Page 1

15 MAYIS 2014 PERÞEMBE FÝYATI: 25 KRÞ.

www.diyarbakiryenigun.com

YUREGiMiZ SOMA’DA Tüm Türkiye yasta... Manisa'nýn Soma Ýlçesi'ndeki bir maden ocaðýnda önceki gün meydana gelen patlamanýn ardýndan yüzlerce emekçinin yaþamýný yitirmesi tüm Türkiye’yi yasa soktu. Yetkililer tarafýndan yapýlan açýklamalara göre, ölü sayýsýnýn arta bileceði ihtimalinin yüksek olduðu belirirtilirken, Soma Ýlçesi’ndeki arama kurtarma çalýþmalarýnýn aralýksýz devam ettiði ifade edildi.

Bayraklar yarýya indi Ayrýca Baþbakanlýktan yapýlan açýklama ile Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiði açýklanýrken, “Yas alameti olarak tüm yurtta ve dýþ temsilciliklerimizde bayraklar yarýya indirilecektir” denildi. Hükümetin 3 günlük yas ilan etmesine karþýlýk HDP de, 1 haftalýk yas ilan ederek, bileþenlerinden her türlü kutlamalý etkinliðin iptal edilmesini ve HDP’li belediyelere “acýlý ailelerle dayanýþmalarýný” istedi.

… Ekiplerimiz bahkýar Bzüyýrükþe-

K

ar onuyla ilgili Diy ünde açýklamalar hir Belediyesi ön n ta kanlar Gül da bulunan Eþbaþ r'daki iy t Anlý, D arbaký Kýþanak ve Fýra lerinin a dahil tüm ekip Arama Kurtarm zýr halalara katmaya ha Soma'daki çalýþm ýn Soedi. Diyarbakýr’ de olduðunu söyl rgulayan tak olduðunu vu ma'nýn acýsýna or m yüreugün buradan tü Eþbaþkanlar, “B . yolluyoruz” dedi ðimizi Soma’ya

C

M

Y

K

Kýraç: Çok büyük bir acý Elazýð'da bir cenaze törenine katýlan Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç ise Soma'daki kazada hayatýný kaybeden iþçilere rahmet diledi ve yaralýlara acil þifalar temennisinde bulundu. Vali Kýraç, “Milletçe baþýmýz sað olsun. Çok büyük bir acý. Allah bir daha böyle bir felaket vermesin. Baþsaðlýðý diliyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

‘Ýþ kazasý deðil katliam’ Öte yandan yaþanan faciaya iliþin yazýlý bir açýklama yapan Demokratik Toplum Kongresi de, doðayý, insan yaþamýný, aþýrý kar ve aþýrý üretim hýrsýyla sömüren, talan eden kapitalist sistemin, en vahþi ve en acýmasýz politikalarýný uygulamaya geçirdiði ülkelerden birinin Türkiye olduðu belirterek, yaþanan facianýn, iþ kazasýnýn ötesinde büyük bir katliam olduðunu vurguladý. 6-7-8-9-10’da

BDP: Ýnsanl ýk koþullarda ç dýþý alýþýlýyor

Manisa’nýn Soma Ýlçe þanan mad sin’de yaen faciasýn a ilþkin ya açýklama y zýlý apan Barýþ ve Dempk Partisi Diy rasi arbakýr Ýl Baþkanlýð Türkiye'de ý ise, iþçilerin, e mekçilerin çok zor þa rtlarda, iþ güvenliði madan, in olsanlýk dýþý koþullarda çalýþtýð ý vurgulan dý.


2

SAÐLIK

15 Mayýs 2014 Perþembe

Bahar yorgunluðuna dikkat Haziran ayýnda yapýlacak olan LYS sýnavlarýnda istediði üniversite ve bölümlere yerleþmek isteyen öðrenciler yoðun bir tempoda sýnav hazýrlýklarýný sürdürürken, Uzmanlar sýnavlara hazýrlanan öðrencileri hava þartlarýna ve býkkýnlýða karþý uyardý

DÝYARBAKIR - Bahar ve yaz aylarýnýn havalarýn ýsýndýðý, rehavetin çöktüðü bir atmosfer olduðunu belirten uzmanlar, Haziran ayýnda yapýlacak olan LYS sýnavlarýna girecek öðrencileri hava þartlarý ve býkkýnlýða karþý uyardý. Kýþ aylarýnýn ders çalýþmak için en ideal zaman dilimi olduðunu belirten Uzmanlar, "Günler kýsa geceler uzun ve dýþarýda gezme dolaþma sýnýrlý. Ama bahar ve yaz insaný dýþarýya adeta çaðýrýyor. Bu atmosferden kurtulmanýn muhakkak her öðrenci için alternatif yollarý vardýr. Ben burada hedefi büyük olan öðrencilerin zihinlerinde þu telkinleri kendilerine vermelerini tavsiye

ederim. "Þu an dýþarýda hava çok güzel, herkes dýþarýda geziyor. Ama ben geleceðimi, yarýnlarýmý kurtarmam lazým. Buna sabredebilirim. Sýnavdan sonra fazlasýyla kendimi ödüllendirebilirim. Eðelenmeyi, gezmeyi, tozmayý, televizyon, sinemayý vs. sýnavlardan sonraya býrakarak vaktimi çok iyi deðerlendirebilirim. Evet bunun üstesinden gelebilirim, kendime güveniyorum." gibi düþüncelerle hareketlerini kontrol altýna almasý çok faydalý olur" dedi

‘Býkkýnlýðý aþmak mümkün’ Diðer bir olumsuz durumun ise býkkýnlýðýn çökmesi olduðunu belirten Uzmanlar, "Üniversiteye ha-

zýrlýk uzun ve yorucu olduðu için her öðrenci bu süreci istediði gibi kontrol etmekte zorlanabilir. Zaman zaman býkkýnlýklarýn, yorgunluklarýn, ümitsizliklerin öðrencinin üzerine gelmesi normaldir. Bu psikolojiden de kurtulmak, hedefe istikrarlý bir þekilde gitmek, bu son zamanlarda daha da önemli hale gelmektedir. Bu etapta öðrenciler, Haziran'da hangi derslerin sýnavýna gireceklerse, buna yönelik ders bazýnda uygulayabilecekleri kararlý, sistemli bir çalýþma programýna girmelidirler. Þu andan itibaren bu derslere yönelik detaylý bir çalýþma programý hazýrlanmalýdýr. Sýnavlara en az 2 hafta kala bitirebilecekleri bir programý mutlaka çýkartmalýdýrlar. Hangi konulara ne kadar süre ayýrmalarý gerektiðini þimdiden görmelidirler. Ve bunu kalan süreye göre gün /hafta olarak daðýtmalý ve kararlýlýkla uygulamaya baþlamalýdýrlar. Son 2-3 haftayý da bol deneme ile geçirmek, eksikliklerin giderilmesi ve iyice piþme adýna çok faydalý olacaktýr. Belli bir çalýþma temposunun yakalanmasý ve bunun sürdürülmesi sonunda baþarý kaçýnýlmazdýr" diye konuþtu.

‘YGS’ye takýlýp kalmayýn’ YGS'ye takýlýp kalmanýn diðer bir motivasyon engeli olduðunu vurgulayan Uzmanlar, "YGS'nin beklediðiniz gibi geçip geçmemesi konusu artýk geride kaldý. LYS de ders bazýnda sýnavlara giriliyor olmasý önemli bir avantaj. Ayrýca her derse deðil de alana göre 2 ya da 3 farklý sýnavlara öðrenciler bir hafta arayla girecekler. Bu durum, YGS istenildiði gibi geçmemiþ bile olsa yarýþtan kopmama adýna çok önemli bir ayrýntý. Eðer öðrencinin bu aþamada kendi çabasý, altyapýsý yetersiz olma durumu ortaya çýksa bile süreci kendi lehine döndürebilecek yardým, destek arayýþýna girmeli ve þartlarý zorlamalýdýr. Aileler de bu noktada LYS'ye hazýrlanan öðrencilere imkanlarý nispetinde yardýmcý olmalýdýrlar. Zorlanýlan derslerde durumu kurtaracak þekilde özel derse ihtiyaç varsa bu deðerlendirilmelidir. Aksi durumda süreç uzayarak bir sene sonrasýna kalmakta ya da çoðunlukla istenilen üniversite ve bölümlere deðil de daha çok kazanýlabilen bölümlere gidilmektedir" þeklinde konuþtu. (Haber Merkezi)

Bilinçsiz diyet bebeðe de zararlý! DÝYARBAKIR - Hamilelik döneminde anne adaylarý dünyaya bir bebek getirme heyecanýnýn yaný sýra aldýklarý fazla kilolarý nasýl verecekleri konusunda endiþe de yaþýyor. Ancak doðum sonrasý uygulanan bilinçsiz diyetler hem annenin hem de bebeðin saðlýðý açýsýndan riskli olabiliyor. Doðumdan sonra uzman kontrolünde uygulanacak saðlýklý beslenme programý ile ideal kiloya kavuþmanýn önemine iþaret eden Memorial Ataþehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uz. Dyt. Þefika Aydýn Selçuk, anne sütünü azaltmayacak ve kilo aldýrmayacak þekilde beslenilmek gerektiðine vurgu yaptý. Emzirme döneminin önemine parmak basan Aydýn, "Bebeðin beslenmesinin etkilenmemesi için anne sütünü azaltmayacak kaliteli bir beslenme planý uygulanmalýdýr. Tahýl, süt, sebze, meyve ve et grubuna mutlaka yer verilmelidir. Üç ana öðün düzeni saðlanarak bu çeþitlilik saðlanmalýdýr. Et grubuna öðle

ve akþam yemeklerinde tavuk, balýk ve kýrmýzý et ile yer verilebilir. Sebzeler, salata ya da yemek olarak tüketilebilir. Sabah kahvaltýda süt ve peynir mutlaka olmalýdýr. Bunun dýþýnda ceviz, fýndýk, badem de önerilmektedir. Her üç öðünde de mutlaka ekmek ve salata olmalýdýr. Ekmek yerine bazen sývý volümünü artýrmak amacýyla çorba tüketilebilir" dedi.

Diyet için 4 ay bekleyin Doðumdan sonra ilk aylarýn annenin ve bebeðin uyku düzeninin oturtulmaya baþladýðý dönemler olduðunu ve bunun için 4 aya kadar diyet programý uygulanmasýný önerilmediklerini belirten Aydýn, doðum sonrasý ideal kiloya kavuþmak için anne adaylarýna þu önerilerde bulunuyor: "Annenin günlük almasý gereken kalori emzirme döneminde kilosu bazýnda deðiþkenlik göstermektedir. Genelde günlük 2.000 kaloriyi bulabilmektedir. Çünkü emzirme ile de 300-400 kalori kaybýnýn da

karþýlanmasý gerekmektedir. Örneðin; et ve et gruplarýndan birer köfte kadar et 70 kaloriye denk gelmektedir. Süt grubu ortalama 150 kalori gibi hesaplanmaktadýr. Anneler bir dilim ekmek 70 kalori, bir kase çorba 150 kaloriyi bulabilir. Çorbalar çok yaðlý yapýlmamalýdýr. Meyveler emzirme döneminde gaz yapabileceðini düþünerek komposto olarak önermekteyiz. Meyvelerin bir porsiyonu 45-50 kaloridir. Sebze grubu da ortalama 60-70 kaloridir. 4 kaþýk sebze yemeði 70 kaloriye denk gelmektedir. Etli bir sebze yemeði ise bunun kalorisi 150'yi bulabilmektedir. Bir öðünde 8 kaþýk sebze yemeði ya da 4-4 olarak iki öðüne daðýtarak tüketilebilir.

Bol sývý alýmýna öze gösterin Doðumdan sonra bebek emzirilirken gebelik öncesi döneme göre daha fazla sývý besin alýnmalýdýr. Emziklilikte su metabolizmasýnda artýþ vardýr. Alýnan su süt salgýlanmasýyla, metabolik su ise artan yi-

yecek alýmýyla artmaktadýr. Süt miktarýnýn deðiþmemesi için annenin sývý alýmýný arttýrmak gerekir. Günlük alýnan toplam sývý miktarý yaklaþýk 3000 ml olmalýdýr. Bu miktar pratik ölçüler ile 12 su bardaðý su, süt, ayran, hoþaf, komposto, limonata, þerbet, meyve sularý þeklinde önerilmelidir. Çay, kahve gibi içeceklerin süt verimini azalttýðý bilinmektedir." (Haber Merkezi)


15 Mayýs 2014 Perþembe

GÜNCEL

3

Alýkonulan iþçi serbest Silvan'da karakol inþaatýný protesto eden yurttaþlarýn nöbet eylemi devam ederken, önceki gün akþam baraj inþaatýnda çalýþan iþçi Mustafa Erdoðan yol kontrolü yapan gençler tarafýndan alýkonulmuþtu. Barýþ Annelerinin devreye girmesiyle alýkonulan iþçi serbest býrakýldý DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesine baðlý Boyunlu (Boþat), Silvan Barajý Babakaya Su Tüneli'nin "güvenliðini saðlamak" iddiasý ile bir süre önce Bayrambaþý "Sêdeqnê) ve Ormandýþý (Cîcika) köyleri arasýnda kalan noktada yapýmýna baþlanan karakol inþaatýný protesto eden yurttaþlarýn nöbet eylemi 6'ýncý gününde devam ediyor. Önceki gün akþam saatlerinde çadýrlarýn kurulduðu alandan 1 kilo metre uzaklýkta yol kontrolü yapan gençler tarafýndan Babakaya Su Tüneli'nin inþaat iþçisi Mustafa Erdoðan ve beraberindeki bir akrabasý alýkonulmuþtu.

‘Barýþ annelerine teþekkür ederim’

Diyarbakýr'dan gelen Barýþ Anneleri Meclisi'nin devreye girmesi ile gençler tarafýndan alýkonulanlar serbest býrakýldý. Alýkonulan baraj inþaatý iþçisi Mustafa Erdoðan, Silvan'da karakol tesislerinin yapýldýDÝYARBAKIR - Öcalan'a Özgürlük Platformu tarafýndan 15 Þubat'ta startý verilen kampanyanýn çalýþmalarý ülke genelinde devam ederken, bu kapsamda yürütülen çalýþmalarda bölge illeri baþta olmak üzere Türkiye kentlerinde milyonlarca yurttaþ kampanyaya destek olarak Öcalan'ýn özgürlüðünü istedi. Kampanyanýn çalýþmalarý sürdürülürken, 14 Nisan'da Goran Hareketi parlamenteri Heval Kwêstanî, Nobel Barýþ Ödülü'nün Öcalan'a verilmesine iliþkin Nobel Komitesi'ne baþvuru yapmýþtý. Kwêstanî'nin baþvurusunun ardýndan Papa Francis, Vladimir Putin, Edward Snowden gibi isimlerin de bulunduðu 278 kiþinin aday gösterildiði Nobel Barýþ Ödülü'nün Öcalan'a verilmesine bir destekte Ýsveçli Parlamenter Cabbar Amin'den gelmesiyle konu kamuoyunda yoðun bir þekilde tartýþýlmaya baþlandý. Öcalan'a Özgürlük Platformu üyesi ve HDP Diyarbakýr Milletvekili Emine Ayna, hem devam eden imza kampanyasý hem de Nobel Barýþ Ödülü'nün Öcalan'a verilmesinin gerekliliðini deðerlendirdi.

‘Kafalardaki soru iþaretlerini netleþtirdi’

Türkiye'de istikrarlý bir barýþýn Öcalan'la mümkün olacaðýnýn altýný çizen Ayna, sorunun çözümünde iyi niyet sahibi tek kiþinin de Öcalan olduðuna dikkat çekti.

‘Savaþ zeminleri hazýrlanýyor’

ðýndan haberdar olmadýðýný iddia ederek, "Ben burada hiç bir þekilde askeri bir yer ya da karakol olacaðýnýn farkýnda deðildim. Zaten bu karakollarýn yapýlmasýna karþýyým. Ben Konya'dan ek-

mek parasý için geldim. Buradan Barýþ Anneleri'ne teþekkür ediyorum. Bunlarý bilmeden buralara geldim çok piþmaným. Burada bulunan herkesten özür diliyorum" dedi.

Barýþ Öcalan’la mümkün HDP Diyarbakýr Milletvekili Emine Ayna, Türkiye'de istikrarlý bir barýþýn Öcalan'la mümkün olacaðý belirterek, sorunun çözümünde iyi niyet sahibi tek kiþinin de Öcalan olduðuna dikkat çekti

Ardýndan konuþan Barýþ Anneleri Meclisi Sözcüsü Nezahat Teke ise, bölgede karakollarýn yapýlmasýný istemediklerini belirterek, karakollarýn yapýlmasý durumunda ölümlerin ve alýkonulmalarýn yaþanacaðýný söyledi. Teke, "Karakollar bugün evlatlarýmýz için bir tuzaktýr. Eðer bugün Sayýn Öcalan tarafýndan bir süreç baþlatýlmýþsa bunun tek taraflý deðil karþýlýklý sürmesini istiyoruz. Herkes görsün ki Kürt analarýn adaleti ne kadar büyüktür. Konya'lý birinin alýkonulmasýna vicdanýmýz el vermedi. Baþka annalar acý çekmesin istedik. Biz tarihte evlatlarýmýzý kaybettik ama cenazelerinin üstünde her zaman arayýþlara geçtik" diye konuþtu. Baþbakan'a seslenen Teke, "Bu karakollarýn son bulmasýný istiyoruz. Silahlar susmuþ olabilir, cenazeler gelmeyebilir ama yapýlan karakollarla savaþ zemini hazýrlanýyor" diye belirtti. (DÝHA) ile nasýl bir sonuç alabilecekleri yönünde derinlikli tartýþmalar yaptýklarýný kaydeden Ayna, dünya halklarýnýn Öcalan'ý daha geniþ bir çerçeveden tanýyabilmeleri için önümüzdeki süreçte konferanslar gerçekleþtireceklerini de söyledi. Devlet ve hükümet kanadýndan kimi yetkililerle de bir takým görüþmeler gerçekleþtirdiklerine de iþaret eden Ayna, "Yaptýðýmýz tüm görüþmelerde Öcalan'ýn özgür kalmasý gerektiði yönünde iknayý esas aldýk. Yapmak istediklerimiz konusunda biz þunlarý yapacaðýz diyerek sürekli temas halindeyiz" ifadelerini kullandý.

‘Herkes yüreðinde Öcalan’a barýþ ödülünü verdi’

Ayna, Öcalan'ýn Kürt sorununa halklarýn özgürlüðü ve eþitliði çerçevesinde yaklaþtýðýný belirterek, buna karþý hükümetin ise "Bu sorun çözülmeli ancak Kürt sorunu bizim dünyadaki otoritemizi sarsýyor" þeklinde yaklaþtýðýný ve bu þekilde karþýsýndakini de ikna etmeye çalýþtýðýný kaydetti. Kampanya çerçevesinde bir çok çevre ile görüþmeler gerçekleþtirdiklerini aktaran Ayna, "Hükümete raðmen Öcalan'ýn barýþ konusundaki anlamlý ýsrarý ve çabalarý artýk kafalardaki tüm soru iþaretini

netleþtirdi" diye konuþtu.

‘Öcalan’ýn özgürlüðü tüm farklýlýklarýn özgürlüðüdür’

Ayna, "Öcalan'a özgürlük" demenin tüm farklýlýklarýn siyasal ve sosyal anlamda özgürlüðü demek olduðuna dikkat çekerek, sorun sadece bir örgüt liderinin özgürlüðü sorunu olarak ele alýnmamasý gerektiðini ifade etti. Kampanya startýndan bugüne kadar yürüttükleri tartýþmalarýn siyasal ve ideolojik bütünlük çerçevesinde olduðunu ve kampanya

Ayna, parlamenterler Heval Kwêstanî ve Cabbar Amin'in Nobel Barýþ Ödülü'nün Öcalan'a verilmesi için yaptýðý baþvuru ve açýklamalara da deðinen Ayna, ödülün Öcalan'a verilmesi durumunda ikinci bir Mandela örneðinin yaþanacaðýný belirtti. "Geçmiþten bugüne ödülün, yerini buldu dediðimiz tek kiþi Mandela'dýr" diyen Ayna, "Eðer bugünde ayný ödül Sayýn Öcalan'a verilecekse bu çalýþmayý organize edenler tarihinde ikinci defa doðru þeyi yapmýþ olacaklar. Zaten herkes yüreðinde barýþ ödülünü Öcalan'a verdi. Bu sadece Nobel Barýþ Ödülü ile belgelenmiþ olacak" dedi. (DÝHA)


4

HABER

15 Mayýs 2014 Perþembe

‘Bir mezara kavuþtu’ Ayten Öztürk

Bölgede 18 yýl boyunca çocuklarýnýn cenazelerini bulmak için mücadele eden Çam ve Fidan aileleri, geçtiðimiz hafta buruk da olsa bir mutluluk yaþadý. Ayten Öztürk, ablasý Nurkan Çam’ý giderken býraktýðý Þair Konstantin Simonov’un “Bekle beni” þiiriyle hatýrladýðýný belirtirken, Abdulsamed Fidan ise, “Sonunda annem baþýnda aðýt yakacaðý, dualar okuyacaðý bir mezara kavuþtu” dedi yaþýyor. Sivas'ýn Kangal ilçesine baðlý Çetinkaya Gürüzbekir köyü kýrsalýnda 1996 yýlýnda yaþanan çatýþmada yaþamýný yitiren PKK'li Bayram Fidan (Aslan) ve Nurkan Çam'ýn (Melsa) cenazesi Sivas'ta kimsesizler mezarlýðýna defnedilmiþti. Aileler, uzur süren uðraþlarý sonucunda cenazelerin Sivas'ta olduðu bilgisine ulaþtý. Yapýlan DNA testi ardýndan tespit edilen cenazeler geçtiðimiz hafta binlerce kiþinin katýlýmýyla Diyarbakýr'da defnedildi. 18 yýl aradan sonra çocuklarýna kavuþan ailelerin yürekleri acý dolu olsa da bayramlarda ziyaret edebilecekleri, bir karanfil býrakabilecekleri bir mezarlarý olduðu için buruk da olsa bir mutluluk yaþadýlar.

Abdulsamed Fidan

20 yýl boyunca bir þiir ile bekledi

DÝYARBAKIR - Yýllardýr bölgede yaþanan savaþ nedeniyle katliamlar yaþandý, birçok kiþi kaybedildi ve cinayetlerle çok sayýda kiþi öldürüldü. Katledilenlerin cenazeleri ya kimsesizler mezarlýklarýna ya toplu mezarlara defnedildi ya da asit kuyularýna atýldý. Yaþanan dramýn bir tarafýnda mezarsýz insanlar, diðer tarafýnda ise yýllarca çocuklarýnýn akýbetini öðrenmek isteyen aileler duruyor. Bu ailelerden Fidan ve Çam ailesi de, 18 yýlýn ardýndan çocuklarýnýn cenazelerine kavuþmanýn "mutluluðunu"

Anneler günü hediyesi sahibini buldu

Dersim'in Mazgirt ilçesinde dünyaya gelen Nurkan Çam, 1994 yýlýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nde öðrenim gördüðü dönemde PKK'ye katýlýr. Çam, Daða giderken kardeþine Þair Konstantin Simonov'un "Bekle beni" þiiriyle veda eder. Bu þiirle birlikte 20 yýl boyunca ablasýný beklediðini ifade eden Ayten Öztürk, bu þiiri okuduðu her an ablasýyla yaþadýklarýný anýmsadýðýný ve bu þiirin kendisi için çok anlamlý olduðunu aktardý. Ablasýnýn mücadelesine hep sadýk kaldýðýný ve bu sadakatini mücadelesi uðruna yaþamýný yitirerek de kanýtladýðýný dile getiren Öztürk, "Böyle onurlu bir þahadet

DÝYARBAKIR'da bir alýþveriþ merkezi tarafýndan Anneler Günü dolayýsýyla düzenlenen kampanyada en yüksek harcamayý yaptýðý tespit edilen Berivan Arslan'na çamaþýr makinesi hediye edildi. Edinilen bilgiye göre Ninova Park Alýþveriþ Merkezi tarafýndan 11 Mayýs Anneler Günü nedeniyle düzenlenen kampanyada en yüksek harcamayý yapan anneye çamaþýr makinesi hediye edileceði duyurulmuþtu. Gün içinde alýþveriþ yaparak, harcama fiþini danýþma noktasýna kaydetti-

ablamýn da hayaliydi. Ablam, inandýðý deðerler için yaþamýný yitirdi ve bu bizi onurlandýrdý" dedi. Ablasýnýn PKK saflarýna katýldýðý zaman 10 yaþýnda olduðundan kaynaklý birçok þeyi hatýrlamadýðýný, ancak ablasýnýn kararlý, inançlý ve olaylara karþý duyarlý biri olarak bilindiðini söyleyen Öztürk, ablasýnýn baskýlarýn ve þiddetin yoðun olduðu bir dönemde ablasýnýn üniversite okuduðunu ve bu baskýlara karþý mücadeleyi tercih ettiðini aktardý.

‘18 yýl sonra mutlu olduk’ Ablasý Çam'a büyük uðraþlar sonucu 18 yýl aradan sonra kavuþtuklarý için mutlu olduklarýný belirten Öztürk, "Ablamý kendi dava arkadaþlarýnýn yanýna, yani uðruna mücadele ettiði insanlarla birlikte defnettik. Kendisi sonuçta Kürt mücadelesi için þehit düþtü. Biz bu mirasýn geleceðe taþýnmasýný istiyoruz. Burada þehidine sahip çýkan bir halk var, onlarýn mücadelesini yükselten bir halk var. Þehitlik burada olduðu için Amed'e getirdik. Burasý da vatan topraðýdýr. Vatan topraðý için þehit düþtü. Hakkettiði yer burasýdýr" dedi. Öztürk, Diyarbakýr'da ayný anda hem camiden hem de cem evinden PKK'lilere ait cenazelerin kaldýrýlmasý bu mücadelenin nasýl halklar nezdinde bütünleþtiðine vurgu yaptý.

‘Evde en çok sevilen Nurkan’ýmdý’ Kýzýna 18 yýl aradan sonra kavuþan anne Emoþ Çam, kýzý-

ren anneler çamaþýr makinesi için beklemeye baþladý. Gün sonunda sistemden tespit edilen en yüksek harcamayý yapan anne çamaþýr makinesini almaya hak kazandý. Makineyi almaya hak kazanan Berivan Arslan adlý ziyaretçi alýþveriþ merkezine gelerek, çamaþýr makinesini Pazarlama Halkla Ýliþkiler Müdürü Elif Yýldýz'dan teslim aldý. Berivan Arslan, aldýðý en güzel Anneler Günü hediyesinin bu olduðunu ve çok sevindiðini dile getirerek Ninova Park'a teþekkür etti. (ÝHA)

ný anlatýrken zor anlar yaþasa ve kelimeler boðazýna takýlsa da gözyaþý dökmeyerek kýzýnýn mücadelesinden dolayý gururlu ve mutlu olduðunu kaydetti. Anne Çam, "Kýzým çok zeki biriydi. Sýnýfýn en çalýþkaný idi, dersleri her zaman iyiydi. Her zaman öne sýyrýlan bir kiþiliði vardý. Evde en çok sevilen Nurkan'ýmdý" diye anlattý. Kulp'ta yaþanan askeri baskýlardan dolayý tüm ilçenin büyük acýlar çektiðini, kardeþi Bayram'ýn da bu baskýlara sessiz kalmadýðý için 1991 yýlýnýn Ocak ayýnda PKK'ye katýldýðýný belirten aðabey Abdulsamed Fidan ise, kardeþinin her zaman mücadeleye sadýk biri olarak hatýralarda kaldýðýný söyledi. 1996 yýlýnda kardeþinin yaþamýný yitirdiðini duyduklarýný ancak cenazesine ulaþmak için her yere baþvurduklarýný söyleyen Fidan, uzun süre bir sonuç alamadýklarýný ve 18 yýl sonra cenazelerin izine Sivas'ta rastladýklarýný belirtti. Sivas'ta kimsesiz mezarlýðýnda kardeþinin ve arkadaþlarýnýn üst üste, elbiseleri ile ve hatta mezarlarý üstüne yeni mezarlar inþa ederek gömüldüðüne dikkat çeken Fidan, gördükleri tablonun 90'lý yýllarda devletin uyguladýðý vahþetin bir tablosu olduðunu belirtti. Fidan, kardeþinin cenazesine ulaþmanýn en çok annesinin hayali olduðunu belirterek, "Sonunda annemin baþýnda aðýt yakacaðý, dualar okuyacaðý bir mezara kavuþtu" dedi. (DÝHA)


5

HABER

15 Mayýs 2014 Perþembe

‘Anadil hakký Medine Sözleþmesi’nde var’ Diyarbakýr'da gerçekleþtirilen Demokratik Ýslam Kongresi'nde farklýlýklara yaklaþým boyutuyla yürüttükleri tartýþmalarý deðerlendiren Mazlum-Der Diyarbakýr Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Seher Akçýnar, "Türk Ýslamcý"larýnýn, Kürtlerin sosyal ve kültürel deðerlerini göz ardý ettiklerini söyledi. Akçýnar, "Anadilde konuþma hakkýnýn Medine Sözleþmesi'nde yer almasýna raðmen bu tür çevrelerin benimsemediðini görüyoruz" dedi DÝYARBAKIR - Abdullah Öcalan'ýn önerisi üzerine gerçekleþtirilen Demokratik Ýslam Kongresi'nde yürüttükleri tartýþmalarý deðerlendiren Mazlum-Der Diyarbakýr Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Seher Akçýnar, kongrede mazlum ile zalimin arasýndaki farký net olarak ortaya koyduklarýný söyledi. Kürt gerçekliðini ve Ýslami kesimin bu meseleye bakýþ açýsýna iliþkin kuramsal düzeyde etraflýca tartýþmalar yürüttüklerini kaydeden Akçýnar, adalet kavramýnýn Ýslami kesimlerde ne kadar içselleþtirildiðine dönük vicdan sorgulamasý yaptýklarýný aktardý.

‘Anadilde eðitim Medine sözleþmesinde var’ Adaletin olmadýðý yerde hem zalimin, hem de mazlumun olduðuna dikkat çeken Akçýnar, adaletin, toplum elinde var olan bir þey

olduðunu söyledi. Ýslamcýlarýn bölge baðlamýnda ciddi anlamda özeleþtiri vermeleri gerektiðini ifade eden Akçýnar, KCK tutuklularý baþta olmak üzere anadilde eðitim gibi konularda Ýslamcý kesimlerin kendilerini çerçevede görmeleri gerektiðini dile getirdi. Batý'daki Türk Ýslamcýlarýnýn Kürtlerin sosyal ve kültürel deðerlerini göz ardý ettiklerini belirten Akçýnar, "Anadilde konuþma hakkýnýn Medine Sözleþmesi'nde yer almasýna raðmen bu tür çevrelerin benimsemediðini görüyoruz" dedi.

‘Kürt çocuklarý terörist olarak görülüyor’ Bölgede taþ atan çocuklarýn 25 yýla varan cezalarla yargýlanýp cezaevlerine konulduðunu kaydeden Akçýnar, "Türk Ýslamcýlarýn büyük bir bölümü bölgedeki çocuklarý te-

rörist olarak nitelendirirken Filistin de taþ atan çocuklarý ise, özgürlük savaþçýsý olarak deðerlendirdiler. Bu sentezi bir bütün olarak deðerlendirdiðimiz zaman Türk Ýslamcýlarýndaki adalet meftununun önüne geçtiðini bariz bir þekilde görüyoruz" þeklinde konuþtu.

‘Söz konusu Kürtler olunca Ýslam referans olmadý’ Türk Ýslamcýlarýn toplumsal duyarlýlýklar konusunda olaylara eþit temelde yaklaþmadýklarýna dikkat çeken Akçýnar, Mavi Marmara ile Roboski katliamýna iþaret ederek þunlarý söyledi: "Mavi Marmara olayý olduðu zaman maalesef Ýslami basýn bunu haber yaptý. Haber yapar yapmaz taksim hýnca hýnç insan doldu, ciddi bir kamuoyu oluþturuldu, tepkiler geliþtirildi. Ancak Roboski katliamý yapýl-

dýðýnda ayný medya uzun süre ses çýkartmadý. Olayý gündemleþtirmedi bile. Yani Ýslami kesimin olaylara bakýþýnda Ýslam referans alýnýrken söz konusu Kürtler olunca Ýslam referans olmadý"

‘Yok eden bir anlayýþ söz konusudur’ Gerçekleþtirilen kongrede Ýslam'da farklýlýklara ve ötekileþtirilenlere bakýþ açýsýnýn nasýl olmasý gerektiði yönünde derinlikli tartýþmalar yaptýklarýný söyleyen Akçýnar, "Ýslam dediðimiz dinin kendisi farklýlýklara bakarken, farklýlýklarý ayetle koruma altýna almýþtýr. Onlarýn hakkýnýn tam olarak korunmasý gerektiðini söylemiþtir. Ancak mevcut Ýslamcýlarýn kendisine baktýðýmýzda farklýlýklarý ezen, yok eden bir anlayýþ söz konusudur" dedi. (DÝHA)

KESK Dil Bayramý’ný kutladý

KESK Diyarbakýr Þubeler Platformu, Kürt Dil Bayramý'na iliþkin yaptýðý açýklamada anadilin bir halkýn kimliði olduðuna dikkat çekti DÝYARBAKIR - KESK Diyarbakýr Þubeler Platformu, yarýn kutlanýlacak olan Kürt Dil Bayramý dolayýsýyla AZC plaza önünde basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Açýklamaya, KESK'e baðlý çok sayýda sendika üyesi katýldý. Açýklama-

da, çok sayýda çevik kuvvet ve sivil polisin konumlandýrýlmasý dikkat çekti. Açýklamada konuþan KESK Diyarbakýr Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Uður Yaman, Soma'daki maden ocaðýnda meydana gelen patlamada yaþamý-

ný yitiren maden iþçilerine deðinerek, bunun bir iþ kazasý olmadýðý, hükümetin ihmali sonucunda meydana gelmiþ bir katliam olduðunu belitti. Yaman, yarýn (bugün) gün boyu greve gideceklerini ve saat 12.40'da AZC Plaza önünde kentte bulunan tüm STK ve sendikalarla açýklama yapacaklarýný duyurdu. Ardýndan KESK adýna Kürt Dil Bayramý nedeniyle açýklama yapan Eðitim Sen Diyarbakýr Þubesi Eþ Baþkaný Yýldýrým Arslan, Kürt halkýnýn bu güne kadar devletin tüm zulmü ve baský politikalarýna raðmen anadilini bugüne kadar yaþatabildiðini belirterek, anadilin bir halkýn kimliði olduðunu ifade etti. Arslan, Kürtçe üzerinde devam eden baskýlarýn bir an önce sonlandýrýlmasýný isteyerek, yok olmaya yüz tutmuþ tüm dillerin halklarýn zenginliði olduðunu ve herkesin bu dillere sahip çýkmasý gerektiðini belirtti. Açýklama, "Bé ziman jiyan nabe" sloganlarý eþliðinde sona erdi. (DÝHA)

Ergani’de Dil Bayramý nedeniyle sergi DÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesinde, Kürt Dil Bayramý dolayýsýyla fotoðraf sergisi gerçekleþtirildi. Ergani eski hükümet binasý önünde gerçekleþtirilen sergide; Ahmedê Xanî ,Feqîyê Teyran, Meyrem Xan gibi birçok Kürt yazar ve Nelson Rolihlahla Mandela gibi siyasetçilerin fotoðraflarý yer aldý. BDP ve birçok STK'nýn da destek verdiði sergi, büyük ilgi gördü. Sergiye iliþkin bilgi veren TZP Kurdi yöneticisi Remzi Doðu, fotoðraf sergisinde, halk içerisinde Kürt dilinin yaygýnlaþmasýný amaçladýklarýný söyledi. Doðu, "Kürt dili üzerinde eser veren yazar ve düþünürlerin halkýn tanýmasýný saðlamak, onlarýn býraktýðý mirasý devam etmek ve halk arasýnda da bunu yaygýnlaþtýrmak istedik" dedi. (Haber Merkezi)


6

HABER

15 Mayýs 2014 Perþembe

“Yüreðimizi Som

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkanlarý Fýrat Anlý ile Gültan Kýþanak, belediye meclis üyeleri, belediye çalýþanlarý, sendikacýlarýn katýldýðý bir açýklamayla Diyarbakýr’ýn Soma’nýn acýsýna ortak olduðunu söyledi. Eþbaþkanlar, “Bugün buradan tüm yüreðimizi Somaya yolluyoruz” dedi

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Fýrat Anlý ile Gültan Kýþanak, belediye meclis üyeleri, belediye çalýþanlarý ile DÝSK Bölge Temsilcisi DÝSK Bölge Temsilcisi Serdar Ekingen, Genel Ýþ Sendikasý Diyarbakýr 1 No'lu Þube Baþkaný M. Salih Doðrul, Dev Maden Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Tayfun Görgün'ün de katýldýðý bir açýklama yaptý. Büyükþehir Belediyesi binasýndaki bayraklar yarýya indirilirken yasý ifade eden siyah bayrak asýldý. Büyükþehir Belediyesi önünde yapýlan açýklamada Belediye Eþbaþkaný Fýrat Anlý, Diyarbakýr'ýn Manisa'nýn Soma ilçesinde yaþanan dramý anlayan kentlerden biri olduðunu söyledi.

‘Yüreðimizi Soma’ya yolluyoruz’ Anlý, "Yüreðimizdeki acýyý, dramý, trajediyi paylaþmak için onlarýn yaþadýðý acýyý ayný duygularla hissettiðimizi ifade etmek için ve belki acýlarýný bir nebzede olsa paylaþtýðýmýzý bilerek teselli olmalarý için bugün

FC Liverpool’dan baþsaðlýðý mesajý

buradan tüm yüreðimizi Somaya yolluyoruz. Bugün bizler Somayýz, bugün bizler o madenin altýnda göçükte kalan, yangýnda yaþamýný yitiren maden iþçileriyiz" dedi. Diyarbakýr olarak ellerinden gelenin arayýþý içerisinde olduklarýný ve yetkililere oradaki yetkililere ulaþmaya çalýþtýklarýný ifade eden Anlý, "Ancak oradaki koordinasyonun henüz buna cevap verecek durumda olmamasýndan kaynaklý, iletiþim yeteri ölçüde kurulamadý. Ama kendilerine mesajýmýzý yolladýk" dedi. Diyarbakýr'daki Arama Kurtarma dahil tüm ekiplerini Soma'daki çalýþmalara katmaya hazýr olduklarýný kaydeden Anlý, "Ancak görülen tablo odur ki bu saatten sonra arama kurtarma çalýþmalarýnýn bizi umutlandýracak bir sonuçla neticelenmesi son derece zor görülüyor. Ama biz umudumuzu, inancýmýzý korumaya devam ediyoruz" dedi. Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Fýrat Anlý þöyle devam etti:

‘Yaþanan acýlara ortaðýz’ "Tüm Diyarbakýr adýna yaþanan acýlara ortak olduðumuzu, orada yaþamýný yitiren emekçilerin, madencilerin aileleriyle, yakýnlarýyla, dostlarýyla, onlarýn mesai arkadaþlarýyla üzüntülerimizi, acýlarýmýzý belirtmek için bugün buradayýz. Dayanýþma duygularýmýzý ifade etmek için bugün buradayýz. Ýnþallah bundan sonra her gün alýþmaya çalýþtýrýldýðýmýz iþçi cinayetleri demek lazým bir kader olmaktan çýkar. Türkiye'de çok fazla üzerinde durulmayan her gün ter-

DÝYARBAKIR - Liman iþçilerinin futbol takýmý olarak bilinen Ýngiltere Premier Lig ekiplerinden FC Liverpool, Soma'daki maden katliamýna iliþkin resmi Twitter hesabýndan Türkçe baþsaðlýðý mesajý yayýnladý. Manisa, Soma'da meydana gelen kazada hayatýný kaybedenlerin aileleri baþta olmak üzere, tüm Türkiye'ye baþsaðlýðý dilenen açýklamada, "Yaralý olan kazazedelerin ise bir an önce saðlýklarýna kavuþmalarý umuduyla acil þifalar diliyoruz. Meydana gelen kaza sonucu madende mahsur kalan iþçileri kurtarma çalýþmalarýnýn da en kýsa sürede baþarýya ulaþmasýný temenni ederiz" temennisi dile getirildi. (DÝHA)

sanelerde, fabrikalarda, madenlerde farklý çalýþma alanlarýnda yaþamýný yitiren ve artýk binlerce ifade edilen iþçi cinayetlerine son verilir, buda bunun bir vesilesi olsun." Anlý, ayný konuþmayý Kürtçe de yaparak Soma halkýnýn acýsýný paylaþtý.

‘Bu hepimizin acýsýdýr’ Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Gültan Kýþanak ise, "Dün (önceki gün) Manisa Soma'dan yerin en derinliklerinden gelen acý bir haberle sarsýldýk" dedi. Türkiye iþ kazalarýna çokça tanýk olan bir ülke olduðunu ancak Soma'da yaþananlarýn iþ kazasý kelimesi ile tanýmlanamayacak kadar büyük bir felaket olduðunun altýný çizen Kýþanak, "Bizler Diyarbakýr'dan, Amed'ten bu acýyý yüreðimizde hissettiðimizi ifade etmek için buradayýz. Bu hepimizin acýsýdýr, hepimizin üzüntüsüdür" diye konuþtu. "Soma'da yaþanan bu trajedi bu büyük kayýp hepimizin yüreðini daðladý" diyen Kýþanak, yaþamýný yitirenlere Allah'tan rahmet, yakýnlarýna, tüm Türkiye halký-

na ve Türkiye iþ sýnýfýna baþ saðlýðý diledi. Yaralýlara da acil þifa dileyen Kýþanak, "Maden ocaðýnda olan kardeþlerimizi umutla, sabýrla oradan sað salim kurtulmalarýný bekliyoruz, umut ediyoruz" dedi.

‘Kardeþlerimizin acýsýný paylaþýyoruz’ Kýþanak, olayýn boyutlarý ile ilgili bir deðerlendirme yapmak istemediklerini bunu ilgili kurumlar, ilgili sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, bu ülkede sorumluluðun altýnda olan bütün kurumlarýn yapacaðýna inandýklarýný ifade ederek þunlarý söyledi; "Bu kadar sarsýcý, bu kadar büyük acýyý yaþamamýza neden olan bu olayýn sorumlularýnýn, nedenlerinin açýða çýkartýlmasý, tartýþýlmasý ve gerekli süreklerin yaþanmasý olmasý gerekendir. Biz böyle olacaðýný umut ediyoruz. Buradan sadece Diyarbakýr halký adýna, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi adýna tüm Türkiye'nin, iþçi kardeþlerimizin acýsýný paylaþýyoruz."

Bir dakikalýk saygý duruþu


7

HABER

15 Mayýs 2014 Perþembe

ma’ya yolluyoruz” ‘Ýnsanlýk dýþý koþullarda çalýþýlýyor’ Soma’da yaþananlara iliþkin yazýlý bir açýklama yapan BDP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý, Türkiye’de iþçilerin, emekçilerin çok zor þartlarda, iþ güvenliði olmadan, insanlýk dýþý koþullarda çalýþtýðý vurgulandý FOTO: ARÞÝV

Lokman AYDOÐAN

Olayýn duyulmasýndan itibaren yerel yöneticilere ulaþmak için büyük gayret ve çaba içinde olduklarýný belirten Kýþanak, "Kendilerine destek, dayanýþma duygularýmýzý ve hazýr olduðumuzu ifade eden mesajlarýmýzý ilettik" dedi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve Diyarbakýr halký olarak ellerindeki bütün imkanlarý seferber etmeye hazýr olduklarýnýn altýný çizen Kýþanak, "Sadece arama kurtarma faaliyetleri için deðil, yürütülebilecek her sosyal dayanýþma faaliyetlerinin içerisinde yer almak, katký sunmak, oradaki kardeþlerimizin yaralarýný sarmak istiyoruz" diye konuþtu. Soma'da yaþanan elim olayý týpký Diyarbakýr'da yaþanmýþ gibi hissettiklerini vurgulayan Kýþanak, "Dün (önceki gün) akþamdan beri bütün birimlerimiz hazýrlýklarýný yapmýþ, hazýr bir vaziyette bekliyorlar" dedi. Kýþanak yaþamýný yitirenlerin anýsýna herkesi bir dakikalýk saygý duruþuna davet etti. (Haber Merkezi)

Vali Kýraç: Çok büyük bir acý

DÝYARBAKIR Valisi Mustafa Cahit Kýraç, Soma'daki yaþanan olayýn çok büyük bir acý olduðunu söyledi. Elazýð'da bir cenaze törenine katýlan Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç da Soma'daki kazada hayatýný kaybeden iþçilere rahmet diledi ve yaralýlara acil þifalar temennisinde bulundu. Vali Kýraç, "Milletçe baþýmýz sað olsun. Çok büyük bir acý. Allah bir daha böyle bir felaket vermesin. Baþsaðlýðý diliyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Elazýð Valisi Ömer Faruk Koçak ise, "Soma'da meydana gelen

üzücü hadise dolayýsýyla bütün milletimizin baþý sað olsun. Hayatýný kaybeden iþçilerimize Allah'tan rahmet yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyorum. Yaralananlara acil þifalar diliyorum, temennimiz odur ki böyle bir üzüntü verici hadisler tekrar yaþanmaz. Malum olduðu üzere yaþanan üzücü olay nedeniyle Bakanlar Kurulu kararýyla Türkiye genelinde 3 günlük yas ilan edildi. Bu nedenle ülke genelinde olduðu gibi Elazýð'da da 3 gün boyunca kesinlikle kutlama türü etkinlikler yapýlmayacaktýr" diye konuþtu.

DÝYARBAKIR- Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý Soma'daki maden faciasýna iliþkin yazýlý bir açýklama yaptý. Türkiye'de iþçilerin, emekçilerin çok zor þartlarda, iþ güvenliði olmadan, insanlýk dýþý koþullarda çalýþtýðý belirtilen açýklamada, "Evlerine ekmek götürmek için yaþamlarýný büyük risklere atmaktadýrlar. Çoðu kez bu riskler ölümlerle sonuçlanmýþ ve sonuçlanmaktadýr. Bu acý olay bir kez daha bize göstermiþtir ki Türkiye'de iþ güvenliði yoktur. Bu olaylar sadece bir kaza deðil iþ cinayetleridir. Her iþ kazasý sonrasýnda bütün iktidarlar benzer açýklamalar yapmaktadýrlar. Daha önce Baþbakan Tayip Erdoðan maden kazlarý ile ilgili "ölüm bu iþin doðasýnda var" sözleriyle iþ güvenliðiyle ilgili bir þeyler yapmak yerine iþ kazalarýndan doðan ölümleri meþrulaþtýrmýþtýr. Yine Çalýþma Bakaný Faruk Çelik, Esenyurt'ta 11 iþçinin yanarak yaþamýný yitirmesine "kader mi? Bence kader" sözlerini söyleyerek iþ güvenliði konusunda hiçbir adým atmamýþlardýr" denildi.

‘Etkin bir denetim yok’ Türkiye'de iþ güvenliði konusunda etkin bir denetim yapýlamadýðý için iþverenlerin yeterli önlemi almadýðý vurgulanan açýklamada,"Ýþverenler iþ güvenliðine yönelik harcamalarý külfet olarak görmektedirler. Ýþ güvenliðine yönelik tedbirlerin geliþtirilmemesi ölümlü iþ kazalarýna yol açmaktadýr. Bizler hükümete diyoruz ki iþ güvenliði yasalarýný derhal çýkarýn. Ýþ güvenliði ile ilgili yasal alt yapýlarý oluþturun. Ýþ kazalarýnda artýk kimse ölmesin. Genel Merkezimizin de açýkladýðý gibi, 13-20 Mayýs arasýnda bir haftalýk yas ilan ediyoruz. Bu olayda yaþamýný yitiren emekçi kardeþlerimize Allahtan Rahmet, kederli ailelerine sabýr ve baþ saðlýðý diliyoruz" diye belirtildi.


8 ‘Bir avuç kömür için…’ TMMOB Diyarbakýr Þubesi, Soma’da hayatýný kaybeden ve yaralanan maden iþçileri için baþsaðlýðý ve acil þifalar dileklerinde bulundu. TMMOB, “Bir avuç kömür için ömür tüketenler, aþýrý kar hýrsýnýn ve denetimsizliðin kurbaný olmuþtur” dedi DÝYARBAKIR - Manisa'nýn Soma ilçesinde meydana gelen faciada yaþamýný yitiren maden iþçileri için Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB) Diyarbakýr Þubesi, dernek binasýnda basýn açýklamasý yaptý. Basýn açýklamasýný okuyan TMMOB Diyarbakýr Þube Sekreteri Turan Kaplan, yaþanýlan acý bir olaydan dolayý Türkiye'nin her tarafýnda yas ilan edildiðini ve yaþanýlan facianýn herkesi derinden etkilediðini söyledi.

HABER

15 Mayýs 2014 Perþembe

TUM TUR S

oma’da önceki meydana gelen maden faciasýnda yüzlerce emekçinin yaþamýný yitirmesi tüm Türkiye’yi yasa boðdu. Baþbakanlýk, Türkiye’de 3 günlük milli yas ilan edildiðini açýklarken, Diyarbakýr’da ise, programlar iptal edildi ve kentteki tüm cami ve Yas Evlerinde yaþamýný yitirenler için dualar okundu

‘Türkiye tarihinde görülmemiþ’ Kaplan, "Soma ilçesinin Eynez bölgesinde 6 bin kiþinin çalýþtýðý Soma Holding'e ait Soma Kömür Ýþletmeleri Anonim Þirketi madeninde trafo patlamasý nedeniyle olduðu belirtilen iþ cinayetinde yaþamýný yitiren maden iþçilerinin ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý, yaralýlara acil þifalar diliyoruz. Türkiye tarihinde görülmemiþ bu iþ cinayetinde ölü sayýsýnýn daha da armasýndan endiþe ediyoruz. Türkiye Kömür Ýþletmeleri'nin (TKÝ) 2005'te aldýðý kararla rövodans maden ocaklarýnýn iþletmesinin kiraya verilmesi karþýlýðý iþleri özel sektöre devretme kararý almasýyla, madenlerde denetimsizlik daha da artmýþtýr. Devletin iþlettiði dönemlerde de madenlerde kazalar yaþamýþtýr, ancak hiçbiri bu kadar büyük çapta olmamýþtýr" dedi.

‘Bir avuç kömür için ömür tüketenler’ Kaplan, "Soma Maden Ocaklarý da 2005 yýlýnda bahsettiðimiz rövodans karþýlýðý özelleþtirilen maden ocaklarýndan biridir. Þirketin iþ güvenliðine titizlikle uyan bir madencilik þirketi olduðu iddia edilmektedir. Madende o gün kaç kiþinin çalýþtýðýný bilmeyen ocaktaki gaz oranýný izleyemeyen, kamuoyuyla hiçbir bilgi paylaþamayan bu þirketin, teknolojiyi iyi kullanamadýðý ve iþ güvenliðini de uygulamadýðý facianýn sonuçlarýndan ortaya çýkmaktadýr. Taþeron iþçi çalýþtýrma yaygýnlaþmýþ, bunun üzerine taþeronun taþeronu iþçiler çalýþtýrýlmýþ, iþ güvenliði eðitimi bile almadan iþçiler madenlere indirilmiþ, sendikalý iþçi sayýsý da azalmýþtýr. Madende yaþamýný yitirenler arasýnda 15 yaþýndaki bir çocuðun olmasý da, kaçak çocuk iþçi çalýþtýrýlmasý da bu denetimsizliðin en basit göstergesidir. Bir avuç kömür için ömür tüketenler, bu aþýrý kar hýrsýnýn ve denetimsizliðin kurbaný olmuþtur'' diye konuþtu. (ÝHA)

Lokman AYDOÐAN DÝYARBAKIR - Manisa'nýn Soma Ýlçesi'ndeki bir maden ocaðýnda meydana gelen patlamanýn ardýndan yüzlerce emekçinin yaþamýný yitirmesi tüm Türkiye'yi yasa soktu. Yetkililer tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, ölü sayýsýnýn artabileceði ihtimalinin yüksek olduðu bildirildi. Bölgeye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, gazetecilerin ýsrarlý sorularýna raðmen içeride kaç iþçi kaldýðýný ve tahmini ölü sayýsýný açýklamayý reddetti ve þunu söylemekle yetindi: “En fazla iþçi kaybýnýn yaþandýðý faciaya doðru gidiyoruz. Ýlerleyen saatler ölü sayýsý artabilir” Soma Ýlçesi'nde arama kurtarma çalýþmalarý aralýksýz devam ederken, Baþbakanlýk, Soma'da meydana gelen maden faciasýna iliþkin yazýlý açýklama yaptý.

Türkiye’de yas ilan edildi Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiði açýklanan açýklamada, þu ifadeler yer aldý; "Manisa'nýn Soma ilçesinde yaþanan ve aziz milletimizi hüzne boðan maden faciasý nedeniyle Baþbakanlýk tarafýndan 13 Mayýs 2014 tarihinden itibaren ülkemizde üç günlük milli yas ilan edilmiþtir. Yas alameti olarak bugün (dün) tüm yurtta ve dýþ temsilciliklerimizde bayraklar yarýya indirilecektir" denildi. Hükümetin 3 günlük yas ilan etmesine karþýlýk HDP de, 1 haftalýk yas ilan ederek bileþenlerinden her türlü kutlamalý etkinliðin iptal edilmesini ve HDP'li belediyelere "acýlý ailelerle dayanýþmalarýný" istedi.

Diyarbakýr’da programlar iptal

Öte yandan Diyarbakýr'da Soma'daki facia nedeniyle tüm programlar iptal edildi. Konuya iliþkin Diyarbakýr Valiliði'nden yapýlan açýklamada, "Baðlar Kaymakamlýðý tarafýndan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý desteði ile yürütülen ve bugün (dün) saat 14.30'da yapýlacak olan Aile Destek Merkezi projesi kurs sonu sergisi, Manisa'nýn Soma ilçesinde yaþanan faciadan dolayý iptal edilmiþtir. Basýna ve kamuoyuna duyurulur" denildi.

DTK: Ýþ kazasý deðil katliam Ayrýca Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Soma'da yaþananlar nedeniyle yazýlý açýklama yaptý. Doðayý, insan yaþamýný, aþýrý kar ve aþýrý üretim hýrsýyla sömüren, talan eden kapitalist sistemin, en vahþi ve en acýmasýz politikalarýný uygulamaya geçirdiði ülkelerden birinin Türkiye olduðu belirtilen açýklamada, "Sendikasýzlaþmanýn, güvencesizliðin yaygýnlaþtýrýldýðý, çalýþma yasasýnýn iþveren lehine olduðu, ucuz iþ gücü ile emekçilerin çaðdaþ köle haline getirildiði, iþ saðlýðý ve iþ güvenliðinin olmadýðý gerekli tedbirlerin alýnmadýðý ve gerekli denetimlerin yapýlmadýðý bir ülkede iþ kazalarýnýn, iþ ölümlerinin ötesinde iþ katliamlarýnýn yoðun yaþanmasý kaçýnýlmazdýr. Bundan dolayýdýr ki; Türkiye iþ kazalarý ve iþ katliamlarýnda Avrupa'da ve dünyada baþý çekmektedir" denildi.


9

HABER

15 Mayýs 2014 Perþembe

RKiYE YASTA renlerin ailelerine baþsaðlýðý dileyerek, meydana gelen olayýn kaza deðil bir katliam olduðunu vurguladý. Hükümetin bir an önce olayýn sorumlularýný açýða çýkarmasýný isteyen Deðer, Eczacýlýk Bayramý kapsamýnda düzenleyecekleri kutlama programlarýný da iptal ettiklerini belirtti.

TSD’den Soma duyarlýlýðý Türkiye Sakatlar Derneði (TSD) Diyarbakýr Þube Baþkaný Mihdat Kavmaz da, Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasý nedeniyle, engelliler yararýna düzenlemeyi düþündükleri konser etkinliðini ileri bir tarihe ertelediklerini söyledi. Kavmaz, "Türkiye'yi yasa boðan bu facia haberini aldýktan sonra eðlence programý düzenlememizin, vicdanýmýza açacaðý tahribatlarý göz önünde bulundurarak, bu etkinliði ertelemeyi daha uygun gördük. Maden faciasýnda hayatýný kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine baþsaðlýðý, yaralýlara da acil þifalar dileriz. Etkinlik tarihi ile ilgili ileride bilgilendirme yapýlacaktýr" dedi.

‘Çok büyük bir acý’ Son olarak Manisa Soma'da maden ocaðýnda yaþanan facianýn, iþ kazasýnýn ötesinde büyük bir katliam olduðu vurgusu yapýlan açýklamada, "Bu katliamlarda gösteriyor ki bu ülkede insan yaþamýna, can güvenliðine, emeðe, alýn terine, önem ve deðer verilmemektedir. Kapitalist sistem politikalarýnýn uygulayýcýsý olan siyasal iktidarýn tek bir kaygýsý vardýr. O da sermayenin daha fazla kar etmesidir. Manisa Soma'da maden ocaðýnda yaþamýný yitiren emek þehitlerine Allahtan rahmet, ailelerine ve emek örgütlerine baþsaðlýðý dileklerimizi iletiyor, yaralýlara acil þifalar diliyoruz. Ailelerin acýlarýný yüreðimizde hissediyor ve kendi acýlarýmýz olarak görüyo-

ruz" ifadelerine yer verildi. Tüm halk ve kurumlara Soma halkýyla dayanýþma çaðrýsý yapýlan açýklamada,"Bir daha benzer felaketlerin, katliamlarýn, acýlarýn yaþanmamasý için yetkilileri çaðdaþ demokratik evrensel haklar çerçevesinde hareket etmeye ve sorumlulardan hesap sormaya davet ediyoruz" denildi.

‘Sorumlular açýða çýkarýlmalý’ Diyarbakýr Eczacýlar Odasý ise, 14 Mayýs Eczacýlýk Bayramý kapsamýnda yapýlmasý planlanan kutlama programlarýný Soma'daki patlama nedeniyle iptal etti. Diyarbakýr Eczacýlar Odasý tarafýndan, 14 Mayýs Eczacýlýk Bayramý'na iliþkin yapýlan toplantýda konuþan Oda Baþkaný Ferat Deðer, Soma'da yaþamýný yiti-

Soma’daki iþçiler için eylem

Kulp Belediyesi Eþ baþkanlarý Sadiye Süer Baran ve Metin Dinar ise, Soma ilçesinde yaþananlarla ilgili haberleri büyük bir üzüntüyle aldýklarýný dile getirdiler. Çok büyük bir acý olarak olayý deðerlendiren Eþ Baþkanlar konuþmalarýný þu sözlerle sürdürdü; "Yaþanan faciada hayatýný kaybeden yurttaþlarýmýza Allah'tan rahmet, ailelerine baþsaðlýðý, yaralý vatandaþlarýmýza geçmiþ olsun dilerken, mahsur kalan maden iþçilerin sað salim kurtarýlmasýný diliyoruz."dediler.

Dualar okundu Ayrýca Diyarbakýr ve Ýlçelerinde Soma ilçesindeki maden faciasýnda hayatýný kaybedenler için camilerde sela verilirken, ilçe ve merkezdeki

DÝYARBAKIR'da bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluþu (STK) temsilci ve üyeleri Soma'da hayatýný kaybeden maden iþçileri için basýn açýklamasý yaptý. Manisa Soma'daki maden ocaðýnda yaþanan trafo patlamasý sonucunda Türkiye'yi yasa boðan iþçilerin ölüm haberinin ardýndan Diyarbakýr'daki bazý STK'lar bir araya geldi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK), EMEK Partisi (EMEP), Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfe-

Taziye Evlerinde ise dualar okundu. Merkez ve Ýlçelerdeki camilerden yapýlan anonslarda, "Deðerli müminler okunan sela hepinizin malumu. Manisa'nýn Soma ilçesinde meydana gelen kazada hayatlarýný kaybeden kardeþlerimizin ruhlarýna hitaben okunmuþtur. Cenab-ý Hak hepsine rahmet eylesin" denildi. (Haber Merkezi)

derasyonu (DÝSK), Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Türk Tabibler Birliði (TTB), Türk Eðitim Sendikasý (EÐÝTÝM-SEN) ve Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (TÜRK-ÝÞ) adýna ortak basýn açýklamasý yapan KESK Dönem Sözcüsü Uður Yaman, Soma'da devlet tarafýndan iþletilirken özelleþtirilen kömür ocaðýnda çýkan yangýnda 500'den fazla iþçinin galeride kaldýðýný, çok sayýda iþçinin yaþamýný yitirdiðini, onlarca iþçinin de has-

tanelerde tedavi altýna alýndýðýný söyledi. Yaman, "Bunun adý iþ cinayetidir. Bunun adý katliamdýr, devlet katliamý. Türkiye maden kazalarýnda Avrupa birincisi, dünya üçüncüsüdür. Þuanda ocaklarýn durumunun araþtýrýlmasý için iþçi sayýsý bile bilinmemektedir. Taþeronlaþmanýn bir sonucu olarak kayýt dýþý çalýþan iþçiler yok sayýlmaktadýr'' þeklinde konuþtu. Yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan toplanan grupla sessizce daðýldý. (ÝHA)


10

HABER

15 Mayýs 2014 Perþembe

Türkiye dünya birincisi

S

oma’da meydana gelen facia madenleri yeniden gündeme getirirken ÝLO verilerine göre madenlerde yaþanan ölümlerde Türkiye dünyanýn en büyük maden üreticilerinden Çin’in dahi önünde dünya birinciliðinde yer alýyor. ILO’nun verilerine göre 100 bin maden iþçisinden iþ kazalarýnda ölen Çin’de 106 iken, Türkiye’de bu sayý 133 olarak gerçekleþti den kazasý Yorkshire'daki Barnsley yakýnlarýndaki Oaks madeninde 12 Aralýk 1866 tarihinde meydana geldi. Patlamada 388 madenci yaþamýný yitirdi

Bir yýlda 95 madenci yaþamýný yitirdi

DÝYARBAKIR - Türkiye'de bulunan madenlerde "Kazalar" gündemden düþmezken dünya kömür üretiminde gerilerde yer alan Türkiye, madenlerde yaþanan ölümlerde ise dünya birinciliðinde bulunuyor. Dünya enerji gereksiniminin yüzde 26'sý kömür ile karþýlanmaktadýr. Kömür dünyada 50 kadar ülkede üretilmekte ve en büyük kömür üreticileri ise Çin, ABD, Hindistan ve Avustralya'dýr. Türkiye ise dünya kömür rezervinin yüzde 0,2'sine sahip. Türkiye taþ kömürü üretiminde 50 ülke arasýnda 44. sýrada bulunuyor.

Türkiye ölümlerde Çin’in önünde Taþ kömürü üretim baþýna düþen ölüm sayýsýna baktýðýmýz zaman bu rakam Çin'de 3-4 bandýnda ilerlerken ABD'de ise 0,03 bandýndan ilerliyor. Ayný rakam Türkiye'de ise 7-9 bandý aralýðýnda ilerliyor. ABD'de madenlerde yaþanan ölümler 1940'lý yýllarda artýþ gösterirken, 1970'li yýllardan sonra ise yenilemenin ardýndan büyük bir düþüþü göstererek sabitleniyor. Çin'de ise 2004 yýlýna kadar madenlerde ölümlerde büyük bir artýþ yaþanýrken, 2004 yýlýnda bütün madenlerin yenilenmesi kararýnýn ardýndan ise ölümlerde büyük bir düþüþ ya-

þanýyor. Türkiye'nin ölümlü maden kazalarýnda Çin'in dahi önünde yer alarak ilk sýrada bulunuyor. ILO'nun verilerine göre 100 bin maden iþçisinden iþ kazalarýnda ölen Çin'de 106 iken, Türkiye'de bu sayý 133 olarak gerçekleþti.

ÝLO verileri 2004-2006 ILO sektör verilerinde 25 ülkeyi kapsayan istatistiklere göre Avrupa'da yüz bin maden iþçisinde yüzde 20,15 ölüm varken, ayný dönemde Türkiye'de bu oranýn yüzde 92,47 olarak gerçekleþti. 2000'li yýllar boyunca da bu oran yüzde 70'in altýna hiç inmedi. Yine ayný dönemlerde Türkiye'de yüzde 92.47 olan ölüm oraný Avustralya'da yüzde 13,07, Kanada'da yüzde 35, ABD'de yüzde 27,33 olarak gerçekleþti. Resmi verilen bunu gösterirken emek örgütlerinin verileri ise yaþananlarýn daha dramatik olduðunu ortaya koyuyor.

Türkiye ÝLO sözleþmesini imzalamýyor ILO'nun madenlerde iþçi saðlýðý ve güvenliði ile ilgili 176 sayýlý sözleþmesini dünyada 24 ülke onayladý. Ýç hukuklarýnda bu sözleþmeye uyum çerçevesinde düzenlemeler yaptý. Türkiye ise emek örgüt-

lerinin bütün giriþimlerine karþýn bu sözleþmeyi imzalamýyor. Dünya'da meydana gelen bazý büyük facialar ise þöyle: * Kuzey Fransa'daki Courrières maden ocaðýnda 10 Mart 1906 meydana gelen kömür tozu patlamasýnda bin 99 madenci yaþamýný yitirdi. Yaþamýný yitirenlerden3'te ikisinin 18 yaþýn altýnda olduðu belirtilen kazadan 13 madenci 20 gün göçük altýnda kaldýktan sonra kurtulmuþtu * Japonya'nýn Kyushu kentindeki Mitsubishi Hojyo kömür ocaðýnda 15 Aralýk 1914 günü meydan gelen gaz patlamasýnda 687 madenci yaþamýný yitirdi ve bu kaza Japon tarihine en ölümcül maden kazasý olarak geçti. * 22 Eylül 1934'de Kuzey Galler'deki Wrexham kentinde iþletilen Gresford maden ocaðýndaki grizu patlamasýnda 259 madenci yaþamýný yitirdi. * 26 Nisan 1942'de Çin'in Benxi kentinde Japonlarýn kontrol ettiði Benxihu kömür ocaðýnda meydana gelen patlama sonucu madende çalýþan iþçilerin yüzde 34'ü olan bin 549 iþçi yaþamýný yitirdi. Ýþçilerin cesetlerinin madenden çýkarýlmasý 10 gün sürdü. * Ýngiltere'deki en kötü ma-

Öte yandan, Türkiye'de hazýrlanan verilere göre 2012 yýlýnda madenlerde meydana gelen "kazalarda" 78 madenci yaþamýný yitirirken bu rakam 2013 yýlýnda ise 95'e yükseldi. 2013 yýlýnda bilinen en önemli olaylardan biri 7 Ocak 2013 yýlýnda Zonguldak TTK Kozlu Müessese Müdürlüðüne baðlý çalýþan taþeron þirketlerden Star Madencilik iþletmesinde meydana gelen degaj patlamasýnda (kömürün gaz basýncý sonucu püskürmesi) yaþandý. Bu olayda Hasan Bozacý, Hüseyin Kürekci, Muharrem Yapýcý, Ahmet Þekerci, Yüksel Koca, Köksal Kadýoðlu, Muhsin Akyüz, Satýlmýþ Arslan isimli 8 iþçi yaþamýný yitirdi 7 iþçi ise yaralandý. Yine 18 Ocak 2013'te Soma Cenkyeri Beldesi Eynez bölgesinde yaþanan olayda Fahrettin Baþkan (53) isimli kiþi hayatýný kaybetti. Ayný gün Denizli Denizli Ankara Karayolu Kocabaþ mevkiinde yol kenarýnda duran mermer iþçileri Kenan Karaman (32), Mustafa Beyaz (31) ve Mehmet Kara araç çarpmasý sonucu hayatýný kaybetti

Þýrnak’ta 4 iþçi hayatýný kaybetmiþti 23 Ocak 2013'te Adana Aladað'da, özel sektöre ait krom iþletmesinde öðle yemeðinden zehirlenen 80 iþçi ölümden döndü. Þýrnak'a baðlý Araköy bölgesinde (Gýron) Yusut Cengizoðlu firmasý tarafýndan iþletilen asfaltit ocaðýnda meydana gelen göçükte, iþ makinesi operatörü, yardýmcýsý ve iþyerinde aþçý olarak çalýþan; aþçý Hüseyin Denkçi (19), Ýþ Makinesi Operatörü yardýmcýsý Süleyman Gökalp (18) ve Ýþ Makinesi Operatörü Mahmut Ýçkale (45) adlý iþçilerin cansýz kalan bedenlerine bir gün sonra ulaþýlabildi. (DÝHA)


KADIN ve YAÞAM

15 Mayýs 2014 Perþembe

11

8 traktör çöp çýkartýldý olan eve gelen temizlik ekipleri evin çöp yýðýnlarýyla dolu olduðunu gördü. Müdahale esnasýnda bir açýklama yapan Yeniþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý A. Halik Eyüpoðlu, Temizlik müdürlüðü çalýþanlarýnýn araþtýrmasý sonucu söz konusu evin tespit edildiðini komþularýnýn evden gelen kokulardan dolayý çok rahatsýz olduklarýný söyledi.

‘Çöp biriktirmek bir hastalýktýr’

Baytaþ’tan Barýþ Annelerine ziyaret DÝYARBAKIR - Yeniþehir Belediye Eþbaþkaný Ülkü Baytaþ, Anneler günü etkinliði dolayýsýyla, Kadýn Birimi ile birlikte EPÝDEM'de etkinlik düzenlendi. Etkinliðe Eþbaþkan Ülkü Baytaþ'ýn yaný sýra, kadýn meclis üyeleri ve belediye kadýn çalýþanlarý katýldý. Yemekli yapýlan etkinliðin ardýndan Eþbaþkan Baytaþ, Belediye kadýn çalýþanlarýna Sakine Cansýzýn 'Hep Kavgaydý Yaþamý'' adlý kitabý hediye ederek tüm annelerin anneler günün kutladý. Düzenlenen etkinliðin ardýndan kadýn çalýþanlarla birlikte, Barýþ Anneleri ziyaret edildi. Kýsa bir konuþma yapan Eþbaþkan Ülkü Baytaþ, "Annenin kendisi, kadýn olmasý nedeniyle hem toplumsal, hem de yaþamsaldýr. Meclis üyesi arkadaþlarýmýzla, Kadýn birimimizle ve çalýþanlarýmýzla birlikte üzerimizde çok emeði olan siz Barýþ annelerini ziyaret etmek istedik" dedi. (Haber Merkezi)

Diyarbakýr Merkez Yeniþehir Ýlçe Belediyesi Temizlik Müdürlüðü Þehitlik Mahallesi'nde çöp biriktiren bir eve müdahale ederek, evi temizledi. 10 kiþilik belediye ekibinin saatler süren çalýþmasý sonucu evden 8 traktör çöp çýkartýlýrken, Belediye temizlik ekipleri yardýmýyla ev saðlýklý bir yaþama ortamý oluþturulmasý için temizlenip ilaçlandý Ahmet KAYA DÝYARBAKIR - Yeniþehir Belediyesi Þehitlik Mahallesi 31. sokakta bulunan tek katlý evde aylardýr çöpleri evinde biriktiren ve

tek baþýna yaþadýðý anlaþýlan yaþlý bir adamýn evinden pis kokularýn yayýlmasý üzerine mahalle sakinleri, evin çöp eve dönüþtürüldüðü yönünde Temizlik Müdürlüðü'ne þikayete bulundu. Bahse konu

Eyüpoðlu, "Yaptýðýmýz incelemede bu evin çöplerini atmadýðý, dýþarýdan da çöpleri evine biriktirdiðini tespit ettik ve derhal müdahale ettik. Çünkü komþular bu kokudan çok rahatsýz oluyorlar. Çöp biriktirmek bir hastalýktýr. Buna benzer bir olayla bugüne kadar bizim ilçemizde ikinci seferdir tanýk oluyoruz. Bu evi ve eþyalarýný temizleyip dezenfekte ettikten sonra sahibine geri vereceðiz. Her bireyin saðlýklý ve hijyenik bir ortamda yaþama hakký vardýr. Halkýmýzýn saðlýðý açýsýndan tehdit eden bu tür davranýþlarda bulunan vatandaþlarýmýzý uyarýp Zabýta müdürlüðümüz veya Temizlik müdürlüðümüze bildirmeleri gerekmektedir" dedi. 10 kiþilik belediye ekibinin saatler süren çalýþmasý sonucu evden 8 traktör çöp çýkartýldý. Belediye temizlik ekipleri yardýmýyla ev saðlýklý bir yaþama ortamý oluþturulmasý için temizlenip ilaçlandý.

Kadýnlar bir araya geldi

D

iyarbakýr’da bulunan kadýn kurumlarý, “Özgür Kadýn Meclisi ve Komünler” baþlýðýyla düzenlediði çalýþtayda kadýnlar, demokratik toplum içerisinde kadýnýn rolünü deðerlendirdi DÝYARBAKIR - 5 bin yýllýk erkek egemen sistemin kadýn bedeni ve kadýnýn yaþamýndaki bütün alanlarda hakimiyet kurmasýna karþý alternatifini geliþtirmeyi tartýþtý. Aralarýnda EPÝDEM, Ekin Ceren Kadýn Merkezi, DÝKASUM, Kaderelen Evi 1 ve 2, Amida, KADEM, Çýnar Beldiyesi Kadýn Merkezi, Ergani Selis Kadýn Merkezi, Diyarbakýr Kadýn Akademisi, Silvan Meya Kadýn Merkezi, Nujin Kadýn Merkezi, Baðlar ve Kayapýnar Kadýn Birimi, Baðlar Belediyesi Yaþam evi ve Baðlar Be-

lediyesi Solin Çocuk oyun evi çalýþanlarýnýn da bulunduðu Diyarbakýr'daki kadýn kurumlarý Ceren Kadýn Merkezi'nde bir araya geldi. Çalýþtayda ilk olarak konuþan Ekin Ceren Kadýn Merkezi Sosyologu Ayþe Çaçan, "Özgür kadýn meclisi ve komünler" baþlýðý altýnda demokratik ulusun inþasýnda meclislerin tarihsel boyutunu ele aldý.

‘Demokratik ulus çalýþmasýný yaptýk’

Ardýndan konuþan EPÝDEM çalýþaný Neslihan Baþak, Diyarbakýr'da DÝKASUM ve EPÝDEM'in çalýþmalarý sonucunda 5 mahallede kadýn meclisleri oluþturduklarýn kaydederek, Demokratik toplum içerisinde komünal ve özgürlükçü yaþamý pratikte yaþatma amacýndaki kadýnýn rolünü deðerlendirdi. Sunumun ardýndan çalýþtay basýna kapalý olarak yapýlan tartýþmalar ile devam etti. (DÝHA)


12

HABER

15 Mayýs 2014 Perþembe

Suriye’ye bir TIR gýda “Çar Parçe” sergisi Diyarbakýr’da açýlacak

Hayrat Ýnsaný Yardým Derneði tarafýndan organize edilen yardým kampanyalarý kapsamýnda toplanan TIR dolusu gýda maddesi Suriye'ye dualar ile gönderildi

DÝYARBAKIR - Hayrat Ýnsani Yardým Derneði Diyarbakýr Þubesi, Suriye'ye bir TIR dolusu gýda yardýmý gönderdi. Suriye'de devam eden iç savaþ nedeniyle Hayrat Ýnsaný Yardým Derneði'nin organize ettiði kampanyalar çerçevesinde toplanan yardýmlarý Suriye'ye gönderdiklerini belirten Hayrat Ýnsani Yardým Derneði Diyarbakýr Temsilcisi Said Uzan, Türkiye'de 81 ilde, 81 TIR kampanyasý baþlattýklarýný söyledi. Bugüne kadar Diyarbakýr'dan Suriye'ye 47 TIR gönderdiklerini dile getiren Uzan, hedeflerinin her ay düzenli olarak Suriye'deki yardýma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine yardým göndermek olduðunu aktardý.

“En çok una ihtiyaç duyuluyor” Suriye topraklarýnda sivillerin ve kadýnlarýn açlýktan öldüðünü, demokrasinin ve insan haklarýnýn ayaklar altýna

alýndýðýný anlatan Uzan, "Kedi ve köpek eti yeme Ýslam fetvalarý tarafýndan verilmiþ. Bizim korktuðumuz orada herkes kendi çapýnda bir þeyler yapmaya çalýþýyor. Hayrat Ýnsaný Yardým Derneði ve Vakfý olarak da biz de öyle çok büyük þeyler yapamýyoruz. Bu zulmü, bu akan kaný durdurma gücümüz maalesef yok. Bunlarý yapamýyoruz ama oradaki üç beþ kiþinin karnýný en azýndan doyurabilirsek bu bizim için Allah katýnda 'Ya Rabbi biz senin için bunu yapabildik' diyebiliyoruz ve bu þekilde çalýþmalarýmýzý devam ettiriyoruz. Tabii ki battaniye, su, çocuk mamasý gibi acil ihtiyaç çalýþmalarý yapýlýyor fakat bizden istenen yani Diyarbakýr'da istenen en azýndan orada organizeli çalýþtýðýmýz arkadaþlardan aldýðýmýz direktifler doðrultusunda en çok una ihtiyaç duyulmakta olduðu söylendi ve biz de un üzerinde yoðunlaþtýk" dedi.

“Çaðrýlarýmýzý kulak verdiler” Uzan, "Allah razý olsun yaptýðýmýz çaðrýlara Diyarbakýr halký çok kýsa sürede kulak verdi. Ve bir hafta bile dolmadan bir TIR unu toparlayabildik. Birkaç un daha göndermeyi düþünüyoruz oraya. Benim burada söylemek istediðim insan kainatýn efen-

disi Peygamber Efendimizi biliyorsunuz yüzü suyu hürmetine bu kainatý yaratýyor ve bu insanlarý yaratýyor. Maalesef bu insanlarýn yapmýþ olduðu canilikler sonucu geldiðimiz yeri hepiniz görüyoruz. Ýnsanlýðýn, insanlýk onurunun, insan haklarýnýn, demokrasinin ayaklar altýna alýndýðýný, çiðnendiðini ve maalesef bu gibi terimlerin insan hayatýnda hiçbir þeye yaramadýðýný en güzel þekilde þuanda Suriye'den yaþanan bu zulüm, çocuk ölümleri, sivil ölümleri ve Suriye'den bir insanýn kendi halkýna yapabileceði bir zulmün en güzelini görüyoruz. Biz buna dur diyoruz neyimizle diyoruz, dilimizle ve elimizle dur diyoruz. Bütün dünya buna sessiz kalýyor ve biz buna bir karþý duruþla sergiliyoruz. Biz bu zulümlerin yaþanmasýný, sýkýntýlarýn bitmesi için Cenab-ý Hakka dua ediyoruz ve buradan yetkililere çaðrýda bulunuyoruz. Biz oradaki kardeþlerimize ancak gýda yardýmý yapabiliyoruz. Ýnþallah daha fazlasýný yapmayý Cenab-ý Hak bize nasip eder bunun için dua ediyoruz" diye konuþtu. Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi'nde un yüklenen TIR daha sonra dualar eþliðinde Suriye'ye gönderildi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Kürt ressam Asrail Seyithan Özer cezaevinde çizdiði tablolar Diyarbakýr'da sergilenecek. 1993 yýlýndan bu yana PKK davasýndan cezaevinde olan Özer, çocukluðundan bu yana resim yapsa da asýl olarak cezaevinde profesyonel olarak konuyla ilgilenmeye baþlar. Buca Kýrýklar 2 Nolu F Tipi'nde bulunan Özer'in daha öncede hazýrladýðý tablolardan oluþan iki sergisi Ýzmir'de açýlmýþtý. Yaðlý boya resimleri yapan Özer'in Roboski Katliamý'na iliþkin de resimler yapmak istediðini belirten Özer'in görüþçüsü olan arkadaþý Asya Kaya, bunun cezaevi yönetimi tarafýndan engellendiðini ifade etti. Kaya, Roboski'ye iliþkin cezaevine gönderdiði fotolarýn Þakran Cezaevi tarafýndan, "Devleti suçlu göstermeye çalýþmak" olarak algýlanmasý üzerine kabul edilmediðini ifade etti. Bu sebeple Özer'in Buca Kýrýklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi'ne sürgün edildiðini belirten Kaya, arkadaþýnýn daha öncede odasýnda yaðlý boya bulundurduðu gerekçesiyle hücre cezasý aldýðýný belirtti. Tüm engellemelere raðmen resim yapmaktan vazgeçemeyen Özer'in "Çar Parçe-Dört parça" adýný verdiði ve 30 tablodan oluþan sergi 15-25 Mayýs tarihleri arasýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde olacak. (DÝHA)

DÜ tanýtým standýna büyük ilgi DÝYARBAKIR - Batman Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen 'Üniversite Tanýtým Günleri' etkinliðinde stant açan Dicle Üniversitesi öðrencilerin büyük ilgisiyle karþýlaþtý. Türkiye genelinden 14 seçkin üniversitenin Batman Yeni Kültür Merkezi'nde açtýðý üniversite tanýtým stantlarýný gezen ve üniversiteler hakkýnda yetkililerden bilgi alan öðrenciler, halaylar çekip oyunlar oynayarak etkinliði þenliðe çevirdi. Üniversite Tanýtým Günleri etkinliðinde açýlýþ konuþmasýný yapan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, gençlerin çok þanslý zamanlarda yaþadýklarýný ifade ederek Dicle Üniversitesinin standýný ziyaret etti. Üniversitesi temsilcisi M. Faysal Özdemir, Uluçam'a üniversite hakkýnda bilgi verdi. 2 gün süren tanýtým günlerinde Dicle Üniversitesi, öðrencilerin de merakla incelediði stantlar arasýndaydý. Dicle Üniversitesi hakkýnda bilgi alan Batmanlý öðrenciler, üniversitenin olanaklarýný beðendiklerini ve Dicle Üniversitesi'nin mutlaka öncelikli tercihler arasýnda yer alacaðýný söyledi. (Haber Merkezi)


$ €

ekonomi

DOLAR: 2,0750 EURO: 2,8468 ALTIN: 87,03 BÝST: 76.048

13 15 Mayýs 2014 Perþembe

Zamana direnen zanaat: Çömlekçilik

Diyarbakýr’da yok olma ile yüz tutmuþ olan çömlek zanaatýný amcasýndan küçük yaþta öðrenen ve devam ettiren Mehmet Özalkan adlý yurttaþ, yapýlan çömleklerin ilgi gördüðünü ancak bölgedeki toprak cinsinin bilinmediði için dayanýklý ve saðlýklý çömleklerin yapýlmadýðýný söyledi

DÝYARBAKIR - Ermenilerden günümüze kadar gelen ve unutulmaya yüz tutmuþ bir çok zanaattan biride çömlek zanaatý. Bir kaç yerde azda olsa devam eden çömlek zanaatýný, Diyarbakýr'da Mehmet Özalkan (55) adlý yurttaþ devam ettirme-

SATILIK ARABA

ye çalýþýyor. Atalarýndan kendisine kalan zanaatý, Suriçi'nde açtýðý küçük bir atölyede devam ettirmeye çalýþan Özalkan'ýn dükkanýnda yaklaþýk olarak 100 çeþit çömlek çeþidi bulunduruyor. Çömlek yapmanýn zevkli olduðunu ifade eden Özalkan,

çocukluðundan beri bu zanaatý öðrenmeye çalýþtýðýný belirtti. Çömlek yapýmý için doðal çamurun daha elveriþli olduðunu ve bu nedenle daðda ki karlarýn eridiði dönemde oluþan çamurla çömlek yapýldýðýný söyleyen, Özalkan, bu zanaatýn Ermenilerden günümüze kadar geldiðini kaydetti. Özalkan, kendi yaptýklarý çömleklerin baþta Diyarbakýr olmak üzere diðer þehirlerde de büyük ilgi gördüðünü ancak bölgede toprak cinsinin bilinmediði için dayanýklý ve saðlýklý çömleklerin yapýlmadýðýný aktardý. Çalýþtýðý atölyenin sokak arasýnda olduðundan yerinin çok fazla bilinmediðini kaydeden Özalkan, taþýnmak istediðini ancak çarþýda kira fiyatlarýnýn çok yüksek olduðu için mevcut yerinde kalmak zorunda kaldýðýný söyledi. (DÝHA)

SATILIK EV

SAHÝBÝNDEN SATILIK TEMÝZ ARABA

SAHÝBÝNDEN SATILIK EV

Fýat Albea 1.3 Multijet Full 2005 Model 130.000 KM. Dizel 2 Parçada Boya Var Deðiþeni Yok

120 m2 3+1 Ön cephe Alay Karþýsý Alipýnar Taziye Evi Bitiþiðinde Pýnar Apt. 4.Kat

Ýletiþim için

Müracaat

0507 471 84 14

0536 955 69 64

Kredi kartlarýnda yeni düzenleme DÝYARBAKIR - Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "Banka Kartlarý ve Kredi Kartlarý Hakkýnda Yönetmelikte" yaptýðý deðiþiklik Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre; yönetmenliðe eklenen yeni uygulama þu þekilde; "Mal veya hizmet alýmý sonrasý belli bir ücret karþýlýðý borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiði dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartlarý ile gerçekleþtirilecek mal ve hizmet alýmlarý ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayý geçemez. Kredi kartlarýyla gerçekleþtirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalarda ve yemek, gýda, akaryakýt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri þekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alýmlarýnda taksit uygulanamaz." Kredi kartlarýna kuyum, akaryakýt, gýda ve yemek harcamalarýnda taksitlendirme yasaðý, þirket kredi kartlarýndan kaldýrýldý. (ÝHA)


14

HABER

ÝHALE ÝLANI BÝNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR YAPI ÝÞLERÝ VE TEKNÝK DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ Rektörlük Birimleri Genel Büyük Onarýmý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/50658 1-Ýdarenin a) Adresi : Dicle Üniversitesi Dicle Üniversitesi kampusu 4/1 21280 SUR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122488311 - 4122488230 c) Elektronik Posta Adresi : yapiisleri@dicle.edu.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýnþaat, Makine ve Elektrik Genel Onarýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Dicle Üniversitesi Kampusu DÝYARBAKIR c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Dicle Üniversitesi Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 30.05.2014 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yapýlmasýna iliþkin olarak ilgili mevzuatý gereði alýnmasý zorunlu olan belge; Her türlü Sicil, Ýzin, Ruhsat ve benzeri belgeler yüklenici tarafýndan yerine getirilecektir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým Ýþlerinde benzer Ýþ Gruplarý Tebliðinin BIII Grup iþler veya Bina Onarým iþleri DEVAMI SAYFA 15’te

15 Mayýs 2014 Perþembe

SEU’nin tanýtýmý yapýldý Diyarbakýr’da görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Doðan, üniversitenin tanýtýmýný yaptý DÝYARBAKIR'da kurulan ilk vakýf üniversitesi unvanýný taþýyan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi (SEU) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Doðan, üniversitenin tanýtým toplantýsýnda yaptýðý açýklamada Manisa'nýn Soma ilçesindeki maden ocaðý faciasýnda hayatýný kaybeden iþçiler için baþ saðlýðý dileklerinde bulundu. Diyarbakýr'da kurulan ilk vakýf üniversitesinin tanýtýmý düzenlenen bir toplantýyla gerçekleþtirildi. Selahaddin Eyyubi Üniversitesi'nde yapýlan toplantýda açýklamada bulunan Rektör Doðan üniversitenin tanýtýmýný yaptý. Doðan, SEU'nün Resmi Gazete'de yayýnlanmasýnýn ardýndan 16 Þubat 2013 tarihinde resmen kurulduðunu belirterek "Öncellikle dün Soma'da vefat eden 201 iþçi kardeþimize Allah'tan rahmet, yaralý kardeþlerimize acil þifa ve kederli ailelerine sabýrý cemil niyaz ederim'' dedi. Bir yýlý aþkýn bir zamanda kuruluþ sürecini fiili olarak tamamlayan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi, eðitim ve öðretim için fiziki ve tenkil alt yapýsýný tamamladý. Türkiye'nin ve dünyanýn farklý üniversitelerinde kariyer yapmýþ olan hocalarla anlaþtýðýný dile getiren SEU Rektörü Prof. Dr. Ekrem Doðan, Yüksek Öðretim Kurumlarý (YÖK) Genel Kurulunu'nun 5 Mayýs 2014 tarihindeki toplantýya üniversitenin 2014-2015 eðitim-öðretim yýlýnda öðrenci alabileceði kararýný aldýklarýný belirtti. (Haber Merkezi)

Ekolojik yaþam için hobi bahçeleri DÝYARBAKIR - Gelecekte halk ile birlikte gerçekleþtirecekleri ekolojik yaþama teþvik projelerinin ilk adýmýný Sur Belediyesi hayata geçirdi. Sur Belediyesi Eþ Baþkaný Fatma Þýk Barut ve Meclis Üyeleri belediyeye ait olan topraða kavun, karpuz tohumu ekti. Fatma Þýk Barut ve Meclis Üyeleri , Sur ilçesine baðlý Bahçeþehir 'de bulunan on dönümlük araziye karpuz ve kavun tohumlarý ekim çalýþmalarýnýn ilk deneyimi Sur Belediye olarak görmek istediklerini belirtiler. 'Ekolojik yaþama teþvik ve hobi park bahçeleri projeleri ' için Þýk Barut "Projenin ilk adýmýnda neler yapabileceðimizi biz belediye olarak görmek istedik. Daha sonra gerçekleþtireceðimiz hobi park bahçe çalýþmalarýnda ise halk ile birlikte çalýþacaðýz" dedi. Daha sonra belediye personellerinin de katýlýmýyla tohum ekimleri yapýldý. (Haber Merkezi)


SPOR

15 Mayýs 2014 Perþembe

15

Play-Off maçlarý ertelendi Manisa’nýn Soma ilçesinde meydana gelen maden ocaðý faciasýnýn ardýndan dün yapýlmasý gereken 3.lig Play-Off karþýlaþmalarý iptal edildi DÝYARBAKIR - Manisa'nýn Soma ilçesinde meydana gelen maden ocaðý felaketinin ardýndan yüzlerce emekçinin yaþamýný yitirmesi nedeniyle dün Konya'da oynanmasý gereken Play-Off karþýlaþmalarý iptal edildi. Diyarinsesi.org haber sitesinde yer alan habere göre, Play-Off elemelerinin Cuma günü ayný saate, final karþýlaþmalarýnýn ise Pazartesi gününe ertelendiði bildirildi. Tür-

kiye Futbol Federasyonu (TFF), Soma'da yaþanan maden faciasý sonrasý dün ve bugün yapýlacak tüm amatör ve profesyonel lig müsabakalarýnýn ileri bir tarihe ertelendiðini açýkladý. TFF'den yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Soma'da yaþanan ve ülkemizi hüzne boðan maden faciasý nedeniyle elim facianýn yaþandýðý günden itibaren 3

günlük Ulusal Yas ilan edilmiþtir. Bu çerçevede 14 ve 15 Mayýs tarihinde oynanacak tüm amatör ve profesyonel lig müsabakalarý ileri bir tarihe ertelenmiþtir." Buna göre, Konya Atatürk Stadý'nda dün oynanmasý gereken Tuzlaspor - Menemen Belediyespor ve Ýstanbulspor - Diyarbakýrspor Aþ, karþýlaþmalarý ile bugün Samsun 19 Mayýs Stadý'nda Fatih Karagümrük - Kahramanmaraþ Büyükþehir Belediyespor arasýnda bugün oynanmasý gereken Spor Toto 3. Lig play off maçlarý ertelendi.

benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Benzer iþ denk sayýlacak Mühendislik Fakültelerinin Ýnþaat Mühendisi veya Mimarlýk Fakültelerinin Mimarlýk Bölümü mezunlarýnýn Mezuniyet Belgesi veya Diplomalarýný sunmalarý halinde ihale konusu iþe denk sayýlacaktýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Dicle Üniversitesi Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý DÝYARBAKIR adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dicle Üniversitesi Rektörlüðü Yazý Ýþleri Müdürlüðü DÝYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 (BASIN - 847/ www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

Silvan’da BESYO kurs kayýtlarý baþladý Diyarbakýr’ýn Silvan ilçesinde Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü bünyesinde açýlan Beden Eðitimi ve Spor Yüksel Okullarý hazýrlýk kurslarý kayýtlarý baþladý

DÝYARBAKIR - Silvan Kaymakamlýðý tarafýndan BESYO hazýrlýk kurslarý Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü koordinesinde Silvan Kapalý Spor Salonu'nda baþladý. Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay, BESYO hazýrlýk kursunun 2013 yýlýnda olduðu gibi 2014 yýlýnda da faaliyetlerine Halk Eðitim Müdürlüðü'nün açmýþ olduðu kursla kapalý spor salonunda baþladýðýný söyledi. Kaymakam Sönmezay, "2013 yýlýnda 60 öðrenciden 22'si bu kurslarla üniversiteye yerleþmiþtir. Amacýmýz gençlerimize üniversiteyi kazanmalarýna yardýmcý olmak. YGS 6 puan türünden 140 ve üzeri puan almýþ herkes kursumuza katýlabilir bunun dýþýnda herhangi puan türünden 160 ve üzeri puan alanlar kursumuza gelip baþvuru yapýp çalýþmalarýmýza katýlabilirler" dedi. (ÝHA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

15 MAYIS 2014 PERÞEMBE Yýl: 8 - Sayý : 2282 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakýr’da Enstrümantal Konser Aram Tigran Konservatuarý eðitmenlerinin seslendirdiði ve sanatçý Tara Jaff'ýn ise eþlik ettiði "Evrensel Duygular" Enstrümantal Konser Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda müzik severlerle buluþtu DÝYARBAKIR - Aram Tigran Konservatuarý eðitmenlerinin seslendirdiði ve sanatçý Tara Jaff'ýn ise eþlik ettiði "Evrensel Duygular" Enstrümantal Konser Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonunda müzik severlerle buluþtu. Yeniþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Ülkü Baytaþ'ýn yaný sýra çok sayýda yurttaþýn katýldýðý müzik dinletisinde Kürtçenin Kurmanci ve Dimilki

Sazý ile büyüledi Dünyaca ünlü Kürt saz sanatçýsý Ali Akbar Muradi, ilk defa Cegerxwin Kültür Sanat Merkezi’nde konser verdi

DÝYARBAKIR - Dünyaca ünlü Kürt Saz sanatçýsý Ali Akbar Muradi, Aram Tigran Konservatuarý ve Kayapýnar Belediyesi'nin desteði ile ilk defa Diyarbakýr Cegerxwin Kültür Sanat Merkezi'nde konser verdi. Konsere sanatçýlar ve çok sayýda müziksever katýldý. Ali Akbar Muradi'nin verdiði konsere iliþkin kýsa bir konuþma yapan Cegerxwin Kültür Sanat Merkezi yöneticisi Servet Deniz, Muradi'nin kendileri için çok deðerli ve farklý olduðunu belirterek, "Batý Kürdistan'da onlarca yýl sonra Kürt kültürü tanýnmaya baþladý. Muradi de, Baba Tahir Uryan izinde yürüyerek Kürt kültürüne hizmet veriyor. Muradi bir inanç ve yaþam ritmini yaratýyor. Bununla birlikte dünyada Kürt kültürünü yayýyor ve orjinal Kürt kültürü ile bir bað kuruyor" dedi. Ali Akbar Muradi verdiði konser ile salonu dolduran seyircileri büyüledi. Konser dinleyicilerin dakikalarca Ali Akbar Muradi'yi alkýþlamasý ile sona erdi. (DÝHA) C

M

Y

K

lehçeleri ile Türkçe, Ermenice ve Lazca dinletiler müzik severlerle paylaþýldý. Ozan Ünsal ve ekibinin müzik dinletisi ile baþlayan etkinlikte sanatçý Tara Jaff'ýn Soranca seslendirdiði türküler ise salondakilere duygu dolu anlar yaþattý. Müzik dinletisi, God Rest Ye Meri'nin Lorenna parçasýnýn ardýndan Ülkü Baytaþ'ýn Ünsal ve beraberindeki ekibe teþekkürüyle son buldu. (DÝHA)

Diyarbakır yenigün gazetesi 15 mayıs 2014  
Advertisement