Page 1

Hayatýn yükünü taþýyor ama yýlmýyor

“82 basýn çalýþaný hala cezaevinde”

BAÐIMSIZ Ýletiþim Aðý, 2013 yýlýnýn son üç ayýný kapsayan Medya Gözlem Raporu'nu açýkladý. Raporda, 59 gazeteci ve 23 daðýtýmcýnýn 2014'ü cezaevinde karþýladýðýna dikkat çekildi. 12’de

EÞÝ yaþamýný yitirdikten sonra 15 yýldýr yaþadýðý sitenin kapýcýlýðýný yaparak geçimini saðlayan 75 yaþýndaki Ferfuri Ürkek, “Elimden geldiði kadar çalýþacaðým, ama asla dilenmem” diye konuþtu. 5’te

“Altýn Sur” film festivali D

ÝYARBAKIR Kültür, Turizm ve Musiki Derneði Baþkaný Kenan Aksu, uluslararasý bir projeye imza atmak için çalýþmalara baþladýklarýný söyledi. Bu kapsamda Diyarbakýr Altýn Sur Film Festivali baþlatacaklarýný belirten Aksu, “Bu festivalin yapýlmasý ile birlikte kentimiz bir açýk hava müzesi haline gelecek” dedi. 4’te

www.diyarbakiryenigun.com

15 OCAK 2014 ÇARÞAMBA FÝYATI: 25 KRÞ.

Baydemir twitter’dan adaylýðýný duyurdu 7’de

Erdenay: Basketbol bir marka haline geldi 14’te

Heyetin çekilmesi talep edilecek Haber 06

Din adamlarý ‘Kentin geleceði için iþbirliði yapmak þart’ BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Gültan Kýþanak, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Diyarbakýr Ticaret Borsasý ve Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde STK ve meslek odalarýyla birlikte Diyarbakýr'ý geleceðe taþýma noktasýnda iþbirliði içerisinde olacaklarýný söyleyen Kýþanak, kentin geleceði, halkýn mutluluðu ve refahý için bu iþ birliðinin þart olduðunu söyledi. Haber 06

Göç konusunda duyarlýlýk oluþturulacak UÇARLI Gençlik Derneði'nin "göç" konulu projesine iliþkin açýklamalarda bulunan Dernek Baþkaný Atilla Habat Altuntop, projenin amacýnýn ülkelerinde azýnlýk durumunda olan ve göçe zorlanan insanlarý daha iyi anlayabilmek ve bu konuda evrensel bir duyarlýlýk oluþturmak olduðunu vurguladý. Ahmet KAYA’nýn haberi 07 3’te

Saflar netleþiyor mu? Bedirhan ATEÞ C

M

Y

K

DEVREDE

ÇOCUK yaþta evlendirilerek, çocuk ruhlarý ve bedenleri ile gelin geldikleri evde adeta çocuk iþçi gibi çalýþtýrýlan, kimi zaman aile içi tacize maruz kalan kimi zaman da kýskançlýk uðruna iþkenceye uðrayan veya öldürülen çocuk gelinlerin önlenmesi için din adamlarý resmi nikah yapýlmadan dini nikah yapýlmamasýný öneriyor. Bölgede yüzde 30'larla ifade edilen, sosyal ve toplumsal sorunlara yol açan 18 yaþ altý evliliklerin dini nikahla gerçekleþmesinin önüne geçilmesi konusunda resmi din adamlarý devreye girmeye hazýrlanýyor. Diyarbakýr Müftüsü Erdoðmuþ, “Camiada sadece resmi deðil fahri din adamlarý da var. Konuyu Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna taþýyacak, vaaz ve hutbelerle kamuoyu vicdanýný harekete geçireceðiz” dedi. Haber 8-9’da

Türkiye’nin en önemli meselesinden biri:

ÇOCUK GELiN

D

OÐU ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde son 10 yýlda gerçekleþtirilen evliliklerin yüzde 33'ü çocuk gelinlerin oluþturduðunu belirten Kamer Vakfý Baþkaný Nebahat Akkoç, çocuk gelinler sorununun Türkiye'nin en önemli meseleleri arasýnda yer aldýðýný söyledi. 10’da


2

SAÐLIK YAÞAM

15 Ocak 2014 Çarþamba

Hava kirliliði çocuk ve yaþlýlarý etkiliyor Kýþ mevsiminin baþlamasýyla birlikte Diyarbakýr'da hava kirliliði kendini iyice gösterdi. Hava kirliliðinin saðlýk üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken SES Diyarbakýr Þube Baþkaný Hülya Uyanýk, kronik hastalýklarý olan hastalar, çocuklar ve 60 yaþ üstü olan insanlarýn hava kirliliðinden ciddi anlamda etkilendiðini belirtti

suz etkilediðini belirten Uyanýk, þunlarý ifade etti: "Çocuklar ve yaþlýlar hava kirliliðinden ciddi anlamda etkilenmektedir. Özellikle kalitesiz kömürün duman kirinin solunum yollarý üzerinde ciddi etkisi bulunmaktadýr. Çocuk ve yaþlýlar gibi erken hastalanan bu grubun çabuk etkilendiðini görüyoruz. Buna karþý önerebileceðimiz þey, fazla dýþarý çýkmamalarýdýr. Bu kirli havayý solumamasý gerekiyor."

‘Kronik hastalýklarý tetikliyor’

DÝYARBAKIR - Ülke genelinde etkili olan soðuk hava ile birlikte kömür kullanýmý artarken, özellikle kalitesiz kömürün kullanýlmasýyla akþam saatlerinde oluþan hava kirliliði birçok hastalýða da davetiye çýkartýyor. Saðlýk ve Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Diyarbakýr Þube Baþkaný Hülya Alökmen Uyanýk,

Çocuklarda antibiyotik kullanýmýna dikkat Uzmanlar 6 ay ile 2 yaþ arasýnda çocuklarda sýklýkla görülen soðuk algýnlýðý, nezle ve grip gibi hastalýklarýn tedavisinde antibiyotik kullanýmý konusunda uyarýlarda bulunuyor. Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümünden Doç. Dr. Taþkesen, "Soðuk algýnlýðý, nezle ve grip gibi çocuklarda sýklýkla görülen hastalýklarýn tedavisinde antibiyotik kullanýmý gereksiz bir tedavi yöntemidir" dedi

Diyarbakýr'ýn birçok yerinde doðalgazýn kullanýmýna geçildiðini, buna raðmen kamu binalarý, askeriye lojmanlarý ve devlete baðlý yurtlarda doðalgazýn kullanýlmamasý ve kalitesiz kömürün kullanýlmasý ile Diyarbakýr'ýn eski günlerdeki gibi karabulutlarýn içinde kaldýðýný söyledi. Hava kirliliðinin saðlýðý olum-

DÝYARBAKIR - Uzmanlar, 6 ay ile 2 yaþ arasýnda çocuklarda sýklýkla görülen soðuk algýnlýðý, nezle ve grip gibi hastalýklarýn tedavisinde antibiyotik kullanýmý konusunda uyarýlarda bulundu. Uzmanlar, insanlarýn virüs kaynaklý nezle ve grip gibi hastalýklarda doktorun görüþünü almadan sarýldýðý antibiyotikler, bakterilerin en önemli silahý haline geldiðini belirterek, Dünya Saðlýk Örgütü, antibiyotiklerin yaklaþýk yüzde 50'sinin gereksiz yere kullanýldýðýna iþaret ediyor. Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümünden Doç. Dr. Mustafa Taþkesen, antibiyotiklerin soðuklar üzerindeki etkisi hakkýnda bilgi vererek, "Soðuk algýnlýðý, nezle ve grip gibi çocuklarda sýklýkla görülen hastalýklarýn tedavisinde antibiyotik kullanýmý gereksiz bir tedavi yöntemidir" dedi. Taþkesen, antibiyotiklerin bakteri kaynaklý hastalýklarýn tedavisinde enfeksiyonlarla mücadelede en güçlü silahý olduðunu belirterek, "Antibiyotiklerin ölümlere yol açan çok önemli hastalýklarýn tedavilerinde kullanýlmasý ile enfeksiyonlarda azalma olmuþ ve bu

da insan ömrünün uzamasýna önemli katký saðlamýþtýr. Günümüzde farklý þekilde ve çok sayýda antibiyotik bulunmaktadýr. Bunlar, her mikroorganizma için farklý seçenekler olarak kullanýlmaktadýr. Bu önemli silahýn yanlýþ ve gereksiz kullanýmý, insan saðlýðýna yarardan çok zarar vermektedir" diye konuþtu. Taþkesen, þunlarý kaydetti: "Çocuklarda oluþan üst solunum enfeksiyonunda destek tedavi ve ateþin düþürülmesi genellikle yeterlidir. Antibiyotikler daha çok orta kulak enfeksiyonu, bazý boðaz enfeksiyonlarý, zatürre, sinüzit ve idrar yolu enfeksiyonu gibi durumlarda kullanýlmaktadýr. Antibiyotikler kontrolsüz kullanýldýðýnda, antibiyotik direncine, böbrek ve karaciðer fonksiyonlarýnýn bozulmasýna, iþitme problemlerine, ekonomik maliyete ve önemli yan etkilere yol açabilir. Ayný zamanda vücuttaki yararlý bakterilerin yok edilmesine neden olarak baðýþýklýk sistemine de zarar verir. Antibiyotik direnci, ilacýn tedavi edici özelliklerini kaybetmesine ve yeni ilaçlarýn üretilmesi ihtiyacýna zemin hazýrlar. Çocuklarda has-

Kamu binalarýnda kömür kullanýmý nedeniyle denetimlerin arttýrýlmasý ve bunun bir þekilde önlenmesi gerektiðini belirten Uyanýk, "Ýnsanlarýn bu kirli havayý solumasýna mecbur býrakýlmamasý gerekiyor. Çünkü kronik hastalýklarý olan hastalar astým, koah ve bronþit gibi hastalýklarý olan hastalar, çocuklar ve 60 yaþ üstü olan insanlar hava kirliliðinden etkileniyorlar. Hava kirliliði bu tür hastalýklarý tetikliyor. Bunun için kamu binalarýnda kömür kullanýmý kontrol altýna alýnmalýdýr" dedi. (DÝHA)

talýk etkeninin bakteri olduðu kuvvetle düþünüldüðü veya kanýtlandýðý durumlar ve doktor önerisi ile antibiyotik baþlanmalýdýr." Çocuklarda antibiyotik kullanýrken uyulmasý gereken bazý kurallar olduðuna dikkati çeken Taþkesen þu önerilerde bulundu: "Antibiyotiðin kullaným süresinde ebeveynlerin mutlaka doktorun önerisine uygun hareket etmesidir. Antibiyotik verilen çocuðun ailesine, ilacýn dozu, verilme sýklýðý, açtok olarak kullanýlmasý ve görülebilecek yan etkiler açýsýndan bilgi verme iþi de doktorun en önemli görevidir. Antibiyotik kullanýmýnýn süresi de antibiyotiðin çeþidine ve hastalýða baðlý olarak deðiþir. Bu durumda doktorun önerdiði süreden önce býrakýlmamalýdýr. Çocuðun iyileþmesi sonrasý tedavi tamamlanmadan antibiyotiðin býrakýlmasý halinde hastalýk tekrarlar ve bakterilerin direnç kazanmasýna neden olabilir. Doktora danýþmadan eczaneden antibiyotik alýp kullanýlmamalýdýr. Bebekleri enfeksiyondan koruyan en doðal antibiyotiðin anne sütü olduðu unutulmamalýdýr." (AA)


Bedirhan Ateþ

Saflar netleþiyor mu?

bilgi@diyarbakiryenigun.com

3

HABER - GÜNCEL

15 Ocak 2014 Çarþamba

AKP-cemaat kavgasý konusunda geçen hafta öngörülerini açýklayan Abdullah Öcalan, "Bu ateþe benzin taþýmayacaðýz" dedi. Öcalan'a göre paralel devletin hedefi 'Baþbakan'ý devre dýþý býrakarak, Kürt sorununun çözümünde uluslar arasý unsurlarýn inisiyatifini artýrmak. Bu açýklamalar kamuoyunda Öcalan'ýn hükümetin yanýnda yer aldýðý' algýsýný yarattý. … Öcalan'ýn sözlerine açýklýk getiren BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Öcalan'ýn, Mart ayýndan beri hem BDP heyetleri hem de devletle görüþmelerinde 'paralel devlet' ifadesini sýkça kullandýðýný ve bu oluþuma karþý uyarýlar yaptýðýný ifade etti. Yani yeni bir yaklaþým ya da mevcut duruma göre belirlenmiþ bir strateji deðil. Yeni Þafak'tan Abdulkadir Selvi'nin PKK'nin Ortadoðu'daki dengeleri okuyup strateji belirlediði tespiti ile Abdullah Öcalan'ýn uzak görüþlülüðüne vurgu yaptýðý yazýsýný yan yana koyunca yaþanan süreçte Öcalan'ýn söylemlerinin yeni olmadýðý ortaya çýkýyor. …

7 Þubat'taki MÝT operasyonundan, 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarýna kadar uzanan sürecin önemli hedeflerinden birinin çözüm süreci olduðu hükümet ve BDP tarafýndan daha önce dile getirilmiþti. Öcalan'ýn açýklamalarý, Gülen hareketini tasfiyeye çalýþan hükümet için bir avantaj olarak yorumlanýyor ve saflarýn netleþtiði yorumlarýna neden oluyor. Öcalan'ýn öngörülerine karþýlýk hükümetin yaklaþýmlarý da, gerek dýþ, gerekse iç politikalarda (mevcut konjöktürün gereði olarak) deðiþimin yaþandýðýnýn iþaretlerini veriyor. Hükümetin 30 yýllýk bir zaman diliminde çatýþmalý ortamda tasfiye edilememiþ bir hareket olan PKK'yi ve onun üzerindenRojava'da saðlanan baþarýyý da kabullendiðini gösteren bir yaklaþým söz konusu… Tüm bu öngörülerle beraber Demirtaþ, AKP-cemaat kavgasý konusunda kendi görüþlerini de aktarmýþ ve "Paralel devletin 17 Aralýk operasyonunun hedefinde Baþbakan'ý sandýða götürmeme niyeti yatýyor. Ciddi biçimde Baþbakan'ýn sandýðý görememe riski var. Onu ala-

bilirler. Aðýr cezalýk suçlarda dokunulmazlýk iþlemez. Bal gibi alabilirler. Paralel devlet siyasete müdahale için meþru ve haklý bir alan yakaladý: Yolsuzluk. Hükümetin üzerine tank sürse, 'diktatör, otoriter' dese toplumda alýcýsý yok. 'Hýrsýzdýr, belgesi de burada' dediðiniz anda iþ baþka bir þeye dönüþüyor. Hükümet kötü yakalandý." demiþ. … Her ne kadar, hükümet, yaþananlarý uluslar arasý komplo, dýþ müdahale olarak nitelese bile; üzerine yapýþan yolsuzluk ve rüþvet etiketinden de kurtulmasý gerekiyor. Bakanlarla ilgili fezlekelerin BaykalGül görüþmesinden sonra Meclis'e ancak gelmesi, emniyetteki görevden almalar, Savcýlara yapýlan müdahaleler ile (hükümetin her ne kadar uzlaþma arasa bile) HSYK'da deðiþiklik dayatmalarý toplumda hükümete karþý oluþan algýyý kuvvetlendiriyor. Çözüm süreci ile ilgili hassasiyetlere raðmen, Demirtaþ'ýn "Hükümet kötü yakalandý" demesi parti olarak Baþbakan'a "Önce bu iddialarý açýkla, sonra konuþalým" anlamýna geliyor.

Logar kapaklarýný çaldýlar Sanatçý Perinçek, serbest býrakýldý

Diyarbakýr’ýn Bismil ilçesinde son bir ayda 30’dan fazla logar ve yaðmur suyu ýzgaralarý kapaklarý çalýndý. Belediye ekipleri aðýzlarý açýk kalan ve tehlike oluþturan logar kapaklarýn yerine yenilerini taktý

DÝYARBAKIR - Farklý mahallelerde bulunan Bismil Belediyesi'ne ait 30'a yakýn logar ve yaðmur ýzgaralarý kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerce çalýndý. Aðýzlarý açýk kalan ve tehlike arz eden logar kapaklarýn yerine zaman kaybetmeden yeni kapaklar takan Bismil Belediyesi Su ve Kanal Ýþleri Müdürlüðü, yaþanan hýrsýzlýkla ilgili Bismil Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne giderek þikayetçi oldu. Ayrýca belediyeden anonslar yapýlarak, halký yaþanan hýrsýzlýða karþý duyarlý olmalarý konusunda çaðrýda bulunurken, kapaklarý çalýnan logarlarýn tehlike arz ettiðini gören vatandaþlarýn derhal belediyeye haber vermeleri istendi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR'dan Ankara'ya gitmek üzere Diyarbakýr Havaalaný'na gelen ve burada polis tarafýndan gözaltýna alýnan Kürt sanatçý Seyda Perinçek, geceyi emniyette geçirdikten sonra dün sabah saatlerinde Diyarbakýr Adliyesi'ne getirilmiþti. Mart 2013 tarihinde Ýzmir'de verdiði bir konser nedeniyle "Örgüt propagandasý yapmak" iddiasýyla hakkýnda Ýzmir 12. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan dava açýldýðý belirtilen Perinçek, TMK 10. Madde ile yetkili Cumhuriyet Savcýsýna ifade verdi. "Gerilla marþlarý" söyleyerek "Örgüt propagandasý yapmak" suçunu iþlediði öne sürülen Perinçek, savcýlýk sorgusunun ardýndan tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. (DÝHA)

Mayýnlý alanlar otlatma yeri oldu

MARDÝN - Türkiye-Suriye sýnýrýný ayýran Nusaybin'deki mayýnlý alan, hayvanlarýn otlatma yeri oldu. Nusaybin ile Kamýþlý'yý ayýran mayýnlý alana yakýn olan Zeynelabidin ve Moryakup Mahallelerinde hayvancýlýkla uðraþan vatandaþlarýn yaðmur sonrasý yeþile bürünen mayýnlý alanda hayvanlarýný otlatmak için vazgeçilmez oldu. Güvenlik nedeniyle örülmüþ dikenli telleri birbirinden ayýran vatandaþlar, hayvanlarýný mayýnlý alan ve çevresinde otlatýyor. (ÝHA)


4

GÜNDEM

15 Ocak 2014 Çarþamba

‘Altýn Sur’ film festivali

Diyarbakýr Kültür, Turizm ve Musiki Derneði bir ilke imza atarak Diyarbakýr Altýn Sur Film Festivali baþlatýyor DÝYARBAKIR Kültür, Turizm ve Musiki Derneði (DÝKTUMDER) Baþkaný Kenan Aksu, yaptýðý açýklamada uluslararasý

bir projeye imza atmak için çalýþmalara baþladýklarýný söyledi. Aksu, Diyarbakýr'ýn tanýtýmý için yola çýktýklarýný ve

Diyarbakýr'ýn tanýtýmý için büyük bir projenin çalýþmalarýna baþladýklarýný söyledi. Aksu, "Yapacaðýmýz Diyarbakýr Altýn Sur Film Festivali uluslararasý bir festival olacak. Diyarbakýr'ýn coðrafi, tarihi, kültürü ve manevi deðerlenin ortaya çýkacaðý ve uluslararasý arenada çok iyi tanýtýcý özelliði olacaðý düþüncesindeyiz. Bu festivalin yapýlmasý ile birlikte kentimizi bir açýk hava müzesi haline gelecek. Bu festival turizm getirisine de çok katkýda bulunacak. Festival özellikle ödüllü yarýþma þeklinde olacak. Festivalle ilgili altyapý çalýþmalarý baþlandý. Bu sene içinde tarihi belirlendikten sonra hayata geçecek" dedi. (ÝHA)

Gerçeði deðil maketiyle oynadýlar DÝYARBAKIR'da bulunan çocuklar, Þehitlik anýtý önünde bulunan maket aslanla vakit geçirdi. Diyarbakýr-Elazýð caddesi üzerinde bulunan Þehitlik anýtýnýn hemen yanýnda inþa edilen aslan maket Diyarbakýrlý çocuklarýn uðrak mekaný haline geldi. Yaþlarý 12-14 arasýnda deðiþen çocuklarý aslan maketin üzerine binerek zamanlarýný geçirmeye çalýþtý. Çocuklar maket aslana binerek poz verdi. (ÝHA)

Giriþimcilik eðitimi alan gençlere sertifaka

DÝYARBAKIR'da giriþimcilik eðitimi alan gençlere düzenlenecek törenle sertifika verilecek. Diyarbakýr Organize Sanayi Ýþadamlarý Derneði'nden (DOSÝAD) yapýlan açýklamada, Karacadað Kalkýnma Ajansý ve KOSGEB iþbirliði ile iþ kurmak isteyen gençlere Giriþimcilik Destek Programý dahilinde 70 saatlik Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi verildiði belirtilerek, giriþimcilik eðitimi alan gençlere sertifikalarýnýn bugün Vali Mustafa Cahit Kýraç'ýn da katýlýmýyla düzenlenecek törende verileceði törenin saat: 13.30'da Karacadað Kalkýnma Ajansý Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirileceði kaydedildi. (AA)

DEDAÞ’ýn fotoðraf yarýþmasýnda son 5 gün Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi tarafýndan “Enerji Tasarrufu Haftasý” nedeniyle düzenlenen ve konusu enerji tasarrufu olan yarýþmada, baþvurular için son 5 güne girildi DÝYARBAKIR - Her yýl olduðu gibi bu yýl da Ocak ayýnýn 2. haftasýnda Enerji Tasarrufu Haftasý kutlanýyor. Bölgede ve dünyada enerjinin ne denli önemli olduðunun bilincinde olan Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi'nin(DEDAÞ), bölge halkýnda da bu bilinci geliþtirmek, enerji tasarrufu ve enerjinin daha verimli kullanýlmasýný teþvik etmek amacýyla düzenlediði fotoðraf yarýþmasý, 19 Ocak Pazar günü mesai bitiminde sona eriyor. Yarýþmada son 6 güne girilirken, çok sayýda kiþi gerek cep telefonlarý ile gerekse fotoðraf makineleri ile çektikleri fotoðraflar ile yarýþma için baþvuruda bulundu. Yarýþmada daha önce herhangi bir yerde kullanýlmýþ veya ikinci bir þahsa ait eserler kabul edilmezken, yarýþma için çekilen fotoðraflarýn ya CD'ye kopyalanmýþ olarak DEDAÞ'ýn Diyarbakýr'daki merkezinde bulunan Medya Ýletiþim Birimi'ne, ya da dedasemedya@dicleedas.com.tr adresine e-mail olarak atmalarý gerekiyor. Yarýþmaya katýlacak eserlerin deðerlendirmesini, konusunda uzman kiþilerden kurulu yarýþma jürisi yapacak ve yarýþma için gönderilen eserlerin kullaným hakký DEDAÞ'ýn olacak. Yarýþmanýn sonucu Enerji Tasarrufu Haftasý'nýn bitiminin ardýndan açýklanacak, hak sahiplerine ise ödülleri daha sonra düzenlenecek törenle verilecek. Yarýþmada profesyonel dalda birinciliðe layýk görülecek eser sahibine profesyonel bir fotoðraf makinesi, amatör dalda birinci seçilecek eserin sahibine ise ödül olarak bir akýllý telefon verilecek. (ÝHA)


5

GÜNDEM

15 Ocak 2014 Çarþamba

Hayatýn yükünü taþýyor ama yýlmýyor Eþi yaþamýný yitirdikten sonra 15 yýldýr yaþadýðý sitenin kapýcýlýðýný yaparak geçimini saðlayan 75 yaþýndaki Ferfuri Ürkek, yaþamýn zorluklarýna meydan okuyor. Ýlerleyen yaþýna ve birçok hastalýðý olmasýna raðmen çalýþmayý býrakmayan Ürkek, “Elimden geldiði kadar çalýþacaðým, ama asla dilenmem” dedi DÝYARBAKIR'ýn Yeniþehir ilçesinin Þehitlik Mahallesi'nde 15 yýldýr yaþadýðý sitenin kapýcýlýðýný yaparak yaþam mücadelesi veren 75 yaþýndaki 8 çocuk annesi Ferfuri Ürkek, sýrtýndaki kambura raðmen yaþama azimle sarýlýyor. Ýlerleyen yaþýna raðmen 8 apartmanýn iþini yapan Ürkek, her gün sabahýn erken saatlerde kalkarak binalarýn temizliðine baþlýyor. 15 yýl önce eþi yaþamýný yitirdikten sonra çocuklarýnýn kendisini terketmesi ile Diyarbakýr'da ikamet eden çocuðunun yanýna yerleþen Ürkek, burada baþladýðý kapýcýlýk iþi ile hem yaþamýný idame ediyor hem de torunlarýnýn eðitimine katkýda bulunuyor. Her gün çizmelerini giyip çöpleri toplamakla baþladýðý iþine hafta da bir 8 binayý baþtan sona yýkayarak devam ediyor. Emeðinin karþýlýðýný alamayan Ürkek, temizlediði her bina için 12 TL para alýyor. Fýtýk, basur, midesinde rahatsýzlýðý olan, ayný zamanda görmekte ve duymakta güçlük çeken 75 yaþýndaki Ürkek, buna raðmen zorluklarýn üstesinden gelmeye çalýþýyor.

olarak iyi deðilim ama mecburum, çalýþmalýyým. Çalýþtýðým zaman mutlu oluyorum. Ýnsanlar bana diyor 'Neden dilenmiyorsun?' Ben de onlara diyorum ki, ben dilenmekten utanýrým. Elimden geldiði kadar çalýþacaðým, ama asla dilenmem. Bizim kültürümüzde dilenmek ayýptýr, olmamalý. Elin ayaðýn tutuyorsa çalýþ ve dilenme" diye belirtti.

‘Çalýþmak hem zor hem güzel’

‘Dilenmektense elimden geldiði kadar çalýþýrým’ Yaptýðý iþ ile ilgili bilgi veren Ürkek, sabah erken kalktýðýný belirterek, "Bütün binalarýn çöplerini topluyorum. Binalarý süpürüyorum. Öðlen eve gelip namazýmý kýlýyor, yemeðimi yiyorum. Daha sonra iþime kaldýðým yerden devam ediyorum. Haftada bir kere de bütün binalarý baþtan sona su ile yýkýyorum. Benim için zor. Saðlýk

‘Bir Ýshak oluyorsun, bir Cemil’

DÝYARBAKIR'ýn Silvan Ýlçe Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Zembilfroþ Kültür Merkezi tarafýndan düzenlenen gecede 'Bir Ýshak olu-

yorsun, bir Cemil' adlý tiyatro oyunu sahnelendi. Silvan Belediyesi Zembilfroþ Kültür Merkezi tarafýndan Rumi yýlbaþý etkinlikleri kapsamýnda

Çalýþmaktan büyük bir keyif aldýðýný ve boþ duramadýðýný dile getiren Ürkek, þunlarý ifade etti: "Eþim 15 yýl önce yaþamýný yitirdi. Eþim hayattayken bu kadar özgür deðildim. Þimdi kendim çalýþýp, kazanýyorum. Örneðin diþlerim yoktu yemek yiyemiyordum. Hep aç kalýyordum. Kapýcýlýk yaptým ve kazandýðým para ile diþlerimi yaptýrdým. Torunum okula gidiyordu. Benim hýrkamý giyiyordu. Kazandýðým parayý ona verdim, kendine yeni bir hýrka aldý. Bu bana mutluluk veriyor. Ben oturamam. Çalýþmak benim için çok zor ama bir o kadar da güzel." (DÝHA) Yýlmaz Erdoðan'ýn yazdýðý, Fesih Çetin Kaya'nýn yönettiði, 'Bir Ýshak oluyorsun, bir Cemil' adlý tiyatro oyunu sahnelendi. Silvan Belediyesi toplantý salonunda sahnelenen tiyatro gösterimine Belediye Baþkaný Fadýl Erdede, belediye çalýþanlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Etkinlikte, tiyatro, erbane grubu, dengbejler, sanatçý Hivron, Fýrat Med ile Ozan Þahin sahne alýrken, daha sonra çekiliþ düzenlendi. Çekiliþi kazanan 5 kiþiye kitap verildi. Yönetmen Fesih Çetin Kaya, "Silvan Belediyesi bünyesinde bulunan Zembilfroþ Kültür Merkezi olarak, amacýmýz gençleri uyuþturucu ve kötü alýþkanlýklarýnda uzaklaþtýrýp, sosyal hayata kazandýrmaktýr" dedi. Sanatçýlarýn sahne aldýðý gecede çalýnan Kürtçe þarkýlar eþliðinde davetliler halay çekti. (ÝHA)

Diyarbakýr’da zýlgýt yarýþmasý Diyarbakýr’da Rumi takvime göre kutlanan ‘yýlbaþýnda’ renkli görüntüler ortaya çýktý. Düzenlenen zýlgýt yarýþmasýnda kadýnlar hünerlerini sergiledi DÝYARBAKIR - Kürtlerin her yýl 13 Ocak'ta geleneksel olarak kutladýðý yýlbaþý olarak bilinen "Sere sale" etkinlikleri renkli geçti. Bin yýllardýr Rumi takvime göre 13 Ocak günü kutlanan 'Sere sale' günümüze kadar halen yapýlan etkinliklerle korunuyor. Diyarbakýr Dicle Fýrat Kültür Merkezi bünyesinde çalýþmalarýný sürdüren Kürt sanatçýlarý geleneksel yýlbaþý kutlamalarý nedeniyle Sur Mahallesi'nde erbaneler eþliðinde tarihi sokaklarý þenlendirdi. Erkekler fistan giyerken, kadýnlar da býyýk ve sakal takýp ýþýldaklar eþliðinde mahalledeki evlerden erzak ve hediyeler istedi. Daha sonra kutlamalar nedeniyle bir dizi etkinlikler düzenlendi. Bir düðün salonunda yapýlan etkinliklerde, Dicle Fýrat Kültür Merkezi öðrencileri verdiði konserle adeta büyüledi. Verilen konserin ardýndan minik öðrenciler erbane eþliðinde konser verdi. Daha sonra tiyatro gösterisi yapýlýrken, gecede en çok ilgi gören ise zýlgýt yarýþmasý oldu. Zýlgýt yarýþmasýnda kadýnlar ve genç kýzlar hünerlerini sergiledi. Yarýþmaya katýlanlara ödüller verilirken, gece davul zurna eþliðinde oynanan oyunlarla devam etti.

Silvan Silvan'da da, 'Sere sale' olarak adlandýrýlan Rumi yýlbaþý kutlandý. Gelenek gereði kýlýk deðiþtiren ve yüzlerini boyatan çocuklar, ev ve iþ yerlerini dolaþarak para ve meyve topladý. Rumi yýlbaþý kutlamalarýnýn yapýldýðý 13 Ocak tarihinde güneþin batmasýyla birlikte kýlýk deðiþtiren ve yüzlerini boyatan çocuklar, ev ve iþ yerlerini tek tek dolaþarak para ve meyve topladý. Kürtçe 'Sere sale' olarak bilinen yýlbaþý kutlamalarýný büyüklerinden öðrendiklerini belirten Silvanlý çocuklar, "Ocak ayýnýn 13 ile 14 akþamý yüzümüzü boyayýp, evleri dolaþýyoruz. Ev halkýndan kim kapýya çýkarsa, duruma uygun dileklerde bulunuyoruz" dedi. Çocuklar ise, topladýklarý paralarla hem aile ekonomisine katký saðlayacaklarýný hem de ihtiyaç duyduklarý okul malzemelerini alacaklarýný söyledi. (ÝHA)


6

HABER

15 Ocak 2014 Çarþamba

‘Gelecek için iþbirliði þart’

BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Gültan Kýþanak, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Diyarbakýr Ticaret Borsasý ve Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði’ni ziyaret etti. Ziyaretlerde STK ve meslek odalarýyla birlikte Diyarbakýr’ý geleceðe taþýma noktasýnda iþbirliði içerisinde olacaklarýný söyleyen Kýþanak, kentin geleceði, halkýn mutluluðu ve refahý için bu iþ birliðinin þart olduðunu kaydetti

DÝYARBAKIR - BDP Eþ Genel Baþkaný ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Gültan Kýþanak'ýn STK, meslek örgütleri ve iþ çevrelerine ziyaretleri sürüyor. Bir haftadan bu yana çeþitli STK ve odalarý ziyaret eden Kýþanak, bugünde Diyarbakýr Ticaret Borsasý (DTB) ve Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'ni (DESOB) ziyaret etti. Ýlk olarak DTB'yi ziyaret eden Kýþanak ve beraberindeki BDP'liler, DTB Baþkaný Ebubekir Bal, DBT Meclis Baþkaný Ahmet Ay ve yönetim üyeleri tarafýndan karþý-

landý. Burada yapýlan görüþmede konuþan Kýþanak, bu seçimlerde eþ baþkanlýk sistemini hayata geçirdiklerini hatýrlatarak, kentin en önemli sorunlarýndan birisinin istihdam sorunu olduðunu kaydetti.

‘Potansiyel açýða çýkarýlmadý’ DTB'nin çalýþma alaný bakýmýndan kentin en önemli sorunlarý konusunda doðal paydaþlarý konumunda olduðunu dile getiren Kýþanak, "Kürdistan'ýn sosyoekonomik yapýsýnýn güçlenmesi, istihdam alanlarýnýn arttýrýlmasý ve yoksulluk so-

runlarýnýn çözülmesi önceliklerimiz arasýnda. Diyarbakýr hem Türkiye'nin hem de Ortadoðu'nun en geliþkin kentlerinden birisi. Fakat yýllardýr içerisinde hem siyasi nedenlerle hem de uygulanan ekonomik programlar nedeniyle ne yazýk ki kentimiz hakkettiði potansiyeli açýða çýkarmýþ deðil. Belediye olarak önümüzdeki süreç içerisinde en temel çalýþma alanlarýmýzdan birini bu oluþturacak. Kentin sorunlarýný çözme konusunda bize önereceðiniz çok þey olduðuna inanýyoruz" diyerek ziyaretlerinin amacýný kýsaca özetledi. Daha sonra konuþan DTB Baþkaný Ebubekir Bal, iþverenler olarak yaþadýklarý sorunlarý Kýþanak'la paylaþarak, yerel seçimlerin ardýndan bu sorunlarý ortak bir çalýþmayla çözüme kavuþturmanýn önemine deðindi. Konuþmalarýn ardýndan DTB yönetimiyle basýna kapalý bir þekilde görüþen Kýþanak ve beraberindeler daha sonra DESOB'a geçti.

‘Kenti birlikte geleceðe taþýyacaðýz’ DESOB Baþkaný Alican Ebedinoðlu ve oda baþkanlarý tarafýndan karþýlanan

Heyetin çekilmesi talep edilecek Diyarbakýr’daki “KCK ana davasý”nýn 16 Ocak’ta görülecek duruþmasýnda 94 Kürt siyasetçi ve müdafi avukatlar, mahkeme heyetinin duruþmadan çekilmesini talep edecek DÝYARBAKIR 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye baþlanan "KCK ana davasý"nýn 60'ýncý duruþmasýnýn 1'inci oturumunda, dava kapsamýnda tutuklu yargýlan 94 Kürt siyasetçi ve müdafi avukatlarý, mahkeme heyetinin, tarafsýzlýðýný ve meþrutiyetini yitirdiði ve davaya siyasi kararlar çerçevesinde yaklaþtýðýný belirterek, mahkeme heyetinin duruþmadan çekilmesini talep etmiþ, tutuklular da mahkeme salonunu terk etmiþti. Bunun üzerine duruþmaya ara veren mahkeme heyeti, "avukatlarýn iddialarýnýn cid-

di olmadýðý" ve "tarafsýz davaya yaklaþtýðý" iddiasýyla talepleri reddetmiþ ve duruþmayý 16 Ocak'a ertelemiþti. Müvekkilleri ile görüþen avukatlar, bundan sonra Kürt siyasetçilerin, mahkemenin tarafsýzlýðýný yitirdiðini ve bundan sonra mahkeme heyetinin adil bir karar veremeyeceðini belirterek, duruþmalarda savunma yapmayacaklarýný ifade ettiklerini belirtti. Yarýn görülecek olan duruþmada da, siyasi tutuklularýn mahkeme heyetinin duruþmadan çekilmesini talep edecek. (DÝHA)

Kýþanak ve beraberindeki heyet kýsa bir görüþme gerçekleþtirdi. Burada kýsa bir açýklama yapan Kýþanak, Diyarbakýr'da yerel yönetimlerde yer almanýn bir ayrýcalýk olduðunu söyleyerek, STK ve meslek odalarýyla birlikte Diyarbakýr'ý geleceðe taþýyacaklarýný söyledi. DESOB'un kentin sosyo-ekonomik yapýsý içerisindeki yerinin önemine deðinen Kýþanak, "Sizler bu kentin dokusunu temsil ediyorsunuz. Bir bütün olarak bileþenleri bir yana getirdiðimizde Amed iþte burada diyebileceðimiz bir bileþen var. Bu kentin ekonomisi birazda esnaf üzerinden dönüyor. Çok büyük sermaye ve istihdam alanlarý yok. Bu nedenle bizlerde halkýmýz teveccüh gösterir bu seçimde bizi böyle bir göreve getirirse sizlerle birlikte çalýþmaktan büyük bir mutluluk duyacaðýz. Bu kenttin geleceði, halkýmýzýn mutluluðu ve refahý için bu iþ birliði þarttýr" diye konuþtu. Kýþanak'ýn ardýndan Ebedinoðlu da esnaflarýn yaþadýðý genel sýkýntýlarý dile getirerek, bunlarýn çözümü noktasýnda önerilerini dile getirdi. (DÝHA)

BDP Yeniþehir’de seçim startýný verdi DÝYARBAKIR - Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Yeniþehir ilçe örgütü, 30 Mart'ta yapýlacak olan yerel seçimlerin startýný verdi. Bir düðün salonunda düzenlenen yemeðe dayanýþma yemeðine BDP Diyarbakýr il ve ilçe örgütü, STK temsilcileri, muhtarlar, Yeniþehir Belediye Eþbaþkan adaylarý Selim Kurbanoðlu ile Ülkü Baytaþ, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkan adaylarý Gültan Kýþanak ile Fýrat Anlý ve ilçe belediyeleri eþ baþkan adaylarý katýldý. Verilen dayanýþma yemeðinde kýsa bir konuþma yapan Kurbanoðlu, "Her türlü engellemelere raðmen mücadelemiz ve hizmetlerimiz gece gündüz durmaksýzýn devam edecektir" dedi. BDP Yeniþehir Eþbaþkan adayý Ülkü Baytaþ ise Zazaca bir konuþma yaptý. (ÝHA)


7

HABER

15 Ocak 2014 Çarþamba

‘Amaç göç konusunda duyarlýlýk oluþturmak’ Uçarlý Gençlik Derneði'nin “göç” konulu projesine iliþkin açýklamalarda bulunan Dernek Baþkaný Atilla Habat Altuntop, projenin amacýnýn ülkelerinde azýnlýk durumunda olan ve göçe zorlanan insanlarý daha iyi anlayabilmek ve bu konuda evrensel bir duyarlýlýk oluþturmak olduðunu vurguladý

Ahmet KAYA DÝYARBAKIR Uçarlý Gençlik Derneði'nin "göç" konulu projesi Diyarbakýr'da gerçekleþtirildi. Projeye, Polonya, Letonya, Ýngiltere ve Estonya'dan gelen gençler katýldý. Tarihte göçe maruz kalmýþ halklarýn ele alýndýðý proje kapsamýnda göçün nedenleri ile göçe zorlanan insanlarýn psikolojisi de ele alýndý. Uçarlý Gençlik Derneði Baþkaný Atilla Habat Altuntop, projenin amacýnýn ülkelerinde azýnlýk durumunda olan ve göçe zorlanan insanlarý daha iyi anlayabilmek ve bu konuda evrensel bir duyarlýlýk oluþturmak olduðunu söyledi. Altuntop, Türkiye'de ve dünyada göçe maruz kalan insanlarýn yaþadýðý sorunlarýn benzer olduðunu ve bu sorunun yabancý katýlýmcýlarla birlikte ele alýnmasýnýn, uluslararasý bir kamuoyu oluþturmak açýsýndan önemli olduðunu da sözlerine ekledi.

Çocuklarýn yüzü gülecek Ýki üniversiteli genç kýzýn hazýrladýðý ve KYK Genel Müdürlüðünün koordinesiyle gerçekleþen "Bir Bot Bir Mont" projesiyle 370 yurttan toplanan yardýmlar Siirt'in Eruh ilçesindeki köylerde okuyan öðrencilere daðýtýlacak DÝYARBAKIR - Ýki üniversiteli genç kýzýn hazýrladýðý ve KYK Genel Müdürlüðünün koordinesiyle gerçekleþen "Bir Bot Bir Mont" projesiyle 370 yurttan toplanan yardýmlar Siirt'in Eruh ilçesindeki köylerde okuyan öðrencilere daðýtýlacak. Yüksek Öðrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Eðitim Dairesi Baþkanlýðýndan yapýlan açýklamada, YURTKUR'a baðlý Siirt Kýz Yurdu'nda yapýlan "Kiþisel Geliþim Seminerleri" sýrasýnda öðrencilerden Rengin Kurt ve Þehriban Arsalan tarafýndan Siirt'in Eruh ilçesi köyle-

TÜÝK Bölge Müdürü Uras’tan, TSO’ya ziyaret

FOTO:ARÞÝV

rinde okuyan öðrencilere "Bir Bot Bir Mont" projesinin hazýrlandýðý belirtildi. Açýklamada, Kurt ve Arslaný'nýn hazýrladýklarý projeyi KYK'ya sunarak yardým istedikleri ifade edildi. Öðrencilerin yoðun ilgi gösterdiði kampanyanýn sona erdiði belirtilen açýklamada, þunlara yer verildi: "KYK Genel Müdürlüðü, bölge müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yurtlarýn kampanyaya destek olmasýný isteyerek, bu faaliyetin Türkiye'nin bütün yurtlarýndaki öðrencilere ulaþýlmasýný saðladý. YURT-

DÝYARBAKIR - TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras ve TÜÝK Uzmaný Bayram Dudaklý, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Sayar'ý ziyaret etti. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü Uras, geçtiðimiz günler-

KUR'un Türkiye genelindeki 370 yurdunda ayný anda "1 Bot 1 Mont" projesi için bütün öðrencilerin katýlýmýyla heyecanlý ve hummalý bir seferberlik baþladý. Kampanya kapsamýnda toplanan montlar ve botlar özenle paketlenerek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaþtýrýlmak üzere hazýr hale getirildi." Öte yandan açýklamada, toplanan bot ve montlarýn 16 Ocak 2014 Perþembe günü ilçenin 6 köy ilkokulunda öðrenim gören çocuklara daðýtýlacaðý bildirildi. (AA)

de TÜÝK tarafýndan hayata geçirilen web uygulamasý kapsamýnda TSO Baþkaný Ahmet Sayar'ý makamýnda ziyaret etti. TÜÝK'in baþlattýðý yeni uygulama ile firmalar, anketleri artýk þifrelerini kullanarak web sitesi üzerinden dolduracak. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Mü-

Baydemir twýtter’dan adaylýðýný duyurdu DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, resmi twitter hesabýndan Þanlýurfa Büyükþehir Belediye Baþkan adaylýðýný duyurdu. Baydemir, daha önce partisinin 2 dönem tüzüðü nedeniyle Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý olmayacaðýný açýklamýþtý. Geçtiðimiz günlerde Baydemir'in partisinden gelen talep üzerine Þanlýurfa'dan aday gösterileceði iddia edilmiþti. Osman Baydemir, bugün resmi twitter hesabýndan paylaþtýðý fotoðraf ile BDP'nin Þanlýurfa Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý olduðunu duyurdu. Baydemir, "Halka ve hakka mahcup olmama temennisiyle hayýrlý olsun" dedi. (ÝHA)

dürü Uras, TSO Baþkaný Sayar'ý yeni baþlatýlan uygulama hakkýnda bilgilendirdi ve sistem hakkýnda destek talebinde bulundu. Ziyarette, TSO'nun ilk meclis toplantýsýnda TÜÝK'i tanýtýcý bir sunum ve sürekli iþbirliði yapýlmasý konularý kararlaþtýrýldý. (AA)


8

HABER

15 Ocak 2014 Çarþamba

Din adamlarý d Siirt’in Pervari ilçesinde 12 yaþýnda evlendirilen bir çocuk annesi Kader Erten’in önceki gün evinde silahla vurulmuþ halde bulunmasý Doðu ve Güneydoðu’da sýk sýk gündeme gelen çocuk gelinler sorununu yeniden gündeme taþýdý. Sosyal ve toplumsal sorunlara yol açan, bölgede yüzde 30’larla ifade edilen 18 yaþ altý evliliklerin dini nikahla gerçekleþmesinin önlenmesi konusunda din adamlarý devreye girmeye hazýrlanýyor. Diyarbakýr Müftüsü Erdoðmuþ, sadece resmi deðil fahri din adamlarýnýn da olduðuna dikkat çekerek, “Konuyu Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna taþýyacak, vaaz ve hutbelerle bu konuda kamuoyu vicdanýný harekete geçireceðiz” dedi

Diyarbakir Müftüsü Nimetullah ERDOÐMUÞ

DÝYARBAKIR - Zorunlu evlilik kurbaný olan çocuk gelinlerin önlenmesi için resmi din adamlarý devreye girmeye hazýrlanýyor. Siirt'in Pervari ilçesinde 12 yaþýnda evlendirilen bir çocuk annesi Kader Erten'in önceki gün evinde silahla vurulmuþ halde bulunmasý Doðu ve Güneydoðu'da sýk sýk gündeme gelen çocuk gelinler sorununun son örneði olarak hafýzalarda yerini aldý. Çocuk yaþta evlendirilerek, çocuk ruhlarý ve bedenleri ile gelin geldikleri evde adeta çocuk iþçi gibi çalýþtýrýlan, kimi zaman aile içi tacize maruz kalan kimi zaman da kýskançlýk uðruna iþkenceye uðrayan veya öldürülen çocuk gelinlerin önlenmesi için din adamlarý resmi nikah yapýlmadan dini nikah yapýlmamasýný öneriyor. Bölgede yüzde 30'larla ifade edilen, sosyal ve toplumsal sorunlara yol açan 18 yaþ altý evliliklerin dini nikahla gerçekleþmesinin önüne geçilmesi konusunda resmi din adamlarý devreye girmeye hazýrlanýyor. Dicle Üniversitesi (DÜ) Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabi-

Prof. Dr. Aytekin SIR

lim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Aytekin Sýr, çocuk gelinler sorununun ciddi þekilde ele alýnmasý gerektiðini söyledi. "Bölgedeki evliliklerin yüzde 38'i 18 yaþ altý, bunun da yaklaþýk yüzde 18'i 12-25 yaþ arasý olan evlilikler" diyen Sýr, çocuk yaþta evlenenlerin daha çok çok çocuklu ailelerde meydana meydana geldiðini belirtti.

‘13 yaþýnda doðum yapanlara tanýk olduk’ Prof. Dr. Sýr, ailelerin genelde göçle geldiðini ve maddi sorunlarý bulunduðunu kaydederek, bu durumda sýkýntýlarý olan ailelerin çocuklarýný baþlýk parasý karþýlýðý veya akrabalarýyla evlendirdiðini belirtti. Küçük kýzlarýn en çok amca oðlu veya hala oðlu gibi akrabalarla evlendirildiklerine dikkati çeken Sýr, þöyle dedi: "DÜ Kadýn Sorunlarýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (DÜKSAM) iþbirliði ile yaptýðýmýz araþtýrmada 13 yaþta doðum yapmýþ kýz çocuklarýna tanýk olduk. Siirt'te meydana gelen olayda da benzer bir durumla karþý karþýyayýz. Olayýn in-

tihar olup olmadýðýna savcýlýk karar verecek. Ancak kimi zaman ölümler de öldürmeler de örtülmeye çalýþýlýyor. Bu örnekte genç kadýn çocuðunu kaybetmiþ. Bunlarýn hepsi kabul ama kocasý askerdeyken yakýnlarý tarafýndan taciz de edilen kadýnlar da olabiliyor. Çocuk yaþta olduklarý için kendilerini tacizden koruyamýyorlar. Bazen bu tacizler ev içerisindeki akraba tarafýndan da gelebiliyor. Onun için bunlarý takip etmek gerekir. Ýnsanlarý bu konuda duyarlý hale getirmemiz gerekiyor. Yasal bir takým eksiklikler olabilir ama insanlarýn bu iþi ciddiye almasý, bu konuda duyarlý olmasý önemlidir."

‘Geri dönüþü zor’ Prof. Dr. Sýr, evlenip çocuklar dünyaya geldikten sonra geri dönüþün zor olduðuna dikkati çekerek, eþin cezaevine girmesi halinde anne ve çocuklarýn çoðu zaman maðdur olduðunu belirtti. Bunun daha baþka dramlara yol açtýðýný dile getiren Sýr, þunlarý kaydetti: "Tavsiyem bu tür evliliklerle ilgili bilgi alýndýðýnda

Prof. Dr. Nihat HATÝPOÐLU

durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesidir. Kiþinin jandarma, emniyet, valilik ve kaymakamlýklar ile öðretmenine bile söylemesi halinde gerekli adým atýlýr diye düþünüyorum. Bu konuda ihtiyacýmýz olan þey duyarlýlýktýr. Bu kapsamda yapýlacak çalýþmalarda konunun iþlenmesi faydalý olacaktýr. Aksi taktirde bu çocuklar oyuncak bebekleri ile oynayacaðýna kendi çocuklarýný büyütüyor ve o aileye adeta köle gibi gidiyor. Ailenin hizmetlisi gibi çalýþýyorlar. Çocuk gelinleri ayný zamanda çocuk iþçi olarak da düþünebilirsiniz. Bu konuda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý gerekli çalýþmayý yapmalýdýr. Bölgede resmi imamlardan çok parayla çalýþan, imamlar sözkonusu. Onlar da daha çok bölge halký gibi düþünüyor. Bölgeden olan insanlar daha çok olaya bölge insaný gibi bakýyor. Bu iþi doðal görüyor. Atýlacak adýmlardan biri de nasýl ki engelli bir insaný evlendirirken düþünürüz, çocuk da zeka ve beden bakýmýndan yeterince geliþmemiþ olduðundan çocuk yaþta evliliklerin önlenmesi

konusunda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna büyük görev düþüyor." Prof. Dr. Sýr, bu doðrultudaki araþtýrmalarý sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Din adamlarýna uyarý Diyarbakýr Müftüsü Nimetullah Erdoðmuþ, çocuk yaþta evliliklerin son derece hassas, toplumun içine sinmeyen fakat varlýðýný devam ettiren bir problem olduðunu belirtti. Kabullenilmesi zor, herkes tarafýndan mahsurlu görülen bu evliliklerin önüne geçilmesi gerektiðini kaydeden Erdoðmuþ, 19-22 Ocak'ta Ankara'da Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnda gerçekleþtirilecek il müftüleri toplantýsýnda konuyu gündeme getireceklerini ifade etti. Erdoðmuþ, toplantýnýn sonunda hazýrlanacak sonuç bildirgesinde çocuk gelinler konusuna yer verilebileceðini dile getirerek, "Bu son derece temel bir sorun. Ayný zamanda da son derece mahsurlu görülen bir konu. Bu nedenle konuyu sadece bu toplantýda deðil Ýl Müftülüðünce gelecek ay 2 bin 500 din adamýna yönelik dü-


15 Ocak 2014 Çarþamba

evrede zenlenecek toplantýda da ele alacaðýz. Din adamlarýna resmi nikahtan sonra dini vecibelerin yerine getirilmesi uyarýsýnda bulunacaðýz" diye konþtu.

‘Resmi nikah kadýnýn güvencesi’ Erdoðmuþ, resmi nikah olmadan bir kadýnýn güvencesi olamayacaðýný belirterek. þöyle konuþtu: "Resmi nikah kadýnýn güvencesidir ve dini vecibeler resmi nikahtan sonra gerçekleþtirilir. Ancak camiada sadece resmi deðil fahri hizmet veren, emekli din adamlarý da var. Herkesin bu konuda duyarlý olmasý gerekiyor. Bu örnek üzerinden bu konuda herkesin üzerine düþeni yerine getirme zorunluluðu var. Ortada bir facia örnek var. Bu örnekten yola çýkarak doðru sonuca ulaþabiliriz. Bizim omuzlarýmýza yüklenen bir sorumluluk var. Bu ölen çocuðun hesabýný kim verecek? Bu konuda toplum vicdanýný harekete geçireceðiz." Dicle Üniversitesi (DÜ) Ýlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Hatipoðlu, kýzlarýn kendi iradeleri ile evlenmeleri gerektiðini belirterek, hayatý ve dünyayý tanýmadan evlenmenin kötü sonuçlar doðurduðunu söyledi. Prof. Dr. Hatipoðlu, dünyanýn þartlarýnýn her geçen gün deðiþtiðini vurgulayarak, ailelerin uyarýcý ve koruyucu görevini yerine getirmesi gerektiðini ancak evlilik konusunda bir dayatma

yapmasýnýn doðru olmadýðýný belirtti. "Ýnsan iradesine yapýlan dayatma dine de aykýrýdýr" diyen Hatipoðlu, ailelerin son derece önemli olan evlilik konusunu oldu bittiye getirmemesi gerektiðini kaydetti. Hatipoðlu, resmi nikah yapýlmadan dini nikah yapýlmasýnýn doðru olmadýðýný televizyon programlarýnda da sýk sýk yer verdiðine dikkati çekerek, þöyle dedi: "Resmi nikah yapýlmadan dini nikah yapýlmamalýdýr. Çünkü resmi nikah kadýnýn güvencesidir. Dini nikah resmi nikahtan sonra yerine getirilmelidir. Tüm bu uyarýlar ve bilinç artýrýcý uygulamalarla çocuk yaþta evliliklerin önlenmesinde bir yol alýndýðýný düþünüyorum. Hz. Muhammed döneminde kendi iradesi dýþýnda bir akrabasýyla evlendirilen bir kadýn þikayette bulunmak için peygamber efendimizin yanýna gelmiþ. Peygamberimiz tüm aileyi toplayarak geline eðer isterse bu evliliði feshedebileceðini söylemiþ. Ancak gelin 'Ben artýk alýþtým. Ancak bu konunun bilinmesini istedim' demiþ. Babalarýn da aile büyüklerinin de iradeye baský gibi bir hakký yok. Kýzlarýnýn onuru, iradesi ve rýzasý ile evleneceði, iyi bir anne olacaðý yaþý iyi belirleyip ona göre aile olarak görevini yerine getirmeliler. Aileler bu konuda hassas davranýrsa toplumda bilinçli bir noktaya gelecektir. Belli bir düzen ve sistem içinde kademeli olarak bu sorunun aþýlacaðýný düþünüyorum." (AA)

Kadýnlardan ‘Serê Salê’ kutlamasý Baðlar Jiyan Semt Pazarý’ndaki kadýnlar, Kürtlerin Hicri takvime göre kutladýðý ‘Serê Salê’ þöleni düzenledi

9

HABER

‘Kadýn iþçi cinayetleri eksik açýklanýyor’

DÝYARBAKIR - Ýþçi Saðlýðý Güvenliði Meclisi, tarafýndan, yayýnlanan yazýlý açýklamada, kadýn iþçi cinayetlerinin, devlet tarafýndan eksik açýklandýðýna vurgu yaptý. SGK 2012 istatistiklerine bakýldýðýnda, ölen kadýn iþçi sayýsý sadece 9 olarak belirtildiðine yer verilen açýklamada, " Özellikle mevsimlik tarým iþçileri SGK verilerinde yer almamaktadýr. Buradan çýkan sonuç en çok kadýn iþçilerin iþ cinayeti bilgilerinin açýða çýkmadýðý, kayýt dýþý ve en güvencesiz çalýþan iþçiler olduklarý, baþka bir deyiþle kadýn emeðinin bilinçli olarak görünür kýlýnmadýðý gerçekleridir." denildi.

‘103 kadýn iþçi yaþamýný yitirdi’ Açýklamada, 2013 yýlýnda yaþamýný yitiren bin 235 iþçinin 103'ü kadýn iþçi olarak belirtildi. "Bu da yüzde 8,4 oranýna tekabül ediyor." denilen açýklamada, "Yaþamýný yitiren kadýn iþçilerin 54'ü tarým, 12'si eðitim/ticaret, 9'u tekstil, 6'sý belediye/genel iþler, 5'i saðlýk, 4'ü konaklama/eðlence, 2'si gýda, 2'si kimya, 2'si inþaat, 1'i

DÝYARBAKIR - Baðlar Belediyesi tarafýndan açýlan Kadýn Jiyan Semt Pazarý'nda esnaflýk yapan kadýnlar, Mezopotamya halklarýnýn bin yýllardýr süre gelen kültürlerinden biri olan 13 Ocak 'Serê Salê' bayramýný kutladý. Erbane çalýp þarkýlar söyleyerek zýlgýtlar eþliðinde mahalle sakinlerini þölene davet eden kadýnlar, Belediye Baþkaný Yüksel Baran'ý da makamýnda ziyaret ederek yeni yýlýný kutladý. Daha sonra þölenin yapýlacaðý Kadýn Jiyan Semt Pazarýna giden kadýnlar, halaylar çekerek mahalle sakinlerine mini bir konser verdi. Düzenlenen þölene Baðlar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sema Koç, Belediye'nin Kültür Müdürü Sibel Çakýn Bayhan, Kardelen Kadýn Evi yöneticilerinin yaný sýra mahalle sakinleri ve Pazar esnafýnýn aileleri katýldý.

aðaç/kaðýt, 1'i basýn/gazetecilik, 1'i taþýmacýlýk, 1'i güvenlik ve 3'ü yeterli bilgi olmadýðý için belirleyemediðimiz iþkolunda can vermiþtir" bilgileri aktarýldý.

‘Kadýnlar günde 12-14 saat çalýþýyor’ Kadýn iþçilerin yüzde 15'i sanayi, yüzde 35'i de hizmetler sektöründe çalýþtýðýnýn belirtildiði açýklamada, ücretli ve yevmiyeli çalýþan kadýn iþçilerin ayrýca ücretsiz aile iþçiliði de yaptýðýna dikkat çekildi. Açýklamada, günde 12-14 saat çalýþýlan veya çalýþma saati belli olmayan, sigortasýz ve hiçbir sosyal hakkýn bulunmadýðý iþlerde kadýnlarýn birçok kazaya maruz kaldýðý vurgulanýrken, "Tekstil ve eðitim iþçisi kadýnlarýn geçirdiði servis kazalarý, cam temizlerken düþen kadýnlar, gözlerin bozulmasýndan ellerin iðne darbeleriyle parçalanmasýna ve çeþitli eklem hastalýklarýna kadar hepsi kadýnlarýn maruz kaldýðý kazalara örnektir" denildi. (DÝHA)

‘Kürt halký için yeni yýl 13 Ocak'ta baþlýyor’ Baðlar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sema Koç, "Ocak ayýnýn 13'ünde geleneksel olarak Ortadoðu'da bilhassa Kürdistan coðrafyasýnda yeni yýl kutlanýyor" diyerek pazarda esnaflýk yapan kadýnlarla birlikte böylesi anlamlý bir günü kutlamak istediklerini söyledi. Bu özel günde kadýnlarýn halký da içine katarak görkemli bir þekilde kutladýðýný sözlerine ekleyen Kadýn Jiyan Semt Pazarý Sorumlusu Saniye Varlý ise, KCK duruþmalarýnýn haksýzlýðýna iþaret ederek, "Kürtlerin yýlbaþýný KCK adý altýnda cezaevinde kalan bütün tutsaklarýmýzla birlikte kutlamak isterdik. Ýnþallah o günleri de görürüz" dedi. Etkinlik erbaneler eþliðinde söylenen þarkýlarýn ardýndan sona erdi. (DÝHA)


10

KADIN ve YAÞAM

15 Ocak 2014 Çarþamba

“Cocuk Gelin”l DÝYARBAKIR - Siirt Pervari'de 11'inde gelin edilen, 12'sinde anne olan, 14'ünde ölü bulunan Kader Erten'in dramý, çocuk gelinleri bir kez daha gündeme getirdi. Peki oyun çaðýnda evlendirilen çocuklar ne diyor? Uçan Süpürge'ye konuþan çocuk gelinler, kabus dolu o günleri þöyle anlatýyor;

Pervari’de 12 yaþýnda evlendirilen, 13’ünde anne olan ve evinde av tüfeðiyle vurulmuþ halde bulunan 14 yaþýndaki Kader Ertem’in baþýna gelenler “çocuk gelinler” gerçeðini bir kez daha gözler önüne serdi

‘16’sýnda oðlumu kucaðýma aldým’ -15 yaþýnda evlendim. Korkunç bir þey. Tanýmý yok. Büyük bir ailenin içine giriyorsun, nasýl davranacaðýný bilmiyorsun. Kýz istendiði zaman derler ki "Yaþý küçük olsun eðitelim." Mesela ben erkeklerin önünde ayaða kalkýldýðýný bilmiyordum. Bilmediðim için ilk tokadýmý yedim. 16 yaþýmda oðlumu kucaðýma aldým. 23 yaþýndayým, eþim vefat etti. (T.-Diyarbakýr) - Hayatýmda deðiþtirmek istediðim tek bir þey var, o da babam. (Lise öðrencisi-Diyarbakýr)

‘Babam sabah kalktý hadi kocana gidiyoruz dedi’ - Biz karar veremiyoruz, bizim dilimiz yok. Babamýz ne derse o olacak. Sabah kalktý, hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Kocana. Affedersin cinsel iliþkiyi bile bilmiyor-

dum. (A.-Van)

‘Herkes okula giderken beni gelin ettiler’ - 13 yaþýnda, herkes okula giderken ben de 30 yaþýnda bir adamla evlendirildim. Gittiðim kiþiyi babam gibi gördüm. Hiçbir gün onun yanýna yaklaþamýyordum. Gece olduðu zaman çok korkuyordum. Odasýna bile giremiyordum. Her zaman baba gözüyle baktým ona. Hala da o psikolojimi üstümden atamýyorum. (A.Van)

Türkiye’nin en önemli meselesinden biri:

ÇOCUK GELÝN

Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde son 10 yýlda gerçekleþtirilen evliliklerin yüzde 33'ü çocuk gelinlerin oluþturduðunu belirten Kamer Vakfý Baþkaný Nebahat Akkoç, çocuk gelinler sorununun Türkiye'nin en önemli meseleleri arasýnda yer aldýðýný söyledi

‘Balkondan oyun oynayanlarý izliyordum’! - 17 yaþýnda evlendim. Eþim askerdi. Dýþarý gitmek zorundaydýk. Kars'tan sonra Ýstanbul. 18 yaþýnda anne oldum. Genç kýzlara bakar özenirdim. Bir gün eþim geldi, yemekten sonra televizyon izlemeye baþladýk. Sokakta mahallenin genç kýzlarý toplanmýþ oyun oynuyorlar. Balkondan izliyorum. Eþim oyun oynayanlara nasýl baktýðýmý görmüþ, "Oynamak ister misin?" diye sordu. O kýzýma DÝYARBAKIR - Kamer Vakfý Baþkaný Nebahat Akkoç, Siirt'te 14 yaþýndaki Kader Erten'in ölümüyle ilgili, "Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde son 10 yýlda gerçekleþtirilen evliliklerin yüzde 33'ü çocuk gelinlerden oluþuyor" dedi. Akkoç, yaptýðý açýklamada, 11,5 yaþýndaki bir kýzýn evlendirilmesinin Türkiye'de yaþayan herkesin utancý olduðunu ifade ederek, Pervari'de yaþanan olayda intihardan ziyade cinayet ihtimalinin yüksek olduðunu savundu. Olayýn tüm boyutlarýyla incelenmesi gerektiðini ifade eden Akkoç, þunlarý söyledi: "Geçen yýl Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerindeki 23 ilde 60 bini aþkýn kiþiyle görüþerek yaptýðýmýz tarama çalýþmasýna göre, son 10 yýlda 54 çocuðun 12

baktý, ben oyun oynamaya gittim. Eþim her zaman çok destek oldu. Herkes benim kadar þanslý deðil. (N.-Amasya)

‘Fýrýna giderken çocuklar beni kovalardý’ - 10 yaþýnda Gaziantep'e gelin gittim. Fýrýna giderken çocuklar beni kovalarlardý. "Küçük gelin" diye baðýrýrlardý. Elimle çamaþýr yýkardým. Kaynanam beni döverdi. Kayným ben ekmek yaparken karnýma býçak soktu. Sonra kapýve daha küçük, 2 bin 217 çocuðun 13-15 yaþ aralýðýnda, 4 bin 711 çocuðun ise 16-17 yaþlarýnda evlendirildikleri görüldü. Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde son 10 yýlda gerçekleþtirilen evliliklerin yüzde 33'ü çocuk gelinlerden oluþuyor."

‘Önleyici tedbirler alýnmalý’ Akkoç, çocuk gelinler sorununun Türkiye'nin en önemli meseleleri arasýnda yer aldýðýný kaydederek, "Mülki amirler en kýsa zamanda muhtar, jandarma, öðretmen ve imamlarla iþbirliði yaparak çocuk gelinler konusunda farkýndalýk ve duyarlýlýk yaratmalýdýr. Tüm il, ilçe ve köylerde bu evlilikleri önleyici tedbirler alýnmalýdýr. Demokrasinin yolu kadýnýn insan haklarýndan, cinsiyet eþitliðinden geçer" diye konuþtu. (AA)


KADIN ve YAÞAM

15 Ocak 2014 Çarþamba

erin dramý Kader’in vücudundan 14 saçma tanesi çýktý

yý üstüme kilitleyip çýktý. Kayýnbabam ata bindirip hastaneye götürdü. Bana sorular sordular. "Nasýl oldu?" dediler. "Kýþ kabaðý keserken oldu" dedim. Mahkemeye gönderdiler. Savcý ve hakim bana sordular, istekli mi evlendin yoksa zorla mý evlendin? Ýki kolumu mühürlediler. Diyarbakýr heyetine gittik yaþýmý büyütmek için, yoksa kocam hapse girecekti. Sonra eve döndük. Daha yaram iyileþmeden iþe baþladým. (Z.E.Mersin)

‘Tanýmadýðým biriyle evlendirdiler’ - Babam beni 12 yaþýnda gelin etti. Kocam 20 yaþýndaydý. Hiç görmemiþtim onu. Beni götürdüler, "Bu kocan" dediler. Tanýmam etmem. 20 sene onun yanýnda kaldým. Vay olmaz olaydý, acý çok. (D. Nevþehir)

‘Top oynarken, damat yaptýlar’ - 14 yaþýnda evlendim. Eþim 16 yaþýndaydý. Dýþarýda top oynarken, "Gel düðün yapýyoruz" dediler. (Edirne- Erkek, STK yöneticisi)

‘Sýnavý kazandýðým gün evlendirilmiþtim’ - 14 yaþýndayken babam, kendi kardeþinin çocuðuyla beni niþanladý. Ameliyata giriyordu. "Ölür kalýrsam kýz size emanet" demiþ. Onlar da geldiler istediler. Ama ben okumak istiyordum. Üniversite sýnavlarýna girdim, sýnavý kazandýðýmý evlendiðim gün öðrendim. 17 yaþýndaydým. (Þ.- Kýrýkkale)

Pervari ilçesinde 12 yaþýnda evlendirilen, 13'ünde anne olan ve evinde av tüfeðiyle vurulmuþ halde bulunan 14 yaþýndaki Kader Ertem'in yapýlan otopside karnýndan 14 saçma tanesi çýktý. Otopsi raporunda, Kader'in ölümünün av tüfeði saçma taneleri toplu giriþi sonucu geliþen iç organ harabiyeti, iskelet kemik kýrýklarý, büyük damar yaralanmasý, iç kanama ve dýþ kanama sonucu meydana geldiðinin anlaþýldýðý ifade edildi DÝYARBAKIR - Siirt'in Pervari ilçesinde 12 yaþýnda evlendirilen, 13'ünde anne olan ve evinde av tüfeðiyle vurulmuþ halde bulunan 14 yaþýndaki Kader Ertem'in yapýlan otopside karnýnda 14 saçma tanesi bulunduðu tespit edildi. Yaklaþýk 2,5 yýl önce Van'ýn Çatak ilçesinde yaþarken, ailelerin onayý üzerine Mehmet Atak ile evlendirilen ve Siirt'in Pervari ilçesine baðlý Düðümcüler köyüne gelin olarak gelen 14 yaþýndaki Ertem'in þüpheli ölümü üzerine baþlatýlan soruþturma sürüyor. Olayýn ardýndan Diyarbakýr Devlet Hastanesinde gerçekleþtirilen otopside 14 yaþýndaki Ertem'in "göbek deliðinin üzerinde av tüfeði saçma taneleri toplu giriþi yarasý" belirlendi. Hazýrlanan otopsi raporunda Ertem'in vücudunda baþka bir bulguya rastlanýlmadýðý kaydedilerek, "Cesetten otopsi sýrasýnda 1 plastik tapa ve 14 saçma tanesi elde edildi. Kiþinin ölümünün av tüfeði saçma taneleri toplu giriþi sonucu geliþen iç organ harabiyeti, iskelet kemik kýrýklarý, büyük damar yaralanmasý, iç kanama ve dýþ kanama sonucu meydana geldiði anlaþýlmýþtýr" görüþüne yer verildi.

Ertem'in tahmini görüntüsüne göre, "148 santimetre boyunda, 15-16 yaþlarýnda ve 50-60 kilogram aðýrlýðýnda" olduðu belirtilen raporda, cesedin gerçek yaþýnýn tespitine yönelik çekilen röntgen ve grafiklerin soruþturmanýn yürütüldüðü Pervari Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna gönderildiði belirtildi. Otopsi esnasýnda cesetten alýnan kan, idrar, týrnak ve sürüntü örnekleri de incelenmek üzere Adana Adli Týp Grup Baþkanlýðýna gönderildi.

‘Kýzým, 16 yaþýndadýr’ Bu arada 14 yaþýndaki Kader Ertem'in babasý Musa Erten savcýlýktaki ifadesinde, nüfusa göre kýzýnýn yaþýnýn küçük görüldüðünü savunarak, "Aslýnda kýzým 16 yaþýndadýr. Çünkü ben 1997 yýlýnda cezaevine girdiðimde kýzým Kader 40 günlük bebekti. Bu nedenle kýzýmýn yaþýný bu durumdan tespit ediyorum. Kýzým 2 senedir evlidir ve 2 erkek çocuk doðurmuþtur. Bunlardan büyük olaný bildiðim kadarýyla 1 yaþýnda. Küçük olaný yakýn zamanda vefat etmiþtir. Kýzým, kocasýnýn ailesiyle ikamet etmekteydi" ifadesini kullandý. (AA)

11 Kadýnlar Ergani’de yürüyecek DÖKH bileþenleri son dönemlerde artan kýrýmýna karþý bugün Ergani'de yürüyüþ yapacak. ÖKH aktivisti ve SELÝS Kadýn Merkezi çalýþaný Þehnaz Kaymak, bugün saat 12.00'da Mahsum Karaoðlan Parký'ndan SELÝS Kadýn Merkezi önüne kadar düzenlenecek yürüyüþe katýlým çaðrýsýnda bulundu DÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesinde DÖKH öncülüðünde "kadýn kýrýmýný" protesto etmek amacýyla düzenlenecek yürüyüþe iliþkin katýlým çaðrýsý yapýldý. BDP Ergani ilçe binasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan DÖKH aktivisti ve SELÝS Kadýn Merkezi çalýþaný Þehnaz Kaymak, kadýna yönelik istismarlarýn her geçen gün arttýðýna dikkat çekti. Kadýn kýrýmýnýn yaþanmadýðý gün olmadýðýný belirten Kaymak, "Her gün yeni bir istismarla karþý karþýyayýz. Devletin bu konuda hiç bir þey yapmamasý da daha da acý bir durum. Biz, son dönemlerde özellikle Hewler, Siirt, Þýrnak, Bingöl ve son bir ay içerisinde iki kadýnýn katledildiði Ergani'de yaþananlarý kýnamak amacýyla alanlarda olacaðýz. Bunlara dur demek için de tüm kadýnlarý yürüyüþe davet ediyoruz" diye konuþtu. Kaymak, bugün saat 12.00'da Mahsum Karaoðlan Parký'ndan SELÝS Kadýn Merkezi önüne kadar düzenlenecek yürüyüþe katýlým çaðrýsýnda bulundu. (DÝHA)


12

GÜNDEM

15 Ocak 2014 Çarþamba

82 basýn calýsaný cezaevinde

Baðýmsýz Ýletiþim Aðý, 2013 yýlýnýn son üç ayýný kapsayan Medya Gözlem Raporu’nu açýkladý. 59 gazeteci ve 23 daðýtýmcýnýn 2014'ü cezaevinde karþýladýðýna dikkat çekilen raporda AKP- Cemaat arasýndaki gerginliðin; Avrupa Birliði reformlarýný, Kürt sorunu gibi iç barýþý ile birlikte basýn ve iletiþim özgürlüðü gibi birçok temel sosyal sorunu ötelemeye yol açabileceði uyarýsýnda bulunuldu DÝYARBAKIR - Baðýmsýz Ýletiþim Aðý (BÝA) geçtiðimiz yýlýn Ekim-Kasým-Aralýk aylarýný kapsayan 2013 Medya Gözlem Raporu'nu açýklandý. Rapora göre, baþta Ýstanbul ve Ankara olmak üzere, Gezi eylemleri sýrasýnda150'yi aþkýn basýn mensubu polis saldýrýsýna uðradý. Fakat habercileri darp eden hiçbir polis bu eylemlerinden solayý ceza görmedi. Bunun yerine raporda eylemleri görüntülerken gözaltýna alýnan gazetecilere (Fransýz gazetecilik öðrencisi Lorreine Klein ve Ýtalyan fotoðrafçý Mattia Cacciatori gibi) yasadýþý eyleme katýlmak veya polise direnmekten ilk davalar açýldýðýna dikkat çekildi. Yine hükümetin direniþleri 'uluslararasý komplo' olarak görmesi ve savcýlarýn hazýrladýklarý iddianamelerde uluslararasý medya kuruluþlarýný "olaylarý çarpýtmakla" suçladýðýna raporda yer verildi.

‘Basýn özgürlüðü zemin kaybediyor’ Raporda, AKP-Gülen cemaati arasýndaki çatýþmanýn medyadaki yansýmalarýna da deðinildi. Medya yapýlarýnýn, bu çatýþmanýn bir sonucu olarak politik kanaatler üzerinden birbirlerini acýmasýzca hedef aldýðýna iþaret edilen BÝA raporunda, "Ýktidarý eleþtiren Cumhuriyetçi/laik yazarlardan sonra þimdi de medyada AKP/Cemaat ayrýþmasýyla gazeteciler iþten atýlýyor. Baþbakan Erdoðan, Hükümet yetkilileri ve sözcüleri, son olarak da Gülen cemaatine yakýn Zaman, Today's

Zaman ve Bugün gazetelerini hedef aldýlar" deðerlendirmesi yapýldý. Bu süreçte, akreditasyonun, daha güçlü bir silaha dönüþtüðü kaydedilirken, buna dair "Basýn ve ifade özgürlüðünün hükümet ve devlet içi çatýþmanýn belirginleþtiði bir dönemde ne denli zemin kaybedebileceðini de gözler önüne seriyor" deðerlendirmesi yapýldý.

‘Haber kaynaðýnýn gizliliði kaðýt üzerinde kalýyor’ Raporda, AKP-Gülen cemaati açatýþmasýnýn sadece Avrupa Birliði reformlarýný deðil, Kürt sorunu gibi iç barýþý, basýn ve iletiþim özgürlüðü gibi birçok temel sosyal sorunu ötelemeye yol açabileceði uyarýsý da yer aldý. Öte yandan, yasadýþý telefon dinlemelerine neden olan kamu görevlileri yargýlanmazken, gazetecilik faaliyetinin hala iddianamelerde

suç olarak yer aldýðýna da iþaret edilerek "Devlet Sýrrý, Kiþisel Verilerin Korunmasý yasal olarak bile tanýnmazken 'Haber Kaynaklarýnýn Gizliliði' hakký sadece kaðýt üzerinde kalýyor; 301. madde hala yürürlükte. Gezi eylemlerinde sokaklarýn hedefinde olan Baþbakan Erdoðan, avukatlarý aracýlýðýyla sosyal medya kullanýcýlarýný, gazetecileri ve eleþtiri sahiplerini yargýlatmaya devam ediyor" denildi. Bu kapsamda da geçen üç ayda mahkemelerin verdiði cezalara yer verilerek, 4'ü gazeteci toplam 13 kiþi hakkýnda, TCK'nýn "terör"le ilgili maddelerinden ve TMK'dan iki müebbet hapis, bin 609 yýl 4 ay hapis cezasý ve 2 milyon 526 bin 640 TL de para cezasý verildiði örnekleri gösterildi.

Gazeteciler “örgüt baðlantýlý”! Hazýrlanan raporun ortaya koyduðu bir diðer gerçek ise, 59

gazeteci ve 23 daðýtýmcýnýn 2014'e cezaevinde girdiði. Gazetecilerin 56'sý ve daðýtýmcýlarýn tamamýnýn Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ve Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamýnda "örgüt" baðlantýlý olarak hapiste bulunduðu ve 59 gazeteciden 34'ü ile 23 daðýtýmcýnýn tümünün Kürt medyasýný temsil ettiðinin de yine altý çizildi. Geçen yýl ayný dönemde 68 gazeteci ve 27 daðýtýmcý/medya çalýþaný cezaevinde olduðu hatýrlatýlan raporda, raporun kapsadýðý söz konusu aylara iliþkin þu veriler paylaþýldý: "Ekim-Aralýk 2013 döneminde gazetecilere, medya çalýþanlarýna, bir gazete ve iki internet sitesine yönelik en az 27 fiili saldýrý, 12 sözlü saldýrý veya tehdit yaþandý. 3 gazete tehdit edildi; 12 sansür olayý meydana geldi. 2012'in tamamýnda saldýrý sayýsý 46 idi. Baþbakan Erdoðan'a hakaret ettiði ve kiþilik haklarýna saldýrdýðý gerekçesiyle bir gazete (Birgün) 10 bin TL tazminata mahkum oldu; 3 gazeteciyle ilgili ceza veya tazminat istemiyle yeni þikayet yapýldý" bilgilerine yer verilirken, Ýnternet sitesi, Twitter veya Facebook yasaðý ve üç akreditasyon yasaðýna da dikkat çekildi. RTÜK, cezalarýna da dikkat çekilen raporda, "Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ekim-Aralýk 2013 döneminde haber ve program yayýnlarýndan dolayý TV kuruluþlarýna 31 uyarý, 24 para cezasý; radyo kuruluþlarýna da 1 uyarý, 5 para cezasý verdi." (DÝHA)

ÖSYS’ye baþvurular bugün sona erecek DÝYARBAKIR - 2014 Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemine baþvuru iþlemleri bugün sona erecek. Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) Baþkanlýðý, baþvuru iþlemleri 2 Ocak'ta baþlayan ve bugün sona erecek 2014 ÖSYS baþvuru süresinin uzatýlmayacaðýný duyurmuþtu. ÖSYS'ye baþvuru için sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini yatýrmak yeterli olmuyor, baþvuru iþleminin, 2014 ÖSYS kýlavuzunda belirtildiði þekilde tamamlanmasý gerekiyor. Ýnternetten bireysel baþvuru yapacak adaylarýn, ekranda "Baþvuru iþlemi baþarýyla tamamlandý" açýkla-

masýný görmeleri ve aday baþvuru kayýt bilgilerinin dökümünü yazýcýdan edinmeleri gerekiyor. Baþvuru merkezlerinde yapýlan iþlem sonrasý adaya verilecek geçici þifrenin 2014-ÖSYS baþvuru süresi içinde ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr (aday iþlemleri sistemi)" adre-

sinden deðiþtirmesi ve sýnavýn bütün aþamalarýnda hem de adayýn sonraki yýllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacaðý bütün iþlemlerde gerekli olan bu þifrenin aday tarafýndan özenle korunmasý ve kesinlikle paylaþýlmamasý isteniyor. Ýnternet üzerinden baþvurular, yarýn saat 23.59'da, baþvuru merkezlerinden baþvuru alma iþlemi ise yarýn mesai saati bitiminde sona erecek. 23 Mart 2014 tarihinde yapýlacak YGS için baþvuru sonuçlarýna baðlý diðer hazýrlýk çalýþmalarýnýn hemen baþlatýlacaðýndan 2014ÖSYS baþvuru süresi uzatýlmayacak. (AA)

On bin öðretmen atanacak DÝYARBAKIR - Milli Eðitim Bakanlýðý, 6 ve 7 Þubat'ta on bin öðretmenin atamasýný yapacak. Milli Eðitim Bakanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamada, 2014 þubat ayý öðretmen atamalarý kapsamýnda, Bakanlýða baðlý eðitim kurumlarýnýn öðretmen ihtiyacýný karþýlamak amacýyla 29 Ocak-4 Þubat arasýnda alanlar bazýnda baþvurularýn alýnacaðý belirtildi. Açýklamada, atamalarýn 6 ve 7 Þubat'ta yapýlacaðý ifade edildi. Þubatta on bin öðretmenin atanacaðý öðrenildi. (AA)


$ €

ekonomi

DOLAR: 2.1840 EURO: 2.9865 ALTIN: 88,212 ÝMKB: 67.491,30

13 15 Ocak 2014 Çarþamba

Doðum ücretleri arttý

Saðlýk hizmetlerinde geçen yýl yaþanan fiyat deðiþimleriyle normal doðum ücreti yüzde 114, sezaryen ücreti yüzde 45 arttý

DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yýl saðlýk hizmetlerinde dikkat çeken ücret artýþlarý gerçekleþti.

Vergi cezasýnda Cumhuriyet tarihinin rekoru kýrýldý ANKARA - 2013'te Maliye Bakanlýðý'nýn vergide kayýp ve kaçaðý önleme çalýþmalarý sonuç verdi. Önlenen vergi kaybý ve kesilen vergi cezasý tutarýnda Cumhuriyet tarihinin rekoru kýrýldý. Maliye Bakanlýðý'nýn vergide kayýp ve kaçaðý önlemek için aldýðý önlemler 2013'te rekor getirdi. Çalýþmalar kapsamýnda 73 binden fazla mükellef vergi incelemesine tabi tutuldu. Geçen yýl önlenen vergi kaybý 8,5 milyar lira oldu. Kesilen vergi cezasý da iki kattan fazla artarak 20 milyar liraya yaklaþtý. Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarý olarak kayda geçti. Maliye Bakaný Memet Þimþek, bir önceki yýla göre önlenen vergi kaybýnýn yüzde 89, kesilen vergi ceza tutarýnýnsa yüzde 117 arttýðýný söyledi. Vergi gelirinin, milli gelire oranýna bakýldýðýnda Türkiye, 29 OECD ülkesi arasýnda 25. sýrada bulunuyor. Türkiye'de vergi gelirlerinin, milli gelir içindeki payý yüzde 27,7 seviyesinde... Listenin zirvesinde ise Danimarka var. Danimarka'da milli gelirin yüzde 48'i vergi gelirlerinden oluþuyor.

Saðlýkta fiyatýn en fazla arttýðý alan laboratuvar tahlil ücretleri oldu. Laboratuvar tahlil ücretleri 2013 yýlýnda yaklaþýk yüzde 220 arttý. Böylece 2012 sonunda ortalama 4,8 lira olan laboratuvar tahlil ücretleri 15,4 liraya yükseldi. Ultrason, fiyatý en fazla artan ikinci saðlýk hizmeti oldu. Ultrason ücretindeki artýþ yaklaþýk yüzde 146'yý buldu. Bu artýþla birlikte 1 yýllýk dönemde ortalama ultrason ücreti 44,6 liradan 109,6 liraya çýktý. Röntgen ücreti de saðlýk hizmetlerindeki artýþlardan nasibini aldý. Röntgen hizmeti için 2012 sonunda yaklaþýk 17 lira ödenirken, bu miktar geçen yýl sonunda 40,4 liraya ulaþtý. Röntgen ücretlerindeki 1 yýllýk artýþ yaklaþýk yüzde 136'yi buldu.

Doðumdaki ücret artýþlarý

Normal doðum ve sezaryen ücretlerinde de geçen yýl önemli bir artýþ yaþandý. Özellikle normal doðum ücretindeki artýþ dikkati çekti. Normal doðum ücretinde yýllýk ücret artýþý yüzde 114'ü buldu. Böylece 1 yýl önce 393 lira olan normal doðum ücreti, 2013 sonu itibariyle 843 liraya çýktý. Sezaryen ücretindeki artýþ ise normal doðuma kýyasla daha sýnýrlý oldu. Söz konusu dönemde sezaryen ücretindeki artýþ yüzde 45'e karþýlýk geldi. Bu artýþ, 710 lira olan ortalama sezaryen ücretini yaklaþýk 1032 liraya yükseltti. Ameliyat ücretindeki yüzde 38, ilaçlardaki yüzde 25,4, ilk yardým aletlerindeki yüzde 9,3'lük artýþlar 2013 yýlýndaki yüzde 7,4'lük enflasyonu geride býrakan diðer saðlýk hizmet ve ürünleri oldu. (AA)

Sanayide ciro arttý TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nün 2013 yýlý Kasým ayý "sanayi ciro endeksi" verilerine göre, sanayide toplam ciro yüzde 15,9 arttý

DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü 2013 yýlý Kasým ayý "sanayi ciro endeksi" verilerini açýkladý. Açýklanan verilere göre, sanayide toplam ciro yüzde 15,9 arttý. Sanayi Ciro Endeksi (Toplam), 2013 yýlý Kasým ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 15,9 arttý. Sanayinin alt sektörleri incelendiðinde, 2013 yýlý Kasým ayýnda, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre; madencilik ve taþocakçýlýðý endeksi yüzde 7,2, imalat sanayi endeksi ise yüzde 16,3 arttý.

Ana sanayi gruplarý sýnýflamasýna göre 2013 yýlý Kasým ayýnda en fazla artýþý sermaye malý imalatý sektörü gösterdi. En yüksek artýþ makine ve ekipmanlarýn kurulumu ve onarýmýnda gerçekleþti. Ýmalat sanayi alt sektörlerinin 2013 yýlý Kasým ayýnda 2012 yýlý ayný ayýna göre yüzde deðiþim oranlarý incelendiðinde, en yüksek artýþ oranýnýn yüzde 63,9 ile makine ve ekipmanlarýn kurulumu ve onarýmýnda gerçekleþtiði görüldü. Bunu yüzde 40,8 ile deri ile ilgili ürünlerin ima-

latý ve yüzde 28,1 ile elektrikli teçhizat imalatý takip etti. En yüksek düþüþ diðer imalatlarda gerçekleþti. Ýmalat sanayi alt sektörlerinin 2013 yýlý Kasým ayýnda 2012 yýlý ayný ayýna göre yüzde deðiþim oranlarý incelendiðinde, en fazla düþüþ oranýnýn yüzde 46,1 ile diðer imalatlarda gerçekleþtiði görüldü. Bunu yüzde 3,3 ile bilgisayarlarýn, elektronik ve optik ürünlerin imalatý ve yüzde 2,6 ile temel eczacýlýk ürünlerinin ve eczacýlýða iliþkin malzemelerin imalatý takip etti.


14

SPOR

15 Ocak 2014 Çarþamba

Basketbol bir marka haline geldi Çakmak: Diyarbakýr'da dalýþ sporunu sevdirmek istiyoruz

Diyarbakýr'da özel bir okulun düzenlediði panelde konuþan A Milli Takým Menajeri Harun Erdenay, basketbolun iyi bir marka haline geldiðini belirterek, bunun sürekli hale getirilmesi için alt yapýya daha fazla önem vermekle mümkün olacaðýný söyledi DÝYARBAKIR - Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takýmlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takým Menajeri Harun Erdenay,"Basketbol ülkemizde iyi bir marka haline geldi. Hem kulüpler hem de milli takým bazýnda tekrar baþarýlý olacaðýmýzý düþünüyorum" dedi. Beraberinde Milli Takým Genel Menajeri Barbaros Akkaþ ve 12 Dev Adam Basketbol Okullarý Genel

Direktör Samer Þenbayrak ile Diyarbakýr Final Okullarýnda düzenlenen panele katýlan Erdenay, Milli Takým olarak 2000 yýlýndan beri dünya ve Avrupa þampiyonalarýnda önemli baþarýlara imza attýklarýný söyledi. Bunun sürekli hale getirilmesi gerektiðini dile getiren Erdenay, "Bazý mevkiler için maalesef yerli oyuncu yetiþmiyor. Bunlarý aþmanýn yolu da alt yapýya daha fazla önem vermektir. 12 Dev

Adam Okullarý bunun için var. Basketbol ülkemizde iyi bir marka haline geldi. Hem kulüpler hem de milli takýmlar bazýnda tekrar baþarýlý olacaðýmýzý düþünüyorum" diye konuþtu. Panelin sonunda Okul Müdürü Eyüp Yüksel tarafýndan Erdenay, Þenbayrak ve Akkaþ'a plaket verildi. Yoðun ilgi nedeniyle uzun süre salondan ayrýlamayan Erdenay minik öðrencilere imza daðýtýp, hatýra fotoðrafý çektirdi. (AA)

Engellilerden beklenmeyen sonuç: 86-61

TÜRKÝYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye 1. Ligi'nde baþarýlý sonuçlar alan Gaziantep Büyükþehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý, Bursa'da oynadýðý Osmangazi maçýnda 86-61 yenilerek hayal kýrýklýðý yaþattý. Gaziantep Büyükþehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý, Bursa Osmangazi

deplasmanýnda beklenmedik bir skor ile sevenlerine hayal kýrýklýðý yaþattý. Osmangazi karþýsýnda ilk periyotu 17-17 tamamlayan ikinci yarýyý da baþa baþ skorla kapatan Mavibeyazlý takým, maçýn son çeyreðinde oyun disiplininden tamamen kopunca ev sahibi Osmangazi farka gitti. Sezon baþýndan bu yana kaybettiði maçlarda dahi iyi performans sergi-

leyen ve oynadýðý oyunla beðeni toplayan Gaziantep Büyükþehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý, çýktýðý 9 maçta ilk kez kötü bir oyun ortaya koyarak farklý skorla yenildi. Osmangazi maçýný bir kaza olarak deðerlendiren Gaziantep Büyükþehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý Kaptaný Ýbrahim Gür, "Bu maçta istem dýþý kötü oynadýk. Biz de kendimizi tanýyamadýk. Maðlubiyetten dolayý üzgünüz. Yöneticilerimizden özür diliyoruz. Þimdi önümüzde Çanakkale maçý var. Kendi evimizde Çanakkale takýmýný yenip, telafi etmek istiyoruz" dedi. Mavi-beyazlý takým, bu hafta kendi sahasýnda oynayacaðý Çanakkale maçýnýn hazýrlýklarýna yarýndan itibaren baþlayacak. (ÝHA)

DÝYARBAKIR'da su sporlarý ihtisas kulubünce "Dalýþ" semineri düzenlendi. Seminere Diyarbakýr Spor Hizmetleri Ýl Müdürü Abdüllatif Umut, Sur Kaymakamý Aydýn Ergün ve çok sayýda davetli katýldý. Seminer'de, Fransa'dan gelen eðitim görevlileri 'Dalýþ' hakkýnda sunum yaptý. Türkiye Sualtý Sporlarý Federasyonu (TSSF) il temsilcisi Ýlhami Çakmak, seminerin amacýnýn dalýþ sporunu Diyarbakýr'da sevdirmek olduðunu belirterek, "Diyarbakýr'da dalýþ konusunda bir çok mesafe katettik. Ancak yeterli olduðunu düþünmüyoruz. Dalýþ sporu diðer sporlara nazaran geliþmemiþ bir spor,biz bu sporu sevdirmek istiyoruz'' dedi. (AA)

Yeni Malatyaspor oyun sistemi üzerinde çalýþýyor MALATYA - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor, Antalya'da devam eden devre arasý kamp çalýþmalarýnda oyun sistemi üzerinde duruyor. Ýkinci yarý hazýrlýklarýný sürdüren Yeni Malatyaspor'da, tempo her geçen gün artýyor. Hazýrlýk maçlarýnda futbolcularýn ortaya koyduklarý performanstan bir hayli memnun olan teknik direktör Mert Korkmaz'ýn, özellikle 44-2 oyun sistemi üzerinde durduðu öðrenildi. Sarý-kýrmýzýlýlarda transfer çalýþmalarý da hýz kazandý. Orta sahayý Rahman ve Þahinali ile güçlendiren sarý-kýrmýzýlýlar, forvet arayýþlarý kapsamýnda Kartalspor'un golcüsü Emrah Bedir ile görüþmelerini sürdürüyor. Golcü futbolcu ile yaptýðý ön görüþmeden olumlu sonuç alan yönetimin, bu transferi birkaç gün içerisinde bitirmeyi planladýðý öðrenildi. (ÝHA)


SPOR

15 Ocak 2014 Çarþamba

15

Baþarýlý sporculara plaket Haftasonu düzenlenen 4. Spor Konferansý’nda yýlýn spor insaný ödüllerinin yaný sýra sportif faaliyetlerde baþarýlý olanlara ve spora katký sunan kiþi ve kurumlara ödül verildi Þehmus ORHAN DÝYARBAKIR Yerel Gündem 21 Spor Meclisi ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor tarafýndan bu yýl 4'üncüsü düzenlenen Spor Konferansý sona erdi. "Sporda skorlar barýþa" sloganýyla yapýlan konferansta barýþ vurgusu öne çýkarken yýlýn spor insaný ödüllerinin yaný sýra spora katkýlarýndan dolayý pek çok kiþiye plaket verildi. 2012-2013 sezonunda Türkiye 3. Ligi 1. Grupta Büyükþehir Belediyespor Kulübünü grup þampiyonu yaparak 2. Lige çýkartan teknik direktör Turhan Özyanlar'a plaket verildi. Yine Bölgesel Amatör Liginde Yeni Diyarbakýr Spor Kulübünü þampiyon yaparak 3. Lige çýkartan Faruk Türk'e ve kulübün Baþkaný Feyzi Ýlhanlý ödüle layýk görüldü. Sportif faaliyetlerde baþarýlý olarak ödüle layýk görülenler ise þunlar: Kiptaþ Lisesi Çim Hokeyi takýmýný Türkiye Þampiyonu yapan Kiptaþ Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Sevda Aydýn ve þampiyon sporcular Kadýn futbol takýmýnýn ku-

rulmasýnda ve takýmýn baþarýsýnda büyük payý olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kadýn Futbol Takýmý Antrenörü Filiz Atay 1996 yýlýndan beri hakemlik yapmakta olan, 13 yýldýr süper ligde yardýmcý hakem olarak görev olan baþarýlý hakem Nihat Mýzrak. 2004 yýlýnda Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesine baðlý Cýmarê (Uzunova) köyünde mayýn patlamasý sonucu sol kol ve sol gözünü tamamen kaybeden 2011 yýlýnda Antalya'da yapýlan Dünya Oyunlarýnda 800 metrede dünya üçüncüsü 2012 yýlýnda Hollanda'da yapýlan Avrupa þampiyonasýnda 800 metrede Avrupa üçüncüsü ve yine 2012 yýlýnda Londra'da düzenlenen Paralimpik Olimpiyatlarýnda olimpiyat altýncýsý olan milli atlet Mehmet Nesim Öner. Sayýsýný kendisinin dahi hatýrlayamadýðý Türkiye þampiyonluklarý olan 8 kez atýcýlýk takýmýnda milli formayý giyen bir kez Akdeniz oyunlarýna, üç kez Avrupa þampiyonasýna ve dört kez de Dünya Kupasý müsabakalarýna katýlan Ömer Akgün.

Kentteki görme engellilerin sporla tanýþmasýna ve daha sonra aktif bir þekilde spor yapmalarýna öncülük eden Görme Engelliler Ýl Temsilcisi Mehmet Emin Baran. Geleneksel Kürt Sporlarýný araþtýran özelde de Birê'nin yeniden hatýrlanmasý, yaygýnlaþmasý, kurallarýnýn güncellenmesi ve bunun Kürdistan coðrafyasýnýn her parçasýnda yeniden oynanmasý için spor gezgini olarak çalýþma yürüten, bu çabalar sonucunda, Geleneksel Kürt oyunu Birê'nin yeni bir kimlik kazanmasýný saðlayan, Spor Birimi Koordinatörü Biþar Ýçli. Sosyal sorumluluðu taþýyan en iyi taraftar grubu olan Çarþý Grubu üyesi Tiyatro sanatçýsý Özgür Özgülgün.

Büyükþehir’e Makedon futbolcu DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Makedonya vatandaþý Sadat Þahin'i transfer etti. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un yeni transferlerinden Sadat Þahin, son olarak bu sezonun ilk yarýsýnda Moldovya Ligi'nde forma giydi. Makedonya uyruklu olan 29 yaþýndaki orta saha futbolcusu, daha önce Türkiye'de Tekirova Belediyespor, Ofspor, Bursa Nilüferspor, Ankara Demirspor ve Beþikdüzüspor'da forma giyerek 85 maçta 10 gol kaydetti. (ÝHA)

‘Stad, kent için utanç manzarasý’

BESYO’ya yoðun talep Diyarbakýr’ýn Silvan ilçesinde Kaymakamlýk bünyesinde açýlan Beden Eðitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) hazýrlýk çalýþmalarý öðrencilerden yoðun talep görüyor

DÝYARBAKIR - Silvan ilçesinde 50 öðrencisi bulunan kursta 3 öðretmen tarafýndan BESYO'ya hazýrlýk kursu kapsamýnda eðitim veriliyor. Amaçlarýnýn gençlerin üniversiteyi kazanmasý hayata atýlmasýný saðlamak olduðunu belirten kurs öðretmeni Medet Kaydu, "50 öðrenci bulunan kursumuzda çalýþmalarýmýz her gün 3 saat iki grup halinde devam etmektedir. Bu kurs sayesinde son iki sene içerisinde 25 öðrencimiz

farklý üniversitelere yerleþti. Bu yýl çalýþmalarýmýz 3 aydan beri devam etmektedir. Eylül ayýna kadar bu hazýrlýk kursu Silvanlý öðrencileri BESYO'ya hazýrlayacak. Öðrencilerimizin çalýþma konusundaki gayreti bizi son derece memnun ediyor. Bu kursun açýlmasýnda bizden desteðini esirgemeyen Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay'a teþekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. (ÝHA)

DÝYARBAKIRSPOR Dernekler Birliði Baþkaný Ramazan Tugay, Atatürk Stadý'ndaki eksikler konusunda açýklamalarda bulundu. Diyarbakýrspor Dernekler Birliði Baþkaný Ramazan Tugay, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'nü Diyarbakýrspor'u sabote etmekle suçladý. 3. Lig 3. Grup'ta þampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakýrspor A.Þ.'nin maçlarýný oynadýðý Atatürk Stadý'nda kent için utanç sayýlabilecek manzaralar yaþandýðýný ifade eden Tugay, sorumlularýn duruma el atmasýný istedi. (ÝHA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

15 OCAK 2014 ÇARÞAMBA Yýl: 7 - Sayý : 2168 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým Ltd Þti

Diyarbakır yenigün  
Diyarbakır yenigün  
Advertisement