Page 1

Soluklanma þansý yok…

Hevsel’de Newroz ateþi

D

ÝYARBAKIR’da 21 Mart’ta gerçekleþtirilecek olan Newroz mitinginin startý 10 gündür gençlerin yok edilmesine karþý direndiði Hevsel Bahçeleri'nde verildi. Burada konuþan BDP Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, “Nasýl ki Newroz bir direniþ ise bugün Hevsel'de bir direniþtir” dedi. Haber 08

10 MART 2014 PAZARTESÝ

FÝYATI: 25 KRÞ.

6 kardeþin ‘görmek’ istiyor 5’te

DÝYARBAKIR’da binalarýn arasýna sýkýþýp kalmýþ Yolaltý köyü ve o köyde ailesine bakabilmek için koþturup duran bir kadýn; Necla Kaymak. Ne 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü, ne de baþka özel günlerde soluklanma þansý yok. Haber 10

www.diyarbakiryenigun.com

Büyükþehir kendi evinde vurdu: 2-0 15’te

Diyarbakýrspor AÞ liderliði býraktý: 0-0 15’te

Baþbakan, 27 Mart’ta Diyarbakýr’a gelecek

DAHA önce 7 Mart Cuma günü Diyarbakýr'a geleceði açýklanan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 27 Mart'ta Diyarbakýr'a geleceði öðrenildi. 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçim çalýþmalarý kapsamýnda kentte gelecek olan Baþbakan Erdoðan, partisinin Diyarbakýr'daki mitinge katýlacak. Erdoðan, kentte yapýlacak olan yeni stadyumun ve spor kompleksinin temelini de atacak. (Haber merkezi)

Lice’de “karakol gerginliði” yaþandý LÝCE ilçesinde inþaatý tamamlanan Avalý Karakolu'nu protesto etmek isteyen çok sayýda yurttaþla güvenlik güçleri arasýnda gerginlik yaþandý. Çýkan gerginlikte, 4 kiþinin yaralandýðý öðrenildi. Haber 14

FOTO: ARÞÝV

‘KCK’de ilk tahliye

3’te

Erkeklerin seçiminde kadýnýn adý: BDP Mesut FÝÐANÇÝÇEK

4’te

Gündemden geriye kalanlar… Bedirhan ATEÞ C

M

Y

K

Tahir Elçi

Serdar Zirið serbest

‘43 kiþi tahliye olacak’

MECLÝS’te yapýlan yasal deðiþiklik ile tutukluluk süresinin 5 yýla indirilmesini ön gören kanunun yürürlüðe girmesi ile “KCK” adý altýnda baþlatýlan operasyonlar kapsamýnda tutuklanan kapatýlan DTP’nin Parti Meclisi üyesi Serdar Zirið, avukatlarýn nöbetçi mahkemeye baþvuru yapmasý üzerine tahliye edildi.

DÝYARBAKIR Barosu Baþkaný Tahir Elçi, özel yetkili mahkemeleri kaldýran ve uzun tutukluluk süresini 10 yýldan 5 yýla indiren yeni yasanýn yürürlüðe girmesinden sonra KCK ana davasýndan tutuklu bulunan 94 siyasetçiden 43'ünün 14 Nisan'da 5 yýllýk tutukluluk süresini doldurup tahliye olacaðýný söyledi. Mesut Fiðançiçek’in haberi 09


2

SAÐLIK

10 Mart 2014 Pazartesi

Su iç kilo ver Yeterince su içilmemesi insanlarda geri dönülmez hastalýklara yol açtýðýný belirten Fizyoterapist Yrd. Doç. Dr. Gamze Þenbursa, “Günde 1.5 litre su içen insan 2.5 kilo zayýflýyor” dedi DÝYARBAKIR - Fizyoterapist Yrd. Doç. Dr. Gamze Þenbursa, düzenli olarak su içildiði zaman fazla kilolordan kurtulacaðýný söyleyerek, "Günde 1.5 litre su içen insan 2.5 kilo zayýflýyor" dedi. Þenbursa, yaptýðý açýklamada, yeterli yaðýþ olmamasý nedeniyle tarým alanlarý baþta olmak üzere tüm yaþamý tehdit eden susuzluk, yaný baþýndaki sürahide öylece durduðu halde yeterince su içmeyen insanlarda geri dönülmez hasarlara yol açtýðýný ifade etti. Þenbursa günde ortalama 8 bardak su içmemiz gerekirken vücudumuzun 10 bardak su kaybettiðini söyleyerek, "Ýnsan vücudunda beyninin yüzde 75'i, kanýnýn yüzde 92'si, kaslarýnýn yüzde 75'i, kemiklerinin yüzde 22'si sudan oluþuyor" dedi. Þenbursa insanýn vücudu yeterince su almadýðý zaman yol açtýðý 11 rahatsýzlýðý þöyle sýraladý:

‘Su en önemli enerji kaynaðýdýr’ "Su vücudunuzdaki en önemli enerji kaynaklarýndandýr. Dehidratasyon (susuz kalma) vücudu yavaþlatan enzimatik aktiveteye sebep olarak yorgunluk ve halsizliðe yol açar. Dehidratasyona ma-

ruz kalan vücut sudan tasarruf etmek için havayollarýný daraltýyor. Siz daha susuz kaldýðýnýzý hissetmeden histamin bu durumun farkýna varýyor ve salgýsýný arttýrýyor. Vücut normalde tam olarak su ihtiyacýný karþýladýðýnda kanýn %92'si sudur. Vücudun susuz kaldýðý zamanlarda ise kan kalýnlaþarak akýþý sýrasýnda dirence sebep olur ve buda kan basýncýnýn yükselmesi ile sonuçlanýr. Dehidratasyon deri yoluyla toksinlerin atýlmasýný bozmakta ve her türlü cilt problemi için savunmasýz hale getirmektedir; dermatit, sedef, kýrýþýklýk oluþur. Vücut susuz kaldýðýnda kolestrol seviyesini arttýrarak hücreden daha fazla su kaybýný önlemeye çalýþýr. Su ve alkali (kalsiyum ve magnezyum) minerallerin eksikliði gastrit, ülser ve reflü gibi birçok sindirim sistemi problemine yol açar.

‘Aðrý ve rahatsýzlýk

Vücuttaki yað oranýný düþüren molekül tespit edildi ABD’li bilim insanlarý, egzersizin saðladýðý faydalarýn vücuttaki kaynaðý olan molekülü tespit etti

DÝYARBAKIR - ABD'li bilim insanlarý, egzersizle elde edilen olumlu kazanýmlarýn kaynaðý olan kaslardaki küçük molekülleri gözlem altýna aldý ve "betaaminoisobütirikasit (BAIBA) mo-

lekülünün, kilonun azalmasýna, vücuttaki yað oranýnýn düþmesine, vücudun enerji yakýmýnýn artmasýna ve kan þekeri seviyesinin iyileþmesine neden olduðunu tespit etti. Bilim insanlarý, yaþla birlikte görülme sýklýðý artan hastalýklarýn önlenmesinde yardýmcý olan, kilo alýmýný engelleyen, anksiyetenin önüne geçen egzersiz yaparken vücutta meydana gelen moleküler deðiþiklikleri inceledi. Týpta otorite olarak kabul edilen merkezlerden ABD'deki Massachusetts General Hospital araþtýrmacýlarý, egzersizin saðladýðý faydalarýn vücuttaki kaynaðý olan molekülü sapta-

hissi oluþur’ Toksin ve atýk asit birikimi bakterilerin geliþmesi için ortam saðlar, buda böbrek ve mesanede inflamasyon, aðrý ve enfeksiyona daha yatkýn olmasý ile sonuçlanýr. Suyun eksikliðinde, vücudun kritik fonksiyonlarý için su saðlama görevi kalýn baðýrsaðýndýr. Su yetersiz kaldýðýnda atýk maddeler baðýrsak içinde çok yavaþ ilerlemeye baþlar buda kabýzlýða yol açar. Bütün eklemlerde büyük bir kýsmý sudan oluþan kartilaj yastýkçýklarý vardýr. Vücut susuz kaldýðýnda kartilaj zayýflar ve eklem tamiri yavaþlar böylelikle aðrý ve rahatsýzlýk hissi oluþur. vücudunuz etkin bir þekilde toksinleri elimine edemez ve yað hücrelerinin içinde saklar. Bunun yanýnda eðer vücut yeterli su ile toksinlerin güvenli bir þekilde atamýyor ise yað hücresini serbest býrakmaz. Kronik olarak vücut susuz kaldýðýnda, or-

dý. Yapýlacak araþtýrmalara yeni bir kapý açacaðý vurgulanan ve Cell Metabolism týp dergisinde yayýmlanan çalýþma fareler üzerinde gerçekleþtirildi. Araþtýrmada, egzersiz sýrasýnda kaslar tarafýndan üretilen molekülün, fazla enerji ve kaloriyi depolayan beyaz yaðlarý, enerji ve kalori yakan kahverengi yaðlara dönüþtürdüðü ve kan þekeri seviyesini iyileþtirdiði anlaþýldý. Yaklaþýk iki yýl önce DanaFarber Kanser Enstitüsü araþtýrmacýlarý tarafýndan farelerde yað yakýmýný saðlayan yeni bir hormon keþfedildi. Bunun üzerine alanda araþtýrma yapanlar Enstitü ile ortak çalýþarak kaslardaki küçük molekülleri gözlem altýna aldý ve BAIBA denen (beta-aminoisobütirikasit) moleküler bileþimi keþfetti.

‘Ýnsanlarda kullanýlabilme konusunda umutluyuz’ Araþtýrmanýn yürütücülerin-

ganlar ve hatta vücudun en büyük organý olan deride kýrýþýklýk baþlar ve erken yaþlanma belirtileri verir."

Yemek yemeden su için Þenbursa, susandýðý zaman vücudun dehidrate olduðunu vurgulayarak, "Yemek öncesi içilen su porsiyonlarýnýz küçülmesine ve dolayýsýyla daha kolay kilo kaybetmenize yardýmcý olur. Araþtýrmalar göstermiþtir ki eðer yýl boyunca su tüketiminizi günlük 1,5 litre olursa, extra 17 bin 400 kalori yakarsýnýz buda yaklaþýk olarak 2 buçuk kiloya denk gelir. Sadece su içmeniz gerekir, diðer tükettiðiniz sývýlarýn bir kalorisi ve þeker içeriði vardýr. Sadece suyun kalorisi '0'dýr. Soðuk su içmek metabolizmanýzý hýzlandýrýr ve kalori yakar. Hýzlanan metabolizmanýn etkileri ilk 10 dakikada baþlar ve 30-40 dakika sonra maksimuma ulaþýr" diye konuþtu. (ÝHA)

den Dr. Roberts Gerszten, BAIBA seviyesinin kilonun azalmasýna, vücuttaki yað oranýnýn düþmesine, vücudun enerji yakýmýnýn artmasýna ve kan þekeri seviyesinin iyileþmesine neden olduðunu tespit etti. Ýnsanlar üzerinde yapýlan bir baþka araþtýrmayla, 20 haftalýk egzersizin ardýndan, katýlýmcýlarýn vücudundaki BAIBA seviyelerinin arttýðýnýn belirlendiðini vurgulayan Gerszten, BAIBA molekülünün "insanlarda tedavi amaçlý kullanýlabileceði konusunda umutlu olduklarýný" ifade etti. Gerszten, "yað yakýmýnýn vücutta diyabet, kalp rahatsýzlýklarý gibi birçok metabolik sorunu çözebileceðine inandýklarýný" bildirdi. Ýþte BAIBA, egzersizle, plazmada artan ve metabolik risk faktörlerini azaltýcý etkisi olan, böylece de metabolik hastalýklardan koruyucu etkisi bulunan bir aracý moleküldür." (AA)


MESUT FÝÐANÇÝÇEK

Erkeklerin seçiminde kadýnýn adý: BDP

bilgi@diyarbakiryenigun.com

3

HABER - GÜNCEL

10 Mart 2014 Pazartesi

Hayatýn her alanýnda yok sayýlan kadýnlar, yaþam savaþý veriyor ve kadýnlarýn yaþam bulduðu alaný açan tek parti de BDP demek yanlýþ olmaz… Yerel seçimlerde, siyasi partilerin aday listelerinde kadýn temsili neredeyse yok; olanda temsili olarak var. AKP'de Kadýn belediye baþkan adayý sayýsý sadece 15, CHP'de 31, MHP'de ise 12. AKP'de 81 ilin belediye baþkan adaylarýndan biri, yani yüzde 1.23'ü kadýn. CHP'de 745 belediye baþkan adayýnýn 31'i, yani yüzde 4.16'ü kadýn MHP'de 1064 belediye baþkan adayýnýn 12'si, yani yüzde 1.12'ü kadýn BDP'de 182 belediye baþkan adayýnýn 32'si, yani yüzde 17.58'ü kadýn. 49 yerde gösterdiði kadýn eþbaþkanla birlikte bu oran yüzde 44.50'ye çýkýyor. Diyarbakýr üzerinden deðerlendirelim bir de BDP'de Diyarbakýr merkez ve ilçelerde eþbaþkanlýk modeli ile kadýnlar yüzde 50 temsil hakkýna sahip. AKP'nin adaylarý arasýnda kentte kadýn aday adaylarý vardý ama baþ-

vurmakla kaldýlar. AKP'de tek bir kadýn aday yok… Hüdapar'ýn kadýn adayý malum yok… Birtek Hakpar'da Büyükþehir adayý kadýn… BDP kadýn konusunda açýk ara önde… … Kamer Vakfý Baþkaný Nebahat Akkoç, son 20-30 yýldýr süren bir mücadelenin neticesinde bugün, eþbaþkanlýðý, yüzde elli cinsiyet kotasýný konuþuyor olmanýn kendisini çok mutlu ettiðini belirtiyor ve ekliyor: "Ancak, henüz tam deðil Çünkü tek bir partide, BDP'de görüyoruz bu politik anlayýþý. Þimdi HDP de, benzer þekilde bir cinsiyet özgürlükçü yaklaþýmla kuruldu ve o da ayný seviyeye sahip. Bu iki parti dýþýnda, eþbaþkanlýk deseniz sýnýfta kalýyorlar, kota deseniz sýnýfta kalýyorlar. CHP'de de kadýn özgürlüðü anlamýnda olumlu fotoðraf veriliyor ancak uygulamada yok. Uygulamada AKP ve MHP'den bir farký ne yazýk ki yok!" Akkoç "BDP'den eþbaþkanlýk sistemine alýþýðýz esasýnda, her iki baþkaný da deðerli gösteren, eþit gösteren tutumlar verdi BDP. Dileriz yerel siyasetteki aksý da böyle olur.

Çünkü kadýn mücadelesi, bir iki güne dayalý bir mücadele deðildir. Bunun için çok bedel ödendi. Ben Diyarbakýr'da yaþýyorum. Yaþadýðým þehri artýk bir kadýn ve bir erkek birlikte yönetecekse, bu çok güzel bir geliþme" þeklinde yorumladý. … Akademisyen ve feminist Hazal Halavut, Kürt kadýn hareketinin "o erkekliðin" yerine kendisinin siyasal bir alternatif getirdiðini ve görünen tabloda kadýn temsiliyeti açýsýndan "Kürtler ve diðerleri" olduðunu söylüyor. Bu ne anlama geliyor peki? Bölgedeki erkek egemen hakimiyeti kýrmaya çalýþan tek parti BDP. Diðer siyasi partiler erkek partisi kalmayý, kadýný dýþlamayý tercih ettiklerini gösteriyor… Kentin, ülkenin yönetiminde kadýný elinin tersiyle itmek anlamýna geliyor bu... Ve bu erkek egemen bakýþ açýsý, kadýnýn hem ana, hem kadýn, hem merhametinin yani kadýn bakýþýnýn bu alanda eksik kalmasý anlamýna geliyor. Bunu tek baþýna BDP bölgede baþarmaya çalýþýyor ve inanýyorum ki, seçim sonuçlarýna da olumlu etki edecek. Kadýnlar temsiliyette olduðu kadar sandýkta da etkilerini gösterecekler…

Tabancayla intihar giriþiminde bulundu göre, olay yerine giden polis ekipleri, elindeki tabancayý býrakmasý için kadýný ikna etmeye çalýþtý. Suriye'deki iç savaþtan kaçarak Diyarbakýr'a geldiði anlaþýlan Cevahir Mahmud, bu kez Kürtçe bilen polisler tarafýndan konuþularak ikna edilmeye çalýþýldý.

‘Bunalýma girdim’

Suriye’deki iç savaþtan kaçarak Diyarbakýr’a gelen ve ülkesinde polis olduðunu söyleyen 25 yaþýndaki Cevahir Mahmud, Diyarbakýr’da imam nikahýyla birlikte yaþadýðý eþiyle tartýþtýktan sonra parkta baþýna silah dayayarak ölmek istedi. Polis, kadýný Kürtçe konuþarak intihardan vazgeçirdi DÝYARBAKIR'ýn merkez Baðlar Ýlçesi Nevruz Parký civarýna pikniðe giden vatandaþlar bir

kadýný elindeki tabancayý baþýna dayadýðýný görünce durumu polise bildirdi. DHA'nýn haberine

Genç kadýn aðlayarak elindeki tabancayý býrakmayýp ölmek istediðini söyledi. Çabalarýn ardýndan Mahmud'u ikna eden polisler, elindeki tabancayý almayý baþardý. Baðlar Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne götürülen Cevahir Mahmud, verdiði ifadede Suriye'de polis olduðunu ve yaþanan olaylardan kaçarak Diyarbakýr'a geldiðini söyledi. Diyarbakýr'da ismini vermediði bir kiþiyle imam nikahý kýyarak evlendiðini belirten Mahmud, "Bu kiþiyle tartýþýnca bunalýma girdim" dedi. Cevahir Mahmud, saðlýk kontrolünün ardýndan evine gönderildi. Mahmud'un silahý birlikte yaþadýðý kiþiden aldýðý ve ruhsatsýz olduðu belirlendi.

Diyarbakýr’da trafik kazasý: 4 yaralý DÝYARBAKIR'da meydana gelen trafik kazasýnda 4 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, sürücüsünün kimliði belirlenemeyen 06 AUR 98 plakalý otomobil, Diyarbakýr-Ergani karayolunun 14. kilometresinde karþý yönden gelen Ergin Vurucu'nun kullandýðý 23 HL 601 plakalý otomobille çarpýþtý. Çarpýþma sonucu takla atarak yolun dýþýna savrulan 06 AUR 98 plakalý otomobilde bulunan 4 kiþi yaralandý. Çevredekilerin yardýmýyla araçtan çýkarýlan yaralýlar, ambulanslarla Dicle Üniversitesi hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. (AA)

foto:arþiv


4

Bedirhan ATEÞ

Gündemden geriye kalanlar…

ates@diyarbakiryenigun.com

GÜNDEM Geçtiðimiz hafta Diyarbakýr'da seçim hareketliliðinden fazla hava hareketliliði vardý. Normalin çok üstünde kulaklarý patlatan psikolojiyi bozan o sesler geçen hafta beraberinde endiþe ile eskisinden daha çok týrmaladý kulaklarýmýzý… Önce Lice'den, ardýndan Þýrnak'tan gelen haberlere bir de ölüm haberi eklenince "aman" dedik. Ölümsüz, çatýþmasýz 14 aya alýþmýþken elimiz yüreðimizde beklemeye baþladýk… Genelkurmay Baþkanlýðý, bugün yaptýðý açýklamada, dünkü bombalý saldýrýnýn ardýndan bölgeye sevk edilen askeri birliklere ve sýnýr hattýndaki üslere 3 kez saldýrý düzenlendiðini açýkladý. PKK ise yaptýðý açýklamada sýnýr hattýnda yapýlan yol ve karakol çalýþmalarýnýn çatýþma zeminini doðurduðunu açýkladý. Çözüm sürecinin bozulmasý huzurun, barýþýn, yaþam hakkýnýn yeniden bozulmasý anlamýna geliyor. Umarýz bir daha dönülmez o günlere… *** Özel Yetkili Mahkemeleri ortadan

10 Mart 2014 Pazartesi

kaldýran ve uzun tutukluluk süresini 10 yýldan 5 yýla indirilmesinin ardýndan Hrant Dink' davasýnýn tutuklu sanýklarýndan Erhan Tuncel ve Zirve Yayýnevi davasýndan tutuklu olan 3 sanýk serbest býrakýldý. Bunlarýn dýþýnda ve en önemlisi AYM'nin görüþ bildirmesi ile eski Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð da tahliye edildi. .. Yeni yasanýn yürürlüðe girmesi ve tahliyeler sonrasý gözler KCK davasýndan tutuklu sanýklarýn ne zaman býrakýlacaðýna çevrildi. 14 Nisan 2009'da baþlayan KCK operasyonlarý sonrasý baþlayan KCK ana davasýnda yargýlanan 94 tutuklu siyasetçiden 5 yýllýk tutukluluk süresini tamamlayan 43'ünün 14 Nisan 2014 tarihinde serbest býrakýlmasý anlamýna geliyor… *** Hevsel'deki eylem amacýna ulaþýyor… Aðaç kesimleri ile gündeme gelen Hevsel'de eylem yapan gençler toplumda duyarlýlýðýn oluþmasýna da neden oldular. Sadece Hevsel ile ilgili deðil, kentin genelinde uygula-

nan yanlýþ ekolojik politikalara bir karþý duruþ sergilenmiþ durumda. Zira Stadýn AVM yapýlmak istenmesinden, Mastfiroþ Tepe'de (Talaytepe) bulunan kent ormanýn imara açýlmasýna kadar birçok konuda yerelin etkisiz yetkisiz kalmasý söz konusu… Gençlerin eylemine çeþitli kesimlerden ziyaretçiler destek veriyor da; Ak Partili adaylarýn "Gezi" korkusundan olsa gerek esemeleri dahi okunmuyor. Sosyal medyadan örgütlenen destek eylemleri diðer þehirlere de ulaþmýþ durumda… Böyle duyarlýlýklara ihtiyacýmýz var… *** Geçen hafta HDP'lilere yönelik saldýrýlar söz konusuydu. Bu ne öfke, bu ne þiddettir anlamýþ deðilim… Bilmeyen de yolsuzluk, rüþvet olaylarýna karýþanlarýn HDP'liler olduðunu sanacak. Baþka ülkede olsa hükümetleri götürecek olaylarý televizyon dizileri izler gibi izliyoruz. Artýk normalleþip, içselleþiyor. Yazýk...

27 öðretmene ‘uyarý’ cezasý! Tufts ve Beyrut Üniversitesi heyeti Diyarbakýr’da

foto:arþiv

Eðitim Sen üyesi 27 öðretmene; üyesi bulunduklarý sendikanýn düzenlediði basýn açýklamasýna katýlarak, hükümetin eðitim alanýndaki uygulamalarýný eleþtirdikleri için "Uyarý" cezasý verildi. Ceza alan öðretmenler önümüzdeki günlerde karara itiraz etmek için hukuki giriþim baþlatacak DÝYARBAKIR'ýn Çýnar ilçesinde görev yapan KESK'e baðlý Eðitim ve Bilim Emekçileri (Eðitim Sen) üye 27 öðretmen hakkýnda 9 Kasým 2012'te yapýlan basýn açýklamasýna katýldýklarý gerekçesiyle soruþturma açýldý. "Basýn açýklamalarýna katýldýklarý" gerekçesiyle Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan disiplin soruþturmasý baþlatýlan öðretmenler hakkýnda karar geçtiðimiz günlerde sonuçlandý. Aralarýnda okul müdür ve yardýmcýlarýnýn da bulunduðu 27öðretmen hakkýnda "Uyarý" cezasý verildi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nce tebliði edilen ce-

zanýn gerekçesi ise "Eðitim Sen tarafýndan ilçemizde yapýlan basýn açýklamasýna katýldýðýnýz tespit edilmiþtir" denildi. Tebligata göre; Eðitim Sen üyesi öðretmenler üyesi bulunduklarý sendikanýn basýn açýklamasýna katýldýklarý için cezalandýrýldý. Ceza alan öðretmenler önümüzdeki günlerde karara itiraz etmek için hukuki giriþim baþlatacak. Soruþturmaya konu olan açýklama þöyle: 9 Kasým 2012'de Eðitim-Sen üye ve yöneticilerine yönelik baský, sindirme ve sürgün politikalarýna karþý Çýnar Kaymakamlýðý önünde basýn açýklamasý yapýldý. AKP Hükümetinin eðitim

emekçileri üzerindeki politikalarý protesto edildi. Çýnar merkez ve köylerinde görev yapan öðretmenlerin katýldýðý eylemde "Zafer direnen emekçinin olacak", "Baskýlar bizi yýldýramaz", "Faþizme karþý omuz omuza", "Be ziman jiyan nabe", "Zimane me rumatemeye", "Siyasi tutsaklar onurumuzdur" sloganlarý atýldý. Eðitim-Sen Çýnar Temsilcisi Ýbrahim Çiçek, AKP Hükümetinin 10 yýllýk iktidarý boyuca 'tekçilik' anlayýþýndan dolayý, farklý düþünceyi pasifize etme, hapse atma ve soluksuz býrakma temelinde geliþtirilen baský ve sindirme politikalarýný her gün daha fazla yoðunlaþtýrdýðýný söyledi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan soruþturmalarý protesto etmek amacýyla 5 dakikalýk oturma eylemi yapýldý. (DÝHA)

DÝYARBAKIR - Çeþitli incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakýr'a gelen Tufts Üniversitesi Türkiye Irak Sorumlusu Arthur Sculley ve Beyrut Amerikan Üniversitesi Öðretim Görevlisi Maahmoud Haidar, Ak Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç'ý makamýnda ziyaret edip bir süre görüþtü. Çözüm sürecinin bölgeye yansýmalarýnýn konuþulduðu ziyarette bir açýklama yapan AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, 30 yýlýn en huzurlu, en kaygýsýz ve en acýsýz dönemini yaþadýklarýný söyledi. Altaç, "Çözüm sürecinde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a kararlýlýðýndan dolayý minnet ve þükranlarýmýzý sunuyoruz. 30 yýlýn kangrenleþmiþ sorununu çözüm noktasýna getirildi. Süreç çok önemlidir, süreci herkesin iyi analiz etmesi gerekir ve Sayýn Baþbakanýmýza bu konuda ciddi anlamda destek olunmalýdýr. Samimiyet ortaya konulursa bu sorun çözülür. Süreç Ak Parti ile baþlamýþ bir süreç deðildir, ama Ak Parti ile çözüme kavuþacaktýr. Bugün olaðanüstü hal uygulandýðý bir bölge düþünürsek sorunlarý tartýþma þansýmýz çok az olurdu. Ak Parti hükümeti ile bu sorunlar ortadan kalktý ve iþler rayýna oturmaya baþladý. Rayýna oturmaya baþlayan iþler kolay olmadý. Defalarca darbe giriþimleri oldu. Suikast planlarý uygulanmaya çalýþýldý. Parti kapatma giriþimleri oldu. Daha sayamayacaðýmýz birçok olumsuzluklar oldu. Halkýmýz bunlara prim vermedi, bu ülkede ve bölgede artýk huzur, güven rüzgarlarý esecek. Tabi ülkemiz ve bölgemizin sorunlarýný yavaþ yavaþ çözüme kavuþturacaðýz" dedi. (ÝHA)


5

YAÞAM

10 Mart 2014 Pazartesi

6 kardeþ ‘görmek’ istiyor alamadýk. Çok maðduruz. Üç kardeþimin aldýðý maaþýn çoðunu tedavi için hastaneye giderken harcýyoruz. Þuan bir kardeþimiz görme yetisini kaybetti. Akþamlarý hiçbir þekilde dýþarý çýkamýyoruz. Yaþýmýz ilerledikçe gözlerimizi tamamen kaybedeceðiz. Bir yardým eli bekliyoruz" dedi. Görme engelli kardeþlerden Ramazan Sinekçi, kendi imkanlarýyla okuma yazmayý öðrendiðini anlatarak, þiir yazdýðýný söyledi. En büyük hayalinin þiir kitabý çýkarmak olduðunu dile getiren Sinekçi, 30'a yakýn þiir yazdýðýný ifade etti.

Gece körlüðü hastalýðý

Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesi Karasungur köyünde yaþayan ve tavuk karasý hastalýðýndan dolayý görme engelli olan 6 kardeþ, tedavi olup içinde bulunduklarý durumdan kurtulmak istiyor DÝYARBAKIR - Çýnar ilçesi Karasungur köyünde yaþayan Sinekçi ailesi ferdinin 6'sý doðuþtan tavuk karasý hastasý. Týptaki adýyla retinitis pigmentosa, bir göz kusuru hastalýðý olarak bilenen tavuk karasý hastalýðýný yaþayan Hikmet, Mehmet Emin, Ýzzettin, Ramazan, Resul ve Veysi Sinekçi isimli kardeþler yardým eli bekliyor. Sadece 3 kardeþin engelli maaþýndan faydalandýðý, diðer 3 kardeþin engelli maaþý almak

için uzun süredir uðraþtýðý ancak, bir türlü engelli maaþý alamadýklarý belirtildi. Köyde ikamet eden Sinekçi ailesi sadece 3 kardeþin aldýklarý maaþla hayatlarýný idame ediyor. Küçük yaþta fark edilen hastalýðýn yaþ ilerledikçe belirginleþtiðini anlatan Hikmet Sinekçi, bir süre sonra görme yetisini tamamýyla kaybolacak bir hastalýkla pençeleþtiklerini anlattý.

Yardým eli bekliyorlar

‘Kuvvetli yaðýþ’ uyarýsý

Tedavisi olmayan bir hastalýkla hayatlarýný zor þartlar altýnda sürdüklerini belirten Sinekçi, aldýklarý maaþý, hastane gidiþlerinde harcadýklarýný söyledi. Maaþ alamayan diðer 3 kardeþi için resmi kurumlara çok sayýda baþvuru yaptýðýný kaydeden Sinekçi, "Köy halkýnýn desteðiyle günlük ihtiyaçlarýmýzý karþýlýyoruz. Köyde bize ait arazi ve hayvan yok. Babam köy korucusuydu, 10 yýl önce vefat etti. Devletten hiçbir yardým

Tavuk karasý ya da týptaki adýyla retinitis pigmentosa, bir göz kusurudur. Beyne giden sinirlerin görevlerini zamanla yerine getirmemesinden dolayý oluþuyor. Küçük yaþlarda fazla belirgin olmayan hastalýk yaþ ilerledikçe kendini iyice göstermeye baþlar. Zamanla tamamen körlüðe kadar gitme riski vardýr. Hücre ölümü durana kadar devam eder. Bilim adamlarýnýn açýkladýðý bilgilere göre, biyonik göz yapma çalýþmalarý sonuç vermiþ ve ilk denemelerini 18 yaþýndaki bir hastaya uygulamýþlardýr. Olumlu sonuç alan bilim adamlarýnýn açýklamalarýna göre net olmasa dahi cisimlerin hatlarýný net olarak algýlayabilmekte olduklarýný kaydetmiþlerdir. Genetik sebeplerle ortaya çýkan bir rahatsýzlýktýr. (ÝHA)

Ninova Park’ta kadýnlar günü etkinliði

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüðü, bugün sabahtan itibaren bölge genelinde baþlayacak yaðýþlarýn Diyarbakýr, Batman, Siirt, Þýrnak, Mardin ve Þanlýurfa çevrelerinde kuvvetli yaðýþ beklendiði belirtildi DÝYARBAKIR - Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüðü, Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümünde görülecek kuvvetli yaðýþlar konusunda uyarýda bulundu. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, bugün sabahtan itibaren bölge genelinde baþlayacak yaðýþlarýn Diyarbakýr, Batman, Siirt, Þýrnak, Mardin ve Þanlýurfa çevrelerinde kuvvetli yaðýþ beklendiði belirtildi. Kuvvetli yaðýþ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karþý dikkatli ve tedbirli olunmasý istendi. (AA)

DÝYARBAKIR - Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alýþveriþ merkezlerinden biri olan ve yönetim danýþmanlýðý Inside Danýþmanlýk tarafýndan yürütülen Ninova Park Alýþveriþ Merkezi'nde, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeni ile iki farklý etkinlik gerçekleþtirildi.Ninova Park maðazalarýndan 50 lira ve üzeri alýþveriþ yapan ilk 50 kadýn ziyaretçiye cilt bakýmý hediye edildi. Yine kadýnlar gününe özel açýlan çiçek

standýnda birbirinden güzel çiçekler satýþa sunuldu. Alýþveriþ merkezine gelen tüm kadýn ziyaretçilere çiçek daðýtýldý. Alýþveriþ severlerin ve bölgenin mekaný olmaya devam eden Ninova Park Alýþveriþ Merkezi, Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'ne dikkat çekmek amacýyla "Þiddetsiz yaþam" konulu canlý heykel sergisi düzenledi. Kadýna þiddeti ve çocuk yaþta evliliði vurgulayan; ziyaretçiler tarafýndan yoðun ilgiyle karþýla-

nan canlý heykel sergisi gün boyunca devam etti. Kadýnlar günü etkinlik programý özel bir dans grubunun, çocuk istismarý ve küçük yaþta evlilik konulu lirik dans showu ile sona erdi. Ninova Park alýþveriþ merkezi Pazarlama-Halkla Ýliþkiler müdürü Elif Yýldýz, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü daha önce Diyarbakýr'da yapýlmamýþ olan kampanya ve etkinliklerle kutladýklarýný söyledi. Son dönemlerde artan kadýna yönelik þiddete bir kez daha dikkat çekmek için 'Þiddetsiz yaþam' konulu canlý heykel sergisi ve küçük yaþta evlilik temalý lirik dans showu ile etkinliklerini tamamladýklarýný, bakýmlý olmayý seven Ninova Park kadýn ziyaretçileri içinde ücretsiz cilt bakýmý kampanyasý düzenlediklerini vurguladý. Yapýlan bu etkinliklerin oldukça ilgiyle karþýlandýðýný dile getiren Yýldýz, özel gün ve haftalarda bu tarz farklý etkinliklerin devam edeceðini belirtti. (ÝHA)


6

SEÇÝM

10 Mart 2014 Pazartesi

‘DiYARBAKIR

kardeþlik þehridir’ AK Parti Baðlar Belediye Baþkan Adayý Alaattin Parlak'ýn seçim bürosunu ziyaret eden Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah Ýþler, "Diyarbakýr, tarihi binlerce yýl öncesine dayanan kadim kültürümüzün merkezi olan bir þehrimizdir. Peygamberler, sahabeler, evliyalar kentidir. Diyarbakýr, bir kardeþlik þehridir" dedi 14 milyar liralýk yatýrýmlar yapýldý. Ayrýca, köprülü kavþaklar, saðlýkta, eðitimde ve ulaþýmda yapýlan devasa hamleler ile vatandaþlarýmýzýn hayat standardýný artýrdýk. Elbette ki iþimiz daha bitmedi. Halkýmýzýn verdiði yetkiyi, bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da, halkýmýza hizmet yolunda sarf edeceðiz" dedi.

‘Artýk analar aðlamasýn’

Þehmus ORHAN DÝYARBAKIR - Bir dizi incelemeler yapmak ve bazý açýlýþlara katýlmak üzere Diyarbakýr'a gelen Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah Ýþler, beraberinde Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker, Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu, AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý M.Galip Ensarioðlu, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Av. Aydýn Altaç, AK Parti Baðlar Ýlçe Baþkaný Hüseyin Yalar ile beraber, AK Parti Baðlar Seçim Bürosunu ziyaret ettiler. Ziyarete kalabalýk bir vatandaþ grubu ile, AK Parti Baðlar Gençlik ve Kadýn Kollarý üyeleri de katýldý.

‘Ýþimiz daha bitmedi’ Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah Ýþler ve beraberindeki-

Ensarioðlu esnafý dinledi DÝYARBAKIR - AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Mehmet Galip Ensarioðlu, Sur ilçesinde bulunan Balýkçýlarbaþý semti esnafý ile bir araya geldi. Esnafýn sorun ve sýkýntýlarýný dinleyen Ensarioðlu daha sonra hayatý-

leri, AK Parti Baðlar Belediye Baþkan Adayý Alaattin Parlak ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarý karþýladý. Burada konuþan Emrullah Ýþler, "Diyarbakýr, tarihi binlerce yýl öncesine dayanan kadim kültürümüzün merkezi olan bir þehrimizdir. Peygamberler, sahabeler, evliyalar kentidir. Diyarbakýr, bir kardeþlik þehridir. Sayýn Baþbakanýmýzýn selam, sevgi ve muhabbet duygularýný, bütün Diyarbakýrlý kardeþlerimize bu vesileyle, Bir kez daha iletmek istiyorum. AK Parti hükümeti, bildiðiniz gibi, kardeþliði ve insana hizmeti þiar edinmiþ bir kadro hareketidir. Halkýn baðrýndan çýkan sayýn baþbakanýmýz, yine halkýmýzdan aldýðý güç ve þevkle, bugünlere gelmiþtir. Ülkemizde barýþ, huzur ve kardeþliðin tesisini kalýcý hale getirmek amacýndayýz. Bildiðiniz gibi, Diyarbakýr'da saðlýk alanýnda ný kaybeden Balýkçýlarbaþý eþraflarýndan Sedat Tunç'un kardeþinin mevlidine katýldý. Ensarioðlu, yýllardýr bölgenin halkýn istediði hizmetlere susadýðýný belirterek, tüm sorunlara vakýf bir ekip ile iþ baþýna geleceklerini söyledi. Diyarbakýr ve Sur ilçesinin tüm sorunlarýný masaya yatýracaklarýný ifade eden Ensarioðlu, ak belediyecilik hizmetleri ile Diyarbakýr'ý tanýþtýracakla-

Daha sonra söz alan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Meker ise, ret ve inkâr politikalarýnýn, AK Parti iktidarýyla sona erdiðini söyledi. "Artýk analar aðlamasýn. Kan ve gözyaþý dökülmesin" istiyoruz diyen Bakan Mehdi Eker, "Halkýmýzýn da takdir ettiði gibi, içerde ve dýþarýda bazý engellemelere maruz kalýyoruz. Allah'ýn; izniyle barýþ, kardeþlik ve huzur iklimini kimse bozamayacak. Bugüne kadar bazý odaklarýn dediði oldu. Ama Bundan sonra halkýn dediði olacak" diye konuþtu. AK Parti Baðlar Belediye Baþkan Adayý Alaattin Parlak da, Diyarbakýr'ýn uzun yýllardýr belediyecilik hizmetlerinden nasibini alamadýðýný kaydetti. Parlak, "Allah; nasip ederse, bu dönem, AK Partinin vizyonel ve modern belediyecilik anlayýþla, halkýmýz tanýþacak. Belediyecilik nasýl yapýlýrmýþ, bütün Türkiye görecek. Halka raðmen deðil, halkla beraber bugünlere geldik. Sayýn baþbakanýmýzýn sýk sýk dile getirdiði gibi, biz bu halkýn efendisi deðil, tam tersine hizmetkârýyýz" þeklinde konuþtu. rýný ve özellikle tarih kokan Sur ilçesini dünyaya duyuracak önemli projeleri hayata geçireceklerini kaydetti. Sur ilçesinde yapacaklarý projelerle ilçeyi turist akýnýna uðratacaklarýný ifade eden Ensarioðlu, bu hamle ile Suriçi olarak bilinen ve bir çok medeniyete ev sahipliði yapan bölgeyi tüm dünyaya duyuracaklarýný kaydetti. (ÝHA)

‘Diyarbakýr hizmetin en iyisine layýk’ Seçim çalýþmalarý kapsamýnda köy ziyaretlerine aralýksýz olarak devam eden AK Parti Sur Belediye Baþkan Adayý Abdurrahman Kurt, Diyarbakýr halkýnýn hizmetin en iyisine layýk olduðunu vurguladý

D

ÝYARBAKIR - AK Parti Sur Belediye Baþkan Adayý Abdurrahman Kurt, seçim gezilerini büyük bir hýzla sürdürürken, gittiði her köyde halktan büyük ilgi ve sevgi görüyor. Gördüðü ilgi karþýsýnda oldukça sevinen Kurt, bu sevgiyle hizmet ile karþýlýk vermek istediðini, bu yüzden destek talep etti. Ýlçe Baþkaný Þafak Yontürk ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Bostanpýnar Köyü, Dahli ve Ocaklar mezrasý, Koyungüden Köyü ve incedal mezrasý, Alibardak Köyü ve Pirhüseyin mezrasý; Yarýmca Köyü, Ziyaret Köyü ve Kayalar Mezrasý ve Karabey Mezrasý, Ziyaret köyü ve Aslantepe Mezrasý, Fidanlar Köyü, Doðuçanakçý, Hacýosman ve Taraklý Köylerini ziyaret eden AK Parti Sur Belediye Baþkan Adayý Abdurrahman Kurt, köylü vatandaþlardan büyük ilgi gördü. Karþýlamalarda ve uðurlamalarda izdihamlar yaþanýrken, Kurt, vatandaþlarla tek tek tokalaþtý, çeþitli hediyelerde verdi. Gösterilen bu ilgi ve sevgiye hizmetle karþýlýk vermek istediðini ifade eden Kurt, Diyarbakýr halkýnýn hizmetin en iyisine layýk olduðunu söyledi. Halkýn noktasýnda incitildiðini ifade eden Kurt, þöyle dedi: "Bunu yapmaya hazýr olan insanlar yönetime talip olmalýdýrlar. Dolayýsýyla bizim bu anlamda gördüðümüz, maalesef halkýmýzýn açtýðý kredinin çok kötü kullanýldýðý, gerekli hizmetleri alamadýðý, bu konuda incitildiði ve bu incitilmiþ ve burukluk içerisinde bir 5 yýl daha istemediklerini düþünüyoruz. Biz de bu anlamda bir medeniyet projesi olarak Kürt sorununun bu halkýn 100 yýllýk meselesini ele alýp, býrakýn bu ortaçað belediyeciliðini, bu yeni yüzyýlýn, küreselleþen dünyanýn belediyeciliðini yapmak için gerekli donanýmýn, yetenek ve imkanlarýný sunuyoruz. Ýnþallah hayýrlý olur." (Haber merkezi)


7

SEÇÝM

10 Mart 2014 Pazartesi

‘Çocuktan gelin olmaz’ yarýþacak ve halkýn belediyelerini kuracaksýnýz. Þimdiden zaferinizi kutluyorum. Bu zaferiniz Baþkan Apo'ya armaðan olacak" dedi.

‘Eril zihniyete karþý birlik’

BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, kadýný özgür olmayan toplumun özgür olamayacaðýný belirterek, “Kadýný özgür kýlmalýyýz. Çocuktan gelin olmaz; diyeceðiz. Çocuklar büyüsün özgürlük arayýþçýsý olsun; diyeceðiz. Kimse kadýna elini kaldýramaz, diyeceðiz. 'Ben yurtseverim' diyenin buna müsaade etmesine izin vermeyeceðiz” dedi ÞANLIURFA'nýn Viranþehir ilçesi Newroz alanýnda Demokratik Özgür Kadýn Hareketi'nin (DÖKH) düzenlediði mitinge, BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, Batman Milletvekili Ayla Akad Ata, Mardin Mlletvekili Gülser Yýldýrým, Þýrnak Milletvekili Selma Irmak, Urfa Belediyesi eþ baþkan adayý Leyla Akça ve Urfa'nýn BDP'li 14 ilçe eþ baþkan adaylarýnýn yanýsýra binlerce kadýn katýldý. Ulusal kýyafetleri ile rengarenk görüntüler oluþturan kadýnlar, Abdullah Öcalan, Paris'te katledilen Kürt kadýn siyasetçiler Sakine Cansýz, Fidan Doðan ve Leyla Þaylemez ile PKK'nin öncü kadrolarý arasýnda yer alan Gülnaz Karataþ Zeynep Kýnacý ve Viyan Soran'ýn fotoðraflarýný taþýdý. Çalýnan þarkýlara aralýksýz BDP ve DÖKH flamalarý sallayan kadýnlar, "Þehit namirin", "Bijî serok Apo", "Jin jiyan azadi" ve "Selam selam Ýmralý'ya bin selam" sloganlarýný attýlar. Saygý duruþu ile baþlayan miting tertip komitesi baþkaný Suna Uluðturken'in açýlýþ konuþmasý devam etti. Arkasýndan konuþan Urfa Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Leyla Akça, eve hapsedilen kadýnýn sýnýrlarý aþarak artýk alanlarda olduðunu söyledi. Kadýnýn barýþtan, özgürlükten ve eþitlikten yana olduðunu söyleyen Akça, "Kadýn barýþçýl duruþu ile toplumu özgürleþtirecektir" dedi.

4 parça buluþtu

Akça'nýn konuþmasýndan sonra Abdullah Öcalan'ýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla yazdýðý mesaj okundu. Daha sonra Federal Kürdistan Bölgesi'nden KDP, YNK, Goran ve PÇDK temsilcisi kadýnlar, Rojava'nýn Kantonlarýndan kadýn yöneticiler, Tunus, Filistin ve diðer Ortadoðu ülkelerinden kadýnlar, sahneye çýkarak coþku ile onlarý karþýlayan Urfalý kadýnlara karanfil attý. Karanfil veren kadýnlardan sonra konuþan Diyarbakýr Büyükþehir Beledisyesi Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, kadýnlarý bugünlere taþýyan yaþamýný yitirmiþler baþta olmak üzere Barýþ Anneleri ve tüm annelere teþekkür etti. Viranþehir'de Rojava'nýn sýcaklýðýný gördüðünü söyleyen Kýþanak, Rojava Devriminin öncüsü kadýnlara selam gönderdi. "Baþkan Apo'ya kim sahip çýkacak" diye soran Kýþanak'a binlerce kadýn tek aðýzdan "Bijî serok Apo" diye cevap verdi. Diyarbakýrlý kadýnlarýn Abdullah Öcalan'a özgürlük kampanyasýnýn öncüsü olduðunu söyleyen Kýþanak, "Ama görüyorum ki bu öncülüðü Urfa ve Viranþehirli kadýnlar ellerine almýþ ve 'Biz birinci olacaðýz' diyorlar. Karar vermiþsiniz Baþkan Apo'yu Urfa'da bizlerle buluþturacaksýnýz" dedi.

‘Baþkan Apo’ya armaðan olacak’

Kadýný özgür olmayan toplumun özgür olamayacaðýný söyle-

yen Kýþanak, "Kadýný özgür kýlmalýyýz. Çocuktan gelin olmaz; diyeceðiz. Çocuklar büyüsün özgürlük arayýþçýsý olsun; diyeceðiz. Kimse kadýna elini kaldýramaz, diyeceðiz. 'Ben yurtseverim' diyenin buna müsaade etmesine izin vermeyeceðiz" diye konuþtu. Son olarak 30 Mart yerel seçimlere deðinen Kýþanak, "Amed'le

Son konuþmacý Þýrnak Milletvekili Selma Irmak, erkek eril zihniyetin kadýný getirdiði noktanýn artýk parçalandýðýný ve kadýnlarýn özgürlük doðrultusunda zafer aþamasýna geldiðini söyledi. Ermeni, Kürt, Türk, Arap kadýnlarýnýn bir olduðunu söyleyen Irmak, "Özgürlük kadýnlarýn eli ile gelecek. Bir evi, bir çocuðu yaratan nasýl ki kadýndýr, toplumu da dizayn edecek olan kadýn olacaktýr. Bizler Baþkan Apo'nun özgürlüðün yolcusu ve yoldaþlarýyýz" diye konuþtu. Kadýnýn yapacak çok iþi olduðunu söyleyen Irmak, "El ele verecek ve Baþkan Apo'yu alanlara getireceðiz" dedi. Kapitalist modernitenin kadýndan korktuðunu söyleyen Irmak, "Sakine, Fidan ve Leyla'yý bu yüzden katlettiler. Fransa ve ortaklarýndan bunun hesabýný soracaðýz. Bizler Adule, Zilan, Beritan, Viyan ve daha nice kahramanýn yoldaþlarýyýz. Baþkan Apo'nun yoldaþlarýna yakýþan, özgürlük doðrultusunda hesap sorabilmektir" dedi. Miting daha sonra MKM sanatçýlarýnýn müzikleri eþliðinde çekilen halaylarýn ardýndan sona erdi. (DÝHA)

Bakan fezlekeleri seçim öncesi görüþülebilir TBMM Genel Kurulu, yerel seçimlerden dolayý tatile girse de CHP, 4 bakan hakkýnda hazýrlanan fezlekelerin görüþülmesi için Meclis'in 26 Mart'ta toplanmasý çaðrýsýnda bulundu. Muhalefet partilerinin destek vermesi durumunda Meclis, 26 Mart'ta toplanarak fezlekeleri görüþebilecek DÝYARBAKIR - TBMM Genel Kurulu, 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçimlere iliþkin tatile girerken, siyasi partiler Meclis'in 26, 27 ve 28 Mart tarihlerinde aç-kapa yaparak tatili sürdürmesi konusunda anlaþmýþtý. Ýstanbul merkezli gerçekleþtirilen yolsuzluk ve rüþvet operasyonuna iliþkin 4 bakan hakkýnda hazýrlanan fezlekelerin Meclis'e gönderildiðinin ortaya çýkmasýnýn ardýndan muhalefet partileri Meclis'in toplanmasý ve fezlekeleri görüþmesi çaðrýsý yaptý.

Meclis dengesi

Fezlekelere iliþkin tartýþmalarýn ardýndan CHP Meclis'in 26 Mart'ta çalýþmasý yönünde siyasi partilere çaðrýda bulundu. Ge-

nel Kurul'un çalýþmasý için 184 olan toplantý yeter sayýsýna ulaþýlmasý gerekiyor. Meclis'te CHP'nin 134, MHP'nin 52, BDP'nin 26, HDP'nin 4 sandalyesi bulunuyor. 14 baðýmsýz vekil ile birlikte muhalefetin toplam sayýsý ise 230'a ulaþýyor. Muhalefet partilerinin ortak hareket etmesi durumunda 26 Mart'ta Meclis açýlacak ve fezlekeler görüþülecek. AKP hükümeti ise fezlekelerin görüþülmesi için seçimden sonraki bir tarihi öngörüyor. Öte yandan muhalefetin Meclis'i toplamasý durumunda hükümetin Meclis Baþkanlýðý üzerinden fezlekelerin görüþülmesini engelleyebileceði belirtiliyor. (DÝHA)


8

HABER

10 Mart 2014 Pazartesi

Hevsel’de Newroz ateþi Diyarbakýr’da 21 Mart’ta gerçekleþtirilecek olan Newroz mitinginin startý 10 gündür gençlerin yok edilmesine karþý direndiði Hevsel Bahçeleri’nde verildi. BDP Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, “Kürdistanlý gençler Newroz direniþinden aldýklarý güçle Hevsel ve Kürdistan coðrafyasýnýn doðasýna ve tarihine sahip çýkýyor. Nasýl ki Newroz bir direniþ ise bugün Hevsel’de bir direniþtir” dedi DÝYARBAKIR'da 21 Mart'ta gerçekleþtirilecek olan ve milyonlarca yurttaþýn katýlmasý beklenen Newroz mitinginin startý Hevsel Bahçeleri'nde verildi. Newroz ateþinin yakýlmasýndan önce gençler tarafýndan aðaçlar istiflenerek yakýlmak için hazýr hale getirildi. Hazýrlýklara dün sabahýn erken saatlerinde baþlanan Newroz kutlamasý için, öðlen saatlerinde alana BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt'ünde bulunduðu Newroz Tertip Komitesi geldi. Çok sayýda basýn emekçisinin de takip ettiði kutlama Zümrüt'ün yaptýðý basýn açýklamasý ile baþladý.

‘Kawa’dan Mazlum’a direniþ sürüyor' Zümrüt, Kürt halký baþta olmak üzere Ortadoðu halklarýnýn mücadelesinde her þeyin

20'nci yüzyýlý sonunda Kürt özgürlük mücadelesinin direniþ sembollerinden olan Mazlum Doðan'ýn Diyarbakýr zindanýnda 3 kibrit çöpü ile bedenini ateþe vermesi ile baþladýðýný hatýrlattý. Zümrüt, "Newroz Kürtler açýsýndan dünden bugüne var olma ve kendini yaratma günüdür. Devrimci Kawa efsanesinin oluþturduðu Nevroz ruhu, çaðdaþ Kawa Mazlum Doðan ruhuyla Amed'in burçlarýnda özgürlük alevine dönüþmüþ, Zekiye, Rahþan, Ronahi ve Berivanlarýn direniþiyle Kürdistan daðlarýnda zirveye ulaþmýþtýr. Devrimci Kawa ve Çaðdaþ Kawa'nýn yarattýðý direniþ bugün tüm Kürdistan'da özelde Rojava Kürdistan'ýn da devrim ateþine dönüþmüþ, devrim ateþi ise bir özgürlük ve diriliþ sev-

dasý olmuþtur" dedi. 80'li ve 90'lý yýllarýn Newroz kutlamalarýnda yüzlerce yoldaþlarýnýn katledildiðini belirten Zümrüt, "Binler arkadaþýmýz zindanlarda büyük bir direniþ ortaya koydu. Newroz meydanlarýnda halkýmýza büyük bir zulüm uygulandý. Egemen devlet anlayýþýnýn yasakçý zihniyetine karþý Kürt halký bir bütün olarak büyük bir mücadele verdi. Faþist devlet saldýrdýkça Kürt halký daha büyük bir direnç ve coþku ile Newroz alanlarýna aktý. Halk, Kürdistan'ýn her köþesinin Newroz alaný ilan etti" ifadesinde bulundu.

‘Süreç büyük bir çýkmazda’ Abdullah Öcalan'ýn 2013 yýlýndaki tarihi Diyarbakýr Newroz'unda yaptýðý tarihi çaðrý ile baþlayan çözüm sürecinin bugün büyük bir çýkmaz ile karþý karþýya olduðunu belirten Zümrüt, "Hükümet bu çaðrýyý deðerlendirmek yerine kendi dönemsel politik çýkarlarýna kurban etmiþtir. Hükümet 17 Aralýk tarihine kadar Kürtlere karþý birlikte operasyon düzenlediði cemaat ile girdiði iktidar kavgasýný bahane ederek çözümü týkayan bir tutum içersinde girmiþtir. Bizler çok iyi biliyoruzki ne AKP ne cemaat demokratik çözüme yanaþmamaktadýr. Tüm halklarýn demokratik birliði için Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ýn baþlattýðý süreç Kürt özgürlük hareketi baþta olmak üzere tüm Kürdistan'da karþýlýk bulmuþtur. Hükümetin oyalayýcý tutumu ve politik hesaplarý nedeniyle yakalanan tarihi fýrsat büyük bir tehlike ile karþý karþýyadýr. Rojava devrimi de bize gösterdi ki Sayýn Öcalan sadece Kuzey Kürdistan'da deðil tüm parçalarda etkili bir lider konumundadýr. Sayýn Öcalan'ýn perspektifi ile þekillenene Rojava'da halklar hep birlikte demokratik bir sistemin temelini atmýþlar-

dýr. Rojava örneðinde görüldüðü gibi aslýnda halklarýn demokratik birliðinin oluþumunda Ortadoðu'da önemli bir role sahiptir. 2013 Newroz'u Türkiye ve Ortadoðu için bir milat oldu" dedi.

‘Hevsel'de bir direniþtir’ Hevsel Bahçeleri'ni son zamanlarda önemli bir direniþe ev sahipliði yaptýðýný belirten Zümrüt, "Kürdistanlý gençler Newroz direniþinden aldýklarý güçle Hevsel ve Kürdistan coðrafyasýnýn doðasýna ve tarihine sahip çýkýyor. Kürt gençlerinin bu direniþini selamlýyoruz. Nasýl ki Newroz bir direniþ ise bugün Hevsel'de bir direniþtir" þeklinde konuþtu.

Ve Newroz ateþi yakýldý! Açýklamanýn ardýndan Newroz Tertip Komitesi ve gençler hep birlikte Newroz ateþini yaktý. Yakýlan ateþin etrafýndan yurttaþlar çalýnan ezgiler eþliðinde sloganlar atarak halay çekti. Öte yandan Diyarbakýrspor'un taraftar grubu olan Azrailler de Hevsel eylemine desteklerini eylem alanýna yaptýklarý yürüyüþle gösterdi. Çok sayýda taraftarýn ziyaret ettiði eyleme, taraftarlar "Direniþ ruhuyla Azrailler yanýnda" pankartý taþýrken, "Diren Hevsel" sloganlarý attý. (DÝHA)


9

HABER

10 Mart 2014 Pazartesi

‘43 KCK tutuklusu Nisan’da tahliye olacak’ Aðaç kýyýmýna danslý protesto DÝYARBAKIR'ýn Hevsel Bahçeleri'nde 9'uncu gününde gençler tarafýndan sürdürülen direniþ, tüm kararlýlýðý ile devam ederken, Hevsel Bahçeleri diðer yandan da ziyaretçi akýnýna uðruyor. Bugünde gençlerin eylemine destek vermek amacýyla Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Görevlisi Prof. Mithat Sancar, Tango Med Dans, Sanat ve Spor Merkezi Derneði, Ýstanbul'dan gelen Mezopotamya Dans Topluluðu ve Ýstanbul Yýldýz Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Aylin Ersöz ziyaret etti. Burada konuþan Sancar, Hevsel'de doða katliamýnýn çoktan baþladýðýný belirterek, "Bu çevreye sahip çýkan insanlara minnetim var. Bir coðrafya, bir halk, Kürdistan halký kendi coðrafyalarýna sahip çýkmayý bildiler. Benim için Hevsel direniþi çok anlamlý ve önemlidir" dedi. Daha sonra konuþan Ersöz ise kapitalizmin artýk saldýracaðý bir þeyi kalmadýðýndan kaynaklý aðaçlara saldýrdýðýný belirtti. Konuþmalarýn ardýndan Tango Med Dans, Sanat ve Spor Merkezi Derneði, Ýstanbul'dan gelen Mezopotamya Dans Topluluðu üyeleri ve eyleme destek için alana gelen çok sayýda yurttaþ kesilen aðaçlarýn bulunduðu alana geçerek, burada ellerine aldýklarý aðaç dallarý ile kesilen aðaç kütüklerine çýkarak, temsili dal oluþturdu. Daha sonra dans topluluðu üyeleri aðaç katliamlarýna tepki amacýyla Hevsel Bahçeleri'nde dans gösterimi gerçekleþtirdi. Hevsel eylemini gerçekleþtiren gençlerde, Diyarbakýr'da yakýlan ilk Newroz ateþini haklarýn birlikteliði ve kardeþliði vurgusuyla ezilen tüm halklara ve kesimlere adadý. (DÝHA)

Diyarbakýr Barosu Baþkaný Tahir Elçi, özel yetkili mahkemeleri kaldýran ve uzun tutukluluk süresini 10 yýldan 5 yýla indiren yeni yasanýn yürürlüðe girmesinden sonra KCK ana davasýndan tutuklu bulunan 94 siyasetçiden 43’ünün 14 Nisan’da 5 yýllýk tutukluluk süresini doldurup tahliye olacaðýný söyledi Mesut FÝÐANÇÝÇEK DÝYARBAKIR Barosu Baþkaný ve KCK ana davasý avukatlarýndan Tahir Elçi, uzun tutukluluk süresini 10 yýldan 5 yýla indiren yasasýnýn yürürlüðe girmesinden sonra Diyarbakýr'da 2009 yýlýndan beri devam KCK ana davasýnda yargýlanan 94 tutuklu siyasetçiden 5 yýllýk tutukluluk süresini tamamlayan 43'ünün 14 Nisan 2014 tarihinde serbest býrakýlmasý gerektiðini bildirdi. DHA'dan Ramazan Yavuz'un haberine göre, Hükümetin seçimden sonra adil olmayan yargýlamalara zemin hazýrlayan Terörle Mücadele Kanunu'nu da kaldýrmasý gerektiðini belirten Elçi þunlarý söyledi: "KCK ana davasýnda tutuklu olanlar 43'ü 14 Nisan 2014 tari-

hinde 5 yýllýk tutukluluklarý dolduðu için mecburen tahliye edilecekler. 3-4 yýllýk tutukluluk süresi de uzun bir zaman. Parlamento umarým bu sorunu da çözer ve yýllardýr çok sýradan bir takým suçlamalarla yargýlanan ve 3-4 yýldýr tutuklu olan yüzlerce kiþi de tahliye olur. Þu anda sivil olan aralarýnda belediye baþkanlarý, sendikacýlar, avukatlar, gazeteciler partililerinde olduðu yaklaþýk 2 bin kiþi tutuklu bulunuyor. Özel Yetkili Mahkemelerin adil olmayan yargýlamalarýna hukuksal zemin saðlayan TMK'dir ve bu kanunun uygulanmasýdýr. TMK bir ihtiyaç deðildir. Zaten tüm ceza kanunlarýnda hemen her konuya iliþkin yeterince düzenleme vardýr. TMK eþitsizliðe ve adaletsizliðe yol açýyor, adil yargýlama hakkýnýn ihlaline neden

‘KCK’nin ilk tutuklularýndan Serdar Zirið tahliye edildi

oluyor. Hükümetin en azýndan seçimden hemen sonra TMK'yý ortadan kaldýrmasý ve bu hukuksuzluða son vermesini bekliyoruz" Öte yandan konu ile ilgili açýklamalarda bulunan BDP Eþgenel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, "KCK'dan tutuklu olan arkadaþlarýmýz ise zaten 5 yýl hapisle yargýlanýyorlardý. Dolayýsýyla hepsi infazýný tamamlamýþ durumdalar. Dolayýsýyla bu deðiþiklik KCK tutuklularýnýn hiç birine yaramayan bir deðiþikliktir. KCK davasýndan ceza alsalar bile zaten içerde 5 yýldýr tutuklu olduklarý için çýkacaklar" dedi. 2 Þubat'ta KCK ana davasýnýn görüldüðü Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi, tutuklu iki siyasetçi için için tahliye kararý almýþtý. Mahkeme heyeti, iddia makamýnýn 4 tutuklunun tahliye talebini deðerlendirerek bunlardan eski Viranþehir Belediye Baþkaný Emrullah Cin ile avukat Siracettin Irmak'ýn tahliyelerine karar vererek, duruþmayý 14 Nisan 2014 tarihine ertelemiþti.

DÝYARBAKIR - Yapýlan yasal deðiþiklik ile tutukluluk süresinin 5 yýla indirilmesini ön gören kanunun yürürlüðe girmesi ile "KCK" adý altýnda baþlatýlan operasyonlar kapsamýnda 15 Kasým 2008 tarihinde tutuklanan kapatýlan DTP'nin Parti Meclisi üyesi Serdar Zirið'in avukatlarý nöbetçi mahkemeye baþvuru yaptý. Nöbetçi olan Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi, yapýlan yasal deðiþikliði gerekçe göstererek, 5 yýl 4 aydýr tutuklu bulunan ve dava dosyasý daha sonra "KCK" ana davasý ile birleþtirilen Zirið'in tahliyesine karar verdi. (DÝHA)


10

HABER

10 Mart 2014 Pazartesi

Soluklanma þansý yok…

Diyarbakýr’da binalarýn arasýna sýkýþýp kalmýþ Yolaltý köyü ve o köyde ailesine bakabilmek için koþturup duran bir kadýn; Necla Kaymak. Ne 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü, ne de baþka özel günlerde soluklanma þansý yok

DÝYARBAKIR - Türkiye'nin doðusunda doksanlý yýllarda yaþanan çatýþmalar salt köylerin boþalýp þehirlere yýðýlmasýna yol açmadý. Artan nüfuslarýyla bazen þehirler köylere gitti. Geniþleyen kentler çeperindeki bazý köyleri yüksek binalarla çevreleyip adeta hapsetti. Diyarbakýr Yolaltý (Þilbe) köyü onlardan biri. Yolaltý köyünün bir yanýný önce TOKÝ konutlarý çevreledi. Ardýndan diðer yanýna lüks binalar yapýldý. Hayatlarýna market, spor alanlarý, parklar ve þýk restoranlar girdi. Ancak Yolaltý hala köy ve sakinleri hala köylü. Necla Kaymak o köylülerden biri. Köyünde Necla, ancak bidonlarýný kapýp TOKÝ konutlarýna çýktýðýnda Sütçü Necla. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nedeniyle tüm dünyada çeþitli etkinlikler düzenlenirken Necla Kaymak'ýn bu günden biz hatýrlatmasak belki de haberi bile olmayacaktý. Onun için bir manasý yok. Sadece iþini görüyor ve bir güne sýðdýrmanýn çok güç olduðu

Foto:Aljazeera-Faruk Yüce

iþlerini yaparken þikâyet etmeye bile vakit bulamýyor."Böyle yazýlmýþsa, böyle yaþayacaðýz" diyerek zaten bir þeyleri deðiþtirmenin gücü dâhilinde olmadýðýný sessiz bir kabulleniþle sineye çekiyor.

Yorucu bir gün Gün sabah namazý vaktinde; evinin altýndaki ahýrdaki iki ineði Ayþe ve Helin'i saðmakla baþlýyor. Ardýndan hayvanlarýn yemini verip ahýrý temizliyor. Sonra evine çýkýp kahvaltý hazýrlýyor. Beþ çocuðu var. Kahvaltýnýn ardýndan çocuklarýný hazýrlayýp okula gönderiyor. Sonra hayvanlara yine yem vererek tandýrýn baþýna koþuyor. Çalý çýrpý ile tutuþturduðu tandýrda daha önce yoðurup ekþimeye býraktýðý hamurunu açarak ekmeklerini piþiriyor. Sonra öðlen yemeðine giriþiyor. Çocuklarý gelince karýnlarýný doyurduktan sonra evininin ve bahçesinin temizlik iþ-

leriyle meþgul oluyor. Saðdýðý sütün bir bölümünü mayalayarak yoðurt yapýyor. Diðer bölümünü sipariþlere göre uygun pet þiþe ve damacanalara dolduruyor. Sonra yola koyuluyor. Yolculuðunda bazen küçük oðlu Baran eþlik ediyor. Köyün hemen yanýndaki TOKÝ konutlarýna giderek süt sipariþlerini teslim edip parasýný alýyor. Daha sonra yine gelecek ve önceki gün mayaladýðý yoðurtlarý da teslim edecek. Akþama doðru hayvanlarýn bir kez daha saðýlmasý ve yemlenmesi gerekiyor. Ahýrýn temizlenmesi de. Çabucak hallettikten sonra akþam yemeði hazýrlýðýna baþlama zamaný geliyor. Eðer malzemeleri eksikse markete gitmek çoðunlukla ona kalýyor. Yemek ve bulaþýktan sonra ancak oturabiliyor. Elinden geldiðince çocuklarýn ödevlerine yardýmcý oluyor. Ancak çocukla-

rý uyuttuktan sonra gözlerini yumabiliyor, tabi bir gün sonra tandýrda piþireceði hamurunu yoðurduktan sonra. Necla Kaymak 18 yaþýndayken görücü usulüyle evlenmiþ. Ailesi okula göndermemiþ. Okuma yazmayý kendi baþýna gazetelerden öðrenmiþ. Kocasý Mehmet Ali kalýp ustasý. Senede ancak iki ay iþ bulabiliyor. Þu sýralar iþsiz. Eþine yardým etse de evdeki iþlerin geneli Necla'nýn boynunda. Üstelik Necla'nýn izin günü yok. Bayram ziyaretlerini bile her zamankinden daha hýzlý çalýþarak arttýrabildiði zamaný kullanarak gerçekleþtirebiliyor. Günde yaklaþýk 17 litre süt alýyor ineklerden. Litresi 2 liradan 34 lira yapýyor. Bu da aylýk bin liraya tekabül ediyor. Yedi kiþilik aile bu parayla geçinmek zorunda. Bir gelir kapýsý da aðaçlarý. Ancak bahçesindeki incir ve nar aðaçlarý bu yýl ürün vermeyecek. Sert geçen kýþ ve don aðaçlarý kötü etkilemiþ. Bu kaybedilen bin lira demek; üzülüyor.

Ýzmir’i unutamamýþ Yeni evlendiðinde kocasýnýn iþleri nedeniyle Ýzmir'de beþ yýl yaþamýþlar. Komþu kadýnlarla Ýzmir Fuarý'na gittikleri günü unutamýyor. Parka da gidip oturup zaman geçirmiþler biraz. Þimdilerdeyse sütünü daðýtmaya çýktýðýnda ancak yanýndan geçiyor parkýn. Daha hiç içine girip bir banka oturmamýþ. Hayatýnda yapamadýðý pek çok þey var. Bunlardan biri, hiç sinemaya gidip bir film izlememiþ. Sadece beyaz bir perde ve kocaman görüntülerin yansýtýldýðýný biliyor. Onun dünyasýnda sinemaya da yanýndan geçtiði parka oturmak için de zamaný yok. Ayrýca fazladan harcayacak parasý da. Büyük hayalleri yok, ne kadýnlar gününde ne de diðer günlerde. Bir gün çocuklarý okullarýný bitirip meslek sahibi olurlarsa tüm gün koþturup çalýþmayacak. Ýnekler olmayacak, sütlerini saðmayacak, yoðurt mayalayýp o sütü TOKÝ'lere taþýmayacak. Belki sadece parka gitmek üzere yürüyüþe çýkacak; ya da sinemaya.

Foto:Aljazeera-Faruk Yüce

Kaynak: Abdülkadir Konuksever Aljazeera Diyarbakýr muhabiri


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan Diyarbakýr Ýl Müdürlüðü’nde yaþanan 2 Milyon 300 Bin TL’lik yolsuzluða iliþkin sorumlular hala suskunluðunu koruyor. Konuyu deðerlendiren DÖKH aktivisti Avukat Ruþen Seydaoðlu, devletin kadýnlarý bir yandan özel politikalar ile yoksullaþtýrdýðý diðer taraftan ise yardým adý altýnda kendine muhtaç hale getirerek bunun üzerinden yolsuzluk yaptýðýný söyledi DÝYARBAKIR - AKP hükümetinin çeþitli baþlýklar altýnda bölgedeki maðdur kadýnlara gönderilen 2 Milyon 300 Bin TL'nin yine kadýnlar üzerinden çalýndýðýný duyuran DÝHA'nýn haberi ardýndan yolsuzluðun yankýlarý devam ediyor. Yolsuzluk ile ilgili olarak sorumlular suskunluðunu korurken, kadýnlar üzerinden yapýlanlara karþý maðdur kadýnlarýn ise "Yardým paralarý kesilir" kaygýsý ile tepki gösterememeleri de ortaya çýkmýþtý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn Diyarbakýr Ýl Müdürlüðü'ne baðlý SOYBÝS belgeleri üzerinden Kürt kadýnlarýna yüksek meblaðlar ödendiði ve eþlerinden boþanmýþ yada vefat etmiþ kadýnlarýn üzerinden geliþtirilen yolsuzluðu deðerlendiren DÖKH aktivisti Av. Ruþen Seydaoðlu, geçici nakdi yardýmlar üzerinden kadýnlarýn uzun yýllardan bu yana maðdur edildiðini söyledi. Bu yardýmlar ile kadýn emeðinin görünmez kýlýnmasýnýn amaçlandýðýný kaydeden Seydaoðlu, "Kadýnlarýn sürekli olarak devlet tarafýndan yoksullaþtýrýlmasý, dilenir pozisyona ge-

11

KADIN

10 Mart 2014 Pazartesi

‘Yolsuzluða’ karþý harekete geçiyorlar! konusuna da deðinen Seydaoðlu, "Bu kadýnlarýn okuma yazma bilmemeleri, haklarýný arayacak gücü kendilerinde bulamamalarý yine devletin sebebiyet verdiði þiddet biçimleridir aslýnda" dedi.

‘Binlerce böyle vaka olduðu kanaatindeyiz’

tirilmesi kadýn özgürlüðü açýsýndan kabul edilemezdir" dedi. Devletin bir yandan özel politikalar ile yoksullaþtýrdýðý kadýnlarý diðer taraftan nakdi yardýmlar ile kendine muhtaç hale getirdiðine dikkat çeken Seydaoðlu, "Devletin kadýný kendine muhtaç hale getirmesi son derece büyük bir problemdir. Ama DÝHA'nýn ortaya çýkardýðý bu belgelerle görüyoruz ki aslýnda bir yardým bile yok ortada. Devlet erkanlarý ve aileleri kadýnlarý kullanarak hayali yardýmlar yapmýþ. Yardým gibi gösterilen para transferlerinin ise gittiði hesap ortada. Gemiler, þirketler vb." þeklinde konuþtu.

‘Devlet ýsrarla bu kanalý kullanýyor’ Son birkaç yýldan bu yana bu yardýmlar üzerinden devletin Kürt kadýnlarýna ulaþmaya çalýþtýðýna iþaret eden Seydaoðlu, "Devlet her ne kadar Kürt kimliði üzerinden beklediði dezenformasyonu saðla-

Borcu için 14 yaþýndaki kýzýný evlendirecek

yamamýþ olsa da ýsrarla bu kanalý kullanýyordu" dedi. Kürt kadýnlarýnýn bugün geldikleri noktada kendi özerk ekonomilerini oluþturma yolunda ciddi bir ilerleme saðladýðýný ifade eden Seydaoðlu, "Yaygýnlaþan kooperatifçilik hareketiyle yoksullaþmayý, muhtaç olmayý reddeder pozisyonda, kadýnlar" diye konuþtu. Kürt kadýnlarýnýn ortaya çýkan bu belgeler ile gerçeði bir kez daha fark ettiðini söyleyen Seydaoðlu, "Aslolanýn kendi denetimimiz ve emeðimizle oluþturacaðýmýz ekonomimizdir. Biz meseleyi buradan ele almayý doðru buluyoruz. Hiç bir zaman devletten bir þey bekler pozisyonda olmadýk, olmamalýyýz da" þeklinde konuþtu. Yardýmlarýn maddi zorluklar üzerinden belirlenip, kadýnlara yönelik çýkarýlmasýnýn tesadüf olmadýðýnýn altýný çizen Seydaoðlu, devletin bu kanalý bilinçli bir þekilde yarattýðýný söyledi. Üzerlerinden yolsuzluk yapýlan kadýnlarý okuma yazma bilmemesi

ÞANLIURFA - Yeþildirek Mahallesinde yaklaþýk 6 yýl önce kalp ve böbrek rahatsýzlýðý nedeniyle çalýþmayan 56 yaþýndaki Hamet Ay, 2001 yýlýndan beri biriken 8 bin 137 liralýk elektrik borcunu ödemeyince evine haciz yapýlacaðýna dair tebligat geldi. Baba, borcunu ödeyebilmek için 14 yaþýndaki kýzýný baþlýk parasý karþýlýðýnda evlendirmeye karar verdi. Ýnþaat iþçiliði yaptýðý dönemde sigortasýz çalýþtýðý için emekli olamadýðýný ifade eden Ay, "Çalýþamadýðým için çocuklarýmýn eline bakýyorum. Elektrik borcunu ödeyemediðim için yaklaþýk 6 yýl önce 13 yaþýnda olan kýzým Nebiye'yi baþlýk parasý karþýlýðýnda evlendirerek, borcumun ana parasýný ödedim. Fakat faizini ödeyemediðim için borcum yine birikti.

Devletin kadýn üzerinden çocuklarý da kendi hakimiyeti altýna almaya çalýþmasýnýn bu durumun bir parçasý olduðunu kaydeden Seydaoðlu, "Halký kendine mecbur hale getirip iradesizleþtirmeye çalýþan devlet bu yolsuzluklarý en kolay örtbas edeceði alanýn yoksullara yardým alaný olduðunu çok iyi biliyor. Binlerce böyle vaka olduðu kanaatindeyiz" þeklinde konuþtu. Ortaya çýkan bu yolsuzluk olayýnýn peþinin býrakýlmamasý gerektiðini ifade eden Seydaoðlu, "Acaba devlet kaç Kürt kadýný üzerinden kara paralarýný akladý, servetine servet kattý. AKP hükümeti kendini bizzat bu yolsuzluk yöntemleriyle zenginleþtirdi. Bu kabul edilemez" diyerek tepki gösterdi.

‘Savcýlar harekete geçmeli!’ Haberin baþlý baþýna bir suç duyurusu niteliðinde olduðunu belirten Seydaoðlu, savcýlarýn acilen harekete geçmesi gerektiðini söyledi. Kadýn Hareketi olarak bu yolsuzluðun peþini býrakmayacaklarýnýn altýný çizen Seydaoðlu, "Bizler de hem bu yolsuzluðun maðduriyetini yaþayan kadýnlarla birlikte hem de henüz maðdur edildiklerinin farkýnda bile olmayan diðer bütün kesimlerle hukuki ve toplumsal bütün kanallarý kullanarak dayanýþacaðýz" þeklinde konuþtu. (DÝHA)

Geçen ay gelen faturaya göre borcum 8 bin 137 lira. Bunu ödemek için 14 yaþýndaki küçük kýzým Güler'i evlendirmeye karar verdim" dedi. Anne Zehra Ay da eþinin çalýþamadýðýný, ayrýca çocuklarýný da çalýþmalarý için okuldan aldýklarýný söyledi. Yardým beklediklerini belirten anne Ay ise þöyle konuþtu: "Elektrik borcumuz birikti. Bu nedenle 14 yaþýndaki kýzýmý da evlendireceðiz. Çok zor durumdayýz. 5'i kýz 7 çocuðum var. Çocuklarým hurda toplayarak eve para getirmeye çalýþýyorlar. Eþim hasta, ne yapacaðýmýzý þaþýrdýk. Elektrik borcu nedeniyle evimizi kaybedeceðiz. Yetkililerden yardým istiyoruz." Küçük kýz Güler ise kendisinin evlenmek istemediðini kaydetti. (AA)


12

HABER

10 Mart 2014 Pazartesi

Av sezonu sona erdi YGS için olaðanüstü önlem DÝYARBAKIR - 23 Mart'ta yapýlacak üniversiteye giriþ sýnavýnýn ilk ayaðý olan YGS için olaðanüstü tedbirler alýnýyor. Ýki milyondan fazla adayýn ter dökeceði üniversiteye giriþ sýnavýnýn ilk ayaðý olan YGS'de (Yükseköðretim Geçiþ Sýnavý) çeþitli yöntemlerle sabotajlarýn yapýlacaðý yönündeki iddialar üzerine ÖSYM harekete geçti. ÖSYM Baþkaný Ali Demir'in Emniyet'e gönderdiði uyarý yazýsýna göre sýnav sorularýnýn çalýnmasý veya kopyalanmasýný önlemek için evraklarýn taþýnacaðý araçlara adeta "VÝP" koruma uygulanacak. Organize kopya çekme olaylarýna karþý sýnav öncesinde, esnasýnda ve sonrasýnda gerekli önleyici tedbirleri alýnacak. Ayrýca sanal takip sistemi oluþturulacak. 1-23 Mart tarihleri arasýnda sýnav sorularýnýn basýmýnýn yapýldýðý basýmevi giriþinde emniyet tarafýndan görevlendirilecek 2 kiþilik ekip tarafýndan 24 saat nöbet tutulacak. Soru kitapçýklarýn taþýyan araçlar güzergah dýþýna çýkamayacak. (Haber merkezi)

Av ve yaban hayvanlarýný üreme dönemlerinde doðal ortamlarýyla koruma amacýyla uygulanan genel av yasaðý, 2 Mart’tan itibaren tüm yurtta baþladý DÝYARBAKIR - Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamaya göre,17 Aðustos 2013'te Batý Akdeniz Bölgesinde I.Grup Kuþlar arasýnda yer alan býldýrcýn ve üveyik avý ile baþlayan 2013-2014 dönemi av sezonu, sakarmeke, sakarca kazý, yaban ördeklerinden oluþan III. Grup Kuþlarýnýn avý ile 2 Mart'ta sona erdi. Tespit edilen ve avlanmasýna izin verilen ilk grup av hayvanlarýnýn avýnýn açýldýðý tarih ile son grup av hayvanlarýnýn avýnýn kapandýðý tarih arasýndaki süreyi kapsayan av sezonu, Merkez Av Komisyo-

nunca belirleniyor. Komisyon, av sezonunu belirlerken av ve yaban hayvanlarýnýn eþ tutma, üreme, yavru büyütme, erginleþme gibi yaþam evrelerini göz önünde bulunduruyor. Her dönem için belirlenen bu tarihler, sürdürülebilir av ve yaban hayatý yönetiminde, av ve yaban hayvanlarýnýn doðal yaþam ortamlarýyla korunmasýný, avlanmalarýnýn kontrol altýna alýnmasýný, avcýlýðýn düzenlenmesini ve av kaynaklarýnýn milli ekonomi açýsýndan faydalý olacak þekilde deðerlendirilmesini amaçlýyor. 2014-2015 av sezonu ise

ALES baþvurularý bugün baþlýyor

ÝÞ ÝLANI Genetik Tani Merkezi’nde Çalýþtýrýlmak üzere Týp Fakültesi mezunu Genetik Doktoru Çalýþma arkadaþlarý arýyoruz… Ýletiþim için Zehra Akýncý 0544 604 61 86

Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ilkbahar dönemi baþvurularý, bugün baþlýyor DÝYARBAKIR - Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ilkbahar dönemi baþvurularý, bugünden itibaren baþlayacak. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, ALES ilkbahar dönemi 11 Mayýs'ta yapýlacak. Sýnava baþvurular, 10-19 Mart'ta alýnacak. Yükseköðretim kurumlarýnda öðretim görevlisi, okutman, araþtýrma görevlisi, uzman, çevirici ve eðitim öðretim planlamacýsý kadrolarýna açýktan veya öðretim elemaný dýþýndaki kadrolardan naklen atanabilmek için, ALES'e girmek gerekiyor. Türkiye'de bir lisansüstü eðitimi programýnda öðrenim görmek isteyenlerin de ALES'e girme zorunluluðu bulunuyor. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara alýnacak yüksek lisans, dokto-

ra ve sanatta yeterlik öðrencilerinden, ALES'e girmiþ olma koþulu aranmayacak. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlardaki doktora programlarýna baþvurularda üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarýnca ALES puan þartý getirilebilinecek. Yükseköðretim kurumlarýnýn öðretim elemaný ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla veya kamu kurum ve kuruluþlar adýna lisansüstü öðrenimi görmek üzere yurt dýþýna gönderilecek adaylarýn seçiminde de bu sýnavýn sonuçlarý kullanýlacak. Bu yolla yurt dýþýnda lisansüstü öðrenim görmek isteyen adaylarýn sýnava girmeleri gerekiyor. Mecburi hizmet yükümlülüðü olmaksýzýn kendi imkanlarýyla yurt dýþýnda lisansüstü öðrenim göreceklerin bu sýnava girme zo-

mayýs ayýnda toplanacak Merkez Av Komisyon Toplantýsý neticesinde belirlenecek ve alýnacak kararýn resmi gazetede yayýmlanmasýyla kamuoyuna duyurulacak.

Av Yasaðýna Uyulmasý Büyük Önem Taþýyor Bakanlýk ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulmasý, av ve yaban hayatý kaynaklarýnýn, koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliðinin saðlanmasý ve gelecek kuþaklara aktarýlmasý açýsýndan büyük önem taþýyor. Doðal hayatýn ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliðinin saðlanmasý açýsýndan tüm avcýlardan bu kurallara uymalarý bekleniyor. (AA) runluluðu bulunmuyor. Yükseköðretim Kurulunca izin verilen yükseköðretim kurumlarýndaki öðretmenlik sertifika programlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme iþlemlerinde de ALES sonuçlarý kullanýlacak. Sýnava, bir lisans programýndan mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programýný bitirenler ile denklik belgesi almýþ olmak kaydýyla yurt dýþýnda lisans eðitimi görmüþ olanlar baþvurabilecek. ALES'e yabancý uyruklular da girebilecek. Sýnava baþvurmak isteyen adaylar, ALES ilkbahar dönemi kýlavuzu ile aday baþvuru formuna baþvuru tarihleri içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaþabilecek. Kýlavuzun daðýtýmý yapýlmayacak. Kýlavuzda; baþvuru, sýnav, deðerlendirme ile ilgili ayrýntýlý bilgiler yer alacak. Sýnava baþvuracak adaylarýn bu kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. (AA)


$ €

DOLAR: 2,2032 EURO: 3,0572 ALTIN: 94,92 ÝMKB: 63.096

ekonomi

13 10 Mart 2014 Pazartesi

iþ kuran kadýna 30 bin TL hibe Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, üreten kadýnýn her zaman yanýnda yer alacaklarýný, iþ kuracak kadýnlara 30 bin TL hibe, 70 bin TL de faizsiz kredi verdiklerini söyledi BÝLÝM, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, iþ kuracak kadýnlara 30 bin TL hibe, 70 bin TL de faizsiz kredi verdiklerini açýkladý. Ýzmit Ramada Otel'de Kent Konseyi Kadýn Meclisi tarafýndan düzenlenen Kadýn Giriþimcilik Sertifika törenine Bilim Sanayi ve Teknoji Bakaný Fikri Iþýk, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, AK Parti Milletvekili ve Kadýn Erkek eþitlik Komisyonu Baþkaný Sibel Gönül, çok sayýda kadýn katýldý. Kadýnýn toplumun tüm katmanlarýnda olmasý gerektiðini

FOTO: ARÞÝV

Benzin ucuzluyor EPDK þirketleri uyararak, katký kârýný düþürmelerini istedi. Þirketler 20 Mart’a kadar fiyat ayarlamasý yapacak. Benzin 20 kuruþ inecek HAM petrol fiyatlarýnýn yükseliþine döviz kuru artýþý eklenince benzinin litre fiyatý 5 lirayý aþarken, motorin ise 4.6 lirayý geçti. Bu pahalýlýða þirketlerin "katkýlý kârý"nýn eklenmesine, Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) sert uyarý geldi. Önceki gün EPDK'nýn yeni Baþkaný Mustafa Yýlmaz imzasýyla Türkiye'de faaliyet gösteren tüm akaryakýt daðýtým þirketlerine gönderilen yazýda, benzin ve motorinlerde katkýlý ve standart ürün arasýndaki fiyat farkýnýn yüksek olduðu bildirildi ve 20 Mart 2014 tarihine kadar bu farkýn makul düzeye indirilmesi istendi. Aksi halde akaryakýta tavan fiyat getirileceði vurgulandý. Akaryakýt þirketleri deðiþik isimler altýnda akaryakýtý 15-20 kuruþa varan oranlarda pahalý satýyor. (Takvim)

söyleyen Bakan Iþýk konuþmasýna söyle devam etti: "Giriþimcisi bulunmayan bir ülkede sürdürülebilir bir kalkýnmadan söz edilemez. Kadýn giriþimcinin olmasý mutlaka gereklidir. Eðitime katýlan 90 genç kardeþimize sertifika vermekten büyük memnuniyet duyuyorum." Ýþ kuran kadýnlara destek olduklarýný söyleyen bakan Iþýk konuþmasýný söyle sürdürdü: "Sertifikalarýný alan kadýnlar iþ kurduklarý taktirde herbirine 30 bin TL hibe kredi veriyoruz. Ayrýca 70 bin TL de faizsiz kredi veriyoruz. Ýþ kurduktan sonra da desteklerimizi sürdüreceðiz. Biz iktidar olarak her zaman yanýnýzda olacaðýz." (ÝHA)

Her altý dakikada bir iþ kazasý oluyor Her altý dakikada bir iþ kazasý oluyorÝZMÝR Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýþ ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Öðretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Meltem Öztürk, iþ kazasý ve meslek hastalýklarý sonucu engelli hale gelen ve iþ göremez aylýðý baðlanan iþçilerin durumu hakkýnda "Sürekli iþ göremezlik geliri mi, sosyal sadaka mý?" baþlýklý bir konferans verdi. Ýþ kazasý sonucu engelli hale gelen ve baðlanan iþ göremezlik aylýklarý ile geçinmekte büyük sýkýntý çeken iþçilerin de görüþ bildirdikleri konferansa, Ýzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný ve Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Merdan Hekimoðlu, Yaþar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýþ ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Öðretim Üyesi Prof.Dr. Ali Nazým Sözer, Dokuz Eylül Üniversitesi ÝÝBF ÇEKO Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Coþkun Saraç ve öðrenciler katýldý. Sunumuna, Türkiye'de her altý dakikada bir iþ kazasý yaþandýðý bilgisini paylaþarak baþlayan Yrd.Doç. Dr. Meltem Öztürk, þöyle konuþtu: "2012 yýlýnda Türkiye'de 74 bin 871 iþ kazasý yaþandý. Bu iþ kazalarý sonucu bin 700 kiþi öldü, 2 bin 36 kiþi iþ kazasý sonucu, 2 bin 73 kiþi de mesleki hastalýk sonucu sürekli iþ göremez hale geldi. Durum bu kadar vahimken, yýllarca sigortalý adýna iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigortasý kolundan prim tahsil etmiþ olan SGK, iþ kazasý sonrasýnda güvence olma sözünü tutamýyor." Yaptýklarý araþtýrmalar sonucu SGK tarafýndan baðlanan aylýkla-

rýn 70-80 TL'ye kadar düþebildiðini gördüklerini belirten Öztürk, þunlarý söyledi: "506 sayýlý kanunda yer alan 'bir sigortalý yüzde 25'in üzerinde sürekli iþ göremez duruma gelirse ona baðlanacak gelir, asgari ücretin yüzde 70'inin altýna düþemez' alt sýnýrýnýn 2008 yýlýnda uygulamaya konan 5510 sayýlý kanunda olmamasý, çok ciddi maðduriyetlere neden olmaktadýr. Ýþ kazasý sonucu ayný iþ göremezlik oranýna sahip olan bir kiþi eski uygulama ile 800 TL, yeni uygulama ile 150 TL aylýk alabilmekte, bu durum da SGK'ya olan güveni sarsmaktadýr." Ýþ kazalarýndaki aðýr kusur ve yüzde 5'lik kusur indirimi uygulamasýnýn da maðduriyetlerde önemli rol oynadýðýna dikkat çeken Öztürk, devletin engellilere baðladýðý aylýklarýn, SGK'nýn iþ göremez duruma gelen kiþilere baðladýðý aylýklardan fazla olmasýnýn tabloyu daha da kötümser bir hale getirdiðini söyledi. Öztürk, bu durumdaki sigortalýlarýn, SGK'nýn baðladýðý düþük gelir yüzünden daha fazla olan sosyal yardýmlara da baþvuramadýðýný hatýrlattý. Beton fabrikasýnda çalýþýrken geçirdiði iþ kazasý sonucu vü-

cudunun yüzde 90'ý yanan, iki elini kullanamaz hale gelen ve yüzde 79 engelliliði nedeni ile baþka bir iþte çalýþamayan Ramazan Aymergen, "250 TL iþ göremez aylýðý ile 5 kiþilik bir aile nasýl geçinir?" diye sordu. Ýki sene önce meydana gelen 3 ay komada kaldýðý kaza sonucu 250 TL aylýðýn 1 sene sonra baðlandýðýný belirten Aymergen, "3 çocuðum var ve onun asgari ücretinden baþka gelirimiz yok" dedi. 2011 yýlýnda kaza geçirdiðini ve SGK tarafýndan baðlanan 139 TL aylýðý ancak 1 sene önce almaya baþladýðýný ifade eden Ahmet Karabulut da, þöyle konuþtu: "Forklift jantý patlamasý sonucu bir gözümü kaybettim, diðerini de kaybetmem söz konusu, hâla tedavim sürüyor. Ýki çocuk sahibiyim ve 1,5 yýl hiçbir gelirim olmadan yaþadýk. 139 TL aylýðý 3 yýl sonra baðladýlar." 11 metre yüksekten düþme nedeniyle yüzde 37 engelli hale geldiðini belirten Yunus Ataþ da kazadan 15 ay sonra aldýðý ilk aylýðýn 330 TL olduðunu, 6 ayda bir yapýlan 10 TL zam ile bugün iþ göremez aylýðýnýn 397 TL'ye yükseldiðini kaydetti. (ÝHA)


14

HABER

10 Mart 2014 Pazartesi

Lice’de karakol gerginliði Lice ilçesinde inþaatý tamamlanan Avalý Karakolu'nu protesto etmek isteyen çok sayýda yurttaþla güvenlik güçleri arasýnda gerginlik yaþandý. Çýkan gerginlikte 4 kiþinin yaralandýðý öðrenildi

Türkiye Sakatlar Derneði’nden 8 Mart kutlamasý

DÝYARBAKIR - Türkiye Sakatlar Derneði Þubesi tarafýndan 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü sebebiyle bir etkinlik düzenlendi. Etkinliðe Türkiye Sakatlar Derneði Baþkaný Mihdat Kavmaz, Doðru Yol Partisi Diyarbakýr Büyükþehir Baþkan adayý Funda Kaya, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Sosyal Ýþler Baþkaný Necla Uysan, AK Parti Yeniþehir Ýlçesi Kadýn Kollarý Baþkaný Leyla Yalýnkýlýç ve çok sayýda engelli kadýn katýldý. Türkiye Sakatlar Derneði Þube Baþkaný Mihdat Kavmaz, 153 yýl önce 8 Mart 1857'de Amerikan'ýn Newyork kentinde yürüyüþe katýlan kadýnlara yapýlan saldýrýyý anlatarak, 118 kadýnýn öldüðünü, yüzlercesinin yaralandýðýný ve bir o kadarýnýn da tutuklandýðýný ifade etti. 8 Mart'ýn o günkü mücadele adýna

1910 yýlýndan beri emekçi kadýnlar günü olarak anýldýðýný belirten Kavmaz, "O tarihten günümüze 100 yýldan fazla geçmesine raðmen, kadýnlarýn haklarýnda, taleplerinde hala fazla bir þey deðiþmemiþtir. Biz Türkiye Sakatlar Derneði olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'nün, kadýnlarýn, eþitlik, baðýmsýzlýk, özgürlük, politik, ve ekonomik haksýzlýklarýn giderilmesi, cinsel ayrýmcýlýðýn sona ermesi, kadýnlara uygulanan her türlü þiddetin önlenmesi, saygýn yaþam ve insan onuruna yaraþýr çalýþma koþullarýnýn saðlanmasý yolunda verdikleri mücadelenin simgesi olduðuna inanýyoruz" dedi.

‘Ayrý tutulamaz’ Türkiye Sakatlar Derneði olarak yalnýzca söylemde deðil,

somut olarak hazýrladýklarý projeler ve eylemlerle bu sürece destek verdiklerini aktaran Kavmaz, 8 Mart'ý sadece kadýnlarýn yýlda bir kez hatýrlamalarý için deðil, sorunlarýn çözülene kadar tartýþýlmasý için bir fýrsat olarak gördüklerini kaydetti. Kavmaz, "Kadýnlarýmýz, ekonomik ve sosyal hayatta, iþ yaþamýnda var. Ama sorunlarýyla var. Tüm söylem ve teþviklere raðmen kadýnýn toplumsal hayatta ve siyasette var olamayýþýnýn nedenleri kendi tarihi tecrübelerimiz ve toplumsal geleneklerimiz ýþýðýnda yeniden ve gerçekçi bir þekilde irdelemek de gerekiyor" diye konuþtu

Karanfil daðýtýldý Kadýnlarýn 'haklarýyla' kadýn olduklarýný ifade eden Kavmaz, " Haklarý hiçe sayýlan kadýn, kadýnlýk bilinci ve erdemi çürümüþ bir toplumsal yozlaþmayý beraberinde getirir. Bizler güçlü bir toplumda yaþamak istiyorsak, kadýný ve erkeði ile tüm toplum kesinlerini güçlendirmek, haklý taleplerini biran önce gerçekleþtirmek zorunda olduðumuza inanýyoruz. 153 yýl önce verdikleri emek mücadelesi ile bugünümüze ýþýk tutan kahraman kadýn iþçileri anýyor, erkek emekçileri de bu mücadeleyi desteklemeye çaðýrýyoruz" ifadelerini kullandý. Etkinlik sonrasý kadýnlara karanfil daðýtýldý. (ÝHA)

DÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesinde yapýmý tamamlanan Avalý (Korxa) Jandarma Karakolu'nu protesto etmek için çok sayýda yurttaþ karakola yürüyüþe gerçekleþtirdi. Tuzla köyünde bir araya gelen çok sayýda kiþi Avalý (Korxa) köyüne sloganlar eþliðinde yürüyüþe geçti. Yürüyüþün baþlamasýndan kýsa bir süre sonra yurttaþlarýn önü, polis ve askerler tarafýndan kesildi. Bunun üzerine yurttaþlarla polis ve askerler arasýnda gerginlik yaþandý. Gaz bombalarý, havai fiþekler ve taþlarýn havada uçuþtuðu gerginlikte 4 kiþinin yaralandýðý öðrenildi. Gerginlik geç saatlere kadar devam etti. Öte yandan, Diyarbakýr-Lice-Genç Karayolu'nda bulunan Yolçatý mevkiinde askerler yolu trafiðe kapattý. Çok sayýda zýrhlý araçlarla yolu kapatan askerler araçlarý durdurarak yurttaþlara çatýþmanýn yaþandýðýný aktardý. Yolda yaklaþýk 3 kilo metreye kadar uzanan araçlar yolda kuyruk oluþtururken yurttaþlar bu duruma tepki gösterdi. (DÝHA)

Kulp’ta Newroz kutlamalarý DÝYARBAKIR'ýn Kulp ilçesinde Newroz Bayramý kutlama etkinliði düzenlendi. Turgut Özal Mahallesi Vali Ünal Erkan futbol sahasýnda düzenlenen etkinliðe BDP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Mehmet Emin Yýlmaz, BDP Kulp Ýlçe Belediye Eþbaþkan adaylarý Metin Dinar ile Sadiye Süer Baran, BDP Ýlçe Baþkaný Mehmet Mirze Çelik ve çok sayýda kiþi katýldý. Burada bir konuþma yapan Mehmet Emin Yýlmaz, Newroz'un Kürtler açýsýndan özgürlük ve kardeþlik bayramý ifadesini taþýdýðýný söyledi. Newroz'un zulme karþý zafer olduðunu ifade eden BDP kulp Ýlçe Belediye Eþbaþkan adayý Sadiye Süer Baran ise Newroz'un kutsal bir gün olduðunu kaydetti. BDP Kulp Ýlçe Belediye Eþbaþkan adayý Metin Dinar da, " Newroz elbette Ortadoðu ülkeler için önemlidir ancak Kürt halký için anlamý Demirci Kava'nýn zalim Dehak'a karþý isyanýdýr. Ýsyan edip daðlara çýkmasý ve saðlarda özgürlüðünü ilan etmesidir. Newroz diriliþtir, özgürlüktür. Tarihsel geliþmelere tanýklýk ediyoruz. Sürekli artan halk desteðiyle çalýþmalarýmýza devam ederek, halkýmýza yeni belediyecilik modelimizi ve projelerimizi anlatýyoruz" dedi. 30 Mart seçimlerinin referandum niteliði taþýdýðýný belirten Dinar, "Her buluþmamýzda, her mesajýmýzda bu seçimlerin ne kadar önemli olduðunu vurguluyoruz. Bu yüzden halkýmýzýn tamamýnýn desteði bizim için önemli. Bu yüzden Kulp'u karýþ karýþ geziyoruz ve halkýmýza anlatýyoruz. Pasur'u çok güzel bir gelecek bekliyor" diye konuþtu. Newroz ateþinin yakýlmasýnýn ardýndan vatandaþlar ateþin etrafýnda halay çekti. Kutlamalar olaysýz bir þekilde son buldu.


15

SPOR

10 Mart 2014 Pazartesi

Büyükþehir evinde vurdu: 2-0 MAÇIN KARNESÝ STAT: Seyrantepe Spor Tesisleri HAKEMLER: Emre Kosif xx, Sedat Bayrak xx, Salim Þanlýer xx DÝYARBAKIR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE SPOR: Levent Taþkýn xx, Kamil Ýþler xx, Ercüment Balýkçý xx, Yusuf Yaðmur xx, Erhan Eren xx, Semavi Özgür xx, Mert Somay xx, Serdar Deniz xxx, Samet Yeniçeli xx, Ozan Solak xx, Abdullah Çetin xx NAZÝLLÝ BELEDÝYESPOR: Ceyhun Demircan xx, Mehmet Taþ xx, Barýþ Bakýr xx, Tufan Zahit Aslan xx, Bora yelken xx, Hakan Duran xx, Hicabi Demir xx, Gökhan Çakýr xxx, Yusuf Abdioðlu xx, Lider Koç xx, Caner Hüseyin Bað xx GOLLER: Mert Sonay (dk. 30), Serdar Deniz (dk. 73) (Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor) SARI KART: Semavi Özgür, (Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor) Lider Koç (Nazilli Belediyespor)

FOTO: ÝHA

Kendi saha ve seyircisi önünde Nazilli Belediyespor’u aðýrlayan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, karþýlaþmayý 2-0 kazandý. Yeþil Kýrmýzýlý takým, almýþ olduðu bu galibiyetle puanýný 39’a yükseltti ve play-off þansýný devam ettirdi Ahmet KAYA DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, kendi evinde Nazilli Belediyespor'u 2-0 maðlup etti. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Nazilli Belediyespor'u

kendi evinde konuk etti. Seyrantepe Diski Spor tesislerinde oynanan karþýlaþmaya mutlak galibiyet parolasý ile çýkan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, karþýlaþmayý her iki yarýda bulduðu gollerle 2-0 kazandý. Ev sahibi ekip Diyarbakýr Büyükþehir Bele-

diyespor'un gollerini 30'uncu dakikada Mert Sonay ve 73'üncü dakikada Serdar Deniz, kaydetti. Yeþil-Kýrmýzýlý ekip almýþ olduðu bu galibiyetle hem play-off þansýný devam ettirdi, hem de aranýn açýlmasýný önlemiþ oldu. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde almýþ olduðu galibiyetle puanýný 39'a yükselterek 8. sýraya çýktý. Nazilli Belediyespor ise 41 puanda 6. sýraya indi.

Diyar AÞ liderliði býraktý:0-0 Grubunda þampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakýrspor AÞ, deplasmanda Denizli Büyükþehir Belediyespor ile golsüz berabere kaldý. Rakiplerinden Keçiörengücü ise, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 skorla maðlup ederek liderlik koltuðuna oturan taraf oldu DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta þampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakýrspor AÞ, Denizli Büyükþehir Belediyespor ile deplasmanýnda 0-0 berabere kaldý. Rakiplerinden Keçiörengücü ise, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 skorla maðlup ederek liderlik koltuðuna oturdu.

Pozisyon çok gol yok Denizli Büyükþehir Belediyespor deplasmanýnda yaklaþýk 200 taraftarýnýn desteðini alarak maça baþlayan Diyarbakýrspor AÞ, bir çok gol pozisyonuna girmesine raðmen aradýðý golü bulamadý. Özellikle Serdar ile çok net pozisyonlarý harcayan Yeþil-Kýrmýzýlý takým, deplasmandan bir puan ile döndü.

Önemli dakikalar

FOTO: ARÞÝV

12. Dakika'da Denizli Belediyespor firkik atýþý kazandý. Topun baþýna geçen Deniz Sýða çok güzel vurdu. Diyarbakýrs-

por AÞ kalecisi Serkan son anda kornere çelerek mutlak bir golü önledi. 33. Dakika'da Diyarbakýrspor AÞ, gole çok yaklaþtý. Rakip savunmanýn arkasýna sarkan Serdar, kaleci ile karþý karþýya kaldý. Sert þutunda top üstten auta çýktý. 68. Dakika'da yine Serdar ile bir pozisyondan yararlanamadýk. Sað çaprazdan çalýmlarla ceza sahasýna giren Serdar kaleci ile karþý karþýya kaldý. Sert þutunda top kaleci Beycan'da kaldý. Kalan dakikalarda gol olmayýnca mücadele baþladýðý gibi sona erdi. Diyarbakýrspor AÞ bu beraberlikle deplasmandan bir puan alarak döndü. Yeþil Kýrmýzýlý takýmýn rakiplerinden Rakiplerinden Keçiörengücü ise, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 skorla maðlup ederek liderlik koltuðuna oturdu. Kaynak: www.haberyirmibir.com


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

BAHAR

erken geldi

C

M

Y

K

V

AN - Hava sýcaklýklarýnýn mevsim normallerinin üzerinde seyrettiði Van'a bahar erken geldi. Çatak Ýlçesi'ndeki Kato Daðý eteklerindeki Narlý Köyü'nde karlar eriyince baharýn müjdecisi kardelenler erken açtý. DHA'nýn haberine göre, bu yýl

10 MART 2014 PAZARTESÝ Yýl: 7 - Sayý : 2216 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

kar yaðýþýnýn az olduðu Van'da hava sýcaklýklarýnýn da mevsim normallerinin 5-6 derece üzerinde seyretmesi, baharýn erken gelmesine neden oldu. Birçok yerde karlar erken eriyince kardelenler de 1 ay erken açtý. Kato Daðý eteklerindeki Narlý Köyü'nde de

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

bir yanda daðlarda karlar dururken diðer taraftan köyün her tarafý kardelenlerle süslendi. Kardelenler içinde oynayan köylü çocuklar baharýn erken gelmesi ve kardelenlerin açmasýnýn sürpriz olduðunu ve kendilerin mutlu ettiðini söyledi.

Diyarbakır yenigün gazetesi 10 mart 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you