Page 1

Diyarbakýr’a dev yatýrým

saldýrý! Basketbol Takýmý’na ýrkçBaý ðla r Bele-

DÝYARBAKIR’da Orman Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan Ambar Barajý sulama, Pamukçay Barajý sulama, Kralkýzý cazibe sulama kanallarý, Ergani ilçesi içme suyu ve arýtma tesislerinin de yer aldýðý 385 milyon liraya mal olan 10 tesisin açýlýþ ve temel atma töreni yapýldý. Haber 08

11 MART 2014 SALI

DÝYARBAKIR'ýn ý, müdiyesi Basketbol Takým kat'ta sabaka için gittiði To r Beleðla Ba dý. ra saldýrýya uð ý Antdiyesi Basketbol Takým olaylarenörü Özgür Büyük, geliþtiðirýn planlý bir þekilde ni söyledi. Spor 14

92 siyasetçi için tahliye baþvurusu ÖZEL Yetkili Mahkemelerin kaldýrýlmasý ve tutuklu süresine iliþkin yasanýn yürürlüðe girmesinin ardýndan "KCK" ana davasýnýn avukatlarý, tutuklu 92 Kürt siyasetçinin tahliye edilmesi için Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne baþvurdu. Avukat Cihan Aydýn, "Mahkemenin 1-2 gün içinde karar vermesini bekliyoruz" dedi. 3’te

www.diyarbakiryenigun.com

FÝYATI: 25 KRÞ.

TUHAD-FED Genel Baþkaný Zübeyde Teker

Ankara’ya yürüyecekler

Seslerini dillendireceðiz CEZAEVLERÝNDEKÝ hasta tutuklularýn durumuna dikkat çekmek ve kamuoyunda duyarlýlýk yaratmak amacýyla 6 Nisan'da Diyarbakýr'dan Ankara'ya 20 gün sürecek bir yürüyüþ gerçekleþtirilecek. TUHAD-FED Genel Baþkaný Zübeyde Teker, “Dayanýþma için bir araya gelme ve hasta tutsaklarýn seslerini en yüksek bir þekilde dillendirme çalýþmalarý içerisindeyiz” dedi. Gündem 04

‘4+4+4 notlarý düþürdü’

Kýrklardaðý’nda KEFENLi EYLEM

E

RG ve TEGV, 4+4+4 izleme raporunu açýkladý. Tam gün eðitim veren okul sayýsý azaldý, akran zorbalýðý arttý, 5. sýnýf öðrencilerinin matematik, fen, Türkçe ve Ýngilizce notlarý bir önceki yýla göre düþtü. Haber 10’da

Hangi zarf, hangi sandýða 6’da C

M

Y

K

‘Newroz ateþini canýmýzla yaktýk’

YENÝÞEHÝR Ýlçesi'nde düzenlenen Newroz etkinliðinde konuþan BDP Yeniþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Ülkü Baytaþ, “Bizler Newroz ateþini odunla deðil, canýmýzla yaktýk. Newroz ateþinin olduðu yerde bizim konuþmamýz icap etmez” dedi. Lokman AYDOÐAN’ýn haberi 06

Diyarbakýr Yolspor çýkýþýný sürdürüyor 15’te

Sürekli devir yapýlýyor DÝYARBAKIR'da 4 yýl önce yapýmýna baþlanan Kýrklardaðý Konaklarý Projesinden yüzde 25 peþinat ödeyerek ev sahibi olmak isteyen maðdurlar dolandýrdýklarý iddiasýyla, inþaatýn yapýldýðý alanda tapularýný almak için kefen giyerek protesto eylemi gerçekleþtirdi. Ýnþaatýn bulunduðu alanda toplanan maðdurlar adýna Kýrklardaðý Konutlarý Yönetim Kurulu üyesi Piresin Bal yaptýðý açýklamada, konutlarýn yapýmýyla ilgili olarak sürekli devir iþlemlerinin yapýlmasýyla aksamalarýn meydana geldiðini söyledi. 9’da

Kadýnlarýn yüzde 12’si depresyonda 11’de


2

SAÐLIK

11 Mart 2014 Salý

‘Beyaz zehir’e dikkat! lebilir bir beslenme alýþkanlýðý olup pek çok kronik hastalýða neden olan özellikle kardiyovasküler hastalýklarýn ve hipertansiyonun en önemli risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Aþýrý tuz tüketimi idrarla kalsiyum atýmýný arttýrarak osteoporoz ve kemik kýrýlmalarý riskini de arttýrýr. Tuzu azaltmak kronik böbrek hastalýðýndan korunmada önemli bir faktördür" þeklinde konuþtu.

Tuz tüketimini azaltmak için neler yapabiliriz?

Aþýrý tuz tüketimin çeþitli kronik hastalýklara davetiye çýkardýðýný belirten Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Fatih Mehmet Aslan, dünyada en önemli halk saðlýðý sorunu haline gelen kronik hastalýklarýn Türkiye'de ölüm sebeplerinin baþýnda geldiðini söyledi

Ýdris BOZKUÞ DÝYARBAKIR Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Fatih Mehmet Aslan, 10-16 Mart "Dünya Tuza Dikkat Haftasý" nedeniyle yazýlý bir açýklama yaptý. Aslan, "Tuz ile ilgili çalýþmalar yürüten WASH (World Action On Salt & Health) kuruluþu tarafýndan her yýl farklý bir tarihte gerçekleþtirilen Tuza Dikkat Haftasý'nýn bu yýl 10-16 Mart 2014 tarihleri arasýnda olmasý kararý alýnmýþtýr. Bu yýlki temada gýda etiketlerinin okunmasý, etiketlerde belirtilen tuz ya da sodyum konusunda farkýndalýðýn toplumda arttýrýlmasý belirlenmiþtir. Tuz uygarlýk tarihi bakýmýndan önemi olan ve tarih öncesinden beri bilinen deðerli bir mineraldir. Eskiden sadece gýdalarýn lezzetini arttýrmak ve onlarý saklamak için kullanýlan tuz zaman içinde sanayide de yer almaya baþlamýþ, son iki yüz yýl içinde de saðlýk dâhil birçok alanda tüketilen bir madde durumuna gelmiþtir. Tarihte tuz para yerine kullanýlacak kadar deðerli olmuþtur. Ýngilizcede yer alan "maaþ, ücret" anlamýndaki "salary" kelimesi Latince kökenli "salarium"dan gelmektedir" dedi.

‘Türk Toplumunda Tuz Tüketimi’

Saðlýk akanlýðý tarafýndan 2011 yýlýnda "Türkiye Aþýrý Tuz Tüketiminin Azaltýlmasý" programýnýn baþlatýldýðýný hatýrlatan Aslan, "Bu Programýn stratejileri arasýnda; Ekmekte tuzun azaltýlmasý, Ýþlenmiþ ürünlerde tuz içeriðinin azaltýlmasý, Toplu beslenme yapýlan yerlerde tuzun azaltýlmasý, Konu ile ilgili Yasal Düzenlemelerin yapýlmasý, Halka ve özel gruplara yönelik eðitim çalýþmalarý ve Tüketicilerin Bilgilendirilmesi sayýlabilir. 2012' de "Türk Toplumunda Tuz Tüketimi Çalýþmasý"na göre günlük tuz tüketimimizin 15 gr olduðu saptanmýþtýr Bu oran dünya saðlýk örgütünün önerdiði miktarýn üç katý kadar olup saðlýðýmýzý olumsuz etkileyebilecek düzeydedir. Dünya Saðlýk Örgütü; hipertansiyon, kalp hastalýklarý, böbrek hastalýklarý baþta olmak üzere obezite, diyabet ve bazý kanser türlerinden korunmak ve kemik saðlýðýný korumak amacýyla günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarýný günde 5 gram (bir çay kaþýðý) olarak önermektedir. Bu miktar ise yemeklere hiç tuz eklenmeden doðal olarak günlük tüketilen yiyecek ve içeceklerle karþýlanabilmektedir" diye konuþtu.

‘Toplumun bilinçlendirilmesi önemli’ "Sofra tuzunun asýl adý "sodyum klorür" dür" diyen aslan þunlarý söyledi; "Sodyum klorür diyetle alý-

nan tuzun kimyasal adýdýr. Tuzun %60' ý klor, %40' ý ise sodyumdan oluþur. Sofra tuzu, kabartma tuzu ve yemek sodasý fazla miktarda sodyum içermektedir. Tuzun 1 gramýnda 400 mg sodyum bulunur Sodyum tüketiminin azaltýlmasý için geliþtirilen ulusal halk saðlýðý politikalarý; iþlem görmüþ gýdalarýn tuz içeriðinin azaltýlmasý, tüketicilerin eðitimi, gýda etiketlerinin geliþtirilmesi, düþük sodyumlu gýda ürünlerinin bulunmasýnýn arttýrýlmasýna odaklanmýþtýr. Birçok geliþmiþ ülkedeki sodyum alýmýnýn yaklaþýk %80' ini iþlenmiþ gýdalardan gelmekteyken bazý Asya ve Afrika ülkelerinde alýnan tuzun yaklaþýk %70' i yemek hazýrlanýrken eklenen tuzdan gelmektedir. Bu nedenle gerek gýda endüstrisinin yapacaðý düzenlemeler gerekse toplumun konuyla ilgili bilinçlendirilmesi kritik bir öneme sahiptir."

‘Korunmanýn yolu tuzu azaltmak’ Dünyada en önemli halk saðlýðý sorunu haline gelen kronik hastalýklarýn Türkiye'de ölüm sebeplerinin baþýnda geldiðini vurgulayan Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Fatih Mehmet Aslan, "Deðiþtirilebilir temel risk faktörlerinden olan yetersiz-dengesiz beslenmenin önlenmesi kronik hastalýklardan korunmada güncel stratejilerden birini oluþturmaktadýr. Aþýrý tuz tüketimi de deðiþtiri-

Dr. Fatih Mehmet Aslan, vatandaþlara tuz tüketimini azaltmak için neler yapýlabileceði konusunda þu bilgileri verdi; "- Masada tuzluk bulundurmayýn. Tuz yerine baharat ve maydanoz, nane, kekik, dereotu, rezene, fesleðen gibi aroma vericileri kullanýn, - Yemeklerin tadýna bakmadan tuz eklemeyin - Ev dýþýnda yemek yediðinizde, az tuzlu yiyecekler tercih edin veya tuzsuz hazýrlanmasýný isteyin - Satýn aldýðýnýz yiyeceklerin etiketlerine bakýn ve daha az tuzlu olaný tercih edin - Daima taze besinleri veya tuz eklenmemiþ besinleri tercih edin, - Turþu, ketçap, hardal, zeytin, soya sosu vb. yiyeceklerin tuz içeriði çok yüksektir. Bu besinleri mümkün olduðunca az tüketin, -"Sebze ve meyve tüketiminizi arttýrýn, - Bol su için. Maden sularýnýn sodyum içeriðini etiketinden kontrol ederek düþük sodyum içerenlerini tercih edin. - Saðlýðýnýz için az ama iyotlu kullanýn. Ýyot kaybýný önlemek için yemekleriniz piþtikten sonra tuz ekleyin."

“Kendimizi koruyabiliriz” "Yani hayatýmýzda yapacaðýmýz ufak deðiþiklikler ile tuz tüketimimizi azaltýp, kendimizi pek çok hastalýktan koruyabiliriz" diyen Aslan sözlerini þöyle tamamladý; "Diyetimizdeki tuz alýmýmýzý sadece 1 gram azaltarak felç geçirme riskimizi %5, kalp krizi geçirme riskimizi %3 azaltabiliriz. Günlük aldýðýmýz tuz miktarýný 9 gram azaltarak felç riskini %34, kalp krizi riskini %24 azaltabiliriz. Yani tuz tüketiminin günde 6 grama düþürülmesi tüm dünyadaki 2,5 milyon ölümü engelleyebilmekte ve milyonlarca dolarýn kaybýný önlemektedir."


3

HABER - GÜNCEL

11 Mart 2014 Salý

92 siyasetçi için tahliye baþvurusu DÝYARBAKIR - Özel Yetkili Mahkemelerin (ÖYM) kaldýrýlmasý ve tutuklu süresine iliþkin yasanýn yürürlüðe girmesi ardýndan "KCK" ana davasýnýn avukatlarý, tutuklu 92 Kürt siyasetçinin tahliye edilmesi için Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne baþvurdu. Dava kapsamýnda tutuklu yargýlanan ve aralarýnda eski DEP Milletvekilli Hatip Dicle, Batman Belediye Baþkaný Necdet Atalay, Viranþehir Belediye Baþkaný Leyla Güven, Cizre Belediye Baþkaný Aydýn Budak, Derik Belediye Baþkaný Caðlar Demirel, ÝHD Diyarbakýr eski Þube Baþkaný Muharrem Erbey, Azadiya Welat Gazetesi eski Yayýn Yönetmeni Tayyip Temel, Gün TV eski Genel Yayýn Koordinatörü Ahmet Birsin'in de bulunduðu 92 Kürt siyasetçinin birkaç gün içerisinde tahliye edilmesi bekleniyor.

“KCK” Ana davasý kapsamýnda tutuklu yargýlanan 92 Kürt siyasetçisinin avukatlarý, müvekkillerinin tahliyesi için Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne baþvurdu. Avukat Cihan Aydýn, “Mahkemenin 1-2 gün içinde karar vermesini bekliyoruz” dedi

‘5 yýl beklemek anlamýna gelmiyor’

Avukat Cihan Aydýn, yasal düzenlemeyle tutukluluk süresinin 5 yýla indirildiðini ama bunun illa 5 yýl beklemek anlamýna gelmediðini, yargýlamayý yapan özel yetkili mahkemelerin de kapatýldýðýný söyledi. Aydýn, "Uzun tutukluluk süresi ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiði kararlar var. Bunlarý gerekçe olarak gösterip tahliye baþvurusunda bulunduk. Mahkemenin 1-2 gün içinde karar vermesini bekliyoruz" dedi. (Ajanslar)

Þiddet gördüðünü ileri süren kadýn intihara kalkýþtý Þanlýurfa'da kocasýndan þiddet gördüðünü ileri süren bir kadýn evin penceresine çýkarak intihar giriþiminde bulundu. Kadýn, çýktýðý pencereden aðabeyi olduðu belirtilen genç tarafýndan içeri alýndý ÞANLIURFA'da þiddet gördüðünü ileri süren kadýn intihara kalkýþtý. Ýddiaya göre, Þanlýurfa'nýn Ahmet Yesevi Mahallesi'nde oturan, soyadý açýklanmayan Meryem adýndaki evli ve 4 çocuk sahibi kadýn, kocasýndan þiddet gördüðünü söyleyerek evin penceresine çýktý. 3 katlý apartmanýn en üst ka-

týnda pencerenin kenarlarýna tutunan kadýn, annesini olay yerine çaðýrttý. Ýtfaiye ve polis ekiplerinin ikna etmeye çalýþtýðý kadýn, annesinin olay yerine gelmesini istedi.Olay yerine gelen ve kýzýn aðabeyi olduðunu belirten genç, "Atla aþaðýya ben geliyorum oraya. Ben gelirsem seni atarým oradan" diyerek tepki gösterdi.

Ardýndan gelen ve annesi olduðunu belirten bir kadýn ise, "Atla atla aþaðýya anasýyam ha anasýyam" diye konuþtu. Eve çýkan ve aðabeyi olduðu genç, kolundan yakaladýðý kadýný camdan içeriye çekmeyi baþarýrken, kadýn ifadesi alýnmak üzere polis merkezine götürüldü. (ÝHA)

Bismil’de saman yüklü týr devrildi DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesinde aþýrý yükleme yapan saman yüklü týr devrildi, sürücü hafif yaralandý. Edinilen bilgiye göre Batman'dan Diyarbakýr istikametine giden Yunus Uygur (31) yönetimindeki 33 DL 721 plakalý týr, Bismil ilçesi çýkýþýnda köprübaþý mevkisinde virajý döndüðü sýrada aþýrý yükten dolayý devrildi. Çift yönlü olan yolun bir þeridi kaza nedeniyle kýsa bir süreliðine trafiðe kapatýldý. Kaza yerine çaðrýlan 2 vinçin týrý kaldýrýlmasýyla yol 2 saat sonra trafiðe açýldý. Kazada yaralanan Yunus Uygur, 112 Acil Saðlýk ekiplerinin ilk müdahalesinin ardýndan Bismil Devlet Hastanesine kaldýrýldý. (AA)


4

GÜNDEM

11 Mart 2014 Salý

Hasta tutuklular için yürüyecekler Bu maddeler kaldýrýlýnca biz inanýyoruz ki, hasta tutsaklar mahkemeler tarafýndan çok daha kolay bir þekilde serbest býrakýlýr. Ne Adli Týp'ýn ne de hakimin kanaatine kalmadan bu sorun çözülür. Ama Türkiye Cumhuriyeti yargýsý faþizan bir yargýdýr. Bu yapýlardan bir sonuç beklemekle taktir yetkisi üzerinden bir davanýn ve bir sürecin sonuçlandýrýlmasý beklemek çok gerçekçi deðildir. Mutlak suretle hukuksal düzenleme yapýlarak arkadaþlarýmýz derhal serbest býrakýlmalýdýr. Bizim bu konuda mücadele sahamýz sokaklardýr. Dayanýþma için bir araya geliþ ve hasta tutsaklarýn seslerini en yüksek bir þekilde dillendirme çalýþmalarý içerisindeyiz."

Cezaevlerindeki hasta tutuklularýn durumuna dikkat çekmek ve kamuoyunda duyarlýlýk yaratmak amacýyla 6 Nisan’da Diyarbakýr’dan Ankara’ya 20 gün sürecek bir yürüyüþ gerçekleþtirilecek. TUHAD-FED Genel Baþkaný Zübeyde Teker, “Dayanýþma için bir araya gelme ve hasta Uzun yürüyüþe çaðrý tutsaklarýn seslerini en yüksek bir þekilde dillendirme çalýþmalarý içerisindeyiz” dedi Cezaevlerinde tutulan hasta DÝYARBAKIR - Ýnsan Haklarý Derneði'nin (ÝHD) yaptýklarý tespit çalýþmalarý sonucunda ve geçtiðimiz günlerde açýkladýðý cezaevi hak ihlalleri raporunda, cezaevlerinde 202'si aðýr toplam 620 hasta tutuklu bulunduðu belirtilmiþti. Anayasa Mahkemesi (AYM) kararýyla Ergenekon davasýndan tutuklu Fatih Hilmioðlu'nun tahliye edilmesi ile çifte standart bir kez daha ortaya çýkarken, hasta tutuklulara iliþkin eylemlere yeni bir halka ekleniyor. TUHAD-FED cezaevlerindeki hasta tutuklularýn durumuna dikkat çekmek ve kamuoyunda duyarlýlýk yaratmak amacýyla 6 Nisan'da Diyarbakýr'dan Ankara'ya 20 gün sürecek bir yürüyüþ gerçekleþtirecek. Yürüyüþe iliþkin bilgi veren TUHAD-FED Genel Baþkaný Zübeyde Teker, son AYM kararý ile Türkiye'nin hukuk sistemine güvenmediklerini belirterek, bu kararý çifte standart olarak gördüklerini kaydetti.

‘Hasta tutsaklar için AYM’ye baþvuru’ Avukatlar aracýlýðý ile cezaevlerinde tutulan hasta tutsaklarýn tahliyesi için de AYM'ye baþvuruda bulunacaklarýný belirten Teker, "Türkiye'de hukuk sistemine güvenecek olsak bu kararý doðru buluruz ama Türkiye'de hukuk çifte standart iþliyor. Bazý hastalar için uzun zaman ölüm demektir. Bizim taleplerimiz, avukatlarýn ise AYM'ye baþvurularý devam edecektir. Türkiye'de iþlenen hukuktan umutlu musunuz diye sorsalar 'ben umutlu deðilim' derim. Bütün bunlarýn yaný sýra hakikatten durumu aðýr olanlar gün be gün ölüme gidiyor" dedi.

‘PKK davasýndan yatmak büyük suç’ Hasta tutsaklarýn cezaevi koþullarýnda artýk yaþayamaz hale geldiðini ifade eden Teker, Türkiye'de Kürt olmanýn ya da PKK davasýndan tutuklanmanýn büyük bir suç olduðunu söyledi.

‘Gönül Elçileri’ Projesi tanýtým toplantýsý yapýldý

Teker, "Bu ülkede Kürt olmak PKK davasýndan yatmak özgürlük savunucusu olmak her zaman çok büyük suçmuþ. En alt cezalar verilmesi gerekirken sýrf bu kimliklerden kaynaklý en üst cezalardan cezalandýrýlýyorlar. Gerçekten taraflý ve yargýsýz infaz olarak nitelendireceðiniz yargýlama süreçleriyle arkadaþlarýmýz ceza alýyorlar. Bütün bunlarý düþündüðümüzde AYM bize ne getirir, bence hiç bir þey getirmez" diye belirtti.

‘Türkiye yargýsý faþizan bir yargýdýr’ Cezaevi komisyonu olarak uzun yýllardýr hükümete taleplerde bulunduklarýný ve hükümetin bu konuda duyarsýz kaldýðýný belirten Teker þunlarý aktardý: "Biz yapýlmasý gereken taleplerimizi ortaya koyduk. Taleplerimiz hasta tutsaklarýn durumlarý bir þarta baðlanmamasýdýr. ATK'nin güvenlik gerekçesi maddelerinin kaldýrýlmasýdýr.

DÝYARBAKIR - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý koordinesinde, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Eþi Emine Erdoðan himayesinde baþlatýlan "Gönül Elçileri" projesi Silvan Kaymakamlýðý Kültür Merkezi toplantý salonunda tanýtýmý yapýldý. Toplantýya Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay'ýn eþi Hamide Sönmezay, Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüðü yetkilileri, Çatom yetkilileri ve kursiyerleri Hasuni, Malabadi, Far-

tutsaklarýn serbest býrakýlmalarý için 6 Nisan'da Diyarbakýr'dan Ankara'ya 20 gün boyunca yürüyüþ yapacaklarýný ve bu yürüyüþe tüm kamuoyunun katýlmasý gerektiðini belirten Teker þöyle devam etti: "Bizim hasta tutsaklar konusunda önemli çalýþmalarýmýz var ama hükümet bunu görmezden geliyor. Biz hasta tutsaklarýn özgürlüðüne kavuþabilmesi için Türkiye ve Kürdistan'da yaþayan halklarýn duyarlýlýðýný daha da geliþtirebilecek bir eylem formatý düzenleyeceðiz. Kendimizden doðru 6 Nisan itibariyle Diyarbakýr'dan Ankara'ya hasta tutsaklar için bir yürüyüþ baþlatýyoruz. Bütün amacýmýz 20 gün boyunca hasta tutsaklarýn durumuna dikkat çekmek olacak. Kamuoyu ile birlikte ortaklaþabilecek zeminler yaratmak insani bir görevdir. Kamuoyu eylemlerimize ortak olmasý için duyarlý olmasý gerekir. Arkadaþlarýmýzýn özgürlüðüne kavuþabileceði bir zemin ve kararlýlýk yaratacaðýz." (DÝHA)

qin aile destek merkezi yetkilileri katýldý. Hamide Sönmezay, toplumda gönüllülük kavramýna yönelik farkýdanlýk geliþtirmek, toplumsal kalkýnmaya katký saðlayacak gönüllü sayýsýný artýrmak, gönüllüðü yaygýnlaþtýrmak ve insan kaynaðý ihtiyacýný kuvvetlendirmek amacýyla geliþtirilen proje ile Silvan'da tanýtým toplantýsý yaptýklarýný söyledi. Tanýtým toplantýsýndan sonra davetlilere pasta ve içecek ikram edildi. (AA)


HABER

11 Mart 2014 Salý

5

Turizm potansiyeli tartýþýldý

Diyarbakýr Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði tarafýndan “UNESCO’ya Adaylýk Sürecinde Diyarbakýr Surlarý ve Turizme Katkýlarý” paneli düzenlendi DÝYARBAKIR Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (DÝSÝAD) tarafýndan "UNESCO`ya Adaylýk Sürecinde Diyarbakýr Surlarý ve Turizme Katkýlarý" paneli düzenlendi. DÝSÝAD'ýn düzenlediði panel Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleþti. Panele Vali Mustafa Kýraç, Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Hafize Ýpek, BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Fýrat Anlý, AKP'li milletvekilleri, TURSAB Baþkaný Baþaran Ulusoy, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ahmet Sayar, DOGÜNSÝFED Baþkaný Þahismail Bedirhanoðlu, meslek örgütü temsilcileri, iþ insanlarý ve çok sayýda kiþi katýldý Tigris Oda Orkestrasý'nýn Kürtçe ve Türkçe seslendirdiði dinletiyle baþlayan panelde açýlýþ konuþmasýný DÝSÝAD Baþkaný Burç Baysal yaptý. Baysal, çatýþma ortamý ve yetersiz altyapý nedeniyle son 20-30 yýldýr bölgenin kalkýnmasý adýna onlarca teþvik paketi açýklandýðýný ancak yine de bölgede birkaç fabrika dýþýnda bir þey yapýlmadýðýný anýmsattý. Bugün her iki konuda bölgede geliþme olduðunu belirten Baysal, "En azýndan barýþ sürecindeyiz" dedi. Bölgenin tahrip olan ekonomisinin de barýþ süreci ile birlikte tekrar gündeme getirmek istediklerini ifade eden Baysal, bölge ekono-

minin toplanmasýnýn yaný sýra yaralarýn sarýlmasýnda turizme de önemli bir rol düþeceðinin altýný çizdi. Baysal, "Turizm ekonomik geliþme ve iþ yaratmanýn önemli bir aracýdýr ve kýrsaldan kentlere, tüm bölgeye kadar çarpan etkisi üretimden tüketime kadar çok fazladýr. Kalkýnmaya etkisi yüksek bir alandýr" dedi.

‘Diyarbakýr-Erbil uçuþlarý baþlatýlmalýdýr’ Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ahmet Sayar Diyarbakýr'ýn müthiþ bir turizm potansiyeli olmasýna raðmen hak ettiði yerde olmadýðýný aktardý. Geçen yýl gelen turist sayýsýnýn ancak 20 bini aþtýðýna iþaret eden Sayar, "Yýlda 1 milyon turistin gelmesi, Diyarbakýr'a 1 milyar dolarýn gelmesidir. Diyarbakýr, yýlda 5 milyon turisti aðýrlayabilecek kapasi-

teye sahiptir. Turizmdeki payýmýzýn artmasý için havaalanýnýn acilen uluslararasý uçuþlara açýlmasý lazým. Diyarbakýr-Erbil uçuþlarý baþlatýlmalýdýr" diye konuþtu.

‘Surlarla ilgili farkýndalýk yarattýk’ Konuþmasýna Kürtçe selamlamayla baþlayan Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Hafize Ýpek de, "Kentlerin kimlikleri vardýr ve o kimlikle özdeþleþirler" diyerek, kentin tarihsel geçmiþi, toplumsal dokusu, ekolojik potansiyeli ve jeopolitik konumu açýsýndan dünya üzerinde önemli bir yere sahip olduðunu söyledi. Büyükþehir Belediyesi'nin kente biçtiði vizyonun bir gereði olarak, Surlar ve Hevsel Bahçeleriyle ilgili çalýþmayý esas alan imar planý baþlattýklarýný hatýrlatan Ýpek,

bu planýn bir parçasý olarak, sur içi koruma amaçlý imar planýný oluþturduklarýný söyledi. Surlar konusunda farkýndalýk yaratmak amacýyla Diyarbakýr ziyareti sýrasýnda Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e Diyarbakýr surlarýný UNESCO Dünya Mirasý Listesi'ni alýnmasý yönündeki taleplerini ilettiklerini belirten Ýpek, ardýndan Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in, Çankaya Köþkü'ne çýkarak, 21 maddelik bir sunum yaptýðýný bildirdi. 12 Aralýk 2011'de Alan Baþkaný'ný atayýp, alan yönetim planýný hazýrlayarak, teknik çalýþmalara hýz verdiklerini belirten Ýpek, süreci þöyle anlattý: "Bu kapsamda, UNESCO Dünya Kültürel kriterlerine göre hazýrladýðýmýz taslak dosyayý Eylül 2013'te Kültür ve Turizm Bakanlýðý üzerinden UNESCO Dünya Kültürel Miras Sekreterya'sýna ilettik. Taslak dosya UNESCO uzmanlarý tarafýndan incelemeye alýnýrken, asýl dosyayý þubat 2014'te ayný yolla UNESCO'ya sunduk." Ýpek, "Büyükþehir Belediyesi olarak bu büyük mirasýn korunmasý için elimizden gelen çabayý sürdüreceðiz. Bu toplantýdan çýkacak sonuçlarýn da kent turizminin canlanmasý açýsýndan olumlu olacaðýný umut ediyorum" diye konuþtu. Vali Mustafa Cahit Kýraç da somut ve soyut kültürel mirasý ortaya çýkarmak ve tanýtmak için çaba sarf ettiklerini belirterek, yaptýklarý çalýþmalarý anlattý. Kýraç, Diyarbakýr'ýn deðiþim sürecinden olumlu yönde etkilenen ama sahip olduðu zenginliklerle kýyaslandýðýnda deðiþimi geciken bir kent olduðunu söyledi. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan yapýlan ilk oturumda Büy ükþehir Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Daire Baþkaný Murat Alökmen, UNESCO sürecinde Suriçinde yaptýklarý çalýþmalar, Diyarbakýr'da turizmle alakalý planlama boyutuyla yapmýþ olduklarý ve hedefledikleri çalýþmalarý anlatan bir sunum yaptý. (DÝHA)


6

SEÇÝM

11 Mart 2014 Salý

Hangi zarf, hangi sandýða 30 Mart’taki yerel seçim öncesinde Yüksek Seçim Kurulu, oy verme iþlemiyle ilgili bilgileri yayýnladý. Buna göre seçmen sandýða 3 farklý renkte zarfla gidecek. T.C. kimlik numarasý olan belgelerle oy kullanýlabilecek DÝYARBAKIR - Yerel seçimlere 3 hafta kaldý. Peki seçmen nasýl, nerede ve hangi saatler arasýnda oy kullanabilecek? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu sorularýn yanýtlarýný ortaya koyan bir bilgilendirme yaptý. YSK, Doðu Karadeniz ve Doðu Anadolu bölgelerindeki 32 ilde oy kullanma iþleminin 7 ile 16 saatleri arasýnda yapýlacaðýný bildirdi. Geri kalan 49 ilde ise oy verme saatleri, 08.00 ile 17.00 arasý olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu, seçmenin kimlik tespiti için kabul edilecek belgeleri de açýkladý. Buna göre 30 Mart günü oy kullanabilmek için, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasýný taþýyan; nüfus cüzdaný, soðuk

damgalý kimlik kartý, pasaport, evlenme cüzdaný, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlýk kimlik belgesi gibi kimliðini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birinin ibrazý gerekiyor.

3 farklý renkte zarf Seçmenler oylarýný kullanýrken sandýðý 3 farklý renkte zarf

atacak. Turuncu, mavi ve mor. Turuncu zarf, il genel meclisi üyeliklerini belirlemek için olan oylarda kullanýlacak. Mavi zarfla, büyükþehir belediye baþkanlarý ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Mor renkli zarfla ise köy muhtarý ve köy ihtiyar heyetleri için olan oylar kullanýlacak. lak, beraberindeki heyetle birlikte, Baðlar ilçesine baðlý Oðlaklý köyü Aðýlbaþ mezrasýnda yapýlan düðüne katýldý. Mezra sakinlerinden Sinan Yýldýz'ýn oðlu Mehmet Yýldýz'ýn düðün törenine katýlan Alaattin Parlak, düðün sahipleri ve davetlilerle beraber halaya iþtirak etti.

Parlak, köy ziyaretlerine hýz verdi Seçim çalýþmalarýna aralýksýz olarak devam eden AK Parti Baðlar Belediye Baþkan Adayý Alaattin Parlak, Baðlar ilçesine baðlý köyleri ziyaret ederek, köylülerin sorunlarýný dinledi Þehmus ORHAN DÝYARBAKIR - Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Baðlar Belediye Baþkan Adayý Alaattin Parlak, Baðlar ilçesine baðlý köy ziyaretlerine aralýksýz

‘Davete icabet ettik’

olarak devam ediyor. Bu kapsamda önceki gün Alatosun Beldesi'ni ziyaret eden Parlak, dün ise Baðlar ilçesine baðlý Oðlaklý köyü ve Aðýlbaþ mezrasýný ziyaret etti.

Köylülerin sorunlarýný dinledi Beraberinde AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, AK Parti Baðlar ilçe Baþkaný Hüseyin Yalar, ilçe gençlik ve kadýn kollarý baþkanlýðý üyeleri, Baðlar Belediyesi Meclis üyesi Adaylarý ve oldukça kalabalýk bir partili grubu ile köylere giden Alaattin Parlak, köylüleri ziyaret ederek, sorunlarýný dinledi, istiþareler yaptý. Davetli olduðu köy düðününe gitmeyi de ihmal etmeyen Par-

Daha sonra açýklamalarda bulunan Alaattin Parlak, "Ak Parti olarak, bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da, vatandaþlarýmýzýn acý ve tatlý günlerinde yanlarýnda olmayý kendimize þiar edindik. Bu vesileyle davete icabet ederek, Yýldýz ailesinin bu mutlu günlerine þahitlik etmek amacýyla, milletvekilimiz ile beraber Aðýlbaþ mezrasýna geldik. Genç çiftimizi kutluyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz"dedi. Düðün sahibi Sinan Yýldýz ise, 'AK Parti Milletvekilimiz Cuma Ýçten ve Baðlar Belediye Baþkan Adayýmýz Alaattin Parlak ve onlarýn þahsýnda düðünümüze katýlan AK Parti heyetine teþekkür ediyoruz" þeklinde memnuniyetini dile getirdi.

Reklam ve ilanlarýnýz için bizi arayýn 0532 622 55 33

Zülküf Güneli köy ziyaretlerini sürdürüyor DÝYARBAKIR- Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediye Baþkan adayý Prof. Dr. Zülküf Güneli, seçim çalýþmalarýný köylerde sürdürüyor. AK Parti Kayapýnar Ýlçe Belediye Baþkan adayý Prof. Dr. Zülküf Güneli, Ak Parti Kayapýnar Ýlçe Baþkaný Mehmet Ali Gürsaçlý ve beraberindeki heyet ile ilçeye baðlý Çölgüzeli, Cankurtaran, Cücük, Gözegül, Hestiva köyleri ve bu köylere baðlý mezralarda vatandaþlarla bir araya geldi. Gittikleri köylerde projelerini anlatan Prof. Dr. Güneli, þehir planlayýcýsý olarak ilçeye en iyi hizmeti verecek kapasiteye sahip olduklarýný ve ilçenin çehresini deðiþtireceklerini söyledi. Güneli, çözüm süreciyle birlikte bölgede oluþan huzur ortamýnýn devam etmesi ve daha güzel hizmetlerin alýnabilmesi için vatandaþlardan AK Parti'ye destek olmalarýný istedi. Güneli ve heyetini aðýrlayan köylüler ise bu ziyaretlerden dolayý mutlu olduklarýný söyledi. (ÝHA)


SEÇÝM

11 Mart 2014 Salý

Yeniþehir Ýlçesi’nde düzenlenen Newroz etkinliðinde konuþan BDP Yeniþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Ülkü Baytaþ, “Bizler Newroz ateþini odunla deðil, canýmýzla yaktýk. Newroz ateþinin olduðu yerde bizim konuþmamýz icap etmez” dedi

7

‘Newroz ateþini canýmýzla yaktýk’

Lokman AYDOÐAN DÝYARBAKIR - Yeniþehir Ýlçesi'nde ilk Newroz ateþi Þehitlik Mahallesi'nde çok sayýda kiþinin katýlýmý ile yakýldý. Kutlamaya, BDP Yeniþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adaylarý Selim Kurbanoðlu, Ülkü Baytaþ, BDP Yeniþehir Ýlçe Örgütü Yöneticileri ve yurttaþlar katýldý. Çok sayýda kiþinin katýldýðý Newroz þöleni'nde ilk ateþ coþkuyla yakýldý. Þehitlik Mahallesi Ben u Sen giriþi önünde gerçekleþtirilen Newroz etkinliðine halk yöresel kýyafetleriyle katýldý. Baþkan adaylarýnýn alana girmelerini, havayi fiþek gösterisiyle yapýldý. Newroz etkinliðine ses sanatçýsý Abdulbari Ýpek'in seslendirdiði Kürtçe þarkýlarý yurttaþlar halay ve zýlgýtlarýyla eþlik etti.

‘Artýk önümüzde baharlar vardýr’ Burada konuþan Eþ Baþkan Adayý Selim Kurbanoðlu, bu yýl ki Newroz kutlamalarýnýn önemine deðinerek, "Yeniþehir de 21 Marta kadar devam edecek Newroz kutlamalarýnýn startýný Þehitlikte veriyoruz. Bundan böyle yýlýn 365

günü bizim için bir Newroz'dur. Dün Diyarbakýr zindanýnda arkadaþýmýz Nemir, Kawayê Hemdem, Mazlum Doðan, 21 Marta kendilerini feda ettiler. Bugün bu mahallede binlerce Mazlum Doðanlar bulunuyor. Artýk karabulutlar üzerimizden uzaklaþmýþtýr. Artýk önümüzde baharlar, Newrozlar vardýr. Artýk halkýmýz, haklarýnýn, barýþýn ve kardeþliðin peþindedir" dedi.

‘Sözü Newroz ateþine býrakýyoruz’ Ardýndan konuþan Eþ baþkan

Aydýn, projelerini anlattý BDP Kayapýnar belediye eþ baþkan adayý M. Ali Aydýn seçim çalýþmalarý kapsamýnda Huzurevleri mahallesinde kahve ziyaretleri yaptý. Baþkan adayý M. Ali Aydýn, ziyarette vatandaþlarla sohbet etti, sorunlarý dinledi, projelerini anlattý

Adayý Ülkü Baytaþ ise, "Bizler Newroz ateþini odunla deðil, canýmýzla yaktýk. Newroz ateþinin olduðu yerde bizim konuþmamýz icap etmez. Onun için sözü ateþe, Newrozun ateþine býrakýyoruz" diye konuþtu. Eþ Baþkan adaylarý Selim Kurbanoðlu, Ülkü Baytaþ BDP Yeniþehir Ýlçe Örgütü yöneticileri ve yaþamýný yitiren Þahin Öner'in babasýnýn da bulunduðu çok sayýda kiþi, Newroz ateþini yaktý. Þölen Kürtçe þarkýlar eþliðinde halay çekerek, gece geç saatlere kadar devam etti.

Lokman AYDOÐAN DÝYARBAKIR - BDP Kayapýnan belediye eþ baþkan adayý M. Ali Aydýn Huzurevleri mahallesinde kahve ziyaretleri yaptý. Halkýn yoðun ilgisi, çayýmýzý için istekleri nedeniyle bir saat olarak programlanan ziyaret üç saatte bitti. Belediye baþkan adayý M. Ali Aydýn, ziyarette vatandaþlarla sohbet etti, sorunlarý dinledi, projelerini anlattý. Kürt halkýnýn seçimlerde Ankara'ya göçlü bir mesaj vereceði belirten Aydýn, "30 Mart seçimlerinde halkýmýz Ankara'ya göçlü bir mesaj verecektir. Seçim sonuçlarý Sayýn Öcalan'ýn özgürlüðü ve halkýmýzýn için büyük kazaným olacaktýr. Bu anlamýyla seçimler Kürt halký için önemlidir. Seçim çalýþmalarýmýzda gittiðimiz her yerde halkýmýzýn desteði ve ilgisi inanýn gelecek güzel günlerin habercisidir" dedi. Seçimlerin ardýndan periyodik olarak kahvelere gelerek ilçenin acil sorunlarýný halkýn görüþ ve önerilerini alarak çözüm öreteceklerini belirten M. Ali Aydýn, kente yaþayan tüm kesimlerin söz sahibi olacaðý bir halk belediyeciliði örneði göstereceklerini belirti.

Newroz için 4 dilde davetiye BDP ve DTK tarafýndan “Özgür önderlik özgür Kürdistan” þiarý ile düzenlenecek olan 2014 Diyarbakýr Newroz’u hazýrlýklarý tüm hýzýyla devam ediyor. Bu yýlki Newroz kutlamalarý için dünyanýn dört bir yanýnda çok sayýda aydýn, yazar, elçilik ve siyasetçiye davet gönderilirken, davetiyeler 4 dilde basýldý DÝYARBAKIR - BDP ve DTK öncülüðünde, "Özgür önderlik özgür Kürdistan" þiarý ile Newroz alanýnda yapýlacak olan tarihi Diyarbakýr Newroz'u hazýrlýklarý sürüyor. Bu amaçla ilk olarak siyasetçi, aydýn, akademisyen ve kurum temsilcilerine çaðrý için hazýrlanan davetiyeler gönderilmeye baþlandý. Baþta Avrupa, Amerika, Afrika ve Ortadoðu'da olmak üzere yaklaþýk 5 bin siyasetçi ve akademisyen olmak üzere çok sayýda kiþiye gönderilmek üzere hazýrlanan davetiyeler ile Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Ýngilizce olmak üzere 4 dil ile konuklar davet edilecek. Oldukça kalabalýk olmasý beklenen bu yýlki tarihi Diyarbakýr Newroz'u "Öcalan'a özgürlük" kampanyasý ile eþ zamanlý olarak yürütülecek. (DÝHA)


8

HABER

11 Mart 2014 Salý

Diyarbakýr’a dev yatýrým

Diyarbakýr’da Orman Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan Ambar Barajý sulama, Pamukçay Barajý sulama, Kralkýzý cazibe sulama kanallarý, Ergani ilçesi içme suyu ve arýtma tesislerinin de yer aldýðý 385 milyon liraya mal olan 10 tesisin açýlýþ ve temel atma töreni yapýldý

DÝYARBAKIR - Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan Diyarbakýr'da 385 milyon liraya mal olan 10 tesisin temel atma ve açýþ töreni düzenlendi. Diyarbakýr'da Orman Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan Ambar Barajý sulama, Pamukçay Barajý sulama, Kralkýzý cazibe sulama kanallarý, Ergani ilçesi içme suyu ve arýtma tesislerinin de yer aldýðý 385 milyon liraya mal olan 10 tesisin açýlýþ ve temel atma töreni yapýldý. Törene, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, Devlet Su Ýþleri Genel Müdürü Akif Özkaldý, AK Parti Diyarbakýr milletvekilleri Mine Lök Beyaz, Oya Eronat, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Galip Ensarioðlu ve çok sayýda davetli katýldý. Ziya Gökalp Spor Salonu'nda düzenlen törende Ambar Barajý ve Pamukça Barajýnda yapýlan sulama kanallarýný temel atma töreni telekonferansla yapýldý.

‘Diyarbakýr’a 28 müjdeyle geldik’ Burada bir konuþma yapan Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, bugün yapýlan açý-

lýþlarýn dýþýnda Diyarbakýr'a 28 yatýrýmla geldiklerini ifade ederek, bu yatýrýmlarýn maliyeti 2 milyar 285 milyon lira olduðunu anlattý. Bakan Eroðlu, "Diyarbakýr'ýn hasretle beklediði 10 tesisin açýlýþ ve temel atma törenini gerçekleþtireceðiz. Bu tesislerin maliyeti 385 milyon lira. Diyarbakýr'a gelince eli boþ gelmedik. Yeni müjdelerle geldik buraya. Bugün Diyarbakýr için milattýr. Buraya 28 müjdeyle geldik. Bu müjdenin maliyeti ise 2 milyar 285 milyon lira. Diyarbakýr için 28 alanda yatýrým yapma kararý alýndý. Bu yatýrýmlarýn içerisinde Devlet Su Ýþleri'nin 22 tane projesi var. Diyarbakýr'ý GAP bölgesinin gýda üretim merkezi haline getireceðiz. Orman için de 6 müjdemiz var. Böylece toplam 28 müjde veriyoruz. Dicle Kral Kýzý pompaj sulamasý ve cazibe merkezi ve Silvan barajý bu bölgeye hayat verecek. Yani 4 milyon dekarlýk alan sulanacak. Ambar sulama cazibe merkezi ve Kral Kýzý sulama merkezinde açýlýþ için bizi bekliyorlar. Pamukçay, Ambar sulamasýnýn temelini atýyoruz. 4 dev barajý yapacaðýz, bunlarýn ihalesi yapýldý" ifadelerini kullandý.

‘Asla bizi durduramaz’ Daha sonra söz alan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker ise, Kýrklar Daðý'nda yapýlan yapýya deðindi. Kent için önemli olan bir deðerin imara açýldýðýný belirten

Bakan Eker, "Kýrklar Daðý gibi Diyarbakýr için çok önemli bir bölge olan deðeri imara açtýlar. 15-20 katlý apartmanlar dikecekler. Biz ziyaret çarpsýn demeyiz, beddua etmeyiz ama Diyarbakýrlýlar onlarý 30 Mart'ta oylarýyla çarpacak" diye konuþtu. Bakan Eker, konuþmasýnda çözüm sürecine de deðinerek, barýþ sürecinin kalýcý bir hale gelmesi için çaba sarf ettiklerini ve bunu engellemeye çalýþanlar olduðunu dile getirdi. Bakan Eker, "Bugün Diyarbakýr için çok önemli bir günü yaþýyoruz. Bereketli hilalin merkezinde yer alan iki büyük medeniyetler kurucusu ýrmaklardan birisi olan Dicle'nin ve onun havzasýný besleyen ýrmaklarýn üzerindeki topraklarýn daha çok bereket bulmasý, 12 bin yýldýr yeþerttiði, beslediði medeniyetlere tekrar o günleri yaþatmasý için hükümetimiz yatýrýmlar yapmaya devam ediyor. 30 yýl boyunca bu bölgenin kültürü, deðeri, tarihi, sanatý, güzellikleri, bütün medeniyet deðerleri maalesef kan ve gözyaþýyla anýldý. Biz, Baþbakanýmýzýn baþlattýðý süreçle gözyaþlarýný dindirmek, sönen ocaklarý tekrar tüttürmek, babalarýn yürek sýzýsýna merhem olmak, gençleri daðlarda, þehirlerde ölmek yerine, gelecek için umut türküleri söyleyecekleri, medeniyet inþa edecekleri bir yaþamý oluþturmak için Baþbakanýmýz bir süreç baþlattý. Türkiye'nin en köklü, en kanlý problemi

çözmek konusunda büyük bir cesaret örneðiyle Baþbakanýmýz inisiyatif baþlattý. Bir yýldýr bu bölgemizde kan akmýyor. Ama bazýlarý barýþtan, huzurdan memnun olmuyor. Bazýlarý hükümetimizin bu inisiyatifini baltalamak ve Türkiye'yi tekrar kanlý bir ortama çekmek için de boþ durmuyorlar. Gezi olaylarý, paralel çetelerinin yaptýklarý tüm eylemlerinin esas amacý çözüm sürecini baltalamak, barýþ ve huzur ortamýnýn oluþmasý engellenmektedir. Kimse 90 yýldýr bu barýþý kalýcý bir hale dönüþtürmek için bu kadar önemli bir adým atmamýþtýr. Diyarbakýr'ýn tarihinde barýþ var. Binlerce yýl bu bölgede bir çok halk barýþ içinde yaþadý. Biz Diyarbakýr'ý eskiden yaþadýðý barýþ içerisindeki yaþamana döndürme kararýndayýz. Bu süreci engellemeye çalýþanlara meydan ve fýrsat vermeyeceðiz. Biz barýþ sürecini kalýcý bir hale getirmek, çözüm sürecini nihai hedefine ulaþtýrarak için çaba içerisindeyiz. Bundan hiç kimsenin kuþkusu olmasýn. Ne bize yapýlan saldýrýlar, ne bizi engelleme çabalarý asla bizi durduramaz" þeklinde konuþtu.

‘400 bin hektar alan sulanacak’ Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç da, bölgede devam eden barajlarýn bitmesiyle yüz binlerce insanýn iþ imkanýna sahip olacaðýný ifade ederek, Diyarbakýr'ýn su kaynaklarýnda Türkiye'nin en zengin bölgesi olduðunu söyledi. Vali Kýraç, "Son dönemlerde barajlarla birlikte eþ zamanlý olarak sulama tesisleri de bitirilerek, çiftçiye o hizmeti götürmesi için Türkiye büyük bir gayret gösteriyor. Bunun en önemli örneðini ilimizde görüyoruz. Kral Kýzý Barajý ile Silvan Barajý yapýmlarý devam ediyor. Bu barajlarýn bitmesiyle bölgede 400 bin hektar alan sulanacak. Bununla birlikte yüz binlerce kiþinin iþ bulma imkanýna sahip olacak. Diyarbakýr'da kýt su imkanlarýna sahip olmasýn raðmen, bölgemiz su kaynaklarýyla Türkiye'nin en zengin bölgelerinden bir tanesidir bunu deðerlendirmemiz lazým" dedi. Yapýlan konuþmanýn ardýndan, temel atma ve açýlýþlar yapýlmasýyla program son buldu. (ÝHA)


9

HABER

11 Mart 2014 Salý

Kýrklardaðý’nda kefenli eylem Diyarbakýr’da 4 yýl önce yapýmýna baþlanan Kýrklardaðý Konaklarý Projesinden yüzde 25 peþinat ödeyerek ev sahibi olmak isteyen maðdurlar dolandýrdýklarý iddiasýyla, inþaatýn yapýldýðý alanda tapularýný almak için kefen giyerek protesto eylemi yaptý DÝYARBAKIR'da 4 yýl önce yapýmýna baþlanan Kýrklardaðý Konaklarý Projesinden yüzde 25 peþinat ödeyerek ev sahibi olmak isteyen maðdurlar dolandýrdýklarý iddiasýyla, inþaatýn yapýldýðý alanda tapularýný almak için kefen giyerek protesto eylemi gerçekleþtirdi. Ýnþaatýn bulunduðu alanda toplanan maðdurlar adýna Kýrklardaðý Konutlarý Yönetim Kurulu üyesi Piresin Bal yaptýðý açýklamada, konutlarýn yapýmýyla ilgili olarak sürekli devir iþlemlerinin yapýlmasýyla aksamalarýn meydana geldiðini söyledi.

‘Bize sözler verildi’ Bal, konutlarýn yapýmý ile ilgili olarak yaþanan sýkýntýlar nedeniyle daha önce birçok toplantý yaptýklarýný belirterek, "Diyarbakýr Ticaret Odasýnda yapýlan toplantýya Sur Belediye

DÝYARBAKIR - Çocuk Cezaevleri Kapatýlsýn Giriþimi, Türkiye'deki tüm çocuk cezaevlerinin kapatýlmasý talebiyle baþlattýklarý imza kampanyasýný ilan etmek amacýyla Diyarbakýr Sanat Sokaðý'nda basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Kentte etkili olan saðanak yaðýþa raðmen imza kampanyasý için stand kurulurken, açýklamaya katýlan kurum yöneticileri ve yurttaþlar "Çocuk Cezaevleri Kapatýlsýn Giriþimi" yazýlý önlükler giydi. Giriþim adýna açýklama yapan Sosyal Hizmet Uzmanlarý Derneði Diyarbakýr Þube Baþkaný Alaattin Benan, çocuk tutuklularýn yakýn tarihte Pozantý, Þakran, Kürkçüler, Antalya ve Sincan Çocuk Ceza Ýnfaz Kurumlarý'nda iþkence ve kötü muameleye maruz kaldýklarýný hatýrlatarak, "Bu duruma insanlýk adýna utançla ve büyük bir kaygýyla toplumca tanýk olduk. Çocuk cezaevlerinin çocuklarýn suça sürüklenmesinin önün geçemediði artýk görülmeli ve kabul edilmelidir. Çocuklarýn açýkça

Baþkaný Abdullah Demirbaþ da katýldý. Yapýlan toplantýda konaklarýn yapýmýný üstelenen taþeron firmalar ve üyeleri maðdur edilmeyecek diye sözler verildi. Herkesin konutlarda ne hakký varsa verileceði söylendi. Bir yýldýr verilen sözlerin hiçbiri yapýlmadý. Bu nedenle savcýlýða suç duyurusunda bulunduk. Kýrklardaðý konutlarýnýn tapularý baþka kiþilere verili-

yor. Tapular hak sahibi olan kiþilere verilmiyor. Maðduriyetimizden dolayý bu kefeni giydik. Hevsel Bahçeleri için eylem yapanlar Kýrklardaðý içinde eylem yapsýnlar" dedi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan grup daðýldý.

Daireler yapým aþamasýnda satýldý 150 daireden oluþan Kýrlardaðý Konaklarýndaki tüm daire-

‘Çocuk cezaevleri kapatýlsýn’ Çocuk Cezaevleri Kapatýlsýn Giriþimi, Türkiye’deki tüm çocuk cezaevlerinin kapatýlmasý talebiyle imza kampanyasý baþlattý zarar veren ve uluslararasý sözleþmelerinin ihlali sonucu yaratan bu yapýnýn kesinlikle ortadan kaldýrýlmasý zorunludur" diye belirtti. Çocuk cezaevlerinin kapatýlmasý ve alternatif olabilecek modellerin geliþtirilmesinin zorunlu bir hale geldiðini dile getiren Benan þunlarý aktardý: "Çocuk cezaevleri kapatýlýncaya kadar geçecek süreçte, uluslarasý standartlara uygun bir biçimde sivil toplumun denetimine açýlmasýný

talep ediyoruz. Bu kampanya, insan haklarý ve çocuk haklarý alanýnda çalýþan 19 farklý sivil roplum kuruluþunca baþlatýlmýþtýr. Tüm çocuklara adil ve özgür bir gelecek için imzalýyoruz." Açýklamanýný ardýndan kurulan standta, yurttaþlar ilk imzalarý attý. Ýmza kampanyasý için kurulan stand 10-15 Mart arasý Sanat Sokaðý'nda açýk olacak.

‘Ýþkence devam ediyor’ Çocuk Cezaevleri Kapatýlsýn

ler yapým aþamasýnda satýldý. Proje Aralýk 2012'de tamamlanarak sahiplerine teslim edilecekti. Fakat müteahhit firmanýn inþaatý yarým býrakýp kayýplara karýþmasýyla inþaat tamamlanamadý. Maðduriyetlerini gidermek için baþka bir inþaat firmasýyla evlerin tamamlanmasý konusunda anlaþan aileler, firmayla anlaþmazlýða düþünce inþaat yine yarým kaldý. (AA)

Giriþimi üyeleri, "Çocuk cezaevleri kapatýlsýn" adýyla Ýzmir'de de imza kampanyasý baþlattý. Giriþim üyeleri kampanya ilgili Eski Sümerbank önünde basýn açýklamasý yaptý. "Çocuklar deðil cezaevleri kapatýlsýn. Çocuk cezaevlerinde hak ihlalleri var iþkence var. Sesiz kalma!" pankartýnýn açýldýðý açýklamada, "Çocuk tutukluluða hayýr", "sen 15 yaþýnda neredeydin?" dövizleri açýldý. Giriþim adýna basýn metnini okuyan ÝHD Ýzmir Þube yöneticisi Adalet Karataþ, 2011 yýlýnda Adana Pozantý Çocuk Cezaevi'nde tutulan çocuklara cinsel istismar, iþkence ve kötü muamele ile birlikte "Çocuk Adalet Sistemi ve Çocuk Tutukluluðu" ciddi þekilde tartýþýlýr haline geldiðini söyledi. Karataþ, Pozantý'da yaþanan hak ihlallerinin son bulmadýðý Sincan, Ýzmir Þakran ve Antalya cezaevlerinde çocuklara yönelik cinsel istismar kötü muamele ve aðýr iþkencelerin devam ettiðine dikkat çekti. Ardýndan Eski Sümerbank önünde imza standý açýldý. (DÝHA)


10

HABER

11 Mart 2014 Salý

Diyarbakýr’da trafiðin yoðun olduðu kavþak ve caddelerde dilenen Suriye uyruklu çocuk ve kadýnlar, sürücülere zor anlar yaþatýrken, kendi hayatlarýný da tehlikeye atýyorlar

Hayatlarýný tehlikeye atýyorlar

DÝYARBAKIR'da kiraladýklarý evlerde aileleri birlikte kalan Suriye uyruklu çocuk ve kadýnlar, trafiðin yoðun olduðu en iþlek caddelerde sürücülere zor anlar yaþatýyor. Kavþaklarda ýþýklarda duran araçlara yaklaþarak para isteyen kadýn ve çocuklar, zaman zaman trafiði tehlikeye düþürüyor. Özellikle trafiðin yoðun olduðu kavþaklarda bekleyen ve araçlarýn durmasýyla birlikte ortaya çýkan kadýn ve çocuklar kendilerine yardým edilmesini istiyor. Yetkililerin bu durumu görmesini isteyen vatandaþlar ýþýklarda duran kadýn ve çocuklarýn mutlaka ilgili kurumlar tarafýndan toplatýlarak kamplara göndermeleri gerektiðini ifade etti. (ÝHA)

‘4+4+4 notlarý düþürdü’ öðrencilerinin Türkçe, Ýngilizce, matematik ve fen ders notlarý karþýlaþtýrýldý. 2011-12 eðitim yýlýnda 5. sýnýf öðrencilerinin Türkçe, Ýngilizce, matematik ve fen ders notlarýnýn daðýlýmý incelendiðinde, Ýngilizce dýþýnda tüm alanlarda öðrencilerin yüzde 90'dan fazlasýnýn notlarýnýn en az 3, Türkçe dersinde ise öðrencilerin yarýdan fazlasýnýn notunun 5 olduðu görülüyor. 2012-13 eðitim-öðretim yýlýna bakýldýðýnda baþarý düzeyi önemli ölçüde düþüyor. 2012-13'te öðrencilerin yüzde 90'ýndan fazlasýnýn notlarýnýn 3 veya 3'ten fazla olma durumu hiçbir alanda gözlemlenmiyor.

Seçmeli derslerde devamsýzlýk fazla

ERG ve TEGV, 4+4+4 izleme raporunu açýkladý. Tam gün eðitim veren okul sayýsý azaldý, akran zorbalýðý arttý, 5. sýnýf öðrencilerinin matematik, fen, Türkçe ve Ýngilizce notlarý bir önceki yýla göre düþtü DÝYARBAKIR - Eðitim Reformu Giriþimi (ERG) ve Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) 4+4+4 eðitim sistemiyle ilgili bir rapor hazýrladý.'Temel Eðitimin Kademelendirilmesi Sürecinin Ýzlenmesi' isimli raporda 2012-2013 eðitim öðretim yýlýnda sekiz yýllýk zorunlu eðitim yerine uygulanmaya baþlayan kademeli 12 yýllýk eðitim mercek altýna alýndý. Ortaokullarýn yeniden eðitim vermeye baþlamasý ve 5. sýnýftan itibaren 15 seçmeli dersin eklenmesi sürecinde, öðrencilerin akademik baþarýlarýnda ve okul ortamlarýnda neler deðiþtiði incelendi. Araþtýrmada, 4+4+4 öncesinde (2011-2012 eðitim yýlý) 5.sýnýfta okuyanlarla, yeni sistemde 5. sýnýfta okuyan (2012-2013 eðitim yýlý) öðrencilerin eðitim çýktýlarý karþýlaþtýrýldý. 33 ilde 1894 kiþinin katýlýmýyla yapýlan araþtýrmanýn sonuçlarý þöyle :

Tam gün eðitim alanlar Ýngilizce’de daha baþarýlý * 4+4+4'ten sonra tam gün eðitim veren okul sayýsý düþtü. Ýkili eðitim veren ilk ve ortaokullarýn sayýsý arttý. * Ýkili eðitimin artmasý baþarýyý da etkiledi. Örneðin 5. sýnýflarýn Ýngilizce notu, 2011-2012 eðitim yýlýnda öðretim türlerine göre deðiþmezken, 2012-2013 eðitim yýlýnda deðiþti. Tam gün öðretim veren okullardaki öðrencilerin Ýngilizce notu ikili eðitim veren okullardaki öðrencilere kýyasla daha yüksek. * 2012-2013 eðitim öðretim yýlýnda 5. sýnýf öðrencileri bir önceki yýla göre ders iþlerken sýkýldýklarýný ve dikkatlerinin daðýldýðýný belirtiyor. Derslerin içeriði deðiþmediði halde 2012-2013 eðitim yýlýnda öðrencilerin daha yüksek bölümü derslerde anlamakta zorlandýklarý konular olduðunu söylüyor.

Akran zorbalýðý arttý * 2011-2012 eðitim yýlýna kýyasla 2012-2013 eðitim yýlýnda öðrencilerin, öðretmenler veya diðer okul çalýþanlarý ile iliþkilerinde belirli ölçüde bir bozulma gözlemleniyor. * Akran zorbalýðýndaki artýþ çarpýcý. Okulda kendisi ile dalga geçildiðini, kendisini itip kakan çocuklar olduðunu ileri süren öðrenci oraný 2011-2012 ve 2012-2013 arasýnda yüzde 30'a yakýn artýþ gösterdi.

Okulu býrakmak isteyenlerin oraný arttý * 2011-12 eðitim-öðretim yýlýnda örneklemdeki 5. sýnýf öðrencilerinin yüzde 5,6'sý, 201213'de ise yüzde 9,1'i okulu býrakmayý düþündüklerini belirtiyor. Okulu býrakmayý düþünen öðrencilerin oraný bu iki yýl arasýnda önemli ölçüde arttý. * 2011-2012 ve 2012-2013 eðitim-öðretim yýllarýndaki 5. sýnýf

* Seçmeli derslerde öðrenci ve öðretmen devamsýzlýðý diðer derslerden daha fazla. * Seçmeli ders formlarýnýn doldurulmasý sürecinde öðrencilerin sadece yüzde 60'ý formlarý kendilerinin doldurduðunu, yüzde 31'i ise formlarý anne-babalarýnýn doldurduðunu belirtiyor. Yeni sistemle bazý öðrenciler için zorunlu hale gelen okul deðiþtirmelerinin de, öðrencilerin baþarý oranlarýný genelde olumsuz etkilediði görülüyor.

Beslenmeyi de etkiledi * 5. sýnýftaki sabahçý öðrencilerin kahvaltý alýþkanlýklarý iki eðitim-öðretim yýlý arasýnda karþýlaþtýrýldýðýnda, 2012-13'te sabahçý öðrencilerin daha az kahvaltý ettiði gözleniyor. * Bir önceki yýla kýyasla 20122013 eðitim yýlýnda 5. sýnýfa giden öðlenci öðrenciler çok daha yoðun biçimde öðle yemeði yiyemediðini söylüyor. 2011-2012'de öðe yemeði yiyemediðini söyleyenlerin oraný yüzde 8.1 iken 2012-2013'te bu oran yüzde 32.6.

Kaynak: Aljazeera


KADIN

11 Mart 2014 Salý

11

Kadýnlarýn yüzde 12’si depresyonda ðýna da yer verildi. 15-24 yaþ aralýðýndaki erkeklerde depresyon görülme oraný yüzde 2.1 iken ayný yaþ grubunda-ki kadýnlarda yüzde 4,4 olduðu saptandý. 25-34 yaþýndaki erkeklerin yüzde 2,6'sýnda görülen depresyon ayný yaþ grubundaki kadýnlarda yüzde 6.8 çýktý. Yaþ ilerledikçe hastalýk artýyor Araþtýrmada her iki cinsiyette yaþýn ilerlemesi ile ruh saðlýðý probleminin arttýðý gözlendi. 45- 54 yaþ aralýðýnda olan erkeklerin yüzde 2,3'ü, kadýnlarýnsa yüzde 7,4?ü depresyondan muzdarip. 65-74 yaþ grubunda erkeklerin yüzde 3,4 kadýnlarýnsa yüzde 6,5? i depresyon hastasý olduðu tespit edildi.

Kadýn ikinci sýnýf insan muamelesi görüyor

Þiddete maruz kalma ve yoksulluk kadýnlarýn, depresyona girmesine sebep oluyor. Saðlýk Bakanlýðý’nýn Türkiye'’nin ruh saðlýðýna yönelik yaptýðý araþtýrmada kadýnlarýn yüzde 12’sinin, erkeklerin ise yüzde 6’sýnýn depresyonla mücadele ettiði belirlendi

TÜRKÝYE Kronik Hastalýklar ve Risk Faktörleri Sýklýðý Araþtýrmasý'na göre toplumun yüzde 9'unun depresyonda olduðu ortaya çýktý. Araþtýrmada yüzde 8.6 ile en fazla depresyonda olan kadýn iç Anadolu'da en az depresyonda olan kadýn yüzde 3,8'le Doðu Marmara'da bulunuyor. Saðlýk Bakanlýðý'nýn Türkiye'nin

ruh saðltðtna yönelik yaptýðý araþtýrmada kadýnlarýn yüzde 12'sinin, erkeklerinse yüzde 6'sýnýn depresyonla mücadele ettiði belirlendi. Bugün'den Selvi Çelik'in haberine göre araþtýrmada, kadýnlarýn depresyona girmesinde þiddete maruz kalma ve yoksulluðun etkili olduðu belirlendi. Ýncelemede depresyonun yaþa göre ortaya çýkma sýklý-

‘Aile para karþýlýðýnda evlendirme iddiasýný reddetti’ AÝLE ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam, Þanlýurfa'da ailenin elektrik borcunu ödeyebilmek için 14 yaþýndaki kýzýný baþlýk parasý karþýlýðý evlendireceðini iddiasýna iliþkin, "Aile, çocuðun para karþýlýðýnda birisiyle evlendirme gibi bir þeyin söz konusu olmadýðýný belirtti" dedi. Çeþitli programlara katýlmak üzere geldiði Bolu'ya gelen Bakan Ýslam, Vali Ahmet Zahteroðullarý'ný ziyaret etti. Ýslam, burada gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Ýslam, Þanlýurfa'da elektrik borcunu ödeyebilmek için 14 yaþýndaki kýzýný baþlýk parasý karþýlýðý evlendireceðini belirtilen aileye iliþkin bir soru üzerine, bu haberi duyar duymaz olaya müdahil olduklarýný söyledi. Aileyle görüþerek olayýn gerçek boyutunu öðrendiklerini belirten Ýslam, "Gerçekten ailenin maddi durumunda bir sýkýntý olduðunu öðrendik. Aile, çocuðun para karþýlýðýnda birisiyle evlendirme gibi bir þeyin söz konusu olmadýðýný belirtti. Fakat genç kýzýmýzýn yine de eðitim sisteminin dýþýna alýnmýþ bir çocuk olduðunu fark ettik.

Zannediyorum 15-20 dakika önce evine en yakýn olan okula kaydý yapýldý. Artýk bundan sonra okullu olacak. Tahsilini bitirinceye kadar da bizim gözetimimiz ve denetimimiz altýnda olacak" diye konuþtu. Bakan Ýslam, küçük çocuklarýn evlendirilmesi konusunda yapýlan çalýþmalara iliþkin bur soruya, bu konuda 6 bakanlýðýn özenle çalýþtýðýný ifade etti. Konuyla ilgili 6 bakanlýðýn bir araya gelerek konuyu irdelediklerini anlatan Ýslam, "Yasal tedbirler konusunda bir çalýþma yaptýk. Çocuk gelinlerle ilgili yasal tedbirlerin uygulandýðý takdirde konunun çözümüne çok büyük desteði olabileceði görüþüne vardýk" ifadesini kullandý. Ýslam, ilerleyen günlerde bu sürecin takibini yapacaklarýný vurgulayarak, "Biz bakanlar seviyesindeki toplantýmýzý yaptýktan sonra müsteþarlar düzeyindeki teknik toplantýlar bu ay yapýlýyor. Önümüzdeki ay da inþallah daha etkili bir þekilde harekete geçeceðiz. Ama yaptýðýmýz ilk toplantýlarýn sonuçlarýný þu günlerde görüyorsunuz. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Milli

Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Doç. Dr. Burhanettin Kaya, kadýnlarda depresyonun daha fazla görülmesinde toplumdaki cinsiyet eþitsizliðinin önemli bir faktör olduðunu belirterek, "Kadýnlar toplumda ikinci sýnýf insan muamelesi görüyor. Söyledikleri dikkate alýnmýyor. Bu sosyal etkenler kadýnlarý daha fazla etkiliyor" dedi. Eðitim Bakanlýðý bu konuda çalýþmaya baþladý. Diðer tedbirler de yavaþ yavaþ arkasýndan gelecek" dedi. Kadýn sýðýnma evlerinde kalan kadýnlarýn yerel seçimlerde oy kullanabilmeleri için yapýlan çalýþmalara iliþkin görüþü sorulan Ýslam, 3 bin 500 kapasiteli sýðýnma evlerinde þu anda 2 bin 700 civarýnda kadýnýn kaldýðýný belirterek, bu kadýnlarýn can güvenliði nedeniyle adreslerinin gizli tutulduðunu vurguladý. Ýslam, yerel seçimlerde konuk evlerinde kalan kadýnlar için oy verme süreci ile ilgili çalýþmalarý henüz tamamlayamadýklarýný dile getirerek, þunlarý kaydetti: "Bunun sebebi de þu; konuk evlerinde kalan kadýnlarýmýzýn adresleri gizlidir. Onlar can güvenliklerini saðlayabilmek amacýyla bizim korumamýz altýndalar. Ancak herhangi bir sandýða kayýtlarý yapýldýðý takdirde adresleri alenileþmiþ oluyor. Bu da can güvenliklerini tehdit altýna alabilecek bir durumu oluþturuyor. Mahsurlarý ortadan kaldýrarak sýðýnma evlerinde kalan kadýnlarýmýzýn oy verebilmeleri için çalýþmalarý yapýyoruz. Bu iþlemleri Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine yetiþtirmeye çalýþacaðýz. Þu an ön bir açýklama yapmayayým. Bu konuda çalýþtýðýmýzý rahatlýkla ifade edebilirim." (AA)


12

HABER

11 Mart 2014 Salý

Cemevleri icradan satýþa çýktý Zirve sanýklarýna elektronik kelepçe

Temeli Deniz Baykal tarafýndan atýlan Çankaya Belediyesi ve Cem Vakfý iþbirliðiyle yapýlmaya baþlanan Türkiye'nin en büyük cemevi projesi olan Yunus Emre Cem Evi Kültür Merkezi icralýk oldu. Firmanýn alacak tahsiline gitmesi üzerine Cem Vakfý’na ait cemevleri icra yoluyla satýþa çýkarýlmaya baþlandý. Ýlk olarak ise Çatalca Cemevi arsa ve binasý icra yoluyla satýþa çýkartýldý DÝYARBAKIR - Yapýmý 19 Nisan 2008 tarihinde dönemin CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal'ýn katýldýðý bir törenle atýlan cemevi yýlan hikayesine döndü. Baykal, törende yaptýðý konuþmada projeyi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduðunu ve cemevinin yapýmýnýn 29 Mart 2009 tarihinde yapýlan yerel seçimlerden önce tamamlanacaðýný belirtmiþti. Ýnþaatýna baþlanan cemevi temeli atýldýktan sonra taþeron firmaya devredildi. Taþeron firma alacaðýný alamayýnca olay yargýya intikal etti. Ankara 13. Ýcra Mahkemesi'nde devam eden yargýlamanýn yanýnda firma, alacaðýnýn tahsili için baþlattýðý icra iþlemleri sonucu Ýstanbul Çatalca Ýcra Dairesi tarafýndan Cem Vakfý'na ait Çatalca Ce-

mevi'nin yapýlan tek katlý yapýsý ve arsasýný açýk arttýrma ile ihale usulü satýþa çýkardý. Ýcra satýþýnda cemevinin 1 milyon 534 bin 416 TL deðer biçilerek 15 Mayýs 2014 tarihinde açýk arttýrma ile satýlacaðý duyuruldu. Firma yetkilisi Yunus Emre Balat, CHP'nin taahhüdünü yerine getirmediðini, yerel seçimler nedeniyle siyasi bir argüman olarak kullandýktan sonra, uygulama aþamasýnda kayýplara karýþtýklarýný ileri sürdü. Balat, ödemeleri yapamadýklarýný firmanýn büyük bir zarara uðradýðýný, haciz iþlemlerini bu nedenle baþlatmak zorunda kaldýklarýný dile getirdi.

Diðer cemevleri de hacizlik oldu Firma tarafýndan Cem Vak-

2 mahkeme 2 farklý karar FOTO: ARÞÝV

fý'na karþý baþlatýlan alacak tahsili nedeniyle, Ýzmir, Tekirdað, Bingöl-Kiðý, Tunceli-Pertek, Ýstanbul-Çatalca cem evleri de icralýk oldu. Ödemeler yapýlmadýðý takdirde Cem Vakfý'na baðlý bu cemevlerinin de icra yoluyla satýþa çýkarýlacaðý belirtildi. Cem vakfý'na uzun yýllar kiralanan ve inþaatý ödemeler yapýlmadýðýndan durdurulan cemevi inþaatý hukuksal süreç devam ederken Çankaya Belediyesi tarafýndan yeniden yapýldý. Önceki gün açýlýþý belediye tarafýndan yapýlan cemevi Pir Sultan Abdal Cem evi olarak açýldý. Firma yetkilisi Yunus Emre Balat, CHP'li belediyenin alacaklarýný vermek yerine, hukuksal süreç devam ederken, yeniden inþaatý tamamladýðýný söyledi. (ÝHA)

ÝSTANBUL 13. Aðýr Ceza Mahkemesi, Veli Küçük, Doðu Perinçek, Tuncay Özkan, Sedat Peker, Mustafa Levent Göktaþ'ýn da aralarýnda olduðu Ergenekon davasý sanýðý 33 kiþinin tahliye taleplerini reddetti. Ancak kýsa bir süre sonra 21. Aðýr Ceza Mahkemesi 3 kiþiyi tahliye etti. 21. Aðýr Ceza Mahkemesi, Tuncay Özkan, Levent Göktaþ ve Sedat Peker'in tahliye edilmesine karar veririken, Tuncay Özkan ve Levent Göktaþ'a, yurt dýþý çýkýþ yasaðý getirdi. (Ajanslar)

DÝYARBAKIR - Adalet Bakanlýðý, Zirve Yayýnevi davasýnda tahliye olan sanýklardan 4'üne elektronik kelepçe uygulandýðýný, GSM hattý çekmeyen bölgede yaþayan diðer sanýk için ise sabit telefon hattý üzerinden elektronik kelepçenin uygulanmasý için teknik çalýþmanýn sürdüðünü bildirdi. Bakanlýktan yapýlan açýklamada, uzun tutukluluk nedeniyle tahliye edilen 5 sanýk hakkýnda mahkemece "konutta elektronik kelepçe" uygulamasýna karar verildiði kaydedildi. Elektronik kelepçenin sanýklardan 4'üne uygulandýðý ifade edilen açýklamada, GSM hattý çekmeyen diðer sanýk için ise sabit telefon hattý üzerinden elektronik kelepçenin uygulanmasý için teknik çalýþmanýn sürdüðü belirtildi. Zirve Yayýnevi'nde biri Alman uyruklu 3 kiþinin boðazýnýn kesilerek öldürülmesi olayýna iliþkin davada tutuklu yargýlanan Emre Günaydýn, Cuma Özdemir, Hamit Çeker, Salih Gürler ve Abuzer Yýldýrým, uzun tutukluluk nedeniyle tahliye edilmiþti. (AA)

ÝÞ ÝLANI Genetik Tani Merkezi’nde Çalýþtýrýlmak üzere Týp Fakültesi mezunu Genetik Doktoru Çalýþma arkadaþlarý arýyoruz… Ýletiþim için Zehra Akýncý 0544 604 61 86


$ €

ekonomi

DOLAR: 2,2151 EURO: 3,0734 ALTIN: 95,18 ÝMKB: 63.015

10 yöneticiden sadece biri kadýn

TÜÝK kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý, okuma yazma oraný ve evlenme yaþý gibi önemli verileri içeren “Ýstatistiklerle Kadýn 2013” araþtýrmasýnýn sonuçlarýný yayýnladý. Verilere göre, her 10 üst düzey yöneticiden yalnýzca biri kadýn. Kadýn proföser oraný ise yüzde 28, hakim oraný ise yüzde 36. Artvin’de her iki kadýndan birisi iþgücüne katýlýyor DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) araþtýrmasýna göre, her dört kadýndan biri iþgücüne katýlý-

yor, kadýnlarýn yüzde yedisi okuma bilmiyor. TÜÝK kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý, okuma yazma oraný ve

evlenme yaþý gibi önemli verileri içeren "Ýstatistiklerle Kadýn 2013" araþtýrmasýnýn sonuçlarýný yayýnladý. Araþtýrmaya göre kadýnlarýn yüzde yedisi okuma yazma bilmiyor. Okuma yazma bilmeyen kadýn nüfusun en çok yaþadýðý il Þýrnak. Araþtýrma ayný zamanda kadýnlarýn Türkiye'de iþgücüne katýlým oranýnýn da düþük olduðunu ortaya çýkardý. Avrupa Birliði üyesi ülkeler arasýnda kadýnlarýn iþgücüne katýlým oraný en düþük olan ülke Türkiye. Her dört kadýndan yalnýzca biri iþgücüne katýlýyor. Araþtýrmaya göre her 10 üst düzey yöneticiden yalnýzca biri kadýn. Kadýn proföser oraný ise yüzde 28, hakim oraný ise yüzde 36. Artvin'de her iki kadýndan birisi iþgücüne katýlýyor. Araþtýrmaya göre Türkiye'de kadýnlarýn ilk evlenmme yaþý 23 buçuk. En geç evlenen kadýnlar, Tunceli'de yaþýyor. Erkekler ise ilk evliliðini 26 yaþýnda yapýyor. (Haber merkezi)

Bankacýlýk sektörünün kredi hacmi arttý Bankacýlýk sektörünün toplam kredi hacmi, bir haftada yüzde 1,11 artarak 28 Þubat itibarýyla 1 trilyon 95 milyar 934 milyon liraya yükseldi

DÝYARBAKIR - Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalýk bültenine göre, mali kesime verilen kredilerin toplamý, ayný dönemde yüzde 5,49 artýþ göstererek 25 milyar 928 milyon liraya çýktý. Bankacýlýk sektörünün mali kesim hariç toplam kredi hacmi ise bir önceki haftaya göre yüzde 1,13 artarak 1 trilyon 1 milyar 293 milyon liraya ulaþtý. Söz konusu rakam, 21 Þubat'ta 990 milyar 124 milyon lira seviyesindeydi. Mali kesim

hariç sektörün spot kredi toplamý ise bir haftada yüzde 2,41 artarak 142 milyar 467 milyon lira olarak hesaplandý.

Tüketici kredileri BDDK verilerine göre, tüketici kredileri tutarý ise bir haftada yüzde 0,12 artýþ kaydetti ve 250 milyar 899 milyon liraya çýktý. Tüketici kredilerinin 112 milyar lirasý konut, 8,2 milyar lirasý taþýt, 87,1 milyar lirasý ihtiyaç, 43,6 milyar lirasý da diðer kredilerden oluþtu. Bir haf-

talýk süreçte taksitli ticari kredilerin tutarý, yüzde 0,72 artýþla 133 milyar 888 milyon liraya yükseldi. Bankalarýn bireysel kredi kartlarý alacak tutarý ise 80 milyar 984 milyon lira olarak hesaplandý. Söz konusu tutar, 21 Þubat'ta 81 milyar 30 milyon lira düzeyindeydi. Bankalarýn, 28 Þubat itibarýyla taksitli bireysel kredi kartý alacak tutarý 43 milyar 984 milyon lira, taksitsiz bireysel kredi kartý alacak tutarý da 37 milyar lira oldu. Böylece bankacýlýk sektörünün toplam kredi hacmi, bir önceki haftaya göre 1,11 artarak, 28 Þubat itibarýyla 1 trilyon 95 milyar 934 milyon liraya yükseldi. (AA)

13 11 Mart 2014 Salý

Sanayi Üretim Endeksi arttý DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Ocak ayý "Sanayi Üretim Endeksi" verilerini açýkladý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttýðýný söyledi. Uras'ýn verdiði bilgilere göre, sanayinin alt sektörleri incelendiðinde; 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki aya göre madencilik ve taþ ocakçýlýðý sektörü endeksi yüzde 3,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksi yüzde 1,9 azaldý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 7,3 arttý. Sanayinin alt sektörleri incelendiðinde; 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre madencilik ve taþ ocakçýlýðý sektörü endeksi yüzde 9,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksi ise yüzde 3,5 arttý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ ana sanayi gruplarýnda en yüksek artýþ ara malý imalatýnda gerçekleþti. Ana Sanayi Gruplarý (MIGs) sýnýflamasýna göre, 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki aya göre en yüksek artýþ yüzde 3,4 ile ara malý imalatýnda gerçekleþti. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ imalat sanayinde en yüksek artýþ temel eczacýlýk ürünlerinin ve eczacýlýða iliþkin malzemelerin imalatýnda gerçekleþti. Ýmalat sanayi alt sektörleri incelendiðinde, 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki aya göre en yüksek artýþ yüzde 11,6 ile temel eczacýlýk ürünlerinin ve eczacýlýða iliþkin malzemelerin imalatýnda gerçekleþti. Bu artýþý, yüzde 7,8 ile bilgisayarlarýn, elektronik ve optik ürünlerin imalatý, yüzde 7,1 ile diðer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatý takip etti. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ imalat sanayiinde en yüksek düþüþ tütün ürünleri imalatýnda gerçekleþti. Ýmalat sanayi alt sektörleri incelendiðinde, 2014 yýlý Ocak ayýnda bir önceki aya göre en yüksek düþüþ yüzde 26,5 ile tütün ürünleri imalatýnda gerçekleþti. Bu azalýþý, yüzde 8,0 ile diðer imalatlar, yüzde 7,7 ile kok kömürü ve rafine edilmiþ petrol ürünleri imalatý takip etti. (ÝHA)


14

HABER

11 Mart 2014 Salý

Basketbol Takýmý’na

IRKÇI SALDIRI! Diyarbakýr’ýn Baðlar Belediyesi Basketbol Takýmý, müsabaka için gittiði Tokat’ta saldýrýya uðradý. Bu olaylarýn planlý bir þekilde geliþtiðini belirten Antrenör Özgür Büyük, oyuncularýn da çeþitli yerlerinden yaralandýðýný söyledi

DÝYARBAKIR Baðlar Belediyesi 3. lig basketbol takýmý müsabaka için gittiði Tokat' da, Tokat Turhal Yeni Belediye Takýmý oyuncularý ve taraftarlarýnýn sözlü ve fiziki saldýrýlarýna maruz kaldýðý belirtildi. Saldýrgan grubun arasýnda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Turhal Belediye Baþkan adayý Bekir Baklacý'nýn da olduðu ve polisin seyirci kaldýðý belirtildi. Çýkan olaylarda Baðlar belediyesi basketbol takýmý oyuncularýnýn çeþitli yerlerinden yaralandýðý bildirildi. Olayla ilgili Baðlar Belediyesi Basketbol Takýmý Antrenörü Özgür Bü-

yük, bu olaylarýn planlý bir þekilde geliþtiðini belirterek, "Soyunma odasýna girdiðimiz esnada duvarlara Atatürk posterlerinin asýlmýþ olduðunu gördük ki bugüne kadar ben hiçbir soyunma odasýnda bayrak ya da Atatürk posteri görmemiþtim. Yine karþýlaþmaya çýkacaðýmýz esnada hoparlörden 'Türkiyem' þarkýsýnýn çalýndýðýna þahit olduk. Yani anlayacaðýnýz planlý bir saldýrýydý" dedi.

‘MHP baþkan adayý da vardý’ Maçýn sonlarýna doðru ilkin aðza alýnmayacak küfürlerin kendile-

rine savrulduðunu ve küfür eden grubun içinde MHP Turhal Belediye Baþkan adayý Bekir Baklacý'nýn da olduðunu dile getiren Büyük, "Maça baþladýðýmýz esnada bir saldýrý ile karþýlaþacaðýmýzýn farkýndaydýk. Çalýnan müzikler de bunun göstergesiydi. Maçýn sonlarýna doðru bizlere karþý takýmýn taraftarlarýndan aðza alýnmayacak küfürler savruldu ve 'Türkiye bizimdir, bölemezsiniz' þeklinde tehditler savruldu. Ardýndan bir grup sahaya inerek oyuncularýmýza saldýrdý. Bana da su þiþeleri fýrlattýlar" þeklinde konuþtu. Büyük, Diyarbakýr

da yapýlan müsabakalarda polisin yoðun güvenlik önlemleri aldýðýný fakat Tokat' ta ki saldýrýlarda sadece 5-10 polisin görev yaptýðýna dikkat çekerek, uðradýklarý saldýrýdan kaynaklý saatlerce maçýn gerçekleþtiði salondan dýþarý çýkamadýklarýný ifade etti. (DÝHA)

BAÞSAÐLIÐI/SERSAXÎ Me bi xemgînî wefata

Mahsum ÖZPINAR

pismamê endamê Hevserokê Baðlarê Eþref GÜLER bihîst. Em ji bo hemû xizm, dost û hevalên malbata Þimþek sersaxiyê dixwazin û hevî dikin ku cihê rehmetiyê bihuþta baqî be.

Baðlar Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Eþref GÜLER’in amcasýnýn oðlu

Mahsum ÖZPINAR’ýn geçirmiþ olduðu kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdiðini üzüntü ile öðrendik. Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyoruz…

Yas Yeri/Cihê Þînê: Halýören Köyü-ÇINAR/Gundê Halýören-ÇINAR

Rojname ya Yenigun/Yenigün Gazetesi


SPOR

11 Mart 2014 Salý

15

Yolspor çýkýþýný sürdürüyor BAL Ligi'nde þampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakýr Yolspor'un Teknik Direktörü Ýbrahim Tungaç, deplasmanda yaptýklarý ve 2-1 kazandýklarý Kurtalanspor maçýyla hem ligdeki çýkýþlarýný sürdürdüklerini hem de þampiyonluk yarýþýndan kopmadýklarýný söyledi

Diyar AÞ’de üzüntü hakim Deplasmanda Denizli Büyükþehir Belediyespor'la berabere kalan Diyarbakýrspor'da, kaybedilen 2 puanýn ve liderliðin üzüntüsü yaþanýyor

FOTO: ARÞÝV DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup takýmlarýndan Yolspor, Kurtalanspor'u deplasmanda yenerek, çýkýþýný sürdürmenin sevincini yaþýyor. Yolspor Teknik Direktörü Ýbrahim Tungaç, deplasmanda yaptýklarý ve 2-1 kazandýklarý Kurtalanspor maçýyla hem ligdeki çýkýþlarýný sür-

dürdüklerini hem de þampiyonluk yarýþýndan kopmadýklarýný söyledi.

Tungaç, þöyle dedi: "Zor bir deplasmanda çok önemli bir galibiyette imza attýk. Elde ettiðimiz bu galibiyetle zirve yarýþýnda ne kadar iddialý olduðumuzu bir kez daha gösterdi. Kurtalans-

por maçýnda iyi futbol sergileyen sporcularýmý kutluyorum. Gerçekten iyi mücadele ederek kalitelerini ortaya koydular. Böyle bir ekibe sahip olduðum için çok þanslýyým. Ekibimle sezon sonunda mutlu sona ulaþan taraf olmak istiyorum. Ýnþallah bunu da baþaracaðýz." (AA)

Büyükþehir’de galibiyet sevinci

Kendi saha ve seyircisi önünde Nazilli Belediyespor'u maðlup eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da galibiyet sevinci yaþanýyor DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da, Nazilli Belediyespor maçýnda elde edilen 3 puanýn sevinci yaþanýyor. Diyarbakýr Büyükþehir Bele-

diyespor Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, Nazilli Belediyspor karþýsýnda istedikleri 3 puaný alarak kötü gidiþe son verdiklerini söyledi. Üst üste yaptýklarý Bandýrmaspor ve Körfez Futbol Ku-

lübü maçlarýný kaybettiklerini belirten Doðrul, þöyle konuþtu: "Fikstür gereði deplsmanda yaptýðýmýz Bandýrmaspor ve Körfez Futbol Kulübü maçlarýný kaybettik. Bu iki maçta aldýðýmýz yenilgi play off yarýþýnda bize büyük bir darbe oldu. Bu nedenle Nazilli Belediyespor maçý bizim için çok önemli oldu. Hazýrlýklarýmýzý sýký bir þekilde sürdürdük. Ve 3 puaný hedef olarak belirledik. Maça büyük bir cidiyetle çýktýk. Kontrollü oynayarak her iki yarýda bulduðumuz gollerle sonuca gittik. Bu galibiyetle hem kötü gidiþe son verdik hem de play off yarýþýna tekrar ortak olduk. Maçý daha farklý kazanabilirdik. Ama olmadý. Fakat elde edilen önemli bir galibiyet var. Bu nedenle çok mutluyuz." Doðrul, 16 Mart Pazar günü deplasmanda yapacaklarý Bugsaspor maçý hazýrlýklarýna bugün baþlayacaklarýný sözlerine ekledi. (AA)

DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta Denizli Büyükþehir Belediyespor'la berabere kalan Diyarbakýrspor'da, kaybedilen 2 puanýn üzüntüsü yaþanýyor. Teknik direktör Fethi Çokkeser, hedefe ulaþmak için böyle maçlarý kazanmalarý gerektiðini söyledi. Play-Off'u hedefleyen rakip takýma pozisyon vermeden net goller kaçýrdýklarýný belirten Çokkeser, "Kazandýðýmýz birçok maçta böyle iyi oynamamýþtýk. Deplasmanda olmamýza raðmen rakibe çok zor anlar yaþattýk. Net pozisyonlar kaçýrdýk. Þampiyonluðu hedefleyen bir takým bunlardan en az 1-2'sini atmalýdýr. Bu futbolla 2 puan kaybettiðimiz için üzgünüz. Ama öte taraftan bu 1 puan bizi þampiyon yapabilir. Kimse panik yapmasýn. Bu takým lig sonunda ipi göðüsleyen taraf olacak. Bu ekibe güveniyorum. Kalan 9 maçta gerekli sonuçlarý alacaðýz" dedi. (ÝHA)

Diyarbakýrlý hokeyci gol kralý DÝYARBAKIRLI çim hokey sporcusu gol kralý oldu. Antalya'nýn Alanya ilçesinde yapýlan Erkekler Salon Hokeyi 1. Lig müsabakalarýnda Diyarbakýr Gençlikspor kulübünden Muhammed Selim Koyun'un 30 gol atarak krallýk kazanmasý Diyarbakýr'da yüzleri güldürdü. Gençlikspor Kulüp Baþkaný Vedat Günel, bu durumu en az þampiyonluk kadar önemsediklerini söyledi. Günay,bu baþarýda payý olan Selim'in antrenörleri Veysi Koyun ve Salih Hillez'i de kutladý. (ÝHA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

Saðanak yaðýþ hayatý olumsuz etkiledi

DÝYARBAKIR'da aniden baþlayan saðanak yaðýþ, hayatý olumsuz etkiledi. Diyarbakýr'da dün sabah saatlerinde bulutlu hava öðle saatlerinde yerini yaðmura býraktý. Yaðmura hazýrlýksýz yakalanan vatandaþlar, bina altlarýna girerek yaðmurun þiddetinin azalmasýný beklerken, sürücüler ise araçlarýnýn içerisinde zor anlar yaþadý. Öte yandan, Meteoroloji Bölge Müdürlüðü'nden alýnan bilgilere göre yaðýþlarýn 5 gün boyunca aralýklarla devam edeceði belirtildi. (ÝHA)

C

M

Y

K

11 MART 2014 SALI Yýl: 7 - Sayý : 2217 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Baharýn müjdecisi leylekler geldi VAN - Baharýn müjdecisi olarak bilinen leylekler, Van'ýn Özalp ilçesine gelmeye baþladý. Cemrelerin de düþmesinin ardýndan baharýn geliþinin ikinci habercisi olarak Leylekler, ilçe ve köylerdeki elektrik direkleri ve bacalar üzerinde yuvalarýna geldi. Uzun bir yol kat ederek ilçeye geçen Leylekler, geçen yýllardan kalan veya yeni yaptýklarý yuvalara yerleþmeye baþladý. Emek köyü köyünde elektrik direðinde bulunan yuvasýna yerleþen leyleði gören köylüler, sanki uzak yollardan bir misafir gelmiþ gibi mutlu olduklarýný söylediler. (ÝHA)

Diyarbakır yenigün gazetesi 11 mart 2014  
Diyarbakır yenigün gazetesi 11 mart 2014  
Advertisement