Page 1

Atýl malzemeler geri kazandýrýlýyor SANATSAL giriþimlerde bulunmak üzere Sanatçý Deðiþimi Programý kapsamýnda Ýsveç, Almanya, Finlandiya ve Estonya'dan Diyarbakýr'a gelen 8 kiþilik Error Collective adýndaki grup, kentte atýl durumdaki nesneleri toplayarak yeniden kullanýma sunuyor. GÜNDEM 04

25 MART 2013 PAZARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

Göç çocuklarý tenisle tanýþtý

www.diyarbakiryenigun.com

2 milyon öðrenci YGS’de ter döktü

05

06

‘Eþitlikçi bir anayasa yapýlmalý’ ÝKÝ gün sürecek olan BDP Yerel Yönetimler Toplantýsý Baðlar Belediyesi Konferans Salonu'nda baþladý. Toplantýda konuþan BDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Demir Çelik, 21 Mart’la beraber yeni bir sürecin baþladýðýný ifade ederek, “demokratik eþitlikçi bir anayasanýn yapýlmasý” gerektiðini vurguladý. HABER 10

Yaz saati uygulamasý haftaya baþlýyor

20

SUREC KAZANDIRACAK

Diyarbakýr'da çeþitli temaslarda bulunan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, kentin çözüm süreciyle birlikte görkemli günlerine kavuþacaðýný belirterek, “Çözüm süreci, Diyarbakýr'ýn kalkýnmasýna çok çok büyük ivme kazandýracak” dedi

“Þöhreti yakalayacak” GIDA, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, beraberindeki Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu, Vali Mustafa Toprak ve AKP Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ile Sur ilçesindeki tarihi Ýçkale'ye gelerek, devam eden restorasyon çalýþmalarýný inceledi. Diyarbakýr'da 2002 yýlýndan bu yana yoðun olarak süren çalýþmalar sayesinde þehrin tarihi dokusunun yeniden gün yüzüne çýkarýldýðýný belirten Eker, bu sayede Diyarbakýr'ýn hak ettiði þöhreti yeniden yakalayacaðýný söyledi.

“Cazibe merkezi olacak” DÝYARBAKIR'ýn son çeyrek yüzyýlda hep bir meseleyle anýldýðýný ifade eden Bakan Eker, "Artýk Diyarbakýr medeniyetlere beþik olma vasfýyla, tarihe, edebiyata, tarýma ve sanata yaptýðý katkýlarýyla tanýnacak. Bu þehir çok büyük bir cazibe merkezi olacak. Çözüm süreci, Diyarbakýr'ýn kalkýnmasýna çok çok büyük ivme kazandýracak. Çünkü bütün sorunlar bir sorunun gölgesinde kaldý. Diyarbakýr, çözüm süreci nimetlerinden istifade edecek" dedi. 12’de

Kurtoðlu: “Saðlýkta mesai kavramý gözetilmemeli” 11 C

M

Y

K

‘Özür tarihi bir olay’

Mavi Marmara saldýrýsýnda yaþamýný yitiren Ali Haydar Bengi

MAVÝ Marmara'da yaþamýný yitiren Ali Haydar Bengi'nin kurduðu AyDer'in baþkaný Ferzende Lale, Ýsrail'in saldýrý için özür dilemesinin ve saldýrýda ölenlerin yakýnlarýna tazminat ödemeyi kabul etmesinin geç olmakla beraber olumlu bir geliþme olduðunu söyledi. Þehit Ali Haydar Bengi Eðitim Yardýmlaþma Kültür Derneði Baþkaný Mehmet Seydi ise, "Özür olayý tarihi bir olay" dedi. HABER 13

ayrýntý

3’te

Süreçte bahar havasý Mesut FÝÐANÇÝÇEK

sözün özü

Yeter artýk barýþ gelsin Osman ERGÜN

4’te


2

SAÐLIK

Her 10 kiþiden 3’ü guatr hastasý Bölgede guatr hastalýðýnýn çok yaygýn olduðunu belirten uzmanlar, her 10 kiþiden 3’ünün guatr hastasý olduðunu söyledi. Uzmanlar, “Saðlýklý ve Zeki Nesiller Ýçin Ýyotlu Tuz Kullanýn” kampanyasý çerçevesinde yaklaþýk 30 bin aileye ulaþtýklarýný ve 17 bin paket iyotlu tuz daðýttýklarýný vurguladý

Kahve içmek “kaza riskini azaltýyor” AVUSTRALYA'da yapýlan araþtýrmada, yakýn geçmiþte kaza yapmýþ 530 aðýr araç þoförüyle, kaza yapmamýþ 517 þoför karþýlaþtýrýldý. Ýngiliz Týp Dergisi'nde yayýmlanan araþtýrmada, kahve ve kafein içeren diðer içeceklerin kaza riskini azalttýðý belirtildi. Güvenli sürüþ uzmanlarýysa, kahvenin uykunun yerini tutamayacaðýnýn altýný çizdiler. Araþtýrmaya katýlan þoförlerin üçte birinden fazlasý, kafeinli içecekler tükettiklerini söyledi. Bunlarý yarýsýysa, bu içecekleri uyanýk kalabilmek için aldýklarýný belirttiler. Direksiyon baþýnda uyumamak için kafeinli içecek tüketenlerin, tüketmeyen meslektaþlarýna göre kaza riskini yüzde 63 oranýnda azalttýklarý tespit edildi. Bu oran, yaþ, uyku düzenleri, kat edilen mesafe, alýnan molalar ve gece sürüþ programý gibi diðer faktörlerin de dikkate alýnmasýyla hesaplandý. Araþtýrmaya katýlan þoförlerin yüzde 70'i de, uykularý geldiðinde kenara çekip, uyuduklarýný söyledi. Bu da, güvenli sürüþ uzmanlarýnýn þiddetle önerdiði bir þey.

HAKKARÝ Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrah Uzmaný Op. Dr. Ömer Ertürk, bölgede guatr hastalýðýnýn yaygýn olduðunu ifade ederek, muayene olmaya gelen her 10 hastadan 3'ünden guatr hastasý olduðunu söyledi.

“1 yýlda 30’a yakýn guatr ameliyatý”

Dr. Ömer Ertürk, iki çeþit guatr hastalýðý bulunduðunu belirtti. Ertürk, "Bunlardan bir tanesi halk arasýnda bilinen zehirli guatr diðeri ise normal tiroid, dediðimiz guatr çeþididir. Halk arasýnda zehirli olarak bilenen ve toksik dediðimiz guatr çeþidi hastalarda kalpte yoðun çarpýntý, çabuk yorulma, nefes darlýðý yapar. Diðer normal tiroid dediðimiz guatr çeþidi ise boyunda þiþlik, gýrtlakta zorluk gibi belirtiler bulunmaktadýr. Guatra neden olan birçok nedenleri var iyotlu tuz eksikliði, genetik nedenler, özellikle tiroid kanseri olan ve genetik yapýsý olan gruptan erken yaþta radyasyon alan hastalarda kanser

görünme olasýlýðý var. Bize bu þikayetlerle gelen hastalarý yakýn takibe alýyoruz. Ýlaç tedavisi mi ameliyat mý bunun kararýný veriyoruz. Hastalarýn kan testlerine bakarak bunlardan bizim zehir dediðimiz toksik tablo varsa hastada ilaç tedavisine baþlýyoruz. Yaklaþýk bir yýldýr Hakkari'deyim 30 yakýn guatr ameliyatý yaptým" dedi.

17 bin paket iyotlu tuz daðýtýldý

Hakkari Devlet Hastanesi'ne guatr tedavisi için gelen hastalar ise, yörede kendileri gibi birçok kiþide guatr hastalýðý bulunduðunu belirterek, çoðu kiþinin ise ameliyat olduðunu söylediler. 2004 yýlýnda ise Hakkari Saðlýk Müdürlüðü ile Çevre Saðlýðý Þube Müdürlüðü, il, ilçe, köy ve mezralarda baþlattýðý "Saðlýklý ve Zeki Nesiller Ýçin Ýyotlu Tuz Kullanýn" kampanyasý çerçevesinde yaklaþýk 30 bin aileye ulaþarak 17 bin paket iyotlu tuz daðýtýmýný gerçekleþtirildiði belirtildi.

25 Mart 2013 Pazartesi

Bacak bacak üstüne atmayýn Bacaklarýn üst üste atýlmasýnýn kan dolaþýmýný engellediði, bunun da varis için risk faktörü oluþturduðu bildirildi. Varisin, bacaklardaki kirli kaný temizlemek üzere akciðere taþýyan yüzeysel toplardamardaki yetmezlik olduðunu kaydeden Adana Özel Meridien Hastanesi Radyodiagnostik Uzmaný Dr. Ali Rýza Necefzade, bacaklardaki kirli kanýnýn çeþitli faktörlerin yardýmý ile pompalanýp akciðere gönderildiðini anlattý. Dr. Necefzade, bu kanýn yer çekimi ile tekrar geri dönmesine bacak toplardamarlarýndaki kapakçýklarýn engel olduðunu dile getirdi. Necefzade, söz konusu kapakçýklarýn da çeþitli kalýtýmsal ve diðer faktörler sonucu iþlevini yapamaz hale gelmesi halinde; akciðere gönderilen kanýn, yer çekimi etkisi ile geri kaçýp, bacak toplardamarýnda birikerek özellikle kendini hissettiren 'varis' adý verilen rahatsýzlýðý ortaya çýkarttýðýný belirtti. Zamanýnda önlemi alýnmayan bu þikayetlerin, ilerleyen dönemde iyileþmeyen yaralara, enfeksiyon, kanama ve damar için pýhtýlaþma gibi ciddi problemlere yol açabileceði uyarýsýnda bulunan Dr. Necefzade, her 4 kadýndan birinde de söz konusu þikayetlerin görüldüðünu kaydetti. Necefzade, varis belirtilerini de þu þekilde sýraladý: "Yorgun, þiþkin ve aðýrlaþan ayaklar, akþama doðru ortaya çýkan bacaklardaki dolgunluk hissi, bacakta yanma hissi, kaþýnma, kramp ve gerilme, çeken veya batan baldýr aðrýlarý, bilek veya eklem bölgelerinde þiþmeler, kýlcal kýrmýzý veya mavi renkteki varisler." Bacaklarýn saðlýklý kalmasý için önemli kurallar olduðunun altýný çizen Dr. Necefzade, mümkün olduðu kadar çok hareket edilmesi, özellikle bacak kaslarýnýn tatilde, uzun yolculuklar sýrasýnda arabadan inerek yürüyüþ yapýlmasý, mümkünse günde en az 30 dakika bacaklarý yukarý doðru uzatýlarak, bacaklarýn yatakta da yüksek tutulmasý tavsiyesinde bulundu.


MESUT FÝÐANÇÝÇEK

Süreçte bahar havasý

AYRINTI

3

GÜNCEL

25 Mart 2013 Pazartesi

Müzakere sürecinde Newroz ile birlikte bahar havasýna girildi. Abdullah Öcalan'ýn Newroz'daki 'sýnýrdýþýna çekilme' çaðrýsýna cevap veren Murat Karayýlan, tüm askeri faaliyetleri durdurduklarýný ilan etti. Bu beklenen bir açýklamaydý ve sadece Newroz'dan iki gün sonra kamuoyu ile paylaþýldý. … Karayýlan açýklamasýnda, Öcalan'ýn çaðrýsýnýn kendileri için önemli olduðunu belirterek, mesajýn açýklandýðý gün olan 21 Mart'tan itibaren resmi ve açýk bir þekilde ateþkes ilan ettiklerini duyurdu. Daha önceki sýnýr ötesine çekilme aþamasýnda yaþanan can kayýplarýna atýfta bulunan Karayýlan, "Eðer, güçlerimize karþý saldýrýlar olursa, o zaman gerilla güçlerimiz kendilerini koruyacaklardýr. Bu dünyevi bir haktýr, meþru bir haktýr." dedi. Karayýlan'ýn "Yeni süreci özgürlük ve demokrasinin yükseltilmesinin yeni adýmý olarak görüyoruz." demesi de Kürt sorunun çözümü konusunda esas tercihin de demokratik çözüm olduðunu belirtmiþ oldu. Karayýlan 15 Mart'ta yaptýðý açýklamada da, en önemli endiþelerinin devletin net bir projesinin olmamasý olduðunu belirtmiþ; hiç kimsenin 'her þey oldu bitti' gibi yaklaþmamasýný istemiþ en riskli döneme girildiðinin altýný çizmiþti. … Sýnýr ötesine çekilmeye iliþkin olarak beklentileri de açýklayan Karayýlan, "Eðer Türk devleti, hükümet ve parlamento sorumluluðunu yerine getirir ve geri çekilmeye iliþkin gerekli kararlarý alýrsa, gerekli komisyon ve kurumlarý oluþturursa, geri çekilmenin zeminini eðer oluþturursa biz onu da yerine getireceðiz. Þimdi bu zeminin oluþturulmasýný bekliyoruz." dedi. Tabi sýnýr ötesine çekilme aþamasý önemli ve kritik bir süreç… Provokasyona açýk bu süreçte kontrol dýþýndaki güçlerin saldýrýlarý da olabilir. Karar almanýn ötesinde uygulamanýn çok daha önemli olduðu bir süreç yaþayacaðýz… Baþbakan: Basýn sürece katký sunmalý Sýnýr ötesine çekilmeyle ilgili geçtiðimiz hafta sonu Eskiþehir'de açýklamalarda bulunan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, çekilme için net bir tarih olmadýðýný belirterek, basýndan sürece çok önemli bir katký beklediklerini söyledi.

yet Gazetesi'ndeki görevinden ayrýlan Hasan Cemal, Taraf Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Oral Çalýþlar, Yaþar Kemal, Kadir Ýnanýr, Tarhan Erdem, Ali Bayramoðlu, Mithat Sancar, Fazýl Hüsnü Erdem, Jülide Kural, Rýfat Hisarcýklýoðlu, Vahap Coþkun gibi isimlerin yer alacaðý iddia edildi.

"Çekilme sürecinin ne zaman tamamlanacaðý?" sorusuna "net bir tarih olmadýðý" yanýtýný veren Baþbakan Erdoðan, çekilme sürecinde eylemlere karýþmamýþ PKK'lilerin evlerine dönebileceðini belirtti. Mevcut eve dönüþ yasasýnýn buna müsait olduðunu söyleyen Erdoðan, bu çerçevede gerekli olmasý durumunda yeni düzenlemeler de düþünülebileceðini belirtti. Basýndan çözüm süreci için önemli bir katký beklediklerini vurgulayan Baþbakan, "Basýnýn benzinle deðil suyla olayýn üzerine gitmesini bekliyoruz" dedi. Komisyonlar kurulabilir derken… Sürecin devamýnda Hakikatler Komisyonu kurulmasý gibi bir niyetleri olmadýðýný ifade eden Baþbakan Erdoðan, kamuoyu algýsýný olumlu etkilemek üzere yediþer kiþilik komisyonlar oluþturulabileceðini ve bunlarýn da yedi akademisyen, yedi gazeteci gibi farklý alanlardan yediþer kiþilik dört alt komisyon kurulacaðýný belirtti. Muhatap Meclis deðil… Meclis Baþkaný Çiçek, Abdullah Öcalan'ýn çözüm sürecinde parlamentonun devreye girmesi çaðrýsýna, "Muhatap Meclis deðil, hükümet" diyerek kritik bir açýklama yaptý. Çiçek, 'Akil Adamlar Komisyonu' ile ilgili de deðerlendirmelerde bulunarak, ''Yürürlükteki mevzuata göre Meclis'te kurulmasý mümkün deðil'' dedi. Çoðunluðu elinde bulunduran iktidarýn bu konuda direkt siyasi risk almamasýnýn iþareti… Komisyon oluþturuldu mu? Bu açýklamalarla ayný gün, Kürt sorununun çözümü sürecinde rol alacak 'Akil Adamlar Komisyonu'nda yer almasý beklenen isimlerin belli olduðu ile ilgili bir haber sitelere düþtü. Komisyonda bir süre önce Milli-

Komisyonun iþlevi ne olacak? Tabi akýla ilk gelen sorun oluþturulacak Komisyonlarýn iþlevinin ne olacaðý ile ilgili… Akil Adamlar Komisyonu'nun temel iþlevi çözüm sürecinin saðlýklý iþleyiþini temin etmek olacak. Çýkabilecek sorunlar, bu komisyon aracýlýðýyla giderilecek. Komisyon, sürece toplumsal desteði artýrýcý çalýþmalar yürütecek. Akil adamlar, PKK'nin sýnýr dýþýna çekilme sürecini sekteye uðratacak sorunlar yaþanmamasý için gözlemci statüsü olacak. Çekilmeyi sekteye uðratacak sorunlar yaþanmamasý için çalýþacak. Evet, süreç baþ döndüren bir trafikte ilerliyor. Ýsrail'in "Mavi Marmara" özrü ile bölgede itibarý yükselen ve eli güçlenen bir hükümetin/devletin böyle bir süreçte buna ihtiyacý vardý. Bir yandan iç politikada atýlan adýmlarýn üzerine; (Obama'nýn Ýsrail'deki gezisinden ayrýlmasýna ramak kala) Ýsrail'in özür telefonu Çözüm sürecinde kuþkusuz hükümetin elini güçlendirecek. Muhalefetin Kürt sorununu çözüm sürecinde takýndýðý yanlýþ tavýr bir yana; "Ýsrail'den gelen özre" karþýlýk muhalefetin sessizliði de bunun göstergesi olsa gerek… Þüphesiz sürece olumsuz katký sunanlar bunun cevabýný sandýkta alacaklar...

Gotinek “Gotin ji ku derketibe, dil kirin jî ji wir dertê” Pêþgotina Arnewid “Söz nereden çýkýyorsa, gönül de oradan çýkar” Arnavut Atasözü


4

GÜNDEM

Osman ERGÜN

Yeter artýk barýþ gelsin

SÖZÜN ÖZÜ

Newroz'dan bir gün sonra Daðkapý'dan Ulu Cami'ye doðru giderken, ulusal kanallarýn merkeze kentin nabzýný gönderme telaþý vardý. Akþam muhtemelen izleyeceðimiz röportajlar ile kentin atan nabzý Türkiye'nin batýsýna anlatýlmaya çalýþýlacaktý. Diyarbakýr'daki Nevroz kutlamasýnda Abdullah Öcalan'ýn yaptýðý çaðrýnýn, sokakta da olumlu yanký bulduðu anlatýlacaktý. "Akan kan durmasý", "Kardeþlik, bütünleþme, demokrasi" gibi insani talepler dillendirilecekti. Acýyla, kanla yoðrulmuþ bir siyasi kimliðe sahip olan kentin insanlarý baþka ne konuþacaktý… Sorunun kalbinde yaþamanýn verdiði öz güvenle kameralarýn içine bakarak "Bayrak ayrýntýsýna takýlmayýn beyler" diyeni bir yana; "Artýk bu kan dursun, bu gözyaþý dursun, barýþ olsun. Herkesin dileði budur, benim de dileðim budur" diyenler bir yana… Tabi meslektaþlarýmýzýn bu iþ telaþý bir yana; "Türkiye'nin batýsý ne düþünüyor?" diye düþünmeden de edemedim. …

25 Mart 2013 Pazartesi

Sýradan bir gün deðildi elbet… Kuþkusuz, öncesi ve sonrasý olacak bir miladýn tarihi günlerini yaþýyoruz. Artýk sohbetler barýþtan öncesi ve sonrasý diye baþlayabilecek bir sürece giriliyor. Bir anýmýzý anlatýrken, muhtemelen þöyle söze baþlayacaðýz: "Yanýlmýyorsam büyük barýþtan önceydi." Ya da "Ben yeni iþime büyük barýþtan hemen önce baþlamýþtým". Basýn da bu tarihe þahitlik etmenin ve bunu Türkiye'nin batýsýna ulaþtýrmanýn telaþýndaydý. Hasan Paþa Haný'na doðru gelince ayný manzaralarý görüyoruz. Keza Ulu Cami'nin önünde de... … Cuma Namazýndan hemen sonra… Cuma Namazýndan çýkanlarýn kalabalýðý, haber yapma telaþýna eklenmiþ. Birçok tarihi olaya tanýklýk etmiþ o meydanda tatlý bir telaþ var... … En son ne zaman geldiðimi bilmeden girdim içeriye… Çarþiya Þewiti'de Diyarbakýr Lahmacun Merkezi'nden içeri girerken

bir anda Diyarbakýr'ýn o eski tadýný damaðýmda hissettim adeta… Ulu Cami'nin hemen arkasýnda… Damýnda oturup sipariþlerimizi verirken, hem alaný daha stratejik bir yerden izlemenin heyecanýný yaþadým, hem de þehrin hemen hemen hiç deðiþmeyen bölgesiyle anýlarýmý tazeleme fýrsatý buldum… En son ne zaman hissetmiþtim bu tadý, hangi dost sohbetinde bir kelam etmiþtim, ya da en son ne zaman ölümlerin gölgesinde ümit etmiþtim insan kalabilmeyi… Ya da en son hangi Cuma'da yabancý olduðumuz bir duaya amin demiþtik. … Birçok insanýn en güzel yýllarýdýr çocukluðu… Çocukluðunuzun geçtiði bir yerde yeniden kendinizle buluþursunuz. Ben bunu yeni fark ettim… Coþkulu Newroz'un ardýndan en çok insan kalabilmenin telaþýný umudunu taþýyan bir ruh hali ben ürküttü açýkçasý… Son otuz yýlýnda derin çýðlýklarýn gizli kaldýðý bir ruh haliyle baðýrmak istedim o gün: "YETER ARTIK BARIÞ GELSÝN"

Atýl malzemeler geri kazandýrýlýyor Sanatçý Deðiþimi Programý adý altýnda farklý ülkelerden Diyarbakýr'a gelen Error Collective grubu, kentte yaptýðý araþtýrmalar sonucunda topladýklarý atýl malzemeleri geri dönüþtürerek farklý þekillerde kullanmak üzere hayata geri kazandýrýyor DÝYARBAKIR - Sanatsal giriþimlerde bulunmak üzere Sanatçý Deðiþimi Programý kapsamýnda Ýsveç, Almanya, Finlandiya ve Estonya'dan Diyarbakýr'a gelen 8 kiþilik Error Collective adýndaki grup, kentte atýl durumdaki nesneleri toplayarak yeniden kullanýma sunuyor. Sanatý salt izlenen bir meta olmaktan çýkarmayý hedeflediklerini belirten Error Collective grubunun sorumlusu Estonyalý Ernest Truely, sanat ve yaþam arasýndaki çizginin kaldýrýlmasý gerektiðine vurgu yapýyor. Yaþamý, "yaþamsallaþtýrma" üzerine kurmuþ bir kolektif grup olduklarýný dile getiren Truely, bu anlamda Diyarbakýr'ýn kendileri için taþýdýðý anlama iþaret ederek, gelmeden önce kent ile ilgili araþtýrmalar yaptýklarýný söyledi.

‘Kendi istekleriyle geldiler’

Error Collective grubu-

nun Diyarbakýr'a gelmesine vesile olan Yard. Doç. Seçkin Aydýn ise grup ile Estonya'da tanýþtýðýný aktardý. Grubun Diyarbakýr ve bölgenin durumunu bilerek burada çalýþmak için kendi istekleriyle Diyarbakýr'a geldiðini ifade eden Aydýn, grubun Mart ayýnýn baþýndan itibaren Diyarbakýr'da çalýþmalarýna baþladýðýný ifade etti. Error Collective grubunun Diyarbakýr'daki sanatçýlarla çalýþmak istediðini kaydeden Aydýn, "Daha önce yaptýðýmýz projeler ile bu sene ve ilerde yapacaðýmýz projeleri birleþtirme kararý aldýk. Grup Mart ayýnýn sonuna kadar Diyarbakýr'da çalýþmalarýna devam edecek" diyerek, grubun gelecek yýl yeniden Diyarbakýr, Urfa veya Batman'da yeni bir projeyle tekrar çalýþma yürüteceðini aktardý.

‘Kürtçe öðreniyorlar’

Grubun, Diyarbakýr ve bölgedeki þartlar, halkýn

yaþam biçimi ve icra ettiði sanatý üzerine yaptýklarý araþtýrmalardan sonra Diyarbakýr ve bölgeye özel bir ilgi duyduðunu dile getiren Aydýn, grubun Diyarbakýr'da olmaktan duyduðu memnuniyeti sýk sýk dile getirdiðini söyledi. Grubun sürekli halk arasýnda dolaþtýðýný dile getiren Aydýn, ayný zamanda grup üyelerinin Kürtçe öðrenmek için yoðun bir çaba sarf ettiðini ve bütün iletiþimlerini Kürtçe yapmaya çalýþtýðýný belirtti. Grup üyelerinden birinin kentte yaptýðý araþtýrma sonucu þehir merkezinde yeþil alanlarýn az olduðu tespitine vardýðýný ve bundan dolayý bir proje üzerinde çalýþtýðýný aktaran Aydýn, çalýþmayla yeþil alanlarýn ekilip biçilmesi için yeni bir çalýþma geliþtirdiðini kaydetti. Aydýn, yapýlan çalýþmanýn; yatay olarak az olan üretim topraklarýný dikey olarak geliþtirme, ekolojik bir örnek

olan atýl durumdaki pet þiþelerini üst üste dikey bir toprak sahasý çalýþmasý ile yeniden yapýlandýrma olduðunu söyledi.

‘Bölgenin tanýtýmý için önemli’

Yine grup üyelerinden 2 kiþinin ise çevreden topladýklarý atýl malzemelerle büyük bir güneþ maketi yaptýðýný aktaran Aydýn, bu maketin etrafýný renkli objelerle kaplayýp içinden bir ýþýk verip aydýnlatma üzerine bir çalýþma yürütüldüðünü söyledi. Sanatçý Deði-

þim Programý ile hedeflerinin yerel bölge sanatçýlarýný yurt dýþýna göndermek ve yurt dýþýndaki sanatçýlarý da bölgeye getirmek olduðunu dile getiren Aydýn, bunun hem sanat dinamikleri açýsýndan hem de bölgenin tanýtýlmasý açýsýndan oldukça önemli olduðunu kaydetti. Aydýn, bunun için yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluþlarýndan ve sanat kurumlarýndan ileriki yýllarda yapýlacak projeler için destek beklediklerini dile getirdi. (DÝHA)


5

GÜNDEM

25 Mart 2013 Pazartesi

Göç çocuklarý tenisle tanýþtý Diyarbakýr'da göçle gelen ailelerin yoðunlaþtýðý Sur ilçesindeki çocuklara proje kapsamýnda tenis öðretiliyor. Eðitimden arta kalan zamanlarýnda tenis oynamayý öðrenen 8-14 yaþ arasý 70 çocuk, sokaktan uzaklaþýyor

Profesyonel olma yolundalar

Boþ zamanlarýný sokakta geçirerek suça karýþma riskinden uzaklaþtýrýlan çocuklar, küçük yaþta aldýklarý tenis eðitimini sürdürerek profesyonel sporcu olmayý hedefliyor. Tenis eðitimi alan 32'si kýz 70 öðrenciyi ziyaret eden Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, çocuklarýn tenisteki performanslarýný izledi. Daha sonra kýsa bir raket tutma eðitiminin ardýndan Sur Kaymakamý Aydýn Ergün ile tenis oynayan Vali Toprak, çocuklardan büyük alkýþ aldý. Vali Toprak, burada yaptýðý açýklamada, Diyarbakýr'da terör ve terörle gelen sorunlarý iyi bildiklerini, terörün ortadan kalkmasý ve silahlarýn susmasýyla, ailelerin geçmiþten gelen her türlü olumsuzluk ve travmalardan uzaklaþtýrýlmasý gerektiðini söyledi.

‘Herkes oynayabilir’

DÝYARBAKIR'a göçle gelen ailelerin çocuklarýna elit kesimin sporu olarak bilinen tenis öðretiliyor. Bölgeden göçle gelen ailelerin yoðunlaþtýðý merkez Sur ilçesindeki çocuklara, Sur Kaymakamlýðý ile Dicle Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu'nda (BESYO) okuyan bir grup öðrencinin kurduðu Amida Gençlik ve Spor Kulübü iþbirliðiyle yürütülen ''Okullarýmýz kort tenisiyle buluþuyor'' projesi kapsamýnda okuldan arta kalan zamanlarda profesyonel antrenörlerce tenis eðitimi veriliyor. Sur ilçesinin daracýk sokaklarýndan servislerle alýnarak eðitimin verildiði Vali Aydýn Arslan Fen Lisesi Kapalý Spor Salonu'na götürülen 8-14 yaþ grubundaki 70 çocuk eðitimin ardýndan yeniden servislerle evlerine ulaþtýrýlýyor.

Yürütülen projeler, aile, toplum ve kadýn destek merkezleriyle çok önemli rehabilitasyon çalýþmalarý yapýldýðýný ifade eden Toprak, þöyle dedi: ''Sur ilçesinin o dar sokaklarýnda yaþayan çocuklarýmýzý problemlerin arasýndan alarak böylesine güzel spor branþlarýyla buluþturuyor, olumsuzluklardan arýnmalarý için sportif aktivitelerin içine çekiyoruz. Son 20-30 yýldýr çocuklarýmýzý sokaklar yetiþtirdi. Geleneksel toplumdan gelen anne ve babalarýn kentin dinamiklerine uyum saðlayamamasý, ekonomik durumlar ve terörle gelen travmalar bir sýkýntý yarattý. Anne ve babalar da çocuklarýyla yeterince ilgilenemeyince sokaðýn suç ve suç unsurlarý çocuðu eðitmeye çalýþtý. Bu, çok olumsuz acý hatýralarý da beraberinde getirdi. Sadece elitin deðil, herkesin istediði zaman yapabileceði bir spor dalý olan tenisi öðrettiðimiz çocuklarý, sokaðýn geleceklerini karartan problemlerinden uzak tutuyoruz.''

‘Sporu önemsiyoruz’

Vali Toprak, Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Milli Eðitim Bakanlýðý'nca saðla-

nan protokolle okullarýn spor salonlarýnýn çocuklarýn boþ zamanlarýný deðerlendirebilecekleri alanlara dönüþtüðünü vurgulayarak, ''Sadece göçle gelen deðil, aileyi yönetemeyen, biçare, ekonomik açýdan maðdur olan aileleri güçlendirebilmek, onlarý aile içerisinde daha etkin kýlabilmek için çocuklarýna katký sunmamýz gerekiyor. 1980 öncesinde ekonomik amaçlý, sonrasýnda da güvenlik amaçlý oluþan göçlerin olumsuzlarýný ortadan kaldýrabilmek için sporu önemsiyoruz. Gelecekte bu çocuklarýmýzýn arasýndan Ýstiklal Marþýmýzý gururla söyletecek, bayraðýmýzý göndere çektirecek, uluslararasý arenada baþarýlý olacak sporcular da çýkacaktýr'' diye konuþtu.

‘Spor yapan nesillere ihtiyacýmýz var’

Sur Kaymakamý Aydýn Ergün, sporun tabana yayýlmasý amacýyla salon ve bireysel sporlarýn devlet tarafýndan desteklenmesine inandýðýný belirtti. Tenis eðitimini sürdürmek istediklerini ifade eden Ergün, ''Okullarda gelecek ay yeniden tarama yaparak baþarýlý öðrencileri de kursa dahil edeceðiz. Bu çocuklar inþallah Diyarbakýr'da tenisin yaygýnlaþmasýna katkýda bulunacaklar. Sadece tenis deðil, 200 yýllýk tarihi bir spor branþý olan badmintonla ilgili de okullarda eðitime baþlýyoruz. Zirveye oynayanlardan bizim çocuklarýmýzýn gene-

tik olarak bir farklarý yok. Baþarý erken yaþta spora baþlamak ve disiplinli çalýþmaktan geçiyor. Bizim seyredenden çok spor yapan nesillere ihtiyacýmýz var'' dedi.

‘Ýleride baþarýlý bir sporcu olmak istiyorum’

Amida Akademi Gençlik ve Spor Kulübü'nde antrenör Feryat Korkut, Diyarbakýr'da bir tenis kulübü açarak bu sporu çocuklara sevdirmek ve yaygýnlaþtýrmak istediklerini söyledi. ''Bu cevherleri gün ýþýðýna çýkarmak istiyoruz'' diyen Korkut, destek olunmasa bu çocuklarýn suça yönelebilmelerinin söz konusu olduðunu, amaçlarýnýn suça yönelmeden onlarý keþfederek yeteneklerini bu sporla ortaya çýkarmak olduðunu belirtti. Korkut, ''Hemen hemen hepsi çok baþarýlý. Ýmkan tanýnýrsa bu çocuklar büyük baþarýlara imza atacak sporcular

olabilir. Umarýz bu çalýþma örnek olur da bizim gibi gönüllü antrenörler çocuklara sporu farklý branþlarda öðretirler'' diye konuþtu. Tenis öðrenen Mardinkapý Ýlköðretim Okulu öðrencisi Zeynep Çiçek, yapýlan elemede sýralamaya girerek tenis eðitimi almaya hak kazandýðýný belirterek, ilk kez tenis oynadýðýný ifade etti. Ailesinin tenis eðitimi almasýný istememesine raðmen ýsrarla eðitime geldiðini anlatan Çiçek, ''Bu sporu baþka türlü yapma imkaným yoktu. Tenis oynamak beni rahatlatýyor. Büyük bir tenisçi olmak istiyorum'' dedi. Cumhuriyet Ýlkokulu 4. sýnýf öðrencisi Murat Sunmaz ise, 11 haftadýr eðitim aldýðýný, zamanla kendini bu branþta geliþtirdiðini belirtti. Sunmaz, çok çalýþarak ileride tenis hocasý olmak istediðini söyledi.


6

GÜNDEM

25 Mart 2013 Pazartesi

2 milyon öðrenci ter döktü Türk Telekom’dan Diyarbakýrlý öðrencilere destek DÝYARBAKIR - Türk Telekom, Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesindeki Türk Telekom Yatýlý Bölge Ortaokulu öðrencilerine burs desteði verdi. Türk Telekom Doðu 2. Bölge Müdürü Ahmet Alevcan, yaptýðý açýklamada, çok sayýda kurumsal sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini, bu kapsamda Türkiye'nin dört bir yanýnda yaptýrýlan Türk Telekom okullarýnda eðitim gören baþarýlý öðrencilere burs olanaðý sunduklarýný belirtti. Kurumsal vatandaþ sorumluluðuyla çalýþmalarýný sürdüren Türk Telekom'un, Silvan Türk Telekom Yatýlý Bölge Ortaokulu'nun baþarýlý üç öðrencisine de burs desteðinde bulunduðunu kaydeden Alevcan, ayný zamanda Türk Telekom olarak okulun sportif faaliyetlerini desteklemek amacýyla spor gereçleri daðýttýklarýný bildirdi.

Üniversiteye giriþte ilk aþama sýnavý olan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý, yapýldý. Sýnavda 1 milyon 851 bin 326 öðrenci ter döktü DÝYARBAKIR - Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS), tüm yurtta 167 sýnav merkeziyle KKTC'nin baþkenti Lefkoþa'da, 100 bin 452 sýnav salonunda, 282 bin görevlinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Sýnava, üniversitede okumak isteyen 1 milyon 851 bin 326 aday katýldý. Sýnav saat 10.00'da baþladý ve tek oturumda 160 dakika sürdü. YGS'de ortak müfredata dayalý Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testleri yer aldý. Adaylar, güncel öðretim program-

Velilerden ‘dua’ desteði

larýndan da sorumlu tutuldu. Bu yýl YGS'de adaylara 40 Türkçe, 15 tarih, 12 coðrafya, 8 felsefe, 5 din kültürü ve ahlak bilgisi, 40 temel matematik, 14 fizik, 13 kimya ve 13 biyoloji sorusu yöneltildi.

Adaylara sonuç belgesi

YGS sosyal bilimler testinde, ortaöðretim kurumlarýnda din kültürü ve ahlak bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklý müfredatla eðitim gören öðrenciler, din kültürü ve ahlak bilgisi sorularýndan muaf

DÝYARBAKIR - Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý'nda (YGS) öðrenciler sýnavda ter dökerken, veliler dýþarýda dua etti. Türkiye genelinde yapýlan YGS'de öðrenciler sýnav merkezlerinde ter dökerken, onlarýn velileri de okulun önünde heyecanlý bir çekilde bekledi. Yeniþehir ilçesindeki Selahaddini Eyyübi Anadolu Lisesi önünde bekleyen kimi veliler, okulun kapýsýnda Kuran'ý Kerim okuyarak, dua ederek öðrencilerine destek verdi. Bazý veliler ise heyecanlarýný bulmaca çözerek bas-

tutuldu. Bu öðrencilere din kültürü ve ahlak bilgisi sorularý yerine YGS'de sosyal bilimler testinde yer alan felsefe alanýndan 5 soru soruldu. Sosyal bilimler testinde, toplam 45 soru yer aldý. YGS sonuçlarý ''http://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden öðrenilebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Her bir LYS için 25 lira

Üniversiteye giriþte ikinci aþama olan Lisans Yerleþtirme Sýnavý'na (LYS) 22-29 Nisan 2013

týrmaya çalýþtý.

‘Zaman geçmiyor’ Okulun önünde park ettiði arabasýnda örgü örerek, zaman geçirmeye çalýþan velilerden Güler Akkuþ, yaptýðý açýklamada, kýzýnýn sýnava girdiðini belirterek, ''Allah bütün öðrencilere ve içerde bulunan yavrumun da yardýmcýsý olsun. Bizim için zaman geçmiyor. Çok heyecanlýyýz. Bende vakit geçirmek için arabanýn içinde örgü örüyorum'' dedi. Bir grup kadýn ile okulun karþýsýndaki kaldýrým-

tarihleri arasýnda baþvurulacak. Sýnav, 15-16 Haziran ve 22-23 Haziran tarihlerinde 5 oturumda gerçekleþtirilecek. Adaylar baþvuru tarihinde girmek istediði her bir LYS için 25 lira ücret yatýracak. LYS-4: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-4 (Sosyal Bilimler) 15 Haziran'da, LYS-1: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-1 (Matematik) ile LYS-5: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-5 (Yabancý Dil) 16 Haziran'da, LYS2: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-2 (Fen Bilimleri) 22 Haziran'da, LYS-3: Lisans Yerleþtirme Sýnavý3 (Edebiyat-Coðrafya) 23 Haziran'da yapýlacak.

da oturan ve kýzýnýn sýnavdan çýkmasýný bekleyen 8 çocuk annesi Haným Akdoðmuþ, maddi zorluklarla dershaneye gönderdiði kýzýnýn sýnavýnýn iyi geçmesi için dua ettiði söyledi. Bu arada okulun yakýnýnda öðrenciler yararýna yapýlan kermesten gelen bir görevli kadýn, gözlemeleri okulun çevresinde bekleyen velilere satmaya çalýþtý ancak veliler, ''Çocuklarýmýz sýnavda ter dökerken, bizim boðazýmýzdan bir þey geçmiyor'' diyerek daha sonra gözleme satýn alacaklarýný belirtti.


7

KADIN VE YAÞAM

25 Mart 2013 Pazartesi

Eþini dövene ‘eziyet’ cezasý

Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce eþini ve kýzýný döverek hakaret eden sanýða TCK'nýn 96. maddesindeki ''eziyet'' suçu kapsamýnda verilen ceza, Yargýtay 8. Ceza Dairesi tarafýndan onandý. Yargýtay'ýn kararý ile eþini döven kiþiye ilk kez ''kasten yaralama'' yerine, ''eziyet'' suçu kapsamýnda ceza verildi VAN - Yargýtay 8. Dairesi, eþini ve kýzýný döven sanýða Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 96. maddesi gereði ''eziyet'' suçundan verdiði

6 yýl hapis cezasýný onadý. Antalya'nýn Alanya ilçesinde yaþayan Galip G. hakkýnda, eþi N.G. ile kýzý Y.G'yi döverek hakaret ettiði suçlamasý ile 26 Mayýs 2006'da Alanya 4.

Viranþehir'e hayran kaldý

Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açýldý. Mahkeme heyeti, ''eylemlerini genel hareket tarzý haline getirdiði ve eylemlerinin süreklilik arz ettiði'' gerekçesi ile

ÞANLIURFA'ya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardýmcýsý Aþkýn Asana, Þanlýurfa'da Þiddeti Önleme ve Ýzleme Merkezi (ÞÖNÝM)'nde incelemelerde bulunduktan sonra Viranþehir ilçesine gitti. Viranþehir'de bir dizi açýlýþ ve temaslarda bulunan Aþkýn Asan, gördüðü ilgi karþýsýnda Viranþehir'e hayran kaldý. Bakan Yardýmcýsý Aþkýn Asan'a, AKP Þanlýurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, Viranþehir Kaymakamý Muhammed Lütfi Kotan, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Likoðlu, Ýl Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahman Kýrýkçý, Özel Ýdare Sekreteri Uður Büyükhatipoðlu eþlik etti. Viranþehir'de Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan'ý ziyaret

sanýða, TCK'nýn 96. maddesi gereði ''eziyet'' suçundan 6 yýl hapis cezasý verdi. Sanýðýn avukatý, mahkemenin davada görevli olmadýðý, hükmün açýklanmasýnýn geri býrakýlmasý kararýnýn verilmesi gerektiði ve eksik inceleme yapýldýðý gerekçeleriyle dosyayý temyize gönderdi. Dava dosyasýný inceleyen Yargýtay 8. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin aldýðý kararý oy birliði ile kabul ederek, sanýk avukatýnýn itirazýný reddetti. Yargýtay'ýn kararý ile eþini döven kiþiye ilk kez ''kasten yaralama'' yerine, ''eziyet'' suçu kapsamýnda ceza verildi. Dönemin Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesi Baþkaný olan Van 1. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Oðuzhan Yaþar, Yargýtay'ýn onadýðý kararýn emsal niteliðinde olduðunu belirterek, eþine ve aile bireylerine þiddet gösteren kiþilere bundan böyle ''kasten yaralama'' yerine, ''eziyet'' suçundan ceza verileceðini kaydetti.

eden Asan, daha sonra Aile Destek Merkezi'nin açýlýþýný yaptý. Buradan Viranþehir'e baðlý Toklu köyünün Ayrýdüþen Mezrasýnda onuruna verilen yemeðe katýlan Asan, daha sonra Cumhuriyet Ýlköðretim Okulunu ziyaret etti. Ziyaret sonrasýnda açýklamada bulunan AKP Þanlýurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, üç aylýk çalýþma ile Viranþehir'e yapýlan yatýrýmlarý Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile birlikte hazýrladýklarýný belirti. Milletvekili Akyürek; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn ilin ve ilçelerin sorunlarýyla yakýndan ilgilendiðini belirterek "Þanlýurfa'da, Sayýn Bakanýmýz Faruk Çelik, 10 vekil ve teþkilat üyeleri ile birlikte çalýþýyoruz" dedi. (ÝHA)

Öztürk ve Nergiz ailesinin mutlu günü DÝYARBAKIR Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Þefi Doç. Dr. Önder Öztürk ile Þebnem Nergiz Þatopark Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilen düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdi. Düðün törenine Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Araþtýrma Hastanesi Doktorlarý, hastane müdürleri, baþhekim ve baþhekim yardýmcýlarý, Sivil Toplum Örgütleri, siyasetçiler ve Derman Baba Lakaplý Yýlmaz Acu'nun yaný sýra çok sayýda kiþi katýldý. Düðün törenine þehir dýþýnda olduðu için katýlamayan Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Doç Dr. Muhammet Güzel Kurtoðlu'nun göndermiþ olduðu mesajý okundu. Kurtoðlu göndermiþ olduðu mesajda genç çiftlere mutluluklar diledi. Düðünde Diyarbakýrlý Mahalli Yöre sanatçýsý Ýbrahim Macit Kürtçe Türkçe þarkýlar okuyarak geceye ayrý bir renk katarken, davetliler halaylar çekerek gönüllerince eðlendi.


8

POLÝTÝKA

25 Mart 2013 Pazartesi

“Çýlgýna dönüyorlar ”

Eskiþehir’de halka hitap eden Baþbakan Erdoðan, muhalefet partilerinin çözüm sürecine iliþkin tutumlarýna yönelik, “Huzur olacak diye çýlgýna dönüyorlar” dedi

ESKÝÞEHÝR - Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Eskiþehir'in Mihalgazi ilçesinde halka hitap etti. ''Biz, milletimizin bize vermediði bir yetkiyi hiçbir yerde kullanmadýk, kullanmayýz'' diyen Erdoðan, ''Bugüne kadar eðer bir þanlý duruþumuz varsa, eðer bir dik duruþumuz, eðer bir omurgalý duruþumuz varsa bunun sebebi milletimiz bize ne dediyse onu yaptýk. Çünkü biz halka güvendik, Hakk'a güvendik. Bizim kimseye borcumuz yok'' ifadelerini kullandý. Baþbakan Erdoðan, konuþmasýný þöyle sürdürdü: ''Bu ülkenin muhalefeti gece baþka konuþuyor, gündüz baþka konuþuyor. Þimdi diyorlar ki 'Siz terörist baþýna ne söz verdiniz?' Benim söylediðime inanacak mýsýn? Sen iddia sahibisin, ben þimdi bu iddia sahiplerine diyorum ki siz bu iddialarýnýzý ispat edemediðiniz sürece namertsiniz.'' Baþbakan Erdoðan, ''Ýnþallah barýþý egemen kýlacaðýz ülkemizde. Terör belasýna inþallah son vermek üzereyiz'' dedi.

‘Baþarýya ulaþacaðýz diye çýlgýna döndüler’

Daha sonra Sarýcakaya ilçesine geçerek burada vatandaþlara seslenen Baþbakan Erdoðan, ''Çözüm sürecinde baþarýya ulaþacaðýz diye çýlgýna döndüler, terörle ilgili olarak baþarýya ulaþacaðýz diye çýlgýna döndüler. Anamuhalefet de yavru muhalefet de kuduruyorlar'' dedi. Baþbakan Erdoðan, konuþmasýný þöyle sürdürdü: ''Niye, bu iþ bitecek diye. Bu

ülkede huzur, istikrar olacak diye, refah olacak diye çýlgýna dönüyorlar. Onlara raðmen istikrar, onlara raðmen güven, huzur, onlara raðmen mutluluk bu ülke var ve daha da artacak.''

‘Ýddianý açýklayamazsan namertsin’

''Bir tanesi dün Bursa'da 'teröristbaþýna ne vadettin' diyor. Ben de Sarýcakaya'dan diyorum ki beyefendi böyle bir iddianýn içinde olduðuna göre, bu iddiayý açýklamak durumundasýn. Açýklayamazsan namertsin'' ifadelerini kullanan Baþbakan Erdoðan, ''Müfteri olarak bir yere varýlmaz. Ýftiralarla bir yere varýlmaz. Siyasetçiye yalan yakýþmaz, iftira yakýþmaz. Bir þey biliyorsan belgele ortaya koy ama biz seninle ilgili geçmiþten bugüne hep bunlarý belgeledik'' þeklinde konuþtu.

Erdoðan’dan düðüne sürpriz ziyaret

Baþbakan Erdoðan, Sarýcakaya'ya girerken yol üzerindeki düðüne katýlarak, gelinle damada mutluluklar dileyip, bilezik hediye etti. Damatla gelinin ailelerinin rýzasý olmadan evlendiðini öðrenen Erdoðan, gençlere ''Ailelerinize bizden selam söyleyin, onlarýn gönüllerini alýn'' tavsiyesinde bulundu. Genç çifte en az üç çocuk tavsiyesinde bulunan Erdoðan, damat Durmuþ Özbal'ýn ''Maaþým dolgun olursa inþallah 5 çocuk da olur'' cevabý üzerine, ''Her doðan, kendi rýzkýyla doðar'' dedi.

“Her safha kontrolümüzde”

Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Ata lay, çözüm sürecine dair, “Çözüm sürecinin her safha sý hükümetimizin kontrolü ve denetimi altýndadýr” dedi

ANKARA - Baþbakan Yardým - nünde henüz verilmiþ bir kararlacýsý Beþir Atalay katýldýðý ulu sal rýnýn olmadýðýný belirterek , bu kobir TV kanalýnda gündeme iliþ kin nuya gerekirse baþvurula bileceðideðerlendirmelerde bulundu. Per- ni söyledi. þembe günü yapýlan Nevroz kut laAtalay þöyle devam etti: malarýnýn anýmsatýlmasý üze rine Muhalefete kapýlarýnýn açýk olAtalay, ''Çözüm süreci bizim pla n- duðunu kaydeden Atalay, þöyle deladýðýmýz gibi verimli þekilde yü- vam etti: rüyor. Çözüm sürecinin sahibi, ini''Muhalefete gene kapýmýz açý k, siyatifi, baþlatan ve yürüten hük ü- verdiðimiz telefonlarýmýz açýk, bilmetimizdir ve her safhasý hük ü- gi de veririz, kamuoyuna bilgi vemetimizin kontrolü ve denetim i al- riyoruz ana muhalefe tle neden týndadýr. Bu inisiyatifin her saf ha- paylaþmayalým. Þu and a muhalesý þu anda planladýðýmýz gibi yür ü- fetin yaptýðý; bir boþluk olsa da bayor'' diye konuþtu. sýna düþen bir zaaf noktasý , bir Nihai hedefin silah býrakýlma sý kavram bulsak da onu kul lan sak olduðunun altýný çizen Atalay, ''Biz diye bekliyorlar.'' silahlarýn býrakýlmasýný içerm eUzlaþma komisyonunun son yen, hedeflemeyen bir çal ýþma günlerine doðru gel indiðini de içerisinde olmayýz'' dedi. kaydeden Atalay, ''Ya oradan bir Atalay, sýnýr dýþýna çýkýþlar ile sonuç çýkacak veya biz 'artýk o bitilgili olarak da þu anda TBMM 'den ti' diyeceðiz ve yeni alte rnatif yolbir karar veya yasa çýkarma yö- lar arayacaðýz'' þeklinde konuþtu.


9

POLÝTÝKA

25 Mart 2013 Pazartesi

“Mektubu MiT yazdý” DSP Lideri Masum Türker, Abdullah Öcalan tarafýndan gönderilen ve Diyarbakýr’daki Nevroz kutlamalarýnda okunan mektubun MÝT tarafýndan yazýldýðýný ileri sürdü. Türker, Ýsrail’in özür dilemesiyle ilgili de “Ýsrail Türkiye Devleti’nden deðil, sadece ölenlerin ailesinden özür diledi” dedi

sunda MÝT tarafýndan yazýldýðýný iddia eden Türker, Diyarbakýr'da Türkiye bayraðý açýlmamasýný eleþtirenlere de þöyle cevap verdi: "Orada hem Türk Bayraðý hem de PKK Bayraðý açýlmýþ olsaydý, Öcalan ve Erdoðan arasýndaki konfederasyon kanýtlanmýþ olacaktý."

“Silahlarýn teslimi denmiyor”

KOCAELÝ-Partisinin Kocaeli'deki kongresine katýlan DSP Genel Baþkaný Masum Türker, gündeme iliþkin çarpýcý açýklamalarda bulundu. 21 Mart'ta Diyarbakýr'da yapýlan Nevroz kutlamalarýnda yeni bir ideolojinin tohumlarýnýn atýldýðýný savunan Türker, "Suriye, Ýsrail tarafýndan iþgal edilmeye baþlandý. Düne kadar Büyük

Gül’ün YGS hassasiyeti

ý Abdullah Gül, ÝSTANBUL - Cumhurbaþkan eniyle öðrencilerin dün yapýlan YGS sýnavý ned arý göz önünde butrafikte yaþayabileceði sýkýntýl da deniz yolunu lundurarak, sabahki programýn ine ait twitter hesatercih ettiðini söyledi. Kendis fotoðraf da paylabýndan deniz seyahatine iliþkin e baþarýlar dileiler enc þan Gül, sýnava katýlan öðr Gül, dün katýldýðý di. Cumhurbaþkaný Abdullah ardýndan kendisine Olimpiyat komitesi toplantýsý flar paylaþtý. Sabah ait twitter hesabýndan fotoðra 0 saatlerinde Ýstanbul'un 202 ar kar için ý Olimpiyat adaylýð rverecek komitenin deðerlendi söy ý ðýn ýldý kat na týsý me toplan rak ola e ülk tün "Bü l, leyen Gü nbu büyük organizasyonu Ýsta zý ýmý bul'a getirme kararlýlýð öna dah anlattým. Biliyorsunuz ce 3 kez aday olduk ama hiçbir Umarým bu sefer zaman bu kadar hazýr deðildik. paylaþtýðý bir l'ün gerçekleþir" dedi. Abdullah Gü yaptýðý deniz e ind tler diðer fotoðraf ise, sabah saa öðrencilerin esi önc av yolculuðu ile ilgili oldu. Sýn önünde bugöz lini ma ihti a trafikte sýkýntý yaþam ettiðini açýklayan lundurarak deniz yolunu tercih paylaþtý. CumhurGül, teknedeki fotoðrafýný da þunlarý yazdý: "Bubaþkaný Gül, fotoðrafýn altýna imiz YGS sýnavýna gün 2 milyona yakýn öðrenc arýlar diliyorum. girdi. Bu vesileyle, hepsine baþ sabah toplantýrak ala Sýnav trafiðini de dikkate im". gitt a uyl yol nýn yapýldýðý otele deniz

Orta Doðu Projesi konuþuldu. Nevroz'da ise, Abdullah Öcalan, ABD tarafýndan dizayn edilen Küçük Ortadoðu Projesini gerçekleþtirdi. Bu projenin iki eþ baþkaný var. Biri Abdullah Öcalan, diðeri ise Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan" dedi. Öcalan'ýn Nevroz kutlamasýnda okunan mektubunun ABD'nin isteði doðrultu-

Mektuba iliþkin deðerlendirmelerde de bulunan Türker, "Mektupta silahlý unsurlarýn geri çekilmesi diyor, silahlarýn teslimi demiyor. Parlamentodaki liderlerden bayrak hamaseti yerine bunu sorgulamalarýný isterim" diye konuþtu. 21 Mart'ta yaþananlarýn Tayyip Erdoðan ve Abdullah Öcalan arasýndaki mutabakatýn bir göstergesi olduðunu söyleyen Türker, þunlarý kaydetti: "Mektup ile ilgili Baþbakan'ýn amaçlarý Öcalan'ý sempatik göstermekti. Baþbakan, Türk Bayraðýný ne çok seviyormuþ. Ne çabuk unuttu, Milli Görüþ toplantýlarýnda yeþil bayraktan baþka bayrak dalgalanmýyordu. Þimdi hassas oldu, sevsinler seni."

“Talepler büyük ölçüde yerine getirildi” Ýsrail’in Mavi Marmara saldýrýsýyla ilgili özür dilemesine iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, “Türkiye’nin talepleri büyük ölçüde yerine getirildi” dedi

“Konfederasyonun manifestosu”

Öcalan'ýn mektubunun oluþturulmak istenen Kürt Konfederasyonu'nun manifestosu olduðunu savunan Türker, Türk milletinin AKP hükümeti tarafýndan ayaklar altýna alýndýðýný anlattý. Ýsrail'in özür dilemesine iliþkin de deðerlendirmelerde bulunan Türker, "Ýsrail Türkiye Devletinden deðil, sadece ölenlerin ailelerinden özür diledi. Ýsrail birisinden bir þey isterse boðazýna sarýlýr. 20 Mart'ta Obama, Ýsrail'e geldi. Karizma çizilmesin diye Danimarka'ya, Hollanda'ya gitti. Diyarbakýr'da beklemediði þekilde açýklama olunca lale bahçesi ziyaretini iptal etti" dedi.

“CHP ile ne iþimiz olur”

DSP'den bazý isimlerin eski genel baþkan Ecevit'in Kürt olduðuna dair açýklamalar yapacaðýna dair istihbarat aldýðýný da belirten Türker, CHP ile DSP'nin birleþmesi ile ilgili olarak ise, þunlarý söyledi: "CHP bölünmeye göz kýrpan bir parti bu partiyle bizim ne iþimiz olur."

MANÝSA-473. Uluslararasý Mesir Macunu Festivali kapsamýnda Manisa'ya gelen Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, burada Ýsrail'in Mavi Marmara saldýrýsýna iliþkin özür dilemesiyle ilgili deðerlendirmelerde bulundu. "Türkiye ile Ýsrail arasýndaki iliþkiler, Türkiye'nin ortaya koyduðu Ýsrail'in özür dilemesi, þehitlerin yakýnlarýna tazminat ödenmesi ve ambargonun kaldýrýlmasýna iliþkin talepleri yerine gelmediði için, iliþkilerimiz farklý bir evreye girmiþti" diyen Bozdað, þunlarý kaydetti: "Deðiþik zamanlar içerisinde bu taleplerin düzelmesi için deðiþik çabalarýmýz oldu ama yerine gelmediði için anlaþma saðlanamadý. ABD Baþkaný Obama'nýn Ýsrail ziyareti sýrasýnda, Türkiye - Ýsrail iliþkilerinin normalleþmesi için bir takým görüþmeler yapýldý ve sonuç olarak Ýsrail Mavi Marmara olayýyla ilgili çok açýk bir þekilde özür geldi. Sayýn Baþbakanýmýzda Türk halký adýna özrü kabul etti. Mavi Marmara'da þehit olan kardeþlerimizin yakýnlarýna tazminat ödenmesi ve ambargonun kalkmasý konusunda adým atýlacaðý belirtildi ve Türkiye'nin talepleri büyük oranda yerine geldi."


10

HABER

25 Mart 2013 Pazartesi

‘Eþitlikçi bir anayasa yapýlmalý’ BDP Yerel Yönetimler Toplantýsý'nda BDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Demir Çelik, 21 Mart'la beraber yeni bir sürecin baþladýðýný ifade ederek, "demokratik eþitlikçi bir anayasanýn yapýlmasý" gerektiðini belirtti DÝYARBAKIR - BDP Yerel Yönetimler Toplantýsý'ný Baðlar Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtiriyor. Toplantýya bölgenin tüm BDP'li belediye baþkanlarýnýn yaný sýra BDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Muþ Milletvekili Demir Çelik de katýldý. 2 gün sürecek olan toplantý saygý duruþu ile baþladý.

‘Üzerimize düþeni yapacaðýz’

Daha sonra toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Demir Çelik, demokratik siyaset sürecinin ön plana çýktýðýný, bu dönemde BDP'li vekiller ve belediye baþkanlarý olarak üzerlerine düþen tüm görev ve sorumluluklarý yerine getireceklerini ifade etti. Kürt halkýnýn verdiði mücadele

sonucunda dünya halklarýnýn da kurtuluþunda rol oynadýðýna iþaret eden Çelik, "Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan gönderdiði mesajda, dünyada halklarýn geleceðini nasýl okumamýz gerektiðini þimdiden belirliyor" diye konuþtu.

‘AKP’ye deðil Kürt hareketine güveniyoruz’

Öcalan üzerinde uygula-

‘Kendi özümüze dönmeliyiz’ Þuurlu Öðretmenler Derneði tarafýndan Diyarbakýr'da düzenlenen konferansta konuþan Hindistanlý Prof. Dr. Arshi Khan, batýlý güçlerin Ýslam ülkelerinde egoist ve bencil insanlar ürettiðini belirterek, "Her þeyden önce kendi benliðimizi ve öz güvenimizi tekrar kazanmalýyýz. Ýslami referanslara güvenmeliyiz. Kendi özümüze dönmeliyiz" dedi DÝYARBAKIR - Þuurlu Öðretmenler Derneði (Öð-Der), Diyarbakýr'da Uluslararasý Eðitim Konferanslarý'nýn ilkini 'Em-

peryalizmin eðitim yoluyla zihinsel ve kültürel ifsadý' konusu ile gerçekleþtirdi. Cahit Sýktý Tarancý

Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Vali Yardýmcýsý Cemal Hüsnü Kansýz, Baðlar Kaymakamý Dursun Balaban, Baðlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü ve Öð-Der Diyarbakýr Þube Baþkaný Abdurrahman Sevgili ile çok sayýda eðitimci ve davetli katýldý.

‘Deðerlerimizin ufuklarýný açmalýyýz’

Konferansýn açýlýþý Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Öð-Der Genel Baþkaný Ýsmail Hakký Akkiraz, böylesi bir konferansýn Diyarbakýr'da yapýlmasýnýn gurur vericiði olduðunu belirterek, "Bir-

nan aðýrlaþtýrýlmýþ tecridin baþta Kürt halký olmak üzere diðer halklarý da kaosa sürüklediðini dile getiren Çelik, þu deðerlendirmede bulundu: "Kürt Halk Önderi Sayýn Öcalan üzerinde aðýrlaþtýrýlmýþ tecridin çözüm getirmeyeceðini söylüyoruz. Yine siyasi ve askeri operasyonlarla da bir sonuca varýlmayacaktýr. Bunu hep söylüyoruz.

çok eðitim kurumu açmýþ olmaktan, onlarý teknolojik donanýmla doldurmaktan ziyade, orada okuyan çocuklarýn kafalarýna ve kalbine ne koyduðumuz önemlidir. Besmele ile baþlayan eðitim bereketli olur. Çocuklarýmýza maddeci ve materyalist zihniyetin istek ve taleplerini deðil ahlak ve maneviyat eksenli temel deðerlerimizin ufuklarýný açmalýyýz" dedi.

‘Ýslami referanslara güvenmeliyiz’

Batýlý emperyalist güçlerin eðitimi gerçek anlamda eðitim dýþýna çýkardýklarýný, Müslümanlarý maddeci ve egoist yaþam tarzýna mahkum ettiklerini, dayatmacý moda ve tüketim anlayýþlarý ile herkesi deðiþtirdiklerini söyleyen Hindistanlý Prof. Dr. Arshi Khan bu güçlerin Ýslam ülkelerinde egoist ve bencil insanlar ürettiðini ifade etti. Khan, "Her

Yine Kürt hareketinin yenilmez olduðunu söyledik. Bu nedenle AKP iktidarý da bunu gördü ve süreci doðru okumaya mecbur kaldý. Çözüme bir nebzede olsa yanaþmýþ bir AKP hükümetinden söz edebiliriz." AKP hükümetinin hegemonik iktidarcý bir güç olduðunu belirten Çelik, AKP hükümetinin daha üç ay öncesine kadar da idamý ve BDP'li vekillerin dokunulmazlýðýnýn kalkmasý için gündem oluþturduðunu hatýrlattý. Çelik, "Ancak Kürt Halk Önderi Sayýn Öcalan, Kürt hareketi ve Kürt halký, AKP'yi adým attýrmaya zorladý. Biz AKP'ye güvenmiyoruz. Kürt hareketine güveniyoruz" dedi. 21 Mart'tan itibaren yeni bir sürecin baþladýðýný dile getiren Çelik, hükümetin atacaðý olumlu adýmýn ardýndan geri çekilmenin de olacaðýnýn altýný çizerek, buna karþýlýk demokratik eþitlikçi bir anayasanýn olmasý gerektiðine belirtti. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan 2 gün sürecek toplantý basýna kapalý olarak devam etti. (DÝHA)

þeyden önce kendi benliðimizi ve öz güvenimizi tekrar kazanmalýyýz. Ýslami referanslara güvenmeliyiz. Kendi özümüze dönmeliyiz. Batýnýn hiçbir zaman ne kravatýna ne de ceketine özenelim" þeklinde konuþtu.

Plaketler verildi

Ýngiltere'den gelen Prof. Dr Ataullah Siddiqui ve Türkiye'den Prof. Dr. Sencer Ýmer ise 'Öze dönüþ, eðitim ve milli ders ile emperyalizmin eðitim yoluyla kültürel ve zihinsel ifsadý' baþlýklý konularda, tercüman aracýlýðýyla detaylý bilgiler verdi. Konferansýn ardýndan Vali Yardýmcý Cemal Hüsnü Kansýz, Baðlar Kaymakamý Dursun Balaban ve Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Güzel Kurtoðlu tarafýndan konferansa katýlan konuklara birer plaket takdim edildi. (ÝHA)


11

HABER

25 Mart 2013 Pazartesi

‘Mesai kavramý gözetilmemeli’ Saðlýk hizmetlerinin mesai kavramý gözetmeksizin icra edilmesi gereken bir sektör olduðunu belirten Kamu Hastaneleri Birliði Diyarbakýr Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Güzel Kurtoðlu, “Hizmet sýnýrýnýn maksimuma ulaþmasý için iyi bir takým kurmak ve bu takýmý iyi yönetmek gerekir” dedi

SERVET TURSUN

DÝYARBAKIR - Kamu Hastaneleri Birliði (KHB) Diyarbakýr Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Güzel Kurtoðlu, saðlýk hizmetlerinin mesai kavramý gözetmeksizin icra edilmesi gereken bir sektör olduðunu belirtti. KHB'den yapýlan açýklamada, Kurtoðlu baþkanlýðýnda, Þehitlik semtindeki Çocuk ve Ergen Madde Baðýmlýlýðý Araþtýrma ve Tedavi Merkezi'nde (ÇEMATEM) düzenlenen toplantýya, hastane baþhekimi ve yöneticilerinin katýldýðý bildirildi. Kurtoðlu'un toplantýda, ÇEMATEM'de yürütülen çalýþmalarla ilgili bilgi aldýðý belirtildi.

‘Daha iyiyi hedeflemeliyiz’

Açýklamada, Kurtoðlu'nun þu ifadelerine yer verildi: ''Saðlýk hizmetleri mesai kavramý gözetmeksizin icra edilmesi gereken bir sektördür. Hizmet sýnýrýnýn maksimuma ulaþmasý için iyi bir takým kurmak ve bu takýmý iyi yönetmek gerekir. Bizlerde sorumluluk mev-

HAKAN POLAT

DÝYARBAKIR - Saðlýk Yardýmlaþma, Dayanýþma ve Biriktirme Sandýðý (SAYDES), Diyarbakýr'da kurularak hizmete girdi. SAYDES Diyarbakýr Temsilciliði görevine Nizam Korhan atandý.

‘Tek çatý altýnda toplamak istiyoruz’

SAYDES hakkýnda bilgi veren Korhan, "Ülkemizdeki en büyük ve en meþakkatli sektörlerden biri olan saðlýk sisteminin böyle bir organizasyona sahip olmasý, kuþkusuz hepimiz açýsýndan memnuniyet verici bir durum. Dolayýsýyla bütün saðlýk çalýþanlarýný bu çatý altýnda birleþmeye davet ediyoruz. 2013 yýlýnýn Nisan ayýndan itibaren Ýlimiz genelinde çalýþmalarýmýzý hýzlandýracaðýz. Öncelikli hedeflerimiz, Ýlimiz ve baðlý bütün Ýlçelerinde saðlýk çalýþanlarýný tek çatý altýnda toplayýp, 1 yýllýk zaman içerisinde konuke-

kindeki yöneticiler olarak, birbirini tamamlayan güçlü ve idealist bir takým oluþturduk. Hizmet kapasitesini artýran bir grafiðimiz var. Ancak bulunduðumuz noktayý yeterli görmeyerek, hep daha iyiyi hedeflemek zorundayýz. En üst düzeydeki yöneticimizden baþlayarak, bütün birimlerimizde görev yapan saðlýk personelimiz, bu anlayýþla hastalarýmýza, hasta yakýnlarýna ve refakatçilerine yardýmcý olmakta-

dýr. Merkezimizde madde baðýmlýsý 18 yaþ altý çocuk ve ergenlere yönelik yataklý tedavi, 18 yaþ üstü genç ve yetiþkinlere ise ayakta tedavi hizmeti çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Çocuk ve gençlerimiz, muayene, tetkik ve tedavi hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmektedirler.''

Ýyi birer sporcu olarak yetiþecekler

Kurtoðlu, çocuklarýn, tedavilerinin yaný sýra sportif

SAYDES, Diyarbakýr’da kuruldu vimize kavuþmayý, mensuplarýmýza özgü bir cafe hizmete sunmayý hedefliyoruz" dedi.

Üyelere destek saðlanýyor

SAYDES'e üye olan saðlýk çalýþanlarýnýn, kurum hizmetlerinden faydalanmaya baþladýklarýný belirten Korhan, hemen her sektörün bir biriktirme ve yardým sandýðý varken, ülkenin en büyük ve önemli sektörü olan saðlýk sektöründe böyle bir kurumun olmayýþýnýn, saðlýk çalýþanlarýnýn üzüntüsüne neden olduðunu ifade etti. Korhan, "Bu zaruri ihtiyacý ve beklentileri karþýlamak amacýyla 7 Mayýs 2010'da kurulan SAYDES,

iki buçuk yýllýk hizmet serüveninde bir çok baþarýnýn altýna imza attý. Sektöründe ilk ve tek sandýk olan genel kapsamlý biriktirme ve yardým sandýðý SAYDES, tüm saðlýk çalýþanlarýný tek çatý altýnda toplamak ve saðlýk çalýþanlarýna aile fertleri ile birlikte hizmet vermek üzere hedeflerini belirlemiþtir. Henüz kuruluþunun 7. ayýnda Ankara'da ilk konukevini ve eðitim ve sosyal tesislerini açan kurumumuz, iki yýl içerisinde Adana ve Konya illerinde de üyelerin faydalanmasý için tesisler açmýþtýr. Kurum, üyelerini eþleri ile birlikte 80 bin li-

ralýk ferdi kaza sigortasý ile sigortalýyor. Kurduðu hukuk departmaný ile üyelerine hukuki sorunlarýnda yardýmcý oluyor. Dünyada ilk kez SAYDES tarafýndan geliþtirilen proje ile uygulamaya sokulan Dava Destek Sigortasý ile üyelerine dava açýlmasý halinde davalarýna maddi destek de saðlayan SAYDES, kuruluþunun 9. ayýnda üyelerinin çocuklarýna dahi hizmet edecek olan eðitim biriminin temellerini atmýþtýr" diye konuþtu.

‘Ýndirimli alýþveriþ imkaný’

Üyelerine web üzerinden, e-ticaret ve turizm hususlarýnda da indirimli alýþveriþ imkâný sundukla-

aktiviteler, resim, müzik, el sanatlarý gibi etkinliklerden de yararlandýklarýný ifade ederek, çocuklarýn iyi birer sporcu olarak yetiþmelerini hedeflediklerini kaydetti. Toplantýnýn ardýndan, merkezde tedavi gören bir çocuk, Kurtoðlu'na yaðlý boya çalýþmasýný hediye etti. Kurtoðlu, tabloyu görevini büyük bir azimle yapan arkadaþlarý adýna aldýðýný belirterek, resimi çalýþma odasýna asacaðýný bildirdi.

rýný dile getiren Nizam Korhan, "SAYDES, Haziran 2012'de Sigorta Borsasý þirketini bünyesine katarak, sigorta sektörüne de adým atmýþtýr. Kurban bayramlarýndan önce üyelerine maddi destek olarak kurban primi daðýtan SAYDES, saðlýkta birlik saðlamak amacýyla her düþünceden saðlýk sivil toplum kuruluþlarýnýn katýlýmcý olduklarý "Saðlýkta Birlik Kurultaylarý'ný iki kez düzenlemiþtir. Gelecek planlamalarý içerisinde, 10 yýl içinde her ile bir sosyal tesis kurmak olan SAYDES, diðer taraftan üyelerini konut sahibi yapmak için SAYDESKENT çalýþmalarýný baþlatmýþ olup incelemelerini devam ettirmekte. Kurum ayrýca, üyeleri için tatil amaçlý yapý projeleri üzerinde çalýþmakta. Gerçekleþtirdiði iþlerin sadece baþlýklarýný saydýðýmýz SAYDES, artýk Diyarbakýr Ýlimizde de saðlýk çalýþanlarýna ve ailelerine hizmet sunacak" dedi.


12

HABER

25 Mart 2013 Pazartesi

‘Diyarbakýr görkemine kavusacak’ Pamuk primi fiyatý açýklandý DÝYARBAKIR - Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker, 2013 yýlý pamuk primlerinin 46 kuruþtan 50 kuruþa yükseldiðini açýkladý. Memleketi Diyarbakýr'da AKP Kayanýpar Ýlçe Baþkanlýðý Danýþma

Çeþitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakýr'a gelen Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eke, kentin çözüm süreciyle birlikte tekrar görkemli günlerine kavuþacaðýný belirterek, "Çözüm süreci, Diyarbakýr'ýn kalkýnmasýna çok çok büyük ivme kazandýracak" dedi DÝYARBAKIR - Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, çözüm sürecinin Diyarbakýr'ýn kalkýnmasýna çok büyük ivme kazandýracaðýný söyledi. Beraberinde Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu, Vali Mustafa Toprak ve AKP Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ile Sur ilçesindeki tarihi Ýçkale bölgesine gelen Bakan Eker, burada devam eden restorasyon çalýþmalarýný inceleyerek yetkililerden bilgi aldý. Eker yaptýðý konuþma-

da, Diyarbakýr'da 2002 yýlýndan bu yana yoðun olarak süren çalýþmalar sayesinde þehrin tarihi dokusunun yeniden gün yüzüne çýkarýldýðýný belirterek, bu sayede Diyarbakýr'ýn hak ettiði þöhreti yeniden yakalayacaðýný söyledi.

‘Büyük bir cazibe merkezi olacak’

Diyarbakýr'ýn son çeyrek yüzyýlda hep bir meseleyle anýldýðýný ifade eden Bakan Eker, þöyle konuþtu: "Artýk Diyarbakýr medeniyetlere beþik olma vasfýy-

la, tarihe, edebiyata, tarýma ve sanata yaptýðý katkýlarýyla tanýnacak. Diyarbakýr'da peygamberlerin kabri var ama kimse pek bilmiyor. Diyarbakýr'ýn bir tarafý ön plana çýkarýlmýþ, herkes sadece onu biliyor. Diðer bütün özellikler ve güzellikler kaybolmuþ durumda. Ýnþallah çözüm süreciyle bunlar da tekrar gün yüzüne çýkacak, Diyarbakýr tekrar görkemli günlerine kavuþacak. 2002'den sonraki süreçte Diyarbakýr'daki tarihi eserlerin restorasyonu

Tarihi mescidin dönüþtürülmesine tepki Diyarbakýr'da 1930 yýlýnda ibadete kapatýlan tarihi Mervani Mescidi'nin, sergi salonuna dönüþtürülmesine iliþkin yürütülen çalýþmalara Dicle Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Haspolat tepi gösterdi. Haspolat, "Diyarbakýr surlarýndaki tek mescit, Mervani Mescidi'dir. Sergi salonu yapýlmasý baþta kamu vicdanýný sonra o mescidi yapanlarýn ruhlarýný yaralayacaktýr" dedi DÝYARBAKIR Valiliði, "Daðkapý Burçlarýnýn Onarýmý ve Ýþlevlendirilmesi Projesi" çerçevesinde, 1930 yýlýnda ibadete kapatýlan tarihi Mervani Meclisi'nin de restore edilerek, sergi salonuna dönüþtürülmesi amacýyla çalýþma baþlattý. Ancak söz konusu duruma tepki gösterildi. Valiliðe baþvuran Dicle Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Haspolat, tarihi yapýnýn aslýna uy-

gun olarak, mescit yapýlmasýný istedi. Valilik ise, Haspolat'ýn dilekçesini Vakýflar Bölge Müdürlüðü ve Ýl Müftülüðü'ne gönderdi. Haspolat'a verilen cevapta, "Daðkapý Burcu'ndaki Mervani Mescidi'nde yapýlan incelemede mescidin halen Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünce restorasyon çalýþmasýnýn devam ettiði, mescidin ilçe müftülüðümüze devri yapýldýðý taktirde din görevlisi verilebileceði" ifa-

deleri yer aldý.

Kaymakamlýk devrini istedi

Haspolat, mescidin bulunduðu Sur ilçesindeki kaymakamlýðý da baþvurarak tarihi mescidin sergi salonu olarak deðil, geçmiþte olduðu gibi mescit olarak kullanýlmasýný talep etti. Sur Kaymakamlýðý'nýn Haspolat'a verdiði cevapta, mescitte inceleme yapýldýðý ve mescit olarak kullanýlabileceði belirtildi. Kaymakamlýðýn

için harcanan para yaklaþýk 50 milyon liradýr. Bu çok önemli bir miktardýr. Bu þehir çok büyük bir cazibe merkezi olacak. Çözüm süreci, Diyarbakýr'ýn kalkýnmasýna çok çok büyük ivme kazandýracak. Çünkü bütün sorunlar bir sorunun gölgesinde kaldý. Kimsenin güzelliklere bakacak, diðer meseleleri çözecek takati aslýnda yoktu. Diyarbakýr, çözüm süreci nimetlerinden istifade edecek. Sur içi bölgesinde baþlatýlan 'Kentsel Dönüþüm Projesi' sayesinde sivil mimari yapýlar da kente kazandýrýlacak.''

‘12 bin yýllýk tarih var’

Bismil Körtiktepe'deki kazý alanýnda yapýlan çalýþmalarda 12 bin yýllýk eserlerin bulunduðunu hatýrlatan Bakan Eker, ''Burada 12 bin yýllýk tarih var. Körtiktepe'de ve çevredeki diðer yerlerde bulunun eserler,

cevabýnda þu ifadelere yer verildi: "Mervani Mescidi'nin Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan müftülüðümüze tahsisi yapýldýðý takdirde mescide ait 'Cami Bilgi Formu' düzenlenerek kayýt altýna alýndýktan sonra müftülüðümüz tarafýndan imamhatip verilecektir."

“Bu yapý kurtarýlmalýdýr”

Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Prof. Dr. Haspolat, Mervani Mescidi'nin Mervaniler tarafýndan Diyarbakýr surlarýndaki burca yaptýrýldýðýný belirterek, "Mescit 1056 yýlýnda Mervaoðlu Ebü Nasr Ahmed tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Üzerinde ise kabartmalarla 'Allah'ýn mescidlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe ina-

Kurulu toplantýsýna katýlan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, pamuk primlerinin 2013 yýlý fiyatýný gazetecilere açýkladý. Eker, 46 kuruþ olan pamuk priminin bu yýl 50 kuruþa yükseldiðini ifade etti. tarihi Ýçkale'de açýlacak müzede sergilenecek. 2 sergi salonundan oluþan müze kompleksi oluþturuluyor'' dedi. Diyarbakýr Havaalaný'na yeni terminal binasýnýn yapýlmasý çalýþmalarýna da deðinen Eker, bu yeni terminal binasýnýn 1,5 yýlda tamamlanacaðýný bildirdi. 10 uçaðýn ayný anda yer hizmeti alabileceði þekilde oluþturulacak terminal binasý sayesinde Diyarbakýr'ýn bölgenin uluslararasý uçuþlar açýsýndan da merkezi haline geleceðini vurgulayan Eker, bunun kente büyük katkýsýnýn olacaðýný kaydetti. Vali Mustafa Toprak ise tarihi Ýçkale'deki 9 yapýnýn toplam 20 milyon liralýk harcamayla restore edileceðini belirterek, çalýþmalarýn 2013 yýlý içerisinde sona ereceðini söyledi.

nan, namaz kýlan, zekat veren ve Allah'tan baþkasýndan korkmayanlar doldurur' yazýlmýþtýr" dedi. Mescidin hemen yanýnda Diyarbakýr'ý fethederken þehit olan sahabelerin yattýðýný anlatan Haspolat, böyle manevi bir yapýnýn 83 yýl sonra kurtarýlmasý gerektiðini kaydetti. Diyarbakýr'da Cumhuriyet döneminde satýlan, kapatýlan ve yýktýrýlan yapýlardan biri olan Mervani Mescidi, 87 burçtan biri olan Daðkapý Burcu'nda bulunuyor. 1930 yýlýndan beri ibadete kapalý olan mescid, geçtiðimiz aya kadar birinci katý sanat galerisi, ikinci katý ise meslek edindirme kursu olarak kullanýlýyordu.


13

HABER

25 Mart 2013 Pazartesi

“Ozür tarihi bir olay” Mavi Marmara'da yaþamýný yitiren Ali Haydar Bengi'nin kurduðu Ay-Der'in baþkaný Ferzende Lale, Ýsrail'in saldýrý için özür dilemesinin ve saldýrýda ölenlerin yakýnlarýna tazminat ödemeyi kabul etmesinin geç olmakla beraber olumlu bir geliþme olduðunu söyledi. Þehit Ali Haydar Bengi Eðitim Yardýmlaþma Kültür Derneði Baþkaný Mehmet Seydi ise, "Özür olayý tarihi bir olay" dedi

Mavi Marmara saldýrýsýnda yaþamýný yitiren Ali Haydar Bengi

Ömer ERGÜN

DÝYARBAKIR-Ýsrail'in Mavi Marmara saldýrýsýna iliþkin özür dilemesi ve tazminat ödemeyi kabul etmesi olumlu karþýlandý. Ancak özrün ve tazminatýn yeterli olmadýðý ve Gazze'deki ambargonun kaldýrýlmasý istendi. Konuya iliþkin Yenigün'e açýklamalarda bulunan Mavi Marmara'da ya-

þamýný yitiren Ali Haydar Bengi'nin kurduðu Aydýnlýk Yarýnlar Ýçin Hak ve Özgürlükler, Eðitim, Kültür Ve Yardýmlaþma Derneði (Ay-Der) Baþkaný Ferzende Lale, özrün ve tazminat ödenmesinin kabul edilmesinin geç olmakla birlikte olumlu ve sevindirici bir geliþme olduðunu söyledi. Bunun nedeninin Ýsrail'in bölgede yalnýzlaþtýrýlmasý oldu-

ðunu ifade eden Lale, þunlarý kaydetti: "Bizlerin 3 talebi vardý. Birincisi özür dilenmesi, ikincisi tazminat verilmesi, üçüncüsü ise Gazze'deki ambargonun kalkmasý. Ýki talebimiz yerine getirildi. Zaten tazminat gelirlerini de þehit düþenlerin yakýnlarý Gazze'ye baðýþlayacaðýný söylediler. Bizler üçüncü talebimizin de yerine getirilmesini istiyoruz. Gazze'deki ambargoda bir an önce kalkmalý. Bu da yerine getirilmeyene kadar açtýðýmýz davalardan geri adým atmayý düþünmüyoruz."

“Tarihi bir olay”

Þehit Ali Haydar Bengi Eðitim Yardýmlaþma Kültür Derneði Baþkaný Mehmet Seydi ise Mavi Mar-

‘Süreç her zamankinden daha aðýr’ 2 ay önce Huzurevleri Mahallesi'nde trafo nedeniyle çýkan kavga sonucu aralarýnda husumet doðan Yaþar ve Kazaylek aileleri barýþtýrýldý. Burada konuþan Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, yeni ve tarihi bir sürecin baþladýðýna vurgu yaparak, “Süreç her zamankinden daha aðýrdýr. Herkes üzerine düþeni yapmalýdýr” dedi

mara vakasýyla insanlýk adýna büyük bir olaya imza atýldýðýný söyledi. Ýsrail saldýrýsýnda hayatýný kaybedenlerin kanlarýnýn amacýna ulaþtýðýný ifade eden Seydi, "Gazze'nin özgürlüðü hem insanlýk hem de Ortadoðu halklarý adýna çok önemli bir konu. Özür olayý da tarihi bir olay. Ýsrail tarihinde bildiðimiz kadarýyla yaptýðý katliamlardan iþlediði cinayetlerinden hiçbir zaman geri adým atmýþ deðildi. Ama bu açýdan insanlýk adýna ve Ýslam alemi adýna büyük bir zafer. Rabbim o, 9 tane þehit kardeþimizin kanýnýn bereketini daha biz hayattayken bize gösterdi. Ne mutlu onlara ne mutlu onlarýn ardýndan gidenlere" dedi.

DÝYARBAKIR - BDP Sur Ýlçe Örgütü, aralarýnda husumet bulunan Yaþar ve Kazaylek ailelerini BDP Diyarbakýr Ýl binasýndaki Vedat Aydýn Konferans Salonu'nda biraraya getirerek barýþtýrdý. Törene; BDP Sur ilçe yöneticileri, ilçe köylerden gelen din adamlarý, Din Adamlarý Yardýmlaþma Derneði (DÝAY-DER) üyeleri, Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ'ýn yaný sýra Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi aktivistleri de katýldý.

‘Dünyaya barýþ gelsin’

2 ay önce Huzurevleri Mahallesi'nde trafo nedeniyle çýkan kavga sonucu Yaþar ailesinden bir gencin yaþamýný yitirmesi sonucu Yaþar ve Kazaylek aileleri arasýnda doðan husumetin sonlandýrýlmasý için barýþ buluþmasý okunan dualarla baþladý. Dualarýn ardýndan konuþan DÝAY-DER Baþkaný Zahid Çiftkuran, 21 Mart'la beraber baþlayan sürece dikkat çekerek, "Önderliðimizin belirttiði gibi barýþ hepimiz için gerekli.

Bismil'de silahlý kavga: 1 yaralý DÝYARBAKIR Bismil'de meydana gelen silahlý kavgada bir kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir kafede, A.K (33) ile E.Y. arasýnda henüz belirlenemeyen nedenle çýkan tartýþma kavgaya dönüþtü. Kavgada, E.Y üzerinde taþýdýðý tabancayla A.K'yi bacaðýndan vurdu. Yaralanan A.K. kaldýrýldýðý Bismil Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olay yerinden kaçan E.Y'nin yakalanmasý için çalýþma baþlattý. Soruþturma sürüyor.

Önce kendi içimizde barýþý saðlayabilmeliyiz ki, tüm ülke ve dünyaya barýþ gelsin" dedi. Ardýndan söz alan Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi Sözcüsü Sultan Koyun ise, Kürtlerin barýþý çok istediðini belirterek, "Önderliðimiz 21 Mart'ta 2 milyon kiþiye ve aslýnda tüm dünyaya barýþ mesajýný yayýnlamýþtýr. Biz halk olarak önce kendi barýþýmýzý saðlamalýyýz. Eðer bir insan barýþ istiyorsa bu iki taraflý olmalýdýr" diye konuþtu.

‘Tarihi süreç baþladý’

Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ da, yeni ve tarihi bir sürecin baþladýðýna vurgu yaparak, "Bugün vazifemiz önceki süreçlere göre daha aðýrdýr. Barýþý inþa edebilmek için böylesi bir süreçte üzerimize daha fazla sorumluluk düþüyor. Süreç her zamankinden daha aðýrdýr. Herkes üzerine düþeni yapmalýdýr" dedi. Demirbaþ'ýn konuþmasýnýn ardýndan Yaþar ve Kazaylek aileleri el sýkýþarak barýþtý. (DÝHA)


14

BÖLGE

25 Mart 2013 Pazartesi

FOTO: ARÞÝV

Yeni Hasankeyf kuruluyor BATMAN - Dicle Nehri'nin Batman Çayý ile birleþtikten sonra daha bir görkemli akýp kireç taþýndan kayalarý aþýndýrarak derinden aktýðý bir yerde, dik kayalýk üzerinde kartal yuvasý görünümlü kalesi, minaresiyle dikkati çeken Errýzk Camii, Zeynelbey Türbesi ile milattan önce 7 bin yýllarýna dayanan kalýntýlar ve maðaralarýyla tarih hazinesi olan Hasankeyf, Ilýsu Barajý'nda 2014 yýlýndan itibaren su tutulmasýyla baraj gölü altýnda kalmaya baþlayacak. Ancak Hasankeyf Kalesi'nin üst kýsmý ile yukarý kale bölgesi su kodunun üstünde kalacak.

‘Örnek konutlar yapýlacak’

Baraj gölünde su yükselmeden önce Hasankeyf sakinlerinin taþýnacaðý yeni Hasankeyf'in inþaatý ise sessiz sedasýz yükseliyor. Dicle Nehri'nin batýsýnda kurulu tarihi Hasankeyf'in bu kez karþý yakasýnda belirlenen alana, Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan yapýlan yeni yerleþimde, bölgenin mimarisine uyumlu binalar yapýlýyor. Kamu binalarý tamamlanan yerleþimde, yurttaþlar için yapýlacak konutlar konusunda örnek olmasý ve yurttaþlarýn görüp fikir sahibi olmasý için 7 farklý tarzda örnek konutlar da yapýldý. DSÝ 16. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Atatürk Barajý'ndan sonra ülkemizin gövde dolgu hacmi bakýmýndan ikinci en büyük barajý olan Ilýsu'nun, üreteceði enerji bakýmýndan Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarýndan sonra 4. büyük hidroelektrik santral olduðunu bildirdi. Dicle Nehri'ni, 2012 Aðustos ayýnda açtýklarý ülkemizdeki en büyük çapa haiz, her

biri yaklaþýk bin metre uzunluðundaki 3 derivasyon tüneline yönlendirdiklerini ve baraj gövde yapýmýnýn tüm hýzýyla sürdüðünü anlatan Dündar, 2015 sonu olarak planlanan baraj bitim tarihinin Baþbakan Erdoðan'ýn talimatýyla 2014'e alýndýðýný belirtti. Dündar, barajýn gövde imalatýnýn yüzde 35'inin tamamlandýðýný ifade ederek, ''Bu barajýn 24 milyon metreküp olan gövde dolgu hacminin 8,5 milyon metreküpünü tamamlamýþ bulunmaktayýz. Diðer taraftan santral binasý inþaatlarý da buna paralel devam ediyor'' dedi.

Su altýnda kalacak yerleþimler

Mahmut Dündar, Ilýsu Barajý göl alanýndan; Hasankeyf ilçesi, 27 köy ve 42 mezranýn tamamen, 80 köyün ise kýsmen etkileneceðini söyledi. Bu yerleþim birimlerinin yeniden iskana tabi tutulmasýna çalýþtýklarýný, ilk örnek olarak da Ilýsu köyünü her þeyiyle inþa ederek köylülere teslim ettiklerini anlatan Dündar, mevzuata göre, etkilenen yerleþim birimleri için vatandaþlarýn talebi doðrultusunda iki farklý yeniden iskan çalýþmasý yapýlabileceðini, bunlardan ilkinin alt ve üst yapý ile bir bütün olarak devlet eliyle yapýlmasý, ikincisi ise alt ve üst yapý ihtiyaçlarý oluþturulduktan sonra ayrýlan parsellerde vatandaþýn kendi imkanlarýyla bu yapýlarý inþa etmesi þeklinde olduðunu kaydetti. Dündar, ikinci örnekte, devletin sunmuþ olduðu katkýlar olduðunu, gücü olmayýp talep eden vatandaþlara devletin mevzuatýn öngördüðü çerçevede faizsiz belli bir parasal katký saðlandýðýný

Dicle Nehri üzerinde inþasý süren Ilýsu Barajý'nda 2014'ten itibaren su tutulmasýyla önemli kýsmý göl altýnda kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinin sakinleri için bölgeye uygun mimarisiyle yeni bir ilçe kuruluyor. Kamu binalarý, ticaret merkezi, cami, 5 bin kiþilik arýtma tesisinin yaný sýra 7 farklý tip ve büyüklükte 58 binanýn tamamlandýðý yeni yerleþimde, yurttaþlarýn isteklerine uygun konutlarýn yapýmýna yakýnda baþlanacak bildirdi. ''Bütün vatandaþlarýmýza Ilýsu köyü gibi modern, bütün imkanlarý düþünülmüþ bütün fonksiyonlarý itibariyle çok modern yerleþim birimlerini teþkil edip yapmak istiyoruz'' diyen Dündar, ''Yeni Ilýsu köyü yerleþim alaný, örnek bir yerleþim alaný olarak yerli yabancý konuklarýmýz tarafýndan takdirle anýlmaktadýr. Eðer vatandaþlarýmýz isterlerse Ilýsu köyü benzeri yeni yerleþim alanlarýný onlar için de yapmak istiyoruz ama bazý köylülerimiz yeni yerleþim alaný talebinde bulunmuyorlar. Baþka yerlerde kendi imkanlarýyla konaklamayý tercih ediyorlar. Bunlarý da saygýyla karþýlýyoruz'' diye konuþtu.

Sahil kasabasý yeni Hasankeyf

Mahmut Dündar, mevcut Hasankeyf'te vatandaþlarýn kanalizasyonu bile olmayan evlerde çok kötü þartlarda yaþadýklarýný vurgulayarak, Hasankeyf sakinlerini, altyapýsý ve sosyal donatýlarýyla bir bütün olarak modern þehir kültürüne uygun yerleþim alanlarýna taþýmak istediklerini söyledi. Ýnþaatý süren yeni Hasankeyf'in, 318 kilometrekare alana sahip baraj gölünün kýyýsýna 100150 metre mesafede ve tarihi Hasankeyf'in su seviyesinin üstünde kalan kale ve yukarý kale kesimlerine nazýr bir sahil kasabasý olacaðýný dile getiren Dündar, çalýþmalar konusunda þunlarý anlattý: "Mevcut Hasankeyf'tekinden 90 kat daha fazla yeþil alana ve 6 kat daha büyük bir yerleþim alanýna sahip yeni bir Hasankeyf'ten bahsediyoruz. Modern yapýlar yapýyoruz. Kaymakamlýk binasý, belediye binasý, emniyet binasý, PTT, ticaret merkezi, ilköðretim okulu, cami. Bunlar tamamlanmýþ olup geçici kabul aþamasýnda tespit edilen ufak tefek eksikleri var.''

“Turizm daha da geliþecek”

Mahmut Dündar, baraj gölünün bir taraftan Diyarbakýr yönünde Bismil Köprüsü'ne kadar diðer taraftan Batman Çayý'ndan Batman eteklerine kadar, Beþiri istikametinde Garzan Çayý boyunca ve Siirt Tillo'nun eteklerine kadar uzayacaðýný anlattý. Buralarda ve özellikle Hasankeyf'te tekneyle ulaþým olacaðýný ifade eden Dündar, ''Hasankeyf'te yukarý kale dediðimiz karþý sahil ile ar-

keolojik ve tarihi kültür mirasýnýn sergileneceði alan arasýnda tekne turlarý düzenlenecek. Hasankeyf'in yeni yerleþimi tamamlandýðýnda geçen yýl ziyaretçi sayýsý 88 bin iken bu rakam 300-400 bini bulacak" diye konuþtu.

“Bakanlýðýn fiyatlarý esas alýnýyor”

Dündar, vatandaþlarýn oturduðu evlerin farklý büyüklüklerde olduðunu, deðer tespitlerinde Bayýndýrlýk Bakanlýðý'nca yayýmlanmýþ birim fiyatlarýnýn esas alýnacaðýný belirterek, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Bu bedeller vatandaþ tarafýndan kesin kabul edilmek zorunda mý? Hayýr. Bunlarýn hukuki süreci de var. Bedel tespit ederken vatandaþý uzlaþmaya çaðýracaðýz diyeceðiz ki senin yapýn için biz bu bedeli tespit ettik, gel uzlaþ. Vatandaþ 15 gün içinde bize bildiriyor. 'Uzlaþýrým veya ben bu bedeli uygun görmedim benimle ilgili süreci devam ettirin' der. Vatandaþ herhangi bir þeye karýþmýyor. DSÝ olarak biz mahkemeye intikal ettiriyoruz. Bilirkiþiler gelip tespit yapacak. Mahkeme, bizim tespit ettiðimiz bedelden az veya çok ne noktada karar verirse o noktada iþleri yerine getireceðiz ve süreci tamamlayacaðýz. Ama benim kanaatime göre buradaki vatandaþýmýzýn çoðu uygun þartlarda evlere sahip olmalarý için bakanýmýz ve baþbakanýmýz büyük gayret içerisinde, talimatlarý doðrultusunda bu çalýþmalar yürütülüyor." Dündar, Hasankeyf antik kentinin jeolojik ve jeoteknik olarak korunmasý ile ilgili projeyi geçen yýl baþlattýklarýný çalýþmalarýn devam ettiðini bildirdi.


15

BÖLGE

25 Mart 2013 Pazartesi

Fýrtýna catý ucurdu Geçtiðimiz Cuma gününden itibaren Bingöl'ün Genç ilçesi ve köylerinde etkili olan þiddetli fýrtýna birçok evin çatýþýný uçurdu. Fýrtýnanýn verdiði zarardan dolayý zor günler geçiren Tevfik Güven, evini onaracak parasýnýn olmadýðýný söyledi

Batman’da arazi kavgasý: 1 yaralý BATMAN'da köylüler arasýnda arazi yüzünden çýkan tartýþma kavgaya dönüþtü, silahlarýn kullanýldýðý kavgada 1 kiþi aðýr yaralandý. Edinilen bilgiye göre, merkeze baðlý Yaðmurlu ve Dövecik köylüleri arasýnda arazi anlaþmasýzlýðý yüzünden kavga çýktý. Köylülerin silahlý kavgasýnda 59 yaþýndaki Burhan Ekinci baþýna isabet eden kurþunla aðýr yaralandý. Köylülerin yardýmýyla Özel Dünya Hastanesi'ne kaldýrýlan Ekinci tedavi altýna alýndý. Olay yerine giden jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederken, iki grup arasýnda çýkan kavgayla ilgili soruþturma baþlatýldýðý belirtildi. (ÝHA)

Jandarmadan uyuþturucu operasyonu BÝNGÖL'ün Genç ilçesinin Ardýçdibi köyüne baðlý Aliçapan mezrasýnda etkili olan þiddetli fýrtýna bedensel engelli bir vatandaþýn evinin çatýsýný uçurdu. Geçtiðimiz Cuma gününden itibaren Genç ilçesi ve köylerinde etkili olan þiddetli fýrtýna bir-

çok evin çatýþýný uçurdu.

Onaracak parasý yok

Fýrtýna son olarak Ardýçdibi köyüne baðlý Aliçapan mezrasýnda engelli olan Tevfik Güven'e ait tek katlý evin çatýsýný ve güneþ enerji sistemlerini yerinden çýkararak yola savurdu. Fýrtýnanýn verdiði zarardan dolayý zor

günler geçiren Tevfik Güven, evini onaracak parasýnýn olmadýðýný söyledi.

‘Zor durumdayým’

Fýrtýnanýn etkisiyle evinde hasar oluþtuðunu belirten Güven, "Evimin çatýsý tamamýyla uçtu. Bunu onaracak param yok. Devletten üç ayda

bir aldýðýmýz cüzi bir özürlü maaþýyla geçimimi zor saðlýyorum. Bu para ile ancak mutfak masraflarýmýzý karþýlýyoruz. Evimin çatýsý olmadýðýndan yaðmur sularý olduðu gibi evin içine akýyor. Zor durumdayým. Yetkililerden yardým bekliyorum" dedi. (ÝHA)

Hayvanlar, mayýnlý sahada otluyor MARDÝN - Nusaybin ilçesinde, hayvan sahipleri tehlikeye raðmen, Türkiye-Suriye sýnýrýný ayýran mayýnlý alanda hayvanlarýný otlatýyor. Nusaybin ile Suriye'nin Kamýþlý kenti arasýnda bulunan mayýnlý sahanýn yaðmur sonrasý yeþile bürünmesini fýrsat bilen bazý yurttaþlar, tehlikeye aldýrýþ etmeden hayvanlarýný mayýnlý alanda otlatmayý tercih ediyor. Sýfýr noktasýndaki Kaymakam Sabri Baþköy Caddesi'nden mayýnlý alana girmesi saðlanan küçükbaþ hayvanlar, gün boyu bu bölgede kalabiliyor. Öte yandan hayvan sahiplerinin de daðýlan hayvanlarýný bir araya getirmek için zaman zaman mayýnlý alana girmeleri dikkat çekti.

VAN Ýl Jandarma Komutanlýðý tarafýndan yürütülen çalýþmalar sonucunda 22 kilo 822 gram eroin ele geçirildi. Van Valiliði'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Baþkale ilçesi Güzeldere yol kontrol ve arama noktasýnda durdurulan bir otomobilde arama yapýldýðý belirtildi. Açýklamada, "Yapýlan aramada aracýn deðiþik yerlerine gizlenmiþ vaziyette 44 paket halinde toplam 22 kilo 822 gram eroin ele geçirildi. Baþkale Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatý doðrultusunda yakalanan þahýslar gözaltýna alýnmýþ olup, ele geçirilen eroine ve araca el konulmuþtur. soruþturmaya çok yönlü devam edilmektedir" denildi. (ÝHA)


16 “Siirt ekonomik yönden þaha kalkacak” Barýþ süreci ile Siirt’in ekonomik yönden þaha kalkacaðýný belirten Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, “Yatýrýmcýlarý Siirt’e yatýrým yapmaya bir kez daha davet ediyoruz” dedi

SÝÝRT Belediye Baþkaný Selim Sadak, barýþ süreci ile Siirt'in ekonomik yönden þaha kalkacaðýný bildirdi. Belediyeden yapýlan açýklamada, Sadak'ýn, Doðan Mahallesi'ndeki esnafý ziyaret ederek bir süre sohbet ettiði, belediye çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdiði belirtildi. Açýklamada, daha sonra bir süt ürünleri tesisinde incelemelerde bulunarak, tesisin yönetim kurulu Baþkaný Kemal Bilim'den üretim hakkýnda bilgi alan Sadak'ýn þu ifadelerine yer verildi: ''Barýþ süreci ile Siirt ekonomik yönden þaha kalkacak. Böyle bir tesisin kentte üretim yapmasý sevindirici. Belediye yönetimi olarak baþta tarým ve hayvancýlýk alanlarý olmak üzere diðer alanlarda yapýlacak yatýrýmlara destek olmaya devam edeceðiz. Yatýrýmcýlarý Siirt'e yatýrým yapmaya bir kez daha davet ediyoruz.'' Bilim'in de Sadak'ýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirdiði ifade edildi.

TOBB aylýk istiþare toplantýsý yapýldý aÞANLIURFA Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Uður Büyükhatipoðlu'nun koordinatörlüðünde düzenlenen aylýk istiþare toplantýsý, El Ruha Oteli'nde gerçekleþtirildi. TOBB (Türkiye Odalar Borsalar Birliði) Þanlýurfa Genç Giriþimciler Kurulu Ýcra Baþkaný Mahmut Barut ve Yönetim Kurulu üyelerinin katýldýðý toplantýya, TOBB Ýcra Kurulu Baþkaný Mahmut Barut'un açýlýþ ve genel deðerlendirme, genç giriþimcilerin hedefleri ve vizyonlarý hakkýnda genel bir bilgi sundu. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Uður Büyükhatipolu, Tarým ve Eðitim Komisyonlarý ve kurumun çalýþmalarý hakkýnda hazýrlamýþ olduðu brifingi detaylý bir þekilde sundu. Sunumun ardýndan genç iþadamlarýnýn sorularýna cevap veren Uður Büyükhatipoðlu; toplantýlarýn çok olumlu geçtiðini, iþadamlarýmýz ve sivil toplum kuruluþlarýna yönelik bilgilendirme toplantýlarýnýn devam edeceðini belirtti. (ÝHA)

BÖLGE

25 Mart 2013 Pazartesi

ÝHALE ÝLANI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ-DÝYARBAKIR SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU TIBBÝ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 2013 MALÝ YILI ÝHTÝYACI OLAN 11 KALEM TIBBÝ SARF (KCV) MALZEME ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/29708 1- Ýdarenin a) Adresi : ÜÇKUYULAR ELAZIÐ YOLU ÜZERÝ 10.KM. KAYAPINAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122580060-4122580052 c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakireah1@saglik.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2- Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ambarý c) Teslim tarihi : Sözleþmeyi müteakip parti parti veya tek seferde (idarenin öngördüðü þekilde) teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Odasý b) Tarihi ve saati : 16.04.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: isteklilerin, teklif ettikleri malzemelerin T.C. Ýlaç ve Ulusal Bilgi Bankasýna (TÝTUBB) kayýtlý olduklarýný ve bu malzemelerin TÝTUBB'ta Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylýdýr olduðunu gösterir belgeyi teklif dosyasýnda sunmalarý gerekmektedir. 4.3.2. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: a) 1 nolu kalem endövenöz lazer varis seti komisyonca uygun görülmesi halinde yapýlacak demotrasyondan sonra deðerlendirme yapýlacaktýr. b) 2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11 nolu kalemler için ihaleye teklif verecek firmalarýn teklif ettikleri kalemlere ait 2(iki) adet numune getirmeleri gerekmektedir. Numuneler ihale saatinden önce teklif dosyasýyla beraber komisyona teslim edilmesi gerekmektedir. c) 2 nolu kalem stretch ringli ptfe greft için ihaleye teklif verecek firmalarýn katalog getirmeleri gerekmektedir. Katalog ihale dosyasýnda sunulmalýdýr. Katalog sunmayan istekliler adý geçen kalem için fiyatlarý deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Satýnalma Birimi adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden DEVAMI SAYFA 17’DE


17

BÖLGE

25 Mart 2013 Pazartesi

BM heyeti Gaziantep’te Siirt’te hekimler Týp Bayramý’ný kutladý

UNHCR heyeti, Nizip ilçesindeki konteyner kentte incelemelerde bulundu. Suriyeli sýðýnmacýlarla ilgilenerek sorunlarýný da dinleyen heyettekiler, daha sonra ilçede devam eden çalýþmalarý inceledi

GAZÝANTEP - Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliði (UNHCR) heyeti, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Suriyelilerin barýndýðý konteyner kentte incelemelerde bulundu. Heyet, 2 bin 866 Suriyeli sýðýnmacýnýn kaldýðý konteyner kentteki sosyal tesisleri ve okullarý gezerek, kamp müdürü Cengiz Gündeþ'ten bilgi aldý. Suriyeli sýðýnmacýlarla ilgilenerek sorunlarýný da dinleyen heyettekiler, daha sonra ilçede devam

eden çalýþmalarý inceledi.

‘Uluslararasý kamuoyuna çaðrý’

UNHCR Bölgesel Mülteci Koordinatörü Panos Moumtzis, Türkiye'nin Suriyeli sýðýnmacýlara yönelik verdiði hizmetlerden çok etkilendiklerini söyledi. Suriye'deki olaylarýn gün geçtikçe artýðýný ve bu nedenle binlerce kiþinin yakýn ülkelere gitmek zorunda kaldýðýný anýmsatan Moumtzis, þunlarý kaydetti: ''Gezdiðim bu kampta-

ki sosyal tesis ve okullarda her türlü hizmetin en iyi þekilde verildiðini gördüm. Hizmetlerden faydalananlarýn çoðunluðunun kadýn ve çocuklarýn oluþturduðunu da yerinde görünce bu hizmetlerin ne kadar faydalý ve önemli olduðunu anlýyorum. Bu nedenle buradaki durum beni çok etkiledi. Uluslararasý kamuoyundan, Suriyelilere yönelik yaptýklarý hizmet ve yardýmdan dolayý Türk Hükümetine destek vermelerini istiyorum.''

Husumetli iki aile barýþtýrýldý

Mardin'in Savur ilçesine baðlý Çýnarönü köyü ve Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesine baðlý Üçtepe köyünde yaþayan Tekin ve Peker aileleri arasýnda bir yýldan bu yanadýr devam eden husumet, BDP Mardin Ýl Örgütü'nün araya girmesiyle sonlandýrýldý

e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Odasý adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN - 564 / www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

SÝÝRT Tabip Odasý, Týp Bayramý'ný verdiði yemekle kutladý. Siirt Tabip Odasý, 14 Mart Týp Bayramý'ný Teras Kafe'de düzenlendiði yemek ile kutladý. Yemeðe; Siirt Tabip Odasý Baþkaný Fýrat Yýlmaz, Siirt Tabip Odasý'na baðlý çok sayýda hekimin yaný sýra Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, KESK Þubeler Platformu temsilcileri, Siirt Barosu'na baðlý avukatlar ve Siirt Barýþ Giriþimi üyeleri katýldý. Gecede açýklama yapan Siirt Tabip Odasý Baþkaný Fýrat Yýlmaz, hekimler olarak insanlarýn daha saðlýklý ve daha uzun ömürlü yaþamlarý için çok zor þartlarda görev yaptýklarýný belirterek, "Tabip Odalarý olarak halkýn saðlýðý ve hekimlerin özlük haklarý için mücadeleye devam edeceðiz. Bu anlamda zor þartlarda görev yapan tüm saðlýk emekçilerinin Týp Bayramý'ný kutluyorum" dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan gece verilen yemek ve müzik dinletisiyle son buldu. (DÝHA)

MARDÝN - BDP Mardin Ýl Örgütü tarafýndan aralarýnda husumet bulunan Tekin ve Peker aileleri barýþtýrýldý. Aileler arasýndaki husumetin son bulmasý vesilesiyle Kýzýltepe ilçesindeki Buhara Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilen barýþ yemeðine; BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, BDP PM üyeleri Fesih Özel, Ali Ürküt ve Cihan Sincar, BDP Mardin Ýl Baþkaný Reþat Kaymaz, Tekin ve Peker ailelerinin önde gelenlerinin yaný sýra STK temsilcileri de katýldý. Yemekte konuþan Milletvekili Ata, Kürtlerin sorunlarýný kendi aralarýnda çözmesinin çok önemli olduðunu belirterek, "Her iki aileye de göstermiþ olduklarý bu büyük fedakârlýktan dolayý teþekkür ediyorum. Kürtler, birbirleriyle olan iliþkilerini birlik ve beraberliklerini geliþtirerek korumalýdýrlar. Bu barýþ yemeði, Kürt halkýnýn kendi içinde ne kadar dayanýþma içersinde olduðunu bir kez daha göstermiþtir" dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan dualar okundu ve barýþ yemeði yenildi. (DÝHA)


18 25 Mart 2013 Pazartesi

ekonomi

$ €

DOLAR: 1,814 EURO: 2,350 ALTIN: 93,090 ÝMKB: 82.048,20

Talep, iç pazara yönlendirdi Þanlýurfa’da jeotermal enerjinin kullanýldýðý seralarda ‘topraksýz kültür’ tekniðiyle üretilen ve genelde ihraç edilen domatesler, talep artýþý nedeniyle iç pazarda satýþa sunulmaya baþlandý. GAP Seracýlar Birliði Derneði Baþkaný Yanmaz, “Tüketicilerin bilinçlenmesi ve refah seviyesinin artýþýyla ürünlerimiz Türkiye’de talep edilir hale geldi” dedi

ÞANLIURFA'da, ''topraksýz kültür'' tekniðiyle üretilen ve genellikle ihraç edilen domatesler, talebin artmasý dolayýsýyla iç pazarda satýlýyor. GAP'ýn hayata geçirilmesiyle her alanda deðiþim ve geliþimin yaþandýðý bölgede, son yýllarda seracýlýkta da önemli ölçüde ilerleme saðlandý. Karaali bölgesinde 2000 yýlýnda bir köylünün arazisinde bulunan jeotermal su kuyusunun ardýndan seracýlýk yaygýnlaþmaya baþladý. Birkaç küçük serayla yapýlan deneme ekiminin ardýndan kýsa sürede bu alandaki birçok firma yatýrýma yöneldi. Karaali'deki seralarda üretilen özellikle salkým domatesler, yurt dýþýna pazarlanmaya baþlandý. Ýþletmeciler, sayýlarý her yýl artan seralarda üretilen domatesi talep artýþýna paralel olarak ihraç etmek yerine iç pazara sunmaya baþladý.

“Ýç piyasanýn talebi fazla”

GAP Seracýlar Birliði Derneði Baþkaný Müslüm Yanmaz, yaptýðý açýklamada, Karaali bölgesinde 35 firmanýn jeotermal seralarda domates üretimi yaptýðýný söyledi. ''Topraksýz kültür'' tekniðiyle yapýlan üretimin aðýrlýklý bölümünü salkým domatesin oluþturulduðunu belirten Yanmaz, burada yetiþtirilen ürünlerin geçmiþ yýllarda daha çok ihraç edildiðini anýmsattý. Salkým domatesin özellikle 2011 yýlýnda yüzde 60-70'ini aðýrlýk Rusya olmak üzere Almanya

ve Macaristan'a gönderdiklerini ifade eden Yanmaz, þöyle devam etti: ''Bu tarihten sonra iç piyasanýn talebi artmaya baþladý. 2012 yýlýndaki üretimin yaklaþýk yüzde 10'unu ihraç edebildik. Bu yýl ise þu ana kadar henüz ihracat gerçekleþtirmedik. Ürettiðimiz ürünleri daha çok Türkiye pazarýna sunduk. Tüketicilerin bilinçlenmesi ve refah seviyesinin artýþýyla birlikte ürünlerimiz Türkiye'de talep edilir hale geldi. Bu nedenle yetiþtirilen ürünler daha çok Türkiye'de satýþa sunuluyor.''

“Yeni sondaj kuyularý açýlacak”

Yanmaz, Þanlýurfa Valiliði koordinesinde, GAP Bölge Kalkýnma Ýdaresi ve Ýl Özel Ýdare'nin desteðiyle bölgede açýlmasý planlanan 5 jeotermal kuyunun daha ihalesinin yapýldýðýný, hedeflerinin bölgede 10 bin dekarlýk alanda seracýlýk faaliyetinin yürütülmesine olanak saðlamak olduðunu söyledi. Bu hedefe ulaþýlmasý için jeotermal sondaj kuyusu çalýþmalarýnýn hýzlandýrýldýðýný vurgulayan Yanmaz, þunlarý kaydetti: ''Önümüzdeki süreçte bu kuyularýn sayýsýný daha da artýracaðýz. 10 bin dekar sera, 12 bin kiþiye iþ, yaklaþýk yýllýk 750-800 milyon TL dolayýnda ihracat veya iç piyasada talep demek. Bu çok önemli bir rakam. Bunu hayata geçirebilirsek ikinci GAP Bölgesi gibi bir alan oluþturabiliriz.''

Açýkta baharat satýþýna sýnýrlama DÝYARBAKIR - Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Bakanlýk baharat tebliðinde deðiþikliðe gidiyor. Yayýmlanmak üzere Baþbakanlýða gönderilen düzenlemeyle, ambalajsýz olarak satýþa sunulan baharatlarýn satýþ yerlerine yeni hijyen kurallarý getiriliyor. Buna göre; baharatlarýn ambalajsýz olarak satýþa sunulduðu yerlerde bütün sorumluluk, tespit edilen gýda satýþ yerine veya toplu tüketim yerine ait olacak. Dökme satýþ olarak adlandýrýlan ambalajsýz satýþ durumunda baharat, gýda kodeksine uygun malzemeden yapýlmýþ ambalaj malzemesi içinde kapalý olarak, güneþ ýþýðýna maruz kalmadan ve ortam koþullarýndan gelebilecek olasý bulaþmalara engel olacak þekilde sergilenecek. Ayrýca dökme baharat pazar, kasap ve manav gibi yerlerde satýþa sunulamayacak. Baharat karýþýmlarýna, miktarý artýrmak amacýyla, ürünlerin kendi doðasýndan gelen niþasta hariç olmak üzere niþasta, irmik, razmol, kepek ve benzeri dolgu maddeleri katýlamayacak. Teblið ile ayrýca kýrmýzý pul biberdeki tuz, yüzde 22 oranýnda azaltýlarak yüzde 9'dan yüzde 7'ye, bitkisel sývý yað miktarý ise yüzde 25 oranýnda azaltýlarak yüzde 8'den yüzde 6'ya düþürülüyor.


19

DÜNYA

25 Mart 2013 Pazartesi

israil’den Suriye’ye misilleme Kerry: Takdiri hak ediyorlar ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, Ýsrail'in Türkiye'den dilediði özür hakkýnda bir açýklama yaptý. Kerry, Baþbakan Erdoðan ve Ýsrail Baþbakaný Benyamin Netanyahu'nun büyük bir takdiri hak ettiðini söyledi

WASHINGTON - ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, Türkiye ile Ýsrail arasýndaki uzlaþýyý, bölgede barýþ ve istikrar hedefinin geliþtirilmesine katký saðlayacak çok önemli bir geliþme olarak niteledi. Kerry, yaptýðý yazýlý açýklamada, ''Türkiye ile Ýsrail arasýndaki uzlaþý, bölgede barýþ ve istikrar hedefinin geliþtirilmesine katký saðlayacak çok önemli bir geliþme. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Ýsrail Baþbakaný Benyamin Netanyahu, bunu mümkün kýlmak için gereken liderliði göstermelerinden dolayý büyük bir takdiri hak ediyor'' ifadelerini kullandý. Kerry, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: ''Ýsrail Baþbakaný Netanyahu ile de konuþtuðum gibi, bu, Ýsrail'e bölgede karþýlaþtýðý birçok zorlukla baþa çýkmasýnda yardým edecek. Anlaþmanýn ve iliþkilerde tam normalizasyonun süratli biçimde hayata geçirilmesini arzuluyoruz, böylece Türkiye ve Ýsrail, ortak çýkarlarýný ilerletmek için birlikte çalýþabilirler.''

Suriye'de yaþanan iç çatýþma, sýnýr bölgelerindeki tansiyonu da giderek yükseltiyor. Ýsrail, son 24 saat içinde Suriye'den sýnýrlarý içine düþen ve bir tanesi askeri bir jipi vuran iki top ateþinin ardýndan Suriye'ye misilleme ateþi açýldýðýný açýkladý. Golan Tepeleri'nde Suriye sýnýrý yakýnýna ateþlenen füzenin iki Suriye askerini yaraladýðý belirtildi SURÝYE'de Beþþar Esad rejimiyle muhalif güçler arasýnda iki yýldýr devam eden çatýþmalar, komþu ülkelerin sýnýr bölgelerinde de sýcak çatýþmalara neden oluyor. Ýsrail, son 24 saat içinde Suriye tarafýndan gelen top ateþine karþýlýk, dün sabah sýnýr bölgesine bir füze ateþlendiðini açýkladý. Haaretz'in haberine göre, önceki gün Suriye'den açýlan bir top ateþi, Golan Tepeleri'nde

devriye halinde olan bir askeri jipe isabet etti. Ýkinci bir top mermisinin ise dün sabah erken saatlerde sýnýra yakýn Bariqa köyüne düþtüðü ifade edildi. Ýki top mermisinin düþmesi sonucu ölen veya yaralanan olmadýðý, isabet alan askeri jipin de az hasarlý olduðu belirtildi. Haaretz, Suriye tarafýndan açýlan ateþin, Ýsrail ordusunu hedef almýþ olmasý ya da Suriye ordusu ile muhalifler arasýn-

daki çatýþmadan kaynaklanmasý ihtimalleri konusunda kesin bir bilgi olmadýðýný belirtti.

Sýnýrda çatýþmalar devam ediyor

Suriye ordusu ile muhalifler arasýnda yaþanan ve Ýsrail sýnýrlarýnýn içine taþan çatýþmalar, sýnýra yakýn bölgede bir haftadýr devam ediyor. Muhalif güçlerin, Suriye ile Ýsrail arasýndaki ateþkes hattýný oluþturan Kuneitra bölgesinde kontrolü ele geçirmek istediði be-

Netanyahu’dan ‘özür’ açýklamasý

ebook hesabýndan yapÝsrail Baþbakaný Benyamin Netanyahu, Fac sinin birinci gerekçesini týðý açýklamada Türkiye'den özür dilenme olarak gösterdi "Suriye'deki krizin giderek þiddetlenmesi" ÝSRAÝL Baþbakaný Benyamin Netanyanu, Mavi Marmara saldýrýsýna iliþkin Türkiye'den özür dilemesine yönelik

bir açýklama yaptý. Facebook hesabýndan yaptýðý açýklamada Türkiye'den neden özür dilendiðini anlatan Netanyahu, 'Birinci gerekçenin Suriye'deki krizin giderek þiddetlenmesi' olduðunu ifade etti. En büyük korkusunun Suriye'deki kimyasal silahlarýn terörist gruplarýn eline geçmesi olduðunu kaydeden Netanyahu, Türkiye ve Ýsrail arasýndaki iletiþimin bölge-

deki diðer sorunlar açýsýndan da önemli olduðunu vurguladý. sürecinde Özür dýðý role oyna 'nin ABD nyahu, Neta nen de deði iye ile Türk son 3 yýlda krizi ki Ýsrail arasýnda çözmek için birçok giriþimde bulunduklarýnýn da altýný çizdi.

‘Aklý baþýnda karar’

Ýsrail Savunma Bakaný Moþe Yalon da ''Türkiye'den özür dilemenin aklý baþýnda bir

lirtiliyor.Haaretz, muhaliflerin Druze köyünü ele geçirdikten sonra bölgede aðýr kayýplar vermeye baþladýðýný ve Kuneitra bölgesinde ele geçirdikleri bölgelerin de aðýr saldýrý altýnda olduðunu belirtti. Suriye'de yaþanan çatýþmalar nedeniyle bu aybaþýnda üç havan topu mermisi Golan Tepeleri'ne düþmüþ, boþ araziye isabet eden mermiler can ve mal kaybýna neden olmamýþtý. karar olduðunu'' belirtti. Ýsrail Kanal 2 Televizyonu'na konuþan Yalon, Baþbakan Binyamin NeTürkitanyahu'nun ye'den özür dilemesine iliþkin, ''Bugün Netanyahu'nun arkasýnda duruyor ve Türkiye ile olan krizin çözümünde ona destek oluyorum'' diye konuþtu. Yalon, Türkiye'den böyle bir zamanda özür dilenmesinin bölgesel deðiþimlerle ilgili olduðunu da kaydetti. Ýsrail, 31 Mayýs'ta 2010 tarihinde 9 kiþinin öldürüldüðü Mavi Marmara baskýný ile ilgili Türkiye'den özür dilemiþ ve tazminat ödemeyi kabul ettiðini açýklamýþtý.


20

YURT HABER

25 Mart 2013 Pazartesi

Yaz saati haftaya baþlýyor Mezarlara ‘kameralý’ koruma ÇORUM - Hititlere ait prens ve prenses mezarlarýnýn bulunduðu Çorum'daki Alacahöyük ören yerine kamera sistemi kuruldu. Hititlere ait prens ve prenses mezarlarýnýn bulunduðu Çorum'daki Alacahöyük ören yerine, insan kaynaklý tahribatýn engellenmesi ve daha iyi korunabilmeleri amacýyla Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan kamera sistemi kuruldu. Ankara Üniversitesi öðretim üyesi ve Alacahöyük Kazý Baþkaný Prof. Dr. Aykut Çýnaroðlu, yýlda 50 bine yakýn yerli ve yabancý turistin ziyaret ettiði ören yerinde, ziyaretçilerin zaman zaman küçük çaplý tahribata yol açtýðýna dikkati çekti. Kazýlarda çýkarýlan eserlerin sergilendiði Alacahöyük Müzesi'nin de bulunduðu ören yerine hem güvenliðin saðlanmasý hem de insan kaynaklý tahribatýn önlenmesi amacýyla kýsa süre önce sekiz adet kamera yerleþtirildiðini duyuran Çýnaroðlu, þunlarý kaydetti: ''Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Alacahöyük'teki ziyaretçi sayýsýndaki artýþý dikkate alarak bir çalýþma yaptý. Bu kapsamda ören yerleri kamera ile korunmaya baþlandý. Müze ve kazý alanýnýn muhtelif bölgelerine sekiz adet kamera konuldu. Artýk ören yeri devamlý kontrol edilebiliyor ve Alacahöyük Müzesi'nden 24 saat izlenebiliyor. Bugüne kadar zaman zaman küçük çapta tahribatlar oldu. Turistler duvarlarýn ve kabartmalarýn üzerine çýkýp resim çektiriyor. Kameralar sayesinde insan tahribatý büyük ölçüde engellenecek.''

Gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amacýyla bütün yurtta saatler, 31 Mart Pazar günü 03.00'den itibaren bir saat ileri alýnacak

DÝYARBAKIR - Gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amacýyla her yýl yapýlan ileri saat (yaz saati) uygulamasý kapsamýnda, bütün yurtta saatler, önümüzdeki hafta Pazar günü (31 Mart) 03.00'den itibaren bir saat ileri alýnacak. Kýþ saati uygulamasýna 28 Ekim 2012 tarihinde geçilirken saatler 04.00'de bir saat geri alýnmýþtý. Gün ýþýðýndan daha fazla yarar-

lanmak amacýyla yapýlan uygulamaya iliþkin Bakanlar Kurulu Kararý da 25 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtý. Karar çerçevesinde, bütün yurtta saatler, 31 Mart Pazar günü saat 03.00'den (Cumartesi gününü Pazar gününe baðlayan gece) itibaren bir saat ileri alýnacak. Saatler, 27 Ekim 2013 Pazar günü saat 04.00'te tekrar geri alýnacak.

Karadeniz’de þiddetli fýrtýna Rize'de etkili olan fýrtýnanýn karayoluna taþýdýðý taþ ve çakýl yýðýnlarý, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaþýmda aksamalara neden oldu. RÝZE'de etkili olan þiddetli fýrtýnada Karadeniz Sahil Yolu'ndaki belediyeye ait bir sosyal tesis, bir çocuk parký ve 5 balýkçý teknesi zarar gördü. Gece boyu süren þiddetli fýrtýna nedeniyle Karadeniz'de oluþan yüksek dalgalar sahilde bulunan ve çay bahçesi olarak kullanýlan Rize Belediyesi'ne ait sosyal tesiste hasar oluþturdu. Kent merkezi sahilindeki Çiftekavak Balýkçý Barýnaðý'ndaki 3 tekneyle bir çocuk parký, Pazar ilçesi

balýkçý barýnaðýndaki 2 balýkçý teknesi de zarar gördü. Yüksek dalgalar, denizdeki taþ ve çakýl yýðýnlarýný Karadeniz Sahil Yolu'nun Fener Mahallesi kesimiyle Derepazarý, Çayeli ve Fýndýklý ilçeleri bölümlerinde yola taþýdý. Bu nedenle bölgede trafikte aksamalar yaþandý. Karayollarý ekipleri, ulaþýmý normale çevirmek için yolda çalýþma baþlattý. Rize Belediye Baþkaný Halil Bakýrcý, zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.


21

KÜLTÜR-S SANAT

25 Mart 2013 Pazartesi

“Kürtçe Bitki Adlarý Sözlüðü” tanýtýldý VAN Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Araþtýrma Görevlisi Mehmet Fýrat'ýn 13 yýllýk çalýþmasý olan Ferhenga Navên Riwekên Bi Kurdî (Kürtçe Bitki Adlarý Sözlüðü) kitabý Nefel Kitapevi'nde basýna tanýtýldý. Fýrat tarafýndan tanýtýlan kitapta bölgede bulunan 67 bin bitkinin Kürtçe isimlerinin bulunduðu belirtildi.

Kanatlý Denizatý Broþu sergilenmeye baþlandý

“Dünyada tek”

Sîtav Yayýnevi'nde çýkarýlan kitabýn þimdilik bin tane basýldýðý bilgisini veren Fýrat, "13 yýllýk bir çalýþma sonucunda milyonlarca bitki isimleri buldum, bunlarýn çoðu tekrar olduðu için 67 bin isim bularak bunu bir kitap haline getirdim" dedi. Bitki isimlerinden 42 bininin Kürtçe, 18 bininin Türkçe, 7 bin 300'ünün de Latince olduðunu belirten Fýrat, Türkçe ve Latince'yi kaynaklardan aldýðýný; ancak Kürtçeyi ise birebir yöre halkýndan aldýklarýný kaydetti. Fýrat, böyle bir çalýþmanýn dünyada tek olduðunu söyledi.

“Kürtlerin yaþadýðý bütün coðrafyalarý gezdim”

Kürtçe isimlerin Kurmanci aðýrlýkta olduðunu

Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Araþtýrma Görevlisi Mehmet Fýrat tarafýndan kaleme alýnan Ferhenga Navên Riwekên Bi Kurdî (Kürtçe Bitki Adlarý Sözlüðü) kitabýnýn tanýtýmý yapýldý söyleyen Fýrat, Kurmancinin yaný sýra Zazaki, Sorani lehçesinden isimlerin de olduðunu dile getirdi. Kürtlerin yaþadýðý bütün coðrafyalarý gezdiðini belirten Fýrat, "Federal Kürdistan Bölgesi ile Türkiye Kürdistan'ýnda bitkiler ayný isimlerle anýlýyor. Yani Saroni ile Kurmanci lehçelerinde bitki isimleri aynýdýr. Kürçenin kitle iletiþim alanlarý kullanýlmadan nasýl bugüne kadar özünü koruyarak geldiði hep kafamda soru iþaretiydi.

Bitki isimlerinde olduðu gibi Kürtçenin çok köklü bir dil ve medeniyet dili olduðundan kaynaklandýðý anladým. Biz yeni bir bitki keþfettiðimizde unutmamak için o yerin ismini verdik kitapta" dedi.

“Daðlarda araþtýrma yapmak istiyorum”

Gazetecilerin Abdullah Öcalan tarafýndan baþlatýlan yeni sürecin yapacaðý çalýþmalarý nasýl etkileyeceði sorusuna da Fýrat, "Tabiki özellikle

Bugün ne okusam? Aþka Düþüþ Birbirini seven sekiz genç Dört farklý hikâye Özel bir gün Herkesin aþk hikâyesi farklý... Kimi beklenmedik. Kimi karþýlýksýz. Kimi yasaklanmýþ. Kimi sonsuz. Ýþte Lauren Katein hayranlýk uyandýran DÜÞÜÞ karakterleriyle Sevgililer Gününe özel olarak kaleme aldýðý bu romanda da buna tanýk olacaksýnýz! Yazar: Lauren Kate Çevirmen: Kübra Tekneci Sayfa Sayýsý: 208 Baský Yýlý: 2012 Dili: Türkçe Yayýnevi: Epsilon Yayýnlarý

savaþýn durmasý ve artýk can kayýplarýnýn olmamasý önemlidir. Savaþ nedeniyle özgürce daðlarda dolaþýp araþtýrmalarýmý yapamýyordum. Çatýþmalarýn olduðu bölgelerde sürekli askeri karakollar tarafýndan izin verilmiyordu. Bundan sonra da çalýþmalarýma devam edeceðim. Kürtçe eðitim için biyoloji kitaplarý çýkarmayý amaçlýyorum. Bu çalýþmam da artýk yeni baþlanan süreç ile beraber daha da geniþleyecek" dedi. (DÝHA)

ALMANYA'dan iadesi saðlanan Kanatlý Denizatý Broþu, Ankara'daki Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergilenmeye baþlandý. Karun Hazineleri'nin en önemli parçalarýndan birisi olan ve 2005 yýlýnda sergilendiði Uþak Arkeoloji Müzesi'nden çalýnan Kanatlý Denizatý Broþu, Almanya'dan geri iadesinin saðlanmasýndan sonra Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik tarafýndan Türkiye'ye getirilmiþti. Üzeri mücevherlerle süslü olan som altýndan broþ, Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergilenmeye baþlandý. Sergilendiði ilk gün gazetecilerden ve vatandaþlardan yoðun ilgi gören broþ, özel güvenlik önlemleri ile korunuyor.

Irak savaþýnýn 10. yýlýnda anlamlý sergi IRAK Savaþý ve sonrasýnda patlayan bombalar sonucu yaralanýp çeþitli ameliyatlar geçiren Iraklýlarýn yer aldýðý 24 fotoðraftan oluþan sergi, Ýngiltere, Hindistan, Ýsveç ve KKTC'nin yaný sýra Türkiye'de 22 farklý ilde sergilendikten sonra Edirne'de açýldý. Edirne Belediyesi ve Edirne Fotoðraf Sanatý Derneði'nin (EFOD) ev sahipliði yaptýðý 'Bizi Rahat Býrakýn' isimli sergi, Saraçlar Caddesi'nde açýldý. Irak Savaþý'nýn 10. yýldönümüne denk getirilen serginin açýlýþýna Vali Yardýmcýsý Abdullah Aslaner, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Dr. Ertuðrul Tanrýkulu ve EFOD Baþkaný Serdar Ýyiiz'in yaný sýra çok sayýda fotoðraf tutkunu ve vatandaþ katýldý.

“Kaosta yaralanlarýn fotoðraflarý”

Serginin açýlýþýnda konuþan EFOD Baþkaný Serdar Ýyiiz, sergide Irak Savaþý sýrasýnda ve sonrasýnda yaþanan kaosta yaralanan kiþilerin fotoðraflarýnýn yer aldýðýný söyledi. Sergideki amacýn savaþýn hangi acýlara yol açtýðýný anlatmak ve savaþ karþýtý kitleler oluþturmak olduðunu kaydeden Ýyiiz, "Televizyonlar, zamanýnda füzelerin nasýl patladýðýný

gösterdi. Bunlarýn devamýný göremedik. Ýþte bu sergi, füzelerin sonrasýnýn küçücük bir parçasýdýr" dedi.

“En kötü barýþ, en iyi savaþtan daha iyidir”

Belediye Baþkan Yardýmcýsý Dr. Ertuðrul Tanrýkulu ise, savaþýn yalnýzca televizyon baþýnda izlenen bir film olmadýðýný, savaþýn sonrasýnda da içinde inanýlmaz acýlar barýndýrdýðýný kaydetti. Dünya üzerinde savaþsýz hiçbir dönem olmadýðýna dikkat çeken Tanrýkulu, "Ortadoðu'da emperyalist güçlerin petrol için masumlarý katlettiðinin farkýna varmalýyýz. Hiçbir þey insan hayatýndan daha önemli deðildir. En kötü barýþ, en iyi savaþtan daha iyidir" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan toplam 24 portrenin yer aldýðý sergi, katýlýmcýlar tarafýndan büyük bir ilgiyle gezildi.


22

SPOR

25 Mart 2013 Pazartesi

‘Bizim için her rakip ayný’

Deplasmanda Sandýklýspor'u 6-0 maðlup ettikleri karþýlaþmaya iliþkin açýklamalarda bulunan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Özyazanlar, "Her zaman dediðim gibi, bizim için her rakip aynýdýr. Çünkü her maça ayný deðeri veriyoruz. Sandýklýspor maçý da bunlardan biriydi" dedi DÝYARBAKIR- Spor Toto 3. lig 1. Grup lideri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Cumartesi günü Afyon'da oynadýðý Sandýklýspor maçýný 6-0 kazanýp 19. galibiyetinize aldý. Ýki takým arasýnda geçen sezon oynanan maçlarda çýkan olay nedeniyle Afyonkarahýsar'da oynanan karþýlaþmada Büyükþehir Belediyespor rakibini adeta gole boðdu.

‘Galibiyet için çýkmýþtý’

Farklý kazanýlan karþýlaþmaya iliþkin açýklamalarda bulunan Teknik Direktör Turhan Özyazanlar, " Her zaman dediðim gibi, bizim için her rakip aynýdýr. Çünkü her maça ayný deðeri veriyoruz. Sandýklýspor maçý da bunlardan biriydi. Diyarbakýr'da oynadýðýmýz maçta da rakibimiz Sandýklýspor'u 3 - 0 maðlup etmiþtik. Bu maçýmýzda da sahaya kesin galibiyet için çýkmýþtýk. Öylede oldu, futbolcularým istedikleri sonuca kendilerini de pek fazla sýkmadan ulaþtýlar kendilerini sergiledikleri performanstan ötürü kutluyorum" dedi.

‘Yolumuza devam edeceðiz’

Sarý - Kýrmýzý Kulübün Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul ise, "Bizim mana veremediðimiz þey her nedense maçýmýzýn Sandýklý'dan Afyonkarahisar'a alýnmasýydý. Bizim için fark etmezdi. Çünkü ilk maçýmýz centilmence geçen bir ortamda gerçekleþmiþti. Rakibimiz Sandýklýspor'da çok iyi biliyordu ki bu maçýmýzý nerde oynasaydýk onlarý maðlup edecektik. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor olarak maça çok iyi baþladýk. Ýlk yarýyý 17 ve 34 dakikalarda attýðýmýz gollerle 2 - 0 önde kapattýk. Ýkinci yarýya hýzlý baþladýk fark peþindeydik öylede oldu. 64, 72,83 ve 90 dakikalarda attýðýmýz gollerle sahadan farklý bir skor olan 6 - 0 'lý sonuçla ayrýldýk. Dostlarýmýzý sevindirdik ama bizi sevmeyenleri de fazlasýyla üzdük. En yakýn rakibimiz olan Karagümrük' e 11, Ýstanbulspor'da 18 puan takmýþ olduk. Onlara baþarýlar diliyoruz. Biz Diyarbakýr Buyükþehir Belediyespor olarak yolumuza devam edeceðiz" diye konuþtu.

Büyükþehir’in formalarý revaçta DÝYARBAKIR - Spor Toto 3.lig 1.grubunda liderliðini büyük ölçüde ilan eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un taraftar sayýsý her geçen gün artarken, formasýna ise ilgi artýyor. Günde yüzlerce kiþinin uðradýðý semt pazarlarýndaki esnaflar takýmlarýna destek olmasý için aldýklarý formalarý giyip o þekilde müþterilerine hizmet ediyorlar. Pazar tezgahlarýnda müþterilerini takýmýnýn formasýyla hizmet veren Selahattin Ciner, Mesut Can ile Ahmet Surer, yaptýklarý ortak açýklamada, "Artýk kentimizi 2.Ligde Di-

yarbakýr Büyükþehir Belediyespor temsil edecek. Takýmýmýzla gurur duyuyoruz. Ligde aldýðý baþarýlý sonuçlarla bizlerin her geçen gün daha çok sevgisini kazanýyor. Kaç sezondan beridir desteklediðimiz kulübümüz bu sezon bileðinin hakkýyla 2.lige çýkýyor. Bizlerin temsilcisi olacak takýmýmýza büyük destek vereceðiz. Cumartesi günü 19. Galibiyetini alan futbolcularýmýzý cani gönülden kutluyoruz. Baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz. Tüm Diyarbakýrlý sporseverleri yeni takýmlarýnýn formasýný almaya ve desteklemeye davet ediyoruz " dediler.


25 Mart 2013 Pazartesi

SPOR

23

‘Ligde kalma ümitlerimiz arttý’ SÝÝRT - Spor Toto 3. Lig 1. Grup takýmlarýndan Siirtspor'un Basýn Sözcüsü Ayhan Özgen, Orhangazispor karþýsýnda aldýklarý galibiyetin ligde kalma ümitlerini arttýrdýðýný söyledi. Deplasmanda oynadýklarý maçta güzel bir oyun ortaya koyduklarýný belirten Özgen, farklý galibiyeti kaçýrdýklarýný ifade etti. Her zaman ligde kalacaklarýna dair olan inançlarýný dile getirdiklerini belirten Özgen, ''Þimdi de ayný görüþteyiz ve her maça da bu inancýmýzý pekiþtirecek bir sonuç almak için çýkýyoruz. Bu hafta grubun güçlü ve iddialý takýmlarýndan Orhangazispor karþýsýnda üstün bir oyunla üç puaný aldýk. Attýðýmýz tek golle galip geldiðimiz bu maçta aslýnda farklý galibiyeti kaçýran taraf olduk. Altýn deðerindeki bu üç puanla, ligde kalma ümitlerimizi arttýrdýk. Çok mutluyuz.''

Deplasmanda oynadýklarý Orhangazispor karþýsýnda aldýklarý galibiyetin ligde kalma ümitlerini arttýrdýðýný belirten Siirtspor Basýn Sözcüsü Ayhan Özgen, “Maçta aslýnda farklý galibiyeti kaçýran taraf olduk” dedi

Türkiye KAP Siverek Yol Yarýþlarý tamamlandý ÞANLIURFA - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafýndan Siverek ilçesinde düzenlenen Kulüpler Arasý Puanlý (KAP) Yol Yarýþlarý tamamlandý. Yýldýz erkekler A ferdi klasman kategorisi ile yýldýz erkekler B ferdi klasman kategorisinde düzenlenen yarýþmada, dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Toplam 80 yarýþmacýnýn katýldýðý yýldýz erkekler A ferdi klasmanýnda 35 kilometreyi 20 turda tamamlayan Bolu Gençlik Merkezi sporcusu Tunahan Aytekin birinci oldu. Torku Þekerspor'dan Ahmet Tarýk Midiliç ikinci, Arifiye Gençlik Spor Kulübü'nden Abdulkerim Cömert de üçüncülüðü elde etti. Yýldýz erkekler B ferdi 14-16 yaþ klasman kategorisindeki yarýþmada ise Arifiye Gençlik Spor Kulübü'nden Serhat Mercan birinci, Bolu Gençlik Merkezi'nden Ömer Namdar ikinci, Cemal Can Erdem de üçüncü oldu. Siverek Belediyesince birincilere Cumhuriyet altýný, ikincilere yarým altýn, üçüncülere de çeyrek altýn hediye edildi.

Þampiyonanýn birincisi Þanlýurfaspor MALATYA - Nýke Premier Cup U-15 Türkiye Þampiyonasý 1. Kademe Müsabakalarýnda, Malatya grubunu Þanlýurfaspor birinci tamamladý. Malatya Grubu'nda Adýyaman Belediyespor, Erzincan Belediyespor, Sanica Boru Elazýðspor ve Þanlýurfaspor takýmlarý mücadele etti. Grup'ta Þanlýurfaspor ile Sanica Boru Elazýðspor finalde karþý karþýya geldi. Sanica Boru Elazýðspor, Enes'in 39'ncu dakikada attýðý golle ilk yarýyý 1-0 önde tamamladý. Þanlýurfaspor, 68'nci dakikada Emin, 70'nci dakikada Baran'ýn golleriyle 2-1'lik skoru yakaladý. Ýlerleyen dakikalarda baþka gol olmayýnca Þanlýurfaspor, karþýlaþmayý 2-1 kazanarak, Türkiye Þampiyonasý 2. Kademe maçlarýna katýlma hakký kazandý. Karþýlaþma sonrasý oluþan görüntüler ise, finali izlemeye gelenlerden büyük alkýþ aldý. Türkiye Þampiyonasý 2. Kademe müsabakalarýna katýlmaya hak kazanan Þanlýurfaspor'lu futbolcular, finali kaybederek büyük üzüntü yaþayan Sanica Boru Elazýðsporlu futbolcularý teselli etti.


www.diyarbakiryenigun.com

25 MART 2013 PA Z A R T E S Ý Yýl: 5 - Sayý : 1894 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

diyarbakir yenigun gazetesi 25 mart 2013  
diyarbakir yenigun gazetesi 25 mart 2013  

diyarbakir yenigun gazetesi 25 mart 2013

Advertisement