Page 1

ZarokAmed’de çocuklarla buluþacaklar

T

ÜRKÝYE’de en çok çocuðun öldürüldüðü kent olan Diyarbakýr'da BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan adaylarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý, bugün ZarokAmed toplantýsýnda çocuklarý dinleyecek. Seçim 07

Gazetemizden

ABONE KAMPANYASI... Siz de bir gazete alarak hem kentin sorunlarýndan haberdar olun; hem de gazetenin Mutfaðýna girin… 15 MART 2014 CUMARTESÝ

FÝYATI: 25 KRÞ.

www.diyarbakiryenigun.com

“Öcalan’a Özgürlük” için hedef 10 milyon imza 9’da

Baro, tüketici hak ihlallerine savaþ açtý DÝYARBAKIR Barosu Çevre Sorunlarý ve Tüketici Haklarý Komisyonu, baronun tüketici hak ihlallerinin önüne geçmek ve bilinçli tüketici portföyü saðlamak için daha önce baþlatýlan çalýþmalarý devam ettireceklerini belirtti. 4’te

Ýrtibat için:

0532 622 55 33

Kaçak sigara satan liseliye 1 yýl hapis 3’te

Büyükþehir Bugsaþ maçýna hazýr Spor 14

Saðlýkta tasarruf OLUME GOTURUR Böyle bir gerekçe olmaz

Kurt: Sur’a Panoramik müze yapacaðýz AK Parti Sur Belediye Baþkan Adayý Abdurrahman Kurt, en büyük projelerinin arasýnda, Sur içine, Fethin hikâyesinin anlatýlacaðý 'Panoramik müze' yapmak olduðunu söyledi. Þehmus ORHAN’ýn haberi 06

‘Diyarbakýr Þehir ve Ýnsan’ belgeseli DÝYARBAKIR'da kentin kültürü ve tarihi mekanlarýnýn anlatýldýðý 22 dakikalýk “Diyarbakýr Þehir ve Ýnsan” adlý belgesel filmin tanýtýmý yapýldý. Belegeselin parayla satýlmayacaðý, sanal ortamda izleyici ile buluþturulacaðý belirtildi. 10’da C

M

Y

K

‘Saðlýk piyasalaþtýrýldý’ SES Diyarbakýr Þubesi ve Diyarbakýr Tabip Odasý, 14 Mart Týp Bayramý'ný kutlamak yerine 1 günlük iþ býrakma eylemi yaparak geçirdi. Diyarbakýr Devlet Hastanesi bahçesinde bir araya gelen saðlýk emekçileri, Kanun hükmünde kararnameler ve genel saðlýk sigortalarýyla saðlýðýn piyasalaþtýrýldýðýný belirterek, sorunlarýn çözümünü istedi.

Saðlýk doðuþtan bir hak SAÐLIÐIN tüm insanlar için doðuþtan bir hak olduðuna vurgu yapan saðlýk emekçileri, “Mesleðimizi özgürce yarine getirmek, ayrýmsýz herkese hak ettiði saðlýk hizmetini kendi haklarýmýzý da alarak vermek istiyoruz" dedi. Saðlýkçýlar, "Saðlýktan ve özgürlükten tasarruf edilemez, saðlýktan tasarruf ölüme özgürlükten tasarruf esarete götürür” diye konuþtu. 5’te

ZEHiR SAÇIYOR..! BAÐLAR ilçesine baðlý Övündüler köyündeki Besi Organize Sanayi Bölgesi'ne ait hayvan atýklarý, köy sakinlerinin yaþamýný tehdit ediyor. Foseptik çukurlarý olmayan ve dere suyunda tahliye edilen atýk maddeler, hayvanlarýn ölümüne neden oluyor. Haber 08


2

SAÐLIK

15 Mart 2014 Cumartesi

Saðlýklý toplumun öncüleri: Hekimler hizmetlerinin ulaþtýðý baþarý oranýdýr. Saðlýk hizmetlerinin kaliteli bir þekilde vatandaþlara ulaþtýrýlmasýnda fiziki þartlarýn yaný sýra hekimlerimize de büyük görevler düþmektedir. Bu kapsamda iyi eðitim almýþ, modern týbbýn tüm imkanlarýný kullanabilen ve ürettiði hizmetlerden memnun olan hekimler, yarýnlara umutla bakabilen saðlýklý toplumlarýn oluþumuna büyük katkýlar saðlayacaktýr" diye konuþtu.

14 Mart Týp Bayramý dolayýsýyla mesaj yayýmlayan Yeniþehir Ýlçe Belediyesi Baðýmsýz Meclis Üyesi adayý Yýlmaz Acu, insanlýðýn var oluþuyla birlikte ortaya çýkan hekimlik mesleðinin, önemini hiçbir dönemde kaybetmediðini belirterek, “Hekimler, yarýnlara umutla bakabilen saðlýklý toplumlarýn oluþumuna büyük katkýlar saðlayacaktýr” dedi Ýdris BOZKUÞ DÝYARBAKIR - Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi Baðýmsýz Meclis Üyesi adayý Dermanbaba lakaplý Yýlmaz Acu, 14 Mart Týp Bayramý dolayýsý ile bir mesaj yayýmladý. Baðýmsýz Meclis Üyesi adayý Acu, mesajýnda, ilk olarak saðlýk alanýnda atýlan adýmlara deðindi. Acu, "Ülkemizde ve Diyarbakýr'da saðlýk alanýnda önemli çalýþmalara imza atan baþta doktorlarýmýz olmak üzere tüm saðlýk çalýþanlarýnýn 14 Mart Týp Bayramý'ný en kalbi duygularýmla kutluyorum. Yaþadýðýmýz çaðdaki geliþmiþ ülkelerde, saðlýk hizmetleri devletin en öncelikli sorunlarý arasýnda yer almaktadýr. Saðlýk hizmetleri alanýn-

‘Tüm zorluklara raðmen…’

da yürütülen çalýþmalar ülkelerin geliþmiþliði bakýmýndan önemli bir göstergedir" dedi.

‘Doktorluk kutsal bir meslek’ Saðlýk hizmetlerinin kaliteli bir þekilde vatandaþlara ulaþtýrýlmasýnda fiziki þartlarýn yaný sýra hekimlere de büyük görevler düþtü-

ðünü belirten Acu, insanlýðýn var oluþuyla birlikte ortaya çýkan hekimlik mesleðinin, önemini hiçbir dönemde kaybetmediðini söyledi. Acu, "Hekimlik özellikle Türk toplumunda kutsal bir meslek olarak kabul görmüþtür. Günümüzde ülkelerin geliþmiþlik düzeyinin en temel göstergelerinden biri saðlýk

Yataða baðýmlý hastalar da oy verebilecek

Saðlýk Bakanlýðý, evde bakým hizmeti alan ve hareket etmekte zorlanan hastalarýn da 30 Mart'ta oy kullanabilmesi için önlem aldý. Bu kapsamda, talepte bulunanlar hasta, nakil araçlarýyla oy kullanma yerlerine getirilip götürülecek, saðlýk personeli bu hastalara refakat edecek DÝYARBAKIR - Saðlýk Bakanlýðý, evde bakým hizmeti alan ve hareket etmekte zorlanan hastalarýn da 30 Mart'ta oy kullanabilmesi için önlem aldý. Evde saðlýk hizmetleri koordinasyon merkezleri, oy kullanma saatleri süresince açýk tutulacak, talepte bulunanlar hasta nakil araçlarýyla oy kullanma yerlerine getirilip götürülecek, saðlýk personeli bu hastalara refakat edecek. Saðlýk Bakanlýðý Müste-

þarý Nihat Tosun, evde bakým hizmeti alan hastalarýn 30 Mart yerel seçimlerinde oy kullanabilmelerine yönelik gerekli önlemlerin alýnmasý için genelge yayýmladý. 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçimde vatandaþlarýn en temel haklarýndan olan oy kullanma hak ve sorumluluklarýný yerine getirilebilmelerinin önem arz ettiðini belirten Tosun, saðlýk problemleri nedeniyle evde saðlýk hizmetleri alan ve hare-

ket etmekte zorlanan vatandaþlarýn oy kullanmalarýnýn da saðlýklý diðer vatandaþlarla eþdeðer olmalarý açýsýndan çok önemli olduðunu ifade etti. Tosun, bu çerçevede evde saðlýk hizmeti sunulan hastalarýn vatandaþlýk görevlerini yerine getirmesini saðlamak için seçim günü önlem alýnmasýný istedi. Genelgeye göre, yataða baðýmlý olup evde saðlýk hizmeti alan hastalarýn 30 Mart'ta oy kullanabilmeleri için þu önlemler alýnacak: Seçim günü evde saðlýk hizmetleri koordinasyon merkezleri oy kullanma saatleri süresince açýk tutulacak. Talepte bulunan hastalar, evde saðlýk hizmeti sunan hasta nakil araçlarýyla oy verecekleri merkezlere götürülecek ve oy kullanmalarýný müteakiben geri getirilecek. -Bu süreçte bir saðlýk personeli hastalara refakat edecek. -Konu ihtiyaç sahiplerine duyurulacak. -Bu önlemlerle ilgili kamu hastaneleri birlikleri genel sekreterlikleri ve halk saðlýðý müdürlükleriyle gerekli koordinasyon saðlanacak. (AA)

Acý, "Hekimlerimiz, ülke koþullarýndaki tüm zorluklara raðmen, kutsal bir mesleði yerine getirmenin bilinciyle, halkýmýza saðlýklý ve uzun bir yaþam saðlamak için büyük çaba göstermektedirler. Ulu Önder Atatürk'ün ifade ettiði gibi saðlýmýzý emanet ettiðimiz Türk hekimlerinin, bu özveri ve inançla, meslek onuruna yakýþýr bir þekilde hizmet üretmeye devam edeceklerine olan inancým sonsuzdur. Bu duygu ve düþüncelerle tüm hekimlerimizin ve saðlýk çalýþanlarýnýn, 14 Mart Týp Bayramý'ný içtenlikle kutluyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" þeklinde konuþtu.

Burun týkanýklýðý çocuklarda kurdeþene sebeb oluyor CÜ Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Cevit, kurdeþenin, vücutta döküntü ve kaþýntýya sebep olan bir rahatsýzlýk olduðunu söyledi. Kurdeþenin 15 gün içerisinde ortaya çýktýðýný ve sonrasýnda çabuk geçtiðini aktaran Cevit, çocuðun, 7-10 gün üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi ve enfeksiyon sonrasý burnunda týkanýklýk olmasý halinde kurdeþen görülebildiðini dile getirdi. Üst solunum yolu sýrasýnda çocuðun burnundaki týkanýklýðýn kurdeþenin en önemli nedenlerinden biri olduðunu belirten Cevit, þunlarý kaydetti: "Çocukta burun týkanýklýðý sýrasýnda burundaki çeþitli savunma hücreleri virüsü öldürmek için burna hücum ediyor. Bu hücum esnasýnda immün (baðýþýklýk) sistemi hücreleri, virüsü öldürmek için bazý maddeler salgýlýyor. Bu dönemde de baðýþýklýk hücrelerinin salgýladýðý maddelerden kaynaklanan döküntü meydana geliyor. Çocuðun burnu temizlenmezse iyileþme süreci uzuyor, hastalýk kendi kendine iyileþmiyor, uzamaya meyilli bir hastalýk oluyor." Çocuklarda grip ve nezle tedavisi süresinde kullanýlan ilaçlarýn da kurdeþene sebep olabileceðini ifade eden Cevit, "Ayný zamanda viral enfeksiyon sýrasýnda yedirilen bir besin de (yumurta, patates cipsi, süt, tavuk eti) viral enfeksiyonla kurdeþene yol açabilir. Baþka bir zaman ayný besin tüketildiðinde kurdeþene yol açmazken, nezle ve grip döneminde bunlarýn tüketilmesi kurdeþen yapabiliyor" diye konuþtu. Kurdeþenin okul öncesi çocuklarda daha sýk görüldüðünü belirten Cevit, rahatsýzlýðýn 15 yaþýna kadar görülebildiðini söyledi. (AA)


15 Mart 2014 Cumartesi

3

HABER - GÜNCEL

Kaçak sigara satan liseliye 1 yýl hapis

Diyarbakýr'da kaçak sigara sattýðý suçlamasýyla tutuklu yargýlanan ve "Dershane parasý biriktirmek için yapýyordum" diyerek kendini savunan lise öðrencisi 17 yaþýndaki M.Ç., 1 yýl 1 ay 10 gün hapis cezasýna çarptýrýldý. Cezayý 2 yýldan az olduðu için ertelenirken, M.Ç. 1 yýl 2 ay içinde bir suç iþlerse bu cezasýný çekecek DÝYARBAKIR'DA 2012 yýlýnýn Ekim ayýnda devriye görevi yapan polisler, kaçak sigara satan M.Ç.'yi gözaltýna aldý. Tezgahýnda 210 paket kaçak sigara ele geçirilen ve herhangi bir suç kaydý olmayan M.Ç., yaþý küçük olduðu için Çocuk Þube Müdürlüðü'ne teslim edildi. Ýþlemleri tamamlanan M.Ç., sigara kaçakçýlýðý suçlamasýyla savcýlýða gönderilirken, sigaralara polis tarafýndan el konuldu. DHA'Nýn haberine göre, savcýlýkta ifadesi alýnan M.Ç., babasýnýn iþçi emeklisi olduðunu ve 11 kardeþ olduklarýný belirtti. Üniversiteye hazýrlandýðýný, diþhekimi olmak istediðini söyleyen M,Ç., "Dershaneye gitmek için hafta sonlarý sigara satýp para biriktiriyorum. Sigara satmanýn suç olduðunu bilmiyordum. Bilseydim satmazdým, piþmaným" dedi. M.Ç., tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlýrken, savcýlýk olayla ilgili soruþturma baþlattý.

154 liralýk sigara için 3 yýl hapis istendi

M.Ç. hakkýnda hazýrlanan iddianamede, Gümrük Muhafaza Müdürlüðü ile Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu maðdur olarak yer aldý. Ýddianamede M.Ç.'nin 'Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu Kanunu'na muhalefet' suçundan 3 yýla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasý ile cezalandýrýlmasý istendi. M.Ç.'nin tezgahýnda ele geçirilen 210 paket kaçak sigaranýn deðerinin ise 154.50 lira olduðu belirtildi.

‘Suçtan zarar gördük’

Ýddianamenin kabulünün ardýndan M.Ç.'nin yargýlanmasýna

Diyarbakýr Çocuk Mahkemesi'nde baþlandý. Kapalý duruþmada Gümrük Müdürlüðü ile TAPDK suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle davaya müdahil olmak istedi. TAPDK Hukuk Müþavirliði'nden gönderilen dilekçede, 'Muhtemel kamusal, toplumsal ve týbbi zarar nedeniyle davaya katýlma talebinde bulunma zorunluluðu doðmuþtur' ifadeleri kullanýldý. TAPDK, yargýlama ve avukatlýk ücretinin de M.Ç'ye yükletilmesine karar verilmesini istedi. Mahkeme her iki kurumun davaya müdahillik talebini suçtan zarar görme ihtimali bulunduðu için kabul etti. Yargýlama sýrasýnda mahkeme Diyarbakýr Gümrük Müdürlüðü'ne yazý yazarak, suçtan kaynaklanýn zararýn bildirilmesini istedi. Gönderilen cevapta sanýðýn kamu zararý nedeniyle bir ödeme yapmadýðý belirtilerek, "Ele geçirilen eþyanýn imhasýna karar verilmesi halinde taþýma, depolama, yazýþma ve vergi olmak üzere kamu zararý oluþacaktýr. Suçtan dolayý kamu idaresinin uðradýðý zararýn tespiti için tutanak tutulmuþ, sigaralardan dolayý gümrüklenmiþ deðerin 1363 lira olduðu tespit edilmiþtir" ifadeleri kullanýldý.

Suça sürüklenmesinde etkili oldu

Yargýlama aþamasýnda suça sürüklenen çocuk olarak tanýmlanan M.Ç. için mahkemece pedagog Berrin Oyur'a sosyal inceleme raporu hazýrlatýldý. M.Ç.'nin diþhekimi olmak için sýnavlara hazýrlandýðý belirtillen raporda, "Yaþadýðý kültürden farklý olarak konuþma üslubunun düzgün, konuþkan ve sýcakkanlý davrandýðý, çok kitap

okumasýnýn düzgün konuþmasýnda etkili olduðu deðerlendirilmiþtir. Çocuðun suça sürüklenmesinde ekonomik koþullarýn ve akademik hedefine ulaþamak için çalýþmak zorunda kalmasýnýn etkili olduðu anlaþýlmýþtýr. Yaz tatilinde dershane parasý için çeþitli iþlerde çalýþtýðý öðrenilmiþtir. Aile ekonomik sýkýntý yaþamaktadýr. Gecekondu tarzý tek katlý evde yaþamakta, soba ile ýsýtýlan evde temel ihtiyaçlarý karþýlayacak düzeyde eþya bulunmamaktadýr" ifadeleri yer aldý. Davanýn 4'üncü celsesinde karar veren mahkeme, M.Ç.'yi 'Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu kanununa' muhalefet suçundan 2 yýl hapis ve 5 gün adli para cezasýna çarptýrdý. Mahkeme, M.Ç'nin suç tarihinde 18 yaþýndan küçük olmasý nedeniyle cezayý 1 yýl 4 ay hapis ve 3 gün adli

para cezasýna çevirdi. Yargýlamadaki olumlu davranýþlarýný hafifletici sebep sayan mahkeme, M.Ç.'nin cezasýný 1 yýl 1 ay 10 gün hapis ve 2 gün adli para cezasýna düþürdü. Kararda M.Ç.'nin kamu zararýný gidermemesi nedeniyle hükmün açýklanmasýnýn geri býrakýlmasýna yer olmadýðý belirtildi. Ýleride bir daha suç iþlemeyeceði konusunda olumlu kanaat oluþtuðundan hapis cezasýný erteleyen mahkeme, Mazlum'un 1 yýl 2 ay süre ile denetime tabi tutulmasýna hükmetti. Kararda, M.Ç.'nin denetim süresi içinde bir suç iþlemesi halinde cezanýn infazýna karar verileceði belirtildi. Mahkeme, müdahil kurumlarýn avukatlýk ücreti olan 300 lira ve 32 lira yargýlama giderinin de M.Ç.'den tahsil edilmesine karar verdi.

Dershaneye gidiyor

Þu anda 18 yaþýnda olan ve lise son sýnýfa giden M.Ç. ise "Babam þu anda borç parayla beni dershaneye gönderiyor. Ailemin maddi durumu kötü. Dershane parasý biriktirmek için kaçak sigara satýyordum. Yakalandým ve hakkýmda ceza verildi. Hedefim diþhekimi olmaktý. Yaptýðýmýn suç olduðunu söylediler. Ben suç olduðunu bilmiyordum. Babam ayda 600 lira emekli maaþý alýyor. Evde çalýþan kimse yok. Maaþýn yarýsý krediye gidiyor. 300 lira ile geçiniyoruz. Derslerim iyi ve sýnavý kazanacaðým. Israrla okumak istiyorum. Bundan sonra sigara satmayacaðým. Ama bu cezanýn olmamasý lazýmdý" diye konuþtu.

Diyarbakýr’da þüpheli paket alarmý DÝYARBAKIR'da Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü önünde bulunan reklam tabelalarýn altýna býrakýlan þüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Yapýlan incelemelerin ardýndan þüpheli çanta fünye ile patlatýldý. Edinilen bilgilere göre, önceki gece polise Yeniþehir ilçesi Büyükalp Caddesi'nde bulunan valilik binasý karþýsýndaki Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü'nün önündeki reklam panolarýnýn altýna þüpheli paket ihbarý yapýldý. Ýhbarýn ardýndan olay yerine çok sayýda polis ekipleri sevk edilirken ekipler caddeyi trafiðe kapatarak emni-

yet þeridi çekti. Bomba uzman ekipler çanta üzerinde yaptýðý çalýþmalarýn ardýndan paket fünye ile patlatýldý. Dizüstü bilgisayar çantasý olduðu tespit edilen paket ise boþ çýktý. (ÝHA)


4 Diyarbakýr Barosu Çevre Sorunlarý ve Tüketici Haklarý Komisyonu, baronun tüketici hak ihlallerinin önüne geçmek ve bilinçli tüketici portföyü saðlamak için daha önce baþlatýlan çalýþmalarý devam ettireceklerini belirtti

DÝYARBAKIR Barosu Çevre Sorunlarý ve Tüketici Haklarý Komisyonu, Baronun Adli Yardým Bürosu'nda 15 Mart Dünya Tüketici Haklarý Günü nedeniyle basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya, Diyarbakýr Barosu Çevre Sorunlarý ve Tüketici Haklarý Komisyonu üyeleri ile çok sayýda avukat katýldý. Toplantýda konuþan avukat Ayþe Öz, Diyarbakýr Barosu'nun tüketici hak ihlallerinin önüne geçmek ve bilinçli tüketici portföyü saðlamak için daha önce baþlatmýþ olduðu çalýþmalarýna devam edeceðini belirterek, amaçlarýnýn Avrupa Birliði sürecinde Birliðin Tüketici Koruma Politikasý'yla birlikte, Tüketici Hukuku alanýnda daha etkin bir þekilde çalýþmalar yapmak olduðunu açýkladý.

‘Hazýrlýklarýmýz sürüyor’ 6502 sayýlý Tüketicinin Korun-

GÜNDEM

15 Mart 2014 Cumartesi

‘Tüketici hak ihlallerine karþý çalýþýyoruz’

masý Hakkýnda Kanunu'nun 28 Mayýs 2014 tarihinde yürürlüðe gireceðini belirten Öz, "Gerek kapsam ve gerekse içerik yönünden geleceðe yönelik olarak umut vadeden hükümler içermektedir. Ancak belirtmek isteriz ki bu yasanýn baþarýlý olmasý veya hayal kýrýklýðý yaratmasý uygulayýcý olan hakimlerin elindedir. Belirtmek isteriz ki baromuz temsilcisi olarak

bu hakem heyetlerinde bulunan meslektaþlarýmýz hukukun gereði ne ise buna göre hareket edecek olup, yazýlý talimatlar kendilerini baðlamayacaktýr. Avukatlýk mesleði de bunu gerektirmektedir. Bu talimatlarý verenlere karþý yasal yollar baþvurulup, bu konuda hazýrlýklarýmýz sürmektedir" dedi. (DÝHA)

Taksitli harcamada düþüþ sürüyor DÝYARBAKIR - Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartýyla alýþveriþlere taksit sýnýrlamasý getirmesinin ardýndan taksitli harcamalardaki düþüþ geçen hafta da sürdü. Son 5 haftada taksitli kredi kartý harcama tutarý 5 milyar 433 milyon lira geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB) Haftalýk Para ve Banka istatistiklerine göre, kredi kartýna taksit sýnýrlamasý getirilmesinin uygulanmaya baþladýðý 1 Þubat'tan itibaren geçen 5 haftalýk süreçte taksitli kredi kartý harcamalarý 5 milyar 433 milyon lira azaldý. Son bir haftalýk dönemde ise taksitli kredi kartý harcama tutarý 1 milyar 146 milyon lira düþtü. 7 Mart ile biten haftada mevduat bankalarýndaki kredi kartý harcama tutarý yüzde 0,98 oranýnda azalýþla 88 milyar 486 milyon 102 bin liraya geriledi. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredi kartlarý harcamalarý yüzde 2,36 oranýnda azalarak 47 milyar 462 milyon 792 bin liraya düþerken, kartla taksitsiz harcama mik-

tarý yüzde 0,66 oranýnda artarak 41 milyar 23 milyon 310 bin liraya ulaþtý. 7 Mart'la biten haftada, mevduat bankalarýndaki tüketici kredileri yüzde 0,05 oranýnda artarak, 238 milyar 803 milyon liradan, 238 milyar 930 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredilerinin 102 milyar 453 milyon 986 bin lirasý konut, 7 milyar 574 milyon 509 bin lirasý taþýt, 128 milyar 902 milyon 187 bin lirasý da diðer kredilerden oluþtu. Geçen yýlýn ayný dönemine oranla mevduat bankalarýndaki tüketici kredileri yüzde 23,33 ve 2013 yýl sonuna göre yüzde 1,26 oranýn-

da arttý. Mevduat bankalarýndaki taksitli ticari krediler de ayný dönemde yüzde 0,11 oranýnda artarak, 127 milyar 16 milyon liradan, 127 milyar 152 milyon liraya ulaþtý. Geçen yýlýn ayný dönemine oranla tüketici kredileri yüzde 41,47 ve 2013 yýl sonuna göre yüzde 5,20 oranýnda yükseldi. Finansman þirketlerinin ayný dönemde kullandýrdýklarý tüketici ve taksitli ticari kredi tutarý 14 milyar 565 milyon 534 bin lira oldu. Bu tutar geçen haftaya göre yüzde 0,11 azalýþa, geçen yýlýn ayný dönemine oranla ise yüzde 34,48 artýþa iþaret etti. (AA)

Silvan’da yol onarým çalýþmasý DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde karayolu ekipleri tarafýndan yol onarým çalýþmasý baþlatýldý. Silvan ilçesinde aþýrý yaðýþlar yüzünden bozulan yollar, karayollarý ekipleri tarafýndan onarýma alýndý. Silvan ile Diyarbakýr'ý birbirine baðlayan karayolu ilçe merkezi giriþi olan TOKÝ mevkiinde oluþan, asfalt yamalar ile kapatýlýyor. Araç sürücüleri, bozulan yollarýn yama ile kapatýlmasýnýn sadece geçici bir çözüm olduðunu ifade ederek kalýcý ve saðlam bir çözüm üretilmesini istediklerini söyledi. (ÝHA)


YAÞAM

15 Mart 2014 Cumartesi

5

‘Saðlýk piyasalaþtýrýldý’ Diyarbakýr'da saðlýk emekçileri, 14 Mart Týp Bayramý'nda saðlýk alanýnda yaþanan sorunlarý protesto etmek amacýyla bir günlük iþ býrakma eylemi yaptý. Kanun hükmünde kararnameler ve genel saðlýk sigortalarýyla saðlýðýn piyasalaþtýrýldýðýný belirten saðlýk emekçileri, sorunlarýn çözümünü istedi DÝYARBAKIR - SES Diyarbakýr Þubesi ve Tabip Odasý, 14 Mart Týp Bayramý'ný kutlamak yerine 1 günlük iþ býrakma eylemi yaparak geçirdi. Diyarbakýr Devlet Hastanesi bahçesinde bir araya gelen saðlýk emekçileri, yapacaklarý açýklama öncesi davul zurna eþliðinde halay çekti. Sýk sýk "Ýþte sendika, iþte SES", "Saðlýk haktýr satýlamaz!", "Herkese ücretsiz anadilde saðlýk" ve "Berkin Elvan ölümsüzdür" þeklinde sloganlar atan saðlýk emekçileri, Gezi olaylarýnýn simgesi haline gelen Berkin Elvan'ýn resimlerini taþýdý. Burada açýklama yapan Diyarbakýr Tabip Odasý Baþkaný Cengiz Günay, kanun hükmünde kararnameler ve genel saðlýk sigortalarýyla saðlýðýn piyasalaþtýðýný söyledi. Artýk yurttaþlarýn saðlýk hizmetini cebindeki paraya göre aldýðýný ve tüm saðlýk hizmetlerinde yurttaþlardan ücret alýndýðýna dikkat çeken Günay, yüzde 200'lere varan katký katýlým payý ile yurttaþlarýn sömürüldüðünü söyledi. Saðlýk emekçilerinin ise 4 a, 4 b, 4 c, sözleþmeli ve taþeron adý altýnda ayný iþi yapýp farklý statülerde çalýþtýrýldýklarýný belirten Günay, "Ýþ ve iþyeri güvencisinin, özlük haklarýný yitirmesi, performansa göre çalýþma sistemi nedeni ile gelecek güvencesi saðlamayan ve emeklili-

ðe yansýyamayan ücretlendirme, aðýr iþ yükü ve güvensiz ortamlarda hizmet verme, her an iþini kaybetme korkusu ile çalýþtýrýlmaktadýr" diye belirtti. Günay, saðlýkta þiddet ve saðlýkta dönüþüm politikalarýnýn hýzla yükseliþe geçtiðine deðindi.

‘Saðlýktan tasarruf ölüme götürür!’

Saðlýkta anadilin önemine dikkat çeken Günay, þunlarý aktardý: "Yaþamsal bir ihtiyaç olarak karþýmýza çýkýyor. Türkçe dýþýndaki anadilleri olan halklarýn saðlýða ulaþým hakkýný engelleyen anadillerin önündeki tüm engellerin kaldýrýlarak evrensel saðlýk hizmetine ulaþýmýn

Hevsel’de, Berkin Elvan ekoloji kampý Hevsel'de aðaç kýyýmýna karþý baþlatýlan nöbet eylemleri 15'inci gününe girdi. Eylemci gençler Berkin Elvan'ýn ölümünün ardýndan kampýn adýný deðiþtirdi. Gençler, "Tarihimize, halkýmýza ve yaþamýmýza bir bütünen sahip çýkacaðýz. Biz buradan verilen bu mücadelenin bir parçasý olarak Berkin Elvan, Murat Ýzol, Mustafa Malçok, Medeni Yýldýrým, Ethem Sarýsülük ve daha nicelerinin mirasýna sahip çýkacaðýz" diyor DÝYARBAKIR - Hevsel'de aðaç kýyýmýna karþý BDP Gençlik Meclisi, DÜÖ-DER ve MEGAMDER öncülüðünde baþlatýlan nöbet eylemi 14. gününe girdi. Kolektif bir yaþamýn örgütlendiði eylem alanýnda gençler kamplarýnýn adýna Dicle Nehri kenarýnda 15 Þubat komplosunu protesto etmek amacýyla bedenini ateþe veren Mustafa Malçok isminden sonra, Gezi direniþinde katledilen Berkin Elvan'ýn ismi vererek "Berkin Elvan Ekoloji Kampý" pankartý astý. Yeni bir yaþamý inþa eden gençler ilk günün coþkusuyla direniþlerine devam ediyor.

‘Kolektif yaþamý büyük oranda baþardýk’

Kamp yaþamýna ve taleplerine iliþkin bilgi aktivist Metin Adýyaman, geliþtirdikleri yaþam sisteminin günden güne geliþtiðini belirterek, ilk günden beri kampta kolektif ve komünal bir yaþam oluþturmaya çalýþtýklarýný ve bunu pratik olarak sergilediklerini dile getirdi. Kolektif ve komünal yaþam tarzlarýnýn günden güne büyüdüðünü, yeni yeni gelip çadýrlarýný kuran arkadaþlarýnýn olduðunu aktaran Adýyaman, kamplarýna Gezi direniþinde katledilen Berkin Elvan'ýn adýný verdiklerini ve bunun kendileri için çok önemli olduðunu belirtti. Gezi'den Hevsel'e þiarý ile baþlatýlan eylemlerinde yaþamýn bir bütün olduðunu, doða katliamlarýnýn nerede olursa olsun tüm insanlýðý

önünün açýlmasý hususunda çalýþmalara devam edeceðiz" dedi. Cezaevlerinde 544 hasta tutsaðýn varlýðýna da deðinen Günay, durumu aðýr olan ve acilen tedavilerinin yapýlmasý gereken çoðu kanser hastasý olan 163 kiþinin olduðunu söyledi. Durumu aðýr olan hasta tutsaklarýn bir önce serbest býrakýlmasý çaðrýsýnda bulunan Günay, "Katiller, hýrsýzlar, çeteler cezaevlerinden serbest býrakýlýrken aðýr hasta tutsaklar siyasi nedenlerden dolayý cezaevlerinde ölüme terkedilmiþtir" diye konuþtu.

‘Ambargo kalksýn, kapýlar açýlsýn’ etkilediðini dile getiren Adýyaman, "Berkin Elvan Gezi direniþi esnasýnda katledildi. Bu yüzden kampýmýza Berkin yoldaþýn adýný verdik. Kampýmýzýn adý 'Berkin Elvan Ekoloji Kampý' oldu. Berkin Elvan bizim mücadelemizin bir þehididir. Kendisini buradan bir kez daha saygý ile anýyoruz" diye belirtti.

‘Sadece ekoloji mücadelesi deðildir’ Önceliklerinin "Kürdistan" doðasý ve tarihinin olduðunu söyleyen Adýyaman þunlarý aktardý: "Biz burada Ekoloji adýna bir mücadele baþlattýk ama bu mücadele sadece ekoloji mücadelesi deðildir. Evet burada binlerce aðaç kýyýmý yaþandý. Bu az bir þey deðildir. Bu aðaç kýyýmý ile birlikte bir kýrýlma noktasý yaþandý. Biz burada Kürt siyasetine Kürdistan'daki direniþle destek verip kendi var oluþ mücadelemizi veriyoruz. Buradaki mücadelemiz bu yönde devam edecektir. Taleplerimizde bu konuda nettir."

‘Yaþam bizim yaþamýmýzdýr’

SES Diyarbakýr Þube Eþ Baþkaný Selma Atabey ise, Rojava kantonlarýnda yaþanan saðlýk sorunlarýna dikkat çekti. Ýlaç ve medikal malzemelerin acilen bölgeye ulaþtýrýlmasý gerektiðini kaydeden Atabey, süren ambargonun kaldýrýlarak kapýlarýn açýlmasýný istedi. Atabey, Hevsel Bahçeleri'ndeki aðaç katliamý ve Roboski katliamýna da deðinerek yaþananlarý unutmayacaklarýný ve desteklerinin süreceðinin altýný çizdi. Saðlýðýn tüm insanlar için doðuþtan bir hak olduðuna vurgu yapan Atabey, "Mesleðimizi özgürce yarine getirmek, ayrýmsýz herkese hak ettiði saðlýk hizmetini kendi haklarýmýzý da alarak vermek istiyoruz" dedi. Atabey, açýklamasýný, "Saðlýktan ve özgürlükten tasarruf edilemez, saðlýktan tasarruf ölüme özgürlükten tasarruf esarete götürür" cümlesiyle bitirdi. Açýklama ardýndan saðlýk emekçileri gün boyu sürecek olan iþ býrakma eylemlerine devam etti. SES Ergani Temsilciliði de bir günlük greve gitti. Ergani Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen saðlýk emekçileri, ellerine Berkin Elvan ile özdeþleþen ekmek alarak açýklamaya katýldý. SES Ergani Temsilciliði adýna açýklamayý Dr. Hamza Aktaþ yaptý. (DÝHA)

Ekolojiye duyarlý olan herkesi eylemlerine destek vermesi için çaðrýda bulunan Adýyaman, kapitalizmin hegemonik güçlerine geçit vermeyeceklerini kaydederek, "Yaþam bizim yaþamýmýzdýr. Tarihimize, halkýmýza ve yaþamýmýza bir bütünen sahip çýkacaðýz. Biz buradan verilen bu mücadelenin bir parçasý olarak Berkin Elvan, Murat Ýzol, Mustafa Malçok, Medeni Yýldýrým, Ethem Sarýsülük ve daha nicelerinin mirasýna sahip çýkacaðýz. Bu konuda ne olursa olsun bedel ödemeye hazýrýz" diye konuþtu. (DÝHA)


6

SEÇÝM

15 Mart 2014 Cumartesi

Sur’a ‘Panoramik Müze!’ sebebiyet verecek objelerden bir tanesi" diye konuþtu.

‘Ciddi anlamda hizmete ihtiyaç var’

AK Parti Sur Belediye Baþkan Adayý Abdurrahman Kurt, en büyük projelerinin arasýnda, Sur içine, Fethin hikâyesinin anlatýlacaðý ‘Panoramik müze’ yapmak olduðunu söyledi Þehmus ORHAN DÝYARBAKIR- AK Parti Sur Belediye Baþkan Adayý Abdurrahman Kurt, seçim ziyaretlerini çok yönlü sürdürüyor. Ýlçe Baþkaný Þafak Yontürk ve Meclis üyeleriyle birlikte Bir yandan esnaf ve köy ziyaretlerini sürdüren Kurt, ayný zamanda ev, taziye ve düðün ziyaretlerini de yaparak, halkla birlikte oluyor. Kahvehanelerde halk ile dama oynayan Kurt, yoðun ilgi görüyor. Halkýn hizmet alamama noktasýndaki sýkýntýlarýný dinleyen Kurt, destek istedi.

Sur Ýçi’ne panoramik müze Dünyada fetih özelikli olan modern þehirlerin tamamýndan bir panoramik müze olduðunu vurgulayan Kurt, "Fetih özellikli olan. Ýstanbul gibi, dünyanýn çeþitli ülkelerinde olduðu gibi. Biz Diyarbakýr gibi çok önemli bir fethe sahip bu þehre bir panoramik müze yapýlmamýþtý, bunu yapacaðýz. En önemli projelerimizden bir tanesi bu. Panoramik müzede 360 derece bütün görseli oluþturup onun üzerinden yine görsel ve 3 boyutlu objenin üzerinden fethin hikayesi anlatýlýr. Biz orada Hz. Süley-

man'dan Hz. Süleyman'ýn otak kurduðu yerden, köpeðinin þehre kanalizasyon deliðinden geçtiði noktadan, 27 sahabenin þehit düþtüðü noktalara kadar bir tek panoramik müzede bu þehrin fetih hikayesini dillendireceðiz" dedi.

‘Proje turist akýnýna sebebiyet verecektir’ Kurt, "3 boyutlu, 3 metrelik perde üzerinden dünyadaki en güzel örneklerinden örnekleme yaparak buraya taþýyacaðýz. Bunun gösterileceði yeri halkýmýzla tartýþabiliriz ama benim aklýmdaki, özellikle Dicle vadisini yaparsak, Dicle Vadisi kenarýnda olabilir. Aslýnda Kýrklar Daðý'nda o ucube olmazsa onun altýndaki bir bölgede panoramik müze inþa edilebilirdi. Veya Üniversite Camisinin olduðu yerden tekrar bunu hayata geçirebiliriz. Veya Otaðýn kurulduðu yerde de bunu hayata geçirebiliriz. Bunu zaman içerisinde þehrin dinamikleriyle tartýþacaðýz. Ama tartýþmayacaðým þey, bu panoramik müzenin hayata geçirilmesi. Ben inanýyorum ki, Türkiye'nin ve Ýslam Dünyasýnýn pek çok yerinden ilgi çekerek, buraya turist akýnýna

HÜDA-PAR’dan esnaf ziyareti

Kurt, Taziye ve düðün ziyaretlerini çok hýzlý bir þekilde sürdürdüklerine iþaret ederek, "Ziyaretlerimiz sürüyor. Taziye ve düðün ziyaretlerimiz sürüyor. Þehrin içinden ve köylerden kopmadan bir yandan da sosyal sorumluluk projelerini de ihtiyaçlarýný yerinden görerek yürütmeye çalýþýyoruz. Seçim çalýþmasý yürütüyoruz. Özellikle bugün yaptýðýmýz ev ve taziye ziyaretleri, halkla temas örneðin kahvelerde dama oynayan insanlarýn içerisinde oturduk. Burada gördüðüm þey, ciddi anlamda hizmete ihtiyaç var. Ýnsanlar þunu görüyor, artýk bugünkü hükümet kimlik üzerinden onlarý rencide eden bir hükümet deðil. Kimliðe dönük temsil varlýk kavgasý da bittiði için þimdi eþitlik ve kalkýnma kavgasýnýn ihtiyacý halka da yansýmýþ. Her gittiðimiz yerde bunu tekrar tekrar müþahede ediyoruz" þeklinde konuþtu.

‘Ýstihdama katký sunacaðýz’ "Özellikle iþsizlikle ilgili ciddi sýkýntýlar þehre yansýyor" diyen Kurt, þunlarý söyledi: "Ama bizim yapacaðýmýz projelerinden bir tanesi, mesela bütün köylerin içini biz parke taþý ile döþemeyi düþünüyoruz. Parke taþý ayný zamanda istihdam yaratan bir iþçiliktir. Dolayýsýyla bu boyutu ile baktýðýmýz zaman biz tahminen ilk 5 yýlýmýz içerisinde suriçinin ve sur'a baðlý bölgelerin þantiye haline gelmesi demek, ancak buradaki istihdam açýðýný büyük oranda kapatabilecek iþler. Ama bunlarýn kalýcý istihdama dönüþebilmesi bahsettiðimiz bu suriçinin hak ettiði sayýda turisti çekebilecek þekilde onarýlmasý, restore edilmesi, hayata kazandýrýlmasýyla ilgili bir süreçtir. Her yýl bir kademe artarak bunlarý azalta azalta gideceðiz. Bu süreç içerisinde de öyle tahmin ediyorum ki bizim öngördüðümüz tutarsa eðer bu iþin sonunda sur içi bütün Diyarbakýr'ý besleyecek hale gelecek. Sur Belediyemiz bütün Diyarbakýr'ýn adeta gelir kaynaðý haline gelecektir."

DÝYARBAKIR - HÜDAPAR Diyarbakýr Büyükþehir belediye baþkan adayý Av. Hüseyin Yýlmaz ve alt kademe belediye baþkan adaylarý Diyarbakýr'da seçim çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor. Çalýþmalarý kapsamýnda Yeniþehir Ýlçesi Kooperatifler mahallesindeki Ofis semtinde bulunan Ýstasyon Caddesi ve ekinciler caddesi üzerinde esnafý ziyaret etti. Ziyarette HÜDA-PAR belediye baþkan adaylarýna çok sayýda parti üye

ve gönüllüsü katýldý. Esnaf ziyareti oldukça samimi geçti. Esnafýn çoðu Av. Hüseyin Yýlmaz'ý yakýndan tanýdýklarýný ve bunun için ellerinden gelen bütün desteði vereceklerini söylediler. Esnafý ziyaret eden Av. Hüseyin Yýlmaz ise, parti olarak Allah'ýn izniyle en iyisini yapacaklarýný söyleyerek, Belediye malýný koruyacaklarýný herkese adaletli olacaklarýný da özellikle belirtti. (Haber merkezi)

Ensarioðlu ev ziyaretlerini sürdürüyor DÝYARBAKIR - Adalet ve Kalkýnma Partisi Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Mehmet Galip Ensarioðlu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda ev ziyaretlerini sürdürüyor. Gündüz saatlerinde esnaf, halk ve köy ziyaretleri yapan M. Galip Ensarioðlu, akþam saatlerinde de evleri gezerek vatandaþlara projelerini anlatýyor. Gittiði evlerdeki çocuklara çeþitli hediyeler daðýtan M. Galip Ensarioðlu, AK Parti belediyeciliðinin yapacaðý hizmetler hakkýnda detaylý bilgiler verdi. Ensarioðlu, Baðlar ilçesinde ziyaret ettiði bir evde vatandaþlarla bir süre sohbet edip destek istedi. Çözüm süreci ile birlikte Türkiye'nin normalleþtiðini ve Diyarbakýr'ýn ataða geçmeye hazýrlandýðýný belirten Ensarioðlu, oluþan huzur ortamýnýn devamý için mutlaka AK Parti'ye destek verilmesi gerektiðini söyledi. Ensarioðlu, bölgede oluþan huzur ile birlikte insanlarýn büyük bir rahatlýða kavuþtuðunu kaydetti. Barýþ ve çözüm sürecinin baþ mimarý Recep Tayyip Erdoðan'a destek verilmesi durumunda Türkiye ve Diyarbakýr'ýn çok daha atýlým sergileyeceðini açýklayan Ensarioðlu, Diyarbakýr'ýn ak belediyecilik ile susadýðý hizmetlere kavuþacaðýný kaydetti. Ensarioðlu, daha yaþanýr, huzurlu ve kalkýnmýþ bir Diyarbakýr için vatandaþlarýn 30 Mart seçimlerinde tercihlerini AK Parti'den yapmalarýný istedi.


15 Mart 2014 Cumartesi

ZarokAmed’de çocuklarla buluþacaklar

Büro açýlýþlarý kutlamaya dönüþtü DÝYARBAKIR - BDP Kayapýnar Ýlçe örgütü tarafýndan 3. Sanayi ve 500 Evlerde seçim bürolarýnýn açýlýþlarý Newroz kutlamasýna dönüþtü. Büro açýlýþlarý ve kutlamalara BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, Kayapýnar eþ belediye baþkan adaylarý M. Ali Aydýn, Fatma Arþimet, Barýþ Anneleri ve yüzlerce yurttaþ katýldý. 3. Sanayi bölgesindeki seçim bürosunun açýlýþýna katýlanlar müzik eþliðinde halay çekerken, kutlamalara sanayi sitesinde çalýþan iþçilerde katýldý. Ýkinci seçim bürosu çoðunluðu zorunlu göç maðdurlarýnýn yaþadýðý 500 Evler bölgesinde yapýldý. Büronun açýlýþýnda konuþan eþ belediye baþkan adayý M. Ali Aydýn, " Kýrk yýldýr bu topraklar acýyý ve kederi görmüþtür. Ancak buna raðmen onurlu bir direniþ vermiþtir. Zorunlu göç sonucu yerinden edinen halkýmýzýn yaþadýðý 500 Evler halký onurlu yaþam için boyun eðmemesi ve mücadelesini zor þartlarda vermesini selamlýyorum. Buradaki çocuklarýn gözleri baktýðýmýzda özgürlüðü ve direniþi görüyoruz. Buda gelecek için bir umuttur. Direniþin sembolü Newroz bayramýnýzý þimdiden kutluyorum" dedi. (Haber merkezi)

7

SEÇÝM Türkiye’de en çok çocuðun öldürüldüðü kent olan Diyarbakýr’da BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan adaylarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý, bugün ZarokAmed toplantýsýnda çocuklarý dinleyecek

DÝYARBAKIR - BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan adaylarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý, katýlýmcý belediyecilik kapsamýnda yaptýðý toplantýlara bir yenisini daha ekleyecek. Daha önce Cýwan, Heþin, JinAmed toplantýlarýný düzenleyen adaylar, bugün ZarokAmed'i düzenleyecek. "Hayallerini de al gel" sloganýyla yapýlacak buluþma, Eðitim Sen Diyarbakýr Þubesi, Çocuklar Ayný Çatý Altýnda (ÇAÇA), Belediye Eðitim Destek Evleri, Göç Vakfý, Durde, Sosyal Hizmet Uzmanlarý Derneði gibi çocuk çalýþmalarý yürüten kurumlarla birlikte düzenlenecek. AKP iktidarý döneminde 74 çocuðun öldürüldüðünü ve bu ölümlerin 21'inin Diyarbakýr'da yaþandýðýný hatýrlayan kurumlar, çocuklarýn da yerel yönetimlere dair fikirlerinin dinlenmesi gerektiðini, çocuklarýn kenti anlamalarý için çalýþmalar yürütülmesi gerektiðini belirtiyorlar. Sümerpark Ortak Yaþam Alaný'nda gerçekleþtirilecek program için Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan adaylarý kentteki tüm eþ baþkanlarýn da bu buluþmaya katýlmaya çaðýrdý. 250 civarýnda çocuðun katýlmasý beklenen ZarokAmed'in ilk bölümünde tiyatro, müzik, drama, resim gibi birçok atölye yapýlacak. Ardýndan ise serbest kürsüde çocuklar mikrofonu alarak hayallerini paylaþacak. (DÝHA)

‘Mücadelemiz tüm halklar için’ BDP Sur Belediye eþ baþkan adaylarý, katýlýmcý belediyecilik kapsamýnda Sur ilçesinde yaþayan Dom'larla bir araya gelerek sorunlarýný dinledi. Burada konuþan Sur Belediye Eþ Baþkan Adayý Fatma Þýk Barut, “Kürt hareketi 35 yýldýr mücadele ediyor ve mücadelemiz bütün halklar içindir sadece Kürtler için deðildir" dedi DÝYARBAKIR - Sur Belediye Eþ Baþkan Adayý Fatma Þýk Barut, katýlýmcý belediyecilik çerçevesinde Sur içinde yaþayan ve ayrýmcýlýklara maruz kalan Dom'larla bir araya geldi. Lalebey Mahalle Meclisi'nde yapýlan toplantýya, Fatma Þýk Barut, belediye meclis üyesi adaylarý ve Dom'lar katýldý. Uzun zamandýr ilçede yaþayan Dom'larla bir araya gelmek istediklerini ifade eden Barut, "Zenginliklerimizle, renklerimizle bir araya gelmek istedik ve bu isteðimiz yerine geldi. Bundan sonra da daha çok bir araya geleceðiz. Kürt hareketi 35 yýldýr mücadele ediyor ve mücadelemiz bütün halklar içindir sadece Kürtler için deðildir. Arap komþumuz var Süryani, Ermeni farklý dinlerden farklý etnik kültürlerde de var

ve bizler kardeþiz. Bugüne kadar bir araya gelemedik eksiklerimiz var ve bizler bugün sizleri dinlemeye geldik. Sorunlarýnýzý dinlemeye geldik bundan sonra da birlikte hareket etmek için bir araya geleceðiz. Ve bizler bir araya gelerek nasýl bir birimize destek olabiliriz" dedi.

‘Yüz yýldýr burada yaþýyoruz’

Diyarbakýr'ýn yerli Dom'larýndan olduðunu ifade eden Yýlmaz Apaydýncýk, "Yüz yýldýr burada yaþýyoruz. Biz bu topraklarýn insanlarýyýz ve bizler Kürt domlarýyýz. Biz de birlik olmadýðý için dernek kuramýyoruz" diye konuþtu. Haným Demir ise, "Daðda ateþi yakan bizleriz. Kim bize ne iþi verirse biz onu yaparýz, bizim elimizde bir þey

yok ve bizim önümüze ne koyarlarsa biz çalýþmaya hazýrýz. Komþularýmýz bizler Dom olduðumuz için uzak duruyorlar ve çocuklarýmýz bir araya gelince kavga ediyorlar ne olursa suçlusu biz Dom'lar oluyoruz" þeklinde konuþtu. Bir Dom'la evli olduðunu ve böyle olduðu için kendisinin de ayrýmcýlýða maruz kaldýðýný ifade eden Sadiye Kaptan da, "Bizi görmezden geliyorlar bize iþ vermiyorlar ve ne iþ olsa yapacaklarýný biliyorum çünkü ihtiyacýmýz var. Yazýn iþçi olarak bahçelerde çalýþýyoruz þehir dýþlarýnda. Biz kimse için deðil kendimiz için partiliyiz. Kimse için deðil bu mücadele için buradayýz, destek vermeliyiz birbirimize" dedi. (Haber merkezi)


8

HABER

15 Mart 2014 Cumartesi

ZEHiR SAÇIYOR..! önce meralarýmýza Fahrettin Akyýl, Kutbettin Arzu ve Mehdi Eker geldi. Bize 'bu topraklarýnýz çoraklaþmýþ, bitkiler yeþillenmiyor, bu topraklarýnýzda çiftlik yapacaðýz' dediler, bizde kabul etmedik. Mahkemeye baþvurduk, avukata verdik, ancak bilmediðimizden dolayý bizleri kandýrdýlar." Kendilerine ait olduðunu belirttiði 2 bin dönüm mera üzerine Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulduðu bilgisini paylaþan Geçici, "Kutbettin Arzu, biz onlara vatan haini diyoruz. Bizden meralarýmýzý zorla aldý. Bize aitti. Önce meralarýmýz hazineye devredildi, daha sonra da meralarýmýzý satýp çiftlik yaptýlar. Meralarýmýzda, 2 bin ile 3 bine yakýn hayvanýmýzý otlatýyorduk. Ýki yýl önce meralarýmýz verimli ve yemyeþil bir yerdi. Ama þimdi zehir saçýyor. Hayvanlarýmýz ölüyor" diye konuþtu.

‘Köylüler zarar görmeyecek denildi ama’

Baðlar ilçesine baðlý Övündüler köyündeki Besi Organize Sanayi Bölgesi’ne ait hayvan atýklarý, köy sakinlerinin yaþamýný tehdit ediyor. Foseptik çukurlarý olmayan ve dere suyunda tahliye edilen atýk maddeler, hayvanlarýn ölümünün yaný sýra çevre kirliðine neden oluyor DÝYARBAKIR'ýn Baðlar ilçesine baðlý Övündüler (Ervanli) köyünde geçtiðimiz yýl Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn giriþimlerinin yaný sýra Diyarbakýr Ticaret Borsasý, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasý'nýn katkýlarýyla Besi Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. 25 çiftlikle üretime baþlayan sanayi bölgesinde foseptik çukurlarý yok. Hayvan atýklarý, köylülerin içme suyuna ve hayvanlarýn su ihtiyaçlarýný giderdikleri dereye akýtýlarak hem hayvanlarýn ölümüne hem de çevrenin kirlenmesine neden oluyor.

‘Böyle giderse zehirleneceðiz’ Besi Organize Sanayi bölgesinin bir yýldýr faaliyet gösterdi-

ðini, bu süre içersinde kirli atýklarýn dereye akýtýlarak tahliye edildiðini ve bu nedenle de onlarca hayvanýnýn telef olduðunu dile getiren köy sakinlerinden Hüseyin Geçici, "Organize sanayi hayvan çiftliði yaklaþýk bir yýldýr buradadýr. Bu süre içerisinde 25 çiftlikte bulunan binlerce hayvan atýðý, içme suyumuza ve hayvanlarýmýzý otlattýrdýðýmýz dereye akýtýlmaktadýr. 13 ila 15 arasýnda koyun ve keçim öldü. Komþumun da yedi koyunu ölmüþ. Bir diðer komþumun da inekleri ölmüþ. Ölümlerin nedeninin baþta sudan kaynaklý olduðunu anlamadýk. Dün sabah derede bulunan yüzlerce balýðýn ölümünü görünce, hayvanlarýn ölüm nedenlerinin derede ki kirlilikten kaynaklan-

dýðýnýn farkýna vardýk" diye konuþtu. Köylerinden geçen derenin Devegeçidi Barajý'na kadar uzandýðýný, yine onlarca köyün içme suyu dahil tüm ihtiyaçlarýný bu dereden karþýlandýðýný söyleyen Geçici, "Köylülere ait 3 bine yakýn koyun bu dereden su içmektedir. Þimdi ise çiftliðin tüm pislikleri deremize karýþmýþ durumda. Hayvanlarýmýz öldü, böyle giderse biz de zehirleneceðiz. Su azalýrsa, hayvanlarýmýzýn ölüm sayýsý da artacaktýr" diye konuþtu.

‘Meralarýmýzý zorla ellerimizden aldýlar’ Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin bulunduðu alanda kendi meralarý olduðunu ve hile ile ellerinden alýndýðýný iddia eden Geçici, þunlarý söyledi: "Ýki yýl

Dönemim valisi tarafýndan kendilerine derenin zarar görmemesi için arýtma sisteminin kurulacaðý sözünü verildiðini belirten köy sakinlerden Mehmetcan Tekin ise, "Vali bize söz verdi. Bizlere suyu arýtacaklarýný, temiz suyu da içme suyu olarak kullanacaklarýný ve köylülerinde zarar görmeyeceðini söyledi. Ama aradan yýllar geçti. Hiç bir söz yerine getirilmedi. Þimdi ise bu su yüzünden hayvanlarýmýz ölüyor. Buradan Devegecidi'ne kadar yaklaþýk 15-20 köy bu sudan yararlanmaktadýr. Þimdi ise bu su böyle iken, köylüler bu sudan nasýl yararlanacak" dedi. Derelerinin organize sanayi bölgesinde bulunan çiftliklerin atýklarýyla kirletildiklerini söyleyen köy sakinlerinden Mehmet Halil Ergin de, "Yýllardýr çocuklarýmýz bu dereye giriyorlar, hayvanlarýmýz bu dereden su ihtiyaçlarýný karþýlýyorlar. Þimdi de onlarca hayvanýmýz bu derenin suyunda ölüyor. Suyun böyle kirletilmesini istemiyoruz" þeklinde konuþtu. (DÝHA)

SÝGARA ÖLDÜRÜRÜR

!


15 Mart 2014 Cumartesi

9

HABER

Hedef 10 milyon imza lam ifade etmediðini söyleyen Zümrüt, "Bir taraftan halklara sen Öcalan'a özgürlük isteyemezsin denilecek diðer taraftan kendin Ýmralý'ya heyetler göndereceksin bu çok büyük bir çeliþkidir. Yasaklamalara raðmen imza kampanyasý tüm hýzýyla sürdürülüyor. Halk bu yasaklarý geçmiþte olduðu gibi þimdi de dinlemeyecektir. Bu halk önderliðinin özgürlüðünden baþka bir þey kabul etmeyecektir" þeklinde konuþtu.

Diyarbakýr tanýtým klibi yayýnlandý DÝYARBAKIR Valiliði tarafýndan kentin turizm ve tarihini anlatmak amacýyla yaptýrýlan Diyarbakýr tanýtým klibi sosyal medyada izlenme rekorlarý kýrýyor. Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan finanse edilen ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programý kapsamýnda hazýrlanan Diyarbakýr tanýtým klibinde mahalli sanatçýlar, müzisyenler ve öðrenciler rol aldý. Kentin tarihi ve kültürel mekanlarýnda çekilen klipte 40 sanatçý, müzisyen ve öðrenci yer aldý. Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Güzel Sanatlar Lisesi Karma Korolarý, Dicle Üniversitesi Konservatuarý, Devlet Klasik Türk Müziði Korosu sanatçýlarýnýn yer aldýðý tanýtým klibi, kültürlerin ve medeniyetlerin buluþtuðu, önemli bir inanç merkezi olan kadim kenttin tanýtýmý açýsýndan takdir edilecek bir çalýþma olduðunu kýsa sürede týklanma rekorlarýyla göstermiþ oldu. Diyarbakýr Valisi Cahit Kýraç'ýn ilgi ve katkýsýyla Diyarbakýr'ý ülkenin diðer köþelerine ve dünyaya tanýtmak için çekilen kliple yýl sonuna kadar enA az 500 bin kiþiye Diyarbakýr'ýn tanýtýlmasý hedefleniyor. (ÝHA)

‘Öcalan’ý platformda görmek istiyor’

“Öcalan’a özgürlük” kampanyasýna yurttaþlarýn ilgisinin oldukça yoðun olduðunu ve Kürt halkýnýn ana gündeminin bu olduðunu belirten BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, Türkiye genelinde kampanya için önlerine 10 milyon hedef koyduklarýný vurgulayarak, Diyarbakýr’da 1 milyonu aþkýn imza toplayacaklarýný söyledi DÝYARBAKIR - Kürtler, "17 Aralýk yolsuzluk operasyonu", "ses kayýtlarý", "hükümet-cemaat çatýþmasý" ve "yerel seçim"in gündem olduðu bugünlerde Newroz ateþine doðru koþuyor. Abdullah Öcalan'ýn geçen yýl çözüm sürecini baþlatan mektubunun Diyarbakýr'daki tarihi Newroz kutlamasýnda okunmasýnýn üzerinden bir yýl geçerken, Newroz kutlamasý bu yýl da tarihi bir açýklamaya tanýklýk edecek. Diyarbakýr Newroz'u için hazýrlýk çalýþmalarý baþlatýlýrken, BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný ve Diyarbakýr Newroz Tertip Komitesi üyesi Zübeyde Zümrüt, çözüm sürecinin kalýcý bir barýþa evrilmesi için anayasal adýmlarýn atýlmasý ve Öcalan'ýn özgür kalmasý gerektiðini belirtiyor. "Öcalan'a özgürlük" kampanyasýna yurttaþlarýn ilgisinin oldukça yoðun olduðunu ve Kürt halkýnýn ana gündeminin bu olduðunu belirten Zümrüt, Türkiye genelinde kampanya için önlerine 10 milyon hedef koyduklarýný söyleyerek, Diyarbakýr'da 1 milyonu aþkýn imza toplayacaklarýný kaydetti.

‘Öcalan’ýn özgürleþmesi gerekir’ Demokratik çözüm sürecinin baþ müzakerecisinin Öcalan olduðunu belirten Zümrüt, "Bu süreçte gelinen aþamadan da anlaþýldýðý gibi Öcalan artýk bu sorunun tek muhatabý olduðu unutulmamalýdýr" dedi. Yaþanan tüm bu geliþmelere raðmen Öcalan'ýn hala Ýmralý'da tutulmasýnýn kabul edilebilir bir yanýnýn olmadýðýný söyleyen Zümrüt, müzakere sürecinin saðlýklý bir þekilde ilerleyebilmesi için Öcalan'ýn özgürleþmesi gerektiðini belirterek, baþlatýlan imza kampanyasýný ise bu esaslar üzerinden yürüttüklerini dile getirdi.

‘Halkýmýz yasaklarý dinlemeyecektir’ Bir taraftan demokratik çözüm süreci Öcalan tarafýndan ilerletilmeye çalýþýlýrken, diðer taraftan Öcalan'ýn bu çabalarýný görmezden gelen güçlerin olduðunu söyleyen Zümrüt, baþlatýlan imza kampanyasýnýn yasaklanmasýnýn bu anlamda bir çeliþkiyi de ifade ettiðine dikkat çekti. Bu yasaklamalarýn kendileri ve halk bazýnda bir an-

Newroz afiþleri hazýr DÝYARBAKIR - BDP ve DTK tarafýndan organize edilen Newroz kutlamasý, bu yýl "Özgür önderlik özgür Kürdistan" sloganýyla gerçekleþtirilecek. Newroz hazýrlýklarý sürerken, Newroz afiþleri de tasarlandý. Batman'da startý verilecek ve Türkiye ile bölge illerinde kutlanacak Newroz'un finali de 21 Mart'ta Diyarbakýr'da yapýlacak. Newroz için tasarlanan afiþler duvarlara asýlmaya baþlandý. (DÝHA)

BDP ve DTK tarafýndan “Özgür önderlik özgür Kürdistan” sloganýyla gerçekleþtirilecek Newroz’a çaðrý amaçlý hazýrlanan afiþler yayýnlandý

2014 yýlý Newroz'unun Türkiye ve bölge halklarý açýsýndan tarihi bir öneme sahip olduðunu vurgulayan Zümrüt, özellikle bölge illerinde yapýlacak olan Newroz kutlamalarýna deðinerek Diyarbakýr'daki kutlamalarýn tarihi önemine vurgu yaptý. Öcalan için baþlatýlan imza kampanyasýný Newroz alanýna taþýracaklarýný söyleyen Zümrüt, geçen yýl olduðu gibi bu yýlda Öcalan'ýn göndereceði mesajýn okunacaðýný söyleyerek, Kürt halkýnýn sadece mesaj deðil Öcalan'ý platformun üzerinde görmek istediklerine dikkat çekti. Heyetler üzerinden yürütülen bu sürecin tek baþýna yetersiz olduðunu dile getiren Zümrüt, "Eðer kalýcý bir barýþýn kapýlarý aralanacaksa Sayýn Öcalan'ýn bir an önce býrakýlmasý gerekmektedir" dedi.

‘Karakol inþaatlarý süreci sabote eder’ PKK'lilerin geri çekilmesiyle kalekol ve karakol yapýmlarýnýn sürecin sabote edilmesi yönünde bir adým olduðunu ifade eden Zümrüt, bölge halkýnýn da bu anlamda ciddi kaygýlar taþýdýðýný ve buna iliþkin eylemler gerçekleþtirdiðini hatýrlatarak, "Geçtiðimiz günlerde ise Lice'de yapýlmak istenen karakol inþaatlarýna tepki gösteren yurttaþlar askerlerin attýðý gaz bombalarý nedeniyle yaralanmýþtý. Bu karakollar niye yapýlýyor? Bu yeni bir savaþýn baþlangýcý mýdýr? AKP yeni bir savaþa mý hazýrlanýyor?" diye sordu. (DÝHA)


10

HABER

15 Mart 2014 Cumartesi

‘Diyarbakýr Þehir ve insan’ belgeseli Diyarbakýr'da kentin kültürü ve tarihi mekanlarýnýn anlatýldýðý 22 dakikalýk "'Diyarbakýr Þehir ve Ýnsan" adlý belgesel filmin tanýtýmý yapýldý. Belgeselin metin yazarý ve seslendirmesini yapan Þeyhmus Diken, "Bu belgesel albümü piyasada satýlmayacak. Sanal dünyada en geniþ bir þekilde meraklýlarýna sunulacaktýr" dedi yumcu atölyelerine hanýmeli deðdi" dedi.

‘Piyasada satýlmayacak’

DÝYARBAKIR Tanýtma Kültür ve Yardýmlaþma Vakfý'nca (DÝTAV) hazýrlanan ''Diyarbakýr Þehir ve Ýnsan'' adlý belgesel filmin tanýtýmý yapýldý. Dernek binasýnda yapýlan belgeselin tanýtým töreninde konuþan DÝTAV Yönetim Kurulu Baþkaný Erhan Akalýnlar, Diyarbakýr'ýn tanýtýmýyla ilgili birçok proje gerçekleþtirdiklerini söyledi.

‘Kalýcý eserler býrakacaðýz’ Vakýf olarak amaçlarýnýn kalýcý eserler yapmak oldu-

ðunu belirten Akalýnlar, "Bu amaçla bizden sonra gelecek nesillere kalýcý eserler býrakacaðýz. Diyarbakýr'ýn kültürü, tarihi mekanlarý ve deðerlerinin anlatýldýðý belgesel 22 dakikalýk. Daha önce Diyarbakýr mutfaðý ile ilgili kitaplar hazýrladýk. Hasýr altýn bilezik ile ilgili projelerimiz oldu. Vakfýmýzda atölye kurarak kadýnlara eðitim verdik. Burada eðitim gören kadýnlar kuyumcu atölyelerinde usta olarak görev yapmaya baþladý. Bu proje kapsamýnda, ku-

Belgeselin metin yazarý ve seslendirmesini yapan Þeyhmus Diken ise bugüne kadar Diyarbakýr tanýtýmý ile ilgili olarak hazýrlanan tanýtým filmlerinde her zaman mekan tarifi üzerinden yapýldýðýný anlattý. Diken, kentin tanýtýmý ile ilgili olarak daha önce valilik ve belediyenin film hazýrladýðýný belirterek, "Bu filmlerde sadece mekanlarýn ve tarihi dokularýn tanýtýmý yapýldý. Ýlk kez üçüncü bir göz olan, Diyarbakýr Tanýtma, Kültür ve Yardýmlaþma Vakfý olarak, farklý bir perspektif ile farklý bir belgesel yaptýk. Bu belgesel konulu bir filmdir. Ýçinde mekanlarýn ve þahsiyetlerin birbiriyle olan ruh halini yansýtan kareler mevcut. Bu belgeselde kentin damak tadý vardýr. Bu belgesel albümü piyasada satýlmayacaktýr. Sanal dünyada en geniþ bir þekilde meraklýlarýna sunulacaktýr" diye konuþtu. Diken, belgesel filminin özel gösteriminin yarýn (bugün) bir otelde yapýlacaðýný sözlerini ekledi. (AA)

Proje Yaþam Döngüsü sertifika töreni yapýldý DÝYARBAKIR - Ýdari ve Ýktisadi Bilimler Fakültesi Öðrenci Topluluðu ile Karacadað Kalkýnma Ajansý iþbirliðiyle teknik destek programý kapsamýnda Proje Yaþam Döngüsü (PCM) sertifika töreni düzenlendi. Ýdari ve Ýktisadi Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleþtirilen törene Ýdari ve Ýktisadi Bilimler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Levent Gökdemir, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Sedat Hayalioðlu, Karacadað Kalkýnma Ajansý Sekreteri Ýlhan Karakoyun, Proje koordinatörü Yrd. Doç. Mehmet Mete, KOSGEB temsilcisi Hasan Solmaz ve eðitim sonunda sertifika almaya hak kazanan öðrenciler katýldý. Ýki hafta boyunca yapýlan eðitimlerde yaklaþýk 60 katýlýmcýya proje yönetimi ile ilgili temel bilgiler, projelerin kurumlara olan faydalarý, proje

yazým teknikleri, mantýksal çerçeve ve proje bütçesi oluþturma gibi konularda bilgiler verildi. Proje sertifika töreninde yapýlan açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Ýdari ve Ýktisadi Bilimler Fakültesi Öðrenci

Topluluðu öðrencilerinin yapmýþ olduðu çalýþmalar ve faaliyetleri içeren bir sinevizyon gösterimi sundu. Yaklaþýk 60 öðrenciye aldýklarý eðitim sonucunda sertifikalarý verildi. (Haber merkezi)

Bismil’de Newroz’a katýlým çaðrýsý Bismil Newroz Tertip Komitesi bugün Akpýnar Mahallesi'nde yapýlacak olan Newroz kutlamasýna katýlým çaðrýsýnda bulundu DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesinde bugün yapýlacak olan Newroz kutlamasý için tüm hazýrlýklar tamamlandý. Sanatçý Xemgin Birhat ve Meral Tekçe'nin sahne alacaðý Newroz kutlamasýna katýlým çaðrýsý yapan Newroz Tertip Komitesi Baþkaný Mustafa Kurt, yarýn (bugün) yapýlacak olan büyük Newroz kutlamasý için tüm hazýrlýklarýn tamamlandýðýna dikkat çekerek, "Bu yýlki Newroz'da 'Özgür önderlik, özgür Kürdistan, özgür kimlik' þiarýyla alanlara ineceðiz. Bu anlamda tüm Bismil halkýmýzý yarýn (bugün) saat 10.00'da Akpýnar Mahallesi Newroz alanýna yöresel kýyafetleriyle ve renkleriyle bekliyoruz" dedi. (DÝHA)

Kadýnlara aile ve evlilik konulu eðitim verildi DÝYARBAKIR'da Aile Eðitimi Programý (AEP) kapsamýnda 354 kadýna ve haklarýnda denetimli serbestlik tedbiri verilen 103 yükümlüye eðitim verildi. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü bünyesinde yürütülen AEP kapsamýnda, Ýl Müftülüðü ile yapýlan protokol kapsamýnda Kayapýnar ilçesinde yer alan 4 kýz Kur'an kursunda 354 kadýna eðitim verildi. Kadýnlara 8 oturumda, eþ seçimi ve evliliðin ilk yýllarý, saðlýklý ve saðlýksýz aile, saðlýk, ilkyardým, hukuk okur yazarlýðý konularýnda eðitim verildi. Diyarbakýr Denetimli Serbestlik Müdürlüðü Eðitim Bürosu tarafýndan organize edilen eðitim çalýþmasýna ise 103 yükümlü faydalandý. AEP Ýl Koordinatörü Zekeriya Topal, kýz Kur'an kurslarýna yönelik baþlatýlan çalýþmalarý tamamlama aþamasýna getirdiklerini söyledi. Topal, "Diyarbakýr Denetimli Serbestlik Müdürlüðü Eðitim Bürosu tarafýndan organize edilen eðitim çalýþmalarýnda ise 103 yükümlüyle buluþtuk. Onlarla da güzel bir çalýþma yaptýk. Seminer bitiminde de bireysel sorulara uzmanlarýmýz gerekli bilgilendirmeleri yaptý. Genel olarak güzel bir eðitim çalýþmasý oldu" dedi.


15 Mart 2014 Cumartesi

KADIN

11

Çakar, sevenleriyle buluþacak

Diyarbakýr Güzel Sanatlar Lisesi’nde müzik eðitimine baþlayan ve Ýtalya’da sanat kariyerini sürdüren Mardinli Pervin Çakar, Nusaybin’de düzenlenecek konserde hemþehrilerinin karþýsýna çýkacak. Çakar, konserde Ýtalyanca, Rusça ve Almanca’nýn yaný sýra Türkçe ve Kürtçe eserler de seslendirecek DÝYARBAKIR - Soprano Pervin Çakar, Mardin'in Nusaybin ilçesinde konser verecek. Mardin'de dünyaya gelen, katýldýðý halk müziði yarýþmasýnda elde ettiði derece sayesinde Diyarbakýr Güzel Sanatlar Lisesi'nde

TÜRKÝYE Halk Saðlýðý Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalýklar Daire Baþkaný Nazan Yardým, yaptýðý deðerlendirmede, obeziteyle ilgili son verilere göre, Türkiye'de kadýnlarda obezite oranýnýn yüzde 39,2; kiloluluk oranýnýn ise yüzde 29,6 olduðunu kaydetti. Erkeklerde obezite oranýnýn yüzde 19,9 iken, kiloluluk halinin yüzde 38,4 olduðuna iþaret eden Yardým, ''Yani kadýnlarda obezite, erkeklerde kilolu olma durumu fazla. Obezite için baktýðýmýzda kadýnlar, erkeklerden 2 kat daha obez'' dedi. Türkiye'de neredeyse her 10 kadýndan 7'sinde vücut kitle endeksinin yüzde 25'in üzerinde bulunduðunu, hafif þiþmanlýk ve obez olma durumu olduðuna dikkati çeken Yardým, bunun nedenlerini ise þöyle sýraladý: ''Obezitedeki risk faktörlerinde birinci olarak beslenmedeki dengesizlik , saðlýksýz beslenme, ikinci olarak da fiziksel aktivitedeki yeter-

müzik eðitimine baþlayan ve ardýndan gösterdiði baþarýlar sayesinde Teatro Civico de La Spezia ve A.Bonci di Cesena Tiyatrolarý'nda sahneye çýkan Çakar, memleketinde sevenleriyle buluþacak olmanýn heyecanýný yaþýyor.

‘Çözüm süreci rahatlattý’ Engelli kadýnlar yararýna Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konserde sahne alan Çakar, konsere gösterilen yoðun ilgi nedeniyle duygulandýðýný anlattý. Ýtalya'ya

Kadýnlar obezitede erkekleri ikiye katlýyor Türkiye’de kadýn obezite oranýnýn yaklaþýk erkeklerin iki katý olduðu belirtilirken, obezitenin kadýnlarda 30 yaþýndan sonra hýzla arttýðý vurgulandý sizlik baþta geliyor. Yetiþkin kadýnlar özellikle doðum sonrasý kilolarýný fazla atamýyor. Fiziksel aktivite obeziteyi çok etkiyor. Fiziksel aktivite kadýnlarda, erkeklerden daha az. Kadýnlar er-

keklere göre sosyal yaþamda daha az yer alýyorlar, çalýþan kadýn erkeklerden daha az sayýda. Saðlýksýz beslenmenin bir nedeni kadýnlarýn daha az çalýþýyor olmalarý olabilir , evde daha fazla

gidiþinin tesadüf eseri gerçekleþtiðini, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde çalýþýrken yeni sesler keþfetmek için gelen bir Ýtalyan opera menajerine sesini dinlettiðini ifade eden Çakar, daha sonra Ýtalya'da bir opera akademisinin sýnavýný kazandýðýný ve 10 yýldýr sanat kariyerini orada sürdürdüðünü söyledi. Çözüm süreci ile bölgedeki insanlarýn biraz daha rahatladýðýný ve bu sayede Kürtçe müzik çalýþmalarýnýn yoðunlaþtýðýný vurgulayan Çakar, þöyle konuþtu: "Müziðimizi, klasik müzik ile birleþtirerek çok güzel bir opera tekniði ile halka sunmaya çalýþýyoruz. Opera kültürü bize ait deðil ama çok zengin bir kültür. Teklif üzerine yarýn Nusaybin'de olacaðýz. Bu benim de çok istediðim bir þeydi. Avrupa'da sahne alýyorum ama doðduðum topraklarda da konser vermek istiyorum. Birazcýk da korkum var, nasýl bir tepki alýrým diye bir endiþem var.'' Diyarbakýr Tigris Oda Orkestras ile verdikleri konserde Ýtalyanca, Rusça ve Almanca söylediðini dile getiren Çakar, Nusaybin'deki konserde Türkçe ve Kürtçe eserler de seslendireceðini kaydetti. Pervin Çakar, 25 Mart günü de Ýzmir'de sahne alacaðýný sözlerine ekledi. (AA)

vakit geçiriyor olmalarý olabilir. Evde daha çok duran bir kadýnýn atýþtýrma durumu da artýyor''

Saðlýklý beslenme tavsiyeleri 30 yaþýndan sonra kadýnlarda obezite oranýnýn arttýðýna dikkati çeken Yardým, ''30 yaþ öncesi kiþilerin daha aktif olduðunu biliyoruz, ancak 30 yaþ sonrasýnda kadýnlarda doðum faktörü, fiziksel aktivitedeki azalma, 40'ýndan sonra da çalýþma hayatýnda bulunmama, emeklilik gibi nedenlerde bu oranlar artýyor'' þeklinde konuþtu. Saðlýklý beslenmek için her öðünde ''süt ürünleri, et ürünleri, sebzeler ve tahýllar'' dan oluþan 4 gruptan uygun miktarlarda tüketilmesi gerektiðini ifade eden Yardým, yaðlý ve karbonhidratlý yemeklerin piþirilme sýklýðýnýn azaltýlmasý, beslenmede kýzartma yerine daha çok haþlamalara yönelinmesi ve bireylerin atýþtýrmalýklara dikkat etmesi gerektiðini sözlerine ekledi. (AA)


12

EÐÝTÝM

15 Mart 2014 Cumartesi

Bursluluk sýnavý için baþvurular 17 Mart’ta

Milli Eðitim Bakanlýðýnca 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sýnýflara yönelik 22 Haziran'da yapýlacak 2014 yýlý parasýz yatýlýlýk ve bursluluk sýnavý baþvurularý, 17-28 Mart 2014 tarihleri arasýnda alýnacak DÝYARBAKIR - Milli Eðitim Bakanlýðýnca (MEB) 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sýnýflara yönelik 22 Haziran'da yapýlacak 2014 yýlý parasýz yatýlýlýk ve bursluluk sýnavý (PYBS) baþvurularý, 17-28 Mart 2014 tarihleri arasýnda alýnacak. 8'inci sýnýf öðrencileri için ayrýca PYBS yapýlmayacak; bu öðrencilerin ortak sýnavlardan aldýðý puanlar kullanýlarak parasýz yatýlýlýða ve bursluluða yerleþtirme iþlemleri yapýlacak MEB tarafýndan 2014 PYBS Baþvuru ve Uygulama e-Kýlavuzu yayýmlandý. Klavuza göre, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sýnýflara yönelik PYBS, 22 Haziran 2014 tarihinde saat 10.00'da, MEB tarafýndan yapýlacak. PYBS, tüm il merkezleri ile baþvuru sayýsýna göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dýþýnda ise sýnava girecek en az 10 (on) öðrenci olmak kaydýyla; Lefkoþa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aþkabat, Taþkent, Bakü ve Biþkek'te yapýlacak. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sýnýflarýn sýnav baþvurusu, 17-28 Mart 2014 tarihleri arasýnda yapýlacak. Baþvuru iþ ve iþlemleri http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapýlacak. Ancak, 8'inci sýnýf öðrencileri ayrýca PYBS'ye katýlmayacak; sadece baþvuru þartlarý ile ilgili

belgelerini bu tarihler arasýnda okul müdürlüklerine ibraz edecekler. Parasýz yatýlýlýk ve bursluluk hakkýndan yararlanmak için sýnava giren öðrenciler, 6-15 Aðustos 2014 tarihleri arasýnda okul müdürlüklerine baþvurarak tercihlerini yapacaklar. Tercih yapmayan öðrenciler bu haklarýndan yararlanamayacak. 8'inci sýnýf öðrencileri için ayrýca PYBS yapýlmayacak; bu öðrencilerin ortak sýnavlardan aldýðý puanlar kullanýlarak parasýz yatýlýlýða ve bursluluða yerleþtirme iþlemleri yapýlacak. Parasýz yatýlýlýk veya bursluluk hakkýndan yararlanmak isteyen 8'inci sýnýf öðrencileri, baþvuru þartlarýný öðrenmek üzere halen eðitim gördükleri okul müdürlüklerinden bilgi alarak, baþvuru için gerekli belgeleri hazýrlayacaklar. Tercih döneminde ise tercihlerini okul müdürlüklerinden yapacak.

Klavuz internette yayýmlandý Öðrenciler "PYBS Kýlavuzu"na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaþabilecek. Sýnav baþvurusunun yapýlabilmesi için öncelikle öðrencinin eOkul sisteminde kayýtlý ve bilgilerinin güncel olmasý gerekiyor. Açýk Öðretim Lisesi, Mesleki Açýk Öðretim Lisesi ve

Açýk Öðretim Ortaokulu öðrencileri parasýz yatýlýlýk ve bursluluktan yararlanamayacak. Tutuklu ve hükümlü öðrenciler parasýz yatýlýlýk ve bursluluk sýnavýna baþvuramayacaklar. Özel öðretim kurumlarýnda öðrenim gören öðrenciler PYBS'ye müracaat edebilecekler; ancak sýnavý kazananlar MEB'e baðlý resmi okul/kurumlarýnda (ortaokul, imam hatip ortaokullarý ile ortaöðretim kurumlarý) öðrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarýndan yararlanabilecekler. Parasýz yatýlýlýk ve bursluluk kaydýný kýlavuzda belirtilen kayýt süresi içerisinde yaptýrmayan öðrenciler bu haklarýndan vazgeçmiþ sayýlacak. Parasýz yatýlýlýða hak kazandýðý okula süresi içinde parasýz yatýlý kaydýný yaptýrmayan öðrencilerin ilgili yönetmelik gereðince parasýz yatýlýlýktan bursluluða geçirilmesi mümkün olmayacak. Parasýz yatýlý olarak öðrenimine devam eden öðrencilere ayrýca burs verilmeyecek. Baþvuru

yapabilmek için diðer koþullarýn yaný sýra ailenin 2013 yýlý yýllýk gelir toplamýndan fert baþýna düþen net miktarýn 2014 Mali Yýlý için tespit edilen 6 bin 150 TL'yi geçmemesi þartý gerekiyor. Geliri bu rakamý geçenlerin, 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayýlý Çocuk Koruma Kanunu kapsamýnda yer alanlar hariç hangi kontenjan grubunda olursa olsun PYBS baþvurularý kabul edilmeyecek. Yurt dýþýnda e-Okul sistemine kayýtlý TC vatandaþý olan öðrenciler, T.C. kimlik numarasýyla, KKTC vatandaþý olan öðrenciler ise yabancýlara verilen numara ile baþvuru yapacaklar. Bu öðrencilerden sýnavý kazananlar 2014-2015 eðitim-öðretim yýlýndan itibaren Türkiye'deki MEB'e baðlý resmi okul/kurumlarýnda (ortaokul, imam hatip ortaokullarý ile ortaöðretim kurumlarý) öðrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarýndan yararlanabilecekler. Özel eðitime ihtiyacý olan öðrencilerin sýnavlarda engel durumlarýna uygun hizmet alabilmeleri ve bu öðrencilerin bilgilerinin sisteme iþlenmesi amacýyla; okul müdürlüðünün/velinin, baðlý bulunduðu Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðüne müracaat etmesi zorunlu olacak. Rehberlik ve Araþtýrma Merkezlerinin adreslerine iliþkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/kurum.asp internet adresinden ulaþýlabilecek. 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sýnýflarýn sýnavý, 22 Haziran 2014 Pazar günü tüm sýnav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da merkezi sistemle ayný anda baþlayýp, tek oturum olarak yapýlacak. Sýnavda 100 soru sorulacak, sýnav süresi 120 dakika olacak. PYBS sonuçlarý, 21 Temmuz 2014'de açýklanacak. (AA)

REKLAM VE ÝLANLARINIZ ÝÇÝN ARAYIN 0532 622 55 33


$ €

DOLAR: 2,2345 EURO: 3,1057 ALTIN: 98,59 ÝMKB: 63.369

ekonomi

13 15 Mart 2014 Cumartesi

Cep’te numara taþýma hýz kesti Tarýmda ÜFE azaldý DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Þubat ayý 'Tarým Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi' verilerini açýkladý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Tarým ÜFE'nin aylýk yüzde 1,07 azaldýðýný söyledi. Uras'ýn verdiði bilgilere göre, Tarým ÜFE, 2014 yýlý Þubat ayýnda bir önceki aya göre yüzde 1,07 azalýrken, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre yüzde 1,67, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 9,52 ve on iki aylýk ortalamalara göre yüzde 1,74 artýþ gösterdi. Aylýk deðiþim; tarým ve avcýlýk ürünlerinde yüzde 1,49 azalýþ, ormancýlýk ürünlerinde yüzde 13,07 ve balýkçýlýk da yüzde 0,37 artýþ olarak gerçekleþti. En yüksek aylýk artýþ canlý hayvanlar ve hayvansal ürünler ana grubunda oldu. Bir önceki aya göre; tek yýllýk bitkisel ürünlerde yüzde 2,98, çok yýllýk bitkisel ürünlerde yüzde 0,47 azalýþ olurken, canlý hayvanlar ve hayvansal ürünler ana grubunda yüzde 0,81 artýþ gerçekleþti. Alt tarým gruplarýnda en yüksek artýþ turunçgillerde gerçekleþti. Alt tarým gruplarýnda Þubat ayýnda en çok aylýk artýþ turunçgillerde yüzde 7,10 olurken, en fazla azalýþ sebze ve kavunkarpuz, kök ve yumrular grubunda yüzde 6,69 olarak gerçekleþti. (ÝHA)

ÝÞ ÝLANI Genetik Tani Merkezi’nde Çalýþtýrýlmak üzere Týp Fakültesi mezunu Genetik Doktoru Çalýþma arkadaþlarý arýyoruz… Ýletiþim için Zehra Akýncý 0544 604 61 86

Cep telefonlarýnda numara taþýma iþlemi 2012 yýlýnda 13,6 milyon iken geçen yýl bu sayý yüzde 8 azalarak 12,5 milyona geriledi DÝYARBAKIR - Cep telefonlarýnda 2012 yýlýnda gerçekleþtirilen numara taþýma iþlemi 13,6 milyon iken geçen yýl bu sayý yüzde 8 azalarak 12,5 milyona geriledi. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumunun (BTK) verilerinden derlenen bilgilere göre, numara taþýma uygulamasý, baþladýðý 9 Kasým 2008 tarihinden bu yana büyük ilgi gördü. Cep telefonu operatörlerinin sunduðu birbirinden uygun tarifeler,

numara taþýma sayýlarýna da yansýdý. 2008 yýlýnda 653 bin, 2009'da 9 milyondan fazla, 2010 ve 2011 yýlýnda yaklaþýk 12'þer milyon, 2012 yýlýnda 13,6, milyon numara taþýnýrken, geçen yýl bu rakam yüzde 8 azalýþla 12,5 milyona geriledi.

Sabitte taþýma ilgi görmedi Toplam 69,66 milyon cep telefonu abonesi bulunan Türkiye'de, numara taþýma sayýsý

Sanayi Ciro Endeksi arttý TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplam sanayi ciro endeksinin bir önceki aya göre yüzde 7,2 arttýðýný söyledi DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Ocak ayý 'Sanayi Ciro Endeksi' verilerini açýkladý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplam sanayi ciro endeksinin bir önceki aya göre yüzde 7,2 arttýðýný söyledi. Uras'ýn verdiði bilgilere göre, sanayinin alt sektörleri incelendiðinde; 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki aya göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi yüzde 4,6 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,3 arttý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplam sanayi ciro endeksi bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 22,8 arttý. Sanayinin alt sektörleri incelendiðinde; 2014 yýlý Ocak

ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi yüzde 10,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 23,3 arttý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ ana sanayi gruplarýnda en yüksek artýþ dayanýklý tüketim malý imalatýnda gerçekleþti. Ana Sanayi Gruplarý (MIGs) sýnýflamasýna göre, 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki aya göre en yüksek artýþ yüzde 7,9 ile dayanýklý tüketim malý imalatýnda gerçekleþti.

66,2 milyona ulaþtý. Türkiye'de, mobil numara taþýma büyük ilgi görürken, 10 Eylül 2009 tarihinde baþlatýlan sabit hatlarda numara taþýnabilirliði uygulamasý ise beklenen ilgiyi görmedi. Bugüne kadar sabit hatlarda toplam 578 bin 869 numara taþýma gerçekleþti. Öte yandan sabit hat abone sayýsý geçen yýl yüzde 2,22 azalarak 13 milyon 551 bin 705'e geriledi. (AA) Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplam ciro sanayi endeksinde en yüksek artýþ diðer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatýnda gerçekleþti. Ýmalat sanayi alt sektörleri incelendiðinde, 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki aya göre en yüksek artýþ yüzde 23,1 ile diðer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatýnda gerçekleþti. Bu artýþý, yüzde 22,3 ile makine ve ekipmanlarýn kurulumu ve onarýmý, yüzde 19,7 ile bilgisayarlarýn, elektronik ve optik imalatý takip etti. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplam ciro sanayi endeksinde en yüksek düþüþ tütün ürünleri imalatýnda gerçekleþti. Ýmalat sanayi alt sektörleri incelendiðinde, 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki aya göre en yüksek düþüþ yüzde 13,3 ile tütün ürünleri imalatýnda gerçekleþti. Bu azalýþý, yüzde 6,6 ile diðer ulaþým araçlarýnýn imalatý, yüzde 4,5 ile b.y.s makine ve ekipman imalatý takip etti. (ÝHA)


14

HABER

15 Mart 2014 Cumartesi

Araç Kiralama Hizmeti Alýnacaktýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi - Diyarbakýr Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2014 Mali Yýlý Hastanemiz Diyaliz Aracý Hizmet Alýmý Ýhalesi hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/28758 1-Ýdarenin a) Adresi : ÜÇKUYULAR ELAZIÐ YOLU ÜZERÝ 10. KM. KAYAPINAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve Faks Numarasý : 0412.258 00 60 - 0412.258 00 52 c) Elektronik posta adresi : diyarbakireah1@saglik.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : 2014 Mali Yýlý Hastanemiz Diyaliz Aracý Hizmet Alýmý Ýhalesi (8 Aylýk) Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi c) Süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 8 (sekiz) aydýr 3-Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Satýn Alma Birimi b) Tarihi ve saati : 31.03.2014 - 14:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlilik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili Meslek Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1 Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesi'nde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde Ticaret ve Sanayi Odasý/Ticaret Odasý bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Memurluklarý veya Yeminli Mali Müþavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Kamu sektöründe gerçekleþtirilmiþ her türlü araç kiralama hizmet alýmý iþi kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi - Satýnalma Birimi adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. DEVAMI SAYFA 15’te

Büyükþehir maça hazýr... Yarýn deplasmanda Bugsaþspo ile karþýlaþacak olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da hazýrlýklar tamamlandý. Kulübün Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, tüm planlarý 3 puan üzerine kurduklarýný söyledi

D

ÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Pazar günü deplasmanda Bugsaþspor'la yapacaðý maçýn hazýrlýklarýný tamamladý. Seyrantepe Tesisleri'nde yapýlan son idmanda çift kale maç oynayan yeþil-kýrmýzýlý takýmda teknik heyet, Pazar günkü mücadelenin taktiði üzerinde durdu. Maç havasýnda geçen çift kalede futbolcularýn hýrslý ve istekli oluþu dikkat çekerken, teknik heyet hücum varyasyonlarýna aðýrlýk verdi.

Hedef 3 puan Sezonu kapatan Uður Tülümen ve sakatlýktan yeni çýkan Mustafa Özgen'in kadroya alýnmayacaðý, sakatlýðý geçen Barýþ ile Ali'nin ise kafileye dahil edilip edilmeyeceði bugün belli olacak. Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, tüm planlarý 3 puan üzerine kurduklarýný belirterek, "Hedefe ulaþmamýz için seri galibiyetlere ihtiyacýmýz var. Bu zor ve önemli maçtan 3 puanla ayrýlmak istiyoruz. Ankara'daki hemþehrilerimizi Pazar günü Ostim Stadý'na davet ediyoruz" dedi. (ÝHA)

ZAYÝÝ EE 903901’den 903950’ye ve 618251 ’den 618300’e kadar olan 2 cilt faturamý; 648801’den 649000’e kadar olan 4 cilt Perakende Satýþ Fiþim kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Hayrettin Karakoyun


SPOR

15 Mart 2014 Cumartesi

15

Diyar AÞ’den taraftara çaðrý Büyükþehir altýn madalya ile döndü

Kocaelispor maçý öncesi taraftarlara destek çaðrýsýnda bulunan Diyarbakýrspor AÞ Kulüp Baþkan Vekili Mehmethan Akan, kentteki siyasetçilere de sitemde bulunarak, taraftarlardan baþka desteðe sahip olmadýklarýný söyledi DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýrspor AÞ'de Pazar günü oynanacak Kocaelispor maçý öncesi taraftarlara destek çaðrýsý yapýldý. Kulüp Baþkan Vekili Mehmethan Akan, 12. adam olarak gördükleri taraftarlardan destek istedi. Kentteki siyasetçilere de sitem eden Akan, taraftarlardan baþka desteðe sahip olmadýklarýný söyledi.

‘Kenetlenerek hedefe ulaþacaðýz’ Akan, bu takýmýn tek sahibinin Diyarbakýr halký olduðunu vurgulayarak, "Onlar istediði için ayaktayýz ve inþallah þampiyon olacaðýz. Bu muhte-

þem koroyu Kocaelispor maçýna davet ediyoruz. Bugüne kadar bu kulübe tek bardak su vermeyen, konumundan bile haberi olmayanlar Diyarbakýrspor forma ve bayraklarý ile þov yaparken, biz taraftarýmýzla kenetlenerek hedefe ulaþacaðýz" dedi. Öte yandan Diyarbakýrsporlu taraftarlar, yerel seçimler öncesinde kulübe hiçbir katkýlarý olmadýðýný iddia ettikleri siyasetçilerin Diyarbakýrspor bayrak ve formalarýný kendi seçim çalýþmalarýna alet etmesinden dolayý tepkili.

‘Hiçbir katkýlarý yok’ Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn kulübe sahip çýkýlma-

sýný istemesine raðmen siyasetçilerin gereðini yapmadýðýný dile getiren taraftarlar, "Baþbakan'ýn mesajý ne yazýk ki doðru algýlanmamýþ ve gereði yapýlmamýþ. Siyasetçilerin tek icraatý kente gelen devlet büyüklerine forma vermek oldu. Diyarbakýrspor bu hale düþerken neden ortada görünmediler. Diyarbakýrspor'un yeniden ayaða kalktýðý bu dönemde de hiçbir katkýlarý yok. Durum böyle iken kimse Diyarbakýrspor üzerinden siyaset yapmasýn. Önce kulübe gerekli desteði versinler, sonra reklam yapsýnlar. Bu tutum bizi rahatsýz ediyor" diyerek tepkilerini dile getirdi. (ÝHA)

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Satýnalma Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN - 442/ www.bik.gov.tr)

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyespor, Anadolu Ligi tekvando müsabakalarýnda bir altýn madalya kazandý. Þýrnak'ta yapýlan müsabakalarda yýldýz kadýnlar kategorisinde 55 kiloda mindere çýkan Kiyan Batýð, tüm rakiplerini yenerek birincilik madalyasýnýn sahibi oldu. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Tekvando Antrenörü Recep Yavaþ, Þýrnak'ta elde edilen baþarýnýn önemli olduðunu söyledi. Mayýs ayýnda yapýlacak olan Türkiye Tekvando Þampiyonasý öncesinde elde edilen bu madalyanýn büyük bir moral olduðunu belirten Yavaþ, "Batýð birincilik madalyasýyla iyi bir sporcu olduðunu gösterdi. Batýð, diðer takým arkadaþlarýna da örnek oluyor. Hedefimiz bu sene ilk defa yapýlacak olan Yýldýzlar Dünya Þampiyonasý'na sporcumuzu göndermek. Bu hedef doðrultusunda çalýþmalarýmýz aralýksýz devam ediyor" dedi. (AA)

Judocular Türkiye ikincisi oldu DÝYARBAKIR - Üniversitelerarasý Türkiye Judo Þampiyonasý'nda Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Türkiye ikincisi oldu. Balýkesir'de yapýlan ve 36 üniversitenin yer aldýðý þampiyonada, Dicle Üniversitesi adýna müsabakalarda yer alan Nasuh Koyun ve Yusuf Kaya, Kata Takýmlar Þampiyonasý'nda Türkiye ikinciliðini elde etti. Judo Antrenörü Osman Gökcül, Balýkesir'de yapýlan ve büyük çekiþmeye sahne olan müsabakalarda önemli bir baþarýnýn saðlandýðýný söyledi. Geçen yýl yapýlan þampiyonada Dicle Üniversitesi'nin ayný kategoride Türkiye üçüncüsü olduðunu belirten Gökcül, þöyle konuþtu: "Sporcularýmýz yýlmadan çalýþtýlar ve geçen yýl saðlanan baþarýný üzerine çýktýlar. Bu yýl ise ikincilik kupasýný Diyarbakýr'a getirdiler. Bu alanda hem Diyarbakýr'a hem de Dicle Üniversitesine büyük bir baþarý kazandýrdýlar. Böylece Dicle Üniversitesi judoda söz sahibi olduðunu bir kez daha göstermiþ oldu." (AA)

Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr FOTO:ARÞÝV


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

15 MART 2014 CUMARTESÝ Yýl: 7 - Sayý : 2220 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Kürtçe mealli ‘Kalem Kur’an’ ISPARTA'da Kur'an-ý Kerim basan þirket, Kürtçe meal yapabilen "Kalem Kur'an" üretti. Þirket müdürü Ali Yýldýz, yaptýðý açýklamada, 15 bin metrekare kapalý alanda faaliyet gösteren tesislerinde 162 çeþit Kur'an-ý Kerim basýldýðýný söyledi. Kur'an-ý Kerim'e hizmet etmek için sürekli çalýþtýklarýný dile getiren Yýldýz, daha önce Kur'an Kerim'deki 6 bin 666 ayetin tamamýnýn

C

M

Y

K

yer aldýðý "Hafýz kalem" adý verilen, 114 hafýzýn seslendirdiði elektronik kalem ürettiklerini kaydetti. Yoðun talep gören kalemi geliþtirmek için projeler ürettikleri-

ni belirten Yýldýz, daha sonra "Kalem Kur'an'a" Türkçe meal eklediklerini anlattý. Bir süre sonra gelen talepler doðrultusunda Kürt vatandaþlarýn Kur'an-ý Kerim'i daha iyi anlayabilmeleri için Kürtçe meal oluþturmaya karar verdiklerine iþaret eden Yýldýz, sürdürülen Ar-Ge çalýþmalarýnýn ardýndan "Kalem Kur'an'a" Kürtçe meal eklediklerini söyledi. (AA)

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Kenger tezgahlardaki yerini aldý

MARDÝN'in Kýzýltepe ilçesinde ilkbahar mevsimine girilmesi ile birlikte Karaca Dað eteklerinde yaygýn olan kenger bitkisi tezgahlardaki yerini almaya baþladý. Kýzýltepe'de kenger satýcýlýðý yapan Fethi Akgül, günde yaklaþýk 3-4 ton kengerin ilçeye girdiðini ve bunun tüketildiðini söyledi. Akgül, vatandaþlarýn kengere yoðun ilgi gösterdiðini belirterek, "Kýzýltepe'den batý illerinin yansýra Irak'a da kenger bitkisi ihraç ediliyor" dedi. Kenger almaya gelen Nezir Yalçýnkaya ise kengerin diðer sebzelerden daha fazla raðbet gördüðünü ve daha ucuz olduðunu söyledi. (ÝHA)

Diyarbakır yenigün gazetesi 15 mart 2014  
Advertisement