Page 1

Altýn bilezikleri olacak

Konut satýþlarý canlandý TUÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da yýlýn dördüncü döneminde konut satýþlarýnýn, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 6.2, 2012 yýlýnýn bir önceki döneme göre ise yüzde 40.6 oranýnda artýþ gösterdiðini söyledi. 5’te

DÝCLE Üniversitesi'nde düzenlenen aþçýlýk ve masaj kurslarýnda eðitim alan öðrencilerin akademik eðitimlerini tamamladýklarýnda mesleklerinin yaný sýra aldýklarý belge ile altýn bilezikleri de olacak. Veterinerlik fakültesinde okuyan kursiyer Uçar, “Mutfak benim için bir tutku, bir aþk. Sadece bilmek yetmiyor belge almak büyük statü saðlýyor” dedi. 6’da

Demirtaþ’tan çaðrý

25 ÞUBAT 2013 PAZARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

Hüsranlar Diyar’ý: 5-0

22

www.diyarbakiryenigun.com

Büyükþehir cepten yemeye devam ediyor 0-0

23

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, BDP Adýyaman Ýl Örgütü'nün 2'inci Olaðan Kongresi'ne katýldý. Burada muhalefete çaðrýda bulunan Demirtaþ, "Diðer muhalefet partileri de destek olmak istiyorsa, kan ve 'savaþ bitsin, çözelim' diyorlarsa destek versinler" dedi. 8’de

OLUYE UYARI! 8 aylýkken yaþamýný yitiren Mekiye Þarer için ailesine gönderilen “devamsýzlýk uyarýsý” mektubu, þaþkýnlýk yarattý. Anne Ayþe Þarer, kýzýný 11 yýl önce kaybettiklerini belirterek, ancak gelen mektuba göre, kýzýnýn Genç Yatýlý Bölge Ortaokulu’na kayýtlý olduðunu söyledi

Mektup þaþkýnlýk yarattý DÝYARBAKIR'ýn Sur Ýlçesi'nde derme çatma bir evde yoksulluk mücadelesi veren ve yaklaþýk 10 yýl önce Bingöl'den göç eden Þarer ailesine, geçtiðimiz günlerde Genç Yatýlý Bölge Ortaokulu'ndan gelen mektup, þaþkýnlýk yarattý. Mektupta ailenin henüz 8 aylýkken yaþamýný yitiren kýzý Mekiye Þarer'in 68 gün devamsýzlýðýnýn olduðu kaydedilerek, okula gönderilmemesi durumunda idari para cezasý kesileceði bildirildi.

8 aylýkken ölmüþ ANCAK anne Ayþe Þarer, kýzý Mekiye Þarer'i, 11 yýl önce henüz, 8 aylýkken yitirdiklerini belirterek, bu nedenle gelen mektuba anlam veremediklerini ifade etti. Þarer, büyük þaþkýnlýk yaþadýklarýna dikkat çekti. Yetkililer ise, Mekiye Þarer'in ölümünün nüfusa bildirilmemesi nedeniyle sistem üzerinden otomatik olarak okula kaydýnýn yapýldýðýný vurguladý. Mehmet PÝÞKÝN’in haberi 13’te

ayrýntý

3’te

Toplum barýþa hazýrlanýyor Mesut FÝÐANÇÝÇEK C

M

Y

K

‘Ölümler olmasýn’ DÝYARBAKIR'da 1996 yýlýnda çýkan bir çatýþmada yaþamýný yitiren asker Abdullah Yurdusev'in annesi Fadile Yurdusev ile 1992 yýlýnda Þanlýurfa'da bir ev baskýnýnda yaþamýný yitiren PKK'li Ýbrahim Tekin'in annesi Fatma Tekin, akan kardeþkanýnýn durdurulmasýný ve artýk ölümlerin olmamasýný istedi. HABER 10

‘Kürtler sürece temkinli yaklaþýyor’ TÜRKÝYE Barýþ Meclisi Diyarbakýr Giriþimi tarafýndan düzenlenen “Niçin, nasýl, kimin için barýþ” çalýþtayýnda konuþan Gazeteci Cengiz Çandar, Abdullah Öcalan'la yapýlan görüþmelerin ikinci heyetin gidiþiyle farklý bir ivme kazandýðýný belirterek, sürece Kürtlerin temkinli, tedirgin, dikkatli, ihtiyatlý ve mesafeli bir tavýrla yaklaþtýðýný vurguladý. HABER 12


2

SAÐLIK

25 Þubat 2013 Pazartesi

Yaþam kalitesini olumsuz etkiliyor Gece sýk idrara çýkmanýn hastalarýn yaþam kalitesini olumsuz yönde etkilediðini belirten Memorial Diyarbakýr Hastanesi’nde Üroloji Uzmaný Doç. Dr. Gedik, genel kaný olarak gece sýk tuvalete çýkan hastalarda en sýk rahatsýzlýðýn prostat sebebi olduðu düþünüldüðün ü söyledi

DÝYARBAKIR - Memorial Diyarbakýr Hastanesi Ürolji Uzmaný Doç. Dr. Abdullah Gedik, hastalarýn idrarýný rahat yapamadýðý için mesanede kalan idrar miktarýnýn, sýk tuvalete çýkmaya neden olduðunu söyledi. Üroloji polikliniklerine en çok baþvuran hastalarýn baþýnda gece sýk tuvalete çýkma þikayetinin geldiðini belirten Doç. Dr. Gedik, bu durumun hastalarýn yaþam kalitesini olumsuz yönde etkilediðini ifade etti. Genel kaný olarak gece sýk tuvalete çýkan hastalarda en sýk rahatsýzlýðýn prostat sebebi olduðu düþünüldüðünü aktaran Doç. Dr. Gedik, klinik tecrübelerinde bunun her zaman prostata baðlý bir rahatsýzlýk olmadýðýyla karþýlaþtýklarýný da vurguladý.

En önemli sorun prostat büyümesi

Gece sýk tuvalete kalkan hastalarda en önemli sorunun prostat büyümesi olduðunu dile getiren Doç. Dr. Gedik, "Bunun dýþýnda bazý kalp hastalýklarýnda hipertansiyon ilaçlarýnýn bazýlarý yine gece sýk tuvalete çýkmaya sebep olabiliyor. Þeker hastalýðý yine benzer þekilde tuvalete çýkma sýklýðýný artýrabilmekte. Bizim en çok gözümüzden kaçan tedavide en çok zorlandýðýmýz veya tanýsýný koymakta en çok zorlandýðýmýz gece sýk tuvalete

çýkma nedenini oluþturmakta. Prostat hastalarýnda prostat büyümelerine baðlý olarak gece sýk idrara çýkma, genellikle hasta idrarýný rahat yapamadýðý için mesanede kalan idrar miktarý sýk tuvalete çýkmanýn sebeplerinden birini oluþturuyor. Hasta gece idrarýný boþaltamadýðý için tekrar tekrar kalkýp tuvalete gitmekte, her seferinde idrarýnýn bir kýsmý içeride kaldýðý için sýk tuvalete çýkma durumu ortaya çýkmakta. Bazý tansiyon ilaçlarý, içinde idrar söktürücü etkiler içeren bazý ilaçlar da hastalarda gece sýk tuvalete çýkmaya sebep olabilmekte.

30 bin hekim açýðýmýz var bin uzman Saðlýk Bakaný Müezzinoðlu, “Þu anda 20 var” dedi. hekim, 10 bin de pratisyen hekim açýðýmýz Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Bursa programý çerçevesinde AK Parti Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. Müezzinoðlu burada yaptýðý açýklamada bugün Saðlýk Bakanlýðý görevinin birinci ayýný doldurduðunu söyledi. 15 günlük bir çalýþmanýn ardýndan ilkesel bakýþ açýsý saðlamaya çalýþacaklarýný vurgulayan Müezzinoðlu, ''Saðlýk hizmetlerinin sorunlarýný ortak akýlla çözebilme niyetindeyiz. Ýkincisi, Türkiye'nin en önemli sorunlarýnýn baþýnda saðlýk alanýnda hekim ve saðlýk çalýþaný açýðý, yani hemþire açýðý geliyor. Biz 125 bin hekimimizle en ideal saðlýk hizmetini

verebilmek zorundayýz. Þu anda 20 bin uzman hekim, 10 bin de pratisyen hekim açýðýmýz var. Yani bizim 20 bin uzman hekimi bu millete kazandýrabilmemiz için týp fakültelerini aldýðýmýz son 4 yýldýr 4-5 bin civarýnda öðrenci var ki bunlar en erken gelen 10 yýl sonra gelecek. Ortalama 15-18 yýl civarýnda bir süreye ihtiyacýmýz var'' diye konuþtu.

‘50 bin hemþire açýðýmýz var’

Türkiye'nin 18 yýl sonra da ilave 3 bin hekime ihtiyaç duyacaðýnýn anlatan Müezzinoðlu, þöyle devam etti:

Biz bu hastalarda kullandýðý ilaçlarýn dozuna göre ilaçlarýn kullaným saatlerini düzenleyerek veya ilacý daha erken saatlere alarak hastalarýn gece sýk tuvalete çýkma durumlarýný azaltmaya çalýþýyoruz" dedi.

‘Ýlaçlar kýsýrlýða yol açýyor’ Hastalarýn mesanesinde anormal kasýlmalarýn da gece sýk tuvalete çýkmaya neden olabildiði anlatan Doç Dr. Gedik, "Aþýrý aktif mesane gece sýk tuvalete çýkmanýn sebeplerini oluþturmakta. Prostat aðýrlýðý belli bir standardýn altýnda ise bazý

''Dolasýyla bizim 30 binlik açýðýmýz hemen hemen devam edecek önümüzdeki yýllarda týp fakültesindeki öðrenci kapasitemizi arttýrmazsak. Dolayýsýyla saðlýk bakaný olarak, hükümetimiz olarak belki þunlarý çok hýzlý çözeceðiz. Kamu, özel iþbirliðiyle þehir hastaneleri kuracaðýz. 4 yýl 5 yýl sonra bu toplumun hizmetine girecek. Fiziki mekan sorununu, týbbi teknoloji sorununu çözmekte çok sorunumuz olmaz ama hekim sorununu çözmekte çok ciddi sýkýntýmýz olacak ve hükümetimizi de bakanlýðýmýzý da belki de en çok yoran, yýpratan konu bu olacak. Bizim hekimlerimizden çok azami düzeyde istifade etmemiz lazým. Hekimlerimizin zamanýný olabildiðince, yasalarla sýnýrlý olan çalýþma saatlerinin ötesinde gönüllü çalýþma süreçlerine de

ilaçlarla gece sýk tuvalete çýkma tedavisi yapýlabilmekte. Þeker hastalarýnda bol miktarda ve sýk tuvalete çýkma sorunu olabilir. Tedavide en önemlisi þeker hastalarýnýn kan þekerinin sürekli kontrol edilmesi tuvalete çýkma sýklýðýný azaltmakta. Prostat hastalýðý kýsýrlýða sebep olmamakta. Ancak prostat büyümesi tedavisinde kullanýlan bazý ilaçlar ejeklüatýn geriye doðru atýlmasýný engelleyerek hastalarda kýsýrlýða sebep olabilmekte. Yani prostatýn kendisi deðil kullanýlan ilaçlar kýsýrlýða sebep olabilmekte" diye konuþtu.

açmamýz lazým ki; biz bu 125 bin hekimden azami verimliliði elde edelim. Yoksa biz hekimlerden azami verimliliði elde edemezsek, bu 20 bin hekim açýðýmýz da varken saðlýkta baþarýmýzý devam ettirebilmemiz çok mümkün olmaz. Ayný þekilde yaklaþýk 50 bin hemþire açýðýmýz var. Hemþire açýðýmýzý da önümüzdeki 5 yýlda çok hýzla kapatabilmeyi amaçlýyoruz. Bunlar belki de ekonomik açýdan bizi en çok yoracak konular olacak. Ama biz saðlýk çalýþanlarýnýn geleceðe daha güvenle bakabilmeleri ve onlarýn birikimlerinden azami istifade edebilmeyi merkeze koyacaðýz. Dolayýsýyla bu anlamda ister üniversite hocalarýmýz ister diðer hekimlerimiz onlardan her türlü ve her ortamda mesleklerinden istifa etmeyi planlamayý düþünüyoruz.''


MESUT FÝÐANÇÝÇEK

Toplum barýþa hazýrlanýyor

AYRINTI

3

GÜNCEL

25 Þubat 2013 Pazartesi

Gözlerin çevirildiði Ýmralý görüþmelerinde Abdullah Öcalan'ýn verdiði ve basýna yansýyan mesajlar olumluydu. Ýmralý'da kendisiyle görüþen heyet üzerinden, 'tarihi bir süreç yaþandýðýný ve taraflarýn süreçte çok dikkatli ve duyarlý olmasý' mesajýný veren Öcalan, PKK'nin elindeki rehinelerin 'en kýsa sürede ailelerine kavuþmasý' temennisini iletti. Ýsim tartýþmalarýnýn ardýnda gerçekleþen ve yaklaþýk 10 saat süren 2. Ýmralý görüþmelerinde çýkacak mesajlar önemli ve sürecin yol haritasýný da oluþturabilecek detaylarý içerecek. Görüþtüðü heyet üzerinden basýna sürece gösterdiði hassasiyetten dolayý teþekkür eden Öcalan 'tarihi bir süreç' yaþandýðý mesajýný verdi. Kuþkusuz Öcalan'ýn vereceði mesajlar önemli... "Devletin elinde tutsaklar var. PKK'nin elinde de tutsaklar var. PKK tutsaklara iyi davranmalý. Umarým en kýsa zamanda ailelerine kavuþurlar" mesajý rehinelerin ailelerini umutlandýrmýþtýr. Rehinelerin yakýnlarýnýn da, görüþme öncesi BDP'lilere yaklaþýk 1,5 yýldýr PKK'nin elinde bulunan 16 kamu görevlisinin listesini sunduðu biliniyordu. 4. Yargý Paketi Öcalan'ýn bu sözleri 'rehineler açý-

sýndan bir umut ýþýðý' olarak algýlanýrken, "Devletin elinde tutsaklar var. PKK'nin elinde de tutsaklar var" sözü ise süreç içerisinde karþýlýklý iyi niyet adýmlarýyla PKK'nin elindeki rehinelerin býrakýlabileceði mesajý olarak yansýdý. Geçtiðimiz hafta aralarýnda Yeniþehir eski Belediye Baþkaný Fýrat Anlý'nýn da bulunduðu 10 tutuklunun KCK ana davasýndan tahliye edilmesi ve çözüm sürecinde önemli adýmlardan biri olan 4. yargý paketinin yasallaþmasýyla birlikte KCK tutuklularýnýn bir kýsmýnýn serbest býrakýlmasý gündemdeyken bu açýklamanýn yapýlmasý önemli. Yaþanacak olasý tahliyelerden sonra PKK'nin elindeki rehinelerin býrakýlabileceði mesajý olarak algýlandý. Baþbakan deðerlendirecek Basýn mensuplarýnýn konuyla ilgili sorularýný yanýtlayan Baþbakan Erdoðan, Ýmralý'ya giden BDP heyetinin açýklamalarýný, Türkiye'ye döndükten sonra deðerlendireceðini belirterek, ''Döndükten sonra arkadaþlarýmla deðerlendirmeyi yapacaðýz. Nedir, ne deðildir, öðreneceðiz. Öðrendikten sonra da en kýsa zamanda gerekli olan açýklamalarý, ilgili bakan arkadaþlarým vasýtasýyla veya salý günü grupta uygun bir þekilde açýklamalarý yaparýz'' diye konuþtu. ...

Kuþkusuz herþey basýnýn önünde konuþulmayacak ama kamuoyunun da süreç hakkýnda doðru bilgilendirilmesi gerek. Toplum barýþa hazýrlanýyor Tabi süreç böyle iþlerken, süreç; din adamlarý, kanaat önderleri, aydýnlar, yazarlar ve sanatçýlarýn da katýldýðý çalýþtay ve sempozyumlar da anlatýlýyor. Hem siyasilerin hemde sivil toplumun ve fikir adamlarýnýn toplumu barýþa hazýrlamaya yönelik çalýþmalarý önemli. Basýnýn da kuþkusuz barýþa hazýrlanýlan bir dönemde tavrý olumlu. Süreç içinde PKK geçici bir ateþkes ilan ederek, çatýþmalarý durdurabilir. 2009'daki görüþmeler o yýl içinde çatýþmalarý önemli ölçüde azaltmýþtý ama baþarýsýzlýða uðramalarý o günden bu yana daha da artan þiddete yol açmýþtý. Geçen yýl yaþanan üst düzey çatýþmalardan çýkarýlacak dersler doðru analiz edilirse; bu 'süreç'te, bir önceki dönemin 'yanlýþlarý'ný tekrarlanmaz... Kürt sorunun toptan çözümünün kýsa vadede gerçekleþmesi zor ama toplumu en azýndan þimdiki sürece motive edilmesi önemli. Þimdiye kadar verilen mesajlar; Sinop olaylarýný saymazsak olumlu.

5 kadýna 5’er yýl hapis istemi Diyarbakýr'da geçtiðimiz yýl DÖKH tarafýndan organize edilen 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü mitinginde konuþan BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt ile Miting Tertip Komitesi Baþkaný Gülsün Altan, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi aktivisti Havva Kýran ve 2 miting sunucusu hakkýnda "Örgüt propagandasý yapmak" suçlamasýyla dava açýldý. 5 kadýn hakkýnda 1 ile 5 yýl arasýnda hapis cezasý isteniyor

DÝYARBAKIR - Kadýn örgütlerinin 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutlamaya hazýrlandýklarý þu günlerde geçtiðimiz yýl Diyarbakýr'da yapýlan 8 Mart mitingindeki konuþmacýlar hakkýnda dava açýldý. Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) tarafýndan 4 Mart 2012'de yapýlan ve binlerce kadýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen mitingde konuþma yapan BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, Miting Tertip Komitesi Baþkaný Gülsün Altan, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi aktivisti Havva Kýran ve mitingin sunucularý Zeynep Düþün ile Remziye Güzel hakkýnda Diyarbakýr 9. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde dava açýldý. TMK'nin 7/2 maddesi ile TCK'nin 53'üncü maddeleri uyarýnca "Örgüt propagandasý yapmak" suçlamasýyla açýlan davanýn iddianamesinde, adý geçen 5 kadýnýn miting sýrasýnda yaptýklarý konuþmalarda PKK ve Abdullah Öcalan'ýn savunduðu fikirleri dil-

lendirerek, örgütün propagandasýný yaptýklarý belirtildi. Ýddianamede, konuþmacýlarýn ve sunucularýn zaman zaman söylediði "An azadî, an azadî" (Ya özgürlük, ya özgürlük), "Edî Bese" (Artýk yeter) sözleri suç sayýlýrken, kadýn katliamlarýna yönelik tepki ve devletin Kürt kadýnýna yönelik baský politikalarýnýn eleþtirilmesi de suç kapsamýnda sayýlmýþ. Ýddianamede ayrýca, konuþmacýlarýn Abdullah Öcalan'a yönelik tecridi deðerlendirmeleri, Kürt hareketi içerisinde yaþamýný yitiren kadýnlara atýfta bulunmasý suç sayýldýðý görüldü. "Örgüt propagandasý" yaptýklarý iddiasý Zümrüt, Altan, Kýran, Düþün ve Güzel hakkýnda 1 ile 5 yýl arasýnda hapis cezasý ve TCK'nin 53'üncü maddesi uyarýnca da kamu haklarýndan yoksun býrakýlmalarý isteniyor. Dava duruþmasý 15 Nisan'da Diyarbakýr 9. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (DÝHA)


4

GÜNDEM

25 Þubat 2013 Pazartesi

‘TALEPLER BELLi’ DÝYARBAKIR - Mezopotamya Yakýnlarýný Kaybeden Ailelerle Yardýmlaþma Dayanýþma ve Kültür Derneði (MEYA-DER) Diyarbakýr Þubesi 3'üncü Olaðan Kongresi'ni Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirdi. Kongreye; BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü yöneticileri, Haklarýn Demokratik Kongresi (HDK) üyeleri, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi aktivistleri, çok sayýda sivil toplum kuruluþu temsilcisi, belediye baþkanlarý, delegeler ve çok sayýda yurttaþ katýldý.

‘Herkes yapamaz’

Divan seçiminin ardýndan kongrede konuþan BDP Diyarbakýr Milletvekilli Emine Ayna, bu kongrede kendisi için konuþmanýn zor olduðunu kaydederek, "Burada bulunan ailelerin birden çok þehidi var. Eðer konuþamazsam kusuruma bakmayýn. Bizi en çok zorlayan þey þehitlerimizi karþýlamaktýr. Bunu herkes yapamaz ama bunu MEYA-DER üstlenmiþ. Kürdistan'da bir çözüm geliþirse bu kiþilerin büyüklüðü sayesinde gerçekleþir" dedi.

‘Sabýr taþýna döndük’

Çözümün kolay olmayacaðýnýn kendileri gibi Kürt halkýnýn da bildiðini dile getiren Ayna, "Kürdistan'ýn mücadelesi dün ortaya çýkan bir olay deðil, 400 yýlý aþkýndýr devam etmektedir. Biz aceleci davranmýyoruz. Sabretmekten sabýr taþýna döndük zaten, ama daha

MEYA-DER Diyarbakýr Þubesi 3’üncü Olaðan Kongresi’ni gerçekleþtirdi. Kongrede konuþan BDP Diyarbakýr Milletvekili Emine Ayna, “Çocuklarýmýzýn ölmesini bekleyecek sabrýmýz yok artýk. Çözüm için Baþkan yol haritasýný sunmuþtur, talepler belli” dedi fazla bekleyecek bir durumumuz yok. Çocuklarýmýzýn ölmesini bekleyecek sabrýmýz yok artýk. Çözüm için Baþkan yol haritasýný sunmuþtur. Talepler belli. Birincisi bunun hemen olmayacaðýný adým adým ilerleyeceði kesin. Ama yol haritasýnýn devlet cephesinde de kabul göreceðine güvenmek istiyoruz. Eðer devlet çözüm istiyorsa yapmasý

gereken belli, önce Baþkan Apo'nun derhal Ýmralý'dan çýkarýlmasý lazým" diye konuþtu.

‘Operasyonlar durdurulmalý’

Ayna, "Tutuklananlar genel af kapsamýnda deðil, cezaevine sokulmalarýnýn suç olmadýðý gösterilerek býrakýlmalýlar. Askeri operasyonlar derhal durdurulmalý. Bunlar olduðu zaman

YDS baþvurularýnda son gün Çarþamba

DÝYARBAKIR - Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi'nin

(ÖSYM), bu yýldan itibaren yabancý dil bilgisi seviyesini belir-

eþit bir müzakere olduðunu düþünürüz. Bu kongreyi Baþkan Apo'ya ve tutsaklara özgürlük getirmesi diliyorum" diyerek, konuþmasýný sonlandýrdý. Ayna'nýn konuþmasýnýn ardýndan faaliyet ve mali raporlar okundu. Okunan raporlarýn ardýndan kýsa konuþmalar yapan konuklar ve yaþamýný yitirenlerin aileleri, kongrenin barýþa

lemeye yönelik olarak yapacaðý Yabancý Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sýnavý'na (YDS) baþvurular 27 Þubat Çarþamba günü sona erecek. ÖSYM tarafýndan bu yýl ilk kez düzenlenecek YDS, 7 Nisan'da yapýlacak. YDS için ÖSYM'nin hazýrladýðýný baþvuru kýlavuzuna göre, saat 09.30'da baþlayacak sýnav 2,5 saat (150 dakika) sürecek. Sýnav Biþkek'te ise Türkiye saatiyle 09.30'da baþla-

yacak. YDS ilkbahar dönemi sýnavý, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransýzca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Di-

ve de ölümlerin son bulmasýna vesile olmasý dileðinde bulundu. Konuþmalarýn ardýndan yapýlan seçimde MEYADER Diyarbakýr Þube Baþkanlýðý'na yeniden Leyla Ayaz seçilirken, yönetimine ise; Ýbrahim Halil Oruç, Kasým Pervane, Medeni Aktar, Rahime Tutan, Emine Özbek ve Mehmet Nur Savaþ seçildi. (DÝHA)

li), Ýngilizce, Ýspanyolca, Ýtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sýrpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunancadan yapýlacak. Sonbahar dönemi sýnavý ise Almanca, Arapça, Fransýzca, Ýngilizce ve Rusçadan yapýlacak. Adaylar bir dönemde yalnýz bir yabancý dilden sýnava girilebilecek. YDS ilkbahar döneminde alýnacak puanlar sýnav tarihinden itibaren beþ yýl süreyle geçerli olacak. Sýnavýn geçerlilik süresi, kurumlarýn kendi mevzuatýndaki geçerlilik süresi olacak. Ayrýca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecek.


5

GÜNDEM

25 Þubat 2013 Pazartesi

Konut satýslarý canlandý TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü’nün 2012 yýlý 4. dönemi oluþturan Ekim, Kasým ve Aralýk aylarýna ait konut satýþ istatistiklerine göre, Diyarbakýr ve Þanlýurfa’da yýlýn dördüncü döneminde konut satýþlarý, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 6.2, 2012 yýlýnýn bir önceki döneme göre ise yüzde 40.6 oranýnda artýþ gösterdi

RAMAZAN KARATAÞ

DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn içerisinde yer aldýðý TRC2 bölgesine ait 2012 yýlý 4. dönemi oluþturan Ekim, Kasým ve Aralýk aylarýna ait konut

satýþ istatistiklerini açýkladý. TUÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras'ýn verdiði bilgiye göre, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da yýlýn dördüncü döneminde konut satýþlarý, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 6.2, 2012 yýlýnýn bir önceki döneme göre ise yüzde 40.6 ora-

Kürtçe Felsefe Atölyesi’nde anadil temasý Felsefe alanýnda Kürtçenin kullanýlmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla Diyarbakýr’da baþlatýlan Kürtçe Felsefe Atölyesi ikinci haftasýnda 21 Þubat Uluslararasý Anadil Günü nedeni ile “Dil ve felsefe” konusunun tartýþýlmasý ile devam etti

nýnda artýþ gösterdi. Buna göre, konut satýþlarýnda yýlýn dördüncü döneminde, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 6.2, bir önceki döneme göre ise yüzde 40.6 oranýnda artýþ gösterdi. TRC2 bölgesinde, bir önceki dönemde 2 bin 723 olan konut sayýsý yüzde 40.6 oranýnda gerçekleþtirdiði ar-

DÝYARBAKIR Felsefeciler Derneði Diyarbakýr Þubesi, Kürtçenin felsefe alanýnda yaygýnlaþmasý amacýyla gerçekleþtirdiði Kürtçe Felsefe Atölyesi'nin ikinci haftasýndaki oturum çok sayýda kiþinin katýlýmýyla Sümerpark 1 Nolu Toplantý Salonu'nda devam etti. A. Kadir Gök ve Adnan Fýrat'ýn konuþmacý olarak katýldýðý atölyenin bu haftaki oturumunda "Felsefe tarihinde dil" ve "Wittgenstein ve Felsefesi" konularý Kürtçe tartýþýlarak, ayný baþlýklarda sunum yapýldý. Atölye çalýþ-

týþ ile 3 bin 829 konut satýþýna ulaþtý. Dört dönemlik ortalamalara bakýldýðýnda ise Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da yüzde 3.2 oranýnda azalýþ olduðu gözlendi. Geçen dönem'in 4 dönemlik ortalamalarýna göre deðiþimlere bakýldýðýnda yüzde 2.2 azalýþ göstermiþti.

masýnda ilk olarak konuþan A. Kadir Gök, bir halkýn içerisinden çýkmýþ aydýn ve sanatçýlarýn o halkla birlikte çiçekleri toplamasý gerektiðini, aksi durumda isminin sahtekara çýkacaðýný belirtti. Geçmiþ Kürt aydýnlarýnýn dil üzerindeki deðerlendirmelerinden örnekler veren Gök, günümüzde bu aydýnlarýn tespitlerine gereken önemin verilmediðini kaydederek, bu aydýnlara sahip çýkýlmadýðýný belirtti. Bir halkýn içinden çýkýp felsefe yapýlmasý durumunda o halkýn dilinin ve kültürünün

de buna akýtýlmasý gerektiðini belirten Gök, geçmiþte felsefe ve felsefeciye yaklaþýmýn çok farklý olduðunu, ancak felsefenin toplumun önemli bir ayaðý olduðuna dile getirdi. 21 Þubat Uluslararasý Anadil Günü'nde Kürtçe felsefe atölyesinin yapýlmasýnýn önemine de deðinen Gök, bölgede felsefenin geliþebilmesi için anadilde eðitimin gerekliliðine dikkat çekti. Atölye sosyolog Adnan Fýrat'ýn "Wittgenstein ve Felsefesi" konusundaki deðerlendirmeleriyle son buldu. (DÝHA)


6

Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen aþçýlýk ve masaj kurslarýnda eðitim alan öðrencilerin akademik eðitimlerini tamamladýklarýnda mesleklerinin yaný sýra aldýklarý belge ile altýn bilezikleri de olacak. Veterinerlik fakültesinde okuyan kursiyer Uçar, "Mutfak benim için bir tutku, bir aþk. Sadece bilmek yetmiyor belge almak büyük statü saðlýyor" dedi DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen aþçýlýk ve masaj kurslarýnda eðitim alan öðrencilerin akademik eðitimlerini tamamladýklarýnda mesleklerinin yaný sýra aldýklarý belge ile altýn bilezikleri de olacak. Halk Eðitim Merkezi iþbirliði ile 30'u aþkýn alanda düzenlenen kurslarda verilen sertifika, mezun olup atanamamalarý halinde öðrencilerin iþ yeri açabilmesine veya bir iþ yerinde çalýþabilmesine olanak tanýyor. Öðrencilerin eðitimleri

GÜNDEM

25 Þubat 2013 Pazartesi

Altýn bilezikleri olacak sürecinde sosyalleþebilmeleri ve bir beceri kazanabilmeleri amacýyla düzenlenen kurs sonunda verilen sertifika ile öðrencilerin iþ sahibi olabilmesi ya da kalifiye olduklarý alanda iþ baþvurusu yapabilmeleri hedefleniyor. Veterinerlik fakültesi, ilahiyat fakültesi, beden eðitimi ve spor yüksekokulu ile çocuk geliþimi gibi farklý bölümlerde okuyan öðrenciler, oryantiring, okçuluk, diksiyon gibi düzenlenen onlarca çeþit kursa yoðun ilgi gösterirken, en çok talep gören kurslar arasýnda aþçýlýk ve klasik masaj yer alýyor.

‘Mutfak benim için bir tutku’

Veterinerlik fakültesinde okuyan ve aþçýlýk kursunda eðitim alan Seyit Ýbrahim Uçar, yaptýðý açýklamada, intörn öðrencisi olduðunu ancak yemek yapmayý çok sevdiði için üniversitede aþçýlýk kursu açýldýðýný öðrendiðinde hiç düþünmeden kayýt yaptýrdýðýný söyledi. Uçar, mutfakta vakit geçirmekten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, ''Üniversitenin uygulama otelinde düzenlenen kursa katýldým. Mutfak benim için bir tutku, bir aþk. 6 yaþýndan bu yana mutfaktayým. Aklýnýza gelebilecek tüm yemekleri yapabiliyorum. Kursa katýlmamýn sebebi bu bilgilerimi hocalarýn desteði ile ilerletmek ve sertifika alarak tescillemek. Daha önce Ýzmir, Adana ve Antalya gibi illerdeki turistik mekanlarda aþ-

çýlýk yaptým. Bu nedenle her mutfaðýn üstesinden gelebilirim. Ancak sadece bilmek yetmiyor belge almak daha büyük statü saðlýyor'' dedi. Fizik bölümü 3. sýnýf öðrencisi Þahin Karayýlan, küçüklükten bu yana aþçýlýk meraký olduðunu, yýllardýr bu merakýný gizlediðini, düzenlenen kursa da gizlice baþvurduðunu söyledi. Karayýlan, yemek yapmanýn bir erkek için beklenmeyen bir yön olduðunu vurgulayarak, ''Ben top oynayan bir kiþiyi yadýrgamadýðým gibi yemek yaptýðým için de kimse beni yadýrgayamaz. Kursta aþçýlýkla ilgili bildiklerimi uygulama imkaný buluyorum. Okulumu bitirdikten sonra hukuk okumak, aþçýlýðý da hobi olarak yapmak istiyorum'' diye konuþtu. Aþçýlýk kursunda eðitmen Hacer Aþýk ise, üniversitede aþçýlýk bölümünü okuduktan sonra iþletme alanýnda lisansýný tamamladýðýný ve üniversitenin yemekhanelerinde denetçi olarak görev yaptýðýný belirtti. Hocalarýn yeteneðini keþfetmesinin ardýndan 2 yýldan bu yana öðrencilere aþçýlýk eðitimi verdiðini ifade eden Aþýk, ilk yýl kursa 250 öðrencinin müracaatta bulunduðunu ancak kaliteli eðitim için bu yýl sayýyý 30 öðrenci ile sýnýrlý tuttuklarýný belirtti. Aþýk, haftada 10 saat eðitim verdiklerini ancak bu sürenin bazen 15 saate kadar uzadýðýný anlatarak þöyle dedi: ''Kursa ilk yýl meraký olanlar, bu yýl ise

hem meraký hem yeteneði olan öðrenciler geldi. Kursu tamamlayan kursiyerlerimiz herhangi bir devlet memurluðu atamalarýnda sertifikalarýný kullanabilecek durumda oluyor. Bu öðrencilerin akademik eðitimleri sona erdiðinde okuduklarý alanlarda atamalarýnýn yapýlamamasý halinde bile bir otel mutfaðýnda bulaþýkçý olarak baþlasalar ellerindeki bu belge ile belli yerlere geleceklerine inanýyorum. Bu kurs altýn bir bilezik. Bunu bir iþ olarak deðerlendirmeseler de hobi olarak yapabilir, eþlerine ve çocuklarýna yemeklerini tattýrabilirler. En kötü ihtimalle kendileri aç kalsa da arkadaþlarýný aç býrakmazlar.''

‘Masaj eðitimi alýyor’

DÜ Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu'nda okutman Yasemin Tuygur, üniversitenin farklý bölümlerinden kursa kayýt yaptýran öðrencilere klasik masaj dersi verdiðini ifade ederek, kurs sonunda verilen sertifikanýn öðrencilerin iþ bulmasýna yardýmcý olduðunu söyledi. Klasik masaj eðitiminin spor yüksekokullarýn 3. sýnýfýnda ders olarak verildiðini ancak alt sýnýflardan da öðrencilerin merak ile bu dersi almak için talepte bulunduðunu ifade eden Tuygur, 6 ay süren kurs süresince yaklaþýk 256 saat eðitim verildiðini belirtti. Tuygur, kursa katýlan öðrencilerin anatomi ve fizyolojinin yaný sýra masajýn tüm tekniklerini hem teorik

hem de uygulamalý olarak öðrendiðini anlatarak, ''Ýlahiyat fakültesinden öðrenciler dahi merak üzerine masaj eðitimi almak istiyor. Öðrencilerimizin bir kýsmýný tatil köylerine çalýþmalarý için yönlendiriyoruz. Alacaklarý sertifika hem gittikleri yerlerde iþ bulmalarýnda, hem de iþ yeri açmalarýnda büyük kolaylýk saðlayacak'' diye konuþtu. DÜ Antrenörlük bölümü öðrencilerinden Ayþe Onat, aldýklarý eðitimin akademik eðitimlerine ciddi katký saðladýðýný anlatarak, kurs sonunda alacaklarý belge ile spor salonlarýnda masörlük yapabilmelerinin büyük bir avantaj olduðunu belirtti. Antrenörlük bölümü 3. sýnýf öðrencisi Emrah Emrah ise eðitimin ardýndan verilecek belge ile özel spor kulüpleri ve otellerde iþ bulacaklarýný söyledi.

Ýþ bulma fýrsatý

DÜ Genel Sekreter Yardýmcýsý Necmettin Diri, öðrencilerin eðitim öðretim süreçlerinde sosyalleþebilmeleri ve ekstra beceri sahibi olmalarý için düzenledikleri 30'u aþkýn kursun yoðun ilgi gördüðünü, kurslarýn farklý bölgelerden gelen öðrencilerin Diyarbakýr'a uyumunu kolaylaþtýrdýðýný söyledi. ''Öðrencilere altýn bilezik gibi bir etkinliði eðitim öðretim süreçlerinde sunmuþ oluyoruz'' diyen Diri, kurs sonunda belge alan öðrencilerin kalifiye olduklarý için rahat iþ bulabildiðini belirtti.


7

KADIN VE YAÞAM

25 Þubat 2013 Pazartesi

Erkekler de aile içi þiddet görüyor B

ÝTLÝS'in Tatvan ilçesindeki Tuð Ortaokulu tarafýndan "Veli Eðitim Semineri" düzenlendi. Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde konuþan Tatvan Kaymamý Murat Erkan, eðitimin ve öðretimin ailede baþladýðýný, bu yüzden ailenin eðitimli olmasýnýn son derece önemli olduðunu söyledi. Eðitim sürecinin önemi vurgu yapan Kaymakam Erkan, eðitimin 3 ayaktan oluþuðunu belirterek, "Öðrencinin baþarýlý olmasý için aile, öðretmen ve öðrenci iliþkisi son derece önemlidir. Eðitim ailede baþlar dedik. Bu yüzden ailenin eðitimin bir parçasý olmasý gerekiyor. Bu ayaklardan biri eksik olursa öðrencide büyük sýkýntýlar yaþar. Okuldaki öðretmen öðrencisine her þey olabilir, ancak gerçek anne ve baba olamaz. Bu yüzden esik kalan bu yanýn aile tarafýndan tamamlanmasý gerekir. Bunun saðlýklý yapýlabilmesi içinde eðitim þarttýr. Tuð Ortaokulumuzun da düzenlemiþ olduðu seminerin olumlu sonuçlar doðuracaðýna inanýyorum. Emeði geçenlere teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Tatvan Milli Eðitim Müdürü Mahfuz Bayar ise, eðitimin olmazda olmaz yapý taþlarýndan birinin öðrenciler olduðunu söyledi. Öðrencileri þekillendirenlerin öðretmenler, öðretmenlerin yan faktörlerinin ise aileler olduðunu anlatan Bayar, "En deðerli varlýklarýmýz çocuklarýmýzdýr. Bir nevi çocuklarýmýz bizlerin yaþam kaynaðýdýr. Çünkü çocuklarýmýz yani öðrencilerimiz olmazsa ne öðretmen olur, ne milli eðitim müdürü olur ne de Milli Eðitim Bakaný olur. Tüm bunlarý oluþturan faktör öðrencilerdir. Eðitim sadece akademik baþarý için verilmez. Eðitimin yanýnda öðretimde saðlýklý þekilde verilmelidir. Bu da ilk olarak ailede baþlayacaðý için aileye bu konuda büyük sorumluluklar düþüyor. Eðitimli olan aile çocuðunu da eðitimli þekilde yetiþtirir" þeklinde konuþtu.

FOTO:ARÞÝV

Tatvan’da ‘Veli Eðitim Semineri’ düzenlendi

maðduriyetleri engellenmektedir. Baþvuru yapan kiþiyi þiddet gördüðü kiþilerden ya da þüphelendikleri bir durumda bizi aradýklarýnda ekiplerimiz vasýtasýyla en kýsa sürede ulaþýyoruz. Birimin oluþturulduðu tarihten itibaren 168 kadýn ve 7 erkek, aile içi þiddet gördüðü gerekçesiyle baþvuru yaptý. Bunlardan 68 kadýn ile 5 erkek hala korumamýz altýndadýr. Kadýnlara yönelik þiddette genelde yaralama konularý aðýrlýklýdýr. Erkeklerden 3'ü için þiddetten dolayý koruma kararý alýndý.''

‘Deðiþik sebepler var’

verdiði koruma kararýnýn ardýndan görevlendirilen ekipler vasýtasýyla yardým talep eden þahsýn maðduriyetinin engellendiðini dile getirerek, þöyle konuþtu: ''Ýkincisi ise önleyici tedbir kararý olup, þüpheli kiþinin yani þiddet uygulayan kiþinin maðdura yaklaþmasýnýn engellenmesi için alýnan adli koruma kararýdýr. Bize müracaat eden kiþileri arkadaþlarýmýz belirli zamanlarda, periyotlar halinde telefonlarla birime çaðýrmak suretiyle veya onlarýn talepleri halinde devamlý irtibat kurularak

Batman'da kadýnlara yönelik koruma kararý yenileme veya devam ettirme sayýsýnýn düþtüðünü ifade eden Adýbelli, düþüþün, polisiye tedbirlerin yaný sýra kültürel ve sosyal yapýdaki iyileþtirmelere yönelik çalýþmalardan kaynaklý olduðunu kaydetti. Müdür Adýbelli, ''Erkeklerde þiddetin artmasý ve þiddet görenlerin koruma talebiyle bize gelmesinin ise deðiþik sebepleri var. Bunlar polisiye tedbirlerle azaltýlabileceði gibi, sosyal etkinliklerle, toplumun kültürel yapýsýyla da ilgili konular olup kültürel ve sosyal yapýdaki iyileþtirmelerle birlikte bu sayýlarýn azalacaðýný düþünüyoruz, çalýþmalarýmýz o þekildedir'' diye konuþtu.

gerektirdiði her alanda çalýþmalarý sürdürdüklerini ifade eden Fadýloðlu, þunlarý kaydetti: ''26 Þubat-27 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþecek eðitim seminerleri ile evlenme hayali olan yeni çiftlerin mutlu bir yuva kurabilmelerini, evli

vatandaþlarýmýzýn ise daha mutlu bir yaþam sürmelerini saðlamak istiyoruz. Amacýmýz, doðumdan ölüme kadar vatandaþýmýzýn yanýnda olabilmektir. Ýnþallah bu tür programlar ile toplumumuzun kanayan yarasý olan boþanmalarý en aza indireceðiz.''

Batman'da 7 ayda 7 erkek, aile içi þiddet gördükleri iddiasýyla polise baþvurdu. Asayiþ Þube Müdürü Selahattin Adýbelli, "3 erkekle ilgili koruma kararý alýndý" dedi BATMAN'da 7 ayda 7 erkek, aile içi þiddet gördükleri iddiasýyla polise baþvuru yaptý. Batman Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü bünyesinde 7 ay önce oluþturulan Aile Ýçi Þiddetle Mücadele Birimi'ne kadýnlarýn yaný sýra erkeklerin de maðdur olduklarý gerekçesiyle baþvurduðu bildirildi. Asayiþ Þube Müdürü Selahattin Adýbelli, yaptýðý açýklamada, ''Aile Ýçi Þiddetle Mücadele Birimi'nin 6284 sayýlý ''Ailenin Korunmasý ve Kadýna Karþý Þiddetin Önlenmesi'' Kanunu kapsamýnda yakla-

þýk 7 ay önce oluþturulduðunu belirterek, bu süre içerisinde 7'si erkek 168'i kadýn olmak üzere toplam 175 kiþinin birime müracaatta bulunduðunu söyledi.

3 erkeðe koruma kararý

Þiddete maruz kaldýðý gerekçesiyle baþvuruda bulunan kiþilerin adreslerinin polis ekiplerince kontrol edildiðini, gerektiðinde ise koruma saðlandýðýný kaydeden Adýbelli, korumanýn ''idari'' ve ''adli'' olmak üzere 2 þekilde yapýldýðýný ifade etti. Adýbelli, idari korumanýn, mülki idarenin

Gaziantep’te ‘Aile Okulu Seminerleri’ GAZÝANTEP - Þehitkamil Belediyesi, boþanma olaylarýnýn önüne geçilebilmek amacýyla ''Aile Okulu Seminerleri'' düzenleyecek. Þehitkamil Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, ''Biz Bir Aileyiz' sloganýyla ailelerin ve özellikle yeni çiftlerin daha mutlu bir hayat sürmelerin amaçlayan seminerler 4 ay sürecek. Þehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ÞKM) gerçekleþtirilecek Mehtap ve Sefer Kayaoðlu ile Aile Okulu seminerinde, ''evlilikte eþ seçimi,

evliliði bitiren hatalar, çocukta bilinçaltý duygular ve anne-babaya mesajlarý'' iþlenecek. ''Annemi-Babamý Eðitiyorum'' seminerinde ise ''aldatan eþ kimi aldatýr kimi aldatamaz, mutlu aile mutlu çocuk, beþ duyunun bittiði yerde baþlar evlilik, farkýndalýk'' konularý ele alýnacak. Belediye Baþkaný Rýdvan Fadýloðlu, seminerlerin evlenme aþamasýndaki çiftler ve evliliklerinde sorun yaþayanlar açýsýndan son derece yararlý olacaðýný belirtti. Sosyal belediyeciliðin


8

POLÝTÝKA

25 Þubat 2013 Pazartesi

Demirtaþ’tan muhalefete çaðrý vatandaþlarý olarak senin kardeþ dediðin özgür deðilse kardeþ olamazsýn''

‘Girdiðimiz yolda yürüyeceðiz’

Partisinin Adýyaman Ýl Kongresi’nde konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, muhalefete çaðrýda bulundu. Demirtaþ, “Diðer muhalefet partileri de destek olmak istiyorsa, kan ve ‘savaþ bitsin, çözelim’ diyorlarsa destek versinler” diye konuþtu ADIYAMAN - BDP Adýyaman Ýl Örgütü 2'inci Olaðan Kongresi'ni Can Düðün Salonu'nda gerçekleþtirildi. Kongreye, BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ve BDP Mardin Milletvekili Erol Dora, BDP Malatya ve Gaziantep il örgütlerinin yaný sýra 2 binin üzerinde yurttaþ katýldý. Demirtaþ, kongre'de yaptýðý konuþmada, barýþ sürecini deðerlendirdi. Barýþ sürecini desteklemek zorunda olduklarýný belirten Demirtaþ, ''Bu

AK Parti'yi desteklemek anlamýný taþýmýyor. Biz barýþ sürecini destekliyoruz. Bu sürece destek AKP'ye destek anlamýna gelmez. Biz barýþa destek veriyoruz, AKP'nin politikalarýna deðil'' diye konuþtu.

‘Özgürce eþitçe yaþasýnlar’

Siyaseti kan üzerine kurmadýklarýný belirten Demirtaþ, þöyle konuþtu: ''Biz siyasetimizi kan belasý üzerine kurmadýk. Kin ve düþmanlýk üzerine

‘Öcalan’ýn saðlýk durumu iyi’ BDP’li milletvekillerinden oluþan heyet önceki gün Ýmralý Adasý’na giderek Abdullah Öcalan ile görüþtü. Heyette yer alan BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, Öcalan’ýn saðlýk durumunun iyi olduðunu belirtirken, görüþmenin kendisi açýsýndan çok olumlu geçtiðini söyledi

kurmadýk. Hakkýn ve adaletin olmadýðý yerde barýþýn da olmayacaðýný söyledik. Türkiye toplumunun þunu anlamasý lazým. Trabzon'daki ve Samsun'daki yurttaþ, bu savaþý istemediðinizi biliyoruz. Biz de istemiyoruz. Kimse istemiyor. Þunu da herkesin anlamasý lazým. Savaþ bitsin, silahlar sussun, tamam fakat özgürlüklerde olsun. Bu ülkenin sýnýrlarý içinde özgürce eþitçe yaþasýnlar istiyoruz. Türkiye vatandaþý birdir. Bu ülkenin ANKARA - BDP Grup Baþkan Vekili Pervin Buldan, BDP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder ve BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan'dan oluþan heyet, önceki gün sabah saatlerinde Ýmralý Adasý'na giderek Abdullah Öcalan ile görüþtü. Yaklaþýk 10 saat süren görüþme sonrasýnda heyet, Öcalan'ýn yaptýðý kýsa açýklamayý dönüþte basýn mensuplarýna açýkladý. Ardýndan ise heyet, Ýstanbul'da BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak ve Selahattin Demirtaþ ile bir araya geldi. Heyetin BDP Eþ Genel Baþkanlarý ile toplantýsý ise dün sabaha kadar sürdü. Toplantýda Öcalan'ýn verdiði me-

Konuþmasýnda hükümete çaðrýda bulunan Demirtaþ, þunlarý kaydetti: ''Karþýlýklý güven içerisinde bu süreci sürdürmek istiyorsanýz. Biz BDP olarak bu geliþmelere dahil olmaya ve ortaklaþmaya hazýrýz. Diðer muhalefet partileri de bu sürece dahil, bilgilenmek isteyen varsa bilgilendirmeye hazýrýz. Bilgimiz neyse, gördüðümüz okuyabildiðimiz neyse, bunu açýk açýk paylaþmaya hazýrýz. Savaþtan beslenmeye alýþýk çevreler bunu engellemeye çalýþýrsa, biz onlara kulak asmayacaðýz. Girdiðimiz yolda yürüyeceðiz. Çünkü akan kanýn durmasý Hükümetle sayýn Öcalan'ýn varacaðý mutabakata baðlýdýr. Bunun baþka çaresi ve yolu olmadýðý için desteklemek zorundayýz. Diðer muhalefet partileri de destek olmak istiyorsa, gelen cenazelerden rahatsýz oluyorlarsa, 'kan ve savaþ bitsin, çözelim' diyorlarsa destek versinler.'' Demirtaþ'ýn konuþmasýnýn ardýndan tek liste ile yapýlan seçimde BDP Adýyaman Ýl Baþkanlýðý'na Abuzer Küçük Kelepçe seçildi. sajlar ele alýnýrken, mesajlarýn Kandil'e de biran önce ulaþtýrýlmasý kararý alýndý. Toplantýda ayrýca Öcalan'ýn sunduðu önerilerin Eþ Genel Baþkanlar üzerinden açýklanmasý kararlaþtýrýldý.

‘Görüþme olumlu geçti’

Öcalan ile görüþen heyet içerisinde yer alan BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, ziyarete iliþkin Öcalan'ýn saðlýk durumunun iyi olduðunu belirterek, "Görüþmemiz çok olumlu geçti. Onun ötesinde kamuoyunun beklediði diðer konularý Eþ Genel Baþkanlar açýklayacaklar. Benim açýmdan görüþme çok olumlu ve güzel geçti" dedi.

‘Sürece ciddi destek var’ BURSA - Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, TÜYAP'daki Mobilya, Dekorasyon ve Aksesuarlarý Fuarý'na (MODEKS 2013) yaptýðý ziyarette gazetecilere yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin her yerindeki vatandaþlarýn barýþ sürecine ciddi destek verdiðini söyledi. Yapýlan araþtýrmalarda da bunu görmenin mümkün olduðunu dile getiren Çelik, þöyle konuþtu: ''Herkes geçmiþte yaþananlarý baðrýna basarak, 'artýk kan akmasýn' anlayýþý yurdun dört bir yanýnda yaygýn. Þimdi milletimizin böyle bir barýþ, huzur, kardeþlik, milli birlik ve beraberlik umudu yeþermiþken, milletimizin bu umudunu zedeleyecek davranýþlardan herkesin kaçýnmasý gerekiyor. Özellikle Ýmralý'ya gidip gelenlerin daha hassas davranmasý gerekiyor. Bu barýþ sürecini zedelemeyecek, büyük desteði baltalamayacak bir duruþ sergilemek, öncelikle siyasi parti olarak Ýmralý'ya giden milletvekillerinin görevi. Hükümetimiz çok hassas bir þekilde bu süreci götürüyor ama dünkü (önceki günkü) açýklamalarý ayný hassasiyet çerçevesinde görmediðimi belirtmek istiyorum.''


9

POLÝTÝKA

25 Þubat 2013 Pazartesi

‘Sessiz kalmayacaðýz’ ni samimiyeti hakim kýlmasýndan kaynaklanmaktadýr. Bire bir konuþmalarýmýzda, milletle, ülkelerle konuþmalarýmýzda her zaman kalp diliyle, her zaman gönül diliyle, her zaman samimiyetin diliyle hitap ettik. Hangi iletiþim aracýný kullanýrsak kullanalým, doðruyu, yani hakký söylemeyi kendimize sarsýlmaz bir ilke edindik.''

‘Biz dilini yutanlardan olmadýk’

Baþbakan Erdoðan, “Kendi topraklarýný iþgal edenlere karþý on yýllardýr sessiz kalan, Suriye'nin zalim diktatörünün, yani dilsiz þeytanýn karþýsýnda biz sessiz kalmayacaðýz” dedi

EÞ-ÞARÝKA - Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Birleþik Arap Emirlikleri'ne baðlý (BAE) Eþ-Þarika Emirliði'nde düzenlenen 2. Eþ-Þarika Ýletiþim Forumu'na katýldý. Forumun onur konuðu olarak konuþma yapan Erdoðan, 2014 Dünya Kültür Baþkenti seçilen Eþ-Þarika'yý kutlayarak, baþarý diledi. Ýstanbul'un da 2010'da Avrupa Kültür Baþkenti seçildiðini ve çok sayýda etkinliðe ev sahipliði yaptýðýný anýmsatan Erdoðan, Ýslam medeniyetinin geçmiþe ve bugüne ait tüm izlerini taþýyan Ýstanbul'un Eþ-Þarika ile her türlü iþbirliðine, tecrübe paylaþýmýna hazýr olduðunu belirtti.

‘Kalbin diliyle hitap ettik’

Mevlana'nýn ''Özü ve sözü bir olmayan insanýn yüz tane dili olsa bile o yine de dilsizdir'' sözünü anýmsatan Erdoðan, þöyle devam etti: ''Ýçerisinde kalp olmayan, yani samimiyet olmayan her iletiþim eksik iletiþimdir. Söz kulaktan kulaða deðil, kalpten kalbe, gönülden gönüle yol alýrsa, ancak o zaman iletiþimdir. Kalbindeki diliyle ikrar etmeyen kiþi ya da dilindekini kalbine götürmeyen kiþi, karþýsýndakine yakýn gibi görünse de aslýnda çok, ama çok uzaktýr. Þunu açýk ve net bir þekilde söylemeliyim ki, hükümetimizin baþarýsý bütün iletiþim hatlarýna kalbi, ya-

Ýletiþim anlayýþlarýnýn dayandýðý temel ilkenin, Saf Suresi'nden Arapça okuduðu ''Ey iman edenler, neden yapmadýklarýnýzý söylüyorsunuz. Allah katýnda yapmadýklarýnýzý söylemeniz büyük suçtur'' ayetine dayandýðýný belirten Erdoðan, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Yapmadýðýný söylemek, söylediðini de yapmamak bizim anlayýþýmýzda, bizim hayat tasavvurumuzda, bizim dünyamýzda en büyük hatalardan biridir. Öyle olmalýdýr ve öyle kalmalýdýr. Sadece söylemek ve yapmak da yetmez. Biz yine temel bir ilkeyi hep hatýrda tutmak zorundayýz. Haksýzlýk karþýsýnda susan dilsiz þeytandýr. Hakký söylemek kadar, haksýzlýk karþýsýnda sesini yükseltmek, eliyle, eliyle olmasa da diliyle bunu düzeltmek, bu da olmazsa kalple buðz etmek bizim

‘Referanduma gidilebilir’ Adalet Bakaný Sadullah Ergin, yeni anayasa çalýþmalarýna iliþkin, "Mutabakatýn olmadýðý yerde meclis aritmetiði, referandum devreye gi-

ADALET Bakaný Sadullah Ergin, yeni anayasa çalýþmalarýyla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Ergin, Hatay Birleþik Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'nin düzenlediði bir toplantýda konuþtu. Toplantýda, sektör temsilcilerinin yeni anayasayla ilgili temennilerine deðinen Ergin, þunlarý söyledi: ''Yeni anayasa çalýþmalarýyla ilgili doðrusu aradan geçen zaman uzadýkça, umutlar bir miktar azalýyor, ama sonuna kadar bu süreci zorluyoruz. Mutabakatla yazabileceðimiz en çok maddeyi yazalým istiyoruz. Te-

sorumluluðumuzdur. Bizim küresel meseleler karþýsýnda sesimizi yükseltiyor olmamýz bazýlarýný çok rahatsýz ediyor olabilir.

‘Dilsiz þeytaný’

Þunu herkesin bilmesini isterim: Filistin'de, Gazze'de çocuklar, kadýnlar gözlerimizin önünde cansýz yere düþerken biz susanlardan olmayýz ve olmayacaðýz. Suriye'de her gün masum yavrular, masum kadýnlar, masum yaþlý insanlar toplu halde katledilirken biz susanlardan olmayacaðýz. Kendi öz halkýna karþý acýmasýzca katliamlar yapan; ama kendi topraklarýný iþgal edenlere karþý on yýllardýr dilsiz kalan, sessiz kalan, tepkisiz kalan Suriye'nin zalim diktatörü, yani dilsiz þeytaný karþýsýnda biz susmayacaðýz. Somali'deki açlýk, Myanmar'daki yoksulluk, Afganistan'daki sefalet, Irak'taki nifak karþýsýnda biz dilini yutanlardan olmadýk ve olmayacaðýz. Sadece diliyle konuþanlar bildikleri kelime kadar cümle kurabilir. Sadece gözüyle bakanlar, ancak ufku görebilir veya oraya kadar bakabilir, ama biz kalbiyle konuþan, kalbiyle gören, kalbiyle dokunan dolayýsýyla kelimelerinin, ufkunun sýnýrlarý olmayan bir medeniyetin mensuplarýyýz.''

menni ediyoruz ki tamamýný mutabakatla yazalým. Ama hiç olmazsa 110, 120 maddelik bir anayasa olacaksa bunun 60, 70, 80 maddesini 4 siyasi grubun mutabakatýyla yazalým. Mutabakat saðlayamadýðýmýz konularda meclis aritmetiðinin de bir anlamý var. Mutabakatýn olmadýðý yerde meclis aritmetiði, referandum devreye girebilir. Artýk bu ülke demokratik yöntemlerle parlamentosunda halkýna sorarak bir anayasa yapabilmeli, bu ayýpla geleceðe yürümemeli diye çok güçlü bir kararlýlýk var.''


10 El ele veren asker ve PKK’li annesi: Diyarbakýr’da 1996 yýlýnda çýkan bir çatýþmada yaþamýný yitiren asker Abdullah Yurdusev’in annesi Fadile Yurdusev ile 1992 yýlýnda Þanlýurfa’da bir ev baskýnýnda yaþamýný yitiren PKK’li Ýbrahim Tekin’in annesi Fatma Tekin, akan kardeþkanýnýn durdurulmasýný ve artýk ölümlerin olmamasýný istedi

HABER

25 Þubat 2013 Pazartesi

‘Olümler olmasýn’ DÝYARBAKIR - Çözülmeyen Kürt sorunundan kaynaklý yaklaþýk 35 yýldýr PKK ve devlet güçleri arasýnda süren çatýþmalarda, resmi rakamlara göre 50 bin yurttaþ yaþamýný yitirdi. Tarih boyunca çatýþmalý süreçte bu topraklara en çok çatýþmalarda çocuklarýný yitirenlerin gözyaþý düþtü. Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde 1996 yýlýnda PKK'liler ile askerler arasýnda çýkan çatýþmada yaþamýný yitiren Abdullah Yurdusev adlý asker ile 24 Aralýk 1992 yýlýnda Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesindeki bir ev baskýnýnda 7 arkadaþý ile birlikte yaþamýný yitiren PKK'li Ýbrahim Tekin'in anneleri el ele vererek barýþýn gerçekleþmesi için mücadele veriyor.

Asker annesinden çözüm talebi

Yaþamýný yitiren askerin annesi Fadile Yurdusev'in konuk ettiði PKK'li Ýbrahim Tekin'in annesi Fatma Tekin, Kürt sorununun çözümü ve barýþý özlemle beklediklerini ifade etti. Kürt sorunun çözümünde önemli olan yönetenlerin anlaþmasý olduðunu dile getiren Yurdusev, "Kötülükten yana deðilim. Hep iyilik olsun. Ama elimizden

ne gelir ki? Önemli olan yönetenlerin bu konuda anlaþmasý. Benim oðlum, kötü biri deðildi. Ölmek, öldürmek istemezdi. Eskiden çocuklarýmýzý gülerek askere gönderiyorduk. Þimdi korkuyoruz. Bizim ciðerimiz yandý, kimsenin ki yanmasýn. Allah'tan

Ensar dede acilde yaþama döndü

dýrýlan Kalp rahatsýzlýðý nedeniyle hastaneye kal atýn 70 yaþýndaki Ensar dede, yapýlan ameliy ardýndan yaþama döndürüldü

isteðim, çözümün ve barýþýn gelmesidir. Allah kimseye evlat acýsý yaþatmasýn" diye konuþtu.

Anneler el ele PKK'li oðlunu 1992'de kaybeden Fatma Tekin de Yurdusev'in elini tutarak ba-

rýþ istediðini ifade etti. Tekin, "Yeter artýk. Bir çözüm bulunsun ve analar aðlamasýn. Bizim ciðerimize ateþ düþtü, kimse ayný acýyý yaþamasýn. Akan kan dursun, tüm ölenlere Allah rahmet eylesin. Beklentim odur ki yeni ölümler olmasýn" dedi.

de tedavi altýna alýnmalarý gerektiðini vurguladý. Kalp krizi geçirmemiþ ve kalp fonksiyonlarý normal olan hastalarda ameliyat riski yüzde birlerde iken, kriz geçiren ve kalp fonksiyonlarý azalan yani kalbin pompalama gücü azalan hastalarda ise riskin çok olduðunu ifade eden Sevük, "Krizin büyüklüðü ve kalp fonksiyonlarýndaki azalmanýn derecesine göre risk faktörü, yüzde doksanlara çýkabilmekte, yani hayati tehlike arz etmektedir. Bu hastalarýmýzýn ölüm riskindeki artýþla beraber solunum cihazýna baðlý kalma süresi, yoðun bakýmda kalma süresi ve hastanede kalma süresi de doðal olarak artmaktadýr. Üstelik bu durum, hasta. rýldý" dedi mýzýn Ameliyattan fayda görme iyor þansýný da nispeten azalmaktadýr. Ýnsan hayatýný doðrudan etkil koroner damar hastalýKalp saðlýðý ile ilgili kýsa açýkla- Dolayýsýyla ýmýza önerimiz, alar hast olan ðý mada bulunan Sevük, kalp fonksiverilmiþse bir an rý kara liyat ame yonlarýnýn sekteye uðramasýnýn, larýdýr" diye koolma liyat ame insan hayatýný doðrudan etkilediði- önce u. ni ve zaman kaybetmeden hastane- nuþt

DÝYARBAKIR - Kalp rahatsýzlýðý nedeniyle Diyarbakýr Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi edilen 70 yaþýndaki Ensar dede saðlýðýna kavuþtu. Hastanýn koroner bypass ameliyatýnýn baþarýyla yapýldýðýný belirten Op. Dr. Utkan Sevük, "Kalp saðlýðý ihmale ve ertelemeye gelmez. Kalp sorunu yaþayan vatandaþlarýmýz, ameliyat olmak için kalp krizi geçirmeyi beklemesin. Bir süre önce 70 yaþýndaki bir hastamýz, göðüs aðrýsý þikâyeti ile hastanemize baþvurdu. Yaptýðýmýz bir dizi tahlil ve tetkikler sonucu, koroner damarlarýnda týkanýklýk tespit ettik. Hastaya yapýlan baþarýlý müdahalenin ardýndan hasta kurta-


11

HABER

25 Þubat 2013 Pazartesi

‘Çözüm kaçýnýlmazdýr’ “

BDP Silvan Ýlçe Baþkanlýðý’nýn 2. Olaðan Genel Kurulu’na katýlan BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, Kürt sorununda çözümün kaçýnýlmaz olduðunu belirterek, “Türkiye halklarýnýn yüzde 80’i çözümü istemektedir. Biz yüksek bir duyarlýlýkla çözüme katký saðlamalýyýz” dedi

DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde BDP Ýlçe Baþkanlýðý ikinci Olaðan Genel Kurul'u yapýldý. Silvan Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen kongreye BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, Silvan Belediye Baþkaný Fadýl Erdede, Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirtaþ, Esnaf Sanatkarlar Kooperatif Baþkaný Muhittin Kan, Ziraat Odasý Baþkaný Ahmet Çapan ile çok sayýda yurttaþ katýldý.

‘Katký saðlamalýyýz’

Kongrede konuþan BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan,

Ýmralý görüþmelerinde sonuç çýkmamasý durumunda mücadelelerine devam edeceklerini söyledi. Aydoðan, "BDP'de çalýþmak risk almaktýr. Parti çalýþanlarý bu riski göze alýyor. Kongrelerimiz bir bayrak yarýþýdýr. Yönetimden ayrýlan arkadaþlarýmýz bu mücadeleden kopmamalý. Yeni ve eski arkadaþlarýmýzla bu mücadeleyi yürüteceðiz. AK Parti Ýmralý'ya gitmeye mecbur kalmýþtýr. Ortadoðu'da en etkin güç PKK'dir. AK Parti Kürt sorununu baþka ülkelere býrakmamak için Ýmralý'ya gitmiþtir. Onlar Kürt halkýnýn bitirilemeyece-

Diyarbakýr’da 3 araba soyuldu Diyarbakýr merkez Sur ilçesinde park halindeki araçlarýn camlarýný kýran kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler, yol kenarýna park eden araçlarý soydu

ðini görmüþtür. Bu nedenle çözüm kaçýnýlmazdýr. Türkiye halklarýnýn yüzde 80'i çözümü istemektedir. Biz yüksek bir duyarlýlýkla çözüme katký saðlamalýyýz" dedi.

‘Mücadelemize devam edeceðiz’

En fazla çözümü ve barýþý isteyenlerin kendilerinin olduðunu savunan Aydoðan, "Eðer AK Parti bu sorunu çözüme kavuþturmazsa siyaset sahnesinden týpký diðer partiler gibi silinecektir. Bir örgütün silah býrakmasý en son yapacaðý iþtir. Geçmiþte yaþadýðýmýz tecrübelerle sürece tem-

kinli yaklaþmalýyýz. Oslo sürecinin sona ermesi bahaneydi. Bir Oslo sürecinin daha yaþanmamasý için sürece temkinli yaklaþmalýyýz. AK Parti bu sorunu çözüme kavuþturmazsa mücadelemize devam edeceðiz" diye konuþtu. Kongreye tek liste halinde giren Kerem Canpolat, bütün oylarý alarak BDP Silvan Ýlçe Baþkanlýðý'na seçilirken, yönetime de Þiringül Dalkuþ, Eyüp Koþar, Ahmet Çiftçi, Sýddýk Menge, Emine Gündüz, Nedime Karlýdað, Ömer Yýlmaz ve Ercan Aþýcý getirildi.

Ýþ dünyasýndan Suriye kampanyasýna destek DÝYARBAKIR - Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Kayapýnar Belediyesi Baþkan Vekili Mahmut Dað, Sur Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Türki Gültekin ile Yeniþehir Belediyesi baþkan yardýmcýlarý Güler Menteþ ve Haluk Eyüboðlu, Büyükþehir Belediyesi Protokol Salonu'nda iþveren örgütleri, oda baþkanlarý, yönetici ve temsilcileriyle bir araya geldi. Baydemir, Büyükþehir ve ilçe belediyeleri olarak Suriye'de yaþayan halklara ulaþtýrýlmak üzere 10 kalem gýda maddelerinden oluþan yardým kampanyasý hakkýnda bilgilendirme yaptý. Konuyla ilgili bilgi vermek, görüþ alýþ veriþinde bulunmak, kampanyaya destek ve duyarlýlýk oluþturmak için bir araya geldiklerini söyleyen Baydemir, iç savaþ nedeniyle Suriye'de ambargo olduðunu, ülke içinde de "ambargo içinde ambargo yaþandýðýný" söyledi. Büyükþehir, Baðlar, Kayapýnar, Yeniþehir ve Sur belediyeleri olarak bu konuda bir kampanya yürüttüklerini anlatan Baydemir, 5 merkezdeki yardým kabul merkezi ile ilgili kiþilerin telefonlarýný paylaþtý. Toplantýya katýlan iþverenler böyle bir çabadan dolayý belediyeleri kutladý. Van depremi ve diðer konularda da belediyelerin yürüttüðü öncülük ve organizasyondan dolayý memnun olduklarýný belirten iþverenler, iþverenler olarak sürece destek vereceklerini söyledi. Kurum ve kuruluþlar, kendi yönetimleriyle bir araya gelerek kurumsal destek vermek için de kararlar aldýklarýný söyledi.

DÝYARBAKIR merkez Sur ilçesi Ýnönü caddesinde önceki gün akþam saatlerinde 3 aracýn camlarý kýrýlarak soyuldu. Olay yerine gelen araç sahipleri araçlarýnýn çamlarýný kýrýldýðýný görünce þaþkýna döndü. Artýk gün ortasýnda da arabalarýný park etmekten korktuklarýný belirten araç sahibi Mustafa Kaplan, "Artýk arabamý caddeye býrakmaktan korkuyorum ara sokaklara zaten giremiyoruz. Arabamý mecbur caddeye býrakmak zorunda kalýyorum gelip arabamýzýn baþýnda mý bekleyelim" diye konuþtu. Olay yerinde daha önce de birkaç kez arabasýnýn camýnýn kýrýldýðýný belirten Muharrem adlý maðdur yurttaþ ise, "Bunu yapanlarýn bir an evvel yakalanmalarýný istiyoruz. Yetkililerin bu konuda bir önlem almasý lazým bu hýrsýzlarýn bir önce bulunulmasý lazým" dedi.


12

HABER

25 Þubat 2013 Pazartesi

‘Kürtler sürece temkinli yaklaþýyor’

Türkiye Barýþ Meclisi Diyarbakýr Giriþimi tarafýndan düzenlenen týlabileceði bir zeminin DÝYARBAKIR - Türyaratýlmasý gerektiðini dile kiye Barýþ Meclisi Diyarba"Niçin, nasýl, kimin için barýþ" çalýþtayýnda konuþan Gazeteci getiren Tahmaz, "Bugün Ýmrakýr Giriþimi tarafýndan "Niçin, Cengiz Çandar, Abdullah Öcalan'la yapýlan lý'da Abdullah Öcalan'ýn almýþ olnasýl, kimin için barýþ" çalýþtayý görüþmelerin ikinci heyetin gidiþiyle farklý bir duðu inisiyatifle baþlamýþ olan süDiyarbakýr Sümerpark Resepsiyon ivme kazandýðýný belirterek, sürece reç aslýnda bizi silahlardan, savaþSalonu'nda yapýldý. Çalýþtaya; Türm a - tan, çatýþmadan arýndýracak kritik kiye Barýþ Meclisi Sözcüsü Hakan l ü n Kürtlerin temkinli, tedirgin, dý. Ro- bir sürece doðru itiyor. Bize düþen Tahmaz, gazeteciler Çengiz Çan- me, pardikkatli, ihtiyatlý ve boski, Güç- bu kapýyý sonuna kadar zorlamak dar, Maya Arokan, Mete Çubukçu, ç a l a n m a , mesafeli bir tavýrla lükonak, Sivas olmalýdýr" diye belirtti. Celal Baþlangýç, Ali Bayramoðlu, e g e m e n l i ð i n katliamlarý bunyaklaþtýðýný Nemciye Alpay, Prof. Dr. Mehmet kaybolmasý diye ‘Kürtler temkinli yaklaþýyor’ larýn önemli örnekleFýBekaroðlu ve Dr. Uður Iþýk'ýn yaný adlandýrýrken, belirtti Tahmaz'ýn ardýndan moderatörridir. Bir ülkede ekonosýra çok sayýda barýþ savunucusu rat'ýn doðusunda demolüðünü Dr. Uður Iþýk'ýn yaptýðý "Baminin önemli bir bölümü ve sivil toplum kuruluþu temsilcisi krasi, özgürlükler, hak, hurýþ: Dünya deneyimleri" baþlýklý savaþa, silaha, güvenlik politikuk, adalet ve eþitliðin herkes katýldý. oturumda Gazeteci Cengiz Çandar, kalarýna harcanýrken, adaletten, için eþit uygulanmasý olarak anladeðerlendirmelerde bulundu. Çan‘Türkiye barýþa hasret’ hukuktan ve özgürlüklerden bahdar, "Yakýn tarihte Ýmralý Adasý'nda Gün boyu devam eden çalýþtay- þýldýðýna dile getirdi. Koç, "Son 30 setmek mümkün deðildir" dedi. Abdullah Öcalan'ý merkez alarak da, "Barýþ: Dünya deneyimleri" ve yýldýr her türlü anti-demokratik ‘Türkiye’ye kritik eþikten geçiyor’ baþlayan ve bugüne kadar olan gö"Barýþa giden yol ve barýþýn dili" uygulamalara ve çatýþmalardan Koç'un ardýndan konuþan Türki- rüþmelerde farklýlýklar gösteren baþlýklý iki oturumda tartýþmalar dolayý yaþanan ölümlere raðmen çok önemli bir þey hala halklar, ye Barýþ Meclisi Sözcüsü Hakan görüþmeler var. Fýrat'ýn doðusunda yürütüldü. Çalýþtayýn açýlýþ konuþinançlar, kültürler birbirine düþTahmaz ise, Türkiye'nin kritik bir en azýndan bir merak ve ilgi var. masýný yapan Türkiye Barýþ Mecliman hale gelmedi" deðerlendirmeeþikte bulunduðunu belirterek, bu Bu kez bu iþ olacak mý? þeklindeki si Diyarbakýr Giriþim üyesi Þemsinde bulundu. kritik eþikte herkesin geldiði no- bu duygu Fýrat'ýn batýsýnda, doðusettin Koç, Türkiye'de barýþýn gerktayý iyi görmesi ve gözden geçir- sundan daha fazla. Kürtler bu iþin ‘Türkiye Cezaevi ülkesi olarak çek anlamýna hasret kalýndýðýný mesi gerektiðini dile getirdi. Yapý- çok büyük sýkýntýsýný çekmiþ, nice ifade ederek, "Barýþ düþmanlýðýn anýlýyor’ lan çalýþmalara raðmen barýþ için zulümle karþýlamýþ olmalarýna raðolmamasý, kavgalarýn olmamasý, Türkiye'nin cezaevi ülkesi olayeterli sonuç elde edemediklerini men ve üstelik yýllardýr üzerinde kötülüklerin olmamasý, savaþlarýn rak anýldýðýný belirten Koç, 130 biolmamasý ve insanlarýn karþýlýklý ne yakýn insanýn cezaevinde oldu- ifade eden Tahmaz, "Bu yeterli so- ýsrarla durulan bu iþ, 'Abdullah uyum, hoþgörü içinde bir arada ya- ðunu belirtti. Koç, "Türkiye'de hýr- nuçlarý elde edemediðimiz için dün Öcalan'la yapýlmalýdýr' durumu bu þamasýdýr. Ýþte biz Türkiye'de buna sýzlar, katiller, uyuþturucu tacirleri Hatay'da linç giriþimi, bir hafta ön- kez gerçekleþir gibi gözükürken, hasretiz. Dolayýsýyla bunu saðlýklý ve çeteler kolayca serbest býrakýla- ce Sinop ve Samsun'da linç giriþim- Kürtlerde son derece tedirgin, dikkýlabilmenin yollarýný, arayýþlarýný bilirken, aralarýnda milletvekili, leri yaþandý. Bugün ki kritik aþa- katli ihtiyatlý, temkinli ve mesafeli yaratmak zorundayýz" dedi. belediye baþkaný, gazeteci, aydýn, mayý aþabilmenin ön koþullarýndan tavýrla yaklaþým var" diye belirtti. öðrenci ve seçilmiþler olarak ova- bir tanesi herkesin bir önceki po- Ýmralý'daki görüþmelere kýsaca de‘Halklar düþman hale gelmedi’ zisyonunu, bir önceki söylemini ðinen Çandar, Kuzey Ýrlanda'da ge"Barýþ" dendiði zaman Fýrat'ýn da siyaset yapan binlerce Kürt ve terk etmesi gerekir" diye konuþtu. liþen süreçteki gibi müzakerenin doðusundaki anlamýyla, batýsýnda- Türk cezaevinde. Biz katliamlara Bu sürecin kalýcý çözüme ulaþ- önemine dikkat çekerek, Kuzey Ýralýþkýn halen geldik. Ama bu katki karþýlýðýnýn ayný olmadýðýna iþamasý için çözümden yana, bütün landa örneðine iliþkin deðerlendirret eden Koç, Fýrat'ýn batýsýnda bö- liamlarý gerçekleþtirenler hakkýnda hiçbir soruþturma çözüme ulaþ- toplumsal dinamiklerin sürece ka- mede bulundu. (DÝHA)


25 Þubat 2013 Pazartesi

13

HABER

Olüye devamsýzlýk uyarýsý 11 yýl önce, 8 aylýkken yaþamýný yitiren Mekiye Þarer için gönderilen "devamsýzlýk uyarýsý" mektubu, ailesinde þaþkýnlýk yarattý. Anne Ayþe Þarer, kýzýný 11 yýl önce kaybettiklerini belirterek, ancak gelen mektuba göre, kýzýnýn Genç Yatýlý Bölge Ortaokulu'na kayýtlý olduðunu ve 68 gün devamsýzlýk yaptýðýný ifade etti MEHMET PÝÞKÝN

DÝYARBAKIR'ýn Sur Ýlçesi'ne baðlý Cami Nebi Mahallesi'ndeki derme çatma bir evde yoksulluk mücadelesi veren ve yaklaþýk 10 yýl önce Bingöl'den Diyarbakýr'a göç eden Þarer ailesine, geçtiðimiz günlerde Bingöl Valiliði'ne baðlý Genç Yatýlý Bölge Ortaokulu'ndan gelen mektup, þaþkýnlýk yarattý. "Devamsýzlýk Mektubu" baþlýðýyla gönderilen mektupta, "Velisi olduðunuz okulumuzun 1. Sýnýf / A Þubesi öðrencilerinden 884 numaralý Mekiye Þarer,

aþaðýda belirtilen günlerde okula devam etmemiþtir. Ýlköðretim ve Eðitim Kanunu gereðince, her öðrenci velisi yahut vasisi veya aile baþkaný çocuðunun mecburi ilköðretim kurumuna muntazaman devamýný saðlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuðunun durumunu en az üç gün içerisinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür. Çocuðun okula gönderilmemesi halinde idari para cezasýyla cezalandýrýlacaktýr. Bu hususta görüþmek ve ilgili müdür yardýmcýsýna baþvurmanýzý önemle rica ederim" ifade-

MEGAM-DER’den tanýtým etkinliði Mezopotamya Gençlik Araþtýrma Merkezi Derneði üyeleri, düzenledikleri tanýtým etkinliðinde, öðrenci ve yurttaþlarla bir araya geldi

lerine yer verildi. Mektupta, Mekiye Þarer'in 68 gün devamsýzlýk yaptýðýna da dikkat çekildi.

11 yýl önce öldü Ancak anne Ayþe Þarer, kýzlarý Mekiye Þarer'i, 11 yýl önce henüz, 8 aylýkken yitirdiklerini belirtti. Bu nedenle gelen mektuba anlam veremediklerini ifade eden Þarer, þaþkýnlýk yaþadýklarýný dile getirdi. Yetkililer ise, Mekiye Þarer'in ölümünün nüfusa bildirilmemesi nedeniyle sistem üzerinden otomatik olarak okula kaydýnýn yapýldýðýný vurguladý.

DÝYARBAKIR - Mezopotamya Gençlik Araþtýrma Merkezi Derneði (MEGAM-DER) tarafýndan derneklerine iliþkin tanýtým etkinliði düzenlendi. Dernek binasýnda yapýlan etkinliðe; BDP Batman Milletvekili Ayla Akat, BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü yöneticileri, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi aktivistleri, Tutuklu ve Hükümlü Aileler Derneði (Diyar-TUHAD-DER), Din Alimleri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (DÝAY-DER), çok sayýda öðrenci ve yurttaþ katýldý.

‘Her daim büyüyor’

Tanýtým etkinliðinin açýlýþ konuþmasýný MEGAM-DER üyesi Taner Barut yaptý. "Kürdistan'da yýllar sömürü geliþtiriliyor" diyen Barut, Kürt halkýnýn 30 yýldýr sömürüye karþý mücadele ettiðini dile getirdi. Barut, "Kürt halký özgürlükleri ile her daim büyüyor. Bizler de MEGAM-DER gençleri olarak bu mücadele de yerimizi alarak kendimizi özgür kadýn ve özgür bir halk paradigmasý çizgisinde geliþtireceðiz" diye belirtti.

Anadilde saðlýk taramasý

Konuþmalarýn ardýndan derneklerine baðlý Saðlýk Komini'nin tanýtýmýn yapan MEGAM-Der üyesi Ahmet Esmer ise, kentin birçok köyüne giderek anadilde saðlýk taramasý yaptýklarýný ifade etti. Esmer'in ardýndan Veteriner Komini'nin de yer alan Yusuf Ýnce de, 2010 yýlýndan itibaren bu kominle birçok yerde çalýþmalar yürüttüklerini dile getirdi. Konuþmalarýn ardýndan MEGAM-DER'in köylerde yürüttüðü çalýþmalar ile ilgili sinevizyon gösterimi yapýldý. Tanýtýmýn ardýndan MEGAM-DER tiyatro kursu öðrencileri, "anadile savunma hakký" ile ilgili hazýrladýklarý oyunu sahneledi. Daha sonra etkinliðe katýlanlara yemek ikram edildi. Tanýtým etkinliði Yekta Müzik Grubu'nun dinletisi ve çekilen halaylar ile sonlandýrýldý. (DÝHA)


14

BÖLGE

25 Þubat 2013 Pazartesi

‘Kürtler birlik olmalý’ bir ýrktan üstün olmadýðýna vurgu yapan Özaykan, ne erkeðin kadýndan ne de kadýnýn erkekten üstün olmadýðýný ifade etti. Özaykan, "Allah diyor ki, aristokratlar kendine elit diyen kesimler, benim yanýmda zayýftýr" dedi. Kürtlerin de diðer ýrklar gibi kendi coðrafyasý olan Kürdistan'da özgürce yaþama hakkýna sahip olduðunu kaydeden Özaykan, Türkiye'de yaþayan diðer halklarýn da Kürtlere destek çýkmasý gerektiðini belirtti. Son olarak Kürtlerin bugüne kadar yaþadýklarý katliamlarý hatýrlatan Özaykan, bu nedenle Kürtlerin birlik olmasý ve örgütlenmesi gerektiðine dikkat çekti. (DÝHA)

"Kürtlük ve Dindarlýk" konulu seminerde konuþan din alimi Seyda Cihan Özaykan, Ýslamiyet'te hiçbir ýrkýn diðer bir ýrktan üstün olmadýðýný belirterek, Kürtlerin birlik olmasý ve örgütlenmesi gerektiðini vurguladý DÝYARBAKIR'da Azadî Ýnisiyatifi tarafýndan Cegerxwîn Kültür Merkezi'nde "Kürtlük ve Dindarlýk" konulu seminer düzenledi. Salona, Þeyh Said'in posterinin ve "Ji bo maf, dad û azadiya inisiyatifa Ýslami ya Kürdisatan'ê" pankartý asýldý. Seminere, birçok sivil

toplum kuruluþu temsilcisinin yaný sýra çok sayýda kiþi katýldý. Seyda Mihmmed Gözü ve Seyda Cihan Özaykan'ýn konuþmacý olarak katýldýðý seminerde ilk olarak konuþan Özaykan,"Ýslamiyeti sözde Kürtlere öðretecek olanlar Kürtlerin geçmiþten bugüne kadar tüm

Karýn aðýrlýðýna dayanamayan ev çöktü

haklarýna tecavüz etmiþtir. Kürtler dilinden mahrum býrakýlmýþ, köyleri boþaltýlmýþ ve Kürt kadýnlarýna tecavüz edilmiþtir. Kürtlere kimse Ýslamiyeti öðretemez Kürtler zaten Ýslamiyeti en iyi þekilde yaþýyorlar. Allah 'Eðer bir dinden olan iki halk savaþýyorsa ve bir halkýn üzerine tanklarla ve toplarla gidiliyorsa o zaman ezilen taraf savaþsýn' diyor ve Kürtler de haklarý için savaþýyor" diye konuþtu.

‘Kürtler örgütlenmeli’

Ýslamiyet'te hiçbir ýrkýn diðer

HAKKARÝ'nin Yüksekova ilçesinde çýð tehlikesi nedeniyle boþaltýlan bir ev, karýn aðýrlýðýný taþýyamadýðý için çöktü. Ýlçe merkezine 45 kilometre mesafede bulunan Yeþiltaþ köyünde yoðun kar yaðýþý ve sonrasýnda yaþanan çýð olaylarý hayatý olumsuz etkiliyor. Yeþiltaþ köyü Kanalcýk Mahallesi'nde çýð tehlikesi nedeniyle kýsa bir süre önce tahliye edilen 3 evden biri, üzerindeki karýn aðýrlýðýný taþýyamadýðý için çöktü. Mehmet Selim Kameri'ye ait evin zamanýnda boþaltýlmasýyla olasý can kaybýnýn da önüne geçilmiþ oldu. Çökme sonucu kullanýlamaz hale gelen evin enkazýna gelen köylüler, enkaz altýnda kalan bazý eþyalarý çýkarmaya çalýþtý. Köy muhtarý Sami Kartal, yaptýðý açýklamada, çýð tehlikesi nedeniyle çöken evin 10 gün önce tahliye edildiðini söyledi. Köyde çok fazla kar yaðdýðýna dikkat çeken Kameri, ''Tahliye edilen evin bir odasýnda 30 arý kovaný vardý. Bu bal arýlarý zarar gördü. Bunun yanýnda bazý ev eþyalarý da enkaz altýnda kaldý. Köylüler olarak enkaz altýnda kalan eþyalarý çýkardýk. Fakat ev kullanýlamaz hale geldi. Bu evlerin bulunduðu yer çýð bölgesidir. Bu nedenle kar yaðýþýnýn fazla olduðu günlerde evler boþaltýlýyor. Þükür herhangi bir can kaybý yaþanmadý'' diye konuþtu. Ev sahibi Mehmet Selim Kameri ise, evi kaybetmesine raðmen içeride kimsenin olmamasýna çok sevindiðini söyledi.

Adilcevaz’da kavga: Biri aðýr 10 yaralý Bitlis’in Adilcevaz ilçesine baðlý Karþýyaka köyünde iki aile arasýnda çýkan kavgada biri aðýr olmak üzere 10 kiþi yaralandý BÝTLÝS'in Adilcevaz ilçesine baðlý Karþýyaka köyünde iki aile arasýnda çýkan kavgada biri aðýr olmak üzere 10 kiþi yaralandý. Yaralananlardan 7 kiþinin kavgaya karýþan ailelerden, 3 kiþinin de kavgayý ayýrmak için araya girmek isteyenlerden olduðu öðrenildi. 2 aileden 20'den fazla kiþinin katýldýðý kavga, dün öðlen saatlerinde Adilcevaz'da baþladý. Çocuklarý bir süre önce çalýþmak için Ankara'ya giden Ulus ve Acar aileleri, çocuklarýnýn Ankara'da kavga ettiklerini ve birbirlerini darp ettiklerini öðrenince ailelere mensup 20'den fazla kiþi arasýnda taþ, sopa ve býçaklarýn da kullanýldýðý kavga çýktý. Kavgada her 2 aileden 7 kiþi ile kavgayý ayýrmak isteyen 3 kiþi baþlarýndan ve vücutlarýnýn çeþitli yerlerine aldýklarý darbeler nedeniyle yaralandý. Tatvan'da tedavi altýna alýnanlardan birinin durumunun aðýr olduðu bildirildi. Yaralýlar Bitlis ve Tatvan ilçesindeki hastanelere kaldýrýldýðý belirtilirken, polis hastaneler etrafýndan geniþ önlem aldý.


15

BÖLGE

25 Þubat 2013 Pazartesi

‘Termik santral ölüm demektir’ Þýrnak’ta kurulmasý planlanan termik santral yapýmýna karþý çýkan bir grup basýn açýklamasý yaptý. Grup adýna açýklamalarda bulunan Toptepe köyü sakinlerinden Abdullah Özcan, “Arazi sahipleri olarak, köy halký olarak burada termik santral istemiyoruz. Çünkü termik santral ölüm demektir” dedi

letmeye izin vermeyeceðiz'' yazýlý dövizler taþýyan grup basýn açýklamasý yaptý. Grup adýna konuþan Toptepe köyü sakinlerin-

Doðaya yem býrakýldý Hakkari'de, aðýr kýþ þartlarý nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarý için doðaya yem býrakýldý

den Abdullah Özcan, Þýrnak'taki sivil toplum kuruluþu temsilciliklerinin termik santralin yapýmýnýn engellenmesi konusunda kendilerine destek

sunmadýklarýný söyledi. 'Termik santral istemiyoruz' Termik santralin gelecek nesillerin yaþamýný olumsuz etkileyeceðini

HAKKAR - Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 14. Bölge Müdürlüðü Hakkari Þubesi ekipleri, kýþ þartlarý dolayýsýyla beslenmede zorluk çeken hayvanlar için Daðlýca bölgesinde yaban hayvanlarýnýn geçiþ güzergahlarýna yem býraktý. Orman ve Su Ýþleri Hakkari Þube Müdürü Necmettin Yýlmaz, yaban hayatýný desteklemek amacýyla, doðaya saman, yonca, yemek artýklarý, mýsýr, buðday ve sakatattan oluþan yem býrakýldýðýný anlattý. Kar kalýnlýðýnýn yüksek olduðu bölgelerde yemleme çalýþmasý yaptýklarýný belirten Yýlmaz, aðýr kýþ koþullarýndan dolayý beslenme zorluðu çeken yaban hayvanlarý için yaklaþýk 3 aydýr Hakkari ve ilçelerinde bu çalýþmalarý yürüttüklerini kaydetti. Yýlmaz, yaban hayvanlarýnýn yaþadýðý yerleri öðrenip, ekiplerle birlikte çalýþma yaptýklarýný ifade ederek, ''Aðýr geçen koþullardan dolayý av ve yaban hayatý, yemleme ihtiyacý duymaktadýr. Bunu bulmadýðý zaman yerleþim yerlerine iniyorlar. Ýndikleri zaman da bilinçsizce avlanýyorlar. Ayrýca yaban hayvanlarýnýn yerleþim yerlerine inip vatandaþlara zarar vermelerinin önüne geçmek için çalýþmalarýmýzý mart ayý sonuna kadar yapmayý düþünüyoruz. Özellikle avcý dostlarýmýz bilinçli bir avlanma yapsýnlar. Bunlar bizim doðal güzelliklerimiz, bizim biyolojik çeþitliliðimizdir. Bunlar yöremiz için eþsiz bir güzellik. Bunlara hep beraber sahip çýkmalýyýz'' diye konuþtu. Þube müdürlüðü çalýþanlarý daha sonra, beraberinde getirdikleri yemleri, yaban hayvanlarýnýn geçiþ güzergahlarýna býraktý.

Halfetili giriþimcilik eðitimi verilecek FOTO:ARÞÝV

ÞIRNAK'ta termik santralin kurulmasýna karþý çýkan Toptepe köylüleri, basýn açýklamasý yaptý. Toptepe köyü yakýnlarýndaki arazide toplanan ve üzerinde ''Temiz hava varken; kirli havaya asla izin vermeyeceðiz'', ''Toptepe köylüleri olarak termik santraline karþýyýz'' ve ''Geleceðimizi kir-

ifade eden Özcan, þöyle konuþtu: ''Arazi sahipleri olarak, köy halký olarak burada termik santral istemiyoruz. Çünkü termik santral ölüm demektir. Bu konuda farklý bilgiler konuþuluyor, bunlara inanmayýn. Arazi sahipleri olarak hiç birimiz arazimizi satmamýþýz, biz arazimizi kimseye vermiyoruz. Bu spekülasyonlara inanmayýn, bu söylentilere inanmayýn. Bu köy halký Þýrnak halký ile beraberdir. Bu coðrafyaya zehir saçan insanlara karþýdýr. Onun için herkes bilsin ki; ölüme kadar bu termik santrale karþý demokratik haklarýmýzý kullanacaðýz.'' Köylülerden Hasan Acu ise termik santralinin yapýmýna müsaade etmeyeceklerini söyledi.

ÞANLIURFA - Halfeti'de 60 kiþiye giriþimcilik eðitimi verilecek. Karacadað Kalkýnma Ajansý ile Halfeti Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý arýsýnda imzalanan sözleþme kapsamýnda, Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi'nce (KOSGEB) 2'þer grup halinde toplam 60 kiþiye mart ayýnda giriþimcilik eðitimi verilecek. Halfeti Kaymakamý Mehmet Keklik, ilçenin önemli bir bölümünün Birecik Barajý ile sular altýnda kaldýðýný belirterek, yeni yerleþim alanýnýn geliþmeye açýk ve yatýrým yapmak isteyenler için ciddi fýrsatlar sunabilecek potansiyele sahip olduðunu ifade etti. Eski yerleþim bölgesinin her geçen gün daha çok turistin ilgisini çektiðini aktaran Keklik, þunlarý kaydetti: ''Eski Halfeti turizmde önemli bir yatýrým alanýdýr. Karacadað Kalkýnma Ajansý desteði ile yapýlacak eðitimler çerçevesinde pek çok vatandaþýmýz KOSGEB desteði ile kendi iþini kurarak destekler alabilecek. Böylece ilçenin istihdam kapasitesi artacaktýr. Bu baðlamda ilçede yeni iþ imkanlarýnýn doðmasýný, pek çok kiþinin iþ sahibi olmasýný saðlayacak projeye desteklerinden ötürü Karacadað Kalkýnma Ajansý'na teþekkür ederim.''


16

BÖLGE

25 Þubat 2013 Pazartesi

Minik Zeynep, yardým bekliyor BÝNGÖL - Genç TOKÝ konutlarýnda ikamet eden 6 yaþýndaki Zeynep Ankýþhan, 2 yýl önce yakalandýðý hastalýk sonucu Bingöl, Diyarbakýr ve Elazýð'daki hastanelerde uzun süre tedavi gördü. Yakalandýðý hastalýðýn bir türlü anlaþýlamamasý üzerine Ankara'ya götürülen küçük Zeynep'e burada yapýlan tetkikler sonucunda lösemi hastasý olduðu söylendi. Maddi durumlarýnýn yetersiz olmasý nedeniyle minik Zeynep'in ailesi, tedavi masraflarýný karþýlayamýyor. Acýlý Anne Ayþe Ankýþhan, "Elimizde ne varsa kýzýmýz için harcadýk. Zeynep dýþýnda 2 çocuðumuz daha var. Geçim sýkýntýsý içindeyiz. Kazandýðýmýz bütün parayý çocuðumuz için harcýyoruz. Halen ilaç tedavisi sürüyor. Fakat ilaçlar çok pahalý olduðundan dolayý ilaçlarý alamaz olduk. Ama artýk dayanacak gücüm kalmadý. Tedavinin aksamasý, çocuðumuzun göz göre göre ölmesi demektir. Çocuðumun göz göre göre ölmesine vicdaným razý olamaz. Hayýrseverlerin yardým elini uzatmasýný bekliyoruz" diye konuþtu.

’ ti e m iz h im it ð e e d v ‘e e d l’ Bingö

eri, Özel Eðitim HizmetBÝNGÖL Rehberlik ve retl leri Bölüm Baþkaný Ýzzet ArAraþtýrma Merkezi Müdürgun ve Özel Eðitim Sýnýf Öðlüðü, uzun süreli saðlýk retmeni Baþak Çinkýlýç taraproblemlerinden dolayý örfýndan gerçekleþtirildi. Süregün eðitim kurumlarýndan gelen hastalýðý olan ve bedoðrudan yararlanamayan densel yetersizliklerinden zorunlu öðrenim çaðýndaki dolayý okula devam edemeöðrencilere evde eðitim hizyecek olan öðrencilerin eðimeti veriyor. planlarýnýn gözden geçiBingöl Rehberlik ve Araþ- tim rildiði ziyaretlerde, ev ortatýrma Merkezi Müdürlümýnýn gözlenmesi ve öðrenci ðü'nden yapýlan açýklamada, geliþimleri takip edilerek geevde eðitim çalýþmalarý ve rekli deðerlendirmeler yabaþvuru þartlarý hakkýnda pýlmýþtýr. Evde eðitim hizbilgiler verildi. Açýklamada, metinden yararlanmak iste"Evde Eðitime Destek ziya-

yen zorunlu eðitim çaðýndaki öðrenciler için en az 4 ay süreyle örgün eðitim kurumundan doðrudan yararlanmasýnýn mümkün olmadýðý veya yararlanmasý halinde olumsuz sonuçlar doðuracaðýný belirten saðlýk raporu, veli baþvuru dilekçesi, öðrenci belgesi, 2 adet fotoðraf, nüfus cüzdan fotokopisi belgeleri ile öðrenci velisinin Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü'ne baþvurmasý gerekmektedir" denildi. (ÝHA)

“Okulumuzun eksikliklerini hýzla tamamlýyoruz” SÝÝRT Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Þerif Demir, okulun eksikliklerini hýzla tamamladýklarýný söyledi. Demir, okullarýna olan ilginin her geçen gün arttýðýný ve öðrenci sayýsýnýn hýzla yükseldiðini belirterek, eðitim kalitesinin yükselmesi için ise laboratuvar ve makine eksikliklerini gidermeye yönelik yoðun bir çalýþma temposu içine girdiklerini kaydetti. Ara eleman yetiþtirilmesinde okulun büyük önem taþýdýðýný, 13 ayrý bölümde bin 798 öðrenciye hizmet verdiklerini belirten Demir, þunlarý söyledi: ''Sanayi, üniversite iþ birliðinin kurulmasýnda ve sanayimizin ihtiyaç duyduðu ara elemanlarýn yetiþtirilmesinde okulumuzun önemi çok büyüktür. Bu nedenle okulumuzun eksikliklerini hýzla tamamlýyoruz. Çaðýn gerektirdiði þartlara uymaya çalýþýyoruz. Çalýþmalarýmýzýn yaný sýra öðretim üyesi açýðýmýzý da hýzla kapatýyoruz. Yakýn bir zamanda bütün öðrencilerimiz arasýnda geniþ kapsamlý 'öðrenci memnuniyeti' anketi uygulayarak öðrencilerimizin beklentilerini ve bu beklentilerini nasýl karþýlayabileceðimizi araþtýracaðýz.''

FOTO: ARÞÝV

Bingöl’ün Genç ilçesinde maddi imkânsýzlýklar nedeniyle tedavisi yarýda kalan 6 yaþýndaki lösemi hastasý minik Zeynep, hayýrseverlerin yardýmýný bekliyor


17

BÖLGE

25 Þubat 2013 Pazartesi

Bankacýlýðý býraktý doðum fotoðrafçýsý oldu ise ilkin yadýrgadýlar, yasak deyip almýyorlardý ama sað olsunlar hemþirelerden rica ediyorduk anne ile karþýlaþma anýný bir iki kare çekmelerini istiyorduk. Hastaneler, kurumsal olduklarý için merkezleriyle görüþtüler. Protokol imzalattýlar. Hastaya 2,5 metreden fazla yaklaþmýyorum. Hastaneyi, doktorlarý, çalýþanlarý rahatsýz etmeden bir köþeden çekiyorum. Doktorlar sað olsun bu konuda çok anlayýþlýlar."

‘Aileden biri gibi’

Diyarbakýr’da, bankada çalýþýrken hatýr için arkadaþlarýnýn doðum fotoðraflarýný çekmeye baþlayan Serap Akkuþ Aþýlý, iþinden ayrýlarak kadýnlar için gözde bir meslek haline gelen doðum fotoðrafçýlýðýna baþladý

DÝYARBAKIR - Doðum, sünnet, niþan, düðün gibi özel anlarý kayda geçirmeye yönelik istekler, fotoðrafçýlarýn en önemli para kazanma alanlarý olurken, sezaryenin yaygýnlaþmasýyla günü ve saati belirli doðumlar özellikle kadýnlarýn tercih edildiði doðum fotoðrafçýlýðýný geliþtirdi. Genelde aileden birinin amatörce kayda geçirdiði doðum ve sonrasý için artýk aileler profesyonel fotoðrafçýlarý tercih ediyor. Diyarbakýr'a bankacý olan eþiyle birlikte tayini çýkan Eskiþehirli Serap Akkuþ Aþýlý, 12 yýl boyunca banka ve finans alanýnda çalýþtýktan sonra yýllardýr hobi olarak yaptýðý fotoðrafçýlýkta karar kýlarak bankacýlýðý býraktý. Doðum fotoðrafçýlýðý yapma-

yor.

‘Diyarbakýr'da bu bir ilk’

Aþýlý, , iþletme mezunu olduðunu, yüksek lisans yaparak finans, bankacýlýk, ithalat ve ihracat alanýnda 12 yýl çalýþtýðýný söyledi. Eþinin tayininin çýkmasýyla Diyarbakýr'a geldiðini, kendisi de bankada çalýþýrken ayný zamanda hobi olarak fotoðrafçýlýk yaptýðýný ve 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlýðý'nda fotoðrafçýlýk kurslarý verdiðini anlatan Aþýlý, doðum fotoðrafçýlýðýna baþlamasý konusunda þunlarý söyledi: "Niþanlanan, evlenen arkadaþlarým fotoðrafçýlýðýmý bildiklerinden dýþ mekanda fotoðraflarýný çekmemi istiyorlardý. Arkadaþlarýmýzýn dýþ mekan düðün fotoðraflarýný çekmeye baþladýk. Sonra öðrencilerim ve arkadaþlarým (doðumumuz olacak doðumda fotoðraflarýmýzý çekmenizi istiyoruz) dediler. Hatýr için doðumlara girmeye baþladým. Bundan çok mutlu oluyordum. Çünkü o doðum aný mucizevi bir an, ona tanýklýk ediyorsunuz, her karesini çekiyorsunuz. Bir süre sonra (düðün fotoðrafçýsý çok, niye doðum fotoðrafçýlýðý yapmýyorum) diyerek yapmaya baþladým. Þimdi Diyarbakýr'da bu bir ilk."

‘Verilen söz önemli’

ya baþlayan Aþýlý, "Bankacýlýk gibi yoðun ve stresli bir iþten sonra ailelerin en heyecanlý ve mutlu anlarýna tanýklýk ettiðim için çok mutluyum" di-

Doðum fotoðrafçýlýðýnda verilen sözün mutlaka tutulmasý gerektiðini bu nedenle tek baþýna çalýþmanýn zor olduðunu belirten Aþýlý, "Verdiðiniz sözü tutmanýz gerekir.

Doðum, düðün gibi zamanlar aileler için önemli anlar. Üniversite mezunu olan ve KPSS'ye hazýrlanan arkadaþým Þükriye Öngör ile beraber çalýþmaya baþladýk. Aileleri býrakýn yüzüstü býrakmayý, iki kiþi iki taraftan çekim yaparak hiçbir anlarýný kaçýrmadan çalýþýyoruz" dedi. Bu iþe baþladýktan sonra hep güzel ve mutlu anlarý çektiðini bu yüzden kendisini çok daha iyi hissettiðini ifade eden Aþýlý, fotoðraflarý gösterdiklerinde anne babalarýn gözündeki mutluluðun kendisine haz verdiðini dile getirdi.

‘Anneler istekli’

Doðum fotoðrafçýsý Aþýlý, kentte ilk olduðundan henüz herkesçe kabul görmeyen bir iþ yaptýðýna da dikkati çekerek, çeþitli zorluklar yaþadýðýný ancak bunlarý yavaþ yavaþ aþtýklarýný söyledi. Genellikle talebin annelerden geldiðini, babalarýn ise garipsediðini ancak eþlerini kýrmama adýna kabul ettiklerine deðinen Aþýlý, çoðu ilk kez bu durumla karþýlaþan hastane personelinin de kendilerine alýþtýðýný kaydetti. Genç kadýn fotoðrafçý, ailelerin tepkisi ve karþýlaþtýklarý durumu þöyle anlattý: "Ailelerden doðum fotoðrafçýlýðýný bilmeyenler, ilk baþta nasýl bir þey olacak, doðumda ameliyathanede nasýl fotoðraf alýnýyor diye soruyorlar. Ýstemiyorum diyenler de oluyor. Ameliyathanede mahrem yerleri çekmiyoruz etik deðil zaten. Hastaneler

Artýk hastane çalýþanlarý ve ailelerin kendisini aileden biri gibi gördüðünü vurgulayan Aþýlý, doðum yapanlardan bazýlarýnýn anne babalarýnýn þehir dýþýnda olabildiðini ve doðuma yetiþemediklerini belirtti. Bu nedenle birçok kez anne adayýnýn tek baþýna olduðunu ya da bir kiþinin refakat ettiðini gördüklerini böyle durumlarda anneye veya doðumu bekleyenlere destek olduðunu ifade eden Aþýlý, bir yönüyle yaþam koçluðu yaptýðýný ve çekime gittiklerinde ailelerin hoþuna gittiðini, kendilerini yalnýz hissetmemiþ olduklarýný söyledi.

‘Diyarbakýr’ý tanýtmaya çalýþýyoruz’

Aþýlý, kendisi ve eþinin fotoðrafa olan düþkünlüklerinin fotoðraf açýsýnda son derece zengin bir þehir olarak tanýmladýðý Diyarbakýr'a geldikten sonra arttýðýna da deðinerek "Diyarbakýr'ýn tarihi yerleri, camiler, kiliseler, köprüler, surlar ve sur içini fotoðraflayarak Diyarbakýr'ý da tanýtmaya çalýþýyoruz. Hiç bilmeyen arkadaþlarýmýz fotoðraflarý gördüklerinde Diyarbakýr olduðuna inanamýyor, þaþýrýyorlar. Fotoðraf sayesinde çok güzel dostluklar ve arkadaþlýklar kurduðumuz bu þehirde doðum fotoðrafçýlýðý yapmak da ayrý bir tecrübe oldu" þeklinde konuþtu. Öte yandan yeðeni dünyaya gelen Çiðdem Coþkun ise, duygularýný "Daha önce böyle bir þey yoktu. Yeðenimizin böyle fotoðraflarý olsun istedik. Serap geldi çekti. Güzel bir þey, Diyarbakýr'da bir ilk" sözleriyle ifade etti.


18 25 Þubat 2013 Pazartesi

ekonomi

$ €

DOLAR: 1,788 EURO: 2,354 ALTIN: 90,178 ÝMKB: 76.767,60

Bu zam insaný hasta eder Elektrikli araç üretimine teþvik

Saðlýk hizmetlerine sadece bu yýlbaþýnda geçen yýla oranla ortalama yüzde 57 oranýnda zam yapýlýrken, diþ tedavisi, ameliyat, tahlil ve doðum gibi saðlýk uygulamalarýnýn ücreti arttý. En dikkat çekici artýþ ise yüzde 209 ile laboratuar tahlil ücretlerinde görüldü

TÜRKÝYE Kamu-Sen'e baðlý Türk Saðlýk-Sen, Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) verilerini kullanarak saðlýk fiyatlarýnda Aralýk 2012 ile Ocak 2013 dönemi arasýnda uygulanmaya baþlanan zam fiyatlarý derlendi. Araþtýrmaya göre, saðlýk hizmetlerine ulaþmak ortalama yüzde 57.8 zamlandý. Bu dönemde diþ tedavisi, ameliyat, tahlil ve doðum ücretleri yükselirken, düþen sadece muayene ücreti oldu. TÜÝK verilerine göre yapýlan araþtýrmaya göre, saðlýk madde fiyatlarýnda en dikkat çeken artýþ yüzde 209 ile laboratuar tahlil ücretlerinde oldu. Geçen yýl sonunda 4.7 TL olan tahlil ücretleri bu yýl baþýnda 14.7 TL'ye çýktý. Yüzde 129 artýþla ultrason ücretleri oransal deðerlendirmede ikinci en fazla artan saðlýk madde fiyatý oldu.

Diþ tedavi ücretleri iki katýna çýktý

Diþ çekme ücreti ise 2012 yýlý Aralýk ayýnda 24.98 TL iken bu rakam 2013 yýlý Ocak ayýnda 47.83 TL'ye yükselerek yüzde 91 arttý. Diþ dolgu ücreti 2012 yýlý Aralýk ayýnda 35.62 TL iken bu rakam 2013 yýlý Ocak ayýnda 77.90 TL'ye yükselerek yüzde 118 arttý. Yapýlan araþtýrmada dikkat çekici bir artýþýnda normal doðum ücretlerin-

de yaþandýðý görüldü. Normal doðum ücreti 2012 yýlý Aralýk ayýnda 393.51 TL iken bu rakam 2013 yýlý Ocak ayýnda 732.99 TL'ye yükselerek yüzde 86 arttý. Sezaryen doðum ücreti 2012 yýlý Aralýk ayýnda 710.05 TL iken bu ücret 2013 yýlý Ocak ayýnda 921.43 TL'ye yükselerek yüzde 29.7 arttý. Ameliyat ücretlerinde de ciddi bir artýþ gözlemlendi.

Uzman doktor muayene ücreti düþtü

Türk Saðlýk-Sen'in araþtýrmasýna göre saðlýkta fiyatlarýn arttýðý bu dönemde tek düþüþ yaþanan fiyat ise uzman doktor muayene ücretleri oldu. Uzman doktor muayene ücreti 2012 yýlý Aralýk ayýnda 31.27 TL iken bu rakam 2013 yýlý Ocak ayýnda 12.10 TL'ye geriledi. Yani muayene ücretlerinde yüzde 61'lik bir düþüþ gözlendi. Türk Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Önder Kahveci, araþtýrmaya iliþkin açýklamasýnda "Temel hedef kolay eriþilebilir bir saðlýk hizmetidir. Her ne kadar sosyal güvenlik kapsamýnda vatandaþlarýmýz kamudan ücretsiz saðlýk hizmetinden yararlanýyorlarsa da bir ayda yaþanan bu artýþlar çok ciddidir. Bu artýþlarla birlikte saðlýk hizmetine ulaþmak zorlaþmýþtýr" dedi.

2012 Aralýk-2013 Ocak dönemi saðlýkta artýþ oranlarý -Ýlaçlar 8,9 11,1 23,2 -Ýlk Yardým Aletleri 0,6 0,6 1,3 -Dið. Sað. Ür.(Enjektör,Derece) 5,4 5,5 1,0 -Numaralý Gözlük Cam ve Çer. 113,9 114,7 0,6 -Kontakt Lens 18,4 18,6 0,5 -Sað. araç gereçi(Tansiyon Al.) 83,9 84,6 0,8 -Uzman Doktor Muayene Ücreti 31,2 12,1 61,3 -Diþ Çekme Ücreti 24,9 47,8 91,5 -Diþ Dolgu Ücreti 35,6 77,9 118,7 -Röntgen Ücreti 17,1 36,8 114,4 -Ultrason Ücreti 44,6 102,5 129,8 -Emar Ücreti 165,7 345,4 108,5 -Labaratuvar Tahlil Üc. 4,8 14,8 209,9 -Hastane Yatak Ücreti 56,5 115,0 103,7 -Ameliyat Ücreti 519,3 648,5 24,9 -Doðum Ücreti (Normal Doðum) 393,5 732,9 86,3 -Doðum Ücreti (Sezaryen) 710,0 921,4 29,8 -ORTALAMA FÝYATLAR - - 57,9

YENÝ düzenleme ile Türkiye'de ''Yerli marka otomobil'' üretecek ''babayiðit''ler cesaretlendirilirken, otomotiv sektörüne bir müjde de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün'den geldi. TÜBÝTAK öncülüðünde üniversiteler, özel sektör ve kamu Ar-Ge kuruluþlarý güç birliði yapacak. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, ''TÜBÝTAK desteðiyle kritik ve yeni teknolojilere sahip dünya ile rekabet edebilecek fiyat ve kaliteye sahip yerli elektrikli araçlar geliþtireceðiz'' dedi. Ergün, ''Proje kapsamýnda bakanlýk olarak 5 yýl boyunca toplam 200 elektrikliaraç alýmý yapacaðýz'' diye konuþtu.

Ucuz akaryakýt artýk ‘cep’te ENERJÝ Piyasasý Düzenleme Kurumu, tüketicilerin akýllý cep telefonlarýyla en ucuz akaryakýta ulaþýlabilmesini saðlayacak bir program geliþtirdi. Program sayesinde, Türkiye çapýnda 12 bin 870 adet lisanslý akaryakýt istasyonunun yeri ve istasyonlardaki anlýk akaryakýt fiyatlarý, akýllý telefonlarda anýnda görülebilecek. Edinilen bilgiye göre, EPDK, iOS (iphone, ipad) ve android iþletim sistemine sahip akýllý telefonlar sayesinde tüketicinin en ucuz akaryakýta ulaþýlabilmesini saðlayacak program geliþtirdi. Deneme ve geliþtirme aþamasý tamamlanan programýn, yurt genelindeki tüm istasyonlarý kapsamasý ve fiyatlarýn güncellik taþýmasý bu anlamda dünyada bir ilk olacak. Uygulamanýn ios sürümünün Nisan ayý baþýnda uygulama maðazasýnda yerini almasý planlanýyor. Ardýndan, android iþletim sistemleri için hazýrlanan sürümü de sanal maðazalarda yerini alacak.


19

DÜNYA

25 Þubat 2013 Pazartesi

‘Görüþme baþarýsýz oldu’ Ýsrailli kanal Channel 2 News, üç hafta önce Ýsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Baþkaný Amidror ile Dýþiþleri Müsteþarý Sinirlioðu arasýnda Roma’da bir görüþme gerçekleþtiði ancak Ýsrail Baþbakanlýk Bürosunun inisiyatifi ile yapýlan bu görüþmenin baþarýsýzlýkla sonuçlandýðýný öne sürdü

Daytona yarýþýnda kaza dehþeti

TÜRKÝYE ile Ýsrail arasýndaki iliþkileri onarmak amacýyla üç hafta önce, Ýsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Baþkaný Yaakov Amidror ile Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðu arasýnda Roma'da bir görüþme yapýldýðý ancak görüþmenin baþarýsýzlýkla sonuçlandýðý iddia edildi. Ýsrail televizyon kanalý Channel 2 News, Ýsrail Baþbakanlýk Bürosu'nun inisiyatifiyle Yaakov Amidror'un ikili iliþkileri yeniden tesis etmek amacýyla Feridur Sinirlioðlu ile Roma'da bir

araya geldiðini öne sürdü. Ýsrail medyasýnca yansýtýlan haberde Dýþiþleri Bakanlýðý eski Müsteþarý Joseph Ciechanover'in de katýldýðý görüþmenin "baþarýsýz" olduðu ve herhangi bir mutabakata varýlmadýðý vurgulandý. Bu arada, Natnua lideri Ýsrail eski Dýþiþleri Bakaný Tzipi Livni'nin de geçen yýlýn sonuna doðru ayný amaçla Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutðlu ile bir görüþme olanaðý aradýðý ancak Davutoðlu'nun Livni ile "görüþmeyi reddettiði" savýna yer verilen haberde Türki-

ye ile Ýsrail arasýnda geçen Kasým ayýnda da Cenevre'de temaslarýn yapýldýðý kaydedildi. Ýsrail'in Mavi Marmara baskýný sýrasýnda yapýlan "operasyonel hatalar"dan dolayý özür dilemeye hazýr olduðuna vurgu yapýlýyor. Bu arada, haberde Ýsrail'in, ABD Baþkaný Barack Obama'nýn gelecek ay ülkeye yapacaðý ziyaret öncesi kendisini baský altýnda hissettiði belirtilirken Obama'nýn taraflara, aralarýndaki baðlarý onarmalarý yönünde çaðrýlarda bulunduðu belirtildi.

Son kez Angelus Duasý etti Papa 16. Benediktus, görevinden ayrýlmadan önceki son Angelus Duasý'nda, Tanrý'nýn kendisini, daha fazla duaya ve meditasyona adamaya çaðýrdýðýný belirtti

VATÝKAN - Papa 16. Benediktus, Vatikan'ýn ünlü Aziz Pietro Meydaný'na bakan çalýþma ofisinin penceresinden, meydanda toplanan on binlerce kiþiyle, her pa-

zar icra ettiði Angelus Duasý'ný son kez gerçekleþtirdi. ''Tanrý, inzivaya çekilip kendimi daha fazla duaya ve meditasyona adamamý istedi'' diyen

Papa, bunun kiliseyi terk ettiði anlamýna gelmediðini, bugüne kadar gösterdiði özveri ve sevgiyle hizmet etmeye devam edebileceðini söyledi. Konuþmasý zaman zaman alkýþlarla kesilen 85 yaþýndaki Papa 16. Benediktus, kendisine sevgi gösterisinde bulunan binlerce inanana teþekkür etti. Papa 16. Benediktus'un görevden ayrýlmadan önce halka açýk son bir etkinliði kaldý. Ruhani lider, 27 Þubat Çarþamba günü Aziz Pietro Meydaný'nda her çarþamba yaptýðý genel kabulünün sonuncusunda binlerce inananla bir

araya gelecek. Papa, bu buluþmanýn ardýndan 28 Þubat Perþembe günü yerel saatle 17.00'de helikopterle Vatikan'dan yazlýk ikametgahý olan Castel Gandolfo'ya geçecek ve saat 20.00'de resmen görevinden çekilecek. Papa'nýn görevden çekilmesiyle Vatikan'da makamýn boþ olduðu (sede vacante) ilan edilerek, yeni Papa'nýn seçim süreci (Konklav) resmen baþlayacak. Konklav'da Kardinaller Meclisi'nin henüz tam olarak ne zaman baþlayacaðý kesinleþmezken, Ýtalyan basýnýnda, 10 Mart Pazar tarihi öne çýkan günlerden.

ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona 500 yarýþýnda 10 araç birbirine girdi. Tribünlere fýrlayan parçalar sebebiyle 2'si aðýr 33 kiþi yaralandý. Kaza, Daytona Beach'teki Daytona International Speedway pistinde yapýlan ülke geneli yarýþ serisinin son turunda meydana geldi. Yarýþ lideri Regan Smith, kendisini geçmeye çalýþan Brad Keselowski'yi engellemeye çalýþýrken bir anda ortalýk karýþtý. 32 numaralý Kyle Larson'un aracý çarpýþan araçlarýn üzerinden havalanarak seyircileri koruyan çite sürtünmeye baþladý. En az 10 araç birbirine girdi. Fýrlayan lastikler ve diðer parçalar seyircilerin arasýna düþtü. Tribünlerde panik yaþandý. Yaralanan 2'si aðýr 33 kiþi çevredeki hastanelere kaldýrýldý. Kazada yaralanan yarýþçý Michael Annett'in Halifax Saðlýk Merkezi'ne kaldýrýldýðý ve gözlem altýnda tutulduðu açýklandý. Hurdaya dönen aracýndan kendi çabalarýyla çýkan Kyle Larson'un saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. Daytona yetkilileri yarýþlarýn devam edeceðini, iptallerin söz konusu olmadýðýný duyurdu.

Kabil’de facia son anda önlendi AFGANÝSTAN'ýn baþkenti Kabil'de hükümet binalarýnýn olduðu bölgeye yaklaþan bir intihar saldýrganý, eylemi gerçekleþtiremeden aracýnýn içinde vurularak öldürüldü. Söz konusu þahsýn üzerinde bomba bulunduðu, aracýn da bomba yüklü olduðu belirtildi. Ülkenin doðusundaki Nengarhar vilayetinde düzenlenen intihar saldýrýsýnda ise 2 askerin öldüðü, 3'ünün de yaralandýðý bildirildi. Eyaletin merkezindeki Celalabad'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldýrýda istihbarat binasý hedef alýndý.


20

YURT HABER

25 Þubat 2013 Pazartesi

Ýsmet Yýlmaz

Patriotlarýn maliyeti 15 milyon TL

Bir kiþi adýna 274 hat BTK'nýn internetten yapýlan sorgulama hizmetinde bir kiþi adýna bilgisi dýþýnda 274 cep telefonu hattýnýn kayýtlý olduðu ortaya çýktý

DÝYARBAKIR - Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu'nca (BTK) 2 Ocak'ta baþlatýlan ''Ýnternet Üzerinden Hat Sorgulama Hizmeti''nden 52 günde 1 milyon 222 bin 837 kiþi yararlandý. Ýnternetten yapýlan sorgulamada, bir vatandaþýn adýna 274 cep telefonu hattýnýn kayýtlý olduðu ve bunlarý söz konusu kiþinin bilgisi dýþýnda baþkalarýnýn kullandýðý ortaya çýktý. BTK'nýn, yurttaþlarýn bilgisi dýþýnda adlarýna cep telefonu hattý açýlmasýný önlemek, daha önce bu þekilde açýlan hatlarýn tespit edilmesi ve iptalini saðlamak amacýyla ''Ýnternet Üzerinden Hat Sorgulama Hizmeti'' 2 Ocak 2013 tarihinde baþlatýldý. ''Ýnternet Üzerinden Hat Sorgulama Hizmeti''nden 52 gün içinde 1 milyon 222 bin 837 kiþi yararlandý. Ýnternet üzerinden yapýlan sorgulamalar sonucunda, bir vatandaþýn adýna haberi olmadan açýlan 274 cep telefonu hattýnýn baþkalarý tarafýndan kullanýldýðý ortaya çýktý. Hat sorgulama sistemi sayesinde 74 bin 560 kiþi, adlarýna 5'den fazla hattýn açýldýðýný öðrenirken, 8 bin 60 kiþinin üzerinde ise 10'dan fazla hattýn kayýtlý olduðu belirlendi. BTK, yurttaþlarýn haberi olmadan adlarýna cep telefonu hattý açýlmasýný engellemek ve bu þekilde açýlmýþ hatlarý iptal ettirmek için ''Ýnternet Üzerinden Hat Sorgulama Hizmeti''ni 2

Ocak tarihinde baþlattý. Baþkalarý tarafýndan kimlik bilgileri kullanýlarak kendilerinden habersiz cep telefonu alýnýp alýnmadýðýný merak edenler, BTK'nýn internet sayfasýnda açýlan hat sorgulama bölümünden kimlik numaralarýyla adlarýna baþka hat açýlýp açýlmadýðýný öðrenebiliyor.

GSM firmalarý iptal edecek

Ýnternet sitesinde yaptýklarý sorgulama sonucunda adlarýna kayýtlý ancak baþkalarý tarafýndan kullanýlan telefon bulunduðunu tespit edenler, bu hatlarý ilgili GSM firmasýný arayarak iptal ettirebilecek. Habersiz açýlan cep telefonu hatlarýnýn farklý amaçlar için kullanýlmasý nedeniyle zaman zaman yurttaþlar maðdur olabiliyor. Baþkasýnýn adýna ön ödemeli hat alan bazý kiþiler, bu hatlarý suç iþlemek veya uygunsuz mesajlar göndermek amacýyla kullanabiliyor. Faturalý hatlarda ise kendi adýna hat açýldýðýndan haberi olmayan yurttaþ yüklü faturalarla karþý karþýya kalabiliyor. Bu gibi olaylar nedeniyle kaðýt üstünde hattýn sahibi olarak gözüken ancak bundan haberi olmayan vatandaþlar zor durumda kalýyor. Bazý cep telefonu bayileri tarafýndan, kimlik fotokopisini aldýklarý kiþilerin bilgisi ve rýzasý dýþýnda açýlan hatlarýn baþka isimlere satýldýðý yönündeki haberler daha önce de kamuoyuna yansýmýþtý. Bu

Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Patirotlarýn Türkiye’ye yýllýk maliyetinin 15 milyon lira olduðunu açýkladý MÝLLÝ Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Türkiye'ye yerleþtirilen patriotlarýn maliyetlerini açýkladý. Yýlmaz, Patirotlarýn Türkiye'ye yýllýk maliyetinin 15 milyon lira olduðunu söyledi. "Hem Almanya hem de Hollanda'nýn savunma bakaný ile beraber Adana'daki batarya birliðini denetlediklerini ifade eden Bakan Yýlmaz, daha sonra Maraþ'a geçtiklerini hatýrlatarak, "Orada Hollandalý mevkidaþým bu füzelerin bize ne kadara mal olduðunu sordu. Biz de, 'Bir yýlda bize 15 milyon Liraya olacaðýný düþünüyoruz' dedik. Ayný soruyu Hollandalý bakana da sordular. O da, 'Bize 40 milyon euroya mal olacak' dedi. Alman bakan da, 'Güvenliðin fiyatý olmaz' diyerek çok doðru bir cevap verdi" dedi.

yöntemin özellikle konuþma ücretinin tahsili için hat sahibine fatura gönderilmesine gerek olmayan ön ödemeli hatlarda daha çok kullanýldýðý belirtiliyor.

Ekim ayýna kadar ücretsiz kayýt

Kiþilerin bilgileri olmadan kullanýlan cep telefonu hatlarýnýn ortadan kaldýrýlmasý ve bu alanda yaþanan suistimallerin önlenmesi amacýyla BTK tarafýndan daha önce de bazý kararlar alýnmýþtý. Son olarak Kurul tarafýndan alýnan kararda, kendi adlarýna abonelik sözleþmesi olmadan baþkalarýnýn adýna açýlmýþ cep telefonu hatlarýný kullananlara, bu hatlarý üzerlerine almalarý için 1 yýllýk süre tanýnmýþtý. Buna göre baþkalarýna ait cep telefonu hatlarýný kullananlarýn, 1 Ekim 2013 tarihine kadar ilgili GSM iþletmecisine baþvurup taahhütname imzalayarak, kullandýklarý hattý herhangi bir ücret ödemeden üzerlerine alma imkaný bulunuyor. BTK, 2009 yýlýnda aldýðý karar ile bir kiþi adýna ayný mobil telefon iþletmecisi tarafýndan açýlabilecek 'ön ödemeli bireysel hat' sayýsýnýn yurttaþlarýmýz için 15 adet, yabancý uyruklular için 3 adet ile abonelik tesis etmeye yetkili bir bayi tarafýndan ayný ay içinde bir kiþi adýna açýlabilecek 'ön ödemeli bireysel hat' sayýsýný ise 4 adetle sýnýrlandýrmýþtý.


21

KÜLTÜR-S SANAT

25 Þubat 2013 Pazartesi

Bugün ne okusam?

Hayallere Yelken Açtým

Þu kýsacýk cümle, okyanuslar kadar engin bir hayat felsefesini ne güzel ifade etmiþ. Genç veya yaþlý, denize sevdalý olup da engin ufuklara yelken açmayý hayal etmeyen var mýdýr? Ama ne yazýk ki bunlardan pek azý hakikatten azimle tüm engelleri aþar ve sonunda bir gün hayallerine yelken açar. Ýþte Alim Sür, daha genç yaþta bir yelkenli ile dünya seyahati yapmayý kendine hedef seçmiþ ve tam 30 yýl nice uðraþlardan sonra emeline eriþmiþ mutlu azýnlýktan biridir. Gerçi bu uzun zaman dilimi içerisinde boþ durmamýþ, ufaktan baþ-

layýp birçok tekne sahibi ve yetenekli bir denizci olmuþ. Fýrsat buldukça sýrtta çanta bilhassa Uzakdoðunun en bakir, ilginç yerlerini gezmiþ. Pek de þanslýymýþ. Ýþte bu seyahatlerden birinde yýllardýr aradýðý, kafasýna uygun bir can yoldaþýný, Çin asýllý, cici Hattayayý Taylandda bulmuþ. Hatta kýzý balayýnda Yeni Ginenin daðlarýnda yaþayan yamyam kabilelerine bile götürmüþ! Hem yol arkadaþýný hem de 10 metrelik My Chance adlý katamaranýný bulan Alim, nihayet 2003 yýlýnda ömür boyu peþinden koþtuðu hayallerine "vira" deyip yelken açmýþ. Hâlâ gezmekten anca vakit bulabilen Alim, beþ yýl süren bu seyahatin anýlarýný ve ondan evvelki gezi notlarýný da ilave ederek elinizdeki bu kitabý hazýrladý. Nefis fotoðraflar ve gerekli hari-

talarla süslü kitaba Hattaya, ustasý olduðu egzotik Uzakdoðu yemek tariflerini yazdý, yolda çektikleri videolardan bir de DVD hazýrladý. Sonuçta denizci olsun, olmasýn her yaþta insanýn zevkle okuyacaðý, hayaller kuracaðý güzel bir kitap meydana geldi. Böyle kýymetli bir eseri deniz edebiyatýmýza kazandýran sevgili ve deðerli dostlarým Alim ve Hattaya Sürü kutlar, genç nesillerin onlarý örnek almasýný temenni ederim... Sayfa Sayýsý: 496 Baský Yýlý: 2013 Dili: Türkçe Yayýnevi: Naviga

‘Ben Bertolt Brecht’ oyunu Güneydoðu’da Dostlar Tiyatrosunca sahnelenen Genco Erkal'ýn uyarlayýp, yönettiði ''Ben Bertolt Brecht'' kabaresi Diyarbakýr ve Mardin'de sanatseverlerin beðenisine sunulacak. DÝYARBAKIR - Dostlar Tiyatrosunca, Alman tiyatro kuramcýsý, tiyatro yazarý ve þair Bertolt Brecht'in þiir, öykü ve þarkýlarýndan Genco Erkal'ýn uyarlayýp sahneye koyduðu ''Ben Bertolt Brecht'' oyunu, 4 Mart Pazartesi Diyarbakýr'da, 5 Mart'ta ise Mardin'de sahnelenecek. Þiir ve öyküleri, Ali Sait, Arif Gelen, Asým Bezirci, Can Yücel, Gülen Fýndýklý, Hasan Kuruyazýcý, Sevgi Soysal ve Zehra Ýpþiroðlu'nun çevirisini yaptýðý, þarký sözlerinin çevirisi Genco Erkal ile Tuncay Çavdar'a, müziði Kurt Weill, Hans Eisler, Paul Dessau ve Sarper Özsan'a ait oyunda, Tülay Günal ile Genco Erkal rol alýyor. Dünyanýn düzeni, kadýnýn konumu, savaþ ve barýþ gibi konularda eðlenceli bir yolculuk vaat eden bol ödüllü kabare oyunu, Diyarbakýr'da Cahit Sýtký Tarancý Kültür ve Sanat Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde, Mardin'de ise Artuklu Üniversitesi Salonu'nda tiyatroseverlerle buluþacak.

FOTO: ARÞÝV

Bitlis karý sahneye taþýnacak BÝTLÝS Sanat Tiyatrosu ekibi, Türkiye'de en çok kar alan illerin baþýnda gelen Bitlis'te, kýþ mevsiminde köylerde çekilen çileleri komik bir þekilde sahneye taþýmaya hazýrlanýyor. 'Kar' isimli tiyatro oyunlarýnýn hazýrlýðý için bir köyde kar üzerinde provalarýný yapan tiyatro ekibi, izleyicisini hem güldürmek hem de düþündürmek için çalýþmalarýný sürdürüyor. Bit-

lis'te yoðun kar yaðýþýna dikkat çekmeyi planlayan tiyatro ekibi, ayný zamanda köylerde çekilen sýkýntýlarý ve yaþanan olaylarý da komik bir þekilde sahneye uyarlayacak. Oyunlarýnýn provalarýný bir köyde kar üstünde doðal þekilde yaptýklarýný ifade eden Bitlis Sanat Tiyatrosu üyesi Haydar Yýlmaz, yaþanmýþ olaylarý birebir sahneleyeceklerini söyledi. Bitlis'in son yýllarda almýþ olduðu

kar miktarý bakýmýndan Türkiye'de en çok kar alan bölge olduðuna deðinen Yýlmaz, "Malum Bitlis kar kýþ memleketi. Biz de bu memleketin çocuklarýyýz. Bu yüzden ilimizdeki bu manzarayý ve bu manzaranýn neden olduðu sýkýntýlarý, güzel anýlarý tiyatro sahnesine taþýmaya karar verdik. Arkadaþlarýmýzla kar üzerinde 'Bitlis'te kar' isimli oyunumuzu hazýrladýk. Bu oyunumuzun diðer tiyatro oyunlarýndan birçok farklý yönü var. Çünkü ti-

yatro oyunlarý genelde sahnelerde sahnelenir. Ancak biz hem Bitlis'teki kara dikkat çekmek hem de kar nedeniyle köylerimizde yaþanan sorunlar, sýkýntýlar ve güzel anýlarý tamamen doðal bir ortamda ve kar üstünde sahneliyoruz" diye konuþtu. Tiyatro oyuncusu Müslüm Güzeltaþ ise, sahneleyecekleri oyunla bir yandan güldürürken bir yandan da düþündürdüklerini belirtti. Oyunda Bitlis'e yaðan 7 metrelik kar için 'Neyse bugün fazla kar yaðmamýþ' dedi.

Asýrlýk su deðirmeni yok oluyor HAKKARÝ'nin Þemdinli ilçesinde bulunan asýrlýk su deðirmeni teknolojiyle birlikte kaderine terk edilerek, günden güne yok oluyor. 150 yýl önce ilçeye baðlý Geliþen köyünün Suçýktý mezrasýnda Hasan Ekici tarafýndan kurulan su deðirmeni, günümüzde yok olmakla karþý karþýya. Babasýndan devraldýðý deðirmeni bir süre çalýþtýran Mirhan Ekici, "Eskiden deðirmen sahibi olmak çok büyük bir þeydi. Baþta Þemdinli ve köyleri olmak üzere hatta sýnýr ülke olan Irak'tan bile vatandaþlar buðdaylarýný buraya getirip un yapýyorlardý. Bu deðirmende sadece un deðil ayný zamanda tahin de yapýyordu. O zamanlar buralarda huzur vardý. Ýnsanlar fakirdi, fakat huzurluydu. Köylüler ektikleri susamlarý hasat zamaný geldiðinde toplayýp gerekli iþlemlerden sonra deðirmene getirerek yerli tahin yapýyorlardý. Fakat günümüzde maalesef artýk raðbet görmüyor. Ýnsanlar artýk hazýr un alýyorlar. Marketlerden istediðiniz kadar tahin satýlýyor. Günümüz teknolojisiyle yeni makineler çýktý, hem daha hýzlý bir þekilde bu faaliyetleri yapýyorlar. Bizlerde mecburen bu 150 yýllýk deðirmeni sahipsiz býraktýk. Oysaki burada zamanýnda günlerce deðirmen sýrasýnda bekleyen insanlar vardý. Ýnsanlar mahsullerini katýrlara yükleyerek buraya getirip öðütüyorlardý. Þimdi ise maalesef dedelerimizden kalan miras bu halde. Aslýnda bir yandan teknoloji günümüzü kolaylaþtýrýrken bir yandan da atalarýmýzdan kalan miraslarýmýzýn da yok olmasýna sebep oluyor" diye konuþtu. (ÝHA)


22

SPOR

25 Þubat 2013 Pazartesi

Hüsranlar Diyar’ý: 5-0 MAÇIN KARNESÝ

Ligde sýkýntýlý günler geçiren Diyarbakýrspor deplasmanda konuk olduðu Erzurum Büyükþehir Belediyespor'a 5-0 gibi farklý bir skor ile maðlup olarak Bölgesel Amatör Lige bir adým daha yaklaþtý ERZURUM - Spor Toto 3'ncü Lig 3'ncü Grup takýmlarýndan Diyarbakýrspor deplasmanda Erzurum Büyükþehir Belediyespor'a 5-0 maðlup oldu. Diyarbakýrspor ile Erzurum Büyükþehir Belediyespor arasýnda oynanan karþýlaþma Kazým Karabekir stadyumunda oynandý. Maça hýzlý baþlayan ekip aradýðý golü bulmakta gecikmedi. Ev

sahibi ekip 25. dakikada Kemal ile bulduðu golle 1-0 öne geçti. Maçýn 35 dakikasýnda meþin yuvarlaðý kendi kalesine gönderen Diyarbakýrspor'lu futbolcu Ali, ev sahibi takýmý 2-0 öne geçirdi ve karþýlaþmanýn ilk yarýsý bu sonuçla bitti.

Kemal ve Emrah’tan 2’þer gol

Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýna ev sahibi ekip

Erzurum Büyükþehir Belediyespor yine maça hýzlý baþlayan taraf oldu. Karþýlaþmanýn 52. dakikasýnda tekrar sahneye çýkan Kemal kendisinin 2. takýmýn 3. golünü kaydetti: 3-0 Yediði 3. golden sonra tamamen daðýlan Diyarbakýrspor defansý 3. golü yedikten hemen 4 dakika sonra kalesinde Emrah'ýn kaydettiði 4. golü görerek neye uðradýðýný þaþýrdý.

Yakaladýðý farklý skorla daha rahat bir futbol sergilemeye baþlayan ev sahibi takým Erzurum Büyükþehir Belediyespor'da 90. dakikada yine Emrah sahneye çýktý ve skoru 50'a taþýdý ve maç bu skorla sonuçlandý. Diyarbakýrspor deplasmanda almýþ olduðu bu farklý maðlubiyetle Bölgesel Amatör Lige biraz daha yaklaþtý.

‘Engellilere sahip çýkýlmýyor’ HAKKARÝ - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig E Grubu'nda mücadele eden Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü, sahasýnda Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 51-44 yendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Salonu'nda oynanan maçta rakibine karþý üstün bir oyun sergileyen Sümbül Engelliler Spor Kulübü, müsabakayý 51-44 kazandý. 8 takýmýn mücadele ettiði ligde ikinci galibiyetini alan Sümbül Engelliler Spor Kulübü, 3 Mart tarihinde Muþ Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile deplasmanda karþýlaþacak. Hakkari Bedensel Engelliler Derneði Baþkaný ve Sümbül Engelliler Spor Kulübü Oyuncu Antrenörü Mesut Keskin, ligdeki ikinci galibiyeti almanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Maddi imkansýzlýklara raðmen mücadele ettikleri ligde, baþarýlý sonuçlar aldýklarýný belirten Keskin, ''Ancak burada biz engellilere sahip çýkýlmýyor. Maddi sýkýntýlara raðmen bütün maçlarýmýza çýkmaya çalýþýyoruz'' dedi.

STAT: Kazým Karabekir HAKEMLER: Oktay Taþ (xxxx), Barýþ Önal (xxxx), Turgut Evran (xxxx) ERZURUM BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESPOR: Erhan (xxx), Dede (xxx), Cabir (xxx), Muhammed Emin (xxx), Ýsmail (xxx), Ahmet (xx) (Dk. 64 Oktay xx), Emrah (xxx), Ekrem (xx) (Dk. 70 Güner xx), Kemal (xxx), Ýsmail Türkaslan (xx) (Dk.77 Fatih xxx), Erdinç (xxx) DÝYARBAKIRSPOR: Ýbrahim (x), Abuzeyit (xx), Bilal (x), Metin (xx), Ahmet (xx), Mehmet (x), Hasan (x), Suat (x), Ali (x), Bayram xx), Faruk (x) SARI KARTLAR: Abuzeyit, Bilal (Diyarbakýrspor) GOLLER: Dk. 25 ve 52 Kemal, Dk. 35 Ali (kendi kalesine), Dk. 56 Emrah, Dk. 90 Fatih (Erzurum Büyükþehir Belediyespor)

Genç erkeklerde Girmanaspor þampiyon oldu MALATYA Voleybol Ligi'nde müsabakalara devam edildi. Genç Erkeklerde, Girmanaspor þampiyon oldu. Atatürk ve Türkiyem Spor Salonlarýnda erteleme müsabakalarýnýn da oynandýðý müsabakalarda alýnan sonuçlar þöyle: "Yaþ Grubu Kýzlar, "Türkiyem-Sanayi: 3-0, Hidayet-Türkiyem: 3-0. Hidayet-Girmana: 3-0. Konak AkademiGirmana (iptal edildi)." Genç Erkekler, "Girmana-Esenlik Malatya Belediyespor: 3-1. (Girmana bu sonuçla Genç Erkeklerde þampiyon oldu)." Yýldýz Bayanlar, "Uçarlar-Gençlik Hizmetleri: 0-3, Gençlik Hizmetleri-Girmana: 3-0." Yýldýz Erkekler, "Esenlik Malatya Belediyespor-Girmana: 0-3. Kano Rafting-Esenlik Malatya Belediyespor: 0-3 (hükmen)." (ÝHA)


23

SPOR

25 Þubat 2013 Pazartesi

Cepten yemeye devam: 0-0 Büyükþehir Belediyespor, Kastaomuspor ile kendi evinde golsüz berabere kalarak puan kaybýný sürdürdü. Sarý kýrmýzýlý ekip, son üç haftada toplam 6 puan yitirdi

3. Lig toplu sonuçlarý 1. Grup Fatih Karagümrük - Orhangazispor : 0-1 Kýrýkhanspor - Siirtspor : 4-0 Çorumspor - Belediye Vanspor : 0-0 Sandýklýspor - Ankara Demirspor : 1-1 Diyarbakýr B. Bld. - Kastamonuspor : 0-0 Bergama Belediyespor - Gölcükspor : 2-0 Pazarspor - Kayseri Þekerspor : 0-0 Beþikdüzüspor - Anadolu Üsküdar : 0-0 Ýstanbulspor - Tekirova Belediyespor: 2-1

3. Grup Gümüþhanespor - Kocaelispor : Y. Yozgatspor - Çorum Belediyespor : Emrespor - K.Maraþ Belediyespor : Darýca G.Birliði - Elazýð Bld. : Erzurum B. Bld. - Diyarbakýrspor : Maltepespor - Arsinspor : Keçiörengücü - Sancaktepe Beled. : Oyak Renaultspor - Beylerbeyispor : Altýnordu A.Þ. - Mardinspor :

0-2 2-1 1-1 2-1 5-0 1-0 2-2 2-0 4-0

Spor Toto 3.Lig 1. Grup Puan Durumu TAKIMLAR

DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiði Kastaomuspor ile 0-0 berabere kaldý. Sarý kýrmýzýlý ekip, oynadýðý son 3 karþýlaþmadan beraberlikle ayrýlarak taraftarýný üzdü. Diyarbakýr Seyrantepe Spor Kompleksinde oynanan karþýlaþmada taraflar kontrollü bir oyun sergiledi. Karþýlýklý ataklarýn sonuç vermediði karþýlaþma 0-0 berabere tamamlandý ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrýldý.

Maçýn karnesi STAT: Seyrantepe HAKEMLER: Murat Saraç x, Sebahattin Ayvazoðlugil x,Cem Yoldaþ x DÝYARBAKIR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESPOR: Burak xx, Kamil xx, Erhan xx, Hüsnü xx (Dk. 56 Yusuf xx), Sercan xx, Emrah Çalýþlar xx, Serdar xxX, Nedim xx, Emrah Metoðlu xx, Ercüment xx, Ýbrahim xx (Dk.66 Nezir xx. KASTAMONUSPOR: Emrah xxX, Alaaddin xx, Muhammed xxX, Fýrat xx, Doðancan xx, Birkan xx, Uður xx, Haþim x (Dk. 30 Zafer xx), Murat xx (Dk.90 Salim (?), Gökay xx, Serhat xx. SARI KARTLAR: Burak (D.Bakýr B.Þehir Belediyespor),Gökay (Kastamonuspor)

Hilvan Kaymakamlýðý spor malzemesi daðýttý ÞANLIURFA - Hilvan Kaymakamlýðý, ihtiyacý bulunan okullara spor malzemesi daðýttý. Kaymakamlýktan yapýlan açýklamaya göre, Kaymakam Uður Sezer, 75. Yýl Ýlköðretim Okulu'nda gerçekleþtirilen malzeme daðýtým törenine katýldý. Öðrencilerle bir süre

sohbet eden Sezer, futbol, voleybol, basketbol toplarý ve minderler ile çeþitli spor malzemelerini öðrencilere teslim etti. Kaymakam Sezer, öðrencilerin spor dallarýnda kendilerini geliþtirmeleri amacýyla malzeme daðýttýklarýný kaydetti.

O

G B M A

Y

AV P

1.Diyarbakýr B. Bld. 23 17 5 1

39

10 29 56

2.Ýstanbulspor

23 12 7 4

36

18 18 43

3.F. Karagümrük

23 13 4 6

35

19 16 43

4.Orhangazispor 23 10 9 4

24

14 10 39

5.Pazarspor

23 9

10 4

33

21 12 37

6.K. Þekerspor

23 10 6 7

36

22 14 36

7.Tekirova Bld.

23 10 6 7

39

33 6

36

8.A. Demirspor

23 9

8 6

32

23 9

35

9.Kýrýkhanspor

23 8

7 8

31

25 6

31

10.A. Üsküdar

23 8

7 8

26

22 4

31

11.Gölcükspor

23 8

7 8

26

32 -6

31

12.Bld.Vanspor

23 7

7 9

19

23 -4

28

13.Kastamonuspor 23 7

5 11 37

37 0

26

14.Beþikdüzüspor 23 5

8 10 21

26 -5

23

15.Sandýklýspor

23 5

8 10 22

34 -12 23

16.Bergama Bld. 23 5

7 11 23

40 -17 22

17.Siirtspor

23 4

4 15 21

48 -27 16

18.Çorumspor

23 1

3 19 15

68 -53 6

Spor Toto 3.Lig 3. Grup Puan Durumu TAKIMLAR

O

G

B M A

Y

AV P

1.Darýca G.Birliði 23 18 2 3

52 19 33

56

2.Altýnordu A.Þ.

23 16 5 2

53 16 37

53

3.Keçiörengücü

23 15 5 3

37 16 21

50

4.K.Maraþ Bld.

23 16 1 6

40 21 19

49

5.Gümüþhanespor 23 12 8 3

35 17 18

44

6.Erzurum B. Bld. 23 11 8 4

34 16 18

41

7.Sancaktepe Bld. 23 10 8 5

42 20 22

38

8.Maltepespor

23 9

6 8

23 23 0

33

9.O.Renaultspor

23 9

4 10 28 19 9

31

10.Emrespor

23 7

7 9

28

22 22 0

11.Beylerbeyispor 23 7

5 11 32 41 -9

26

12.Arsinspor

23 6

7 10 26 28 -2

25

13.Y.Yozgatspor

23 6

6 11 33 38 -5

24

14.Kocaelispor

23 7

6 10 24 36 -12 24

15.Çorum Bld.

23 6

5 12 28 32 -4

16.Elazýð Bld.

23 3

8 12 17 28 -11 17

17.Diyarbakýrspor

23 2

3 18 20 52 -32 6

18.Mardinspor

23 0

0 23 1

23

103 -102 -3


www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

2 5 Þ U B AT 2 0 1 3 PA Z A R T E S Ý Yýl: 5 - Sayý : 1866 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Çakan Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakir Yenigun Gazetesi 25 Subat 2013  

Diyarbakir Yenigun Gazetesi 25 Subat 2013

Diyarbakir Yenigun Gazetesi 25 Subat 2013  

Diyarbakir Yenigun Gazetesi 25 Subat 2013

Advertisement