Page 1

Ýçkale’ye ziyaretçi akýný 06

Mazlum Der’de tasfiyelerden yeni örgüt doðdu

Hak Ýnisiyatifi Hasta kýzlarý kaçýrýldý mý?

Mazlum Der'de tasfiye edilen 20 þubenin üyeleri "HAK Ýnisiyatifi" adý altýnda yeni bir oluþumla yola devam etme kararý aldý. 7’de

21 NÝSAN 2017 CUMA FÝYATI: 25 KRÞ.

www.diyarbakiryenigun.com

Ergani'de 'Epidermolizis Bülloza' (Kelebek) hastasý Ebru Evsan (32)'dan iki günden bu yana haber alýnamýyor. Kýzlarýnýn bulunmasý için polise giden Baba Ekrem ve Anne Songül Evsan, hastalýðý ileri derecede seyreden kýzlarýnýn Serkan A. tarafýndan kandýrýlýp kaçýrýldýðýný iddia ederek, kýzlarýnýn hayatýndan endiþe ettiklerini söylediler. 03

BELEDiYE: TAViZ YOK Vatandas: Sokakta kaldýk Yýkýmda yoðun güvenlik önlemleri alýndý

Kýlýç: Geleceðimizi karartmayalým...

Kayapýnar Belediyesi tarafýndan Huzurevleri ve Medya Mahalleri arasýnda kalan Kuçe bölgesinde yapýlan kaçak yapýlarýn yýkýmýna baþlandý. Çevik Kuvvet ekiplerince, gerekli tedbirlerin alýnmasýnýn ardýndan baþlatýlan yýkým çalýþmalarý sýrasýnda kaçak yapý sahipleri, zabýta ve güvenlik görevlilerine baðýrarak yýkýmýn durdurulmasýný istedi.

Ýlçenin yeniden yapýlanmasýnda kaçak yapýlaþmaya taviz vermeyeceklerini belirten Kayapýnar Belediye Baþkaný Mustafa Kýlýç, “Kaçak inþaat yaparak geleceðimizi karartmayalým” dedi. Maðdur edildiklerini ileri süren kaçak yapý sahipleri ise, “Ne yapacaðýmýzý bilmiyoruz. Sokakta kaldýk. Çadýr kurup sokakta kalacaðýz. 3 aile evsiz kaldý” iddiasýnda bulundu. Haber 8-9’da

R Sertaç KAYA YENÝGÜN

M. Uður Ç AKIL YENÝGÜN

2 günde 45 bin ziyaretçi Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Engin Yeþil, Irak, Suudi Arabistan, Ýran ve Katar'dan iþadamlarýnýn raðbet gösterdiði 8. Ortadoðu Tarým Hayvancýlýk ve Süt Endüstrisi Fuarý'ný iki günde 45 bin kiþi ziyaret ettiðini söyledi. Haber 04

Amedspor’a 45 bin TL ceza Pendikspor maçýnda 'Ýdeolojik propaganda" gerekçesi ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Amedspor'a 45 Bin TL ceza kesildi. 15

Gazetemize ABONE olmak için bize ulaþýn: 0532 622 55 33 - 0412 252 55 59 C

M

Y

K


2

SAÐLIK

21 Nisan 2017 Cuma

Dikkat bahar çarpmasýn!

Foto: Arþiv

Dorþin AKSOY DÝYARBAKIR - Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Ferah Ece, bahar aylarýnda oluþabilecek olumsuzluklar hakkýnda önemli bilgiler verdi. Ece, "Uygun þekilde tedavi edilmeyen alerjik hastalýklar kronikleþebilir ve tedavisi daha güç hale gelebilir. Çünkü alerjinin etkilediði doku yeniden ve farklý bir þekilde yapýlanmaya gider. Bunun sonucunda astým, kronik bronþit, kronik ürtiker, sinüzit gibi hastalýklar görülebilir" dedi.

Alerjiler nasýl ortaya çýkar? Alerjenlerin hava yoluyla alýnarak, besinler ve ilaçlar þeklinde aðýzdan yutularak, deri veya mukozadan temas ya da enjeksiyon yoluyla vücuda girebildiðini belirten Ece, "Alerji belirtileri alerjenlerle ilk temas esnasýnda oluþmaz. Yaþamýmýzýn baþlangýcýnda organizmamýz yabancý maddelerle karþýlaþtýðýnda baðýþýklýk sistemimiz onlarý tanýmayý ve belleðine almayý öðrenir. Ardýndan antijen dediðimiz bu yabancý maddelere karþý antikorlar üreterek yanýt verir. Bu süreç duyarlýlaþma olarak bilinir. Organizmada ne zaman ayný antijen görülse hatýrlama özelliði nedeniyle ayný yanýt baþlar. Atopik yani "alerjik bünyeye sahip" kiþilerde, alerjenlerle baðýþýklýk sisteminin tekrarlayan karþýlaþmalarý sonucunda, alerjenlere karþý IgE

tipinde antikorlar oluþur. Bu IgE antikorlarý da çevrede bulunan ve normalde zararsýz olan alerjenlerle (polenler, ev tozlarý vb) etkileþime girerek alerjik reaksiyonu baþlatýr. Bu olaylar mast hücresi ve bazofiller adý verilen ve üzerinde alerjene özel IgE antikoru taþýyan bir grup hücrenin salgýladýðý mediatörler aracýlýðý ile geliþir. Bu mediatörlerin etkisi ile hedef organlara ait (gözler, burun, solunum yollarý gibi) alerji bulgularý ortaya çýkar" diye konuþtu.

Alerji tedavisi nasýl yapýlýr? Alerjiye neden olan etkenlerden uzak durulmasý yani sakýnma, tedavinin en önemli bölümü olduðuna dikkat çeken Ece, "Ancak tek baþýna yetmez. Ýlaç tedavisi de uygulanmalýdýr. Alerji tedavisinde en sýk kullanýlan ilaçlar antihistaminiklerdir. Bu tür ilaçlar, en çok kaþýntý, akýntý ve hapþýrma üzerinde etkilidirler. Antihistaminiklerden sonra diðer bir faydalý ilaç türü de kortizonlardýr. Aþýyla alerji tedavisi (immünoterapi) ise alerjenden kaçýnmanýn mümkün olmadýðý ve (veya) çoklu alerjen yerine sýnýrlý alerjene reaksiyon verildiði durumlarda, alerjenin (aþýnýn), düþük dozdan baþlayarak, artan þekilde enjektörlerle cilt altýna verilmesi yöntemi ile uygulanýr. Bu þekilde, vücut bu maddeyi tanýyarak, alerjik reaksiyon göstermemeye programlanýr. Son yýllarda, alerjenin aðýzdan (dilaltý) veya

kurtulmak için yerlere dökülen yiyecek kýrýntýlarý düzenli olarak temizlenmeli, çöpler çok biriktirilmeden sýk sýk atýlmalý * Polen alerjisi olan kiþiler polenlerin gün içinde havada en yoðun olduðu sabah erken saatlerde evini havalandýrmamalý. * Polenler çamaþýrlara yapýþabildiðinden yine bu vakitlerde çamaþýrlar dýþarýda kurutulmamalý, yatmadan önce, vücuda yapýþan polenlerden kurtulmak için duþ alýnmalý * Evin bir parçasý olan evcil hayvanlarýn evAðýrden uzaklaþtýrýlmalýklý olarak bahar sý mümkün olmadýðýndan, en mevsiminde ortaya çýkan azýndan yatak polenler, kimi zaman hayatý odasý ve mutzorlaþtýrabildiðini belirten uzfaðýn dýþýnda manlar,"Aþýrý hijyen, sigara, ani tutulmalarý hava deðiþiklikleri, besinlerde * Deodokullanýlan katký maddeleri, ilaç rant, kokulu ve kozmetikler, stres günümumlar, oda müzde alerjinin daha da spreyleri ve artmasýna sebep oluburundan tütsülerden kadamla þeklinyor" dedi çýnýlmalý de verilmesiyle * Genetik þifrede iyi sonuçlar alýsiyle oynanmýþ gýdalar nabilmektedir" ifadelerini kulalerjik hastalýklarý tetikledilandý. ðinden her gýda mevsiminde yenmeli, turfanda meyve sebAlerjisi olanlar için öneriler zelerden uzak durulmalý Göðüs Hastalýklarý Uzmaný * Katký maddeleri içerdiProf. Dr. Ferah Ece, alerjisi ðinden hazýr ve iþlenmiþ gýdaolanlara þu önerilerde bulunlardan kaçýnýlmalý du; * Evde ve içinde bulunulan ortamda sigara içilmemeli * Lavabolarýn altý, duþ ve banyo küvetinin çevresi, pencere eþikleri ile nemli olabilecek tüm alanlarýn araþtýrýlarak rutubet ve küften korunmalý. Bodrumlarda nem alýcý cihazlar kullanýlmalý * Havalanmýþ, yýkanmýþ perdeler, çarþaflar, yatak örtüleri kullanýlmalý ve odalarýn her yerinin tozlardan ve alerjenlerden arýndýrýlmýþ olmasý saðlanmalý * Filtreli elektrik süpürgesi kullanýlmalý * Klimalarýn kullanýmdan önce toz filtreleri deðiþtirilmeli * Yastýk kýlýfý, çarþaf ve nevresim takýmlarý haftada en az bir kez deðiþtirilerek yüksek sýcaklýkta yýkanmalý ve alerjik olmayan plastik hurçlarda saklanmalý * Özellikle yatak odalarýndan halý kaldýrýlmalý, diðer odalardaki halý boyutlarý da küçültülmeli * Hamam böcekleri kapalý ortamlarda alerjiye neden olabilen etkenlerdir. Bunlardan

Besin alerjisinin belirtileri nelerdir?

Ece besin alerjisinin belirtileri de þöyle anlattý; "Besinler çoðunlukla birden fazla maddenin karýþýmý þeklinde olduklarýndan besindeki hangi maddenin alerjiye yol açtýðýný anlamak kolay deðildir. Besin öðeleri arasýnda alerjiye yol açan maddeler genellikle protein yapýsýndadýr. Ýnsanlarda sýklýkla alerjiye neden olan besinler þunlardýr: Ýnek sütü, yumurta, balýk ve kabuklu deniz ürünleri, kabuklu ve yaðlý kuruyemiþler (fýndýk fýstýk gibi), tahýllar, etler, meyveler, sebzeler ve kuru baklagiller, baharatlar ve çeþni vericiler, çikolata, bal ve bazý içeceklerdir. Bu besinlerden bazýlarý diðerlerine göre daha sýk alerjiye neden olurlar. Örneðin süt ve yumurta meyve sebzelere göre daha sýk alerjik reaksiyona neden olur. Yine bu besinlerden bazýlarý diðerlerine göre daha ciddi reaksiyonlara neden olurlar (yer fýstýðý ve aðaç fýstýklarý gibi)."


GÜNCEL

21 Nisan 2017 Cuma

3

Hasta kýzlarý kacýrýldý mý? E

rgani'de 'Epidermolizis Bülloza' (Kelebek) hastasý Ebru Evsan (32)'dan iki günden bu yana haber alýnamýyor. Kýzlarýnýn bulunmasý için polise giden Baba Ekrem ve Anne Songül Evsan, hastalýðý ileri derecede seyreden kýzlarýnýn Serkan A. tarafýndan kandýrýlýp kaçýrýldýðýný iddia ederek, kýzlarýnýn hayatýndan endiþe ettiklerini söylediler

DÝYARBAKIR'ýn Ergani Ýlçesi'nde iki günden bu yana kýzlarý Ebru'dan haber alamadýklarýný ifade eden gözü yaþlý Anne ve baba, kýzlarýnýn bulunmasý için polise müracaat etti. www.haber 21.com yer alan ve Ekrem Senvar'a dayandýrýlan habere göre, Ebru'nun hastalýðýnýn son aþamada olduðu için kemoterapi ve özel ilaçlarla günlük tedavi edilmesi gerektiðini ifade eden Anne Songül Evsan, kýzýnýn tedavisinin en fazla bir hafta aksamasý halinde öleceðini ifade ederek, gözyaþlarý içinde kýzýný görenlerin polise bilgi vermesini istedi. Baba Ekrem Evsan ise, Kemoterapi tedavisi için Ebru'yu 6 ay önce Ankara'ya götürdüklerini belirterek, "Bu sýrada ismini Serkan A. olarak tanýtan bir þahýs An-

kara'da bu hastalýkla ilgili bir dernekten geldiðini belirterek bize yardýmcý olmaya çalýþýyordu. Ankara'daki tedavinin ardýndan Ergani'ye döndük. Son iki aydan bu yana da bu þahýs kýzýmýzla sosyal medyadan bizden habersiz görüþüyormuþ. Bu þahsýn kýzýmý görmek için birkaç kez bizden gizli kýzýmý görmeye geldiðini öðrendik. Kýzýmýz Ebru, aðýr hastalýðýna raðmen hayat dolu bir kýzdýr. Tekerlekli sandalye ile güzel havalarda dýþarý çýkýp gezen, çevresindeki insanlarýn sevdiði ve yardýmcý olduðu bir kýzdýr.

Kýzýmýz kaçýrýldý

Serkan A, denilen bu þahýs, nasýl olmuþsa kýzýmýzý kandýrýp kaçýrmýþtýr. Dün akþam gezmek için dýþarý çýkan Ebru'dan bir daha ha-

Kendini astý cebinden ‘iþsizlik intiharý’ notu çýktý Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde, iple kendini aðaca asarak yaþamýna son veren 24 yaþýndaki Murat Akar'ýn cebinden, "Parasýzlýk ve iþsizlik yüzünden intihar ettim" yazýlý not çýktý

DÝYARBAKIR'ýn Ergani Ýlçesi'ndeki Þeyh Þükrü Mezarlýðý yakýnlarýndaki bir bahçede Murat Akar, iple aðaca asýlý olarak ölü bulundu. Polisin yaptýðý incelemede Akar'ýn cebinde, 'Parasýzlýk ve iþsizlik yüzünden intihar ettim' yazýlý kaðýt bulundu. Cansýz bedeni aðaçtan indirilen Murat Akar'ýn, bu sýrada cep telefonu çaldý. Telefona cevap veren polis, durumu kardeþine güçlükle anlattý. Murat Akar'ýn

cenazesi, otopsi yapýlmak üzere Ergani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapýlan ön otopsinin ardýndan detaylý otopsi için Akar'ýn cenazesi Diyarbakýr Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma ise sürerken, Murat Akar'ýn askerlik dönüþü iþ bulamadýðý, anne-babasý ve biri böbrek hastasý iki kýz kardeþi ile birlikte yaþadýðý öðrenildi. (Haber Merkezi)

ber alamadýk. Her yeri aradýk ancak bulamadýk. Akþam yengesini arayýp bu þahýsla baþka bir ile kaçtýðýný söyleyip telefonu kapattý. Bir daha ulaþamadýk. Bu þahsý araþtýrdýk. Daha önce bahsettiði dernekle bir ilgisi yokmuþ. Kýzýmýn tüm bedeni yara içinde. Evlenecek bir hali yok. Bu þahýs kýzýmý ne diye kaçýrmýþ, organ mafyasý mý? Ýlaç mafyasý mý? bilemiyoruz. Kýzýmýza bir zarar vermesinden,

Ebru'nun hayatýndan endiþe ediyoruz. Ýlaçlarýný kullanamazsa bir hafta içinde ölecek. Polis her yerde onlarý arýyor ancak herhangi bir iz yok. Allah rýzasý için görenlerin polise haber vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandý.

Katil zanlýsýndan kan donduran ifade BATMAN'da tüfekle taradýðý otomobilde bulunan bir kiþinin hayatýný kaybetmesine, bir kiþinin de aðýr yaralanmasýna neden olan katil zanlýsý M.L.A. ifadesinde, "Ýçki içenlere ve uygunsuz gördüðüm kiþilere tahammülüm yok. Yakalanmasaydým baþkalarýný da öldürecektim" dedi. Edinilen bilgilere göre, yaklaþýk bir hafta önce, Batman-Kozluk karayolunun 10'uncu kilometresinde 35GD7427 plakalý otomobilin önünü kesen M.L.A., tüfekle aracý taradý. Olayda, araçta bulunan Süleyman Gültekin (30) hayatýný kaybetti, S.G. (26) aðýr yaralandý. Olaydan sonra kayýplara karýþan Zanlý M.L.A.'nýn yakalanmasý için çok yönlü soruþturma baþlatýldý. Bu çerçevede, 60 kiþilik jandarma ekibi görevlendirildi. MOBESE kameralarýný inceleyen ekip, cinayet saatinde bölgeden geçen 250 aracý sorgulayarak, M.L.A.'nýn kullandýðý aracý tespit etti. Ardýndan M.L.A.'nýn ikamet adresini belirleyen jandarma, Yeþilöz köyündeki evine operasyon düzenledi. Operas-

yonda M.L.A., olayda kullandýðý silahlarla birlikte yakalandý. Jandarmadaki ifadesinin ardýndan adliyeye sevk edilen M.L.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ve adliyedeki ifadelerinde suçunu kabul eden M.L.A., "Piþman deðilim, dýþarýda ve yol kenarlarýnda içki içen ve bayan arkadaþlarýyla uygunsuz gördüðüm kiþilere tahammülüm yok. Yakalanmasaydým baþkalarýný da öldürecektim. Batman merkez Gültepe Mahallesi'ndeki parkta da bir iki keþif yaptým. Yakalanmasaydým orada birkaç kiþiyi daha öldürecektim" dedi. (ÝHA)


4

HABER

21 Nisan 2017 Cuma

2 günde 45 bin ziyaretçi D

iyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Engin Yeþil, Irak, Suudi Arabistan, Ýran ve Katar'dan iþadamlarýnýn raðbet gösterdiði 8. Ortadoðu Tarým Hayvancýlýk ve Süt Endüstrisi Fuarý'ný iki günde 45 bin kiþi ziyaret ettiðini söyledi

DÝYARBAKIR Ticaret Borsasý (DTB)Baþkaný Engin Yeþil, 8. Ortadoðu Tarým Hayvancýlýk ve Süt Endüstrisi Fuarý'na iliþkin deðer-

lendirmelerde bulundu. Bölgede tarým ve hayvancýlýðýn önünün açýlacaðýný belirten Yeþil, Diyarbakýr'ýn sahip olduðu tarým potan-

Ertelenen planlý kesintiler gerçekleþiyor

siyeliyle Türkiye'nin en önemli þehirlerinin baþýnda yer aldýðýný belirtti. Kentin bu tür büyük organizasyonlara ihtiyacý olduðunu anlatan Yeþil, "Ýlimizde yaþanan istenmeyen olaylar nedeniyle 2 yýl aradan sonra böylesi büyük bir fuarýn gerçekleþmesi bizleri çok mutlu etmiþtir. Ýlk iki günde 45 bin kiþinin ziyaret ettiði fuarýn kentimizde düzenlenmesinde emek veren tüm kurumlarýmýza teþekkür ediyorum. Bölgemizin ve ilimizin bu gibi büyük organizasyonlara ihtiyacý bulunmaktadýr. Buraya gelen bölge çiftçilerimiz yeni teknolojik aletleri tanýma ve yeni iliþkiler geliþtirme imkanýný bulmaktadýr.

Baþta üyelerimiz olmak üzere tüm bölge çiftçilerimizi ve halkýmýzý fuara davet ediyorum" dedi. Atilla Fuarý ziyaret etti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla da, Fuarý ziyaret etti. Atilla, fuarý gezerek stant sorumlularýndan bilgi aldý. Cumali Atilla, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin kentin tarihi ve kültürünü tanýtmak amacýyla açtýðý standý da ziyaret etti. Fuarda incelemelerde bulunan Atilla, fuarýn kent için önemli olduðuna dikkat çekti. Baþkan Atilla, fuar alanýnda vatandaþlarla sohbet ederek sorunlarý ve taleplerini dinledi. (Haber Merkezi)

Diyarbakýr Gençlik Hizmetlerine ziyaret

D

icle Elektrik Daðýtým, Referandum nedeniyle elektrik kesintisine yol açmamak için ertelenen bakým ve onarým çalýþmalarý yeniden baþladýklarýný ve bu nedenle 2223 Nisan günü Þanlýurfa karayolundaki mazý mevkilerde elektrik kesintisi yaþanacaðýný duyurdu

Süleyman ÖZDEMÝR DÝYARBAKIR - Referandum nedeniyle elektrik kesintisine yol açmamak için ertelenen bakým ve onarým çalýþmalarý yeniden baþlarken, planlý kesintiler de yaþanýyor. Dicle Elektrik Daðýtým, 2223 Nisan günü primer panolarda yapýlacak çalýþmalar nedeniyle Þanlýurfa karayolundaki mazý mevkilerde elektrik kesintisi yaþanacaðýný duyurdu. Enerji þirketinden yapýlan duyuruda, "22-23 Nisan 2017 tarihinde TM-4 fider 14 yaðsan grubundan beslenen Erdem Plastik, Halis Un, Oto Galericiler ve Toyota Serap Gözeli çýkýþlarýnda Müþteriler Müdürlüðü tarafýndan yapýlacak olan primer pano çalýþmalarýndan dolayý 09:00 - 17:00 saatleri arasýnda Þanlýurfa yolu 10. kilometre üzerinde bulunan fabrikalarda elektrik kesintisi yaþanacaktýr" denildi.

DÝYARBAKIR Kamu Þehitleri Derneði Yönetim Kurulu Üyeleri Diyarbakýr Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mehmet Demir'i ziyaret etti. Dernek Baþkaný Ahmet Büyükburç ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldýðý ziyarette Diyarbakýr Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Burhan Gül de yer aldý. Dernek Baþkaný Ahmet Büyükburç, sporun kal-

Kahraman’dan yaralý personele anlamlý ziyaret

kýnmasýnda ve bölgede geliþmesinde Diyarbakýr Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünün büyük katkýsý olduðunu belirtti. Büyükburç, son yýllarda tesisleþmede büyük bir atýlýmý gerçekleþtiðini vurguladý. Büyükburç, Diyarbakýr Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünün çalýþmalarýný çok yakýnda takip ediyoruz. Yapýlan yeni tesisleri ve gençlerin spora ka-

DÝYARBAKIR'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediye Baþkan Yardýmcýsý Emine Kahraman, merkez Baðlar ilçesindeki emniyet müdürlüðü ek binasýndaki atölyede meydana gelen 1'i polis 2 sivil memurun þehit olduðu saldýrýda yaralanan belediye personeli Mücahit Eren'i evinde ziyaret etti. Saldýrýda yaralanan Mücahit Eren'in Kayapýnar ilçesi Diclekent Mahallesi'ndeki evine giden Baþkan Yardýmcýsý Emine

zandýrýlmasý gibi faaliyetleri görüyoruz. Yani bölgenin geliþimi için bir çalýþma var. Bu nedenle bizde çok mutluyuz" dedi. Konuþmalarýn ardýndan Diyarbakýr Kamu Þehitleri Derneði Baþkaný Ahmet Büyükburç, Diyarbakýr Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mehmet Demir'e hizmetlerinden dolayý teþekkür plaketi verdi. (ÝHA)

Kahraman'ý Eren'in ailesi karþýladý. Hasta yataðýnda Eren'e geçmiþ olsun dileklerinde bulunan Baþkan Yardýmcýsý Kahraman, olaydan büyük üzüntü duyduklarýný söyledi. Baþkan Mustafa Kýlýç'ýn da geçmiþ olsun dileklerini Eren'e ileten Kahraman, beraberinde getirdiði hediyeleri verdi. Eren'in çocuklarýna da oyuncak hediye eden Kahraman, Eren'in yanýnda olduklarýný söyledi. (Haber Merkezi)


5

HABER

21 Nisan 2017 Cuma

33 yýlýný doðaya verdi

Diyarbakýr'da 33 yýldýr çiçek ve fidan satýþý yapan Nevzat Korkmaz, doða sevgisinden dolayý bu deden Korkmaz, "Her türlü zorluklara raðmen çok güzel olan Diyariþi yaptýðýný ve kazandýðýyla 4 çocuðuna üniversite okutup, meslek sahibi yaptýðýný kaydetti DÝYARBAKIR'da çiçek ve fidan satýþý yapan Nevzat Korkmaz, içindeki doða sevgisiyle baþladýðý iþe 33 yýlýný verdi. Yeniþehir ilçesi Batýkent Meydaný'nda bulunan yeþil alanda oluþturduðu mini bahçesinde iþini sürdüren Korkmaz, 4 çocuðuna bu iþten kazandýðýyla üniversite okuttuðunu, hepsinin þuan oku-

muþ meslek sahibi birer birey olduðunu belirtti. Ýþinden büyük bir mutluluk duyduðunu vurgulayan Korkmaz, insanlarýn doðaya sahip çýkmasý için de çaðrý yaptý.

“Mutluyum, gururluyum”

"500 týr civarýnda bitki Diyarbakýr bölgesine getirdim. Hepsini uyguladým. Mutluyum, gururluyum. 4 tane çocuðum var. Dördünü de okuttum. Þuan hepsi de mühendis, öðretmen, mali müþavir" dedi.

33 yýldýr bir fiil bitki üzeri, bah- “Sevgiyle yaptýk, çe düzenleme ve aðaç dikme iþlesevgiyle yürütüyoruz” Ýþini yaparken haz aldýðýný kayriyle uðraþtýðýný söyleyen Korkmaz,

Büyükþehir Belediyesi 23 Nisan

Çocuk Þöleni düzenliyor D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, çocuklara bayram sevincini yaþatmak amacýyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'nýn kutlanacaðý 23 Nisan'da Çocuk Þöleni düzenleyecek DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle 23 Nisan Çocuk Þöleni düzenliyor. 23 Nisan pazar günü saat 14.00'da Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapýlacak þölen programýnda, "oyunlar, animasyonlar, yarýþmalar, eðlence ve müzikler" yer alýyor. Çocuklara bayram sevinci yaþatmayý hedefleyen Büyükþehir Belediyesi, Diyarbakýrlý çocuklarý ve ailelerini 23 Nisan Çocuk Þölenine katýlmaya davet etti. (Haber Merkezi)

bakýrýmýzý istediðimiz þekilde yeþillendirdik. Bu nimetler hepsi insanlýk içindir. Sevgiyle yaptýk, sevgiyle yürütüyoruz. Son damlasýna kadar bu hizmette varýz, yapacaðýz. Mutluluðun en hazýný duyuyorum. Parasýndan deðil, çok þükür kazandým am bu iþin sevabý yeþili korumada, dikmede, bakmada. Bizim vazifemiz budur, doðaya katký, baþka bir þey deðil" diye konuþu. (ÝHA)

DÜ, Adanalý öðrencilerin yüreðini fethetti DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi (DÜ), Adana'da düzenlenen "Tercih Günleri"nde öðrencilerin yüreðini fethetti. Etkinlikte, DÜ'yü güler yüzle karþýlayan Adanalý öðrenciler, fuarda üniversiteyi görmekten büyük keyif aldýklarýný belirtti. Öðrenciler, DÜ Temsilcisi Faysal Özdemir'den tercih

edecekleri meslekler hakkýnda detaylý bilgiler alarak, kendileri için en uygun mesleði detaylýca analiz etti. Öðrenciler DÜ'yü tercih edeceklerini ve kesinlikle kazanma azminde olduklarýný dile getirdi. Etkinliði, 10 bin kiþinin gezmesi hedefleniyor. (Haber Merkezi)


6

HABER

21 Nisan 2017 Cuma

Içkale’ye ziyaretçi akýný

Figen Yüksekdað’ýn duruþmasý ertelendi HDP Eþ Genel Baþkaný'yken Mersin'de yaptýðý konuþmalar nedeniyle yargýlanan Figen Yüksekdað davasýnýn 4'üncü duruþmasý yine ertelendi DÝYARBAKIR - 2016 yýlýnda HDP Eþ Genel Baþkaný'yken Mersin'deki konuþmalarý nedeniyle "örgüt propagandasý yaptýðý" gerekçesiyle yargýlanan Figen Yüksekdað davasýnýn 4'üncü duruþmasý ertelendi. Edinilen bilgilere göre, Mersin 2'nci Aðýr Ceza Mahkemesinde 8 yýl aðýr hapis cezasý istemiyle yargýlanan Yüksekdað, bazý mazeretler bildirerek duruþmaya katýlmadý. Duruþmaya Yüksekdað'ýn 3 avukatýnýn katýldýðý belirtildi. (Haber Merkezi)

S

ur Ýlçesi'nde bulunan ve restorasyon ve yenilenme çalýþmalarý nedeniyle yaklaþýk 16 ay kapalý kalan tarihi iç kale ve içerisinde bulunan Hz.Süleyman Cami ve Türbesi ziyaretçi akýnýna uðruyor. Esnaflar, en son 1965 yýlýnda böyle ilgi ve izdiham görüldüðünü belirtirken, görevliler yoðunluk nedeniyle tarihi iç kalenin zaman zaman kapýlarýný kapatmak zorunda kaldý DÝYARBAKIR Merkez Sur Ýlçesi'nde bulunan ve Aralýk 2015 tarihinde ilan edilen sokaða çýkma yasaðý kapsamýna

“Referandum yeni fýrsatlar doðurdu”

HDP'li Bilgen cezaevinden mesaj gönderdi: "Referandumda ortaya çýkan tablo, demokrasi mücadelesini geniþletmek ve toplumsal barýþý inþa etmek için önemli fýrsatlar ortaya çýkarmýþtýr"

giren, operasyonlar bittikten sonra Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan yeniden onarýlarak düzenleme çalýþ-

DÝYARBAKIR - HDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduðu Silivri 9 No'lu Kapalý Cezaevi'nden referandum sonuçlarýyla ilgili bir mesaj gönderdi. HDP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre Bilgen'in "Þer bildiðinizde hayýr olmasý için eksikleri gidermeli ve önümüze bakmalýyýz" diye baþladýðý mesajý þöyle:

“Güçlü bir deðiþim hareketi” Tüm engellemelere ve adaletsizliðe raðmen referandum sonucunda ortaya çýkan tablo, siyaseti toplumsallaþtýrmak, demokrasi mücadelesini geniþletmek ve toplumsal barýþý inþa etmek için önemli fýrsatlar ortaya çýkarmýþtýr. Hayýr için bir araya gelen iradenin statükoculuða evirilmemesi, mevcut fiili durumu savunma biçiminde sönüm-

masý yapýlan tarihi Ýç Kale ve içerisindeki Hz. Süleyman Camii ve türbesi geçen hafta ziyaretçilere açýldý. Yoðun ziyaretçi trafiði ve bazý ziyaretçilerin iç kaleden surlarýn üzerine çýkmasý ile oluþan güvenlik riski nedeniyle haftanýn belirli günleri açýlan tarihi iç kalenin önünde dün ziyaretçi trafiði nedeniyle izdiham görüldü. Hz. Süleyman ve 27 Sahabenin türbelerinin bulunduðu tarihi iç kalede yoðunluk ve izdiham, Sur Ýlçesi'nde trafiði de aksatýrken, ziyaretçi yoðunluðu nedeniyle tarihi iç kalenin kapýsý önünde büyük izdiham oldu. Sur esnafý yaklaþýk 16 aydýr kapalý olan tarihi iç kaledeki böyle bir yoðunluðun en son 1965 yýlýnda görüldüðünü söyledi. Yoðunluk nedeniyle içeri giremeyenler, içeriye girenlerin çýkmasýný beklediklerini ifade etti. Bazý ziyaretçilerin cami ve türbeleri ziyaret etmek için, bazýlarýnýn yeniden düzenlenen alaný görmek için, bazýlarýnýn ise tarihi iç kale surlarýna çýkarak halen yasaðýn uygulandýðý mahallelere bakmak ve orada daha önce bulunan evlerinin yerini görmek için geldiði görüldü. Tarihi iç kale kapýlarýnýn önündeki yoðunluk ve izdiham artýnca görevlilerin zaman zaman iç kalenin kapýlarýný kapattýklarý göze çarptý.

lenmemesi için baþta Anayasa olmak üzere güçlü bir deðiþim hareketine öncülük edilmelidir.

“Önyargýlar aþýlmalý” Ötekileþtiren, dýþlayan siyaset dilinin terk edilmesi, ortak akýl ve vicdaný tüm toplumsal zeminlerde örgütleyen bir yeni siyasi buluþmanýn alternatif olarak toplumun önüne konulmasý gerekir. OHAL uygulamalarý baþta olmak üzere devam eden haksýzlýklara, dýþ politikada yeni maceralara sürüklenmeye ve ekonomik kriz tehlikesine karþý etkili bir muhalefetin sergilenmesi yepyeni bir siyasi umudu ortaya çýkaracaktýr. Eski ezber ve ön yargýlarýn aþýlmasý ile kamplaþtýrma ve gerilim siyasetinin boþa çýkarýlmasý siyasetin önündeki en önemli sorumluluktur." (Haber Merkezi)


7

HABER

21 Nisan 2017 Cuma

Mazlum Der’de tasfiyelerden yeni örgüt doðdu:

HAK iNiSiYATiFi Der ve Mazlum Der adýný suistimal eden malum çevreler ile bir baðýmýzýn kalmadýðýný, Mazlum Der ismini kullanmayacaðýmýzý, istiþare ve hazýrlýk süreci tamamlanýp kuruluþumuzu ilan edeceðimiz güne kadar çalýþmalarýmýzý, HAK Ýnisiyatifi adý altýnda sürdüreceðimizi saygý ile arz ederiz" ifadelerini kullandý.

HAK Ýnisiyatifi þubeleri

M

azlum Der’de tasfiye edilen 20 þubenin üyeleri “HAK Ýnisiyatifi” adý altýnda yeni bir oluþumla yola devam etme kararý aldý

Mesut FÝÐANÇÝÇEK DÝYARBAKIR - Genel Kurulda haklarýnda kapatma kararý verilen Mazlum Der þubeleri yola 'Hak Ýnisiyatifi' olarak devam edecek. 19 Mart 2017'de Olaðanüstü Genel Kurulu giderek delegelerin oy çokluðu ile aralarýnda Diyarbakýr Þubesi'nin de bulunduðu 16 Mazlum Der þubesi kapatýldý, Mazlum Der Genel Merkezi ise Ýstanbul'a taþýndý. Hakkýnda kapatýlma kararý verilen þubeler kararlarýn hukuksuz ve keyfi olduðunu belirterek bir deklarasyon yayýnlandý. Þubeler, Mazlum Der ile yollarýný kesin olarak ayýrdýklarýný ilan ederek yollarýna HAK Ýnisiyatifi adý al-

týnda devam edeceklerini duyurdu.

‘Kendilerine ceza vermiþlerdir’

Kendilerine yönelik tasfiyeyi 'operasyon' olarak yorumlayan üyeler, "Yeni bir Ýnsan Haklarý Hareketi'nin çalýþmalarýna baþlamýþ bulunuyoruz. Hukuki süreç nasýl neticelenirse neticelensin, bugünden itibaren Mazlum Der ile yollarýmýzý kesin olarak ayýrdýðýmýzý ilan ediyoruz. Mazlum Der emektarlarý olarak, bugüne kadar Mazlum Der çatýsý altýnda yapýp ettiðimiz her iþin sorumluluðunu, bedelini ve bu tecrübenin bize kattýðý deðer ve birikimleri, göðsümüze birer þeref madalyasý olarak takýp yeni bir yola

AGÝT: Oylar yeniden sayýlsýn

giriyoruz. Bizi bir 'siyasi operasyon' marifetiyle kapý dýþýnda býrakýp cezalandýrdýðýný düþünenler, esasen Mazlum Der'e ve kendilerine ceza vermiþlerdir.

“Vicdanýmýz rahat deðil, üzgünüz”

Bu tablo karþýsýnda, vicdanýmýz rahat deðil, üzgünüz. Ancak bu hususta artýk elimizden gelen bir þey yok. Kýsýr çekiþmelerle vaktimizi harcama lüksümüz de yok. Yüzümüzü yarýnlara dönmek, haksýzlýða uðrayanlar ve ezilenler için yeni bir yol inþa etmek, geldiðimiz aþama itibariyle en doðru seçimdir. Türkiye kamuoyuna ve insan haklarý camiasýna, bugünden itibaren Mazlum

DÝYARBAKIR - Referandumda yaklaþýk 2.5 milyon mühürsüz oy pusulasý için muhalefetin baþlattýðý 'þaibe' tartýþmalarý devam ederken, Türkiye'nin davetiyle gözlemci statüsüyle seçimi izleyen AGÝT'ten çok konuþulacak bir öneri geldi. AGÝT Demokratik Kurumlar ve Ýnsan Haklarý Ofisi Direktörü Michael Georg Link, Heilbronner Stimme gazetesine yaptýðý açýklamada, "Oylarýn

Diyarbakýr Mazlum Der Þubesi'nin de aralarýnda yer aldýðý HAK Ýnisiyatifi bileþenleri ise þu þubelerden oluþtu: 1. Mazlum Der Genel Merkezi 2. Mazlum Der Antakya Þubesi 3. Mazlum Der Batman Þubesi (Bir grup üye) 4. Mazlum Der Bitlis Þubesi 5. Mazlum Der Bursa Þubesi 6. Mazlum Der Diyarbekir Þubesi 7. Mazlum Der Gaziantep Þubesi 8. Mazlum Der Hakkari Þubesi 9. Mazlum Der Ýzmir Þubesi 10. Mazlum Der Kocaeli Þubesi 11. Mazlum Der Mersin Þubesi 12. Mazlum Der Muþ Þubesi 13. Mazlum Der Sakarya Þubesi (bir grup üye) 14. Mazlum Der Þýrnak Þubesi 15. Mazlum Der Urfa Þubesi 16. Mazlum Der Van Þubesi 17. Mazlum Der Ankara Þubesi (bir grup üye) 18. Mazlum Der Ýstanbul Þubesi (bir grup üye) 19. Mazlum Der Adýyaman Þubesi (bir grup üye) 20. Mazlum Der Mardin Þubesi (bir grup üye)

yeniden sayýlmasý, seçim sürecine yönelik zayýflayan güveni artýracaktýr" dedi. Türkiye hükümetinin AGÝT raporunu dikkate almayacaðý yönündeki beyanatlardan üzüntü duyduðunu kaydeden Link, Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ýn iþ birliðine yanaþmamasý durumunda Türkiye'deki politik durumun kötüleþeceðini de öne sürdü. "Bizim raporlarýmýz sadece AGÝT tarafýndan deðil, ayný

zamanda AB, Avrupa Konseyi ve Birleþmiþ Milletler tarafýndan deðerlendirilir ve bu kurumlara referans teþkil eder" ifadelerini kullanan Link, Türkiye'nin, gözlemcilerinin tavsiyeleri konusunda AGÝT ile iþ birliði yapmamasý durumunda, bunun baþka devletler ve kurumlar tarafýndan eleþtirileceði ve politik açýdan sonuçsuz kalmayacaðý deðerlendirmesinde bulundu. (Haber Merkezi)


8

HABER

21 Nisan 2017 Cuma

Kaçak yapýlaþmay K

ayapýnar Belediyesi tarafýndan Huzurevleri ve Medya Mahalleri arasýnda kalan Kuçe bölgesinde yapýlan kaçak yapýlarýn yýkýmýna baþladý. Çevik Kuvvet ekiplerince, gerekli tedbirlerin alýnmasýnýn ardýndan baþlatýlan yýkým çalýþmalarýnda kaçak yapý sahipleri, zabýta ve güvenlik görevlilerine baðýrarak yýkýmýn durdurulmasýný istedi Mehmet.Uður ÇAKIL

DÝYARBAKIR Merkez Kayapýnar Belediyesi'ne ait park alaný üzerinde kaçak yaYENÝGÜN HABERÝ pýlarýn tespitini yapan Kayapýnar Belediyesi Yapý Kontrol Müdürlüðü ekipleri, yapý sahiplerine uyarýda bulundu. Uyarýnýn dikkate alýnmamasýnýn ardýndan tespit edilen kaçak yapýlarýn yýkýmýna baþlandý. Yoðun güvenlik önleminin alýndýðý yýkýmlar sýraSertaç KAYAR

Kayapýnar Belediye Baþkaný Mustafa Kýlýç, ilçenin yeniden yapýlanmasýnda kaçak yapýlaþmaya taviz vermeyeceklerini belirterek, "Kaçak inþaat yaparak geleceðimizi karartmayalým" dedi. Maðdur edildiklerini iddia eden kaçak yapý sahipleri ise, "Ne yapacaðýmýzý bilmiyoruz. Sokakta kaldýk. Çadýr kurup sokakta kalacaðýz. 3 aile evsiz kaldýk" dedi

sýnda kaçak yapý sahibi, yapýnýn yýkýlmamasý için çatýya çýktý.

Bir polis yaralandý Polisin ikna edememesinin ardýndan tazyikli su ile yapýlan müdahale ile þahýs aþaðý indirildi. Yapýlan müdahalede bir polis de hafif þekilde yaralandý. Belirlenen kaçak yapýlarýn yýkýmý sýrasýnda bölgede toplanan vatandaþlar, cep telefonlarýný çýkararak yýkýmý kaydetmesi ilginç görüntüler ortaya çýkardý. Kaçak yapý sahipleri, yýkým sýrasýnda zabýta ve güvenlik görevlilerine baðýrarak yýkýmýn durdurulmasýný istedi. Ýlçe genelinde ve özellikle Kuçe bölgesinde 1 ve 4 kat olarak yapýlan kaçak yapýlarýn tespitinin devam edeceði öðrenilirken, kaçak yapýlaþmaya taviz verilmeyeceði öðrenildi.

“Taviz vermeyeceðiz” Gerçekleþtirilen yýkýma iliþkin Kayapýnar Belediye Baþkaný Mustafa Kýlýç, yazýlý bir açýklama yaptý. Ýlçenin yeniden yapýlanmasýnda kaçak yapýlaþmaya taviz vermediklerini belirten Kýlýç, "Yýllardýr süregelen düzensiz ve kaçak yapýlaþma sonucu bugün yaþadýðýmýz sýkýntýlar ortada. Doðru ve akýlcý planlamalarla

Kayapýnar'ý yeniden inþa ederken, kaçak yapýlara asla göz yummuyor, gerekeni yapýyoruz" dedi. Kayapýnar Ýlçesi'nin þehir planlamasýnda yeni bir çarpýklýða sebep olacak kaçak yapýlaþmayla mücadeleye devam edeceklerini aktaran Kýlýç, "Vatandaþlarýmýzýn yaný sýra hazýr beton firmalarýnýn da konu hakkýnda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Bu konuda aksi bir tutum sergileyerek kaçak yapýlara beton temin eden þirketlere gerekli cezai yaptýrýmlar taviz gösteril-

meden uygulanacaktýr" uyarýsýnda bulundu.

“Herkes duyuralý olmalý” Vatandaþlarýn da sýkýntý yaþamamalarýný istediklerini kaydeden Kýlýç, "Kaçak yapý konusunda herkesin duyarlý olmasýný bekliyoruz. Kayapýnar Ýlçesi Diyarbakýr'ýn yeni yüzüdür. Modern binalarýn yükseldiði bir ilçede hazine arazileri ve park alanlarýna yapýlacak kaçak inþaatlarla geleceðimizi karartmayalým" þeklinde konuþtu.

“Çadýr kurup dýþarýda kalacaðýz” Gazetemize konuþan kaçak yapý sakinleri ise maðdur edildiklerini ileri sürdü. Evini yaklaþýk 2 hafta önce yaptýðýný kaydeden Resul Pekdoðan Ýsimli vatandaþ, "Belediye yetkilileri gelip evlerimizi yýktý. Bizim þu an kalacaðýmýz bir yer yok. Yetkililer bize herhangi bir yardýmda bulunmadý. Açýkçasý ne yapacaðýmýzý bilmiyoruz. Çadýr kurup dýþarýda kalacaðýz. 3 aile evsiz kaldýk. Yýkýmlarýn devam edeceðini sanýyoruz. Valinin yanýna gittim. Evlerimizin yýkýldýðýný maðdur olduðumuzu ve dýþarýda kalacaðýmýzý söyledim. Vali de bana kendileriyle ilgili bir durum olmadýðýný ve belediyeye gitmem gerektiðini söyledi" dedi.


HABER

21 Nisan 2017 Cuma

ya taviz yok

9

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’ndan Atilla’ya ziyaret

Resul Pekdoðan

“Bize yardým edilmesini bekliyoruz” Bir diðer kaçak yapý sahibi Ali Aktaþ da"50 Bin TL borç alýp evimi yaptým. Fakat belediyeden gelip yýktýlar. Akrabalarýmýzla birlikte dýþarda kaldýk. Çoluk cocuðumla birlikte ne ya-

pacaðýmýzý bilmiyoruz. Maddi olarak bir gücümüz yok. Evlerimizde yýkýldý. Gidecek bir yerimiz yok. Bizde burada çadýrlarýmýzý kurup ne yapacýðýma karar vereceðiz. Evsiz kaldýk ve maðduruz. Bize yardým edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandý.

DÝYARBAKIR'a çeþitli temaslarda bulunmak üzere gelen Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Mehmet Hadi Tunç, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Hayvancýlýk Genel Müdürü Osman Uzun, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Tarým Reformu Genel Müdür Yardýmcýsý Faruk Fýratoðlu, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Diyarbakýr Ýl Koordinatörü Hikmet Güneþ, Et ve Süt Kurumu Diyarbakýr Et Kombinasý Müdürü Hamdullah Güven, GAP Uluslararasý Tarýmsal Araþtýrma ve Eðitim Merkezi (UTAEM) Müdürü Mehdi Sümerli, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla'yý makamýnda ziyaret etti. Baþkan Atilla, konuklarýný kapýda karþýlayarak bir süre baþ baþa görüþtü. Baþkan Atilla, ziyaret nedeniyle Tunç'a teþekkür ederken, Tunç ise Atilla'ya çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. (Haber Merkezi)

OSB Yönetim Kurulu Toplantýsý gerçekleþtirildi Ali Aktaþ

DÝYARBAKIR - Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantýsý Diyarbakýr Valisi Hüseyin Aksoy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya Vali Aksoy'un yaný sýra Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý baþkaný Ahmet Sayar, OSB Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Abdülkadir Karavil, OSB Müdürü Mehmet Özel ve ilgili kurumlarýn temsilcileri katýldý. Toplantýda OSB'nin içerisinde bulunduðu durum, yaþadýðý sorunlar ve bu sorunlarýn giderilmesi konusunda yapýlmasý gerekenler hakkýnda karþýlýklý görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. Gündemdeki konularýn görüþülmesinin ardýndan toplantý sona erdi. (Haber Merkezi)


10

HABER

21 Nisan 2017 Cuma

Yeniþehir’de Kutlu Doðum etkinliði D

iyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesinde düzenlenen Kutlu Doðum etkinliðinde konuþan Ýl Müftüsü Burhan Ýþliyen, "Kendi þahsi hayatýmýzda güveni ve itimadý telkin etmezsek, ülkemizde de güven ve itimadý telkin edemez ve oluþturamayýz. Ailemizde güveni yerleþtirmeden toplumun güven toplumun bir güven toplumu olmasýný beklememiz anlamsýzdýr" dedi DÝYARBAKIR - Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Diyarbakýr il Müftülüðünün katkýlarýyla Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesinde "Ýnsanlýk, insana emanet sloganýyla Hz. Muhammed ve Güven Toplumu 'temasýyla Kutlu Doðum etkinliði gerçekleþtirildi. Yeniþehir Kültür kongresinde gerçekleþen etkinliðe Yeniþehir Kaymakamý Dr. Muhammet Özel, Saadet Partisi Ýl Baþkaný Fesih Bozan, Ýttihad'ul Ulema Genel Baþkaný Yardýmcýsý Mehmet þenlik, STK baþkanlarý, kanaat önderleri, medrese öðrencileri ve velileri katýldý. Etkinlik açýlýþýnda kýsa bir selamlama konuþmasý yapan Yeniþehir ilçe müftüsü Þevket Dilmaç, Hz. Muhammed'in, cahiliyenin en zirvesini yaþayan insanlardan örnek þahsiyetler yetiþtirdiðini söyledi. Dilmaç, "O, Allah'ýný bilmeyen, taþa-oduna tapan, kaba, cahil ve zalim insanlardan cihana nam salan komutanlar, idareciler, diplomatlar ve âlimler yetiþtirdi. Ekmek ve su alýþkanlýðý gibi putlara tapmayý adet haline getiren insanlara Allah'a imaný öðretti. Cahiliye döneminin cahil, kaba Ömer'ini cihan adaletinin þahý Ömer Ýbn-ul

Hattab, Emir-ül müminin haline getiren odur. Hz. Muhammed, þu fani dünya hayatýný adeta örnek teþkil etsin diye yaþamýþtýr." ifadelerini kullandý. "Güven kayboldu" Ýl Müftüsü Ýþliyen ise yaptýðý konuþmada, Suriye'de ve Irak'ta ve diðer Müslüman ülkelerde katliamlar yaþandýðýný hatýrlatarak, bazý odaklarýn Türkiye'yi de güvensiz hale getirmek için uðraþlar verdiðini söyledi. Ýþliyen, "Yüzbinlerce insan Suriye'de þehit oldu. Resmi rakamlara göre Diyarbakýr'da 149 bin Suriyeli var. Onlara 'ensar' olmuþuz. Milyon civarýnda ülkemizde kardeþimiz var. Mülteci, muhacir kardeþimiz var. Akdeniz bir emniyet deniziyken Aylan bebeklerle, sahil güvenlik ekiplerinin kýyýlardan cesetlerini topladýðý çocuklarla bir ölüm denizi haline geldi. Çünkü güven kayboldu.

Silvan Milli Eðitim Müdürlüðünden Kutlu Doðum programý

DÝYARBAKIR - Silvan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan, "Kutlu Doðum Haftasý" münasebetiyle bir program düzenlendi. Sezik Konferans salonunda düzenlenen program Batman'ýn Gercüþ ilçe vaizi Ýbrahim Halil Yakut'un Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþladý, ardýndan sinevizyon gösterimiyle devam etti. Etkinlikte, Silvan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ve Silvan Malabadi Anadolu Lisesi öðrencileri kasideler ve ilahiler seslendirdi. Diyarbakýr Ulu Camii Ýmamý Mehmet Sait Yaz, programda yaptýðý konuþmada Hz. Muhammed'in örnek þahsiyetine vurgu yaptý. Konuþmasýna, "Allah cümlemizi, neslimizi, onun gibi yaþayan, onun getirdiði emir ve fermanlara göre

Suriye'de, Irak'ta ölenlerin sayýsý milyonlarla ifade ediliyor. Biz, elhamdülillah saðlam bir kale olarak duruyoruz. Bu topraklarda güven ortamý kaybolsun diye binlerce faili meçhul var. Terörü, þiddeti ve nefreti bir usul olarak benimsemiþ olanlarýn kanýna girdiði, gözyaþlarýný döktüðü insanlar var" ifadelerini kullandý. "Eðer güveni inþa edemezsek baþarýlý olamayacaðýz" Bu gün yaþanan sorunlarýn gerçeðinde güvensizliðin yattýðýný belirten Ýþliyen,"Ýnsanlarýn güvenini kaybettik. Günlerini, aylarýný vererek bomba döþemek için tünel kazdýlar. Güveni kaybediyoruz, itimadý kaybediyoruz. Cahiliye toplumunda her türlü kötülük vardý, çirkinlik vardý. Günümüzdeki cahiliye, Ýslam öncesi dönemindeki cahiliyeye benziyor" þeklinde konuþtu. Ýþliyen Hz. Muhammed'in

bir hayat tanzim eden Müslümanlardan eylesin. " temennisiyle baþlayan Yaz, ''Peygamber (sav) kimdir? Biz onu gerçekten tanýyor muyuz? Muhammed (sav) nasýl bir insandý? Efendimiz, hanýmlarý, çocuklarý, yaþlýlar, iþçiler, komþularý, düþmanlarý, dostlarý hatta hayvanlar ve bitkiler ile nasýl bir münasebette idi? Ne getirmiþti Peygamber bize? Onu o düzene çýkaran ölçü neydi? Peygamber ne okuyordu? Kur'an-ý Kerim okuyordu. Kur'an-ý Kerim anlatýyordu. Hz. Ayþe validemize soruyorlar, 'Biraz bize Resulullah'ýn ahlakýndan bahset.' Hz. Ayþe diyordu ki: 'Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlaký Kur'an idi.' Peygamber Kur'an okurken onun içeriði ile amel ediyordu.

ahlakýnýn, ahlak edinilmesi gerektiðine deðinerek þöyle konuþtu: "Peygamberin ahlaký ahlakýmýz olacak, yaþayýþý yaþayýþýmýz olacak. Kendi þahsi hayatýmýzda güveni ve itimadý telkin etmezsek, ülkemizde de güven ve itimadý telkin edemez ve oluþturamayýz. Ailemizde güveni yerleþtirmeden toplumun güven toplumun bir güven toplumu olmasýný beklememiz anlamsýzdýr. Akþama kadar 'Sana kurban olayým ya Resulullah!' denilse ve ilahileri, kasideleri seslendirilse ancak akþama kadar on tane yalan arsýzca söylenmeye devam edilse Peygamber'e olan sevginin zerre kadar anlamý olmaz" Müftü Ýþliyen, korkaklýk ve cimri gibi kötü hasletlerin bir Müslüman'da bulunabileceðini ancak yalan ve aldatmanýn bir Müslüman'da asla bulunamayacaðýný kaydetti. (ÝLKHA)

Ameli sünnettir. Sünnet, Peygamber efendimizin Kur'an ý tatbik etme tarzýdýr." dedi. Yaz, "Kur'an önce Resulullah'ý inþa etti. 'Benim Rabbim beni yetiþtirdi, eðitti, ne güzel eðitti' diyor. Peygamber Efendimizi eðiten Kur'an'dýr. Kur'an ne dedi ise onu yaptý. Ashab-ý kiram onu örnek aldý. 'Sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardýr', onun gibi yaþayýn. Ona iman eden ilk nesil onun gibi yaþamaya çalýþtý. Kur'an zina, adam öldürme, faiz, rüþvet, zulüm haramdýr dedi, ashap çekildi." diye konuþtu. Konuþmanýn ardýndan sahneye çýkan Silvan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri Mevlid-i Þerif okudu. Program okunan þiirle sona erdi. (ÝLKHA)


11

HABER

21 Nisan 2017 Cuma

Çocuklar için hastaneyi süslediler

D

iyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi yönetimi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamýnda çocuklarýn hastaneye mutlu bir þekilde gelip tedavi olmalarý için klinikleri çizgi film kahramanlarý, kurdele ve balonlarla süsledi. Saðlýðýn biyopsikososyal yönlü olduðunu kaydeden Çocuk Hastalýklarý ve Saðlýðý Uzmaný Dr. Muhammet Asena, "Sosyal ayaðý eksik oldu mu biz saðlýðýn tamamlanmadýðý düþüncesindeyiz. O yüzden moral, motivasyon açýsýndan böyle bir etkinlik yaptýk" dedi DÝYARBAKIR Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi yönetimi, yaklaþan 23 Nisan öncesi çocuklarý unutmadý. Çocuklarýn hastaneye gelip tedavi olurken korkularýný yenmeleri ve mutlu ayrýlmalarýný düþünen hastane yönetimi, çocuk ve kadýn doðum

kliniklerini çizgi film karakterleri, kurdele ve balonlarla süsledi.

“Mutlu bir þekilde evlerine gidiyorlar” Konuya iliþkin açýklamada bulunan Çocuk Hastalýklarý ve Saðlýðý Uzmaný Dr. Muhammet

Aç kalma diyetlerini aklýnýzdan çýkarýn DÝYARBAKIR - Memorial Diyarbakýr Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Laleþ Güzel, diyetin kiþinin yaþýna, kilosuna, boyuna, beslenme alýþkanlýklarýna, fiziksel ve metabolik durumuna uygun hazýrlanan yeterli ve dengeli bir beslenme programý olduðunu ifade etti. Diyetin aç kalma durumuyla eþ deðer olmadýðýnýn benimsenmesi gerektiðini vurgulayan Güzel, "Aksine diyet açlýk hissinin oluþmasýna fýrsat vermeme durumudur. Diyet yaptýrýrken amacýmýz kilo verdirmekten ziyade kiþinin beslenme alýþkanlýklarýný deðiþtirmektir. Saðlýklý beslenme bir süreç olarak görülmemeli ve bunun için de diyet hayatýmýzda hep var olan geleneksel yiyecekleri de kapsamalý" dedi. Aç kalma diyetlerinde vücutta yað kaybý yerine kas kaybý oluþtuðunu vurgulayan Güzel, "Yani, etrafýnýzdakilerin dikkatini göbeðinizdeki çökmeden ziyade yüzünüz-

deki çökme ile çekersiniz. Çünkü açlýk anýnda vücut bu durumu kýtlýk olarak algýlar, bu durumda da yaðlar stoklanýr. Ayný zamanda açlýk diyetleri anemi, hipoglisemi, yorgunluk, baþ aðrýsý, konsantrasyon bozukluðu, kabýzlýk gibi problemlere de sebep olur. Unutmayýn ki aç kalarak verdiðiniz kilolarý diyetten sonra fazlasýyla geri alýrsýnýz. Tek bir besinle zayýflama ihtimalini de aklýnýzdan çýkarýn. Hiçbir besinin tek baþýna kilo verdirme gibi bir etkisi yoktur. Baþkalarýnýn diyetlerini de uygulamaya kalkýþmayýn. Çünkü beslenme ihtiyaçlarýmýz, parmak izimiz kadar bize özgüdür" diye konuþtu.

“Diyete baþlamadan önce dolabýnýzý boþaltýn” Diyete baþlamadan birkaç gün önce abur cubur dolabýnýn boþaltýlmasýný öneren Güzel, þunlarý kaydetti: "Gözünüzün önünde olan þeyi yememek ilk etapta sizi zorlaya-

Asena, biyolojik ve psikolojik olarak çocuklarýn bir þekilde desteklendiðini ancak sosyal ayaðýnýn eksik kaldýðý, bu tür etkinliklerle sosyal yönden, moral, motivasyon açýsýndan çocuklarý desteklendiðini kaydetti. Dr. Asena, "Ýdare olarak geldiðimiz

bilir. Yemek yeme hýzýnýzý düþürün. Beyin doyduðunu 15-20 dakikada ancak anladýðýndan yemek yeme sürenizi uzatmaya çalýþýn, bunu da çok çiðnemeyle yapýn. Glisemik indeksi yüksek, yani vücudumuzun kýsa sürede þekere dönüþtürebileceði þeylerden uzak durun. Buna beyaz ekmek, çay þekeri, hazýr gýdalar, beyaz undan yapýlan pastalar, börekler örnek verilebilir. Su içme alýþkanlýðý kazanýn. Diyete baþlamadan evvel bir suluk edinin. Unutmayýn su içtikçe metabolizmamýz hýzlanýr ve bütün hücrelerimizin içeceðimiz suya ihtiyacý var. Yiyeceklere olan bakýþ açýnýzý deðiþtirmeye çalýþýn ve unutmayýn yediklerimizden zevk almamýz sadece birkaç saniye sürer. Canýmýzýn istediklerini deðil vücudumuzun ihtiyacý olanlarý tercih etmemiz gerekiyor. Uyku ile ilgili düzensizliðiniz varsa bunu düzeltmeye çalýþýn. Günlük 6 saatten az 8 saatten fazla uykudan uzak durulmalý. Yemek piþirme yöntemlerinizi deðiþtirin. Kýzartmalardan, ka-

günden beri inandýðýmýz tek bir þey var. Saðlýk, Dünya Saðlýk Örgütü'nün de dediði gibi biyopsikososyal tam bir iyilik halidir. Biyolojik ve psikolojik yönünü bir þekilde destekliyoruz çocuklarda ama ayný zamanda sosyal yön, sosyal ayaðý eksik oldu mu biz saðlýðýn tamamlanmadýðý düþüncesindeyiz. O yüzden çocuklarýmýza, sosyal yönden, moral motivasyon açýsýndan yaklaþan 23 Nisan gününe özel poliklinik ve acil kýsmýnda süslemeler yaptýk. Hastaneye geldikleri zaman biliyorsunuz bir stres altýndalar ama bu tür ortamlarý oluþturduðumuz zaman gayet mutlu bir þekilde tedavilerini olup, ayný zamanda mutlu bir þekilde evlerine gidiyorlar. Hizmetimiz tamamen çocuklarýn mutluluðuna yönelik" diye konuþtu.

“Çocuklarýmýzýn hastaneden korkmamasý için” Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlýk ve Bakým Hizmetleri Müdürü Özlem Çaðlayan ise, "Hastanemizin kadýn doðum ve çocuk kliniklerinde 23 Nisan etkinlikleri kapsamýnda biz de küçük bir hazýrlýk yaptýk. Çocuklarýmýzýn hastaneden korkmamasý, saðlýk çalýþanlarýmýzla ilgili güzel bir iletiþim kurmasýyla için þuan yaptýðýmýz hazýrlýklar devam ediyor" ifadelerini kullandý. (ÝHA)

vurmalardan uzak durulmalý. Fýrýn, ýzgara ya da haþlama gibi piþirme yöntemleri tercih edilmeli. Hedefiniz ya olmak istediðiniz kilo ya sýðmak istediðiniz bir kýyafet ya artan karaciðer enzimlerinizi ya da kan þekeri deðerinizi normale düþürmek olsun. Herkes arada motivasyon kaybý yaþayabilir. Bunu yaþadýðýnýz anda tavsiyem bir öðünde canýnýz hangi gýdadan ne miktarda tüketmek isterse yiyin. Yaþadýðýnýz rahatsýzlýktan sonra diyetinize tekrardan sarýlacaksýnýz. Diyet yaparken amacýnýz kilo vermek deðil, saðlýklý ve kalýcý bir þekilde kilo vermek olsun."(ÝHA)

Laleþ Güzel


12

HABER

21 Nisan 2017 Cuma

Bir þehir iki zýt görüþ M

ardin'de Referandum sonuçlarýna iliþkin birbirine taban tabana zýt iki ayrý siyasi görüþ hâkim þehirde. Bir kesime göre, HDP'den "Evet"e kayan oylar daha iyi bir gelecek umuduyla emanet olarak verildi. Diðer bir kesim ise, "evet" oyu verilmesinin baskýdan baþka hiç bir sebeple olabileceðine inanmýyor MARDÝN, bölgenin hassasiyetleri farklý bir ili. Þehirde Kürtler, Araplar ve Süryaniler bir arada yaþýyor. Bu siyasi atmosfer, HDP ile AK Parti arasýndaki rekabete ayrý bir anlam katýyor. 2014 yýlýnda þehrin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk'ün belediye baþkanlýðýna seçilmesi Mardin için önemli bir tercihti. 7 Haziran ve 1 Kasým seçimlerinde HDP kentte birinci parti oldu. 16 Nisan referandumunda, yüzde 59 gibi büyük bir çoðunlukla "Hayýr" oyu çýktý, ama HDP bu iki seçime göre en düþük oyunu aldý. Peki neden? Bu sonucu nasýl anlamak lazým? Soruya, þehrin farklý noktalarýndan farklý yanýtlar aldýk.

Kýzýltepe’de tepki

Kýzýltepe, geleneksel HDP çizgisinin en güçlü olduðu ilçelerden biri. Fakat, referandum sonuçlarýna göre bu ilçede dahi HDP'nin yüzde 10 oranýnda oy kaybettiði görülüyor. Ancak Kýzýltepeliler "oy kaybý" ifadesinin kullanýlmasýna bile tepkili. Nurettin Yiðit, sorularýmýzý isminin kullanýlmasýna ve fotoðrafýnýn çekilmesine izin vererek yanýtlamayý kabul eden Kýzýltepelilerden biri. Yiðit, "Evet" oylarýnýn baskýyla verildiði görüþünde. "Oy artýþý tamamen iktidar etkisinden kaynaklanýyor. Bölgede Erdoðan'a desteðin nedeni baskýdýr. Bunun dýþýnda emanet oylar da verilmiþtir mutlaka." 61 yaþýndaki Mehmet Çetinkaya ise daha da tepkili yaklaþýyor soruya. "Evet deðil, bu kadar baskýya raðmen 'hayýr' çýktý. Özellikle tüm köylerde baský vardý. Birkaç köy hariç tek bir hayýr oyu bile çýkmadý. Ben þimdi si-

zinle konuþuyorum ama konuþmaya bile korkuyorum. Bu koþullarda konuþmak zor. Ben baský olmasa 'evet' oyu çýkacaðýna inanmýyorum." Çetinkaya ile konuþurken bir sandalye bulup yanýmýza oturan Vasfi Gültekin de ayný düþünceleri paylaþtýðýný söylüyor. O, referandum gününden bu yana gündemde olan mühürsüz oylarýn aslýnda bölgede kullanýldýðýný iddia ediyor. "Mardin'de, Batman'da hep damgasýz oylar geldiði söyleniyor. Yoksa nasýl evet oyu verilir?Bu 18 madde içinde Kürtlere ne vardý? Ben neden evet oyu vereyim?" Adýnýn verilmesini istemeyenler de benzer mesajlar veriyor. Adlarýnýn neden verilmesini istemediklerini ise Olaðanüstü Hal koþullarýndan rahatsýz olduklarýný belirterek açýklýyorlar.

15 dakikada deðiþen siyasi atmosfer Kýzýltepe sokaklarýnda hâkim görüþ bu. Oysa, sadece 1520 dakika uzaklýktaki þehir merkezinde bambaþka þeyler duyuyorsunuz. Öncelikle, siyasi tercihlere de etki eden þehrin durumunu görmezden gelmek mümkün deðil. Özellikle yýlýn bu mevsiminde, yani hava ne sýcak ne de soðukken, Mardin sokaklarý hareketliliðe, turist trafiðine alýþkýn. Ama 2 senedir bölgenin bu en turistik þehrinde durum böyle deðil. Sokaklar boþ, dükkânlar kapanmýþ. Çünkü, Nusaybin, Sur, Cizre gibi merkezlerde kazýlan hendekler ve operasyonlarýn ardýndan Mardin merkezde hiçbir sorun yaþanmasa da artýk þehre turist gelmiyor. Bu, büyük bir ekonomik kayýp Mardin için. Ve bu

durum, doðal olarak HDP'ye zaten þüpheyle yaklaþan ticari merkezde siyasi tercihleri de etkiliyor. Bu duruma dikkat çekenlerden Veysi Güner, sonuçlarýn tam da böyle çýkmasýný beklediðini söylüyor. "Erdoðan her þeyin en güzelini yaptý. Halk da bunu görüyor. Artýk HDP milletvekilleri bu sokaklarda yalnýz baþýna yürüyor." Veysi Adýgüzel de yanýmýzda. O da, HDP cephesinde yaþanan oy kaybýnýn nedeninin iþsizlik olduðu görüþünde. "Çok kiþi evinden, çok kiþi köyünden oldu. Böyle giderse buradan HDP bir daha tek bir milletvekili çýkaramaz. Millet artýk uyanmaya baþladý. Sonuçlar da bunu gösteriyor." 35 yaþýndaki Atiye Taþ, 'Evet' oylarýnýn Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan için verildiðini söylüyor. "Ben daha çok evet oyu çýkmasýný bekliyordum. Erdoðan'ýn þimdiye kadar yaptýklarý yeter oy vermek için. Yaptýðý hizmetlerden dolayý verildi bu oylar. Demirtaþ'ýn neden hapiste olduðunu görüyor artýk bu insanlar. Dolaylý yoldan yaptýklarýndan dolayý hapiste. Milletin gözü açýldý artýk." Týpký Kýzýltepe'de olduðu gibi þehrin bu tarihi merkezinde de farklý düþünen seçmene rastlamak güç. Ýsminin ve fotoðrafýnýn yayýnlanmasýnda bir sakýnca görmediðini belirten 33 yaþýndaki Emin Admýþ farklý düþünenlerden biri. O, "Baský olmasaydý daha çok hayýr oyu çýkacaðý" görüþünde. Ýsminin verilmesini istemeyenler arasýnda, OHAL ortamýnda bu kadar 'Hayýr' oyu çýkmasýný baþarý kabul edenler var.

“Evet”e emanet oylar

Ancak, yeni yerleþim yerlerinde farklý görüþler dile getiriliyor. Örneðin, yaþanan olaylardan sonra Nusaybin'den göç

edenlerin yerleþtiði 13 Mart Mahallesinde. Burada isminin kullanýlmasýný istemeyen AK Partililer de var, HDP'liler de. Konuþtuðumuz AK Partililer arasýnda, OHAL olmasa bu kadar 'evet' oyu çýkmayacaðýný dile getirenler oldu. Bazý AK Partililer de, bazý köylerde blok olarak 'evet' oyu çýktýðýný belirtti ve tek sandýk kurulan bu köylerde insanlarýn "sorun olmasýn" diye isteseler de "hayýr" oyu kullanmadýklarýný savundu. Bunun yanýnda bazý 'Evet' oylarýnýn ise, siyasi bir deðiþim, daha iyi bir gelecek umuduyla emanet olarak verildiði de sohbetimiz sýrasýnda bir kaç defa dile getirildi. Kaynak: Gonca Þenay/ Al Jazeera


$ €

DOLAR 3,6334 3,6345 EURO

3,9069 3,9086

ALTIN 149,4237 149,4915 BÝST

91,699

ekonomi

13 21 Nisan 2017 Cuma

Istifa edene tazminat hakký ðýmýz."

Ýþsizlikte düþüþ kapýda Müezzinoðlu, iþsizlik konusunda da, "Son oranlarda yükselme rakamýný aldýk, önümüzdeki ay çok hafif bir düþme gelecek. Mart, nisan, mayýs rakamlarý hýzlý bir düþüþü gösterecek. Hýzla 11'lere ineceðiz" dedi.

Neler deðiþecek? Kýdem tazminatý fonuyla çalýþma hayatýna birçok yenilik gelecek. Ýþte bunlardan bazýlarý: * Ýþçilerin bir günlük bile hak kaybý olmayacak. * Ýstifa halinde kýdem tazminatýna hak kazanamama da fonla sona erecek. * Her çalýþanýn bireysel kýdem hesabý olacak. * Ýþveren bu hesaba her ay para yatýracak. * Ýþçiler en az 3.600 gün prim ödeme ve 15 yýl çalýþma koþuluyla her yýl için 30 gün karþýlýðý para çekme hakkýna sahip olacak.

Ýstifa eden iþçilere tazminat hakký doðuran düzenlemeye iliþkin son geliþmeleri anlatan Çalýþma Bakaný Müezzinoðlu, "Hakkaniyetli bir fon olacak. Önümüzdeki haftadan itibaren taslaklar üzerinden iþvereniyle, çalýþanýyla sendikalarýyla çalýþmaya baþlayacaðýz" dedi DÝYARBAKIR - Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu, kýdem tazminatý düzenlemesiyle ilgili gelinen noktayý deðerlendirdi. Takvim'de yer alan habere göre, Müezzinoðlu, "Ýki sorunlu baþlýðý var. Birincisi çalýþanýn haklarý iþverenin kasasýnda birikiyor. Bazý iþyerleri kapanabiliyor, bu para bir yerde ayrý

olarak tutulmuyor. Ýþveren bunu finansman olarak da kullanýyor. Ýþveren diyor ki bu yükü üzerimizden al. Diðer taraftan çalýþanýn neredeyse yüzde 75'i hiç alamýyor ya da hak ettiði oranda alamýyor" deðerlendirmesini yaptý.

Çalýþan maðdur oluyor Bakan Müezzinoðlu, þöyle de-

Tüketicinin güveni arttý

T

ÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nün açýkladýðý 2017 yýlý Nisan ayý tüketici güven endeksi verilerine göre, Tüketici güven endeksi Nisan ayýnda bir önceki aya göre yüzde 5,1 oranýnda artarak 71,3 oldu

vam etti: "Burada en çok maðdur olan çalýþan. Biz bu maðduriyeti daha fazla görmemezlikten gelemeyiz. Hakkaniyetli, güvencesi güçlü, sürdürülebilir, þeffaf bir fon olacak. Önümüzdeki haftadan itibaren taslaklar üzerinden iþvereniyle, çalýþanýyla sendikalarýyla çalýþacaðýz. Hak kaybýnýn olmamasý bizim de en önemli duyarlýlý-

Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, 2017 yýlý Nisan ayý tüketici güven endeksini açýkladý. Buna göre; Türkiye Ýstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý iþbirliði ile yürütülen tüketici eðilim anketi sonuçlarýndan hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayýnda bir önceki aya göre yüzde 5,1 oranýnda arttý; 2017 yýlý Mart ayýnda 67,8 olan endeks deðeri Nisan ayýnda 71,3 oldu.

Maddi durum beklentisi

Foto: Arþiv

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 oranýnda artarak Nisan ayýnda 90,7 oldu. Bu artýþ, gelecek 12 aylýk dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacaðýný bekleyenlerin artmasýndan kay-

Taþerona çözüm takvimi Bakan Müezzinoðlu, taþeron iþçilere kadro düzenlemesiyle ilgili de, "Çalýþmalarý olgunlaþtýrdýktan sonra hükümete göndereceðiz. Haftaya pazartesi Bakanlar Kurulu yapýldýðýnda çözüm takvimi belirlendikten sonra biz de o takvime göre çalýþmalarý þekillendireceðiz" dedi.

naklandý. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ayýnda 93,2 iken, Nisan ayýnda yüzde 3,3 oranýnda artarak 96,2 oldu. Bu artýþ, gelecek 12 aylýk dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacaðý yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayýsýnýn bir önceki aya göre arttýðýný göstermektedir.

Ýþsiz sayýsý beklentisi Ýþsiz sayýsý beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,7 oranýnda artarak Nisan ayýnda 73,1 oldu. Bu artýþ, gelecek 12 aylýk dönemde iþsiz sayýsýnda düþüþ bekleyenlerin artmasýndan kaynaklandý. Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 26,3 oranýnda arttý. Mart ayýnda 19,9 olan endeks, Nisan ayýnda 25,1 deðerine yükseldi. Bu artýþ, tüketicilerin gelecek 12 aylýk dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttýðýný göstermektedir.


14

HABER

21 Nisan 2017 Cuma

Yüzlerce öðretmene ‘barýþ’ cezasý Cizre, Nusaybin ve Silopi gibi ilçelerde öðretmenler seminerler adý altýnda ilçelerden gönderiliyordu. Çocuklarýn eðitim hakký engelleniyordu. Biz de buna karþý kamu emekçileri olarak 1 günlük grev kararý aldýk. Bu anayasal hakkýmýzdýr. Anayasa Mahkemesi, Danýþtay, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin bu grev kararlarýnýn sorgulanamayacaðý kararlarý olmasýna raðmen 15 Temmuz darbe giriþimini mazeret gösteren bakanlýk ihraçlarla açýklamalarla ve bu tarz cezalarla bir sindirme politikasý uygulayarak KESK'i küçültme, KESK'ten insanlarý uzaklaþtýrma çalýþmasý yürütüyor."

“Suç duyurusunda bulunacaðýz”

B

atman'da 867 öðretmene 'barýþ' cezasý yaðdý. Eðitim Sen Þube Baþkaný Necati Dadak, cezalara tepki göstererek, "Bu cezalar mahkemelerden döndükten sonra bu cezalarý veren okul müdürleri, milli eðitim ve bakanlýk yöneticileri her kimse biz bunlar hakkýnda kesinlikle suç duyurusunda bulunacaðýz" dedi BATMAN'da 'Savaþý deðil, barýþý istiyoruz' talebiyle KESK'in yaptýðý 1 günlük greve katýlan bin öðretmene ceza yaðdý. Greve katýlan 867 öðretmene 30/1 maaþ kesim cezasý istenirken, 133 öðretmene ise kademe ilerleme ve durdurma cezasý istendi. Gazeteduvar'dan Hacý Biþkin'in haberine göre, öðretmenlere istenilen cezalar bu hafta kendilerine teblið edilirken Bat-

Bu deðirmen saðlýðýný düþünenlerin tercihi Siirt'te 1973 yýlýndan beri iþletilen Hacý Hýtbet Deðirmeni, çakmak denilen doðal taþý ile tahýllarý fabrikasyona oranla daha saðlýklý öðütmesi nedeniyle halen tercih ediliyor

man Eðitim Sen Þube Baþkaný Necati Dadak, cezalarla "KESK'in küçültülmek istendiðini ve insanlarýn uzaklaþmalarýnýn hedeflendiðini" söyledi. Ayrýca Dadak, "Bu cezalar mahkemelerden döndükten sonra bu cezalarý veren okul müdürleri, milli eðitim ve bakanlýk yöneticileri her kimse biz bunlar hakkýnda kesinlikle suç duyurusunda Bulunacaðýz" dedi.

SÝÝRT'te 1973'ten beri var olan Hacý Hýtbet Deðirmeni kentin ilk elektrikli deðirmeni olma özelliði taþýyor.44 yýldýr faaliyette olan deðirmende pirinç, mercimek, buðday, arpa gibi tahýllar öðütülüyor. Yapýldýðý ilk dönemde su ile çalýþan deðirmen daha sonra elektrikliye çevrilmiþ. Tahýllar "çakmak" denilen doðal taþ ile öðütüldüðü için orijinalliðini koruyor ve bu nedenle deðirmende öðütülen ürünler daha saðlýklý ve lezzetli oluyor. Deðirmen Siirt ve çevre illerden gelen müþterilerin tahýllarýný öðütüyor. Adý Hacý Hýtbet olan deðirmeni, kendisine dedesinden kalan Hayrettin Alevca (37) iþletiyor. 44 yýldýr faal olan deðirmeni son 2 yýldýr iþleten Alevca, "Bu deðirmen dedem tarafýndan 1973 yýlýnda yapýldý. Dedem deðirmende öðütme iþlemi yapan bu yuvarlak kilolarca aðýr olan taþlarý kendisi yapmýþ ve kendi imkanlarýyla getirmiþtir. Taþlarýn adý çakmak taþýdýr. Eskiden Siirt'in dýþýnda olan deðirmen

“Soruþturmayý yürütenler FETÖ'den tutuklandý” Soruþturmayý yürüten müfettiþlerden yarýsýnýn þu an FETÖ'den tutuklu olduklarýný belirten Dadak, yasalarýn kendilerine verdiði haklarý kullandýklarýný söyleyerek verilen cezalarýn kabul edilmeyeceðini söyledi: "Bizim yýllardan beri katýldýðýmýz grevler var. Bu cezalar ne ilk ne de son olacak. O dönem

daha sonra kent merkezine taþýnýyor. O zaman insanlar yoðun ilgi gösteriyormuþ. Bu taþ doðal olduðu için ürünleri öðütürken renk vermiyor. Fabrikalarda yapay olduklarý için ürüne kendi rengini veriyor. Bu hem saðlýk açýsýndan zararlý hem de lezzetini yok ediyor. Ama bu doðal taþlar ýsýtarak öðütüyor ürünü ve renk vermiyor. O yüzden daha saðlýklý daha lezzetli ve daha çabuk piþiyor ürünler. Mesela bu deðirmene 6 aylýk pirinç çeltik halinde geliyor. En kaliteli pirinç süresi uzun olan pirinçtir. Ama fabrikalara 40 günlük pirinçler gidiyor. Pirincin 7 kabuðu vardýr ve en faydalý olan kýsmý kabuklarýdýr. Deðirmendeki bu taþlar pirincin en fazla iki kabuðunu kýrýyor. Diðer kabuklarý pirincin üzerinde kalýyor. Oysa fabrikalarda bütün kabuklarý kýrýlýyor. Ne faydasý kalýyor ne de tadý kalýyor" dedi. Eski bir geleneði sürdürdüðünü aktaran Alevca, deðirmenin ilk zamanlarda çok iyi çalýþtýðýný þimdi

15 yýldýr öðretmen olduðunu söyleyen Dadak, ilk kez savunmasýnýn istendiðini söylüyor. Cezalarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarýný ifade eden Dadak, "Bizim yaptýðýmýz bu eylemin herhangi bir yasa da suç karþýlýðý bulunmuyor. 15 yýldýr öðretmenim, 15 yýldýr grevlere katýlýyorum ilk kez benim savunmam isteniyor. Bu cezalar hukuksuzdur, her arkadaþýmýz için hukuki mücadele sendikamýz tarafýndan yürütülüyor ve yürütülmeye devam edecektir. En nihayetinde bu cezalar mahkemelerden dönecek ve bu cezayý verenler biz sendika olarak sendikal faaliyeti engellemekten suç duyurusunda bulunacaðýz" dedi.

fabrikalaþmanýn artmasýyla iþlerinin eskisi gibi olmadýðýný belirtti. Deðirmeni hem yadigâr olduðu için hem de þeker hastalarý gibi birçok hastanýn tercih etmesi nedeniyle deðirmeni iþletmeye devam ettiðini sözlerine ekleyen Alevca, "Þimdi daha çabuk ulaþýyorlar diye marketlerdeki fabrika ürünlerini gidip alýyorlar. Ýnsanlara saðlýkla kalmalarýný, doðal beslenmelerini, söylemek isterim. Þimdilerde pek önemi kalmayan bu deðirmenlerde saðlýklý ürünlerin üretildiði bilincine varmalarýný istiyorum çünkü her þey saðlýk için. O gitti mi her þey gidiyor" þeklinde konuþtu. (Haber Merkezi)

ZAYÝÝ Dicle Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'nden 2014 yýlýnda aldýðým "Mezuniyet Belge"mi kaybettim. Hükümsüzdür. Onur ÖZMEN


15

SPOR

21 Nisan 2017 Cuma

Amedspor’a 45 Bin TL ceza Pendikspor maçýnda 'Ýdeolojik propaganda" gerekçesi ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Amedspor'a 45 Bin TL ceza kesildi

Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- Önceki hafta oynanan ve Amedspor'un 1-0'lýk üstünlüðü ile sona eren Pendikspor maçýnda Amedspor taraftarlarýnca 'Ýdeolojik propaganda' yaptýðý gerekçesi ile PFDK'ya sevk edilen Amedspor'a 45 Bin TL para cezasý kesildi. TFF tarafýndan yapýlan açýklamada 'Ýdeolojik propaganda' gerekçesi ile 40 Bin, akreditesi olmayanlarýn akredite alanlarýnda olduðu gerekçesiyle de 5 Bin TL para cezasý verildi.

Master Ligi baþlýyor 19-23 Nisan tarihleri arasýnda Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Masterler Antalya Þampiyonasýna katýlmak üzere Asur Spor Masterler ekibi bugün sabah uçaðý ile Antalya'ya uçacak Ömer BARAN DÝYARBAKIR- Antalya Topkapý & Kremlin otelinde düzenlenen ve 4 gün sürecek olan turnuvaya ülke dýþýndan gelen takýmlarla birlikte Ege, Marmara, Ýç Anadolu, Akdeniz, Trakya, Doðu ve Güneydoðu bölgelerinden toplam 44 takým katýlacak. Toplam 12 gurupta tek devreli lig usulü oynanacak maçlar sonucunda 12 gurup birincisi ve en iyi 4 ikinci takým finallere yükselecek.

Aksu Kaymakamý Aydýn Ergün'ü makamýnda ziyaret edecekler. Ziyaret esnasýnda Diyarbakýr Asur Spor Masterler formasý ve Diyarbakýr'ýn tarihi dokusunu simgeleyen bakýr iþlemeli Diyarbakýr hatýrasý plaketini takdim edecek olan Asur Masterler ekibi ziyaret sonrasý Aksu Kaymakamlýðýnýn organize ettiði Antalya'nýn Tarihi ve görsel güzelliklerinin yer aldýðý mekânlarý gezerek turnuvanýn yapýlacaðý konaklama yerine geçecekler.

Asur masterler aksu kaymakamýný ziyaret edecekler

Yakut: Antalya’da kentimize Yakýþaný yapacaðýz

Antalya'da turnuva öncesi bazý ziyaretlerde bulunacak olan Asur Masterler ekibi ilk ziyaretini 2012 -2014 yýllarý arasýnda Diyarbakýr'da Sur kaymakamý olarak görev yaptýðý dönemlere Spora ve Sporculara sunduðu desteklerle spor camiasý tarafýndan Sporsever Kaymakam olarak sevilen Antalya

Asur Masterler Takým sorumlusu Zülküf Yakut; "Antalya'da düzenlenen Türkiye Masterler þampiyonasýnda her zaman olduðu gibi bir birinden çok deðerli arkadaþlarýmýzla birlikte kentimizi en iyi þekilde temsil etmeyi düþünüyoruz. Biz Asur spor Masterler ekibi olarak sadece futbol oyunu-

Diyarbakýr Spor Lisesi þampiyon oldu Ömer BARAN DÝYARBAKIR Spor Lisesi namaðlup þampiyon oldu. Okullararasý Genç Erkekler Deplasmanlý Liginde mücadele eden Diyarbakýr Spor Lisesi, 6 hafta süren mücadelenin sonunda tüm müsabakalarýný farklý

skorlarla kazanýp namaðlup þampiyon oldu. Diyarbakýr temsilcisi elde ettiði baþarýdan dolayý, playoff oynamaya hak kazandý. "Ýlk hedefimize ulaþtýk" Diyarbakýr Spor Lisesi Antrenörü Erdal Aydýn, play-off müsabakalarýnýn 14-18 Mayýs tarihleri arasýnda Amasya'da yapýlacaðýný söyledi. Aydýn, hedeflerinin Amasya'da baþarýlý olup Hentbol Genç Erkekler Türkiye Finalleri-

na odaklý bir takým deðiliz. Futbolun dýþýnda da sosyal ve kültürel etkinliklerin içinde yer almayý düþünüyoruz. Antalya'da futbol turnuvamýzýn öncesinde 2012 -2014 yýllarý arasýnda kentimize Sur Kaymakamý olarak 2 yýl hizmet eden benimde çok sevdiðim þu an itibari ile Antalya'da Aksu Kaymakamý olarak görev yapan Aydýn Ergün beyi makamýnda ziyaret edip kendisine Asur spor Masterler formasýný takdim edeceðiz.Aydýn Bey Diyarbakýr'da kaldýðý süre içerisinde düzenlenen farklý spor etkinliklerinde zaman zaman kenne kalmak olduðunu ifade etti. Aydýn, "Ýyi bir ekibimiz var. Bu ekibimle ilk hedefimize ulaþtýk. Þimdi önümüzde Amasya'da yapýlacak müsabakalar var. Burada da baþaralý olup Türkiye finallerine kalmak istiyoruz. Bu anlamda hazýrlýklarýmýz devam ediyor. Baþarýlý olmak için çok çalýþýyoruz. Ýnþallah hedeflenen dereceleri elde ederiz" dedi.Aydýn, Diyarbakýr Spor Lisesinde çok büyük hentbol potansiyelinin olduðunu bunu en iyi þekilde deðerlendireceklerini sözlerine ekledi.

disi ile birlikte yer aldýk. Futbolu çok seven ve ayný zamanda iyi bir futbolcu olan Aydýn Beyi turnuvamýzda takýmýmýzda görmeyi arzuluyoruz. Bu turnuvaya Diyarbakýr dýþýndan aramýza katýlacak olan eski gol krallarýndan Yunus Altun, Murat Odabaþý, Þahan Kaya, Mehmet Polat ve Sedat Akyüz kardeþlerimizi de aramýzda görmek bizim için büyük bir mutluluk olacaktýr" ifadelerini kullandý..

“Futbol adýna güzel mesajlar vereceðiz” Kentler arasý kaynaþma ve dayanýþmaya katký saðlamayý amaçladýklarýný belirten Yakut, sözlerine þöyle devam etti ; "Antalya'da bu hafta Ýkincisi düzenlenecek olan, benimde Doðu ve Güneydoðu Masterler temsilcisi olarak görev alacaðým turnuvanýn gerçekleþmesinde emeði geçen baþta Ege Masterler Futbol federasyonu Baþkaný Recep Çolak olmak üzere Ege, Marmara, Trakya, Ýç Anadolu ve Akdeniz bölge temsilcilerine teþekkür ediyorum. Ýnþallah geçen yýl olduðu gibi bu yýlda kentler arasý kaynaþma ve dayanýþma adýna futbol sahalarýndan güzel mesajlar veririz."


Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN

21 NÝSAN 2017 CUMA Yýl: 10 - Sayý : 3334 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Amedspor’un KADER MAÇI Ýstanbulspor'un 2 puan gerisinde þampiyonluk þansýný sürdüren Amedspor, Pazar günü kader maçýna Ankara'da Hacettespor karþýsýnda çýkacak. Þampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Amedspor Ankara'dan 3 puanla dönmenin hesaplarýný yapýyor DÝYARBAKIR- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta Ýstanbulspor ile amansýz bir þampiyonluk yarýþý içinde olan Amedspor sezonun en önemli maçýnda deplasmanda Hacettespor ile karþý karþýya gelecek. Lider Ýstanbulspor ise deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Kocaeli Birlikspor ile mücadele edecek. Zirve ile aradaki puan farkýný eritmek isteyen Amedspor tüm planlarýný galibiyet üzerine kurmuþ durumda. Þampiyonluk yarýþýnýn son ana kadar devam edeceðini belirten Amedspor teknik direktörü Taner Taþkýn, tamamen kendi maçlarýna odaklandýklarýnýn altýný çizdi. Mehmet Uður ÇAKIL

HABERÝ

Taraftar yasaðý olmayacak Ankara 19 Mayýs Stadý'nda oynanacak olan mücadele saat 15.30'da baþlayacak. Amedspor'un Ankara'da oynayacaðý kader maçýnda seyirci yasaðýnýn olmayacaðý belirtildi. Hacettespor ile oynanacak olan zorlu mücadelede Amedspor taraftarlarýný maça davet eden teknik direktör Taner Taþkýn taraftarlarýnýn desteðine ihtiyaçlarý olduðunu söyledi.

Haftanýn karþýlaþmalarý Haftanýn karþýlaþmalarý þöyle: 23 Nisan 2017 15:30 BUCASPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 23 Nisan 2017 15:30 SÝVAS BELEDÝYE SPOR - NAZÝLLÝ

BELEDÝYESPOR 23 Nisan 2017 15:30 KAHRAMANMARAÞSPOR A.Þ.BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE ERZURUMSPOR 23 Nisan 2017 15:30 HACETTEPE SPOR - AMED SPORTÝF FAALÝYETLER 23 Nisan 2017 15:30 FETHÝYESPOR - KEÇÝÖRENGÜCÜ 23 Nisan 2017 15:30 FATÝH KARAGÜMRÜK A.Þ. - ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 23 Nisan 2017 15:30 OFSPOR A.Þ. - BÜYÜKÇEKMECE TEPECÝK SPOR A.Þ. 23 Nisan 2017 15:30 KOCAELÝ BÝRLÝK SPOR - ÝSTANBULSPOR A.Þ. 23 Nisan 2017 15:30 PENDÝKSPOR - KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR

Diyar galibiyet serisini sürdürmek istiyor Oynadýðý son iki karþýlaþmadan galibiyetle ayrýlarak Play-Off oynamayý garantileyen Diyarbekirspor, Pazar günü kendi sahasýnda küme düþmesi kesinleþen Orduspor'u aðýrlayacak. Galibiyet serisini 3 maça çýkarmak isteyen Diyar Ordu'yu eli boþ göndermek istiyor Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- Deplasmanda Orhangazispor'u maðlup ederek ligin bitmesine 2 hafta kala Play-Off oynamayý garantileyen Diyarbekirspor, hafta sonu sahasýnda ligin dibine demir atan Orduspor'u aðýrlayacak. Kendi saha ve seyircisinin önünde 3 puan almak isteyen Diyarbekirspor galibiyet serisini 3 maça çýkarmanýn hesaplarýný yapýyor. Seyrantepe Spor Kompleksleri'nde oynanacak olan mücadele saat 15.30'da baþlayacak.

Ýç sahadaki son maç Play-Off oynamayý garantileyen Diyarbekirspor normal sezonda son kez taraftarlarýnýn karþýsýna çýkacak. Taraftarlarýna galibiyet armaðan etmek isteyen yeþil-kýrmýzýlýlar son iç saha maçýndan galibiyetle ayrýlmak istiyor. C

M

Y

K

21 nisan 2017 cuma  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you