüzde 77,7 ile Sinop ili oldu. Sinop'u sýrasýyla takip eden iller; yüzde 76,4 ile Afyonkarahisar ve yüzde 75,9 ile Bayburt oldu. Mutlu olduðunu beyan eden birey oranýnýn en düþük olduðu ilin ise yüzde 42 ile Tunceli olduðu gözlendi. Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduðu görüldü. Türkiye genelinde evli bireylerin yüzde 61,3'ü ve evli olmayanlarýn yüzde 53,6'sý mutlu olduðunu beyan etti. Evli bireylerin mutluluk oranýnýn en yüksek olduðu il yüzde 80,5 ile Sinop, en düþük olduðu il ise yüzde 43,2 ile Tunceli oldu. Türkiye genelinde kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiðini ifade edenlerin oraný yüzde 73' tür. Bu oranýn en yüksek olduðu il yüzde 83,6 ile Karaman, en düþük olduðu il yüzde 59,7 ile Muþ oldu. Kendilerini en çok saðlýklý olmanýn mutlu ettiðini ifade edenlerin oraný yüzde 68 olup, bu oranýn en yüksek olduðu il yüzde 84,3 ile Afyonkarahisar, en düþük olduðu il ise yüzde 52,7 ile Mardin oldu.

Kendi geleceklerinden en umutlu il Balýkesir Türkiye genelinde bireylerin yüzde 77'si kendi geleceklerinden umutlu olduðunu beyan etti. Kendi geleceklerinden umutlu olduðunu beyan eden bireylerin oranýnýn en yüksek olduðu ilk 3 il yüzde 86 ile Balýkesir,

yüzde 85,8 ile Isparta ve yüzde 85,5 ile Bolu oldu. Bu oranýn en düþük olduðu 3 ilin ise, yüzde 64 ile Diyarbakýr, yüzde 67,2 ile Tunceli ve yüzde 69,6 ile Düzce olduðu görüldü. Türkiye genelinde saðlýk hizmetlerinden memnuniyet oraný yüzde 74,7 olup bu oranýn en yüksek olduðu il yüzde 89,1 ile Isparta, en düþük olduðu il yüzde 54,6 ile Hakkâri oldu. Türkiye genelinde asayiþ hizmetlerinden memnuniyet oraný yüzde 79,4 olup, asayiþ hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduðu il yüzde 94,9 ile Artvin, en düþük olduðu il ise yüzde 58,9 ile Þýrnak oldu. Türkiye genelinde ulaþtýrma hizmetlerinden memnuniyet, yüzde 76,4 olup ulaþtýrma hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduðu il yüzde 94,2 ile Afyonkarahisar'dýr. Bu oranýn en düþük olduðu il ise yüzde 50,2 ile Hakkâri oldu. Eðitim hizmetlerinden memnuniyet oraný, Türkiye genelinde yüzde 69,7'dir. Ýl düzeyinde bakýldýðýnda eðitim hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduðu il yüzde 88,9 ile Afyonkarahisar, en düþük olduðu il ise yüzde 48,2 ile Hakkari oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden memnuniyet oraný Türkiye genelinde yüzde 69,6 olup, bu oranýn en yüksek olduðu il yüzde 89,5 ile Uþak, en düþük olduðu il ise yüzde 34,8 ile Þýrnak oldu.

Adli hizmet memnuniyet Adli hizmetlerden memnuniyet oraný, Türkiye genelinde yüzde 52,8 olup bu oranýn en yüksek olduðu il yüzde 84,5 ile Kahramanmaraþ, en düþük olduðu il ise yüzde 28,8 ile Burdur oldu. Çöp toplama hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduðu il Eskiþehir. Türkiye

genelinde belediyelerin "çöp ve çevresel atýk toplama" hizmetlerinden memnun olduðunu beyan eden bireylerin oraný yüzde 73,3'tür. Bu memnuniyet oranýnýn en yüksek olduðu il yüzde 86,5 ile Eskiþehir, en düþük olduðu il ise yüzde 33,1 ile Iðdýr oldu. Türkiye genelinde belediyelerin "kanalizasyon" hizmetlerinden memnun olduðunu beyan eden bireylerin oraný yüzde 70,3'tür. Bu memnuniyet oranýnýn en yüksek olduðu il yüzde 82,6 ile Kastamonu, en düþük olduðu il ise yüzde 28,8 ile Hakkari oldu. Türkiye genelinde belediyelerin "þebeke suyu" hizmetlerinden memnun olduðunu beyan eden bireylerin oraný yüzde 73'tür. Bu memnuniyet oranýnýn en yüksek olduðu il yüzde 86,8 ile Ýstanbul, en düþük olduðu il ise yüzde 30,6 ile Hakkari oldu.

Toplu taþýma hizmetleri Türkiye genelinde belediyelerin "toplu taþýma" hizmetlerinden memnun olduðunu beyan eden bireylerin oraný yüzde 63,8'dir. Bu memnuniyet oranýnýn en yüksek olduðu il yüzde 78,8 ile Karaman, en düþük olduðu il ise yüzde 23,5 ile Hakkari oldu. Türkiye genelinde belediyelerin "yol/kaldýrým yapýmý" hizmetlerinden memnun olduðunu beyan eden bireylerin oraný yüzde 59,7'dir. Bu memnuniyet oranýnýn en yüksek olduðu iller yüzde 76,1 ile Kastamonu ve Manisa, en düþük olduðu il ise yüzde 21,4 ile Kilis oldu. Türkiye genelinde belediyelerin "yeþil alan yaratma" hizmetlerinden memnun olduðunu beyan eden bireylerin oraný yüzde 57,1'dir. Bu memnuniyet oranýnýn en yüksek olduðu il yüzde 82,3 ile Kastamonu, en düþük olduðu il ise yüzde 22,5

ile Batman oldu. Türkiye genelinde belediyelerin "engellilere yönelik" hizmetlerinden memnun olduðunu beyan eden bireylerin oraný yüzde 48,9'dur. Bu memnuniyet oranýnýn en yüksek olduðu il yüzde 71,3 ile Manisa, en düþük olduðu il ise yüzde 14,5 ile Siirt oldu.

Yoksullara yardým hizmetleri Türkiye genelinde belediyelerin "hasta ve yoksullara yönelik" hizmetlerinden memnun olduðunu beyan eden bireylerin oraný yüzde 53,3'tür. Bu memnuniyet oranýnýn en yüksek olduðu il yüzde 73,4 ile Manisa, en düþük olduðu il ise yüzde 15,3 ile Siirt oldu. Türkiye genelinde belediyelerin "ýþýklandýrma" hizmetlerinden memnun olduðunu beyan eden bireylerin oraný yüzde 74,1'dir. Bu memnuniyet oranýnýn en yüksek olduðu il yüzde 89,4 ile Amasya, en düþük olduðu il ise yüzde 26,7 ile Hakkari oldu. Türkiye genelinde belediyelerin "sokak levhalarý" hizmetlerinden memnun olduðunu beyan eden bireylerin oraný yüzde 72,7'dir. Bu memnuniyet oranýnýn en yüksek olduðu il yüzde 88,7 ile Amasya, en düþük olduðu il ise yüzde 32,3 ile Hakkari oldu. Türkiye genelinde Avrupa Birliði (AB) üyeliðinin birey yaþamýna olumlu etkisinin olduðunu belirtenlerin oraný yüzde 37,1'dir. Bu oranýn en yüksek olduðu il yüzde 75,9 ile Hakkari, en düþük olduðu ile ise yüzde 18,1 ile Burdur oldu. Türkiye genelinde Avrupa Birliði (AB) üyeliði için referandum yapýlmasý durumunda üyelik yönünde oy vereceðini belirtenlerin oraný yüzde 46,5'tir. Bu oranýn en yüksek olduðu il yüzde 78,1 ile Hakkari, en düþük olduðu il ise yüzde 23 ile Þýrnak oldu.


6

POLÝTÝKA

15 Nisan 2014 Salý

‘Süreç halktan onay almýþtýr’ Yerel seçim sonuçlarýný deðerlendiren BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, Kürt sorununda geçen yýl baþlatýlan müzakere sürecinin halktan onay aldýðýný söyledi. Seçimlerde bölgedeki 16 þehirde AKP’nin 1 milyon 830 bin, BDP’nin 1 milyon 845 bin oy aldýðýný belirten Tan, “Demek ki siz tek baþýnýza bir özerklik filan ilân etme durumunda deðilsiniz. Onun için bu yüzde 6,5’un Türkiye’nin demokratikleþmesinde yüzde 10-15’lere çýkmasý lazým” dedi Halk zaten uzun bir dönem bunlara bakmadý ama silahlar sustuktan sonra veya görece bir barýþ ortamýna girildikten sonra halkýn isteyeceði çok þey vardýr. Birincisi de hizmet. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kürtçe kreþi sürdüremediyse bunun bir gerekçesi yok. Ýkincisi, halk güvenlik ister. Burada kasýt barýþýn siyaseti, yani çatýþmalý dönemdeki taþ, molotofkokteyli, eylemler yerine daha demokratik siyaset ister. Mesela Diyarbakýr'ýn Baðlar semti bizim siyasal eylemlerimize en fazla destek veren bir bölge, 357 bin nüfusu var. Oyumuz yüzde 73'ten yüzde 58'e düþtü. Artýk o eski eylemler, çatýþmalý dönemin argümanlarý istenmiyor" dedi. DÝYARBAKIR - Yerel seçim sonuçlarýný Al Jazeera'ye deðerlendiren BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, iç dinamiklerini deðiþtirmezse BDP'nin çökme tehlikesiyle karþý karþýya olduðunu söyledi. Seçimlerde BDP'nin oylarýný koruyabildiðini ve küçük bir artýþ saðladýðýný dile getiren Tan, "AK Parti'nin yerine dindar ve muhafazakar seçmeni tatmin edecek, orta sýnýflarýn oy vereceði bir alternatif çýkmadýðý müddetçe, AK Parti ne kadar yanlýþ ne kadar kötü iþler yaparsa yapsýn, halk CHP'ye oy vermiyor, MHP de bütün Türkiye'yi kucaklayamýyor" dedi. BDP cephesinin HDP ile tüm Türkiye'ye hitap edebilecek bir ana muhalefet hedeflediðini belirten Tan, þunlarý söyledi: "HDP çýkýþý itibarýyla doðru bir projeydi. HDP'nin hedeflediði ana kitlede kimler vardý, vicdanlý Müslüman demokratlar, liberal demokratlar, sosyal demokratlar, sosyalistler, bir de halklar ve mezhepler... Peki HDP bunu yapabildi mi? Maalesef yapamadý.

‘Özerklik ilan etme durumunda deðilsiniz’ HDP Türkiye'deki marjinal solun partisi haline geldi. Zaten Türkiye'de bunlarýn ciddi bir oy tabaný, halk tabiriyle müþterisi yoktu. HDP'ye yine BDP seçmeni oy verdi, aldýðý oyun yüzde 99'u Kürt seçmenin. Tüm muhalefeti kucaklama iddiasýnda olan HDP, kuruluþundan itibaren Türkiye'deki marjinal solun örgütlenmeye çalýþtýðý, üzerine Kürtlerin ilave edilmek istendiði bir organizasyon þekliyle ortaya çýktý. BDP artý HDP yüzde 6,5 oy almýþ, bu ne özerkliðe yeter

ne de Kürdistan'ýn statüsünün daha da belirginleþtirilmesine. Kürdistan'ýn tamamý diye 16 þehre baktýðýmýzda, AKP 1 milyon 830 bin, biz 1 milyon 845 bin oy almýþýz. Demek ki siz tek baþýnýza bir özerklik filan ilân etme durumunda deðilsiniz. Onun için bu yüzde 6,5'un Türkiye'nin demokratikleþmesinde yüzde 10-15'lere çýkmasý lazým"

“Müzakere süreci halktan onay almýþtýr” AKP'nin batýda oylarýný muhafaza etmesi çözüm süreci açýsýndan baþarý olduðunu dile getiren BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, "Yani piyasa artýk borsa tabiriyle, PKK ile görüþme, Abdullah Öcalan ile müzakere, Kandil'e gidip gelme gibi durumlarý satýn almýþtýr. Bunlara þiddetli bir karþý çýkýþ olmamýþtýr. Müzakere süreci halktan onay almýþtýr diyebiliriz" dedi. Cumhurbaþkanlýðý tartýþmalarý ile ilgili bir soruya da cevap veren Tan, BDP'nin Türkiye'ye demokrat, yeni bir anayasa yapacak bir cumhurbaþkaný olmasýný istediðini belirterek, þunlarý söyledi: "Zannediliyor ki bu Ýmralý'da konuþuldu, bu iþ bitti. BDP, Türkiye'ye demokrat, yeni bir anayasa yapacak bir cumhurbaþkaný olmasýný istiyor. Bu profil AK Parti'de mi ortaya çýkar, CHP-MHP'nin destekleyeceði adayda mý çýkar? Herkesin kendi adayý mý çýkar, ikinci turda mý belli olur, þu an bu stratejilerin hiçbiri belli deðil.

“Erdoðan’a oy vermem” Ben Altan Tan olarak Erdoðan'a oy vermem. Yeni bir anayasa yapmadý. Ben internet yasaklarý-

na, MÝT Yasasý'ndaki anti demokratik yaklaþýmlara, Hâkim ve Savcýlar Yüksek Kurulu'nda yapýlan deðiþikliklere, Orta Doðu'da nereye gittiði belli olmayan sergüzeþtiliðe oy vermem" dedi. BDP, HDP birleþmesi ile ilgili açýklamalarda bulunan Tan, "HDP'nin de BDP'nin de veya tek partide toplanýlacaksa o partinin de yeniden inþa mecburiyeti var. Mesela Kürtlerde muhafazakarlýk oraný çok daha yüksek. Biz Diyarbakýr þehir merkezinde ilk defa bu kadar çok oy kaybettik, bu oyu zenginleþen orta sýnýflardan deðil yoksullardan da kaybettik. Dindar, muhafazakar kitleyle, samimi doðru bir iliþki kurmanýz lazým. Ben vitrine bir tane Altan Tan koydum, gerisini bildiðim gibi doldurayým mantýðýyla olmaz. Ýkincisi de kent yoksullarýyla ilgili de bir þeyler üretilmesi lazým. Diyarbakýr'da yerinden dönüþüm ile varoþlarda oturanlara hizmet götürmemiþsiniz. Sosyal olarak bu hizmetleri yeteri kadar yapamadýysanýz, sýnýfsal olarak da desteðiniz zayýflýyor" dedi.

Belediyecilik karnesi zayýf BDP'nin belediyecilik açýsýndan karnesini baþarýlý bulmadýðýný ifade eden Tan þunlarý söyledi: "Bismil, Cizre, Nusaybin, Kýzýltepe birçok örneðe baktýðýmýzda hâlâ birçok yerin doðru düzgün uygulanabilir imar planý yoktur. Van'ýn imar planýný bile depremden sonra bakanlýk yaptý. Dolayýsýyla siz bahanelerin arkasýna sýðýnamazsýnýz. Savaþ döneminin siyaseti ayrý barýþ döneminin siyaseti ayrý. PKK ve Kürt siyaseti 30 yýllýk korkunç bir girdabýn içinden geçti.

“Geçmiþteki kadrolarla bu iþi yürümez” Çözüm sürecinde parti olarak bocaladýklarýný bunun çökme anlamýna gelmediðini dile getiren BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, "Biz ayaða kalkýp doðru tahliller yapýp, doðru örgütlenmeler yapýp dosdoðru yolumuza devam edebiliriz de, sendeleyip düþebiliriz de. Biz þimdi bunu aþmanýn yollarýný tartýþýyoruz. Bunu aþmak zorundayýz. Ya baþaracaksýnýz ya baþaracaksýnýz. Bir de tabii, hangi BDP? BDP, geçmiþteki kadrolarýyla bu iþi yürütemez. Dindar, muhafazakar kesimlerle, onlarýn kadrolarýný da alarak, tabiri caizse þirketin yüzde 25-30'unu halka katarak doðru bir iliþki kurulmasý lazým. Mesela Mardin'de parti, Süryani kadýn eþbaþkan kararý aldý. 46 Süryani sivil toplum kuruluþu ve þahsý bir isim önerdiler ama parti onun dýþýnda kendi seçtiði baþka bir Süryani kadýný baþkan yaptý. Beðenirsiniz beðenmezsiniz herkesin kendi temsilcileri olacak" dedi. Partisinin iç iþleyiþ tarzýnýn deðiþmesi gerektiðini söyleyen Tan, "Mesela ben Diyarbakýr Milletvekili'yim, 17 ilçede belediye meclis üyelerinin seçilmesinde tek bir kiþi için benim fikrim alýnmadý. Bir seçim komitesi oluþturuldu, Kürt siyasetinin kendi iç dinamikleri içinden geçmiþteki yapýlar belirledi. Hiçbir milletvekili arkadaþýmýn belirlemesi olmadý. Bu mekanizmayla bir siyasi partinin götürülmesi mümkün deðil. Daha demokratik daha þeffaf, belirlenmiþ ilkeler çerçevesinde çalýþmasý lazým. Ya bunlarý baþarýrýz, ya da daha geriye gideriz" dedi. (Haber Merkezi)


7

GÜNCEL

15 Nisan 2014 Salý

‘Asýl sorun taþeronlaþma’ DEDAÞ iþçilerinin, ekonomik ve sosyal hak gasplarýna iliþkin iþ durdurma eylemleri 13. gününde devam ederken, Enerji-Sen’in Genel Baþkaný Ali Duman, sorunun kaynaðýnda iþçiyi sömüren taþeronlaþma olduðunu belirterek, “Mücadelemiz bir nevi iþ güvencesizliðine karþý biriken bir öfke, kimi yerlerde kaybedecek bir þeyimiz olmadýðýna dair isyanýmýzdýr” dedi linde tehditler de bulundu. Eylemin ilk gününden beri DEDAÞ yetkilileri, iþçilerin mücadelesini organize eden Enerji Gaz Su Baraj Çalýþanlarý Sendikasý'ný (Enerji-Sen), "Ýþçilerin, taþeron iþçi olduðu için sendikalý olamayacaklarý" bahanesini öne sürerek tanýmadý. Bu nedenle iþçi sendikasý ile iþveren arasýnda resmi bir görüþme yaþanmadý. Ýþçiler iþ býrakma eylemini sürdürürken, taleplerinin karþýlanmayana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

‘Sorunun asýl kaynaðý taþeronlaþtýrmadýr’

DÝYARBAKIR - Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ) arýza onarým-bakým iþçileri, 13 gündür ekonomik ve sosyal haklarý için mücadele ediyor. 4 Nisan'da eyleme baþlayan arýza onarým-bakým iþçilerine polis 7 defa müdahale etti. Müdahale sýrasýnda bir iþçi yaralanýrken, bir iþçi ise sinir krizi geçirdi. Polisin müdahalesi esnasýnda Urfa karayolu trafiðe kapatýlýrken, zaman zamanda iþçiler de DEDAÞ binasýný iþgal etti. Eylem süresince iþçilere destek vermek amacýyla Ceylanpýnar'dan Diyarbakýr'a gelmek üzere yola çýkan 5 DEDAÞ iþçisi ile Enerji Sen Genel Baþkaný Ali Duman ve yöneticisi Süleyman Keskin polislerce gözaltýna alýndý. Polisin baskýsý dýþýnda Taþeron þirket olan Akdeniz firmasý da, iþçilerin eylemini kýrmaya yönelik giriþimleri oldu. Son olarak taþeron firma "25 iþçiyi iþten çýkardýk, hepinizi atacaðýz" þek-

BES TÝS sürecini protesto etti DÝYARBAKIR - Büro Emekçileri Sendikasý (BES) Diyarbakýr Þubesi, 2014-15 yýllarý Toplu Ýþ Sözleþmesi (TÝS) sürecine iliþkin Diyarbakýr Defterdarlýðý önünde basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. "4/C'ye hayýr ötekileþtirme maðduru 4/C emekçilerine güvence"

DEDAÞ arýza onarým-bakým iþçilerinin 12 gündür ekonomik ve sosyal haklarý için baþlattýklarý iþ býrakma eylemine iliþkin açýklamada bulunan Enerji-Sen Genel Baþkaný Ali Duman, asýl sorunun kaynaðýnýn özelleþtirme ve buna baðlý olarak taþeronlaþma olduðuna dikkat çekti. Duman, "Türkiye'de 16 tane daðýtým þirketi çok kýsa süre içerisinde özelleþtirildi. Ve bu özelleþtirme iþlemi AKP tarafýndan þiþirilmiþ þirketlere devredildi. Öncelikle bu özelleþtirme süreci taþeronlaþtýrma ile baþladý. Taþeronlaþmanýn 15 20 yýllýk bir geçmiþi var. Liberal düzenin 1980 sonrasý özelleþtirme politikasýnýn ön ayaðý idi. Taþeronlukla iþçilerin gasp edilen haklarý özelleþtirme politikasýyla kalýcý kural haline getirilmeye çalýþýyor" þeklinde konuþtu. Geçmiþteki TEDAÞTEK (Türkiye Elektrik Kurumu) ile þimdiki özelleþtirilmiþ TEDAÞ arasýnda önemli farklarýn olduðuna vurgu yapan Du-

pankartýnýn açýldýðý basýn açýklamasýnda, "Direne direne kazanacaðýz" sloganlarý atýldý. Bordrolarýnýn yýllardýr biriken ekonomik ve sosyal sorunlarýn bir belgesi olduðunu belirten BES Þube Baþkaný Mehmet Karaaslan, "Bugün bordrolarýmýzý yoksulluða, sömürüye meydan okuduðumuzu göstermek, insanca yaþam hakkýmýz için kazanana dek mücadelemizi büyütmeye kararlý olduðumuzu göstermek için yakýyoruz" dedi. Karaaslan, sendika kanununda yapýlan deðiþikliklerle 2,5 milyon kamu emekçisini, 1,9 milyon

man, "Örneðin maaþlar eskiye oranla üçte bir eksik veriliyor, iþ güvencesizliði iþçileri çepeçevre sarmýþ durumda, sosyal haklarýn hiç biri yok, yol ve yemek bile tartýþýlýr duruma gelmiþ, sigortalar eksik yatýrýlýyor. Bu sýkýntýlar sadece Diyarbakýr'da yok Türkiye'nin tüm þehirlerinde var. Taþeronlaþma sürdükçe bu sorunlarda olacaktýr, sorunun asýl kaynaðý budur" dedi

‘Ýþçi Taþeron zihniyetinin kurbaný haline getiriliyor’

Devletin kadro açmasý ve iþ güvenliðini saðlamasý gerekirken tüm yetkilerini taþeronlara havale ettiðine dikkat çeken Duman, iþçilerin de taþeron zihniyetinin kurbaný haline getirildiðini ifade etti. Taþeronlaþma zihniyetini asla kabullenmeyeceklerini dile getiren Duman, "Mücadelemiz bir nevi iþ güvencesizliðine karþý biriken bir öfke, kimi yerlerde kaybedecek bir þeyimiz olmadýðýna dair isyanýmýzdýr. Gezi'de ortaya çýkan isyanýn emek alanýna yansýmasýdýr. Emeðin hiçbir deðeri kalmamýþ. Ýþçiler ucuz bir þekilde güvencesiz çalýþtýrýlýyor. Ancak aðýr ve tehlikeli bir iþ olan enerji sektöründe bile iþ ve iþ güvenliði taþeronlara havale ediliyor. Bu þekilde iþçilerin hayatý tehlike atýlýyor" diye konuþtu.

‘Diyarbakýr’da 14 iþ kazasý gerçekleþti’

Diyarbakýr'da DEDAÞ iþçilerinin sürdükleri direniþe de deðinen Duman, burada da öne çýkan en önemli talebin iþ güvenliði olduðuna vurgu yaptý.

emekliyi ve 15 milyon kiþiyi ilgilendiren sürecin "yandaþ konfederasyon" baþkanýyla kapalý kapýlar ardýnda sürdürüldüðüne dikkat çekerek, bunun en somut kanýtýnýn da 2013 toplu sözleþmeleri olduðunu söyledi. Görüþmelerin yasal olarak bir aylýk bir süresi olduðunu fakat görüþmelerin yedinci gününde Satýþ Sözleþmesi imzalandýðýný dile getiren Karaoðlan, bu sözleþme ile kamu emekçilerinin sosyal, demokratik ve özlük haklarýna iliþkin hiçbir hususun görüþülmediðini belirterek, bu durumun mevcut yasanýn grev ve

Duman, iþ güvenliðine deðinerek þunlarý anlattý: "Ýþ güvencesi dediðimiz þey þudur. Yaþam hakkýnýn güvenceye alýnmasýdýr. Son bir yýl içerisinde Diyarbakýr'da 14 iþ kazasý gerçekleþti. Bu kazalardan bir tanesi ise ölümle sonuçlandý. Ýki arkadaþýmýz ise taktýklarý güvenlik kemerlerinin saðlýksýz ve iþ güvenliðine uygun olmamasý nedeniyle direk tepesinden düþtü. Bir iþçinin üç metreden düþmesi ölüm için yeterlidir. Yine elektrik akýmýna tutulup yaralanan arkadaþlarýmýz var. Buradan baktýðýmýzda tüm bu olumsuzluklarý birleþtirdiðimizde mücadele etmemizden baþka bir þansýmýz yok."

‘Mücadelemiz insanlýk onuru mücadelesidir’

"Buradaki iþ býrakan iþçilerin temel taleplerinden biri iþ güvenliðidir. Ýkincisi, yol ve yemek ücretinin karþýlanmasýdýr. Üçüncüsü, fazla mesailerin karþýlýðý olan ücretlerin ödenmemesidir. Dördüncüsü, toplu sözleþme ve sendikal haklarýn güvenceye alýnmasýdýr. Beþincisi, servislerden yararlandýrýlmasýdýr" diyerek iþçilerin taleplerini dile getiren Duman, her þeyden önce bunun insanlýk onurunun mücadelesi olduðunu söyledi. 13 gündür sürdükleri eylemde iþçilerin eylemlerine dönük hem polisten hem de iþverenden baskýlar uygulandýðýna dikkat çeken Duman, tehditler karþýsýnda boyun eðmeyeceklerini, örgütlü güçle bu saldýrýlarý boþa çýkaracaklarýný dile getirdi. (DÝHA)

gerçek bir toplu sözleþme düzeninden ne kadar uzak olduðunu ifade etti. Siyasi iktidar temsilcilerinin babalý oðullu, cümbür cemaat boðazlarýna kadar yolsuzluðun içine battýðýný söyleyen Karaaslan, "Talanýn ve yaðmanýn bir virüs gibi hem iktidarý hem de mevcut sistemi içten içe çürüttüðü bu dönemde halkýn, emekçilerin giderek yoksullaþmasý, zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul hale gelmiþ olmasý bu sürecin doðal sonucudur" dedi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan maaþ bordrolarý yakýldý. (DÝHA)


8

HABER

Yeraltý sularý kuruyor

DÝYARBAKIR - Güneydoðu Anadolu'daki Dicle Elektrik Bölgesi'ni oluþturan Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'taki tüm abonelerin yüzde 2'sini oluþturan 26 bin 200 tarýmsal sulama abonesinin, kaçak elektrik kullanarak yeraltý sularýný, tarlalarýný sulamak için bilinçsizce kullanmasý sonucunda, yeraltý kaynaklarý kurumaya baþladý. Bunun doðal sonucu olarak da Güneydoðu'da tam anlamýyla ekolojik felaketlerin kapýda olabileceði tahmin edilyor. Tarýmsal sulama aboneleri, bölgedeki tüm abonelerin yüzde 2'sini dahi oluþturmazken, kaçaðýn verdiði 'hovardalýk' ile toplam elektriðin dörtte birini tüketiyorlar. Üstelik, kullandýklarý elektriðin sadece yüzde 2'sinin parasýný ödeyen tarýmsal sulama abonelerinin, bilinçsizce yeraltý sularýný kullanarak yaptýðý sulama nedeniyle, Güneydoðu'da 'ekolojik felaketin' hissedilmeye baþlandýðý düþünülüyor. Önceleri 70-80 metre derinden su çýkarken, yeraltý sularý azalmaya baþladýkça kaçak olarak kullanýlan veya parasý ödenmeyen elektrik nedeniyle, tarýmsal sulama aboneleri her seferinde daha büyük sondaj makineleri kullanarak daha derine inmeye baþladý.

‘Bilinçsiz kullanma yeraltý sularýný kuruttu’ Yýllarca kaçak elektrik ile yeraltý sularýný bilinçsizce, gereðinden çok daha fazla çekerek kullanan yöre çiftçisinin, bölgedeki ekolojik dengeyi bilmeden de olsa alt üst ettiðini dile getiren uzmanlar, kaçak elektrikten kaynaklý bilinç-

Önceki yýllarda, tarlasýný sulayabilmek için 70-80 metrede yeraltý suyuna ulaþabilen çiftçi, þimdilerde su bulabilmek için 10 kat daha derine inmek zorunda kalýrken, gereðinden fazla çýkarýlan altýn deðerindeki yeraltý sularý ile oluþan dereler, ardýnda ‘ekolojik felaket’ býrakarak Suriye’ye akýyor siz kullanmanýn yer altý sularýný kuruttuðunu söyledi. Daha önceleri 70-80 metreden su çýkan bölgede artýk 700-800 metreden ancak su çýktýðýný ifade eden uzmanlar, bunun da suyun kurumaya yüz tuttuðunu gösteren en önemli delil olduðunu dile getirdi. Bazý yerlerde 800 metreden de derine inildi-

ðine tanýklýk edildiðini ifade eden uzmanlar, üstelik o kadar derinden çekilen suyun aþýrý soðuk olmasý sebebiyle, yine kaçak elektrik sayesinde ýsýtýlarak tarlaya akýtýldýðýný ve bunun da israfý bir kat daha arttýrdýðýný kaydetti. Bölgede yaðmurlu havada dahi yeraltýndan çekilen su ile tarlalarýný sulamayý sürdüren tarýmsal sulama abonelerinin, israf ettiði altýn deðerindeki bu sularýn bir kýsmý tarlalarý sularken, büyük bir kýsmý ise boþa akýtýyor. Mardin yöresinde gereðinden fazla çekilen yeraltý sularý küçük göletler oluþtururken, Þanlýurfa'da ise, bu sularýn da karýþtýðý sulama sularýnýn oluþturduðu derede, her gün binlerce metreküp alüvyonlu su, ardýnda ekolojik felaket býrakarak Suriye topraklarýna akýyor. Bu þekilde, tarýmsal deðeri çok yüksek topraklarýn da yaþanan erozyon ile Suriye'ye taþýndýðý savunuluyor.

‘Yeraltý kaynaklarýnýn limiti var’ Bu arada bilim insanlarý, yeraltý su kaynaklarýnýn bu denli hýzlý azalmasýnýn doðuracaðý felaketlere dikkat çekti. Bu durumun, bölgede önümüzdeki yýllarda kuraak-

15 Nisan 2014 Salý

Uzmanlar, çözüm süreci ile birlikte rahat bir nefes almaya hazýrlanan Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin, bu kez kimsenin henüz farkýna varamadýðý sinsi bir tehlike ile karþý karþýya bulunduðunu söyledi. Ýnþaat yüksek mühendisleri elektriði kaçak ve bir o kadar israf ederek kullanan yöre çiftçisinin, yeraltý sularýný kuruttuðunu kaydetti lýðýn yaný sýra, afetlere yol açabilecek yeraltý hareketlerine ve geniþ alanlarda çökmelere yol açabileceðine dikkat çekti. Dicle Üniversitesi öðretim görevlilerinden inþaat yüksek mühendisi Yrd. Doç. Dr. Recep Çelik ise, yer altý sularýnýn önemli bir rezervuar olduðuna deðinerek, bu sularýn insanlýðýn geleceðindeki en önemli alternatif su kaynaklarýndan biri olduðunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Çelik, "Dünya nüfusunun hýzla arttýðýný tarým alanlarýnýn hýzla azaldýðýný ve su ihtiyacýnýn modernleþme ile beraber arttýðýný düþündüðümüz zaman, alternatif su kaynaklarýna olan ihtiyaç daha çok artmaktadýr. Yer altý sularý her zaman kendini besleyen belli bir kapasitenin üzerinde elde edebildiðimiz bir kaynak deðildir. Eðer biz yer altý sularýný düzgün kullanamaz isek, ileride hýzla yer altý su kaynaklarýndan da mahrum kalmýþ olacaðýz. Bismil ve Çýnar gibi Dicle Nehri'nden pompajla su alýnamayan tarýmsal bölgelerde, yer altý sularý köylüler için en önemli alternatif kaynak oldu. Burada bilinçsiz kullaným, bilinçsiz kuyu açýmlarý, özellikle yaðýþlarýn olmadýðý yerlerde çok yoðun tüketim, yer altý sularýnda hýzla deðiþim yapmaktadýr" dedi. Yrd. Doç. Dr. Çelik, "Yeraltý su seviyesi Bismil'de 40, Çýnar'da ise 20 metreden fazla düþmüþ durumda. Bizim bu yer altý su bütçesinde yaðan yaðýþ miktarý kadar suyu kullanmamýz hayati deðerdedir. Bunu da köylüler tespit edemez. Ýlgili kurumlarýn bunu bir an önce tespit etmesi lazým. Yer altý sularýnýn kötü bir özelliði var, bunu bir enerji ile elde etmeniz gerekiyor. Bu da büyük bir milli servet kaybýdýr. Bunu da görmek lazým" diye konuþtu. (ÝHA)


HABER

15 Nisan 2014 Salý

9

‘Paralele izin vermeyiz’ DÝYARBAKIR - AKP Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten ve AKP MKYK üyesi Prof. Dr. Mazhar Baðlý'nýn Dicle Üniversitesi'ndeki (DÜ) rektör seçimindeki usulsüzlük yapýldýðý ve üniversitede cemaat kadrolaþmasýnýn yapýldýðý yönündeki iddialarýna Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) Rektörü Ayþe Jale Saraç'tan yanýt geldi. Saraç, rektörlük binasýndaki Senato Toplantý Salonu'nda basýn toplantýsý düzenledi. Saraç, konuyla alakalý olarak yapýlan tüm açýklamalarýn gerçeklikle baðdaþmadýðýný ileri sürerek, tamamen karalamaya yönelik bilinçli olarak yapýlan bir tutumla karþýlaþtýklarýný dile getirdi.

Atatürk’ün Silvan’a geliþinin 98. yýldönümü kutlandý

‘Rant hesaplarý yapmadýk’ Yaptýklarý çalýþmalarla halkýn beðenisini kazandýklarýný ve ayný zamanda bu çalýþmalarýn kurumsal kimliklerini de ortaya koyduðunu savunan Saraç, üniversite çalýþmalarýnda kiþisel menfaat ve iliþkilenmeler içerisine girmediklerini iddia etti. Saraç, "Hiç kimse üzerinde rant hesaplarý yapmadýk. Asla ne kendime ne de bir baþka gruba bu tür hesaplarýn peþinden gidilmesini söylemedim. Belki de bu yüzden de birçok kesimle kýrgýnlýklar yaþadým" dedi. Geçmiþ üniversite yönetiminin bazý yanlýþlýklarý olmuþ olabileceðini belirten Saraç, kendisinin bulunduðu dönem itibariyle ortaya atýlan iddialarýn gerçeði yansýtmadýðýný söyledi.

‘Biz baþka bir açýklama beklerdik’ Kendisi ve kurum hakkýnda yapýlan açýklamalarýn oldukça talihsiz açýklamalar olduðunu ifade eden Saraç, AKP Diyarbakýr Mil-

AKP Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten’in açýklamalarýndan sonra Dicle Üniversitesi’nde Rektörü Ayþe Jale Saraç, paralel devletin üniversitede faaliyet yürütmesine asla ve asla izin verilmeyeceðini ileri sürerek, kendisi hakkýndaki iddialarý yalandý letvekili Cuma Ýçten'in açýklamalarýna iliþkin, "Bu beyanatlarý yapan milletvekili zatýn, bu þekilde deðil de, üniversitedeki 'çalýþmalarda ne gibi bir katký sunabiliriz demesini beklerdim" þeklinde konuþtu.

‘Elde bilgi yok belge yok’ Ayný karalama politikalarýný geçmiþ dönemki rektörlük seçimlerinde de yürürlüðe konulduðunu belirten Saraç, "O zaman da ellerinde belgeler, bilgiler olduðuna dair açýklamalarda bulundular. Bu belgeleri Mart ayýnda ortaya koyacaklarýný söylediler. Bizde dedik ki sakýn Mart'ý beklemeyin, elinizde ne belge, bilgi varsa lütfen hemen

Yoksul öðrenciler yararýna kermes AYDER Diyarbakýr Þubesi tarafýndan yoksul öðrenciler yararýna düzenlenen kermesin açýlýþý yapýldý. 24 Nisan’a kadar devam edecek olan kermeste, yöresel yemekler ve çeþitli el sanatlarý bulunuyor DÝYARBAKIR - Aydýnlýk Yarýnlar Ýçin Hak ve Özgürlükler, Eðitim, Kültür ve Yardýmlaþma Derneði (AYDER) Diyarbakýr Þubesi tarafýndan yoksul öðrenciler yararýna düzenlenen kermes açýlýþý yapýldý. Diyarbakýr Diclekent Park Ormaný karþýsýnda düzenlenecek AYDER kermes etkinliðinin, 14 Nisan ve 24 Nisan tarihleri arasýnda devam edeceði belirtildi. Kermesten elde edilecek olan gelirle yoksul ailelere ve öðrencilere baðýþ yapacaklarýný dile getiren AYDER Kadýn Kollarý Baþkaný Faika

bunlarý gerekli mercilere teslim edin dedik. Fakat aradan uzunca bir zaman geçmesine raðmen elde bilgi yok belge yok" dedi.

‘Bizi buraya atayana yazýk ediyorlar’ Cemaatle iliþkili olduðu iddialarýna da cevap veren Saraç, þunlarý ileri sürdü: "Paralel devletin üniversitemizde faaliyet yürütmesine asla ve asla izin verilmez. Özellikle devlet hiyerarþisine baðlý olduðumu ve bu anlamda bu hiyerarþiye saygý duyduðumu herkes bilir. Bizi buraya atayanlara da yazýk ediyorlar." (DÝHA) Adýgüzel, kermesteki ürünlerin AYDER üyeleri olan kadýnlar tarafýndan hazýrlandýðýný belirtti. Adýgüzel, "Tüm Diyarbakýr halkýmýzý bu hayýr kervanýnda bulmak istiyoruz, onlarý burada görmek istiyoruz. Öðrencilerimize destek bekliyoruz. Kermesimizde yöremize ait yemek çeþitleri bulunmaktadýr" dedi. Diyarbakýr il merkezinde ve ilçelerinde bulunan medrese öðrencileri, fakir aileler ve yardýma muhtaç aileler için kermes düzenlediklerini anlatan Kur'an Kursu hocalarýndan Mehmet Murat Yaþar ise, Anadolu insanýnýn yýllardan beri sürdürdüðü geleneklerin baþýnda gelen kermes etkinliðinin insanlar tarafýndan sürekli yapýlmasý gerektiðini ve kendilerinin de bu etkinliklerle insanlara faydalý olmaya çalýþtýklarýný söyledi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Nisan'da Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesine geliþinin 98. yýl dönümü törenle kutlandý. Silvan ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Evi'nde kutlama töreni düzenlendi. Geniþ güvenlik önlemlerinin alýndýðý törene, Kaymakam Berkan Sönmezay, Garnizon Komutaný Jandarma Albay Ali Ýhsan Ersoy, Belediye Baþkan Vekili Ýhsan Baykara, Cumhuriyet Savcýsý Fatih Dönmez, Emniyet Müdürü Yusuf Toy, Jandarma Bölük Komutaný Mustafa Çiçek, Sivil Toplum Kuruluþlarý (STK) temsilcileri, daire amirleri öðretmen ve öðrenciler katýldý. Tören saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Atatürk Evi'nde yapýlan kutlamalarda Atatürk'ün sinevizyon gösterisi yapýldý. Günün anlam ve önemini belirten konuþmayý Atatürk Ortaokulu Türkçe öðretmeni Özgen Demir yaptý. Öðrenciler tarafýndan günün anlam ve önemini belirten þiirler okunurken, müzik öðretmeni Gamze Kaynar yönetiminde Selahaddini Eyyubi Ortaokulu öðrencilerinden oluþan koro, Kurtuluþ Savaþý ve Atatürk oratoryosu ile Atatürk'ün sevdiði þarkýlarý seslendirdi. Törene katýlanlar daha sonra Atatürk'ün 14 Nisan 1916'da Silvan'da 16. Kolordu Komutanlýðý görevi süresinde kaldýðý Ev'in bölümleri gezilerek ziyaret edildi. (AA)


10

GÜNDEM

15 Nisan 2014 Salý

43 Kürt siyasetçi için itiraz Avukatlar, “KCK ana davasý” kapsamýnda içerisinde DEP Eski Milletvekili Hatip Dicle ve Gazeteci Tayyip Temel’in de bulunduðu 43 Kürt siyasetçinin tahliye edilmesi için Diyarbakýr 3. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu DÝYARBAKIR - Cumartesi günü Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin "KCK ana davasý" kapsamýnda tutuklu yargýlanan 92 Kürt siyasetçi için yaptýðý tensip duruþmasýnda, tutuklu Kürt siyasetçilerin tutukluluk halini deðerlendirerek, 38 kiþiyi tutuklulukta geçirdikleri süre 5 yýlý doldurduðu için, 10 kiþiyi ise "mevcut delil durumu" ve "tutuklu kaldýðý süreyi" göz önüne alarak tahliye kararý verdi. Mahkeme heyeti, içerisinde DEP Eski Milletvekili Hatip Dicle ve Gazeteci Tayyip Temel'in de bulunduðu 43 Kürt siyasetçinin de "kaçma þüphesi", "delilleri karartma þüphesi" ve "üzerlerine atýlý suçun vasýf ve mahiyetini" göz önüne alarak tahliye taleplerini reddetti. Dün sabah saatlerinde de dava kapsamýnda 5 yýldýr tutuklu yargýlanan Nadir Yýldýrým "uzun tutukluluk süresi"

kapsamýnda tahliye edildi. Bunun üzerine, dava avukatlarýndan Nahit Eren, Cihan Aydýn ve Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, tutuklu yargýlanan diðer 43 Kürt siyasetçinin tahliye edilmesi için Diyarbakýr 3. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. "KCK" ana davasý kapsamýnda tutuklu yargýlanan Kürt siyasetçilerin isimleri þunlar: Abbas Çelik, Abdullah Bozkoyun, Abdullah Eflatun, Abdulserdest Tan, Ahmet Ýlan, Ahmet Makas, Ali Þimþek, Atilla Koca, Aydýn Budak, Aygül Arat, Burhan Karakoç, Çaðlar Demirel,

30 milyon avro’luk hibe Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ve Avrupa Birliði Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý'nýn ortak yürüttüðü "Dezavantajlý Kiþilerin Sosyal Entegrasyonu ile Ýstihdam Edilebilirliklerinin Geliþtirilmesi Hibe Programý"nýn tanýtýmý Diyarbakýr'da yapýldý. "Dezavantajlý" olarak deðerlendirilen yoksul, engelli, roman, göç maðduru ve eski mahkumlarýn sosyal entegrasyonuna ve istihdam edilmelerine yönelik projelere 30 milyon avro hibe saðlanacak DÝYARBAKIR - "Dezavantajlý Kiþilerin Sosyal Entegrasyonu ile Ýstihdam Edilebilirliklerinin Geliþtirilmesi Hibe Programý"nýn tanýtýmý Diyarbakýr'da yapýldý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ve Avrupa Birliði Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý'nýn ortak yürüttüðü hibe programý kapsamýnda, "dezavantajlý" olarak deðerlendirilen yoksul, engelli, roman, göç maðduru ve eski mahkumlarýn sosyal entegrasyonuna ve istihdam edilmelerine yönelik projelere 30 milyon avro hibe saðlanacak.

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Avrupa Birliði Koordinasyon Dairesi Baþkaný Murat Aksoy, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kültür Merkezi'nde projenin tanýtýmý amacýyla düzenlenen toplantýda yaptýðý konuþmada, istihdamýn dezavantajlý kiþilerin dýþlanmasýný önlemeye, yeterli gelir ve sosyal güvence saðlamaya maddi ve manevi ihtiyaçlarýný karþýlamaya ve kendilerine olan güvenlerini güçlendirmeye katký saðladýðýný söyledi. Dezavantajlý vatandaþlarýn sosyal entegrasyonu ve istihdam ihtiyaçlarýný karþýla-

Ercan Akyol, , Erkan Piþkin, Ethem Þahin, Hacý Erdemir, Hasan Hüseyin Ebem, Hüsamettin Çiçek, Kutbettin Kurt, Leyla Güven, Mahmut Okkan, Mehmet Akýn, Mehmet Güzel, Mehmet Hatip Dicle, Mehmet Hasip Gültekin, Mehmet Salih Yýldýz, Mehmet Tari, Mehmet Taþ, Musa Farisoðullarý, Mustafa Ocaklýk, Mikail Karakuþ, Necdet Atalay, Nihayet Taþdemir, Osman Ocaklýk, Ramazan Morkoç, Resul Erkaplan, Sara Aktaþ, Tayyip Temel, Tuncay Korkmaz, Tuncay OK, Turan Genç, Zeynel Mat, Zülküf Karatekin (DÝHA)

mak suretiyle yaþamlarýný sürdürmelerine katkýda bulunmak amacýyla projeyi baþlattýklarýný kaydeden Aksoy, þöyle konuþtu: "Bakanlýk olarak son dönemde dezavantajlý vatandaþlarýmýzýn istihdamýna yönelik yeni yönetmelikler çýkarmýþ ve roman vatandaþlarýmýzýn konut ve istihdam sorununu en üst düzeyde ele almýþ bulunmaktayýz. 30 milyon avroluk projenin 9 milyon avrosu roman vatandaþlara, 21 milyon avrosu ise diðer dezavantajlý vatandaþlara yöneliktir. Projeden maksimum fayda saðlayabilmek için Diyarbakýr'da bulunan iþçi ve iþveren sendikalarý, sivil toplum kuruluþlarý, eðitim kurumlarý ve yerel yönetimlerle koordinasyon ve iþbirliðine ihtiyaç bulunmaktadýr." Daha sonra katýlýmcýlara, söz konusu hibe programý için proje hazýrlama koþullarý, proje hazýrlarken dikkat edilmesi gereken hususlar ve kabul edilme þartlarý konusunda sunum yapýldý. (AA)

‘Otoyola Girmeden Son istasyon’ DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Öðretim Görevlisi Ýbrahim Yenigün tarafýndan, Diyarbakýr Ali Gaffar Okkan Polis Okulu öðrenci ve personellerine kiþisel geliþim semineri verdi. "Otoyola Girmeden Son Ýstasyon" adlý Kiþisel Geliþim programý, A. Gaffar Okkan Polis okulu spor salonunda düzenlendi. Büyük bir ilgi ve beðeni gören program, 800'ü aþkýn yoðun bir katýlýmcý grubu tarafýndan izlendi. Gerçekleþen programla ilgili bilgiler veren Öðr. Gör. Ýbrahim Yenigün, adýndan da anlaþýlacaðý üzere buna tam olarak seminer denemeyeceðini, birçok iletiþim kanalýnýn aktif olarak kullanýldýðý, etkili ve sevilen bir program olduðunu belirtti. "Bugüne kadar çok sayýda düzenlediðimiz bu programdan, yüksek oranda olumlu geri dönüþler aldýk. Bugün de yarýnýmýzýn Emniyet mensuplarý ve idarecileri olacak arkadaþlarýmýza; hayata dair önemli mesajlarý biraz sýra dýþý ancak oldukça etkili ve eðlenceli bir metotla paylaþacaðýz" diyen Yenigün, öðrencilerin okullarýný tamamladýktan sonraki süreçte, gerçek hayatta adeta bir otoyola girmiþ olacaklarýndan kendilerine yol göstermek için böyle bir semineri verdiðini söyledi. Polis adaylarýnýn yaþamlarýnýn daha fazla donaným ve direnç gücü gerektirecek olan bu çaðlarýnda, hayata dair önemli mesajlarý, artý deðer ve donanýmlarý bu program aracýlýðýyla kendilerine iletmeye çalýþtýðýný ifade eden Yenigün, "Adeta otoyol öncesi bir istasyonda gerekli ihtiyaçlarýný tamamlayan yolcular gibi daha emin, dinamik ve motive olmalarýný saðlamayý hedefliyoruz. Ayrýca, þunu da ifade etmek isterim ki, böylesi bir yoðun katýlýmcý grubuyla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi. Seminerin sonunda Polis Okulu yetkilileri teþekkürlerini belirterek, Öðr. Gör. Ýbrahim Yenigün'e çeþitli armaðanlar takdim ettiler. (Haber Merkezi)


15 Nisan 2014 Salý

YAÞAM

Dicle’nin yeni kuþu: Sarýbacak DÝYARBAKIR - Doðaseverler Derneði'nin Diyarbakýr yakýnlarýnda yaptýklarý kuþ gözlemleri sýrasýnda, bölgede þimdiye kadar kaydedilmemiþ olan Sarýbacak (Xenus cinereus) adlý su kuþu tespit edildi. Diyarinsesi.org adlý interenet sitesinde yer alan habere göre, Ercan Aslan, Þemsettin Turða ve Murat Biricik'ten oluþan gözlemci ekibi tarafýndan kaydedilen Sarýbacak, hafifçe yukarý doðru kývrýk gagasýyla çamurlu kýyýlardaki küçük hayvanlarla beslenen bir kuþ türü. Kýþý Afrika, Asya ve Avustralya'nýn tropikal kesimlerindeki deniz kýyýlarýnda geçirdikten sonra kuluçka yapmak üzere Avrupa ve Asya'nýn kuzey kesimlerine göçüyor. Düdükçünler diye adlandýrýlan kýyý kuþlarýndan biri olan Sarýbacak, göçü sýrasýnda su kenarlarýndaki uygun habitatlarda mola verip güç topluyor. Diyarbakýr'da ilk kez türün iki bireyini gözleyerek fotoðraflayan Ercan Aslan, þunlarý söyledi: "Sarýbacak gibi bizler için nadir rastlanan bir kuþ türünün gözlenmiþ olmasý Dicle nehrinin doða açýsýndan ne kadar önemli olduðunu bir kez daha ortaya koydu. Nehrin bozulmamýþ, doðal özelliklerini koruyan kýyýlarýnýn saðladýðý beslenme ve korunma imkânlarý sayesinde birçok kuþ türü göçünü tamamlayabiliyor, bazýlarý ise burada yavru yetiþtirme þansý buluyor. Ancak her geçen gün Dicle'nin biraz daha bozulduðuna þahit oluyoruz. Barajlarýn ve kum ocaklarýnýn yarattýðý geri dönüþümsüz aðýr tahribat yetmezmiþ gibi, þimdi de nehir yataðýnýn hafriyatla doldurulduðunu, buralarýn üzerine binalar inþa edildiðini görüyoruz. Bu durumun acilen önlenmesi gerek, yoksa bu gidiþle ortada Dicle diye bir þey kalmayacak!" (Haber Merkezi)

Diyarbakýr’da 4 dilde konser DÝYARBAKIR'da özel bir organizasyonun katkýlarýyla sanatçý Halit Bilgiç sevenlerine 4 dilde konser verdi. Türkçe ve Kürtçe'nin yaný sýra Zazaca ve Arapça parçalar okuyan sanatçý Halit Bilgiç, konser öncesi ÝHA muhabirine yaptýðý açýklamada Mýsýr'da 529 kiþiye verilen idam kararýna tepki gösterdi. Bilgiç, "Mýsýr hükümeti tarafýndan 529 kardeþimize verilen idam kararýný unutmayalým. Kendim sosyal paylaþým sitemdeki profil sayfamda onlara ait bir resimlerini paylaþmýþtým, o çocuðun babasýna olan bakýþýndan etkilendim açýkçasý, ne olur sizler de insanlýk namýna seslerine ses verin" dedi. Halit Bilgiç daha sonra seslendirdiði, Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça türküleriyle hayranlarýna keyfili bir gece yaþatýrken, konser gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Dicle nehrinin sunduðu yaþam alanlarýnda bugüne kadar tespit edilmiþ olan 200’e yakýn kuþ türüne bir yenisi eklendi. Doðaseverler Derneði'nin yapmýþ olduðu gözlemler sýrasýnda bölgede þimdiye kadar kaydedilmemiþ olan Sarýbacak adlý su kuþu tespit edildi

11


12

HABER

15 Nisan 2014 Salý

iþçiler alanlarda olacak Tercih ‘matematik’ oldu

1 Mayýs’ta Türk-Ýþ Kadýköy Meydaný, Memur-Sen Diyarbakýr Ýstasyon Meydaný, Hak-Ýþ Kayseri’de ve DÝSK, KESK, TMMOB ile TTB ise Taksim Meydaný’nda olacak DÝYARBAKIR - Bu sene 1 Mayýs'ý Türk-Ýþ Kadýköy Meydaný'nda, Memur-Sen Diyarbakýr Ýstasyon Meydaný'nda, Hak-Ýþ Kayseri'de, DÝSK, KESK, TMMOB ile TTB Taksim Meydaný'nda kutlayacak. Sendikalar 1 Mayýs günü sabah saatlerinde meydanlarda toplanarak, Emek ve Dayanýþma Günü için alanlarda bir araya gelecek. Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, bu yýl Diyarbakýr Ýstasyon Meydaný'nda 1 Mayýs'ý kutlayacaklarýný söyledi.

bir gün ve bu günün de tatil edilmesi bu iktidar zamanýnda olmuþ bir gündür. Bu gün de emeðin, özgürlüðün ve insan haklarýnýn evrenselliðine daha çok vurgu yaparak, kutlayacaðýz. Bu kutlama hem elde ettiðimiz kazanýmlarýn bayramý olacak hem de yapýlmasý gerekenleri haykýracaðýz. 76 milyonun kardeþ olduðu, þiddete dönüþmeyen her düþüncenin olacaðý, kardeþlik iklimi için Diyarbakýr'dan bütün dünyaya haykýracaðýz" diye konuþtu.

‘Ýstediðimiz verimi çok alamadýk’

Resmi müracaat yapýldý

Beþ yýl önce 6 konfederasyonun birlikte karar alarak 1 Mayýs'ý Taksim Meydaný'nda kutladýklarýný anýmsatan Gündoðdu, "Ama konfederasyonlar orada bilhassa DÝSK ve KESK, sözlerinin arkasýnda durmadýlar. Çünkü orada Türk-Ýþ Baþkanýný sözcü seçmiþtik ve ona karþý bazý olaylar oldu, istediðimiz verimi çok alamadýk" dedi. Gündoðdu, 1 Mayýs için sonraki yýllarda yine Taksim'de kutlama kararý aldýklarýný vurgulayarak, benzer yaklaþýmlarýn yaþandýðýný ifade etti.

‘Diyarbakýr’da kutlayacaðýz’ Bu sene ise Memur-Sen Baþkanlar Kurulu'nda oy birliðiyle karar aldýklarýný ve 1 Mayýs'ý Diyarbakýr'da kutlayacaklarýný bildiren Gündoðdu, "Bu uluslararasý

Gündoðdu, Diyarbakýr'daki kutlama için Diyarbakýr Valisi ile sözlü olarak görüþtüðünü ve resmi müracaatta bulunduklarýna dikkati çekerek, "Bir sorun yok, oranýn en büyük meydanýnda çevre 21 ili de davet ederek Diyarbakýr'da mitingimizi yapacaðýz" dedi. Memur-Sen'in Diyarbakýr'da düzenlediði mitinge davet edilen iller Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt, Bitlis, Muþ, Bingöl, Tunceli, Elazýð, Malatya, Adýyaman,Kahramanmaraþ, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Mersin, Adana, Hakkari, Van ve Þanlýurfa.

Türk-Ýþ Kadýköy Meydaný’nda Türk-Ýþ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, kendileri için 1 Mayýs'ýn öneminin iþçi sýnýfýnýn sorunlarýný ve taleplerini dil getirmek olduðunu söyledi. "Her yýl yaþanan bu

meydan tartýþmasý iþçilerin taleplerini gölgede býrakýyor" diyen Kavlak, "Meydan öne çýkýyor bizim isteklerimiz, taleplerimiz bir türlü bu nedenle dile gelmiyor. Bu yüzden son dönemde Taksim Meydaný üzerinde ortaya çýkan hassasiyeti de dikkate alarak Kadýköy Meydaný'nda bu mitingi yapma kararý aldýk. Burada sorunlarýmýzý dile getireceðiz" ifadelerini kullandý. Kavlak, 1 Mayýs günü Kadýköy Meydaný'na iþçi sýnýfýnýn dostu olan herkesi ve siyasi partileri davet ettiklerini de sözlerine ekledi.

Hak-Ýþ Kayseri’de Hak-Ýþ Genel Baþkaný Mahmut Arslan da bu yýlki 1 Mayýs kutlamalarýný kitlesel olarak Kayseri'de gerçekleþtirme kararý aldýklarýný söyledi. 1 Mayýs'ýn birlik, mücadele, dayanýþma günü olarak sorunlarýn, itirazlarýn, taleplerin kamuoyuna yüksek sesle duyurulduðu ve eleþtirilerin yapýldýðý bir gün olduðunu vurgulayan Arslan, þunlarý belirtti: "Hak-Ýþ'in bu yýl 1 Mayýs kutlamalarýný Kayseri'de gerçekleþtirme kararý aldýk. Biz 1 Mayýs'ýn Kayseri'de yapýlmasýný bilerek, tartýþarak belirledik. Hak-Ýþ bölgede önemli bir üye sayýsýna sahip, sanayi açýsýndan geliþmekte olan ve Ýç Anadolu'da olmasý dolayýsýyla Kayseri 1 Mayýs'ý hak ediyor." (AA)

DÝYARBAKIR - Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) verilerine göre, ortaokullarda birinci eðitim öðretim yýlýnýn sonunda en çok tercih edilen seçmeli dersleri sýrasýyla "matematik", "yabancý dil" ve "Kur'an-ý Kerim" olurken, en az seçilen dersler ise Braille Türkçe, Braille Matematik ve Türk Sanat Müziði olarak belirlendi. MEB'in 2013-2014 eðitim-öðretim yýlý birinci dönem itibariyle ortaokullarda seçmeli ders sayýsý 66'ya yükseldi. Bu dersleri alan toplam öðrenci sayýsý ise 5 milyon 960 bin 826 olarak belirlendi. Bu dönem sonu itibariyle seçmeli dersleri alan öðrenci sayýlarýný gösteren istatistiklerden derlenen bilgilere göre, bu dönem boyunca en çok tercih edilen seçmeli ders 879 bin 335 öðrencinin tercih ettiði matematik uygulamalarý dersi oldu. Matematiði 851 bin 641 öðrenci tarafýndan seçilen yabancý dil uygulamalarý izlerken, 682 bin 522 öðrencinin seçtiði Kur'an-ý Kerim seçmeli dersi üçüncü sýrada yer aldý. Seçmeli derslerin tamamý olan 66 ders arasýnda en çok tercih edilen ilk onda yer alan diðer dersler þöyle oldu: Seçmeli dersler Seçen Öðrenci Sayýsý Spor ve Fizik. Etkinlikleri..........435.147 Hz. Muhammed'in Hayatý..........404.963 Biliþim Teknolojileri ve Yazýlým.....................................328.382 Bilim Uygulamalarý.....................314.778 Medya Okur Yazarlýðý.................310.325 Okuma Becerileri........................262.789 Halk Kültürü................................212.640 Bu dersler arasýnda en az seçilen dersler ise 16 öðrencinin seçtiði Braille Türkçe dersini, sýrasýyla 21 öðrenci tarafýndan seçilen Braille matematiði, 25 öðrencinin seçtiði Türk Sanat Müziði izledi. Braille Türkçe seçen öðencilerin 13'ü Denizli'deki okullarda bulunurken, 3'ü ise Konya'daki okullardan seçimini yaptý. Braille matematik dersini seçen öðrencilerin ise tamamý Denizli'den olduðu belirlendi. Türk Sanat müziði seçmeli dersini alan 25 öðrenciden 3'ü ise Aydýn'daki okullardan, 22'si ise Ýzmir'deki okullardan tercih yaptý. Seçmeli derslerin tamamý olan 66 ders arasýnda en az tercih edilen diðer dersler þöyle oldu: Seçmeli dersler Seçen Öðrenci Sayýsý Hafif Batý Müziði............. 30 Batik ..............................31 Çiçekçilik....................... 34 El Örgü Tek................... 41 Güreþ............................ 67 Fotoðrafçýlýk...................70 (AA)


$ €

ekonomi

DOLAR: 2,1282 EURO: 2,9443 ALTIN: 90,46 BÝST: 73.146

13 15 Nisan 2014 Salý

FOM’ler de denetlenecek teri çeken ödeme merkezlerine uyarý yazýsý gönderdi.

Faturanýzý öderken dikkat!

Fatura Ödeme Merkezleri vatandaþý isyan ettirince BDDK harekete geçti. Fatura ödeme merkezleri bankalar gibi denetime tabi tutulacak DÝYARBAKIR - Elektrik, doðalgaz, su, telefon þirketleri ve bankalar adýna tahsilât yapan fatura ödeme merkezleri vatandaþý isyan ettirdi. Komisyon alarak fatura tahsilatý yapan bu merkezlerin vatandaþtan aldýðý fatura bedelini ilgili kurumlara aktarmadýðý ortaya çýktý. Sabah'da yer alan habere göre, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Baþbakanlýk Ýletiþim Merkezi'ne (BÝMER) bu konuda Türkiye'nin dört bir yanýndan þikâyetlerle vurgun ihbarlarý yaðdý. Ekonomi yönetimi konuya el koydu. Adýna tahsilât yapýlan þirketler ve bankalarýn vatandaþý

bilgilendirici çalýþma yapýlmasýna karar verildi. Fatura ödeme merkezleri bankalar gibi denetime tabi tutulurken, faaliyet iznini de BDDK'dan alacak. Ödeme merkezlerinin finansman sorunu yaþamamasý için ödenmiþ sermayesinin de en az bir milyon lira olmasý gerekiyor.

Suç duyurusu yapýldý Türkiye genelinde yaklaþýk 400'e yakýn fatura ödeme merkezi bulunuyor. BDDK, "Faturalarýnýzý vezne vezne dolaþmadan güvenilir bir þekilde ödeyin" gibi sloganlarla bankacýlýk hizmeti verir gibi müþ-

Fatura sýrasý beklemekten býkan vatandaþlarýn tercih ettiði ödeme merkezlerine yönelik yüzlerce þikâyet alan tüketici dernekleri de sorunun büyümemesi için ilgili kurumlarý uyardý. Yetkili kurumlarýn vatandaþlarý bilgilendirmesini isteyen tüketici dernekleri, vatandaþý maðdur etmeyen bir yapýya ihtiyaç olduðunu belirtiyor. Bu merkezlerde fatura iþlemi 1 liralýk komisyon ücretiyle kýsa bir sürede yapýlýyor. Þirketlerden bayilik alan iþletmeler, bilgisayar programýyla faturalarý internet üzerinden kiþisel hesaplarýyla ödüyor. Vatandaþtan nakit tahsilât yapýyor. Faturanýn ödendiðine yönelik bir belge veriliyor. Ancak bu belgenin resmi bir geçerliliði bulunmuyor. Para yatýrýlmadýðýnda devlet kurumlarý karþýsýnda vatandaþ sorunlu oluyor.

400 bin fatura yatýrýlýyor Ödeme merkezlerine yönelik þikâyetlerde Ýstanbul baþý çekiyor. Özellikle, Küçükçekmece, Ümraniye, Bahçelievler baþta olmak üzere birçok ilçede iþyeri açma izni olmayan ödeme merkezleri kapatýlmaya baþladý. Türkiye genelinde her ay yaklaþýk 400 bin fatura 200 milyon liralýk ödeme yapýlýyor. Dolandýrýcýlara karþý ilgili kurumlarýn

SATILIK ARABA

ÝÞ ÝLANI

SAHÝBÝNDEN SATILIK TEMÝZ ARABA

Genetik Taný Merkezi’nde çalýþtýrýlmak üzere Týp Fakültesi mezunu Genetik Doktoru çalýþma arkadaþlarý arýyoruz…

Fýat Albea 1.3 Multijet Full 2005 Model 130.000 KM. Dizel 2 Parçada Boya Var Deðiþeni Yok Ýletiþim için

0507 471 84 14

Ýletiþim için Zehra Akýncý 0544 604 61 86

dikkatli olmasý gerekiyor.

Banka ismiyle aldatýyor Gelen þikâyetleri dikkate alan BDDK "banka" adýyla fatura tahsilâtý yapan merkezleri yazýlý olarak uyardý. BDDK, banka ismi kullanarak hizmet veren merkezler hakkýnda suç duyurusunda bulunuyor. Daha önce Enerji Bakanlýðý da elektrik þirketlerinin adýný kullanan firmalarý takibe aldý.

BDDK denetime baþladý Ödeme merkezleri banka gibi iþlem görecek. BDDK, þikâyetlerden yola çýkarak ilgili ödeme merkezlerini denetleyecek. Murakýplarýn vereceði rapora göre vurgun yaptýðý tespit edilen ödeme merkezleri kapatýlacak. (Haber Merkezi)

Sanayi ciro endeksi arttý DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2014 yýlý þubat ayýna iliþkin sanayi ciro endeksini açýkladý. Buna göre, takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplam sanayi ciro endeksi geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 20,3 artýþ gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiðinde, bu yýlýn þubat ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi yüzde 13,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 20,5 arttý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplam sanayi ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldý. Sanayinin alt sektörleri incelendiðinde; þubat ayýnda bir önceki aya göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi yüzde 3,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ ana sanayi gruplarýnda en yüksek artýþ yüzde 3,1 ile sermaye malý imalatýnda görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplam ciro sanayi endeksinde en yüksek artýþ yüzde 6,3 ile aðaç, aðaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) imalatýnda gerçekleþti. Bu artýþý yüzde 5,0 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatý (makine ve teçhizat hariç), yüzde 4,2 ile kok kömürü ve rafine edilmiþ petrol ürünleri imalatý izledi. (AA)


14 Maxmur’da spor þenliði DÝYARBAKIR - Mezopotamya kulüpler Birliði ile Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Maxmur kampýnda ortaklaþa düzenlediði çocuklara yönelik spor þenliðiyle etkinlik düzenlendi. 500 çocuðun katýlýmýnýn saðlandýðý þenlikte bütün çocuklara forma daðýtýlýrken climbing, canlý langýrt, halat çekme, çuval yarýþý, dart ve çeþitli oyunlarla çocuklar doyasýya eðlence sunularak spor þenliðine renk katýlmýþ oldu.Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un Salon Sporlarýndan Sorumlu Abdulvahap Sacakklýdýr, etkinliðe iliþkin yapmýþ olduðu açýklamada, þenliðe katýlým saðlayan tüm çocuklara teþekkür etti. Sacakklýdýr, kendilerini misafir eden Maxmur yöneticilerine de külüpleri adýna þükranlarýný sundu. (Haber Merkezi)

SPOR

15 Nisan 2014 Salý

‘Lig Amed’ baþladý Kayapýnar Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen sokak futbol turnuvasý, spor tesisinin faaliyete girmesiyle bu yýl "Lig Amed Futbol Turnuvasý" adýyla yapýlýyor. 30 takýmýn, 3 gurupta mücadele edeceði turnuva Haziran ayýna kadar devam edecek Edip YÜKSELEN DÝYARBAKIR - Kayapýnar Belediyesi ile Kayapýnar Belediyespor Kulübü tarafýndan yedi yýldýr düzenlenen sokak futbol turnuvasý, Kayapýnar Belediyesi Spor Kompleksi'nin faaliyete girmesiyle bu yýl "Lig Amed Spor Turnuvasý" adýyla yapýlýyor. Turnuva maçlarýnýn baþlamasýyla ve yeni turnuva sistemiyle ilgili bilgi veren Kayapýnar Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ýsa Aslan, "Belediye olarak gençlerimizi sportif aktivitelerde bir araya getirmek için yedi yýldýr yaptýðýmýz sokak futbol turnuvasýný, spor tesisimizin tamamlanmasýyla bu yýl lig usulü yapma kararý aldýk. Ýlçe sýnýrlarýmýzda bulunun okullardaki beden eðitim hocalarýyla bir araya gelerek

oluþturduðumuz Lig Amed Futbol Turnuvasý'nda 30 takým mücadele edecek" dedi.

Yetenekli gençler seçilecek Aslan, "Ortaokul bölümünde okuyanlarýn oluþturduðu 20 takýmdan oluþan 2 gurup ile lise okuyanlarýn oluþturduðu gurubun oluþturduðu gurupla birlikte lig üç guruptan oluþmakta. Haziran ayýna kadar devam edecek lig so-

nunda guruplarýnda ilk üçe giren takýmlar ödüllendirilecek. Turnuvaya katýlan tüm sporculara spor malzemeleri belediye tarafýndan karþýlandý. Maçlarý olan takýmlarýn maçlara gelip-gitmeleri belediyemiz araçlarý tarafýndan yapýlýyor. Lig boyunca alt yapý hocalarý maçlarý izleyerek yetenekli gençleri profesyonel takýmlarýmýza alacaðýz " diye konuþtu.


SPOR

15 Nisan 2014 Salý

Yine ambulans krizi

Diyarbakýrspor A.Þ ile Batman Petrolspor arasýnda oynanan Akademi Ligi maçýnda yaþanan ambulans krizi tepkiye neden oldu DÝYARBAKIR'da amatör ve genç takým maçlarýndaki saðlýk skandalý az daha can alýyordu. Akademi Ligi'nde oynanan Diyarbakýrspor A.Þ, Batman Petrolspor karþýlaþmasýnda ambulans krizi yaþandý. Rakibiyle girdiði ikili mücadele sýrasýnda ye-

re yýðýlan ve uzun süre adeta can çekiþen Diyarbakýrsporlu genç futbolcu Murat Kaplan'a müdahale edilemedi. Hakemler, futbolcular ve teknik adamlar müdahale etmeye çalýþsa da yeterli olmadý. Maçta görevli ambulans olmamasý nedeniyle 112

acil servisten ambulans talep edildi. Ambulansýn gecikmesi nedeniyle panik yaþandý. Dakikalar sonra ambulans geldi ancak, bu defa da futbolcuyu taþýyacak sedye olmayýnca genç futbolcu, arkadaþlarýnýn sýrtýnda taþýnarak ambulansa kaldýrýldý. Diyarbakýrspor Asbaþkaný Servet Can, bu tablonun kent yöneticileri için büyük bir ayýp olduðunu söyledi. Can, "Sayýn Baþbakan ve devlet yetkilileri yeni statlar, spor tesisleri yapýyor. Gençleri spor yapmaya teþvik ediyorlar ancak öte yandan koca Diyarbakýr'da maçlarda görevlendirilen saðlýk ekibi ve ambulans yok. Belediyelerimiz ve yerel dinamikler mevcüt stadýn yerine AVM yapýlmasýna karþý eylemler yapýyor ancak ölüme terk edilen gençler için bir ambulans görevlendiremeyecek kadar acizlik içindedirler. Böyle bir tabloda gençler nasýl spor yapacak? Olayý dehþet içinde izledik. Ýnsan hayatý bu kadar mý ucuz? Bu kadar kurum bir ambulans görevlendiremeyecek kadar acizlik ve keþmekeþlik içindeyse kimsenin gençler adýna konuþmaya hakký yok" diye tepki gösterdi. (ÝHA)

15 Diyar AÞ’de yüzler gülüyor DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta þampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakýrspor A.Þ, Tuzlaspor'u 3-1 yenerek Play-Off'a kalmayý garantilerken, ligi þampiyon tamamlayýp 2. Lig'e direkt çýkma þansýný da son 3 haftaya taþýdý. Tuzlaspor galibiyeti ve oynanan iyi futbol yüzleri güldürdü. Diyarbakýrspor A.Þ Teknik Direktörü Fethi Çokkeser,maçýn baþýnda yedikleri penaltý golüne raðmen oyundan kopmayarak haklý bir galibiyet aldýklarýný söyledi. Çokkeser, "Erken yediðimiz penaltý golüne raðmen oyun disiplininden kopmayan futbolcularýmý kutluyorum. Çok güzel bir futbol ortaya koyduk. Organize ataklar ve seyir zevki veren futbol oynadýk. Ýnanýyorum ki taraftarlarýmýz da bundan memnun kalmýþtýr. Hazýrlanýþý ve son vuruþlarý güzel 3 golle galip geldik. 2. Lig'e direkt çýkma iddiamýz devam ediyor. Son ana kadar kovalayacaðýz. Bunu baþaramazsak bu defa Play-Off'tan çýkmaya çalýþacaðýz. Takýmýmýz bunu baþaracak güçtedir" dedi. (ÝHA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

15 NÝSAN 2014 SALI Yýl: 7 - Sayý : 2251 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakır yenigün gazetesi 15 nisan 2014