Page 1

‘Sürecin ruhuna ters’

‘Bir yýlda 983 asker intihar etti’ MÝLLÝ Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin soru önergesini yanýtlarken, 2002-2013 yýllarý arasýnda intihar eden asker sayýlarý hakkýnda bilgi verdi. Yýlmaz, 20022013 yýllarý arasýnda 983 askerin intihar ettiðini söyledi. 19’da

ÖZGÜR Gazeteciler Cemiyeti, 22 Nisan'da görülecek olan Kürt gazetecilerin duruþmasýna dikkat çekerek, herkese duruþmaya katýlma çaðrýsýnda bulundu. Özgür Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Hayrettin Çelik, "Böylesi bir süreçte bu sürecin oluþabilmesi için ter döken, emek veren, gazetecilerin tutuklu bulunmasý sürecin ruhuna ters düþmektedir" dedi. GÜNDEM 06

‘Süreç konusunda kararlýyýz...’ 21 NÝSAN 2013 PAZAR FÝYATI: 25 KRÞ.

“Kayýplarýmýzý istiyoruz”

11

www.diyarbakiryenigun.com

Uzmanlardan sahte altýn uyarýsý!

18

AKP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'nda düzenlenen Siyaset Akademisi'ne katýlan AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Salih Kapusuz, çözüm süreci konusunda samimi ve kararlý olduklarýný belirterek, gereken adýmlarý cesaretle atmakta olduklarýný söyledi. 12’de

‘TOP HUKUMETTE’ DTK Eþ Baþkaný Ahmet Türk, PKK'nin attýðý adýmlarýn ardýndan topun artýk hükümette olduðunu vurgulayarak, “Bazýlarý ‘Biz pazarlýk yapmayýz’ diyor. Biz de yapmayýz ancak bir halkýn hakkýný, hukukunu savunuyoruz ve bu konuda asla taviz vermeyiz. Pazarlýk için mücadele etmiyoruz” dedi

650 delege katýldý DTK'nin Olaðanüstü Genel Kurulu, dün BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü binasýnda bulunan Vedat Aydýn Toplantý Salonu'nda baþladý. Kurula, Türkiye'nin çeþitli illerinden 650 delegenin yaný sýra, DTK Eþ Baþkanlarý Ahmet Türk ve Aysel Tuðluk ile BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, BDP'li milletvekilleri Ayla Akat Ata, Hüsamettin Zenderlioðlu, Özdal Üçer, Sebahat Tuncel, Halil Aksoy, Nursel Aydoðan, Emine Ayna, Sýrrý Süreyya Önder ve Ýbrahim Binici katýldý. Delegelerin büyük bir çoðunluðunun kurula yöresel kýyafetlerle katýlmasý dikkat çekti.

“Tarihi bir gelecek” KURULUN açýlýþ konuþmasýný yapan DTK Eþ Baþkaný Ahmet Türk, sürece Kürt halký açýsýndan tarihi bir gelecek, tarihi bir sorumluluk olarak bakýlmasý gerektiðine dikkat çekerek, barýþtan, kardeþlikten söz edenlerin sorumluluk almak zorunda olduðunun vurguladý. PKK'nin gerekli adýmlarý attýðýný ve artýk topun hükümette olduðunu kaydeden Türk, "Kürtlerin de beklentileri var. Bazýlarý 'Biz pazarlýk yapmayýz' diyor. Biz de yapmayýz ancak bir halkýn hakkýný hukukunu savunuyoruz ve bu konuda asla taviz vermeyiz. Mücadeleyi pazarlýk olarak gündeme taþýmak abeste iþtigaldir" dedi. HABER 13 C

M

Y

K

‘Amed barýþla güzelleþecek’ tarafýnDÝYARBAKIR Merkez Baðlar Belediyesi, o dan Emek Caddesi ile Mardin Yolu ve Sent inde üzer Caddesi arasýndaki DSÝ Kapalý Kanal þýný yapýmý tamamlanan Gulan Parký'nýn açýlý ýr rbak Diya yapýldý. Açýlýþta konuþan BDP Gulan Milletvekili Nursel Aydoðan, yeni açýlan nteme sý olma rlý hayý Parký'nýn Baðlar halkýna mçözü kte birli þla barý ed, "Am nisinde bulunarak, 04 EM GÜND . dedi cek" lleþe güze da le birlikte daha

‘Roboski’nin geleceði gömülmüþ’

AKÝL Ýnsanlar Komisyonu "Güneydoðu Bölgesi" heyeti Roboski'de yaþamýný yitiren 34 sivil yurttaþýn aileleriyle bir araya geldi. Burada konuþan heyet üyesi Kezban Hatemi, "Ateþ düþtüðü yeri yakar hep diyoruz; ama ateþin düþtüðü yer bizim vicdanýmýz olmadan barýþý saðlayamayýz. Köy mezarlýðýnda bir köyün geleceði gömülmüþ” dedi. 14’te


2

SAÐLIK

21 Nisan 2013 Pazar

Kanser ilaçlarý ithal ediliyor Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu'nun internet sitesinde "Yurt Dýþý Ýlaç Listesi"nin yayýnlandýðý bildirilen açýklamada, bu listedeki ilaçlar için tanýmlanan endikasyonlarda Bakanlýðýn ek onayý olmaksýzýn baþvurularýn doðrudan TEB'e yapýlabildiði kaydedildi.

‘Türkiye’de üretime baþlandý’

Türkiye'de ruhsatlý olmayan veya ruhsatlý olup temininde güçlük çekilen ilaçlarýn Saðlýk Bakanlýðý'nýn onayýyla Türk Eczacýlarý Birliði'nce ithal edildiði bildirildi

SAÐLIK Bakanlýðý tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, medyada Türk Týbbi Onkoloji Derneði'ne atfen "iyileþebilir özelliði olan meme, testis ve lenfoma kanserlilerin, bulunamayan ilaçlar yüzünden öldüðü, ilaç olma-

dýðýndan hekimlerin çaresiz kaldýðý" þeklinde iddialarýn yer aldýðý ifade edildi.

‘Ýddialar gerçeði yansýtmýyor’

Bu iddialarýn gerçeði yansýtmadýðýna iþaret

edilen açýklamada, Türkiye'de ruhsatlý olmayan veya ruhsatlý olup temininde güçlük çekilen ilaçlarýn, Bilimsel Danýþma Komisyonu'nun uygun görüþü ve Bakanlýðýn onayýyla TEB tarafýndan ithal edildiði vurgulandý.

Habere konu olan dakarbazin etkin maddeli Deticene isimli ilacýn Yurt Dýþý Ýlaç Listesi'nde bulunduðu ve doðrudan Birlikten tedarik edilebildiði belirtilen açýklamada, daha önce TEB tarafýndan getirtilen Bleomicin etkin maddeli ilacýn ise Bakanlýðýn yoðun çabalarý sonucunda Türkiye'de üretimine baþlandýðý ifade edildi. Blemisin ilacýna da halihazýrda tüm eczanelerden ulaþmanýn mümkün olduðu kaydedildi.

Sözleþmeli saðlýkçýya yiyecek yardýmý yok Saðlýk Bakanlýðý kamu hastane birlik merkezlerinde ve baðlý saðlýk tesislerinde, hizmet sözleþmesi imzalayarak istihdam edilen sözleþmeli personel yiyecek yardýmýndan yararlanamayacak TÜRKÝYE Kamu Hastaneleri Kurumu Baþkan Yardýmcýsý Orkun Yýldýrým, kamu hastane birlik genel sekreterliklerinden, genel bütçe kaynaklarýndan ya da yýlý onaylý döner sermaye bütçelerinden, sözleþmeli personele yiyecek yardýmý yapýlabilmesi için gönderilen ödenek ve izin talepleri

üzerine genelge yayýnladý. Genelgede, Devlet Memurlarý Kanunundaki, ''Devlet memurlarýnýn hangi hallerde yiyecek yardýmýndan ne þekilde faydalanacaklarýnýn ve bu yardýmýn uygulanmasý ile ilgili esaslarýn Maliye Bakanlýðý ile Baþbakanlýk Devlet Personel Baþkanlýðýnýn birlikte hazýrlayacaðý yönetmelikle tespit edileceði'' hükmü hatýrlatýldý. Kamu hastane birlik merkezlerinde ve baðlý saðlýk tesislerinde, sözleþmeli görev yapanlarýn, 663 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin ekli cetvelinde belirtilen pozisyonlarda istihdam edildiðine dikkati çekilerek, bu kiþilerin hizmet sözleþmesiyle birlik merkezleri ve baðlý saðlýk tesislerinde görev yaptýðý kaydedildi. Söz konusu kararnamedeki, " Sözleþmeli personele, sayýlanlar dýþýnda herhangi bir ad

altýnda ödeme yapýlamaz ve sözleþmelere bu hususta hüküm konulamaz" hükmüne iþaret edilerek, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hizmet Sözleþmesi'ndeki, ''Ýlgiliye hizmetine karþýlýk ücret ödemesi ve ek ödeme yapýlýr. Bunun dýþýnda herhangi bir ad altýnda ödeme yapýlamaz'' ifadesine atýfta bulunuldu. Söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesin-

de, yiyecek yardýmýnýn, sadece 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kapsamýnda görev yapan kadrolu veyasözleþmeli personele yapýlabileceði, 663 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname'nin ekli cetvelinde belirtilen pozisyonlarda, birlik merkezleri ve baðlý saðlýk tesislerinde hizmet sözleþmesi imzalayarak istihdam edilen sözleþmeli personele yapýlamayacaðý bildirildi.

Prof. Dr. Khalid Rahman: Sarýmsak kalbe iyi geliyor BALIKESÝR Üniversitesi (BAÜ) Týp Fakültesi tarafýndan düzenlenen bir konferansta "Sarýmsak ve Kardiyovasküler Hastalýk Ýliþkisi" ele alýndý. BAÜ Týp Fakültesi Týbbi Biyokimya Ana Bilim Dalý tarafýndan düzenlenen konferansa, Liverpool John Moores Üniversitesi'nden Prof. Dr. Khalid Rahman konuþmacý olarak katýldý. Rahman, "Sarýmsak ve Kardiyovasküler Hastalýk, Mitolojinin Arkasýndaki Gerçek" konusunu ele aldý. Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki konferansa dekanlar ve müdürlerin yaný sýra çok sayýda öðretim elemaný ile öðrenci katýldý. Prof. Dr. Khalid Rahman, sarýmsaðýn kardiyovasküler hastalýklar, kanser ve yaþlýlýkla birlikte ortaya çýkan rahatsýzlýklarý önlediðini, ayrýca güçlü antioksidan özelliklere sahip olduðunu belirtti. Rahman, gerçekleþtirdiði sunumdaki verileri, kardiyovasküler hastalýklarý önlemede bekletilmiþ sarýmsak ekstraktýnýn (AGE) rolünü araþtýran, 'Nutrasötiks Araþtýrma Grubu'nun (Nutraceuticals Research Group) elde ettiði bilimsel verilere dayandýrdý. Konferans büyük bir dikkatle takip edildi. Prof. Dr. Khalid Rahman ve Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Adnan Adil Hiþmioðullarý, konferans sonrasýnda BAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahir Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Rektör Alkan, konferanstaki sunumundan dolayý konuðuna teþekkür etti. BAÜ Rektörü Mahir Alkan, burada olmaktan büyük mutluluk duyduðunu belirten Prof. Dr. Khalid Rahman'a hediye verdi.


3

GÜNCEL

21 Nisan 2013 Pazar

‘Nasýl ikna edeceksiniz..?’ TUHAD -FED, Tekirdað Cezaevi'ndeki açlýk grevleri ve cezaevlerinde yaþanan hak ihlallerine dikkat çekerek, "Hasta tutsaklar serbest býrakýlmýyorsa ve cezaevlerinde halen bu kadar hak ihlalleri yaþanýp, bunun için açlýk grevleri devam ediyorsa, hükümetin barýþ söylemleri sözde kalýyorsa kamuoyunu bu sürece nasýl ikna edeceksiniz?" dedi

DÝYARBAKIR - Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanýþma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED), Tekirdað Cezaevi'ndeki açlýk grevlerine ve cezaevlerinde yaþanan hak ihlallerine dikkat çekmek amacýyla federasyon binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýda konuþan TUHAD-FED Genel Sekreteri Hasan Ýhsan Elyakut, Tekirdað Cezaevi'ndeki siyasi tutuklularýn cezaevi koþullarýnýn iyileþtirilmesi amacýyla açlýk grevi baþlattýklarýný ve grevin 27'nci gününe girdiðini belirtti.

‘Yeni süreci zedeler’

Siyasi tutuklularýn durumunun kötüye gittiðini belirten Elyakut, cezaevi yönetiminin saðlamasý gereken vitamin ilaçlarýný tutuklulara vermediði-

ne dikkat çekerek, "Tekirdað Cezaevi'ndeki siyasi tutuklularýn durumu kötüye gitmeye baþladý. Cezaevi yönetimi tutuklulara gerekli olan B1 vitaminini vermediði için ileride tutuklularda kalýcý hasar býrakacak hastalýklar çýkabilir" dedi. Elyakut, birçok cezaevinde kitap ve kýyafet sýnýrlamasý olduðunu belirterek, cezaevlerinde insanlýk onuruna yaraþmayacak uygulamalarýn söz konusu olduðunu ifade etti. Yeni açýlan Karaman Cezaevi'nde bulunan siyasi tutuklulara zorla ayakta sayým ve traþ olma gibi uygulamalarýn dayatýldýðýný belirten Elyakut, "Bu tarz uygulamalar yeni süreci zedeler" dedi.

‘10 bin siyasi tutuklu bulunuyor’

Tekirdað Cezaevi'nde bulunan tutuklularýn ya-

þanan kötü koþullarýn düzeltilmesi için açlýk grevi baþlattýklarýný kaydeden Elyakut, tutuklularýn taleplerinin karþýlanýlmayacak talepler olmadýðýný belirterek, "Tekirdað Cezaevi'nde yaþanan hak ihlallerine iliþkin BDP'li vekiller hem cezaevi yönetimi hem de Adalet Bakanlýðý ile görüþmelerde bulundular; fakat bir sonuç alýnamadý" dedi. Cezaevlerindeki hasta tutuklularýn durumuna dikkat çeken Elyakut, "3. Yargý Paketi kapsamýnda hasta tutuklularýn serbest býrakýlmasý gerekiyordu; ama herhangi bir adým atýlmýþ deðil. Cezaevlerinde halen 10 bin siyasi tutuklu bulunuyor. Hasta tutsaklar serbest býrakýlmýyorsa ve cezaevlerinde halen bu kadar hak ihlalleri yaþanýp, bunun için açlýk grevleri devam ediyorsa, hükümetin barýþ söylemleri sözde kalýyorsa kamuoyunu bu sürece nasýl ikna edeceksiniz?

Kamuoyunun sürece inanmasý için cezaevlerindeki hak ihlallerinin son bulmasý, Kürt Halk Önderi Sayýn Abdullah Öcalan ve 10 bin siyasi tutsaðýn serbest býrakýlmasý gerekir" þeklinde konuþtu.

‘Özel çalýþmalar yapýlmalý’

Akil Ýnsanlar Komisyonu'nun, süreçte çözüme destek olmak için kurulduðunu belirten Elyakut, komisyonun halkýn sorunlarýnýn çözümünde eksik kaldýðýný belirtti. Elyakut, "Akil insanlar bölge bölge dolaþýyor ve çeþitli temaslarda bulunuyorlar. Fakat halkýn içerisine tam anlamýyla inmiþ deðiller. Akil Ýnsanlar Komisyonu'nun cezaevlerini ziyaret edip oradaki sorunlara çözüm olma ve sorunlarý yansýtma konusunda faal olmalarý gerekir. Komisyonun cezaevleri ile ilgili özel çalýþmalarý olmalýdýr" dedi. (DÝHA)

Ýki arkadaþ arasýnda çýkan tartýþma kanlý bitti

ÞANLIURFA'nýn Siverek ilçesinde meydana gelen býçaklý kavga sonucu aðýr yaralanan genç hayatýný kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Dicle Mahallesi'nde iki arkadaþ arasýnda bilinmeyen bir nedenden dolayý tartýþma çýktý.

Sözlü tartýþma sonucunda kimliði belirlenemeyen kiþi, yanýnda taþýdýðý býçakla Murat K.'ye (24) saldýrdý. Vücuduna 4 býçak darbesi alarak aðýr yaralanan Murat K., çevrede bulunan vatandaþlarca Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan, hayati tehlikesi bulunduðu gerekçesiyle Elazýð Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralý, yapýlan tüm müdahalelere raðmen yolda hayatýný kaybetti. Polis, cinayet olayýyla ilgili geniþ çaplý soruþturma baþlatýrken, Murat K.'yi býçaklayýp kaçan þahýs hakkýnda arama çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. (ÝHA)

Elazýð’da 16 kilogram esrar ele geçirildi ELAZIÐ'da gerçekleþtirilen operasyonda 16 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Elazýð Ýl Jandarma Komutanlýðý'ndan tarafýndan yapýlan açýklamada, Elazýð'da bir ev ve eklentilerine operasyon düzenlendiði belirtildi. Açýklamada, "19 nisan 2013 tarihinde alýnan bir duyuma istinaden, Elazýð Ýl Jandarma Komutanlýðý personelince, Elazýð þehir merkezinde bir þahsa ait ev ve eklentilerde yapýlan aramada, 15 kilogram kubar esrar, 800 gram toz esrar ile 500 gram kenevir tohumu ele geçirilmiþtir. Adli makamlara sevk edilen 1 þüpheli tutuklanarak Elazýð E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'na teslim edilmiþtir" denildi. (ÝHA)

Þanlýurfa’da hýrsýzlýk iddiasý ÞANLIURFA'da dört günde 4 motosiklet çaldýklarý öne sürülen iki kiþi, suçüstü yakalandý. Emniyet Müdürlüðünden alýnan bilgiye göre, Divanyolu Caddesi, Sarayönü Caddesi ve Harran Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bahçesinden üç günde benzer yöntemlerle üç motosiklet çalýndýðýný tespit eden Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri, þüphelileri yakalamak için çalýþma baþlattý. Söz konusu adreslerdeki güvenlik kameralarýný inceleyen polis ekipleri, Þanlýurfa Çocuk Hastalýklarý Hastanesi bahçesinden motosiklet çalmaya çalýþan M.Ç ve Ö.F.Z'yi suçüstü yakaladý. Þanlýurfa Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde saðlýk kontrolünden geçirilen zanlýlar, ''hýrsýzlýk'' iddiasýyla adliyeye sevk edildi.


4

GÜNDEM

21 Nisan 2013 Pazar

‘Amed barýþla güzelleþecek’ layýk" olduðunu belirten Aydoðan, "Baðlar halký adýna Baðlar Belediye Baþkaný ve çalýþanlarýna teþekkür ediyorum. Elbette ki bütün bu hizmetler demokratik ve barýþçýl çözüm ile birlikte Amed'in ve Kürdistan'ýn barýþa kavuþmasýyla birlikte daha da iyi olacak. Amed, barýþla birlikte çözümle birlikte daha da güzelleþecek. Hepinize hayýrlý olsun diyorum" dedi.

Hasuni’de türkü gecesi düzenlendi DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesi Hasuni Ardýl Kafe'de türkü gecesi düzenlendi. Türkü gecesinde sanatçý Ayþegül Ekinci ve ekibi yer aldý. Kürt müziðini ileriye taþýmak gibi bir hedefi olduðunu belirten Ayþegül Ekinci, "Bilgilerimi teoriye çevirmek için 8 yýl aradan sonra konservatuvara gitmek gibi bir düþüncem oldu. 10 yýldýr bu iþi yapýyorum. 8 yýl Grava Roje adlý grupla birlikte sahne aldým. 1 yýldýr tek baþýma sahneye çýkýyorum. Küçük çaplý sahnelerde yer alýyorum. Her Cuma günü saat 8'de Hasuni'de sahneye çýkacaðým" dedi. Tarihi bir mekan olan Hasuni'de müzik zevkini tattýrmaya çalýþtýklarýný belirten kafe iþletmecisi Aslan Umut Bakýr, "Kültürümüzü ve tarihimizi leziz bir ortamda iç içe yaþatmak için burada canlý müzik organizasyonu düzenledik. Buraya gelen müþterilerimiz de istedikleri þarkýlarý söyleyebilirler. Ýsteyenler aileleriyle birlikte gelip burada müzik zevkini yaþayabilirler. Müþterilerin ulaþým sorunu buraya gelen servis minibüsleriyle sona ermiþtir. Her Salý Koma Dersim adlý grup, her Cuma günü de Ayþegül Ekinci ve grubu burada sahne alacaktýr. Türkçe, Kürtçe ve Lazca þarkýlar coþkulu gecelere herkesi davet ediyoruz" diye konuþtu. (ÝHA)

Projeler hayata geçiyor

Baðlar Belediyesi, yapýmý tamamlanan Gulan Parký'nýn açýlýþýný gerçekleþtirdi. Açýlýþta konuþan BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, yeni açýlan Gulan Parký'nýn Baðlar halkýna hayýrlý olmasý temennisinde bulunarak, "Amed, barýþla birlikte çözümle birlikte daha da güzelleþecek" dedi HAKAN POLAT

DÝYARBAKIR - Baðlar Belediyesi, Emek Caddesi ile Mardin Yolu ve Sento Caddesi arasýndaki DSÝ Kapalý Kanal üzerinde yapýmý tamamlanan Gulan Parký'nýn açýlýþýný kentte etkili olan saðanak yaðýþ dolayýsýyla iptal etmesine raðmen alanda toplanan kitle nedeniyle gerçekleþtirdi.

Açýlýþa, BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, Baðlar Belediye Baþkan yardýmcýlarý, belediye birim müdürlükleri, BDP Diyarbakýr il ve Baðlar ilçe yöneticilerinin yaný sýra onlarca yurttaþ katýldý. Yeni açýlan Gulan Parký'nýn Baðlar halkýna ha-

yýrlý olmasý temennisinde bulunan BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, Baðlar Belediyesi'nin Baðlar halký için hizmetin en güzelini yaptýðýný ve harika bir park hediye ettiðini belirtti.

‘Amed barýþla birlikte güzelleþecek’

"Amed ve Baðlar halký her þeyin en güzeline ve hizmetinin de en iyisine

Açýlýþýn ardýndan parký gezen Baran, Aydoðan ve beraberindekiler, kadýnlarýn zýlgýt ve alkýþlarýyla karþýlandý. Parkta kadýnlarla sohbet eden Baran da, halka hizmet görevini devraldýklarý ilk yýl, planladýklarý projelerin önemli bir bölümünü hayata geçirdiklerini, bu yýl içinde kentsel hizmetler konusunda yoðun bir çalýþma temposu içinde olacaklarýný belirtti. Baran, bu kapsamda planlý ve saðlýklý kentleþme için çalýþmalarýný titizlikle sürdürdüklerini kaydetti. Öte yandan parkýn açýlýþýnda sahne almasý beklenen folklor ve müzik gruplarý ise yaðmur nedeniyle programlarýný iptal etti.

DTK’dan Silvan’da Kutlu Doðum mevlidi yazýlý açýklama ile Kutlu Doðum DTK Ýnanç ve Azýnlýklar Komisyonu, yaptýðý e mevlit okutuldu Haftasý'ný kutladý. Silvan'da da 5 mahalled DÝYARBAKIR - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Ýnanç ve Azýnlýklar Komisyonu, Kutlu Doðum Haftasý'na iliþkin yaptýðý yazýlý açýklamada günümüzde savaþ ve kargaþanýn eksik olmadýðý ve yüzlerce yýl önce de bu durumun benzer olduðu belirtilerek, "Ezilen, sömürülen, köle olarak alýnýp satýlan insanlara, yozlaþtýrýlan, darmadaðýn edilen toplumsal gerçekliðe, savaþlarla, birbirine kýyýmlarla düþmanlaþtýrýlan halklara barýþ ve çözüm olarak müjdeyi taþýyan Ýs-

lam peygamberi Hazreti Muhammed böylesi bir dünyada doðdu. Ve doðumu tüm insanlýða müjde oldu. Bu vesile ile kutlu doðum gününü kutluyor, tüm Ýslam âlemine ve Müslüman halkýmýza hayýrlar getirsin dileðinde bulunuyoruz" denildi.

Taziye evlerinde mevlit verildi

BDP Silvan Ýlçe Örgütü, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle ilçe merkezine baðlý Tekel, Konak, Baðlar, Feridun ve Bahçelievler mahal-

lelerinde bulunan taziye evlerinde mevlit verdi. Mevlitlere BDP Ýlçe Eþ Baþkaný Kerem Canpolat ve belediye meclis üyelerinin yaný sýra

yüzlerce yurttaþ katýldý. Okunan mevlidin ardýndan mevlide katýlan yüzlerce yurttaþa çeþitli ikramlarda bulunuldu. (DÝHA)


5

GÜNDEM

21 Nisan 2013 Pazar

Bakan Davutoðlu’ndan “Sur”lar icin destek talebi bakýr ziyaretine "iade-i ziyaret" olduðunu söyledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak için Ankara'da bulunan Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nu ziyaret ederek, Diyarbakýr Surlarý'nýn UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi için destek istedi

Kentsel sorunlar paylaþýldý

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir bir dizi temas için gittiði Ankara'da Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nu ziyaret etti. Baydemir, Davutoðlu'ndan Di-

yarbakýr Surlarý'nýn UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi için destek istedi Bir dizi temaslarda bulunmak için Ankara'da bulunan Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir,

Dýþiþleri Bakanlýðý'na giderek Bakan Ahmet Davutoðlu'na bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bir saat süren görüþmede Baydemir, ziyaretin Bakan Davutoðlu'nun Diyar-

HDK Ermeni Soykýrýmý için çaðrýda bulundu HDK Amed Meclisi, Ermeni Soykýrýmý'nýn yýldönümüne iliþkin yaptýðý açýklamada, 24 Nisan günü Sümerpark’ta gerçekleþtirecekleri etkinliðe katýlým çaðrýsý yaptý DÝYARBAKIR - Halklarýn Demokratik Kongresi (HDK) Amed Meclisi, 24 Nisan 1915 tarihinde gerçekleþen Ermeni Soykýrýmý'na iliþkin yazýlý açýklama yaptý. Açýklamada, tarih boyunca Mezopotamya ve Anadolu'da yaþayan halklarýn çeþitli süreçlerde soykýrým ile karþý karþýya kaldýðý belirtildi. Bu soykýrýmlardan en büyüðünün 1915 yýlýnda Ermeni halkýna karþý yapýldýðý ifade edilen açýklamada,

FOTO: ARÞÝV

"Halklarýn birlikte demokrasi mücadelesini yükselttiði bu süreçte tüm halklarýn acýlarýný ortaklaþtýrarak ve birbirine kenetlenerek acýlarýný bir nebze de olsa azaltacaðýna inanýyoruz" denildi.

‘Ýktidar zihniyetinden kaynaklandý’

Bu coðrafyanýn tarih boyunca yaþadýðý tüm

soykýrým ve acýlarýn resmi iktidar zihniyetinden kaynaklandýðý kaydedilen açýklamada, 24 Nisan 1915 Ermeni halkýna yapýlan katliamýn resmi ideoloji tarihçelerine býrakýlmayacak kadar önemli olduðunun altý çizildi. Yaþatýlan acýlara ve ayrýþtýrma politikalarýna en iyi cevabýn halklarýn

birlikte demokratik mücadeleyi yükseltmenin irade olarak açýða çýkacaðý belirtilen açýklama, "Bu temelde 24 Nisan Çarþamba günü saat 17.00'de Amed'de yaþayan tüm halkýmýzý Sümerpark'ta Ermeni halkýmýzla yan yana durmaya çaðýrýyoruz" denildi. (DÝHA)

Baydemir, geçen hafta Diyarbakýr'da düzenlenen Uluslararasý Anýtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ile Uluslararasý Savunma Yapýlarý ve Askeri Miraslar Bilimsel Komitesi (ICOFORT) toplantýsýnýn sonuçlarýný Bakan Davutoðlu ile paylaþtý. Baydemir, Diyarbakýr Surlarý'nýn UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi için destek istedi. Ayrýca kabinede bulunmasý dolayýsýyla diðer kentsel sorunlarýn çözümü konusunda desteklerini talep etti. Bakan Davutoðlu da Diyarbakýr'ýn muazzam kültürel ve tarihi birikime sahip olduðunu söyledi. Davutoðlu, Diyarbakýr Surlarý'nýn UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alýnmasý için çaba göstereceðini bildirdi.

Jin filminin galasý yapýldý DÝYARBAKIR - Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alýþveriþ merkezlerinden olan Ninova Park'ta 'Jin' filminin Diyarbakýr galasý yapýldý. Reha Erdem'in yönetmenliðini yaptýðý 'Jin' filminin Ninova Park'ta düzenlenen Diyarbakýr galasýna Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, BDP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, Sivil toplum Kuruluþ (STK) temsilcileri ve çok sayýda davetli katýldý. Ninova Park Genel Müdürü Bülent Arý, bu tür etkinliklere ev sahipliði yapmaktan dolayý mutlu olduklarýný söyledi. Ninova Park Pazarlama ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Didem Yýlmaz Oto ise, 'Jin' filmi yönetmeni Reha Erdem ve oyuncularýný Diyarbakýrlýlar ile buluþturmanýn sevincini yaþadýklarýný belirterek, etkinliklere devam edeceklerini ifade etti. (ÝHA)


6

GÜNDEM

21 Nisan 2013 Pazar

‘SURECiN RUHUNA TERS’ Özgür Gazeteciler Cemiyeti, 22 Nisan'da görülecek olan Kürt gazetecilerin duruþmasýna dikkat çekerek, herkese duruþmaya katýlma çaðrýsýnda bulundu. Özgür Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Hayrettin Çelik, "Böylesi bir süreçte bu sürecin oluþabilmesi için ter döken, emek veren, gazetecilerin tutuklu bulunmasý sürecin ruhuna ters düþmektedir" dedi

Dereceye giren yarýþmacýlar altýnlarýna kavuþtu

DÝYARBAKIR - Özgür Gazeteciler Cemiyeti, 22 Nisan Kürt Gazeteciler Günü'nde duruþmalarý görülecek olan tutuklu Kürt gazetecilerin durumuna dikkat çekmek amacýyla AZC Plaza önünde basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya Kürt basýn kurumlarýnýn çalýþanlarý, BDP Diyarbakýr Ýl ve ilçe yöneticileri, BDP Nusaybin Belediye Baþkaný Ayþe Gökkan, BDP Mardin Milletvekili Erol Dora, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri katýldý.

Türkçe, "Özgür basýn susmayacak" pankartý taþýnýrken, açýklamayý Özgür Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Hayrettin Çelik yaptý. Çelik, 20 Aralýk 2011 tarihinde "KCK" adý altýnda yapýlan operasyonlarla Kürt kurumlarýnda çalýþan birçok gazetecinin gözaltýna alýnýp tutuklandýðýný belirterek, "Kürt gazeteciler iktidar aygýtýna karþý halkçý bir yayýn politikasý çerçevesinde çalýþmalarýný pratikleþtirdikleri için 16 ayý aþkýn bir süredir tutuklu bulunmaktadýrlar" dedi.

‘16 ayý aþkýn tutuklular’

‘Turnusol görevi görecek’

Açýklamada Kürtçe ve

Çelik, tutuklu Kürt

gazetecilerin 22 Nisan Kürt Gazeteciler Günü'nde yargýlandýðýna dikkat çekerek, "Tam da o günde gazeteci arkadaþlarýmýzýn yargýlanýyor olmasý bizce Kürt sorununa, güvenlikçi, inkar ve imha politikalarý dýþýnda çözüm arayan bir Türkiye'nin ayýbýdýr" dedi. Çözüm sürecine dikkat çeken Çelik, "Böylesi bir süreçte bu sürecin oluþabilmesi için ter döken, emek veren, gazetecilerin tutuklu bulunmasý sürecin ruhuna ters düþmektedir" diye ifade etti. Gazetecilerin 22 Nisan'da Silivri Yerleþke-

‘Ýlk Silvan’da tespit edildi’

bulunan Silvan Gýda Tarým ve Septoria hastalýðý ile ilgili açýklamalarda hastalýk Türkiye'de ilk defa Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Hýdýr Þimþek, “Bu tespit edilmiþtir” dedi Silvan ilçesi Yeniköy-Dinlendi mezrasýnda

DÝYARBAKIR'ýn Sil- tiðini söyledi. Þimþek, bir çiftçiye van ilçesinde pas ve olan buðday tarlasýnait ilyla septoria hastalýðý hastalýk belirtileridaki Gýn yapa gili açýklama n da Tarým ve Hayvancý- nin incelendiðini, alýna Müi lýk Ýlçe Müdürü Hýdýr numunelerin Zira Þimþek, hastalýkla ilgili cadele ve Araþtýrma Ýsçalýþmalarýn devam et- tasyonu Müdürlüðü ve

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne gönderildiðini söyledi. Þimþek, "Yapýlan araþtýrmalar sonucunda hastalýðýn buðday bayrak rastýðý olduðuna karar verildi. Bu hastalýk Türkiye'de ilk defa Silvan ilçesi Yeniköy-Dinlendi mezrasýnda tespit edilmiþtir" dedi. ‘Gerekli önlemler alýndý’ Þimþek , "Ýlçe müdürlüðümüze gelen çiftçi dilekçelerine istinaden 20 köyde hastalýk kontrolleri yapýlýp buðdayda septoria yaprak leke hastalýðý olan yer-

sinde bulunan Ýstanbul 15. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülecek davasý için "Bu dava samimiyet açýsýndan turnusol görevi görecektir" diyen Çelik, tüm kamuoyuna davayý takip etmeleri için çaðrý yaptý.

‘Özgür basýn susturulamaz’

Açýklama sonrasý, 20 Aralýk 2011 tarihinde polis tarafýndan basýlan Ekinciler Caddesi'nde bulunan Dicle Haber Ajansý'na kadar bir yürüyüþ gerçekleþtirildi. Yürüyüþte sýk sýk, "Özgür basýn susturulamaz" sloganý atýldý. (DÝHA) lerde gerekli bilgiler verilip çiftçinin getirdiði buðday numuneleri de incelenip gerekli bilgiler verilmiþtir ve reçete yazýlmasý gereken bir durum varsa reçeteleri yazýlmýþtýr. Söz konusu Umur köyü çiftçilerimizden Mehmet Adnan Eren tarlasýnda yapýlan kontrollerde diðer 20 köyümüzde olduðu gibi septoria hastalýðý görülmüþtür. Çiftçi resmi olarak bir baþvurusu olmadýðý halde Tarýmsal Yayýn Projesi kapsamýnda görevli ziraat alanda mühendisleri malarý çalýþ rý yaptýkla izilçem a sund ultu doðr it tesp ar alýkl hast bu de edilmiþ olup il müdürlüðümüzle bitki koruma uzmanlarý tarafýndan gerekli önlemler alýnmýþtýr" dedi

DÝYARBAKIR'da düzenlenen yemek yarýþmasýnda dereceye giren yarýþmacýlara piyasada altýn bulunmadýðý için verilemeyen altýnlar verildi. Her yýl 15-22 Nisan tarihleri arasýnda kutlanan Turizm Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Diyarbakýr Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile Diyarbakýr Tanýtma Kültür Yardýmlaþma Vakfý (DÝTAV) iþ birliðiyle Sur ilçesindeki tarihi Kervansaray Otel'de ekþili dolma ve içli köfte kategorisinde düzenlenen ödüllü mahalli yemek yarýþmasýnda dereceye giren ve piyasada altýn bulunmadýðý için ödül verilemeyen yarýþmacýlar altýnlarýna kavuþtu. Yarýþmaya jüriden ekþili dolma kategorisinde birinci olan Hande Pencereci, ikinci olan Mülkiye Nazlýcan, üçüncü olan Cemile Taþ, içli köfte kategorisinde ise ikinci olan Fatma Kavmaz altýný Diyarbakýr Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nde düzenlenen törenle verildi. Diyarbakýr Kültür ve Turizm Müdürü Tevfik Arýtürk "Diyarbakýr'da bir kuyumcu arkadaþýmýzdan rica ettik. Bugün altýnlarýmýzý aldýk ve dereceye giren arkadaþlarýmýza altýnlarýný verdik. Bundan dolayý çok mutluyuz" dedi.

Yaz aylarýnda artan akrep sokmalarýna dikkat BATMAN - Gercüþ Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Murat Akarsu, vatandaþlarýn akrep sokmalarýna karþý dikkatli olmalarý gerektiðini bildirdi. Özellikle hafta sonlarýný piknik alanlarýnda geçirenleri akrep sokmalarýna karþý uyaran Akarsu, "Akrep sokmasýnda akrebin soktuðu yerde þiþlik ve kýzarýklýk oluþur, beraberinde þiddetli bir aðrý hissedilebilir. Kýrsal alandan gelince tüm vücudun kontrol edilmesi gerekir. Akrep zehrinin insaný öldürücü özelliði vardýr. Sokulan yerde aðrý, kýzarýklýk, yanma ve uyuþukluk olur. Akrep sokmasý sonrasýnda telaþa kapýlmadan kiþinin uygun bir saðlýk kuruluþuna yetiþtirilmesi gerekir" dedi.


7

KADIN-Y YAÞAM

21 Nisan 2013 Pazar

Elif Aydýn: ‘Kadýn cinayeti kavramý TCK’ye girsin’ Kadýn Cinayetlerini Durduracaðýz Platformu Ankara Temsilcisi Elif Aydýn, kadýn cinayetlerinin arttýðýný belirterek, “Kadýn cinayeti kavramý Türk Ceza Kanunu’na girsin” dedi KADIN Cinayetlerini Durduracaðýz Platformu Ankara Temsilcisi Elif Aydýn, son dönemde hýz kesmeyen kadýn cinayetlerine karþý yaþanan duyarsýzlýða tepki göstererek, bir an önce önlem alýnmasýný istedi. Kadýn cinayetlerinin yüz yýllardýr var olan konu olduðunu söyleyen Aydýn, sayý-

sal olarak bir rakam vermeyi uygun bulmadýðýný belirtti. Aydýn, "Ne yazýk ki o dönem bilgi edinme yoluyla Adalet Bakanlýðý'na ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'ndan veri istedik. Ama ellerinde olmadýðýný söylediler. Tabi çok açýklayabilecekleri mesele deðil. 2009 yýlý kadýn cinayetleri ele alýnýþlarýnda dönüm noktasý olan bir tarihtir. Þimdi kadýn cinayetleri arttý mý tabi ki arttý" diye kaydetti. Hükümetin kadýn noktasýnda hiçbir yol kat etmediðini belirten Aydýn, hükümetin yasa ve yönetmelikleri uygulamamakta ayak direttiðini söyledi.

‘Hükümet süreci geciktirmeye çalýþýyor’

Hükümetin kendi isteðiyle bir þey yapmadýðýný vurgulayan Aydýn, "Polis koruma yasasýna göre, akut durumlarda geçici durumlarda kararý bile çýkabiliyor. Yani 4320'de

olduðu gibi; 'iþte benim görev alaným deðil, yetki alaným deðil, ben karýþmam' hakkýna sahip deðil. Ama þu anda ayak diretiyorlar. Ýþçileri Bakanlýðý'nýn polislere bu yönetmenliði anlatmasý gerekiyor. Bu þekilde süreci geciktirmeye çalýþýyorlar. Biz bu sürecin arkasýnda ve takipçisi olacaðýz" þeklinde konuþtu.

‘ÞÖNÝM hýzlý çalýþmasý gerekiyor’

Þiddet Önleme ve Ýzleme Merkezi'nin her yerde olmasý gerektiðini dile getiren Aydýn, "Yönetmelikte Þiddeti Önleme ve Ýzleme Merkezi (ÞÖNÝM) þiddetin bütün sürecini hýzlandýran, yani þiddete uðrayan bir kadýnýn bir biçimde ekonomik destek, barýnma her türlü desteðin hýzlý bir þekilde saðlayacak kurum olmasý gerekiyor. Þimdi ise, zorlaþtýran kurum durumunda" dedi. Ankara ÞÖNÝM'in yeterli bir çalýþma yürüt-

memesine tepki gösteren Aydýn, "Oraya bir kadýnýn yalnýz gitmesi çok mümkün deðil. Güvenilmeyen bir yer. 24 saat çalýþmasý gerekiyor. Ama saat 17.00 olunca görüþme bitti diyorlar" dedi. Platform olarak ölümüne engel olamadýðýmýz kadýn arkadaþlarýn davalarýný aileler ve hukukçular ile birlikte takip ettiklerini dile getiren Aydýn, "Türkiye geneli 30'u aþkýn davamýz var. Sonuç aldýðýmýz davalarýmýz var. Kazaným demek istemiyoruz. Çünkü; ölüm söz konusudur. Kadýn katillerine aðýr ceza verilmesine iliþkin ek bir madde hazýrladýk. Kadýn cinayeti kavramý Türk Ceza Kanunu'na girsin" dedi.

‘Hükümet kadýný korumakla yükümlüdür’

Kadýn cinayetlerinin aðýrlaþtýrýcý olarak sayýlmasý gerektiðini dile getiren Aydýn, "Hükümet kadýný korumakla yükümlüdür. Bu tartýþý-

Ýranlý Akbari Uçan Süpürge’de 16.Uçan Süpürge Uluslararasý Kadýn Filmleri Festivali'nde gösterilecek filmlerden biri de Ýran'dan ayrýlmak zorunda kalan ve Londra'da yaþamýný sürdüren Roya Akbari'nin yönetmenliðini yaptýðý "Tahran'dan Londra'ya" filmi olacak

ÝRAN sinemasýnýn en üretken kadýnlarýndan Mania Akbari, yeni filmlerini Ankaralý sinemaseverlerle buluþturuyor. Ablasýnýn film çekme sürecini öykülediði filmiyle baþkentin yo-

lunu tutan Roya Akbari de ablasý Mania ile birlikte 9-16 Mayýs tarihlerinde gerçekleþecek olan 16. Uçan Süpürge Uluslararasý Kadýn Filmleri Festivali'nde. Yönetmen "Tahran'dan Lond-

lamaz bile. Çünkü; biz yaþam hakký ihlallerinden bahsediyoruz. Keþke kadýnlarla ilgili güzel þeylerden bahsetseydik. Ama biz çalýþmalarýmýzla kadýn mücadelesini yükselteceðiz. Tüm kadýnlardan bizimle birlikte hareket edip çalýþmalarýmýza destek olmasýný istiyoruz" diye konuþtu. (DÝHA)

ra'ya" hikayesi ile gerçek yaþamýndan kesitler taþýyan filmini önce "Memesi Olmayan Kadýnlar" adýyla çekmeye baþlar, ancak Ýran'daki baskýlar nedeniyle filmi tamamlayamadan ülkesinden ayrýlmak zorunda kalýr. Filmin geri kalanýný Londra'da çeken yönetmen filmin adýný da "Tahran'dan Londra'ya" olarak deðiþtirir. Yönetmenin "Benim Ülkemde Erkeklerin Memesi Var" adlý video çalýþmasý da Mayýs'ta Uçan Süpürge'de gösterilecek. Mania Akbari 2007 yýlýnda kansere yakalandý ve bir memesini kaybetti. Yönettiði ve baþrolünü oynadýðý, kanserle mücadelesini anlattýðý "10+4" filmi onun gerçeði olmuþtu. Ayný yýl,

Devastation (Tahribat) projesi için kendi bedenini çýplakken görüntüledi. Bu oldukça riskliydi, hayatýný tehlikeye atmak demekti; sergi Ýran'da yasaklandý. Ama Akbari bedenini bir araç gibi kullanarak gizli gizli videolar çekmeye devam etti. 2012'de Ýran'ý terk etti. Gizli saklý iþ yapmayý sürdürdü ve ortaya bu kýsa video çýktý. Yönetmen için bu video Ýran, ABD ve Ýsrail'deki siyasi duruma ve Ortadoðu'daki savaþa bir tepki niteliðinde. Bu çalýþmada kanser, savaþý sembolize ediyor ve tahrip edici etkisi, sadece müziðin eþlik ettiði kiþisel bir hikaye üzerinden betimleniyor. O müzik parçasý ise Ýran-Irak savaþýndan beri katliamlarýn simgesi olmuþ Ahangran'ýn sesinden yayýlýyor. Ülkesinde sinemacýlara zulmeden, onlarý hapse atan ve üretimlerini engelleyen rejim yüzünden ülkesini terk etmek zorunda kalan Mania Akbari, çalýþmalarýný yurt dýþýnda sürdürüyor. (DÝHA)


8

POLÝTÝKA

21 Nisan 2013 Pazar

‘Adým atma sürecindeyiz’ ‘Müdahaleci zihniyet deðiþmeli’

YÖK Baþkaný Çetinsaya, "YÖK geçmiþte hep müdahale aracý olarak kullanýldý. Müdahaleci zihniyetin deðiþmesi gerekiyor" dedi. Yükseköðretim Kurulu (YÖK) Baþkaný Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, yaptýðý açýklamada, YÖK'ün müdahaleci zihniyetin deðiþmesi gerektiðini, bu doðrultuda bölge toplantýlarý yaptýklarýný, rektörlerle, öðretim üyeleriyle, akademisyenlerle, özellikle öðrencilerle bir araya gelerek fikir alýþveriþinde bulunduðunu söyledi. Ýstiþarenin her zaman yararlý sonuçlar doðurduðunu, doðrudan diyalog kurmanýn meseleleri daha iyi anlamayý saðladýðýný dile getiren Çetinsaya, " YÖK algýsýný deðiþtirmeye uðraþmýyorum çünkü düzeltilecek gibi deðil.YÖK gerçekten geçmiþte antidemokratik dönemlerde, askeri dönemlerde hep vesayet aracý, müdahale aracý olarak kullanýldý" diye konuþtu. Eski zihniyeti devam ettirmek isteyen insanlar olsa da pratikte bunun iþlemediðini belirten Çetinsaya, "Çünkü 170 üniversite, 4 milyon öðrenci, 120 bin öðretim üyenizin olduðu yerde eski YÖK'ü o kadar müdahaleci, her ayrýntýya müdahale eden yapýda hayal etseniz de uygulayamazsýnýz. YÖK'ün bir planlama, denetleme ve koordinasyon kurumu gibi görülmesi gerekir" dedi.

Adalet Bakaný Ergin, çözüm süreciyle ilgili, "Bu süreç çok konuþmaktan öte icraatlarý takip etme, adým atma sürecidir diye düþünüyorum" dedi ADALET Bakaný Sadullah Ergin, Marmaris'te önceki gece gerçekleþtirilen ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile ilçedeki kanaat önderlerinin katýldýðý "Çözüm süreci" konulu toplantýnýn ardýndan kaldýðý otelde, ayný heyetle kahvaltýda bir araya geldi. Daha sonra otelden ayrýlan Ergin, Marmaris Adliyesi'ni ziyaret etti. Marmaris Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Demirel'den bilgi alan Ergin, binada incelemelerde bulundu. Burada gazetecile-

rin sorularýný yanýtlayan Ergin, Marmaris'te sivil toplum örgütleri temsilcileri ve Marmarislilerle son geliþmeleri konuþtuklarýný söyledi.

‘Ýlk aþamanýn içerisindeyiz’

Gazetecilerin "Çözüm sürecinin hangi aþamada olduðu" yönündeki sorusunu Ergin, þöyle yanýtladý: "Bu süreç çok konuþ-

maktan öte icraatlarý takip etme, adým atma sürecidir diye düþünüyorum. Aþama aþama geliþecek bir süreçtir. Ýlk aþamanýn içerisindeyiz. Birinci aþama tamamlandýktan sonra ikinci aþamada tedbirler uygulanmaya baþlayacaktýr. Devamýnda da üçüncü aþamaya geçilecek. Türkiye'nin, geleceðe yönelik bölgesinde ve

‘Laiklik, CHP’nin tekelinde deðil’ Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, "Laiklik, insan haklarý, ifade özgürlüðü CHP'nin tekelinde deðil. Vatanseverlik, milliyetçilik de MHP'nin tekelinde deðil'' dedi ÝSTANBUL - Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, "Laiklik, insan haklarý, ifade özgürlüðü CHP'nin tekelinde deðil. Vatanseverlik, milliyetçilik de MHP'nin tekelinde deðil. Kürt kardeþlerimizin eþitlik taleplerine sýcak bakmak da BDP'nin tekelinde deðil. AKP, her vatandaþýmýzýn dilediði gibi yaþama-

‘Haber tamamen gerçek dýþý’

dil ve Ýmralý'ya gidebilir" ANKARA - Baþbakan Yardým- se Kan bir haberin yer aldýðýný cýsý Bekir Bozdað, "Meclis Çö- baþlýklý züm Komisyonunun isterse Kan- belirtti. "TBMM'de gazetecilerle sohdil ve Ýmralý'ya gidebileceði" yöýnda bana böyle bir nünde bir açýklamasýnýn olmadý- betimiz sýras soru yöneltilmediði gibi benim ðýný bildirdi. lamam keBaþbakan Yardýmcýsý Bekir de bu yönde bir açýk ifadelerini Bozdað, yaptýðý yazýlý açýklama- sinlikle olmamýþtýr" rin tamada, bugün (dün) bir gazetede kullanan Bozdað, habe kay"Meclis Çözüm Komisyonu ister- men gerçek dýþý olduðunu

dünyada konumunu daha da pekiþtirecek bir noktaya gelmesine gayret ediyoruz." Ergin, çok konuþmaktan ziyade çok çalýþmak gereken bir dönemde olunduðuna iþaret etti. Bakan Ergin, kendisine eþlik eden Muðla Valisi Fatih Þahin, AKP Muðla Milletvekili Ali Boða ve Ýl Baþkaný Nihat Öztürk ile Fethiye ilçesine gitti.

sýnýn en büyük güvencesidir" dedi. AKP Þiþli Ýlçe Gençlik Kollarý'nýn Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde düzenlediði "Çýkýþta Mahalleye Gel" programýna katýlan Baðýþ, genç moderatörlerin sorularýný yanýtladý. Gençlere, AKP'nin gençlik kollarýna katýlmalarý önerisinde bulunan Baðýþ, kendisinin de 15 yaþýnda gittiði Amerika'da gurbet özlemi çekerken kültürünü yaþatabilmek için farklý çabalar içine girdiðini, Türk dernekleriyle çalýþtýðýný anlattý.


POLÝTÝKA

21 Nisan 2013 Pazar

9

‘Çekilme 8-10 gün içinde baþlar’ BDP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, PKK'nin sýnýrdýþýna çekilme iþleminin 810 gün içinde baþlayacaðýný söyledi. Önder, Türkiye sýnýrlarýnda tek bir silahlý unsurun kalmayacaðýna da vurgu yaptý

ANKARA - Çözüm sürecinin önemli isimlerinden Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, PKK'nin sýnýrdýþýna çekilme sürecinin 8-10 gün içinde baþlayacaðýný ifade etti. Son durumu Hürriyet gazetesine deðerlendiren Önder, Kandil'de örgütün tüm kadrolarýyla görüþtüðünü söyledi ve "Türkiye sýnýrlarýnda tek bir silahlý unsur kalmayacak" dedi.

etti: "Geri çekilmenin kendisi tartýþýlmýyor. KCK'yi oluþturan bütün yapýlar Sayýn Öcalan'ýn bu önermesini güçlendirmek ve hayata geçirmek noktasýnda tam bir uyum ve güçlü bir irade koyuyorlar. Tartýþýlan þey bunun güvenli, sabotaja kapalý bir yöntemle ve ciddi bir ön hazýrlýkla olmasýdýr. Tahminime göre en fazla 8-10 gün içerisinde fiilen geri çekilme baþlayacaktýr."

‘Geri çekilme tartýþýlmýyor’

‘Bir kýsmýna bizde katýldýk’

BDP Ýstanbul Milletvekili Önder, sözlerine þöyle devam

Örgütün orta kademesinden gelen "Tedbir amaçlý bir kýsým

güçleri Türkiye'nin kuzey sahasýnda býrakalým" önerisine, Murat Karayýlan'ýn karþý çýktýðýný söyleyen Önder, "Karayýlan'ýn 'Orta kademede ikna sorunlarý yaþýyoruz' diyerek ifade ettiði tartýþmalarýn bir kýsmýna biz de katýldýk. Devletin çaðrýþým hafýzalarýnda güçlü bir þekilde yer ettiði oyunlarýndan dolayý bir kýsým güçlerin tedbiren kuzey sahasýnda býrakma önerisi geldi. Karayýlan ve KCK Yürütme Kurulu'nun diðer üyeleri bu öneriye þiddetle karþý çýktýlar, reddettiler'' diye konuþtu.

‘Sürecin tek kaybedeni CHP’dir’ Çözüm süreci hakkýnda konuþan Baþbakan Siyaset Baþdanýþmaný Doç. Dr. Yalçýn Akdoðan, "Bu süreç baþarýlý da olsa, baþarýsýz da olsa, sürecin tek kaybedeni var; o da CHP" dedi ANKARA - Baþbakan Siyaset Baþdanýþmaný Doç. Dr. Yalçýn Akdoðan, katýldýðý ulusal bir TV kanalýnda çözüm sürecine iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Ana muhalefetin çözüm süreci karþýsýndaki tavrýný deðerlendiren Yalçýn Akdoðan, CHP'nin sürece dahil olmasýný istediklerini ama herhangi bir olumlu karþýlýk alamadýklarýný belirtti. "CHP'de bir siyasetsizlik hali var" diyen Akdoðan, CHP için "Bir deðiþim dönüþümden bahsedildi ama bu dönüþüm geçmiþle hesaplaþmadan olmaz" dedi. Yalçýn Akdoðan, "CHP bu dönüþümü

gerçekleþtiremedi" tespitinde bulundu. Akdoðan, "Bu süreç baþarýlý da olsa, baþarýsýz da olsa, sürecin tek kaybedeni var; o da CHP" diye konuþtu.

‘Türkiye kaosa sürüklenir’

MHP'nin süreçle ilgili tutumu hakkýnda da açýklamalarda bulunan Yalçýn Akdoðan, "MHP siyasetsizliðini hamasetle kapatmaya çalýþýyor" dedi. Türkiye'de düzgün siyaset yapan tek partinin AK Parti olduðunu belirten Yalçýn Akdoðan, denklemden AK Parti'nin çýkarýlmasý durumunda Türkiye'nin kaosa sürükleneceðini ifade etti.

‘Yasa dýþý dinleme yaygýn olarak var’ TBMM Yasadýþý Dinlemeleri Araþtýrma Komisyonu Hukuk Alt Komisyonu Baþkaný, AKP Elazýð Milletvekili Alpay, ''Yasa dýþý dinleme yaygýn olarak var" dedi. ANKARA - TBMM Yasadýþý Dinlemeleri Araþtýrma Komisyonu bünyesinde kurulan Hukuk Alt Komisyonu Baþkaný ve AKP Elazýð Milletvekili Þuay Alpay, yaptýðý açýklamada, komisyonda gerek gazetecilerin gerekse istihbaratçýlarýn anlattýklarý çerçevesinde problemin aðýrlýklý olarak uygulayýcýlardan kaynaklandýðýna dair bir kanaat oluþtuðunu söyledi. Hukuki alandaki düzenlemelerle ilgili sýkýntýlarýn da bulunduðuna dikkati çeken Alpay, problemin oluþma nedenlerinden birinin de yasa dýþý dinleme ve izleme yapanlarýn yakalanmamasý olduðunu söyledi. Alpay, ''Çok net olarak evet yasa dýþý dinleme ve izleme var. Yasa dýþý dinleme yaygýn olarak var. Bizim þu andaki izlenimimiz ve kanaatimiz bu yöndedir. Herkesin bildiði bir gerçeklik ama failleri yakalanamýyor. Yakalanamayýnca da bu problem olmaya devam ediyor'' diye konuþtu. Bu konuda cezai yaptýrýmlarýn artýrýlmasýný önemli bulduðunu belirten Alpay, ''Bu aðýr cezayý gerektirir bir suçtur. Üstelik Meclis bunu denetliyor. Bir de yapanýn yanýna kar kalmýyor, failler ortaya çýkýyor ve bununla ilgili yargýlama süreçleri çalýþýyor, ceza alýnýyor'' algýsýnýn oluþmasý gerektiðini söyledi.


10

HABER

21 Nisan 2013 Pazar

“Çocuklar okula kazandýrýlýyor” “Eðitimim Ýçin Sýcak Bir Yuvam Olsun 4” projesi çerçevesinde, bu yýl 82 kýz ve erkek öðrenci okula kazýndýrýldý. Söz konusu proje ile 2009 yýlýndan bu yana ise 572 çocuðun okulla buluþtuðu belirtildi

82 kýz ve erkek öðrencinin yurtlara yerleþtirildiðini belirtti. Bu sayede öðrencilerin eðitim ve öðretim hayatlarýna kaldýklarý yerden devam etme fýrsatý yakaladýðýný dile getiren Akýn, "2009 bu yana SODES programlarý ile yurtlara 572 toplam öðrenci yerleþtirildi. Orta öðretime adým atan gençlerimiz hem sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde bulunarak kendilerini yetiþtirdiler hem de Diyarbakýr ve ülkemiz adýna nitelikli birer insan olarak yetiþme yolunda adým attýlar" dedi. DÝYARBAKIR - Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Diyarbakýr'da ilköðretim ve lise çaðýnda yaklaþýk 500 bin öðrenci var. Bütün çocuklara el uzatýlamadýðý için her yýl yüzlerce genç çeþitli gerekçelerle okulu býrakmak durumunda kalýyor. Maddi durumu zayýf olan baþarýlý öðrenciler de ilgisizlikten dolayý eriyip gidiyor. Baþarýlý öðrencilerin geleceðinde bir ýþýk yakmak isteyen eðitim sevdalýlarý, 4 yýldýr hummalý bir çalýþma yürütüyor. Tek tek köyleri ge-

zen öðretmenler, okumak isteyen öðrencileri okula kayýt ediyor, yurtlara yerleþtirilerek barýnma ve beslenme ihtiyaçlarýný karþýlýyor. Diyarbakýr Milli Eðitim Þube Müdürü Mehmet Akýn, zorunlu ilköðretim eðitimini bitiren çocuklarýn baþta maddi sebepler olmak üzere çeþitli nedenlerle ortaöðretime devam edemediðini söyledi. Bundan dolayý çocuklarýn geleceðe umutla bakamadýðýný ifade eden Akýn, "Eðitimim Ýçin Sýcak Bir Yuvam Olsun 4" projesiyle bu yýl da

“Ýnþaat mühendisi olmak istiyorum”

Proje kapsamýnda yurda yerleþen Mesih Taþ ise, Kulp'ta yaþayan ailesinin kendini okutmaya gücünün yetmediðini ancak SODES sayesinde okuma fýrsatý yakaladýðýný söyledi. "Bu proje olmasaydý okumuyor olabilirdim" diyen Taþ, þunlarý kaydetti: "Büyük ihtimalle de okumuyordum. Ama proje sayesinde bir maddi sýkýntý çekmeden rahatlýkla okuyabildik. Ailemin beni okutmaya maddi durumu yetmezdi.

Tamamen bu projeyle okuma fýrsatý yakaladým. Þimdi burada olmasaydým, okumuyor olacaktým. Bundan fazlasýyla yararlandýk. Bizden sonra gelenler var. Onlar da muhtaç bu tip projelere. Ýnþallah bu projeden baþkalarý da faydalanýr." Yýldýz Teknik Üniversitesi'nde inþaat mühendisliði eðitimi almayý hedefleyen Taþ, "Bu hayallerimizi gerçekleþtiren herkese minnettarýz. Bizim bu tür büyük hayallerimiz var. bu hayalleri gerçekleþtirmek de bize verdikleri destekle oldu yoksa bu hayallerimiz olamazdý" diye konuþtu. Ailesi köyde yaþadýðý için okuma imkaný olmadýðýný belirten Deniz Aslan da, proje sayesinde geleceðe umutla bakýyor. Týp fakültesini kazanmayý hedefleyen Aslan, gelecekte bu tip projelere katký sunmak istiyor. Aslan, "Bizde gelecekte bir öðrencinin elinden tutup okuma oranýný artýrabiliriz. Bu proje bizim için gerçekten çok önemli. Bu proje olmasaydý biz okuyamayacaktýk. Toplumda herhangi bir yerimiz, deðerimiz olmayacaktý" dedi.

Suriyeliler Diyarbakýr’ý mesken tuttu DÝYARBAKIR-Suriye'de 2 yýldýr rejim muhalifleriyle Suriye güvenlik güçleri arasýnda þiddetli çatýþmalar yaþanýyor. Beþar Esed'in zulmünden kaçan halk, Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak gibi ülkelere sýðýnýyor. Birleþmiþ Milletler'in raporuna göre mültecilerin sayýsý bir milyona ulaþtý. Yaklaþýk 200 bin kiþinin sýðýndýðý Türkiye, kurduðu 17 kamp için bugüne kadar 600 milyon dolardan fazla harcama yaptý. Suriyeliler daha çok sýnýr hattýndaki Hatay ve Þanlýurfa illerine yerleþtirildi. Kilis ve Gaziantep'te de kamplar oluþturuldu. Ancak çadýr kentlerde yaþamak istemeyen bazý mülteciler Diyarbakýr ve Mardin'in kenar mahallelerine yerleþti. Kamplarda mahremiyetin olmadýðýný, bundan dolayý aileler arasýnda husumetlerin meydana geldiðini ifade eden mülteciler, bu sebep-

le kamplarda kalmak istemediklerini dile getiriyor. Ýþ bulamayan, mahalle sakinlerinin yardýmlarýyla yaþamaya çalýþan savaþ maðdurlarý, hem kaldýklarý evlerin giderlerini karþýlamak hem de karýnlarýný doyurabilmek için dilencilik yapýyor.

“Mecburen dileniyoruz”

Suriye'den kaçtýktan sonra Diyarbakýr'ýn Benusen Mahallesi'ne yerleþen Musa El Muhammed El Ömer, hallerinin içler acýsý olduðunu söyledi. Aileler arasýndaki kavgalardan dolayý kamp yerine Diyarbakýr'a geldiklerini dile getiren Musa, iþ bulamadýklarý için mecburen dilendiklerini söyledi. Musa, "Dilenerek topladýðýmýz paralarla geçinme imkâný buluyoruz. Bir iþ imkaný bulabilsek, burada çalýþabilsek çok daha güzel olur. Benim isteðim bu. Baþka bir þey istemiyorum" dedi.

Suriye'de savaþ baþladýðýnda doðan çocuðunun eklemlerinden sakatlýk geçirdiðini anlatan Musa, Halep'te ameliyat yaptýrmak istediðini ancak çok yüksek miktarda para istediklerinden ötürü bunun gerçekleþmediðini anlattý. Çocuðu Muhammed Mubad'ýn yürüyebilmesi için ameliyat olmasý gerektiðini dile getiren Musa, "Halep ve Haseki'de dolaþtýk bize yüklü miktarda para olmasý gerektiðini bunun da 40 bin lirayý bulduðunu söylediler. Þu an sadece oturuyor ancak yürüyemiyor. Benim istediðim çocuðumun yürüyebilmesi. Genelde sýrt üstü yatýyor ya da çocuklarýn kucaðýnda bir yerlere gidiyor. Benim 7 tane çocuðum var. Onun da iyileþmesini istiyorum" diye konuþtu.

“Dilenmek aðrýmýza gidiyor”

Hüseyin El Muhammed

El Ömer de, savaþ baþladýktan sonra Halep'ten yola çýktýklarýnda iki taraf arasýnda kaldýklarýný, ne yapacaklarýný bilemez hale geldiklerini söyledi. Çatýþmalar sýrasýnda evlerinin hasar gördüðünü kaydeden Hüseyin, yaþadýklarýný þöyle anlattý: "Üstten bombalar yaðýyordu. Þarapnel parçalarý çocuklarýmýza isabet ediyordu. Çocuðumun kafasýna þarapnel parçasý çarptý. Onu ameliyat ettirdik. Ameliyat ettirdiðimiz yer periþan olunca yavaþ yavaþ sýnýra yaklaþtýk. Kamplara uðramadan direkt Urfa üzerinden Di-

yarbakýr'a geldik. Buraya gelmemizin asýl sebebi çocuklarýmýzý kurtarmak. Savaþ biter bitmez Suriye'ye geri döneceðiz." Savaþtan sonra tüm mal varlýklarýný kaybettiklerini belirten Hüseyin, mecburiyetten sokaklarda dilenmek zorunda kaldýklarýný da vurguladý. Hüseyin, "Dilenmek aðrýmýza gidiyor. Ama mecburuz. Evin eþyalarýný çevre halký getirdi. Yemek piþirdikleri zaman yemeklerinin bir kýsmýný bize getiriyorlar. Onlarýn sayesinde biz geçiniyoruz onlar da olmasa periþan olurduk" dedi.


11

HABER

21 Nisan 2013 Pazar

‘Kayýplarýmýzý istiyoruz’ ÝHD ve kayýp yakýnlarý faili meçhul cinayetlere kurban gidenlerin akibetini sormak için 219'uncu kez alanlardaydý. Eylemde konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici hükümet yetkilileri ve savcýlara seslenerek, "Biz kayýp yakýnlarý olarak kayýplarýmýzý istiyoruz" dedi

‘Burada suç iþledik’

Eylemde sýk sýk "Þehîd namirin" sloganý atýldý. Eylemde konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, ÝHD ve kayýp yakýnlarý olarak faillerin ortaya çýkarýlmasý için 219'uncu kez alanlarda olduklarýný belirterek, ancak bugüne kadar bu faillerin yargýlanmasý konusunda herhangi bir adýmýn atýlmadýðýný söyledi. Bilici, hükümet yetkilileri ve savcýlara seslenerek, "Biz 219 haftadýr burada suç iþledik. Çünkü biz 219'uncu kez burada failleri deþifre ettik. Eðer siz bunlara soruþturma açmýyorsanýz biz bunlara iftira etmiþ oluyoruz. O zaman bize dava açýn. Eðer siz bunlara soruþturma açmadýysanýz o zaman siz suçlusunuz. Biz buradan basýn yo-

luyla çaðrýda bulunuyoruz biz kayýp yakýnlarý olarak kayýplarýmýzý istiyoruz" dedi.

‘122 tutsak ölüm sýnýrýndadýr’

Kayýplarýn devlet emri ve gözetimde katledildiðini aktaran Bilici, Abdullah Öcalan ile yapýlan görüþmeler sonrasý baþlatýlan sürece deðinerek, "Eðer siz bu sürece inanýyorsanýz sürecin ruhuna inanýyorsanýz kayýp yakýnlarýna hesap vermek zorundasýnýz. Yoksa bu ülkeye gelecek olan barýþa inanmýyoruz. Tekirdað Cezaevi'ndeki tutsaklar 21 gündür açlýk grevinde. Neden çünkü cezaevi koþullarý kötü ve hak ihlalleri var. 122 tutsak ölüm sýnýrýndadýr" dedi. Bilici, son olarak tutuklu gazetecilerin serbest býrakýlmasýný istedi.

Ali Tekdað’ýn hikayesi anlatýldý

Bilici'nin ardýndan ise bu hafta 1993 tarihinde Daðkapý Meydaný'nda gözaltýna alýnarak kendisinden bir daha hiç haber alýnamayan Ali Tekdað'ýn hikayesini kýzý Nuran Tekdað anlattý. Tekdað, babasýnýn daha önce 19 kez gözaltýna alýndýðýný belirterek, "Babam annemin yanýnda Daðkapý çarþý merkezinde gözaltýna alýndý. Bir daha da kendisinden haber alýnamadý. Babam daha önce 19 kez gözaltýna alýndý. Ancak babam hiçbir zaman onlara boyun eðmedi. Boyun eðmediði için þu an aramýzda deðil.

O dönemlerde bir astsubay babamýn öldürülmesiyle ilgili itiraflarda bulundu. Babama iþkence yaparak katlettiler. Babama iþkence yaptýktan sonra 'Ne Mutlu Türküm dersen seni serbest býrakýrýz' demiþler ancak babam onlara boyun eðmedi ve demedi çünkü Kürttü" þeklinde konuþtu. Tekdað, babasýnýn failinin bulunmasý çaðrýsýnda bulundu. Yapýlan açýklamalarýn ardýndan 5 dakikalýk oturma eylemi yapýldý.

BATMAN

ÝHD Batman Þubesi üyeleri ile kayýp yakýnlarý tarafýndan Gülistan Caddesi'nde her hafta kayýplar için gerçekleþtirilen eylem bu hafta da gerçekleþtirildi. 1990'lý yýlarda kaybedilenlerin resimlerinin bulunduðu "Kaybedilenler" ile "Kayýplar bulunsun failleri yargýlansýn" pankartýnýn açýldýðý eyleme kayýp yakýnlarý, ÝHD yönetici ve üyeleri, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi aktivistleri, BDP, KURDÎDER, MAZLUMDER, KESK, MEYA-DER yöneticileri, Agos Gazetesi'nden Rober Koptaþ'ýn yaný sýra çok sayýda yurttaþ katýldý. Bu haftaki eyleme askerde intihar ettiði iddia edilen Abdurrahman Çiftçi ve Mahsum Adlýð'ýn aileleri de katýlarak çocuklarýnýn akýbetini sordu. Kayýplarýn ve gözaltýnda yaþamlarýný yitirenlerin fotoðraflarýnýn taþýndýðý eylemde açýklama yapan ÝHD Batman Þube

Baþkaný Osman Künteþ, 1990'lý yýlarda kaybedilenlerin akýbetlerinin belirlenmesi ve faillerinin yargý önüne çýkarýlmasý için 219'uncu haftada yine meydanlarda olduklarýný belirterek, Tekirdað F Tipi ile cezaevlerinde devam eden hak ihlallerine dikkat çekti. Künteþ, bir an önce tutsaklarýn koþullarýnýn düzeltilmesi gerektiðini ifade etti.

‘Somut adým atýlmýþ deðil’

Künteþ'in ardýndan konuþan MAZLUMDER Batman Þube Baþkaný Hasan Argünaða ise, kayýp yakýnlarý ile insan haklarý savunucularýnýn her hafta eylem düzenlediklerini ve çocuklarýnýn kemiklerini istediklerini ifade ederek, "Ne yazýk ki bugüne kadar somut adým atýlmýþ deðil. Hala kayýplarýn akýbeti hakkýnda bir çalýþmanýn baþlatmamasýný üzüntüyle karþýlýyoruz. Geçtiðimiz ay askerde intihar ettiði iddia edilen Mahsum Adlýð ve Abdurrahman Çiftçi'nin alillerine destek vermek için bu etkinliði düzenledik. Buradan Cumhurbaþkaný ve Baþbakan'a seslenmek istiyoruz. Kayýp yakýnlarý ve askerde yaþamýný yitirdikleri ileri sürülen askerlerin haklarýnda duyarlý olsunlar gizlemesinler" diye konuþtu.

‘Objektif bir adalet istiyoruz’

Daha sonra askerde intihar ettiði iddia edilen Abdurrahman Çiftçi'nin babasý Zübeyir Çiftçi ko-

nuþtu. Çiftçi, oðlunun hiçbir sorunu olmadýðýný belirterek, oðlunu saðlam bir þekilde askere teslim ettiklerini; ancak teskeresine 3 buçuk ay kalmasýna raðmen oðlunun cenazesini kendisine gönderdiklerini dile getirdi. Çiftçi, "Biz olayý duymadýk ancak vatandaþlar bizi haberdar etti. Oðlumun hiçbir maddi ve manevi sorunu yoktu. Oðlum ölümünden 4 gün önce bana telefon açtý. Dedi 'iki rütbeli bana zorbalýk yapýyor. Bana vahþet ve zulüm yapýyorlar.' Ben de dedim oðlum idare et bu askerliktir biter. Birkaç gün sonra yanýna geleceðim. Ölüm haberi geldi bana. Oðlumun intihar ettiðine inanmýyorum. Onun dizlerinde iþkence ve darp izleri vardý. Kafasý kalmamýþtý zaten. Biz gerçek ve objektif bir adalet istiyoruz" dedi. Çiftçi'nin babasýndan sonra yine askerde intihar ettiði ileri sürülerek cenazesi ailesine teslim edilen Mahsum Adlýð'ýn babasý Mehmet Mirza Adlýð konuþtu. Adlýð, oðlunun hiçbir sorunu olmadýðýný söyleyerek, "Ben oðlumu koç olarak askere gönderdim. Bana ölüsünü gönderdiler. Oðlumun intihar ettiðine inanmýyorum. Çok inançlý bir kiþiydi" dedi. Yapýlan konuþmalardan sonra 5 dakikalýk oturma eylemi yapýldý. (DÝHA) ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bi lici

DÝYARBAKIR - ÝHD Diyarbakýr Þubesi yöneticileri ve kayýp yakýnlarýnýn, "Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" sloganýyla düzenlediði oturma eyleminin 219'uncusu, Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde gerçekleþtirildi. Kayýp fotoðraflarýnýn üzerinde bulunduðu poster ile "Onlar bir gece ansýzýn evlerinden alýndýlar. Bir daha geri dönmediler" pankartýnýn taþýndýðý eyleme, MEYA-DER, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi aktivistleri, Özgür Gazeteciler Cemiyeti ve kayýp yakýnlarý katýldý.


12

HABER

21 Nisan 2013 Pazar

‘Süreç konusunda kararlýyýz’ AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Salih Kapusuz, çözüm süreci konusunda samimi ve kararlý olduklarýný belirterek, samimiyetlerinin gereði olarak atýlmasý gereken adýmlarý cesaretle atmakta olduklarýný vurguladý

DÝYARBAKIR - AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Salih Kapusuz, AKP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'nda düzenlenen Siyaset Akademisi'ne katýldý. Burada konuþan Kapusuz, demokratikleþme, yeniden yapýlanma, milli birlik, kardeþlik ve çözüm sürecinin devam ettiðini, kararlýkla da devam ettireceklerini söyledi. "Bunu istemeyenler ve engellemek isteyenler olacaktýr. Ama unutmamýz lazým ki, eðer siz büyük bir görevi, kýymetli bir hedefi yakalamak istiyorsanýz bunun bedeli de aðýr olacaktýr. Bir insaný yaþatmak kainatý yaþatmak, bir insaný öldürmek kainatý yok etmek gibidir" diyen Kapusuz, buna iman etmiþ, inanmýþ Müslümanlar olarak bundan daha önemli bir þey görmediklerini belirtti. Zaman zaman rakamlar kullandýklarýný, "Terörden çok çektik. 40 bin insanýmýzý kaybettik. 400 milyon

dolar kaybettik" diyebildiklerini dile getiren Kapusuz, "Ama bir þehidi, bir kaybedilen insanýn annesini, babasýný, eþini, kardeþini bir düþünün. Ateþ düþtüðü yeri yakar. Allah kimseye bu acýlarý yaþatmasýn. Her gün içine gözyaþýný akýtanlar var. Bunlarý yaþadýk. Yenilerin yaþanmamasý lazým" dedi.

‘Sorumluluk üstlenememiþtir’

Yaþanan acýlara duyarsýz kalmayý hayasýzlýk olarak nitelendiren Kapusuz, þunlarý söyledi: "Duyarsýzlýk göstermek sorumsuzluktur. Siyaset adýna milletin önüne geçmiþ ana muhalefet (Bu iþin sahibi meclis olsun, mecliste komisyon oluþsun, akil insanlar heyeti oluþsun) diyor. Hayhay. Bunlarý söyleyen CHP, bugün bu sorumluluðun gereði olarak kendi tekliflerinin yanýnda bile durmamýþtýr. Korkmuþtur, so-

‘Süreç konusunda kararlýyýz’

DÝYARBAKIR'da okuma yazma oranýný artýrmak amacýyla halk eðitim merkezleri ve ilk öðretim okullarýnda ücretsiz okuma yazma kurslarý açýldý. Okuma yazma bilmeyen, hiç okula gitmemiþ, okul çaðýnda olmayanlar için baþlatýlan kampanya kapsamýnda ilköðretim okullarýnda ve halk eðitim merkezlerinde okuma yazma dersleri veriliyor. Okuma yazma öðrenmek is-

teyenlere Yeniþehir Halk Eðitim Merkezi tarafýndan ücretsiz olarak ders kitaplarý veriliyor. Okuma yazma bilmeyenleri teþvik etmek amacýyla baþlatýlan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin nüfus cüzdanlarýyla birlikte halk eðitim merkezlerine gelmeleri gerekiyor. Verilen eðitimin ardýndan katýlýmcýlara okur yazarlýk belgesi veriliyor. (ÝHA)

rumluluk üstlenememiþtir. Özellikle sayýn Kýlýçdaroðlu, liderlik yapamamaktadýr. Parçalara bölünmüþ. Birisi ulusalcý, birisi gelenekçi, birisinin ne dediði belli deðil." Kapusuz, muhalefet partilerinin geleceðin iktidar adaylarý olduðunu, iktidar olmaya hevesli, çalýþan, arzulu, projesi ve politikasý olan bir muhalefet arzuladýklarýný kaydetti.

‘Duyarsýzlýk doðru deðil’

MHP için çok þeyler söylemeye gerek olmadýðýný ifade eden Kapusuz, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Baþýndan beri adeta istemez yükler gibi, (Böyle bir problem yoktur. Terör sorunu vardýr). Doðru terör sorunu vardýr. (Gelsinler Türk adaletine teslim olsunlar. Bu iþ çözülsün) diyorlar. 30 yýldýr söyleniyor bu. Nereye gidiliyor, ne elde ediliyor. Ama gençlerimizi, yavrularýmýzý, insanýmýzý kaybetmeye devam ediyoruz. Böyle bir duyarsýzlýk doðru deðil. Çözüm süreciyle alakalý olarak biz bu konuda samimiyiz ve kararlýyýz. Samimiyetimizin gereði olarak atýlmasý gereken adýmlarý cesaretle atýyoruz. Önümüzdeki 2 yýlda 3 seçim yapýlacak. Yerel seçimler, cumhurbaþkaný ve genel seçim olacak. Biz birilerinin yazdýðý gibi oy hesabý ve çýkar hesabý yapsak, bu iþlere o kadar aðýrlýðýmýzý koymak, taþýn altýna elimizi deðil, gövdemizi koymak gibi bir risk almayabilirdik. Ama biz o hesabýn hiçbirini yapmadýk."

Akil insanlar heyeti

Dillerini, dertlerini, paylaþmak istedikleri fikirleri

en iyi Diyarbakýrlýlar ve bu bölgenin anlayacaðýný vurgulayan Kapusuz, Türkiye'de sorumluluk ve akýl sahibi insanlarýn da bunun kadir kýymetini çok iyi bildiðini belirtti. Çözüm sürecinin baþlamasýyla bahar havasýnda güzel bir atmosferin yaþandýðýný, Tunceli'de yýllardan sonra ilk kez insanlarýn maðaralarýn, akarsu ve çaylarýn olduðu yerlerde piknik yaparak mutlu olduklarýna dikkat çeken Kapusuz, "Yoruldu mu millet 30 yýldýr kan, gözyaþý, terör, þiddet... Türk'ü, Kürt'ü hiç fark etmez insan olarak hepimiz yorulduk. Yetsin artýk, son bulsun diyen büyük bir kitle, yüzde 70'ler mesafesinde yüksek sesle bunu haykýrýyor. Biz sadece siyasi parti ve iktidar olarak deðil, gazeteci, aydýn, yazar sanatçý her kesimden akil insanlar olarak bilinen kadrolarýn bir araya gelmesine katký saðladýk. Koordine ettik, onlar da araziye çýktýlar. Sizler de takip ediyorsunuz. Emin olunuz, öyle olaylar yaþanýlýyor, öyle hikayeler anlatýlýyor ki insanýn vicdaný el vermediði için gözyaþlarýný akýtmak zorunda kalýyorsunuz" diye konuþtu.

‘Fabrikalar kendiliðinden gelecek’

Ülkenin güçlenmemesi, tarihteki þanlý þerefli pozisyonunu yakalamamasý için ülke insanýnýn karþý karþýya getirilmek istendiðini vurgulayan Salih Kapusuz, konuþmasýný þöyle tamamladý: "30 yýldýr Türk Kürt kavgasýnýn çýkmasýný istemediler mi- Bu memlekette Alevi Sünni kavgasý çýksýn diye katliamlar yapmadýlar mýBaþardýlar mý- Þükürler olsun baþaramadýlar. Birçok yanlýþlýklarýn, devletten ve uygulamalardan gelen keyfi, gayri insani yanlýþlýklarýn yaþanmýþ olmasý bizi hep üzdü. Ama bugün akýl sahibi yöneticiler ve insanlar olarak bu yanlýþlarý ortadan kaldýrmak, herkesin eþit vatandaþlar olarak bu vatanda rahatlýkla yaþayabilmesi için fýrsatýn, bu ülkenin herkese yetebildiði büyüklükte bereket sahibi bir ülke olduðunu þükürler olsun biliyoruz, inanýyoruz. Allah'ýn emriyle baþaracaðýz. Süreci baþaralým, bölgede fabrikalar kendiliðinden gelecektir."


13

HABER

21 Nisan 2013 Pazar

Türk: Kuþkularýmýza raðmen barýþtan yanayýz DÝYARBAKIR-Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK), "Demokratik kurtuluþla özgür yaþamý inþa edelim" sloganýyla düzenlenen Olaðanüstü Genel Kurulu, dün baþladý. BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü Binasý'nda bulunan Vedat Aydýn Toplantý Salonu'nda baþlayan kurula, 650 delege katýldý. Delegelerin büyük bir çoðunluðunun yöresel kýyafetleriyle katýldýklarý kurulun yapýldýðý salona, Abdullah Öcalan'ýn posterlerinin yaný sýra, "Em bi rizgariya demokratik jiyana azad ava bikin", "Jiyana azad Kurdistana azad", "Qirkirina Roboskî", "Jin yekîtiya neteweyî silav dikin" yazýlý pankartlar da asýldý. Kurula, DTK Eþ Baþkanlarý Ahmet Türk ve Aysel Tuðluk'ýn yaný sýra, BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, BDP'li milletvekilleri Ayla Akat Ata, Hüsamettin Zenderlioðlu, Özdal Üçer, Sebahat Tuncel, Halil Aksoy, Nursel Aydoðan, Emine Ayna, Sýrrý Süreyya Önder ve Ýbrahim Binici de katýldý.

“Süreci Öcalan baþlattý”

Açýlýþ konuþmasýný yapan DTK Eþ Baþkaný Ahmet Türk, Kürt mücadelesi açýsýndan çok önemli bir sürece gelindiðini belirtti. "Bu sürecin mimarý, bu süreci baþlatan halklarý kucaklaþtýrmaya çalýþan özgürlüklerin teminatý Sayýn Abdullah Öcalan'a teþekkür ediyoruz" diyen Türk, þunlarý kaydetti: "Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Sayýn Öcalan'ýn ifade ettiði gibi Kürt sorunu stratejik bir döneme girmiþtir. Sayýn Öcalan'ýn süreci nasýl ifade ettiðini sizlerle paylaþmak istiyorum. Önemli ve tarihi bir süreçteyiz. Her þeyden önce bu süreci baþlatan Öcalan'ýn kendisidir. Halklarýn kardeþliðini esas alan ve toplumsal bir süreci baþlatan demokratik ünitede haklarý buluþturmaya çalýþan bir sürecin baþlangýcýdýr. Süreç neyi getirir neyi götürür?

“Öncülüðü biz yapacaðýz”

DTK Olaðanüstü Genel Kurulu baþladý. Kurulun açýlýþ konuþmasýný yapan DTK Eþ Baþkaný Ahmet Türk, sürece Kürt halký açýsýndan tarihi bir gelecek, tarihi bir sorumluluk olarak bakýlmasý gerektiðini belirterek, kuþkularýnýn olmasýna raðmen barýþýn yanýnda olduklarýný ifade etti. Türk, PKK'nin attýðý adýmlarýn ardýndan topun artýk hükümette olduðunu da vurgulayarak, “Bazýlarý ‘Biz pazarlýk yapmayýz’ diyor. Biz de yapmayýz ancak bir halkýn hakkýný hukukunu savunuyoruz ve bu konuda asla taviz vermeyiz. Pazarlýk için mücadele etmiyoruz” dedi Süreçle ilgili Kürt siyasetçileri olarak nasýl bir çalýþma içinde olacaðýmýzý burada tartýþarak ortak yolu bularak ortak söylemleri geliþtirerek ortak çalýþma alanlarý oluþturarak süreci karþýlamaya çalýþacaðýz."

“Tarihi bir gelecek”

Sürece Kürt halký açýsýndan tarihi bir gelecek, tarihi bir sorumluluk olarak bakýlmasý gerektiðine dikkat çeken Türk, "Elbette ki bu süreç baþlangýcýyla sonucuna kadar tek taraflý iþleyecek deðildir. Eðer Kürt sorununun çözümünden bahsediyorsak, bugüne kadar inkar ve reddedilen bir halkýn taleplerinin esas alýnmasý gerektiðini herkesin bilmesi ve görmesi gerekmektedir. Bu nedenle süreci sadece bir tarafýn ilerletmesi, süreci ben götürürüm mantýðý eksik kalýr. Biz barýþseverler olarak yýllardan beri yaþanan bu acýlarýn dinmesi için çaba gösterirken bizim halkýmýzýn duygularýný çok iyi bildiðimizi onlarla

yaþamýmýzýn tamamýný paylaþtýðýmýzý birilerinin görmesi ve ona göre yaklaþým göstermesi gerekir" dedi.

olarak bu sürece çok doðru yaklaþtýðýný ve sürecin barýþa evrilmesi konusunda çok önemli adýmlar atmýþtý" diye konuþtu.

“Pazarlýk için deðil”

“Top hükümettedir”

Barýþtan, kardeþlikten söz edenlerin bugün sorumluluk almak zorunda olduðunun altýný çizen Türk, "Bu tarihi fýrsat doðru bir þekilde deðerlendirilmezse, katký sunulmazsa tarihin huzurunda Kürt halkýnýn huzurunda vebal günah altýnda kalacaklar. Bu sürecin saðlýklý yürüyeceðine inanýyoruz. Saðlýklý yürümesi için her türlü katkýyý sunmaya hazýrýz. Ancak, barýþýn da riskleri savaþýn da riskleri var. Yaþam risklerle hayat risklerle doludur. Ama halka öncülük edenler zaman zaman her türlü riski de alacaklar. Bugün içinde bulunduðumuz süreç risklerle dolu olmasýna, bazý kuþkularýmýz olmasýna raðmen barýþýn yanýnda olduðumuzu açýk þekilde göstererek bu süreci götürmeye çalýþacaðýz. Kürt tarafýnýn bir bütün

Abdullah Öcalan'ýn Diyarbakýr Nevroz'undaki açýklamalarýnýn ardýndan PKK'nin de 23 Mart'ta ateþkes kararý almasý ve ardýndan alýkoyduðu kamu görevlilerini ve askerleri serbest býrakarak sürece ne kadar ciddi yaklaþtýðýný ortaya koyduðunu kaydeden Türk, "Bugün top hükümette ve devlettedir. Kürtlerin de beklentileri var. Bazýlarý 'Biz pazarlýk yapmayýz' diyor. Biz de yapmayýz ancak bir halkýn hakkýný hukukunu savunuyoruz ve bu konuda asla taviz vermeyiz. Verdiðimiz mücadeleyi bir pazarlýk olarak gündeme taþýmak abesle iþtigaldir. Yýllarýn inkarýný ortadan kaldýrmaya yönelik, geleceklerimizi ortaklaþtýrmayý yaratmak için mücadele ediyoruz pazarlýk için mücadele etmiyoruz" dedi.

Kürt sorununun çözülmeden Ortadoðu'ya istikrarýn gelmeyeceðine de dikkat çeken Türk, sözlerini þöyle sürdürdü: "Öncülüðünü biz yapacaðýz. Olabildikçe demokrasi mücadelesinde saflarýmýzý büyütmemiz lazým. Demokrasi mücadelesini büyütmemiz, bugüne kadar bizimle beraber olmayan siyasetçilerimizi kucaklayýp mücadeleye katmamýz lazým. Bu proje sürece uygun bir projedir. Sorunlarý konuþarak çözme noktasýnda yeni bir dönem açmaya çalýþýyoruz. Hükümet ne kadar samimi tartýþmalar yapýyor bilemem. Ama bizim nasýl baktýðýmýzý açýk þekilde dile getireceðiz savunacaðýz. 'Hükümet samimi midir deðil midir?' Tartýþmasýna girmeyelim. Bizim sorumluluk aldýðýmýz noktada bu sorumluluðumuzu nasýl gerçekleþtireceðiz? Önemli olan budur. Samimi olmadýklarý zaman cevabýný, samimi olduklarýnda ödülünü de veririz. Bundan sonraki süreçte bizim sorumluluðumuzda, omuzlarýmýzdadýr bunu çok iyi görmek gerekir."

Bildirge bugün açýklanacak

Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan basýna kapalý olarak devam eden olaðanüstü genel kurulda, "Siyasal süreç deðerlendirmesi ve rolümüz, müzakere süreçlerine yaklaþým nasýl olmalý? Kürt kadýnýnýn süreçteki rolü, siyasi tutsaklarýn özgürlüðü için tutumumuz ne olmalý? Anayasal taleplerimiz ne olmalý? Anayasal güvence ve statü, anti demokratik yasalara karþý tutumumuz, Kuzey Kürdistan birliði için neler yapýlmalý, olasý geri çekilme esnasýnda tutumumuz ne olmalý, köye dönüþlere iliþkin politikamýz ne olmalý" konularý tartýþýlacak. Genel kurul bugün sonuç bildirgesinin açýklanmasý ardýndan sona erecek.


14 ‘Barýþ umudu yeþerdi’ HAKKARÝ - Akil Ýnsanlar Doðu Anadolu Bölgesi Heyeti'nin Hakkari ziyareti, bölge halkýnýn barýþ umudunu yeþertti. Heyet Baþkaný Can Paker ile üyeler Sibel Eraslan, Ayhan Ogan, Abdurrahman Kurt, Zübeyde Teker, Mahmut Arslan ve Mehmet Uçum'un, 17-18 Nisan'da Hakkari'ye yaptýðý ziyaret, kentte büyük yanký buldu. Heyetin temaslarý sýrasýnda taleplerini aktaran, "barýþ" mesajlarýný dile getiren ve yaþadýklarý sýkýntýlarý anlatan sivil toplum örgütü temsilcileri, öðrenciler, kanat önderleri ve vatandaþlar, görüþmelerle ilgili deðerlendirmede bulundu. Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Ýrfan Sarý, heyetin ziyareti ile bölgede barýþa dair umutlarýnýn yeþerdiðini bildirerek, görüþmelerin olumlu geçtiðini söyledi. Ziyaretin, Yüksekovalýlarýn umutlarýnýn yanýna biraz da sabýr ilave etmesi açýsýndan önemli olduðunu vurgulayan Sarý, þöyle konuþtu: "Akil Ýnsanlar Doðu Anadolu Bölgesi Heyeti'nin ziyaretinde barýþa hazýr bir halk görüntüsü ortaya çýktý. Grupta yer alanlarýn da ortak görüþü Yüksekova'da karþýlaþtýklarý sevginin farklý ve çok fazla olmasý yönündeydi. Heyet çok iyi karþýlandý. Doðal olarak bu karþýlama barýþa daha fazla katký saðlayacaktýr. Heyettekiler de bu konudaki memnuniyetlerini dile getirdiler." Yüksekova Bedensel Engelliler Derneði Baþkan Yardýmcýsý Burhan Yalçýn ise heyetten sokaklara huzur gelmesi, gaz bombalarýndan uzak, kan ve gözyaþýnýn olmadýðý bir ülkede yaþamak istedikleri yönünde taleplerinin olduðunu kaydetti. Heyet üyelerinin, vatandaþlarýn taleplerini tek tek not alarak siyasi karar vericilere aktaracaðýndan emin olduklarýný anlatan Yalçýn, sürece katký sunmak için kendilerinin de büyük gayret sarf ettiðini belirtti. Halk oyunlarý eðitmeni Ýmat Taþ da özellikle Kürt kültürünün, gelenek ve göreneklerinin önünün açýlmasý ve gelecek kuþaklara aktarýlmasýný istediklerine iþaret ederek, "Heyetin diðer bölgelerde yapacaðý ziyaretler de Ýnþallah olumlu geçer. Bizler heyet üyelerine misafirperverliðimizi, barýþý ne kadar istediðimizi gösterdik. Taleplerimizin karþýlanmasý bizleri de memnun edecektir" dedi.

BÖLGE

21 Nisan 2013 Pazar

Hatemi: “Roboski’nin geleceði gömülmüþ” Akil Ýnsanlar Komisyonu “Güneydoðu Bölgesi” heyeti Roboski’de yaþamýný yitiren 34 sivil yurttaþýn aileleriyle bir araya geldi. Roboski olayýnýn görmezden gelinecek kadar küçük olmadýðýný belirten Kezban Hatemi, “Ateþ düþtüðü yeri yakar hep diyoruz; ama ateþin düþtüðü yer bizim vicdanýmýz olmadan barýþý saðlayamayýz. Köy mezarlýðýnda bir köyün geleceði gömülmüþ, biz bu acýlarý ve sorunlarý paylaþmak için buradayýz” dedi ÞIRNAK - Akil Ýnsanlar Komisyonu "Güneydoðu Bölgesi" heyeti, bölgedeki temaslarý kapsamýnda Þýrnak merkezden sonra 34 kiþinin savaþ uçaklarý ile bombalanarak yaþamýný yitirdiði Roboski köyünü ziyaret etti. Heyet Baþkaný Yýlmaz Ensaroðlu ile heyet üyeleri Mehmet Emin Ekmen, Prof. Dr. Fazýl Hüsnü Erdem, MazlumDer Genel Baþkaný Ahmet Faruk Ünsal, Kezban Hatemi, Etyen Mahçupyan, Murat Belge ve Yýlmaz Erdoðan, Roboski'deki ailelerle bir araya geldi. Roboski aileleri köy giriþinde ellerinde çocuklarýnýn fotoðraflarýyla heyeti karþýladý. Ardýndan köy camisine geçen heyet burada açýklama yaptý.

“Düzen kendini sorgulamalýdýr”

Burada konuþan Kezban Hatemi, katliamda yaþamýný yitirenlerin hepsinin çocuk olduðunu ve kendi geleceklerini hazýrlamak için çalýþtýklarýný; fakat bu insanlarýn öldürüldüðünü söyledi. "Bu düzen kendini sorgulamalýdýr. Bu acý karþý-

sýnda fazla konuþacak bir þey bulamýyorum" diyen Hatemi, þunlarý kaydetti: "Bu acý karþýsýnda susan bir þeytandýr. Sistem hukuk ve adaleti olmadýðý için vatandaþýný insanlýk onuruna yakýþýr bir þekilde yaþatamamýþtýr. Bu ülke uzun zamandýr yapýlanlar yapanlarýn yanýna kar olarak kalan bir ülke oldu. Tüm failler barýþ sürecinde hasýraltý edilmeden ortaya çýkarýlmalý. Roboski olayý görmezden gelinecek kadar küçük bir olay deðildir. Ateþ düþtüðü yeri yakar hep diyoruz ama ateþin düþtüðü yer bizim vicdanýmýz olmadan barýþý saðlayamayýz. Köy mezarlýðýnda bir köyün geleceði gömülmüþ, biz bu acýlarý ve sorunlarý paylaþmak için buradayýz."

“Bizde þüphe yaratýyor”

Hatemi'nin konuþmasýndan sonra aileler konuþtu. Katliamda yaþamýný yitiren Erkan Encü'nün annesi Felek Encü, katliamýn üzerinden bir yýldan fazla süre geçmesine raðmen faillerin ortaya çýkmadýðýný bu þekilde barýþýn saðlanamayacaðýný belirtti. Katliamda yaþamýný yitiren

Vedat Encü'nün annesi Mercan Encü ise, Roboski'ye adalet gelmeden barýþ saðlanamayacaðýný söyleyerek, son zamanlarda köylerinde artan korucu kadrosundan dolayý kaygýlarýný dile getirdi. "Þehit ailelerinden kimse korucu olmamýþ herkes bunu böyle bilsin" diyen Encü, "Bir tarafta silah býrakýn çaðrýsý yapan hükümet, diðer tarafý neden silahlandýrýyor bu bizde þüphe yaratýyor. Biz koruculuk sisteminin tümden kaldýrýlmasýný istiyoruz. Buraya iþ olanaklarýný artýrsýnlar. Ýnsanlarýmýz burada çalýþsýnlar yani devlet koruculuk sistemini dayatacaðýna barýþ ortamýný saðlasýn. Hepimiz bu ülkede kardeþçe kendi dilimiz, kimliðimiz kültürümüzle Kürt olarak özgür bir þekilde yaþayalým" dedi. Katliamda yaþamýný yitiren Salih Ürek'in annesi Medine Ürek ise, bir barýþ olacaksa bunun uygun ortamýnýn yaratýlmasý gerektiðinin altýný çizerek barýþ karþýtý olmadýklarýný, barýþ ile beraber adaletin de olmasýný istediklerini vurguladý. Adalet arayýþlarýný sonuna kadar sürdüreceklerini

belirten anne Ürek, hükümetin gerekli özrü dilemesini aksi takdirde barýþýn saðlanamayacaðýný söyledi.

“Kardeþlerim barýþýn kahramaný oldular”

Daha sonra Akil Ýnsanlar heyeti ailelerle beraber mezarlýða geçti. Burada göz yaþlarýna hakim olamayan ailelerin acýlarý duygusal anlar yaþattý. Yaþamýný yitiren Muhammed Encü'nün babasý Ubeydullah Encü, Gülyazý Tabur Komutaný'nýn heyetin gelmeden önce köydeki korucularla bir araya gelerek, koruculara heyetin geliþi sýrasýnda bir þey konuþmamalarý konusunda telkinde bulunduðunu iddia etti. Daha sonra konuþan Yýlmaz Erdoðan ise, Roboski olayý adil bir çözüme kavuþmadýkça barýþ olamayacaðýný ifade ederek, "Bu gençler öldürülmeseydi onlarýn mezarýna Fatiha okuyacaðýma, onlarla fotoðraf çekecektim. Bu olay gerçekten vahim ve sarsýcýdýr. Kardeþlerim savaþýn kurbaný oldular; ama inanýyorum barýþýn kahramaný da oldular" dedi. (DÝHA)


15

BÖLGE

21 Nisan 2013 Pazar

DiVES’ten sürece destek DÝVES Genel Baþkaný Lokman Özdemir, baþlatýlan çözüm sürecini desteklediklerini belirterek, “Din görevlilerinden ve diyanet iþleri baþkanýndan, sürece destek olmalarý açýsýndan insanlarý barýþa yönlendirmeleri ve ikna etmelerini bekliyoruz” dedi

VAN - Diyanet ve Vakýf Emekçileri Sendikasý (DÝVES) yönetici ve üyeleri, KESK Van Þubeler Platformu Toplantý Salonu'nda basýn toplantýsý düzenledi. Sendika Genel Baþkaný Lokman Özdemir, tarihi Diyarbakýr Nevroz'unda okunan Abdullah Öcalan'ýn mesajý ile yeni bir sürece girildiði belirterek, "Diyanet ve vakýf emekçileri olarak bu sürece destek veriyo-

ruz. Türkiye'nin demokratikleþmesi için tüm siyasi partilerin ve tüm inanç kesimlerinin destek vermesi gerekir. Toplumsal barýþýn oluþmasýnda zemin olarak oluþturulan akil insanlara büyük görevler düþüyor. Belki kolay bir süreç deðildir; ama zorluklar, emek ve fedakârlýk gerektirir. Aksi takdirde kendiliðinden geliþen bir süreç

olmasýný bekleyemeyiz" dedi.

“Aleviler etkin rol almalý”

Sendika olarak bu Akil Ýnsanlar Komisyonu'nun deðiþik etnik gruplardan ve deðiþik inançlardan olmasýnýn daha etkili olabileceðini, sürece daha çok katkýsýnýn olabileceðini düþündüklerini belirten Özdemir, özellikle Alevilerin bu süreçte daha etkin rol almalarý gerektiðini söyledi. Türkiye'nin en ücra kö-

“Yüreklerimize su serpildi”

kaný Doðu Anadolu Muhtarlar Federasyonu Baþ tekrar Abdullah Butaku, “Uzun bir aradan sonra ne su serpyeþertilen barýþ umudu hepimizin yüreði iyor ve miþtir. Çünkü 3 aydýr evlere cenazeler gitm analar gözyaþý dökmüyor” dedi

þesinde bile camilerin olduðunu belirten Özdemir, "Bu camiler sadece namaz ve ibadet yeri deðildir ve olmamalýdýr. Ayný zamanda toplumsal sorunlarýn çözüm yeri de olmalýdýr. Bunun için, din görevlilerinden ve diyanet iþleri baþkanýndan, sürece destek olmalarý açýsýndan insanlarý barýþa yönlendirmeleri ve ikna etmelerini bekliyoruz. Çünkü Ýslam barýþ dinidir" dedi. (DÝHA)

“Bu süreçte tüm bölge kalkýnacak” SÝÝRT Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði Baþkaný Kemal Bilim, "Çözüm sürecini destekliyoruz. Bu süreçte tüm bölge kalkýnacak" dedi. Bilim, yönetim kurulu baþkaný olduðu Güçbirliði Süt Ürünleri Fabrikasý'nda düzenlediði basýn toplantýsýnda, çözüm sürecinin ekonomik kalkýnmaya katkýda bulunacaðýna inandýklarýný ifade ederek, bunun için de gerekli alt yapýnýn hazýrlanmasý gerektiðini belirtti. Siirt Þýrnak karayolunun ulaþýma yeterince elveriþli olmadýðýný kaydeden Bilim, "Bu nedenle Siirt ve Þýrnak sýnýr ticaretinden yeteri kadar yararlanamýyor. Çözüm süreci bölgeye büyük katký saðlayacak. Çözüm sürecini destekliyoruz. Bu süreçte tüm bölge kalkýnacak" dedi. Bilim, þirketlerini 84 kiþi bir araya gelerek kurduklarýný anlatarak, bu sayede Siirt'te ortaklýk kültürünü yaymaya çalýþtýklarýný belirtti. Siirtli iþ adamlarýna Siirt'e yatýrým yapmalarý için çaðrýda bulunan Bilim, "Mardin ve Batman çok iyi durumda. Diyarbakýr ünlü markalarýn tercih ettiði bir il oldu. Siirt'te daha bir organize sanayi bölgesini dolduramadýk" diye konuþtu.

çekilme konusuna da BÝNGÖL-Doðu Anadolu Muh- PKK'nin Butaku, sözlerini þöyle tarlar Federasyonu'nca, "Çözüm deðinen : Süreci"ne iliþkin basýn açýklama- sürdürdü PKK'nin silah býrakece "Sad sý yapýldý çekilmesi çözüm deda ya Açýklamayý okuyan federas- masý sorunla paralel rdýr Yýlla r. yon baþkaný Abdullah Butaku, ðildi a kaderi haadet enin bölg ak olar tesüreci desteklediklerini belir ýþlýk ve kalkalm geri n gele line rdýr rek, süreçle birlikte yýlla nunun da çözülmesi akan kanýn durmasýný ümit ettik- kýnma soru ikle þiddet ortamýnlerini ifade etti. Son 30 yýldýr de- gerekir. Özel köylerini terk etmek vam eden çatýþmalardan dolayý dan dolayý nlar için yeni teþvik neredeyse her ailenin acýklý hi- zorunda kala tlerinin geliþtirilkayelerinin olduðunu vurgula- ve destek pake m için akan kaBizi . yan Butaku, "Biz Muhtarlar Fe- mesi lazým kte en önembirli la asýy innýn durm derasyonu ve halkýn seçtiði da bunlar nda baþý larýn durkonu li sanlar olarak, akan kanýn etmek zoterk i lerin Köy geor. asý geliy masý ve analarýn aðlamam nlarýmýz için rektiðini ýsrarla vurguluyoruz. runda kalan insa üzerinde duBu halkýn artýk kan görmeye ta- daha ciddi teþvikler assa köylerin hammülü kalmadý. Öyle ki yýl- rulmalýdýr. Bilh asý, hayvanlardýr yaþadýðýmýz travmadan tekrar canlandýrýlm gelir getiesi, edilm dolayý Kurban Bayramý'nda bile cýlýðýn teþvik rýlmasý çýka a açýð in kan görmeye dayanamýyoruz. rici etkenler t soruKür or. taþýy a sonr önem hayati Bugün uzun bir aradan kayn ünde zlüð msü du çözü umu n þ nunu tekrar yeþertilen barý eler bölg k, ullu yoks miþserp anan su nakl hepimizin yüreðine lýfark þlýk ýnmý kalk zeve cena gelir re ý evle aras r tir. Çünkü 3 aydý iþýk, saðl ler gitmiyor ve analar gözyaþý lýðý, istihdam, eðitim, ýn ertenlar soru na er baþý benz ý ve k baþl sizli bile Bu . dökmüyor lmesi çözü e sorunun çözülmesi gerektiðinin lenmeden ivedilikl liði önce ýnýn en temel sebeplerinden biri ol- lazým. Bölge halk omik ekon kte, birli barýþ olmakla duðunu gösteriyor" dedi. sorunlarýn çözüme kavuþturulþ” barý eliði “Halkýn önc i de var." Son günlerde sýkça konuþulan masý taleb


16

BÖLGE

21 Nisan 2013 Pazar

Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerle kutlanýyor renciler tasavvuf müziðinin en güzel eserlerini seslendirdiler.

Kürtçe ve Türkçe ilahi okundu

Kutlu Doðum Haftasý, bölgenin birçok il ve ilçesinde çeþitli etkinliklerle kutlandý. Etkinlikler çerçevesinde Þanlýurfa’da 20 bin kiþiye tirit, Siirt’te ise 5 bin kiþiye pilav daðýtýldý. Diyarbakýr’ýn Eðil Ýlçesi’ndeki etkinliklerde ise, Kürtçe ve Türkçe ilahiler okundu

DÝYARBAKIR-Kutlu Doðum Haftasý, bölgedeki birçok il ve ilçede çeþitli etkinliklerle kutlandý. Etkinliklere binlerce kiþi katýldý. 20 bin kiþiye tirit Þanlýurfa'da müftülüðün organize ettiði etkinlikte, özel bir yemek firmasý tarafýndan hazýrlanan tirit yemeði, sabah namazýnýn ardýndan Balýklýgöl Yerleþkesinde Hz. Ýbrahim'in makamýnýn bulunduðu Dergah ve Sanayi Camisinde cemaate ikram edildi. Tirit yemeðinden almak isteyen vatandaþlar, ikramýn yapýldýðý Dergah Camisi'nin avlusundan yerleþke dýþýna kadar uzanan kuyruk oluþturdu. Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Mehmet Emin Özafþar ile Þanlýurfa Müftüsü Ýhsan Açýk, kazan baþýnda yaptýklarý duanýn ardýndan vatandaþlara tirit daðýttý. Özafþar, daha sonra gazetecilere yaptýðý açýklamada, Þanlýurfa'da güzel bir geleneðin Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle tekrarlandýðýný belirterek, Hz. Ýbrahim'in 4 bin 500 yýllýk cömertlik geleneðinin sürdüðünü ifade etti. Özafþar þunlarý kaydetti: "Peygamber Efendimiz, nimeti verdiði için Cenab-ý Hakka sürekli þükretmiþtir. Onun varlýðý Ýslam dünyasýnda vakýflarý ortaya çýkarmýþtýr. Sadece insanlara deðil hayvanata bile ikramlar-

da bulunan vakýflar kurmuþtur. Böylece yaþayan her canlýya ikram eden bir medeniyet, bir kültür ortaya çýkmýþtýr." Özafþar, tirit ziyafetine katýlan binlerce kiþinin "Kutlu Doðum"un bir parçasý olduklarýný söyledi. Yetkililer, 20 bin kiþi için hazýrlanan tirit (et suyuna kýzartýlmýþ veya bayat ekmek konularak yapýlan yemek) için 4 ton 750 kilogram et, bir ton limon, 3 ton yoðurt, 185 kilogram sarýmsak ve 30 bin ekmek kullanýldýðýný belirtti.

Diyarbakýr'ýn Eðil Ýlçe Müftülüðü'nce düzenlenen etkinlikte, Eðil Taziye Evi'nde kan baðýþý kampanyasý düzenlendi. Kampanyaya vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydaný'nda ise yaklaþýk bin kiþiye yemek verildi. Etkinlikte konuþan Ýlçe Müftüsü Hamza Bayram, Kutlu Doðum Haftasý'nýn hayýrlý olmasýný diledi. Bayram, etkinliklerin düzenlenmesinde emeði geçen Kaymakam Taner Bircan, muhtarlar ve iþ adamlarýna teþekkür etti. Etkinlikler ilahi grubunun seslendirdiði Kürtçe ve Türkçe ilahilerin ardýndan sona erdi.

Konferans düzenlendi

Adýyaman'ýn Sincik Ýlçesi'nde de Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde "Hz. Peygamber ve Ýnsan Onuru" konulu konferans düzenlendi. Konferansta katýlýmcýlara çeþitli Ýslami kitaplar, gül ve lokum hediye edildi. Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayan konferans Ulu Cami Ýmam Hatibi Mehmet Çiçek tara-

fýndan okunan Kuran-ý Kerim Tilaveti ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuþmayý Ýlçe Müftüsü Mehmet Taþdelan yaptý. Peygamber Efendimizin Hayatýný anlatan slayt gösterisinin izlenmesinin ardýndan, Düdan Köyü Ömer Aybak Camisi Ýmam Hatibi Salih Gültekin'in okuduðu ilahi ile devam edildi. Daha sonra Adýyaman Ýl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafýndan "Hz. Peygamber ve Ýnsan Onuru" konulu konferans verildi. Sincik Hüseyin Çelik Öðretmen Evi Toplantý Salonunda düzenlenen konferansa siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý.

Bilgi yarýþmasý düzenlendi

Muþ'un Varto Ýlçesi'nde ise, "Sýnýflar arasý Bilgi-Kültür Yarýþmasý" düzelendi. Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen bilgi yarýþmasý, Hürriyet Ortaokulu'ndan 4 sýnýf ve 12 öðrencinin katýlýmýyla yapýldý. Yarýþmanýn ardýndan Varto Hürriyet Ortaokulu Müdürü Umut Murat Akdemir'in yaptýðý konuþmadan sonra Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Barsý Avcý ve diðer katýlýmcýlar tarafýndan öðrencilere hediyeleri verildi. (HABER MERKEZÝ)

5 bin kiþiye pilav daðýtýldý

Siirt'te ise özel bir hastane, Kutlu Doðum pilavý daðýttý. Güreþ Caddesi'nde bulunan hastanenin önünde düzenlenen daðýtým töreninde, hastane Müdürü Bülent Þener ve diðer yöneticiler etli pilav ve ayran daðýtýmýný gerçekleþtirdi. Þener, gazetecilere yaptýðý açýklamada, pilav daðýtýmýný geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Bu yýl 5 bin vatandaþýmýza pilav daðýtacaðýz" dedi. Vatandaþlar daðýtýlan pilavlarý hastane önünde konulan masalarda yediler. Öte yandan, Müftülük ve Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öðretmen ve öðrencileri tarafýndan "Tasavvuf Musikisi ve Natý Þerif Gecesi" gerçekleþtirildi. Halk Eðitim Merkezi'nde düzenlenen gecede öðretmen ve öð-

Baharda kýþý yaþýyorlar MUÞ - Bahar mevsimi geldi; ancak Muþ'ta binalarýn üzerinde hala dumanlar yükseliyor. Evlerde ve kahvehanelerde sobalar tutuþurken, yurttaþlar, kýþlýk elbiselerini giyiyor. Yurttaþlar havalarýn çok soðuk olmasýndan dolayý sobalarý yaktýklarýný; ancak yakacak odun ve kömürlerinin de kalmadýðýný ifade etti. Mayýs ayýna kadar sobalarýn tutuþacaðýný dile getiren kahvehane sahibi Mahir Devrim, "Havalar soðuktu zaten yine de soðuk. Bizler de sobalarý yakýyoruz. Ýnsanlar halen soba-

nýn içine sokuluyor. Mayýs ayýna kadar sobalar yine yanacak" dedi. Kahvehanelerde yanan sobanýn yanýnda çay yudumlayan yurttaþlar ise hallerinden memnun görünüyor. (DÝHA)


17

BÖLGE

21 Nisan 2013 Pazar

Polislerle birlikte türkü söyleyecekler Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðünce yürütülen proje kapsamýnda polis memurlarý ve lise öðrencilerinden oluþturulan “Hoþ sada” isimli müzik grubu konserler vermeyi planlýyor

ÞANLIURFA Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý Toplum Destekli Polis ekipleri, proje kapsamýnda, çeþitli mahallelerde risk altýndaki 100 öðrenciye gitar, baðlama ve vurmalý çalgýlar kursu verdi. Kurslarýn yaný sýra müziðe yetenekli sesi güzel öðrencileri de belirleyen ekipler, müzik aleti çalan ve müzik konusunda yetenekli çocuklar ile polis memurlarýndan oluþan 24 kiþilik müzik grubu kurdu. Türk Halk Müziðinden çeþitli yörelere ait türküleri seslendiren "Hoþ Sada" isimli grup, bir aylýk çalýþmanýn ar-

dýndan çevre illerde ve okullarýnda konserler vermeyi planlýyor. Toplum Destekli Polislik Þubesi Amiri Volkan Güneþ, risk alanýndaki lise öðrencileri üzerine çeþitli çalýþmalar yürüttüklerini anýmsattý. Amaçlarýnýn öðrencileri kötü alýþkanlýklardan uzak tutmak olduðunu aktaran Güneþ, bu amaçla saz ekibi ve korosunda polis ve öðrencilerin bulunduðu bir müzik grubu oluþturduklarýný söyledi. Grubun çalýþmalarýnda müzik öðretmenlerinden de destek aldýklarýný ifade eden Güneþ, "Grubumuzda polis memurla-

Eski öðretmenlerine mektup gönderdiler MUÞ'un Varto ilçesindeki Yatýlý Bölge Ýlköðretim Okulu öðrencileri, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde eski öðretmenlerine mektup gönderdiler. Yatýlý Bölge Ýlköðretim Okulu Müdürü Mehmet

Sever, "Okulumuzda daha önceden görev yapmýþ olan öðretmenlerimize ve öðretmenlerimizin yeni görev yerlerinde bulunan öðrencilerine mektup gönderiyoruz. Buradaki amacýmýz öðrencilerimi-

Müzik grubunu geniþletmeyi de planladýklarýný anlatan Güneþ, "24 kiþilik grubumuzun üye sayýsýný 38'e çýkaracaðýz. Öðrencilerimize çaldýkla-

rý müzik aletlerini hediye olarak vereceðiz. Daha sonra onlarý çeþitli gezilere götüreceðiz" diye konuþtu. Grupta baðlama çalan polis memuru Mehmet Çýgýn ise projeden çok güzel sonuçlar elde ediklerini belirterek, müzik adýna güzel iþler yapmayý hedeflediklerini dile getirdi. Müzik Öðretmeni Barýþ Þakir de öðrencilerin projeden çok memnun olduðunu kaydetti. Müzik grubunda görev aldýklarý için mutlu olduklarýný vurgulayan öðrenciler de emeði geçenlere teþekkür etti.

zin postanede nasýl mektup atacaklarýný öðrenmelerini saðlamak ve farklý okullardaki öðrencilerle kardeþliklerini pekiþtirmek ve onlarýn okullarýndaki yaþam mücadelelerini öðrenmek üzere 17 yere mektup yazdýlar. Bu mektuplarý da kendi elleriyle bizzat getirip postaneye attýlar. Bununla birlikte öðrencilerimiz, okulumuzda gö-

rev yapan öðretmenleri ve öðrencilerini 23 Nisan etkinliklerine davet ettiler. Öðrencilerimizin her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmasý için elimizden gelen çabayý göstermeye çalýþacaðýz. Bu çalýþmada öðretmenlerimizin desteði ile olmaktadýr. Bu konuda emeði geçen öðretmenlerime ve öðrencilerime teþekkür ederim" dedi.

rýmýz ve öðrencilerimiz birlikte türküler seslendiriyor. Müzik öðretmenlerinin gözetiminde yapýlan çalýþmalarýn ardýndan önümüzdeki günlerde konserler düzenleyeceðiz. Çok güzel ve uyumlu bir grup kurduk. Çocuklarýmýzý bu tür etkinliklerle kötü alýþkanlýklardan uzak tutmak istiyoruz" dedi.

Öðrenciler ödüllendirilecek

“Vanlý Kýrgýzlar” öðretmen istiyor upamir Erciþ ilçesine baðlý Ul süreden kýn köyünde 30 yýlý aþ ýz bu yana yaþayan Kýrg gelecek Türkleri, kültürlerini için Kýrgýz kuþaklara aktarmak r. Köy asýllý öðretmen istiyo dýr elimizyýl 0 “3 muhtarý Varol, rümüzü ltü kü r den geldiði kada yeterat fak yaþatmaya çalýþtýk siz kaldýk” dedi VAN'ýn Erciþ ilçesine baðlý Ulupamir köyünde 30 yýlý aþkýn süredir yaþayan Kýrgýz Türkleri, kültürlerini gelecek kuþaklara aktarmak için Kýrgýz asýllý öðretmen istiyor. Afganistan'ýn Pamir Yaylasý'ndan 1982 yýlýnda göç eden ve dönemin Cumhurbaþkaný Kenan Evren tarafýndan Türkiye'ye getirilerek Erciþ ilçesine 30 kilometre uzaklýktaki Ulupamir köyüne yerleþtirilen Kýrgýzlar, kültürlerinin yok olmasý endiþesi taþýyor. Köy muhtarý Kasýmbek Varol, Kýrgýz dilini ve kültürünü yaþatmak amacýyla Kýrgýz asýllý öðretmenlere ihtiyaç duyduklarýný söyledi. Varol, 300 haneli 2 bin nüfuslu köyde 700 öðrencinin ilk ve ortaöðretimde eðitim gördüðünü belirterek, öðrencilerin kendi kültürlerini unutmamasý için köydeki yaþlýlarýn büyük çaba gösterdiðini ifade etti. ''30 yýldýr elimizden geldiði kadar kültürümüzü yaþatmaya çalýþtýk fakat yetersiz kaldýk'' diyen Varol, köydeki genç neslin Kýrgýzca konuþmakta sorun yaþadýðýna ve kültürlerini unuttuðuna dikkati çekti. Varol, bu durumun önüne geçmek amacýyla Kýrgýzistan'daki yetkili makamlardan dil ve müzik öðretmen istediklerini ancak herhangi bir sonuç elde edemediklerini bildirerek, "Bir kez daha hem Türkiye'deki hem de Kýrgýzistan'daki yetkililerden öðretmen talebinde bulunuyoruz. Bu isteðimiz kabul edilirse köydeki herkes çok mutlu olacak" dedi. Köylülerden Mete Ulu da geleneklerinin unutulmaya yüz tuttuðuna deðinerek, ''Köyün aksakallýlarýyla kültürümüzü ve dilimizi yaþatmak için büyük çaba sarf ettik ancak olmadý. Bizim tek isteðimiz Kýrgýzistan Kültür Bakanlýðý tarafýndan buraya Kýrgýz Dili ve Edebiyatý üzerine eðitim almýþ öðretmenlerin atanmasýdýr'' ifadelerini kullandý.


18 21 Nisan 2013 Pazar

ekonomi

Türkiye’nin büyüme performansý olumlu DÜNYA Bankasý raporuna göre, Türkiye'nin krizden sonra ekonomik büyüme performansý yavaþlama gösterse de hala olumlu olmayý sürdürüyor. IMF-Dünya Bankasý Yýllýk Bahar Toplantýlarý kapsamýnda, Dünya Bankasý'nýn Avrupa ve Orta Asya (AOA) bölgesine yönelik raporu yayýnlandý. Rapora göre, krizin en fazla vurduðu AOA bölgesinde toparlanma hala orta düzeylerde seyrediyor ama diðer bölgelerle karþýlaþtýrýldýðýnda iyileþmenin en yavaþ olduðu yer. Ülkelere göre bakýldýðýnda da iyileþmenin hýzý çok farklýlýk gösteriyor. Avroda devam eden durgunluk ve çevresel belirsizliklerin AOA bölgesi için zorluk yarattýðý belirterek, özellikle Avro alanýna yakýn olan orta ve doðu Avrupa ile batý Balkanlarýn, Türkiye ve Baðýmsýz Devletler Topluluðu'nun (BDT) önemli derecede gerisinde kaldýðý kaydedildi. Türkiye ve BDT ülkelerinin 2010 yýlýndan bu yana Orta ve Doðu Avrupa'daki ülkelere göre sistemli olarak çok daha iyi geliþme gösterdiði ve bu durumun 2013 yýlýnda da devam edeceði kaydedildi. Bu kapsamda, bölge genelinde bu yýl ortalama büyüme yüzde 2,9 olacak. Orta ve Doðu Avrupa ile Bakanlarda bu yýlki büyümenin yüzde 1,2 düzeylerinde kalmasý öngörülürken, Türkiye'nin bu yýlki büyüme oranýnýn yüzde 4, BDT ülkelerinin de yüzde 3,5 civarýnda olmasý bekleniyor. Ayrýca, Türkiye'nin, krizden sonra güçlü ekonomik büyüme performansý yavaþlama gösterse de hala olumlu olmayý sürdürdüðü belirtildi. Rapora göre, Türkiye hariç, bölgede kamu açýklarý da artýyor. Bunun yanýnda, "düþük kaldýraçlama ve batýk krediler" nedeniyle Orta ve Doðu Avrupa ile Batý Balkanlarda mali sektörün zayýflatýldýðý kaydedildi.

$ €

DOLAR: 1,794 EURO: 2,346 ALTIN: 83,443 ÝMKB: 82.655,23

Sahte altýna dikkat! Düðün hazýrlýðý yapan çiftlere sahte altýn konusunda uyarýlarda bulunan Altýn ve Para Piyasalarý uzmanlarý, “Sahte altýn piyasasýnda özellikle düðün mevsiminde, yaz aylarýnda gözle görülür þekilde artýþ yaþanýyor” dedi

DÝYARBAKIR - Altýn fiyatlarýnda son günlerde yaþanan düþüþle birlikte, uzmanlar yatýrýmcýyý piyasaya sürülebilecek sahte altýnlar konusunda uyardý. Altýn ve Para Piyasalarý uzmanlarý, "Bu günlerde yatýrýmcýlar kesinlikle ve kesinlikle sahte altýna dikkat etmeli, bu zamanlarda çok fazla sahte çeyrek ya da yarým altýn piyasaya sürülebilir" dedi.

“Güvenilir firmalardan alýn”

Yatýrýmcýlarýn dokunarak ya da görerek altýnýn sahte olup olmadýðýný anlamasýnýn mümkün olmayacaðýný belirten uzmanlar, "Nihai tüketicinin aldýðý ürünün sahte mi, ya da baþka bir sýkýntý olarak düþük ayar altýn mý bunu bilmesi mümkün deðildir.

Devletin kasasýna “1 milyar lira” girecek RTÜK Baþkaný Dursun, “Ulusal karasal sayýsal televizyon yayýn lisansý sýralama ihalesiyle sonucunda 1 milyar liraya yakýn bir bütçe ortaya çýktý” dedi

Yatýrýmcýlar marka olmuþ güvenilir firmalardan garanti belgesi ve garanti sertifikalarý ile ürünlerini alýrlarsa bu tür sýkýntýlar yaþamazlar. Yatýrýmcýlar alýþveriþ yaptýklarý firmalarýn tam ayar garanti belgeleri olup olmadýðýný mutlaka sormalýlar" diye konuþtu.

“Yasalarýna göre iade mümkün”

Altýn ve Para Piyasa-

ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Baþkaný Prof. Dr. Davut Dursun, 16-18 Nisan'da gerçekleþtirilen ulusal karasal sayýsal televizyon yayýn lisansý sýralama ihalesi ve bundan sonraki sürece iliþkin gazetecilerin sorularýný cevapladý. Dursun, "Ýhale sonucunda ulaþýlan rakam 800 milyon liranýn üzerine çýkmýþ bulunuyor. Tabii bir de KDV'si var bu iþin. Dolasýyla belki baþta hesapladýðýmýzýn biraz üzerinde yani 1

larý uzmanlar, "Eline sahte altýn geçen bir tüketici, önce aldýðý yere bunu götürüp söylemeli... Tüketici yasalarýna göre bu iade mümkün. Bu mümkün olmadýðý takdirde, ilçelerin kaymakamlýklarýnda bulunan Tüketici Hakem Masalarý'na þikayetlerini iletebilirler. Bize tüketicilerden bu tarz þikayetler her zaman geliyor" dedi.

milyar liraya yakýn bir bütçe ortaya çýktý. Frekanslar kamu malý olduðu için gelir de Hazine malýdýr." dedi. "Sayýsal yayýncýlýkta küçük kalem antenlerle yayýn alabilme imkaný ortaya çýkacak" diyen RTÜK Baþkaný Dursun, "Herhangi bir kuruluþ kendisine tahsisli frekanstan 10 yýl boyunca taahhüt ettiði türde yayýn yapacak. 2015 yýlýnýn ikinci yarýsýnda radyo frekanslarýnýn da ihalesi tamamlanmýþ olacak" þeklinde konuþtu.


19

YURT HABER

21 Nisan 2013 Pazar

3 8 9 a d Þahin: “Kadýna þiddeti” l ý y “Bir ” i t t e r a h i sýfýrlamaya çalýþýyoruz asker int Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin soru önergesini yanýtlayan Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, 2002-2013 yýllarý arasýnda 983 askerin intihar ettiðini bildirdi

ANKARA - Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin soru önergesini yanýtlarken, 2002-2013 yýllarý arasýnda intihar eden asker sayýlarý hakkýnda bilgi verdi. Buna göre; 2002 yýlýnda 157, 2003'te 95, 2004'te 87, 2005'te 99, 2006'da 85, 2007'de 88, 2008'de 83, 2009'da 75, 2010'da 80, 2011'de 65 ve 2012'de 69 asker intihar etti. 2002-2013 yýlla-

rý arasýnda intihar eden toplam asker sayýsý 983 oldu. Yýlmaz, 2012'de intihar eden askerlerin aylar itibariyle daðýlýmý konusunda da bilgi verdi. 2012 yýlýnda Ocak ayýnda 11, Þubat'ta 3, Mart'ta 6, Nisan'da 2, Mayýs'ta 4, Haziran'da 5, Temmuz'da 8, Aðustos'ta 7, Eylül'de 5, Ekim'de 6, Kasým'da 4, Aralýk'ta 8 olmak üzere toplam 69 asker intihar etti.

Þehit yakýný muvazzafa atama kolaylýðý ANKARA - Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlýðýnca yapýlacak geçici görevlendirmelerin onay yetkisi, ilgili kuvvet komutanlýðý veya Jandarma Genel Komutanlýðý ile koordine etmek ve geçici görevlendirme tarihlerini bildirmek suretiyle Özel Kuvvetler Komutanýnda olacak. Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlýðýnca yapýlacak geçici görevlendirmelerin süresi, her defasýnda azami altý aya kadar olmak üzere en fazla bir yýl süre ile yapýlacak. Subay ve astsubaylarýn atama kriterlerinde, bakmakla yükümlü olduðu ve ayný çatý altýnda ya-

þayan anne, baba veya yargý kararýyla vasi tayin edilmesi kaydýyla kardeþin hayati önemdeki saðlýk sorunlarý da dikkate alýnacak. Subay ve astsubaylar, nüfusu 1 milyonu aþan yerler dýþýnda, kendileriyle eþlerinin memleketleri ve daimi ikametgahlarýnýn bulunduðu garnizonlar dahilinde, mümkün olduðu kadar halkla doðrudan iliþkili görevler veya mal ve hizmet alýmý ile ilgili görevlere verilmeyecek. Eþi, çocuðu, annesi, babasý veya kardeþi þehit olan personelin atamasý, talep etmesi halinde þehadet zamanýna bakýlmaksýzýn, bu durumlarýnýn ilgili makamlarca belgelendirilmiþ olmasý kaydýyla, bir defaya mahsus olmak üzere istediði garnizona yapýlacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Þahin “Kadýna þiddetten dolayý 2011’de hayatýný kaybeden kiþi sayýsý 177’ydi. 2012’de bu sayý 155’e düþtü. Bunu hýzla sýfýrlamaya çalýþýyoruz” dedi KAHRAMANMARAÞ Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, Vali Þükrü Kocatepe'yi ziyaretinde yaptýðý açýklamada, "e-devlet" sistemini en iyi kullanan kurumlardan biri olduklarýný, yaklaþýk 20 milyon kiþinin ekonomik ve sosyal analizini yapabildiklerini ve ihtiyaçlarýný da çýkarabildiklerini belirtti. Þahin, "2002 yýlýnda günlük 1 dolarýn altýnda yaþayan binlerce vatandaþýmýz vardý. Þu anda bu sýfýrlanmýþ durumda. Günlük 4 dolarýn altýnda yaþayanlar yüzde 30'du, bu da yüzde 2'ye düþtü. Ýlk hedefimiz bunu da sýfýrlamak. Yoksulluðu azaltýp gelir daðýlýmýný düzeltmek için çalýþýyoruz. Zengin ile fakir arasýndaki farký kapatmanýn mücadelesini veriyoruz" dedi.

Kadýna yönelik þiddet nedenleri

Bakan Þahin, kadýna yönelik þiddete karþý hukuk devletinde yapýlmasý gereken çok þeyi yaptýklarýný kaydetti. Konuyla ilgili "dünyanýn en güçlü paketini" hazýrladýklarýný ancak bu iþin iyi bir yasal düzenleme yapýlmadan düzelmeyeceðine dikkat çeken Þahin, konunun insani ve vicdani tarafýnýn da olduðunu vurguladý. Yasa ve yönetmelikler

Bakanlýðýmýzla beraber çalýþýyoruz."

Baþkan Poyraz’ý ziyaret

çýkarmanýn yaný sýra sevgi, merhamet, þefkat ve rahmet duygularýnýn toplumda çok daha güçlü olmasý gerektiðine iþaret eden Þahin, þunlarý anlattý: "Bu konular aslýnda bize ait duygular ama yaþanan göç, kentleþme, bilgi ve teknoloji çaðýnýn getirdiði külfetler yeni sorun alanlarýný da getiriyor. Bizim bu duygularý çok daha güçlendirmemiz gerekiyor ki istediðimiz baþarýyý elde edelim. Kadýna yönelik þiddetten dolayý 2011'de hayatýný kaybeden kiþi sayýsý 177'ydi. 2012'de bu sayý 155'e düþtü. Bunu hýzla sýfýrlamaya çalýþýyoruz. Ama tek boyutlu olan bir konu deðil. Sorunun en büyük nedeni alkol, uyuþturucu ve madde kullanýmý. AMATEM'lerin içinin çok daha güçlendirilmesi ve bunu uygulayan kiþinin hýzlý bir þekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Bunlarý da Saðlýk

Bakan Þahin, Belediye Baþkaný Mustafa Poyraz'ý ziyaretinde de belediyelerin insanýn en temel ihtiyaçlarýný giderebilme gücüne sahip bir anlayýþla güçlendiðini söyledi. Sosyal yardýmlarýn yapýlmasýnda en büyük ortaklarýnýn yerel yönetimler olduðunu anýmsatan Þahin, geçen hafta TÜBÝTAK'la tamamladýklarý ve Baþbakan Erdoðan'a sunduklarý "bütünleþtirici sistemi" yerel yönetimlere açma kararý verdiklerini anlattý. Yardým çalýþmalarý sistemini yerel yönetimlere açacaklarýný vurgulayan Þahin, þunlarý kaydetti: "Bakanlýk olarak standartlarý oluþturup hukuki alt yapýmýzý tamamladýktan sonra bu iþlerin bütün iþletmeciliðini yerel yönetimlere vereceðiz. Belediye kime yardým yapýyor, biz kime yapýyoruz? mükerrerliði önlemek için sistemi yerel yönetimlere açýyoruz. Kahramanmaraþ'ta biz kime ne yardým yapýyoruz? Baþkan sisteme bakacak ve ekibi bizim yapmadýklarýmýzý veya bizim yaptýðýmýz yardým kategorisinde baþka bir yardýma ihtiyaç varsa onu verecek þekilde kendilerini revize edecekler."


20

SOSYAL MEDYA "Nemîne cihê ku ne yê te be, nede tiþtê ku ji te nexwestibin" Gotina Pêþiyê Suryanî

GOTINEK/BÝR SÖZ

21 Nisan 2013 Pazar

"Sana ait olmayan yere oturma, senden istenmeyen þeyi verme" Süryani Atasözü

Melis Kaya’dan: Babam benim masal kahramanýmdý...

"Babam beni kardeþlik þarkýlarýyla, kardeþlik masallarýyla büyüttü. Bana sevmeyi öðretti, affetmeyi, barýþý... Bütün dinlerin, bizleri ayýrmak, birbirine düþürmek için deðil, bizlere huzur vermek için yaratýldýðýný öðretti. Bütün dillerin, insanlarýn birbirini anlayabilme, kendilerini en doðru biçimde ifade edebilme ihtiyacý için var olduðunu öðretti. Dinimden, cinsiyetimden, milletimden, ýrkýmdan sýyrýlýp yalnýzca insan olduðumu fark etme serüvenimdeki yýlmaz süvariydi babam. Babam öldüðünde 43 yaþýndaydý. Çok büyüktü, görkemliydi, benim masal kahramanýmdý..."

Doktorlara þiddetin simgesi "Çok mu çalýþtýn Ersin; o fakülteye girmek için; baban övündü mü 'oðlum doktor çýkacak' diye. Sabahladýn mý kitaplar üzerinde, intörn odalarýnda. Anacýðýn çok aðlamýþtýr seni beyaz önlükle gördüðünde. Yemin ederken kürsüde kalbin hýzla atmýþtýr, bilirim. Kimbilir ne ümitlerle... Uzman olmak istemiþsin, cerrah olacak kadar idealistmiþsin. Kaç hayat kurtardýn Ersin; üç kuruþ asistan maaþýnla. Senin... alýn terine, diplomana da el koydular: evini, eþini býrakýp Antep'e gitmiþsin, mecburen hizmet etmek için. …85 yaþýndaki bir akciðeri iyileþtirmek için... Hastaný iyi edemeyince 17 yaþýndaki torunu býçaðý kalbine batýrývermiþ. O an düþündün mü; deðdi mi yavrunu hiç göremeyecek oluþuna, deðdi mi onun daha doðmadan babasýz kaldýðýna. Ben bunlarý düþünüyorum Ersin; senden sonra bütün hekimler bunu düþünüyor."

Malatya Katliamý

''18 Nisan 1978 Salý. Sabahýn erken saatlerinden itibaren kente, komþu il ve ilçelerden, köylerden akýn akýn insan gelmeye baþlamýþtý. Gelenlerin bir bölümü belediyenin önünde, diðer bir bölümü de Samanpazarý'nda toplandý. Toplananlarýn sayýsý kýsa sürede on bini aþtý. Çoðu 15-20 yaþlarýnda gençlerdi. Gençlerin ellerinde özel hazýrlanmýþ sopalar, zincirler, nacak gibi saldýrý aletleri bulunuyordu. Yüzleri maskeli olan çok sayýda kiþi de, toplanan gruplarýn önüne geçtiler. Bir kol, Cezmi Kartay Caddesine yöneldi. Burada bulunan iþyerlerinin çoðunluðu Alevilere aitti. Bir kol, Fuzuli Caddesine, bir kol Akpýnar, Yoðurt pazarý, Mýsýrlý Çarþýsý ve eski Halep Caddesine; bir kol da Turan Emeksiz Caddesine doðru "Kahrolsun Komünizm, katil Ecevit, Müslüman

Bu fotoðrafý da görün!

Sosyal medyada bu hafta en çok paylaþýlan yazýlardan birisi de Can Dündar'a ait... Bu fotoðraf 10 gün önce çekildi. Afganistan'ýn Kunar eyaletinde... NATO güçlerinin düzenlediði hava saldýrýsýnda bomba, bir eve isabet etti.

12 sivil öldü. 11'i çocuktu. Çocuklarýn cesetlerini evden çýkardýlar, yan yana dizip fotoðrafýný çektiler. Dünya görmezden geldi. NATO özür bile dilemedi. Çocuklar, merkez dünyanýn dikkatini çekemeyecek kadar uzak bir yerde

Türkiye, Dan Dan Hamido'ya intikam" sloganlarýyla yürüyüþe ve saldýrýya geçtiler. Göstericilerin önünde bulunan maskeliler, solcu ve Alevilere ait önceden iþaretlenmiþ iþyerlerini göstererek tahrip ettiriyor, arkasýndan gaz dökerek yakýyorlardý. Yanan yaðlarýn, mobilyalarýn, halýlarýn, deterjanlarýn kokusu ve dumaný tüm Malatya'yý sardý.'' Malatya'da 17 Nisan 1978 akþamý baþlayan saldýrý, tahrip ve silahlý çatýþma; 20 Nisan akþamýna kadar sürdü. Ancak üç gün içinde denetim altýna alýnabildi. Bu süre içinde 8 kiþi ölmüþ, 20'si aðýr olmak üzere 100 kiþi yaralanmýþ, 100 iþyeri ve konut tamamen olmak üzere, toplam 960 iþyeri ve konut tahrip edilmiþtir. Bazý iþyerlerinde yangýnýn halen devam ettiði 20 Nisan günü þehir merkezindeki enkazý kaldýrma çalýþmalarý baþlatýldý. Cadde ve sokaklar ancak iki günde temizlenebildi.'' (ALINTI)

ölmüþlerdi. *** Oysa Martin Richard öyle deðil. 8 yaþýndaki Martin, pazar günkü saldýrýda Boston'da, babasýna sarýlmak üzre finiþ çizgisinde bekliyordu. Tam babasýný kucaklayacakken patlayan bombayla öldü. Kýz kardeþinin bacaðý koptu. Annesinin durumu aðýr. *** Martin'i öldüren saldýrý, Kunarlý 11 çocuðu öldüren bombardýmanýn misillemesi midir, henüz bilmiyoruz. Sivilleri hedef alan ilk saldýrýyý nasýl lanetliyorsak, ikinciyi de öyle lanetliyoruz. Ancak dünyanýn ikisine

yaklaþýmý arasýndaki ayrýmcýlýktan da utanýyoruz. Martin Richard'ýn ismini, yaþadýðý trajediyi, babasýnýn hislerini her yerde okuyup dinleyebildiðimiz halde, Afgan çocuklardan hiçbirinin adýný bilmiyor oluþumuz, hatta onlarýn öldüðünden bile haberdar olmayýþýmýz haksýzlýk deðil mi? Acýlarda bile bizi ayrýþtýran bu çifte standart, süregiden bu kan davasýnýn sonucu mu, nedeni mi? *** Batý þunu bilmeli: Yarattýklarý küresel dünya adaletsiz. Dünyanýn ezilen yarýsý, çocuk ölümlerinde bile vicdanlarýn ortak sýzlamadýðýný görüyor; kendisinden bir özrü bile esirgeyen

Oy verdiðiniz hükümet ve kardeþlerinizin hizmet ettiði ordu hiç duraksamadan ve vicdan azabý duymadan SOYKIRIM iþlerken; Siz kurban deðilseniz o zaman kesinlikle ÝÞKENCECÝSÝNÝZ!

Bir mutluluk vesikasý Yetimhanede, bir yardým kampanyasýndan aldýðý ayakkabýya sevinen 6 yaþýndaki bir çocuðun fotoðrafý.

Batý'ya nefret duyuyor. Bu nefret, paradoksal bir þekilde, yine o küresel sistem sayesinde artýk yerkürenin her köþesinde tepkisini ortaya koyabiliyor. Kunar'da bir eve attýðýnýz bombanýn hesabý, 10 güne kalmadan Boston maratonunda sorulabiliyor. Olan, masum insanlara oluyor. *** Boston saldýrýsýnýn savunulur yaný yok; tersine nefretle kýnanmasý gerekir. Ama onu kýnarken dökülen gözyaþlarýnýn, masum Afgan çocuklar için de akmasý, Boston'a verilen tepkinin Kunar'dan da esirgenmemesi de gerekir. Yoksa bu adaletsizlik daha çok kana, cana mal olacak.


KÜLTÜR-S SANAT

21 Nisan 2013 Pazar

Ýbrahim SEYDANÝ

Kürt Basýn Tarihi (5)

SERBEST KÖÞE

Üstâd Bediuzzeman'ýn bu Kürtçe yazýsýnýn Türkçe tercümesi þöyledir: "Ey Kürt halký! Ýttifakta kuvvet, ittihatta hayat, kardeþlikte saadet, hükûmette selamet vardýr. Ýttihat baðýný ve muhabbet þeridini saðlam tutun; tâ ki sizi beladan kurtarsýn. Ýyi kulak verin, size bir þey söyleyeceðim: Biliniz ki, üç cevherimiz vardýr; bizden muhafazâlarýný isterler: Birincisi Ýslamîyet'tir. Ýkincisi millîyetimizdir. Üçüncüsü de insanîyettir. Bunun ardýndan, bizim üç düþmanýmýz var; bizi harâb ediyorlar: Biri fâkîrliktir. Ýkincisi, cehâlet ve okumamýþlýktýr. Üçüncüsü de düþmanlýk ve ihtilâftýr. Siz eðer bunlarý iþittiyseniz, biliniz bizim yegâne çaremiz þudur ki: Biz, elimize üç elmas kýlýç alalým; tâ ki bu üç cevherimizi elimizden çýkarmýþ olmayalým, bu üç düþmaný üstümüzden atalým. Birincisi adalet, maarif ve okuma kýlýcýdýr. Ýkincisi, ittifak ve millî muhabbettir. Üçüncüsü de, herkes kendi iþini bizzat kendisi yapsýn, sefiller gibi baþkasýnýn kudretinden ümit beklemesin ve sýrtýný hiçbir vâsîye dayamasýn. Son vasiyetim de: Okumak, okumak, okumak... Elele vermek, elele vermek, elele vermek..." (46) Gazetenin ilk sayýlarý 8 sayfa olarak çýkmýþ, fakat 5. sayýdan itibaren sayfa sayýsý arttýrýlmýþtýr. Gazetede ayrýca Süleyman Nazif gibi Diyarbekirli ama Türk millîyetçisi yazarlarýn yazýlarý da yayýnlanmýþtýr. (47) Gazetede Kürt dili ve edebiyatý yoðun olarak iþlenirken, Kürtler'in kendi anadilleriyle eðitim yapan okullar istedikleri sýklýkla dile getiriliyor. Gazetenin 7. sayýsýnda Süleyman Nazif tarafýndan kaleme alýnan "Ýzmir Kürdistan Deðil" baþlýklý makaleden de anlaþýlýyor ki, Süleyman Nazif de týpký hemþehrisi Ziya Gökalp gibi ilk önceleri "Kürt millîyetçisi" olup, sonraki yýllar içinde "Türk millîyetçisi" olmuþtur. (48) Gazetenin yazar kadrosu þu isimlerden oluþuyordu: Süleymaniyeli M. Tevfîk, Diyarbekirli Ahmed Cemil, Babanzâde Ýsmail Hakký, Seyyîd Abdulkadîr, Bediuzzeman Said-i Nursî, Diyarbekirli Mazharzâde Mazhar, E. A., Erzincanlý Hamdi Süleyman, Haydarîzâde Ýbrahim Efendi, Hüseyin Paþazâde Süleyman, Mahmud Muîn, Malatyalý Bedrî, Süleyman Nazif, Süleymaniyeli Fethî, Süleymaniyeli Seyfullâh. (49)

(46): agr (47): Rohat Alakom, Eski Ýstanbul Kürtleri (1453 1925), s.106, Avesta Yayýnlarý, Ýstanbul 1998 (48): Naci Kutlay, Ýttihat Terakki ve Kürtler, s. 42, Beybûn Yayýnlarý, Stockholm 1992 (49): Mehmet Malmisanýj, Kürt Teâvun ve Terakki Cemiyeti ve Gazetesi, s. 65, Avesta Yayýnlarý, Ýstanbul 1999 (50): Derya Deniz, Kürt Basýný, Mizgîn Dergisi, Sayý 20 (51): agm (52): Þark ve Kürdistan Gazetesi Yayýnda,

DÝPNOTLAR:

Kürtçe yazan yazarlar içinde, gazetenin imtiyaz sahibi ve müdürü Süleymaniyeli M. Tevfîk yazýlarýný Soranî Kürtçesi ile, diðerleri ise Kurmanc ve Zaza Kürtçesi ile kaleme alýyorlardý. Tüm iletiþim zorluklarýna raðmen gazetede Kürt dili ve edebiyatý ile pekçok deðerli makale kaleme alýnmýþ, Kürtler'le ilgili çok önemli haberler yapýlmýþtýr. (50) Gazetenin yayýný sadece 9 ay sürdü. Pek çok gazete gibi, o da 31 Mart Vak'âsý sonrasýnda yayýn hayatýna son vermek zorunda kaldý. Gazetenin yazar ve çalýþanlarý da "Bekiroðlu Bölüðü"namýyla tanýnan zamanýnýn ünlü hapishanesine götürülüp demir parmaklýklar ardýna konuldu. (51) Þark ve Kürdistan Gazetesi 1908 yýlýnda yayýn hayatýna baþlayan ikinci Kürt gazetesi olan "Þark ve Kürdistan", Ýstanbul'da yayýnlanýyor ve 15 günde bir çýkýyordu. 4 sayfa çýkan gazetenin tüm sayýlarý Arap Alfabesi ile Kürtçe ve Türkçe olarak yayýnlanmýþtýr. Yayýn hayatýnýn kaç sayý sürdüðü bilinmeyen"Þark ve Kürdistan" gazetesinde aðýrlýklý olarak iþlenen iki konu, Kürdistan ve Bosna - Hersek idi. (52) Genelde o dönemler Ýstanbul'da çýkan Kürtçe ve diðer dillerdeki gazete ve dergiler belli bir cemiyet tarafýndan ve ona baðlý olarak çýkartýlýrken, "Þark ve Kürdistan" gazetesinin hiçbir cemiyet ile organik baðý tesbit edilememiþ, herhangi bir cemiyet ile organik baðýnýn mý olduðu veya tamamen baðýmsýz çýkan bir gazete mi olduðu anlaþýlamamýþtýr. (53) Gazeteyi çýkaran kurucu kadro þu

Kürdistan Time, 24 Ekim 2007 (53): Mehmet Malmisanýj & Mahmud Levendî, Lý Kûrdistan a Bakur û Tûrkiyê Rojnamegerîya Kûrdî (1908 - 1992), s. 24, Öz - Ge Yayýnlarý, Ankara 1992 (54): age (55): Kemal Ýnanç Iþýklar, Bir Þizofrenin Tahlili: Said-i Nursî Dosyasý - 3, Hakimiyet-i Millîye, 2 Ocak 2011 (56): Mehmet Malmisanýj & Mahmud Levendî, Lý Kûrdistan a Bakur û Tûrkiyê Rojnamegerîya Kûrdî (1908 - 1992), s. 26 - 27, Öz - Ge Yayýnlarý, Ankara 1992

21

isimlerden oluþuyor: Hersekli Ahmed Þerîf (sorumlu yazýiþleri müdürü), Malatyalý Bedrî (baþyazar) ve Hersekli Ýsmail. (54) Balkan Kürtleri ile Kürdistan Kürtleri'nin birlikte çýkardýðý bir gazete olan "Þark ve Kürdistan"ýn en dikkat çekici özelliði, sadece Kürdistan'daki Müslümanlar'ýn deðil, Balkan coðrafyasýndaki Müslümanlar'ýn da sorunlarýna aðýrlýklý olarak yer vermesidir. Zaten gazetenin üç kurucusudan ikisi olan Hersekli Ahmed Þerîf ve Hersekli Ýsmail, Bosna - Hersek Kürdü'dürler. (55) "Þark ve Kürdistan" gazetesi, tam da Balkanlar'daki sorunlarýn en yakýcý bir süreçten geçtiði dönemde, denilebilir ki, Balkan Müslümanlarý'nýn sorunlarýný ve yaþadýklarý dramý Ýstanbul ve Anadolu'ya en güçlü bir þekilde duyuran yayýn organý olmuþtur, o dönemde. Düþünebiliyor musunuz; 1908 yýlýnda yayýnlanan bir gazete, gazetenin ismi "Þark ve Kürdistan", gazetenin tüm yazar kadrosu Kürt, ve bu gazete Balkan coðrafyasýný ve Balkan Müslümanlarý'ný o derece yoðun, güçlü ve bir o kadar da kaliteli bir yayýncýlýkla iþliyor ki, þu anda içinde bulunduðumuz 2013 Türkiyesi'nde bile Balkanlar'a yönelik böyle ciddî yayýn yapan bir gazete yok Ýstanbul'da. "Þark ve Kürdistan" gazetesinin ilk sayýsýnda yer alan yazýlarýn baþlýklarý bile, bu gazetenin nasýl farklý ve müstesnâ bir yayýncýlýk yaptýðýný göstermektedir: "Kürtler ve Kürdistan / Malatyalý M. Bedrî Vataný Parçalamak Ýstiyen Kiþiler / Bedrî Balkan Konferansý'nýn Muhtemel Sonuçlarý / Ýsmail Hersekî Kürtler Yine Muhtaçtýr / Bediuzzeman Said-i Nursî Milletin Korunmasý / Topçu Yüzbaþý Ali Vasfî Bosna - Hersek Þark ve Kürdistan / Bedirhan Bosna - Hersek'teki Katolikler'in Müslümanlar Üzerindeki Baskýlarý Bosna - Hersek'te Girit Mes'elesi Kosova Mebuslarý." (56)


22

SPOR

21 Nisan 2013 Pazar

Büyükþehir prestij maçýna hazýr TFF liglerinde en erken þampiyonluðunu ilan eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, bugün saat 14.30’da Seyrantepe Belediyespor Tesisleri’nde Fatih Karagümrükspor’la prestij maçý yapacak

ri'nde maça hazýrlanan takým, TRT Haber'in canlý yayýn konuðu oldu. Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz, maçýn baþarýsý kadar spor kültürüne ve ahlakýna olan katkýlara dikkat çekti.

“Ahlaklý bir duruþ sergilediniz”

Teknik Direktör Turhan Özyazanlar ile kaptan Erhan Eren ile birlikte TRT Haber'e konuþan Kýlavuz, çalýþma yapan futbolculara teþekkür etti. "Alýn teri döken, emek veren herkese teþekkür ediyorum" diyen Kýlavuz, "Kulübümüzü, sevenlerimizi mahcup etmediniz. Hem sportif manada önemli bir çaba ortaya koydunuz. Hem de ahlaklý bir duruþ sergilediniz" dedi. DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyespor, bir yandan ligin bitimine 3 hafta kala ilan ettiði þampiyonluk kutlamasýna hazýrlanýrken diðer yandan bundan sonra oynayacaðý prestij maçlara hazýrlanýyor. Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz, "Hem sportif

manada önemli bir çaba ortaya koydunuz. Hem de ahlaklý bir duruþ sergilediniz" diyerek emek verenlere teþekkür etti.

TRT’ye konuk oldular

TFF liglerinde en erken þampiyonluðunu ilan eden Diyarbakýr Büyükþehir Be-

lediyespor, bugün saat 14.30'da Seyrantepe Belediyespor Tesisleri'nde Fatih Karagümrükspor'la karþýlaþacak. 5 lira olan maçýn biletleri dün saat 11.00'den itibaren Seyrantepe Belediyespor Tesisleri'nde satýþa sunuldu. Seyrantepe Tesisle-

Büyükþehir’e destek sürüyor Spor Toto 3. ligde bitime 3 hafta kala þampiyonluðunu ilan eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor’a destek ziyaretleri sürüyor. Baþkaný Metin Kýlavuzu’u ziyaret eden DÝSÝAD ve DTSO baþkanlarý, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor’un yanýnda olacaklarýný ve desteklerini sürdüreceklerini söyledi DÝYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Remzi Can ve Diyarbakýr Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (DÝSÝAD) Baþkaný Burç Baysal, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Baþkaný Metin Kýlavuzu'u ziyaret etti. Ziyarette, Kýlavuz misafirlerine 21 numaralý takým formasý hediye

etti. Kýlavuz, iki sivil toplum örgütünü aðýrlamaktan memnuniyet duyduðunu kaydederek, sezon baþýndan beri kendilerini maddi ve manevi konularda yalnýz býrakmayan DÝSÝAD ve DTSO'ya teþekkür etti. Kýlavuz, konuþmasýnýn sonunda bu yýl yaþadýklarý þampiyonluðu kent dinamiklerine

ve halkýna armaðan ettiklerini belirterek konuþmasýný tamamladý. DÝSÝAD ve DTSO baþkanlarý ise, daha önce olduðu gibi bundan sonra da Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un yanýnda olacaklarýný ve desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. (DÝHA)

“Gerçekçi olacaðýz”

Teknik heyete, yöneticilere ve emek veren herkese teþekkür eden Kýlavuz, "Gerçekçi olacaðýz, yapamayacaðýmýz þeyleri söylemeyeceðiz. Sahada kendimizi ortaya koyacaðýz. Önümüzdeki maç prestij bir maçtýr. Baþarýlar diliyorum" þeklinde konuþtu.

DEAH futbol turnuvasý baþlýyor DÝYARBAKIR Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi (DEAH) tarafýndan Diyarbakýr ili Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliði bünyesinde çalýþan saðlýk personeli ve hastane içinde çalýþan diðer birimlerle ile arasýnda iletiþimi artýrmak için halý saha futbol turnuvasý düzenleniyor. Konuya iliþkin DEAH'tan yapýlan açýklamada, "Diyarbakýr ili Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliði bünyesinde çalýþan saðlýk personeli, yoðun iþ temposu nedeni ile stres altýnda olup, hastane içinde çalýþan diðer birimlerle yeterli ölçüde etkileþime geçememekte, buda birimler arasýnda koordinasyon eksikliðine neden olmaktadýr. Bu nedenle çeþitli organizasyonlar adý altýnda Faaliyetler düzenleyerek iletiþim ve etkileþim ortamýný saðlayýp, birlik ve beraberliði artýrmak hedeflenmiþtir" denildi. Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Doðum Hastalýklarý hastanesi, Saðlýk Müdürlüðü, 112, Halk Saðlýðý Merkezleri, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Ýlçelerdeki Devlet Hastaneleri arasýnda yapýlacak turnuvaya baþvurular dün baþlandý. Turnuva 45 gün sürecek.


21 Nisan 2013 Pazar

23

SPOR

Altyapýya 20 çocuk seçildi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi 2. Okullar Arasý Futbol Turnuvasý son maçlar ve katýlým plaketleri ile son erdi. Büyükþehir Belediyespor Kulubü 20 çocuðu altyapýsýna seçti DÝYARBAKIR - Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Spor Müdürlüðü ile Büyükþehir Belediyesi Spor Kulübü'nün ortaklaþa düzenlediði 2. Okullar Arasý Futbol Turnuvasý'na 14 okuldan 150 öðrenci katýldý. 10-13 yaþ arasýnda çocuklarýn katýldýðý turnuva iki hafta sürdü. Son gün Nuriye Zekiye Has Ýlköðretim Okulu birinci olurken, Ýstiklal Ýlköðretim Okulu ikinci, Celal Güzelses Ýlköðretim Okulu ise üçüncü oldu. Okul müdürleri ve öðretmenlerin de eþlik ettiði turnuvada Büyükþehir Belediyespor Kulübü Baþkaný Metin Kýlavuz ile Sosyal Hizmetler Daire Baþkaný Semra Kýratlý çocuklara katýlým plaketlerini ve katýlým belgelerini verdi. Büyükþehir Belediyesi tüm katýlýmcý çocuk sporculara forma ve tozluk hediye etti. Büyükþehir Belediyespor Kulübü iki haftalýk turnuvada 20 çocuðu altyapýsýna seçti. (SPOR SERVÝSÝ)

Amaç sporu sevdirmek Dicle Üniversitesi’nde antrenörlük bölümünde okuyan öðrencilerin kendilerini geliþtirmelerine ve bilgilendirmelerine yönelik düzenlenen seminerde konuþan, Yýldýz Milli Takým Antrenörü Emin Ýmen, amaçlarýnýn sporu çocuklara daha fazla sevdirmek olduðunu söyledi

DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu tarafýndan düzenlenen ve antrenörlük bölümünde okuyan öðrencilerin kendilerini geliþtirmelerine ve bilgilendirmelerine yönelik eðitim semineri düzenlendi. Türkiye Voleybol Federasyonu Eðitim Kurulu Genel Sekreteri Tarýk Türker ve milli takým antrenörü Emin Ýmen Yýldýz'ýn verdiði seminere, antrenörlük bölümü öðrencileri katýldý.

“Katký sunmak için buradayýz”

Eðitime katký vermek amacýyla Türkiye Voleybol Federasyonu olarak her zaman hizmete hazýr olduklarýný belirten Türkiye Voleybol Federasyonu Eðitim Kurulu Genel Sekreteri Tarýk Türker, Dicle Üniversitesi voleybol takýmýna da katký sunmak için burada olmaktan büyük mutluluk duyduðunu söyledi. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak antrenörlük eðitimi ile ilgili Antalya'da bir çalýþtaya katýldýklarýný aktaran Türker, çalýþtayýn sonucunda da teorik eðitimin üniversiteler tarafýndan yapýlmasýný pratik eðitimlerin de federasyondaki uzman kiþiler tarafýndan yapýlmasý hususunda ortak görüþe vardýklarýný açýkladý.

Türkiye genelinde voleybol þöleni

Türker, "Bununla ilgili çalýþma yapýlýyor. Biz eskiden antrenörlük kurslarýný hep Ankara'da yapýyorduk. Ancak Pazartesi günü yapýlacak eðitim kurulu toplantýsýndan sonra tüm Türkiye'de bütün illere eðitim öðretim amacýyla antrenörlük kurslarý açmayý planlýyoruz.

Bunun için de ilk hedef Batman ili olacak. Böyle bir çalýþma var. Dicle Üniversitesi öðretim görevlisi ve federasyonun Diyarbakýr temsilcisi Ahmet Karakurt da eðitim kurulunda. Onunla birlikte projeyi tamamladýktan sonra tüm Türkiye genelinde baþlatmýþ olduðumuz mini voleybol þölenimiz var. Onu bur da Zafer hocam ve Necmettin hocam yürütüyor. Daha da geliþmiþ þekliyle sürdürmeye çalýþacaðýz" dedi.

“Bugünün gençleri yarýnýn öðretmeni”

Diyarbakýr'da voleybolu seven, voleybola gönül veren genç bir grup ile karþýlaþtýklarýný belirten yýldýz milli takým antrenörü Emin Ýmen, öðrencilere nasýl faydalý olunabileceði konusunda bir düþüncenin oluþtuðunu ve kendilerine katký sunmak adýna burada bulunduklarýný söyledi. Ýmen, "Bugünün gençleri yarýnýn öðretmeni ve antrenörü olacaklar. Dolayýsýyla çocuklarla çalýþacaklar. Bugünkü seminerimizin ana konusu voleybol öncesi, voleybola yönelik top ile beceri geliþtirme semineri olacak" þeklinde konuþtu.

Çocuklara sevdirilecek

Semineri dinlemeye gelen öðrencilere uygulamalý olarak açýklamada bulunan Emin Ýmen, çocuklara oyun oynayarak eðlenceli tekniklerle voleybolu öðretebileceði noktalar ile ilgili örnekler sundu. Amaçlarýnýn hareketli figürlerle öðrenmeyi kolaylaþtýrýp eðlenceli hale getirmek olduðunu belirten Ýmen, bu þekilde çocuklara sporu daha fazla sevdirmeyi hedeflediklerini ifade etti.


www.diyarbakiryenigun.com

21 NÝSAN 2013 PA Z A R Yýl: 5 - Sayý : 1921 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Baharýn eþsiz güzelliði Hakkari'nin Þemdinli ilçesi ve Derecik beldesine baðlý bölgelerde karlarýn erimesiyle, eþsiz güzellikler bir bir ortaya çýkýyor HAKKARÝ - Zap suyunun hýrçýn akýþý, Boðaz köyü yakýnlarýnda bulunan Mujgê ve Yaylapýnar þelalelerinin berrak suyu göz dolduruyor. Derecik beldesinin yemyeþil görünümü ile yaný baþýnda bulunan Govend ve Julî daðlarýnýn karlarý ile bütünleþmesi ayrý bir güzellik oluþturuyor. Bu daðlarýn eteklerinde Þemdinli'nin ters lalesi, gelincik ve baþta badem olmak üzere meyve aðaçlarýnýn çiçekleri de doðayý canlý tutuyor.

C

M

Y

K

diyarbakir yenigun gazetesi 21 nisan 2013  

diyarbakir yenigun gazetesi 20 nisan 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you