Page 1

Eþini elektrik vererek öldürdü DÝYARBAKIR'da son üç günde iki kadýn öldürülürken, bir kadýn da yaralandý. 19 yaþýndaki Sevilay Sülüntay'ýn Surlardan itilerek düþmesi sonucu yaþamýný yitirmesinin ardýndan bir kadýn eþi tarafýndan elektrik verilerek feci þekilde öldürülürken, Hacý Ebrem isimli þahýs ise, eþi Bahar Ebrem'i sýrtýndan býçakladý. Mehmet PÝÞKÝN’in haberi 03

Gaffar Okkan anýldý 4’te

Bölge’de karne

HEYECANI 25 OCAK 2014 CUMARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

DTK, “Diplomasi ve iç barýþ konferansý” düzenleyecek 6’da

‘2014 özgürlük yýlý olmalý’ BÝR dizi temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen Kürdistan Yurtseverler Birliði Politbüro üyesi Mele Baxtiyar, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret etti. Burada açýklamalarda bulunan Baxtiyar, 2014'ün Abdullah Öcalan'a özgürlük yýlý olmasýný umut ettiðini söyledi. 7’de

Ölümden beþ dakika önce!

www.diyarbakiryenigun.com

DÝYARBAKIR, Siirt, Þýrnak, Mardin, Bingöl ve Batman'da 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnýn ilk döneminin sona ermesi nedeniyle öðrenciler karne heyecaný yaþadý. Aliemiri Ortaokulunda düzenlenen törene katýlan Vali Mustafa Cahit Kýraç, öðrencilere karne daðýtarak, onlardan tatilde bol bol kitap okumalarýný istedi. Haberi 12’de

Bismil Belediyespor’da hedef 3 puan Spor 15

Diyarbakýrlý sporcu Türkiye rekoru kýrdý 14’te

MiT-Yeþil iliþkisi

i D N E L BELGE

SEVÝLAY Sülüntay, 19 yaþýndaydý ve yaþamýnda ilk kez çýktýðý tarihi Diyarbakýr surlarýnda, akýl saðlýðý yerinde olLokman madýðý belirtilen bir kiþi taAYDOÐAN’ýn rafýndan itilmesi sonucu 15 haberi metreden düþüp yaþamýný yitirdi. Sevilay'dan geriye ölmeden 5 dakika önce çektirdiði ve hayata gülümseyen fotoðrafý kaldý. Kadýn ve Yaþam 11

‘Özel birimler oluþturulsun’ 5’te

Bu dava Divana kalmasýn! Mim Yavuz BÝNBAY C

M

Y

K

BDP Eþ Genel Baþkaný Demirtaþ, yargýda sadece faili meçhuller ile ilgili bir birim kurulmasý önerisinde bulunarak, “Adliyelerde, savcýlarýn sadece bu konular ile uðraþacak bir ortamýn saðlanmasý gerekiyor” dedi. Mesut FÝÐANÇÝÇEK 08

“Herkes ayrý çalýþýyordu” DÝYARBAKIR 7. Aðýr Ceza mahkemesi'nde görülen Musa Anter cinayeti davasýna MÝT tarafýndan gönderilen belgede, Yeþil kod adlý kontrgerilla elemaný Mahmut Yýldýrým'la iliþkili olduklarý kabul edildi. MÝT’ten gelen “Yeþil'le iliþkimiz vardý” cevabýna kýzan sanýklardan Emekli Albay Savaþ Gevrekçi'nin “Güneydoðu'nun asýl sorunu buydu. MÝT ayrý, polis ayrý, biz ayrý çalýþýyordu” sözleri dikkat çekerken; Mahkeme ayrýca, tüm kurumlardan Yeþil’e iliþkin belge istedi. Haber 8-9’da Mahmut Yýldýrým


2

SAÐLIK -Y YAÞAM

25 Ocak 2014 Cumartesi

‘Karneyi bir bütün olarak deðerlendirin’

Karnenin, öðrencinin öðrenme süreci ve davranýþlarýyla ilgili geri bildirim olduðunu söyleyen Çocuk-Ergen Psikologu Aynur Sayým, “Çocuðun zekâsý, konsantrasyonu, psikolojik durumu ve aile iliþkilerini bir bütün olarak deðerlendirmek gerekir” dedi DÝYARBAKIR - Yarýyýl tatili baþlýyor, hem öðrenciler hem de aileler karne heyecaný yaþýyor. Bu yýl da karneler bazý ailelere gurur, bazýlarýna ise burukluk yaþatýyor. Kötü karnede tek sorumlunun öðrenci olmadýðýný vurgulayan Çocuk-Ergen Psikologu Aynur Sayým, karnede alýnan sonucun bir bütün olarak deðerlendirilmesi gerektiðini söyledi. Çocukla karne sorumluluðunu paylaþmanýn önemine deðinen Sayým, karnelerin çok iyi analiz edilmesi gerektiðinin altýný çizdi, "Çocuðun baþarýsýzlýðýnýn hangi nedenlerden ileri geldiðini ebeveyn sorgulamalýdýr" dedi.

Çocuðu suçlamayýn, cezalandýrmayýn Karne dönemlerinde yaþanan en önemli hatalarýn, çocuðu cezalandýrmak, tehdit etmek, diðer çocuklarla kýyaslamak, korkutmak, kiþiliðine yönelik saldýrýlarda bu-

Septik þok öncesi 4 belirti

EGE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Çaðrý Büke, "Septik þoktan"

lunmak olduðunu dile getiren Sayým, bu davranýþlarýn çocukta suçluluk duygularý veya savunmalar geliþtirebildiðini aktardý. Sayým, bunun sonucunda uyum ve davranýþ sorunlarýnýn ortaya çýkabileceðini, tabloya baþka sorunlarýn da eklenebileceðini vurguladý. Tatilin, tatil gibi yaþanmasý gerektiðini söyleyen Sayým, "Çocuk, yarým dönem boyunca baþaramadýðýný tatilde baþaramaz. Çocuktan tatilde sýký çalýþma programý uygulamasýný beklememek, ancak özel eðitimle desteklenmesi gereken bir durum varsa, bir eðitici rehberliðinde ek çalýþma yapýlmasý uygun olacaktýr. Tatil, tatil gibi yaþanmalýdýr, özel destek gerektiren durumlar dýþýnda, genel bir tekrar, kitap okuma, çok zorlayýcý olmayan çalýþmalar yapýlabilir" diye konuþtu.

Kiþisel özellikleri dikkate alýnmalý

korunmak için ateþte yükselme, solunumda hýzlanma, kalp atýmýnda fazlalaþma ve lökosit oranýnýn artma ya da azalma gözlendiðinde en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurulmasý gerektiðini söyledi. Çaðrý Büke, ünlü sanatçý Nejat Ýþler'in hastalanmasýyla septik þok konusunun kamuoyunda daha sýk tartýþýldýðýný belirtti. Septik þokun baþlangýç aþamasý olan sepsisi "bir enfeksiyona karþý vücudun verdiði kontrolsüz aþýrý yanýt" olarak niteleyen Büke, bakteri, mantar ve virüs ne-

Aileler; çocuðun IQ seviyesinin yaþýtlarýna oranla düþük olmasý, öðrenme güçlüðü, depresyon, davranýþ bozukluðu, dikkat eksikliði ve hiperaktivite bozukluðunun mevcut olmasý, bedensel bir engelinin veya rahatsýzlýðýnýn bulunmasý ile görme-iþitme kayýplarýnýn da öðrenme sürecinde önemli rol oynadýðýný unutmamalý. Çocuk-Ergen Psikologu Aynur Sayým'a göre, karne baþarýsýnda çocuðun olduðu kadar ailenin özellikleri de önemli fonksiyona sahip. Bunlarý; 'aile içi iliþkilerin nitelikli olmasý, çocukla iletiþim dilinin doðru olmasý, çocuðun geliþim dönemlerinde zengin uyaran verilmesi, öðrenme ile ilgili çevresel faktörlerin saðlýklý olmasý, anne-babanýn saðlýklý model oluþturmasý, yüksek kültürel seviyenin olmasý, ders çalýþma ortamýnýn saðlanmasý ve ailenin disiplini' þeklinde özetlemek mümkün. Ailelerin çocuklarýný, diðer çocuklarla kýyaslamalarý, baþarýsýzlýðýndan dolayý onu yargýlamalarý ve eleþtirmeleri yerine, çözüm yollarý aramalarý ise en doðru yaklaþým.

Okulun ve öðretmenin etkisi yadsýnamaz Baþarý ve baþarýsýzlýkta okulun da etkisi olduðunu aktaran Sayým, okuldaki eðitim ve öðretim programýnýn çocuðun geliþim seviyesine uygun, öðretmenin ise bilgi ve disiplin açýsýndan etkili öðretmenlik yetilerine sahip olmasýnýn önemli olduðunu söyledi. Sayým, karne döneminde çocuklarýn kesinlikle yalnýz býrakýlmamasýný, çocuða her durumda deðer verildiðinin hissettirilmesini ve çözüme yönelik tedbirlerin alýnmasýný önerdi. Çocuðun akademik baþarýsý beklenenin altýnda ise öncelikle çocuk-aile ve okula yönelik bir çalýþma düzenlenmesi de tavsiyeler arasýnda.

deniyle sepsise rastladýklarýný bildirdi. Baðýþýklýk sistemini etkileyen kanser, diyabet gibi hastalýklarýn ya da tedavi sýrasýnda kullanýlan bazý ilaçlarýn sepsisi kolaylaþtýrabildiðine dikkati çeken Büke, 65 yaþ üstü veya çocuk hastalarýn da risk grubunda yer aldýðýný ifade etti. Sepsiste erken teþhisin hayat kurtarabildiðini dile getiren Çaðrý Büke, septik þoka ve çoklu organ yetmezliðine girmemek için bazý belirtilere dikkat edilmesini gerektiðini söyledi. Tüm enfeksiyon durumla-

‘Hasta memnun, saðlýk çalýþaný mutsuz’ SON 10 yýlda hasta memnuniyetinde artýþ olduðu ancak saðlýk çalýþanlarýnýn mutlu olmadýðý belirtildi. Saðlýk Sen'in anketine göre, saðlýk çalýþanlarýnýn yüzde 65'i 'imkaným olsaydý ben bu mesleði deðiþtirirdim' diyor. Memur- Sen Konfederasyonu'na baðlý Saðlýk ve Sosyal Hizmet Çalýþanlarý Sendikasý (Saðlýk-Sen) Genel Baþkan Yardýmcýsý Abdülaziz Arslan, son 10 yýlda saðlýk kuruluþlarýna baþvuran hasta sayýsýnýn artmasýna raðmen hasta memnuniyetininde artýþ gösterdiðini belirterek, "Geçtiðimiz 10 yýlda saðlýk çalýþanlarýnýn iþ yükü 5 kat artmýþtýr. Çalýþanlarýmýz arasýnda yaptýðýmýz anketlerde, saðlýk çalýþanlarýnýn yüzde 65'i 'imkaným olsaydý ben bu mesleði deðiþtirirdim' diyor, oysaki saðlýk mesleði dýþarýdan cazip görünüyor" dedi. Özellikle sendika olarak yaptýklarý hasta memnuniyeti anketlerine dikkati çeken Arslan, "2002 yýlýnda, bir yýlda toplam saðlýk tesislerine baþvuran hasta sayýsý 185 milyon kiþiyken, bu sayý 2012'de 600 milyon kiþiye çýkmýþ durumdadýr. Bu artýþa raðmen 2002 yýlýnda yüzde 3540 olan hasta memnuniyeti yüzde 76-80 arasýnda çýkmýþtýr" diye konuþtu. Saðlýk tesislerine her yýl artan baþvuruya raðmen hasta memnuniyetinin de arttýðýna deðinen Arslan, hasta memnuniyetini etkileyen birçok faktör olduðunu vurguladý. Arslan, artýk birçok görüntüleme iþlemi ve tahlillerin her hastanede yapýlabildiðini, özel muayenehanelerin ve hastane içindeki eczanelerin kapanmasýnýn da saðlýða eriþim noktasýnda önemli birer faktör olduðunu kaydetti. (AA)

rýnda 4 önemli belirtinin büyük önem taþýdýðýný kaydeden Büke, þöyle devam etti: "Ateþ çok önemli. 38,3 ve üzeri ateþ önemli bir bulgu. Ayrýca 36 derecinin altýndaki vücut ýsýsý da sepsis açýsýndan uyarýcý olmalýdýr. Solunum sayýsýnýn dakikada 20'nin üstüne çýkmasý, kalp atým hýzýnýn 90'ýn üzerinde olmasý ve lökositin 12 binin üstünde ya da 4 binin altýnda görülmesi de belirtiler arasýndadýr. Bu dört belirtiden 2'si varsa bu kiþinin aksi ispat edilene kadar sepsis olduðunu kabul edip en ya-

kýn saðlýk kuruluþuna baþvurmasý gerekiyor." Tedaviye raðmen sepsis vakalarýnýn septik þoka girebildiðini de kaydeden Büke, septik þokta ise tansiyon düþüklüðü, kalp kaslarýnýn kasýlmamasý durumunun yaþandýðýný ifade etti. Büke, sigara kullanýmýnýn halk arasýnda zatürre adýyla bilinen pnömoniye neden olabildiðini, alkol kullanýmýnýn ise karaciðere zarar verdiðini, tüm bu alýþkanlýklarýn da sepsise zemin hazýrladýðýný sözlerine ekledi. (AA)


3

HABER - GÜNCEL

25 Ocak 2014 Cumartesi

Eþini elektrik vererek öldürdü Diyarbakýr'da bir genç kýzýn Surlardan itilerek öldürülmesinin ardýndan, Veysi Turan adlý kiþinin eþini elektrik vererek öldürdüðü ileri sürüldü. Yeniþehir'de meydana gelen baþka bir olayda ise Hacý Ebrem eþi Bahar Ebrem'i sýrtýndan býçakladý

Mehmet PÝÞKÝN DÝYARBAKIR'da son üç günde iki kadýn öldürülürken, bir kadýn da yaralandý. 19 yaþýndaki Sevilay Sülüntay'ýn Surlardan itilerek düþmesi sonucu yaþamýný yitirmesinin ardýndan bir kadýn eþi tarafýndan elektrik verilerek feci þekilde öldürüldü. Korkunç cinayet Huzur Evleri Mahallesi 133. Sokak'ta meydana geldi. 29 yaþýndaki Veysi Turan, uyuduðu esnada eþi Mübarek Turan'ýn vücuduna üçlü prizin kablosunu dolayýp elektrik verdi. Akýma kapýlan Turan, olay yerinde hayatýný kaybetti. Genç kadýnýn cesedi otopsi için Diyarbakýr Devlet Hastanesine morguna götürüldü.

‘Konuyu inceliyoruz’

baþlatýldýðýný söyledi. Konunun hassas olduðunu ifade eden Vali Kýraç, "Üzücü bir olay. Þu anda adli olarak ve disiplin yönünden konuyu inceliyoruz. Ýncelemeler bittikten sonra gereken açýklamayý yaparýz. Ortada bir eksiklik varsa ilgili olarak gereði yapýlýr. Aileye de baþsaðlýðý diliyorum" diye konuþtu. Diyarbakýr'da soðuk algýnlýðý þikaye-

Trafik kazasýnda bir çocuk aðýr yaralandý

Eþini sýrtýndan býçakladý

Bir diðer olay ise Yeniþehir ilçesinde meydana geldi. Yeniþehir ilçesi 2. Akkoyunlu Sokaðý'nda oturan Hacý Ebrem ve eþi Bahar Ebrem arasýnda henüz belirlenemeyen nedenle çýkan tartýþma kavgaya dönüþtü. Kavga sýrasýnda Hacý Ebrem, eþini sýrtýndan býçaklayarak, evden kaçtý. Yaralanan Ebrem, olay yerine gelen saðlýk ekipleri tarafýndan Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, Hacý Ebrem'in yakalanmasý için polis tarafýndan çalýþma baþlattý.

Üç ilde hýrsýzlýk operasyonu

Diyarbakýr’da 2 yaþýndaki çocuðun iðne vurulduktan sonra öldüðü iddiasýna iliþkin açýklamalarda bulunan Ýl Valisi Mustafa Cahit Kýraç, “Üzücü bir olay. Þu anda adli olarak ve disiplin yönünden konuyu inceliyoruz” dedi DÝYARBAKIR Valisi Mustafa Cahit Kýraç, 2 yaþýndaki çocuðun iðne vurulduktan sonra öldüðü iddiasýna iliþkin, "Üzücü bir olay. Þu anda adli olarak ve disiplin yönünden konuyu inceliyoruz. Ýncelemeler bittikten sonra gereken açýklamayý yaparýz" dedi. Vali Kýraç, Aliemiri Ortaokulundaki karne daðýtým töreni sonrasýnda, olayla ilgili soruþturma

Polis ekipleri tarafýndan gözaltýna alýnan zanlý Veysi Turan, sorgusunun ardýndan adliyeye sevk edildi. Veysi Turan, ifadesi alýndýktan sonra tutuklanmak üzere cezaevine gönderildi.

tiyle aile hekimliðine götürülen 2 yaþýndaki Muhammet Miraç Þimþek'in, iðne yapýldýktan sonra hayatýný kaybettiði ileri sürülmüþtü. (AA)

SÝÝRT'te karnesini almak için okula giden 2. sýnýf öðrencisi Bahar Þanlý, bir otomobilin çarpmasý sonucu aðýr yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Ý.A. yönetimindeki 56 AH 158 plakalý otomobil, Algül Mahallesi Mollahalil Caddesi'nde yolun karþý tarafýna geçmeye çalýþan Ýhsan Süreyya Sýrma Ýlkokulu 2. sýnýf öðrencisi Bahar Þanlý'ya (7) çarptý. Kazada aðýr yaralanan Þanlý, kaldýrýldýðý Siirt Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Batman Yaþam Hastanesi'ne sevk edildi. (DÝHA)

DÝYARBAKIR'ýn da aralarýnda bulunduðu 3 ilde hýrsýzlara yönelik operasyon düzenlendi. Tunceli, Diyarbakýr ve Mardin'de hýrsýzlara yönelik eþ zamanlý düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 3 kiþi tutuklandý. Tunceli Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, kentte 2013 yýlýnda bazý inþaatlarda hýrsýzlýk olaylarýnýn yaþandýðý anýmsatýldý. Bu kapsamda, Asayiþ Þube Müdürlüðü ekiplerince MOBESE ve Plaka Tanýmlama Sistemi (PTS) görüntülerinin detaylýca incelendiði ve hýrsýzlýk olaylarýný gerçekleþtiren bir suç örgütünün tespit edildiði dile getirilen açýklamada, þunlar kaydedildi: "23 Ekim 2013 tarihinde Tunceli Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'ndan alýnan soruþturma izniyle kapsamlý olarak çalýþmalara baþlanýlmýþ ve suç örgütünü çökertmek amacýyla 22 Ocak 2014 günü Tunceli, Diyarbakýr ve Mardin illerinde düzenlenen eþ zamanlý operasyonda M.E, M.Y. ve Ý.E. isimli þüpheliler yakalanmýþtýr. Þüphelilerin ev ve iþ yerlerinde yapýlan aramalarda 37 musluk bataryasý, 3 radyatör vanasý, 19 radyatör köþe vanasý, 3 kalorifer vanasý, 1 duþ seti ve 1 matkap ele geçirilmiþtir. Suç iþlemek amacýyla örgüt kurmak, örgütlü olarak hýrsýzlýk yapmak ve hýrsýzlýk eþyasýný satýn almak iddiasýyla Tunceli Adliyesi'ne sevk edilen zanlýlar tutuklanarak cezaevine gönderilmiþtir"

FOTO:ARÞÝV

REKLAM VE ÝLANLARINIZ ÝÇÝN BÝZE ULAÞIN 532 622 55 33

FOTO:ARÞÝV


4

GÜNDEM

25 Ocak 2014 Cumartesi

Gaffar Okkan anýldý Diyarbakýr’da, 24 Ocak 200’de uðradýðý silahlý saldýrý sonucu 5 korumasýyla þehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaþlarý olayýn 13’üancü yýl dönümünde törenle anýldý DÝYARBAKIR - Yeniþehir ilçesi Þehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarý'nda olayýn yaþandýðý yerde düzenlenen törene Diyarbakýr Emniyet Müdürü Dr. Halis Böðürcü, Emniyet Müdür yardýmcýlarý, þube müdürleri, gaziler, þehit derneklerinin temsilcileri, öðrenciler, vatandaþlar ve isimleri Ali Gaffar olan çok sayýda çocuk katýldý. Anma töreni Þehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 kuruma memurunun öz geçmiþlerinin okunmasýyla baþladý. Törende konuþan Diyarbakýr Emniyet Dr. Halis Böðürcü, üzücü olayýn yaþandýðý günden buyana sadece kendilerinin deðil, Diyarbakýr halkýnýn da þehitlerini unut-

madýðýný söyledi. Bögürcü, "Diyarbakýr halkýnýn þehitlerimize ve özellikle rahmetli müdürümüze karþý sevgi ve saygýsýný her zaman devam ettirdiklerini yakýndan görmekteyiz. Þehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan, müdürlüðü esnasýnda Diyarbakýr halkýna polisimizin ve devletimizin þefkat yüzünü göstermiþ, teþkilatýmýzýn en nihayetinde devletimizin halkýn hizmetinde olduðunu en güzel þekilde ortaya koyarak devlet ile millettin kaynaþmasýný saðlamýþtýr. Müdürümüz Diyarbakýr ve Diyarbakýrlýlarýn aþýðýdýr. Bugün þehir merkezinde dolaþtýðýmýzda deðiþik yerlerde rahmetli müdürümüzün fotoðrafýný

görmekteyiz. Þehadetinden sonra doðan yüzlerce çocuða Ali Gaffar isminin býrakýldýðýnýn þahitleriyiz. Tüm bunlar Diyarbakýr halkýnýn merhum müdürümüze gönülden baðlýlýðýnýn bir göstergesidir. Halkýn yanýnda olmayan teþkilat baþarýlý olamayacaðý hareketi ile bizler þehidimizin açmýþ

olduðu bu yolda her þeye raðmen hakka ve halka hizmet etmeye devam edeceðiz ve bu duygu ve düþüncelerimizle þehit emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okkan’ý ve silah arkadaþlarýný rahmetle anýyoruz" ifadelerini kullandý. Ali Gaffar Okkan ve polis memurlarý için okunan

Yurdum insaný sýnýr tanýmýyor

Þanlýurfa’da bir vatandaþ, akýllara durgunluk veren bir yöntem kullanarak tarlasýný sulamak için kaçak elektrikle seyyar bir trafo kurdu. Yurdum insanýnýn hayal gücü ise görenleri hayretler içerisinde býraktý DÝYARBAKIR - Kaçak elektrik kullanýmýna karþý her alanda ciddi bir mücadele baþlatan Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ) ekipleri kaçak elektrik kullanmak isteyen tarýmsal sulamacýlara göz açtýrmýyor. DEDAÞ'a baðlý kaçak denetim ekiplerinin sürdürdüðü çalýþma sonucunda Þanlýurfa'da, arazi sulamasý için traktör römorkuna yerleþtirilmiþ 'Mobil Trafo' ile kaçak elektrik kullanýldýðý ortaya çýktý. Trafoya savcýlýk kararýyla el konulurken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. DEDAÞ sorumluluk alaný olan Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak illerinde elektrik borcunu ödemeyen veya kaçak elektrik kullanan belediyeler, kamu kurumlarý, ticarethaneler ve meskenler gibi, kaçak elektrik kullanan tarýmsal sulamacýlara karþý da kararlý bir mücadele baþlattý. DEDAÞ tarafýndan oluþturulan kaçak elektrik

denetim ve izleme ekipleri, sulama sezonunun baþlamasý ile birlikte, kontrollerini artýrdý. Ekiplerin gerçekleþtirdiði kontroller sonunda, tarýmsal sulamanýn kaçak elektrik ile yapýldýðý en önemli merkezlerden sayýlan Þanlýurfa'da, akýl almaz bir yöntemle kaçak elektrik kullanýldýðý ortaya çýktý. Bu da, Dicle Elektrik bölgesinde kaçak elektrik ile nasýl sulama yapýldýðýný açýkça gözler önüne serdi.

Orta gerilim hattýna seyyar trafo Özelleþme sonrasý yeniden yapýlandýrýlan ve son sistem teknolojik ekipmanlarla donatýlan DEDAÞ'ýn kaçak denetim ekipleri, Þanlýurfa'nýn merkez Dolutepe köyünde, orta gerilim hattýndan kaçak elektrik çekildiðini belirledi. Bunun üzerine ekipler zaman geçirmeden söz konusu köye hareket etti. Köye giden ekipler,

dualara bazý vatandaþlar evlerinin pencerelerinden katýldý. Törene katýlan çocuklar Ali Gaffar Okkan'ýn fotoðrafýnýn bulunduðu maskeleri taktý. Törene katýlanlar suikastýn yapýldýðý yere karanfil býrakarak Okkan ve silah arkadaþlarýný andýktan sonra daðýldý. (ÝHA)

tarlada bir traktör römorkuna yüklenmiþ olan mobil trafonun orta gerilim hattýnýn geçtiði elektrik direðinin altýna yerleþtirildiðini gördü. Yapýlan incelemede, söz konusu hattan trafoya kaçak bir hat çekildiði ve bu yöntemle elde edilen kaçak elektrik ile sulama amaçlý kuyu açýlmakta olduðu tespit edildi. Ýlgililer, binlerce volt elektrik taþýyan orta gerilim hattýndan harici hat baðlamak suretiyle kaçak elektrik kullanýlmasýnýn, hayati açýdan son derece büyük tehlike oluþturduðuna dikkat çekerek, bu nedenle insanlarýn hayatýný kaybedebileceði uyarýsýnda bulundu.

Jandarma kaçak elektrik için operasyon yaptý DEDAÞ ekipleri, yaþanan durumu jandarma ve savcýlýða bildirdi. Jandarmanýn düzenlediði operasyon ile kaçak elektrik temininde kullanýlan mobil trafoya savcýlýk kararý ile el konuldu. Enerji nakil hattýndan kaçak yolla enerji çeken arazi sahibi hakkýnda ise nitelikli hýrsýzlýk ve karþýlýksýz yararlanma suçundan soruþturma açýldý. Nitelikli hýrsýzlýk suçunun 5-12 yýl, karþýlýksýz yararlanma suçunun ise 1-3 yýl kadar hapis ve adli para cezasý gerektirdiði belirtildi. (ÝHA)


25 Ocak 2014 Cumartesi

Bu dava Divana kalmasýn!

Mim Yavuz Binbay

GÜNDEM-Y YORUM Þubat ayýnda son aþamasýna gelmiþ olan, uluslararasý hukukta insanlýða karþý iþlenmiþ suçlar kapsamýna giren 12 Eylül darbecilerinin yargýlanmasý kararý Türkiye'deki yargý erkinin tarihiyle yüzleþme sýnavý olacaktýr. Son dönemde geliþen ciddi olaylar ne yazýk ki toplumsal geliþmemizde önemli bir temel taþý olacak bu davayý unutturmuþ gözüküyor. Türkiye tarihi darbeler ve olaðanüstü hallerin uygulamalarýnýn gölgesinde þaibeli bir tarih olmuþtur. Her olumlu geliþme bu þaibelerin gölgesinde kararýp kalmýþ, her dönemde toplumun dinamiklerini insanlýk suçu kapsamýna giren komplovari uygulamalarla yok ederek toplumu sindirerek ve kurumlarýný bu komplolarýnýn sonucu insanlýk suçu uygulamalarýnýn failleri konumuna sokarak iþlevsiz hale getirmiþlerdir. Kendilerini bu insanlýk suçunun failleri gören kurumlar iþlevsizleþmiþ ve suç ortaðý konumundaki kurumlar, Eflatun'un deyimiyle halktan koparak halktan korkar hale gelmiþ ve bu uygulamalarý sorgulayamaz hale gelmiþtir. Peki bu sorgulayamama onlarý bu suçtan kurtardý mý ? Ölenler bu suçlardan aklandýlar mý ? Bu insanlýk suçlarýndan rant, mevki makam elde edenler aklanabilecekler mi ? Gerek Türkiye'deki gerekse dünyadaki son geliþmeler bunun böyle olmadýðýný ve olmayacaðýný gösteriyor. Dünyada, Yunanistan darbecilerini ve suç ortaklarýný yargýlayarak mahkûm etti, Yunanistan'ý ispanya, Portekiz, Arjantin ve son olarak Þili izledi. Pinochet denilen darbeciyi 93 yaþýnda cezaevine yolladý. Ölenleri gýyaplarýnda yargýlayarak mahkûm etti unvanlarýný geri aldý. Bu kararlarla insanlýk suçlarýnda Nürnberg hükmünde belirtildiði gibi insanlýða karþý iþlenen suçlarda zaman aþýmý ve yaþ sorunu yok olamaz. Her on yýlda darbe yapýlan Türkiye'de de ilk defa darbecilik suç sayýlmaya ve failleri yargýlanmaya baþladý. Bu yargýlama bazýlarýnýn dediði gibi simgesel deðil, hassasiyetle yapýlmalý ve adil bir yargýlama olabilmesi için " ucu gittiði yere kadar gitmelidir ". Bu yapýlmadýðý takdirde toplumun vicdaný rahatlamayacaktýr ve dünyada darbecilerini yargýlayabilip yüzleþen toplumlardaki olumlu sonuçlar elde edilemeyecektir. Fransýzlar Cezayir olaylarýnda bu yolu denedi ama kurtulamadý kurtulamayacak ! ... Darbelere boyun eðerek suça ortak olan kurumlar suçluluk psikolojisinden kurtularak kurumlarýna bulaþan bu insanlýk suçlarýndan kurtulmalýdýr. Bunu yapamadýklarý sürece bu suç alýnlarýnda bir lanet damgasý olarak kalacaktýr. Bu yargýlama bir fýrsattýr kurumlar bu yargýlamayla bu lanetin esaretinden kurtulmalýdýr. Cumhuriyet rejimi Ýttihatçýlarýn

1914-15'te Ermeni-Süryani katliamýnda yaptýklarýyla yüzleþemedi 100 yýl geçmesine raðmen kurtulamadýlar 100 yýl daha geçse yüzleþmeden kurtulamayacaklar. 1926 Kürt isyaný, 1938 Dersim katliamý, tek þef dönemi, 1960 darbesi, 12 Mart 1971 darbesi ve 12 Eylül 1980 darbesi hepsinin üstü örtülmeye çalýþýlarak bu günlere gelindi. Toplumun tüm kesimine soruyorum, insanlýk suçu kapsamýndaki bu olaylardan hangisine çözüm bulunabildi ? Hanginiz bu olaylardan dolayý vicdanen müsterihsiniz ? Bu olaylarýn tümü insanlýða karþý hepimize karþý iþlendi. Gelin hiçbirinin üstünü örtmeye çalýþmadan, sorumlularý kim olursa olsun hesap sorarak, ucu nereye ve kime varýyorsa yüzleþerek çözüm arayalým. Toplum olarak taraf olalým bir asýr daha bir 34 yýl daha bu lanetin, bu vicdan azabýnýn esiri olmayalým. O dönemde beni yargýlayan mahkeme heyetine dediðim gibi "Bir gün gelecek iþlediðiniz bu insanlýk suçlarýndan dolayý yargýlanacaksýnýz" tespitimi gerçekleþtirmek için 32 yýl mücadele ettim. Faillerin hak ettikleri cezaya çarptýrýlmalarý için 32 yýl daha son nefesime kadar mücadele etmeðe kararlýyým. Ben Tarafým, ciddi bir yargýlama yapýlmadýðý, bu insanlýk suçlarýný iþleyen faillerden ve sorumlularýndan ölen veya sað olanlardan, reddi mirasta bulunmayan mirasçýlarýndan hesap sorulmadýkça, bu fail ve sorumlularýn unvanlarý geri alýnmadýkça, haksýzlýða uðrayan maðdurlarýn maddi ve manevi haklarý iade edilmedikçe ruhumdaki azap dinmeyecek, vicdaným rahatlamayacak, Vicdan rahatlamadýkça adalet yerini bulmaz ve son nefesime kadar TARAF OLACAGIM. Bununla da yetinmeyeceðim, çocuðumu, torunumu ve yetiþtireceðim, etkileyeceðim her bireyi TARAF olmaya hazýrlayacaðým. Faillerden ölenlerin davalarýnýn düþürülmesini kabul etmeyeceðim. Nürnberg þartýnda Ýnsanlýða karþý iþlenmiþ suçlarda zaman aþýmý iþlemez, ölseler bile davalarý düþmez, toplumsal vicdaný rahatlatacak bir karar çýkýncaya kadar gýyapta devam eder. Bu insanlýk suçlarý tüm topluma karþý iþlendi. Toplumun her bireyini bu hesap sormada taraf olmaya, toplumumuzu bu lanetten bu vicdan azabýndan kurtararak, bu lanetin çocuklarýmýza, torunlarýmýza sirayet etmemesini saðlayalým. Bu dava sadece divana kalmamalý. Suçlar burada iþlendi, hesabý önce bu-

5 rada görülmeli. Ölenleri orada, yaþýný büyüterek astýðýnýz Erdal Eren, iþkence edip kaybettikleriniz ve onlarýn simgesel annesi Berfo ana bekliyor olacaklar. Burada bize, orada onlara hesap vereceksiniz. Ama þunu iyi bilin ki her iki hesap görülmeden dava kapanmayacak. Ben bu yargýlamaya medya gruplarýnýn popülist bir yaklaþýmla öne çýkardýðý bazýlarýnýn dediði gibi "Meselemiz 90 yaþýnda iki kiþinin ceza almasý deðil " veya " bu davadan anlamlý bir sonuç beklemiyorum " " duruþmayý 'Yargýlama tiyatrosu' olarak görüyorum " ve benzeri yorumlara katýlmýyorum. Bu söylemler sahiplerinin hüsnü kuruntusudur. Halk arasýndaki söylemle fasulye falýna bakarcasýna ayný söylemleri tekrarlýyorlar. Doðmamýþ çocuða fistan biçmeye çalýþýyorlar. Onlarýn ve onlar gibilerin aksine benim ve taraf olan büyük çoðunluðun meselesi doksan deðil, 100 yaþýnda bile olsa cezaevine konmalarýdýr. Yüreði evlat acýsýyla yanan Berfo anamýz 106 yaþýnda vefat etti, 106 yaþýnda olmasý onun acýsýný dindirdi mi ? Bu þahýslar kimin adýna Darbecilere destek niteliði taþýyan bu söylemleri maðdur kisvesi altýnda söylüyorlar. Bu cesareti nereden alýyorlar ..? Ne Berfo ana ne ben nede taraf olan onurlu arkadaþlarýmýz tiyatrocu deðiliz. Biz inançlý ve ciddi bir tarafýz. ciddiyetimiz ve bu inançlý mücadelemizle ciddi sonuçlar alacaðýmýza, Türkiye Demokrasi mücadelesinde bir dönüm noktasý yaratacaðýmýza inanýyoruz. Çünkü biz o zamanlarda inançlýydýk ve o inancýmýzý güçlendirerek koruduk bu günlere geldik. Darbecileri sanýk sandalyesine oturttuk. Darbecileri ve suç ortaklarýný hak ettikleri cezalara çarptýrýncaya, hak etmedikleri gasp ettikleri unvanlarýný, kirlettikleri makamlarý geri alýncaya, demir parmaklýklar arkasýna koyuncaya kadar mücadelemizde kararlýyýz. Bu suçlar insaným diyen herkese karþý iþlendi. Ýnsaným diyen herkesi 12 Eylül darbecilerinin yargýlamasýnda, birey olarak, toplumsal grup olarak, parti ve siyasal yapý olarak kitlesel olarak TARAF olmaya tepkisini göstermeye davet ediyorum. Gündem ne olursa olsun, güncel gündeme ek olarak Ruhen ve bedenen, insanlýk suçu olan 12 Eylül darbecilerinin yargýlamasýna duyarlýlýðýmýzý göstermeye davet ediyorum. Bu duyarlýlýk özellikle yargý kurumumun ve diðer kurumlarýn, siyasi partilerin gruplarýn ve insaným diyen bireyler için tarih önünde bir sýnavý olacaktýr. ... Bu yüzleþmeyi ya bugün yapacaksýnýz ya da bir 34 yýl - bir asýr daha bu lanetle yaþayacaksýnýz ! Bu dava sadece Divana kalmasýn! suçun iþlendiði yerde görülsün.


6

POLÝTÝKA

25 Ocak 2014 Cumartesi

DTK’den Kürtler arasý iç barýs konferansý... DTK Daimi Daimi Meclis üyesi Ýrfan Babaoðlu

Kürtler arasý iç barýþ ve diplomasiye yönelik yeni bir süreç baþlatan DTK, bölgede yürüttüðü çalýþmalar, düzenlediði konferanslar ve çalýþtaylar sonucunda Kürtler arasýnda birlikteliði saðlamayý hedefliyor. DTK Daimi Meclis üyesi Ýrfan Babaoðlu, bu kapsamda, iç barýþýn kalýcýlaþmasý için önümüzdeki günlerde Diyarbakýr'da ‘Diplomasi ve iç barýþ konferansý’ konferans düzenleyecek lerini söyledi

DÝYARBAKIR - Kürtler arasýnda yaþanan çatýþma ve ayrýlýklarýn diyaloðla çözülmesi için Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) bir süreden bu yana yaptýðý görüþmeler sonuç vermeye baþladý. Bölge'de özellikle 90'lý yýllarda yaþanan ayrýlýklar ve kýrgýnlýklarýn yerine Kürtler arasý bir birlikteliðin inþasýna yönelik çeþitli diplomasiler yürütülerek bu temelde konferanslar ve çalýþtaylarýn düzenlenmesi planlanýyor. DTK ve BDP öncülüðünde bölgedeki aileler ve gruplar ile yapýlan görüþmeler ile birliktelik temelinde yeni bir sürecin baþlatýlmasý için Diyarbakýr'da önümüzdeki günlerde çeþitli panel ve konferanslarýn düzenlenecek. Egemenlerin sýk sýk kullandýðý argümanlarýn baþýnda gelen ve uygulanan "Kürt'ü Kürt'e kýrdýrma" politikalarýna karþý Kürt halkýnýn diplomasi yöntemlerini devreye koyacaðýný belirten DTK Daimi Daimi Meclis üyesi Ýrfan Babaoðlu, Çözüm sürecinin baþlamasýyla birlikte 'Kürt iç barýþýný saðlamak' ve halkýn ittifakýný saðlamak önem kazandýðýný söyledi. Bu amaç ile DTK ve BDP'nin bir çok çalýþtay sempozyum ve konferanslar gibi buluþmalar gerçekleþtirdiðine iþaret eden Babaoðlu, "Bütün bunlar hepsi Kürt birlikteliklerinin siyasi anlamda temsil etmek ve diplomatik anlamda temsil etmeye dönük buluþmalardý, bunlarda çok önemli geliþmeler saðlandý. Özellikle son 1 yýl çok önemliydi" diye konuþtu.

‘Düþmanlýklarýn büyük boyutlara ulaþtýðýný fark ettik’ "Mart ayýnda Demokratik çözüm deklarasyonu okunduktan sonra çözüm deklarasyonun ruhu Kürt birliðine hitap ediyordu" diyen Babaoðlu, Kürt demokrasi gücünün ortaya çýkarmasýný ve savaþýn bir tarafa çekilmesiyle, halkýn kendisinin öne çýkmasý ön-

FOTO:ARÞÝV

görüldüðünü ifade etti. Halkýn öne çýkmasýnýn, kendi birliði ve iradesi ile iç çeliþkilerini çözerek, kendisiyle barýþmasý ile saðlanacaðýna dikkat çeken Babaoðlu, "Bu çalýþmalarýn en büyüðü 25 yýllýk savaþ döneminden kalan düþmanlýklarý gerek aþiretler, gerek aileler düzeyinde, korucular düzeyinde yine baþka bazý gruplar düzeyinde birbirleri arasýnda çok büyük boyutlara ulaþtýðýný fark ettik" dedi. Özünde yaþanan sorunlarýn çok büyük olmadýðýný ve Kürt halkýndan kaynaklanan sorunlar olmadýðýnýn altýný çizen Babaoðlu, "Kirli savaþýn sonucu olarak 'Kürt'ü Kürt'e kýldýrtmak, Kürt insanýný diðer insanlara düþman ettirme çabasý sonucu suni çeliþkiler ve suni düþmanlýklardý" diyerek, çözüm bulmak amacýyla somut adýmlarýn atýlmasý yoluna gidildiðini kaydetti. Yaptýklarý görüþmeler ve buluþmalar sonucu bölge'de bir çok Korucu ve aþiret ile görüþtüklerini söyleyen Babaoðlu, "Botan bölgesinde, karacadað bölgesinde, Urfa bölgesinde ve Diyarbakýr bölgesinde bir çok aileye gidildi, bir çok aile barýþtýrýldý. Yöredeki askerin polisin ve makamlarýn dayatmýþ olduðu ve onlarýnda artýk bireysel kaygýyla yada menfaat iliþkileri ortaya çýkmýþ kýrgýnlýk ve dargýnlýklarýn bitirilmesi için buluþmalar gerçekleþtirdik" diye konuþtu.

‘Ýç barýþ saðlanmadan,

diplomasi yürütülemez’ Yaptýklarý buluþmalarýn halk arasýnda büyük bir heyecan ve coþku yarattýðýný söyleyen Babaoðlu, "En önemlisi bir bölgede Bucaklar, bir bölgede Ýzol'larýn bir kýsmý, bir bölgede 90'lý yýllarda korucu olmuþ ailelerle bir araya gelince piskolojik duvarlarda yýkýldý, bu çok önemliydi" dedi. Babaoðlu, "Bu buluþmalar sonucu gösterdi ki kutuplaþmalarýn, ayrýlýklarýn, düþmanlýklarýn gerçekte Kürt ulusal çýkarlarýnýn yanýnda bir hiç olduðu ortaya çýktý" diyerek, baþarýlý görüþmeler yaptýklarýna vurgu yaptý. Çeþitli çevrelerden insanlarýn kendilerine görüþ bildirerek, siyasal tercihlerin de ötesinde bir ruhun yakalandýðýný belirten Babaoðlu, öneri ve görüþler doðrultusunda iç barýþýn oluþturulmasýna yönelik adýmlarýn atýldýðýný söyledi. "Bütün bunlar tabii ki iç barýþa dönük çabalarýn birer sonucudur. Çünkü savaþ döneminde kalma o suni iç düþmanlýklar giderilmeden iç barýþ saðlanmadan da ne doðru dürüst bir diplomasi faaliyeti yürütülebilir, ne de siyasi faaliyet istenen düzeyde yürütülebilir" diyen Babaoðlu, iç birlik saðlanarak, Kürt ittifakýnýn saðlanmaya baþlandýðýnýn altýný çizdi. Diplomasi ayaðýnýn eksik kalmasýndan dolayý Kürt halkýnýn devletlerin oyununa geldiðinin altýný çizen Babaoðlu, "Diplomasi

de parlak bir geçmiþimizin olmadýðýný ortaya çýkýyor. Aslýnda bu da tarihsel bir bilinçtir, ve mirastýr bize. En azýndan günümüzde daha doðru bir diplomasi yürütebilmek önemlidir" diye konuþtu.

‘Konferans gereklilik haline geldi’ Diyarbakýr'da önümüzdeki haftalarda öncülüðünü BDP'nin yapacaðý 'Diplomasi ve iç barýþ' konulu konferansa da deðinen Babaoðlu, "Bir diplomasi konferansý da bütün bu yapýlanmalarý daha derli toplu bir þekilde hem akademik bakýþ açýsýyla hem diplomatik faaliyet yürütmede nasýl hangi yöntemlerle hangi amaçlarla ve ne amaca dönük bütün bunlarýn konuþulacaðý tartýþýlacaðý diplomasi konferansýnda bir gereklilik haline gelmiþtir" dedi. Hem içte en geniþ Kürt birlikteliðinin hem de dýþta Kürt halkýnýn mücadelesini dostlarýna ve dost devletlere anlatmak için 'kendi taraftarlarýný çoðaltma düþmanýný azaltma' taktiði ve stratejisini ile baþarýya ulaþabileceðinin altýný çizen Babaoðlu, "Diplomasi konferansý bu açýdan bütün bu anlattýklarýmýzda döneme denk düþen bir konferans oluyor. Diplomasi konusunda derli toplu bir bilgiyi bir sunumu ortaya çýkaracak ve belli bazý kararlarý ortaya çýkaracaktýr. Bu da diplomasi faaliyetlerimizin ön açýcýsý olacaktýr" diye konuþtu. (DÝHA)


7

HABER

25 Ocak 2014 Cumartesi

‘2014 özgürlük yýlý olmalý’ DÝYARBAKIR - Federal Kürdistan Bölgesi'nden gelen aralarýnda Kürdistan Yurtseverler Birliði (YNK) Politbüro üyesi Mele Baxtiyar ve YNK temsilcilerinin bulunduðu heyet, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret etti. Ziyarette Baydemir'e DTK Eþ Baþkaný ve BDP Mardin Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Ahmet Türk, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adaylarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý, BDP'li milletvekilleri Nazmi Gür ve Adil Zozani ve BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Mehmet Emin Yýlmaz eþlik etti. Ziyarette ilk olarak konuþan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, 21. yüzyýlýn Kürt halkýnýn özgürlük yýlý olacaðýný kaydetti. Kürt halkýnýn özgürlüðünün Fars, Arap, Türk ve tüm Ortadoðu halklarýnýn özgürlüðü ve barýþý olacaðýný söyleyen Baydemir, "Ortadoðu'daki tüm halklara çaðrýmýz þudur ki; Kürt halkýnýn özgürlüðünden kimse korkmasýn. Çünkü Kürt halkýnýn özgürlüðü diðer tüm halklarýn da özgürlüðüdür. Özgürlük biraz da Kürt halkýnýn birlikteliði ve ittifakýyla baðlantýlýdýr. Ýttifak ve birliðin oluþma þartlarý dünden daha iyi bir seviyededir. Ancak dahada baþarýlý olunabilmesi

Bölgeye sel ve taþkýn uyarýsý

Bir dizi temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen Kürdistan Yurtseverler Birliði Politbüro üyesi Mele Baxtiyar, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir’i ziyaret etti. Ziyarette Ortadoðu’da yaþayan Türklerin, Araplarýn ve Farslarýn devletlerinin bulunduðunu, ancak 50 milyon nüfusu olan Kürtlerin bir devletinin bulunmadýðýný dile getiren Baxtiyar, 2014’ün Abdullah Öcalan’a özgürlük yýlý olmasýný umut ettiðini söyledi için güç vermemiz gerekiyor" dedi.

‘Özgürlüðü birlik ve ittifakla gelir’ Rojava'daki geliþmelere dikkat çeken Baydemir, Kürt halkýnýn gözünün Rojava'da olduðunu ve orada yaþananlarýn Kürtler için büyük bir heyecan yarattýðýný belirterek, tüm Kürtlerin Rojava'ya destek vermesi gerektiðini söyledi. Baydemir, Kürtlerin bu seviyeye ulaþmasýnýn büyük bedellerle gerçekleþtiðini ifade ederek, "Ölümsüz Mele Mustafa Barzani'den,

Diyarbakýr, Batman, Siirt, Þýrnak, Mardin ve Þanlýurfa’da kuvvetli yaðýþ beklendiðini bildiren Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüðü, oluþabilecek olumsuzluklara karþý (sel, su baskýný, taþkýn riski) vatandaþlarýn ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarý istendi

Seyit Rýza, Þeyh Sait, Qazi Muhammed, Leyla Qasýmlo, Necmettin Büyükkaya, Mazlum Doðan ve Sakine Cansýz'a kadar onlarýn verdiði mücadele ve emeklerle kutlu dilimizle bu topraklarda kendimizi dile getiriyoruz" dedi. Baydemir son olarak Celal Talabani'ye acil þifalar dileyerek, Talabani'nin Kürt halký üzerinde yoðun bir emeðinin olduðunu söyledi.

‘2014 yýlý Sayýn Öcalan’a özgürlük yýlý olmalý’ Daha sonra konuþan YNK Politbüro üyesi Mel-

DÝYARBAKIR - Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüðü, Diyarbakýr, Batman, Siirt, Þýrnak, Mardin ve Þanlýurfa'da kuvvetli yaðýþ beklendiði bildirerek, oluþabilecek olumsuzluklara karþý vatandaþlarý uyardý. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüðü Bölge Tahmin ve Uyarý Merkezinden yapýlan açýklamada, bugün öðleden sonra bölge genelinde baþlayacak yaðýþlarýn 26 Ocak Pazar günü etkisini artýrarak 27 Ocak'ta Diyarbakýr, Batman, Siirt ve Þýrnak çevrelerinde, 28 Ocak'ta da Diyarbakýr, Batman, Siirt, Þýrnak, Mardin ile Þanlýurfa'nýn Siverek ve Viranþehir ilçesinde kuvvetli olacaðýnýn tahmin edildiði bildirildi. Açýklamada, oluþabilecek olumsuzluklara karþý (sel, su baskýný, taþkýn riski) vatandaþlarýn ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarý istendi. (AA)

ke Baxtiyar da Kürtlerin en az 100 yýldýr Ortadoðu'da demokrasi ve özgürlük mücadelesi verdiðini belirterek, sorunlarýn diyalog ve müzakerelerle çözülmesinden yana olduklarýný kaydetti. Ortadoðu'da yaþayan Türklerin, Araplarýn ve Farslarýn devletlerinin bulunduðunu, ancak 50 milyon nüfusu olan Kürtlerin bir devletinin bulunmadýðýný dile getiren Baxtiyar, "Bizim de artýk kendimizi yönetmeye hakkýmýz var. Bu birlik 4 parça Kürdistan için önemlidir. Kürt-

lerin birliði her þeyin önündedir. Umud ediyorum ki 2014 yýlý Sayýn Abdullah Öcalan'ýn özgürlük yýlý olur. Biz o zaman çok mutlu oluruz. Öcalan barýþýn mimarýdýr. Barýþ için çok büyük emekleri var. Her þeyden önce Türkler, Kürtlerin hakkýný Kuzey Kürdistan'da tanýmalý, Amed ve Ýstanbul arasýna hiçbir fark koymamalý, birlikte barýþ içinde eþitçe yaþamayý kabum etmeliler. Bu süreçte hiçbir þey zorla yürümez. Ortadoðu'da sadece biz Kürtler boyunduruk altýndayýz" diye konuþtu.

‘Cenevre’de sorunlar çözülmüyor’ Kürt sorununun çözümü için baþlatýlan çözüm sürecini desteklediklerini söyleyen Baxtiyar, "Barýþ söylemekle olmuyor. Yasal ve anayasal alt yapýsýný hazýrlamak gerekir. Abdullah Öcalan'ýn özgür olacaðý günler yakýndýr. Öcalan özgürlüðüne kavuþtuðunda gelip kendisini karþýlamak isteriz" dedi. Cenevre 2'ye de deðinen Baxtiyar, "Bütün büyük devletler Cenevre'de bir araya gelmiþler fakat sorunlarýný çözemiyorlar. 2 yýl önce bir kongrede gazetecilere, eðer Türkiye'de Kürt sorunu çözülmezse diðer sorunlar çözülemez diye bir söylemde bulunmuþtum" diye konuþtu. (DÝHA)


8

HABER

25 Ocak 2014 Cumartesi

MiT-Yeþil iliþki

Lokman AYDOÐAN

Diyarbakýr 7. Aðýr Ceza Mahkemesi’ nde görülen Musa Anter cinayeti davasýna MÝT tarafýndan gönderilen belgede, Yeþil kod adlý kontrgerilla elemaný Mahmut Yýldýrým’la iliþkili olduklarý kabul edildi. Mahkeme ayrýca, tüm kurumlardan Yeþil’e iliþkin belge istedi

DÝYARBAKIR -Kürt Yazar Musa Anter'in katledilmesine iliþkin görülen davada MÝT'ten gelen "Yeþil'le iliþkimiz vardý" cevabýna kýzan sanýklardan Emekli Albay Savaþ Gevrekçi'nin "Güneydoðu'nun asýl sorunu buydu. MÝT ayrý, polis ayrý, biz ayrý çalýþýyorduk" sözleri dikkat çekti. 1992 tarihinde katledilen Kürt Yazar ve düþünce insaný Musa Anter cinayetinin 4'üncü duruþmasý Diyarbakýr 7. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Duruþmada, sanýklardan geçen yýl Þýrnak'ýn (Þirnex) Kumçatý beldesinde yakalanarak sevk edildiði mahkemece tutuklanan eski itirafçý ve korucu Hamit Yýldýrým ve emekli Albay Savaþ Gevrekçi hazýr bulundu. Anter'in oðlu Dicle Anter ise "katýlan" sýfatýyla duruþmada yer aldý. Duruþmayý, BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, BDP Diyarbakýr Ýl eþ baþkanlarý ile çok sayýda yurttaþ da izledi.

Hasan Tanrýkulu kim? Dava, önceki duruþmada mahkeme heyetinin "Yeþil" kod adýyla tanýnan Mahmut Yýldýrým'ýn sað kolu olduðu öne sürülen Cengiz Erse-

ver'in beyanlarý çerçevesinde Hasan Tanrýkulu isimli þahsýn 1995 yýllarý içerisinde yurt dýþýna çýkýþ yapýp yapmadýðýna iliþkin Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'ne yazýlan müzakereye verilen cevapta 1995 yýlýnda Hasan Tanrýkulu adýyla onlarca defa yurt dýþýna çýkýþ kayýtlarýnýn bulunduðu bilgisi yer aldý. Yine talepler kapsamýnda tutuklu sanýk Hamit Yýldýrým'ýn beyanlarý doðrultusunda Genelkurmay Baþkanlýðý'na yazýlan köy korucularýnýn askerlik görevlerini yapmalarý durumunda kendi ikametgahlarý yada koruculuk yaptýklarý yerde askerlik görevlerini yapmalarýna iliþkin bir uygulama ya da mevzuat düzenlemesi olup olmadýðýna iliþkin yazýlan müzakere yazýsýna da böyle bir düzenlemenin olmadýðý cevabý verildi.

MÝT’ten gelen çok önemli yanýt! Yine dava kapsamýnda Baþbakanlýk Milli Ýstihbarat Teþkilatý Müsteþarlýðý'na yazýlan yazýda, Kutlu Savaþ tarafýndan hazýrlanan Susurluk Raporu'nda yer aldýðý belirtilen Þemdin Sakýk'ýn infaz edilmesine iliþkin "Yeþil" kod adlý Mahmut Yýldýrým isimli þahsýn; "Bu konuda herhangi bir aracý, kiþi ya da kurum aracýlýðýyla teþkilatlarýndan talepte bulunup bulunulmadýðý ve eylem sonrasý Ýsviçre'ye götürülme talebinde bulunup

bulunulmadýðýna iliþkin arþivlerin incelenmesi talebine verilen cevapta, "16 Þubat 1992 tarihinde Diyarbakýr'daki bir jandarma yetkilisinin ilgili birimimizle yaptýðý görüþmede 'Yeþil kod adlý Mahmut Yýldýrým'ýn teþkilatýmýzla iliþki kurmak istediðini, yanýnda Muþ alan sorumlusunun bulunduðunu, Þemdin Sakýk'ý öldürmeyi planladýðýný ve eylemden sonra Ýsviçre'ye gitmeyi istediðini' belirttiði alýnan teklifin kabul edilmediði" þeklinde ifadelere yer verdi.

rafýndan tanýk sýfatýyla dinlenilmesini talep etti. Okçuoðlu, sanýk Albay Savaþ Gevrekçi'nin de tutuklanmasýný talep etti. Ardýndan söz alan, Diyarbakýr Barosu Baþkaný Tahir Elçi, JÝTEM'in illegal olduðunu ancak resmi olarak görüldüðünü belirtti. Gevrekçi'nin tutuksuz yargýlanmasýnýn emekli olmasýna raðmen delilleri karartma þüphesi olduðunu, tanýklar üzerinde baský kurma durumu olduðundan kaynaklý tutuklanmasýný talep etti.

Albay Gevrekçi’nin tutuklanmasý istendi

‘Bir ölümün belgesini ilk defa görüyorum’

Gelen belgelere iliþkin söz alan müþteki avukatlardan Selim Okçuoðlu, Musa Anter davasýnda mahkeme karþýsýna 1-2 kiþinin çýkarýlmasýnýn yeterli olmadýðýný, bunlar haricinde baþka kiþilerin de yargýlanmasý gerektiðini ifade ederek, "JÝTEM adýna, özellikle bölgede suç makinesi olarak görülen birisinin devletin ilgili kurumlarý tarafýndan tanýnmamasý vahim bir durumdur" ifadesinde bulundu. Ardýndan Okçuoðlu, Hasan Tanrýkulu'na iliþkin pasaport iþlemlerinin dosyasýný, "Yeþil" kod adlý Mahmut Yýldýrým'a iliþkin Sosyal Güvenlik dosyasýnýn tümünü, Yýldýrým'a verilmiþ olan bir silah ruhsatýnýn olup olmadýðýný, özellikle Kutlu Savaþ ve Cahit Aydýn'ýn mahkeme ta-

Elçi'den sonra söz alan Av. Barýþ Yavuz ise, Baþbakanlýk Milli Ýstihbarat Teþkilatý Müsteþarlýðý'nýn mahkemeye gönderdiði yazýyý göstererek, "Bir ölümün belgesini ilk defa görüyorum. O Jandarma yetkililerine bir insanýn ölümü teklif ediliyor. Bu ihalemi? O zaman Musa Anter'in ölümü de ihale edildi ve kabul edildi. Burada bütün suç olgularý Savaþ Gevrekçi üzerinde yoðunlaþýyor" dedi. Ardýndan söz alan tutuksuz sanýk Gevrekçi, Baþbakanlýk Milli Ýstihbarat Teþkilatý Müsteþarlýðý'nýn mahkemeye gönderdiði yazýya iliþkin, "Herhangi bir MÝT elemaný 'ben böyle bir þey duydum, bunu not alýn' demiþ olabilir. Ben hiçbir zaman MÝT'le bir araya gelmedim.


9

HABER

25 Ocak 2014 Cumartesi

isi belgelendi Güneydoðu'nun asýl sorunu buydu. MÝT ayrý, polis ayrý, Biz ayrý çalýþýyorduk" dedi. Kendisi hakkýnda müþteki avukatlarýn tutuklanma talebinde bulunmasýný haksýzlýk olduðunu ifade eden Gevrekçi, "Elinizi vicdanýnýza koyun. Aygan, PKK'liler tarafýndan yurt dýþýna kaçýrýldý ve bu beyanlar verildi" ifadesinde bulunduktan sonra müþteki avukatlara yönelerek, "Gidin adamýnýzý getirin. Burada yüzleþelim" ifadesinde bulunmasý gerginliðin yaþanmasýna neden oldu ve Müþteki Av. Okçuoðlu, "Haddinizi bilin" ifadesinde bulundu. Ardýndan mahkeme baþkaný Gevrekçi'ye dönerek, "Sana anlatamadým davanýn baþýndan beri. Burada herkes kendi iþini yapýyor. O avukat, sen sanýk. Býrak da herkes iþini yapsýn" diye uyarýda bulundu. Duruþma boyunca Gevrekçi'nin gergin olmasý dikkat çekti.

Gevrekçinin tutuklanma talebine ret Duruþma verilen öðle arasýnýn ardýndan devam etti. Ýddia makamý ilk olarak mütalaasýný sunarken, mütalaada, "Hamit Yýldýrým'ýn üzerine suçun vasfý, niteliði, tutuklu kaldýðý" sürenin göz önüne alýnarak tutukluluk halinin devamý talep edildi. Ardýndan ara kararýný veren mahkeme heyeti, Hamit Yýldýrým'ýn tutukluluk halinin devamýna karar verirken, avukatlarýn sanýk Emekli Albay Savaþ Gevrekçi'nin tutuklanmasý talebi reddedildi. Mahkeme heyeti ayrýca, dava kapsamýnda tanýk olarak dinlenilmesi talep edilen Mehmet Eymür, Orhan Taþanlar, Ali Ozansoy, Kutlu Savaþ ve Cengiz Ersever'in ileriki celselerde deðerlendirilmesine, Hasan Tanrýkulu'na iliþkin pasaport iþlem dosyasýnýn tamamýnýn celbi için Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý'na müzakere yazýlmasýna karar verdi. Mahkeme heyeti "Yeþil" kod adlý Mahmut Yýldýrým'a iliþkin sosyal güvenlik kayýtlarýnýn celbi için Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý'na müzakere yazýlmasýna, Mahmut Yýldýrým'a iliþkin silah ruhsatýnýn verilip verilmediðinin araþtýrýlarak varsa belgelerin tamamýnýn gönderilmesi için Emniyet Genel Müdürlüðü'ne müzakere yazýlmasýna, Jandarma Genel Komutanlýðý'na yazý yazýlarak suç tarihinde Jandarma Ýstihbarat 3. Nolu TÝM Komutanlýðý'nda sivil memur ya da itirafçý çalýþtýrýlýp çalýþtýrýlmadýðý hususunun bildirilmesine, MÝT'e yazý yazýlarak MÝT'te "Yeþil" kod adlý Mahmut Yýldýrým isimli bir kiþinin çalýþtýrýp çalýþtýrýlmadýðýnýn bildirilmesi, bir önceki celsede MÝT'e yazýlan yazýya verilen cevapta 'Jandarma yetkilisinin" kim olduðu hususunda bilgi ve belgelerin istenmesine karar verdi.

‘Faili meçhuller için özel birimler oluþturulsun’

Musa Anter ile ilgili duruþmayý izleyen BDP Eþ Genel Baþkaný Demirtaþ, yargýda sadece faili meçhuller ile ilgili bir birim kurulmasý önerisinde bulunarak, “Adliyelerde, savcýlarýn sadece bu konular ile uðraþacak bir ortamýn saðlanmasý gerekiyor” dedi Mesut FÝÐANÇÝÇEK DÝYARBAKIR - Musa Anter'in katledilmesine iliþkin Diyarbakýr Adliyesi'nde 4. duruþmasý görülen davayý izlemek üzere dün sabah saatlerinde adliyeye gelen BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, dava sonrasý gazetecilere kýsa bir açýklama yaptý. Açýklamasýnda, Musa Anter cinayetinin yakýn tarihin en önemli faili meçhul cinayeti olduðunu söyleyen Demirtaþ, iþlenen bu cinayetin failinin devlet olduðunun altýný çizerek "Faili meçhul cinayetin önemi bütün resmi birimlerince ortak iþlendiði buradan bakýnca çok da faili meçhul olmadýðý faili devlet olarak bilinen cinayetlerin halen aydýnlanmasý beklenen dosyalar vardýr" dedi. Faili meçhul olarak bilinen cinayetlerin aydýnlatýlmasý için bekletilen dosyalar için adliyelerde özel birim-

Jitem arþivi istendi Ayrýca JÝTEM arþivinin 91-93 yýllarýna iliþkin bölümünün istenmesi talebi göz önüne alýnarak Jandarma Komutanlýðý'na müzakere yazýlarak Musa Anter cinayetine iliþkin Ýstihbarat Grup Komutanlýðý dâhil komutanlýk arþivlerinde olan tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenmesini talep etti. Ara kararlarýn okunmasýnýn ardýndan duruþma 14 Mayýs tarihine erteledi.

‘Hiçbir köy uzak deðil’

lerin oluþturulmasý önerisinde bulunan Demirtaþ, "Bir savcýya binlerce dosya teslim edeceksin, bunlarýn içinde de bir tane faili meçhul dosya olacak, savcýlarýn zaten iþ gücü yoðun, bir çoðunun üzerinde adalet bakanlýðýnýn ya da siyasetin baskýsý var" dedi.

‘Savcýlarýn rahat çalýþabilecekleri ortam saðlanmalý’ Savcýlarýn rahat çalýþabilecekleri ve sadece bu cinayetlere yoðunlaþmasý için siyaset kurumunun katkýda bulunarak yardýmcýsý olmasý gerektiðini kaydeden Demirtaþ, "Savcýlarýn rahatlýkla, çalýþabilecekleri ve sadece bu konuda yoðunlaþacak bir birim oluþturabilecekleri ve siyasetin de bu savcýlýk birimlerine her türlü araþtýrma desteðini vermesi lazým. Hali hazýrda, böyle bir ortam yok" diye konuþtu. Musa Anter cinayeti

DÝYARBAKIR - Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Gençlik Meclisi, geçen hafta aldýðý ortak kararýn ardýndan, ''Hiç bir köy uzak deðil'' sloganýyla Çýnar ilçesi Sürendal köyünde çocuklara yönelik karne etkinliði düzenledi. Etkinlik kapsamýnda Gençlik Meclisi üyeleri çocuklara kýrtasiye malzemesi, Kürtçe hikaye ve masal kitaplarý daðýtýrken, etkinlik çocuklarla oynanan çeþitli oyunlarla sona erdi. Bu tarz etkinlikleri yapmalarýnýn amacý kent ve köy arasýnda yaþanan iletiþim uçurumunu en aza indirmek ve köyde ikamet

ile ilgili olarak dönemin siyasetçileri, yetkili makamlarý ve askeri komutanlarýn da yargýlanmasý gerektiðine vurgu yapan Demirtaþ, "O dönemin, siyasetçilerini, baþbakanlarýný tüm yetkililerini koruyan bir devlet algýsý ve anlayýþý hala devam ediyor. Mahkemelerin yazdýðý yazýlara bile cevap verilmiyor. Duruþmalar uzayýp gidiyor" dedi. "Tetikçilerin arkasýndaki gerçek güç, yargýlanmýyor" diyen Demirtaþ, Anter cinayetini iþaret ederek, "Bir tane geçici köy korucusu bu dosyada tutuklu, sanki bütün faili meçhul cinayetlerini ve Ape Musa cinayetini bu tek baþýna iþlemiþ gibi gösteriliyor. Bu da iktidarýn faili meçhullerin aydýnlatýlmasý konusunda henüz, tam olarak siyasi bir irade ortaya koymadýðýný gösteriyor" diyerek konuþmasýný bitirdi.

eden çocuklarla daha güçlü bir iletiþim kurmak olduðunu söyleyen Diyarbakýr Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi Þiyar Göktimur, "Seçtiðimiz köylerin özellikle þehir merkezine uzak olmasýna özen gösterdik. Sonuçta merkeze yakýn köyler bir þekilde þehre gidip gelme imkanýna sahip. Ama kentte uzak olan köyler bu konuda çeþitli dezavantajlar yaþýyor" dedi. Diyarbakýr Yerel Gündem Kent Konseyi Gençlik Meclisi, bu yýl bu tarz etkinliklerle en az 30 köye ulaþmayý hedefliyor. (DÝHA)


10

HABER

25 Ocak 2014 Cumartesi

Baþkan adaylarý esnaflarý ziyaret etti Osman ERGÜN

B

DP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Gülten Kýþanak ve BDP Baðlar Eþ Baþkan Adaylarý Birsen Kaya Akat, Eþref Güler, parti teþkilatýyla birlikte Baðlar Kuruçeþme esnafýný ziyaret etti

DÝYARBAKIR - Seçim çalýþmalarýný hýz kesmeden sürdüren BDP Diyarbakýr Adaylarý Kuruçeþme esnafýný ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. BDP Diyarbakýr il Eþ Baþkaný Mehmet Emin Yýlmaz ve Ýl yöneticileri, BDP Baðlar Ýlçe Yöneticileri, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Gülten Kýþanak ve BDP Baðlar Eþ Baþkan Adaylarý Birsen Kaya Akat, Eþref Güler esnafýn yoðun ilgisiyle karþýlandý. Yapýlan ziyarette konuþan BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Mehmet Emin Yýlmaz, Diyarbakýr'da Kürt halkýnýn baþarýsýnýn altýnda Baðlar'da yaþayan yurttaþlarýn verdikleri mücadelenin büyük bir etkisi olduðunu söyledi. Çalýþmalarýnýn sadece

seçimle sýnýrlandýrýlmamasý gerektiðinin altýný çizen Yýlmaz, "Biz bugün sadece seçim çalýþmalarýný yürütmüyoruz. Rojava halkýnýn devrimi ortadadýr ve bunun etkisi bütün Kürt halkýnýn üzerinde vardýr. Onlar bizden bu emsalsiz devrime sahip çýkmamýzý istiyorlar. Bizim esas çalýþmamýz budur" dedi. 2014 yerel seçimin Kürt halkýnýn birlik ve beraberlik seçimi olacaðýnýn altýný çizen Yýlmaz "Bu seçim Kürt halkýnýn referandum seçimi olacaktýr. Kürtlerin doðal yaþamlarýný yaþatma seçimi olacaktýr. Halkýmýzdan isteðimiz bu seçime bu gözle bakmalarýdýr. 2014 yerel seçiminde alýnacak bir baþarý Kürt halk önderinin özgürlüðüne kavuþmasýna vesile olacaktýr. Halkýmýz da bunu böyle görmelidir" diye konuþtu.

Baydemir hýzlý

BAÞLADI

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, adaylýðýnýn açýklamasýnýn ardýndan Urfa'da düzenlenen mitingde seçmenleriyle buluþtu. Sosyal medyada paylaþma rekoru kýrýlan Urfa mitingine Baydemir'in yaptýðý konuþmalar damgasýný vurdu. Sosyal medyada paylaþým rekoru kýran ve kitlenin coþkulu alkýþlarý arasýnda konuþan Baydemir þunlarý söylüyor: "Size FLAÞ geliþmeyi söyleyeyim. Bana korkunç bir iftira atýyorlar! Baydemir acý biber yemiyormuþ. Daha doðrusu yiyemiyormuþ. Kurban olayým Allah'a! Tam 10 yýldýr o panzerlerden, tomalardan bize atýlan biber gazlarý, o bayatlamýþ, kullanma tarihleri de geçmiþ o biber gazlarýný yedik. Bu güzelim Urfa biberini, isotunu mu yemeyeceðim. Qurbana Xwedê bim! Tew Tew Tew...”

Osman ERGÜN

BAÞSAÐLIÐI/SERSAXÎ Deðerli meslektaþýmýz Mücahit Ceylan’ýn dedesi Hasan BAKIR’ýn Hayatýný kaybettiðini üzüntüyle öðrendik. Merhuma Allah’tan rahmet ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

Me bi xemgînî wefata Hasan BAKIR, bapîrê hevpîþeyê me yê hêja

Mucahît CEYLAN

bihîst. Em ji merhûm re rehmet, ji malbata wî re sersaxî dixwazin û xemgîniya wan parve dikin.

Taziye Yeri/Cihê Þînê: Ambarçayý Köyü Yenigün Gazetesi/Rojname ya Yenigun


25 Ocak 2014 Cumartesi

YAÞAM-G GÜNCEL

Ölüme itilmeden 5 DAKÝKA ÖNCE! Sevilay Sülüntay, 19 yaþýndaydý ve yaþamýnda ilk kez çýktýðý tarihi Diyarbakýr surlarýnda, akýl saðlýðý yerinde olmadýðý belirtilen bir kiþi tarafýndan itilmesi sonucu 15 metreden düþüp yaþamýný yitirdi. Sevilay’dan geriye ölmeden 5 dakika önce çektirdiði ve hayata gülümseyen fotoðraflarý kaldý DÝYARBAKIRLI Sevilay Sülüntay 19 yaþýndaydý. Baðlar Belediyesi Eðitim Destekevi'nde üniversite sýnavýna hazýrlanýyordu. 22 Ocak günü de her gün olduðu gibi yine destekevine gitti. Kursun bitimiyle Sevilay ve iki arkadaþý, önce Hasanpaþa Haný'na gidip çay içti, bir süre burada takýldýlar. Sonra Diyarbakýr'ýn tarihi surlarýna çýkýp biraz nefes alabilmek ve Hevsel Bahçeleri'nden tarihi Ongözlü Köprü'ye uzaktan da olsa bakabilmek için Mardin Kapý'daki Keçi Burcu'na doðru yol aldýlar. Bu sýrada Sevilay, arkadaþlarýna "Ben hiç surlara çýkmadým bugüne kadar, korkuyorum" diye fýsýldadý. Sevilay, Keçi Burcu'na çýktýktan sonra, "Ben niye bugüne kadar güzelim surlarý görmeye gelmemiþim" diyor. Üç arkadaþ, Keçi Burcu'ndan indikten sonra Ali Paþa Mahallesi'ndeki Turistik

Cadde üzerine evlerine gitmek üzere yol aldý. Surlarýn dibinden yürümektense surlarýn üzerinde yürümeye karar verdiler ve çýktýlar. Ellerindeki cep telefonlarýy-

‘Diyarbakýr Cezaevi müze olsun’ DÝYARBAKIR 78'liler Derneði, "Ocak Þehitleri" Yýlmaz Demir, Necmettin Büyükkaya, Remzi Aktürk, Cemal Arat ve Orhan Keskin'i anmak için Diyarbakýr E Tipi Kapalý Cezaevi önünde basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Açýklamaya Diyarbakýr 78'liler Derneði üyelerinin yaný sýra ÝHD, MEYA-DER, BDP Yeniþehir Ýlçe Baþkaný Hüseyin Oðuzsoy, TUHAD-DER yöneticileri katýldý. Açýklamada, "Ocak

direniþi þehitleri ölümsüzdür" yazýlý pankart açýldý. Açýklama yapan Diyarbakýr 78'ler Derneði üyesi Ahmet Andýç, 12 Eylül askeri faþist darbesinden sonra cezaevlerinde baskýnlarýn arttýðýný belirterek, akla gelen ilk yerin ise Diyarbakýr 5 Nolu Askeri Cezaevi olduðunu kaydetti. Andýç, "Askeri darbenin ardýndan cezaevlerindeki hak ihlalleri yine gündeme geldi. Cuntacýlar Ocak 84'te yeniden saldýrýya geçti. Tek

la birbirlerinin fotoðraflarýný çektiler ve 7 Kardeþler Burcu'na doðru ilerlediler. Burcun hemen yaný baþýnda iki genç kadýn yan yana, üçüncü kiþi de hemen önlerinde yürürken, akýl saðlýðý yerinde olmadýðý iddia edilen bir kiþi, Sevilay ve arkadaþýný iki eliyle itti. Sevilay, birkaç saniye surun taþlarýna tutunduktan sonra 15 metre yükseklikten aþaðýdaki beton zemin üzerine düþtü, arkadaþý ise, diðer arkadaþýna tutunarak kurtulmayý baþardý. Aðýr yaralanan Sevilay ambulansla Diyarbakýr Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý, ancak burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Saldýrgan olduðu belirtilen kiþi, gözaltýna alýndý. Ýlk kez çýktýðý surlarý çok seven Sevilay'dan geriye ölüme itilmeden 5 dakika önce çektirdiði ve hayata gülümsediði birkaç kare fotoðrafý kaldý.DÝHA tip elbise olmak üzere yeniden birçok insanlýk dýþý uygulamalar dayatýldý. Cezaevi yönetimi koðuþ operasyonlarýna baþladý. Tutsaklar yeniden kitlesel açlýk grevleri ve ölüm oruçlarýna baþlayarak bu dayatmalarý reddetti. Bu saldýrýlarý durdurmak için 19 Ocak 1984 günü Özgürlük Yolu davasýnda yargýlanan Yýlmaz Demir kendini astý. 24 Ocak'ta Necmettin Büyükkaya'nýn koðuþuna yapýlan operasyonda Büyükkaya bilerek öldürüldü. 25 Ocak sabaha karþý ayný koðuþta Rýzgari davasýndan yargýlanan Remzi Aktürk ardýndan bir mektup býrakarak kendini asarak yaþamýna son verdi. Ölüm orucuna devam edenlerden Cemal Arat, 2 Mart'ta, Orhan Keskin ise 4 Mart'ta yaþamýný yitirdi" diye belirtti. Andýç, Diyarbakýr 5 Nolu Askeri Cezaevi'nde yaþananlarýn insanlýða mal olduðunu dile getirerek, insanlýðýn boðulmak istenen sesinin gün yüzüne çýkmasý için Diyarbakýr 5 Nolu Cezaevi'nin Ýnsan Haklarý Hafýza Müzesi olmasýný talep ettiklerini söyledi. (DÝHA)

11

Kaymakam Maraþlý, Kayacýk Köyünü ziyaret etti DÝYARBAKIR'ýn Kulp Ýlçe Kaymakamý Mehmet Maraþlý, cumhuriyetin kurulduðu tarihten bu yana, hiçbir kaymakamýn gitmediði Kayacýk köyünü ziyaret etti. Kaymakam Maraþlý, ulaþým sýkýntýsý yaþayan köye giderek, köylülerin sorunlarýný dinledi. SYDV Müdürü Sinan Buluttekin ve Köylere Hizmet Götürme Birliði Baþkaný Salim Aydemir ile Kayacýk köyüne giden Kaymakam Maraþlý, köy okulunu ziyaret etti. Kaymakam Maraþlý, buradaki öðrencilere karnelerini verdi. Karne daðýtýmýnýn ardýndan Kaymakam Maraþlý ve beraberindekiler okulda çeþitli incelemelerde bulundu. Kaymakam Maraþlý, öðretmenlere, "Sizin o öðrenciler üzerinde çok büyük etki býraktýðýnýzý biliyorum. Öðrencinin yaþatmýþ olduðu güzellikler, sizin hayal edemeyeceðiniz kadar etkiler oluþturuyor. Çünkü onun nasýl bir etkiye sebep olduðunu bir öðrenci olarak kendi hayatýmdan biliyorum. Ne kaymakamýn izi, ne valinin izi, ne de bakanýn izi sizin oluþturduðunuz iz kadar etki edemez. Sizler öðrencilerin her þeyisiniz. Onlar size emanet, siz de o emaneti çok iyi deðerlendirmiþsiniz. Size bu açýdan çok teþekkür ederiz" dedi. Okuldan ayrýlan Kaymakam Maraþlý, köyü gezerek köylülerin isteklerini dinledi. Köye ulaþýmýn sýkýntýlý olmasý nedeniyle köylülerin çoðunun diðer il ve ilçelere göç ettiðini belirten vatandaþlar, Kaymakam Maraþlý ve Köylere Hizmet Götürme Birliði Baþkaný Aydemir'den, ulaþýmýn rahat þekilde saðlanmasý için yardým istedi. Kaymakam Maraþlý, "Köyün ihtiyaçlarýný tespit ettik, elimizden gelen gayreti göstereceðiz. Vatandaþlarýmýzýn bir sýkýntýsý, sorunu, derdi olduðu her zaman yanlarýndayýz. Öncelikle yapmýþ olduðumuz köy yolunun rahat bir þekilde ulaþýmýnýn saðlanmasý için ileri ki aylarda ve dönemlerde alt yapý çalýþmalarýmýz devam edecektir" diye konuþtu. Köylüler ise, ilk defa köyü bir kaymakamýn ziyaret ettiðini belirterek, "Bundan dolayý kaymakama çok teþekkür ediyoruz. Birçok isteðimiz oldu, ancak kendisi yerinde görmek istedi. Gelip köyün sorunlarýný yerinde gördü, bundan dolayý kendisinden çok memnun olduk. Yol sorunlarýmýz var, yolumuz fazlaca bozuk. Kaymakam bey gereðini yapacaklarýný söyledi" ifadelerini kullandý. (ÝHA)


12

EÐÝTÝM

25 Ocak 2014 Cumartesi

Bölge’de karne heyecaný Diyarbakýr, Siirt, Þýrnak, Mardin, Bingöl ve Batman'da 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnýn ilk döneminin sona ermesi nedeniyle öðrenciler karne heyecaný yaþadý. Aliemiri Ortaokulunda düzenlenen törene katýlan Vali Mustafa Cahit Kýraç, öðrencilere karne daðýtarak, onlardan tatilde bol bol kitap okumalarýný istedi

Kulp’ta 10 bin öðrenci karne aldý DÝYARBAKIR'ýn Kulp ilçesinde, 2013-2014 eðitim öðretim yarýlýnýn sona ermesiyle birlikte 10 bin öðrenci karne aldý. Kulp'ta okul öncesi, ilköðretim ve ortaöðretim okullarýnda eðitim gören öðrenciler, bugün karne heyecaný yaþadý. Kulp Atatürk Ýlkokulu'nda yapýlan karne daðýtým töreninde konuþan Kulp Ýlçe Kaymakamý Mehmet Maraþlý, yarýyýl tatilinde öðrencilerin bol bol çalýþýp, kitap okumalarýný istedi. Öðrencilerin kötü notlarý sorun etmemesi gerektiðini belirten Kaymakam Maraþlý, "Ýyi olan öðrencimiz, daha da iyi olmak için, kötü olan öðrencimiz de iyi olmak için çalýþmalý. Bu konuda ailelerinize de büyük sorumluluk düþüyor" dedi. Konuþmalarýn ardýndan, öðrencilere karnelerini, Kulp kaymakamý Mehmet Maraþlý ile Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fesih Yener verdi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR, Siirt, Þýrnak, Mardin, Bingöl ve Batman'da 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnýn ilk döneminin sona ermesi nedeniyle öðrenciler karne heyecaný yaþadý. Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesindeki Aliemiri Ortaokulunda düzenlenen törene katýlan Vali Mustafa Cahit Kýraç, öðrencilere karne daðýttý. Sýnýflarý gezerek, öðrencilerle sohbet eden Vali Kýraç, tatilde bol bol kitap okumalarýný istedi. Tatil boyunca derslerin tekrar edilmesi gerektiðini ifade eden Kýraç, "Karnesinde düþük not olan öðrenciler üzülmesin bu dünyanýn sonu deðil, çalýþýr düzeltirsiniz. Karnesi çok iyi olan çocuklarýmýzýnda derslerine tedbiri elden býrakmadan çok daha iyi çalýþmalý. Bu karneler sadece sizin karneniz deðil, ailenizin ve öðretmenizin karneleridir. Bu notlar hepinize veriliyor" dedi.

Siirt Siirt Çevik Ersin Temel Ýlkokulunda öðrencilere karnelerini daðýtan Vali Ahmet Aydýn, il genelinde 3 bin 516 öðretmen ile 96 bin 942 öðren-

cinin yarýyýl tatiline girdiðini söyledi. Öðretmen ve öðrencilerin bu tatilde iyi dinlenip ikinci döneme iyi hazýrlanmasý gerektiðini kaydeden Vali Aydýn, baþarýlý öðrencileri kutladý. Siirt Milli Eðitim Müdürü Vekili Enis Önen de tatillerin dinlenmenin hak edildiði dönemler olduðunu anlatarak, velilerin karne deðerlendirmesi sýrasýnda çocuklarýný zedeleyici davranýþlardan kaçýnmalarý gerektiðini kaydetti.

Þýrnak Þýrnak'ta 152 bin 312 öðrenci karne alarak ya-

Adaylar bilgilerini güncelleyebilecek DÝYARBAKIR - ÖSYM, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemine (ÖSYS) baþvuran adaylarýn bilgilerini 30 Ocak'a kadar güncelleyebileceklerini bildirdi. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, ÖSYS'ye 2 milyon 86 bin 87 aday baþvurdu. YGS'ye girmek istediðini bildiren aday sayýsý 2 milyon 7 bin 659, sadece sýnavsýz geçiþ hakký için baþvuran aday sayýsý ise 78 bin 428 oldu. ÖSYS'ye, henüz bir ortaöðretim kurumundan mezun olmayan 850 bin 840, bir ortaöðretim kurumundan mezun olan 1 milyon 235 bin 247 aday baþvuru yaptý. YGS 23 Mart'ta yapýlacak. Baþvurusunu tamamlamýþ adaylar, 30 Ocak saat 23.59'a kadar TC kimlik numaralarý ve þifreleriyle ÖSYM'nin internet adresinden, eðitim bilgileri hariç diðer baþvuru bilgilerinde güncelleme yapabilecek. Eðitim bilgilerinde yapýlmasý iste-

nen deðiþiklik ise ekteki "2014-ÖSYS Eðitim Bilgileri Deðiþikliði Dilekçe Örneði" ile doðrudan ÖSYM'ye yapýlacak. ÖSYM tarafýndan yapýlan sýnavlarda, adaylarýn ve sýnav görevlilerinin sýnav binalarýna giriþ koþullarýna iliþkin usul ve esaslarý düzenleyen, "Adaylarýn ve Sýnav Görevlilerinin Sýnav Binalarýna Giriþ Koþullarýna Ýliþkin Yönetmelik" gereðince sýnavlarýn güvenliðine iliþkin alýnan tüm güvenlik önlemleri bu sýnavda da aynen uygulanacak. Adaylara Sýnava Giriþ Belgesi gönderilmeyecek, adaylar, sýnav yeri bilgilerinin gösterildiði Sýnava Giriþ Belgesini sýnav binalarýna atama iþlemleri tamamlandýktan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaralarý ve þifreleriyle edinebilecek. YGS için baþvuru sonuçlarýna baðlý diðer hazýrlýk çalýþmalarý devam ediyor. (AA)

rýyýl tatiline girdi. TOKÝ Ýlkokulu ve Ortaokuluna düzenlenen karne daðýtým töreninde Vali Vekili Mustafa Akgül, Jandarma Komutaný Albay Mustafa Sakaoðlu ve Milli Eðitim Müdürü Yüksel Arslan öðrencilere karne daðýttý. Vali Vekili Akgül, karne alan öðrencilere ayrýca satranç takýmý ve hikaye kitaplarý hediye etti.

Mardin Mardin'de okul öncesinde 11 bin 483, ilkokulda 85 bin 972, ortaokulda 74 bin 375 ve liselerde 42 bin 769 olmak üzere eðitim gören 214 bin 599 öðrenci karne heyecaný yaþadý. Artuklu ilçesindeki Gülser-Mahmut Tatlýdede Ýlköðretim Okulunda düzenlenen törende Kaymakam Soner Karataþoðlu ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Þeyhmus Sümer öðrencilere karnelerini verdi. Kaymakam Karataþoðlu, öðrencilerden 15 günlük tatili iyi deðerlendirmelerini istedi.

Bingöl Bingöl Ilýcalar Yatýlý Ýlköðretim Okulunda 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnýn ilk döneminin sona ermesi nedeniyle karne daðýtým töreni düzenlendi. Törende konuþan Vali Ýbrahim Taþyapan, öðrencilere nasihatte bulunarak "Karnesinde zayýf olanlar üzülmesin ikinci dönemde daha fazla çalýþarak notlarýný yük-

seltebilirler. Çok çalýþarak ideallerinizdeki mesleklere kavuþursunuz. Okul birincisi olmak için yarýþýn. Çünkü haziran ayýnda bütün sýnýf birincileri arasýndan bir okul birincisi seçeceðiz. Çok çalýþýn, çünkü ideallerinizdeki mesleklere kavuþursanýz ülkemizi sizler yöneteceksiniz" dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Vali Taþyapan, Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý, Emniyet Müdürü Ercan Taþtekin ve Jandarma Komutaný Kurmay Albay Selahattin Mersinli, öðrencilere karnelerini verdi.

Batman Batman'da 169 bin 608 öðrenci karne heyecaný yaþadý. 19 Mayýs Mahallesindeki Vali Aydýn Arslan Ýlkokulunda düzenlenen karne daðýtým töreninde konuþan Vali Vekili Þener Çaðlar, öðrencilere yarýyýl tatilinde kitap okumalarýný, oyuna zaman ayýrmalarýný ve ebeveynlerine yardýmcý olmalarýný istedi. Öðretmenlerin, öðrencileri için yoðun çaba sarf ettiðini ve bu sayede çocuklarýn geleceðe güvenle bakabildiðini dile getiren Çaðlar, yarýyýl tatilinde öðretmenlerden veli ziyaretlerinde bulunmalarýný istedi. Çaðlar, daha sonra Milli Eðitim Müdürü Þerif Akboða ile öðrencilere karne daðýttý. (AA)


$ €

ekonomi

DOLAR: 2.3250 EURO: 3.1842 ALTIN: 95,179 ÝMKB: 64.245,70

13 25 Ocak 2014 Cumartesi

9 bin araç el deðiþtirdi Bölgede kasým ayýnda araç sayýsý yüzde 4 oranýnda artarak 351 bin 420'ye yükseldi. Diyarbakýr'da araç sayýsý 114 bin 591'e, Þanlýurfa'da ise 236 bin 829'a çýktý. Diyarbakýr'da 3 bin 162, Þanlýurfa'da ise 6 bin 85 olmak üzere 9 bin 247 aracýn devir iþlemi yapýldý Mehmet PÝÞKÝN DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn yer aldýðý TRC2 bölgesine ait kasým ayý motorlu kara taþýtlarý istatistiklerini açýkladý. Verilere göre, 2012 yýlý kasým ayýnda Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da araç sayýsý 338 bin 326 iken, 2013 yýlý kasým ayýnda yüzde 4 oranýnda bir artýþ göstererek 351 bin 420'ye ulaþtý.

Araç sayýsý yüzde 3 arttý Diyarbakýr'da geçen yýlýn ayný döneminde 110 bin 854 olan araç sayýsý, yüzde 3 oranýnda artýþ göstererek 114 bin 591'e, Þanlýurfa'da ise 227 bin 472 olan araç sayýsý, yüzde 4 oranýnda artarak 236 bin 829'a ulaþtý. Kasým itibariyle Diyarbakýr'da 49 bin 38 otomobil, 6 bin 391 minibüs, bin 287 otobüs,

22 bin 11 kamyonet, 6 bin 837 kamyon, 8 bin 173 motosiklet, 20 bin 356 traktör ve 498 özel amaçlý araç bulunuyor. Þanlýurfa'da ise 88 bin 554 otomobil, 7 bin 642 minibüs, bin 270 otobüs, 25 bin 458 kamyonet, 15 bin 68 kamyon, 66 bin 983 motosiklet, 31 bin 446 traktör ve 408 özel amaçlý araç bulunuyor.

9 bin araç el deðiþtirdi Diyarbakýr'da 3bin 162, Þanlýurfa'da ise 6 bin 85 olmak üzere toplamda bölgede kasým ayýnda 9 bin 247 aracýn devri yapýldý. Diyarbakýr'da bin 707 otomobil, 226 minibüs, 13 otobüs, 655 kamyonet, 158 kamyon, 50 motosiklet, 350 traktör ve 3 özel amaçlý araç el deðiþtirdi. Þanlýurfa'da ise 3 bin 161 otomobil, 370 minibüs, 33 otobüs, 928 kamyonet, 506 kamyon, 478 motosiklet, 607 traktör ve 2 özel amaçlý araç el deðiþtirdi.

Dolar benzin fiyatlarýný da yükseltti DÝYARBAKIR - Döviz kurundaki artýþtan dolayý benzinin fiyatýna dün geceden geçerli olmak üzere litrede 11-12 kuruþ zam yapýldý. Sektör yetkilisi, benzinde dün geceden geçerli olmak üzere litrede 11-12 kuruþluk zam olacaðýný söyledi. Yetkili, söz konusu zammýn döviz kurundaki yükseliþe baðlý olduðunu belirtti.

282 bin konut satýldý TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nün açýkladýðý 2013 yýlý Ekim-Aralýk aylarýný içeren IV. çeyrek "Konut satýþ istatistikleri" verilerine göre, Türkiye genelinde 282 bin 835 konut satýþ sonucu el deðiþtirdi Mehmet PÝÞKÝN DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, 2013 yýlý Ekim-Aralýk aylarýný içeren IV. çeyrek "Konut satýþ istatistikleri"ni açýkladý. Açýklanan verilere göre, Türkiye genelinde 282 bin 835 konut satýþ sonucu el deðiþtirdi. Konut satýþlarýnda Ýstanbul 58 bin 318 konut satýþý ile en yüksek paya (yüzde 20,6) sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul'u, 31 bin 785 konut satýþý (yüzde 11,2) ile Ankara, 17 bin 316 konut satýþý (yüzde 6,1) ile Ýzmir izledi. Ayný çeyrekte, en az satýþ ise 45 konut ile Ardahan'da gerçekleþti. Konut satýþýnýn en düþük olduðu diðer iller ve satýþ sayýla-

rý sýrasýyla 91 konut ile Hakkari ve 122 konut ile Muþ oldu.

95 bin ipotekli satýþ Türkiye genelinde toplam konut satýþlarý içinde ipotekli satýþýn payý yüzde 33,8 oldu. Ýpotekli konut satýþlarý sayýsý 95 bin 482 olarak gerçekleþti. En yüksek ipotekli satýþ 23 bin 696 konut ile Ýstanbul'da gerçekleþti. Ýstanbul yüzde 24,8 ipotekli satýþ payý ile Türkiye sýralamasýnda ilk sýrayý aldý. Ýstanbul'daki toplam konut satýþlarý içinde ipotekli satýþýn payý ise yüzde 40,6 oldu. Ayný çeyrekte, Hakkari'de 3 ipotekli satýþ iþlemi gerçekleþti. Toplam konut satýþlarý içerisinde ipotekli satýþ payýnýn en yüksek olduðu il yüzde 41,8 ile De-

nizli, en düþük olduðu il yüzde 2,4 ile Bingöl oldu. Diðer konut satýþlarýnda da Ýstanbul 34 bin 622 konut satýþý ve yüzde 18,5 pay ile ilk sýraya yerleþti. Ýstanbul'daki toplam konut satýþlarý içinde diðer satýþlarýn payý yüzde 59,4 oldu. Ankara 19 bin 835 diðer konut satýþý ile ikinci sýrada yer aldý. Ankara'yý 10 bin 598 konut satýþý ile Ýzmir izledi. Ayný çeyrekte, diðer satýþ türlerinde en az satýþ ise 28 konut ile Ardahan'da gerçekleþti.


14

SPOR

25 Ocak 2014 Cumartesi

Diyarbakýrlý sporcu rekor kýrdý Ýstanbul'da yapýlan Yýldýzlar Türkiye Atletizm Þampiyonasý'nda Kayapýnar Belediyespor sporcusu Yeter Aslan Türkiye rekoru kýrarak birinci oldu

Taraftarlar, Okkan’ý unutmadý Diyarbakýr'da 24 Ocak 2001'de silahlý saldýrý sonucu þehit olan Emniyet Müdürü A. Gaffar Okkan ve 5 koruma memuru, ölümlerinin 13. yýl dönümünde, Diyarbakýrspsor Azrailler Grubu Derneði'ne üye bir grup taraftar tarafýndan anýldý

olan Türkiye rekorunu egale ederek yeni Türkiye rekorunu sahibi olurken, bu dereceyle önümüzdeki günlerde yapýlacak Balkan ve Avrupa þampiyonalarýnda Türkiye'yi temsil etme hakký elde etti. Ayný yarýþmalarda Kayapýnar Belediyespor sporcularýndan Ayþe Tekdal yýldýzlar kategorisinde Türkiye 3'cüsü olurken, yýldýz erkekler yarýþýnda Þehmus

Alpkaya Türkiye 2'incisi oldu. Kayapýnar Belediyespor Atletizm Takýmý hocalarý Azize Özbey ve Çetin Aslan, belediyenin, sporcularýn baþarýlý olmasý için her türlü katký ve desteði sunduðunu belirtiler. Hocalar, belediyenin kente kazandýrdýðý spor tesisinde çalýþmalarýný sürdürmelerinin baþarýda büyük katkýsý olduðunu kaydetti. (DÝHA)

Diyar AÞ Yozgat’a gitti

DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Diyarbakýrspor AÞ, Yimpaþ Yozgatspor ile deplasmanda yapacaðý karþýlaþma için karayolu ile Yozgat'a gitti. Yozgat'a giden yeþil kýrmýzýlý ekipte, cezalý olan Hasan Ýnci kadroda yer almadý. Sportif Direktör Vedat Tanrýverdi, ikinci yarýnýn ilk deplasman maçýndan galibiyetle ayrýlmaya çalýþacaklarýný bildirdi. Þampiyonluða oynayan bir takýmýn rakip ayrýmý yapamayacaðýný belirten Tanrýverdi, "Hedefi olan bir takým hem rakip ayrýmý yapmaz hem de iç ve dýþ saha diye maç ayrýmýn da bulunmaz. Bu nedenle þuana kadar her maça ne amaç için çýkmýþsak Yimpaþ Yozgatspor karþýsýna da o amaç için çýkacaðýz. Pazar günü yapacaðýmýz ikinci yarýnýn ilk deplasman maçýndan 3 puan almak için mücadele edeceðiz. Ýstediðimiz 3 puaný alýp Diyarbakýr'a mutlu dönmek istiyoruz" dedi. (AA)

DÝYARBAKIR - Ýstanbul'da 18-19 Ocak tarihleri arasýnda yapýlan Yýldýzlar Türkiye Atletizm Þampiyonasý'nda 16 yaþ altý bireysel yürüme yarýþýnda Kayapýnar Beledispor sporcusu Yeter Aslan Türkiye birincisi oldu. Yeter Aslan 2 bin metre mesafeyi 9.23 dakikada tamamlayarak Türkiye rekoru kýrdý. Aslan, bu dereceyle 9.45 dakika

Deplasmanda Yimpaþ Yozgatspor i,le karþýlaþacak olan Diyarbakýrspor AÞ, Yozgat'a gitti. Yozgat'a giden yeþil kýrmýzýlý ekipte, cezalý olan Hasan Ýnci kadroda yer almadý

DÝYARBAKIR - Yeniþehir ilçesi Þehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarý'nda, Emniyet Müdürü A. Gaffar Okkan'ýn ve 5 koruma memurunun þehit olduðu olayýn yaþandýðý yerde yapýlan basýn açýklamasýna, Diyarbakýrspsor Azrailler Grubu Dernek Baþkaný Ramazan Tugay ve çok sayýda taraftar katýldý. 'Gaffar Okkan'a uzanan eller kýrýlsýn' sloganý atan taraftarlar, ellerinde Okkan'ýn resimlerini taþýyarak basýn açýklamasý düzenledi. Diyarbakýrspsor Azrailler Grubu Derneði adýna basýn açýklamasýný okuyan Bercan Demirpolat, "Geldiði günden þehit edildiði ana kadar, halkla iç içe yaþayan Ali Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaþý, karanlýk ve kirli ellerin sýktýðý mermiler ile þehit edildiler" dedi. Gaffar Okan'ýn barýþ için halkla iç içe yaþadýðýný belirten Demirpolat, "Barýþ için halkla iç içe yaþayan ve bunda büyük bir mücadeleyle baþarý elde eden Ali Gaffar Okan, karanlýk ve kirli elleri rahatsýz etmiþ hain bir suikast sonucu, 5 arkadaþý ile þehit edilmiþti. Diyarbakýrsporluluðu ve halkla yakýn iliþki içerisinde olmasý sebebi ile gönüllere taht kuran Gaffar Okkan, Diyarbakýr'da yüz binlerin katýldýðý cenaze töreni ile ebediyete uðurlanmýþ, aradan 13 yýl geçmesine raðmen, ne Diyarbakýrlýlar ne de Diyarbakýrspor taraftarlarý Gaffar Okkan'ý unutamýyor. Bizler Azrailler Grubu olarak, o tetiði çekenleri ve o emri verenleri lanetle kýnýyor, Þehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan ve 5 arkadaþýný rahmetle anýyoruz" þeklinde konuþtu. Diyarbakýrspor Azrailler Grubu Derneði'ne üye taraftarlar, yaptýklarý 1 dakikalýk saygý duruþunun ardýndan, slogan atarak daðýldý. (ÝHA)


15

SPOR

25 Ocak 2014 Cumartesi

Bismil’de hedef 3 puan Yarýn kendi saha ve seyircisi önünde Gazillerspor'u aðýrlayacak olan Bismil Belediyespor, ikinci yarýya mutlak galibiyetle baþlamak istiyor. Karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný teknik heyeti yönetiminde sürdüren futbolcular, forma kapabilmek için adeta bir birleri ile yarýþýyor yapmak istediklerini belirterek, tüm hesaplarýný galibiyet üzerine yaptýklarýný söyledi.

Ahmet KAYA DÝYARBAKIR - Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Bismil Belediyespor'da Pazar günü Bismil Þehir Stadýnda oynanacak Gazillerspor karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarý aralýksýz devam ediyor. Ýkinci yarýnýn ilk maçýndan mutlak galibiyetle ayrýlmak isteyen Bismil Belediyespor'lu futbolcular, Teknik Direktör Metin Kalkan ve Veysel Taþ yönetiminde antrenmanlarýný yapýyor.

“Futbolcularýma güveniyorum”

Takýmýn keyfi yerinde Dün neþeli bir ortamda antrenmanlarýna baþlayan Bismil Belediyespor'lu futbolcular, koþu ve ýsýnma hareketlerinin ardýndan koordinasyon çalýþtý. Ardýndan 2 guruba ayrýlan futbolcular, 5e2 top kapma

ve pas çalýþmasý yaptý. Antrenman yarý sahada yapýlan çift kale maçla tamamlanýrken, sporcularýn hýrsý gözlerden kaçmadý.

Pazar günü oynanacak karþýlaþmada forma kapma yarýþýna giren futbolcular, istekli tavýrlarý ise, göz doldurdu.

Satrançta þampiyonlar belli oldu Ahmet KAYA DÝYARBAKIR - Okul Sporlarý Faaliyet programýnda yer alan GençlerYýldýzlar-Küçükler ve Minikler Kýz-Erkek Satranç müsabakalarý sona erdi. Sümer Park Sosyal Tesislerinde yapýlan müsabakalarda dereceye Giren Sporcular Grup yarýþmalarýnda Diyarbakýr'ý temsil edecek.

Genç erkekler Düzenlenen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular þöyle;

Genç erkekler kategorisinde, Furkan Ancar Cumhuriyet Fen Lisesi 1'inci, Fýrat Savcu Diyarbakýr Bakýr And.Tek.Ends.Mes.Lisesi 2'inci, Dýlþad Seyrek Diyarbakýr Sosyal Bilimler Lisesi 3'üncü, Ýsmail Tofan Ýmam Hatip Andl Lisesi ise 4'üncü oldu.

Genç kýzlar Genç kýzlar kategorisinde ise, Tuba Gür Diyarbakýr Anadolu Saðlýk Meslsk Lisesi 1'inci, Merve Tofan Gaffar Okkan And. Lisesi 2'inci,Didem Delidolu Se-

lahattain Eyubi And. Lisesi 3'üncü, Leyla Aslan Gaffar Okkan And. Lisesi de 4'üncü oldu.

Yýldýz erkekler Yýldýz erkekler kategorisinde, RojÝvanYilmaz Yolaltý Ortaokulu 1'inci, Ýsa Yildiz Erimli Köyü Ýlk.Okulu 2'inci, Azad ÖztekÝn Final Okullarý 3'üncü, Abdullah Elbey Vali Ünal Erkan Ortaokulu 4'üncü oldu.

Yýldýz Kýzlar Yýldýz kýzlar kategorisinde, ElÝf Baþkurt Vali Ünal Erkan Ortaokulu 1'inci, Fatma Yildirim Þht. Jan.Üst.Tevfik Pehlivan Ý.Ö.O 2'inci, Seher Aras Selahattin Eyubi A.Lisesi 3'üncü, Beybun Heja Mizrakli Özel Amid Koleji 4'üncü oldu.

Küçük Erkekler Küçük erkekler kategorisinde, Muhammed Yasir Ok Yeþilli Ý.Okulu 1'inci, Vedat Bakir Yeþilli Ý.Okulu 2'inci, Ramazan Görmez Mehmet Akif Ersoy Ortao-

Antrenmanýn ardýndan açýklamalarda bulunan Teknik Direktör Metin Kalkan, sezonun ikinci yarýsýna iyi bir baþlangýç

kulu 3'üncü, Fikri Can Geçer Öð. Mehmet Sabri Güzel Ýlk Okulu 4'üncü oldu.

Küçük Kýzlar Küçük kýzlar kategorisinde, Sümeyye Yildirim Þ.J.Ü.Tevfik Pehlivan Ortaokulu 1'inci, Gülþenay Oluð Vali Ahmed Cemil Serhatlý Ortaokulu 2'inci, Amine Sönmez Vali Ahmed Cemil Serhatlý Ortaokulu 3'üncü, Songül Ünsal Vali Ahmed Cemil Serhatlý Ortaokulu 4'üncü oldu.

Minik Erkekler Minik erkekler kategorisinde, Renas Cihan Bingöl Vali Ünal Erkan Orta Okulu 1'inci, Muhammed Hüseyin Yildirim Þ.J.Ü.Tevfik Pehlivan Ý.Okulu 2'inci, Dilovan Ýlen Erimli Ýlköð.Okulu 3'üncü, Mehmet Ragip Memiþ Erimli Ýlköð.Okulu 4'üncü oldu.

Minik Kýzlar Minik kýzlar kategorisinde ise, Azra Demirci Diclekent Ortaokulu 1'inci, Emine Elalmýþ Mevlana Ýlkokulu 2'inci, Rüveyda Otu Final Okullarý 3'üncü, Yasemin Nur Karagöz Baþalan Ýlkokulu 4'üncü oldu.

Ýyi ve uyumlu bir kadroya sahip olduklarýný vurgulayan Kalkan, "Pazar günü yapacaðýmýz maça elimizden geldiðince en iyi þekilde hazýrlanýyoruz. Takým olarak moral ve motivasyonumuz çok iyi bir durumda. Pazar günü kendi sahamýzda oynayacaðýmýz maçý mutlaka kazanmak istiyoruz. Ben futbolcularýma güveniyorum. Futbolcularýmýn sahada elinden geleni yapacaðýndan þüphem yok. Takým olarak iyi ve güçlü bir kadroya sahibiz. Kazanmamak için bir engelimiz yok" dedi.

Kýzlarda þampiyon Hatat Hamit Aytaç Orta Okulu Ahmet KAYA DÝYARBAKIR'da düzenlenen Okul Sporlarý Voleybol Yýldýz kýzlar Final Müsabakasýný kazanan Ý.M.K.B Hamit Aytaç Orta Okulu þampiyon oldu. Seyrantepe Spor Salonunda oynanan Okul Sporlarý Yýldýz kýzlar Voleybol Final Müsabakasýnda Ý.M.K.B Hamit Aytaç Orta Okulu rakibi olan Yukarý Darlý Köyü Orta Okulunu Çekiþmeli geçen maçta 3-1 yenerek þampiyon olma baþarýsýný gösterdi. Okul Sporlarý yýldýz kýzlar il þampiyonu olan Ý.M.K.B Hamit Aytaç Orta Okulu bölge þampiyonasýnda Diyarbakýr'ý temsil edecekler.


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

25 OCAK 2014 CUMARTESÝ Yýl: 7 - Sayý : 2177 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Kalacak yer arýyorlar

Ülkelerinde yaþanan iç savaþtan kaçarak Þanlýurfa üzerinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen 25 kiþilik aile, yardým eli bekliyor

HAKKARÝ - Ülkelerinde yaþanan iç savaþtan kaçarak Þanlýurfa üzerinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen 30 kiþilik aile, kendilerine uzatýlacak yardým elini bekliyor. Suriye'de devam eden savaþ nedeniyle zor günler geçiren ve uzun yýllardýr yaþadýklarý topraklarý terk etmek zorunda kalan ailelerin göç yolculuðu sürüyor. Halep'te yaþayan Süleyman Muhammed ve Hacer Ehmed (50) çifti de her gün çok sayýda kiþinin hayatýný kaybettiði kentten

Baraj buz tutu V

AN'da etkili olan aþýrý soðuklar nedeniyle, Sarý Mehmet Barajý'nýn yüzeyi buz tuttu. Van kýrsalýnda geceleri hava sýcaklýðýnýn eksi 20 dereceye kadar düþmesi hayatý olumsuz yönde etkiliyor. Aþýrý soðuklar nedeniyle Van'ýn Özalp ilçesi sýnýrlarý içerisinde bulunan ve 1 milyon 150 bin metreküp su kapasiteli, 10 bin metrekarelik Sarý Mehmet Baraj'nýn yüzeyi de tamamen buz tuttu. Yaz aylarýnda 12 bin hektarlýk bir alaný sulamak için kullanýlan baraj gölünde ayný zamanda kafes balýkçýlýðý da yapýlýyor. Barajýn içinde bulunan tekneler ve kafesler, yaklaþýk 30 santimetre kalýnlýðýndaki buz kütlesine gömüldü. (ÝHA) C

M

Y

K

çocuklarý ve torunlarý ile göç ederek Þanlýurfa'dan Türkiye'ye giriþ yaptý. Buradan sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen aile, kalacak yer olmadýðý için sokakta kaldý. Baba Süleyman Muhammed, gazetecilere yaptýðý açýklamada, yaþanan savaþtan dolayý Halep'ten kaçmak zorunda kaldýklarýný belirterek, kendilerine yardým eli uzatýlmasýný istedi. Torunlarýnýn üþüdüðünü belirten Baba Muhammed, ülkelerindeki savaþýn son bulmasýný istedi. (ÝHA)

Diyarbakır yenigün