Page 1

‘Kardeþimin failleri bulunsun’ LÝCE'de açýlan ateþ sonucu katledilen Ramazan Baran, vurulduðu noktada ailesi tarafýndan anýldý. Burada konuþan Baran'ýn aðabeyi Eyüp Baran, "Kardeþimin failleri bulunsun, bulunursa eðer, biz barýþýn geleceðine inanýrýz" dedi. 6’da

KCK: Savaþa hazýrýz 1’de

www.diyarbakiryenigun.com

12 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE FÝYATI: 25 KRÞ.

Resim çekmek istedi az kalsýn ölüyordu Haber 07

Aile kaygýsý sýnav performansýný düþürüyor! 11’de

Bayraðý indirene

OZEL EKiP 16 yaþýnda olduðu tahmin ediliyor

DÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesinde çýkan olaylarda hayatýný kaybeden Ramazan Baran’ýn cenazesinin ardýndan çýkan olaylarda Diyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý yerleþkesine girerek direkteki Türk bayraðýný indiren þahsýn yakalanmasý için özel bir ekip kuruldu. Kurulan ekibin, 16 yaþýnda olduðu düþünülen þahsýn yakalanmasý için çalýþmalarýn aralýksýz devam ettiði belirtiliyor. Güncel 03

“Yanlýþ yönlendiriliyorlar” 13’te

Açlýk grevine son verdiler DÝYARBAKIR'da çocuklarýnýn PKK tarafýndan kaçýrýldýðý iddiasýyla 2 gün önce açlýk grevi baþlatan anneler, greve son verdiklerini açýklarken, fenalaþan 2 anne kaldýrýldýðý özel bir hastanenin acil servisinde müþahede altýna alýndý. Haber 14

Kaldýrýlmalar geniþliyor

KCK ‘provokasyon’u kýnadý

KCK

Eþbaþkanlýðý, Diyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý garnizon sahasý içine girilerek, Türk bayraðýnýn indirilmesi olayýna iliþkin yazýlý bir açýklama yaptý. “Bayrak provokasyonuyla” hiçbir alakalarýnýn olmadýðýný vurgulayan KCK, yapýlanlarý, þovenizm ve linç kampanyasý olarak tanýmladý. Haber 09

Valilik: Yollar güvenlik altýnda D

ÝYARBAKIR Valiliði, önceki gün HDP otobüsünün Lice'ye giderken yollarýnýn yüzleri kapalý kiþiler tarafýndan kesilmesiyle ilgili yazýlý açýklama yaptý. Valilik, HDP'nin önceki gün Lice Ýlçesi'nde yaptýðý grup toplantýsýna giderken, PKK'lilerin yollarýný kestiðine dair haberlerin doðru olmadýðýný, yolun güvenlik güçlerinin kontrolü altýnda olduðunu açýkladý. Haber 08 C

M

Y

K

DÝYARBAKIR Merkez Yeniþehir Ýlçesi'ndeki Aliemiri 7. sokak ve Aziz Mahmutoðlu Caddesinin kesiþtiði yerde bulunan Askeri lojmanýn duvarý 3 metre geriye alýnarak, kaldýrým geniþletildi. Yeniþehir Belediyesi, mahallelinin rahat bir ortamda yürümelerini saðladýðý için yurttaþlardan olumlu tepkiler aldý. Haber 04

Silvan’da ‘çok dilli yaþam’15’te 5’te

Arap Dili ve Alfabesinin kýsa Tarihi FOTO: ARÞÝV

Mim Yavuz BÝNBAY


2

SAÐLIK

12 Haziran 2014 Perþembe

Ezber bozan rapor D

oktorlara, kalp rahatsýzlýklarýyla baðlantýlý inme vakalarýnda aspirin vermeleri tavsiye ediliyordu. Ancak yeni araþtýrma aspirinin sanýldýðý kadar etkili olmadýðýný gösterdi. Doktorlara inme riskini artýran kalp rahatsýzlýklarý için hastalarýna düzenli olarak aspirin vermemeleri söylendi DÝYARBAKIR - Ýngiltere'de Institute of Health and Care Excellence (NICE) bu ay sonunda yürürlüðe girecek ve doktorlara tavsiye niteliðinde bir rapor hazýrladý. Rapor, kalp hastalýklarýna baðlý ritim bozukluðu olarak bilinen atrium kasýlmasý hastalarý için ''Warfarin'' ve benzer kan seyreltici ilaçlarýn verilmesini tavsiye etti.

Etkisi daha az

‘Peynir ve elmayla diþ temizliði’ Diþ saðlýðý her ne kadar fýrçalama ve aðýz bakýmýna baðlý olsa da uzmanlara göre, yiyecekler ve çiðneme þeklinin de saðlýklý bir aðýz yapýsýnda hatýrý sayýlýr bir etkisi var DÝYARBAKIR - Saðlýklý diþlere sahip olmak için doðru diþ fýrçalama ve diþ ipi kullanmanýn önemine vurgu yapan Doç. Dr. Ali Çaðýn Yücel, çiðneme þekli ve tercih edilen yiyeceklerin rolüne dikkat çekti. Yücel, yiyeceklerle diþ saðlýðý arasýndaki baðlantýya iliþkin önerilerini 10 baþlýk altýnda toplayarak þunlarý söyledi: 1- Mekanik temizlik: Çiðneme sýrasýnda mekanik etki ile diþte temizlik de meydana gelir. Bu nedenle, aðýzda çiðnemenin daha az

Ýngiliz Kalp Vakfý'na göre, tavsiye þimdiden birçok doktor tarafýndan uygulanmaya baþlandý. Atrium kasýlmasý, kalbin normal fonksiyonlarýnda çalýþmasýný engelleyip kan pýhtýlaþmasýna ve sonrasýnda inme riskinin artmasýna neden olan, çok sýk rastlanan bir kalp rahatsýzlýðý. Bu hastalýðýn yarattýðý inme riskini azaltmak için aspirin yýllardýr doktorlar tarafýndan öne-

olduðu tarafta daha çok çürük oluþur. Sert ve lifli besinler, diþte mekanik temizlik yapar. Elma, havuç kereviz sapý gibi sert besinlerin mekanik temizlik etkisinden yararlanabilirsiniz. 2- Sakýz: Sakýzýn tükürüðü uyarýcý etkisinden ve dolayýsýyla tükürüðün mekanik temizleme etkisinden yararlanabiliriz. Çiðnenecekse þekersiz sakýz çiðnenmeli. 3- Çürük önleyiciler: Peynir, þekersiz sakýzlar, lifli yiyecekler, xylitol (þekersiz sakýzlarýn içine konan madde) inek sütü çürük önleyicilerdir. Diþimizi fýrçalayamadýðýmýz zamanlarda, küçük bir peynir parçasý yenmesi fýrçalamanýn yerine geçebilir. Bu uygulama çok zorda kaldýðýmýz zamanlarda yapýlmalý, her gece yapýlmasý durumunda, plak oluþumuna neden olabilirsiniz. 'Ben peynir yiyeyim diþim çürümesin' diye bir þey söz konusu deðil. 4- Yer fýstýðý: Tükürük akýþ oranýný arttýrdýðý için çürük önleyici olarak nitelendirilebilir. 5- Þekersiz süt: Süt kalsiyum

riliyordu. Fakat aspirinin diðer ilaçlara kýyasla etkisinin çok daha az olduðu ortaya çýktý.

‘Yüksek bir rol oynar’ NICE'ýn Ýngiltere için hazýrladýðý rapora göre, günlük olarak alýnan aspirinler bazý hastalar için faydalý ancak hastalarýn büyük çoðunluðu için bu geçerli deðil ve alternatif ilaçlar verilmeli. NICE'ýn aspirine karþý tavsiye ettiði ilaçlar ise Warfarin ve yeni bir tip oral antikoagülan oldu. Ýngiliz Kalp Vakfý Týbbi Direktörü Profesör Peter Weissberg, eðer erken teþhis edilmeyip kan pýhtýlaþmasýný önleyecek ilaçlar verilmezse atrium kasýlmasýnýn inmelerin oluþmasýnda yüksek bir rol oynayacaðýný

kaynaðý olmasý nedeniyle, çocuklarýn beslenmesinde önemli bir yer tutuyor. Gece çocuklara süt verilmesi çok yaygýn ama þeker katýlmamalý. 6- Pekmez: Sütün içine pekmez, bal ve karamel katýlmasý daha tehlikeli. Bu ek besinler diþe yapýþýyor ve gece tükürük akýþý az olduðu için diþ çürüðü daha fazla oluyor. 7- Kalsiyum: Annelerin hamileliðin ilk 4 haftasýnda A ve D vitamininden, kalsiyumdan zengin besinler almalarý gerekiyor. 8- Tatlýlar: Þeker, çikolata, kek, bisküvi, hamur iþleri, puding, çay þekeri, mýsýr gevreði, reçel, bal potansiyel çürük yapýcý besinler. 9Ara öðün: Ara

söyledi.

‘Önce doktora danýþýn’ Weissberg NICE tarafýndan önerilen Warfarin ve yeni tip oral antikoagülan ilaçlarýnýn inmeleri önlemekte aspirinden daha etkili olduðunu da öne sürdü. Weissberg aspirinin yine de önemli bir ilaç olarak deðerini koruduðunu belirterek, "Aspirin kullanmaya devam eden hastalar, ilacý býrakmak veya deðiþtirmek konusunda doktorlarýna baþvurmalý" dedi. Cardiff Üniversitesi Profesörü Peter Elwood da, aspirin kullanýmýnýn doktorlara danýþýlmadan bir anda býrakýlmasýnýn sakýncalý olabileceðini söyledi. (Haber Merkezi)

öðünlerde yenen þeker ve çikolata, diþ fýrçalanmadýðý ve uzun süre diþte kaldýðý için çok daha fazla çürük yapýcý etkiye sahip. Ara öðünlerde lifli gýdalarý tercih edin. 10- Diyet: Diyetisyenlerin hastalarýna diyet yazarken, diþ hekimine danýþmasý diþ saðlýðý açýsýndan önemli. (Haber Merkezi)


3

GÜNCEL

12 Haziran 2014 Perþembe

Bayrak indiren þahýs için ‘özel ekip’... Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde geçen hafta çýkan olaylarda hayatýný kaybeden Ramazan Baran’ýn cenazesinin ardýndan çýkan olaylarda 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý yerleþkesine girerek direkteki Türk bayraðýný indiren þahsýn yakalanmasý için oluþturulan özel ekip çalýþmalarýný aralýksýz olarak sürdürüyor

DÝYARBAKIR'da çýkan olaylarda bir gösterici 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý garnizon sahasý içine girip Türk bayraðýný asýlý olduðu direkten indirdikten sonra 2 metre yükseklikteki tel örgülerden dýþarý çýkmýþtý. Garnizon sahasýnda gözetleme kuleleri, mevzideki askerler ve 24 saat kamera ile gözetlenen bölgeye giren ve Türk bayraðýný indirdikten sonra askeri alandan çýkan þahsýn yakalanmasý için Di-

yarbakýr Emniyet Müdürlüðü bünyesinde oluþturulan özel ekip, çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Özel ekip tarafýndan yapýlan çalýþmalarda önceki gece 5 kiþi gözaltýna alýnmýþtý.

Çalýþmalar geniþletildi

Gözaltýna alýnan þahýslar ifadelerinin ardýndan adli makamlara sevk edilmiþ ve bayraðý indiren þahsa yardým ettiði tespit edilen 1 kiþi çýkarýldýðý mahkemece tutuklanmýþ, 4 kiþi ise serbest býrakýlmýþtý. Gözaltýna alýnan

þahýslarýn ifadeleri doðrultusunda çalýþmalarýný geniþleterek sürdüren ekipler, bayraðý indiren þahsýn kimlik bilgilerine ulaþtý. Bayraðý indirmek için askeri garnizon sahasýna giren þahsa yardým ettiði tespit edilen þahsýn ifadesi doðrultusunda çalýþmalarýný geniþleten ekipler, bayraðý indiren kiþinin isim bilgileri ile fotoðraflarýna ulaþtý. 16 yaþýnda olduðu düþünülen þahsýn yakalanmasý için çalýþmalarýn aralýksýz devam ettiði belirtiliyor. (ÝHA)

Çok sayýda mühimmat ele geçirildi

FOTO: ARÞÝV

DÝYARBAKIR'da polis ekiplerinin þüphesi üzerine takibe alýnan bir otomobilde bagaj dolusu mühimmat ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan bir otomobil þüphe üzerine takibe alýndý. Sivil polis ekiplerinin takibini fark eden araçtaki þahýslar ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalýþtý.

Þahýslar yaptýklarý tüm manevralarda polis ekibini atlatamayýnca Sur ilçesi Fiskaya ile Hevsel Bahçeleri arasýnda bulunan ormanlýk alana kaçtý. Otomobili tenha bir yerde park eden þahýslar, ormanlýk alana kaçtý. Polis ekipleri tarafýndan kontrol edilen aracýn bagajýnda 1 adet av tüfeði, yaklaþýk 20 adet el yapýmý bomba, molotof kokteylli ve

Diyarbakýr’da þüphe üzerine takibe alýnan araçtan mühimmat çýktý. Polisi fark eden þahýslar aracý terk edip Sur ilçesi Fiskaya ile Hevsel Bahçeleri arasýnda bulunan ormanlýk alana kaçtý

havai fiþek, bomba yapýmýnda kullanýlan çok sayýda malzeme, eldiven, taþ atmak için yapýlan sabanlar, gösterilerde yüzlerini kapatmak için kullanýlan çok sayýda puþi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'ne götürülürken, kaçan þahýslarýn yakalanmasý için çalýþma baþlatýldýðý belirtildi. (ÝHA)

Çocuklarýn kavgasý kanlý bitti

MARDÝN'in Kýzýltepe ilçesinde çocuklar arasýnda çýkan kavgaya büyüklerin dahil olmasý sonucu 1 kiþi öldü, 1 kiþi ise aðýr yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Kýzýltepe ilçesine baðlý Yoldere köyünde yaþlarý küçük iki kuzen kavga etti. Çocuklarýn, kavga ettiklerini büyüklerine bildirmesi üzerine ismi öðrenilemeyen bir kiþi, av tüfeðiyle amcasýnýn oðlu olan Emin Gönül (49) ve Yusuf Gönül'e (43) ateþ açtý. Yaralýlar, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla Kýzýltepe Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Aðýr yaralanan Emin Gönül, hastanede yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Emin Gönül'ün ölüm haberini alan yakýnlarý hastane önüne gelerek sinir krizi geçirdi. Ýlk müdahalesi Kýzýltepe Devlet Hastanesi'nde yapýlan Yusuf Gönül'ün ise Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildiði öðrenildi. Jandarma ekipleri köyde yoðun güvenlik önlemi aldý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

Teslim olan katil zanlýsý tutuklandý ÞANLIURFA'da parkta cesedi bulunan þahsý öldürdüðünü söyleyerek, polise teslim olan M.O, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Þanlýurfa Aliþeli Parký'nda býçaklanan Yýlmaz B.(28)'nin cesedi bulunmuþtu. Olayýn ardýndan þahsý öldürdüðünü söyleyen M.O., polise teslim olmuþtu. Asayiþ Þube Müdürlüðündeki sorgusunun ardýndan getirildiði savcýlýk tarafýndan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen ve 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanan M.O., Þanlýurfa E Tipi Kapalý Ceza ve Ýnfaz Kurumu'na gönderildi. (ÝHA)


4

HABER

12 Haziran 2014 Perþembe

Kaldýrýlmalar geniþliyor ni insan buraya baktýðýnda sanki gecekonduymuþ gibi bir havaya bürünüyordu. Uzun süredir bu sýkýntýlarý yaþýyorduk. Daha öncede birçok alanda bu tür çalýþmalarý yaptýk. Bu tür mimara aykýrý duvarlarý, yapýlarý, harabeleri tek tek yýktýk" diye konuþtu.

Ahmet KAYA DÝYARBAKIR Merkez Yeniþehir Ýlçesi'ndeki Aliemiri 7. sokak ve Aziz Mahmutoðlu Caddesinin kesiþtiði yerde bulunan Askeri lojmanýn duvarý 3 metre geriye alýnarak, kaldýrým geniþletildi. Yeniþehir Belediyesi, mahallelinin rahat bir ortamda yürümelerini saðladýðý için yurttaþlardan olumlu tepkiler aldý.

‘Modern bir Yeniþehir’

‘Kötü bir görüntü sergiliyordu’ Belediye tarafýndan halkýn kaldýrýmlarda daha rahat yürüyebilmesi için yapmýþ olduðu çalýþmalarý takdirle karþýlayan yurttaþlar, "Belediyeyi tebrik ediyoruz. Bu sokakta Askeri lojman dýþýnda kalan yerlerin çalýþmalarý bitmiþti. Ama Askeri duvarýn yolun ortasýnda kalmasýndan dolayý kötü bir görüntü sergiliyordu. Belediyenin yayalarý düþünmesi çok güzel" dedi.

‘Diyarbakýr’a yakýþmýyordu’

Yeniþehir Belediyesi Fen Müdürlüðü, Aliemiri 7. sokak ve Aziz Mahmutoðlu Caddesinin kesiþtiði yerde bulunan Askeri lojmanýn duvarýný yýkarak, kaldýrým geniþletme çalýþmasý yaptý Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Yeniþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Þefik Türk, "Þehrimizde mimariye aykýrý çok ciddi problemler var. Özellikle iþ-

galler söz konusu, kaldýrým iþgalleri söz konusu, þu anda gördüðümüz tablo çok çirkin bir tabloydu. Diyarbakýr'a, Yeniþehir'e hiç yakýþmayan bir tabloydu. Ya-

Türk, "Bugünde Aziz Mahmutoðlu Caddesi üzerindeki bu çirkin görüntüyü ortadan kaldýrmak için çalýþma yaptýk. Ýlgili kurumlarda yardýmcý oldular. Yeniþehir Belediyesi olarak bu kötü görüntüyü ortadan kaldýrdýðýmýz için gerçektende memnunuz. Eminim buradaki esnaflarýmýzda memnundur. Askeriye lojmanýn bu duvarý geri almasýyla, mahallelinin rahat bir ortamda yürümelerini de saðlamýþ olduk. Buna benzer olan yapýlarý da bu þekilde dizayn ederek modern bir Yeniþehir'i inþa etmiþ olacaðýz" þeklinde konuþtu.

Okul yönetiminden Kayapýnar’a ziyaret

‘Ehliyet senin neyine dön Þinasi köyüne’

Kayapýnar Belediye Eþ Baþkaný Mehmet Ali Aydýn'ý ziyaret eden Dicle Kent Ýlköðretim Okulu öðretmen ve okul aile birliði, okullarýnýn bahçe düzenlemesini belediye tarafýndan yapýlmasýndan dolayý teþekkür plaketi verdiler DÝYARBAKIR - Dicle Kent Ýlköðretim Okulu öðretmen ve okul aile birliði Kayapýnar Belediye Eþ Baþkaný Mehmet Ali Aydýn'ý ziyaret etti. Okulun öðretmen ve okul aile birliði tarafýndan okul bahçesinin belediye ekiplerince çevre düzenlemesi yapýlmasý nedeniyle Eþ Baþkan Mehmet Ali Ay-

dýn'a teþekkür plaketi verildi. Eþ Belediye Baþkaný Mehmet Ali Aydýn, belediye olarak okullara hizmet etmenin kendileri için öncelik olduðunu belirti. Aydýn, " Geleceðimiz olan çocuklarýmýz için yaptýðýmýz hizmetleri öncelik olarak görüyoruz. Belediye olarak çocuklarýmýzýn batý bölgeleri-

ne göre eþit olmayan eðitim sisteminde daha iyi þartlarda eðitim görmeleri için belediye olarak katký sunmayý sürdüreceðiz. Çocuklarýmýz için belediye olarak yeni alanlarýn oluþturulmasý için çalýþmalarýmýz ve projelerimizi yakýn zamanda yaþama geçireceðiz" dedi. (Haber Merkezi)

DÝYARBAKIR'ýn Kulp ilçesinde 'Ehliyet senin neyine dön Þinasi köyüne' adlý tiyatro oyunu sahnelendi. SYDV çok amaçlý toplantý salonunda düzenlenen oyuna Kulp Kaymakamý Mehmet Maraþlý, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fesih Yener, þube müdürleri, Halk Eðitim Merkezi Müdür Hamdusena Tel, daire amirleri, idareci, öðretmen ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Oyunu izlemeye gelen tiyatro severler bu tür etkinlikleri daha sýk görmek istediklerini söyledi. Tiyatro kulübü sorumlu öðretmeni ve oyunu hazýrlayan Seven Topdemir ise, "Oyun Merkez Ýlkokulu Tiyatro Kulübü olarak sergilediðimiz ikinci oyundur. Ýlçe genelinde bu tarz etkinliklerin devamýnýn gelmesi ve genç yeteneklere ýþýk tutabilmek adýna üzerimize düþeni yapmamýz gerektiðini inanýyorum" dedi. Okul Müdürü Nedat Özkan da, eðitim-öðretimin yanýnda bu tür sanatsal etkinlikleri hazýrladýklarýný, okula sadece öðretimsel gözle bakýlmamasý gerektiðini söyledi. (ÝHA)


12 Haziran 2014 Perþembe

Arap Dili ve Alfabesinin kýsa Tarihi

Mim Yavuz Binbay

YAZI

Arap alfabesi tarihsel oluþum süreci boyunca çok sayýda deðiþimler geçirmiþtir. Arap alfabesinin aslen Aramice alfabesinin bir varyantý olan ve Fenike alfabesinden evrilen Nebati alfabesinden evrildiði düþünülmektedir. Diðer taraftan Fenike alfabesinden Ýbranice ve Yunan alfabesi, bunlardan da daha sonra Kiril ve Latin alfabesi ortaya çýkmýþtýr. Mitolojideki Babil kulesi mitindeki "Eskiden tüm insanlar ayný dili konuþuyordu. Babil kulesinde sesler karýþtý ve farklý dillere dönüþtü." Anlatýmý bu konuyu sembolize ediyor. Ýlk alfabe olarak kabul edilen Sümer çivi alfabesi (cuneiform) alfabedir. Ses uyumlu (fonetik) bir alfabe olmadýðý için yazýya uygun deðildi. Ses uyumlu yazýya uygun ilk alfabe Sümer'den sonra Sami kökenli Aramiler tarafýndan kurulan AKAD'lar tarafýndan geliþtirilen alfabedir. Modern alfabenin kökeni ise, Fenikelilere dayanmaktadýr. Fenikeliler, bu alfabeyi antik Mýsýr Hiyeroglif alfabesinden esinlenerek oluþturmuþlardýr. Mýsýr hiyeroglifiyle Sami alfabesi arasýnda yakýn iliþkiler vardý eldeki kaynaklara göre, dört Sami alfabesinden "Sabaea"da 29 harf vardý. Fenikelilerin tüccar olmasýnýn da yardýmýyla alfabe bütün Akdeniz çevresine yayýlmýþtýr. Araplarýn, Yunanlarýn, Ýbranilerin ve Latinlerin alfabeleri hep Fenike alfabesinden türemiþtir. Günümüzde kullanýlan alfabeler bu Sami kökenli alfabeden türemiþtir. Aþaðýda sunulan tablo Aramice orijinalinden baþlayarak Nebati ve Süryanice biçimlerine doðru harfle-

yazabilmek için papirüse uyarlanan bir el yazýsý þekliydi. Bu papirüs el yazýsý formu anýtsal yazý formunu giderek daha çok etkilemiþ ve yavaþ yavaþ Arap alfabesine dönüþmüþtür. Tarihsel süreçler de göz önüne alýndýðýnda Arap alfabesinin Nebati alfabesinden geliþmiþ olduðu görülüyor. ÝSLAM ÖNCESÝ ARAP YAZILARI Bilinen ilk Arapça yazýtlar M.S. 512?ye aittir. Bulunan en eski parça Yunanca, Süryanice ve Arapça olmak üzere 3 ayrý dilde birden yazýlmýþ olup Bi'r az Zabad'da Suriye'de bulunmuþtur. Arap alfabesinin bu versiyonu 28 farklý ses birimini (phoneme) yazabilmek için sadece 15 farklý yazý birimine (gramafeme) sahip olan 22 harfli bir alfabeydi (bakýnýz yukarýdaki tablo). Her ne kadar Ýslam öncesi Arapça yazýtlardan yeterli sayýda buluntular günümüze kadar kalabilmiþse de bu yazýtlardan ancak çok azý gerçekte Arap alfabesinde yazýlmýþtýr. Bunlardan bazýlarý Arapça veya diðer akraba dillere ait alfabelerle yazýlmýþtýr. " Kuzeyde Thamudi, Lihyani ve Safai yazýtlarýnda " Aramice ve Arapça dilinde ama Nebatice alfabesiyle yazýlmýþ yazýtlarda " Süryanice gibi baþka bir dildeki alfabeyle " Ýslam öncesi Arapça dilinde ve Arapça alfabeyle yazýlmýþ yazýtlarda ki bunlardan sadece çok az vardýr ve 5 tanesi kesindir. Bu yazýtlar genellikle birden fazla harfler tek bir yazý birimine (gramaphem) denk geldiði ve ses birimlerini (phoneme) ayýrt

rin deðiþimini göstermektedir. M.Ö. 5. ve 6. yy 'da kuzeyde yaþayan Sami kabileler göç ederek bugünkü Ürdün'de Petra þehrinde bir Krallýk kurdular. Bir oymak olan Nabu kabilesinin isminden dolayý Nebatiler olarak adlandýrýlan bu kabileler olasýlýkla Arapçanýn bir formunu konuþuyorlardý. Bilinen ilk Nebati yazýlý metinleri, M.S. 2 yy'da Aramice konuþma dilinde ama bazý Arapça özelliklere sahip olarak ortaya çýktý (Aramice o dönemde yaygýn olarak konuþulan bir diplomasi ve ticaret dilidir). Nebatiler konuþtuklarý dilde yazmýyorlardý. Bunun yerine Aramice'nin bir þekli olan ve sürekli geliþtirilen bir alfabe ile yazýyorlardý. Bundan da iki farklý form oluþtu: bunlardan birisi öncelikle anýtsal yazýtlar için kullanmak üzere geliþtirildi. Bu ilk forma anýtsal Nebatice de denilir. Diðer form ise daha ziyade papirüs üzerinde daha hýzlý ve daha kolay

eden noktalamalar kullanýlmadýðý için tercüme edilmelerini zor olan metinlerdir. Nebatice yazý alfabesi yavaþ yavaþ Arapça yazý biçimine dönüþmüþtür. Bu muhtemelen An-Namara ile Jabal Ramm yazýtlarý arasýndaki bir zaman dilimine rastlar. Çoðu belgeler muhtemelen papirüs gibi çabuk bozulan malzemeler üzerinde yazýlmýþtý. El yazýsýna dayandýðý için daha büyük deðiþikliklere maruz kalmýþtýr. Bu döneme ait yazýlar çok nadirdir. Ýslam öncesine dayanan sadece 5 yazýt güvenli olarak kabul edilmektedir, diðerleri ise tartýþmalýdýr. Ýslam'ýn fetih hareketleriyle ele geçirilen Arap yarýmadasý ve kuzey Afrika'daki ülkelerde Semitik diller zaten konuþuluyordu. Fakat bu diller Arapça deðildi Aramca - Süryanice (Suriye, Lübnan, Irak), Kýpti dili (Mýsýr), berberi dilleri idi. Bu ülkelerdeki insanlarýn Ýslam'a geçiþleriyle birlikte Arapça dillerine oldukça etki etmesine raðmen kendi

5 dillerinden de tam manasýyla vazgeçmediler ve ortaya çeþitli varyasyonlarda konuþulan Arapça lehçeleri çýktý. Ayný deðiþiklikler ufak farklarla Levant (Suriye, Lübnan, Filistin ve Ürdün'ün bir kýsmýnda) ve Yukarý Beyt-Nahreyn lehçelerinde de Aramca Süryanicenin etkisinde kalmýþtýr. Dolayýsýyla aslýnda derinlemesine incelenecek olursa bu diller Arapçanýn büyük etkisine maruz kalmýþ olsalar da özgün lehçelerini de korumuþlardýrlar. Ancak bütün Arap Devletlerinin resmi dili Standart Arapçadýr ve tüm bu ülkelerde yaþayan insanlar okul hayatlarýnda ikinci bir dil olan Standart Arapçayý da öðrenmeye baþlarlar ancak bu dilin kullanýmý konferanslar, ticari yazýþmalar, haberler, edebiyat ve dini olaylarla sýnýrlýdýr. Dolayýsýyla siz bir Lübnanlý, mýsýrlý, Iraklý, Suriyeli... Vb ile standart Arapça konuþtuðunuzda o bu dili konuþmamayý tercih edecektir size kendi dilinde cevap verecektir ta ki siz standart Arapça konuþmasýný rica edinceye kadar kendi lehçesiyle devam edecektir. Bu anlaþýlamama meselesinin sebebi bazýlarýnýn sandýðý gibi lehçe-þive deðildir. Arap milleti Türkî ve Kürdî milletler gibi birbirinden kopuk yaþayan bir millet deðildir. Bunun sebebi Arap yarýmadasýnýn aslýnda Arap yarýmadasý deðil "SâmîSemitik" yarým adasý olmasýdýr. Bu arada Süryanice, Ýbranice ve Arapça ayrý diller deðil, Aramice'nin birer koludur dersek yanýlmamýþ oluruz. Arapça metinlerde kastedilen Süryânîceden çoðunlukla Aramîce kastedilmektedir. Geçmiþ Dönem Arap Yarýmadasýnda Dil Arap yarýmadasýndan Bereketli Hilal"e doðru M.Ö. 3000-1800"lerde Akad ve Amurru"lularýn göç dalgalarý sonucu Akad dili bölgeye egemen olmuþtur. M.Ö. 1400'e kadar yerliler ve Mýsýrlý efendileri tarafýndan konuþulan ve yazýlan Akad'ca, resmî dil olduðu kadar sokaktaki insanýn da konuþtuðu dil olmuþtur. Âramice M.Ö. 1200"erden itibaren yerini Akadça"ya býrakmaya baþlamýþ ve bölgede bu dilin çeþitli lehçeleri ortaya çýkmýþtýr. Âramice, Kenânilerin dili olan Ýbraniceyi yerinden etmiþtir. Âramicenin bu bölgedeki etkisi yüzyýllar sürmüþ ve Batý Asya'daki Yahudilerin konuþtuklarý dil olmuþtur. Daha sonra ise bölgede Arapça ortaya çýkmýþ ve Ýslam'la birlikte tüm Batý Asya boyunca, Âramiceyi yerinden etmiþtir... Arapça, Süryanice ve Ýbranice, ARAMÝCE"nin birer koludur ve kardeþ dillerdir.

Kaynakça; Albert Hourani Arap halklari tarihi 1997. IMEK, M. (2003), Süryaniler ve Diyarbakýr, Çiviyazýlarý Yay., Istanbul http://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Inscriptions/ http://dijitalkoleksiyon.files.wordpress.com/2013/10/arapca.jpg[/IMG]


6

HABER

12 Haziran 2014 Perþembe

‘Kardesimin failleri bulunsun’ Lice’de geçen hafta yapýlan askeri müdahale sýrasýnda açýlan ateþ sonucu katledilen Ramazan Baran, vurulduðu noktada ailesi tarafýndan anýldý. Anmada konuþan Eyüp Baran, “Kardeþimin faiilleri bulunsun. Bulunursa eðer biz barýþýn geleceðine inanýrýz” dedi DÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesine baðlý Çalýbükü (Biryas) köyünde altý gün önce yurttaþlarýn üzerine açýlan ateþ sonucu yaþamýný yitiren Ramazan Baran'ýn ailesi, çocuklarý Baran'ý katledildiði yerde andý. Baran'ýn katledildiði yere yakýn bir yerde kurulan taziye çadýrýndaki anmaya, Baran ailesi, BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkan Yardýmcýsý Þemsettin Yýlmaz ve çok sayýda kiþi katýldý.

‘Þimdi binlerce kardeþim var’ "Þehît namirin", "Ey þehît xwîna te li erdê namîne" sloganlarýnýn atýldýðý anmada konuþan Baran'ýn aðabeyi Eyüp Baran, "Tüm onurlu yürüyüþ ve direniþlerde bize bu onuru teslim eden insanlara minnettarýz. Benim bir kardeþim var-

dý. Ramazan Baran, þehit oldu. Ama ben anladým ki benim binlerce kardeþim var. Sayýn Baþbakan'a sesleniyorum; Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ýn baþlatmýþ olduðu çözüm sürecine karþýlýk versin. Bu Sayýn Baþbakan'ýn son þansýdýr. Barýþ için çabalamalýdýr. Çabalamazsa eðer biz bunu karþýlýksýz býrakmayacaðýz. Kardeþimin failleri bulunsun, bulunursa eðer, biz barýþýn geleceðine inanýrýz. Roboski gibi olmasýný istemiyoruz" dedi. Baran, yaþamýný yitiren kardeþinin ardýndan direniþin bitmeyeceðini belirterek, "Biz öldükçe çoðalýrýz" diye konuþtu.

Baþbakan’a çaðrý BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkan Yardýmcýsý Þemsettin Yýlmaz ise

hükümete çaðrýda bulundu. Yýlmaz, "Türkiye Baþbakaný televizyonlara çýkýp iki gündür bayrak meselesini tartýþacaðýna olaylarýn olduðu yere gelseydi belki iki yurttaþ yaþamýný yitirmezdi" þeklinde konuþtu. Ardýndan yurttaþlar, Ramazan

Baran'ýn katledildiði yere giderek demokrasi ve özgürlük mücadelesinde yaþamýný yitirenler için bir dakikalýk saygý duruþunda bulundu. Atýlan "Þehîd namirin" sloganlarýnýn ardýndan yurttaþlar tekrar taziye çadýrýna döndüler. (DÝHA)

Mimarlar kep attý

DTSO’dan Akdemir’in ailesine taziye ziyareti DTSO Meclis üyeleri, Lice'de karakol ve kalekol yapýmlarýný protestosunda katledilen Hacý Baki Akdemir için kurulan taziye çadýrýný ziyaret ederek acýlý aileye baþsaðlýðý diledi. Ziyarette konuþan DTSO Meclis Baþkaný Celalettin Birtane, arýþa sahip çýkma sorumluluklarýnýn bilincinde olduklarýný belirterek,hükümetin süreci iyi deðerlendirmesi gerektiðini ifade etti DÝYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) Meclis Baþkaný Celalettin Birtane, Baþkan Yardýmcýlarý Metin Aslan, Mesut Altýn ve meclis üyeleri, taziye çadýrýnýn kurulduðu Qýralan bölgesine gelerek hayatýný kaybeden Akdemir'in yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi. Meclis Baþkaný Celalettin Birtane, hayatýný kaybeden insanlarýn barýþ ve demokrasi þehidi olduðunu

belirterek, "Çünkü onlar karakol yapýlmasýn diye demokratik tepkilerini gösterirken hayatlarýný kaybetmiþlerdir. Yeni yapýlan Kalekollarýn anlamý yeniden savaþ, yeniden ölümler demektir" dedi.

‘Hükümet bu süreci iyi deðerlendirmeli’ DTSO olarak, herkes kadar, barýþa sahip çýkma sorumluluklarýnýn bilincinde olduklarýný belirten

Birtane þunlarý ifade etti: "Barýþ olmazsa yaþamsal faaliyetlerin önemli bir kýsmý gerçekleþmiyor, ekonomi de bunlardan biridir. Biz buradan hükümete çaðrý yapýyoruz; Sayýn Öcalan'ýn baþlattýðý onurlu barýþ süreci bir buçuk yýlýný dolduruyor. Devlet ve hükümet bu süreci samimiyetle iyi deðerlendirmezse geleceðimizin bir bütün olarak karanlýk olacaðý açýktý." (DÝHA)

DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi 2013-2014 Eðitim ve Öðretim yýlý, düzenlenen mezuniyet töreni ile sona erdi. Kongre merkezinde gerçekleþen törene Mimarlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Sedat Hayalioðlu, Eski dekan Prof. Dr. Zülküf Güneli, öðretim üyeleri ve aileler katýldý. Açýlýþ konuþmasý yapan Fakülte birincisi Harun Tunç, "Bugün uykusuz geçen gecelerimizin sabahýdýr" diyerek, mimarlýk mesleðine adým atarak sorumluluklarýnýn bilincinde olduklarýný belirtti. Tunç, ailelere ve hocalara sarf ettikleri çabalardan dolayý teþekkür ederek, mezun olan bütün arkadaþlarýnýn yollarýnýn açýk olmasýný temenni etti. Mimarlýk Fakültesi 2. Öðrenim Birincisi Resul Zengil ise geleceði þekillendirecek bireyler olarak mezuniyetlerini kutladýklarýný, aldýklarý zorlu eðitimin karþýlýðýný bugün duyduklarý gurur ve onurla gördüklerini söyledi. Mimarlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Sedat Hayalioðlu ise dört yýllýk sabýrlý çabanýn ürünlerinin mezuniyet töreninde alýndýðýný ve bu mutlu günü hak eden tüm öðrencilerini caný gönülden kutladýðýný söyledi. Dünyayý yeniden þekillendirecek kadar donanýmlý olmalarýndan dolayý kendileri ile gurur duymalarýný söyleyen Hayalioðlu, bütün öðrencilerine hayatta baþarýlar diledi. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Öðretim Görevlisi Aysel Yýlmaz "Berfo Ana" adlý þiirini okudu. Trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden Mimarlýk Fakültesi öðrencisi olan Tekin Çelik, okunana þiirlerle de arkadaþlarý tarafýndan anýldý. Öðrencilere baþarý belgeleri Mimarlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Sedat Hayalioðlu, Eski dekan Prof. Dr. Zülküf Güneli ve öðretim üyeleri tarafýndan verildi. Tören, geleneksel kep atma ile son buldu. (Haber Merkezi)


7

HABER

12 Haziran 2014 Perþembe

Az kalsýn ölüyordu Tarihi Sur Ýlçesi’ndeki Ongözlü Köprü’de fotoðraf çekmek isterken dengesini kaybedip Dicle Nehri’ne düþen bir kadýný, itfaiye ekipleri boðulmaktan son anda kurtardý DÝYARBAKIR (ÝHA) - Diyarbakýr'da Ongözlü Köprü'de fotoðraf çekmek isterken dengesini kaybedip Dicle Nehri'ne düþen bir kadýný, itfaiye ekipleri boðulmaktan son anda kurtardý. Edinilen bilgilere göre, sur ilçesinde bulunan tarihi Ongözlü Köprü'de fotoðraf çektirmek isteyen bir kadýn, dengesini kaybederek Dicle Nehri'ne düþtü. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafýndan boðulmaktan son anda kurtarýlan talihsiz kadýna ilk müdahale 112 acil servis ekibi tarafýndan yapýldý. Ýsmi öðrenilemeyen kadýn, Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Yaralý kadýnýn hayati tehlikesi bulunduðu öðrenilirken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

Çözüm süreci için saðduyu çaðrýsý DÝYARBAKIR Lice ilçesinde yaþanan olaylar nedeniyle Tüm Eðitim ve Bilim Çalýþanlarý Sendikasý (Tüm Eðitim Sen) Genel Merkezi tarafýndan saðduyu çaðrýsý yapýldý. Tüm Eðitim-Sen Genel Merkezi adýna açýklama yapan Mithat Beydoðan, ailelerin çocuklarýna sahip çýkmasýný istediklerini bildirdi. Toplumsal bir mesele olan Kürt sorunun barýþçýl ve demokratik yollarla çözümü çalýþmalarýn sürdüðü bir dönemde, siyasi partilerin, devlet ve sivil toplum kuruluþlarýnýn sorumluðu daha da önemli hale geldiðini söyledi. Beydoðan, "Bu sürece zarar verecek her türlü tutum ve davranýþtan kaçýnýlmasý gerekmekte olup, Lice'de yaþanan olaylarýn telafisi imkansýz hale gelmekte barýþa olan inancýn yaþanan üzücü olaylar ýþýðýnda her geçen saniye umudu azaldýðýný gözler önüne sermektedir. Ülkemiz için tarihin en önemli projesi olan çözüm sürecinin barýþa odaklý bir sonuca ulaþabilmesi için bazý kesimlerin iþbirliði içinde süreci sabote etmeye yönelik giriþimleri gibi ihtimalleri de göz önünde bulundurarak, her türlü insani çabayý göstermek, siyasi ve ideolojik kimlikten arýnmýþ sadece olaylarý yatýþtýrma yönelik çözümler üretmek herkesin görevi ve sorumluluðudur" dedi. (ÝHA)

Antibiyotiði çok kullanýyoruz Dicle Üniversitesi’nde düzenlenen “Birinci Basamak Hekimlikte Akýlcý Antibiyotik Kullanýmý” seminerde konuþan Prof. Dr. Salih Hoþoðlu, Türkiye’nin antibiyotiði en fazla kullanan ülkelerden biri olduðunu söyledi Ýdris BOZKUÞ DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi ve Diyarbakýr Ýl Saðlýk Müdürlüðü iþbirliði ile "Birinci Basamak Hekimlikte Akýlcý Antibiyotik Kullanýmý" konulu seminer düzenlendi. Kardiyoloji hastanesi konferans salonunda gerçekleþtirilen seminere çok sayýda aile hekimi katýldý.

‘Harika ilaçlardan biri’

Antibiyotiklerin 20. yüzyýlda keþfedilen, týbbýn en önemli buluþlarýndan biri olduðunu söyleyen Dicle Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Salih Hoþoðlu, antibiyotiklerin, hekimlerin sýklýkla baþvurduðu harika ilaçlardan biri olduðunu belirtti. Ancak antibiyotiklerin zamanla yanlýþ ve

gereksiz kullanýmý ile bugün antibiyotik kullanýmýnýn dünyada tartýþýlýr bir durum haline geldiðini açýkladý.

‘Türkiye’de kolay ulaþýlýyor’

Tedavi gruplarýna göre antibiyotik tüketiminin önemine deðinen Hoþoðlu, antibiyotik direnci ile ilgili kýsýrdöngüye vurgu yaptý. Antibiyotik kullanýmýnda her ülkenin þartlarýnýn farklý olduðuna dikkat çeken Hoþoðlu, Türkiye'nin antibiyotiðe kolay ulaþabilen ülkelerden biri olduðunu söyledi. Antibiyotikleri kýsýtlamada halka dönük kampanya ile Fransa'nýn antibiyotik kullanýmýný yüzde 40 aþaðý çektiðinin altýný çizen Hoþoðlu, Reçete Bilgi Sistemi (RBS) hakkýnda açýklama-

larda bulundu.

‘Enfeksiyon Hastalýklarýnda Antibiyotik Kullanýmý’ Ardýndan söz alan Uz. Dr. Muhammed Bekçibaþý ise, "Enfeksiyon Hastalýklarýnda Antibiyotik Kullanýmý" konusunda bilgi verdi. Özellikle çocukluk çaðýnda üst solunum yolu enfeksiyonlarýna rastlandýðýna dikkat çeken Dr. Muhammed Bekçibaþý, doðru bilinen yanlýþlara vurgu yaparak, çeþitli enfeksiyon hastalýklarý ve tedavi yöntemleri üzerinde durdu. Ýnteraktif bir þekilde devam eden seminer, hekimlerin sorularýnýn cevaplandýrýlmasý ile sona erdi. (Haber Merkezi)


8

GÜNDEM

12 Haziran 2014 Perþembe

Valilik: Yollar güvenlik altýnda

FOTO:ARÞÝV

Diyarbakýr Valiliði, HDP’nin önceki gün Lice Ýlçesi’nde yaptýðý grup toplantýsýna giderken, PKK’lilerin yollarýný kestiðine dair haberlerin doðru olmadýðýný, yolun güvenlik güçlerinin kontrolü altýnda olduðunu açýkladý DÝYARBAKIR Valiliði, önceki gün HDP otobüsünün Lice'ye giderken yollarýnýn yüzleri kapalý kiþiler tarafýndan kesilmesiyle ilgili yazýlý açýklama yaptý. DHA'nýn haberine göre, Açýklamada "Bazý basýn- yayýn organlarýnda 10 Haziran 2014 günü HDP milletvekillerinin grup toplantýsýný yapmak üzere hareket ettikleri Lice'de yollarýnýn PKK terör örgütü tarafýndan kesildiði þeklinde haberler yer almýþtýr. Ýlimizdeki bütün ana yollar, güvenlik güçlerimizin kontrolü altýndadýr.

‘Her türlü tedbir alýnmaktadýr’ Vatandaþlarýmýzýn yol güvenliði adýna her türlü tedbir alýnmaktadýr. Ancak haberde de geçtiði gibi terör örgütü, yandaþ ve sempatizanlarýnýn medyada yer alma, gündem meydana getirme adýna yolun kapatýldýðý izlenimi vermek için bu tür anlýk eylemler yapma gayreti içinde olduðu deðerlendirilmektedir. Söz konusu yerde yol güvenliði adýna her türlü tedbir alýnmýþ olup yolda trafiði engelleyici eylemlere güvenlik

FOTO:ARÞÝV

güçlerimiz derhal müdahale etmektedir" denildi.

Yoldaki eylemcilere müdahale Lice ile Kocaköy ilçeleri arasýndaki Fisovasý Mevkii'nde karayoluna kontrol noktalarý kuran güvenlik güçleri dün, karayolu üzerinde yol kesip araçlardakilere kimlik kontrola yapan eylemcilere müdahale etti.

Yüzlerce dönümlük ekili arazi yandý

FOTO:ARÞÝV

Lice Belediyesi Eþbaþkaný Harun Erkuþ, Hani Ýlçesine baðlý Serdê (Seren) Köyü yakýnlarýnda askerlerin attýðý gaz bombasýndan dolayý yüzlerce dönümlük ekili buðdayýn yandýðýný söyledi

Müdahale nedeniyle karayolu, Duru Jandarma Karakolu önünden itibaren trafiðe asker tarafýndan kapatýldý. Askerin operasyon baþlatmasý üzerine bu kez göstericiler Lice-Hani karayolunu kapattý ve durdurduklarý bazý araçlarýn kontak anahtarlarýný aldý. Operasyon ve yol kapatma nedeniyle Diyarbakýr-Bingöl karayolu yeniden araç trafiðine kapandý.

DÝYARBAKIR'ýn Hani ilçesine baðlý Serdê (Seren) köyü yakýnlarýnda kalekol protestosu yapan eylemciler Hani-Lice karayolunu ulaþýma kapattý. Yolun trafiðe kapatýlmasý üzerine bölgeye çok sayýda zýrhlý araç sevk edildi. Askerin gaz bombalarý ile müdahale etmesi üzerine eylemciler taþlarla karþýlýk verdi. Eylemciler ve askerler arasýnda çýkan olaylarda askerlerin sýk sýk havaya uyarý ateþi açtýðý bildirildi.

Çok sayýda zýrhlý araç sevk edildi Olay yerinde bulunan

Lice Belediye Eþbaþkaný Harun Erkuþ, olaylarýn yaþandýðý yere çok sayýda zýrhlý aracýn sevk edildiðini belirterek, "Asker halkýn baþlatmýþ olduðu eylemlere karþý sert müdahalede bulundu. Çatýþma sýrasýnda askerin attýðý gaz bombasý ekili buðday tarlasýna düþünce yangýn çýktý. Olay yerine Ýtfaiye çaðýrdýk, ancak yangýn birçok noktaya sýçradý. Binlerce kiþi halkýn baþlatmýþ olduðu eyleme destek vermek için bölgeye akýn ediyor. Ayrýca Hani-Lice, Lice-Kocaköy ve Lice-Genç yolu tamamen trafiðe kapalý" dedi. (Haber Merkezi)


12 Haziran 2014 Perþembe

9

HABER

KCK ‘bayrak provokasyonu’nu kýnadý Geçen hafta Diyarbakýr Ana Jet Üs Komutanlýðý önünde meydana gelen bayrak indirme olayýna iliþkin açýklama yapan KCK, "bayrak provokasyonuyla" hiçbir alakalarýnýn olmadýðýný belirterek, yapýlanlarý þovenizm ve linç kampanyasý olarak tanýmladý

DÝYARBAKIR - KCK Eþbaþkanlýðý, Diyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý garnizon sahasý içine girilerek, Türk bayraðýnýn indirilmesi olayýna iliþkin yazýlý bir açýklama yaptý. Bayrak indirme olayýnýn ardýndan yaþananlarý linç kampanyasý olarak tanýmlayan ve buna sert tepki gösteren KCK Eþbaþkanlýðý, "Þovenizm dalgasýnýn geliþtirilmesi ve linçe çaðrýda öncülüðü Baþbakan yapmaktadýr" dedi.

Duyarlýlýk çaðrýsý yapýldý 'Bayrak provokasyonuyla' hiçbir alakalarýnýn olmadýðýný vurgulayan KCK Eþbaþkanlýðý, bu tür provokasyonlarý þiddetle kýnadýklarýný belirterek, Türkiye halkýný da bu tür provokasyonlara

‘KCK’ ana davasýnda reddi hakim talebi

"KCK" ana davasýndan yargýlanan aralarýnda Hatip Dicle'nin de bulunduðu 37 Kürt siyasi tutuklu, avukatlarý aracýlýðýyla bir üst mahkemenin tarafsýzlýðýný yitirdiðini belirterek, reddi hakim talebinde bulundu

karþý duyarlý olmaya çaðýrdý. KCK, "Biz Hareket olarak Türkiye halklarýnýn ve tüm halklarýn etnik ve dinsel tüm deðerlerine saygýlý olacaðýz. Hiçbir ulusun, etnik ve dinsel topluluðun deðerlerine saygýsýzlýk yapýlmasýna ve saldýrýlmasýna müsaade etmeyeceðiz" mesajýný verdi.

nemde böyle bir provokasyon yapýlmýþtýr. Lice katliamý ve AKP'nin Hareketimize karþý psikolojik harekat sürdürdüðü bir dönemde gerçekleþmesi bu provokasyonun bilinçli ve planlý yapýldýðýný göstermektedir" denildi.

‘Bilinçli ve planlý yapýldý’

"Baþta gençler olmak üzere Kürt halkýnýn da Türk bayraðýna ve baþka topluluklarýn deðerlerine saygýlý olmasý gerektiðini her zaman vurguladýk ve bu çaðrýmýzý bu vesileyle yineliyoruz" denilen açýklamada, daha sonra þunlar denildi: "Türk bayraðý ile Kürt düþmanlýðý yapýldýðýnda da gençler ve tüm Kürt halký tahrike gelmemeli, Türk

Açýklamada, geçmiþte de bu tür bayrak provokasyonlarý yapýlarak Kürt düþmanlýðý yapýlmaya çalýþýldýðý ifade edilerek, "1996 DEHAP kongresinde bayrak indirilmesi, Mersin'de bir çocuðun Türk bayraðýný yere atmasý da bugünkü gibi bir provokasyondur. Özgürlük Hareketimize saldýrý kampanyasý baþlatýlmak istendiði her dö-

‘Hareketimizle hiçbir baðý yoktur’

DÝYARBAKIR'da "KCK"ana davasý 37 Kürt siyasetçi hakkýnda tutuklamanýn devamý yönünde kararlar çýkmasý üzerine avukatlar bir üst mahkeme olan 3. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne baþvurdu. Diyarbakýr 3. Aðýr Ceza Mahkemesi, 6 Haziran'da Kürt siyasetçilerin tutukluluk durumlarýný deðerlendirerek, 5 kiþinin tahliyesine diðer sanýklarýn ise tutukluluk halinin devamýna karar verdi. KCK ana davasýndan tutuklu bulunan 37 Kürt siyasetçinin avukatý bir üst mahkeme olan 4. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne dilekçe ile itirazda bulunarak mahkeme baþkaný ve üyelerinin tarafsýzlýðýný yitirdiðini belirterek, reddi hakim talebinde bulundu. Tutuklular adýna 4. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sunan avukat Cihan Aydýn, tutuklunun devamýna karar verilen müvekkiller açýsýnda hukuksal bir ölçüt bulunmadýðýna dikkat çekerek, tahliye edilen müvekkillerin daha o günde mahkeme heyetine ettiklerini söyledi. Bugün ise itirazlarýný gerekçelendirerek, itiraz dilekçesiyle 4. Aðýr Ceza Mahke-

bayraðýna karþý olumsuz bir yargý ve tutum içine girmemelidir. Türkiye halký da bu tür provokasyonlara karþý duyarlý olmalýdýr. Bu provokasyonun Hareketimizle hiçbir baðý yoktur. Türkiye halký da Türk bayraðý ile yapýlmak istenen þovenizm kampanyasý ve Kürt düþmanlýðýna alet olmamalýdýr. Türk bayraðýnýn Kürt düþmanlýðý ve þovenizm aracý olarak kullanýlmasýna karþý çýkmalýdýr. Türkiye halklarý bizim kardeþ halkýmýzdýr. Demokratik ulus ve ortak vatanda birlikte yaþamak istediðimiz bir halktýr. Bu açýdan Türkiye halkýnýn tüm deðerlerine saygýlýyýz. Türkiye halklarýnýn da Kürt halkýnýn ulusal deðerlerine saygýlý olmasýný bekliyoruz"(Haber Merkezi)

mesi'ne reddi hakim talebinde bulunduðunu belirten Aydýn, itiraz gerekçesinde þunlara yer verdi: "Tahliye edilen müvekkiller ile tutukluluðunun devamýna karar verilen müvekkiller açýsýnda hukuksal bir ölçüt bulunmamaktadýr. Nitekim ayný tarihlerde tutuklanan ve ayný iddia ve delillere dayanarak yargýlanan müvekkillerin bir kýsmý tahliye edilmiþken, diðerlerinin tutukluluðunun devamýna karar verilmesi, hukuk ve hakkaniyetle baðdaþmamaktadýr. Mahkemenizce tutukluluðun devamýna iliþkin verilen karar, 5 yýl boyunca tekrarlanan tutuklamanýn devamýna iliþkin gerekçelerden öteye gidememiþtir." Dilekçede tahliye talebinde bulunulurken, reddi hakim talebinin de karara baðlanmasý talep edildi. Avukat Keziban Yýlmaz ise, daha önce 3. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin tarafsýzlýðýný yitirdiðinden kaynaklý davanýn 4. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülmesi için baþvurduklarýný belirterek, þu ana kadar baþvurularýna herhangi bir cevap gelmediðini söyledi. (DÝHA)


10

HABER

Uyuþturucu sorunu masaya yatýrýldý

12 Haziran 2014 Perþembe

“1. Diyarbakýr Ýl Uyuþturucu Koordinasyon Kurul Toplantýsý”na iliþkin bilgi veren Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Fatih Mehmet Aslan, toplantýda çözüm önerilerinin yansý sýra, kurumlar tarafýndan hali hazýrda yürütülen ve yürütülmesi planlanan faaliyetlerin deðerlendirildiðini söyledi ði, Ýl Müftülüðü, Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü, Adli Týp Grup Baþkanlýðý, Denetimli Serbestlik Þube Müdürlüðü, Diyarbakýr Barosu, ÇEMATEM ve Türkiye Yeþilay Cemiyeti Diyarbakýr Þubesi temsilcileri katýldý.

Deðerlendirmeler yapýldý

Edip YÜKSELEN DÝYARBAKIR - "1. Diyarbakýr Ýl Uyuþturucu Koordinasyon Kurul Toplantýsý" gerçekleþtirildi. Sekreterya iþlemlerinin Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan ürütülen ve baþkanlýðýný Vali Yardýmcýsý Ahmet Günay-

dýn'ýn yaptýðý toplantýya, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Fatih Mehmet Aslan, Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý ve Psikiyatri Ana Bilim Dalý Baþkanlýðý, Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði, Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý, Saðlýk

Evde Bakým Projesi uygulanmaya baþlandý

DÝYARBAKIR'ýn Kulp Ýlçe Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý, hasta ve yaþlýlara evde bakým hizmeti projesini hayata geçirdi. Uzun zamandýr proje üzerinde hazýrlýk yapan Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý, ilçe merkezinde tespit edilen 60 vatandaþýn 6 ay boyunca her ay bir sefer evin tüm temizlik ve hijyeni saðlamak amacýyla hasta ve yaþlý bakýmý yapan 6 bayan personelle hizmetlerini sunmaya baþladý. Proje kapsamýnda Turgut Özal Mahallesi'nde yaþlý ve diyaliz hastasý olan çiftin evi temizlendi. Kulp SYDV Müdürü Sinan Buluterkin projeyle ilgili yaptýðý açýklamada, "Amacýmýz, Kulp ilçesine

baðlý mahalle ve köylerde yaþayan 3294 sayýlý Kanun kapsamýnda yer alan, evde bakým hizmetini yerine getiremeyen ve saðlýk sorunlarýyla birlikte maddi yoksunluk içinde olan bu vatandaþlarý kötü yaþam koþullarýndan kurtarmak daha sýhhi ortamlar saðlayabilmektir. Bu proje ile sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde yaþamýný sürdüren ancak huzurevi hizmeti istemeyen korunmaya, bakýma ve yardýma muhtaç yaþlýlara hizmet verilirken; sosyal güvencesi olmayan, kirada oturan, ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan, yardýma muhtaç kiþilere istihdam alaný saðlamak amaçlanmýþtýr. Bu kiþiler eðitim gören kursiyerler arasýndan seçilip, yaþlýlara evlerinde bakým ve temizlik hizmeti vermekle, bizde bu proje kapsamýnda en iyi hizmeti sunmak için çaba harcamaktayýz,ayrýca mutfaklarýnda ,buz dolaplarýnda eksik malzemeleri de temin ederek vatandaþlarýmýza bir nebzede olsa yardýmcý olmak için tüm gayretlerimizle çalýþmaktayýz" dedi. (ÝHA)

ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý, Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý, Ýl Emniyet Müdürlüðü, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü, RTÜK Bölge Temsilcili-

Toplantýya iliþkin bilgi veren Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Fatih Mehmet Aslan, "Uyuþturucu ile mücadeleye iliþkin mevcut durum, tespit edilen yeni geliþmeler, sorunlar ve bunlara yönelik üretilecek çözüm önerileri, kurumlar tarafýndan hali hazýrda yürütülen ve yürütülmesi planlanan faaliyetler, ilimizde yetiþkinlerde madde baðýmlýlýðý tedavisinin yapýlabileceði AMATEM'in kurulmasý, kurum temsilcilerinin iþbirliði ve mutabakatý ile hazýrlanacak olan Diyarbakýr Ýl Uyuþturucu Eylem Planý hakkýnda geniþ kapsamlý deðerlendirmeler yapýlmýþtýr" dedi.

Husumetli iki aile barýþtýrýldý Diyarbakýr’da aralarýnda husumet bulunan iki aile barýþtýrýldý. Kulp ilçesine baðlý Uygur Mahallesi’nde, 30 Mart yerel seçimlerinde köy muhtarlýðý anlaþmazlýðý yüzünden aralarýnda husumet bulunan Zaman aileleri, kanaat önderleri tarafýndan barýþtýrýldý

DÝYARBAKIR'ýn Kulp Ýlçesi'nde 30 Mart yerel seçimlerinde çýkan kavgada yaralanan iki kiþinin taburcu olmasýnýn ardýndan, aralarýnda husumet olan iki aile kanaat önderlerinin araya girmesiyle barýþtýrýldý. Yerel seçimlerde muhtarlýk için kavgaya tutuþan aile üyeleri, Uygur Mahallesi'nde

bulunan taziye evinde bir araya geldi. Aileler, burada Kur'an-ý Kerim'in altýndan geçerek birbirlerine sarýlýp husumete son verdi. Burada kýsa bir konuþma yapan Kulp Ýlçe Kaymakamý Mehmet Marþlý, "30 Mart yerel seçimlerinde ilçemizde sükunet, huzur içinde geçti, sadece bir köyümüzde ufak bir sýkýntý oldu. Allah'a þükür herhangi bir can kaybý olmadan, yaralý kardeþimiz hastaneden çýktý. Bu tatsýz hadiseyi, böyle tatlý bir þekilde tez bir zamanda bitirdiðimiz içinde emeði geçen herkese þükranlarýmý sunuyorum" dedi. Uygur Mahallesi Ýmamý Ýhsan Çelik ise, "Ýslam dininde barýþ büyük bir þeydir. Kur'an-ý Kerim'e söz vererek Kur'an-ý Kerim'e el basarak, Allah'ýn izniyle bu barýþ saðlandý. Allah böyle þeyleri bir daha yaþatmasýn" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan iki aile üyeleri bir arada barýþ yemeði yedi. (Haber Merkezi)


11

YAÞAM

12 Haziran 2014 Perþembe

Kaygý performansý düþürüyor! Alkol reklamlarý tarih oluyor! Alkollü içkilerin satýþ, pazarlama ve reklamlarýna düzenleme getirilen alkol yasasý, 12 Haziran itibariyle uygulanmaya baþlanacak. Böylece; dizilerde özendirici alkol sahneleri olmayacak, alkollü ürünlerin ambalajlarýnda tüketiciyi uyarýcý ifadelere yer verilecek ve alkol reklamý içeren tabelalar kaldýrýlacak

Üniversite yerleþtirme sýnavlarý için geri sayým baþladý. Aileler de adaylar kadar sýnav kaygýsý yaþýyor ancak kaygýyý kontrol edemeyen aileler gençlerin gerginliðini daha da artýrabilir DÝYARBAKIR - Endiþe etmeyi abartarak onlarý karþýlarýna aldýklarýný farkýnda varmayan ailelerin çocuklarýnda, bir süre sonra kalýcý psikolojik problemler meydana gelebildiðini vurgulayan Psikolog Göksu Telmaç, anne babalarýn tüm iyi niyetlerine raðmen yaptýklarý hatalarý ve söylenmemesi gereken 8 cümleyle anlattý; Baþka çocuklarla karþýlaþtýrma 1- "Kuzenin hiç dershaneye gitmeden baþarýlý oldu. Sen istesen ondan bile iyi olursun" 2- "Arkadaþlarýn kaç almýþ, sýnýfta en iyi not kaç?" 3- "Ben senin zamanýndayken böyle fýrsatlarým olsaydý nasýl baþarýlý olurdum bir bilsen!" Bu gibi karþýlaþtýrmalarýn çocukta deðersizlik algýsý, yetersizlik duygusu, öfke ve dirence neden olabileceðini anlatan Göksu Telmaç, "Unutmamak gerekir ki karþýlaþtýrýlmak kimsenin hoþuna gitmez ve kiþinin güvenini zedeler" dedi.

Aþýrý beklenti ile yaklaþma 4- "Neden 100 alamadýn da 95 aldýn?" 5- "Ýstersen dereceye bile girersin!" 6- "Bu sene kesin kazanman lazým!"

Bu tarz aþýrý beklenti yaratýlmasýnýn çocukta yoðun kaygý, yetersizlik algýsý ve vazgeçiþlere neden olabileceðini söyleyen Telmaç, bunun özellikle sýnav esnasýnda baþ gösteren kaygý ataklarýna da neden olabileceðini belirterek, ebeveynleri bundan kaçýnmalarý konusunda uyarýyor.

Gizli mesajlar verme 7- "Sen çok zeki bir çocuksun ve biz baþarýlý olacaðýna eminiz" 8- "Biz sana güveniyoruz, istediðin takdirde alamayacaðýn derece yoktur!" Sýnav ve ergenlik nedeniyle gençlerin zaten hassas ve kýrýlgan olduðunu söyleyen Telmaç, bu gibi olumlu görünen ancak aslýnda içinde zorlayýcý anlam barýndýran konuþmalarýn, kiþide negatif etkiye neden olacaðýný anlatýyor. Telmaç, bunun çocuk tarafýndan, "Eðer baþarýsýz olursan aptal olduðun anlamýna gelir, hayal kýrýklýðýna uðrarýz. Sevgimiz bile azalabilir, biz senden çok iyi dereceler görmezsek baþarýdan saymayýz" þeklinde algýlanabileceðini vurguladý.

Hayatýnýzýn merkezine koymayýn o Çocuðunuzla sadece dersleri ile ilgili sohbet etmeyin.

o Onunla birebir iliþki kurun ve birlikte sosyalleþin. o En ufak molada bile sonrasýnda hemen çalýþmaya geri dönmesi gerektiði mesajý vermekten kaçýnýn. o Ona mutluluðu ve saðlýðýnýn her þeyden önemli olduðunu ve baþarýsýz bile olsa onun yanýnda olacaðýnýzý hissettin.

Uzmana baþvurmak gerekiyor? Gençlerin bu dönemde kendilerini yalnýz hissetmemesi için onlara gerçek duygularla yaklaþmanýn en faydalý yol olacaðýna dikkat çeten Psikolog Telmaç, "Çocuðunuza, 'Sen bir çalýþma içindesin ve biz bu süreçte neye ihtiyacýn olursa seni desteklemek adýna yanýndayýz. Bu sýnav ve baþarýlý olmak geleceðin için önemli, biz de senin baþarýlý olmaný isteriz. Ama unutma ki, her zaman için ikinci bir yol vardýr. Hayatýnýn güzel olmasý için biz elimizden geleni yapmaya hazýrýz. Sen elinden geleni yap yeter' demek bazen her þeyi çözebilir. Ancak onun baþarýsýný engelleyen ve kronik hale gelen kaygý ve dikkat problemleri gözlemliyorsanýz bir uzmandan destek almak gerekebiliyor" diye konuþtu. (Haber Merkezi)

DÝYARBAKIR - Geçtiðimiz yýl Haziran ayýnda baþlayan, 22.00-06.00 arasýndan alkol satýþýný engelleyen düzenleme, alkol reklamlarýnýn yasaklanmasý ve tabela düzenlemesiyle daha geniþ bir çerçevede uygulanmaya baþlanýyor. Yasayla televizyonlarda yayýnlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemeyecek. Bu ürünlerin kullanýlmasýný ve satýþýný özendiren veya teþvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapýlamayacak. Ýþyerlerinin içinde veya dýþýnda reklam ve tanýtým içeren her türlü tabela kaldýrýlacak. Türkiye'de üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerin ambalajlarý üzerine, alkol ürünlerinin zararlarýný belirten Türkçe uyarý yazýlarý veya mesajlar konulacak. Uyarý mesajlarýný taþýmayan alkollü içkiler satýlamayacak. Bu hükümlere uymayanlara ise 5 bin TL'den 200 bin TL'ye kadar aðýr cezalar öngörülüyor.

Ölümlerin üçüncü nedeni Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ), bugün alkol kullanýmýnýn önlenebilir hastalýklar ve buna baðlý ölümlerin üçüncü temel nedeni olduðunu ilan ediyor. Ayrýca aile içi þiddet, çocuk istismarý, çocuða karþý þiddet, alkollü araç kullaným sebebiyle oluþan yol güvenliði problemleri gibi toplumsal sorunlara da yol açtýðý için baþta AB ve ABD olmak üzere dünyanýn birçok yerinde alkol politikalarý oluþturulmaya baþlanmýþ durumda.

‘Bu uygulamanýn arkasýndayýz’ Gençlerin alkole teþvik edilmesini engelleyecek bu yasanýn önemli bir çalýþma olduðunu belirten Türkiye Yeþilay Cemiyeti Genel Baþkaný Prof. Dr. M. Ýhsan Karaman, ABD ve Avrupa'daki alkol satýþ ve reklamlarýnýn daha da sert olduðunu vurgulayarak, "Ülkemizde baþlatýlan bu uygulamanýn arkasýndayýz ve her türlü çalýþmayý destekliyoruz. Bizden daha sert yasalara sahip olan diðer ülkelere de örnek olacak bir konuma gelmeyi umut ediyoruz. Bu yasa, ülkemiz için olumlu bir geliþme" dedi. (Haber Merkezi)


12

ORTADOÐU

12 Haziran 2014 Perþembe

KCK: Savaþa hazýrýz Yarým milyon kiþi Musul’u terk etti

KCK Eþbaþkanlýðý, IÞÝD’ýn Musul bölgesini ele geçirmesi üzerine “Kürdistan’ýn kazanýmlarý bugün açýk bir tehdit altýndadýr. Ancak Kürdistan savunmasýz deðildir” dedi. KCK, PKK’nin Irak Kürdistaný’nýn güvenliðini saðlamak ve her türlü desteði vererek Peþmergeyle birlikte aktif savaþa hazýr olduðunu açýkladý DÝYARBAKIR - Irak Þam Ýslam Devleti'nin (IÞÝD) çetelerinin Musul dahil Ninova bölgesini 10 Haziran günü ele geçirmesinin ardýndan yazýlý bir açýklama yapan KCK Eþbaþkanlýðý, ÝÞÝD çetelerine karþý Kürt, Arap, Asuri, Ermeni, Türkmen ve demokrasiden yana olan tüm halklarýn ve direniþçi güçleri bir araya gelmeye çaðýrdý. KCK, ayrýca “Rojava ve Güney Kürdistan kazanýmlarýný korumak için Kürt ulusal birliðine þiddetle ihtiyaç olduðunu" kaydetti. KCK Eþbaþkanlýðý'nýn

yapmýþ olduðu açýklama þöyle: "Uluslararasý ve gerici bölgesel bazý güçlerin desteklediði çapulcu-çete örgütü ÝÞÝD, saldýrýlarýný Güney Kürdistan'a kadar yaymýþtýr. Esas amacý Kürt halkýnýn varlýðýný ve özgürlüðünü yok etmek olan bu çete örgütü, iki yýl boyunca Rojava'da, halkýmýza karþý hunharca katliamlar gerçekleþtirmiþtir. Ancak YPG güçlerinin ve Rojava halkýmýzýn gösterdiði kahramanca direniþ karþýsýnda üst üste darbelenmiþ ve tarihi yenilgiler almýþtýr. Rojava Kürdistan'da sonuç ala-

mayýnca, Güney Kürdistan'da vahþi katliamlar gerçekleþtirmeye baþlamýþtýr. ÝÞÝD bugün yurtsever direniþçi çizgiyle bir savaþ halindedir. En son Musul'u iþgal etmesinin altýnda yatan gerçek, Kürt halkýnýn tüm kazanýmlarýna ve Güney Kürdistan'a yönelmektir. Her türlü etnik ve mezhepsel milliyetçilikten, yine ulus - devletçi zihniyetten uzak, halklarýn demokrasi içinde kardeþçe bir arada yaþayabileceði özgür ve demokratik bir Ortadoðu ezilen ve direnen tüm halklar için elzemdir. Tam bir çapulcu - çete örgütü olan ÝÞÝD'e karþý Kürt, Arap, Asuri, Ermeni, Türkmen ve demokrasiden yana olan tüm halklarýn ve direniþçi güçlerin bir araya gelip, ortak mücadeleyi geliþtirmeleri gerekmektedir." (Haber Merkezi)

Vali’den Kürtlere teþekkür

DÝYARBAKIR - Musul'un Sünni Vali Esil Nuceyfi, kentin düþmesinden Musul'daki üst düzey komutanlar sorumlu tuttu. Al Jazeera'nýn haberine göre, Nuceyfi 'Bir saat öncesinde bile bize yanlýþ bilgiler verdiler. Ondan sonra da kaçtýlar. Bunun ardýndan kentteki güvenlik mekanizmasý çöktü.

IÞÝD ve ona destek veren diðer gruplar kenti ele geçirdi' dedi. Baðdat yönetimi ve Baþbakan Nuri Maliki'nin uyarýlarýný dikkate almadýðýndan yakýnan Nuceyfi, 'Uyarýlarýmýz dikkate alýnmadý. Maliki, sadece kendi çevresinde bulunan komutanlarýn verdiði bilgilere güvendi. Biz Ýçiþleri Bakanýna da durumu defalarca ilettik. Fakat onlar bizim verdiðimiz bilgileri önemsemediler. Kendi kaynaklarýna güvendiler. Hatta bu durumdan Kürdistan bölgesi yönetimini de haberdar ettik' ifadelerini kullandý. Kürdistan bölgesel yönetimi birliklerinin

Baðdat yönetimi ile ortak güvenlik anlaþmasý çerçevesinde kendilerine yardým edeceðini dile getiren Musul Valisi, Kürdistan özerk Bölgesi yöneticilerine teþekkür etti. Esil Nuceyfi "Kürdistan Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani ve Baþbakan Neçirvan Barzani'nin ilk saatlerden itibaren ortaya koyduklarý yaklaþým kardeþçe idi. Bizi Baðdat'tan daha çok arayýp sordular. Bundan sonraki dönemde ekonomik ve güvenlik alanýnda Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile dayanýþma içerisinde olmamýz gerekiyor. Çünkü ayný bölgeyi paylaþýyoruz' dedi.

DÝYARBAKIR - Cenevre merkezli Uluslararasý Göç Örgütü, Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) örgütünün ele geçirdiði Musul'da þiddetin artmasýndan endiþe eden yaklaþýk 500 bin kiþinin evlerini terk ettiðini açýkladý. Al Jazeera'da yer alan habere göre, Irak'ýn ikinci büyük kenti olan Musul'daki çatýþmalarda birçok ölü ve yaralýnýn olduðunu belirten Göç Örgütü, çatýþmalarýn yaþandýðý bölgede bulunan dört hastaneyle iletiþimin kesildiðini, bazý camilerin kliniðe dönüþtürüldüðünü ve yaralýlarýn tedavi altýna alýndýðýný belirtti. Musul kent merkezinde araçlarýn kullanýmýn yasaklandýðýný kaydeden Göç Örgütü, insanlarýn yürüyerek þehri terk etmek zorunda býrakýldýðýný açýkladý. Göç örgütü ayrýca özellikle kentin batýsýnda içme suyu sýkýntýsý yaþandýðýný ve bölgedeki ana içme suyu kaynaðýnýn bombalama sonucu iþlevsiz hale getirildiðini belirtti. Örgüt'e göre, Iraklý yetkililer insani sorunun çözülmesi için uluslararasý kuruluþlara yardým baþvurusu yaptý.

Peþmerge alarm durumunda Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Baþkanlýk Meclisi Üyesi ve IKDP'nin Þeyhan bölge sorumlusu Ali Awni, Musul kent merkezi, ilçeleri ve köylerinden þimdiye kadar yaklaþýk 300 bin kiþinin kaçarak Kürt bölgesine sýðýndýðýný söyledi. Musul'dan kaçýþýn devam ettiðini belirten Ali Awni binlerce Peþmergenin ise Musul ve Kerkük yakýnlarýnda Kürt bölgesinin sýnýrlarýnýn bittiði noktada alarm halinde olduðunu belirtti. Ali Awni þöyle devam etti: "IÞÝD güçleri Musul'a girerken Irak Merkezi Hükümeti'ne baðlý asker ve polis karþýlýk vermeden adeta kentten kaçmýþ. Savunmasýz kalan on binlerce kiþi de kenti terk ediyor. Kenti terk ederek Kürt bölgesinin Erbil, Duhok, Zaho ve köylerine sýðýnanlarýn sayýsý 300 bini geçti. Binlerce kiþi ise gelmeye devam ediyor. Musul ve Kerkük sýnýrlarýnda konuþlanmýþ olan binlerce peþmerge ise alarm durumunda. Henüz bölgemize yönelik bir saldýrý yok. Ancak olursa peþmerge en þiddetli þekilde cevap verecek." IÞÝD, 10 Haziran Salý günü Musul'un merkezini tamamen ele geçirmiþ ve güneydeki Selahaddin kentine doðru ilerlemeye baþlamýþtý. Askeri malzemeleri ve silahlarý býrakýp kaçan Irak ordusu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baþbakaný Neçirvan Barzani ve Meclis Baþkaný Usam Nuceyfi tarafýndan eleþtirilmiþti. Çatýþmalarýn artmasý ve IÞÝD'in güneye ilerleyiþinin durdurulamamasý üzerine Baþbakan Nuri Maliki, Irak ordusuna IKBY Baþkaný Mesud Barzani'ne destek istemesi talimatý vermiþti.


$ €

ekonomi

DOLAR: 2,1003 EURO: 2,8463 ALTIN: 85,28 BÝST: 80.209

13 12 Haziran 2014 Perþembe

‘Yanlýþ yönlendiriliyorlar’ Þanlýurfa’nýn Siverek ilçesinde çiftçiler, tarýmsal destekleme primlerinin elektrik borcundan dolayý ödenmemesi ve faturalarýnýn yüksek olduðunu öne sürerek, eylem yaptý. Kaymakamlýk binasý, Ziraat Bankasý þubesini taþlayan eylemcilere polis ekipleri, tazyikli su ve biber gazýyla müdahale etti. Yaþanan olaya tepki gösteren DEDAÞ Sözcüsü Gökay Üstün, bazý sivil toplum örgütlerinin çiftçileri yanlýþ yönlendiðini söyledi

Gökay Üstün

DÝYARBAKIR - Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ) Güneydoðu bölgesindeki çiftçilere Türkiye'nin en ucuz elektriðini kullanma imkaný sunan kampanyayý duyurdu. Türkiye'de hiçbir çiftçinin bu rakamlarda elektrik kullanamadýðýný dile getiren Dicle Elektrik Anonim Þirketi (DEDAÞ) Sözcüsü Gökay Üstün, bugün Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesinde çiftçilerin yaptýðý eyleme tepki gösterdi.

‘Kaçak oraný yüzde 95’in üzerinde’

dýðýný söyledi. Üstün, "Çiftçi Kayýt Sistemi'ne (ÇKS) göre 33 bin çiftçiyi kapsayan helalleþme kampanyasýndan yararlanmak isteyen borçlulardan, elektrik borçlarýnýn tamamý yerine sadece yüzde 25'lik kýsmýný talep ediyoruz. Bu bölgemizde üretimin devam etmesi açýsýndan önemli bir fýrsattýr" diye konuþtu. Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin 6 ilinde yýllýk elektrik tüketiminin 20 milyar kilovat olduðunu ifade eden Üstün, bunun 4 milyarýnýn tarýmsal sulama yapan 33 bin çiftçi tarafýndan tüketildiðine dikkat çekti. Bu tüketilen 4 milyar kilovat enerjinin toplam kayýp kaçak oranýnýn yüzde 95'in üzerinde olduðunu kaydeden Üstün, kayýp kaçaðýn en fazla tarýmsal sulama yapan çiftçiler tarafýndan yapýldýðýný vurguladý.

Bakanlar Kurulu kararýnýn sadece Dicle Elektrik'in hizmet verdiði bölgedeki çiftçileri ilgilendirmediðini ifade eden Üstün, kararýn Türkiye genelinde tarýmla uðraþan bütün çiftçileri kapsa-

Gökay Üstün, geçtiðimiz günlerde bazý çiftçi sivil toplum kurumlarýnýn yaptýklarý açýklamalarýnýn gerçeði yansýtmadýðýna

Çiftçileri bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn yanlýþ yönlendirdiðini anlatan Üstün, bazý sivil toplum kurumlarýnýn gerçekleri saptýrarak çiftçiyi yanlýþ yönlendirdiklerini söyledi. Üstün, Gýda, Tarým Ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn "Tarýmsal sulamaya iliþkin elektrik borcu bulunan çiftçilere bu borçlarý ödeninceye kadar 2014'te tarýmsal destekleme ödemesi yapýlmamasýna" dair Bakanlar Kurulu kararýyla ilgili yaptýðý deðerlendirmede, Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe giren uygulama ile birlikte baþlattýklarý 'Helalleþme Kampanyasý' ile birlikte büyük bir fedakarlýk ortaya koyarak, bölge çiftçisine pozitif bir ayrýmcýlýk yaptýklarýný dile getirdi.

‘Bazý çiftçi STK’larýnýn açýklamasý gerçek dýþý’

SATILIK ARABA

SATILIK EV

SAHÝBÝNDEN SATILIK TEMÝZ ARABA

SAHÝBÝNDEN SATILIK EV

Fýat Albea 1.3 Multijet Full 2005 Model 130.000 KM. Dizel 2 Parçada Boya Var Deðiþeni Yok

120 m2 3+1 Ön cephe Alay Karþýsý Alipýnar Taziye Evi Bitiþiðinde Pýnar Apt. 4.Kat

Ýletiþim için

Müracaat

0507 471 84 14

0536 955 69 64

dikkat çekerek, þunlarý söyledi: "Bazý çiftçi sivil toplum kurumlarý yaptýðýmýz kampanya ile bölge çiftçisine Türkiye'nin en ucuz elektriðini kullanma fýrsatý verdiðimizi görmezden geliyorlar. Yüzde 75 indirim yapýyoruz. Türkiye'de böyle bir indirim olan bölge yok. Yine geçtiðimiz yýllara ait bir elektrik bedeli almayacaðýmýz gerçeðinizi de görmezden geliyorlar. Geçmiþ yýllara ait borçlarý çiftçinin alýnmýyor. Bunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz."

‘Sadece Dicle’ye özel bir karar deðil’ Dicle Elektrik olarak daðýtým bölgesinde yer alan Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnaklý çiftçilerden 'Helalleþme Kampanyasý' ile birlikte borçlarýn yaklaþýk yüzde 75'inin alýnmadýðýný vurgulayan Üstün, söz konusu Bakanlar Kurulu kararýnda kesinlikle bölge ismi belirtilmediði iddia edildiði gibi bu kararýn bölgeye özgü çýkarýlmadýðýný ve ülke genelindeki elektrik kullanarak tarýmsal sulama yapan tüm çiftçileri kapsadýðýnýn söyledi. Üstün, "Biz Dicle Elektrik olarak, çiftçilerimizden geçmiþe ait borçlarýný istemiyoruz. 2014 tüketimi için de tükettikleri enerjinin sadece yüzde 25'ini talep ederek, borçlarýnýn geriye kalan yüzde 75'lik kýsmýna af uyguluyoruz ve siliyoruz. Bakanlar Kurulu'nun bu kararý bu bölge için aldýðý algýsý yanlýþ. Bu karar ülke genelinde yaþayan tüm çiftçileri kapsýyor. Buna göre de diðer bölgelerdeki çiftçiler, bulunduklarý yerlerdeki enerji þirketleri herhangi bir indirim uygulamadýðý için, tarýmsal sulamaya ait elektrik borçlarýnýn yüzde 100'ünü ödemek zorundalar. Aksine bizim bölgemizdeki çiftçilere borçlarýnýn yüzde 25'ini ödeme imkaný saðlayarak, onlara pozitif ayrýmcýlýk uyguluyoruz. Sonuç olarak parasýný ödeyerek aldýðýmýz elektriði, bölgemiz çiftçisine bu kampanya dahilinde 4'te bir fiyatýna veriyoruz" þeklinde konuþtu. (ÝHA)


14

HABER

12 Haziran 2014 Perþembe

Açlýk grevine son verdiler

Diyarbakýr’da çocuklarýnýn PKK tarafýndan kaçýrýldýðý iddiasýyla 2 gün önce açlýk grevi baþlatan anneler, greve son verdiklerini açýklarken, fenalaþan 2 anne kaldýrýldýðý özel bir hastanenin acil servisinde müþahede altýna alýndý

DÝYARBAKIR'da, 19 Mayýs tarihinde Büyükþehir Belediyesi önünde eylem yapan anneler, önceki gün çadýrlarýnýn kaldýrýlmasý nedeniyle eylemlerini Daðkapý Meydaný'nda sürdürme kararý almýþtý. ÝHA'da yer alan habere göre, 2 günlük açlýk grevini gece saat 00.00'da bitiren annelerden ikisi fenalaþarak hastaneye kaldýrýldý. Eylem yapan anneler açlýk grevini bitirip eylemlerini Daðkapý Meydaný'nda sürdürüyor. Açlýk grevinin bitirildiði gün fenalaþan an-

ne Zahide Bedir ve Bedia Ulutaþ'ýn bir süre müþahede altýnda tutulacaðý belirtildi.

‘Biz de periþan olduk’ Çocuðunun kaçýrýldýðýný ileri süren baba Fethi Ulutaþ, oðlu Ferdi Ulutaþ'ýn kaybolduðu günden itibaren eþinin sürekli rahatsýzlandýðýný söyledi. Ulutaþ, "Daha önceden böbreðinden rahatsýz olan eþim Bedia Ulutaþ, oðlumuz için sürekli aðlýyor sýkýntý yapýyor. Bünyesi kaldýrmýyor artýk, bundan sonra yine ay-

ný þekilde devam edeceðiz, bir rahatsýzlýk yaþamazsa eðer buradayýz. Bir bilgi almadan gitmeyeceðiz, gidersek bile yine ayný acý ve keder devam edecek. Hanýmým Bedia Ulutaþ böbreðinin birini aldýrýldý. Çalýþan diðer böbreði zarar görecek diye korkuyorum, sürekli kontrol altýnda tutuyoruz. Çocuk gitti biz de periþan olduk. Onunla beraber annesi sürekli üzülüyor oðlumuz için ben de eþim adýna endiþeleniyorum" dedi.

Baþýboþ köpekler tedirgin ediyor

Dicle’de yýlýn öðretmeni seçildi

Silvan Ýlçesi’ndeki Gazi Caddesi üzerinde bulunan Hükümet Konaðý bahçesini mesken edinen köpekler, vatandaþlarý tedirgin ediyor

DÝYARBAKIR'ýn Dicle ilçesindeki Atatürk Ortaokulu öðrencileri, düzenledikleri anketle yýlýn öðretmenini seçti. Atatürk Ortaokulu öðrencileri, yýlýn öðretmenini gerçekleþtirdikleri anketle belirledi. Ankette oylarýn büyük çoðunluðunu alan fen ve teknoloji öðretmeni Elif Þeker seçildi. Þeker'e plaketini Dicle Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hýdýr Çakýn tarafýndan verildi. Çakýn, bu tür etkinliklerin öðretmenlerin motivasyonu yönünden önemli olduðunu belirterek her okulun bunu yapmasý gerektiðini söyledi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde Hükümet Konaðý ve adliye bahçesindeki baþýboþ köpekler tehlike saçýyor. Gazi Caddesi üzerinde bulunan Hükümet Konaðý bahçesini mesken edinen köpekler, aç kaldýklarý için zaman zaman vatandaþlara saldýrýyor. Hükümet Konaðý'nda çalýþan vatandaþlar, iþ yeri giriþ ve çýkýþlarýnda yürürken köpekler nedeniyle sýkýntý yaþadýklarýný söyledi.

‘Barýnaklara alýnsýnlar’ Belediyeden bu konuda giriþim beklediklerini kaydeden vatandaþ-

lar, baþýboþ köpeklerin barýnaklara alýnmasýný talep etti. Vatandaþlar, "Baþý boþ gezen köpekler bizleri tedirgin ediyor. Zaman zaman köpekler çaðrý merkezine kadar geliyor. Bu durumda rahatsýz ve tedirginiz. Korkuyla iþe gelip gidiyoruz. Bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz. Silvan Hükümet Konaðý ve adliye bahçesindeki köpeklerden dolayý ailemizle birlikte oradan geçemiyoruz, çocuklarýmýza saldýracaklar diye tedirgin oluyoruz. Bu köpekleri buradan alýp þehir dýþýna götürülmesini istiyoruz" dedi. (ÝHA)


15

HABER

12 Haziran 2014 Çarþamba

Silvan n e d ’n i s e y i d e l e B 3 dilli tabela

S

ilvan Belediyesi “Çok dilli belediyecilik” hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek ilçenin iki ayrý giriþine Kürtçe’nin Kurmanci, Dimilki lehçeleri ile Türkçe ve Ýngilizce “Ýlçemize hoþ geldiniz” tabelasý astý DÝYARBAKIR'ýn Silvan Ýlçe Belediyesi "Çok dilli belediyecilik" hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Silvan Belediyesi, ilçenin iki ayrý giriþine Kürtçe'nin Kurmanci, Dimilki lehçeleri ile Türkçe ve Ýngilizce "Ýlçemize hoþ geldiniz" tabelasý astýrdý. Silvan Belediyesi "Çok dilli belediyecilik" hizmetleri kapsamýnda daha önce bele-

Kongre Ýlaný Diyarbakýr Kantin Ýþletmecileri Esnaf Derneði'nin Olaðan Genel Kurulu toplantýsý, 26.06.2014 tarihinde saat 10:00 da aþaðýdaki gündem maddeleri ile Melik Ahmet Cad. No:20 Sur/ Diyarbakýr (Mezopotamya Cafe )adresinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanmadýðý takdirde, ikinci toplantý, 30.06.2014 tarihinde ayný saat ve ayný yerde yapýlacaktýr. Tüm üyelere duyurulur. Yönetim Kurulu Gündem : 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Saygý duruþu ve istiklal marþý 3- Divan teþekkülü 4- Yönetim kurulu seçimi / denetim kurulu seçimi ve ibrasý 5- Dilek temenni 6- Kapanýþ

diye hizmet binasýnýn giriþine Kürtçe ve Türkçe tabela asarken, þimdi de ilçenin giriþine Kürtçe'nin Kurmanci, Dimilki lehçeleri ile Türkçe ve Ýngilizce "Ýlçemize hoþ geldiniz" tabelalarý asarak yurttaþlarý 3 dilde karþýlamaya baþladý. Kürtçe'yi tüm alanlarda kullanma çabasý içinde olan belediye eþbaþkanlarý odalarýnýn tabelalarý-

deðiþik yerlerine býrakýlan hoparlörlerle, belediyeye ve diðer kurumlara ait yapýlan tüm duyurular Kürtçe ve Türkçe olarak yapýlmaya baþlandý. (Haber Merkezi)

Türkiye’de ehliyet stoklarý bitti

T

ürkiye genelinde ehliyet kartlarý stoklarda tükendi. Ehliyet kurslarýný bitirenlere kartlarý verilemezken, yetkililer mevcut kart sahiplerini ‘sakýn kartlarýnýzý kaybetmeyin’ diye uyardý

DÝYARBAKIR - Ehliyet kurslarýna devam ederek sýnavlarda baþarý ile geçen vatandaþlar ehliyet kartlarý için baþvurmaya geldikleri Emniyet Müdürlüklerinde "Þu an sürücü belgesi kartý yok. Daha sonra tekrar arayýn" cevaplarýyla karþýlaþýyor. DHA'nýn haberine göre, Türkiye'nin bütün illerinde yaþanan ehliyet kartý sýkýntýsý yüzünden vatandaþlarýn her gün Emniyet Müdürlüklerine gelerek yeni kartlarýn gelip gelmediðini sorduðu belirtildi. Yaþanan sýkýntý yüzünden yeni ehliyeti alacaklarýn yaný sýra ehliyetini kaybedenlerinde maðdur olduðu belirtildi. Bir çok vatandaþýn ehliyet kartý stoklarýnda kalan baþka illere giderek ehliyet için baþvuru yaptýðý öðrenildi.

Neden ehliyet kartý yok?

Reklam ve ilanlarýnýz için bizi arayýn 0532 622 55 33

ný da "Hevserok-Eþbaþkan" þeklinde deðiþtirirken, bilgilendirme anonslarýný da Kürtçe ve Türkçe yapmaya baþladý. Belediye hizmet binasýndan yapýlan ve ilçenin

Türkiye'deki ehliyetlerin dünya standartlarýyla ayný seviyeye getirilmesi için planlanan çalýþma nedeniyle eski ehliyetlerin yapýldýðý hammadde için ihale yapýl-

madýðý belirtildi. Ancak yeni ehliyetlere geçmek için bürokratik iþlemlerin uzun sürmesi nedeniyle eldeki stoklarýn hýzla eridiði bu nedenle son günlerde artýk ehliyet kartý bulunmadýðý belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüðünün yaklaþýk 20 gündür Türkiye'nin bütün illerinde yaþanan sýkýntýyla ilgili yaptýðý çalýþmada Maaliye Bakanlýðý ile irtibata geçtiði ve durumu bildirdiði öðrenildi. Maliye bakanlýðý tarafýndan sýkýntýnýn önüne geçmek için kýsa bir süre önce yeni bir hammadde ihalesi yapýldýðý belirtildi. Ýhaleyle ilgili prosedürlerin tamamlanmasýnýn ardýndan yurt dýþýndan gele-

cek olan hammadde ile Darphane'de yeni ehliyet kartlarýnýn basýlacaðý, Mal Müdürlüðü aracýlýðý ile Emniyet Müdürlüklerine verileceði öðrenildi.

Ehliyetsiz araç kullanmanýn cezasý bin 462 lira Yetkililer vatandaþlarý uyararak sürücü kurslarýndan alýnan sertifikalarýn ehliyet yerine geçmeyeceðini belirterek, Karayollarý Trafik Kanunu'nun 36. maddesine göre "Ehliyetsiz araç kullanmanýn" cezasýnýn bin 462 lira olduðunu söylediler. Ehliyet kartý sýkýntýsýnýn önümüzdeki günlerde çözülmesinin beklendiði belirtildi.


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

Emeklerini sergilediler Kulp Ýlçe Aile Destek Merkezi ile Halk Eðitim Merkezi tarafýndan düzenlenen ve 450 kursiyerin katýldýðý kurslarda emek harcanarak elde edilen ürünler sergilendi DÝYARBAKIR'ýn Kulp Ýlçe Aile Destek Merkezi ile Halk Eðitim Merkezi kursiyerlerinin ürünleri sergilendi. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý çok amaçlý salonda düzenlenen serginin açýlýþýna Kulp Ýlçe Kaymakamý Mehmet Maraþlý, Kulp Ýlçe Jandarma Komutaný Orhan Yurdakul, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fesih Yener, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Hamdusena Tel, kursiyerler ve öðreticiler katýldý. Burada konuþan Kaymakam Maraþlý, bu tür etkinliklerin daha iyi bir þekilde geliþtirilmesi gerektiðini söyledi. Kaymakam Maraþlý, "Aile Destek Merkezi'mizin, ilçemizdeki ikinci döneminde bu sene Halk Eðitim Merkezimizle beraber ortaklaþa yaptýðýmýz projelerde toplamda 17 adet kursumuz bulunmaktadýr. Onlarýn sene sonu etkinliklerinde bulunuyoruz, inþallah Ýkinci dönemde Eylül ayýnda baþlayacaklar. Toplamda 450 civarýnda kursiyerimiz katýldý kurslara. Emeði geçenlere teþekkür ediyorum" dedi.

‘Bu sergide ciddi bir emek var’

Halk Eðitim Müdürü Hamdusena Tel ise, "Eðitirken üretim yapan, üretim yaparken iþ gücünü ekonomik katký olarak aile bütçesine aktaran kiþiler yetiþtirmek, bunlarý toplumun deðiþik hizmet ve üretim sektörlerinde deðerlendirmek halk eðitimin baþta gelen amaçlarý arasýndadýr. Kulp ilçesinde bizde bu projeleri geliþtirmek için çaba sarf etmekteyiz. Bu sergide ciddi bir emek var. Eðitim alan kursiyerlerimiz sayesinde bu sanatlar devam ediyor. El emeði göz nuru eserlerin sergilendiði bu salondaki eserleri Ýlçemize kazandýrdýk. Sergi?e katýlan kursiyer ve öðretmenlerimizi tebrik ediyorum. Ýnþallah bu hizmetler büyüyerek devam eder" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan katýlýmcýlar sergide bulunan ürünleri inceledi.

C

M

Y

K

12 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE Yýl: 8 - Sayý : 2310 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakır yenigün gazetesi 12 haziran 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you