Page 1

‘21 Mart tarihin baþlangýcýdýr’ ABDULLAH Öcalan'ýn Diyarbakýr Nevrozu'nda yaptýðý çaðrýyý deðerlendiren sanatçýlar, barýþ için gerekli adýmlarýn atýlmaya baþlandýðý noktasýnda hem fikir. Tiyatrocu Deniz Türkali, Öcalan tarafýndan baþlatýlan sürece iliþkin, “21 Mart tarihi bir gündü. Tarihin baþlangýcýdýr” deðerlendirmesinde bulundu. HABER 12

27 MART 2013 ÇARÞAMBA FÝYATI: 25 KRÞ.

Diyarbakýr’da fotoðraf günleri

06

Diyarbakýr’da operasyon: 32 gözaltý DÝYARBAKIR’da dün sabah saatlerinde "çýkar amaçlý suç örgütlerine" yönelik düzenlenen operasyonda 32 kiþi gözaltýna alýndý. Operasyonun siyasi veya bir örgüt baðlantýlý olmadýðý, suç örgütlerine yönelik olduðu belirtildi. GÜNCEL 03

www.diyarbakiryenigun.com

‘Kadýnlar sürece dahil edilmeli’

07

Lütfi Baksi : “Bir meclis oluþturulmalý”

11

iNSAN CANINA 4.5 YIL

Batman'da vatani görevini yapan Ermeni asker Sevag Þahin Balýkçý'yý öldürdüðü gerekçesiyle yargýlanan Kývanç Aðaoðlu'na, sadece 4 yýl 5 ay 10 gün hapis cezasý verildi Olay aydýnlatýlmadý BATMAN'ýn Kozluk Ýlçesi'ne baðlý Gümüþörgü Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yaparken, 24 Nisan 2011'de asker arkadaþý tarafýndan vurularak öldürülen Ermeni asýllý Sevag Þahin Balýkçý'ya iliþkin davanýn karar duruþmasý Diyarbakýr Askeri Mahkemesi'nde görüldü. Duruþmada konuþan Balýkçý'nýn avukatý Ýsmail Cem Halavurt, olayla ilgili aydýnlatýlmayan hususlarýn olduðunu kaydederek, "Olayýn Ermeni soykýrýmý ve Paskalya Bayramý'na denk gelmesi soysal, siyasal ve ölen þahsýn Ermeni olmasý bunun bir ýrkçý cinayet olduðu fikrindeyiz" dedi.

OSB’ye altyapý desteði... KARACADA Ð Kalkýnma Ajansý, son d önemde iþ adamlarýnýn yoðun ilgi gö sterdiði Diyar bakýr Organize Sanayi Böl gesi'nin altyapýsýna har canmak üzere 862 bin liralý k hibe saðlayacak. OSB'n in elektrik, yol ve kanaliz asyon yapýlarýnýn iyileþtiri lmesi amacýyla gerçekle þtirilecek projelerin ya týrým tutarý OSB yönetim inin katkýsýyla birlikte 1 mil yon 150 bin li raya ulaþaca k. BÖLGE 14

Ceza: 4 yýl 5 ay 10 gün SANIK avukatý Ýbrahim Gök ise, müdahil avukatlarýn deðerlendirmelerinin yanlýþ olduðunu ileri sürerek, "Bize göre olayda 'basit taksir' vardýr" dedi. Gök'ün ardýndan duruþmaya kýsa bir süre ara verildi. Aranýn ardýndan kararýný açýklayan mahkeme heyeti, müdahil avukatlarýn "olasý kasten adam öldürmek" talebini reddederken, sanýk Kývanç Aðaoðlu'na "bilinçli taksirden adam öldürmek" suçunu iþlediði iddiasýyla 4 yýl 5 ay 10 gün, sanýk Sadrettin Ersöz'e ise, "görevini kötüye kullanmak" suçunu iþlediði kanýsýyla 5 ay hapis cezasý verdi. HABER 10 C

M

Y

K

‘Hassasiyetin bilincindeyiz’ BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü, parti binasýnda 21 Mart Diyarbakýr tarihi Nevroz'a iliþkin basýn açýklamasý yaptý. Nevroz'a katýlanlara teþekkür eden BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Mehmet Emin Yýlmaz, BDP olarak sürecin hassasiyetinin bilincinde olduklarýný belirterek, ancak AKP hükümetinin mesaja karþý demokratik adým atma yerine antidemokratik uygulamalarýna devam ettiðini vurguladý. HABER 13

ayrýntý

3’te

Üstü örtük Kürt düþmanlýðý Mesut FÝÐANÇÝÇEK

sözün özü

4’te

Güzel günleri umut etmek Osman ERGÜN


2

SAÐLIK

27 Mart 2013 Çarþamba

Doktorlara ‘hizmet puaný’ Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarý Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'nde yapýlan deðiþiklikle hekimlerin farklý kadrolarda çalýþtýðý sürelere de hizmet puaný verilmesi saðlandý

Ekmek sofralara “katkýsýz” gelecek

geçilmezi DÝYARBAKIR - Sofralarýn vaz Baþlatýlar. lýyo ekmekte ''katkýsýz'' dönem baþ ek yapýekm , cak çalýþmayla katký maddeleri piþmeuk a çab mýnda kullanýlamayacak. Dah kullaiçin ýðý sini ve geç bayatlamasýný saðlad la, asýy aklanm nýlan katký maddelerinin yas laza ve israfýn ekmeðin daha lezzetli olmasý ayla, ekmekte týlmasý hedefleniyor. Bu çalýþm asetat, sodyum artýk asetik asit, potasyum asit, askorbik tik lak asetat, kalsiyum asetat, m askorbat, siyu kal asit, sodyum askorbat, ve kalsiyum tat sodyum laktat, potasyum lak ayacak. alm laktat gibi katký maddeleri yer Baþkaný nu Türkiye Fýrýncýlar Federasyo eyl em e daha Halil Ýbrahim Balcý, yeni düzenl irterek, fiyatlezzetli ekmek üretileceðini bel ta artýþ olmayacaðýný söyledi.

Çocukluk ya da gençlik yýllarýnda yeterince kalsiyum tüketmediðinizde ya da spor, egzersiz yapmadýðýnýzda, fazla tuz tükettiðiniz zaman kemiklerinize zarar verdiðinizi biliyor musunuz?

yazý dizisi

Kemiklerinizi korumanýn yollarý

DÝYARBAKIR - Saðlýk Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, saðlýk hizmetlerinin yurt genelinde etkin ve verimli bir þekilde yürütülmesi amacýyla Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnda görev yapan saðlýk hizmetleri ve yardýmcý saðlýk hizmetleri sýnýfý personelin atama ve yer deðiþtirmelerine iliþkin usul ve esaslarý belirleyen yönetmelik hazýrlandýðý belirtildi. Yönetmelikle getirilen düzenlemelere göre, tabip ve uzman tabiplerin farklý bir kadroda çalýþtýðý sürelere de hizmet puaný verilecek. Zorunlu yer deðiþtirmeye tabi personel baþka bir ilde görevlendirilirse eþi de ayný ilde hizmet yapabilecek. Kamu hastane birlikleri bünyesinde sözleþme imzalayan personelin eþleri, talepte bulunduðu takdirde eþlerinin görev yaptýðý ile atanabilecek veya sözleþme süresince burada görevlendirilebilecek. Kurum içi naklen atamada en çok 5 tercih sýnýrý da kaldýrýldý.

UZMANLARA göre, yaþýnýz ne olursa olsun, kemiklerinizi iyi beslenerek, egzersiz yaparak ve sigaradan uzak durarak koruyabilirsiniz. Vücudunuz, hormonlarýnýz ve yaþam tarzýnýz deðiþirken kemiklerinizi korumanýz için yapmanýz gereken bazý þeyler vardýr.

Kemik dostu bir beslenme tarzý:

Bol bol sebze, meyve ve az yaðlý süt ürünleri tüketin. Ayrýca kemik kaybý nedeniyle daha fazla risk altýnda olan kadýnlarýn günde 1,000 miligram kalsiyum ile 400-800 IU D vitamini almalarý gerekiyor. Kadýnlarýn 45-50 yaþlarýndan sonra daha fazla kal-

Botoks migrene iyi geliyor MEMORÝAL Ataþehir Hastanesi Baþ Aðrýsý Merkezi'nden Prof. Dr. Macit Selekler, son birkaç yýldýr yapýlan çalýþmalarýn, botoksun kronik migrenli hastalarda etkin olduðunu gösterdiðini, 12 haftalýk sürelerle tekrarlanan botoks enjeksiyonlarýyla migren ataklarýnýn sýklýðýnýn yýlda yüzde 70 oranýnda azaldýðýný kaydetti. Selekler, düzenli tedaviyle kontrol altýna alýnabilen migrenden botoks uygulamasýyla kurtulmanýn mümkün olabildiðini belirtti. Baþ aðrýsýna bulantý eþlik ediyorsa, aðrý günlük iþleri yapmaya engel oluyorsa, ses ve ýþýk rahatsýz ediyorsa bu belirtilerin migreni iþaret ettiðini anlatan Selekler, bununla beraber, migren tanýsýný koymanýn bazen hayli karmaþýk olabildiðini vurguladý. Selekler, migrenin, düzenli ve dengeli beslenmeyi, uykuya dikkat etmeyi, stresten uzak durmayý, fazla yorulmamayý, spor yapmayý, içinde bulunulan mevsimin þartlarýna uyum saðlamayý istediðini belirtti.

siyum ve D vitamini tüketmeleri gerekiyor. Bol tuz içeren beslenme tarzý, kalsiyumun vücut dýþýna aþýrý þekilde atýlýmýyla iliþkilidir. Bu nedenle tuzdan uzak durun.

Hareketli olun:

Egzersizin kemiklerin gücü üzerinde kalsiyum tüketiminden daha fazla etkisi var. Koþmak, aðýrlýk kaldýrmak, ip atlamak kemikleri güçlendirmenin en mükemmel yoludur.

Sigarayý býrakmak:

Sigara içmeyenlerle karþýlaþtýrýldýðýnda sigara içen kadýnlarda hormonlar daha hýzlý azalýyor ve kemik yoðunluðu da buna baðlý olarak düþüyor ve osteoporoza yakalan-

ma riski artýyor.

Hastalýðýnýzýn farkýnda olun:

Kemik yoðunluðuyla ilgili 2 týbbi terim var. Ýlki Osteopeniadýr. Bu düþük kemik yoðunluðuna sahip olduðunuz anlamýna geliyor. Menopoz dönemi öncesinde kadýnlarýn yüzde 20'si osteopenia hastalýðýna yakalanýyor. Osteoporoz ise daha ciddidir ve kemik kaybýnýz çok daha fazladýr; özellikle kalça, bilek ve omurganýzdaki kemikleriniz gözenekli hale gelmiþ, kýrýlmaya oldukça yatkýndýr. Osteoporoz daha çok menopozdan sonra görülmesine raðmen her yaþta da olabilir. DEVAMI YARIN


Kürt sorununda çözüm sürecinin bahar havasýnýn hakim olduðu bu ortamda, süreci sekteye uðratma çabasýna girenler de pusuda bekliyor.

MESUT FÝÐANÇÝÇEK

Üstü örtük Kürt düþmanlýðý

AYRINTI

3

GÜNCEL

27 Mart 2013 Çarþamba

Hacettepe Üniversitesi'nde geçen hafta meydana gelen ve Üniversite'nin iki gün tatil edilmesine neden olan olaylar bunlardan biri. Görev yaptýðý Üniversitede yaþananlarý geçen hafta kaleme alarak sosyal medya üzerinden paylaþan Prof. Dr. Hüseyin Özel, yazýsýnda protestocu öðrencilerin yine bazý öðrenciler tarafýndan 'terörist' olarak damgalanmasýný eleþtirdi. Olaylarýn son derece kaygý verici olduðunu belirten Özel'in "Ortalýkta dolaþan, öðrencilerin yazdýðý ve sayýn Rektörün kendi hesabýnda yayýnladýðý açýk mektuplarý ve yorumlarý okuyunca insan (yani ben) bir miktar dehþete düþüyor" ifadesi çarpýcýydý. Prof. Dr. Hüseyin Özel, her þeyden önce çözüm sürecinde toplumda yaratýlmak istenen "Üstü örtük Kürt düþmanlýðý"na vurgu yaparak, protesto gösterilerine katýlanlarýn ve karþýsýnda duranlarýn ruh halini nasýl anlatýyor: "Öyle görünüyor ki, Hacettepe öðrencilerinin büyük çoðunluðu, polisin üniversiteyi basýp 50 kiþiyi (o kadar var mý) vahþi bir þiddetle gazlamasýný onaylýyor; dahasý bu öðrencileri "terörist" diye görüyor. Hatta içlerinde, Yýldýz Anfiye atýlan ya da isabet eden gaz bombalarýnýn bu "terörist" öðrenciler tarafýndan atýldýðýný bile ileri sürenler var. Neredeyse, hem gaz atan hem de yiyen ayný kiþiler gibi bir sonuç çýkýyor... Yine öðrencilerin büyük çoðunluðu, gaz yiyen arkadaþlarýnýn þiddetle cezalandýrýlmalarýný, hatta okuldan atýlmalarýný (soruþturma, savunma

vs. olmadan) Rektöre önerecek kadar ileri gidiyorlar. … Yine öðrencilerin büyük çoðunluðu, bu "terörist" öðrencilerin "ekmek yedikleri kapýya" nankörlük ettiklerini düþünüyor. Öyle görünüyor ki bu kardeþlerim bir tür "yardým baðýmlýlýðý" (welfare dependency) sendromuna kapýlmýþlar. Yani rektörün ya da üniversitenin öðrencilere sunduðu ucuz yemek vs. gibi (karþý olmadýðým) üniversite bütçesinden verilen desteklerin tehlikeye girebileceðinden endiþelendiklerini, ya da en azýndan "velinimetlerinin" üzülmesini istemediklerini belli ediyorlar. … Yine öðrencilerin büyük çoðunluðu, olay çýkaran "terörist" öðrencilerin hepsinin "bölücü" ve PKKlý olduðu düþüncesinde. Bunun için kanýt diye (Hacettepenin web sayfasýnda da sunulan) belirli fotoðraflarý gösteriyorlar: PKK yazýlý flamanýn yanýndaki dört kiþi ile yerlere ve duvarlara yazýlan PKK ve APO vs. yazýlarýný gösteren resimler. Bu durum bir yandan polis þiddetini haklý göstermek için kullanýlýrken öte yandan da, bence daha vahimi, bir tür örtük (aslýnda açýk) Kürt düþmanlýðýný da dile getiriyor. Mantýk herhalde þöyle, "bütün solcular PKK'ya (ve Kürtlere) sempati duyar; dolayýsýyla teröristtir, dolayýsýyla kendilerine uygulanan þiddeti hak ederler." Hazýr 18 Mart gelmiþken milliyetçi duygularýný ifade etmenin bundan iyi yolu olmaz (Hatta sanki þu anda PKK ile yürütülen müzakerelere yönelik tepkiyi "yetkililere" yöneltemedikleri için "terörist" öðrencilere yöneltmek "gaz almanýn" en iyi yolu gibi, herkes için. Böylece, riske girmeden hem milliyetçiliðimizi göstermiþ, hem de "terörü" lanetlemiþ olu-

yoruz). Kazan-kazan durumu yani. … Belki de en vahimi, "yetkililerin" bütün bu düþünceleri destekler tutum içinde olmalarý, öðrencilerin protesto hakkýný bir "terörist" faaliyet gibi görmek ve göstermeye çalýþmalarý. Neden endiþeliyim? Bu bir pattern (örnek alma) haline gelmeye baþladý; Provokasyon, þiddet uygulanmasý, maðduru suçlama, demokrat olduðunu gösterme (tabii protestocu öðrencilerin bu tür provokasyonlara düþmeye dünden razý olmalarý da ayrýca ilginç). Ýkincisi, daha önemlisi, üniversite öðrencilerinin bu düþünce tarzýna kapýlmaya teþne olmalarý; sorgulama, düþünme vs. olmadan bir an önce vagona atlama istekleri. Benim üniversitem böyle bir yer mi? Anlaþýlan öyle. Þu ana kadar yapmaya çalýþtýklarýmýn (benim gibi düþünen insanlarla birlikte) boþa gittiði duygusuyla mý böyle yazýyorum? Belki. … Tabi bu yazýyý okuduktan sonra Bursa mitinginde ''Vur de vuralým, öl de ölelim'' sloganýna karþýlýk, 'Merak etmeyin onun da zamaný gelecektir' ifadesini kullanan MHP Lideri Bahçeli'nin 'Bugün de bu sözümün sonuna kadar arkasýndayým' demesi endiþede haklýlýðýmýza bir gösterge olsa gerek. Ýster sürecin yoðun hassasiyeti diyelim, ister toplumdaki deðiþim dönüþüm diyelim zor günler yaþayacaðýz. Þüphesiz sürecin aktörleri kadar, sivil toplumun alacaðý inisiyatif de çok önemli. Bin düþünüp bir konuþma zamaný…

Diyarbakýr’da Operasyon: 32 gözaltý FOTO: ARÞÝV

Diyarbakýr'da 'çýkar amaçlý suç örgütlerine' yönelik düzenlenen operasyonda 32 kiþi gözaltýna alýndý. Operasyonun siyasi veya bir örgüt baðlantýlý olmadýðý bildirildi DÝYARBAKIR'da dün sabah saatlerinde "çýkar amaçlý suç örgütlerine" yönelik düzenlenen operasyonda 32 kiþi gözaltýna alýndý. Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele polisleri tarafýndan birçok adrese baskýnlar yapýldý. Operasyonda 32 kiþi gözaltýna alýndý. Operasyonun siyasi veya bir örgüt baðlantýlý deðil, suç örgütlerine yönelik olduðu belirtilirken gözaltýna alýnanlar Diyarba-

kýr Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü.

Operasyonun devamý

Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak ise, operasyonun "haksýz ekonomik çýkar saðlamak, silahlý suç örgütü kurmak, cebir-þiddet kullanmak, uyuþturucu ticareti yapmak ve genel güvenliði tehlikeye atmak gibi suçlarý kapsayan C.Ö. liderliðindeki çýkar amaçlý suç örgütüne yönelik olduðunu" söyledi. Vali Toprak, adli suçlarý kapsayan operasyonun geçmiþte gerçekleþtirilen ve 26 kiþinin yakalanýp tutuklandýðý operasyonun devamý olduðunu kaydetti. (DÝHA)

Neye niyet neye kýsmet… DÝYARBAKIR - Kayapýnar ilçesinde bir otomobilin camýný kýrarak hýrsýzlýk yaparken suçüstü yakalanan kiþi, otomobildeki 6 bin paket gümrük kaçaðý sigaranýn yakalanmasýna sebep oldu. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarý deðerlendiren Kayapýnar Ýlçe Emniyet Müdürlüðü araþtýrma ekipleri, Peyas Mahallesi'nde þüpheli bir þahsýn, otomobilin camýný

kýrarak oradan bir þeyler almaya çalýþtýðýný belirledi. Ekipler, C.Ç'yi burada suçüstü yakaladý. C.Ç'nin yapýlan üst aramasýnda tornavida, iþ eldiveni bulan ekipler, otomobilin sahibine ulaþarak bagajýnda yaptýðý aramada, çuval içerisinde toplam 6 bin paket gümrük kaçaðý sigara olduðunu tespit etti. Olayla ilgili olarak C.Ç ile otomobil sahibi gözaltýna alýndý.


4

GÜNDEM

Osman ERGÜN

Güzel günleri umut etmek

SÖZÜN ÖZÜ

Kentin geliþimiyle ilgili yapýlanlarý takip ederken, hep þöyle denilirdi: Çatýþmalý ortamýn sona ermesi demek kentin geliþiminin önündeki en büyük engelin kalkmasýyla eþ anlamlýdýr… Belki kýsmen haksýzlýk olacak ama Diyarbakýr için çoðu kez kullanýlan tabir büyük bir köy görüntüsünde olduðu yönündedir. Kentin dört ayrý giriþ noktasýna baktýðýnýzda bunu fazlasýyla görürsünüz. Mesela Antep ya da Þanlýurfa olmadý Malatya öyle mi? Komþumuz olan bu kentlere daha girmeden farký anlýyorsunuz. … Kent içi de bundan nasiplenmiþ bir durumda. Her ne kadar köprülü kavþaklarýn yapým süreci de olsa gerek trafiðin iþleyiþi, gerek alt yapý gerekse saðlýk alanýndaki ve enerji ile ilgili sorunlar bildik þekilde sürüyor. Oysa gerek coðrafi, gerek tarihi ve gerekse ticari doðal bir potansiyele sahip kentin bu durumda kalmasýnýn sebeplerinden en önemlisi kuþkusuz yaþanan çatýþmalý süreç…

Þüphesiz, Kürt sorununda çözüm yaratýlan çözüm iradesiyle ile beraber atýlan adýmlarýn bölgede ve ülkede yarattýðý olumlu hava ters bir rüzgarýn da esmesine neden oldu. Neredeyse aðzýmýza sakýz olan Diyarbakýr surlarý ile kentin tarihi dokusu tartýþmasýz baþlý baþýna bir potansiyel olarak karþýmýzda duruyor. Bakan Eker'in geçtiðimiz hafta kente gelerek, tarihi Ýçkale'de verdiði mesaj tüm bu dediklerimizin yansýmasý gibiydi. Gerek Ýçkale'de, gerekse Ulu Cami'de ve tarihi Diyarbakýr konak ve evlerinde yapýlan çalýþmalar bu çabalarýn ürünü olacak. Kentin tarihi dokusunu gün yüzüne çýkarmayý amaçlayan bu çalýþmalar, sürecin olumlu havasýyla birlikte zirve yapacaktýr. … Ýddia ediyorum; Eþsiz Surlarý, Kilseleri, Camileri ve tarihi evleri ile zaten bir çekim gücüne sahip kente bu yýl gelecek olan turist sayýsý geçen yýllarýn çok üzerinde olacak. Bu da otel, lokanta, kahvehane vb. iþletmelerin de cirolarýna olumlu olarak yansýyacaktýr.

27 Mart 2013 Çarþamba

Saðlýk alanýnda yapýlacak yatýrýmlar ile hem bölgeye ve hem de Federe Kürdistan Bölgesi'ne de hizmetler sunabilecek potansiyele ve konuma sahip olmak da elimizde… Bir de kentte her yýl düzenli olarak yapýlan fuarlarý düþünün… Sadece bunun saðladýðý katký bile azýmsanmayacak bir kazaným olarak karþýmýzda duruyor. Kent ama olumlu ama olumsuz bir þekilde büyüyor. Kent dinamiklerinin yapmasý gereken bunu bir düzene oturtarak kentin bu manada önünü açmak. … Býrakýn bölgenin, cazibe merkezi olmayý, Ortadoðu'nun çekim merkezine dönüþecek bir kentin üzerinde yaþarken; belki de yarýn kaybettiðimiz yýllara hayýflanacaðýz… Evet, sürecin olumlu havasý rahaveti kaldýrmayacak kadar hassas… Sadece bu olumlu rüzgar bile üzerimizdeki kara bulutlarý daðýtmaya yetecekken, gelecek güzel günleri onurlu bir geleceðin üzerine inþa etmek bizlerin de elinde… Barýþ için, kardeþlik için ve onurlu bir yaþam adýna; Yolumuz açýk olsun…

‘Geri dönüþ çalýþmasý yapýlmalý’ Yaklaþýk 2 milyon kiþinin katýldýðý tarihi Nevroz kutlamalarýna katýlmak üzere Diyarbakýr'a gelen Ýtalyan heyeti kabul eden Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran, "Çözüm sürecinde zorunlu göçten kaynaklanan hasarlarýn tespit edilerek geri dönüþlere ve zararlarýn tazminine iliþkin bir çalýþmanýn yürütülmesi gerekiyor" dedi CIAC'ten Nella Bocchi, CFF'den Sara Lorefice ve Akdeniz Kültürleri Enstitüsü'nden Monica Starace'in içerisinde yer aldýðý heyet, Baðlar'daki zorunlu göç, nüfus ve iþsizlik sorununu üzerine fikir alýþveriþinde bulundu.

‘Zarar tespiti yapýlmalý’

RAMAZAN KARATAÞ DÝYARBAKIR'da bulunan Ýtalyan heyet, Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran'ý makamýnda ziyaret etti. Ýtalya-Filistin Dostluk Grubu'ndan Alberto G. Maria Mari, Caterina Giovanna

Mari, Antonio P. E. Viarengo, Amal-Bambini Per La Pace'den Francesco S. Salzano, UN Porte Per'den Renata Cýrý, Senza Paura'dan Paolo Palazzo, Senza Paura'dan Bice Parodi, Verso Ýl Kurdistan'dan Giuseppe Coscione,

Baðlar'ýn yoðun göç sonucu oluþan bir ilçe olduðu belirten Belediye Baþkaný Baran, "Yabancý göç deðildi ve köy boþaltmalardan kaynaklanan bir niteliði vardý. O dönemde insanlar çatýþmalardan zarar görmüþ, evlerini ve mal varlýklarýný býrakarak, þehre göç etmek zorunda kalmýþlardý. Çözüm sürecinde zorunlu göçten kaynaklanan hasarlarýn tespit edilerek geri dönüþlere ve zararlarýn tazminine iliþkin bir çalýþmanýn yürütülmesi gerekiyor" dedi. Heyet ise, ziyarette kendi ülkelerinde mültecilerin yaþadýðý sorunlarý aktardý. Yoðun bir mülteci akýnýnýn yaþandýðý Ýtalya'da bu konuda yaþanan sýkýntýlar dile getirildi.

Kadýnlar için film gösterimi DÝYARBAKIR - 3. Uluslararasý Gençlik Filmleri Festivali kapsamýnda kadýnlar için "Yarým kalmýþ Cumartesi" adlý filmin gösterimi yapýldý. Diyarbakýr'da ilk kez düzenlenen 3. Uluslararasý Gençlik Filmleri Festivali, ikinci gününde Sümerpark Sosyal ve Yaþam Merkezi'nde devam etti. Festival kapsamýnda yaþam merkezinin tiyatro salonunda kadýnlar için "Yarým kalmýþ Cumartesi" ve "Yoldan çýktýk" filmlerinin gösterimi yapýldý. Gösterimin ardýndan öðrenciler için tiyatro gösterimi yapýldý. (DÝHA)


5

GÜNDEM

27 Mart 2013 Çarþamba

‘Bedel ödemeyen yok’ Çözüm sürecine iliþkin deðerlendirmelerde bulunan AKP Silvan Ýlçe Baþkaný Nedim Kýlýçaslan, bu toplumda bedel ödemeyen hiç kimsenin olmadýðýný belirterek, “Onun için hepimiz herkes kendi çapýnda bu memleketten sorumludur. Kendi sorumluluðumuzun bilincinde olursak bu memlekette çözemeyeceðimiz hiçbir problem yok” dedi DÝYARBAKIR - AKP Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Baþkaný Nedim Kýlýçaslan barýþ sürecine destek verdiklerini açýkladý. Türkiye'deki iç savaþýn bitmesi durumunda, ülkenin dünya ülkeleri arasýnda önemli bir güç olacaðýný belirten Kýlýçaslan,

Kürt sorununu, AKP hükümetinin çözüm aþamasýna getirdiðini söyledi.

‘Geliþmeler sonuç verdi’

Baþbakan Erdoðan'ýn 2005 yýlýnda Diyarbakýr'da yaptýðý konuþmaya da deðinen Kýlýçaslan, "Bazýlarýna sorduðunuz zaman yapmak mecburiyetindeydiler bunlar diyorlar. Baþbakanýmýz çýktý 2005 yýlanda Diyarbakýr'a geldi ve orada dedi ki, 'Kürt sorunu vardýr ve bu sorun benim sorunumdur' dedi. O günden beri çözüm süreci devam ediyor ve bu sorun Türkiye'nin meseleleri arasýnda sadece Kürt sorunu deðil, bir sürü sorunu var. Bu günü dört gözle bekliyorduk 21 Mart Nevroz'unda geliþmeler sonuç verdi. Abdullah Öcalan'ýn gerek Türkçe gerek Kürtçe yaptýðý açýklamada tüm halka duyurdular. Onun arkasýnda Murat Karayýlan da açýklama yaptý. Bu durumu burada yaþayan insanlar gibi olumlu görüyoruz" dedi.

‘Çözemeyeceðimiz problem yok’

Bu sürece kolay bir þekilde gelinmediðini aktaran Kýlýçaslan, "Hangi bedeller ödendiðini hangi þartlar altýnda bu güne gelindiðini siz de biliyorsunuz. AK Parti'nin Baþbakanýmýzýn deðil elini, gövdesini bu taþýn altýna sokarak bu milliyetçi zihniyete raðmen mücadelesin-

den vazgeçmedi. Bizde sokaða çýkýp halkýn arasýnda iþte partimiz buydu, biz bu yüzden buradayýz ve bu þekilde inandýðýmýz için biz de bu mücadelede ter aldýk. Bundan sonraki geliþmelerin olumlu olacaðýna inanýyoruz. Bundan sonra da bu sürece desteðimiz sonsuz olacak. Yüzlerce provokatife raðmen bu büyük barýþ süreç devam ediyor. Bu süreç böyle devam ederse bu memlekette yatýrýmlar artacaktýr. Geçen sene Ýngiltere'den gelen insanlar oldu dediler ki bize 600-700 dönüm alan bul rüzgardan elektrik elde edelim. Biz zaten kendimizi ateþe atmýþtýk. Bir de kalkýp bunlara güvence veremedik. Veremediðimiz için de çekip baþka yerlere gittiler.

Engelli çocuklara gezi programý

Burada yaþayan herkes kimi canýyla kimi malýyla kimi vicdanýyla bedel ödemiþ. Bu toplumda bedel ödemeyen hiç kimse yok. Onun için hepimiz herkes kendi çapýnda bu memleketten sorumludur. Kendi sorumluluðumuzun bilincinde olursak bu memlekette çözemeyeceðimiz hiçbir problem yok" diye konuþtu.

‘Türkiye kendi baþýna bir güç’

Bu memleketin geleceðe, hizmete, demokrasiye, barýþa ihtiyacýnýn olduðunu aktaran Kýlýçaslan, "Barýþý hizmeti kimler getiriyor insanlar getiriyor. Barýþ süreci Türkiye'yi güçlü kýlar. Bunun açýk göstergesi Ýsrail'in özür dilemesidir. Türkiye coð-

DÝYARBAKIR - Sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda yola çýkan 8 kiþilik öðrenci grubu, Ayten Elyasa Zihinsel Engelliler Okulu'nun 20 öðrencisi ile Gazi Köþkü'ne bir gezi düzenledi. DÜ Rektörlüðü'nün de destek verdiði etkinlikte Gazi Köþkü'ne gelen zihinsel engelli öðrenciler top oynayýp, ip atlayýp halaylar çekerek eðlenceli bir gün geçirdi. Projenin kurucularýndan Necla Tekin, amaçlarýnýn engelli ailelerin durumlarýný anlamak olduðunu belirterek, onlarla empati kurmak istediklerini söyledi. Tekin, "Amacýmýz engelli bireylere sahip ailelerin durumlarýný anla-

rafik olarak, genç nüfus olarak, zengin yer altý kaynaklarýyla bu savaþta olmazsa Türkiye Amerika, Avrupa'ya karþý kendi baþýna bir güçtür. Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini istemeyen bazý dýþ güçler vardýr. Kesinlikle dýþ güçlerin Kürt sorunundan, Kürt geleceðinden zerre kadar haberleri yoktur. Kendi kendimizi kandýrmayalým. Türkiye'nin bu savaþý olmazsa Ýsrail dünya tarihinde kimseden özür dilememiþ. Hem özür dilemeyi, hem tazminatý, hem de ablukayý üç maddeyi de kabul etmek zorunda kaldý. Çünkü Türkiye'ye barýþ gelirse Türkiye'yle hiç kimse baþ edemez. Bana sorarsanýz bu özür dilemenin sebebi bu geliþmelerdi. Türkiye o aþmadan bu aþamaya gelmiþse buna diyecek bir laf yok. Bu savaþta resmi rakamlar 300 milyar dolarý gösteriyor. 300 milyar dolarla hangi hizmetler yapýlmýyor ki. Binali Yýldýrým Bakanýmýzýn açýklamasýnda bu savaþa giden parayla 200 asma köprü yapýlýyor dedi. Bunlar az rakamlar deðil. Barýþ süreci Türkiye'yi güçlü kýlar ve Avrupa'yý Türkiye'nin ayaðýna getirir. Halkýmýzýn da bu sürece dualarýyla hizmetleriyle destek vermelerini bekliyoruz" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

mak, onlarla empati kurmaktýr. Bir gün de olsa onlara sorumluluklarýnda yardým etmek, engelli bireylere 'engelsiz' güzel bir vakit geçirmektir. Evden dýþarý çýkamayan çocuklarý doða ile buluþturmayý amaçlýyoruz. Toplumumuzun saðlam temeller üzerinde kurulmasý ne kadar zor ise engelli bireylerin sorumluluklarýnýn da ne kadar büyük olduðunu anlamak o kadar zordur" dedi. Geziye DÜ Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Davut Karaaslan, Müdür Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Zübeyir Türk, öðretim görevlileri ve öðrenciler katýldý.


6

GÜNDEM

27 Mart 2013 Çarþamba

Diyarbakýr’da fotoðraf günleri Büyükþehir Belediyesi'nin desteklediði, DÝFAK'ýn düzenlediði Diyarbakýr Fotoðraf Günleri'nin ilki 27 Mart 7 Nisan tarihleri arasýnda gerçekleþecek. Etkinlikler sýrasýnda sergiler, söyleþiler, film gösterileri, atölye çalýþmalarý fotoðraf analizleri ve söyleþiler gerçekleþtirilecek

KYK’da kiþisel geliþim ve farkýndalýk semineri düzenlendi ÝDRÝS BOZKUÞ

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi'nin desteklediði DÝFAK, bu yýl ilkini düzenleyeceði "Diyarbakýr Fotoðraf Günleri" etkinliði ile izleyicilere uzun ve seyirli bir yolculuk yaþatmayý hedefliyor. Temel amacý, "Estetik görüntülerle yetinmek yerine fotoðrafý bir anlatým biçimi olarak özendirmek," þeklinde belirlenen etkinlikler sýrasýnda Türkiye'de ve Dünya'da fotoðrafýn konumu irdelenmeye çalýþacak.

5 gün sürecek

Sümerpark Sanat Galerisi, Cigerxwin Kültür Merkezi, Burhan Karadeniz Cep Sinemasý ve Dernek Lokalinde gerçekleþecek etkinlikler sýrasýnda Türkiye'nin çeþitli bölgelerinden fotoðrafçýlar ve fotoðrafseverler bir araya gelecek. Etkinlikler Galata Fotoðrafhanesi Fotoðraf Akademisi, Fotoðraf Vakfý, Nar Photos ve Geniþ Açý Proje Ofisi tarafýndan da destekleniyor. Etkinlik, bugün saat 19: 00-22: 00 de gerçekleþecek Sevgi Ortaç'ýn multimedya atölyesiyle baþlayacak. 5 gün boyunca gerçekleþecek 5 oturumdan oluþan atölye çalýþmasýnda hareketli ve duraðan görüntünün bir arada kullanýlmasýný esas alan yeni bir görüntü dili üstüne çalýþýlacak.

Fotoðraf analizi yapýlacak

"Ýleri çekim teknikleri"ni konu alan 3 gün boyunca 3 oturumda gerçekleþecek atölyeyi Yücel Tunca yürütecek. Yücel Tunca ayrýca fotoðrafta çeþitli ifade biçimleri konusunda yapacaðý söyleþide bir dizi fotoðraf analizi gerçekleþtirecek. Programda Özcan Yurdalan'la "Türkiye'de Fotoðraf" söyleþisi, Murat Yaykýn'la, dünya gündemini sarsan olaylarýn fotoðraflarla imha ve ikna pratikleri, "Herkes Ýçin Duvar Kaðýdý" adlý çalýþmasýyla sergiye katýlan Orhan Cem Çetin ile söyleþi ve "Fotoðrafta Kiþisel Bakýþ Açýsý" konulu Silva Bingaz söyleþisi yapýlacak.

Pratikler deðerlendirilecek

Fotoðrafýn izleyiciye ulaþma sürecinde yeni arayýþlara ve farklý denemelere dair yapacaklarý söyleþide Serdar Darendeliler ve Refik Akyüz, dünyadaki ve Türkiye'deki pratikleri deðerlendirecek. Erden Cantürk, Vedat Ateþ, Serra Akcan, Erhan Arýk'ýn fotoðraf analizleri de etkinliklerde yer alacak. Dolu dolu fotoðrafýn solunacaðý bu uzun yolculukta sinemanýn büyüsü de unutulmadý. Savaþ fotoðrafçýsý olarak bilinen James Nachtwey'i konu alan 2002 En Ýyi Belgesel Oscarý ödüllü War

Photographer belgeseli ve fotoðrafýn uzun serüvenini anlatan BBC yapýmý The Genýus of Photography belgeseli Burhan Karadeniz Cep Sinemasý salonunda izlenebilecek.

Zengin bir programa sahip

Diyarbakýr Fotoðraf Günleri, fotoðrafýn farklý uygulama alanlarýndan, sanatsal ve belgesel çalýþmalardan, foto hikayelerden oluþan zengin bir sergi programýna sahip. Orhan Cem Çetin'in "Herkes Ýçin Duvar Kaðýdý" adlý ve Geniþ Açý Proje Ofisi'nin "Orta Ölçekli Kent (Middle Town)" ve "Avrupa'nýn Sýnýrlarý (European Borderlines)" adlý sergileri ilk kez Diyarbakýr'da açýlacak. Silva Bingaz'ýn "Beyan" sergisinin yaný sýra Galata Fotoðrafhanesi Fotoðraf Akademisi'nin önderliðinde Deniz Pekkýyýcý'nýn "Mýnnýna", Füsun Karaman'ýn "Sürgün" ve Gülnaz Bingölü'ün "Bedrerttin", Sedef Özge'nin "Faytoncu", Yaþar Eti'nin "Hatýrlamak" adlý çalýþmalarý etkinliðin diðer sergileri olacak. Sergi etkinliðine, Difak üyeleri Karma Fotoðraf sergileriyle katýlacaklar. Sergiler 30 Mart Cumartesi günü Sümerpark Sanat Galerisinde ve Cigerxwin Kültür Merkezinde izlenebilecek.

DÝYARBAKIR'da, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafýndan, yurtlarda barýnan öðrencilere kiþisel geliþim ve farkýndalýk seminerleri verildi. Selahattin Eyyubi Kýz Yurdu ile Ziya Gökalp Erkek Yurdu'nda verilen seminerlerde öðrencilerin, kiþisel geliþim ve farkýndalýk alanýnda bilgi sahibi olmasý amaçlanýyor. Selahattin Eyyubi Kýz Yurdu'nda Ýlahiyat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Nu-

rettin Turgay, farkýndalýk üzerine seminer verirken, Zinya Gökalp Erkek Öðrenci Yurdu'nda ise öðretim görevlisi Kadri Kaya tarafýndan, kiþisel geliþim alanýnda seminer verdi. "Kamuda ve Sosyal Yaþamda Davranýþ Kurallarý" adý altýnda seminer veren Kaya, katýlan öðrencilere, hayatta programlý ve kurallarla yaþamanýn avantajlarýný anlattý. Seminer karþýlýklý soru cevabýn ardýndan sona erdi. (ÝHA)


7

KADIN VE YAÞAM

27 Mart 2013 Çarþamba

‘Kadýnlar sürece dahil edilmeli’

FOTO: ARÞÝV

DÖKH, “Hükümet ataerkil siyaset anlayýþý ile süreci ele almakta, baþta heyetlerde kadýn temsiliyetini engelleme olmak üzere, akil insanlar komisyonu sürecini de kadýnsýz yapýlandýrmak istemektedir. Bu temelde tüm kadýn hareketlerini ortak mücadeleye davet ediyoruz” çaðrýsýnda bulundu DÝYARBAKIR - Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH), Abdullah Öcalan'ýn 21 Mart'ta yapmýþ olduðu çaðrýnýn arýndan baþlatýlan sürece iliþkin yazýlý açýklama yaptý. Kadýnlarýn baþlatýlan yeni süreçte aktif özne olmalarý ge-

rektiði ifade edilen açýklamada, "Kürt sorununda demokratik çözüm sürecine girdiðimiz bu dönemde Kürt Halk Önderi Sayýn Abdullah Öcalan açýklamalarý ve önerileri ile kadýn sorununun çözümünü demokratik kurtuluþ ve özgür yaþamýn

karakteristik özelliði olduðunu vurgulamýþ, kadýn temsiliyetinin sürece dahil edilmesini saðlamýþtýr" denildi.

‘Kadýnlar eþit temelde yer almalý’ Sürece iliþkin hükümetin oluþturduðu heyet-

lerde kadýn temsiliyetinin olmadýðýna dikkat çekilen açýklama þöyle devam etti: "Hükümet ataerkil siyaset anlayýþý ile süreci ele almakta, baþta heyetlerde kadýn temsiliyetini engelleme olmak üzere, Akil Ýnsanlar Komisyonu sürecini de kadýnsýz yapýlandýrmak istemektedir. Bu sorun en bariz biçimde dile yansýmakta akil insanlar diye tanýmlanan kurum yeniden 'akil adamlar' diye tarif edilmektedir. Hükümete çaðrýmýz kadýn örgütlerinin öneri ve talepleri doðrultusunda açýða çýkacak akil kadýnlarýn akil insanlar heyetinde eþit temsiliyetinin saðlanmasýna kendini açýk tutmasýdýr. Demokratik Özgür Kadýn Hareketi kadýnlarýn ve örgütlerinin anayasal ve yasal yapýlanma süreçlerine ve vicdani oluþumlara eþit katýlýmýnýn saðlanmasý için üzerine düþeni yapacaktýr. Bu temelde tüm kadýn hareketlerini ortak mücadeleye davet ediyoruz." (DÝHA)

Televizyon sosyal geliþime zarar vermiyor

vizyon izlemenin çocuklarýn Yeni bir araþtýrma, küçük yaþta her gün tele uz etkilenmediðini ortaya koydu sosyal geliþimlerini sanýldýðý kadar olums en, eði-

ula- tarz larý gibi diðe r unDÝYARB AKI R - Ýn- mad ýðý sonu cuna surl arýn bu kon uda giliz Saðl ýk Ara þtýrm a- þýld ý. olab iArch ives of Dise a- daha beli rley ici larý Kon seyi 'nin 5 yadi. lece ði ifad e edil þýnd aki 11 bind en faz- ses in Chil dhoo d derAra þtýrm acýl ar yine nan mla yayý la çocu k üzer inde yap- gisi nde de çocu klar ýn tele viztýðý araþ týrm ada, kötü araþ týrm ada , bu iki yon izlem e saat lerin in k dav raný þlar ý tele viz- unsu r aras ýnda küçü rlan dýrý lma sý geyon izle mey le iliþk i- bir baðl antý oldu ðu be- sýný i düþü nüy or ve lend irme nin doðr u ol- lirti lse de ebev eynl ik rekt iðin

þidd et içer mey tici prog ram larýn gün de 2 saat ten fazl a izlenm eme si öner isin de bulu nuy orla r. Çoc uklarýn , her gün tele vizyon önün de zam an geçirm esi, ödev yapm a, arka daþl arla oyn ama gibi diðe r etki nlik lere ayýr acak larý zam andan çala biliy or. Uzm anla r, çocu klarýn küçü k yaþt a tele vizy on izle mes inin 7 yaþý na geld ikle rind e dikk at prob lem leri ne yol açab ilece ði uyar ýbulu nurk en sýnd a araþ týrm a bulg ular ýna göre 5 yaþý nda yken gün de 3 saat ten fazl a tele vizy on izley en bir çocu kta 7 yaþý na geld iðind e az da olsa sosy al ve davr anýþ sal soru nlar görü lebi liyo r.

yazý dizisi

Menopozu zorlaþtýrmayýn!

Kadýn hayatýnýn doðal bir evresi olan menopozu, tedavisi mümkün olmayan hastalýklarýn yaþandýðý ve yaþlanmanýn baþladýðý dönem olarak algýlamak, basit önlemlerle giderilecek sorunlarýn aðýrlaþmasýna yol açýyor KADIN hayatýnýn en önemli dönüm noktalarýndan olan menopoz birçok endiþeyi ve bazý fiziksel þikayetleri de beraberinde getiriyor. Adet kanamalarýnda düzensizlik ve adet kesilmesi, ilk belirtileri oluþturuyor. Ateþ basmalarý ve terleme sýklýkla bu düzensizliklere eþlik ediyor. Kimi zaman cinsel birliktelik esnasýnda genital kuruluk hissi, aðrý ve kanamalar da görülebiliyor. Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Zeki Salar, menopoz döneminde kemik erimesi, kalp krizi ve inme riskinin de arttýðýný söylüyor. Menopoz öncesi dönemde yumurtalýktan üretilen östrojen hormonunun eksikliðine baðlý olarak, kadýn vücudunda bir takým sorunlar oluþabildiðini belirten Dr. Salar, "Bunlarýn baþýnda osteoporoz (kemik erimesi) gelir. Östrojen hormon eksikliðinin yol açtýðý bir diðer sorun kalbi ve beyni besleyen damarlarda týkanýklýk ve daralma olasýlýðýnýn artmasýdýr. Menopoz sonrasý dönemde kadýnlarda kan yaðlarýnda da olumsuz deðiþiklikler oluþmakta; kolesterol ve trigliserid düzeyleri yükselmektedir. Bu deðiþiklikler, kalp krizi ve felç riskinin artýþýna neden olmaktadýr" diyor. Devamý yarýn


8

POLÝTÝKA

27 Mart 2013 Çarþamba

‘Gizli yürütülen bir süreç yok’ Partisinin grup toplantýsýnda muhalefeti eleþtiren Baþbakan Erdoðan, "Bizim kimseden gizli yürüttüðümüz bir süreç yok. Hukukun dýþýna çýktýðýmýz bir durum yok. MHP, CHP ve BDP'ye gönül vermiþ olanlara sesleniyorum; MHP'nin kan kokan diline bazý BDP'lilerin kýþkýrtmalarýna, bazý yazarlarýn kafa bulandýrmalarýna aldanmasýnlar" dedi

ANKARA - Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin grup toplantýsýnda konuþtu. Erdoðan, konuþmasýna 4 yýl önce helikopter kazasýnda yaþamýný yitiren BBP Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu'nu anarak baþladý. Ýsrail'in Mavi Marmara olayýndan dolayý Türkiye'den özür dilemesine deðinen Erdoðan þunlarý söyledi: "Açýkçasý Mavi Marmara'ya yapýlan saldýrýnýn ardýndan Ýsrail bunun da üzerinin örtüleceðin zannediyordu. AKP olarak bu katliam karþýsýnda susmadýk ve birçok görüþmeler yaptýk. Bizler dedik ki; üç þart yerine gelmedikçe bizden olumlu bir adým beklenmesin. Ýsrail'e bu üç þartý sürekli olarak tekrarladýk. Birincisi özür, ikincisi tazminat ve üçüncüsü Filistin'e ambargonun kaldý-

rýlmasý. Özür yerine bunlar ýsrarla 'üzüntü duyduk' kelimeleri kullanmak istedi ama hayýr, biz kabul etmedik. Üçte üç olacak. Özür dilenecek, tazminat ödenecek ve Filistin'e uygulanan ambargo kaldýrýlacak. Bu üç þart yerine getirilmediði sürece iliþkilerin düzelmeyeceðini uluslararasý her platformda dile getirdik. Sayýn Obama Ortadoðu'ya geldiðinde bize bir metin geldi. Bu metin de bizim istediðimiz þekilde deðildi. Filistinlilerin haklarýnýn da tanýnmasýný istedik. Ýsrail-Filistin itilafýnda Ýsrail'in Türkiye ile ortak hareket etmesini istedik. Obama'nýn þahitliðinde görüþmeyi gerçekleþtirdik. Ardýndan Amerika açýklamasýný yaptý ve ardýndan Ýsrail açýklamasýný yaptý. Ve sonunda da biz açýkla-

mayý yaptýk. Önümüzdeki dönem ambargonun ne durumunda olduðunu inceleyeceðiz. Bundan sonra telefon görüþmesinde verilen sözlerin tutulup tutulmayacaðýný Türkiye olarak takip edeceðiz. Bu özür son derece önemlidir."

‘Hukuk dýþýna çýkmadýk’

Abdullah Öcalan ile baþlatýlan "çözüm sürecini" Türkiye'deki herkesin memnuniyetle izlediðini dile getiren Erdoðan, "Ama Ankara'daki genel baþkanlar bunu anlamak için yüzlerindeki ve gözlerindeki çamuru silmiyor. Bizim kimseden gizli yürüttüðümüz bir süreç yok. Hukukun dýþýna çýktýðýmýz bir durum yok. MHP, CHP ve BDP'ye gönül vermiþ olanlara sesleniyorum; MHP'nin kan kokan diline bazý BDP'lilerin kýþkýrtmalarýna, bazý yazarlarýn kafa bulandýrmalarýna aldanmasýnlar" dedi.

‘Yalancýdan Baþbakan olmaz’

dirmelerde bulundu. Kürt sorunun çözümü için Abdullah Öcalan ile yapýlan görüþmeler ve yaþananlara iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Kýlýçdaroðlu, "Yolu, yöntemi öneren de biziz. Tarih bizi haklý çýkaracaktýr. Diyorlar ki 'Sizin öneriniz ile AKP'nin önerisi ayný.' Asla ayný deðil, 180 derece fark var. Bizim önerimizde çözüm yeri Meclis'tir. Barýþýn 3 ayaðý vardýr: Hukuk, insan haklarý ve toplumsal ANKARA - CHP Genel uzlaþma" dedi. Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, partisinin grup top- ‘Demokrasi istiyorsanýz...’ gündemdeki Türkiye'de demokrasi lantýsýnda konulara iliþkin deðerlen- eksikliðinin olduðunu be-

‘Akil insanlar’ konusu

Kürt sorununun çözümü için tartýþýlan "akil insanlar" konusunda da açýklama yapan Erdoðan, þunlarý dile getirdi: "Bizden akil adamlar konusunda bir açýklama çýkmadý. Bazý çevreler durumdan vazife çýkardý. Bir televizyon kanalýnda 'Akil adýmlar grubu oluþturulabilir' dedim. 'Akil adamlar' kararýný biz veririz, medya bunun kararýný veremez. Bu iþin sorumlusu biziz, hesabýný biz vereceðiz. Sabýrla bizi izlemeye devam edin. Toplumda karþýlýðý olan insanlara bakacaðýz, karþýlýðý yoksa bu insanlarla niye yola çýkalým. 'Akil insanlar', 'akiller' daha þýk düþer. Akil heyetine ihtiyacýmýz olabilir, her kesimden insanlarýn burada olmasýný isteriz. Böyle bir süreci baþlatabiliriz. Ama bu grup karar alamaz. Biz bu konuda seçiciyiz." (DÝHA)

lirten Kýlýçdaroðlu, þunlarý ifade etti: "Önce aydýnlar bunu bilmeli. Oturuyorsunuz sabahtan akþama CHP'yi eleþtiriyorsunuz. Biz mi sizin iþinize son verdik. Barýþtan, demokrasiden, özgürlüklerden yanaysanýz hükümete önerilerim olacak. Özel yetkili mahkemeleri kaldýralým. Yeniden yargýlama yolu açalým. Bu mahkemeler Recep Tayyip Erdoðan'ýn sopa olarak kullandýðý mahkemelerdir. Barýþ, demokrasi, özgürlük mü istiyorsunuz. Býrakýn tutuklu milletvekillerini, parlamentoda görev yapsýn. Uzun tutukluluk sürelerine karþý düzenlemeyi getirin, deðiþtirelim.

‘Sözümün sonuna kadar arkasýndayým’ ANKARA - Partisinin TBMM Grup Toplantýsýnda konuþan MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Bursa mitinginde ''Vur de vuralým, öl de ölelim'' sloganýna karþýlýk, ''Merak etmeyin onun da zamaný gelecektir'' ifadesini kararlýlýkla kullandýðýný belirterek, ''Bugün de bu sözümün sonuna kadar arkasýndayým. Herkes bilsin ki yeri ve zamaný geldiðinde ne yapacaðýmýz ve neyi göze alacaðýmýz mutlaka görülecek, tümüyle de anlaþýlacaktýr. MHP geçilmeden hain niyetler amacýna ulaþamayacaktýr'' dedi. Bahçeli'nin, sözlerinin arkasýnda olduðunu ifade etmesi üzerine, salonda bulunan bazý partililer, Bursa mitinginde atýlan ''Vur de vuralým, öl de ölelim'' sloganýný tekrarladý.

. Seçim baTerör tanýmýný yeniden dirememiþsin m. Barýþtan ýralý kald ý yapalým. Demokrasi isti- rajýn Ama milli n. eksi edec yorsanýz Toplantý ve Gös- söz ðini yegere in enlið teri Yürüyüþleri Kanu- egem sin. ecek mey rine getir nu'nu deðiþtirelim. Býravüzcüteca rý, ncýla Yala kýn millet yürüsün, hayýlar. O yapt tanýk leri gizli kýrsýn. Niye yapmýyorsubunun ýlar savc hakim ve nuz? Siyasi Partiler YasaGelin cak. altýnda kala sý'ný deðiþtirelim. Liderler lým, yapa am Nevruz'u bayr sultasýna son verelim." akutl ý herkes bayramýn gizli ri Macüle 19 az. avüz ‘Tec sýn. Ama yapm yýs'a sahip çýkmayan intanýk yaptýlar’ i sandan demokrasi bekle"Diyarbakýr Cezaevi'n nir mi? Baþbakan kendi Demokrasi ve Ýnsan Hak larý Müzesi yapalým" di- ayýbýný kendi itiraf ediyor. yen Kýlýçdaroðlu, "Demo- Medyanýn özgürlüðü için krasi için Uludere ayýbýn- gelin yasa çýkaralým. Saa dan kurtulalým. Barýþ isti- bah akþam küfredip sonr . Biyorsan getir Uludere Ko- barýþtan söz edilemez Yaür. sözd müz sözü zim regeti misyonu'nu ama olakan Baþb ýdan lanc omezsin. Çünkü sen dem A) (DÝH ." maz krasi kültürünü içine sin-


9

POLÝTÝKA

27 Mart 2013 Çarþamba

Akil Kadýnlar Komisyonu olsun BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, TBMM'nin, böylesine tarihi helalleþme ve barýþ sürecine sýrtýný dönerek ya da tartýþmalarý baþka yöne çekerek tarihsel rolünü oynayamayacaðýný söyledi. kardeþçe, bütün kültürlerin, renklerin bir arada yaþayabileceði bir duyguyu 'nereden zayýflatýrým' diye el ele vermiþ meydan meydan provokasyon çaðrýsý yapanlar, bu metni, mesajý anlamaktan çok uzaklar'' diyen Demirtaþ, ''Devlet nasýl olacak diye soruyorlarmýþ. Devlet, bahçeli olsun ama bu bahçede rengarenk çiçekler olsun. Devlet, bahçesiz olmasýn ama bahçede kan, gözyaþý olmasýn. Bu bahçede Isparta'nýn gülü de Hakkari'nin lalesi, sümbülü de olsun'' ifadelerini kullandý.

ANKARA-BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, partisinin grup toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, Diyarbakýr'daki Nevrozda yüz binlerin, makarna, buzdolabý için deðil, verilecek mesajý dinlemek ve onun

arkasýnda olduðunu belirtmek için bulunduklarýný belirterek, ''Öcalan'ýn çaðrýsý, önümüzdeki seçimler için deðil önümüzdeki yüzyýllar için yapýlmýþ bir çaðrýdýr'' dedi. ''Bir arada, barýþ içinde,

“Herkes rolünü doðru oynamalýdýr”

''Parlamento, bu ülkede yaþanan en büyük soruna karþý duyarsýz mý kalacak?'' diye soran Demirtaþ, þöyle konuþtu: ''Parlamentonun, hükümetin, muhalefetin üzerine düþenler vardýr. Herkes ro-

lünü doðru oynamalýdýr. Baþka ülkelerde parlamentolar özel yasalarla özel komisyonlar kurmuþtur. Bizim parlamentomuz böylesine tarihi helalleþme ve barýþ sürecine sýrtýný dönerek ya da tartýþmalarý baþka yöne çekerek tarihsel rolünü oynayamaz. Birlikte bu sürecin altýna elimizi, gövdemizi koyduk diyorsak, ana muhalefet, iktidar dahil, herkesin bu konuda akýlcý, mantýklý düþünmesi gerekir. Geri çekilme meselesi önemli bir tartýþma. Sadece geri çekilenlerle ilgili deðil, bu süreci yönetenlerle ilgili de yasal güvenceye ihtiyaç vardýr. Hangi hukuka dayanarak bütün bu çalýþmalarý yapýyoruz, bunlarýn açýklýða kavuþturulmasý lazým. Akil Ýnsanlar Komisyonu ile ilgili bizim sunduðumuz bir isim listesi yoktur. Mutlaka olacaktýr ama þu anda yok.

r tý as es ý as lm ký ra bý en am m ta ýn ar hl la Si

Akil adamlar kavramý doðru deðil. 'Akil Kadýnlar Komisyonu' diyelim ve içine bazý adamlar da katýlabilir diyelim. Biz buna hazýrýz. Madem bu barýþ süreci, en çok bu savaþta aðlayan, yüreði parçalanan analarýn, kadýnlarýn duygularý için önemlidir, madem analarýn gözyaþýný dindireceðiz diye yola çýkýyoruz, Akil Kadýnlar Komisyonu diyelim, ne deðiþir? '' Akil Kadýnlar Komisyonu'nun, toplumsal bütün dinamikleri temsil etmesi gerektiðini belirten Demirtaþ, ''Bugün tartýþýlan isimler belki kamuoyunun bildiði isimler olabilir ama bu mesele kamuoyunun bildiði, tanýdýðý isimlerin ötesinde gerçekten sokaðýn, toplumun nabzýný tutabilecek, oradan gelmiþ insanlar da sadece vitrin hesabý yapýlmadan bu komisyonda yer almalý'' diye konuþtu.

''Bu konu bizim en çok uðraþtýðýmýz, en çok fikir yürütülen, en çok düþünülen konulardýr. Dolayýsýyn bunu la bu çerçevede eðer þimsidir. Þüphesiz ki et iþar e min öne n in ame esin tam iþm diye kadar sorumlu ama için silahlarýn Cumhurbaþkaný Gül, kardeþliðin pek a Yoks týr. esas fikri, ciddi düþünceleri kýlmasý esastýr'' dedi býrakýlmasý sirýda dýþa ederek, ''Bunun için silahlarýn tamamen býra da çýkýp olan insanlardan faydalasilahlý oladým bir Bu a,bu ldir. sonr deði dan ak nledurm nýlmasýndan daha tabii bir lahlý kaya Köþkü'nde düze r kada or.'' ne oluy rin muþ elele ntýmes topla tip þey de olamaz. Ama nasýl n diði ortak basý ediltakip atle dikk soin ve zor iliþk olur, ne olur, bunlar nihaeme sýnda günd “Önemli bir süreç ollar konu ken gere i mes . yette Hükümetin takip ettladý yaný rularý içindeyiz” es herk nu herhalde tiði bir konu ama herkesi, Ýsrail'in Türkiye'den Cumhurbaþkaný Gül, duðu adüny kü parlamentoyu, siyasi parMavi Marmara baskýnýn- çözüm süreci kapsamýnda biliyordur. Çün de de erin yerl a nýn baþk tileri, bütün Türkiye Cumdan sonra özür dilememe Akil Adamlar Komisyonuýr. vard alar ilelam uygu huriyeti vatandaþlarýný ilsi halinde iki ülke iliþk nun hükümet tarafýndan un uyun saðd olan yece mli eme Öne gilendiren bir konu oldurinin normalleþ mý TBMM tarafýndan mý bir e böyl sý, olma aným m haki rinin ðu için herkesin yapýcý ðine dair sözle kurulacaðýnýn sorulmasý k yaca olma de Ýsiçin ç di süre ''Þim ve ama sorumlu bir þekilde ý satýlmas üzerine de Türkiye'nin e- düþüncelerini ifade edegünd e nlikl kesi buni, erin geld þeyl özür o en rail'd li bir süreç içerisinsüreçte önem me gelmemesi, Türki- rek bu sürece katýlmasýnsonraki dan ðunu söyledi. Çok oldu de i- da fayda vardýr. Bu, süreci normalleþmenin hýzlý ola- önemli bir konunun Tür- ye'nin birliði ve beraberl lde þeki bir angi muðini herh saðlamlaþtýrýr, herkesin bileceðini düþünüyor 'nin gündeminden çýkiye geliþ ir hiçb sý cek lma leye zede iþin içinde olduðu ve hersunuz?'' diye soru ýlmasýyla ilgili canlý kart aade müs e nlikl ekesi söyl e arý mey kesin mutmain olduðu, üzerine Gül, þunl bir tartýþmanýn olduðuna, edilmemesi ki zaten böyle herkesin bir þekilde katýldi: dikkat çekici hususlar ve de olacaktýr. Bundan hiç yaa'ya mar Mar vi dýðý bir süreç olursa kalýcý ''Ma fikirlerin paylaþýldýðýna tereddütüm de yoktur.'' yanbir k büyü çok olur. Bu çerçevede görüpýlan iþaret eden Gül, bunu çok yorum. Senelerdir bu kolýþtýr, onun giderilmesiyle normal gördüðünü kay- “Herkesin katýldýðý nularda fikir yürütmüþ, ilgili þartlarýmýzý söyleþöyle süreç kalýcý olur” rini sözle Gül, i. dett tavde güzel þeyler miþtik ve çok kesin Türkiye'de, bu konuda düþünmüþ, : ürdü sürd de yetin yazmýþ insanlardan faydarýmýz vardý. Niha olan bunun deðerli fikirleri olan aymli ''Öne yapve mda iyi ü görd Ýsrail bunu entelektüeller ve lanmak bu anla ANKARA-Cumhurbaþ- masý gerekenleri yapmýþ Türkiye'nin gündeminden dýnlar, nürüm. düþü diye adamlarý bulunduðu- olacaktýr kaný Abdullah Gül, Türki- oldu. Bundan tabii ki gerçekten çýkmasý ve Tür- fikir Hüini eves çerç iþin ulayan Cumhur- Ama ye'ye resmi ziyarette bulu- memnuniyet duyuyorum. kiye'de gerçek anlamda nu vurg iþle bu anda þu ve et Gül, þunlarý söy- küm nan Kamerun Cumhur- Þimdi her þey daha çok sý- kardeþliðin, barýþýn, huzu- baþkaný çizeceklerdir.'' ler enen ilgil baþkaný Paul Biya ile Çan- cak, durun bakalým bun- run iyice, tekrar pekiþme- ledi:


10

HABER

27 Mart 2013 Çarþamba

Cinayete sadece 4,5 yýl Batman’da vatani görevini yaparken, baþka bir asker tarafýndan vurularak öldürülen Ermeni asker Sevag Balýkçý’nýn katil zanlýsý Kývanç Aðaoðlu’na , “bilinçli taksirden adam öldürmek” suçundan 4 yýl 5 ay 10 gün hapis cezasý verildi

DÝYARBAKIR-Batman'ýn Kozluk ilçesi Gümüþörgü Jandarma Karakolu'nda 24 Nisan 2011 tarihinde askerlik yaparken vurularak öldürülen Sevag Þahin Balýkçý'ya iliþkin davanýn karar duruþmasý Diyarbakýr 2. Hava Taktik Komutanlýðý'ndaki Askeri Mahkeme'de görüldü. Duruþmaya, tutuksuz sanýklar Kývanç Aðaoðlu ve Sadrettin Ersöz'ün yaný sýra Sevag Þahin Balýkçý'nýn annesi ve babasý, taraflarýn avukatlarý ve Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi katýldý. Duruþma Sevag Þahin'in annesi Ani Balýkçý'nýn davaya iliþkin beyanlarýyla baþladý. Ani Balýkçý, yaklaþýk 2 yýldýr davanýn sürdüðünü hatýrlatarak, "Oðlumun öldürülmesinin peþi sýra adalet için bekleyip durduk. Oðlumun ölüm haberini duyduðumuz zaman donup kaldýk. Biz bu süreçte adaletin tecelli etmesini beklerdik. Oðlumun öldürüldüðü gün yani 24 Nisan ayný zamanda Paskalya Bayramý ve Ermeni soykýrýmýn yýldönümüydü. Bu manidar bir durumdur. Oðlumun katili ile bu salonda nefes aldýk dava boyunca. Bu olay nasýl kaza olarak düþünülür? Oðlumun kendisini silahýn önünde bulmasý onun suçu mu? Sevag tel örgülerin ardýndan þaþkýn halen neden duruyor" dedi.

‘Kazara öldüðüne inanmýyorum’

‘Müebbet hapis cezasýna çarptýrýlsýn’ DÝYARBAKIR'da 17 Kasým 2012 tarihinde eþi Neþet Yaman tarafýndan çocuklarýnýn gözü önünde 29 yerinden býçaklanarak katledilen Zuhal Yaman'ýn ölümüne iliþkin açýlan davanýn ilk duruþmasý Diyarbakýr 1. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruþmaya tutuklu sanýk Neþet Yaman, Zuhal Yaman'ýn çocuklarý, kentte bulunan kadýn kurumlarýnýn temsilcileri ve maðdur avukatý Çavuþ Aktan katýldý. Tanýklarýn dinlendiði duruþmada, Zuhal Yaman'ýn kýzý Azize Yaman dinlendi. Azize Yaman, mahkeme heyetinden herkesin salondan çýkarýlmasýnýn ardýndan tanýklýk edeceðini talep etti. Mahkeme heyeti, Yaman'ýn talebini dikkate alarak herkesi duruþma salonundan çýkartarak, beyanlarýný aldý. Mahkeme heyeti daha sonra yeterli delilin toplanmasý

Ardýndan konuþan baba Garabet Balýkçý, kendisinin oðlunun ölümüyle ilgili gerçeði mahkeme salonunda öðrenemediðini belirterek, "Eðer kazara öldüyse aydýnlatýlsýn. Bu bir trafik kazasý deðil herhalde. Sevag kýrmýzý ýþýktan mý geçti ki, araba çarpsýn? Ben bunun bir kaza olduðunu düþünmüyorum. Sonuna kadar mücadelemi sürdüreceðim" diye konuþtu. Ardýndan esasa iliþkin ilk savunmayý yapan Balýkçý ailesinin avukatý Ýsmail Cem Halavurt, olayla ilgili aydýnlatýlmayan hususlarýn olduðunu kaydederek, "Olayýn Ermeni soykýrýmý ve Paskalya Bayramý'na denk gelmesi

için duruþmayý 23 Mayýs tarihine erteledi. Duruþmaya katýlmak isteyen kadýn kurumu temsilcilerine sanýk Neþet Yaman'ýn yakýnlarýnýn hakaret ve tehditlerde bulunduðu belirtildi. Duruþma sonrasý Ekin Ceren Kadýn Derneði ve Selis Kadýn Derneði çalýþanlarý adliye binasý önünde basýn açýklamasý yaptý. Açýklamada konuþan Selis Kadýn Derneði üyesi Zelal Demiray, gerçekleþtirilen cinayetin namus ya da cinnet olayý olmadýðýný, kurgulanmýþ bir kadýn cinayeti olduðunu ifade etti. Toplumsal cinsiyet rollerinin kadýn katliamlarýný meþrulaþtýrdýðýný dile getiren Demiray, "Ayrýca duruþmaya katýlan kadýn kurumlarýna sanýðýn ailesi tarafýndan sözlü saldýrýda bulunmuþtur. Ve tehdit edilmiþtir" dedi. Kadýn kurumlarý olarak bu olayýn takipçileri olacaklarýný belirten Demiray, "Zuhal Yaman'ýn katili olan Neþet Yaman'ýn müebbet hapis cezasýna çarpýtýlmasýný talep ediyoruz" diye konuþtu. (DÝHA)

soysal, siyasal ve ölen þahsýn Ermeni olmasý bunun bir ýrkçý cinayet olduðu fikrindeyiz. Türkiye'de yaþanan siyasal geliþmeler neticesinde azýnlýklarýn hedef olduðu ve azýnlýklar üzerinde bazý güçlerin hedeflerinin olduðu ortaya çýkmýþtýr. Özellikle askerde yüzde 95'ini Kürtlerin oluþturduðu þüpheli asker ölümleri kuþkularýmýzý arttýrmýþtýr" deðerlendirmesinde bulundu.

‘Olay aydýnlatýlmamýþtýr’

Yargýlamada çeliþkili ifadelerin yer aldýðýný söyleyen Halavurt, "Olay keþfi yüzeysel yapýlmýþtýr. Olaya iliþkin deliller saklanmýþ, olayda sorumluluðu olan kiþiler görevlerinden el çektirilmemiþ, olay yeri inceleme ekipleri görevini yerine getirmemiþ ve soruþturma önyargýlý bir þekilde yürütülmüþtür. Sonuç olarak bu davada gerçek tam anlamýyla ortaya çýkmamýþtýr" diyerek, Kývanç Aðaoðlu'nun "olasý kastan adam öldürmek" suçuyla cezalandýrýlarak tutuklanmasýný isterken, sanýklardan Astsubay Sadrettin Ersöz'ün olaya kurban seçildiðini ve ceza indirimi uygulanmasýný talep etti. Halavurt'un ardýndan müdahil avukatlar savunma yaptý.

‘Ben her gün ölüyorum’

Mahkeme Baþkaný'nýn Kývanç Aðaoðlu'na söz vermesi üzerine "Burada bana ve alime ýrkçý söylemleri sarf edildi. Bunlarý kabul etmiyorum. Bu hayatta kardeþimi kaybettim. Sevag bir defa öldü ben her gün ölüyorum" dedi. Sanýk Ersöz ise, "Bana herhangi bir emir verilmedi. Abdullah

Irmak adamlarý toplayýp kendi kafasýna göre bir þeyler yaptý. Ýyi niyetle bir þeyler yapmaya çalýþtým. Bu olay beni çok yýprattý" dedi.

Avukata göre ‘basit taksir’

Savunma avukatý Ýbrahim Gök ise, müdahil avukatlarýn deðerlendirmelerinin yanlýþ olduðunu ileri sürerek, þunlarý söyledi: "Ben sizi fazlasýyla meþgul etmeyeceðim. Müvekkilime olasý kasttan adam öldürmek suçunun istemesi hukuka uygun deðildir. Suçlunun kim olmasý gerektiðini sayýn heyetiniz biliyor. Müvekkilim olaydan sonra antideprasan haplar kullanmaya baþladý. Kendisi herhangi bir siyasi görüþe mensup deðildir. Biz bu ülkeyi böldürmeye çalýþanlarý da gördük. Askerde ölen gençlerin yüzde 95'nin Kürt olduðu doðru deðildir. Ben kendim davalara giriyorum. Girdiðim davalarda öldürülen 4 kiþi batý illerindendir. Bize göre olayda 'basit taksir' vardýr." Gök'ün ardýndan mahkeme baþkaný, Aðaoðlu'na "Diyeceðin bir þey var mý" sorusu yöneltti. Aðaoðlu, "Üzgünüm. Baþka diyeceðim bir þey yok" yanýtýný verdi. Verilen aranýn ardýndan kararýný açýklayan mahkeme heyeti, müdahil avukatlarýn "olasý kasten adam öldürmek" talebini reddederken, sanýk Kývanç Aðaoðlu'na "bilinçli taksirden adam öldürmek" suçunu iþlediði iddiasýyla 4 yýl 5 ay 10 gün, sanýk Sadrettin Ersöz'e ise, "görevini kötüye kullanmak" suçunu iþlediði kanýsýyla 5 ay hapis cezasý verdi.


11

HABER

27 Mart 2013 Çarþamba

DDKD Genel Baþkaný Ýmam Taþçýer, silaha ihtiyaç duyulan þartlarýn ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini belirtirken, KADEP Genel Baþkaný Lütfi Baksi ise, Kürtlerin öz yönetimlerinin ancak Kürtlerin kimliklerinin tanýnýp anayasal güvence altýna alýnmasýyla gerçekleþebileceðini kaydederek, Kürt halkýnýn temsiliyetini meydana getirecek bir meclisin oluþmasý gerektiðini dile getirdi DÝYARBAKIR - Kürt siyasi parti ve kurum temsilcileri Abdullah Öcalan'ýn okunan mesajýna iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Devrimci Demokrat Kürt Derneði (DDKD) Genel Baþkaný Ýmam Taþçýer, bu yýlki Nevroz kutlamalarýnýn hem katýlým hem de verilen mesajlar açýsýndan diðer yýllardan daha iyi olduðunu belirterek, bu yýlki kutlamalarda insanlarýn beklentilerinin de daha farklý olduðunu kaydetti. "Diyarbakýr'da Nevroz'lar bir baþkaldýrý ve serhildandýr. Nevroz'lar Kürt halkýnýn haykýrýþýdýr. Bu Nevroz'da bu daha fazla hissedildi ve açýða çýktý" diyen Taþçýer, Öcalan'ýn mesajý okunduðu sýrada Nev-

KADEP Genel Baskani Lütfi Baksi

DDKD Genel Baskani Imam Tasçýer

‘Bir meclis olusturulmalý’

roz alanýnda bulunduðunu kaydederek, mesajýn içeriðinin çok iyi bir þekilde kaleme alýndýðýný söyledi.

‘Benim de beklentim buydu’

Taþçýer, "Teknik konularýn dýþýnda bütün diðer felsefi konulara ve her iki halkýn beraber nasýl yaþayabilmesi konularýna deðinilmiþti. Benim de beklentim buydu. Bunun dýþýnda bir beklenti beklemek de doðru deðildi. Diðer konularýn içeriði de mektupta yer almýþtý. Mektupta bundan sonra atýlacak adýmlar da ince hesaplanýp detaylara da gidilmiþti. Bundan sonra yine mücadelenin devam edeceði ve esas anlatýlmak istenen þuydu; silahlý mücadele bir ulusun kurtuluþunda mücadele yolarýndan bir tanesidir, diðer yollarý da vardýr. Silahlý mücadele de Kürt halkýnýn taleplerinin silahla dile getirilmesidir. Onun dýþýndaki mücadele þekli nedir; siyasal mücadele, demokratik mücadeledir."

‘Silah bir sonuçtur, neden deðil’

Kürt sorununun demokratik yollarla çözümü ve silaha ihtiyaç duyan þartlarýn ortadan kalkmasý gerektiðini ifade eden Taþçýer, "Eðer bir halka sorunlarýnýn çözümünde demokratik zemin sunmazsanýz çözüm için silahtan baþka bir yol býrakmazsýnýz. Ýçinde bulunduðumuz süreç umut vericidir. Bundan sonra Kürtlerin artýk silahýn dýþýnda devam eden mücade-

lesini demokratik, siyasal, legal ve meþru bir þekilde yürütmeleri gerekir. Belki silahlar konuþtuðu zaman bunlarýn önünü kapatýlýyordu. Ama aslýnda baþka seçenek býrakýlmamýþsa silah da bir yoldur. Silah bir sonuçtur, bir neden deðildir. Devletin Kürtleri kabul etmesi gerekiyor ki Kürtler diðer demokratik yollardan kendi hak ve hukukunu alabilsinler. Kürtler demokratik yollardan haklarýný almaya çalýþýrsa ama ülke demokratik deðilse yani Türkiye demokratik deðilse Kürtler de taleplerini silahla bastýrmak zorunda kalýr. Bence o mektupta dile getirilen þeyler arasýnda Türkiye'nin demokratikleþmesi vardý" þeklinde konuþtu. Kürtlerin azýnlýk deðil on binlerce yýldýr Mezopotamya'da yaþayan bir millet olduðunu ve Türkler ile Kürtlerin eþit olmasý gerektiðini belirten Taþçýer, þunlarý aktardý: "Devletin,Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci resmi dili Kürtçedir diyebilmesi gerekiyor. Biz DDKD olarak bundan sonraki süreçte, demokratik yollarla Kürtlerin bu haklarýný daha çok dile getireceðiz. Bununla ilgili daha çok çalýþma, propaganda yapacaðýz"

‘Halk çözüm istiyor’

Bu seneki Nevroz'da halkýn barýþa olan özlemi ve Kürt sorununun barýþçýl yollarla çözümü için büyük bir katýlým saðlandýðýný söyleyen Katýlýmcý ve Demokrasi Partisi (KADEP)

Genel Baþkaný Lütfi Baksi, Kürt halkýnýn bir an önce çözüm istediðini belirtti. "Halk bu sorunun bir an evvel çözülmesini istiyor, çünkü 30 yýl oldu. Bir noktada da, halkýn ulusal bilinçlenmesi arttýkça her sene katýlým daha fazla oluyor ve coþku da artýyor. Bu sene ayrýca, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ýn mesajýnýn okunacaðý ilan edilmiþti. Bu da 2013 Diyarbakýr Nevrozu'na katýlýmý saðlayan nedenlerden bir tanesiydi" diyen Baksi, "Kürt halký 90 yýldýr inkar ediliyor ve tüm talepleri kanla bastýrýlýyor. Türk Devleti savaþla Kürtleri yok edemeyeceðini anlayýnca zorunlu olarak Kürt hareketleri ile iliþkiye geçti. Ve görüþmeler baþladý. Tam anlamýyla barýþ, anlaþma saðlandý diyemeyiz; ama ateþkes ilan edildi, diyalog baþladý. Ümit ediyoruz ki halkýn özlemi yerine getirilir. Kürtlerin kimliði tanýnýr ve anayasal güvence altýna alýnýr, dili eðitim dili haline getirilir ve ileride öz yönetim yani kendi kendine yönetme hakký tanýnýr. Bu çerçevede bir anlaþma saðlanýrsa çok olumlu olur. Bir daha Türkler ve Kürtler karþý karþýya gelmez" dedi.

‘Umarýz ki bu süreç taktik deðildir’

Eðer Kürtlerin inkarý devam ederse en kýsa sürede her þeyin eski haline döneceðini kaydeden Baksi, onurlu bir barýþýn Kürt halkýnýn ulusal haklarýnýn ta-

nýnmasý ile gerçekleþebileceðini kaydetti. Bu süreçte muhatabýn 25 milyon Kürdün olduðunu söyleyen Baksi, Kürt halkýnýn temsiliyetini meydana getirecek bir meclisin oluþmasý ve bu meclise tüm kurum ve siyasi partilerin yer almasý gerektiðini dile getirdi. "Bu mecliste Kürt sorunu tartýþýlmalý, Kürt halkýnýn talepleri madde madde tespit edilmeli" diyen Baksi, "Ve bu meclisin içinden çýkacak bir komisyon da devlet yetkilileri ile görüþüp sorunu tartýþmalýdýr. Mutabakat saðlandýðý zaman meclise dönüp meclisin onayý alýndýktan sonra barýþ gelir. 2006'da KADEP'i kurduðumuz zaman parti programýmýzýn merkezine Kürt sorununun çözümünü koymuþtuk. Amacýmýz Kürt sorununu demokratik yollarla diyalog içerisinde çözmektir. Bugün bu geliþme bizim istediðimiz noktaya geldiði için sevinçliyiz. Ümit edelim ki bu çerçevede çözüm ele alýnýr. Kürt halkýnýn talepleri kanla bastýrýldýðý için Kürtler zorunlu olarak kendi haklarýný savunmak için daða çýkmak zorunda kaldýlar. Eðer daða çýkma sebepleri ortadan kalkarsa savaþmaya da gerek kalmaz. Bu konuda ümit edelim ki devlet stratejik adýmlarý atar. Çünkü önümüzde seçim var. Ýktidar seçimlerin barýþçýl bir ortamda geçeðini söylüyor. Umarýz ki bu süreç taktik deðildir" diye konuþtu. (DÝHA)

Suriye’ye 113 kamyon gýda malzemesi gönderildi DÝYARBAKIR - Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Rojava Yardým Koordinasyonu tarafýndan yürüten kampanyada bölge genelinde toplanan yardýmlarýn detayýný açýklandý. DTK binasýnda yapýlan basýn açýklamasýnda düzenlenen kampanyayla ilgili bilgi veren DTK Rojava Yardým Koordinasyonu üyesi Zübeyde Teker, son iki ayda Suriye'ye 113 kamyonluk gýda malzemesini gönderildiðini açýkla-

dý. Teker, "DTK'nýn çaðrýsý ile 9 Þubat tarihinde baþlatmýþ olduðumuz Rojava'ya yardým kampanyasý tüm illerden yapýlan yardým kampanyalarýyla devam etmektedir. 2 aylýk dönem içerisinde temel gýda maddeleri, çocuk mamasý, çocuk bezi ve hijyen malzemelerini kapsayan 113 kamyonluk gýda maddesi Nusaybin ve Akçakale sýnýr kapýlarýndan geçirilerek Kobani ve Kamýþlý'ya ulaþtýrýlmýþtýr" dedi.


12

HABER

27 Mart 2013 Çarþamba

n i h i r a t t r a M 1 ‘2 ’ r ý d ý c ý g n a l þ a b Abdullah Öcalan’ýn Diyarbakýr Nevrozu’nda yaptýðý çaðrýyý deðerlendiren sanatçýlar, barýþ için gerekli adýmlarýn atýlmaya baþlandýðý noktasýnda hem fikir. Tiyatrocu Deniz Türkali, Öcalan tarafýndan baþlatýlan sürece iliþkin, “21 Mart tarihi bir gündü. Tarihin baþlangýcýdýr” deðerlendirmesinde bulunurken, sanatçý Suavi ise, iktidarýn öncelikle sürece yönelik güven oluþturulmasýnda sorumluluk taþýmasý gerektiðini söyledi

DÝYARBAKIR'da 21 Mart'ta gerçekleþen Nevroz kutlamasýnda Abdullah Öcalan'ýn mesajýnýn okunmasýyla baþlayan yeni döneme iliþkin toplumun hemen her kesiminden olumlu sesler yükselirken, aydýn ve sanatçýlar da barýþ sürecini destelediklerini belirterek, devlet tarafýndan atýlacak adýmlarýn barýþa dönük olmasý beklentisi taþýdýklarýný ifade etti.

‘Çok umut verici’

Sürece iliþkin konuþan Tiyatrocu Deniz Türkali, Öcalan tarafýndan baþlatýlan sürece iliþkin, "Gerçekten çok sevindim. Çok olumlu ve heyecan verici bir süreç" deðerlendirmesinde bulunarak, "21 Mart tarihi bir gündü. Tarihin baþlangýcýdýr. Vedat Türkali, 'Türkiye'nin en akil adamý Abdullah Öcalan'dýr' demiþti. Babamýn söylediklerine katýlýyorum. Gencecik insanlarýn ölmeyeceðini düþünmek çok umut verici" diye konuþtu. "Her þey bundan sonra baþlýyor" diyen Türkali, "Abdullah Öcalan'ýn mesajda da belirttiði gibi barýþ sürecini tartýþarak, konuþarak yürütmek gerekiyor. Bu süreçte barýþýn karþýsýnda duran her þeye direnmek gerektiðini düþünüyorum. Barýþ sürecinin devam etmesini diliyorum tabii bundan sonrasý siyasetçilerin iþi" dedi.

‘Sürecin takipçisi olmak lazým’

Kardeþ Türküler'in solistlerinden Feryal Öney ise, Öcalan tarafýndan gönderilen mektubun Türkiye'deki birçok farklý kimliði kapsadýðýný kaydetti. "Gerçekten umutlandýrýcý bir mektup" diyen Öney, "Artýk ölümlerin olmayacaðýný düþünmek çok güzel. Ama asýl iþ bundan sonra baþlýyor" dedi. Öcalan tarafýndan baþlatýlan süreçte, toplumun

her kesiminin kendini eþitçe ifade edebilmesinin önemine dikkat çeken Öney, "Toplumsal barýþ için herkesin eþitçe kendisini ifade edebileceði bir Türkiye olacak mý? Bu noktada biz sanatçýlara ve herkese çok iþ düþüyor. Rahatlayýp gevþememek, sürecin takipçisi olmak lazým" diye konuþtu.

‘Bakýþ açýsý deðiþmeli’

Barýþa destek olunmasý gerektiðinin altýný çizen oyuncu Mahir Günþýray ise, toplumun bakýþ açýsýnýn deðiþmesi gerektiðine iþaret etti. "Büyük þehirlerde yaþayan 'Beyaz Türk' noktasýndan deðil, ülkenin güneydoðusunda, doðusunda yaþayan, bize ayný gelen ama aslýnda pek de öyle olmayan, Kürt halkýnýn gözünden görmeyi denemek lazým" diyen Günþýray, þöyle devam etti: "Kimi medyanýn ve siyasilerin kýþkýrtmalarýna kulak asmamak gerek. Alternatifsiz itirazlarla çaresizlik emareleri gösteriyorlar ve savaþ isteyen son insan topluluðunu kýþkýrtmaya çalýþýyorlar. Kürt meselesinde biraz daha objektif olmaya çalýþmak lazým; barýþ ve huzur istemek bu düþünceye aykýrý düþmüyor. Kýsaca ne olursa olsun, barýþtan yana olun; hiç bir meselenin zorla, silahla, güçle, baskýyla çözülemediðini ve çözülemeyeceðini gördüðünüzü umut ediyorum."

‘Olumlu adýmlar atýldý’

"Yýllardýr yaþanan bu acýlara dur demek çok anlamlý" diyen Moðollar grubunun solisti Cahit Berkay da, "Yýllardýr yaþanan acýlarýn katlanmayacaðýný, insanlarýn ölmeyeceðini bilmek sevindirici bir durum" dedi. Barýþa yürüyen yolda gerekli olan olumlu adýmlarýn atýldýðýný belirten Berkay, "Bu nedenle bu sürece herkesin olumlu yaklaþmasý gerekiyor. Herkesin anlamasý gerekiyor" diye konuþtu.

‘Yasal düzenlemeler hayata geçirilmeli’

Sanatçý Servet Kocakaya, silahlý mücadelenin siyasete evrilebileceði fikrinin memnuniyet verici olduðunu

Ayþenur Kolivar

Feryal Öney

Cahit Berkay

Mahir Günþýray

Derya Alabora

Deniz Türkali

Servet Kocakaya

Suavi

ifade ederek, "Kürt siyasi iradesi bu anlamda atmasý gereken adýmý attý. Sürecin saðlýklý ilerlemesi adýna, devletin gerekli karþýlýklarý vermesi, Kürtler arasýnda gerçekleþebilecek olasý tarihsel güvensizliðin de panzehiri olacaktýr" dedi. Barýþtan yana tavýr sergileyen tüm Kürt siyasetçilere teþekkürlerini ileten Kocakaya, "Ayný teþekkürü hükümet-devlet kanadýna da sunabilmeyi çok istiyorum. Bu yüzden daha fazla gecikmeden demokratikleþmeye dönük yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini sabýrsýzlýkla bekliyorum" dedi.

‘Kucaklaþmaya ihtiyaç var’

Oyuncu Derya Alabora ise, "Bu süreci çok önemsiyorum. Türkiye'nin barýþa ve kucaklaþmaya çok ihtiyacý var. Her iki tarafýn da çok dikkatli adýmlar atmasý gerekiyor" diyerek, barýþ ortamýný istemeyen farklý görüþte insanlar olduðunu anýmsattý. "Artýk silahlarýn susmasý ve bundan sonra yapýlacak þeyler için masaya oturmak gerekmektedir" diyen Alabora, bu yapýlacak þeylerin ise, sakin ve saðduyulu davranarak, demokratikleþme sürecinin önüne çýkacak engellere kulak asmamak, sevgi ve dostlukla insanlarýn birbirini kucaklamasý olduðunu belirtti.

‘Barýþ güneþi doðsun’

Bu Nevroz'un silahlarýn sustuðu ve barýþýn filizlendiði bir bahar getirmesini umut ettiðini ifade eden ses sanatçýsý Ayþenur Kolivar, "Bir daha yeni acýlarýn yaþanmamasýný, barýþmayý temenni ediyoruz. Ama barýþmak her zaman barýþ getirmeyebilir. Yüreklerdeki yaralarý da göz ardý etmemek ve bunlarý sarmak için çabalamak da gerekiyor. Bu çatýþmalarda çocuklarýný yitiren analara artýk bizi evladýnýz yerine sayýn diyebilmemiz gerekiyor. Ümit ediyoruz ki bu bahar barýþ güneþi yaþadýðýmýz bütün coðrafyalarýn üzerinde ayný parlaklýkla doðsun" diye konuþtu.

‘Omuzlarda önemli bir aðýrlýktýr’

Sanatçý Suavi de, Öcalan'ýn imzasýný taþýyan mesajla baþlayan sürecin demokratik hak ve özgürlüklerin, kadýnlarýn, iþçilerin, öðrencilerin, kimliklerin ve inanç gruplarýnýn, ezilen, aþaðýlanan, ötekileþtirilen, eziyet edilen, sömürülen katmanlarýn-kültürlerin kendilerini egemen olan engellerden çoðunlukla arýnarak daha özgürce ifade edebilmeleri anlamý taþýdýðýný kaydetti. Suavi, "Her türden anti-demokratik icraatlarýn deþifre edilmesi ve iktidarýn foyasýnýn yaþanan bu iklime raðmen günýþýðýna çýkarýlmasý da saðlanabilecektir. Bu aþamada barýþ süreci omuzlarda önemli bir aðýrlýktýr" ifadesinde bulundu. Kazanmak için her kesimin bir þeyler kaybetmeye hazýrlýklý olmasý gerektiðine iþaret eden Suavi, iktidarýnsa öncelikle sürece yönelik güvenin oluþturulmasýnda sorumluluk taþýmasý gerektiðini ve barýþýn kalýcý olmasý için sorumluluk üstenmesi gerektiðini kaydetti. Sürecin genel bir af çýkarýlmasýný da kaçýnýlmaz kýlmakta olduðunu ifade eden Suavi, "Ýktidarýn, Meclis'in olasý genel affýn hukuki, adli, siyasi vesaire tüm alt yapýsýný hazýrlamasý gerekmektedir. Roboski raporu yeniden gözden geçirilmeli ve sorumlularý açýða çýkarýlarak gerekli yasal iþler derhal yapýlmalýdýr" dedi. (DÝHA)


13

HABER

27 Mart 2013 Çarþamba

‘Hassasiyetin bilincindeyiz’ Diyarbakýr Nevroz’una katýlanlara teþekkür eden BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Mehmet Emin Yýlmaz, BDP olarak sürecin hassasiyetinin bilincinde olduklarýný belirterek, ancak AKP hükümetinin mesaja karþý demokratik adým atma yerine antidemokratik uygulamalarýna devam ettiðini söyledi

DÝYARBAKIR - BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü, parti binasýnda 21 Mart Diyarbakýr tarihi Nevroz'u ve gözaltý operasyonuna iliþkin basýn açýklamasý yaptý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, TUHAD-DER Diyarbakýr Þube Baþkaný Sýrrý Doðan, MEYADER Þube Baþkaný Leyla Ayaz ve Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi aktivistlerinin de katýldýðý açýklamada BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Mehmet Emin Yýlmaz konuþtu.

‘Herkes mesaja kilitlendi’

Yýlmaz, 21 Mart'ta Diyarbakýr'da gerçekleþen tarihi Nevroz'a dünyanýn tanýklýk ettiðini ifade ederek, "Nevroz'un kitleselliði ve okunan Kürt Halk Önderi Sayýn Abdullah Öcalan'ýn mesajý dünyaca taktir gördü ve alkýþlandý. Bütün dünya basýný mesajý canlý olarak yayýnladý. Adeta herkes mesaja kilitlendi. Görkemli Nevroz'un hazýrlýk aþamasý ve kutlama programýnýn sorunsuz geçmesine katkýda bulunan emekçi yoldaþlarýmýza ve alanda bizi yalnýz býrakmayan halkýmýza buradan teþekkür ediyoruz" dedi.

‘Sürece dört elle sarýlmalýyýz’

"Kürt Halk Önderi Sayýn

“Geliþmeler bizleri umutlandýrdý” Adliye sarýyý önünde bir araya gelen Büro Emekçileri Sendikasý Diyarbakýr Þubesi üyeleri, iþ koþullarýnýn iyileþtirilmesi talep edildi. Burada konuþan BES Diyarbakýr Þube Temsilcisi Bedirhan Çetinkaya, bölgede yaþanan olumlu geliþmelerin kendilerini umutlandýrdýðýný söyledi

Öcalan'ýn tarihi mesajý yeni bir sürecin baþlangýcý olmasý açýsýndan umut yarattý" diyen Yýlmaz, "Ancak AKP'nin mesaja karþýlýk vermesi, beklenen demokratik adýmlarýn aksine savaþ uçaklarýnýn kalkýþýnda hiç deðiþim olmadý. Hala Kürt sorununun demokratik çözüm anlayýþý hazmedilmemiþ, þiddet yöntemleri ile çözüm anlayýþý, istek ve zihniyeti devam etmektedir. Bu zihniyetin sonucu Nevroz öncesi ve sonrasý olmak üzere sadece Diyarbakýr'da BDP üye ve çalýþaný 6 kiþi gözaltýna alýnarak

DÝYARBAKIR - Büro Emekçileri Sendikasý (BES) Diyarbakýr Þubesi tarafýndan yapýlan basýn açýklamasý ile iþ koþullarýnýn iyileþtirilmesi talep edildi. Adliye Sarayý önünde düzenlenen basýn açýklamasýný BES Diyarbakýr Þube Temsilcisi Bedirhan Çetinkaya okudu.

“Dilekçeleri Bakanlýða gönderdik”

Çetinkaya, "BES olarak kasým ayýnda 2013 yýlý bütçe takvimine karþý emeðimize, onurumuza, geleceðimize sahip çýkýyoruz talebi ile baþlattýðýmýz eylem programýnda genelde büro emekçilerinin, özelde ise yargý emekçilerinin taleplerinin bütçede yer almasýný istemiþtik. 2012 Aralýk ayýnda ek ödemelerimizin emekli aylýðýna dahil edilmesi, kaldýrýlan fazla mesai ücretlerinin iyileþtirme

tutuklanmýþtýr. Biz BDP olarak sürecin hassasiyetinin bilincindeyiz. Ve bu bilinçle sürece yaklaþýrken, AKP'nin antidemokratik tutum ve yaklaþýmlarý bizde kaygý uyandýrmaktadýr. Demokrasi, özgürlük ve barýþ ortak talebimiz ise, hepimizin birlikte sürece dört elle sarýlmamýz gerekmektedir" diye konuþtu.

‘Operasyon bilgisini yanlýþ almýþlar’

Dün sabah saatlerinde birçok ilde yapýlan operasyon kapsamýnda gözaltýna

olarak maaþýmýza eklenmesi talebiyle ülke genelinde topladýðýmýz dilekçeleri yarým gün iþ býrakma yaparak Adalet Bakanlýðý'na gönderdik" dedi.

“Taleplerimizi haykýrdýk”

BES'in yetkili olduðu dönemlerde, kazanýlan ulaþým ödeneðinin Adalet Bakanlýðý'nýn hukuki ve ekonomik gerekçelerle ödemeyeceðini ilan etmesiyle birlikte 19 Kasým 2012'den baþlayarak bütün ülke genelinde adliyelerde ve Adalet Bakanlýðý'nda eylemler yaptýklarýný belirten Çetinkaya "14 Þubat 2013 tarihinde yargý emekçileri olarak ülke genelinde gerçekleþtirdiðimiz bordro yakma eylemini yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirdik, taleplerimizi yaptýðýmýz basýn açýklamasýyla hep birlikte haykýrdýk. 27 Þubat 2013 tarihinde gerçekleþtirdiðimiz gre-

alýnmalarýn siyasi bir operasyon olduðu bilgisini aldýklarýný söyleyen Yýlmaz, ancak operasyonun kaçakçýlýkla ilgili olduðu ve bu operasyon kapsamýnda BDP Diyarbakýr Ýl Yöneticisi Zafer Uyar'ýn da gözaltýna alýndýðý bilgisine ulaþtýklarýný kaydetti. Yýlmaz, son olarak Abdullah Öcalan'ýn doðum günü olan 4 Nisan etkinlikleri ve 28 Mart olaylarýnda yaþamýný yitirenleri anmak için gerçekleþtirilecek eylemler için katýlým çaðýrýsý yaptý. (DÝHA)

ve yüz binin üzerinde büro emekçisi katýldý, grevimiz ulusal ve uluslar arasý basýnda geniþ bir þekilde yer aldý. Tüm ülke kamuoyu taleplerimize hak verirken her zaman olduðu gibi siyasi iktidar grevimize ve grevde ortaya koyduðumuz taleplerimize kulaklarýný týkadý" þeklinde konuþtu.

“Nevroz’un sýcaklýðýyla sizleri selamlýyor”

Bölgede yaþanan olumlu geliþmelerin kendilerini umutlandýrdýðýný söyleyen Çetinkaya "30 yýlý aþkýn bir süredir bölgemizde yaþanan çatýþmalý ortamýn yerini çatýþmasýzlýk ortamýna býrakmasý ve halkýmýzýn Kürt sorununa yaklaþýmýna yanýtý görkemli Nevroz kutlamasý olmuþtur. Bizler de büro emekçileri olarak Nevroz'un sýcaklýðýyla sizleri selamlýyor, Nevroz'un barýþa vesile olmasýný diliyoruz" ifadelerini kullandý.


14 “Ýnsanlar huzurla uyandý”

DÝYARBAKIR Nevroz’unda Abdullah Öcalan'ýn mektubunun okunmasýnýn ardýndan "barýþ sürecine" destek vermek amacýyla bölge ziyaretlerine baþlayan Türkiye Genç Ýþadamlarý Konfederasyonu (TÜGÝK) üyeleri, Diyarbakýr'dan sonra ikinci ziyaretini Van'a gerçekleþtirdi. Onlarca üyeden olaþan TÜGÝK heyeti, Edremit'te bulunan Sütçü Fevzi Kahvaltý Salonu'nda basýn toplantýsý gerçekleþtirdi. Heyet üyelerinin beyaz kravat ve mendil takmalarý dikkat çekerken, TÜGÝK Genel Baþkaný Erkan Güral, iþ dünyasýnýn çözüm sürecinin hýzýna yetiþmesi gerektiðini söyledi. Güral, "Hepimizin bildiði nedenlerden dolayý bölgeye yatýrým yapma fýrsatý bulamamýþ olan iþadamlarýmýz artýk Doðu ve Güneydoðu'ya çok sýcak bakýyor. Devlet teþvikleri iþ dünyasýnýn yatýrým planlarýnda önemli bir yer tutar, ama ülkemizin bu bölgesi için en büyük teþvikin huzur, can ve mal güvenliði olduðunu anlýyoruz" dedi.

‘Barýþ tescillendi’

Doðu ve Güneydoðu Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Hakan Akbal ise, Diyarbakýr Nevrozu'nu "barýþ günü" olarak adlandýrdý ve "Barýþ tescillendi" dedi. Akbal, Abdullah Öcalan'ýn Nevroz'da verdiði mesajýn ardýndan insanlarýn, ertesi güne huzurla uyandýðýný dile getirerek, "Verilen mesaj bütün halklar için verilmiþ bir mesajdý. Biz de üzerimize düþen görev ve sorumluluklarýn gereðini yerine getireceðiz" dedi. Bölgede barýþýn tesis edilmesi durumunda, yatýrým açýsýndan olanaklarýn çok elveriþli olduðunu söyleyen Akbal, "Yatýrýmlar çok hýzlý geliþir ve bölgedeki geliþmiþlik düzeyi Türkiye ortalamasýnýn üzerine çýkacaktýr" dedi. Akbal, barýþ sürecinde sadece siyasetçilere rol düþmediðini, iþ çevrelerinin ve STK'larýn da elini taþýn altýna koymasý gerektiðini dile getirdi.

‘Herkes sürece destek vermeli’

Heyet yapýlan konuþmalarýn ardýndan Van Belediye Baþkan Vekili Sabri Abi'yi makamýnda ziyaret etti. Diyarbakýr'daki programýný yarýda keserek Van'a gelen Abi, heyeti kapýda karþýladý. Heyet üyeleri, Abi'ye beyaz kravat ve mendil verdi. Abi'de bu mendil ve kravatý taktý. Baþkan Vekili Abi, barýþýn tesis edilmesi için baþlatýlan süreçte ilk adýmýn iþadamlarýndan gelmesinin son derece önemli olduðunu belirterek, "30 yýldýr devam eden süreç 21 Mart'ta farklý bir yöne evrildi. 21 Mart'ta Sayýn Abdullah Öcalan açýklama yaptý. Bu çok önemli bir açýklamaydý. Genç iþ adamlarýnýn bu giriþimi de son derece önemlidir. Bundan hareketle her kesin de bu sürece destek vermesi, elini taþýn altýna koymasý gerekiyor. Sabote edenler olacaktýr. Ancak hepimizin desteðiyle barýþ tesis edilecektir. Dökülen kan durmalý, silahlar susmalý" dedi. (DÝHA)

BÖLGE

27 Mart 2013 Çarþamba

ÝHALE ÝLANI 7'NCÝ KOR.K.LIÐI MUHABERE BL.K.LIÐI BÝNASININ ELEKTRÝK TESÝSATININ YENÝLENMESÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/38440 1-Ýdarenin a) Adresi : KISLA CAD. 21100 YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122237616 - 4122248261 c) Elektronik Posta Adresi : tesupdiyarbakir@msb.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihaledokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : DÝYARBAKIR c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Kýþla Cad. 21100 Yeniþehir/Diyarbakýr b) Tarihi ve saati : 15.04.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %100 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: D-IV Grubu Ýþler 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Elektrik Mühendisliði 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý MSB Diyarbakýr Ýnþaat Emlak Bölge Baþkanlýðý adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Diyarbakýr Ýnþaat Emlak Bölge Baþkanlýðý adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, DEVAMI SAYFA 15’TE


15

BÖLGE

27 Mart 2013 Çarþamba

OSB’ye altyapý desteði Karacadað Kalkýnma Ajansý, son dönemde iþadamlarýnýn yoðun ilgi gösterdiði Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapýsýna 862 bin liralýk hibe saðlayacak. OSB'nin elektrik, yol ve kanalizasyon yapýlarýnýn iyileþtirilmesi amacýyla gerçekleþtirilecek projelerin yatýrým tutarý OSB yönetiminin katkýsýyla birlikte 1 milyon 150 bin liraya ulaþacak DÝYARBAKIR - Karacadað Kalkýnma Ajansý, son dönemde iþ adamlarýnýn yoðun ilgi gösterdiði Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapýsýna harcanmak üzere 862 bin liralýk hibe saðlayacak. Ajanstan yapýlan açýklamaya göre, 2013'te yürütülecek Sanayi Altyapýsý Mali Destek Programý kapsamýnda, OSB Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Beþir Yýlmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Ýrfan Türk ile Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Ýlhan Karakoyun tarafýndan hibe destek sözleþmesi imzalandý. Beþir Yýlmaz imza töreninde yaptýðý konuþmada, Karacadað Kalkýnma Ajansý ile gerçekleþtirecekleri iki projeyle OSB'nin geliþmiþ OSB'ler arasýnda girmeye bir adým daha yaklaþacaðýný belirterek, þöyle konuþtu: ''Elektrik altyapýsýný güçlendirmeye yönelik projemiz ile yatýrýmcýlarýmýzýn en bü-

Baro’dan “Çocuk ve Hukuk” konulu yarýþma Diyarbakýr Barosu Çocuk Haklarý Merkezi tarafýndan “Çocuk ve Hukuk” konulu resim, þiir ve kompozisyon yarýþmasý düzenleneceði belirtildi DÝYARBAKIR Barosu Çocuk Haklarý Merkezi üyesi Avukat Sinem Çiçek, merkez olarak kimine göre geleceðin mirasý, kimine göre yeni açan bir çiçek, kimine göre ise yaþlýlýkta güvenilecek önemli ve deðerli bir varlýk düþüncesinden yola çýkarak çocuðun toplumdaki önemini vurgulamak ve bunu çocuða hissettirmek amacýyla ''Çocuk ve Hukuku'' konulu resim, þiir ve kompozisyon yarýþmasý düzenleyeceklerini söyledi.

Ýlk 3’e girene ödül

yük sorunlarýndan bir olan elektrik kesintilerine son vereceðiz. Daha kaliteli ve sürekli elektrik saðlayacaðýz. Kesintisiz enerjinin, kesintisiz kalkýnmanýn temeli olduðuna inanýyoruz. Ýkinci projemiz ise OSB'deki kanalizasyon ve yollarýn yapýmýna yönelik olacak. Bu kapsamda bir kilometrelik kanalizasyon altyapýsý yenilenecek. 200 adet rögar kapaðý deðiþtirilecek. 7 kilometrekare parke yol modernize edilecek. 8 adet yangýn müdahale noktasý oluþturulacak. Amacýmýz, yeni teþvik sisteminin Diyarbakýr için yarattýðý fýrsatlardan yararlanmak için OSB'nin altyapýsýný hazýrlamak. Bu konuda yoðun çaba gösteren ve bizlere önemli katkýlar yapan OSB Yönetim Kurulu Baþkaný ve valimiz sayýn Mustafa Toprak'a katkýlarýndan dolayý çok teþekkür ediyoruz.'' Karakoyun ise büyük yatýrýmlarýn Diyarbakýr'a gelmesini saðlamak için OSB'ye des-

tek verdiklerini söyledi.

1 milyon 150 bin lira kaynak

Altyapý sorunlarýný çözmeden, yeni yatýrýmcýnýn gelmesinin çok zor olduðunu belirten Karakoyun, þunlarý kaydetti: ''Diyarbakýr'da sanayi geliþiyor. Yeni teþvik sisteminde Diyarbakýr'ýn 6. bölgede yer almasýyla OSB'ye yatýrým amacýyla yer tahsisi için yoðun bir talep var. Ýlimize büyük yatýrýmcý çekmek için mutlaka altyapý sorunlarýmýzý çözmemiz gerekiyor. 2013 yýlýnda OSB ve küçük sanayi sitelerimizdeki altyapý sorunlarýný çözmek için ilk kez mali destek programlarýna Sanayi Altyapýsý Mali Destek Programý'ný ekledik. Ajans olarak Diyarbakýr OSB'nin iki projesine 862 bin liralýk hibe saðlayacaðýz. OSB yönetiminin katkýsýyla toplam 1 milyon 150 bin lira kaynak, altyapý iyileþtirilmesine harcanacak.''

üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1 (BASIN: 593/www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

Yarýþmaya ilköðretim okulu 5, 6, 7, ve 8. sýnýflarýnda öðrenim gören öðrencilerin katýlabileceðini belirten Çiçek, "'Yarýþma sonucunda her alanda ilk 3'e girecek olan öðrencilere ödül verilecektir. Yarýþmaya katýlmak isteyen öðrenciler baþvurularýný bireysel yapabilecekleri gibi öðretmenleri aracýlýðýyla da 15 Nisan tarihine kadar merkezimize yapabilecektir. Yarýþmaya iliþkin diðer ayrýntýlar proje kapsamýnda hazýrlamýþ olduðumuz þartnamede yer almaktadýr. Her ne kadar çocuklarýn hem ulusal, hem de uluslararasý mevzuata haklarý güvence altýna alýnmýþ olsa da önemli olan çocuklarýn, haklarýnýn olduðu bilincine sahip olmasý ve bu algý çerçevesinde yaþamlarýný devam ettirmeleridir" dedi.

‘Bize ýþýk tutacaktýr’

"Yarýþma kapsamýnda ortaya çýkacak çalýþmalar, çocuklarýn haklar konusundaki bilinçlerini deðerlendirmemize yardýmcý olacaktýr" diyen Çiçek þöyle konuþtu; "Dolayýsýyla merkez olarak çocuk haklarý konusunda, baþta çocuklar olmak üzere toplumun her kesiminde bilinç yaratmak adýna yapacaðýmýz faaliyetlerde izleyeceðimiz yol haritasýnda bize ýþýk tutacaktýr. Hayal güçlerinin ve yaratýcýlýklarýnýn bize umut kaynaðý olmasý dileðiyle yarýþmaya katýlacak tüm çocuklara baþarýlar dileriz.'' Çiçek, 20 Nisan tarihinde yaraþmaya yapýlan baþvurularýn oluþturulacak bir komisyon tarafýndan deðerlendirileceðini de sözlerine ekledi.


16

BÖLGE

ÝHALE ÝLANI DÝYARBAKIR ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝMAR VE KENTSEL ÝYÝLEÞTÝRME DAÝRE BAÞKANLIÐI/PLAN PROJE YATIRIM ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ DÝYARBAKIR ÝLÝ YENÝÞEHÝR ÝLÇESÝ DÖKMETAÞ Ý.Ö.O ÝHATA DUVARI VE KORKULUÐU YAPIMI ÝÞÝ Diyarbakýr Ýli Yeniþehir Ýlçesi Dökmetaþ Ý.Ö.O ihata duvarý ve korkuluðu yapýmý iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/16827 1-Ýdarenin a) Adresi : Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 SEYRANTEPE YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122624700 - 4122621002 c) Elektronik Posta Adresi : ismail.akcan@icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýli Yeniþehir Ýlçesi Dökmetaþ Köyü c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 Seyrantepe-YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 08.04.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým iþlerinde benzer iþ gruplarý tebliðinde belirtilen (B) Üst yapý (Bina) iþlerinden, BIII DEVAMI SAYFA 17’DE

27 Mart 2013 Çarþamba

Belde isminin deðiþmesi sevinçle karþýlandý Siirt'in Baykan ilçesindeki ''Ziyaret'' beldesinin isminin, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca ''Veyselkarani'' olarak deðiþtirilmesi kararý ilde ve beldede sevinçle karþýlandý. Siirt Valisi Aydýn, ''Karar, her yýl 1 milyona yakýn kiþinin ziyaret ettiði beldemize olan ziyaretçi potansiyelini artýracaktýr'' dedi. Veyselkarani Belediye Baþkaný Gülmez ise: ''10 yýllýk özlemimiz sona erdi'' diye konuþtu SÝÝRT'in Baykan ilçesine baðlý, ''Ziyaret'' beldesinin isminin, ''Veyselkarani'' olarak deðiþtirilmesi hem Siirt'te hem de beldede sevinçle karþýlandý. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn yer adýnýn deðiþtirilmesine iliþkin kararýnýn, Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlanmasýnýn ardýndan uzun yýllar Ziyaret isminin kullanýldýðý belde, Veyselkarani olarak deðiþmiþ oldu. Vali Ahmet Aydýn, kararý güzel bir geliþme olarak nitelendirerek il, ilçe, belde ve köylere halkýn benimsediði, bilinen isimlerin verilmesinin uygun olacaðýný düþündüklerini söyledi. Ziyaret beldesinin isminin deðiþtirilmesi için belediye meclisince alýnan kararý da sevinçle karþýlayarak gerekli prosedürü zaman kaybetmeden baþlattýðýný hatýrlatan Vali Aydýn, ''Bu son derece güzel bir geliþme. Ziyaret beldesinin isminin Veyselkarani olarak deðiþtirilmesi, beldemizin tanýnýrlýðýna büyük ölçüde katký yapacak. Karar, her yýl 1 milyona yakýn kiþinin ziyaret ettiði beldemize olan ziyaretçi potansiyelini de artýracaktýr. Yaný sýra ülkemizin birçok yerinde Ziyaret beldesi olarak bilinen yerler var. Bu açýdan da biraz daha bu beldeye yönelik farkýndalýk artmýþ olacak. Her yýl mayýs ayýnda Veysel Karani'yi anma etkinlikleri düzenliyorduk. Bu yýl bu etkinlikleri daha kapsamlý gerçekleþtireceðiz'' dedi. Vali Aydýn, Aydýnlar ilçesinin isminin de ''Tillo'' olarak deðiþtirilmesi yönündeki kanun teklifinin de bir an önce yasalaþmasýný beklediklerini belirtti.

“Çok güzel bir geliþme”

Veyselkarani Beldesi Belediye Baþkaný Servet Gülmez ise, belde halký olarak 10 yýlý aþkýn bir süredir Ziyaret beldesinin isminin Veyselkarani olarak deðiþtirilmesi için beklediklerini ifade ederek, belediye meclisince bu yönde deðiþik zamanlarda karar almalarýna raðmen isim deðiþikliðinin bu zamana kadar gerçekleþmediðini söyledi. Gülmez, son olarak bu yýlýn baþýnda belediye meclisi olarak bu yönde bir kez daha karar aldýklarýný, kararýn Vali Aydýn tarafýndan ilgili bakanlýða sunulduðunu ifade ederek, ''Bu isim deðiþikliðine iliþkin karar, bakanlýkça da uygun görüldü. Çok güzel bir geliþme. Karardan dolayý ilçe halký olarak çok sevinçliyiz. 10 yýllýk özlemimiz sona erdi. Kararýn kesinleþmesinde emeði geçen herkese teþekkür ediyorum'' diye konuþtu.


BÖLGE

27 Mart 2013 Çarþamba

2 TIR yardým daha gönderildi Sýnýr ötesine yardým seferberliði sürüyor. Þanlýurfa'da, Suriye'ye Yardým Platformu'nca toplanan 2 TIR yardým malzemesi daha Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmak üzere yola çýkarýldý ÞANLIURFA'da, Suriye'ye Yardým Platformu'nca toplanan 2 TIR yardým malzemesi daha Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmak üzere yola çýkarýldý. Suriyeliler için baþlatýlan ayni yardým kampanyasý kentteki hayýrseverlerin desteðiyle devam ediyor. Ýl genelindeki stantlarda toplanan gýda, ilaç ve giyimden oluþan yardým malzemeleri, Paþabaðý Mahallesi'ndeki depoya ulaþtýrýldý.

Burada görevlilerce kategorilere ayrýlýp kolilenen malzemeler, TIR'lara yüklendi. Yardým malzemeleri, Akçakale ve Karkamýþ gümrük kapýlarýndan geçirilerek Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlacak.

53 TIR gönderildi Suriye Yardým Platformu Üyesi Adil Saraç, iç savaþýn sürdüðü Suriye'ye þu ana kadar 53 TIR malzemenin gönderildiðini belirtti. Saraç, hayýr-

severlerin yaný sýra çeþitli yardým kuruluþlarýnýn da zaman zaman kampanyaya destek verdiðini ifade etti. Suudi Arabistan Yardým Konseyi Üyesi Adil Ali Sepaan ise Þanlýurfa'da Suriyeliler için yardým bürosu oluþturacaklarý belirterek, ''Burada, yardýma muhtaç insanlarý belirleyeceðiz. Suudi Arabistan'daki tüccar ve iþ adamlarýnýn yardýmlarýný, ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaðýz'' dedi.

grubu iþler ve bu iþlere ait onarýmlar benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisi veya Mimarlar diplomalarý ile ihaleye teklif verebilirler. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Muhasebe Müdürlüðü Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 Seyrantepe-YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Ýhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,00 (BASIN - 584 / www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

17 Batman’sa yardým izdihamý! Batman’da verilen çocuk parasý ödemelerini almaya gelen yurttaþlar, PTT þubesi önünde uzun kuyruklar oluþturunca, izdiham yaþandý BATMAN-Sosyal Riski Azaltma projesi kapsamýnda Batman'da iki ayda bir verilen 50 liralýk þartlý eðitim yardýmý için sabahýn erken saatlerinde PTT þubesi önünde izdiham oluþtu. PTT önünde uzun kuyruklar oluþturan annelerin, çocuklarý kaldýrýmda bekledi. Kapýlarýn açýlmasýyla birlikte biran önce içeri girmek isteyenlerin oluþturduðu izdiham sýrasýnda anneleriyle birlikte gelen çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Yardým paralarýný alan çok sayýda kadýn, paralarý dýþarýda bekleyen eþlerine teslim etti. Yoðunluk yüzünden izdiham ve uzun kuyruk oluþurken, PTT yetkilileri, yurttaþlara ellerinden geldiði kadar yardýmcý olmaya çalýþtýklarýný söyledi. Çocuk parasý almaya gelen anneler, "Sabah çok erken geldik ama hala parayý alamadýk. 2 ayda bir verilen yardýmlar nedeniyle yýðýlmalar oluyor. Bu yardýmlarýn ayda bir verilmesini istiyoruz. Yetkililerin bu konuya duyarlý olmasýný talep ediyoruz" dedi.

Solhan’da 640 öðrenciye giyim yardýmý BÝNGÖL'ün Solhan ilçesinde maddi durumu iyi olmayan 640 öðrenciye kaymakamlýk tarafýndan giyim yardýmý yapýldý. Solhan Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) tarafýndan maddi durumu iyi olmadýðý belirlenen 640 öðrenciye giyim malzemelerinden oluþan yardým paketleri daðýtýldý. Ýlçe SYDV Müdürü Recep Tan, yaptýklarý yardým çalýþmalarý arasýnda eðitim yardýmlarýnýn önemli bir yer tuttuðunu belirterek, "Ýlçe merkezinde ilköðretim ve ortaöðretimde eðitim gören ve maddi durumu iyi olmayan öðrencilerimizi tespit ettik. Belirlediðimiz ihtiyaçlar doðrultusunda Vakýf Mütevelli Heyeti'nin destekleri ile merkezi Ýstanbul'da bulunan Tema Maðazacýlýk firmasýndan saðlanan 27 bin 991 TL tutarýndaki toplam 2 bin 568 parça giyecek malzemesini ihtiyaç sahibi öðrencilere ulaþtýrdýk. Maddi durumu iyi olmayan ve zor þartlar altýnda eðitimlerini sürdüren öðrencilere destek olmaya devam edeceðiz. Ýlgili firma ile yapýlan görüþmelerde ilköðretim ve ortaöðretimde eðitim gören, ihtiyaç sahibi olarak tespit ettiðimiz 800 öðrenciye de nisan ayýnda giyim yardýmý yapmayý planlýyoruz" dedi.


18 27 Mart 2013 Çarþamba

ekonomi

‘Destek Primi’ borcu olana taksit imkaný “Sosyal Güvenlik Destek Primi” borcu olanlara 18 aya kadar taksitle ödeme yapma imkaný getirildiðini belirten Diyarbakýr Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Mehmet Deli, bu nedenle borcu olan emeklilerin Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine baþvurmalarý gerektiðini söyledi

Sürpriz faturalara son þeÝNTERNET kullanýmý hýzlý bir çok Bir . yor edi am kilde artmaya dev tüketici farklý cihazlar ve farklý rken, amaçlarla internetten faydalaný iler, etic tük n eye etm kat kotasýna dik karþýay sonunda sürpriz faturalarla iþim laþabiliyor. Teknolojileri ve Ýlet enned zer ben ve bu K), (BT u Kurum öntini lerle tüketicilerin maðduriye hayalemek için yeni bir uygulamayý ýnfas say t ta geçirdi. BTK'nýn interne ýlay sap He da yer alan Veri Kullaným da ya ýk ayl cý sayesinde, tüketiciler, sayýsýgünlük görüntüledikleri sayfa i, izdin ade ný, gönderdikleri e-posta ri ikle led din ve ledikleri toplam video dme yal sos iði led müzik süresini, yük azam rý kla adý oyn ya içerikleri, oyun rek, ne ný ve diðer kullanýmlarýný gire ayaapl hes ný larý dýk kadar veri kullan kin iliþ a arýn lýkl kan alýþ bilecek. Kendi tüyen irle bel ný tarý mik veri kullaným ek lec ebi seç a kot e gör a keticiler, bun rýný ya da kotalarýný aþýp aþmadýkla Kullatahmin edebilecek. BTK, Veri k amaným Hesaplayýcý'yý bilgi verme ama apl cýyla hazýrladý. Sistemdeki hes debir kesinlik içermeyip, yaklaþýk sisðer ifade edecek. Bu nedenle yla acý temin fatura doðrulama am . cak aya kullanýlmasý mümkün olm

DÝYARBAKIR Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Mehmet Delil, ''Sosyal Güvenlik Destek Primi'' borcu olanlara 18 aya kadar taksitle ödeme yapma imkaný getirildiðini söyledi. Delil, düzenlediði basýn toplantýsýnda, 6385 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ile bazý kanunlarda deðiþiklik yapýlmasýna dair kanunun, 19 Ocak 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini, 5510 Sayýlý Kanuna ''Sosyal güvenlik destek prim borçlarýnýn yapýlandýrýlmasý'' baþlýðýný taþýyan geçici 46'ncý maddenin eklendiðini bildirdi. Kanunun yürürlüðe girmesiyle, 1 Ekim 2008 tarihinden önce iþtirakçi veya sigortalý olanlardan, yaþlýlýk aylýðý veya malullük aylýðý baðlandýktan sonra çalýþmaya baþlayanlarýn, 28 Þubat 2013 itibariyle tahakkuk ettiði halde ödenmemiþ olan sosyal güvenlik destek primi borçlarýnýn yapýlandýrma kapsamýnda yer aldýðýný kaydeden Delil, þöyle konuþtu:

18 taksit imkaný

''Yararlanmak isteyen borçlularýn, en geç 31 Mayýs

2013 gününe kadar kadar müracaat etmesi gerekiyor. Destek primi borçlarýnýn yapýlandýrýlmasý için yapýlacak baþvurularýn yeri, borçlularýn yaþlýlýk veya malullük aylýðý baðlandýðý sigortalýk statüsüne SSK, BAÐ-KUR ve Emekli Sandýðý borcunun 1 Ekim 2008 tarihinden önce veya sonra olmasýna farklýlýk arz ediyor. 6385 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ile bazý kanunlarda deðiþiklik yapýlmasýna dair kanunun Resmi Gazete'de yayýnlanmasýyla Sosyal Güvenlik Destek Primi borcu olanlara 18 taksitte ödeme yapma imkaný getirildi. Bu nedenle borcu bulunan emeklilerin, talep formunu doldurmak þartýyla elden ya da posta kanalýyla herhangi bir Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü veya Sosyal Güvenlik Merkezlerimize belirtilen tarihlerde baþvurmalarý gerekmektedir.'' Toplantýya Delil'in yaný sýra il müdür yardýmcýlarý Ali Ateþ, Adem Aktürk, Sosyal Güvenlik Denetmeni Sedat Þimþek ve Þef Þehnaz Kutlu katýldý.

$ €

DOLAR: 1,813 EURO: 2,333 ALTIN: 92,51 ÝMKB: 82.757,30

TOKÝ’den indirim müjdesi DÝYARBAKIR - TOKÝ, borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iþ yeri alýcýlarý için indirim kampanyasý baþlatýyor. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iþ yeri alýcýlarýndan gelen talep üzerine indirim kampanyasý düzenledi. Ýdare, indirim kampanyasýnda, hak sahiplerine peþin ve üç ay vadeli olmak üzere iki ödeme alternatifi sunuyor. Buna göre, borç bakiyesini peþin ödeyecekler yüzde 20, üç ay vadeli eþit taksitler halinde kapatanlar ise yüzde 17 indirimden yararlanacak. Kampanya kapsamýnda indirimden faydalanmak isteyenler, konut kredisi de kullanabilecek. Ýndirim kampanyasý için baþvurular 22 Nisan-17 Mayýs arasýnda yapýlacak.

Politika faizi deðiþmedi TÜRKÝYE Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB) Para Politikasý Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranýný yüzde 5,5 düzeyinde sabit tuttu. Kurul, gecelik borçlanma faiz oranýný yüzde 4,50 düzeyinde sabit tutarken, borç verme faiz oranýný ise yüzde 8,50'den yüzde 7,50'ye indirdi.Açýk piyasa iþlemleri çerçevesinde piyasa yapýcýsý bankalara repo iþlemleri yoluyla tanýnan borçlanma imkaný faiz oranýný da yüzde 8'den, yüzde 7'ye indirildi.


19

DÜNYA

27 Mart 2013 Çarþamba

“Suriye adýna yeni sayfa açýldý” Arap Birliði’nin 24’üncü Olaðan Zirvesi, Katar’da baþladý. Zirvede konuþan Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, Suriye adýna bugün yeni bir sayfa açýldýðýný belirterek, “Arap Birliði’nin, Suriye halkýnýn meþru temsilcisi olarak, Suriye’nin koltuðunu SMDK’ya teslim etmesi, bu sayfanýn baþlangýcýný gösteriyor” dedi

DOHA - Arap Birliði'nin 24'üncü Olaðan Zirvesi, Katar'da baþladý. Ýki gün sürecek zirvenin ana gündemini Suriye krizi oluþturuyor. Katar'ýn baþkenti Doha'da baþlayan zirveye 22 ülke katýlýrken, 15 ülke devlet baþkaný düzeyinde temsil ediliyor. Zirvede Türkiye ve Avrupa Birliði (AB) de gözlemci olarak yer alýyor.

‘Yeni bir sayfa açýlýyor’

Zirvesi'nde konuþan Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, ''Türkiye ve Arap Birliði sadece ortak tarih, kültür ve deðerler bütününü deðil, çok önemli bir ajandayý da paylaþýyor. Suriye adýna bugün bu zirvede yeni bir sayfa açýlmýþtýr. Arap Birliði'nin, Suriye halkýnýn meþru temsilcisi olarak, Suriye'nin koltuðunu SMDK'ya teslim etmesi, bu sayfanýn baþlangýcýný gösteriyor'' dedi.

‘Bekleyecek lüksümüz yok’

Davutoðlu, Suriye konusunda mazeret olmadýðýný, Suriye halkýnýn 3 yýldýr baðýmsýzlýk için mücadele ettiðini ifade ederek, ''Bekleyecek lüksümüz yok. Bundan böyle daha çok çabalamalýyýz, demokratik ve baðýmsýz Suriye için desteðimiz artarak devam edecek. Karar sadece Suriye halkýna aittir ve öyle de kalacaktýr. Suriye geçici hükümetinin Birleþmiþ Milletler'de yer almasý için çaba harcamalýyýz'' dedi.

ÖSO ‘kargo uçaðý’ný vurdu SURÝYE'de rejime karþý muhalefetin askeri kanadýný teþkil eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), bir 'kargo uçaðý'ný vurduðunu açýkladý. ÖSO, ülkenin orta kesimlerinde yer alan Ýdlib'e baðlý Maaretu'n-Numan ilçesinde bir uçaðýn vurulduðunu bildirdi. ÖSO liderlerinden Ebu Mustafa Ýdlibi, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, ''ÖSO savaþçýlarý, uçaða uçaksavar mermisi attý. Uçaksavar mermisi tam isabet etti ve uçak batý tarafýna doðru yöneldi. Daha sonra uçaða ne olduðunu kimse bilmiyor'' dedi.Ýdlibi, ''ÖSO'nun havaalanlarýný kontrol altýna almasý sebebiyle sivil uçuþlar durdu. Suriye semalarýnda uçan uçaklar genellikle Esed rejimi için cephane naklediyor'' diye konuþtu. Uçaðýn akýbeti hakkýnda ise herhangi bir açýklama yapýlmadý. Suriye Ýnsan Haklarý Örgütü'nden dün yapýlan açýklamada, Ýdlib'e baðlý Maaretu'n-Numan ilçesinin kuzeyinde bir uçaðýn vurulduðu belirtilmiþti.

Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, ''Filistin tamamen baðýmsýz olana ve Kudüs sonsuza dek Filistin'in baþkenti olana kadar desteðimiz artarak devam edecektir'' ifadelerini kullandý.

Ýsrail’in Türkiye’den özür dilemesi

Mavi Marmara baskýnýna yönelik Ýsrail'in özür dilemesine deðinen Davutoðlu, ''Ýliþkilerin normalleþmesi için Ýsrail'e 3 þart koþtuk. Bunlar, özür, tazminat ve ablukanýn kalkmasý idi. Bildi-

ðiniz gibi Ýsrail Baþbakaný Netanyahu resmen özür diledi, gerekli adýmlarýn atýlacaðýný, ambargonun kalkacaðýný söyledi. Filistin de þartlarýn iyileþtirilmesi için Türkiye ile birlikte çalýþmaya söz verdi'' þeklinde konuþtu. ''Arap Barýþ Planý''ný desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Davutoðlu, Filistinlilerin kendi ülkelerinde hak ettikleri gibi yaþayana dek, Filistin halký için yorulmadan çalýþmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Þam’da hayat her geçen gün zorlaþýyor Aradan geçen 2 yýldan bu yana, Þam halkýnýn günlük hayatý her geçen gün daha da zorlaþýyor

ÞAM - Suriye'deki muhalefet gösterileri ilk defa ülkenin baþkenti Þam'da baþlamýþtý. Dera kentinde gözaltýna alýnan 16 öðrencinin iþkenceye uðramasýný protesto eden bir grup, Þam'daki Emevi Camisi'nden çýkarak tarihi Hamidiye Çarþýsý'nda bir yürüyüþ yapmýþtý. Aradan geçen 2 yýldan bu yana, Þam halkýnýn günlük hayatý her geçen gün daha da zorlaþýyor. Þehir içinde ve dýþýnda birçok askeri kontrol noktasýnýn varlýðý, 10 dakikada ulaþýlabilecek bir yere otomobil ile ancak bir saatte gidilmesine sebep oluyor. Ticari taksi ücretlerinin akaryakýt yokluðu gerekçesiyle 3 kat artmasý, ulaþýmý

‘Özür büyük bir kazaným’

Özrün Filistinliler için de büyük bir kazaným olduðunu vurgulayan Davutoðlu, ''Baþbakan Erdoðan, özür konuþmasý öncesinde Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas ve diðer Filistin liderleri ile görüþtü. Onlardan gelen olumlu tepkiye göre hareket edildi. Ýsrail-Türkiye iliþkileri ne olursa olsun, Filistin'i desteklemeye ve gerektiðinde Ýsrail'in karþýsýnda durmaya, onu eleþtirmeye devam edeceðiz'' diye konuþtu.

daha da zorlaþtýrýyor. Olaylar nedeniyle hastalar, tedavileri için gerekli ilaçlarý eczanelerde bulmakta büyük zorlular yaþýyor. Bulunamayan ilaçlar da komþu ülke Lübnan'dan temin ediliyor. Esed yönetimi, Amerikan dolarýnýn Suriye lirasý karþýsýnda yükselmesini engellemek için döviz bürolarýnýn çalýþmalarýna sýnýrlama getirirken halk genelde döviz ihtiyacýný kara borsadan karþýlýyor. Aktivistlerin internet kafelerden görüntü ve haber geçmemesi için kentteki tüm kafeler, güvenlik güçleri tarafýndan kontrol ediliyor. Kafe sahipleri de müþterilerinin kimlik bilgilerini kaydetmek zorunda kalýyor.


20

YURT HABER

27 Mart 2013 Çarþamba

‘Ocalan’ýn mektubunu destekliyoruz’ BDP Genel Merkezi'ni ziyaret eden Federe Kürdistan Baþbakaný Neçirvan Barzani, Türkiye'de atýlan barýþ adýmlarýný sevinçle karþýladýklarýný belirterek, "Sayýn Öcalan'ýn mektubunu tam destekliyoruz" dedi ANKARA'da temaslarda bulunan Federe Kürdistan Baþbakaný Neçirvan Barzani, Federe Kürdistan Baþbakan Yardýmcýsý Ýmad Ahmet, KDP Türkiye eski Temsilcisi ve Federe Kürdistan Eðitim Bakaný Sefin Dezai, YNK Ankara Temsilcisi Bahroz Galali ve Fuat Hüseyin'in yer aldýðý heyet, BDP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Yoðun önlemler altýnda BDP Genel Mezkezi'ne gelen Barzani ve heyeti, DTK Eþ baþkanlarý Ahmet

12 Eylül öncesi ‘sakýncalý personel’ listesi

Türk ve Aysel Tuðluk, BDP Eþ baþkanlarý Selahattin Demirtaþ ve Gültan Kýþanak, BDP Muþ Milletvekili Sýrrý Sakýk ve Leyla Zana kapýda karþýladý.

‘Erdoðan’ýn barýþ tavrý takdire þayan’

Basýna kapalý olarak yapýlan görüþme 30 dakika devam ederken, görüþme sonrasý Barzani ve Demirtaþ ortak açýklama

Genelkurmay'dan yalanlama ANKARA - Genelkurmay Baþkanlýðý, ''Ýlk grup sýnýrý geçti, jetler izledi'' haberlerinin gerçek dýþý olduðunu bildirdi. Genelkurmay Baþkanlýðýnýn internet sitesindeki açýklamada, bir gazetede söz konusu iddiayý içeren bir haber yer aldýðý hatýrlatýldý. Haberin ''gerçek dýþý'' olduðu belirtilen açýklamada, ''25 Mart 2013'te sýnýr ötesinde on üç ayrý noktada

hava keþfi yapýlmýþ olup, haberde belirtilen uçaklar hava keþif uçaklarýdýr'' ifadelerine yer verildi. Baþka bir gazetedeki ''Operasyonlar üç ay önce durduruldu'' haberinin de ''tamamen asýlsýz'' olduðu kaydedilen açýklamada, ''Türk Silahlý Kuvvetleri, hukuki mevzuat gereði kendisine verilen vazifesine devam etmektedir'' görüþleri yer aldý.

yaptý. Tercüman aracýlýðýyla konuþan Barzani, BDP'ye yaptýklarý ziyarette Nevroz bayramýný kutladýklarýný belirterek, baþlayan barýþ görüþmelerini desteklediklerini söyledi. Türkiye'de atýlan barýþ adýmlarýnýn sevincini yaþadýklarýný kaydeden Barzani, "Sayýn Öcalan'ýn mektubunu tam destekliyoruz. Erdoðan'ýn da barýþ tavrý takdire þayandýr. Umudum odur ki

Türkiye halklarý için de umut olacaktýr" dedi. BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ise, Federe Kürdistan halkýnýn Nevrozunu kutladýklarýný ifade ederek, barýþa gösterdikleri destekten dolayý Barzani'ye teþekkürlerini iletti. Konuþmalarýn ardýndan Barzani ve beraberindeki heyet, BDP Genel Merkezi'nden ayrýldý. (DÝHA)

Afet riskinin kitabý yeniden yazýlýyor

ANKARA - En son 1992 yýlýnda hazýrladýðý ''Türkiye Diri Fay Haritasý'ný 6 yýllýk çalýþmanýn ardýndan güncelleyen Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüðü, uzmanlýk alanýna giren jeolojik kökenli doðal afetlerin tespit ve analizine aðýrlýk verdi. Bu amaçla Türkiye'nin heyelan haritasýný derleyen kurum, Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) yardýmýyla bu haritayý sayýsal ortama aktarmayý baþardý. Kamu ve özel sektörün

hizmetine sunulan haritanýn, baþta otoyol, boru hattý ve baraj gibi büyük projeler ile yerleþim alanlarýnýn tespitinde faydalar saðlamasý bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, ''Altyapý çalýþmalarý ve bireysel zararlarla heyelanlarýn ülkemize faturasý milyarlarca lirayý buluyor. Teknoloji yardýmýyla heyelanýn zararlarýný hafifletmek istiyoruz'' dedi.

12 Eylül davasýna bakan Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne gönderilen bir belge, darbe öncesinde devlet kurumlarýnda "sakýncalý personel" listesi oluþturulduðunu ortaya çýkardý. Bayrak Harekat Planý kapsamýnda devlet kurumlarýnda görevlendirilecek ''irtibat subaylarýna'' yönelik hazýrlanan talimat, 12 Eylül'den önce ''sakýncalý personel'' listesi oluþturulduðunu ortaya çýkardý. Talimatta, irtibat subaylarýndan, ''kuruluþlardaki militanlarýn tespit edilmesi'', ''sakýncalý personel listesinin incelenerek, oda ve masalarýnýn emniyete alýnmasý'', ''personel arasýnda TSK yönetimi aleyhine tutum ve davranýþlarýn ortaya çýkarýlarak gerekli yasal iþlemin yapýlmasý'' istendi. Ayný subaylar, ''Normal çalýþma düzenine geçildiðinde, hizmet ve faaliyetlerin TSK'ca verilen direktifler ve mevcut yasalar çerçevesinde yürütülüp yürütülmediðinin takip ve kontrol edilmesiyle'' de sorumlu tutuldu.


21

KÜLTÜR-S SANAT

27 Mart 2013 Çarþamba

Filmamed basvurularý basladý Kayapýnar Belediyesi Cegerxwîn Sanat Akademisi ve Ortadoðu Sinema Akademisi Derneði tarafýndan bu yýl 3'üncüsü düzenlenecek olan Filmamed Belgesel Film Festivali'ne baþvurular baþladý DÝYARBAKIR'da 1825 Mayýs günlerinde yapýlacak olan festivalin kadýn özgürlük mücadelesine adandýðý açýklandý. Filmamed Belgesel Film Festivali, organizatörleri tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Demokrasi, barýþ ve özgürlük gibi evrensel deðerlere ve insan haklarýna saygýlý, kadýn ve çocuk haklarýna saygý duyan, temel toplumsal mücadele deðerlerine saldýrmayan tüm filmleri gösterim programýna almayý hedeflemektedir" denildi. Festivalin ödüllü ve proje destek bölümüne baþvurular 15 Nisan'da sona eriyor. ÖDÜLLER 1- Belgesel

film ödülleri A- Filmamed Belgesel Film Festivali Xdülü: 5000 TL B- Jüri Özel Ödülü: 3000 TL C- Halk Jürisi Ödülü: Halk oylamasýyla verilecektir, festival heykelciðiyle ödüllendirilecek. D- Akademi Ödülü Aram Tigran ve Cegerxwîn Sinema Akademisi öðrencilerinden oluþan bir jüri tarafýndan verilecek, festival heykelciðiyle ödüllendirilecek. 2- Belgesel Film Proje Destek ödülleri Belgesel film yapýmýný desteklemek, Mezopotamya'nýn tari-

hi, kültürel, insani ortak mirasýný ortaya çýkarmak, çeþitli dinsel, cinsel, etnik azýnlýklara, kadýn ve çocuklara dair sorunlarý ve insan haklarý ihlallerini görünür kýlmak, bu deðerleri ve sorunlarý belgesel sinema estetiði yoluyla paylaþmak amacýyla belgesel film projelerine destek verileceði duyuruldu. Destek kapsamýnda jüri tarafýndan seçilen 3 projeye 7.000 TL maddi destek verilecek. Baþvurular ve þartname için bilgilere ise " w w w. f i l m a m e d . c o m " adresine ulaþýlabilinir. (DÝHA)

Bugün ne okusam? Bedeli Ödenen Günahlar Her Ýnsanýn Ýçinde Uyanmayý Bekleyen Bir Kötülük Vardýr Avcýydýk. Avýmýz ise tecrübeli bir caniydi. Yok ettiði o kadar çok insan, o kadar çok acý hikâye vardý ki bunlarý düþündükçe onu yakalayýp günahlarýnýn bedelini ödetmek için iþtahlanýyorduk; saldýrma sýrasý þimdi bizdeydi. Bu seferki hedefi ise milyonlarca insanýn ölümüne neden olabilecek kadar tehlikeliydi. David Baldacci Bedeli Ödenen Günahlar ile aksiyonu, heyecaný ve gerilimi en kusursuz haliyle bizlere sunuyor. Yazar: David Baldacci Çevirmen: Ozan Aydýn Sayfa Sayýsý: 546 Baský Yýlý: 2012 Dili: Türkçe Yayýnevi: Martý Yayýnlarý

Aþýk Veysel Silvan'da anýldý DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde Türk Telekom Yatýlý Bölge Ortaokulu'nda (YÝBO), Aþýk Veysel'i anma etkinliði düzenlendi. Anma etkinliðine Silvan Milli Eðitim Müdürü Seyithan Erboða, Milli Eðitim Þube Müdürü Nimet Polattað, öðretmen, öðrenci ve veliler katýldý. 'YÝBO'larýmýz Cansuyu Projesi' kapsamýnda Aþýk Veysel'i 40. yýlýnda anma etkinliðinde YÝBO müzik öðretmeni Ünal Yaþar yönetiminde öðrenciler tarafýndan Aþýk Veysel'in þarkýlarý seslendirildi. Anma etkinliði sonra-

sýnda YÝBO Müdürü Cihan Tekin tarafýndan müzisyenlere teþekkür belgesi verildi. Daha sonra 'Oku Öðren Kazan' yarýþmasýnda ilk 10'a giren öðrencilere Milli Eðitim Müdürü Seyithan Erboða tarafýndan ödüller verildi. Anma etkinliði kapanýþ konuþmasýný yapan Seyithan Erboða "YÝBO öðrencileri bilgi beceri doludur. Diðer okullarla kýyaslanamaz. YÝBO'larýn geliþtirilmesi için üstümüze düþen görevi yapmalýyýz. YÝBO'larýn kaldýrýlýp taþýmalý eðitime geçilmesine karþýyýz" dedi. (ÝHA)

Batman Tiyatro Günleri bugün baþlýyor BATMAN Belediyesi tarafýndan "Ýnsaný insana insanla anlatýyoruz" sloganýyla düzenlenen ve 27-31 Mart tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan 4. Batman Tiyatro Günleri'nin programý düzenlenen bir basýn toplantýsýyla kamuoyuna duyuruldu. Belediye meclis odasýnda düzenlenen açýklamaya belediye çalýþanlarý ile Bahar Kültür Merkezi tiyatro oyuncularý katýldý. 12 tiyatro grubunun 5 gün boyunca sahne alacaðý tiyatro günleri programýnda kadýn ve çocuklara yönelik oyunlarýn yaný sýra paneller de yer alýyor.

Tiyatro Günleri programý

5 gün sürecek olan Batman 4. Tiyatro Günleri programý þöyle: "27 Mart Çarþamba günü saat 16.00'da Yýlmaz Güney Sinema Salonu'nda Resepsiyon verilecek. Listikvane ê Baþur tiyatro grubu tarafýndan saat 18.30'da Yýlmaz Güney Sinema Salonu'nda 'Li Ber Dergehê Derve' adlý oyun sahnelenecek. 28 Mart Perþembe günü, Batman Sanat Tiyatrosu Salonu'nda saat 11.00'de 'Papuçên Min ên Xweþik' isimli oyun sah-

nelenecek. Batman Sanat Tiyatrosu Salonu'nda saat 19.30'da 'Di Nava Du Nikan' de adlý oyun sahnelenecek. 29 Mart Cuma günü Yýlmaz Güney Sinema Salonu'nda saat 13.00'da 'Dünden bugüne Kürt Tiyatrosu' konulu panel gerçekleþtirilecek. Yýlmaz Güney Sinema Salonu'nda saat 16.00'da 'Adaptasyon' isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. Batman Sanat Tiyatrosu Salonu'nda 19.30'da 'Baþur' isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. 30 Mart Cumartesi günü Yýlmaz Güney Sinema Salonu'nda saat 15.00'de 'Hêviya Me Hûnin' isimli tiyatro sahnelenecek. Batman Sanat Tiyatrosu'nda saat 16.00'da 'Nêçirvan' isimli oyun sahnelenecek. Yýlmaz Güney Sinema Salonu'nda saat 19.00'da 'Þîret' isimli oyun sahnelenecek. 31 Mart Pazar günü, Yýlmaz Güney Sinema Salonu'nda saat 11.00'de 'Serkeftina Moristana' isimli oyun sahnelenecek. Batman Sanat Tiyatrosu Salonu'nda saat 14.00'da 'Þizo' isimli oyun sahnelenecek. Yýlmaz Güney Sinema Salonu'nda saat 19.30'da 'Xal û Xwarzî' isimli tiyatro oyunu sahnelenecek." (DÝHA)


22 Fýrat Avreþ Futbol Turnuvasý sona erdi MEGAM-DER tarafýndan PKK'li Fýrat Begüm anýsýna düzenlenen futbol turnuvasý sona erdi. Turnuvanýn birincisi rakibini 6-2 yenerek galip gelen Umutspor oldu DÝYARBAKIR - Mezopotamya Gençlik Araþtýrma Derneði (MEGAM-DER) tarafýndan Mart ayýnýn baþýnda PKK'li Fýrat Begüm anýsýna düzenlenen Fýrat Avreþ Futbol Turnuvasý, Umutspor ve Cudispor takýmlarý arasýnda oynanan final maçý ile sona erdi. Final maçý baþlamadan önce MEGAM-DER binasýnda Begüm adýna düzenlenen odayý Begüm ailesi gezdi. Demokrasi mücadelesinde yaþamýný yitirenlerin anýsýna yapýlan bir dakikalýk saygý duruþunun ardýndan konuþan MEGAM-DER Yöneticisi Bilal Altun, "Bizler yoldaþlarýmýzýn anýlarýný var olduðumuz sürece yaþatacaðýz. Onurlu mücadelemizde yaþamlarý ile bedel veren tüm arkadaþlarýmýzý saygý ile anýyor onlarýn býraktýðý mirasa sahip çýkacaðýz" diye konuþtu. Daha sonra turnuvada finale kalan Umut ve Cudi takýmlarý MEGAM-DER'e ait halý sahada karþýlaþma maçý yaptý. Maçýn galibi Umut takýmý, Cudi takýmýný 6-2 yenerek turnuvanýn birincisi oldu. Takým kupayý Fýrat Begüm'ün annesinin elinden aldý. (DÝHA)

“Ateþli Silahlar Zafer Kupasý” müsabakalarý baþladý DÝYARBAKIR - Türkiye Atýcýlýk ve Avcýlýk Federasyonu'nca Diyarbakýr'da düzenlenen ''Ateþli Silahlar Zafer Kupasý'' müsabakalarý baþladý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne ait atýþ poligonunda gerçekleþtirilen ''Ateþli Silahlar Zafer Kupasý'' müsabakalarýna 14 ilden 186 sporcu katýlýyor. Ýlk günkü yarýþmalar sonucunda, yýldýz erkekler kategorisinde Mürsel Ekinci, büyük bayanlar kategorisinde Meral Karaaslan ve genç erkeklerde ise Aziz Kara Türkiye rekoru kýrmayý baþardý. Türkiye Atýcýlýk ve Avcýlýk Federasyonu Ateþli Silahlar Asbaþkaný Kadri Akgün, AA muhabirine, Ateþli Silahlar Zafer Kupasý'nýn beþincisinin Diyarbakýr'da düzenlendiðini belirterek, çeþitli kategorilerde düzenlenen yarýþmalara 56'sý bayan 186 sporcunun katýldýðýný söyledi. Ateþli Silahlar Zafer Kupasý'nda dereceye girecek sporcularýn Ankara'da düzenlenecek kampa davet edileceðini, oradaki çalýþmalarýn ardýndan baþarýlý olanlarýn milli takýmda yer alacaðýný kaydeden Akgün, ''Bu sporcularýmýz Türkiye'yi Avrupa ve dünya þampiyonasýnda temsil edecek. Bugün yapýlan yarýþmalar sonucunda büyük bayanlar, genç erkekler ve yýldýz erkekler kategorilerinde 3 Türkiye rekoru kýrýldý'' dedi.

SPOR

27 Mart 2013 Çarþamba

ÝHALE ÝLANI DEVLET HAVA MEYDANLARI ÝÞLETMESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ(DHMÝ) ÝTFAÝYE VE GARAJ BÝNASI ÝLE APRON BARÝYER BÝNASI YAPTIRILACAKTIR DÝYARBAKIR HAVALÝMANI ÝTFAÝYE VE GARAJ BÝNASI ÝLE APRON BARÝYER BÝNASI YAPIMI yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/34656 1-Ýdarenin a) Adresi : KONYA YOLU ÜZERI NO: 66 06330 ETÝLER YENÝMAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numarasý : 3122042000 204 28 46 - 3122128158 c) Elektronik Posta Adresi : s.cýmenova@dhmi.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : DÝYARBAKIR HAVALÝMANI/DÝYARBAKIR c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 500 (beþyüz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : DHMÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ- KONYA YOLU ÜZERÝ NO:66 ETÝLER/ANKARA b) Tarihi ve saati : 17.04.2013 - 11:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saðlanabilir. 4.2.2. Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri: Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri; a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu DEVAMI SAYFA 23’TE


SPOR

27 Mart 2013 Çarþamba

kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son üç yýla kadar olan yýllarýn belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Ýhale veya son baþvuru tarihi yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir önceki yýla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini saðlayamayanlar ise iki önceki yýlýn belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yýlýn belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.2.3. Ýþ hacmini gösteren belgeler: Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait, aþaðýda belirtilen belgelerden birini sunmasý yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarýný gösteren faturalar. Ýsteklinin cirosunun teklif ettiði bedelin % 25 inden, taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarý için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýl için saðlayamayanlar, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýldan baþlamak üzere birbirini takip eden son altý yýla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Ýhale veya son baþvuru tarihi yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir önceki yýla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakýmýndan iki önceki yýl, ihalenin yapýldýðý yýldan bir önceki yýl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik þartýnýn saðlanamamasý halinde ise, iki önceki yýl, ihalenin yapýldýðý yýldan bir önceki yýl olarak kabul edilmek üzere son altý yýla kadarki gelir tablolarý sunulabilir ve bu durumda gelir tablolarý sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan "Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði"nde yer alan B-III Grubu iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Konya Yolu Üzeri No:66 Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðü Satýn Alma ve Ýkmal Dairesi Baþkanlýðý ,Ýç Satýn Alma Þube Müdürlüðü, Ýhale Ýþleri Þefliði, zemin kat 051 nolu oda adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMÝ Genel Müdürlüðü,Satýn Alma ve Ýkmal Dairesi Baþkanlýðý , Ýç Satýn Alma Þube Müdürlüðü, Ýhale Ýþleri Þefliði, 51 nolu Oda. adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 (BASIN - 577 / www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

Reklam ve ilanlarýnýz için bize ulaþýn 0536 553 36 70

23 Spor Týrý Diyarbakýr’a geliyor "Gelin spor yapalým tek galibi dostluk olsun" projesi kapsamýnda içerisinde çeþitli spor etkinliklerini kapsayan gezici týr, Diyarbakýr'a gelecek DÝYARBAKIR - Gençlik Hizmetleri Ve Spor Ýl Müdürü Abdullatif Umut, Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iþbirliðiyle gençleri spor yapmaya yönlendirmeyi hedefleyen ''Gelin spor yapalým tek galibi dostluk olsun'' projesi kapsamýnda, ülke genelinde uygulanan ve çeþitli spor etkinliklerini kapsayan gezici týrýn, 1 Nisan 2013 günü Diyarbakýr'a geleceðini söyledi. Týrdaki spor faaliyetlerinin, 2 Nisan 2013 günü 10.00-18.00 saatleri arasýnda Seyrantepe Spor Salonu'nun önünde yapýlacaðýný bildiren Umut, ''Gençlerimizin hem zihinsel hem de bedensel geliþimleri için böyle sportif faaliyetler içinde bulunmalarý gerekiyor'' dedi.

U-17’de grup merkezleri belli oldu MALATYA Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Baþkaný Seyfullah Özdemir, U-17 Grup merkezlerine katýlacak olan Sanayispor ve Karakavakspor'a baþarýlar diledi. Özdemir, U-17 Grup müsabakalarýnýn Gaziantep ve Elazýð'da oynanacaðýný kaydederek, "U-17 Liglerinde bölgede birincisi olan illerin takýmlarýnýn mücadele edeceði grup merkezleri Gaziantep ve Elazýð olarak belirlendi. Malatya'dan da gruplarýný birinci tamamlayan Sanayispor ile Karakavakspor, grup maçlarýna katýlmaya hak kazandý. MASKF olarak takýmlarýmýzýn grup merkezlerini belirlemek amacýyla kura çekimi yaptýk. Kuraya göre, Sanayispor Gaziantep grubunda, Karakavakspor ise Elazýð grubunda mücadele edecek. Gaziantep grubunda Malatya, Kahramanmaraþ, Adýyaman, Kayseri, Elazýð ve Diyarbakýr'dan gelecek olan takýmlar mücadele verecek. Bu grubumuzda müsabakalar 28 Mart'ta baþlayýp, 31 Mart'ta sona erecek. Elazýð Grubu'nda ise Malatya, Diyarbakýr, Batman ve Þanlýurfa'dan gelecek olan takýmlar mücadele edecek. Bu grupta maçlar 29-31 Mart tarihleri arasýnda oynanacak. Ben iki takýmýmýza grup müsabakalarýnda baþarýlar diliyorum. Takýmlarýmýzýn iyi sonuçlarla Malatya'ya dönmelerini temenni ediyorum" dedi.


www.diyarbakiryenigun.com

27 MART 2013 ÇARÞAMBA Yýl: 5 - Sayý : 1896 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

diyarbakir yenigun gazetesi 27 mart 2013  

diyarbakir yenigun gazetesi 27 mart 2013

diyarbakir yenigun gazetesi 27 mart 2013  

diyarbakir yenigun gazetesi 27 mart 2013

Advertisement