Page 1

KCK davasýnda kriz: ‘Mahkeme meþruiyetini kaybetti’ Tutuklular duruþma salonunu terkettiler...

Tahir Elçi: Sanýk haklarý ihlal edildi

KCK ana davasýnýn duruþmasýnda avukatlarýn tutuklu seçilmiþ belediye baþkaný ve meclis üyelerinin dosyalarýnýn Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi talebi reddedildi. Tutuklularýn protesto ederek ayrýldýðý duruþmada avukatlarýn reddi hakim talebi de kabul görmedi. Haberi 8’de

DÝYARBAKIR Baro Baþkaný Tahir Elçi, sanýk haklarýnýn ihlal edildiðini ve yargýlamanýn kabul edilmeyecek bir boyuta taþýndýðýný mahkemenin meþruiyetini kaybettiðini söyledi.Haberi 9’da

Kýþanak: Kararý destekliyoruz

14 OCAK 2014 SALI FÝYATI: 25 KRÞ.

Ömer Güney’in ses kaydý ortaya çýktý 6’da

www.diyarbakiryenigun.com

Cinayet ve yaralama olaylarýnda azalma 3’te

BDP Eþgenel Baþkaný Gültan Kýþanak ise, “Bu konuda arkadaþlarýmýzý destekliyoruz” dedi 9’da

Kürtler Diyarbakýr’da toplanacak Gündem 04

‘Kürtlerin durumu kötü’ ‘Hayal kýrýklýðý yaþýyorlar’ DÜNYANIN her yerinde savaþ maðduru olan yüz binlerce mülteci göç ettiði ülkelerde benzer dram ve travmalar yaþarken, yetkililerin ve kamuoyunun bu konudaki duyarsýzlýðý devam ediyor. Rojava ve Suriye'den savaþ dolayýsýyla Federal Kürdistan Bölgesi ve Türkiye'ye göç eden mültecilerin durumunu araþtýran Ýngiliz Gazeteci Glory Lord, mültecilerin kaldýðý kamplardaki kötü koþullara dikkat çekti. Lord, "Rojava'dan Güney'e giden insanlar hayal kýrýklýðý yaþadýlar. Þu an Güney'deki Kürtlerin durumu Halep'te yaþananlardan çok daha kötü" dedi. Haber 12

‘ÝÞ-KUR AKP’nin talimatýyla çalýþýyor’

DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesine baðlý Göksu Köyü Ýlköðretim Okulu'nda 8 yýldýr çalýþtýrýlan iþçilerin çýkartýlýp yerlerine ÝÞ-KUR'dan personellerin gönderilmesine tepki gösteren köy sakinleri, bu kararýn siyasi olduðunu belirterek, “ÝÞ-KUR AKP'nin talimatlarýyla çalýþýyor” dedi. 5’te

“Bu bölgenin deðil Türkiye'nin sorunu” SÝÝRT'in Pervari ilçesinde 14 yaþýndaki 2 çocuk annesi K.E.'nin evinde silahla vurulmuþ halde bulunmasýna Kadýn Eðitim ve Psikolojik Danýþmanlýk Merkezi tepki gösterdi. EpiDem Sosyoloðu Azize Kay, "Bu bölgenin deðil Türkiye'nin sorunudur" dedi. 11’de C

M

Y

K


2

SAÐLIK YAÞAM

14 Ocak 2014 Salý FOTO: ARÞÝV

Dicle’de þark çýbaný salgýný Akýl saðlýðý için ‘yeþil’ þart Ýngiliz bilim insanlarý, yeþil alanlarýn, kýsa süreli mutluluk veren maaþ artýþý veya terfinin aksine akýl saðlýðý üzerinde kalýcý olumlu etkisi olduðunu gösterdi

DÝYARBAKIR - Sonuçlarý "Environmental Science and Technology" dergisinde yayýmlanan araþtýrma, þehirlerdeki parklarýn, halk saðlýðý açýsýndan önemini de ortaya koydu. Avrupa Çevre Ýnsan Saðlýðý Merkezi'nden Mathew White, þehirlerin daha yeþil semtlerinde yaþayan kiþilerde, çok daha az depresyon veya endiþe bozukluðu belirtilerine rastlandýðýný gösteren araþtýrmayý temel alarak yaptýklarý çalýþmada, yeþil bölgelerde yaþamanýn, insanlarýn iyi hissetme algýlarý üzerinde uzun süreli etkisi olup olmadýðýný ortaya çýkarmak istediklerini söyledi. Bu çerçevede Ýngiltere'de günümüzde, yýlda 40 bin haneyle yapýlan anketlerden elde edilen verileri kullanan ekip, bu anketlerde kazançtan medeni duruma ve saðlýk sorunlarýna kadar aile üyelerine çok çeþitli sorularýn yöneltildiðine dikkati çekti. Mathew White, yeþil alanlarýn, 3 yýl sonra bile insaný mutlu ettiði düþünülen birçok þeyin aksine, akýl saðlýðý üzerinde olumlu etkisini sürdürdüðünü gözlemlediklerini ifade etti. White, öte yandan piyangodan 500 bin pound üzerinde ikramiye kazanan bir grubun akýl saðlýðý üzerinde de olumlu bir etkinin görüldüðüne ancak 6 ayla bir yýl içinde bu etkinin kaybolduðuna dikkati çekti. (Ajanslar)

Dicle Ýlçesine baðlý Dede ve Durabeyli köylerinde þark çýbaný salgýný ortaya çýktýðý belirtildi. Dicle Ýlçe Kaymakamý Recep Kattaþ, vatandaþlarýn bu konuda bilinçlendirildiðini belirterek, ilerleyen günlerde köylülere ve okullara yönelik seminer düzenleneceðini söyledi versitesi'nden gereken destek alýndýktan sonra köydeki vatadandaþlarla birebir görüþen Dicle Ýlçe Kaymakamý Recep Kattaþ, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hýdýr Çakýn, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Þirin Dinçar durumun kontrol altýna alýndýðýný, baþta

okullar olmak üzere, ev ve hayvan barýnaklarýnýn kireçle sývandýðýný kaydetti. Vatandaþlarýn bu konuda bilinçlendirildiðini ifade eden Dinçar, ilerleyen günlerde köylülere ve okullara yönelik seminer düzenleneceðini belirtti. (ÝHA)

Risk altýnda olabilirsiniz

müzde uygulanan tedavilerle yýllar boyu saðlýklý yaþam mümkündür. Burada asýl belirleyici olan hastalýðýn ne kadar yaygýn olduðu ve tedavi edilip edilmediðidir. Tümör ne kadar yaygýnsa hayatta kalma þansý o kadar düþüktür" diye konuþtu. D vitamininin kanserden korunmada önemli olduðunu, eksikliðinde kanser, kemik ve kalp-damar sistemi sorunlarýnda riskin arttýðýný vurgulayan Tezel, özellikle mayýs ve haziran aylarýnda güneþlenmenin, bolca yaðý azaltýlmýþ süt ve süt ürünü ile meyve tüketmenin D vitamini ihtiyacýný karþýlayacaðýný belirtti. Gereken durumlarda D vitamini takviyesi yapýlabileceðini bildiren Tezel, soya ürünlerinin kanser riskini arttýrdýðýna veya azalttýðýna yönelik bir veri olmadýðýný, alkolün ise kanser riskini artýrdýðýný söyledi. Prof. Tezel, açýk havada düzenli yürüyüþ ve hafif sporlar yapmanýn hem kanser hem de kalp hastalýklarý riskini azalttýðýný da dile getirdi. (Ajanslar)

DÝYARBAKIR'ýn Dicle ilçesinde þark çýbaný salgýný ortaya çýktýðý belirtildi. Þark çýbaný salgýnýn ortaya çýktýðý Dede ve Durabeyli köyü ilkokullarýnda inceleme baþatýldý. Ýncelemenin ardýndan raporlar Ýlçe Kaymakamlýðýna verildi. Dicle Üni-

Ýleri yaþtakiler, ailesinde meme kanseri olanlar, erken adet görüp geç menopoza girenler, hiç doðum yapmayanlar, menopoz sonrasý hormon alanlar, obezler, düzenli egzersiz yapmayanlar, diðer memesinde kanser olanlar ve alkol kullananlar meme kanserinde risk gruplarýný oluþturuyor MEME kanserine yakalananlarýn dörtte üçünün 50 yaþ ve üzerindeki kadýnlar olduðunu belirten Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi ve Pembe Kurdele Derneði Baþkaný Prof. Dr. Ekmel Tezel, "30'lu yaþlarda meme kanserine yakalanma ihtimali ortalama binde 4 iken, 60'lý yaþlarda bu oran 30'da bire çýkar. Bir kadýnýn hayat boyu meme kanserine yakalanma riski sekizde birdir" dedi. Meme kanserinin diðer kanserler gibi ilerleyici ve tehlikeli olduðunu kaydeden Prof. Tezel, "Eðer tedavi edilmezse kötü sonuç kaçýnýlmazdýr ancak bu hastalýðýn adý kanser de olsa günü-


3

HABER - GÜNCEL

14 Ocak 2014 Salý

Cinayet ve yaralama olaylarýnda azalma Diyarbakýr Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, kentte bir önceki yýla oranla öldürme olaylarý yüzde13, yaralama olaylarý ise yüzde 18 azaldý

DÝYARBAKIR'da geçen yýl bir önceki yýla oranla öldürme olaylarýnda yüzde 13, yaralama olaylarýnda ise yüzde 18 azalma meydana geldiði bildirildi. Valilikten yapýlan açýklamada, Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Cinayet Büro Amirliði ekiplerince geçen yýl kent merkezinde yürütülen operasyon-

FOTO: ARÞÝV

Yem çuvallarý içinden 306 kilo esrar çýktý Uyuþturucuyu bu kez de yem çuvallarýnýn içine gizlediler. Siverek'te bir kamyonette yapýlan aramada yem çuvallarýnýn içerisine gizlenmiþ 306 kilogram esrar ele geçirildi

larda, 39 ayrý cinayet olayýnýn faili olduðu gerekçesiyle yakalanan 79 kiþiden 52'sinin tutuklandýðý belirtildi. 156'sý silahla olmak üzere 661 yaralama olayýnýn faili olduðu gerekçesi ile de 622 kiþinin yakalandýðýna yer verilen açýklamada, þöyle denildi: "Çalýþmalarda 25 ruhsatsýz tabanca, 5 av tüfeði ve 12 býçak bulundu. Ayrýca geçen yýl önceki yýl ile mukayese edildiðinde, öldürme olaylarýnda yüzde 13, silah ile kasten yaralama olaylarýnda yüzde 18 ve kesici aletle kasten yaralama olaylarýnda ise yüzde 16 düþüþ olduðu belirlendi." (AA)

16 yaþýndaki öðrenciye tutuklama kararý Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde 16 yaþýndaki lise öðrencisi, görevli memura karþý 'Görevini yaptýrmamak için direnme' suçunu iþlediði iddiasýyla tutuklandý DÝYARBAKIR - Sakine Cansýz, Fidan Doðan ve Leyla Þaylemez'in öldürülüþlerinin birinci yýldönümü nedeniyle yürüyüþ yapmak isteyen bir grup ile polis arasýnda gerginlik yaþandý. Çýkan olaylarda yer aldýklarý iddiasýyla 2 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan Y.M. (16) ile B.M. (14) emniyetteki sorgularýnýn ardýnda adliyeye çýkarýldý. Sanýklarýn adliyeye çýkarýlýþý sýrasýnda adliye önünde bekle-

yen çocuklar taþ atarken, bir polis memuru yaralandý. Silvan Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan 14 yaþýndaki B.M. serbest býrakýlýrken, 16 yaþýndaki Y.M. 5 ayrý suçlamayla tutuklama istemiyle ilgili hakimliði gönderildi. Y.M.'nin tutuklama taleplerinden 4'ü hakkýnda ret kararý verilirken, "Görevini yaptýrmamak için direnmek" suçunu iþlediði iddiasýyla tutuklama kararý verildi. 16 yaþýndaki lise öðrencisi kararýn ardýndan Silvan Kapalý Cezaevi'ne gönderildi. (ÝHA)

3 gaspçý tutuklandý ÞANLIURFA'nýn Siverek ilçesinde durdurulan bir kamyonette yapýlan aramada, yem çuvallarý içinde 306 kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kiþi gözaltýna alýndý. Siverek Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliði görevlileri, Doðu illerinden Batý illerine yüklü miktarda uyuþturucu madde sevkiyatý yapýlacaðý bilgisi alýnmasý üzerine harekete geçti. Siverek KOM ekipleri takibe aldýklarý bir aracý Ýlçenin Selimpýnar Mahallesinde oluþturulan uygulama noktasýnda durdurdu. Araç içerisinde inceleme yapan ekipler kamyonetin kasasýnda hayvan yemlerinin arasýna gizlenmiþ 306 kilo esrar ele geçirerek uyuþturucu tacirlerine büyük bir darbe indirdi. Operasyonda araç içinde bulunan M.K. ve A.B. isimli þahýslar ifadeleri alýnmak üzere Siverek Emniyet Müdürlüðüne götürüldü. Emniyette ifadeleri alýnan M.K. ve A.B., "Uyuþturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

Diyarbakýr'da silah ve býçak tehdidiyle 4 kiþinin cep telefonu ve parasýný gasp eden 3 kiþi tutuklandý

FOTO: ARÞÝV

DÝYARBAKIR'da 4 gasp olayýný gerçekleþtiren 3 kiþi tutuklandý. Ýl Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, son 2 haftada Baðlar ilçesinde meydana gelen 4 kiþinin býçak ve silah tehdidiyle cep telefonu ve parasýnýn gasp edilmesinin ardýndan Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Gasp Büro Amirliði ekiplerince çalýþma baþlatýldýðý belirtildi. 4 ayrý gasp olayýný gerçekleþtirdikleri gerekçesi ile 3 kiþinin Baðlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesindeki bir parkta yakalandýðý kaydedilen açýklamada, þöyle denildi: "Gözaltýna alýnan ve üzerlerinde gasp olaylarýnda kullandýklarý bir tabanca ve bir býçak ele geçirilen zanlýlar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandý." (AA)


4

GÜNDEM

14 Ocak 2014 Salý

Kürtler Diyarbakýr’da toplanacak BDP’nin Cenevre 2 toplantýsý öncesi Diyarbakýr’da 18 Ocak'ta düzenleyeceði mitingin hazýrlýklarý sürürken, mitingde ‘Rojava halký Cenevre'deki 2’inci çözüm toplantýsýna siyasi statüleriyle katýlmalýdýr’ ve ‘Kürtleri tanýyýn’ mesajlarý verilecek

DÝYARBAKIR - Ýsviçre'nin Cenevre þehrinde 22 Ocak günü yapýlmasý planlanan ve Suriye'nin geleceðinin tartýþýlacaðý Cenevre 2 toplantýsý öncesinde Rojava'daki halklarýn haklarýnýn tanýnmasý için BDP'nin, Ýstanbul, Van ve Diyarbakýr'da düzenleyeceði mitingler için yoðun bir çalýþma baþlatýldý. Diyarbakýr'da 18 Ocak Cumartesi günü Ýstasyon Meydan'ýnda "Rojava halký Cenevre'deki 2. çözüm toplantýsýna siyasi statüleriyle katýlmalýdýr" sloganý ile yapýlacak mitingin hazýrlýklarý sürüyor.

‘Kürtleri tanýyýn’ mesajý

Uluslararasý kamuoyuna '"Kürtleri tanýyýn" mesajý verilecek mitinge iliþkin konuþan BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkan Yardýmcýsý M. Eþref Mamedoðlu, Rojava'daki Kürtlerin geleceðinin þekilleneceði toplantýnýn önemine dikkat çekti. Rojava halkýnýn siyasi taleplerinin bulunduðunu ve bu yönlü çabalarýnýn kendileri içinde belirleyici olacaðýný vurgulayan Ma-

medoðlu, "21. yüzyýlla kadar süren ve Kürtleri bölüp yönetme mantýðýna dayanan politikalar artýk geçerli olmayacaktýr. Rojava'da gerçekleþen devrimde bize bunu göstermektedir. Kürtlerin Cenevre 2 toplantýsýna katýlmasý kendi renkleri ve kendi iradeleri ile gerçekleþecektir" dedi.

‘Önemli bir toplantý’ Kürtlerin ilk kez bu toplantýya katýlacaðýna iþaret

eden Mamedoðlu, "Siyasi statü talepleri ile toplantýya katýlacak olan Rojava Kürtleri hep birlikte ve tek çatý altýnda katýlacak. Bu Kürtler ve Kürdistan açýsýndan çok önemli. Bizim de beklentimiz, bu yöndedir" diye konuþtu.

‘Önceliðimiz Rojava’ BDP Genel Merkezi'nin almýþ olduðu kararlar çerçevesinde Ýstanbul, Van ve Diyarbakýr'da geniþ katý-

Bismil’de 6 bin yýllýk taþlar bulundu

Rojava mitinglerine katýlým çaðrýsý DTK, Rojava’yý desteklemek amacýyla gerçekleþtirilecek Diyarbakýr, Van ve Ýstanbul’da gerçekleþtirilecek mitinglere katýlým çaðrýsý yaptý DÝYARBAKIR - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yaptýðý yazýlý açýklama ile Rojava'yý desteklemek için düzenlenecek mitinglere katýlým çaðrýsý yaptý. 22 Ocak'ta yapýlmasý öngörülen Cenevre 2 konferansýnýn yaklaþýk üç yýldýr on binlerce insanýn ölümüne neden olan Suriye'deki iç savaþýn durmasý ve kalýcý barýþýn saðlanmasýna katkýsýnýn olacaðýný inandýklarý belirtilen açýklamada þunlar aktarýldý: "Lozan'la Kürtlerin baþýna örülen kader aðýný yýrtarak öz yönetim ve özerklik temelinde yeniden diriliþin uluslararasý alanda statüye kavuþmasý gerekmektedir. Rojava'da verilen mücadele salt Kürt-

lýmlý mitingler düzenleyeceklerini kaydeden Mamedoðlu, konuþmasýna þöyle devam etti: "Cenevre öncesi Kürtlerin elini güçlendirecek ve destek verecek eylemsellikler geliþtireceðiz. Bu amaçla BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü olarak, iki yüz bin el ilaný, 5 bin afiþ ve billboardlar ile büyük bir kalabalýðý Ýstasyon Meydaný'nda bir araya getirmeyi hedefliyoruz." BDP il ve ilçe örgütlerinin, 18 Ocak günü Ýstasyon Meydaný'nda yapýlacak miting için çalýþmalara baþladýðýný ifade eden Mamedoðlu, "Öncelikli çalýþmamýz Rojava'lý Kürtlerin katýlacaðý bu toplantý olmuþ durumda. Diðer tüm çalýþmalarýmýzý durdurarak destek vereceðiz. Büyük bir ses vererek destek olmaya çalýþacaðýz. Diyarbakýr'da ev ev dolaþarak Kürtler açýsýndan bu toplantýnýn önemini anlatacaðýz" þeklinde konuþtu. (DÝHA)

FOTO: ARÞÝV

ler için deðil, ayný zamanda Suriye, Türkiye, Ýran ve Irak baþta olmak üzere tüm Ortadoðu halklarý için demokratikleþme ve en önemlisi barýþ için büyük bir fýrsattýr." Kürtlerin kazanýmlarýndan asla vazgeçmeyeceði tüm gücüyle koruyarak caný pahasýna sahip çýkacaðýndan kimsenin kuþkusu olmamasý gerektiði aktarýlan açýklamada, Kürt sorunun Cenevre-2'ye taþýnmasýnýn önemine deðinildi. 24 Aralýk 2013 tarihinde Federal Kürdistan Bölgesi'nde MGRK ile ENKS tarafýndan imzalanan Hewler anlaþmasýnda, Cenevre 2 toplantýsýna Kürtlerin üçüncü bir taraf olarak katýlmasý kararýný hatýrlatýlan açýklama-

da, "Demokratik Toplum Kongresi olarak gerçekleþecek olan Cenevre 2 toplantýsýnda bir taraf olarak Kürtlerin kendi kimlikleriyle doðrudan Kürt temsili olarak katýlmasýný desteklediðimizi belirtiyoruz" diye belirtildi. Açýklamada, DTK ve BDP'nin, 15 Ocak'ta Van'da ve 18 Ocak'ta Diyarbakýr ile Ýstanbul'da, düzenleyeceði Rojava'ya destek mitingleri ile 19 Ocak'ta Antep Ýslâhiye'de baþta Afrin kapýsýnýn insani yardýma açýlmasý talebi olmak üzere Rojava'daki geliþmelere dikkat çekmek amacýyla gerçekleþtirilecek olan mitinglere katýlým çaðrýsýnda bulunuldu. (DÝHA)

DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesinde bulunan Salat Tepes'inde 6 bin yýllýk taþlar bulunduðu kaydedildi. Edinilen bilgilere göre; Diyarbakýr Bismil ilçesinde bulunan Salat Tepesi'nde kazý yapýlan alanlardan bir tanesi olan Salat Çayý'nýn Dicle Nehri'ne karýþtýðý bölgeye yakýn bir noktada bulunan höyükte 6 bin yýl öncesinden günümüze uzanan iþlenmiþ taþlar bulundu. Ayný alanda 3 bin 500 yýl önce bir deprem yaþandýðýný tespit eden uzmanlar, Salat Tepe'deki mezarlarýn günümüze ulaþanlarýnýn en az 4 bin senelik olduðunu tespit ettiklerini ifade etti. (ÝHA)

Kaymakam Maraþlý köy yollarýný inceledi DÝYARBAKIR'ýn Kulp Ýlçe Kaymakamý Mehmet Maraþlý, Koçkar ve Argün köy yollarýný inceledi. Kaymakam Maraþlý, Koçkar ve Argün köylerinde yapýmý süren ve biten çalýþmalarý yerinde inceledi. 2013 yýlýnda köy ve mezralarýndaki yol, menfez ve içme suyu yatýrýmlarýný kontrol eden Kaymakam Maraþlý daha sonra açýlan yeni yollardan geçerek, incelemelerde bulundu. Koçkar köyü merkezine geçerek burada Koçkar Köyü Þehit Mehmet Fidan Ýlkokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Maraþlý öðrencilerle sohbet etti. (ÝHA)


‘iÞ-KUR AKP’nin talimatýyla çalýþýyor’ Bismil ilçesine baðlý Göksu Köyü Ýlköðretim Okulu’nda 8 yýldýr çalýþtýrýlan iþçilerin çýkartýlýp yerlerine ÝÞ-KUR’dan personellerin gönderilmesine tepki gösteren köy sakinleri, bu kararýn siyasi olduðunu belirterek, “ÝÞ-KUR AKP’nin talimatlarýyla çalýþýyor” dedi

DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesine baðlý Göksu Köyü Ýlköðretim okulunda hizmet alýmý olarak 8 yýldýr çalýþtýrýlan iki personelin iþten çýkarýlýp yerlerine ÝÞKUR'dan iki personelin gönderilmesine köy sakinleri tarafýndan tepki gösterildi. Okul önünde bir araya gelen köylüler, okullarýna ÝÞKUR tarafýndan gönderilen iki personelin kalorifer sertifikalarý bulunmadýðý halde kalorifer yakmaya çalýþtýðýný ve okulu yanlýþlýkla havaya uçurma noktasýna getirdiklerini iddia etti. Eski köy muhtarý Þehmus Akgül, köy okulu yapýldýðý günden bu yana yaklaþýk 8 yýldýr okulda emek ve hizmet veren iki personelin iþten çýkarýlmasýnýn altýnda siyasi bir hesap olduðunu belirterek, "Yaklaþýk 8 yýldýr bu köylüler okulda hizmet vermektedir. Onlarýn yerine ÝÞ- KUR'dan iki kiþiyi göndermiþler kaloriferi çalýþtýrma sertifikalarý olmasý gerekirken hiçbir belgeleri olmayan iki kiþiyi buraya göndermiþler. Eski ça-

Cumhuriyet mezrasý suya kavuþtu

5

GÜNDEM

14 Ocak 2014 Salý

lýþanlarýn okuldaki iþlerine devam etmeleri için ÝÞKUR'a gittim. Bana 'Sizin köyden çalýþan iki kiþinin kaydý bulunuyor, bize Bismil AKP Ýlçe baþkaný bir mesaj atsýn onlarý tekrar iþlerine gönderelim' cevabýný verdiler. ÝÞ-KUR AKP'nin talimatlarýyla çalýþýyor" dedi.

‘Kurum AKP’nin elindedir’ ÝÞ-KUR tarafýndan gönderilen iki iþçinin kaloriferi bile yakmasýný bilmediðini kaydeden Akgül þöyle devam etti: "Köylülerin çocuklarý gelip Okulun kaloriferini yakýyor. Geçen gün kaloriferi yakarken nerdeyse okulu havaya uçuracaklarmýþ, sýcaklýk derecesini fazla yükseltmesinden kaynaklý kalorifer kazaný patlama durumuna gelmiþ ve son anda köylüler bunu önlemiþ. Bir gün bu okulu çocuklarýmýzla birlikte havaya uçuracaklar. Ýþten çýkardýklarý sertifikalý iþçilerin yerine sertifikasýz iþçiler alýnmýþ bu büyük bir

DÝYARBAKIR'ýn Kulp ilçesine baðlý Aygün köyü Cumhuriyet mezrasý, 2 kilometrelik boru ile suya kavuþtu. Ýçme suyu açýlýþýna katýlan Kulp Kaymakamý Mehmet Maraþlý, mezranýn su ihtiyacýný karþýlayacak olan iki su deposunu yerinde inceledi. Kaymakam Maraþlý yeni yapýlan su depolarýnýn Cumhuriyet mezrasýnýn su ihtiyacýný karþýlayacak önemli bir proje

haksýzlýktýr. Çýkarýlan iþçiler köyün okuluna 8 yýldýr hizmet vermektedir. Aylarca hiçbir ücret almadan bu okulun hizmetini yapmýþlar. Bu emekçi insanlarý iþten çýkarmak büyük bir zulümdür. Kabul edilecek gibi deðildir. Ýþ ve iþçi bulma kurumu AKP'nin elindedir AKP kimi iþe aldýrýrsa alýrlar, kimi istemezlerse almazlar. Bizim köyümüzü de herkes çok iyi biliyor sistem partilerine þuana kadar tek bir oy verilmedi. Bu yüzden bizim köylüleri iþten çýkardýlar."

‘Ýþime geri dönmek istiyorum’ Ýþten çýkarýlan Mahmut Demirkýran adlý personel ise okullarýn açýlmasýndan bu yana okulun tüm hizmetini yaptýðýný belirterek, "8 yýldýr bu okulda çalýþýyorum. Yazýn bile hiçbir ücret almadýðýmýz halde bu okulun iþlerini, bakýmýný, temizliðini biz yapýyorduk. Bize 'sizin isminiz çýkmýþ, burada siz çalýþacaksýnýz' diyorlardý ve bunun için aylardýr hiçbir ücret almadan çalýþtým. Gece yarýsý bilye soðuktan kalorifer borularý patlamasýn diye kýþýn soðuklarda gelip kaloriferleri yakýyordum. Benim sertifikalarým da var. Ýþ ve iþçi bulma kurumuna da baþvurum var. Sertifikasý olmayan iki personeli alýp bizi çýkardýlar. Yýllardýr emek verdiðim iþime geri dönmek istiyorum" diye belirtti. (DÝHA)

olduðunu ve mezraya can vereceðini söyledi. Mezra halký yýllarca su sýkýntýsý çektiklerini ve artýk suya kavuþtuklarýný belirterek sevinçlerini dile getirdi. Mezra sakinleri daha sonra su deposu önünde kurban keserek Kaymakam Maraþlý ile birlikte çay içti. 2 kilometre boru döþenerek getirilen suyun 50 ve 20 tonluk depolarýndan mezraya su daðýtacaðý öðrenildi. (ÝHA)

MEGAM-DER’den kitap kampanyasý DÝYARBAKIR'da alternatif sosyal aktivite ve kültür merkezi olarak varlýðýný sürdüren Mezopotamya Gençlik Araþtýrma Merkezi Derneði (MEGAM-DER), birbirinden anlamlý çalýþmalara imza atmaya devam ediyor. 3 yýl önce kurulan dernek saðlýk, veteriner ve kadýn gruplarýyla Diyarbakýr'ýn kent merkezi, ilçe ve köylerinde çalýþmalarýný durmadan sürdürüyor. Ortak yaþam geleneðinden esinlenerek komünal kültürü oturtmayý kendine amaç edinen dernek köylerde yürüttüðü çalýþmalarýn yaný sýra kültürel etkinliklerine de devam ediyor. MEGAM-DER'de özellikle gençlere yönelik gitar, baðlama, erbane gibi müzik kurslarýnýn yanýnda bilgisayar, folklor, Kürtçe ve Ýngilizce dil kurslarý da veriliyor. Derneðin bir diðer önemli çalýþmasý ise köylerde baþlattýðý kitap kampanyasý. Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde bulunan Rîþîké köyünde kütüphane açmayý planlayan MEGAMDER, kitap kampanyasý ile önemli bir çalýþma baþlattý.

‘Ýlgi giderek artýyor’ MEGAM-DER üyesi Sevcan Yaray, köylerde baþlattýðý kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin devam ettiðinin altýný çizerek, Silvan köylerinde ikamet eden yurttaþlarýn kültür çalýþmalarýna yönelik ilgilerinin arttýðýný belirtti. Amaçlarýnýn köylerde yaþayan gençlerin ve kadýnlarýn daha çok kitap okumalarý olduðunu aktaran Yaray, "Biz oradaki gençleri özelde de çocuklarý ve kadýnlarý kültürel varlýklarýmýzla kazanacaðýz. Köye gittiðimizde insanlar köylerinde bulunan gençlerin uyuþturucu bataklýðýna bulaþtýðýný söylemiþlerdi. Gençler bu uyuþturucularý kullanarak kendilerine bir meslek edinmiþler. Gençleri bu etkinlik ve faaliyetlerle bulaþtýklarý uyuþturucudan kurtarmayý hedefliyoruz. Artýk yeni bir yaþam içinde daha temiz bir karaktere sahip olacaklar. Biz çalýþmalarýmýzý bu doðrultuda sürdürüyoruz" diye kaydetti.

‘Projelerimiz geliþecek’ Yaklaþýk bir ay önce kitap kampanyasýný baþlattýklarýný belirten Yaray, tüm örgütlü kurumlardan yardým ve destek beklediklerini söyledi. Silvan ilçesinde bulunan Rîþîké köyünde boþ bir okulu kütüphane yapacaklarýný ve bu temelde belediyelerden büyük destek beklediklerini dile getiren Yaray, "Köye gittiðimizde kahvede oturan insanlar bize burada kullanýlmamýþ bir okul olduðunu söylediler. Bizde bu okulu gündemimize aldýk. Düþündük, buranýn bir kütüphane olacaðýna karar verdik. Kitaplarýmýz çoðaldýkça projelerimizde geliþecek. Þu an 300'e yakýn kitap topladýk, ancak bu kütüphane için yetersizdir. Onun için tüm örgütlü kurumlardan yardým istiyoruz. Orada bulunan genç kadýnlarý bilinçlendirmek istiyoruz" dedi. (DÝHA)


6

POLÝTÝKA

14 Ocak 2014 Salý

Omer Güney’in ses kaydý ortaya çýktý Üç Kürt kadýnýn katil zanlýsý olan Ömer Güney’in MÝT elemaný olduðu iddia edilen iki þahýsla cinayet planlarýný anlattýðý bir ses kaydý internette yayýnlandý. Ses kaydýnda, Sakine Cansýz'ýn dýþýnda aralarýnda Remzi Kartal’ýn da bulunduðu dört kiþiye dada suikast planlandýðý ifade ediliyor

Mesut FÝÐANÇÝÇEK DÝYARBAKIR - Paris'te Sakine Cansýz, Leyla Þaylemez ve Fidan Doðan'ý katletmekten tutuklanan Ömer Güney'in kimliði belirsiz iki þahýsla cinayet planlarýný yaptýðý bir ses kaydý yayýnlandý. Önceki gece saatlerinde Youtube'ye düþen ses kaydýnda Ömer Güney konuþtuðu ve kimliði belirsiz þahýslara suikastlarý nasýl gerçekleþtireceðini anlatýyor. Ses kaydýný yayýnlayanlarýn Ömer Güney'in ses kaydýný kendilerine teslim ettiðini, baþýna bir þey gelmesi halinde bu kaydýn yayýnlanmasýný istediðini kaydýn giriþine not olarak iliþtirmiþ. Ses kaydýnýn baþýnda, kaydý yayýnlayan ve Güney'in yakýný olduðunu söyle-

AK Parti’li Beyaz’dan DOGÜNKAD’a ziyaret

yenlerin yazdýðý giriþ kýsmýnda üç kez Güney'in MÝT ile iliþkisinden söz ediliyor ve MÝT'in Güney'i kullanýp ortada býraktýðý iddia ediliyor. Güney'in konuþmalarýnda da 'MÝT'e ilk ayak bastýðýmda sýrrýný ailene dahi vermeyeceksin dediler' þeklinde bir cümle geçiyor. Güney'e ait olduðu iddia edilen ses kaydýnda, ailesinde daha önce MÝT'te çalýþanlarýn olduðunu belirten Güney, suikastla ilgili planýný konuþtuðu 2 kiþiye detaylý olarak anlattýðý görülüyor. Ses kaydýnýn baþýnda "Esas Hedefi Sakine Cansýzmýþ, diðerleri eylem sýrasýnda orada bulunduklarýndan dolayý öldürmek zorunda kalmýþ" ayrýntýsýnýn ses kaydýndan baðýmsýz eklendiði anlaþýlýyor. Ses kaydýnýn

bütününde Ömer Güney'in konuþmasýnda Sakine Cansýz ismi geçmiyor. Cansýz'ýn ismi sadece ses kaydýnda Ablam kelimesine atýfla (Abla-Sakine Cansýz) olarak yazýlmýþ. Konuþmalarda göze çarpan bir diðer ayrýntý ise, KONGRAGEL Baþkan yardýmcý Remzi Kartal'ýn da adýnýn geçtiði dört kiþiye suikast planlandýðý iddiasý yer alýyor. Ses kaydýnda Kartal dýþýnda Nedim Sever, Þiar ve Soro adlý kiþilere yönelik suikast planlandýðý anlatýlýyor. Ömer Güney yargýlandýðý dava dosyasý kapsamýndaki suçlamalarý reddediyor. Fransýz mahkemesi kaynaklarý þimdiye dek Güney'e yönelik resmi bir suçlama yapmadý. Son zamanlarda Fransýz basýnýnda Ömer Güney'in Türkiye baðlantýsýna dair haberler yayýnlanmýþ, Güney'in incelenen telefonunda, Kürd dernek üyelerinin silinen resimlerinin bulunduðu bildirilmiþ VE Güney'in olaydan önce birçok kez Ankara'ya geldiði iddia edilmiþti. KCK yöneticilerinden Bese Hozat, Türkiye'deki paralel devletin özellikle cemaatin, 9 Ocak 2013'te üç Kürt kadýn siyasetçinin öldürüldüðü komplonun içinde olduðunu söylemiþti. Öte yandan ses kaydýnýn MÝT'i hedef göstermesi ve ses kaydýnýn, KCK yöneticilerinin cinayetlerden Cemaat'in sorumlu olabileceðini açýkladýklarý bir dönemde yayýnlanmasý dikkat çekti.

DÝYARBAKIR - AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, Doðu ve Güneydoðu Ýþ Kadýnlarý Derneði'ni (DOGÜNKAD) ziyaret etti. Seçim bölgesi Diyarbakýr'da temaslarýný sürdüren AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, ziyaretleri kapsamýnda DOGÜNKAD Baþkaný Nevin Ýl ile bir araya geldi. Dernek binasýnda yapýlan ziyarette, AK Parti'li Beyaz, iþ kadýnlarýna çözüm sürecinin oluþmasýyla bölgede oluþan huzur ortamýnýn yatýrýmlarý arttýrdýðýný anlatarak, sürece iþ kadýnlarýnýn da desteðinin önemli olduðunu vurguladý. Mart ayýnda yapýlacak yerel seçimlerin de konuþulduðu ziyarette Beyaz, AK Parti olarak Diyarbakýr ve ilçelerine hizmeti ön planda tutacak bir yerel yönetimler oluþturacaklarý aktardý. DOGÜNKAD Baþkaný Nevin Ýli ise, AK Parti'li Mine Lök Beyaz'ýn kendilerine yapmýþ olduðu ziyaretten memnuniyet duyduklarýný ifade etti. (ÝHA)

Balbay: KCK davasýnda gerçek delil yok CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay KCK Basýn davasýný izledikten sonra açýklamalar yaptý. Kendisini, 'Silivri milletvekili' olarak tanýmlayan Balbay, Fatih Hilmioðlu ve KCK davasýndaki saðlýk sorunu yaþayan tutuklularýn acilen serbest býrakýlmalarý gerektiðini söyledi CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve CHP Malatya Milletvekili Veli Aðbaba KCK Basýn davasýný izledi. Daha sonra basýn açýklamasý yapan Balbay, "Silivri Cezaevi'nde Tuncay Özkan, Fatih Hilmioðlu, Yalçýn Küçük, Ýlker Baþbuð ve Hurþit Tolon ve Deniz Kutluk'u ziyaret ettim" dedi. "Buradaki davayý ben tanýyorum" diyen Balbay, "Çünkü iddianameyi ilk okuduðumda bana çok tanýdýk geldi. Gerçekten yapýlan haberler, yapýlan görüþmeler, çýkan bir kartvizit, bilgisayarýndaki bir not bütün bunlardan oluþturulmuþ bir yargýlama. Bu gerçekten gazetecilerin deðil gazeteciliðin yargýlanmasý. Mesleðin yargýlanmasý. Bu anlamda hepimiz tehdit altýndayýz. Bunu böyle görmek gerekiyor. Zaten Türkiye'de can güvenliðinden bile önemli olan hukuk güvenliðinin ne kadar zaaf içinde olduðunu bugün bu ülkenin en üst noktalarýndaki kiþiler de görmüþ oldular, yaþamýþ oldular. Gazetecilerin yargýlandýðý bütün davalarda ayrýmsýz bütün gazetecilerin serbest býrakýlmasý gerekir" dedi.

Cumhurbaþkaný Gül muhalefetle görüþtü CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, muhalefet liderlerini HSYK düzenlemeleriyle ilgili Köþk'e davet etti. Cumhurbaþkaný Gül, Meclis'te partisi bulunan muhalefet partisi liderlerini Çankaya Köþk'üne davet etti. Gül CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ve BDP eþ baþkaný Selahattin Demirtaþ ile HSYK düzenlemesiyle ilgili bir görüþme gerçekleþtirdi.


7

HABER

14 Ocak 2014 Salý

25 kiþinin mezarý açýlacak toplu mezarý açacak ve kimlik tespiti için kemiklerden numune alacak.

‘Soruþturmada geliþme yaþanmadý’

Þýrnak’ýn Koçaðýllý ve Kuþkonar köylerinde 26 Mart 1994'te 38 kiþinin öldüðü olayla ilgili Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn verdiði karar ile önümüzdeki günlerde Kuþkonar köyünde toplu olarak gömüldüðü iddia edilen 25 kiþinin mezarý açýlacak. Diyarbakýr Baro Baþkaný Elçi, “Toplu mezar açýldýktan sonra kimlik tespiti için DNA örnekleri alýnarak kimlik tespiti yapýlacak. Böylelikle 20 yýldýr resmi kayýtlarda yaþýyor görünen 25 kiþi, artýk nüfustan ve resmi kayýtlardan da düþürülecek” dedi

DÝYARBAKIR - Þýrnak'ýn Koçaðýllý ve Kuþkonar köylerinde 26 Mart 1994'te, bombalama sonucu 38 kiþinin öldüðü olayla ilgili Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn verdiði kararla Kuþkonar köyünde toplu olarak gömüldüðü iddia edilen 25 kiþinin mezarý açýlacak. Güneydoðudaki faili meçhul soruþturmalarý yürüten Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, bombalamada hayatýný kaybeden ancak resmiyette yaþýyor görünen 25 kiþinin gömüldüðü toplu mezarý açmaya karar verdi. Olayla ilgili soruþturmayý yürüten Þýrnak Cumhuriyet Savcýlýðý, bombalamanýn PKK tarafýndan yapýldýðýný belirterek dosyayý dönemin Diyarbakýr Devlet Güvenlik Mahkemesi Baþsavcýlýðýna göndermiþti. Dosya, yýllarca cumhuriyet savcýlýðý ile askeri savcýlýk

arasýnda gidip geldi.

AÝHM Türkiye’yi haksýz bulmuþtu Maðdurlarýn avukatý Tahir Elçi, 2006 yýlýnda dosyayý AÝHM'ye götürdü. Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðünün belgeleri Elçi tarafýndan AÝHM'ye ulaþtýrýldý. AÝHM, Türkiye'nin Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin yaþam hakký, etkili soruþturma hakký ile kötü muamele ve iþkencenin yasaklanmasý ile ilgili maddelerini ihlal ettiðine hükmetti. Türkiye'nin 38 davacýya toplam 2 milyon 305 bin avro tazminat ödemesini kararlaþtýrmýþtý. Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý da geçen yýl dosyayý yeniden incelemeye aldý. Olayla ilgili soruþturmayý yürüten savcýlýk da önemli bir karar aldý. Yýllardýr terör gerekçesiyle gidilmeyen bölgeye savcýlar ilk kez giderek burada 25 kiþinin gömüldüðü

Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, "Toplu mezar açýldýktan sonra kimlik tespiti için DNA örnekleri alýnarak kimlik tespiti yapýlacak. Böylelikle 20 yýldýr resmi kayýtlarda yaþýyor görünen 25 kiþi, artýk nüfustan ve resmi kayýtlardan da düþürülecek" dedi. Elçi, bombalama sonucu 20 yýl önce ölen çocuk, genç ve yaþlý insanlar için yapýlan ýsrarlý baþvurulara raðmen soruþturma dosyasýnda bir geliþme yaþanmadýðýný ileri sürerek þöyle konuþtu: "20 yýl önce Þýrnak'ýn Kuþkonar ve Koçaðýlý köylerine düzenlenen bombalý saldýrýda hayatýný kaybeden ve o dönemde askeri operasyonlarýn sýk olmasý nedeniyle yakýnlarý tarafýndan dini vecibeleri yerine getirilmeden Kuþkonar köyünde toplu olarak gömülen 25 kiþinin mezarý Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn verdiði kararla açýlacak Son 10 yýldýr ýsrarlý baþvurularýmýza raðmen savcýlýk toplu mezarýn açýlmasý için ve kimlik tespitinin yapýlmasý yönünde karar vermiyordu. Savcýlýðýn verdiði bu kararý geç de olsa önemli buluyorum. Toplu mezar açýldýktan sonra kimlik tespiti için DNA örnekleri alý-

Zihinsel engelli yurttaþ kayboldu

Diyarbakýr’da kaybolan zihinsel ve konuþma engelli yurttaþýn ailesi yaþamýndan endiþe ediyor

narak kimlik tespiti yapýlacak. Böylelikle 20 yýldýr resmi kayýtlarda yaþýyor görünen 25 kiþi, artýk nüfustan ve resmi kayýtlardan da düþürülecek."

Dosyaya gelen uçuþ belgeleri Geçen yýl Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, olayla ilgili yeniden soruþturma baþlattý. Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Sivil Havacýlýk Dairesine bir yazý yazarak 1994 yýlýnda Malatya Erhaç 7. Ana Jet Komutanlýðý ile Diyarbakýr 2. Hava Kuvvetleri Komutanlýðýna baðlý uçaklarýn iniþ kalkýþ belgelerini istedi. Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan gönderilen "Görevler" baþlýklý belgede olay günü yapýlan uçuþla ilgili þu ifadelere yer verilmiþti: "1994 yýlýnda Þýrnak ili batýsý ile Kuzeybatýsý 10 NM'de (18.55 km) Hava Kuvvetleri Komutanlýðý tarafýndan iki uçuþ icra edildiði tespit edilmiþtir. Her birinde iki uçak olmak üzere iki uçuþun gerçekleþtiði, 10.24 ve 11.20'de saatlerinde baþlandýðý, bombalamanýn saat 11.00 ve 11.20 sularýnda gerçekleþtiði, uçaklarýn bomba yüklü olduðu, uçuþlardan birinin iki F-4 diðer uçuþun ise iki F-16 savaþ uçaklarý tarafýndan yapýldýðý anlaþýlmaktadýr." (AA)

DÝYARBAKIR - Dicle ilçesi Boðaz (Behro) köyünden evde bakým maaþýnýn baðlanmasý için Diyarbakýr merkeze getirilen 52 yaþýndaki zihinsel engelli ve konuþma engelli olan Bedri Ýçer'den haber alýnamýyor. Damadý Mehmet Yaþar tarafýndan Diyarbakýr Gaziler Semti Musa Anter Mahallesi'ndeki evine getirilen Ýçer'in gece saat 23.30'da kimse farkýna varmadan sokaða çýktýðý belirtilerek, ev halkýnýn Ýçer'in evde olmadýðýný fark etmesiyle arama çalýþmalarýna baþladýðý ancak kendisinden haber alýnamadýðý aktarýldý Polise haber veren aile polisin arama çalýþmalarýndan da bir sonuç alamadý. Ýçer'in damadý Mehmet Yaþar, hem zihinsel hem de konuþma engelli olan Ýçer'in hayatýndan endiþe duyduðunu dile getirdi. Yaþar, kayýnbabasý Ýçer'i bulanlarýn 0535 939 7386, 0535 476 55 20 numaralý telefonlardan kendilerine haber verilmesini istedi. (DÝHA)


8

HABER

14 Ocak 2014 Salý

KCK davasýnd Diyarbakýr’da görülen “KCK ana davasý”nýn duruþmasýnda avukatlar ve tutuklular mahkemeye heyetinin meþruiyetini kaybettiði için duruþmadan çekilmesi talebinde bulunarak, duruþma salonunu terk etti. Savcý talebe iliþkin takdir yetkisinin mahkeme heyetinde olduðuna iliþkin mütalaa sundu. Ancak talep reddedildi DÝYARBAKIR - "KCK ana davasý" adý altýnda aralarýnda DEP Milletvekili Hatip Dicle'nin de bulunduðu 94'ü tutuklu 175 Kürt siyasetçinin yargýlandýðý Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruþma tutuklu Kürt siyasetçilerinin ve avukatlarýnýn "meþruiyeti kaybettiði" gerekçesiyle yargýlamayý kabul etmediklerini açýklamasý, mahkemede krize yol açtý. DEP Milletvekili hatip Dicle'nin de aralarýnda bulunduðu 10 kiþi raporlu olduklarý gerekçesi ile duruþmaya katýlmazken, duruþmaya 80 tutuklu, 13 tutuk-

suz sanýk, çok sayýda avukat ile BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, BDP'li vekiller Selma Irmak, Faysal Sarýyýldýz, Ýbrahim Ayhan, Gülser Yýldýrým, Kemal Aktaþ, Ayla Akat Ata, Ýbrahim Binici ve çok sayýda tutuklu yakýný katýldý.

“Biz burada salon süsü müyüz?” Tutuklularýn kimlik tespiti ile baþlayan duruþmada söz alma istediði Mahkeme Baþkaný Bekir Soytürk tarafýndan engellenen avukat Mehmet Emin Aktar, tepkisini "Biz burada salon süsü müyüz?" diyerek dile getirdi. Ardýndan konuþmasýna izin verilen Aktar, Türki-

ye'de egemenlerin hep yargýyý kullanmak istediðini ifade ederek, "Siz burada baþka bir yargýlama ile müvekkillerimizi burada tutuyorsunuz. Bu ülkenin siyaseti ölülerimiz üzerinden yapýlýyor. Kürtler üzerinden bir oyun oynanýyor. Biz bu oyunun bir parçasý olmayacaðýz. Bu oyunun figüraný olmayacaðýz. Siz bugün bir karar vereceksiniz. Bu vere-

Tahliye edilen vekiller KCK davasýný izledi Tahliye edilen BDP'li vekiller Selma Irmak, Faysal Sarýyýldýz, Gülser Yýldýrým ve Ýbrahim Ayhan ile Van Baðýmsýz Milletvekili Kemal Aktaþ, "KCK ana davasý"ný izledi. Aktaþ, "Biz tutuksuz yargýlanan milletvekilleri olarak bu gün arkadaþlarýmýzýn yanýnda yer almak için geldik. Onlarýn býrakýlmasý bu adliye kapýsýndan birlikte çýkmayý umut ediyoruz" dedi

ceðiniz kararla bu oyuna bir son verin" dedi. Tutuklu 5 vekil ile mahkeme heyetinin verdiði karara deðinen Aktar, "Ýstanbul mahkemeleri AYM'nin kararý ardýndan bir karar verirken Diyarbakýr mahkemeleri AYM'nin kararýný kayda deðer almadý. Bir siyasi kavga varsa bu bizim üzerimizden yürütülmesin. Bu ülkenin iktidarlarýna

DÝYARBAKIR - Kýsa bir süre önce kendileri de "KCK ana davasý"nda yargýlanýrken tahliye olan BDP Þýrnak Milletvekili Selma Irmak ve Van Baðýmsýz Milletvekili Kemal Aktaþ, yine diðer "KCK" davalarýnda yargýlamalarý sürerken tahliye olan BDP'li milletvekilleri Faysal Sarýyýldýz, Ýbrahim Ayhan, Gülser Yýldýrým ile birlikte duruþmaya katýlmak üzere adliyeye geldi. Milletvekillerine BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Fýrat Anlý ve BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ da eþlik etti. Adliye önünde vekillerin ve BDP'lilerin yaný sýra çok sayýda sanýk yakýný da biraraya geldi. Ana davanýn görüleceði duruþma salonuna girmeden önce tutuksuz yargýlanan milletvekilleri adýna açýklama yapan Van Baðýmsýz Milletvekili Kemal Aktaþ, 14 Nisan 2009 yýlýndan bu "KCK" tutuklamalarýyla hukuksuz ve adaletsiz bir biçimde Özel Yetkili Mahkemeler tarafýndan yargýlandýklarýný belirterek, "Biz bu operasyonlarý ilk günden beri çok hukuksuz, gayri

malzeme olmak istemiyoruz" ifadesinde bulunarak mahkeme heyetinin duruþmadan çekilmesini talep etti. Ardýndan söz alan BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ ise, mahkemelerde hukukun konuþulmadýðýný ifade ederek þunlarý aktardý: "Bu davalar Kürt halkýna bir darbe niteliðindedir. En

meþru, tamamen konjöktürel ve siyasi soykýrým operasyonlarý olarak deðerlendirdik" dedi.

“Hukuk normlarý dýþýnda yargýlandýk” Türkiye'deki son geliþmelerle birçok konunun daha belirgin hale geldiðini kaydeden Aktaþ, "Bize karþý uygulanan hukuk aslýnda uluslararasý sözleþmelerdeki hukuk normlarý dýþýnda uygulanan bir uygulamadýr. Biz bu gidiþatýn terk edilmesi gerektiðini ve bir an önce hukukun doðru bir þekilde iþletilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandý. Aktaþ, "demokratik çözüm" sürecinin baþarýsý açýsýndan bu uygulamalarýn son bulmasý gerektiðini de vurgulayarak "Biz þimdiye kadar duruþmalarý tutuklu olarak izliyorduk. Bildiðiniz gibi en son yaþanan sýkýntýlý geliþmelerden sonra, bizlerde dýþarýya çýktýk. Bugün arkadaþlarýmýz ile birlikte duruþmaya katýlacaðýz. Biz arkadaþlarýmýzýn býrakýlmasýný ve onlarla birlikte dýþarý çýkmayý bekliyoruz" diye konuþtu. (DÝHA)


14 Ocak 2014 Salý

a kriz ruz. Bu davaya bakamayacaðýnýzý söyleyip çekilmelisiniz. Ben yargýç olsam çekilirim" diye konuþtu.

9

HABER

Kýþanak: Kararý destekliyoruz “KCK ana davasý”nýn duruþmasýnda avukatlar ve tutuklu siyasetçilerin mahkeme salonunu terk etmesi ardýndan gazetecilere konuþan Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, sanýk haklarýnýn ihlal edildiðini belirterek, mahkemenin meþruiyetini kaybettiðini ve yargýlamanýn kabul edilmeyecek bir boyuta taþýndýðýný söyledi. Kýþanak ise, tutuklularýn aldýðý kararýn meþru olduðunu ifade ederek, “Bu konuda arkadaþlarýmýz bizden ve tüm kamuoyundan destek bekliyorlar” dedi

“Mahkeme meþrutiyetini yitirdi”

büyük darbe budur. Bugün AKP'ye bir darbe oldu kýyamet koptu. Ama Kürtlere bu kadar operasyon yapýldý hiçbir kimseden bir ses çýkmadý. Tüm taraflar sessiz kaldý." "KCK" adý altýnda yapýlan operasyonlara iliþkin deliller ortaya koyduklarýný ancak bunlarýn mahkeme tarafýndan ret edildiðini dile getiren Beþtaþ, "Siz AYM'ye, CMK'ya, uluslararasý yasalara uymayarak birçok karar verdiniz. Ancak bardaðý taþýran karar ise tutuklu vekillere iliþkin verdiðiniz karar oldu. Siz bu kararýnýzda gerekçe yerine hükümlerinizi ortaya koydunuz. Siz keyfi bir karar verdiniz. AYM size tepki amacýyla 4 saatte karar verdi. Siz sadece bir ay direnebildiniz bu karara. Bir þey yapabildiniz mi? Siz burada siyasal bir karar verdiniz" dedi.

“Siz meþrutiyetinizi yitirmiþsiniz” Hukuk ve üslup tartýþmalarýna artýk gerek kalmadýðýný ifade eden Beþtaþ, "Siz hukuksal bir karar vermediniz. Artýk bu ülkede yargý var mý? Yok mu tartýþýlýyor?" dedi. Yargý içerisinde bir örgütlenmenin olduðunu aktaran Beþtaþ, "Bunu herkes söylüyor. Bu ülkede yargý içerisinde bir örgütlenme var. Bu kabul edilemez. Biz sizin mahkemenizin bu dosyaya bakmasýný istemiyo-

Daha sonra söz alan Diyarbakýr Barosu Baþkaný Tahir Elçi ise, mahkemenin meþrutiyetini yitirdiðini ve davadan çekilmesini talep etti. Elçi, toplumun artýk yargýya saygýsýnýn kalmadýðýný ifade etti. Daha sonra söz alan avukat Güven Özata ise Türkiye'nin bir hukuk devleti olduðu inancýný yitirdiðini belirtti. Söz hakký alan avukatlardan Mustafa Özer'in sarf ettiði "Siz Türk milleti adýna yargýlama yapýyorsunuz ancak karþýnýzda oturanlar ise Kürtlerdir" sözleri mahkeme heyetini rahatsýz etti. Mahkeme heyeti bu sözleri nedeniyle Özer'e "ihtar" etti. Özer ise mahkeme heyetine, "Ya evrensel hukuk ilkelerine göre davranýn yada bu duruþmadan çekilin" diye yanýt verdi. Daha sonra söz alan Diyarbakýr TÝHV Baþkaný Avukat Barýþ Yavuz da mahkemenin tarafsýzlýðýný yitirdiðini ve davadan çekilmesini talep etti.

Avukatlardan mahkeme heyetine tepki Ardýndan tutuklular adýna söz alan Hasan Hüseyin Erdem'in Kürt siyasetçiler adýna yaptýðý ortak savunmayla mahkeme heyetinin tarafsýzlýðýný ve meþrutiyetini yitirdiðini, mahkemenin adil bir karar vermeyeceðini ifade ederek dosyadan çekilmesi isteðinde bulunarak yaptýðý çýkýþýn ardýndan mahkeme heyeti, savcýdan talebe iliþkin mütalaa istedi. Ýddia makamý mütalaasýnda kararý mahkeme heyetine býraktýðýný ifade etti. Ve bunun üzerine mahkeme heyeti ara kararýný vermek üzere duruþmaya ara verdi.

Talep reddedildi Daha sonra açýklanan kararda, avukatlar ve tutuklu siyasetçilerin "mahkemenin meþruiyetinin olmadýðýný" belirterek, "duruþmadan çekilmesi" talebi reddedildi. Daha sonra Mahkeme 16 Ocak Perþembe gününe ertelendi. (DÝHA)

DÝYARBAKIR - "KCK" adý altýnda 14 Nisan ve 24 Aralýk 2009 tarihlerinde arasýnda düzenlenen operasyon kapsamýnda haklarýnda dava açýlan ve aralarýnda DEP Milletvekili Hatip Dicle'nin de bulunduðu 94'ü tutuklu 180 Kürt siyasetçinin yargýlandýðý davanýn 60'ýncý duruþmasýnýn 1'inci oturumunda tutuklu siyasetçi ve insan haklarý savunucularý mahkemeyi protesto ederek salonunu terk etti. Duruþmaya ara verilmesi ardýndan adliye binasý önünde yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Diyarbakýr Barosu Baþkaný Tahir Elçi, yargýlamalarýn uzun bir süreden bu yana sürdüðüne iþaret ederek, "Sanýklar, mahkemelerin uzun süre riayet etmemesi, AYM'nin kararýnýn uygulanmamasý ve Anayasa hükümlerine aykýrý davranýlmasý dolayýsýyla sanýk haklarýnýn pervasýzca ihlal edilmesi karþýsýnda bu tavrý aldýklarýný belirttiler" dedi. Avukatlarýn da mahkeme salonunu terk ettiðini hatýrlatan Elçi, "Bizlerde bunun artýk olaðan ve kabul edilebilinir bir yargýlama faaliyeti olmaktan çýktýðýný düþünüyoruz" diyerek tepkisini gösterdi.

‘Mahkemenin yasal dayanaðý yoktur’ Siyasetçilerin mevcut þartlar altýnda duruþmalara katýlmayacaklarýný söyleyen Elçi, mahkemeyi protesto etmelerinin nedenlerinden birinin "Tarafsýzlýk" ilkesi olduðunu belirterek þunlarý aktardý: "Sanýklar mahkemenin bu tutumu karþýsýnda artýk tarafsýzlýðýný yitirdiðini, bu yargýlamayý doðru ve dürüst bir biçimde sürdüremeyeceðini ve mahkeme heyetinin davadan çekilmesini iste-

diler. Bizce de bu böyledir, artýk bu mahkemenin hiçbir yasal dayanaðý yoktur."

‘Yargý iktidarýn oyuncaðý oldu’ Elçi'nin ardýndan durumu deðerlendiren BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Gültan Kýþanak ise, yargýlamanýn adaletten uzak olduðunu ve yargýnýn siyasal bir organizasyona dönüþerek çeþitli iktidar odaklarýn elinde oyuncak olarak kullanýldýðýný kaydetti. Kýþanak, "Yargýnýn siyasal bir organizasyona dönüþtüðü ve çeþitli iktidar odaklarý elinde bir oyuncaða dönüþtüðü artýk açýk ve nettir. KCK adý altýnda yürütülen operasyonlarýn ve yargýlamalarýn tamamen demokratik Kürt siyasetini susturmaya ve ortadan kaldýrmaya yöneliktir" diye konuþtu.

‘Arkadaþlarýmýz destek bekliyor’ Yargýnýn durumunun artýk herkes tarafýndan bilindiðini kaydeden Kýþanak, "Bu yargýlamayý sürdüren mahkemenin AYM kararý karþýsýnda direnen umuda ne kadar siyasal bir pozisyon içerisinde olduðunu bir kez daha kanýtlamýþ ve ortaya çýkarmýþtýr" dedi. Tutuklu arkadaþlarýnýn mahkemenin ve yargýlamanýn siyasal bir karar olmasýndan kaynaklý protesto ettiðini ifade eden Kýþanak, þunlarý kaydetti: "Arkadaþlarýmýz bu mahkemeyi bu yargýlamayý siyasal kararlý ve demokratik siyaseti mahkum etmeye yönelik bir yargýlama olarak gördüklerini ifade etmiþler. Artýk duruþmaya katýlmayacaklarýný söylediler. Meþru demokratik, gerçek adaleti ortaya çýkarmaya yönelik tutum olduðu ortadadýr. Bu konuda arkadaþlarýmýz bizden ve tüm kamuoyundan destek bekliyorlar." (DÝHA)


10

HABER

14 Ocak 2014 Salý

Kürtçe anasýnýfý talebi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan iki yýl önce açýlan ve Kürtçe eðitim veren kreþten 55 çocuk yararlanýyor. Çocuklar ana dillerini öðrenirken biliþsel ve el becerilerini de geliþtiriyorlar. Kreþin eðitiminden memnun kalan veliler Kürtçe anasýnýfýn açýlmasýný talep ediyorlar Lokman AYDOÐAN DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý'na baðlý Kreþ ve Gündüz Bakýmevi'nden 55 çocuk faydalanýyor. Eðitim dilinin Kürtçe olduðu ve bu yýl toplam 200 baþvurunun yapýldýðý Kreþ ve Gündüz Bakýmevi, kapasitesine göre 3-5 yaþ arasý 55 çocuðu kreþe kabul edip yeni eðitim dönemine baþladý. Yeni eðitim yýlýnda çocuklara Kürtçe matematik, drama ve müzik eðitimi veren kreþ ayrýca halk oyunlarý, spor ve Ýngilizce eðitim de veriyor.

‘Türkiye’de model olduk’ Kreþ Sorumlusu Evin Taþdemir, ilk açýldýklarýnda kaynak konusunda eksiklikler yaþadýklarýný ancak zamanla bu eksiði giderip geliþtiklerini belirtti. Hepsi kadýnlardan oluþan 9 çalýþanýmýzla yola devam ettiklerini söyleyen Taþdemir, "Çalýþanlarýmýz sevgiyle bu iþi yürütüyorlar, büyük bir istekle kendilerini bu çalýþmaya katýyorlar" dedi. 4

Trafik kazasý: 1 yaralý DÝYARBAKIR'da meydana gelen trafik kazasýnda bir kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre olay, Elazýð Bulvarý Kolordu Kavþaðý'nda meydana geldi. Seyir halindeki 21 FK 648 plakalý otomobile Saðlýk Müdürlüðü'ne ait 21 AY 494 plakalý otomobil arkadan çarptý. Çarpmanýn etkisiyle araç refüje vurdu. Kazada 21 FK 648 plakalý otomobilde bulunan bir kadýn sýkýþtýðý yerden acil kurtarma ekipleri tarafýndan çýkarýldý. Yaralý, daha sonra ambulansla Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

ayrý sýnýfta 55 çocuða hizmet verdiklerini ve her sýnýfta iki eðitmenin bulunduðunu aktaran Taþdemir, eðitmenlerin çocuk geliþim eðitimi almýþ, dilde çok yetkin ve çocuk psikolojisini iyi bilen kiþilerden oluþtuðunu belirtti. Her yýl kendilerini biraz daha geliþtirdiklerini belirten Taþdemir, Türkiye'de bir model olduklarýný ifade etti.

‘Buradan çok memnunum’ Velilerden Tuba Aslan Akýncý ise, "Ben Diyarba-

kýrlýyým ama ben de Kürtçe iyi konuþamýyorum. Anlýyorum ama kendimi ifade edemiyorum. Çocuklarýmýn bu sýkýntýyý yaþamalarýný istemediðim için buradayým. Benim ikizlerim var. Kendilerini kendi dilleriyle ifade edebilsinler diye bu amaçla buraya getirdim ve çok memnunum. Geçen yýl alýcý dil becerileri geliþti, bu yýl ifade dil becerileri geliþti. Kendilerini Kürtçe çok rahat ifade edebiliyorlar. Renkleri, sayýlarý, kavramlarý, þarkýlarý, tekerlemeleri

öðrendiler. Kendi baþlarýna þarkýlar, hikayeler oluþturuyorlar. O anlamda çok memnunum. Ýki yýldýr bu çocuklar burada Kürtçe öðreniyorlar ama okula baþladýklarýnda unutmalarýndan kaygýlýyým. 5-6 yaþ grubuna Kürtçe okuma yazma dersi verilmesi konusunda kreþ yetkililerine öneride bulundum. En azýndan dili daha iyi öðrenecekler daha iyi pekiþtirecekler" dedi.

‘Kürtçe ana sýnýf açýlmalý’ Derya Deniz isimli veli

Masum Süer’e “Ayýn Fotoðrafçýsý” ödülü DÝYARBAKIR - Uluslararasý fotoðrafçýlýk dergisi Light and Composition Dergisi, Diyarbakýrlý fotoðraf sanatçýsý Mehmet Masum Süer'in Kayýp Yakýnlarý eyleminden çektiði bir fotoðrafý 'Günün Fotoðrafý' olarak seçilip ödüllendirdi. Süer'in bu fotoðrafý, Aralýk ayý içinde en çok izlenen ve ilgi çeken fotoðraf oldu. Bunun üzerine dergi, bu fotoðrafý 'Ayýn Fotoðrafý' ve Süer'i de'Ayýn Fotoðrafçýsý' olarak ilan etti. Derginin web sitesinde Süer tanýtýlarak, kendisiyle yapýlmýþ bir söyleþiye yer verildi. Söyleþi, derginin yeni sayýsýnda da yayýmlanacak. Fotoðrafçý Süer, röportajda, ödül ve fotoðrafýna gösterilen ilgiden dolayý sevincini dile getirerek, "Ben özellikle Kayýp Yakýnlarý ve Cumartesi Anneleri adýna da mutluyum. Fotoðrafýmla onlarýn istek ve duygularýna tercüman olup dünya kamuoyuna da ulaþtýrdýðým için." dedi.

Kýrýk camlý fotoðrafýn öyküsü Light and Composition dergisinin

'En Ýyi 100 Fotoðrafçý' listesinde de yer alan Süer, ayýn fotoðrafýnýn çekilme öyküsünü þöyle anlattý: "PKK ile Türkiye devlet güvenlik güçleri arasýndaki savaþta iki taraftan kayýplarýn dýþýnda, 4 bin 500 kiþiden fazla sivil de ya kaybedildi veya öldürüldü. Kayýp yakýnlarý ve dostlarý, 250 haftadan beri Ýstanbul, Diyarbakýr ve diðer bazý kentlerde her cumartesi günleri oturma eylemi yaparak, devletten çocuklarýnýn katillerinin yakalan-

de, "Kreþ açýlýnca çok iyi oldu ve mutlu olduk. Özellikle de çocuklarýmýz anadilini öðreniyorlar. Bu sayede anadilinin yok olmasýný önleyici bir rolü üstenir. Çocuðum kreþten döndüðünde artýk arkadaþlarýyla Kürtçe oynuyor. Bu çok sevindirici bir þey. Eðitmenleri ona güzel Kürtçe oyunlar öðreniyor. Bu sayede bizim çocukluk oyunlarýmýz kaybolmuyor. Onun için biz kreþten çok memnunuz, ikinci çocuðumuzu da göndereceðiz. Keþke Ýlkokul, Ortaokul ve Lise de Kürtçe olsaydý. Çocuklarýmýzý dilimizle gönderseydik okula ve bizim dilimizle eðitim alsalardý keþke! Bu ayrýca bizim isteðimidir. Okula baþladýðýnda zaten Türkçe öðrenecekler, biz evde elimizden geleni kadar Kürtçe konuþacaðýz onlarla ama eðitimin Kürtçe olmasý þart. Biz bu sene kýzýmýzý anasýnýfýna gönderdik ama o istemedi, o Kürtçe kreþe gelmek istedi, biz de onu tekrar buraya getirdik. Biz Kürtçe anasýnýfýnda açýlmasýný istiyoruz" diye konuþtu.

masý ve cezalandýrýlmasýný istiyorlar. Bir süredir bu eylemleri izliyor ve fotoðraflarýný çekiyorum. Oturma eyleminin birinde, elinde yakýnýn kýrýk camlý çerçeveli bir fotoðrafý olan bir kayýp yakýný kadýn dikkatimi çekti. Gözleri doluydu. Özellikle kýrýk cam beni de etkiledi ve çok duygulandýrdý…" Röportajýnda, çalýþmalarýna iliþkin bilgi veren Süer, uzun yýllar bir gazeteci olarak fotoðraf çektiðini belirterek þunlarý söyledi: "Gazetecilikten gelen fotoðrafçýlýðýmý, halkýma hizmet için kullanýyorum. Ülkemi coðrafyasý, kültürü ve sanatýyla dünyaya tanýtmaya çalýþýyorum. Yaþadýðým topraklar, her þeyiyle beni etkiliyor, çok seviyorum. Ülkemin güzelliklerinin yoðun etkisindeyim. Bu nedenle, bu güzellikleri dünyayla paylaþmak ve tanýtmak istiyorum. Uluslar arasý alanda fotoðraflarýmýn ilgi görmesi bu anlamda beni mutlu ediyor." Uluslararasý dergilerden son 4 yýlda toplam 18 ödül alan Süer, bugüne kadar altýsý Irak'ta Federal Kurdistan Bölgesi'nde ve Amerika'da olmak üzere 9 sergi açtý.

Osman ERGÜN


11

KADIN ve YAÞAM

14 Ocak 2014 Salý

“Bu Türkiye’nin sorunu” Siirt'in Pervari ilçesinde 14 yaþýndaki 2 çocuk annesi K.E.'nin evinde silahla vurulmuþ halde bulunmasýna Kadýn Eðitim ve Psikolojik Danýþmanlýk Merkezi tepki gösterdi. Epi-Dem Sosyoloðu Azize Kaya, "Bu bölgenin deðil Türkiye'nin sorunudur" dedi DÝYARBAKIR - Siirt'in Pervari ilçesine baðlý Düðümcüler köyünde, 11.5 yaþýnda imam nikahýyla evlendirilen ve 12.5 yaþýnda anne olan 14 yaþýndaki K.E, erken doðumla dünyaya getirdiði ikinci bebeðinin ölümünün ardýndan, evinde tabancayla vurulmuþ halde ölü bulunmuþtu. Olaya tepki gösteren Diyarbakýr Yeniþehir Bele-

diyesi bünyesinde faaliyet gösteren Epi-Dem sosyoloðu Azize Kaya, bu olayýn bölgenin deðil Türkiye'nin sorunu olduðunu söyledi.

‘Olay bir kadýn sorunudur’ Sosyolog Azize Kaya konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, yaþanan olayýn bölgesel açýdan ele almanýn yanlýþ olduðunu

ifade ederek, olayýn hem Türkiye'nin hem de geliþmemiþ toplumlarýn bir gerçeði olduðunu ifade etti. Kaya, "Bu olay kadýn sorunudur. Çünkü çok olay yaþanýyor. Bu belki duyulan, görünen ve bilinen kýsmýdýr. Ama bu ve buna benzer o kadar çok olay yaþanýyor ki, bunu sadece Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'ne sýnýrlamak yanlýþtýr. Bu olaylar Akdeniz ve Karadeniz'de de yaþanýyor. Bu anlamda bunu bölgesel açýdan ele almak yanlýþtýr. Bu erkek egemen zihniyetinin yarattýðý bir sorundur" dedi.

Kader topraða verildi Henüz 12 yaþýndayken görücü usulüyle evlendirilen, 13'ünde anne olan 14 yaþýnda silahla vurulmuþ halde bulunan Kader Erten Siirt'in Pervari ilçesinde topraða verildi. Erten'in ölümüyle ilgili soruþturma sürerken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn da talimatýyla çocuk yaþta evlendirilmesiyle ilgili de soruþturma baþlatýldýðý belirtildi SÝÝRT'te evinde silahla vurulmuþ olarak bulunan bir çocuk annesi 14 yaþýndaki Kader Erten, Diyarbakýr da yapýlan otopsinin ardýndan köyünde defnedildi. 2011 yýlýnda Van'ýn Çatak ilçesinde yaþarken ailelerin onayý ile Mehmet Atak ile 12 yaþýnda görücü usulüyle evlendirilen 27 Temmuz 2000 doðumlu Kader, 13 yaþýnda anne olmuþtu. Erten, yaklaþýk bir yýl sonra ikinci çocuðuna hamile kalmýþtý. Erten'in ikinci çocuðu ise ölü doðmuþtu. Erten önceki gün Pervari ilçesi Yapraktepe köyünde odasýnda silahla vurulmuþ þekilde bulunmuþtu. Erten, Diyarbakýr Týp Fakültesi'nde yapýlan otopsinin ardýndan Yapraktepe köyünde defne-

dildi. Erten'in ölümüyle ilgili Pervari Savcýlýðý'nýn baþlattýðý soruþturma sürüyor. Konuya iliþkin Siirt Valiliði'nden yapýlan yazýlý açýklamada Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Hýfzullah Canpolat, Pervari ilçesinde 12 yaþýnda görücü usulüyle evlendirilen ve evinde ölü bulunan Kader Erten'le ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam'ýn talimatýyla inceleme baþlatýldýðýný belirterek, "K.E.'nin küçük yaþta evlendirilmesi ve çocuk yaþta doðum yapmasýyla ilgili araþtýrma yapacaðýz" dedi.

Kader’i 14 yaþýnda öldüren sistem

2011 yýlýnda Van'ýn Çatak ilçesinde yaþarken ailelerin onayý ile Mehmet Atak ile görücü usulüyle evlendirilen 27 Temmuz 2000 doðumlu Kader, Siirt'in Pervari ilçesine baðlý Düðümcüler köyüne zorla gelin edildi. Resmi nikâhsýz eþi Atak'ýn ailesiyle yaþamaya baþlayan Kader, 13 yaþýnda anne oldu. Yaklaþýk bir yýl sonra ikinci çocuðuna hamile kalan Kader eþinin askere gitmesinden sonra bir yaþýndaki çocuðu ve karnýndaki 7 aylýk bebeðiyle yaþama tutundu. Kader, doðumla dünyaya getirdiði ikinci çocuðunu kaybettikten sonra genç kadýn odasýnda silahla vurulmuþ þekilde bulundu. (DÝHA)

REKLAM VE ÝLANLARINIZ ÝÇÝN BÝZE ULAÞIN 532 622 55 33

‘Zihniyetin deðiþmesi lazým’ Kaya, bu tür olaylarýn önüne geçilebilmesi için zihniyetin deðiþmesi gerektiðini vurgulayarak, bunun bir sistem ve zihniyet sorunu olduðunu kaydetti. Kaya, "Çünkü egemen erkek zihniyeti kendini bu þekilde var etmeye çalýþýyor. Bu kadýna olan bakýþ açýsý ile ilgili bir þeydir. Kadýný ötekileþtirerek ve ikinci sýnýf muamele ile bu sorun çözülmez. Ama bu bakýþ açýlarýnýn deðiþmesi lazým. Bu sistemin kýrýlmasý lazým" diye konuþtu. (ÝHA)

Ninova Park’ta Mevlid Kandili etkinliði DÝYARBAKIR - Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alýþveriþ merkezlerinden biri olan Ninova Park'ta Mevlid Kandili etkinliði düzenlendi. Ninova Park Pazarlama ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Þirin Akþar, alýþveriþ merkezi bünyesinde bulunan maðazalarý gezerek çalýþanlarýn Mevlid Kandili'ni kutladý. Maðaza çalýþanlarý ve müþterilere kandil simidi daðýtan Akþar, Ninova Park olarak, kurulduklarý günden bu yana önemli günleri hatýrlayarak kutladýklarýný söyledi. Akþar, önümüzdeki günlerde de etkinliklere devam edeceklerini sözlerine ekledi. (ÝHA)


12

HABER

14 Ocak 2014 Salý

‘Hayal kýrýklýðý yaþýyorlar’

DÝYARBAKIR - Dünyanýn her yerinde savaþ maðduru olan yüz binlerce mülteci göç ettiði ülkelerde benzer dram ve travmalar yaþarken, yetkililerin ve kamuoyunun bu konudaki duyarsýzlýðý devam ediyor. Rojava'ya çeteci örgütlerin uzun süredir devam eden saldýrýlarý nedeniyle Federal Kürdistan Bölgesi'ne göç etmek zorunda kalan Kürtler ile Türkiye'ye göç eden en Arap mültecilerin ’d e y ri u S e v Rojava ýyla kaldýðý kamplarý, savaþ dolayýs tan yaptýðý araþtýrma neis Federal Kürd deniyle gezen Ýngiliz ürkiye’ye Serbest Gazeteci Bölgesi ve T ltecilerin Glory Lord, göç eden mü þtýran kamplarda karþýlaþdurumunu ara ci Glory týðý durumlarý anÝngiliz Gazete ilerin kal- lattý. Kamplarda kaLord, mültec lan mültecilerin duaki kötü rumunu dünya kadýðý kamplard kat çekti. muoyunun gündekoþullara dik a’dan Gü- mine getirmek Lord, “Rojav sanlar amacýyla Erbil'deney’e giden in ý yaþadý- ki kampa girebilhayal kýrýklýð mek için Birleþney’deki miþ Milletler'den lar. Þu an Gü mu Ha- izin istediðini beKürtlerin duru nlardan lirten Lord, 2 ay lep’te yaþana ” dedi boyunca çýkmasýçok daha kötü ný beklediði bu izinle girdiði kampta 2 gün kaldýðýný kaydetti. Kampta 2 kadýn ve 2 erkek mülteci ile görüþebildiðini ifade eden Lord, erkek mültecilerden birinin Suriye ordusundan kaçan askerlerden biri olduðunu paylaþtý.

“Güney’teki Kürtler gönül kýrýklýðý yaþýyor’ Türkiye'de yaptýðý araþtýrmalar sýrasýnda ise, Antep'de ev tutan Lord, Ýskenderun, Ur-

fa ve Mardin'deki kamplara gitti. Kamplarda kalan mültecilerle birebir görüþerek yaptýðý bu araþtýrmaya dair bilgi veren Lord, Federal Kürdistan Bölgesi'ne göç eden Rojavalý Kürtlerin çok kötü þartlarda yaþadýðýný belirterek, "Güney Kürdistan hükümetinin Rojavalý Kürtleri ikame etmesi ve onlara yer vermesi gerekirken onlarý çok kötü þartlarda yaþamaya mahkûm býrakmýþ durumda. Kamplarýn etrafý yüksek duvarlar ve tellerle çevrili ve kampta yaþayanlarýn dýþarýyla hiçbir iliþkileri yok. Kamplarda insanlar tecrit edilmiþ durumda. Onlarýn oradaki yaþamsal durumu çok kötü. Çok küçük çadýrlarda yaþýyorlar. Ciddi þekilde yer sýkýntýsý yaþýyorlar. Tuvaletler iyi imal edilmemiþ. Yemekleri hijyenik deðil. Güney Kürdistan'daki Rojavalý Kürtler bu yüzden gönül kýrýklýðý yaþýyorlar" dedi.

‘Kamplardakiler iþkence hayatý yaþýyorlar’ Özellikle Kürt mültecilerin Federal Kürdistan Bölgesi'ne birçok umutla gittiðini kaydeden Lord, ancak Rojavalýlarýn burada tam bir hapis hayatý yaþadýðýný ifade etti. Hewlêr, Süleymaniye ve Duhok olmak üzere 3 büyük ilde toplamda 15 tane kamp bulunduðunu ve bunlarýn her birinde de 5-10 bin arasý mültecinin yerleþtirildiðini aktaran Lord, ayný aileden kiþiler ve ya akrabalar farklý kamplarda kalabildiðini gibi bu kiþilerin birbirlerini görebilme imkâný dahi bulunmadýðýný vurguladý. Lord, bu-

na dair sayýsýz örnek bulunan kamplarda kalanlarýn kamptan çýkmaya teþebbüs etmeleri durumunda ise, sonlarýnýn ölüm olduðunun altýný çizdi.

þumlar Kürtleri istemiyorlar. Kürtlerle barýþýk deðiller. Eðer Suriye, Kürtleri tanýmazsa ilerde büyük sorunlar yaþanabilir" dedi.

‘Geri dönmeyi bekliyorlar’

“Hatay’daki kamp çok kötü durumda”

Kamplarýn etrafýnda karakollarýn olduðunu ve kimsenin dýþarýya çýkmasýna dahi izin verilmediðini aktaran Lord, "Rojava'dan Güney'e giden insanlar bir hayal kýrýklýðý yaþadýlar. Þu an Güney'deki Kürtlerin durumu Halep'te yaþananlardan çok daha kötü. Kamplardaki Rojavalýlar Barzani yönetiminden oldukça rahatsýzlar. Çünkü bu kamplarda 5 aydýr tam bir iþkence durumunu yaþýyorlar. Kamplardaki Kürtler'in yaþamsal durumu çok kötü" ifadelerini kullandý. Kamplar hakkýnda bu bilgileri paylaþan Lord, Rojava'ya dönük saldýrýlarýn durmamasý halinde mültecilerin ülkelerine geri dönemeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye'deki kamplarda kalan Suriyeli mültecilerin durumu hakkýnda da izlenimlerini paylaþan Ýngiliz Gazeteci, Suriyeliler için Türkiye'de yapýlan kamplarýn da çok iyi durumda olmadýðýný söyledi. Hatay'daki kampýn bu açýdan çok kötü durumda olduðunu belirten Lord, diðerlerine nazaran þu an en iyi durumda olanlarý Kilis'teki kamplar olduðunu ifade etti. Lord, Kilis'teki kamplarýn ise sýðýnmacýlarýn kaldýklarý çadýrlarýn uygun olmasýndan deðil, kamp içindeki merkezlerden kaynaklandýðýný belirterek þunlarý aktardý: "Kamplarda okul, çocuklar için oyun alanlarý ve camiler var. Bir çok ihtiyaçlarý karþýlanýyor. Kilis'teki kamplarda 40 bin mülteci yaþýyor. Ayrýca gençler üniversite okumak istediklerinde, Antep'teki üniversitelere gidebiliyor. Kamplarda okullar hem Türkçe hem Arapça eðitim veriyor. Ayrýca bu kamplarda yaþayan mültecilere temel ihtiyaçlarýnýn dýþýnda kiþi baþýna aylýk 100 liralýk gibi bir para da veriliyor." Kürtler ile birlikte göçe maruz kalan Arap ve diðer halklarýn durumu konusunda bilgi ve gözlemlerini paylaþan Lord'un sýðýnmacýlar için tek dileði hepsinin bir gün ülkelerine dönebilmeleri. (DÝHA)

“Ýlerde büyük sorunlar yaþanabilir” YPG'nin Rojava'da halkýn savunmasýný yaptýðýný dile getiren Lord, halkýn bu direniþ sayesinde ayakta durabildiðini söyledi. Rojava halkýnýn kendi bölgesinde zihniyet ve anlayýþ açýsýndan çok daha ilerde olduðunu ifade eden Lord, Rojava'da yaþanan geliþmeler çerçevesinde çok olumlu kazanýmlar elde edildiðinin altýný çizdi. Lord, "Dünya'daki hiçbir devlet Rojava'nýn bu duruþunu ve kazanýmlarýný kabullenemiyor. Þu an Suriye yönetimi ve diðer Suriye'deki bütün olu-


$ €

ekonomi

DOLAR: 2.1670 EURO: 2.9615 ALTIN: 87,259 ÝMKB: 68.264,50

13 14 Ocak 2014 Salý

DEDAÞ’tan çiftçiye uyarý DEDAÞ, Diyarbakýr, Mardin, Siirt, Þýrnak ve Batman'da abone olmayan ve borcu bulunan çiftçiye tarýmsal sulama için enerji vermeyeceðini açýkladý DÝYARBAKIR - Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketinin (DEDAÞ), Diyarbakýr, Mardin, Siirt, Þýrnak ve Batman'da abone olmayan ve borcu bulunan çiftçiye tarýmsal sulama için enerji vermeyeceði bildirildi. DEDAÞ'tan yapýlan açýklamada, bölgedeki çiftçilerin sezonun yaklaþmasýyla sulama hazýrlýklarýna baþladýðý, bu nedenle yeni sezona iliþkin tarýmsal sulama politikasýnýn belirlendiði belirtildi. Tarýmsal faaliyetlerin yoðun biçim-

de gerçekleþtirildiði bölgede yaklaþýk 25 bin tarýmsal sulama abonesi çiftçinin bulunduðu kaydedilen açýklamada, þunlar kaydedildi: "2014 yýlýnda aboneliði olmayan tarýmsal sulama tesislerine ve elektrik borcu olan hiçbir tarýmsal sulama abonesine enerji verilmeyecek. Borcu olmayan veya ödemelerini yapan abonelerin ise elektrik alabilmesi için Müþteri Hizmetleri Yönetmeliði ve DEDAÞ ile imzalanan abo-

nelik sözleþmesinde belirtilen þartlarý yerine getirmesi gerekiyor. DEDAÞ'ýn bilgisi dýþýnda enerji alan tarýmsal sulama elektrik tesisleri için kaçak ve

usulsüz kullaným tutanaðý tanzim edilerek savcýlýklara suç duyurusunda bulunulacak. Ayrýca icra yoluyla hukuki takip baþlatýlacak." Açýklamada, belirti-

Dünyanýn en kalabalýk 19. ülkesiyiz

Süt üretimi arttý

DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, ticari süt iþletmelerince Kasým ayýnda 610 bin 997 ton inek sütü toplandý. Toplanan inek sütü miktarý Kasým ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 6,2 arttý. Kasým ayýnda ticari süt iþletmeleri tarafýndan içme sütü üretimi 110 bin 736 ton olarak gerçekleþti ve bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 16,6 artýþ gösterdi. Ýnek peyniri üretimi 44 bin 915 ton ile bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 10,7 arttý. Koyun, keçi, manda ve karýþýk sütlerden elde edilen peynir çeþitleri ise 469 ton ile bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 25,8 arttý. Yoðurt üre-

timi 83 bin 870 ton ile bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 2,2 artýþ gösterdi. Ayran üretimi ise 46 bin 115 ton ile bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 10,7 arttý. Ayrýca kaymak üretimi 2 bin 245 ton, koyulaþtýrýlmýþ süt üretimi 340 ton, tam yaðlý, yarým yaðlý süt tozu ve kaymak tozu üretimi 2 bin 834 ton, yaðsýz süt tozu üretimi 3 bin 118 ton, tereyaðý üretimi ise 3 174 ton olarak gerçekleþti.

Kümes hayvancýlýðý Öte yandan TÜÝK verilerine göre, tavuk yumurtasý üretimi 1,4 milyar adet olarak gerçekleþti. Tavuk yumurtasý üretimi Kasým ayýnda bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalýrken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre ise yüzde 9,2 arttý. Kesilen

len þartlarý yerine getirmeye niyeti olmayan tarýmsal sulama tesis sahiplerinin, tarlalarýný ekmemelerinin menfaatlerine olacaðý ifade edildi. (AA)

tavuk sayýsý 78 milyon adet, kesilen hindi sayýsý ise 396 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayýsý Kasým ayýnda bir önceki aya göre yüzde 12,1 artarken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4,1 azaldý. Kasým ayýnda kesilen hindi sayýsý ise bir önceki aya göre yüzde 10,4 artarken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 0,6 arttý. Tavuk eti üretimi 133 bin 956 ton, hindi eti üretimi ise 3 bin 570 ton olarak gerçekleþti. Tavuk eti üretimi Kasým ayýnda bir önceki aya göre yüzde 14,2 artarken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 1,2 arttý. Kasým ayýnda hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 4,3 artarken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 0,8 arttý.

DÝYARBAKIR - Türkiye yaklaþýk 76,5 milyonluk nüfusu ile dünyanýn en kalabalýk 19. ülkesi konumunda bulunuyor. Uluslararasý Para Fonu (IMF) verilerinden yapýlan derlemeye göre, 2013 yýlý itibariyle nüfusu 76 milyon 480 bin civarýnda olan Türkiye dünyanýn en kalabalýk nüfusa sahip 19. ülkesi olurken, dünya nüfusundaki payý ise yüzde 1,1 olarak gerçekleþti. Buna göre dünyadaki her 100 kiþiden biri Türkiye'de yaþýyor. Çin 1 milyar 360 milyonluk nüfusu ile dünyanýn en kalabalýk ülkesi olurken, bu ülkeyi 1 milyar 243 milyonluk nüfusu ile Hindistan takip ediyor. Verilere göre Çin'in dünya nüfusundaki payý yüzde 19,57. Yani dünyadaki her 5 kiþiden biri Çinli. Listenin üçüncü sýrasýnda yer alan ülke ise "süper güç" olarak nitelendirilen Amerika Birleþik Devletleri (ABD). ABD'nin 2013 yýlý verilerine göre nüfusu yaklaþýk 316,5 milyon kiþi. Bu ülkeyi Endonezya, Brezilya ve Pakistan takip ediyor. Verilere göre, bu ülkelerin nüfusu ise sýrasýyla yaklaþýk olarak 247 milyon 950 bin, 199 milyon 880 bin ve 182 milyon 590 bin olarak hesaplandý.(AA)


14

SPOR

14 Ocak 2014 Salý

Bilardo il þampiyonasý sona erdi Þanlýurfaspor asbaþkaný Kýrmýzý: ‘Haketmediðimiz bir yenilgi aldýk’

Diyarbakýr'da 108 sporcunun katýlýmý ile gerçekleþtirilen üç band il birinciliði þampiyonasý yapýlan final maçlarý ile sona erdi. Bilardo Ýl Birinciliðini Yusuf Özesmer kazandý Ahmet KAYA DÝYARBAKIR Arena Bilardo Salonunda yapýlan üç band il birinciliði þampiyonasý sona erdi. Bilardo Ýl Birinciliðini finalde Ufuk Eser'i yenen Yusuf Özesmer kazanýrken, geçen yýlýn þam-

piyonu Fesih Aslan ve Nurettin Aslan üçüncülüðü paylaþan isimler oldular. Bilardo il Temsilcisi Ýhsan Delibaþ, 3 Ocak tarihinde Arena Bilardo Salonunda baþlayan üçband Bilardo Ýl birinciliði 11 Ocak Cuma günü sona erdiðini ve müsabaka-

lara toplamda 108 sporcunun katýldýðý söyledi. Delibaþ, 165 maçýn oynandýðý il birinciliðinde dereceye giren sporcularýn Þubat ayýnda Diyarbakýr'ý Türkiye þampiyonasýnda temsil edeceðini vurguladý.

Antalya kampý tamam Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, 10 günlük Antalya kampýný tamamladý. Kamptan sonra futbolculara 3 gün izin verildi. Daha sonra Diyarbakýr’da toplanacak olan takým, 26 Ocak’ta kendi sahasýnda Ýskenderun D.Ç ile yapacaðý ikinci yarýnýn ilk maçýna hazýrlanacak DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, 2 Ocak'ta baþlayan Antalya Kemer'deki devre arasý kamp çalýþmalarýný noktaladý. Hazýrlýk maçlarýnda daha önce Y.Malatyaspor'u

1-0, Cezayir 1. Lig takýmý Mcee Eulma'yý 2-0 ve Ýstanbulspor'u da 1-0 yenen yeþilkýrmýzýlý takým, 4. maçýnda Beylerbeyi ile 1-1 berabere kaldý. Beylerbeyi maçýnda takýmýn golünü Uður Tülümen kaydetti. Son hazýrlýk maçýnda 2. Lig Beyaz Grup

lideri Hatayspor'la dün karþýlaþan Büyükþehir Belediyespor, güçlü rakibi ile 2-2 berabere kaldý. Goller; Ercüment ve Mert Somay'dan geldi. Dün yapýlan son idmanýn ardýndan takým Antalya'dan ayrýldý. Kamptan sonra futbolculara 3 gün izin verildi. Daha sonra Diyarbakýr'da toplanacak olan takým, 26 Ocak'ta kendi sahasýnda Ýskenderun D.Ç ile yapacaðý ikinci yarýnýn ilk maçýna hazýrlanacak. (ÝHA)

ÞANLIURFA - PTT 1. Lig ekiplerinden Þanlýurfaspor'da Karþýyaka maðlubiyetinin üzüntüsü yaþanýyor. Kulüp asbaþkaný Nabi Kýrmýzý, yaptýðý açýklamada, hafta sonu ligin güçlü ekiplerinden Karþýyaka karþýsýnda hak etmedikleri bir yenilgi aldýklarýný söyledi. Sarý-yeþilli ekibin karþýlaþmada iyi bir performans sergilediðini dile getiren Kýrmýzý, þöyle konuþtu: "Aslýnda maçta üstün olan taraf bizdik. Oyuncularýmýz arzu edilen futbolu sahaya yansýtmaya çalýþtý, kaçan gollerimiz vardý. Ýyi oynamamýza raðmen þansýz bir golle yenildiðimiz için üzgünüz. Her þeye raðmen teknik heyetimiz bunun önlemini alacaktýr. Biz bunu yol kazasý olarak deðerlendiriyoruz. Bu maçtan iyi bir sonuçla ayrýlmayý hedefliyorduk fakat bunu baþaramadýk."Kýrmýzý, oyuncularýna güvendiðini ve yeni transferlerin takýma katký saðlayacaðýna inandýðýný aktardý. Takýmdan ayrýlan Sercan Yýldýrým'ýn planlarýný bozduðunu anlatan Kýrmýzý, Þanlýurfaspor'un alacaðý galibiyetlerle en kötü ihtimalle üst kümeye kalacaðýný sözlerine ekledi. (AA)

Bölge müsabakalarýna Vanlý sporcular damga vurgular VAN - Okul sporlarý etkinlikleri kapsamýnda yapýlan bölge müsabakalarýna katýlan Vanlý sporcular büyük baþarý elde etti. 2013-2014 eðitim öðretim yýlý okul sporlarý kapsamýnda farklý illerde yapýlan grup müsabakalarýna Van'ý temsilen katýlan okullar, yapýlan grup müsabakalarýna adeta damga vurdular. Van'da yapýlan Futsal müsabakalarýnda genç erkeklerde birinci olan Orhan Okay Endüstri Meslek Lisesi, Mardin ilinde yapýlan grup müsabakalarýnda birinciliði elde ederek Türkiye þampiyonasý yarý final müsabakalarýna katýlmaya hak kazandý. Hentbol erkekler kategorisinde Van Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, kýzlarda ise Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Bitlis'te yapýlan grup müsabakalarýnda birinci gelerek, 15 Ocak'ta Adýyaman'da yapýlacak olan yarý final müsabakalarýnda Van'ý temsil etmeye hak kazandý. Genç erkekler voleybol müsabakalarýnda Mesut Özata Anadolu Lisesi ve genç kýzlarda ise Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi de Bitlis'te yapýlan gençler voleybol grup müsabakalarýnda yarý finale kalmayý baþardý. Okullar arasý düzenlenen turnuvalarda baþarý elde ederek takýmlarý tebrik eden Van Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Aslan Sinir, Van'da çok geniþ bir katýlýmla bu yýl okul sporlarýnýn startýný verdiklerini söyledi. Van'da düzenlenen il birinciliði müsabakalarýnda birinci olan takýmlarýn il dýþýna gitmeye hak kazandýklarýný belirten Sinir, "Okul sporlarýna göstermiþ olduðumuz katkýnýn yerini bulduðuna inanýyorum. Okul sporlarýnda, sporuna devam eden sporcularýmýzýn birçoðunu Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü olarak antrenörlerimiz tarafýndan destek saðlýyoruz. Tüm salonlarýmýzý okullarýmýzýn kullanýmýna açarak, il dýþýnda daha iyi sonuçlar almalarý için katký sunmaya çalýþýyoruz. Bunun neticesini grup maçlarýnda görmüþ olduk. Bundan sonraki Türkiye þampiyonasý yarý final müsabakalarýnda mücadele edecek tüm sporcu ve antrenörlere baþarýlar diliyorum" dedi. (ÝHA)


15

SPOR

14 Ocak 2014 Salý

Yýldýzlar Diyarbakýr’a geliyor Diyarbakýrspor A.Þ.'nin Avrupa'da ticari faaliyet gösteren yeni sponsoru dev bir organizasyonla Diyarbakýr çýkarmasý yapmaya hazýrlanýyor. Kulüp baþkaný Ýlhanlý, "Dünyaca ünlü 4-5 futbolcuyu Gölcükspor maçýna getirecekler. Ayný zamanda beraber basýn toplantýsý düzenleyeceðiz" dedi DÝYARBAKIRSPOR A.Þ.'ye forma reklamý vererek sponsor olan ve Hollanda'da galeri iþinde tanýnan bir firma olduðu öðrenilen Diyarbakýr patentli sponsor firmasý, 19 Ocak Pazar günü Gölcükspor'la oynanacak ikinci yarýnýn ilk maçýna sürpriz bir çýkarma yapmaya hazýrlanýyor. Geçen yýllarda evinin önünde öldürülen

'Beton Volkan' lakaplý Diyarbakýrlý dünya þampiyonu boksör Volkan Düzgün'ün de ailesi olan firma yetkililerinin Ajax, PSV, Bayern Münih ve Barcelona gibi takýmlarda forma giyen dünyaca ünlü futbolcularýn da yer aldýðý organizasyonla Diyarbakýr'a geleceði açýklandý.

‘Hedeflerimiz büyük’ Diyarbakýrspor Kulübü Baþkaný Feyzi Ýlhanlý, sponsor firmanýn dünyaca ünlü futbolcularý Diyarbakýr halký ile bütünleþtireceðini ve daha sonra beraber basýn açýklamasý yapacaklarýný söyledi. Hedeflerinin büyük olduðunu belirten

Ýlhanlý, "Sponsor olan aile Avrupa'da galeri iþi baþta olmak üzere çeþitli alanlarda ticari faaliyet gösteriyor. Bize sponsor olarak memleketlerine olan vefalarýný gösterdiler. Dev bir organizasyonla gelecekler. Avrupa'nýn önemli takýmlarýnda oynayan ünlü futbolcularý da misafir olarak getirecekler. Bunlarla ilgili iþlemler tamamlanýyor. Gölcükspor maçýný izledikten sonra beraber açýklama yapacaðýz. Diyarbakýrspor sevdasý için bizimle beraber mücadele etme kararý alan bu firma ile birlikte büyük hedeflerin peþinde koþacaðýz" dedi. (ÝHA)

DSÝ Spor il þampiyonu oldu Diyarbakýr U19 Gençler Ligi'nde mücadele eden DSÝ Spor, Yeniþehir Belediye sporu 6-1 yenerek þampiyon oldu. DSÝ Spor Teknik Sorumlusu Ahmet Tanýþ, il þampiyonluðundan sonra hedeflerinin grup þampiyonluðu olduðunu söyledi

DÝYARBAKIR U19 Gençler Liginde mücadele eden DSÝ Spor, Yeniþehir Belediyesporu 6-1 yenerek þampiyon oldu. DSÝ Spor Teknik Sorumlusu Ahmet Tanýþ, elde edilen baþarýdan dolayý bütün futbolcularýný üstün performanslarýndan dolayý kutladýðýný söyledi. Ýl þampiyonluðundan sonra hedeflerinin grup þampiyonluðu olduðunu ifade eden Tanýþ,"Grup müsabakalarýnda da baþarýlý olup Türkiye finallerine katýlmak istiyoruz. Bunu baþaracak güçteyiz. Sporcularýma bu konuda inanýyorum. Bize destek veren ve her zaman yanýmýzda olan yöneticilerimize de teþekkür ediyorum" diye konuþtu. (AA)

Amatör maç sonrasý kavga VAN'da 1. Amatör Küme'de dün Türk Telekomspor ile Erciþ Gençlik Belediyespor takýmlarý arasýnda oynanan maç sonrasý yumruklar havada uçtu. ÝÞGEM Stadý'nda oynanan maçta her iki takým futbolcularý arasýnda kýyasýya yapýlan mücadelede maçýn normal süresi 0-0 berabere bitti. Orta hakemin bitiþ düdüðünü çalmasýyla ortalýk bir anda karýþtý. Her iki takýmýn bazý futbolcularý arasýnda sözlü tartýþma yaþandý. Tartýþma esnasýnda bir grup taraftarýn da araya girmesi ile iki takým futbolcularý ve yöneticileri arasýnda yumruklaþmalar baþladý. Kavgayý ayýrmaya çalýþan emniyet güçleri, taraflarý sakinleþtiremeyince kavgayý biber gazý kullanarak önlemek zorunda kaldý. (ÝHA)

‘Kamp çok verimli geçti’ MALATYA - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcý, futbolcularýnýn gerek antrenmanlarda gerekse de hazýrlýk maçlarýnda oldukça istekli olduðunu söyledi. Ravcý, yaptýðý açýklamada, ikinci yarý hazýrlýklarý kapsamýnda Antalya'da yaptýklarý kampýn çok verimli geçtiðini belirtti. Balýkesirspor'dan sol açýk Hüseyin Kar, Adanaspor'dan orta saha oyuncusu Rahman Oðuz Kobya ve Rizespor'dan forvet oyuncusu Þahinali Terzi'nin takýma katýldýðýný ve çabuk uyum saðladýklarýný belirten Ravcý, "Bu arkadaþlarýmýzýn takýma fayda saðlayacaklarýndan eminiz" diye konuþtu. Kamp döneminin sorunsuz devam ettiðini aktaran Ravcý, "Kamp çok iyi geçiyor. Takýmda herhangi bir sorun yok. Orta saha oyuncumuz Fahri Tatan'ýn hafif sakatlýðý var ama çok önemli deðil" dedi. Ravcý, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ve Nazilli Belediyespor ile yaptýklarý hazýrlýk maçlarýnýn çok verimli geçtiðini belirterek, "Futbolcularýmýz gerek antremanlarda gerekse de hazýrlýk maçlarýnda oldukça istekliler" ifadesini kullandý. (AA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

14 OCAK 2014 SALI Yýl: 7 - Sayý : 2168 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým Ltd Þti

Diyarbakır yenigün  
Diyarbakır yenigün  
Advertisement