Page 1

‘Her eve bir siyer kitabý’

‘Ceylanpýnar olayýný PKK yapmadý’ KÜRT siyasetinin en deneyimli isimlerinden bir olan Ahmet Türk 'çözüm sürecinin' bitirilmesinin ardýnda yaþananlarý deðerlendirdi. 'Suriye ve Irak'ta savaþ varken PKK nasýl silah býrakacak' diye soran Türk “Ceylanpýnar olayýný PKK yapmadý” dedi. Haber 07

Biriken su borçlarýna 9 taksit imkaný... Haber 12

Bu yýl ‘Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed’ temasýyla kutlanan Kutlu Doðum etkinliklerine iliþkin basýn açýklamasý yapan Peygamber Sevdalýlarý Platformu Dönem Sözcüsü Yahya Oðraþ, Diyarbakýr'da ‘her eve bir siyer kitabý’ kampanyasý çerçevesinde 150 bin Siyer kitabý daðýtýlacaðýný söyledi. Oðraþ, herkesi Pazar günü Nevroz Alan'ýnda yapýlacak olan Kutlu DoNurullah ðum mevlidine davet etti. Haber 05 Ergün’ün haberi

28 NÝSAN 2017 CUMA FÝYATI: 25 KRÞ.

ÝÞ DÜNYASI

kentte buluþacak TÜRKONFED 39. Giriþim ve Ýþ Dünyasý Konseyi, bu yýl DÝSÝAD'ýn ev sahipliðinde 12-13 Mayýs'ta Diyarbakýr'da gerçekleþtirilecek. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Baþkaný Tarkan Kadooðlu, Diyarbakýr'ýn ekonomik ve sosyal hayatýna yapýlacak katkýnýn, bölgedeki iklimi deðiþtireceðine inandýklarýný söyledi. 13’te

www.diyarbakiryenigun.com

‘ÇALIÞMAKTAN hayal kuramýyorum’

Bakýr levhalarý tabloya dönüþtürüyor

Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde bakýrcýlýk yapan Hasan Barakacý, emek ve sabýrla iþlediði bakýr levhalarý birer eþsiz tabloya dönüþtürüyor. Haber 04

Kayapýnar’da temizlik denetimi

Ö T E F e ’t t e y i n m E ! U N O Y S A R E P O

üdürlüðü, yurt mniyet Genel M 103 emniyet teþgenelinde 9 bin n, FETÖ ile irkilatý mensubunu rekçesiyle göretibatý olduðu ge . Ýstanýrýldýðýný açýkladý vinden uzaklaþt polisin a zl an sonra en fa bul ve Ankara'd . Kentdu ol r ise Diyarbaký ý geaçýða alýndýðý il ar kl du ile iliþkili ol te te 560 polis FETÖ 3’ ý. ýld ýr en uzaklaþt rekçesiyle görevd

E

"Daha temiz ve yaþanabilir bir ilçe" sloganý ile çalýþmalarýný yürüten Kayapýnar Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü, denetimlerini sürdürüyor. 11’de

“Tedbiren içki içmemiz istendi” 14 C

M

Y

K

Çocuk iþçiler her köþe baþýnda... Çalýþan çocuk sayýsýnýn 2 milyona yaklaþtýðý Türkiye'de bu sayý her geçen gün artýyor. Özellikle ülkelerindeki iç savaþ nedeniyle Türkiye illerine göçen Suriyeli çocuklar ise bu rakamý ayyuka çýkarýyor. Diyarbakýr'ýn hemen hemen her köþesinde görünen çocuk iþçilerden bazýlarý, aile bütçelerine katkýda bulunmak için çalýþtýðýný söylerken bazýlarý ise bir meslek sahibi olabilme hayali ile çalýþýyor.

‘Hayalim savaþýn olmadýðý bir dünya’ Babasýnýn iþsiz kalmasýndan dolayý sokaklarda simit satmaya baþladýðýný belirten Mervan, çalýþmaktan herhangi bir hayal kurmaya fýrsatýnýn kalmadýðýný söylüyor. Çöp toplayarak ailesine destek olmaya çalýþan Suriyeli Cuma Diyap ise, saK E NÇÝÇ Mesut FÝÐA vaþýn olmadýðý bir dünya hayal ettiðiÖZEL YENÝGÜN nin altýný çiziyor. Haber 8-9’da

Öðrenci servisi ile hafif ticari araç çarpýþtý: 4 yaralý Güncel 03

Böbrek taþý yazýn artýyor Saðlýk 02


2

SAÐLIK

28 Nisan 2017 Cuma

Böbrek taþý yazýn artýyor rekli sýcaða maruz kalan makinistlerde, taþ hastalýðý görülme sýklýðý normal popülasyona göre 3-4 kat daha fazla. Hava sýcaklýðý ve taþ hastalýðý görülme sýklýðý arasýndaki doðru orantý, terleme sonucu sývý kaybýna baðlý daha konsantre idrardaki, kristalizasyon süreci ile iliþkilendiriliyor. Bu nedenle özellikle aile büyüklerinde üriner sistem taþ hastalýðý olanlar mümkün olduðunca sýcaktan uzak durmalý ve kalacaksa daha fazla su tüketilmeli" þeklinde konuþtu.

Hareketsiz yaþam sebep oluyor

H

ava sýcaklýðý ve böbrekte taþ oluþumu birbiriyle doðru orantýlý olduðunu Doç.Dr. Cüneyt Adayener belirten Doç. Dr. Cüneyt Adayener, yaz aylarýnda hastalýða daha sýklýkla rastlandýðýný söyledi. Erkeklerde böbrek taþý kadýnlara göre 3 kat daha fazla görüldüðüne vurgu yapan Doç. Dr. Adayener, beslenme ve su tüketiminin önemli olduðunu söyledi Ömer BARAN Böbrek taþý, böbreðin süzdüðü idrarýn toplandýðý ve vücut dýþýna doðru atýldýðý kanallarýn içinde oluþan mineral içerikli partiküllerin farklý nedenlerle birleþmesi ve büyümesi sonrasýnda oluþan sert bileþikler olarak tanýmlanýyor. Coðrafi faktörler, beslenme ve genetik yatkýnlýðýn taþ oluþumunda etkili olduðunu belirten Doç. Dr. Cüneyt Adayener "Hava sýcaklýðý ve taþ oluþumu doðru orantýlý. Yaz aylarýnda hastalýða daha sýklýkla rastlanýyor" açýklamasýnda bulundu. Taþ oluþumunda rol oynayan pek çok faktörün olmasýna karþýn kesin nedenin tam olarak bilinmediðine deðinen Doç. Dr. Cüneyt Adayener, "Genetik yatkýnlýk, taþ oluþumundaki en önemli risk faktörüdür. Böbrek taþý hastalýðý olan hastalarýn birinci derece yakýnlarýnda yüzde 10-40 arasýnda deðiþen oranlarda taþ hastalýðý öyküsü vardýr. Coðrafi faktörler de taþ oluþumunda etkilidir. Taþ hastalýðý sýcak bölgelerde daha sýk görülüyor. Erkek cinsiyette üriner sistem taþ hastalýðý daha fazla görülür. Erkeklerde kadýnlardan üç kat fazla görülmesine karþýn çocuk yaþlarda hastalýk her iki cinste de ayný oranda görülüyor" dedi.

Beslenme ve su tüketimi önemli

Beslenmenin bir diðer önemli faktör olduðunu söyleyen Anadolu Saðlýk Merkezi Üroloji Uzmaný Doç. Dr. Cüneyt Adayener "Protein ve karbonhidrattan zengin, lifli gýdalardan fakir diyet, taþ hastalýðý riskini artýrýyor. Günlük içilen su miktarý azaldýkça taþ oluþumu riski de o kadar artýyor. Tekrarlayýcý idrar yolu enfeksiyonlarý, çeþitli böbrek hastalýklarý, bazý ilaçlarýn uzun süreli kullanýmlarý, geçirilmiþ baðýrsak ameliyatlarý ve gut hastalýðý gibi metabolik hastalýklar da taþ oluþumunda önemli rol oynuyor" þeklinde konuþtu.

En çok 20-25 yaþlarý arasýnda görülüyor Ýdrar yolu taþlarýnýn her insanda oluþabileceðini anlatan Doç. Dr. Adayener, böbrek taþýnýn her yaþ grubunda görülebilmekle birlikte, sýklýkla 20-50 yaþlarý arasýnda izlendiðini belirterek "Günlük iki litre idrar çýkartacak kadar sývý alýmý, egzersiz, hayvansal protein alýmýnýn azaltýlmasý, lifli diyetin tercih edilmesi, tuz tüketiminin azaltýlmasý böbrek taþý oluþumu ihtimalini azaltýyor" dedi.

Yaz aylarýnda daha sýk rastlanýyor Taþ hastalýðý ve hava sýcaklýðý arasýndaki iliþkinin eskiden beri bilindiðini anlatan Anadolu Saðlýk Merkezi Üroloji Uzmaný Doç. Dr. Cüneyt Adayener "Sü-

Yönetim ve büro gibi duraðan iþlerde çalýþanlarýn taþ hastalýðýna daha sýk rastlandýðýyla ilgili çalýþmalar olduðunu söyleyen Doç. Dr. Cüneyt Adayener sözlerini þöyle sürdürdü: "Her ne kadar meslek gruplarý ile taþ hastalýðý iliþkisini, bireylerin çalýþma ortamlarýndaki beslenme alýþkanlýklarý, sýcaða maruz kalma ve su alýmý ile birlikte deðerlendirmek daha doðru olacaksa da fiziksel aktivitesi kýsýtlý olan iþlerde çalýþanlarýn belli aralýklarla iþlerine ara verip en azýndan yürüyerek egzersiz yapmasýnda fayda vardýr. Düzenli spor yapýp bol su içerek (günde 2.5 - 3 kg) böbreðin toplayýcý sisteminde duraðan bir þekilde kalýp taþ oluþumuna neden olabilecek partiküllerin bir an önce idrar yolu sisteminden dýþarýya atýlmasýný saðlamak önemli. Böbrek taþlarýnýn çoðu kendiliðinden düþme eðilimindedir. Taþýn düþmesi büyüklüðü ile orantýlýdýr. 4 mm altýndaki taþlarýn yüzde 80'i düþerken, 6 mm ve üzerindeki taþlarýn düþme olasýlýðý daha azdýr." Böbrek taþý tedavi yöntemleri hakkýnda bilgi veren Doç. Dr. Cüneyt Adayener, baþlýca yöntemler hakkýnda þu bilgileri veriyor: ESWL (Vücut dýþýndan ses dalgalarý ile taþ kýrma):Genellikle böbrekte uygun yerleþimdeki 2 cm'ye kadar olan taþlarýn ve yola çýkmýþ üst idrar yolu (üst üreter) taþlarýnda ilk seçenek olarak uygulanýr. Tüm tedavi seçeneklerinde olduðu gibi bu tedavi seçiminde de taþýn büyüklüðü, yeri, þekli, tipi tedavide önemli rol oynar. Ýþlem esnasýnda anesteziye gerek duyulmamasý bu yöntemin en önemli avantajýdýr. Taþýn kýrýlabilmesi için birden fazla seansa ihtiyaç duyulabilir. Ancak üþ seansta kýrýlmaz ise daha fazla denenmemeli ve bir baþka tedavi seçeneði düþünülmelidir. Kýrýlan taþ parçalarýnýn idrar yo-

luyla vücuttan dýþarýya atýlmasý sürecinde hastanýn aðrý duymasý bu tedavinin dezavantajýdýr. URS (Endoskopik üreter taþý ameliyatý): Böbrekten çýkýp yola düþmüþ taþlarýn (orta ve alt üreter) tedavisinde ilk seçenek olarak uygulanýr. Genel anestezi ile herhangi bir kesi yapýlmadan idrar deliðinden girilip taþa ulaþýlýr ve burada taþ lazer kullanýlarak kýrýlýr veya dýþarýya alýnmaya çalýþýlýr. Hastalarýn çoðu ayný gün evlerine dönüp bir gün sonra da normal yaþamlarýna dönebilirler. RIRS (Retrograd Ýntrarenal Surgery - Endoskopik böbrek taþý ameliyatý): Genel anestezi ile idrar yolundan çok ince esnek endoskopik cihaz ile girilerek, böbrek içine kadar çýkýlabilir. Böbrek içindeki odacýklarda bulunan taþlar lazer kullanýlarak kýrýlýr. Bu yöntem 15 mm'ye kadar olan böbrek taþlarýnda oldukça yüksek oranda baþarýlý olur. Son yýllarda yüksek kaliteli görüntünün iletimi ve lazer sistemlerindeki teknolojik geliþmeler, bu yöntemin 20-25 mm boyuta kadar olan taþlarda da rahatlýkla kullanýlmasýný saðlamýþtýr. Hastanýn iyileþme süreci oldukça kýsadýr. Genellikle ameliyattan bir gün sonra normal yaþamýna dönebilir. PNL (Perkütan nefrolitotomi - Kapalý böbrek taþý ameliyatý): Özellikle böbreðin içinde ESWL yapýlamayacak kadar büyük taþlarýn veya ESWL ile kýrýlamayan dirençli taþlarýn tedavisinde etkilidir. Bu yöntem de genel anestezi gerektirir. Röntgen kontrolü altýnda, böbrek hizasýnda sýrt bölgesine yapýlan 1 cm'lik kesi ile böbreðe iki ucu açýk ince bir tüp yerleþtirilir. Bu tüpten yerleþtirilen özel aletler yardýmýyla taþlar çýkartýlýr. Ýyileþme süreci hýzlýdýr. Hastalar ameliyat sonrasý dönemi açýk ameliyata göre çok daha rahat geçirmektedir. Hastalarýn çoðu ameliyat sonrasý 3. gün taburcu edilir. Laparoskopik ameliyat: Bel bölgesinden 10 mm boyutunda kesiler yapýlarak, laparoskopik aletler ile gerçekleþtirilen kapalý ameliyattýr. Açýk ameliyata göre vücut doku bütünlüðü korunduðu için, daha az aðrý olmakta ve ameliyattan bir gün sonra hasta normal günlük aktivitesine dönebilmektedir. Açýk ameliyat: Diðer tedavi þekillerinin yaygýnlaþmasýndan sonra az uygulanan bir tedavi seçeneði haline gelmekle birlikte çok büyük ve böbreðin tüm toplayýcý sistemini dolduran komplike taþlarda uygulanabilir.


3

GÜNCEL

28 Nisan 2017 Cuma

Emniyet’te FETÖ operasyonu! desinde zikredilen ve milli güvenliðe tehdit oluþturduðu tespit edilen Fetullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý (FETÖ/PDY) ile iltisaký veya irtibatý olduðu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teþkilatý mensubunun görevden uzaklaþtýrýldýðý kaydedildi.

Diyarbakýr’da 560 polis açýða alýndý

E

mniyet Genel Müdürlüðü, yurt genelinde 9 bin 103 emniyet teþkilatý mensubunun, FETÖ ile irtibatý olduðu gerekçesiyle görevinden uzaklaþtýrýldýðýný açýkladý. Ýstanbul ve Ankara'dan sonra en fazla polisin açýða alýndýðý il ise Diyarbakýr oldu. Kentte 560 polis FETÖ ile iliþkili olduklarý gerekçesiyle görevden uzaklaþtýrýldý DÝYARBAKIR - Emniyet Genel Müdürlüðü'nde önemli bir geliþme yaþandý. Fetullahçý Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapýlanmasý (FETÖ/PDY) ile iltisaký veya irtibatý olduðu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teþkilatý mensubunun görev-

den uzaklaþtýrýldýðý bildirildi. Milliyet'te yer alan habere göre Emniyet Genel Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, 667 sayýlý "Olaðanüstü Hal Kapsamýnda Alýnan Tedbirlere iliþkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci mad-

Öðrenci servisi ile hafif

ticari araç çarpýþtý: 4 yaralý

r ilçe merkezine DÝYARBAKIR'ýn Çýna uzaklýkta bulunan yaklaþýk 5 kilometre i yakýnlarýnda öðrenc Beþpýnar Mahallesi ý as ýþm rp ça ýn i arac servisi ile hafif ticar dý. Edinilen bilgilere lan ra ya i kiþ sonucu 4 yönetimindeki 21 ED göre, Mehmet Baltacý rvisi ile Asým Aydýn 920 plakalý öðrenci se 8825 plakalý hafif yönetimindeki 34 NG asý sonucu meydana ticari aracýn çarpýþm in Demirel, Fatih gelen kazada Bünyam oðlu ve Azize Aydýn Baltacý, Hikmet Türk iler tarafýndan Çýnar yaralandý. Çevredek n kaldýrýlan yaralýlarda Devlet Hastanesine ýyac am l ro nt Aydýn ko Baltacý, Türkoðlu ve deki hastanelere sevk ez rk me la Diyarbakýr iyle kaldýrýlýrken, edildi. Araçlar çekic rma baþlatýldý. kazayla ilgili soruþtu

Ýþte açýklanan o iller ve açýða alýnan polis sayýsý; Diyarbakýr'da Fetullahçý Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapýlanmasý (FETÖ/PDY) ile irtibatý olduðu gerekçesiyle 560 polis açýða alýndý. Emniyet Genel Müdürlüðü, yaptýðý yazýlý açýklamada, FETÖ/PDY ile iltisaký veya irtibatý olduðu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teþkilatý mensubunun görevden uzaklaþtýrýldýðýný bildirmiþti. Diyarbakýr'da ise 560 polisin açýða alýndýðý öðrenildi. Fetullahçý Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapýlanmasý (FETÖ/PDY) ile iltisaký veya irtibatý olduðu gerekçesiyle Antalya, Muðla, Burdur ve Isparta'da 302 emniyet teþkilatý mensubu görevden uzaklaþtýrýldý. Alýnan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüðünce, 667 sayýlý "Olaðanüstü Hal Kapsamýnda Alýnan Tedbirlere iliþkin Kanun Hükmünde Karar-

Ergani’de silahlý kavga: 2 ölü DÝYARBAKIR - Ergani'de hayvan otlatma meselesi yüzünden çýktýðý iddia edilen silahlý kavgada 2 kiþi hayatýný kaybetti. Ýddialara göre Aþaðý Çayan (Çayan) köyü sakinlerine ait hayvanlar, Zilan köyünün tarlalarýnda otlandý. Ýki köyün vatandaþlarý arasýnda çýkan tartýþma kýsa sürede büyüdü. Tarlalarýna hayvanlarýn girdiðini öne süren Karþýbaðlar köyünden birkaç kiþi, Eski Diyarbakýr Caddesi olarak bilinen Kurtuluþ caddesinde Çayan köylülerine uzun namlulu silahlarla ateþ açtý. Olayda Çayan köyünden Özkan Þen, Suphi Þen, M.Nur Þen ve Karþýbaðlar köyünden Þevket Kaymaz ile o sýrada olay yerinden geçmekte olan Gözekaya köyünden Sacid Aþkýn isimli vatandaþlar yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Yaralýlara ilk müdahaleden sonra yaralýlar Diyarbakýr'a kaldýrýldý. Durumu aðýr vatandaþlardan Özkan Þen ile Þevket Kaymaz yapýlan tüm müdahaleler raðmen kurtarýlmayarak hayatlarýný kaybettiler. Polis olay yerini güvenlik çemberine alýrken olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝLKHA)

name"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliðe tehdit oluþturduðu tespit edilen Fetullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý (FETÖ/PDY) ile iltisaký veya irtibatý olduðu gerekçesiyle Antalya'da 175, Muðla'da 45 ve Burdur'da 30 polis ile 1 komiser, Isparta'da 2 emniyet amiri, 1 baþkomiser, 6 komiser yardýmcýsý, 2 baþpolis ve 40 polis memuru olmak üzere 302 emniyet teþkilatý mensubu görevinden uzaklaþtýrýldý.

Yurt genelinde 9 bin 103 açýða alma

Emniyet Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, yurt genelinde 9 bin 103 emniyet teþkilatý mensubunun, FETÖ/PDY ile iltisaký veya irtibatý olduðu gerekçesiyle görevinden uzaklaþtýrýldýðý bildirilmiþti.

Ýþte þu ana kadar açýklanan o iller ve açýða alýnan polis sayýsý;

Adana 270, Adýyaman 104, Ankara 1. 350, Antalya 175, Bingöl 71, Burdur 31, Bursa 364, Diyarbakýr 560, Edirne 5, Isparta 51, Ýstanbul 2.500, Kahramanmaraþ 114, Kýrklareli 7, Konya 320, Manisa 49, Mersin 105, Muðla 45, Muþ 51, Samsun 200

Çermik polisi dolandýrýcý þebekesini çökertti DÝYARBAKIR'ýn Çermik Ýlçe Emniyeti Asayiþ Büro ekibinin dikkati ve titiz çalýþmasý sonucu 4 kiþilik dolandýrýcý þebekesi çökertildi. Ýlçe Emniyet Müdürü Mehmet Emin Þahan, "Kendisini Çermik Emniyetinde görevli polis memuru olarak tanýtan þahýs, Güçlütaþ Mahallesi'nde ikamet eden A.Ç. isimli kiþiye FETÖ ile iliþkisi olduðunu söylemiþ. A.Ç.'den 15 bin 500 TL'yi Ýstanbul Küçükçekmece PTT Þubesine Ý.G. adýna yatýrmasýný istemiþ. Olayýn maðduru A.Ç. 15 bin 500 TL'yi yatýrdýktan sonra ayný dolandýrýcýlar maðdur A.Ç.'den ikinci defa para istemiþ. Bunun üzerine maðdurun oðlu þikayette bulundu. Þikayet üzerine harekete geçen Asayiþ Büro Ekipleri ikinci defa para yatýrmaya giden A.Ç.'yi PTT'de bularak para yatýrmasýný engelledi. Daha sonra Ýstanbul Küçükçekmece Emniyetiyle irtibata geçen Çermik polisi parayý çekmeye giden Ý.G.'yi kýskývrak yakaladý" dedi. Yakalanan Ý.G.'nin çektiði 15 bin 500 TL'yi S.K. isimli bayan çete liderine verdiðini söylediðine dikkat çeken Þahan, "4 kiþilik ekip çökertildi. Bu çetenin çeþitli dolandýrýcýlýk suçlarýndan sabýkalarý var. Vatandaþlar bu tip konularda uyanýk olmalý ve hemen emniyete baþvurmalý" diye konuþtu. (ÝHA)


4

HABER

28 Nisan 2017 Cuma

Bakýr levhalarý tabloya dönüþtürüyor

"Önce levha üzerine çizim yapýyoruz. Sonra bu iþe özel bir kalemle o çizimleri iþliyoruz. Daha sonra müþterinin isteðine göre eðer kabartma istenirse kabartma yapýyoruz. Sonraki adýmda yine müþterinin isteðine göre parlatma yapýlýr."

Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde bakýrcýlýk yapan Hasan Barakacý, emek ve sabýrla iþlediði bakýr levhalarý birer eþsiz tabloya dönüþtürüyor DÝYARBAKIR'ýn Sur ilçesinde bakýr iþleme iþi yapan Hasan Barakacý, bakýr levhalarý birer sanat eserine dönüþtürüyor. Bakýrcýlar Çarþýsý içerisinde bulunan Hacýoðullarý Bakýrcýlýk iþletmesinde çalýþan Barakacý, sabýr ve emekle iþlediði levhalarý üzerinde Diyarbakýr kültür varlýklarýnýn bulunduðu eþsiz birer tabloya çeviriyor. Asýl mesleðinin sobacýlýk olduðunu kaydeden Barakacý, sobacýlýkta ar-

týk iþ yapamayýnca bakýr iþleme iþine yöneldiðini ve bu þekilde hayatýný idame ettirmeye çalýþtýðýný belirtti.

Sobacýlýktan bakýrcýlýða Bakýr iþleme iþine duyduðu merak üzerine baþladýðýný ve kendi çabalarýyla öðrendiðini kaydeden Barakacý, "34 yaþýmda merakla baþladým bu iþe. Asýl mesleðim sobacýlýktý ama sobacýlýk sektörü bi-

Sur çiçeklerle renklendi

tince biz de býraktýk. Kardeþlerim bakýrcýlýk iþi yapýyordu ben de yavaþtan bu iþe baþladým. Sonra bu mesleði yapmaya baþladým" dedi.

Müþterinin isteðine göre Bakýr levhalar üzerine Diyarbakýr'ýn kültür varlýklarýný, hayvan motiflerini ve müþterinin isteðine göre farklý desen ile resimler yaptýklarýný söyleyen Barakacý, iþleme sürecini þu þekilde anlattý:

“Uzun ömürlü olmasý en önemli özelliði” Bakýr levhalarýn özelliðinin ömürlük olmasýndan geldiðini kaydeden Barakacý, þunlarý kaydetti: "Bakýr levhalarýn en önemli özelliði bir defa yapýldýktan sonra ömürlük olmasý. Zamanla kararma olabilir ama ufak bir bakýmla tekrar eski haline kavuþur. Fiyatlar 60 liradan baþlýyor ve bakýr levhanýn boyutuna ve iþçiliðine göre deðiþiyor. Diyarbakýr'a dair uzun ömürlü, kalýcý bir hediye göndermek isteyenlere tavsiye ederiz." (ÝHA)

Atilla, asfalt çalýþmasýný denetledi Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, Merkez Yeniþehir ilçesinin cadde ve sokaklarýnda yürütülen asfalt çalýþmasýný denetledi

DÝYARBAKIR'ýn simgesi tarihi Surlar, çiçeklerle renklendi. Baharýn geliþiyle birlikte sýcak havanýn iyiden iyiye kendini hissettirdiði kentte sur çevresindeki parklarda çiçeklerin açmasýyla birlikte renk cümbüþü oluþurken, kartpostallýk görüntüler ortaya çýktý. Kent sakinleri tarihin ve yeþilin birleþtiði parklarda hem güneþin hem de yeþilin tadýný çýkardý. Sur boyunca yürüyen vatandaþlar sýk sýk fotoðraf çektirmeyi ihmal etmedi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, belediyenin hizmet alanlarýný denetlemeye devam ediyor. Baþkan Atilla, Büyükþehir Belediyesi'nin Merkez Yeniþehir ilçesi Rýzvanaða Caddesi'nde yürütülen asfaltlama çalýþmasýný denetledi. Asfaltlanan sokaklarý dolaþan Baþkan Atilla, çalýþmalar hakkýnda birim amirlerinden bilgi aldý. Baþkan Atilla, iþçilerle sohbet ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Baþkan Atilla daha sonra esnaflarý ziyaret etti, yolda vatandaþlarla görüþerek sorunlarýný ve taleplerini dinledi. Büyükþehir Belediyesi'nin yürüttüðü çalýþmalarla sorunlarý çözdüðünü belirten Atilla, "Diyarbakýrlýlar, her þeyin en iyisine layýktýr" dedi. Baþkan Atilla, daha sonra vatandaþlarla kýraathanede çay içip sohbet etti. (Haber Merkezi)


HABER

28 Nisan 2017 Cuma

5

“Her eve bir siyer kitabý” B

u yýl"Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" temasýyla kutlanan Kutlu Doðum etkinliklerine iliþkin basýn açýklamasý yapan Peygamber Sevdalýlarý Platformu Dönem Sözcüsü Yahya Oðraþ, platform eðitim komisyonu tarafýndan hazýrlanan ve 1 milyondan fazla basýlan siyer kitaplarýnýn etkinlik yapýlan bölgelerde evlere daðýtýldýðýný söyledi. "Her eve bir siyer kitabý" kampanyasý çerçevesinde ise Diyarbakýr'da 150 bin Siyer kitabý daðýtýlacaðýný belirten Oðraþ, herkesi Pazar günü Nevroz Alan'ýnda gerçekleþtirilecek olan Kutlu Doðum mitingine davet etti Nurullah ERGÜN DÝYARBAKIR - Her yýl Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan düzenli olarak gerçekleþtirilen Kutlu Doðum etkinlikleri bu yýl "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" temasýyla kutlanýyor. Bu nedenle Diyarbakýr'da düzenlenecek olan Kutlu Doðum etkinliklerine iliþkin Peygamber Sevdalýlarý Platformu, tarafýndan bir basýn toplantýsý düzenlendi. Ýskenderpaþa Konaðý'nda gerçekleþtirilen basýn toplantýsýna, Peygamber Sevdalýlarý Platformu üyelerinin yaný sýra kentteki bazý Ýslami sivil toplum kuruluþlarý katýldý. Burada açýklamalarda bulunan Peygamber Sevdalýlarý Platformu Dönem Sözcüsü Yahya Oðraþ, kutlu doðum etkinlikleri çerçevesinde "Her eve bir siyer kitabý" kampanyasý çerçevesinde Diyarbakýr'da 150 bin Siyer kitabý daðýtýlacaðýný açýkladý.

“Türkiye geneli 185 merkezde etkinlik yapýlacak”

Yahya Oðraþ, "25 ve 26 Mart tarihlerinde baþlayan etkinliklerimiz Türkiye geneli 185 merkezde yapýldý. Bunlarýn içinde il, ilçe ve köy merkezleri de bulunmaktadýr. Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan bu yýl kutlu doðum etkinliklerinde "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" adlý temasý iþlenmektedir. Bu yýl platform eðitim komisyonu tarafýndan hazýrlanan ve 1 milyondan fazla basýlan siyer kitabý etkinlik yaptýðýmýz bölgelerde hediye olarak evlere daðýtýlmaktadýr. Her yýl yaptýðýmýz faaliyetlerden biri de kutlu doðum siyer sýnavýdýr. 2017 yýlýnda Türkiye geneli 200 bin peygamber sevdalýsý baþvuru yapmýþtýr. Sýnav sonucunda 28 kiþiye um-

re ve çeþitli ödüller olmak üzere bin 200 adet ödül daðýtýldý. 'Onu oku onu yaþa' sloganýyla yaptýðýmýz sýnav peygamber efendimizin hayatýný topluma yaþatma amacý güdülmektedir. Cumartesi günü 23 merkezde etkinliklerimiz olacaktýr. Bunlarýn içerisinde Adana, Muþ, Bitlis, Tokat gibi illerimiz mevcuttur. Pazar günü ise 8 merkezde kutlu doðum etkinliði yapýlacaktýr. Bu illerimiz Diyarbakýr, Van, Bursa, Ankara, Isparta, Aksaray ve Aðrý illerimizdir. Sizin aracýlýðýnýz ile tüm peygamber sevdalýlarýný bu illerimizde yapýlacak olan etkinliðimize davet ediyoruz" dedi.

“Etkinlikte mevlid ve þiir dinletisi yapýlacak”

Diyarbakýr Kutlu Doðum etkin-

liðinin Kur-an tilaveti ile baþlayacaðýný söyleyen Oðraþ,"Bildiðiniz gibi geçen hafta sonu Batman'da bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikte yüz binlerce peygamber aþýðý bir araya geldi. Bu etkinlikte emeði geçen tüm kardeþlerime teþekkür ediyorum. Her yýl yüz binlerce peygamber aþýðýnýn katýldýðý merkezlerden biri de Diyarbakýr'dýr. Diyarbakýr kutlu doðum etkinliðinin hazýrlýklarý da uzun süredir devam etmektedir. Artýk sona doðru gelindi. "Her eve bir siyer kitabý" kampanyasý çerçevesinde Diyarbakýr'da 150 bin Siyer kitabý daðýtýlacak. El ilaný ile birlikte Diyarbakýr halký etkinliðe davet ediliyor. Her yýl olduðu gibi yurt dýþýndan ve yurt içinden misafirlerimiz olacaktýr. Bu yýl platform tarafýndan hazýrlanan ve 10

Büyükþehir Belediyesinden uçurtma þenliði Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, dezavantajlý çocuklara yönelik düzenlendiði etkinlikler kapsamýnda Sur ilçesi Kýrklar Daðý'nda uçurtma þenliði gerçekleþtirdi

maddeden oluþan hak ve adalet konulu mesaj okunacaktýr. Hak ve adaletin tesisi Müslümanlar arasýndaki kardeþliðin pekiþmesi için Ýslam âlemine çaðrý yapýlacaktýr. Etkinlik Kur-an tilaveti ile baþlayacak ve Siyer vakfý kurucusu Muhammet Emin Yýldýrým ile baþkan yardýmcýsý Beþir Þimþek hocalarýmýz günün anlam ve önemine dair konuþmalar yapacaktýr. Sanatçý Ender Tekin'de ilahiler seslendirecektir. Etkinlikte mevlid, þiir gibi dinletiler olacaktýr. Etkinlik tarihi Ulu Camii hatibi Osman Yaðmur'un duasýyla son bulacaktýr. 30 Nisan Pazar günü Nevroz park miting alanýnda saat 13.00'da etkinliðimiz yapýlacaktýr. Tüm peygamber sevdalýlarýný etkinliðe bekliyoruz" diye konuþtu. DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi, bahar aylarýyla birlikte dezavantajlý çocuklara yönelik bir dizi etkinlikler organize ediyor. Etkinlikler kapsamýnda Sur ilçesi Kýrklar Daðý'nda uçurtma þenliði düzenlendi. Þenliðe, 8-14 yaþ arasý dezavantajlý 70 çocuk katýldý. Eðitmenler eþliðinde servis araçlarýyla Sur ilçesi Kýrklar Daðý'na gelen çocuklar, ilk etapta gruplara ayrýlarak eðitmenlerin rehberliðinde kendi uçurtmalarýný hazýrladý. Rengarenk uçurtmalarýn hazýrlanmasýnýn ardýndan çocuklar, doðada gönüllerince uçurtma uçurdular. Etkinlik sonunda çocuklara öðle yemeði ikram edildi. (Haber Merkezi)


6

BÖLGE

28 Nisan 2017 Cuma

Iþsiz kalan oyuncu

tespih ustalýðý yapýyor filminde oynadý

ÞANLIURFA - Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde çekilen birçok dizi ve sinema filminde yaklaþýk 58 yýldan bu yana oyunculuk yapan Bekir Felhan, yaþanan olaylar yüzünden bölgede sektörün durma noktasýna gelmesi ile iþsiz kaldý. Bölge halký ve bölgeye gelen yabancý turistlerin Anthony Quinn'e benzettiði ünlü oyuncu, dizi ve film teklifleri gelmeyince, tespih ustalýðýna baþladý. Güneydoðu'da film çekilmemesiyle iþsiz kaldýðýný belirten oyuncu Bekir Felhan, "Güneydoðu'da artýk film çekilmemeye baþlanýnca ben de iþsiz kaldým. Þimdi tespih satmaya baþladým. Tespih koleksiyonum vardý. Koleksiyonumu bozdum ve tespih satmaya baþladým. Þimdi geçimimi de tespih satarak saðlýyorum" dedi.

58 yýlda 30’dan fazla filmde oynadý 70 yaþýnda olan Bekir Felhan, baþ rollerini Erol Taþ ile Sadri Alýþýk'ýn oynadýðý Ali Baba ve Kýrk Haramiler, Hüseyin Peyda'nýn oynadýðý Kaderim Böyle Ýmiþ, Yýlmaz Güney ve Erol Taþ'ýn oynadýðý Hudutlar Kanunu, Özcan Deniz, Fikret Hakan, Þevval Sam ve Þebnem Dönmez'in oynadýðý Aþkýn Daðlarda Gezer, Fatma Girik'in oynadýðý Gurbet Kadýný gibi çok sayýda sinema filmi ve dizide rol aldý. Daha önceden de tespih meraký olan ve koleksiyon yapan Felhan, iþsiz kaldýktan sonra tarihi Gümrük

Hanýnda seyyar tezgah kurup ekmek parasý kazanmaya baþladý. Tespih koleksiyonunu da satmak zorunda kalan Felhan, 3 yýldýr hem tespih satýyor hem de kendisine gelen küçük rolleri deðerlendiriyor. En son 2017 yýlýnýn sonlarýnda vizyona girmesi beklenen Kervan 1915 sinema filminde Ermeni bir fotoðrafçýyý canlandýran Felhan, yönetmenleri bölgede film çekmeye davet etti.

12 yaþýnda ilk

1959 yýlýnda çekilen ve baþrollerini Hüseyin Peyda'nýn oynadýðý Kaderim Böyle Ýmiþ filminde çocuk oyuncu olarak rol alarak sinema dünyasýna giren Felhan, Mem-u Zin dizisinde ise 56 bölüm boyunca Reþit Aða karakterini canlandýrdý. Bugüne kadar 30'dan fazla dizi ve sinema filminde oynayan Felhan, son yýllardaki haliyle ise ünlü aktör Anthony Quinn'e benzerliðiyle dikkat çekiyor. Almanya ve Belçika'dan insanlarýn gelip tespih aldýðýný söyleyen Felhan, "Boþ durmak iyi deðildir. Çalýþmak, çalýþmak, çalýþmak. Hiçbir zaman dizi oyuncusu olduðumu düþünerek kibirlenmedim ve neden tespih satýyorum diye üzülmedim. Küçük düþmedim, tam tersine yükseldim. Ekmek parasýný çýkardýysan daha çok büyürsün. Þimdi tespih ustalýðýna baþladým. Yurtiçinden, Almanya ve Belçika'dan müþterilerim var. Film yapýmcýlarýna da buradan seslenmek istiyorum, gelsinler Þanlýurfa'da her þey ucuzdur. Gelip burada film çeksinler. Otel, yemek, figüran olsun, her þey ucuzdur. Þanlýurfa'da güzel, renkli kýyafetler var. Harran ve Þanlýurfa'nýn oyuncularý var. Þanlýurfa diðer þehirler gibi deðil, her

Kayapýnar’da parklar düzenleniyor Kayapýnar Belediyesi'nce, Kayapýnar Ýlçesindeki parklarda baþlatýlan onarým ve bakým çalýþmalarý tüm hýzýyla sürüyor. Ekin Ceren ve Yeþil Kuþak parkýnda baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda, aðaçlarýn etrafýna taþlar döþenirken, ayraçlarla ýþýk düzenlemesi yapýldý

Ýki kere Akademi ödülü kazanmýþ Meksika asýllý Amerikalý aktör Anthony Quinn'e benzerliði ile tanýnan 58 yýllýk oyuncu Bekir Ferhan, olaylar nedeniyle Güneydoðu bölgesinde dizi ve sinema filmi çekilmeyince iþsiz kaldý. Ünlü oyuncu, yaþadýðý Þanlýurfa'da tespih ustalýðý yaparak geçimini saðlýyor þey ucuza mal edilebiliyor" diye konuþtu.

“Beni Anthony Quinn’e benzetiyorlar” Bekir Felhan, iki kere Akademi Ödülü kazanmýþ Meksika asýllý Amerikalý aktör Anthony Quinn'e benzediðini söyleyenlere ise Quinn'in kendisine benzediðini belirterek, oynadýðý filmleri sýralýyor. Felhan, "Aþkýn Daðlarda Gezer, Gurbet Kadýný, Hudutlar Kanunu, Kaderime Aðlarým gibi birçok filmde 1959'dan sonra oyunculuk yaptým. Dünya beni tanýyor. Beni Anthony Quinn'e benzetiyorlar ama ben de diyorum ki ben ona benzemiyorum, o bana benziyor. Amerika, Almanya ve her yerde tanýnýrým. Ýþ yok diye tespih ustalýðýna baþladým. Buradan Kültür Bakanlýðýna da seslenmek istiyorum, film yapýmcýlarýna yardým etsinler, gelip burada film çeksinler" þeklinde konuþtu. DÝYARBAKIR - Kayapýnar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü'nce, ilçedeki parklarda peyzaj düzenleme ve onarým çalýþmalarý sürüyor. Ýlk etapta Ekin Ceren ve Yeþil Kuþak Parklarýnda baþlatýlan düzenlemelerde, aðaçlarýn etrafýna taþ döþenirken, ayraçlarla ýþýk düzenlemesi yapýldý. Peyzaj düzenleme ve onarým çalýþmalarý kapsamýnda Ekin Ceren Park'ýndaki havuzda ýþýklandýrýlýrken, amfi düzenlemesi yapýldý. Yapýlan düzenlemelerle parklardaki görsellik gece tüm güzelliðiyle ortaya çýkarken, vatandaþ düzenlemelerden oldukça memnun.Düzenlemeler Ýlçedeki tüm parklarda uygulanacak. Kayapýnar Belediye Baþkaný Mustafa Kýlýç, Parklarýn yeþil alan, dinlence yeri ve oyun gruplarý açýsýndan halka nefes aldýran alanlar olduðunu belirterek, parklarda belirlenen hasar ve eksikliklere anýnda müdahale ettiklerini söyledi. (Haber Merkezi)


7

HABER

28 Nisan 2017 Cuma

“Ceylanpýnar olayýný PKK yapmadý” A

hmet Türk 'çözüm sürecinin' bitirilmesinin ardýnda yaþananlarý deðerlendirdi. 'Suriye ve Irak'ta savaþ varken PKK nasýl silah býrakacak' diye soran Türk "Ceylanpýnar olayýný PKK yapmadý" dedi DÝYARBAKIR - Kürt siyasetinin en deneyimli isimlerinden biri olan Ahmet Türk, 7 Haziran seçimlerinden sonra bitirilen çözüm süreciyle ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Ceylanpýnar'da 2 polisin öldürülmesini gündeme getiren Ahmet Türk, çözüm sürecinin Erdoðan'ýn açýklamasýyla "buzdolabýna kaldýrýlmasý"na yol açan olay hakkýnda, "Ceylanpýnar olayý meselâ. Çok iyi biliyorum ki, bunu PKK yapmadý. Zaten daha sonra da ortaya çýktý. Ama PKK yapmýþ gibi çok iyi kullanýldý" diye konuþtu.

“HDP'li seçmen kýrgýn”

Türk, 16 Nisan referandumu sonuçlarý, bölgedeki oylarýn daðýlýmýyla ilgili de açýklamalarda bulundu. HDP'li seçmenin 'kýrgýn' olduðunu belirten Ahmet Türk, "Aslýnda bir kýrgýnlýk, bir eleþtiri vardý ama devlet öyle bir güvenlikçi politika izledi ki, halk bu kýrgýnlýða raðmen tepkisini ortaya koydu" dedi. Türk, Kürtlerle ilgili yürütülen politikadan umutsuz olduklarýnýn altýný çizerek, "Umutlu olmak isterdik. Bir partinin genel baþkanlarý, belediye baþkanlarý, bütün yöneticileri içeride. Nasýl umutlu olabilirsiniz?" ifadelerini kullandý.

“Siyaset bir sabýr iþidir”

Al Jazeera Türk'ten Gonca Þenay'ýn sorularýný yanýtlayan

Türk, þunlarý söyledi: "Siyaset bir sabýr iþidir. Gerçekten her cümleyi, her kelimeyi ölçüp tartmak gerekir. Hele hele bizim gibi demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren insanlarýn ufku geniþ, sabýrlý olmasý gerekiyor. Baþka bir örnek vermek istiyorum ben. Meselâ Erdoðan, 7 Haziran seçimlerinde istediði sonucu almayýnca Dolmabahçe sürecini bitirmeye karar vermiþti. Ama hemen arkasýndan bazý eylemlerin yapýlmasý, kimin bu süreci bozduðuna dair halkýn kafasýnda soru iþaretleri ortaya çýkardý. Ben olsaydým Erdoðan, Dolmabahçe mutabakatýný bozduðunu ilan edinceye kadar sabýrla beklerdim. Halk kimin bozduðunu görürdü. Burada bir sabýrsýzlýk yaþandý. Buna benzer durumlar var. Yoksa, bence Kürt siyasetinin çok ciddi yanlýþlarý olmadý. Demokratik siyasetin ciddi yanlýþlarý olmadý. Sonuçta, "Seni baþkan yaptýrmayacaðýz" kelimesini Genel Baþkan siyaseten kullandý.

“PKK yapmýþ gibi çok iyi kullanýldý”

Belki ben olsam bunu kullanmazdým, gerek duymazdým. Ama bu, tamamen bu ifadeden kaynaklanan bir oy düþüþü denemez. Ceylanpýnar olayý meselâ. Çok iyi biliyorum ki, bunu PKK yapmadý. Zaten daha sonra da ortaya

“HDP’li vekiller serbest kalabilir” HDP'li Beþtaþ, tutuklu vekillerin durumuna iliþkin konuþtu. Beþtaþ "AYM tahliye diyebilir" dedi

çýktý. Ama PKK yapmýþ gibi çok iyi kullanýldý. (Al Jazeera Türk'ün notu: 22 Temmuz 2015 günü Þanlýurfa Ceylanpýnar'da iki polis memuru evlerinde uyurken baþlarýna sýkýlan kurþunla þehit edildi. PKK saldýrýyý önce, "Suruç'taki canlý bomba saldýrýsýna misilleme olarak" yapýldýðýný açýklayarak üstlendi. Birkaç gün sonra ise KCK'nýn dýþ iliþkiler sorumlusu Demhat Agit, saldýrýyý PKK'nýn deðil "Baðýmsýz, kendi içlerinde örgütlenmiþ olan yerel güçlerin" yaptýðýný söyledi.) Tüm bunlar sabýrsýzlýktan kaynaklanýyor ve soru iþaretlerini beraberinde getiriyor. Eðer siz demokrasi ve özgürlük mücadelesi veriyorsanýz, kafalarda hiçbir soru iþaretinin olmamasý gerekir. Bence, Türk halkýnýn da bu sürece müdahil olmasý lâzým. Gerçekten, kimin barýþtan yana olduðunu, kimin olmadýðýný herkesin görmesi lâzým. Meselâ, Kolombiya'da FARC diyor ki, "Devlet üzerimize geldiðinde biz tüm dünyaya çaðrý yapýyorduk.

“Toplumu ayrýþtýrmaya çalýþtýlar”

Savaþmak isteyenin biz olmadýðýný, devletin üzerimize geldiðini söylüyorduk" diyor. Buna benzer olaylarda çok hassas olmak, tartýþmalara neden olmayacak bir açýklýkta siyaseti yürütmek gerekiyor. Neyse o, þahýslarla uðraþmak yerine ne istediðimizi, niçin bu mücadeleyi verdiðimizi çok doðru bir þekilde ortaya koymamýz gerekiyor. Kürtler bugün ortak demokratik gelecek için mücadele veriyorsa taleplerini, isteklerini çok rahatlýkla açýk bir þekilde ortaya koymalý. Meselâ, kafamýzda Türkiye'yi bölme yok. Bunu açýk bir þekilde ortaya koymak gerek. Herkesin kendini özgürce ifade edebileceði eþit ve adil bir yönetime ihtiyacýmýz var. Ama bilerek vatan, bayrak diyerek o milliyetçi, apolitik kesimi elinde tutmak için toplumu ayrýþtýrmaya çalýþtýlar. Birisi vatan haini, birisi vatansever olan bir siyaset izlendi. Buna izin vermemek lâzým." Haberin devamýn www.diyarbakiryenigun.com adresinden ulaþabilirsiniz.

DÝYARBAKIR - Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Meral Danýþ Beþtaþ, tahliye olmasýnýn ardýndan KRT'de Çaðlar Cilara'nýn programýna katýldý. Birgün'de yer alan habere göre, Beþtaþ HDP'li vekillerle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin tahliye kararý vereceðini iddia etti. Hakkýnda yürütülen soruþturma kapsamýnda tutuklandýktan sonra tahliye edilen Beþtaþ'ýn tahliyesine Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn yaptýðý itiraz, bir üst mahkeme tarafýndan reddedilmiþti.


8

HABER

28 Nisan 2017 Cuma

‘Çalýþmaktan hay ‘Gençlerimizin mutluluðu için çalýþýyoruz’ Cuma Diyap

Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Çanakkale gezisine gönderilecek öðrencileri makamýnda aðýrlayan Baþkan Cumali Atilla, gençlerin mutluluðu için çalýþtýklarýný söyledi

Mesut FÝÐANÇÝÇEK

Yenigün Özel Abdullah Artýþ

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, Gönül Köprüsü Projesi kapsamýnda Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Çanakkale gezisine gönderilecek TOBB Ferdi Yiðit Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri ile bir araya geldi. Geziye gidecek öðrenciler ve öðretmenlerle makamýnda bir süre sohbet eden Baþkan Atilla, öðrencilerin sorunlarý ve taleplerini dinledi.

Gençlerimizin mutluluðu için çalýþýyoruz Öðrencilerin ülkenin geleceði olduðunu belirten Baþkan Atilla, "Gençlerimizin mutluluðu için çalýþýyoruz. Büyükþehir Belediyesi olarak öðrencilerimize katký sunacak projeleri önemsiyoruz. Öðrenciler, Çanakkale'de þanlý tarihimizin yazýldýðý yerleri görecek. Bu, öðrencilerimizin geçmiþini öðrenme adýna faydalý olacaktýr. Birlik, beraberlik ve kardeþlik içerisinde olmalýyýz" diye konuþtu. Öðrenciler daha sonra Baþkan Atilla tarafýndan Çanakkale'ye uðurlandý.

Mervan Karaca

Projede 100 öðrenci yer alýyor Proje kapsamýnda 100 öðrenci, uçakla Ýstanbul'a gitti. Öðrenciler, 4 günlük ziyaret kapsamýnda Kocaeli'nde Darýca Hayvanat Bahçesi, Bilim Merkezi, Kaðýt Müzesi, Gayret Gemi Müzesi'ni ziyaret edecek. Daha sonra Çanakkale'ye geçecek öðrenciler, þehitliði ve tarihi mekanlarý ziyaret edecek. (Haber Merkezi)

Ahmet Belli

Çalýþan çocuk sayýsýnýn 2 milyona yaklaþtýðý Türkiye'de bu sayý her geçen gün artýyor. Özellikle ülkelerindeki iç savaþ nedeniyle Türkiye illerine göçen Suriyeli çocuklar ise bu rakamý ayyuka çýkarýyor. Diyarbakýr'ýn hemen hemen her köþesinde görünen çocuk iþçilerden bazýlarý, aile bütçelerine katkýda bulunmak için çalýþtýðýný söylerken bazýlarý ise bir meslek sahibi olabilme hayali ile çalýþýyor. Babasýnýn iþsiz kalmasýndan dolayý sokaklarda simit satmaya baþladýðýný belirten Mervan, çalýþmaktan herhangi bir hayal kurmaya fýrsatýnýn kalmadýðýný söylüyor. Çöp toplayarak ailesine destek olmaya çalýþan Suriyeli Cuma Diyap ise, savaþýn olmadýðý bir dünya hayal ettiðinin altýný çiziyor DÝYARBAKIR- Türkiye'nin kanayan yarasýndan biri olan çocuk iþçiliði sorununda ortaya çýkan rakamlar korkunç boyutlara ulaþmýþ durumda. Türkiye'de çocuk emeði sömürüsünün önüne geçilemezken, Ülkede ve bölgede çocuk iþçi sayýsý yýllar geçtikçe artýyor. Açýklanan rapora göre çocuk iþçilerin % 78'i ise kayýt dýþý çalýþtýrýlýyor. Türkiye'de çocuk yoksulluk oranýnýn AB'ye üye ülkelerle karþýlaþtýrýldýðýnda ise Türkiye'de oran % 25,3 olurken, bu oran AB'ye üye ülkelerle kýyaslandýðýnda Türkiye'nin çocuk yoksulluk oranýnda zirvede yer aldýðý görülüyor.

Çocuk iþçi sayýsý korkunç rakamlara ulaþtý..! Genel-Ýþ Sendikasý'nýn "Türkiye'de Çocuk Ýþçi Olmak" raporuna göre, ülkede çalýþan çocuk sayýsý 2 milyona yaklaþtý. Çocuklarýn yüzde 78'inin kayýt dýþý çalýþtýrýldýðý kaydedilen raporda, 2016 yýlýnda 56 çocuk iþ cinayetleri sonucu yaþamýný yitirirken, çalýþan çocuk iþçilerin büyük bölümü ailelerine destek olmak amacýyla çalýþtýklarýný belirtiyor. Çocuk yaþta çalýþmak zorunda olanlarýn büyük çoðunluðu ise alt gelirli ailelere mensup çocuklar. 2012 yýlýndan itibaren çocuk iþçi sayýsýnýn arttý-


9

HABER

28 Nisan 2017 Cuma

yal kuramýyorum’

ðý açýklanýrken, 2012 yýlýnda 601 bin olan 15-17 yaþ arasý çocuk iþçi sayýsý, 2016 yýlýna gelindiðinde 709 bine yükseldi.

“Ýnsanlarýn savaþmadýðý bir dünya hayal ediyorum” Diyarbakýr'da çöp toplayarak ailesine destek olmaya çalýþan Cuma Diyap, Suriye'de yaþanan iç savaþtan kaçarak kente gelen binlerce Suriyeli'den sadece biri. Diyap, "12 yaþýndayým, 15 kardeþiz küçük kardeþlerim var. Ben ve babam çöpleri karýþtýrp atýk toplayarak kardeþlerime ve anneme bakýyoruz. Suriye'de savaþ olduktan sonra buraya geldik. Kimliklerimiz Suriye'de kaldýðý için burada da kimliðimiz olmadýðý için okula gidemiyoruz. Aileme bakýyorum, çalýþmak zorundayým. Hergün bu arabayla çok fazla yürüyorum, kazandýðýmla günlük ihtiyaçlarýmýzý bile zor karþýlýyoruz. En büyük hayalim insanlarýn savaþmadýðý bir dünya" diye konuþtu

“Hayalim yok” Simit satarak aile ekonomisine katký saðlamak zorunda kalan Mervan Karaca, hergün simit tepsisi ile birlikte sokaklara çýkýyor. Karaca, "Babam eski belediye çalýþanýydý ama ihraç edildiði

için þuan çalýþmýyor. Babam çalýþmadýðý için aileme destek olmak için simit satarak ihtiyaçlarýmýzý karþýlamaya çalýþýyoruz. Biz üç kardeþiz ablam okula gidiyor diðer kardeþimde benden küçük maddi durumumuz kötü olduðu için bu zor þartlar da çalýþýyorum. Sabah altý da baþlýyorum, akþam on ikiye kadar çalýþmak zorundayým. Çalýþtýðým için okula gidemiyorum, sadece anaokuluna gittim

onun haricinde hiç okula gitmedim. Çalýþmaktan hayal kuramýyorum, onun için bir hayalim yok." dedi Okulu ve iþi ayný anda yürütemediði için okulu býrakmak zorunda kaldýðýný belirten Ahmet Belli, sözlerini þöyle sürdürüyor; "Ekmeðim için pazarda çalýþýyorum. Hem okula gidiyordum hem de pazarda çalýþýyordum. Ama ikisi birlikte olmayýnca okulu býrakmak zorunda kaldým. Bizimkiler pazarcýlýk yapýyorlar yani aile mesleði diyebilirim. Yaptýðým iþi seviyorum mecbur yapýyor olsam da severek yapýyorum."

“Meslek edinmek için”

Anadolu Konfederasyonu kuruluþunu ilan etti

Dört yýldýr sanayide çalýþtýðýný söyleyen çocuk iþçi Abdullah Artýþ," Lise de bir dersten kaldým ve bir yýl uzattým. Hocayla konuþtum beni dersten geçirmedi onun için okula devam etmek istemedim. Çünkü bir yýl benim için kayýp olacaktý bende sanayi de çalýþmaya karar verdim ve dört yýldýr sanayi de çalýþýyorum. Bu alanda kendimi geliþtirip bu mesleði yapmaya karar verdim. Burada ilk çalýþmaya baþladýðým da çok zorlanýyordum. Þimdi ise buraya ayak uydurdum, çalýþma þartlarýna alýþtým, erken saatlerde uyanmaya alýþtým. Sabahtan akþama kadar çalýþýyorum. Yani bu kadar çalýþýyorum emek sarf ediyorum ama günlük aldýðýmla sadece temel ihtiyaçlarýmý karþýlayabiliyorum. Babam çalýþýyor bize bakýyor ben kendim için çalýþýyorum meslek edinmek için burada çalýþýyorum." Ýfadelerini kullandý

“Kuaförlük için okulu býraktým” Kuaförlük mesleðine olan sevgisinden dolayý eðitim hayatýný noktaladýðýný belirten Zeynep Þarel, " Kuaförlüðü çok seviyorum bu meslek için okulu býraktým. Ama þimdiki aklým olsa böyle bir þey yapmam. Beþinci sýnýfta bu mesleði yapmaya baþladým. Okulu býraktým ama bu mesleði öðrendim. Çok küçük yaþta baþladým çok zorlandým. Kuaförlük mesleðinde kadýnlara bir þey beðendirmek çok zor olduðu için çok sorun yaþadým. Gelecekten ümitliyim kendi dükkânýmý açmak istiyorum." þeklinde konuþtu.

Mehmet Sebih ALTUN DÝYARBAKIR - Türkiye çapýnda 48 il de bulunan 75 sivil toplum kuruluþundan oluþan "Anadolu Sivil Toplum Kuruluþlarý Konfederasyonu" resmen kuruldu. Kuruluþunu bir toplantý ile kamuoyuna duyuran Anadolu Konfederasyonu (ANA-KON) yeni çalýþmalarýna hýzla baþlayacaðýnýn sinyalini verdi. Konfederasyon adýna açýklama yapan Diyarbakýr Dernekler Federasyonu Baþkaný Murat Gökhan, oluþumun Tüm Türkiye için hayýrlý olmasý dileklerini söyledi. Siyasi, sosyolojik, kültürel

ve ekonomi alanlarýnda söz sahibi olan bir sivil toplum kuruluþu olacaklarýný kaydeden Gökhan, þimdiye kadar toplumsal fayda saðlamayan diðer kuruluþlar gibi olmayacaklarýný ve kýsa sürede etkili çalýþmalarla görevini halk ve kardeþlik temelinde etkin projeler sunarak yerine getireceklerini savundu. Sözlerine tüm dünya da barýþ ve kardeþliðin hakim olmasý dilekleriyle devam eden Gökhan, çocuklarýn ve masumlarýn en büyük maðduru olduðu savaþlarýn bir an önce son bulmasý dilekleriyle noktaladý.


10

HABER

28 Nisan 2017 Cuma

ÝHALE ÝLANI ARAÇ KÝRALAMA HÝZMETÝ ALINACAKTIR DÝYARBAKIR ÇALIÞMA VE ÝÞ KURUMU ÝL MÜDÜRLÜÐÜ Personel Taþýma Hizmeti hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2017/190976 1-Ýdarenin a) Adresi : Yeniþehir Mah. Azizmahmutoðullarý Cad. ÝÞKUR Sok. 32 21100 Yeniþehir/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 04122244725 - 04122242787 c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakir@iskur.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : 5 Adet Araç ile 18+1\19+1 Midibüs\Minibüs kapasiteli Personel Taþýma Hizmeti Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çalýþma ve Ýþ Kurumu Diyarbakýr Ýl Müdürlüðü (Yeniþehir Mah. Azizmahmutoðullarý Cad. ÝÞKUR Sok.No: 32-34 c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi 01.06.2017, iþin bitiþ tarihi 31.05.2019 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Yeniþehir Mah. Azizmahmutoðullarý Cad. ÝÞKUR Sok. No:32-34 b) Tarihi ve saati : 22.05.2017 - 10:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Büyükþehir belediye sýnýrlarý içerisinde çalýþacak olan servisler için ilgili belediyeden alýnmýþ (S) plakasý belgeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Kamu veya Özel Sektörde minibüs\Midibüs\Otobüs v.b. araçlar ile personel taþýmacýlýðý ve servis hizmetleri iþi benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çalýþma ve Ýþ Kurumu Diyarbakýr Ýl Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Çalýþma ve Ýþ Kurumu Diyarbakýr Ýl Müdürlü-

Devamý 11’de

“Halkýmýz her zaman istikrardan yana oldu” AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muhammed Akar, halkýn ve esnafýn yýllardan beri her zaman istikrardan yana olduklarýný kaydetti DÝYARBAKIR - AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muhammed Akar, Milletvekili Ebubekir Bal ve Yönetim kurulu üyeleri, teþekkür ziyaretlerine ara vermeden devam ediyorlar. Teþekkür ziyaretleri kapsamýnda Eðil, Kulp, Silvan, ilçe Teþkilat ve Esnafýna teþekkür ziyaretinde bulundular. Ýlçe Teþkilat ve esnaf ziyaretlerinin ardýndan açýklama yapan AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muhammed Akar, Tüm Dünyanýn gözünün 16 Nisan referandum seçimlerinde olduðunu ve Referandum sürecinin halkýn verdiði evet oyu ile birlikte güçlü yönetimler dönemine geçildiðini söyledi. Diyarbakýr halkýnýn birlik ve beraberlikle güven duygusu içerisinde oyunu Evetten yana kullandýðýný belirten Akar, "Türkiye genelinde verilen Evet oylarýna baktýðýmýzda Ýlçelerimizin

baþarýsý ortadadýr. Bu zafer vatandaþlarýmýzýndýr. Halkýmýz ve esnafýmýz birlik ve beraberlik ruhu ile bütünleþmiþtir. Bu birlikteliðin bizi çok daha geleceðe taþýyacaðýnýn kanaatindeyiz. Bu anlamda bizde halkýmýza minnettar olduðumuzu, müteþekkir olduðumuzu bir kez daha, ilçe ilçe dolaþmak suretiyle teþkilatlarýmýzla birlikte halkýmýza bir vefa noktasýnda borcumuzu ifa etmek için çalýþýyoruz, ziyaretler yapýyoruz. Allah'a þükürler olsun ki 15 yýllýk iktidarýmýzda atmýþ olduðumuz temelin öyle kolay kolay sarsýlamayacaðýný ve Bunu fark eden Diyarbakýrlý hemþerilerimiz bir güçlü bir irade ortaya koymuþtur. Diyarbakýr da çok güzel bir oy aldýk. Bu baþarýya emek veren herkese þükranlarýmý sunuyorum" dedi. (Haber Merkezi)


28 Nisan 2017 Cuma

11

HABER

Kayapýnar’da temizlik denetimi Diyarbakýr Surlarýna inen meleklerin sýrrý çözüldü!

DÝYARBAKIR - Sosyal medyada bir kaç gündür paylaþým rekoru kýran surlardaki meleklerin videosunun sýr perdesi aralandý. Facebook ve Twitter'da son bir kaç gündür tartýþma konusu haline gelen ve çeþitli yorumlara neden olan 'Diyarbakýr surlarýna inen melekler' görüntüsünün bir ilahi grubunun klip çekimi olduðu iddia edildi. Tartýþmaya neden olan görüntülerde, Diyarbakýr surlarýna uzak bir mesadefen çekilen görüntülerde, 5 tane beyaz elbiseli kadýn görüntülenmiþti. (Haber Merkezi)

‘AKPM’nin aldýðý karar siyasi bir karardýr’ DÝYARBAKIR - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'yi 13 yýl sonra yeniden siyasi denetim sürecine alma kararýna bir tepki de Anadolu Aslanlarý Ýþ Adamlarý Derneði (ASKON) Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Aydýn Altaç'tan geldi. Altaç, söz konusu karar ile insan haklarý, demokrasi ve hukukun üstünlüðünün hiçe sayýldýðýný ve AKPM'nin aldýðý kararýn siyasi karar olduðunu kaydetti. AKPM'nin aldýðý kararýn Türkiye'nin gerçekçiliði ile alakasý olmadýðýný ve Türkiye'yi dýþlamanýn ve haksýz yere suçlamanýn Avrupa Birliði'ne (AB) hiç fayda getirmeyeceðini ifa eden Altaç, AB'nin, vizyonu ve misyonu gereði temsil etmesi gereken deðerlerle ters düþtüðünü söyledi. Altaç, "Türkiye gibi büyük bir ülke deðerlendirilirken bu derece bir katýlým ile bu konunun ele alýnmasý da son derece yanlýþtýr. Alýnan karar ile Türkiye gerçekliðinin bir ilgisi yok. AKPM demokrasiye ve insan haklarýna sahip çýkmalý. Türkiye ile dayanýþma sergilemeli. Avrupa Birliði'nin asýl görevi Türkiye ile diyalog kapýlarýný açýk tutarak Türk demokrasisini güçlendirme olmalýdýr. Aziz milletimiz, büyük ve asil bir millettir. Türkiye, gelenekleri, tarihi, ekonomisi, hukuku ve demokrasisi güçlü, kadim ve büyük devlettir. Bu karar, sadece ülkemiz deðil bütün Avrupa sistemine ve deðerlerine tehlike oluþturan terör örgütlerine hizmet edecektir. Adil olmayan bu karar, Avrupa Komisyonu ve AKPM'ye olan güveni yok etmiþtir. Gerçeklik ile hiçbir ilgisi olmayan bu maksatlý kararý þiddetle kýnýyorum" dedi.

"Daha temiz ve yaþanabilir bir ilçe" sloganý ile çalýþmalarýný yürüten Kayapýnar Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü, denetimlerini sürdürüyor. Temizlik Ýþleri Müdürü Ali Erdem'in nezaretinde gerçekleþtirilen denetimlerde vatandaþlar bilgilendiriliyor DÝYARBAKIR - Kayapýnar Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü, temiz bir ilçe adýna çalýþmalarýný büyük bir hýzla yürütüyor. Kayapýnar Belediye Baþkaný Mustafa Kýlýç'ýn talimatý ile Temizlik Ýþleri Müdürü Ali Erdem'in nezaretinde Mahabad Bulvarý'nda temizlik denetimi yapýldý. Temizlik denetimi sýrasýnda bulvardaki site yöneticileri, esnaf ve kapýcýlarla bir araya gelen Erdem, temizlik ve zabýta ekipleri, temizlik çalýþmalarý hakkýnda bilgilendirmelerde bulundu.

“Daha temiz bir Kayapýnar için” Kayapýnar Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürü Ali Erdem, çöplerin poþetlenerek, belirlenen saatlerde bina giriþlerine býrakýlmasý gerektiði yönünde uyarýlarda bulunarak, "Temizlik Ýþleri Müdürlüðü olarak Kayapýnarýmýzýn temiz olmasý için elimizden gelenin daha fazlasýný yapmaya hazýrýz. Site yöneticilerini ve kapýcýlarýný bilgilendirme amaçlý çalýþmalarýmýz devam ediyor. Belirlediðimiz saat olan 18.00'da çöpleri kapýlarýn

önüne býrakýlmasý için görüþmeler yaptýk. Daha temiz bir Kayapýnar için böyle giriþimde bulunduk" dedi. Temizlik çalýþmalarý ve denetimlerden memnuniyetlerini dile getiren Esnaf ve vatandaþlar ise, "Çalýþmalarýndan dolayý Kayapýnar Belediyesi ekiplerine sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz. Çevre düzenlemesi olsun, park bahçe, temizlik iþleri þimdiye kadar görmediðimiz bir çalýþmayý yürütüyor" ifadelerini kullandý. Erdem, daha sonra sokaklarda temizlik yapan personellerle görüþtü. (Haber Merkezi)

ðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.

BASIN- 594793 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de


12

HABER

28 Nisan 2017 Cuma

Su borclarýna 9 taksit Baþkan Özkan’dan anlamlý ziyaret

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi DÝSKÝ Genel Müdürü Ahmet Karadað, vatandaþlarýn birikmiþ su borçlarýnýn 9 aya kadar taksitlendirilmesine imkân saðlayan çalýþmayý baþlattýklarýný açýklayarak, vatandaþlarý bu fýrsattan yararlanmaya çaðýrdý. Karadað, 2017 Yatýrým Programý çerçevesinde kente 400 milyonluk bir yatýrým hamlesi baþlattýklarýný söyledi DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi DÝSKÝ Genel Müdürü Ahmet Karadað, vatandaþlardan gelen yoðun talep doðrultusunda birikmiþ su borçlarýnýn ödenmesine imkân saðlayan yeni bir çalýþma baþlattýklarýný açýkladý. Karadað, vatandaþlarýn birikmiþ su borçlarýný ödemelerine kolaylýk saðlamak amacýyla birikmiþ su borçlarýný 9 aya kadar taksitlendirdiklerini söyledi.

Karadað, vatandaþlarýn DÝSKÝ Genel Müdürlüðü'ne, tahsilat þubelerine ve ilçe þubelere giderek birikmiþ su borçlarýný taksitlendirebileceklerini söyleyerek, "Vatandaþlarýmýz müracaatlarýný 24 Nisan -31 Mayýs 2017 tarihleri arasýnda DÝSKÝ Genel Müdürlüðümüze, ilçelerimizdeki þubelerimize ve tahsilat þubelerimize giderek bu imkandan yararlanabilirler" dedi. Karadað, taksitlendirme iþlemleri esnasýnda faiz veya gecikme zammý uygulanmayacaðýný söyledi.

dürlüðü 2017 Yatýrým Programý hakkýnda da açýklamalarda bulundu. Diyarbakýr'ýn 17 ilçesinin tamamýnda ve kýrsal mahallerde vatandaþlarýn altyapý ihtiyaçlarýný programladýklarýný ifade eden Karadað, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Yatýrým programýmýz çerçevesinde gerek DÝSKÝ Genel Müdürlüðümüzün kendi öz kaynaklarý, gerekse Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn ve diðer bakanlýklarýmýzýn kaynaklarýyla Diyarbakýr halkýnýn uzun yýllardýr beklediði hizmetleri sunmaya çalýþacaðýz. Bu program yaklaþýk 400 milyonluk bir yatýrým bütçesidir. Bu program, yýllar önce yapýlan birinci içme suyu isale hattýnýn ikincisinin yapýlmasýný, mevcut pompa istasyonunun yenilenmesini, ikinci bir içme suyu arýtma tesisinin kente kazandýrýlmasýný, ayný zamanda yaz döneminde karþýlaþýlan ve zaman zaman halkýmýzýn su ihtiyacýnda yetersiz kalmasý ile sonuçlanan sorunlarýn giderilmesi anlamýnda büyük su depolarýnýn yapýlmasýný kapsayacaktýr."

‘2017 Yýlý Yatýrým Programý'na 400 milyon ayýrdýk’

“Ýlçelerde yatýrýmlara aðýrlýk vereceðiz”

24 Nisan -31 Mayýs 2017 tarihleri arasýnda

Karadað, DÝSKÝ Genel Mü-

DÜ Halk Oyunlarý ekibi Türkiye finaline katýlmaya hak kazandý

Merkez ilçelerin yaný sýra

DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi (DÜ) Halk Oyunlarý ekibi, 24 Nisan-1 Mayýs tarihleri arasýnda Bodrum'da düzenlenen Üniversitelerarasý Halk Oyunlarý Halaylar Bölge Yarýþmasý'nda "Stilize" dalda birinci oldu. Bu sonuçla 29 Nisan Cumartesi günü yapýlacak olan Tür-

ilçelerde vatandaþlardan, belediye baþkanlarýndan ve sivil toplum örgütlerinden gelen altyapý taleplerine duyarlý olduklarýný da kaydeden Karadað, "DÝSKÝ Genel Müdürlüðümüzün sorumluluk alanýna giren ilçelerimizdeki altyapý yatýrýmlarýnýn yenilenmesine büyük bir önem veriyoruz. Gerek Çýnar'da gerek Çermik'te gerek Çüngüþ'te gerekse Ergani'de büyük yatýrýmlar yapacaðýz. Hani'de, Kulp'ta, Lice'de, Silvan'da, Kocaköy'de, Bismil'de, Hazro'da vatandaþlarýmýzýn ihtiyacý olan özellikle içme suyu yatýrýmlarýna bu yýl aðýrlýk vereceðiz" dedi.

DÝYARBAKIR'ýn Sur Kaymakamlýðý bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri el emeði eserlerinin sergisi açýldý. Aile Destek Merkezi hizmet binasýnda düzenlenen sergiye Sur Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Bilal Özkan, Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Halit Açar ile beraberlerindeki heyetler ve davetliler katýldý. Sergi açýlýþýný yapan Baþkan Bilal Özkan, bu tür faaliyetlerle kadýnlarýn birçok maðduriyetinin giderildiðini söyledi. Özellikle anaokulu öðrencilerinin aldýklarý eðitimin çok önemli olduðunu ifade eden Özkan, "Toplumun temel taþý olan kadýnlarýmýzýn kendilerini geliþtirmeleri ve daha aktif olmalarý adýna ADEM'e olan desteðimiz artarak devam edecektir. Bir yandan kadýnlarýmýz kurslarda eðitim alýrken diðer yandan kursiyerlerin çocuklarýnýn ayrýca burada kreþ ve anaokulunda eðitimlerini almalarý takdire þayandýr" dedi. Yýl içerisinde dikiþ nakýþ, el sanatlarý, kuaförlük ve aþçýlýk baþta olmak üzere toplam 7 kurs açtýklarýný kaydeden ADEM Koordinatörü Zeynep Karaer Bilici ise, "Yýl içinde 500ün üstünde kursiyeri eðittik. Bunun yanýnda yaklaþýk 100 tanede kursiyerlerimizin çocuklarýnýn ilk eðitimini yani kreþ ve anaokulu eðitimini üstlendik. Amacýmýz kadýnlarý evden çýkarmak ve onlarý toplumun bir parçasý yapmaktý. Kurslarýmýz sonrasý kadýnlarýmýzýn özgüvenini yükselmesi ayrýca bizi mutlu ediyor" diye konuþtu. ADEM koordinatörü Zeynep Karaer Bilici eþliðinde tüm stantlarý gezen Baþkan Bilal Özkan emeklerinden dolayý kursiyerlere teþekkür etti. (Haber Merkezi)

“Atýk Su Arýtma Tesisleri yapacaðýz” Karadað, DÝSKÝ Genel Müdürlüðü olarak çevreye karþý duyarlý altyapý çalýþmalarý geliþtirdiklerini söyledi. Özellikle derelerin, ýrmaklarýn ve çevrenin kirlenmemesi için atýk sularýn toplanmasý ve bunlarýn arýtma tesisleriyle arýtýlarak doðaya býrakýlmasý konusunda hassas olduklarýný kaydeden Karadað, yeni atýk su arýtma tesisleri yapacaklarýný sözlerine ekledi. (Haber Merkezi) kiye finaline katýlmaya hak kazandý. Geçen yýl Antalya'da yapýlan yarýþmada Geleneksel Dal Türkiye birincisi olan Dicle Üniversitesi Halk Oyunlarý ekibi Pazar günü yapýlacak olan Artistik Dal Türkiye Finaline doðrudan katýlacak. Derece beklediklerini söyleyen Dicle Üniversite-

si Halk Oyunlarý Antrenörü Yrd. Doç. Mustafa Þahin, ekibin moralinin çok yüksek olduðunu, günlük rutin sahne ve kondisyon çalýþmalarýyla final günlerini beklediklerini söyledi. Dicle Üniversitesi Halk Oyunlarý ekibine her iki kategoride de baþarýlar diledi. (Haber Merkezi)


$ €

DOLAR 3,5629 3,5631 EURO

3,8870 3,8886

ALTIN 144,8461 144,9382 BÝST

94.942

ekonomi

13 28 Nisan 2017 Cuma

Iþ dünyasý Diyarbakýr’da buluþacak adaletsizliðin giderilmesi ve rekabetçiliðin yeni dinamiklerinin ortaya konulmasýnýn sürdürülebilir kalkýnma için önemli olduðunu söyledi. Bölgenin normalleþmesinin siyaset kanallarýna þans tanýyarak tetikleneceðini belirten Kadooðlu, Diyarbakýr'ýn ekonomik ve sosyal hayatýna yapýlacak katkýnýn, bölgedeki iklimi deðiþtireceðine inandýklarýný ifade eden Kadooðlu, þöyle devam etti:

‘Diyarbakýr kalkýnma hamlesinin lokomotifi olabilir’

T

ÜRKONFED 39. Giriþim ve Ýþ Dünyasý Konseyi, bu yýl DÝSÝAD'ýn ev sahipliðinde 12-13 Mayýs'ta Diyarbakýr'da gerçekleþtirilecek. Bölgenin normalleþmesinin siyaset kanallarýna þans tanýnarak tetikleneceðini belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Baþkaný Tarkan Kadooðlu, Diyarbakýr'ýn ekonomik ve sosyal hayatýna yapýlacak katkýnýn, bölgedeki iklimi deðiþtireceðine inandýklarýný söyledi. DÝSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Burç Baysal ise, bölgede normalleþmenin saðlanmasýnýn elzem olduðuna dikkat çekti Tarýk OTHAN

DÝYARBAKIR - Türk Giriþim ve Ýþ Dünyasý Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafýndan düzenlenen Giriþim ve Ýþ Dünyasý Konseyi'nin 39'uncusu, 12-13 Mayýs tarihlerinde Diyarbakýr'da gerçekleþtirilecek. TÜRKONFED 39. Giriþim ve Ýþ Dünyasý Konseyi; Tarkan Kadooðlu, Erol Bilecik, Nihat Özdemir, Batu Aksoy gibi iþ dünyasýnýn yakýndan tanýdýðý isimler ile Þahismail Bedirhanoðlu ve Burç Baysal gibi Diyarbakýrlý iþ insanlarýný da bir araya getirecek. TÜRKONFED 39. Giriþim ve Ýþ Dünyasý Konseyi, bu yýl Diyarbakýr Sanayici ve Ýþ Ýnsanlarý Derneði'nin (DÝSÝAD) ev sahipliðinde 12-13 Mayýs 2017 tarihlerinde Diyarbakýr Radisson Blu Hotel'de gerçekleþtirilecek. Türk politika ve iþ dünyasýnýn önde gelen temsilcilerini Diyarbakýr'da buluþturacak olan Konsey kapsamýnda, TÜRKONFED ve Ýstanbul Politikalar Merkezi (ÝPM) iþbirliði ile hazýrlanan ve Türkiye'de kentler baðlamýnda geliþim dina-

miklerini ortaya koyan "Kent Bölge: Yerel Kalkýnmada Yeni Dinamikler-Türkiye'nin Kentlerinden Kentlerin Türkiyesi'ne" raporu da açýklanacak. Rapor, TÜRKONFED ve ÝPM tarafýndan hayata geçirilen Yerel Demokrasi ve Yerel Yönetiþim Forumu'nun ilk ürünü olmasý ve sürdürülebilir kalkýnmanýn bölgesel kalkýnmadan baþlayacaðýný kent-bölge ekonomisi çerçevesinde irdelemesi açýsýndan da önemli tespitler içeriyor. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Baþkaný Tarkan Kadooðlu, TÜSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Erol Bilecik, DOGÜNSÝFED Yönetim Kurulu Baþkaný Þahismail Bedirhanoðlu ve DÝSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Burç Baysal'ýn açýlýþ konuþmalarý ile baþlayacak Konsey toplantýsýna; Limak Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Nihat Özdemir, TURCAS Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Batu Aksoy ile Sabancý Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman gibi çok sayýda önemli isim katýlým gösterecek. Konsey toplantýsýnda TÜRKONFED üyeleri arasýnda etkin bir iþbirliði

kurulmasýný amaçlayan "Ticaret Köprüsü Görüþmeleri" de yapýlacak.

‘Normalleþme için siyasete þans tanýnmalý’ "Türkiye'nin 'orta gelir' tuzaðýndan kurtulmasýný saðlayacak bir ekonomik ivmenin yakalanmasýnýn, ülkemizin refahýnýn yükselmesi adýna en önemli gündem maddelerinden biri olduðunu düþünüyoruz" diyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Baþkaný Tarkan Kadooðlu, bölgelerarasý gelir daðýlýmýndaki

Burç Baysal

"Geliþmiþ bir ekonomi ancak geliþmiþ bir demokrasi kültürü ile var olur. Türkiye'nin küresel rekabetçilikte üst sýralara týrmanmasý, gelecekte dünyanýn en büyük ilk 10 ekonomisi arasýnda yer almasý bölgelerarasý gelir daðýlýmýndaki adaletsizliðin giderilmesi kadar özgürlükçü bir demokrasi anlayýþý ile gerçekleþebilir. Diyarbakýr baþta olmak üzere bölgeden baþlayacak bir ekonomik geliþme, ülkemizin kalkýnma hamlesinin de lokomotifi olabilir."

Baysal: Hayatý normalleþtirecek olan siyaset deðil biziz Konsey toplantýsýnýn Diyarbakýr'da heyecan yarattýðýný dile getiren Diyarbakýr Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (DÝSÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Burç Baysal da, bölgede normalleþmenin saðlanmasýnýn elzem olduðuna dikkat çekti. Baysal, "Hayatý normalleþtirecek olan siyaset deðil biziz. Bu nedenle toplantýya talip olduk. Normalleþmenin saðlanmasýyla bölgede kalkýnmayý sürdürülebilir hale getirebiliriz. Ekonomi konuþarak demokrasi ihtiyacýna dikkat çekmiþ oluruz" dedi.

Tarkan Kadooðlu


14

HABER

28 Nisan 2017 Cuma

‘Tedbiren icki ic Mehmet ÇAKAN/ÝHA

DÝYARBAKIR Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca, 15 Temmuz darbe giriþiminin ardýndan baþlatýlan FETÖ/PDY soruþturmasý çerçevesinde tutuklanan ve Türk Silahlý Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen eski Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutaný Albay Hasan Ceyhun Keleþ, etkin piþmanlýktan yararlandý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesinde bir kez daha ifadesi alýnan Keleþ, itiraflarda bulundu. Örgütle, 1988 yýlýnda lise son sýnýftayken tanýþtýðýný anlatan Keleþ, "Hataylý arkadaþým tarafýndan ders çalýþmak amacýyla bir eve çaðrýldým. Eve gittiðimde cemaat evi olduðunu öðrendim. Evde 'Medet' kod isminde matematik öðretmeni vardý ve bu evden sorumluydu. Bu eve gitmemdeki amaç ders çalýþmak ve üniversiteye hazýrlanmaktý. Okul bitene kadar ara ara bu eve gittim" dedi.

“Bana ‘Cenk’ kod adýný verdi” 1989'da üniversite sýnavýna girdiðini ve Bursa Uludað Üniversitesi Kimya Bölümü ile Ankara Kara Harp Okulunu kazandýðýný ifade eden Keleþ, þunlarý anlattý: "Mezuniyetime müteakip 4 yýl boyunca cemaatle irtibatým olmamýþtýr. Ýstanbul Jandarma Ýkmal Merkezinde görevimin bitmesinin sonuna doðru evime 'Süleyman' kod adlý bir þahýs geldi. Bana, 'Yaklaþýk 4 yýldýr cemaatle irtibatýnýz kesilmiþ, sizinle tekrar görüþmek istiyoruz' dedi. Bu þahýsla bir iki defa görüþtüm. Daha sonra, 1997'de Hakkari Ýl Jandarma Komutanlýðýna atandým. Burada 2 yýl boyunca 'Vedat' kod isimli bir

FETÖ/PDY soruþturmasý çerçevesinde ihraç edilen ve tutuklanan eski Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutaný Albay Hasan Ceyhun Keleþ, etkin piþmanlýktan yararlandý. Keleþ, ifadesinde, örgütle nasýl tanýþtýðýndan, kendisine verilen kod isme ve terör örgütünün talimatlarýna iliþkin itiraflarda bulundu. Keleþ'in ifadelerinde terör örgütünün "ByLock" dýþýnda baþka bir program daha kullandýðý ve mensuplarýndan TSK içerisinde yapýlan herhangi bir etkinlik sýrasýnda içki içilmesi gereken bir ortamda tedbiren içki içmelerini istediði ortaya çýktý öðretmenle görüþtüm. Daha sonra Manisa, Ýzmir, Ýstanbul ve Kars Kaðýzman ilçesindeki görev sürelerimce, benden sorumlu olan, 'Hakan' kod adlý öðretmen, 'Kemal' kod adlý þahýs ve 'Hasan' kod adlý uzman doktor ve 'Sinan' kod adlý öðretmenle tanýþtým. Bunlarla görüþmelerimiz genelde çay içme ve sohbet þeklinde olurdu. Ben akademi öðrencisiyken 20042006 yýllarý arasýnda 'Hasan' kod adlý benden sorumlu þahýs bana 'Cenk' kod adýný verdi. 2007 yýlýnda Batman Jandarma Bölge Komutanlýðý Harekat Asayiþ Þube Müdürlüðüne atandým. Kars'ta benden sorumlu olan 'Sinan' kod kiþi beni 'Fatih' kod isimli öðretmenle tanýþtýrdý. 2010'da Batman'dan Ýstanbul Harp Akademileri Komutanlýðý Kara Harp Akademisine öðretim elemaný olarak tayin olunca 'Fatih' beni 'Ahmet' kod adlý hukukçu olduðunu öðrendiðim kiþi ile tanýþtýrdý. Bu kiþi ile 6-7 defa Bahçelievler'deki evinde görüþtük. 2012'de Ankara Jandarma Genel Komutanlýðýna tayin oldum. 'Ahmet' kod adlý þahýs, 'Ekrem' kod adlý öðretmenle tanýþtýrdý beni. Bu kiþi ile Ziraat Mahallesi'ndeki evinde 2 yýl boyunca 8-10 defa görüþtük."

Whatsapp görünümlü program kullandýk 2014 yýlýnda Diyarbakýr Ýl Jan-

darma Komutanlýðýna tayin olduðunu ve "Ekrem" kod isimli þahsýn, kendisini "Tekin" kod isimli öðretmenle tanýþtýrdýðýna dikkat çeken Keleþ, þu ifadelerde bulundu: "Diyarbakýr'da benimle bu kiþinin ilgileneceðini söyledi. 'Tekin' ile bir yýllýk zamanda 75 Metrelik Yol'un arka tarafýnda bulunan evinde 3-4 defa görüþtük. 2014 yýlý sonlarýnda Tekin'den uygun yolla bir telefon almasýný istedim. Tekin bana bir telefon aldý ve hattýmý taktým. Bu telefon karþýlýðýnda bir miktar para verdiðimi hatýrlýyorum. 'Tekin' bana, 'Sana aldýðým telefonda bir program yüklü. Artýk bu programdan mesajlaþabiliriz' dedi. Adýný hatýrlamadýðým programda sadece kendisi ekliydi. Bu program 1-2 ay kadar yüklü kaldý. Normal muhabbet þeklinde görüþmeler yaptýk. Bu programýn 'ByLock' olmadýðýný düþünüyorum. Basýndan gördüðüm 'ByLock' ara yüzünü mesajlaþýrken telefonumda hiç görmedim. 2015 baþlarýnda 'Tekin' bana içinde hat olan tablet verdi. Bunu 8-10 ay kullandým ve kullandýðým sürece bu programdan görüþtük."

“Subaylara iliþkin sorular sorardý” "Tekin" kod adlý þahýs ile bir görüþmelerinde kendi bilgisaya-

rýndan açtýðý "Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý personel isim listesinde" bulunan subaylara iliþkin sorular sorduðuna iþaret eden Keleþ, þunlarý kaydetti: "Þu subay nasýldýr, çalýþkan biri mi, namaz kýlar mý þeklinde sorular sorardý. Ben de bildiklerimi söyledim. 2015 Haziran-Temmuz aylarýnda 'Tekin' beni 'Saffet' kod adlý Karadeniz aksanlý bir þahýs ile tanýþtýrdý. Bana bundan sonra bu þahsýn benimle ilgileneceðini ve kendisinin olmayacaðýný söyledi. Tableti etkin kullanmadýðým ve kendimce gerek olmadýðýný düþündüðümden kendisine verdim. 'Saffet' ile bir defa 75 Metrelik Yol'a bakan evinde görüþtük. 2015 Eylül ayý içerisinde Ankara'da izinli olduðum bir zamanda Cevizlidere'de kime ait olmadýðým bir evde 'Ekrem' ve 'Saffet' ile birlikte görüþtüm. Daha sonra 'Saffet' ile bir irtibatým olmadý. Ancak 15 Temmuz darbe kalkýþmasý olarak adlandýrýlan gecede beni personelim vasýtasýyla aradý."

“Ýçki içilmesi gereken ortamda için” Terör örgütünün mensuplarýna talimatlar verdiðine ifadesinde yer veren Keleþ, þunlarý söyledi: "Cemaat abileri tarafýndan cemaate meyilli personelin iþinde baþarýlý olmasý, özveri ile çalýþ-


15

HABER

28 Nisan 2017 Cuma

cmemiz istendi’

masý, astlarý tarafýndan sevilmesi, üstleri ile iyi geçinmesi istenirdi. Cemaat içerisinde bulunan her askeri personelin en az bir yabancý dili iyi derecede öðrenmesi, bu vesile ile yüksek lisans, doktora yapmasý, yabancý dil istenilen görevlerde önceliði kazanmasý istenirdi. Alt rütbedeki bana baðlý olan personel ile yapýlan sohbetlerde, benim hakkýnda eleþtiri varsa veya bu personel benim hakkýmda bir söylemde bulunmuþsa bunu bana iletirlerdi. TSK içerisinde yapýlan herhangi bir etkinlik sýrasýnda içki içilmesi gereken bir ortam oluþursa, tedbiren az miktarda içki içilmesi gerektiðini, bunun bin sýkýntý oluþturmayacaðý söylenirdi. Cemaat ehli personelin ve eþlerinin, her zaman örnek teþkil edecek þekilde, düzgün ve temiz giyinmesi tavsiye edilirdi Açýk veya kapalý giyinme konusunda eþlere yaptýrýmda bulunmazlardý. Davranýþ olarak da yine örnek teþkil edecek þekilde hareket edilmesi istenirdi. Oruç konusu personelin kendisine býrakýlýr, 'Ýçinde bulunduðunuz þartlara göre hareket edin' denirdi."

“Hizmette olan personele telefon verilirdi” Cemaat içerisinde bulunan kiþilerin hiçbir þekilde bunu dile getirmediðini vurgulayan Keleþ,

"Cemaat içerisinde olduðunu öðrendiðini gerek rütbedaþý gerek personele kendisinin de bu cemaat içerisinde olduðunu hissettirecek bir davranýþta ya da söylemde bulunulmamasý istenirdi. Tedbir amaçlý gerek içki içen gerekse Ýslam dinine yakýþmayacak davranýþlarda bulunan personel ile arkadaþlýklar kurulmasý istenir, bu þekilde dýþarýdan gözlemlendiðinde cemaat ehli birinin onlara yakýn intiba oluþturmasý tavsiye edilirdi. Bir ilden baþka bir ile tayini çýkan ve hizmetten olan TSK personeli bulunduðu ilden iliþik kesmeden önce gideceði ildeki kendisinden sorumlu olacak abi ile gelir, tanýþtýrýlýr, atandýðý ile gideceði tarih belirlenir, o tarihte bir yer ve mevki verilir, o mevkiye gelinip, beklenerek, buluþmanýn gerçekleþmesi saðlanýrdý. Hizmette olan jandarma personeline görev yaptýðý ilde, içine simkart takýlmýþ, rehberine sadece kendisinden sorumlu olan abinin numarasý kaydedilmiþ, aktif hale getirilmiþ bir telefon verilirdi. Bu telefon ile sadece o abi ile görüþme yapýlýrdý. Atama döneminde yeni görev yerinden gelen ve personelin kendisinden sorumlu olan yeni abi ile tanýþma maksatlý gerçekleþtirilen buluþmada eski abi ile görüþme yapýlmak için verilen telefon yine eski abiye iade edilir, bunu yerine yeri görev yapýlacak ilde kendisinden sorumlu olacak abinin numarasýnýn kayýtlý olduðu aktif hale getirilmiþ yeni telefon verilirdi. Sohbete gidilirken eþ, dost, akraba ve iþ görüþmelerini saðladýðýmýz telefonumuzun eve býrakýlmasý tavsiye edilirdi. Ben daha önceki görev yaptýðým yerlerde gerek rütbem gerekse de sorumluluðumdan dolayý bu tavsiyeleri uyguluyordum. Ancak Diyarbakýr ilinde Ýl Jandarma Komutanlýðý görevini yürüttüðümden, sorumluluðum arttýðýndan il erkaný ile meydana gelen olaylardan dolayý sürekli irtibatlý olmam gerektiðinden telefonu evde býrakma konusunu yerine getiremedim."

Harekat Merkezi Vardiya Amiri Jandarma Üst Çavuþ Ö.K. tarafýndan sözde sýkýyönetim direktifi konulu mesaj odamýn kapýsý sertçe vurularak bana getirildi. Mesajý incelediðimde 'Yýldýrým' ibareli olduðu, konusunun sýkýyönetim direktifi olduðu, hatýrladýðým kadarýyla Çakýrsöðüt Jandarma Tugayýnýn Ankara'ya hareket edeceði, saat 03.00 itibariyle sýkýyönetim ilan edileceði imza bloðunda Tuðgeneral Mehmet Partigöç'ün imzasý, paraf bölümünde ise Kurmay albay Cemil Turhan/Tarhan'ýn imzasý vardý. Evrakýn üç eki vardý. Ek-A'sýnda sýkýyönetim komutan ve yardýmcýlarýn adlarý vardý. Ek-B'sinde sözde sýkýyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek 400 kadar hakim ve savcý isimleri vardý. Ek-C'sinde personel atama listesi vardý. Emri getiren personele konusu suç teþkil eden mesajýn tatbikat olup olmadýðýný sordum. Personel ise gerçek olduðunu söyledi. Sözde mesajýn uygulanmayacaðýný ve iþlem yapýlmayacaðýný, hiçbir birlik hareketinin olmamasýný, kýþla dýþýna araç ve personel çýkýþý olmayacaðýný, kýþla dýþýndan gelen araçlarýn dýþarýya gönderilmeyeceðini, kalkýþmaya çalýþan personel olursa derdest edilmesi, gerekirse silah kullanýlarak, etkisiz hale getirilmesini ifade ettim. Silvan'da operasyonda bulunan Bölge Jandarma Komutanýmýz ile saat 23.30 sýralarýnda görüþerek, Ýl Jandarma Komutanlýðý ve baðlý birliklerinde olumsuz bir durum olmadýðýný bildirdim. Birliklerde herhangi bir hareket olmadýðýna dair rapor almaya müteakip, saat 23.44 sýralarýnda Diyarbakýr Valisi Hüseyin Aksoy ile görüþtüm. Sayýn Aksoy, mesajýn varlýðýndan tarafýmdan verilen bilgi ile haberdar olmuþtur. Müteakiben Sayýn Aksoy ile emirlerin alýnmasý ve bilgi verilmesi maksadýyla 5-6 kez daha görüþtüm" diye konuþtu.

“Saat 03.00 itibariyle sokaða çýkma yasaðý ilan edilecekti”

Saat 00.00-01.00 arasý kendisini makam telefonundan Yüzbaþý Serkan Alemdar'ýn aradýðýný ifade eden Keleþ, þunlarý anlattý: "Serkan konuþmadan ben direk talimat vermeye baþladým. 'Buraya gelmeye gerek yok, olduðun yerde kal' dedim. Kanunsuz emrin olduðunu, uygulanmayacaðýný ve darbeye karþý olduðumu söyledim. Serkan'ýn sesini hiç duymadým, bana cevap

Keleþ, ifadesinde 15 Temmuz günü yaþananlara da yer verdi. Saat 21.30 sýralarýnda bir gün öncesinden istirahat edemediðim için makam odasýnýn arkasýnda bulunan dinlenme odasýnda istirahate çekildiðini anlatan Keleþ, "Saat 22.45 sýralarýnda Ýl Jandarma Komutanlýðý nöbetçi amiri Jandarma Ýkmal Yüzbaþý S.A. ile

“Yüzbaþý telefonu sivil birine verdi”

vermedi. Bu arada Serkan telefonu sivil birine verdi. Telefondan 'Haydi baþlýyoruz' þeklinde sesler gelmeye baþladý. Telefondaki kiþinin sesini 'Saffet' kod adlý þahsa benzettim. Ben de sinirlenip, baðýrarak bu darbenin kanunsuz olduðunu, uygulanmayacaðýný söyledim ve telefonu kapattým. Cumhuriyet Baþsavcýsý Kamil Erkut Güre ile saat 01.15'te görüþtüm. Daha sonra 4-5 defa daha görüþtüm. 8'inci Ana Jet Üs Komutanlýðýnda yapýlacak adli tahkikatla ilgili Ýl Jandarma Komutanlýðýnca mümkün olduðunca fazla kolluk personeli ile destek verilmesi talimatý alýnmasýna müteakip, sur ve Baðlar Ýlçe Jandarma komutanlarýna yapýlacak tahkikat için mümkün olduðu kadar fazla adli kolluk personelinin ivedi hazýrlanmasý talimatýna verdim. Saat 04.32 sýralarýnda hazýrlanan personel ile birlikte Diyarbakýr Adliyesine intikal ettim. Buradaki toplantýnýn ardýndan 20-25 adli kolluk personeli 8. Ana Jet üs Komutanlýðýna intikal etti. Ben, Ýl Jandarma Komutanlýðý, TEM Þube Müdürü ve TEM Þube Müdürlüðünden iki personel ile birlikte gözaltý talimatý bulunan 16'ncý Mekanize Tugay Komutaný Tuðgeneral Savaþ Beyribey'in iþ adresine intikal ettim."

“Kalkýþma olmamasý için elimden geleni yaptým” Hatýrladýðý kadarýyla 16-17 Temmuz günü öðleden sonra Yüzbaþý Serkan Alemdar'ýn odasýna gelip, oturduðunu anlatan Keleþ, ifadesini özetle þöyle sürdürdü: "Cemaatten olduðunu öðrendiðim Serkan'a cemaatin nasýl böyle bir þey yaptýðýný, böyle bir þeyin kabul edilemeyeceðini, bir sürü vatan evladýnýn þehit olduðunu söyledim. Bundan sonra kendisinin cemaatten uzak durmasýný, iliþkisini kesmesi gerektiðini söyledim. Sonra odamdan ayrýldý. Ben kesinlikle sözde darbe giriþiminden öncesinde bilgi sahibi deðildim. Sýkýyönetim direktifinin gelmesiyle bilgi sahibi oldum. Bilgi sahibi olduðum andan itibaren darbe giriþimine karþý Diyarbakýr ilinde herhangi bir kalkýþmanýn olmamasý için elimden gelen gayreti gösterdim. Yapýlan sözde darbe giriþimi günü tahkikatlara da bizzat katýldým. Emir komuta zinciri içerisinde amirlerimden aldýðým direktifler çerçevesinde darbe giriþimini önlemeye yönelik her türlü gayreti gösterdim."


Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN

28 NÝSAN 2017 CUMA Yýl: 10 - Sayý : 3340 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Amedspor’un kulaðý istanbul’da olacak Lider Ýstanbulspor’un 2 puan gerisinde bulunan Amedspor. Ligin son haftasýnda bugün sahasýnda Kahramanmaraþspor’u konuk edecek. Amedspor’da þampiyonluk þansý az olarak görürülürken, Amedsporun kulaðý Ýstanbul’da oynanacak olan Ýstanbulspor-Sivas Belediyespor maçýnda olacak Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Ýstanbulspor'un 2 puan gerisinde bulunan Amedspor, ligin son maçýnda kendi saha ve seyircisinin önünde Kahramanmaraþspor'u aðýrlayacak. Kentte þampiyonluk ümitlerinin azaldýðý görülürken, her þeye raðmen

M

Y

K

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Diyar 4’te 4 yapmak istiyor Mehmet Uður ÇAKIL

Amedspor'un þampiyonluk þansý sürüyor. Ýstanbulspor'un maðlup olmasý halinde Amedspor'un galibiyetiyle þampiyon olan taraf Amedspor olacak.

Maçta Ali Þansalan düdük çalacak Ýstanbulspor'un berabere kalmasý durumunda ise Amedspor'un rakibini 5-0 gibi flaþ bir skorla maðlup

DSÝ Spor’dan büyük baþarý

C

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59

DÝYARBAKIR Dsi spor U15 takýmýnýn da yer aldýðý Türkiye U15 Þampiyonasý Çorum ilinde düzenlenendi. Liglerin baþlangýcýnda bin 310 takýmýn mücadele ettiði þampiyonada Diyarbakýr DSÝ spor U-15 takýmý 3 yýllýk aradan sonra Türkiye 2.si olarak büyük baþarý elde etti. Diyarbakýr'daki gençlerimizin neler yapabileceklerini göstermiþ olduklarýný gördük" diyen DSÝ Spor Teknik direktörü Ahmet Tanýþ, bin 310 takýmýn katýlýmý ile gerçekleþen þampiyonada finale yükseldiklerini ve Türkiye U-15 fi-

etmesi gerekiyor. Seyrantepe Spor Kompleksleri'nde oynanacak olan mücadele yarýn saat 15.30'da baþlayacak. Amedspor'un kritik Kahramanmaraþspor mücadelesini Çanakkale bölgesi hakemlerinden Ali Þansalan yönetecek. Ali Þansalan'ýn yardýmcýlýklarýný ise Engin Erdem ve Ahmet Ayaz yapacak.

nal müsabakasýn da Zara Ekili spor 1-0 yenilerek Türkiye 2.si olarak þampiyona tamamladýklarýný belirtti. Bunun büyük bir baþarý olduðunu belirten Tanýþ, "Diyarbakýr DSÝ U-15 takýmýmýz ilk 20 takým arasýna kalarak büyük baþarý elde etti. Biz takým olarak 3 yýl önce Diyarbakýr'a getirmiþ olduðumuz Türkiye þampiyonluðu bu yýlda getirmek istedik ama olmadý. Türkiye U-15 þampiyonasýnda 2. Olarak tamamladýk sporcularým büyük baþarýya imza attýðýna inanýyorum." diye konuþtu. (Haber Merkezi)

DÝYARBAKIR- Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off oynamayý garantileyen Diyarbekirspor, ligin 34. Haftasýnda deplasmanda Elaziz Belediyespor ile karþýlaþacak. Oynadýðý son 3 karþýlaþmada 9 puan toplayan Diyarbekirspor çýkýþýný sürdürmek istiyor. Kapanýþý galibiyetle yapmak isteyen Diyarbekirspor Cuma günü Elazýð'a hareket edecek. Elazýð Atatürk Stadý'nda oynanacak olan karþýlaþma saat 15.30'da baþlayacak. Diyarbekirspor'un Elaziz Belediyespor ile oynayacaðý ligin kapanýþ maçýný Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardýmcýlýklarýný ise Ali Tuna ve Hakan Eygü yapacak. Öte yandan Yeþil-Kýrmýzýlý kulüp yazýlý bir açýklama yaparak taraftarlarýný maça davet etti. Açýklamada þu ifadeler yer aldý; "Takýmýmýz önceki 3 sezonda olduðu gibi bu sezon da Play-Off'a kalmýþtýr. Önceki 3 sezonda 2 final ve 1'de yarý final oynayan takýmýmýz ne yazýk ki hedeflediði üst lige çýkamadý. Bu sezon itibarýyla üst üste 4.kez Play-Off oynayacaðýz. Hedefimiz yýllardýr özlemini çektiðimiz þampiyonluða ulaþmaktýr. Teknik heyetimiz ve futbolcularýmýza olan inancýmýz tamdýr. Hep beraber kenetlenerek þampiyonluk kupasýný Diyarbakýr'a getirmek istiyoruz. Bu yolda ilk sýnavýmýza 4 Mayýs Perþembe günü Seyrantepe Stadý'nda çýkacaðýz. Rakibimiz ve maçýn baþlama saati daha sonra belli olacak. Þimdiden tüm halkýmýzý ve taraftarlarýmýzý maça davet ediyoruz. Þehirde bayrak ve pankart asmaya baþlayan taraftarlarýmýza ve halkýmýza teþekkür ediyoruz. Perþembe günü stadý týklým týklým dolduralým, hep beraber takýmýmýza tam destek verelim ve alacaðýmýz avantajlý sonuçla 8 Mayýs Pazartesi deplasmanda yapacaðýmýz rövanþ maçý öncesinde avantaj elde edelim. Bu nedenle herkesin desteðini ve ilgisini önemsiyoruz."

28 nisan 2017 cuma  
28 nisan 2017 cuma  
Advertisement