Page 1

Diyarbakýr’da Baþbakan hazýrlýðý

Ceylan’ýn aðabeyine silahlý saldýrý LÝCE'de 2009 yýlýnda hayvanlarýný otlatýrken askeri bölgeden atýlan patlayýcý madde ile katledilen Ceylan Önkol'un aðabeyi Rýfat Önkol kimliði belirsiz bir kiþi tarafýndan uðradýðý silahlý saldýrý sonucu yaralandý. Güncel 03

13 MART 2014 PERÞEMBE

27 Mart’ta Diyarbakýr'a gelecek olan Baþbakan Erdoðan için yapýlan hazýrlýklar aralýksýz olarak devam ederken. AK Parti SKM Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Sevim, “Diyarbakýr baþbakanýmýzý kucaklayacak” dedi. Seçim 06

FÝYATI: 25 KRÞ.

www.diyarbakiryenigun.com

“Berkin’e kýyanlar sokakta geziyor” GEZÝ olaylarý sýrasýnda yaralanan ve 269 gün sonra hayatýný kaybeden Berkin Elvan için Diyarbakýr’da basýn açýklamasý düzenlendi. BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Gültan Kýþanak, “Berkin'in canýna kýyanlar sokaklarda elini kolunu sallayarak geziyorlar” dedi. Haber 08

‘Kürtlere ayrý hukuk’

C

“Katil AKP olur”

“Vasfýný yitirmiþtir”

‘Bakýþlarýný gördük’

DÝYARBAKIR E Tipi Kapalý Cezaevi önünde 12 Mart 1971 askeri darbesine ve hasta tutuklularýn durumuna iliþkin basýn açýklamasý yapýldý. Burada konuþan BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, hasta tutsaklarýn tek birinin ölümü halinde katilin AKP olacaðýný belirterek, "KCK tutuklularýnýn býrakýlmamasýnýn ardýnda AKP var. Türklere ayrý hukuk, Kürtlere ayrý hukuk uygulanýyor" diye belirtti.

2. AÐIR Ceza Mahkemesi'nin Kürt siyasetçilerinin tahliye talebinin reddedilmesine iliþkin kararýna sert tepki gösteren Barosu Baþkaný Tahir Elçi ise, "Bu kararý kabul edilir bulmuyor, hukuksuzluk olarak, sanýklarýn politik düþüncelerine, kimliklerine ve düþüncelerine göre verilmiþ bir karar olarak görüyoruz. Bu karar hukuki deðildir. Bu kararla mahkeme adil olma yetisini yetirmiþtir, vasfýný yetirmiþtir" diye konuþtu.

VERÝLEN kararýn hukuka olan inançlarýný bir kez daha sarstýðýný belirten Barosu Baþkan Yardýmcýsý Nahit Eren de, “Bu mahkemeler vermiþ olduklarý bu kararlar ile bize ne göstermek, neyi anlatmak istiyorlar? Biz bir kez daha þunu anladýk; siz ne tür yasa deðiþikliði yaparsanýz yapýn bölgedeki yargý erklerinin, bölgedeki mahkemelerin Kürtlere bakýþ açýsýný bir kez daha ortaya koydunuz” dedi. 8-9-10’da

M

Y

K

‘Arazimizi iþgal ediyorlar’

Kaçak elektrikte aþýrý israf

AVM yapýmýna tepki!

Haber 12

Ekonomi 13

Spor 15

Avukatlardan HSYK’ya suç duyurusu

K

CK Ana davasý avukatlarý Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi heyeti hakkýnda Cumhuriyet Baþsavcýlýðý aracýlýðý ile HSYK'ya suç duyurusunda bulundu. 3’te

Hevsel’e müdahale yapýlacak sinyali

D

ÝYARBAKIR 2 Nolu Hâkimliði, Hevsel Bahçeleri’nde aðaç kesimine karþý nöbet tutan gençlerin açtýklarý pankart ve bayraklara elkonulmasýný istedi 9’da 3’te

Özgürleþmek ve doðayý korumak Hanifi EREN


2

SAÐLIK

13 Mart 2014 Perþembe

‘Farkýndalýk yaratýlmalý’ "Böbrek iþlevinin ilerleyici kaybý sonucu son dönem böbrek yetmezliði geliþmesi. Bu evreye ulaþan hastalarýn yaþamýný sürdürebilmesi için diyaliz veya böbrek nakli tedavilerinin uygulanmasý gerekir. Bu tedavilerin maliyeti oldukça yüksektir. Örneðin, ülkemizde saðlýk bütçesinin % 5'den fazlasý sayýsý 62.000 civarýnda olan son dönem böbrek yetmezlikli hastalar için harcanmaktadýr. Özellikle eþlik eden kalp-damar hastalýklarýna baðlý erken ölüm riski. Kronik böbrek hastalýklý bireylerde ölüm riski genel toplumdan 10-30 kat daha yüksektir.

Tedavi edilebilir mi?

Kronik böbrek hastalýklý bireylerde ölüm riskinin genel toplumdan 10-30 kat daha yüksek olduðunu belirten Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Fatih Mehmet Aslan, böbrek hastalýðý konusunda farkýndalýðýn arttýrýlmasý gerektiðini söyledi Ýdris BOZKUÞ DÝYARBAKIR Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Fatih Mehmet Aslan, dünya böbrek günü nedeniyle açýklamalarda bulundu. Böbrek hastalýðý konusunda farkýndalýðýn arttýrýlmasý gerektiðini kaydeden Aslan, böbrek hastalýðý hakkýnda da bilgi verdi. Aslan, Böbrek rahatsýzlýðý yaþamamak için de yapýlmasý gerekenler hakkýnda uyarýlarda bulundu. Her yýl mart ayýnýn ikinci Perþembe günü kutlanan dünya böbrek günü bu yýl 13 Mart 2014 tarihine tekabül ettiðini kaydeden Aslan, "Bugünün amacý; böbrek saðlýðý ve hastalýklarý konusunda toplumsal bilinci artýrmak, erken tanýnýn önemini vurgulamak ayný zamanda böbrek hastalýklarýndan korunma konusunda kamuoyunu bilgilendirmektir" dedi.

Kronik böbrek hastalýðý nedir? Kronik böbrek hastalýðýnýn, böbrek iþlevinin yýllar süren uzun bir

Topuk kanýnda 48 saat uyarýsý

dönemde ilerleyici kaybý ile karakterize olduðunu ifade eden Aslan, böbrek iþlevinin kaybýnýn kritik bir düzeye ulaþtýðýnda böbrek yetmezliðinin geliþtiðini ve vücudun tüm organlarýný etkileyerek ciddi saðlýk sorunlarý ortaya çýkardðýný belirterek þöyle dedi: , "Dünyada her 10 kiþiden birinde böbrek hastalýðý bulunmaktadýr. Ülkemizdeki durum daha da kötüdür. Türk Nefroloji Derneði'nin yaptýðý büyük bir tarama çalýþmasý, Türkiye'de her 6-7 eriþkinden birinde çeþitli evrelerde kronik böbrek hastalýðý bulunduðunu göstermiþtir.

Hastalýðýnýn sonuçlarý nelerdir? Kronik böbrek hastalýðý sýklýkla sessiz seyreder ve sinsi bir þekilde ilerler, özellikle erken evrelerde belirti vermeyebilir. Bu nedenle birçok hastaya zamanýnda taný konulamaz. Teþhis edilemeyen kronik böbrek hastalýðý iki önemli sonuca yol açar:

DÝYARBAKLIR - Saðlýk Bakanlýðý, Türkiye'de dünyaya gözlerini yeni açan 2 milyona yakýn bebeðin bazý hastalýklardan korunmasý için uygulanan tarama programý kapsamýnda topuk kaný alýnýrken dikkat edilmesi gerekenler konusunda saðlýk kuruluþlarýný uyardý. Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Nihat Tosun tarafýndan yayýmlanan genelgeye göre, doðuþtan gelen bazý metabolik hastalýklarýn önlenmesi için yürütülen tarama programý kapsamýnda yeni dünyaya gelen bebeklerden topuk kaný alýnmasýnda bazý hususlara özen gösterilecek. Buna göre topuk kanýnýn doðumu takiben 48 saat sonra ve aðýzdan beslenmenin yeterli seviyeye ulaþmasýnýn ardýndan alýnmasý esas olacak ancak mümkün

Kronik böbrek hastalýðý erken dönemde saptanýr ve uygun þekilde tedavi edilirse ilerlemesi engellenebilir veya yavaþlatýlabilir ve yüksek ölüm riski azaltýlabilir. Hastalýðýn tedavisi diyet ve bazý ilaçlardan oluþur. Tedaviye ne kadar erken baþlanýrsa yararý o kadar fazla olur. Kronik böbrek hastalýðýnýn tanýsý oldukça kolay ve ucuzdur. Kanda kreatinin ve idrarda protein ölçümü tanýnýn büyük oranda konulmasýný saðlar. Dünya Böbrek Gününde kronik böbrek hastalýðý için risk altýnda olan herkesi bu basit testleri yaptýrmaya davet ediyoruz.

Kimler risk altýndadýr? Diyabetiniz var mý? Kan basýncýnýz yüksek mi? Kalp hastasý mýsýnýz? Ailenizde böbrek hastasý var mý? Kilonuz fazla mý? Sigara içiyor musunuz? Yaþýnýz 60'dan büyük mü? Bu sorulardan en az birisine yanýtýnýz evet ise, kronik böbrek hastalýðý için risk altýndasýnýz. Test yaptýrmak üzere doktora baþvurunuz. Kronik böbrek hastalýðý her yaþta görülebilir, ancak yaþ ilerledikçe hastalýðýn sýklýðý giderek artar. Öyle ki, 55-75 yaþ grubundan kiþilerin % 20-30'unda, 75 yaþýn üzerindeki kiþilerin ise yaklaþýk ya-

olduðunca çok sayýda bebeðe ulaþýlabilmesi için örnek, taburculuk anýnda alýnacak. Topuk kaný yeterli beslenme olmadan alýnmýþsa ailenin ilk hafta içinde aile hekimine ya da en yakýn saðlýk kurumuna yeni örnek alýnmasý için baþvurmasý gerekecek. Aile hekimleri kendilerine yapýlan ilk baþvuruda yeni doðan bebekten topuk kaný alýnýp alýnmadýðýný, ne zaman alýndýðýný, kan alýnmadan önce yeterince beslenip beslenmediðini sorgulayacak. Kan örneði usulüne uygun alýnmadýysa tekrar örnek alýnacak. Yenidoðan servisine yatýrýlan bebeklerden de ilk 48 saat içinde kan alýnacak, bebek aðýzdan beslenmeye geçtikten 48 saat sonra mutlaka tekrar numune alýnmasý saðlanacak. Baþka

rýsýnda kronik böbrek hastalýðý mevcuttur. Yaþlanma sürecinin doðal bir sonucu olarak, 40 yaþýndan sonra böbreðin süzme iþlevi her yýl % 1 oranýnda azalýr. Ayrýca yaþ ilerledikçe sýklýðý artan diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalýklarý da böbreklerin bozulmasýna yol açar. Bu nedenle, 60 yaþýndan büyük kiþilerin yýlda en az bir kez böbreklerini kontrol ettirmesi gerekir.

Daha az tuz, daha saðlýklý yaþam

Bu yýl Dünya Böbrek Gününü de kapsayan 10 - 16 Mart tarihleri arasý Dünya Tuza Dikkat Haftasý olarak kutlanmaktadýr. Saðlýklý yaþam için günde 5 gram tuz alýnmasý yeterlidir. Oysa toplumumuzda günlük tuz tüketimi bunun üç katý kadardýr. Aþýrý tuz tüketimi hipertansiyon, kalp hastalýklarý, inme ve kronik böbrek hastalýðý için çok önemli bir risk faktörüdür. Ayrýca mide, akciðer ve mesane gibi bazý kanserlerle ve osteoporozla da iliþkisi gösterilmiþtir. Günlük tuz tüketiminin 5-6 grama düþürülmesi kalp hastalýklarý, inme ve kronik böbrek hastalýðýna baðlý ölümleri % 20 oranýnda azaltabilir. Siz de saðlýðýnýz için daha az tuz tüketin.

Olumsuz sonuçlarý nasýl azaltýlabilir? Kronik böbrek hastalýðýnýn giderek artan týbbi, sosyal ve ekonomik yükünü azaltmanýn en etkin yolu hastalýðýn geliþimini önlemeye, erken taný ve uygun tedaviler ile ilerlemesini engellenmeye, hastalarýn yaþam sürelerini uzatmaya ve yaþam kalitelerini artýrmaya yönelik önleme programýnýn ulusal ölçekte uygulanmasýdýr. Bu baðlamda ülkemizde kronik böbrek hastalýðý T. C. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan toplum saðlýðý açýsýndan öncelikli hedefler arasýna alýnmýþ ve Türk Nefroloji Derneðinin de katkýlarýyla Türkiye Böbrek Hastalýklarýný Önleme ve Kontrol Programý baþlatýlmýþtýr."

bir yere sevk edilen bebekler için topuk kaný alýnýp alýnmadýðý hastaneden çýkýþ özetine iþlenecek. Bebeklerden mükerrer veya yeni numunenin, mutlaka 48 saatlik aðýzdan beslenme sonrasý alýnmasýna dikkat edilmesi gerektiði uyarýsýnda bulunan Tosun'un yayýmladýðý genelgeye göre mükerrer numunede test sonucunun normal çýkmasý halinde baþka topuk kaný alýnmayacak. 48 saatlik aðýzdan beslenmeyi takiben alýnan numunede test sonucunun normal çýkmasý durumunda da tekrar kan örneði alýnmayacak. Yeni numunede test sonucu þüpheli çýkmýþsa tekrar kan örneði alýnacak. Sonucu þüpheli çýkan bebekler belirlenen saðlýk kurumlarýna kesin taný için yönlendirilecek. (AA)


HABER - GÜNCEL

13 Mart 2014 Perþembe

‘KCK’ avukatlarýndan HSYK’ya suç duyurusu

DÝYARBAKIR - "KCK" ana davasý avukatlarý Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi heyeti hakkýnda HSYK'ya suç duyurusunda bulundu. "KCK" ana davasý avukatlarý müvekkillerinin tahliyelerine iliþkin vermiþ olduðu "ret" kararý ile birlikte "Yetki ve görevlerinin dýþýna çýktýðý", "Görevini kötüye kullanarak suç iþlediði" gerekçesi ile Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi heyeti hakkýnda HSYK'ya suç duyurusunda bulundu. Avukatlar ilgili suçlamayý Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý aracýlýðý ile yaptý. (DÝHA)

Ceylan’ýn aðabeyine

SiLAHLI SALDIRI

Lice’de 2009 yýlýnda hayvanlarýný otlatýrken askeri bölgeden atýlan patlayýcý madde ile katledilen Ceylan Önkol’un (12) aðabeyi Rýfat Önkol (27) kimliði belirsiz bir kiþi tarafýndan uðradýðý silahlý saldýrý sonucu yaralandý. Önkol kimseyle kiþisel bir husumetinin olmadýðýný belirterek, konuyla ilgili ÝHD’ye baþvuracaðýný ifade etti

D

3

ÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesi Þenlik köyünde 28 Eylül 2009 tarihinde hayvan otlatýrken askeri bölgeden atýlan patlayýcý ile katledilen Ceylan Önkol'un (12) aðabeyi Rýfat Önkol (27) silahlý saldýrý sonucu yaralandý. Olay geçtiðimiz 9 Mart günü saat 16.30 sularýnda Sur ilçesinde bulunan Turistik Caddesi üzerinde meydana geldi. Silahlý saldýrýda mermi, Önkol'un sol bacaðýnýn arka tarafýndan girip ön taraftan çýktý. Saldýrý ve sonrasý yaþadýklarýný anlatan Önkol, Turistik Caddesi'nde bulunan seçim bürosunun yanýnda ki amca oðluna ait çay ocaðýna gittiðini ifade ederek, "Ailem ile telefonla konuþurken dýþarý çýkýp caddenin karþýsýna geçtim. Daha sonra telefonla konuþurken tekrar çay ocaðýna doðru yürümek isterken arkamda bir ses patladý. Öne doðru fýrlamama neden olan patlamanýn silah olduðunu ayaðýmýn kanamasý ile fark

ettim. O sýrada çevredekiler bana doðru koþtu. Görgü tanýklarý ateþ açan þahsýn yüzünün puþi ile kapalý kafasýnda ise siyah þapka olduðunu, saldýrý sonrasý Xançepek Sokaðý'na doðru kaçtýðýný söylediler" diye konuþtu.

‘El izimi aldýlar’

Saldýrý sonrasý ticari taksi ile hastaneye kaldýrýldýðýný dile getiren Önkol, "Önce Daðkapý'da bulunan Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldým. Orada ilk müdahalenin ardýndan Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne götürüldüm. Bu süre zarfýnda yanýma bir kez tek polis geldi. O da olayý öðrenmek için deðil elimde barut izi bulunup bulunmadýðýný tespit etmek amacýyla el izimi aldýlar. Bunun dýþýnda hiç bir iþlem yapýlmadý. Silah ile yaralanmama raðmen hastanede sýradan bir vaka gibi yaklaþýldý. Sadece serum takýldý. Týbbi hiç bir müdahalede bulunulmadý. Dikiþ dahi atýlmadý. Daha

sonra yeniden Daðkapý'da bulunan Devlet Hastanesi'ne götürüldüm. Oradan da mermi giriþ-çýkýþ deliði var denilip taburcu edildim. Adeta polis ve hastane personeli sistematik þekilde anlaþmýþ gibilerdi" dedi.

‘ÝHD’ye baþvuracaðým’

Taburcu edildikten iki gün sonra muayene için hastaneye gittiðini dile getiren Önkol, doktorun bu kez bacaðýna isabet eden merminin içinde patladýðýný bu nedenle hem merminin bir parçasýnýn halen bacaðýnda olduðunu, hem de kemikte çatlak meydana geldiðini söylediðini ifade etti. Buna raðmen bir kez daha sýradan bir muayene ile yaklaþýlmasýnýn kendisinde kuþkuya neden olduðunu ifade eden Önkol, "Kimse ile alýp veremediðim ya da husumetim yok" dedi. Önkol konuyla ilgili ÝHD'ye baþvuracaklarýný ve suç duyurusunda bulunacaklarýný belirtti. (DÝHA)

Tedavi gören polis hayatýný kaybetti Ýl Emniyet Müdürlüðü Ýstihbarat Þube Müdürlüðü’nde 14 Aðustos 2007 tarihinden bu yana görev yapan ve Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi yoðun bakým servisinde kanser tedavisi gören Bozan Bostancý yaþamýný yitirdi. Bostancý’nýn cenazesi yapýlan törenin ardýndan memleketi Gaziantep’e gönderildi DÝYARBAKIR'da tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybeden polis memuru Bozan Bostancý için Ýl Emniyet Müdürlüðü'nde tören düzenlendi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Ýstihbarat Þube Müdürlüðü'nde 14 Aðustos 2007 tarihinden bu yana görev yapan ve Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi yoðun bakým servisinde kanser tedavisi gören Bostancý (42) dün hayatýný kaybetti. Bostancý için düzenlenen törene, Vali Mustafa Cahit Kýraç, Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Necdet Güngör, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz, Ýl Jandarma Alay Komutaný Albay Hüseyin Hilmi Atabay, Ýl Emniyet Müdürü Halis Böðürcü ve Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Bülent Yavaþoðlu ile teþkilat mensuplarý katýldý. Öz geçmiþinin okunmasýyla baþlayan törende, okunan dualarýn ardýndan Bostancý'nýn cenazesi memleketi Gaziantep'e gönderildi. Bostancý'nýn evli ve 3 çocuk babasý olduðu öðrenildi. (AA)


4

GÜNDEM

Özgürleþmek ve doðayý korumak

Hanifi EREN

Oto sansür kiþinin kendisine karþý uyguladýðý çok kötü bir baský aracýdýr. Kiþinin kendi kendine uyguladýðý bu sansüre gerekçe olarak, ulusal, grupsal veya kiþisel çýkarlarý ile baþkasýnýn buna ne diyeceðini gösterir. Ben de þu anda acaba her þey söylenmeli mi? Söylenmemeli mi? diye düþünüyorum. Devlet ve devlet bünyesindeki organizasyonlar tarafýndan kaçýrýlan Üçbin kiþiden fazla kürd arasýnda bulunan aðabeyimin 17. Yýlý 11 marta doluyor. Maalesef kürdler için o günkü koþullar tamamen ortadan kaldýrýlmýþ deðil. Ancak kürdler halen ortak bir mücadele zemini oluþturamadýklarý gibi farklý düþünenleri ittihat ve terakkiden kalma yöntemlerle bertaraf etmek çabasý daha fazla görülmektedir. Sadece son aylar içerisinde Türkiye siyasetine de Kürd siyasetine de bakýldýðý zaman birçok örneði görmek mümkündür. Çeþitli nedenlerden dolayý güç devþiren grup ve partiler ellerindeki bütün araçlarla (hakim olduklarý kurumlar, ellerindeki medya, sahip olduklarý kitle gücü vb.) diðerlerine saldýrmaktadýr. Tarihi bilgiye hiç sahip olmayanlar dahi TV kanallarýnda yapýlan tarih tartýþmalarýna baktýðýnda Osmanlýdan Türkiye cumhuriyeti kuruluþuna yansýyan ve herkese zarar veren entrikalarý görebilir/görmekte ancak sonuç çýkarmadýklarý da ortadadýr. Halkalarýn katliamýna kadar deðiþik þekillerde kendini gösteren bu entrikalarýn ba-

13 Mart 2014 Perþembe

zýlarý Ermeni(1915) ve Rumlar(6-7 eylül 1955) baþta olmak üzere azýnlýk olan din ve halklara yönelik gerçekleþtirilen zulüm, tahrip ve yaðma hareketleri ile Kürdlere yönelik aralýksýz olarak günümüze kadar devam eden ve Koçgiri, Þex sait, Dersim, Ercis(Geliyê zilan), Aðrý gibi jenositlere varan uygulamalarý sýralamak mümkündür. Merkezi otorite tarafýndan planlý olarak gerçekleþen bu olaylar kimi zaman devlet eliyle, kimi zaman devlet gözetiminde çeþitli siyasi akýmlar tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Özelikle Ýttihat ve Terakkiden buyana Kürdlere karþý geliþtirilen oyunlar da en fazla Türk solcularý rol almýþ ve bu rollerini de çok inandýrýcý bir þekilde oynamýþlardýr. Bu kötü mirastan Kürdlere düþen pay sürgün, zülüm, katliam ve maalesef birbirlerine karþý þiddet uygulama ve manevra geliþtirme politikalarý olmuþtur. Tabii ki doðayý koruma çabasý tüm canlýlarýn yaþamýna olan saygýnýn gereðidir. Bu sebeple Hevsel bahçeleri en az Kýrklar daðý kadar, Kýrklar daðý en az Dicle boyunca kazýlan kum ocaklarý kadar önemlidir. Ama bütün bunlar Kürdistan'da yakýlan ormanlar ve tahrib edilen doða ve yerleþim alanlarý yanýnda deveden kulak bile deðildir. Kürdler kendi ülkelerini özgürce yönetme imkanlarý elde etmeden bu tür tahribat, talan ve yýkýmlar devam edecektir. Maalesef bu talana bazý Kürdlerin de bilerek veya bilmeye-

rek hizmet ettiði görülmektedir. Þimdi sormak istiyorum; Kýrklar Daðýný yapýlaþmaya açan, Diyarbakýr karpuzunun habitatý olan Dicle nehri boyunca kum ocaklarýnýn açýlmasýna izin veren ve Hevsel bahçelerinde aðaçlarý söken hangi devlet veya kimdir? Her birimiz gerçekten özgür irademizle hareket edebilir, bildiðimizi özgürce söyleyebilirsek sorumlularý hesap vermeye zorlayabilir ve hem doðamýzý, hem de geleceðimizi koruyabiliriz. Aksi durumda birilerinin aleti olmaktan kendimizi kurtaramayýz. NEWROZ kürdler için bahardýr, þenliktir, en önemlisi kurtuluþ ve özgürlüktür. Kürdler bu güzellikleri coþkulu bir þekilde yaþayacak günlere kavuþmak için bu güne kadar mücadele vermiþ ve halende mücadele vermeye davam etmektedir. Bu yýl ki newroz bir seçim sürecine de tanýklýk etmektedir. Bu seçimin sonucunda tüm ülkede NEWROZ coþkusunun kalýcý olmasýna vesile olmasý en büyük arzumdur. Ancak bu seçimin doðanýn ve insanlarýn haklarýna saygýlý demokratik bir Türkiye ve Kürdlerin özgürleþtiði bir ortadoðuyu oluþturmayacaðýný biliyorum. Ancak bu seçimin Kürdlerin bir birine tahammül etmesine ve Kürdler arasýnda demokrasi kültürünü yaygýnlaþmasýna katký sunmasýný umut ediyorum. Çünkü kendi içindeki farklýlýklara tahammül edemeyen Kürd, ne özgürleþir ne de özgürleþtirebilir.

Oðrenciler Diyarbakýr’ý gezdi Kayapýnar Belediyesine teþekkür plaketi verildi

Çermik, Silvan ve Lice Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okullarýnda okuyan öðrenciler, Diyarbakýr Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan yürütülen "YÝBO'larýmýza Can Suyu-2 Projesi" kapsamýnda, kentteki tarihi ve turistik mekanlarý gezdiler Ahmet KAYA DÝYARBAKIR Milli Eðitim Müdürlüðünce yürütülen "YÝBO'larýmýza Can Suyu-2 Projesi" kapsamýnda, Çermik, Silvan ve Lice Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okullarýnda (YÝBO) okuyan öðrenciler, Diyarbakýr'daki tarihi mekanlarý gezme fýrsatý buldu. Kentteki Cahit Sýtký Tarancý Müzesi, Ahmet Arif Müzesi, Dört Ayaklý Minare, Ýç Kale, Hz. Süleyman Türbesi, Sahabe Þehitliði, On Gözlü Köprü ve Keçi Burcu'nu gezen öðrenciler, daha sonra Ýl Milli Eðitim Müdürü Mehmet Hadi Aðýrbaþ'ý ziyaret etti.

Aðýrbaþ, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "YÝBO'da okuyan öðrencilerimizi seviyoruz. Sizleri geleceðin belediye baþkanlarý, valileri olarak görüyoruz. Çünkü gününüzün 24 saati eðitim ve öðretimle geçiyor. Böylece memlekete yararlý birer birey olmak için daha fazla vakti eðitim için kullanýyorsunuz" dedi. Bazý okullara müzik sýnýflarý açýlacaðýný bildiren Aðýrbaþ, öðrencilere enstrüman gönderileceði müjdesini verdi. Öðrenciler de son derece anlamlý ve güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek, Diyarbakýr'ý tanýma fýrsatý bulduklarý bu projede emeði geçenlere teþekkür etti.

DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi öðretim görevlisi ve Süper Lig hakemi Nihat Mýzrak ile üniversite öðrencileri "Son Dersin Iþýklarý" projesi kapsamýnda köy okullarýnda spor alanlarý oluþturma çalýþmalarýnda katký sunduðu için dolayý Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað'a onurluk verdiler. Proje sözcüsü Nihat Mýzrak ile üniversite öðrencileri Kayapýnar Ýlçesine baðlý Güleçoba köy okuluna spor alanlarý kazandýrma çalýþmasýnda katký sunduðu için Kayapýnar Belediye Baþkaný Mahmut Dað'ý makamýnda ziyaret ettiler. Proje sözcüsü Mýzrak, " Kayapýnar Belediyesi'nin spora katký ve yürüttükleri projeye sunduðu katký sonucu yüzlerce çocuðumuz sporla buluþtu. Bu çalýþmada en büyük desteði Kayapýnar Belediyesi sundu. Ziyareti katkýlarýndan dolayý teþekkürlerimizi belirtmek için yaptýk " dedi. Belediye alarak insana yönelik çalýþmalara her zaman katký sunduklarýný belirten Baþkan Vekili Mahmut Dað, "Hocamýz ve öðrenci arkadaþlarýmýzýn yürüttüðü önemli projeye bizimde katkýmýz olmasý bizleri mutlu etmiþtir. Her zaman bu yönlü insaný projeleri belediye olarak katkýmýz ve desteðimiz olacaktýr " dedi. Ziyarette Baþkan Vekili Mahmut Dað'a plaket verildi. (Haber merkezi)


5

SEÇÝM

13 Mart 2014 Perþembe

‘Bu ülkeyi yönetenler utanmalý’ inançla gerçekleþtiðini kaydeden Sarý, CHP olarak barýþý, konjonktür gerektirdiði için deðil, inandýklarý, halkýn ve ülkenin gereksinimi olduðu için savunduklarýný belirtti.

Berkin Elvan’ýn ölümü

Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Diyarbakýr’a gelen CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Perihan Sarý, Berkin Elvan’ýn ölümüne iliþkin olarak, “Hiç hak etmediði ölümü yaþamasý insanlarda doðal bir tepki yarattý. Berkin’in bu dünyadan alacaklý gitmesinden bu ülkeyi yönetenlerin utanmasý gerekiyor. Týpký Uludere’de ölen diðer çocuklar gibi” dedi DÝYARBAKIR - CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Perihan Sarý, Berkin Elvan'ýn ölümüne iliþkin, "Hiç hak etmediði ölümü yaþamasý insanlarda doðal bir tepki yarattý. Berkin'in bu dünyadan alacaklý gitmesinden bu ülkeyi yönetenlerin utanmasý gerekiyor" dedi. Diyarbakýr'a gelen Sarý, parti il binasýnda gazetecilere yaptýðý açýklamada, ay sonunda yapýlacak yerel seçimlerin önemine vurgu yapaDÝYARBAKIR - Muhtarlarýn özlük haklarýnda yapýlan iyileþtirme, yerel seçimler öncesinde muhtarlýða olan talebi yükseltti. 30 Mart'ta yapýlacak seçimler öncesinde aday sayýsýndaki büyük artýþa baðlý olarak muhtar adaylarý arasýnda rekabet yaþanýyor. 2009 yýlýndaki yerel seçimlerde 100 bin kiþi muhtar adayý olurken, bir süre önce özlük haklarýnda yapýlan iyileþme nedeniyle muhtar adayý sayýsýnda adeta patlama oldu. Türkiye genelinde 200 bini aþkýn kiþi muhtar adayý olurken, aday sayýnýn 230 bine ulaþmasý bekleniyor. Torba Yasasý kapsamýnda muhtarlarýn özlük haklarýnda yapýlan düzenleme sayesinde muhtarlýk ödeneðinin 875 liraya yükseltilmesi aday sayýsýndaki artýþýn en büyük nedeni olarak görülüyor.

Adaylarýn 5 bin 500’ü kadýn Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Baþkaný Hüseyin Akdeniz, Türkiye'de 412'si kadýn olmak üzere 53 bin muhtar bulunduðunu söyledi. 30 Mart'ta yapýlacak seçimde muhtar adayý olmak için baþvuranlarýn sayýsýnda büyük artýþ olduðunu kaydeden Akdeniz, þöyle

rak, bu seçimin birden fazla etkisinin olacaðýný söyledi.

‘3Umursadýðý tek þey dolar ve avrolar’ Hükümetin çözüm süreci olarak baþlattýðý her sürecin yeni bir çözümsüzlük aþamasýyla týkandýðýný savunan Sarý, þöyle konuþtu "AKP'nin samimi olmadýðý, sorunu çözme doðrultusunda çaba harcamadýðý ama kendi ik-

tidarýný güçlendirmek doðrultusunda her konuda olduðu gibi Kürt sorununu da istismar ettiði artýk açýk bir biçimde ortaya çýkmýþtýr. AKP'nin bugün maskesi düþtü. Erdoðan'ýn kiþisel hesaplarýnýn geldiði noktada Kürt sorununda umursamadýðý, umursadýðý tek þeyin biriktirdiði dolar ve avrolar olduðu anlaþýlýyor." Barýþýn ciddi bir iþ ve halkýn ihtiyacý olduðunu, kararlýlýk ve

Muhtarlýða aday olan olana Muhtarlarýn özlük haklarýnda yapýlan iyileþtirmenin ardýndan yerel seçimler öncesinde muhtar adayý sayýsýnda büyük artýþ oldu. 2009 yýlýndaki seçimlerde 100 bin kiþi muhtarlýk için aday olurken, bu seçimlerde þu ana kadar 200 bini aþkýn kiþi muhtarlýk için adaylýðýný açýkladý. Bu sayýnýn seçim tarihine kadar 230 bine ulaþmasý bekleniyor konuþtu: "2009 yýlýndaki yerel seçimde yaklaþýk 100 bin kiþi muhtar adaylýðý için baþvurmuþtu. Ancak bu seçim öncesi aday sayýnda adeta patlama oldu. Daha seçime var ama muhtar aday sayýsý 200 bini aþtý. Seçime kadar muhtar aday sayýnýn 230 bine ulaþmasýný bekliyoruz. Muhtarlarýn özlük haklarýndaki iyileþtirme talebi arttýrdý. Muhtar adaylarý arasýndaki kadýn sayýsýnda da yükselme var. Bugüne kadar 5 bin 500 kadýn muhtar adaylýðý için baþvuruda

bulundu." Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Baþkaný Ramazan Özünal ise muhtarlarýn özlük haklarýnda yapýlan düzenlemenin muhtarlýða talebi arttýrdýðýný vurgulayarak, "Benzer durum rahmetli Özal döneminde de olmuþtu. O dönem muhtarlara Türkiye geneli ruhsatlý silah taþýma hakký verilmiþti. Bu hakkýn tanýnmasýnýn ardýndan yapýlan ilk yerel seçimde muhtarlýða yoðun ilgi olmuþtu" diye konuþtu.

‘Afiþ ve pankart asmalarý yasak’ Güneydoðu Muhtarlar Federasyonu Genel Baþ-

Sarý, bir anne ve kadýn olarak Berkin Elvan'ýn ölümünden büyük üzüntü duyduðunu dile getirerek, "Ölüm ona hiç yakýþmadý, bu ülkeden ve bu dünyadan bir ömür alacaklý gitti" ifadesini kullandý. Ölümün sorumlusunun Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn uyguladýðý insanlýk dýþý politikalar olduðunu ileri süren Sarý, þöyle devam etti: "Erdoðan bu dünyanýn adaletinde bunun hesabýný verecek, bunun hesabýný soracaðýz. Polislere övgüler düzen, ikramiyeler veren Baþbakanýn bunun hesabýný vermesi gerekir. Berkin, Gezi direniþinin simgesi oldu. Gezi ile Lice arasýndaki bir köprüydü. Berkin için duyulan üzüntü onun çocuk olmasýndan kaynaklanýyor. Hiç hak etmediði ölümü yaþamasý insanlarda doðal bir tepki yarattý. Berkin'in bu dünyadan alacaklý gitmesinden bu ülkeyi yönetenlerin utanmasý gerekiyor. Týpký Uludere'de ölen diðer çocuklar gibi." (AA)

kaný Hatip Þeran ise geçmiþte yapýlan yerel seçimler öncesi muhtar adaylarý arasýnda çok sayýda kavganýn yaþandýðýný, olaylarda hayatýný kaybedenlerin de olduðunu anýmsattý. Muhtar adaylarý arasýndaki kavgalarýn en büyük nedenin pankart ve afiþ asma konusunda yaþandýðýný dile getiren Þeran, þöyle dedi: "Ancak bu yýl YSK'nýn aldýðý bir karar var. Buna göre, muhtarlýk seçimine girmek isteyenler, siyasi partilere ve baðýmsýz adaylara tanýnan propaganda hakkýndan yararlanamayacak. Sadece oy verme gününden bir gün önce, resimli veya yazý ile tanýtýcý nitelik taþýyan el ilaný daðýtabilecek. Ancak bu yasaktan muhtar adaylarýnýn haberi yok. Muhtar adaylarý ile bu hafta içerisinde derneklerimiz aracýlýðýyla düzenleyeceðimiz toplantýlarda bu yasaðý anlatacaðýz. Ayrýca kavga yaþanmamasý için çaba göstermelerini isteyeceðiz." Özlük haklarýndaki iyileþtirmenin muhtar adayý sayýsýný yükseltiðini vurgulayan Þeran, "Kýzýltepe ilçesinde 10 mahalle muhtarlýðý için 160 aday var. Hala seçime 2 hafta var. Aday sayýsý 200'e ulaþabilir" diye konuþtu. (AA)


6

SEÇÝM

13 Mart 2014 Perþembe

Diyarbakýr’da Baþbakan hazýrlýðý 27 Mart’ta Diyarbakýr’a gelecek olan Baþbakan Erdoðan için yapýlan hazýrlýklar aralýksýz olarak devam ederken. AK Parti SKM Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Sevim, “Diyarbakýr baþbakanýmýzý kucaklayacak” dedi DÝYARBAKIR- AK Parti Diyarbakýr Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Baþkan Yardýmcýsý ve Tertip Komitesi Baþkaný Hüseyin Sevim, tertip komitesi baþkan yardýmcýsý Adnan Öztürk ile birlikte Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 27 Mart'ta halka hitap edeceði Ýstasyon Meydaný'nda incelemelerde bulundu. Sevim Diyarbakýr'ýn Baþbakan'ý kucaklamaya hazýr olduðunu söyledi.

‘O bir Diyarbakýr sevdalýsý’ AK Parti Diyarbakýr SKM

Ensarioðlu’nun seçim çalýþmalarý sürüyor DÝYARBAKIR - Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Mehmet Galip Ensarioðlu, seçim çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Önceki gün bir otelde seçim projelerini açýklayan AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Mehmet Galip Ensarioðlu, seçim çalýþmalarýna kaldýðý yerden devam ederek, vatandaþ ve esnaf ile buluþuyor. Ziyaretleri kapsamýnda Cizreli Þeyh Nurullah'ýn kardeþi eski AK Parti Þýrnak Milletvekili Veli Seyda'yý ziyaret eden Ensarioðlu, seçim çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek destek istedi. Ev ortamýnda sýcak bir þekilde süren görüþmede Ensarioðlu, seçilmesi durumunda Diyarbakýr'a yapacaðý hizmetler hakkýnda Veli Seyda ve beraberindeki heyete detaylý bilgi verdi. Ensarioðlu, ziyaret ettiði Veli Seyda'dan AK Parti'ye destek istedi. (ÝHA)

Güneli ev ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor DÝYARBAKIR - Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Kayapýnar Belediye Baþkan adayý Prof. Dr. Zülküf Güneli ev ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesine baðlý Peyas Mahallesi'ndeki bazý evleri ve esnafý dolaþýp, dertlerini dinleyen Güneli, vatandaþlar tarafýndan yoðun ilgiyle karþýlandý. Zülküf Güneli'ye AK Parti Kayapýnar Ýlçe Baþkaný M. Ali Kýrsaçlý, AK Parti kadýn ve gençlik kollarý ve partililer eþlik etti. Kayapýnar ilçesini AK belediyecilik ile tanýþtýrmalarý halinde büyük çalýþmalara imza atacaklarýný belirten Güneli, önemli faaliyetlerinin de sürdüðünü ifade etti. Güneli, "Biz AK Parti olarak sadece Kayapýnar'a deðil, tüm Diyarbakýr'a önem veriyoruz. Diyarbakýr'ý AK belediyecilikle tanýþtýrýrsak çok büyük projeler yapmayý hedefliyoruz. Halkýmýzýn uzun yýllardýr giderilemeyen ihtiyaçlarýný biz gidermek için elimizden gelenin fazlasýný yapmaya hazýrýz" dedi. Vatandaþlar tarafýndan büyük ilgiyle karþýlanan Güneli ve beraberindekiler çalýþmalara ara vermeden devam edeceklerini kaydetti. (ÝHA)

Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Sevim, Diyarbakýr'ýn Baþbakan Erdoðan'ý baðrýna basmaya hazýrlandýðýný kaydetti. Sevim, "Bunun örneðini 16 Kasým'da gördük, bu anlamda biz AK Parti Diyarbakýr SKM, il ve ilçe baþkanlýklarý olarak çalýþmalarýmýzý þimdiden baþlattýk. Tüm Diyarbakýr halký ile þimdiden çözüm sürecinin baþ mimarý Recep Tayyip Erdoðan'ýn 27 Mart'ta Diyarbakýr'da kucaklayacaðýz. Ýnþallah Sayýn Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýzý çok iyi bir þekilde aðýrlayacaðýz. Onun Diyarbakýr sevdalýsý olduðunu biliyoruz. Bu anlamda biz de Diyarbakýr'da Baþbakanýmýzý kucaklamaya hazýrýz. Yapýlacak mitinge herkesi davet ediyoruz" dedi. (ÝHA)

‘Bölge için çok önemli projeler’ AK Parti SKM Baþkaný Ýslam Kanýtoðlu, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Ensarioðlu tarafýndan önceki gün açýklanan projelerin Diyarbakýr ve bölge için çok önemli olduðunu vurguladý DÝYARBAKIR - AK Parti Diyarbakýr Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Baþkaný Ýslam Kanýtoðlu, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Mehmet Galip Ensarioðlu tarafýndan açýklanan projelerin Diyarbakýr ve bölge için çok önemli olduðunu söyledi. M. Galip Ensarioðlu tarafýndan açýklanan Diyarbakýr projelerini deðerlendiren AK Parti SKM Baþkaný Ýslam Kanýtoðlu, bu projeleri Diyarbakýr'ýn hak ettiðini kaydetti. Kanýtoðlu, "Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Mehmet Galip Ensari-

oðlu tarafýndan açýklanan projeler 2.7 milyar dolarlýk projedir. Bu projeler Diyarbakýr'ýn çehresini deðiþtirecektir. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Diyarbakýr'ý çok önemsiyor. Bu anlamda 2002 ile 2014 yýllarý arasýnda Diyarbakýr'a toplamda 14 milyar liralýk yatýrým yapýlmýþtýr. Diyarbakýr halkýnýn desteði ile 30 Mart yerel seçimlerinin ardýndan Diyarbakýr AK belediyecilik ile tanýþacak ve bu projeler uygulanacaktýr" dedi. M. Galip Ensarioðlu tarafýndan açýklanan projeler ile Diyarbakýr'ýn hem çehresinin hem de ka-

derinin deðiþeceðini belirten Kanýtoðlu, bölgenin kalkýnmasý için vatandaþlarýn da AK Parti'ye destek olmasý gerektiðini söyledi. (ÝHA)

Özgen: Ýstikrar sürsün Pasur büyüsün

DÝYARBAKIR - AK Parti Kulp Belediye Baþkan Adayý Abdullah Özgen ve ekibi 2014 Mart yerel seçim kampanyasý çalýþmalarýna ilçe merkezindeki halkla ve esnafla bir araya gelerek devam ediyor. AK Parti Kulp Belediye Baþkan adayý Abdullah Özgen 30 Mart 2014 yerel seçim kampanyasý çalýmlarýnda, halkýn güven duyduðu ve çalýþmalarýnda etkin bir yöne-

tim modeline sahip, deðiþim oluþturan bir belediye baþkan adayý ve kaliteli bir hizmet için halkýmýzýn yanýnda olduklarý söyledi. Ýlçe merkezindeki esnaf ve vatandaþlarýn ilgisine teþekkür ederek, "Biz Kulp'a hizmet vermek için aday olduk ve halkýmýzýn desteði ile bu görevi devir alarak Kulp'a yakýþacak bir hizmet sunacaðýz. Halk tarafýndan günden güne ilgi ve katýlýmýn olduðu projelerimizde, hizmetlerimizde, mahallinin görüþü alýnarak yerinde tespit, yerinde çözüm yöntemi temel hizmet anlayýþýmýz olacaktýr. Temel amacýmýz istikrar sürsün Pasur büyüsün. Ýlçemize güven ve huzur gelsin" dedi. (ÝHA)


7

SEÇÝM

13 Mart 2014 Perþembe

‘Gül bahçeleri yeniden yeþerecek’

BDP Baðlar Belediye eþ baþkan adayý Birsen Kaya Akat ile çok sayýda partili dün sabahýn erken saatlerinde Baðcýlar Mahallesi'nde bulunan esnafý ziyaret etti. Yurttaþlara bir konuþma yapan Akat, Baðcýlar Mahallesi'ne Kültür Merkezi yapacaklarýný söyledi. Akat ayný zamanda Diyarbakýr'ýn en eski kültürlerinden biri olan Gül Bahçelerini yeniden yaþamsallaþtýracaklarýný sözünü verdi Lokman AYDOÐAN DÝYARBAKIR - BDP Baðlar Belediye eþ baþkan adayý Birsen Kaya Akat, dün sabahýn erken saatlerinde Baðcýlar Mahallesi'nde bulunan Sebze ve Meyve

Hali'ni ziyaret ederek esnafýn sorunlarýný yerinde dinledi. Esnaflarýn alkýþ ve ýslýklarýyla karþýlanan belediye baþkan adayýna BDP’nin Encümen adaylarý ve çok sayýda partili eþlik etti.

‘Baðcýlar’a Kültür Merkezi ve Esnaf Çarþýsý’ Meyve ve sebze halinde sabah saatleri kalabalýk olduðundan dolayý erken geldiklerini ifade eden Baðlar Belediye eþ baþkan

‘Halk AKP’yi sandýða gömecek’ Lokman AYDOÐAN DÝYARBAKIR - BDP Kayapýnar Ýlçe Örgütü, 30 Mart 2014'te yapýlacak olan yerel seçim çalýþmalarý kapsamýnda Diclekent bölgesinde iki seçim bürosunun açýlýþýný yaptý. Büro açýlýþlarýna Kayapýnar BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, Kayapýnar eþ belediye baþkan adayý M. Ali Aydýn, Fatma Arþimet, Barýþ Anneleri ve yüzler-

ce yurttaþ katýldý.

‘Kimse bölgede hesap yapmasýn’

Musa Anter Caddesi'ndeki seçim bürosunun açýlýþýnda konuþan eþ belediye baþkan adayý Fatma Arþimet, "30 Mart seçimlerinde Kürt halkýnýn vereceði güçlü mesaj Sayýn Öcalan'ýn özgürlüðü ve tüm cezaevindeki arkadaþlarýn tahliye edilmesini önündeki tüm engelle-

ri kaldýracaktýr. Halkýmýzýn bu gerçeklikle her alanda mücadelesini yükseltiyor. 30 Mart seçimleri konusunda kimse bölgede hesap yapmasýn" diye konuþtu.

‘Ýsyan ateþi güçlenerek yanýyor’

Eþ Baþkan Adayý M. Ali Aydýn ise, "Diyarbakýr zindanlarýnda baþlayan isyan ateþi bugün tüm coðrafyada daha da güçlenerek yanýyor. Diyarbakýr halký Sayýn Öcalan Diyarbakýr seçimlerinde yüzde yetmiþlik bir oy oranýyla kazanýlmasýný yönünde açýklamasýný yerine getirecek güçte ve bilinçtedir. Kayapýnar halký güçlü bir destekle seçtiði vekili Hatip Dicle ve belediye baþkaný Zülküf Karatekin ile binlerce Kürt siyasetçiyi cezaevlerinde tutun AKP hükümetini sandýða gömecektir" dedi.

adayý Birsen Kaya Akat, "Böylesine güzel bir kalabalýk tarafýndan bu kadar coþkulu bir þekilde karþýlamak bize açýkçasý heyecan veriyor" dedi. Yerel seçimin Kürtler için büyük bir öneme sahip olduðunu dile getiren Akat, hizmet konusunda sýnýr tanýmayacaklarýný belirterek, "Yenihal'in hemen karþýsýnda bulunan 32 metrekarelik bir alanda kültür merkezi kuracaðýz. Kültür merkezinin yanýnda da küçük bir esnaf çarþýsý kurmayý planladýk. Malum, Baðlar'da henüz bir kültür merkezi yapýlmýþ deðil. Biz Baðlar'da bu ilki gerçekleþtireceðiz. Yapacaðýmýz kültür merkezinin bahçesinde Kürt sanatçý ve edebiyatçýlarýn portreleri ve yaþam öyküleri de yer alacak. Kültür merkezi, Baðlar'da sosyal ve kültürel yaþam alaný olarak hazýrlanacak bir þekilde halkýmýzýn hizmetine sunulacaktýr" dedi.

Amed’in gül bahçeleri yeniden yeþerecek

Diyarbakýr'da yüz yýl öncesine kadar gül bahçelerinin olduðunu sözlerine ekleyen Akat, bu kültürünün zamanla yok olduðunu belirterek, "Gül bahçelerinin kentimizde yeniden yeþertilmesi için Göletli Parkýn yaný baþýnda bulunan ve belediyemize ait 10 dönümlük alanda gül bahçesi oluþturacaðýz" þeklinde konuþtu.

Yeniþehir’de seçim çalýþmalarý hýz kesmiyor DÝYARBAKIR - 30 Marta yapýlacak olan yerel seçimlerin yaklaþmasý ile birlikte seçim çalýþmalarýný hýzlandýran BDP Yeniþehir Ýlçe Örgütü, esnaflarý tek tek gezerek sorunlarý hakkýnda bilgiler aldý. Ziyaretin ardýndan eþ baþkan adaylarý Selim Kurbanoðlu ve Ülkü Baytaþ, Þehitlik ve Ýplik mahallesinde devam eden kaldýrým ve yol geniþletme çalýþmalarýný denetledi. Kýsa bir konuþma yapan Kurbanoðlu, "Yýlýn 365 günü yaz ve kýþ demeden çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Bir yandan seçim çalýþmalarýný sürdürürken diðer yandan da hizmetlerimizi de aksatmadan devam ediyoruz. Þehitlikte eksik kalan çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Ana caddelerimizi bazalt taþý döþeyerek çalýþmamýzý bu alanda bitirmiþ olacaðýz. Ýplik mahallemizde de kilitli parke çalýþmalarýný sürdürüyoruz. Ýyi hizmet anlamýnda da halkýmýz en güzel þeylere laiktir" dedi.


8

HABER

13 Mart 2014 Perþembe

‘Kürtler daða gitmesin’ ‘Berkin’e kýyanlar sokakta geziyor’ Diyarbakýr’da, Gezi olaylarý sýrasýnda yaralanan ve 269 gün sonra hayatýný kaybeden Berkin Elvan için basýn açýklamasý düzenlendi. Burada konuþan BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Gültan Kýþanak, “Berkin’in canýna kýyanlar sokaklarda elini kolunu sallayarak geziyorlar”

BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, hasta tutsaklarýn tek birinin ölümü halinde katilin AKP olacaðýný belirterek, “KCK tutuklularýnýn býrakýlmamasýnýn ardýnda AKP var. Kürdistan’ýn dört bir tarafýna tel örgü çekin. Kürtler daða gitmesin” dedi DÝYARBAKIR - 78'liler Diyarbakýr Giriþimi ve Diyarbakýr Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanýþma Derneði (Diyar TUHADDER), 12 Mart 1971 askeri darbesine ve hasta tutuklularýn durumuna iliþkin Diyarbakýr E Tipi Kapalý Cezaevi önünde basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Açýklamaya, BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, Barýþ Anneleri Meclisi, ÝHD, KESK, Tabip Odasý, Mimarlar Odasý, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve hasta tutuklu yakýnlarý katýldý.

“Hasta tutsaklara özgürlük” Açýklamada "12 Eylül'ü yargýlamak Diyarbakýr 5 Nol'u askeri cezaevi suçlarýný yargýlamaktan geçiyor", "Ölüyorlar daha ne kadar sessiz kalacaðýz" ve "Cezaevlerinden bir tabut daha çýkmasýn, hasta tutsaklara özgürlük" yazýlý pankartlar ile hasta tutuklularýn fotoðraflarý taþýndý. 78'liler Giriþimi üyesi Ahmet Andýç, 12 Mart darbesinin üzerinden 43 yýl geçtiðine dikkat çekerek, 12 Mart'ýn neredeyse unutulduðunu ve unutturulduðunu kaydetti. 12 Mart'ýn 12 Eylül ile tamamlanan yarým kalmýþ bir darbe olduðunu dile getiren Andýç, "12 Mart yarým kalmýþ askeri bir darbe olarak tarihe geçti. Anayasal parlamenter düzeni ortadan kaldýrmadý, içini boþalttý ve

etkisizleþtirdi" dedi.

‘Diyarbakýr’dan Ankara’ya yürüyeceðiz’ Diyar TUHAD-DER yöneticisi Hevidar Bozkuþ ise, çocuklarýn öldürüldüðü, yasalarýn katilleri koruduðu, mazlumlarýn figanýnýn göðü deldiði günlerin aðýrlýðý ile yine cezaevi önünde olduklarýný dile getirerek, durumlarý gittikçe aðýrlaþan hasta tutsaklarýn vebalini alan hükümete seslendiklerini dile getirdi. Adaleti kirli iþleri ört bas etmek için deðil de herkese hakký olaný vermek için iþletilmesi gerektiðine vurgu yapan Bozkuþ, "Biraz insanlýðýnýz, biraz onurunuz, biraz namusunuz kalmýþsa eðer; katilleri salýp geçmiþ olsun dilekleri yayýnlayacaðýnýza rehine durumundaki hasta tutsaklarýmýzý býrakýn" diye konuþtu. Hukuksal düzenlemelerin derhal yapýlmasý ve Adli Týp Kurumu þartýnýn ve güvenlik gerekçesi maddesinin kaldýrýlmasýný talep ettiklerini kaydeden Bozkuþ, "Bu düzenlemeler yapýlmadýðý ve arkadaþlarýmýz býrakýlmadýðý taktirde federasyonumuza baðlý 9 dernek ve 3 temsilcilikte görevli olan 1520 yöneticimizle Diyarbakýr'dan Ankara'ya yürüyeceðiz" þeklinde konuþtu.

‘Kürtlere ayrý hukuk uygulanýyor’ BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþ-

taþ, "Berkin Elvan'ýn polis tarafýndan öldürülen 576. çocuk olmasý, 'KCK' tutuklularýnýn tahliye taleplerinin reddedilmesi ve hasta tutsaklarýn ölüm seviyesine gelmesi" konularýnýn Türkiye'de adaletsizliðin, hukuksuzluðun yaþandýðýnýn açýk bir ifadesi olduðunu belirtti. Beþtaþ, "Devlet hasta tutsaklarý öldürmeye karar vermiþtir. Kendi çýkardýklarý yasalar ile 'toplum için tehlike oluþtursa býrakmayýn' demiþtir. Kürt halkýnýn uyanmasýnýn üzerinden on yýllar geçti. Hasta tutsaklarýn tek birinin ölümü halinde katil AKP olacaktýr. Bunu Amed cezaevi önünden ilan ediyoruz. Kürtleri bölücülükle suçlayanlar asýl bölücüler olduklarý ortaya çýkmýþtýr. Türklere ayrý hukuk, Kürtlere ayrý hukuk uygulanýyor" dedi. “Kürdistan’ýn dört bir

tarafýna tel örgü çekin”

"KCK" tutuklularýnýn býrakýlmamasýnýn ardýnda iktidarýn olduðunun altýný çizen Beþtaþ, þunlarý aktardý: "Biz bunu kabul etmeyeceðiz. Bu arkadaþlarýmýzýn hepsi bizimle beraber demokratik siyaset yürüten arkadaþlarýmýzdýr. Bu kararla demokratik siyasetin yolunu kapatýp Kürtlere daða gitme yolunu dayatýyorlar. O zaman bütün Kürtler daða çýkabilir. Kürdistan'ýn dört bir tarafýna tel örgü çekin. Kürtler daða gitmesin." (DÝHA)

DÝYARBAKIR - Ýstanbul'da Gezi Parký eylemleri sýrasýnda gaz fiþeðiyle baþýndan yaralanan ve 269 günlük yaþam mücadelesini dün kaybeden 15 yaþýndaki Berkin Elvan için Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesi Ofis semti AZC Plaza önünde basýn açýklamasý düzenlendi. Açýklamaya BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Gültan Kýþanak, STK temsilcileri ve çok sayýda kiþi katýldý. Burada konuþan Kýþanak, Berkin Elvan'ýn ölümüne tepki göstererek, "Berkin'i hedef alarak ateþ eden ve onun aylarca yaþama tutunmak için mücadele vermesine neden olan ve her nihayetinde dün (önceki gün) yaþamaný yitiren sevgili Berkin'in canýna kýyanlar sokaklarda elini kolunu sallayarak geziyorlar. Hükümet bir tek polise bile soruþturma açmadý ve bir tek cümle söz bile söylemediler. Bu halk bunu yaþýyor ve görüyor, bir yerlerden söylenen sözler ve politikalarla deðil, bizzat duygusuyla, acýsýyla ve öfkesiyle bunu yaþýyor" dedi. Grup, basýn açýklamasýnýn ardýndan sessizce daðýldý. (ÝHA)


9

HABER

13 Mart 2014 Perþembe

‘Siz hala tahliye olmadýnýz mý?’ Diyarbakýr D Tipi Kapalý Cezaevi savcýsýnýn, siyasi davalarda yargýlanan 13 tutukluya, “Siz hala tahliye olmadýnýz mý? Yeni çýkan yasayla hepinizin tahliye olmasý gerekiyordu” dediði belirtildi

DÝYARBAKIR - Özel Yetkili Mahkemelerin (ÖYM) kaldýrýlmasý ve tutukluluk süresinin 10 yýldan 5 yýla indiren yasanýn yürürlüðe girmesinin ardýndan Ergenekon ve Balyoz gibi davalardan çok sayýda kiþi tahliye edilirken, Diyarbakýr D Tipi Kapalý Cezaevi'nde ilginç bir durum yaþandý. Cezaevi savcýsýnýn, "KCK" ve çeþitli davalarda tutuklu bulunan Sýdýk Çete, Meytullah Bayram, Murat Ýldeniz, Ufuk Fidan, Mehmet Ýmre, Murat Kazan, Orhan Suphi, Halis Ýldeniz, Ramazan Baþarý, Ersan Nazlýer, Fýrat Ýþgören, Ercan Þengül ve Mirhan Göktaþ'a, "Yeni çýkan yasayla hepinizin tahliye olmasý gerekiyordu" dediði kaydedildi. Diyarbakýr D Tipi Kapalý Cezaevi'ne müvekkilleri ile görüþmeye giden avukat Serhat Kenaþin, cezaevi savcýsýnýn tutuklulara, "Burada ne iþiniz var. Siz hala tahliye olmadýnýz mý? Yeni çýkan yasayla hepinizin tahliye olmasý gerekiyordu" dediðini belirtti. (DÝHA)

‘Mahkeme vasfýný yitirmiþtir’ Hevsel’e müdahale sinyali mi? Diyarbakýr 2 Nolu Hâkimlik tarafýndan, Hevsel Bahçeleri’nde aðaç kesimine karþý nöbet tutan gençlerin açtýklarý pankart ve bayraklara el konulmasý yönünde karar verildi. Pankartlarýn emniyete teslim edilmesi talebi “Hevsel Bahçeleri'nde devam eden nöbete müdahale mi edilecek?” sorusunu akýllara getirdi Diyarbakýr Barosu, 2. Aðýr Ceza Mahkemesi’nin Kürt siyasetçilerinin tahliye talebinin reddedilmesine iliþkin kararýna sert tepki gösterdi. Diyarbakýr Barosu, “Bu kararý kabul edilir bulmuyor, hukuksuzluk olarak, sanýklarýn politik düþüncelerine, kimliklerine ve düþüncelerine göre verilmiþ bir karar olarak görüyoruz. Bu karar hukuki deðildir. Bu kararla mahkeme adil olma yetisini yetirmiþtir, vasfýný yetirmiþtir” dedi DÝYARBAKIR - Özel Yetkili Mahkemelerin (ÖYM) kaldýrýlmasý ve tutukluluk süresinin 10 yýldan 5 yýla indiren yasanýn yürürlüðe girmesinin ardýndan Ergenekon, Balyoz ve Danýþtay davalarýnýn sanýklarý ile Hrant Dink'in katilleri tahliye edilirken, "KCK" davalarýnda yargýlananlar ise "Daða gidebilirler" gerekçeleri ile reddedildi. Diyarbakýr Barosu, Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin vermiþ olduðu karara iliþkin Baro Adli Yardým Bürosu'nda basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya Diyarbakýr Barosu Baþkaný Tahir Elçi, "KCK" ana davasýnýn avukatlarý katýldý. Berkin Elvan'ý anarak konuþan Elçi, "Çocuklar dahi bu ülkede yaþama hakkýna sahip deðil. Bu ülkede geçmiþten bu güne çocuklar öldürülüyor. Ceylan'ý,

Uður'u ve onlarca çocuðu öldürenler, bugün Berkin'i öldürdü" dedi.

‘Mahkeme skandala imza atmýþtýr’ Geçen hafta Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan 6526 sayýlý yasanýn onaylanarak yürürlülükten kaldýrýlmasýna deðinen Elçi, "Haklarýnda müebbet hapis cezalarý verilmiþ kiþiler çeþitli gerekçelerle tahliye edildi ve edilmeye de devam ediyor. Ancak Diyarbakýr 6. ACM'de yargýlanan KCK tutuklularýnýn tahliye edilmesi için Diyarbakýr 2. ACM'ye baþvuruda bulunduk ama baþvurumuz mahkeme tarafýndan hukuksuz bir þekilde reddedildi. Mahkeme, "Dað kadrosuna katýlabilir" gibi bir gerekçe ile bu talebi reddetti. Tutukluluk halinin tespit etmeden bu ka-

rarýn verilmesi hukuk skandalýdýr" dedi.

‘Bu kararla mahkeme vasfýný yitirmiþtir’ Diyarbakýr 2. ACM'nin vermiþ olduðu kararýn kabul edilir olmadýðýný belirten Elçi, þunlarý aktardý: "Bu kararý kabul edilir bulmuyor, hukuksuzluk olarak, sanýklarýn politik düþüncelerine, kimliklerine ve düþüncelerine göre verilmiþ bir karar olarak görüyoruz. Bu karar hukuki deðildir. Bu kararla mahkeme adil olma yetisini yetirmiþtir, vasfýný yetirmiþtir. Bu mahkemeler için yetkililerin önlem almaya çaðýrýyoruz."

Anayasa Mahkemesi’ne çaðrý Daha önce 91 Kürt siyasetçinin tahliye edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne yapýlan baþvuruya da deðinen Elçi, "Mahkemenin vermiþ olduðu kararý da AYM'ye ilettik. AYM'nin de bu mahkemenin bu kararýný deðerlendirerek bir an önce önünde bulunan dosyayý deðerlendirmesi gerekiyor" diye belirtti. (DÝHA)

DÝYARBAKIR - Hevsel Bahçeleri'nde aðaç kýyýmýna karþý gençlerin baþlattýðý nöbet eylemi devam ederken, Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Diyarbakýr 2 Nolu Hâkimliðin verdiði karar üzerine BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü'ne tebligat getirerek alanda bulunan poster ve bayraklarýn toplanarak teslim edilmesini istedi. Hevsel Bahçeleri'nde direnen gençlerin açtýðý pankartlarýn toplatýlmak istenmesi, "Hevsel'e polis baskýný mý yapýlacak?" sorusunu akla getirdi. BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü'ne teblið edilen tebligatta, "BDP organizesinde yapýlan basýn açýklamasý sýrasýnda toprak alana beyaz taþlarla 'PKK Apo' þeklinde yazýlan yazý ile etkinlik alanýnda açýlan Abdullah Öcalan'a ait poster ve Kürdistan Demokratik Konfederalizmini temsil eden bez parçasý hakkýnda Diyarbakýr 2 Nolu Hakimlik (TMK 10. Madde ile görevli) 05 Mart 2014 sayýlý karar ile terör örgütü propagandasý yapmak suçunun oluþmasý nedeniyle Kürdistan Demokratik Konrederalizmini temsil eden bez parçalarýna, Abdullah Öcalan posterlerine el konulmasýna taþlarla oluþturulmuþ 'PKK APO' þeklindeki yazýnýn kaldýrýlmasýna karar verilmiþtir" ifadelerine yer verildi. Verilen karar doðrultusunda bu pankart ve bayraklarýn emniyete teslim edilmesi isteniyor. (DÝHA)


10

HABER

13 Mart 2014 Perþembe

‘inancýmýz bir daha sarsýldý’

Tutukluluk süresini 10 yýldan 5 yýla indiren yasanýn yürürlüðe girmesinin ardýndan Ergenekon, Balyoz davalarý ile Danýþtay saldýrýsýnda yargýlananlar tahliye edilirken, mahkemeler “KCK” davalarýnda yargýlanan Kürt siyasetçilerin tahliye taleplerini ise varsayýmlar üzerinden reddediyor. Verilen kararýn hukuka olan inançlarýný bir kez daha sarstýðýný belirten Diyarbakýr Barosu Baþkan Yardýmcýsý Nahit Eren, “Biz bir kez daha þunu anladýk; siz ne tür yasa deðiþikliði yaparsanýz yapýn bölgedeki yargý erklerinin, bölgedeki mahkemelerin Kürtlere bakýþ açýsýný bir kez daha ortaya koydunuz” dedi DÝYARBAKIR - Özel Yetkili Mahkemelerin kaldýrýlmasý ve tutukluluk süresini 10 yýldan 5 yýla indiren yasanýn yürürlüðe girmesinin ardýndan gözler uzun süre tutuklu bulunanlarýn tahliyesine çevrildi. Yasanýn yürürlüðe girmesi ile birlikte Ergenekon, Balyoz ve Danýþtay saldýrýsýnda hüküm giyen ve aralarýnda eski Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð, Kemal Kerinçsiz, Ýbrahim Þahin, Levent Göktaþ, Hasan Atilla Uður, Doðu Perinçek, Levent Ersöz, Alparslan Arslan, Sedat Peker gibi çok sayýda kiþi tahliye edildi. Yasadan yararlanmak için KCK ana dava kapsamýnda tutuklu bulunan DEP eski Milletvekili Hatip Dicle, belediye baþkanlarý, gazeteciler ve insan haklarý savunucularýnýn da aralarýnda bulunduðu 91 Kürt siyasetçinin tahliye edilmesi amacýyla avukatlarý Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne baþvuruda bulundu. Ancak ayný mahkeme, cuma günü 5 "KCK" tutuklusu için yapýlan tahliye talebi baþvurusunda skandal bir karara imza atarak, Hüseyin Yýlmaz, Mehmet Nimet Sevim, Mazlum Tekdað, Hasan Hüseyin Ebem ve Ercan Akyol'un "Örgütün dað kadrosuna katýlma þüpheleri bulunduðu" iddiasý ile tahliye taleplerini reddetti.

Anayasa Mahkemesi’nin kararýna raðmen Mahkemenin bu kararý üzerine 91 Kürt siyasetçi için tahliye talebinde bulunan avukatlar, mahkemeye ikinci bir dilekçe yazarak, tahliye talebinin iadesini istedi. Geçen hafta Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün 6526 sayýlý yasayý onaylamasý ile hukuki açýdan eleþtirilen ve sayýsýz skandal karara imza atan ÖYM'ler ile TMK'nýn bazý maddelerinin kaldýrýlmasý, bazý maddelerinin TCK'ya alýnmasýnýn ardýndan yargýda yaþanan tartýþmalarý deðerlendiren Diyarbakýr Barosu Baþkan Yardýmcýsý ve "KCK" ana dava avukatlarýndan Nahit Eren, "Bu yasal deðiþiklikle birlikte ÖYM'lerin kaldýrýlmasý ile beraber gündemde sýkça tartýþýlan uzun tutuklularla ilgili de yeni bir düzenleme getirildi. Daha önce bilindiði üzere AYM'nin de iptal ettiði 10 yýllýk tutukluluk süresinin 5 yýla indirildiði þeklindeki bir düzenlemeydi. Bu kapsamda tutukluluk süresinin 5 yýla indirilmesi ve bu mahkemelerin kaldýrýlmasý üzerine Diyarbakýr'da KCK ana davasý olarak kamuoyunda bilinen dosyada yargýlanan vekiller için geçen hafta içinde bazý meslektaþlarýmýz tutukluluk halinin son bulmasý için nöbetçi 2.

ACM'ye tahliye talebinde bulundu. Ancak dün kamuoyunda da yoðun tepki gören bir karar verildi ve 2. ACM tarafýndan KCK tutuklularýnýn, tutukluluk hallerinin devamýna yönelik bir karar verildi" dedi.

‘Fiziki doðasýna aykýrýdýr’ Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin Kürt siyasetçilere iliþkin verdiði kararýn kabul edilir olmadýðýnýn altýný çizen Eren, "Verilen bu karar 3 gün gibi kýsa bir sürede alýndý. Tabi bu kararýn hukuki açýdan kabul edilmesi mümkün deðil. Düþünün ki Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dava ve yaklaþýk 500 klasörden oluþan 7 bin 500 sayfalýk bir iddianameye konu edilmiþ ve tamamý ortam dinlemeleri, tape kayýtlarý, telefon dinlenmeleri ile oluþturulmuþ bir dosya. 2. ACM ilginçtir ki 3 gün içinde bu dosyaya iliþkin olarak tutukluluk halinin devamýna iliþkin bir karar verdi. 3 gün gibi kýsa bir sürede 500 klasörden oluþan dosyalarýn okunmasý hukuki boyutu bir yana insanýn fiziki doðasýna aykýrýdýr" dedi.

‘Kürtlere bakýþ açýlarýný gördük’ Mahkemenin 6 Kürt siyasetçinin tutukluluk halinin devamýna karar vermesinin ilginç

gerekçelere dayandýrdýðýna dikkat çeken Eren, "Bu gibi kararlar yýllardýr devam ediyor. Bu gibi kararlar sürekli eleþtirilere konu oluyor. Özellikle tutuklu sanýklarýn tahliye durumunda 'Dað kadrosuna katýlma' gibi bir gerekçe oldukça vahim bir gerekçedir. Bu karar biz hukukçular tarafýndan asla kabul edilemez. Türk Ceza Yasasý'nýn ayný zamanda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun düzenlemiþ olduðu tutuklama sebeplerinin, olmayan bir sebebe dayandýrýlarak tutukluluk hallerinin devamýna karar verdi. 2. ACM'nin dün (önceki gün) verdiði kararýndan sonra de verilen tahliye talebine iliþkin dilekçeyi geri çektik. Bu kararla hukuka inancýmýz bir kez daha sarsýldý. Bu haliyle hukuki, objektif bir kararýn çýkmayacaðý inancý ile tahliye talebine iliþkin dilekçenin geri çekilmesine iliþkin bir baþvuru yapýldý. Biz bu karardan ne anlýyoruz? Bu mahkemeler vermiþ olduklarý bu kararlar ile bize ne göstermek, neyi anlatmak istiyorlar? Biz bir kez daha þunu anladýk; siz ne tür yasa deðiþikliði yaparsanýz yapýn bölgedeki yargý erklerinin, bölgedeki mahkemelerin Kürtlere bakýþ açýsýný bir kez daha ortaya koydunuz" ifadesinde bulundu.

‘Tahliye edilenlerde bombalar bulundu’ Yasanýn çýkmasýnýn ardýndan haklarýnda kesinleþmiþ cezalar bulunanlarýn tahliye edildiðini, ancak tutuklu yargýlanan "KCK" tutuklularýnýn tahliye edilmemesinin düþündürücü olduðunu vurgulayan Eren, "Haklarýnda verilmiþ bir mahkumiyet kararý olmayan insanlar tahliye olmazken, haklarýnda müebbet cezalar bulunan insanlarý tahliye ediyorsunuz. Bugün KCK adý altýnda yargýlananlarýn hiç birinde bir þey çýkmadý. Ancak bu gün tahliye edilenlerde silahlar, bombalar bulundu" diye konuþtu.

‘Söz konusu Kürtler olunca…’ Yargýnýn Kürtlere karþý politik sebeplerle iflas ettiðini belirten Eren, "Kürtlere bakýþ açýsýnýn hala deðiþmediðini, ülkede yaþanan Kürt sorununun çözümüne iliþkin sürecin ruhuna uygun kararlar çýkmadýðýný açýk bir þekilde görüyoruz. Mahkeme vermiþ olduðu karar ile öncekilerden farklý olmadýðýný gösterdi. Kürtler olarak yine ilk golü yedik" dedi. (DÝHA)


11

EÐÝTÝM

13 Mart 2014 Perþembe

Oðrenciler polis kýskacýnda! Dicle Üniversitesi’nde kurulan polis noktasý ile öðrenciler baský ve soruþturma kýskacýna alýnmaya çalýþýlýyor. Kampus içerisinde yaptýklarý eylemlerden dolayý þimdiye kadar 72 öðrenciye soruþturma açýldý ve bir çok öðrenci ifade vermek için emniyete çaðýrýldý. Dicle Üniversitesi Özgür Öðrenci Derneði üyesi Þevin Sonsuz, baþlatýlan soruþturmalarýn yanýnda ajanlýk dayatmalarý ile karþý karþýya olduklarýný söyledi DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi kampusunda gerçekleþtirilen demokratik eylemler gerekçe gösterilerek 72 öðrenciye soruþturma açýldý. Öðrencilerin eline gelen herhangi bir tebligat olmamasýna raðmen, polisin öðrencileri ve aileleri arayarak ifade vermeleri konusunda baský yaptýðý belirtildi. Dicle Üniversitesi Özgür Öðrenci Derneði üyesi Þevin Sonsuz, dernek çalýþmalarýnýn legal olmasýna raðmen polisler tarafýndan bunun illegalize edilmeye çalýþýldýðýna dikkat çekerek, "Dernek, tüzüðü olan bir dernek, ama emniyet güçleri tarafýndan illegal bir dernek olarak gösteriliyor ve derneðe gelip giden öðrencilerin her birinin ailesi aranýyor. Yanýmýza gelip selam verenlerin bile aileleri aranýp 'Çocuðunuzu koruyun arkadaþlarýna dikkat etsin terör örgütüne mensup kiþilerle konuþuyor' deniliyor ve bizzat ailelerin evlerine gidilip çocuklarý hakkýnda yalan yanlýþ bilgiler veriliyor. Bununla aileler üzerinden öðrencilere yönelik baský oluþturulmaya çalýþýlýyor" dedi.

‘Aileler de sýkýlmaya baþladý’ Bu durumdan artýk ailelerin de sýkýldýðýný ve bir durum varsa kendilerinin muhatap alýnmasýný isteyen Sonsuz, "Neden kiþiyle birebir muhatap olunmuyor da aileleri araya sokuyorlar. Artýk aileler de sýkýlmaya baþladý. Hem ailelerimizi hem de bizi rahatsýz ediyorlar. Bunlarýn artýk aileyi deðil de kiþileri muhatap almasý lazým" diye belirtti. Üniversite alanýnda basýn açýklamasý yapmanýn en haklý eylemsellikleri olduðunu söyleyen Sonsuz, açýklamalara katýlan arkadaþlarýnýn tehdit edildiðini dile getirdi. Sadece tehdit edilmekle kalmadýklarýný, ayný zamanda gözaltýna alýnan arkadaþlarýna ajanlýk dayatmasýnda bulunulduðunu kaydeden Sonsuz, "Okulunuzdan olursunuz kendinize yazýk etmeyin gibi tehditlere

maruz kalýyorlar. Genelde gözaltýna alýnan ya da ifadeye çaðýrýlan arkadaþlarýmýz 'Belki bir gün polis olursun niye bunlarý yapýyorsunuz. Böyle þeylere katýlma gel bizimle çalýþ sana burs veririz sana istediðini alýrýz' gibi vaatlerde bulunup ajanlýk teklifinde bulunuyorlar" diye konuþtu.

‘Ýþbirliði içerisindeler’ Daha önce ajanlýk tekliflerinin gizli yürütüldüðüne, þimdilerde ise açýk yapýldýðýna dikkat çeken Sonsuz, polisin öðretim görevlileri ve rektörlükle iþbirliði içinde olduðunu söyledi. Sonsuz, "Öðretmenler tarafýndan da teþhir edilmesi ve derslerine yansýmasý iþbirliði içinde olduklarý çok aleni bir þekilde ortada. Bunun için arkadaþlarýmýz ister istemez bir kaygýya kapýlýyorlar. Çünkü üzerlerindeki baskýlarý hissedebiliyorlar" þeklinde konuþru. Sonsuz, son zamanlarda 72 kiþiye açýlan soruþturmalar olduðunu, savcýlýk talebinin ve kendilerine iletilmiþ bir tebligat olmamasýna raðmen emniyet tarafýndan hem ailelerin hem de kendilerinin sürekli telefonla aranýp baský oluþturularak ifade vermeye zorlandýklarýný kaydetti.

‘Psikolojik baský uyguluyorlar’ Sonsuz, "Ellerinde bize müdahale edecek hiçbir þeyleri yok. Bunlara haklarý olmadýðýný biliyorlar. Bu yüzden bize psikolojik baský uygulamaya çalýþýyorlar" diyerek, polislerin kendilerini sürekli takip ettiðine dikkat çekti. Sonsuz þöyle devam etti: "Gözümüz üzerinizde, attýðýnýz her adýmý biliyoruz mesajý vermeye çalýþýyorlar. Bu yüzden kiþide ister istemez kaygýya neden olmaktadýr. Dönem baþýnda Ýktisat Fakültesi'nde stant açýlýþýna müdahale eden

polis 'Özellikle birinci sýnýflara sesleniyorum' diye baþlayýp 'Þu kiþilerle birlikte olmayýn, arkadaþlýk kurmayýn, bunlar terör örgütü' gibisinden söylemleri bile bunun en somut örneðidir."

‘Sorgulayan bir beyin istemiyorlar’ Üniversitelerin özerk bir bölge olduðunu ve polisin hiçbir þekilde üniversiteye girmeye hakkýnýn olmadýðýný söyleyen Sonsuz, bunu öne sürdüðümüzde rektörlükle anlaþmalarýnýn olduðunu ve rahatça girebileceklerini söylediklerini belirtti. Üniversitede polisin sürekli barýnmasý için karakol kurulduðuna dikkat çeken Sonsuz, "Kantinlerimize kadar geliyorlar. Polisler tank ve TOMA'larý ile sürekli üniversite alanýndalar. Elleri bellerinde sürekli silah gösteriyorlar. Bizim üzerimizde baský kuruyorlar. Biz buradayýz, burasý bizim elimizde demeye çalýþýyorlar" dedi. Direniþin fazla olduðu yerlerde baskýnýn da fazla olduðuna deðinen Sonsuz, "Okuyan, düþünen, araþtýran, sorgulayan bir beyin istemiyorlar. Üniversitelerde baský oluþturmalarýnýn nedeni bundandýr. Özellikle Kürdistan coðrafyasýnda baský politikasý çok daha fazla yapýlmakta" diye belirtti.

‘,Haklarýmýzý bile savunamýyoruz’ Polisin oyunlarý ile öðrencilerin zor duruma düþürüldüðü-

nü söyleyen Bünyamin Kurtay ise bu þekilde yýldýrýlmaya çalýþýldýklarýný dile getirdi. En demokratik haklarýnýn dahi engellenmek istendiðini ifade eden Kurtay, "Polis hem merkezde hem üniversite alanýnda arkadaþlarý takip ediyor, onlarý gözetliyor" dedi. Psikolojik baský ile öðrencilerin sömürü altýna alýndýðýný ve pasifize edildiðine dikkat çeken Kurtay, "Polisin derneði illegalize etmesi öðrencilerde bir baský oluþturuyor. Ýster istemez bir geri çekilme durumu oluyor. Her derneðe gelenin ardýna düþme, gözetleme, onun evine haber gönderme, ifadeye çaðýrma durumlarýnýn yaþanmasýna öðrenciler tepkili olmasýna raðmen polis yüzünden maalesef ki dile getiremiyorlar" dedi.

‘Çözüm olmaya çaðýrýyoruz’ Derneðin amacýnýn öðrenciler için sosyal bir ortam yaratýp, Dicle Üniversitesi'nin sorunlarýyla ilgilenmesi onlara çözüm olmasý olduðunu dile getiren Kurtay, "Dicle Üniversitesi Özgür Öðrenci Derneði bünyesinde çalýþan bütün öðrenciler Dicle Üniversitesi'nde okuyan öðrencilerin sorunlarýyla ilgilenmek için vardýr. Bütün öðrencileri derneðe bekliyoruz ve sorunlarýmýza birlikte çözüm olmaya çaðýrýyoruz. Polisin bilinçli bir þekilde bu yaptýklarýna aldýrmamak lazým" diye belirtti. (DÝHA)


12

HABER

13 Mart 2014 Perþembe

Arazi iþgali mi? Diyarbakýr’ýn Yeniþehir ilçesine baðlý Sivritepe bölgesinde yaklaþýk 40 yýldýr petrol çýkaran Hollanda merkezli N.V. Turkse Perenco þirketinin köylülerin arazisini sözleþme yenilemeden iþgal ettiði iddia edilirken, þirketin avukatý Caner Yiðit ise, Efe ailesinin paylarý olmayan 600 dönüm üzerinden bedel istediði için anlaþmanýn saðlanmadýðýný ileri sürdü DÝYARBAKIR - Bölgenin yer üstü zenginlikleri baraj, HES'ler ile dönüþüm adý altýnda yok edilerek uluslar arasý sermayedarlara peþkeþ çekilirken, yer altý kaynaklarý da bölgeden götürüyor. Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesine baðlý Sivritepe Bölgesi ve köylerinde Hollanda merkezli N.V. Turkse Perenco ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) tarafýndan yaklaþýk 200 kuyu açýlarak petrol çýkarýlýyor. 1970'li yýllardan beri petrol çýkaran þirket ile arazileri kullanýlan köylüler sorun yaþýyor. 200 kuyudan petrol rezerv eden þirketler, kurduklarý þantiyeler ile alaný iþgal etmiþ durumda.

Petrol þirketinden arazi iþgali mi? N.V. Turkse Perenco isimli þirketin petrol kuyusunun bulunduðu bir arazide, arazi sahibinin yer yýl yenilenen kiralama anlaþmasýna bu yýl imza atmadý. Sözleþme üzerinden 3 ay geçmesine raðmen mal sahibi, noter üzerinden þirkete 2 kez ihtarname gönderdi. Arazi sahibi Efe ailesi, sözleþmenin gereklilerinin yerine getirilmediði için arazisini kiraya vermeyi düþünmediðini ve yeni sözleþme yapmayacaklarý, kira süresinin bitiminde gayrimenkulünün tahliyesini istedi. Þirket ile sözleþme yenilemek istemeyen ve þirketin 11 Nolu petrol kuyusunun bulunduðu gayrimenkulün paydaþlarýndan Þahaban köyü sakini Emrullah Efe, sözleþme yenilememelerine raðmen Perenco þirketinin arazilerini iþgal ettiðini dile getirdi. Yeniþehir Kaymakamý üzerinden þirket yetkililerinin güç aldýðýný ifade

eden Efe, þirket çalýþanlarýnýn kaymakam tarafýndan desteklendiðini iddia etti. Þirket tarafýndan Diyarbakýr 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden mevcut bahsi geçen kuyularýn üretimlerinin devam etmesi yönünde karar alýndýðýna dikkat çeken Efe, sahibi olduklarý arazinin kiralamasýna dönük herhangi bir sözleþmeye imza atmadýklarý halde mahkemenin aldýðý kararýn manidar olduðunu söyledi.

‘Kaymakam destekliyor’ "Þahaban köyündeki bu arazi bizim tapulu malýmýzdýr" diyen Efe, "Bu Perenco firmasý 40 yýldan beridir burada petrol üretiyorlar ve her sene sözleþme yeniliyorlar. Ben 3 ay öncesinde ihtarname çektim. Ben kanun yönünden haklý çýktým ve bunlar zorla bizim arazi-

Mehmet Akif Ersoy Diyarbakýr’da anýldý

lerimize girerek arazilerimiz iþgal etmektedir. Sözleþmemiz yaklaþýk 3 aydýr bitmesine raðmen sözleþme yenilemedik ve bu þirket arazimizi iþgal ediyor. Ancak þirket çalýþanlarý asker korumasýnda Kaymakamýn verdiði destekle çalýþmalarýný yürütüyor. Þirketin çalýþanlarýnýn iþi durdurmalarýný ve arazimden çýkmalarýný istediðimde þirket yetkilisi bana, 'Kanun benden yana, çok zorlasan sana þirket güvenliði tarafýndan müdahale ederim. Kaymakam ile de görüþtüm. Kaymakam 'gidin çalýþýn kimse size engel olamaz' dedi'" diye belirtti. Yapýlan hukuksuzluða karþý suç duyurusunda bulunacaðýný kaydeden Efe, ayrýca tazminat ve arazisinin iþgal edilmesine karþý dava açacaðýný kaydetti.

Kuyu baþlarýnda

DÝYARBAKIR'da Ýstiklal Marþý'nýn kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programý düzenlendi. Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 93. Yýlý, Cahit Sýtký Tarancý Orhan Asena Tiyatro Salonunda yapýlan etkinlikle kutlandý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlanan programýn açýlýþýnda konuþan Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, tarihin bir milletin ortak deðerlerini oluþturan en önemli faktörlerin baþýnda geldiðini söyledi. Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda cephedeki askerlere cesaret ve kuvvet, geride kalanlara sabýr veren þiirlere ihtiyaç olduðunu vurgulayan Kýraç, þöyle konuþtu: "Milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy, kurtuluþ mücadelesinin en zor zamanlarýnda büyük kararlýlýk,

zýrhlý araçlar bekliyor Alýnan karar neticesinde þirket çalýþanlarýnýn icra müdürlüðünde ve jandarma eþliðinde kirpi tipi zýrhlý araçlar ile kuyu baþlarýnda beklemeleri dikkat çekerken, þirketin avukatý Caner Yiðit ise, Efe ailesinin arazide olan paylarýnýn 25 dönüm olduðunu, bunun 3 katý bir bedel ödediklerini fakat, Efe ailesinin buna razý gelmeyerek 600 dönüme tekabül eden bir bedel istedikleri için anlaþmanýn saðlanmadýðýný ileri sürdü. Efe ailesinin kuyunun bulunduðu mevcut arazide yüzde 11 civarýnda pay sahibi olduklarýný ifade eden Yiðit, kuyular sabotaja uðradýðý gerekçesiyle asker ve icra memuru eþliðinde çalýþtýklarýný beyan etti. (DÝHA)

azim ve inançla Ýstiklal Marþý'ný kaleme almýþtýr. Ýstiklal Marþý bize hissettikleri maneviyatý ile ilgilidir. Ýnsanlarýn umutlarý tükendiði zamanda Mehmet Akif Ersoy marþýmýzý yazmýþtýr ve milletimize armaðan etmiþtir.'' Vali Kýraç'ýn yaný sýra, AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Oya Eronat, Ýl Emniyet Müdürü Halis Böðürcüve Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz'ýn da katýldýðý etkinlikte Ýstiklal Marþý'nýn 10 kýtasýný ezbere okuyan 1. sýnýf öðrencisi 7 yaþýndaki Elif Uylaþ büyük alkýþ aldý. Mehmet Akif Ersoy'un Ýstiklal Marþýný nasýl yazdýðýnýn hikayesinin de anlatýldýðý program, þiir ve kompozisyon dalýnda dereceye giren öðrencilere ödüllerin daðýtýlmasýyla son buldu. (AA)


$ €

DOLAR: 2,2423 EURO: 3,1171 ALTIN: 98,37 ÝMKB: 62.300

ekonomi

13 13 Mart 2014 Perþembe

Kacak elektrikte asýrý israf

Güneydoðu’da Türkiye ortalamasýnýn 3.2 katý elektrik tüketildiði ve tüketilen elektriðin parasýnýn ödenmediði belirtildi. Dicle Bölgesi'nde elektrik kullanýmýn Türkiye ortalamasýnýn çok üzerinde olmasýnýn temel sebebinin, 'Kaçak elektrik kullanýmý nedeniyle yaþanan aþýrý israf' olduðu ileri sürülüyor

DÝYARBAKIR - Güneydoðu illerinden Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'ta elektrik tüketimi geçtiðimiz yýl abone baþýna 1.234 kWh oldu. Meskenlerde aylýk elektrik tüketimi ise abone baþýna 418 kWh düzeyi ile Avrupa ülkelerine yakýn seviyeye çýktý. Ancak, kullanýlan elektriðin bedelinin ödenmediði bildirildi. Türkiye'de ortalama bir abone 131 kWh elektrik tüketip, karþýlýðýnda 43 liralýk faturasýnýn 42 lirasýný öderken, bölgede 418 kWh elektrik tüketen abone, 138 TL'lik faturasýnýn ancak 15 TL'sini ödüyor. Güneydoðu illerindeki kaçak elektrik kullanýmýnýn boyutu, 2013 yýlýna ait verilerin ortaya çýkmasýyla oldukça çarpýcý bir boyut kazandý. Söz konusu ve-

ÝÞ ÝLANI Genetik Taný Merkezi’nde çalýþtýrýlmak üzere Týp Fakültesi mezunu Genetik Doktoru çalýþma arkadaþlarý arýyoruz… Ýletiþim için Zehra Akýncý 0544 604 61 86

rilere göre, Dicle Elektrik Bölgesi'nde yer alan Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'ta abone bazýnda yýllýk düzeyde Türkiye ortalamasýnýn 2.2 katý daha fazla elektrik kullanýlýyor. Elektrik tüketimi meskenlerde ise aylýk bazda Türkiye ortalamasýnýn 3.2 katýna ulaþýrken, neredeyse 'Avrupa düzeyinde' elektrik kullanan bölgede, aylýk ödemenin ise sadece 15 TL olduðu belirtildi. Bu da bölgedeki kaçak kullanýmýn ciddi boyutta olduðunu açýkça ortaya koyuyor. Dicle Bölgesi'nde elektrik kullanýmýn Türkiye ortalamasýnýn çok üzerinde olmasýnýn temel sebebinin, 'Kaçak elektrik kullanýmý nedeniyle yaþanan aþýrý israf' olduðu ileri sürülüyor. Veriler de bu durumu

açýkça ortaya koyuyor. 2013 yýlý verilerine göre, Türkiye genelinde bir abonenin yýllýk elektrik tüketimi 556 kWh. Bunun karþýlýðý ise 200 TL. Dicle Elektrik Bölgesi'ndeki 6 ilde abone baþýna yýllýk ortalama elektrik tüketimi 1.234 kWh. Bunun bedeli de 444 TL. Bölgede kullanýlan elektriðin sadece 296 kWh'lik kýsmý, diðer bir deyiþle 106 TL'lik bölümü faturalandýrýlabiliyor. Geri kalaný kaçak olduðu için kayýt altýna alýnamýyor. Türkiye genelinde abone baþýna faturalandýrýlan elektrik kullanýmý 473 kWh, bu da 170 TL ediyor. Bu illerde kaçak kullaným bir yana, faturalandýrýlan elektriðin bedeli dahi ödenmiyor. Aylýk tahsilat verilerine göre, Türkiye ortalamasýnda bir abone 43

TL deðerinde 131 kWh elektrik tüketirken, karþýlýðýnda 42 TL ödeme yapýyor. Ancak Dicle Elektrik Bölgesi'ndeki bir abone, 138 TL deðerinde 418 kWh elektrik tüketmesine karþýlýk, sadece 15 TL elektrik parasý ödüyor. 2012 yýlýnýn verilerine göre ise, kayýp ve kaçaðýn Türkiye ortalamasý yüzde 15 dolayýnda iken, bu Dicle Elektrik Bölgesi'ndeki 6 ilde yüzde 75.85 düzeyinde bulunuyor. Yapýlan hesaplamalara göre, bölgede en fazla kaçak elektrik kullanýmý yüzde 82,82 ile Mardin'de gerçekleþti. Mardin'i sýrasýyla yüzde 79,60 ile Þýrnak, yüzde 76.01 ile Batman, yüzde 74.95 ile Diyarbakýr, yüzde 73.99 ile Þanlýurfa ve yüzde 42.83 ile Siirt izledi. Öte yandan, özelleþtirme sonrasýnda Dicle Elektrik Bölgesi'ndeki elektrik tüketiminin, Türkiye ortalamasýna kýyasla yüzde 1.4 oranýnda daha fazla artýþ gösterdiði öðrenildi. Bu artýþýn, yaz ve kýþ aylarýnda daha fazla hissedildiði, bölgedeki tarýmsal sulama nedeniyle Temmuz ve Aðustos aylarýnda en üst seviyeye ulaþtýðý belirlendi. (ÝHA)

Ocak ayýnda süt üretimi arttý DÝYARBAKIR Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplanan inek sütü miktarýnýn Ocak ayýnda bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttýðýný belirtti. Uras, "Ticari süt iþletmeleri tarafýndan üretilen içme sütü miktarý 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki aya göre yüzde 1,5 artýþ, inek peyniri üretimi yüzde 0,9 azalýþ, koyun, keçi, manda ve karýþýk sütlerden elde edilen peynir çeþitleri ise yüzde 3,7 azalýþ gösterdi. 2014 yýlý Ocak ayýnda yoðurt üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,3 artýþ, ayran üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,1 artýþ gösterdi. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplanan inek sütü miktarý Ocak ayýnda bir önceki

yýlýn ayný ayýna göre yüzde 11,3 arttý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; ticari süt iþletmeleri tarafýndan üretilen içme sütü miktarý 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 10,1 artýþ, inek peyniri üretimi yüzde 7,1 artýþ, koyun, keçi, manda ve karýþýk sütlerden elde edilen peynir çeþitleri ise yüzde 29,3 azalýþ gösterdi. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; yoðurt üretimi 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 6,3 artýþ, ayran üretimi ise bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 16,4 artýþ gösterdi. Ocak ayýnda ticari süt iþletmeleri tarafýndan toplanan inek sütü yað oraný yüzde 3,53, protein oraný ise yüzde 3,26 olarak tespit edildi" dedi. (ÝHA)

Faizler son 4,5 yýlýn zirvesinde GÖSTERGE tahvilin bileþik faizi yüzde 11,75 ile son 4,5 yýlýn en yüksek seviyesini gördü. Önceki gün tahvil bono piyasasýnda güne yüzde 11,34 seviyesinden baþlayan gösterge tahvilin bileþik faizi, Türk lirasýndaki deðer kaybýnýn etkisiyle günü yüzde 11,45 seviyesinden tamamlamýþtý. Analistler, Türk lirasýnda deðer kazancýnýn olmadýðý ve yurtdýþý ile yurtiçinde siyasi tedirginliðin azalmadýðý sürece gösterge tahvilin bileþik faizinde kýsa vadede aþaðý yönlü hareketin görülme ihtimalinin zayýf olduðunu belirtiyor. (AA)


14

SPOR

13 Mart 2014 Perþembe

Diyarbakýr takýmlarý evinde oynayacak

Diyarbakýr’da ‘Halk Oyunlarý’ heyecaný

TFF, BAL 2. Grup'ta 22.hafta maçlarýnýn günü ve baþlama saatleri açýkladý. Buna öre, tüm maçlar 16 Mart Pazar günü saat 12.30'da baþlayacak ve Diyarbakýr takýmlarý, haftayý kendi sahalarýndaki maçlarla geçirecek

DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup'ta 22.hafta maçlarýnýn günü ve baþlama saatleri açýklandý. TFF'den alýnan bilgiye gö-

re tüm maçlar 16 Mart Pazar günü saat 12.30'da baþlayacak. Diyarbakýr takýmlarý, haftayý kendi sahalarýndaki maçlarla geçirecek. PlayOff'u kovalayan Yolspor, Sey-

rantepe Tesisleri'nde Batman Gercüþ Baðlarspor'u aðýrlarken, orta sýralarda yer alan Erganispor ise Ergani Ýlçe Stadý'nda Kurtalanspor'la karþýlaþacak. (ÝHA)

Diyar AÞ’de, Kocaelispor hazýrlýklarý

Hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Kocaelispor’u aðýrlayacak olan Diyarbakýrspor AÞ'de hazýrlýk aralýksýz olarak devam ediyor DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýrspor, Pazar günü kendi sahasýnda Kocaelispor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Antrenman öncesinde takýmla toplantý yapan teknik direktör Fethi Çokkeser, rakiple-

rinin ligde kalmak için son þanslarýný kullandýðýna dikkat çekerek, hafife alma lüksleri olmadýðýný söyledi.

Çokkeser, "Kocaelispor'un ligde kalma þansý az. Ancak onlar için her þey bitmiþ deðil. Genç, koþan ve

kaybedecek bir þeyi kalmayan bir takým. Buraya da çýkýþ aramak için gelecekler. Hiç kolay maç olmayacak. Bizim puan kaybýna, rakibi hafife alma lüksümüz yok. Dikkatli olmazsak canýmýz yanar. Çok iyi motive olmak zorundayýz" dedi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR'da Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa düzenlenen, 'Okullar Arasý Halk Oyunlarý Yarýþmasý' baþladý. Açýlýþ törenine, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Recep Can, Spor Þube Müdürü Akýn Erim, Baðlar Halk Eðitim Ýlçe Müdürü Ýlhan Ýsen, Halk Oyunlarý Federasyonu Ýl Temsilcisi Ömer Kireççi, Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Ýlhami Çetin, okul yöneticileri ve öðrenci aileleri katýldý. Ziya Gökalp Spor Salonu'ndaki þampiyonaya minikler, yýldýzlar ve gençler kategorisinde 36 ekip katýlýyor. Dereceye girecek ekipler, Diyarbakýr'ý bölge þampiyonasýnda temsil edecek. (ÝHA)

Basketbol grup maçlarý Diyarbakýr’da yapýlacak

DÝYARBAKIR - Basketbol Federasyonu'nun yýllýk faaliyet programýnda yer alan, 'Yýldýz Kýzlar Güneydoðu Grup Þampiyonasý' 12-14 Mart tarihleri arasýnda Diyarbakýr'da baþladý. 5 takýmýn katýldýðý maçlarda, 1. olacak takým Anadolu Þampiyonasý'na katýlacak. Müsabakalara, Diyarbakýr'dan Baðlar Belediyespor, Malatya Sancaktarspor Gençlik ve Spor Kulübü, Þanlýurfa Baðmancý Spor Kulübü, Van Belediye Spor Kulübü ve Batman Eðitim Spor Kulübü katýlýyor. (ÝHA)


SPOR

13 Mart 2014 Perþembe

15

Stadýn yerine AVM’ye tepki Diyarbakýr Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Þube Baþkaný Remzi Dayan, Yeniþehir ilçesindeki Atatürk Stadý’nýn yerine AVM yapýlmasý iddiasýnýn kendilerini ve Diyarbakýr’daki spor camiasýný çok rahatsýz ettiðini belirterek, kentin spor kimliðiyle özdeþleþmiþ stadýn yerine mutlaka yeni spor tesisleri yapýlmasý gerektiðini söyledi DÝYARBAKIR Atatürk Stadýnýn yerine alýþ veriþ merkezi yapýlmasýna Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Þube Baþkaný Remzi Dayan tepki gösterdi. Yeniþehir ilçesindeki Atatürk Stadý'nýn yerine AVM yapýlmasý iddiasýnýn kendilerini ve Diyarbakýr'daki spor camiasýný çok rahatsýz ettiðini belirten Dayan, Diyarbakýr'ýn spor kimliðiyle özdeþleþmiþ stadýn yerine mutlaka yeni spor tesisleri yapýlmasý gerektiðini belirtti. Dayan, daha sonra þunlarý kay-

detti: "Aksi bir durumda bu kentin spor birleþenlerinin direniþiyle karþý karþýya gelinir. Yetkililerin gösterdiðimiz bu hassasiyete kulak vermelerini istiyoruz. Bu alanda tenis kortlarý, yürüyüþ parkurlarý ve amatör takýmlarýn faydalanabileceði alanlar yapýlabilir. Hata çok amaçlý spor salonu da yapýlýr. Tekvando, karate, basketbol, voleybol ve masa tenisi gibi branþlarýn da içinde bulunduðu bir spor salonu bu kentin sporuna büyük bir katý sunacaktýr." (AA)

‘Mutlaka kazanmalýyýz’

avantajlý olacaðý kaybedenin ise büyük bir yara alacaðý bu maçtan gülen taraf olmak istiyoruz." Bugsaþspor'un puan olarak kendilerinden avantajlý olduðunu belirten Doðrul, konuþmasýný þöyle sürdürdü:

‘Bu maç tarihi önem taþýyor’

DÝYARBAKIR- Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Bugsaþspor ile deplasmanda yapacaðý maçýn hazýrlýklarýna baþladý. Haftayý Nazilli Belediyespor galibiyetiyle kapatan ve play off yarýþýnda iddialý duruma gelen yeþil kýrmýzýlý ekip, 16 Mart Pazar günü deplasmanda yapacaðý Bugsaþspor maçýný kazanmak istiyor. Büyükþehir Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, Nazilli Belediyespor galibiyetiyle kötü gidiþe son verdiklerini

söyledi. Elde ettikleri 3 puanla play off yarýþýnda iddialý durumda olduklarýný kaydeden Doðrul, þöyle konuþtu:

‘Var olduðumuzu gösterdik’ "Aldýðýmýz 3 puanla play off yarýþýnda var olduðumuzu rakiplerimize gösterdik. Ama bu iddiamýzý daha güçlü kýlmamýz gerekiyor. Bunun için bu hafta sonu deplasmanda yapacaðýmýz Bugsaþspor maçýný mutlaka kazanmalýyýz. Çünkü bu karþýlaþma play off yolunda hayati önem taþýyor. Yani telafisi olmayan bir maç olacak. Kazanýn

"Play off yarýþý þampiyonluk yarýþýnýn ötesine geçti. Yaklaþýk 8-9 takým play off yarýþý veriyor. Hem biz hem de Bugsaþspor bu yarýþýn içinde. Ama rakibimiz puan olarak bizden daha avantajlý. Onlarýn 41, bizim ise 39 puanýmýz var. Onlar ligin beþinci sýrasýnda biz ise sekizinci sýrasýnda bulunuyoruz. Puanlarýn bir birine yakýn olmasý nedeniyle play off yarýþý kýzýþmýþ durumda. Eðer biz hafta sonu kazanýrsak, avantajý elimize geçirmiþ olacaðýz. Kaybedersek ise iþimiz bir hayli zora girmiþ olacak. Bu nedenle Ankara'da Bugsaþspor ile yapacaðýmýz maç hem bizim hem de rakibimiz için tarihi önem taþýyor." (AA)

D.Ü kampüsünde Galatasaray Hatýra Ormaný DÝYARBAKIR - Galatasaray Spor Kulübü Hatýra Ormaný kuruldu. Dicle Üniversitesi Kampüsü Enstitüler önünde düzenlenen etkinliðe, Diyarbakýr Üniversitesi Genel Sekreteri Sabri Eyigün, Galatasaray Diyarbakýr Futbol Okulu Baþkaný ve Diyarbakýr Aslanspor Kulüp Baþkaný Abdulkadir Duran, Giriþimci Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Gülþen Duran ve çok sayýda davetli katýldý. Fidan dikimi öncesi ÝHA muhabirine açýklamalarda bulunan Baþkan Abdulkadir Duran, Galatasaray ismini Diyarbakýr'da hatýra ormaný ile yaþatmak istediklerini söyledi. Valilik, DÜ ve Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne desteklerinden dolayý teþekkür eden Duran, Diyarbakýr ile ilgili sosyal projelerinin devam edeceðini söyledi. Duran, "Ayrýca futbolcu çocuklar ve ailelerine eðitim seminerleri düzenlenecek. Sporun saðlýða faydalarý, çevre temizliði, uyuþturucu, içki kumarýn zararlarý olsun bu tür konularda eðitim semineri düzenleyeceðiz. Nisan ayýnda baþkanýmýz Diyarbakýr'a gelecek. Diyarbakýr'a hem spor tesisi olarak hem sanayi tesisi olarak yatýrýmlar yapacak. Herþey Diyarbakýr'ýn gençleri için. Amacýmýz burada insanlýða faydalý olmaktýr" dedi. Diyarbakýr Emniyet Müdür Yardýmcýsý Erkan Demircan ise, "Baþkanýmýzýn spor okulunda öðrenci yetiþtirmesini takdirle takip ediyorduk. Kýsa sürede kurulmasýna raðmen ilimiz ile ilgili projelerde çok güzel sosyal faaliyetleri var. Bugün aðaç dikme etkinliðinde birlikteyiz, spor okulumuz Diyarbakýr'a sosyal faaliyetlerle kýsa sürede çok güzel iþler yapýyor. Bunun gelecek için iþareti çok iyi. Çocuklarýmýzý yetiþtiriyorlar, büyütüyorlar. Bugünde aðaç diktik ve aðaçlarýmýzý yetiþtireceðiz" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan katýlýmcýlarýn isimleri ile 300 aðaç toprakla buluþturuldu. (ÝHA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

13 MART 2014 PERÞEMBE Yýl: 7 - Sayý : 2218 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakır yenigün gazetesi 13 mart 2014