Page 1

Hüda-Par’a Molotoflu saldýrý

‘Kavgalarý hoþ karþýlamýyoruz’

DÝYARBAKIR'da seçimlerle ilgili siyasi partililer arasýnda yaþanan kavHÜR Dava Partisi Baðlar ilçe galarýn ardýndan Vali Mustafa Cahit binasýna yüzleri maskeli kiþiler Kýraç'ýn baþkanlýðýnda siyasi parti il tarafýndan 3 adet Molotof atýldý. baþkanlarý güvenlik yetkililerinin kaYapýlan saldýrýda parti týlýmýyla düzenlediði toplantýda, “Son binasýnda maddi hasar günlerde yaþanan kavgalarý hoþ karþýlameydana geldi. mýyoruz” denildi. Haber 07 3’te

Gereken cevap

sandýkta verilecek BDP Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt AK Parti ve BDP'li gençler arasýnda yaþananlara iliþkin, Halkýmýz en iyi cevabý onlara sandýkta verecektir” dedi. 10’da

Tecavüz giriþimine 33 yýl istemi

www.diyarbakiryenigun.com

7 ÞUBAT 2014 CUMA FÝYATI: 25 KRÞ.

Üç öðün tüketilen geleneksel “Halkýn iradesini lezzet: Ciðer Kebabý Gündem 05 cezaevine koydular” 14’te

BDP’den ‘Fikrini de al gel’ projesi SÝYASETE sýk sýk malzeme yapýlan ancak yönetime katýlýmlarý saðlanamayan gençler, BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye eþ baþkan adaylarý Kýþanak ve Anlý'nýn çaðrýsýyla GençAmed'te bir araya gelerek yerel yönetime katýlým saðlayacak. “Fikrini de al gel” sloganýyla yapýlacak toplantý da, gençler, kente iliþkin hazýrladýklarý projeleri sunacak. 12’de

DÝYARBAKIR’da 15 yaþýndaki Þ.Y.'yi býçak zoruyla mezarlýða götürerek tecavüz etmeye çalýþan 20 yaþýndaki A.Ö. hakkýnda 33 yýla kadar hapis isteniyor. 11’de

Büyükþehir’den taraftara destek çaðrýsý... Spor 15

Dayanamayýp iSTiFA ETTiLER 4 pilot bunalýma girdi ÞIRNAK’ýn Uludere Ýlçesi'ne baðlý Roboski kýrsalýnda 28 Aralýk 2011 akþamý F-16 savaþ uçaklarý tarafýndan düzenlenen ve 34 kiþinin katledildiði operasyona katýlan 4 pilotun psikolojisinin bozulduðu ve yaklaþýk 2 ay hiçbir uçuþ gerçekleþtirmedikleri ve psikolojik tedavi gördükleri öðrenildi.

Diyarbakýr’da kuyumcu soygunu

Tedavileri sürüyor... PÝLOTLARIN psikologlar eþliðinde bu travmayý atlatmalarýna çalýþýldýðý, fakat 2 pilotun gönüllü olarak istifa edip özel bir hava yoluyla anlaþtýklarý bildirildi. Ýstifa eden pilotlarýn hala bu þoku üzerlerinden atamadýðýný belirten askeri yetkililer, özel hava yollarýný tercih eden iki pilot ile beraber diðer iki pilotun da tedavilerinin devam ettiðini söyledi. 10’da

DÝYARBAKIR Merkez Yeniþehir Ýlçesi'nde bulunan Ekinciler Caddesi'nde merkez karakoluna sadece 100 metre mesafede bulunan kuyumcu dükkaný, önceki gece geç saatlerde kimliði belirsiz kiþi yada kiþiler tarafýndan soyuldu. Kuyumcudan çalýnýn altýnýn deðerinin 100 bin lira olduðu belirtildi. Gündem 04 3’te

C

4’te

5’te

3’te

Karanlýk eller halayda…

Ýnadýna umut, inadýna onur

Alýþveriþ helal, faiz haram…

Kurtarýcý Motif Qazi Muhammed

Mesut FÝÐANÇÝÇEK

Bedirhan Ateþ

Nezir OBUT

Hanifi EREN

M

Y

K


2

SAÐLIK YAÞAM

7 Þubat 2014 Cuma

‘Yardým almadan býrakmak zor’

Sigara baðýmlýlýðýnýn beyin hücreleri ve fonksiyonlarýnda kalýcý deðiþiklikler yaptýðýný belirten Psikiyatri Uzmaný Doç. Dr. Esra Saðlam, yardým almadan sigarayý býrakmanýn zor olduðunu söyledi

DÝYARBAKIR - Yardýmsýz 100 kiþiden sadece birinin sigarayý býraktýðýný vurgulayan Psikiyatri Uzmaný Doç. Dr. Esra Saðlam, sigara baðýmlýlýðýnýn beyinde meydana getirdiði deðiþiklikleri ve davranýþlara yansýmasýný þu bilgileri veriyor: "Tüm diðer organlar gibi beyinde de yapýsal ve fonksiyonel deðiþikliklere neden

olur. Beynimiz fonksiyonel olarak (konuþma merkezi, görme merkezi vb.) çeþitli bölümlere ayrýlmýþtýr. Bu fonksiyonel bölümlerden bir tanesi de zevk alma merkezidir. Bu bölgede dopamin maddesi artýnca kiþi zevk alýr. Doðal olarak zevk alma merkezinde, dopamin salgýlatan davranýþlarýmýz vardýr, örneðin yemek yemek,

müzik dinlemek, spor yapmak, sevdiklerimizle sohbet etmek gibi. Bir de dopamin salgýlatan dýþarýdan alýnan maddeler vardýr, örneðin kokain, amfetamin, nikotin eroin vb. Bu maddelerin hepsi dopamin salgýlatarak keyf almamýza neden olurlar, bu maddelerin aralarýndaki yegâne fark salgýlattýðý dopaminin miktarýdýr. Amfetamin çok fazla dopamin salgýlatýrken nikotin daha az salgýlatýr. Ýnsan beyni zevk aldýðý þeyi tekrarlamak ister Ýnsan beyni zevk aldýðý þeyi tekrar tekrar yapmak ister, bu tekrarlar sýrasýnda da aldýðý zevk nedeni ile o maddeye psikolojik olarak baðýmlý hale gelir. Psikolojik olarak baðýmlý hale geldiði maddeden kiþiyi ayýracak olursanýz depresyona benzer davranýþlar ortaya çýkar, biz bunlarý hastalarda; * Çökkün duygu durum ve hiçbir þeyden zevk alamama, * Ýlgi ve istek azalmasý, * Yorgunluk, enerji azal-

En büyük zarar anne karnýndaki bebeðe

Günde bir kase yoðurt diyabetten koruyor DÝYARBAKIR - Günde bir kase yoðurt tüketmenin, diyabet riskini azaltabileceði belirlendi. Ýngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanlarýnýn araþtýrmasý, düzenli olarak günde bir kase yoðurt yiyenlerin tip 2 diyabete yakalanma riskinin yüzde 24'den fazla azaldýðýný gösterdi. Ayný olumlu etkinin taze ya da süzme peynir gibi mayalý süt ürünleri tüketenlerde de görüldüðü belirtildi. Bilim insanlarý, 11 yýlý aþkýn süre 4 bin 255 kiþinin beslenme alýþkanlýklarýný inceledi. Katýlýmcýlardan 753'ünün diyabete yakalandýðýný belirten bilim adamlarý, baþta yoðurt olmak üzere mayalý besinleri düzenli tüketenlerin hastalýða daha az yakalandýðýný vurguladý. Araþtýrmaya imza atanlardan Dr. Nita Forouhi, sonuçlarýn, belirli bir besinin tip 2 diyabetin önlenmesinde önemli rol oynadýðýný ortaya koyduðuna dikkati çekti. (AA)

DÝYARBAKIR - Sigara kullanan annelerin bebeklerinin, kilo eksikliði ve zeka geriliðiyle dünyaya gelebildiðine dikkat çeken Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr. Derya Yenibertiz, ayrýca sigara içen annelerin bebeklerinde erken doðum riskinin iki kat fazla olduðu gibi, ölü doðum ve düþük yapma riskinin de daha fazla olduðu bilgisini verdi. Sigarayý bir kez deneyen 4 kiþiden 3'ünün baðýmlý olduðunu ve bu durumun küresel bir salgýn haline geldiðini aktaran Yenibertiz, "Sigaraya hiç baþlamamak en iyisi. Ancak baðýmlý olmuþ kiþilerin býrakmasý saðlýklarý açýsýndan çok önemli. Çünkü hayatýnýn geç döneminde bile olsa sigarayý býrakmak, sigara içenlerdeki erken ölüm riskini azaltýyor, kiþinin saðlýðýný iyileþtiriyor. Bunun için býrakmakta geç kalmamak lazým, ne kadar erken býrakýlýrsa kalp krizi riski baþta olmak üzere hayatý tehdit eden riskleri büyük oranda azalýyor" ifadelerini kul-

masý, bitkinlik, * Dikkatini toplamada güçlük ve kararsýzlýk, * Uyku bozukluðu, * Ýþtah bozukluðu, * Hareket ve konuþmalarda yavaþlama ya da ajitasyon, * Kolay kýzma, * Tahammülsüzlük, olarak izleriz. Çünkü beynin elinden çok sevdiði oyuncaðý alýnmýþtýr, ona karþý özlem duyar. Doðal keyif vericiler ise sigara kadar yoðun dopamin salgýlatamadýðý için, kiþi artýk onlardan da zevk almamaya baþlar. Bu süreçte yaþadýðý tahammülsüzlük, sinirlilik, kolay kýzma hali etrafýný fazlasýyla rahatsýz eder ve etrafý kiþiye 'sigara içsen daha iyi idi, çekilmez biri oldun' der. Bu tablonun mutlaka tedavi edilmesi gereklidir. Tedavi edilmezse sigara baðýmlýsý, 'bu mutsuzluk ve isteksizlikle yaþayacaðýma mutlu yaþarým, atýn ölümü arpadan olsun' gibi düþüncelere kapýlýr ve tekrar sigaraya baþlar." (Haber merkezi)

landý. "Her sigarada vücut için zehirli, tahriþ edici, kanser yapýcý ya da kanserin ortaya çýkmasýný kolaylaþtýrýcý 4 binden fazla kimyasal madde bulunuyor" ifadesini kullanan Yenibertiz, bunlardan en az 81'inin doðrudan kansere neden olduðunun ispatlandýðýný belirtti. Yenibertiz, sigaranýn akciðer kanseri baþta olmak üzere, aðýz, dil, yutak, gýrtlak, tükürük bezi, diþ eti, yemek borusu, mide, karaciðer, pankreas, baðýrsak, anüs, böbrek, mesane, penis, rahim aðzý ve kan kanserlerinin geliþme riskini artýrdýðýný bildirerek, sigara içenlerin kanserden ölüm oranlarýnýn içmeyenlerinkine göre 15-25 kat fazla olduðunu aktardý.

Etkileri nasýl yok oluyor? Sigara içmenin beyinde uyarýcý ve mutluluk verici dopamin denilen maddenin salýnýmýna neden olduðunu belirten Yenibertiz, sigarayý býrakmanýn faydalarýný þöyle anlattý: "24 saatte, akciðer mukus ve diðer sigara artýklarýný temizlemeye baþlar. 48 saatte, karbonmonoksit vücuttan atýlýr. Koku ve tat alma duyusu belirgin þekilde düzelir. 72 saatte, nefes almak kolaylaþýr. Bronþlar gevþer ve enerjileri artar. 2-12 haftada, dolaþým düzelir. 3 - 9 ayda, akciðer fonksiyonlarý yüzde 10 oranýnda artar. Öksürük, hýrýltý ve nefes problemleri düzelir. 1 yýlda, kalp krizi riski yüzde 50 azalýr. 10 yýlda, akciðer kanseri riski yüzde 50 oranýnda düþer. 15 yýlda, kalp krizi riski hiç sigara içmemiþ birinin risk düzeyine iner." (Ajanslar)


7 Þubat 2014 Cuma

MESUT FÝÐANÇÝÇEK

Karanlýk eller halayda…

bilgi@diyarbakiryenigun.com

3

HABER - GÜNCEL Önce Ýstanbul'da MHP'nin Esenyurt'taki seçim bürosu açýlýþýnda düzenlenen silahlý saldýrýda 7 kiþi yaralandý. Yaralýlardan, partinin basýn danýþmaný Cengiz Akyýldýz, hayatýný kaybetti. Olayla ilgili olduðu öne sürülen 5 kiþi tutuklandý. Sonra Lice'de Hüda-Par ile BDP'liler arasýnda çýkan taþlý ve sopalý kavgada 16 kiþi yaralandý. Önceki gün de Diclekent'te AKP ve BDP'liler arasýnda çýkan kavgada iki kiþi yaralandý. Her þeyden önce geçmiþ seçimlerde bu tür olaylar yaþanmýþ mýydý diye hafýza mý zorluyorum. Yanýlýyor olabilirim ama sanýrým yok. Sonra çözüm sürecini ve ölümsüz geçen 2013'ü düþünüyorum. Ardýndan iyiye doðru evirilme umutlarý veren Ýmralý görüþmeleri… Sonra son yaþanan olaylarý ve aktörlerini yan yana koyuyorum. Tesadüf mü? Deðil… Kirli bir tezgahýn iþaretleri gibi. Gibiden de öte karanlýk bir tezgah… Önce MHP, ardýndan Hüdapar, son olarak AKP… MHP'yi çýkaralým o tam bir provokasyon… Hüdapar ve AKP. Ýkisi de BDP'nin bölgedeki rakipleri… Herkes bilir ki, bu kentte çok az

þey tesadüflerle ilerler. Bu olaylar bir tesadüfün alametinden çok; bir planýn adým adým ilerleyen ayak seslerinin iþareti. … Bazý þeyleri iyi anlamak adýna bir olay üzerinden hatýrlatma yapmakta fayda var sanýrým… Ýstanbul'da belediye otobüsüne molotof kokteyli atýlmasý sonucu bir genç kýzýmýz yaþamýný yitirmiþ, eylemle ilgili çok sayýda kiþiyi gözaltýna almýþ ve tutuklanarak cezaevine gönderilmiþti. Buraya kadar her þey normal görünüyor. Sonra, 2011 yýlýnýn Mart ayýnda hakkýnda dava açýlan sanýk A.S, 2009 ile 2010 yýlýnda düzenlenen eylemlere katýlmak ve molotofkokteyli atmak suçlarýndan Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlanmaya baþladý. Tutuklu sanýk duruþmada çarpýcý bir bilgi verdi. Bu eylemlere devlet için katýldýðýný ve 2008 yýlýndan bu yana MÝT'e ve emniyete çalýþtýðýný söylemiþti. Bize lazým olan bu detay… Mahkeme, MÝT ve emniyete yazý yazarak sanýðýn ifadelerinin doðru olup olmadýðýný sordu. Emniyet yanýt vermedi. MÝT ise, "Söz konusu

þahýs, birçok eylemde haber elemaný olarak kullanýlmýþtýr" yanýtýný verdi. Gel de ayýkla pirincin taþýný. Sizce olay A.S ile sýnýrlý mý? Elbette hayýr … Evet, bu kentte çok az þey tesadüflerle olur. Dengelerle ve hassasiyetlerle oynayan bir süreçten geçiyoruz. Belli ki birileri huzursuzluk ve karýþýklýk ortamý yaratmaya çalýþýyor ve bunu yaparken de BDP üzerinden gidiyor. BDP açýk hedef haline getirilmeye çalýþýlýyor. Birileri seçim sürecinde ortamý gergin tutarak, bundan prim saðlamaya çalýþýyor. Peki, kim bunlar ve ne yapmaya çalýþýyorlar? Paralel mi, derin mi dersiniz bilmem ama karanlýk ve eli kanlý olduklarý kesin. Tüm taraflarýn bu defa her zamankinden daha dikkatli olmasý gerekiyor. Zira üçüncü bir olay daha büyük olaylara gebe olabilir. Süreç çözüme evirilmiþken, (hadi demokratik diyelim) bir seçim sürecinde herkesin þapkasýný önüne alýp bir kez daha düþünmesinin zamanýdýr þimdi…

Hüda-Par’a Molotoflu saldýrý Motosiklet kazasý: 1 yaralý Hür Dava Partisi Baðlar ilçe binasýna yüzleri maskeli kiþiler tarafýndan 3 adet Molotof atýldý. Saldýrýnýn ardýndan þahýslar ara sokaklara kaçarken, yapýlan saldýrýda parti binasýnda maddi hasar meydana geldi

DÝYARBAKIR - Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Diyarbakýr Baðlar ilçe binasýna Molotoflu saldýrý düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Hür Dava Partisi Baðlar ilçe binasýna önceki gün gece yüzleri maskeli kiþiler tarafýndan 3 adet Molotof atýldý. Saldýrýnýn ardýndan þahýslar ara sokaklara kaçtýlar. Yapýlan saldýrýda parti binasýnda maddi hasar meydana geldi. Saldýrýnýn duyulmasý üzerine olay yerine çok sayýda parti üyesi ve Hüda-Par Baðlar Belediye Baþkan Adayý Vedat Turgut ilçe binasýna gelerek incelemelerde bulundu. Yapýlan sal-

dýrýlara tepki gösteren Turgut, saldýrýlar karþýsýnda asla boyun eðmeyeceklerini, aksine çalýþmalarýný daha da artacaklarýný söyledi. Turgut, "Demokratik Molotof saldýrýsýna uðradýk. Hüda- Par Baðlar Teþkilatý, yüzü kapalý üç þahýs tarafýndan molotoflu saldýrýya uðradý. Bu saldýrýlarýn gayesi HüdaPar'ýn çalýþmalarýný durdurmaktýr. Hüda- Par'ýn bu halka hizmet etmesinin önüne geçmektir. Bütün halkýmýz iyi bilsin ki biz halka hizmet için bu yola koyulduk ve her þeye raðmen halkýmýza hizmet etmeye devam edeceðiz" dedi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde motosikletin yayaya çarpmasý sonucu 1 kiþi yaralandý. Olay Baðlar Mahallesi Büyükçeþme Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akþam saatlerinde Büyükçeþme Caddesi'nde yol alan motosikletli bir kiþi, karanlýk nedeniyle fark edemediði ismi öðrenilemeyen bir kiþiye çarptý. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralý þahsý Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldýrdý. Durumu aðýr olan þahýs, Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)


4

GÜNDEM

Bedirhan ATEÞ

Ýnadýna umut, inadýna onur

ates@diyarbakiryenigun.com

Doðru sözler duymayalý ne çok oldu… Savaþtan bahsederken barýþa sevdalanmak yasak aþk gibi geliyor deðil mi? Baðýmsýz Van Milletvekili Kemal Aktaþ'ýn Van'da yaptýðý konuþmada söyledikleri aklýma geliyor. Yaklaþýk 27 yýl cezaevinde yattý. Diyarbakýr Cezaevi'nin tüm vahþetini, iþkencenin her safhasýný yaþadý. Ýsminin baþýna ya da sonuna milletvekili unvanýný imtina ile kullanmayan nirvanaya, erdeme ulaþmýþ biri Kemal Aktaþ… Bakýn ne demiþ Birêz Aktaþ: "Benim yaþadýðým bu acýlar, bu iþkenceler, ömrümün yarýsýndan fazlasýnýn cezaevinde geçmesi, halkýmýn özgürleþmesi içindir. 27 yýlda cezaevinde oluþan deneyimimi de kin, nefret, düþmanlýða dönüþtürmeden, ama bana yapýlanlarý da unutmadan halkýmýn, Türkiye halklarýnýn demokratik nitelikli bir siyasete kavuþmasý için parlamentoda sürdüreceðim" Ne demeli? Noktayý koyup baþým, gözüm üstüne demekten gayrýsý yalan… *** Bir baþka doðru da Doðan Haber Ajansý'nýn deneyimli muhabiri Felat Bozarslandan… Daha önce detaylandýrdýðý bir haberden belli ki çok etkilenmiþ Felat ve sosyal medyada "Terörle Mücadele Kanunu'nun yok ettiði hayatlar: Civan Boltan" baþlýðýný attýðý þu kýsa ama anlamlý yazýyý paylaþmýþ: Civan Boltan: 2008 yýlýnda 17 yaþýndayken polise taþ attýðý iddiasýyla

tutuklandý. Ailesi kardeþi Ahmet ile birlikte eve gelirken gözaltýna alýndýðýný söyledi. Gözaltýnda ve Cezaevinde iþkence gördüðünü iddia etti. 6 ay tutuklu kaldýktan sonra serbest býrakýldý. 'Cezaevi'nde iþkenceden ýslah olmadým, aksine öfkem büyüdü' dedi ve daða çýktý. 2012 yýlýnda Bingöl kýrsalýndaki operasyonda yakalanmamak için elindeki el bombasýný patlatarak intihar etmek istedi. Sað kolu koptu, gözüne ve vücuduna þarapnel parçalarý saplandý. Güvenlik güçleri onu aðýr yaralý olarak bulduðunda öldüðünü sandýlar. Bir ceset torbasýna konarak otopsi için morga gönderildi. Otopsi sýrasýnda yaþadýðý anlaþýldý. Tedavisi tamamlanmadan sorguya alýndý ve tutuklandý. Bomba patlarken sað kolu kopmuþtu. Vücudunda sayýsýz þarap-

Mele Renas'tan bir paylaþým… Van Gürpýnar da bir baba… Yaþamýný yitiren küçük çocuðunun cenazesini sýrtýnda bir çuval içinde taþýyor. Çocuklarýmýzýn cenazeleri icin ambulans göndermezler fakat savcýlýða götürmek için helikopter getirirler Aylardýr Demet Akalýn'ýn bebeðini haber yapýp, bunlarý görmeyen medya....

Ekinciler Caddesi'nde merkez karakoluna sadece 100 metre mesafede bulunan kuyumcu dükkaný, önceki gece kimliði belirsiz kiþi yada kiþiler tarafýndan soyuldu. Kuyumcudan çalýnýn altýnýn deðerinin 100 bin lira olduðu belirtildi

lerinden birinin üzerinde yer almasýnýn yaný sýra Merkez Polis Karakolu'na sadece 100 metre mesafede bulunan kuyumcu dükkanýnýn soyulmasý þaþkýnlýk yarattý. Ýþyerine ait alarm sisteminin soygun anýnda devreye girmediði yada etkisiz hale getirildiði belirtildi. Olay yerine gelen polis, hýrsýzlýk sýrasýnda

nel parçasý var. Sað gözünü de cezaevinde kaybetti. Dün yargýlandýðý davada 'Devletin birliði ve ülke bütünlüðünü bozmak' ve çeþitli suçlardan aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet ve 95 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Þimdi 23 yaþýnda ve etkisiz kýlýnmýþ bir TERÖRÝST!!! Gazete haberlerinde "Ölmediði Morgda Anlaþýlan PKK'liye Ömür Boyu hapis" baþlýðýyla iki satýr haber. Þimdi vicdaný olanlara soruyorum Civan mý TERÖRÝST, onu bu hayata itenler mi? Bir yandan savaþýn pis kokusunu alýrken; onurlu barýþýn ayak seslerinin anlamlandýrýyorsunuz ve ben umutlanýyorum… Yüreðinize saðlýk…

Sýrtýnda evladýnýn cenazesiyle bir baba…

inanýlmaz soygun

DÝYARBAKIR'da Ekinciler Caddesi üzerinde bulunan Bulut Kuyumculuk önceki gece kimliði belirlenemeyen kiþi ya da kiþiler tarafýndan soyuldu. Dün sabah erken saatlerde geldiði iþyerinin kepengini açýnca hýrsýzlýðý fark eden Mahmut Bulut, durumu hemen polise bildirdi. Kentin en iþlek cadde-

7 Þubat 2014 Cuma

dükkanýn içine saçýlan altýn takýlar ile cam kýrýklarý ve patlatýlan kepenge ait kilit üzerinde parmak izi aradý. Olay yerine gelen Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý Baþkaný Mustafa Akkul, hýrsýzlarýn çaldýðý altýnýn deðerinin 100 bin lira olduðunu söyledi. Soruþturma sürüyor. (DÝHA - AA)

Mardin KCK

davasýnda 7 tahliye DÝYARBAKIR - Mardin'de 2010 Þubat ayýnda "KCK" adý altýnda gerçekleþtirilen operasyon kapsamýnda 8'i tutuklu 25 Kürt siyasetçi hakkýnda açýlan davanýn 15'inci duruþmasý Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruþmada, tutuklu Kürt siyasetçileri ile müdafi avukatlarý hazýr bulundu. Kimlik tespiti ile baþlayan duruþma, iddia makamýnýn mahkeme heyetine mütalaasýný sunmasý ile devam etti. Ýddia makamý mütalaasýnda, tutuklu bulunan Kürt siyasetçilerinin cezaevinde kaldýðý süreyi, ÖYM ve TMK'nýn kaldýrýlma olasýlýðýný göz önüne alarak tüm tutuklularýn tahliye edilmesi talebinde bulundu. Tutuklu Kürt siyasetçiler, tahliye talebinde bulunurken, ÖYM'lerin adil yargýlama yapmadýklarýný ifade etti. Müdafi avukatlar ise, ÖYM'lerin kaldýrýlacaðýný, sanýklarýn tutuklu kalmasýnýn hak ihlallerine yol açacaðýndan kaynaklý müvekkillerinin tahliye edilmesini talep etti. Savunmalarýn ardýndan duruþmaya kýsa bir ara veren mahkeme heyeti, tutuklu sanýklardan Musa Alkan, Ercan Güneþ, Ayþe Bozan, Davut Bozan, Ýrfan Dinç, Nazým Týk ve Abdulkadir Aktaþ'ýn tahliyesine, Hüseyin Arasan'ýn ise tutukluluk halinin devamýna karar verdi. Mahkeme heyeti duruþmayý ileri bir tarihe erteledi. (DÝHA)


Nezir OBUT

Alýþveriþ helal, faiz haram…

Obut_n@hotmail.com

5

GÜNDEM

7 Þubat 2014 Cuma

Yüce Allah'ýn insanlýða gönderdiði Ýslam dini kemale ermiþ, nimet tamamlanmýþtý. Hz. Muhammed (s.a.v.), Veda Haccýný ifa ederken özelde ashabýna, genelde bütün insanlýða þöyle seslenmiþti: "Ey Ýnsanlar! Biliniz ki, içinde bulunduðumuz bu þehir, bu gün ve bu ay nasýl mukaddes ve dokunulmaz ise canlarýnýz ve mallarýnýz da öylece dokunulmazdýr. Cahiliye devrindeki her türlü faiz kaldýrýlmýþtýr. Ayaðýmýn altýndadýr..."(Muslim) Dini bir kavram olarak faiz "borç verilen bir para veya malýn belli bir süre sonunda belirli bir fazlalýkla geri ödemesi yahut borç iliþkisinden doðan ve süresinde ödenmeyen bir alacaða ek vade tanýyýp bu süreye karþýlýk onu fazlalýkla geri almak demektir. " Yüce Yaratýcýmýz bizlere pek çok helal kazanç yollarý göstermiþtir. Ancak, kazanma hýrsý bizi zaman zaman haram ve haksýz kazanca sevketmektedir. Allah'ýn yasakladýðý gelirlerden

biri de faizdir. Nitekim Allah Teala Kur'an'da, "Alýþveriþi helal, faizi haram kýlarken, faizi mahvedeceðini, sadakayý bereketlendireceðini"(Bakara 275) bildirmiþtir. Ayrýca: "akrabaya, yoksula, yolda kalmýþa hakkýný vermemizi emrederken, faizli iþlemlerden elde edilen gelirin sadece rakam olarak yükselebileceðine, ancak bunun asla artmayacaðýna, zekatýn ise kat kat bereketlendirileceðine vurgu yapmýþtýr."(Rum 37) Bir tarafta tüketim esaslý bir hayatýn cazibesi ve bu cazibeye kapýlarak yapýlan hesapsýz harcamalarla zor durumda kalan, kredi kartlarýnýn limitlerini zorlayarak bütçesini altüst eden, böylece bunalýma giren, aileleri daðýlan hatta intihar eden insanlar, diðer tarafta da haksýz kazançlarla servetine servet katan kiþilerin bulunduðu bir toplumda yaþýyoruz. Ýnsanlar arasýndaki bu uçurum arttýkça sevgi, vefa, kardeþlik, merhamet gibi erdemler kaybolmakta, bunlarýn yerini hýrs, öfke, intikam vb. duygular almaktadýr. Bu durum ise toplumsal

barýþ ve huzur için büyük bir tehlike haline gelmektedir. Allah Teala bizlere, Kur'an'da huzur ve barýþýn ilkelerini bildirmiþtir. Unutmayalým ki, geçici olan bu dünya, sýnav yeridir. Bâki olan ise "Mal ve evladýn fayda vermediði"(Þuara 88) ahirettir. Hesabýný veremeyeceðimiz her türlü haksýz kazançtan kaçýnalým ki, hesabýmýz kolay, varacaðýmýz yer mutluluk yurdu olsun. Bu haftaki yazýmzý Bakara süresinin 278. ayet-i kerimenin meali ile bitiriyorum: "Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Eðer gerçekten inanýyorsanýz, mevcut faiz alacaklarýnýzý terkedin. Eðer böyle yapmazsanýz, Allah ve Resûlüyle savaþa girdiðinizi bilin. Eðer tövbe edecek olursanýz, anaparalarýnýz sizindir. Böylece siz ne baþka-larýna haksýzlýk etmiþ olursunuz, ne de baþkalarý size haksýzlýk etmiþ olur…" (Bakara-278) Haftaya görüþmek dileðiyle selam ve dua ile Allah'a emanet olunuz…

Uç öðün tüketilen lezzet: Ciðer Kebabý Diyarbakýr’ýn en önemli damak tatlarýndan olan ciðer kebabý hem yöre insaný hem de kenti ziyaret eden yerli ve yabancý turistlerce sabah, öðle ve akþam yemeði olarak tercih ediliyor. Kentte sayýlarý her geçen gün artan kebap tezgahlarýnda hazýrlanan ve sabahýn ilk ýþýklarýyla piþirilmeye baþlanan kebaptan yükselen dumanlar damak tadýný bilenlere adeta davetiye çýkarýyor DÝYARBAKIR'ýn en önemli damak tatlarýndan olan ciðer kebabý hem yöre insaný hem de kenti ziyaret eden yerli ve yabancý turistlerce sabah, öðle ve akþam yemeði olarak tercih ediliyor. Kentte sayýlarý her geçen gün artan kebap tezgahlarýnda hazýrlanan ve sabahýn ilk ýþýklarýyla piþirilmeye baþlanan kebaptan yükselen dumanlar damak tadýný bilenlere adeta davetiye çýkarýyor. Bol soðan salatasý, yeþillik ve ayranla tüketilen ciðer kebabý, 7'den 70'e herkes tarafýndan tercih edilen lezzetlerin baþýnda geliyor. Diyarbakýr'da 41 yýldýr ciðer kebap satan Mehmet Cengiz (65), günlük kesilen kuzu ciðeri kullandýklarýný belirterek, farklý bir ürünü asla satýn almadýklarýný kaydetti. Herkesin ciðer kebap yapamayacaðýný ifade eden Cengiz, þunlarý söyledi:

"Öncelikle ciðerin çok iyi temizlenmesi gerekiyor. Ayrýca ciðeri ayný gün mutlaka tüketmek lazým. Aksi halde ciðer hem kanlanýr, hem de bozulur. Ciðeri doðramak ve þiþe geçirmek bile çok önemli meziyettir. Ayrýca, ciðerin arasýna koyduðumuz kuyruk yaðý kebaba lezzet katýyor. Bir de ciðeri ne çok, ne de az piþirmek gerekir. Ýsteðe göre de piþirmeden önce pul biber ve tuz atýyoruz. Kývamýnda piþen ciðerler servis yapýldýktan sonra, ince pide ekmeðiyle servise sunulur.'' Mesleðin inceliklerini ustasýndan öðrendiðini anlatan Cengiz, "Çocukluðumdan beri ustamýn yanýnda çýraklýk yaptým. Askerden geldikten

sonra dükkan açtým ve yeðenlerimle devam ediyorum. Sabahýn erken saatlerinde açtýðýmýz dükkanda günlük ortalama 30-40 kilogram ciðer satýyoruz" dedi.

‘Tahsilli ciðer ustasý olacaðým’ Mehmet Cengiz'in yeðeni Bilal Cengiz (18) de haftanýn beþ günü amcasýnýn yanýnda çalýþtýðýný belirterek, Açýköðretim Lisesi öðrencisi olduðunu, çalýþmanýn yaný sýra okumayý da çok sevdiðini anlattý. Dükkanda Mehmet usta ile çalýþmaktan mutlu olduðunu ve kendisinden çok þey öðrendiðini sözlerine ekleyen Cengiz, eðitimini sürdürüp, tahsilli bir ciðer ustasý olmak istediðini dile getirdi. (AA)

140 kursiyer Ergani’de buluþtu DÝYARBAKIR'ýn Ergani Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü bünyesinde açýlan yöre oyunlarý usta öðretici kursu, Adana, Bitlis, Hakkari, Ýstanbul, Ýzmir ve Van illerinden gelen 140 kursiyeri Ergani'de buluþturdu. Yaklaþýk 20 gün süren eðitim programýndan geçen kursiyerlere 11 ayrý branþta akademik öðreticiler tarafýndan eðitim verildi. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Mehmet Eroðlu, açýlan kurs sayesinde Türkiye'nin deðiþik illerinden birçok kursiyerin Ergani'ye geldiðini belirterek, bunun ilçenin tanýtýmýnda büyük rol oynadýðýný söyledi. Eroðlu, Halk Eðitim Merkezi bünyesinde açýlan yöre oyunlarý usta öðretici kursunun baþarýyla tamamlandýðýný ifade ederek, "Kursumuz Türkiye'nin Adana, Bitlis, Hakkari, Ýstanbul, Ýzmir ve Van gibi çeþitli illerinden gelen 140 kursiyeri Ergani'de bir araya getirmiþtir. 20 gün süren ve 11 ayrý branþta akademik personel tarafýndan verilen eðitim programýmýz baþarýyla tamamlanmýþtýr" dedi. (ÝHA)


6

7 Þubat 2014 Cuma

HABER-G GÜNCEL

Hanifi EREN

Kurtarýcý motif QAZÝ MUHAMMED vasiyetidir.

hanifi.eren@gmail.com

Toplumun duygularýný yönetmeye baþlayan güçler bu hakimiyetlerini daha fazla sürdürmek için geçmiþten gelen toplumsal hafýzayý(deneyim sonucu oluþmuþ kolektif deðerler, tarih, kültür vb) silmiþ ve hedefi olmayan, her türlü kullanýma müsait, oyalayýcý yeni fikirlerle toplumun beynini doldurmuþ ve böylece toplumu kontrol altýna almýþlardýr. Bunun yaygýn ifadesi ise toplum mühendisliðidir. Bu durum bazen nazizim gibi felaketler yaratmýþ, bazen kültür devrimi olarak nitelenmiþ ancak hep toplumu geçmiþinden koparmayý hedeflemiþtir. ... Genellikle bu mühendislik egemenlerin sahip olduðu kitle iletiþim araçlarý vasýtasýyla yapýlýr. Ama buna yüz yüze yapýlan görüþmeler, toplantýlar, raporlar vb iletiþimin saðlandýðý etkinleri de eklemek lazým. Bu uygulamanýn içerisine hedef kitlenin kendine uygun gördüðü bazý düþünce kýrýntýlarýný da serpiþtirerek hedef grubun amaca hizmet etmeye ikna edilir. Toplum mühendisliði usta eller tarafýndan çok ustaca yapýldýðý için farkýna varmak uzun bir zamaný alýr. Bazen söylenen bir sözün veya yapýlan bir iþin kime yaradýðýný sonuçlar ortaya çýktýktan sonra ancak anlaþýlmaya ve sorgulanmaya baþlanýlýyor. Ve ta en baþtan itibaren iliþkiler ve aktörler tespit ve analiz edilmeye çalýþýlsa da çoðu zaman atý alan Üsküdar'ý geçmiþ oluyor. Bazen de bu mühendisliði planlayanlar öyle albenili taþlarla bu yolu döþüyorlar ki bu yolda yürüyenler dahi neye hizmet etiklerini fark edemiyorlar. Bu sebeple ifadeler/olaylar deðerlendirildiði zaman kim tarafýndan veya kimin emriyle yapýldýðýný sorgulamaktan çok kime yarar saðladýðý veya kime zarar verdiðini doðru analiz etmek çok daha önem kazanýyor. Zaten olaylarý planlayanlar kazanmýþ, olaylarýn sonuçlarýndan hareket ederek baþa dönenler hep kayýp etmiþ olanlardýr. Dikkat edilirse Kürdler de hep sonuçlarý deðerlendirmekle bu güne kadar gelmiþtir. Bunun temel sebebi de Kürdlerin egemenlik haklarýný ellerinde bulunduran göçler bütün aktörlerini kullanarak(solcu ve saðcý yazarçizerleri, emek örgütlerini, si-

130 kilo patlayýcý bulundu Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri, düzenledikleri uyuþturucu operasyonunda Bingöl-Diyarbakýr karayolunda patlamaya hazýr 130 kilogram patlayýcý madde ele geçirdi

yasi partilerini ve tüm baskýcý kurum, kuruluþ ve mekanizmalarý) Kürdlerin öz güçleriyle kendi sorunlarýný tartýþma ve çözüme yönelik planlama yapmalarýný engellemiþ ve bazen kürdler eliyle, bazen de kendi unsurlarýyla kürdler adýna ama kürdler adýna hep kendileri mühendislik yapmýþlardýr. Bu durumun halen devam ettiðini gösteren birçok ifade ve eyleme rastlamak mümkündür. "Kürdlerin dostu" Hasan Cemal "Daha fazla insan ölmesin! Ama bunu söylerken bir noktayý bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ýmralý düþünmek zorunda!" " Kürdler Türkleri satýþa getiriyor" diyor. Sanki Türkler Kürdleri kurtarmýþ ve sahip olduklarý haklarý Türklerden esirgemiþ gibi. Veya Kürdlerin öncelikli hedefi Türklerin çýkarýný korumakmýþ gibi. Koruculuða çözümü Liberal M. Altan Diyarbakýr'da hem de koruculuðun bütün ýzdýrabýný iliklerine kadar yaþamýþ Süleyman Encü'nün yanýnda tartýþýyor ve iþin garibi "bizde kendi devletimizi(Kürdistan) istiyoruz" diyen salondaki dinleyicilere torununa nasihat eden bilgiç dede edasýyla "Gençsiniz, heves edersiniz, biz de öyleydik gençken, büyüyünce geçer!" diyor. Siz halen bu mühendislik tornasýndan geçmemiþsiniz! der gibi Bunun yanýnda Kürdler cenahýnda yaþanan bazý tuhaflýklara bakalým; 1975 yýlýnda kurulan ve solculuðu halen hiçbir Kürd örgütüne kaptýrmayan Kürdistan Yurtseverler Birliði'nin (YNK) yaþadýðý iç sorunlarý Kürdlerin en büyük celladý olan Ýran ile çözmeye çalýþýyor. Ýran hiçbir gizliliðe gerek duymadan YNK'nin yönetim kademesini belirliyor. "Þu anda sadece AKP zor durumda deðil. Türkiye devleti zor durumda. AKP-Fetullah çekiþmesi, çatýþmasý sadece bu güçleri ilgilendirmiyor. Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Sadece bu güçlere deðil Türkiye'nin bütününe zarar veriyor…. Bugünkü yaþanan durumlardan….. en sorumlu davranan" biziz diyor, Cemil Bayýk. Her kürdün gelecekte hayali olan kendi devletine kavuþma arzusunu

"Baðýmsýz devlet fikrini çoktan çöp sepetine attýk" diyen Hatip Dicle ve "Kurtarýcý motif, tarihsel imge Mustafa Kemal ve onun tarihsel eylemselliðinin büyüklüðü kendisini gösterdi ve gösterecek. O bir mucizedir, ölümsüzdür. Uluslaþmada temel direktir. Türk halkýnýn ortak bilincinde Sevr ve büyük kurtarýcý imgesi çok güçlü bir enerjiyle ortaya çýkmaya baþladý." Diyen Aysel Tuðluk Kürdlerin tarihi boyunca bunlara benzer ifadeler sarf etmiþ ve uygulamalar içerisinde bulunmuþ baþka da Kürd örgüt ve þahsiyetler olduðunu biliyoruz. Kürdlerin sahip olduðu bu günkü ýzdýrap dolu kaderinde benzer anlayýþlarýn payý yok mu? Doðru veya yanlýþlýðý ayrý bir tartýþma ama bu söz ve uygulamalar Kürdleri incitmiyor mu? Sadece adil bir yargýlamayla failler tespit edilsin ve yargýlansýn diyen Roboskili ailelere her türlü eziyeti reva gören ve 123 bin TL para verdik daha ne istiyorsunuz diyen ama Ýsrail'den bunun 15 kat tazminat isteyen ve özür dilemeyi de zorunlu gören Türkiye cumhuriyeti bu gücü nerede alýyor. Roboskili Kürdler TC vatandaþý deðil de baþka bir devletin vatandaþý olsalardý durum yine böyle mi olacaktý acaba. Herkesin kurtarýcýsý ve yol göstericisi olmaya çalýþan Kürdlerin, dönüp kendi gerçekliðini görmesi ve doðru hesap yapmalarýnýn zamaný çoktan gelmiþtir. Ýmparatorluk devri kapanmýþtýr. Bu sebeple Kürdler Ortadoðu halklarýnýn kurtarýcýsý rolünü býrakýp kendini nasýl kurtaracaðýna bakmalý, Selahaddin Eyyubi'nin rolünden daha fazla QAZÝ MUHAMMED vasiyetine kulak vermelidir. Kürdler "kendi kaderini belirleme" konusunda geçmiþ tarihini dikkate alarak, kendine özgü ortak aklýný öne çýkarmalý ve buna göre bir plana sahip olmalý. Planýný gerçekleþtirmek için ortak mücadele zemini oluþturmalý ve yeni toplum mühendisliklere karþý uyanýk olmalýdýr.

DÝYARBAKIR Ýl Jandarma Komutanlýðý'nýn uyuþturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamýnda Hani ilçesi Gömeç köyü Çaðýl mezrasý kýrsal alanýnda saklandýðý deðerlendirilen esrar maddesinin ele geçirilmesi ile uyuþturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan hakkýnda yakalama kararý bulunan þahýslarýn yakalanmasý maksadýyla bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, Diyarbakýr-Bingöl karayolunda Duru Jandarma Karakol Komutanlýðý yakýnlarýnda patlamaya hazýr 130 kilogram 3 ayrý patlayýcý madde ele geçirildi. Ýnsansýz Hava Aracý (ÝHA) destekli yapýlan operasyonda, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Timleri ile güvenlik çemberi oluþturularak, Ýl Jandarma Komutanlýðý KOM Þube Müdürlüðü ve Adli Kolluk ekipleri tarafýndan uyuþturucu madde arama faaliyetleri baþlatýldý. Operasyonda 2 ton da esrar maddesi ele geçirilirken, arazide patlamaya hazýr halde ele geçirilen patlayýcýlar olay yerine gelen uzman ekipler tarafýndan imha edildi. (ÝHA)


7

HABER

7 Þubat 2014 Cuma

‘HOS KARSILAYAMIYORUZ’ Diyarbakýr’da seçimlerle ilgili bazý siyasi partililer arasýnda yaþanan kavgalarýn ardýndan Vali Mustafa Cahit Kýraç’ýn baþkanlýðýnda siyasi parti il baþkanlarý güvenlik yetkililerinin katýlýmýyla toplantý düzenlendi. Toplantý sonrasý kentte yaþanan kavgalar iliþkin, “Son günlerde yaþanan kavgalarý hoþ karþýlamýyoruz” dedi

Savaþ uçaklarý keþif uçuþu yaptý

DÝYARBAKIR - 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçim öncesi güvenlik baþta olmak üzere bazý konularýn deðerlendirildiði Seçim Güvenliði Toplantýsý, Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç baþkanlýðýnda yapýldý. Toplantýya, Diyarbakýr Emniyet Müdürü Halis Böðürce, Jandarma Alay Komutaný Kurmay Albay Hilmi Atabay, AK Parti Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, BDP Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt, CHP Ýl Baþkaný Muzaffer Sayýn, MHP Ýl Baþkaný Mehmet Tayyar Karakoç, Hüda-Par Ýl Baþkaný Þeyhmuz Tanrýkulu, SP Ýl Baþkaný Alican Ergin, YP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Gümüþ ve bazý yetkililer katýldý.

masý ve kabulü, halkýn gerçek iradesinin sandýða yansýmasý için önündeki bütün engellerin kaldýrýlmasý konusunda hep birlikte deðerlendirdik. Bu toplantýda, Diyarbakýr'da seçimin güvenli ortamda geçmesi için güvenlik yetkililerimiz de yer aldý. Bu seçimlerin bütün partilerin uymasý gereken ilgili yasalara ve YSK kararlarýna uygun davranmalarýný özenle yerine getirilmesine karar verildi."

Protokol imzalandý

Vali Kýraç, siyasi partilerin seçim sürecinde cadde ve alanlara astýklarý bayrak ve flamalarýn doðaya uyumlu olmasý konusunu da toplantýda tartýþtýklarýný belirterek, alýnan karar gereði Diyarbakýr'da siyasi partilerin kullanacaklarý bayraklarýn doðaya uyumlu olmasý konusunda karar alýndýðýný söyledi. Vali Kýraç, "Siyasi parti ve adaylar seçim bürolarýna, il ve ilçe parti baþkanlýk bürolarýna sað ve sol cephede 25 metreyi geçmek üzere, yani 50 metrelik bir mesafede açýk veya kapalý toplantý yerlerinde miting günü ve miting çevresinde afiþ, poster ve propaganda benzeri materyallerine asabilecekler. Diyarbakýr'ýn Cadde ve

Valilik toplantý salonunda yapýlan toplantýnýn ardýndan siyasi parti temsilcileriyle birlikte gazetecilere açýklamalarda bulanan Vali Kýraç, Anayasa'nýn 79 ve 127. maddeleri, 2972 Sayýlý Mahalli Ýdareler Seçim Hakkýndaki Kanun, 298 Sayýlý Seçmen Hükümleri Hakkýndaki Kanun, 2911 Sayýlý Toplantý ve Gösteri Yürüyüþ Kanunu ve Yüksek Seçim Kurulu'nun bu seçimlere dönük almýþ olduðu kararlarýn Diyarbakýr'da nasýl uygulanacaðýna iliþkin parti baþkanlarýyla bir protokol imzaladýklarýný ifade etti. Vali Kýraç, þunlarý söyledi: "Bu protokol ile özellikle milli iradenin sandýða yansý-

‘Doðaya uyumlu malzemeler seçilmeli’

sokaklarýnda þuan bulanan ve yasanýn öngörmediði parti bayraklarý ve flamalarý 2 gün içerisinde ilgili partiler tarafýndan indirilmesine oybirliðiyle karar verildi. Yerel seçimlere katýlacak adaylarýn broþür, poster, el ilaný, bayrak ve flama gibi materyallerin çevreye uyumlu malzemelerin seçilmesi gerekiyor. Naylon tipi malzemeler doðayý bozuyorlar. Bu konuyla ilgili parti il baþkanlarýmýzla beraber müþterek bir karar aldýk. Geri dönüþebilecek malzemeler kullanýlacak" dedi.

‘Sürekli irtibat halinde olacaklar’

Oluþabilecek gerginliklerin kýsa sürede önlenmesi için güvenlik birimleriyle siyasi parti temsilcilerinin sürekli irtibat halinde olacaðýný aktaran Vali Kýra, "Seçim süresince hem valiliðim hem de ilgili güvenlik birimlerimizle siyasi partililer arasýnda sýcak diyaloðun oluþmasý için güvenlik yetkilileri ile siyasi parti yetkililerin sürekli irtibat kurabilecekleri iletiþim halinde olacaklar. Ýrtibat telefonlarýn 24 saat açýk olacak þekilde karar alýndý. Gerekli güvenlik tedbirlerin alýnmasý için özellikle partilerimizin yapacaðý programlarda, güvenlik ihtiyacýnýn karþýlanabilmesi için

DÝYARBAKIR - Türkiye-Suriye sýnýrýna yaklaþan bir helikopterin radara yakalanmasý üzerine Diyarbakýr'dan sýnýr hattýna 4 adet F-16 savaþ uçaðý havalandý. Edinilen bilgiye göre, Suriye'ye ait bir helikopterin Hatay güneyinde sýnýra doðru yaklaþmasý üzerine bölgeye Diyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü'nden 4 adet F-16 savaþ uçaðý yönlendirildi. Hudut bölgesinde Suriye helikopterinin görülmesi üzerine 'Acil' kodu ile havalanan helikopterler bölgede keþif uçuþu yaparken, helikopterin savaþ uçaklarýnýn havalanmasýnýn ardýndan bölgeden uzaklaþtýðý belirtildi. Sýnýr hattýnda keþif uçuþu yapan savaþ uçaklarýnýn devriye görevini tamamladýktan sonra üslerine sorunsuz olarak geri döndüðü bildirildi. (ÝHA)

zamanýnda haberdar edilerek, alýnacak tedbirlerin üst seviyeye çýkartýlmasý gerektiðine karar kýldýk. Siyasi partilerin kullandýðý parti amblemli araçlarýn özellikle akþam vakitlerinde geliþi güzel yerlere býrakýlmamasý gerekiyor. Bu kararlarý ortak metin haline getirip, parti temsilcileriyle birlikte imzaladýk" diye konuþtu.

‘Yetkilileri daha hassas olacak’ Bir basýn mensubunun Diyarbakýr'da son günlerde siyasi partililer arasýnda yaþanan kavgalarýn toplantýda gündeme gelip gelmediðini sormasý üzerine Vali Kýraç, bu kavgalarýn toplantýda gündeme geldiðini ifade ederek, þunlarý söyledi; "Yaþanan kavgalar genellikle gençler tarafýndan yaþanýyor. Benimsemediðimiz hadiselerin olduðunu tespit ettik. Bundan sonra siyasi parti yetkilileri bu konu üzerinden hassas duracaklar. Bugün toplantýda kararýn ardýndan oluþacak diyaloðu da takip edeceðiz. Güvenlik birimlerimiz seçim süresince partilerimizden gelecek bu tür ihbarlarý daha duyarlý bir þekilde kýsa sürede yerine getirecek. Bundan sonraki dönemlerde seçim sürecinin daha saðlýklý geçmesini takip edeceðiz. Son dönemlerde yaþanan kavgalarý hoþ karþýlamýyoruz." (ÝHA)


8

RÖPORTAJ

7 Þubat 2014 Cuma

Toplumsal hafýzayý canlý tutacak Büyükþehir Belediyesi bünyesi Kültür Daire Baþkanlýðý, 7 yýl önce Diyarbakýr’ýn hafýzasýný birlikte oluþturalým” sloganýyla önemli bir çalýþmaya baþladý. Mekan olarak 125 yýllýk Cemil Paþa Konaðý da restore edilerek bu yýl içinde Kent Müzesini hayata geçirme projesine hýz verildi

Röportaj: Deniz OÐUZSOY

Restorasyonun son aþamada olduðu bilgisini veren Kültür araþtýrmacýsý Zeynep Yaþ, Kent Müzesi'nde gelinen aþamayý ve hedeflerini Deniz Oðuzsoy'a anlattý. Zeynep Yaþ, "Kent müzesinin en büyük amacý kaybolanlarý bir þekilde açýða çýkarmak ve toplumsal hafýzayý canlý tutmaktýr" diyor. Müze ile Amed halkýnýn bu tarihi kentle yeniden bir bað kuracaðýna ve aidiyet duygusunun güçleneceðini belirtiyor.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi bünyesinde, 7 yýl önce çalýþmalarýna baþlanan kent müzesi þuan hangi aþamada? Kent müzesi ile ilgili öncelikle Amed'in ileri gelenleri, kültür çalýþanlarý, aydýnlarý, yazarlarý ve kent ile ilgili çalýþma yapmýþ olan her kesimden in-

Kültür Araþtýrmacýsý Zeynep Yaþ

sanlarýn içinde yer aldýðý bir arama konferansý gerçekleþtirildi. Böylelikle bu deðerli çalýþma fiili olarak baþlamýþ oldu. Bundan iki yýl önce de Cemil Paþa Konaðý'nýn restorasyonu yapýlarak kent müzesi için ilk pratik adým atýlmýþtý. Bu aþamadan sonra iki arkeolog, bir halk bilimci ve bir de kültürel çalýþmacý olmak üzere dört kiþiyle kent müzesi kurma çalýþmalarýna baþladýk. Þu an geldiðimiz nokta da restorasyon çalýþmalarý devam ederken, bizler de iþin altyapýsýyla ilgileniyoruz. Kurduðumuz ekip, ilk kez açýlacak ve kent kültüründe önemli yer tutan kent müzesi-

nin daha çok materyal ve malzeme kýsýmlarýyla ilgileniyor. Bunun dýþýnda küratör firmanýn desteðiyle nasýl bir müze koreografisi oluþturmalý sorusunu sorup onun kurgusunu oluþturmaya çalýþýyoruz. Oluþturduðumuz bu kurgu çerçevesinde kent müzesi dizayn edilmeye baþlandý diyebilirim. Ýþte burada yer alacak malzemenin niteliði, kültürel, sosyal ve tarihsel deðerine bakýlarak çalýþma bir bütün olarak tasarlandý. Þimdi ise geldiðimiz noktaya bakarsak restorasyon artýk son aþamada, yani artýk son rötuþlar yapýlýyor.

Kurulacak olan Kent Müze-

sinde ne gibi çalýþma alacak?

Kent müzesi toplamd odadan oluþacak. Her od kendine özgü birer tema cak. Örneðin Ýnançlar-Ýn Odasý, Toplumsal Yaþam Mahrem Odasý, Dil ve Y Edebiyat Odasý, Tarým v vancýlýk Odasý, Olaylar v sanlar Odasý gibi farklý t rýn iþlendiði kapsayýcý a ma ve incelemelerin yap odalardan oluþacak. Tüm odalar için elimizde teþh tanzimini yapacaðýmýz m emeler de oluþtu. Kent M nin tüm kurgusu 19 oda den devam ediyor. Tabii yanýnda müzenin kafete laboratuvarý da olacak a bu laboratuvar bölgede bilecek konuma da sahip cak. Ýdari kýsmýn ve eðit yelerinin yer alacaðý ken zesinde bir de görsel iþit diðimiz bir kýsým yer ala Bu kýsýmda Amed kentin kilmiþ bu þehirle ilgili fi ve diðer görsellerin göst ði bir alan da yer alacak

Bu odalarýn ayrýntýlarý raz daha inersek, ne i var bu odalarýn?

Þimdi iþin ilk kýsmýnd gu aþamasýnda biz bir ke sorunun cevabýný sürekl dýk; Amed'i en iyi þekild anlatabiliriz? Bu bir ark ve etnografya müzesi de daha çok kenti anlatacak


alar yer

da 19 danýn asý olananýþlar m Odasý, Yazýlý ve Hayve Ýntemalaaraþtýrpýldýðý m bu hir ve malzMüzesiüzerini bunun ryasý ve ayrýca iþ yapap olatim atölnt mütsel deacak. nde çeilmlerin terilecek.

ýna biiþlevi

da, kurere þu li arade nasýl eoloji eðil. Bu k bir

müze olacaðý için, bu kentin nasýl kurulduðu ve bu kentin nasýl geliþtiðini kýsacasý bu kentin hikayesini oluþturabilmeli ve anlatabilmedir bu müze. Ýlk odamýzdan bir tanesi kentin geliþimi ile ilgili olacak, burada kentin yapýlarý, kurumlarý, kentin mimarisi, altyapýsý ve kentin beslendiði alanlar ile ilgili bilgiler kronolojik sýraya göre ve ayný zamanda kiosklarla da desteklenerek anlatýlacak. Bu kiosklarda bilgi, belge ve fotoðraflar yer alacak. Kent geliþim odasýnda Amed'in geçmiþten günümüze anlatýmý Braille alfabesinden oluþturulacak, böylelikle de bu hizmetten görme engelliler de faydalanacak. Yine bir odada üç boyutlu animasyon ile desteklenmiþ ve süresi 12 dakika olan Amed'in kuruluþundan günümüze geliþimini anlatan bir de kýsa film yer alacak. Film içeriðinde kenti kimler kurdu, hangi medeniyetler bu kente yer almýþtýr gibi bilgiler verilecek. Yaklaþýk 9 bin yýllýk geçmiþe sahip olan kentte geçmiþten günümüze her þeyin anlatýldýðý kýtlýklar, sürgünler, katliamlar, savaþlar, bu kentte iz býrakanlar, isyanlar ve tarihi kiþilikler bütün bunlarý kapsayan olaylar ve insanlar baþlýðý

9

HABER

7 Þubat 2014 Cuma altýnda bir odamýz da olacak. Ermeni soykýrýmý, bu bölgede gerçekleþtirilmiþ diðer katliamlar, faili meçhuller, Diyarbakýr Cezaevi, Vedat Aydýn ve hatta 2013 Amed tarihi Newrozu gibi konularýn yaný sýra, odada kentin bilimsel geliþimine katký sunan Ebu El Cezeri gibi tarihi kiþilikler hakkýnda da bilgiler verilecek. Bu oda sürekli güncellenecek. Eski ve yakýn tarih bu odada anlatýlacak. Ayrýca geçici sergi salonunda kenti anlatan ve etkileyen deðiþken sergilerimiz olacak. Kent müzesinin en büyük amacý kaybolanlarý bir þekilde açýða çýkarmak ve toplumsal hafýzayý canlý tutmaktýr. Kürtlerin coðrafyalarý tarihi eserleri hep baþkalarýnýn denetiminde-elinde olmuþ þimdiye kadar. Bir bu yaný var bir de müzeler da çarpýk tarih bilincine göre þekilleniyor. Dolayýsýyla Kürt kentlerinin tarihini olduðu gibi veren müze deneyimi çok az. Bahsettiðiniz tarzda deðiþken bir müze yapýmýna giriþmek daha zor olsa gerek. Kent müzelerinin tarihi yaklaþýk 150 yýla kadar dayanmakta, Türkiye'de 15 yýllýk bir geçmiþi var. Kürdistan'da daha önce bu çalýþma Nusaybin Belediyesi tarafýndan baþlatýldý. Amed Kürdistan için önemli ve belirleyici bir kent yerel yönetimlerin bu çalýþmasý eminim tüm bölgeye yayýlacaktýr ve bu açýdan da bakýldýðýnda da kent müzesinin önemli bir çalýþma olduðunu düþünüyorum. Sürekli kendini güncelleyecek olan Kent Müzesi ayný zamanda belge ve kitap çalýþmalarýyla kent kültürünün oluþmasýna katký sunmaya çalýþacak. Kent Müzesi kurulduðu zaman o müzeyi gezen kiþi Amed'in bir minyatürünü görecek ve muhakkak kendinden bir þeyler bulacak tabii bu da doðal olarak kiþi ve kent arasýnda bir aidiyet duygusu oluþturacak. Þimdi bu da önemli eskiden beri tarihi ve turistik yerler ya da mekânlar hep elit kesimin uðradýðý yerler olmuþtur. Biz oluþturacaðýmýz bu müzeyle her kesime yer vereceðimizden dolayý tüm halk tabanlarý bu müzeden faydalanacak. Eski bilgi ve belgelere baktýðýnýzda birçok þey egemen ideolojinin dayattýðý düþünce tarzýyla oluþturul-

muþ. Kent anlatýlýrken ya da biz geçmiþini incelediðimizde bu tarz þeylerle karþýlaþýyoruz. Kent Müzesi olarak bunun da önlemini almayý düþünüyoruz. Biz ekip olarak her þeye objektif ve tarafsýz bir gözle bakýp deðerlendirmeye çalýþýyoruz. Eðer kentte dediðim gibi tarafsýz ve objektif deðerlendirmelerle bir müze oluþursa birçok insan kendini bu yapýnýn içinde bulacaktýr. Tüm bunlarýn yanýnda Amed ile ilgili inceleme ve araþtýrma yapan insanlar için de beslenebilecekleri kaynak bir kurum olma özelliðinde taþýyacak. Baþta da belirttiðim gibi hafýza merkezini oluþturma sürecimiz kesintisiz bir þekilde devam edecek ve bu süreç müzenin açýlmasýndan sonra da duraksamayacak. Kentin hafýzasýný oluþturmak adýna çalýþmalarýmýz devam edecek. Amed ile ilgili ne kadar çok malzeme ve materyallere ulaþýrsak bunlarý yenileyip sergileyeceðiz.

Farklý kentlerde de bu projeyi yaþama geçirme gibi bir hedefiniz var mý? Bizim çalýþma alanýmýzý belirtmem gerekirse sadece Amed ve ilçeleri üzerine çalýþma yürütüyoruz. Örneðin bir alanda sadece el yazmalarýyla ilgili bir çalýþma yürütüyoruz ve elimizdeki malzemeler çok fazla sayýda olursa o zaman sadece el yazmalarýnýn sergileneceði bir müze açma fikrimiz doðabilir. Þimdi bile bunun altyapýsýný oluþturmaya çalýþýyoruz. Kent Müzesi daha açýlmadan þu anda iki yerle protokol imzaladýk, ayrýca bir mekanla ilgili çalýþmalarýmýz devam ediyor. Surp Giragos Ermeni Kilisesinin bir bölümünü Kent Müzesine baðlý olarak Ermenilere ait malzemelerden oluþan müze haline getireceðiz. Yine mesela Kürt Müziði ile ilgili çalýþma yaparken bize gelen materyaller bir þekilde istifini yapýp ileride yeterli sayýya ulaþtýðýnda Kürt Müziði Müzesini de oluþturabiliriz. Þu an hala malzeme ve materyal konusunda birçok eksiðimiz bulunmakta ve bize göre her þey çok deðerli. Özellikle Amedlilerden beklentimiz þu yönde. Bu kentin tarihinin bir parçasý olan herhangi bir malzeme, bilgi, belge ve fotoðraf konusunda herkesin duyarlý olmasýný ve bizimle irtibata geçmesini bekliyoruz.

‘DÝYARBAKIR depreme hazýr deðil’

DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Doðal Afetler Ýnceleme ve Araþtýrma Merkezi (DAFAM) yaptýðý bilimsel çalýþmalar ve doðal afetin zararlarýný en aza indirmek için yaptýklarý tespitlerle büyük baþarýlara imza atýyor. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öðretim üyelerinden Doç. Dr. Z. Fuat Toprak, Yrd. Doç. Dr. M. Þefik Ýmamoðlu ve Yrd. Doç. Dr. Ýdris Bedirhanoðlu, Diyarbakýr Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü (AFAD) ile Diyarbakýr'ýn deprem stratejisi ve Eylem Planý çerçevesinde bilimsel katký sunuyorlar.

‘Bölge illerinde araþtýrmalar yaptýk’ Bölgedeki depremselliðe karþý projeler ürettiklerini ve binalarýn hareket yönleri hakkýnda araþtýrmalar yaptýklarýný dile getiren Jeoloji Mühendisi Yrd. Doç. Dr. M. Þefik Ýmamoðlu, Dicle Üniversitesi olarak hazýrlanan eylem planý çerçevesinde doðu illerinin deprem durumu hakkýnda araþtýrmalar yaptýklarýný söyledi. Dicle Üniversitesi Doðal Afetler Ýnceleme ve Araþtýrma Merkezi (DAFAM) olarak 2005 yýlýndan itibaren bölgeye birçok hizmet sunduklarýný dile getiren Ýmamoðlu, belli oda ve birimlerle çalýþmalar yaparak, Diyarbakýr'da ki çarpýk yapýlaþmadan dolayý herhangi bir afette yaþanacak zorluklardan bilgiler verdi.

‘Vatandaþ bilinçlendirilmeli’ Ýmamoðlu, "Diyarbakýr'da var olan eski yapýlar maalesef olasý bir depreme hazýr deðil. Dar sokaklarý ve birbirine bitiþik evlerin olduðu mahallelerde olasý afetlerde kurtarma ekipleri çok zorlanýr. Yeni yapýlar ise bütün ilgili birimlerin onayý ve özverili çalýþmalarý ile deprem yönetmenliðine uygun biçimde inþa ediliyor" dedi. Ýmamoðlu, vatandaþýn deprem konusunda bilinçlenmesi için çeþitli konferanslar ve TV programlarý düzenlemeyi hedeflediklerini vurguladý.

‘Hedef deprem laboratuarý kurmak’ Ýnþaat Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Ýdris Bedirhanoðlu ise DAFAM olarak amaçlarýnýn bütün Ortadoðu'ya hitap edebilecek büyük bir deprem laboratuarý kurmak olduðunu belirterek, çalýþmalar ile þehrin yapý envanterini çýkarýp deprem dayanýklýlýðýna göre sýnýflandýrmayý amaçladýklarýný söyledi. (Haber merkezi)


10

KADIN-Y YAÞAM

7 Þubat 2014 Cuma

Dayanamayýp istifa ettiler DÝYARBAKIR - Þýrnak'ýn Uludere Ýlçesi'ne baðlý Roboski kýrsalýnda 28 Aralýk 2011 akþamý F-16 savaþ uçaklarýnýn bombardýmaný sonucu 34 sivil yurttaþ katledilmiþti. Katledilenlerin, Irak'tan Türkiye'ye mazot ve sigara getirmek için PKK'nin kullandýðý yol üzerinden geçen yurttaþlar olduðunun öðrenilmesi üzerine operasyonda görev yapan 4 pilotun psikolojisinin bozulduðu ve yaklaþýk 2 ay süre boyunca uçuþ gerçekleþtirmedikleri, psikolojik tedavi gördükleri öðrenildi.

Bunalýma girdiler

Uludere'ye baðlý Roboski kýrsalýnda düzenlenen ve 34 kiþinin katledildiði operasyona katýlan 2 pilotun psikolojilerinin bozulduðu gerekçesi ile görevlerinden istifa ettiði öðrenildi Lokman AYDOÐAN DÝYARBAKIR - BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü, Diyarbakýr'da dün AK Parti ve BDP'li gençler arasýnda yaþanan kavgaya iliþkin BDP Diyarbakýr Ýl binasý önünde kitlesel bir basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkanlarý Zübeyde Zümrüt, Mehmet Emin Yýlmaz, BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Fýrat Anlý, Barýþ Anneleri, DTK ve yüzlerce yurttaþ katýldý.

Ýhlas Haber Ajansý'nýn haberine göre, yaklaþýk 2 ay süren bu tedavinin ardýndan pilotlardan 2'sinin istifa ederek sivil havacýlýða geçiþ yaptýðý kaydedildi. Askeri kaynaklar; bu pilotlarýn bombardýman yaptýklarý alanda PKK'lilerin bulunduðuna inandýklarýný ve

‘Cevap sandýkta verilecek’ Diyarbakýr'da dün AK Parti ve BDP'li gençler arasýnda yaþanan kavgaya iliþkin düzenlenen basýn açýklamasýnda konuþan BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, "Amed halký örgütlüdür, Amed halkýnýn önderliði var ve halkýmýz en iyi cevabý onlara sandýkta verecektir" dedi

‘Halkýmýz cevabý sandýkta verecek’ Basýn açýklamasýnda ilk olarak konuþan BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, önceki gün AK Parti ve BDP'li gençler arasýnda yaþanan kavgayý hatýrlatarak, BDP olarak 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçimlere iliþkin çalýþmalarýnýn uzun zamandýr devam ettiðini ancak bu tarz saldýrýlarla karþýlaþtýklarýný söyledi. Saldýrýlara raðmen Diyarbakýr halkýnýn 30 Mart'ta cevabýný ortaya koyacaðýný vurgulayan Zümrüt, "Yýllardýr Kürt halkýný yok etmek amacýyla saldýrýlar düzenliyorlar. Ancak Kürtler 40 yýl önceki Kürtler deðil. Yýlardýr yapýlan saldýrýlarý Kürt halký, Amed halký yürüttüðü mücadele ile boþa çýkarttý. Amed halký örgütlüdür, Amed halkýnýn önderliði var ve halkýmýz en iyi cevabý onlara sandýkta

tereddütsüz hedefe kilitlenerek bu olayý gerçekleþtirdiklerini, grubun PKK'li deðil, kaçakçý kafilesi olduðunun öðrenilmesinin ardýndan girdikleri bunalým sonucu psikolojilerinin bozulduðunu ifade etti.

Diðer 2 pilotun tedavisi sürüyor Yaklaþýk 2 ay Ankara'da psikolojik tedavi gören dört pilota, psikolojilerinin bozuk olduðu gerekçesiyle görev verilmediði, psikologlar eþliðinde bu travmayý atlatmalarýna çalýþýldýðý, fakat 2 pilotun gönüllü olarak istifa edip bir süre dinlendikten sonra özel bir hava yoluyla anlaþtýklarý bildirildi. Ýstifa eden pilotlarýn hala bu þoku üzerlerinden atamadýðýný belirten askeri yetkililer, özel hava yollarýný tercih eden iki pilot ile beraber diðer iki pilotun da tedavilerinin devam ettiðini söyledi.

‘Saldýrý kararlarýný Ankara’dan veriyorlar’ Zümrüt'ün ardýndan konuþan Mehmet Emin Yýlmaz ise, bu saldýrýnýn Diyarbakýr halkýnýn deyimiyle "Çamur yapmak" olduðunu söyledi. Yýlmaz, "Diyarbakýr deyimiyle bunlar çamur yapýyor. Biz bu çamura izin vermeyeceðiz. Kürt halký barýþtan, özgürlükten yana kararýný vermiþtir. Bu süreçte Ýstanbul'da, Ankara'da provokasyon istemeyenler Amed'te provokasyon yaratmaya çalýþmaktadýr. Onlarýn Amed halkýnýn kararýna saygý duymasý gerekiyor. Biz bu saldýrýlarýn bilinçli olarak yapýldýðýný biliyoruz ve bu saldýrýlarýn kararlarýný Ankara'dan veriyorlar" dedi. Bundan sonra gerçekleþecek saldýrýlara karþý tutumlarýnýn farklý olacaðýný vurgulayan Yýlmaz, "Kürt halký onlarý 30 Mart'ta sandýða gömecektir" diye konuþtu.

‘Yeni bir yaþam inþa ediyoruz’

verecektir" dedi. Bu yerel seçimlerin Kürt halký için referandum niteliðinde olduðunu dile getiren Zümrüt, bu seçimlerin ayný zamanda Demokratik Özekliðin inþa süreci olduðunu belirterek,

"Kürt halký bu provokasyonlara gelmeyecektir. Ama Kürt halký, Amed halký savunmasýz deðildir. Halkýmýz en büyük cevabý seçimlerde verecektir" diye konuþtu.

Kürt halkýnýn artýk kendi kendini yönetmek istediðini ve bu çerçevede çalýþmalarý yürüttüklerini belirten Yýlmaz, " Biz seçimlere belediyeleri kazanmak meclis üyelikleri kazanmak olarak bakmýyoruz. Yeni bir yaþam inþa ediyoruz. Özgür halk, özgür önerlik için mücadele ediyoruz" þeklinde konuþtu. Yýlmaz, konuyu Valilikte gerçekleþen Ýl Seçim Kurulu'na da ilettiklerini sözlerine ekledi.


11

KADIN-Y YAÞAM

7 Þubat 2014 Cuma

Tecavüz giriþimine 33 yýl hapis istemi Diyarbakýr'da 15 yaþýndaki Þ.Y.'yi býçak zoruyla mezarlýða götürerek tecavüz etmeye çalýþan 20 yaþýndaki A.Ö. hakkýnda 33 yýla kadar hapis isteniyor DÝYARBAKIR'da arkadaþlýk teklifini kabul etmeyen 15 yaþýndaki Þ.Y.'yi býçak tehdidi ile mezarlýða götürerek buradaki boþ bir mezarda tecavüz etmek istediði öne sürülen 20 yaþýndaki A.Ö. hakkýnda 33 yýla kadar hapis istemiyle dava açýldý. DHA'nýn haberine göre, Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca hazýrlanan iddianameye göre; Diyarbakýr'da lise öðrencisi A.Ö., ayný okuldaki Þ.Y.'ye arkadaþlýk teklif etti. Teklifi kabul etmeyen Þ.Y., merkez Baðlar Ýlçesi'ndeki evine giderken eli býçaklý A.Ö.'nün tehdidi ile birlikte yarým saat yürü-

dükten sonra mezarlýða götürüldü.

Baðýrarak yardým istedi A.Ö., býçakla tehdit ettiði Þ.Y.'den buradaki boþ mezara girmesini istedi. Þ.Y. burada fýrsatýný bularak baðýrarak yardým istemeye ve kaçmaya çalýþtý. Kýsa süre sonra A.Ö.'nün yakaladýðý Þ.Y'yi yere yatýrarak üzerine çýktýktan sonra eliyle cinsel tacizde bulunduðu öne sürüldü. Ýddianamede Þ.Y.'nin yere düþerken yüzünü zemine çarpýp, baðýrmamasý için þüphelinin aðzýný kapatmaya çalýþtýðýný, boðazýna býçak dayayarak yeniden mezarlýða götürmek isterken

mezarlýða gelen bir kiþi olduðunu görünce "Bu daha baþlangýç" diye baðýrarak kaçtýðý belirtilirken aramalara raðmen bulunamadýðý ifade edildi.

33 yýla kadar hapsi isteniyor Cumhuriyet Savcýsý, olaydan sonra kaçan þüphelinin 'Cebir kullanarak çocuðun basit cinsel istismarý' ve 'Cebir, tehdit ve silah kullanarak cinsel amaçlý çocuða karþý hürriyetinden yoksun kýlma' suçlarýndan 33 yýla kadar hapis istemiyle yargýlanmasýný istedi. Ýddianamede; olayýn oluþuna göre þüphelinin maðdura 'nitelikli cinsel istismar'a

kalkýþtýðý düþünülse bile, olayýn 'basit cinsel istismar' olduðu belirtildi. Yargýtay 5'inci Ceza Dairesi'nin benzer kararýna atýf yapan Savcý, TCK'nin 36'ncý maddesinde düzenlenen 'gönüllü vazgeçme' uyarýnca þüphelinin eyleminin 'çocuðun basit cinsel istismarý' olarak düþünüldüðünü vurguladý. Diyarbakýr 2'nci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde firari sanýk A.Ö.'nin yargýlanmasýna baþlandý. Mahkeme, Emniyet Müdürlüðü'ne talimat yazýlarak, maðdur ve sanýðýn adresle-

Evleri yanan yaþlý çift yardým bekliyor

Hakkari'de geçimlerini tarým ve hayvancýlýkla saðlayan ve yangýnda evleri kullanýlamaz hale gelen yaþlý çift, kendilerine uzanacak yardým elini bekliyorlar HAKKARÝ Þehir Merkezine 5 kilometre uzaklýkta bulunan Otluca köyü Dereboyu Mahallesi'nde tarým ve hayvancýlýkla uðraþarak geçimlerini saðlayan Bedel Balýkesir'in tek katlý toprak evinde bilinmeyen bir nedenden dolayý gündüz saatlerinde yangýn çýktý. Tüm çabalara raðmen ev tamamen yanarak kullanýlamaz hale geldi. Alevlerin hayvanlarýn bulunduðu ahýra da

sýçradýðýný belirten Balýkesir, ancak itfaiye ekibi ve vatandaþlarýn müdahalesi sonucu bunun önüne geçildiðini belirtti. Hiçbir geçim kaynaklarý bulunmadýðýný ve tek geçimlerinin besledikleri az sayýda küçükbaþ hayvan olduðunu ifade eden Bedel Balýkesir, 60 yaþýndaki eþiyle kýþ günü ortada kaldýklarýný söyledi. Balýkesir, "Öðle saatlerinde bir komþumuz bizi eve yemeðe

davet etti. Geldiðimizde ise ev yanýyordu. Hemen itfaiye ekibini arayarak yardým talebinde bulunduk. Ýtfaiye ekibi ve vatandaþlar müdahale etmeye baþladý. Ancak yapýlan tüm çalýþmalara raðmen ev ve içindeki tüm malzemeler kullanýlamaz hale geldi. Yangýn ahýr bölümüne de sýçradý. Ýtfaiye ekibi müdahalede bulunarak hemen söndürdü. Eþimle birlikte dondurucu soðukta dýþarýda kaldýk. Eþya alacak ve evimizi onaracak gücümüzde bulunmuyor. Tek geçim kaynaðýmýz hayvancýlýktýr. Þimdi ne yapacaðýmýzý bilemiyoruz. Artýk kalacak ne evimiz kaldý ne de eþyamýz. Yetkililerden ve hayýrsever vatandaþlardan bize yardým eli uzatýlmasýný bekliyoruz" dedi. 60 yaþýndaki Tuli Balýkesir ise, yangýn sýrasýnda tüm eþyalarýnýn kullanýlamaz hale geldiðini belirterek, soðuk kýþ günlerinde yaþlý eþi ile birlikte dýþarýda kaldýklarýný ifade ederek, kendilerine yardým eli uzatýlmasýný istedi. (ÝHA)

rinin tespit edilmesini istedi. Gönderilen cevap yazýsýnda sanýðýn adresini terk ettiði ve nereye gittiðinin bilinmediði belirtildi. Mahkeme bunun üzerine A.Ö. hakkýnda yakalama kararý verirken gelecek duruþmada Þ.Y.'nin duruþmada kamera ve psikolog eþliðinde ifadesinin alýnmasýna karar verdi. Ayrýca Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek, olay nedeniyle ruh saðlýðýnýn bozulup bozulmadýðýnýn tespit edilmesini istedi.

Bakanlýk 63 bin kiþiye ‘evliliði’ öðretti DÝYARBAKIR - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, saðlýklý evlilikler ve mutlu aileler için düzenlediði eðitim programlarý kapsamýnda 63 bin 475 kiþiye ''evliliði'' , 91 bin 320 kiþiye ise ''aileyi'' anlattý. Bakanlýðýn Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüðünce, toplumda saðlýklý evliliklerin ve mutlu ailelerin çoðalmasýna katkýda bulunmak amacýyla çalýþmalar yürütülüyor. Bunlardan birisi olan Aile Eðitim Programý (AEP) ve Evlilik Öncesi Eðitim Programýyla ülke genelinde toplumun tüm kesimlerine ulaþmaya çalýþýlýyor. Saðlýklý, mutlu ve sorun çözme becerisine sahip ailelerin oluþmasý doðrultusunda geliþtirilen AEP ve çiftlere evliliðe saðlýklý baþlangýç yapabilme fýrsatý sunan Evlilik Öncesi Eðitim Programý'ný yaygýnlaþtýrma çalýþmalarý kapsamýnda ilgili kurum ve kuruluþlarýn iþbirliði yapýlarak, son 1 yýlda 262 bin kiþiye eðitim verildi. Toplum mutluluðunu ve refahýný arttýrmayý amaçlayan Bakanlýkça geliþtirilen eðitim programlarýyla vatani görevini yapan erlerden çeþitli yaþ gruplarýndan çocuklarý olan öðrenci velilerine kadar geniþ yelpazede kitlelere ulaþýldý. Aile Eðitim Programý kapsamýnda 5 bin 120 eðitici eðitimi ve 86 bin 200 halk eðitimi olmak üzere 91 bin 320 kiþi eðitim aldý. Evlilik Öncesi Eðitim Programý çerçevesinde ise 2 bin 945 eðitici ve 63 bin 475 halk eðitimi olmak üzere toplamda 66 bin 420 kiþiye eðitim verildi. Program kapsamýnda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Türk Ekonomi Bankasý (TEB) arasýnda imzalanan iþbirliði protokolüyle TEB Aile Akademisi'nde 89 bin 260 yetiþkin ve 15 bin çocuk olmak üzere toplam 104 bin 260 kiþi "Finansal Okuryazarlýk" seminerleriyle eðitim aldý. (AA)


12

HABER

7 Þubat 2014 Cuma

‘FiKRiNi DE AL GEL’ Siyasete sýk sýk malzeme yapýlan ancak yönetime katýlýmlarý saðlanmayan gençler, BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye eþ baþkan adaylarý Kýþanak ve Anlý’nýn çaðrýsýyla GençAmed’te bir araya gelerek yerel yönetime katýlým saðlayacak. “Fikrini de al gel” sloganýyla yapýlacak toplantý da, gençler, kente iliþkin hazýrladýklarý projeleri sunacak

Altun Yaray DÝYARBAKIR - BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye eþ baþkan adaylarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý, katýlýmcý belediyecilik kapsamýnda toplumun birçok kesimiyle bir araya gelerek halkýn kent yönetimine katýlýmýný saðlayacak. Bu kapsamda yapýlacak toplantýlarýn ilki gençlerle yapýlacak. "Fikrini de al gel" sloganýyla gerçekleþtirilecek toplantýya Diyarbakýr ve dýþýnda yaþayan Diyarbakýrlýlar katýlarak kente iliþkin projelerini sunacak. Demokratik özerklik kapsamýnda yerel yönetimlere gençlerin de katýlýmýný saðlamak amacýyla yapýlacak ve meclis aracýlýðýyla da bu katýlým süreklileþtirilecek. MEGAMDER, BDP Gençlik Meclisi ve Yerel Gündem 21Gençlik Meclisi'nin çað-

rýsýyla yapýlacak buluþma, 8 Þubat'ta Cigerxwin Gençlik ve Kültür Merkezi'nde yapýlacak. Buluþmanýn çaðrýcýlarýndan olan Özgür Gündem gazetesi yazarlarýndan Özgür Amed, bu proje ile gençlerin yerel yönetimlerde rol oynamasýný saðlanacaðýný ifade etti. Çözüm süreciyle yeni bir dönem baþladýðýna iþaret eden Amed, "2013 Diyarbakýr Newroz'unda bir manifesto yayýnlanmýþtý. PKK Lideri Abdullah Öcalan 'Artýk siyaset eskisi gibi yürümeyecek' demiþti. Bu bir adýmdý. Bu adým ve verilen perspektifler ýþýðýnda demokratik özerklik için mücadele ediyoruz. Bu proje ise yerel yönetimlerde gençlerin rolünü nasýl oynayacaðý üzerine bir durum" dedi. Siyasetçilerin genel söylemde gençlerin öneminden ve enerjisinden söz ettiklerini vurgulayan Amed, bunun hep teorikte kaldýðýný ve pratiðe yansýmadýðýný belirterek, "Bu proje biraz da bu durumun protestosu niteliðinde olacak. 'Biz bunu istemiyoruz. Gençler ile ilgili söylenen þeylerin söz olarak kalmasýný kabul etmiyoruz' diyeceðiz. Bu proje Diyarbakýr Büyükþe-

Demirbaþ, Vatikan’da ‘Çözüm Süreci’ni anlattý

hir Belediye eþ baþkan adaylarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý'nýn talebi ile gerçekleþiyor" diye ifade etti. ,‘Gençler bu kent içeri-

sinde neler istiyorlar?’

Bu toplantý fikrinin gençler tarafýndan büyük bir coþkuyla karþýlandýðýný ve projeler hazýrlanmaya baþlandýðýný dile getiren Amed, "Bu kentte yaþayan tüm gençlerin bu kentle olan iliþkileri nasýldýr? Gençler bu kent içerisinde neler istiyorlar? Kiþisel olarak da bu kentte ne olmasý hayatýmýzý güzelleþtirir? Bu sorulara yanýt arayacaðýz. Biz de bu sebeple gençlere 'fikrini al da gel' diyoruz. Buradan uzak durma diyoruz" þeklinde konuþtu. "Demokratik özerkliðin herkesin katýlýmýyla saðlanan bir durumdur, kimsenin bunun dýþýnda kalmasýný istemiyoruz" diyen Amed, sorunlarýn çözümü için gençlerin birlikte tartýþmasý gerektiðini belirterek, "Bir söz var; 'Sorun neredeyse çare de oradadýr' diye. Eðer gençler sorun görüyorlarsa burada, yerlerini alarak çözüm üretsinler. Bu toplantý, gençlerin katýlýmý için dü-

DÝYARBAKIR - Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, Vatikan'ý ziyaret etti. Vatikan'da Dünya Kültürlerarasý Diyalog Bakaný Kardinal Juan Paul Tauaron ile Vatikan'ýn Ortadoðu Ýçiþleri Bakaný Kardinal Leonardo Sandri'yi ziyaret eden Demirbaþ, kültürlerin karþýlaþtýðý sosyal, kültüreli ekonomik problemler ile Kürt sorununun çözülmesi için baþlatýlan çözüm sürecini anlattý. Diyarbakýr'ýn eskiden Ermeniler, Yahudiler, Türkler ve Kürtlerin bir arada barýþ içinde yaþadýðý kitaplara "Gâvur Mahallesi" olarak geçen, iki kilise, birer cami, havra Alevi evi ve Ezidi evinin bulunduðu Suriçi'ndeki Hançepek Mahallesi'nde oluþturulan "Kültürler Sokaðý" ile kentte dinler, diller, kültürler arasýndaki diya-

zenliyoruz ve gençlerin tartýþmalarý sonucunda bir sonuç çýkar" dedi.

Gençler proje sunacak ve tartýþacak Toplantýnýn iki bölümden oluþacaðýný ve ilk bölümde projelerin sunulacaðýný, ikinci bölümünde ise bu projelerin uygulanabiÖzgür Amed lirliðinin tartýþýlacaðýný belirten Amed, gençlerin uyuþturucu ve asimilasyotimlere katmak olduðunu na karþý, ekoloji, günlük vurguladý. Gençlerin bu yaþam ve tarým üzerine baðlamda birçok projesiprojeler hazýrladýklarýný nin olduðunu söyleyen Yaifade etti. Amed, "Bu proje- ray, MEGAMDER olarak nin burada baþlayýp bitme- da bu baðlamda projeler sini istemiyoruz. Organigeliþtirdiklerini söyleyerek zasyon iyi geçse bile bu bunlarý þu þekilde aktardý: "Kooperatifçiliði geliþtirbaþarý olmaz asýl baþarý mek istiyoruz. Baktýðýmýzyaptýðýmýz iþlerin devamýda biz kendi üretimimizi ný getirmektir. Asýl amaç yapamýyoruz. Bizim amabudur. Eleþtiriyle ancak cýmýz bu projelerle kendi ileriye gidebiliriz. Biz bu üretimimizi saðlamak, süt projenin sadece Diyarbakýr'da deðil, diðer kentleri- ürünleriyle ilgili bir proje yok, fabrika yok buna yömizde de uygulanmasýný nelik projelerimiz olacak. istiyoruz. Burasý bir semDýþ illerden deðil de bubol olabilir ama her yerin radan üretim yapmanýn kendi özelliði vardýr ve o yolunu açacaðýz." Bu projeþehirlere de ulaþmalýdýr" lerle birlikte gençleri yoz dedi. yaþamdan kurtarmak iste‘Gençleri sürece diklerini dile getiren Yakatmak istiyoruz’ ray, gençleri asýl olarak demokratik özerkliðin inþa MEGAMDER üyesi Alsürecine katmak istedikletun Yaray ise asýl amaçlarini söyledi. (DÝHA) rýnýn gençleri yerel yöne-

loglarýn saðlanabilmesi için ayrýca oluþturulan 40 kiþilik Kýrklar Meclisi'nin yaptýðý ve yapacaðý çalýþmalar hakkýnda da hazýrladýðý raporlarý kardinallere sunan Demirbaþ, kardinallerin çalýþmalarýna büyük ilgi gösterdiðini söyledi.

“Barýþ sürecini anlattýk” Vatikan'daki kardinallere 'Diyarbakýr bahçesinin', 'farklý çiçeklerini' götürdüklerini kaydeden Demirbaþ, þöyle devam etti: "Çok dilli ve çok kültürlülükle ilgili çalýþmalarýmýzý, ayný zamanda farklý inançlarla ilgili Kültürler sokaðý projemizi, farklýlýklarýn bir arada yaþama inancýný kendilerine izah ettik. Diyarbakýr'ýn farklý çiçekleri olarak görüþmeye geldiðimizi söyledik. Vatikan'daki kar-

dinallere çatýþmasýzlýk ve çözüm sürecini, kentimizdeki hoþgörü ortamýný geliþtiren farklý inançlar arasýndaki çalýþmalarý, Kürt bölgesindeki insanlarýn yaþadýðý sorunlarý dile getirdik. Barýþ sürecinin devam etmesi gerektiðini söyledik. Bizi ilgiyle dinlediler, kültürlerarasý çalýþmalarýmýzý yakýndan takip ettiklerini söylediler. Çok olumlu bir görüþme gerçekleþtirdik. Kendilerini de Diyarbakýr'a davet ettim." Baþkan Demirbaþ, ziyareti sýrasýnda kardinallere Diyarbakýr'dan götürdüðü ve üzerinde Þahmeran figürü bulunan birer porselen tabak hediye etti. Demirbaþ'a, Vatikan'a baðlý olan ve dünya barýþý için çaba sarf eden Sant Egidio Vakfý tarafýndan barýþ ve hoþgörü madalyasý verildi. (Haber merkezi)


$ €

DOLAR: 2.2180 EURO: 3.0072 ALTIN: 90,070 ÝMKB: 64.042,43

ekonomi

13 7 Þubat 2014 Cuma

77 milyonluk çevre cezasý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnca, 2013’te yapýlan 37 bin 467 denetimde, çevre kirliliðine neden olduðu tespit edilen kurum ve kuruluþlara 77 milyon 45 bin lira ceza verildi

DÝYARBAKIR - Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnca, 2013'te yapýlan 37 bin 467 denetimde, çevre kirliliðine neden olduðu tespit edilen kurum ve kuruluþlara 77 milyon 45 bin lira ceza verildi. Çevre kirliliðinin önlenmesi amacýyla sanayi tesisleri ve diðer faaliyetlere yönelik denetimler aralýksýz sürüyor. "Alo 181" çevre ihbar hattýna gelen þikayetler üzerine Türkiye'nin çeþitli noktalarýnda merkez ve il müdürlüðü ekiplerince denetimler gerçekleþtirildi.

174 tesisin kapýsýna kilit vuruldu Bakanlýk ekiplerince, 2012'de çevreye yönelik 23 bin 622 denetim yapýldý. 2013'te denetim sayýsý 37 bin 467'ye çýktý. 2012'deki denetimlerde 57 milyon 290 bin lira ceza kesilirken, geçen yýl bu sayý 77 milyon 45 bin liraya ulaþtý. Denetimlerde, 174 tesisin de ça-

TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Ocak ayýnda en yüksek reel getirinin YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 6,03, Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiðinde ise yüzde 7,42 oranlarýyla külçe altýnda gerçekleþtiðini söyledi lanma Senetleri yüzde 1,51 oranýnda yatýrýmcýsýna kaybettirdi" dedi. Amerikan dolarýnýn üç aylýk deðerlendirmede YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 6,36, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 9,12 oranlarýyla yatýrýmcýsýna en yüksek reel getiri saðlayan yatýrým aracý olduðunu belirten Uras, "BIST 100 Endeksi YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 18,60, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 16,49 oranýnda yatýrýmcýsýna en çok kaybettiren yatýrým aracý oldu" diye konuþtu. Uras, altý aylýk deðerlendirmeye göre euronun YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 12,23, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 14,17 oranýnda yatýrýmcýsýna en yüksek kazanç saðladýðýný kaydetti. Uras, "Ayný dönemde BIST 100 Endeksi, YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 17, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 15,56 oranýnda yatýrýmcýsýna en çok kaybettiren yatýrým aracý oldu. Finansal yatýrým araçlarý yýllýk

En fazla ceza atýklara En çok ceza, atýklar konusunda uygulandý. Bakanlýk ekiplerince, atýklarýný arýtmadan deþarj eden veya çevreye döken 304 iþletmeye, 17 milyon 893 bin lira ceza verildi. Anýz yakan 100 kiþiye de toplamda 455 bin 93 lira idari para ceza verilmesi uygun görüldü. Suyu kirleten iþletmelere yönelik gerçekleþtirilen 5 bin 447 denetimde 17 milyon 101 bin lira ceza kesildi. Hava kirliliði konusunda gerçekleþtirilen 11 bin 537 denetimde, 527 tesise, 10 milyon 798 bin lira, toprak kirliliðiyle ilgili yapýlan 379 denetimde de 106 tesise, 3 milyon 918 bin lira para cezasý verildi. Gürültüye neden olan iþletmelere yönelik gerçekleþtirilen 2 bin 419 denetimde ise 163 tesise, 2 milyon 822 bin lira para cezasý uygulandý. (AA)

Bankalar 25 milyar lira kar etti

Ocak ayýnda en çok külçe altýn kazandýrdý

DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Ocak ayý finansal yatýrým araçlarýnýn reel getiri oranlarýný açýkladý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Ocak ayýnda en yüksek reel getirinin Yurt Ýçi Üretici Fiyat Endeksi (YÝ-ÜFE) ile indirgendiðinde yüzde 6,03, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiðinde ise yüzde 7,42 oranlarýyla külçe altýnda gerçekleþtiðini söyledi. Uras, "YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde yatýrým araçlarýndan Amerikan dolarý yüzde 4,31 ve euro yüzde 3,68 oranýnda reel getiri saðladý. Buna karþýlýk Borsa Ýstanbul (BIST) 100 Endeksi yüzde 10, mevduat faizi yüzde 2,82 ve Devlet Ýç Borçlanma Senetleri (DÝBS) yüzde 2,79 oranýnda yatýrýmcýsýna kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiðinde ise Amerikan dolarý yüzde 5,68 ve euro yüzde 5,04 oranýnda reel getiri saðlarken, BIST 100 Endeksi yüzde 8,82, mevduat faizi yüzde 1,54 ve Devlet Ýç Borç-

lýþmasý durduruldu.

olarak deðerlendirildiðinde euro, YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 16,72, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 19,94 oranýnda yatýrýmcýsýna en fazla reel getiriyi saðladý. Diðer taraftan BIST 100 Endeksi YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 27,64, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 25,64 oranýnda yatýrýmcýsýna en çok kaybettiren yatýrým aracý oldu" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Bankacýlýk sektörünün dönem net karý, 2012 yýl sonuna kýyasla 1 milyar 210 milyon lira (yüzde 5,1) artarak 2013 yýl sonunda 24 milyar 733 milyon liraya yükseldi. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2013 yýlýna dair sektör verilerini açýkladý. Buna göre bankacýlýk setkörünün aktif toplamý 2013 sonunda yüzde 26,4 artýþla 1,73 trilyon lira oldu. Sektörün yýllýk net dönem kârý yüzde 5,1 artýþla 24,73 milyar liraya ulaþtý. Krediler ise yýl sonu itibariyle 1,05 trilyon lira oldu. Sermaye yeterlilik oraný ise yüzde 15,3 seviyesinde gerçekleþti. Bankacýlýk sektörünün takipteki alacaklarý 2013 sonu itibariyle yüzde 26,4 artarak 29,6 milyar lira oldu. (Haber merkezi)


14

HABER

7 Þubat 2014 Cuma

‘Halkýn iradesini cezaevine koydular’

Tutuklu belediye baþkanlarý ve seçilmiþlerin serbest býrakýlmasý için Diyarbakýr ve Þanlýurfa’da eylemler yapýldý. Eylemlerde, “Halkýn iradesine dokunamazlar” denildiðini, ancak yüzde 70, 80 oylarla seçilen halkýn iradesinin cezaevlerine konulduðu vurgulandý DÝYARBAKIR - Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý, Kara Perþembe eyleminin 203'üncüsünü gerçekleþtirdi. Belediye binasý önünde yapýlan eyleme çok sayýda kiþi katýldý. Eylemde açýklama yapan Genel-Ýþ Sendikasý Ýþyeri Temsilcisi Mehmet Þah Sarýkaya, "Binlerce Kürt siyasetçi 5 yýlý aþkýndýr cezaevlerinde rehin olarak tutuluyor. Büyük klasörlerle hazýrlanan ancak içinde kayda deðer hiçbir suçlamanýn olmadýðý iddianamelerle yargýlanan bu arkadaþlarýmýz tarafsýzlýklarý tescillenen mahkemelerde yargý-

lanmalarýna bir an önce son verilmelidir" dedi. Hasta tutsaklarýn durumuna dikkat çeken Sarýkaya, "Cezaevlerinde hasta tutsaklarýn sorunu ölümlerin yaþanabileceði kritik hale gelmesine raðmen soruna çözüm bulunmamasý kaygýlarýmýzý artýrýyor" diye konuþtu.

Viranþehir Þanlýurfa'nýn Viranþehir ilçesinde Kara Perþembe eylemi belediye binasý önünde gerçekleþtirildi. Eyleme, 3 Þubat günü "KCK" ana davasýndan tahliye edilen Viranþehir eski Belediye

Baþkaný Emrullah Cin ile çok sayýda kiþi katýldý. Eylemde açýklama yapan Tüm Bel-Sen yöneticisi Suar Uzun, tüm siyasi tutsaklarýn serbest býrakýlmasýný istedi. Ardýndan konuþan Emrullah Cin ise, siyasi bir soykýrýmýn yaþandýðýný ve bunun halen devam ettiðinin altýný çizerek, "Öncelikle bu operasyon barýþ, kardeþlik, özgürlük ve eþitliðe vurulan bir darbe olarak düþünüldü. Sayýn Baþbakan da bunu bir plan dahilinde yaptýklarýný söyledi. Ancak mücadelede nehir karþýlarýnda oluþunca, barýþ, kardeþlik ve öz-

Beþtaþ: Düzenleme yeterli deðil DÝYARBAKIR - Özel Yetkili Mahkemelerin (ÖYM) de kaldýrýlmasýnýn yer aldýðý 22 maddelik yasa teklifi, AKP hükümeti tarafýndan Meclis Baþkanlýðý'na sunuldu. Söz konusu 22 maddelik yasa teklifine iliþkin BDP Hukuk ve Ýnsan Haklarýndan Sorumlu Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, deðerlendirmelerde bulundu. BDP ve Kürt siyasi hareketi olarak uzun yýllardýr Türkiye'de ÖYM'lerin, özel hukukun karþýlýðýnýn olmadýðý noktasýnda yoðun çalýþmalarý olduðunu ve mücadele ettiklerini belirten Beþtaþ, "Dün bir paket açýkladýk. Hükümetin açýkladýðý paket ile bizim paket örtüþ-

müyor. Ancak bizim amacýmýz demokrasi güçleriyle birlikte AKP'yi demokratikleþmeye zorlamaktýr. AKP'nin demokratikleþme dýþýnda bir çýkýþý yoktur. Bu paketleri çýkartan güç, baþta Kürt hareketinin mücadelesi ve ödemiþ olduðu bedellerdir. Bu bedeller verilmeye devam ediyor" dedi. ÖYM'lerin zaten sunni solunumla hayatýna devam ettiðinin altýný çizen Beþtaþ, þu deðerlendirmede bulundu: "Türkiye'de yargý var mýdýr? sorusu uzun süredir sorulan bir soruydu. Yargý siyasal bir durumdaydý. Bu yönüyle ÖYM'lerin kalkmasý tek baþýna yeterli deðil. Bu mahkemelerin haksýzlýðý ve

gürlüðün yolunu açtýlar. Özellikle cezaevinde verilen mücadele ile yasal deðiþiklikler yapýlmak zorunda kaldýlar. Yaklaþýk 5 yýldýr siyasetçileri tutukladýlar. Þu anda da özel yetkili mahkemeleri kaldýrmaya çalýþýyorlar. Cemaat mi, hükümet mi, baþka bir güç mü? Onu bilmiyoruz, bilmek zorunda deðiliz. Halkýn iradesine dokunamazlar dediler. Fakat yüzde 70, 80 oylarla seçilen halkýn iradesini cezaevlerine aldýlar. Bazý yerlerde neredeyse belediye baþkaný kalmadý. Sizler halkýn iradesi iseniz bunlar kimin iradesidir? Bir de kamu adýna dava açýyorlar. Son dönemde artýk bu mahkemeleri tanýmýyoruz dedik. Ne kadar burada tutarsanýz tutun, mücadelemiz devam edecek. Bu direniþ karþýsýnda yine adým atmaya yöneldiler. Ama ÖYM'lerin kaldýrýlmasý yeterli deðildir. TMK'nýn tümü kaldýrýlmalýdýr. Nedeni ise bu canavar artýk sahibini yemeye baþladý. Sayýn Abdullah Öcalan, milyonlarýn önünde Türkiye ve Ortadoðu'ya neredeyse çaðdaþ bir Selahattin Eyyubi gibi silahlarý susturdu ve ölümleri engelledi. Önemli olan bunu kalýcý hale getirmek. Umarým iktidar bu þansý kaçýrmaz ve bu baharda halklarýmýzý kalýcý bir barýþa kavuþtururuz. Ortadoðu mozaiðini rengarenk bir çiçek bahçesine dönüþtürürüz" diye belirtti. (DÝHA)

hukuksuzluðu ortaya çýkmýþsa, bu mahkemelerde ceza verilenler tekrar yargýlanmalýdýr. Lehe düzenleme geçmiþe dönük olmalýdýr. Binlerle ifade edilen hükümlü bulunmaktadýr. Bizim önerimiz bu noktada dikkate alýnmalýdýr." Yasa teklifinde bulunan tutukluluk süresinin 5 yýl ile sýnýrlandýrýlmasýnýn yüksek olduðunu, BDP olarak 3 yýllýk bir tutukluluk süresi önerdiklerini hatýrlatan Beþtaþ, "5 yýllýk tutukluluk süresi ciddi bir süre. Bir kiþinin 5 yýl özgürlüðünden yoksun kalmasý, kiþi özgürlüðü ve güvenliði açýsýndan telafisi olmayan bir zaman" diye belirtti. Yapýlan düzenlemelerin yeterliði olmadýðýný ifade eden Beþtaþ, þunlarý dile getirdi: "Hükümetin günü kur-

tarma anlamýnda deðil, gerçek bir demokratikleþme perspektifiyle hareket etmesi gerekiyor. Bir çözüm süreci devam ediyor. Hala müzakerelerin yasal zemini oluþturulmuþ deðil. Yapýlacak çok þey ve madde baþlýðý var. Biz Türkiye'yi demokratikleþtireceðiz. AKP, demokratikleþme dýþýnda hiçbir seçeneði olmadýðýný görecektir ve görmeye baþladýlar. Baský ve inkar bu ülkeye demokrasi ve barýþ getirmiyor. Bu düzenleme yeterliði deðil, ama küçük bir adým olarak görüyoruz. Bunun büyümesi gerekiyor. Bizim önerilerimiz Türkiye halklarý ve demokrasisi için son derece önemlidir. Bu önerilerin siyasal iktidar tarafýndan dikkate alýnmasý gerekiyor." (DÝHA)


SPOR

7 Þubat 2014 Cuma

Büyükþehir’den destek çaðrýsý

FOTO: ARÞÝV

Pazar günü kendi sahasýnda Ankaragücü’nü aðýrlayacak olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz, kendi tesislerinde yapacaklarý Ankaragücü maçýnda tüm Diyarbakýrlý sporseverleri yanlarýnda görmek istediklerini kaydetti DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, 9 Þubat Pazar günü evinde yapacaðý Ankaragücü maçýnda taraftar desteði bekliyor. Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz, kendi tesislerinde yapacaklarý Ankaragücü maçýn-

da tüm Diyarbakýrlý sporseverleri yanlarýnda görmek istediklerini söyledi. Kýlavuz, "Kulübümüz ve kentimiz için önemli olan bu müsabakada tüm Diyarbakýrlý sporseverlerin tribünlerdeki yerlerini almalarýný istiyoruz. Sporseverlerimizin kentimizin konukse-

verlik duygularýna ve centilmenlik ruhuna uygun olarak 90 dakika boyunca takýmlarýna destek vermelerini bekliyoruz. Tribünlerden alacaðýmýz güç ve destekle pazar gününü bir bayram sevincine dönüþtüreceðimizin sözünü veriyoruz" dedi. (AA)

Yolspor’da yükseliþ sürüyor Erteleme maçýnda Bingöl Çapakçurspor'u 3-2 maðlup eden BAL 2. Grup takýmlarýndan Yolspor, grubunda üçüncü sýrasýna yükseldi

DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takýmlarýndan Yolspor, erteleme maçýnda Bingöl Çapakçurspor'u 3-2 yenerek ligin üçüncü sýrasýna yükseldi. Yolspor Teknik Direktörü Ýbrahim Tungaç, bir hayli zor geçen karþýlaþmada Bingöl Çapakçurspor'u deplasmanda yenerek, ligin üst sýralarýna týrmanýþlarýný sürdürdüklerini söyledi. Tungaç, "Bingöl Çapakçurspor'la oynadýðýmýz erteleme maçýný kazanarak üst üste üçüncü galibiyetimizi elde ettik. Bu galibiyetle ikinci yarýdaki tüm maçlarýmýzý kazanmýþ olduk. Futbolcularýmý ortaya koyduklarý mücadeleden dolayý kutluyorum. Ligin üst sýralarýna týrmanýþýmýzý sürdüreceðiz" dedi. Tungaç, hafta sonunda deplasmanda yapacaklarý Mardinspor maçý hazýrlýklarýný sürdürdüklerini sözlerine ekledi. (AA)

15

Büyükþehir voleybolda þampiyon oldu DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyespor Küçük Kýz Voleybol Takýmý, Kulüplerarasý Voleybol Ýl Birinciliði müsabakalarýnda þampiyon oldu. Yeþil kýrmýzýlý voleybolcular, 7 takýmýn yer aldýðý Küçük Kýzlar Voleybol Ýl Birinciliði müsabakalarýnda yenilgi yüzü görmeden þampiyon olarak Diyarbakýr'ý bölge yarýþmalarýnda temsil etme hakkýný elde etti. Büyükþehir Belediyespor Yöneticisi Vahap Saçaklýdýr, birçok sporcunun ilk kez forma giydiði müsabakalarýn ardýndan il þampiyonu olduklarýný söyledi. Saçaklýdýr, "Geleceðimizi emanet edeceðimiz bu kýzlarýmýz, kulübümüz bünyesinde iyi birer sporcu olarak yetiþiyorlar. Altyapýmýzý oluþturan küçük kýz voleybol takýmýmýz 7 takým arasýndan namaðlup þampiyon olarak Diyarbakýr'ý bölge müsabakalarýnda temsil etme hakkýný elde ettiler" dedi. (AA)

‘Takýmým için elimden geleni yapacaðým’ MALATYA - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor'un süper lig ekibi Çaykur Rizespor'dan sezon sonuna kadar kiraladýðý forvet oyuncusu Ýlyas Çakmak, Yeni Malatyaspor'un baþarýsý için elinden geleni yapacaðýný söyledi. Nurettin Soykan Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelen Çakmak, hedefleri olan bir takýma gelmenin mutluluðunu yaþadýðýný belirterek, "Futbol yaþantým boyunca memur zihniyetinde bir futbolcu olmadým. Her zaman hedefleri olan takýmlarda yer edinmek istedim. O yüzden de Yeni Malatyaspor'u seçtim. Buraya geldiðim içinde mutluyum. Çünkü burasý PTT 1. Lig'i geçen sezonda, bu sezonda çok isteyen bir kulüp" dedi. Çakmak, ligin son haftasýna kadar þampiyonluk yarýþýný sürdüreceklerini belirterek, þunlarý kaydetti: "Ligin ilk yarýsýnda Göztepe'de forma giydim. Yeni Malatyaspor'u takip ettim. Ýlk yarýda kötü puan toplanýlmadý ama ekstra giden bir Hatayspor var. Ligin ilk yarýsýnda iyi bir seri yakaladýlar. Takýmýmýz puan kayýplarý yaþadý. Puan kayýplarý olabilir ama önemli olan son haftaya kadar bu yarýþý devam ettirebilmektir. Sonuçta birinci olamadýðýnýzda her þey bitmiyor. Ondan sonra Play-off süreci baþlýyor. Buna da kafa olarak hazýrlanmamýz gerekiyor. Çünkü þampiyonluðu zorlayan takýmlar, son 2-3 haftada havlu atma durumunda oluyor. Tabi Play-off'a gittiðinde de kafa mantalite olarak bitmiþ oluyor.


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

Hoþgörünün sembolü:

ULU CAMii Þüphesiz Diyarbakýr'ýn en güzel tarihi mekanlarýndan biridir Ulu Cami. Dört ayrý dinde nice buluþmalara, ibadetlere, barýþlara tanýklýk etmiþ bu mekan, tüm ihtiþamýyla misafirlerini din-ýrk-kültür ayýrt etmeksizin kucaklamaya devam ediyor. Bir yandan farklý kültürlerden ziyaretine gelen insanlarý aðýrlayan bu tarihi mekan; ayný anda abdest alan bu yaþlý ve gencinin resimlememize imkan tanýyor. Bu resim kentin dinsel hoþgörüsünü anlatmaya yetmiyor mu?

Ahmet KAYA

C

M

Y

K

7 ÞUBAT 2014 CUMA Yýl: 7 - Sayý : 2187 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakır yenigün gazetesi